Sunteți pe pagina 1din 385

ASTROLOGIA ÎN NOUA ER

prelucrare dup DAN CIUPERC

Manual de astrologie modern Sapiens dominabitur astris

CUPRINS:

1. Structurile astrologice

2. Astrologia holistic

3. Astrologia karmic

4. Astrologia ini iatic

5. Astrologia previzional

6. Astrologia rela ional

7. Astrologia medical

8. Astrologia orar

9. Astrologia mondial

CAPITOLUL

I

STRUCTURILE ASTROLOGICE

Idei generale

1. Zodiacul sideral i zodiacul tropical

2. Astrologia i analogia

ALFABETUL ASTROLOGIC

1. Semnele zodiacului

2. Cheile zodiacului

3.

Clasificarea semnelor zodiacului

4. Profesiunile i semnele zodiacului

5. Rezumatul simbolismului zodiacului

6. Cele patru func ii ale con tiin ei, dup Jung

7. Elementele

8. Combina iile elementelor

9. Axele zodiacului

10. Planetele. Simbolismul astral

11. Observa ii

12. Duratele revolu iilor planetare

13. Vârstele vie ii i astrele

14. Clasificarea planetelor

15. Calit ile planetare

16. Planetele în semne

Axele de evolu ie a Dragonului

17. Sectoarele de influen : casele

18. Semnifica ia caselor

19. Planetele în case

20. Semnifica ia guvernatorilor caselor

CALCULUL HOROSCOPULUI

1. Instrumentele de lucru

2. Na terea

3. Spa iul

4. Timpul

5. P mântul

6. Exemple de calcul

7. Comunicarea astral : Simbolismul aspectelor

8. Simbolismul i func ionarea aspectelor

9. Aplica ia i separa ia

10. Aspectul de paralel

11. Recep ia mutual

12. O planet izolat

13. Aspectele

Configura iile

1.

Crucea cosmic

2.

Careul în T

3.

Stelium

4.

Piramida sau marele triunghi

5.

Triunghiul minor

6.

Zmeul

7.

Yodul sau degetul lui Dumnezeu

8.

Bumerangul

9.

Dreptunghiul mistic

10.

Steaua lui David

11.

Cortul

12.

Casa

13.

Aripile de pas re

14.

Nicovala

15.

Pe tele

16.

Corabia cu pânze

Interpretarea h r ii natale

1. Analiza W exemplu

2. Integrarea

3. Sinteza

Idei generale

Zodiacul sideral i zodiacul tropical

Astrologia utilizeaz , în primul rând, pozi ia astrelor (planetelor) din sistemul nostru solar în raport cu pozi ia P mântului, în ziua de na tere a individului respectiv. Aceasta reprezint pozi ia celest . În al doilea rând, astrologia relev pozi ia precis a nativului pe P mânt în momentul na terii sale (latitudinea i longitudinea locului na terii). Aceasta reprezint pozi ia terestr . Mi carea Soarelui împreun cu planetele, în cosmos, se face dintr-un punct de referin p mântean, pe o band de circa 17° l rgime, un fel de autostrad celest :

zodiacul, zodiac (gr. zoidion-/zoe= via ), ceea ce, în traducere ar însemna calea vie ii. Aceast cale a vie ii este un cerc de 360°. Acest cerc a fost împ r it în 12 p r i egale de câte 30° fiecare, corespunz tor ciclului naturii (ritmul anotimpurilor). Fiecare dintre cele 12 p r i poart un nume. Cele patru semne de pe axe corespund începutului fiec rui anotimp:

Berbecul - începutului de prim vara; Cancerul - (Racul), începutului de var ; Balan a - începutului de toamn ; Capricornul - începutului de iarn . Alte patru semne, urmând pe câte unul din cele patru precedente, arat concentrarea influxurilor fiec rui anotimp:

Taurul - concentreaz influxurile prim verii; Leul - concentreaz influxurile verii; Scorpionul - concentreaz influxurile toamnei; V rs torul - concentreaz influxurile iernii. în sfâr it, ultimele patru semne indic dispersia influxurilor fiec rui anotimp. Gemenii - disperseaz influxurile prim verii; Fecioara - disperseaz influxurile verii; S get torul - disperseaz influxurile toamnei; Pe tii - disperseaz influxurile iernii. Astrologia se bazeaz pe aceste principii de evolu ie a naturii, în analogie cu evolu ia omului, c ci fiecare semn reprezint o anumit experien de tr it. Zodiacul semnelor este în analogie cu ritmul anotimpurilor i nu cu constela iile (grup de stele reprezentând o figur conven ional ), de i semnele poart acela i nume cu acestea.

Ciclul naturii, binecunoscut, care se reproduce în fiecare an la acelea i date, a fost proiectat în cosmos pe acest parcurs al Soarelui i al planetelor sale, parcurs ce poart numele de zodiac. Zodiacul semnelor poart numele de zodiac sideral. Unii astrologi utilizeaz zodiacul sideral, fiind obliga i s ia în considerare mi carea de precesie a echinoc iilor (constela iile parcurg în sens retrograd circa 50b de arc pe an). Astfel, 0° Berbec al constela iilor nu mai corespunde cu 0° Berbec al semnelor. Diferen a se nume te ayanamsa fiind indicat în efemeride. Astrologii siderali consider constela iile egale, de câte 30° fiecare. în realitate, acestea au m rimi diferite. Astfel, cercet rile lor au baze nesigure i aproximative, iar rezultatele lor de asemenea. Zodiacul tropical, utilizat de majoritatea astrologilor, r mâne fix i începe întotdeauna la na terea prim verii, care corespunde cu 0° Berbec (atunci când Soarele trece în declina ie Nord, iar zilele încep s se m reasc ). Acest fapt este imuabil, i verificabil de c tre oricine. Acestea reprezint bazele reale ale astrologiei, fiind în acord deplin cu via a omului în mediul s u natural. Tema astral a individului este o fotografie a cerului în momentul na terii sale, v zut fiind din locul s u de na tere, deci de pe P mânt. De altfel, nici Soarele nu este centrul universului. Astrologul utilizeaz un sistem de referin ce convine observa iilor sale, inând cont de mi c rile aparente v zute de pe P mânt. în astrologie, Soarele i Luna au aceea i importan : Soarele reprezint principiu] masculin, Yang (spiritul), iar Luna principiul feminin, Yin (sufletul).

Astrologia i analogia

Astrologia se exprim printr-un limbaj simbolic ce are sursa in mitologie. Simbolismul este o form de limbaj esoteric (atât de bine utilizat, în special, de c tre vechii egipteni), termenul esoteric (gr. esoterikos) fiind utilizat în dou sensuri:

Venind din interior, subîn elegând o achizi ie spiritual ; Cuno tin rezervat ini ia ilor. Limbajul simbolic î i are sursa în mitologie. Mitul nu este hcoborât din cerb pe P mânt, adic , în antichitate omul nu a fabricat legendele examinând cerul i raportându-se la astre. Dimpotriv , faptele i rezultanta unor experien e intelectuale i, mai ales, spirituale, ale oamenilor sunt acelea care au fost atribuite astrelor. Dac simbolismul semnelor zodiacului s-a n scut din ciclul naturii (zodiacul tropical), cel al astrelor a dat na tere zeit ilor mitologiei grece ti. Orice studiu serios al astrologiei trebuie s debuteze printr-o lectur a miturilor astrale. Ele ajut la o în elegere mai bun a simbolisticii planetare. Interpretarea se va realiza printr-un ra ionament analogic. De exemplu: cuvântului hvacan eb îi asociem în mod cert cuvintele repaos, destindere, c l torie, mare, munte, soare, plaj , jocuri etc. Aceste cuvinte nu sunt identice, soarele nu se aseam n eu marea. în schimb, ambele sunt în raport cu cuvântul hvacan eb, c ci vacan ele se pot petrece pe malul m rii, sub un soare cald. Analogia este deci o identitate de raporturi, f r s existe în mod obligatoriu o asem nare. în astrologie, o hart a cerului se interpreteaz pe baza acestui principiu, semnele, planetele i casele fiind în analogie cu tr s turi de caracter, cu evenimente etc. Semnele sunt ele însele în analogie cu casele i cu astrele (pentru c avem dou sprezece semne si dou sprezece case, iar fiec rui semn îi corespunde o planet denumit guvernator, care este în analogie cu fiecare semn).

Tabelul de analogie între case, semne i planete:

Casa I

W a W T

W

Casa VII

W j

W R

Casa II

s W R

Casa VIII W k W P

Casa III W d W E

Casa IX

W l

W Y

Casa IV

W f W W

Casa X

W z

W U

Casa V

W

g

W Q

Casa

X I

W

x W I

Casa VI

W h W E

Casa XII

W c

W O

Acest sistem formeaz o claviatur cu trei nivele de interpretare care se întrep trund în htraducereab (interpretarea) pe care o realizeaz astrologul având în fa harta cerului.

ALFABETUL ASTROLOGIC

Este format din 22 de litere de baz . Alfabetul cuprinde de asemenea litere complementare ca: Lilith (Luna neagr ), Dionysos (Soarele negru), nodurile lunare Nord i Sud (sau Capul i Coada Dragonului), asteroizii, dou planete nedescoperite înc (Vulcan i Transpluton), punctele arabice etc. În sfâr it, dispunem de o punctua ie, cu cele 12 case sau sectoare, un fel de paragrafe ale c ror cuspide (pct., debuturi) sunt ca ni te virgule.

Semnele zodiacului

a

s

d

f

g

h

j

k

l

z

x

c

Atunci când se vorbe te de astrologie, marele public se gânde te la semnele zodiacului. Când spune i: -sunt n scut în zodia Taurului3, aceasta înseamn c la na terea dumneavoastr , Soarele se afla în semnul Taurului. Cele dou sprezece semne ale zodiacului exprim dou sprezece tipuri de experien e programate a se realiza de c tre om. Mitul celor dou sprezece munci ale lui Hercule reprezint atât cursa Soarelui de-a lungul anului, prin fiecare dintre cele 12 semne ale zodiacului, cit i pe omul, care

trebuie s ias înving tor din fiecare din cele 12 experien e propuse de zodiac pentru a

fi purificat i pentru a învinge moartea. Cele 12 por i ale lui Antemi sau Regatul mor ilor egiptean reprezint , de asemenea, cele 12 etape. Cele dou sprezece triburi ale lui Israel corespund, de asemenea, semnelor zodiacului:

Dan, arpele, este semnul Scorpionului; Simon i Levi (cuplul demn) sunt Gemenii; Iuda, tân rul Leu este semnul Leului; Neftali, c prioara - Capricornul; Benjamin, lupul - Berbecul, etc. Cei 12 apostoli ai lui Cristos au fost ale i anume ca s reprezinte fiecare câte una din calit ile majore ale fiec rui semn. Bartolomeu - Taurul; Iuda - Leul:

Matei - V rs torul; Ioan - Scorpionul; Simion - Racul etc.

Berbecul (lat. aries) a

Verbul caracteristic: a fi. Ideograma: Sugerând cele dou coarne ale berbecului, ideograma semnului simbolizeaz , prin cele dou semiluni incomplete, apele con tiin ei â nind cu putere în afar . începe cu o gândire neemo ional (linia dreapt ), dar continu printr-o ac iune extravertit emo ional (spre dreapta), gata s încerce orice, mizând totul pe o mân , dar î i aminte te apoi via a de introvertit (Pe tii spre stânga). Astfel, mult din obr znicia i bravura Berbecului este doar pentru a acoperi aceast insecuritate intern . Anotimp: începutul prim verii, momentul în care zilele încep s devin mai mari decât nop ile. Reprezint primul impuls al anului.

în mitologie: Dionysos, zeul vinului i al extazului, urm rea un berbec, când acesta disp ru, în locul lui â nind un izvor. Dionysos plas , pe acest loc, oracolul s u i f cu, din acest animal, constela ia Berbecului.

În c utarea Lânii de Aur de c tre Argo apare iar i Berbecul.

în tema natal : semnul Berbecului relev în ce direc ie se vor îndrepta eforturile native. Berbecul reprezint ini iativa, el este pionierul, cel ce preia conducerea unei

mi c ri, dar i acela ce ac ioneaz printr-o lovitur de cap. El reprezint pe liderul

înn scut, dar i pe individul înc p ânat. Cuvinte-cheie: impuls, ac iune, întreprindere, direc ie, precipitare, con tiin , energie, trezire, elan, entuziasm, ardoare, genez , curaj, combativitate, generozitate, ner bdare, autoritate, impulsivitate. Culoare: ro u, Anatomie: cap; Element: Foc, Metal: fier.

Taurul (lat. taurus) s

Verbul caracteristic: ha aveab. Ideograma: Sugerând un cap de taur, ideograma semnului sugereaz cercul spiritului ce sus ine i ilumineaz semiluna sufletului. Ideograma nu con ine linii drepte; simbolul este numai sentimental. Anotimp: Reprezint consolidarea naturii în deplina sa putere, acolo unde energia prim verii este concentrat . Primele flori apar. Este P mântul hr nitor. în mitologie: Zeus se îndr goste te de Io, iar Hera, geloas , o transform într-o junc . În mitul Europei, o încânt toare tân r de care Zeus (tot el)bse îndr goste te, i

pentru a o seduce, se transform într-un superb taur alb. El o va lua i o va duce în Creta. Europa va da numele s u continentului, iar Taurul va fi imortalizat, devenind constela ia Taurului. îl reg sim, de asemenea, în legenda Minotaurului (taurul lui Minos), fiul lui Pasife i al unui taur. Regele Minos va cere lui Dedal s construiasc un labirint la Cnosos, în care Minotaurul s fie închis.

în tema natal : Taurul arat latura materialist a individului, aprecierea sa concret asupra realit ii, tenacitatea, fixitatea i nevoia sa de a- i p stra picioarele pe

P mânt. Cuvinte-cheie: achizi ie, posesiune, tenacitate, materialism, stabilitate, realism, confort, gestiune, materie, aviditate, fertilitate, interes, securitate, bani, înc p ânare, gelozie, fidelitate, pl cere, finan e, l comie. Culoare: verde; Anatomie: gât; Element: P mânt; Metal: cupru.

Gemenii (lat. Geminii)

d

Verbul caracteristic: ha gândib. Ideograma: Sugerând cele dou fe e ale unui individ, ce-l împing uneori pe om s se autodep easc pentru a realiza unitatea în sine. Simbolizeaz cele dou linii ale destinului unite prin dou orizontale ale fizicului: nivelul de jos, fizicul, t cel de sus metafizicul. Semnul nu con ine curbe. Simbolul este deta at i cerebral. Anotimp: În aceast faz , planta î i îndreapt tulpina c tre soare pentru a respira aerul de care are nevoie. Influxurile prim verii se disperseaz . în mitologie:(gemenii cele ti Castor i Pollux); Atunci când era pe patul de

moarte,

împart cu fratele s u nemurirea sa. Zeus accept i apoi îi plas pe cer, constituind astfel constela ia Gemenilor. De re inut c cei doi gemeni erau sub protec ia lui Hermes (Mercur). în tema natal : semnul Gemenilor exprim dualitatea, dubla personalitate(Dr. Jekyll i Mr. Hyde, Binele i R ul), binarul. Gemenii arat modul în care individul comunic cu anturajul. Cuvinte-cheie: comunica ie, gând, adolescen , vivacitate, mobilitate, superficialitate, adaptabilitate, înmul ire, adunare, respira ie, revela ie, vibra ie, informa ie, difuzie, dualit i, scriere, alfabet, num r, studiu, versatilitate, inconstan , împr tiere, risipire, convingere, anima ie, curiozitate, intelectualitate, elocven , ingeniozitate.

Castor îl chem pe fratele s u, Pollux. Acesta din urm îi ceru lui Zeus s

Culoare: policromie; Anatomie: bra e; Element: aer; Metal: mercur.

Cancerul sau Racul (lat. cancer) f

Verbul caracteristic: a sim ib. Ideograma: Sugerând cle tii unui crab, ideograma semnului simbolizeaz uniunea cercului spiritual cu semiluna sufletului, a spermei masculine cu ovulul feminin (fer- tilitatea), într-un act de a da i a lua printr-un gest de protec ie; semnul este sensibil, emotiv, în eleg tor si comp timitor (f r linii drepte). Esoteric, Cancerul reprezint poarta de intrare a sufletului în lumea manifestat . reprezint poten ialul incon tient al individului i sensibilitatea sa la lumea exterioar . Anotimp: Cancerul este semnul debutului de var . Este anotimpul florilor. Seva urc în vegeta ie. Cancerul corespunde perioadei din an când zilele sunt cele mai lungi (solsti iul de var ): este deci triumful luminii, dar acest semn semnific o lumin netradi ional , esoteric . în mitologie: Hera o pune pe Hidra din Leme în calea lui Hercule, pentru cea de-a zecea prob . în cadrul acestei încerc ri,Hercule strive te un crab cu c lcâiul. Astfel f cu Hera constela ia Cancerului. Cancerul mai este i simbolul ieslei unde s-a n scut Iisus i de asemenea, Arca lui Noe, c minul pe ape.

în tema natal : semnul Cancerului arat r d cinile individului, bazele sale, ereditatea i locul unde el se simte ca acas , domiciliul s u. Este semnul fecundit ii i al cre terii. Cuvinte-cheie: sensibilitate, fecunditate, copil rie, sentiment, ata ament, c min, ereditate, influen a-bilitate, r d cini, gesta ie, trecut, plasticitate, patriotism, romantism, multitudine, alimenta ie, mam . incon tien , origine, baz , reproduc ie, imagina ie, intui ie, instabilitate, capriciu. Culoare: alb; Anatomie: piept; Element: ap ; Metal: argint.

Leul (lat. Leo)

g

Verbul caracteristic: ha voib. Ideograma: Sugerând capul i coama unui Leu, ideograma semnului arat c puterea i iubirea divin au fost aduse pe P mânt (cercul mic al spiritului începe pe linia P mântului, apoi se ridic i coboar dedesubtul liniei fizicului). Simbol emo ional, alc tuit numai din curbe, poate indica i sistemul circulator: vena (cercul mic) conducând sângele c tre camera coronarian (curba larg ) i artera care pompeaz sângele prin sistem (curba larg ). Anotimp: Leul reprezint c ldura estival i timpul maturiz rii fructului. reprezint punctul culminant al vegeta iei, al plenitudinii vie ii, acolo unde Soarele (st pânul semnului) pare a fi cel mai puternic. în mitologie: Hercule se lupt cu Leul din Nemeea i apoi se îmbrac cu pielea acestuia. Zeus pune Leul pe firmament pentru a-l face al cincilea semn al zodiacului. Mitul se traduce prin posibilitatea omului de a surmonta orice fel de obstacol, g sind, în sine. un poten ial infinit pe care trebuie s -l utilizeze. în tema natal : Leul arat expresia personal a Individului. El subliniaz capacit ile sale de a crea i/sau procrea reprezint semnul luminii spirituale, al luminii divine. reprezint de asemenea, punctul în care omul orgolios lupt pentru un ideal. Este în sfâr it, c ldura i generozitatea. Cuvinte-cheie: str lucire, voin , dragoste, încredere, siguran , crea ie, autoritate, generozitate, orgoliu, mândrie, decizie, c ldur , egocentrism, teatral, dominare, putere, glorie, lumin , fidelitate, lider, aparen , susceptibilitate, curaj, vanitate, arogan , franche e. Culoare: galben; Anatomie: Inim ; Element: foc; Metal: aur.

Fecioara sau Tân ra Fata (lat virgo) h

Verbul caracteristic: ha analizab, ha servib. Ideograma: Sugerând centura de castitate a fecioarei pure ideograma con ine trei linii drepte, cele trei nivele ale con tiin ei (con tient, subcon tient, supracon tient); apoi ea se curbeaz u or în sus, fiind re inut de ultima linie, sfârsindu-se sub linia orizontului. Astfel, în ciuda celor trei nivele ale con tiin ei, fecioara devine introvertit i materialist . Spiralele energiei sunt inute pentru a fi eliberate printr-o ultim lovitur , ceea ce denot o u blocat . Aceasta poate s explice de ce fecioara este implicat atât de mult în munc grea i în serviciu: este efortul ei constant pentru a deschide aceast u închis . Anotimp: Fecioara desemneaz timpul recoltelor i al culesului unor fructe, timpul când influxurile verii se disperseaz . În mitologie: existau zei ele fecioare, ca Atena, al c rei celebru sanctuar era Panteonul Atenei (gr.panthenos= fecioara); sau Hestia, zei a fecioar a c minului sau, în fine, Artemis, fecioara cinegetica, uneori guvernând Luna. Important este de asemenea, mitul zei ei fecioar Demeter (Ceres), marea zei - mam a p mântului, divinitate a fertilit ii i zei a griului. Ea este sora lui Zeus i mitul s u poveste te r pirea fiicei sale Persefona de c tre Hades, suveranul mor ilor, constrâns fiind de c tre acesta la c s torie i la via în regatul mor ilor. La

Interven ia mamei sale, Demeter, Zeus permite Persefonei s reg seasc lumina zilei i pe mama sa timp de dou treimi din an, dar impunându-i s petreac treimea din an r mas , cu Hades, so ul ei, sub P mânt. Fecioara este legat i de mitul lui Asclepios (Esculap), zeul medicinei. Centaurul Chiron l-a înv at pe acesta arta medicinii. arpele fu consacrat lui Asclepios care se încoronase sub aceast form , constituind constela ia arpelui. arpele apar ine miturilor Scorpionului, dar aici se leag de cel al fecioarei. De altfel, ambele semne au glifele foarte asem n toare în tema natal : Fecioara simbolizeaz capacitatea de a analiza toat experien a tr it . Semnific aspira ia spre purificare. Cuvinte-cheie: purificare, castitate, analiz , critic , ordine, ra iune, împ r ire. îndoial , sc dere, limitare, rezerv , medicin , virginitate, manie, precizie. Culoare: gri; Anatomie: abdomen (intestine); Element: P mânt; Metal: mercur

Balan a (lat libra) j

Verbul caracteristic: ha echilibrab. Ideograma: Sugerând o balan cu cele dou bra e ale sale, ideograma semnului simbolizeaz prin linia de jos, fizicul, iar prin cea de deasupra W metafizicul. Semiluna metafizicului este îndreptat în sus, simbolizând justi ia pur i divin . Natura înalt a Balan ei este obiectiv i intangibil pentru materie. Cele dou linii nu se ating niciodat (deta are), dar ideograma nu este alc tuit numai din linii drepte. Ideograma sugereaz i apusul soarelui, astrul zilei scurgându-se dup orizont:

noaptea va domina în curând, astfel Balan a arat echilibrul între zi i noapte. Anotimp: Balan a este semnul începutului toamnei, în momentul când zilele sunt egale eu nop ile (echinoc iul de toamn ). Este timpul culesului viilor. în mitologie: este reprezentat de Hermes, sinonim justi iei (justi ia divin , în timp ce Dike reprezint justi ia oamenilor), legii i ordinii. Balan a este pus în analogie i cu mitul zei ei Hera (Junon), protectoarea c s toriei i a femeilor m ritate. Simbolic, Balan a arat (desemneaz ) pe omul judecat pentru actele sale (judecata de apoi). Omul, ca i balan a, are dou talere, dou tendin e: unul se apleac spre tendin e materiale i sexuale (semnul Scorpionului), altul spre lumea spiritual , spre evolu ie i purificare (semnul Fecioarei). Omul va trebui s se foloseasc de propriul s u liber arbitru pentru a ob ine echilibrul între cele dou tendin e, cele dou talere ale propriei sale balan e. în tema natal : Balan a reprezint semnul armoniei în rela iile umane; semnific sectorul unde sunt alegeri de f cut Cuvinte-cheie: echilibru, justi ie, armonie, alegere, sociabilitate, diploma ie, arbitraj, conciliere, ezitare, uniune, c s torie, opozi ie, estetism, pace, seduc ie, complementaritate, colaborare, echitate, conven ional, snob, artistic, gust, pl cere, inconstan , prevenire. Culoare: bleu-verde; Anatomie: urechi, rinichi, uterElement: aer; Metal: cupru.

Scorpionul-Vulturul- arpele (lat. scorpionis) k

Verbul caracteristic: ha dorib. Ideograma: semnului con ine acela i M ca la Fecioar (materia primitiv ), dar aici se termin cu o coad cu ac în vârf (coada Scorpionului). Din nou cele trei nivele ale con tiin ei, ca la Fecioar , dar ele lucrând diferit: nivelul prim, cel mai de jos, îmbibat de dorin animal , nivelul al doilea W cu tendin a de a se dezvolta, nivelul al treilea, încorporând abilitatea regener rii (Phoenix). Ultima tr s tur a simbolului este curbat în sus, terminându-se cu o s geat , umplând întreg simbolul cu o dorin p mânteasc . Simbolul arpelui este mai spiritual i esoteric, c ci el ucide prin veninul ce se g se te în gura sa (în din i). arpele este un simbol de în elepciune, ini iativ i

mister. Forma cea mai evoluat a semnului Scorpionului este Vulturul ce îl imobilizeaz pe arpe, reg sindu- i aripile de spiritualitate. Anotimp: Semnul desemneaz timpul mor ii naturii (vegeta ia dispare) i al supravie uirii sale în s mân . în mitologie: întâlnim mitul lui Orion, un vân tor uria ce c uta s o violeze pe Artemis, vân toarea (Fecioara). Un scorpion îl mu c de c lcâi, provocându-i moartea. De asemenea, putem asocia acest semn cu mitul uria ului arpe femel Python din Delfi. Mai putem face analogie i cu Thanatos, geniul înaripat al mor ii sau cu Eros, zeul iubirii carnale în tema natal : semnul Scorpionului reprezint sexualitatea moartea i rena terea. Simbolul Scorpionului este mai curând materialist i sexual, c ci acest animal ucide prin acul ascu it i veninos ce se afl în vârful cozii sale. Cuvinte-cheie: transformare, unitate, regenerare, exigen , angoas , distrugere, reconstruc ie, moarte, rena tere, reîncarnare, sexualitate, pasiune, magnetism, detec ie, ranchiun , r zbunare, secret, ocult, esoterism, ini iere, instinct, autoanaliz , repunere în discu ie, dorin , tenta ie, penetra ie, posesiune, insecuritate, pulsiune, disecare, ambi ie, reformulare. Culoare: ro u, negru; Anatomie: sex; Element: ap ; Metal: plutoniu.

S get torul sau Centaurul (lat. Sagittarius) l

Verbul caracteristic: ha în elegeb. Ideograma: Sugerând s geata arca ului, ideograma semnului simbolizeaz dualitatea omului, jum tate animal (materialitatea) - jum tate om (aspira iile eliberate ale sufletului tinzând spre infinit). Anotimp: Semnul desemneaz perioada în care natura hiberneaz . Influxurile toamnei se disperseaz , i frigul î i face sim it prezen a. In mitologie: reg sim Centaurul Chiron, în elept i binef c tor, cunosc torul medicinii i al tuturor artelor (muzica, în special). Apollo îi transmite talentul tirului cu arcul. Fiu al lui Saturn (Cronos), prime te de la acesta nemurirea. în mitologie: întâlnim i al i (Centauri ce se pot asocia S get torului, cum ar fi Nessos, care va cauza pierderea lui Hercule. Partea de cal a Centaurului reprezint latura material a omului ce nu poate s se deta eze total de animalitate. Partea de om a Centaurului corespunde aspira iilor hspirituale, iar s geata ideogramei marcheaz gândurile elevate ac ionând pozitiv c tre un scop de evolu ie. În tema natal : S get torul indic gândul ce caut s se înal e ( i în ce domeniu). Reprezint semnul ghidului, al protectorului i al tat lui care alt dat pleca înarmat cu arcul, pentru a aduce hran familiei sale. Indic , de asemenea, c l toriile i tot ceea ce este legat de str in tate.

Cuvinte-cheie: evolu ie, credin , expansiune, lege, st pânire, aspira ie, vân toare, spiritualitate, spa iu, aventur , idealism, jovialitate, optimism, înv mântul profesie, filosofie str in tate, c l torii, religie reprezentare, ghid, protector, franche e, instinctiv, sinceritate, neînduplecare.

Culoare: bleu-regal;

Anatomie: coapse; Element: foc; Metal: staniu.

Capricornul (lat. capricornus) z

Verbul caracteristic: ha folosib Ideograma: (Capra; Capra-Pe te). Sugerând capul i coarnele Caprei, ideograma semnului este cea mai complex dintre toate (cuprinzând toate elementele: cercul, semiluna i linia), Ea indic linia intelectului ce coboar în realism i materialitate, apoi cre te la cel mai înalt nivel formând cercul spiritului, dar semiluna con tiin ei coboar sub nivelul p mântului, terminându-se într-un balans interior, în autocon tiin . Esoteric, Capricornul reprezint poarta de ie ire a sufletelor din lumea manifestat . Anotimp: marcheaz debutul iernii, în momentul când zilele sunt cele mai scurte din întreg anul. Natura hiberneaz , pârând împietrit în timp i ger.

în mitologie: îl întâlnim pe zeul Pan, fiul lui Hermes (Mercur), zeu al p storilor, jum tate om, jum tate capr , lene , dar excelent muzician. De asemenea întâlnim pe Algipan, fiu al lui Zeus i al unei nimfe numite Aix (gr. capra). Acesta îl ajut pe Hermes s reg seasc tendoanele lui Zeus pe care Tifon le furase i le ascunsese. Pentru a sc pa de Tifon, Algipan se transform într-o fiin jum tate capr , jum tate pe te; sub aceast form , Zeus îl transform în constela ia Capricornului. Mai poate fi amintit istoria caprei Almateea, cea care 1-a hr nit pe Zeus. Unul din coarnele sale se rupse i nimfele îl umplur cu fructe pentru Zeus (înc copil); de unde expresia cornul abunden ei. Capra Almateea deveni steaua Capei la (C pri a) sau constela ia Capricornului (Cornul Caprei) în tema natal : Capricornul reprezint simbolul muntelui pe care Capra se ca r i arat c omul trebuie în mod constant s caute s se înal e (s evolueze) în existen . în tema natal , Capricornul arat locul de deta are, de sintez , de solitudine, de elevare i de ambi ie. Cuvinte-cheie: r bdare, deta are, în elepciune, elevare, concentrare, rezisten , obiectivitate, perseveren , pruden , organizare, solitudine, administra ie, ambi ie, opinie, medita ie, experien , avari ie, frugalitate, realizare, reflexie, munte, oprire, întârziere, seriozitate, arivism, r ceal , suspiciune, b nuial . Culoare: negru; Anatomie: schelet; Element: p mânt; Metal: plumb.

V rs torul sau Fiul omului x (lat. aquarius, amphora)

Verbul caracteristic: ha cunoa teb. Ideograma: Sugerând valurile pe care le formeaz apa v rsat din ulciorul omului, ideograma semnului simbolizeaz undele electrice i magnetice (aerul, nu apa). Cele dou linii, iile metafizicului i fizicului nu se ating niciodat , indicând totala deta are a semnului; de asemenea, simbolizeaz cele patru c i de comunica ie: piciorul, animalul, locomo ia mecanic i telepatia sau unda creierului (neterminat , fiind imperfect ). In mod simbolic, apa v rsat de c tre V rs tor este cea a cunoa terii, care trebuie s se r spândeasc pe P mânt într-un viitor când fiul omului va fi prezent (adic în cursul erei V rs torului); conform textelor biblice. Anotimp: Este timpul când iarna atinge maximul ei de for , când energia sa se concentreaz . S mân a se preg te te pentru germinare în mitologie: Ganimede, un troian de o mare frumuse e, a fost înl turat de c tre Zeus prin intermediul unui vultur (se vede aici interven ia simbolic a semnului Scorpionului). Zeus i-a fixat pe cer, sub forma constela iei V rs torului. In tema natal : semnul V rs torului arat în ce domeniu individul va c uta libertatea. V rs torul este, de asemenea, simbolul prieteniei, al fraternit ii i altruismului. El desemneaz , în mod egal, tot ceea ce este modern i de avangard . Cuvinte-cheie: revolu ie, altruism, prietenie, fraternitate, cunoa tere, cuno tin , observare, oportunism, contradic ie, serviabilitate, rezisten , libertate, viitor, modern, mod , independen , originalitate, cosmos, univers, inven ie, ritm, viteza, toleran , simpatie, utopie, egoism, intui ie, ingeniozitate, cinema, televiziune, extravagan , electricitate, spa iu Culoare: cerului; Anatomie: gambe; Element: aer; Metal: uraniu.

Pe tii (lat pisces) c

Verbul caracteristic: ha credeb. Ideograma: Sugerând doi pe ti tr gând în direc ii opuse, semnul sugereaz sfâr itul unui ciclu i începutul altuia, cele dou cicluri fiind unite. Ideograma semnului, alc tuit din dou semiluni opuse, simbolizeaz fuziunea total a tuturor tendin elor în toate planurile (exterior i interior). Anotimp: Pe tii indic sfâr itul iernii, când influxurile sale se disperseaz . Este dezghe ul s mân a fiind gata s â neasc din p mânt.

In mitologie, Ocheanos i fiicele sale Oceanidele (nimfele m rii) sunt în corela ie cu simbolul Pe tilor. Ocheanos era un Titan din care Homer a f cut tat l tuturor zeilor. în mitologie: Afrodita i fiul s u Eros, au fost urm ri i de c tre monstrul Tifon, ei aruncându-se în mare pentru a sc pa. Poseidon (Neptun) îi oferi Afroditei i lui Eros doi delfini pentru a-i conduce spre un Ioc sigur Pentru a-i recompensa pe cei doi delfini, Zeus îi imortalizeaz în constela ia Pe tilor. în tema natal : Pe tii arat un domeniu fragil, sensibil, vis tor, confuz unde ezitarea i aspectul neclar aduc dificult i în rezolvarea problemelor. Reprezint un loc de mister, de secret, de farmec. Cuvinte-cheie: compasiune, mister, sugestibilitate, receptivitate, intui ie, sacrificiu, senza ie, indecizie, reverie, iluzie, devotament, interiorizare, impresionabilitate. inspira ie, misticism, suferin , credin , disolu ie, tr dare, fug , nep sare, supersti ie, imagine, dedublare, clarviziune, evanghelizare, imagina ie, sensibilitate Culoare: bleumarin, Anatomie: picioare; Element: ap ; Metal: mangan

Listele de cuvinte-cheie pot fi sporite practic, la infinit, aici fiind trecute doar cele esen iale.

Cheile zodiacului

Anterior, am v zut simbolismul zodiacului. Acum, vom încerca s mergem mai departe în cunoa terea zodiacului ce reprezint claviatura de baz a astrologiei. hMisterul omului terestru este misterul omului celest. i la fel cum noi vedem pe firmamentul care acoper totul, diferite semne formate din stele i planete, care con in lucruri secrete i mistere profunde studiate de c tre savan ii i exper ii în aceste semne, la fel exist în pielea noastr , în acoper mântul fiului omului, aidoma cerului care acoper totul, semne, figuri care reprezint stelele i planetele din piele; ele indic lucruri secrete i mistere profunde. în acest pasaj din Zohar. aceast oper monumental , stâlp al Kabbalei. deslu im leg tura între Cer i P mânt, între omul terestru (dvs., noi) i omul celest sau omul zodiac. hPrecum în Cer a a i pe P mântb (Biblia). în mitologie, numim hom celestb, un om al c rui corp formeaz un cerc, atingându- i cu capul picioarele. Fiec rei p r i a corpului îi corespunde o parte (un semn) a Zodiacului,astfel:

Berbec: cap, creier, maxilar superior; Taur: maxilar inferior, gât, laringe, limb , gur , amigdale, vertebre cervicale, voce; Gemeni: pl mâni, cavitate toracic , diafragm , bra e, mâini, sistem osos, trahee; Cancer: piept, sâni, stomac, esofag, suc gastric; Leu: spate, inim , vertebre dorsale, aorta; Fecioar : abdomen, intestine, pancreas, vezic biliar , splin ; Balan : rinichi, olduri, vertebre lombare, glande suprarenale; Scorpion: organe sexuale, prostat , rect, anus, vezic , nas; S get tor: fese, coapse, ficat nerv sciatic, sacrum, coccis; Capricorn: genunchi, schelet, piele, din i, unghii, p r; V rs tor: gambe, tendonul lui Achile, glezne; Pe ti: picioare, sistem limfatic.

Astfel, omul este, pe P mânt, o imagine, o reprezentare a zodiacului. Acesta poate fi al turat mitului lui Ixion care, pentru faptul c a dorit-o pe Hera, so ia lui Zeus, fu condamnat de c tre acesta din urm s fie legat de o roat aprins i înaripat , cu patru raze rotindu-se f r încetare. Uneori, în loc de fl c ri, se spune c roata lui Ixion era înconjurat de erpi. Omul (Ixion), femeia (Hera), Dumnezeu (Zeus) i erpii, toate acestea amintesc în mod straniu de Biblie. în mitul grecesc al lui Ixion, omul este condamnat s fie înl n uit la Roata Vie ii i antrenat în multiple experien e. Mitul reprezint multiplele experien e pe care le relev zodiacul i în care omul va trebui s reu easc pentru a- i urma evolu ia sa spiritual . Zodiacul poate fi interpretat la toate nivelurile.

El reprezint via a i manifestarea sa.

Lectura zodiacului este inepuizabil Putem

g si explica ii pentru orice domeniu prin în elegerea simbolismului zodiacal i a legii analogiei ce decurge din acesta. Exist un zodiac arhetipal? Acest model primitiv al zodiacului, pentru civiliza ia noastr , se orienteaz în a a fel, încât s se afle la baza sa, respectiv la stânga i la dreapta sa, semnele. Racului i Leului care sunt semnele Lunii i Soarelui. Acestea împart zodiacul în dou ; la stânga partea pasiv , feminin , Yin i la dreapta, partea activ , masculin , Yang. într-un sistem de referin rectangular, ata at zodiacului, g sim, pe cele patru direc ii, semnele fixe: Taur, Leu, Scorpion i V rs tor (crucea fix a zodiacului). Aceste semne le g sim reprezentate prin cele patru animale ale Apocalipsei Sf. loan: Taurul, Leul, Vulturul (Scorpionul) i Omul (V rs torul), care sunt reprezentate pe Arcana nr. 21 (Lumea) a Tarotului de Marsilia.

Clasificarea semnelor zodiacului

Semnele se pot clasifica dup elemente astfel:

Foc: Berbec, Leu i S get tor; P mânt: Taur, Fecioar , Capricorn; Aer: Gemeni, Balan i V rs tor; Ap : Cancer, Scorpion i Pe te.

De asemenea, semnele zodiacului se pot clasifica într-un sistem ternar:

1. Semnele cardinale = Berbec (Est), Cancer (Nord), Balan (Vest), Capricorn

(Sud) care sunt in analogie cu cele patru puncte cardinale i care exprim elanul,

ini iativa, începutul. Fiecare din acestea este cel mai reprezentativ semn pentru elementul respectiv.

2. Semnele fixe = Taur, Leu, Scorpion i V rs tor care exprim fixitatea,

stabilitatea i iner ia.

3. Semnele mobile sau duble sau comune = Gemeni, Fecioar , S get tor i Pe ti,

care exprim dualitatea, instabilitatea i mi carea.

Semnele cardinale genereaz poten ialul propriilor patru elemente:

Foc = Berbec, Apa = Cancer, Aer = Balan a, P mânt = Capricorn.

Semnele fixe concentreaz poten ialul elementelor precedente: Taurul concentreaz focul , Leul concentreaz

Semnele fixe concentreaz poten ialul elementelor precedente:

Taurul concentreaz focul, Leul concentreaz apa, Scorpionul concentreaz aerul i V rs torul concentreaz P mântul (elementul precedent).

Semnele mobile distribuie poten ialul elementelor precedente:

Gemenii distribuie focul, Fecioara distribuie apa, S get torul distribuie aerul i Pe tii distribuie P mântul (elementul opus).

în general, cele trei forme de ac iuni sunt în analogie cu:

spiritul (semnele cardinale); sufletul (semnele fixe); intelectul (semnele cardinale); intelectul (semnele mobile).

Fiecare element este cuprins în trei semne i se adreseaz , pe rând, spiritului, sufletului i intelectului.

Exist , de asemenea, un sistem binar de clasificare a semnelor:

1. Semne masculine: Berbec, Gemeni, Leu, Balan , S get tor i V rs tor. 2. Semne feminine: Taur, Cancer, Fecioar , Scorpion, Capricorn i Pe ti.

Semnele masculine se numesc pozitive i semnele feminine se numesc negative.

De notat faptul c nu existen a semnelor masculine i feminine permite, v zând o hart a cerului, s afl m dac ea apar ine unei na teri masculine sau feminine.

Semne umane:

Gemenii, care sunt reprezenta i prin doi adolescen i. Fecioara, care este reprezentat printr-o tân r fa . Balan a poate fi reprezentat i printr-o persoan aducând justi ia (arcana VIII din Tarotul de Marsilia).

Prima jum tate a semnului S get tor (Centaurul, jum tate om, jum tate cal). V rs torul, c ci el este un v rs tor de ap .

Semne animale:

Berbecul, Taurul, Leul i Scorpionul sunt animale binecunoscute. A doua jum tate a semnului S get torului, partea jum tate cal. Capricornul, care este o capr sau o capr -pe te. Si, evident Pe tii.

Semne fecunde:

Taurul, Cancerul, Scorpionul i Pe tii. Semne sterile:

Gemenii, Leul, Fecioara, Capricornul i V rs torul.

Profesiunile i semnele zodiacului

Berbec Meseriile în raport cu metalul, focul (buc tar sau pompier, de exemplu); ramurile medicinei în raport cu capul, cu fa a (neurochirurg, oculist). Militar, profesiuni sportive, ghid, p stor, armurier, coafor, acupunctor, umanist, vulcanolog, poli ist, mecanic auto, constructor.

Taur:

Profesiuni bancare, restaura ie, buc tar, horticultor, gr dinar, medic O.R.L., stomatolog, meseni artistice (cânt re , decorator, modist), profesiuni imobiliare.

Gemeni:

Func ionar de birou, secretar, dactilograf, grafician, grafolog, jurnalist, librar; transporturi, comer , vânz ri, comis-voiajor, editor, scriitor, medic de pl mâni i circula ie. Sportivi ca: alerg tori, cicli ti, gimna ti, tenismeni.

Cancer:

Paznic de noapte, restaurante (b uturi), vânz ri (juc rii, jocuri, îmbr c minte), gr dini e de copii, cre e, ap , lichide, decorator, notar, agent imobiliar, oncolog, istoric, primar, romancier, navigator.

Leu:

Administrator, director, ef, înv tor, optician, expert (toate domeniile),meserii în leg tur cu aurul, bijuterii, muzee; meserii în leg tur cu moda i teatrul (comediant, actor, manechin); profesiuni legate de jocuri, vacan e, copii, distrac ii; cardiolog, vertebroterapeut; ambasador.

Fecioara:

Bibliotecar, func ionar de birou, contabil, casnic, grafolog, ceasornicar, tipograf infirmier, librar, mecanic de precizie, profesiuni medicale (generalist infirmier, farmacist, gastroenterolog, munc de precizie, de control, de clasament, de analiz , de magazin, de fabrica ie, de uzin , de spitale, de s n tate, de animale, de m suri, de verific ri i depozite (desenator, zoolog, veterinar, homeopat, expert, statistician, sondor, geometru, analist etc).

Balan :

Toate meseriile unde echilibrul este important (dansator, gimnast, echilibrist). Profesiuni de justi ie (avocat, judec tor, procuror). Meserii legate de frumuse e, estetism sau decora ie (pictor, stilist), medicin (urolog, nefrolog, diabetolog). Profesor de muzic i meseriile în raport cu picioarele (ascensor). Asistent social. Profesiuni de distrac ii, de amuzament, de estima ie, de fine e.

Scorpion:

ef, chirurg, poli ie, militar, sudor, sexolog, psihanalist, esoterist, magician, medium, paznic de cimitir, herpctolog, scafandru, arheolog, speolog, c ut tor de comori, atomist sau om de tiin în domeniul nuclear, farmacist, diagnostician, sudor.

S get tor:

Geometru, preot, pastor, turism, traduc tor, filosof, exploatare, conferen iar, teolog, guru, medic specialist al sângelui, artere i gambe; profesor universitar, vân tor, achizi ie, agen i de voiaj, drept, transporturi, str in tate.

Capricorn:

Profesiuni administrative. Meserii în raport cu muntele, agricultor, anticar, t ietor de lemne, ceasornicar, profesiuni de analiz , de control, de administra ie, de arhiv ; profesiuni în leg tur cu frigul, minele, piatra. Geriatrie, reumatologie, osteopatie, dermatologie. Arhivar, paleolog, paleontolog, geolog, academician, matematician, enciclopedist, episcop, cardinal, sculptor.

V rs tor:

Aviator, chimist, electrician, electronist, informatician, farmacist, fotograf, mijloace video, asistent social, educator, tehnician, profesiuni în raport cu cercetarea, perfec ionarea, inven ia; marketing, înv mânt, aparate ultramoderne, produse sintetice i toate meseriile noi pe timpul primilor 7 ani, meserii legate de politic i de organisme interna ionale ca: O.N.U., U.N.E.S.C.O, cinema, scriitor S.F., astrolog, psiholog, publicist, radiolog.

Pe ti:

Laboratoare, spitale, închisori, locuri închise. Psihiatru, vindec tor, pedagog, talasoterapeut, fotograf, petrolist, pescar, preot, evanghelist, spion, poet, scafandru, asistent medical.

Aceast list este departe de a fi exhaustiv i are un caracter doar orientativ, lat cum ar ar ta organigrama unei întreprinderi horganizate astrologieb: Director: Leu Sef serviciu: Berbec, Leu, Scorpion ; Secretar: Gemeni Telefon i recep ie: Gemeni ; Finan e: Taur Contabilitate: Fecioar ; Lucru în ateliere: Berbec, Fecioar ; Livr ri: Gemeni h ef personal: Balan ; Reprezentant i serviciu extern. S get tor ; Informa ii: V rs tor Laborator: Pe ti; Posturi unde stabilitatea este primordial : Capricorn, Cancer.

Rezumatul simbolismului zodiacului

Berbecul: aduce elanul, entuziasmul i ac iunea. El are gustul riscului. Este dinamic; este un pionier, un cuceritor. Berbecul este un semn de impuls, de generare, de excitare, de ardoare i de îndr zneal . El reprezint pe cel ce începe i pe cel ce preia conducerea în fruntea unei mi c ri. Berbecul se înfl c reaz , are ini iativ i energie. Berbecul este puternic, grav i caut succesul. Este ambi ios i imprudent. El vrea s fie primul.

Taurul: terestru, materialist. Aduce stabilitatea, realismul i tenacitatea. înc p ânat, posesiv, gelos, atractiv i seduc tor. Reprezint r bdarea, perseveren a, fertilitatea, achizi ia (bani sau hran ). Este conservator, fidel i are nevoie de confort i de securitate. El exprim înd r tnicia, interesul, senzualitatea, posesiunea, pl cerea. El reprezint p mântul, terenul solid.

Gemenii: reprezint difuzia, comunicarea, mi carea, deplasarea i curiozitatea. Exprim dualitatea, chir i inteligen a. Gemenii reprezint semnul cifrelor i ai literelor, al adun rii i înmul irii. El are idei, dar adesea este angoasat i complexat. Reprezint adolescen a i studiile ce se deruleaz în aceast perioad . Reprezint discu ia, dezbaterea, curierul, scrierea, cartea i presa. Este semnul comer ului i al schimburilor. El reprezint fra ii i surorile, precum i anturajul individului.

Cancerul: Racul este semnul familiei, al p rin ilor (în special mama), al c minului, al domiciliului. El aduce imagina ia, sensibilitatea, romantismul i mitologia. Ambian a reprezint mult pentru acesta. Este semnul fecundit ii i al gesta iei. Reprezint matricea i oceanul primordial. EI este nelini tit, senzitiv, intuitiv i vulnerabil. Este semnul incon tientului, al copil riei, al trecutului, al mul imii i al publicului (al demonstra iei). El aduce inconstan a, memoria, fantezia, comedia, capriciul, fluctua iile i schimb rile de stare. Are nevoie de securitate, de visare, de poezie. Reprezint pe tera, cavernele, grotele.

Leul: este semnul puterii, al regalit ii, al str lucirii. Este semnul divinit ii (Soarele). El aduce generozitate, orgoliu, glorie, noble e, idealism, str lucire, arivism, vedetism. Reprezint dragostea, inima, crea ia (crea ia artistic cu copii). Are gustul luxului. Are nevoie de a fi centrul de interes. Iube te pl cerile, s rb torile, distrac iile, jocurile, specula ia. El este c ldura i seceta. El reprezint educa ia calit ile artistice i în special cele de actor. Reprezint ambi ia, autoritatea, franche ea, încrederea, pasiunea, vanitatea i tirania.

Fecioara: este semnul analizei, al metodei, al organiz rii, al clasific rii i al m surii Este logic, timid, perfec ionist, maniac, muncitor, practic, serviabil, ra ional, critic i egoist. Are grija celui mai mic i mai neînsemnat detaliu. Angoasat. Refuz orice penetrare, fecundare sau violare Misterios i virginal. Reprezint medicina, dietetica, s n tatea, bolile benigne i/sau psihosomatice Reprezint igiena, sarcinile cotidiene i repetitive în c min. Este semnul animalelor. Este un semn tehnic i ingenios. Reprezint împ r irea i sc derea. El,are teama de necunoscut, de surprize i se simte limitat. Semn al serviciului.

Balan a: semn al echilibrului, al armoniei, al justi iei, al p cii. El reprezint pe cel lalt, de vis-a-vis, compara ia, opozi ia, complementaritatea.

Este semnul uniunii, al c s toriei, al asocia iilor i al contractelor. Este gra ios, elegant, are teama de singur tate, cu calit i pentru dans. Este dulce, având nevoia s fie iubit, având gustul frumosului i al adev rului. Arat interes pentru via a social , reuniuni, întâlniri i mondenit i. EI reprezint alegerea, ezit rile, aduce arbitrajul, concilierea, dreptatea sau nedreptatea. Este un semn artistic, rafinat dar snob. Iube te flatarea, moda, estetismul, frumuse ea, facilitatea, diploma ia i conven iile.

Scorpionul: reprezint moartea i sexualitatea. Este semnul instinctelor, al dorin ei sexuale, al posesiunii distructive. Aduce misterul, secretul, tenebrele, dar i regenerarea, muta ia, transformarea i încarnarea. Reprezint puterile ascunse, magia neagr i spionajul. Iube te drama (uneori sadic ). Distruge pentru a reconstrui. Extremist, tiranic, concentrat, p strând ranchiuna, gelos, posesiv, invidios, r zbun tor, du m nos. Este semnul erotismului i al pornografiei. Semnul bog iei, al comorilor ascunse i al talentelor ascunse, ca magnetismul. Iube te puterea. Spiritul s u este penetrant i hipereritic. Arivist Exigent cu el însu i i cu altul. Semn al mo tenirilor.

S get torul: marcheaz evolu ia intelectual sau spiritual i studiile superioare. Reprezint filosof ia,- esoterismul, teologia, religia i legea. Este semnul marilor c l torii, ai str in t ii S get torul este eternul copil, optimist i întotdeauna cu un bun umor. Posed gustul vân torii, ai curselor de cai i al sportului (via în aer liber, camping) Semnul îl desemneaz pe profet, guru explorator, liderul spiritual. Este semnul viselor (în special al celor profetice). Independent, adaptabil, juc tor, aventurier, imprudent, jovial, entuziast, tonic. Posed o bun min . Este semnul maturit ii i, într-un mi urne sens, al tat lui care ghideaz i protejeaz .