Sunteți pe pagina 1din 36

+black1magenta+

Cursul pentru ncep\tori cuprinde 32 de lec]ii. Fiecare lec]ie are dou\ p\r]i. n prima lec]ie se afl\ exerci]iile cu materia nou\. Partea a doua a celei de a doua lec]ii nu cuprinde cuno[tin]e noi, aici g\si]i exerci]ii de verificare. Fiecare lec]ie se ncheie cu recapitularea noilor reguli gramaticale [i cu tema pentru acas\. La sfr[itul caietului de curs se afl\ dic]ionarul de cuvinte [i expresii noi, precum [i transcrierea lor fonetic\ n ordine alfabetic\. Transcrierea fonetic\ a pronun]iei se afl\ ntre paranteze dreapte.

Pe marginea paginilor ve]i ntlni urm\toarele semne:

La nivelul acestui semn, textul cules cu litere nclinate cuprinde caracteristicile lexicale sau gramaticale specifice limbii germane.

Exerci]iu pentru verificarea materialului lexical [i gramatical nsu[it.

Cuvinte noi.

3 (21)

Problema ap\rut\ n acest exerci]iu este tratat\ [i n lec]ia 3. la pag. 21.

Observa]iile cele mai importante, care se refer\ la regulile gramaticale sau la pronun]ie, le g\si]i totdeauna reliefate prin acest semn grafic.

Textul care urmeaz\ dup\ semnul > tip\rit cu ro[u (care nu se vede n cazul folosirii filtrului ro[u), arat\ c\ exerci]iul trebuie rezolvat conform indica]iei, de exemplu completarea unui text sau traducerea unei propozi]ii.

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 1 PARTEA NTI


Citi]i cu aten]ie pronun]ia, aflat\ n paranteza dreapt\: Guten Tag - Bun\ ziua! guten - [gu:t\n] - bun, bun\ Vocala silabei accentuate este notat\ cu liter\ `ngro[at\ [gu:t\n]. n cuvntul [gu:t\n] vocala u se pronun]\ lung, ca n cuvntul romnesc bun. Vocala pronun]at\ lung o marc\m totdeauna cu punct dublu :. Vocala e aflat\ la sfr[itul cuvntului sau n prefix se pronun]\ ca vocala romneasc\ \ [gu:t\n]. Tag - zi n cuvntul [ta:k] vocala a se pronun]\ lung. Consoana g, la sfr[itul cuvntului se pronun]\ ca [i consoana c, din cuvntul care. Consoana c este transcris\ prin k [ta:k]. Guten Morgen - Bun\ diminea]a n cuvntul [mo:rg\n] vocala o se pronun]\ lung. Vocala e se pronun]\ cu \ [mo:rg\n]. Wie geht es? - Ce mai faci?, Cum merge? n cuvntul [vi:] diftongul ie se pronun]\ cu i lung, ca n cuvntul romnesc vie, iar vocala e nu se pronun]\ [vi:]. es geht - bine, mul]umesc n cuvntul [gEt] vocala e se pronun]\ lung. Acest e lung l marc\m cu majuscula E [i o pronun]\m ca pe vocala e din cuvntul Eva, iar consoana h nu se pronun]\ [gEt]. Frau Schmidt - doamna Schmidt n cuvntul [frau] articul\m diftongul au ca n cuvntul sau, ns\ vocala a este mai accentuat\ dect vocala u [frau]. sch - se pronun]\ cu [ romnesc, ca n cuvntul [i [[mit].

2
+black2magenta+

+black3magenta+

Frulein Rohde - domni[oara Rohde n cuvntul Frulein [froilain] diftongul u se pronun]\ ca diftongul romnesc oi, din cuvntul noi. Diftongul ei se pronun]\ ai, ca n cuvntul romnesc hain\. Vocala i scris\ cursiv, [i], se pronun]\ muiat, ca n cuvntul noi: [froilain].

S\ exers\m pronun]ia cuvintelor. Citi]i cu voce tare [i clar: zi bun\ diminea]\ cum merge doamn\ Schmidt domni[oar\ Rohde Tag guten Morgen wie es geht Frau Schmidt Frulein Rohde > [ta:k] > [gu:t\n] > [mo:rg\n] > [vi:] > [es gEt] > [frau] > [[mit] > [froilain] > [ro:d\]

Observa]ii privitoare la pronun]ie: [gu:t\n] litera scris\ gros u: marcheaz\ silaba accentuat\; [vi:] punctul dublu - : - marcheaz\ vocala pronun]at\ lung.

Citi]i cu voce tare [i clar urm\toarele expresii: Guten Tag Guten Morgen Wie geht es? Frau Schmidt Frulein Rohde > [gu:t\n ta:k] > [gu:t\n mo:rg\n] > [vi: gEt es] > [frau [mit] > [froilain ro:d\] bun\ ziua bun\ diminea]a Ce mai faci? doamna Schmidt domni[oara Rohde

Important! n limba german\, accentul cade n general pe prima silab\. La cuvinte monosilabice nu marc\m accentul. n cuvintele plurisilabice, litera scris\ gros marcheaz\ silaba accentuat\. n limba german\ substantivele se scriu ntotdeauna cu majuscul\. n fa]a substantivelor se afl\ articolul hot\rt: der, die, das, de exemplu: der Tag, die Frau, das Frulein. Genul gramatical de multe ori nu coincide cu genul natural (de exemplu: das Frulein neutru), de aceea articolul hot\rt trebuie nv\]at mpreun\ cu substantivul.

3
+black3magenta+

+black4magenta+

S\ recapitul\m substantivele `nv\]ate mpreun\ cu articolul hot\rt. Pronun]a]i-le cu voce tare: die Frau das Frulein der Morgen der Tag > [di: frau] > [das froilain] > [de:r mo:rg\n] > [de:r ta:k] die Frau das Frulein der Morgen der Tag > [di: frau] > [das froilain] > [de:r mo:rg\n] > [de:r ta:k]

Acestea sunt cuvintele lec]iei de ast\zi. S\ le citim [i s\ ncerc\m s\ le pronun]\m corect: der Abend auch > [de:r a:b\nt] > [auH] seara [i

Consoana h pronun]at\ mai adnc [i mai tare o not\m cu H. Pronun]a]i acest h ca `n numele Ahmed. danke dir gut der Herr Ihnen sehr und > [dank\] > [di:r] > [gu:t] > [de:r her] > [i:n\n] > [ze:r] > [unt] mul]umesc ]ie bun, bun\ domnul pentru dumneavoastr\ foarte [i

Acum exersa]i cuvintele n alt\ ordine. Ave]i grij\ la pronun]ie: der Herr der Abend Ihnen auch dir gut sehr danke und > [de:r her] > [de:r a:b\nt] > [i:n\n] > [auH] > [di:r] > [gu:t] > [ze:r] > [dank\] > [unt] domnul seara pentru dumneavoastr\ [i ]ie bun, bun\ foarte mul]umesc [i

4
+black4magenta+

+black5magenta+

Acum cu siguran]\ a]i re]inut cuvintele noi. Traduce]i n limba german\, folosind filtrul ro[u: seara pentru dumneavoastr\ domnul doamna, femeia pentru dumneavoastr\ ]ie [i mul]umesc diminea]a ziua domni[oara bine, bun, bun\ foarte > der Abend > Ihnen > der Herr > die Frau > Ihnen > dir > auch > danke > der Morgen > der Tag > das Frulein > gut > sehr > [de:r a:b\nt] > [i:n\n] > [de:r her] > [di: frau] > [i:n\n] > [di:r] > [auH] > [dank\] > [de:r mo:rg\n] > [de:r ta:k] > [das froilain] > [gu:t] > [ze:r]

Observa]ii privitoare la pronun]ie: n limba german\ consoana r de la sfr[itul cuvntului se pronun]\ foarte slab: sehr [ze:r] foarte dir [di:r] ]ie der [de:r] -ul

Acum vom nv\]a s\ salut\m. Pronun]a]i formulele de salut cu voce tare [i clar: Bun\ ddiminea]a! Bun\ ziua! Bun\ seara! Guten Morgen! Guten Tag! Guten Abend! > [gu:t\n mo:rg\n] > [gu:t\n ta:k] > [gu:t\n a:b\nt]

Repeta]i nc\ o dat\! Aten]ie la pronun]ia corect\! Bun\ seara! Bun\ ziua! Bun\ diminea]a! Guten Abend! Guten Tag! Guten Morgen! > [gu:t\n a:b\nt] > [gu:t\n ta:k] > [gu:t\n mo:rg\n]

S\ utiliz\m acum formulele de salut nv\]ate pentru personajele introduse `n aceast\ lec]ie: Guten Tag, Frau Schmidt! Guten Abend, Frulein Rohde! Guten Morgen, Herr Rohde! > [gu:t\n ta:k frau [mit] > [gu:t\n a:b\nt froilain ro:d\] > [gu:t\n mo:rg\n her ro:d\] 5
+black5magenta+

Bun\ ziua, doamn\ Schmidt! Bun\ seara, domni[oar\ Rohde! Bun\ diminea]a, domnule Rohde!

+black6magenta+

Aten]ie! n limba german\ folosim prenumele sau numele de familie atunci cnd ne adres\m direct persoanei respective, de exemplu: Guten Tag, Frau Schmidt! > [gu:t\n ta:k frau [mit] Bun\ ziua, doamn\ Schmidt!

Iat\ cteva propozi]ii simple. Re]ine]i pronun]ia lor `n limba german\: Ce mai faci? Mul]umesc, bine. {i tu? Foarte bine. A, doamna Schmidt! Ce mai face]i? La fel, bine. Wie geht es dir? Danke, gut. Und dir? Sehr gut. Ach, Frau Schmidt! Wie geht es Ihnen? Auch gut. > [vi: gEt es di:r] > [dank\ gu:t] > [unt di:r] > [ze:r gu:t] > [aH frau [mit] > [vi: gEt es i:n\n] > [auH gu:t]

Aten]ie! ntrebarea Wie geht es Ihnen? Ce mai face]i?/Cum v\ merge? nu se refer\ numai la s\n\tate, ci este [i o formul\ de salut. Cuvntul Ihnen se scrie cu majuscul\ pentru c\ este un pronume de polite]e: Dumneavoastr\.

Repeta]i noile propozi]ii cu voce tare [i clar, fiind aten]i la intona]ia lor [i la pronun]ia corect\: Guten Tag, Frau Schmidt! Wie geht es Ihnen? Guten Morgen! Guten Abend! Wie geht es dir? Danke, gut. Und Ihnen? > [gu:t\n ta:k frau [mit] > [vi: gEt es i:n\n] > [gu:t\n mo:rg\n] > [gu:t\n a:b\nt] > [vi: gEt es di:r] > [dank\ gu:t unt i:n\n] > [dank\ ze:r gu:t] > [gu:t\n a:b\nt froilain ro:d\] > [gu:t\n ta:k her ro:d\] > Bun\ ziua, doamn\ Schmidt! > Ce mai face]i? > Bun\ diminea]a! > Bun\ seara! > Ce mai faci? > Mul]umesc, bine. {i Dumneavoastr\? > Mul]umesc, foarte bine. > Bun\ seara, domni[oar\ Rohde! > Bun\ ziua, domnule Rohde!

Danke, sehr gut. Guten Abend, Frulein Rohde! Guten Tag, Herr Rohde!

Observa]ii privitoare la pronun]ie: Pronun]ia este mai u[or de re]inut, dac\ accentu\m corect propozi]ia. La nceput accentua]i pu]in, for]at, de exemplu: Guten Abend, Herr Rohde! > [gu:t\n a:b\nt her ro:d\] Bun\ seara, domnule Rohde!

6
+black6magenta+

+black7magenta+

Re]ine]i [i conjunc]ia und [i cu care vom lega cuvintele `ntre ele. Citi]i cu voce tare: Der Herr und die Frau. Die Frau und das Frulein. Der Tag und der Abend. Der Morgen und der Abend. Gut und sehr gut. > [de:r her unt di: frau] > [di: frau unt das froilain] > [de:r ta:k unt de:r a:b\nt] Domnul [i doamna. Doamna [i domni[oara. Ziua [i seara.

> [de:r mo:rg\n unt de:r a:b\nt] Diminea]a [i seara. > [gu:t unt ze:r gu:t] Bine [i foarte bine. Domnul Rohde [i doamna Schmidt. Domnul [i domni[oara Rohde. Domnul [i doamna Schmidt. V\ mul]umesc dumneavoastr\ [i ]ie.

Herr Rohde und Frau Schmidt. > [her ro:d\ unt frau [mit]

Herr und Frulein Rohde. Herr und Frau Schmidt. Danke Ihnen und dir.

> [her unt froilain ro:d\] > [her unt frau [mit] > [dank\ i:n\n unt di:r]

S\ folosim no]iunile nv\]ate `n exerci]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile n limba german\ [i `ncerca]i s\ le traduce]i `n limba romn\; folosi]i filtrul ro[u: A, domnul Rohde! Ce mai face]i? Mul]umesc, bine. {i tu ce mai faci? Foarte bine. Ziua [i seara. Doamna Schmidt [i domni[oara Rohde. Domnul [i doamna Schmidt. Bun\ seara! > Ach, Herr Rohde! > Wie geht es Ihnen? > Danke, gut. > Und wie geht es dir? > Sehr gut. > Der Tag und der Abend. > Frau Schmidt und Frulein Rohde. > Herr und Frau Schmidt. > Guten Abend! > [aH her ro:d\] > [vi: gEt es i:n\n] > [dank\ gu:t] > [unt vi: gEt es di:r] > [ze:r gu:t] > [de:r ta:k unt de:r a:b\nt] > [frau [mit unt froilain ro:d\]

> [her unt frau [mit] > [gu:t\n a:b\nt]

La sfr[itul lec]iei s\ recapitul\m pronun]ia ctorva cuvinte `n care se repet\ acela[i sunet. Citi]i-le cu voce tare [i pune]i accentul corect: [a:] [o:] [i:] Tag, Abend, Morgen, Rohde wie, Ihnen, dir

7
+black7magenta+

+black8magenta+

LEC}IA 1 PARTEA A DOUA


ich heie > [iH hais\] m\ numesc

n cuvntul ich [iH] consoana h se pronun]\ tare, ca n cuvntul romnesc hain\. n cuvntul heie ntlnim o nou\ liter\, , a[a numitul es]et. Pronun]area lui corespunde cu pronun]area consoanei romne[ti s din cuvntul sunt [hais\]. ich verstehe > [iH f\r[tE\] eu n]eleg

Consoana h dintre cele dou\ vocale nu se pronun]\, iar litera v la nceputul cuvntului se pronun]\ f [f\r[tE\]. Ich heie Kurz. > [iH hais\ kur]] m\ numesc Kurz.

Consoana z, numit\ n limba german\ ]et se pronun]\ ]: Kurz [kur]].

S\ repet\m cuvintele [i expresiile noi, citindu-le cu voce tare [i clar: n]eleg. M\ numesc Kurz. n]eleg, doamn\ Schmidt. Ich verstehe. Ich heie Kurz. Ich verstehe, Frau Schmidt. > [iH f\r[tE\] > [iH hais\ kur]] > [iH f\r[tE\ frau [mit]

Verbul la persoana nti, singular, timpul prezent prime[te termina]ia e [i n fa]a lui st\ pronumele personal ich [iH] -eu: ich heie eu m\ numesc

Iat\ cuvintele noi din aceast\ lec]ie. Citi]i-le cu voce tare [i clar: heien ich ja mich nein nicht Sie sie verstehen > [hais\n] > [iH] > [ia] > [miH] > [nain] > [niHt] > [zi:] > [zi:] > [f\r[tE\n] 8
+black8magenta+

a se numi eu da pe mine nu nu dumneavoastr\ ea, ei, ele a n]elege

+black9magenta+

Repeta]i noile cuvinte, dar `ntr-o alt\ ordine, fiind `n continuare aten]i la pronun]ia lor: ich mich sie nicht Sie heien verstehen ja nein > [iH] > [miH] > [zi:] > [niHt] > [zi:] > [hais\n] > [f\r[tE\n] > [ia] > [nain] eu pe mine ea, ei, ele nu dumneavoastr\ a se numi a n]elege da nu

Dac\ a]i `nv\]at deja cuvintele noi, pute]i `ncerca s\ rezolva]i singuri urm\torul exerci]iu! Traduce]i `n limba gernam\ cuvintelor urm\toare, folosind filtrul ro[u: eu ea,ei, ele da a se numi a n]elege > ich > sie > ja > heien > [iH] > [zi:] > [ia] > [hais\n] pe mine dumneavoastr\ nu nu > mich > Sie > nicht > nein > [miH] > [zi:] > [niHt] > [nain]

> verstehen > [f\r[tE\n]

S\ folosim `n propozi]ii verbul heien- a se numi. Re]ine]i pronun]ia verbului heien [i a pronumelui ich: Ich heie Schmidt. Ich heie Eva Schmidt. Sie heien Rohde. Sie heien Max Rohde. Wie heien Sie? Rudy? Nein, ich heie nicht Rudy. Ich heie Rohde. > [iH hais\ [mit] > [iH hais\ Efa [mit] > [zi: hais\n ro:d\] > [zi: hais\n maks ro:d\] > [vi: hais\n zi:] > [ru:di] > [nain iH hais\ niHt ru:di] > [iH hais\ ro:d\] M\ numesc Schmidt. M\ numesc Eva Schmidt. V\ numi]i Rohde. V\ numi]i Max Rohde. Cum v\ numi]i? Rudy? Nu, nu m\ numesc Rudy. M\ numesc Rohde.

9
+black9magenta+

+black10magenta+

Aten]ie n propozi]ia afirmativ\ verbul st\ totdeauna pe locul al doilea. Subiectul poate sta att naintea verbului conjugat, ct [i n urma lui. Ordinea: subiect verb conjugat se nume[te ordine direct\, de exemplu: Ich heie Max Rohde. 1 2 3 M\ numesc Max Rohde.

Dac\ pe primul loc n propozi]ie este o alt\ parte de propozi]ie dect subiectul, vorbim de ordine invers\, de exemplu: Max Rohde heie ich. 1 2 3 Max Rohde m\ numesc.

Traduce]i n limba german\ urm\toarele propozi]ii [i apoi citi]i-le cu voce tare, folosind filtrul ro[u: Cum v\ numi]i? M\ numesc Max Rohde. V\ numi]i Rudy? Nu m\ numesc Rudy. V\ numi]i Eva. V\ numi]i Schmidt? > Wie heien Sie? > Ich heie Max Rohde. > Heien Sie Rudy? > Ich heie nicht Rudy. > Sie heien Eva. > Heien Sie Schmidt? > [vi: hais\n zi:] > [iH hais\ maks ro:d\] > [hais\n zi: ru:di] > [iH hais\ niHt ru:di] > [zi: hais\n Efa] > [hais\n zi: [mit]

Nega]ia nicht nu se afl\ totdeauna dup\ verb sau la sfr[itul propozi]iei, dar niciodat\ naintea verbului, de exemplu: Ich heie nicht Rudy. Ich heie Rudy nicht.

Citi]i propozi]iile urm\toare, `n care am folosit cu verbul verstehen a n]elege, [i `ncerca]i s\ re]ine]i pronun]ia lor: Ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie sehr gut. Ich verstehe Frau Schmidt nicht. Sie verstehen mich. Sie verstehen mich auch. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie Frulein Rohde? Nein, ich verstehe Sie nicht. Und ich verstehe Sie gut. Verstehen Sie Eva? Ja, ich verstehe sie. Wie verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie sehr gut. > [iH f\r[tE\ zi:] > [iH f\r[tE\ zi: ze:r gu:t] > [iH f\r[tE\ frau [mit niHt] > [zi: f\r[tE\n miH] > [zi: f\r[tE\n miH auH] > [f\r[tE\n zi: miH] > [f\r[tE\n zi: froilain ro:d\] > [nain iH f\r[tE\ zi: niHt] > [unt iH f\r[tE\ zi: gu:t] > [f\r[tE\n zi: Efa] > [ia iH f\r[tE\ zi:] > [vi: f\r[tE\n zi: miH] > [iH fer[tE\ zi: ze:r gu:t] V\ n]eleg. V\ n]eleg foarte bine. N-o n]eleg pe doamna Schmidt. Dumneavoastr\ m\ n]elege]i. {i dumneavoastr\ m\ n]elege]i. M\ n]elege]i? O n]elege]i pe domni[oara Rohde? Nu, nu v\ n]eleg. {i eu v\ n]eleg bine. O n]elege]i pe Eva? Da, o n]eleg. Cum m\ n]elege]i? V\ `n]eleg foarte bine.

10
+black10magenta+

+black11magenta+

n limba german\, propozi]ia interogativ\ are ordine invers\. Aceasta nseamn\ c\ verbul se afl\ n fa]a subiectului: Heien Sie Rudy? > [hais\n zi: ru:di] V\ numi]i Rudy?

Traduce]i `n limba german\ urm\toarele propozi]ii, respectnd ordinea corect\ a cuvintelor [i `ncercnd s\ le pronun]a]i corect. Folosi]i filtrul ro[u: M\ n]elege]i? Da, v\ n]eleg bine. Nu v\ n]eleg. Cum m\ n]elege]i? V\ n]eleg foarte bine. Nu m\ n]elege]i? > Verstehen Sie mich? > Ja, ich verstehe Sie gut. > Ich verstehe Sie nicht. > Wie verstehen Sie mich? > Ich verstehe Sie sehr gut. > Verstehen Sie mich nicht? > [f\r[tE\n zi: miH] > [ia iH f\r[tE\ zi: gu:t] > [iH f\r[tE\ zi: niHt] > [vi: f\r[tE\n zi: miH] > [iH fr\[tE\ zi: ze:r gu:t] > [f\r[tE\n zi: miH niHt]

Aten]ie! Nega]ia nein [nain] nu opusul lui ja da neag\ toat\ propozi]ia [i st\ la nceputul acesteia. Neg]ia nicht [niHt] neag\ numai o parte de propozi]ie [i st\ dup\ verb, de exemplu: Ich verstehe Sie nicht. Ich heie nicht Rudy. Nu v\ n]eleg. Nu m\ cheam\ Rudy.

Pronumele personal Sie [zi:] Dumneavoastr\ , scris cu majuscul\, este o formul\ de polite]e. Cu acest pronume verbul se conjug\ la persona a 3-a plural. Pronumele Sie se refer\ la o singur\ persoan\ sau la mai multe persoane, ca [i n limba romn\, de exemplu: Wie heien Sie? Verstehen Sie mich? > [vi: hais\n zi:] > [f\r[tE\n zi: miH] Cum v\ numi]i? M\ n]elege]i?

Pentru a ar\ta la cte persoane ne referim, ad\ug\m de obicei [i numele persoanei, de exemplu: Verstehen Sie mich, Herr Rohde? > [f\r[tE\n zi: miH her ro:d\] M\ n]elege]i, domnule Rohde?

Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\, apoi traduce]i-le n limba romn\. Nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Ich verstehe Sie gut. Sie verstehen mich sehr gut. Ich verstehe Sie nicht, Frau Schmidt. Ich heie nicht Eva. Sie verstehen Frau Schmidt gut. Wie heien Sie, Herr..? Ich heie Max Rohde. 11
+black11magenta+

> V\ n]eleg bine. > M\ n]elege]i foarte bine. > Nu v\ n]eleg, doamn\ Schmidt. > Nu m\ numesc Eva. > O n]elege]i bine pe doamna Schmidt. > Cum v\ numi]i, domnule...? > M\ numesc Max Rohde.

+black12magenta+

Heien Sie Rudy? Wie verstehen Sie Frau Schmidt? Verstehen Sie mich nicht? Nein, ich verstehe Sie nicht.

> V\ numi]i Rudy? > Cum o n]elege]i pe doamna Schmidt? > Nu m\ n]elege]i? > Nu, nu v\ n]eleg.

Re]ine]i! Dup\ cuvntul wie [vi:] cum urmeaz\ ordine invers\, de exemplu: Wie heien Sie? Wie geht es Ihnen? > [vi: hais\n zi:] > [vi: gEt es i:n\n]

S\ repet\m cteva propozi]ii, citindu-le cu voce tare [i clar: Ich verstehe Sie sehr gut. Wie heien Sie? > [iH f\r[tE\ zi: ze:r gu:t] > [vi: hais\n zi:] V\ n]eleg foarte bine. Cum v\ numi]i? O n]elege]i pe domni[oara

Verstehen Sie Frulein Rohde? > [f\r[tE\n zi: froilain ro:d\] Rohde? Heien Sie Kurz? Wie verstehen Sie mich? Ich verstehe Sie nicht. > [hais\n zi: kur]] > [vi: f\r[tE\n zi: miH] > [iH f\r[tE\ zi: niHt]

V\ numi]i Kurz?

Citi]i cu voce tare urm\toarele propozi]ii, [i traduce]i-le `n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: Wie heien Sie? Verstehen Sie mich? Wie geht es Ihnen? Es geht gut. Heien Sie Kurz? Wie verstehen Sie Eva? Danke, sehr gut. Guten Abend, Frau Schmidt! Guten Tag, Herr Rohde! Guten Morgen, Frulein Eva! > [vi: hais\n zi:] > [f\r[tE\n zi: miH] > [vi: gEt es i:n\n] > [es gEt gu:t] > [hais\n zi: kur]] > [vi: f\r[tE\n zi: Efa] > [dank\ ze:r gu:t] > [gu:t\n a:b\nt frau [mit] > [gu:t\n ta:k her ro:d\] > [gu:t\n mo:rg\n froilain Efa] Cum v\ numi]i? M\ n]elege]i? Ce mai face]i? Bine. V\ numi]i Kurz? Cum o n]elege]i pe Eva? Mul]umesc, foarte bine. Bun\ seara, doamn\ Schmidt! Bun\ ziua, domnule Rohde! Bun\ diminea]a, domni[oar\ Eva!

12
+black12magenta+

+black13magenta+

S\ repet\m `nc\ o dat\ cuvintele [i expresiile `nv\]ate `n aceast\ lec]ie. Citi]i-le cu voce tare [i clar: Ce mai face]i/Ce faci? nu n]eleg [i eu mul]umesc ]ie nu m\ numesc.... v\ n]eleg v\ numi]i.....? [i pentru dumneavoastr\ o n]eleg Bun\ seara, domnule Rohde! Ah, domni[oar\ Rohde! Foarte bine. > [vi: gEt es] > [iH f\r[tE\ niHt] > [iH auH] > [dank\] > [di:r] > [iH hais\ niHt] > [iH f\r[tE\ zi:] > [hais\n zi:] > [unt i:n\n] > [iH f\r[tE\ zi:] > [gu:t\n a:b\nt her ro:d\] > [aH froilain ro:d\] > [ze:r gu:t] > Wie geht es? > ich verstehe nicht > ich auch > danke > dir > ich heie nicht > ich verstehe Sie > Heien Sie.....? > und Ihnen > ich verstehe sie > Guten Abend, Herr Rohde! > Ach, Frulein Rohde! > Sehr gut.

n ncheierea acestei lec]ii, traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ apoi, citi]i-le cu voce tare [i clar. Folosi]i filtrul ro[u: M\ n]elege]i? Nu m\ numesc Rudy. Ce mai face]i? Mul]umesc, foarte bine. Nu v\ n]eleg. Cum v\ numi]i? V\ n]eleg bine. > Verstehen Sie mich? > Ich heie nicht Rudy. > Wie geht es Ihnen? > Danke, sehr gut. > Ich verstehe Sie nicht. > Wie heien Sie? > Ich verstehe Sie gut. > [f\r[tE\n zi: miH] > [iH hais\ niHt ru:dy] > [vi: gEt es i:n\n] > [dank\ ze:r gu:t] > [iH f\r[tE\ zi: niHt] > [vi: hais\n zi:] > [iH f\r[tE\ zi: gu:t]

n seriile urm\toare de cuvinte se repet\ acelea[i sunete. Citi]i cu voce tare: [E] [H] [\] [e] Eva,verstehen, geht; auch, ich, mich, nicht; danke, Morgen, Rohde Herr, Abend, sehr

13
+black13magenta+

+black14magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 1
A. Reguli gramaticale 1.1. n limba german\ toate substantivele se scriu cu majuscul\, de exemplu: der Abend, die Frau. 1.2. Articolul indic\ genul gramatical al substantivului. Fiecare substantiv are articol. Articolul der indic\ genul masculin, die genul feminin, das genul neutru, de exemplu: der Herr, die Frau, das Frulein. 1.3. Substantivele se nva]\ mpreun\ cu articolul: das Frulein - domni[oara. 1.4. Pronumele de polite]e se exprim\ prin Sie dumneavoastr\ [i se scrie cu majuscul\. Acest pronume se folose[te cu verbul la persoana a treia, num\rul plural, de exemplu: Wie heien Sie? Cum v\ numi]i? 1.5. Verstehen Sie mich? M\ n]elege]i?

Cuvntul nicht este o nega]ie [i st\ dup\ verb, de exemplu: Ich heie nicht Rudy. Nu m\ numesc Rudy.

1.6.

Cuvntul nein este tot o nega]ie (opusul lui ja), [i neag\ toat\ propozi]ia care se afl\ dup\ ea, de exemplu: Nein, ich verstehe Sie nicht. Nu, nu v\ n]eleg.

1.7.

n propozi]ia afirmativ\, verbul se afl\ totdeauna pe locul al doilea. Subiectul se afl\ de obicei pe primul loc /a/, sau pe locul al treilea /b/, de exemplu: a/ Ich verstehe Sie sehr gut. 1 2 3 4 b/ Sehr gut verstehe ich Sie. 4 2 1 3 V\ n]eleg foarte bine. V\ n]eleg foarte bine.

1.8.

n propozi]ia interogativ\ folosim ordinea invers\, verbul stnd n fa]a subiectului, de exemplu: Verstehen Sie mich? 2 1 3 Dup\ cuvntul wie avem ordine invers\, de exemplu: Wie geht es Ihnen? 2 1 3

1.9.

1.10. Forma conjugat\ a verbului se folose[te totdeauna mpreun\ cu pronumele personal corespunz\tor. La persoana `nti, singular, timpul prezent, verbul prime[te termina]ia e [i n fa]a lui folosim pronumele ich: ich heie. La persoana a treia, plural, timpul prezent, verbul prime[te termina]ia en [i n fa]a lui folosim pronumele sie sau Sie ei, ele, dumneavoastr\: Sie heien Ei / ele / se numesc; Dumneavoastr\ v\ numi]i. 1.11. n limba german\, ca [i n limba romn\, prenumele st\ n fa]a numelui de familie, de exemplu: Max Rohde sau Eva Schmidt. 14
+black14magenta+

+black15magenta+

B. Pronun]ia 1.12. Pronun]ia limbii literare este influen]at\ mai mult sau mai pu]in de diferite forme dialectale. Acestea sunt cu att mai des folosite cu ct ne apropiem mai mult de sudul Germaniei. Mul]i germani folosesc n conversa]iile libere forme dialectale. Cel care nva]\ limba german\ trebuie ns\ s\ nve]e limba literar\ [i nu cea dialectal\, deoarece limba literar\ este cunoscut\ pe ntreg teritoriul german. 1.13. Accentul. n limba german\ accentul st\ pe prima silab\. Verbul cu prefix l accentu\m dup\ modelul urm\tor: verstehen [f\rstE\n] 1.14. Intensitatea accentului. n limba german\ silaba accentuat\ face ca silaba neaccentuat\ care `i urmeaz\ s\ se pronun]e pe un ton mult mai slab, de exemplu: Rohde [ro:d\] Vocala din silaba accentuat\ o marc\m cu liter\ `ngro[at\, de exemplu: [f\rstE\n] 1.15. Lungimea vocalei. Vocalele germane pot fi lungi sau scurte. Vocalele care se pronun]\ lung le marc\m cu punct dublu dup\ vocal\, n afar\ de vocala e, pe care, atunci cnd este pronun]at\ lung [i nchis, o marc\m cu majuscula E, de exemplu: wie [vi:] geht [gEt]

1.16. Grupul de litere ch aflat dup\ a, o, u se pronun]\ H adnc, din gt (ca `n Ahmed): ach, auch. Dup\ e, i, grupul de litere ch se pronun]\ h ca n cuvntul hain\. 1.17. Consoana r de la sfr[itul cuvntului se pronun]\ foarte slab, de exemplu: [ze:r], [de:r]. 1.18. Diftongul ei se pronun]\ [ai], de exemplu: Frulein [froilain], nein [nain].

15
+black15magenta+

+black16magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 1


A. Traduce]i n limba romn\: 1. 2. 3. 4. 5. B. Guten Abend, Frau Schmidt! Wie geht es Ihnen? Verstehen Sie mich? Geht es dir gut? Wie heien Sie?

Traduce]i n limba german\ : 1. 2. 3. 4. 5. Nu v\ n]eleg, domnule Rohde. V\ numi]i Eva? Bun\ ziua, Max. Ce mai faci? V\ n]eleg bine. Nu m\ numesc Rudy.

C.

Marca]i r\spunsurile corecte! 1. Unde nu pronun]\m vocala e la sfr[itul cuvntului? a. Ich heie b. Rohde c. Wie d. Frulein e. sehr gut f. Ich verstehe 2. Care propozi]ie este corect\? a. Ich heie auch Rohde. b. Ich heie Sie Kurz. c. Frulein Rohde verstehen mich. d. Sie verstehen sie. e. Wie geht es Frau Schmidt. 3. Care propozi]ie este gre[it\? a. Sie verstehe ich nicht. b. Sie verstehen mich nicht. c. Sie nicht verstehen mich. d. Nicht Sie verstehen mich. e. Ich verstehe Sie nicht. f. Verstehen Sie mich nicht?

16
+black16magenta+

+black17magenta+

LEC}IA 2 PARTEA NTI


S\ ncepem lec]ia cu un set de cteva cuvinte noi: der Bahnhof die Bank die Botschaft das Geschft das Haus das Hotel die Kirche der Ober das Restaurant die Schule > [de:r ba:nho:f] > [di: bank] > [di: bo:t[aft] > [das g\[eft] > [das haus] > [das hotel] > [di: kirH\] > [de:r o:b\r] > [das restoran] > [di: [u:l\] gara banca ambasada magazinul casa hotelul biserica chelnerul restaurantul [coala

Acum repeta]i cuvintele noi, dar ntr-o alt\ ordine: das Hotel die Schule der Bahnhof das Restaurant die Botschaft die Kirche die Bank das Geschft das Haus der Ober > [das hotel] > [di: [u:l\] > [de:r ba:nho:f] > [das restoran] > [di: bo:t[aft] > [di: kirH\] > [di: bank] > [das g\[eft] > [das haus] > [de:r o:b\r] hotelul [coala gara restaurantul ambasada biserica banca magazinul casa chelnerul

A]i re]inut deja cuvintele noi? S\ le repet\m `nc\ o dat\: die Kirche die Bank die Schule die Botschaft der Bahnhof der Ober > [di: kirH\] > [di: bank] > [di: [u:l\] > [di: bo:t[aft] > [de:r ba:nho:f] > [de:r o:b\r] biserica banca [coala ambasada gara chelnerul

17
+black17magenta+

+black18magenta+

das Haus das Hotel das Geschft das Restaurant

> [das haus] > [das hotel] > [das g\[eft] > [das restoran]

casa hotelul magazinul restaurantul

S\ facem acum un exerci]iu. Traduce]i `n limba german\ cuvintele care urmeaz\, folosind filtrul ro[u: [coala chelnerul gara casa ambasada biserica restaurantul magazinul hotelul banca > [di: [u:l\] > [de:r o:b\r] > [de:r ba:nho:f] > [das haus] > [di: bo:t[aft] > [di: kirH\] > [das restoran] > [das g\[eft] > [das hotel] > [di: bank] > die Schule > der Ober > der Bahnhof > das Haus > die Botschaft > die Kirche > das Restaurant > das Geschft > das Hotel > die Bank

Der este articolul hot\rt masculin, die: feminin, das: neutru, de exemplu: der Ober chelnerul, die Bank banca, das Hotel hotelul. Folosim articolul hot\rt atunci cnd vorbim despre lucruri sau persoane cunoscute. Pronumele demonstrativ are acelea[i forme ca [i articolul hot\rt: der - acesta, die aceasta, das acesta.

Unde este Wo ist [vo: ist] Citi]i cu voce tare ntreb\rile n limba german\ [i re]ine]i sensul lor n limba romn\: Wo ist der Bahnhof? Wo ist die Botschaft? Wo ist der Ober? Wo ist die Schule? Wo ist das Hotel? Wo ist die Kirche? > [vo: ist de:r ba:nho:f] > [vo: ist di: bo:t[aft] > [vo: ist de:r o:b\r] > [vo: ist di: [u:l\] > [vo: ist das hotel] > [vo: ist di: kirH\] Unde este gara? Unde este ambasada? Unde este chelnerul? Unde este [coala? Unde este hotelul? Unde este biserica?

Acolo este se traduce n limba german\ prin: Dort ist.

18
+black18magenta+

+black19magenta+

n limba german\ folosim totdeauna subiectul, chiar [i atunci cnd nu-l folosim `n limba romn\, deoarece avem subiect sub`n]eles, de exemplu: Wo ist die Kirche? Dort ist sie. Unde este biserica? Este acolo. sau Acolo-i.

n asemenea cazuri, n propozi]ia german\ folosim pronumele personal corespunz\tor; dac\ substantivul este masculin folosim er el, dac\ este feminin sie ea iar dac\ avem un substantiv neutru folosim pronumele es. n limba german\ pronumele er, sie, es se refer\ nu numai la persoane, ci [i la obiecte.

Citi]i cu voce tare r\spunsurile la ntrebarea Wo ist din exerci]iul precedent [i urm\ri]i traducerea lor n limba romn\: Wo ist der Bahnhof? Dort ist der Bahnhof. Dort ist er. Wo ist die Botschaft? Dort ist die Botschaft. Dort ist sie. Wo ist der Ober? Dort ist der Ober. Dort ist er. Wo ist die Schule? Dort ist die Schule. Dort ist sie. Wo ist das Hotel? Dort ist das Hotel. Dort ist es. Wo ist die Kirche? Dort ist die Kirche. Dort ist sie. > [dort ist de:r ba:nho:f] > [dort ist e:r] > [dort ist di: bo:t[aft] > [dort ist zi:] > [dort ist de:r o:ber] > [dort ist e:r] > [dort ist di: [u:l\] > [dort ist zi:] > [dort ist das hotel] > [dort ist es] > [dort ist di: kirH\] > [dort ist zi:] Gara este acolo. Este acolo. Ambasada este acolo. Este acolo. Chelnerul este acolo. El este acolo. {coala este acolo. Este acolo. Hotelul este acolo. Este acolo. Biserica este acolo. Este acolo.

Forma conjugat\ a verbului n cazul nostru ist nu apare niciodat\ singur\ n propozi]ie. Folosirea subiectului este obligatorie.

n propozi]iile urm\toare ve]i ntlni cteva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar, `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor n limba romn\: Das Geschft ist dort links. Das Haus ist dort drben. Die Kirche ist dort rechts. Die Schule ist hier. Der Bahnhof ist hier geradeaus. Das Restaurant ist da. > [das g\[eft ist dort links] > [das haus ist dort drU:b\n] > [di: kirH\ ist dort reH]] > [di: [u:l\ ist hi:r] > [der ba:nho:f ist hi:r geradeaus] > [das restoran ist da:] 19
+black19magenta+

Magazinul este acolo, pe stnga. Casa este acolo, vis--vis. Biserica este acolo, la dreapta. {coala este aici. Gara este aici, drept nainte. Restaurantul este acolo.

+black20magenta+

n propozi]iile anterioare a]i ntlnit un nou sunet, , transcris prin [U]. Acest sunet nu exist\ n limba romn\, de aceea pronun]ia lui nu este u[oar\. ncerca]i s\-l pronun]a]i cu buzele apropiate ca sunetul u, ns\ forma]i-l adnc, n gt [i nu n cavitatea bucal\ [drU:b\n].

Vom repeta cuvintele noi `n propozi]iile care urmeaz\. Citi]i-le cu voce tare [i re]ine]i pronun]ia lor: Ist die Bank dort? Ja, sie ist dort. Ist das Hotel hier? Nein, es ist dort. Ist der Bahnhof dort drben? Ja, er ist dort drben. Ist die Schule hier rechts? Nein, sie ist nicht hier rechts, sie ist hier links. > [ist di: bank dort] > [ia zi: ist dort] > [ist das hotel hi:r] > [nain es ist dort] Banca este acolo? Da, este acolo. Hotelul este aici? Nu, este acolo.

> [ist de:r ba:nho:f dort drU:b\n] Gara este vis--vis? > [ia e:r ist dort drU:b\n] > [ist di: [u:l\ hi:r reH]] > [nain zi: ist niHt hi:r reH] zi: ist hi:r links] Da, este vis--vis. {coala este aici, la dreapta? Nu, nu este aici la dreapta, este la stnga.

A]i `nv\]at deja cuvintele noi? Citi]i-le nc\ o dat\ [i pronun]a]i-le corect: la dreapta la stnga drept nainte aici acolo vis--vis rechts links geradeaus hier dort drben > [reH]] > [links] > [geradeaus] > [hi:r] > [dort] > [drU:b\n]

Traduce]i `n limba german\ urm\toarele propozi]ii, iar apoi citi]i-le cu voce tare. Folosi]i filtrul ro[u: Gara este vis--vis. Der Bahnhof ist dort drben. > [de:r ba:nho:f ist dort drU:b\n] > [di: kirH\ ist dort reH]] > [das restoran ist hi:r geradeaus] > [ist das hotel hi:r] > [nain es ist dort] > [ist di: [u:l\ hi:r links] > [ia zi: ist hi:r] > [di: bank ist drU:b\n]

Biserica este acolo, la dreapta. Restaurantul este aici, drept nainte. Este aici hotelul? Nu, este acolo. {coala este aici la stnga? Da, este aici. Banca este vis--vis.

Die Kirche ist dort rechts. Das Restaurant ist hier geradeaus. Ist das Hotel hier? Nein, es ist dort. Ist die Schule hier links? Ja, sie ist hier. Die Bank ist drben.

20
+black20magenta+

+black21magenta+

Aceasta este .....? se traduce `n limba german\ prin Ist das....?

Iat\ cteva exemple. Citi]i propozi]iile `n limba german\ [i re]ine]i traducerea lor: Ist das hier die Schule? Ja, das ist sie. Ist das der Bahnhof? Nein, das ist er nicht. Ist das die Kirche? Ja, das ist sie. Ist das der Ober? Ja, das ist er. Ist das Herr Rohde? Nein, das ist er nicht. Ist das Frulein Rohde? > [ist das hi:r di: [u:l\] > [ia das ist zi:] > [ist das de:r ba:nho:f] > [nain das ist e:r niHt] > [ist das di: kirH\] > [ia das ist zi:] > [ist das de:r o:b\r] > [ia das ist e:r] > [ist das her ro:d\] > [nain das ist e:r niHt] > [ist das froilain ro:d\] > [ia das ist zi:] Aceasta este [coala? Da, aceasta este. Aceasta este gara? Nu, nu este aceasta. Aceasta este biserica? Da, aceasta este. Acesta este chelnerul? Da, el este. Acesta este domnul Rohde? Nu, nu este el. Aceasta este domni[oara Rohde? Da, ea este.

Ja, das ist sie.

Substantivul das Frulein [das froilain] este de genul neutru, ns\ cnd l nlocuim cu pronumele personal, folosim pronumele feminin sie [zi:] [i nu cel neutru es [es]: Ist das Frulein Rohde? Ja, das ist sie.

Traduce]i n limba german\ [i re]ine]i pronun]ia propozi]iilor urm\toare. Folosi]i filtrul ro[u: Domnul Kurz este aici? Nu este aici. Aceasta este domni[oara Rohde? Da, ea este. Biserica este acolo, vis--vis? Da, este acolo. Aceea este gara? Nu, nu este aceasta. Acesta este chelnerul? Aceasta este la dreapta? Nu, aceasta este drept nainte. > Ist hier Herr Kurz? > Er ist nicht da. > Ist das Frulein Rohde? > [ist hi:r her kur]] > [e:r ist niHt da] > [ist das froilain ro:d\] > [ia das ist zi:] > [ist dort drU:b\n di: kirH\] > [ia dort ist zi:] > [ist das de:r ba:nho:f] > [nain das ist e:r niHt] > [ist das de:r o:b\r] > [ist zi: dort reH]] > [nain zi: ist dort geradeaus]

> Ja, das ist sie. > Ist dort drben die Kirche? > Ja, dort ist sie. > Ist das der Bahnhof? > Nein, das ist er nicht. > Ist das der Ober? > Ist sie dort rechts? > Nein, sie ist dort geradeaus.

21
+black21magenta+

+black22magenta+

Iat\ `nc\ un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: sprechen bitte Verzeihung nicht wahr was langsam > [[preH\n] > [bit\] > [f\r]aiung] > [niHt va:r] > [vas] > [langzam] a vorbi poftim, v\ rog pardon, scuza]i nu-i adev\rat ce `ncet

Verifica]i dac\ a]i re]inut cuvintele noi traducnd n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: nu-i adev\rat pardon, scuza]i a vorbi ncet ce poftim nicht wahr Verzeihung sprechen langsam was bitte > [niHt va:r] > [f\r]aiung] > [[preH\n] > [langzam] > [vas] > [bit\]

Vom folosi acum cuvintele noi `n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i clar : Sie sprechen sehr gut. Frau Schmidt, nicht wahr? Was ist das? Bitte, wo ist der Bahnhof? Sprechen Sie bitte langsam! Verzeihung, ist das Herr Rohde? Das ist die Botschaft, nicht wahr? > [zi: [preH\n ze:r gu:t] > [frau [mi:t niHt va:r] > [vas ist das] > [bit\ vo: ist de:r ba:nho:f] > [[preH\n zi: bit\ langzam] > [f\r]aiung ist das her ro:d\] > [das ist di: bo:t[aft niHt va:r] Vorbi]i foarte bine. Doamna Schmidt, nu-i a[a? Ce este aceasta? Unde este gara, v\ rog? Vorbi]i v\ rog ncet! Scuza]i, dnsul este domnul Rohde? Aceasta este ambasada, nu-i a[a?

Sunetul nazal ng este caracteristic limbii germane. Consoana n se pronun]\ intens, accentuat, iar consoana g se pronun]\ slab. De exemplu: Verzeihung [fer]aiung] - pardon, scuza]i; langsam [langzam] - ncet.

Citi]i cu voce tare [i clar urm\toarele propozi]ii, re]innd traducerea lor n limba romn\: Wo ist der Bahnhof? Er ist dort drben. Wie, bitte? > [vo: ist de:r ba:nho:f] > [e:r ist dort drU:b\n] > [vi: bit\] 22
+black22magenta+

Unde este gara? Este acolo, vis--vis. Cum?

+black23magenta+

Sprechen Sie langsam! Der Bahnhof ist dort. Verstehen Sie? Ja, danke. Und wo ist das Restaurant Kurz? Es ist hier rechts. Danke sehr!

> [[preH\n zi: langzam] > [de:r ba:nho:f ist dort] > [f\r[tE\n zi:] > [ia dank\] > [unt vo: ist das restoran kur]] > [es ist hi:r reH]] > [dank\ ze:r]

Vorbi]i ncet! Gara este acolo. n]elege]i? Da, mul]umesc. {i unde este restaurantul Kurz? Este aici, la dreapta. Mul]umesc mult.

S\ facem cteva exerci]ii. Traduce]i propozi]iile urm\toare `n limba german\, apoi citi]i-le cu voce tare [i clar. Nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Vorbi]i, v\ rog, ncet! Gara este acolo, la stnga. n]elege]i? Da, mul]umesc. {i unde este [coala? Este acolo la dreapta. Este [i ambasada acolo? Nu, aceasta este drept nainte. Mul]umesc mult. Cu pl\cere! > Sprechen Sie bitte langsam! > Der Bahnhof ist dort links. > Verstehen Sie? > Ja, danke! > Und wo ist die Schule? > Sie ist dort rechts. > Ist dort auch die Botschaft? > Nein, sie ist dort geradeaus. > Danke sehr! > Bitte, bitte! > [[preH\n zi: bit\ langzam] > [de:r ba:nho:f ist dort links] > [f\r[tE\n zi:] > [ia dank\] > [und vo: ist di: [u:l\] > [zi: ist dort reH]] > [ist dort auH di: bo:t[aft] > [nain zi: ist dort geradeaus] > [dank\ ze:r] > [bit\ bit\]

Traduce]i `n limba romn\ propozi]iile urm\toare, folosind filtrul ro[u: Ist das die Schule? Ja, dort rechts bitte. Ist dort auch die Botschaft? Nein, hier geradeaus. Und wo ist die Bank? Sie ist nicht hier. Verstehen Sie? Verzeihung! Danke sehr! > [ist das di: [u:l\] > [ia dort reHts bit\] > [ist dort auH di: bo:t[aft] > [nain hi:r geradeaus] > [und vo: ist di: bank] > [zi: ist niHt hi:r] > [f\r[tE\n zi:] > [f\r]aiung] > [dank\ ze:r] > Aceasta este [coala? > Da, acolo la dreapta, v\ rog. > Acolo este [i ambasada? > Nu, aici drept nainte. > {i unde este banca? > Nu este aici. > n]elege]i? > Scuza]i! > Mul]umesc mult.

23
+black23magenta+

+black24magenta+

Completa]i propozi]iile urm\toare cu acele cuvinte care lipsesc. Folosi]i filtrul ro[u: Scuza]i-m\, unde este restaurantul? Acolo drept nainte. Acolo este [i magazinul, nu-i a[a? Nu, nu este acolo. {i unde este biserica? Acolo vis--vis. Aici este [i banca? Da, este aici, la stnga. Mul]umesc mult. Verzeihung, wo ist >das Restaurant? Es ist dort >geradeaus. Da ist auch >das Geschft, nicht wahr? Nein, es ist nicht >da. Und wo ist >die Kirche? Dort >drben. Ist hier >auch die Bank? Ja, sie ist hier >links. Danke >sehr!

Citi]i cu voce tare [i clar propozi]iile urm\toare, `ncercnd s\ re]ine]i pronun]ia lor [i traducerea `n limba romn\: Wo ist Frulein Eva? Sie ist dort links. Und wo ist das Hotel? Es ist hier rechts. Das ist hier Herr Rohde. Guten Tag, Herr Rohde! Wie geht es Ihnen? Herr Rohde, ist das dort die Bank? Nein, sie ist hier geradeaus. Und wo ist die Schule, Herr Rohde? Dort ist sie. Danke sehr. > [vo: ist froilain Efa] > [zi: ist dort links] > [unt vo: ist das hotel] > [es ist hi:r reH]] > [das ist hi:r her ro:d\] > [gu:t\n ta:k her ro:d\] > [vi: gEt es i:n\n] > [her ro:d\ ist das dort di: bank] > [nain zi: ist hi:r geradeaus] > [unt vo: ist di: [u:l\ her ro:d\] > [dort ist zi:] > [dank\ ze:r] > Unde este domni[oara Eva? > Ea este acolo la stnga. > {i unde este hotelul? > Este aici, la dreapta. > Aici este domnul Rohde. > Bun\ ziua, domnule Rohde! > Ce mai face]i? > Domnule Rohde, acolo este banca? > Nu, este aici drept nainte. > {i unde este [coala, domnule Rohde? > Este acolo. > Mul]umesc mult.

n limba german\, cnd ne adres\m cuiva, folosim numele sau prenumele persoanei respective [i preciz\m [i genul prin cuvintele Herr, Frulein sau Frau: Herr Rohde, ist das dort die Bank? Domnule Rohde, acolo este banca? Domni[oar\ Eva, m\ n]elege]i?

1 (6)

Frulein Eva, verstehen Sie mich?

24
+black24magenta+

+black25magenta+

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu acele cuvinte care lipsesc. Folosi]i filtrul ro[u: Verzeihung, wo >ist der Bahnhof? Sprechen sie >bitte langsam! >Die Kirche ist dort drben. Verstehen >Sie? - Ja, >ich verstehe. Nein, das ist >nicht die Schule. >Das Restaurant ist hier geradeaus. Das ist der Ober, nicht >wahr? Ist das dort >das Geschft? Was verstehen >Sie nicht? > [f\r]aiung vo: ist de:r ba:nho:f] > [[preH\n zi: bit\ langzam] > [di: kirH\ ist dort drU:b\n] > [f\r[tE\n zi: ia iH f\r[tE\] > [nain das ist niHt di: [u:l\] > [das restoran ist hi:r geradeaus] > [das ist de:r o:b\r niHt va:r] > [ist das dort das g\[eft] > [vas f\r[tE\n zi: niHt]

Traduce]i `n limba german\ propozi]iile urm\toare [i apoi citi]i-le cu voce tare [i clar. Nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Vorbi]i foarte bine. Scuza]i-m\, v\ rog, unde este [coala? Vorbi]i v\ rog, ncet! Gara este acolo, vis--vis. Magazinul este la dreapta. Banca este acolo, la stnga. Biserica este aici, drept nainte. Ce este aceasta, ambasada? Unde este, v\ rog, restaurantul? > Sie sprechen, sehr gut. > Verzeihung, wo ist die Schule? > Sprechen Sie bitte langsam! > Der Bahnhof ist dort drben. > Das Geschft ist rechts. > Die Bank ist dort links. > Die Kirche ist hier geradeaus. > Was ist das, die Botschaft? > Bitte, wo ist das Restaurant? > [zi: [preH\n ze:r gu:t] > [f\r]aiung vo: ist di: [u:l\] > [[preH\n zi: bit\ langzam] > [de:r ba:nho:f ist dort drU:b\n] > [das g\[eft ist reH]] > [di: bank ist dort links] > [di: kirH\ ist hi:r geradeaus] > [vas ist das di: bo:t[aft] > [bit\ vo: ist das restoran]

S\ mai nv\]\m un set de cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i clar [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor `n limba romn\: das Bier die Flasche das Glas der Kaffee die Milch die Tasse der Tee der Wein die Zigaretten > [das bi:r] > [di: fla[\] > [das gla:s] > [de:r kafE] > [di: milH] > [di: tas\] > [de:r tE] > [de:r vain] > [di: ]igaret\n] 25
+black25magenta+

berea sticla, butelia paharul, sticla (material) cafeaua laptele cea[ca ceaiul vinul ]ig\rile

+black26magenta+

Repeta]i cuvintele noi, dar `ntr-o ordine diferit\: der Kaffee der Tee das Bier der Wein die Zigaretten die Flasche das Glas die Tasse die Milch > [de:r kafE] > [de:r tE] > [das bi:r] > [de:r vain] > [di: ]igaret\n] > [di: fla[\] > [das gla:s] > [di: tas\] > [di: milH] cafeaua ceaiul berea vinul ]ig\rile sticla, butelia paharul, sticla (material) cea[ca laptele

Dac\ a]i re]inut deja cuvintele noi, ve]i putea, cu siguran]\, s\ traduce]i `n limba german\ cuvintele urm\toare folosind filtrul ro[u: cea[ca cafeaua paharul, sticla berea ]ig\rile laptele sticla, butelia vinul ceaiul > [di: tas\] > [de:r kafE] > [das gla:s] > [das bi:r] > [di: ]igaret\n] > [di: milH] > [di: fla[\] > [de:r vain] > [de:r tE] > die Tasse > der Kaffee > das Glas > das Bier > die Zigaretten > die Milch > die Flasche > der Wein > der Tee

Ct cost\?, se traduce n limba german\ prin Wieviel kostet? [vi:fi:l kost\t]

Citi]i cu voce tare [i clar urm\toarele propozi]ii `n care am folosit cuvintele noi [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor: Ct cost\ cafeaua? O bere, v\ rog! V\ rog, o sticl\ de lapte! V\ rog, un pahar de ceai! Ct cost\ o sticl\ de vin? Wieviel kostet der Kaffee? Bitte ein Bier! Bitte eine Flasche Milch! Bitte ein Glas Tee! Wieviel kostet eine Flasche Wein? Der Wein kostet sechs Mark. Bitte eine Tasse Tee! 26
+black26magenta+

> [vi:fi:l kost\t de:r kafE] > [bit\ ain bi:r] > [bit\ ain\ fla[\ milH] > [bit\ ain gla:s tE] > [vi:fi:l kost\t ain\ fla[\ vain] > [de:r vain kost\t zeks mark] > [bit\ ain\ tas\ tE]

Vinul cost\ 6 m\rci. V\ rog, o cea[c\ de ceai!

+black27magenta+

Ct cost\? (pentru mai multe obiecte) se traduce n limba german\ prin Wieviel kosten? [vi:fi:l kost\n] n limba german\, predicatul se acord\ n num\r [i persoan\ cu subiectul. Dac\ subiectul este la plural (se refer\ la dou\ sau mai multe persoane sau lucruri, fenomene) predicatul se afl\ tot la plural: Die Zigaretten kosten vier Mark; der Kaffee und der Tee kosten sechs Mark. Citi]i propozi]iile care urmeaz\ cu voce tare [i clar, fiind aten]i la traducerea lor `n limba romn\: Die Zigaretten kosten vier Mark. Der Kaffee und der Tee kosten sechs Mark. Wieviel kosten die Flasche Milch und das Bier? Der Wein und das Bier kosten sechs Mark. Wieviel kosten die Zigaretten? Die Milch und das Bier kosten vier Mark. > [di: ]igaret\n kost\n fi:r mark] > [de:r kafE unt de:r tE kost\n zeks mark] > [vi:fi:l kost\n di: fla[\ milH unt das bi:r] > [de:r vain unt das bi:r kost\n zeks mark] > [vi:fi:l kost\n di: ]igaret\n] > [di: milH unt das bi:r kost\n fi:r mark] }ig\rile cost\ patru m\rci.

Cafeaua [i ceaiul cost\ [ase m\rci. Ct cost\ sticla de lapte [i berea? Vinul [i berea cost\ [ase m\rci. Ct cost\ ]ig\rile?

Laptele [i berea cost\ patru m\rci.

Cuvntul ein este articolul nehot\rt de genul masculin [i neutru - un; corespondentul feminin este eine o. Articolul nehot\rt l folosim cnd vorbim prima oar\ despre substantivul respectiv, de exemplu: Dort ist eine Kirche. [dort ist ain\ kirH\] Acolo este o biseric\. Ein, eine pronun]at accentuat are rolul de numeral, de exemplu: Bitte ein Bier! [bit\ ain bi:r] V\ rog o bere!

Traduce]i n limba german\ urm\toarele propozi]ii. Nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u: Aici este o [coal\. Acolo este un magazin. Acolo, vis--vis, este un domn. Acolo este un restaurant. Restaurantul nu este bun. Hier ist eine Schule. Dort ist ein Geschft. Dort drben ist ein Herr. > [hi:r ist ain\ [u:l\] > [dort ist ain g\[eft] > [dort drU:b\n ist ain her] > [dort ist ain restoran] > [das restoran ist niHt gu:t] > [vi:fi:l kost\t ain kafE] > [de:r kafE ist hi:r ze:r gu:t] > [vi: ist de:r tE] > [de:r tE ist auH gu:t]

Dort ist ein Restaurant. Das Restaurant ist nicht gut. Wieviel kostet ein Kaffee? Der Kaffee ist hier sehr gut.

Ct cost\ o cafea? Aici cafeaua este foarte bun\. Cum este ceaiul? {i ceaiul este bun.

Wie ist der Tee? Der Tee ist auch gut. 27

+black27magenta+

+black28magenta+

La persoana a treia singular, timpul prezent, verbul prime[te termina]ia t. n limba german\, predicatul nu se folose[te f\r\ subiect. Subiectul poate fi exprimat prin substantiv sau pronume. De exemplu: Der Kaffee kostet vier Mark. > [de:r kafE kost\t fi:r mark] Cafeaua cost\ patru m\rci. Er versteht mich. > [e:r f\r[tEt miH] El m\ n]elege.

Acelea sunt, ei sunt se traduce n limba german\ prin: Sie sind [zi: zint]

S\ folosim cuvintele [i expresiile noi `n propozi]ii. Citi]i cu aten]ie propozi]iile `n limba german\ [i re]ine]i sensul lor: Die Kirche und die Schule sind rechts. Das Restaurant und das Hotel sind links. Der Bahnhof und die Botschaft sind geradeaus. Die Zigaretten sind gut. Wo sind die Kirche und die Schule? Sie sind dort rechts. Wo sind das Restaurant und das Hotel? Sie sind dort links. Wo sind der Bahnhof und die Botschaft? Sie sind hier geradeaus. Wie sind die Zigaretten? Sie sind gut. > [di: kirH\ unt di: [u:l\ zint reH]] > [das restoran unt das hotel zint links] > [de:r ba:nho:f unt di: bo:t[aft zint geradeaus] > [di: ]igaret\n zint gu:t] > [vo: zint di: kirH\ unt di: [u:l\] > [zi: zint dort reH]] > [vo: zint das restoran unt das hotel] > [zi: zint dort links] > [vo: zint de:r ba:nho:f unt di: bo:t[aft] > [zi: zint hi:r geradeaus] > [vi: zint di: ]igaret\n] > [zi: zint gu:t] Biserica [i [coala sunt la dreapta. Restaurantul [i hotelul sunt la stnga. Gara [i ambasada sunt drept nainte. }ig\rile sunt bune. Unde sunt biserica [i [coala?

Sunt acolo la dreapta. Unde sunt restaurantul [i hotelul? Sunt acolo la stnga. Unde sunt gara [i ambasada?

Sunt aici, drept nainte. Cum sunt ]ig\rile? Sunt bune.

Traduce]i propozi]iile care urmeaz\ `n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: }ig\rile nu sunt bune. > Die Zigaretten sind nicht gut. > Das Bier und der Wein sind gut. > Sind der Kaffee und der Tee hier gut? > Ja, sie sind sehr gut. > Wie sind die Zigaretten? 28
+black28magenta+

> [di: ]igaret\n zint niHt gu:t] > [das bi:r unt de:r vain zint gu:t] > [zint de:r kafE unt de:r tE hi:r gu:t] > [ia zi: zint ze:r gu:t] > [vi: zint di: ]igaret\n]

Berea [i vinul sunt bune.

Cafeaua [i ceaiul sunt bune aici? Da, foarte bune. Cum sunt ]ig\rile?

+black29magenta+

Nu sunt bune. Unde sunt ]ig\rile? Sunt acolo.

> Sie sind nicht gut. > Wo sind die Zigaretten? > Dort sind sie.

> [zi: zint niHt gu:t] > [vo: zint di: ]igaret\n] > [dort zint zi:]

~n ultimul exerci]iu din aceast\ parte a lec]iei ve]i repeta tot ce a]i `nv\]at acum. Traduce]i n limba german\, folosind filtrul ro[u: Unde este chelnerul? Este acolo. Acolo este banca? Da, este acolo. Este [coala aici, la dreapta? Nu, nu este la dreapta, este aici, la stnga. Vorbi]i, v\ rog, ncet! n]elege]i, domni[oar\ Rohde? Berea cost\ o marc\. Ct cost\ o sticl\ de lapte [i ceaiul? > Wo ist der Ober? > Dort ist er. > Ist die Bank dort? > Ja, sie ist dort. > Ist die Schule hier rechts? > Nein, sie ist nicht hier rechts, sie ist hier links. > Sprechen Sie bitte langsam! > Verstehen Sie Frulein Rohde? > Das Bier kostet eine Mark. > Wieviel kosten eine Flasche Milch und der Tee? > Verzeihung! Bitte eine Tasse Kaffee!

O cea[c\ de cafea, v\ rog!

29
+black29magenta+

+black30magenta+

LEC}IA 2 PARTEA A DOUA


n aceast\ parte vom recapitula toat\ materia din lec]iile 1 [i 2. Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele lips\. Folosi]i filtrul ro[u: Der Wein >ist da drben. Das Hotel und das Restaurant >sind dort. Wieviel >kostet der Wein? Die Zigaretten >sind nicht gut. Wieviel >kostet das Hotel? Herr und Frulein Rohde >sind sehr gut. Wieviel >kosten die Zigaretten? Sie >sind nicht sehr gut. Wo >ist Frau Schmidt? Wie >sprechen Herr und Frau Schmidt? Wie >ist die Milch? > [de:r vain ist da: drU:b\n] > [das hotel unt das restoran zint dort] > [vi:fi:l kost\t de:r vain] > [di: ]igaret\n zint niHt gu:t] > [vi:fi:l kost\t das hotel] > [her unt froilain ro:d\ zint ze:r gu:t] > [vi:fi:l kost\n di: ]igaret\n] > [zi: zint niHt ze:r gu:t] > [vo: ist frau [mit] > [vi: [preH\n her unt frau [mit] > [vi: ist di: milH]

n exerci]iul urm\tor traduce]i propozi]iile n limba german\, apoi verifica]i-v\ pronun]ia cu ajutorul transcrierii fonetice din coloana a treia: V\ rog o cea[c\ de cafea. Chelner, unde este berea? V\ rog un pahar de ceai! Scuza]i, unde este magazinul? V\ rog o sticl\ de lapte! Ct cost\ ]ig\rile? > Bitte eine Tasse Kaffee. > Herr Ober, wo ist das Bier? > Bitte ein Glas Tee. > Verzeihung, wo ist das Geschft? > Bitte eine Flasche Milch. > Wieviel kosten die Zigaretten? > Sie versteht mich nicht. > Ist er dort? > [bit\ ain\ tas\ kafE] > [her o:b\r vo: ist das bi:r] > [bit\ ain gla:s tE] > [f\r]aiung vo: ist das g\[eft] > [bit\ ain\ fla[\ milH] > [vi:fi:l kost\n di: ]igaret\n] > [zi: f\r[tEt miH niHt] > [ist er dort]

Ea nu m\ n]elege. El este acolo?

Dac\ a]i re]inut cum se folose[te articolul hot\rt, pute]i s\ v\ verifica]i completnd propozi]iile care urmeaz\ cu articolul hot\rt corespunz\tor; folosi]i filtrul ro[u: Wieviel kostet >der Kaffee? Wo ist >die Botschaft? Wo ist >der Bahnhof? Herr Ober, wo ist >die Milch? Herr Rohde, wie ist >das Hotel? Wie ist >das Hotel dort? Wieviel kostet >der Tee? Verstehen Sie >das Frulein? Wie sind >die Zigaretten?

Wie ist >das Geschft? Wo sind >die Kirche und >das Restaurant? Wieviel kosten >der Wein und >das Bier?

30
+black30magenta+

+black31magenta+

Urm\torul exerci]iu de citire v\ ajut\ la consolidarea cuno[tin]elor de pn\ acum, n ceea ce prive[te structura propozi]iei. Prin repetarea permanent\ a materiei nv\]ate, ve]i memora mai u[or aceste structuri [i n scurt timp ve]i reu[i s\ le reda]i corect, f\r\ eforturi prea mari. Citi]i cu aten]ie urm\toarele propozi]ii! Repeta]i-le pn\ cnd le pute]i citi fluent [i corect. Silabele scrise cu litere `ngroa[ate marcheaz\ accentul propozi]iei. Citi]i cu voce tare [i clar: Guten Tag, Herr Rohde! Wie geht es Ihnen? Danke auch gut. Schmidt. Und Sie? Nein, ich verstehe Sie nicht. Bitte, wo ist die Botschaft? Wieviel kostet das Bier? Verzeihung, wie ist das Geschft dort? Ist der Wein auch gut? Danke gut. Und Ihnen? Wie heien Sie? Verstehen Sie mich? Herr Ober, bitte eine Tasse Kaffee! Dort drben ist sie. Vier Mark, bitte! Es ist sehr gut. Er ist sehr gut.

V\ recomand\m s\ v\ nregistra]i propria pronun]ie pe o caset\ [i s-o compara]i cu cea original\. Repeta]i pn\ [ti]i propozi]iile f\r\ gre[eli. Dac\ nu sti]i sigur cum se pronun]\ un cuvnt verifica]i-v\ pronun]ia cu ajutorul vocabularului de la sfr[itul caietului de curs. Traduce]i propozi]iile urm\toare n limba german\; folosi]i filtrul ro[u: Unde este domnul Rohde? Este acolo, vis--vis. Dnsa este doamna Schmidt? Nu, ea nu este doamna Schmidt. Unde sunt domnul [i doamna Kurz? Sunt aici. M\ n]elege]i? Da, v\ n]eleg bine. {i dumneavoastr\ m\ n]elege]i bine? Aceasta este gara? Nu, aceasta nu este gara. Aceasta este acolo, drept nainte. Unde este ambasada? Acolo, vis--vis. Hotelul este acolo, la stnga? Nu, este acolo la dreapta. Magazinul este acolo, nu-i a[a? > Wo ist Herr Rohde? > Er ist dort drben. > Ist das Frau Schmidt? > Nein, das ist nicht Frau Schmidt. > Wo sind Herr und Frau Kurz? > Sie sind hier. > Verstehen Sie mich? > Ja, ich verstehe Sie gut. > Verstehen Sie mich auch gut? > Ist das der Bahnhof? > Nein, das ist nicht der Bahnhof. > Er ist dort geradeaus. > Wo ist die Botschaft? > Sie ist dort drben. > Ist das Hotel dort links? > Nein, es ist dort rechts. > Das Geschft ist dort, nicht wahr?

31
+black31magenta+

+black32magenta+

Biserica este acolo vis--vis? Nu, acolo este o cas\. Cum este hotelul? Foarte bun. Este [i restaurantul bun? Nu, acela nu este bun. Ct cost\ ]ig\rile? Patru m\rci. Berea cost\ o marc\? Nu, o marc\ [i patru pfenigi. Ct cost\ vinul? Cost\ [ase m\rci. Cum este cafeaua? Cafeaua nu este bun\. Scuza]i, v\ rog, unde este laptele? Acolo, la stnga. Vorbi]i ncet, v\ rog! Ce este acolo? Acolo este o [coal\. Ce mai faci? Cum v\ numi]i? V\ numi]i Eva? Nu m\ numesc Rudi.

> Ist die Kirche da drben? > Nein, dort ist ein Haus. > Wie ist das Hotel? > Es ist sehr gut. > Ist das Restaurant auch gut? > Nein, es ist nicht gut. > Wieviel kosten die Zigaretten? > Sie kosten vier Mark. > Kostet das Bier eine Mark? > Nein, es kostet eine Mark vier. > Wieviel kostet der Wein? > Er kostet sechs Mark. > Wie ist der Kaffee? > Der Kaffee ist nicht gut. > Verzeihung, wo ist die Milch? > Sie ist dort links. > Sprechen Sie bitte langsam! > Was ist dort? > Dort ist eine Schule. > Wie geht es dir? > Wie heien Sie? > Heien Sie Eva? > Ich heie nicht Rudi.

n cuvintele de mai jos se repet\ acelea[i sunete. Citi]i-le cu voce tare: [i:] [ng] [E] [u:] []] [r] hier, Ihnen, Bier, Dir langsam, Verzeihung Tee, Kaffee, Eva, verstehen Schule, gut Zigaretten, Verzeihung, Kurz sehr, der, hier, wahr, er [a:] [o:] [H] [U] [\] Bahnhof, Glas Botschaft, Ober, Bahnhof, mich, Kirche, milch, rechts drben Ihnen, sprechen, guten, Kirche

32
+black32magenta+

+black33magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 2
A. Reguli gramaticale 2.1. n limba german\, ca [i n limba romn\, exist\ articol hot\rt [i nehot\rt. Cuvntul der este articolul hot\rt masculin, die articolul hot\rt feminin, das articolul hot\rt neutru. Aceste articole le folosim cnd vorbim despre lucruri cunoscute [i de interlocutorul nostru. De exemplu: Wieviel kostet das Bier? 2.2. Ct cost\ berea?

Cuvntul ein este articolul nehot\rt de genul masculin [i neutru. La genul feminin folosim articolul nehot\rt eine. Articolul nehot\rt l folosim cnd vorbim despre lucruri sau persoane la care nu ne-am referit nainte n comunicarea noastr\, sau pe care nc\ nu le cunoa[tem: Dort ist eine Kirche. Articolul nehot\rt pronun]at accentuat are func]ie de numeral: Bitte ein Bier! Pronumele personal la persoana a treia, singular are trei forme - er = el; sie = ea; es= genul neutru, pentru care n limba romn\ nu avem form\ separat\. Toate cele trei forme se pot referi att la persoane ct [i la lucruri sau fenomene. Cu pronumele personal putem nlocui substantivele. De exemplu: der Bahnhof er; die Kirche sie; das Hotel es. La plural folosim pronumele sie. De exemplu: Wo sind die Kirche und der Bahnhof? Sie sind links. Verbul la persoana a treia singular prime[te termina]ia t. Predicatul nu se folose[te niciodat\ f\r\ subiect. Subiectul poate fi exprimat prin substantiv sau pronume, de exemplu: Der Kaffee kostet vier Mark. Er kostet vier Mark. Cafeaua cost\ patru m\rci. Cost\ patru m\rci.

2.3.

2.4.

2.5.

n limba german\, ne adres\m unei persoane spunndu-i [i prenumele sau numele acesteia, `nso]ite de cuvintele Herr, Frau, Frulein, prin care desemn\m genul persoanei respective. Herr Rohde, ist das dort die Bank? Frulein Eva, verstehen Sie mich? Domnul Rohde, acolo este banca? Domni[oar\ Eva, m\ n]elege]i?

2.6.

Substantivul das Frulein domni[oara este de genul neutru. Totu[i, dac\ l nlocuim acolo este pronume personal folosim pronumele feminin sie ea, [i nu pronumele esneutru: Ist das Frulein Rohde? Ja, das ist sie.

2.7.

n limba german\ folosim la singular formele: er ist, sie ist, es ist, iar la plural: sie sind.

B. Pronun]ia 2.8. ng este un sunet nazal specific german. n se pronun]\ accentuat iar g se pronun]\ slab. Acest g l transcriem prin [g]. De exemplu: Verzeihung [f\r]aiung] - scuza]i, langsam [langzam] - ncet. 2.9. z- ul german, numit ]et l pronun]\m ca pe ] romnesc, de exemplu: Zigaretten []igaret\n], Kurz [kur]], Verzeihung [f\r]aiung] 2.10. -ul german este un sunet care nu exist\ in limba romn\. Se transcrie prin [U]. De exemplu: drben [drU:b\n] vis--vis. 33
+black33magenta+

+black34magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 2


Rezolva]i exerci]iile urm\toare [i trimite]i-le pentru verificare. Pe ultima pagin\ pute]i citi cteva informa]ii utile, referitoare att la modul de rezolvare a temei pentru acas\, ct [i la modul de coresponden]\. A. Traduce]i n limba romn\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wie ist der Wein und wie ist das Bier? Herr Ober, bitte eine Tasse Kaffee! Verzeihung! Wo ist hier die Botschaft? Die Bank? - Sie ist dort drben. Sprechen Sie bitte langsam! Ach, die Botschaft! - Sie ist nicht da.

B.

Traduce]i n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. Berea cost\ patru m\rci. Nu, aici cost\ o marc\. Dnsul este domnul Kurz [i dnsa este doamna Kurz? Ct cost\ ]ig\rile? Aici ceaiul nu este bun.

C.

Care r\spuns este corect? De exemplu: 1c sau 1b etc. 1. n care cuvnt pronun]\m lung vocala o [o:]? a. dort b. Herr Ober c. der Bahnhof d. wo e. kostet 2. Care propozi]ie este gre[it\? a. Wieviel kostet das Bier? b. Wieviel kosten das Bier? c. Wieviel kosten die Zigaretten? d. Wieviel kostet das Bier und der Wein? e. Was kostet das Bier?

34
+black34magenta+

+black35magenta+

VOCABULARUL LEC}IILOR 1 {I 2
der Abend auch der Bahnhof die Bank das Bier bitte die Botschaft da danke das der die dir dort drben ein eine er es die Flasche die Frau das Frulein geht geradeaus das Geschft das Glas gut guten Abend guten Morgen guten Tag das Haus der Herr heien heien Sie ich heie hier das Hotel ich Ihnen ist > [a:b\nt] > [auH] > [ba:nho:f] > [bank] > [bi:r] > [bit\] > [bo:t[aft] > [da:] > [dank\] > [das] > [de:r] > [di:] > [di:r] > [dort] > [drU:b\n] > [ain] > [ain\] > [e:r] > [es] > [fla[\] > [frau] > [froilain] > [gEt] > [geradeaus] > [g\[eft] > [gla:s] > [gu:t] > [gu:t\n a:b\nt] > [gu:t\n mo:rg\n] > [gu:t\n ta:k] > [haus] > [her] > [hais\n] > [hais\n zi:] > [iH hais\] > [hi:r] > [hotel] > [iH] > [i:n\n] > [ist] 35
+black35magenta+

seara de asemenea, [i gara banca berea poftim ambasada aici mul]umesc -ul (creionul - neutru) -ul (domnul - masculin) -a (doamna - feminin) ]ie acolo vis--vis un o el pronume personal neutru german sticla, butelia femeia, doamna domni[oara merge drept `nainte magazinul paharul, sticla (material) bun bun\ seara bun\ diminea]a bun\ ziua casa domnul a se numi v\ numi]i m\ numesc aici hotelul eu pentru dumneavoastr\ este

+black36magenta+

ja der Kaffee die Kirche kosten kostet langsam links die Mark eine Mark mich die Milch der Morgen nein nicht nicht wahr der Ober rechts das Restaurant die Schule sechs sehr sie Sie sind sprechen der Tag die Tasse der Tee und verstehen verstehen Sie ich verstehe Verzeihung vier was der Wein wie wie bitte wieviel wo die Zigaretten

> [ia] > [kafE] > [kirH\] > [kost\n] > [kost\t] > [langzam] > [links] > [mark] > [ain\ mark] > [miH] > [milH] > [mo:rg\n] > [nain] > [niHt] > [niHt va:r] > [o:b\r] > [reH]] > [restoran] > [[u:l\] > [zeks] > [ze:r] > [zi:] > [zi:] > [zint] > [spreH\n] > [ta:k] > [tas\] > [tE] > [unt] > [f\r[tE\n] > [f\r[tE\n zi:] > [iH f\r[tE\] > [f\r]aiung] > [fi:r] > [vas] > [vain] > [vi:] > [vi: bit\] > [vi:fi:l] > [vo:] > []igaret\n] 36

da cafeaua biserica a costa cost\ ncet la stnga marca o marc\ pe mine laptele diminea]a nu nu nu-i adev\rat chelnerul la dreapta restaurantul [coala [ase foarte ea dumneavoastr\ suntem, sunt a vorbi ziua cea[ca ceaiul [i a n]elege n]elege]i dumneavoastr\ eu n]eleg pardon, scuza]i patru ce vinul cum poftim, cum ct unde ]ig\rile

+black36magenta+

S-ar putea să vă placă și