Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNITĂŢILE EUROPENE Regulamente de securitate socială EEE *

A se vedea «Instrucţiunile» de la pagina 3

E 403
E 403

(1)

ATESTAT DE ÎNVĂŢARE ŞI/SAU DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN VEDEREA ACORDĂRII PRESTAŢIILOR FAMILIALE

Regulament 1408/71 : articol 73 ; articol 74 ; articol 77 ; articol 78 Regulament 574/72 : articol 86 ; articol 88 ; articol 90 ; articol 91 ; articol 92

A.

Cerere de atestat

 

A

se completa de instituţia competentă pentru acordarea prestaţiilor familiale. Dacă formularul este destinat unei instituţii din Belgia, a se anexa,

în

caz de formare profesională, un formular E 403 Anexă.

 
 

Solicitantul de prestaţii familiale

 

1

Lucră tor salariat ător salariat

 

Titular de pensie (regim salariaţ i) ţi)

 

Lucră tor independent ător independent

Titular de pensie (regim independenţ i) ţi)

Persoană care le solicit ă într-o alt ă calitate ă care le solicită într-o altă calitate

OrfanPersoan ă care le solicit ă într-o alt ă calitate

1.1

Nume (1 bis) :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Prenume

Nume anterioare (1 bis)

Locul naşterii (2)

………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

1.3

Data naşterii

Sex

Naţionalitate

D.N.I. (3)

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

1.4

Adresa în ţara de reşedinţă a ucenicului (4) :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

2 Ucenic Stagiar în formare profesional ă ( 5 )  

Ucenic

Stagiar în formare profesional ă ( 5 )

Stagiar în formare profesională (5)

 

2.1

Nume (1 bis) :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2

Prenume

 

Nume anterioare (1 bis)

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

2.3

Locul naşterii (2)

Data naşterii

 

Sex

…………………………………………………………………….

…………………………………………

…………………………………….

2.4

Adresa (4) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

Instituţia competentă pentru acordarea prestaţiilor familiale

 

3.1

Denumire :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2

Adresă (4) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.3

Număr de referinţă al dosarului :

………………………………………………………

 

3.4

Ştampila

 

3.5

Data :

……………………………………………………

 

3.6

Semnătura

 

………………………………………………………………

B.

Atestat

E 403
E 403

A se completa de către persoana, întreprinderea sau instituţia responsabilă cu ucenicia şi a se adresa organismului însărcinat cu controlul învăţării, care trebuie să-l transmită instituţiei menţionate la rubrica 3.

4

Informaţii cu privire la ucenicie

 

4.1

Ucenicul menţionat la rubrica 2 ne-a fost încredinţat începând cu data

 

de ………………………………………………………

 

In vederea formării sale pentru meseria de …………………………………………………………………………………………

4.2

Ucenicia se desfăşoară:

………………………. Zile pe s ă pt ă mân ă

………………………. Zile pe săptămână

………………………. Zile pe s ă pt ă mân ă

………………….

Ore pe săptămână

Si se va prelungi până la data de

……………………………………………………………

 

4.3

Ucenicul

prime ş te

primeşte

o alocaţ ie de ucenicie sau un salariu ţie de ucenicie sau un salariu

neto aloca ţ ie de ucenicie sau un salariu   brut

 
o aloca ţ ie de ucenicie sau un salariu net   brut

brut

s ă pt ă mânal lunar : de ……………………………….

săptămânal

lunar :s ă pt ă mânal de ……………………………….

de

……………………………….

alte prestaţ ii ( 6 ) ţii (6)

 

locuinţă ţă

 

pensiune completă ă

pensiune parţ ial ă ţială

bacş i ş şiş

………… mese pe zialtele ( 7 )

altele ( 7 ) (7)

De la

………………………………………

la ………………………………………… ce se ridică la

………………………………………

nu prime ş te

nu primeşte

aloca ţ ie de ucenicie sau salariu

alocaţie de ucenicie sau salariu

alte presta ţ ii.

alte prestaţii.

 

4.4

Locul de muncă: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.5

Numele persoanei, al întreprinderii sau al instituţiei responsabile cu ucenicia:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.6

Adresă (4) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.7

Ştampila

4.8

Data :

……………………………………………………

 

4.9

Semnătura

 
 

………………………………………………………………

5

Viza organismului responsabil cu controlul uceniciei (8)

 

5.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Denumire :

Adresă (4) :

5.2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 Ştampila

 

5.4

Data :

……………………………………………………

 

5.5

Semnătura

 
 

………………………………………………………………

INSTRUCŢIUNI

E 403
E 403

Formularul trebuie să fie completat cu litere de tipar, utilizând numai spaţiile punctate. El se compune din 4 pagini; nici una dintre acestea nu poate fi suprimată, chiar dacă nu conţine nici o menţiune utilă. Acest formular este completat în limba organismului menţionat la rubrica 5

NOTE

*

Acordul privind Spaţiul Economic European, anexa VI, securitate socială: conform acestui acord, prezentul formular este valabil şi pentru Austria, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Suedia.

(1)

Sigla ţării căreia aparţine instituţia care completează formularul: B = Belgia ; DK = Danemarca ; D = Germania ; GR = Grecia ;

E

= Spania ; F = Franţa ; IRL = Irlanda ; I = Italia ; L = Luxemburg ; NL = Ţările de Jos ; P = Portugalia ; GB = Regatul Unit ; A = Austria ;

FIN = Finlanda ; IS = Islanda ; FL = Liechtenstein ; N = Norvegia ; S = Suedia.

(1 bis) Pentru resortisanţii spanioli, a se indica cele două nume de naştere.

Pentru resortisanţii portughezi, a se indica toate numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea de stare civilă în care apar în cartea de identitate sau paşaport.

(2)

Pentru localităţile portugheze, a se indica de asemenea parohia şi comuna.

(3)

Pentru resortisanţii spanioli, a se indica numărul ce figurează pe cartea de identitate naţională (D.N.I.), dacă există, chiar dacă aceasta este perimată. În lipsă, a se indica «nici unul».

(4)

Stradă, număr, cod poştal, localitate, ţară.

(5)

Pentru instituţiile franceze, formularul E 403 Anexă trebuie să fie completat dacă persoana interesată urmează un stagiu de formare profesională.

(6)

Când formularul este destinat unei instituţii din Regatul Unit, a se detalia cuantumul acestor prestaţii în rubrica de mai jos :

Locuinţă:

…………………………………………………………

Alte prestaţii:

…………………………………………………………….

Pensiune completă:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pensiune parţială:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bacşişuri :

Mese :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(7)

A se preciza eventual aceste «alte prestaţii» în rubrica de mai jos:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(8)

Această rubrică trebuie completată:

în Irlanda, de «Child Benefit Section, Department of Social Welfare» (servicul de prestaţii pentru copil, ministerul prevenirii sociale), St. Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal, în cazul în care controlul uceniciei nu intră în competenţa Industrial Training Authority ;

în

Italia, de «Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione» (biroul provincial al muncii şi al ocupării totale);

în

Regatul Unit, de « Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Benefits Directorate » (ministerul securităţii sociale, biroul

de prestaţii, serviciul internaţional), la Newcastle-upon-Tyne, sau de «Nothern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office» (agenţia de securitate socială în Irlanda de Nord, biroul de prestaţii pentru copii), la Belfast, după caz.

(9)

Potrivit legislaţiei franceze, sunt vizate acţiunile de preformare şi de pregătire pentru viaţa profesională având drept scop să permită oricărei persoane, fără calificare profesională şi fără contract de muncă, să atingă nivelul necesar pentru a urma un stagiu de formare profesională propriu zisă sau pentru a intra direct în viaţa profesională.

(10)

A se indica cuantumul primit în moneda statului membru pe teritoriul căruia formarea profesională este realizată.

(11)

Dacă un asemenea organism există în statul membru pe teritoriul căruia formarea profesională este realizată.

Instrucţiuni şi note : a se vedea pagina 3 a formularului E 403

E 403 Annexe

note : a se vedea pagina 3 a formularului E 403 E 403 Annexe (1) A

(1)

A se completa dacă cererea de prestaţii familiale trebuie să fie prezentată unei instituţii franceze şi dacă ea priveşte un stagiar care urmează o formare profesională (9) .

1

 

Informaţii cu privire la formarea profesională (9)

 

1.1

Persoana menţionată la rubrica 2 a formularului E 403

 
urmeaz ă o formare profesional ă de la data de  

urmează o formare profesională de la data de

 

…………………………………………………………………………………………………

 
a urmat o formare profesional ă

a urmat o formare profesională

 

De la

………………………………………………….

la

……………………………………………………….

1.2

Pentru această formare, persoana are un contract de muncă ?

 
 
  da nu

da

nu

nu

1.3

Natura formării urmate:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4

Durata totală a formării :

……………………………………………

(luni, săptămâni)

 

1.5

Număr de ore de formare

 

Parte teoretică

………………………… pe să pt ă mân ă ăptămână

 

…………………………………• Parte teoretic ă ………………………… pe s ă pt ă mân ă   pe lun ă

pe lună

Stagii practice

…………….…………• Stagii practice pe s ă pt ă mân ă

pe săptămână

…………………………………• Stagii practice …………….………… pe s ă pt ă mân ă pe lun ă

pe lună

1.6

Persoana primeşte o remunerare pe parcursul formării ?

1.6 Persoana prime ş te o remunerare pe parcursul form ă rii ? da nu

da

1.6 Persoana prime ş te o remunerare pe parcursul form ă rii ? da nu

nu

Dacă da, a se preciza natura: ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Cuantum lunar net (10) :

…………………………………………………………………………………………

1.7

Locul în care este acordată formarea : …………………………………………………………………………………………………………….

1.8

Numele persoanei, al întreprinderii sau al instituţiei responsabile cu formarea profesională :

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.9

Adresa (4) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.10

Ştampila

 

1.11

Data :

……………………………………………………

 

1.12

Semnătura

 
 

………………………………………………………………

2

Viza organismului responsabil cu formarea profesională (11)

 

2.1

Denumire:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2

Adresa (4) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3

Ştampila

 

2.4

Data :

……………………………………………………

 

2.5

Semnătura

 
 

………………………………………………………………