Sunteți pe pagina 1din 702

ACADEMIA

REP UBLICII POPULARE ROMINE

DOCUMENTE
PRIVIND

ISTORIA ROMINIEI
VEACUL

XVII A. MOLDOVA
VOL. IV (1616-1620)
400.4 o nob,

,90,1 4.

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICiI POPULARE ROMINE


1956
www.dacoromanica.ro

REPUBLICII POPULARE ROMiNE

ACADEMIA

DOCUMENTE
PRIVIND

ISTORIA ROMiNIET
COMITETUL DE REDACTIE

ION IONASCU, L. LZRESCU-IONESCU,


BARBU CiMPINA, EUGEN STANESCU, D. PRODAN,
MIHAIL ROLLER REDACTOR RESPONSABIL

VEACUL

XVII
A. MOLDOVA
VOL. IV (1616-1620)

EDITURA ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE RO/sItIsIE


www.dacoromanica.ro
1956

PREZENTUL VOLUM A FOST INTOCMIT DE COLECTIVUL SECTIEI

DE ISTORIE MEDIE A INSTITUTULUI DE ISTOR1F DIN IA*I


AL ACADEMIEI REPUBLICII POPULARE ROMINE

www.dacoromanica.ro

PREFATA
Prezentul volum cuprinde 660 de documente din anii 1616-1620 din care 375 gut traducen i dupei originale in limba slava, 29 traducen i dupd copii slave, 107 sint transcrieri dupa originale rominefti iar 140 grit transcrieri dupd traduceni
fi rezumate. Restul de 9 documente, publicate separat, grit de autenticitate indoielni ca. *

Documentele din volumul de /aid se referd la evenimente intimplate in domnia. lui Radu Mihnea f i Gafpar Gratiani, dar aduc ftiri f i despre domniile anterioare. ..Si in acest rstimp aspectele societalii sint specif ice orinduirii feudale. Procesul de acaparare a paminturilor lardnimii nu se oprefte. Mari dregatori, prin poziiia lor, reufesc mai repede s cumpere ocini, case f i vii sau si fie dru4i de domn

pentru slujba ion 0 credincioasd *. Astfel, Nicoard mare vornic al Ora de sus stapinefte satele : Mireni, Bicani, Balasinefti, Iurceni, Cucoreni, Loefti, S'a'rug, Radefti, Huhulefti, Ca/va, Munteani, Rdcefti, Mdgura, Trilduli, case In Iafi fi vii la Cotnar (doc. nr. 100, 108, 253, 259, 261, 276, 286, 305, 368, 563, 576 fi 577). Deasemeni, Dumitru Goia mare vornic cumpard la Lapani, sendrefti, Stancefti, Leucufeni, Buruienefti f i Balomirefti (doc. nr. 93, 203, 204, 296, 335, 340, 457, 507 fi 513).
Desigur ca nu trebuie trec4i cu vederea dregatori care sint mai mici in vremea aceasta, dar # de viitor . Ne referim in special la uricari f i dieci, care cumpeira ocini f i sate, dar in mai mica meisurd (doc. nr. 125, 126, 229, 300, 324, 341,

351, 436, 418, 452, 453, 522 fi 541). In slujba Ion, luau de intocmirea unui ispisoc cite 2-3 ughi, afa cum ne asigurd stolnicul Nicolache in izvodul lui de
cheltuiald, ca i-a dat lui Nebojatco uricar (doc. nr. 394). Dacd acestea sint cal, obifnuite, doc. nr. 219 transmite una nemaiintilnita

in asemenea proportii. Midabaico fost vornic capdtd intdrire pentru nu mai putin de 790 de cureituri # in Pigetul intreg *. Defrifarea unor supra/4e atit de
tritium necesita un efort uriaf pe care l-au depus 1 oamenii siii (adica: ai lui Nelda.-

baico) f i ca vecinii sai f i cu ;iganii sdi f i cu nimilii sdi . Vrind sei currindd eft mai mult, el folosefte nu numai munca vecinilor sdi ci recurge fi la munc'd platita, la claci f i la naimi;i. Pe aceste curaturi ifi intemeiaza sate, noi izvoare de venituri.

www.dacoromanica.ro
*

TV

in aceste condilii de exploatare a muncii, oamenii calca drepturile proprietarilor. Domnia Emputernicefte manastirile Bistrip, Galata, sfEntul Saga f i altele sa-fi apere branif tele &acate de cei nevoi;i sei taje En ele lemne f i mlaje, sa-fi pasea' oile acolo, sei coseascd fin, sa prinda peyte, sa vineze fiare, sa culeagd hamei f i nuci (doc. nr. 42, 117, 230, 343, 367, 383, 406, 407 fi 442). Al;ii fug. Domnia Emputernicefte deasemeni pe maniistiri f i pe boieri sa-fi aduce& legqi cu ftreangul

de git pe vecinii fugili (doc. nr. 206, 252, 388, 455, 489, 543 fi 605). Aceftia, afezindu-se pe ocini straine, unde nu sint dor4i, domnul poruncefte ureadnicului de Piatra ((se]: te duci acolo la acele case sa le darinzi f i set arzi acele case fi pe ei sei-i gonefti atara (doc. nr. 502).
Aceste. forme violente de reprimare, provoaca la rindul lor raspunsul violent

al celor napastaiii. Aa zifi tilhari ca Gana Tigan f i a4i tovarafi ai lor prada
averea unuia ca Lupu al treilea logolat (doc. nr. 262). 0 sluga a lui Alexa postelnic cind i se ive.,ste prilejul, da la iveala cartile sal pEnului sau f i acestea sEnt luate de telan Torn.,sa (doc. nr. 122).

in legatura cu acestea domnia cauta sau inteirirea aparatului de stat sau o legalizare a situatiei prin acordarea de slobozii pe 3-5 ani (doc. nr. 260, 287,
315, 409, 477). In aceste slobozii oameni (c care fugisera din tara noastra , intorfi,

t sd nu ne lucreze nici o muncei, nici ilif sa' pleiteasca, nici 50 aspri, nici sulgiu pentru oi sau pentru vaci, nici gorftind de o, niel de porci, nici o dabild sau angherie cum e cazul satului Uriefti al manastirii Probota (doc. nr. 134). Altor oan.eni
li se acordd ruptoare .,si astfel in local numeroaselor dabile, dari, munci yi angherii,

apare o singurd obligqie fixa , de obicei de o suta galbeni ungurefti pe an, cum e cazul satulu 'S'imita a lui Condi mare vamef (doc. nr. 378). Se recunoafte aici transpunerea En Moldova a unei experienfe din Tara RomEneasca a lui Radu
Mihnea. Cit privefte Entarirea autoritclfii unui aparat central ea se vede pe de o parte din Enmultirea specializeirilor slufba.yilor f i dregatorilor domniei ca de exemplu:

cenan, ilifari, perepisnici, pererubnici, rabotnici, cei pentru 50 aspri, globnici, de.,sugubinari, oldcari, dabilari (doc. nr. 1, 17, 27, 220, 273, 584, podvodari,
598 f i 625). Chiar fi dregatori, care la prima vedere ar parea ea' nu au o fungiune bine delimitatd, En realitate nu fac exceptie. Afa de exemplu slugile, clucerilor sint pomenifi En legtur ca luatul desetinei de varzei, semintei de cEnepa sau de mazare

(doc. nr. 363, 402, 403).


Pe de alta parte Enteirirea are loc prin acordarea de Emputernciri unor slujbafi domnefti inlauntrul domeniului feudal manastiresc. in timp ce la 1616 ianuarie 6 .dlexandru Movila poruncefte marilor vatafi de ;inutul Sucevei fi globnicilor fi defegubinarilor . . . voi sa lasqi En pace toate catete sfintei manastiri Vorone; . . . nimeni sa nu aildi a infra En acele sate . . . cd nu le judece, sa nu le globeased (doc. nr. 1), la 1617 iulie 2 poruncefte ca in satele meinastirii Galata glob-

www.dacoromanica.ro

nicii fi vatafii mari f i defugubinarii sa intre f i numai sa judece cu dreptate, cu


oameni buni, fi sa-fi ja fertie ce se va cuveni, iar alta treabei Cu gloabele fi Cu defu-

gubinele sei nu call ci sa fie ale rugatorilor noftri egumenul f i calugarii, pentru incellfaminte (doc. nr. 227). La fel este fi pentru satele maneistirii Pingei rafi (doc. nr. 485).
O Entarire a autorit4ii acestui aparat reiese indirect ,si din acfiunile lui abuzive. Domnia se vede adesea nevoita in situalia de a interzice ureadnicilor tErgurilor sei intre In satele de finut, in deosebi in cele ale maneistirilor (doc. nr. 188, 362, 363,

396-398, 401-403, 408 f i 528). Acefti ureadnici aveau En grija lor satele care linectu de ocolul argurilor, cum erau satele domne.yti. Deasupra acestor rivalitafi fie ele f i oprite prin porunca, trebuie panda tendinfa statului de a-fi extinde
autoritatea.

Sistemul de idei juridice din perioada frmiarii feudale este in vadita deal"dere. Merita subliniata atitudinea luiGa.ypar Graliani fatei de satele domnefti. Este ftiut c pinei la acest domn, averile boierilor hicleni erau confiscate pe seama domneasca, fie c aceia plateau sau nu f i cu capul hiclenia lor. Aceste sate erau apoi deiruite treptat,treptat drept reisplata unor persoane din slttjba voievodului.

Gafpar Grafiani adopta o altei masura. In lap lui dar f i totodatei En cea a
sfatului domnesc, V asilie f i Anifa fui lui Ionafco Bolea cer satele Bailefti fi Mar elfei ale tatalui lor, mot* de Stefan Tomfa, and vine asupra lui cu CostantinMovila

fi cu alli boieri. Cu toate c ambele sate erau daruite, primul lui Ionaro Batin, celalult manastirii Dobrovaf, domnul le Enapoiaza fiilor celui hiclenit. Aceasta acfiune o motiveazei astfel: daca acei boieri au fost vinovafi acelui domn ei au
platit cu capetele ion, dar satele lor nu grit vinovate, ocina lor nicidecum (doc. nr. 471). Acelaf lucru se Entimpla fi cu satul Horilcanii al lui Chirifa mare postelnic luat domnesc de Stefan Tom.ya Gafpar Grafiani El Enapoiaza sofiei aceluia (doc.

nr. 591), care avea sa-1 dartliascei peste pulin vreme mama' stirii Sf. Sava din

lafi (doc. nr. 596).

www.dacoromanica.ro

REZUMATUL DOCUMENTELOR

1616 (7124) la nuarie 6, I a gi. Alexandru MoghilA voevod poruncegte dregAtorilor din tinutul Suceava sa nu se amestece in satele mAnAstirii Voronet, pe care le-a scutit de once dAri. 1616 (7124) Ianuari e 8, I a gi. Alexandru Moghil voevod intAregte m-rii SAcu satele Berindeiegti i Sabtioani din tinutul Roman cu tot venitul.
S.

1616 (7124) la nuarie 8, I a gi.

Alexandru Moghir voevod intaregte m-ni

Slcu satul Ecugeni, tinutul Roman, druit de Ureche vornic.

1616 (7124) Ianuarie 20.


cu locul ei in Iagi, pe Ulita NouA.

Ieremia drribanul vinde m-rii Hlintea o casii

1616 (7124) Fe bruarie 2. Ionagco, fiul lui Stroici logorAt, dfiruegte m-rii
Sf. Saya satul Telita, tinutul Orhei i trei Mel de vie la Cotnari.
1616 (7124) Apr ilie 27, I a gi. Alexandru MoghilA voevod poruncegte pArcAlabilor de Roman s5 ase in pace satele Berindeiegti gi SAboani ale m-ni SAcu. 1616 (7124) Apr ilia 27. Toader diac din StanislAvegti i altii dau mfirturie ca Toader diaconul din RAtegti gi rudele lui au vAndut lui Vasile vistiernicel din Unguragi jumAtate din satul Unguragi de pe Moldova, care s'a chemat Dobrosavegti, cu 24 taleni

bAtuti.

1616 (7124) M a i 12, I a gi. Alexandru MoghilA voevod intiiregte in-ni Homor tot hotarul din jurul ei, ala cum serie in uricul lui Stefan voevod cel BAtrAn. 1616 (7124) M a i 12, I a gi. Alexandru Moghild voevod IntAregte m-rii Sucevita satul Rujinti din tinutul Iagi, primit in schimb pentru satul Negoegti din tinutul Neamt dela Neehifor Beldiman fost logoffit. 1616 (7124) M a i 12. Zaharia Dertsca fost pitar zAlogegte partea sa din satul
Dertsca lui Miron CrAhleh.

1616 (7124) M a i 26, I a Ii. Ciolpan fost hatman, Murgoei Totlea fost vornic, Gavril fost vornic, Cirjeu fost stolnic, Coruiu fost comis, NicoarA. fost spAtar dan
marturie cA fostul vornic CiomArtan gi-a pierdut privilegiile pentru satul TArzii de pe BArlad,

and s'a refugiat impreunk cu alti boieri In Tara RomaneascA, la BuzAu.

1616 (7124) Iuni e 6, I a g i. Alexandru voevod poruncegte ureadnicului de Piatra sA nu invAluie cu ocolul Pietrei satul Jidegti al cneaghinei Damieneasa.

www.dacoromanica.ro

VIII

1616 (7124) Iunie 7, I a i. Alexandru MoghilA voevod intareste m-rii Neamt parte din satul Buhilinti unde sali adune vecinii, s1i faca mori i helestee. 1616 (7124) Iunie 13, I a i. Alexandru Moghila voevod intareqte m-rii Bisericani satul Troita si o moara pe Cracau, tinutul Neamt. 1616 (7124) Iunie 15, B a 1 a c e n i. Candachia din Balaceni, fata lui Petcea parcalab, imparte nepotilor ei mosia din satul Balaceni. 1616 (7124) Iulie 26, I a i. Radu voevod intareste lui Iacomi postelnicul pe Onica Tiganul cumparat dela Stoica i erban mazili calara0, din TArgov4te, cu
12 ughi.

17.< 1616 dupgi Iulie 26>. Lista de bani qi alimente dati la dajde de Petre pentru altii in vremea lui *tefan Tomsa i Alexandru Movila.

18.<1616 Iulie 26-1619 Februarie 9; 162-1626>. Radu voevod


Intareste m-rii Sacu hotarul mo0ei Dumbravita i Moldovita. 19. < 1616 I uli e 26 1619 Februarie 9; 1623-1626> Neamt. oltuzul cei 12 pArgari din Tg. Neamt dau marturie ca m-rea Sacu nu a fost fAcuta pe local m-rii Agapia, ci pe locul Cetatii Neamt.

20. <1616 Iulie 26-1619 Februarie 9; 1623-1626>. Radu voevod, intarete lui Ionwo pitarel, fratilor sai Toader, Toma, Vasile i surorilor lui Maria 1i Todosia fiLi lui Latco, jumatate de sat din Mogomti, tinutul Carligatura.
21. < 1616 Iulie 26 1619 Febr uarie Radu voevod intoarce lui Costea Bcioc mare vornic de tara de jos satele Deleni i Rusi din tinutul Harlau, luate pe nedrept.

22. < 1616 Iulie 26-1619 Februarie 9


Teodosie mitropolitul, fost stare t al Bogdanei.

; 1623-1626 >. Radu voevod

intarete m-rii Bogdana satul Hilteul de Sus pe Trotul cumparat dela m-rea Berzunt de

1616 (7124) Iulie 27, Cor dal. en i. Solomia Posmagoaie din Sapoteni vinde cneaghinei Ana Tautuleasa partea sa de mo0e din Cordareni cu 25 talen. 1616 (712(i) August 2, I a i Radu Noevod clarues.te lui Iacomie postelnic satul Vojca din tinutul Soroca. 1616 (7124) August 9, I a
satul Troita pe Crack' tinutul Neamt.
20. 1616 (7124) August 9, I a i. Radu voevod intarete m-rii Bisericani o ruoara la Cracau in satul Averesti tinutul Neamt. 1616 (7124) August 12, I a si. Radu voevod porunceste dabilarilor din tinutul Roman sA lase in pace satele cheia, Ileucupni i Bogdanesti ale episcopiei de Roman, ca sunt scutite de clari. 1616 (7124) August 15, I a i. Radu voevod Intarete lui Onciul Iurar
i.

Radu voevod intarete m-rii Bisericani

covici, staroste de Cernauti, satul Sendriceni tinutul Harlau, pentruca a slujit e tarii noastre cu boierul nostru credincios i cinstit Costi Bacioc mare vornic, la Tarigrad

1616 (7124) August 16, I a i. Radu voevod intareste m-rii Pobrata iezerul Beleul cu garle i mlajet, iar pescuitul in ele sa nu se faca fargi stirea eg,umenului 4.

1616 (7124) August 16, I a i. Radu voevod intarete m-rii Agapia poienele Fantana Malasetilor din hotarul Negriteti, Fanatelul din Tolici, Muncelul Florei Poiana lui Ureche.
www.dacoromanica.ro

IX_

1616 (7124) August 16, I a i. Radu voevod inareste m-rii Pobrata iczerul Beleul cu garle si rn15jet sA nu aibA nimeni a pescui farA gtirea i frA binecuvAntarea egumenului gi fArA stirea ureadnicului Iar cine ar fi aflat la pescuit sau tAiat mlAjet s i se ja mrejele i vasele i bou i carele i securile lor si tot si lase numai
gol.

1616 (7124) August 16, I a si.


parte din satul Oriesti tinutul Covurlui.

Radu voevod intireste m-rii Pobrata


m-rii

1616 (7124) August 16, I a si. case si dugheni fn T,. Orhei, daruite de Donici pArcAlab.

Radu Si-mu

voevo

1616 (7124) August 16, I a


SAboiani i Berendeesti tinutul Roman.

i.

Radu voevod intrireste m-rii Secu satele-

1616 (7124) August 18, I a gi.


postelnic pArti din satul Pietri locuri de prisaa i cu grAdini.

Radu voevod Intrireste lui Crawl fost i selistea Bde1ti, cu vaduri de moara In Bahluet

1616 (7124) August 20, I a si. Radu voevod IntAreste Sacu satelc Jidesti si Rusciori din tinutul Neamt, drtruite de Damian vistier i cneaghina lui, Nastasia.

1616 (7124) August 20, I a gi.


tinutul Cernauti.
1616 (7124)

Ionasco Stroici dilrueste

mima satele Drujesti i TAistreni tinutul HArlAu, BArsrinesti, tiuutul Dorohoi si BoriscAuti

August 20,

I a si.

Radu voevod Intdreste lui Ionasco.

Rotompan jumAtate din satul Ionseni.

1616 (7124) August 21, I a gi. Radu voevod IntAreste popii Ionascu Ilarion diacon din RAtesti mosia din satul Ungheni tinutul Neamt rAscumpArati1 dela PAscAlina, jupAneasa lui Stroici logofrit. 1616 (7124) August 22, I a si. Radu voevod Intareste m-rii <VAndtori, de peste Bistrita 12 poslusnici pentru ili i pentru muncA i satul DAnesti.
1616 (7124) August 22.
din venitul donmesc.
Radu voevod ddrueste m-rii dela VAnAtori obroe

1616 (7124) August 23, I a si. Radu voevod IntAreste m-rii Bistrita hotarul branistei dela pAraul SArata peste Bistrita cu toate poienile. 1616 (7124) August 23, I a i. Radu voevod IntAreste m-rii Bistrita satul Roznov pe Bistrita tinutul Neamt, cu hotarul satului Area.
'1616 (7124)

August 23,

I a si.

Radu voevod intilreste m-rii Homor

hotarul din jurul mosiei IncepAnd dela Muntele Mare si pAnd pe Moldova In sus la Izvoru/
Tocilelor.

1616 (7124) August 23, I a si.

Radu voevod Intreste m-rii Sf. Ilie un

iaz, anume Copcea si 24 Mid de fAnat in hotarul tArgului Suceava dinspre hotarul TAtArasilor.

1616 (7124) August 25, I a si. Radu voevod Intdreste fiilor lui Vriscan 40. Dobrenchi parte din satul BAlAceni tinutul Suceava, cu loc de iaz si moarA luatA ca schimb.
pentru mosia sa din Volcinet dela Prodan, Gligorie i sora lor Nastasia.
47. 1, I a si. Radu voevod restitue m-rii PanSep te rn brie1616 (7125) tocrator a rAposatului Toader Moghila satele Coblia i Gligeni tinutul Soroca i CrAiniceni

tinutul 'Dorohoi, confiscate si date altor boieri de stefan Toma voevod.

www.dacoromanica.ro

X
48.

< 1616 Septembri e 1-1617 August 31> 712<5).

Radu voevod

regte m-rii < Aron voclii > din tarina lalilor, Tiganii

danie dela Aron vo

<1616 Septembrie 1-1617 August 31> 7125.Radu voevod


Intaregte m-rii Sacu satul Bratulegti tinutul Neamt, cumparat cu 250 galbeni. <1616 S e pt e mbri e 1-1617 August 31> 7125. Penteiu din Buciumi vinde lui Apostol postelnic mogia din satul Balugegti pentruca I-a gters dela dajdie gi i-a

mai dat 7 zloti batuti. ( 51. <1616 S ept em bri e

1617 A ugus t 31> 7125.

Radu voevod inta-

regte lui Dragaila armagel din Ganegti partile de mogie din Spineni.

52. <1616 S e pt embrie 1-1617 August 31> 7125. Radu voevod intaregte
lui Arsenio al treilea logofat satul Albegti pe Selene/ i satele Billabanegti gi Ionagegti pe Raut cumparate cu 550 ughi aur dela Ionagco Stroici gi mama sa Pascalina

53.<1616 Septembrie 1-1617 August 31> 7125.Radu voevod


lui Potro i femeii sale Malina mogie in hotarul Runcului i cu dila Bucovina * vad de moara sub Dunavici cumparata cu 48 lei dela Nichita gi Drago g pitar din Obargie. 1616 (7125) S e p tembrie 3, I a gi. Radu voevod poruncegte vatafilor gi dabilarilor din tinutul Sucevei sa laso In pace de angarii satele lui Vasile Ureche.
regte

<1616 > S e p t e m brie 4. Ureche fost vornic poruncegte lui epteg sa lase in pace prisaca din hotarul Onegti a lui Neniul Mamut diac. 1616 (7125) Sept embrie 6, I a tj i. Radu voevod poruncegte lui Poiani sii cerceteze pricina dintre Toader din Botegti Cu Vartic pentru ocina din Bruduregti.

1616 (7125) Septembri e 14, I a g i. Radu voevod intaregte m-rii Neamt o moara pe paraul Buhalnita cu casa gi povarne cumprate mai inainte dela Necoara logofat cu 100 ughi.
1616 (7125) S eptembrie 14, I a g i.
un sat e la gura Jijiei s.
1616 (7125) S e p t e mbri e 15. Radu voevod poruncegte dregatorilor din tinutul Falciu sa nu ia clari dela vecinii din satul Gugetei al m-ni Sf. Saya. 1616 (7125) S e p te m bri e 15, I a g i. Radu voevod imputernicegte in-rea

Radu voevod intilregte m-rii Neamt

Si. Saya din Iagi sa-gi urmareasca i sa stranga vecinii fugiti din satul Gugetei tinutul Falciu.

1616 (7125) S e ptembrie 17, I a g i. Radu voevod intaregte lui Gorciu din Mihailagea partea de mogie din Telenegti, <tinutul Orhei> cumparata dela Ciaban cu 41 talen.
1616 (7124) S ep t embri e 19. Ionagco spatar, fost parcalab de Neamt, da marturie hotarnica pentru o poiana a m-rii Sacu in pricina cu targovetii din Tg. Nearnt. 1616 (7125) S ept embrie 20, I a g i. Radu voevod intaregte m-rii Bisericani poenile Bicazul, Carnul i Biserica in pricina cu calugarii de la mnastirea de sub

Ceahlau.
61. 1616 (7125) Sept emb ri e 20, I a g i. Radu voevod tntaregte lui gugan gi Neniul dieci parte din satul Onegti Cu loc de iaz gi de moara cumpiirata Cu 30 taleni

de argint dela Odochia, cneaghina lui Vladica pitar.


65. Radu voevod intaregte lui Neniul 1616 (7125) S e p te mb ri e 20, I a g i. diac o prisaca, o casa' cu gradini gi poiana in hotarul Onegtilor cumparate cu 35 talen i dela Odochia, cneagiiina lui Vladica pitar.

www.dacoromanica.ro

XI

1616 (7125) Septembrie 20, I a gi. Radu voevod intaregte lui Vasile vistiernicel parti din satul Dobroslavegti care se vumegte Unguragii cumparate cu 50 zloti tataregti dela Stefan gi Gheorghita, ffii lui Lupa.
1616 (7125) Septe ta brie 22, I a gi. Radu voevod intaregte lui Nechita diac o aloara in satul Vartop in pricina cu popa Andrugco i Gheorghe diac din Dolhagti.
1616 (7125) Sep te tn brie 23, I a gi. Radu voevod intaregte m-rii Dragomirna satele Drujegti i Tilistreni tinutul Hrlu, Earsanegti i Dimideni tinutul Dorohoi Boroscauti tinutul Cernauti i seligtea Garbegti pe Sitna tinutul Harlau, daruit de

raposatul Lupu Stroici fost mare logofat.

'1616 (7125) Septembrie 23, Suceav a. Radu voevod Itntaregte lui Simion Gheuca mare spatar satele Portaregti i Drujagti in pricina cu goltuzul din targul Barlad i cu Craciun gi cu Barbosul.
1616 (7125) Septembrie 23.
Petru Smilean voitul de Iagi i Cu 12
pargari dau marturie ca Iacob Francul i femeia sa Marghita au vandut o cask cu tot locul cu pivnita de piatra din Iagi lui Nicorita mare vornic de tare de sus, cu 300 talen.

71. <1616 Septembrie 23-1619 Februarie 9 A. Radu voevod


regte lui Nicoara mare vornic parte din satul Lehaceni pe Berheci, cumparata dela Andronic

cu 40 talen.

1616 (7125) Septembrie 24, fa

i.

Radu voevod intaregte m-rii Sacul

poenile din hotarul Tg. Neamt, in pricina cu targovetii de acolo.

1616 (7125) Sept embrie 25, I a gi. Radu voevod intaregte lui Pantelei parti din satul Futegti, numit i Botegti, cumpiirate cu 40 talen i dela Gheorghe gi
Salaviistru, fiii lui Toma.
1616 (7125) Sept embrie 28, I a Radu voevod intoarce Agafiei cneaghina lui Boul vistier satul Davideni cu mori i satul Frategti tinutul Neamt, i partea ce se va alege din satul Nisporegti, tinutal Suceava, pentruca-i sunt ocini i dedine de zestre.

1616 (7125) Septembrie 30, I a gi. Radu voevod int'aregte lui Pantelei parti din satul Futegti, numit acum Botegti, curnparate dela .Alexa gi Dumitru, fiii Bugcai gi dela nepotii Bugai cu 30 talen i argint. 1616 (7125) Octombrie 2, Iagi. Radu voevod intaregte lui Alexa Musteata fost parcalab satul Iurceni pe Cubolta tinutul Soroca, druit de Maria, mama lui
Ieremia Movila.

1616 (7125) 0 ct ombrie 2, I a Ii.


rudele sale 1-au rascumparat cu patru cai.

Radu voevod intoarce lui Botag

rudelor sale satul Sidavsca pe care-1 luase Balica fost hatman cu sila dela ei. Satul twit fiind pierdut in hiclenie, Stefan Tonga 11 daruise lui Beldiman mare logofat, dela care Botig gi

1616 (7125) Octombrie 3, I a gi.

Radu voevod poruncegte lui Andreica

din A/mageni sa aleaga partea lui Gheorghe diac din satul Vartop cumparat6 dela Avramescu gi dela Buculeiu. 1616 (7125) Octombrie 9, I a gi. Radu voevod Intaregte lui Gheorghe Iuragco Balota jumatate din satul Popgegti tinutul Neamt, cumparata dela Patragco Boldescu cu 100 talen. 1616 (7125) Octombrie 10. Radu voevod intaregte lui Dragutul Bogdan staroste o parte din satul Focgagti pe Putna cu vie gi vad de moara In garla Putnii, cum-

www.dacoromanica.ro

XII
pared dela Condre i dela Pricopie si dela Crudu si dela Bfitie si oltii, dar uricele de cumand 1-au padat Lesii pdrAturd i-au pierit 1616 (7125) 0 ctombrie 13, I a s i. Iordaehe, fiul lui Sima fost values, 81. vinde 12 Lid de vie la Cotnari lui Nicoard mare vornic de tare de sus pentru 500 galbeni
unguresti.
82. 1616 (7125) Octo in brie 13. Ionasco Stroici schimbd ocina sa din satul Nelipesti Cu alti rdzesi din sat, anume Grozav i Berean si Moschici si cu verii lar Dumitrn

fratele au Stefan.
88. 1616 (7125) 0 ct ombrie 17, I a i. Radu voevod Intdreste lui Ionasco Boldescu postelnic satul VAndtori din ocolul Pietrei pe care 1-a pierdut In hiclenie fost postelnic. 84. 1616 (7125) 0 ct ombri e 20, I a s i. Radu voevod Intdreste mitropoliei de Roman mai multi robi Tigani.

Radu voevod intdreste lui Ignat Ciogole 83. 1616 (7125) Oc t om brie 26. fost pftralab i Stratul fost paharnic jumritate din satul Mano' a tinutul Soroca, In pricina Cu Ionasco Cujbd fost staroste. 1616 (7125) 0 c tom hrie 30, I a s i. Radu voevod Intareste lui Gheangbea mare logofdt parte din satul Epureni curnpilratd dela Teodosia cneaghina lui Gheorghe fost medelnicer cu patru boi si cloud vaci, pretuit la 50 talen. <1616> Noembrie 1, I a s i. Gheanghea mare logofilt porunceste lui Dumitrasco pitar sd cerceteze pricina dintre Neaniul diac cu Condrea Malita pentru o prisaa, Cu temnic si cu casd. <1616> N o e in brie 4, Virto p. Gheorghe Botul diae din Dolhesti. alege vadurile de moard ale lui Donici si Nichita din satul Vdrtop. 1616 (7125) Noembrie 15, I a i. Radu voeyod tntfireste VArvarei HacimAndoae pdrti din satul Popeni pe Jubineasa tinutul Dorohoi si o parte din Borddilceni.

1616 (7125) Noembrie 25. Radu voevod Intdreste Impdrteala pe care si-o lac nepotii lui Gldvan vistier cu nepotii lui Cozma Sarpe postelnic, pentru satele Schei, Cioreni, Homiceni, Roginosi, Brosteni tinutul Neamt, Saco!, Alcidarul tinutul Soroca, Navdrnet
tinutul lai, trei fdlci de vie In Dealul Neted, cinci MI6 In Dealul lui Vodd si 12 sdlase
de tigaui.
1616 (7125) No embrie 28, I a i. Radu voevod Intdreste m-rii Sf. Saya din Iasi cloud Mid de vie din Husi ddruite de Cdrstea fost vornie i cneaghina lui Anghelina.

1616 (7125) Noembrie 29, I a s i.


lui Dagus fost vornic.

Radu voevod 1ntAreste lui Costantin

Rosca mare vistier satul Chisindu tinutul Ldpusna, cumpdrat cu 180 ughi dela Solomia sotia

1616 (7125) Noembrie 30. Ionasco, fiul lui Pdtrasco, vinde lui Dumitru Goia fost mare vornic si cneaghinei lui, Candacbia ocina sa din satul Latcani cu 40 taleri bdtuti.
91.

1616 (7125) Deeembrie 5,

I a i.

Radu voevod Intdreste lui Petrea

vistiernicel, Mariei i Martei, fiii lui Cdrstea si altora satul Saca din tinutul Beau, deoarece ispisoacele de cumpArdturd dela Iancu voevod e au ars In casa lui Anton de acolo, and i -au ars casele s. 95. 1616 (7125) Dec embrie 5. Vasile Bogza ddrueste lui Vacile HAbliac partea de mosie pe care o are In satul Hldpesti, tinutul Ldpusna.

www.dacoromanica.ro

96. <1616> Decembrie 5, Foesan

Arvat si Ion fost comis, parcalabi

din tinutul Putna, dau miirturie cum Axenia din Draghicesti fata Oprei a vandut lui Costache

femeii sale Marica ocina sa cat se va alege din Drumul Furilor pana in apa Siretului 4 5 pamanturi giumatati In frunte to, pentru 50 talen i de argint.

1616 (7125) Dec embrie 5, I a si. Radu voevod intareste lui Dumitraseo si Tofan, nepotii lui Simion Scachil, parte din satul Barjoveni in pricina cu Dumitru fratii lui, Ionasco si Ilea, fiii lui Popotea.
1616 (7125) Decembrie 12.
citima pe care o scuteste de camana mare.

Radu voevod Intareste m-rii Galata o car-

1616 (7125) Dec embrie 15, I a s . Radu voevod intareste lu Nicorip mare vornic ocina cu loe de iaz si de moara in satul Vrajitori pe Berheci, cumparata dela Ploscutan i Toader Baltatul cu 50 talen i de argint. 1616 (7125) Decembrie 15, I a si. Radu voevod intareste lui Nicorita mare vornic parti din satul Radacinesti pe Berheci, cumparate dela Obreja i rudele lui cu 80 talen. 1616 (7125) Decembrie 17, I a si. Radu voevod intareste m-rii Secu mori, o prisaca cu odae i ctiva vecini din Tg. Frumos.
1616 (7125) Dec embrie 18. Maria, fiica lui Petru chiopul voevod, darueste m-rii Sf. Saya din Iasi selistea Cudreaventi alaturea cu satul Stroesti, tinutul Harlau.
103. 1616 (7125) Decembrie 24. Radu voevod intareste lui Matei vistiernicel din Sacueni partea din Sacueni cumparata dela Gavril fiul Calinii cu 16 talen, pe care neamurile lui au vrut s'o rascumpere. 1616 (7125) Decembri e. 28, I a i. Radu voevod porunceste lui Gligorie Ciolpan parcalab de Neamt ca sa puna In vedere lui Ciogolea fost Bulger din Ionasesti, sa lase in pace oamenii din satul Scheuleti al episcopiei de Roman sa pescuiasca Inteo garla a Siretului. 1616 (7125) D e cem brie 28, I a si. Radu voevod intareste episcopiei

de Roman un loe de fanat din hotarul satului Gadinti tinutul Roman.

1616 (7125) Decembrie 28.

Radu voevod intareste episcopiei de Roman


Ia
i.

o prisaca cu stupi in satul Rachitoasa tinutul Tecuci, daruitil de Ioan monahul.

1617 (7125) Ianuarie 3,

Radu voevod intareste episcopiei de

Roman satele Scheuletio i Bogdanesti tinutul Roman.


1617 (7125) Ianu arie 8, I a i. Radu voevod Intareste lui Nicoara mare vornic al tarii de jos part; din satul Mireni pe Pereschiu, tinutul Tutova, cumparate dela Parasca fiica Neagai din Podeni si dela altii.

1617 (7125) Ianuar ie 8, I a i. Radu voevod intareste lui Rosca mare vistier mosie in satul Baiceni tinutul Harlau, cumparata dela Patrasco Udrea mare vataf de Dorohoi cu 300 talen. 1617 (7125) Ianuarie 9. Radu voevod intareste m-rii Tazlau o bucata de loo din satul Coltesti, cotropita de Bucioe paharnic. 1617 (7125) Ianuarie 10, I a si. Radu voevod intareste episcopiei de Roman satele Scheuleti i Bogclanesti tinutul Roman, ce le-a fost schimb cu calugarii dela m-rea Rasca, pentru satul Barlesti cu iazuri si mori din tinutul Sucevei.

www.dacoromanica.ro

XIV

1617 (7125) Ianuarie 10, I a i. Radu voevod IntAreltei lui Dumitravco Solomon satul Ilitmeiani pe TazlAu tinutul BacAu, cumpArat dela urmavii lui Stroici fost
mare logo fat.

1617 (7125) Ianu aria 11, I a i. Radu voevod intArevte lui PAtravco Udrea nivte Tigani robi, cumpArati cu 40 talen i dela Vasile diaccm, nepotul lui Bainschi pAralab. 1617 (7125) Ianuarie 12, I a i. Radu voevod IntArevte lui Plotea vistiernicel, Gligorcea vistiernicel, Ionavco stolnicel vi popa Gligorie parte din satul Cudrelti cu locuri de iaz j mori pe Bahluet tinutul CArligAturii, cumpAratA cu 16 galbeni dela Nicolai sora lui Maria. 1617 (7125) Ianuarie 12, I a i. Radu voevod intArevte m-rii Agapia satul Childevti tinutul Roman, In pricina Cu Manole pArcAlab. 1617 (7125) Ianuarie 13, I a Simion fiul lui Ursu de DrAgoevti, Ursu fiul lui Furduiu, Larion vi Ionavcu fiii lui Obrejie, Toader fiul lui PAntei j Iachim fiul lui Ursu, toti rAzevi din DrAgoevti, dau partea lor de movie a &AAA sA va alege vi seWind vecini lui Aslan postelnicul ca plAteascA de toate dabilele ate vor fi peste an doi galbeni, in sat, la dajde . 1617 (7125) Ianuarie 14, I v Radu voevod intArevte m-rii Neamthotarul branivtei a in munti cu poieni vi cu izvoare vi rAul Bistrita
1617 (7125) Ianuarie 15. 116. Radu voevod IntArevte 'Antemiei jupAneasa lui Dumitru LentA fost staroste, satul HrovAutul i pArti de movie in satele Boiancini, Doroviuti ci Costevti tinutul Cernauti vi in IurcAuti i VAsAleu pe Nistru.
1617 (7125) Ianuarie 16, I a Radu voevod intdrevte lui Dumitru Buhuv vi surorii lui, Salta, satele VulpAvevti tinutul Roman, Molovata tinutul Orhei Tepenii din tinutul Chigheci.
1617 (7125) Ianuarie 16, I a e i. Radu voevod intArevte lui Vasile. *eptelici fost mare vataf movie in satul VascAuti pe Siret cumpa'ratA cu 310 talen i dela

NicoarA c altii.

1617 (7125) Ianuarie 18. Radu voevod intArevte lui Dumitru Buhuv i surorii sale Safta, fiica lui Caraiman paharnic, satele Dobriceni a sub Crupeniv o tinutul' Dorohoi, Gicliati pe Siret c Simionevti pe Moldova linutul Roman.
1617 (7125) Ianuarie 20, I a e i. Radu voevod intArevte lui Ionavco Jorea satul yercevti cu loc de iaz din tinutul Neamt, doarece privilegiile unele au putrezit In pAmAnt, iar altele au fost luate de stefan Toma voevod.

1617 (7125) Ianuarie 20, I a vi. Radu voevod intArevte lui Costantin uricar vi fratelui sAu Cristian, fiii lui Ionavco ciimAra, parte din satul Brtivevti, in pricina cu Ionavco Stroici fiul rAposatului Lupul Stroici fost mare logonit. 1617 (7125) Ianuarie 22, I a v i. Radu voevod IntArevte m-rii Bistrita satul Roznovul, pAnA cAnd cneaghina Bildiasa; cu care ei au Ord, ivi va aduce
diresele.

1617 (7125) 24, Ia vi. Gheanghea mare logofdt, Arsenie logofAt al treilea i alti boieri dau mArturie, cA fiii lui Petre Ciungul au vAndut lui Marmure

Ianuarie

uricar parte din satul SficAleni pentru 25 talen.


1617 (7125) Ianuarie 24, I a e i. Radu voevod intArevte lui Marmure uricar parte din satul SAcAleni tinutul Vaslui, cumpArat cu 25 talen i dela liii lui Petrea Ciungul i altii.

www.dacoromanica.ro

XV

Radu voevod Intaregte lui Dumi1617 (7125) Ianuarie 29, I a g i. tragco portar gi ginerelui eau, Dimitru diac, a treia parte din satul Hugi pe *omuzul Mare tinutul Suceava, intorand banii lui Costea Bilcioc fost ceagnic i cumnatilor
Radu voevod intAregte Nastasiei, 1617 (7125) Ianuarie 30, I a i. fiica lui Isac parcalab, cneaghina lui Ionagco Rotumpan diac, jumatate de sat din Iondgeni, Cu moard la Siret.
1617 (7125)

F ebruarie

1.

Radu voevod Intilregte lui Ionagco Bol-

descu postelnic satul Vandtori tinutul Neamt, pierdut In hiclenie de postelnicul Chiritrt sub tefan Tomga voevod. 1617 (7125) Februarie 1, I a g i. Radu voevod Intiiregte Dragotesii gi ginerelui ei Eremia Murgulet parti din satele Vilnegti i Grduregti, curnparate cu 50 taleni dela Manilla parcalab, care le zdlogise la Gdrbescul vdtaf din GArbegti, dar nu putuse restitui banii. 1617 (7125) Februarie 1, I a g i. Radu voevod intdregte clerieilor din Iagi privilegiile vechi, scutindu-i de toate obligatiile &are domnie.

1617 (7125) Februarie 2, I a g i. Radu voevod Intdregte lui Ionagco i fratelui sat' Pdtragco vistiernicel un loc de doud case In Ldtcani tinutul Suceava, cumOrate dela Ionagco fiul lui Arame gi altii. 1617 (7125) Februarie 6, I a g i. Radu voevod poruncegte ureadnicului de Piatra sd fixeze zi de judecati Intro m-rea Bistrita i cneaghina Bildiasa, pentru satul Roznov. 1617 (7125) F ebruarie 9, I a g i. Radu voevod imputernicegte m-rea Pobrata sd Infiinteze slobozie In satul Uriegti tinutul Covurlui.
1617 (7125) Februarie 10,
I a g i.

Radu voevod Intriregte lui Drgutul

Bogdan staroste rani din satul Tigdnegti tinutul Tecuci, cumprtrate dela liii lui Dragug

1617 (7125) Februarie 12, I a g i. Radu voevod intdregte lui Grigorie Corotugco parte din satul addarduti pe RahovAt tintul Hotin.

137: 1617 (7125) Februarie 17, I a i. Radu voevod Intdregte lui Vasile Ureche i cneaghinei lui Magda, fiica lui Andrei batman, satul Feredeeni gi un helegteu numit Leahul din tinutul Harldu. 1617 (7125) F ebruarie 19, I a g i. Radu voevod Intdregte m-rii Galata satul Teigori tinutul farldu. 1617 (7125) Februarie 19, I a i. Radu voevod portmcegte dregdtorului din Tg. Frumos s lase In pace o moar, o casa gi o odaie a m-rii Sacul ddruit de MogAlde vornic, dupd cum a mdrturisit i Ureche ce-a fost mare vornic.
Radu voevod Intilregte Nastasiei 1617 (7125) Februarie 20, I a g i. Dmieneasa satul Corni tinutul Neamt, n pricina Cu eumnatii ej.

1617 (7125) Fe bruarie 20, I a g i. Radu voevod intdregte lui Toma aprod i rudelor sale un loe pustiu, unde se numegte Mihdildgeni tinutul Soroca pe Cdinari, pentru
cd gi-au pierdut privilegiile In zilele lui stefan Toma voevod and Legii au cuprins
toatd tara Moldovei .

1617 (7125) Februarie 24. Ion Gugeild din targul Piatra ddruegte m-rii Bisericani o curAturd de langd poiana Cdrnul.
www.dacoromanica.ro

XVI

Radu voevod tntdreste lui Costandin 1617 (7125) Februarie 26. aprocl WO de mosie tn Dolhesti i Liegti pe Crasna, cumpdrate dela Agapia Samsonoaia .cu 75 talen. 1617 (7125) Mar tie 2, I a g i. Radu voevod intdreste lui Gavril BA1latul i surorii sale, Greaca, pdrti din satele Diltigani, Pogiinesti, CArstesti, Glodeni, II51mdjeni si Stramba, tinutul Tutova. 143 16<17> (71<25>) Mar tie 8, I a i. Radu voevocl intilreste lui Ionageo fiul lui Petrea si Pietranei, fiica lui Ion Dovul i oamenilor lor, toti stranepotii lui Dzeames cel batran, satul Dzemesesti si ca pricutul sdu Tufesti la oharsia RAhricioarei tinutul Vaslui pentru cd uricul lor a ars inteo sobd cdad au venit Lesii in tara cu Cancelartd. 1617 (7125) Mar tie 8. Radu voevod In tdreste lui Ion Potlog cdmiras i rudelor lui parte din satul Bodesti tinutul Soroca. 1617 (7125) Martie 8. Radu voevod intdreste lui Samoil vistiernicel si mepotului sdu Ion vistiernicel, nepotii Vrancenestilor, o prisacd din hotarul satului Drdgesti, tinutul Roman. 1617 (7125) Mar tie 9. Radu voevod intdreste m-rii Vizantea un loe la gura Viziutului celui Mare 'And in hotarul

1617 (7125) Mar tie 12, I a s i. Radu voevod intAreste lui Petru comisel
parte din satul Tomesti tinutul Carligatura, cumpArat dela fiii lui Ignat cu 60 talen i de argint.
1617 (7125) Mar tie 12, I a g i. Radu voevod intilreste nepotilor lui Isaico i Turlui parte din satul Tomesti tinutul Carligaturii. 1617 (7125) Mar tie 12, I a g i. Radu voevod intdreste m-rii Sf. Saya din Iasi trei falci de vie in Dealul Epurelui, in viile lailor, ddruite de Manole Murat i sotia lui. 132. 1617 (7125) Mar tie 12, Iasi Radu voevod Intilreste lui Gheorghe Siminiceanul fost vornic de gloatii pirti din satele Simiceni i Brirbatesti tinutul Roman, -satele Mateuti, Cobaleani cu selistele Stodolna i Rtcani pe Nistru tinutul Orhei i parti din satul Sircani. 7125 (8173) Mar tie 12, I a s i. Radu voevod restitue lui Gheorghe mare logofiit i ginerelui salt Ccstantin Rosca mare vistier satele Coteleva, Sattertuti, Marginti si $iscduti, ce se numeste Novoselita, care fus s3rd cotropite de Gheorghe riredlab, socrul

lui Ieremia

1614 (7125) Ma r tie 12. Radu voevod intdreste lui Costantin Rosca mare vistier a treia parte din satul Candesti tinutul Sucevii, jumiltate din satul Oncani jumdtate din selistea Turbureni tinutul HAWAII si a treia parte din satul Bdiceni, si satul Chisindul tinutul Ldpusna. <1617> Mar tie 13, I a s i. Gheanghea mare logofdt judecd Ora dintre .cneaghina lui Durnitrasco fost pitar gi ginerile eau Iordachi diac, cu Neaniul diac pentru o
prisacil din hotarul Onestilor. dnd dreptate lui Neaniul.

< 1nainte de 1617> Martie 15. Diana din Voinesti vinde lui Tudoran din Motdsani partea sa de mosie din Voinesti tinutul CrligAturii, cu 30 talen. 1617 (7125) Mar tie 15. Radu voevod intiireste lui Nicoard mare vornic mai multe sate intregi sau parti, cumparate. 1617 (7125) Mar tie 18. Radu voevod intdreste nepotilor lui Vlad ofrac satul ofrdeesti cu helesteu i moaril in tinutul Neamt.

www.dacoromanica.ro

1617 (7125) Mar tie '19.

Radu voevod intArevte lui Gheorghe Borg comivel

pArti din satul Soci i Dobrulevti pe Moldova, de cumpArAtur. 1617 (7125) Mar tie 20, I a i. Radu voevod IntArevte lui Lupu fost pArcAlab parti din satul Maciauti cumpArate de socrul ski Ciucul, fiul lui Poroseaci. 1617 (7125) Mar tie 24. Radu voevod intArevte lui Gheorghe Borsea ci Piltravco Brut partea de ocind din Boureni cumpAratA dela Gligorie Manea fost pitar vi altii. 1617 (7125) Mar ti e 24. Radu voevod tntoarce m-rii Homor prirtile din satul Dertsca ce fuseser date in schimb rAposatului Stroici logofAt pentru jumlitate din satul
BAivevti pe Moldova.

Radu voevod intrirevte lui Ianache 1617 (7125) Mar ti e 26, I a e i. posteluic satul Stolniceni cu cAtunele sale Stroiceni, Vlvineasa vi Scumpia cumpArat dela Pascalina, cneaghina rilposatului Stroici logofAt cu 450 ughi galbeni.
Radu voevod :ntArevte lui Onufrei VrAnceanu 1617 (7125) Mar ti e 30, I a v fost postelnic parte din satul Hertca i junaltate din sa tul LehAceni pe Prut tinutul CernAuti.

1617 (7125) Mar tie 30, I a e i. Radu voevod intArevte lui Stoica fost arma v movie in satul Brildicevti pe Crasna tinutul Flciu, cumpAratA dela copiii lui Toma vi dela
1617 (7125) Apr ilie 1, Stolnic en i. $tefan ei Andronic din satul Crilevti vAnd lui NicoarA PrAjescu vistier parte din satul HAsnAveni cu vad de moarA vi ct1 livezi ci fAnate cu 120 ughi. 1617 (7125) Ap rili e 1. Radu voevod intarevte lui MAtiev CArlig vistiernicel parte din satul Blogeti, in pricina cu PAtravcu. 1617 (7125) A prilie 2. Radu voevod intrirevte lui Lupul aprod, Ursul vi Draga parte din satul Ruseni cu iaz c moarA la Ciuhur tinutul Hotin.
Radu voevod poruncevte ureadnicului 1617 (7125) A p r i li e 3, I a v din tArgul Piatra sA lase in pace satul Vercevti al lui Ionavco Jora vi BA nu-1 invAluie cu ocolul Pietrii, efici 4 1-au lAsat sA fie cu tinutul . 1617 (7125) Aprilie 4, I a e i. Radu voevod dAruevte lui PArvan mare armav satul Mriveani pe BArlad, pentru care a dat domnului 6 cai buni.

Radul voevod intArevte Sinclitichiei 1617 (7125) A p rilie 4, I a e i. cneaghina lui BilAi fost mare vornic vi fiului ei, Ionavco, satul Roznov vi Cu vad de moarA la Bistrita, cumpArat dela domnie cu 500 zloti tAtArevti vi 8 cai buni.

1617 (7125) A prili e


ocin In satul SpAtAregti, hotArnicit

6, I a e i.

Radu voevod intArevte lui Deleu aprod dinspre alti rAzevi ai sdi r de DubAu fost pircAlab.

1617 (7125) A p rilie 6. Radu voevod intArevte lui Toader DubAu hotnog livada Gotftan c parti din acelav sat, cumpArate dela Grigorie Hulubei vi dela altii.
Radu voevod daruevte lui Ieremia vornic de 1617 (7125) Aprilie poartA satul CAlimani Cu helevtee vi mori in tinutul Neamt. Radu voevod intrevte lui Nicoara 1617 (7125) Aprilie 8, I a e i. PrAjescu fost vistier satele: HA1Avtiiani, Tetcani, jumritate din Oboroceni, jumAtate din Oniceni, parte din ButcAteni, selivtea opArlenilor, satul Mircevti ii Cozmevti, jumAtate din Purcelevti, jumAtate din Stolniceni pe Siret, jurndtate din Brdtiesti, Dubovtur pe Prut, Bdimdeeni pe Jijia, jumdtate din Prisdeani pe Miletin, Tilpilluseni pe Jijia, satul Rnghilesti,

www.dacoromanica.ro

Conte0i, jumatate din satul BlAndesti pe Jijia, Cotova, Visoca, Crivceni, jumAtate din Coze0i, Vlsiani, PrAjegti, RAzboiani 0 parte din satu/ RomAneti. 1617 (712(5)) A prilie 8, I a i. Radu voevod IntAre9te Aftimiei satul Vercegti cu vad de moar la Cracau i selitea Murgucelti $inutul Neamt. 1617 (7125) A prili e 8. Radu voevod dArue0e lui PArvana.mare armat seliqtea MArieni pe BAr/ad pentru care a dat domniei 2 cal buni.

1617 (7125) A pri li e 12, I a i. Radu voevod IntAreqte lui loan Vitolt al doilea logoat pArti de ocinA din satul Gligore0i i cu vaduri de moarA In gArla Putnei, cumpArate Cu 100 talen i de argint dela Toma fiul Radei, nepotul lui Toma Nistor staroste.
1617 (7125)

A prili e

14,

I a i.

Radu Mihnea voevod tntArelte lui

Rusu mare stolnic i cneaghinei lui, Antemia, ocinft la CApenegi 0 la Boxe0i pe Itchil cu locuri de moarA, In tinutul Orhei. 1617 (7125) A p rilie 14, I a LIi. Radu voevod IntAre0e lui Nebojatco uricar prti din satul GAureni la Turia primit dela Gavril stolnicul In schimb pentru satul Tolocicani pe Prut. 1617 (7125) A pr ilia 14, I a i. Radu voevod IntAre0e lui Petru fost mare vtav o vie din satul GuAtAi linutul FAlciu, cumpAratA cu 170 talen i dela Grigorie
BrahA.

1617 (7125) Apr ili e 15, I a i. Radu voevod IntAreqte Antimiei, cnea, ghina lui Lupu logorAt un vad de moarA la RAut, mai jos de Orbeiul Vecbiu. 1617 (7125) A p rili e 16, I a i. Radu voevod intAregte lui Ureche mare vornic toate satele de mo0enire, danie i cumpArAturA, pe care le are confirmate de domnii anteriori. <1617-1622> A prilie 16, I a i. Ion BArbluIA indo ocina sa din satul Berbinceni lui Iordachi pArcAlab pe un cal 0 o vaci Cu giunc. 1617 (7125) Aprilie 20, I a i. Radu voevod IntAregte lui Lupu Ba4
calker pArti din satele Albegtii Vecbi, erbAneqti, ZlAtrei, Albetti, Fede0i, Giu1eti, Ciupeti
CAkiotenii.

<1617 Aprilie 20-1618 Mar tie 20), I a Radu voevod IntAre0e lui BAseanul vornic pArti din satele Bote0i, OofrAne0i, TibAnesti, RAzina, Stoilesi, CrAciune0i, Glodeni, ScAnteia, Vultureti, MiclAueni, Dobroslavetyti pe BArlad i seli0ea Nicorina.
<1617-1619; 1623-1626> A p r
1617 (7125)
e

22.

Radu voevod tntAre0e lui

Toader Corbaci pArii de trio0e din satul Tome0i, HAnte0i, Vlamnic, Scuta0 i CArbune0i.

A prilie

30.

Radu voevod porunce0e ureadnicului din

Piatra sA nu opreascA venitul morii din DrmAneoi i nici sA nu opreascA pe oameni sA macine la moara m-rii PAngArati.

1617 (7125) A pr i li e 30, I a i. Radu voevod porunce0e dAbilarilor din Piatra sA nu InvAluiascA cu ocolul pe vecinii din douA sate ale m-rii PAngarati din tinutul Neamt.
1617 (7125) M a i 2, I a i. Radu voevod intAre9te m-rii Sf. Saya din Ia0 o falce de vie din tArgul Ial t unde se inimete Tanga s.
191; 1617 (7125) M a i 3, I a i. Radu voevod fntArete mAnAstirii Pantocrator a lui Toader MovilA jumAtate din satul SArbi de pe Baeu In pricina .cu Mlai i rAze0i

www.dacoromanica.ro

XIX
1617 (7125) M a i 4., Tagil. Radu voevod poruncegte slugilor care scriu satele loeregti de pe Nistru din tinutul Orhei sA lase In pace de dAri satul Ustia al m-rii RAcica. <1617> M a i 6, Vaslu i. Vasile Bucium i Ionagcu Batin dau mrturie ca Dumitru fost vatav a parAt pe Toma 1i feciorii sai din Negoegti cA s i-au manca t bucatele * cAnd a fost s pribag cu *tefan voda In Tara MunteneascA *.
1617 (7125) M a i 8. Radu voevod intAregte VArvarei i fratilor ei, fiii lui andru pircalab, nite Tigani. 1617 (7125) M a i 8. Dochiia gi Antimia, fetele popii Ion din DAncegti, schimbA partea lor de ocinA din SilcAlegti cu Iordache, Gligorcea, NAcuta gi Grapina. 1617 (7125) M a i 9, I a gi. Radu voevod IntArete lui NicoarA PrAjescu fost mare vistier mogie In satul HAsnAgeni tinutul Suceava cumparata dela nepotii lui TAlagman din satul CrAeti tinutul Vaslui. 1617 (7125) M a i 10. Ion TAilac cu fiii 1i veril lui din Straviceni vand popii lonagco gi lui Vasili din MAdArjaci a treia parte din jumAtatea satului MAdarjaci, cu 40 talen. 1617 (7125) M a i 12, I a 9i. Radu voevod Intaregte lui Arsenie Nebojatco uricar satul VIAdeni pe Jijia cu mori, In tinutul }lariat' i satul FAureni cu iazuri pe Jijia. <1617-1618> M a i 12. Grozav hotnog din Nelipeti vinde partea sa de mogie din Nelipeti lui Micul, fiul lui Malai din Nelipeti cu 12 talen i numArati. <1617-1618> M a i 16, las. Mihul hatman i parcalab de Suceava poruncete e giudecilor s 1i vatafilor de Tigani sa base in pace Tiganii lui Dumitru diac din Costeilti.

<1617-1618> M a i 17, I a 9 i. Mihul batman gi pArcalab de Suceava poruncegte e giudecilor 1i vAtafilor de Ti ga ni BA lase In pace Tiganii lui Dumitragco stefan.
1617 (7125) M a i 18, I a i. Radu voevod IntArete lui Dumitru $tefan un Tigan pe care-1 are cumpArat matuga sa GrAmoae dela Sultana, fata Mirceoaei din Tara
MunteneascA.

203.' 1617 (7125) M a i 20, H u gi.


fost mare vornic gi dela altii.

Mitrofan episcop de Hugi da marturie ca

Dumitru Goia mare vornic a cumpArat nite vii lu Hu9i pe Dealul Dricului dela fiul lui BArboi

1617 (7125) M a i 20, I a i. Iona9co, feciorul lui PAtragco, vinde 15 paminturi din Latcani tinutul Roman cu 50 taleri lui Dumitru Goie vornic. <1617-1619; 1623-1625> M a i 20. Radu voevod IntArete lui Costandin lane 1i Lucoci uricar nigte Tigani In pricina cu NAdabaico fost vornic mare. 1617 (7125) M a i 21, I a 1i. Radu voevod da' carte lui Ionagco ilAie lost parcAlab, sA1i aducA Inapoi vecinii fugiti din satul Roznov. 1617 (7125) M a i 24, I a 9 Radu voevod itntarete lui Alexa negustorul dou jirebii locuri de casi In satul ButcAteni, In pricina cu Patrichie 1i Carstea. 1617 (7125) M a i 24, I a i Radu voevod tntArete lui Nicoara Prajescu pArti din satul Hasnaeni cumpArate dela Andronic pitArel rgi a altii. 1617 (7125) M a i 25, I a 'Ii. Radul voevod IntAregte Siminii, cneaghina lui Jora ceanic 1i surorii ei, Anita, Imparteala satelor 1i a viilor lor. 1617 (7125) M a i 25. Radu voevod ItntAregte manfistirii de cAlugArite di piste Bistrita * e o bucatA di hotar s din satul Danegti, tinutul Neamt.

www.dacoromanica.ro

XX

Radu voevod int5reete impArteala de sate 1617 (7125) M a i 26, I a c i vii pe care o face Anita cu sora sa Simina, cneaghina lui Jora paharnic. 1617 (7125) M a i 29, Tr ot u e. Dumitraeco staroste de Trotue cu soltuzul cei 12 pargari ?name lui Toader Grecul din Mogoeeeti ocin5 in satul Mogoeesti cumpilrata dela Vasiica, fata Badiului, pentru 15 talen i argint. 1617 (7125) M a i 30, I a i. Radu voevod intareete m-rii Dragomirna satele Drujeeti pe Sitna i Taistreni pe Miletin tinutul Hrlu, daruite de Stroiei logof5t. Mitropolitul Anastasia a pltit lui Bernat mare postelnie suma datorat de Stroici. 1617 (7125) M a i 30, I a e i. Radu voevod Intreete m-rii Dragomirna satul Dimideani pe Prut i selietea BArsAneeti sub CArpenie, tinutul Dorohoi, &Amite de
Stroici logofrit, dar luate pe searna domniei de Stefan Tornea. Mitropolitul Anastasie a platit domniei 200 ughi. 1617 (7125) M a i 31, I a i. Radu voevod porunceete lui Gheorghe fost vornic 65 aleagS mosia lui Nicoar5 fost istier din satul 115.sndeeni. 1617 (7125) M a i 31. Marco din Costeeti, popa Nechita i alii dau m5rturie c Samfira, fata lui Mihil, a vndut lui Iacob moeia sa din satul Ilitoci cu 14 talen.

Radu voevod intareete m-rii Dragomirna 1617 (7125) I uni e 2, I a i. opt salase de Tigani dhruiti de r'posatul Lupul Stroici logofAt. 1617 (7125) I uni e 2. Radu voevod intilreete lui Ionaeco, fiul logotatului Stroici, satele IvAecani, Oneetii de Sus ei de Jos, Bor5sAni i Nelipeeti, rAscumparate dela Bernat postelnic cu 400 galbeni. 1617 (7125) Iunie 3, I a El i. Radu voevod intaraete lui Nad5baico fost mare vornic niete curturi A din frigetul intreg a In hotarul satului Sucmezeu, Gureana, Marvila, Marceeti i Hriteeti, acute cu vecinii, iganii i nirnitii 551. 1617 (7125) Iunie 3, I a ei. Radu voevod hotarilete ea Stefan dela BAIA. BA platease5 cisla cu satul Bahna, iar nu cu Maxineetii.

1617 (7125) Iunie 6, Suceava. Simion ei Gligorcea impart cu Stetco


Mierla partea lor din satul Liteni, rarnasa moetenire dela p5rinti. 1617 (7125) Iunie 14. Radu voevod Intireete Iloaii din Volcineti parte de ocina din satul Boiani, in pricina cu fratele ei Pitraeco Starcea dela Popiani. <1617-1620> Iunie 24, I a e i. Gbenghea mare logort i Nicoar mare vornic poruncese lui Saya ei Ilisei din Borzeeti sa aleag par-tile de ocina din Poieni ale lui

Toader lailat de catre Petril. 1617 (7125) Iuni e 26, I a e i. Radu voevod int5reete lui Malcoci mare c5mnar o cas5. cu loc in Iasi, daruit de ivdochia femeia lui Roman. Radu voevod Intiireete Sorei fiica lui 1617 (7125) Iuni e 30, I a i.
Toader Groza prti de ocind din AlexAeti i Frnciuci ale ciiror acte li-au pierdut in vreme

and i s'au furat toat5 starea lui ei averea a. 1617 (7125) I uli e 2, I a ei. Radu voevod tntareete m-rii Galata satele Pizdeni ei Plopi cu iazuri i mori tinutul

1617 (7125) Iulie 2, I a el i. Radu voevod Imputerniceste m-rea Galata s5 strnga gloabele ei dueegubinele din toate satele sale. 1617 (7125) Iulie 2. Radu voevod Intareete m-rii Galata satele Voroweed, MihAileeti, Plopi, CArsteeti, Belceeti, Sadna

www.dacoromanica.ro

Taingteani.

XXI

1617 (7125) I uli e 2, I a s Radu voevod intareste lui Dumitru uricar mogie In satul Toderesti pe Vaslui cumpArata cu 27 talen i dela Braila Usurel.
1617 (7125) I uli e 3, I a s i. Rada voevod intAreste m-rii sr. Saya din Iagi o balta cu peste pe care o are in satul Gustei i sa o apere de oamenii din Vitoltesti. 1617 (7125) I uli e 3, I a g Radu voevod Intrireste giupnesii lui Macri fost armag satul Volovciniti, tinutul Hotin, in pricina cu Iurasco Dracea. 1617 (7125) Iulie 8, I a s i. Rada voevod int5regte lui Costea Bucioc paharnic doua jirebii cu vecini si case in satul Hantesti tinutul Suceava, cumparate cu 60 lei dela nepotii lui Dragasan. 1617 (7125) Iulie 8, I a s Radu voevod cercetdazrx pricina dintre popa Mihail din Pascani cu calugarii dela m-rea Rasca pentru un vad de pod la Siret si le pune zi de soroc pentru a se aduce juratori o Oda a treia zi dupai boboteaza
<1617 I ulie 8-1618 Ianuarie 6>. Catastihul jurAtorilor cari jur5 ea popa <Mihail> din Pascani n'a vandut mosia sa lui Balica hatman. 1617 (7125) I uli e 10, I a i. Rada voevod intareste Nastei un loe de prisaca in apt pe Valea lui Nanco pe Barlad, cumpa'rat ca 8 talen i argint. Radu voevod intaregte m-rii PUtna un loc 1617 (7125) I uli e 11, I a i. de maniistire numit sf. Onufrei In hotarul targovetilor n, ddruit de popa Mihul din targul

Siret.

Rada voevod intareste m-rii si. Saya din 1617 17125) I uli e 12, I a.s Iagi o biserica din Cotnari zidit de boerul Enache cel battran.

1617 (7125) Iulie 12, I a s i.


cumpara te.

Rada voevod Intareste lui Onciul Iurascovici

fost staroste p5r1i de mosie in satele Bobesti, Zastavna, Toltri, Boiancic si C5besti toate
1617 (7125) I uli e 13, I a g i. Radu voevod intreste m-rii Bisericani satul Troita tinutul Neamt, cu mori. <1617-1618> I uli e 14. Maria fata lui Petra voevod inchin5 m-rea Hlincea i cu satul Scorul la m-rea Galata ctitoria tatalui s5u.

1617 (7125) I uli e 16, In tab At. A. Radu voevod intareste m-rii Bise211. ricani satul Troita tinutul Neamt, in pricina cu Eremia vornic de gloat5. 242. 1617 (7125) Iulie 18, Or he i. Aslan pa'rcalab de Orhei hotarniceste satele m-rii Golia: Trabujanii pe Rilut, Ocsintia pe Nistru i Mareauti. 213. <1617-1618> Iulie 20. Radu voevod intareste m-rii Bisericani satul Popcesti pe Cracau tinutul Neamt. 1617 (7125) August 10, I a i. Gheanghea mare logofat int5reste lui Petrea, fiul lui Tomsea, parte din satul Hanesti tinutul Dorohoi, cump5rata dela Dr5guta

Gand5coae i rudele ei.

1617 (7125) Au gu s t 15, Chi v ar Radu voevod intreste lui Lupu al treilea logofat a cincea parte din satul Maciciltili pe Raut, cumpfirata dela Ana Protoaia cu 50 talen i argint. 1617 (7125) A u gu s t 17, Pie tr osul Radu voevod Intareste lui Ionasco mare hansar parte din satul Dusesti, eumparata dela Isac Ciortea cu 52 talen i argint. 1617 (7125) August 19, I a i. Cantina pareillaboaia adevereste ca a primit 18 ughi, care fac 30 talen, dela Grigore din Visnovat, pentru satul Paltinis.

www.dacoromanica.ro

XXII

<1619 dup A August 19>, H oti n. CArstina pAralaboaia adevereste cA a primit 50 talen i dela Grigore i Bilava pentru satul PAItinis pe care-1 vAnduse lor, amAnAnd s-i achite i restul.

1617 (7125) A ugus t 20, I a i. Radu voevod poruncete pArcAlabilor de Nam; a lase In pace locurile de fAnat ce se numesc Poiana lui Tolici si Sasca i R'chita, care aunt ale m-rii Secul, iar ei le stapAnesc pe nedrept. 1617 (7125) August 20, BArla d. Vasile Mimad i Gligorie Dohoncean ureadnic din BArlad cu goltuzul i cei 12 pArgari intAresc lui Constantin, fiul lui Cretul pArcAlab, parte din satul Mohorfiti cumpratil dela Sarpe, fiul lui Toader Bogza.

<1617 S eptem bri e 1-1618 A u gu t 3b 7126. Radu voevod IntAreste lui Vasile Bucium i fratilor sAi, fiii lui Bucium vornic, pArtile de mosie din GAlesesti pe 'Warm cu locuri de dou rnori In tinutul Ajud, cumpArate dela feciorii lui Danciu Hurea pAralab, cum si cumparAturile din satele HorjAsti, NAnesti

252.< 1617 Septembrie 1-1618 August 31> 7126.<Radu> voevod


Imputerniceste pe Coroiu fost comis sA-si adua oamenii fugiti din satul lui, Colfoseni.
253.

1617 (7126) Septembrie 4, Iaqi. Radu voevod IntAreste lui NicoarA

mare vornic pArtile din satele Bicani i Balosinesti pe Smile, cumpArate dela Ignat eu 50 ughi.

254. 1617 (7125) Septembrie 15, Septiliciani.Radu voevod


reste lui Dumitru uricar ocina lu Toma din satul Negoesti, In sclaimbul unor bucate pe care acesta, Cu fiii sj, i le-au mAncat.
1617 (7126) S ep tembrie 26, I a si. Radu voevod IntAreste lui Dumitru uricar pArti din satul Negoesti In pricina cu Tome i fiii sfii, care-i mAncaserA 40 stupi, flout{

poloboace cu vin j alte bucate, and au venit Lesii in tara si e tare toat fugise In codri*. 1617 (7126) 0 e t ombrie 10, I a i. Radu voevod porunceste marilor

vatafi de Beau sa opreasa pe femeia lui Lupu, fiul lui Anghel, a nu mai supere pe
Onciul Iurascovici fost staroste In stApinirea viei, pe care Oas fost vornic a cumpArat-o dela Anghel cu 240 ughi. 1617 (7126) 0 et ombrie 12. Radu voevod IntAreste lui Onciul Iurascovici ocina i doi veCini ai ai din satul Bainti tinutul Suceava, iar Iurasco Dracea sA n'aibA nici o treabA cu vecinii ai.

1617 (7126) 0 et o mbrie 14, I a

i.

Radu voevod intAreste m-rii Sf.

Saya satele Baiceni i CArAulesti tinutul Roman, d'ruite de Lupul DragotA i Toader Frang.

1617 (7126) 0 c t ombrie 15, I a i. Radu voevod intfireste lui Nicoar mare vornic satul Iurciani pe Cobolta tinutul Soroca, cumpArat dela Alexandru Musteati pAralab cu 500 talen. 1617 (7126) 0 c t omb He 18, I a s Radu voevod scuteste pe trei ani oamenii care se vor aseza In satul Manea tinutul Soroca, al mfinAstirii rAposatului vistier Zota.
1617 (7126)

otoombrie 20, D or oho i.

Tudosie i Dochia Ciurca,

fetele lui Roman Cucoranul, valid lui NicoarA mare vornic de sus i Tudosie, satul Cucoreni jumatate din silistea Loesti tinutul HArlAu, cu 600 talen i argint.
1617 (7126) 0 e t o mbrie 20, I a Ii. Radu voevod intAreste lui Lupu al treilea logofAt i Antimiei un vad de moar In satul Milciauti, al arei uric le-a fost furat,

and i-au jefuit niste tAlhari.

1617 (7126) 0 et ombrie 22.

lui Ion HAmeianul o b ucat de loo din Piatra In sus, alAturi cu Cernul, pentru doi talen.

www.dacoromanica.ro

Andrei si Condrea din MAzAnAesti

XXIII
284. 1617 (7126) No embrie 3, I a s Radu voevod porunceste vamesilor din Reni a nu ia vam de peste m-rii Galata, din iezerul Cavul, dreptul de vama fiind al

m-rii de veac s.

1617 (7126) No embrie 4.

Tudosie

Mrian pltesc datoria de pe

mogia Muncelul pentru o moarte de om a fratilor Ion, care s'au lepdat de mosie.

1617 (7126) N o embrie 10, I a si. Radu voevod IntAreste lui Petria vtaf partea de ocina In satul Plorinteg.ti pe care i-a ddruit-o Agafia pentru sufletul ei. 1617 (7126) N o e.m brie 11, I a i. - Radu voevod Int5reste lui Marco din Clipicesti o moar In Clipicesti in pricina cu jupaneasa lui Vartic i fiul ei, Ursu, caro nu au venit la soroc pentru judecat5. 1617 (7126) N o embrie 14, I a gi. Radn voevod porunceste pArcalabilor i vamesilor din Galati ca BA dea m-ni Pobrata tot pestele, pe care 1-au prins oamenii pugi de ei In iezerul Beleul si pe Prut In sus Ora la Trifegti. 1617 (7126) No embrie 18, I a Isi. Radu voevod scrie parcala Neamt sA sileasca pe Lupul din Urecheni al dea lui Toader Dui:au urednic din CArnpulung, uricul de vnzare a prtii sale de ocin din Antlesti.

1617 (7126) No embrie 22. Radu voevod intrireste lui Simion spatar fratelui rau DAmian spatar parte din satul Pipircenii de Sus tinutul Orhei, cumpdrat dela Ana, fata lui Buzdugan, nepoata lui Torna Piperciu, cu 62 talen. 1617 (7126) N oembri e 28, I a si. Radu voevod porunceste lui Lupu aprod din Popesti si cerceteze pricina dintre Andrei aprod si popa Gontea, cu Saya din Nistoreni, pentru o moarte de om ce s'a gsit In hotarul Mnjestilor 1617 (7126) D e cembrie 7. Mrturie data* de oameni din tinutul Orhei
pentru un vad de moar din satul MAcicauti, vad, care a fost In st5pAnirea lui Poroseaci gi a

fratilor sli s de cnd s'au descdlicat acel sat dela Alexandru vodl rani la stefan vod,s. 1617 (7126) D e cembrie 9, I a gi. Radu voevod porunceste dregatorilor din tinutul Neamt s5. lase in pace o siliste a m-rii Bistrita, care e este scris Cu straj pentruca nu este nimeni acolo. 1617 (7126) D e c embrie 9, I a gi. Radu voevod Int5reste CArstinei, cneaghina rposatului Buzul parcalab niste vii In satul Soltrinesti tinutul Iasi, cumprate
dela Zaharioaia.

1617 (7126) D ec embrie 15, I a i. Radu voevod IntAreste lui. Pan cmaras pArti de mosie in PetrimAnesti, cumparate cu 80 galbeni unguresti dela Gligorcea si fratii si. 1617 (7126) D ec embrie 21, I a i. Radu voevod Intareste lui Nicoarfi mare vornic 12 flci de vie la Cotnari, cumpArate dela Iordachi, fiul lui Sema fost yams, cu 500 galbeni. 1617 (7126) D e c embrie 24, I a gi. Radu voevod judeca pe Toma niste stlpi la doll& sate care Ant In aprod din Mihilaseni cu Petrea i oamenii lui pentru tinutul Soroca pe Cainar, intre Popesti si intre MihilAseni dAnd dreptate lui Toma, care a jurat cu 24 jurAtori.
Andrei Stnislavici parcalab vinde lui Torna 1618 (7126) la nuarie 8. postelnic i fratelui sAu Iordachi selistea aucelesti pe Cradiu, tinutul Neamt.
1618 (7126)

I a nuar i e

10.

Radu voevod intareste m-rii Homor prti

din satul Dertsca d5ruite de Ionagcu Stroici.

www.dacoromanica.ro

XXIV

1618 (7126) Ianuarie 11, I a s i. Radu voevod intilreste lui Neculai i oamenilor sai satul Moldova In pricina eu Dinga i nepotul sau Vasile.
1618 (7126) Ianuarie 1rt, I a i. Radu voevod intareste lui Lupu al treilea logofat un vad de moarit' la Maciciuti in pricina cu Roman, Toader i rudele lor. Radu voevod da imputernicire 1618 (7126) Ianuarie 19. Or he i. m-rii Racica sa-si apere bucatele din satul Ostia tinutul Orhei. Radu voevod intareste lui Toma 1618 (7126) Ianuarie 28, I a s i.
ureadnic din Piatra i fratelui sAu Iordachi aprod selistea Caucilesti pe Cracau tinutul Neamt.
1618 (7126)

Ianuarie

30,

I a i.

Radu voevod intareste lui Petre


Radu voevod intareste lui Efrim

Cehan vatag silistea Strahoesti, parte din satul Maratai si parte din satul Raei, tinutul Vaslui, eumparaturi.
1618 (7126)

F e bruarie 1,

I a s i.

parte de ocina din satul Mogosesti si jumata te de vad de moara, care i-a fost eumparaturfi In timpul lui Ieremia Movila voevod. Radu voevod intareste lui Nicoara 1618 (7126) F ebruarie 8, I a s i. mare vornie parti din satele Balasinesti i Bicani pe Smila tinutul Tutova, cumparate.

1618 (7126) Februarie 9, I a s i. Radu voevod scuteste de once obliga tiuni pe locuitorii ce se vor aseza in slobozia Plopi din tinutul Harlau, a m-rii Galata. 1618 (7126) Februarie 10, I a s i. Radu voevod intareste lui Lupu al treilea logofat doua falci si jura:tate de vie in Husi pe Dealul Dricului, cumparate cu 200 talen i dela popa Neniul.
Radu voevod intareste lui Nistor 1618 (7126) F e bruarie 10, I a s i. paharnicel parti de ocina din satele Fedcauti si Novoselca tinutul Hotin, cumparate dela
Sellan i Glena.

1618 (7126) Februarie 12, I a s i. Radu voevod porunceste dlibilarildr din tinutul Suceava i Neamt s'A nu invaluiasca vecinii m-rii Pobrata si nici sfi le ja vitele pentru alti oameni i alte sate. 1618 (7126) Februarie 12, T argovist e. Gavril Movila voevod darueste manastirii Balica din Iasi, satul Heciul din tinuttd Soroca.
292

1618 (7126) Februarie 18, Ce rnaut i.

Ionasco Stroici vinde finu-

lui sau Gavrilasco, satul Bacicauti tinutul Hotin, cu 300 talen i batuti, dintre care 100 a primit In zilele lui stefan Tomsa. 1618 (7126) Februarie 24, I a s i. Radu voevod Intareste lui Dragan medelnicerel parti de ocia la Francesti pe Bahlui, in tinutul Carligaturii, cumparate dela
Grozava si Marica.

1618 (7126) Februarie 25, Iagi. Radu voevod intareste /ui Toader
Onil vistier parti cumprate din satul Berindiesti tinutul Vaslui.

1618 (7126) Februarie 25. Ghenghea mare logofiit, Arsenie al doilea Tautul logort i alti boieri dau marturie ea Nica Drabou din Tulesti a daruit un loe de prisaca cu poma in obarsia satului Miclesti lui Focea uricar i sotiei lui Maria. 1618 (7126) Mar t i e 2, I a s i. kadu voevod intareste lui Dumitru Goia vornic parti din satele *endresti, Stancesti i Friltesti. 1618 (7126) Mar ti e 5. Radu voevod lata regte lui Patraseo Udre parti din satul Oraseni tinutul Harlau si din selistea Giurcaseni ce se cheama Buzani si o vie la Sehimbeni, la Hrlau, eumparate.
www.dacoromanica.ro

XXV

1618 (7126) Marti e 6, I a *i. Radu voevod poruncere lui lunar() din Tarficiani sat cerceteze pricina dintre Dragoteasa din Garberi cu Chivul din Vilneri, pentru
nire parti de mo*ie.

1618 (7126) Mar tie 7. Nestor Parvana mare armaq impreuna Cu sotia lui, Anghelu*a, fac arzamant cu in-rea Tazlau di le dea selirea Ostapceni pe Bistrita, pe care ei au sii faca o mori, case *i sat *i vecini *i alte cladiri care vor fi de trebuinta noastra cat vom fi in viata o, iar dupa rnoartea lor sa ramana sat al m-rii. 1618 (7126) Martie 8, I a i. Radu voevod intarere lui Nebojatco uricar parte din satul Ecugani tinutul Suceava, re'scumparat dela Todosia, cneaghina lui Correa Udrea, i fiii sAi, cu 42 talen. 1618 (7126) Marti e 9, I a *i. Radu voevod intarere Sinclitichiei, eneaghina lui Bilai vornicul, i fiului ei lonaro nire Tigani de danie i cumparatura.

1618 (7126) Martie 12, I a i. Radu voevod intilrere m-rii Sf. Saya din Ia*i satul Cudreavinti tinutul Harlu, pe care 1-a elaruit acum Maria, fiica lui Petru
voevod.

1618 (7126) Mar tie


Crimea fost mitropolit nire Tigani.

13,

I a *i.

Radu voevod intarere lui Anastasie

1618 (7126) Marti e 14, I a i. Radu voevod intrere m-rii Bisericani satul Troita, jumatate din satul Orbic i trei poeni o unde se cheama Biserica lui by, poiana
Carnul i Bicazul o.

<1618> Mar tie 16, I a *i. Radu voevod intilrere lui Nicoara vornic de tara de sus satul Iurceni pe Cobolta din tinutul Soroca, prti din satul Balasineri pe Smila ci Bicani, tinutul Tutova *i 12 Mid de vie la Cotnari in Dealul Piscopului, toate de
cumparatura.
1618 (7126) Martie 20, I a *i. <Radu voevod> intare*ite lui Toma vornic selirea Cauceleri de pe Cracau tinutul Neamt, care a fost al lui Boul vistier *i o selire in tinutul Carligaturii. 1618 (7126) Mar tie 20, I a *i. Radu voevod intarere lui Ionaro

Ghenghea mare logofat satele: Parcova tinutul lau, Zadubrovca, Rohozna, Lenteri, Costeri, Cerneri i satul Rorani toate de cumparatura.

1618 (7126) Mar tie 21. loan Radu voevod intarere fiilor lui Bucium, roo*iile din satele Galarri, Naneri, Horgeri i Oteri tinutul Adjud. 1618 (7126) Mar ti e 22, I a e i. Radu voevod intarere lui Dumitru Hugul pitarel i fratelui sau 01.0 de mo*ie in Barani pe Turia tinutul Iavi, cumparate dela Ionaro stolnicel cu 80 talen. 1618 (7126) Mar ti e 26, I a i. Radu Wilma voevod inchina m-rea Galata bisericii sfantul Mormant dela Ierusalim cu iazuri, mori, vii, prisaci, cu stupi
Tigani.

1618 (7126) Martie 26, I a e i. Radu voevod intarere lui Ieremia vornic un vad de moara la Prut tn satul ucani, cumparat dela Vasile spatar Cu 10 galbeni. 1618 (7126) M artie 28, I a *i. Radu voevod intarelte lui Costea Bacioc
mare vornic de tara de jos satele Ploscareni, Avrameni, Babulegti ci selirea Navarneti, toate de cumparatura.

1618 (7126) Marti e 30, Iagi. Radu voevod daruere lui Condre fost
carnara* selirea ivita pe Prut tinutul Cevurlui, primind dela el *i 300 ughi.

www.dacoromanica.ro

XXVI

1618 (7126) A p r i lie 1, I a s f. Radu voevod itritAreste lui Obrejie sulitas pArti In satul arieqti pe SacovAt, cumpArate dela FrAsina, fiica Sorei, cu 50 talen.
1618 (7126) Aprilie 1, I a g i. Radu voevod volniceste pe Condre cAmAras, urednicii i vAtAmanii sAi sA aducA oameni streini in selistea Sivita, scutiti de dAri

pe cinci ani.
319. 1618 (7126) Aprilie 2, I a s i. Radu voevod intAreste m-ril Dragomirna satul FlAmAnzi tinutul HArlAu, al card uric de stapAnire a putrezit inteo tainitA.

1618 (7126) A prilie 2.


satul DobranAuti tinutul Sucevii.

Radu voevod intAreste mAnAstirii Dragomirna


Radu voevod IntAreste m-rii sf. Nicolae <Aron

<1618> Apr ili e


Athos sA fie alungati.

7,

I a i.

vodA> din tarina lacilor, satele Nicoresti, Jurov, Silicicani i Averesti. TotodatA botArAste
ca m-rea BA fie a cAlugArilor romAni, iar cAlugArii sArbi, veniti dela m-rea Zograf din Muntele

1618 (7126) Apr ilie 10, T o der est

Popa gimion din Toderegti,

Ionasco comis si altii dau mArturie c Ionasco i Marica si rudele lor au vAndut lui Drigusan pArtile lor de ocinA din satul Toderesti pentru 15 talen.

4618 (7126) Aprilie 12. Radu voevod porunceste dregAtorilor de Husi StAnilesti sA lasa sub ascultarea episcopiei de Husi moiile RAsesti, Hrubeni si alte cinci mogii.
1618 (7126) A pr iii e 15, I a i. Radu voevod IntAreste m-rii Solca satele FArAoani, CAjveni, Solca, Ciorsaci, Brosteni, Lamsani, Stupca, Badeuti, Ustia, StAnilesti, Iubdnesti, Podoleni, MAnAstireni, Costesti, DrAgAnesti, CrAnicesti, VancicAuti, PrAlisani, 2 fAlci de vie la Cotnari i niste Tigani.

1618 (7126) Apr ili e 15, I a s i. Radu voevod intAreste lui Gligorie Blendea diac din Militiesti tinutul Suceava, satul Plotunesti tinutul CArligAturii.

1618 (7126) Aprilie 17, I a g i. Bernat mare postelnic dArueste m-rii Secul saiele Berindeesti i SAbAoani tinutul Roman, pe care le avea dela unchiul sat' Brut
postelnic.

1618 (7126) Apr ili e 17, I a i. Radu voevod IntAreste lui Dumitru uricar parte de ocinA din satul ProdAnesti, care se cheamA Liegti, cumpAratii dela Tiganca,
Iiica Sanhirei, cu 50 talen.

1618 (7126) Aprilie 18, I a s i.

Radu voevod intAreste lui Lupu logofAt

.al treilea o parte din satul MacicAuti, cumpAratA dela Hilimon i rudele lui, urmasii lui Poroseci stolnic, cu 50 talen i argint.

1618 (7126) A prilie 27, I a i. Toader diac din StAnislAvesti gi dan mArturie cA Toader diaconul i rudele lui au vAndut lui Vasile vistiernicel pArtile lor de
.ocinA din satul Ungurasi, care se numea demult DobroslAvesti, cu 24 talen.

1618 (7126) Aprilie 29, I a i. Radu voevod restitue tArgovetilor din tArgul Siret o bucatA de loc din hotarul tArgului, care fusese cotropith de Iurasco Dracea
f ost Bulger.

1618 (7126) Aprilie 30, I a s i. Radu voevod acordA slobozie satului Scumpia din tinutul Iasi, a lui Enache postelnicul, ca s plAteasci numai 100 talen i pe an.
1618 (7126) M a i 5, I a s i. Radu voevod intAreste lui BAseanul fost vornic ji fiilor lui Huhulea ImpArteala Tiganilor, pe care-i au de mostenire dela Huhulea.

www.dacoromanica.ro

XXVII
1618 (7126) M a i 6, I a ;i. Radu voevod Intire;te lui Manole medelnicer satul Ecuvani In pricina cu cilugArii dela m-rea Secul i cu fiii riposatului vornic Ureche. 1618 (7126) M a i 11, I a ;i. Radu voevod Intireste lui Costul visternicel Tarta din satul Tatomirepi, cumpirati cu 55 talen i dela Anton, fiul Florii. 1618 (7126) M a i 12, I a ;i. Radu voevod Intire;te lui Mieriuti diac lui Apostol pircilab ni;te Tigani, nao;teniti dela tata Ion Nicoari arma,.
1618 (7126) M a i 15, I a ;i. Radu vovod Intire;te lui Nicoari Prijescul fost vistier mai multe salase de Tigani, mooeniti dela socru-siu Ivul postelnic. 1618 (7126) M a i 16, I a ;i. Radu voevod tirares-te lui Simion Cappa medelnicer o parte din selistea Giameni cu iaz tinutul Cirligiturii, cumpirati cu 70 taleni .dela Toader, fiul lui Giaminul. 1618 (7126) M a i 29, I a i. Bernat Mare postelnic vinde lui Dumitru Goia vornic satul Leucupni tinutul Roman pe care Manole pircilab, care-1 tocmise cu Benetic cea;nic arvunindu-i 66 ughi, nu-I putuse achita. 1618 (7126) M a i 31. Marcu din Coste;ti i Cretul diac dau mirturie Samfira a vindut partea ei de ocini din Hitoci, lui Iacob cu 14 talen. 1618 (7126) I uni e 16, I a gi. Radu voevod porunce;te pentru a treia cara dusegubinarilor din tinutul Filciu si laso In pace de dugegubini satele episcopiei
de Bu:1i.

1618 (7126)
339,

I uni e

23.

Toader Derzsca pitar viuda m-rii Homor parte

de mo;ie din satul Derzsca cu 60 talen.

1618 (7126) Iunie 26.

Marca vinde m-ni Homor partea sa de mo;ie

din satul Derzsca cu 60 talen.


1618 (7126) Iulie 1, I a 1i. Radu voevod Itntreste lui Dumitru Goia mare vornic satul Ecugani tinutul Roman, cumprat cu 250 ughi dela Manole medelnicer. 1618 (7126) I uli e 1, I a ;i. Radu voevod Intreste lui Daniil diac din Romine;ti o prisaci din Butune;ti, cumpirati dela popa Simion din Todere;ti. 1618 (7126) Iuli e 2. Radu voevod IntAreqte m-rii HOmor pirti de moie

din satul Derzsca cumpfirate dela Toader Derzsca pitar gi Zaharca cu 80 talen i lege;ti. 1618 (7126) I uli e 10, I a ;i. Radu Mihnea ,rvoevod Intire;te m-rii

Galata un ele;teu i morile caro sunt lingi ministire. 1618 (7126) Iuli e 12, I a ;i. Radu voevod dirueste preotului Ionavco dela biserica domneasci sf. Parasehiva din tirgul Piatra 16 flci de fina.; intre Vaduri In Dumbravi.
1618 (7126)

Iuli e

12,

Gala t a.

Radu voevod judeci pira dintre

Tinasie, fiul Candachiei ;i Condrea, pentru 40 talen, pe care Condrea ii datora oelui din taiu.

1618 (7126) Iuli e 20.

Isaia egumenul dela Aron \roda' di mirturie ci Ana

Mustetoaie a diruit o prisaci cu pomit m-rii Aron N'oda.


1618 (7126) I uli e 24, M-r ea Gala t a. Radu voevod in-tiraste m-rii Solea satul Limisani fost In ocolul cetitii Suceava, In pricina cu Cirstian fost s'Atar, gsind eS plingerea acestuia asupra cilugirilor n'are temei.

<1618-1620> August 2, B ir la d. Costea Bicioc mare vornic di carte lui Drigutul din Biltigani si stipineasci ocina Bunitii din Cogeni.

www.dacoromanica.ro

XXVIII

<1618> A ugust 3, I a vi. Nastasia, fata Trofanei, vinde lui Neaniul i Dragulan dieci partea sa de cilia din satul Gemeni, ce s'au chemat Roviori, din tinutui
Cirligaturii.

1618 (7126) August 5. Radu voevod intarevte lui Ionavco Capota altora un vad de moara in satul Hotcevti tinutul Vaslui in pricina cu Petre, Tigan i Cretul.

1618 (7126) August 6, To der ev t i. Busca, fata Trofanei i rudele ei vind lui Draguvan i Neniul dieci partea lor din satul Roviori tinutul Carligaturii, Cu 56 talen.
1618 (7126) August 7, I a v i. Radu voevod intarevte lui Vasile Bolea i Anitei satele Bileti, Ratezi, Maratai, Prigorceni i Tacminevti tinutul Vaslui.

1618 (7126) August 10, I a i. Radu voevod poruncevte paralabilor din tinutul Falau sa cerceteze daca Vitoltevtii au cilia in satul Guvetei al m-rii Sf. Save de unde iau a zecea a din paine e. In caz and nu au s li se ja 12 boi gloaba vi sa-i trimita la poarta domniei. 1618 (7126) A ugust 12, Tabar a. Radu voevod intarevte lui Petrea Ceban vataf parti de movie din satul Fistici cumparate cu 139 talen i de argint dela Ana Gildoe vi dela fiii lui Solomon din Sacaluv. 1618 (7126) August 18, I a i. Radu voevocl poruncevte parcalabilor
de Neamt s cerceteze pricina dintre rn-rea Secul i Neanit pentru o moara din satul Tarpevti.

<1618 Septembrie 1-1619 I ulie 31> 7127.

Gligorcea Mlinovschie-

imprurnuta dela Nicoara Prajescu 30 galbeni i alogevte partea sa din satul Hasnaveni, pima and o va alege ca s i-o vandil.

<1618 Sept e m brie 1-1619 August 31> 7127. Ecaterina, cneaghina raposatului Idrga postelnic daruevte m-rii Secu o vie vi 2 vaduri de moara in satul Targoveti
pe apa Putnei, pentru sufletul sotului au.
1618 (7127) Sept embrie 14, Tig hin a. Radu voevod poruncevte ureadnicilor vi vatamanilor din Serpeni s prina. pe 'straw i Casian din Serpeni care au furat 2 cai dela Constantin i Coruiu fost comis vi trimita legati la domnie.

359.<1618 Septembrie-1619 Februarie>

20, 7127,

Iavi.Radu

voevod intarevte Mariicai movia sa din Piciorogani, in pricina cu Isac fratele ei.
360. 1618 (7127) 0 e t ombrie 10, Cotnar i. Mihail Furtuna mare ceavnic i Arsenie logofat arata eS Miron i Patravcu Boldescul recunosand datoria batrinului Lente de 100 talen i fata de Vanceneasa i neputind-o plati, i-au dat acesteia de veei 2 Wei de vie in Dealul lui Voda.
301. 1618 (7127) N o e in brie 6. Radu voevod intarevte minastirii lui Aron, Voda din tarina Jaibor Tiganii ce sunt daruiti de Petru voevod vi Aron voevod. 362. 1618 (7127) No embrie 12, I a v i. Radu voevod intarevte minastirii Aron Voda satele Averevti, Giurov vi Nicorevti. Iar ureadnicii din Piatra a nu le trag

cu ocolul targului vi nici a nu le invalue slugile clucerilor pentru desetina de varza, samnta

de anepa sau mazare. 363.-1618 (7127) Noembrie 12, Minastirea Aron Voda.Radu voevod poruncevte ureadnicilor din targul Piatra sa nu invaluie cu ocolul targului satele Averevti, Giurov i Nicorevti ale minastirii Aron Voda. Si nici slugile clucerilor si nu le turbure pentru desetina de varza, saminta de anepi sau mazare.

www.dacoromanica.ro

XXIX

1618 (7127) Noembrie 16, I a gi. Radu voevod darueste m-rii Aron -voda 4 falci de vie la Cotnari cumparate dela Constantin Celebi, ce le mogtenise dela Dumitrache fost postelnic, unchiul su dupa mama.
1618 (7127) No embrie 18, I a gi. Radu voevod poruncegte dabilarilor din tinutul Iai sa nu turbure satele Fillfoesti gi Mandzegti ale m-rii Galata, luAndu-le vitelo pentru datorille altor sate.
1618 (7125) N o e in brie 18, I a gi. Radu voevod poruncegte parcalabilor de Neamt SS ia dela Lupul uricul satului Antalegti, pentru a-1 da lui Toader Dubai'
vornic.

1618 (7127) N o e in brie 19, I a gi. Radu voevod imputerniceste ealu,garii dela m-rea Secul sa-gi stapaneasea branigtea, iar cine vor fi pringi in branigte sa li se ja tot ce se va gasi la ei o s,i prclabii inca sa aib a-i globi a.

1618 (7127) Noembrie 22, I a i. Radu voevod intaregte lui Nicoara mare vornic satul Cucoranii i seligtea Loegti cumparate cu 1200 talen i dela Ghiorghi i Isac, fiii lui Cristea Cucoreanul i dela verele lor Todosea i Odochia, fiicele lui Roman Csucoreanul. 1618 (7127) Dec embrie 14, I a gi. Radu voevod intAregte lui Niculachi mare stolnic cilia in Wail Sarbi partea lui Ciocarlie fost parcalab, pentru datoria de 60 ughi ce avea la socrul sari, Boul fost vistier. Radu voevod intaregte manastirii lui 1618 (7127) D e e em brie 17. Balica din Iasi locul de lnga m-re cu semnele de hotar, paraul Galata gi Cettuia. 1619 (7127) Ianuari e, I a gi. Radu voevod intaregte Tudosiei, sotia lui Nicorita mare vornic, satul irauti de pe Prut, 2 fillci de vie in Dealul Poreului gi un inel, date de soacra sa Crstina parcalaboaia. 1619 (7127) Ianuarie 8. Radu voevod intaregte unui boer i lui popa Cornaci parti din satul Derzsea tinutul Dorohoi, rascumparate dela Ionasco Stroici. 373. 1619 (7127) Ian uar i e 8. Andrei Stanislavici parcalab vinde lui Torna postelnic seligtea Cauciulegti tinutul Neamt, cu 100 galbeni, 4 cai gi 50 oi. 1619 (7127) Ianuarie 9, I a gi. Radu voevod intaregte lui Deleu aprod o jirebie gi o casa in satul Spataregti, cumparata dela Damiian din Dumbravita cu 20 talen.

1419 (7127) Ianuarie 9, I a i. Radu voevod poruncegte desetnicilor de stupi din tinutul Harlau sa nu ja desetina dela prisaca m-rii Neamt, pentruca manastirilor
nu li s'a luat desetina niciodata t.

1619 (7127) Ianuarie 14, I a gi. Radu voevod intregte lui Ion Petriul fost parcalab parti din satele Ghitivoegti i Deleni Ciolnegti din tinutul FAlciu, cumparate.
1619 (7127)

Ianuarie 16.

Radu voevod intaregte m-rii Secul satul

Vladeni, daruit de Constantin Bociuc.

1619 (7127) Ianuarie 18, I a i. Radu voevod scutegte de dri satul ivita din tinutul Covurlui al lui Condi mare vameg, nurnai sa dea pe an 100 galbeni
unguregti.

1619 (7127) Ianuarie 21, I a i. Radu voevod intregte lui Eremia fost parcalab un loe de casa in satul Potlogeni, tinutul Neamt, pe care-1 rascumpara dela Nicolachi mare stolnic, ginerele lui Boul fost vistier. 1619 (7127) Ianuarie 23, I a gi. Radu voevod porunceste lui Ghenghea
mare logofat i Ionciul fost staroste sa cerceteze pricina dintre dregfitorii i tirgovelii oragului

www.dacoromanica.ro

XXX
Cernli cu feciorii lui Cracaleiu, pentru un loc ce acegtia au luat din hotarul targului
Cernauti.

1619 (7127) Februarie 1, I a i. Radu voevod Intareste lui Archir din BArlad un vad de moara cu loc de un ogor si un loc pentru vie, toate cumparate cu
600 zloti tataresti deba Efrim.

1619 (7127) Februarie 6, I a gi. Radu voevod Intoarce lui Dragota vornic satul Tarasova confiscat de Stefan Tomsa voevod pentru vina fratelui su, Boul
vistier b.

161g (7127) Februarie 7.


rele branistei.

Radu voevod Intareste m-rii Bistrita hotaIas

1619 (7127) Februarie 9,


mare epatar selistea Sacalasesti pe Topolita

Radu voevod Intareste lui Gheorghe

cu vad de moara tn tinutul Neamt.

1619 (7127) Februarie 12, St olnic en i. Rueca, giupaneasa lui Caldaruse, vinde lui Ifrim, fiul lui Gligorie sulitasul, jumatate din satul Vlaiceni cu 130
galbeni.

d619> Mar ti e

7, I a s i.

Constantin Ciogole i Patrasco Ciogole logofat

si rudele lor dau lui Ionasco Carjan o fata de Tigan, pentru o d'atorie. 1619 (7127) Aprilie 5. Cretu din Codresti vinde lui Dumitru partea sa de ocina cu 15 talen. 1619 (7127) A prili e 11, I a gi. Gaspar voevod Imputerniceste m-rea Sf. Saya tali adune vecinii fugiti din satul Stroiesti.

<1619-1620> Apr ilie 11. Vasile Septelici hatman si parcalab de Suceava porunceste slugilor hatmanesti din tinutul Trotus sa laso In pace pe toti Tigani
lui Dumitragco Stefan.

1619 (7127) Apr ili e <d u p 8. 11>, Iai.

Gaspar voevod scuteste satul

Scumpia al lui Enachi postelnic de once (FAH si prestatii, numai sa plateasca 100 talen i pe an In doua randuri.

391.<1619 dupa Aprilie 11-1620 Septembrie>. Gaspar voevod


batareste m-rii Bistrita vama cea mica dela Baal".

392.<1619 dupa Aprilie 11-1620 Septembrie>. Gaspar voevod


porunceste lui Gavril din Cocoreni sA aduca la domnie pe Micul Cu un uric al au pentru satul Vladeni.

393.<1619 dupa Aprilie 11-1620 Septembrie>. Gaspar voevod


intareste lui Ieremia vornic de gloate satul Calimani pe Cracau i jumatate din satul Socani.

<1619 dupa A prilie 11>. Izvod de cheltuelile lui Niculachi stolnicul pentru mosiile lui Boul din satele Cacaradzeni, Bulaesti, Mihuleni si Isporesti.
1619 (7127) A p rilie 12, I a c i.
din Iasi dreptii sai Tigani.
Gaspar voevod Intareste m-rii Sf. Saya

1619 (7127) Aprilie 12, I a s Gaspar voevod Intareste episcopiei de Husi satele Rasesti, Podeni, Coziaci, Carligati, Plopeni, Cretesti ci Hrubeni.
pitan i

1619 (7127) Aprilie 13, I a e i. Gaspar voevod porunceste slugilor sale, joldinari, care macina la moara din Scheuleti a episcopiei de Roman, sa dea uium, sa nu manance fanul, nici sa arda gardurile.

www.dacoromanica.ro

XXXI

1619 (7127) A p rilie 13, I a s i.


Roman.
1619 (7127)

Gaspar voewod porunceste dregatorilor

din trgul $chei s lase in pace de once dri oamenii din satul clieuleti al epiecopiei de

Aprilie

13,

Hoti n.

Cantina prcalaboaia vinde lui

Tudorie prcalab de Hotin satul Paltinis tinutul Dorohoi.

1619 (7127) Aprilie 16, I a s i. Gaspar voevod porunceste ureadnicului, soltuzului si prgarilor din Husi sa lase in pace de once angarii 8 poslusnici ai episcopiei de Husi: 2 cojocari, 2 croitori, 1 curelar, 1 olar, 1 butnar si 1 macelar. 1619 (7127) Aprilie 16, I a s i. Gaspar voevod porunceste ureadnicului,
soltuzului si pfirgarilor din Husi s lase in pace satele episcopiei de Hugi de jold gi podvoade.
1619 (7127) A prili e 20, I a s i. Gaspar voevod intilreste mfinastirii Aron Voda satele Averesti, Giurov si Nicoresti tinutul Nearnt, scutindu-le de clari, iar uread-

nicii din Piatra sa nu traga aceste sate cu alte sate de ocol.

1619 (7127) Aprilie 20, I a s i. Gaspar voevod porunceste ureadnicilor din Piatra sa nu supere satele manastirii Aron Voda, Averesti, Giurov si Nicoregti tinutul Neamt cu darile ocolului, caci ele umbl cu tinutul.

1619 (7127) Aprilie 20. Gaspar voevod intareste lui *teran diaconul parti din satul Mrgineni cu vie gi Cu vad de moara in prul Trebisului.
1619 (7127) A prilie 23, I a s i. Gaspar voevod intaregte m-rii Bistrita doul poiene de sub Ceahlau, care fusesera luate de arhiepiscopul Gheorghe.

1619 (7127) Aprilie 23, I a s i. Gaspar voevod intareste m-rii Bistrita hotarele branistei si un loc de !Ain& la Plingarati. 1619 (7127) Aprilie 23, I a s i. Gaspar voevod Intareste m-rii Pobrata iezerul Beleul cu garlele sale si mliijetul dela Valeni.

1619 (7127) Aprilie 24, I a s i. Gaspar voevod porunceste prgarilor gi soltuzilor din Harlau sa nu mai supere cu podvoade pe vierul din via episcopiei de Roman.
1619 (7127) Aprilie 24, I a s i. Gaspar voevod intaregte m-rii Galata satul Vidcesti tinutul Sucevii scutindu-1 de diri, afara de darea imparateasca. 1619 (7127) Aprilie 26, I a s i. Gaspar voevod intreste m-rii Agapia satul Childegti, pe care Ieremia voevod il daduse lui Manole prcalab. 1619 (7127) Aprilie 28, I a s i.. Gaspar voevod porunceste lui Zaharia din Frcesti si Golae din Halaseni, fa aleag pa'rtile de mosie din Braesti ale lui stefan.
1619 (7127) Aprilie 28, I a g i. Gaspar voevod intareste minlistirii Seoul mosie, o prisaca, o odae si niste vecini din botarul Tg. Frumos.

1619 (7127) Aprilie 29, I a s i.


mare comis satul Negritesti tinutul Neamt.

Gaspar voevod intareste Jul Vorontar

1619 (7127) A prilie 30, I a g i. Gaspar voevod intareste lui Vorontar mare cornis satul Negritesti tinutul Neamt, in pricina cu Duca mare iban. 1619 (7127) Aprilie 30, I a s i. Gaspar voevod tntreste m-rii Secul satele Rusciori gi Jidesti tinutul Neamt, Silboani si Berindiesti tinutul Roman.

1619 (7127) Aprilie 30, I a s i. Gaspar voevod intareste m-rii Secul satul Vladeni pe Dobruga tinutul Soroca, daruit de Costea Bacioc mare vornic. www.dacoromanica.ro

XXXII
1619 (7127) M a i 1, I a i. Gapar voevod intArete m-rii SI. Ilie o bucatA de loe din hotarul satului chei, apartinand de ocolul targului Suceava. 1619 (7127) M a i 1, I a Gawar voevod Intaresje m-rii Secul case cu dugheni in targul Orhei, daruite mai inainte de Donici lost parca/ab. 1619 (7127) M a i 2, I a i. Gawar voevod intarete lui Ionapo lost vtitav de visternicei ocina sa din satul Dragomireti tinutul Neamt. 1619 (7127) M a i 4, I a i. Gapar voevod poruncete dregatorilor din targul IIui sau de ocol, sa nu traga la podvoade satele episcopiei de Hui. <1619-1620> M a i 5, I a i. Vasile eptiIici hatman poruncete vam-

vilor 0 4 giudecilor de Tigani sa lase in pace pe Tiganii Ursu qi Pichiul ai prietenului sail, Dumitru *telan.

<1619-1620> M a i 5, I a i. Vasile *eptelici hatman i parcalab de Suceava poruncete vatavilor i giudecilor de Tigani s ase lu pace pe Tiganul Zgarca al lui Dumitru *tefan. <1619-1620> M a i 5. Vasile $eptelici batman poruncete vatavilor de Tigani EVA lase in pace pe Tiganul Singur al lui Dumitru stefan. <1619-1620> M a i 5, I a i. Vasile eptelici hatman i parcalab de Suceava poruncete vatavilor i giudecilor de Tigani, id lase in pace pe Tiganul Eremia, al lui Dumitru stefan. 1619 (7127) M a i 5. Sofroniia i liii ei schimba 3 Mid de vie dela CopouIaqi Cu m-rea Sf. Saya, pentru 3 falci de vie in Dealul lui Vocr 0 20 talen. 1619 (7127) M a i 6, I a i. Gawar voevod intarete lui Sima i Apostol din tg. Trotu un vad de moiled' In satul Cofeti, cumparat dela Vlaicu i fratii sAi. 1619 (7127) M a i 7, I a i. Gawar voevod intarete m-ni Bisericani parte de moie in satul Orbic tinutul Neamt, daruita de Ciolpan sulita. 429. 1619 (7127) M a i 7, I a i. Gawar voevod intarete m-rii Bisericani poienele Carnul, Bicazul i Biserica, in pricina cu Manastirea de sub Ceahlau. 1619 (7127) M a i 8, I a i. Gawar voevod scutete pe preotii dela bisericile din Iai de toate darile i angariile. 1619 (7127) M a i 8, I a i. Gawar voevod intarete m-rii SI. Paraschiva din targul Iai, satul Iuca tinutul Neamt, scutindu-I de podvoade i cai de olac, s numai dabila s'o dea, cat va fi scris asupra lor . 1619 (7127) M a i 8. Gawar voevod intarete m-rii Tazlau o bucata de loe din Contati, Incalcata de Bucium vornic. 1619 (7127) M a i 9, I a i. Gaspar voevod intarete m-rii Bisericani 2 mori pe CracAu in hotarul satuliii Troita, in pricina cu calugaritele dela Vanatori. 1619 (7127) M a i 9, I a i. Gapar voevod intarete lui Nicoard Peajescu vistier o bucatA de hotar din satul Razboieni, incalcatA de Ionapu din Uscati.
1619 (7127) M a i 11. Gawar voevod intarete m-rii metohul Sinai <sf. Paraschiva din Iai> satul Ulmi, scutindu-1 de once obIigaii, in afara de darea imparateasca.
<1619> M a i 12, I a i. Gheanghea mare logolat intarete lui Dragupn i Neaniul diiaci ocina cumpArat in satul Roiori tinutul Carligaturii, in pricina Cu Simion

Cappa medelnicer, neavand acesta drept s le intoarcd banii.

www.dacoromanica.ro

XXXIII
1619 (7127) M a i 12, I a s i. Gaspar voevod intreste lui Drgusan si Neaniul dieci parte din satul Rosiori, care se numeste Geameni tinutul Carligiltura, cumprat dela Busca si rudele ei cu 56 talen i arginti. 1619 (7127) M a i 14, I a s i. Gaspar voevod intareste lui DrAgusan si Neaniul dieci ocina cumprat in satul Rosiori tinutul Carligaturii, respingnd pretentia lui Capsea medelnicer de Toderesti de a le intoarce banii. 1619 (7127) M a i 14, I a s i. Gaspar voevod Inareste lui DrAgan vistiernicel mosie In satul Nresti tinutul Mehl, cumprata cu 20 taleri dela Tudosia, Ana si
Magda.

1619 (7127) M a i 14, I a s i. Gaspar voevod intareste m-rii Dragomirna un vad de moar pe Suceava, in hotarul de jos al satului Bonemti.
410. <1619> M a i 18, I a s i. Vasile ,$eptelici pArcalab de Suceava porunceste slugilor din tinutul Sucevei s lase in pace pe Grecul din Pascani 9i sd nu-i invaluiascA casa, bucatele i vecinii si pentru alti oameni, ci numai dabila s plateasca.

<1619, dup Mai 18>.

Gaspar voevod intreste lui Ionasco Grecul o

parte din satul Pascani, tinutul Suceava si cu loe de pod umbltor, s stapneasc nesuprat de cillugarii m-rii Neamt.
1619 (7127) M a i 21, I a s i. Gaspar voevod intreste m-rii Secul hotarul vetrei m-ru i s aila a globi pe cei ce vor vna sau pescui in acest hotar. 1619 (7127) M a i 22, I a i. Gaspar voievod intireste m-rii Secul casele i dughenile din trgul Orhei druite ei de rilposatul Nicoaril Donici, fost pfircillab.

1619 (7127) M a i 23, I a i. Gaspar voevod intareste fiilor lui Ionasco Bole satul Grumilzesti tinutul Vaslui, in pricina cu Manole medelnicer. 1619 (7127) M a i 27, I a i. Gaspar voevod intilreste lui Costin si lui Lupul visternicei ocin la Iurghiceni, cumparat dela Milrica, fiica lui Udrea vtaf dela altii. 1619 (7127) M a i 27, I a s u. Gaspar voevod imputerniceste pe Costin vistiernicel din Iurghiceni s stpfineascA partea lui Frimu, pentruc i-a pltit capul dela spanzurtoare cu 46 talen.

Gaspar voevod intreste lui Tutul fost 1619 (7127) M a i 30, I a s i. logoft 5 jirebii din satul Blileti, in pricina cu vrul ski Gavril diac. Gaspar voevod intreste lui Coman Berchez 1619 (7127) M a i 31, I a i. prti din satul Comnesti pe Baseu si din )3ilseni tinutul Hotin, cumprate. 1619 (7127) Iuni e, I a i. Gaspar voevod vinde lui Costea Bucioc mare vornic parti de dal in satul BrAesti tinutul Harlau, cu 300 ughi.

1619 (7127) Iunie 2, I a i. Gaspar voevod intreste lui Gavrilas Matiias un loe in pfistie pe prul Borodaci si satul Ciurbeni tinutul Dorohoi. Avram Prvul vinde lui D&mitru Goe vornicul 1619 (7127) Iunie 2. parte din satul Buruinesti tinutul Roman, cu 150 talen. 1619 (7127) Iunie 3, I a s i. Gaspar voevod intreste lui Gheorgbe diac i sotiei sale Obretina prti de mosie in satul Vrtop tinutul Nearnt. 1619 (7127) Iunie 3, I a s i. Gaspar voevod intireste lui Gheorghe diac, fiul lui Botul, 01.0 din satul Lcani, tinutul Suceava, rascumparate cu 95 talen i dela Ionasco Stroici.
III

www.dacoromanica.ro

XXXIV

1619 (7127) Iunie 3, I a si. Gaspar voevod Intareste lui Ion Mugu mosie In Baloseni pe Jijia, In pricina Cu copiii Motrei.
1619 (7127) Iunie 3, I a s i.
Gaspar voevod porunceste lui Trifan vistier-

nicel din Marcoviceni sa ja ocina din Leucuseni a lui Patrscan fugit de cisla i s o dea lui Vlasca vistiernicel, care a platit partea lui de cisl. Gaspar voevod Intareste lui Marmura uricarul 1619 (7127) Iunie 4. !Atli de mosie in satele *ndreni si Cpotesti in pricina cu Andrii ficiorul Gaspar voevod intareste lui Dumitru Goe fost 1619 (7127) Iunie 6. mare vornic mosie in satul Buruinesti, cumparata dela Avram Parvul cu 150 talen.

1619 (7127) Iunie 7,

I a i.

Gaspar voevod In-CA.1.We lui Chico stolnic

un loe de prisaca in satul Plesani tinutul Tutova, cumparata dela Carstina cu 35 talen.

1619 (7127) <inainte de Iunie 8>.


voevod, fnchina m-rea Galata patriarhiei din Ierusalim.
400.

Doamna Maria, fiica lui Petru

1619 (7127)

Iunie

8,

I a i.

Gaspar voevod intareste patriarhiei de

Ierusalim, m-rea Galata, Cu toate satele cu iazurile i venituril dupa cum a fost Inchinata de Radu voda si de doamna Maria, fiica lui Petru voevod, ctitorul m-ni Galata.

1619 (7127) Iunie 8, I a s i.

Gaspar voevod intreste lui Eremia Baseanul

niste Tigani In urma pricinei cu Vasile si Stratul, fiii lui Huhulea, carora li se confirm" iari cativa Tigani. 1619 (7127) Iunie 8, Iasi. Gaspar voevod intreste lui Ionasco Jorea fost paharnic satul Vercesti tinutul Neamt, cumparat dela Golae logorat cu 450 talen.
1619 (7127) Iunie 10, I a Gaspar voevod porunceste /ui Nistor valet si Ion Piales din Obrejani sa cerceteze pricina dintre Eremia, cu Vasile Rosca, pentru un helesteu.

1619 (7127) Iunie 11, I a i. Gaspar voevod judeca cearta dintre Isac Stamm cu lonascu diac, pentru un loc de moar din satul Popeni. lonascu ramne de lege.

<1619-1620> Iunie 12. Gaspar voevod intreste lui Ionasco Ghenghe logort o parte din satul Tudura, cumparata dela fiii lui Huhulea si o parte din satul
Roscani, dela Dumitru Mihilescu.
1619 (7127)

Iunie 14,

I a i.

Gaspar voevod intreste lui Gheorghe

mare spatar satul Sacalasesti.

1619 (7127) Iunie 14. Gaspar voevod Intreste lui Smolian pfiharnicel parte din satul Gemeni, ce se numesc acum Tatarani.
1619 (7127) Iunie 14.
Gaspar voevod intareste lui Gheorghe paharnicel

i Smolian fratele eau, parte din satul Ttarani.


1619 (7127) Iunie 15, I a s i. Gaspar voevod intareste m-rii Pantocrator, ctitoria lui Teodor Moghila, satul Gligeni tinutul Soroea, in pricina cu hernia si fratii lui. 1619 (7127) Iunie 15. Popa Toner marturiseste ca a primit niste

unelte dela Gheorghita Blan, care i-au pierit. Trebuind sa le plteasca eu 50 lei si neavnd bani, Ii da ocina dela parinti.

1619 (7127) Iunie 17, I a s i. Gaspar voevod intoarce lui Vasile Bolea si Anitei, fiii lui Ionasco Bolea fost vornic satele Baileti, Maratei, Prigorceni, i jumatate

www.dacoromanica.ro

din Grumazesti tinutul Vaslui, confiscate de stefan Tomsa, tatal lor fiind invinuit de
hiclenie.

1619 (7127) Iunie 18, I a gi.

Gaspar voevod intareste lui Albul si Frimul

mosie in satul Suseni, in pricina cu Cretul armasel. 1619 (7127) Iunie 20, I a i. Gaspar voevod tntareste lui Costin Lupul vistiernicel (mina la Iurghiceni, cumparat dala Iosif, fiul lui Vasile Cergas cu 46 talen. 1619 (7127) Iunie 20, I a si. Gaspar voevod Intareste lui Costin vistiernicel din Iurghiceni parte de cilia in Iurghiceni, cumparata dela Frimu, fiul lui Bilan, Cu 46 talen i de argint. 1619 (7127) Iunie 22, I a gi. Gaspar voevod intareste lui Nicoara vistiernic satul Burdujani tinutul Soroca, ramanand de judecata nepotii lui Habris. 1619 (7127) Iunie 25, I a I i. Gaspar voevod imputerniceste m-rea Pobrata sa-si aduca inapoi vecinii din satele sale fugiti din pricina cislei.

1619 (7127) Iunie 25, I a I Gaspar voevod intareste m-rii SI. Saya dela Ierusalim satul Stroiesti tinutul Harlu si il face slobozie, scutindu-1 de toate darile, gall de darea imparateasca. 1619 (7127) Iunie 25. 1 a s i. Gaspar voevod scrie lui Anastasia Crimca mitropolit de Suceava sa judece pricina dintre m-rea Bisericani i calugarul Dionisie dela biserica SI. Troita pentru o ocina in satul Orbic si cu 2 mori: una in Orbic, alta in Bistrita. 1619 (7127) Iunie 25. Gaspar voevod judeca pricina dintre Nagtea, fata Salomii si rudele ei cu Vasile diac pentru satul Folesti, gasind netntemeiata plngerea lui Vasile diac si a rudelor lui. 1619 (7127) Iunie 29, I a s i. Gaspar voevod intareste lui Dragusan diac mola in Toderesti, cumparata dela Ionasco si rudele lui cu 26 talen.
Crimca, mitropolitul Anastasia Sucevii, 1619 (7127) Iunie 30, I a s i. intreste m-rii Bisericani parte de cilia din satul Orbic in pricina cu m-rea Sr. Troita.

Gaspar voevod intareste m-ni Bisericani 1619 (7127) Iulie 1, I a s i. cilia de danie in satul Orbic, in pricina cu m-rea Sr. Troita si urmasii lui Ciolpan.

1619 (7127) Iulie 1, I a s i.


satele Spinoasa

Gaspar voevod intareste lui Dumitru Buhus

Gaspar voevod intareste lui Ionasco II 1619 (7127) Iulie 4, I a s Agafiei din Rohotesti ocina din satul Craciunesti, dfiruita de *teful Bodea. 1619 (7127) Iulie 14, I a i. Gaspar voevod intareste m-rii Pangarati gloabele i dusegubinele din satele manastirii.

1619 (7127) Iulie 14, I a s i. Gaspar voevod intreste lui Enache postelnie parte din satul Scumpia tinutul Iasi, cumparata dela Simion si rudele sale cu 40 talen.

1619 (7127) Iulie 20. Eromonahul Isaia, egumenul m-rii Aron voda din da marturie ca Anna Mustetaae din Iasi a inchinat m-rii o prisaca cu pomi si cu tot
hotarul.

Gaspar voevod Intareste lui Nicoara 1619 (7127) Iulie 20, I a g i. vistier satul Burdujni in pricina cu Isaico Gavoia i ceilalti nepoti ai lui Havrig, care rmn de judecat.

www.dacoromanica.ro

1619 (7127) Iulie 21, I a s i. Gaspar voevod imputerniceste pe Nicoara jescu vistier sa urmareasca gi sa aduca inapoi pe un vecin al sau, Panas, fugit din satul Cotova.

1619 (7127) Iulie 21.


satul Adieeuti numit i Briceni.

Gaspar voevod intareste lui Simion Pilipovschi

1619 (7127) Iulie 23, I a i. Gaspar voevod porunceqte soltuzului pargarilor din Iasi sA lase in pace de jold, podvoade gi alte angarii oamenii dela Copou, care

sunt lasati sa ingrijeasca de biserica de acolo.


1619 (7127)

I uli e 27, I a s i.

Gaspar voevod intareste lui.Apostol Callan

parti din satele Grumazesti si Fauri tinutul Vaslui, cumparate dela Vasile Bogza cu 100 talen i argint gi un cal bun. 498. 1619 (7127) Iulie 27, I a s i. Gaspar voevod porunceste ureadnicului din Piatra s'a aleaga, cu oameni buni, hotarul satului Danesti al calugaritelor dela Vanatori, care s'au judecat la doinnie cu calugarii dela Bisericani. 491. 1619 (7127) I uli e 28, I a s i. Nicoara mare vornic, Voruntar mare comis, Nebojatco logofat i alti boieri dau marturie curn Tanase si Craciun, fratele sau din Cotova, dau partea lor de mosie din satul Cruceni, partea Vlsinestilor, pentruca a slobozit din vecinie pe Tanase, i i-a plait i cisla.
1619 (7127) Iulie 30, I a i. Gaspar voevod intareste cneaghinei lui Iotiasco Tolocico satul Mlinauti tinutul Dorohoi, in pricina cu Toma si Gheorghe, copiii

lu i Costin Moisan.

1619 (7127) August 3, I a s i. Gaspar voevod tntareste lui Deleu aprod si Solomiei preoteasa o parte din satul Spataresti rscunnparata dela Marica Ghiorghiasa. 1619 (7127) August 4, I a s i. Gaspar voevod intareste lui Isac Starcea parti din satul Popeni tinutul Dorohoi, cumparate cu 180 talen i dela Dumitru, fiul Mriutei, strnepotul Dumcai. 1619 (7127) August 6. Gaspar voevod intareste lui Toma Brae comisel parti din satul Belcesti, dinspre $erbesti, in pricina cu stranepotii lui Craciun Belcescu.

1619 (7127) August 7, I a s i. Gaspar voevod intareste lui Nicoara vistier mosie in satul Crivceni, partea lui Tanase i Craciun pentru care platise el cisla. Tanase
este liberat din vecinic e Ea se duca unde Ii va fi voia lui

1619 (7127) August 12, I a s i. Gaspar voevod porunceste unui boier sa cerceteze pricina de hotar infra Ionasco Grecul si calugarii dela m-rea Neamt.

1619 (7127) August 12.

Patrasco Basota dela Bodesti

altii dau

marturie ca Urata, fata lui Andreica miedarul, a vandut lui Nechita diiac un loc de casa in Vartop cu 10 piimanturi i jumatate de vad de moara pe Cracau, pentru 20 galbeni. 1619 (7127) August 18, I a s i. Gaspar voevod porunceste ureadnicului
din tg. Piatra sA strice si sa arda' casele facute de calugarul Simion si de alti oameni In poienile

dela Hang(' ale m-rii Bistrita, e si pe ei sa-i gonesti Omit de acolo . 1619 (7127) August 21, I a i. Gaspar voevod intareste lui Gligorie

Ciolpan parcalab de Suceava 2 case in satul Poganesti, partea mamei sale, Nastasia pentru o datorie de 56 talen. <1619 Sept embrie 1-1620 August 31>. Ion Scutaru, la porunca lui Gaspar oda, cerceteaza cu oameni batrani vechea mate a Miletinului pentru a stabili hotarul mosioi satului Vladeni, in pricina dintre Nebojatco logofat i satele Bulbucani si
Danuteni.

www.dacoromanica.ro

XXXVII

505. <1619 Septembrie 1-1620 August 31> 7128, Iasi. Gaspar


voevod intilreste lui Nebojatco al doilea logofdt vechea mated a Miletinului ca hotar intre Bul<bu>cani si Danuteni.

506.<1619 Septembrie 1-1620 August 31> 7128. Gaspar voevoct intdreste lui Gheorghe comisel parte de (mind in satul Soci, tinutul Suceava, mull:drat& dela
Toader Calapod cu 50 talen.

507.d619 Septembrie 1-1620 August 31> 7128. Gaspar voevod


intdreste lui Dumitrn Goe mare postelnic mosie in satul Buruinesti tinutul Roman, cumpArat dela Maxin fost cmras.
508. <1619 Septembrie 1620 August 31> 7128. Gaspar voevod intdreste giupnesii lui Murgoci fost vornic cdt va fi in viata i apoi mandstirii lui Toflea cel batran toata averea riimasd dela Murgoci.

509.<1619 Septembrie 1-1620 August 31> 7128, Prdjesti. Savin


sulger si Costin diac cerceteazd pricina dintre Milfaild, fiul lui Blagul, cu Dumitru Popotea i fratii sdi pentru ocina din satul Barjoveni. Mihil a jurat In bisericd cu oameni buni, ramanand pe Popotea.

<1619 Se ptembrie 1-1620 August 31> 7128. Gaspar voevod intdreste


nepotilor lui Sama Bdcle jumdtate din satul Hotinesti, ce se numesc Deleni. <1619 > Septembrie 2, I a s i. Gaspar voevod intdreste Alexandrei i lui Ghidion fratele ei, impartirea satelor rtimase dela tatal lor Voicu logofdt: Ciripcdu, Camenca, Nicoreti, Ungura, Ghidepani, Fitinghwi, Grumazqti, StAneni, Soluncani, MO pe Cobolta, ItovoWi, Grumdzqti i Faur. <1619> Sep tembrie 8, I a i. Gaspar vocvod intdreste m-rii Bisericani o poiand icu fanat dintre vaduri, la gura pdrilului Secu.
1619 (7128) Sept embrie 19. Gaspar voevod intdreste lui Dumitru Goia vornie mai multe pdmanturi in satul Balomiresti tinutul Roman.

<1619 inainte de Sept embrie 21>. Sanfira, femeia lui Petre, vinde mndstirii Aron vodd un loe de prisacd i pomdt, cu 20 lei.
1619 (7128) Sept embr ie 21. Gaspar voevod intilreste mandstirii Aron trod& o prisacd ddruitil de Dragos Musteata postelnic i cneaghina lui.
1619 (7128)

Septembrie 24,

I a i.

Gaspar voevod intareste lui

Onciul Iurascovici mare viitav al tinutului Suceava satul endriceni tinutul HArldu.
Gaspar voevod porunceste uread1619 (7128) 5 ep t em brie 24, I a s i. nicului i soltuzului de Doroboi sd nu tragil cu targul satul endriceni al lui Onciul Iurascovici

Gaspar voevod porunceste unei 1619 (7128) Oct ombrie 18, Ta s slugi domnesti din Toderesti s cerceteze pricina dintre Andrei aprod si popa Gontea cu Saya din Nistoreni, pentru o moarte de om din hotarul satului Manjesti.

1619 (7128) Oct ombrie 20, I a s i. Gaspar voevod intdreste lui Ionasco aprod mai multe aumpAraturi in satul Cudresti pe Bahluet tinutul Carligaturd.
1619 (7128) 0 c t o mbrie Neamt un loc cu mori la gura Jijiei.
21,

Ias

Gaspar voevod intdreste m-rii

Gaspar voevod intiireste lui Toader Rugind un hotar in gura pdraului didovca de langa satul Liveni <tinutul Dorohoi>.

1619 (7128) Oct ombrie 22.

www.dacoromanica.ro

XXXVI"

1619 (7128) 0 o tombri e 2.

Gaspar ireteiroci intareste 'tut Pacutrar diao


Ion Habasescul zAlogeste lui Patrasco

parte de (mina In satul Cripcinesti, cumpArata dela Mihliila Cu 20 talen.

1619 (7128) No em brie 5, H o ti n.

Ciogole fost logort, parcalab de Hotin, mosia sa din satul Pomarla.

1619 (7128) No em brie 23, I a i. Gaspar voevod intareste lui Batica palarnicel din Mandresti parte de ocia In satul Navarneti, cumparata dela Ilea PahnA MAcesani cu 80 zloti tataresti.
1619 (7128) N o embrie 24, I a g i. Gaspar voevod intareste lui Loghina mosie in satele Grumazesti i Fauri tinutul Vaslui, In pricina cu Trifan CrasnAs diac si
Gogoaia.

1619 (7128) No e rn bri e 27, I a i. Costea Bacioc mare vornic de Ora de jos intareste lui $tefan din BrAesti un Tigan, in pricina cu Bahrin diacon, pentru o datorie

In vite. 1619 (7128) D e e e mbri e 4, I a i. Gaspar voevod porunceste lui Savin Bulger i altora si cerceteze pricina dintre Ionasco BilAi si un vecin al ski, Carstea din Mstacani, pentru o curatura din Soci tinutul Neamt.

1619 (7128) Decembrie 4, I a i. Gaspar voevod porunceste ureadnicului, soltuzului si pargarilor din Piatra BA nu turbure satul Roznov al giupanesei Bilaiasa,
cid umbla cu tinutul inca din zilele lui Petru voevod $chiopul.

1619 (7128) D ece mbri e 4. Gaspar voevod Intareste preotului Grigore i fratelui sau Sevin nigte pamanturi cumparate langa hotarul Radenilor si din Tulesti.

1619 (7128) Dec e mbrie 7. Isac di ocina sa din Balosesti tinutul Roman lui Stuica, pentruca i-a plait un poloboc de miere, cu care era dator lui Pana negutAtorul din Roman. 1619 (7128) D ec embrie 10, I a i. Gaspar voevod tntareste lui Vasile comisel parte de cilia In satul Voinesti, cumparata dela Goiul cu 40 talen.
1619 (7128) D e ce mbrie 11, I a i. Gaspar voevod IntAreqte lui Lupul logorat parte de ocia in satul Balanesti tinutul Lapusna, cumpArata de/a nepotii lui Mihail Purza cu 50 talen i argint.

<1619 in a in t e de D e c embri e 17>.


Toader Modruz partea sa de cilia din Urlati, cu 15 talen.

Busca, fate Teclii, vinde lui

<1619 inainte de D ecembri e

17>.

Mrturia unor oameni din

Plotunesti, Danesti etc. ca Busca, fata Teclii, a vandut lui Toader Modruz ocina sa din satul Urlati Cu 15 talen.

1619 (7128) D e e embrie 17, Iatsi. Gaspar voevod tntfireste lui Toader Modruz hotnog ocia In satul Tjrlali, cumparata dela Busca, fata Teclii, cu 18 talen.
Gaspar voevod intareste popii 1619 (7128) D e cembrie 18, I a i. Evstratie 01.0 de ocinA In satele Brateni tinutul Lapusna si Dragomiresti. Gaspar voevod tntareste popii 1619 (7128) D ec embri e 20, 1 a s i. Gligorie si fratilor sai, liii lui DrAghici Bilan, parte din satul Pascani tinutul Harlau.
1619

(7128) D e e embrie 31, I a i.

Dediul ocia In satul Dumsani, tinutul Dorohoi, cumptirata cu 45 talen.

www.dacoromanica.ro

Gaspar voevod intareste popii

XXXIX
539. 1620 (7128) I a nua r i e 1, I a g i. Gagpar voevod Intdregte lui Dumitragco parciilab un vad de moarii In Bolotegti la gira Putnei, cumplrat dela Vasile cu 30 taleni gi o vie la Iondgeni tinutul Tecuci, cumpdrat cu 20 talen. 1620 (7128) I a nu a r i e 5, I a g i. 540 Gagpar voevod Intdregte lui Mndild

ureadnic de $tefnegti a gasea parte din satul VIdiceni tinutul Dorohoi gi Cu 6 vecini, cumpi-

ratd dela Maria Cazaca, cu 70 ughi galbeni. 1620 (7128) la nu a r i e 5. Gagpar voevod tntAregte lui Marmure uricarul parte din satul Mrmureni gi un loe de dugheand In tOrgul de sus din Iagi, ce i s'au venit pentru nigte datorii. 1620 (7128) I a nua r i e 8. Pdcurar i fratii sAi, fiii Dobrei, vInd lui Obrejie, feciorul lui Petrica, partea lor de (mind din $erbdnegti gi Chille cu 54 zloti.

1620 (7128) Ian u a ri e 9, I a g i. Gagpar voevod Imputernicegte m-rea Putna ca sd-gi adune vecinii fugiti de cisl din satul Sinegti i alte sate ale m-rii, prin sate domnegti, boeregti, cdlugdregti, targuri sau slobozii gi ia cu gtreangul de gAt eu tot avutul s.

1620 (7128) Ianuarie 12, I a i. Gagpar voevod Intdregte lui Toma diac gi fratilor sal satul Mlinduti tinutul Dorohoi In pricina cu Agafia, cneaghina lui Ionagco fost sulger gi ginerii
1620 (7128) Ia nuari e 12. Gagpar voevod tntregte m-rii Moldovita Vi Homorul iezerele Orehovul, Covurluiul, &la Rauca i &la Dumbrdvii. 54k 1620 (7128) Ia n uari e 15, I a i. Gagpar voevod ddruegte m-rii Bisericani satul Popcegti pe Cracdu tinutul Neamt.

1620 (7128) Ia nuarie 16, I a g i. Gagpar voevod Intdregte boierului Coste Bocioc mare vornic cloud jirebii in satul HAntegti, tinutul Suceava, cumpdrate cu 60 talen. 1620 (7128) la nu a rie 18, I a g Gauoar voevod poruncegte ureadnicului din Piatra slit base In pace satul Popcegti, pe care I-a diruit m-rii Bisericani. Ea are dreptul sd-gi caute vecinii fugiti pr:n satele boieregti, calugaregti, slobozii sau In tftrg. 1620 (71281 Ia n u a rie 23, I a i. Gagpar voevod poruncegte lui Nechita
vistiernicel dela Viirtop BA aleagd i sa stfilpeascil un loo din Orbic al m-rii Bisericani.

1620 (7128) Fe br u a rie 20, I a gi. Gagpar voevod Intdregte lui Dumitragco pArti din satele Carstegti, Holmdgeni gi Glodeni, pe riul Tutova, aunt:drat cu 85 talen.

1620 (7128) F ehr uarie 25. Roman din Suceava vinde lui Giurge gi Muslinei o prisacd ssupt tarina Arenilor b, cu pomi, cask helegteu gi cloud pdminturi s botaru targului s, cu 170 talen. 1620 (7128) F ebr uarie 29, I a g i. Gagpar voevod itntdregte id Manea
pitar, Tonea vistiernicel, Drdgan diac i rudelor ion satele de mogtenire CerevAcegti gi Costinegti,

care se numegto $arba din tinutul Harlu.

1620 (7128) Mar tie 2, I a i. Maria postelniceasa, cneaghina raposatului Chirita Paleologu fost postelnic, revenita din Polonia dupd o pribegie de opt ani, daruegte m-rii Sucevita satul Vdscduti din tinutul Soroca. 1620 (7128) Mar tie 2. Maria cneaghina rdposatului ChiritA postelnicul Intoarce lui Bdsna medelnicerul mogia din Coropceni, pe care acesta o vincluse lui Chirit.d In zilele lui Constantin voevod.

www.dacoromanica.ro

XL

1620 (7128) Mar ti e 3, I a g i. Gaspar voevod porunceste marilor vatafi din tinutul Bacau sa sileasca pe Petrea sa restituie lui $tefan diiac o datorie din zilele lui Radu voevod, and 1-a plait de dajdie i ii, iar de nu va, plti, sa-i dea ocina sa din
Margineni lui Stefan.

1620 (7128) Mart ie 8, I a i. Gaspar voevod Intoarce lui Onciul Iurascovici mare vatah de Suceava i sotiei sale, Anghelina, satul $endriceni, care a fost luat de $tefan Tomsa voevod dela socrul su rag fost vornic.
1620 (7128) Mar t i e 12, I a i. Gaspar voevod porunceste unei slugi sa aleaga i sii stalpeasca hotarul satului Gusetei al m-rii Sr. Saya, Incalcat de megiesi.
1620 (7128) Mar tie 13, I a i. Gaspar voevod Intareste Macri trei parti din satul Vblovcinite In pricina cu Iurasco Drace sulger.

1620 (7128) Mar t ie 13, I a s i. Gaspar voevod Intareste lui Dumitrascu i fratilor sii, fiii lui Patrascu logoiat, selistea Brosteni de pe $omuzul mare, cumparata dela Constantin Movila voevod, cu 4 cai, drept 200 galbeni unguresti i eu Inca 150 galbeni unguresti, bani gata.

<1620> Martie 14, I a s i. Vasile $epteliei hatman porunceste vatafilor de Tigani sa lase in pace pe cei trei Tigani ai m-rii S. Saya din Iagi, fiind Tiganii ei.
1620 (7128) Mar t ie 15, I a i. Gaspar voevod Intareste lui Iurasco
Dracea sulger i cneaghinei lui, 'Linea, parte din satul Sanauti si parti din Cuhceni tinutul Suceava, cumparate.

1620 (7128) Martie 15, I a s i. Gaspar voevod porunceste lui Basota din Bodesti sa opreasca pe Ionasco vtah de comisei din Uscati si are o bucata de loc din hotarul satului Razboieni a lui Lupul Prjescu i sa le fixeze zi de Infatisare la domnie.
1620 (7128) Mar ti e
Vitolt logofatul cu 20 talen.
15.

$oltuzul si 12 pargari din Iasi Intaresc lui

Nicorit mare vornic de tara de sus o casa de pe Ulita UngureascA din Iasi, cumpArata dela

1620 (7128) Mar tie 18. Gaspar voevod porunceste ureadnicului din Botosani si nu traga pentru lucru domnesc satul Teisori al m-rii Galata.

1620 (7128) Martie 20,


satul Crainicesti din ocoluj Badeuti.

I a g i.

Gaspar voevod daruete m-rii Solca

1620 (7128) Mar tie 20, Tecuc Dumitru soltuz cu 12 pargari din Tecuci Intaresc lui Toader Dima din Ionasesti 9 p'mttnturi, un loc de casa si de prisaca, cuinprate dela Luca din Slipotesti cu 35 talen.
1620 (7128) Mar tie 22, I a s i. Gaspar voevod fntareste Sinclitichiei, cneaghina lui Bilai vornic i lui Ionasco /Mai fost staroste satul Roznov tinutul Neamt, In pricina cu m-rea Bistrita. 1620 (7128) Mar ti e 28, a i. Ionasco Stroici recunoaste ca nici mitroAnastasie, nici m-rea Dragomirna nu datoreaza bani raposatului &Au tata. In multe riinduri a vorbit fnapotriva mitropolitului4 cace ea nu ne socotiia la saraciea noastra
politul

1620 (7128) Aprilie 3. Gaspar voevod darueste m-rii Sf. Saya din Iasi satul Heciu pe Raut, fost al lui Isac Balica, care n'a avut copii. <1620> Aprili e 5, I a s i. Gaspar voevod Intareste lui Vasile Bogza satele Cacaceni i Lalesti pe Cracau. www.dacoromanica.ro

XLI
1620 (7128) A prilie 11, I a gi. Gaspar voevod intrireste lui Vasile stolnicel ocinA In satul Berbenceni pe Crasna tinutul Flciu, cumpArat dela Nastea, fiica lui Gligorie Roca, cu 12 ughi si 10 stupi.

1620 (7128) Aprilie 12, I a gi. Gaspar voevod intAreste lui Gorcea pAhArnicel parte din satul Dolniceni, cumpAratA cu 14 talen dela fiicele lui Vasco.
1620 (7128) Apr ili e 12, I a si. Gaspar voevod chlrueste iui Gheorghe mare spAtar selistea SAcAlasesti pe Topolita tinutul Neamt gi cu vad de moarA.

1620 (7128) Aprilie 12.

Gaspar voevod intrireste m-rii Sf. Saya din

tArgul Iai, satele BAnceni, CArAulesti, $erbdnesti si 2 mori dAruite de Lupul Dragota vornic de gloate i cneaghina lui, Marta Candacbia.

1620 (7128) Apr ili e 12. Gaspar voevod intareste lui Costea Bucioc mare vornic al Virii de jos mai multe sate si sAlase de tigani.
1620 (7128) Aprilie 12. Gaspar voevod intAreste lui Nicoar5 mare vornic al tArii de sus si cneaghinei lui, Tudosia, satele: Mdgura, TrifAuti, Cucoreni, Loesti, RAdesti, Huhulesti, Munteni, (Scutasi), Cajva si o prisacil in satul RAcesti-Vaslui. 1620 (7128) Apr ilia 12, I a s Gaspar voevod intAreste lui NicoarA mare vornic al rii de sus satul Cucoreni i silistea Loesti cu iazuri si mori pe pArAul Sitnei cumpArate de ffii lui CArstea Cucoranul.

1620 (7128) Aprilie 12. Gaspar voev.od intrireste lui Costandin Rosca hatman i fratilor lui satele Balomiresti i Hoisesti pe Bahlui tinutul CArligAturii.

1620 (7128) Aprilie 12. Gaspar voevod intAreste lui Costandin Hosea fost hatman i fratilor lui pArti de mosii in satele Hoisesti tinutul Crligturii, Popesti pe BArlad i Volcaesti tinutul Lpusna.
1620 (7128) Aprilie 13, I a si. Gaspar voevod intiIreste lui Lupu logofAt i cneaghinei lui Mama, fiica lui *tefan PrAjescul vornic, i fratilor ei, satele HAbAsesti, SArbii, Jurgestii, Iacobesti, Selomonesti, Tibucani, Popiscani, Drumesesti, StAncesti, Peli-

tuci, Iteti, Bonsesti, Poiana pe TazlAu i Ciorbeni din tinutul Putna. 1620 (7128) A prilie 13, I a gi. lui Onciul voevo Gaspar Iurascovici mare viitaf satul Sendriceni tinutul HArlau, fost al socrului su, OrAs vornic. 1620 (7128) Aprilie 13, I a si. Gaspar voevod intAreste m-rii Dragomirna satul MAtieni pe Jijia, selistea BorzAsti, o prisacA in Braniste si un vad de moarA
pe rAul Suceava.
503. 1620 (7128) Apr ilie 14, I a si. Maria, cneaghina raposatului Dumitrachi Paleologul fost postrinic, chirueste m-rii Bisericani satul VAnAtori tirtutul Isleamt.

1620 (7128) Apr ili e 18, I a si. Gaspar voevod scuteste satul Vorovesti al m-rii Galata de toate drile i angariile, dar a s dea i sa plAteasca sr. mAnAstiri*. 1620 (71281 Apriiie 21, I a gi. Gaspar voevod dilrueste m-rii Pantocrator selistea Mereni tinutul Suceava. 1620 (7128) Aprilie 21, I a si. Gaspar voevod intAreste m-rii Aron 506. vod din Iasi o prisacA cu gradini la Micula, daruitii de Dragomir MustatA postelnic. 1620 (7128) Apr ilie 24, I a si. Maria, cneaghina raposatului ChiritA Paleologul, ddrueste m-rii Pobrata satul Ciocnesti, tinutul Liipusnei. 1620 (7128) A prilie 28, I a si. Maria, cneaghina lui ChiritA Paleologul postelnic, drueste m-rii dela Ierusalim satul Buicani, tinutul Lilpusnei.

www.dacoromanica.ro

XLII
<1620 A p r i li e 28>. Maria, cneaghina lui Dumitrachi ChiritA fost mare postelnic, drueste m-rii Agapia satul Childesti tinutul Roman.

1620 (7128) Apr ilie

29,

I a si.

Gaspar voevod porunceste lui

CAzan

fost postelnic sA aleaga hotarul dintre RAzboieni i Uscati In pricina dintre Lupul PrAjescul Ionascu vAtah de comisi.
1620 (7128) Apr i I i e 30, I a si. Gaspar voevod intAreste cneaghinei Maria, fiica lui Gheorghe pArcAlab de Hotin, satul Horilcani tinutul Orhei luat de stefan

Tomsa dela sotul ei, ChiritA Dumitrache postelnicul pentru hiclenie. 1620 (7128) M a i 2, I a si. Anastasie mitropolitul Sucevei cu cei 3 episcopi si Cu cAtiva boieri mari dau mArturie cA MAnAila cel britrAn fost pracAlab, neavind copii lasA sotiei sale Erina satul Pecic de pe Prut din tinutul Hotinului, de care sA se foloseasca 0115 la moartea ei. 1620 (7128) M a i 4, I a i. Gaspar voevod IntAreste m-rii <Sf. Sava> de la Ierusalim, satul Buicani pe B5c, claruit de Marica, cneaghina lui Chirit postelnicul. 1620 (7128) M a i 6, I a si. Gaspar voevod porunceste pareAlabilor din tinutul Nearnt s5 aducA Inapoi In satul Vercesti al lui Ionasco Jorea 2 vecini fugiti de cisla de oriunde i-ar gAsi In sat boieresc sau calugdresc sau In Varg
1620 M a i 10. Gaspar voevod Intfireste nepotilor lui PAtrasco, strAnepotii lui Cozma usar, mosia satului Cobalia, In pricina cu manAstirea lui Toader Movila. 1620 (7128) M a i 11, Ho ti n. Maria postelniceasa, cneaghina rAposatului Chirita Dumitrachi, drueste mAnAstirii SfAntul Saya din Iasi satul Horilcani tinutul Orhei.

1620 (7128) M a i 12, I a si. Gaspar voevod intAreste lui Eremia Bseanul si nepotilor s5i$ fiii lui Ionasco Huhulea, stApAnirea unor Tigani.

1620 (7128) M a i 12, I a si. Gaspar voevod porunceste ureadnicului de Piatra sA aduca inapoi In satul Girov pe DrAgusoae si Saya cu tot avutui lor, deoarece au fugit In alte sate, avAnd sa plateascA cisla. 1620 (7128) M a i 15, I a si. Gaspar voevod scrie lui CAzan fost postelnic s5 scoatA din satul Nisporesti pe Imam) i CAzan fratele sAu, 85 se ducA unde vor avea alt5 ocinA, pentrucA i-au ramas din toata legea i cu ce le-a fost, le-au plAtit deplin 8. 1620 (7128) M a i 16, I a vi. Pitrasco Ciolpan i alti boernasi adeverese pentru impArtirea satelor Crivesti, RfivAcani, Gfiureni i Gnesti blue nepotii lui Ion Ganescu Dumitru Buhus, fiul lui Carstea, iarAsi nepot Gdnescului. 1620 (7128) M a i 25, I a si. Gaspar voevod intAreste m-rii SI. Saya din Iai satul Horilcani tinutul Orhei, daruit de Maria, cneaghina raposatului Chirit5 postelnic. 1620 (7128) M a i 28, Ja i. Gaspar voevod tntrete lui Vasile Lupan vistiernicel i rudelor lui Dealul Tiganilor din hotarul satului Scobenteni tinutul Carligaturii. 1620 (7128) M a i 30, I a si. NicoarA cu femeia sa, Nastasia i fiul lor Toader, vAnd de sArAcie lui Ion Puscariul din Iasi o vie a lor de pe Valea Cozmoaei, Cu
GO talen.
1620 (7128) Iunie, Vilr5.ti. Maria, fata lui Arame, dArueste lui Toader Modruz hotnog jumatate din partea sa de <mina din satul Urlati.

1620 (7128) Iunie 13, I a i. Gaspar voevod imputerniceste pe egumenul m-ni Sf. Saya din Iasi, pe diregAtorul i vAtAmanul satului Horilcani sa traga lnapoi vecinii fugiti din sat ori unde ii vor afla i veri in satele dumnii mele, veri in satu boereseu sau calugAreseu veri In slobodzie sau In targu s, ca sa plateasc eisla acolo, la Horilcani.

www.dacoromanica.ro

XLIII

<1620> Iu nie 13, I a I i. Ionasco Stroici vinde satul Ternauca tinutul Cernduti lui Ghianghea logofdt cu 100 galbeni. 1620 (7128) Iunie 14, I a i. Gaspar voevod intdreste m-rii Sf. Saya, -satul Horilcani din tinutul Orhei, ddruit de Maria cneaghina lui Chiritd postelnic. 1620 (7128) Iunie 14, I a i. 609. Vasile eptilici hatman si pArcdlab al
Sucevei da lui Bdisanul fost vornic un Tigan domnese, Gligorie Rul, pentru a cArui tAlhdrie a

plfitit el 20 talen.
1620

(7128) Iunie 15, Plesest i.

Varvara, fata Mdrinei, vinde partea

-sa de ocind din satul Podobiti lui Simion, Vasile si Toader cu 9 talen. 1620 (7128) Iunie 17, I a i. Gaspar voevod tntAreste Invoiala dintre
Lupul si Ionasco fiii lui Nicoard Prdjescu fost mare vistier cu Ionasco comis din Uscati si alti rdzesi pentru o bucatd de loe din hotarul satului Rdzboieni.

1620 (7128) Iunie 23, I a i. Gaspar voevod porunceste lui Nicoard diac din Ddnesti sd cerceteze pricina dintre Gligore, VAsiiu, Lupu aprod si Bate, cu Toader Modruz, pentru o ocind din Urlati, cumpAratd de Modruz.
1620 (7128) Iuni e 28, I a I i. Gaspar voevod Intreste lui Isac StArcea ureadnic de Dorohoi niste Tigani cumpArati deta Dumitra cneaghina lui Gheorghe comis si deja fiii ei, cu 70 talen i argint. 1620 (7128) Iunie 30, I a i. Gaspar voevod Intdreste m-rii Secul hotarul satului Petricani si o Imputerniceste sd-si tragd la urrnd cu toate bucatele lor * vecinii fugiti din ace! sat, s sd plAteascd dabila unde i-au apucat scrisoari r.
Gaspar voevod Intdreste m-rii Sinai satul Sdrteni 1620 (7128) u li e 4. atinutul Ldpusna ddruit de Maria, vdcluva rdposatului postelnic Chiritd. d620> Iulie 6. NicoarA diac si cfitiva boernasi adeveresc a la cercetarea
fdcutd, rdzesii Gligore, Lupul, BAte medelnicer i Vasile aprod in pricind cu Toader Modruz hotnog pentru ocina cumpdratd in satul Urlati, n'au avut ad Intoarcd 30 talen i i cheltuiala

si s'au Inipdcat, ldsdndu1 sd stpAneascd nesupdrat. <1620 dupa I u I i e 6>. Mari vtafi de FAlciu dau mArturie cum Gfigore VAsiu cere s5 se cerceteze cti bani a dat Toader Modruz Buscdi, fat , Teclii, pe mosia din satul Urlati i cdt pe casa. Gaspar voevod Intdreste m-rii Homor pdrti din 1620 (7128) Iulie 7. mosia satului Dersca tinutul Suceava, ddruite de Ionasco Stroici. Coste Bdcioe mare vornic i alti boieri 1620 (7128) Iulie 12, I a i.
Intdresc Invoiala dintre Rusca CAlddrusoae ;14i m-rea Homor, amid ca Rusca sd strip:imaged

.satul Vldiceni, iar mAndstirea satul Hritcani pe Jijia si 2 fdlci vie la Cotnari. Gaspar voevod Intdreste lui Poputa diao 1620 (7128) Iulie 15, I a s i.
pdrti de mosie in satele Ciuciuleni, Bodesti, BArjoveni i niste Tigani.

Gaspar voevod Intdreste lui Petra diac 1620 (7128) Iulie 16, I a i. jumdtate flin satul Ddrindnesti cu un vecin, in pricina cu Nicoard uricar. Gaspar voevod porunceste pArcrilabilor, 1620 (7128) I ulie 18, T a i. soltuzului i pArgarilor din Roman ea tase tn pace de once ohligaii oameuii din satul Sadna al m-rii Galata, s numai sd-si plAteascri ei cisla lor, cdt vor hi scrisi s. 1620 (7128) Iulie 18, I a s i. Gaspar voevod porunceste pdralabilor, soltuzuluisi pArgarilor din Roman sd lase In pace de orice obligatii oamenii din satul Tamasani al m-ni Galata, ad nu-i tragd cu tdrgul sau cu tinutuL

www.dacoromanica.ro

XLIV
1620 (7128) I ulie 22, I a j i. Gaspar voevod imputerniceste pe Costia din Iurghiceni sa stapaneasca ocina lui dreapta din Iurghiceni, cu lanete, cu helestee ji cu tot venitul, lar cine ti va Snake ocina va da la poarta domniei 12 boi.

1620 (7128) Iulie 25, I a j i. Gaspar voevod porunceste A slugilor din ocolul Piatra, BA nu ja dijrna din satul Negritesti, al lui Voruntar comis, care ti esit de demult dela ocol 0. 1620 (7128) Iulie 31, I a Gaspar voevod scuteste satul Folfoesti de pe Jijia al m-rii Galata de once obliga1ii dell de a cisla Ion pentru capetele lore. 1620 (7128) August 5, D or oho i. Botici ureadnic de Dorohoi, Lazor fost pitar, Gligorie Mitrofanovici soltuzul cu 12 pargari din Dorohoi scriu lui Ghenghea mare logofat ca au ales cu oameni batrani hotarul satulu $endriceni, ocine lu Onciul Iurascovici, dupa cum li s'a poruncit prin cartea domneasca.

<1620 Sep t em brie 1-1621 August 31> 7129. Alexandru voevod intareste lui Dumitru Lupe vornic de gloata satul Iacobeni numit Slobozieni.

<1620 Septem brie 1-1621 August 31> 7129. Alexandru voevod Intareste lui Ionasco si Grigore Ghenghea satele: joldesti, Vladesti, *erbauti, Tarnauca, Zadobrevca, Rohozna, Dob;:enOuti, Gramesti, Onutul de Sus, Lentesti, Boian, Chelmesti Soci, Parcova, Strasineni, Bocani, Pietroasa, Surdesti, Popesti, Magiurcani si Starcent.

629. <1620 Septembrie 1-1621 August 31> 7129, Iasi. Dumitru


Duca mare batman tntareste lui Baseanul fost vornic un Tigan cu femeia ji copiii lui pijna

and acesta ti va da lui Baseanu 20 talen, cu care-i este dator. 630.<1620 Septembrie 1-1621 August 31> 7129. Tudosca, fata
Cristei Diicianul din Miclesti, da lui Tiron partea sa de (mina din Berindeesti tinutul Vaslu?,

pentru niste vite pe care el le-a dat pentru dabilele Tudoscai. 1620 (7129) Oct ombrie 18, I a i. Alexandru voevod intareste cneaghinei Gaftoaia Nebojatcoae ocina ei din satul Vladeni.
1620 (7129) Oct ombrie 18, I a j i. Alexandru voevod tntreste cneaghinei lui Eremia parcalab ocina si curtile din satul Brawl, to prcina cu Vas& Grumaz.

1620 (7129) Oct ombrie 23, I a i. Alexandru voevod porunceste parcalabilor, soltuzului si parcalabilor din Roman sa lase in pace oamenii din satul Tamasani

al m-rii Galata de once obligaiuni, afara de dabile.


034. Secul

1620 (7129) Noembrie 1, I a s i. Alexandru voevod tntareste m-ni niste mori si o prisadi si o odae si niste vecini din hotarul Tg.-Frumos.
1620 (7129) No embrie 1, I a s i.
Alexandru voevod Intareste m-rii
i

Secul satele Berindeesti

Sabaoani tinutul Roman.

1620 (7129) Noembrie 1, I a j i. Alexandru voevod porunceste dregatorului, soltuzului, pargarilor si dabilarilor din targul Husi sfi lase In pace de once obligatie oamenii episcopiei de Husi, din satele: Plopeni, Hrubeni, Carligati, Cretesti, Rasesti, Coziiaci si Podeni. bra cesla lar, bir ce va hi, ei sa plateasc 0.
Alexandru voevod tntareste m-rii 1620 (7129) Noembrie 2, I a s i. Secul satul Petricani ji dreptul de a-si trage tnapoi vecinii fugiti din sat.

1620 (7129) No embrie 7, I a j i. Alexandru voevod porunceste ureadnicului din Botsani sa lase In pace de once obligatiuni oamenii m-rii Galata din satul Teisori.

www.dacoromanica.ro

XLV

1620 (7129) Noembrie 11, I a gj. Alexandru voevod intArqte m-rii Sinai a lui Balica hatman jumAtate din satul Iucag; tinutul Neamt.

1620 (7129) No embr ie 15, Gligoreti. Solomon gi Arvat starogti


de Putna gi Adjud dau mArturie cA Petrea Cepoiu cu rudele sale gi Giurgea GArbovin au vndut lui Pavel fost pArelab pArtile lor de ocinA din satul Cofeti Cu 7 galbeni aur.

1620 (7129) Noembrie 17,

Ia

Alexandru voevod intArwe m-rii

SI. Saya din Tau, sato! Horilcani pe Nistru tinutul Orhei.

1620 (7129) Noembrie 18, I a Alexandru voevod intArqte lui Gheorghe diiac de Dolhegti satul Giurgegti pe Topolita in tinutul Neamt. 1620 (7129) Noembrie 18. Alexandru voevod intarete lui Onciu, fiul lui Iuraco, hotarul satului endriceni dinspre tArgul Dorohoi.
1620 (7129) Noembrie 21, I a gi. Alexandru voevod poruncWe dregAtorilor din Cotnari 1i HArlAu sA lase in pace de once angarii 2 vieri ai m-rii Neamt BA aibA ei plti numai darea impArAteasa.

1620 (7129) Noembrie 22, I a u i. Alexandru voevod intarete m-rii Bisericani satul Troita de pe CracAu 1i o moar din hotarul satului Averwi tinutul Nea mt.

1620 (7129) Noembrie 24, I a gi. Bisericani satul Popceti pe CracAu tinutul Neamt.

Alexandru voevod intrirete m-rii

1620 (7129) Decembri e. Grama fost stolnic, TAnase fost vornic 1i altii dau marturie cA Stoica din BAlomti a vAndut ocina sa lui Apostol fost postelnic.

1620 (7129) Decembrie 7, I a i. Alexandru voevod intAregte m-rii Agapia satul Childe0i pe Moldova, in pricina cu Manole pAralab.
1620 (7129) Decembrie 9,
Si. Saya din lau n4te Tigani.
I a i.

Alexandru voevod intarete m-rii

1620 (7129) Decembrie 20, I a g i. Alexandru voevod intAreoe lui popa Dediul parte din satul Dumani, cumpAratA dela Sora, fica Anei.

1620 (7129) Decembrie 28, TArgul Bai a. Lupul oltuz 1i cci 12 pargari din Baia intAresc lui; Anton ocinA in satul Antilleti curnpArat cu 17 talen i vi 2 vaci
cu vitel pretuite cu 14 talen i dela Dumitru, nepotul Tintei.

DOCUMENTE INDOIELNICE 1616 (7124) Apr ilie 2. Vasilica 1i fiul ei Vasilie vAnd partea lor de moie din satul Melqcani lui Dima de Marcoviceni cu 10 lei biituti, 3 stupi, 2 gonitori gi o vacti cu vitel. 1616 (7125) Sept embrie 16. Boerii orAnduiti de Radu Mihnea voevod aleg mogia Ciuculeni din tinutul Ldpupei.
Radu voevod intAregte lui Nechifor 1617 (7125) Ianuarie 28, I a gi. gi fratilor si Badul 1i Flore jurnAtate din satul Paulegti tinutul Putnii.
Radu voevod intAregte lui Pantelei 1617 (7125) August 3, Suceav a. Lupul ocin'A la Crugleanca din tinutul Hotinului, cumpdrat5 dela Ionwo, fiul lui Isac Bilava.

www.dacoromanica.ro

XLVI

1617 (7125) August 10. Gheorghe Ghetau qi Budurlan Tampe fqi fi poene din selitea TAmpeti tinutul Neamt vecin4 cu moie Uscati.
ispravA o gi 4 fAr5 dajdie o qi le ard asele.

Imparlocuri

<1618> No em brie 22. Piretilabul de Neamni un vornic de poarta cerceteaza braniltele manastirilor Slatina, Balm, Neamt, Secu i Agapia de oamenii Mr&

1619 (7127) Mar tie 12.


riimasl dela Ivan Uscatul.

Toma i Florea tmpart moia din satul Uscati

1619 (7127) Iunie 25, I a i. Gligorcea Baenscbie imprumuta dela Nicoara PrAjescul logort 30 galbeni piln5 la 15 August, pentru care-i zAlogete partea sa de ocinA
din I-Lisnaqeni.

<1619 S eptem brie 1-1620 August 31> 7128. Simion CureaimprumutA dela Tudosie de FArleqti 11 zloti batuti i 1i pune zlog partea sa de ocin5 din.
FdrlAegti.

www.dacoromanica.ro

COAEPHIAHVIE FPAMOT
1616 (7124) r. Has apH 6, fIcciza. rocnoHapas Anexcannp Monina npnHashinaeT 4HBOBHIIKBM CriancHoit o6nacTH He HmennuancH H nena ocso6ontgeHnizax

OT Hcex nonaTell cen BoponenHoro moHacTupa.


1616 (7124) r. Has apH 8, fIccw. rocnonap}. Anexcansp Monina nonTHepmnaeT CeHyncHomy moHacTrapio cena Bepanneemn n Ca6aoann, PomaHcHoro HpaH, co Hcem0 noxoykamn.
1616 (7124) r. HHHapx 8, Hccu. 8. rocnoHaps Anexcannp Monina nonTHepacHaeT CeHyncHomy monacTupio ceno EHymann, PomancHoro upan, naposaHHoe
nHopEnntom YpeHe.

1616 (7124) r.

HHHapH

20.

,IlapS6aH EpehnuT nponaeT moHacmpie

Fmrnanom H flccax Ha Hosoli paute. 1616 (7124) r. eBpaag 2, FIccu.


HHICH B HOTHapn.

Clara norocbaTa CTponqa HoHannto YkapyeT moHacThiplo cs. Camat ceno Teanna, OpreescHoro Jipan, PI 3 cpangs HHHorpan-

1616 (7124) r. anpeng 27, FIccu.


monacTupio ceno Bepnugeenrrn n Ca6aoaHm.

rocnoHapb AneHcangp Monina


CeRyncHomy

npnHaausaeT pomaHcHnm nupHana6am OCTaBliTE. B noHoe npaHannemantne

1616 (7124) r. anpena 27, Hccra.

JILHH Ha CTOIIIICJIBBOHITH Toanep

npyrne mula csmneTenberspoT, qT0 JALFIK 113 PaTeIIITH n ero pOACTBeHHHHH npogann

Hnerepangeny Bacnane 113 ITHrypaum sa 24 Tanepa HaBilqHb1M11 nonoHnHy cena YHry-

paula Ha Monnose no Hastiaran go6pocaaHenrrn. 1616 (7124) r. man 12, Recia. rocnonapa AneHcannp Monina nonTHepHsnaeT romopcHomy moHacTlapio Be@ rpannnEa HoHpyr Tan, HaH OTO Humano B rpamoTe rocnonapH CTecbana CTaporo.

1616 (7124) r. maH 12, fl.c chi. rocnonaps AneHcaugp Monina nonTHeroHnaeT CriesanHomy Mosacmipio ceno Pyainlinn, FIccHott o6nacTn, nonrienHoe OT 6uHmero norocDaTa HeinnTpopa Beannmalla B o6meH Ha ceno HeroeinTn, HnmenHorch
HpaH.

1616 (7124) r. mam 12.

Mamila nnTap 3axapna gepncHa saHnanbi-

HaeT MnpoHy Hpuxnexy CB010 qacm cena gepncHa.

www.dacoromanica.ro

XLVIII

1616 (7124) r. mau 26, .Ficcm.


JIHOpHHH Mypr011 TO4IJIH,

BI,n3uiu xaTmam tionnaH, ainninit

6hat11111ft HOMHC HOpyI0 H 6Butunal cnaTap Hmmoapa callgeTenbcTayior, HTO 61,u3Iauft gaopmaR
ABOpHHH raBpHJI, 6bIBfflI4l CTOJIbHHIC

T-lomupTaH mima caolo abroTnyio rpamoTy Ha ceno TI,IpaHH Ha Bupnage, morga 6entan amere C pyrnmm 60HpaMH B BaHaXMIO, B By8ay.
rocHogapb AnexcaHgp Morgna 1616 (712(i) r. 11/01I5I 6, ficcm. iipmmaabusaeT ypHAHrimy Ha IIFITpLI He ammotiaTE B ompyr IlaTpm ceno 711.mgeurni, ripHmagnentalgee mifirmHe gammmEce.

1616 (712(i) r. HIOHH 7, Recia.

rocnogapb Anemcanup Moruna Hog-

asepmmkaeT Hamegmomy moHacTmplo tiacTs cena ByxamHmm, tITOGI co6paTb Tyga -mpe1fl nompotimm MOJIbMILk H irro6u ahutonam HpYA 110CTIMIX

rocnonapi. Anemcafigp Moruna 1616 (7124) r. HIOHH 13, ACOTA. nonTaepatgaeT BHceprniaHcmomy moHacTiarno ceno Tpomma, Hamemmoro mpag, c mear.mmmott Ha Epamay.

1616 (7124) r. HIOHH 15, BanaximaHm.


1616 (712(i) F.
HIOJIH

Roligammm 118 BanageHH, gola

nupmana6a HeTqa,genxT mencgy gemmm nomecTbe B cene BanageHm.


26,

ficcm.

rocHogaps

Pagy HograepmcgaeT

110CTeJIBHHIly flrOMH Huralla OHHHy, mynneHrioro y TbIprOBHDITCHHX BeJIIIHNX mana-

paulen CTOrtH11 H Hlep6aHa aa 12 yrm.


<1616 I% no cae HIOJIH 26>. CHlicom geHemmax cymm H npogywroa, pinoAlemuzax IleTpe aa nymme Hanorm so apemeria Orecpalla Tomma H AnemcaHmpa Monina.

<1616 r. III0411 26-1619 r. Ibeapaam 9; 1623-1626>.


Acuilma.

1'cm:rogara.

Pagy HograeputuaeT Cemynemomy moHacTiqmo rpaHmgy nomecTmit Aym6paamma H Mon<1616 r. HIOJIH 26-1619 r. cbeapang 9; 1623-1626>. BlonTya Hmmga n 12 nuprapeit na Tmpry Hmmma camgeTenbcTayloT, RTO Cemyncxmti moaacTupb He 6mn macTpoeH Ha mecTe Ararmeacmoro moHacmpa, a Ha mecre Hmmegmoil mpenocTm.

<1616 r. HIOJIH 26-1619 r. tDeapanm 9; 1623-1626>. rocHo)apb Pany HoirraerommkaeT nmTapeny HoHammy, ero 6paThmm Toagepy, Tome, BacHne H cec-Tpam MapHe H Togoccme, gjTIIM JlaHmo, noaosrmy cena B Moromeurrm, limpamrarypcmoro }Tan. <1616 r. nocne HIOJr31 16 1619 r. cDespann 9>.
rocnonapi, Pa,gy
Boaapanwer Beammomy HBoprancy HnicHetk 3em3Im RocTe Bygomy Hecupasegamno OTO6patunle y Hero cena genemm H Pymm, Xmpaaycmoro mpam.

<1616 r. HIOJIH 26-1619 r. (Deapaam 9; 1623-1626>. rocrtogaph Pagy HograepacgaeT Borgancmomy moHacTupio ceno BepxHmit XmaTeyn Ha TpoTyme,
mynnemmoe y Bepayammoro moHacnapm 6manimm HacTouTenem BOPHafICHOPO mol:lama-pm mllTpononnTom Teogocme.

1616 (7124) r. HIOJIH 27, KopgapeHm.


AapeHm.

COHOMIEH Ilocmarom Ha Ca-

HoTeHH npogaeT aa 25 Tamepos mifirmHe AHe Taryance CBOI0 qacTb II0MeCTUI B I-Cop-

1616 (7124) r. aarycTa 2, FIccia.


mmmy fimomHe ceno Bomum, Copomcmoro mpam.

rocHogapi. Pagy gapyer nocTenbrocnogapi. Pagy nogTmepntgaeT

1616 (7124) r.

aarycTa 9, Acola.

BmcepHmaHcmomy mbilacTmpio ceno Tpomma Ha Hpamay, HfimeHmoro mpan.

www.dacoromanica.ro

'93

9191

(tgL)

0Saap 'el '6


lgy
a

Sw011Oa2Hacl0olaa oulmovuopi Xlmagrraya vH

qdvitoupoj Icrenccleaaltou Sekvdm a moo '11,11110d0OV 0,10/1130WHIT

uvdx Lg
airerabialcH

99 (tut) a Sage
H

rioolf
NaoH

0.10310111OW0d IfEdH 41,11EM100

8011011

gdplionood Sttvd 182arisexadu ornmarlacogoaoo jo ffaa,31ion VICO3 'BOHM


S2L3110110H119

mniaftelfaoa

autrmicaritenadu

S1110310HP10d

83
11BLL

9191
HO

(tut)

.1

vI0Saa2

'91;

q(121tonooj Sliva .yaeit'atclaa,Lliou

SPION111010HdOli OL3OdPI3

WU

It1nHIt3 Ilodea

ShHOOH111Pd01 01[03 naahmdttnam H VOIfEted1I NOLIMH 40112(113 II

cuoxoSeirdNX imeda
0,1301III O
111111IIPH

PIOHIld1309

If111111111011

1/1011A11dOtilf

amoH woHohea

oltarldvh

83 9y9y (tut) Li vIoSatue '9I Swomored0oll cadmovnosit odaeo IfS01e0a o iccmernadEred yfoR9icK1 aim= 289 ewoIlaa
91;91; (t31;L) SWOH31101111P1V 01d14,13PHOLI

rnou
HPIVIVIHJ

cemiakia

4dBlionooj Sited JaBibudaaLlion_ 0)1{11E1 oavdn OH

'08

a
L1

210Saau
14111411011

'91; noolf Atd,advVonom Javitaccloaaltou Baruniqo achunerew a XVII01(0d11 'itynia,unidely


H SH1Q1011

Yebralieueo Lahmeolia

ICSICOMISW

40(101f0

0110d1t
4d.elf01130,1

Es
suOiS
ISHELOWf
P13

919

(IMO

vIDSJEUe '91 rriopir

Sred

LaelfatdOEILIt011

SWOHOLVd901.1 OICIFILOPHON OdOCO IrSOIL'Oa 3 IIIATOrdlla H }11111114 0,1,11HH OH LOOWH oardu XaL 0}11 0.10H Sgrid 200 leintoliaa 11113e1f.103 VHONLIH H 809 2wotraa vmanttadS
14c101IVI H

'Welted.

110H914d g010101f HUH II0)19/Cd 103111H9H a.SI1S0 rured00,yo 14103 H ooa '00H41=30 1490,111 MHO 40111fP130 01I liclII

mah

'/41I0E1

(tut) LI L1,34011-8 '91 nopyff sduitorrood Sited Lavlbudaaa.Vou mdruourrow q,Loth vireo 'limuaudo oioxouSirdSaoH 112dx Swommdgoil *en 9191 (tut) ..1 vIoSaav y `9 rappy 4dvitonooi ktacy .yeal-badoa,Llion SwomoirSxoo cadrunnow *emit H ainiamr 9)1119I3OVI 'osaaalo e1qairtaod2V pio0vireHdNu
9y9I
1410h11HOV

gs

9191 (tgIL)

B,LoSaire '91

igooll

4delfonood &viz! welinedeaaltou

SwoH3uS10D OldNIOPHOII VIM

111111099D H '111111901t118d0a 0,103191ION0c1

inedx
O

'98

1 19 9

(MG) ,1

-eIoSJaa '8I ripoy

scivitormoj Strud ,tavlfacclaaltton


-111114ROYI

SIIPPOH 111,3eh Pll'03 PD114(11,0H11 H 01I1H1f03 11,11118118a MINH 113M1f0d9 PH '8haSimeg 3 ainremen Brit PII111141f0h11 H npretteo
4IAI0D111149 S11141141f3,13011

(tgIL) Li Saav va.o '03 Hooyff qd2Ifollood Stud latliacclaalltort oulruovuovi 2E03 munalillw H 'HIJOhIELSd 0.10H110PIHH '10801}1 erimreaocteV SwomouSadj wodaaa,oaa 1410H.PHInit II 010 110118IR U3H3VOL9BH 'L8 9191; (t3}L) ommvaoR haoclio aeSd21:t -vdtt PLoSatre '03 011 N8 SwomoclawoJ ouiragenow vino lumanad)/ n quiedmollej, cuoxoSeudex lifvdx -eafria 'Icran8a 0.10}13110X0dOtt 'BE& H '1111SC1IOI4d0a OJOHIMEIOHdeh
91;91;

98

'88

919

(tgyt)

L1

OHIIIOHOH SH9IIII010r1 XH14101f011 lf03

VIDLIEre '03 ripoy aaernenoy4

4dP1/01100j StOcl

LOPLO10:1011,11(011

'Ty OH 3 14 4dPt01130j Sited wenfidasatorr mingled esmayaon a 01I03 '14110dHA wolitrawall 'ffedx 00VMM:1/NMI S ligamremoell 1401111.81ISIIC .2,1,24)odou ehaod,LD

88

919

Sum

=Imam

(tut) -I vIaSaav

H SH0H11411

Suomi:1mm ea

0y, 919I (tgIL) 'd -2,L3LIEre `gg 3H 3 14 4dP1t01130j SIted aavIbiedaintroa Swomonancedgoada oicfrutream `<adomaeg> InSwaInatroxeil on SI SHodaya crikiadmaa zy 1011MIMS110011 Mtn aoxodgo H '#1109Pd V WIMPS, 01f03 11,11EOHett
AI
.3 E6Z;

www.dacoromanica.ro

1616 (7124) r. amrycma 22,. rocuogapb PalAY Aapyem BariaTopciromy monacTrApio Hemeeptm e roenogapcumx goxogom.

1616 (7124) r.' amrycma 23, Recia. roenogapt. Pag'y umiTeepnamem BucTpmmomy monacTupio rparumu eamosegHoro neca co mema marinar/1H, npoxognume mgonb ponla! Capama ea BHcmpimy.

1616 (7124) r. aurycma 23, FIccm. rocnogapb Pagy nogmuernitgaem EmerpHgliomy monacTupro ceno Pomma, Hnmelmoro upan, Ha M'empine, rpamitiamee cenom Apn. 1616 (7124) r. amrycma 23, Siccu. rocuogapb Pagy Hogmeepiugaem
romopcuomy moHacTupio rpainium moupyr nOideeTba OT BOMAHOit POMA /k0
miepx OT TileTOMIHHa TORHJI0B.

1616 (7124) r. aerycma 23, Hccu. rocuogapb Pagy nogrrsepHigaem moHacTupio CH. HabH npyg Hoirna m 24 (Da" nyra B upegenax mecTerma Cynasu, m Hanpasnetrim rpainniu TaTapaemom. 1616 (7124) r. aerycma 25, necia. rocuogapb Pagy nogmeepargaer
Cb1HOBBHM Bacitaim Ao6pemin nacTb cena Banagenm, Cynauctioro upan, c mecTom gin! npyga H menbmuly, Honytiefinym OT llpoaHa, rJHH`Opnfi H Hx cecmphi HacTacHm B o6men Ha nomeembe B Boatumeme, 1616 (7125) r. celimn6pg 1, ficcu. rocuogapb Pagy moempaumeT

Hawrouparropcuomy Monacnipio npmragnencamume mmotinomy Toagepy Monina cena Ho6amin n rmigncemi, Copoucuoro upan, n Hpammtleint, AopoxoticHoro upan, HOHclmexonanuble rocuogapem Cmeclianom Tomma n oTgammle gpyrnm 6onpam.

48. <1616 r. cenTn6pn 1-1 61 7 r. amrycma 31> 712<5>. rocnogapb Pagy HogmsepHigaem monacluplo <rocnogapb ApoH>, Haxognmemycn Ha Hccuon mime, Abramos gaporiammix rocuogapem Aporiom. <4616 r. ceHTH6pfi 1 1617 r. aurycma> (7125). rocuogapb Pagy nogmeepHigaem Ceityncuomy moHacruplo uynnemwe ea 50 30710TMX ceno EpamyneniTH, Hfaimmoro upan.

<1616 r. ceirmn6pn 1-1617 r. aurycma 31> (7125). Mamo me ByoTgaem nocTeammily AnocTony HomecTbe B cene Banyineurm ea TO, IITO OH ero
octio6onigaem OT nogamefi H lipoma mor() MlaTHT 7 BOJIOTLIX
. 51. <1616 r. cenTn6pn 1-1617 r. amrycma 31> (7125). rocuogapb Pagy nogmeepHiiiaeT apmameny Aparan= 118 raHeurrn nacTil nomecnn B CumHeim.

52. <1616 r. ceHTH6pn 1-1617 r. aerycma 31>(7125). rocuogapb Pagy nogmeepiligaem mpembemy norotliamy ceno An6eurrn Ha ConoHene, a Tamue cena Bane6aHeurrH m HoHanieurrff Ha Payme, tcynneHnue ea 550 BOROTLIX yrif y Holla!~
Cmpomea m ero maTepH 119CHOJIHH1.1.

<1616 r. ceHTH6pH 1-1617 r. nrycmaa 31> (7125).rocHogapb Pagy


nogmeepHigaem Tiempo n ero melle Mamme HomecTbe B upegene Pymiyaa <H3 Byuomme menbmitmum 6pogom y Aluminita!, Rynnemme ea 48 neti y 1-111HHTLI n rampa Apa-

roma Ha 06mpimm.

1616 (7125) r. cenmi16pn 3, Hccm.


<1616 r.> cenTFIGpa 4. nema!,

rocriogapb Pagy upimanniaem

namaipam n muTHHicam Cytmecuoro upan se 6ecrionowns Haaoramll cena BacHne Ypeme.


Ebnimmft gsoplant Yperce ripmisasunaem ifien-

Teuly OeTaBHTb m !mime !mea!~ gbnua Hemiyna Mamyna, Haxognrenticri B npegene

www.dacoromanica.ro

.99 gygy (gm) a udgEta,Hao `g riaoH sdttfonood Stfed 4avanemisdu enuoll cuaniSoovd oiduovd Snow Hodelieoj, 8H rumaaoa HoHmEdegii 88-8H MIHILLOS HunedSitSda 'L9 9191 (MG) Ha a, H g d o No gdeltonooj fatm soettmdaallion 8H 0}1110(1 011HHIMXSa O WONOtt ii 11111811dSHOHORI SWOH1191.11111 OldrlIOEHOPE HALNIIHOIMIS31 eramied vs 00.1 HaS S vaecboaor edeoHall g9 Noolf gdellouooj &ea a.aelfludaaoa (gut} Esdgua,Heo
4

Spioxhawrill oadmovHow WOO IISLOS <<1110101}}t '69 9191 BIRO udg gy 0 dultouooj fltBd aavarleemidu -II0Hith PIEHHH oaoHoSHhaeo EredH 9H 11.8811188 o60Leit011 XNHI3011961 v1f03 'Hallarraj -Hdu

(M) a
(ggy)

oaoluentarlteg oidmovirox

ao

NROD

09
ell ireo

1981 qdri.L3VHOPi 'Ho

i9
88

1403H Erdgma,Hao cld88011301 Stred -H1281410HEOIIS ',mop a X830if qa.vaoVeroadu H caedgoo 'xicma.00riadH xmairemag 'HaavaanaSj oaoHaSHiareo ifedx gygy J MC1911.1.1103 `Lf Nooy qdvIionood Sited InibuclaEallou

(M)
(gm)

SHIVIOJ CH OffelfHEXIIN 4108h a13409110LI HarnaHarad, oaoHoaaaado> `<yedH oaaaartErSH

dairvx

eiregoh

69
1130.1

glgy z 11403 II Hdg d818110 '031111BHOH VHDIE1149 geireHdriu JLOSBIO.IlfaL9V11110 191108H TnHd.I NII111fOLI 0.10310ESHOD `HdruovHow -91:11EnfOXEH ogausa, o HINEI1ffOLId01 831h010914/ InurH

61

gygy (gm.) r Hd9Harrao og Noou sduttonooi STied lavibudamliou SwoHorreHlidaona 'oldruovaoH HoSpolaulVoxeH a 093fiff1 O EmeHorm `BdruovHow -waxed

09

'ESevinia IrSHdra3-1 u e)114(10011a t9 9191 (M) 11(191111190 'og prooll gduItorlood Attvd levlbudotulion HvmrcHt SHemSaedle H SlfS14H011 SLOreh ono Hunan 0 I 1 19 0 Pt writ vliSdu ISHHH.nravi
OJOHHOHCOlf 1(011

`Serreh

NH11Ir011

oikaualruSH os3C xrminicigadao aodarrea

'1111110V0 1411981 Vd8,13111

Hluatera

99

9191

SHHcitt SarSHHeil `SHeoeu wolf 0

(M)

'LI

Ecd9HIHao 'og

moo

mate

H SI1131f011

a reraIiadu

gdo/tonood SVed aaelimedaaaton


43201819110
014111191f1ISII

ve gs aodairva, S 'HHHollo

vdearm HHHVerrg 99 gygy (M) J Erd9HIHO3 og Ig331:r 9d8VOL100,1 Sited .EavliHrdaaa,liou Sirahmidamona oryrova 1110th vireo 'Ha,maaeroodgolf gdanex oaowavarievEt 'HinedSaas. Ilea& 'email. Orre(Paio H elmadoaj 814F1H3ltIISSI ogC xmodeava, XMLOIC08
14119}11

9191 (9'61,) a 0 9 11 it (19 11 ZZ If iqoo .1dOVOL100,1 Sred LLOenlidOELLVOLI garamall 110SW9811IttOrell a aglarsa, 0 NO11011 0}111ISdVHV H WOH11111 Aoki OH -mot( 'murex STH4Epurept a ergo auoadrig 89 9191 (MO Hd91111190 sy riooEf cicittonood Stied 108V)Hdanlion SWOHOIldHPIOndtt Oldlc110OHON arnmvaodeV Y1ll1181149 PIHHHIfaa NOLCGDOLIOlf PiNHUOH011 SIISE 111012HOdLD vlf00 HInialteScl)f H 'Huada,oHey oaoHoSerdnx 'Hod)! 1111119HCOdFla H -111,114)1 'HMV 0.103.10ff0X0d0/1. `138dH 'llblexoodog 0.10311114110Hd9h '11811}1 H 01071111f00 Harnagdej
L9
SHEVile

'0111,110

0.10310S01fdPIX 118dH

69 > -lion dgumnao 11 `CZ VEIBIISD cldOtr01100,1 Sated Ieelisicdasa, vino Haamades.doll HaananadlyH Swommea Sdemao SHOHWHD ivickaj -oxen o HoHShec131 H wouSoogdea HoSpialmat a agnam, 3 woe/Carom cH ircLi
OL

<gygy

919; (MO

111.111deLl `SOIS11011f9LOVHEI3 .01,11

xllog Moll HEIIMIND em goy o HdgErluao eg -drau 90Hif aSaarado H oaa Ham v Hutidew HuHvoda vs 008

www.dacoromanica.ro

LII Tasepos seannomy gsopmany Bepxneil 3eman Thmopnge nom s flccax c ymacTnom
sem.sn 11 namenrnam norpe6om.

rocnonaps Pany <1616 r. cen,rn5pn 23-1619 r. cbespann 9>. nogrsepnnaeT senmnomy nsopanny Hintoapa macTs cena JIexamenn na Bepxenn, nyunennym ea 40 Tanepon y Annponmia. 1616 (7125) r. cenTn5pg 24, !Teem. rocmonaps Panynogrsepninaer
Cenyzcnomy monacrupio, naxonnummyen B Tam5e C MaCTHIAMH Toprosnamm, nonFmnA

B npenenax mecrenna Mimi.


rommogaps Pagy nogrsepmgaer 1616 (7125) r. cenTa6pR 25, Recur. Humenem macTif cena cDyremTn, naesannoe HoTearrm, nynnennue ea 40 Tanepon y cbmosett Tomb' reopre n CazasacTpy. 1,616 (7125) r. cenTn6pn 28, fl ccu. rocnonapu "'ay Boaapaulaar Ara4m4, memo BlicTmepa Boyna, ceno gaennenn e mensunnamn, ceno CopaTeurrs,
Hameln/oft o6nacaR, IL gams, noTopan 6ynerr oTmenteeana OT cena HEcnopeurrn, Cynascnoro npaR, TaH Ran OHH BB4BIOTCH ee BOTaHHaMH H nanm eft B npnganoe.

1616 (7125) r. CaliTH 6,p H 30, }teem.

rocnonaps PanynonTsepsnaer

HanTenem RacTn cena Omura!, Haawaemoro Teneps BoTeurrn, nynnemame ea 30 rranepos y Aneuca m Aymwrpy, manumit Bymman m nnemanunnos BYTHHOH.

1616 (7125) r. onTR5pn 2, geom.


Ikaposamme marepmo Epemmi Mornna Mapnekt.

rocrionaps Pany nogrsepnumeT

thismemy umrpnana6y Anency MycTRus ceno 10pnenn Ha Ho6onTe, Coponcnoll o5nacTm,

77. 1616 (7125) r.

o HT n6pn

2, Hem.

rocnonapb Pany soaspanme?

BOTaffly H ero pencTseminnam ceno Cunawity, oTo6paunoe BaCHBbH0 61.1BUIVEM xarmanom

Hamm. Ho Tax lien ceno 6mno repnuo me-aa nameum, Crean Tommie napyer ero Beannomy norocbaTy Bengnmany, y noToporo BOTaill C poncTsemumamn smitynnn ero ea
Reriape nomanm.

78. rocrzonaps [Pagy upunamomeD 1616 (7125) r. o nrR6p a 3, flccm. Annpenne ma Anmamenn oTmemesars OT cena Buyrona Ram ;pinta reopre, syngeaups y Aspamecny n y Bynynem. 70. 1616 (7125) r. o KT n5p n 9. rocnonapb Pagy uogrsepmnaer reopre M 10paumo Eamon nonommy cena HorunemTn, Hamennoro upan, Bynnennym ea 100 Tanepos y Harpammo BoaAecRy. 1616 (7125) r. o RTR6pn 10. rocuonaps Pany nogrsepnmaer cTapocTe Boulany g p a rmay Ram cena 00HILICHITH Ha HyTme c sasorpaggssom E mensumnHUM 6ponom B rnpne Hymn, nynnennue y Hongpe, Hprtsonse, lipyAy, BOTH@ II gpyrmx; ero nynmun 6uan ynnnTomenbr, nora ero rpaGnan 3IHXH.

1616 (7125) r. onTn5pn 13, FIccm.

Hopnane, cum 6umnero samema

CRAM, ripogaeT ea 500 BeHrepcmix BOBOTLIX 12 4) aim snnorpanmina B ROTHapH BNB!.

nomy nsopmmy Bepxnett 3eman Hmnoapa. Monammo CTpontr smmennsagr CB0f0 1616 (7125) r. OHTH6pH 13. ornmy B cene Hennneurrm ma aemnm npyrnx paaemeti a mmenao: rposasa, Bepana,
Mocimma H Ex nsompogabix 5pames gymnTpy m LIIre(Daua.

88. 1616 (7125) r. onmn5pn 17, flees!. rocnonapu Pagy nogrsepmnaeT nocTenbunny Honanmo Bonnecny ceno BEanaTopn, oupyra HneTpn, noropoe OH repan Es-sa npenaTenbcrsa ammiero nourenumma Emprana.

www.dacoromanica.ro

LIII
84.

1616 (7125) r. oRTH6pH 20, flecm.


1616 (7125) r. oRTH6pH 26.

rocnogapro Pagy HogTgepmgaeT

pomaHcRoil mgrponongra HeCHOJILHHX 110AHaBOJIbHLIX ghlrag.

S.
Rpm.

rocnogapr. Pagy nogTgepHtgaeT 6htgHOROBHHy cena MaHOBa., CopoRcRoro

'nerdy nhipHana6y HrHaTy tIorone H 6bramemy naacapHHHy CTpaTy.ny, HaX0AFIIIVIRCH


B THat6e C 61.1BHIHM cTapouroft 140HaHIKO

1616 (7125) r. OKTR6pH 30, Hecai. rocnogapr, Pagy nogniepHigaeT genuRomy nor*Ty PHHre gams cena Enyperni, Hynnamyro y ;Hum aligner megen-rninepa Peopre Teogocma sa 4 Bona H 2 Hopog, ogeHemmix B 50 Tanepog.

<1616> Ho H6pH 1, Hccm. BeaHRHtI norocDaT Pgurg npHRaaboaeT y mwr paanco paccnegonam pacnpio memgy 141,HROM HenHynom H .Hongpeft Mamma Ha-aa naceRH C aumgnm nomeigermem g3111 linen Hgomom.
ggrapy

<1616> HOH6pfl 4, BEIpT0H.


pasrpaHHnHaaeT mensuntume 6poght

Abflit Ha gonreurrx Peopre Bogya

uti a H HHRHTLI B cene BmpTone.

1616 (7125) r. Hog6pn 15,


Bapaape XanH9Hgoe gam! cena HonegH,

rocnogapb Pagy nogTgepacgaeT Hccm. opoxottexoro pan, H gam. Hopagageng.

1616 (7125) r. HoH6p FL 25. Pocnogapb Pagy nogTgepgsgaeT nnemgHHHHam ruscraepa Pnagaria e nnemnfignHamH nocTenLHHHa Hoabmst Illapne paagen cen: HIeH, Iloperm, XomHneHH, Pogaggionm, BpourreRn, HHmegRoro pm, Colton, A.1P1HIkapya , CopoRcHoro pm, HagapHeg, HccRoro pan, 3 (Danzig gHnorpaginma B Anny.x

HeTeg, 5 (pann B JAHJITI nyit Boga H 12 cemencTa guran. 1616 (7125) r. HoH6pg 28, }Icel.!. rocnogapi. Pagy nogTgepntgaeT
monacTiapo CB . CaBla B Hccax 2 (Damn' BuxorpaAamia B Xy111H ABOpHISKOM H ero menog AHreamion.
gaposamuse 6LIBHIHM

1616 (7125) r. HoH6pg 29, Heem.


1616 (7125) r. HoH6pg 30.
40 Tanepog geaHRomy B cene JIagRaHH.

Pocnogapr. Pagy nogTaepatgaer

seggRomy MICTHepy HOHCTaHTHHy Pounca ceno KHIHHHaB , JlanyBIHMICKOTO oHpyra, Hp:mein-Toe aa 180 yrx y COHOMHH , mama aullnero ABOpHIIHa ,Aparynia.

CUR HaTpannto HoHaugto npogaeT aa

j:IymHTpy ron H ero ;Hem HOHJE(8.1114H CB= BOTqHHy

gncTepgHneny fleTpn,

rocnogaph Pagy nogTaepmgaer MapHH H MapTe, a Taxate gpyrHm nggam ceno Cala, BaHaycHoro pan, an Halt rpamomr, gmgaugute Ha Hero rocnogapem flinty 4cropenH B gome AgTona, Roma ropenH ero goma.
ogepam HhipcTa

1616 (7125) r. geRa6pF1 5, Hccii.

1616 (7125) r. geRa6pg 5. BacHne Boraa manyeT BacHne Xa6HgRy gam nomecTsg, Haxogameroca B cene XnanearrH, JIanyimegicHoro pan. <1616 r.> geHa6pH 5, (DoRtnaHH.
nupHana611 llyTHEI , CBHgeTe311,CTBTOT

tITO MAL 0HpH Ha

ApaaT H 6LIBITUA ROMHC HoH, parirremT ARCeHHH gpo-

gana aa 50 cepe6pFunax Tanepox HocTaHe H ero ,ene MapHRe gams }wrung.'


AoporH (DypHnog go CepeTa.

1616 (7125) r. geHa6pH 5, fICCLI. Poenogapb Pagy nogTaepHtgaeT pimpamito H Toci)aHy, gHyRam CHmHoHa &Dania, gacm cena, npHHagnegtargero
BlapacogegH, HaxogmgerocH B TH2E6e C CLTHOBLIIMH HonogH AymnTpy H ero 6partormg
140118.1111{0 H HUH.

www.dacoromanica.ro

86
SWOH0

9191 (9g1;) S Ifd9VH01t gy catellonood Slted zeetbadoallion -1eItej oalmoellow 'Sandoa oiXdoaoa aeeliato9oaoo ao aoragrog areiton

643
AP1011111[011

Hd011011

en airSavairea
001

Smnidoati etnadomm

SHHhI011 3 woman Bait tlfSdu a ltallHentalil a 01I93 -Oda '01.101Cdea 01S111191flan ve 09 xruard9odeo eodearea. A aeuniAuoorrll edalteoj,

9191 (9gIL)

ad9exatt '91 noou

qdlelfouood Slied

loenadeellion

9191 (9gIL) .1

d9a
111,31012

SHOHEar011
0$3

SHHHdOtini CHI1d0HH11 aodezrea. S E111940 a Oda

nireo zunemaheted en

gdettouood Stted aaet1ladeaa.11ou


'01i0XdOff
019B1101f11SH

d onot( a n mi oFI

101 9191 (9ZIL) euelf ird 'LI FloOff gdeVouooj Sited aavIrtatdeaattou SwoaoirSaeD oldruovaoa `Stnancaraa &men 0 WHHWHE 1110H1101119111011 aatt rohil H 01141WH3011

xramoonada ea Sadnj, vooaSda>

50I 80I --

9191

(M)
(9M)

I
i

ud9enof
dgen

81

1111deN LOSItent S140/13311 oah9a,oeaow

'so

%/cot(

adenine.' vdaoll
`IinHOHIldItSH
1401111d

0.10n0dX
o HOMO

FILIED On1H1103

canneodao oaoaoSeirdpfx ueda


9191 tZ 91t HdeV01130,1 Sited 10E11111d0IIIVOLI -(191.31111 SP0111111 010.LVW EH IIHOSHED HIDah 'llaoSaeD oiSanaruSa ea 91 HOdelfeI A 'BUIldfled V11143 otSdoaox 019 HHHHHOILLMOd 111f010X HUHISHFIR

t0i 9191 (9gIt) a ard9uxelf '8g 14391r HdeV01130d Sired aaveneamadu Sgeireadna vamarll aildoandj SHEI1E0h- cuaareaoon 'EH VH11 SWOMHY19 Sd011aalt0 InC010h 1311 taameraeaoH 19OLII HO OH ItEMON 3.11,1t011f elfO3 0.10H3HVIVIOd BILLOHOH014119 athauSain S9nd a eirdlia aledeD 901 9191 (9gIt) irdewelt '8 H 1400 Hdett01130,1 Sred
Iota
SWOHOHVY10d SELL3HOHOHHO LISH H

901
L0T
Svicaraaewod

9191 (SZIL)

reuenda

ele90

'1111H1IVIHJ

0.10/101110140,1

"IfecIn

SNO)13 SHI011031311110 SH931in 3 OISH 140XVIION HOHOH

Hatt Erd9e '8g zidelionooj Slied aeeVatdaeaVoll -HaViOd Hamad a On03 'BOBOIldned 010H3hS110j, `Ifedn -aveodet

(9gIL)
SEILL3110/13HII0

'Avast!. '8 /4337,s


eirao
111181fS9110

Hdet101100j SrEd aaattaldaaaatou '1111110HOLIOali OJOHOITEPIOd Ereda

L191 (9gyt) HRH Hde '8 P133H HdeV01100j Sated aaetaades,t1ion 1f911)1MH Int11198 EdeOnl4H 1113th BIM IIHOdHN `S14H30(191.1en SWOHIllf011 SHHIld0Eni 010H3HOISI 'aeda erumeruSa HclOhMA medal EH 11119VOLI axoedell H 31111Scht 11141e

80I

LI91 (SZIL) 1 ErdvaHH /43314'8 deouooj Slied aaettaidoealiou Sdamoaa earned eqsoowon a Rao 'anahaea oioxoSerdex `meda aonaoullSa ea 008 sodairem L manurea -e(irelea texodort oamedaell adlIA OTI LI91 (9ZIL) irdeanu '6 datonooj ftled a.eelfaidoealrou -Sexteej, AWOH3 oafruounovi 01,30X II 0a03 canneavoyi ommahearee rioaandexeu TiOn0h1g

'601

SHOHIllfea

a
a

A110/101YEN0d SEII3110n314110

end

Hdert01130,1 Sired .1.0Enlid0FLIX011 H '1111110Hen0a 010)1311e14Z0d 'lledn en -010)1 OHO 301011191190 H141eXellOW Ird14I10tHOPI EHM/Hd moo caaanerrdng oaomoavhSD 'Beda

III

L191 (9ZIL)

vino iallarSaop

mdeena

noog

o Hodge at nitehmpurew

'ZIT

SamedluaStf SHOWOHOD MO IIHISONEX en soanolon manna eaeepeaoir ehuodao

* LI9I

(9ZIL)

advents

'01.

'No3 Hcfetionooj Sted Lotracdenatou `SCIfEej, eaomoSewea `Buda eoaueruSx

www.dacoromanica.ro

su

L191 (9ZIL) J

11dE11H13

"ri H 3 O 'N

OHMEdIell sdA 431111101130H nanairoaantton '11EMAI 'MICHO.% EHHHHIM101111 egvireadrin BlionHea

301111101111SH

gcletton90,1 Stted asolfaedowatou Ea Ot 110dOMIL L EHIPM

L191 (9ZIL) `gy *mol:y advifonood Sited LaBlhadarmloa Saarayado,yoaa '131.01f11 SICOMMd8.L3M1 'Efid0.111dj SHHIP1110.13 OHMEHOH H .S11011 011d0Jaaj

advasir

amoth Breo mmadVSH 3 opremaw ay& hllaairax va `aaoSaxeg oomodS,yenordigH cluovirgo OISHIMMISH El3 91 aodorem L IMEOHHH H 'OJO rahoao inidEN
9,Ty

L19y

SWOHOEMMIEJF

1103Ef MdBaHn adM/01100j Sted JA9M0adall)1011 loidmovaow isoLvielnutforea a aoacaa, t wogyreadma '01r011EW 0H03
(9gy,L) ".1

`m.yrnatfunyy

OJO3I311E1410c1
Ly9.1

EfEchl
HP1D S3d25. EH 11,111100JedIr H 'OHMEHOH arto
HOE13

911
H1`13

(9gyL) dEE1H11 11 'oy 143315 oiLcIL `SodA Baaoano olmedo aomdmr


'141111115

II HP13 .2f9dA

0311

amalladu

re unto

lios

H SOIMMdID>

ximmoouada 'EHHH41101.3011 moolh ainvexruga aalottou valt 'xruoiroa 3 E1f03

manad

EH

layaroond)I aora

IL13Eh

aamawou
031

amen danoi,
0}141r0H3*
OJO

mona

LIT tygy (ggyL) arar licly ty, gctelionood Atea 1M:tau:roan-toa -t'apana onatfouoirea voom 10> Icedoa 3 'HYMMIlf011 nvivamahma SP1011 cadmovaow vil:manda 11 g0Hed ouatiadaoaa

su

T9i

(9zIL)

aourmuLat oaoyaamo moodvlo SclamviLly 'amor orao aLaSenriodx H 1113th vamawou a weiroo taaaharsoa aidemodolf H '1111119100)1 oaoatmaoadoh 'Nada B oorej HOSE:ad();a

J Bdeglill

9;

adeVonooj Stfacy Javaardaalltou 'mpaquay

n Sareoea va odzoaahl

gyr
oioxoaooddo OZI

L191 (qgyL)

ScIsLawSt SmSmeg H

'91 OJO od.Loao ompto vino H 'IM31141 OJOH3119.1Hd

advanis

NOOH adEVOLIDOJ &tac' aavliacclocalion 'alyaomenycLa oaoaoavviod 'weda `v.marow


Ifed>1

L19I (9g1L) '91 qdvtfonood SItvcy zoottatdoalkton Sviaraano SWOHM1011 SileLLEE1 OILIIDEa Sh111101,110H1 041,30140H a 0E03 MISMIOCa EH '010d110 -110MISH 0011 Ve oTe nodarei, L edeoaall H xHJLtht

a udeana

'han

'Tu SnrSxSg xf

adaholf Eamadvxvo `aavploadoH *arao armadoot S 'vramaande3-1 odoxouoxodott 'muda olalialtru aIadapBa H 1111110HMIH3 EH loaoliroN
odoxowevio,y

Ly9y (ggyL) OJO admao go,Lcimp

oy

adtVonooj Atad xoatclaaltron SdInwar(

avda

LIT; ipZIL) %.1 IldEEIHIf 60g 1403H adEV01130j Sard LOM/HCCIOHIVOLI 011'03 `111111Ohdea 0.1010101,11:1H 'IredH o moioavi Irak( S1101.011- 0.1,1 HIMO EH OJO X11H1.0141f Jr.owEda Bullan a 'olmos B ama& almo puredocao wadvlionooi Piowed)o,YD Empioj, OHMEHOH

ggi

Ild0Ht

'dada

ggy
a.Looh tle03
0.1051

Ly91 (9gyL)

SHHIRESDHOH H OJO faxdo `SaBm.yoodH qts.:lamino -ewea Enred 'OHMEHOH 1131/111iIII1OXBII a 09311111 3 OHMEHOH '1'1012H0d,LD HOMO 0.1011031.19 -H1181

mmouluea ouleonn

alfa gda

'og

nooly

adolionooj Stfm xavnadaaIlion

vsecDoior oaoaooxon BaSuSyr BhaodID

LI9y (ggyL) `gg raooLy advIionooi Arad lovliatcloaLtoll o O1dflI3B11011 01103 11S1101180d o xea, 'don EH011 141111.111HH 'cal:muna SKOMIFIdIDLIff il0d0.1031 HO 11 cogamy OH InEruotradu X110113 a,ovreda

tgr

a aduana

stgi L191 (9gy) J udvaau igg plooH olimurag aecluoir -ody ;Jiu mecbodou anoody. n aniLth odaog loiSaloqualaIinao o 'Rol xxx maaoynao echan BuSanSh arvitodu SH31111 OdleadEHI te 9g godauel qj3 vICOD nnorexeD
www.dacoromanica.ro

91 Ly9y (gm) 1 lidEHHH 'tZ 'Ef3011 so:Eel:01100j Sited .1.013113}CdOaalf011 Shona 9libidEW clI30h 0E93 cenarexeD oioxouSirovEy 'ire& oiSeaamiSH 138 gg -01031 nod S 901100190 isdaall eirSdeSh u XMISCht
Lgy

Sdezdoir oernedmiStt
HOHHICOff H oie .weeedSni

a de is 6g 1,13 qdB1101100,1 Sited aavibedamiliou muse SHIPIE SaLHIfilit 014I9d1, claLOVh vireo '98SWOHI 0.10H390hS0 'iredx eptiredaeoft Rage& SWOHHIPI9 SHHHILLeh SHOhea
L191 -(ggyL)
H

(ma

ggy ogy

Lyn
O

Hd0h0E 1390329HdFILI
01f93 'HHOH1011011

a (ggyL) LI VHBOI/1 'HHOEJOVH

de

og

1i351

OHOHL

Belpre oeineeoH

sdeitonood Sited .toetteidasitfou 'EtreuKSIod AHHHOICOII

U9HHWIE3PI EH 0.10dOD

1 siceduodL) y 'non* cldVV011301 Ste9d X9E1HdOELLV011 oeniveopy SHooitrog wrap 'edomeariEy oioetiopzuH 'Hodx ooneohediS LHHIPIE910011 veapiada udelionow enecDa.io BHIPI0j, vA-811 va.Locuraxeilodu e31111141r0O40011 ogy L191 (ggyL) LI cp duo Lure y Ey *no cideitouood S1ted Igetteedaaaltou 900,10.10dV H 90 011103 HH1410da SitairSadSyv ILLOBh E03 HITHOHEHa H 'HIMOdSCdj IISH 9FIHHOIC 138 og eodarei. L v9viremdigu eirileeeN Vricicd.ox IfEDHOE98 cu Aimee -oo9dej SirSx 811 matie9drij H 9H JOH3 SW9 .1LSHd911 Jaeatt ygy Ly9y (ggyL) 'yuiredaa noog sdettonood Sited ovnedamiliort SPLOHO3H SELL0110110XXV Orld0I3 'HFIJOEHOHdll H9EHG0909D0 0.19 ILO X9311 mogiraivee90
L191 (9ZIL)

HHHOMOILLO 11900

ggy
oxrcreeoH
H

L191 (gut) *a cp

oia Avd9 Sirahnedomee OHM0dIell


'HedH
90HHOEHICH

Hieedeo

`g

yy

o pi

010911 melt

gdelionood Sited a,ovitmdaiilitou xSali 11011101r 'eareeeera


H

0.10113/1BhSD

S 'oeraeoon

VH143

amredy

xmadif

L191 (ggyL) SHHHCIVES PEILH11 'LLHIMHEVH

/PH

'9 "IdEV01130j SEEd 190311480Hlidll SEHC0PLUIta WHHHHCLLOHa PledFLL39H0111 H 14.1101H B3119E/la OWLEOSHOOHIO 101f03 'BH0HOH80,1

ggy

Euredsocp
d0980d

ripou

tgy
,LOVEIllit

L191

(M) J

HirUdaa

'6

1403ff
El

ilego,red9o11

cidELLOEHON 'LLHOdIONH

SE090If0

era 'mimed& mioeouSirdStioH


cideitonooi Sited lovitHtdoEatton
0,1031312SH9j4

.1dEE01130,1

Sited -evioffironS

Kedx

92I LI91 (MG) LI cl) edge BE goy is 0130dt-370 ICHICHICI9dte SHEiLl0a HIO9h VIC00 'zirnaeedely
901011140

rI33

1(2dH

GPIHHOEHICH

eniSaedrf
L191

xnaSdit
11
43

9gy
%in
'ESXHIC

(M)

edaa it is
daa BUB

'.,1

oo

ri

gdeliollood Sited Ioetfutdoelitou


cidelfonood Sited .tovibedoektou
0E03 neoeliadoe,
H

ovidomidj OHMSI0d0H WW1 Ulrao miaedeitex


OICH3HEE OHOdit

010HOHILLOX tHedH VH EA:moored

LI9I (ggyL) H 0.10 9HOHC

'LI

nooj

'OtTON

10:19110V VHVICLEX '110CIEHY

pioxoSeirdicix aedx

sgy L191 (ggyL) cf) edge Luc '61 H I33 gdettonood Sited loeliedoe,iliou SrioeoNeirei OldrUOPHON 0E03 `xdomem, oaoHoSeirdrix Bede
ogy L191 ifiredeaci) '6I P133H gdat01130,1 Sited alOVEMEEHHdIl KeHHHHOHHh CH SARI -930111Sdel 9H cLLESOCU 'ICHHIPIE0111 NOV H H0.108 BEV EACHODMLOHO 0.10HD HdlqL301101,1 ormireitodelt woxeedoali golfirriaow HUH 90 rime EEHOILLMEaLalillso IIHMH149 11HHHIrea HHHdOHE oHodit

(M) x

oty

L191 (gut)

-a

'ogiiredae4 mooH

gdettonood Sited aoelletdaiutton


0113011 VESO

HMI/13BH 931SHOHKett 0E93 4HHd03-1 0.10HHONECH cifedH

www.dacoromanica.ro

3 09 HPH-PLLBT

TVI L}9}- (9ZIL) mirvdaacP 'Oz moorl qdvtouooj sited zovliatcloaaaioil &ochre owoji li oao wvainulanoliod 'udruoSn 111,1wovarteva '1111ainerliex11N oamioxodop 'Buda vH '11cl8anem xva, 1(811 BO ItridaLS HOBO IIHSOBERIHd11 oa vHelilede 11dulfonaoa -030 vim!) `vmwoj, vtamo> MEHIC Hirmataxve ma oiSmavliirow ourxec

gti
8-ti
S
111111vay

Ly9y (9ZIL) LI

01:1/

HUB

tz

Ror4

aoSaadeat S11oHoav1111da3}Ia oldr1a,o-eao11 qamthood

11811u9a

ermaraky 811. vHhOLOOPI rnoncou arS11d1gH

vda,1111

LI9I

(ma)
1103

a 11tudao4i 9g dqdvitouooj azelimdoaalfou Stoduv nunaxirot H 1111110HIC vH '-onovd31 mamma ve 9L aodorva


va,dupt

irolloomp
LI9I (9gyL)

Nooir
1413Bla

Sir11davi StSavInrea
`ILISHOLLO

oao odl000

ouadj

qdvtonooj Stud zwetaccIonliorc too 'Inreanhir11)1 '11a,raarteaoll

`IIHOVOIrd 1111eaceva1ex H `B9111141110

oaomoaoalj, 11vdx

(<9z>IL)<LI>9} -a '8 ors qdHHOHDOJ SINd .10BnitdOHI1OII `OHMBHOH SHP13 lidsall H Hdahat VII0H BUSHIO):( 14 x11 gYiBmumaa,Loliod ODE HIISHEIBdIt oiodva,3 IP1110111HBV 01f03 munoraowactr' o Ode woutaornt mazacidj, S WILDS `111dB0h11d9Cd 0.10HOUSIMEa Ilftc1H HVI HMI XII 11u11,Loacur vaomda `11120H

vadvx

rio

atradon

aBVIOH Savdao

111111111du

HXHII O '1110dORIIIIV1

9ty
Lti
S1103.811

L191 (9gyL) .1
H
OLIO

vadvvi

8
8
6

SIIred SHOH LIOICIOH


11

ViVHHH1101110/(0d 11I0Bh ulreD

sdvtonood Stud ardaaatou movt -e11e113.1 itunalioa oacomodop indx


o

L191 (9gyL)

vadvx
Ode

udvitonaoi Stud a.ovtaidaultou -11adolona


`SHOH
PIVHS1111

S11340111VD

SHHHHHIA101111

LllOhIllIdaL0H11
OJOHOHHHOd

a xvratad11 ulfeD '11mne1BtedIC


OIDOPI

'aoanroaaharicIEr

IfBchl

Sti
KLHBella

LI91 (9NL) ,1 vzdvw S 1103101.011 OLIOHHILOa


L191 (9gIL)

aduttonood Sired 11tdoaa.ttouant Oldruoullopi


oli minuoda -erfre,LHHed

vultdema

6tI
SII8111111110H

vIdemt `gy -moor;


vaunar4

SdIell
(SZIL)

cidettomoj Stvd xovliardaaatou oaomdSmatardigH '11vd11 oiSimoiruSa ve 09

KNIIIIdgOdO0 HOdeIrBI S gal:MEMO

09I
191
oldruovaom

WHHHHHIMBIIII OHUBOH H

L191 113 FIHED %BOOB-E e HhIre4)

oiirdj .11,0th vtao '11arnawoj, onuodSaeamrdrill 11vda (MO vadvx `gy Off rio advtomoi Sited zaul1111claaatfon

vIciv11 gy

-moog

udvtouood

Strecy Lovtaccloanfou

VHHHMIJOHH11 vH

wamitree ONEOX a

XHHO011

`XV1IHIltred1011HEI 01111111B110dBIt

oronvik woaedSki (havdow)

H 0.18 110HOH{

g91
'adman)/
139I
SWOHHIMEI

Ly9y (9Zit,) 'S


PLLOICS

SHIBI11111.19 SY11111d0111I

OJOHOHBALOd `11041}1 It03 0.111113E100.1d

vzdv11 `gy Er 1403 IdVIt01130,1 Shtd laBIIH4daalt011 0.1d00j SUSHBhHICID ILLOgh 1fO3 H1401111111140 H `ILLDIaLB9dea HIliCareyr. H SEanre9oH 3 1111v11111ta3 VinrolioID H 111Tellila 1111
B OaDIBI ILLOVh

'11vda

vtoo mavadxffl
qdvitonooj
zavInvdacoa

L191 (9gIL) di Sae4)oaoir IfIllej B

dvx
OLIO

`zy

moou

owls

gB191fOLLOH 61111SCHHVO 1111H113dBFE 11

SWOHH11011 XHHLHJ13HOHSdellIOHEI EHMOd `1111SeHIHHIH 001110B11118BH lvtintaoaoaoH -saliva-roe

trap

wo9vireadrin coadood vioaoaa, 11cIvlion3oa 1111wada

t91
SdOH1014111

L191 (9gyL) vadvvi *zip VH1110d OISLOIL SHIIIHVI311031

9[dvTtonooi Sired SOBt/HdaILLIf011


%LOBEL

SPIOHHIrOEI

'BUBO `1111171OVIIFIJ

0.103IOH2hS3 `IfedH

BIM `11110HHO SHM101/011 vlanurao '11aadS9dSJ, oao113Seledrix 'Buda omada, 14H3hInaB1e03qa,oek H MOO 1101111111113-1 010H3HHHHI4LICir *Ifechl
SH141101r0II

www.dacoromanica.ro

MAT
991
L191>

oldund Amax ;plow oJamalgo ectema ovnivdmagS' u


vovagit
991

<J eIdvw

'ET

Ploou

11HHHHOE{

,LaboJor VLIHIfj Laedvond


ea
1191148 1410HIPItt

mmliclo14

LirLuun ve-sv mmovu a 1-8110tradII !GOMM()


LI9P <,1

vIdurg 9y
map 410th

vimpary4 8H
W110014011

vuSymall pagaudu IIIIII0H140a J.avttodu va og aodarez


HO IOVH8HdLI

SilvdottS1 L9I L191 (9g1i,) SmaidoMt edvoimil OIShIISH 891 L191 (ggy)

8H Havrae,Low

J J

u 'nunalloog oiovolaemurcligH

vedx

vIdun

9y

gdeffouood Sliva laMiladaria.tron Sigovmvaa

EH OH'IHOHDOH HOD '1110}1H1fan E 0111HVI EH II,Lovh

vldvig
vIdvw

8;
gy

IMEHHH

vIterg

VHEd(POrd 01100 HMIOhed(4)0111 3 Yi0d080

091

91

(9gyL)

0.1d001 Sludog Slmitaou oameh rap HhOD H ELLI11011S40)1 VII 9E1OVUOJAI 091 L191 (SgIL) x vmdvig 'og Igoois gdMlormod Stud JavnedaaIliou SWOMEIY19 SpIreHd1.11.1 SIISIf 141.3th VUO3 `1111S811HhEN ammalcuLa 0.10 1110.1,00I 'WOHS/ISh
KOHN Ilh1100d011

gdMioupoi SIied zavMadaailion -magairu u mvelumgrav a movhayalll avdv 140011 gdMionood stted ,Lavttliedenaoli

191 L191 (9gyL) 11 ovravdaell SJScla H3d0a


011d0.1111fd

VIdEP/

,Z

cIdEtt01100j SHEd

IOVH311dOELLHOH

aadoej
EIVII411

11108h NH11111011

'11HOdOaa

OPMHOIMSH

oaamari

H XILISdH

L191 (9gyt) '.1 dEY4 vjg cIdBlionood &tea Jaelavdacoa SWOH0d0WOJ EHO3 'BH011d01( Orld0.1.0H HIfriO 1111EH 414011140HOH SI84/0.101C ShHOdID 1101VVE8 IMHEOH011 VI100 vamaravaeg Eli OHOVUON

z91

OldIcIMEHOMI

HIMh

g9I
SHH114110,1.0011

L191 (9gyt) 1

va.dvig

'9g

1430Er
0 OJO

"IdE101100,1
0.10HUOHOH

XV'ecy

JavliacdaaIllou
V01111111:118141
41

mrellovi orao

H110111114HOLD

vvedoalx

gullahsod,LD

'13141114S3ID 01911HOHIISH E8 09t XELLO1f08 HJL L

mama

vIeltoaor

vhliod,LD -3811

v0HereH
'19I L;91 (gIL)
SHHEVIICOMOH

Sitemang
991

vxdvm cog madcpSvo liciarenmgda

gdMiolmoi
"I.LOBh

Ad
Shtd

maattmclaaJlfou

VH00

EiIdOX

H SIME101f011 VH00

11110heXOU EH

'OLSdil oJoalvaloadah
ty91 (9g1t) LI

auda
'OE

B.I.d.eYi

14031:f

(1d8H01100d

OVITHIdOELLVOTI

SP1OMEIN9 SHIVISIde VH1fOID 043,0014101.1 u 01CO3 HISHOhHireda 0011HOMISH S ifaLOH V110j, u xml.kcilt

ve '8113.841 odovaEnhireo
nvcDarni
11

'inda
811

991
3

Ly9y

EIf00 HM:108dd
WNHh131141101%1

aozodn

(M)

...I
138

isreduv `I
Ogi

'11119hHHHOLD

`voliodo

SHHHdOMHEI edvom4H .110Vh VH03 HAINEEOHOMI IIKEHE3 u HWELTSH

miamenoex

mmiodny

L191 (9g1t) LI dIr8 HUD SIfeh SMOOMAI `SLIHIrd1431 H3SNamaillforeH

L91

.1d8V01130d SH8c1 MEI:01-tdOELM011 -HHdaL3HE1 09110,11 O `SHMECTICH clIOVII VIM -Voveg


gdVI:101100,1 SHEd IOVVH4dOELLH011 AtOdlIE OLIOHOHHIOX `kredH 0 Rocky H -11f0H

ILL1110141

.891
Ilatum
.691

t,191
14

(9M) i

dn a Er

`SHSIISIr SHIM&

VMd):( c1138h vle03

.`xnaoSd

g 1'iO3B. LdtIdEVOL100,1 Iavaiggrelmdu ac1,11111VMO 00HOH 01100 `naJnandaa aaluovauttvicadu EHIMBH014 Ed0J, II OH 41Mh011f1111 Op a JSdlio `ricIngy H.L HEH OHO OMHEOH H3.1,1,H3OHI0
Ly91) (ggyL) 814 VHhOMOPI

due Hire

dMil

eoreda

ou
'ff0110H

(Ma

dire HMO
livemudew

1403H
VII

SAWN eVid13 LIff SHE11d1411 011'03

'IdEHOH30,1 SHM LOSICVH1 -WHOEI '0H8Vdria ve aodoloa JavhSvou LO 0.10H

"Moat

www.dacoromanica.ro

ILT

(391;

(ggyL)

`OHHILLHEHIIHD Onent OnnIfIN9 01tHintatt EHHIld0Enf 'llenita H 90 Sano room Hure. orno g0118C1 o NFLIMHIPTItOW IMOV0d9 VII `911HolL3Ha 90I1119ICIISH Ilden0II30,1 ea 909 -dvoco, xmao xruoroa H g x1qd9otl aerrox
Stiodun V Sene S1111'110E( a aneo 'anotedeleup orSaaeaemewoo yraracm9 no9vrremd1no xmoSd1f aameeed y s!, (ggyt) i nciredue 9 adartonooj Altea LLOMnitd9ILLVOII SJOHLOX ene 'enea ON11119INISH S eadooadd Sdare0j, Se9Stt Urntoktoun Irg3 IIMILLOJ H ILL3Bh age9SeSx xaoSd1/

a arreduB

't

prools

sdettonooj Arad leattacclearktou

ga

L-91;

(9ZI,L) J

HICOdne

'9

N3OH

ndettOn00,1

Sifej Leatladeao.ttou

~e

arreo l'Humoral; o HPIEd080

worrheauHa avda 9L-E 0,9y (9ZTL) LI IfIrOdne '8 prooEf adatronooi Arrea Lavliacclarraltou Spramarl9 Sdemolia adamar; SHoemedll :enea 'Hatainerrex 'Havatraa, Salmo:aran -o90
HillenHEInIf9141

ta

cppy

(9gyc)

Li

urredut

ndekt0II343j Se'ed IOSItent SHHIld0Eni MIAMI

ni.3th '11119193111Sa 01III1203 `110110ffdrinOin enea HIMOladLIN H `ILLMOW803-1 S111110IfOn 'ILLMOIrehdSH LITHEIOU011 HI191111IIII010 en 'ELL9d0D SI:111110MM `moraeruedg
'01111,LOUHDI

euej, airainSir en

enSneaogSt. 'aoldll
'VEDIL03-1

HII9helfilCa
`VH031ta
'8

'IllnitHylfen

SHHEIOUOII

On93 'HIIHOItHLIFIed `ILLIII9M103-1 SIIHEIOnOn Enea

mreaeoadll en

en `IIIIHUI3It 'Iroaramedu HIlit0989d H


9LI
010HII0PLEtH
(ggyt)

'lluehaadH Sanaorrou 'Boonecom 'arreilova

413-eh

enea

lin1101.1141410d

o urradug
LI

rions
eu

ciduvon3oi

slud

aavlbadeamliou

OHINIHICW 0If90 ILLIEIOhdea 3 HOVOCI9mquhnuqirew

SeWedH H ethairao `ILLMObLIdSffil

oredir
(9gIL)

LLI

Sr:aleada Sitettd911 Oh:MINO HII0nIHdejAt '9ILendFlffeu es 00dOLOn xprol9oli BHOH

BItedlle 8

rdaVonood

Sitad

LaSirvat

,L9131aSUOII .LO

SwoHarrea ()den g

sLI L1;9y (9m) .1 dua a are `gi, Nools adBrtouooj Sn'ad lealiatdearktou Swodooa SaRcp000r SaoH SLuirrorora aLoari pornrhooa a arreo ILLMOdOLlinfj PICni0d9 Et H'LL3S `NILLSll aNIIITOINISH es 09I xrmad9adeo aodereo S mago RIEted `NitI0j, PTIOOdES3 NINTO1 -ed000nH
8LI xavliatcleal
t1;91;

(9ZE,}

urradire `ty
1ItS9Sd
in

1433Er

SWOHVILMEI SH1111410,13

oe

9119i1C

snxu -ton ndetiOU001 Sited aawarow aSIIMA011 Mil:tener-10H


gdalionooj SINd owelfatdeao.liou
914I11191tSUOII LO

HIIII9OnOff

OJOHO190,Id0 goredx o
LIgy (9ZIL)

Butrwomew ramacnrea

081

OnfalinT01101114314II OiLLent0991{ 1110eh vreo VHHHICOLD EIOne8H elf93 mreHithOlf0j, en

,1 dnu aire

'ty rroois
IIII9dSed

en `IllidSj,

enildEfej

aLSdll
advVonood Aliad zeartacclaaolion
0,10HOSIthIf9a)

18I

L1;9I

Swamtnqg SPIONHICOU Scicrelea ninnted.I0IIHEI a arreo warrar ea 0Ly aodereo. S eadoomdi araexEda

(9m) ,1 miradora

'ty mools

(nenemili

'Bada -uSa

ggi
Orlan

`9y EICCDOJOIr SLISE itHWHIIIST ifFillh111141relffi


(ggyL)

(my

o arrocina

rions

adalionood Slied xentbaclaaltrou ttod9 ea 'aISed entino oiodwo Eaeeido

'Ny nclMionaoj Seed J.0e)ned011111011 (9ZTL) r arredny '91; usools ONHHOluCILVII Off NORFLOILLOdUYI Smonnratt SiIHEIdOEnt 0>I9dit 0311 EINIIHVE[OValfaVEIS 'enea Hnit 'arnmerruSx HWErdeVOII30,1 91111Eterntd9ELIS H no vhS9dea J.OEVOdII -dNII gg9IL191> <oor Lucecilla '91 143311 S9BIteti lillettd0H 010E13 aSIIHIm1011 aireo HHOfillH9d9a ea ntEMOIL" H oSEI0d0}1 'ill931h119

esi

tsi

www.dacoromanica.ro

X1

98I 191
98I
Strect
LT9i>

(9Z1L)

Bracing `9y rioog


HHOLLOIleff

XcleaCaSiro SE111113a 1113Bh 81100

endwo `emare9irv caurrallegdani `liadeleire `alainirv


'<OZ

gdettonood Sired .teetratdamillon

`mineItee, `tuanoirbut

111.111011/Ch H

isireclue 8191-0Z Li exdvi%


XI1S11811O8a 141.38h 1100

N00H

.1(18)101130,1

108)10Ed0ELL1/011 SHI1HdOE0f

`mama `maned '1fI111011110I0 'I1.L111011Shedff 'HIlett0111 HUMID `IIIIII0cLaltSa -Seirsiaw `mom 1311110110110040)1 8H OVEINIFla 0 elinfiroo vandomail 'LST airedne yy gdeVouooj Saud -1fo11 t6191LI91> SZ91EZ91 Ieetfaideaz Xdareoj, eihe9doH 11108h WII30111011 a X8I103 `kurnaimoj, canlleallex 4031111111811U
HIHRISHD H 11110011S9d8ff

`reurnaLoa laliaaeckpoD

-agar'

881 caleVonooi Sred aavarieuandu SamsliedS (9y1L) LI 11110d118 08 ndoell ea q.LeanaldeVX Etotroxott ffomauriasepzedett `NhH11.1110Yi 8 141E1t0111 OH -Limeclu %moan storm% 1111 eamagrai% onaaedeaurill admovilopi 681 L191 (ML) 111101188 'OC If 3 3 N qdattonood SIied zavanevaadu 1101011811 8H NdIllff OH clI8EI1'IV8E3190 xraloolleda y 1103 odoatiewisll 'aeda 103111E1d093
xalireaceirreaudu Xvioalredeninll oldruovaom

'06I
0ICI1113811 113

L191

oalga

mniej,

HEN Z 11315 gdelionood Sava IaelOadea,Ltton -01iE rmeD a xvoog Shawl) taanliedamnia U 011h9.L00141 `NOOff %WEIL -.cameo

161 [MI (9gIL) .1 N331j cidelionooj Stec' leetraKimiatou Spimiodbzedeoa.usu oidnovuopi ecietteej, `eiradoW mobietrallioxes a 0911CIII 3 1108118W 11 OJO 'artremeeed SHHE1011on 81103 119d1'ID BH Seraeg

g6I
H111111;81f011

11111110181101t .1314110d011

0E03

86T

a.oigam.areieVaao 0 'PM, 11831 11HIEHIP19 cD81811 ALL14111SIf 118.1.01011118H tH 8110j1 H OJO gauourio EH `muneoaaH 0,1,h 11110 HI1Bc1.0 0.10 401142108 011 paewada 881.3,189 a ourreirea o pzedelionood 140H84)013

'HIM ealaeaceirtteamdu SWOHOHHhed OldrILLOBHOW 111t1f3Bfl 1,11SELSa my> <.1 Belt '9 a 11.&1198

wow II 3 3 14 (9Z1,L) Yd'Ol1011301 Slfed 108101881111d11 11018.1S110 XHH3d1109 1103 811 '0d130111r 11 HOH31100.11:10 '88N OH 411H011011309
H SHHIVHOff

't

16I
edvadva

1 L19 (SZIL) men '8 H ea `maga.ed9 euszelf e98ire3id1an

Nools

Sciliam

cidelionood /flied Jaeliacdeialiou


111.111011H8)1

lama

96I
96I
Heda

619y (9gIL)
11

L1

118W E3

13111HIIIV 101E11HH011190

map
Hey/

HdOILOV 811011 8110ff EH

111010)/

1411111U0EI U

zunairexeD va &ammo `exelfcloH

eaSaell

rnianedj
Sc1011I3HEI

L191 (9U1L) .1

L1100111149 X110111111011

odmioaehSD lifeda eoaaaruSa X amiSaa eaviiillieirej, ell vino `olareed31 oioviouSuova

'6 B. 3 0 .1d81t01100j Stf8a LOVitHfclOELLVOU edeoaall Smaneedu 04,1,30WOH 11 01100 '11H0IHOH88X

%GI t191 (9Z/4) I 118/11 HOff H81.1111, 811 imehoitedio 0 HWIP1110HFI0 arasandomaIi eaquq.Led9 Lealiodil ve aodervI Soon 0111-I8H0F' H guinea 811 -drIVeN fhleat (Hue& %Loeb Naaaoffon vireo thealdialtew 861 (Ma L1 HER 'Z1 r133ff qdvItouood &fed 1,9.M:bedew,liou O1le8L101010/V13H11 OHI8H1090ff 01103 'manna EH 11111HCIIHt oamoSeirdnx `Ereda 3 -4110R1

HWEII1fl1 H 01103 HHOCIARD 3

modes 8H

www.dacoromanica.ro

H101111fft

IX.'
'661 8191L191> .1./ < vs 31 aodairsI nracnisnirsa ()Joao
1311

us '31

41.3Vh M10014011

aoaLox assodj n aimeuwire aasItodu a nmennuall `SuSnmik San reffew

111111011111t0H

H 3 3N '00Z 8I91LI91> <%11 11.e BBNIVX B ovirendriu pureliSD irSxmik maraisseslidu 41tellOVS/10) B Pre4)BICa HEMB clIliffeI30 a 00H011 nvanti AdLIIBLV BB 'n,unexaoH

joy, 9f9TLI9I> JJ < BB 'LT io3jf /1B14113X H 9-mandril' isavhSD -Bdu mesarsesn weserSnor u wstpsIea ure.nqti unamoo a goner( ag,nsh oninsdInviS)/ vrivcDa,tp
H 0 143 *goy (9ZIL) .1 BBN 8f adV5/01100J Sred AavVacdosaoil SdInviSif vascpas,lli `sasarni oaoanaunSn L pnreamSD sae omiaz if '11a-eared,' (minor

nosdnv nnxsusaCR

80a

4191 (93IL)
OS&

IIILX

#1010111SX II0H3B110

nerPodJmN -REO

gnsntraa nmuloatt SclinnSly BOJ rituSn .onsuonoan aonnaredionna `J.aSai.osiraa.ett a nrukx ea murex virSnudIr S -earn amain sionvarea vnnadoar noodeq n xnaScIr 't03 L191 (93IL) N 'og pH iso tenurelloH ario 'onoreda.ell affeVodu mod -es 09 aodavra, 91 xrinsuame 00/11.0BhL a `nwentier -nswod Snandoatt Sdampatf
(mono

nsdn
O

90Z
oontisz

819TL101>
I1uRmaIq
1414111111011

5Z91EZ91
11

wen o3

sdslionoej

SI-Ltd

-ron

ao-ettneclaam HERIB XHBLITeS0110H ORB

Olnall1tf0/1014.301111

`ShonSir Konntantteren

140111111dOilt

osusgetteH

903 II9L (9ZIL) 13B/4 1Z -Noou `szoymdd irennvrisa naderonooj oxmenovi aeung But unuoinviasoa munavma9 en Eaonsod SweinaN9 Spirexdrin

mmoonadx
'LOZ

(93IG)

E'en

'may
'tz

a 0911{111 3 010111dIBII '11HOSe3lida ar11111014.1r011 icu 01I oinoadmt

`sonenv

133.&14013113VOXVH

sdvitonood Sred SevItitdatiaton Snaoados, B '11,L0dis3-1 3 vi,oeva Bur $101401t a latea sdsifonood Arad x.eslinalaaIlion
L BIradC11111 ENHHOdniiir R

80Z
edsonnH
XILISdT1

(93IL)
S110031Cedll
MOVE%

HVN
VICO3

H NO3

maarnemex

ON111101111S11

605

(93IL)

LI

131314

anew

B111111111Bh

xdow
S,L

0111314Id

ivaog clettoupod Ired zaermdeaa,ron n ae acti,oao annnv- relissd xli in n sonnaltedaonna


S140113HMIC

'g

OTZ

t9

orsintoenow on
0,10H1ON1311 .1:M61

(S3IL) Saodo,Lo

B 93 sdsronooj Sred zasIturdaaLLIfort astindIong gzoss nrwas a aualiadu

'111,111allert

L191 (9tft) ..1 ISBN '93 au rio gdslionood Sted wersidaluton uotteed Imo It aommitsclionna istmay n ea iscia.oao `rinniakto man( xnad-exsn rulow

313 LI9T (NIL) Hs '63 CI, *JELL giniona.Lodj, sloodui,o -nisch.nwSV on o wosSairom 31,u nwEavadrin stdaaa,ron later Sdareoj, SirSmodj ca 11111101110,10W aS111111101 aim `nassarnoaow oannairuSH se sy xmandoadao aodanti S `namnovg ndahor "Manna L191 19gIL) usn os Ef 1433 sdsVoilood Stec! aaurnsdaaaon anuo n nnedlonej, .en sannlaunw SwonoacinPzondt ofdruossow VIM madinentSdt sm. mnronociamn -nlosny oionoSeirdmx 'isedn aNaneuodstt no,Ledimor Kosnoclio es ono Eveurd SPIOliffIrell S111111,31faL0011 SIVHd0a 01X11110BillOttaa nesnocho SWINSO

www.dacoromanica.ro

LXII

rocnogapa Pagy nownepnigaeT 1617 (7125) r. mug 30, II c Aparommpnemomy monacmpio cum Ammillinnm na Hpre H cenmille Bmpcameurrm y Hapmemmina, ,IlopOXORCHOPO Ivan, gap0BaHlnle J101'0(liaT0m CTpowiem, Eia6paume
HOTOM Tocnogapem IHTecliamom Tomma. MHTp0H031HT AnacTaeme nhinnaTma rocnogapio

200 yrm. rocnogapa llpmmaaaraaeT Pagy 1617 (7125) r. m an 31, HccH. Gunwemy gsopmmicy reopre oTmemiesam nomeeme 6Lisinero inicTmepa Iimmoapa OT
cena Xacmaillenn.

1617 (7125) r. man 31. Mapmo Ha HocTeuiTm , non Heiimlla u gpyrme Juiga camgeTenacmyloT, /ITO Awn. Mllicana 3amclimpa npogana ea 14 Tanepon flito6y
csoe nomecTae 13 cene Xmllotna. 1617 (7125) r. H ioug

2, H c

roemogapa Pagy

lloirraepnigaer

gparomipmcmomy momacTupio 8 cemelleTs nmram, gapOrtaliFITAX HOHORHLIM J1010(DaTOM JIyuynom CTpotitiem.

218, 1617 (7125) r. x1011/1 2. rocllogapa Pagy nooTsepaigaeT Homainmo , maw norocliaTa CTpostia, cena Hsainmatim , Bepxmme neural H Ilimmmee 011earrx , Bopacemm ii HeamlleuiTm, nmsyrinemmie ea 400 sonoTarx y llocTenammia BepEaTa.

1617 (7125) r.

111011H

3,

51 c

rocllogaps Pagy nowsepiiaer

6annuemy neanutomy gnopinficy Haga6a14mo pOCIIHCTI4 46yROBH/1 Ha* B npejenax can Cymmesey, raypinia, Mapsmna, MaptiemTm H Xpmmeurrm , o6pa6oTaillnle xpenocmaumm,
nairallama H naemnsimm 3110AbMH.

1617 (7125) r. 010H51 3, IT c Toellogapa Pagy noeTanonnneT, MT061.1 IIITO(Da/1 Ha BaXHLI HJIaTHil manorm C cenom Baxmoil, a HO o Mal-111111HeHITH.
1617 (7125) F. HIO 1151 6, CyrlaBa. CHMHOH H r.nmropqa gennT c CTeglio m Milepaa CB010 tram cena JIHTeHH, ocTainuysacn OT pogirreneti.

1617 (7125) r. H1OHH 14. rocnogapa Pagy nogTseplligaeT tiacTb BOTqHIThI B cene BOHHH Hnoe Ha B011,1HHOHITH, maxognilleticm B Tnis6e e ee 6paTom HaTpammy Caphira Ha Ilonmanm <1617-1620 rr. > H 10 H 1.1 24, .11 c c Beinin norodkaT Nara u
seammutt gsopinut Hinioapa llpmicaausaioT Case H Halm 113 Bopseurrm oTmenienaTa
=Lamm BOTYHHLI B 110eITH, npiniagnemiannie Toagepy MamnaTy OT qaCTeff HeTpmna

1617 (7125) r.

H1OHH

26, H cc

roellogapa Pally llogTsepmigaer

nenumomy mamanapy Manxotim gom B fIccax , gaposannuil Hsgommelt, merlon Pomona.

1617 (7125) r. H1OHH 30, FI c rocllogaps Pally nognispingaeT Cope, gogepm Toagepa rpoaa, nacTm BOTI11$11 B AnescainTm H :15palltirim , abroTnue rpamom na moTopme 61,1JIH repaimi Torga, Roma paarpa6m3im ace ero mmyineerso.
1617 (7125) r. 1o31m6 2, Boehm Tocllogapa PanyllograermigaeT ranaTcmomy momacTilpio cena IImagerim H 11.11011H, XLipaayemoro }Tan, e oaepamm H menLumnamm.

1617 (7125) r. RIOnE 2, Hoc rocuogapa Pagy yllonnomaximsaeT ranaTcmitli momacTupa co6pam rao6u 11 gymery6mnia CO seex CBOHX cen.

1617 (7125) r. Hiong 2.


H

rocuogapa Pally nounepimgaeT ranaTemomy

MonacTupio cena B0p0130111TH, MHROHJIMITH, 1131011H, RLIpCTellITH, BeJ1,10MTH,

1617 (7125) r. MONA 2, Hccu. rocnogapa Pagy llogTsepnigaem micamosogirrenio Ayminpy nomecTae- H cene TogepemTm na Bacnye , xyllnemmoe ea 27 Tanepon y Bpamna Yinypene

www.dacoromanica.ro

LXIII

rocuogaps PaAy nognepncgaer 1617 (7125) r. 'man 3, HCCLI. monacTupro CB. Canm B Hecax pm6mati npyg B cene Fyn:Fallen If upano o6eperan. ero
OT nitwit 113 BFITONTBIIITH.

ioiii 3, Hccar. rocnogapb ,Pagy TrogTnermgaeT 1617 (7125) r. mynannce 6urnnero apmama Manpn, naxognmetten B Tim;6e e 10paumo Apara, ceno
BOBOWHIH1111, XOTIIIICHOTO 'Tan.

1617 (7125) r. MIORFI 8, He cu. rocuogapr7 Pagy nogrnepatgaer naxaparmy Home Bymoxy 2 utpe6nn o npenocrnumn H Thomaim B cene Xbraneurrn, Cymanemoro mpan, nynnennbre aa 60 nett y mnynon ,Aparamana. 1617 (7125) r. 14103114 8, Hem. rocnogapr. Pagy paaGnpaeT paenpro mensgy nonom Mnxarmom 113 Hammom i monaxamn monacTsrpm Punma na-sa napoma .na Cepere H HaanatmeT epon TRH JIBK11 cimgerenen go Tpemero pm nocne npernemm,
<1617 r. H1071 SI 8-1618 r. nun apn 6>. PerneTp npnenumbrx, noTopme npncnraror, WO non <Mnxarrn> a Harman! He npoganan nomeermi xarmarry Bannna.

1617 (7125) r. RIORH 10, HCcLI. rocnogapb Pay noirrnepngaer HacTe nynneurroe aa 8 cepe6pFtnumx Tazepos mecTo gna nacerm B6yrionnnme Aonnum Harm, a Bupnage. 1617 (7125) r. 141031g 11, ficebr. rocnogaps Pagy nognsepnigaer MecTo pmmonacTbrpa en. OnycPprra Topronom npegeneo, rroureprnonarmoe nonom Maxyiro 143 mecTema Ceper.

1617 (7125) r. n roan 12, fIcem. rocnogapb Pagy nowsepmgaer necrcomy Motfacrupto CR. Canbr rrepnona B Hornapu, BbreTpoermyro crapbrm nbrrarrom

&lane.
1617 (7125) r. BIOBR 12, 51 c rocnogaprz. Pay nogTnepurgaer 6bumemy eTapocTe Ormyary 10paumormny tracTu nomeend xyrraelmbre B cenax Bo7 6eurrn, 3acTamm, Toampn, BOFIBMIK 14 Ha6eurrn.
1617 (7125) r. TIMBH 13, 3:Teem. Tocuogapb Pagy nownepng,aer Bncepunancnomy monacrupro ceno Tpoilgy, Hnmennoro 'Tan, e
<1617 r. 1618 r.> uiojig 14. Mapna, gotn, rocnogapn HeTpe noenurnaeT monacTupr. ramma c cenom Cnopynom ranaTenomy monacirmpro, wrwropom

noroporo 6br3I ee men.


ar e p e. 1617 (7125) r. 1410J114 16, B rocrrogapb Pagy nognepargaeT Tpommoe ceno Encepkniancnemy monacTbrpro, naxogargemyen B TantGe e Anoprumom rnoTu Epemmett.

1617 (7125) r. manaer cena monacTupn


Maimaynn.

14103114

18, preen.

Ihrpnana6 Opreena paamence-

Tpa6yaran14 Ha PayTe, ORCHHTIDI na AueeTpe

rocnogapa Pagy nownepmgaeT Encepn<1617-1618 rr.> 11103151 20. naneKomy monacTrapro ceno Honmenrrn Ra Hpanay, Hmmennoro npan.

1617 (7125) r. anrycT a 10, Hccu.

Bennunit noroepaT Dunn um-

TBepwkaeT norocDaTy Herpe, curry Tomrua, macTb cena Xaneurrn, Aopoxo6cmoro }Tan, Rynaenvio y Aparywg AnvAarcoe H ee pogemetimmoB.

www.dacoromanica.ro

LTV

1617 (7125) r. asrycTa 15, IiiisapH.


ea 50 cepe6pnmax Tanepoa y Aim rIponon.

rocnogapb Pay nousepnc-

AasT TpeTbemy norcobaTy Zyny nnTym tiacTb cena MeomiaynH Ha PoyTe, Hyrineiinyxo
rocrrogapr. Pagy 1617 (7125) r. asrycTa 17, IIHeTpoc y HogTHepasgaeT seamiomy xamapy HoHainHo gam, cena AymeinTH, Hynnemiyio ea 52 cepe6pmnax Tanepa y FIcaHa IlHopTa. Mena rmipHa3ia6a lipHcTima 1617 (7125) r. anrycTa 19, Recta. csHgeTenbcTsyeT, IT0 nonyoHna OT rpHrope H8 Bintmossna 18 yrir (30 Tampon) so
ceno 119JITHHHIU.

<1619 r. no cn e as r y cT a 19> XOTHH.

}Rena impHana6a Hint-

nonyoHna 50 Tanepos OT rpHrope n Thanasa ea npogamme cTlina csngeTenbcTsyeT, ceno 113JITHH14HI C Tem, tiTo noance 6ygeT sbinnatieHa li ocTasmaHca cymma.

1617 (7125) r. asrycTa 20, FIccia.


moHacTupio.

rocnogapb Pagy npnitanrsaeT

CacHa H mapHana6am HHMHa OCT8HHTb B noHoe Jura, Haausaemme IloanHa Palma, ROTOpbIMH OH snagmoT Hesait0HHO H HOTOVIO npHHagnentaT CeityncHomy

Bill) nag. Bizapnagcmie ypiwuniu 20, 1617 (7125) r. as r ycT a &cline Taamatni H rmiropme goxommii C monTysom H 12 maprapnmH nonTsepnigaioT
IioncTaHTHHy, chmy rimpHana6a Hpenyna, oacTb cena Moxopianii, HynneHHylo y Illaprie,

cuna Toagepa Boma.

251. <1617 r. cenTa6pn 1 1618 r. asrycTa 31> 7126. rocuogapb Pay nonTsepnigaeT BacHne Byoymy n ero 6paTbam, CMHOBBHM gsoprimia Byoyma, nacTH cena ranemeniTH, Ha PaHaTay, H AgmogcHom Hpae, c mecTama Ann 2 menbmin, Hynnemmie y cbmosett mapHana6a AaHry Xypn, a Tame Hymnal ita cena XopM9IIITH, HalleIIITH H 14310TBHITH.

<1617 r. ceHTH6pn 1 1618 r. asrycTa 31> 7126. rocnogapb Pagy nopyoaeT 6bismemy Homricy Hop= gocTamim o6paTno 6eniasunix 118 ero cena
Honcbomemi Hpenoculinc.

1617 (7126) r. ceHTH6pH 4, .FI cu.!.

rocnogapb Pagy nowsepicRaeT

Heniniomy geopmmy linHoapa tiacTH cen BHH8HH n BanocnrieniTH, Ha CmHne, Hynnes-

rule ea 50 yrii y ilrHaTa. 1617 (7126) r., ceHTH6pa 15, IIIenTHmiloanH.

rocnogapb Pay

nowsepnigaeT HHCLMOBOAHTeHIO Aymwrpy BOTIIHHy Toma B cene HeroeniTH ssamen


aepHa, HOTOphIM Toma BOCHOnb308831CF1 BMOCTO CO CBOHMH CLIBOBLHMH.

1617 (7126) r. c en TH6pn 26, FIcciA. rocnogapb Pay negTsepnigaeT nHcbmosogHTemo gymirrpy, Haxognmemycn B TmH6e c Toms H ero CHHOBbBlitH, qacTa cena HeroemTH, an HaH OBH sa6panti y Hero 40 Twit, 2 6otnui mina H septic,

nora B cTpany npHinoll amoi ai BCH cTpaHa 6eniana B neca.

1617 (7126) r. oHTH6pn 10, flccm. rocnogapb Pay npHHaameaeT Heomuim HaTacjoam BaHay HocnperrnTcTsosam ?mile cbma Anrena 31yrry 6ecrioziomb
6bismero cTapocTy 0Hoyna I0panniosHoa 3-ea siniorpagninia, Hynneimoro 6usumai gsopiiiiHom Opsinynom ea 240 yrx y AHrena.

1617 (7126) r. oHTH5pn 12. rocnogaps Pay nogTsepnigaeT 0Hoyny I0pauniosugy soropmy II onyx ero Hpenocnibrx na cena CyoascHoro pan,
Tem liTo6ta 10painHo ;:kpaxia He en mniaHoro oTHomeinin u ero HpenocTimm.

www.dacoromanica.ro

LXV

1617 (7126) r. oRTa6pH 14, FICCIA. rocnogapb Pagy nowsepHtHaeT moHacTbipio CB. Calm' cena BalAeHH H HapayneinTH, PomaRcHoro 'Taff, nomepTsosaHrocnogapb PaHy noHTsepmgam HumHomy HsopHmHy HHHoapa ceno 10pliat11 Ha Ho6onTe, CopoRcHoro HpaH, 'spinal'Hoe ea 500 Tanepos y mapHa3Ia6a AneHcampa MycTnHa.
rocnogapb Pagy oeHo6oHigaeT 1617 (7126) r. oHTH6pH 18, Hccu. Ha 3 raga OT HoHaTett Hcex cenFugmxca H cene Maim, CopoRcHoro Hpan, upmnaHneatamnem noHogHomy HlicTHeptunty 3oTa.

Jlynynom AparoTa H Tomepom OpaHra. 1617 (7126) r. oHTH6pn 15, FICCIA.

1617 (7126) r. oHTH6pa 20, Aopoxoft.

TygocHe H

gotzepa PomaHa HyHopsayna, npogaloT senintomy --gsopmfily Himoapa H TygocHe ea 600 cepe6pmmrx Tanepos ceno HyHopeHR H nonosnlly centnga JloeniTH, XupnaycHoro xpan. 1617 (7126) r. o HTH6pH 20, Hccia. rocnoHapb Pagy nogTsepHgaeT
Tpememy JiororDaTy Jlyny H ARTHMI10 MaJILHHEIIILIYI 6p0g B cene

rpamoTa

Ha HoToputt 6mna yHpageHa so Hpemn ero orpa6neHma. 1617 (7126) r. oHTH6pH 22. Angpeti 11 HongpH 113 MasanaeniTH iTpmaioT HoHy Xameanyny sa 2 Tanepa memo H sepxilett MiTpe, pagbm e Ilepnynom. 1617 (7126) r. nou6pu 3, Hoch'. rocnogapb Pagy npmHasErsaeT muTHHHam Ha PeHH He Humam y ranaTcHoro monacTbipn pur6Hylo notnamny e oaepa HaDyna, Tan Halt aTa 110IIIJIHHa npHnaHnentana moaacTupio Hs noHos sexy. 1617 (7126) r. Hon6pH 4. TygocHe H MapHaH ynnalmsaioT Hoar,
qmcammnreittcH ea nomecTbem MHHtienyna Hs-ea 76iff1cTsa tienoseHa HX 6pamfmns, nowt117BLIIIIMH nomecTbe.

1617 (7126) r. HoH6pn 10, Recta.


1617 (7126) r. HoH6pn 11,
cci.i.

rocnogapb Pagy noHTsepncHaeT

HaTati)y HeTpHHa qaCTI, BOTIIHHIJ B cene amopHHTemTH, HaposanHylo Aracluteft Ha II0MHnoseHlle ee ;gum.

rocnogapb PaHy nowsepntgaeT

meammgy MapRO Ha HJrnmiecmTui B HJIHHIPIaIIITH.

1617 (7126) r. H0116p11 14, Hecw. rocnoHapb PaHy np0HasusaeT ranagmm nupHana6am H samemam gam Ho6paTeHomy monacTbipio Belo pu6y, no2maHBY10 RX J110AbMFI B osepe Beneyne H Ha HpyTe, ssepx Ho TpHcpeurru.

1617 (7126) r. Hon6pH 18, ficcbi.

rocnoHapb PaHy rmateT mapHa-

na6am HamHa, tiT06b1 01114 aacTasHaH Jlynyna ms YpexeHn sugam ypHHHHxy ma HumnyJlynra Tomepy Ay6ay Hynxiyio Ha ero qacTH BOTLIHREI B Awranenum.

1617 (7126) r. HoH6pH 22. rocnoHapb Pagy noHTsepmgaeT cnaTaPY CHmHoHy H ero 6pamy cnaTapy ,gammaHy/tiacTb cena Bepxuee IIHnuptleHH, OpreescHoro 11Hneptilly. Rpm, HynnenHylo ea 62 Tanepa y gogepa ByagyraHa AMA, BH3NRIel

1617 (7126) r. HoH6pH 28, Flecia. rocnogapb PaHy npuHasusaeT anpogy ma Honeurru Jlyny paccnegosaTb pacuplo meaty anpogom AHApeem C nonom roinvi -11 caBoft 113 HHCTOpellif Ha-ea y6mToro genoBeHa, HoToptatt 6bin HaflAeli B
npeHenax MalDifellITOB.

1617 (7126) r. HeHa6pn 7.


AnemcamApom H rocnogapem CTe(baHom.

IloHasanna, gaHRble niogbmil Oprees-

CHoro Rpm OTHOCHIVII.H0 MaJIBHHEIHOF0 6p0):ka cena Matmay4H, HoTophitt npHHaHne-

man llopocatin H ero 6pamilm c Tex Hop Hatt aTO ceno 6bino aaceneHo rocnoHapem

V .293

www.dacoromanica.ro

LXVI

278. 1617 (7126) r. getia6pn 9, Hecht. rocnogaph Pagy npnuaahntaeT 1111H0BIlgnahl Hfimegnoro upan RO Tporam cennige EntTpxrticoro moHacThipa, nOT0p00 aanneano co cTpaineit, Tau RaR Tam HeT Hnuoro.

1617 (7126) r. gexa6pn 9, Bocal.


pnon B cene C0JIT3IIMITII, HCCROF0 upan.

l'ocnogaph Pagy nonTnernicgaeT

lipueTnne, mena nouoitHoro nupuana6a Eyayna, nniforpaginuin, 1;p:inanime y 3axa-

1617 (7126) r. g e tia6pn 15, flechi. rocnogaph Pagy nogTnepnigaeT xamapainy Halla nacTn nomecThn HeTplimanenrrx, ilynnentme aa 80 BeHrepeunx aonoThIX y ranroptin H ero 6paThen.

1617 (7126) r. geua6pa 21, noca'. rocriogaph Pagy nosiTnepnigaeT Bentutomy gnopinuty Hnuoapa 12 do anq BHHorpaHIf R B HoTHapn, Itynaeamae aa 500
80a0TbIX y Hopgaue, cima 66nunero pamema Cena.

1617 (7126) r. getia6pa 24, Recia.

rocnotiaph Pagy cynnT anpoga

Toma 113 MHX3HJIaBleHn C flerpi n ero snoghlai ma-aa 4CTOJI60B, Haxognignxesi B AB)./C

cenax Ha Hannape, Coponcitoro Jipan, meHigy 'Torren= n Mnxam.nanieHn, BLIHOCH


npnronop B rionbay TOMIA, uoTophilk npncitran c 24 IINICFDRHIAMIL

16118 (7126) r. annapn 8.

Hhipuana6 Angpen CTaHnenantin npogaeT

nocTenhruniy Tome n ero 6paTy 11w:tau"' cumule Ha Hpailay, Hnmegitoro Hpan.

1618 (7126) r. annapn 10. rocnogaph Pagy itoitTneptigaeT romopcuomy mollacmipio nava' cena fkepgcua, gaponamme HoHannio Crponnem.
1618 (7126) r. RuBapH 11, $1cc.i.
HeRynaio n ero snognm, Haxogirignmyen B Tnnt6e C cesio Mongolia.

rocriogaph Pagy nogTnepacgaeT nnro3 n ero rinemsunuutom BacHne,

rocnogaph Pagy nogntepsuitaeT Jlyny, Haxonsugemycn B Tnnt6e c Pomanom, Toagepom H ero noroiDaTy posteTnummiamn, menhannimit 6p0 B MagyltanlAn.
TpeThemy

1618 (7126) r. Hunapn 14, Hcem.

1618 (7126) r. finnapti 19, Opreen, rocnogaph Pagy ynonHomaxnutaeT monacThiph Phinnua aanyugara cima manan' B cene OCTHJIHn, Opreenctioro upan.

1618 (7126) r. nrinapH 28, Recia. rocnogaph Pagy nonTitepHigaeT YPRIXIIHKY lInTpti Tome H ero 6paTy aripogy Hormatie ceninge Haynnaeurin Ha Hpainnte,
Hamegitoro upan.

1618 (7126) r. stanapn 30, ficchi.


cena Pan, Bacayitcuoro oupyra.

BaTary HeTpe Ilexany tiyanina Ha culmine CTpDX0OMTH,

rocnogaph Pagy nonTnepittgaer acm cena Mapagen li nacTh

1618 (7126) r. cPenpann 1, Hecht.


11110 nm BO npemetia rocnogapn Epemnn MornaLt.

focnogaph Pagy nogrneptigaeT

Etnimy tlaCTb BOT/1141111 B cene Moronieumn H HOHOBHIly Meamixtmoro 6poga,

1618 (7126 ) r. dsenpann 8, necia. l'ocnogaph Pagy noirrnepHigaeT Bennuomy itnopHnuyHrncoapaKyrrian Ha llama cen BaJlaCHHOMTH n Bluiatin Ha Chame, TyTonctioro upan.

1618 (7126) r. thenpana 9, necia. rocnogaph Pagy ocno6ontnaeT oT mes. o6naaTenheTn suogeft, uoTopme nocesurren B cno6oge Haorni, Xhipnayeuoro upan, npnHagnentanteit ranaTeitomy moHacriapio.
www.dacoromanica.ro

883 8191 (9ZIL) 'a Buedaa(f) `91 rfooly advlionood &Ltd J.weIticdoculiou Swoasactr. S.Yetboaoir SLISJI V; 1hH18111 VHHHVecLIOHH1 g mu.Sx -ea limos 'Ind:nu:IV arxwaaauSw Ha mg aodauva, S vuou virSullaH ogy 8y91 (gut) -a ilredaocfl '91 H 3 14 .1d81(01100,1 Saud iovitaidaa,y):Cou Saohnudsreu SdOICHEI =Eh Nh1thJO8 a X-81190 nliSenlioo H `8111f93011011 0.1011311H1OX `8Scl110 OFIHHOHEISH 11VH13111f9DL rmairo 063 8y9y Out) L1 41 duo hirn 'g 'MOH qd81101100,1 Sited ,tavarieuxudu RIBHHILLI'M PIECOLLSO 11 8113111111 911 '11131139/Hdll XFIIII90119dH 0.10H0r8c190ll Hdf11318110111 w 011 andw9va S XHH a.OHD vo XUJLthL goVour w ow,ddit vrroo
T6g
8y9y (9zyt) 8y9y (9zyt)

j
LT

wirdaei
wavdaotb
01111181[14d18,1

`zy o,r.mllsioadri,j,
01CO3

ElfILIOR LaSirem SHOH9311 01dr:1108110N VHHIfta

cideit01130,1 IfIldEfej `ItS129X oiowowodoD -*H8d/1

y6g
LOBV0d11

S11100110 SHHILL90d11

aodouel `ragrumwavu C65 819.1 (981L) wirvdao(1) 'tg mooEr adstrouood Sited zovttwoleasatou Xdohpaurellow Suwedly 1110Bh 14111111.L08 11 11I1110h11144 ii 'oLirxn oaoxodSaanutdiayi `Hvda oruluauuSx L 811820dd H WwwdeRt t8g 8y9y (9zyL) isuedaaci) '9g ;:f O qd'ett01100,1 Sitvd azetrwidea,Laou Sdolieoy eirwyw) `111.9th 01.111110211SH a 91[93 `mmuolimidag osowoNSTrova wedx Sdow,yowa 96g 8y91 (gut) 111111111C0a 4, a d ISICV 9g Le(poanr `13,1HHJ godola

owureuovi 11110dID '8y 'zahwaoudoh 0803 `1111SCH1l118a OJOHCHILLOX `8LISdHO 138 xr:alo.yox 00y HO If14148011 OH 81191110dg 81149.10 131111.10,1,

xecpoaor `owwoody Iecposor IrSIS8J,


1109 811

agelf1108 xvuolfodu vino mmorwwpi 965 8191 (93IL) vxdvw '8 -mooly advItouood &tea zwelbadaa,y1fou 110j imam vlf03 'Emnadliwaill aranahueao H '1111310i1Cd(1) SHHHdOatt

munouSI

H 911.1Sdlt Od1309 4,LOISELLO4HOLOt11113 Oa& 8HHH -Edrf ItHd8V011 011taLlitt011011143811 Vii0(1) 11 On 01101H HHd8W 0199Y1 1121( HHODETI

L65
134:1344.

8y9y (9zyL) J

1111111ISH Bil ELOth vlf00 `11HOIll 0.10/A19C11188811 1111C8Sa H 811

dii

g 8d8V0H00,1 Sred IOVICH1dOILLV011 'monied oaowoSeadNx 'wedu KLOgh n11IrO3

OHIHEdleil

-exdL

HHHredJOHHEI 1lH89HHHD H

Seucliax

.86g 8y91; (9gyt,) vIdv '9 nools cictelionooj Strvd zavsnagewwdu owurewoli 8H winniedej .anclooevd oiduoud "ea-ex 110.1.3th 1341001,1011 &bum goomtosed)1
831

smog*"
66y

worSanyi

CH

HJAHOHHHa

8191 13111IJEOE[ 1118111dB d1/1.39H HVEICIFIll a VOHOHL vxclvw 110111129.1FIV aI018h011tH88 wwwoXereej, waclia,yovuow wwiuoiStrairo :doaoiolf 8dFLIOBHO11 IOVIILLOS 9111111f03 wuahuayoo 1311 `OHHIILOIla 811 WOdO.LOH 11110 ITIOd101411 `14111111801.01 'EMIL WOO a wwnwoonadw. 11 owaSda ONEOHSH RH 111111i0d13011 HPIFIdOLOH 11110 ZSitS9
1305181108411011 `401111011814/11011

(ut) a

HOW' XII wydawo Olf90 11019HELL00 01d1.1.1,08H0W

006 8191 (9Z1L) advliouooj &fed .tovIbucloalWou vIdvpz '8 laooEr 01HOIalioaowq3HF 0111:818090H .1I0Eh VIC93 `11HBDISHa 0.101191181iSD `138dH o0H1101fIliCHEIEE VB yt vcloires. S Rum Vh1:10j Hcatit 111100tr0J, H 0J *U980111.13

108 8191 (98TL) vIdew OHM BHHHdO/Itt Hernia 911/1113,11111111110 -nvarWr


508
SHOH0311

'6
11

iaooy

advIfouood Stud zovibudaaaou

09 SHNO 011131eHOH X1411110d8V011 114HH91t1ISH11

8191 (9ZIL) i vxd'ePi `gy 'MOH dvIionood LtBd zoettwaloaktou na-eD OH03 `wranausdaSH odowoLeudex oulpuovuow aodoa.ox SWO adollar. virvaoazdaswou `1311dty wdelionood vcIxou (oaowodx)

'di

4,9

www.dacoromanica.ro

gog 89y IL) (9g Pi dv v gy gdalformoi Stfua zavIaadatuliou Swam:Iry SIHILINIOdIHR 011013X07911V VIININGTH ae.rrni tog 8191 (9gyL) i w clv v ty Er o o qdvlionooi &tad lavliaalaallion Swoxonexadapag cactruovam ago Stigodj, Slum:aeon ireo vaa9d0 m mdJ. 'runnron en 4110)1dal 'WM landmyr H arSevaaa
8191> <" `9I -1493H qdvIioupoj Stacy Lavtauclealitou -doatt ijauiaiij o1rwe edvoaari OISWIS3.1 01I 01C83 I41191A0I '91,1r090)1ea OJOHOHOdOD SHHH. 'WOW) ILLOVh raa nJdiToRRoeIreH VII OICHNID aim-mac:Lay 'Beds{ gyii firrecp vamitedionna a advaIoll vR avarox virSumnall 908

908 Saascloalf

819y

(9gyt,)

.1

indw

og

noorff

OIN0j, OITIHIL'03 HILITerfahLBH 'CH `Seavd3-1 11 01E11E03 a wonodLieavardigH SIIHHCIOIDHEI

calvitouood> <kiva aavitaaloaltron cuoaliawrsH 'Freda aanareatairrenaciu

adAlao
gdalionood &tad lavtatdasallou
OLIOHOOff gkredsi

Log 8191 (gut) SINONHIfea Suitt:um ONIIIVHOH

i vIdvw
IfJElaj

og

noou

1111h1ISH

'BI120J0d

'eff0}1d011 HIMOLIckh H

gog 8191 (9m) VId dOVOLI30,1 Atd ,LavItmdaalliou wriaoarlo vviShSa licuoacqou a xvIcaa czymamered maramell almaat)idoi o =max oacmoVoisty

avda
608 8191

(9)

LI

yi
H

gg

ri
11,1.3'011

Xifadama
ChIpH33Ef
'0T8

Schkuialt

AIrLiOX

o.io

Aj.d
L
'9g

}mom:al a }mama va
qdVVOT130,1

zavttatclanitonqdvttolmod
Alta
BRXIIN
-11E13011

cicada

OPTHHOUUSH VI3 08 HOclarreI


IN

elf01111H1r013 OHITIVFIOH

8191 (9ZIL) 'Li


cldP11013110111

JAB

3}f NO

Java" UHHOLVIMI
'HINVIIHrItted,I0HHH

ao
H

vgodj a amarvoSda e
InirelrealtI
Er

natuclaco

kmadoatt anwada imahawuran odo


xruoiros S damn v airilova -rag 8191 (9gyt,) .1
H

us

sy9y

(9gyt,)

cl

'9g

o
8g

aildu
oys rt

cidalionood Sited aorthadaantou a airee llamiSru gramalruSx ve oy


%Fell/01100J

vIdva
IN

SINO311131011

HIfIN98 ozSmiSa viz vireo

Slied aavnadaaaafou 'allaclemoom `aaanedErv a-Le

MINIM

aaandriaaH
It) (gy

gys

Snafu Slavdewea adno34


0.100 H 008 }LIS
8191 (9Z1L)

ammo

va.dv

'08

Er

3 IS(3

.1dBI:t0II30j &bed LOSIfeai -t1149

vxmillim ex

aadll
co ri

osoaorgxrdSaoH 'weda Buidrrou


cidalionood
Slivd

v tr ad air
VICO3 HIEHOHd,1

wenadaaaltou
X

Shooaaquou matador) H.L39h crunnedo> adaholl ralop


'918 8191 (9gIL)

'ea

geileHOHUD OFIIIHOBLISH E8 oq aodaffax,

i
i

dn into

Baredewea
amlfogoaoo

101diCHOH HOHHHIPEIGES H XH H SLIM Leif SO

gonna

if 0 3 14 clIfelf0H30,1 Sred am7BEIIIIIVINOMIORS aoavae,Lea aoeaitdu %HYMN tIOVOlir a OtIIHIZO3 `Pnaaarry

Ifiredlle 1Z OH 143 cldttrOLI30j Sited zavlinedaas.lion Saoapadaaroredll oidrupeaoa tarn acarnvero odolioXerdny 'ilea -alma& 'en
gyg
8191 (9gyt)

00(1010)1 VIf1411.10 H VIOHVO INOLIIPIOH aLOOIN


8191 (91;IL) a v rt Elrod g no3H qdvlioupoi 41ted Saomadnwo.redt oxdruovaow aim '10/Seued9ote OJOHDEIVhSD Kedx

JABV3Hdesalron

www.dacoromanica.ro

LX1X

818. <1618> r. aupena 7, FIC311, rocnosapi, PaHy HosTaepstAaeT monacmpia cs. HHHonaH <ApoH Boa> B flecHon 3emne cena HHHopeuiTH, litypos,
CHHINHHaHH H Asepemm. B To ne 'Tema HOCT3HOBHHOT, TIT061,1 3TOT monacTrApb ocTanca

pyMbIHCHHM moHaxam, a cep6cHme monaxH, nprimename ma MoncHoro moHacTupH 3orpad), 6MHY1 narHama.
319. 1618 (7126) r. anpeng 10, ToseperaTx. Hon CHMHOH Ha ToAepenara, HOMHO 14oHamHo H HpyrHe csHHeTenbcTspoT o TOM, nan lioHaumo, Mapma m MX pOACTBeITHHIM Hpogann gparymany aa 15 Tanepos CBOH tiaCTH BOTEIHHM B cene ToAepeurrx.

$20.

1618 (7126) r. aupean 12.

rocrionapb Pany npmiaausaeT xynicHmm

RHHOBHHHOM OCTaBHTI, noyk HOHOIIHTOHLOTHOM xylucHoro errscHoncTsa 110MOCTbH PLinzeinTH,

Xpy6eHH H 5 Apyrmx. 821.

1618 (7126) r. anpenH 15, flccm.

ConHcHomy moHacTiapio cena (DapaoaHH, HasiseHH, Coaxa,

rocnonapb Pany nonTsepmnaeT opcau, BponiTeHH, j'ama-

maHH, CTyrnia, Bp3HeyHM, YCTHHHH, CT3HHHOLUTH, 1063HOHITH, 110):(03IeHH, MIAH3CTH-

pum, ROCTOIIITH, Aparauenrra, Hp3H113eMTH, BammHaym4, ripanminaHH, 2 d'panynt

snHorpaTunma B HOTHapH H

322. 1618 (7126) r. anpena 15, ficcu. rocnonaps Pany HowsestnaeT nunly raHropme Baerinn Ha MHxaeniTH, CygascHoro KpaH, ceno finoTyHeuiTH, HiapaHraTypcHoro Hpan.

1618 (7126) r.

anpeng 17, ficcm.

BenHHHti HOCTOJILHHK BepHaT

HtepTsyeT CeRyncHomy monacmipio cena BepullgeniTH H Ca6aoaHH, P.omancHoro HpaH,


nonytienHme HM OT csoero AFIJAVI HOCTe3bHHHO. BpyTa.

1618 (7126) r. anpeng 17, FIccm. rocnonaps Pa,tky noATsepmcgaeT nHcbmosognTenio gymnTpy nacTb BOTIIHHIA s cene liponaHeurrn, Hanasaemom JIHeinTH,
HynnenHym aa 50 Tanepos y lAnraHHH, notiepH 3aHnipm.

1618 (7126) r. anp Ball 18, flcciA.

rocnonapb Pa,ay nonTsepsqaeT

Tpememy noro(DaTy .ilyrxy qacm cena MaqxHayHH, HynneHrlyio aa 50 Tanepos y XHHHmona H ero poncTneHHHHoH, HacnenHimos cTonumia Ilopocerm.

1618 (7126) r.

anpeng 27, flecm.

)1(1,HH

Toanep H3

CT3HHC.713-

BOHITH H npyrHe csHAeTenbcTspoT, 3TO AbFIK TO3,Hep H ero pogerseHHHHH HpoganH aa 24. Tanepa sncTepungeny BacHnHe CBOH tiaCTH BOT3HHLI B cene Irnrypaium, Hamimaemom panbme Ao6pocmaseurni.

TocnoAapi, Pany Boaspantaff 1618. (7126) r. anpenft 29, Recia. Toprosgam H3 mecTetnia CepeTa ytiacToH aemaH B npegenax mecTetnia, HoTopult &zar saxsatien 6Ea3inlim caymHepom 10paunto Apara.
1618 (7126) r. aup enH 30, .ficcm. rocnonaps Pagy paapeuraeT HocTenhHHHy EnaHHe unamirm exterogHo HHHIL no 100 Ta.nepos aa HostanosaHHylo emy cno6ogy cena CHymHHH, .FIccHoro HpaH.

1618 (7126) r. maH 5, flccm. rocnonapb Parr:y TrowsepntaaeT 6usstemy AsopHHHy Bacsmy H CLIHOBLEM XyXyHM paanen Arma, yllacneAosasmix
HMH OT Xyxyna.

1618 (7126) F. mal' 6, fi c c br. rocnoTkapb Pany noAmepsmaeT melkenHagepy MaHone, HaxognakemycH B TH2H6e e moHaxams CeRyncHoro moHacmpa H Cb1H0smum noHotinoro nsopHHHa Ypeite, ceno EHyinaHm.

www.dacoromanica.ro

In

8191; (8ZIL)

HEW

Nooy

Sunmaderams Sultoo3-1
BE 99 aodazrom

SLOVh

pireo `raimecluvenaj, ozSaaaruSs S ERP13 ramdoro anozav

adrattonooj

Sited aaralaradantfou

w us o pr ygg 8191 adalionooj S1Ted Lanrasdealifon SHogit eaSedeaw H &au Spam! /lemony 'Hamra xranimaoValromaS to xll oluo wirevolp

(g) i

edoomnir
8191 t) (9g J W ism 0 14 OH'ilf0H3OH Swanaaa9 Sdamoraa edroaaH SuSsoamtedll LO 0.10 Li.L3OL aH1411q1M0011 areSaN

ggs

adennooj
ELLOW01403

Steed

zerairmalenlion

mama xrunrecarateiromaS
Steed
zeraMaddenlion

1,88
dc101211111101I0/4

8191

SHOHHHD VIHION SLOE% VH1111100 HHaNIBIlite o BIOVAIII II 0E03 'radSx aoamanSm me 04 aodarmi S BHM3 arAaewamly radalieu

(MO

111EW

'91

'1430H

gdelf01130j

-enaredria

98s

819

ViVrt S3rnHdOHE SIIIHNSV HOj

(nu)

iwi

nanSra graemdral Groan' .101410 nwreaurat geoa wwwSo

U111111E0a HHHclE013011 Neridea -odu '8g Er 1400 0E00 'HYLVMSHHOr 0,10H3HVIHOd aradm eodorax anox imam" morettee a 99 1/LIS OH S VHHHIBBla VH11,1.0110a

988
111.01IHX

8191

(M)

.1 jEVEN
BffEttOdll BE

SHdBINI EH ELM0I30)-1

ca,oatuogiroL Ed114HAPE8OJh

mIsaa1f IrStiadn -etruao


010113 SLOVh 1qHHIA0E1

aodarm,l, S9OHIl

zsii 8191 (nu) 1100H 9I8E01130j SEV,1 a ;wadi. sad anargemindu PIEHHtudop SitSLIOLITH149 0,1013S1fIIE94) uedi OH 'LLVEropdx PLEEIMS -Matt
11149S1 O If00 0.10HOHISX BILLOHOHOHILIO

*SO
088

SHOHQ O1I1qI01011014 me

8191 (9g1t) 131101H 8Z drainu deamoj, modal( samItodu -dowoj 09 110dOEVI .1.10101s. Baraawou H Ira rameodayr 8i9 NZIL) UHOM '9g madraxec azatodu me 09 aodare,r, -d0Pi0j

Sworao orahnorallow

cam clI3th

WII39111011 II

aireo rammoder(

'Ote

819T (9ZIC,)

SWOHIIII011 SHHHd0111:1 SIL14141S)I BO 09y maS A Bd0h1HIEOVOYi elf0HVW

a0j
Ifir

`1. Er o la adatfonooj Sitmd aam11ratdatultou 0E03 '1311VHISHa 0.10H311BWOd `11Hd11 000110E1LN

8191 (9ZIL)

Er o o J.'

advIionooj

Strad laraltadentron
L ration
V11011WHD

Hugliif

EH HIMOHEJAIOd

OICHHEV

SHO3EH

clusneaSag olitimainam

BH MID10(101101,

gt8 819y (8ZIL) i 01H 111! g e SHOHNIOHOI cldBV01130j &red &tuna orahnourrow /110101) IPILOON011 a 0E00 iv:loader( OrIMIOVIISH Be 08 XH113111117f aodarn L edelH11 HdOEBOW VHBOdalt -eadvxme
8191 (9g1L)
LamamedeEra

Hirc4H

OI

.no3H
H

Swoxoltreej opknorallow Ain

qd.eVorraoi Sam HHICHN -OIL `riamacaraw Boamtauttoxma aeluega

Edino 'WS

8191 (9ZIL) LI MICOM 'Z1 o ri SmnimaoH mosodralloraoos aamdaa ao waramoradil a


S1ramew> adSramEr

qdrattonooj Stud xeSumac


0B110.1.3314

SII011

'9IS
dono SItmaw

a orted9wStt 8191 (9ZIL) oni Err

dilill

91

hlrel:/1 B3OH01103

raxmaraj

DIMINO HHHVIIIIVH HOHLICOlfIN 03'811E1,

eoranej, H aditaoH c-ea

1;)

adrattonood /Wm xeramederad caodern enadoran radnom

www.dacoromanica.ro

LXXI
1618 (7126) r. HIOEF1 26 Htymen Hcann 113 monacTsrpn Apona canAeTenscTayeT, z1TO Ana MycTegoae noAapnna mosacTrapto recnoAapn Apona naceny nhogoammu Aepeasamn. 1618 (7126) r, H 10 R g 24, ranaTenna monacTups. rocnoAaps
Patty nommepntAaeT CORHCHOMy MOHOLT1.11110, naxottantemycn B THES613 C 6LIBIIIHM cnaTapom Rapcmanom, CORO JI3M9IIIHHH, rtaxoAnstueecn s onpyntnocas Cyt1ascito31 xpenocnt,

itaxoAn ma3Io6y noczeguero neo6ocnosannott.

<1618-1620 rr.> asrycTa 2, Estpnag. Benntatit Aaopunn ROCTE Batton shmaeT gparynyny HS EHRIEWHICH rpamoTy Ha anageame BOTYHHOtt ByHIEEI
B Remnant.
349. 1618 r.> aarycTa 3, Hccm. gotts Tpocbaina HacTacsn npoAaeT AmHam Hantyny H gparymaHy came =tams BOT,11111B1 B cene Ancemenn, naameatnnemen

Pannopm, RtapanraTypcnore upan. 1618 (7126) r. aarycTa 5. ,FecnoAaps PaAy neATBepntAaeT Hatainno
Haltom H Apyrnm MOJILHH,Mblit 6po

B cene Xertems, Bacayttcnoro }Tan, nocne pacnpn cTpom, Hmranom 11 Rpesynom. 1618 (7126)- r. asrycTa 6, ToAepentTn. gm, Tpotpaimt Hyena
ee pOECTI3HHHHIS11 npeAmoT aa 56 Tamepon ELFIEHM gparymaxy H lielillyRy CH010 IlaCTI.

B cene P011111 011, RmpanraTypcnoro 'Tan.

1618 (7126) r. aarycTa 7, FIccu. recnoAaps PaAy noRraepantaeT Beeline BORST If Amine cena Bannearrx, Penal, Mapagan, Hpnroptienn n Tolima:tams, Bacayticnoro 'Tan. 1618 (7126) r. aarycTa 10, Freest. rocnogaps Pagy nplinansumem
inapnana6am (Danguycnoro upan paccnegoBaTs, HMH10T nR BHTORTellITH BOVEIHyB cene

rymenen, npnnattnentankem monacmpto CB. CaBLI, ontyAa


.exna6a. B HpOTHHHOM curiae 0H11

01111

CHHMalOT AecnTnny

OMICHEI AaTs rao6y 13 12 BOROB H oTnpaanTs EX

na rocnottapcnna Asop.

1618 (7126) r. aarycTa 12, Ta6apa.

recnoAaps PaAy nottmepat-

AaeT BaTacjoy Herpe tlexany gams nomecTsn 13 cene (toracTioin, nynnemme aa 139 cepe6pninna1 anepoB y AMA raJA013 H y csmosett Conomona 118 Cananyma.

1618 (7126) r. aarycTa 18, FIccu. rocnoAaps Pagy npnicann3aeT nuptia.na6am Hirano. paccneAonaTs Tffin6y mencAy Cenyactund H Hamemnot mammana-aa menbannst B cene Tapnetunt.

<1618 r. cenTn6pn 1-1619 r. 'Ilona 31> 7127. Ennroptta Mannoactuta ogannutsaeT 3r Hunoapa Hpantecny 30 Benelux H aannamAsaeT cacao gam.
353.
cena Xacnetnenn Ao ee OTMeECHBaHHH Ann npoAanat.

85 . <618 r. cenTn6pn 1-1619 r. aarycTa 31> 7127. ;Rena notionHero nocTensinnta Hoprn EnaTepinta AapyeT Cettyncnomy monacmpto aa ynonott Aynnt ee myna. stmorpamsm H Asa MeRBIIHIIHLIX 6poga B cene Tstprosenn na pene HyTtia.

858. 1618 (7127) r. cenTn6pn 14, Tnrsna.


CBHHHHIILIMM rocnoAapto.

recnogaps Pau npnna-

amaaeT ypnAmmam H saTamanam 113 Illepnenn paamcnaTs 14cTpam H Racnana

neat!, ylipasuntx 2 nonlegal y anunero nomnca Kopp) RencTamsna, oTnpasna HX


359. <1618 r. cenTn6pn 1619 r. cbeapann> 20,7127, Hccu.rocnoAaps Patty neATBepntAaeT Maprme, naxomunelicn B TH9E60 c ee 6paTom Hcanom, nomecTse B Hnintoporann.

www.dacoromanica.ro

'098
VIISIdS0
H

Lemm
I0113V

8191 (LZIC,) *a

udgullio

Hdenzoll

'ffITHYLE0a HHHHIeh

1/10XHN

allueody

`J;orearmeHog Oak HOdlIN SHniecLyellu

Skiell Luca a 001 10d01/EI tHildli1.3 MI/Or 93HHIIIiHrlda


4114M11111411

-811d11 H OH 1591M ALOOMEMMEI OJO

yrbmenroa

H 0011110112MC011 OHHEHOO4E011

g HhIre/11 MIIHred.10111411h

uSe ettog

uStruta

198 891 (LNG) udElionoo vuody ntarila


1410110dy

a qdguou 9
811

gdettorzood SIfed zeeVardaeattoll cadrimeHow lyelooxaaadxo 'poi; XPIHIreflOdvIt SINlidulionooa SCUM


ciflutloatood

7,98

8191 (LUG)

udguoly `gy No3iy

Alta

aavlincciamatou

oicimuenow lidlinE130.1 VH0dV BliO3 'Iumeclaav /10dSatit H HIIII0d0HHH MIHBVI/dA 211 14dIlill OH 141134MOV alkhOIEHEI VI/O3 a ermoadom eaSdHo H suedmove xpoptlehLux aSiro rnrIL edogo 141111114301t grupSnem OJOHEfrnouoli 1111811103 RUH exodoa

888 819y
OH

(LgyL)

J
J

qdgIfoupoi Sted SOMEIBEHHdll AIEHHIllrifdS VahaLOOK EdI1/1/ OH 4IVIIHEdI3S liOdOWdEI if xvrao 'Harriadoey eeodinuly u 'nurtedoHnH xenewarkteHaldu oldruougolir rsde/ionaoa

udguou 'yy qdruarnow Ed-et/coupe,' esody

vuody
1788
OldN13
1811111

4MILSHM

14114HOdOhSEH

IMJSI/3 Pi0d090 1411}11X3M 3 irlIOSIIlia DIMBEIJOHOH

MOM* HIM exodoa


OH II zicI9 `gy 311' 3 cidEV01130,1 Stlid IOSlielif VH014 IlhaliCP VHIIIIred10HHEI a `Hdemom OFIHHOIMSH HEMHOHA '11901/011 OJOITHIHhSE011 XII fi osuolierveu LO onotto Blfuli 3 1101131111deNel'i

8191 (LgyL)

lidlit060.1 TVHOdy

vemmIndo9a Vairxttou 0.10}13311 Illid}1 OH q1110H011309 Brea myrneovinreo II xasneelituqw 0,103aLalted 'lid/413'MM areclargee 103-I9 li8 13,11f0a 2CHL/Sdlt IfO3

()amain liNH1141.2013011 owedalloart 988 8y91 (6g) J tolg `gy I'133ff

'model

gdeficluaoi :Wed weeraeemadu

(LgIL) 1 udgisou '81 Nooys cidettouooj Stec; .teverlevInidu 41lid90I0 L V1131411 virSuSie Sloweda ell oireo manareamy z -Eldon qltli ea Smindoalf Sdelfvoi, SegSrt L98 8191 (LZIG) LI gdpsox '6; gdettonood Sted -eviouiroug I0Eallia eoieuomr oao3yorSHeD rolmoviiont 410re/fa lia4HVOROHEO '14030/C S XaL 'OW OD/ SOVS9 HB1441011 a 'S001/ 4Ilid119.10 aDa rnealallIVOWell vidu inregeireHdpru euc B3I0litt oaedu u OffilliNIMEI O Xrat gora

998

8191V

M9t/Mad/411 INBH

iqooj

888

SWOHHIf011 SHIIHdOalf CdliOlil/H 01/03 HHCd0H0h u 0111111./03 HOd91/131 S UO31011N3 ILL3HdH lirSHIld03.1SM 14.1d0kIJ H 'MUM H

(t,gyt,) Li Erdgiloya

'yg N'opty

qdvitonood Aliva aavibudaugtoly 014HH01/11S11 613 00ZI gadaholiA Birewod -OHSH

vIIIHEfd amoolfSJ, It *umiak)

'698

8191 (Lgt4) i

aidgeme)1 `ty
SIIIII:a0a
Ey

*may

qdeltomod

SINOHH1/011 SH111141/013 10-1131/SHHH

area jigdND 413lih


cidliV011001

Ad awelrindaslatorr
Odell/H/49 e9meemdrin

o'emrdemoh

Jiroli a 09 WS
819y (Lgy6)

SHOOHO 011DaL SWOMH149 SCIOILLOITH

SILIOS[

ftly

OldrII0V11014 MIHI/lia 0100141 118111/90 Eld1413M0111 3 IMIMHOIAIMII 1114/MHHed.1 TIMICBJ H lyaStrea,eh

d901.101i

LI

SY/011030Vc1
Mahn

619I (t,gyt,) J r13314 sdlettomod Sited sevitmclemliou Sivomaree Smaxdoett mnolfSJ, elamdomill OMNI IAedHm '01S141 RhIllid/g -OHM/
H IfS1/1111

'idaui
H

USI/Slid011

'01141/0li 00HHM

OLIO

'014110dHOH3 ;10110)1{ e9BffelicIrny

voinglvdeH

www.dacoromanica.ro

za
SHWiL/09
11

6191
S11011

(tut)

UdEBHH

dEV01130,1

Sted Innidauliou
hHilelf311HEID

SHOHVO X

HhElld0H H13Bh VE03 oluffelloa vhuocILD 8L8 6191 (Ggla ischmuis


SHHH4lfa13011 E110,1,

'exeodat/ oaoHovoxodoV tuudu ormnausSuria

uat

ammo

9.eneyrdinyi

`kumanahSEH oaolMemtuil 'ffedx

ixruouoe

,Leendll -valor

og

houo
6191; (LzyL) L1

118
aocienem

udva '6
11

1400H

Sktodue HOIDEla HEWN ou omoodle


EHEHNHV EH 14111411Cd9HISV

NOV

01f00

nciettonnod fatvcy aaelfmclantrou `munadezeup urnmanuSn EC Og

HIEHHILLH30ki

dEHH If 6 Ef dEV01130j SVEd I0E11148EHHdH 'Emma odonageirdinx gnedn 011 41E111188 riumuoalf O EHH1141r0h11 OJOHHOWHH `Bdinlatnove nea. nvn tnnsunatt nttdonnn en novirEwnect o vadmovuort oLg 6191 (tut) 1 dEE11111 If `tI ndettonood /Crecy mavlimderulton SwernEnn9 Sprendinn SnoH SuSknixoly 014HHOIIIISH /1.13811 E00 11.1111001HHHJ 11 11HOICOV `umnonemoh onnaginfareo litidx
11

948

6191

(LUG) d

"H

SWOH3

619I (LUG) 'a ant( dn gy ndnlionood ktted zaetwdatutton -IrSnaD oulruovuon 0E03 'muatterra goinivaodvtt 110HIIIII81311031 110HSh0g 8L8 inooly ndtlionood SIina J,atitmogonoo (MG) i mdBann
LL8
EHHEIHITI

warelion 0E03
11101111

odosiolgirdSnoyy dH
O0

149aLh HO EEE1HhElf111411 oulioaaute ou

6L11

6191

(MO
(LZ1L)

J
a

xilualeauea 'xiqi,ouoe

W01114E0E1 PIIMINIAI 'WHOM

OE3S

Snainerv Svarendrau innoda moan IfICV 'Mat II eonnannbuna S 0.1031H1f011 EHHH41C010 IlHelrOHHH
0813
SPIOHHICOH
IMIEHH1111011141t

ifdvanu

yg

ncIntronood Slincy xaBlinfclocution 0E03 'artaadior.Loll 0.10}1110WHH tredH IfI148 0.101110149 vdan,LonEr virSoa

isdnann 'ey inpois


SI1101118149

nduVonood 4tUd zatarmenndu


SVH10101

14.1H01

0 nwelnuSn Vodch; IqrnaoHda a 141111411011140 SelfEHEdH He-Ca MOON 0.1011H0hE11XE8 1111111 EH di 0111111E EHh0L09111 -19[1114110Hdah

0I3OdUID SESIA1014 4IEHOVOIC30Ed MILL So

188
Sdincdy
811

6191 (LZIL) J

vreirdiqg
031

NHI1HHqIt0W
.A

B1tBd110 'y todo O


vpaucl(Icia

EHHHteda

018 00HH0IIILi
x

1;88
HEM

6191 (LZIL)
0E03
0.10

a 141013011 BEV OHHEI 009'eu xmodva,v1 'Emma! gdettouood Sted mavliredueoe icirecIao '9 is Noo
pzo,Loovi

mools

qdvliouood Sred zavlimdoEuVou

Hi& Hunreu

SHHHdOliti CIOLIEdrt
SEIHEI

&ELL EHOOE

00HHE1101134HOH delft/1100J NO orrecpaLD

vmvd9

d0111.31411

gsg

6191

Javtflu Swomhudloug oulmovuovi rsur6Vadu oLiontrae011ee voar 't88 6191 (LZIL) LI urvdnad) '6 Nooff qdtlionood XIied lovirmdoeltou SPLOHHICOS Sdemuo oidoj OH1111f03 eirexeD III1110111 EH a01111E0110j, h111141f9141min liodo
H

(tut)

oirdaad) 't wod ne

#vIrSoa

4dMionooj Xred

11011110WHE

ifedu
(6ZIL)

98g
988
omuvd

i
J

due(/' trirv

valitd vxoScr Ivelfodu Ea

OCT X1410E08 SII140

o mur h I1He eiaeHvosuvuSw OHdOSIldj S11111d1hf OH SH111101f 7103 E 111-10111181111


1111111EI0H0H 0E0.10h H xecpoaor -.Lell xorelf OHDIEHOH SHBHCCIFIH EC altar -SmuSeelf

6190
03

<I

VIdE

't

If 3 0 14

OICOLIOh

1114/140113 1111EHHHHOILLOVOd

Suuvarrii
va

9; eodouv.t

zss

6191 (tut) Joao sLovri

(Inv uu 9

Staed3i ea muneclIfoll

anttodu Sdurvart

1414H12,101/

www.dacoromanica.ro

1619 (7127) r. anpeng 11, Ficcsr.

romuogapn ramnap picuta"-

smsaeT mollacTmpb cs. Casm co6pam 6estassupc Ha cena CTpoeurrH spenocTamx. <1619-1620 rr.> anpeas 11. XaTmaH H mapHana6 Cymassi BacHne MenTenmq HpHsaamnaeT xaTmaHcsnm cayram Ha TpoTymcsoro }Tes' OCTaBHTb B nosoe scex suram CTe(pana. gymmrpamso. 1619 (7127) r. aupens nocne 11, Recia. rocuonaps raamap OCHO
6osmaeT ceno HocTensmisa EHasH CHyMHHH OT scatieciam HoAaTet/ H HOBHHHOCTeit O ycnosHem 11HaTHTb esteromso, B Asa cposa, 100 Tanepos.

891. <1619 r. Hocze anpens 11 1620 r. cesTs6ps>.


raumap nonmsepsgmeT BHcTpHimomy moHacTmplo manym rmaumsy B Byaay.

rocuonapn

<1619 r. nocne anpenst 11 1620 r. ceHTH6pb>. rocHmapb ranmap HpHsaamaaeT raspany Ha HosopenH spHaecTH H rocnoAapm Mllsy.na c ero rpamoTott Ha ceno Bnanena. rocrionaps 898. <1619 r. Hocne anpeas 11 1620 r. ceHTH6ps>. raamap HosTnepstnaeT nsopmmy raoTm Epemml ceno HanaHmann Ha HpaHay H nonoHHHy cena IlloHaHH.

394. 1619 r. <Hocne anpeng 11>.

CHHCOH pacxonos cTom.rnma Hmty-

J'axil no nomen:~ Boyna B cenax HasasameHH, BynaemTH, MHxyzemi u HcHopenrrH. /619 (7127) r. arria enH 12, J'Icen'. rocrionapn raumap rioxrsepsc895. naeT sccsomy moHacTmpio cs. Canm ero suraH.

1619 (7127) r. anpenu 12, Hcci,i.


HpenemTH.

rocnoAapn ramnap HonTsepst-

AaeT Xymcsomy esHcsoncTsy cena PaBlaMTH, IlcnzeHH, HoaHatm, Hmpaurans, Monera

rocnonaps ramnap npHsaam, 897. 1619 (7127) r. anpeng 13, S'Ices'. ,naeT CHOHN cayram, nnapa H somsasapam, HpoHanogsumm Homon Ha. meammge CeHyamm, PomaHcsoro ermcsonersa, oasaTs rapasesult c6op aa noma, He noTpe6Jura, cesa H He csulraTs Haroponeit. 1619 (7127) r. anpens 13, FIccm. rocnonapb ramnap HpHsaamnaeT mummumard mecTelma IllseH ocTasHms B mime H He B3HMaTb Humea c sumad/ cena IllseynesH, Pomaacsoro emacxormTna. 1619 (7127) r. anpenH 13, XOTHH. Mella nmpsana6a HpHcTHHa spoimeT nmpsana6y XOTHHa TyAopHe ceno IlanTmunu, Aopoxoticsoro Hpas, 1619 (7127) r. anpeng 16, Acola. rocnonaps ramnap HpHsaamnaeT ypagmmy, TLIOHTyay H nmprapsm 113 Xyma OCB0601HTb OT o6poson 8 HOCifylIIHH-

HOB xymcsoro eramMoncTsa, 2 csopHssos, 2 HOpTHISX , 1 cenenbHima, 1 romapa,

6osnapa H 1 mscHnsa. rocnonaps ramnap HpHsaam1619 (7127) r. mil:leas 16, fIC'cm. saeT xymcsHm ypmmusam, monTyay H maprapam ocso6onwrs o GapTaHlIbl H o6poxos cena xymcsoro enscsoncTsa. 1619 (7127) r. aspenfi 20, ficcm. rocnonaps ramnap nonTnepstAaeT moHacTmplo rocnosapa Apoua cena AsepeurrH, Aszypos H HmsopemTH, Hsmessoro spas, ocao6onnms HX OT scex nonaTen; ypHAFIHSH He AOH2RHEI ssmotmTb WTH cena B

vucnonpyrmx ospysnmax cen.

1619 (7127) r. aupeas 20, Hccm. rocuonapn ramnap HpHsaamnaeT ypantnutam Ha HaTpm He noxyliaTb ospysmumn HmlaTsmH, cenara mosacnipm
www.dacoromanica.ro

LXXV

rocnoAapn Apotta AHepeurrH, Antyposy x HattOpeurra, HHmetworo pan,


OBH 310,110TtleTHLI Hpaio.

an Hatt

1619 (7127) r. anpena 20.


Tpe6Haryne.

rocHoHaph rauMap HoHmepntgaeT HI.Hity

lifted:laity xlaCTE cena MapHHumeint C BIIHOPpaEHHICOM a Bleab1111,111b1M 6p0g0M Ha penHe

1619 (7127) r. anpena 23, Recut.


reopre.

rocnoHapk. ramnap noHTHepnc-

Han BHarpHrxtomy moHacmpto ;vie BOXER& no x Timmy, 133finle apxmerutcHortom

1619 (7127) r. anpeng 23, acct.'. 1619 (7127) r. aupean 23, flccr.t.

rocnoxaps rautuap Howsepsit-

Haer BucTpHHHomy moHacTiapto HpeAenbi aaHoHexttoro aeca a MOCTO HMI OBtlapH0 B lluatraparkx.

rocnoxaps ranniap HomBermt-

Aaer 11o6paTcHomy moHacmpto Hpyx Beneyn C petntamn a 111311EKOK 0 BaBOHH.

1619 (7127) r. anpenn 24, Hecht.

rocnoAaps ratunap npxHaabt.

HaeT imprapnm a monTyaam ma Xupnay He Hottriam 6apntxtmit HtmorpaHapio PomaacHoro enticHoncna.

1619 (7127) r. anpean 24, }Ice'''. rocnoHaph ratunap Ho=Heim;tam' ranaTcHomy moHacTupio ceno Bangeunz, CriascHoro Hpaa, ocHo6ontgan ero
OT HoAudi, pone rocHwtapcHoti.

1619 (7127) r. anpenH 26, Hecht. ,- l'ocnoilapb rattinap HomepatAaeT AranmescHomy moHacTupto ceno ICHnHeurrH, Hamm rocHoAapem Epemlieft =pupna6y MaHone..

1619 (7127) r. anpenn 28, flccm. rocuogapb ranmap uplittanzHam, 3axarnm 113 OpagemTx a r0311.10 113 Xanaceux paamenteHam =tam HomecTan Ilfted)aHa Ha Epaeurrx. 1619 (7127) r. anpenH 28, Floc'''. rocHoHaps raumap HognepntgaeT CeHyncHomy mottacmpto Homeme, nxtenbulitt, Hom II HpenocTimrx y upeAena Tmpryn Opymoca.

1619 (7127) r. anpeng 29, .11c,cm. rocHogaps ratunap noHTHepttAaeT Hentmomy Homrtcy BoposTapy ceno Hari:minima, HHmerxtoro 'Tan. 1619 (7127) r. anpenn 30, Recta. rocHoHapb ramnap noxTHepntitaeT HenitHomy Howley BoposTapy, HaxoHamemyca 13 Tam6e c Hentuatm yinepom .gyHoti,

ceno HerpxTemn, HHmexHoro pan.

1619 (7127) r. aup ens,' 30, Recta.


a BepHitHearrH, PomaticHoro pan.

rocuoHaps rat:map HoHmepat-

AHoT CettyncHomy moHacmrpto cena Pyctrxopx 11 litxxeurrH, HnmeitHoro pm, C36031E11

1619 (7127) r. anp east 30, Ficcm. rocaoHaps raumap rioxTHepott;Ian CeHyncHomy moHacTmpto.ceno BameHm Ha Ao6pytue, CopoHcHoro' pan, HapoHaHaoe Hentutxm HBOpilltHOM KOCT11 Begottom.

1619 (7127) r. maH 1, Floc'''.

rocuoAaps raninap

HogTHepauxaeT

mortacmipto CB. HJIbll HycoH mecTa y npeHena cena IIIHett, HpHHagnencautero oxpyry mecTetuta Criatim.

1619 (7127) r.
nupHana6om gommem.

man 1, Flccm.

rocHoltaps raumap

noxTHepncHaeT

CeRyncgomy moHacmpto pngrza naHoH Es mecTegHe OpreeHe, pallex Haposarnime 61.Immtm

www.dacoromanica.ro

LXXVI

1619 (7127) r. man 2, SI cola. rocuonapa ramnap nonmerunaer 5uuniemy Baracjoy Rama ItIonamuo BOTYRHy B cene AparomHpeurni, Hnmenuoro 'Tan. 1619 (7127) r. man 4, flecu. rocnonapb raninap upHuaamaer nitHowirniam mecretwa RUH oupyra Xyma ocuo5onwrs OT 6apinunht cena xyracuoro
eMICHORCTBa.

<1619-1620 rr.> man 5, Becm.


npunannensamux ero npyry Aymnrpy IIITecbany.

Xarman Bacnne BlenTHaan npn-

Raahruaer Barauam H umrancumm ouynenHnm OCTaBITM B nouoe 'Aural! Ypcy w nRitllyna,

<1619-1620 rr.> man 5, lIcou. XarmaH TnApHana6 Cynautz BaMUM MenTLInglInplutastmaer Barasam w waraneuxm acynenunm OCTOBIlTh B II0H0e gurana. 3rEapua, npliHannenzamero Aymyyrpy IIITe(pauy.
<1619-1620 rr.> id an 5. 428. Xarman Bacune Muumuu! upxuaamaer Barasam Huran OCTOBIlTb B Timm nuraua Cuurypa, npniannentankero Aymtrrpy 111re4:auy.

<1619-1620 rr . > m a n 5, llccii. Xarman ir nupuana6 Cynami Bacnne IIIenrxnun upuumniaer uarauam u ncynetumm lulran OCTaBlITI. B noHoe nurana Aymirrpy IIITecpana Epemino.

1619 (7127) r. man 5.


1:kanyn nytt Bona n 20 ranepos.

Coti)pounn co CBORMII CLIHOBBFIMil naer Mona-

crmplo CB. Caum 3 cpannx Bmiorpamunca u Honoy-FIcem Baamen 3 cl)ann unnorpanugua

1619 (7127) r. man 6, lice'''. rocnonapb ranmap nogrieputnaer Cnme w Anocrony Ha mecrenua Tporyma menbuunnull 6pon B cene Hocpeurrn, up-mein:mat

y Bnaituy n ero 6parbeu.


1619 (7127) r.

man 7,

51 cem.

rocnonapi, ramnap rionruerunaer

BHcepHuaHcRomy monacimpio gam, IIOMOCTbn B cene Op6nue, Hnmenuoro upan, napoBaHnoro uonbenocuem Tionaanom.

1619 (7127) r. mail 7, Ficem. focnonapb Faunnap nonmerintnaer BHcepHuaucuomy monacrhipio, naxonnulemyen B ranc6e C monacrupem -non tlaxnay,

noninnl limpllyn, Bumaya ii BHcepinta.


1619 (7127) r. man 8, Hecar. rocrionapb Fulmar, or ucex nonarett R 6apinHum nonou 51CCHHX nepnBen.
OCB06oKlaeT

1619 (7127) r. man 8, flecia. rocnogapb raninap nonruerounaer monacrbipto co. 11apacuuuu B mecretme flccia ceno 10Ranr, Hnmenuoro upan, CHO603Enan ero OT 6apunHu R IIOTITOBLTX nomanen, upx yeammn (01nO.THTb npunuTaNnguecm

emy nonarn.

1619 (7127) r.

man 8.

rocnonapb raninap nonmepunaer Taanay-

cuomy mouacriapio gam. meera B HOHROIIITII, aaxuanennoro nuopunuom Bynynom.

1619 (7127) r. man 9, SIecii. rocuonapr. ramnap nonnepunaem BucepHmancRomy moHacrfigno, naxonninemyen B rfnu6e e monaxamn ira Banaropn,, 2.

meal:an:mu ua lipauay y upenena cena TpoHnu.


438. 1619 (7127) r. man 9, 'Teem. rocnonapb ranmap nonruerounaer unernepy HHRoapa Hpantecuy gam rpannnbr u cene Pagoenn, aaxuaneHnyio Honancuy
Ha YcHann.

www.dacoromanica.ro

LXXVII

rocuonaps raumap honTBepilinaeT moHac1619 (7127) r. man 11. Two *CHHattclioro mexoTa <cB. Hapaclimill B FIccax> ceno YJIMII, ocno6oninan ero
OT Bcex 'IonaTeti, nomnmo rocnonspcxolt.

<1619 r.> mail 12, Hoeg.

Bensumit noroiDaT Fmirn nonTBepninaeT

nbnuam gparymany n HHHHyHy, HaX0AHBAHMCH B THHC60 C MeAenaatiepom CHMHOHOM

HaHUM, HOTOpidi He HmeeT npaBa BoaspaTHTs HM neHb131, BOrinfly, HyllHOHHyl0 B cene POBIHOpH, HbipaHraTypciloro upan.

1619 (7127) r. man 12, FIccEl.. rocrionaps Tartmap HonniepainaeT


nsmiam gparymany H Himilyny macTs cena Poilmops,. HasuBaemoe gilcamenH, limpailrarypcHors upan, itynnemiym y Hyena H ero poncTBeinimion ea 56 cepe6pnmax TanepoB.

1619 (7127) r. man 14, gees'. rocrionaps ranump rionTBepilinaeT AbHHaM Aparyamay H Heimyny BOTSHIly, xyrineallyio B cene PomilopH, IimpnitraTypcnoro 'Tan, oTHaamBan mennemmepy TeonopemTH Hamm B ero sne.natimi BepnyTh HM
IA

1619 (7127) r. man 14, Ho_cu. Focnonaps Faumap HonntepiltnaeT .438. nacTepawmay Aparaily HomecTse a cene HapemTH, alantiriyclioro upan, xynnenHoe
y TYAOCHH, AHT1 H MarALI Ba 20 Tanepos.

1619 (7127) r. man 14, FIccm.


BoneHHH.

rocnonapb railmap

rconTBepainaeT

AparomHpricitomy moHacTsrino mensmonna 6pon Ha CriaBe y minima rpanntilg cena

<1619 r.> man 18, Hccu. Higpxona5 Cygamg BacHne IIIenTilmui npmiaamBaeT caynniepam CyLiaBcHoro upan "lensing. B Home rpeilyna Ha IIaumami H.He o6iinansmaTs Hanoramil ero noma, Bepna H xpenocTilmx ea npyrnx alone'', a B3HmaTb c Hero HHIllb Honaraiompocn nonaTs.

441. <1619 r. Hoene maa 18>. rocaonaps Tama') HonTBepilinaeT Hulas"no TpeRyny qacTs cena Humana, CriaBcRoro upan, c decTom Ann HnoBytiero mocTa
H nputaamaeT, RT061.1 monarail Hnmeilicoro mosacTmpn He 6ecnolioHnH ero Bnanemia,

442.

1619 (7127) r. man 21, flccu.

rocrionaps ramilap nonTBeplinaeT

CenyncRomy monacmpio ripeneam monacTmpfeil naeT 'Tam) Ha Baumaime raoGig co Bcex HTO 6ygeT OXOTHTbCH ZUIB ynnTs pm5y B MIX rpammax.

443.

1619 (7127) r. man 22, Hoes'. .Tocuonaps raturiap nonTBepninaer 1619 (7127) r. man 23, Hecht.
rocHogaps ramilap HonTBepilinaer

CeityncRomy monacThipio goma H namni B mecTelme OpreeBe, napoBamme 61,1Bilnim HoRORHIAM mapilana6om Hmioapa goilligem. CLIHOBLHM HoHaunio Bone, Haxonnintimcn B Tant5e c menemnigepom MaHone, ceno rpy-

maaemTH, BaczylIcitoro 'Tan.

1619 (7127) r. maa 27, FIccm.


17APH Mapillill II y npyrHx.

rocrionapb ratunap nonnepninaeT

BHCTepHHHala HOCTHHy H JIyHy BOTtitilly B 10priplemi, iiyunennylo y notiepH BaTailla

rocuonaps ranmap yrionHomatnimeT 1619 (7127) r. man 27, 51c erg. BHcTepEuriena 10prHgeHH Hocmilia Bauerb liacTsio itipHma, Tau 'tax OH mac ero OT BHcenHilm, ynnaTHB 46 Tanepos. 1619 (7127) F. man 30, fIccig, rocnonaps raumap rionTaepacnaeT 6ionnemy norocDaTy TayTyny, Haxonniliemyca B THH(60 C ero ABOI0p0AlibIld 6paTOM
nbliKOM PaBpiino,
nipe6H11.

www.dacoromanica.ro

'1311 6191 IL) L ue SIIHHOH St33Hdeff OIHIHIDICLISH EMIL vireo


010113 wedn

qj5

aidnaueaoll

sdeVonood denrind lavnedatullon Sernaeu H II `IIII93ea -BILLOX

'611 6191 (Mt) 11 01 H Ef o rd HIS SHOHHIrell SHHHdOEItt 11100H SHOlda HMI%


nvdn

dellouood
IHHHh40f1

denmej doelgodu ea 00e


'ILLMOCda

H OUO3

odonoSendnx

09,
19t

6191 (LUG)

HHOIH `e

Smedradned Sndemeyt maw E odononox Redd'


SHHHdOEHr

rdo sdeVonoo," denndej zovVmdanaon en ;mad RhvYklog R OHOD 1ina8dSh adm.oSu

6191 GM.) ( ,1 nuoiii g weday aSedini Lav/todn ve ogy nodareI SdIHNS)/ 00j HI3VII BUO3 adananuSdSa OJOHDHINROd iredi Z2t 6191 (LzIL) Li HHOIH '9 rdo,m1 gdeVonoo," denum," davlbadandAdon Sniff& 0,1(1091 H ode olden( 9n11xad80 moh wizoanou a area onozdral odonhawnH

BEdx
OW
6191,

(MG) J

HHOIH

SIIIH3 VHSH0a S OHMVHOH 00(1.10 Be 96

.&).11Vitt 9.1d0061 MOM%

e eIra3

dq

cidettonood denmed xatlinedanliton 010H3I1ChS3 `IfedH

nodanez

't9V
AHOR

Saex

6191 LI HHOIH o pi gdeIdonood &enured savitnidand.liou BaSnatintYloxux a 39WILL 3 HIM& '1141LOFE 0,1130HOII a IIHOIHOECa 'OH

(M)

HHHIllat
619y e o rd HdHICOII30,1 azeardeenaddi SICOMIIId0J.3HEI 1111911H110HdEN SHVIIHIdj, Sred9He SHIMIO$1 BaandSaSer Od011IffeHI89 LO ueveldon vdrenmedlen H HS'ettL0 GO Snahandadoan eundena SwandearenuS 010E13 4.1.3"Hh

ggt

(g) nnoia'LI

&mina

110LIOICHH

'99t 619; (LUG) J 'MOUE gdetfordood denude,' Lavirmdalutfou Shoau 111.3Bh ISH.L39WOH a 18I103 'OcISVidtlq IIDSHIMIIHVOXVII 39HaILa 3 ROHM HHOHIrn
14113cIVHVIII H

FurnamoneH
6191 {LUG)

L9t
SHOHHHOH

'a mama .9

SdadmiS)1

aoj

VliDONOII

qdvdtonoodi denude," J.OVINiclea,Lliou Swanning a ern, 'ILLIII9H1LSdSg 90HH9HIISH V8 09y

aodadrez S

day vwe virSaddqu

6191 (LUG) I/HOIH o rd gdeldonood deninvd Lavlinalaculdon OHIlj ()zoom Inca tHIIHHEOHII H CHM alrelnalf11 odonottoISJ, aedn aonnanuSa ve 98 daned. no nadandli rl 69t 6191 (LZIL) Ott 1110(H HhOtt Iictat0HOOLI SclI011 HI4dnAl -HIA(011 LOIIH ganad.ene," dicupenovi hicmopiputeaSdaH Sawamdemd.reu
SI1111141f010

'89f

09t 6191 (M) HHOIH '9 *may sdedionam denruej doe1ctutdaezdton SiqollowareoSdaa SHIDanidvgda.un ;immune,' Hdruovnow OD HPI83H mavdrao cL&du 11 avieVoxott erinwenonencou wadettonoos Stfed a ode uonanc tgaadell omdahott adelionood `Sdlall Vd0111131 OJOH3LEHEJ Hdruzetropi

19t 6191 (LUG) LI HHOIH '9 n3314 sdettonood denmvd zavamsdaeson Kameda SirSHmoeg Magi! OHDOEI 1'I9HUSI 3 IIHHHHOILIHO HICSXSX 1OHICH3Va enOffSlUdIO andod.on daelincdaed.lion 9HC11el XIDIHICOHOOH 111111.1i1 'Mt 6191 IL) (LZ .1 Hama `13 g o o rd tddettonood denuded davInudead,lion 0Ire3 OLIORHOITHE `eISdHO HOHHOIMSH Smarming SHMIdgX1311 OHIMIHOR ea 09t eodaneI S vIecbodon gem,'
www.dacoromanica.ro

LXXIX

1619 (7127) r. ilioHit 1 O , .11 C C I.1 rocnouaps ramnap npumaamaaeT maTa4)y HncTopy n klony linanemy na 06pemann paccneuoaam pacnpm na-aa npyua memuy Epemna u Bacnne Ponma. 1619 (7127) r. H1OHH 11, FI cera. rocnouapb ramnap paa6npaet cnop memuy FIcauom Cnapqa it MMOM Honanncy na-aa mecTa una menbanma B cene lionenn. kloaaamo -TepHeT.

<1619-1620 rr.> HI01111 12. rocnouapb ramnap nouTriepmuaeT noro4)aTy Honaumo renre gama cena Tyuypa, Rynnemme y chmosett Xyxyan 11 qacTs cena
P011111aHH y gymailfy MnxImecity.

1619 (7127) r. nionH 14, FIccu.


nemmomy cnaTapy reopre ceno Cauanamemm.

rocnogaph ramnap noumepmgaeT

1619 (7127) r. n Ton E 14. rocnouaps ramnap nouTaepusuaeT naxapmmeny Cmonnany tiacm cena gmemenn, nano:memoro Tenepb TaTapanx. 1619 (7127) r. 1110HH 14. rocnogapb ramnap nouTsepmuaeT naxapfingeny reopre u ero 6paTy Cmannauy qacT6 cena B Tampann.
1619 (7127) r. 141011H 15,

fI ccu.

IlawrompaTopcuomy monacrapm HTHT0pCTB0 Toauepa MO111313, naxouFnnemycn B

rocnouaps ramnap nommepnluaer pac-

npe c Epemmi H ero 6pammm, ceno ranumenn, Copoxcuoro upan.


1619 (7127) r. H 10 H fi 15. I1011 HOHaMHO cangeTensmayeT, nTo noTepfin macTpymenTra, nonymemme OT reoprnua Banana H, rie limen neo6xounmmx uJIFI
ynnaTia 50 =fi, omaeT emy OTI1OBCHy10 BOTTIHHy.

1619 (7127) r. HIOHH 17, Jlccw.

rocnogaps ramnap Boaapagaer

Tul! 6mamero usopmma HOHaTHICO BOJIH Bacnne Bonn H AH11113 cena BOHJICIBTH , Mapaneit, IlpHrOptieHli u HOROBHHy rpymaaemm, BacnyticHoro upan, Romfmcuoaannme IIITecbanom Tomma na-aa o6amneami HX =la a l'arderle.

1619 (7127) r. 1110HH 18, Ficcia. rocnogapb ramnap nounepmgaeT An6yny H Copnmyny, naxoumgemycaB pacnpe o apmamenom lipenynom, nomeme B cene Cycesn. rocnogaps ramnap noumepacuaer 1619 (7127) r. HI01111 20, Recta. B 10prlitienn, mynnemnym aa 46 Tanepos y cama Bacnne ileprama Hoci4a. 1619 (7127) r. HIOHH 20, FI cera. rocnouapb ramnap noumepucuaeT
ROCTI1Hy H ancTepmmeny JIynyny

nacTepmmeny HOCTIIHy H3 10prwienn gaCTb BOTIIHH1,1 B 10primenn, Rynnennym aa 46 cepe6pHmax Tanepos y mana Banana Opnmy.

rocnouapb ramnap nouTseputuaeT 1619 (7127) r. HIOHFI 22, Recia. Kaanatzem HEmoapa ceno Bypuymarm, Copoucuoro upan, npasem 1311y3H raapnma
TepsuoT cyu.

1619 (7127) r. HIOHH 25, fi ccra. rocnouaph ramnap ynonnomamBaeT 1106paTCHH1 MOHaCTLIpb npnaecTia 06paTHO CBOHX upenocTmax, 6exlaannix H3 monacrupcmix cen OT HaJI0r0B.

TocnouapL ramnap nouTaepatuaer 1619 (7127) r. H1OHH 25, Acola. monacTrapm cs. Cama B Repycannme ceno CTpoeurrn, XiapnaycHoro '<pan, H genaeT
ero cao6oAo3, OCB060HCAaFI OT ncex nouaTeft 'Tome rocnouapcHoit.

www.dacoromanica.ro

1619 (7127) r. HIOHH 25, FI coal. rocnoEapb ramnap yrzonnomatmtan hurrponomrra Cygams! AnacTacne Hpmma paao6paTs TmE6y menmy BReepindulcinam monacTupem H monaxom gEomicne H3 Tpommoit nepErm Ea-aa BOTMHHLI B cene Op6ime
Esyma meammnamft: ow's& B Op611143, Apyraft B BEcTpnge.

1619 (7127) r.

mmHg 25.

rocnogapb

ramnap paa6upaer paenplo

ma-aa cena IrDoneurm mentEy Eogephio CanomEn HacTeti c ee poEcTsemmEama H RIAIROM

gamma, naxoEn neo6ocuosamion mano6y Ebnita Bacitne H ero poEcTsemmEos.

1619 (7127) r. 'Ilona 29, Heels!. rocnoEap's ratunap nowsepstmaeT gparymany nomeme B ToEepeurrn, Eynnemme sa 26 Tan OB y lilonamEo E
ero pORCTBOHIIHROB.

1619 (7127) r. H101111 30, 51 cola. METpononET Cplasu AuacTacne lipEmEa nowsepagmeT BnceplmancEomy monaerbiplo, naxoEmnemyen B TmE6e c TpomtIGIM monacnapem, gams BOVII4HLI B cene Op6inte.

1619 (7127) r. HIORH 1, fl eels!. rocnoEapb raumap nousepmEaeT BucepEnancimmy mormenapio, naxoEnunemyen B T/DR6e C Tp0111AHHM Moimenapem
nacnentnniama tionnana, noncepreouaimpoB cene Op6mie

1619 (7127) r. HO1IH 1, lICOU.


gymmTpy Byxyzny cena Crnmoaca H Bparineitint

rocnoimpb ratunap nowsepmEaeT


rocnoEapb ratunap noETsepEmaeT

1619 (7127) r. Ewan 4, flee's!.

Honaurxo n AraGinta R3 PDXOTOMTH Bovinny B cene Rpaupleffin f , Aaponarnipo IIITetpyalma BoEE.

Ilunrapannomy monacTmplo rno6b1 n

1619 (7127) r. HJOJIH 14, flee's". rocnoEapis ramnap noEntepEcEaeT ymery6vana C monacnapcmix cen.

1619 (7127) r. HIOSH 14, ACCI.I. rocnoEapb ramnap nonTsepEnmeT nocTentamxy Exam nacTE cena Cxymmin, flecEoro 'Tag, Eynnennylo sa 40 Tanepos
y CHMHOHa H ero pOACTBOIIIIHROB.

1619 (7127) r. HIORH 20.

monax FIcaE cmmeTemscTsyeT, 11TO Ana MyeTeIjOae 113 naceEy C IIROROBLIMH EepeBbf1M11 H CO !web' npeEenom.

Flrymen monacTbipE roctmEapn Apona EeponomepTsosana MoHavnapio

1619 (7127) r. moan 20, flee's'. rocnogaps ramnap nowsepanmeT EneTepnERy HERoapa, naxoEnmemyen B TmE6e c Heam rasof! H EpyrEma enyEama ....ypEyamm& raupsma, npoErpaeummE e.no, ceno .n
1619 (7127) r. HIORH 21, Heels!.
rocuogapb raumap ynonuomagaBaer sEeTnepa Hmioaps IlpamecEy upeenegosam H sepnyTh csoero xpenocimoro Ilanaca, 6entasinero Ha cena ItoTosa.

1619 (7127) r. Ewan 21.

rocnoEapi. raumap noETBepatEaeT CI4MHOHy

llnnnnoBcnn ceno AEnexaynx, naahrsaemoe H Eplrienn.

1619 (7127) r. moan 23, flee's'. rocnoEapt& ramnap rumEannmeT EccEomy monTysy R nuprapEm ne EoicytiaT.s 6apamno1 H EpyrEmm o6poRamE nEnunt no Konoy, oeTasnemlum Tan ERR yxoEa sa Tamoumen nepEosbio.

1619 (7127) r. niong 27, Fleet'.

rocnoEaps ramnap noETsepanmeT

Anocrony Ilexatry gam( cur rpymaaeurrs H (DaypE, BacnyticEoro 'Tan, Eynnenume y BacEne Boma sa 100 cepe6panbrx Tanepos H Eo6poro ROHR.

www.dacoromanica.ro

86t 6191 (Mt) a qd-ellouood dimmed zuvaruremmda mexuartsdK iscitall 9Neammacaud o mandoot/ migrant twaredu 8a83 umneaeV -Armada eta:neater HHHHIC13HOPI 8H laclemearta tromanattexaa a 09HOLL 3 HigHa3HEHild0311ff -13H0111 HIC8X H ummaarSo madetrouow 619I (LZTL) 'a Imam gg o rt aumarea mradeatt 4edeommH UHHHIfea 3HHOH ctemAdoa 01fN8H109911 H OHJSda ad/109 `LLOISiLL3W0JairHa3 OXEL eovaej, H 0,18 ladg itShedH se mewl; Iota:tau Min SLOBh WLLOOJA1011 a 0a00 .gc1}1 HHOh 4.1,3eh 1101.1IIOHMHelfa ,CMIOSOLI 018 welted, uno aalimegoaoo 814 -11111,30110dH
ea.13ak H ea 0101f Hal59 laH0hOHLIS 11,Latfor

i'I3OJIfltOUl

6191 LUG) ( a la og oo rt gdalionoej daragj ZavINsclaEattorr 0818800H `OHHhO1f01 130119allta0X1OH a 9984141 3 Haa,Lat CHH13011 a01110j, e 40,1d00,1 orao mrSeamum 010H3V0X0d0V dm me 96t -- 6191 tgIL) ( LI tre S o H 3 0 '14 act8V01100,1 daunted aoalimdamtrou iftiodtte SeiraV e egteenon matereD 4.1.088 Brno amedaenD OLCHHOIMSHIaa mmteNL
OHOHt

%it

',madam,"
o ri So gdyllouoej darrnad ardautfou ehdlalp H.L3Bh aim HH011011 Od0H3V0X0d01/ HBda arIEHOIMSH Be I in .1,8811 aoderes, S amSaredu HHHISt VH143 laYISHdTAI SdiamS)/'
L61,

6191 LUG) (

SH8314

86t
SUOM 01V0j,

6191 LgIL)

sr
Ere

aS e

woo

gala aoSplartalforea a
6191

9 gdettottood datum,' SOEnitdagaVort HWOH 89HOIL o aviremSaredu BaShedyi IC:139811'0a 1113811

`ELMOhlfaff 03

random turnoodam
ri00B

66t
rularaS

SclOILLOHa edBOHHH 041301410H n 81f00 cHH8halidyl cl,LORh 83808,1, H `EatS88(124 ea OadOLOH HO if LOMOIN 5141011 :H.I011811 03BHCI H9rat090a00 814 Baxouhramouadm

(Mt)

ctdattouood

daamaj Aualiatclea.trou

arSm ea:W.1S 009 6191 (LUG) OH 1q3 Siaa 3.3 e gdationood daurrEj -rnaamdu IOW( SHOHVO Sandi:goo .3.yeaollerooad aduoud 88-811 81f080(111 &ratan OHMBHOH coirAeedj

H HPIVX8HOW 0.10HHONtall 'Ildril38HOM1

'109 6191 (GuL) J jiirueto VIOS188 g annEcttell aomag 81f axaSaJnaratarea, 0Jh qho virSdattumm aLtriciA aratiodu ea og xmorea Smaqtr atmall mum mat 'ewer a aueldria o o umrtacrrewea HHVHIOVIIS e Ammeron gaga
OHJScht
0.10HILHH

81:(0d9 eH SeHtd3-1

got:
HOHOHPOND H

6191 Lgyt) ( Li
UHfiaLoaw

Lear SaratasdS 'cam v.-emend

vzoSaaa `gy o o pi gdatterood dvarred rnammdu adamil stadooeud ii 'Mean `81410tr 31laHOOd131411 PLOXVHOP1
LIHEX 0,10HHHd1314g TRIFLL3EHOSil
BA

HYOUSdIf Hlkair012 Be XeHHICOH

XH

Roe 6191 It) Lg Li av xoSa Ig o o rq gdet/ouoei danmaj -midaratiou auett Sgareadrat rmahS0 endearard Sueraoh ewog n 8a83 matnaeaoll 4131811 (MO mdaem muov.totH ea gamma oaxocarateuroo a 99 aoderal

'f09

6191>

'Sdlea.SaD nStruiroom oo motanda.to edam eiroSd 8111118UHN uirtf aoaaaoL Hauer arattedu auoemen Breo maellera a 'nano o gedmoad 8140,10M 09811
OHMOK o 1414181r00 HHIDISSOfda H

'Aar adamnaj aoH

go alit 9 d B i

OZ91

BloSaae

<

oil Seamadu -orooa

mmarSaert
<

6191> OM 'J eLOSJ*18 tg Hd)H1LH8 gdetion datum," Iron xuatmedea Smodata SA81130,101f OHMH09811 HUH SHHH8da HaeH<S9>aSa H "Haar/Wert
'0 g6Z

tot

'SzTL

*Roo

-ood

www.dacoromanica.ro

80118,13 0113./Cd 13HHJ.91fHN

LXXX1I
500. <1619 r. ceuTH6pH 1 1620 r. aurycTa 31> 7128. raumap flogTmepaufam Hommeny reopre uacTu BOTYMMIA B cum HpaH, mynnemfylo aa 50 Taaepos y Toagepa Hanafloga.
rocno,qapu
CygaucHoro

<1619 r. ceHTH6pH 1

1620 r. auryeTa 31> 7128. rocrrogapu

raumap flognmpatgam Bemniordy HOCTEIMEHMy Aymiapy roe flordecTue B cene Bypyx-

Helm", Pomaflefloro Hpan, HyuneHHoe y 6unnuero Kamp.= Mamma.

<1619 r. ceifTH6p

1620 r. auryeTa 31> 7128.

rocflogapu ram-

nap flognepmfgam Htynamfice 6urEauero fluopinffla Myprotfa HontHafleHrro n aaTem moHa-

-mum Tocjvm maporo ace omaumeeca OT Myproga HmytifecTuo.

0619 r. ceHTH6pH 1

1620 r. aurycTa 31> 7128, IlpamteuiTH.

Caygnmp Calm! H gbRIS HOCTMH paa6mpaloT Tfinc6y me7ftAy CLIHOM Baaryna Mincovina c gymfapy Homan ero 6paTunmm ma-aa BOVIMHII B cene EmpflfoseHH. MHXDMII9 -CAT umecTe e go6pulmm alogumm HpHenry M 110110TH npoHrpursam eno.

<1619 r. reliTn6pn 1-1.620 r. au r yeT a 31 > 7128.

rocflogapt. ram

nap flogmepaigam uffyflam alma Eutaw maw:limy cena XOTHMeLLITH , Haaumaemoro geneHH.

< 1619 > CeHTM 6p H 2, Flee'''. rocflogapu ranmap rfogmep-mfgan Anetwaffflpe m ee 6paTy rHglloHy paagen cen, ocTammixea OT MX oTga 310r04aTa Balo: Ilmpifincay, Hamel-ma, HHHopeinTH, YHrypauf, rmageafaHn , OHGTHMITHITH

rpymaaeuan, CT3Helni
(Dayp.

ConyHflarm, BMW! Ha Ito6onTe, HTOBOMTH , rpymaaeurTH

rocflogapu ramnap flognmp<1619> ceHTH6pH 8, Fleem. 'imam BfleepmflaucHomy moHaumpio nyr c ceHomocom memgy 6pogamm y yens'
pecum Cemy.

roeflogapb raumap flogruepmfgan 1619 (7128) r. c en TH 6p si 19, Flac-ux .guopuunfy AymuTpy ron Hecflonuifo semenumax rfacTmou B cene BanomlipeinTH, PomaH-

cfloro upan. <1619 r. go ceHTH 6 p H 21>. ?Rena flerpy 3ampmpa Hpogam Monaamp rocflogapH ApoHa memo in Hamm u cene Banammpeflam, PomancHoro Rpm,

sa 20 nell.
1619 (7128) r. eeHTH 6p H 21, Hamm rocflogapu rainnap flognepHigaeT moHaempro rocHogapn Apolfa nacemy, gaposamfylo HomeauHmflom gparoumm Mymaga ero meHott. rocuoxfapu ramnap nog1619 (7128) r. ceHTH6pH 24, FIcem. vflepHsgaeT Benmsomy BaTa(py Cyqaocmoro Hpan imply 10palumou4gy ceno Illengpmfamf, Xufpnayefloro 'Taff.

1619 (7128) r. ceHTH6p 24, Flee's'. rocuogapu raumap flpmfasuumeT ypHgHmfly H monTyay gopoxon He umnfogaTu B memegflo ceno OHtly.na I0paufHouHrfa

1619 (7128) r. o HTH6 pH 18, Flee.

rocflogapu rainflap npmflaarl-

Tian rocflogapcmomy cayre M8 Toflepeuam pacenegonam THat6y meafgy aflpogom Aligpeem

4 rforfom TOHHR H Canon H3 Hempen"' Ha-aa Tienouel1oy6HiteTaa B rpaHmlax cena

1619 (7128) r. o HT H6 p H 20, Flees'.

rocflogapu ranmap flognmpat-

gaeT anpofly MoHaumo HeCHOJIbB0 nomynom B cene liygpeflan Ha Baxayefle, ItupaaraTypemoro Rpm.

www.dacoromanica.ro

LXXXIII

1619 (7128) r. onTa6pn 21, SI c

rocnogaps ranmap nogrsepnt-

gaeT Hnmeuncomy monacmpto mecTo C menmuntamm y yang XIDHHH,

rocnogapb raninap nogrsepntgaeT 1619 (7128) r. o turn 6 p n 22. Toagepy Pygninne npegen y yeTbH pegnm litggoana, B61H311 cum anaenn , AopoxoticRoro 'pan. rocnogapb ratnnap nogTaepntgaeT 1619 (7128) r. onTn6pn 27. gbnity rianypapy gacTb BOTIIHHLI B cene lipnngnneurru, nynnenayto aa 20 Tanepoz
y MHX3HRO

1619 (7128) r. non6pn 5, XOTHH. lIon Xa6antecnyn sannagbraaeT 6brautemy nororpaTy nmpttana6y XOTHHa riaTpanuto tinrone caoe nomecTbe B cene
Ilombtp.sa.

1619 (7128) r. non6pn 23, HCCM.

rocnogapb ralunap nogme pat-

San naxapintgeny Barium ma Migngpertrrm gams BOVIITHLI B cene Haaepnenm , nynneup aa 80 TaTapcnnx mums y HRH liaxna ma MaYHCEIHH.
52.1.

1619 (7128) r. non6pn 24,

fl c c

rocuogapb ramnap nogTsepnt-

gaeT Jlonrmia, naxogfunemycn B Tnnt6e C AbHHOM TptuDanom Hpacnamom H rOPOH.

nomecTbn n cenax rpytmaaeurru u (Daypm, Bacayficnoro 'Tan.


BeRHHHit gsoptunt Hnamett 1619 (7128) r. HOH6pH 27, .F1 c c Lt. Sebum Roam Eagan nogTaeptsgaeT naxognntemycn B Tnnt6e e guntonom Baxpmnom ma-aa cnoTa IIITecbany 118 Epaeurrn nmrana. 1619 (7128) r. g e a6p H 4, Rae rocnogapb rainnap nputtaablitaeT cnygatepy Cammy H gpyrmm paccnegosam Tfint6y mentgy lionannto EVIAN! H ero }spaITOCTHIDIM KLIpCTH Ha MaCT3HaHH 118-aa pOCIDICTI1 B COIM HHMOHKOPO Rpm.

1619 (7128) r, g eHa6p a 4, flccEs.


Moro .

rocnogapb rautnap npyntaam-

Baez, ypfuninny, , monTyay H raaprapgm llnTpi.i He got-trim% cagy Poanogy gtynaHgcla Bllganacm, TaH Hag OHO npinta6nentriT 'Taw ente co apemenn rocnogapn lleTpa Xpo-

1619 (7128) r. gena6pn 4. rocnogapb raumap nowsepntgaeT nony rpnrope H ero 6paTy Cannily aemenbitue ygacTitm , nynnennue B npegene Paganos B Tygenrrn. Matt oTgaeT CB010 BOVIHHy 113 HMO1619 (7128) r. g e it a 6 p n 7. 530. PomagcHoro Hpag, GroitHe, ynnanugnemy aa Hee pomaHcHomy Hyngy llana ;oar aa 6otiegoH mega. rocnogapb ratunap nog1619 (7128) r. gega6pg 10, fIccur. msepntgaeT nommmeny B ammo gam. BOVIHM31 B cene Bonneurrn , nynnennyto aa 40 Tanepos y rotona. 1619 (7128) r. gea6pa 11, /I c c Lt. rocnogapb ram-imp nogrsepncRanynnumcHoro Hpag , Hyngeggyio aa 50 cepe6pangbrx Tagepog y BilyKOB Mmxanna Ilynaaa.
gaeT noro4)3Ty llyny.iy tlaCTb BOTtIHHEI B cene BORDHOLLITH

<1619 r.

go gena6pn 17>.

,110,1b

TeHabi BycHa npogaeT aa 15

7agepos Toagepy Mogpyay CB010 gam BOT,H4H131 B Ypnana.


rionaaannst ntogeit ma HROTHHOBITH , <1619 r. go ge it a 6p n 17>. galleHITH n T. g., tag gogb Texam Bycita npogana aa 15 Tanepot Toagepy Mogpyay

CB010 goTtinHy B cene Ypnalln.

VI*

www.dacoromanica.ro

LXXX1V

1619 (7128) r. Hena6pn 17, H C C bl. FocnoHapb raninap nomepiiToanepy Monpyay BOTWIlly B cene Ypaann, itynnennylo aa 18 Tanepon y nogepu Tenam Bycnn. 1619 (7128) r. gena6pn 18, H c cm. rocnonapb l'ainnap nonmepntaeT

Han nony EncTpaTne macTn BOTYHHIA B cenax EpaTenu, Jlanynninnenoro Rpm, H AparomnpernTn.

1619 (7128) r. jea6pn 20, $1 cc hr. rocnonaps raninap nonTnepniAneT nony rnnropne u ero 6paTbnrd, CLIFIOBbnAl gparaga BunaHa, /lam B cene Xupasycitoro itpan.
1619 (7128) r. nenaGpa 31, H CCU,
gam, nony AeAnyay BOrinily B cene
45 Tanepon.

l'ocnoAapb rainnap noirrnepntymmaam , g opoxoltcRoro Ivan, nynneHnylo aa

539. 1620 (7128) r. nnsapn 1, H cc m.

rocnoAaph ramnap nownepatHaer

nmpnana6y gymnTpannto Meal.HIPMbIlk 6p0A B BOBOTOBITH y rnpna IlyTHLI, nynnemnan

au 30 Tanepos y Bacnnue, n itnnorpa)-JHun B Honamenm, TeHricnoro pan, nynneinimil aa 20 Tanepon.

1620 (7128) r. nnnapn 5, Hccu. rocnoAaps rainnap nonnepHsHaeT ypfunnitty 111T4sHeinTH Manama mecum qacTs cena Bnangenn, gopoxo2caoro pan, n 6 upenocTuux, itynnenumx sa 70 30NOTLIX yrn y MapHn Hanna.
1620 (7128) r. urisapn 5. Pocnonaph ralunap nonTnepatnaeT TniebmonognTeam 3ilapmype macm cena Mapmypenn H mecTo Aan 318BIO4 B nepxnelel nacTu mecTeInta Hcc, nonygemule sa Hoar. .
1620 (7128) r. Jinn apH 8. Hanypap n ero 6pamn, CLIHOBLH go6pe, npoAalor cmny IleTpluta 06pautue IIX gaeTb BOT1IMILI B alep6aHenrrn u Hnnne sa
8NOTOB.

1620 (7128) r. nu ap n 9, FI rocnonapb raumap naer 110JIHOMOInn HyTHeRCHOMy monacmplo co6pan 6entaBIMIX OT Hanoron upenocumut H3 cena CHneurrn it pyrux moHacmpcnmx cen B rocuonapcnne, 6onpcnne n monaincnne cena,
MeeTeinin Han cno6onm n onpurnam lix e nepennon Ha nun nmecTe CO ncem nmywen:1m.

1620 (7128) F. Hnnapn 12, H c rocnonapb l'ainnap nturrnepnt;tan gbfirty Tome u ero 6pannm, naxonninumen B Tnat6e C Aracpueit, menoit 6uninero cnynatepa Ilonaunto, n ce 3HTBHMIL ceno Mannsynn, Aopoxoncnoro pm.
1620 (7128) r. nit sapn 12.
gym6pannu.

rocnonapb raninap nownepatnaer Mon-

)101311ELKOMy H rOMOpeliOlgy MOHaCTIApnht npynkt Opexonya, Konopayiona, pewcy Fayny

1620 (7128) r. nnnapa 15, fl c cm. rocnonapb ramnap Hcanyer Bucepintancuomy monacmpto ceno Hormemm Ha Kpansy, Humennoro pan.

1620 (7128) r. finBapa 16, H c cm. focnonapb raninap nonTnepncnaeT neannomy nnopninty Gonpuny KocTe Boviony Ana ntpe6tin n cene Xangeurrn, Cy/Janitor pan, nynneunme sa 60 Tanepon.

1620 (7128) r. nnsapn 18, Hccm. rocnonapb raninap npintasmnaeT ypfulnnny HaTpm minim n nonoe ceno llongeurm, naponannoe nu EncepnicancHomy monacmplo, noTopomy on Han npan mum> cnonx npenommx, pagentanIIIIIXCH no 6onpcnnm n monamecnum cenam, no cao6onam 11.7111 110 mecTeInty.

www.dacoromanica.ro

LXXXV

1620 (7128) r. BHDapJI 23, Hecht. Focnogapb Faumap npunaamBan, sHcrepinmeny BM. Tona Helm paamemesarb n imagem mecTou s Op6mie, nymHagnemaumm BucepHnancnomy monacrbipm.

.1620 (7128) r. (f) asp ann 20, FIccm. rocnogapb ramnap nogTsepmgaeT gymnTpaunto macTH can RIMICTCIIITH, Xsamagmenn n raoaenn Ha pene Tyrosa, nynnemme ea 85 Tanepos. 1620 (7128) r. (Despann 25. Postal! Ha Cyqanm npmaer aa 170 Tanepos gmypgme H Mycmme ineaminn no,. nanmet1 ApeHon c naogoummu gepenbnmn, gomom, oaepom H symn aemeabHmmu yqacrnamn npegene mecTetma.
1620 (7128) r. (Des p ann 29, flccm.
C1-101.0 npaH.

rocnogapb raumap nogrsep-

gaeT nHrapy Maim, sncrepmmay TOHH, Abfiliy paraHy H CPO pOACTBeHIIIIIMI OCT313unmet' B Hacnegurso cena tlepesagewTH H NOCTHHellITII, naubmaemoe IIIap6a, Xmpasy-

1620 (7128) r. mapTa 2, FIccm. }Kelm 6bumuero nocrenbuuna nonolinoro 1-41pHns Haneonory Mapun, soaspaTnummcb Repea 8 ner 113 narnaunn, manyeT Cyqesmmomy monacTmpo ceno Bacnaygn, Coponcnoro pan. 1620 (7128) r. m apT a 2. Mum nonothmro nocrenbauna limpuna MapHa soaspargaeT megemumepy Baum nomeme n Hopormemi, npogarmoe en) BO spemena rocnogapn IfoncTawrima Morxna. 1620 (7128) r. mapTa 3, fIccm. rocnogapb ralunap npmmamsaeT
BeHHHHM saTacImm Bansycnoro pan nprmygmb IleTpH, 9T06M OH BO3BpaTH.TI gbritcy

ILITecbany gonr sa ynnagenHme um so spemena rocnogapn Pagy Hanorn

11

nogarn

HaTypoil; B cnyqae nro Heyman& OH gonmeH OTAaTb 111Te(1)3My CB010 BOTqHfly B MapgumlieliFf.

1620 (7128) r. mapra 8,

FI ccm.

rocnogapb raumap soaapaumer


rocnogapb raumap ripmmamsaer

senunomy BaTaxy Cyqasm Onqyny 10painnommy H ero mole AHremme ceno IIIeugpmOTHHT0e rocuogapem IIITe(Dauom Tomma y ero TecTa, 6bminero gaol:nun-a palm.

1620 (7128) r. m apTa 12, fIccm.

cnyre paamemesam H OTMeTHTb Hapymemme cocegnmu npegeam cena rymene11, npnnagnemamero monacTmplo cs. Casal.

1620 (7128) r. m apTa 13, 1:Icel.!. rocuogapb rarunap nogTsepacgaer BacHne Manpn, maxogrnuemycn B Tnat6e co caymnepom 10paunto gpaqe, Tpn Rama cena Bonosqliumm. 1620 (7128) r. napa a 13, flccm. rocnogapb ramnap nogTsepmgaem gymwrpamny H ero 6pannm, CMHOBbHM noroitaTa HaTpauniy, ceamge Bpourreun Ha Illomyae, nynnentme aa 4 go6pba ROHR, CT01011MX 200 senrepcnnx aonormx, u aa 150
senrepcmx 30710TTXX HaRINAMMH.

<1620 r. > mapTa 14, FIccm.

XarmaH

Bacune llIennumq npH-

RaabmaeT saracbam Hmran He 6eCHOHOHTb anaareabcrsamn 3 nbiran MOHaCTMIMI CB. Casa' B FIccax, Tan Han MTH npimagnemar nomecTmo, umnynnenHomy monacmpem sa 60 TanepOB H 2 noposm.

1620 (7128) r. m ap Ta 15, FIccm. rocnogapb raumap nogrsepmgam, cnygmepy I0pannio gpaqa n ero mane }famine qacrb cena Causyrm ii nynnenume qacTH B Itymmenkt, Cyqascnoro 'Tan.

1620 (7128) r. mapTa 15, Hecht.

rocnogapb ramnap npunaamsaer

Eamon 113 Bogen:all aanpeTuTb saTaxy nommuen H3 Ycnaull Honaumo naxam aemenb-

www.dacoromanica.ro

LXXXVI

riacToii B npegene cena Pagoemi, npmfaAnentannitt aynyny HpantecHy, A Ha8Im4HTI. 11MAellb mum nepe A rocnoAapem.

1620 (7128) r. napa 15. Tya m 12 Truprapen 118 Hcc nommepiii663. Aaim Benmicomy Auopmmy Bepxneit 3emam Hmiopmma Aom B fIccax na BeHrepcHoit puma, Hynnemmlit aa 20 Tanepos y norodsaTa BmTonTa.
1620 (7128) r. m apT a 18.
rocnogapb rainnap nprulaabmaeT ypFIAfumy BoToinaHm He nprinynigam H pa6oTerocnoAapcHoe cum Teminopm, npimagnencawee ranaTcHomy moaambipio. rocnoAapb rainnap mianyeT 1620 (7128) r. m ap T a 20, flccm. CoHoncHomy monacmipio cesio HpaummeinTm, BaAeyintoro mipyra.

1620 (7128) r. mapTa 20, TeHrim. H1onTya gymmTpy c 12 nhipraprimm Teicrim noATEepaigaim Toagepy Amma 113 140HaalellITH 9 aemeammix riacTicoa, mecTo Ann goma H Anfi nmenbmnia, Hynnemmie aa 35 TanepoB y Rpm 133 CJIHHOTellITH.

1620 (7128) r. m apTa 22, fccu.


1620 (7128) r. m apTa 28, Hccu.

rocuogapb ramnap noATHepniAaeT

mieHe guopHinca EHJIati, CHHHHTHRIle H 6IJB1110My cTapocTe HoHatime EMMA, Haxogm-

'lumen H Tfint6e c Thimpinumm momacTbipem, cen PO3H0B, HamenHoro 'Tan.


HoHaunco apomm anageTenbmayer,
ITO H B1HTp0110JIHT AHaCTaCile, HH gparommpHcHmit moHacmpb He HMeIOT AORT0131)1X 065133TeabeTB B OTH011.10HIIH ero HoHothioro oTna. OH HeogHoxpaTHo ocymigau mirrpononmTa caa ro, 11TO TOT He C1113TaRCH C Hamm ma-aa Hameft 6eAmourm.

rocnoAapb ramnap mianyeT moHambipio 1620 (7128) r. anpeam 3. 563. CB. Cam ceno Xemy Ha PayTe, npmHaAneniamnee 6eageTHomy Hcaxy Emma.

<1620>, anp ens' 5. Hccm rocnogapb ramnap nograepmcgaeT BacHne Boraa cena Haxameini H Jlaeneurrm Ha HpaHay.

1620 (7128) r. anpeam 11, Hccbi.


1620 (7128) r. muesli,' 12, FICCET.

rocuogapb ramnap nograepni-

Aam mosummeny BacAne BOTIIHHEI 13 cene Bep6eHmeHm Ha HpacHe, (DantieycHoro Hpam,

Hynneimpo aa 12 yrm 11 10 yabeii y Aomepm ramropkie Pounia Hamm.

rocuogaps ramnap nogruepac-

AaeT naxapHimeny roptia mamb cena AonammeHm, HyrineHHylo aa 14 Tanepos y Aomepelt Hamm.

1620 (7128) r. arrpeam 12, ficcm. rocnogapb raumap mianyer neanHomy cnaTapy reopre CeJII1M13 Calt9313111011ITH Ha Tononmie, HmmenHoro Hpam,
a TaHmie H MeHLHWIIILIft 6pog.

1620 (7128) r. anpenm 12. rocnogapb ramnap noATHepniAaeT Monacrupio CB. Cam" H mecTemAe FIccm cena Banmeam, HapaynemTm, IlIep6aHeinTs H 2 Menagaporiaimbie Asopmniom THOM .11ynynom AparoTa u ero mieHoti, MapToft HaHgaiimm.
1620 (7128) r. arrpeam 12.
ROMy Arsopmlicy

rocnogapb raumap noATHepsHAan Beam-

303111H HOCTE BatioHy HeCHOHLHO cen H 11bITaHCHHX cemeAcTii.

1620 (7128) r. anp ens,' 12. rocnogaps raumap nogniepacAaeT 130J1HRomy Ai:top:Limy BepxHetI 3eman Hmioapa n ero nene Tygoclim cena Marypa, TpmilOymm, HyHypeHm, Jloenrrm, IlImpaymm, PaAeurrm, XyxyneinTm, Myirrema (CHyTamm), Haniaa

H naceHy H cene Pagel= Bacayit. 1620 (7128) amp enn 12, fIccu.

rocrumapb Famnap noAmepnigaeT Bentniomy AHopmmy Bepxneti 3emnm Himoapa ceno liyHoperm u ceamurre Jloeurrm c
HpyAamm H menbrimmamm Ha petme CHTHe, Hynnemme y cbmoHeitHMpCTH HyRopfuryna.

www.dacoromanica.ro

ITAXXVI

849
'6L9
Sii19111

ozgy

SHEN /CHHIHEIOHOH EHHIOd H Ole WIPILEd9

(m)

.1

due vita
ifiradll

zi

odonodS.LeduudigH

uedu
(9ZIL)

Mtn unnednwouta

gdvItouooj &enure,' akovtinsdaalliou


11

HIIII03110X

`aSuregau

On;

SHEKLEX ICH11IHEI311OM EHHI0c1 H 010 FifIcLIECI9 nLOBh 11c1X391,1011 0 XElf93 `HIMODHOX osonodS,Le.nurdrTH curdu ILLMeHOU EH OVEltdria H 'ILLICIOEHHOff OJOHOMHDLCHEIT
'11BC1:1

cidulioupoj dvunnu lavVuedaaniou -arig

089 0g91 (gut) duv Bra a,evli /C140.10H /CH/Cif H Oda anaus canudew
HHEH
v1111011

rioou

ea wucu,vd9 aireo imniamegex gegdrip grumauclidSH{ `umagonis `nnuenououaD -Sgnyi

ndaha vnnudoatt viraDaam `Smantedll

qdvifonooj &mum,' -ntdaanion

Swomuraa ScbvIea SirShno Shuaolnuvdol ern `nnahudIfuenzi cmonoSeudrix 'Erwin aanuremet-Itenudu oie OLLOaL Sumadoatt Sruedo Zgg gz91 (MO Igoe qdvironooj dvuinvj -uldoalttou duv Bra xavIi Swonondnviondlt cadruovuovi CUM nuamtew HMEHIR1111 ehunrao `nirnacdog /Naomi a emunweda H ifIcHMHIPIV3P1 Vodg EH mad auvhSD
mavli

`11HUHM1111011 `uranarneradtt `zuvahneID `uhLuurall `m.ranalm `unnemelog va Sunny H gilHa9d0h 0JOH3H0EL/CH Lredu Egg nay (gzyt) Li nuedun No3if qdvItouood drum,' -nidaulttou

'889
0.10Hff0HO11

O9 (8ZIL) Errodliv `tI N301:f vlloW J111111.39 HHIP:11f910011 MECUM/CV HlidElAr/CJOHOOHEil IOSIEE)H SW0HOHEHHd0OHa OICIFLIZEHOPI 0103

`11dO,LeHrla cuonhapasH

Bedn

't89
nuaouoS

,LOBV 01103

OZ91 ..1 `gy No3H cidvttonooj OJOHOIEHEJ ISCI1'IL3PHON HJAHOHOd0a LO XODEI ffeEe1011 H cuvEreV H cliHIEEH oldruovnow

(Mt)

uraduv

'989 OZ91 (gzi-L) qdektouooj dvurnvj leSyent SuonodoNednomreu onfruovnon alumna `nnadapr cuon3avhS0 uvdn

ao nueduv `Ig Nools

dvumnd -mo9oaoo `aonodgo OH ndu

'989 OZ91 (guL) ,1 nreduv Igett OldNIOEHON TICIEVOH30.1 aVH0dV XE33}{ vionuncuramou vioduntosedIf ueluncoSN LS9
0.10H3

ripou
HHHTiralill o

qdvItoupoj dunnivi -}ndamitrou mate a `eirSnuN urinneaodvlf


EMIR 0.10HU0H0LI cluiduH cum gunneaemoh -numnSuer
*MOW EHNIVIHOZOOLI

onT,

Immoral" nudvw
yedn
889
LIOHOOHEJj
OJOHO

(M) 1
.LeSreac

dii 'tZBifO

moll

ICISIOHOIECI9011 OICIPTIOEHOW

OZ91 (gzIL)

Hueduv `gz 3j1 *N3

etindmi

nudvpi IaSirew

SWOHONHUED/CCION OldNIOEHOW 01103

-4HHEHaga -HHHIMCLIEU

uvdn

689 MT> duv Hue '<gz vnaw cum:Elam chlomnraa vH111141CaL0011 ermaiTH inaeri L0SUBH1 SWOH0110HHEIV OldIWOBHOW 01100 `H,1iui9ttiru3-1 OJOHOHMOd -}redn 069 cldEVOHOOd dEHMEJ -NEEHHdH (8Z1L) a nreduv `6z Noolf

xava Sviemarig SnurFuraloon 'Sweeny' noSuatrustforen a egaum, O nouSuSe noulnoencedil rioxv,Lea HHIHRIOH `Snureuoyi 4Nesiemawerd rinurreda Alum uneogeed 11 ntrenait

oi

I69 OZ91 (8ZIL) nuedue `og NopEr eidvVoupod dvuured -ntdasittou udaho11LaEIL ngvuendriu vnulox aadoaj OHHdEW OHO 4HHEH11IrdOX 010H3HOOdd0 `uedn ea vaaw vniurrumpou envd.unaly efluduyi ea S11014E11 norre(1)axm mwoj eon11vd91:no
7,62
013911H
O

OZ91
g

(8M) 1

inavuononua

WEN `Z H HWHIP:E203139H

riaaEf

www.dacoromanica.ro

nurnmue nwednog

xnuouodmuN

rumhSD enovlovny
01.1i

'IO/CCLLOcnrantrHao

LNXXVIII
6bll11111111 nupuana6 Mailman cTapumit, OCTBBIUHCL, 6e3genu1m, ocTananeT cnoeti ,ene

ElmHe B nontHauetwoe nonbaonanue ceno Hewn: Ha HpyTe, XoTHHenoro upaa.

1620 (7128) r. man 4, flcci,i. Focnonapb Faumap nogmepmgaer 503. monacTrapo <CB. Calm> n Hepycannme ceno BytinaHH Ha Elam, gaponaHnoe ;xenon nocTenbunna Hignino Mapunoli. Focuogapb Fatunap HpHuaabinaeT 1620 (7128) r. .m an 6, 51 ccal. HupnonaGam Hameln:or Ivan nepnym n ceno BeptieraTn, npunagneniamee kloHaunto ,Hopn, gnyx 6enianunix OT Hanoron warm, 6ygb 0H11 .313 6onpcnom cene, B monamecnom 113111 n mecretine. Focnogapb Fainnap nonTnepugaeT nuyHam HaTpam1620 r. man 10. npannynam yulapa Noma, Haxogninnmcn B THB16e C monacnapem Toagepa Mornna,
110MOCTbe cena Ho6oaHH.

.1620 (7128) r. hi an 11. Mena nonottuoro HocTeammna ItHpHge AymnTpanH MapHn manyeT moHacTbiplo CB. CH131.1 B Hcca.x ceno XopannaHH, preencm:1r 'Tan.

1620 (7128) r.
11bIraHami1.

11taR

12, .Hccm.

Focnogapb Fainnap nonTnepHtgaer

Epemne Bocanyny H ero nHynam, Cb1110131,HM HoHaurno Xyxynn, nnagenne IleC110.111,1111MH

1620 (7128) r.

man 12.

Focnogapb Faumap nputasuinaeT ypngiumy

1111Tp1.1 nepnym B ceno )1(7101p0B Aparymoae H Cany CO seem 11X IlMy1HOCTBOM, Tax Kan

min c6enianH n gpyrne cena 113-aa Heynaana nogaTeit.

1620 (7128) r. m an 15, Hccu.


itan cornacuo aanony. nce nogaTa. 1620 (7128) r. man 16, FIccm.

rocnogapb Fatunap runneT 6bunnemy

nocTenbunuy Hooany paopennrrb F10110E1E10 H ero 6paTy Hooally 110111111yTb ceno HHcnopeinTH u HOCeDIITBC/1 Tam, rge 0H11 6yAyT HAleTb gpyrylo BOT1411y, Tan Han OIIM rum-

HaTpaHnio tionnan H gpyrne 6onpe

yTnepHigaioT paoge.n cen HpHneurru, Penal-calm, Faypeun u FaHeurrn meacgy sHynamn HoHa FaHecny 11 CLIHOM HiApcTu gymmTpy Byxymem, Tame BHyHOM Fanecnyna.

1620 (7128) r. man 25, Accra. FocHogapb Faninap nogTnepntgaeT moHacTuplo en. Cam.' B Hccax ceno XopaHnanir, Opreencnoro upan, gaponaHHoe
nonofinoro nocTenbnuna linpHga Mapue6.

1620 (7128) r. m an 28, ficcLi. Focnogapb Faumap noirrnepncgaeT pogcmennnuam gnaya guran B npegene cena CBOT6ei1gem, HupanraTypcnoro upan. 1620 (7128) r. an 0, }Tech" HHnoapa H ero cum HacTacbn co CBOHM
nucTeprnpieny BacH.ne .11ynany
WHOM Toagepom IlpOTABIOT
110

6eJI,HOCTI1 Hi 60 TajlepOB 14011y Hy111118.1311yHy 143 Hce

C13011 minorpaginut B goaHne Hoomoaen.

1620 (7128) r. nioi., BapaniTH.


Hory Toagepy Mogpyoy mammy cnoeit nacTn

golib Apame Maim' gapyeT XOTcene Ypnagn.

1620 (7128) r.

11101111 11

13, H cob'.

Focnogapb Faumap ynonnomatia-

BaeT nrymena monacmipn CB. Cam.' B Hccax, nnHonnnna 11 BaTomana cena XopunnaHn,

nepHym 6eacanumx Ha cena upenocTHilx, re 6LI oHn He HaxogunHcb, 13 cenan


modi mHnocm, B 6onpumx 113111 monainecullx, B cno6oge 113111 D mecTetnie gnn ynnaTia

}moron B XopHananft.

www.dacoromanica.ro

LXXXIX
< 1620

r.>

11101114

13, flccu.

Holmium)

CTpottm

npogaeT ;Toro-

ttaTy rfairn 3a 100 aoaoTtax ceao Tepnayua, IlepnonHaxoro 'Tan.

1620 (7128) r. RH:am 14, H c rocuogapb ratunap nogTaepatgaeT moHacTmpto ca. Cam ceao XopHattatta, Opreencuoro xpan, gaponanHoe xteHoti nocTeat,mum Hninnta MapHeit.
1620 (7128) r. mona 14, flccm. XaTmatt II ru,tpxoaaG Cymanu BacHaHe Rimming gaeT 6bun11iemy gnoptunty BaHcauyay rocnogapcnoro abtrana raHropHe PHyna, aa anogesumn noToporo OH ynnania 20 Taaepon. 1620 (7128) r. utoHn 15, IlaeuteinTH. Awn Mapunbt Bapnapa npogaeT CamHony Baum H Toa,-tepy aa 9 Taaepon cam macTb HoTininbi B cene HogoGaga.
1620 (7128) r. 1110IISI 17, SI ccu. rocnogapb ratnnap nogmepHigaeT cornatnenHe mentgy eIlHOBLMMII 6bunuero HacTuepa Hutioapa Hpaatecity Jlynynom HoHaunto C HOMMCOM Ycicaux Holmium) H gpyrnmir paaentama OTHOCHTeabH0 mama

mecTa B npegpe ceaa Paa6,eint.


1620 (7128) r. HIOIIM 23, SI ccm. rocnogapb nanny npattaabmaeT gasniy Hintoapa Ha galleurrit paccaegoHaTb Tnnc6y menigy raHrope, BacHy, anpogom Jlyny c Bite H Toagepom Mogpyaom na-na BOT,1111IbI s Ypaana, xynaeHuoil Mogpyaom. 1620 (7128) r. H101Ifl 28, /Teem. rocnogapb ratunap nogTHepHigaeT ypHgaany Tkopoxofi Waxy Cmtpma nbtraa, Hynnentibtx. aa 70 cepe6pnitbrx Taaepon y ;Heim nomaca reopre gymitTpbt H ce chutoneii.

1620 (7128) r. 'norm 30, Hecht.

rocnogapb raumap nogmepagaer

Cexyacaomy mottacTupto ceno EreTptmatta H ynonHomamkumeT npecnegonam xpenocTubtx, 4acaecTe co 'teem 11X aepuom#, 6emaintinx 113 3TOPO cera, H #ninutygnm MIX ynaaTHTt.
HOA3TH, Tam rge OHM 63,AyT HOLX0A11TbaI DO Hpemn noaymentot rpamomp.

rocnogapb rainnap nogmepHtgaeT CHHail1620 (7128) r. HI0.11/1 4. cttomy mottacTupto ceao CapaAetat, JIanywHattcHoro xpan, gaposatutoe ngoaoft nomikHoro nocTeablanta Haptuta MapHeit. <1620 r.> moan 6. gbfil; linnoapa H Hectioabxo moaogbtx 6onp, rip& umenntem mecTo paccaegonantH paaeum raHrope, aynyn , cratgeTenbcmytoT,
megeamtmep Mane H anpog BacHae, Haxognnatecn B TIIH{Oe C XOTHOF0141 Toagepom Mogpyaom Ha-aa B01..1111111, xynaeHHott B ceae Ilmantrote moram B03BpaTIITb 30 Tampon
H paCX0All HO cygy, BUIPACTBHe mero HOMHp11.71HCb, npegocTarum emy naageHHe BOT*WHOA.

<1620 r., nocae IIIOJIM 6>. Beaman HaTaqua (13aamuy cattgeTeabcTnytoT, .ITO ranrope Bacay npocwr paccaegosam }map() cymmy geHer gaa Toagep Mogpya AomepH Team.' Bycxa aa nomecme B ceae Ypnagn a aa gom.

1620 (7128) r. uionu 7. rocnogapb ra_untap nogTaepautaeT romopcHomy mollacTupto macTH nocmecnn Aepcxa, Cymancaoro !Tan, gaposaHttme Honanmo
Crponmem.

Beaman! gm:opium HocTe Bagel{ 1620 (7128) r. III01414 12, He H gpyrHe 6oHpe HogmepxgatoT coraanteHne mensgy Pyclia Haagapyinoae H romopcxam mollacTupem Tax, tiTo6bi Pycxa naageaa ceaom Baammeint, a mottacTupb ceaom Xpattuana
Ha 11.{MHIHM ix 2 tpaamamu Hnuorpagukula B HoTnapn.

www.dacoromanica.ro

XC

1620 (7128) r. HIORH 15, fi c rocnogapb Faumap nowsepatgaer gbaHy Honyne nacTH HOMeCTbg H cenax IlynynenH, Bogearrn, BupncoseHH H Heatons,
HHX ntaraH.

1620 (7128) r. m'o n 16,

FI c

rocnogapb ramnap nowsepamaem

Al"Hxy Herpe, n Tnnt6e C nncnom HHHoapa, nonosimy cena gapmaueurna o HpenocmHbim.

1620 (7128) r. uioig 18, fi c rocnogapb raninap np"tHaabisaem nmpHana6am, nionTyay H nbrprapnm PomaHa ocso6ogirrs OT o6HaaTenbcTs mogeit cena Caglia FanaTcHoro Mogaempn nprir ycnosnn, vro6m OHH ynnaTnam, npHturralouwecsi
HM nogaTn.
1620 (7128) r. 1110.11:1 18, H c c au. rocnogapb Fatunap npmcaahrsaem n'Aptaza6am, nronTyay u nErprapnm PomaHa ocso6ogirrb om o6naamenbcms alogeti cena Tama-

maHH FanaTcHoro monacTrApn H He sHnioxiaTh xx AH B MeCT8MHO, EH B Hpait.

1620 (7128) r. 141031H 22, 51 c c rocnogapb raumap ynonnomatmsaem EOCTHH3 H8 lOpTHMral Ba3,110Tb npHHagnentasmeit emy BOTMHHOtt B IOKHMeHH,
a mamita ceHoHocamH, oaepamn H scema goxogamm; TOT, HTO nocmeeT Hapynnin ero snagenne goanteH 6ygem gaTh rocnogapio 12 Bonos.

1620 (7128) r. HIORH 25, H c rocnogapb Famnap npintaaboaem cnyram oispyra Harpa He sammaTb nogaTH c cena HerpnreinTH, rtpHHagnentainero Homncy BopyHTapy, HoTopoe yate gasa He npuHaAnentHT oupyry.

1620 (7128) r. niong 31, Hccau.

rocnogapb rainnap ocso6ontgaem

ceno (Domfmenrat Ha 11(HatHH, ranaTcHoro monacTupn, OT scex o6HaaTenbcTs, 'Tome noronosnoro Hanora.

1620 (7128) r. asrycma 5, op oxo ti. YpngHHH Aopoxon BOTHM, 6mstunn nuTap jlaaop, monmya rpHropme MnTpocDaHosnu H 12 rulprapett H3 Aopoion
nHulyT sennHomy norapamy reHrH, MTO OHH smecTe C cmapEama nioAbauf paamentesamt

rpalmnbl cena IlieHgpmeHH, surnmy Osnyna I0panntosintia, cornacHo npHitaay rocnogapcHoil rpamombi.

<1620 r. ceHTH6pn 1
Cno6oaeHH.

1621 r. asrycTa 31> 7129. rocnogapb

AneHcaugp narrsepntgaem gsopinuty mona gymirrpy Jlyne ceno Hito6eHH, Haausaemoe

<1620 r. ceHTH6pa 1 1621 r. asrycma 31> 7129. rocnogapb AneHcaHgp narrsepnigaeT HoHannto H rpHrope FeHrn cena: }HongeniTH, BnagauTH, Blep6aynu, TbrpHayita, 3aga6poHHa, PoxoaRa, Ao6pitHaygn, rpanemTH, Osymyn 71 e Cyc, jlennemTH, Bonn, Henmeurrx, Cota', HapHosa, Cmpannmenx, BoHam" , lixempoaca,
CypgemTH,

ManntypHaHH H CTaptieult.

629. <1620 r. ceHTH6pn 1 1621 r. asrycTa 31> 7129. Hccm BenitHnit xaTman ,ItymHmpy gyHa nogTsepntgaeT 6Easmemy sopmmy BacHHy "l'Arana c nteHott
gembmg, Ti( o TOTO spemenH, noHa TOT He cmonteT BIRTHaTHTb BaCHHy 7(031/. B 20 Tanepos.

630. <1620 r. ceHTH6pa 1

1621 r. asrycma 31> 7129.

goqa HpucTit

Anntiany H3 3/111KBeIHTH Tygoasa oTgaeT THp0Hy CB010 MaCTb BOTMMILI B BepHHAeeIHTH

BaCZynCHOTO pan, aa CHOT, HoTopmm OH ynnaTnn nogal.'" TygocHn.

Focnogipb MonAamin Aneit1620 (7129) r. o K T FI 6 p n 18, H ccm. caHgp, narrsepntgaem i Hsrmie ra4yroa Ha6ontaTEco ee sornmy B cene Bnagemi.

1620 (7129) r. oHTH6pn 18, H rocnogapb AneHcaRgp noTkmsepHmaeT melle ntapHana6a Epemila, naxognmeticH, B Tnat6e c BacHne rpymaaom,' noTtnnly H gsopm B cene BpaeurrH. www.dacoromanica.ro

LCI

1620 (7129) r. oHTH6pn 23, Finnic

rocuoAapb AneHcaHnp npm-

iHaaLn3aeT nmpHana6am, Monvayn nmpHana6am PomaHa ocHo6ogHTL monelt cena TOMB:maim ranaTcHoro moHacmcpn OT ncex o6HaaTeamcm, Hpome HogaTeti.

1620 (7129) r.

HoH6psi

1,

FIccm.

rocnonapb AneHcaunp nonnom n HpenocmHmx B

-TnepacHam. CeHyncHomy moHacTmpto

rocnoAapi, AneHcaugp nograepac.naeT CeRyncHomy moHacTiapio cena BepliHnHeurrn n Ca6aoaHH, PomaHcHoro HpaH.

apenene Tmprya Opymoca. 1620 (7129) r. HoH6pH 1, Hocks.

1620 (7129) r. Hopi6pa 1, flccm. rocnonapb AneHcatinp HpHicaamaaeT canoinunty, monTysy, nmprapfim H c6opigHHam nogaTeft mecTeHHa Xynia OCBO
-60jAnTb OT 06F18aTeabCTB Juomit XyincHoro eIIHCISOrICTBa n8 cen: Xpy6eHH, Hupaarags, Hperteurrn, PaaeaLTH, HOBlintiR n lloAeHH 4C ycnonHem, mTo6m oHH nnanum rrpmniTaioigHecH Hm nonaTH n HaJ10111.

1620 (7129) r. Hog6pH 2, Flccm. rocuoAapb AneHcaHnp non-TnepamaeT CeHyncHomy moHacTmpio ceno IIeTplutalin H "Tamp BapHym acex 6emanunix Ha cena HpenocTamx.

1620 (7129) r. HoH6pF1 7, flccm.


moHacTmpn Ha cena TeHaropH.

rocnoAapb AneHcaw npnHaam-

saeT ypsimunly BoTonnaHH He 6ecnoHoHTL HHHaHumH o6Haamenrscummx mogett ranaTcHoro

1620 (7129) r. non6pa 11, Recta. rocnoAapb AnexcaHnp non-THepHsnaeT CanaticHomy moHacTmplo xaTmaHa BanHHH nononHxy cena 10Ham, HfimegHoro }wan.
1620 (7129) r. 110116pH 15, raHropeinTH. CTapocTm llymm AmRpm CO3109fOR n ApnaT cH0nemenbcTsyloT, HTO IIeTpH ileum CO CBOUM11 pogcTHeff-

HHHamx nAntypnweit rap6oHHHom nponanH 6bunnemy umpHana6y IIaneny aa 7 aonovmx CB011 'men BOTtlillibl B cene Ho(DeviTH.

1620 (7129) r. HoH6pH 17, fIccm. rocnoAapi. AneHcaHAp nonTnep:HAaeT monacTmpio ca. Caw.' B flccax cano XopmaHaHH Ha AnecTpe, OpreencHoro
HpaR.

1620 (7129) r. Hon6pH 18, ficcm. rocnoAapb AnexcaHnp uog-THepmnaeT Amity gonxemTH repre ceno xitypmfteurrx Ha Tononmle, HameHHoro Rpm. rocnonapr. AneHcaHnp HonmsepHinaeT 1620 (7129) r. Hoff6pH 18.
.cmuy 10pannio OHHy 'manna cena IlIeHnpmgeHH co CT0p0111.1 mecTexma Aopoxott.

1620 (7129) r. HO Fl6pn 21, FIccm. rocnonapb Anericaugp Hummer caHoHHHHam HOTHapil n XiapIlay OCB060ATITb OT max o6poHos 2 HHHorpmapett HHmegHoro moHacTmpa; nonowerm um 1131aTIITb TOJILHO rocnonapcHym nonarb.

1620 (7129) r. HoM6pB 22, f1ccm. rocnonapb AneHcaHgp H0A-TaepatnaeT BucepHHaHcHomy moHacTmpo ceno Tpouna Ha HpaHay n meni.HHHy H npeAene cena Anepeurru, IiHmerkHoro 'Tan.
346. 1620 (7129) r. HoH6pH 24, ficcu. rocnonapb AneHcaH7Ap Hon-TnepnukaeT BxcepHHancHomy monacmpio ceno lIonHeinTH Ha HpaHay, HHmegHoro upan.

647. 1620 (7129) r. neHa6pL. BESBnInfi CTOiThIHIH rpama, 613B1103ft gHopHRH Toma H Apyrile CBHOTNILCTBylOT, tiTO CTOtATia. 118 EBROMMITn nponan CB010 BOT-

xinny 6minuemy nocTenbinniy AnocTony.

www.dacoromanica.ro

LCII

1620 (7129) r. Aexa6pH 7, Hcci.t. rocnonaps AmeHcalinp no.4Taepittnaer AranneacHomy moHacTupio, Haxonfnixemycn H Ticae C nmpHana6omHone,. ceno KHnneurrH Ha Mongoae. 1620 (7129) r.

AeRa6pa 9, Ilccu.

rocnonapb Aneiccannp

nog-

mapHymen moaacTbiplo CB. CaHm B fIccax

1620 (7129) r. neHa6pn 20, FIccm.


1620 (7129) r.

rocnonapb AneHcaunp non-

THepninaer nony Aeykayny macTb cena Aymmatm, Hynneimpo y nomepn AMA Copm.

neHa6pn 28, Tbipryn Ban.

MonTya ayny w

12 amprapett BaH TIOATHepHq110T AHT0Hy BOTEHIlly B cene AHTBJI0IIITH, Hynneintylo

y myna
Tanepon.

gynniTpy 33 17 rarrepos If 2 Hopoa o Teaemcom, 0OHHOHHI.IX B 14

COMHHTEJILabIE
1616 (7124) r.

aupenn 2.

BacHamm a ee cbm Bacname nponaorr


Ha6pamme rocnonapem Pany MHXH/i JIanynninHcHoro yeana.

CHOW IIHOTL HOMOCTI,H B cene MenenniaHn ginie H3 MapHoseng aa 10 nett Haammialmv, 3 ynbn, 2 61.1HOB H HopoayC TeneHHom.

1616 47125) r. ceHra6pn 16.


6onpe paamemeamaaioT nomecTbe ilyHyneHm,

1617 (7125) r. HHHapa 28, Hcci.i.

rocnonapb Pany nonmepatnaeT-

Iimmuliopy H ero 6parbnm Panyny a Onope HOHOBHHy cena flayneinTii, HyTHeHcHoro Hpan.

1617 (7125) r. aarycTa 3, Criaiia.


Walla Binroaa HoHanno.

rocrionapb Pally nonTsepicnaer

Ilawrenelo .flynyny BOTIIHRy B HpyT.TIHHHO, XOTHHCHOTO Hpan, Hynnemmo y MIMI:

1617 (7125) r. an rycra 10.


cTay c nomecTbem YcHanu.

reopre regay a Bynypnaw Tbuine nenwrcn

mecTamm H nonfniamc H cenauke Tumneurrit, HamenHoro Hpan, HaxonFiniemycn no cocen-

1618 T. non6pn 22. IImpHana6 Huaga H naopHaK 110pTIA olninialor aanortenftme neca moHacrupett CnaTinia, PminHa, HHMg, CeHy a Armin OT aionetb
4apenHboo H <me yllZaTHBUIHX nonaTia> a CHCHT310T MX noma.

1619 (7127) r. napa 12. Tomnia a cl).nopii AOJIHT nomecTbe B cene ocTaameecn OT Haama YcHaTyna.
S. 1619 (7127) r. along 25, Accra. nuiroptia BaeRcHne onancoutaeT y norodiaTa Hui opa Hpastecity 30 30a0TLIX no 15 aHrycTa, aa HoTopme saHnanmaaer
CBOTO qaCTb BOTIIKHLI B X3CH3H1OHH.

9.

<1619 r. ceuTa6pn 1-1620 r. aarycTa 31> 7128.-001110H Hypn

onaanummeT y TynocHe 143 ObipnaeurrH 11 sonoTblic HaMMIHAMH non senor cHoett =lam!.
BOTE1IIH11 B (131,111390111TH.

www.dacoromanica.ro

DOCUMENTE
1

1616 (7124) Ianuarie 6, Iai.

t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ifirii Moldovei. Scriem slugilor noastre, marilor vtafi de Iinutul Sucevei 0 globnicilor 0 depgubinarilor 0 olgearilor 0 podvodarilor i tuturor celorlalte slugi ale domniei mele, dbilarilor c&Ii vor umbla cu slujbele domniei mele prin acel iinut. Pentru aceea, cum ve0 vedea aceast carte a domniei mele, voi s hisati in pace toate satele sfintei miniistiri Voronet, unde este hramul sfntului Gheorghe, cte sate sunt in acel Tinut, ca nimeni s nu aiba a intra in acele sate ale sfintei manastiri, a nu le judece, s'd nu le globeasca, nici bucatele lor at nu le trag pentru alIi oameni. lar cui i se va pArea vreo strambatate cu vreunii dintre vecinii din satele sfintei mnstiri, sa se prasca de faIii inaintea domniei mele, pentructi au crti de iertare 0 dela alvi domni dinainte. De aceea, domnia mea incA ne-am milostivit i i-am iertat pentru toate cele ce sunt mai sus scrise. De aceea, cum ve0 vedea aceast carte a domniei mele, nimeni din cilti sunt mai sus scri0, s nu aveti a-i turbura, nici bucatele lor s nu le trageti. Iar cine va voi A mail) turbure de aici inainte satele sfintei mfinAstiri, pentru gloabe i pentru depigubine 2), pentru ca de olac 0 pentru podvoade, un astfel de om va avea mare pedeapsrt dela domnia mea. Apt s. titi. Altfel sil nu faceti inaintea acestei cArti a domniei mele.
mai", aFla to orig. vugubine" in orig.

www.dacoromanica.ro

Scris la 1a0, In anul 7124 <1616> Ianuarie 6. Insu,i domnul a poruncit. Alexandru voevod <m. p.> t Borleanul <a scris>.
Acad. R.P.R. LXXXIII 81. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatti.

2
1616

(7124) Ianuarie 8, 18,0.

t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii


Moldovei. lath* domnia mea m-am milostivit qi am miluit sfnta mfiniIstire

numit Scul Cu un sat anume Ecuenii, din iinutul Roman, care sat a fost asculttor de ocolul Roman, iar apoi a fost cumprtur lui Ureche vornic, pe bani gata i a fost dat de Ureche vornic mai sus scrisei sfinte mnstiri Astfel domnia mea Inca am miluit sfnta mnstire cu acest sat$ ca s-i fie dreapt ocin i danie dela domnia mea, cu tot venitul. altul s nu se
amestece Inaintea acestei crti a domniei mele. Scris In Iai, In anul 7124 <1616> Ianuarie 8. t Domnul Insui a poruncit. Alexandru voevod <m. p.>

t Mari boieri au Inv4at.


Borleanul <a scris>.
Ark. St. Buc., M-rea Neamt, CXLII/8. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatfi. Cu o trad. rom. din 1804.

3
1616

(7124) Ianuarie 8, Iai.

t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /rii Moldovei. Iat domnia mea m-am milostivit i am miluit sfnta mnstire
numit Scul cu doua sate, anume Berendiqtii i Sbuoanii, din Iinutul Roman, fiindc aceste dou'd sate, le-au fost danie dela sfntrposatul printe al domniei mele, Io Eremia MoghilA voevod, vepica lui pomenire.

Astfel i domnia mea Ina am miluit aceast sf4nt mnstire cu aceste sate, cu tot venitul lor, ca s-i fie ocina dreapt i danie neclintit, niciodat, In veac, Inaintea acestei crti a domniei mele. i altul s nu se amestece.
www.dacoromanica.ro
2

Scris la Iasi, in anul 7124 <1616> Ianuarie S. t Insusi domnul a poruncit.


Alexandru Mogbila voevod <m. p.>

t Mari boieri au invtat.


Borleanul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, CXLII/7.
Orig, slay, hartie, pecete aplicat5.

Cu o trad. rom. din 1804.

1616 (7124) Ianuarie 20.

Zapis dela un Irimie Drbanul din le t 7124 <1616> Ghenarie 20, pe o cas cu locul ei ci este In Ulita Noaa ei au vndut-o egumenului de Hlince.
A rh. St. Buc., Condica m-ni Aron VoclA, nr. 644, F. 12. Rezumat rom.

1616 (7124) Februarie 2.


Adeca eu Ionasco, feciorul lui Stroici inare log<o>f<A>t, mrturisescu cu aciastii scrisoare a mea precum de nimenea silit nici asuprit mi-au lsat maica mea Pascalina Inca cnd era cu limba vie ma<i> nainte de 6 zle. Pentru acia eu m'am milostivit i i-am datu pentru sufletu nostru si al priatilor nostri

un sat, anume Telita in rnutul Orhiului apro<a>pe de Nistru, care iaste a noastr dreapt<5.> ocin<> i mosie dela tat-mieu Toader pArcalabul si 1-am dat acel sat sfintii mn<>stiri sfe<n.>tii Savei de Erusalim. Pentru acla si la sv<a>rseniia sufletului mieu eu asijderea m'arn milostivit si 1-am datu sfe<n>tii mn<>stiri acea a mea dreapt ocin<A> i dup
moartea maicei mle ca s fie noao pom<e>nire din an in an. lush' acest satu iaste in uricile Druj<e>stilor i uricrle Druj<e>stilor Ant la mn<a>stirea Pobrata.

Pentru aceia Pobrateni<i> ca s aib a rade dintr'acele unce a satului


Druj< e >stilor.

iar<>s<i> am datu 3 %lei de vie din Piscop, apro<a>pe de Trifneasa, iar<A>s<i> sfintii man<>stiri sfe<n>tii Savei de Erusalim.

<i> and au fost atuncea la darea sufletului mieu, s'au tmplatu egumnul Calistru din Pobrata i Cu toti btrni<i> si cu tot sboru si snt mrturie i dum<nealui> Ionasco Jora si clugri<i> dela Vatoped i Stafie negustoriul din Iasi si lane iar<>s<i> din Iasi si aii negustori multi s'au tmplat atuncea cnd am dat.
1*

www.dacoromanica.ro

lar cini va strica aciastii tocmala i danie i miluire a no<a>str, acela ca srt fie neiertat de dumnezrtu 0 de preacurata maica lui dumnezAu i s fie blestemat de 318 sfinti prtrinti dela Nichiia.

pentru mai mare mrtrturie

credinti am pus isalitura ipecetea

s'au prilejit ca srt srt tie. no<a>sted i a altora Scrisu-s'au la mAn'tistirea Pobrata. Anal 7124 b<1616> Fevr<uarie> 2 zile.
Aril. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, f. 672. Trad. rom.
6

1616 (7124) Aprilie 27, Iai.

Io Alexandra Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /5rii Moldovei. Scriem slugilor noastre credincioase, pArcalabilor de Roman. V dam tire c domnia mea ne-am milostivit 0 am intors doted sate anume Saboanii i Berindiiatii, care aceste sate sunt danie sfintei mngstiri numite S5cul, (lela r'posatul p6rintele domniei mele Eremia Moghila voevod, pentru care are 0 privilegiu dela el. Pentru aceasta st aveti a rasa in pace. Altfel sa nu faceti.
Scris la Ia0, anul 7124 <1616> Aprilie 27.

t Domnul a spus.
Alexandra voevod <m. p.>

t Mari boicri au Invrttat.


t iffiseanul <a scris>.
Aril. St. Buc., M-rea Nean4, CXLII/9. Orig. slay, Mini, pecetc Cu o trad. rom. din 1804.

1616 (7124) Aprilie 27, lai.

t Eu Toader diiac de Stanislveti i Lupul comiel de acolo i Rusul visternicel de Rrtteti i Avram p6hArnicel de acolo 0 Nicoar<A> vist<iernicel> de acolo. lath' a au venit inainte noastrA multi oamini buni, din pregiur megiia0: Toader diiaconul, feciorul popii lui Marco de Rteti i cu ruda lui, Grigorie Nacul, feciorii Lupului, nepotii Silii, de bunk' voe a ion, de nime inpresurati
nice silit<i>, au vindut a lor diriaptrt mo0e din part mop-siiu Silii, a patra parte din giumlitate di sat di Ungura<i>, din parte din gios, pre Moldova,
care mai de malt s'au chemat Dobroslave0i, lui Vasilie visternicel de Ungura0,

drept 21 taleri
www.dacoromanica.ro
4

Si. s'au sculat Vasilie visternicelul innainte noastra si au platit dcplin


acei 24 taler<i>, in manule lui Toader diaconul si Nacului.

a lui

Grigorie

si a

Pentru acia, daca am vdzut de bun& voe tocmala iplata deplin, i-am facut de la noi aceasta marturie, ca sa s<a> stie i s s<a> creadza, said> faca dires domnescu. i pentru mai mare credinta am pus pecelile noastre. L<ea>t
7124 <1616> Ap<rilie> 27. L<ea>t 7230 <1722> Iul<ie> 24.

Am scris de pe sirbie: Paval diac.


Acad. R.P.H., CCXX/37. Trad. rom.

1616 (7124) Mai 12. Tali.

t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dunmezeu, domn al tarii


Moldovei. Am dat i am 'Mark rugatorilor nostri, egumenului i intregului sobor dela stanta manastire Homor, unde este hramul adormirea preacuratei stapanei noastre nasciitoare de dumnezeu, dreptele hotare ale sfintei manastiri, pe care le are in munti, din uricul pe care I-au avut dela Stefan .voevod cel Martin si din ispisocul de intarire dela Petru voevod si din alt zapis dela fratele domniei mele, Costantin voevod, incepandu-se hotarul dela insasi poarta sfintei manastiri, in sus pe carare pana la Muntele Mare si iarasi Muntele Mare

Oat la Poiana Merilor.


De acolo pe opcina pana la obarsia Homorului i pana la Brazii Muerii Ora la Dealul Ulmului si pe Dealul Paltinului si de acolo pe paraul Racova

la vale pana unde se varsa in Ihnat si peste Ihnat, i de acolo in varful muntelui Geamanu11) si pe opcina *IA la sacatura Bucura i Oda la Poiana lui Ihnat si pana la Bradulet i iarasi Vaal la Lozii i pana la
Miezurie.

de acolo la Trei Brazi prin Solonq i pana la varful Scarisoara pe opcina In sus, pana la Poiana Popei i pana la Fantana lui Dragomir, tot pe opcina la deal pana la Poiana Paltinului si pe paraul BucoviIa i iariisi pe BucoviIa la vale pana la Moldova 2) si deasemenea dela gura Bucovitei pe Moldova in sus pan la izvorul Tocilelor si tot cararea in sus Oda la Dealul Mare, si iarasi dela Muntele Mare de nude s'a inceput mai intai. Atat este tot hotarul sfintei manastiri.
Gemanului", in orig. 2) Moldova" in orig.

www.dacoromanica.ro

De aceia sti-i fie i dela noi ocin .1 intrire sfintei mnstiri i cu tot ve-

nitul neclintit, niciodat in veci, inaintea acestei arli a noastre. Scris in Iai, In anul 7124 <1616> Mai 12. Insu0 domnul a spus.
Acad. R.P.R., LXXX1V115. pecete apIicat, cAzurk. Orig. slav,

9
1(116 (7124) Mai 12, Iai.

t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Idrii Moldovei. Iat au venit inaintea noastrit i inaintea tuturor boierilor nowi moldoveni, mari i mici, egumenul i tot soborul sfintei mnstiri Sucevi/a unde este hramul sfnta inviere a domnului dumnezeu i mntuitorului nostru Iisus Hristos, cu un zapis de mrturie dela Beldirnan fost logott c au fcut
schimb de bun voia lor, nesiliIi de nimeni, nici

Si au dat calugririi nu sat anume NegoWii la Oarbic, care e in Tinutul


NeamT, cu iaz i cu moar.

Astfel Beldiman logofiit le-a dat schimb pentru schimb un sat anume RujinIii pe Ciuhur care este in Tinutul Iai cu iaz i cu moar. Si le-a mail) dat o sut de <galbeni> ungurwi. Deci noi am vzut schimbul lor de bunvoie .1 tocmeala cu irgelegere
intre ei. Intr'aceea i noi am dat i am intiirit dela noi clugarilor satul ca s le fie i dela noi ocin i uric cu tot venitul. i altul s nu se amestece inaintea acestei crti a noastre. S'a scris la Iaii, in anul 7124 <1616> Mai 12.

t Domnul a spus.
Alexandru voevod <m. p.> t Mari boieri au Inv-41a t.

t Ba,ea <a scris>.


Acad. R.P.R., LXI/19. Orig. slay, hitrtie, pecete inelar in cearii

10 1616 (7124) Mai 12. 7124 <1616> Mai 12. Scrisoare dela Zaharia Der-1sca lost pit<a>r, cum au ziilojit o parte a sa din sat<ul> DerIsca, la Miron Crahleh, la care s'au intrnplat i alti oameni.
rli. St. 1ai, CGCL/140. Rezurnat ront
ruai o atut in orig.

www.dacoromanica.ro
6

11

1616 (7124) Mai 26, Jai. In anul sapte <rnii>1.) o sut douzeci si patru <1616> luna Mai 26 zile. Zapis de mrturie pe care 1-am scris noi multi boieri ca-ti ne-am intfimplat cu

tefan voevod in Tara Munteneasa in ttirgul Buzu and s'au ridicat 0 au lovit trdtorii nostri <si>2) Le0i, }Ala acolo 0 au fcut mult ru si a fost mult prad...1)
In acea vreme a fost cu noi acolo CiomArtan fost vornic cu toat agoniseala

lui, pe care a avut-o el. Astfel atunci 1-au prdat acei dusmani si atunci i-au pierit si uricile pe care le-a avut pentru satul Thrzii, ce este pe apa BArladului in partea de asarit si cu vad de mark pe apa BArladului, care acest sat Thrzii linga apa Barladului este dreapt si adevrat lui cumprtura dela Samson

diac, fiul lui Repede aprod din targul Iasi, pentru 120 ughi. Astfel toat
pgubirea lui a fost inaintea ochilor nostri, cand i-au pierit acele privilegii cu celelalte, cu toate averile sale in acea rtztate. Deci noi, i-am fcut dela <noi>1) aceast adevrat mrturie cu sufletele noastre 0 toti am scris aici <pe>') rand pe nume: eu Ciolpan fost hatman si Murgoci Toflea vornic si Gavril fost vornic si arjeu fost stolnic si Coruiu fost comis <0> Ionasco mare knsar si Ionasco arjeu fost sulger fost sptar si Movilita fost paralab, to-0, In ce chip am vAzut cu ochii nostri, asa mArturisim. pentru mai mare incredinIare noi to-ti ne-am pus aici, fiecare pecetea sa, pe aceast adevrat mrturie a noasta, oricand va vrea Ciomartan s-si fac privilegiu dela domnul nostru, s se cread cu credinta neindoioas, dup cinstita noasta mrturie, pe care o mrturisim aici. t Scris la Iasi, Mai 26. <Pe verso contemporan:> Zapis dela boieri in Tara Munteneasc, and <au prdat>1) Lesii tabra.
Acad. R.P.R., CCCXXVI/137. Orig. slay, hrtie, 8 peceti melare, aplicate In fum.

si

12

1616 (7124) Junio 6, Ia0. t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. Scriem slugii noastre urednicul de Piatra. Cum vei vedea aceast carte a domniei mele, tu s nu ai a turbura satul Jidestii cu ocolul Pietrei,
loe rupt In orig.
omis.

www.dacoromanica.ro
7

pentruca ne-a arrttat cneaghina Damieneasa direasii de miluire a panului srtu Damian vistier, dela sfiintrposatul pArintele domniei mele Eremia voevod, vqnica lui pomenire. La aceea i domnia mea am dat 0 am miluit pe cneagbina Damieneasa cu acel mai sus scris sat Jide0ii, ca srt-i fie 0 dela noi ocin cu tot venitul. altul sa nu se amestece Inaintea acestei 01'0 a noastre. Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> Iunie 6. t Domnul a spus. Alexandru Moghila voevod <m. p.>

t Mari boieri au inva/at.


t Pritratico <a scris>.
Arh. St. Buc., 111-rea Neamt. 1149. Orig. slay, hArtie, pecete aplicata.

Cu o trad. rom. din sec. XIX.


13

1616 (7124) Iunie 7, la0. t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Am dat aceasta carte a domniei male rugfitorului nostru egumenului intregului sobor al sfintei milnAstiri Neamt pentru aceia ca srt fie ei tari puternici cu aceastrt carte a domniei mele, s ja i stt intre in satul, care se numqte BuhainIi o casrt1), din Iinutul MirIgul), acel sat care a fost drept al lor, dupil cum au ei i zapis pe acel sat. srt aib ei aduna pe vecinii lor i srt facri mori i belqtee2). i nimeni srt nu aiba a-i Impiedica sau a-i ,opri inaintea acestei carIi a domniei mele. Scris in Iai, anul 7124 <1616> luna Iunie 7. Domnul a poruncit. Alexandru voevod <m. p.> Mari boieri au invAtat. Lucoci <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXII/19. Orig. slay, hArtie, pecete aplicata, strical5.

14

1616 (7124) Itinie 13, 1a0. t Io Alexandru Moghila voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ifirii Moldovei. lat domnia mea am dat 0 am intarit rug'atorilor notri dela sfitnta manstire numit6 Beserecanii, unde este hramul sfintei blagoI) Buhairrtii o casa si 4 Harlau adaugat cu alta cerneala pe loe lasat 2) e halastae in orig.

www.dacoromanica.ro

vestenii a preasfintei stpanei noastre nasciitoare de dumnezeu, pururea fecioar

Maria, satul anume Troita, pe Cracu, in Iinutul Neam i cu loc de moar In paraul Cracaului i cu toate hotarele lui, cate le are, din camp si din pitdure si din ap, care acel sat Troita a fost drept domnesc, asculttor de ocolul targului Piatra si a fost danie i miluire sfintei mangstiri mai sus serse dela
Stefan Tomsevici voevod. Pentru aceea s-i fie si dela noi danie i inoire sfintei manfistiri neclintit, niciodatfi, in veci. deasemeni am dat i intarit mai sus scrisei sfinte manAstiri dreapta lor dedin o moar pe rani Cracu, Lang& satul Averesti, care si acea moar a fost fficut pe locul nostru drept domnesc, care este ascultator de mai sus scrisul ocol Piatra, din ispisoace de danie i de miluire pe care le-a avut sfnta manastire dela sfant rposatul printele domniei mele, Eremia voevod si dela unchiul domniei mele Simion voevod. Pentru aceea s-i fie, si dela noi, sfintei manristiri ocin si uric, cu tot venitul. Si altul sit' nu se amestece inaintea acestei crti a noastre. Scris la Iasi, in anul 7124 <1616> Iunie 13.

t Domnul a spus.
Alexandru voevod <m. p.>

t Mari boieri au invtat.


t Patrasco <a scris>.
Ath. St. Buc., M-rea Bisericani, IV113. Orig. slay, hrtie, pecete Cu o trad. rom. din 1834.

15

1616 (7124) Iunie 15, t Eu Candachiia batrana de Balcn<i> fata Petcei prcalabului, mfirturisescu cu scrisoarea mia cum eu de bun voia mea strnsu-mi-am feciorii mei <a>1)nume Miron i Candachiia feciorii ftei miale C<>rstinei si gineru-mieu Dumitru Ciochin si fija mea Nastasiia, de le-am imprtit a mea direapt oeina mosie ce am avut in satu in Rlcn<i>. Deci trei prIi am dat lor, a patra parte am lsat mie, de comndare. Si inteaceast tocmal au fost Ion Alboat de Ctmrest<i> i Shnion de acolo si Simion de Solonet<i> i Dumitrasco de Dragsini i pop<a> Saviei de Uricn<i> i Dumitrasco de Epotest<i> i Glegorcea de Comnest<i>. Ionasco Dobrencul am scris. De aceast. mArturisescu.
Scris in BIllacian<i>, v<e>l<ea>t 7124 <1616> Iun<ie> 15.
Acad. R.P.R., LXXXIV/93. Orig. rom., hartie patru peceti aplica te.

1) loc rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
9

16

1616 (7124) Nile 26, Ia0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, donm al tarii Moldovei. lata au venit inaintea noastra si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni,
Stoica i erban mazili, calarasi din Targovite i au van.dut pe un Tigan anume Onaca, care era Tiganul lui Nicoara Prajescul, pe care 1-au dobandit ei in tabara leeasca, cand s'au batut ca domnia mea Alexandru voevod i cneazul Korecki cu marea lor oaste lqeasca, cu domnia mea si s'a facut razboiu mare 0 tabara lor s'a spart i au fost goniti i domnul lor Alexandru cu fratele lui i cu mama lui, doamna lui Eremia voevod. au vandut pe acest Tigan slugii noastre credincioase, Iacomi postelnic, pentru doisprezece ughi galbeni i le-a platit deplin acesti 12 ughi in mana lor dinain tea noastra. De aceea, sa-i fie lui tigan robl) In vecii vecilor. i altul sa nu se amestece

inaintea acestei carti a noastre. Scris la Iasi, Iulie 26, in anul 7124 <1616>. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logolat a invatat. 8i am is.calit <m. p.>
Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MDXXI/3. Orig. slay, 'Artie, pecetc aplicat.

17

<1616 dug], Lille 26>.

Izvod de bani ce s'au dat in dzilele lui 8tefan

t 9 pot<ronici> au dat Petr pentra Gavril, la .dajde inpatrit. t 9 pot<ronici> au dat Petr pentru Gavril, dajde inpatrita. deasemenea. 5 pot<ronici> buni deasemenea au dat Petr pentru unt 'in mdinile lui Steriian, pentru Gavril.

t 3 pot<ronici> S bani buni deasenzenea a dat Petr la dajde infesitd pentru


Gavril.

6 pot<ronici> buni deasenzeni a dat Petr la dajde, pentru Gavril. 12 pot<ronici> buni deasemenea a dat Petr la liq pentru Gavril. t 2 zloti deasemenea a dat Petr pentru Gavril pentru un bou domnesc la mdinile lui Ionaco dela Murgesti.
1)

t t

holop

In orig.

www.dacoromanica.ro
10

Gavril.

t t

13 pot<ronici> la da/de Enfesitcl a dat Petr in mdinile lui Vartic pentru 13 pot<ronici> buni a dat Petr in mdinile lui Sacota, da/de inrsit pentru

-Gavril.

t 7 pot<ronici> buni a dat Petr in mciinile lui Mircea f i Gavril, dajnic pentru Gavril. t 13 pot<ronici> buni a dat Petr pentru Gavril da/die inosita la mclinile lui
Bilava.

t 11 pot<ronici> a dat Petr da/de 5 ;En mcina lui Dunntru uricar pentru Gavril. t 10 pot<ronici> pentru (Tara' a dat Petr in mdinile cerari<lor>, pentru
Gavril la Mih<g>ild Coliva.
nicului.

t 6 pot<ronici> buni a dat Petr pentru Gavril En mdinile slugile vistrt 6 talen.' bani buni au intorsu Petr, direaptu Gavril, in m'Ana Cpracei.
t 4 zloti a dat Petr la mdinile direptarilor Dumitru uricar, pentru

Gavril.

Inrod de bani a dat Petr, bani de dajde, in dzilele lui Alexandru voda,

potronicul ate 16 bani.

t 9 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, da/de in.,sesitei la rndinile lui

t t 1 ughi 4 pot<ronici> a dat Par pentru Gavril, da/de 8 la mdinile lui Vasilie Buzn-iu. t 2 talen i a dat Petr pentru Gavril pentru ilil in mdinile lui Stahie..
t 6 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, pentru sulgiu, in mdinile lui
Popscul.

Stanciul. 18 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril la da/de 7, la mande lui Mircea dajnicu.

7 taler<i> a dat Petr pentru Gavril, bani buni de dajde. 10 pot<ronici> buni deasemenea a dat Petr pentru Gavril, la mdinile lui Stefan gllAnar dela Orheiu. 6 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, penteo oae de sulgiu in mema
-1-

t t

Popscului.

t 5 pot<ronici> 5 bani buni a dat Petr pentru Gavril daj<de> impfitrit la mdinile lui Stefan Moimscul. t 4 pot<ronici> bani buni a dat Petr pentru Gavril, dajde intreit la mdinile lui Faduraco. t 4 pot<ronici> deasemenea a dat Petr pentru Gavril, dajde intreiti. t 11 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril dajde. t 4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, la da/de intreitc`i la mdinile lui
Mircea.

2 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril la dajde. www.dacoromanica.ro


11

2 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, pentru unt f i pentru miere la mdinile lui Obrjie parcillab. 5 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, deasemenea pentru unt in m'Anule sin gilor logofatului anume Badiul. t 5 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril, pentru sulgiu, pentru o vaca. ce au mancat Alexandru voda'. la Scante.

5 zloti a dat Petr pentrit Gavril, In dajde de giumatate de poloboc

de miiare. t 4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gavril la dajde Entreitei la mdinile slugilor
banului. Sei se f t ie. Cisla face 25 ug<hi>, 5 pot<ronici>, bani buni. Sd: se f t ie.

Izvod de bani ce am dat pen<tru> Simion Gagiul: 5 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, dade Impatrita la mdinile ha. Stefan Moinpscul.

t t t

4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, dajde intreird la mande lui


Raduraco.

4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, dajde intreit la mdinile slugile

banului.

6 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, la nidinile slugile vistr5 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, pentru sulgiu la mande Calu-

nicului.
gfirulu<i>.

t
t t t

1 ughi, 4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, dajde 8.

6 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, pentru sulgiu, la mdinile


1 tal<er> a dat Petr pentru Gagiul, pentru ili la mande ltti Panteleiu.. 1 ughi a dat Petr pentru Gagiul, la mdinile lui Stefan galbana dela
11 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, dajdie 4 la mciinile lui Gavril.

Popascul.

Orheiu.

t4 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, da/de Entreitei la mdinile


Badiul. t 2 pot<ronici> a dat Petr Gagiul, dajde 2.

t 2 pot<ronici> a dat Petr pentru Gagiul, pentrtt unt f i miere En ni:Vitae lui Obrjie parcalabu. t 5 pot<ronici> a dot Petr pentru Gagiul, deasemenea pentru unt, mdinile lui Busiiucu. t 5 zloti a dat Petr pentru Gagiul, in dajde giumtate de poloboc de miiare. t Cisla face la Simion Gagiul 7 ug<hi> ci jumettate. Sei se ole. Bani buni.
trad. R.P.R., CCV1/181. Orig. rom. LArtie, ruptA.

Datat dupa domnia lui stefan Toma i Alexandru

www.dacoromanica.ro
12

18

1619 Februarie 9; 1623 1626>. Un suret a domnului Radu in care se arat hotarul moiilor Dumbrvita si Movilita, proprietatea mfinstirii SAcul.
<1616 Iulie 26 7121 <1612-1613>1) Copii.

Un suret a domnului Rad<u> v<oe>vod, scos de iermonac Iorist eclisiarh mitropolii, din condica domneasccl, in care arat hotarul acestor doao mosii a mnstirii Scului (casi este Dumbrvit,a), fiind atunce in stpAnire mnstirii Scului i a Moldovitii, incepnd din apa Rci, printr-o luncati si lac si din lac intr'un ulmu ei s'au fcut boor, fiind un plop cu boor azut; din ulmu drept peste camp', lute movilii ci este lute poian, alture cu hotarul Rci, ci s chiam Bogoslovul. Din moviliti drept in toplii, unde s inpreuna cu hotarul Moldovitii, cari toplii s chiam Prastiia i toplita in gios pn unde cade drumul
treci peste Moldova, unde s'au pus i boor inteun tei, In gura toplitii i treci drept piste Moldova, In iasta parte, uncle se inpreun cu hotarul cu Rciulenii, aflatu-s'au i boor vechi, intr'un plop i au azut. Dar s'au pus alt boor, inteun plop, Panel acela ; din boor drept la campu a far, la drumul eel mare, In capul dlmii, tot alfiture cu hotarul Rcilenilor ; si tot alma peste campu drept la Somuz, intio movilii ci este Pfing omuz, si treci 50muzui i lovesti in gura Erugii ci este pe din gios de bisrica Rciulenilor, In capul Erugii din sus, intr'o moviliti, de acolo drept peste amps! spre Sptreti, intialt movili, unde este un loc i loziia lnga moviliti, si dinteace moviliti in costii ci este hotarul Racilenilor, a Moldovitii; iar dintea Moldovitii hotar in gios, este hotarul Dumbrvitii, i cu parte lui Urechi vor<nic, de Rciuleni, cari este a rnnstirii Scului; i aa s inchei hotarul acestor doao mnstiri.
A.cad R.P.R. CLI/1.

Trad. rom. din sec. XIX.

19

<1616 Iulie 26-1619 Februarie 9; 1623-1626>, Neat*.


Celui intru Hristos dumnezeu binecinstitorului f i de Hristos iubitorului f i stralucitului intru duhul sfeint f i cu mare cununcl encununatului, prea impodobitului fi intru tot milostivului domnului nostru, Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al (iirii Moldovei.
1) Data este greit scrisii de traduciitor. Radul voevod domnete in prima domnie
din 1616 Iulie 26 pna in 1619 Februarie 9; iar in a doua domnie din 1623-162G.

www.dacoromanica.ro
13

Cilteaceastia dm stire mriei d<u?m<i>t<a>le m<i>1<o>stive do<a>[m]mne

ea domnului nostru m<i>l<o>stiv, cum au venit cinstis<i> boiarii mriei tale, giupnul Alexa vornicul i Ghiorghi Rosca visternicul, cu cinstit cartea mriei tal<e> s hotrasc Agpiianilor cu SA[slcanii. deac-au venit aicea In trg in Neamsu, ne-a strnsu pre noi pre tos<i> si batrni s't tineri s-au scos uricul <A0>piianilor de 1-au cetit, smindu dela
Iancul vodri.

Si noi, pre unde spune lor ace] uric, nu stim s hie ei sinut, nici Inainte de ci-au fost mnstirea Sdeului, nici de-aciia incoace, nici s'au aflat om nici den trg, nici di In sate de pre inpregiur s stie c-au Sinut ei pre unde spune acel uric Citi[ti]t-au i uricul Scanilor i uricul lor le spune pre hotarul cetsiei Neamsului s-a satului Vntorilor, ce simt de straj aicea la prihodistea targului. i mnstire<a> Scului nu iaste descalecat pre hotarul AgApiianilor, ce-i desclecat pre hotar domnescu, ca s-alte sfente mnstiri. Noi cum stim cu sufletele no<a>stre si cum tinem mente di In 194trni, asea dm stire mriei tale. Iar mriia d<u>m<i>t<a>le ver<i> faci ca un domnu Inseleptu, cum te va nstvi dumnedzu i cinstitaa maic. intru tot m<i>l<o>.stivul dumnezu s-s<i> inmulseasc dzilele i anii cu paci i fr grij<d> dela H<risto>s, amin.
Robi<i> f i haraciari<i>, soltuz fi 12 prgari si toli tdrgove;ii batrtini ci tineri din targul Neamsu. <Adresa:> Binecinstitorului f i de Hristos iubitorului f i straucitului intru duhul skint f i Cu mare cunund incununatului, prea milostivului domnului nostru, lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rdrii Moldovei.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, V/1. Orig. rom., bartie, pecete aplicata. Datat dupa cele doua domnii ale lui Radu Mibnea In Moldova.

20
<1616 Iulie 26
Suret.

1619 Februarie 9; 1623 162e>.

Noi Radul v<oe>vod, cu mila lui d<um>n<e>z6u, domn srii Moldovii. Adica au venit Innainte noastr i innainte tuturor boierilor nostri a Moldovei, mari i mici, slugile noastre Ionasco pitrel i frati-seu Toder f i Toma f i Vasili surorile lor Mariia f i Todosiia, fiii lui Lasco, nepoSii Mgdhlinii, i ni s'au jluit cu mari aloha si mari mArturii i zicnd e dresile ce-au avut mosul lor dela stefan v<oe>vod cel Batan si un uricu dela acest Petre v<oe>vod pe a sa driapt ocin i mosii, pe giumtati di sat din Mogossti, ci esti supt www.dacoromanica.ro
14

radiu In sinut<ul> Carligaturii, acel uric si acel ispisoc au artat ca li-au rupt Lesii in zilile lui Alexandru.v<oe>vod, ficiorul lui Eremie v<oe>vod.. Numai pecete acelui uric au adus fas<>, inainte noastr. vaznd noi, drept aceia domnie me si cu sfatul nostru vazUnd asa jaloba si mrturii, al doile c le esti driapt ocin si inosii, noi am crezut i asdjdire. si dela noi am dat si am intarit numis<i>lor de sus ficiorilor lui Lasco pe aee giumaTli di sat din Mogosesti ca sa le fii si dela noi cu tot venitul. Domnul au poruncit. Veletul esti rupt. As6mine s'au tfilmcit di mini <1>796 Dechemv<rie > 3. Andrei talmaciu
capit< an >.

Acad. R.P.R. DCXXIII/12. Trad. rom.

21

<1616 Iulie 26
1612 >1).

1619 Februarie 9>.

Ispisoc pi srbie di la Radul vod<a> pi satul Dilnii, den 1<ea>t 71.20 <1611.

t Io Radul v<oe>vod, din mila lui dumnezeu, domn drii Moldovei. Adiea domniia mea am dat si am intorsu a lui nostru credincios i cinstit boiar giupanul Coste Baciog maril<e> vornic de Sara de gios, pre a lui driapta oein si danie si cumprtur<> doi sate anum<e> Delianii si Rusii, car<e> au fost din ocolul Hrlaului, car<e> acste sate i-au fost lui danie si cumpilrtur<A> dila raposasii doinnii ce-au fost mai dinainte. intru aceia, domniia mea am fost luat acl satu Dlnii, pi cuvintil<e>
unor oamen<i> mincinos<i>, iar dupa ace, daca am vazut domnia mea dresur< i > ce-au avut dila als<i> domni ce-au fost mai inainti di danie si di cumpartur<a>,

domnia mea n'aun cutidzat a strica, ce iarsi asijderea am dat s'am intorsu di iznoav<a>, a lui nostru di mai sus numit bojar Cost<e> 136cioc vornicul, pi acil sat Delenii, ca s-i fie si dila domniia mea driapta ocina i mosie st<ta>tor in veci vecilor. uric di intritur<d> cu tot hotarul niclatit As<i>jder<ea> i dup a noastra viias<a> si domnie, pri cin<e> va alegi iar car<e> s'ar ispiti dumnizu domnu, sau
a strica, serie Cu tot blastamul cel mar<e> i cu toat<> afurisaneiia.
Acad. R.P.R., ms. 237, f. 546 v.
Trad. rom. din 1742.

nim

1) Data este gresit pus. Radul voevod domneste din Iulie 1616 pin in Februarie
1619, in prima domnie. Costea Bucioc este vornic mare in prima domnie. Vezi i documentul din 15 August 1616.

www.dacoromanica.ro
15

22

<1016 Iulie 26-1619 Februarie 9; 1623-1626>. Suret de intriturti dela Radul voda pentru Hilteu de Sus. Au fost a
Berz<un>/ului i cfilugri<i> 1-au fost vndut mitropolitului Theodosie, carele au fost i stare; mnstirii Bogdana si tot mnstire au stpnit Hiltiu de Sus pe Trotus din Piscul Cret drept in gura Gfirbovalui din gios si din sus in gura prului Rcii.
Ark St. Buc., M-rea Rogdana, VI11/3. Rczumat rom.

93
1616 (7124) In& 27, Cord&soul. f Jata eu Solomia Posmgo<a>e din Silpoteni, insumi instiinIez cu aceast

scrisoare a mea, c am intors banii panului Truitul din Cordreni, pentru o


parte ce mi-am cumpdrat dela Nicoar din Mogosesti, fiul lui Zaharia, nepot 1) lu Spoteanul fost portar, pentru douzeci i cinci talen i numra-ti, din ulna-

tatea cea din jos a satului Spoteni, dela al saptelea stlp a treia parte, ce se
cuvine un ogor la toloacii.

Deasemeni mrturisesc cu aceast scrisoare a mea, ca am vndut cneaghinei Ana Tutuleasa din Cordreni, pentru acesti bani ce <sunt> mai sus
scrisi, dougzeci si cinci talen i numrati i zapisul 1-am intors, ce serie de Nicoarli

din Mogosesti, fiul lui Zaharia de acolo. Pentru aceasta, de acum inainte s-i fie ei dedina i ocinii, cu tot venitul. la aceast toemealil au fost: Rugin din Cordreni i Toader Arbure de acolo i alti oameni buni. Si pentru mai mare credint, am pus pecetea mea pe acest zapis. Pentru accasta clin de ,tire.
Scris in Cordfireni, Iulie 27, anul 7124 <1616>.

Ruginti a isclit <tn. p.>


Arh. St. Buc., M-rea Doljesti, XXIX/24-25. Orig. slay, hArtie, doua peceti aplicate. Cu o trad. rom, din sec. XVIII.

24
1616 (7124) August 2. 1a0.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Iat domnia mea am dat 0 am miluit pe credinciosul nostru boier, Iacomie postelnic,

cu un sal anime Voica, in tinutill Soroeii. Pentru aceea, s-i fie dela domnia
1)

nepot

asa 1mm orig.

www.dacoromanica.ro
16

mea danie i miluire, cu tot venitul, neclintit. i altul sa nu se amestece inaintea acestei cArti a domniei mele. Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> August 2 zile. 1115110 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m. p.>
Acad. R.P.R., XCVI/13. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, Cu o trad. rom. din 1747.

1616 (7124) August 9, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Am dat i am ineit si am intrit sfintei man&stiri, care se cheam Beserecani, unde este hramul sfintei blagovqtenii a preasfintei stptinei noastre nascateare de dumnezeu i pururea fecioara, Maria, din ispisoc de danie i =Wire ce are sfiinta min&stire dela Stefan Tomsea voevod, un sat anume Troitia, pe piiretul Cracaului, in tinutul Neam i cu loe de mori pe petrilul Craaului. Pentru aceea, ca s&-i fie 0 dela domnia mea, danie i intfirire, sfintei miinAstiri mai sus serse, cu tot venitul. i altul sa nu se amestece inaintea acestei crli a domniei mele. Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> August 9. t Domnul insu0 a poruncit. Io Radul voevod <m. p.>
Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, IV/17. Orig. slay, }Artie, pecete aplicati. Cu o trad rom. din 1843.

1616 (7124) August 9, Ia0.


t Io Radul voevod, din mila lui duninezeu, domn al ;Aril Moldovei. Am dat 0 am limit 0 am intarit rugii noastre, sfintei mnstiri, care se chianti& Beserecani, unde este hramul sfintei blagovetenii a preasfintei stapetnei
noastre nAsefitoare de dumnezeu i pururea fecioar& Maria, din ispisec de danie

miluire pe care-1 are sfnta manastire dela Eremial voevod 0 de intrire dela Stefan voevod, pentru o mearfi delaisatul Averesti pe Crac&u, care a fost ascultAtor de ocolul trgului Piatra.
2

c. 293

www.dacoromanica.ro
17

Pentru aceea ca sa-j fie si dela noi sfintei miinastiri danie si miluire cu tot venitul. 5i altul sa nu se amestece Inaintea acestei ciirii a noastre. Scris la Iasi, in anti! 7124 <1616> August 9 zile. Domnul insusi a poruncit. Io Radul voevod <m. p.>

Marmure <a scris>.


Arli. St. Buc., M-rea Bisericani, VI/6-7. Orig. slay, bArtie, pecete aplican. Cu o trad. rom. din 1843.
27

1616 (7124) August 12, Iai.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al

Ifirii Moldovei.

Scriem slugilor noastre, tuturor dbilarilor, ciIi vor merge cu slujbele domniei inele prin Iinutul Romanului. Cum veIi vedea aceasta carte a domniei mele,

voi sa lasaIi foarte In pace, de toate angheriile, s'i vitele din satele sfintei
episcopii, din tArgul Roman, anume 5cheii si Ileucusanii si Bogdanestii.

Si nici pentru alte sate de prin alta parte nici voi soltuzi si Orgari din
tArg s nu faceIi podvoade din satele episcopiei, ci pentru toate sfi fie In pace, mimai sa aiba ei a-si plati dabilele lor, asa cum sunt inscrisi.

Mai mult sa nu-i turburaIi. Altfel sa nu faceIi. La Iasi, anul 7124 <1616> August 12. insusi domnul a poruncit.
Lucoci <a scris>.
Arh. St. Buc., Ep. Roman, XXII/4.
Orig. slay, hArtie, pecete aplican.

28

1616 (7124) August 15, lali. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al larii Moldovei. lath aceasta adevarat credincioasa slug'a a noastra Onciul Iurascovici, staroste de Cernrtuti, ne-a slujit not& s'i frii noastre, cu dreptcredincioasa slujba, cu boierul nostru credincios si cinstit Coste Bacioc mare vornic, la Tarigrad. si Domnia mea vazfind dreptcredincioasa lui slujbil, ne-am mi
am dat s'i 1-am miluit cu un sat, anume 5endriceanii, ce este pe praul Buhaiul, In Vinutul HarMu, care acel sat anume Sendriceanii a fost al socrului sail Ora', fost vornic si 1-a pierdut in hiclenia sa, cand s'a ridicat cu Costantin Moghila voevod, cu multii oaste de Levi asupra lui Stefan Toma voevod.

www.dacoromanica.ro
18

fie dela domnia mea danie i miluire i uric i Peniru aceea, ca rire i ocinfi cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor rfistrnepotilor, care i se va alege cel mai aproape, neclintit .niciodat, In vecii
vecilor.

lar dupil viata i domnia noastr, cine va fi domn, dintre copiii notri sau din neamul nostru sau iar50 pe oricine 11 va alege dumnezeu sa fie domn frii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca dania i intocmirea i miluirea intrirea noastr, ci s-i dea i s-i infareascii, precum i noi am dat i am infrit, pentru dreptcredincioasa lui slujba. lar cine se va ispiti s strice dania i miluirea i intarirea noastr, acela sit' nu fie iertat de domnul dumnezeu 0 de preacurata lui maidi 0 de toti amin i s o aib protivnic infricoat Inaintea. infricolatei judecrqi a
lui Hristos.

altul s nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele. Scris la Ia0, In anul 7124 <1616> luna August 15. insu0 domnul a poruncit. Ghianghea mare logolt a invillat 0 a isclit <m.p.>
Lucoci <a scris>.
Arh. St. Iasi, CDXXIII/4. Orig. slay, }Artie, pecete

29

1616 (7124) August 16, Ifti.

t 10 Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Iat au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor no0ri, rugtorii no0ri
monahi, dela ruga noastr manstirea dela Pobrata, s ne roage cu rugminte

sli cear ispisoc de Intarire, din ispisoc de danie ce au avut dela Petru voevod cel Batan pentru un iezer ce se numete Beleul cu toate Warlele sale 0 mljetul, ca s fie tari i puternici, cu aceast carte a domniei mele, apfira iezerul Beleul cu toate gArlele sale ce intr i ies din acel iezer, garla anume Chicita, care este din gura Prutetului i cu Prutetul, alt
Topileana, ce iese din Beleu i cade in <0>1)rehov, a treia gArl, Neagra, care cade la Trifeti, a patra grla Vidra, a cincea gArl, Bursuc, a asea ga.r14 Pancova 2), ce iese din Chicita, a aptea gArl, Plopul, a opta gArlfi, Vlaca, a noua Petrea 2) i mljetul 2) dela V5leni, mai sus de Rdeni, ca sa nu se pescuiasca in aceste garle i nici s se taie mljet, fr tirea egumenurui.
omis.

2) asa In orig.
2*

www.dacoromanica.ro
19

lar pe cine vor afla ei pescuind in once garla', l'Ara voia egumenului sau tind din mljet, ei s aib a lua totul dela acei oameni i carul cu boj, deasemeni i dela mljet .1 securea i totul. i dela cine vor avea pr, acei oameni

A. ala a sta de fata inaintea noastra. Pentru aceasta nimeni s nu indrazneascii a-i opri, inaintea acestei cfirti
a noastre. Scris la lai, in anul 7124 <1616> August 16.

t insui domnul a poruncit.


Io Radul voevod <m.p.> t Ion 1) <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata, XIII/68-70. Orig. slav, hartie, pecete aplicatii. Cu o trad. rom. din 1796, si o copie a acesteia din 1817.

30
1616 (7124) August 16, Iatd.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Am dat i am inoit qi am intrit domnia mea rugtorilor notri, egumenului intregului sobor dela sfnta mnstire numit Agapia, unde este hramul sfin%flor arhangheli Mihail i Gavriil i celorlalte puteri fr trup i cereti, dreptele lor ocine .1 dedine, din ispisoace 2) de danie i de cumptiratura, pe care le-a avut dela Bogdan voevod i dela Iancul voevod i dela Petru voevod i din privilegii de intrire ce au avut dela Eremia voevod, o poian ce se numete Ja Fiinttina Mletilor i din hotarul Negritetilor i din alta poian ce se numete FnTelul 2) dela Tolici i iarai nite poiene i curturi, deasemeni din Tolici i alt poian ce se numete a Rusului i o alta poiank care se numete a lui Ureche .1 Muncelul Florei 2). De aceea, aceste mai sus scrise poiene s fie i dela noi, sus scrisei sfintei

mnstiri, cu tot venitul i cu toa te hotarele Ion. Si altul s nu se amestece inaintea acestei carti a noastre. La Iai, anul 7124 <1616> August 16. insui domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Lucoci <a scris>.
.A.rh. St. Buc., M-rea Agapia, XIII/5. Orig. slav, hartie, pecetc aplicata, Cu o trad. ron). din 1837.
1)

scris de aceiasi mana peste s Vasilie s.

I) asa In orig.

www.dacoromanica.ro
20

31

1016 (7124) August 16, Iai.

t In numele taalui vi al fiului vi al sfntului duh, troila sfnt vi de o


flint& vi nedespilit, amin. Iat eu robul stpanului meu domnul dumnezeu i mntuitorului nostru, Iisus Hristos i inchintor al troi0i, Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, doma al trii Moldovei. Iat domnia mea am binevoit cu a noastra bunfivoin/, cu inirra curata i luminat, din tot sufletul nostru vi din toata mila i cu ajutorul lui dumnezeu i cu binecuvintarea preasfiniiIilor celor trei sfinii printi ierarhi qi rugtori ai novtri, chir Anastasie mitropolit de Suceava i chir Ata-

nasi episcop de Roman i chir Efrim episcop de Rticrauli vi am rvnit sfantrposatilor domni dinaintea noastr, care au miluit i Intrit sfintele vi am dat vi am Inoit vi am intrit rugii noastre, sfintei mnstiri Pobrata, unde este bramul srantului ierarh i fcator de minuni al lui Hristos, N clrepte ocini i danie, din ispisoace i) de danie, pe care le-a avut sfnta minastire dela Petru voevod cel Btriin, care a vi zidit-o vi din ispisoc de Intrire dela Simion voevod, un iezer anume Beleul i cu toate garlele sale, care intr vi ies din Beleu: o gfirlfi anume ChiciIa, ce iese din Beleu pin& la gura PruteTului i cu Prutetul mai sus de Tmoani, alt &la Topileana, care iese din <0> 2)reahov i cade la Beleu, a treia garlfi, Neagra, dela ip patra grl Vidra cu iezercanul ski, a cincea grl Bursucul iarvi cu iezercanul sfiu, a vasea garl, Pancova ce iese din Chicita, a vaptea 011'14, Petreasa, a opta Oda*, Vlaca, a noua grl, Plopul cu mljet, cat este din garla Plopului pn In sat vi trei iezercane, ce sunt aproape de Sivita. i iarvi un iezercan anume Vizoiul i Scrivoara, unde sunt slavele nvodarilor i cu fneIele

ei vi iari mljetul dela Vleni, mai sus de Radeni. Toate acestea mai sus serse s fie sfintei mnstiri vi dela noi, uric vi ocin, Cu tot venitul, neclintit, niciodat, In veci i sa nu aib nimeni a pescui, nici a taia inl'ajet fr vtirea i fr binecuvintarea egumenului i far tirea urednicului. Si pe cine ar afla pescuind i tind mljet s fie puternic a le lua mrejele i vasele i boll i carele i securile lor i tot vi s-i lase numai goi. Iar dup viala noastrk, dintre copiii novtri sau din neamul nostru sau iarvi pe cine dumnezeu II va alege s fie doma al /rii noastre Moldova, acela s nu clinteasc Intrirea i miluirea v"i dania noastr sfintei mnstiri, ci dea i s Intreasca, fiindc este dreapta ocin sfintei manastiri. lar cine s'ar ispiti s nimiceasc dania i Intrirea noastr, acela s fie neiertat de domnul
aga In orig.
omis.

www.dacoromanica.ro
21

duinnezeu, fachtorul cerului al primantului gi de> 1) preacurata lui maich 0 de sfantul Nicolae gi de toIi sfinii placuti lui dumnezeu amin, gi de domnia

mea. Pentru aceea, altul s nu se amestece.


Scris la Iagi, in anul 7124 <1616> August 16. t insugi domnul a poruncit.
Io Radul voeveod <m.p.> Lucoci <a scris>.
Arh.,St.1 Buc.M-rea Pobrata, XIII/57-59. Orig. slay, itie, peeete aplicatd, elzut. Cu o trad. rom, din 1796. 32

1616 (7124) August 16, Iasi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ihrii Moldovei. lath an venit, inaintea domniei mele i inaintea tuturor boierilor nogtri, mari i mici, rughtorii ftogtri chlughri dela sfanta noastra rugh, manhstirea Pobrata, cu un ispisoc dela Costantin voevod, aga scriind i mrturisind, cum s'a sculv Sora, fiica Stanchi, nepoata lui Danciul Oiar, de bunh voia ei gi a dat o p*arte de ocinh din satul Oriegti, in tinutul Covurlui, cu tot venitul, din camp 0 din aph din phdure. De aceea i domnia mea, cand am vfizut acel ispisoc, domnia mea inch le-am dat i le-am inthrit acea parte de ocinh mai sus zish, ca sh le fie gi dela domnia mea, cu tot venitul. Altul sh nu se amestece inaintea acestei chili a
noastre.

In Iai, anul 7124 <1616> August 16. insugi domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.>
Lucoci <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Saya Iaqi, XIII/5-6.
Orig. slav, hrtie, pecete aplicatA, cAzutA.

Cu o trad. iorn., din 1787.

33

1616 (7124) August 16, Iasi. t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Mt& domnia mea am dat gi am inoit cartea rughtorilor nogtri elughrilor dela sfanta manfistire Sheul, unde este hramul cinstitului i slhvitului prooroc i inainte
1)

loe rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
22

mergator 0 boteztor al domnului, Joan, si cinstitei nieri a capului lui, dreptele lor ocini si dedine din ispisocul lor de intarire, ce au avut ei dela raposatul Simion voevod si dela $tefan voevod, niste case si cu tot locul lor 0 cu dugheni, care sunt in mijlocul trgului Orhei, ce acele case si dughene le-a dat Donici fost pfircalab acestei sfinte miinstiri, pentru pomenirea lui si a printilor lui. Pentru aceea, cum am vdzut domnia mea dreptele lor drese, dela alti domni de mai inainte si domnia mea Ina.' am dat si am intrit acestei sfinte mnstiri ca s.-i fie 0 dela domnia mea, Cu tot venitul neclintit. $i altul s nu se amestece inaintea acestei carti a domniei rnele.
Scris la Iasi 7124 <1616> August 16.

t Domnul insusi a poruncit. ' Io Radul voevod <m.p.> t Ion <a scris>.
Arh. St. Boo., M-rea Nean4 CII/6. Orig. slay, hirtie, pecete aplicatii, cazutfi. Cu o trad. rom. din sec. XVIII si alta din 1820.

34
1616 (7124) August 16, Iai.

t Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Ian au venit, inaintea noastr 0 inaintea tuturor boerilor nostri moldoveni, mari 0 mici, rugatorii nostri, egumenul si tot soborul dela sfnta mfinAstire numit . Scul, unde este hramul cinstitului si slavitului prooroc si inainte mergator, botezator al lui Hristos, Ioan 0 a cinstitei lui tieri si au adus, inaintea noastr, un uric de danie si de miluire dela rposatul Eremiia Moghila voevod, pe dou sate unguresti, anurne: Sboianii si Berendeestii, in Iinutul Roman, care acele mai sus inainte zise sate au fost ale noastre, drepte domnesti, ascuittoare etre ocolul de Roman si le-a dat si rposatul Eremiia voevod acestei mai sus scrise sfinte imarastiri, pentru pomenirea lui si a pfirintilor lui si s'a inscris In sffintul si marele pomelnic 0 s'a fAcut acolo mare pomenire, din an in an, cum in acest chip este scris 0 In acel uric. Pentru aceea, domnia mea cu cei trei ierarhi ai nostri moldoveni si cu tot sfatul nostru, eand am vfizut acel drept uric al lor, de danie 0 de miluire dela acei de mai inainte domni, ce au dat si miluit acea stint& mnstire, domnia mea n'am voit s stric dania si miluirea lor, ci si domnia mea m'am milostivit
si am dat si am miluit acea mai sus scris sffint manstire Scul cu acele dou

sate ungureti, anume Berindeesti 0 Sboianii, ca s fie, si dela noi, sfintei


mnfistiri, cu tot venitul. Altul s nu se amestece inaintea acestei carti a noastre.

www.dacoromanica.ro
23

Scris la Iasi, in anul 7124 <1616> August 16. t Insusi domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Lucoci <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neann, CXLII/6. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicata. Cu o trad. rom. din 1804.

35
1616 (7124) August 18, Iasi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, donm al Iarii Moldovei. lath am dat si am intfirit slugii noastre Cazan fost postelnic dreapta lui ocina si
danie si miluire pe care o are el dela Eremia Moghila voevod s'i dela copfii lui, pentru pomenirea domniilor lor s'i pentru sufletul lui Isac Balica fost hatman, niste parIi de ()cilia din satul Pietris s'i silistea Bfidesti, care este in hotarul

Pietrisului din Iinutul Romanului si cu vaduri de moat% pe paraul Bahluet


si pe piiraul satului Pietris si cu locuri de prisaca si cu gradini in hotarul satului,

care aceste parti de ocina din satul Pietris si silistea Badesti a fost dreapta dedina a mai sus scrisului Isac Balica fost hatman si deasemenea dedina si a slugii noastre Cfizan fost postelnic. insti din aceste parti este si catfiva cumparatura a lui Isac Balica. Insa
toate aceste parti sunt danie dela acei domni, care sunt mai sus scrisi, pentruca cu adevarat a fost mina si dedina dreapta a mai sus zisului Cazan fost postelnic, De aceea, sa-i fie si dela noi danie si miluire si intocmire cu tot venitul.

Si altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a noastre.


Scris la Iasi, in anul 7124 <1616> August 18.

t Domnul a spus. Ghenghea mare logofat a invalat. Eu Ghianghea mare logoffit am iscalit <m.p.> t Costantin <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionarft a poporului, XXI] 8. Orig. slav, hartie, pecete aplicati, azutii.

30

1616 (7121) August 20, Iasi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rarii Moldovei. Am dat si am Intarit domnia mea rugatorilor nostri, egumenului si intregului sobor dela sfanta manastire Sacul, unde este hramul cinstitului si slavitului prooroc
www.dacoromanica.ro
24

inainte inergatorul botezator loan si a cinstitei taieri <a capului sail> dreptele lor ocine i dedine, din dreptul lor ispisoc i direasa, ce au avut dela Stefan

voevod si dela alti domni de mai inainte, satul Rusciorii i satul Jidesti, tinutul Neamt, ca loc pentru mori i pentru iazuri, care acele sate mai sus serse, Rusciorii si Jidestii le-au dat raposatul Damiian vistier i cneghina Nastasia, acestei sfinte manastiri, pentru pomenirea lor si a parintilor lor. De aceea sa-i fie si deba noi sfintei manastiri cu tot venitul. Si altul s nu se amestece inaintea acestei crti a noastre. La Iasi, In anal 7121 <1616> August 20. t insusi donmul a poruncit. t Ghianghea mare logoflit a iscalit Eu Ghianghea logoft am iscalit <m.p.> t Tecman <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, 111/8. Orig. slay, }Artie, pecete aplicatre. Cu o trad. rom. din sec. XIX.

37 1616 (7124) August 20, Iai. t Iatii dar eu Ionasco Stroici marturisesc en acest zapis al meu, dinaintea printelui episcop Mitrofan i dinaintea panului Gheanghea mare logofat dinaintea panului Coste Bacioc fost ceasnic s't dinaintea panului Gherghina dinaintea altor boieri i mazili, care s'au intamplat In aceasta vreme, c eu socotind spre nevointa i osardia parintilor nostri, pan Lupul Stroici mare logofat ;;i cneaghina lui Pascalina, catre sfantul lacas zis Dragomirna, unde este hramul coborirea sfantului duh asupra sfintilor ucenici i apostoli, care slant lcas s'a zidit de parintii nostri i cu prea sfintitul nostru parinte, chir Anastasie Crimcovici arhiepiscop i mitropolit de Suceava, deasemeni, i eu, nesilit de nimeni, .nici asuprit, ci de bun& voia mea, am dorit s miluiesc sa intaresc pomana i osardia parintilor nostri, aceasta sfanta manastire anume Dragomirna, cu dreptele noastre dedine i cumparaturi, ca satul Drujesti In tinutul Harlu i ca satul Taistreni in tinutul Harlan i satul Bitrsiinesti In tinutul Dorohoi i satul Boriscautil) In tinutul Cernauti s't cu dot& flci de vie dela Cotnari, peste Rediul domnesc, care aceste mai sus serse sate ne-au fost drepte dedine i cumparaturi.

dup acest zapis al nostru, de buna voie, scris de mina noastra, sa aib pariatii calugri dela sfanta mnastire sa-si faca intrire s't dela maria
1)

tri loc de 4 BoroscAuti s.

www.dacoromanica.ro
25

sa donmul nostru, milostivirea lui, i sa aiba a ruga pe domnul dumnezeu pentru pacatele noastre i ale Orin/nor notri i s faca pomenire parin/ilor noTtri i noua, din an in an, precum i marilor ctitori. lar dupa moartea noastr, daca cineva va voi sa incerce s strice sau traga aceasta danie i miluire a noastra, dintre copiii notri daca ne va da dumnezeu, sau din neamul nostru, acela sa fie neiertat de domnul dumnezeu al parnantului i de i sift-i fie parali la infricoto/i sfinlii racatorul cerului 0 pta judeca.ta a lui Hristos, Ilie proorocul i Inoh i Io<an> Bogoslovul. Iar pentru mai mare credin/a, eu am semnat mai jos Cu mina mea, 0 mi-am pus pecetea pe acest zapis. Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> August 20. Eu Ionapo Stroicel am iscalit <m.p.>
Mitrofan episcop <m.p.>

Eu Ghianghea mare logofat am iscalit <rn.p.> Costea Bucioc ceapic <m.p.>1)


Biblioteca liniversitritii-Cluj, Fond. Sion, nr. 13-14. Orig. slay, hartie, trei peceti aplicate. Cu o trad. rom. din sec. XIX. 0 fotocopie la Acad. R.P.R., Filiala Iasi, 111/169. o copie slava la Ark St. Iasi, CCCXXIII/8-9 si o trad. rom. din 1787.

38

1616 (7124) August 20, 'mi.


t .lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /aril Moldovei. Am dat aceasta carie a domniei mele slugii noastre, Ionwo Rotompan, pentru aceia ca el sa fie tare 0 puternic cu aceasa carte a domniei mele, s'a sapaneasca i sa apere jumatate din satul Ionenii, aceasta jumatate de sat care
este dreapta ocina i dedina a cneaghinei lui, Nastasia, fiica lui Isaac din IonaDe aceea, nimeni :at nu cuteze sa i-o ja sau s se amestece, inaintea acestei carti a domniei mele. Scris la Ia0,. 7124 <1616> August 20. insu0 domnul a poruncit. Gheanghea mare logott a invrt/at. Eu Gheanghea logofat am iscalit <m.p.>
Acad. R.P.R., Fotografii, 11,23.
Fotocopie slav5.

iscAlitura cetit dap& copia

www.dacoromanica.ro
26

39,
1616 (7124) August 21, Iai.
Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbie dela Radul v<oe>vod, scris In Ias<i> de Constandin diiac, din leat 7124 <1616> Av<gust> 21.

Iata viind innaintea noastra i innaintea boerilor nostri, popa Ionascu -si cu Ilarion diaconu din Ratesti, s'au <a>dus innaintea noastra un zapis de inarturiia dela Patrascu Basota si dela Ionascu Picul si dela Iran comisul dela Mogalde si dela a1i mu1 oameni buni, zicand inteacel zapis de marturiia, precum ea mai sus numitul popa Ionascu i Ilarion diaconul au intors banii innapoi si s'au rascu<m>parat oarescare ocina din satul Unghenii, toate par%ile cate au fost de cumparatura lui Stroici logofa't, dela Hartgul si dela alte niamuri a lui din Ganesti si din Tampesti si dela Purece i dela
1 unuta.

intors innapoi doaa sute si optzeci taler<i> de argint, in manule


Pascalinii, giupanesii lui Stroice logofat i ficiorului ei, lui Iunascu Stroici, 'mecum i insus Ionascu Stroici au marturisit innaintea noastrii, cum ca de buna voia lor, acesti de mai sus aratati bani doai sute optzeci taler<i>, i-au priimit dela popa Ionascu si dela Ilarion diaconul i li.-au dat aceste parii de ocina din satul Unghenii, inutul Niamtiului, pe Moldova, toate cumpratu-

rile ate li-au fost cumparat acolo Stroici logofatul. insa drcsul ce 1-au avut de cumparatura Stroici log<o>f(at), .pe acele
parti de cilia din satul Unghenii, s'au prapadit in Tara Leseasc<a>. Insa daca -sa va gasi in vreo oarescare vreme niscaiva direse, ori la cine, sri aiba a sa da in mnule popii lui Iunascu i diaconului Ilarion. Deci domnie<a> me<a> cu tot sfatul nostru, vazind acel de mai sus numit zapis de marturie si precum ca insus au marturisit Ionascu Stroici, innaintea noastra, noi Inca am dat credinta. Drept aceia, am dat i am intarit popii lui Ionascu i diaconului Larion acele 01.0 de cilia din satul Unghenii, pentru ca s le fie lor i dela noi ocina cumparatura, cu tot venitul i altul sa nu sa amestece inpotriva crii noastre
acestie.

Domnul au zis. Ghenghea mare log<o>f<a>t au invalat. Ghianghea mare log<o>f<a>t au iscalit. De pe srbie pe bimba moldoveniasc<a> am talmacit la anul 1812 Mai 4.
Cliucer P<a>v<e>1 Debr<it,>.
Arh. St. Iaqi, CLVIII/8. Trad. rom.

www.dacoromanica.ro

40

1616 (7124) August 22, Iat0.


Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /aril Moldovei. lath' domnia mea m'ara milostivit 0 am miluit 0 am inoit aceasta carte a domniei mele, rugatoarelor noastre &Mugu*, dela sffinta manastire unde este hramul sfintei preobrajenii a domnului dumnezeu i mantuitorului nostru, sus Hri-

stos, peste paraul BistriIa, in faIa Vanatorilor 0 le-am %sat 1.2 pentru ili i pentru munca, pentru ca ei sa aiba a lucra sfintei mfinastiri, i
sa dea ascultare, ce va fi trebuinta sfintei manfistiri, pentrucii am vazut domnia mea carlile dela unchiul domniei mele, sfntraposatul Petru voevod, cu blestenl, cine Ii va turbura, penfruca cu ace0i poslunici se sine aceasta sfnta mnastire. iara0 0 un sat, anume Dhnestii. Deasemeni domnia mea le-am

lasat ace0i oameni din acel sat, pentru gloabe i pentru deugubine. Sa nu aib nimeni cu ei nicio treaba a-i judeca i nici sh ja ferhe dela ei, ei sa fie calugariIelor, de ve0ninte i pentru ciubote. De aceea nimeni sa nu cuteze a le turbura, inaintea acestei chili a domniei mele.

Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> August 22. insu0 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.>

t Mar <a scris>.


Arh. St. Iasi, CCCL/141 Copie slay& din sec. XX.

41

1616 (7124) August 22.

tIn anul 7124 <1616> August 22. Catastih de obroc, ce da domnul lo


Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al larii Moldovei, la milnastirea sa dela Vanatori, unde este hramul sfintei preobrajenii a domnului dumnezeu mntuitorului nostru, Iisus Hristos.

t 2 coloade de grit'.
2 butii de vin. t 3 poloboace de miere curath. t 30 zloti, pentru trebuinIe. t 100 drobi 1) de sare peste an.
Arh. St. Iasi, CCCL/142
Copie slavA din sec. XX.

t t

1 coloadfi de orz.

1) asa in orig.

www.dacoromanica.ro
28

42
1616 (7124) August 23,

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Arii Moldovei. Am dat 0 am Intarit rug4torilor notri, egumenului i intregului sobor dela sfnta milngistire Bistrita, unde este hramul adormirea preasfintei stApanei noastre de dumnezeu nscatoare, pururea fecioar Maria, spre Intarire 0 din ispisoc de intkire dela Petru vcirvod, dui-A uricul lui Stefan voevod cel Batrn, branitea veche, care se Incepe dela parAul Siirata, peste Bistrila i Doamna p'ana la Angrcina Secul, dela Cozia, pe Muntele Mare, la poienitele dela Hitioaia, la Pentenul 0 se Impreuna cu branitea mnstirii Tazlau, la RAchit4
0 la Piscul 1) lui Balica, In jos, Intre TareAu i Bistrita, dou4 poieni sub Ceahlfiu,

peste Bistrita, la Jurcoaia, la Seajdu 2) piinfi la Opriani, Ora chiar la Mehtodie, la gura PAngrticiorului Ong la obAr0e i loc de sttingt la Ptingrirati. nimeni a nu pasai oile acolo sau s prind pete sau s ia lemne sau nuiele In padure sau s culea.gri hameiu sau alune sau once, far& tirea lor. Dad' vor giisi pe cineva acolo, pe locul mai Inainte zis, ei s fie tari i puternici cu aceast carte a domniei mele, s ja tot ce vor avea aceia la ei. Pentru aceasta, nimeni sa nu aib4 s stfiptineasa sau sfi opreascfi inaintea acestei c6rIi a noastre. In Iai, anul 7124 <1616> August 23.

t insu0 domnul a zis.


t Lucoci <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCC/112.

Orig. slay, hartie, pecete aplicatA, eilzut. Comp1et6rile fiicute dupil doc. din 1612 Februarie 12.

43
1616 (7124) August 23, TO.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %Aril Moldovei. Iat

domnia mea m'am milostivit 0 am dat 0 am Intarit rugii noastre, sfintei mnAstiri Bistrila, un sat anume Roznovul, pe BistriIa, care este in Iinutul Neamt hotarul acestui sat Rtiznovul care s'a impreunat cu hotarul satului Anca; care sat I-a dat Intai ctitorul sfintei mnstiri, Alixandru voevod ce!
prea Bun, 0 apoi de Stefan voevod cc! Batrtin 0 de toVi domnii vechi, pfina' la Stefan Tompvici voevod. De aceea i domnia mea in'am milostivit 0 am dat 0 am intrit sfintei mnstiri acest mai sus scris sat Roznovul, cu hotarul satului Area 0 cu toate
Piscul *, aga In orig.
probabil gregit de diac In loo de *la Cuejdiu ea In hotarniea din 1612 Februarie 12.

www.dacoromanica.ro
29

veniturile, precum au stripilnit din veac. Altul sit' nu se amestece inaintea acestei

arti a noastre.
Scris la Ia0, in anul 7124 <1616> .August 23.

t Insu0 domnul a poruncit. t Ghianghea mare logoffit a inv4at.


f Lucoci <a scris>.
Arh. St. Iasi, D/2.
Copie slavil.

44
1616 (7124) August 23, Iasi.
j. Io Radul -yoevod, din mila lui dumnezeu/ domn al rii Moldovei. Am dat 0 am intrtrit ruggtorilor nowi, egumenului Agafton i tuturor monahilor dela sfttnta mnstire Homor, unde este hramul adormirea preasfintei stapnei noastre niisc6toare de dumnezeu, dreptul lor hotar al sfintei mngstiri pe care Il are in munti, din uricul pe care 1-au avut dela Stefan voevod cel Warfin i din ispisoc de intrire dela Petru voevod, incepAndu-se hotarul dela insti0 poarta sfintei intuAstiri, pe cdrare in sus 'Ana la Muntele Mare i iar50 dela Muntele Mare pAn la Poiana Merilor, de acolo pe opcind ptin'a la obiir0a IIomorului i Ora la Brazii Muerii i pAnh in Dealul Ulmul i pe Dealul Paltinului de acolo pe pArttul Racova in jos, On unde cade in Ihnat 0 peste Ihnat. Si de acolo drumul pn in vArful muntelui Geamanului 1) i opcina pan& la saciltura Bucura ptin. la Poiana lui Ihnat i pria la BracluleI i iar0 pAn la Lozii i Ong la Miezurie, de acolo la Trei Brazi, prin Solone% i pAna in vrful Setiripara pe opcind in sus p"An' la Poiana Popei i On& la RutAna lui <Drago>2)mir tot pe opcina la deal Odd la Poiana Paltinului i pe prAul BucoviIa i iar4i pe Bucovita la vale Ong la Moldova 0 deasemeni dela gura Bucovitei pe Moldova in sus pfinA la isvorul Tocilelor i tot c'rarea in sus 'Anti la Dealul AIare i deasemenea dela Muntele Mare de unde s'a inceput

mai inti. Atitt este tot hotarul sfintei manastiri.


De aceea sti-i fie 0 dela noi ocin6 i intrire sfintei misindstiri cu tot venitul

neclintit niciodata in veci, inaintea acestei csni a noastre. Scris in Iai, anul 7124 <1616> August 23. insusi domnul a poruncit.
Lucoci <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXXIV/3. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat5, desprinsit

in text s'a corectat ulterior: Germenelui. completat duph actul din 12 Mai 1616, care cuprinde aceiasi botarnicie.

www.dacoromanica.ro
30

45
1616 (7124) August 23, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al irii Moldovei. Iat domnia mea am dat i am miluit sfnta mnstire, unde este hramul sfntului marelui prooroc TUe, cu un iaz numit Copcea i cu 24 flci de rileaf, care este In hotarul targului Suceava, dinspre hotarul Tatrasilor, care le-a fost danie dela alti domni dinainte. De aceea, s-i fie sfintei manastiri si dela domnia mea danie i miluire acest iaz mai sus scris Copeca, cu aceste fnge i ca tot venitul, neclintit nici-

odat, inaintea acestei carIi adevarate a noastre.


Scris la Iasi, 7124 <1616> August 23. insusi domnul a spus. Ghianghea mare logott a Inv&%at. Ghianghea logoft a isclit <m.p.> t Gheorghie Ventilescul <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXXIV/60. Orig. slay, hartie, pecete aplicat'd.

46
1616 (7124) August 25, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dunmezeu, dornn al larii Moldovei. Iat am dat si am Intrit fiilor lui Vscan Dobrenchi dreapta lor ocin i cumpartur i schimb al tatlui lor, a treia parte din jumatatea satului Blceni, partea de jos, cu loc de iaz si de moar, In Sucevii, din direse de schimb ce au dela Eremia voevod si din spisocul de pAril dela stefan voevod, cnd Prodan i fratele lui, Gligorie i sora lor, Nastasca, femeia lui Dumitru Ponici, au part pe fifi lui Vscan Dobrenchi pentru aceast a treia parte din jumatatea satului Brceni, zicAnd cA o stapttnesc far drept. Dar fiii lui V'scan Dobrenchi au ar'tat direse dela Eremia voevod, c' le este schimb drept cu ei, pentructi a cumprat mai inainte vreme Viiscan Dobrenchi a treia partea din satul Voicing, partea de mijloc, tot dela dttnsii pentru 100 ughi i dupg aceea singar, de bun voia lor, au avut impreun tocmeala si au fcut schimb si a dat Vscan Dobrenchi cumprtura sa din Voicing, tot mai sus zisilor, Prodan si fratelui lui, Gligorie i surorii lor Nastasca pentru acea parte din Blceni.

Dar and au avut pr 1naintea lui *fan voevod, Prodan i fratii lu


au zis c i-au intors acei 100 ughi lui Vscan Dobrenchi si nu au fAcut nici un schimb cu Dobrenchi, nici nu stiu nimic. Irani aceasta an avut judeeat
www.dacoromanica.ro
31

In acest chip, ea sa jure Prodan cii fratii lui ca 24 jura Lori ca i-au intors acei 100 ughi i efi nu au facut schimb cu Vascan Dobrenchi. Deci cand le-a fost ziva, ei au venit <cu> toti juratorii lor i nu au voit sift jure vi au ramas de acea lege. Iar fiii lui Vascan Dobrenchi s'au Indreptat vi-au pus fierae. Deci noi vazand dreptele lor direse pe care le au, cum s'a scris mai sus, noi le-am crezut. Pentru aceea, am dat vi am intarit fiilor lui Vascan Dobrenchi aceasta a treia parte din jumatatea satului Balaceni, partea din jos, ca sa le fie vi dela noi danie i cumparatura i schimb cu tot venitul, neclintit, nicidata. i altul sa nu se amestece inaintea acestei crirli a noastre. Scris la Iavi, In anul 7124 <1616> August 25. Domnul a poruncit. t Ghianghea mare logoffit a invatat. Eu Ghianghea logofat am iselit <imp.> Costantin <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXXIV/94. Orig. slay, hArtie, pecete timbratii.

47 1616 (7125) Septembrie 1, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lu dumnezeu, domn al rii Moldovei. lath' au venit inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor novtri moldoveni, mari mici, rugatorii novtri, calugarii dela sfanta manastire Pantocrator a raposatului Toader Moghila vi ni s'au jeluit eu mare plangere, spunand ava: cate sate de movtenire vi de cumparaturrt a avut raposatul mai sus scris Toader Moghila, toate le-a dat sfintei manastiri mai sus zise, cum au aratat Inaintea noastra i uricul de danie i miluire dela Eremia voevod. lar cand a fost dupa aceea, dupa moartea lui Toader Moghila vi in zilele
lui stefan voevod a fost oarecare par.& pentru aceste sate, anume: satul Cobalia vi Gligenii In Tinutul Soroca i Carniceanii in /inutul Dorohoi. Deci s'au luat aceste sate dela calugari i s'au dat altor boieri. Deci noi i cu tot sfatul dontniei.mele am socotit vi am cercetat i acel

uric de danie vi miluire a sfintei manastiri, Cu blestem, pe care 1-au avut ei dela Eremia voevod. Deci n'am vrut domnia mea s iau blestemul acelei sfinte manastiri, nici sa stric dania i miluirea acelui mai sus scris Toader Moghila, ci m'am milostivit domnia mea i iaravi am dat vi am miluit mai sus zisa sffinta manastire Pantocrator cu acele sate mai inainte zise, anume: Gligenii In inutul Soroca v.1 Carniceanii in tinutul Dorohoi, ea O.' le fie lor

vi deja noi uric vi ocina cu tot venitul.


www.dacoromanica.ro
32

lar <pentru> dou sate, anume: Srbii din Iinutul Dorohoi i Durneti din /inutul Suceava, pentru care ei au avut Ora cu Mlai cu Gorcioaie Ionaco Albot i Petrea i Comisoaia i sora ei, domnia mea am lsat s de fa/a inaintea noastr cu acei oameni i sal.' aduc diresele ce vor avea.
Deci dac vor caqtiga ei dinaintea domniei mele 0 a intregului sfat al domniei mele, domnia mea le vom face lor ispisoace 0 pe acele dou sate. De aceea, altul nimeni A' nu se amestece inaintea acestei cili a noastre. Scris la Ia0, in anul 7125 <1616> Septembrie 1. insu0 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Nicoar <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCVII/71.

Orig. slay, hirtie, pecete mic5. aplicatfi, cazut.

Cu o fotocopie ibid., Fotografii, XXXII/17.

48
<1616 Septembrie 1-1617 August 31>712<5>.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al lrii Moldovei. lata am dat 0 am Intrierugtorilor noWi cAlugari dela stinta mfinstire care este in 'farina Ia0lor, care este nou zidit de Aron voevod, unde este hramul sfntului ierarh i facator de minuni al lui Hristos, Niculaie, dremfi ion robi 1) Tigani, anume: Ghiorghie cu femeia i cu copiii 0 Ivan cu femeia Cu copiii Simion Pirocan cu femeia i cu copiii 2) i alt Simion cu femeia i Cu copiii, care sunt danie sfintei mnstiri dela unchiul domniei mele, Petru voevod; deasemenea Ignat cu femeia cu copiii i Gapar cu femeia i Cu copiii, care sunt danie dela Aron voevod. Dar diresele pe care le-au avut dela Petru voevod 0 dela Aron voevod, astfel s'au jeluit inaintea noastr ca le-au pierdut din pricina otilor leeqti, In zilele lui Eremia voevod. Pentru aceasta, sa fie 0 dela noi mai sus zisei sfintei minfistiri, aceti dremi robi 1) Tigani, neclinti%i, niciodat, in veci. i altul s nu se
amestece.

Scris in Iai, In anul 712<5> <1616-1617>. Domnul a spus.


1)

If holopi # in orig.

9 pasagiul si Simion Piroscan cu femeia i cu copiii a sters cu o linie.


3

c. 293

www.dacoromanica.ro
33

Ghianghea mare logoft a invgIat si am isclit <m.p.>


Nehojatco <a scris>.
\cad. I.XXV11/92, Orig. slaN, hrtie, pecete aplicatd.

Cu o trad. rom. la Arh. St. Buc. ms. 628 f. 56 v. Cifra unitatilor din data fiind adausii cu altA cerneala bar putea ca anul sa nu fie cel exact. VAleatul 7125 <1616-1617> corespunde cu domnia lui Radu Mihnea in Moldova i cu prezenta in divan a lui Ghianghea mare logoMt.

49
<1616 Septembrie 1-1617 August 31> 7125, Iaka.

Uric dela Radul voevoda din valiat 7125 <1616-1617> intru carele serie precum au venit Inaintea domniei sale si a tot sfatul sluga domniei sale Vasilie Aronescul si de bung voia lui au vndut a sa driapt ocin4 i miluire pentru slujbfi credincioas din direse de danie ci-au avut dela Ieremia Movila voevod dela Simion vod si dela Costandin vod si dela Tomsea vod un sat, anume

Brtulelii In tinutul Niamtului cu mori In pa'rul satului, care sat au fost


ascultdtor de cetatea NeamIului.

Pre acela dar4 I-au vandut printelui i rugatoriului domnii sale chir Mitrofan, episcopul de Hui, drept 250 galbeni aur, iar pgrintele Mitrofan episcopul au dat acel sat sfintei manstiri Secului, unde au fost de postrig.
Pentru acia i domniia sa au dat si au Intarit pre acel sat sfintei <m5nstiri> Secului, ca s-i fie driaptd ocin4 i mosie in vci. lar hotarul satului dura hotarul vchiu.
Arh. St. Buc., ('ondica Asachi, ins. 628, f. 551 v.
Copie rom.

50
<1616 Septembrie 1-1617 August 31>, 7125.

t Adea eu Penteiu din Buciumi, Insumi pre mine mrturisescu cu cestu zapis al mciu, cum a<m> Nandutu partea de ocina din satu den Bolosisti, di<n> aring si din fanata si din totu locul ce va alge di sat In Bolosist<i> o-m vundutu dumisale Apostol ci-au fost postelnic, pentru ce mi-u ras dajde di cte...1) din satu din Buci<u>mi i mi-u mai datu i 7 zlot<i> Pentre-aceia, o-m vundut dumisale postelnicului ca s h<ie> dumisale
mosii i ficiorilor dumisali, denai<n>tea lu<i> Ursu de Bolosesti si a lui Miru0

de acolo si dinaintea Zahariei de Glodni i denaintea lui Vasili Gosi di Bolosisti i Istratiie de acolo i denaintea a mu<l>/i o<a>mi<ni> buni.
1) loc alb in orig.

www.dacoromanica.ro
34

Deci ca vdzindu noi plat<> cliplin<> si tocmal de bunu voe lui, noi i-am fcut acesta zapis, ca s fie de credin/i, pn va faci dires<e> domnesti. Pre mai mari marturie ne-a<m> pus pece<ti>le si iscliturile s se stie. In Iafi, 7125 <1616-1617>. Ursul di Bolosesti <m.p.> Eu Miruti diiac. Zahariia dea Glodeani am iscAlit <m.p.> Istratie.
Vasilie Gurse.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt XXIX/4. Orig. rom., hArtie, trei peceti aplicate.

51 <1616 Septembrie 1-1617 August 31> 7125.

Suretu dipe ispisoc sirbsc dila Radul vod, den vlet 7125 1) <1616
1617>.

t Adic4 au vinitu innainte noastr si 1nnainte ai nostri moldovinesti boeri, sluga noastr Drgll bAtrnul armsel din Gnesti, si au ardtatu
innainte noastr un zapis de mrturie dela oamini buni s<i> slugi domnest<i>,

anume Berheciu din Tulesti si Blaga de acolo 0 Petre Otic din Gnest<i> s<i> Tele de acolo f i Paco la. I l fi Cipoticiu la fel. Ase scriindu precum au vinitu innainte lor Bogdan, ficior Mosii si Tudora, fata lui Copaciu si Blae
si Antonie, nepotii Neghii, de a lor bun voe, de nime silit<i>, nici asupriI<i>, s'au vndutu a lor driapt acing s<i> mosie, toate prIi1<e> lor ce s vor alege

din satul Spinenii. Aceste le-au vndutu slugii noastre, btranului Drgglii, drept 30 taler<i>, cu tot vinitul. i iarAs<i> au vinitu innainte noastr Nechifor, ficioru lui Ghiorghie, de a lui bun voe, de nime silitu, nici asupritu, s'au vndutu a lui driapt ocin
s<i> mosie, toat parte lui ce sa va alege din satu din Spineni. Aceasta iaras<i> au vAndut-o slugii noastri lui DrgAil, drept 140 zloT<i> batut<i> <i> cu acei

bani 'au plAtitu capul lui dela Hulul


Iinutul Tutovii.

si dila

Verdis marii vtas<i> din,

i iardsi au vinitu Innainte lor Trifan Brehen%e s'au datu parte lui de (wink' lui Ion, jut lui DrAgail, drept un bou albu ce 1-au pAgubitu vornicii
de Brlad. Drept aceia pe toate aceste mai sus scris, i-am dat, s-i fie cu totu vinitul.
1)

ultimele doua cifre aunt corectate.

3*

www.dacoromanica.ro
35

Si este isailit: Gbinghe mare log<o>f<h>t. Acest suretu dipe sirbie 1-am scris eu Simion Checo uricarul, la vletu
7257 <1748> Noem<brie> 1.
Acad. R.P.R., CLXXIV/9. Trad. rom. din 1748 s,i cu 2 copii din 1835.

52
<1616 Septembrie 1-1617 August 31> 7125.

Suret depi alt suret de pe ispisocul Radului v<oe>voda in cari cuprind


a0t:

Suret depi ispisocul Radului v<oe>voda pre cat s'au putut ceti 0 inIilegi

pentru ca fiind stricat, multe cuvinte lipsscu dintrInsul, cari cuvinte sa


inIaleg din scrisul ci arat mai jos dintru cari v<A>letul lipse9ti. S'au cunoscut
i veletul 7125 <1616-1617>.

Facem tire cu aceast scrisoare a noastr tuturor cine pre dnsa a cuta sau cetindu-o ar auzi, precum au venit innainte noastr 0 innainte a lor nowi moldoveneti boeri, a mari 0 mici, sluga noastr Ionaco, fiul lui Stroici log<o>f<t>, de a lui bunk' voi, de nimi silit, niel asuprit 0 singur cu gura sa au miirturisit, fiind vii, maic-sa Pscalina, jupaniasa lui Stroici log<o>f<at> ci s'au sculat dinpreun'd 0 au vndut a lor drepti mo0i 0 cumparturi a boie-

riului Stroici, satul anumi: Albetii pe SoluneI cu loe de helqteu 0 satul 13Albanetii 0 satul Ion4e0ii pre Rut cu locuri di hletii 0 de mori in
Haut ci sint in Vn<u>t<ul> Sorocii lui Arsenii 3 log<o>f<fit> drept 550 ugh<i> de aur. Si au pltit deplin acei mai sus scr4<i> bani 550 ugh<i>. Iar ispisoace i alte dresi ce-au avut dela cei mai denainte rposaIi domni, ae zis Ionaco

Stroici c di undi vor fi, le va aduci 0 le va da pre mnule mai sus scrisului Arsenii log<o>f<t>.

lar de s va tmpla ca s<A> nu le dea 0 s'ar arta candva in niscareva vremi sau in niscaiva zili la alIi oamini, A' nu s<> criaz5. 0 nimi s nu ail:A indreptare cu dnsili ci ca s 1<e> dia in mnuli lui Arsenii log<o>f<t>. lar aceli sate anumi Albetii pe SoluneI cu loo de hleteu 0 satul Bala.

bnetii 0 Ionrtii pre Rut 0 cu hle9teu 0 cu mori in Rut cu toati hotaali lor, ca s fii lui Arsenii 3 log<o>f<t> uric 0 mo0i 0 intrire cu
tot venitul, lui 0 copiilor lui, nepoOlor, strfinepoOlor lui 0 a tot niamul lui chic s va alegi mai de aproapi nestrmutat niciodinioar irl veci, In vecei
vecinici.

Iar hotarul acelor 3 sate, ci mai sus scrii, anumi Albwii pe Solunq cu
loo de haleteu 0 satul BfilbnWii 0 Ionaetii pre Rut cu locuri de halwei www.dacoromanica.ro
36

In Rut, ca s fii de. car& toate p4ile dup ale sali vechi hotar pre unde din veci au lcuit.
7248 <1740> Iul<ie> 14. Acest suret cercetndu-se de mine 0 posleduindu-se din cuvnt In cuvnt

cu toat lipsa ce iaste din cel vechiu, dar s laplegi tot aceasta cuprindere cat& s. arat In suretul acesta. i spre incredintare am iscalit. 1793
Iunie 15. Polc<o>v<nic> Pavl DebriI dela mitropolii. A citit Vasili Buhdescul al doilea log<o>f<t>.

Suretul acesta de pe suretul cel adivrat 1-am scris eu i hind asemine am ischlit. 1793 Iunie 16.
Dumitraco Iacodin log<o>f<fit> de -Willa.
Muzeul Lupta revolutionarii a poporului, XLIII/3. Trad. rom.

53

<1616 Septembrie 1-1617 A.ugust 31> 7125.

t Suret dela Radul voda, la velet 7125 <1616-1617>. t Noi Radul voevod, cu mila lui dum<ne>zeu, domnu pmntului Moldov<e>1)i. lata au venit innaint noastrfi i Innainte boerilor n<o>1)tri Petr
femee lui Mlina, cu un zapis di mrturie dila boeriul nostru Vitol<d> logoft 0 Anton dila Frunteti 0 popa Simion di acolo 0 Puiul dela Rogojeni i Oncescul dila Onceti i Gheorghie di acolo 0 Obreje dila Godinist<i> 1), scriu cum au venit Innainte lor Nichita i Drago pit<a>1)r i Nistor dela Obrie, di a sa bun voe, de nime si<l>1)4i nici asupr4<i> ci di a lor bun& voe, ajdre Pavfil i Tiron dila Hilipeti 0 au vndut a sa driapt ocin i moii di uric

dila mos<i> dila batrni, o bucat<A> di mosii dila Bucovina, din hotarul
Runcului, dila Dorog Ungurianul, dela Sipotul In jos spre Dunaviciu, a patra <parte a> Dunavicilor, pn &And s'au cumparat, Cu hotar<ul> Frun-

titii, undi s numiti Sla1i, cu un vad di moar<> cati doa hotar supt (lips) Du<na>vicilor, au eumprat pmnt dila Du<na>vicinii a cine 0 i-au vandut-o Pitrii i muerii lui Mlinii, drept 48 di taleri
Ce Inca noi vznd acist zapis di cumprtur<> dela at:4i boiri i oamini buni i btrni, i noi am IncridinIatu apjdir 0 dila noi am Intrit cilui mai sus scris zapis, Petrii i muerii lui, la ace bucat<> di mosi<i> 1) mai sus scris,
1) Joe rupt In text.

www.dacoromanica.ro 37

cum dat esti si dila noi, di uric si cumpratur, cu tot vinitul i a1ii nime s nu s amestice.
<Pe verso:> Fruntestii.
Acad. R.P.R., CCXIII/2. Trad. rom., dela sfaritul sec. XVIII.

54
1616 (7125) Septembrie 3, t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Scriem dumn-zn slugilor noastre, vtajilor celor mari din -tinutul Suceavei i tuturor

abilarilor de acolo: damu-v stir<i> ca dumn-m m'am m<i>l<o>stivit am dat i am Intorsu toate satele boiarinului nostru Vas<i>lie Urche, cate
le are acolo de mosie si de socrie.

Derept acia, deacii yeti ved cartia dum<ni>i mle, iar voi s eti a lsa foarte in pace de podvoade, de alte anghereli de toate, nici dobitocul lor pentr<u> alti oameni s nu trageti, nice pentru alte sate, numai s aiba plti dabila lor, cum vor hi scris<i>; iar mai multu s nu-i invaluiti.
Aceasta scriem. Altfel set' nu facefi.

Insusi domnul a poruncit. La lafi, in anul 7125 <1616> Sep<tembrie> 3.


Acad. R.P.R., CLVII/100. Orig. rom., hartie, pecete aplicata.

55
<1616> Septembrie 4, Tai.

t Pan Urche f st vornic scriem fiului nostru Sptes. Dec ver vedea cartea nuoastr, iar tu s lasi In pace prisaca Nniului diiac Mamul de la Onestii1), tu s'a nu invluesti c s'au adus i dirsele innaintea noastr: deci
am vdzut i noi ca are dirse bune i iaste cumpriaur direapt acee prisaca din hotarul Onestilor 2) Nniului. Deci las In paci, s nu faci intialtu chip. In lafi, Sept<embrie> 4.
Urche vor<nic>.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/2. Orig. rom., hartie, pecete aplicata.
Datat inainte de documentul de intrire dat de Radu voevod la 1616 Septembrie 20.

cuvintele e de la Oneoii s scrise mai tarziu de alta mana cu alta cerneala. cuvintele: u din hotarul Onwilor s scrise de alta mana cu alta cementa.

www.dacoromanica.ro
38

56
1616 (7125) Septembrie 6, Img.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Scriem slugii noastre, Poianfi. Ii dm stire ea' s'a jeluit Inaintea domniei mele sluga noasted Toader i cu fratele lui, din Bcgesti, impotriva fiilor lui Vartic si a nepoOlor lui. Si astfel au spus Inaintea noastr ca a avut el o ocin'd Impreun <cu ei> In satul Bruduresti, iar Vartic cu fiii lui i cu nepotul lui, ei au vndut partea lor de chid din Bruduresti i au vfindut cu acea ocinA a lor i partea de ocin a lui Toader de acolo, frted stirea lor. De aceea, cum vei vedea aceasta carte a domniei mele, tu s'd mergi acolo Intrebi pe oameni buni, megiasi, dac este asa cum a spus el ; si tu sa opresti Ortile de ocinA ale lui Vartic si ale nepotului lui, pentru acea parte a lui Toader, pe care au Vandut-o ei din Bruduresti i s'd opresti pirlile din BoIesti. lar cui i se va 'Area nedreptate, tu s-i dai zi, s stea fop, Inaintea noastr4. Si altfel sfi nu faceti. Scris la Iasi, anul 7125 <1616> Septembrie 6. DomnuI a spus. Marele logordt a Invatat.
Acad. R.P.R., CXXXII/62 Orig. slay, hrtie, partea de jos cu numele diacului lipseste, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1817 ca data zilei gresit = 7.

57

1616 (7125) Septembrie 14, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Orii Moldovei. Iat'd au venit, inaintea noastra i inaintea boicrilor nostri, rugtorii nostri egumenul si tot soborul dela sranta mngstire Neam% i s'au jekit Inaintea noastr, cu mare jalba, zieand c ei au cumparat sfintei mfinastiri o moar pe parAul Buhalnita 1), Cu cas& si cu povarne, de la Necoar logort, pentru o sut'd <galbeni> unguresti si au artat inaintea noasted ispisoace 2) de cumprtur5. dela Eremia voevod i zapis dela Necoar logort, scris cu mfina sa si carte de filth.rire dela Stefan voevod. Deci domnia mea m'am milostivit i iarasi am dat si am Intrit acea mom% de pe pAr'aul Buhalnita 1) Cu casa i cu povarn ca s' fie si dela noi sfintei mnastiri neclintit niciodat In veci. i altul sa nu se amcstece.
9 a Buhanita * In orig. ispisoace asa in orig.

www.dacoromanica.ro
39

Scris la Ia0, anul 7125 <1616> Septembrie 14. t Insu9i domnul a poruncit. Eu Ghianghea logoffit am isalit <m.p.> t Nicoara <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neann, LIII/2. Orig. slay, hArtie, pecete timbratfi, atzutfi. Cu o trad. rom, din sec. XIX.

58
1616 (7125) Septembrie 14, Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iftrii Moldovei. Am dat aceastet carte a domniei mele, rugAtorului nostru egumenului i intregului sobor dela sfnta mfinlistire NeamI 0 pe cine vor pune ureadnic In satul lor, ce este la gura Jijiei, el s fie tare 0 puternic, cu aceastA carte a domniei mele, a -tine 0 &Ora toattt partea lor de ocinA din acel sat, cu tot hotarul lor l cu tot venitul lui. Pentru aceea, nimeni stt nu aib a se amesteca, s intre In hotarul acelui sat, Inaintea acestei cArti a dornniei mele. Scris la Ia0, in anul 7125 <1616> Septembrie 14. Insu0 domnul a zis. Darie <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt XXX/10.
Orig. slav, htirtie, pecete aplicata. Cu o trad. rom. din sec. XIX 0 o copie slavii 0 ALA trad. rom. din sec. XX.

59 1616 (7125) Septembrie 15. f lo Radul voepod, din mila lui dumnezeu, domn al reirii Moldopei. Scriem slugilor d<o>mnei mli, tuturor dgbilarilor i globnicilor i depgubinari podvodari i olacar<i> 0 altor, tuturor slugilor d<o>mnie mle, cruvi> vor

inbla Cu slujbe pin Tinutul Ffilciiului. Daca ved> videa cartea d<o>mnie
mle, lar voi s avevi> a Lisa foarte In pace, cqt<i> vecini a sv<i>ntii mlinfistir<i> Savi, anume Gue0i, s nu avevi> a-i tragi de nimica, nici a-i globi,

nici dobitocul lor s nu sa traga pentr-alte sate, niel In podvoade, nici de


nimica, cci simtu vecinii sv<i>ntii mniistiri Saya 0 s strangu acmu acolea inteacel sht<i>cel. De aciasta scriem, iar mai mult nimic& s n'ailA val. Iar cine va avea vr-o strfinbAtate, al fie de fayit> innaintea d<o>mnie mli. Altiel sei nu faceyi. www.dacoromanica.ro
40

La Iasi, v<a>l<ea>t 7125 <1616> Sep<tembrie> 15. lo Radul voevod <m.p.> t Marele logofdt a invelpt.

t Dumitru <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-14, XLVI1/1,
Orig. rom., hartie, pecete aplicatA.

60
1616 (7125) Septembrie 15, Iai.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Am

dat aceasta carte a noastra rugatorilor nostri egumenului la tot soboru, dela sfanta manastire Saya si ureadnicului lor Ciohiiac, din satul Gusetei, Onutul Flciu, ca sa fie ei tari i puternici, cu aceasta carte a domniei mele, sa stranga tosi vecinii lor dremi, vor fi fugit din sat, ori pe unde ii vor afla i sa-i Una pe to0 Inapoi, la satul lor, GuseIei. sa nu aiba nimeni a-i opri inaintea acestei caqi a noastre.
La Iasi, anul 7125 <1616> Septembrie 15. t Domnul a spus.

t Marele logofat a Inva/at. t Dumitru <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iaqi, XLVII/2. Orig. slav, hartie, pecete aplicatA.

61

1616 (7125) Septembrie 17, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. domnia mea am dat i am 1noit si am Introit lui Gorciu din Mihailasea dreapta lui ocina i cumpartura, ce are dela Cioban din Telenesti, toata partea cata se va alege, partea lui din Telenesti, ce a cumparat-o dela el pentru patruzeci

unu talen, fiindca are ispisoc de cumparatura dela Stefan voevod. Pentru aceea sa-i fie si dela noi ocin i cumparatura, cu tot. venitul, si din sat si din camp si din tot din ce va fi venitul acelei pr%i. i altul sa nu
se amestece Inaintea acestei carTi a domniei raele. Scris la Iasi, in anul 7125 <1616> Septembrie 17.

t Domnul a spus.
Marele logoft a InvaIat.

www.dacoromanica.ro
41

Ghianghea logofat a isclit <m.p.> Stratilat <a scris>.


Arh. St. Iasi, CXCl/3 4.
Orig. slay, bArtie, pecete aplicatd, cilzutd. Cu o trad. rom. din 1784.

62
1616 (7124) Septembrie 19.

t lata deci eu, Ionasco spdtar .fost pralab de Neaml, mrturisim am de stire cu acest zapis a nostru ca s'au prt calugArii dela manastirea
Skul cu tArgoveIii din tfirgul NearnI pentru o poiank inaintea domniei sale,

Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al -1,5rii Moldovei. De aceea, milostivirea sa, domnul, m'a ales si m'a trimis sA le hot4rnicesc acel hotar, cum va fi mai cu dreptate. De aceea eu am mers acolo si
am strans oameni buni, din satele din prejur anume: Loghin din Ghindaoani Lupul din alttesti si Grigorie din MAinjesti 2) i Vasilie Rspop i PAntileiu din CiahlAesti i Vlad i Vasilie din VanAtori i alli mul1i oameni buni, impreun cu episcopul Pavel, cu egumenul i cu intregul sobor dela sfnta
mnAstire Neamt.

*i am mers acolo si am umblat de jos In sus pe semnele locurilor si am aflat, cu sufletele oamenilor buni, cari sunt scrisi mai sus, ea' acea poiana este dan cu uric i cu privilegiu de Eremia voevod si a fost botrnicit de hotarnicii de demult, In hotarul i in partea mnstirii Scul. Deci noi cum am aflat cu oameni buni, duph cum este porunca milostivirii sale, domnului, astfel am si fcut acest zapis, sa fie sfintei manastiri neclintit, In veci, precum spune i in privilegiul pe care 11 au ei dela Eremia vodA 3). i sfi nu mai aiba de acum inainte a se mai scula cineva si a IAA, niciodat4 In veci. Astfel mrturisim si dm de stire. In anul 7124 <1616> Septembrie 19.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LIII/1 bis. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatd, cdzutd. Cu o trad. rom. dela bleep. sec. XIX si o copie slavd din sec XX. Data socotitd cu anul dela Ianuarie, cad In Septembrie 1615 nu domnea hied
Radu vodd.
mai * asa Yu orig.

a Mdlnjesti
31

e vod6

asa In orig. asa orig.

www.dacoromanica.ro
42

63

1616 (7125) Septembrie 20, Ia0.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Iatd au venit, Inaintea noastra si inaintea boierilor nostri, rugAtorii nostri caluOri dela sfnta mAnastire dela Beserecani s'i s'au 'Alit cu calugrii dela sfnta mn5stire de sub Ciahlu, pentru o poian ce este sub Ciahl5u, zicnd astfel calug5rii dela Beserecani c5 le este dreapt danie si miluire dela alIi domni

de mai inainte, dup cum au aratat Inaintea noastr si drese, iar alug5rii
dela mnastirea de sub CiahlAu iarAsi au spus si au aratat, inaintea noastr, drese dela Simeon voevod precum le-a dat si i-a miluit. Deci noi Si Cu tot sfatul domniei mele am cercetat si am aflat c5 este mai veche dania si miluirea sfintei mnstiri Beserecani dela alIi domni de
mai Inainte. Deci ei, de bun5 voia lor, s'au tocmit, Inaintea noastrA si dinaintea

boierilor nostri, si au dat calugrii dela mnstirea de sub Ciahlau, pentru acea poian5, trei poiene, care sunt: Bicazul, CArnul si Biserica si cu curaturi
sfintei mfinastiri Beserecanii.

Pentru aceea ca s4 le fie si dela noi cu tot venitul..5i altul nimeni s5 ini se amestece inaintea acestei cqi a noastre.
Scris la Iasi, anul 7125 <1616> Septembrie 20. Domnul a poruncit.

Ghianghea mare logof5t a inv5/at. Gliianghea logoft a iscalit <m.p.> t Nicoar <a scris>.
Aril. St. Buc., M-rea Bisericani, XIEI/2.

Orig. slay, hrtie, pecete aplicatrt. Cu o trad. rom. din 1850.

64
1616 (7125) Septembrie 20, Iatii.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rrii Moldovei. Iata au venit, Inaintea noastr5 si inaintea boierilor nostri Odochia, cneaghina lui Vrdica pitar si fiica ei, Solonca, de bun& voia lor, nesilite de nimeni, nici asuprite si au vndut ocina si cumprtura lor dreapta, toat partea lui Brah5s, a saptea parte din satul Onesti cu loc de iaz si de moar, care le-a fost cumpr4tur dela Drghici, din ispisocul pe care l-a avut Deghici dela Iancul voevod, cump5r5tur ce si-a cumpfirat dela Brahs. Si au vndut slugilor noastre Dr5gusan si Neaniul dieci, pentru treizeci talen i de argint. Si le-a plait deplin acesti bani mai sus zisi, 30 de talen i de argint.

www.dacoromanica.ro
13

Pentru aceasta, sA le fie 0 dela noi uric 0 ocina cu tot venitul. altul nimeni s nu se amestece inaintea acestei cr a noastre. Scris la Ia0, anul 7125 <1616> Septembrie 20.
Domnul a spus. Ghianghea mare logort a invfilat. Eu Ghianghea logofgt am iscrtlit <m.p.> Nicoartt <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/249-249 a.
Orig. slay, hetrtie, pecete aplicatA.

Cu o trad. rom. din 1766.

05
1616 (7125) Septembrie 20, Iai.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /aril Moldovei. Iatrt a venit, fnaintea noastra i fnaintea boierilor noWi, Odochiia, cneaghina lui Vldica fost pitar 0 fiica ei, Solonca, de bunA voia lor, nesilite de nimeni, nici asuprite 0 au vndut dreapta lor ocina i cumparaturri din ispisocul de eumpfiratura pe care 1-a avut dela Petru voevod, unchiul domniei mele, o prisacii care este fn hotarul Onwilor, cu temnic 1) i Cu case i cu gradini eu poiana. i au vtindut slugii noastre Neniul diac, pentru treizeci i cinci talen, acel loc care este din varful dealului 0114 la pariu. i s'a seulat sluga noastra Neniul diac i le-a p/fitit deplin aceti bani mai sus zi0 35 talen. Deci noi vAztind tocmeala lor de buna voie 0 plata depling noi deasemeni 0 dela noi, am dat 0 am intrit slugii noastre Neniul diac aceasta prisaca mai fnainte zisti, care este In hotarul Onetilor, cu temnic i cu case i cu gatdini i cu poianfi, care acel loe este din vetrful dealului pink' la prAu, ca fie 0 dela noi uric 0 <wink cu tot venitul. i altul nimeni sfi nu se amestece fnaintea acestei cAni a noastre. Scris la Ia0, anul 7125 <1616> Septembrie 20. Domnul a poruncit.
<Ghi>anghea mare logofAt a Inva Eu Ghianghea logoffit am isclit <m.p.> Nicoaril <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXVIII/250-250 a.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din sec. XVIII (Cu data necomp1et6.).
1)

temnic o asa in orig. ; sApAturA pentru adApostirea stupilor jarca.

www.dacoromanica.ro
44

66

1616 (7125) Septembrie 20, Ia0. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /drii Moldovei. Iat domnia mea am dat 0 am Intarit slugii noastre, Vasilie vistiernicel din Ungura0 dreapta lui ocin i curnprtur, din ispisocul pe care 1-a avut el dela Eremia voevod, toate partile de ocin din Dobrosloveti, care acum se numete Ungura0i, partea lui Stefan 0 a fratelui lui, Gherghi-p, fiii lui Lupa, nepotii lui Silea, pe care 0 le-a cumprat el dela dn0i pentru cincizeci ttreti. deasemenea Ii dm i ti intrim din ispisocul tot dela Eremia voevod

,o parte de ocin tot din acel sat, partea unchiului su, Petrea, care Ii este -dank dela unchiul lui, Petrea, pentruca al%i copii din trupul lui nu a avut pentru n4te r6m.00, pe care le-a avut Vasilie vistiernicel dela tatl su
i-a dat In minile unchiului suli s le aib far& la moartea sa i dup moartee lui s4-1 pomeneasc precum se cuvine.

De aceea, s-i fie lui 0 dela noi uric 0 ocina cu tot venitul. i altul
nu se amestece. Scris la Iagi, anul 7125 <1616> Septembrie 20. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logofdt a invaIat. Eu Ghianghea logort am iscfilit <m.p.> Nicoara <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXX/38-39. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat5. Cu o trad. rom. din 1722.

67

1616 (7125) Septembrie 22, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Aril. Moldovei. lat
a venit inaintea noastr, sluga noastra Nechita diac din Virtop cu popa Andru9co de acolo 0 cu Gheorghe diac din Dolhti i cu alte rude ale lor i s'au ptstrit

de faI, 1naintea domniei mele, pentru un vad de moar ce au impreuna, in satul VArtop. Deci Nechita a zis c are a treia parte din acest vad de moarh, iar popa Andruco cu Gheorghe au dou prIi din acest vad 0 au fcut moara
singuri, ffir Nechita.

Deci Nechita a ffimas pe popa Andruco 0 pe Gheorghe, ca s stapifleas& moara cu ei i s le Intoarcfi ce se cuvine cu dreptate, ce au cheltuit

pe acea moar sau

ja apa a treia zi.


www.dacoromanica.ro
45

Deci, de acum inainte, sa nu aiba popa Andrusco i Gheorghe a rnai part pe Nechita pentru aceasta Ora, nici Nechita pe ei, niciodata, inaintea acestei carti a noastre. Scris la Iasi, in anul 7125 <1616> Septembrie 22. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logott a invatat. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Ionasco <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond Spiridonie, XXX/175. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat5.

Cu o trad. rom. din 1827.

68

1616 (7125) Septembrie 23, Iai. f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Iata domnia mea am dat i am intarit rugii noastre, sfanta manastire Dragomirna, unde este hramul coborarea sfantului duh, dreptele sale ocini i miluiri pe care dat raposatul Lupul Stroici mare logofat, pentru sufletul sau i intru pomenirea sa s't a parintilor lui i a copiilor lui, aceste sate anume: Drujestii Taistrenii din tinutullau i Barsanestii i Dimidenii din tinutul Dorohoi Boroscautii din tinutul Cernauti, care sate i-au fost lui drepte ocini, din drepte unce i ispisoace dela domnii de mai inainte, pe care unele le-a avut din mostenirea sa parinteasca, altele cumparate pe dreptii si bani. iarasi alta seliste anume Garbestii in tinutul Harlan, pe raid Sitna, care seliste a fost pus-a zalog la el pentru sase sute ughi, de fiii lui Dragan logofat, anume Toader i Iurasco, cari ramasesera <datori> la visteria domneasca cu 600 ughi, dinteo desetina de albine din tinutul Suceava, in zilele lui Eremia voevod i s'au platit de acea datorie 1). Pentru aceasta, toate mai sus scrisele sate, impreuna i cu aceasta seliste sa fie sfintei manastiri si dela domnia mea date si Intarite cu toate hotarele
lor
i

cu toate veniturile, care sunt pe ele, once ar fi pe fiecare, iazuri

mori s't locuri de moara, cu camp si fanate si in paduri i in gradini i in toate celelalte, sa fie sfintei mAnastiri neclintite i neschimbate, in vecii vecilor nimeni altul sa nu se amestece nicieri, inaintea acestei carti a domniei mete clack' cineva, candva, se va ispiti sa strice ctitoria i pomenirea acelui

boier raposat si peste dania i intarirea noastra va lua din aceste mai sus
scrise sate sau seliste dela sfnta manastire, unul ca acela sa fie de trei ori stemat i blestemat [si de trei ori blestemat], anatema, maranafta de domnul dumnezeu si de preacurata maica a lui dumnezeu si de toti sfintii i sa aiba
1) pasagiul e

datorie * sters cu cerneal In orig.

www.dacoromanica.ro
46

parte cu de trei ori blestematul Arie i cu luda vnzatorul i cu Evreii, cari au strigatimpotriva domnului nostru Iisus Hristos, spunnd: singele lui asupra
lor i asupra copiilor lor 0 cu... 1), In muncile tr de sfrit, In vecii vecilor, amin.

Scris la Ia0, In anul 7125 <1616> luna Septembrie 23 zile. t Insui domnul a spus.
Io Radul 'voevod <m.p.> 1- Dumitru Filip <a scris>.
Biblioteca Universitiltii-Cluj, Fond. Sion, nr. 15. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat, cazutri. 0 fotocopie la Acad. R.P.R., Filiala

Cu o trad. rom. din 1811 ibid. XIX/79.

69 <1616> Septembrie 23, Suceava. Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al feirii Moldovei. Adecd au venit al nostru credencios i cinstit boiaren Simion Gheuca sptariul cel mare, de s'au prat de fq<> naint dumn<iei> m<>le cu oltuzul de -trg de Brladu i cu Crciun cu Brbosul de acolo, pentro nete ocen, cum au adus spatariul i urecu de cumprtur, de au artat naint dumne m<>le; 9'au adus i oltuzul uricul lor. Deci cum au spus urecul sptariului pre aciia urm au spus i urecul
oltuzului.

Penteaceia s aib Simion <sptar>2)iul a- Tin partea de cumprlitur cumu-i serie i in uricu lui, pentre Portrete i pentre Drujet<i>.

nemerel ca s<> nu s<A> amestece a tin sau a opri naint crtei


dumne m<>le, niciodatet in veci. Afct set' tii, altfel set nu laceli. Domnul a poruncit.

t Cujocea <a scris>. La Suceav<a>, Sep<tembrie> 23.


Acad. R.P.R. CXL/161. Orig. rom., htirtie, pecete aplicata.

70

1616 (7125) Septembrie 23. In anul 7125 <1616> luna Septembrie 23. In zilele binecinstitorului i iubitorului de Hristos domnului nostru Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %Aril Moldovei i in zilele lui Petru Smilean voitul de Ia0 1 Cu doisprezece prgari.
neclar In orig.

loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
47

lata au venit inaintea noastra Iacob Francul i cu femeia sa, anume Marghita, nesili0 de nimeni, nici asuprki, de bunavoia lor O au vandut ocina vi dedina lor dreapta, o casa O ca tot locul cat este imprejurul ei i. ca pivniIa

de piatra, intre Vitolt


rnraIi.
Si

pi

Intre Zane Francul, pentru trei sute talen i nu-

s'a sculat panul Nicork mare vornic de tara de sus i a cumparat acea casa cu banii sai gata, precum s'a scris mai sus, ca sa-i fie, de acum
inainte, dreapta ocina i declina panului NicoriIa O copiilor lui i nepoOlor sai .1 cui i se va alege ruda mai aproape, neclintit niciodat In veci. De aceea, noi cum am vzut aceasta burla tocmeala O plata deplina, noi am scris in catastihul oraului dupa obiceiul din zilele de demult. Si pentru mai mare marturie: Arvat i. Samson i Farcq i. Mihai i Anton Francul i Ionaco portariul din Popeni, Iinutul Dorohoi.
Arh. St. Buc M-rea S. Sava-Iasi, XIV/3. Orig. slav, hfirtie pecete aplicat.

71

<1616 Septembrie 23 1619 Februarie 9>.


t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ifirii Moldovei. <lata a venit inaintea> 1) noastra i inaintea boierilor notri sluga noastra Andronic, fiul Ti ... 1) de burla voia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit i <a vandut

dreapta sa> 1) ocina i declina, toata partea lu, cat se va alege din partea bunicului ... 1) sat, din satul Lehaceani, ce este pe Berheci.
Aceasta a vandut-o <credinciosului> 1) 9i. cinstitului <nostru> 1) boier, pan Nicoara mare vornic <de %ara de sus pentru patru> 1) zeci talen i numarati. De aceea, ca sa-i fie i <dela noi uric> 1) i cumparatura, Cu tot venitul *i altul A nu se amestece.

Domnul a spus. Eu Ghian<ghea logof't am iscalit> 1) <m.p.>

... <a

scris>.

Arh. St. Buc., M-rea Nicorita, I/1.


Orig. slav, 'Arde, lipsii o treime din dreapta, pecete aplicatii, cazutZt. Datat din domnia lui Radu Mihnea ,i dup Ghianghea logotilt si Nicoara vomite

de tara de sus.
1) loe rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
48

72

1616 (7125) Septembrie 24,

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. au venit, inaintea noastra i inaintea boierilor notri moldoveni, oltuzul cu to0 tirgoveIii din Neam i s'au parit, de faf, Inaintea noastra, cu calugarii dela sfanta manastire Sacul, pentru nite poeni ce au fost ale targului, zicand ei ca le stapanesc calugarii far& niciun drept, iar calugarii au spus, inaintea

noastra, ea acele poeni sunt date sfintei manastiri de Eremiia voevod, din hotarul targului i sunt serse in privilegii pe semnele hotarului manastirii.
Deci, Intru aceea, domnia mea i-am judecat, cu judecata dreapta 0 le-am aflat lege ca sa stapaneasca calugarii pe unde le sunt semnele In privilegiile ce le-a dat Eremiia voevod. i la aceea 0-au ales ei hotarnic, de bunavoia lor, pe Ionaco spa-tar, ca sa cerceteze cu oameni buni, cu megie0 dimprejur, dupa semnele uricului manastirii. Astfel a cercetat cu oameni buni, 0 a fost acolo 0 rugatorul nostru, episcopul Pavel 0 au aflat ei ca acele poeni sunt in hotarul 0 in semnele uricului manastirii. *1, In aceea, au ramas targovetii dela Neamt de toata legea, iar rugatorii notri calugari dela sfanta manastire Sacul s'au Indreptat 0 0-au pus feraie. Pentru aceea, de acum Inainte sa nu aiba a-i mai part targoveIii, nici a dobandi, niciodata, In veci, inaintea acestei adevarate cArti a noastre, sfi se tie. La Iai, In anul 7125 <1616> Septembrie 24. Domnul a poruncit.

t Ghianghea mare logofat a InvaIat. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>


Tautul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LI11/3. Orig. slay, hartie, pecete aplicatA, cazutii. Cu o trad. rom.

73

1616 (7125) Septembrie 25, Iaf,4i.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. au venit, inaintea noastra i Inaintea boierilor notri mari i mici, Gheorghe fratele lui, Salavastru, fiii lui Toma i ai Maicai, de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupri/i 0 au vandut dreapta lor ocina i cumparatura a Orinlor, din ispisoc de cumparatura, ce au avut parintii lor Toma 0 Maica,

dela Petru voevod, toe& partea, cat se va alege partea Agafiei din satul
4 c. 293

www.dacoromanica.ro

49

Futesti, care se numete acum Boteti. Aceasta au vndut-o slugii noastre


Pntelei fost comis i cneaghinei lui, Titiiana, pentru patruzeci talen i de argint. 8i s'a sculat sluga noastr Pntelei comis i cneaghina lui, Titiana 0 a pltit deplin toi acesti mai sus zisi bani, 40 talen, In minile celor mai sus scri0, Gheorghie i fratele lui, Slvstru, fiii lui Toma i ai Maicai 1).

Pentru aceea, s le fie si dela noi uric i ocin 9i cumprtur cu tot venitul, neclintit, niciodat In veci. 8i altul nimeni s nu se amestece Inaintea
acestei cr/i a noastre.
Scris la Iasi, anul 7125 <1616> Septembrie 25. t Domnul a poruncit.

t Ghianghea mare logoft a invtat. t Eu Ghianghea logort am isclit <m.p.> t Nicoar <a scris>.
Acad. R.P.R., CLVII/101. Orig. slay, htirtie, pecete timbrata.

74

1616 (7125) Septembrie 28, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. lata domnia mea m'am milostivit 0 am dat 0 am Intors Agafiei, cneaghina lui

Boul vistier, satul anume Dvideanii i cu mori i satul Frte0ii, ce sunt In Iinutul Nean4 i partea ei, ce se va alege din satul Nispore0i, din Iinutul Suceava, pentruca Ii sunt drepte ocini si dedine de zestre 2).
Pentru aceea, altul s nu aib a se amesteca inaintea acestei crli a noastre. Scris la Iasi, In anul 7125 <1616> Septembrie 28. Insusi domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond Spiridonie, XXXIII/4. Orig. slay, 'Artie pecete aplicata. Cu o trad. rom. din 1845.
75

1616 (7125) Septembrie 30, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /rii Moldovei. Iat au venit Inaintea noastr i inaintea boierilor nostri Alexa i fratele lui, Durnitru, fiii Busci i Gligorcea HreIcanul, fiul Grozavei i Vasilie, fiul lui Onciul i deaI)

Maicai * asa in orig. dzeastre * In orig.

www.dacoromanica.ro
50

1), fiul lui Condrea, tiffi nepofii Busci, de bun voia lor, nesilifi de nimeni, nici asuprifi 0 au vandut dreapta lor ocina 9i dedina, toat partea Buscai, cat se va alege din satul Futeti, care se numete acum Botetii, In finutul Carligaturii. Aceasta au vfindut-o slugii noastre, Pfintelei fost comis, pentru treizeci talen i de argint, din direse pe care le-au avut dela ... voevod. De aceea, s-i fie 0 dela noi ocin i cumpartur cu tot venitul. 8i altul sa nu se amestece. Scris la Ia0, In anul 7125 <1616> Septembrie 30. t Insu0 domnul a spus. Ghianghea mare logorat a invafat. t Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.>

semenea

Nebojatco <a scris>.


Acad. R.P.R., CLVII/102. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatri.

76

1616 (7125) Octombrie 2, Iai.

Io Radul voevod, din raila lui dumnezeu, domn al frii Moldovei. Iat enit, inaintea noastra i inaintea boierilor notri, mari i mici, sluga noastra a Alexa Mus fost pArcalab 0 a aratat, inaintea noastrk ispisoc dela Alexandru voevod i alt ispisoc dela mama lui, doamna Elisafta, ca s'a Maria, mama lui Ercmia voevod, inainte de moartea ei, de buna voia ei, nesiEta de nimeni, nici asuprita 0 a dat 0 a miluit pe mai sus scrisa sluga noastr Alexa Alustuta fost parcalab 0 pe cneaghina lui, Neaca, cu un sat ce se numete Iurceanii, pe Cobolta, In inutul Soroca, cu iaz i mori i l-a dat intru pomenirea ei i pentru slujba ce le-a slujit din tinerefe 'Ana la btranefea lui; care

acel sat i-a fost ei dreapt cumparatur pe drepfii i proprii sal bani.
Deci domnia mea, cand am Vazut acele ispisoace 2) dela acei mai sus zi0, de danie i miluire i cu blestem, domnia mea n'am voit a lua acel blestem, ci i domnia mea m'arn milostivit 0 am miluit pe mai sus scrisa sluga noastra

Alexa Musta fost parclab i cneaghina lui, Neacp, cu acel sat, mai sus scris, anume Iurcianii, din finutul Soroca, cu iaz i cu moara, ca sa-i fie i dela noi, danie i miluire 0 uric 0 ocina, cu tot venitul, lui i copiilor lor nepofilor, neclintit, niciodata in veci. Iar cine se va ispiti s strice dania miluirea pe care el a avut-o dela mai sus zisa, deasemeni i dela domnia mea, danie i miluire, acela sa fie de trei ori blestemat de domnul dumnezeu i de 318 prinfi cei dela Nicheia.
loe alb in orig. aqa In orig.
4*

www.dacoromanica.ro
51

Pentru aceea, altul nimeni sa nu se amestece inaintea acestei crati a noastre. Serie la Ia0, anul 7125 <1616> Octombrie 2.

t Domnul a poruncit. t Ghianghea mare logort a inv'elat. t Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
t Nicoarii. <a serie>.
Arb. St. Buc., M-rea SI. Sava-Iasi, XXII/3. Orig. slay, hartie filigran, pecete aplicata, cazuta.

77

1616 (7125) Octombrie 2, Iasi. Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Iat au venit inaintea noastrA i inaintea boierilor notri, Boa 0 Andreiea Cuctqa i Warman 0 Bui,ura i Gaica i Mantie i sora lor Ilinca i Scornoae

verii lor, c'eli au avut mina in satul Sidavsca i ni s'au jeluit, cu mare
plngere, ca le-a luat satul lor Sidavsca Balica fost hatman, in zilele lui Costantin voevod, cu asupreal, far bani i rer4 voia lor, cu sila. $i a pierdut Balica acest sat, in hiclenie, cnd a venit cu acei boieri pribegi din Tara Lerasca, cu Costantin voevod, cu multe Wi leeti, cu mare riiutate asupra Ora Moldovei. i apoi Stefan voevod a dat acest sat Sidavsca 0 a miluit pe Beldiman mare logoft.

Iar ei, cilnd au vAzut aa, au mers cu toii inaintea lui Beldiman mare logort i l-au rugat i s'au Tans cu lacrimi, ca au pierdut satul lor cu mare strambatate i cu asuprire, fara niciun ban.

Iar el cand a vazut ca le este dreapt ocina i dedina, el s'a indurat i a dat 0 a intors satul Sidavsca 0 a luat dela ei patru cai, cum au avut ei
zapis dela Beldiman logoret.

Deci domnia mea, chnd am vtizut acest zapis dela Beldiman logoffit, domnia mea, deasemenea 0 dela noi am dat i am intrit acestor oameni tosi scri0 mai sus, satul lor Sidavsca. Pentru aceasta, s le fie i dela domnia mea, ocin4 i intarire cu tot venitul. i altul s4 nu se amestece. Scris la Ia0, anul 7125 <1616> Octombrie 2. Insu0 domnul a poruncit.
Io Radul voevod <m.p.> Marmure <a serie>.
Acad. R.P.R., CXVI/72. Orig. slay, "'Artie, pecete aplicata, cazuta.. 0 copie slava ibid., CXL/207. A doua iscalitura domneasca contrafacuta, Jng cea dintai. Pe ea este lipit un fragment de act slay privitor la acelasi sat Sidavsca: Ghiorgbita namestnic

din Sidavce, iar tu sa... este porunca pentru...s fie trimisi la tine...

serie.Dimca

www.dacoromanica.ro
52

78

1616 (7125) Octombrie 3, Iai.


t lo Radul voepod, din mila lui dumnezeu, domn al girii Moldovei. Scriem slugii noastre Andreica spat<ar> din Almni. Dacii vei vedea cartea domnii

mle, at aibi a alge toata partea de ocina den sat den Vart<op> 1) a slugei
noastre Gheorghie diiac, den cumparatur<a'> ce are acolo dela Avrmsc<u>1)1

0 dela Buculiu, den vatra satului 0 den moar<a> 0 din Iarina 0 den tot venitul, prentru caci 'au cumparat ie ocina inteacela sat, ce m<ai> 1) sus
scrie, pre ai sai bani diremi. lar cui va 'Area cu strambul sti-i dai dzi sA stea de fa/<> innaintea
domnii mle. Altfel scl nu fie. Scris In Ia0, 1<ea>t 7125 <1616> Oc<tombrie> 3. Domnul a spus. t Ghnghea mare logof<fi>t a inpeilat <m.p.>

t Ion <a scris>.


Acad. R.P.R., LXXVI/87. Orig. rom. hArtie, pecete aplicatil.

79

1616 (7125) Octombrie 9, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. lata a venit, inaintea noastra 0 inaintea tuturor boierilor notri moldoveni mari 0 mici, Patraco Boldescul, fiul lui Toader Boldescul, de buna voia lui, nesilit de nimeni, niel asuprit 0 a vandut dreapta sa ocina 0 dedina, jumatate de sat din Popwi, ce este in Iinutul Neamt cu loe pentru iaz 0 pentru mori 0 cu fanat Aceasta a vandut-o slugilor noastre Ghiorghie Baota 0 fratelui sat' Iuraco Bapta pentru nouazeci galbeni ro0i 0 pentru doi cal foarte buni drept o suta de talen i 0 i-a platit deplin dinaintea noastra 0 dinaintea boierilor notri. Deci noi vazand tocmeala lor de Mina voie 0 plata deplina, noi deasemeni

0 dela noi am dat 0 am intarit mai sus scri01or slugilor noastre Ghiorghie Bapta 0 fratelui sau Iuraco Bapta, acea mai sus zisa jurnatate de sat din Popeti, in Iinutul Neamt cu loe pentru iaz 0 pentru mom% 0 cu fanete 0 cu tot hotarul, ca sa le fie 0 dela noi uric 0 ocina cu tot venitul neclintit niciodata in veci. i altul nimeni sa nu se amestece inaintea acestei cani a
noastre.
1) loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
53

Scris la Iasi, in anul 7125 <1616> Octombrie 9. Domnul a zis. Gbianghea mare logoft a invlat. Eu Ghianghea logofdt am isclit <m.p.> t Nicoard <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, XI/1. Orig. slav, hrtie, pecete aplicat, cazutil. Cu o trad. rom. din 1762.

80
1616 (7125) Octombrie 10, Iai. Suret scos di pe ispisocu vechiu pe sdrbie dela Radul voda, domnu Vrii Moldovii, scris de Foce in Es<i>, la le<a>t 7125 <1616> Oct<om>v<rie> 10. Iat au venit innainte noastr i innainte boerilor nostri sluga noastra

Drgulul Bogdan starosti, cu muii marturi boeri din curte domnii meli
ostasi fruntasi s<i> megies<i> de prin pregiur si au mrturisit dinainte noastr,

ca cati ispisoaci i unce de cumpr.tur ci-au avut el dela Petru vod dela Irimie vod si dela Stef<a>n vod Toma, pe o parti de ocin din Focs'Alti i viie i cu vad de moar in grla Putnii, ce i-au fost cumpraturh dela Condre drept patruzci talen, cari aceli vii s<i> parti de cilla i cu parti de vad de moar, i-au fost cumprtur Condrii dela ficiorii... I) si pe aceelant parti de ocin dinteacelas<i> sat Focsasti cu vii cu pili de vad de moara, ci i-au fost lui cumprtur dela Bota, drept patruzci talen. Si pi alta parti de ocin, dinteacelas sat Focsstii, cu loc de vii si cu vad de moara, ci i-au fost lui cumprtura dela Pricopii, ficior lui Drago, drept patruzaci talen, si pe o vii dila Sarbi, supt malul Putnii, ci i-au fost lui cumprtur dela Crud<u> i dela ficioru lui Jivile, drept 36 talen, si pe ceelant parti de ocin si cu vii si cu livezi din sat, parte ce din gios, ci i-au fost lui cumprtura dela Btie, drept patruzci taliri, si pe ceelant parti de ocin dintr-acelas sat, parte ce din gios, ce i-au fost lui cumprtur dela Mrica, fata, drept 30 taliri. bucat de loe la Podol Ros, ce i-au fost lui cumprtur dela Staviir dela ficiorii lui, drept 12 taliri, si pe cealant bucar de loc, denteacelas loc Pod<ul> Ros, ci i-au fost lui cumprtur dela Smion si dela ficiorii lui, pe ceelant bucar de loc din fi dela Toaderu Bourel, drept sase talen i curmatura Sohovejii, ci i-au fost lui cumparatur dela Stef<a>n, drept sasi
1) lipsa in text.

www.dacoromanica.ro
54

talen i 0 pe alt bucat de loe, din dialu Sohovejii, ci i-au fost lui cumpartura dela Crciun DriIan, drept asi talen. Deci noi end am vazut atta marturi mrturisind dinnainte noastr, prieum ca i-au perit toati dresurile 0 urielle lui pe toate acele ale lui cumparturi 0 ocini, cAnd 1-au prdat Le0i cu mari oasti i oameni cnd au fost
cu Sicorenschi 1) la tfirgu Tecuci 0 i-au luat toat avere 0 vitile lui, noi

aAjdire 0 dela noi i-am dat 0 i-am intrit slugii noastri lui DrguTu Bogdan starosti, pe toati aceli de mai sus scrisi prIi de ocini 0 vii 0 buc4i de locuri

0 pruli de vaduri de mori. Drept acee, ca s-O-i fie lui 0 dela noi uric 0 eumprtura 0 intaritur cu tot venitul 0 altul s nu A. amestice.
Domnul au poroneit. Ghenghe mare log<o>f<>t au invatat 0 au isalit. Din limba srbasc pe limba moldoveneascA s'au tlmacit de mini loan Stamate lost mare pitor in E0, la leat 1813 Ghenar 23.
Arh. St. Buc., M-rea Bogdana XV/1. Trad. rom.

81

1616 (7125) Octombrie 13, Iai.

t Iat deci eu Iordachie, fiul lui Sima, fost. vame9, insumi mrturisesc
Cu acest zapis al nostru, nesilit de nimeni, nici asuprit, ci insumi de bun voia mea, am vfindut via mea, dou6sprezece Paid din Piscop 2) dela Cotnari, ce avem acolo, panului Nicoar mare vornic de Iara de sus, pentru cinci sute galbeni
ungureti.

Si la aceast tocmeal a noastr au fost panii: pan Ureche fost mare


vornic 0 Ghianghea mare logoft 0 Coste Bcioc mare vornic 0 Miha hatman 0 parclab de Suceava 0 Nicula vistier i Goia fost mare vornic i Dumitrache mare vistier 0 Manule mare medelnicer 0 Manolachi mare stolnic

0 mulIi alIi pani, ca milostivirea sa s aiba a stfiOni acele mai sus scrise, douasprezece flci de vie, 0 sli faca 0 privilegiu domnesc. Si pentru mai mare putere am pus pecetea noastr la acest zapis, si
se tie. Scris la Ia0, in anul 7125 <1616> Octombrie 13 zile. Ureche am iscAlit <m.p.>
In doc. din 10 Februarie 1617 t cneazul Corfitschi * (Korecki). E vorba de t Dealul Episcopului s.

www.dacoromanica.ro
55

Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.> Nicoara vornic <m.p.> Dimitrache vistier <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iasi, XXXIV16. Orig. slay, hArtie, 6 peceti aplieate.

82
1616 (7126) Oetombrie 13.

t Adica eu Ionapo Stroici scriem i dam tire, cu acest zapis al meu,


cum am schimbat partea mea de ocina din satul Nelipeti cu raze0 anume Grozav i Bere<an> 2) i Moschici, cu veril lor, dela tatal lor, i Dumitru cu
mie i cu o gradina 0 o cas din partea lui Dumitru

fratele su stefan, astfel partea din jos ce a fost a lor acum mi s'a cuvenit i fratele lu o casa din partea lui Moschici i dela verii lui iar partea din sus, ce a fost a mea s'a cuvenit lor si am dat lui Durnitru... 2) i pentru grdinfi un bou iar
lui Moschici deasemeni pentru o casa, o vaca. aceasta tocmeala s'a tocmit dinaintea lui Ursu Patracan clucer i Bejan ceanic i Gherghina qetrar i oameni buni megie0: Lupul batranul din Nemandri i Toder4a deasemeni. pentru mai mare credinIa i marturie, eu Ionaco Stroici am pus i pecetea i alti pani anume mai sus scrivi: Ursu Patra9can i Bejan i Gherghina
deasemeni am pus peceTile noastre pe acest zapis.

eu Mihail Popul diac am scris acest zapis sa se tie. In anul 7125 <1616> Octombrie 13.

Eu Iona9co Stroici am isalit <m.p.>


Arh. St. Iasi, CCCXXIII/12. Orig. slay, hArtie, peccte aplicatA.

83 1616 (7125) Octombrie 17, Iaqi.

t Io Radul voevod, din rniIa lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei.


lata domnia mea m'am milostivit i am dat 0 am <miluit> 3) pe sluga <noastat> 4) credincioasa <pan>3) Ionwo Boldescul 3), cu un sat anume
semnAtura In limba greacA.

t) loc rupt In orig. 3) indreptat posterior In: am vAndut. 6) indreptat posterior in: pentru 650 ughi. Indreptat posterior In: al nostru. 6) s'a scris posterior: postelnic peste un text initial ras.
11)

www.dacoromanica.ro
56

torii, care acest mai sus scris sat a fost drept domnesc, asculator de ocolul ttirgului Piatra si a fost danie dela Costantin voevod lui fost postelniz,

dar 1-a pierdut in hiclenie, and a venit cu Costantin voevod asupra lui
Stefan voevod 0 a Vrii domniei mele, cu multe osti lesesti i craricesti 0 mare

azboi a %cut cu ei pe apa Jijiei 0 au pierit to/i, cu toate ostile lor, unde
oasele lor zac. Pentru aceea fie dela noi uric si danie i <miluire> cu toate veniturile i cu tot hotarul lui, neclintit niciodatrt, in vecii vecilor. lar dupri via/a noasta, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau pe oricine il va alege dumnezeu s fie domn rii noastre, Moldova, acela sii nu clinteasa dania i <miluirea> 1) noasta', pentrua i-am dat i 1-am

miluit, pentru slujba lui drept credincioaa, pe care a slujit-o domniei mele. Iar cine s'ar ispiti s strice dania i <miluirea>1) noasta, acela a fie blestemat si de trei ori blestemat de domnul dumnezeu, facgtorul cerului si pfimAntului 0 de 318 sfin0 parinti cei dela Nicheia si de patru evanghelisti si de to/i
sfin/ii.

Pentru aceasta, altul nimeni a nu se amestece inaintea acestei car/i a


Scris la Iasi, in anul 7125 <1616> Octombrie 17. t Insusi domnul a poruncit. lo Radul voevod <m.p.>

noastre.

t Nicoaa (a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, 1/3. Orig. slay, hartie, pecete timbratA.

Cu o trad. rom. din 1850.

84
1616 (7125) Octombrie 20,
t Io Radul <voevod>2), din mila <lui dumnezeu>2), domn al /Aril. Moldovei.

Am dat si am inarit rugii noastre mitropolia de Roman, unde este hramul


sfinta preacuvioasa maica Paraschiva, drep/ii ei robi Tigani, anume: Grigorie cu femeia cu copiii si Ion Cocos cu femeia si cu copiii si Dumitru Cocos cu femeia i cu copiii 0 Ion Sengar cu femeia si cu copiii i Efrim cu femeia Cu copiii i Boma cu femeia i cu copiii i Cozma, ginerele lui Borea si Vasilie Cu femeia i Cu copiii i Toader, fratele lui, Cu femeia i cu copiii i Ghiorghe
cuvilntul s'a corectat posterior in: vanzare. loo rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
t57

cu femeia si Cu copiii si Ionasco holtei, fiul lui Murteal fratele lui i teful Tipiriga i Solomia, sora lui Borea
Solomiei
i copilul lor Badiu 1)

Simion holtei,
i Mariica, fiica

i Arapu holtei i Maxin, nepotul lui Bora, din privilegiile ce a avut de intdrire dela Petru voevod ce! Bdtrn. Deci sd-i fie i dela noi danie i intrire drepti robi 2) Tigani ai rugii
noastre i mitropoliei de Roman mai sus scrise, neclintit niciodatfi In veci. Altul

sfi nu se amestece inaintea acestei carti a noastre. S'a scris la Iasi, anul 7125 <1616> Octombrie 20 zile. t Insusi domnul a poruncit.
Io Radul voevod <m.p.> t Lucoci <a scris> <m.p.>
Acad. R.P.R. LXI/23. Orig. slav, 'Artie filigran, pecete aplicatA

85

1616 (7125) Octombrie 26.


Noi Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al (rii Moldovei. Precum

au venit innaintea noastrd i innaintea boerilor nostri sluga noastrd Ignatie Ciogole ce au fostu parcAlabu si Stratul ce au fost paharnic i s'au pdrt de fat innainte domnii cu sluga noastrd cu Ionascu Cujlia ce au fostu staroste, pentru giumdtate de satu dela Manova parte diri sus, zicandu slugile noastre Ignatie Ciogole i cu Stratul cd le 3) iaste cumpardtura dela semintiile sale dela Ionascu Titul si dela fratele lui Grigorce, fii lui Neculai Soalas. lar Ionascu Cujba Inteacesta au zis, cum ace cumpfiraturd pentru ace giumdtate de satu dela Manova au cumpdrat In zilele lui stefan voevod si n'au aratat nici o purtare de grijd i neavndu nici o mrturie dela boeri pentru ace giumtate de satu si dela alti domni. Cu sfatul nostru am cercat si am giudecat pre dnsii cu driapta noastr giudecata, dup lege pmantului si am aflatu din lege, cum Ionascu [cu] Cujba deosebi si-au cersut bani dela cine au vdndutu de vreme ce s'au aflat cdte au grit un cuvantu far% dreptate i s'au hotrdt innainte domnii mele si a toat leee trdi pentru ace giumdtate de satu ce mai sus scrie Manova, inch' din zilile lui Costandin vodd i s'au 1ndreptat Cu prtorii dela mosinasi indreptndu-sd i s'au pus intre sine mare legatura, altd giudecat Innainte

sa nu mai aibd.
si copilul lor Badiu* scri s deasupra de altA mima. a)s holopi* in orig. 3) in text u care*.
1)

www.dacoromanica.ro
58

Si

pentru mai mare sluga noastr Ionacu cu Ignatie Ciogole


Si

cu Stratul 0

pentru aciasta, aceia0 iar0 s nu mai fie In veci.

aciasta li s'au dat ca

s nu mai indrzneasca Innainte scrisorii domne0i, 7125 <1616> Octombrie 26. Ghenghe mare logort.
Arh. St. Buc., Condica M-rii Rachitoasa, nr. 572, f. 148 v.
Copie rom.

86

1616 (7125) Octombrie 30, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. Iat a avut zi Inaintea domniei mele cneagliina Todosia a lui Gheorghe
fost medelnicer cu Ionwo 0 cu fratii lui, din Epureni, pentru ca s-i intoarca patru boj 0 cloud vaci, pentru o bucat de ocin din acel sat, Epureni, pe care il cumprase panul ei Gheorghe fost medelnicer dela tatl lor, popa Alexa Epure. Deci cnd a fost la zi, ei n'au venit, nici nu i-au intors nimic, ci au ramas dinaintea domniei mele. Deci Todosia, cneaghina lui Gheorghie, s'a sculat de blind voia ei, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vndut acea bucat de ocin din Epureni, credinciosului 0 cinstitului nostru boier pan Ghianghea mare logort pentru acei 4 boi 0 2 vaci. Si s'a sculat credinciosul nostru boier, Ghianghea mare logoft 0 i-a dat patru boj 0 dou vaci preluiIi la 50 talen i numr0. Deci noi vznd tocmeala lor de bun voie 0 plata deplink noi deasemenea i dela noi am dat 0 am intrit mai sus scrisului nostru credincios 0 cinstit boier, pan Ghianghea mare logoft, aceast bucat de ocin din Epureni, ca s-i fie i dela noi ocing cu tot venitul. Si altul nimeni s nu se amestece Inaintea acestei cgrIi a noastre. Scris la Ia0, in anul 7125 <1616> Octombrie 30.

t Insu0 domnul a zis. t Io Radul voevod <m.p.>


t Nicoara <a scris>.
Acad. R.P.R., XCVI/14. Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.

87

<1616> Noembrie 1, Iali. t Adedi eu, Ghianghea mare log<o>f<>t, scriem la priiate<nul> nos tru Dumitraco pitariul. Daul<i> tire cum au venit Inaintea noastr, Neaniul diiac 0 cu Condrea Maliv>, de s'au prat de fata, inaintea noastr, pentru
www.dacoromanica.ro
59

o prisaca Cu temnic 0 cu casa, ce au fost cumparat Neaniul diiac dela fata Vladicai, ce au fost pitar 1).
Dereptu acea, deaca vei vedea <cartea> 2) nostra, iar dumiata sa mergi ca Neaniul, sa-i scoala stupii Condrei den zemnicu 0 sfi aibi a socoti sa /ie pre unde iaste locul 0 cat au tinut Vladica pitariul sfi aiba a Tinea Neaniul. Mai

multu sr' nu Iie.


Aceas<ta> scrie. SA fii sanatos. Scris la lafi, Noe<m>v<rie> 1.

Ett Ghianghea logofet f i am isalit on.p.>


Acad. R.P.R., CXXXVIII/23. Orig. rom., hArtie filigran, pecete aplicatA. Datat dupA doc. din 1616 Septembrie 20.

88
<1616> Noembrie 4, Vartop. t Adiccl eu, Ghiorghie Bo/u1 diiac den Dolhqti, marturisescu cum au venit

Donici den Vartop, cu ci<n>stita cartea a marii sale lui voda, printru n4te vaduri de mom% den Vartop, ce au inpreuna cu Ni<chi>ta diiacul de acolea, scriindu in carte cum au dzis Donici ca s'au pus Nechita moara pre un vad mai gios 0 au necat vadul lui Donici, ce iaste mai sus. Deci ci<n>stita cartea a marii sale lui voda scriindu ca sa strangem oameni buni megiiwi> de prenpregiur sa-i tocmim cum vom gasi mai cu
dereptul.

Deci noi am stransu oameni buni anume: popa Ghiorghie den Dobrni 0 popa Ion den Vartop 0 Mirau% diiac de acolea 0 Ionaco de acolea, Vasilie de acolea 0 Cr<i>stea corniel den Borceti i Cr<i>stea aprod de acolea i alIi mulIi oameni buni ce-am aflat, cu sufletele noastre, lui Donici, vad de mom% mai sus 0 Nechitei am aflat vad de moar<a> mai gios, unde-i iaste
moara. S'i i-am tocmit ca sa hie in pace. Si <spre> mai mare credinfa, ne-am pus 0 peceIile noastre inteacestu zapis, ca sa <se> tie. Scris in Vartop, Noe<m>v<rie> 4.
Acad. R.P.R., Filiala Ia0, Fond Spiridonie, XXX/174. Orig. rom, hArtie, trei peceti aplicate.
Datat dupli doc. din 25 Ianuarie 1617, prin cate Hadu Ifihnea curnA pricina pentru moara pomenitA in document.

1) dela t au fost.. pitar a scris cu altA cernealA peste text sters. 9 omis in orig.

www.dacoromanica.ro
60

89
1616 (7125) Noembrie 15, Iai.

t Din mila lui dumnezeu, noi lo Radul Mihnea voevod, domn al trii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celar ce o vox vedea sau o vor auzi citindu-se, a pe aceast adevfirata cneaghin Vrvara Hacimndoaia, fiica lui Grozav, nepoata... 1) stenepoata ... 1) am miluit-o, cu mila noastrifi deosebit i i-am dat i i-am intrit, dela noi, in /ara noastrii, In Moldova, dreapta ei ocin i del:link din uric de impr/eal ce a avut bunicul ei mai sus scris, dela stefan voevod cel Btzln, toat partea ei, ciit se va alege din jurntatea de sus a satului Popeni, pe Iubneasa ce este in inutul Dorohoi i cu loe de iaz 0 de moar, in /wink pe Iubneasa. deasemeni dam qi infrim mai sus scrisei cneaghine Vrvara doaia, dreapta ei mink* i cumprtur din ispisoc de cumprtur ce a avut dela Eremia voevod 0 dela Costantin voevod, pe o parte de ocin din aceeai jumatate de sus a satului Popeni i cu loc de iaz, ce-i este cumpiturg dela Nicoar, fiul lui Vaipan 0 dela sora lui, Gafa i dela fra/ii lor, fiji Tudorei, nepo/ii Armeanci, pentru trei sute 0 cincizeci zloi ttrti. all parte de ocin din aceeai jumtate a satului Popeni, din jumatatea -de sus, ce i-a cumparat dela unchiul ei Lzian, iari pentru trei sute 0 cinci zeci zlo/i ttrsti, din acela uric. $i de asemeni dm i intfirim Vrvarei Hcimndoaia, alt parte de ocing din acea jumAtate de sus a satului Popeni, ce i-a cumparat dela Tofronia, cneaghina lui Condrea Rujin pitar, pentru doll& sute 0 asezeci talen, din ispisoc de cumprtura ce a avut dela Petru voevod, care acea parte a fost cumpratur lui Condrea Rugin pitar, dela Popovschi. deasemeni a cumprat alt parte de ocin din acea jumtate de sus a satului Popeni, dela Todosca, fiica Gafei, 0 dela fra/ii ei, nepo/ii lui Borodaci, toata partea lor ce se va alege, pentru o sut patruzeci talen i numra/i, care acea parte o vanduse ea, mai inainte, lui Balica hatman. deasemeni dgm i intrim cneaghinei Vrvara Hcimndoaia, a patra

parte tot din acel sat Popeni, partea din spre biserica veche, toat partea
cu loc de iaz 0 de moarii in Iubneasa, in Iarin cu iaz la obfiria vii satului,

ce a cumprat ea, dela A nghelina, fiica Maricai, nepoata lui Iurea, pentru ase sute 0 cincizeci zloti ttrti 0 dela fiul ei, Pavl, pentru o sut 0 opt zeci talen i numrali, din uric de cumprtur ce a avut tatl ei, Iurea, dela $tefan voevod cel Tnr. deasemeni drn i infrim Varvarei Hacimndoaia, o parte de ocinii, din jumtatea de jos a acelui sat Popeni, care acea jumtate de sat este
:loc alb in orig.

www.dacoromanica.ro
61

I/pp.-di-Oa in trei prti, doua prti si cu loc de iaz i de moar in sat, care acele dou parti le-a cumprat ea dela Rusca, fiica Tampei, nepoata lui Iursea, pentru cinci sute talen i numrati, din acele drese ; iar aceste parti deasemeni le cumprase mai inainte Balica hatman, inst i-a intors ea banii, cum am vazut si ispisoc de cumprtur ce a avut Balica, dela Eremia
voevod.

deasemeni dm i intrim Vrvarei Hacimndoaia niste pArti de ocin

din acel sat Popeni, ce si-a cumparat dela Dumitru Rosca portar, din ispisoace 1) de cumpartue, ce a avut dela Petru voevod, si de intrire dela Aron voevod, si din uric dela Eremia voevod, pentru dou sute i douzeci talen i de argint, ce i-a fost lui cumprturk partea lui Popovschi i partea lui Ignul setrrel, ce se va alege partea lor i cu partea lor de iaz, ce este in sat pe Iubneasa ; ins partea lui Popovschi a fost din jumtatea de sus a satului, iar partea lui Ignul setrarel a fost din jumtatea de jos a satului, a si cutreia parte iazul treia parte, partea de mijloc, dintea parte din din jos. De aceea sfi-i fie, dela noi, toate acele mai sus serse parti de ocind din satul Popeni, cu tot venitul. la aceasta, deasemeni, dam si intrim mai sus scrisei Vrvara Hacimndoaia, aka' parte de ocin din satul Boradaceni, ce este in tinutul Dorohoi, jumatate din jumRatea de sus a satului i cu loe de iaz mai jos de lozii si mai 1) sus de iazul din jos, din ispisoc de cump-drAtur ce a avut ea dela Petru voevod, ce i-a fost cumprtur dela unchiul ei, Lzian, fiul...2), pentru trei sute si cincizeci zloti ttrti, din dreptele lor drese ce le au de
/110tenire.

De aceea, toate acele mai sus scrise 01.0 de ocine din satul Popeni,
cite sunt scrise mai sus si acea parte din satul BoradAceni, s fie si dela noi, mai sus zisei cneaghine Vrvara Hacimndoaia, uric i ocine i intrire, cu tot venitul, ei i copiilor ei i nepotilor i stranepotilor si rstrfinepotilor i intregului ei neam, cine i se va alege cel mai de aproape, neclintit ei, niciodat
in veci. Iar hotarul acestui mai sus scris sat al Popenilor si al acelei prti din satul

Bordceni, s fie pe 'Atli, cum se va alege, din- sat si din camp si din mori si din tot locul ce va fi de folosint, iar dinspre alte s fie din toate prtile, dui:a hotarele lor vechi, pe unde din veac au folosit.

la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului noi Io


Radul Mihnea voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Gola mare

vornic al Trii de jos, credinta panului Nicoar mare vornic al trii de sus,
credinta panului Iacomi i Ionasco pArcalabi de Hotin, credinta panului Ghiorap in orig.
2) loc alb in ori7.

www.dacoromanica.ro
62

ghie i Ciolpan parclabi de Neamt credinta panului Manole 0 Duca parcalabi de Roman, credinta panului Mihul hatman qi paralab de Suceava, credinta panului I3ernat postelnic, credinta panului Vasilie spa-tar, credinta panului Dumitru ceanie, credinta panului Ghiorghie stolnic, credinta panului Costantin Roca vistier, credinta panului Mihail Furtuna comis i credinta boierilor nowi moldoveni, mari i mici. lar dura viata i domnia noastra, cine va fi domn, dintre eopiii nowi, sau din neamul noastru, sau iar60, pe oricine 11 va alege dumnezeu, s. fie domn al tgrii noastre Moldova, acela s nu-i clinteasat Intarirea noastr ci dea 'Mt:areas* pentrue Ii sunt drepte ocine i cumpratura pe dreptele i propriile sale bucate. lar pentru mai mare putere i Intarire tuturor acestor mai sus scrise, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionaco Ghianghea mare logoft s'd scrie i sa lege pecetea noastrd, la aceast adevarat carte

a noasted.

A scris Arsenie Nebojatco la Ia0, In anul 7125 <1616> luna Noembrie


15 zile. Io Radul voevod <m.p.> <Pe Indoitura> Eu Ghianghea logordt am isclit <m.p.>
Arh. St. Iavi, CCCXL/78. Orig. slay, perg., pecete atIrnatA.

0 copie dupii trad. roni. din 1847, la Acad. R.P.R., DXLIV/6.

90
1616 (7125) Noembrie 25.

Copie de pe cea adevarat4. Suretul ispisocului de Inpktire, de la Rad<u>


vodeA>, din anii 7125 <1616> Noem<vrie> 25. Venit-au tnaintea noastra i inaintea tuturor boerilor notri, sluga noastr Ptrwu Ciolpan i Cu fratii lui, Dumitru Suvarav i Cu nepotii i feciorii surorii

lor, Alexandrii 0 a Salomii 0 a Mrichii 0 a lui Cornilie, feciorii Nastasii,


nepoti Todosi, giupnesii lui Dan hatm<an>, steanepotii lui Glavan fost mare vist<ier> 0 a Cosmii Serp<e> lost mare post<elnic>, de a lor buna voe, 0 au Inpartit a lor drepte ocini i mo0i, satele i viile iTiganii, ce au avut ei din drese, din zilele lu Bogdan vode> 0 de la Stefan vode> cel Tnr, ce au avut strmopl lor, Cosma Serp<e> lost mare post<elnic>, di cumparatur 0 din drese de intaritura, ce au avut rnopl lor, Dan hatmanul, pArintele maicii lor Nastasii, dela Alexandru vode>, jumritate de Schee i giumAtate de hal4teu Cu moarli gata in iaz, i satul Ciorenii i satul Homicenii, cu laliteu i cu

www.dacoromanica.ro
63

moara, In iaz, vi satul Roginovii vi giumatate din sat din Brovteni. Care aceste sate de mai sus scrise, toate sunt In tinutul Neamtului. satul Socolul 0 satul Alcidarul, amandoo sant pe Nistru 0 cu mori In Nistru, in tinutu Sorochfi. satul Navarnevtii, In tinutu Ievilor, pe Uscata vi cu halivteu in Uscata vi 2 flci de vie in Dealul Neted, vi Cu pivnita de piatra vi cu crame bune 0 cu pometi 0 teascuri, care aceste 2 fad de vie de mai in sus scrise le-au fost cum-

paratura movului lor, tanl maicii lor, Dan hatmanu, vi trei flci de vie, In Dealul lui Vod<a>, fail crame 0 fara pivnite, care sant acele trei Pad de vie,
ce Ant mai sus scrise, in Dealul lui Voda, ce le-au cumparat stramovul lor, Cozma erpe post<elnic>; vi 5 falci de vie, iaravi in Dealul lui Vodri, mai sus de acele 3 fad., care acele 5 fad de vii au fost a stramovilor lor, anume Glavan vist<ier> vi 12 salave de Tigani.

s'au venit, in partea fratelui lor celui mai mic, lui Gheorghe Wray, giumatate de sat din chee, giumatate, vi din giumatate de halevteu, giumatate, vi dinteo moat% giumatate, ce skit inteacel iaz, doo mori, 0 giumtate de sat din Ruginovi, 0 a patra parte din giumatate din sat din Brovteni, 0 a patra parte din sat din Socol, vi a patra parte din moara, din Socol, dela Nistru, vi a patra parte din sat din Alcidar, 0 a patra parte din sat [din sat] din Navarneti, ce sant In tinutul Iavilor, pe Uscata, vi a patra parte din halivteu, pe Uscata, 0 trei %lei de vie, In Dealul lui Vod<a> vi trei salave de Tigani, anume Badea, cu femeia 0 cu feciorii lor, vi Franca vi cu feciorii ei,
Sora Badii, vi Pilat cu fameia sa vi cu feciorii lor. Iaru In partea nepotilor lor, ficiorii surorii lor, Alexandrii vi a Salomii vi Marachii vi lui Cornilie, s'au venit jumatate de sat din Homiceni vi jumatate

din helivteu 0 jumatate de moara vi jumatate de sat din Cioreni, 0 a patra parte din jumatate de sat din Brovteni vi a patra parte din sat din Socol, vi a patra parte din mori, In Nistru, vi a patra parte din sat din Alcidari vi a patra parte din sat, din Navarneti, vi a patra parte din halivteu, in Uscata,
in tinutu Iavului, 0 trei falci de vie, In Dealul Neted vi cu giumatate de mama vi giumatate din pivnita 0 gium4tate de tease vi cu g,iumatate de pomet. i trei Wave de Tigani, anume Vscan, cu fameia sa 0 cu feciorii sai 0 cu fratele sail, Radul vi cu femeia lui vi cu feciorii lor, 0 Agafiia lui Pure, cu feciorii ei. Iara In partea fratelui lor, lui Dumitru s'au venit giumatate de sat Homiceni vi jurnatate de hlevteu vi jumatate de moar 0 juna'atate de sat din Cioreni 0 a patra parte din jumatate din sat din Brovteni, vi a patra parte din sat din Socol, vi a patra parte din mori, In Nistru, la Socol, vi a patra parte din Alcidari vi a patra parte din Navarnevi, ce snnt in tinutul Ievului, 0 a patra parte din halivteu, In Uscata, vi trei Paid de vie, In Dealul Neted, vi 3 Wave de Tigani, anume Baran, cu fameia sa vi cu feciorii sai, 0 cu fratele lui, Ioan, cu fameia sa vi cu feciorii si, vi Pavel, cu fameia sa 0 cu
feciorii sal.

www.dacoromanica.ro
64

Jara in partea fratelui lor celui mai mare, lui Patraco Ciolpan, s'au venit din jumfitate de sat din Schei, jumtate, i din jumatate de halqteu, jumatate, jumatate de moara i jumatate din sat din Rugino0, 0 din jumatate de sat din BrWeni [din Brosteni] a patra parte, 0 din sat din Socol, a patra parte, 0 a patra parte din mori, in Nistru, la Socol, 0 a patra parte din sat din Alcidari 0 a patra parte din sat din Navarneti, 0 a patra parte din halisteu In Uscata, in tinutu E0lor, i trei raid de vie, in Dealul lui Voda, i trei salap de Tigani, anume Petrea i famiia sa i cu feciorii sai, Buga, cu fmeia sa i cu feciorii si, i Ciomarda cu feciorii ei. Pentru aceia, i domnia mea, daca am vazut intre dan0i, de a lor buna voe
invoiala i tocmala, noi Inca, dela noi, am dat lor [am dat lor] si am Intarit,

cu acestea, ce scrie mai in sus, sate si vii i Tigani, ca sa le fie i dela noi, cu tot venitul, i asa sa nu aiba amesteca din feciorii lor, nici niciodat, nici din nepotii lor, care au acestia toti patru frati cate un ispisoc, intru ale sale mani, ce sant pe ale sale parti. Si altii sa nu sa amestece. Ghenghea 1) mare log<ofat> a iscalit. Eu Patrap<u> Ciolpan, cum ne-am tocmit, am scris. Eu Dumitru Ciolpan am scris, cum ne-am tocmit. Eu Gheorghe Ivarav am scris. Eu Cornilie am scris 0 am iscalit. S'au talmacit, la anii 7325 0 dela H<ristos> <1>817 Mart<ie> In 5.
Arh. St. Iai, CCCL/143. Copie dup trad. rom.

91

1616 (7125) Noembrie 28, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugatorului nostru egumen i intregului sobor dela sfanta manastire sfantul Saya din targul Iai, pentru ca ei s fie tari puternici, Cu aceast carte a noastr, O. tie 0 sa apere doua flci de vie dela Hui, care le sunt danie dela Carstea fost vornic 0 dela cneaghina lui, Anghelina si nimeni s nu aiba a opri inaintea acestei carti a noastre. La Ia0, anul 7125 <1616> Noembrie 28. Domnul a spus.
1j

e Glienghel

aqa in text.

5 - e, 293

www.dacoromanica.ro
65

1- Mamie logofat a invatat. t Lucoci <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea St. Sava-Ia0, XLVI/1. Orig. slay, hartie, filigran, pecete aplicata. Cu o trad. rom din 1794.

92
1616 (7125) Noembrie 29, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lu dumnezeu, domn al %aril Moldovei. lata a venit, inaintea noastr qi Inaintea boierilor noWi moldoveni, Salomia cneaghina lui Draglq fost vornic, Impreuna cu fiii si, Carstea i Vasile i cu lor, Nicola 0 Ionapo i Anghelina, fiii lui Stefan Dragtq, nesi1ii de nimeni, niel asupriIi 0 au vandut dreapta lor mina i cumparatura din dreptele lor direse, un sat anume Chi0neu1 pe Bac, In Tinutul Lapunei, cu locuri de mori In aceea0 ap, din ispisoc de cumpratur dela unchiul domniei mele, dela Petra voevod, pe care 0 1-a cumparat Dragiq vornic dela Vasutca, fiica

Mariicai, nepoata lui Eremia vistier, strnepoata lui Vlaicul din uricul
Intrire dela Stefan voevod cel Batran. Deci acest sat 1-au vandut credinciosului nostru <boier >1) Costantin mare vistier, pentru o sun i optzeci ughi de aur

s'a sculat credinciosul nostru Costantin vistier 0 a dat deplin acqti mai sus scri0, o sut i optzeci ughi de aur ro0i, In mainile Salomiei cneaghina lui Drgu, fost vornic i. a fiilor ei 0 a nepotilor lor, dinaintea noastra i dinaintea tuturor boierilor notri. Si atunci 0 ea a dat, cu fiii sai,. In rnainile lui, diresele pe care le-au avut pentru acel sat, acel ispisoc dela unchiul domniei mele, Petru voevod i uricul dela Stefan voevod cel Batran. Pentru aceea, domnia mea dac am vzut tocmeala de buna voie Intre dn0i 9i plata deplina, i noi deasemenea am dat i am intarit credinciosuiui
nostru boier, Costantin Roca mare vistier, acest sat Inainte zis anume Chi0neul pe Wac, sa-i fie 0 dela noi ocin i cumparatura, ca toate hotarele lui i cu veni-

turile care sunt pe ele, neclintit niciodat In vecii vecilor. i altul sa nu se amestece, inaintea acestei carti a noastre. Scris la Ia0, In anul 7125 <1616> luna Noembrie 29 zile. Domnul a poruncit. t Gheanghea mare logoft a trivaIat. Gheanghea logofat am iscalit <m.p.> Dumitru <a scris>.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXXV/24. Fotocopie dupil orig. slay, hfirtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din 1816 Aug. 21.

1) loc rupt In text.

www.dacoromanica.ro
66

03
1616 (7125) Noembrie 30, Doljeti.

Aici zapis a feicut IonaFo, feciorul lui Ptraco din Ltcani den inutul Romanului, cum au vndut a lui dereapti ocin din sat din LAtcani de nime nevoit, ce de lama voia lui, partea lui ce i s'au venit den cumprtural ci au avut dela Macsin, feciorul Tudorei din Blomti i muiarea lui, Anita: iar0 den acela tinut. Si o au vndut dumisale lui Dumitru Goia ci-au fost vornic mare i giupnsei dumisale Candachiei dereptu patruzaci de talen i btuti. ea ffi lui mo0e i dereapt ocin i feciorilor dumilor sale i nepotilor lor
in vci.

Si aciasta toemal au fost dennaintea a multi oameni buni megiia0,


denaintea popei lui Vasilie din Harnice9ti i denaintea lui Ion Miron vistiernicel din 'A'rird i Cozma vist<iernicel> den Mcsineti i Saula trrel de acolea

Gliga de acolea. Si deplin plata s'au pltit. Mai mare mrturie peeeti toti
am pus. SA sa tie. Altu s nu s<> amstece. Scris in Dolj4ti, 7125 <1616> luna Noemvrie 30 zile.
Arh. St. Buc., ms. 602, doc. 8. Orig. rom. hartie, cinci peceti Melare, aplicate.

94
1616 (7125) Decembrie 5, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. ,Iat au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri sluga noastra Petrea vistiernicel i surorile lui, Maria i Marta, fiii lui Grstea i Platon, fiul lui Marco, 0 Ioana, fiica altui Grstea i Toghinia cu fratii ei, fiida lui Codrea 0 Ion cu multi martori boieri dela curtea domniei mele i oteni de frunte megia0 din jur, mrturisind e ispisoacele de cumparlitur pe care. le-au avut parintii lor dela Iancul voevod pentru satul Saca, in tinutul Bac5u, au ars In casa lui Anton de acolo, cand i-au ars casele. Incepnd <hotarul> dela gura Saci in jos la Trebq pn la PrAul Fntnii,
iar de acolo pe pru in sus pfin la Pant:Aug, iar <de>1) acolo drept 'Ana la mar-

ginea padurii la vrf, in os, iar de acolo in sus la margine pand la gura
Oanii, iar de acolo la Sohodolita, iar de acolo drept la Saca. Deci noi, vz'nd atti bojen i weni de frunte i megie0 din jur, care au

mrturisit, noi deasemeni 0 dela noi am dat i am intrit slugii noastre


mai sus scrise, Petrea vist<iernicel>2) i surorilor lui, Maria 0 Marta, 0 Ioanei
omis.

9 rapt.
5*

www.dacoromanica.ro
67

lui Platon i Toghiniei cu fratii ei i lui Ion, acest sat spus mai Inainte, Saca, de aceea, ca sA-i fie fi dela noi uric fi ocinfi fi intArire cu tot venitul. *i altul sA nu se amestece.
Scris la Iafi, In anul 7125 <1616> Decembrie 5.

t Insufi domnul a poruncit.


Eu Gheanghea logort. *i a iscalit <m.p.> Marmure <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionaril a poporului, XX/19. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat, stricata.

95

<1616> (7125) Deemnbrie 5.

Adica eu Vasilie Bogza, scriem i mrturisescu insumi pre mene .cu cest zapis al meu, cum am dAruit cu o parte de ocin a mea, ce am in sat in HIS.pefti la tAnutul Lapufnei, ce am fost cumpArat dela mofii i pArintii lui Scuian din HlApefti, eu am dAruit fi am dat lui Vasilie HAbiiac a'ce1 loo acolo, cat

s va aleage partea mea Intr'acel sat. *i am to<c>mit s-i dau i dirsele, ca s hie dat cu tot venitul, f't ca sh aibri el a-f<i> faci fi dirse i uric<e> pre acest zapis al meu, eaci i-am dat de bun voia mea nenevoit de nime, denaintea lui lane parcAlabul i dinaintea lui Toderafco de Soroca i denaintea Zotei de acolo fi denaintea lui Huziu ce au fost foltuz i denaintea lui Dumitru foltuzului i denaintea a
multi oameni buni. *i pre mai mare mArturie, eu insumi am pus fi peceatea mea fi am isclit ;en scrisoarea, ca s'A s tie. In anul 7125 <1616> Dec<embrie> 5. Bogza <m.p.> Eu lani vat<aman> <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea Nearnt, CITI/11. Orig. rom., hartie, trei peceti aplicate.

96

<1616> Decembrie 5, Focani.

Arvat fi Ion fost comis, pArcAlabii din finutul Putnei. Scriem i marturisim in cast zapis al nostru, cum au venit innaintea noastra, Axemiia din. Drghicef Li, fata Oprei, sora lui Dumitru Calul, de:npreun cu Costachi, de acolo, cu fmia sa, cu Mriica, &A se-au tocmit. www.dacoromanica.ro
68

Si

au vndut Axemiia partea sa de ocina din sat<ul> Draghicefti, cata,

i se va alge, de in Drumul Furilor, pana inteapa Sirtului 'Irma Cu tot venitul,. cu pomat i cu tot venitul, &Au se cade a sa parte ; cu campul i cu vii [fi] de in padure q't de tutindinea ; ins nu asuprita sau sill-Ca de cineva,

ci de a sa buna voe, au vandut partea sa de ocin, cum iaste mai sus scris. Deci, <derep> 1)t [a]aceasta noi, dac'am vadzut aceasta tocmal 'a lor, de
buna voe, noi am scris fi am marturisit in cest zapis al nostru, cum sa hie zapisul nostru de credinta fi de marturie In tot locul, ca sa-i hie lui Costachi, ocina mofie, lui i cui se va trage dupa moartea sa fi a famei sale, a Mricai, insa la cmpu sa se stie 5 pmanturi jamatdi, in frunte, pentru 50 tal<eri> de argint. Si au fost oameni buni, marturie, anume: Nichifor din Ungheni fi Macarie din Iongfefti fi Poiana din Dancni, din linutul Barlad fi Cozma din Draghiceft<i> fi Toader fiul lu, f Todosie din Draghiceft<i> fi Ghiorghi de acolo, Isac de acolo Ion Ciuta de acolo i Simion Ciomartan de acolo. Am scris eu , erban diiac, In Focfeani, in ziva targului de joi, Dech<embrie> 5, In anul 7124 <1615>2).
;toad. R.P.R., XCVIII/171. Orig. rom hrtie, einci peceti aplicate.

97

1616 (7125) Decembrie 5, Iai.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Aril Moldovei

lata au venit, inaintea noastr fi inaintea boierilor no tri, slugile noastre, Dumitru i fratii lui, Ionapo f't Ilea, fiii lui Popotea, nepotii lui Stanila Soimar fi au parit pe slugile noastre, Dumitrafco fi pe fratele salt Toian, nepotii lui Simion..

Seachil, pentru a patra parte, din jumatate de satul Barjoveani, i astfel au spus ei, ea parintii lor n'au vandut acea a patra parte, din jumatate de sat Barjoveani, ci au tinut-o nepotii acestui mai sus zis Simion Seachil, cu puterea lor. De aceea, domnia mea fi cu sfatul nostru drept am judecat fi am eercetat toate dresurile, ce au avut nepotii mai sus zisului Sechil, dela Bogdan voevod fi dela loan voevod fi dela Petru voevod i dela Aron voevod fi dela Eremia

Moghila voevod, toate de eumpartura fi de intarire, dela toti acefti domni


mai sus scrifi.
fiii lui Astfel mai sus zifii Dumitru i cu fratii sai, Iona co fi Popotea, au ramas de toata legea noastra, in minciun, iar pe slugile noastre,

Ilea,

Otat cu cernea13, mai tarziu.


In anul 7124 <1615, data de 5 Decembrie cade Marti, iar In 1616 cade Joi, asa cura

se area i In document.

www.dacoromanica.ro
69

pe Dumitraco i Tofan i-am indreptat cu sfatul nostru, 0 am luat ferie 12 zloti. De aceea i domnia mea am dat 0 am intrit slugilor noastre, Dumitrapo Tofan, acea a patra parte, din jumtate de sat BArjoveani. Astfel de acum inainte mai mult s nu aiba a se pad unii pe altii, niciodat, in vecii vecilor, inaintea aces tei cri a noastre. Scris la Ia0, in anul 7125 <1616> Decembrie 5. Domnul a spus.
Gheanghea logoft am iscrdit <m.p.> Bseanul <a scris>.
A rh. St. Iai, CCCL/144.

Copie slava din sec. XX.

98 1616 (7125) Decembrie 12. Io Radul voevoda. Adic4 dumniia mi m'am milostivit 0 am miluit sfnta mnstirea Galata pentru camitna d o crm mare, din an in an ca sil fii scutiti di camn s nu dea nimica. Pentru aciasta voi cmnari intru nimio s n'aveti a v amesteca la aciasta, ei dispre toti s aib bun pace. Aciasta scriem 7125 <1616> Dichemvrie 12.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, f. 188 v.
Rezuma t rom.

99

1616 (7125) Decembrie 15, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. 'Eat& au venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor no0ri moldoveni, mari mici, sluga noastr Ploscutan, fiul lui Toma, nepot Drglinei, nepotul popei Placint, i deasemenea ruda lui, Toader Bltatul, fiul lui Ursu Bltatul, de bunvoia lor, nesiliti de nimeni i nici asupriti 0 au vandut dreapta lor ocin dedin, din dreptele i propriile lor privilegii, pe care le-au avut ei, toate prtile lor de ocin, ct li se va alege din satul Vrjetori i cu loo de iaz i de moar pe rani Berheci. Aceea au vandut-o credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Nicorit mare vornic, pentru cincizeci talen i de argint. Si. s'a sculat mai sus zisul nostru boier 0 a pltit deplin toti ace0i bani mai sus scri0 dinaintea noastr. Pentru aceia, s-i fie i dela noi dreapt ocin i cumprkur, cu tot venitul. Si altul s nu se amestece.

www.dacoromanica.ro
70

Scris la Iasi, In anul 7125<1616> Decembrie 15. Domnul a spus. Eu Ghianghea logoft am iscAlit <m.p.>
BAseanul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Nicorit5, IX/1. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatd, azut5. Cu o trad. rom. din 1908. 0 trad. Tom. din 1816, ibid. XI/4.

loo
1616 (7125) Decembrie 15, Iai. Io Radul v<oe>vod, cu mila lui dumnezeu, domn ttrii Moldavii. Precum au venit Innainte noastrA i Innainte a toti moldovinesti boeri mari si mici, sluga noastr Obreja lui, Ignat i Crste i sora lor Gaftona, fiei Tudorii, nepoti <lui> Purcar, i deasemeni iarsi lor, Toma Vrabie, fiul lui Furduiu, qi deasemeni iar fatA de suflet Draghita, de bun voe lor, de nimine asupriIi si si au vAndut dreapt ocina stramoseascA, dup a lor drepti privileghii, ci-au avut ei parte lor de mosie, ci s va alegi din satul Rd'cinestii, cu loo de iazu i moarA pe pAr'Aul Berheciu. Aceste au vndut al nostrului credincios i cins<ti>t pan NicoriIi mari vor<ni>c, drept 80 talen. 8i mai sus artatul boer au platit toi deplin acesti mai sus scris<i> bani dinainte noastr. Pentru aciasta, ca s fie lui si de eat% noi dreaptA ocin i cumparAturA

ca tot venitul,
altu<1> s'A nu s'A amestici.

Let 7125 <1616> Dechemvr<ie> 15. Scris In Insus domnul au poroncit. Ghianghia log<o>f<>t a isalit. Bseanul <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Casin, XI/1. Trad, rom. din sec. XIX. Pe verso, acela, document in greceste.

101
1616 (7127) Decembrie 17, Iavi. Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t,Arii Moldovei. Iat domnia mea am dat si am 1ntdrit rugatorilor nostri, egumenului i Intregului sobor dela sfnta mAnastire numit Sacul, unde este hramul sfntului si sl-

www.dacoromanica.ro
71

vitului prooroc i inainte mergator, botezator al lui Hristos, loan i cinstitei lui taieri, dreapta lor ocin i dedina, din dreptele lor ispisoace de miluire

de intarire ce au avut dela Eremia voevod 0 dela Stefan voevod, n4te mori 0 o prisaca 0 o odae a/iva vecini, care sunt pe hotarul domniei mele la
Targul Frumos. Pentru aceea, sa-i fie 0 dela noi sfintei mnstiri danie i miluire i Intarire,

cu tot venitul. Si altul sa nu se ainestece, inaintea acestei 6.'4 a noastre.


Scris la Ia0, In anal 7125 <1616> Decembrie 17.

Insti0 domnul a poruncit. t Gheanghea logoft a Inva/at. Eu Gheanghea logort am isclit <m.p.> t Vasilie Dinga <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, 11/12. Orig. slay, hartie, peceto aplicata. Cu o 'rail, roil'. din 1725 qi o copie slava cu alta trad. rom, din sec. XX. Un rezumat rom. la Arh. St. Buc., ms. 628, f. 560.

102
1616 (7125) Decembrie 18, Iai.

t Adeca eu, doamna Maria, fata a rapaosatultii Ptru voda. Dau ;tire
cu ciasta scrisoare a noastr, cum am facut o manstire la targ la Iayi>, Ins lfinga satul Hlincia, hramul slcintul Gheorghie, i o am inchinat In SItintut Munte, manastirei dela Dionisiin/e, ca sa-i hie de treaba i metoh. Si oarecate sate am dat, la acel metoli, i-am facut, unele ci-am cumparat, depreuna Cu giupnul mieu, Zota sptariul, pre derepli banii noWi, cum iaste i uric de

marturie, dela parintel<e> mieu, Patru voda. Iar alte sate au fost date de parintele mie, sate derpte domne,t<i>, at era suptu putria i sup domniia
mriei sale.

Deci, and au vrut dumnedzau i s'au m<i>l<o>stivit, de-au druit pre mriia sa Radul voevodu cu domniia /Arai Moldovei, and am venit i eu cu mriia sa, aflat-am manstirea noastr dela Hlincea pustie i toate satel<e>
rashirate i pustiite, caci a dela manastire dela Dionisiiae, calugarii n'au mai venit, nici au mai purtat grije de metoh i de sate, ci-au %sat tot de s'au
pusteit.

Intru aciaia, eu tiind pomeana parintelui mieu, metohul i rnanstirea lui sicintul Saya, den targ den Iai> ce o au miluit cu satul Stroetii, de pre Sitna, den ianutul Rarlaului, i u toate dabilel<c>, dat-am i eu, acolo, la aciaia sfanta manastire a lui sicIntul Saya, o selite ce iaste Intr-un hotar 9i
i) aa in orig.

www.dacoromanica.ro
72

alaturea cu satul StroWii, anume CudreavenIii, dentru uricul ce avem delaparintel<e> mieu, PAtru vod, ca s' hie de hran i de treaba sfentei mnstiri a lui sfcintul Saya, prentru sufletel<e> parimilor miei i al nostru. Iar cine va rspi pomana primilor miei i a noastr 0 s va ispiti a lua selitea Cudreaventii, acela sa hie procleat 0 trdcleat, dela dumnedzAu 0 de preacurata maicei a lui dumnezeu 0 de 4 evanghel4ti fi de toti apostolii i de 318 printi de Nicheia i't de toti sfentii, amin.
Scris in Iafi, in anul 7125 <1616> Dech<embrie> 18 zite.

pun i peciatia mea <m.p.>.

t Adeca eu, doamna Maria, mrturisscu cu aciast scrisoare a mea 0


Arb. St. Iai, CCCXXIV/1. Orig. rom., hArtie, pecete aplicatii.

103

1616 (7125) Decembrie 24.


Suret ce s'au scos depe ispisoc srbescu din let 7125 <1616> Dech<embrie> 24_

t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al leirii Moldovei. Iatri vinindu inna<i>nt<e> nostr i innainte al notri boer<i> sluga nostr Mteitt

visternicel din Sacuian<i> cu un zapis de mrturie dela Ion Pen, voit din trgu din Roman 0 dela 12 pargar<i>, precum au vinit Innainte lor Gavril, ficiorul Clinii, nepotul Armenci, de nime slit 0 nici asuprit 0 au vndut a lui driapt<A> ocin i mo0e din sat din Sficuian<i> ce este la /n<u>t<ul>
Niamtului, din a cincia parte din tot satul ce s'ar alegi part<e> lui din uricil ce-au

avut stfmoul lor MicIdu Scuianul dela bAtrnul Alexandro v<oe>vod, aceia au vndutu slugii nostre lui Mteiu visternicel, drept asilsprzece taleni
ban<i> gata.

s'au sculat sluga nostr Mteiu visternicel i au pltit lui tWi> de mai sus scri<ii> ban<i> 16 taler<i>, dinna<i>nte lor. Iar acum In zlele domnii mle s'au sculat Marco i cu Filip 0 cu alt<e> niamur<i> de ai lui Gavril 0 au vrut s Intorcd acia part<e> de cumprturrt dela sluga nostr Mateiu i puindul zi de sorocti cu Mdtei, ca s aib a vini la divanul domnii mle i au trecutu sorocul 0 zuoa 0 ii n'au vinit 0 au mai Wiptat Inca i alte trii zele. Pentru aceia, vrandu domniia me ca ii au ramas pe urnirt i n'au vinit iar Mteiu s'au indreptat asupra mo0i ... 1). Deci domniia m am luat dela sluga nostr dela Mrtteiu visternicel ... 1) 24 zlo-t<i> In vis<te>riia domniii mle i iar acel zapis de mrturie dela Ion Pn voitil i dela 12 prgar<i>_
Si

1) loe alb In text.

www.dacoromanica.ro
73

-Cum am vfizut aceast domniia m m'arn incredintatu. Deci 0 dela noi aejdere am dat slugii nostr lui Mteiu acea part<e> de mo0e, ca sa-i fie lui driapt<> ocina 0 cumpartura 9i ca tot vinitul ii, iar Marco 0 Filip 0 cu alte niamur<i> de ai lor sa n'aib a sa mai amestica nici unul ... 1), innainte acetii cartii. Insum<i> domniia m poronce0i.
Gangh mare log<o>f<a>t.

S'au cercetat de mine preot Mihail dela Mitropolie.


Acad. R.P.R. CCXII/28. Trad. rom., dela inceputul sec. XIX.

Cu o copie rom. ibid., ms. 5304 f. 2-2v.

104
1616 (7125) Decembrie 28, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn alIarii Moldovei. Scriem domnia mea slugii noastre credincioase Gligorie Ciolpan parcalab de Neam/.

Ili dam de 9tire ca s'a jeluit domniei rnele printele si rugtorul nostru chir Athanasie episcop de Roman, asupra slugii noastre Ciogolea fost sulger din Ionae0i, zicand, inaintea noastr ca a rupt Siretul o parte de loe din parrantul hotarului sfintei episcopii, din satul 8cheu1et, 0 ca Ciogolea 0 tot satul Ionamti nu-i lasa s prinda pe0e in acea garla, ci ii scot oamenii lui. De aceea cum vei vedea aceast carte a domniei mele, tu sa-i spui lui Ciogolea 0 oamenilor lui, ca sa-i lase in pace sa prinda pe0e 0 oamenii sfintei episcopii. lar lor daca li se va parea vreo strambatate, tu s le dai zi, id stea de fata inaintea noastra. A0i sa tiIi.. Altfel s nu faceIi. La Ia0 in anul 7125 <1616> Decembrie 28. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logotat a invaIat. t lo.). <a scris>.
Arh. St. Buc., Episc. Roman, XXII/5. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicat5.

105
1616 (7125) Decombrie 28, Iai. t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Am dat 0 am intrit episcopiei de Roman, din ispisoc de intrire ce are episcopia de Roman dela Eremia voevod 9i din ispisoc deasemeni de intarire dela *tefan
3 ) loe alb in text.

www.dacoromanica.ro
74

voevod, o prisac4 cu un loe de fna% ce este In hotarul satului GclinIi, care acea prisac i cu acel loe de fanal a fost danie i miluire dela sfntrposatul domn Alexandru voevod i dela Petru voevod, sfintei mitropolii de Roman. Pentru aceea ca s-i fie i dela noi, sfintei mitropolii de Roman, danie intrire, cu tot venitul. Altul s nu se amestece inaintea acestei cr/i a noastre. Scris la Iai, anul 7125 <1616> Decembrie 28. Insui domnul a poruncit 1). Io Radul voevod <m.p.>
Lucoci <a scris>.
Arh. St. Buc., Episc. Roman, X/5-6.
Orig. slav, hartie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1826.

106
1616 (7125) Decembrie 28.
7125 <1616> Dech<embrie> 28. Suret de la Radul v<oe>v<o>d. Se Intrete

sfintei episcopii Romanului i sfintei mitropolii o prisac cu stupi, din satul Rchitoasa, din linut<ul> Tecuci, din ispisoc de danie dela Simion v<oe>v<o>d i de ispisoc de intariturfi dela stefan v<oe>v<o>d, data danie de Ioan Mihul 9i dela feciorii lui, loan i Toader.
Arh. St. Iasi, Tr. 289, op. 317, dos. 57, f. 55.
Rezumat rom.

107
1617 (7125) Ianuarie 3, Iai.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. Am dat aceast carte a domniei mele, printelui i rugatorului nostru Athanasie episcop de Roman, ca sa fie el tare i puternic, cu aceast carte a domniei mele, s Tina i s apere satul cheule%ii, cu tot hotarul i cu tot venitul i satul Bogdanetii, deasemeni cu tot hotarul i cu tot venitul, ce este in tinutul Roman, ce sunt danie sfintei episcopii dela al%i domni de mai inainte. De aceea i domnia mea m'ara milostivit i am dat i intarit sfintei episcopii, aceste dou sate, cu tot venitul. Altul s nu se amestece Inaintea acestei carIi
-a domniei mele.
1) S'a scris posterior a din Isvorul Apei e, dupi1 semnatura domnului.

www.dacoromanica.ro
75

Scris la Ia0, anul 7125 <1617> Ianuarie 3. t Insu0 domnul a poruncit. t Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Lucoci <a scris>.
Art. St. Buc., Episc. Roman, XXII/6.
Orig. slay, }Artie, pecete ai licata.

108

1617 (7125) Ianuarie 8, Iai.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Iatt

au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor nowi, Parasca, fiica Neagai din> Podeni de blind voia ei, nesilita de nimeni, nici asuprita 0 a vandut
dreapta sa ocina i dedina, a cincea parte dinspre rasarit din jumatatea satului Mireni, care este in inutul Tutova, i cu loe de moar pe Pereschiu. Acoja a vandut-o boierului nostru dincios i cinstit, pan Nicoara mare vornic deOra de sus, pentru cincizeci talen. deasemenea au venit inaintea noastra, Macovei i sora lui Magdalina verele lor Odochia i Catrina, fiii Dragolei, iara0 de bunavoia lor i au vandut dreapta lor ocina, a cincea parte din aceia0 jumatate de sat; aceea au vandut-o tot boierului nostru Nicoara mare vornic, pentru cincizeci talen. Si iara0 a venit inaintea noastra Ileana, fiica lui Nenul, 0 a vandut partea sa de mina a patra parte din a cincea parte din acea jumatate din satul Mireni. Aceea a vandut-o tot lui Nicoara mare vornic, pentru cinsprezece talen. Si deasemenea a venit inaintea noastra Procopie, fiul lui Draghici, 0 a

vandut partea sa din aceea0 jumatate din satul Mireni, a patra parte din a cincea parte. Aceea a vandut-o tot lui Nicoara vornic, pentru einsprezece
talen.
Si

iara0 a venit inaintea noastra Dragan, fiul popPi Ursu, nepotul lui

Simion Facau i a vandut partea sa din cealalta jumatate de sat, dinspre apus,

a treia parte din a patra parte. Aceea a vandut-o tot lui Nicoara vornic, pentru douazeci talen. Si deasemenea a venit inaintea noastra, Tomina, fiica Anei 0 a vandut pal tea sa din acea jumatate de sat, dinspre apus, a patra parte din a patra parte Aceea i-a vandut-o tot lui, pentru douazeci talen. i le-a plait totul deplin. lar diresele pe care le-au avut pe acel sat, aa au marturisit ca au pierit din cauza Le0lor, n zilele lui Alexandru, fiul lui Eremia voevod. Pentru aceia, sa-i fie 0 dela noi cu tot venitul. i altul sa nu se amestece. Sci is la 14, in anul 7125 <1617> Ianuarie 8. t Domnul a spus. www.dacoromanica.ro
76

Gheanghea mare logoft a inv4at. isclit <m.p.> Eu Ghianghea logoft Nebojatco <a scris>,
Art. St. Buc., M-rea Nicori, X/2. Orig. slay, h5rtie, pecete aplicat, cazutit

109
1617 (7125) anuario 8, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Iat venit, inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor no0ri, sluga noastr -credincioasa Ptrapo Udrea mare vtag de Dorohoi, de bun voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vandut dreapta sa ocin cumprtur, din ispisoc -de cumprtur, ce a avut dela Costantin voevod, a treia parte din tot satul partea din mijloc cu loe de iaz, ce este in tinutul HArlu. 8i a van"clut-o credinciosului nostru Roca mare vistier, pentru trei sute talen i de argint. i-a pltit deplin dinaintea noastr; iar /ui i-a fost cumpartura dela Crciun

vi dela fratele lui, Gavril, fiii lui Petric. De aceea, s-i fie 0 dela noi ocin i intrire, cu tot venitul, neclintit -lui miciodat in veci. i altul s nu se amestece. Scris la la0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 8. Domnul a zis. t Gheanghea mare logof't a invtat. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.>
Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Ia0, XXXV A/7. Orig. slay, hartie, pecete aplicata, c'azutA.

110
1 617 (7125) anuario 9.

t Io Radul voevod. Adic au venit inaintea noastr rugatorii notri cAlugfirii dela mnstirea Tazlu 0 ni s'au jluit cu mare jalob4 pre Bucioc paharnic, zicnd ca in zilele lui Costantin vod el li-au luat lor o bucat de loe din satul

mnstirii din Colte0i atre satul 8rbe0ii. Deci domnie me nu am putut credi aciasta, ci am ales pre boeriul nostru Vasile pArcalab de Niaintu i 1-am trimis acolo ca sfi strng oameni btrni .ca sfi caute pentru aciast bucat de loc. 8i au strnsu multi oameni buni brttrni i megiia0 din prejur i aa au aflat cum a au ei mare inpresurare despre acesta i li-au fost luat aciast bucat de loc.
www.dacoromanica.ro
77

Deci domniia mea, vznd c au mare lmpresurare, dela domnia mea am dat i am intrit sfintei mnstiri Tazlului de acum inainte ca s aib ei a-vi linea locul cu tot hotarul pe unde de veci au imblat dup ispisocul ceau dela Alexandru vodfi i nimeni s nu se amestece peste cartea noastr.
Leat 7125 <1617> la Ghen<arie> 9.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, F. 370 v.
Copie rom.

111

1617 (7125) Ianuarie 10, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. latii domnia mea am dat i am intarit sfintei mitropolii de Roman, unde este hramul sfintei prea cuvioasei maicii noastre Paraschiva, unde este preasfinIitul printele i rugtorul nostru chir Atanasie, episcop de Roman, nite sate anume Scheuletii i cu mori In Siret i satul Bogdnetii, ce este in Tinutul Roman, din ispisoc de schimb ce a avut dela rposatul Petru voevod, ce le-a fost schimb cu clugArii dela mnstirea R4ca, cu satul Brletii care este in iinutul Sucevei i cu iazuri i cu moar. De aceea s. fie i. dela domnia mea, aceste mai sus serse sate Scheulelii cu mori In Siret i satul Bogdnetii, sfintei mitropolii de Roman, ocin i tntrire, cu tot venitul, neclintit, niciodat In veci. Si altul s nu se amestece_ Scris la Iai, In anul 7125 <1617> Ianuarie 10. t Insui domnul a spus. t Gheanghea mare logott a Inv5%at. Eu Gheanghea mare logoft am isclit on.p.> t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., Ep. Roman, XXII/7. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicat, stricatti.

Cu o trad. rom. din sec. XVIII.


112

1617 (7125) Ianuarie 10, Iai. Suret de pe ispisoc vechiu dela Radul v<oe>vod, scris In Iwi> pe srbiela leat 7125 <1617> Ghenar 10 zile.

Noi Radul v<oe>vod, cu mila lui d<u>mnezeu, domnu Orii Moldovei. Precum am dat i am Intrit slugii noastre lui DumitraFu Solomon i giup4nesii lui, Nastasiii, pe a lor driapta ocin i cumpartur tot satul H6meianii
pe Tazlau 1 Cu vad de mom% In Tazlu ce-i in Iinut<ul> Bacului, ce le este lor

cumpartitur dela Pasclina, giupniasa rpoosatului Stroici logoft i dela


www.dacoromanica.ro
78

1) Ionacu Stroici, drept trei sute galbeni ungurwi, pentruca lesant lor niam de aproape i sant ... 1) mo0<i>. Drept aceia, sa le fie lor 0 dela noi uric 0 cilia* 0 intaritura cu tot venitui nestramutat niciodinioara in vci. Si altul sa nu se amestice. Insuvi> domnul a zis. Ghenghea mare logofat au invatat. iar4<i> Ghenghea mare logordt au iscalit.
ficiorul

De pe sarbie pe limba moldoveniasca s'au talmacit in Hu<i> la anul 180ti Apr<ilie> 13 de polc<o>v<nicul> Pav<e>1 Debrit dela mitr<opolie>.
Acad. R.P.R., CCCLXIX/15. Trad. rom.

113
1617 (7125) Ianuarie 11, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata a. venit inaintea noastra i inaintea boierilor no0ri Vasilie diacon, fiul Maricai, nepotul lui Bainscli parcalab, stranepotul lui Matiq logolat, nesilit de nimeni nici asuprit, ci de buna voia lui, 0 a vandut dreptii sai robi2) Tigani, anumeClim i fiul lui, Nacul i sora lui, Teta, nepotii Parnei, din diresele pe care lea avut bunicul lui, Bainschi, dela Bogdan voevod 0 dela Petra voevod, i i-a,

vandut slugii noastre, Patraro Udrea, pentru patruzeci de talen i de argint. i-a platit, deplin, toti ace0i bani, dinaintea noastra. De aceea, noi vazand tocmeala lor de bunavoe 0 plata deplina, de aceet. sa-i fie i dela noi danie i intarire ace0i Tigani mai sus scri0, neclintit lui niciodata, in veci, inaintea acestei carti a noastre.
Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 1.1. Domnul a poruncit. Gheanghea mare logofat a invatat. Gheanghea logofat am iscalit <m.p.> Costantin <a scris>.
Acad. R.P.R., Fotografii, 11/24. Fotocopie alavii.

114
1617 (7125) Ianuarie 12, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. au venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri, Nicolai i sora lui, Maria,
1) loe alb in text.
9
holupi i in orig.

www.dacoromanica.ro
79

copiii Tigancei1), cneaghina lui Gligorie Ciuvlic, nepoii Cernei, sora lui Bil de bun voia lor, i au vandut dreapta lor ocin i dedink din uric ce-au avut
-dela

2) voevod, a patra parte din jumatatea de jos a satului Cudreti, pe

Bahluq, i cu loc de iazuri i de mori in Bahluet, ce este in tinutul Cfirligliturii 1), _aceea au vndut slugii noastre Plotea vistiernicel i Gligorcea visternicel

Ionaco stolnicel i lui popa Gligorie, pentru asesprezece galbeni ungureti, -cu care acei bani s'a Wait Nicolai, fiul Mariei, de robie, cad c4zuse in mainile

pAgnilor rtari, In zilele lui Stefan Tompvici voevod. De aceea, sa le fie i dela noi, ocin i intdrire, cu tot venitul
amestece.

ia

Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 12. t Domnul a spus.


Ghianghea mare logofrit a Inv.&lat. Eu Ghianghea logoft am iscalit <m.p.>

t Nebojatco <a scris>.


Arb. St. Iasi, DI/68-69 Orig. slay, }Artie, pecete aplicat, stricatii. Cu o trad. rom. din 1813 si o copie de pe aceasta, ibid. 52, f. 46 w,

115

1617 (7125) Ianuarie 12, la*.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Aril Moldovei. Iat -au venit, inaintea noastr inaintea boierilor nqtri, rugaorii notri cOugri .dela sfanta manstire numit Agapia, unde este hramul sfintilor arhangheli Mihail i Gavriil i al celorlalte puLen fr trup 0 au 0111 pe sluga noastr Manole pArclab, pentru un sat anume Childqtii pe Moldova, care acel sat a fost drept domnesc, ascultAtor de ocolul Vargului Roman 0 au scos cAlugarii dela Agapia uric 0 ispisoc de danie miluire lela s.7tntrAposatul Petru voevod inc feut eu mare blestem. lar domnia mea am intrebat pe Manole pfiralab cu ce stapAnqte acel sat. El a scos un ispisoc de danie i miluire lela Eremia voevod. Dcci domnia mea 0 cu sfatul postru i-am judecat dup legea Orii 0 am anat a este mai veche dania i miluirea sfintei mnstiri decat a lui Manole

pAreillab. Intru aceasta s'au indreptat rugtorii notri augAri 0 0-au pus
ferae, 12 zloti, la visteria noastr, iar Manole pfircglab a 'limas. De sceea domnia mea 0 dela noi am dat 0 am miluit 0 am intrit sfintei anAnAstiri mai sus zise, Agapia, acel sat mai sus scris, Childetii pe Moldova,
1) asa in orig. loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro
80

ca sa fie si dela noi sfintei mAnastiri, danie si miluire si intiirire, cu tot venitul. t3i altul s nu se amestece. Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> Ianuarie 12.

t Domnul a spus. t Gheanghea mare logort a invtat. Eu Gheanghea lograt am iscalit <m.p.> t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Agapia, XIV/6. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din 1835.

116
1617 (7125) Ianuarie 13, Iai. t Adedi eu Sim<ion, f>1)iciorul lui Ursu de Drgoesti si Ursu, ficiorul lui Furduiu de acolea si cu<mna>1)tu-s-du Larion si Ionasco, ficiorul lui Obrjie si Toader, ficioru<l> lui Pantei si Iachim, ficiorul lui Ursu d acolea, insine pre noi mhrt<ur>isim 1) Cu cest zapis al nostru, cum noi de buns voia noastr, de nime indemna<ti> 1) nice asupriti, am dat direapt mosiia noastrfi, ce am avut In sat in DrAgoesti, partea noastra toat, cfit s va algeO din ciimpu si den pdure, cu <tot> 1) venitul, dumisale postelnicului lui AsIan si dumnealui ca

s aib <a> 1) ne plati de toate dabilele ate vor hi priste an, ce sintem noi scrisi, doi galbeni in sat, la dajde.
Deci derept [a]acea nime sa n'aiba nice o treb<a>1) cu partea noastra, ce sA va alge in sat in Degoesti, ca o am dat noi de bu<na>1) voia noastra, dumi sale si s'AL-i him noi vecini si dumnealui ca sa aibA <a ne>1) scuti de greutatile noastre.

Si intea aceast tocmar a noastr au fo<st oam>1)ni buni s'l bojar: Ptrasco banul ce au fost vornic si Eremiia Drgo ... 1)sesti si Ionasco Jorea de Doroscani si Simion <de> Cogesti .. 1) alti multi oameni buni am fost intea [a]ceast<a> tocmalfi de a ... 1) s'au tocmit de bun-a voia ion. Si mai mare marturii ne-am pus ... 1) <si p>eceti. Si eu Neaniul diiac de Toderesti am scris. Pentru aceasta ca sei se f tie.
Scris in layi, In anal 7125 <1617> Ghen<arie> 1.3. f Eu Patrasco banul am isceilit <m.p.>
Ionasco Jor<ea> 1) <m.p.>.

Eu Neaniul Furduiu am isceilit <m.p.> Eremia Murgulet a scris.


Acad. R.P.R., C/72. Orig.. rom., hartie, pecete aplicai.
3) ioc rupt in orig.
.6 - e. 293

www.dacoromanica.ro
81

117
1617 (7125) Ianuarie 14, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii MoIdovei. Am dat aceasta carte a domniei mele rugtorilor notri, egumenului 0 Intregului sobor dela stanta manastire numit Neamtul 1), unde este hramul sfintei vaznesenii a domnului dumnezeu 0 mantuitorului nostru Isus Hristos, ca sa fie ei tari 0 puternici, cu aceast carte a domniei mele, a tine 0. a apara hotarul lor drept li branitea ce este hotatul sfintei manastiri, in munti, Cu poieni 0
cu izvoare i raul Bistrita, dela izvorul Cornului pe amandoua. marginile Bistritei i cu poiana Rachitei 0 cu alta poiana Galul, ce sunt In munti, In hotarul sfintei

manastiri pe unde s'a folosit din veac hotarul manastirii. De aceea nimeni s nu indrazneasca a vana fiare in muntele ce este in hotarul ei i nici pete In izvoarele lor i nici fan s nu coseasca fara tirea egumenului i a soborului in poienile.lor. lar cine va fi gsit vanand fiare sau pqte sau cosind fan In hotarul lor,
efi aiba a le lua tot, haine i maestrii, i. sa-i aduca la stanta manastire. Si nimeni

la nu indrazneasca a-i opri sau reline, Inaintea acestei ea/1i a domniti mele. Scris la Ia0, In anul 7125 <1617> Ianuarie 14. t Domnul a spus. t Ghianghea mare logorat a invatat. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.> t Toader <a scris>.
Arh. St. Due., M-rea Neamt, CXXXI/11. Orig. slay, hirtie, peeete aplieata.

Cu o trad. rom. din 1803. Un rezumat rom. ibid. CXXXI/43 (11).

118

1617 (7125) Ianuarie 15, Iii.

Suret scos moldovene0e de pe un ispisoc sarbsc dela Radul vod<a>,


carile est<e> isclit de dumn<e>lui Stefanit<a> Pribascul mare log<o>fat, let
7125 <1617> Ghen<arie> 15.

t Io Radul voevod, cu mila lui dumn<e>dzau, domnul Orii Moldovii, lata am venit Innaint<e> nostr 0 Innaint<e> veli/ilor boeri a Moldovii nostre, mari 0 mid, Antemiia giupnias<a> dum<i>sali, Dumitru Len0, au fost ce starost<e> 0 cu fetele ii anume Anghelina 0 Marica 0 cu ficiorul ei anume Miron 0 Magda, nepotii lui Andrei Lent& 0 cu mare jaloba au jaluit noa 0 Cu
1) aa in orig.

www.dacoromanica.ro
82

mult<e> marturii a imeri mari cu oameni buni i slugi domneti i cu inpregiura0i i megie0i lor, dzacand ea dresurile i ispisoacele ce au avut i alt<e > scrisori ce le-au avut dela mo0i lor, dela cii de mai innaint<e> domni

rapusat<i>, de ocini 0 de mo0i 0 de cumpraturi, satul anume HroquI,


ce est<e> supt codru

cu helqteu ce este pe paraul satului i cu o parte de mo0ia

cat s va alege den satul Boianciui 0 den satul Dor4t4ii 0 din satul Costwii, ce siint In Tinutul Cernaulul, care acele ispisoace i dres<e> tot<e> le-au luat cu prada Ttitarai, in dzilile lui stefan vod(a>, care atunce i curlile lui i beserica ce au avut-o in satul Iurcau/ii li-au arsu Tatarai. Pentru aceia i domniia me, (lac& am vadzut a lor mare aloha i cu atat<e> marturii ce au marturisat innaint<e> nostra, insumi domnie me m'am incredinot
0 am dat 0 am intarit acestor de mai sus scris<e> anume Antemiia giupanias<a> dum<i>sali Dumitru Lenta, ce au fost starost<e> i feciorilor ei anume Maricai i Anghelinii i lui Miron i Magdii, nepotii lui Andreiu Lente starost<e>, pe tot<e> aceste de mai sus scris<e> ocini i mo0i, satul Hroaulii ce est<e> .supt codru j cu heleteu j cu mori 0 a triia parte de sat<ul> Iurcauiii i cu 2 heleteia 0 3 paqi den satul Vasaleu ce est[t]<e> pe Nistru i cu mori In Izvoru i alt<e>

pagi den satul Boianciucul 0 den Doroatgi 0 den Costeti, ca sa le fie lor 0 dela domniia me uricul i mo0ia i Intariitura cu tot venitul, neru0t nici
odiniara In veci. i altul nime sa nu-s<> amestece pest<e> uricul domnii mele. Insumi domniia me poroncim. 1765 Dech<embrie> 20.
.Acad. R.P.R., CLVII/103.

Trad. rom. din a doua junntate a sec. XVIII.

119
1617 (7125) anuario 16, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Am dat 0 am Intrit slugii noastrc Dumitru Buhu i surorii lui Safta, fiica lui Ion Caraiman ceapic, dreptele lor ocine i danie din privilegiul de danie miluire pe care la avut Caraiman ceanic dela Eremia voevod, trei sate anume: Vulpaetii sub Faget, In Roman, alt sat anume Molovata In tinutul Orhei, al treilea o sel4te anume Tepenii in tinutul Chigheciului, pe Ialpuh, aceste mai sus scrise sate care au fost drepte domnwi i Ii sunt danie i miluire pentru slujba lui dreptcredincioasa, pe care a slujit-o el domnului Pentru aceea, sa le fie 0 dela domnia mea, danie i tntarire 0 uric 0 ocine neclintit, niciodata, In vecii vecilor. i altul sa nu se amestece. Seria la Ia0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 16. Domnul a spus.
6*

www.dacoromanica.ro
83

Ghianghea mare logofat a invalat si a iscalit <m.p.>


Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond. Spiridonie, XXXII/4. Orig. slay, hrtie, pecete timbratA, cazul 5. Cu o trad. rom. din 1845 i dota copii moderne.

120
1617 (7125) Ianuario 16, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. Ian' am dat si am intrit slugii noastre Vasilie eptelici fost mare vataf si cneaghinei lui, Tofana, dreapta lor ocina s't cumparatura, din ispisocul de cumpratura pe care 1-au avut dela Costantin voevod, jumtate din a patra parte a satului Vascuti, care este pe Siret s'i cu vad de moara la Siret si cu partea de
iaz, care este mai jos de iazul Draganeasei, in tinutul Sucevei, care le este mill:A-

dam* pentru o sut si saizeci talen, dela Nicoar si dela sora lui, Naramdza, fiii lui Gavril, nepoTi Maricai, strnepoIi lui eptelici batrnul, din privilegiul de mostenire ce au avut. Pentru aceasta s le fie si dela noi, cu tot venitul. la aceasta, deasemeni au venit inaintea noastra si inaintea boierilor
nostri Marica si sora ei, Grozava, deasemenea fiicele lui Gavril, nepoate Mricai, de buna voia lor si au vandut dreapta lor ocina si dedina, jumtate dinteaceeasi

a patra parte a satului Vascuti, si cu partea de vad de moara dela Siret si


cu partea de iaz care este mai jos de iazul Draganeasei. Aceasta au vandut-o deasemenea mai sus scrisului lor var, slugii noastre, Vasilie eptelici si cneaghinei lui, Tofana, pentru o suta si cincizeci talen i gi le-a platit tot, deplin.

Pentru aceasta aceste mai sus serse parli de ocina din satul Vascau/i sa le fie si dela noi intarire cu tot venitul. i altul a nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> Ianuarie 16. Domnul a spus. Ghianghea logofat a iscalit <m.p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/56.
Orig. slay, hit' rtie, pecete aplicatA.

121

1617 (7125) Ianuarie 18, Iai. Talmacire dipe uricu vechiu srbescu de la Radul v<oe>vod, scris de Costantin in Iasi la anul 7125 <1617> Ghenar 18, prin care se intreste stpilnirea lui D. Buhus s.a. asupra mai multor sate din Moldova.
www.dacoromanica.ro
84

Noi Radul v(oe>vod, cu mila lui d<u>mnezeu, domnu %Aril Moldav[v]iei. I-tim dat 0 i-am Intrit slugii noastre, lui Dimitrie Buhu 0 surorii lui, Saftii, fiicii lui CrAiman pah<arnic>, a lor drepte ocini 0 moii 0 din priveleghii de danie i de miluire ce-au avut CArAiman pah<arnic> dela Ieremiia v<oe>vod, trei sate anume: Dobriceni supt CArpeniqu, In tnutul Dorohoiului 0 satul Gdintii pe Siretiu 0 cu vad de moar In Siret i pe pArAul satului ce este hi

tfinutul Romanului, care acel satu Gclintii mai Innainte i-au fost dreaptA ocinfi 0 moiia Nastasiei, solid a lui CAriman pah<arnic>, fiicii vameului PrfijAscul; al treile sat anume Simionetii pe Moldova 0 cu vad de moarA In Moldova, In tnutul Romanului. Drept acia, sA le fie lor 0 dela noi danie 0 miluire 0 IntriturA, cu tot venitul, nestricat niciodinioark In veci; 0 altul sa nu s amestice.
Domnul au poruncit. Ghenghea logott au InvAtat 0 au iscAlit. Din limba srbeascA s'au talmAcit de mine, loan Stamati fost mare pitar In Iai, la 1818 Fevruarie 10. Th. Bal mare log<o>f<A>t. S'au posleduit: Eu ChirtoacA.
Acad. R.P.R., ms. 4657, 1. Trad. rom. dela 1814.

1 v-2.

122
1617 (7125) anuario 20, Iai.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Jata au venit, Inaintea noastrA 0 Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari 0 mici, sluga noastr Ionaco Jorea fost ceanic i cneaghina lui, Simina, fiica lui Alexa postelnic 0 ni s'au jeluit cu mare plngere 0 au adus mult6 mArturie, boieri 0 oteni de frunte dela curtea domniei mele i din megiaii lor de primprejur 0 spunAnd di privilegiile de cumprAturA pe care le-a avu t tatAl lor, Alexa postelnic, dela Petru voevod 0 de intrire dela Aron voevod, pe un sat anume Verceti, cu loe de iaz la pArAul Negripara 1), care este In tinutul Neamt, acest sat care i-a fost cumpArAturA dela fiii lui Goli logofAt, pentru patru sute 0 cincizeci talen, din ispisocul de intrire dela loan voevod 0 dela Petru voevod, iar acele privilegii au fost Ingropate In pmnt cinci ani 0 au putrezit, numai pecetile lor le-au adus Inaintea noastrA, iar cArtile de privilegii au putrezit de tot, numai Inteacel ispisoc dela Ioan voevod i inteacel uric dela Petru voevod pe care I-au avut fiii lui GolAi logott, abia s'a cunoscut ceva In ele, iar celelalte erau putrezite cu totul.
1) o la pirAul Negru cel Mc*, tn orig.

www.dacoromanica.ro
85

lar alte privilegii pe care le-a avut Alexa postelnic, tot de Intrire pe ace/ sat, dela Eremia voevod 0 dela Simeon voevod 0 dela Costantin voevod i le-a luat stefan Tomea voevod, &And le-a luat toate averile pe care le-au avut dela Athanasie Thutul din Vascui, pentruc le-a dat la iveat Ivan Arapul,

sluga lui Alexa postelnic, catre stefan voevod, cum a marturisit tot sfatul
inaintea domniei mele. Deci domnia mea 0 cu sfatul nostru, vzand plangerea lor i atAta turie, ce au mrturisit inaintea noastr despre aceasta i aceste pece0 ale prilor erau putrezite 9i al doilea au artat inaintea vilegillor acelora, iar noastr qi un uric vechiu dela stefan voevod cel Batean, pe acest sat Vercetii, dar 'a fost fr pecete, lar domnia mea m'am milostivit i am dat 0 am Intrit acestor mai sus zi0, Ionaco Jorea fost ceapic i cneaghinei lui, Simina, acest at mai sus seria, Vercetii i cu loc de iaz la praul Negripara 1), sa le fie 0 dela noi uric i ocin i intrire, cu tot venitul. i altul s nu se amestece. Scris la Iai, In anul 7125 <1617> Ianuarie 20. Domnul a spus. Ghianghea mare logott a InvaIat. Ghianghea logort am iscalit <m.p.> .Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/57 a b.
Orig. slay, hartie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1786.

123

107 (7125) Ianuarie 20,


Suret depe ispisoc vechiu pe srbiia, de/a Radul v<oe>vod, domn trii
Moldovii, scris In E0, de Toader, din let 7125 <1617> Gbenar<ie> 20. lat.-4 au venit Inainte noastr i tnainte boeril<o>r notri slug<a> noastra; Costandin uricariul i frati-s5u Crstiian fost sptar, ficiorii lui Ionwo cmra-

s'au giudecat de fal cu sluga noastr Ionaco Stroici, pentru a triia parti din satul Biti, pe cari o au fost fcut-o ei schimbu cu unchiul lor Stroici fost mare log<o>f<a>t. i li-au dat lor sat<ul> Intreg Bociawpi, ce-i in In<u>t<ul> Hotinului, schimb pentru schimb. iara au cumprat Stroici log<o>tt ceialalt parti de mo0ia, a patra parti din tot satul 13641qtii, dela rugtorii noqtri elugari dela sf<n>ta mnstire Horonqu 2), drept una sut galbini ungureti. i pe acfi bani el au cumprat 0 au rcut toati filoanile i argintarii In bisrica a svintei manstiri.
s la peiraul Negru cel Mic *, In orig.

2) probabil in loe de Voronet.

www.dacoromanica.ro
86

iarai au schimbat aceli doaa parti de ocina din Ba4ati deasemenea cu rugatorii no0ri calugari dela sf<a>nta manstire Homoru i i-au dat lui a triia parti din satul Derscaia, parte ce din sus, schimb pentru schimb. Drept aceia domniia m, daca am vandut 1) ace tocmal intre dan0i, i-am

giudecat pe dan0i cu tot sfatul nostru, dupa lege lrii, ca sa aiba a stapani fiiticari batran parte lor 0 am stricat schimburile i aOzare lor, ci au fost
mai innainte. Drept aceia domniia m, daca am vgzut ea au Intre dan0i pricina de giudecata, pentru aceli mo0i ci au facut ei schimb cu Stroici log<o>f<g>t domniia m i-am giudecat pe dan0i ca s aib a- stapani Costandin uricariul cu fratile su Carstiian fost spat<ar>, ficiorii lui Iona,co camara, ace driapta a lor ocina

din Bai00i.
lar Ionwo, ficiorul lui Stroici log<o>f<a>t, sal stapaniasca satul intreg
Bocicaulai, ci esti in tan<u>t<ul> Hotinului 0 a patra parti din satul Baiatii, cari parti de ocina ii esti lui driapt cumparatura dela rugatorii no0ri calugari dela sfeanta> manastire HoroneI. lar rugatorii notri calugari dela sf<anta> mtinastire Homorului s'a Ear( a stapgni driapta parti a lor de ocing a triia parti din satul Derscaia, parte ce din sus. Drept aceia de acum innainte s nu aiba a sa mai park nici o strica aceasta

tocmala a noastra, nici odinioara, innainte ace0ii carti a noastri. Ghenghe mare log<o>f<a>t au invaIat 0 au iscalit. Din limba sarbasca s'au talmacit de loan Stamate pit<ar> in El, la 1809
Fevr<uarie > 24.
Acad. R.P.R., CXX/44. Copie dup o trad. rom.

124
1617 (7125) Ianuarie 22, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Igrii Moldovei. Am' dat aceasta carte a domniei mele rugatorilor no0ri egumenului i intregului sobor dela stinta mngstire numit Bistrita, unde este hramul uspenia preasfintei stpanei noastre, nascatoare de dumnezeu, ca sa fie tari i puternici cu aceasta carte a domniei mele sa stapaneasca un sat pentru care au IAA cu cneaghina Bilgiasa, anume Roznovul, pang cand 10 va aduce diresele
Bilaiasa. De aceea, nimeni sa nu indrazneasca sa le opreasca acest sat inaintea acestei

cfini a domniei mele. S'a scris la la0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 22.
1) In loe de: trAzut.

www.dacoromanica.ro
87

t Domnul a spus. t Ghenghea mare logort a invtat. t Toader <a scris>.


Acad. R.P.R., DCXLIII/78. Orig. slay, hartie, Inca aplicata. Cu o trad. rom. din sec. XIX, Arh. St. Iasi D/3.

125
1617 (7125) Ianuarie 24, Iai.

t ata dar noi: Ghenghea mare logoft i Arsenie logoft al treilea


Gligorie fost vornic i Ionasco Avram fost staroste si Marco Codalbul armas s't Gligorie comisel i Ptrasco Brut diac i Miraut diac din Cosesti si Costachi din Foltesti i Nechifor croitor din targul Iasi si Vasilie arca s de acolo si Cozma diac din Blosesti scriem i mrturisim ea au venit inaintea noastr Gavril

si Man si Simeon si Tudora si Nastasia, fiii lui Petrea Ciungul si Marco, fiut lui Ihnat iStefania i Varvara, fiicele lui Lazor Berghea i nepoata lor, Ghervasia, fiica popii Vasilie si Maria si Tudora, fiicele /ui Gligor i nepotul lor ... 1), fiul Erinii, nepotii lui Lazor Beghear, toi nepotii i strnepotii lui 1) &a lor bunrt voie, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut dreapta lor dedina a cincea parte din a treia parte din satul Sadileni cu loe de moar si cu partea din poian i cu loe de prisac. Aceasta au viindut-o ei fiului prietenului nostru, Marmure uricar, pentru doutizeci i cinci talen i de argint Deci noi vzand tocmeala ion de bun voie si plata deplinfi, noi deasemeni si dela noi am fcut acest zapis al nostru s-i fie de mrturie. Si eu Focea uricar am scris acest zapis. i pentru mai mare credintfi am pus pecetile noastre s se stie. S'a scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Ianuarie 24. Ghenghea logoft am isclit <m.p.> Eu Arsenie Ursovici logoft Insumi am scris cu mana mea ... 2). Dumitru diac am scris Si eu 8) Lucoci cmras am scris Eu Costantin <m.p.> Si 8) Gligorcea Picior am scris
Acad. R.P.R. rns. 4081 f. 7. Orig. slay, hrtie. patru peceti melare aplicate
loc alb in orig.

tul.

loe rupt in
8) asa in orig.

orig.

www.dacoromanica.ro
88

126

1617 (7125) Ianuarie 24, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Lath au venit fnaintea noastra' 0 inaintea boierilor notri moldoveni, Gavril 0 fra/ii lu, Blan 0 Simeon 0 surorile lor, Tudora 0 Nastasia, fiii lui Petrea Ciungul 0 verii lor, Marco, fiul lui Ihnat, 0 deasemenea verele lor Stefna i Vrvara, fiicele lui Lazor Beghear 0 nepoatele lor Ghervasia, fiica popii Vasilie 0 Maria 0 Tudora, fiicele lui Gligor i nepotul lor ... 1) fiul Irinii, nepoTii lui Lazor Beghear, toli nepotii 0 strnepo/ii ... 1) de buna voia lor, nesili/i de nimeni, niei asupriIi 0 au vandut dreapta lor ocin 0 dedin din uricul de ... 1) pe care l-a avut bunicul lor ... 1) dela ... 1) voevod cel Batran, a cincea parte din a. treia parte din satul Scleni, cu loo de moara 0 cu parte din poiene 0 cu loe

de prisaca, care este la obar0a Barlzelului, in tinutul Vaslui. Aceasta au


vandut-o ei slugii noastre, Marmure uricar, pentru douazeci talen i de argint.

Si le-a plait deplin, acei mai sus scri0 bani 25 talen, In mainile acelor
oameni mai sus seri0, Inaintea noastra 0 Inaintea boierilor noo-ri. Deci noi vazand tocmeala lor de buna voie 0 plata deplina noi deasemenea i dela no am dat 0 am intarit slugii noastre mai sus serse, Marmure uricar.

aceasta Inainte zisa parte de ocina din satul Sacaleni. Pentru aceea sa-i fie 0 dela noi uric 0 cumprtur cu tot venitul. Si altul s nu se amestece. La Ia0, in anul 7125 <1617> Ianuarie 24. Insu0 domnul a poruncit. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Focea <a scris>.
Acad. R.P.R., CLVII/104. Orig. slay, bArtie, pecete aplicata. Cu o trad. rom. din sec. XIX, ibidem LX/120.

127
1617 (7125) Ianuarie 29, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Iat5 au venit, inaintea noastr 0 Inaintea boierilor nowi moldoveni, mari ci. mici, slugile noastre, Dumitrapo portarul din cetatea Sucevei 0 ginerele lui, Dumitru diac, 0 ni s'au plans, cu mare jalba, spunand e au avut ei de pe bunicul Ion, Hamza, dreapta ocina 0 dedina, un sat anume Hu0i, pe Somuzul Mare. In tinutul Sueevei. Si le-a fost acest sat 'imp-di-Pt In trei parti, pe trei frali_
1) loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro

89

Ins unul dintre aceti trei frati, anume Gavril Blici 0 fratele lui, Lupul, fiii lui Stanciul, ei s'au sculat 0 au vfindut a treia parte din acest mai sus scris sat Hui, partea de sus, ce se numete Coposetii, aceea au Vandut-o lui Patraro logofat, pentru dou sute de ughi. Iar dup.-a moartea lui, s'a sculat cneaghina lui 0 fifi ei, Dumitraro, cu fratii lui, i au vndut acea a treia parte din satul Hui, lui Stu<r>zea hatman, pentru o sun de <galbeni> ungurwi. Iar Sturzea batman a pierdut-o in hic-

lenia sa, and s'a ridicat cu Beldiman logott 0 cu Ur<s>u vornic 0 cu alti boieri 0 cu clra0, asupra domnului su, Stefan voevod, cu sabie 0 cu foc 0 dumnezeu nu i-a iertat, ci toli au czut sub sabia domnului lor 0 toate ccinele 0 satele lor s'au luat domnWi, pentru hiclenia lor. Iar dup aceea, au venit, Inaintea noastr, credinciosul nostru boier,
Coste ifacioc fost ceapfic i cumnatii <lui, D >umitraro, cu fiii lui Patraro logoft,

0 iara0 s'au plans, Inaintea noastr cum s'a ridicat Sturzea hatman 0 a fficut mare sil i a aruncat o sut de <galbeni> ungurqti cneaghinei lui Fatraro logoft 0 fiilor ei, fr voia lor, 0 s'au rugat domniei mele, ca s ne Intoarca

o sut de <galbeni> ungurwi 0 s-i dm lui acea a treia parte din satul Hui.
Iar slugile noastre mai sus scrise, Dumitraro portar 0 ginerele lui, Dumitru diac, ei au parit de fat, Inaintea noastr, pe boierul nostru, Coste Bcioc fost

cearic 0 pe cumnatii lui, Dumitraro cu fratii lui, fiii lui Ptraro logort, au spus, inaintea noastr, c li s'a cuvenit s intoarc acei mai sus scri0
bani, data sute de <galbeni> ungurwi, pentruc ei sunt rudele cele mai apropiate. Astfel noi i-am judecat, dup legea tfirii, 0 ar le-am aflat lege, ea se cuvine

c a slugile noastre, Dumitrapo portar i ginerele lui, Dumitru diac, sa intoarc aceti mai sus scri0 bani. Si s'a sculat sluga noastrfi, Dumitru diuc, 0 a Intors singur toti banii de mai sus, dou sute de <galbeni> ro0i ungurqti, In mfina dui Coste Bcioc fost ceo4nic 0 a cumnatilor lui, Dumitraro, cu fratii lui, fiii lui

Ptraro logoft, inaintea noastr 0 Inaintea boierilor notri.


Iar Coste Bcioc, cu cumnatii lui, au Intors, in mana domniei mele, o sut de <galbeni> ungurwi,. care bani i-a luat cneaghina lui Ptraro logoft, dela Sturzea hatman.

Astfel slugile noastre mai sus serse, Dumitraro portar 0 ginerele lui, Dumitru diac, s'au indreptat 0 0-au pus fierie, 24 zloti, in vistieria noasti. Ins& toti aceti mai sus scri0 bani, i-a dat singur Dumitru diac 0 sti aib el a stapiini acea a treia parte din satul Hui, cu iaz 0 cu moar, In Somuz, care
acest iaz l-a fcut Sturzea hatman. Si a Intors sluga noastrfi, Dumitru diac... 1) cincizeci de <galbeni > ungureti, pentru iaz 2).
loc rupt in orig.
pasagiul dela *si a tutors... iaz a, sters cu cerneal5 in orig.

www.dacoromanica.ro
90

Tar boierul nostru, Coste Bacioc, cu cumnaIii Iui, Dumitraro cu lui, fiji lui Patrasco logotat, au ramas, dinaintea noastra si de toata legea noastra tarii, si de acuma tnainte mai mult sa nu aiba a part Coste Bacioc cu cumnatii fi ii lui Patrasco logofat, pe sIugile noastre, Dumitrasco portar si pe ginerele lui, Dumitru diac, pentru aceasta para nici sa nu aiba castig asupra lor, niciodata tin veci, tnaintea acestei carti a noastre. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Ianuarie 29 zile. j. Insusi domnul a poruncit. Eu Gbianghea logo-fat am iscalit <m.p.> Marmure <a scris>.
Arh. St. Iai, CCLXXIV/28.

Orig. slay, htirtie, pecete timbrat5.

128

1617 (7125) Ianuarie 30, Iai.


j. Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, damn al -trii Moldovei. lilt&

a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri moldoveni, mari i mici, Nastasia, fiica lui Isac parcalab, cneaghina slugii noastre, Ionaspo Rotumpan diac, si ni s'a jeluit, cu mare plangere i cu multe marturii, boieri d 4fomniei mele i osteni fruntasi i megiesi de prin prejur, i zicand ca ea a avut jumtate de sat din Ionasani, jumatatea de jos, cu curtile tattilui ei, Isac parcalab i cu loe de moara la Siret, dreapta ocina i dedin, si i-a fost data de tatal

su, Isac parcalab, pentruca ea a fost cea mai mica, In casa tatalui sat'.
lar cand a venit stefan voevod Tomsovici, In domnia sa, fratele ei, Gligoras,

de frica lu a fugit In Tara Leseasca. Atunci s'a luat aceasta jumatate de sat din Ionaseni, ca domneasca pentru fratele ei, Gligoras, si a dat-o sfintei minastiri Solca. lar domnia mea, cu toti boierfi nostri, ne-am sfatuit si am judecat dupa Iegea triisi am aflat ca este dreapta ocina si declina a Nastasiei, cneaghina lui Ionasco diac, fiica lui Isac parcalab si nu s'a cuvenit sa piarda ocina ei, pentru
fratele su. Alta, am aflat ca nici fratele ei nu a fost intru nimic vinovat, pentruc s'a tntamplat moarte lui acolo peste doua luni.

Deci domnia mea, vazand marea sa plangere i marturie attgia boieri osteni fruntasi, am aflat adevarat ca-i este dreapta ocinti si declina, iar noi deasemeni si dela noi, am dat si am intarit Nastasiei, fiica lui Isac parcalab, cneaghina lui Ionasco Rotumpan diac, aceasta tnainte zisa jumatate de sat, din lonaseni, cu curOle tatalui su, Isac parealab, cu loe de moara la Siret. i a dat domniei mete i doi cai buni, preuii la o suta talen i de argint. www.dacoromanica.ro
91

De aceea s le fie, si dela noi uric si Intrire, cu tot venitul. Si altul A nu se amestece, Inaintea acestei car-0 a noastre. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Ianuarie 30 zile. Insusi domnul a poruncit. Eu Gheanghea logofdt am isclit <m.p.> Marmure a scris.
Acad. R.P.R., Fotografli 11/25. Fotocopie slava.

129

1617 (7125) Februarie 1, I*.


t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al trii Moldovei. Facem stire cu aceast carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se a aceast adevrat slugA a noastr s'i boierul nostru credincios, Ionasco Boldescul postelnic ne-a slujit nou si trii noastre drept si credincios. Deci noi vaand slujba lui dreapt si credincioas cAtre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mil s'i i-am dat si 1-am miluit dela noi in Tara noastr, in Moldova, cu un sat anume Vfintorii care este in tinutul Neamt, pe apa Bistritei si ,cu vad de mori la Bistrita, care sat a fost al nostru, drept domnesc, asculttor de ocolul tfirgului Piatra. Si a fost mai inainte acest sat danie si miluire lui Chirit postelnic dela Costantin voevod, dar 1-a pierdut In hiclenie, and s'a ridicat cu mare multimede Levi s'i Cazaci cu Costantin voevod s'i au venit asupra lui Stefan voevod Tomsevici si asupra trii acesteia, cand s'a fcut mare rzboi cu ei la Coma lui Sas, intre Prut si intre Jijia, and au pierit si ei 'MOO cu toat oastea lor, unde si oasele lor zac aevea de fata In vesnic5. mrturie. Pentru aceea, acest sat mai sus scris, Vanatorii s'i cu vad de moar la
Bistrita, s fie si dela noi slugii noastre mai sus spuse Ionasco Boldescul postelnic,

danie si miluire s'i intdrire si uric si ocin Cu tot venitul, lui si copiilor lui si nepotilor si strnepotilor si rstrnepotilor si intregului lui neam, cine i se va alege cel mai deaproape, neclintit niciodat In veci. Iar hotarul acestui sat mai sus scris, Vntorii, dela ocolul Piatra si cu vad de mori la Bistrita s fie din toate prtile pe vechile lor botare, pe undeau folosit din veac. Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului Io Radul voevod s'i credinta preaiubitului si din inim fiu al domniei mele, Alexandru voevod si credinta boierilor nostri: credinta panului Dumitru Goia mare vornic al trii de jos, credinta panului Nicoar mare vornic al trii de sus, credinta panului Iacomie si a panului Ionasco pfircAlabi de Hotin, credinta panului.
www.dacoromanica.ro
92

Ndbaico i Gligore Ciolpan pArcAlabi de Neamt credinta panului Lupul Dragot i Ghica pfirclabi de Roman, credinta panului Mihul batman si parcalab de Suceava, credinta panului Bernat mare postelnic, crcdinta panului Vasilie spatar, credinta panului Costantin Rosca mare vistiernic, credinta

panului Dumitrachi mare ceasnic, credinta panului Ghiorghie mare stolnic,


-credinta panului Mihail Furtun mare comis i credinta tuturor boierilor nostri moldoveni mari s't mici.

lar dupt viata i domnia noastr, cine va fi .domn, din copifi nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine '11 va alege dumnezeu s fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasc dania i miluirea noastr, ci dea si s5.-i Intreasca pentru c-i este vislujenie dreaptd. lar cine s'ar incerca s strice dania i miluirea noastr, acela s nu fie iertat domnul dumnezeu si de preacurata lui mama si de 4 sfinti evanghelisti de 12 sfinti apostoli de frunte si de 318 sfinti pfirinti purttori de dumnezeu cei dela Nicheia si de toti sfinii, amin i s fie blestemat si de trei ori blestemat vi anatema si s 036 a da seam i rspuns inaintea cumplitei judecati a lui
Hristos. lar spre mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionasco Ghenghea mare logoft,

s serie i sa atrne pecetea noastr de aceast adevrat carte a noastr. A. scris Nebojatco in Iasi, anul 7125 <1617> luna Februarie 1. zi. Io Radul voevod <m.p.> Ghenghea logoft a iscalit. <Pe verso contemporan Acest uric este al lui Ionasco Boldescul, pe satul Vnatori.
Arh. St. Bnc., Peceti 192 (M-rea Bisericani 1/2). Orig. slay, perg., pecete atirnatti, partial distrusA.

139
1617 (7125) Februarie 1, Iai.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Aril Moldovci. Am dat aceast carte a domniei mele cneaghinei Dragoteasa i ginerelui ei, Erimie Murgulet ca s fie tari i puternici, cu aceast carte a noastr, s stpaneasca toat partea de eh-a din satul Vilnesti si din satul Gruresti, eat este partea lui Mnil pArclab, fiindc ei au zapis dela Mnil parcalab, c a fost pus

Wog la tatl lor, GArbscul vtah din Garbesti, pentru cincizeci talen; si a avut zi pfin la sfntul Gheorghie i nu i-a dat banii pAna acum. Si are &M.O. dela Erimia voevod, a au rfimas de zi, pentruca nu le-a platit banii.
www.dacoromanica.ro
93

lar cui i s'ar prea strmb, s stea de fata inaintea noastr. De aceea nimenii sli nu indrzneasch s'a impiedice sau s opreasc inaintea acestei carti a domniei rode. Scris la Iavi, in anul 7125 <1.617> Februarie 1. Insuvi domnul a poruncit. Eu, Ghianghea logofat, am isclit <in.p.>. Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., CXL/156. Orig. slay, hartie, pecete aplicata.

131

1617 (7125) Februarie 1, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tfirii Moldovei. Iat. domnia mea am binevoit, cu buntivointa noastrfi din toat inima noastr vi cu ajutorul lui dumnezeu s ne facem pomenire ca v'i eeilalti domni, care au domnit inaintea noastr, vi. pentru pomenirea printilor novtri vi a tuturor dreptcredinciovilor domni moldoveni rposati vi pentru sanatatea domniei
mele vi a doamnei domniei mele vi a preaiubitilor fii dati de dumnezeu vi pentru

mntuirea sufletelor noastre vi am dat vi am miluit vi am intrit rugatorilorp tuturor preutilor vi diaconilor, care sunt la toate bisericile din targul Iavi vi tresc in acest trg, at vom fi domnia mea viu, ei s aili dela domnia mea slobozenie s nu ne lucreze nicio munc, nici de cetate, nici de moar, dei d& tiirg, nici mitropolitului, niel s nu trag podvoade, nici o angara, nici caii lor s nu se ja de olac vi nici boii lor pentru alti oamcni, pentru dabile sau 1) In podvoade, nici s nu mearg in podvoadele mitropolitului vi s nu dea nici dare 2), nici domniei rode v.1 nici mitropolitului, nici alta nimic, din angriile mai mtirunte vi pentru desetin de stupi v'i de porci 3).
Deasemenea vi in casele lor, far& voia lor s nu gfizduiasc pe nimeni, nici

boier, nici curtean, nici slujitor vi nici pe altul nimeni de once limb& va fi, fiindcli domnia mea i-am iertat cum i-au iertat toti domnii care au fost mai inainte de noi de toate drile vi angariile mai sus serse, pen truca sunt ei in
ora v 4) vi la biserici unde este scaunul domniei tfirii noastre, Moldova, vi slujesc

In bisericile lui dumnezeu ziva i noaptea vi roagA pe milostivul dumnezeu pentru dreptcredinciovii domni faposati vi pentru cei vii vi care domnesc in
1) dupa dabile s'a scris : e desetina C, apoi ters.
9

dan s In 4trig. a) ei pentru desetina de stupi i de porci s, scris de alta mama peste text razuit.
4) s ora it, aa In gig.

www.dacoromanica.ro
94

Tara aceasta qi pentru toata dreptcredincioasa crWinatate i ei nu au aka avere sau meserie sau negot, ci numai se hrAnesc din sfanta biserica. Pentru aceasta se cuvine ea ei sa aib miluire i grij i ajutor milostiv dela toti domnii, cum au avut i direse dela toti domnii, pe care le-au pierdut aceste razmerite 0 de rul ce au suferit dela Levi, bleat din toate acestea avut numai un ispisoc dela unchiul domniei mele, Petru voevod i pentru el domnia mea m'am milostivit, mai mult pentru mntuirea noastr 0 le-am fcut
Gartea noastr adevarata. Si de aceea i ei sunt datori sa roage pe dumnezeu In bisericile lui dumnezeur seara i dimineata 0 la amiaza dup obiceiul bisericesc pentru toata crWina-

tatea i pentru domnia mea 0 pentru doamna domniei mele i pentru fiii nomi daruiti de dumnezeu i pentru otile domniei mele i pentru pacea a toat tara noastr. dup viata noastra cine va fi domn al tarii noastre, Moldova, el milostivirea sa, daca va fi dintre copiii nomi sau din alt neam, iara0 s tot-Areas& acestor rugatori de dumnezeu ai nowi, miluirea ce o au ei din zilele de demult, dela WO domnii. i cine se va ispiti s strice intocmirea noastra i miluirea lor cea veche 0 care este 0 acum, acela s fie neiertat de dumnezeu i s aiba a da raspuns la cumplita judecata a lui Hristos. Daca acei printi nu vor
de pravila sfintelor biserici 0 nu vor deschide crWinilor bisericele lui dumnezeu, fiece vreme a sfintei orandueli, sa fie asupra lor blestemul acesta, amin. Acestea toate mai sus scrise le-am 1ntarit 0 le-am subscris cu maim propriea domniei mele i am poruncit boierului nostru credincios i cinstit, pan IonwoGheanghea mare logofat s pecetluiascA cu pecetea noastr adevarata.

A scris la Iai Dumitru Filip, In anul 7125 <1617> luna Februarie ziva 1Io Radul voevod <m.p.>
Acad. R.P.R., CXXXIV/50. Orig. slay, perg., pecete. timbratd.

132

1617 (7125) Februarie 2, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. au venit inaintea noastra i inaintea boierilor notri slugile noastre, Ionaco fratele lui, Patrwo, vistiernicei, fiii Uratei din satul Latcani, din tinutul Sucevii, cu n4te zapise de mrturie dela slugi domnWi 0 dela alti oameni buni, anume: Vasilie Corpaci 0 Saya Andonie 0 Anton din Strowi, asa scriind i mrturisind, ca s'a sculat Ionaco, fiul lui Arame, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vandut loc de dou case cu venitul care se va alege, In acest
www.dacoromanica.ro
95

sat Latcani. Aceasta a vndut slugilor noastre mai sus serse, pentru patruzeci si sase talen. Si deasemeni Patrichie 0 Anasia si Sirnzana si Costina, surorile lui 0 Mahteiu, fratele lor, 0 CArstina si Marina si Anita, deasemeni surorile ion 0 fratele lor 'static, fiii lui Florea, au vgndut a patra parte din a asea parte din acest sat ce se va alege, cu tot venitul, partea tatalui lor, Florea, pentru
I loufizeci i patru talen i gata.

Si deasemeni Avram, fiul Odochiei, sora Urtei, a vandut toat partea Jui care se va alege in acest sat mai sus scris, pentru trei galbeni unguresti. Deci domnia mea, cnd am vazut acele zapise de marturie dela oameni buni 0 slugi domnesti 0 de la noi am dat 0 le-am Intarit, ca sa le fie 0 dela
noi dreapta ocing 0 cumparatura cu tot venitul. Altul sit* nu se amestece inaintea

acestei 61.0 a noastre.


Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Februarie 2.

t Insusi domnul a poruncit. t Ghenghea mare logofat a invtat. Si am iscalit <m.p.> t Lucoci <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionard a poporului, XX/20. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicatd, stricatd. Inceputul documentului (cloud randuri) si pe pagina a doua.

133
1617 (7125) Februarie 6, Iai.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tgrii Moldovei. Scriem

slugii noastre, ureadnicul de Piatra. Iti dam de tire daca vei ved carte a domniei mele, tu sa dai zi calugarilor dela mngstirea Bistrita, ca s stea de fata inaintea domniei mele cu eneaghina Biliasa si cu fiul ei, Iona,co, pentru un sat al lor anume Roznovul, pe care II stapfinete fara rnduiala 0
fara nicio pricing.

Si sa-0 aduca i diresele pe care le au pe acest sat. Si sa le faci 0 carte pentru zi, cAnd va fi voia lor. Asa s stiti, altfel sa nu faceti. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Februarie 6. t Domnul a spus. t Ghianghea mare logofat a invatat. t Stralilat <a scris>.
Aril. St. Iasi, D/4.
Copie slavil.

www.dacoromanica.ro
96

.134
1617 (7125) Februarie 9, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii. Moldovei. Am dat aceastO carte a domniei mele rugatorilor novtri egumen vi tot soborul

dela sfinta miastire Pobrata vi urednicului

vi vatamanului lor d

Urievti, ce este in Iinutul Covurlui ca oriciIi oameni vor cherna acolo, sau S'irb sau Ungur sau Rus sau de once limbO va fi sau oameni care au fugit din Tara noastra in Tara Turceasca, ei s aib dela domnia mea slobozie 1) pe patru 2) ani, sa nu ne lucreze nicio mune, nici iliv s pia-teased, nici cincizeci aspri, nici sulgiu pentru oi sau pentru vaci, nici gorvtina de oi, nici de porci, nicio dabild vi angherie, pin& &Ind se vor implini acei ani mai sus scrivi. Pentru aceea, nimeni dintre slugile domniei mele, dbilari, ciIi vor merge

cu slujbele la acel tinut, nici starovti, nici globnici, nici devugubinari, Intru nimic s nu aibd a turbura sau a globi, inaintea acestei crti a domniei mele. La Iavi, anul 7125 <1617> Februarie 9 zile. t Domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Marele logorit a invOIat. t Dumitru <a scri.
Arh. St. Buc., M-rea SI. Sava-I4, XIII/7.
Orig. slav, httr tie, pecete aplicatit

135
1617 (7125) Februarie 10, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al IArii Moldovei. Iat au venit, inaintea noastr vi inaintea boierilor novtri moldoveni mari v'r mici, sluga noastrA, DrguIul Bogdan staroste vi cneaghina lui, Cacica, fiica lui Dumbrava vornic, vi ni s'au jeluit, cu mare plingere vi cu mulIi marturi 1) 0 boieri vi ovteni fruntavi dela curtea domniei mele vi cu megievii de prinprejur, mrturisind inaintea noastr cii privilegiile vi ispisoacele de curnpOratura pe care le-au avut ei dela Petru voevod vi dela Erimia voevod vi dela Simion voevod vi dela Costantin, voevod vi dela Stefan voevod Tomvevici, pe a opta parte din satul Tignevti, cu loe de mori pe Birlad, care este in Iinutul Tecuci, pe care ei vi-au cumprat-o dela Truvan vi dela fratele lui, Derman, fiii lui Drguv, pentru vaizeci de talen.
aa in orig. aerie de altfi roAnii.
7

c. 293

www.dacoromanica.ro
97

Si deasemeni pe alt a opta parte din acela0 sat Tiganeti, scris mai sus, cu loc de moara la Barlad, pe care ei 0-au cumprat-o dela Stana, fiica Berdzei, pentru aizeci de talen i de argint. Si deasemenea pe alta a opta parte, dintr'acel sat mai sus scris Tiganqti, cu Ice de moara la Barlad, pe care ei 0-au cumparat-o dela Neaga, fiica Berdzei, pentru aizeci de talen. Si deasemenea pe alta a opta parte, din acela sat mai sus scris Tiganwi, cu loe de moara la Barlad, pe care ei 0-au cumparat-o dela Bogdan fiul... 1) pentru aizeci talen i de argint. Si deasemenea alta parte, a opta parte de ocina dinteacela; sat Tiganeti, cu Ice de mom% In Barlad, pe care ei 0-au cumparat-o dela Pojogoae, pentru aizeci talen i de argint. Iar ei au pierdut toate aceste direse cand a fost cneazul Coratschi 2) In targul Tecuci, cu multe oti lemti 0 cazacqti 0 le-au jefuit Le0i 0 Cazacii 0 le-au luat... 1) toate averile 0 agonisita lor.

Deci noi, vazand pe marii boieri 0 oteni frunta0 0 megiqii de primprejur marturisind, 0 noi deasemenea am dat 0 am intarit slugii noastre, mai sus scrisului, DraguIul Bogdan staroste 0 cneaghinei lui, Cacica, toate aceste pani de ocina mai sus serse din satul Tiganqti, cu loe de mori pe paraul Barlad. Pentru aceasta sa le fie 0 dela noi uric 0 intarire cu tot venitul. Si altul sa nu se amestece inaintea acestei caili a noastre. Scris la Ia0 In anul 7125 <1617> Februarie 10 zile. Insu0 domnul a poruncit. Eu Ghianghea logoft am iscalit <m.p.>.
Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., CVII/134. Orig. slav, hArtie, pecete aplicat, cAzutii. Cu o trad. rom. inceputul sec. XIX, cu lipsuri.

136
1617 (7125) Fehruarie 12, Iai.
Suret de pe ispisoc vechiu pe sarbie, dela Radul v<oe>vod, domnul rrii
Moldavii, scris <de> 3) Boraleanul, in Ia<i>, la let 7125 <1617> Fevr<uarie> 12.

Precum au venit inaintea noastra 0 inaintea tuturor boerilor notri sluga noastra, Grigorie Corotuco diiacul i au adus un ispisoc de cumprtura dela
loe alb in orig.
Korecki. omis In ext.

www.dacoromanica.ro
98

Stefan v<oe>vod, asijderea i doo mrturii dela boeri si dela osteni fruntas<i>, d ela Beldiman lost mare log<o>f<a>t si de la Ursul Brboiu lost mare vor<ni>e de /ara de gios si dela Ciolpan post<elnic> si de la Ghiorghie Bale lost log<o>fed>t i dela Dtrmitru Goia mare comis si dela Ivasco lost mare arma si dela

Costantin Rosca vist<ier> si dela Necorita fost vor<ni>c de poart Vasilie Ureche si dela Vasilie Neagoe i dela Costantin, feciorul lui Ptrasco lost mare log<o>f<>t i dela Nebojatco uricariul si dela Simion Pilipovschi si dela Paval raban (lips un rand)2) si dela Ghiorghie (lips)2), precum ca au venit inaintea lor Toma si fratele su Ghiorghie, feciorii lui Costin, nepo/ii
lui Stefan Tolocicu, ca de niminea saliti, nici asupri/i si au vndut a lor dreapta mina i mosie, o al triile parte din satul Hadrau/ii, de pe Racovat, ce este in /in<u>t<ul> Hotinului i Cu o al triile .parte din helesteu si din moara din

Racovt si din cmpu si din tot venitul acei parti, pe care le-au vndut mai
sus numitului slugii noastre, lui Grigorie Corotusco diiacul, drept o sun' eincizaci talen i de argint. Deci domniia mea, vazind mai sus artatele a lor marturii i ispisocul dela Stefan v<oe>vod, apoi domniia mea am crezut si i-am dat i i-am intarit lui, ea sa-i fie lui si dela noi dreapta ocina i cumparatura, cu tot venitul lui, iar pentru dresurile cele vechi ce au avut ei pe acea (wink ei au marturisit precum ea le-au pierdut In zilele lui Mihail v<oe>vod.

Drept aceia, altul sa nu s amestece piste aciast carte a noastr.


Insus<i> domnul au zis. Ghenghe mare log<o>f<a>t au inva/at si au isclit.
Arh. St. Iasi, XL/11. Trad. rom, din sec. XIX.

137
1 617 (7125) Februarie 17, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. lath* domnia mea am dat si am intrit slugii noastre, Vasilie Ureche i cneaghinei lui, Magda, dreapta lor ocina si miluire i vislujenie a parintelui lor Andre hatman, pe care au avut-o ei dela acest Petru voevod si din ispisocul de tnttire dela Eremia voevod, un sat anume Feredianii in inutul Harlului si un iaz anume Leahul, care acest sat a fost al nostru drept domnesc, asculttor de ocolul targului Harlu; ca sa le fie ion dela domnia mea danie i infaiire si ocina cu tot venitul. i altui s nu se amestece. In Iasi, anul 7125 <1617> Februarie 17.
Boise in text. Parantezele si mentiunile sunt ale copistului.
7*

www.dacoromanica.ro
99

t Insusi domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.>


Nuor <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt L/3. Orig. slay, }Artie, pecete aplicatd.

138
1617 (7125) Februarie 19, Ia0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Jata domnia mea m'am milostivit si am dat si am intarit si am miluit sfnta noastra ruga, numita Galata, cea din nou zidita, unde este hramul inalIarea domnului dumnezeu i mntuitorului nostru Isus Hristos, un sat din Iara noastra Moldova, anume Teisorii, ce este in tinutul frarlu, care acel sat a fost dat sfintei inanastiri de Petra voevod i ascultator de ocolul Botosani. Pentru aceea ca s-i fie si dela noi, ocin i uric, acel sat, ca i cu tot hotarul lui, pe unde au folosit din veac, i cu tot scriem, satul Teiorii, venitul, rugii noastre mai sus serse. altul sa nu se amestece. La Iasi, in anul 7125 <1617> Februarie 19. t Insusi domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> f Nuor <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Galata, IX/2. Orig. slav, hrtie, pecete aplicatk stricatii. Documentul a mai fost scris odati de scam) diac, pe foaia a doua, cu data de 18 Februarie 7125 <1617,, farA pecete i fir& semnAtura domnului.

139

1617 (7125) Februarie 19, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rii ltfoldovei. Scriem d<o>mn<ia> mea diregatoriului i oltuzului i pargarilor din Targul Frumos. Dam voao stire de o carte ci-at<i> trimis la d<o>mn<ia> mea, pre omul vostru, cu para, pre Ureche ei au fostu vornic si pre calugari<i> dela manstire dela Scul, gicet<i> ca v'au luat o moat% si o casa i un loe de odae In -prink acola. Deci vornicul Ureche gice c'au fostu data aicea moara 9i acea casa si ace loe de odae de Eremiia voda, Gugei, ci-au fost usear. Dupa moartea Gugei, dat-le-au fratine-sau Mogaldei ci-au fostu vornic.
Deci Mogldea, la moartea sa, dat-au acea moara si acea casa i acel loc de odae

www.dacoromanica.ro
100

sventei mn'stirei Scului, ca s-1 scrie la pomnic i s-i fao<> pamenIi neruseitu au fostu si de domni carii au fostu mai Incoace ac tocmal<6.

Pentru'acea voi acmu nu stiu ce inblaIi mestecandu. Spre-acia dca calugarii veyi> vedea cartea dumii mle, iar voi foarte s da-vi> pace sa dela Scul, cum au Inut i p'nfi pre-acum i Intru nemica s nu NI mestecayi> tnnaintea d<o>mnii mle, nici mai mult jalob<> s vie. Intealt chip sa nu faceId>.
La Itzfi, En anul 7125 <1617> F<e>v<ruarie> 19. Domnul a poruncit. t Ghianghea mare log<o>f<A>t a tnvcitat. Eu Ghianghea logofet am iscalit <m.p.> Ion <a scris>.

t
-1.

Arh. St. Buc., S. I. Moldova, nr. 78.


Orig. rom., hArtie, pecete aplicatA.

140
1617 (7125) Februarie 20, Iai.

t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Am dat aceast carte a domniei mele acestei cneaghine anume Nastasia Dfinnieneas,
fie tare si puternick cu aceast carte a domniei mele s stpfineasca s opreascrt satul Cornii, care este In tinutul Neamt, fiinda ti este dreapt (mina si dedin si s'a partt de fat tnaintea noastr cu fratii lui Damian fost vistier s't i-a rmas din toatii legea. Pentru aceea, nimeni s nu indriizneasc s se amestece tnaintea acestei c'qi a noastre. In Iasi, anul 7125 <1617> Februarie 20. Insusi domnul a poruncit. Toader Neagoe <a scris>.
ca
sa

Acad. R.P.R., Filiala Iagi, Fond. Spiridonie, XXX/I44.


Orig. glav, hArtie, pecete aplicatA.

Cu o trad. rom. din 1827.

141
1617 (7125) Februarie 20, Iai.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Iat au venit, Inaintea noastr i tnaintea boierilor nostri mari si mici, sluga noastra Toma aprod din Mihaildseni i ca fratii lui, fili Anei, i cu verii lor, Mria Anghelina, fiicele lui Mihil scutar, si cu verele lor, Stanca i Nedelea, fiicele www.dacoromanica.ro
101

lui Coman 0 cu verii lor, Miron 0 cu fratii lui, fiii lui Vasilie i verii Ion 0 cu fratii lui, fiii lui Cornea, toti nepoli 0 stranepo0 ai lui Stan Goasta 0 cu mare marturie, cu boieri dela curtea domniei mele 0 cu Weni de frunte, slugi domneti, 0 ni s'au jeluit, cu mare plangere, ca privilegiile 0 ispisoacele de danie 0 de intarire ce au avut ei dela Alexandru voevod 0 de la Petru voevod 0 dela Eremia voevod pentru un loo pustiu, unde se nume9te Mihailaenii, care este In Iinutul Soroca pe Cainari, la gura Paraului Camena, unde cade in Cainar, pe amandoua partile, locuri de folosinIa 0 cu loe de iaz 0 de moat% la Cainar,

spunand ca ei 0-au pierdut privilegiile 0 ispisoacele, and Le0i au cuprins


toata Iara Moldovei, in zilele lui Stefan voevod Tom9ea. Pentru aceasta, domnia mea 0 cu sfatul domniei mele cum am vazut atata plangere 0 mare marturie, care <este> mai sus scrisa, domnia mea i-am crezut

0 domnia mea Inca' am dat 0 intarit mai sus scrisul sat MihiNenii, ca sa le fie 0 dela noi danie 0 intarire cum au avut i dela a4i do. mni raposati de mai
inainte.

Si daca se va scoate in vreo vreme n4te privilegii, sa nu se creada, ci s se ill dela ei 0 sa se dea in maini1e slugii noastre, Toma aprod 0 rudelor lui. Si altul sa nu se amestece inaintea acestei crti a domniei mele. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Februarie 20 zile. Insu0 domnul a poruncit. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Serghie <a scris>.
Acad. R.P.R., CXCIV/2. Orig. slay, Mole, pecete aplicati1, cazuta.

142
1617 (7125) Februarie 24.

.1. Adeca deci eu, Ion Gupila din targul Piatra, insumi asupra mea fac cunoscut, cu aceas La carte a mea, nesilit de nimeni, nici asuprit, ci de buna voia mea, am dat o curatura parintilor calugari dela sfanta manastire Bisericani, care acea curtura este la poiarta ce se numete Carnul, ca sa. le fie lor i sfintei manastiri, neclintita in veci, cat va sta sfanta manstire.
Si nimeni sa nu se amestece i nici ffii notri sau altul dintre rudele noastre,

pentru c am dat aceasta cu buna voia noastra. Astfel scriem 0 dam de tire.
Scris la anul 7125 <1617> Februarie 24.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, XIII/3. Orig. slav, hrtie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1850.

www.dacoromanica.ro
102

143 1617 (7125) Februarie 26.


Ispisoc dela Radul vod din vliat 7125 <1617> Fevruarie 26 <precum> Agafie Samsoniasa cu fetiali ei Tecla si Nastasia au vndut a lor driapt ocin mosiia din Dolhesti si din Liasti pe apa Crasnii, prtile acelor 2 ispisoace ce scriu mai sus lui Costantin aprod i-au vndut, <pentru> 75 talere.
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XXIV/19 (n. 3).
Rezumat rom.

144
1617 (7125) Marti 2, Iai.
Din mila lui dumnezeu noi, lo Radul Mihnea voevod, domn al trii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, ca am dat si am Intari+ slugii noastre Gavril BlTatul i surorii lui, Greaca, cneaghina lui Dumitrasco fost usear, fiii lui Marco ai Nastasiei, pe dreapta lor ocin si dedin, partea lor, ce se va alege, din satul Diltigani, care se numeste Cernatii, pe Bogdana, cu moark si a patra parte de poian, din deal, dinspre Hohriat, ce este in tinutul Tutova, din ispisoc de Intoarcere ce au avut dela Eremia voevod, care acea parte au intors-o ei dela Ursu i femeia lui Maria, <pentru> trei sute de zloti, pentru c a fost dreapta lor ocin i dedin depe strbunicul lor Cozma medelnicer, cu privilegiul, ce au avut dela stefan voevod eel BAtrn si dela Petru voevod cel Btrn.

De aceea, s le fie dela noi, eu tot venitul. intru aceasta, deasemeni, cram i intrim mai sus scrisilor, Gavril Bltatul si surorii lui, Greaca, alt parte de ocin, din acel sat Diltigani, ce se numeste Cernatii, a patra parte din a patra parte si Cu moara i cu parte din poiank ce este cumprtura printilor lor, Marco i Nastasia, pentru 1). sasesprezece stupi, dela Nistor i fiul lui, Gavril, pentru partea Mar deasemeni, dm i intarim mai sus scrisilor fii ai lui Marco si Nastasiei dreapta lor ocin, din acel sat Diltigani, ce se numeste Cernatii, o parte de ocin ce si-au cumprat dela Iosip, fiul Vasilci, nepotul Blttoaiei, toat partea ei, ce se va alege, pentru cincisprezece talen, din acele mai sus scrise drese. De aceea, s le fie cu tot venitul. dm i Intrim numai mai sus scrisei Greaca, fiica lui Marco, dreapta ei ocin si dedink a sasea parte din satul PoOnesti, ce se numeste
1) pasagiul

pentru partea Mariic5i

aclaugat pe margine.
103

www.dacoromanica.ro

S troesti i a sasea parte din trei vaduri de moarli, ce este pe raul Putna, din

ispisoc de schimb, ce au avut bunicii ei, Moisei i Zahul si Antimia, lui Ivanco Iapot, dela Alexandru voevod, ce le-a fost schimb cu Lupe si. Bolea Neaga si Ana si M'arena i Dobra, fiicele Stanei, nepoatele lui Simion Epotescul. De aceea s'a le fie cu tot venitul. deasemeni, dtim i intfirim numai slugii noastre Dumitrasco fost asear, dreapta lui ocin i cumprturii, din ispisoc ce a avut dela Eremia voevod, o parte de ocin din satul CArstesti si din Glodeani i din Hlmajeani si din Strmba, i cu parte din loc de moarg, ce este in /inutul Tutova, i cu loe de prisac i cu curfitur In Ociare, ce fi este curnprtur de la Hamza, lui Moisei Boureanul, pentru o sut i asezeci i. iarasi dale i intrim slugii noastre Dumitrasco fost asear ala parte de ocin din acele sate, din CArstesti si din Stramba si din Glodeani si din Hlmfijeani i cu parte de vaduri de moar i cu o silptur ce este In Glodeani, din ispisoc de cumparturii ce a avut dela Simeon voevod, ce Ii este campaatara dela Obrejie fiul Stanei, nepotul Voici, pentru douzeci i cinci de talen, din ispisoc de cumplir:aura, ce a avut mama lor, Stana, dela Petru
voevod.

deaseMeni, drun i Intarim lui Dumitrasco asear, niste parti de ocine, din acele sate mai sus scrise, din Carstesti si din Hlmajeani i din Glodeani si din Gradesti si din Puesti, ce i sunt cumprtur dela Marica Hrizoaie

sora ei, Vasilica, fiicele Antimiei, toat partea lor, ce se va alege, pentru dourtzeci de <galbeni> unguresti, din acele privilegii mai sus scrise, ce au avut de moste-

nire. De aceea s'a le fie cu tot venitul. intru aceasta, deasemeni dam i Intiirim mai sus scrisului Dumitrasco fost asear, o parte de cilla din satul Ruseani, ce se numeste Boecanii, pe Pereschiu, ce este in tinutul Tutova, din ispisoc de cumparturfi, ce a avut dela Costantin voevod, ce Ii este cumpfiratura dela Ioana, fiica lui popa Lazor, dela fili ei, Toader i Petrea i Samfira, pentru cincizeci de talen, din privilegiu de cumpratura ce au avut dela Alexandru voevod. deasemeni ami si intrim mai sus scrisului Dumitrasco, fost asear, o parte de ocin din satul Faureani, a treia parte, din partea Topei, pe Pereschiu, care este in inutul Tutova, din ispisoc de cumpfiratur, ce a avut dela Costantin voevod, ce fi este cumprtur, dela Maria, fiica Maric4i, pentru dous'IL

zeci i Topei.

sase de talen. Iar Mariei i-a fost cumparatur dela Ciirstina, fiica

De aceea, toate aceste mai sus serse piali de cilla, s le fie cu toate aceste mai sus serse, cum este scris si ales mai sus, si dela uoi, uric si ocine i intrire, din tot local, ce este de folosin-p, cu tot

venitul, lor i copiilor lor i nepotilor i strnepoOlor i rstrnepalilor Intregului lor neam cine li se va alege cel mai deaproape, neclintit lor,
niciodat, In veci.

www.dacoromanica.ro
104

Iar hotarul acestor mai sus serse pri de ocina, sa fie pe pArti, cum se ya alege, din tot locul, ce este de folosinla. lar hotarul acestui mai sus scris sat, Dittigani, ce se numesc Cernatii, a fie dupil hotarul vechi, pe unde le-a hotarnicit Huru, dinspre satul Greci, si pe unde din veac au folosit.
Si la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului noi, Io Radul Mihnea voevod i credinta boierilor nostri: credin/a panului Goia mare vornic

gl /aril de jos, credino panului Nicoara mare vornic al Iarii de sus, crediuta panului Iacomi i Ionasco, parcalabi de Hotin, credinIa panului Ghiorghie si Ciolpan parcalabi de Neaurt, credinta panului Manole si a panului Duca pfirealabi de Roman, credin/a panului Milml batman si portar de Suceava, credin/a panului Bernat mare postelnic, crediata panului Vasilie Prajescu mare spatar, credino panului Dumitru mare ceasnic, credin/a panului Ghiorghie mare stolnic, credin/a. panului Costantin Rosca mare vistier, credin/a panului Mihail Furtuna mare comis si credinta tuturor boierilor nostri, mari
si mici.

lar dupa viata i domnia noastra, cine va fi dorm', dintre copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarsi pe oricine 11 va alege dumnezeu sa fie domn al Ora noastre Moldova, acela sa nu le clinteascii intarirea noastrk ci sa le dea srt le intreasc, pentrucrt le sunt drepte ocine i cumprrituri, pentru dreptii proprii lor bani.

lar pentru mai mare putere i Intarire a tuturor acestor mai sus scrise, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier pan Ionaro Gbianghea mare logoila, s serie i s lege pecetea noastr, la aceast adevra ta carte a noastr.
A serie Arsenie Nebojatco, la Iasi, In anul 7125 <1617> luna Martie 2 zile. Io Radul voevod <m.p.>
Arh. St. Iasi CCCL/145.

Copie slava din sec. XX.

145
1617 (7125) Martie 8, Iai.

Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod Mihnea, domn al


"Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor, celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca au venit Inaintea noastra i Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari i mici, Ionasco, fiul lui Petrea i Pietrana, 'fiica lui Ion Do-tcul i cu oamenii lor, tati nepo/ii lui Dragan, si deasemcni, Zaharia, fiul FrAsinei si Simion Dzeames, fiul Nastei, iarasi Cu oamenii lor, to0 neputii Elincai i deasemeni Marco pitarel, fiul lui Luca Sprinceanh, fiul lui Jurjea, cu oamenii Ion, to/i nepotii Tudorei, i Ghiorghie, fiul Magdei
www.dacoromanica.ro
105

Ion Tufe, fiul lui Trifan i cu oamenii tor, toti nepotii Nea<c>ei i Bfitul,
fiul Tiganei i Panea, fiul Marici, toti nepotii Anuri, to-0 nepotii Armea<n>crti

i str'nepotii lui Dzeamq ce! btan 0 ni s'au jeluit .cu mare plngere 0 au .adus mOrturie inaintea noastrk bojen i osta0 de frunte i megia0i lor din prejur 0 au spus c privilegiul, pe care l-a avut bunica lor, Armanca, dela Petru voevod ce! Batrn, pe dreapta lor ocin i dedink satul Dzernerti i cu pricutul sAu Tufwii, care este In hotarul Dzemeetilor la obar0a Rhricioarei,
In tinutul Vasluiului, acel uric a ars In casa acelui de mai sus scris Marco pitrel,

cci l-a aruncat bite sobO, dinaintea unor Lc0 and a trecut Cancelarul cu Eremia voevod, din Tara Munteneasa...1) l-au...1) acolo, In acea sob&
0 a ars din greala lui Marco i astfel ei au adus inaintea noastra pecetea acelui

uric stricat...1) Deci noi vznd atta plngere a lor i atta mrturie care Inteadevar au mfirturisit Inaintea noastek iar noi am dat i dela noi 0 am Intarit tuturor acestor de mai sus scri0 nepoti ai lui Dagan i ai Elinai i ai Tudorei i ai Neacri i ai Anuri, strnepotii Armeanci i rstrnepotii lui Dzeame cel bOtrn, acest mai sus scris sat Dzemerti i cu pricutul su Tufgti, care este In hotarul Dzemer9tilor, la obr0a Rbricioarei, ca sa le fie 0 de la noi, uric
ocine i Intgrire Cu tot venitul ion i copiilor lor i nepotilor i strnepotilor rastrOnepotilor i intregului lor neam, cine li se va alege cel mai de aproape,

neclintit lor niciodat In veci. lar hotarul acestui mai sus scris sat Dzemeeti cu pricutul lui, Tufevti, la obarOa frbricioarei, sa fie din toate prtile, dup vechile lor hotare, pe unde din veac au folosit. lar la aceasta, este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, noi Io Radul voevod Mihnea i credinta boierilor notri: credinta panului Goia mare vornic de Tara de jos, credinta panului Nicorit mare vornic de tara de sus, credinta panului Iacomi 0 a panului... parcalabi de Hotin, credinta panului Ghiorghie 1) pralabi de Neamt, credinta panului Manole i credinta panului Duca pralabi de Roman, credinta panului Mihul hatman de Suceava, credinta panului.. .1) sptar, credinta panului Dumitru <cearic> 1), credinta panului... stolnic, credinta panului Ro<ca> vistier, credinta panului Mihail Furtun comis i credinta tuturor boierilor notri moldoveni, mari
mici.

Iar dup viata i domnia noastr, cine va fi domn, dintre copiii notri sau din neamul nostru sau iarO0 pe oricine II va alege dumnezeu s fie domn al tOrii noastre, Moldova, acela s nu le clinteasa Intrirea noastr, ci s le dea i s le Intreasck fiinda le este dreapta ocin4 i dedink Iar pentru mai mare tarie i putere a tuturor acestor mai sus serse, am

1) loe rupt

ters la orig.

www.dacoromanica.ro
106

poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier pan Ghianghea mare logofrit, s scrie i s atarne pecetea noastr de aceast adevrat carte a noastr.

A scris Nebojatco, la Ia0, in anul 71<25> 1) <1617> luna Martie 8. Io Radul voevod <m.p.>
Arh. St. Iasi, CCCXL sub dat. Orig. slay, perg. rupt isters, frtra pecete. Data completata duprt divan.

146
1617 (7125) Marti() 8.

Suret di pe ispisoc arbesc dela Radul Mihnea v<oe>vod, din leat 7125
<1617> Mart 8.

Facem ntiinare pentru adevrate slugile noastre, Ion Potlog cfimra


lui, Toader i Irimiia, i surorile lor, Sora i Marica i Arvasie, ficiorii lui Necoarii Potlog, to0 nepoli i strnepoti Stefului, c i-am miluit pre dn0i, deostibit mil a noasti i am dat 0 am intrit lor, dela noi, intru al nostru

pmnt al Moldovii, pre a lor dreapt ocen i mo0e, giumatate de sat de BodWi, partea de atr rasrit, ci este in Tin<u>t<ul> Soroai, din ispisoc de pr, ce-au avut dela Irimiia v<oe>vod, and au avut giudecat cu Carpu
hotnog, 0 din ispisoc de intritur, ce-au avut dela Stefan v<oe>vod.

lar alte dresuri ce-au avut de batin, pe tot satul acela Bodetii, din, raposati domni, aa au mrturisit inaintea oameni ai lor, dela preun cu noastr 0 a sfatului nostru, precum le-au perdut cumnatul lor, Lupul Hotnog, la Cetatea Hotinului, and au fost urgist de Irimie v<oe>vod, in cetatea Hotinului.

Pentru aceiia, acea de mai sus scrise giumtate de sat, de Bodqti, de atr rsrit, s. fie 0 dela noi tuturor, acelor de mai sus scri<i>, slugilor noastre, lui Ion Potlog crinaira2) i fralilor lui, lui Toader i Irimii, i surorile lor, Sorii Mfiricai si Arvasiii, ficiorii lui Nicoar Potlog, nepoTilor Stefului, s le fie lor uric 0 ocin i intritura, cu tot venitul, lor i feciorilor lor, nepotilor striinepoOlor i a tot neamul lor, ce s va alege mai aproape neclintit, niciodat, in veci. lar hotarul aceii de mai sus scrise giumiitate de sat, de BodWi, de au% s fie, asdrit, sh fie, din tot locul i hotarul, giumtate, iar de atr alte dispre toate prl1ile, dup ale sale vechi hotar, pe unde au umblat din vac.
spre aceasta este credinIa domnii mle de mai sus scris, noi Radul Mihnea

v<oe>vod i credinTa tuturor boerilor notri a mari i mici.


loe rupt si sters la orig. In text: calaras

www.dacoromanica.ro
107

lar dup a noastrli viia0 cine va fi domnu din fiii i neamul nostru, sau
pe cine dumnezeu va alege a fi domn lrii Moldovii, s nu strice a noastrii danie

Intliriturk ce mai ales sr( dea i s'a intkeascil, pentrucli inste a lor dreapt5 si adivaratri ocin i mosie. pentru mai mare tkie i intgriturrt a cclor de mai sus scrise, am poroncit cinst<it> i credincios boeriului nostru dum<nealui> Ionase<o> Ghenghe mare log<o>f<rt>t slt scrie si a noastrg pecete critra aceast advkatri carte a noastr6 sa o lege. Iscrtlitura Radului v<oe>vod. S'au trdmAcit de Gheorghe Evloghi dascal, 1784 Iuni 15.
Arh. St. Bacttu, sub datA. Trad. rom.

147

1616 (7125) Martie 8.


Vaoleato 71.25 <1617> Mart<ie> 8. Carte data' de Intkitur<ii> dela Radul
vod<lx>, pe sirbie.

Dat-am si am liltkit slugilor noastre, lui Samoil visternicel i nepotu-sfiu, lui Ion vist<ernicel>, nepotii Vancenestilor, pro o prisaa ce iaste In pklure,
In hotarul satului Drligestilor, inpotriva poienii ce sh' chiamA MAniftstirea, ce-i pe Siriat, In Romanului, ce iaste a lor driaptA mosie. 8i au avut i prart, pentru acea prisac, cu Hilip si cu Vasilie i cu prtrinpi lor, In dzilele Erimiei vod<> i 'n dzilele lui stefan vod<A> si tot i-am rrunas. i Ina' au plkit

gloabfi Hilip si Vasile, pentru acea pra, In dzilele lui 5tefan vodrt.
Pentru aciaia, am dat acel loc de prisac<> s fie lui Samoil vist<iernicel> lui Ion vist<iernicel>, cu tot vinitul si mai mult sa nu aib a sri plira sau a-i ramania nici dantioar<>, In vci. i altul s'A nu se amestice.
Marele log< o >f< >t a Envei:at.

Pavel gramatic am scris de pe sirbaseu, v<A>leato 7232 <1724> Iul<ie> 9.


Acad. R.P.R., LXI/142. Trad. rom.

148

1617 (7125) Marte 9.


Noi Radul voevod, cu mila lui dumnez6u, domnu lrii Moldavii. Facem instiintare precum am dat domnie mea si am miluit pre ruikorii nostri calugkii dela sflintul schit ce s chiamA Vizantie i li-am 1nfkit lor pe tcq locul ce iaste
www.dacoromanica.ro

pe amndoao Vizhutile, din gura VizAutului celui Mare pn In Dialul Rachitavului, din ispisoc de cumprtur ce au rugatorii novtri dela Petru voevod -vi dela Aaron voevod vi intritur dela Stefan voevod, ce iaste cumprtura lui Brojoc starostele dela Putna. Deci ca s fie sfntului schit vi dela noi uric despre toate prtile, de pretu-

tindine cu tot venitul. Si altul ca a nu s mai amestece piste carte domnii mele.
Vleat 7125 <1617> Mart<ie> 9.
Arh. St. Buc.. Condica m-rii Vizantea, ms. 580, f. 9 v.
Copie rom.

149

1617 (7125) Martie 12, Ia0.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Iat au venit, inaintea noastr vi inaintea boierilor novtri, sluga noastra Petru
comivel vi vara lui Marica Ronaineasca 1) vi au adus un zapis de mArturie dela Nitravco Banul fost pitar vi dela popa Toma din Cucuteni vi dela Ion pharnic -din Obrejani vi popa Simion din Toderevti vi Gavril stolnic din Piscani v'i Florea din Frateni vi Paval comis, precum vi-au cumprat, dinaintea lor, a treia parte din satul Tomevti, ce este in tinutul Carligaturii dela Ionavco vi Ptravco, fiii lui Ignat pentru 60 talen i de argint, ce le-a fost danie acea parte dela unchiul lor popa Lupul. Inc au avut v'i zapis fcut cu mare blestem.

Deci noi viiznd acea carte de marturie am crezut vi deasemeni vi dela noi am dat vi am intrit mai sus scrivilor Petru vi Marica Romneasca, acea a treia parte din satul Tomevti, ca sa le fie vi. dela noi ocin. vi Intarire Cu tot
venitul. Si altul s...nu se amestece. Scris la Iavi, in anul 7125 <1.617> Martie 12.

t Domnul a spus. f Marele logofdt a invtat.


Ghianghea logoft a iselit. t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CCLXXI/2. Orig. slay, lartie, pecete aplicat5. Cu o trad: rom. din 1784.

1) asa in orig.

www.dacoromanica.ro
109

159
1617 (7125) Martie 12, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Orii Moldovei. Ian au venit Inaintea noastra 0 Inaintea tuturor boierilor notri, toIi nepoIii 0 stranepoIii lui Isaico 0 Turlui 0 ni s'au jeluit, cu mare jalb, 0 au adus multa marturie, boieri 0 weni de mai Inainte 0 megie0 de primprejur 0 au spus cri dresurile de cumprAtura ce au avut bunicii lor, mai sus scri0, Isaico i Turlui dela Petru voevod cel Batran, uric 0 ispisoc pentru a treia parte din satul Tometi, ce este langa hotarul Popwilor, In Iinutul Carligaturii, acel uric 0 acel ispisoc au putrezit in pamant, cand a venit Alexandru voevod, fiul lui Eremia voevod, cu oaste leeasca in Iara aceasta. Si acea a treia parte din Tometi a fost cumparatura bunicilor lor dela Petru, din uric ce au avut dela Ilie cel Batran 0 Stefan voevod cel Baran 0 din uric de intarire tot dela Stefan voevod cel Baran. Deci noi 0 cu sfatul nostru vzand atata jeluire 0 mrturie 0 pecetea acelui uric dela Petru voevod cel Baran, ce Inca au adus-o de fala, Inaintea noastra, noi deasemeni 0 dela noi am dat i am Intarit tuturor mai sus scri01or nepoti 0 strnepoIi ai lui Isaico 0 Turlui acea a treia parte din Tometi, care parte a lor este langa hotarul Popqtilor, ca sa le fie 0 dela noi mina 0 Intarire cu tot venitul. Si altul sa nu se amestece. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Martie 12. t Domnul a zis. t Marele logofat a invaIat. Ghianghea logofat a iscalit. t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CCLXXI/4. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1784.

151
1617 (7125) Martie 12,

JO.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Am dat i am intarit rugatorilor notri calugari dela manastirea sfantul Saya, din targul Ia0, trei Paid de vie 0 cu crame, .ce sunt in Dealul Iepurelui, In viile Ia0lor, care acele vii 0 cu crame le sunt danie 0 miluire dela Manole Murat 0 dela femeia lui Marica 0 dela copiii lor, cu mare blestem, acolo unde este 0 insa0 NIrica Inmormantata 0 s'au Inscris 0 In sfntul marele pomelnic,
www.dacoromanica.ro
110

s se pomeneasa numele lor, Oda* and va sta sfnta mnstire. acele vii si cu crame s'au inscris i In catastihul trgului, dup vechiul obiceiu. Pentru aceea a fie si dela noi, acele vfi i cu crame, mai sus scrisilor rug4torilor nostri alugari dela mnstirea sfntul Saya, Intrire cu tot venitul, neclintit niciodat In vecii vecilor. i altul sa nu se amestece. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Martie 12. t Domnui a spus. Io Radul voevod <m.p.> t Ghianghea logoft a isclit <m.p.> t Nebojatco < a scris>.
Arb. St. Buc. M-rea Sf. Sava-Iasi, XXXVIII/2. Orig. slay, hArtie pecete aplicatk stricatA. Cu o trad. rom. din 1794 ibid. XLII/3.

152
1617 (7125) Martie 12, Iai.

t Din mila lui dumbezeu, noi Io Radul Mihnea voevod, domn al trii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr, tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, a pe aceast adevrat slug4 a noastr Ghiorghie Siminiceanul fost vornic de gloat, fiul Odochiei, nepot lui Dumitru, strnepot lui Gavril si rastrnepot lui Coman Baicescul, 1-am miluit cu mila noastr deosebit, i-am dat i i-am Int'Arit dela noi, In Iara noastr, in Moldova, dreptele lui ocini i dedine din privilegiul pe care I-a avut bunicul lui mai sus scris, Coman Bicescul, dela stefan voevod cel Btan i din uricul de Intrire dela Ilie voevod satul anume Siminicenii, care este In iinutul Roman, care este al mamei lui, Odochia, jumtate din acest sat Siminiceni, schimb cu veril ei, Anton si FaIian i Vrvara, copiii Magdalinei, pettru jumatate de fie lui sit sat din Fratesti care este In iinutul Criigtunii. Pentru aceasta dela noi cu tot venitul. la aceasta, deasemenea dm i intrim mai sus scrisului Ghiorghie fost vornic alt sat anume Barbtesti, tot In Iinutul Roman si cu dou locuri de prisci, dinspre rsrit i cu loe de mom% la BahluieT, un loe de prisac dinspre Biceni, al doilea loe este dinspre Tmpesti, din uricul de cumprtur pe care 1-a avut dela Eremia voevod, ce i-a fost lui cumpratua dela rudele lor, Lupul Moga si dela sora lui Anusca i fratele lor, Toader, fiii lui Moga sulger
dela Tudora, sora lui Boldor diac si dela Candachia i fraii ei, copiii lui Boldor

diac, pentru patru sute talen i de argint. Pentru aceasta, s-i fie lui si dela noi cu tot venitui.
www.dacoromanica.ro
111

deasemenea dam 0 intarim lui Ghiorghie fost vornic dreptele lui ocine dedine, din acele privilegii mai sus serse dela stefan voevod cel Bfitran 0 de

intarire dela Ilicq voevod, satul MateuIii pe Nistru i in acelq hotar, satul
Cobrdenii, pe cari i i-a intemeiat in Ie

carnp i selitea Stodolna i se14tea

toate pe Nistru, In Iinutul Orhei. Care jumtate din satul Mateqi ii este cumprtur dela vrul lui, Ionaco IaIco, fiul lui rate() cel 'AWL],
pentru dou sute talen i de argint. Pentru aceasta sh-i fie 0 acele sate, dela noi, cu tot venitul. deasemenea dam 0 intrim lui Ghiorghie fost vornic dreapta lui ocin cumprturti, din ispisocul de cumprtur pe care l-a avut dela , tefan voevod, n4te p'rIi de ocin din satul ireani, din jumatatea de jos 0 de sus

cu iaz la praul satului, care este in Orhei, care i este cumpiur de mai inainte dela Nistor, fiul lui $irco,. 0 dela Caisin, fiul Constandei, dela Agafia, fiica popii Simion 0 dela Salomia, fiica lui Sprl 0 dela Vlaico, fiul Motrii, nepot lui Sprl i Ghiorghie, fiul Tudorei, i Mihll i Ihnat, fiii Fdorei i Efrim, fiul lui Bucul i Catrea, fiica... 1) 0 Fedor 0 dela fiul lui, Tonea, toi strnepoIii lui Fedor Faurul, toate pri1e lor de ocin eta se vor alege din acest sat $ircani, pentru... 1) sute talen i de argint, din uricul pe care l-au avut dela Alexandru voevod. Pentru aceasta, toate aceste mai sus scrise sate s fie i dela noi slugii noastre mai sus scrisului, Ghiorghie Siminiceanul fost vornic, uric 0 ocinfi intrire, cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepoOlor i stranepoWor irfistranepotilor 0 la tot neamul lui, care i se va alege eel mai apropiat neclintit lor, nicioda t in veci. deasemenea Ii dm intrim lui i celelalte prIi de ocin, dintiacela sat ircani, care sunt cumprturti dela Maxin 0 dela Toma, fiul Petrei 0 dela Marica, fiica Motrii, toate prIile ce se vor alege, pentru aizeci taleni de argint. deasemenea <diim i> 2) intarim mai sus scrisului Ghiorghie Siminiceanul fost vornic, o selite anume... 3) 0 pe Prul Larg, care este in Iinutul Roman, din uricul de imprIeala, pe care l-au avut bunicii lui, Gavril 0 Sima, dela $tefan voevod cel BAtran 0 din ispisocul de intrire pe care l-a avut mama lui Odochia, dela Bogdan Alexandrovici voevod. Pentru aceasta s-i fie 0 dela noi cu tot venitul.

lar hotarul acestor mai sus serse sate 0 1)40 de ocini s fie din toate
prtile, dup vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac.
Iar la aceasta este credintn domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Radul Mihnea voevod i credinia boierilor nowi: credin/a panului Goia mare vornic
loe alb Itn orig. loc rupt In orig. numele e Witt din documeiti.

www.dacoromanica.ro
112

(le tara de jos, credinta panului Nicoar mare vornic de Tara de sus, credinta panului Iacomii i Ionapo prcalabi de Hotin, credinta panului Ghiorghie i a panului Ciolpan pralabi de Nean4, credinta panului Mamie i a panului Duca pArcklabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i portar de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta panului Vasilie mare sptar, credinta panului Dumitru ceanic, credinta panului Ghiorghie stolnic, credinla panului

Ropa vistier, credinta panului Mihail Furtun comis 0 credirrta tuturor


boierilor notri moldoveni, Mari i mici.

lar dup viata i domnia noastr, cine va fi domn, dintre copiii notri
sau din neamul nostru sau iar4i pe ori cine 11 va alege dumnezeu s fie domn al Ora noastre, Moldova, acela s nu clinteasa intrirea noastr, ci sa le dea .0 s le intAreasc, fiinde ii sunt lui drepte ocini 0 dedine. lar pentru mai mare puLere i inthrire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ghianghia mare logort, al scrie i s atrne pecetea noastr de aceast carte adevArat a noastrd. In anul 7125 <1617> luna Martie 12 zile. Io Radul voevod <m.p.> Eu Ghianghea logollt am isalit <m.p.> A scris Nebojatco in Iai.
Acad. II.P.R., XXXVI/1 ab.
()rig. slay, perg., pecete smuls. Cu o trad. rom. din 1813.

153
1617 (7125) Martio 12, Iai.

t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Iat au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor notri, boierul nostru cinstit i
credincios, pan Gheanghea tnare logoft i ginerele su boierul nostru Costantin

Roca mare vistier i ni s'au jeluit, cu mare plngere, a atunci cnd a fost In zilele lui Eremia voevod, le-a luat Gheorghie pArclab, socrul lui Eremia
vod 1) patru sate din dreptele lor ocine ,i decline, anume:Coteleva

i Sa

de Campie 0 Marintii, care este la gura Rchitnei Mici i Sipiiutii pe Prut, care acum se numete Novoselita, care sunt la tinutul Hotinului.
Apoi, cAnd a fost in zilele lui Costantin voevod, le-a tutors din aceste patru

sate, dou sate, anume Maqintii 0 Novoselita, iar Coteleva 0 Isancutii da ampie .nu au voit s le intoarca, ci le-a stpnit cu sila.
1)

e vod5* aa In orig.

o. 293

www.dacoromanica.ro
113

De aceea, domnia mea si cu sfatul nostru, vaznd a au avut mare strainbatate pentru acele sate 0 au ar tat inaintea noastr dreptele lor privilegii, pe care le-a avut strbunul lor, Ivanco Mihailas dela Alexandru voevod ce! BAtran si Bun 0 de intrire dela Petru voevod ce! Batran, domnia mea m'am milostivit 0 le-am dat si le-am intors acele mai sus serse sate, anume: Coteleva i Sancautii de Cam* i Marsiatii, care este la gura Rachitnei Mici Siscautii, care acum se numeste Novoselita, intai pentruca le sunt drepte ocine i dedine, al doilea pentrucA ei ne slujesc nou i rii noastre drept
credincios.

Si au dat domniei mele i patru cai buni in ajutor si am dat acei cal in nevoia trii, cnd domnia mea am avut nevoe dela Turci, eand a fost aici Schender paa i Imbrian pasa i acel ag 1) cu osti turcesti si Ttari, in tara domniei mele. De aceea, s le fie si dela domnia mea aces te mai sus serse sate, uric qi ocin i intrire cu tot venitul. altul s nu se amestece. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Martie 12. Insui domnul a spus. Io Radul voevod <m.p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCXLVII/22. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat, cAzutA. Cu o trad. rom. din 1782 Aprilie 28 ibid. CCVI/138.

164
1627 (7125) Martie 12. Din mila lui dumnezeu, noi lo Radul voevod Mihnea, domn al trii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea

sau o vor auzi citindu-se, c acest adevrat boier credincios al nostru, pan
Costandin Rosca mare vistier ne slujeste drept i credincios. Deci noi, vzttnd slujba lui dreapt i credincioas, 1-am miluit cu deosebita noastr mil i i-am dat i i-am Intrit in Tara noastr, Moldova, ocina lui dreapt, a treia parte din satul Cndesti, partea de jos, pe Siret 9i cu vad de moar la Siret, care este in linutul Suceava. Care aceast4 a treia parte este schimb cu Ionaco, fiul lui Griga, nepotul Catrinei, pentru a patra parte

din satul Tunqti din Iinutul Hotin, pe care a dat-o cu curli i cu pivnit si
cu sladnit i cu parte de iaz si de moar
1) loe alb In orig.

i Inca i-ami mai dat o sut treizeci

www.dacoromanica.ro
114

de taleri, bani gata si doi boj j un timbar 1) de postav turcesc. Care aceast parte din Tunesti i-a fost cumprtur dela Nastasia, fiica lui Mintea, nepoata lui Dragan. i diresele de cumprtur ce le-a avut dela Costandin voevod si de intrire dela Stefan voevod Toma, Inca i le-a dat In mn. Pentru aceea, sa-i fie lui si dela noi aceast a treia parte din Cndesti, cu tot venitul. Intru aceea, drn i Intrim boierului nostru mai sus spus, Costandin Rosca mare vistier jumtate de sat din Oncani i jumtate din sil bureni, care este In tinutul Hirlu, jumtatea de sus, partea de attr 2) Botosani, cu cuni i cu iazul de jos i cu moarfi i cu jumtate din aIt iaz, care este la piriul care vine dinspre Orseni, din ispisocul de cumprritur pe care 1-a
avut dela Stefan voevod, care-i este lui cumprtur dela Dragan, fiul lui Dumitru

uricar, nepotul lui popa Cozma, pentru patru sute de galbeni unguresti, din privilegiul de cump'rare pe care 1-a avut bunicul lui, popa Cozma, dela Alexandru vod, care-i fusese i lui cumparaturfi dela Gavriil i fratele su Isac, fiul lui Maxin Udrea.
iarsi cealalt jumatate din acel iaz care este dinspre Orseni pe care 1-a cumprat dela MArica femeia lui Lupul paharnicel>, fiica popei Toma, nepoata

popei Cozma, pentru patruzeci de talen i numraIi. Pentru aceea, s-i fie lui

si dela noi, cu tot venitul.


iarfisi dm i Infrim lui Costandin Rosca vistier a treia parte din satul Bceni care este In Iinutul airlu partea din mijloc i cu loe de iaz, din ispisocul de cumprtur ce-1 are dela domnia mea, care-i este cumpratur dela sluga noastr Patrasco Udrea, pentru trei sute de talen, din ispisocul de cumprtur ce 1-a avut dela Costandin vodd, care i-a fost cumprtur dela Craciun

si fratele lui Gavril, fiii lui Petrica. Pentru accea fie lui si dela noi Cu tot venitul. Intru aceea iarsi dm i Intarim lui Costandin Rosca vistier un sat
anume Chisiraul care este In tinutul Lpusna pe Bic cu loe de iaz si de moar la Bic, din ispisoeul de cumprtur ce 1-a avut dela domnia mea, care-i este

cumprtur dela Salomia, cneaghina lui Dragus fost vornic si dela fiii ei, Cristea i Vasilie i dela nepolii lor Nicolai i Ionasco i Anghelina, copiii lui
Stefan. Drfigus pentru o sut i optzeci de galbeni unguresti, din ispisocul de cumpar'tura, pe care 1-a avut dela unchiul domniei mele, Petru voevod. Care acest sat 11 cumprase Drgus vornic dela Vasutca, fiica Marici, npoata lui Ieremia vistier, strnepoata lui Vlaicul, din uricul de intrire dela Stefan voevod cel BAtran.

Pentru aceasta toate aceste sate si pani de ocine mai sus scrise s-i fie
dela noi boierului nostru credincios mai sus spus. pan Costandin Rosca vistier,
manta captuitd Cu

cask rom. n copie.


8.

www.dacoromanica.ro
115

uric 9i ocinfi 0 intarire cu tot venitul, lu 0 copiiIor lui 0 nepotilor 0 strnepotilor 0 rlistrnepotilor i intregului s'u neam, cine i se va alege cel mai de aproape neclintit niciodat In vecii vecilor.
lar hotarul acestor ocine mai sus scrise s fie pe prti, cAt se va alege din tot locul at va fi de folosinp, iar dinspre alte parti <s> fie din toate partile dup hotarele cele vechi, pe unde au folosit din veac. lar la aceasta este eredinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Radul voevod Mihnea 0 credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Alixandru voevod 0 eredinta boierilor rontri, credinta panului Goia mare. vornic al tdrii (le jos, credinta panului NicoarA mare vornic al trii de sus, credinta panilor Iacornie 0 lonaco pArcdlabi de Hotin, credinta panilor Gheorghe 0 Ciolpan
pArelabi de Neamt 0 credinta panilor Manole 0 Duca prcalabi de Roman, cre-

dinta panului Mihul hatman 0 prailab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta panului Dumitrache ceaplic, credinta panului Gheorghe stolnic, credinta panului Mihail Furtun comis 0 credinta tuturor boierilor notri moldoveni mari 0 mici. lar dupfi viata i domnia noastr cine va fi domn, din copiii notri sau din neamul nostru sau iar0 pe oricine il va alege dumnezeu s'a fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasch intarirea masted ci sA-i dea 0 sa-i intreasca, pentruca-i sunt ocine i cumpArdturi drepte pentru banii
s-i, proprii i drepti.

lar spre mai mare putere 0 intArire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credinciosului 0 cinstitului nostru pan Ionwo Ghianghea mare logoft sa serie 0 s atarne pecetea noastr de aceasta adevarat carte
a, noestrA.

A serie Nebojatco, anul 7125 d617> Martie 12.


Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 629, f. 187-188 v.
Copie slav5.

Cu o trad. rom. in acela manuscris, f. 185-186 v.

155
<1617> Martie 13, Iai.

t IatA eu, Ghianghea mare logoft, scriem 0 dm tire cu aceasta scrisoare a noast, , ea au venit inain tea noastrd cneaghina lui Dumitraco fost pitar 0 cu ginerele ei, cu Iordachi diac, 0 s'au pArit de fat inaintea noastr cu fiul nostru, cu Neniul diac din Todereti, pentru o prisac care este in hotarul Onetilor, pe care a cumprat-o el dela Solonca, fiica lui VIddica fost pitar, spunand cneaghina lui Dumitraco fost pitar, cu ginerele ei
www.dacoromanica.ro
116

Iordachi, c Vladica fost pitar a fost dator lui Dumitraro cu treizeci talen. Astfel i-am judecat noi i le-am gsit lege, ca s aib Neniul a stpfini prisaca i ocina pe care a cumprat-o dela Vldica fost pitar, iar cneaghina liii Durnitrro, cu Iordachi, ginerele ei, ei au rimas de lege, cad trebuia

cear banii dela Vldica fost pitar, at timp era in viar. Aceasta scriem i diim tire ca de acum inainte cneaghina cu Iordachi
s nu mai aiba a-1 part pe Neniul pentru aceast pirfi, niciodat in veci. lar pentru mai mare putere am pus pecetea mea pe aceast scrisoare noastr, s se tie. 'Seris in Iai Martie 13. Eu Ghianghea logordt am isclit
.Aead. R.P.R., CXXXVIII/244-244 a. Orig. slav, hArtie, peeete aplirat5. Cu u trad. rom. din sec. XVIII. Datat dup5 Cheanghea logortit i Neniul diac din Toderesti si dup5 documemul din 1616 Septembrie 20.

156
Anaint de 1617> Nadie 15.
Suretu di pi zapis vechiu pe srbie in care zapis veliatu nu esti, ce.numai luna lui Mart 15. Acestu zapis ce 1-au facutu Iliana, sora Mnjii din Vdinqti, precum cfi

di nimini slit .nici asuprit, ci cu voia fratilui ei, 'au vndut parte sa da dub.' din. satul Voineti lui Tudoran din satul Motnii drept 30 taleri, bani gata. Si.sculndu-s Tudoran i-au dat pentru ace cilia artaIii bani i au cumpAratu din al patrulea parti di sat o al aptile parti din satu i cu cas i cu totul. Si au plait deplin cu bani gata, precum mai sus scrie, dinainte Banului mare vtav de In<u>t CArlig4turii i Ptraro, feciorul Banului 0 Marco chi, haia de drbani i Ichim i Grigorie din Turbateti i alt Marco de acolo Gaviil de acolo 0 Crstea croitorul de acolo 0 dinainte a multoru oamini buni i bteni ce s'au isclit intiacestu zapis i s'au pus spre trie i peceOle sali. i s'au scris dinainte Banului mare vtav. Din limba srbasca pe limba moldoveneasc4 s'au talmcit de mini Ion Stamate fost mare pit<a>r, in E0, la leat 1812 Oct<om>v<rie> 5.
Arh. St. Iasi, CDIX/1. Trad. rom. Datat dui:4 Patrasco Banul 1ntAlnit In doc. din an-il 1617 Ianuarie 13.

www.dacoromanica.ro
117

157
1617 (7125) Marti 15.
Io Radul voevod. Adica domnia mea am dat 0 am intarit boieriului nostru cinstit 0 credincios dumisale Nicoara mare vornic pe a lui drepte ocini 0 cum-

paraturi din ispisoc de cumparatura ce-au avut dela stefan voda Toma, o parte de ocina. a patra parte din jumatate de satul Bicanii pe Simila 0 cu
locuri de haletee in Simila ce iaste in tinutul Tutovi ce-au cumparat dela Ilie 0 Avram, drept 30 talere. i alta parte ce-au cumparat dela Tudora Duca

dinteacela sat Bicanii, jumatate din partea Mani sail lui Draghici, drept
50 talere.

$i alta parte ce-au cumparat dela Udri 0 femeia sa Dragalina dinteacel sat Bicanii, drept 50 talere, ce i-au fost iar cumparaturtt dela Ivaco Bica. Pentru aceia ca sa-i fie cu tot venitul. iar i-am dat 0 i-am intarit pe a patra parte din satul Balosinetii 0 cu loe de helqteu in Simila ci-au cumparat dela Dragota, drept 30 talere 0 alta

parte ci-au cumparat iar de la Tudora jumatate, din partea tata-sau lui
Draghici dinteacela sat Balosinwii pe Simila, drept 30 talere. iar i-am dat 0 i-am intarit pe satul, anume optirlenii la Tutova cu locuri de heleteu i de mori la Tutova ci-au cumparat doug 01'0 dinteacel sat dila Simion 0 frate-sau arste, feciorii lui Lazar, drept 70 talere iar a treia parte dinteacela sat [dinteacel sat] iar l-au cumparat dela $tefan 0 frate sau Mathei, feciori lui Patraro, nepoIii lui Ion logofat, drept 60 talere. iar i-am dat 0 am intArit pe o parte de mo0e din satul Radaetii 0 din satul Horj4tii ve Bogdana cu loe de hleteu ce-i in Iinutul Tutovii, ci-au cumparat dela Zloje, fecior lui Simion, drept 60 talere din direse ce-au avut dela... 1) voda. iar i-am dat 0 i-am intarit lui pe a patra parte din tot satul Putredenii
pe Periscau cu loc de haleteu 0 de moara in Perescau 0 cu doao vii 0 cu pomet 0 cu locuri de prisaca ce iaste in tinutul Tutovii, ce au cumparat dela Ion Ruse

0 dela sora sa Maria, feciorii Rusai, nepoIi lui Toader, drept 220 talere din diresele de intaritura ci-au avut dela... 1) vodfi. iar i-am dat 0 am intarit pe o parte de mina, din jumatate de sat de Miriani a cinco parte de catre rasrit, iar la Perescau 0 cu locu de haleteu 0 de malt ce l-au cumparat dela Parasca, fata Podeni, drept 50 talen i 0 iar a cincea parte dinteacela jurnatate de sat de Mireni de catre rasarit, ci-au cumparat-o dela Macovei 0 sora sa Magdalina 0 Odochia 0 Catrina, feciorii DragHi, drept 50 talere.
1) loe alb tn text.

www.dacoromanica.ro
118

$i iar au cumprat dintea cincea parte, a patra parte dela llana, tat&
Neniului, drept 15 talere. $i lar au cumprat dintea cincea parte, a patra parte dela Procopie, fecior

lui Drghici, drept 15 talere. $i iar au cumparat din ceialalt jumtate de sat de Mireni despre apus dela Drghici, fecior popi Ursului, nepot lui Simion Facau din a patra parte a treia parte, drept 20 talere. $i iar au cumpArat dela fata Anii dinteaceiav jumatate sat dela Mireni de ctre apus dintea patra parte, a patra parte, drept 20 talere.
$i iar am dat vi am intfirit pe un sat, anume Vrjitorii pe Berheci vi cu loc de

halevteu vi de moat% in Berheei ce iaste in Iinutul Tecuciului din ispisoc de cumprtur dela $tefan vod vi dela domnia mea, ci-au cumpArat dela Pentelii vi dela Tencioae toat partea Fatului, drept 50 talere vi dela Ptru vi dela feciori Plevai, drept 30 talere vi dela Dinca vi feciorii ei Gavril, drept 40 talere vi partea Maruvai, fata Saftii, drept 40 talere vi partea Marii, nepota Cornii, drept 30 talare vi impreun vi intealt parte ce i-au fost cumpfiratura dela Mlurianul vi Condrea vi Tencioai, drept 40 talere. $i iar dila Plosctgeni, fecior Tomii, nepot Drgulinii vi popa Plcint vi dela Toader BlIatu, fecior Ursului, au cump'rat dintealte pili un loe ce sa va alege, drept 50 talere. $i iar am dat vi am intrit pe o parte de sat din $erbnevti pe Berheci
vi Cu loe de hlevteu ce au cumprat dela Strtulat vi Anhilohie vi sora lor Axiniia, fecior<i> lui Boica, nepoIii lui Dobov, toat partea lor ce s'a alegi, drept 30 talere.

$i iar i-am intrit pe o parte de ocin din sat din Rdcinevti pe Berheci vi locu de hlevteu vi mori in Berheci, ci-au cumpdrat dela Mica vi Dragan vi Gherasim vi Gheorghi to0 nepoOi lui Luca partea lor ce s'a alegi dintea patra parte, drept 25 talere. $i alta a patra parte ce-au cumprat dela Mariia vi Carstine vi Lazar, feciori lui Vasile vi Varvara v'i Ion, fecior lui Toader, drept 40 talare. $i iar au cumprat dela Chirila, fecior Anii, nepot Savii partea lui, drept 80 talere vi dela Obreje vi Ana, nepoiii Muvescului partea lor, drept 40 talere vi dela Ignat v'i frate sfiu Cfirste vi sora sa Gaftona, feciorii Tudorii, nepolii lui PAcurar vi dela Toma Vrabie, fecior lui Furdui vi CArstina, fata Drgulii partea lor, 80 talere vi dela Obreje vi Ana nepotii Muvescului. $i diresele ce-au avut dala alli domni Merevtii v'i Rdcinevtii vi $rbnevtii, ava au mfirturisit, li-au perdut cfind oastea leveasca in zilele lui Alexandru vod. $i iar am dat vi am 'Mark din gium-tate din gios giumAtate de sat dila Porosecini ce s numevte Huhurezii pe Suhov% a vasa parte ce iaste in tinutul Iavilor, ci-au cumprat dela CAlina vi Urka, fetele Vastaci, drept 40 talere

din ispisoc de'ntritura cl-au avut dala Ieremia vod. Drept aceia toate acestea de mai sus scrise sate v'i rani de ocin ca s fie boieriului nostru Nicoar mare vornic uric de'ntritur cu tot venitul, lui vi
www.dacoromanica.ro
119

feciorilor i nepotilor i stranepolilor i-a tot neamul cat s'a alegi maiaproape

neru0it niciodat in veci. Iar hotarul acestora ca sa fie din toate pe hotarul vechi pe unde de veci au fnblat. ,Si spre aciasta, <credinta> boiarilor domniei mele dumnealor Dumitru Gola mare vornic i Iacomi parelab de Hotin i Gheorghe i Ciolpan parcalabi de Neamtu i Manoli 0 Duca parcalabi de Roman 0 Mihul batman 0 Ramat postelnic i Vasilii spatar i Dumitrachi vistier i. . . paharnie Gheorghe stolnic i Mihail Furtuna comis credinta a toti boierii mari
mici.

Poruncit-am dumisale Ionwo Ghianghia mare logollit ca sa serie i pecetea noastra sa o legi la aceiasta incredintata carte a noastra. Leat 7125 <1617>
Martie 15.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, f. 396 v.-398. Copie rom.; alta copie ms. nr. 629 f. 189-190.

158

1617 (7125) Marti 18.

t Uric dela Radul vod<a> Mihni<1>, 1<ea>t 7125 <1617> Mart<ie> Semni facim cu aceasta carte a noastra tuturor cini pi clansa a cauta nu. cinii va audzi. Adec<a> acisti adivarate slugi a noastre: Patrwo Bapt<a> cam<a>raul i Samion ficiorul Carstanii i Marica, fata lui Anton i cu alte rude a lor,

to/i nipoi lui Craeiun aprodul i aijdiriIi samintille lor...1) i Tome cu alte toate s'mintii a lor i a0jdirili Steful Soldan iar samintie lor i a0jdirili Trifan 0 Ion Releiu i Neace iara<i> cu ruda lor, toti nipotii lui Craciun aprodul i a Marinii 0 a Stanii, toti nipotii lui Vlad ofrac milostivitu-neam, din osabit<a> mila a noastra, a dat i am intarii. Ior dela noi, intea noastra I<a A a Moldovii, cu a lor driapta ocin<a> i mo0e din dires ce-au avut dela mopl lor Vlad ofrac i dela stramopil lor Molda, dela batranul i bunul Alicsandru vod<>, un sat anum<e> Sofraci0ii i cu hal4tiu i cu moar<a> in Vale<a> Niagra, ci iaste In tinutut
Niamtului.

Pentru acia, acesta ci mai sus sa serie, satul Ciofrac4tii i eu hl4tiu i


cu moar<a> In Vale Noagr2), ca sea> le fie acestora ce mai sus sa pome<ne>scu, nipoti i strenipoli lui Nilad ofrac i Moldii 0 dela noi uric0 mo0e i Intaritura,
2) loc alb In text. 2) pentru: Niagra.

www.dacoromanica.ro
120

cu tot vinitul, i copiilor lor i nipotilor lor i a samintiilor lor 'a a toat<A >ruda lor cini s'ari algi lor mai aproapi, niruiit i nicltit in veci. lar hotarul ace[a]sta ce mai sus am s'cris satul , .ofracitii i cu hlitau i tu moar<a> in Vali<a> Niagra, ca sa 1<e> fie cu toat<e> partil<e> pe a lor laatrn<e> hotara, pe unde de veci an inblat. catra aceasta a noastra cu credinti domnie ci mai sus sa serie, RadulMihr id> vod<a>.
Muzeul Lupta revoluiionara a poporului, L/5. Trad. rom. din doua jurnAtate a sec. XVIII.

159

1617 (7125) Iliadic 19.


Talmacire di pe ispisoc. Cu mila lui dumnezeu, noi Radul v<oe>vod Mihne, donmu tarii Moldavii_ Intiintare facem cu aciasta carte a noastra tuturor cine pe clansa o vor vide, sau cetindu-s o vor auzi, precum am dat 0 am intarit slugii noastra Ghorghie Boru comiel, pre a lui driapta mina, din ispisoc de cumparatura ci-au avut dela Costandin v<oe)vod, din a patra parte de sat Socii, a triia parte,

pe Moldova, in tinutul Sucevii, ce iaste lui cumparatura dela Ionaco i dela frate-sau Gavril i sora lor Tudora, fiii Stancai, nepot<ii> Socii, drept 30 talen i de argint, din uricul ci-au avut moul lor Socea, dela Bogdan
v<oe >vod.

iar5 dam 0 intarim lui Gheorghie comiel, din a patra parte, a triia parte, dintru acela satu Soci, ce 'au cumprat dela Condre i Rusul i Ionaco-

Marica, fiii Petrii, nepoti Marthii, drept 30 talen, dintru acela uric. iara dam 0 intarim lui, dintru acela sat Soci, din a patra parte, a no parte, ce 'au cumparat dela Anghelina, fata Odochii, nepoata Frasi<i>, stranepoata Marthii, drept 10 talen.
iar darn 0 intarim lui Gheorghie comiel, pe o parte de mina din satul

Dobruletii, din giumtate de sat, din a patra parte, giumtate, deasemenipe Moldova, ce el 'au cumparat dela Toader i Vasilie, fiii Anisii Cretoai,
nepot<ii> Marital, strnepot<ii> lui Vlaico Caprioara, drept 12 talen. iara 'au mai cumparat o parte de ocina, dintr'acela sat Dobruletii, dela lonaco,fiul Elenii, nepot Marcoai, stranepot Sofii, drept 6 talen, toata

partea ce sa va alege. dup aciasta, deasemeni dam i intarim mai sus scrisului Gheorghie
comial i fratilor lui, Gligorie i Vasilie i surorii lor Magda, fii lui Ion Bor,_

pe o parte de ocina dintru acela sat Dobruletii, din a patra parte, giumatate, ce iaste lor de cumprtura dela Nastasiia i frate-sau David, drept 130.
www.dacoromanica.ro
121

talen, pentru care parte s'au giudecat ca Vasilie i Simion, fil lui David Horghei strnepot<i> lui Vlaico Caprioara, in zilile lui Ieremii v<oe>vod, au vrut
intoarcd, i li s'au dat s intoarcii, iar ei n'au avut la zi s intoarck fiindcO ace ocing s'au pretaluit drept [drept]...1) taler<i> i au rOmas, precum dovidevte ispisocul ce s'au dat lui Gheorghie i fratilor lui, dela Eremie v<oe>vod, pre ace par& vi de ferie, precum li-au ramas. Si iarvi dm i intrim lui Gheorghie comivel i lui P'travco Brut diiac,

pe o parte de ocing din satul Socii, din a patra parte, a triia parte, ce ei au intorsu pre ace parte lui Toader Calapod, fost hansar, 50 talen, ce el viau fost cumprat ace parte dela Mrica, fimeia Budii, fata Buschii, nepoata
MarieAi, stranepoara Socii.

Drept aceia, toate aceste mai sus scria prt<i> de ocin, ca s le fie lor vi dela noi uric i ocinO vi intritur, ca tot venitul, lor i fiilor lor lor i strncpotilor lor i prestrfinepotilor lor vi a tot niamul lor ce sa va alegi mai de aproape neclintit niciodinioartt in veci. lar hotarul acestor mai sus scris prt<i> de ocinA, s fie precum s va -alege din tot locul, precum din vac s'au stOpOnit. lar dintealte pri s fie din toate prtile pre a lor veche hotar, pre unde din vac s'au stp.nit.
spre aciasta este credinta a insuvi domniei mele mai sus scris, noi Radul v<oe>vod Mihne i credinta preiubit fiiu a domnii mele, Alecsandru v<oe>vod vi credinta tuturor boerilor novtri moldovinevti, a mari i a mici. lar dupa a noastr viiat i domnie, cine va fi domnu, din fii<i> novtri,

in

sau din niamul nostru, sau pe oricare dumnez<e>u va alegi domnu ca sa fie pilmantului nostru Moldavii, acela s nu strmute a noastre intritura, ce BA
le

inariasc, pentrucO sfint a lor drepte ocini i cumparaturi pre a lor

.drepti bani.

lar pentru mai mare trie i intarire acestor toate de mai sus scridt, -am poroncit a lui nostru credincios i cinstit boerinu Ghianghe2) marelui log<o>f<O>t s scrie vi a noastre picete sA o lege cOtrA aciasta adivfirata
.carte

noastra. In anul 7125 <1617> Martie 19.


Io Radul voevod. Gheianghea 2) mare log<o>f<>t.

De mine s'au tlmacit in Iav<i> la <a>nii 1817 Iulie 12.


Theod<o>r Gavpar diiac.
Mare log< o >f< >t.

Arh. St. Iaqi, CCCXI, f. 430 v. Trad. rom.

431. doc. 8.

7) loe alb In text. 2) In text: i Liianghe s.

www.dacoromanica.ro
122

160

1617 (7125) Martie 20, Iavi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al 01.11 Moldovei. Am <tat aceast carte a domniei mele slugii noastre, Lupul fost ptiralab, ca s fie tare si puternic Cu aceast carte a noastr, a tine si a opri partea de ocin a lui Stoica din satul McicAuli a cincea parte din jumtatea din jos de sat, pe .care a cumprat-o socrul lui Ciucul, fiul lui Poroseci, dela Ana, femeia lui

Rfei si deasemeni partea lui Andronic Rosca pe care a cumprat-o iarsi


Ciucul, a cincea parte din jumtatea de jos dela el, precum au si drese domnesti <le cumprturfi pentru acele pArIi de ocin mai sus scrise.

Iar cui i se va parea strAmbatate s Ella a sta de fat, inaintea noastrii. i nimeni s nu Indrazneascrt a-1 opri inaintea acestei crIi a noastre. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Martie 20.

t Domnul a spus. t Marele logofat a invatat.


Ghianghea logofat a iscAlit. t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iai, CCXII/12. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom.

161

1617 (7125) Martie 24, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al I.rii Moldovei. Iat au venit Inaintea noastr s'i inaintea boierilor nostri slugile noastre Ghiorghie Borsea si Ptrasco Brut cu zapis de mrturie si de cumprtur dinaintea oamenilor buni anume dela slugile noastre: Marco comisel si dela Ghiorghie diac si dela al/i mulli oameni buni, ea a vcnit inaintea noastr Gligorie Manea fost pitar si sora lui Erina Maghita si nepotii lor Epifanie si fratele lui, Stefan i sora lor Nastasia, de bun voia Ion, de nimeni sili/i, nici asupriti si au vndut dreapta lor cilia' si dedink ce se va alege partea lor din satul Buoreni, din vatra satului si din cmp si din LT& si din tot venitul. Aceasta au vandut verilor lor mai sus scrisi, Ghiorghie Borsea si Ptrasco Brut pentru douazeci si cinci <galbeni> unguresti. Si le-au pltit lor deplin dinaintea noastr. Pentru aceea, dac am vzut acest zapis de mrturie si de cumpraturik, am crezut. De aceea am dat s'i am Intrit slugilor noastre mai sus serse, Borsea Gheorghie s'i Ptrasco Brut aceast parte de ocin mai sus scris din satul
www.dacoromanica.ro
123

Buoreni ca sa le fie lor si dela noi ocin si cumparatura dreapta i cu tot venitur_

altul s nu se amestece tnaintea acestei carli a noastre. Scris In Iai, In anul 7125 <1617> Martie 24. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logort a invalat.
Ghianghea logort a iscalit <m.p.> t Vasilie Dinga <a scris>.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MDCCCXCV/1. Orig. slay, hrtie, pecete aplicata. Cu o trad. rom. din sec. XVIII, ibid. LXXII/2,

162

1617 (7125) Martie 24.


7125 <1617> Mart<ie> 24. Ispisoc dela domn<ul> Radu v<oe>v<o>d,

pentru stricarea schimbului pe par/ile din Der/sca, ce au fost dat calugarii de Homor, lui Stroici log<o>f<at> pe giumatate de sat de Baisasti, pe Moldova.
Arh. St. Iasi, CCCL/146.

Rezumat rom. din sec. XX.

163

1617 (7125) Martie 26, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Am dat i am intrit credinciosului nostru boier, pan lanache postelnic, dreapta lui ocin i cumparatur, satul anume Stolnicenii pe Garla i cu loe de iaz la &Aria si cu catunele sale: Stroicenii i Vlasineasa i alt ctun, care se cheama .cumpiia, care este In /inutul Iasi. Care acel sat Stolnicenii i cu catunele sale mai

sus serse, i-a fost cumprtur dela Psclina, cneaghina lui Stroici logort si dela fiul ei, Ionasco, pentru patru sute si cincizeci ughi galbeni, din privilegiul de cumpratur pe care l-a avut Stroici logort dela...3) voevod. Dar intru aceea s'au sculat Avram i sora lui, Dumitra, fiii Maricai, nepo/ii lui Isac i Toader Grebencea, fiul lui Vlad i Gavril Hanul, fiul Dolci, nepotul lui Vsiu i au parit pe cneaghina lui Stroici si pe fiul ei, Ionasco, cu un uric dela stefan voevod cel 13a-tear', pentru satul Scumpia si au spus ca. Stroici logort a cumprat numai a treia parte din jumatatea satului Scumpia, iar alte parti au fost nevandute. lar apoi s'a sculat credinciosul nostru boier, pan Ianachie postelnic si a pltit din nou acel ,sat Scumpia, ca sa nu se faca mai multa pie i vorbe. i a
1) loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro
124

dat dou sute si cinzeci talen i in mainile lui Avram i Dumitru, fiji Maricai, nepoOi lui [sac, pentru jumtate din satul Seumpia. i iarsi a dat optzeci cinci talen lui Toader Grebencea, fiul lui Vlad, pentru a treia parte din jumtatea satului. i iarsi a dat optzeci si cinci talen i lui Gavril, fiul Do nepotul lui Vsiu, pentru a treia parte din jurnatatea satului. 'Ina au mrturisit c au mai avut ilia un dires pe acel sat Scumpia, dar s'a pierdut din cauza Ttarilor, incl din zilele lui loan voevod. Pentru aceea, s-i fie si dela noi boierului nostru mai sus numit, pan
Enachie postelnic, acest sat mai sus scris Stolniceni i cu ctunele sale: Stroicenii i Vlsineasa i Scumpia i cu locuri de iazuri pe phraul GArlei, uric si
.ocin

i tntiire, cu tot venitul. i altul sd nu se amestece.

t Marele logort a invtat. Eu Ghianghea logorat am isclit <m.p.> t Nebojatco a scris.


lvlart<ie> 25.
Acnd. R.P.R., DI.XXXIX/38.

Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> Martie 26.

<Pe verso rom.:>. S'au thlmicit de Evloghie dascal leat 7296 <1788>

Orig. slay, hAri ie, pecete eplicat5, c5r.utd.

O fotocopie ibid. Futogralli, XXXII/ 20.

164

1617 (7125) Martie 30,

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, doma al Ora Moldovei. Am ,dat si am intrit slugii noastre, Onafrei Vranceanul fost postelnic, dreapta lui 4acin i dedin i danie, din ispisocul de danie pe care avut dela Eremia voevod, a treia parte din satul 1-brea si cu loc de iaz si de maar partea de jos, care este in tinutul Cernt4i i jumtate din satul Lehceni, partea de jo's, pe Prut, in aceLa init, i ea Inc ds rn)ar pe parial Rchitnei. Care aceast a treia parte din 1-134ea este danie nui sus scrisului Onofrei Vranceanul dela mtusa lui, Todosia, fiica lui Onciul cel batran, nepotul lui Arbure; iar aceast jumtate de sat din Lehceni o dduse tot nepotului su de sor, Gligorie Vrinceanul cmras, din diresul de imprteal, pe care ea avut dela Eremia voevod, iar apoi, dup maartea lui Gligorie VrAnceanul, -Todosia luase acea jumtate de sat Lehceni, pentruc tc4i fiii lui Onciul csazu-sera inteo asupreal1), cci i-a prit Iabstretckii Leahul din Tara Leseasc,
1)

i cu

asuprealu , In orig.

www.dacoromanica.ro
125

ca i-a fost dator Onciul cel batrtm cu 600 de talen i 0 a venit acea plata asupra, fiilor lui.

Todosia, fiica lui Onciul, n'a avut cu ce sa plateasca partea sa, ci a platit pentru ea fratele ei, Miron aprod din Sinehau, apoi a vrut s'o prade pentru acei bani; iar nepotul ei de sofa mai sus scris, Onofrei Vrancean, s'a.
sculat 0 a dat unchiului su, Miron, aptezeci talen i de argint, pentru matup lui, Todosia, cum are 0 zapis dela oameni buni din Iinutul Cernauti. i ea a dat

aceasta jumatate de sat, Lelaceni, tot nepotului sau de sof Onofrei, cum ti daduse i fratelui lui, Gligorie Vriincean. Pentru aceea, sa-i fie lui i dela noi aceasta a treia parte cea de jos din. satul Hartea, cu moara i cu ffine/e i aceasta jumatate de jos din satul Lehacenit cu mori, mai sus zisului Onofrei Vrnceanul, uric 0 ocina i tntrire cu tot venitul. i altul sa nu se amestece. Scris la Ia0, In anul 7125 <1617> Martie 30. Domnul a spus. Marele logofat a Invatat. Eu Ghianghea logort am iscalit <imp.>
Nebojatco < a scris>.

<Pe verso In polona:> Document In chestiunea mo0enirii Murgulqilor,


In Basarabia, incredintat domnului Tadeu 1-11jdeu ; Ion Murgulet <m.p.>.
Acad. R.P.R., XLI/59. Orig. slav, !Artie, pecete aplicat,

165

1617 (7125) Marti 30, Iai.


Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul Mihnea voevod, domn al /aril Moldovei. Facem cunoscut, cu aceasta carte a noastra, tuturor celor ce o vor vedeasau o vor auzi citindu-se, ca am dat 9i am tntarit slugii noastre Stoica fost armEqcneghinei lui, Ivana, dreapta lor mina din ispisoc de cumparatura ce au, avut dela Eremia voevod, a patra parte din jumatatea din sus a satului Bradicwi i cu loe de iaz 0 de moara pe parilul Crasna, ce le este cumparaturfi dela Ionwo i Chirila 0 dela sora lor Marica, copiii lui Toma, nepolii lui Tigan, pentru treizeci i cinci talen i de argint, din uric de intarire ce a avut bunicut lor Tigan, dela Petru voevod ce! Batran. la aceasta, deasemeni, dam 0 intarim mai sus scri0lor, Stoica fost arma cneghinei lui, Ivana, o alta parte de acing, a patra parte din acea jumatatede sus a satului Bradice0i, din ispisoc de cumparatura ce au avut dela Costantin voevod, ce 0-au cumparat dela Pobihna fost arma, pentru treizeci cinci talen i numarati, iar Pobihna arma luase acea (mina dela Balaci 0 dela www.dacoromanica.ro
126

fratele lui, Nechita, fiii Draganesei, pentruca i-a platit de dabile In zilele

lui Aron voevod si nu si-au rscumparat ocina dela Pobihn, ci au lasat-o In.
pierdere.

i deasemeni dam si Intrim lui Stoica fost armas si cneghinei lui, Ivana din acea jumatate de sus a satului Bradicesti, a saptea parte din jumatate de jumatate, din ispisoc de cumparatur ce au avut dela Costantin voevod, ce le este cumparatura dela Mrica .1 Tabalai s'i Varvara si Petre, copiii Maicair nepo/ii lui Petre, strnepo/ii lui Negril parcalab, pentru douzeci si trei taleni de argint. i deasemeni dam si Intarim lui Stoica fost arma niste parti de ocin din aceeasi jurnatate de sus a satului Brdicesti, din ispisoc de cumparatura. ce au avut iarsi dela Costantin voevod, ce le-a fost cumparatura dela Mihail Crasnas, nepotul lui Bunescul, strnepotul lui Petre s'i dela Pancea tefoae,. stranepqii deasemeni ai lui Negril, toata partea lor, ce se va alege, pentru opt
talen i numaraIi.

Pentru aceea, toate acele mai sus scrise pani de ocina, din acel sat Bradicesti, sa fie si dela noi mai sus zisilor nostri Stoica fost armas si cneghinei luir Ivana, uric si ocin s'i Intarire, cu tot venitul, lor s'i copiilor lor s'i nepo/ilor si stranepo/ilor si rstrnepoOor s'i la tot neamul lor, cine li se va alege cel mai de aproape, neclintit lor niciodat In veci. lar hotarul acelor mai sus scrise par/i de ocina din acea jumatate de sus a satului Bradiceti, a fie pe paqi, cum se va alege si cum li se cuvine, cu drep-

tate, din tot locul ce este de folosima, iar dinspre alte pani s fie din toatcpar/ile, dup hotarele lor vechi, pe unde au folosit din veac. _ lar la aceasta este credin/a domniei noastre, a mai sus scrisului noi lo, Radul Mihnea voevod si credin/a boierilor nostri: credin/a panului Goia mare vornic de tara de jos, credin/a panului Nicoar mare vornic de /ara de sus_ credima panului Iacomi si a panului Ionasco parclabi de Hotin, credin/a
panului Ghiorghie si a lui Ciolpan, parcalabi de Neamt credima panului Manole

si a panului Duca parclabi de Roman, credin/a panului Mihul batman si


parclab de Suceava, credin/a panului Bernat mare postelnic, credin/a panului Vasile mare spatar, credin/a panului Dumitru mare ceasnic, credin/a panului Ghiorghie mare stolnic, credin/a panului Rosca mare vistier, credin/a panului Mihail Furtuna mare comis s'i credino tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici.

lar dupa via/a s'i domnia noastra, cine va fi domn, dintre copiii nostri,
sau din neamul nostru, sau iarsi pe oricine 11 va alege dumnezeu s fie domn al irii noastre Moldova, acela s nu clinteasca intrirea noastra, ci s le dea

si sa le Intareasc, pentruc le sunt drepte ocini si cumparturi pe drep/ii sit proprii lor bani si bucate.

Iar pentru mai mare putere si Intarire a tuturor celor mai sus scrise,
am poruncit credinciosului s'i cinstitului nostru boier, pan Ghianghea mare

www.dacoromanica.ro
127

logort,

s'

scrie i pecetea noastrA

atArne la aceast adevarat carte


<1617>

a noastril. A scris Arsenie Nebojateo, la Ia0, in anul 7125


zile.

luna

Martie

Io Radul voevod <m.p.> Eu Ghianghea logoft am iselit <m.p.>

<Pe verso contemporan Acest uric este al lui Stoica I) fost arrna pe niSe rarti de ocina din satul BrkliceSi, pe Crasna, din tinutul
Arh. St. Buc., Ep. Orig. slay, perg., pecete atArnatd, pierduta.

166
1617 (7125) Aprilie 1, Stolniceni.

f Adeca eu Stefan, feeiorul Crstei, nepotul lui Tlqman i Andronic, feeiorul Onciului, nepot lui Taleman, den sat den Crawl, de tinutul Vasluiului, inne miirturisim cum am vndut de 'mina' voia nostr in satu in lidsntleni,
dentea patra parte de sat doo pri, parte nostr ce s cheame parte Vasluianilor, giupnului Necoar<> Prejeseul vistiarnie i eu vad de mora 0 cu lvedzi

cu fan* i cu tot venitul ce iaste den parte nostra i intr'ap 0 in aria.,


am vndutu 0 am luatu dela dumnelui att samh de bani, o sut<A> i doodzeci de ughi. $i au fst in toemal'd nostr Ghiorghie vornicul de Siminieeni i Toader Calapod den Boldesi i Grigorie Seheanul de Oboroceani i Iaeob Motoe den Vfiseani i Ghiorghie Calapod i Baico fost atrar 0 Stefan Calapod i Efrim tratele lui i Petraco Brut, Costantin Adam 0 Iuraeo Adam 0 Petrapo Ciogolea i Vasilie Torna i Gavril Hireseul din Hasn4eni i lonapo de acolo i Toader Buoreanul de acolo i asiian de acolo i Mihil de acolo i Toma acolo, alt Toma de acolo Damitru de acolo i Grigorcea Tintar. De iaste

mrturisim i dirept mai mar<e> credint eti am fost intre acia toemala, ne-am pus 0 pectile noastre, sit' se tie.
Scris in Stolnioni, in anul 7125 <1617> Ap<rilie> 1 zi.
Si

eu Vas<i>lie Plop Inca am fost inteaceast toemal, andu s'au

,dat banii. Stefan Calapod a iscrilit <m.p.> Gligorie Scheian <m.p.>


1) in orig. s Stoicaei forma veche rom. de genitiv-dativ.

www.dacoromanica.ro
128

candu au loat Andronic bani au fost i Mihalcea ce au fost uear Stratul pharnicul i Nebojatco uricarul. t Iacob Motoc <m.p.> <Pe verso foii a doua:> t Eu Andronic, fecior Onciului den Craw<i>
den <0>nutul Vasluiului, am luat dooadzeci i patru de taler<i> dela Nicoar<a>

vistiiarnicul, in luna lui Mai 25 zile.


Arh. St. Buc., Achizitii Noi, CCVII/1. Orig. rom., Baia, 13 peceti aplicate.

167
1617 (7125) Aprilie 1.

Suret de pi ispisocul domnului Radul v<oe>v<o>d din 7125 <1617> Apr<ilie> 1, cuprinzatori de giudecata ci au urmat intre Patra,cu f i o fimei, nepoata Neghii 0 a Teclii, i intre vister<ni>cel<ul> Katie Carlig, ficiorul lui
Toader Carlig, pentru o parte din Balogeti, parte Neghii 0 a Teclii, pentru 9are

sa da ramas pe Patracu i s intareti lui MLie, ca s ie ace parte din


BalogWi.
Arh. St. Iasi, Anaforale nr. 8, f. 112 v. Rezumat rom. din 1837.

168
1617 (7125) Aprilie 2.
Copia talmleita de pe cart<ea> domniasca sarbasca, dup<a> cum arat<a> mai gios, leat 7125 <1617> April<ie> 2. Noi Radul voevai, din mila lui dumnezeu, domn al rii Moldovei. Am datu

0 am intarit slugii noastri Lupuli aprod frapni-sau Ursului i surori<i> lor Draga, fiilor lui Samion Rusnovschii, a lor driapt<a> mo0ia i cumparatura a parintelui lor, dup ispisoc<ul> de indreptare ce au avut.dela Irimie v<oe>vodl) dup<a> ispisoc<ul> de popriri ce au avutti ei din pra dela Costandin v<oe>vod, a patra parti dela Vasli din satul Rusenii pe Ciuhur, cu giumtati de helwiu din sus 0 cu moar de la Ciuhuril, car mo0e est<e> in Inutul notinului, i ace mo0e ficior<i> lui Ignat in zalile lui Costantin v<oe>vod, o
popris<e> dinteo priein<a>. in zhle lui Ion vod<a> era luat<> ace m30e pre sama domniase i au

dat tatu lui Samion Rusanovsehii, sangur, opt cai lui Ion v<oe>vod i au dat inapoi mo0e i au facutii i dres<e> numai au prapadit aceli dres<e>.
1) pasagiul
9 - a. 293

dupti ispisoc... vcoe>vod * adaus marginal cu alt cerncala.

www.dacoromanica.ro
129

Drept aceia s le fie lor ace mai sus scris<> ace a patra parti din satu
Rusenii si cu giumtati de helestiu i cu moar, ficiorilor lui Smion Rus-

ficioalor, din niam In niam, dup<> intritur ce li s'au dat dela domnie me. Si altu s nu s<> amesticii. Let 1733 Mai 22. novschii, cu tot venitul lor
si

S'au tlmcit din cuvntu In cuvant i am iscalit.


Ion Milcul< ?> cdp<i>t<an> <m.p.> loan Scurtu log<o>f<>t <m.p.> 1) ban <m.p.> Theodor Murgu <m.p.>.
Acad. R.P.R., 11/196. Trad. rom.

169

1617 (7125) Aprilie 3, Ini.


t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rcirii Moldovei. Scriem domnia mea slugilor noastre, ureadnicului din teirgul P ietrei. Dmu-v a vti ca au venit innaintea d<o>mnii mle sluga noastrei Ionasco Jora, ginerele Alexii ce-au fostu postelnic si se-au jeluit d<o>mnii mle dzicndu c are un satu la

Iinutul Neamiului anume Vercestii, care satu iaste dereptu de cumprtur


socru-siu Alexii postelnicul dela feciorii lui Goldi logoifetul, i are unce batrne

mai dennainte, dela cii d<o>mni btrn<i> iar cndu-i acmu voi-I trage-yi> Cu ocolul Pietrii, caci c au fostu esit dela dinsii In dzilele lui Stefan voevodil Tomsevici, derept ce au fostu ei in urgie de cAtr d<o>mniia sa. Printea acia, daca vels<i> vedea aceast carte a d<o>mnii mle, iar voi ca sfi aveyi> a-i lsa satul In pace, Intru nemic ca s nu-1 <I>nvlu4<i> Cu
ocolul, cci cri se era In uriceli ceale bAtrne, ca n'au fostu de ocol. Deci d<o>mniia mea MO am lsat s fie cu /inutul, cumu-i scriu uricele.

Derept aceia, daca veyi> vedea ceast carte a noastr, mai multu s nu Invaluiyi> Cu ocolul acel sat. Alt/ el sii nu faceti. Scris in Ia.yi, in anul 7125 <1617> luna Ap<rilie> 3. t Domnul a poruncit.
t Gbianghea mare log<o>f<>t a inveitat. Eu Ghianghea log<o>fet am iscalit <m.p.>

t Toader <a scris>.


Acad..R.P.R., XLI/60. Orig. rem., hArtie, pecete aplican.
3) iliribil.

www.dacoromanica.ro
130

170

1617 (7125) Aprilie 4, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lath' acest adevarat credincios boier al nostru, Parvan mare armas, a slujit
drept si credincios, mai inainte, sfAntrposalilor domni dinainte, iar azi slujeste

nou si trii noastre, drept si credincios.


Pentru aceea, noi vazand credincioasa lui slujba, 1-am miluit, cu deosebita noastra mil si i-am dat si 1-am miluit, dela noi, in ora noastra, in Moldova, cu o Feliste anume Mriseanli, pe Brlad, care acea seliste a fost a noastra dreapta

domneasc, ascultatoare de ocolul targului Vaslui s'i nu ne-a fost de nicio trebuint, pentruca este pustie, fara oameni, Inca din zilele lui Petru voevod. Si i-am dat si 1-am miluit pentru dreptcredincioasa lut slujba ; al doilea, <pen61) cai buni, pe care cai i-am dat in trebuinta %Aril. dela domnia mea acea mai sus scrisa seliste, anume Marisenii, danie si miluire si intrire si ocin, cu tot venitul, neclintit
truc' > a dat domniei mele
si

Pentru aceea, s-i fie

si

lui, niciodata in veci si altul s nu se amestece. Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> Aprilie 4.

t Insusi domnul a poruncit. /o Radul voevod (m.p.> t Drgusan <a scris>.


Arh. S. Due., M-rea Sr. Sava-Tali, XXXIX/2.
Orig. slay, hArtie, pceete aplicatA. Cu dou trad. rum., din 1794 0 1805.

171

1617 (7125) Aprilie 4, Iai.

Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod Mihnea, domn al /aril Moldovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se ca a venit inaintea noastr si inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni mari si mici Senclitichia, cneaghina lui Bilai fost mare vornic si fiul ei, Ionasco si ni s'au jeluit cu mare plngere si au spus ca privilegiul de cumpraturil, pe care 1-au avut dela insusi sfntraposatul bunic al domniei

mele, Petru voevod, pentru un sat, anume Roznovul, pe rani Bistrioi i Cu vad de moara pe Bistrio, care este in Iinutul NeamI, pe care 1-au cumparat pentru cinci sute zlqi tat'resti si pentru opt cai, care sat a fost drept domnesc,
se mentioneazA
9*

1) cirra e serisA posterior peste un text ras ; in documentul din 8 Aprilie 1617 nr. 177 doi cai*.

www.dacoromanica.ro
131

ascultator de ocolul targului Piatra, iar acest uric l-a luat dela maim calugarilor dela Bisericani un aprod anume Petrea, care a fost i urednic In tarp' Piatra, trimis de Stefan voevod Tomsevici sa ja averea boierilor pribegi de pe la !Tana-

stiri si de pretutindeni, pe unde aveau in tara. lar dela mana acelui aprod, a luat acest uric Atanasie episcop i i-a dat acelud pprod un cal, cum a marturisit i Inaintea noastr. Deci, domnia mea am intrebat pe Atanasie episcop, ce-a fcut cu acel uric, iar el a tainuit si a spus c nu stie nimic despre el, iar acel aprod i-a spus in

fata, iar el tot a tainuit.


fost logoft si Coste Bcioc ceasnic i Vasilie Buciulescul sptar
boieri

Intru aceia, s'au ridicat boierii nostri, Ureche fost vornic i Gheanghea i alti multi

si au marturisit toti tnaintea noastra ca stiu cu adevarat ca acest sat, Roznovul, a fost dreapta cumparatura dela Petru voevod si a avut
privilegiu.

Intru aceia, domnia mea m'am milostivit si am dat si am tutors acest sat mai sus scris, Roznovul si cu vad de moara pe Bistrita, mai sus zisei cneaghine Bilaiasa i fiului ei, Ionasco, ca s le fie dela noi danie ci miluire si intarire uric si ocina, cu tot venitul, lor i copiilor lor si nepotilor si stranepotilor rstranepotilor i intregului lor neam, care li se va alege cel mai de aproape, neclintit lor, niciodata In veci. Daca in vreo vreme sau In niste zile, acel uric, pe care l-a luat Atanasie episcop, sau alte direse se vor ivi la alti oameni, s nu se creada, nici a le dobindeasca cu ele, ci s se dea In mana fiilor lui Bilai vornic. Iar hotarul acestui sat mai sus scris, Roznovul, si cu vad de moara pe

Bistrio, sfi fie din toate prtile, pe hotarele lor vechi, pe uncle din veac au folosit.
Iar la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului, Io Rodul voevod Mihnea c credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod

credinta boierilor nostri: credinta panului Dumitru Goia mare vornic de Tara de jos, credinta panului Nicoara vornic de tara de sus, credinta panului Iacomie i Ionasco pArcalabi de Hotin, eredinta panului Gheorghie i Ciol-

pan pArcalabi de Neamt, credinta panului Lupul Dragota si Duca parcalabi de Roman, crediata panului Mihul hatman si parcalab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta panului Vasilie sptar, credinta panului... ceasnic, credinta panului Gheorghie stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, crediata panului Mihail Furtuna comis ci credinta tuturor boierilor nosiri
mari
c

mici.

Iar dupa viata i domnia noastra, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau
din neamul nostru sau iarsi pe ori cine II va alege dumnezeu sa fie domn al tarii

noastre, Moldova, acela s nu le clinteasca intrirea noastra, ci sa le dea ci sa


1) loe alb In orig.

www.dacoromanica.ro
132

le intareasca, pentru ca le este dreapt ocin i cumprtur, pe banii lor proprii.

Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor acestora mai sus serse, am poruncit cinstitului i credinciosului nostru boier, pan Ionaco Ghenghea Tare logoft, s* serie i s a-tame pecetea noastr de aceast adevrat carte a, noastr. A scris Nebojatco la Ia0, in anul 7125 <1617> luna Aprilie 4 zile. Io Radul voevod <m.p.>
Cu dumnezeu.

Eu Ghianghea logoft am isclit on.p.> <Pe verso, in rom., sec. XVII:> t Uric dela Cain scris de episcopul Teodosie de Roman cum s'au dat la Tzloan s intrebe la divan 0 iar s-ldea
la CaOn.
Muz. de Arh. i Ist. Buc., Nr. 886. Orig. e/av, perg., pecete atArnat.

172
1617 (7125) Agnilie 6, IRL
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. '<Am
dat> aceast carte a domniei. mele slugii noastre, Deleul aprod din Sp. t'reVti spre aceea ca s fie tare i putcrnic, cu aceast carte a domnei mele sa tpa'nea-

i s opreasc partea sa dreapt... 1) din satul Sptrqti, in vatra 0 o cash' ce este pe locul vetrei lui, ce i-a hotrnicit sluga noastr Dulitt fast pirclab, dinspre rze0 ai si 0 pe unde le-a pus stalpi. Iar cui i se va prIrei vreo strmbtate, el s stea de fai inaintea porii domniei mele. Pentru aceea, nimeni s nu indrazneasca de s le opreasc sau s turbure inaintea acestei cni a domniei mele. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Aprilie 6.
scrk

t Domnul a spus.
Ghianghea mare logorat <a invlat> 1). t Biseanul <a scris>.
Muzeul Raional Falticeni. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat. Fotocopie la Acad. R.P.R., Filiala Iai, 111/5.

loc rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
133

173
1617 (7125) Aprilie 6.
Uric dela Radul Mihne voevod pe toate cartile de sus artate pi pe o livadi ce sa numepte Gotftan pi toate prtile ce s vor alege dintr-acela satu ce li-au cumpratu Toader Dubu hotnog dela Grigori Hulubei pi dela unchiu lui, Lupu 9i Cazacu, nepot lui pi dela toti fratii lui, ficiorii Harutului.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MMCDXXXIV/50 (n. 5). Rezumat rom. Data pe verso.

174
1617 (7125) Aprilie 6.
Vfileato 7125 <1617> Aprilie 6.

Un uric dela Radul vod6 Mihnea precum

au miluit p'au dat p'au intrit Erimii vornecul de poartd pe satul Calimanii
In tinutul Niamtulia, ci-au fostu drept domnescu asculttor eked ocolul tfirgului cu hleptei i cu mori, din ispisoace de danie pi de miluire ci-au avut dela Erimie Movila voda pi dela Simeon vod i dela Costantin vod, ca fie pi dela domniia sa driapt ocin i mopiia.

spre aciasta iaste credinta domnului de mai sus scris, Radul vod
a fiiului su Alexandru vod i crediro boiarilor sAi Dumitru Goe mare vornie de tara de gios i Necoar vornicul de tara de sus pi Iacomi i Ionapco pfircalabii de HoLm i Gheorghie i Ciolpan pAralabii de Niam i Lupul Dragoti pi Duca pralabii de Roman pi Mihul hatman i Bernat postelnecul i Vasile spOtariul i ... 1) paharnecul pi Gheorghie stolnecul i Dumitrachi vistiar Mihai Furtun comisul. poruneit a lui su bojar cinstit i credincios Ghianghii mare logoffit de au scris s'au legat pecete Oita acestu adevarat urie al domnii sale.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, mg. 628, f. 84 v. Rezumat rom.

175
1617 (712<5>) Aprilie 8, Iai.

Din mila lui dumnezeu, noi, Io Radul Mihnea voevod, domnul Ora Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c acest adevarat credincios boier al nostru,
1) loo alb in text.

www.dacoromanica.ro
134

Nicoara Prajescul fost vistier, a slujit drept s't credincios, mai inainte slantraposatilor domni de mai inainte, iar astzi ne slujeste nota, drept
credincios.

Deci noi, vazand dreptcredincioasa lui slujba, 1-am miluit, cu deosebita noastra mil& a domniei mete, m'am milostivit i i-am dat i i-am tutors lui i-am Intarit dreptele lui ocine si dedine i cumpartur, toate satele, eke are, in tara domniei mete, din dreptele s't propriile lui privilegii, pe care le are dela srantrposatii domni de mai inainte. Satul anume Hltiianii, cu iazurile i satul Tetcanii cu moat% la parau, jumatate din satul Oboroceanii cu iaz, i jumtate din satul Onicenii partea lui din satul Butcteni i cu iazuri i Sclistea opirlenilor, care este

inteun hotar cu Bwtenii, in tinutul Roman si satul Mircesti i Cozniesti mori, la Siret, i junttate din satul Purcelesti i cu mori la Siret si pe satului, care se numeste la Piscu 1), care ti este schimb pentru satul jumtate din satul Stolniceni pe Siret, partea de sus, care ii este schirnb pentru satul Boldesti, cu Calapod hnsar, i jumtate de sat din Bratiesti, care este in tinutul Suceava, i satul Dubovatul pe Prut, in tinutul Cernauti si satul Bimacenii pe Jejia i cu mori la Jejia, i jumtate din satul Priscanii pe Mileatin i cu mori, care este In tinutul Harlu, i jumatate din satul Tpliseni pe Jejia, In tinutul Dorohoi, si satul Rnghilestii sub Cernohal, i satul Bontestii pe Ciulucul Mare si cu iaz si jumtate din satul Blaudesti, partca de jos pe Jejia, care este In tinutul Lavi, i satul Cotova pe Cinari, cu iazuri i Cu mori, i satul Visoca, deasemenea la obarsia Cinarului, si sat ul Crivcenii, care este in tinutul Soroca, i jumtate din satul Cozestii in tinutul Orhei i satul Vsiianii pe Botna cu iazuri 1 cu moara, i satul Prajestii in tinutul Lpusna i satul Razboianii, pe Paraul Alb, si a sasea parte din satul Romfinesti, care este in tinutul Neamt.

De aceia, toate aceste mai sus serse sate si ocine s fie si dela domnia mea credinciosului nostru boier mai sus zis, Nicoara Prajescul fost vistier, danie i intoarcere si uric si mina, cu tot venitul, lui si copiilor lui i nepotilor strnepoWor i rstranepotilor i intregului lui neam, care i se va alege cal mai apropiat, neclintit lui niciodat, in veci. lar hotarul acestor sate mai sus scrise s fie toate prtile, dupa vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac. lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului noi, Io Radul Mama voevod, i credinta preaiubitului si din inim fiu al domniei
mele, Alexandru voevod, si credinta boierilor nostri: credinta panului Durnitru

Goia mare vornic de tara de jos, credir4a panului Nicoar mare vornic de tara de sus, credinta panului Iacomii i lonasco parcalabi de Hotin, credinta panului Gheorghie i Cioplan parcalabi de Neamt, credinta panuIui LupuI
I)
P is c u

apt in orig.

www.dacoromanica.ro
135

Dragot si Duca pfirelabi de Roman, credinIa panului Mihul batman si pfirWeb de Suceava, credinIa panului Bernat postelnic, credinta panu/ui Vasilie 1) ceasnic, credinTa panului Gheorghie stolnic, credinIa sptar, credinla panului Dumitrachi vistier, credinia panului Mihail Furtun comis si credinta tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mici. Iar dup viala s'i domnia noastr, cine va fi domn dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau iarsi pe ori cine va alege dumnezeu s fie domn al TArii noastre, Moldova, acela sa nu-i clinteasc intrirea noastr, ci s-i dea si s-i intreasc, pentruc ii este dreapt ocin si cumprtur pedreptele si propriile sale averi. lar pentru mai mare putere si intrire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier pan Ionasco Ghianghea marelogort s scrie si s atArne pecetea noastr, de accast adevrat carte a noastr.

A scris Nebojatco, la Iasi, in anul 7125 <1617> luna Aprile 8 zile. Io Radul voevod <m.p.> Ghianghea logoft a iscalit <m.p.> <Pe verso rom. sec. XVII: >A Prjscului cu Sturdzstii, pe multe mosiei

sh s stie: Bfisenii la Lpusna si Duhni la Cern4.


Acad. R.P.R., Peceti, nr. 291. Orig. slav, perg., pecete atfirnat5.

176
1617. <712<5> Aprilie 8, Iai.

t Din mila lui dumnezeu, noi lo Radul Mihnea voevod, domn al, lri Moldovei. Facem cunoscut cu aceastd carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c am dat si am intrit Aftimiei, fiica lui Miron clucer, nepoata lui Gligorie postelnic, dreptele ei ocini, din ispisocuf de danie si miluire ce a avut dela Eremia voevod si din uricul de intriredela Costantin voevod, un sat anume Vercestii si cu vad de moar pe Cracu si alt seliste anume Murgucestii, ce este lfing Vercesti, in Iinutul Neam/r caxe aceste mai sus serse sate au fost drepte domnesti, asculttoare de ocolui tfirgului Piatra. Deci, and a miluit Eremia voevod pe copiii mai sus scrisului Gligorie postelnic cu aceste sate, el i-a dat sase cai. Pentru aceea s fie si dela domni a mea acest mai sus scris sat, Vercestii si cu mori pe Cracki s'i aceast selistMurgucestii, laugh' Vercesti, mai sus scrisei Efimia, fiica lui Miron clucer, nepoata lui Gligorie postelnic, uric si mina s'i intrire cu tot venitul, ei i,
1) loc alb In orig.

www.dacoromanica.ro
136

copiilor ei i nepotilor i strnepotilor qi rstrnepatilor i intregului neam ei, care i se va alege eel mai deaproape, neclintit niciodat in veci.

lar hotaru/ acestui mai sus scris sat Vercqti pe Cracu i cu mori la i se14tea Murguce0i 141.10 Verceqti, s fie din toate prtile dup vechile sale hotare, pe unde au folosit din veac. lar la aceasta este credinta do.mniei noastre, a mai sus scrisurui, noi
Cracau

Radul Mihnea voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Alexandra voevod i credinta boierilor nowi: credinta panului Dumitru Goia mare vornie de lara de jos, credinta panului Nicoar mare vornic de Ora de sus, credinta panului Ghiorghie i Ciolpan prdilabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i pralab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta pahului Vasilie spdtar, credinta panului... 1) ceanic, credinta panului Ghior-

ghie stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credinta panului Mihail Furtunfi comis i credinta tuturor boierilor noWi moldoveni, mari i mici. lar dup viata domnia noastr, cine va fi domn, dintre copiii notri
sau din neamul nostru sau iar4i pe ori cine 11 va a/ege dumnezeu s fie domn al tfirii noastre, Moldova, acela s nu le clinteascA intrirea noastr, ci s ledea i s le intrease, pentru eh' le sunt drepte ocine i vislujenie. Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionaco Ghianghea mare logoft, s serie i s atrne pecetea noastr de aceast adevrat carte a noastr. A scris Gligorcea in Ia0, in anul 712 <5> 2) luna Aprilie 8 zile. "lo Radul voevod <m.p.> <Pe indoituri:> Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.>
Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond Spiridonie, sub data. Orig. slay, perg., pecete atirnata, stricata. Datat dup divan.

177
1617 (7125) Aprilie 8.

t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod Mihnea, domn al Ora Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, c acest adevArat boier credincios al nostru Parvana mare arma a slujit drept i credincios mai inainte domnilor sfntrposati dinainte, iar astzi ne sluj-qte nou drept i credincios. Deci noi vfiznd
loc alb In orig. 2) Cifra unittilor intrerupti de snur.

www.dacoromanica.ro
.137

elujba lui dreapta si credincioasa, 1-am miluit cu deosebita noastra mila i-am dat i 1-am miluit dela noi in /ara noastra, in 111oldova, cu o scliste, .anume Marisenii pe Barlad i cu loc de moara la Barlad, care aceasta scliste fost a noastra, dreapta domneasca, ascultatoare de ocolul targului Vaslui si nu ne-a fost noua de nicio treali, pentruca sta pustie, Inca din zilele lui Petru voevod. 8i am dat-o si i-am miluit-o pentru slujba lui dreapta i credincioasa; al doilea ca ne-a dat noua i doi cai buni, care acesti cai i-am dat pentru trebuino Tarii.
De aceea sa fie si dela domnia mea aceasta seliste mai sus scrisa Meriseni si cu loc de moara la Barbad boierului nostru mai sus spus, Parvana mare armas, danie i mildire i intarire si uric 0 mina i cu tot venitul, lui i copiilor lui

nepoiilor si strnepo/ilor si rastranepo/ilor i intregului su neam, cine se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodata. Tar hotarul acestei selisti mai sus serse anume Mariseni i cu loe de moara

la Barlad a fie din toate par/He pe vechile ei hotare pe unde au folosit


din veac.

Iar la aceasta este credin/a domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io
Radul Mihnea i credino preaiubitului fiu al domniei mele, Alixandru voevod credin/a boierilor nostri. 7125 <1617> April<ie> 8 zile 1).

Boiarii anume: Ionasco logofet, Dumitru Goe vornic, Necoara vornic, Iacomie f i lonasco parcalabi de Hotin, Gheorghie parcalabul Ciolpa -de Neamlu, Lupul Dragota f i Duca parcalabi de Roman, Mihul hat<man>, Bernat postelnic, Vasilie spatar, Gherghie stolnic, Dumitrache vistiiar, FurWWI comis. Arh. St. Buc., Condica Asachi, rns. 628, f. 681-681 y.
Copie slavi.

178
1617 (7125) Aprilie 12, Iai.

Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod Mihnea, domn al Tarii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se ea' am dat si am intarit slugii noastre credincioase, loan Vitolt al doilea logorat, ocina i cumparatura lui dreapta, din de cumparatur pe care 1-a avut dela Costantin voevod, niste parii de ocinfi din satul Gligoreti, din partea de sus 0 cu vad de moara la garla Putnei, care
1) de ad romIneste In copie.

www.dacoromanica.ro
138

iii este cumprtura dela Toma, fiul Radei, nepotul lui Toma Nistor staroste, toata partea mamei lui, Rada, si partea matusii lui, Maria, ce se va alege,

iarasi a treia parte din alt vad de moae care este in acelasi hotar, mai sus de acela. Care doua parti din acest vad sunt cumparatura dela Hulpas, iar lui VitoIt logoft i este cumparatura pentru o sut de talen i de argint, din cliresul ce a avut-o deja... 1) voevod pentru... 1). Pentru aceasta, aceast parte de ocin mai sus scris din satul Grigoresti acest vad de moar la garla Putnei i aceast a treia parte din celalalt vad, s fie si dela noi slugii noastre credincioase mai sus scrise, Vitolt al doilea logoft, uric si ocin i intarire cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor si strnepotilor i rstrnepotilor i intregului su neam, cine i se va alege cel mai de aproape neclintit niciodata in veci. lar hotarul acestor parti de ocina mai sus scrise din satul Grigoresti cu vad de moara la garla Putnei si a acelei a treia prti din cellalt vad s fie pe parti pe unde s'a ales, iar dinspre celelalte prti sa fie din toate partile pe vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac. lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Radul voevod Mihnea i credinta preaiubitului si din inima fiu al domniei tele, A/exandru voevod i credinta boierilor nostri: credinta panului Durnitru Goia mare vornic al tarii de jos, credirrta panului Nicoara mare vornic al Vrii de sus, credinta panului Iacomie i Ionasco parcalabi de Hotin, credinta panului Gheorghie i Ciolpan parcalabi de Neamt, credinta panului Lupul Dragota si Duca parcalabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i Oralab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credirrta panului Vasilie ceasnic, credinta panului Ghiorghie stolnic sptar, credinta panului credinta panului Dumitrache vistier, credinta panului Furtuna comis i eredina tuturor boierilor nostri moldoveni, mari lar dupa viata i domnia noastr, cine va fi domn <din> 2) copiii nostri
sau din neamul nostru sau iarasi pe oricine 11 va alege dumnezeu sa fie domn al %aril noastre, Moldova, acela sa nu-i clinteasca intrirea noastra, ci sa-i dea si sfi-i intareasca, pentruc ii este mina dreapt i cumparatura, pe averile lui drepte i proprii.

lar spre mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier Ghianghea mare logorat s scrie i sa atarne pecetea noastr de aceasta adevarat carte a
noas tra.

A scris Nebojatco in Iasi, in anul 7125 <1617> Aprilie 12 zile. Io Radul voevod <m.p.> Ghianghea logofat a iscalit <m.p.>
loe alb in orig. luc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
139

<Pe verso, contemporan:> t Lui Vitold logott, pentru o parte de ociti& din satul Grigoreti i cu vad de mori la raul Putna.
Arb. St. Buc., M-rea Rachitoasa, V11/8. Orig. slay, perg., peeete ataruatil, pierduta. Cu Irei traducen i romineti, una din 1794 i doua, din 1908 i 1911. 0 alta tradrem. in nis. 572, f. 92.

179

1617 (7125) Aprilie 14, Iai.

Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod Mihnea, domn a toaf& -vara Mold ovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor careo vor vedea sau o vor auzi citindu- se ca am dat i am intdrit credinciosului
nostru Rusul mare stolnic i cneaghinei lui, Antemia, dreapta lor ocinfi <din> 1)

ispisocul de eump4r5tur pe care 1-au avut dela Eremia voevod, din a treia parte, a patra parte, din satul Cpenegi 2) pe Itchil i cu Ice de moat& 0 cu leas i cu prisac i cu grdini, care sunt In Tinutul la vtci i cu vie Orhei, ceeace le este de cumprtura dela Vascan, fiul Maricai, nepotul lui Capeneag vtaf, pentru trei sute zloti ttrqti, din uricul pe care 1-au avut dela Petru voevod ce! Batran. tntru aceia, deasemeni dam 0 Intrim mai sus scri0lor, Rusul marestolnic <0> 1) cneghinei lui, Antimia, parte de ocin din satul Boxqti pe Itchil i cu loc de moar pe Itchil, din ispisocul de cumpar'tura pe care 1-an

avut dela Eremia voevod, care le este cumpartura dela Antimia Vscaneasar nepoata lui Boce, toat partea ei, ce se va alege pentru cincizeci taleri argint, din uricul pe care 1-a avut dela ... 3) voevod. deasemeni dam 0 intrim lui Rusul mare stolnic i cneghinei lui, Antimiar ocina lor dreapt i cumpratur, din a patra parte, jumtate, din acel sat Boxeti pe Itchil cu loe de moar pe Itchil, care le este cumparatura dela Toader Heia 0 dela fratele lui, Da ... 1) fiii lui Ion Cioache, nepoii Vasilair pentru cincizeci talen i gata din acelea0 direse mai sus serse. intru aceia, deasemeni dam 0 intarim mai sus scrisului Rusul stolnit cneghinei lui, Antimia, dreapta lor ocina i cumpartur, jumtate dintr'un

loe din pustie pe Itchil din valea de mijloc lunctqoara In sus pe Itchil de aceast parte pan la paduricea unde sunt ulmi, la hotarul Vetr... 1) care
1) loc rupt In orig. 9 loc 3) loo alb in orig.

www.dacoromanica.ro
140

le este cumparatura dela Nastea, fiica lui Albul, nepoata lu Nechta pentru o sut i douazeci zloti tataresti, din ispisocul de cumparatura pe care l-a avut tatal ei Albul i unchiul ei Nechita dela Alexandru voevod; si acel ispisoc de .cumparatura dela Alexandru voevod inca l-a dat in mina lui Rusul
stolnic.

De aceea, toate aceste 'Atli de cilia mai sus serse sa fie si dela noi mai
-sus zisului nostru Rusul mare stolnic i cneghinei lui, Antimia, uric si <ocina>1) inta rire cu tot venitul, lor si copiilor lor si nepotilor si stranepotilor

rastranepotilor si intregului lor neam, care li se va alege cel mai aproape,


neclintit .niciodata, in veci. lar hotarul acestor !Atli de ()cilia mai sus serse sa fie din tot locul, care le este de folosinta, cum se cuvine, pe parti, iar din alte parti sa fie din

toate partite dupa hotarele vechi, pe unde au folosit din veac. lar la aceasta este credinta <domniei> noastre, a mai sus scrisului, noi lo Radul voevod Mihnea i credinta boierilor nostri, <credinta>1) panului Go<i>1) mare vornic al tarii de jos, .credinta panului Nicoara mare vornic al Vrii de sus, credinta <panului>.2) lacomi si a panului Ionasco parcalabi
Hotin, credinta panului Gheorghie si a panului Ciolpan parcalabi de Neamb .credinta panului Lupul Dragota si a panului Duca pircalabi de Roman, creilinta 'panului Mihul hatman i pircalab de Suceava, credinta <panului
B>1)ernut mare postelnic, credirqa panului Vasilie mare spatar, credinta panului Furtuna mare ceasnic, credinta panului Dumitrachi mare vistier, credinta panului Simion Gheuca mare comis i credinta tuturor ,<boierilor>1) nostri moldoveni mari i mici. lar dupa viata i domnia noastra, cine ... 1) nostri sau din neamul nostru -salt iar pe oricine 11 va alege dumnezeu sa fie domn al Ora noastre Moldova, acela sa nu <clinteasc> 1) intarirea noastra ci sa le <dea si> 1) s le intareasca

1) pentruca le este mina dreapta i cumparatura pe dreptii i proprii lor bani. lar pentru mai mare putere i Intarire tuturor <celor> 1) mai sus serse, am poruncit credinciosului i cinstitului <nostru>1) pan Ghianghea mare

logofat sa serie i sa atirne pecetea noastra de aceasta adevarata carte a


noastra. A scris Arsenie Nebojatco la Iasi, in anal 7125 <1617> luna Aprilie 14. Io Radul voevod <m.p.> Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Acad. R.P.R., Peceti 415. Orig. slav, perg., pecete a tarnatA. La 12 si 15 August 1617 figureazA in statul domnesc ca mare stolnic, Gheorghe.

I) loo rupt In orig. 2) omis In orig.

www.dacoromanica.ro
141

180
1617 (7125) Aprilie 14, Iai

t Io Radul voevod, din miIa lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. rag; a venit inaintea noastr 0 Inaintea boierilor notri sluga noastr, Gavrii stolnic, de bun voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a rcut schimbcu sluga noastr, Nebojatco uricar 0 a dat el schimb lui Nebojatco dreapta sa ocin, trei pili intregi din satul Gaureni dela Turia 0 cu iazuri 0 dintea patra parte, iar0 nite prticele 0 cu hotarul pfin la Jijia Veche, care este tri Iinutul la0 <0> care i-a fost schimb cu Anastasie mitropolit de Suceava, pentru satul BuninIi din Iinutul Suceava, iar lui Anastasie mitropolit iar0.
i-au fost schimb cu Coste Bcioc ceanic, pentru jumtate din satul Marcov4 1)

din tinutul Hotin. lar Nebojatco uricar i-a dat, schimb pentru schimb, ocina 0 dedina sa, satul Tolocicanii pe Prut 0 cu poieni 0 cu pAdure 0 Cu WO pe esul Prutului, care este In Iinutul Ia0, din uricul de tntrire pe care 1-a avut dela Eremia voevod.

Deci noi vznd tocmeala intre ei 0 schimbul lor de buna voie 0 cu in/elegere 0 noi deasemenea 0 dela noi am dat 0 am intrit slugii noastre,. Nebojatco uricar, aceste trei prti intregi din satul Gureni 0 iar n4te prti-

cele dinteaceast a patra parte, ce se vor alege 0 cu iazuri 0 cu hotarut


Ora la Jijia Veche, ca s-i fie i dela noi uric 0 ocine cu tot venitul. *i altul s nu se amestece. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Aprilie 14. Insu0 domnul a poruncit. Marele logoffit a invlat. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.>
Gligorcea <a scris>.

Acad. R.P.R., XLI/61 ab.


Orig. slay, 'Artie, pecete aplicaa.

Cu o trad. rom. din sec. XVII.

181

1617 (7125) Aprilie 14, Iai


t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al reirii. Moldovei. Precum

au venit innaintea noastra 0 innainte boiarilor notri sluga noastr, Paml


fost mare vAtah cu un zapis de mrturie 0 de cumparatur dela oameni buni,
1)

In suretul dela XLI/61 b Marcoveni *.

www.dacoromanica.ro
142

slugi domniei mle, anume Gheorghie Horje lost paharnic fi dela Stavar lost mare vtitah fi Ancidronic sptarel din Tesni fi Vicol paharnicel dela Hlipcni fi Pafsosul din Vitolti fi dela alti oameni buni marturii, cum au venit innaintea noastra Grigorie Brahaf den Gufatai, den /inutul Falciiului, de a lui buna voe, de nime silitu nici asupritu, au viindutu a sa ocina, o vie ce au fostu fcut-o insuf el intru a sa ocina, In satu In Gufatai fi cu loe de /elin pe de amndoao partil<e>. Acea vie au hotarat-o el Insuf cu stalpi de piiatra In toate par01<e> pe unde au vandutu el. Aceaia au vandut-o slugii noastre, ce s'au scris mai sus, Petrului lost marevt<ah>, pentru o suta faptezaci de taler<i>. Si au platit el acei bani ce sant scrif<i> mai sus, deplin Innaint<e> lor, 170 ta<le>r<i>. Pentru aceaia fi domniia mea, dac am vazut acelu zapis de marturie fi de cumparatura, am crezut. Afijderea fi dela noi am datu fi am Intiiritu slugii noastre, Petrului ce s'au scris mai sus, acea mai sus scris<a> vie, cum A fie lui fi dela noi intru dreapta ocin<a> fi cumparatura, cu tot vinitul. Mai mult altul sa nu s<e> amestece Innaintea cal-Pi domniei mli. Scris in lafi, in anul 7125 <1617> Apr<ilie> 14. Am scris eu pr<otopo>p Lupul, liul lui Tiireigi din lafi.
Arh. St. Buc., Al-rea SI. Sava-Iasi, XLVTI/3. Copie rom. din sec. XVIII,

182
1617 (7125) Aprilie 15, Iatii.

t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul Mihnea voevod, domn al Iarii Moldovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor, celor ce o vor

vedea sau o vor auzi citindu-se, ca au venit inaintea noastra fi inaintea tuturor boierilor noftri moldoveni mari fi mici, Antimia, cneaghina lui Lupul logofat,. ffica lui Simion Ciucul fi verii ei, Borcea fi sora lui, Marica, ffii St deasemeni Miraula, fiul Neagdi, to-ti nepotii lui Poroseci fost stolnic, fi s'au jfiluit noud cu mare pldngere fi cu mult marturie, boieri fi often; fruntaqi

dela curtea domniei mele fi megiefii lor dinprejur fi au spus ca privilegiul


de danie pe care l-a avut bunicul lor, Poroseci stolnic, dela Alexandru voevod,

pentru un vad de moara la Rut, care este mai jos de Orheiul Vechiu, unde iese Rautul din stanca, acel uric a fost Ingropat In pamnt fi a putrezit. Numai pecetea au adus-o inaintea Roasted, de fma fi au ardtat-o. Deci noi vazand aka jeluire a lor fi marturie, iar noi deasemenea fi dela noi am dat fi am Intrit mai sus scrisei Antimia, cneaghina lui Lupul logoft, fiica lui Simion Ciucul fi verilor ei Borcea fi Marica, fiii Stancai fi Mirattp,. fiul Neagai, toIi nepoIii lui Poroseci stolnic, acest vad de moara dela Rut,
www.dacoromanica.ro
143

linde iese Rutul din stancd, mai jos de Orheiul Vechiu, ca s le fie si. dela noi danie s'i Intdrire si uric cu tot venitul, lor si copiilor lor s'i nepoTilor si stranepoOlor si rstrnepoTilor si intregului lor neam, cine li se va alege cel mai de aproape, neclintit lor niciodat in vecii vecilor. Iar la aceasta este credinTa domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io
Radul Mihnea voevod si credinTa preaiubitului si din inim fiul domniei mele, Alexandru voevod si credinTa boierilor nostri: credinla panului Dumitru Gore mare vornic de Tara de jos, credinta panului Nicoard mare vornic de Tara de sus, credinla panului Iacomi si Ionasco pfirclabi de Hotin, credinla panului Ghiorghie si Ciolpan pArcalabi de NeamT, credinta panului Lupul Dragot si Duca pralabi de Roman, credinTa panului Mihul batman si pArcalab de Suceava, credinTa panului Bernat postelnic, credinTa panului Vasilie sptar, credinTa panului Mihail Furtund ceasnic, credino panului Ghiorghie stolnic, credinTa panului Dumitrachi vistier, credinTa panului Simion Gheuca comis

si credinTa tuturor boierilor nostri moldoveni, mari si mid. lar dup viaTa si domnia noastr, cine va fi domn, dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau iardsi pe ori cine il va alege dumnezeu sd fie domn al Trii noastre, Moldova, acela s nu le clinteasch intrirea noastr, ci s le dea si sd le intreasc, pentruc le este dreapt vislujenie. i pentru mai mare putere si intrire a tuturor celor mai sus serse, am por uncit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Ghianghea mare logoft sd scrie si sd atArne pecetea noastr de aceast carte adevdratd a noastr. A scris Arsenie Nebojatco, In Iasi, In anul 7125 <1617> luna Aprilie 15. Io Radul voevod <m.p.> Eu Ghtanghea logofdt am isclit <m.p.>
Acad. R.P.R., Peceti nr. 279. Orig. slay, perg., pecete atarnatA, stricatii.

183

1617 (7125) Aprilie 16, Iqi.

Ispisoc dela Radul vod. Adec al nostru credincios cinstit boiarin dumnealui Ureche aarile vornic m'am milostivit domniia me cu osiibitd a noastrd mild domn<e>tiscd, am dat si am intdrit a lui dripte ocine si mosii si cumpardturi s'i danii domnesti, toate satile cdte are In Tara domnii mele si de mosie si de cumpdrturi si de danie dintr'a lui dripte drese si mrturii ci-au avut dela alTi domni niai dinainte, satul pi nume DumbrdviTa pi Moldova cu hilistiu, cu mom% in izvorul Somuzului si satul Giulestii pe Rdsca, satul Nigrilestii pe Moldova si giumdtate di sat di Drgusenii din gios, giumtate si cu loe di helestiu si cu moard pe
www.dacoromanica.ro
144

paraul satului si din giumatate de sat de R.ciuleni, g,iumatate din gios i cu Ice di moat% pe 011111 Somuzului. Si a treia parte din sat din Soimnsti iar pe Rasca i satul Stroestii care sant <mai jos> de targul Sucevii in fundul Somuzului in tinutul Sucevii satul Nidcaul pi Nistru in tinutul Cirnautului si satul Bilevinti pe Viliia cu halesteu, cu moat% ci satul Buticiul si parte lui din sat din Sincauti ci este in tinutul Hotinului i satul Voroncauti pi Nstru i satul Hulpisti i Scocul si Pipirigi pi Cobolta cu halestee, cu vad di mori in Cobolta i partea lui din sat din Dragoesti i satul Draganesti pe Soloni i satul indaresti i partea lui den sat din Ciolanisti din Prajila i &An Porcesti si din Colunisti din
Sorocai.

satul Craciunestii i partea lui din Cobacini i satul Cazanisti pi Milt partea lui din Avraminti, din Zaluceni i satul Copilini i Potlujinii lui din sat din Biluca din tinutul Orheiului i satul Manicistii pe Mc i satul Danicini pe Isnovat i partea lui din satul Chilii din Isnovat i partea lui din sat din Foltisti i satul Dragomiresti i satul Drculestii cu vad da moara In giirla Panoasii ce iase din Prut i partea lui din sat din Tabanisti din tinutul Lapusnii i satul Vladestii i Larjinii i Pacicenii i satul Urechestii la Scumpii pe Cahul in tinutul Chighiciului i partea lui din sat din Ragojini din Covurlui si satul Czmilitii cu mori in Barlad i satul Bilaestii pe Siret fi partea lui din Raflesti fi din Hulubesti pe Siret i partea lui din sat de Jereni pe Gerul satul Fundini in gura [in gura] Berheciului i cu mori ce iaste in tinutul Ticueiului i partea lui din Strezesti pi &la i partea lui din Giugastri dela Putn'a

satul Bratuestii pi Siret cu balli

i satul Latcanii pe Albae fi satul Fu

pe Albae cu moat% i partea lui din sat din Bratulisti i giumata Fedeliseni i satul Stroestii ce iaste in dal in tinutul Romanului i satul Tampestii pe Valea Alba cu moat% O parte lui din Dragomiristi din tinutul Niamtului i satul Cipilenita i satul ci sa chiam Bohalnita ce este mai sus de hotarul cu vad de moara in Bahlui ci iaste la tinutul Harlaului satul Goestii i satul Bnestii si Mihnestii i Mandrestii i Geminii i partea

lui din sat din Sarbi si din Scortesti si din Lungani si din Septi<li>cini si din

Baltati si din Glodeni si din Mohorati si din Popisti si din Piscani 0 din
Onisti O a treia parte din Ciolpani din tinutul Carligaturii i satul Posadnici pi Jijie, cu 15 Wei di villa Cotnari, cu vad di moara in Jijie i satul Prosilnicii cu halestiu cu moat% in Jijie si o siliste Saulistii pe numi Oiseni cari sintu mai gios de Prosilnici pe Jijie i satul Sche pe Prut si parte lui din sat din Bogdanisti O din satul Baltini pe Prut i Daniseni Verdeseni i satul pe Prut pi Vladnic i saliste Harestii si satul Paruceni pi Nrnova O parte lu din sat din Bodisti de supt Razina. Si a treia parte din gios di *It din Hotini5ti ce sr' chiam lirechestii pi paraul Rachitnii Noi in tinutul Iailor i parte lui din sat din Vladesti pi Idrici si din Bsisti in tinutul Rilciului 5i sand Maciucaii de Sus cu mori In
10

c. 293

www.dacoromanica.ro
14.;

Barlad, care sintu in tinutul arladului si satul Badini si Julistii si Cotmnitii cu mori in Tutova si satul Ciorestii cu cuturile lor si satul Colibani cu mori In Barlad si satul Mciucanii di gios cu mori in BAT.lad care este in tinutul Tutovii si satul Cuestii en finas, cu mori in Brlad si partea lui din sat din Bruduresti cu prisac, cu moar care este in tinutul Vasluiului. Asijder dam si iar intrim dumisale vornicului Urchi 11 flci di vii la Cotnari in Dialul Mndru si 12 flci de vii la Zlodica si 7 flci de vii in dialul domnesc ci si-au cumprat sie pe ai si drepti bani si sintu serse si In catastivul trgului dup vechiul obiceiu.

Pentru acie mai sus pomenite sati si prti de ocin si vii ca s fii si
dela domnie me dumisali lui Urche vornicul danie si intritur cu tot vinitul nirusit nici &find in vici. Si nimeni s'ci nu set' amestice. Scris la I afi, anul 7125 <1617> Aprilie 16, de Nebojatco uricar. Ghenghe mare logoft. .. 1) I-au tlmcit depe srbie.
Acad. R.P.R., DCCXXXV/28. T rad. rorn.

1E4

<1617-1622> Aprilie 16, Ia0.

f Adec eu Ion Brbantii


cest zapis al

de

Berbincni,

mrturisescu insumi

Cu

meu, cum de bun voia mea, de nime nevoit, nice indemnat, am Vndut partea mea de ocin, ce sa va aleage in satu in
Berbincni; deci o amu vndut giupnului Iordachi parcAlabul, derept un cal pretuit 56 de taler<i> si o vac Cu giuncul, ca dzeace talen, fac 66 talen. 5i la aciast tocmal au fost oameni buni si bojari din curtea I dumisale lui vod, anume Farmachi vornicul si Lupul logof<g>t si PAntelei vornicul si alti bojari s'i vo<i>nici de curte, Lucoci ctimUrapl. i mai mare credint am pus a noastre pecet<i>.
eu Gavril Zgrciu si Gligorie, fratele lui, ce avem s'i noi parte intr'acel sat.

5i eu Dragusan diiacul am scris a s stie.


In Iafi, Apr<ilie> 16. Eu Lupul log<o>f<>t am isceilit <m.p.> Eu Lucoci cfimras di diaci <m.p.>
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XLIX/17.
Orig. rom., hArtie, cinci peceti aplicate. Datat dup4 Lupu, al 3-lea logort, care se inalneste In doc. cu aceast5 functie, 1ntre 1617-1622. Vezi doc. din 1617 Aprilie 45.

1) loe alb In text.

www.dacoromanica.ro
.146

185

1617 (7125) Aprilie 20, 'mi.

t Din mila lui dumnezeu, noi Jo Radul Mihnea v3evod, domn al trii Moldovei. Iat e pe aceste adevrate slugi credincioase ale noastre, Lupul Bale fost mare sulger si pe fratii si, Gligorie fost ceasnic i Gheorghie al doilea logoffit i sora lor Fdora, fiii lui Cristea Bale fost vornic i ai cneaghinei lui, Odochia Roxanda i nepoata lor de frate Todosca; fiica lui Mtias pitar lor de sor, Costanda si Pavel, copiii Antimii, toti nepoti i strnepoti ai lui Ioans Cpotici i ai lui Ilea Musteat postelnic i ai lui Bulhac ceasnic i ai lui Moga aprod, i-am miluit, Cu deosebita noastra mil, si le-am dat i le-am intarit dela noi in tara noastr, In Moldova, dreptele lor ocine dedine pe care le-au avut din diresele lor mai sus scrise, din privilegiile pe care le-au avut dela Alexandru voevod si dela Petru voevod si dela Aron voevod si dela Eremia voevod jumdtate de sat, anume Albestii Vechi, pe Jijia, si cu vie si Cu livezi si jumtate din satul Serbnesti, partea de sus, partea dinspre Albestii Vechi, iarsi pe Jijia, In tinutul HArlului i satul Zlatrei, intre Cozancea. Si satul Ionseni iarri;i pe Jijia i Cu mori la Jijia i cu hotarul p prti ale Jijiei, ct le este hotarul peste Jijia, dinspre tinutul Dorohoi i jumatate din satul Albesti, partea de sus si Cu mori la Jijia, ce este In tinutul Dorohoi i jumatate din satul Fedesti pe Prut i Cu WO de peste i cu loc de iaz si de mom% la Camica si la Dubov si satul Cohnesti i cu ctunul

Deasemenea pe Prut, inteun hotar Cu Fedestii, care este In tinutul jumtate de sat din Ciupesti, partea de sus si cu vad de moar in Siret cu rmnice 1), care este in tinutul Suceava si a treia parte din jumritatea satului Cpoteni, sub curturi, care este in tinutul Hotin, aceste ocine care sunt ale lor deosebit de alte rude ale lor.
De aceea toate aceste mai sus serse sate si 01.0 de ocin s le fie si dela noi tuturor celor mai sus numiti, Lupul Bale fost mare sulger i fratilor lui, Gligorie fost ceasnic i Gheorghie al doilea logofat i surorii lor Fedora nepoatei lor de frate Todosca, copiii lui Mtias pitar si nepotilor lor de sor Pavel si Costanda, copiii Antimiei, ca s le fie i dela noi uric si ocin si intarire, cu tot venitul, lor i copiilor lor i nepotilor i strnepotilor si rstrnepoOlor i intregului lor neam care li se va alege cel mai apropiat, neclintit niciodat, In veci. Iar hotarul acestor sate i prti de ocin mai sus serse, s le fie din toate prirtile dup vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac.
1)

ranice in orig. .= loe de pescuit.

10*

www.dacoromanica.ro
147

lar la accasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi, lo Radul voevod Mihnea i credinta boierilor nowi: credinta panului Goea mare vornic de tara de jos, credinta panului Necoartt rnare vornic de tara de sus, credinta panului lacomi i Ionaco parcalabi de Hotin, credinta panului Gheorghie i Ciolpan pftrclabi de Roman, credinia panului Mihul hatman calab de Suceava, credinta panului Bercaci mare postelnic, credinta panului Yasilie mare sptar, credinta panului Dumitru mare ceanic, credinta panului 1) mare stolnic, credima panului Costantin Roca mare vistier, credinta panului
1) mare comis i credinta tuturor boierilor notri mari i mici.

lar, dup viata noastr, cine va fi domn, dintre copiii notri sau din neamul nostru sau iara0 pe oricine va alege dumnezeu s fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu le clinteasca dania i intrirea noastr, ci s le da i s le intreasc, pentruc le sunt drepte ocine i dedine. Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus s poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier pan 1) mare logoft, s serie si s at'arne pecetea noastr de aceast carte adevrata a noastr. A scris Tutul la Ia0, in anul 7125 <1617> Aprilie 20 zile. Io Radul voevod <m.p.>

..

Acad. R.P.R., XXXV/113. Copie slavii din 1814. Cu o trad. rota. din 1814, ibid. CXLII/145.

186 <1617 Aprilie 20-1618 Marne 20>, lai.


t Din mila lui dumnezeu, noi Jo Radul voevod, domn al %aril Moldovei.

Facem tire cu aceast carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se ca au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor
notri, maxi i mici, fiii Initrticoaei i au prit de mai multe ori pe sluga noastr

Bscanul vornic inaintea tuturor domnilor dinainte, pentru jumAtatea de sus a satului Bo tqti.
Care aceast jumtate de sus a satului i s'a cazut lui s o cumpere in doua

randuri: data a dat o Rita de ughi fiicei lui Costild, alta sut de ughi i-a dat-o lui Toader stolnic pentruc fusese luat de Eremia Moghil voevod
pentru hiclenie, cnd a venit Costiul cu Rzvan voevod asupra Vrii noastre,

iar a treia Rita de ughi i-a cheltuit el pentru o biserica care era pustie de multi ani i pentru aka' cheltuial ce a fcut pentru dou iazuri 0 case 0 mori i stupi i clopotnit i alt mult cheltuial. Si li s'a dat zi pan in
1)

lips* mentiunea copistului din 1814.

www.dacoromanica.ro
148

dou sptmni, dup obiceiul trii, dela 29 zile ale lunii April, pan in cloud

saptmni, dar cnd a fost la zi, ei ins n'au mai intors nimic. Iar mai inainte de aceast zi mai sus scris, ei i mai luaser de cloud ori zi: alt dat pentru trei sAptmni, iar a patra oar pentru patru sptmni si tot n'au intors nimic. De aceea fiii Ptrscoaei au rmas de patru ori pentruc n'au intors nimic.
Iar Bseanul s'a sculat si si-a pus ferae 12 zloti. De aceea, de acum inainte s nu aib a se IAA mai mult <nici> s dobndease pentru aceast pr, niciodat in vecii vecilor. deasemenea Ii dm i Intdrim i cneaghinei <lui> 1) Varvara <fiica lui>1)

Petru Hohulea, nepotii lui Dumitru Hohulea vornic, dreapta lor ocin dedina 1) din privilegiul <pe care l-a avut bunicul lor> 1) Dumitru Hohulea
vornic dela Ilias voevod, satul 5ofrAnqti pe 5acovt si cu mori pe <5acovt> 1) care le este eurnprtur dela Andreica care a fost urednic de Bdeuti, pentru

sapte sute de zloti ttrdsti, ca fie i cu> 1) tot <lui venitul. deasemenea i-am dat si i-am intrit slugii noastre lui Bseanul vornie dreapta lui ocin pe care a cumprat-o dela Ghiorghie, fiul lui Ionasco,
nepotul lui Saya, a pa tra parte din satul Tibnesti pe *acov% i loe de moarit la .5acovat pentru cincizeci de talen i numrati ea s-i fie lui dreapt
ocin.

deasemenea i-ani dat si i-am intdrit a pa tra parte din Rdzina pe Nistru, pe care si-a cumprat-o dela Candachia, fiica Algdhlinei, nepoata lui Petru Huhulea, pentru douAzeci i cinci de talen, ea s-i fie lui dreapt
ocin.

deasemenea i-am dat i i-am intrit a patra parte din Stoilesti pe Rebricea pe care a cumprat-o dela Ptraseo si dela fratele lui, Ion, fiii lui Lazor Cercel pentru dougzeci i cinci de galbeni unguresti, ea s-i fie lui dreapt ocin. deasemenea i-am dat i i-am intrit jumAtate din a treia parte din jumtatea satului dela Stavnic, anume Cfciunestii pe care si-a cumprat-o dela Precop, fiul popii Gavril, pentru douzeci talen i numrati, ea sa-i fie lui

cu tot venitul.
5i deasemenea i-am dat i i-am intdrit lui din jumatatea satului Crciunesti care este mai sus de prul Goliei a treia parte din jumtate pe care a cumpfirat-o dela Arsenic, fiul Mlinei, nepotul Anei si dela nepotii lui Roman si dela fratii lui, Anton si Platon, fiii lui Neagul, nepotii Sorei si dela unchiul Ion BAlas, fiul Sorei, pentru douzeci de talen i numarati. deasemenea i-am dat i i-am intdrit jumatate din a treia parte din jumtatea satului Crciunesti pe care el si-a cumprirat-o dela Simion, fiul lui Dumitru, fiul popei Ouatu si dela nepotul lui, Ignat i dela fratele
1) rupt.

www.dacoromanica.ro
149

lui, Ion, fiii Olenei pentru cinsprezece talen i numdraIi ca sg-i fie lui cu tot
venitul.

Si deasemenea i-am dat si i-am intrit dou prli din jumtatea dinspre rsrit a satului Tulova, care se numeste Glodeni, par* Nastei si ale surorii
ei, Tacosa, pe care s'i le-a cumprat dela Gherman si dela fratele lui, Andronic, fiii Tacosei si dela nepotii lor, Condrea Lbusco si fratele lui Ionasco, dala Sora, fiica lui Clce s'IL dela fratele lui, Ion, nepotii Nastei, pentru treizeci si cinci de talen i numrati, din privilegiul de impartire pe care l-a avut

Nastea si sora ei Tacosa dela Petru voevod cel Btrn, ca s-i fie lui cu tot
venitul.

Si deasemenea i-am dat si i-am intrit lui jumtate din a patra parte din jumtatea dinspre apus, din acelasi sat mai sus scris, pe care si l-a cumprat... 1) pentru treizeci de galbeni unguresti ca sa-i fie lui cu tot
venitul.

Si deasemeni li &Am si ii Intrim lui a patra parte din satul Scnteie pe care si l-a cumprat dela Toader Scnteie si dela fratele lui, Mihil s'i dela sora ei, Drgbina, copiii lui Scnteia, nepoIii lui Trifan pentru douzeci si sase de galbeni unguresti, ca s-i fie lui cu tot venitul. Si deasemenea i-am dat si i-am intrit jumtate din a patra parte din jumatatea satului Tulova, care se numeste Glodenii, dinspre apus, pe care si-a cumprat-o dela Vasilca, fiica Nastasiei si nepoata lui Ionasco Fgras pentru doisprezeee talen i numrali, ca s-i fie lui cu tot venitul. Si deasemenea i-am dat si i-am intrit trei prti din a patra parte s'i a treia parte din a cincea parte care ii este cumprtur din jumtatea de jos a satului Botesti, pe care si-a cumparat-o dela Miron, <fiul lui> ' ) Nebojatco, nepotul lui Ilea Botescul si dela Costea si dela fratele lui Mihul, fiii lui Vasilie, nepoIi deasemenea ai lui Ilea Botescu pentru o sut de galbeni unguresti din privilegiul de imprteal <pe care l-au avut> 2) dela Petru voevod cel Btrn, ca s-i fie lui cu tot venitul. Si deasemenea i-am dat si i-am Intdrit o parte s'i jumtate, din a patra parte a satului BoIesti insd aceast parte din trei prii o parte si jumAtate ... 2) dela Ionasco si dela fratele lui, Gavril si dela surorile lor, Sofronia si Buna si Cristina si Vasilie si Patrasco, fiii lui Oan, nepotii lui Ilea Bo/eEcul pentru cincizeci de galbeni unguresti, din aceste privilegii, ca s-i fie lui cu tot
venitul.

Si deasemenea i-am dat s'i i-am intrit lui jumtate din jumtatea de sus a satului Vulturesti, partea Sorei, fiica lui Copceanul, nepoata lui Gana, partea ei, cat se va alege, pe care si-a cumpdrat-o dela ea cu optzeci de galbeni unguresti, ca s-i fie lui cu tot venitul.
loe alb in text.
rupt.

www.dacoromanica.ro
150

Si deasemenea i-am dat vi i-ain Inthrit a patra parte dinteo selivte, Nicorina pe Rebricea Mich care se numevte acum Hilimonevtii vi din alte phrti care-i sunt ei cumphrhtura deosebit de alte rude pe care vi-au cumprat dela Tudora Varticoaia, nepoata Cristinei, fiicele Siminei, pentru trei sute de z14:4i ththrvti, ca s-i fie lui cu tot venitul.
Si deasemenea i-am dat vi i-am intrit douhsprezece ogoare din toate tarinile 1) din a treia parte 13artea de jos a satului Miclhuveni, care se numevte acum Graurii, pe care vi le-a cumphrat dela Solomia, fiica lui Ion Graur pentru douhzeci de galbeni ungurevti ca s-i fie lui cu tot venitul. S'i deasemenea i-am dat vi i-am intrit lui un loe de moar pe ahrlad la Oda de sus la acel zhgaz din satul Dobroslavevti, pe care vi l-a cumprat dela Mhrica, dela surorile ei, Ana vi Costanda, fiii lui Otel, care i-au dat de bunh voia lor din privilegiul de cumprkuril vi de imphrteal vi de cumphrturh 2) pe care l-au avut dela Petru voevod vi dela Bogdan voevod.
Toate acestea mai sus scrise sh-i fie lui uric vi ocind cu tot venitul vi copiilor

iui v'i nepotilor vi striinepotilor vi la tot neamul lui, care i se va alege cel mai de aproape, neclintit lui niciodat in veci. Iar hotarul acestor piirt,i de ocine mai sus serse, s le fie hotarele precum Je scriern mai sus. Iar la aceasta este credinta domniei mele, Io Radul voevod vi crediMa

preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod vi credinta boierilor novtri: credinta panului Dumitru Goia mare vornic de Tara de jos, credinta
panului Nicoar mare vornic de tara de sus, credinta panului Nicula vi a panului

Costantin Roca pArchlabi de Hotin, credima panului Ghiorghie vi a panului Costea Bhcioc parchlabi de Neamt, credinta panului ...3) vi Duca pArcalabi de Roman, credinta panului Mihul hatman vi parchlab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta panului Vasilie sphtar, credinta panului Mihail Furtuna ceavnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credinta panului Ghiorghi stolnic, credinta panului Simion Gheuca comis vi credinta tuturor
boierilor novtri moldoveni, mari v"i mici.

Iar duph viata vi domnia noastrh, cine va fi domn, din copiii novtri sau din neamul nostru sau iarvi pe cine 11 va alege dumnezeu s fie domn al thrii noastre, Moldova, acela sh nu-i clinteasc inthrirea noastrd, ci s-i dea vi sh-i

inthreasch pentru ch-i sunt drepte ocine vi cumprAturi pe banii shi drepti
vi proprii.

lar pentru mai mare putere <vi inthrire> 4) a tuturor celor mai sus spuse, am poruncit credinciosului vi cinstitului nostru boier pan Ionavco Ghiangbia
tarine, In textul slay ; avt In text. loe alb In orig. loe rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
151

mare logofat, sa scrie i sa atrne pecetea noastra de < aceasta adevarata> carte a noastra. A scris Dumitru la Iasi <in anul>1) 712 .. .1) <luna> 1) 20 zile.
Acad. lt.P.R., PeceIi, 211. Orig. slay, perg., pecete atarnatii. 0 trad. veche cu greseli i lipsuri, ibid. Ultima cifra a datei actului nu se citestc. Datat dupa divan.

187
<1617

1619 ; 1623-1625> Aprilie 22.

Suret dipi ispisocul dela Radu voivodu. Adica au vinit innainte noastr i innainte tuturor boerilor nostri Toadar Corbaci i femeia lui Salomia din Necoresti din Jos si ne-au aratat un zapes di marturie dala Ghervasae soltuzul din targu din Tecuci si dela 12 prgari asa scriindu inteacel zapes, precum ocina i mosie ce au avut mosul lui Bilie, nepotul lui Sandru si a Soritii din sat din Tomesti si din Hantesti si din Vlamnic si din Scutasi dela Barladu ce sntu la tinutul Tecuciului, cati au fost prtale lu inteaceli sate, toati le-au pus zalog la Trial-tile lui Vartic ce-au fost vornie,

pentru o nevoe care 0-au pla tit Bilie capu pentru 200 di sloti, Inca in lui Petru voivodu. Si de atunci dela giudecata au fost inpresurate aceli parti di ocina a
<lui> Bilie la ficiori<i> lui Vartic vornicului, iar apoi la giudecata au raspunsu Toader Corbaci. i Salomie, nepot Bilie au platit aceli 200 de sloti in manile lui Ursului, nepotul lui Vartic vornicului, de innainte soltuzului si a 12 pargari din Tecuei i innainte a multi oameni buni. Deci, domnia me, daca am vazut acel zapes de marturie dela acei de sus

scris<i>, domnia me am crezut si dela noi asisderili am dat si am intarit lui Toadar i fimei sali Salomie pe aceli de sus scrise parti de ocina din sat din Tomesti, din sat din Hantasti si din sat din Vlamnic si din Scutasi si din Carbunesti, ca sa fii lui dreapta ocin i mosie cu tot venitul nerusiit niciodata in veci pisti carte domnii meli.
Singur domnul au poruncit 7218 2) <1710> Aprili<e> 22. Dela ispravnicii Tecuciului.

Posladuindu-s copiia aciasta de pe cea adivarat copii ci esti scoasa di


') loe rupt in orig. 9 Data este gresita In copie ; documentul nu poate fi deck din domniile lui Radu

111ibnea voevod.

www.dacoromanica.ro
152

pi ispisocul srbscu, carili fiind intocmai s'au incredintat i de ate& noi.


<1>817 Ghenar<ie> 12.

Dimitrie pabarnic.
Arh. St. Buc., M-rea RAchitoasa, VIII/1. copie rom.

188
1617 (7125) Aprilie 30.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Scriern domnia mea slugii noastre urednicului din targul Piatra. Cum vei vedea aceast carte a domniei mele, voi s4 lsaIi In pace, s nu opriii ce este venitul morii din Darmnesti i nici sa nu opriIi oamenii s macine la moara sfintei
mnstiri Pngrai, pentruc le este danie dela alti domni de mai inainte. Aceasta scriem si mai mult jalb s nu vie la domnia mea. Altfel s nu
faceti.

La Iasi, in anul 7125 <1617> Aprilie 30. t Insusi domnul a spus. t Marele logofdt a invIat. f Nuor <a scris>.
Aril. St. Buc., M-rea Pngrai, 111/18. Orig. slay, hartie, pecete aplican. Cu o trad. rom. din 1909.

189
1617 (7125) Agrilie 30, Iai.

t Io Radul voepod, din mila lui dumnezeu, domn al fdrii Moldopei. Scriem domnia mea tuturor slugilor noastre deibilarilor ci vor merge cu slujbele domnii
mele prin trgul Piatra i in ocol. Dm[m]u-v stire a ni s'au jeluit rugtorii nostri clugrii dela sfnta mnstire dela Pangra0, pre voi, dzicand a au doao sate in /inutul Neamtului, &fit:Mull dela Ptru vod, iar voi le invluiIi vecinii si-i trage/i cu 1) ocolul i smtu scris<i> la tinut si pltescu dabila dornnii mle cu /inutul. Dirept acia, deaca vedea cartea domnii mle, iar voi s ave/i a-i lsa foarte In pace, s nu-i nvluii. intru nemie cu ocolul, ce s-i s plateasa i s hie cu
1) in orig.
al i

in loc de Cu.

www.dacoromanica.ro
153

Aceasta scriem fi ntai multa alba set nu vind la domnia mea. Altfel sd nu facqi. La lafi, En anul 7125 <1617> Ap<rilie> 30. Domnul a zis.
Arh. St. Buc., M-rea Pangiirati, 111/19. Orig. rom., !Artie, pecete aplicatil.

199

1617 (7125) Mai 2, Ia0.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn. al %Aril Moldovei. Iat

a venit, inaintea noastr 0 inaintea boerilor notri, sluga noastr, Gavril fost stolnic, nesilit de nimeni nici asuprit, ci de bun voia sa 0 a dat o falce de vie, ce a avut-o de cumpratur, in targul Ia0, unde se numqte Tanga. Acea vie a dat-o sfintei mnstiri, unde este hramul sfntul Saya, in trgul Ia0, pentru sufletul lui 0 pentru sufletele printilor lui. Deci, de acum inainte, s fie acea vie danie i miluire sfintei nanstiri, neclintit, niciodat, in veci. Altul s nu se amestece inaintea acestei c`nrIi a domniei mele. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Mai 2. t Insu0 domnul a zis. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.>

Haraga <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iasi, XLII/4. Orig. slay, hfirtie, pecete aplicat, stricatil. Cu o trad. rom. din 1794.

191

1617 (7125) Mai 3, Iai.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Trii Moldovei. Iat au venit, inaintea noastr 0 inaintea boerilor nowi, sluga noastrd, Mlai 0 cu fraIii si 0 cu toti raze0i 1)si i au 'Alit pe rugtorii noWi, clugrii dela sfnta mnstire numit a lui Toader Moghil, unde este hramul indlorea domnului dumnezeu 0 mntuitorului nostru Isus Hristos, pentru jumtatea de sus a satului Srbii, care sunt pe Baeu, 0 astfel au zis ei cA au avut
1)

s rAsesi in orig.

www.dacoromanica.ro
154

i le-au lepadat banii, einci sute talen i numarali, fara voia lor, pentru aceast jumtate de sat. Deci domnia mea 0 ca sfatul nostru drept i-am judecat dup.& legea i am cercetat 0 am aflat ea este dreapta ()ciliacumparatura a rugatorilor i noWi calugari, pentruca au avut astfel de direse; al doilea ca ori cate pHvilegii vechi pe care le-au avut Malai i cu oamenii si, toate aceste privilegii au fost in minile calugarilor. Pentru aceea, acest mai sus scris Mlai l Cu sal i Cu razqii sai au ramas de toata legea noastra. Iar pe rugatorii nowi monahi, dela sfanta manstire, noi i-am indreptat i am luat dela ei ferae 12
mare asuprire
Deci daca in vreo vreme, cand ei vor mai arta n4te privilegii sau oarecare direse, sa nu aiba sa parasca mai mult i niel s dobandeasca, niciodata, in

vecii vecilor, inaintea acestei carti a noastre. Scris in Ia0, in anul 7125 <1617> Mai 3. t Domnul a spus. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.> t Baseanul a scris.
Acad. R.P.R., Filiala Iai, Fond. Spiridonie, IX/72. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat., azutA. Cu o trad. rom. din 1785.

192

1617 (7125) Mai 4, Ia0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Scriem slugilor noastre acelora care scriu satele boierwi de pe Nistru, in inutul Orhei. Va darn de tire c s'au jeluit domniei mele, impotriva voastra, rugatorii noWi, egumenul i tot soborul dela sfanta manastire dela Racica 0L spun ca le-ati inscris un sat anume Ustia i ei 0-au adus privilegii 0 le-au aratat inaintea domniei mele i este dat acest mai sus scris sat de unchiul domniei mele, de sfantrapogatul Petru voevod i Inca ai luat dela un Wu& un taler.
Pentru aceasta, daca yeti vedea aceasta carte a domniei mele, voi sa lasati foarte in pace satul Ustia i &A le intoarce0 inapoi i acel taler pe care luat. Aa sa titi. Altfel sa nu faceIi. Scris in Iai, in anul 7125 <1617> Mai 4. t Domnul a spus. t Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>

Bdiseanul <a scris>.


Acad. R.P.R., CD/113. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatil.

www.dacoromanica.ro
155

193

<1617> Mai 6, Vasiui.

t Adeca eu Vasilie Buciurn i Ionasco Batin, ce sintu vatas<i> mare la Vasluiu. Venit-au innaintea no<a>stra Dumitru ce au fostu vtav mare, de au prt pre Toma si cu feciorii si di Negoesti, pentru multe bucate ce i-au mancat el si cu feciorii sai, candu au fostu pribag cu stefan vod<> in Tara Munteneasc, de i-au scos Lii. i au marturisit innaintea no<a>stra, ca i-au mancat atatea bucate: 40 de stupi si 2 giumtld> de vin si 60 de ganste
si 100 de ga<i>n<i>.

Deci asa am socotit lgea i i-am aflat srt-i agiung cu niste o<a>meni, cumu i-au mancat bucatele Toma si cu feciorii siii, Dumitru, ce au fostu vatav mare. S'au tinut de lge si au adus o<a>meni buni, de au mrturisit si au
giu<ra>t pre vanghelie i o<a>menii ce au giurat anume, sintu popa Gheorghie din Toderest<i> i Petrica di Negoesti, cum acle bucate a lui Dumitru lost

vatavu, le-au adus pre lama pan [n] la casa Tomei si In nemturile ce au fostu sejindu feciorii lui cu oile in sat si nime n'au fostu sejindu,
In sat.

De aceasta scriem i mrturisim cu cartea no<a>str. t Scris trz Vasluiu, Maiu 6.


Vasilie <m.p.>

Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iai, XXXIV/28. Orig. rom., hdrtie, pecete aplicatrt. Datat dupd Vasile Bucium i Ionacu Batin mari vdtavi de Vaslui la 1617 Sep_
ternbrie 26 i dupd documentul de judecatd dat de Radu voevod la 1617 Septembrie 15.

194
1617 (7125) Mai 8, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. Iata au venit inaintea noastrii i inaintea boierilor nostri Vrvara fraii ei, Gavril Lazor i Avramiia i Efrim, copiii lui andru prcalab, cu rugaminte ne-au cerut mila si au cerut intarire pentru robii lor drepli din ispisocul pe care l-a

avut tatal lor andru, dela Alexandru voevod si din ispisocul dela Petra voevod, Tiganii Tintea cu femeia i copiii i Dracea cu femeia i copiii Stoica cu femeia i copiii i Rsna i copiii ei i Oprea cu femeia i copiii si Neculcea cu femeia i copiii Nastea i Marica i Bancea cu femeia i copiii si Dobre cu femeia i copiii si Sima cu femeia i copiii i Toader cu femeia si copiii si Stan Cu femeia i copiii i Gogul cu femeia i copiii i Dumitru cu
www.dacoromanica.ro
156

femeia i copiii 0 Dana si copiii ei, Romanul cu femeia i copiii i Antimiia si copiii ei, Parasca i copiii ei i copiii i Nastea i copiii i Tincoca cu femeia ei i Ihnat cu femeia si copiii si Anca cu copiii ei.

Pentru aceasta, sa-i fie 0 dela noi robi veci, inaintea acestei carti a noastre. In Iasi, in anul 7125 <1617> Mai 8. Domnul a spus.
Ghianghea logofat am iscalit <m.p.> Luchiian <a scris>.

Tigani, neclintii, niciodata, in

Acad. R.P.R., VIII/12. Orig. slay, !Artie, pecete aplicat, in parte cazuta.

195
1617 (7125) Mai 8.
t Adeca noi, fetele popei lui Ion din Diincesti, anume Dochiia i Antimiia, fete Mariica'i a preotsai, scriem i marturiskm> cu cest zapis al nostru, cum am schimbat de buna voia noastra, partea noastra de cilia 0 de mosie din sat din Sacalas, partea mamei Mariicae, fata moase-noastra Dochitai Gavrilitoae, din sat din Sacalas, dinteu<n> batrn a patra parte. i am schimbat cu feciori<i> Didei, nepoti de fiei Zagorcioae, anume Iiurdachi i Gligorcea i Nacuta Grapina 0 am schimbat cu tu<t> vinitul acelui loc, din tarina si din fanata, din vatra satului i dintr-apa si cu loc de gradina pre unde va fe, ca s le fe lor dreapta ocin i mosie lor si feciorilor sai si nepotd>lor sai i nime sa n'aibii

a mai intoarce , in vci de vci. *i am tocmit aciasta tocmada> denaintea a multi oamin<i> bun<i>,
denaintea pop<ii> Andrecai din sat din Zlatares<ti> i Vasilie Giurgea de acolea Costatin de acolea i Stratulat de acolea si David de acolea i Ionasco de
acolea i Bumbota de acolea.

noi vadzindu tocmala intre dnsii, spre mai <ma>re credinta ne-a[a]m pos si pecetile, ca sa sa stie.
Araleat 7<1>25 2) Alai 8 3).

A-rabie <a scris>.


Arh. St. Iai, XXX/2. Orig. rom., hartie, qase pece0 aplicate.
e holopi e in orig.

in orig. e scris 7025, lasandu-se Inc liber penteu sute. data adangata de alta

www.dacoromanica.ro
157

196

1617 (7125) Mai 9, Ia0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al arii Iata a venit, inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, mari i miei, credinciosul nostru boier Nicoara Prajescul fost mare vistier 0 a aratat inaintea noastra un zapis de marturie dela mulli bojen i oameni buni, anume: Gheorghie fost vornic de gloata din Siminiceni i Toader Calapod din Boldqti i Grigorie Scheianul din Oboroceni i Iacob Motoc din Vasiani i Gheorghie Calapod i Baico fost etrar i stefan Calapod i Efrim, fra tele lui si Patrasco Brut i Costantin Adam 0 Iuraco Adam 0 Patraco Ciogolca i Vasilie Tompa i Gavril Hirescul din l-lsnapni i Ionaco de acolo i Toader Buoreanul de acolo 0 Casian deasemenea 0 Toma 0 alt Mihail Toma 0 Dumitru de acolo, toti scriind i marturisind cu sufletele ion, ca s'au sculat inaintea lar acwi oameni, anume: stefan, fiul lui Carstea i Andronicu, fiul lui Onciul, nepOi lui Tal4man din satul Craqti, din Tinutul Vaslui, de nimeni, nici asupri%i, ci de buna voia lor 0 au vndut dreapta lor ocin i dedink pe care au avut-o ei In satul Hsnpni, din Iinutul Suceava,
doua pri, dintr'a patra parte de sat, numite partile lor, partile Vasluianilor, Cu vad de moara cu livezi 1) 0 cu fanate i cu tot hotarul lor, c'at i se va alege lui Sima, doua parii ale lor, mai sus scrisele parti ale Vasluianilor, 0 din ap 0 din larina i dinspre toate

Aceasta au vandut credinciosului nostru boier, Nicoara Prajescul fost vistier, care este scris mai sus, pentru... 2) top bani gata. De aceea, domnia mea vznd atlia boieri i oameni buni mrturisind
cu sufletele lor i plata deplin, domnia mea Inca am crezut i am dat i am

intrit boierului nostru mai sus scris, Nicoar PrAjescul fost vistier, ca s-i fie 0 dela noi, ocin i cumprtur i cu tot venitul, neclintit niciodat In veci. Si altul s nu se amestece. Scris la Ia0, In anul 7155 3) <1647> luna Mai 9. t Insui domnul a poruncit. Eu Ghianghea logott am iscalit <m.p.>

Serghie <a scris>.


Arh. St. Buc., Achizilii Noi, XXXII/3. Orig. slav, hartie, pecete timbrat5. Cu o copie slav i o trad. rom. modern5

levedzi * In orig.

loe alb In orig. greqit, In ice de 7125.

www.dacoromanica.ro
158

197

1617 (7125) Mai 10.

t Jata eu Ion Tilac din Strviceni si cu fiii lui, Simion si Tanasie, si ginerele lui, Gligorie Capota, si cu toIi verii lui si cu toli nepotii lui. lat.&
marturisim ca ne-am vndut drepta ocin si dedina din satul Straviceni a treia parte, partea de sus 1). Aceasta am vndut-o preotului Ionasco si lui Vasilie din Madrjaci pentru 40 talen i bani buni, dinaintea multor razesi 2) buni si

batrni dinprejur anume: WI.lan din Madrajaci si Naca de acolo si Luca


deasemeni si Ignat de acolo si Toader Iurceanul deasemeni si popa Toader din
CeaplinIi.

lui, popii Ionasco

Asa marturisim cu sufletele noastre ca a vandut Ion Tailac s'i cu -WO verii s'i lui Vasilie din Mdrjaci s'i ca au platit popa Ionasco si
In anul 7125 <1617> Mai 10.
Muzeul Lupta revolutionarti a poporului, 1/19. Orig. slay, }Artie. Cu o trad. rom. din 1780 Martie 27 de Gheorghie Evloghie.

Vasilie to/i banii deplin In mna lui Ion Tilac si a verilor lui, toli acei bani cum scriem mai sus. .Si asa mrturisim pentru mare credinf.

198

< 1617 1618> Mai 12.

t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al lrii Moldovei. Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se ca am dat si am intrit slugii noastre, Arsenie Nebojatco uricar, fiul lui Dumitru, nepotul lui Gavril Nebojatco, stranepotul lui Maxin si rastranepotul lui Ion Pribeag, dreapta lui ocina si dedina, a treia parte partea de sus din jumatatea de jos a satului Vladeni care este in /inutul flrlau si Cu loe de moar la Jijia, din uricul pe care l-a avut strabunicul lui, Ion Pribeag, dela Stefan voevod cel Batrn si din uricul de intarire dela Iancul voevod s'i dela Eremia voevod. i iarsi ii dam si fi intarim a treia parte, partea din mijloc din aceiasi jumatate de sat din Vldeni, care fi este cumparatura dela Sofiica si ginerele ei Toader Popeanta, fiica lui Dumitru, nepoata lui Ihnat s'i dela Gligorcea si
Ionasco
si

lije, fiii lui Vscan, nepo/ii Maricai si dela Gafta, fiica lui Ihnat dela

* partea de sus e adiiugat deasupra rAndului in orig.


in orig. # clevreti * .-= coprirtasi.

www.dacoromanica.ro
159

lonaco i Foeea i Marica i Sofia, copiii preotesei Tecla, nepoIii Dragaicai

asemenea dela Procopie, ginerele Teclei, care a fost 0 ea cumparatur dela Ignat

fiul lui Ilea, nepotul Frsinei, care ii este Cumparatura dela ei pentru o sut de talen i de argint. Care aceasta a treia parte din jumatatea satului a fost de motenire a lui Dumitru 0 a Maricai, a Gaftei, a Drgaici 0 a Frsinei, copiii lui Ihnat. Si iara0 li dam 0 li intarim a treia parte din aceia0 jumatate a satului Vladeni, partea de jos care ii este cumparatura dela Lupul, fiul Drghinei, nepotul Wind 0 dela nepoata lui de frate Sorca, fiica lui Ionaco, nepoata Draghinei i stranepoata Calinei, pentru o stag de talen i de argint. Pentru a ceea s-i fie lui aceasta jumatate de jos a satului, cu tot venitul. intru aceasta Ii dam 0 ii intarim mai sus scrisului Arsenie Nebojatco cealalt jurnatate din acela0 sat, Vladeni, partea de sus intreagd, din direse de cumparatura i intarire, pe care le-a avut dela Costantin voevod 0 dela
Stefan voevod, care ti este cumparatura dela Saya, fiul lui Maxin 0 dela Vasilie, fiul lui Romwo 0 dela Ion Hlugul i fratele lui, Dumitru 0 dela surorile lor, fiii lui Dragail 0 dela Nasture i Todosia i Nastasia, fiicele lui Stefan Bujala, care au fost i ei cumparatori i deasemenea dela Gligorie pitrel i fratele lui,

Pfintea, stranepoIii lui Toma 0 dela Aba, fiica Trofanei, nepoata lui Stefan Gavril Hulpe 0 dela nepoIii lor de frate, fiii lui Cozma, copiii Maricai, nepoii lui Trifan 0 dela Nistor i Nacul i Marica, copiii lui P/aton, nepo%ii Micai 0 dela Arsenie comiel i vara lui, Titiana Cimpeneasa, nepoiii lui Ionaco 0 Fa-tul, strnepolii Tudorei i deasemenea dela Drone.a sora lui, Cristina, fiii Catei i Ion 0 Gavril i Vasilie, fili lui Simion 0 Mica 0 Ionaco,
fiii lui Costea, nepo/ii Nastei i deasemenea Prasca i Uliana, fiicele lui Gliga Andreico i sora lui Varvara, copiii Grozavei, nepoii Toadei, tosi strnepoIii

lui Mihul cel batrn, pe care 0-a cumparat-o dela ei to0 pentru trei sute de
talen i de argint, din privilegiile lor mai sus scrise dela Stefan voevod cel Batran

de intarire dela Iancul voevod. Care in aceast jumatate de sus a satului Vladeni a avut cumparatura in ea Gligorie pitrel, partea matu0i lui DraguIa i deasemenea Parasca Uliana, fiicele lui Gliga i Dronea i sora lui, Cristina, fiii Catei 0 au avut cumpr.tura i fiii lui Costea dela vrul lor, Boldur, fiul lui Cozma, dar to-ti au vandut in acela0 preI, care este mai sus scris, lui Arsenie Nebojatco. Pentru aceea sa-i fie lui 0 dela noi intreg acest sat Vldenii i cu mori la Jijia i cu tot venitul. Si 'Mtnu aceasta iar0 au venit inaintea noastr ii Inaintea boierilor notri sluga noastra Gavril fost stolnic, de bun& voia lui, de nimeni silit, nici asuprit 0 a facut schimb cu sluga noastr, Nebojatco uricar. i-a dat el lui Nebojatco dreapta sa ocina i schimb, trei pri intregi din satul Gaureni, care este in inutul Ia0lor sub Turia 0 o treime din a patra parte i cu loe de iazuri pe 'Arbil Gaurinei i cu hot ar 'Anil /a Jijia Veche
www.dacoromanica.ro
160

care Ii era 0 lui schimb cu mitropolitul Anastasie, pentru satul Buninvi din
-;inutul Sucevei.

Iar sfinIiei sale mitropolitului Anastasie Ii era 0 lui schimb cu boierul nostru Coste Boioc ceapic pentru jumtate de sat din MarcovI, care este
In inutul Hotinului, iar lui Coste BAcioc aceste trei prti din Gureni 0 o treime din a patra parte i-a fost dreapta cumpArAturd. i s'a clizut lui aceast jumtate din satul Marcov4 In locul Gurenilor.

Deci sluga noastr Nebojatco uricar a dat lui Gavril stolnic, loe pentru
loc, dreapta sa ()dn.& i dedin, un sat cu numele Tolcanii, pe Prut in Iinutul

Iaplui i cu poieni i cu pdure in lunca mare a Prutului i cu pdure pe


muntele Diucheatul i cu 25 de . recini, din uricul de intrire, pe care ka avut deIa Eremia voevod. lar in Gureni n'au fost vecini, dar i-a luat pentru c i-au fost la Indemn

din Vldeni caci li se unesc hotareIe numai Jijia Veche le desparte unde se
nume9te Poduca 1).

Deci noi vznd tocmeala i schimbul de bun-a voie, iar noi deasemenea

am dat 0 am intarit 0 dela noi mai sus scrisului Nebojatco uricar aceste trei Valli din Gureni 0 o treime din a patra parte ca s5.4 fie lui cu tot
venitul.

Si intru aceasta, iar40 au venit inaintea noastr i tnaintea boierilor nowi lui de sork popa Saya i sora lui Iova Gligorcioaea Gavril, fiul Nastei i fratele lor, Ilia, fiii Anei, nepo/ii Nastei, strnepoIii Munteancai, de

a lor bun& voie, de nimeni sili%i, nici asupriIi 0 au vndut dreapta lor ocin i dedina din acela0 sat Gurenii, au vndut dou prIi dintea patra parte, care se imparte In trei pri, tot lui Nebojatco uricar, pentru aptezeci i cinci de talen i numrati, din ispisocul de pr i feriie pe care
avut dela Simion voevod, car e pArti ramsesera necumpfirate de Bacioc
ceanic.

lar pentru celelalte direse pe care le-au avut Gurenii, aa au spus c le-au pierdut In zilele lui Ion voevod, din cauza Ttarilor.

Pentru aceia, aceste sate mai sus serse anume Vldenii pe Jijia i cu loe de mori la Jijia i satul Gureni cu iazuri pe prul Gurina i cu hotarul 'Ana la Jijia Veche, sa fie slugii noastre mai sus serse, Arsenie Nebojatco "uricar, uric 0 ocin i intrire cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepoOlor strnepo/ilor i la tot neamul lui care i se va alege cel mai de aproape,
neclintit niciodat in vecii vecilor. lar hotarul acestui sat Vldenii 9i ca vad de moara la Jijia, s-i fie lui hotar,

dela Jijia Veche pn la Miletinul Vechi 0 din toate laturile sh fie pe unde au folosit din veac. lar hotarul satului Gurenii deasemenea s fie pe vechile

1) poduvea: slay
11

perna.

o. 293

www.dacoromanica.ro
161

hotare, pe unde au folosit din veac, cci hotarele acestor amndoua sate se impreun, numai le desparte Jijia Veche acolo unde se cheama Podupa plinfi la pod. lar la aceasta este credin/a domniei noastre, a mai sus scrisului noi lo Radu Mihnea voevod i credino preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod i credino beieriler notri: credinia panului Coste Bacioc mare vornie de Tara de jos, credin/a panului Nicoartt mare vornic de /era de sus, credin/a
panului Nicula i Costantin Roca ptiralabi de Hotin, credin/a panului Gheorghi Nfidbaico ptircrilabi de NeamI, credin/a panului Manole 0 a lui Du'ca Oralabi de Roman, credima panului Mihul hatman i prclab de Suceava, credinla panului Bernat postelnic, credin/a pa.nului Vasilie Buciulescu spiitar,

credino panului Mihail Furtun ceapie, credino panului Gheorghi stolnie,


credin/a panului Dumitrachi vistier, credin/a panului Simion Gheuca comis credin/a tuturor boierilor notri moldoveni mari 0 mid. lar du/A via/a i domnia noastr, cine ya fi domn, din copiii nowi sau

din neamul nostru sau iartqi pe ori cine va alege domnul dumnezeu sa fie domn Irii noastre, Moldova, acesta s nu-i clinteasca intrirea noastr, ci
s-i dea i sti-i Intreasc, pentru c-i sunt lui drepte ocine i dedine 0 <cumprturfi pe> 1) banii <si proprii 1) drep/i. lar pentru mai mare putere i Intarire a tuturor celor mai sus scrise <am poruncit> credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionwo Gbianghea mare logort sfi serie i at attune i pecetea noastr4 de aceasa a noastr carte
adevrtratfi.

A scris Costantin Rotomp4nescul la Ia9i, In anul 71.25 <1617> luna Mai


12 zile.

Io Radul voevod 2). Ghianghea logorat am iscalit. <Pe verso contemporan:> Lui Nebojatco uricar pentru satele Vlfideni
G ureni.
Acad. R.P.R., Peceti, 255. Orig. slay, perg., pecete aarnata.

199
4617-1618> Mai 12, Nelipeti.
t lilt& dar, eu Grozav hotnog din Nelipeti, eu Insumi asupra mea mrturisesc, cu acest adevfirat zapis al meu, cum am vgindut eu cumprtura
1) gters, ilizibil.

aemiatura Cu litere de aur.

www.dacoromanica.ro
162

mea, ce se va alege, parte si cumparatura ce am cumparat dela Nelipascul, fiul Uratei si nepot Cernatei, ce se va alege acea parte din satul Nelipesti si
deasemeni dela Tabuci, fiul lui Tecuci, nepot lui Nelipascul, din partea tatillui lui, Tecuci.

Aceea am vandut-o lui Micul, fiul lui Malai, din Nelipesti, pentru doisprezece talen i s't aceasta vanzare s'a facut in zilele lui Radul voevod in intaia
domnie.

Aceasta am vandut-o lui Micul, fiul lui Malai din Nelipesti, pentru acesti bani, mai sus scrisi, doisprezece talen i numaraIi. Si aceasta tocmeara se face in casa lui Barsan setrar din Nelipesti, dineintea oamenilor buni, anume: popa Istrate din Traisteni 1) si Lupul pitar din Namandri si David din Tristeni 1) si popa Toader din Nelipesti si An<ghel> din ipote si Costin din Nelipesti si Dumitru de acolo si al/i mulIi oameni buni. Si Cozma diac a scris acest zapis.

Si pentru mai mare putere am pus mrturiile 2) noastre pe acest zapis al nostru, A se creada ca sunt spusele noastre cele adevarate. Pentru aceasta dam stire.
Scris in Nelipesti, Mai 12.
Arh. St. Iai, CCCXXI/101 Orig. slay, hArtie, deteriorat, douA pecetyi aplicate.

Cu o trad. rom. din 1776. Datat dupA domnia intAia a lui Radu Mihnea.

200
< 1617

1618> Mai 16, Iai.

t P n Mihul hatman f i parcillab de Suceava. Scriem liilor noftri care merg pentru Tigani f i giudeci f i viitavi de Tigani. Daca ve/i vedea cartea noastra voi sa aveli a lasa in paci pre Iosip, feciorul Condrei si Erimiia cu feciorii Ai, Tiganii lui Dumitru diiac din Costest<i>, ca-i sintu Tigan<i> de mosie derepIi.

Deci sa nu-i valuiti c s'au adus dersele naintea noastra, ce sa aiba a sa hrni cu direptul, in Iara dumisale lui voda, pre unde vor inbla.
Astlel scriem. Alt/el st nu faceg. In kip'. Mai 16. Mihul hatman <m.p.>. 3)
Arh. St. Iai, CDXXV/8. Orig. rom., hArtie, pecete aplicatA. Datat dupA Mihu hatman in prima domnie a lui Radu voevod.
t TAistreni

In orig. in orig.: o kustodiiah o.


iscAliturA greceascA.

11*

www.dacoromanica.ro
163

201 < 1617 1618> Mai 17, Iai. t Pan Mihul hatman f i pdrceilab de Suceava. Scriem noftri care merg pentru Tigani, i giudeci f i veitavi de Tigani. Dac yeti vedea cartea noastr voi s ave/i a lsa in paci Tiganii lui Dumitrwo Stefan, pre ZgrcaTiganca

eu feciorii sdi 0 pre Pichiul 0 pre Ursul 0 pre Saya. Deci s nu-i invlui/<i> c aduse dersele innaintea noastr, ce ItibA a s hrdni cu dereptul in lara dumisa<le> lui vod, pre unde vor imbla.
Astfel scrient. Altiel sei nu faceti.

In Ia.i Mai 17.


Mihul hatman <m.p.> i).
Arh. St. Iasi, CDXXV/6. Orig. rom., hartie, pecete Datat dupd Mihul hatman In prima domnie a lui Radu voevod.

202
1617 (7125) Mai 18, Iai.

t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al farii Moldovei. Iatei a venit, inaintea noastrel, sluga noastra, Dumitru Stefan, de 'au adusu a sale
derease, ce au <a>vut dela mtue-sa, giupneasa Gramoae, ce au fost vfirnaoae

mare, zapise de cumparlituril, cc au avut giupneasa Grilmoae, dela Sultana, fata doamnei Mirceoae, den Tara Munteneasa, pre o Tiganc, anume Anna Bahlueneas, ce iaste dup Bahluian Tiganul. Deci Bahluian Tiganul iaste
domnescu.

Deci Dumitraco Stefan au fcut schimbAturg, de au dat domni<ei> meale o Tiganc a lui, anume Ton/a Tiganca, fata lui Ventil, ce iaste dupg Toader Tiganul, dela visteariul domni<ei> meale, dela Ocn:, ce au fostu dereapt Tigancii de mo0e a lu. Deci, ca s fie acea Tiganc a noastr domneasc, in locul lui Bahluian Tiganul i Bahluian Tiganul s fie a lui Dumitrwo.
De aceea, nimeni dintre slugile heitmeinefti fi vcitaji de Tigani f i giude0, nu aibc1 a-i turbura sau set-i ja inaintea acestei ccIrti a noastre. In lafi, In anul 7125 <1617> Mai 1.8.

t Mihul hetman a invtgat. t Gligorcea <a scris>.


Arh. St. Iasi, CCCL/147. Copie rom. din sec. XX
1) isciliturd greceascit.

www.dacoromanica.ro
164

203
1617 (7125) Mai 20, Hui.

t Mitrofan, episcop de Hui. Scriem i dm stire cu aceastfi scrisoare a noastra pentru viile din tArgul Hui ale panului Dimitrie Goia mare vornic de /ara de jos si care sunt cumpArAtur i domniei sale, pentru d ce au dat oanienii, de bun voia lor, pentru greselile lor: o vie la Dric, ce domnia sa a cumptirat pe banii si drep/i, dela fiul raposatului Barboi, fost
mare vornic de Iara de jos si o vie deasemenea la Dric, ce i-a dat fiul lui Ptrasco croitor 1), pentru o desugubinfi ce a facut cu o femeie.

deasemeni o vie dela Horjea, fost vornic de Hui, care acea vie a fost luat. de Horjea dela niste rufctori, care acei rAufctitori mult ru i furtisag au facut si vi-au pia tit capul cu acea vie. dup aceea, Horjea a czut cu o femeie i a lsat-o insircinat si nu

s'a putut Indrepta, ci si-a pl'tit desugubina cu acea vie; dar acea vie a fost cu pre/ mai mare deck acea desugubin, Insh s'a ridicat Dimitrie Goia mare vornic si a pus oameni buni si a prquit acea vie, cu ceeace au aflat oamenii buni, ca trece peste acea desugubin, vornicul i-a dat bani gata <galbeni> rosii gata. deasemeni o vie dela Ionasco ciobotar 1), iarsi pentru o vinil de desugubin, pentru o femeie: i o vie dela M...2) lin...2) pentru o moarte
de copil. Toate aceste mai sus scrise vii au fost date de acesti oameni, de bun voia lor, pentru gresala lor, dinaintea noastr i dinaintea soltuzului si a 12 pArgari si dinaintea a oameni huni i blitrni i acestea astfel s'au intocmit. Pentru aceea noi stiind i vzfind toate acestea, am scris acest zapis, ca s fie aceste mai sus scrise vii, ocine i vii, milostivirii sale panului Dimitrie Goia mare vornic, neclintite niciodat i nimeni dintre acesti oameni, ce au

dat viile lor, pentru vinele lor, daca vor vorbi altfel, s nu aiba credinIa
spre mai mare incredintare am pus pecetea sfintei episcopii i iscalitura

cu mana mea, pe acest zapis. Pentru aceasta scriem i marturisim. Scris la Hui, In anul 7125 <1617> Mai 20. Mitrofan episcop de Hui marturisim <m.p.>
Arh. St. Buc., Episc. Hui, XI/1 a b.
Orig. slay, hdrtie, delta peceti aplicate. Cu o trad. rom. din sec. XIX, eu multe greseli.

asa in orig. loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
165

204

1617 (7125) Mai 20, 'al.


Eu Ionaco, feciorul lui Ptrasco de Ltcani de tinutul Romanului, insumi pre mene mrturisescu cu acest zapis al meu cum amu vndut a mea direapt ocin si mosie ce me-au fost mie cumpratur dela Anita, sora Boldescului din Blosesti, cincisprzce pmnturi in tarinfi, in sat in Ltcani in tinutul Romanului, In partia despre hotarul Doljestilor pre laugh' capetele pmnturilor spre lunch'. 0 am vndut dumisale lui Dumitru Goie vornic, derept cincizeci de talere bani gata. Si me-au pltit dumnealui deplin acesti banii ce mai sus sintu scrisi Si am flicut aceast tocmal denaintea lui Ion de irei i denaintea popii lui Vasilie de Hrnicesti i denaintea Cozmei vist<iernicel> de Macsinesti denaintea lui Stefan si denaintea Saulii set<rrel> d acolea i denaintea lui Avram Prvul si a lui Durnitrasco Prvul. Si am pus a noastre peceti pre oestu zapis ca s s creaz. Scris En Iasi, anul 7125 <1617> Mai 20.
Arh. St. Buc., ms. 602, f. 5. Orig. rom., hArtie, patru peceti melare, aplicate.

25
<1617-1618; 1623-1626> Mai 20. Noi Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al (aril, Moldovei. Adec s'au park de fat innainte domnii mele sluga noastr Costandin Iane i Lucoci uricaru cu boieriul nostru Ndabaico ce au fost dvornic mare, pentru niste Pigani ce au fost inpresurandu Ndbaico, anume: Faraon, feciorul lui crtldrar si Slav frate-su si cu sora lor Bobita i Ctina i Simion, ficiorul lui Stan Rul i frate-su Hanul i Petru, ficiorii lor. Deci Costandin lane i Lucoci uricar arAtat-au innainte noastr i a sfatului mieu drese dela loan voevod i dela Erimie voevod si dela alti domni cum le shntu lor acesti Tgani ce mai sus scrie, drepti de mosie. Deci domnie mea vazandu drepte a lor drese pre ai lor drepti Tgani, datuli-am i li-am intrit, iar boieriul Ndbaico vornicul au rmas dinainte noastrk

si a boierilor nostri ca s aili el de acum innainte a nu mai pr de acesti nici a dovedi pre Iane Costandin .1i. pre Lucoci uricar. i de va arta
dvornicul Ndbaico <niscare drese>, acele sa nu s criazfi. [al]altul s nu sfi amestece preste carte domnii mele. Inssi domnul a poruncit, let 71211) <1613> Mai 20. Ghenghea mare logoft.
Arh. St. Buc., Condica m-rii RAchitoasa, nas. nr. 572, f. 161 v.
Copie rom.

1) Data vAleatului greital. Documentul este din timpul domniilor lui Radu voevod.

www.dacoromanica.ro
166

206
1617 (7125) Mai 21, 'mi.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Trii Moldovei.


Am dat Iceast carte a domniei mele slugii noastre, Ionaco Bile fost parcalab, pentru aceia, ca s fie el tare 0 puternic ca dintre vecinii si ce fusesera apucaTi

de cisl in satul Roznov ori pe ori unde li va gsi in Tara domniei mele sau in trg sau in sat domnesc sau boieresc sau alugfiresc sau din slobozie sau ori unde i in once loe, el s aib a-i lua pe acei vecini cu toate bucatele ce vor avea i s-i aduc inapoi in satul Roznov. s-i tocmeasca s dea toTi, pe toate bucatele lor, cine va avea, precum este invlatura dela domnia mea ; i nimeni sa nu fie scutelnic. lar cine nu va da, ei s ia dela acel om ce va fi cu dreptate i s dea la dabil unde este darea
imprteasc. nimeni s nu indrfizneasc' s opreasca sau s impiedice inaintea acestei

carIi a domniei mele.


Aa

s nu faceTi. Scris la Ia0, anul 7125 <1617> Mai 21.

t Domnul a spus.
Gheanghea mare logoffit a invTat. Eu Ghianghea logoft am isalit <m.p.> t Tbuci <a scris>.
Arh. St. lati, D/5. Copie slavi

207 1617 (7125) Mai 24, Ia0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Trii Moldovei. lata au venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri, slugile noastre, Patrichie i Carstea i toate neamurile lor 0 au prit pe Alexa, ginerele lui
Nicula, pentru douh jirebii, care sunt loe de douk case, din satul BuTateni cu loc de iaz i de moara pe acel rau, pe care el i le-a cumprat dela Anton, pentru douzeci talen i numraTi. Deci ei au artat ca n'a vndut Anton aceste mai sus serse jirebii. Deci domnia mea 0 cu sfatul nostru adevarat i-am judecat dup legea %Aril 0 am dat lui Alexa sa jure cu oameni buni, pe sfnta evanghelie ca el a cumprat aceste mai sus serse dou jirebii, iar el a jurat cu oameni buni pe sfnta evanghelie c Ii este dreapt cump'rtur. Deci aceti mai sus scri0, Patrichie i CAT:stea i alte neamuri ale Ion, au rmas de minciun, iar pe Alexa negustor noi 1-am indreptat 0 am luat dela el ferEe 12 zloTi.
www.dacoromanica.ro
167

de acum inainte mai mult s nu la& a OA vi nici a dobAndi niciodat In veci, Inaintea acestei crTi a noastre. Scris la Iavi, in anul 7125 <1617> Mai 24.

t Domnul a zis.

t Marele logoft a Invtat. t Eu Ghianghea logoffit am ischlit <m.p.>


t Bseanu <a scris>.
Acad. R.P.R., CCCLVII/18. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, cAzutA.

208
1617 (7125) Mai 24,

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /rii Moldovei. Tat& au venit, inaintea noastr i inaintea boierilor novtri, sluga noastrft

Andronic pitarel i fratele lui, Ghiorghie i sora lor Fetiia, fiii lui Onciul, nepolii lui Tlvman i deasemeni verii lor $tefan i fratele lui, Daine i surorile lor Sohiica vi... 1) copiii lui Carstea lui Tlvman, de bun voia lor, de nimeni nici asupriTi vi au vndut dreapta lor ocin i dedin din uric,

ce a avut bunicul lor, de... 1) dela... 1) voevod, din a patra parte a satului Hasnveni, ce se Imparte In trei pr%i, dotal 01'0 le-au vandut i cu loo de moarli pe prul satului i cu grdina i curtur. Acestea le-au vandut boierului nostru Nicoar Prajescul vistier pentru... 1) talen i de argint. i le-a
plfitit deplin. De aceea s-i fie vi dela noi ocina i intarire cu tot venitul. i altul s nu se amestece. Scris la Iavi, in anul 7125 <1617> Mai 24. t Domnul a zis. Marele logoffit a Invatat. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.> t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iai, CDXXVII/22. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, stricatii.

209
1617 (7125) Mai 25,

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.


Inc alb in orig.

Iat au venit inaintea noastre qi inaintea boierilor novtri Simina, cneaghina

www.dacoromanica.ro
168

lui Jora ceasnic, si sora ei Anio, fiicele lui Alexa postelnic, de a lor bun voie, de nimeni suite, nici asuprite si au Imprtit Intre ele dreptele lor ocini si vii. Si a cfizut in partea Siminii, cneaghina lui Jora, jumtate din stul
Doroscani Cu loc de iaz i cu jumtatea altui iaz care este pe BahluieI Cu jumfitate de moarl i <cu> o bucata de pmnt din partea FrAncestilor i satul Vercestii care e In Iinutul Neam i satul Hurdugii care este In Tinutul Ffilciu cu loc de iaz i trei flci i jumtate vie din Cotnari i cu jumtate din crame dou flci i jumritate vie din Iasi. lar In partea Anipi a craut jumtate din satul Dororani, fr case si cu loe de iaz i jumatate din iazul care este pe BahlueI i jumtate din moar satul tot dela Podul Leloaiei i cu Vldestii i Zahoreni pe Prut i casele din

cu pivni0 de 'natl.& i trei raid i jurniitate de vie din Cotnar si doll& flci i jumtate din Iasi i cu crame. i casele din targul s le fie pe din dou. Deci noi vazind imprPrea lor de bun voie i cu inIelegere Intre ele, s Je fie si dela noi drepte ocine i impanire. i altfel s nu se amestece inaintea
trgul Cotnar
acestei crir/i a noastre. Scris la Iasi, in anul 7125 <1617> Mai 25. Domnul a spus.

t Marele logort a Invlat. Eu Gheanghea logoft si am isclit <m.p.> t Rseanul <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionarA a poporului, 1/20 Orig. slay, hrtie, pecete aplicatfi, stricatA. Cu doll& trad. greceqti.

210
1617 (7125) Mai 25.

Surit di la Radul vod<> 1<ea>t 7125 <1617> Mai 25.

Facim Instiinori pricum au venit innaint<ea> noastra calugrii dila


Mfinfistiri din 'farina, undi esti hramul s<fin>tul Nicolaiu si au prt pi rugatoarili noastri clidu>garilili di pisti Bistrit<a>, pentru o bucat di hotar din satul Dnestii ci iaste di critra rsrit, cari lovesti in apa Cracfiului, si au wilt s ja ei dark' satul Averistii. Dici, domnie mi i-am giudicat pri dnsii cu dreapt giudicat.dup legi<a> riisi am Intribat pi cfilugritili di mai sus scris, cum stiu di stripaniri acei bucati de loc.

www.dacoromanica.ro
169

Iale au zis ca de candu s'au 1) dat acel sat Daniptii, tot jale le-au On<u>t. din zilili lui Alixandru vod<> pi di cati ori au avut Ora pintru satul Avireptii di noao ori au umblat hotarnicii, anumi Dupniti i Ciocarlie vatavul i Dragomir ispravnicul di Piiatra i Boul vistiernic i Bogza logof<a>t i Bapota pivniciriu pi Boldiscul vornic i Sachil ca[m]marap Vasiliie Prajascul Tatar, 0 tot au umblat i oamini buni pi cu mijiepi di pro Imprigiur, pi tot n-au aflat*

ei cu suflitili lor cA acea bucata di hotar au fostu supt ascultari cu hotarul


satului Danepti.

Dici domniie mi, daca am vazut atata marturi oamini buni i batrani
megiep<i> di pri 1npregiur, marturisind cu suflitili lor, ca. acea bucata di hotar

ar hi fostu supt ascultari cu hotarul satului Daneptii, dici domnie me, daca am vazut atata hotarnici i atata marturi am crizut. Dici de acmu calugarii dila Manastiri din 'farina, ei au ramas din toata lgi %Arai, iar calugari0li di la Ma<nrostiri di peste Bistriti, eli s-au Indreptat din toata lgi trai, pi am luat di la dansali 12 zloI<i>.
Dici di acmu 1nnainti ca sa nu mai aiba a mai par& pi calugariVe> pintru aciasta p.dra nici a mai dobandi niciodanaoara In veaci.

altul ca sa nu sa mai amistici pristi carti noastra.


S'au talmacit de Evloghie dascal, 1<ea>t 1766 Iunie 3.
Arh. St. Buc., M-rea Varatic, XVII/10. Trad. rom.

211
1617 (7125) Mai 26,

lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al rii Moldovei. lata au venit Inaintea noastra i inaintea boierilor noptri AnniIa i sora ei, Simina, fiicele lui Alexa postelnic, de a lor bun& voie, de nimeni suite i nici asuprite pi au Impailit 1ntre ele dreptele br ocine i vii. Si a cazut In partea Annitei, fiica lui Alexa postelnic, jumatatea satului Doropcani, fail case pi cu loc de iaz i jumatatea iazului ce este pe Bahluiet pi Cu jumatate de moara i satul tot, dela Podul Leloaei i partea 2) Vldeptii pi Zahoreani pe Prut i casele dela Cotnari i cu pivni-ta de piatra i trei flci de vie pi jumatate din Cotnari i cu jumatate din crame i doua flci i jumatate de vie dela iaz i junattate din crame i casele din tfirgul Iasi, sh le
stApneasca In dou.

pasagiul i iale s'au a, adaos marginal. cuy. e parte * seas peste textul initial.

www.dacoromanica.ro
170

lar in partea Siminei, cneaghina lui Jora, a clizut in partea ei jumatatea satului Doro9cani i cu un loe de iaz i jumtatea altui iaz cu jumatate de cu o bucat de pamnt partea Fracevtilor moara ce este pe Bahlue% satul Vercwii ce este in Pnutul Neam i satul Hurdugii, ce .este in Pnutul cu> Falciu i cu Ice de iaz i trei Wei i jumatate de vie din .Cotnari jumtate din creme i dot& flci i jumtate vie dela 1) Iai, cu jumtate din crame i jumtate din casele din targul Deci, noi vazand imparPrea dintre ele de bun voie i cu imelegere, pentru aceasta sa le fie i dela domnia mea ocine drepte i impartire, cum scriem mai sus Si altf el sit' nu aiba a se amesteca inaintea acestei cani a noastre. Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Mai 26.

t Domnul a spus. t Marele logort a invIat.


Eu Ghianghea logoft 0 am iscalit <m.p.> t Baseanul <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionarii a poporului, 1/21. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, azutA.

Cu o trad. rom. din 1730 Iunie 26.

212 1617 (7125) Mai 29, Trotu.

Adicift eu Dumitrapo starostia de Pnutul Totriqului i cu Nistor oltuzul vi Cu doispradziace prgari din trg den Totriq scriem i mrturisim cu cest zapis al nostru, cum au venit innaintia noastra Vsiica, fata Badiului, nepoata Giurgei Vls'canului, de nimene nevoit, nici neasuprit, ce de bun voia lor

de au vndut a sa dereapt parte de ocin' den sat den Mogomti, partia


Badiului 0 a Voicai, ea-a i sa va veril 0 den aring 0 den Ulna-VA 0 denteapa, cu -tot venitul.

Si au vndut lui Toader Grecul den Mogoeti <d>ereptu 15 talen i de


<a >r<g >intu.

Deci Toader Grecul s-a<u> sculat de i-au dat toti de<p>lin acqti bani ce mai sus scriem inu mnule Vasiicai 0 a feciorilor sai.
Deci, de acmu innainte ca s'-i hie lui Toader Grecul otcin

i lui i ficiorilor

si necttit4. De aiasta scriem i mArturisim cumu s-au facut aceasta tocmala dennaintea noastra i dennaintia a mulP ioameni buni. s nu aiba altu nime ca
loc rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
171

a a mesteca lu viaci de viaci. Si mai mare mfirturie am pus peciatia tfirgului ca s s tie.
Scris la Totru, Mai 29 v<ri>l<ea>t 7125 <1617>.
Arh. St. hug, CDXXIV/18. Orig. rom., }Artie, pecete aplicatii.

213
1617 (7125) Mai 30, Iai.
f Io Radul voevod Mihnea, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei.
Iatrt a venit inaintea noastr i 1naintea boierilor nqtri credinciosul nostru

boier, pan Bernat mare postelnic 0 a aratat Inaintea noastril un zapis dela Str<oici> logoft fcut cu adevrata i propria sa mnri di a fost dator panului Bernat postelnic, cu o mie i dou sute de ughi pe care i-a luat dela el pentru
catifea i adamasc i postav turcesc, 'Inca din zilele lui Iancul voevod, cind

mritat i 0-a inzestrat surorile lui. Deci domnia mea, citind acest zapis dela Stroici logoft i 1-au cunoscut tolsi boierii notri pmnteni 1) c a fost saris cu mfina lui, domnia mea am dat pentru aceti bani, panului Bernat postelnic, satul Drujwii, Cu iazuri i cu loe de mori la Sitna i Tistreni pe Miletin, ce sunt In inutul 1-1firlu i alte sate ale lui Stroici logort, care au fost drepte ocine i dedine ale lui. Inteaceasta a venit inaintea noastr i Inaintea intregului nostru sfat parintele i rugtorul nostril, air Anastasia Crimcoviei arbiepiscop i mitropolit de Suceava 0 a aratat, Inaintea noastr privilegii de danie i miluire dela sfantrposaIii domni dinainte, c Stroici logofk a dat 0 a miluit aceste sate mai sus serse Drujetii i Tistrenii sfintei mfinastiri Dragomir<na> unde este hramul cobortrea sfntului duh, dar aceste privilegii au fost. i stricate, cci fuseserfi ascunse Inteo tainiI 0 le-au ajuns apa. Pentru aceasta, domnia mea vaznd i aceste privilegii de danie i miluire ale sfintei mnstiri, n'am voit s las pe boierul nostru, pan Bernat sa fie cu pagub fr atia bani, nici s stricam dania i miluirea sfintei mnstiri, ci am poruncit prtrintelui Anastasie mitropolit sri se intocmeascrt cu pan Bernat
postelnic.

Intru aceasta s'au tocmit i i-a dat lui Bernat postelnic ase sute <galbeni> ungure0i i ase cai, preuii la dou sute ughi 0 a lsat sa fie aceste sate sfintei manfistiri. acel ispisoc care era la Bernat postelnic, pentru acea datorie dela Stroici logoft, Inca l-a rupt dinaintea noastr i dinaintea sfatului.
1) In orig. slay: zemschih.

www.dacoromanica.ro
172

iari Pfiscalina, cneaghina lui Stroici logoft ca fiul ei Ionaco Stroici luaser o sutil de galbeni <ungureti> dela mnstirea Putna .1 pusesera zlog la ei, pentru aceti bani, satul Drujeti i facusera zapis ; deci i aceti 100 ughi

i-a pltit printele Anastasie mitropolit clugrilor putneni. Deci noi (lac& am vzut ca s'a tocmit de bunk' voie cu Bernat postelnic i-a dat sfinIia sa printele Anastasie mitropolit 600 ughi .1 6 cai pentru 200 ughi, apoi iarg0 a dat i acei 100 ughi calugrilor putneni, iar acum se cuvine s fie rscumprate aceste sate de ctre sfinTia sa, cad fuseser pier<lute de sfnta m'anstire pentru acele datorii, iar noi deasemenea 0 dela noi am dat 0 am intrit printelui 9i rugtorului nostru mai sus numit, Anastasie initropolit de Suceava i mnstirii sale, numit Dragomirna, aceste dou sate mai sus serse, Drujetii cu iazuri i cu loe de mori la Sitna i satul Tistrenii ye Miletin, ca s fie sfintei mnstiri 0 dela noi ocine drepte, cu tot venitul neclintit niciodat, in vecii vecilor. Iar dup viala noastr, cine va incerca srt strice dania i infrirea noastra, racela s nu fie iertat de domnul dumnezeu <0> de preacurata lui maicA de to0 sfin%ii, amin. i sa fie blestemat i de trei ori blestemat 0 anatema i s aib a da seama i rspuns inaintea cumplitei judecaii a lui Hristos. altul s nu se amestece.
Scris la Iai, in anul 7125 <1617> Mai 30.

t Domnul a spus. t Eu Ghianghea logoft am isdilit <imp.>


Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXIV/96. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatfi, stricat. Cu o copie dupg trad. rom. din 1811. 0 alt trad. rom. din 1817, ibid. XIX/45.

214
1617 (7125) Mai 30, Ia0.
Io Radul voevod Mihnea, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastra de rndul satului Dimidenii, pe Prut i selitei Brsnetii sub Crpeniq, care sunt in /inutul Dorohoi, care acest sat 0 aceastil sel4te au fost drepte ocine ale lui Stroici logoft 0 el le-a dat i a miluit stanta mnstire Dragomirna, unde este hramul coborirea sfntului duh. Apoi, ciind a fost in zilele lui 5tefan voevod Tomea au fost luate aceste sate dela sfilnta mAnastire la ramie, pentru Vasilie, fiul lui Stroici, pentruc a venit cu Costantin voevod i cu oti leeti in tara aceasta. lar acum, printele i .rugtorul nostru, chir Anastasie Crimcovici arhiepiscop i mitropolit de Suceava, a aratat inaintea noastrfi i inaintea sfatului
www.dacoromanica.ro
173

nostru, privilegii de danie pi de miluire sfintei mnstiri, pe aceste sate mai sus serse, dar an fost privilegiile stricate, cfici fuseserti pstrate inteo taini/ pi le ajunsese apa. Deci domnia mea nu am voit sa las sfinta mAnstire s fie fr sate pi diresele lor s fie in zadar ci ne-am milostivit pi am dat p'l am miluit pi am intors sfintei mnstiri acest sat, Dimidenii pi aceast selipte, Brsneptii, cci
domnia mea nu luilim dela sfintele mnstiri.

a dat printele Anastasie mitropolit domniei mele pase cai de doll& sute galbeni ungurepti, care acei cai i-am dat pentru treaba Ifirii la bir 1), caci
Si

n'am putut implini pi aduna atunci, in acea vreme, birul 1) imprtesc din -lark caci era lam stricat pi pustiit de opti. Pentru aceasta, aceste mai sus serse sate, Dimidenii, pe Prut pi seliptea Brsneptii sub Clirpenip, sgt fie printelui p'it rugAtorului nostru Anastasie mitropolit pi sfintei sale mnstiri, numit Dragomirna, danie pi miluire pi intoarcere pi uric pi ocine cu tot venitul, neclintit niciodat, in veci. lar dup viala noastr, cine se va ispiti s strice dania p'i intrirea noastr, acela BA nu fie iertat de domnul dumnezeu pi de preacurata lui maicfi pi de toti sfinIii, amin, pi sa fie blestemat pi de trei ori blestemat pi anatema p'l s aibift a da seama pi rspuns inaihtea cumplitei judecrqi a lui Hristos. Si altul s nu se amestece.
Scris la Iapi, in anul 7125 <1617> Mai 30.

Domnul a spus. Eu Ghianghea logoft am iscalit <m.p.> f Nebojatco <a scris>.


Acad. R.P.R., XIX/61. Orig. slav, hartie, pecete aplicata, cazuta, Cu o trad. rom. cu autentificare germana, din 1803.

215
1617 (7125) Mai 31, Taqi.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iiirii Moldovei


Scriem slugii noastre Gheorghie fost vornic pi dam de tire c ni s'au jeluit
credinciosul nostru boier Nicoar fost vistier c are o parte de ocin la Hsnpeni Deci a cerut carte sift i se aleag.

De aceea, cum vei vedea aceast carte a domniei mele, tu sfi mergi acolo pi A strngi oameni buni pi. btrani pi megiepi p'i s-i alegi acea ocin din Rsniipani pi s'o hotrnicepti pi s pui semne pi stlpi pi s tocmepti cum va fi cu dreptate.
1)

bir o in orig.

www.dacoromanica.ro
174

8i sii-i dai lui Bleanda zi cnd vrea si iarasi credinciosului nostru Nicoarti
vistier s'i cu unii nepoIi ai lui, ce vor fi, s aducA unele unce 1) si direse 2) ce vor

avea si s fie de fal.4 Inaintea noastr s'i sil le faci carte pentru zi si sh le-o inmilnezi prin rboj si sii le ar4i cAnd le .va fi ziva. Asa s stii, altfel at nu faci. Scris la Iasi, anul 7125 <1617> Mai 31. Domnul a spus. Gheanghea mare logoft a Invlat.
Lucoci <a scris>.
Arh. St. Iasi, CDXXV/21. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicatA.

216
1617 (7125) Mai 31.
Suret dipe scrisoare din velet 7125 <1617> Mai 31. t Noi acesti oameni buni si btrni anume Marco din Costesti, fiul lui CreIul diiac si popa Nechit si Buzdugan si Ignat si Maftei si Ion- venit-au denainte noastra Samfira, fata lui Mihil din Hiloci, de nime silit, nici Indemnatk ce de a sa bun voe, neasuprit de nime s'au Vndut driapt ocin si mosiia din Hiloci, din giumtate de parte a cince-'parte din HiOci. 8i s'au sculat Iacop s'i fmeia lui, Branduse, s'au dat 14 talen i de argintu
In mAnule Samfirii, fetii lui Mihi15, precum mai sus s'au scris, pe aceh parte de cilia din giumAtate de parte din satul Hi%coca a cince parte. Deci s'i noi, vznd a lor bun& voe si tocmal intre dinsii si duplt aceia

i plat& deplink dela noi Ina i-am fcut lor aceast mrturie, sil le fie de credint pe acea oink' si mrturisim Cu aciast scrisoare a noastr. 5i sa li fie lor Cu tot vinitul si din cmpu si din ap si din sat si din iazu de moar.
Tanasie Petrachiavici cfimfiras de izvoade ; 1<ea>t 7256 <1747> Oct<omvrie> 8.
Acad. R.P.R., ms. 4728, f. 1. Copie rom. din sec. XX.

217

1617 (7125) Iunie 2, Iai.

t Io Radul Mihnea voevod, din mila lui dumnezeu, domn al lrii Moldovei. Iat am dat s'i am Intrit sfintei minastiri Dragomirna und
asa In orig.
o derease * In orig.

www.dacoromanica.ro
175

hramul pogorrea stantului duh, dreptii ei robi 1) Tigani, opt salase, anume: Cu copiii lui, i Goga cu femeia i cu copiii, i Toader Gavril cu femeia Burduh, cu femeile i copiii lor, i Gligorie, fiul Susii i Ionut, cu femeia i cu copiii i Cozma, fiul lui Ionut, cu femeia i cu copiii i Vasile, fiul lui Ionita, fiul lui Hardea, cu femeia si cu copiii, care acesti Tigani sunt danie si miluire, sfintei manastiri, dela raposatul Lupul Stroici logorat si dela cneaghina lui Pscalina, si dela fiul lor, Ionasco Stroici, ce le-a fost acesti Tigani drepti de mostenirea lor. De aceea, sa fie si dela domnia mea, mai sus scrisei sfintei man
numit Dragomirna, drepti robi 1) Tigani, aceste opt salase 2), neclintiti niciodata, In vecii vecilor. i altul sa nu se amestece. Scris In Iasi, In anul 71.25 <1617> luna Iunie 2 zile.

t Insusi domnul a spus. Ghianghea logof t am iscalit <m.p.> t Nehojatco <a scris>.
Aril. St. Bacau, 1/3. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatil, cgautA.

218

1617 (7125) lunie 2.


Copie de pe suret de pe o carte sarbasca, dela Radul Mihni v<oe>vod, talmacita de Gheorghi Evloghie dascal, din let 7125 <1617> Iuni 2. Precum au venit innainte noastra i 1nnainte a tot sfatul nostru, credincios boeriul nostru dum<nea>l<ui> Bernat mare postelnic, si au aratat innainte noastra i Innainte boieril<or> nostri, un zapis dela Stroici log<o>f<a>t, facut chiar cu adivarata mana lui, precum ca i-au fost lui dator 1200 galbini unguresti, tot pentru niste iacsamit i admasca i postav turcescu, ce au luat dela dnsul inca In zilile Iancului v<oe>vod &and s'au Insurat el si y-au maritat pe surorile sale. Deci domnie me, pentru ace datorie am dat lui Bernat post<elnic> nisti sate, ale lui Stroici log<o>f<a>t i vii. Dupa aceia s-au sculat parintele i rugatoriul nostru chir Anastasie Crimcovici, mitropolitul Sucevii, si au platit nisti sate, de catra Eternat post<elnic>, care sate li-au fost dat danie si miluire Stroici log<o>f<a>t sfintei manastiri
Dragomirnii.
in orig..

1)

holopi

9 tqa in orig.

www.dacoromanica.ro
176

lar sluga noastr Ionasc<o>, ficiorul lui Stroici log<o>f<4>t, deasemeni s-au sculat si au dat 4 sute galbini unguresti, in mnile lui Bernat post<elnic>

si au rscumprat dela dansul satul Ivscanii cu iaz si cu moar in Miletin


si satul Onestii din Sus si satul Onestii din Gios si satul Borsnii si giumiltate

de satul Nilipestii si cu pomt tot pe Meleten, In t<nu>t Hrlului si tri


raid de vii ce snt in Dialul Vulpe, de &al% Cotnari, pan-a la fntana lui Ivan-

cuti si cu cram. Deci noi, vzind ca s-au tocmit de bun voi cu boeriul nostru

s'i

au

pltit ace datorii dum<nea>l<ui> lui Bernat post<elnic>, ce au avut dela Stroici log<o>f<A>t, denainte a tot sfatul nostru, deci si noi 'Inca am dat si am intarit slugii noastre lui Ionasc<o>, fiat lui Stroici log<o>f<>t, pe acele sate de mai sus serse, anume satul Ivscanii cu iaz s'i cu moai. in Miletin si satul Onestii din Sus s'i Onestii din Gios si satul Borosenii si giumtate de sat din Nilipesti cu pomt tot pe Militen si aceli trii flci de vii din Dialul Vulpe, ce sfint pr<A> la Fntna lui Ivncuti, ca s-i fu lui si dela noi, uric si ocini, cu tot venitul nerusuit niciodat In veci vecinici.

Iar hotarul acelor de mai sus scris sate, s fii hotar de catr toate prtile, dupa hotarle sale celi vechi, pe unde au umblat din vacu.

Iar dup a noastr viiat, cine s'ar ispiti a strica a noastra intriturk acela s fii nertat de domnul dumnezu si de preacurata a lui maic si de 4 sfinti evanghelisti s'i de 318 sfinti printi dela Necheia si de told> sfintii, amin. i sa fii proclet si treclet si anaftema si s aib a da sam Innainte strasnicului giudet a lui H<risto>s. altul s.' nu s amestice. S'au tlmcit de Gheorghi Evloghie dascal 1779 SAp<tem>v<rie> 31. Aciast<> copii poslduindu-s<e> cu ace adevarat tlmciri a dascalu<lu>i Evloghii, de pe cel srbsc hrisov, s'au incredintat de mini, <1>820 Oct<om>v<rie> 29.

Const. Codr<eanu> mare vorn<ic>.


Arh. St. 14, CCCXXII/1. Trad. rom. Alta trad. rom. tot din 1779, ibid. CCXCVIII/2.

219
1617 (7125) hulk 3, Iai.

f To Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei.


Iat au venit, inaintea noastr si inaintea boierilor nostri, credinciosul nostru boier, Ndbaico fost mare vornic si a adus inaintea noastr si inaintea sfatului nostru, carte dela sluga noastrk Toader Negril fost staroste si dela
12- 0. 293

www.dacoromanica.ro
177

oameni buni 0 batrani 0 dela megia0 dimprejur, anume: Luca din Fiore9ti 0 Gavril de acolo 0 Nenu/a din Malcani 0 Gliga deasemeni 0 Toader din Flo-

reti 0 Oana din Jurjeti 0 Nalivaico de acolo 0 Drgota din Ttreti 0 Cozma din Ungureni 0 Coste din Peiceti 0 Ionaco din Carbuneti 0 Gligorie din Racatau 0 Ion din Dragiqeni 0 Rusul din Sucmezeu 0 Ion de acolo 0 Taga deasemeni 0 Iacob deasemeni 0 Cozma deasemeni 0 Toader deasemeni

0 Puiul deasemeni 0 Ghiorghie deasemeni 0 Nistor din Turia 0 popa Lazor din Sucmezeu 0 popa Ilie deasemeni. Astfel au mfirturisit ei to/i acqti mai sus scri0 oameni buni 0 batrani,
cfi ei impreuna cu acest hotarnic mai sus scris au fost 0 au cercetat, cu sufletele

lor, nite curaturi pe care el le-a cura/it toate din fagetul intreg cu oamenii sal, cu claci 1) 0 cu vecinii sai 0 cu Tiganii sai 0 cu naimi/ii 2) sai, cum a putut cu averile sale drepte 0 cu bani gata, mai intai in hotarul satului Sucmezeu destule curaturi, iar mai sus de satul Sucmezeu, pan& la Rogoaza, .a sapat 110 curaturi 0 a facut 0 un oa3) pentru fnea/ pentru top boii, in acela0 hotar al satului Sucmezeu.
i deasemeni dinspre drumul Racataului, spre rasarit, pe drumul Bervenei pana la Valea Ciorii 0 un oa93) de fana/i in Valea Ciorii 0 cu Muncelul, peste vale, /Ana la drumul Mascanilor, 26 curaturi din fagetul intreg.

deasemeni dela drumul M4canilor la vale, pe langa dealul dinspre seciul 4) Sucmezeu 0 de acolo peste deal in valea Fufezeii, de acolo la vale 0 cu dealul dela moara de sus 0 cu un oa3) de fanea/a, de aici pe valea Sucmezeu in jos spre rasfirit pan& la gura Fufezii, unde se unqte Fufeza cu Sucmezeu, 70 curaturi toate din fagetul intreg. i deasemeni a intemeiat mai sus zisul nostru boier, un sat anume Gallreana mai 6) jos de satul Sucmezeu, in acela0 hotar dinspre rasarit. De aici pe valea Sucmezaului in jos pan& la Rapile Sacului 6) 0 dela sat in sus pana la gura Fufezii, 26 de curaturi din ffigetul intreg. i iara0 dela satul Gaureana, peste valea Sucmezeu in sus la piscul dintre Gaureana 0 intre Sucmezeu, 66 de curaturi, toate din fagetul intreg, de acolo in sus la moara de sus, 0 dela moara de sus pe Drumul Raul la vale, de acolo la Poiana Mandrului, de acolo drept peste deal, la apus, in valea Gaulenilor. lar dela satul Gaurenilor catre apus, pe valea Gaurenii 0 a Sucmezeului, dela balta Siretului in sus pe malul Siretului de acolo pe Gaureana in sus spre apus de Gaureana sunt 132 de curaturi toate din fagetul intreg, care merge
e elki *, in orig. naemniti*, In orig.
ooi * in orig. sete *, in orig = pridure tAiatA. mai * In orig. RApile Saeului* aa in orig.

2)

www.dacoromanica.ro
./7f

In sus pe valea zapodei, de aici pe culmea dealului, dinspre apus, care merge pan la rediu 0 de aici pe malul 1) Siretului pax& la unghiu, dela unghiu in sus,

pc marginea pdurii dinspre Siret 0 de aici pang la drumul lui Marco 0


dela drumul lui Marco pe langa marginea dinspre rsrit pna la valea unde se unesc culmi/e dealului. Apoi pe valea zapodiei, unde se schimbrt valea zapodiei,

rsrit, apoi pe culmile dealului In sus dinspre cu valea zpodiei 0 de acolo la Drumul Oii 0 dela Drumul Oii pn la mijlocul fgetului 4 curturi. deasemeni i-a Intemeiat un sat anume Mrvila la lunea Siretului tot In fgetul Intreg, In hotarul satului Sucmezu, 230 curlituri din fgetul Intreg 0 un oa2) la gura Podlesului. deasemenea i-a intemeiat alt sat anume Mreetii In lunca lui Marco 13 curaturi din fgetul Intreg. deasemeni i-a intemeiat un sat anume Hritetii, mai 3) In jos, In fgetul Intreg, 43 curfituri din fgetul Intreg, Intre Siret, peste balt la vale, 'Ana la Cotul lui andru, ce i-a fcut 70 de curturi din fgetul Intreg. Deci domnia mea 0 cu boierii notri, daert am vzut atAta marturie, domnia mea i-am crezut. De aceea domnia mea am dat i am Intrit mai sus zisului

pn la captul dealului

nostru boier toate aceste mai sus serse sate 0 toate aceste curturi, ca
sfi-i

fie drepte ocine cu tot venitul. altul s nu se amestece. Scris la Iai, In anul 7125 <I617< Iunie 3. Domnul a spus. Mande logoft a Inv4at. Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Bseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., CLXXXI/75. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, c5zutA. 0 trad. rom. la Arh. St. Buc., Condica Mitrop. Moldovei ms. 529, f. 3-4.

220
1617 (7125) Tunic 3, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Aril Moldovei. Iat a a avut zi $tefan dela Bah)* ca s stea de fa/6 Inaintea noastr, cu
e malul Lip In orig. 2) o oos* asa In orig. 2) o mai * asa In orig.
2)

12*

www.dacoromanica.ro
179

sfitenii <din satul> 1) Maxine9ti pentru o Ora ce 1-au prit pentru cisla ce are plteasa dabilele impreunO cu ei; 9i au spus plOteasc in sat la ei, ca l-au apucat orinduiala 2) 9i perepisnicii acolo. lar stefan <cnd a fost> 1) la zi, el a venit cu toti satenii din satul Bahn 9i. au mrturisit inaintea noastra eh nu 1-a apucat ornduiala 2) acolo, in satul mai sus scris. i s'a indreptat 9i 9i-a pus ferae, inaintea noastr. lar acel sat Maxine9ti, ei nu au venit, ci au ramas din zi 9i de lege. De aceea, de acum inainte s nu mai ail:a a-1 IAA sau a-1 mai turbura stul Maxine9ti pe stefan pentru aceasta, niciodat, ci s aib el a plati cisla in satul Bahna, cu ceilaIti steni, unde 1-a apucat ornduiala 2). A.9a. sfi 9tii, altfel sgt nu fie nicidecum. i mai mult s nu-1 turburaIi, inaintea acestei cOrIi a noastre.
Scris la Ia9i, anul 7125 <1617> Iunie 3.

Domnul a spus. Rodna vornic a invtat. Dulea <a scris>.


Acad. R.P.R., LXXX/138. Orig. slay, hrtie, deteriorat, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1820.

221
1617 (7125) Lillie 6, Suceava.

Iatig eu, Simion f i Gligorcea &gm 9tire cu ciasth scrisor a noastrii

inrturisim cum am avut pr cu frat<el>e noastru, cu SteIco 9.1 cu soru noastr, cu Mierla, pentru multe rOma9ile ce au fost rmase de parinTi<i> no9tri, den bani 9i den argintu 9.1 den vii 9i den case 9.1 dentealte rm9ite mai mfirunte, ce

au fost aice ; intealt chip nu ni-am putut tocmi, ce ni-am prt innaintea
mAriei sale Radului vod. Dice mriia sa Radul voda ni-au fcut lge i cu tot svatul mariei sale,

cum s giurm in 24 de boiar<i>, la svnta mitropolie, la SuciavO, prentru toat ate sOnt mai sus scrise. Dice inteacia am socotit cu parintele dichiul 9.1 cu multi boiar<i> 9i cu feciori de bojari 9i ni-am inpAcat cu cumnatu nostru cu Stele i Cu soru noastr cu Mierla i am lsat toat partea den sat den Litni, ce s chiarra
Rusii, ce au fost cumpfiraturO lui PisoIchie i minei noastrfi Anu9c4i, s-i fie

ei ocinO neclatita de noi, niei de feciorii no9tri, in veci, ce s4 hie ei mina' diriapt 9i feciorilor si i noi triaba acolo s nu avem nicedanoar<> in veci, nice a mai Ora.
1) 'cc rupt in orig.
9
opraviteliu s In orig.

www.dacoromanica.ro
180

Si asijderele, alta p<ar>te ce am fosti cumparavi> toixi> denpreuna,


dela Anna, sora Mierlei, fata lui Piso/chie, 1n<ca>1) o am dat surorii nostr MierId, <sa-i> 1) hie oeina nerusiita in veci. Si ni-am toc<mi>)1t < ...si le-am> 1) da<t> lor uricele si <toate d>irsele Litenilor ce spun si pre R<usii, le-am> 1) dat in mana cumnatului nostru, lui Ste/co si surori<i> noastra
Mierla.

Si d<in toa>te cate mai sus samt scris, ni-am tocmit si ni-am inpacat, cum intre noi park' sa nu hie prentru aesta lucru nicidanaoar<a>, in veci. Nice cumnatu nostru Ste/co si cu sora noastra Mierla sa nu aiba triaba in viile la Horodiste, iar cle dela... 1) ujest<i>, ce saint cumpratura, afi ne fie in giumatate. Si intru tocmala noastra, mul/i boiar<i> au fost s'i fecior<i> de boiar<i> la svanta mitropolie, innaintea dechiiului, anume Ghiorghie parcalabul de
Vrtop si Gligorie Gheanghea si Gligorie Arbure si Nechita Popsescul, Degghici Salagenul si Ionasco Bazacianul si Dumitrasco Septelici si Simeon Malaiu, Dumitru diiac den Hus<i> si Iurasco, feciorul lui Carstiian, portariul si Lazor den Preutest<i> s'i Dumitru Pitic si Ionichie dentr'Antalesti si Horobeiu den Calna si Gligorie de Costenest<i> de Iinut de Harlau si Delul si Vasiian den
Merest<i> si

buni si boiar<i> si tot<i> de fa-VA> am fostu


t ocmit.

Gligorie den Vladesti si Turciul de Vartop si mul/i oameni s'i denainte noastra s'au

Si pre mai mare credin/a si marturie, pecetele noastre am pus. Si sa aibfi a-s<i> face si alte dirse domnesti. De aiasta dam stire cu ale noastre suflete. Si eu Carstiian, ce am fost <s>patar, cu mana me am [am] scris eatrea>cest zapis ce s'au fcut, <sa f>ie necltit, in veci. Pentru aciae sa sa stie, A nu O. mai parasca. <lar> 1) carde va incepe

Ora de aiasta tocmala ce s'au tocmit denaint<ea> 1) noastra, sa fie neertat de dumn<e>dzau si sa hie cu luda intiun loe s'i sa hie proclt si negru ca Arie si A' hie osandit de 318 parin/i ce &ant la Necheiu si sa hie cu necura/ii Ovrei Inteun loc. Amin.
Scris in Suci<ava>, v<A>l<ea>t 7125 2) <1617> Iun<ie> 6.

Nechita PoRescul <imp.>


Szimion Melay 8).

Gligorie Gheanghea <m.p.> Ionacu <m.p.>

Dumitrapo am scat <rn.p.>


Acad. R.P.R., DLXXXIX/1. Orig. rom. hartie, zeee peceti Melare aplicate.

3) loc rupt In orig. 9 In orig.: 71125. 3) iscAlitur cu litere latine.

www.dacoromanica.ro
181

222
1617 (7125) Iunie 14.

Suret dila Radul vod<a> la ve>leat 7125 <1617> Iunie 14. Adica au avut za inaintea domniei male Iloaia di VolciniIi cu frati-sau Patraco Strcia dela Popiani pintru a trie parte di sat di Boian<i> a triia parte, parte di mijloc i cu moara in parte de sus ci-au cumparat pa dila calugari dila svanta manastiri Homorul. Precum au vinit rugatorul nostru igumenul i cu tot soborul dila svAnta manstire Homorul i au martorisat innainte domnii mele, precum au vandut ei acea parte di moie lui Ilii, de a lui bun& voia i li-au fost lor za ca a fie in zaua de sfrintul loan cel Nou Innaintea domniei mele i Iloae au venit la za dar fratili ei, Pritraqco Starcia, el n'au venit la za i au ramas din toata legea. i a<a> domnia mea am dat ea sa tae hoja parte di mo0e din a trie parte a trie parte de sat din Boian cu moara i cu tot venitul. lar cui ar pare cu str.ambul aduca diresili inaintea domnii mele. Intr'alt chip sa nu fie.
Arh. St. Buc., A. N., MMDCIX/2. Trad. rom.

223
< 1617 1620> Iunie 24, hug.
lata eu Ghenghea mare logofat i Nicoara mare vornic de %Lira de jos, Scrim fiului nostru Saya din Borzeti 9i lui Ilisei. dam de tire ea s'au parit de faIa, Inaintea milostivirii sale domnului, Toader Milat cu Petrila din Poeni pentru o parte de ocingt in satul Poeni, pentru care au Ora intre dan0i. Pentru aceea noi v'am ales sa fiIi acolo
hotarnici.

Pentru aceea, daca yeti vedea aceasta carte a noastra, tu s cercetezi cu oameni buni, megiai din jur, din sus i din jos ca sa le impaniti in vatra satului 0 cum vei gsi cu dreptate, cu oameni buni, sa le pui stalpi in vatra satului, ca sa tie fiecare partea sa de mina din sat. Aceasta dam de tire. Altfel sa nu faci. In Ia9i, Iunie 24.
Ghenghea logofat <m.p.> Nicoara mare vornic <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea Cain, IX/6.
Orig. slay, hArtie, cu clout& peceti aplicate.

Datat dupA Ghenghea logoflit gi NicoarA vornic mare de tara de sus. (in orig.
gregit de tara de jos *).

www.dacoromanica.ro
182

224
1617 (7125) Iunie 26, Ia0.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Ian a venit inaintea noastr 0 Inaintea boierilor notri moldoveni boierul
nostru credincios, Malcoci mare cmnar, cu un zapis de mrturie dela Petro Smilean fost 9oltuz 0 dela 12 prgari din trgul Ia0, scriind 0 mArturisind crt astfel Ivdochiia, femeia lui Roman din trgul Ia0, s'a sculat Inaintea lor nesilit de nimeni, nici asuprit, ci de bun voia ei i a dat o cas cu locul, c.t este In jurul ei. Aceasta a dat-o boierului nostru mai sus saris ; iar dup moartea ei, el di aiba a o griji. Pentru aceasta domnia mea, dacrt am vazut acest zapis de marturie am dat 0 dela noi 0 am Intrit, ca s-i fie dreapt ocin 0 dedin,-aceast cas cu tot locul ei. Altul s nu se amestece. Saris In Ia0, anul 7125 <1617> Iunie 26. Insu0 domnul a poruncit. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.> Lucoci <a saris>.
Acad. R.P.R., IV/157 a. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicati, cAzutli. Cu o trad. rom. dela sfArgitul sec. XVIII.

225
1617 (7125) Iunie 30, Iai. Tlmcire de pe uric vechiu srbsc dela Radul v<oe>vod, domn tAri Moldovii, din let 7125 <1617> Iunfi 30, saris In Ia<i> de Marmure, pe hfirtie lata au venit, Innainte noastr 0 Innainte boieril<o>r nowi mari 0 mici, Sora, fiica lui Toader Groza, c<o>c<oa>na lui Grigori lost vor<ni>c 0 s'au jluit cu mari jalbA 0 cu multi marturi boeri, osta0 frunta0 din curte domnii meli 0 cu megie0 de prin pregiur, zficand a ispisocul de cumprtura ce au avut tatul ei, Toader Groza, dela Alexandru v<oe>vod, pe una parte de mo0e din satul Alexatii, din al triile parte, o al trille parte i cu loe de moara...1) 0 cu loe de prisac, cari li-au fost cumpratura tatalui su Toad<er> Groza dela Adrabu, drept 180 galbini ttr4ti 0 un uric de cumpartura ce 1-au avut tatl ei Toader Groza dela Petru v<oe>vod, pe una parte de mo0e din satul Franciocii, din giumtate de sat, o al aptile parte, ce i-au fost lui cumprtur dela Ion, fiiul lui Dumitru, drept 130 galbini tfitr4ti.
a) loc alb.

www.dacoromanica.ro
183

Pe aceli documenturi ei li-au pierdut in vreme cnd i s'au furat toata stare lui 0 averea.
Deci noi viiznd atila boieri 0 ostas<i> fruntas<i> din curte domnii mele

0 megiesi de prinpregiur, asijdire si dela noi i-am dat si i-am intrit Sorii, fiicii lui Toader Groza, c<o>c<oa>niil lui Grigorii fost vorn<i>c, ca s le fie lor pe (well de mai sus numite prti de ocini, pe al triile parte din satul Alexstii al triile parte, 0 cu loo de moar . . .1) si cu loo de prisacfi 0 din giumtate de sat Frnciucii o al saptile parte In garla Stavnic si cu loe de
prisac.

Drept aceia ca s le fie lor dela domnie noastra uric si ocin si Intaritur cu tot venitul, nestrmutat niciodinioark in veci, [innainte acestui uric al nostru] si altul s nu sa amestice Innainte acestui uric al nostru.
Insusi domnul au poruncit. Ghenghe log<o>f<>t au isclit. Din limba srbasca pe limba moldovneascii am tlmcit eu loan Stamate
pit<ar>, la 1.823 Dech<em>v<rie> 15 zile 2).
Acad. R.P.R., CV/25. Trad. rom.

226

1617 (7125) Iulie 2, Jai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al irli Moldovei.
IatA domnia mea am dat 0 am Inoit si am miluit sfnta noastr ruga, manastirea numit Galatia, unde este hramul inlIarea domnului dumnezeu 0 mntuitorului nostru Iisus Hristos, cu dou sate, numite Pizdeni si Plopi, din Iinutul Hirlu, cu iazuri 0 cu mori, care aceste sate anume Pizdeni 0 Plopi, au fost drepte domnesti, ca s fie sfintei noastre manastiri, cu tot venitul. hotarul acelui mai sus scris sat, anume Plopi si cu iazuri, s fie Incepind dela Vadul de Piatrii, prin rpa pn la o movil lng drum, unde este o piatrfi si de acolo, drept peste prul Iarinei, la deal, unde este o plated si de acolo deacurmezisul peste Spinosita la deal, la piatr 0 de acolo drept la Gruiul lui Bano, mai sus de nut:Ana lui Onea, la Movila Cocorii, unde este piatr 0 de acolo, drept unde se impreun drumul Cotnarului cu drumul mare, unde este piatrk 0 de acolo, tot pe drum pan& la Jijioara, la gura Largii 0 iarasi Jijioara in sus pn la drumul 8ipotelor si iarsi pe drum In sus, pan la Parul

Iezerului, 0 de acolo, tot Prul Iezerului la vale, Ora la Vadul de Piatr, unde s'a inceput dintiiu hotarul.
loe alb,

aceste clou rAnduri sunt serse de o alta mind.

www.dacoromanica.ro
184

De aceea, nimeni altul sa nu se amestece inaintea acestei cani a noastre. In Ia0, anul 7125 <1617> Iulie 2. t Insu0 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Nuor <a scris>.
Acad. R.P.R., DXCl/14. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, stricat. Cu o fotocopie, ibid. Fotografii, XXXII/22. Cu o trad. rom. din 1784, la Arh. St. Buc., M-rea Galata, 1/2.

227 1617 (7125) Iulie 2, Ia0. t Jo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei.
Am dat aceast carte a domniei mele rugatorilor notri, egumenul 0 tot sobcrul dela sfinta mfinstire Galatia, spre aceea ca sa fie tari i puternici cu aceasta carte a domniei mele s adune 0 sa ja gloabele 9i depgubinele i pentru om mort, ce se vor face In satele sfintei mfinstiri, fr <acelea> ce sunt dabile domne0i. lar globnicii i vatafii mari i deugubinarii s intre i numai sa judece cu dreptate, cu oameni buni i sa-0 ja ferfie, ce se va cuveni, iar alt treaba cu gloabele i cu deugubinele s nu tag, ci sa fie ale rugatorilor notri, egumenul i calugarii, pentru IncalIaminte. Iar cine se va afla un astfel de om raufiicator in satele sfintei mnstiri ei sfi-1 judece i sa-1 spfinzure. Iar voi, globnici i deugubinari, daca nu yeIi asculta de porunca doinniei mele ce o scriem mai sus 0 va veni numai un calugr la domnia mea cu

plngere impotriva voastra, s tiIi bine ea domnia mea vom trimite la voi 0 acolo In Iinut v vor spfinzura. Altfel sa nu fie. Pentru aceea nimeni sa nu indazneasea sa impiedice sau s opreasca inaintea acestei carIi a domniei mele. In Ia0, anul 7125 <1617> Iulie 2. t Insu0 domnul a poruncit.
Io Radul voevod <m.p.> Nuor <a scris>.
Arh. St. Buc., Achiziii Noi, CL/4. Orig. slay, hartie, pecete aplicata.

228 1617 (7125) Me 2. Ispisoc dela Radul vod intritura pe satul Vorove0ii i Mihile0ii Plopii i Carstetii ce se numescu Pizdnii i Bulucetii i Sadina i Tmapnii
www.dacoromanica.ro
185

din cuvant In cuvrint dupa cum serie ispisocul lui Patru voda, ce s'au scris
mai deasupra, leat 7125 <1617> Iulie 2 zile.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, f. 159 y.
Rezumat. rom.

229
1617 (7125) Iulie 2, Iai. Noi 1) Radul voevod, din inila lui dumnezeu domn al tarii Moldovei. Iat a venit inaintea noastra i Inaintea boierilor nostri sluga noastra, Braila Usurel, fiul Maricai, nepotul Anuscai, de buna lui vole, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a vandut dreapta sa ocin i dedina toata partea lui, cat se va alege din satul Toderestii pe 14111 Vaslui cu loe de iaz, unde a fost iazul vechi. Acestea le-au vandut slugii noastre Dumitru uricar pentru dourtzeci si sapte talen i de argint. i i-a Pita deplin acei bani mai sus scrisi 27 talen i de argint dinaintea noastra. Iarrt noi vazand tocmeala lor de bun& voie si plata deplina, noi deasemeni si dela noi am dat si am intarit slugii noastre mai sus serse, Dumitru uricarul. De aceea sa-i fie i dela noi uric si ocina si cumparatura cu tot venitul. altul sa nu se amestece. S'a saris la Iasi, In anul 7125 <1617> Iulie 2. Insusi domnul a poruncit. Ghenghea mare logofat a Invatat. Ghenghea logoffit a iscalit.
Marmure <a scris.>
Acad. R.P.R., DIV/f. 45.
Copie slavA.

Cu o trad. rom. din sec. XVIII, ibid. f. 45.

239
1617 (7125) Iulie 3, Iai. t lo Radul voepod, din mila lui dunznezeu, domn al prii Moldovei. Dat-am cartea domnii mle rugatoriului nostru egumenului si a tot saborul dela svfinta manastire s<ven>tii Saya din targ din Iasi. Si pre cine vor trimite, sa hie tari putrnici, cu cartea domnii mle, a apara o balta Cu pste ce au ei la satul s<fin>tei manastiri, la GusaTei, sa nu lase sa vindze pste, oamenii din sat Vitoltsti. lar pre care oameni vor afla vanandu pste inteacea balt a lor, s aibrt a-i dezbraca i sa le ja toate maistriile lor.
Noi

in test.

www.dacoromanica.ro
186

nime s nu cutdze a -tinea sau a-i opri inaintea artei domnii mle.

In Ia

1<ea>t 7125 <1617> Iul<ie> 3.

domnul a poruncit. t Nuor <a scris>.


Arh. St. Buc., 1E-rea SI. Sava-Iasi, XLVII/4. Orig. rom., hrtie, pecete aplicat.

231

1 617 (7125) Iulie 3, lull. Ion Radul v<oe>v<o>d, din mila lui dumnezeu, domn al ;eirii Moldopei. Dfim stiri cu carte domnii meli cum au avut zi giupnias<a>, ce-au fost a lui Macrii ce-au fost armas, cu Iurascu Draci, pintru sat pintru Volovcinit<i>,
ci est<e> la Soroca. Dici giupniasa lui Macrii au vinit la zi si au <a>dus hrtie dila Ptrascu din Brnzini, iar Draci n'au vinit la zi, ci au rmas di za. i giupniasa s'au adus dresli: uricu dela Irimie vod<> i ispisoc dila Costandin vod<>, pri acel sat, cum le est<e> ocina. Dici i acmu ca s n'aiba Draci a mai Ora di aceast<> pr niciodnioar<>, innainti cArti domnii meli. Scris la Iafi, anul 7125 <1617> Iulie 6. Domnul a zis. Ghinghi mare logof<A>t au invfitat. Ghinghi logo<M>t au isclit. Dumitru au scris.
Muzeul Lupta revoluVonarii a poporului, LXIV/20.

Trad. rom. din a doua jumiitate a sec. XVIII.

232
1617 (7125) Iulie 8, Iaqi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irtrii Moldovei. fat au venit tnaintea noastra si inaintea boierilor nostri, Gligorie si sora sa Coslui Drgasan, de nimeni siliti, nici asu-tanda, fiii Gherli Fratrscoaia, pri/i, ci de bun voia lor si-au viindut ocina i dedina lor dreapt, dou jirebii

-cu doi vecini cu case gata din satul HanIesti pe Siret, care este in -tinutul
Suceava i cu loe de moat% la Siret i iari cu loe de iaz si de moar la p&rul

satului, credinciosului nostru boier Coste Bucioc paharnic, pentru saizeci de


talen i numAraIi.

s'a ridicat boierul nostru, Coste Bucioc paharnic dinaintea noastr dinaintea boierilor nostri si le-a pltit deplin toti acesti bani mai sus scrisi -60 de talen.
www.dacoromanica.ro
187

Pentru aceea domnia mea clack' am vazut tocmeala de bur& voie 0 plata deplin, domnia mea Inca am dat ca sa le fie dela noi ocina si cumpratura dreapta cu tot venitul.
Si. altul sa nu se amestece inaintea acestei carti a domniei mele. Scris In Ia0 In anul 7125 <1617> Iulie 8.

t Domnul a poruncit. t Ghianghea mare logofat a invtat. Ghianghea logoft a isclit <m.p.> t Toader <a scris>. <Pe verso contemporan, romnqte:> u Ispisoc pre 2 jireavii din flnteti, ce am cumprat .
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, Cl/6. Orig. slay, hartie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1820

233

1617 (7125) Iulie 8, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. latUt

au venit inaintea noastr 0 inaintea boierilor nowi rugatorul nostru, popa


Mihul din P4cani 0 cu oamenii lui, 0 s'au prit de fai, deasemenea cu rugatorii

noWi, calugrii din sfnta manastire numita 114ca, pentru un vad de pod, ce este la Siret, in hot arul Pascanilor, ziand ei a nu au calugrii nicio treaba cu acest vad 0 ne-au aratat privilegfi dela <domnii> 1) de mai inainte <pentru
acest vad de>l) pod de mai2) sus, in hotarul P<canilor insa >1) au avut mai 2)

jos, in hotarul Harmanwilor, iar calugrii au spus ea mai 2)... 1). De aceea, domnia mea am dat lui popa Mihail i oamenilor lui de acum,
din luna Iulie 8 zile Or& a treia zi dup boboteaza, ca s aduca martori oameni

buni 0 batrni, sa marturiseasca cu sufletele lor, cum tiu ei mai2) cu dreptate 0 cui i se cuvine acest vad 0 daca mai2) au cAlugrii pod, In acest vad.
Deci sii se tie.

Scris in Ia0, In anul 7125 <1617> Iulie 8. Domnul a spus.


Gheanghea mare logofat a Invtat. Eu Gheanghea logoft am iscalit <m.p.>
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, CCXVII/4. Orig. slav, hArtie, deteriorat, pecete aplicatii. Cu o trad. din 1765.

1) loe rupt In orig.


mai * aa In orig.

www.dacoromanica.ro
188

234

<1617 Ianuarie 8-1618 Iulie 6>.

t Aici catastih de jurAtorii popii din Pfirani, es n'a vndut partea sa (le ocina, lui Balica hatman. Ionaro aprod din Carsteti. Calapod din Stolniceni. Gligorcea vistiernicel de acolo. Drghici din Ruginoasa. Toader pahArnicel din Boureni. David aprod de acolo. Iacob Moloc din Movileni.
Vasilie aprod din Ciupeti. Gligorcea pahlrnicel din Vascani.

<St>ubeiu aprod din... 1) ana Ionaro aprod din Soci. Ihnat aprod de acolo.
Marco comis din Dobroleti. Gheorghie diac de acolo. Gliga aprod de acolo.

1).

Vasilie comirl de acolo. Patraco, fiul lui Brut, din Navrpeti. Costantin, fiul lui Adam, din VIrtdeti. Vasilie vistiernicel... 1). Gheorghie comirl, din Vererni. Fcurar comiel de acolo. Toader comirl de acolo. Ionaro comirl deasemeni. Iachim comirl deasemeni.
Micul deasemeni.

Gavril, fiul lui Vasco vatah din Ilanaani. Tiron, nepotul lui Manea pitar, de acolo. ... 1) de acolo. ... 1) uc, fiul lui Toader nemi, de acolo. Toma, fiul lui Saya comirl, de acolo. Onaca, fiul lui Eremia arma deasemeni. Vasilie vistiernicel din Muncel. t Gheorghie Dadul de acolo. t Vasilie pAhrnicel de acolo.
1) loe rupt, ters qi ilizihil in orig.

www.dacoromanica.ro
189

Simion paharnicel din Mitesti. t Dragoman din Talpalaesti. t Condrea vistiernicel din Crivesti. t Buzdugan pitarul din Mitesti. t 1 Gheorghie... 1) de acolo.

..

1).

Arh. St. Buc., Achizitii Noi, CCXVII/5. Orig. slay, hArtie, deteriorat, pecete aplicatA, cAzutA. Datat dupl doc. din 8 Iulie 1617 In care se dA termen pentru aceastA mArturie pAnli la Boboteaza viitoare.

235

1617 (7125) Iulie 10, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. lata a venit fnaintea noastra i Inaintea boierilor nostri Vasile claraban, fiul popii Lupan, de buna voia lui, nesilit de nimeni i nici asuprit si a vandut dreapta lui mina i dedina, un loe de prisaca In Paget si cu fnete, care este pe Valen lui Naneo, Ora unde cade In apa Barladului, Inca cat se va alege partea lui. Aceasta a vandut-o Nastei pentru opt talen i de argint. Deci noi vazand tocmeala lor de buna voie i plata deplin, pentru aceia sa-i fie si dela noi ocina i cumparaturfi cu tot venitul. i altul s nu se
amestece.

Scris In Iasi, In anul 7125 <1617> Iulie 10. Domnul a spus. Marele logott a Invlat. Eu Ghianghea logotat am iscalit <m.p.> Baseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond. Spiridonie, VI/74. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, cAzutA. Cu o trad. rom. din 1839.

236
1617 (7125) Iulie 11, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al t.arii Moldovei. lata

au venit Inaintea noastra i lnaintea boierilor nostri rugatorul nostru, popa Mihul din targul Siret, de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit si a
loc rupt, sters
i

ilizibil in orig.

www.dacoromanica.ro
190

inchinat sfintei noastre rugi, manstirea Putna, unde este hramul adormirea niftsatoarei de dumnezeu, un loc de manfistire, unde se numeste sfantul Onufrei, cu bisericti i Cu gradina i cu fanat, care aceast mnstire i biserich grdin i ram t este in hotarul targovetilor. Deci domnia mea, dac am vzut aceast bunk' tocmeal si ispisoc dela Alexandru voevod, deci noi Inca am dat i am lnoit ca s fie si dela noi sfintei noastre rugi, manastirea Putna stpanire locul mai sus zis de manstire, unde se numeste sfantul Onufrei, cu biseric i cu gradina i cu fanwt, care este In hotarul targovetilor, cu tot venitul. altul s nu se amestece Inaintea acestei crti a noastre. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> Iulie 11. Domnul a poruncit. t Ghianghea mare logort a Inv'tat. Eu Ghianghea mare logoft am iscalit <rn.p.> t Ion <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXXII/119. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA, cAzutA. Cu o trad. rom. din 1768.

237
1617 (7125) Julie 12, Ia.0.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnczeu, domn al trii Moldovei. Iat.5 au venit, inaintea noastr i Inaintea tuturor boierilor nostri moldoveni, mari mici, eromonahul i rugtorul nostru Galation egumen si tot soborul din <manstirea> noastr care tresc Impreun In numele domnului dumnezeu si mantuitorului nostru sus Hristos, In ruga noastra, sfinta mtinastire, numit s'fantul Saya, ce este In mijlocul targului nostru Iasi, unde este hramul preasfintei, curatei i preabinecuvantatei stpanei 'noastre, de dumnezeu nscsatoare <si>1) pururea fecioara Maria, ce se numeste metohul sfintei i slvitei manstiri, ce se cheama sfantul Saya, langa sfanta si slvita mare cetate a Ierusalimului, si au adus, Inaintea noastr' i Inaintea s niste crl adevfirate dela boierul nostru care se numeste Enache cel btriin, care a avut mare cinste dela tati sfantrposatii domni de mai inainte i asa jeluind si scriind Inteacele cArti pentru o treab a unei sfinte biserici a sa, ce el Insusi a fficut-o, cu puterea sa, In targul nostru, in Cotnar, unde este hramul sfantului ierarh i fctor de minuni al lui Hristos, Nicolae, Inteacel chip, c acea sfnt biseric, din acel mai sus zis -Virg, el, din al OW bun cuget
1) omis.

www.dacoromanica.ro
191

a dat-o acelei sfinte biserici, sa fie in grij rugkorilor notri clugri care mai sus scriem, sa fie metoh pentru hrana 0 intrirea marei 0 slvitei mnstirj ce se cheam sfntul Saya, cu tot ce a dat 0 a intarit acest mai sus scris boier, acea sfnt biseric, cu toate odajdiile sale eke vor fi <in acea sfnt> 1) biseric 0 cu viile sale ce va avea. Pentru acee-a, domnia mea i cu binecuvntarea celor patru ierarhi moldoveni, chir Theofan, arhiepiscop 0 mitropolit de Suceava, chir Athanase episcop de Roman 0 chir Efrim episcop de IlkFAO i chir Mitrofan, episcop de Hui 0 iar0 cu ceilalIi boieri ai no,Ttri, pentru aceasta ne-am sfkuit i am cautat, pentru acea treab i n'am voit s. lsm. i s sfrmam intocmirea acestui mai sus zis boier, ce se numete Enache. Pentru aceea, domnia mea 0 cu ierarhii notri mai sus scri0, ,i cu sfatul nostru, am dat s fie sub ascultare 0 purtare de grijk acea sfnt biserick rugkorilor no0ri calugari, dela ruga noastr, sfnta mnstire numit. sfntut
Saya.

Pentru aceea, oamenii care vor fi de popor 2) ce-au ascultat pn in ceasul

acesta de acea sfnt biseria de acum deasemeni s aib a asculta s se nevoiasc pentru tot ce va avea nevoe sfnta bisericg. de asemeni, 0 rugtorii notri clugri s aib a ruga necontenit pe domnul dumnezeu, zi 0 noapte, eat va fi acea sfnt biseric. Iar cine s'ar ispiti s nimicease 0 s sfarme intocmirea noastr, acela sa fie neiertat de domnul dumnezeu, fckorul cerului 0 pamintului 0 de toIi sfintii, care din veac au plcut lui dumnezeu. Pentru aceea, nimeni altfel s nu aib a se amesteca inaintea acestei cfirli
a noastre. Scris la Ia0, In anul 7125 <1617> Iulie 12.

t Domnul a spus.
Io Radul voevod <m.p.> t Bseanul <a seris>.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iai, XLVIII/1.

Orig. slav, hirtie, pecete aplicati, azuti.


Cu o trad. rom. din '1794.

238

1617 (7125) Me 12, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Iat domnia mea am dat 0 am intrit slugii noastre, Onciul IuraFovici fost staloo rupt In orig. o popor a9a In orig.

www.dacoromanica.ro
192

roste, ocinile vi cumparaturile lui drepte, din ispisocul de cumprtur pe

care l-a avut el dela Costantin voevod, a patra parte din satul Bobevti, ce este in Iinutul Cernuti, din partea de jos vi cu loe de mori vi In cmp vi in vatra satului, pe care vi-a cumparat-o dela Ptravco v.1 dela fra0i lui, Hilip
vi Isac vi surorile lor, Maricuta vi Nastea, copiii Ileanei, fiica Stancai, toIi. nepolii Stancai din iruti, pentru o sut vi treizeci talen i de argint. deasemeni dam vi Intrim tot slugii noastre mai sus scrise, Onciul Iurav-

covici fost staroste, a patra parte tot dintr'acel sat mai sus scris, din Bobevti, din partea de jos vi cu loc de moara, ce vi-a cumpArat dela Gaftona, fiica lui Simion Jadovan vi nepoIii ei de sor, Simion vi Solomia vi Odochia, copiii Grozavei vi Ileana, cneaghina lui Hilcea, pentru o sut vi treizeci talen i de argint, dar partea cneaghinei Ileana era cump4rata cu brbatul ei Hilcea dela Coste vi Gligorie, fiii lui Simion Jadovanul. i deasemeni am dat vi am intrit iarvi slugii noastre sus serse, Onciul Iuravcovici, toate partile popii Alexa, fiul Gafiei, nepotul Sofiici, strnepotul lui teful, cAt se va alege partea lui din ZAstavna vi din selivtea Toltrei vi din Boiancic vi cu loe de mori, vi In cmp vi In vatr, ce vi-a cumpArat dela el, pentru cincizeci de talen i numraIi. Deasemeni ii dm vi-i Intrim a treia parte din jumtatea satului Cbevti, cu loe de moar vi cu fnele, care vi-a cumprat dela Zoica, fiica lui Fdoravco vi a Gatei, pentru optzeci de talen i numraIi; iar ceilalti fraIi ai ei, Goli vi Grozul vi Marina, copiii Gatei, s stapaneasca In Costiceani vi in Conovti vi In CepluTi toate aceste prti de ocin, mai SUS serse, s-i fie vi dela noi uric vi ocin cu tot venitul. *i altul s nu se amestece. In Iavi, anul 7125 <1617> Iulie 12. t Domnul a spus. t Ghianghea mare logof't a invIat. Eu Ghianghea logoft am iscalit <m.p.> t Nicoar <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXIX/80. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicatii.

239

1617 (7125) Iulie 13, Iai.

t
13

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al prii Moldovei. Am

dat aceasta carte a domniei mele rugatorului.nostru, egumenului i la tot soborul dela sfnta mnAstire Besericani, ea O. fie tari vi puternici, Cu aceast carte a
o. 293

www.dacoromanica.ro
193

domniei mele a Tine satul Troi/a i morile 0 tot hotarul pe unde a hotrnicit credinciosul nostru boier Vasile mare sptar. Iar cui i s'ar parea vreo steambatate, acela sa stea cu ei, de fa;, inaintea domniei mele, dupa aezarea oastei. De aceea nimeni sa nu indrazneasca a-i opri Inaintea acestei caqi a domniei mele.

Scris la Ia0, in anul 7125 <1617> Iulie 13. t Domnul a poruncit. Ghianghea mare logort a invaIat. Eu Ghianghea logorat am iscalit <m.p.> t Ionaro <a scris>.
<Pe verso contemporan:> t Ispisoc dela Radul voevod pentru satul Troita. <Apoi de alta mana:> pentru scutealli.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, IV/19. Orig. slay, hartie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1843.

240
< 1617 1618> Iulie 14. D<o>amna Maria, fata lui P<etru> vo<evod> raposatului, dumnezau-1 pomineasca <sc>ris-<am> a mea scris<oare>... 1) eu i ca ai miei cuconi... 1) m<anas>tirea di la H<lu>c<ia> a mea po<mana>... 1) lui mica a Zotei ra<p>ao<s>atul, dumnezeu-1 pomineasca... voia mea 0 cu satul... 1) i cu moara de acolo 0 Cu o ... 1) dia. .. 1) sfintei... 1) care scriu. Eu vazand... 1) pomana mea 0 de unii... 1) ce sa chiama Scorul... 1) Inteacel sfantu loc a lui dumnezu... 1) mare m<u>cenic Gheorghiia, eu m'<am> milostivit dupa m<i>la lui d<u>mn<e>zau <0 am adaug>1)at la pomana parintelui mieu ce a chiiama Lavra Mare in Tara... 1) anume Galata ca s inoescu pomana parintelui mieu... 1) mai sus 1) de tot ce va hi triaba sfintii manastiri 0 ce vor hi calugara0... 2) den mnstirea printelui mieu i sa Ella a <.a>sculta de acesta... intru tot ce va fi invaIatura sfintii manastiri. i acest lucru... 1) <aceas>ta tocmala s hie nenmutata de acum pana in vci. lar cine va s<trica aciasta>1) tocmala a mea de cumu-i scris, ori den fii miei oar den rodul mieu s<au ori>cine va fi, acela om sa fie triclet i proclet de trei sute 0 opts<prezace> parinli i anathima, maranatha. Amin. In anul 7... Iul<ie> 14 zile.
Arh. St. Buc., M-rca Cetiituia, 1/3. Orig. rom., hfirtie, lipit pe m'fitase verde, pecete Datat dupa doc. din 1616 Decembrie 18. 1) loe rupt in orig.
;

foarte deteriorat.

www.dacoromanica.ro
194

241 1617 (7125) Iulie 16, In tabAr. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al tarii Moldovei. lata s'au parit de fat, inaintea domniei mele, rugatorii notri calugari dela sfanta manstire Beserecani, cu credinciosul nostru boier Eremia vornic de gloat:a, pentru un sat anume Troita, ce este in tinutul Neamtului, pe paraul Cracaului, zicand credinciosul nostru boier Eremia vornic c i-au asuprit hotarul din satul Calimani, cu hotarul satului sfintei manastiri anume Troita i zicand ea n'a fost nimeni hotarnic 1) la acest sat. Iar rugatorii nostri calugari, ei au aratat inaintea domniei male uric dela tefan voda 2), scriind ea au avut hotarnic 1) pe Vasile mare spatar 0 a mers cu multe slugi ale domniei mele i Cu vataji1), Cu alli oameni buni i btrani, din megie0i din jur 0 au aflat ei, pe unde a fost hotarul vechi 0 au insemnat 0 pus stalpi. Pentru aceea, domnia mea, vazAnd acel privilegiu dela stefan voda 2), domnia mea Inca am dat rugatorilor nostri calugri sa ailia a line hotarul, pe unde le-a aratat uricul. Deci boierul nostru, mai sus seris, el a ramas de toe& legea. Iar rugatorii nostri calugri s'au indreptat 0 0-au pus ferae inaintea noastra.

Deci, de acum inainte, sa nu aiba boierul nostru Eremia vornic a mai OA pe rugatorii nowi, pentru aceasta Ora, nici s mai dobandeasca niciodata in veci, inaintea acestei crti a noastre. In tabara, anul 7125 <1617> Iulie 16. t Domnul insu0 a poruneit.
Io Radul voevod <m.p.> t Nuor <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bisericani, IV/21. Orig. slav, hartie, pecete aplicat, Cu o trad. rom. din 1843.

242
< 1617 1618> Iulie 20.

t Aslan parcalab de Orhei scriem i marturisim 0 dam :Aire Cu aiasta scrisoare a noastra, cum au venit calugarii dela sfnta manastire a lui Golaiu, ce au fost log<o>f<a>t, cu einstita carte a domnu nostru, ca sa" le socoteascu
t) asa In orig.
2) *vodil* In orig.
13*

www.dacoromanica.ro
195

ocina a trei sate ce s cheama Trbujanii pre Raut i Ocsintiia dela Nistru 1), de catra ocina Moldovalnilor 0 a Marcautilor i cu alte ocine altor sate di
inpregiur.

Intr'acea deac'am vadzut cinstita carte a domnu nostru, strans-am


tameni buni de pren prejur di inteacle sate, megiia<i> slugi domneti
vataj<i>, oameni di inaint<e>, anume: Costin vatah de hansari i Petra& vatah Ionaco vatah de sinetar<i> i Dragul parcalabul de Petere i oltuzul de acol<o> i mulIi megiia<i>, oameni buni 0 am eit spre loe, de am luat de In gura Evrlicului dela Nistru i au mrsu batranii inaint pre urma Bltatului, anume Min<ea> de Susni i Iachim i Ivaneanul i Bilanea de Marcauti Mo de acolea, de am socotit hotarale ce au hot:Ara Balotul i smnele pre urma uricelor, cene cum sine. Deci am aflat di inteacel hotar multe faramate clatite. Deci le-am diresu la loe 0 le-am inoit, si pre unde le-am alesu locul tutu<ro>ra 0 altor ocina<i> le-au fost pre voe 0 le-au placut aiasta tocmala ca li s'au i lor deschis locul. Deci vadzndu eu tocmala lor pre voe, eu am facia sfintei manstere dela

noi aiasta scrisoare de marturie. De aiasta dam tire.


.1. Cine nu sa va Iinea de aiasta tocmal<a> sa hie de 12 boj. Scris <la> Orhii, Iul<ie> 18, v<e>leat 7125 <1617>. t Eu Asian parccIlabul de Orhei am scris 2).
Acad. R.P.R., LXXII/21. Orig. rem., !Artie, peeete aplicat.

243

<1617-1618> Idle 20, Iai. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. bata
domnia mea am binevoit cu inim curata i luminata i cu cuget cinstit 0 bun 0 din gandul nostru i din osardia i domnia 0 slava data not& de dumnezeu, ca sa urmin paii binecinstitorilor notri domni batrani, care au fost inaintea noastra, care s'au straduit i au miluit 0 au intrit toate sfintele manastiri pentru nadejdea bunurilor venice. Deasemenea i domnia mea cand am auzit de ruga noastra sfanta manastire Bisericani ca este pustie, fara sate, ne-am gandit din adancul inimii noastre 0 am facut ca domni buni i batrani, care i-au facut pomenire 0 am rniluit 0 am intrit ruga noastra, sfanta manastire Bisericani, unde este hramul
o la Nistru scris deasupra randului. text grecese.

www.dacoromanica.ro
196

blagovestenia prea sfintei stapanei noastre de dumnezeu nasctoare si pururea fecioar Maria, cu un sat anume Popcestii, care este drept domnesc 1), in iinutu,

Neamiului, pe apa Crack', care este asculttor de ocolul Targului Neamb sa fie dela domnia mea sfintei manastiri mai sus serse, danie i miluire cu toate veniturile lu din camp si din padure i cu hotarele lui, neclintit niciodata in veci. lar cine s'ar incerca sa strice pomenirea i miluirea noastr, pe unul ca ace/a sa-I sfarame mania lui dumnezeu i s-i piara cu sunet pomenirea lui
de pe parnant, ca pe Datan si Aviron din vechime, care au incercat si au indraznit asupra celor dorite i celor cuvenite lui dumnezeu cel viu i niciodata s nu primeasca mntuire dela dumnezeu i sa fie blestemat i de trei ori blestemat de domnul dumnezeu fcatorul cerului si al pmantului si de prea curata

pururea fecioara Maria, maica domnului dumnezeului nostru Iisus Hristos si de patru evanghelisti i de sfinIii apostoli de frunte Petru si Pavel si de apastoli de frunte i de sfintii Moise i Aron i de si de 318 sfinIi parinti purtatori de dumnezeu, care au intarit dreapta credinfa in cetatea Niceia si care au blestemat pe Arie cel fat% de minte. 8i unul ca acela sa aib
parle cu Iudeii cei fara de lege si dusmani ai lui Hristos, care au strigat: sangele

lui asupra loi i asupra copiilor lor, i cu luda tradtorul, in chinurile cele fr sfarsit, amin.
La Iasi, in anul 71272) <1619> Iulie 20. Doninul a poruncit. Gheng,hea lgofat am iscalit <m.p.>

t Toma <a scris>.


Arh. St., Buc., M-rea Bisericani, XIX/2. Orig. slay, perg., pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din 1809.

244
1617 (7125) August 10, Iai.

t lata eu Gheanghea mare logofat scriem i marturisim, Cu aceasta scriei soare a noastra, ea au venit inaintea noastra Drguia Gandacoae Dragan i Ionasco i surorile lor Cucula i Ileana i nepotul lor de sora Iosip, fiul Carstinei, fiii lui Grigore Bergea, nepotii lui Ion, de bung voia lor si au
e care este drept domnesc s, scris peste un text rAzuit. 9 Data videatului este gresitA. In 1619 Iulie 20 don-mea In Moldova Gaspar voevod; ori documentul este dela Radul voevod.

www.dacoromanica.ro
197

-viindut dreapta lor mina i dedina, jumatate din a patra <parte> 1) a iatului Hanesti, din partea din jos i cu parte din vadul de moara si din iaz, ce este pe Basau, In tinutul Dorohoiului. Aceea au vndut-o lui Petrea, fiul lui Tomsea, pentru saptezeci i sase ughi, din vechile lor privilegii ce au de mostenire. Deci noi vazand ca ei au vndut de &Ina voia lor i noi am fcut aceasta carte, dela noi, lui Petrea pentru aceasta parte de ocina, sa-i fie de Incredintare, liana cand ii va intari i Cu dires domnesc. Astfel sa se stie. Scris la Iasi, In anul 7125 <1617> August 10. Eu Ghianghea logofat am isclit <m.p.>
Acad. R.P.R., CCCCXXXVII/39. Orig. slay, hartie, pecete

245
1617 (7125) August 15, Chivari.
Suret de pe ispisoc vechiu, pe sarbie dela Radul v<oe>vod, scris de Marmura, in Chivari din le<a>t 7125 .<1617> Avgust 15.

Precum au venit innainte noastra innainte boerilor nostril, credincios boe.riul nostru Lupul al treilea log<o>f<a>t i giupaneasa lui, Antemie, fata Ciucului, nepoata lui Porosci stolnicului, cu un zapis de marturie, dela multi boeri, dela Ursul mare medelniceri si dela Capotici postelnic si dela Vartic mare arma 1;i dela Bals ;i Donici parcalabul de Orbei i dela alte slugi a domnii mele anume: Alecsa diiac i Pisovschii diiac i Rafei i Chifa i Miron vatav de hansari i unul pah<arnic> din Peresecina si Gorcia, fratele Mogaldei si Voico din Macicaut<i> si dela soltuz cu 12 pargari din targul Orheiului si dela Steful Lenco aprod, scriind precum au venit innainte lor Anna Protoaia fratele Haimezcului i Volenco si de buna voia lor, de nime silit<i>, nici asuprit<i> si au vandut driapta ocina lor i cumparatura dintru un zapis de cumpartura ce 1-au avut ei de<la> Carste, unchiul Ciucului Porosaci, din cotunul cel din gios a satului Macicautai, a cincia parte, parte Stoicai, din vatra. satului,
din campu si din apa pe de amandoao prtale Rautului. Aceia o au vandut tatlui lor Ciucului Porosaci, drept cincizaci taleni de argint, care aceia parte de ocina au fost cumparatura Carstii dela Stoica. Deci, vazandu noi acel zapis dela atata boeri si dela slugile noastre, noi
1-am crezut. Drept aceia i dela noi asijdere, am dat si am Intarit mai sus numitului credincios boieriului nostru Lupului al treilea log<o>f<a>t i giupanesai sale Ante1) omis in orig.

www.dacoromanica.ro
198

miei, ace de mai sus numit, a cincia parte den satul Macicaupi, din cotunul cel de gios, pe de amandoao partale de Raut, parte<a> Stoicai, pentru ca sa le fije lor 0 dela noi uric i cumparatura, cu tot venitul. Si altul A nu sa amestece inprotiva car/ai noastre acetie. Insu<i> domnul au poruncit. In ispisocul cel adevarat este iscalit, Inslq<i> cu liana sa, noi Radul v<oe>vod. De <pe> sarbie pe limba moldoveniasca am talmcit la anul 1805 Oct<ombrie> 13. Polcovnic Pavel Debr<4> dela mitropolie.
Arh. St., Iasi, CCXII/15. Trad. rom.

246
1617 (7125) August 17, Pietrosul.

Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. lata a venit 1naintea noastra 0 inaintea boierilor nopri moldoveni Isac Ciortea,
fiul lui Gligore, nepotul lui Purcel postelnic, de 'Duna voia lui, nesilit de nimeni,

nici asuprit 0 a vandut dreapta sa ocina 0 dedina, toata partea lui, cat i se va alege, din satul Dueti, din vatra satului 0 din camp 0 din vad de moara la
Vaslui.

Aceasta a vandut-o boierului nostru, Ionaco mare hansar pentru cincizeci 0 doi talen i de argint.

Si i-a plait deplin toti aceti bani mai sus scri0, 52 talen i de argint, I naintea noastr i tnaintea boierilor noWi. Deci noi vazand intocmirea lor de buna voie 0 plata deplina, noi deasemeni

0 dela noi am dat 0 am Intrit boierului nostru mai sus scris, Ionwo mare
hansar, pe acea parte de (mina mai inainte spusa din satul Dueti, toata partea lui, cat se va alege.

De aceea sa fie 0 dela noi uric 0 cumparatura cu tot venitul. Si altul sa nu se amestece inaintea acestei cani a noastre. Insu0 domnul a poruncit.
S'a scris la Pietrosul, In anul 7125 <1617> August 17. Ghenghea logotat a iscalit. Marmure.
Acad. R.P.R., DIV/f. 67. Copie slavA, sec. XVIII. Cu o trad. rom., ibidem, f. 67.

www.dacoromanica.ro
199

247
1617 (7125) August 19, Iasi.

t lath' eu, cneaghina Carstina parcalaboaia, marturisesc, eu Insumi, ea am luat optsprezece ughi, care fac treizeci talen, 1nsa talerul de doisprezece potronici i potronicul de noua alenghi, dela Gligore, fiul lui Gavril cel batran din VinoviiI, pentru satul Pa1tin4, ce ei au sa ne Intoarca toti banii pentru acest sat. Sa se tie 0 am pus pecetea. Scris In Iai, anul 7125 <1617> August 19. Carstona Insa0 a scris <m.p.>
Acad. R.P.R., CLXXXVI/3. Orig. slay, "'Artie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din a doua jumit'tate a sec. XVIII.

248
<1617 dup August 19>, Hotin. t Cneagbina Carstina parcalaboae marturisim cu aceasta scrisoare a mea, a am luat 50 talen i dela Grigorie i Bilava, fiii lui Gavril din Vipovet pentru satul Paltin4 pe care ei 1-au cumparat dela mine 0 Inca <mai> au sfi-mi dea
50 1) zloTi.

Pentru aceasta marturisim, cu aceasta scrisoare a mea, sa se stie. Scris In Hotin.


Acad. R.P.R., CLXXXVI/4. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din a doua jumAtate a sec. XVIII. Datat dupA doc. din 1617 Aug. 19, care se referA la acelagi sat. Acad. R.P.R. CLXXXVI/3.

249
1617 (7125) August 20, Iasi.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Scriem slugilor noastre, parcalabilor de Iinutul Neamt. Va dam de tire ca ni s'a jeluit egumenur dela sfanta manastire Secul, asupra voastra i apo au zis ei 1naintea

noastra, ca le stpaniti un loe de fanaT, care se nume0e Poiana lui Tolici deasemeni i Sasca i 2) Rachita, fat% pricin i fra drept.
1) 50 cifra rAzuitA, lectura nesigurA.

5) gi coreetat, era scris fnainte: dela.

www.dacoromanica.ro
200

De aceia, daca ve/i vedea aceast carte a noastr, voi s lasa/i In pace acest loe de fnaI. lar cui i se va parea strmbatate, acela s stea de faI Inaintea noastra. Altfel s nu faceli. Scris la Iafi, anul 7125 <1617> August 20. Domnul a spus. Ghianghea mare logoft a 1nv
Semion <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Neamt, LVII/10.
Orig. slay, hrtie, pecete aplicatA.

250
1617 (7125) August 20, BArlad. t Adicei eu Vasilie Tlmaci f i Gligori Dohoncean ureadnic din B<A>rlad f i C<A>rstea flnil<> oltuz fi 12 pargar<i> fi pop<a> Stefan dela biserica milostivirii sale domnului f i tog teirgovegi batreini din teirgul B<A>rlad. Mrturisim

0 dam tire cum au venit naintea noastr Srpe, feciorul lui Toader Bogzti din Mohorit<i>, de nimene inbiiat, nici inpresurat dat a sa ireapt parte de ocin<>, ce i s va alge lui, din sat din MohoriI<i>, cu tot venitul, lui Costantin, feciorului Cretului pr<cd>labul, dereptu un cal ce i-au fost lui dator, luat calul dereptu 14 taler<i> b'tut<i>, de argintu. Deci noi deac'am vdzut a lor bun<> tocmal<> i dndul<i> Srpe partea de ocin<> lui Costantin, cu tot venitul, cum mai sus serie, noi Inc<a> ne-am sculat i i-am fcut zapis i mrturie dela noi, ca s lie Costantin acea parte de ocin<> cu tot venitul, pn cndu-i va da Srpe un cal, ca calul su, sau patrusprdzce taler<i> btul<i>, de argintu. mai pre mare credint ne-am pus pecelile i pectea uraului, pre aceasta <a> noastat mrturie.
Scris in B<A>rlad, v<e>l<ea>t 7125 <1617> Av<gust> 20 zile.
Acad. R.P.R., CXXVIII/231. Orig. rom., hrtie, pecete aplicata.

251 <1617 Septembrie 1-1618 August 31> 7126. Ispisoc dela Radul voevod. Adeca am dat 0 am Intarit slugii noastre lui Vasile Bucium i fraIini-s-du lui Gligorie i surori-sa Anghelinei i Crstinei Tofanii i Acseniei, feciorii rapriosatului Bucium vornic, pe a lor dreapt ocin din ispisocu de cumprfiturfi ce au avut tatl lor Bucium vornic dela unchiul
www.dacoromanica.ro
201

domnii ml Patru voevod, dintr'a patra parte de Glesasti ce iaste in gura Racatului despre apus, jumatate si cu locuri de 2 mori iarsi jumatate si dintr'un loc din deal din partea de sus jumtate si dela mnstire din partea de sus iarasi asa. de supt padure dintr'a patra parte iarasi jumatate ce iaste In Iinutul Ajudului, ce-i iaste lui cumparatura dela Toma paharnic s'i dela Dumitrasco aprodul si Andrei medelniceriul, feciorii Danciului Hurea parcalabul si dela feciorii fraplor lui Condrea si Ionasco drept 1700 de zlqi tatarasti, din uric de imparIeala ce au avut tatul lor Danciul prcalabul dela Bogdan voevod.
i iarasi am dat si am intarit acestor de mai sus scris<1>, ficiorii lui Bucium

vornic, pe alta' parte de ocina den sat din Horjasti si din Nanesti ce sant lor cumparatura dela Marica i dela nepotul ei Petre, feciorii Catei, toata partea mfine-sa ce s va alge drept 250 zloti. i iarsi am dat si am intarit feciorilor lui Bucium vornic pe alta parte de ()cilia, o bucata de parnnt din satul Hotestii despre apus, catra Racatau din ispisoc ce au avut tatul lor dela Patru voevod, drept 25 zlati tatarasti. Pentru acia bate acste paili de mosie de mai sus serse, ca sa le fie clrpte ocine in vci.
Arh. St. Buc., Condica Asachi, ms. 628, f. 506-506 v.
Copie rom. Viileatul In fruntea copiei.

252
<1617 Septembrie 1-1618 August 31> 7126.
Noi loan <Radu>1) vo<e>vod, cu mila lui d<u >mnezeu, domn /iirii Moldovii.

Am dat noi aciasta carte slugii noastre lui Coroiu fost comis, pentru aceia dar el sa aib toata voe cu aciasta carte a noastra ca sa-s caute oamenii lui si prin I'ari straine, carii vor fi fugiIi din satul lui ca sa-i Intoarca iaras In satul lui, ea sal inpleniasca sat<ul> Colfosenii dupa voia lui si sa-i dei ajutoriu satului lui. lar cui i-ar pare ca cu strambatate i s'au dat aciasta slobozenii, sa vii de fa ta' innainte nostra. Iara el sa nu fii oprit de nimini cu aciasta carte a nostra. V<a>let 7126 <1617-1618>.
Acad. R.P.R., DCXLI/130 (nr. Trad. rom. din 1817.
1).

253 1617 (7126) Septembrie 4, Imi. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. lata au venit, inaintea noastra si Inaintea boierilor nostri mari si mici, Ignat si
1) omis.

www.dacoromanica.ro
202

femeia lui Salomia, de hun voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti, 0 au vndut

ocina lor dreapt, toate prtile lor cAt li se va alege 0 de mwenire 0 de cumparatura din satul Bicani pe Smila cu loo de moar 0 de piu. Aceasta au vndut credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Nicoard mare vornic, pentru cincizeci <galbeni> ungurwi. Si au vndut toate prtile lor eat se va alege din satul Balosinwi pe Smila de motenire 0 de cumpratur. Pentru aceasta <s. fie> 0 de la noi danie, uric 0 Intrire, cu tot venitul. S nu se amestece. Scris la Ia0, In anul 7126 <1617> Septembrie 4. t Insu0 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Iusip <a scris>
Arh. St. Iai, CDLVIII/19. Orig. slay, hrtie, pecete timbratil, ciizufa.

254
1617 (7126) Septembrie 15, Septiliciani.
Io Radul voevod >1), din mile lui dumnezeu, domn al rii Moldovci. Iat au venit inaintea noastr i inaintea <boierilor noWi> 1) sluga noastr 1) mai Dumitru uricar i a 'Alit pe Toma din satul NegoWi 0 pe fiii lui inainte vreme multe bucate i le-au mancat pe toate. Iar noi nu 1-am crezut 1) lui doi oameni buni, anume: popa Gheorghie din Todoreti i Petrica 1) s jure pe cheile bisericii, cA el i-a mncat acele bucate 0 60 ral,e, 100 gAini i i-am pus 0 s plteasc bucatele lui pentrucd au mrturisit <0>1) slugile noastre Vasilie Bucium .. 1) vtafi 1) ocin cAt de Vaslui. Iar el nu a avut cu ce s pltease, ci domnia mea lui 0 dela domnia mea i-se va alege din Negoeti pentru acele bucate 'mina 0 cumprtur cu cas cu tot...1) <Altul> 1) s nu se amestece. S'a scris la Septiliciani, in anul 7126 <1617> Septembrie 15.
1)

t Marmure <a scris>.


Acad. R.P.R., CCCVIII/58. Orig. slay, hfirtie, rupt.

1) loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
203

255
1617 (7126) Septembrie 26, Iai.

f Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al larii Moldovei. Jet& a venit, inaintea noastr i inaintea boierilor nostri, mai inainte de aceast vreme, sluga noasta Dumitru uricar si a prit pe Toma s pe fiii lu din satuI Negoesti i spunnd a <pe> and au fost Lesii in Tara domniei mele, Tara toata fugise in codri, iar ei i-au mncat lui patruzeci de stupi de albine i doua poloboace de vin i altele i 15 iepe i bucate 1) din casa lui. Deci noi i-am: judecat, dup legea TArii si am facut lege slug,ii noastre Dumitru uricar, ca sa ailA a aduce pe Toma i pe fiii lui, cu 2 martori i oameni buni. Si a adus el pe popa Ghiorghie din Toderesti si pe Petrica sulger din Nego-

esti, inaintea <shigilor>2) noastre, Vasilie Bucium i Ionasco Batin mari vatafi de /inutul Vaslui si au jurat pe cheia bisericii inaintea lor, in targul Vaslui, cum ei insisi au mrturisit inaintea domniei mele, c ei au mncat toate aceIe bucate ale lui. Si au amas rufctori Toma si fiii lui si le-am pus zi s plteascii ei toate bucatele slugii noastre, Dumitru uricar, in 2 aptmni. Si and le-a fost ziva, n'au pltit, ci au amas de zi i dinaintea noastr.

Deci sluga noasta Dumitru uricar nu are ce lua altceva dela ei pentru bucatele sale, ci a luat prtile lor de ocing din satul Negoesti, cu casele lor, pentru paguba sa.
Deci domnia mea vfiznd c ei au famas de lege, noi deasemenea i dela noi am dat si am infrit slugii noastre, mai sus serse, Dumitru uricar, aceast

parte de ocin inainte zis, cu case din satul Negoesti, toat partea lor,
se va alege.

Pentru aceea, ca s-i fie si dela noi uric si cumprtur cu tot venitul. altul a nu se amestece.
Scris la Iasi, in anul 7126 <1617> Septembrie 26 3). Insusi domnul a poruncit. Eu Ghianghea logoft am isclit <m.p.> Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/68. Orig. slay, hArtie, pecete timbratA. Documentul original a suportat o serie de qtersAturi i xnodilicAri ale tex

i 15 iepe i bucate", scris peste loe rAzuit. loe rupt In orig. 2) Data pare a fi corectatA ulterior.

www.dacoromanica.ro
204

256
1617 (7126) Octombrie 10, Iai.
t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, donm al tarii Moldovei. Scriem

slugilor noastre marilor vatafi din tinutul Bacaului. \fa dam 9tire ea ni s'a jeluit sluga noastra, Onciul Iura9co fost staroste impotriva femeii lui Lupul, fiul lui Anghel din Bacau i a9a a spus inaintea noastra, ca a cumparat ni9te vii Ora fost vornic, dela Anghel, pentru 240 ughi i filed i zapis are dela el
0 Inca este scris i in catastiful ora9uluil). Iar cand este acum ea a oprit venitul acestor vii.

Pentru aceea, daca ve/i vedea aceasta carte, voi sa-i spune/i acelei femei sa lase foarte in pace aceste vii, nimic sa nu ja din ele. lar dac i se va 'Area stramb, ea s stea de fard inaintea noastra. Altfel nu faceti. In Iai, an-ul 7126 <1617> Octombrie 10 zile. t Domnul a spus. t Marele logofat a invatat. Ghianghea logorat am iscalit <m.p.>
Arh. St. Buc., M-rea TazIdu, 11/3-4. Orig. slav, hrtie, pecete aplicatti. Cu o trad. rorn. din 1796 Fehr. 24.

257
1617 (7126) Octombrie 12.

Noi Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domnu tarii Moldovii. Dat-am cartea domnii mili slugii noastri Onciul Iura9covici /ost staroste spre acie, ca sa fie el putincios cu aciasta carte a domnii mili a tni 9i a apara a sa driapta parte di ocina cumparatur i vicinii sai din satul Baintii ci este in Tanutul Sucivii, anumi vecini<i> lui: Cozma de acolo 0 Ion Belii de vrimi ci-i sant lui vecini di cumparatur.

Iar Iura9co Draci sa n'aiba nici o triaba cu vecinii lui, iar di n'a 0 a mai galcivi Tura9co Draci, atunci ci-a vedea dela domnie me sa nu sa
sparie.

Aciasta s'a stie. Intealt chip sa nu fie. S'au scris in Jai. Insu9i domnul au poruncit. Leat 7126 <1617> Octomvrie 12. Radul voevoda.
1)

a orapm , in orig.

www.dacoromanica.ro
205

Aciast carte domniasc fiind scris sarbeti, asmini s'au talmcit di mini Andrei Dwhevici Mai 19 nou calendar leat 1783.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MMDCIX/3.
Copie rom.

258
1617 (7126) Octombrie 14, Iai.
Ispisocul dela Radul vod<>, cum scrie din v<>letul 7126 <1617> Oct<ombrie> 14.

t Cum au vinit innaintea domniei miau i innaintia a lor nowi boiar<i>, sluga noastr credincioas<> Lupul Dragon, vornicul de gloat, depreun<> cu giupniasa lui, Marta, fata lui Vasilie, de nimene silit, nici asuprit, ce de a
lor bund voe s'au dat ei <a >mandoi sv<i >ntei mnstiri sv<en>ti Saya, ce iast<e>

<In>') mijlocul trgului Iai, unde iast<e> hramul adormirei maicii prcestii, Cu toat<e> bucatel<e> lor i cu toat<e> ocinili lor de mo0e 0 de cumpr< >turi, ca s<> hie a sventii mnstiri.
Iar dup mortia lor, cine s'ar afla din s'mintiile lor, s n'aib nici o triab<>,

anume satul Bicni cu trei h1`4te i cu o moar<A> gata 0 satul Crulqtii cu tot vinitul ce iast<e> In inutul Romanului. lar inteacel sat, in C<A>rdulwi au avut Toader Franga i Opria a cinsprdzcia part<e> din gium<>tat<e> de sat, cu tot vinitul. Si ei, acia part<e> de ocin<>, cat li s'au vinit intea lor part<e>, ca s hie toat a sv<i>ntei mnstiri. lar dupd moart<e> lor Dime din fraTi sau din smintii, s n'aibh a strica daniia lor. lar cini s'a ispiti s strici, sa hie blstdmat i treclet i proclet. lar clugarii cini or hi la acia sv<A>n<t> mnstiri, sa OA a ruga domnul dumn<e>dzeu i pre maica prcest pentru sufleteli 1<o>r, i prinOlor lor i s le fac<> pamet la sv<A>nta uspenie din An in an.

Pentru aceaia i domniia mia, dac'am vgdzut de a lor blind voe danie miluiri i domniia mia am dat 'am intrit sv<i>ntei mndstiri, cu aciali sat<e> i helqte i alt<e> 01'0 de ocini i curti i prisci i cu tot vinitul need-tit i ner4it In viaci.
In lafi 1<ea>t 7126 <1617> Oct<ombrie> 14.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Saya, XXXIII 8.
Trad. rom.

omis in text.

www.dacoromanica.ro
206

259
1617 (7126) Octombrie 15, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. lata a venit inaintea noastra' i inaintea boierilor noori moldoveni, sluga noastra Alexa Musteup fost parcalab, de blind voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vandut dreapta sa ocina i danie, din ispisocul de danie pe care l-a avut el dela Alexandru, fiul lui Erimid voevod, un sat anume Iurcianii pe Cobolta, In Pnutul Soroca, cu loc de moara pe Cobolta. Aceea a vndut-o credinciosului i cinstitului nostru boier, Necoara mare vornic de tara de sus, pentru cinci sute talen de argint. Si i-a platit deplin tuti aceoi bani, mai sus scri0, 500 talen i de argint, inaintea noastra i inaintea boierilor noori. Deci noi vazand tocmcala lor de bund voie 0 plata deplina i noi deasemenea 0 dela noi, am dat 0 am intarit credinciosului i cinstitului nostru boier Necoard mare vornic, acest sat mai inainte spus Iurciani cu loe de moara la
Cobolta.

Pentru aceia, s-i fie 0 dela noi uric 0 cumpratura, cu tot venitul. Si
altul sa nu se amestece inaintea acestei carIi a domniei mele. Scris la Iai, In anul 7126 <1617> Octombrie 15. Insui domnul a poruncit. Gbianghea mare logordt a invaIat. Si a isclit <m.p.>
Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/69. Orig. slay, Mrtie, pecete timbratA.

260
1617 (7126) Octombrie 18, Iai.
t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Dat-am
cartea domniei mle domisale doamne[e]i Marie<i> i egumenului 0 a tot saborul

dela svnta manastirea rdpaosatului vistrnicului Zote[e]i 0 cine vor tremete CL, Cu ciast carte a domniei mle, la sat ce sa cheama la Manea, ce-i In Sorociei, spre acea, varicati omeni voru ei strange inteacela sat, Grecu sau Sirbu sau Leah' au Rus sau Muntean, sau fie ce limb va fi de alta lard, ei sa fie dela domniia mea In trei ai slobodzi, nice un lucru a lucra noao, sau iliu a 1)14ti sau dajde a da, nice sulgiu, nice cincidzaci de aspre, nice deseatina de stupi, nice goroina de oi, nice de porci, nice alte angarii mai manunte, ce inbla pre Tara 0 pre mipi<i> domniei mle, nice cai de olac, nice podvoade, nice dobitocul lor sa sa traga prent<r>'al<t>e sate.
www.dacoromanica.ro
207

.44jdere i voi prcalabi i globnici i deprgubinari i cmnari, si n-aveti

a'nvalui, nice in sat a'ntra, ce s aib pace intr-acei trei ai, ins oameni de alte Ora, fra oameni ce vor fi de sat. Aea sa faceti i-ntraltu chip s nu faceti, preste cartea domniei
Scris la lafi, v<e>l<ea>t 7126 <1617> Oct<ombrie>.18.

t Domnul a spus. Io Radul voevod <m.p.>


Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iasi, XV/1. Orig. rom., 'Artie, pecete aplicatA.

261 1617 (7126) Octombrie 20, Dorohoi. t Eu Todosie i Odochi Ciurca, fetele lui Roman Cucoranul,One pre
noi mrturisim cu acestu zapis al nostru cum noi de bun vo noastr, de nimene nevoite, nici inpresurate, ce-am vandut a noastra direapt mo0e i eumpa-

rtura a printelui nostru, a lui Roman a Cucoranului, giumatate de sat de Cucorn<i> i giumatate de se14te ce s cheam Lowi ce sntu sup<t> codru la BotoOn<i> in tnutul Harlaului, i cu loe de hal4teu i cu moar pre Satna. Si am vandutu dumisale lui Nicoara vornicului celui mare den -t<a>ra de sus
giupansei dumisale Todosiei, pentru ese sute de taler<i> de argintu. de o sut de taler<i> ne-au dat postav i cai i dobitoc. intiaceasta tocmal s'au tmplat Neagoe ce-au fost postelnic i Vasilie Talp i Rugina i Lazor ce-au fost pitar den Cerevacqt<i> i Dumitrapo,
ficiorul lui Costin den Epotewi> ioltuzul den Dorohoi i alti multi omeni buni. Si pre mai mare credinta ne-am pus peceple i ceti boeri cari au fost in tocmala noastra de acmu, ca s-i hie dumisale in vci mo0e i said> faca dirse domnet<i>. De aiasta mrturisim ca s se tie. Scris la Dorohoi, v<a>l<ea>t 7126 <1617> Oc<tombrie> 20. Vasilie Talpa.

t Eu Isac Starc am scris.


Acad. R.P.R., CCLXXVIII/30. Orig. rom., hArtie, 2 peceti aplicate.

Cu o copie din sec. XIX la Arh. St. Iasi, CDL, p. 2.

262
1617 (7126) Octombrie 20, Ia0.
Suret de pe ispisoc vechiu pe srbie dela Radul v<oc>vod, scris de Marrnure In E<i>, din le<a>t 7126 <1617> Oc<to>m<brie> 20.

Precum au venit innaintea noastr i innaintea boerilor nowii a Moldovii, a mari 0 a mici, credincios boeriul nostru Lupu al treilea log<o>f<a>t i giup-

www.dacoromanica.ro
208

niasa lui Antimiia, fata Ciucului, nepoat lui Porosei stolnicul Mieritt i Stanca 0 ni s'au jluit cu mare jalob qi cu multi marturi boeri ostari> de frunte din curtea domnii mele, 9i megieri> de pe'npregiur, zend
6 ispisoacile de giudeeat 9i de fiere ce au avut printii i mo9ii lor dela Costan-

din 0 Stefan v<oe>voz<i> pe un vad de moar din satul Macicutai, din ce de gios giumatate de satu, ce au fostu schimbAtur mo1ui lor, lui Porosci stol<ni>c i fratlor lui, eu Alecsandru v<oe>vod, i s'au prpdit In vreme erind i-au jecuit ni9te talhari, anume Guria i ligan i alti tovarri> a lor i li-au

luat toat avena.


Deci, vzndu noi a9a de mare jalob a lor i atta boeri 9i ostari> de frunte

din curtea domnii mele i megieri> de pe'npregiur mrturisnd, noi a9fizdirea 0 dela noi am dat 0 am intarit mai sus numitului credincios, boeriului nostru Lupul log<o>f<a> 9i giupanesi sale Antemie, acel de mai

sus numit vadu de moar din satu Macicauti, din ce de gios giumtate
de sat. Drept aceia, s ffi lui 0 dela noi <cu> tot venitul, precum i-au fost i pni acum i altu s nu s amestice inprotiva carti noastre acestiia. Insu9 domnul au poroneit. In ispisocul cel adivrat este isedlit insu9<i> Cu mna sa.
Noi Radu v<oe>vod. Ghenghia mare log<o>f<t> au iscalit.

De pe srbie, pe limba moldovineasea, am tlinricit la anul <1>805 Oc< to >m<brie > 12.

Polcovnie Pavl Debrit dela mitropolii.


Arh. St. Iagi, CCXII/22. Trad. rom.

263

1617 (7126) Octombrie 22.


lard dar eu Andreiu i cu Condrea din Ma dzcinclegti marturisim cum am

vndut o bucat de loe d<i>n Pfiatr, in sus alturea cu Cernul, ct au fost curtit, dereptu doi taler<i> lui Ion Hmeianul denaintea a multi omen<i>
boni i btrni, anume: Ghirvasie din Cernu i Iona9co Craiu de acolo i Gligorie de acolo. i multi oameni buni i batrani 9tiu de aceastei tocmeard. Ved>l<eat> 7126 <1617> Oct<ombrie> 22 zile.

t Aici am scris Lazar diiac.


Muzeul Lupta revolutionarfi a poporului, XI/10

Orig. rom., hrtie, patru peceti aplicate


14

o. 293

www.dacoromanica.ro
209

264
1617 (7126) Noembrie 3, Iai.
t lo Radul voepod, din mila lui dumnezeu, domn al ;aril. Moldovei. Scriem slugilor noastre vamefilor dela Rni.

Deaca yeti vedea cartea domnii mle, iar voi s %sail foarte in paci de vam oarect iaste hotarul s<fin>tei mnstiri Galatiia In iazer in Cavul, ca
s nu luati nice o varnd de pte, ce sa aib a lua clugrii de/a sfnta mfinstire cumu au luat de veac, cum iaste uric cu blstemi, dat de unchiul domnii mle

de P4tru voda i cum smtu intrituri 0 dela alti domni. Aimentrea sa nu va amcstecati nice Intr'un chip, innaintea crtei domnii
meale. Scris in lafi, in anul 7126 <1617> Noe<m>v<rie> 3.

dontnul a spus. Nuor <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Sf. Sava-Iasi, XXXIII/9.
Orig. rom., hrtie pecete aplicati1, stricatA.

265
1617 (7126) Noembrie 4.

Acest zapis ce s marturisete cum s'au fcut o moarte pre o mo0e ci-au avut la Muncel, anume Marina. Iar cndu au fostu la plal la acei moarte, s'au sculat un fecior a Mfirinei, anume Tudosie de au strnsu rze0i to.ti tiasc tol,i, iar acei rze0 s'au lepdat de ace mo0e, anume: Macovei i Stnipr i Pojoga i Mirut 0 Stefan 0 to-ti cum ei s'au lepdat toti de ace mo0e.

lar Tudosie pltindu parte tuturora acelor frati cu 12 talere. far candu au fost apoi, s'au sculat un frate a lui Tudosie, anume Mriian,
el au intorsu lui Tudosie tot ce au dat Tudosie de au pltit parte tuturor fratilor. cndu s'au lepdat acei rze0 de ace mo0e, au fostu Mihul i Calce Andrei i Cremene.

cndu au intorsu Mariian lu Tudosie acei bani toti innapoi, au fostu


oameni buni, anume Ion Fapien i Stroe i popa Neculai 0 multi oameni buni,

iar din partei Marinei au pliitit un ficior a ei, anume Beche, iar dup aceia au intorsu MArian lui Beche de au plait parte tuturor fratilor a lui Tudosie 0 a Ciorcii 0 a Mu0i de li-au pltit parte tuturor Manan, fratele lor.
7126 <1617> Noemvrie 4.
Arh. St. Buc., Condica m-rii Soveja, ms. 656,
Copie rom.
f. 17.

www.dacoromanica.ro
210

266
1617 (7126) Noembrie 10, Iai.
Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei: Iata a venit inaintea noastr i tnaintea tuturor boicrilor nostri moldoveni; mari mici, sluga noastr Petrica, cu un zapis de mrturie dela popa Spiridon din Balesti si dela Pnteleiu din Albesti si dela Grozea de acolo i dela dela Arion, ca a venit, inaintea lor, Agafia, femeia lui manaird din Florinteti, de bun voia ei, nesilit de nimeni, nici asuprit, si a dat ocina si cumpArAtura sa din satul Florintesti, junitate din toate lui Curteanul, cfit i se va alege cu grdini cu loe de prisac, care a fost cumprtura ei, impreunfi eu

bkbatul ei, Muhll, dela Curteanul. Aceea a dat-o ea slugii noastre, sufletul ei i pomenirea prinIilor si lush' i cu cas gata.

Petrica vatag pentru i femeii lui i pomenirea brbatului e

Deci noi, vznd acest zapis de mrturie dela attia oameni buni, noi 1-am crezut i deasemenea am dat si dela ni si am intrit slugii noastre mai sus

.scrise, Petric vtag, mai sus zisa parte de ocin, jumdtate din partea
Curteanul din satul Florintesti, cu grdini i cu cas gata. Pentru aeeia, ca s-i fie, i dela noi, uric si danie cu tot venitul. i altul s nu se amestece. Scris la Iasi, in anul 7126 <1617> Noembrie 10.

t Insusi domnul a poruncit. t Ghianghea mare logoft a invIat si am isalit <m.p.> t Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., Schitul HArsova, 1/2. Orig. slay, !Artie, pecete timbrata, cilzutfi.

267
1617 (7126) Noembrie 11, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al frii Moldovei. Iat a venit Inaintea noastr acest om anume Marco din Clipicesti cu hartie 2) de ziva pe care si-a luat-o inaintea portii domniei mele cu cneaghina Varticoaie cu fiul ei Ursul, pentru o moar. Astfel acest om, el a venit la ziva care am dat-o, prifi la 5 zile, iar Varticoaie fiul ei Ursul nu au venit, ci au rmas. a pus acest om i ferae inaintea noastr.
t si femeii lui adaugat deasupra cu altA cerneal. hrtiiu a in orig.
14*

www.dacoromanica.ro
211

Pentru aceea de acum inainte A' -0 stpaneasc& moara, iar Varticoaie 0 fiul ei Ursul sa nu MIA a-1 part mai mult niciodata pentru aceasta moara, inaintea acestei caqi a noastre.
Scris in Ia0, in anul 7126 <1617> Noembrie 11. t Domnul a zis. t Ghenghea mare logofat a invaIat 8i a iscalit <m.p.> t Popa <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Soveja, X/135. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom., ibid. M-rea Soveja, IV/1.

268

1617 (7126) Noembrie 14, Iai.


t Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al -Mrii Moldovei. Scriem

slugilor noastre credincioase parcalahilor 0 vame0lor de Galali. Va dam de 9tire CA ni se jeluiese rugatorii no0ri calugari, dela sfanta manastire Pobrata, asupra voastr, c au acolo un iezer anume Beleul 0 Prutul in sus Ora la satul Trife8ti ca puneii oameni de pescuiesc 8i nu-i lasaIi sa-0 princla petele
In ocina lor, precum le arata privilegiile. Pentru aceasta, cum yeti vedea aceast carte a domniei mele, voi sa cauta0

0 sa le lasaIi ocina, iezerul 8i Prutul in sus 'Ana la satul Trife0i, precum le arat privilegiile dela al-ti domni de mai inainte. i cat pe8te a/i prins sa-1 deli tot inapoi. i altfel sa nu fie.
La Ia8i, in anul 7126 <1617> Noembrie 14. Io Radul voevod <m.p.> Popa <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Pobrata, XIII/66-67, 71.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom. din 1796.

269
1617 (7126) Noembrie 18, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Mrii Moldovei. Scriem slugilor noastre credincioase, parcalabi de NeamT. Va dam de tire e s'a jeluit inaintea domniei mele sluga noastra credincioasa, Toader Dubau, urednic din Campulung, asupra lui Lupul din Urecheni, zicand inaintea noastra ca i-a vandut o parte de ocina dela Anta1e9ti fi nu i-a dat uric pe acea ocin.
www.dacoromanica.ro
212

De aceea, cum veIi vedea aceast carte a domniei mele, s-i spune0 lui Lupul ca dea acel uric la mna lui Toader Dubu. lar dac i se va p'rea lui vre-o strmbAtate, voi s le daTi zi s stea faI Inaintea noastr. Asa s altfel sa nu facqi. In Iasi, anul 7126 <1617> Noembrie 18.

t Insusi domnul a zis.


Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MAICDXXXIV/10. Orig. slay, hrtie, pecete

270
1617 (7126) Noembrie 22.
Copii dipi ispisocu sirbscu dela Radu voda din velet 7126 <1617> Noem<brie> 22.

Iat a au venit dinaintea noastr i dinaintea boerilor nos tri Ana si Cu ficiorii ei, fata lui Buzdugan, nepoat Tomsei Piperciu de a lor bur& voi, de nimi nevoi/i, nici asupriti, s'au vndut a sa dreapt ocin i mosii din dres di Intrituri ci au avut printili lor Buzdugan dela Irimiia vod din giumtati satul Pipircenii din Sus a 8 parti ; i iar din ceelant giumatati a satului din gios toat partea lui Buzdugan, ci s va alegi i cu parti din ezerul ci s'a veni ci esti deasupra Vrului Lucacenca ci-i la tinut<ul> Orbeiului. Acelea au lui vndut saminOilor sali slugilor noastr, lui Simion spatar si Dmiian spatar drept 62 talen i di argint. Si le-au pltit lor deplin dinaintea noastr si dinaintea sfatului nostru. Drept aceia ca s le fie lor si dila noi uricu i ocin i intritura cu tot venitul. i altul nimi s nu s amestici. Suretul acel vechi di pi ispisocul sirbscu la velet 7229 <1721> Iulie 9 s'au talmAcit di Axinti uricariu di pi sirbii, romnesti. apoi la anu 1777 Mai 29 s'au prifcut di Vasili Codreanu diiacu di divan.
Acad. R.P.R., Fotografii, XXXV/26. Fotocopie dup o trad. rom. Alte douA fotocopii, ibid., Fotografii, XXXV/ 25, 27.

271
1617 (7126) Noembrie 28, Iai.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Scriem

slugii noastre, Lupul aprod din Popesti. Ii dam de stire despre rndul lui
Andrei aprod si al popii Gontea, c s'au parit de fat tnaintea noastr cu Saya din Nistoreni pentru o moarte, ea s'a gsit un om ucis In hotarul Menjestilor. www.dacoromanica.ro
213

8i a avut 0 Saya acolo parte impreuna cu ei 0 au platit Andrei aprod


0 popa Gorgea <pentru>1) aceasta moarte 0 au dat <pentru>1) partea lui trei. zeci 0 cinci de talen. De aceia, daca vei vedea aceasta carte a noasta, tu socotqte 0 &A zi lui Saya, In 2 saptmni, sa le intoara 35 talen. lar daa nu le va intoarce banii, in 2 sapatamani, ei sa fie tari 0 puternici, Cu aceasta carte a noastra, sa-i opreasca, partea de ()cilia *din Nistorwi, papa

and vor veni 0 i0 vor face 0. ispisoc de intarire, dela noi. Altfel a nu faceti.
Scris la Ia0, In anul 7126 <1617> Noembrie 28. Domnul a spus.

Gheanghea mare logott a Invtat.


Popa <a scris>.
Acad. R.P.R., CLXXXV/159. Orig. slay, hartie, pecete aplicatA. Cu o trad. rom., ibid. CCVI/168.

272
1617 (7126) Decembrie 7. t Izvod de acet<i> oameni carii au venit la curte dumisali lui vod andu s'au hotarfit satul MacicauIii, printru un vad de moara din cutul din gios 9'au marturisit ei, cu sufletele lor, cum acel vad de moar<a> din gios, de and s'au

descalecat acel sat, dela Alexandru vocla Oa la stefan voda, tot au Vanut Poroseaci cu fraIii lui 0 pre urma lor au /anut feciorii lor, iar cei aze<i> a lor, ce ant pre ceia giumatate de sat din gios, ei n'au Ianut nice odnuara> inteacea mork nu 9tim, din dzilele lui stefan voda, cu ce tocmala au Intrat
de-au facut mori pre acel vad de moar<>. t Lupul din Bitlosqti, t Gavril din Horilcani. t Soltan din Ciofni. t Necoara> de acolo. t Petrea de acolo. t Bota de acolo. t Sauca de acolo. Popa Tornea din Petere. t Loghin din Ustiia. t Rafeiu vt<arnan> din Pocrini
7126 <1617> Dec<embrie> 7.

t Eu Rusul stolnec ce-am fost votarnec <i> ne-u marturisit acqt<i> omene

toti cum scrii mai sos. t Izvod de oamenii ce-au marturisit de cea moar<>, din sus In gura Moravaei, cum tiu ei cu sufletele lor a acea moar<a> au fost daanie dela Alexandru vod. lui Poroseaci Insu, usebi de alIi fraTi ai sai.
1) loc rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
214

Iachim batrnul din Movilova. Dondea de acolo.

t Loghin din Ustiia. Ins Iachim a fost bolnav, ce-am tremis doao sludzi domne0i, pre Onca med<elnicer> din Peresecina 0 pre Toma ap<rod> din Smnauca, inpreun marsu cu feeiorul mieu Bosiiu de-au strnsu .barAnii de-acolo din Pqtere
la cel om b4tran de 1-au intrebat.

El au marturisit, cu sufletul sau, cum acea moar<d> este daanie dela


Alexandru vod lui Poroseaci, cum serie mai sus. t Rusul ce-au fost stolnec i votarnec.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, CCXII/1. Orig. rom., hfirtie, pecete aphcatA de dot& ori.

273

1617 (7126) Decembrie 9, Iai.


Io Radul voevod, din mila lu dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Scriem slugilor noastre iliarilor i pererubnicilor i celorlalti, care vor merge cu slujbe

la tinutul Neamt. VA dam tire ca ni s'a jeluit rugatorul nostru egumenul 0 tot soborul dela sfnta mfinstire Bistrita de findul unui sat al lui, care este sili0e 1) 0 este scrisa cu straj, care se tine in seam de domnia mea 0 astfel au spus inaintea domniei mele, c nimeni nu este acolo, in acea silte, frig voi Ii invluiti i luati bucatele sfintei mndstiri. De aceea, cum yeti vedea aceast carte a domniei mele, voi s lsati acea
silite in pace i ceeace ati luat Inc s intoarceti i sA o scrieti, deoscbit, cu alte siliti panfi ce va veni ca s se Tina seama. Aa s tit, altfel s nu faceti, inaintea acestei crli a domniei mele. Scris la Ia0, anul 7126 <1617> Deeembrie 9. t Domnul a poruncit. Ghianghea mare logoft <a invAtat>2) 0 a isalit <m.p.> t Tbuci <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Bistrita, V/7-8.
Orig. slay, hartie, pecete Cu o trad. rom. din sec. XVIII.

9 asa In orig.
2) omis In copie.

www.dacoromanica.ro
215

274
1617 (7126) Decembrie 9, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. lath

a venit inaintea noastra i inaintea boierilor nostri Carstina, cneaghina lui Buzul fost prcalab i ni s'a jeluit, Cu mare plngere i a adus multa marturie
bojen

i weni de frunte dela curtea domniei mele i megie0 dimprejur, spun'and

diresele de cumparatura, pe care le-a avut panul ei, Buzul parcalab, dela Eremia voevod pentru doua vii, care sunt la satul Soltanqti In Tinutul Ia pe care le cumprase dela Zaharioaia 0 dela fiii ei, Gligorie i Mil:Calla i Iosip Costanda 0 Irina 0 Anghelina i ... 1) pentru doi cai i douazeci de oi douazeci talen i de argint i deasemenea o alta vie, pe care a cumparat-o dela Buzul din Soltaneti 0 dela nepotul lui, Ionaco, pentru douazeci talen i de argint, iar acele direse au pierit, cand a pierit de 'Mari insu0 Buzul parcalab. Deci noi, vazfind atata plangere i mrturie, i-am crezut i deasemenea 0 dela noi, am dat 0 am Intarit mai sus scrisei CArstina, cneaghina lui Buzul parcalab, aceste vii din satul Soltnqti, ca sa-i fie 0 dela noi mina i Intarire, cu tot venitul. i altul sa nu se amestece. Scris la Ia0, In anul 7126 <1617> Decembrie 9. Domnul a spus. Ghianghea mare logort a invaIat. Si am iscalit <m.p.>
Nebojatco <a scris>. <Pe verso contemporan slay>:

Pentru viile Buzuaei .

Acad. R.P.R., LXXII/22. Orig. slay, hrtie, pecete aplicat.

275
1617 (7126) Decembrie 15, Ifegi.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Iarii Moldovei. au venit, Inaintea noastra i Inaintea boierilor notri, slugile noastre, Gligorcea Carcu i fratele lui, Leavul i surorile lor Marica i Vasilca, toli fili lui Carcu, fost upr, nesiliti de nimeni, nici asuprip, ci singuri de buna voia lor 0 au vndut dreptele lor Valli de ocina, din a patra parte din satul Petrimaneti, trei par# din partea din mijloc. Aceea au vandut-o slugii noastre, Pan cgrnrq pentru optzeci galbeni
ungureti.
I) loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro
216

Deci s'a sculat sluga noastra mai sus scrisa, Pana' c'mra, 0 le-a plait, inaintea noastra 0 inaintea boierilor nopri, toti ace0i mai sus scri0 optzeci <galbeni> ungure0i, In minile slugii noastre, mai sus scrise, Gligorcea 0 fratelui su Leahul 1) 0 surorilor lor, Mrica 0 Vasilca, <pentru> aceste mai sus scrise trei prti de ocin 0 o balt cu pqte. lar noi, vz'and tocmeala de bung voie 0 plat deplin 0 domnia mea, deasemenea am dat 0 am Intdrit mai sus scrisului Pana' cmra, ca sa-i fie
0 dela noi, dreapt ocin 0 cumprafura, cu tot venitul. Si altul s nu se amestece Inaintea acestei carli a domniei mele.

Scris la Ia0, in anul 7126 <1617> Decembrie 15 zile. Domnul a poruncit. Ghianghea mare logorat a isclit <m.p.> Gligorie Bisean <a scris>.
Acad. R.P.R., CXLI/16. Orig. slay, lifirtie, pecete aplicatA.

276

1617 (7126) Decembrie 21, Iai.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iatfi a venit Inaintea noastr 0 inaintea boierilor no0ri moldoveni, Iordachi, fiul lui Sema fost vame, de buna voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vndut dreapta sa ocin 0 dedin, douhsprezece flci de vie dela targul Cotnari, din dealul Piscop.

Aceea a Vandut-o el credinciosului 0 cinstitului nostru boier Necoara mare vornic de /ara de sus, pentru cinci sute galbeni ungure0i. Si a platit
deplin to-ti ace0i mai sus scri0 Lbani, 500 <galbeni>2) ungurwi, in mAinile lui Iordachi, fiul lui Sema vame, Inaintea noastra 0 Inaintea boierilor noWi. Deci noi vznd tocmeala lor de bundvoie 0 cu bung intelegere 0 plata deplink noi deasemenea 0 dela noi am dat 0 am Intrit credinciosului 0 cinstitului nostru boier, Necoara mare vornic de Iara de sus, aceste mai sus zise 12 flci de vie dela t'Argul Cotnari, din dealul Piscop. Pentru aceea, sa' -i fie 0 dela noi uric 0 dreapt cumpratur, cu tot venitul. Si altul s <nu>2) se amestece, inaintea acestei carti a noastre. Scris la Ia0, in anul 7126 <1617> Decembrie 21 zile.
asa in original, mai sus Leavul.
omis In orig.

www.dacoromanica.ro
217

t Insu0 domnul a poruncit. t Ghianghea mare logotat a invaIat 0 am iscalit <m.p.>


t Marmure <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Nicorip, IX/2.
Orig. slay, hArtie, pecete aplicatil, cAzuta. Cu o trad. rom. din 1908.

277

1617 (7126) Decembrie 24, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tara Moldovei. lata Petrea, fiul lui Dumitru din Bulboci, a 'Aril de fata, inait.tea domniei mele 0 inaintea tuturor boierilor nowi moldoveni, pe sluga noastr, Toma aprod din Mihail4eni 0 pe verii lui, pentru nite stalpi, la doll& sate care sunt in tinutul Soroca, pe Cati>nar, intre Popeti 0 intre Mihailapni, despre care a spus Petrea ert Toma a scos ace0i stalpi, Para carte, fara nimic. Iar Toma a spus ca nu este cum a spus Petrea, ci este volnic sa fac ce au spus, cad acqti stalpi el i-a scos cu carte dela Stefan voevod. Si a spus Toma, ca sunt alti stalpi mail) la vale pe drept cari sunt pu0 0 hotarniciIi 2) in zilele lui Alexandru voevod, de Poroseci care a fost parcalab. Intru aceasta s'au intamplat 0 oameni buni 0 batrani din Iinut, cari au marturisit de aceast intocmire. De aceea, s'a dat lui Toma 0 verilor <lui>3) lege dreapta <0> a jurat cu 24 jurtori, In biserica pe sfanta evanghelie 0 pe cruce, cu ace0i 24 juratori deplin, cd acesti stalpi pentru cari a parit Petrea nu sunt dremi, ci s'a aflat ca sunt mincino0 0 pu0 fara hotarniei. Pentru aceea, Toma si rudele lui s'au indreptat 0 a pus feraie, inaintea noastr, iar Petrea 0 cu oamenii lui au ramas din torah' legea, dinaintea domniei mele. Deci, de acum inainte, sa nu aiba Petrea sau dintre oamenii lui A mai 1) parasca pe Toma sau pe verii lui, nici s dobandeasca din aceasta park niciodata in veci, inaintea acestei carIi a domniei mele. Scris <in Ia>si, anul 7126 <1617> Decembrie 24. t Dornnul a poruncit. t Ghianghea mare logofat a invIat i a iscalit <m.p.>
Acad. R.P.R., DLXXXIX/39. Orig. slay, hartie, pecete aplicat, cazutA.

a mai s ap In orig. 1 o hotirti s in orig. 3) loc rupt In orig.


1)

www.dacoromanica.ro
218

278
1618 (7126) Ianuarie 8.
AdicA eu, Andrei Stnislavici pArcalab, 1nsusi de sAne instiinlaz cu aceastA,

de nimi sAlit, nici asuprit, ci de a me bunA voe, ni-am tocmit cu dumnilui


Toma post<elnic>, cu frateli sail, Iordachi, si i-am vAndut lui una slisti de sat, anumi CAuceulestii, ce sAnt pe pArAul Cracaului, in Tinutul NiamIului, si cu locul de mori i cu tot hotarul, pe unde este din veci. SA fie, dum<i>s<a>le cu

tot venitul. lar privileghiile ce am avut, dela Irimiia v<oe>v<o>d li-am pierdut in
rscoalile acele, dar cAnd s vor intAmpla dintru acele zapis s s gAsascA, aceli sA nu s Iie in sam. Si s'au fAcut aceastA tocmalA dinainte lui Petrascu Ciolpan si Petrascu Basot. si Stefan CiocA'rlie si Petrascu Buhusu si Grigorie Buhusu si Ionascu si Poticiu si Pintilie din HArlicesti si mulIi oameni buni, megiesi de pinpregiur. Si am luat dela mai sus scrisul, dela dum<nea>lui Toma post<elnic>, s'i doi cai si doA epi si cinzaci de oi. Pentru aceia, s'A li fie driaptA ocinA si mosie, in veci. Aceasta scriem. S'au scris, la anul 7126 <1618> Ghenar<ie> 8.
Arh. St. Iaqi, CCCL/148. Copie dup trad.

279
1618 (7126) Ianuarie 10.
7126 <1618> Ghenar 10. Ispisoc dela Radul v<oe>v<o>d, intAritoriu danie ce-au fAcut Ionascu Stroici, pArIAle ce-au avut In Deqsca, mAnAstirei Homorul. Arh. St. Iali, Tr. 212, nr. 4, f. 2 v.
Rezumat rom.

280
1617 (7126) Ianuarie 11, Iai.
t Io Radu <voevod, din mile lui dumnezeu, domn al I'Arii Moldovei. Iat a venit>1) inaintea noastrA si inaintea <boierilor nostri...>1) re deasemenea nepoiii ... 1) si au pArit pe ... 1) si pe Zbiarea si ... 1) Hotin, la N ... 1) satul
Molodova

... I) Ora acum sunt ... 1) nu au stApAnit ... 1) de atuhei pAn

1) loe rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
219

acum 1) a-C.4a ani au 1) nu au stpanit nici lor, de atunci Ora stapanit unii dintre strmosii lor sau printii acest sat. lar ei MOO astfel au mrturisit c nimeni dintre oamenii lor nu au stapanit. Deci noi cu tot sfatul domniei mele i-am judecat dupa legea trii i am dat slugii noastre, Neculaiu i oamenilor lui s aib a jura Cu 24 jurtori. cand a fost la zi, ei au venit cu to-0 juratorii lor i au jurat pe sfanta evanghelie i s'au indrepttit i i-au pus fierae la visteria domniei mele, 24 z14. lar mai sus zisul Dinga i nepotul lui Vasilie,... teti oamenii lor, ei au rmas din toat legea noastra. Si un uric pe care 1-au avut ei dela Stefan voevod cel Btran a fost taiat dinaintea noastr. Deci daca se va mai afla vreun uric, in vreo vreme, pentru

..

acest sat, Molodova, sa nu se creada. Pentru aceea, altul nimeni s nu se amestece <inaintea acestei> 1) &aril

a noastre. Scris la Iasi, anul 7126 <1618> Ianuarie 11. Domnul a spus. <Ghia>n<ghea> mare logoftit a invatat si a isclit <m.p.>.
Acad. R.P.R., IV/194. Orig. slay, hartie, pecete aplicatA.

281

1618 (7126) Ianuarie 14, Iai.


Suret de pe ispisoc vechiu pe srbie, dela Radul v<oe>vod scris de Necoara, In Ias<i>, din leat 7126 <1618> Ghen<a>r<ie> 14.
.

Precum au venit innaintea noastra i innaintea tuturor boerilor nostri a

Moldovei, a mari i mici, Roman i frati-sau Toader, ficiorii lui Iornrta, s<i> Ciurlea, ficiorul lui Voicu i Zlatul i Ionascu, ficiorii Todicai i verii lor Vasilie Sutul i Gligorie, ficiorul lui Iacob i Gavril Tunsul i Bancea si Deliul i cu toate neamurile lor si au tras la giudecata pe credincios boeriul nostru, Lupul al treilea log<o>f<>t si pe giupaneasa lifi, Antimie, fata lui Simion Ciucul, pe Mierau-t, ficiorul Neagai i pe Marica i Borcea, ficiorii Stancai tol<i>

... 3), nepoata lu Poroseciu stolnicul, pentru un vad vechiu de moar din

satul vadul cel din gios, unde au fost moara a lui Macicu Rusul, zicand ei ase, precum ca acel vad de moat% lor l sa vine.

Deci domniia mea si cu drept sfatul nostru, i-am giudecatu-i pe dnsii


loe rupt in orig. loe ters In text. dela i pe Mierauta ....tot <i> oars in text.

www.dacoromanica.ro
220

cu dreptatea, dup<a> legea trii i am cercetat pentru drepte uricile lor ce le-au avut ei de schimbatura dela Alexandru v<oe>vod pentru satul Bolovani.

Dar acele unce s'au gasit putrede In pamnt, fra numai pecelile intregi au aratat innaintea noastra, precum insumi domniia mea cu ochii le-am vazut; cum i pentru ispisocul de marturie de giudecat 9i de fierie ce l-au avut dela Insu<i> domniia mea, pentru acelea vaduri de mori, pentru care s'au giudecat In vreme de mai innaintea, innaintea altor domni. acelea ispisoace s'au prapdit, cand i-au jcuit niti facfitori de l'ale Inca au facut artare frmainte noastra dar 1) Insa nici Eqe nu i-am crezut, pe dnii 2). Ci am ales pe credincios boeriul nostru, pe Rusul fost stolnic i 1-am trimis pe dfinsul acolo, ca sa stranga oameni buni i megiia<i> de pin pregiur
i s'a 1ntrebe de clanOi s spuia <9i sa> 3) arate acei oameni cei buni 4) in ce chip

vor ti cu sufletil lor. Deci el au strns oameni buni i batrni megiia<i> de pin pregiur i ap
au marturisit Cu sufletilea lor, pre<cum>c ei n'au stpanit niciodata, nici mo0i,

nici prinii lor.


Deci domniia mea 9i . .5) <s>fatul nostru, daca am vazut afta marturie care au marturisit innaintea n<oas>tra cu sufletilea lor, domniia mea i-am 5) pe d'an0i i apoi mai sus numitul Roman i frati-sau Toader, crezut ficiorii lui Ionuta i ficiorii Todicai i ficiorii Voicului i cu toat neamurile lor, au ramas din toata legea noastra intru minciun. lar mai sus numitul, sluga noastra Lupul log<o>f<a>t i giupaneasa lui Antemiia, fata Ciucului, inepoata lui Poroseciu, i-am indreptat pe clanii
i-am luat dela dansa fiera 24 zlo-p. Deci, de acmu innaint sa nu aib a sa mai para pentru aciast giudecata, nici a mai desbate niciodinioara In vcii vcilor, pentruca au mai tras la ... 6) au mai avut giudecat pentru aciasta pricina i In zilile, intru sfini, odihnitului unchiului domnii mle, Petr<u> v<oe>vod i Eremiia v<oe>vod i In zilile lui -tefan v<oe>vod Tomrvici tot au ramas din toata lege. Iar daca s'ar mai radica vreodata cineva dintre dama' la giudecat, pentru

acelea mai sus numitelea vaduri de mori, sa fie de gloaba de cincizeci


de boi.

Drept aceia, nime sa nu s amestice inprotiva noastre acetiia. InsuO> domnul au poroncit. In ispisocu, cel adevarat este iscalit insu<i> Cu mana sa. Io Radul v<oe>vod.
1) dela i inca ... dar vters in text. 2)s pe clAnsii qters in text.
31 ters In text. 4) o cei buni sters in text.

4) loe rupt in text. 4) pasagiul e au mai tras la ... i ters in text.

www.dacoromanica.ro
222

De pe sZirbie pe limba moldoveniasc am talmcit la anul 1805 Oct<om>v<rie> 12. Polcovnic Pavel Debr<it> dela mitr<opolie>.
Arh. St. Iasi, CCXII/17. Trad. rom. Alte trad. rom. din 1805

si

1803, ibid., CCXII/16

si

18.

282
1618 (7126)

Ianuarie 19, Orheiu.

t lo Radul voevod, din mila lui durnnezeu, domn al pirii Moldopei. Dat-am cartea domnii mle rugtoriului nostru, egumenului 0 a tot sborul dela sranta mdnstire dela Rcica si diregtoriului 1), ca s hie tari i putrnici cu carlea domnii mle, a PIA 0 al<i> apra a lor dirpte bucate din satul sfentei mnstiri

din Ostiia, s-i are 0 Ora cineva printru acste cuv- inte, carele s'au fcut
printru niste lotri ca aceia carii n'au iubit bine 0 pacile Irei 0 a domnii node, nimrui nernic s nu dea, printr'acela lucru. Iar cui s va prea Cu strmbul, ei s vie s stea de fal<, in>2)naintea
domnii mle. Dirept acia nime s nu cutdze a-i 1nvlui 1nnaintea cArtei domnii Altfel sei nu fie. In Orheiu, 1<ea>t 7.126 <1618> Ghen<arie> 19.

t Insui dotnnul a poruncit.


Io Radul voevod <m.p.> Nuor <a scris>.

<Pe verso:> f Ustie.


Acad. R.P.R., DXCl/15. Orig. rom., hrtie, pecete timbratA, stricat. Cu o fotocopie, ibid., Fotografii, XXXII/23.

283
1618 (7126)

Ianuarie

28,

Iafg.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovci. Iat aceste adevrate slugi ale noastre, Toma ureadnic de Piatra i fratele lui, Iordache aprod, au slujit Inainte de aceasta vreme cu slujb dreptcredincioas altor domni dinainte, acum deasemenea i nourt ne-au slujit cu slujb dreptcredincioas.
2) e
si

diregAtorului

scris deasupra rAndului.

2) loc rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
222

Iar noi Vzand dreptcredincioasa i sArguincioasa slujbk iar noi ne-am milostivit si am dat i i-am miiuit Cu o seliste anume Caucelestii pe Cracdu in tinutul Neann cu loe de moar pe 14111 Cracului, care aceast seliste anume C5ucilestii a fost dreaptd domnease, asculttoare de ocolul Pietrei. De aceea, ca s le fie lor dela domnia mea dreapa danie i miluire cu tot venitul neclintit niciodat in veci. Tar cine s'ar incumeta s strice i s fdrme dania i miluirea noastra, unul ca acela s fie blcstemat si de trei ori blestemat de domnul dumnezeu fficAtorul cerului si al pamntului si de patru evanghelisti si de 12 sfinti apostoli de frunte Petru si Pavel si si de 318 sfin/i parinli dela Niceia i de toti sfintii care de veacuri au plAcut lui dumnezeu i s aiba parte cu luda cu de trei ori blestematul Arie i cu necredinciosi Iudei care au strigat asupra lui Hristos: sAngele lui asupra lor i asupra copiilor lor, care este si va fi in vecii vecilor. altul a nu se amestece, inaintea acestei cArti a noastre. Scris la Iasi, in anul 7126 <1618> Ianuarie 28 zile. t Singur domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Marmure <a scris>. <Pe verso:> Ghianghea logoft am iscalit <m.p.>.
Arh. St. Buc., Achizitii Noi, MCXV/3. Orig. slay, hartie, pecete aplicata timbrat.

284
1618 (7126) Ianuarie 30, Iai.
t Din mila lui dumnezeu, lo Radul voevod, domn al rii Moldovei. Facem

cunoscut cu aceasta carte a noastr tuturor, celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, ca a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri moldoveni mari i mici, sluga noastr, Ionasco, fiul rposatului Lupul Stroici logort, nesilit de nimeni, nici asuprit, ci de buna voia lui si a vandut dreapta sa ocinh

dedin, din dreptul lui uric, pe care 1-a avut tatl lui dela Petru voevod,
o seliste anume Strahoestii pe prAul Vaslui, mai sus de targ, in tinutul Vaslui.

Pe aceasta a vndut-o slugii noastre, Petrea Cehan vatag, pentru dou


sute talen i de argint bAtuti, cu vad de mori, la pftrAul Vaslui i cu tot venitul acestui sat mai sus scris in cmp i in tarin, si in tot hotarul, pe unde din veac s'au folosit.

s'a sculat sluga noastrA, care am spus mai sus si a plratit deplin, toti banii gata, care sunt mai sus spusi si a dat accsti bani in minile lui Ionasco, fiul rposatului Lupul Stroici logoft.
www.dacoromanica.ro
223

Deci, domnia mea 0 sfatul domniei mele, daca am vzut tocmeala buna 0 plata deplina, domnia mea am dat 0 am intarit slugii noastre, Petrea Cehan 0 copfilor lui, sa le fie mina 0 dedina 0 cumparatura, cu tot venitul acestui sat inainte spus. Altul sa nu se amestece. Si deasemenea s'au sculat Vasilie 0 cu fratele lui, Stratul, 0 sora lor, Costanda, nesiliti de nimeni, nici asupriti, ci de buna voia lor 0 au vndut dreapta lor ocina, jumatate de sat, anume Maratei, pe paraul Vaslui, mai sus de targul Vaslui, cu vad de mori la paraul Vaslui 0 au Vandut slugii noastre Petrea Cehan, pentru doua sute de galbeni ungurqti, din privilegiul dela domnii
dinainte, pe care 1-au avut ei, din uricul dela Bogdan voevod, fiul lui Alexandru

voevod, 0 dela Petru voevod. Deci noi, vazand buna tocmeala 0 plata deplina, i le-a platit aceti bani,
in mainile lor, lui Vasilie 0 fratelui lui, Stratul 0 surorii lor Costanda, fifi Maricai,

nepotii raposatului Gheorghie logofat, deci noi, domnia mea daca am vazut buna tocmeal 0 plata deplina, 0 noi deasemenea am dat 0 am 1ntarit slugii noastre, Petrea Cehan, sa-i fie ocina 0 dedina i cumprtura cu tot venitul, jumtate din satul Maratei, care este scris mai sus, din bate partile pe unde s'a folosit din veac. i deasemenea s'a sculat Busca 0 sora ei, Loghina, fiicele raposatuIui Draghici al lui Bogza logofat, nesilite de niineni, nici asuprite, ci de buna voia lor, 0 au vandut dreapta lor ocina 0 dedina, o bucata de loe, ce se cheama Satul Raei, pe paraul Vaslui, din tinutul. Vaslui, aceasta a vandut-o slugii noastre, Petrea Cehan, pentru aptezeci talen i de argint 0 un cal bun 0 doi boi, 0 a vandut-o, din privilegiul i din uricul pe care le-au avut dela Erimia
voevod.

De aceea, domnia mea, daca am vazut tocmeala buna 0 plata deplina, iar noi, domnia mea 0 sfatul domniei mele, am dat 0 am intarit slugii noastre, Petrea Cehan, sa-i fie 0 dela noi, uric, cu tot venitul, aceste sate care sunt spuse mai sus, copiilor lui 0 nepotilor 0 stranepotilor 0 rastranepotilor 0 Intregului lor

neam, care se va alege cel mai apropiat, neclintit, lar, niciodata, In vecii
vecilor.

lar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului noi, Io
Radul voevod 0 credinta preaiubitului fin al domniei mele, Alexandru voevod, 0 credinta boierilor notri: credinta 1) panului Coste Bacioc mare vornic de tara <de jos >2), credinta panului Necoara, mare vornic de Tara de sus, 0 credinta

panului Nicola 0 Roca parcalabi de Hotin, 0 credinta panului Gheorghie 0 Mihailescul parcalabi de Neamt, 0 credinta panului Duca ... 3) parcalabi
de Roman, credinta panului <Mihul, hatman 0 parcalab de >2) Suceava, credinta
omis In orig.

loe rupt In orig. 2) loo alb In text.

www.dacoromanica.ro
224

panului Bernat postelnic, credinta panului Ciolpan sptar i credinIa panului Mihail Furtun ceasnic, credinta panului Nicolachi stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credit-4a panului Ghiuca comis i eredinla tuturor boierilor <notri moldoveni, mari i mici > 1) notri sau din neamul nostru sau

tar4i pe oricine il va alege domnul dumnezeu s fie domn al trii noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasc dania .1 miluirea i intarirea noastr, ci qi
domnia sa s. intreasc.

... 1) credinciosului i. cinstitului <nostru> boier, pan Ionwo Ghianghea tnare logort, s serie i <s at:Arne pecetia noastra de> 1) aceast adevrat carte a noastrfi. A scris Nuor, la Iasi, in anul 7126 <1618> luna Ianuarie 30 zile. Eu Ghianghea logoft am iselit <m.p.>

<Pe verso, contemporan 'slay Lui Petrea Callan vatag, pentru satul Strahoetii i jumtate din satul Mar4eei, o <bucata> de loe din satul Rei, din tinutul Vaslui.
Acad. R.P.R., Peceli nr. 63. Orig. slav, perg., pecete attirnat.

285
1618 (7126) Februarie 1, Iai.
t lo Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. Am dat i am intrit slugii noastre Efrim, ocina i cumprtura lui dreapt din ispisocul de cumprtur, pe care el l-a avut dela Eremia Moghil voevod,

a opta parte din a treia parte a satului Mogopti, i din ap o jumlitate


de vad. De aceea, sa-i fie se amestece.
i dela noi mirth* i. intrireicu tot s nu altul venitul.

Scris la I4, in anul 7126 <1618> Februarie 1. t Domnul a poruncit. t Gheanghea mare logofat am isclit <m.p.> t Brnat <a scris>.
A cad. R .P.R., I2CCXXXV/29 N. Orig. slay, ['Artie, pace te a plicata, dauta.

Cu o trad. rum. din 1777 Lillie 12, ibid., cu data greiti de 7156 in loa
de 7126.

9 loo rupt in orig.


15

e 293

www.dacoromanica.ro
225

280
1618 (7126) Februarie 8, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Orii Moldovei. lata au venit, Inaintea noastr i Inaintea boierilor no9tri, Ihnat i fratele lui Vasilie sora lor Odochia, fiii lui Toader i deasemeni Iona9co, fiul lui Nicoara <9i>

Marica, fiica Varvarii, de bunk* voia lor, de nimeni, nici asupriU 9i au vandut dreapta lor ocina, toate prOle lor cat se va alege 9i de mo9tenire 9i de cumparatura din satul Balasine9ti din cutul de jos, ce este pe Smila, In Tutova. Si au vandut credinciosului i cinstitului nostril boier, pan Nicoaril mare vornic, pentru o suta talen i de argint 9.1 le-a platit
deplin.

la aceasta deasemeni au venit Inaintea noastra i Inaintea boierilor no9tri, acei mai sus scri9i Ihnat i fratele lui Vasilie i sora lor lui Toader i Sohiicai, de buna <voia>1) lor i deasemeni Condrea 9i sora lui Solomia, fiii lui Petre i au vandut partile lor de mina ce se vor alege din saw/ Bicani, deasemeni pe Smila 9.1 Cu loe de mori 9i de piva i dedina, ce au avut ei, partea lor i cumparatura din ispisoc de cumparatura ce a avut tatal lor Toader i femeia lui Sohiica dela Petru voevod 9i au vandut deasemeni boierului nostru <pan> 1) Nicoara mare vornic, pentru cincizeci <galbeni>
Si

ungure9ti.

deasemeni au venit Ilie i fratele lui popa Cozma i sora lor Holoteia, fiii popii Ion, de bun& voia Ion, qi au vndut partile ion de cilia, toate ce se vor alege i de mo9tenire 9i de cumparatura din acela9 sat Bicani i cu parte din loe pentru moara de pe Smila 9i o vie a Filoteii 9.1 au vandut deasemeni lui Nicoarli mare vornic, pentru treizeci ughi. deasemeni 9i-a cumparat alta vie deba Condrea, ce este In satul Bicani, pentru doisprezece ughi i le-a platit totul deplin.

Pentru aceasta sa-i fie 9i dela noi uric 9i ocina i Intrire, cu tot venituL altul sa nu se amestece. Scris la Ia9i, In anul 7126 <1618> Februarie 8. t Domnul a spus. f Marele logofat a InvaIat. $i a iscalit <m.p.> t Nebojatco <a scris>.
Arh. St. Iasi, CDLVIII/20. Orig. slay, hrtie, rupt, pecete aplicat, stricat.

2) omis.

www.dacoromanica.ro
226

287
1618 (7126) Februarie 9, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Am


dat aceastii carte a domniei mele rugtorului nostru, egumenului si la tot soborul

dela sfnta mnstire, care se numeste Galata si urednicului i vtmanului

ei din satul lor Plopfi, ce este inlu, ca ori ci oameni vor cherna
din alte Vri, Rus sau Leah sau Vlah sau fie de ce limb va fi sau oameni nescrisi, aceia s aila dela domnia mea slobozenie, a nu ne lucra nici o muna,
nici iIi s plteasa, nici bir s

dea, nici ate 50 de aspri, nick angherie din ate sunt pe alti araci ai domniei mele.
Pentru aceea i voi globnici desugubinari i iolcari i podvodari i alte slugi ale domniei mele, yeti merge cu slujbele domniei mele in acel %inut,

bucatele lor a nu le trageO, pentru alti oameni ori pentru alte sate, tnaintea acestei ciini a domniei mele.
La Iasi, in anul 7126 <1618> Februarie 9. Insusi domnul a poruncit. Io Radul voevocl <m.p.>

t Nuor <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Galata, V1/8. Orig. slav, hArtie, pecete aplicatA.

288
1618 (7126) Februarie 10, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al idrii Moldovei. Iatfi a venit inaintea noastr i inaintea boierilor nostri popa Neniul, care in a se numeste Ioanichie, fiul... 1) de bun voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit

si a viindut dreapta sa dedin, niste vii, dou flci i junatate, care sunt In argul Hui, In Dealul Dricul, intre viile popii Trifan i intre Simion Dobnd. Aceea a vindut-o boierului nostru Lupul al treilea logoft, pentru dou sute taleri numrali. i i-a pltit deplin, dinaintea noastr i inaintea sfatului nostru. s'au Inscris aceste vii i in catastihul trgului, dup.& vechiul obiceiu. Pentru aceea, s-i fie i dela noi intfirire <pentru> aceste vii cu tot venitul altul s nu se amestece.
Scris la Iasi, In anul 7126 <1618> Februarie 10.

t Domnul a spus.
t Marele logort a InvdIat i a isclit <m.p.>
1) loe alb In orig.
15'

www.dacoromanica.ro
227

t Nebojatco <a scris>. <Pe verso foii a doua slay contemporan:> Pe viile dela Hui, cumprtur dela popa Neniul.
Acad. R.P.R., CCXLIP14.

Orig. slay, hirtie, pecan timbratA.

289
1618 (7126) Februarie 10, Iai. <t Io Radul voev>1)od, din mile lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei.
lath' a venit Inaintea noastr <0 inaintea boerilor nowi> 1) sluga nbastrfi, Nistelr phrnicel 0 a adus un zapis de <mrturie> dela Toader fost portar i dela 8tefan

din Forosna 0 Gavril i Toma... 1) diac din Bandzeni 0 dela Craciun <0> 1) Ionapo, fiii lui Ptitrwo de acolo... 1) din Cpoteani 0 Focpa din Verteb 0 dela Mechidon din FededuIi <ca a cumparat> 1) dinaintea lor, o parte de cilia, dela Seliian 0 Olena, fiii lui Fraliian... Fedau0 0 din Novoselca, a treia parte din

partea de jos, pe Prut, ce este in tinutul Hotin... 1) talen, din diresele pe care le- <a avut dela>1)... 2) voevod. .. 1) zapis de mArturie... 1) de asemeni... 1) Nistor plirnicel, pe aceast

parte .. 1) ocin i intrirea ca... 1)


Scris la Ia0, in anul 7126 <1618> Februarie 1.0. ... 1) am isclit <m.p.> f Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., CCX1-I/13. Orig. slay, "'Artie, lipsa jumtate.

290
1618 (7126) Februarie 12, Iai.
t Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Scriem domnia mea slugilor noastre, dbilarilor, c4i vor merge cu slujbele domniei mele prin Iinutul Suceava 0 Neanq. V dm de tire ea' ni s'a jeluit rugtorul nostru egumen i tot soborul dela sfnta mnstire numit Pobrata, ea voi invluiti 0 luaIi vitele sfintei mnfistiri ,i trageTi pentru dabile 3) 0 luati vitele vecinilor lor de prin satele sfintei mnstiri 0 efind ei 0-au pltit dabilele, voi le opri/i vitele pentru alli oameni 0 pentru alte sate 0 mult nevoie le faceti.
9 loe rupt in orig. 9 loe alb In orig.
1) apt in orig.

www.dacoromanica.ro
228

Pentru aceea, cum yeti vedea aceast carte a domniei mele, voi s aveti a %sa foarte in pace vitele sfintei manastiri, sa nu Invluiti intru nimic pentru dabile 0 vecinii sfintei manastiri. Cand ei 0-au platit dabilele, cate vor fi scrise la catastif In vistieria domniei mele, voi s nu le trageti vitele pentru alti oameni sau pentru alte sate 0 s nu opriti, caei daca va mai 1) veni jalb la domnia

mea, ca le opriti vitele, fara drept, mare ceart yeti avea dela domnia mea. Aa s titi, altfel sa nu faceti.
La la0, In anul 7126 <1618> Februarie 12.

t Insu0 domnul a poruncit. Io Radul voevod <m.p.> t Nuor <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea SI. Sava-Iai, XXXV B/14. Orig. slay, hirtie pecete aplicata.

291

1618 (7126) Februarie 12, rargovi0e.


Gavril Movila vo<evo>d <a> toata Tara Romaneasca 0 cu preiubilii 0 dinteo inem ha/a mei Petru voevod 0 Ion voevod 0 Moisi voevod, fa marelui 0 prebunului rapoosatului Simeon Movila voevod, nepotii rpoosatului Erimii

Movila voevod. Facem tire tuturor cui a cade a ti cum noi, cu vrre 0 cu nula lui dumnezu, ni-am milostivit de am dat 0 am miluit sfanta manstire
a noastr ce s chiam a BalicAi ce este la Galata langil targul IaOlor, unde este

hramul sfdntului arhanghel Mihail 0 Gavril i alti fall de trup puteri de este metoh la sfantul 0 de dumnezu Imblatul muntele Snae, care manstire este Inceput i fcut de raposatul Balica hatman 0 este savar0ta 0 Intrita de raposatul printele nostru Simeon voevod 0 de unchiul nostru Erimie vod<A' >
0 de varul nostru dumnalui Balica hat<man>, ficiorul Balicai hatman ce! btrn. Acia mnstire miluim 0 Intrim cu un sat ce s chiama Hiaciul In tinutul Sorocii pe apa Rautului, cu loe de halteu 0 de mori inteacia ap cu tot hotarul, pentru cci acel sat au fostu driapt' cumpartoare 0 mo0ia a raposatului vrul

nostru dumnalui Isac Balica batman, pentru s'-i fie de ajutoriu 0 de Intrire la ac manastire 0 la manastire cia mare dela muntele Sinai 0 lor sa le fie pomana lcuitoare 0 mo0lor 0 printilor notri 0 noaa 0 a toata ruda noastr. Pentruca ocinele cat au avut vrul nostru Isac Balica batman rman pre mana noastra 0 a rudii noastre, iar cine dintru ficiorii notri sau dintre ruda noastr, nepoti, stranepoti ar vre a strice acia poman 0 dare a noastra sau
9 ap In orig.

www.dacoromanica.ro
229

oameni sA desparIe i s ja acel sat dela acia sfAntA fie ce domnu ar fi, sau mAnastire, ace om sa fie triclet i proclet i anatima i s. se descheie pAmAntul sfi-1 inghird de viu, cum au inghi/it pre Dathan si Aviron acolo la aeel sfAntu munte la Sinae i sA-1 arzA dumnezAu cu acel foc ce s'au arAtat acolo lui Moisi
proroc i sfi aibA pAras la infricosatul giude% pre singurA pre sfAnt a lui dumneau maicA 0 pre Moisi proroc 0 pre sfAnta mare mucenita Ecaterina. Drept aceia dat-am carte noastrA sfAntii Mfintistiri, ca sfi fie acest sat ce se zice mai sus mosiia i ohabnicA i neclintitA de niminele preste zisa noastra.

AdecA si mrturiia am pus pe dumnalor Enache mare ban dela Craioval) i Ivasco mare vornic si Papa mare logofet i Stoica mare vistiar i Miho mare spAtar ci Mihlache mare stolnic i Buzesca mare comis i Vlad mare paharnic
2) mare postelnic si Papa mare logoffit. am scris eu, Lapadat gramatic in cetatea de scaun Teirgovifte, Februarie 12 zile f i dela Adam panel acum in anul 7126 f i <dela> nafterea lui Hristos 1618. (Si sint iscalit mai gios Gavriil Movila vo<evo>d si Ion MovilA vo<evo>d
si

si puse si pecetile lor cu cernial i iaste scris din dos i grecete de Chiril patriarhul de Alexandrie i s'au i iscAlit i mai sint s'alte iscAlituri grecesti).
Arb. St. Buc., Condica Asachi, ms. 629, f. 193-194.
Copie rom.

292
1618 (7126) Februarie 18,
Cerniiuti.

Eu Ionaro Stroici scriu i mfirturisfisc Insumi pre mini, cu acest zapis al mieu, cum eu de bunA voia mea, de nimi nevoit, nici asuprit, ci eu am vfindut
driapt ocina i cumpArAtur a noastrA, ci au fost cumpArat de pArintile mieu, satul BAcicAupi, satul 1ntreg din In<u>t<ul> Hotittului, cu helesteu i cu mori

si cu tot venitul, de eu 1-am vfindut hinu-mieu, lui Gavrilasco i giupfinesA


dumisali, hinA -me SArbucAi, ca sA le hie lor dreapt ocin si cumparAturfi'n veci.

Si eu am vndut aceastfi ocinfi i acest sat In pret drept trei sute de taleni ca doe sute de talen i el mi-au dat acmu, iar o sut de talen i el mi-au dat pan' au fost i maic -mea viia, dumnezAu pominiascA, inch' In zilile lui Stefan
v<oe>vod.

Si un zapis ci am avut pr cu verii miei, cu Costandin i cu Cfirstiian, innainte domnului nostru Radului v<oe >vod, eu Inca 1-am dat In mna hinului mieu, lui Gavrilas.
in text e Chilievschii , in loc de t Kralevschii

loc alb in text.

www.dacoromanica.ro
230

Pentru aceia, nime din ruda mea, nici de ficiorii miei, ca s n'aiba a strica aceast tocmalrt, in veci, cad c n'ari nimi nici o triaba, ea drepte ocine i partle mli ci mi-au fost dela parinti miei. Si eu insumi cu mana m6 am scris 0 am iscalit 0 mi-am pus 0 pecete. aceast tocmal eu am facut-o di <ca>tre amandoi starostii de CerntrO, anumi Alecsa Mustiat i Onciul Iurapo vist<ier> i oltuzul cu 12 pargari 9i Ignat de Valeva i Bobric din Cuciur i Isac de Manmuriti 0 Mande Laslauti 0 multi oamini buni ca ceia. i mai mari credinte iasti pecete. (wapiti; i a acestor boieri a tuturora. De aceasta scriu i mrturisesc. S'au scris in Cernaut<i>, let 7126 <1618> Fevr<uarie> 18.
Ionaco Stroici.

Alexa Mustiata a isclit. Depart<amentul> Pricinilor Streini. Aceast copii fiind intocmai cu or<i>ghinal<ul> s'au Incredintat Iordache... Poslduit, Vasile Dami. 817 Sep<tem>v<rie> 29.
Acad. R.P.R., CXX/45.
Copie rom.

293

1618 (7126) Februarie 24, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ord Moldovei. la%
a venit inaintea noastr i inaintea boierilor notri sluga noastra Dragan medelnicerel 0 a adus un zapis de mrturie dela Anton Balota fost vtaf de stolnic<ei> din Carniceni 0 dela Borvin vist<ernicel> dela Nicul fost parcalab 0 Petrea Bulger i Albici i Grozav stol<nicel> din Plemti, ca el 0-a cumparat

dinaintea lor n4te parti de ocin din jumatatea de jos a satului Francwi, care
jumtate a satului s'a imprtit in ase prti ; dot& p'rti a amp-drat dela Grozava,

fiica lui Irion 0 dela Avrmia, fiica... 2) nepoata lu Ion Blteanul i ai lui Andreica, pentru nouazeci talen. iara0 a cumparat dela Marica, fiica lui Andronic, nepoata Fetitii, pentru douiizeci talen i jumatate dintr'o parte care s-a ales partea Fetitii din aceea0 jumatate de jos a satului Francwi pe Bahlui, care e in tinutul Carligturii din uricul de impartire pe ca-re 1-au avut bunicii lor: Ion Balteanul i Andreica i Fetita, dela Petru voevod cel Batran.
ilizibil.

1) Inc alb in orig.

www.dacoromanica.ro
231

Deci noi vazind acel zapis de marturie, noi 1-am crezut 0 deasemeni 0 dela

noi am dat i am tntarit slugii noastre mai sus scrise, Dragan med<elinicerel>, aceste /rani de ocin din juniatatea de jos a satului Frncqti ca sa-i fie i dela
noi uric i ocina cu tot venitul. Si altul sa nu se amestece. Scris la Ia0, in anul 7126 <1618> Februarie 24.

t Domnul a spus. t Gbeanghea mare logofat <a invatat> i a iscalit <m.p.> t Nebojatco <a scris>.
Muzeul Lupta revolutionarA a poporului, 1/22. Orig. slay, 'Artie, peeete aplicatil, stricatiL

Cu o trad. rom. din 1802 Iunie 14.

294
1618 (7126) Februarie 25, MIL
f Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Iat au venit, inaintea nostra 0 inaintea boierilor notri moldoveni, sluga noastr
Trifan Crasna diac 0 fratele lui Simion, fiE preotesei Marica, nepotii lui Crasn4

vistier de buna voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti 0 au vandut dreapta lor mina i dedina, toata partea lor, cat se va alege, din satul Berindieti, cu loe de mom% pe paraul Vaslui.
Aceea au vandut-o slugii noastre Toader Onila vistiernicel pentru douazeci talen i de argint.

Si la aceasta, deasemeni a adus, inaintea noastra, sluga noastra Toader nil& vistiernicel un zapis de marturie dela slugile noastre Bucium pitarel din Sole0i 0 dela Supl din Miclwi 0 Dumitraco de acolo 0 Vasile Naclabaico
de acolo 0 Andonie din Romaneti 0 Lupul aprod din Pope0i, ca el 0-a cumparat o parte de cilia dela Pepelea 0 dela sora lui, Draguta, fiii lui Avram parealab, toata .partea printelui lor din satul Berindeeti cat se va alege, cu loe de moara

0 cu loc de prisaca 0 cu 'Allele, pentru douazeci de talen i de argint. Si. deasemnea a adus f. alt zapis de marturie dela Antimia, cneaghina lui Stefan Dragu, scriind ca ea, de buna voia ei a vandut dreptele sale cuni din satul Berindiwi. Acelea le-a vandut slugii noastre Toader Onila vistiernicel, pentru cincizeci talen i de argint. Deci noi vazand tocmeald de buna voia lor, plata deplina 0 aceste zapise de marturie dela atatea slugi ale noastre, iar noi deasemenea 0 dela noi am dat 0 am intarit slugii noastre mai sus serse, Toader Onila vistiernicel, aceste mai sus serse pani de (mina cu cunile. Pentru aceea, sa-i fie 0 dela noi uric i cumparatura cu tot venitul neclintit. Si altul sa nu se amestece.
www.dacoromanica.ro
232

La Ia0, anul 7126 <1618> Februarie 25. Insu0 domnul a poruncit. Ghianghea mare logoft a invaIat i a iscalit <m.p.>
Focea <a scris>.
Acad. R.P.R., CLXXXV/160. Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA.

295

1618 (7126) Februarie 25.

Suret dinteun zapis sirbscu, pentru u<n> 1oc de prisaca, 1<ea>t 712g
<1618> Fev<ruarie> 25.

t Adec eu Ghianghe mare log<o>f<a>t 0 eu Arsenie al doile log<o>f<a>t 0 Tautul log<o>f<ii>t 0 Drgigul dvornic 0 Marmure uricar 0 Dimitri uricar 0 alIi mulvi scriem 0 marturisim precum au venit inainte noastra Nica Drabou, feciorul lui Gavril Foil& din sat din Tulqti 0 au dat 0 au da'ruit, de a lui bun& voia, a sa driapta ocina 0 mo0ia, un locu de prisaca cu pomt in obar0ia satului Micletii, care locu de prisac I-au fcut tatl lui, Gavril Foila, din padureintriaga, 0 1-au druit slugii noastre Focii uricariu 0 femei lui Mariei, ca pentru aceia vazindu noi ca darueti a lui driapt<a> ocina, de bur& voia, 0 noi ni-am pus a noastr peceli, ca s s<> criaz. lar cine s'ar ispiti ca s<a> strice a lui danie, din fii lui sau din rudenielelui, unul ca acela sa fie trecleta i proclet 0 blastamat de domnul dumnezeu, carile au fcutu ce<riu>1)1 0 pmant<u>1 0 de precurata lui ma<ic>1)5 0 de318 parimi dela Nicheia 0 s aiba parte .cu luda 0 cu trecletul Arie, In munca nesfar0ta, amin.
Si s'au tlcuit in limba moldoveniasc In anul 7260 <1752> Iulie 5, In dzilile-

Io Costandin Cehan Mihai RaeoviI<a> voevoda.


Acad. R.P.R., CLXXIV/34. Trad. rom.

296
1618 (7126) Martie 2, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. lata au venit, inaintea noastra i inaintea boierilor notri, sluga noastra Micotici 0 sora lui, Busca, fiii lui Ursu Brbuiu fost vornic, de bun& voia lor, nesiliiii
9 loc rupt in text.

www.dacoromanica.ro
233

de nimeni, nici asupriIi, 0 au vandut dreapta lor cilia 0 cumpfiraturfi, jumatate din satul Sendreqti pe Bistri/a 0 cu vad de moara pe Bistrita, care este in tinutul

Beau, care a fost cumparatura tatalui lor, Ursu vornic, dela Bran comis 0 dela Istrate diac. Aceea au vandut-o ei boierului nostru Dumitru Goia vornic, pentru o sutfi
-< galbeni> ungureti. Pentru aceea, sa-i fie 0 deIa noi, cu tot venitul. Si deasemeni dam 0 Intfirim boierului nostru mai sus scris, Dumitru Goia

vornic, a treia parte din satul Stanceti, care acum se cheama Fratetii, pe
AlbAia 0 cu loc de iaz 0 de moara, care este In Iinutul Roman, care este cumpiirfitura mamei lui, Anghelina Goioae, dela Roman Ple, pentru o suta ughi, insa din zilele unchiului domniei mele, Petru voevod. Si cine din fraIii lui a avut parte acolo In acea ocina din FraIeti, tuturor

le-a intors 0 le-a plait dupti cum li s'a cuvenit. Pentru aceea, sa-i fie 0 dela noi ocine 0 Intarire, cu tot venitul. Si altul
sa nu se amestece. Scris la Ia0, in anul 7126 <1618> Martie 2. Domnul a spus. Ghianghea mare logoffit a iscalit <m.p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala Iali, Fond. Spiridonie, I/1.
Orig. slav, hArtie, pecete aplicatA, cazutA.

Cu o trad. rom. din 1839.

297
1618 (7126) Martie 5.
Rad<u> voev[v]<o>d, di<n> velet 5 Mart<ie> 7118 <1618> intarqti lui Pfitra-

-c<o> Udre o a treia parte din a patra parte satului Oraeni, cu pometi 0 balta Criv4, In Cot<ul> Nerneului, care iaste In tan<u>t Harlaului, ce au cumpfirat-o el dela Anasie, fata lui Gavril, drept 120 de t<a>l<eri>. Si iara0 do& pili, tot din aceia a patra parte din sat Ora9ani, care au cumparat Patra9c<o> Udre dela Rusul 0 dela sora lui, Marilee, drept 240 de tal<eri>, -cu toate poenile 0 cu parte di balta Crivatului, ci sa va alege 0 cu pomiti. Si iara0 intareti toate panile ce sa vor alege din si1i0e Giurcaanii, care sa chiama Buzanii, cu parte de ha14teu i loe de moara 0 cu poiana ci sa chiama Galea, care tot acest Pfitrac<o> Udre, drept 115 takeri>, dela Agafie, fata Ruscai, au cumparat. Diesaminea au Intarit acestui Pfitrap<o> 0 alti parti de cilia din aceia0 _silitea GiurcaOni, ce sa chiama Buzanii, cu parte de halateu 0 de moarfi 0 www.dacoromanica.ro
234

!pajama Gales., ce au avut cumparaturfi dela Ianw<o> Buzan, pentru 120 de


tal<eri>.

Inca mai Intrqti o falce 0 a patra parte de vie, In Schimbeni, la Hrlu, eu loe de cramfi, care deasmnea acest Ptrap<o> Udre, drept 120 t<a>1<eri>,

.dela Tofan cam<ina>r, au cumpar<a>t.


Arh. St. Iai, CCCXII/10. Trad. rom. din sec. XIX.

298

1618 (7126) Marti 6, 'ILO. t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Ora Moldovei. Scriem noastre Ionwo, fiul lui Mois din Trciani; damul<i> tire crt ni s'au jeluit Drgoteas<a> den Grbet<i>, pre Chiul den Vilnet<i>, dzicand ert-i net[t]e prci1) de mina in Vilnet<i> 0 in Grauret<i> i acle Ord')

le-au fostu pus un socru a lui zlog, dereptu nete bani 0 are 0 derese pro
-*nee prti den Vilnet<i> 0 den Grauret<i>. Deci deaca vei vedea cartea domnii mle, iar tu ca s aibi a le da dzi,
e<n>d va fi voia fi Degoteas<a> se vie s <s>2)tea de fal<>, Inain<n>tea domnii InteaLtd cup 3) s nu faci.

La Iafi, in anul 7126 <1618> Martae> 6 zile. Insufi domnul a zis. t Marele logotat a Enveifat.
Neaniul <a scris>.
Acad. R.P.R., CXXXIX/81. Orig. rom., httrtie, pecete aplicata.

299

1618 (7126) Martie 7.

t Iat dar eu, Nestor Parvaira mare arma, m'rturisesc cu acest ispisoe al nostru, c am binevoit de bun voia noastr impreun cu cneaghina mea Anghelup, cu bunavoinIa lui dumnezeu, am gndit i am dat sfintei biserici ca sa fim i noi, Impreunfi cu a1ii, mari ctitori la stnta mnstire Tazlau, unde este sfntul hram al cinstitei na0,eri a nsctoarei de dumnezeu.
In loc de i pArti s. loo rupt In orig. 8) In loe de s chip s.

www.dacoromanica.ro
235

De aceea am cerut dela sfnta mnhstire Tazlu mai sus spush o seliste care

se numete Ostpcani, care este pe apa Bistritei dela egumenul eromonah


Metodie si dela tot soborul sfintei mnstiri mai sus scrise, ca s facem noi mori si case s'i sat si vecini s'i alte clhdiri care vor fi de trebuinta noastrh at vom linoi in viath. lar duph viata noastrh, care din noi va rmne, s-i fie lui acest sat, cat va

fi in viath. lar duph moartea amndurora, satul sh fie al sfintei mAnhstiri cu toate celelalte averi. Si nimeni sh nu aib vreun lucru sau vreo treabh cu acest sat care este mai sus scris, nici domn, nici boier, nici ruda si nici nimeni altul, nici alte averi care vor fi rmas, ci numai sfnta mnhstire, pentru ca eu cu cneaghina mea nu am nici frate, nici copii, nici rude, nici pe nimeni altul. Pentru aceea am dat s'i am inthrit sfintei mnstiri si ne-a scris In sfntul pomelnic cel mare si In ce] mic si iarhsi pomenire din an In an. Pentru aceasta mrturisim. Si altul sh nu se amestece inaintea acestei chrti

a noastre.
Scris in Martie 7 zile, in anul 7126 <1618>. t Mihail Schiopul.
Arh. St. Buc., M-rea Taz15u, VI/4. Orig. slay, 'Artie, pecete aplicata.

300

1618 ('126) Marti 8, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. lath au venit, inaintea noastr si Inaintea boierilor nostri, sluga noastrh Nebojatco uricar si a intors patruzeci si doi talen, bani gata, In minile Todosiei, cneaghina lui Gorcea Udrea si fiilor ei, Lupul s'i Anica, pentru a treia parte din jumatatea de jos a satului Ecuseni, ce este in tinutul Suceava, care aceasta parte a fost push zlog la ei de verii lor, fiii lui Gavril Udrea, c\nd s'a rscum-

prat acel sat de la vldica Isaia, ce a fost cumparat de catre el. Si l-au rscumprat fiii lui Isac Udrea medelnicer, in zilele lui lane'',
voevod si dup aceea si in zilele lu Eremia voevod.

Pentru aceasta, s-i fie s'i dela noi acea a treia parte din jumhtatea de jos a satului Ecuseni cu tot venitul, neclintit niciodath in veci. Si altul sh nu se amestece.
Scris la Iasi, In anul 7126 <1618> Martie 8.
.1.

Insusi domnul a spus. t Ghianghea mare logofht a invtat.


www.dacoromanica.ro
236

i a iscalit <m. p.>


Dimitru <a scris>.
Arh. St. Buc., M-rea Vorona, 1/8. Orig. slay, hrtie, peeete aplicatA, cAzutd. Cu o trad. rom. din seo. XVIII.

301
1618 (7126) Marti 9, Iai.

t Io Radul voevod, din mila lui dumaezeu, domn al Iarii Moldovei. Am dat vi am intarit Sinclitichiei, cneghina raposatului Bilai fost vornic, vi
fiului ei, Ionavco, dreptii lor robill Tigani, anume Marco vi Andronic vi Irina, fiii arstei, din ispisoc de danie vi de intarire, ce au avut dela unchiul domniei fnele, Petru voevod, vi de intarire dela Aron voevod. 8i deasemeni, le dam vi /e intarim al0 Tigani, anume Ionavco i Gorghie <vi> 2) Ion vi Mihai vi lane i surorile lor vi Simion i Vasilie i fiii lui Vasilie i Sanfira vi Toma, fiicele Fetii, din ispisoc de intarire ce au avut .dela Costantin voevod. 8i deasemeni, le dam vi le intarim alti Tigani, anume Todosia i fiica 3) ce-i este ei cumparatura, dela Patravco Arbure vi dela Toader Deleul, pentru 2000 aspri. De aceea, sa le fie vi dela noi, drep0 robi Tigani, intarire, neclintit, niciodata, in veci. 8i altul s nu se amestece. Scris la Iavi, in anul 7126 <1618> Martie 9. t Domnul a spus. t Ghianghea mare logofat a inv4at. 8i am iscalit <m. p.>

Nebojatco <a scris>.


Arh. St. 1ai, CCCL/149. Copie slavA din sec. XX.

302
1618 (7126) Martie 12,

Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al tarii Moldovei.

Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra, tuturor celor care o vor vedea
holopi i In text. 1) ornis in text. S) loe alb In text.

www.dacoromanica.ro
237

sau o vor auzi citindu-se, ca a venit, Inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor no;tri moldoveni mari i raici, doamna Maria, fiica sfntrposatului domrk

Petru voevod, de buna voia ei, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a dat
a miluit sftmta mnstire unde este lummul sfantului Saya, In mijlocul tirgului

cu un sat anume Cudrevinti, care este in tinutullu.


Care acel sat l-a cumpArat ea 0 cu panul ei, rposatul Zota sptar, pedreptii lor bani, din uric de cumprtur ce a avut dela Petru voevod s-au scris In sfntul mare pomelnic i calugrii dela acea sfnt milnfistires AA' a le face pomenire, In fiecare an 0 din an In an, cat va fiinta sfntw
manastire.

Pentru aceea ca s fie sfintei mnstiri sfntul Saya 0 dela noi acel sat
mai sus scris Cudrevinti neclintit niciodat In vecii vecilor. lar hotarul acelui sat Cudrevinti s fie, din toate prtile, dupfi hotarelesale vechi, pe unde au folosit din veac. Si la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului noi Io Radut Mihnea voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Alexandru voevod credinta boierilor notri: credinta. panului Coste Bcioc mare vornic de Tara de jos, credinta panului Nicoara mare vornic de tara de sus, credinta panului Mihu hatman i pralab de Suceava, credinta panului Nicula 0 a lui Costantirk 1) pircillabi de Roman, Roca parelabi de Hotin, credinta panului Stahie

crediata panului Ramat postelnic, credinta panului Gligorie Ciolpan sptar, credinta panului Nicolachi stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credima panului Simion comis i crediata tuturor boerilor nomi mari
mici.

Iar dupg viata noastrfi cine va fi domn dintre copiii notri sau
neamul nostru sau iarA0 pe oricine Il va alege dumnezeu BA fie domn al triii noastre Moldova, acela s nu le clinteasc dania i miluirea ctitorului sfinteis ci s le dea i srt le intareasca. Iar <lac& s'ar ispiti cineva In vreo vreme oarecare s nimiceascfi aceastrt mai sus scris danie dela sfinta minstire, s fie blestemat 0 de trei ori blestemat de domnul dumnezeu i miintuitorul nostru Iisus Hristos i de-

preacurata lui maicti 0 de 318 sfirrti priati dela Niceia 0 de to-0 sfintii s aib potrivnic pe sfntul Saya cel sfintit inaintea infricoatei judediti a lui.
Hristos. Amin. pentru mai mare putere i trie a tuturor celor serse mai sus, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionaco Ghianghea mare logoatfirne pecetea noastr la aceast adevrat carte w s ft, sh scrie i noastr. A scris Mihail Tutul fost logott la Ia0, In anul 7126 <1618> luna Marti&
12 zile.
loc alb In orig.

www.dacoromanica.ro
238

Io Radul voevod <m. p.> Eu Ghianghea logoft am isclit <m. p.>


Arh. St. Iasi, CCCXL/94. Orig. slay, perg., pecete atarnatA, In parte sf5rarnatA.

303

1618 (7126) Marte 13, Iai.


t lo Radul voevod Mihnea, din mila lui dumnezeu, domn al rii Moldovei.

lata am dat 0 am intrit printelui i rugtorului nostru chir Anastasie Crimcovici fost mitropolit, dreptii lui robil) Tigani, anume: Bursui, fiul lui Drfigoi
sale. Tiganca lui anume Nastasia2), care acest Tigan Bursui a fost dat de Atanasie episcop 0 de Ghiorghie eromonah i egumen dela sfnta mnstireBistriTa 0 de tot soborul, precum a aratat sa i zapis dela Atanasieepiscop 0 dela tot soborul dela mnfistirea BistriIa, care mai inainte dduser sfinIiei sale pe alt Tigan, un bgat mic, anume Andrei GheIu dduse sfintia sa sfi invele meteugul fierriei 0 a plfitit pentru el. Dup aceea, cnci

a crescut mare, el a fugit iarfi0 la Tiganfi Astfel intru aceasta, s'au sculat mai sus scri0i rugatorii no0ri, Atanasie episcop, impreun cu tot soborul dela mnstirea BistriIa 0 au dat alt ligan, care este scris mai sus anume Bursui, in locul lui Andrei, ca s nu aib sfintia
sa saidere. Ins Tiganca lui, mai sus scrisa Nastasia 2) iar4i a fost de motenire-

a Ciolprinetilor, de pe tatl ei, Mean 4), dar a dat pentru ea printele Anastasie mitropolit zece talen i numaraIi i Ina a mai dat i alt Tiganck anumeAnio 5), fiica lui Chillan, care era a sfinTiei sale de motenire, pentru ace01 Tigani dela Dragomireti. deasemenea drn i Intarim sfin.tiei sale a10 Tigani anume Beni 0 fiul lui, Vasilie, pe care i-a cumpArat dela Viirzar, care este din Iinutul Neami, pentru patruzeci talen i de argint. i iarA0 un laiat de Tigan, anume Simion, care este al sfinIiei sale cumpliaturli dela Bobuegoaia pentru treizeci i asetaleri numAraIi, din uricul pe care 1-a avut dela Stefan voevod cel Tnr fiul lui Bogdan voevod cel Batean, pe care 1-a avut impreun cu Boboiug,logoft.

iar0 dam i intrim sfintiei sale alt Tigan anume Toma, care este al sfinIiei sale, cumprtura dela Tudur Brahaq 0 dela cneaghina lui, Grozava,
1)

holopi* in orig.

9 adAugat pe locul 'Ant alb. Nastasia 3) In text It maistra covacestvo*. 4, i VA s c an *, seria mai tetrziu pe loe alb. ) 6) AniVis deasemenea.

www.dacoromanica.ro
239

rentru douazeci i patru <galbeni> ungureti, care acest Tigan le-a fost danie dela parintele Teodosie Barbovschi mitropolit, pentruca Grozava, cneaghina lui Tudur Braha i-a fost nepoata de sor, iar lui deasemenea i-a fost cumparatura acel ligan dela arhimandritul Dosoftei dela manastirea... 1). Si deasemenea dam 0 Intarim sfintiei sale un a4 ligan, anume Ciocarlan i femeia 1) din ispisocul de danie pe care l-a avut dela Costantin voevod, care acest ligan este danie sfintei manastiri a sfiOei sale, numita Dragomirna unde este hramul pogorIrea sfantului duh, dela Sohiica, cneaghina lui Toader Veverit spatar i acest Tigan a fost al manastirii Voronet, dar Toader Veveri0 i-a pltit lui capul dela pieire 0 a dat pentru el doi cal, apoi pentruck dup aceea, s'au sculat Tiganii manastirii Vorone% i au batut pe un ligan anume ... 1) pana la moarte, care era fratele Tigancii lui Ciocarlan i era de motenire al lui Toader Veverita i Toca Tiganul. De aceea, toti aceti mai sus scrii Tigani sa fie sfintiei sale, mai sus zisului Anastasie mitropolit 0 dela noi Intarire i drep0 robi 2) Tigani neclintiO niciodata, in vecii vecilor. altul sa nu se amestece. Scris la Iai, In anul 7126 <1618> Martie 13.

t Domnul a poruncit. Ghianghea mare logofdt a invatat.


Si a iscalit <m. p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., LXXXIII/107. Orig. slay, !Artie, pecete aplicati. Cu douA trad. rom. din sec. XVIII.

304
1618 (7126) Martie 14, Iai.
t Din mila lui dumnezeu, lo Radul voevod, domn al iarii Modovei. Facem

cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ea am dat 0 am intarit rugatorilor notri calugari dela stanta manastire numita Beserecanii, uncle este bramul blagovetenia preasfintei
stapanei noastre nascatoare de dumnczeu i pururea fecioara Maria, care este sfanta biserica zidita de Stefan voevod ce! Batran 0 de Petru voevod, locul sfintei manastiri, care este dela gura Scariparei 'Ana la obarie, pe am'andoua partile din munte pana In munte.
loo all) In orig. holopi * asa In orig.

2)

www.dacoromanica.ro
240

intru aceia, deasemeni dam i intrim alugarilor dela sfanta manstire


Besericani dreapta lor (wing i danie din uricul de danie si de miluire, pe care l-a avut sfanta manastire dela Stefan voevod Tomsevici, un sat anume Troita pe Cractiu i cu dou vaduri de moara la Cracu, care se all In hotarul domnesc, mai sus de satul Troita, din care un vad de moar le este danie *Inca

dela Fremia voevod. Care acest sat, Troita, a fost din veac drept domnesc, ascultator de ocolul targului Piatra. De aceea, s le fie i dela noi cu tot
venitul.

$i intru aceia, deasemeni am dat si am intarit sfintei mnstiri numit Beserecanii jumatate din jumatatea de sus a satului Orbic i cu vad d pe aul Bistrita i iarasi cu iaz i moara pe paraul Orbic, care este in tinutul Neamt, care le este danie dela Ciolpan sulitas, care s'a numit pe cAlugrie Hariton, iar lui i-a fost cumprAtura aceast& parte dela Mih'il5 i dela fratele lui, Fritut, fiii lui Ghidion, nepotii lui Marjine, strnepotii Marenei i ai lui Mihil Monescul, pentru 220 zloti, din ispisocul de mrturie, pe care l-au avut dela unchiul domniei mele, Petru voevod. Si deasemeni drn i intarim sfintei manastiri Beserecani trei poeni, unde se chiama Biserica lui by si poiana Carnul si Bicazul dela Podisoara

in jos pe raul Bistrita .pana la Tarcau, amandoua partile acestui iu, Ana /a obaria Atei i rana la varful muntelui si jn la Muntele lui Sima si Magura si Piciorul Ungurului si Aa i Tiaco i Tarcau, branistea sfintei rainastiri, care este danie dela domnia mea si poienile ce sunt sub Ceahlau, care aceste poieni le-au fost danie dela si dela Eremia Petru voevod
voevod. deasemeni dam si intrim sfintei manastiri Beserecanii o prisaca cu cued-

tur i cu grdin i cu iazuri, care sunt in hotarul satului Popcesti la padurea care le este danie dela Gligorie si dela femeia lui, Ioana, pe care acest loc de prisaca i gradin si cu curtur ei l-au fcut singuri cu cheituiala lor din pdurea intreaga. De aceea, toate aceste ocine serse mai sus si parti s fie dela noi sfintei mnastiri mai sus zise, numita Beserecanii, uric si ocini danie i miluire i intarire cu tot venitul, neclintit ion niciodat, in vecii
vecilor.

lar hotarul acestui sat mai sus scris, Troita, Cu dot& vaduri de moar. la Crack', sa le fie hotar pe unde le-a hotrnicit si a pus stalpi Vasilie Buciulescul spatar cu oameni buni, megiasii lor din prejur, incepaldu-se hotarul lui dela malul Cracaului In jos pe hotarul Ivanestilor si trece peste bahna liana la ulm in Capul Clinului si de acolo deadreptul pana la stalp, la hotarul lucas si de acolo deadreaptul rank' la hotarul Jidestilo la stalp, aproape de Movilele Ingemnate, iar de acolo deadreptul pe la Lcurele, la stalp, iarsi deadreptul pang la Fntana lui Lazar si de acolo mai sus de bahnit, in sus, deadreptul pan dincolo de movil, apoi la piscul muntelui la stlp, iar dela Rau3ciori iarsi deadreptul ce trece peste bahna mai sus de Tiganesti i iarasi de
16

c 293

www.dacoromanica.ro
241

peste hotarul Dnestilor, care merge aproape de stlp, la stlp, la Fnifina lui
Senici, de acolo pe drumul In sus pAn la Podul lui Nechifor, de acolo iar pe drum In sus pan dincolo de moar i pn la rediul cel vechi si pe rediu in jos pana

la apa Ciacului, unde se incheie tot hotarul. Acesta este tot hotarul satului
Troika. lar hotarul altor parti de ocin s le fie pe par/i, cum se va alege cu drep-

tate. Iar din celelalte pr/i, s fie hotarul lor din toate pr/ile pe vechile lor hotare, pe unde din veac au folosit. Iar la aceasta este credin/a domniei noastre, a mai sus scrisului; noi Io Radul voevod Mihnea i credinta preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod i credin/a boierilor nostri: credin/a panului Coste Bcioc mare. vornic de Iara de jos, credinta panului Nicoar mare vornic de /ara de sus, credin/a panului Nicula si Costantin Rosca pralabi de Hotin, credin/a panului Ghiorghie i Dumitru Goia pArcalabi de Neam/, credinta panului Manole i 1) prcalabi de Roman, credinta panului Mihul hatman si prcalab de Suceava, credino panului Bernat postelnic, credima panului Gligorie Cioplan sptar, credin/a panului Mihai Furtuna ceasnic, credinia panului Neculachi stolnic, crediff/a panului Dumitrachi vistier, credinta panului Simion Gheuca comis i credin/a tuturor boierilor nostri moldoveni,
mari si lar dup via/a si domnia noastr, cine va fi domn dintre copiii nostri sau din neamurile noastre sau iar pe oricine II va alege domnul dumnezeu s fie

domn al /Aril noastre, Moldova, acela s nu le clinteasc dania i intriiea noastr, ci s le dea ii sri le intreasc, cum dm i Intrim i noi sfintei
mnstiri.

Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor serse mai sus, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionasco Gliianghea mare logoft, s scrie i s atrne pecetea noastr de aceast adevrat carte a noastr.
A

scris Nebojatco in lavi, in anul 7126 <1618> luna Martie 14 zile.

Io Radul voevod <m.p.> Ghianghea logofat am isclit <m.p.>


< Jos scris de diac, mic:> Cu mila <lui dumnezeu>, Magura. <Pe verso contem-

poran scris de diac:> Acest uric este al sfintei mnstiri Beserecani, pe toate
ocinile lor.
Arh. St. Buc., Peceti 194. Orig. slay, perg., pecete attunati1, stricata. Cu o trad. rom. din 1843 ibid., M-rea Bisericani IV/24 si un rezumat rom. la Arh. St. Iasi Anaforale nr. 89 f. 87-87-v, care poartri data de 1618 (7126),
Martie 16.

1) loe all, in orig.

www.dacoromanica.ro
242

305

<1618) Hartle 16, 'mg.


Suret talmacit de pe un hrisov sirbescu dela raposat domnu Radul v<oe>vod, din le< a>t 71.20 <1.612> Mart<ie> 16, Ias<i>.

Cu mila lui d<u>mnezeu, noi Radul v<oe>vod, domn al arii Moldovei. Facem Instiin/are cu acest hrisov al nostru tuturor, celor ce-1 vor vede pre dansul sau cetindu-1 vor auzi, precum c-au venit 1nnainte noastr i 1nnainte boerilor nostri al Moldaviei mare i mici, sluga noastra Alexa Mustia/<a>
parcalab s<i> de a lui buna voia, de nime silit nici asuprit -au vandut a sa driapta ocina i danie, un sat anume Iurcenii, la Cobolta i cu locuri i vaduri de mori pe Cobolta, ce iaste In Iin<u>t Sorocii. Care acestu sat Iurcenii, iaste lui danie dela Marie, mama raposatului Iere:

mie v<oe>vod, la moarte< a> iai, pentru sufletul iai, s<i> pentru sufletul nepotului iai Isac Balica hat< man> pentru slujba lui ce au slujit lor, din tineret<e> pan<a> la batrinq<e>. aratattnnainte noastra i zapise de danie dela Marie, mama Ieremiei v<oe>vod, s<i> de la doamna lui, Elisaveta, si dela fiii lor, Costandinu i Alexandru v<oe>vozi, facute cu mare juramant, rau avut s<i> ispisoc de intarire dela domnie mea, care acest sat 1-au vandut el acum, a nostrului cin<s>t<it> s<i> credincios boeriului nostru, dum<isale> Necoara mare vornic de /ara de sus, drept 500 t<a>leri argint. catra aciasta iara<i> au venit Innainte noastra iInnainte boierilor notri, Ignat i fratele lui, Vasile si sora lor, Evdochie, fiii lui Toader, si iaras<i>
Ionacu, ficiorul lui Necoara <i> Manca, fata Varvarii, de a lor buna voia, a<u >

vandut a lor driapta ocina,

Cu

ispisocu ci-au avut de cumpartura

lor de mai sus scris<i> dela Bogdanu v<oe>vod, si de Intaritura dela Petre'v<oe>-

vod, toata parte lor de cilia, cat sa va alge din satul Balasinetii, din parte den jos pe Smil< a> ce iaste In Iin<u>t<u>1 Tutovii, <i> care au vandut-o
iarasi boieriului nostru Nicoar< a> vor<nic> drept 100 t<a>l<eri> argint.

iaras au venit 1nnainte noastra acesti de mai sus scrid> ' oameni,
Ignat i fratele lui, Vasilie, s<i> sora lor, Evdochie, fiii lui Toader f i SOfileal fi lor de ocina, eke Condre si sora lui, Salomie, fiii lui Petre, s'au vandut sa va aleage din satul Bicanii, pe S<i>mil<a>, cu vaduri de mori s<i> locuri de prisaci si mosie ci-au avut parte lor i cumparatura, cu ispisoc de cumparatura

ci-au avut prinii lor, Toader si fimeia lui, Sofica, si le-au vandut drept
50 ugh<i>.

iarfis<i> au venit innainte noastr Ilie i fratele lui, popa Cozma i sora lor, Filotheia, ficiorii popii oitul, iaras<i> de a lor buna voia, s'au vandut toate panile lor s<i> cumparatura ci-au avut si o vie a Filotheii ci-au avut, au vandut iaras<i> dum<isale> vor<nicului> Nicoara, drept 30 ugh<i>. iaras au cumparat s'alta vie dela Condre<a>, drept 12 ugh<i>, ce iaste In satul Bicani.
16*

www.dacoromanica.ro
243

Catr aciasta iaraf<i> au venit innainte noastra <i> Innainte boiarilor notri Iordachi, ficiorul Simei vamefal, de a lui bung voia, au vndut a sa driapt ocin <i> mo0e, 12 fdlci vie care sant in targul Contnariul la Dialul Piscopului,

li-au vandut iara0 dumisale boeriului nostru Necoara


ugh< i> aur.

mare

vornic drept 500

<i> s-au scris aceste vii f<i> In catastivul targului, dupa obiceiul vechiu. -au pltit lor tuturor deplinu innainte noastra i Innainte boierilor
noftri.

Drept aceia, toate aceste de mai sus scrise ocine i 01.0 vii, sa-i fie 0 de catta noi, al nostrului de mai sus numit boeriu, dum<isale> Nicoara mare
vor<nic> uric <i> ocina f<i> intaritura, cu tot venitul, lui <i> fiilor lui, nepotilor

st.rnepotilorri 9<i> a tot niamul lui care-i mai de aproape sa vor alege, nerufaite niciodinioara in veci.
lar hotarul acestor de mai sus scrise ocine i 1341.0, s fie hotaralelor pe parti, dupa cum sa vor alge cu dreptate, iar despre alte 01.0 sa fie despre toate partile
,

dupd> a lor vechi hotara, precum din vacu s-au stapanit.


lar la aciasta iaste credinta domniei mele de mai sus scris, noi Radul v< oe >vod

Mihne, f<i> credinta preiubitului fiiul domniei mle Alexandru <voe>vod vi> credinta boeriloru notri, credinta dum<isale> Coste Bacioc mare vor<nic> de tara de gios f i credinta dum<isale> Nicola f i Costandin Roca parcalabii Hotinului, f i credinta dum<isale> Gheorghie fi Dumitru G[g]oia, prircd>labii credinta dum<isale> Manole parc<a>labu Romanului f i credinta dum<isale> Mihu hat<man>, parcalab Sucevii f i credinta dum<isale> Bernat post<elnic>, credinta dum<isale> Grig<o>rie Ciolpanu spat<ar>, credinta dum<isale> Mihail Furtuna pah<arnic>, f i credinta dum<isale> Nicolachi stol<nic> i credinta dum<isale> Dumitrachi vist<ier> fi credinta dum<isale> Sumeonu Gheuca comis fi credinta tuturor boerilortz nomi mare i mici. Iar dupa viiata noastra stapanire, care va fi domnu din fiii nqtri, ori din niamul nostru, sau pe cine va alege d<u>mnezeu a fi domnu pmntului nostru Moldaviei, sa nu aiba a clinti lui a noastra Intrire, ce mai ales sa-i dea lui f<i> s-i Intariasca, pentru e sint a lui drepte ocine i cumparaturi, cu ai sei drepti bani. Iar spre mai mare trie <i> Intarire acestor de mai sus scrise, am poruncit

hoeriului nostru, dum<isale> IonaFu Ghenghe mare log<o>f<rit>, sa serie pecetea noastra s lege, catra acestu adevarat hrisov al nostru.
Arh. St. Buc., M-rea Sf. Saya, XXII/1. Trad. rom. din sec. XVIII. Datat dupfi sfatul boierilor din domnia lui Radu voevod, Documentul are data gresit 1612 (112 ) Martie 16. 11 nu poate fi decat dup. data de 21 Decembrie 1617, deoarece In cuprins se mentioneaza cumpArAturile
fAcute prin doc. din 4 Septembrie, 15 Octombrie, 21 becembrie 1617 qi 8 1 ebruarie 16,8, Intarite de Radu voevod.

www.dacoromanica.ro
244

306 1618 (7126) Hartle 20, 'mi.


<Radul voevod... >1) cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor, celor ce

o vor vedea sau o vor auzi citindu-se c aceast adevrata slug a noastrii Toma vornic... iar astzi ne slujeste si nou cu dreptate i credin. De aceea noi, vztind slujba lui dreapt i credincioas 1-am miluit... selistea anume
Cucelestii pe rul Cracului i cu vad de moar pe Cracu care este in

Nean4 care aceast seliste...

intarire cu tot venitul.

Si la aceasta deasemenea dam si nti irn mai sus scrisului Toma vornic dela Piatr i ... 1) dela Stefan voevod Tomsevici si din ispisocul de intrire pe care 1-au avut dela insusi domnia mea, o seliste anume 1) linutul Carligturii care aceste sate au fost drepte ocine ale lui Boul vistier2) dar le-a pierdut in hic-

lenie... 3) au avut mare rzboi la Prut la Cornul lui Sas. Si atunci a cAzut Boul vistier In robie in minite Ttarilor... 1) lui capul i i-a tutors lui toate ocinele, cte a avut in Iara aceasta.
1) Sturzea logota i alti boieri, cnd a avut Stefan voevod razboi cu ei la marginea trgului Iasi... 1) a cerut ca domnia mea sd-i dau i s' i le intorc lui. Ins domnia mea vznd aceste privilegii de danie i miluire... strie sau s le rup aceste privilegii, ci iarsi domnia mea am dat si am intrit mai sus scrisului, Toma... <B>ahlui, ca s-i fie lui si dela noi uric si ocin i intarire cu tot venitul lor i copiilor lor i nep<oOlor i stranepoPlor... >
lar dup aceea, iarsi s-a ridicat din nou

in veci.
lar hotarul acestor de mai sus scrise sate, anume selistea Caucelestii i cu vadul de moar la CracAu... vechile sale hotare pe unde din veci au folosit. lar la aceasta este credinIa domniei noastre, a mai sus scrisului noi... credinta panului Coste Bcioc mare vornic al Irii de jos, credinta panului
Nicoar mare vornic <al Irii de sus... pr>- )1elabi de Neamt, credinTa panului

Manole si... 4) p rclab de Roman, credinIa panului Mihul... 1) Mihail Furtund paharnic, credinta panului... 4) stolnic, credirga panului Dumitrachi vistier... 1) domnie cine va fi domn, din copiii nostri sau din neamul nostru
iarsi fie pe cine va alege domnul dumnezeu sd fie domn... 1) am dat si am int-

rit, pentruc sunt dreptele lor ocine i vislujenie. lar cine ar incerca s strice
a noastr <danie... >1) prea l'uda%i de frunte 12 apostoli si de sfiniii si de dumnezeu purtatori 318 parinIi cei dela Niceia si de toIi . 1) <am porunloe rupt In orig. textul dela o Carlig5turi ...vistier o este tot tiliat eu cerneala neagr. 4 dar... hielenie s, razuit in orig. loe alb in orig.

www.dacoromanica.ro
245

cit>1) credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionwo Ghianghea mare


logoftit
1)

A scris... 2) in Iai, in anul 7126 <1618> luna Martie 20 zile. Gheanghea logoft am isclit <m.p.>
Arh. St. Bue., Achizitii Noi, MCXV/4. Orig. slay, perg., jumiitatea din stilnga lipsepe, fiind tAiatA.

307 1618 (7126) Martio 20, Ia0.


Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al Vrii Moldovei. Facem cunoscut cu aceast carte a noastr tuturor color ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se c am dat 0 am intarit credinciosului i cinstitului nostru boier pan Ionwo Ghianghia mare logoft, dreapta lui ocin i dedinfi din ispiso-

cul de intoarcere pe care 1-a avut dela stefan voevod Tomevici un sat cu
numele Parcova, care este pe Ciuhur In /inutul Hotinului. Ctici a tutors el pentru acest sat dot& sute de zloIi ttr4ti lui Demqcanul fost miedar i lui Gligorcea aprod i lui Tiron aprod i lui Bileca aprod lui Dumitru i celorlalTi frati ai lor, toTi fill lui But cel blitran. i ginerii i nepotii i pentru casa lui Tiron iar0 a pltit, afar de aceasta i i-a dat pentru casa lui trei boi, iar ceilatti oameni ei 0-au mutat singuri casele de acolo. Cad acest loe a fost de mult de motenire al lui Ghianghia logofdt, dar a fost scos

de ei in vnzare.
Insti i-a vndut numai loc de odae 3) unui vecin al lor, anume But, care este mai sus scris, care locuia in ocina lor in alt catun care se cheamrt tot Parcova, care este in -tinutul Ia01or. i dup aceea ei nu 0-au facut odae 3) ci 0-au intemeiat sat 0 au vrut s intre i in iazuri. De aceea, s'a cercetat in privilegiile de cumprtur pe care le-au avut s'a gsit cil au cumpfirat numai loc de odae 3). Intru aceia ei s'au sculat 0 le-au tutors banii i i-au scos de acolo. Pentru aceea s-i fie lui 0 dela noi cu tot venitul. duprt aceia dam 0 intrim mai sus scrisului nostru boier cinstit i credincios pan Ghianghea mare logofat dreptele lui ocine i cumprtur din ispisocul de curnprturil, pe care 1-a avut dela Insu0 domnia mea, un sat anume Zadubrovea, care este intemeiat pe hotarul Budilcei i cu loe de iazuri i mori 0 a treia parte din satul Rohozna, partea de sus 0 cu iazul de sus 0 jumtate din
I) loe rupt la orig. 9 loe alb In orig.

3)i odae* aa in orig.

www.dacoromanica.ro
246

satul Len;qti care este in Iinutul Cernutilor...1) i cu loe de iazuri 0 de moara pe paraul satului i care Ii este cumparatura dela Ionaro Stroici, fiul lui Lupu Stroici logofat, pentru trei sute de galbeni ungureti, din privilegiul de cumpartura, pe care 1-a avut tatal lui, Stroici logofat, dela... 1) iara0 dam 0 intarim panului Ghianghia mare logort dreapta lui ocin cumparatura din ispisocul pe care 1-a avut dela domnia mea, jumatate din a treia parte a satelor CostWi 0 din Corne0i 0 din Bacle0i, care sunt in Romanului i cu loe de iaz 0 de moar pe paraiele satelor 0 care Ii sunt cum-

nepotul lui Patraro ceanic, pentru dou sute de talen i de argint, din diresele pe care le-a avut dela... 1)
prtura dela Filoftei eromonah...
voevod.

intru aceasta, iara0 au venit inaintea noastr i inaintea tuturor boierilor notri mari i mici, slugile noastre Buculei paharnicel i Maxin cu fra/ii lor, fiii Anutii, i nepotii lor, Samson, cu fratii lui, fiii Rural, Negritei verii lor, Vioara i Antimia, fiicele Armeancai i nepoIii lor de sora, Dumitru, fiul Dumitrei i vrul lor, popa Mithodie, fiul Odochiei i nepotul lui, Ionaro, fiul popei Petru, nepotul Odochiei i Gaftona, fiica Todosiei i Grozav, fiul lui Hilip Ursul cu fratii lui, fiii popei Cozma i Parasca, fiica lui Ghiorghie, nepoata Varvarei i Anghelina, fiica Irinei i Costin cu fratii lui, fiii lui Hilip, Anci, toti stranepoIii Mriei, de buna voia lor, de nimeni sili%i, nici asupri0 au vandut dreapta lor mina i dedina, din uricul de cumparatura, pe care 1-au

avut dela Bogdan voevod cel Batran 0 din uricul de intarire pe care 1-a avut bunica lor, Maria, dela Petru voevod ce! Batritn, jumatate din satul Roranii pe Barlad, unde cade Hobalna in Brlad care este in Tinutul Barladului i cu vad de moat% la Barlad.
Aceasta au vandut boierului nostru credincios, pan Ghianghia logofat, pentru

o Rita de talen i de argint. iar0 au venit inaintea noastra Anghel, fiul lui Ionaro Ghianghia Eremia, fiul lui Zaharia 0 Anton care se numete in calugrie... 1) i cu fratii lui, fiii Fetitei, toti stranepo/ii lui Toma Micaci, tot de buna voia lor 0 au vandut dreapta lor ocin i dedina, cealalt jumatate a acestui sat, Rorani i cu vad de mori la Barlad din aceste privilegii mai sus serse. Aceasta au vandut tot lui pan Ghianghia mare logofat pentru o suta de talen i numarati. acel uric de cumpratura pe care 1-au avut dela Bogdan voevod ce! Batran, fact' 1-au dat in mainile lui Ghianghia logofat, iar acel uric de intarire dela Petru voevod a rmas in mainile lor, pentru ca in el sunt serse i alte sate, numai s'a scris In acest uric care a ramas la ei, ca s'a vindut acest sat,

Roranii.
loe alb In orig.

www.dacoromanica.ro
247

De aceia toate aceste sate mai sus scrise, Cu iazuri i cu mori sa fie qi de/a noi boierului nostru mai sus spus, pan Ionaco Ghianghia mare logort, ocinft intarire cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor i strnepotilor i rstrnepotilor 0 la tot neamul lui care i se va alege cel mai de aproape, neclintit niciodath in veci. Iar hotarul acestor mai sus scrise sate 0 prti de ocin s le fie hotarul dirt toate Ortile pe vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac.

lar la aceasta este credirrta domniei noastre, a mai sus scrisului noi, In
Radul voevod i credinta preaiubitului i din inim fiului domniei mele, Alexandru voevod i credinta boierilor nWri: credinta panului Costea Bucioc mare vornic de tare de jos, credinta panului Nicoar mare vornic de Tara de sus, credirge panului Nicula i Costantin Rwa rralabi de Hotin,

panului Gheorghie i Dumitru Goia parcalabi de Neamt, credinta panului Menule 1) parcillabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i OrWeb de Suceava, credinta panului Bernet postelnic, credinta panului Gli-

gorie Ciolpan sptar, credinta panului Mihail Furtun ceanic, credinta panului Nicolachi stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credinta panului Simion Gheuca comis i credinta tuturor boierilor noWi moldoveni mari i mici. Iar dup viata i domnia noastr, cine va fi domn, din copiii nowi neamul nostru sau ier0 pe ori cine 11 va alege dumnezeu s fie domn al trii: noastre, Moldova, acela s nu-i clinteasca intrirea noastr, ci s-i dea i sa-i IntareascA pentru c-i este dreapt ocina i dedina i cumpratur pe banii drepti i proprii. Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus serse, arn poruncit s se scrie i s se atArne pecetea noes tea de aceasta carte adevdrat a noastr. A scris Nebojatco la Ia0, In anul 7126 <161.8> Martie 20 zile. To Radul voevod.

<Pe verso contemporan:> Acest uric este al lui pan Ghianghea marelogoft pe satul Parcova 0 pe Zadubrovna 0 pe Rahozna 0 pe Lenteti i pcCorneti 0 pe Rocani.
Acad. R.P.R., Pece-ti, 192. Orig. slay, perg., pecete atilrnatri.

308

1618 (7120 Martie 21. Noi Ioan <Radu> v<oe>v<o>d, cu mile lui durrnezu, domn trii Intiliu am dat 9i am intrit slugii nostri, lui Vasli Bucium i frateluii
1) loo alb In orig.

www.dacoromanica.ro
248

lui, Grigori fi suroril<o>r lar: Anghelinii i Nastasi fi C<N>rstnii fi Tofanii


Acsnii si ficiorii lor, <ai> raposat<u>lui Bucium vorn<i>e, pi a lor driapt ocin din ispisocul di cumpartur ci au avut tatal lor, Bucium

vor<ni>e, dela unchiul domnii mele Petru v<oe>v<o>d, din a patra parti din

sat din Garaoti, ci esti In gura Racataului dispre apus, jumatate cu loe
di doh' mori. iaras jumtat si un loc di delni/ din parte din sus, pi giumtati i manastire din sus iaras asa i di supt pduri, din a patra parti iaras giumtati, din
in<u>t<u1> Agiudului, ci esti cumpartura dela Torna pah< arnic> si dela Patrasi dela Andreiu medel<ni>cer, feciorii Danciului Hur<u> prealab si dila ficiorii fraTilor lor, Condre i Ionasc<o>, drept una mii sapt<e> suti zloti tatarsti, din uricul di imparIal ci au avut tatal lor, Danciul parcalab, dela Bogdan
c<o>
v< oe >v< o >d.

Iar dam 9i intrim numitilor di sus, ficiorilor lui Bucium vor<nic>, alth parti di mosii din sat<ul> Nnestii dela Horgesti, ci li esti cumpartur dela Marica fi nepotul sau Sngate, parte mumii lor ci s'a alegi, drept 200 zloti tatrsti. iaras dam i Intarim ficiorilor lui Bucium vor< ni >c alta parti di mosii,
bucata di prnant din sat< ul> Otestii, dispre apus<ul> Racatului, din ispisoc<ul>-

ci au avut total lor.


Spre mai mari trii i intaritura si tote
di mosii, am dat si am Intarit cu pecete domnii mele, ea sa fii si dela noi, ficiorilor lui Bucium, driapt ocin i mosii, cu tot vinit<ul> niclatit niciodinioar In veci_

aceste di mai sus ara

altul s nu se mai amestici.


Ins la anul 7126 <1618> Mart<ie > 21.

Insus domnu<l> au poruncit.


Ghenghe mare log< o >f< a >t.

<Pe verso:> Copii di pi ispisoc< ul> lui loan v<oe>v<o>d, ci s'au scos di

pi cel dila Gropeni, din 1834 Iuni 15.


Muzeul Lupta revolutionara a poporului, XXXVI/2. Trad. rom., copiatil la 1834.

309

1618 (7126) Marti 22,


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iat venit, inaintea noastra i Inaintea boierilor nostri, sluga noastr, Ionasco stolnicel, fiul Marici, nepotul lui Avram, strnepot Mariei i rstr' nepotul lui Gavril, de bun voia lui, nesilit de nimeui, nici asuprit si a vandut dreapta so

www.dacoromanica.ro
249

ocina vi dedina, din privilegiul de imprIeal pe care 1-a avut strbunica lui mai sus scrisa, Maria, dela $tefan voevod ce! Thar, a opta parte din jumatatea din jos a satului Bveni, care este pe Turia, in Aceea a vindut-o slugii noastre Dumitru Haugul pitrel, pentru patruzeci talen i de argint vi i-a pltit deplin. Intru aceasta, deasemenea a venit inaintea noastr Nacul uverel, nepot de soil al Grozavei Horgoae, de Incn voia lui vi a vandut o parte de ocina din aceeavi jumatate din jos a satului Rveni, tot a opta parte, care a fost

i fratele ei, Vasilelar. rfitura mtuvei lui, Grozava Horgoae, dela Marica .Aceea a vndut-o tot slugilor noastre, Dumitru Haugul pitrel i fratelui lui,
Toader pitrel, pentru patruzeci talen i de argint i i-au pltit totul deplin. Pentru aceea, s le fie i dela noi aceste mai sus serse Valli de ocin uric ocin i intarire, din vatra satului vi din cimp vi din apa vi din padure, cu tot venitul. i altul sa nu se amestece. Scris la Iavi, In anul 7126 <1618> Martie 22. Domnul a spus. Ghianghea mare logofat a Invatat vi am isclit <m. p.> Nebojatco <a scris>.
Acad. R.P.R., Filiala 1a0, Fond Spiridonie, 111/7. Orig. slay, !Artie, pecete aplicat. Cu o trad. rom. din 1840.

310

1618 (7126) Martie 26, Iasi.


t In numele tatlui vi al fiului vi al sfntului duh, troit sfant de o flint& vi nedesprtit. Iat eu robul stapanului meu, domnul dumnezeu i mntuitorul nostru Iisus Hristos i Inchinator al troitei, Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Tarii Moldovei. Iat domnia mea am binevoit cu bunavoi%a noastr cu mima luminat vi curata vi din tot sufletul nostru i cu ajutorul lui dumnezeu vi cu binecuvntarea eelor patru ierarhi ai Moldovei, chir Teofan mitropolit de Suceava i chir Atanasie episcop de Roman vi chir Efrim episcop de Raduti vi chir Mitrofan episcop de Huvi i cu sfatul adevarat i drept al domniei mele, vazand i socotind despre randul sfintei manstiri numite Galata, unde este hramul sfintei !daltri a domnului dumnezeului i mntuitorului nostru Iisus Hristos, care este zidit i intemeiata de sfntrposatul unchi al domniei mele, Petru voevod,
ea a czut In mare slfibiciune v.1 srcie intai despre toate cele ce au fost fficute din nou zidite din jurul acelei sfinte biserici: trapezfiria i chiliile i alte tngra-

diri care s'au risipit i s-au stricat.


www.dacoromanica.ro
250

Al doilea i odjdiile i argintdria bisericeascd care a fost data de iiiposatul Petru voevod, la aceea sfnt mnstire unde este inmormntat doamna domniei sale Maria, toate au pierit, s'a gdsit numai o tipsie de argint.
singurd doamna Maria, fiica rdposatului Petru voevod a mrturisit cu gura

ei de faI inaintea noastrd i inaintea sfatului nostru, catd searnd de oddjdii


argintarie bisericeasch a. fost. Alta, cite sate au fost ale sfintei mnstiri i mori i iazuri i vii i p'une

s'au pustiit 0 din averile i venitul care a fost al sfintei mndstiri, de toate a
-siircit 0 nu ajunge pentru hrana alugarilor, nu din alte pricini, ci pentru multe greutdti i o9ti i limbi streine care au fost in aceast Al doilea pentruc i cAlugarii care triau in acea sfnt nrinstire nu aveau team de dumnezeu in inimile lor, ci au fost fdr grijd 0 nu au ingrijit cum se -cuvenea, ei, ce le cdea lor pentru hran din averea 9i din venitul sfintei mnds-

tiri toate le cheltuiau 0 le risipeau idea grijd.


La aceasta domnia mea vazand i socotind despre slabirea i nimicirea i slbirea acelei sfinte mnstiri, domnia mea am luat-o din minile acelor alugari care locuiau mai inainte inteinsa 0 am dat-o 0 am inchinat-o i cu voia snai sus zisei doamne Maria, fiica rdposatului Petru voevod, cu tot ceea ce are sfiinta mnstire, cu sate 0 iazuri i mori i vii i prisdci cu stupi i Tigani, acolo uncle se srave0e in lumea intreag, la cetatea Ierusalimului, unde este mormntul domnului dumnezeului i mntuitorului nostru Iisus Hristos, unde este hramul lui Ilristos, unde este cArmuitor i purttor de grijd, chir Teofan slvitul marele patriarh al Ierusalimului. De aceea rugdtorii noWi alugdrii care vor locui de acuma inainte in aceasea mai sus zisd sfntd mniiistire Galata sd socoteascd despre venitul care vine inteun an dela toate. satele i viile i stupii, sa fie deajuns calugrilor pentru hran i pentru pomenirea ctitorilor care au dat 0 au miluit sfnta mndstire. lar ce va rrimne mai mult din acel venit, din acel an, sd ;IDA a-1 strnge a-1 vinde egumenul dela sfnta mandstire i s fac ,bani, ins toate cu tirea cu scrisoarea pdrintelui i rugatorului nostru, chir mitropolitul Sucevii i s-i trimit cu pee tea sfiiniei sale la mai sus zisa i slvita cetate a Ierusalimului dea in minile marelui i slvitului patriarh. De aceea marele i sldvitul patriarh al Ierusalimului cu tori prinIii i rugdtorii i ieromonahii care locuesc cu sflinia sa in cetatea Ierusalimului, s aibd a ruga neincetat pa domnul dumnezeu ziva qi noaptea cu priveghere i cu paralis pentru iertarea pdcatelor sfntrposatului unchi al domniei mele, Petru voevod 0 a prirrtilor domniei mele i pentru buna santitate a domniei mele a doamnei domniei mele 0 a copiilor nqtri ddruili de dumnezeu i sd ne serie pe noi la sfntul marele i dumnezeiescul pomelnic i s ne facd nou mare pomenire din an in an in ziva sfntului marelui i slvitului prooroc Ilie Thezviteanul, piln cAnd va sta acel sfnt

www.dacoromanica.ro
251

Aceste toate mai sus scrise sa fie dela domnia mea neclintit niciodta In vecii vecilor. lar la aceasta este credin/a noastra a domniei noastre, a mai sus. scrisului, noi lo Radul voevod si credin/a preaiubitului fiu al domniei mele,. Alexandru voevod si credinTa boierilor nostri: credino panului Coste Baciocmare vornic de Tara de jos,, credin/a panului Nicoara mare vornic de Tara desus, credinta panului Nicula si Costantin Rosca parcalabi de Hotin, credin/a panului Ghiorghie si Dumitru Goia parcalabi de Neam/, credin/a panului Manolesi... 1) parcalabi de Roman, credinTa panului Mihul hatman 0 parcalab de Suceava, credino panului Bernat postelnic, credinta panului Gliogorie Ciolpan spatar, credino panului Mihail Furtun ceasnic, credino panului Nicolacbi stolnic, credino panului Dumitrachi vistier, credin/a panului Simion Gheuca comis si credino tuturor boierilor nostri moldoveni mari 0 mici. Si dupa via/a si domnia noastra, cine va fi domn din copiii nostri sau din neamul nostru sou iarasi pe ori cine 11 va alege domnul dumnezeu s fie domn al /aril noastre, Moldova, acela sa nu clinteasc caci cine da si Intareste sfintelor mnstiri, sufletul sau il milueste si-1 Impodobeste. Iar cine s'ar Incumeta sa nip& 0 sa strice dania si Intocmirea noastra 2),. unul ca acela s fie blestemat si de trei ori afurisit de domnul dumnezeu, facaterul cerului si al pmntului si de preacurata lui maica si de 4 sfin/i evanghelisti si de sfin/ii si atotlauda/ii fruntasi 12 apostoli si de sfin/ii si purtatorii de dumnezeu 318 prin0 cei dela Nicheia si sa aiba parte cu lucia si cu de trei ori blestematul Arie si cu al/i necredinciosi Iudei care au strigat asupra domnului dumnezeu, sngele lui asupra lor 0 a copiilor lor, ceea ce este si va fi. Iar pentru mai mare putere si Intrire a tuturor acestor mai sus serse, am poruncit credinciosului si cinstitului nogtru boier, pan Ionasco Ghenghea marelogofat, sa serie si sa a-tame pecetea noastra la aceasta adevarata carte a noastra.. A scris Gligorcea la Iasi, In anul 7126 <1618> luna Martie 26 zile. Io Radul voevod <m. p.> Ghianghea logort am iscalit <m.p.>
Muzeul Romano-Rus nr. 878. Orig. slay, perg., pecete atarnata.
0 trad. rom. la Arh. St. Buc. mg. 628 f. 184-185, care poarta data de 1617 Martie 25..

311

1618 (7126) Martie 26, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /Aril Moldovei. Ian a venit inaintea noastra si Inaintea boierilor nostri sluga noastra credincioas
9 loe alb In orig.
3) cuvantul

noastra o scris mic deasupra randului.

www.dacoromanica.ro
252

Eremia vornic 0 a adus inaintea noastra i inaintea sfatului nostru un zapis fcut de Cujba fost staroste i Eremia fost staroste 0 Goli din OnIqti, ca a
icumparat un vad de moara pe Prut de la Vasilie spatarel din satul Sucani, cfit a

-cazut in partea lui, pentru zece galbeni. Astfel domnia mea 0 cu sfatul nostru, daca am vazut acel zapis mai sus noi 1-am crezut. De aceea, sa-i fie 0 dela noi ocina i cumparatura cu tot venitul. i altul sa nu se amestece.
Scris la Ia0, anul 7126 <1618> Martie 26. Domnul a spus. t Ghianghea mare logott a invaIat. i am iscalit <m.p.> Baseanul <a scris>.
Acad. R.P.R., DCXXIII/13. Orig. slay, hartie, pecete timbratil. Cu o trad. rom. din 1782 Mai 16; ibid. DCXXIII/14.

312
1618 (7126) Martie 28,

t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al rii Moldovei Facem cunoscut cu aceasta carte a noastra tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, ca acest adevrat, credincios i cinstit boier al nostru pan
Coste Bacioc mare vornic al Iarii de jos, a slujit drept i credincios domn:lor de mai inainte sfantraposali i arii noastre, iar acum ne slujete i noted drept i credincios. De aceea noi, vaznd slujba lui dreptcredincioasa, 1-am miluit cu deosebita

noastra mila i i-am dat i i-am intarit dela noi, in tara noastra, in Moldova dreapta lui ocina i cumparatura din uricul de cumparatura pe care 1-a avut
dela Eremia voevod, un sat anume Ploscarenii pe Prut, mai jos de gura Ciuhurului Cu balti ca pete i cu loe de iazuri 0 de mori pe Ciuhur i cu gradini dinspre Costeti, ea: e este in Iinutul la0, pe care si 1-a cumparat trei sute i cincizeci talen i de argint, din uricul de impar;eal, pe care 1-au avut vnzatorii lui, dela Alexandru voevod.

dupa aceia deasemenea dam i Ii Intarim boierului nostru pan Coste Bacioc mare vornic, alt sat anume Avramenii pe Prut, care este la o Suta de Movile, in inutul Ia0, din uricul de cumparatura pe care 1-a avut dela Eremia voevod 0 dela Costantin voevod, pe care i 1-a cumprat pentru trei sute 0 douazeci talen. deasemenea ii dam i Ii intarim o selite anume Nvarnitii, pe Suhoyawl Sec i cu loe de iaz, din ispisocul de cumparatura pe care 1-a avut dela www.dacoromanica.ro
253

Costantin voevod, care ii este cumparatura dela Durnitru Ciolpan, fiul Nastasiei,. nepotul lui Dan hatman, pentru trei sute talen i numarati. lar privilegiile pe care

le-au avut pe Navarniti, aa au spus crt le-au pierdut din cauza acelor Cazaci, cand au fugit in munti, in zilele lui Petru voevod. iara0 dam 0 intarim panurui Coste Bacioc vornic alt sat anume Babuhltii pe Prut i cu loc de iaz la Corobia, care este in tinutul Dorohoiului, din ispisocul de cumparatura pe care l-a avut dela Costantin voevod, care if este cumparatura dela Ana, cneaghina lui Ciolhanschi, pentru cinci sute <galbeni> ungure,ti, iar lor le-a fost deasemenea cumparatura dela Andronic i fratele lui, Gligorcea, fiii lui Daicin parcalab. De aceea, toate aceste mai sus scrise sate, anume Ploscarenii i Avramenii Navarnilii i Babulwii sa-i fie i dela noi mai sus zisului nostru boier, pan Coste Bacioc mare vornic, uric 0 ocina i intrire cu tot venitul, lui i copiilor lui i nepotilor i stranepotilor i rastranepotilor i intregului lui neam, care i seva alege cel mai apropiat, neclintit niciodata, In veci. lar hotarul acestor mai sus scrise sate, sii le fie hotar din toate panne dupii vechile lor hotare, pe unde au folosit din veac. Si deasemenea dam 0 intarim panului Coste Bacioc mare vornic dreptii sai robi Tigani din uricul de intarire, pe care l-a avut dela Eremia voevod, care au fost cumparatura tatalui su, Ion Bacioc, dela Vasutca, fiica lui Turcul sulger, anume: Simion i femeia lui, Hapca i Gligorcea i femeia lui, Brandua sora lor, Dudulita, fiii lui Vscan i ai <Var>2)varei i Condrea i Todosia Odochia, copiii lui Simion i IonacoCasian i Dedita i Nastasia i i Guta Manca i Agafia, copiii lui Gligorcea i Guuman i Ilie i Costin i Craciun Fica, copiii Dudulitei i Radul cu femeia lui, Anghelina i cu copiii lor. deasemeni Ion Tiganul, care a fost de motenire al lui Dumitru Lupe i-a platit capul dela pieire in Tara Leeasca i a dat pentru el cincizeci <galbeni> ungureti. De aceea sa-i fie 0 dela noi drepti. robi 1) Tigani, neclintit nicio-

data, in vecii vecilor. Iar la aceasta este credinta domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Radul Mihnea voevod i credinta preaiubitului fiu al domniei mele Alexandru voevod i credinta boierilor notri: credinta panului Nicoara mare vornic al tarii de sus, credinta panului Nicula i Costantin Roca parcalabi de Hotin, credinta panului Ghiorghie i Dumitru Goia parcalabi de Neamt, credinta panului Manole 3) parcalabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i pilrcalab de Suceava, credinta panului Bernat postelnic, credinta panului Grigorie Ciolpan spatar, credinta panului Mihail Furtuna ceasnic, credinta panului Niculachi stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credinta panului
holopi D

in orig.

9 rupt.
8) loe alb.

www.dacoromanica.ro
254

Simion Gheuca comis i credinla tuturor boierilor notri moldoveni, marl


mici.

lar dupti viao i domnia noastrfi cine va fi domn, dintre copiii notri sau din neamul nostru sau iar0 pe oricine fi va alege domnul dumnezeu s fie
domn al trii nostre, Moldova, acela s nu-i clinteascg intOrirea noastr, ci sa-i dea i intOreascO, pentruc6 Ii sunt drepte ocini i cumpfiraturi pe banii si drepti i proprii. lar pentru mai mare putere i intarire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionaro Ghianghea mare logoffit s scrie i s atarne pecetea noastr de aceasta carte a noastr
a devrat.

A scris Nebojatco la Ia0, In anul 7126 <1618> luna Martie 28.

Io Radul voevod <m.p.> <Pe verso contemporan:> Panului Coste Bcioc mare vornic pentru satul Ploscreni i pentru Avrmeni i pentru NvrniIi i Babuleti i pentru Tigani.
Acad. R.P.R., CI1/197. Orig. slay, perg., pecete atArnatli, crautii. Cu o trad. rom. din 1810.

313
1618 (7126) Marte 30, Iai.
t Din mila lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al Idrii Moldovei. Facem cunoscut cu aceastri carte a noastr tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se c acest adevrat credincios boierul nostru Condrea fost cam'ara a slujit drept i credincios mai inainte sfntrOposaIilor domni moldoveni i Orii noastre, iar astazi ne slujqte i nota i rii drept i credincios. De aceea noi, vazgind dreptcredincioasa lui slujba catre noi, 1-am miluit cu deosebita noastra mil& i i-am dat i i-am miluit dela noi in ora noastr, in
Moldova, un sat anume vivita pe Prut, ce este in %inutul Covurlui, care acest sat a fost mai inainte vreme al lui CeacArlo Grecul, Irish' dela el nu s'a ales nimeni, caci

n'a avut nici copii 0 a ramas acest sat pustiu 0 a stat pustiu 25 ani, pentrucfi este la marg,inea Tarii 0 este in drumul pgnilor T'tari. Si am aflat domnia mea acest sat luat domnesc de Stefan voevod Tomrvici 0 a adus acolo ctiva oameni din alte prti. Deci, domnia mea i-am dat i 1-am miluit, una pentru dreptcredincioasa lui slujba ; alta, el a dat domniei mele i trei sute de ughi galbeni, pe care domnia mea i-am dat la trebuino tarii, pe unde am avut nevoie i greutate. De aceea acest mai sus scris sat, anume ivio pe Prut i cu tot hotarul lui sO fie 0 dela domnia mea danie i miluire i intOrire mai sus zisului nostru.
www.dacoromanica.ro
2,55

'boier Condre camaras si uric si mina cu tot venitul lui i copiilor lui si nepoIilor i strnepoTilor i rastranepotilor i intregului neam al lui, care se va alege cel mai de aproape, neclintit lui n:ciodat in veci. Iar daca se vor afla la cineva in oarecare vremi sau in unele zi/e niste direse de danie sau de inVrire sau de cumpartura pentru acest sat, sa nu fie de credinta niciodata, pentruca acest sat a stat pustiu mult vreme si dup aceea domnia mea 1-am gsit luat domnesc

de stefan voevod.
Iar hotarul acestui mai sus scris sat, anume SiviIa pe Prut, sa le fie hotarul
din toate parOle pe vechile hotare, pe unde din veci au folosit.

Iar la aceasta este credima domniei noastre, a mai sus scrisului Io Radul oevod si credinIa preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod i credinIa boierilor nostri: credinIa panului Coste Bacioe mare vornic de Tara de jos, -credino panului Nicoara mare vornic de Iara de sus, credin-ta panului Nicula Costantin Rosca parcalabi de Hotin, credinta panului Ghiorghi i Dumitru 1) parcalabi de Roman, Goia parcalabi de Neamt credima panului Manole i parcalab de Suceava, credima panului Gligorie credinIa lui Mihul hatman

Ciolpan spatar, credinTa panului Mihail Furtun ceasnic, credinIa panului


Niculachi stolnic, credinIa panului
mici.

vistier,Dumitrachi panului

cred

Simeon Gheuca comis si credinIa tuturor boierilor nostri moldoveni, mari

Iar dupa viaIa i domnia noastra, cine va fi domn, din copiii nostri sau

din neamul nostru sau iar pe oricine il va alege domnul dumneezu s fie domn al Irii noastre, Moldova, acela sa nu clinteasca dania si miluirea i intarirea noastr ci i domnia sa sa dea si sa IntAreascA Iar cine se va incerca sa strice dania si miluirea si intrirea noastra, acela sfi nu fie iertat de domnul dumnezeu i de preacurata lui maic si de 4 sf ghelisti si de sfin/ii i intru tot laudatii 12 apostoli de frunte si de sfinIii si de

dumnezeu purtatorii 318 parimi cei dela Niceia si sa fie blestemat si anatema s dea seama i raspuns inaintea cumplitei judecati a lui Hristos. Iar pentru mai mare putere i intrire a tuturor celor mai sus serse, am poruncit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Ionasco Ghianghea mare logofat, sa scrie i sa at:Arne pecetea noastra de aceast adevarata carte a
_noastra.

A scris Nebojatco la Iasi, in anul 7126 <1618> luna Martie 30 zile. Jo Radul voevod <m.p.> Eu Ghianghea logofat am isclit <m.p.>
Acad. R.P.R., Peceti 377. Orig. slay, perg., pecete atarnat. Cu o trad. rom. sub cota DCXXIII/15 si o alta la Arh. St. Buc. nr. 629 f. 206-207. 1) loc alb in orig.

www.dacoromanica.ro
256

314
1618 (7126) Aprilie 1, Iai.

t Io Radul voevod, <din mila lui dumnezeu> 1), domn al Ora Moldovei. < lat> 1) a 'venit inaintea noastr i Inaintea boierilor notri sluga noastr Obrejie suli/a, cu un zapis de mrturie dela Pantea Cozonac din argul Ia0 dela Ghervasie aprod deasemenea 0 dela Gheorghie vistiernicel din Brudureti Simion aprod de acolo 0 Neaniul phrnicel din 016ei i Dumitru vistiernicel din Grieoi i Toader vistiernicel din Soholet, scriind a a venit inaintea lor Frsina, fiica Sorei, nepoata Teclei, de bun voia sa, nesilit de nimeni, nici asuprit 0 a vandut dreapta ei ocin i dedin, a cincia parte din jum satul Grieti, cu loc de moara la SacovI i cu loc de prisac i cu grdini Cu vii i cu curturi cu fneIe. Aceast ocin a vandut-o slugii noastre mai
sus scrise, Obrejie sulita, pentru cincizeci talen i de argint. Deci noi vzand acest zapis de mrturie dela atatea slugi ale domniei mele, noi 1-am crezut i deasemenea i dela noi i-am dat i i-am intdrit slugii noastre, mai sus scrisului Obrejie suli%a, aceast inainte spus parte de ocin din Grieti,

Cu toate aceste mai sus numite. Pentru aceia, s-i fie 0 dela noi uric 0 cumphrtur Cu tot venitul. i altul s nu se amestece.
Scris la Ia0, in anul 7126 <1618> Aprilie 1.

Insu0 domnul a poruncit. Ghianghea mare logofi a invtat. Si a iscrdit <m.p.>


Marmure <a scris>.
Acad. R.P.R., CXX/25 a. Orig. slay, hrtie, pecete cazutft. Cu o trad. rom. din 1776.

315
1618 (7126) Aprilie 1, hug.
t Io Radul voevod, din mila lu dumnezeu, domn al Ihrii Moldovei. Am dat aceast carte a domniei mele credinciosului nostru boier Condre cmra i urednicilor lui i vtmanilor din satul Sivi%a din Iinutul Covurlui, spre aceea ca ei, ori &AO oameni vor cherna din altIar In acest sat, Rus sau Turc sau Srb sau

Muntean sau Ungur sau fie de ce limb va fi, s aih dela domnia mea
slobozenie pe cinci ani; nici o munc a noastr s nu lucreze, nici il s nu dea,
1) rupt.
17

c. 293

www.dacoromanica.ro
257

nici goqtin de oi sau de porci, nici desetin de stupi sa nu dea pttn and se vor Implini tosi acei ani mai sus scri0. De aceea nici pfircalabii nici globnicii nici devigubinarii s nu-i turbure, nici podvodarii sa nu le ja boii lor pentru podvoade, nici olcarii s nu le ja caii lor de lie, nici nimeni s nu-i turbure In acest sat mai sus scris, nici srt nu le ja bucatele lor pentru dabile pentru alti oameni sau pentru alte sate. De aceea, nimeni s nu cuteze a-i turbura i nici averile lor sa nu le tin& fntru nimic, fnaintea acestei carti a noastre. Scris la Ia0, In anul 7126 <1618> Aprilie I zi.

Insu0 domnul a spus. t Io Radul voevod <m.p.> t Boraleanul <a scris>.


Acad. R.P.R., DCXXIII/16. Orig. slay, hArtie, pecete mica, aplicata.

316
1618 (7126) Aprilie 2,

Din mile lui dumnezeu, noi Io Radul voevod, domn al Irii Moldovei. Facem cunoscut cu aceastrt carte a noasta tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi cetindu-se, ca au venit, Inaintea noastrii i Inaintea tuturor boierilor. notri moldoveni, mari i miei, printii i rugfitorii noOri calugari dela sfnta mtmastire zis Dragomirna, unde este hramul pogoririi sfintului duh 0 ni s'au plfins cu mare alb& i cu mare mrturie i astfel au spus, c privilegiul de danie i miluire, ce 1-a avut sfnta mfinstire dela Eremia Movil voevod,

pe un sat anume Flmnzii, ce este sub bucovink in tinutul Hirlaului, ce acest uric a fost din veac drept domnesc asculttor de ocolul HA I a putrezit, Intr'o taini/, In minstire, unde a fost ascuns cu alte privilegii, Oki a ajuns apa In aceast taini, In zilele lui Alexandru voevod, fiul lui
Eremia voevod, end a fost cu oti leeti.in aceast Tara. Au artat Inaintea noastr numai pecetea acestui uric 0 cartea putrezia i stricat de tot. ispisocul de Intrire pe acest sat, dela Stefan Tomevici voevod, Inca 1-au artitat, fnaintea noastr, ca/ugarii. Deci noi i cu sfatul nostru, am viizut aka plngere i mrirturie a lor, domnia mea m'am milostivit 0 am dat 0 am Intrit mai sus zisei sfinte mnstiri Dragomirna, acest mai sus scris sat Flmnzii, sub bucovina, ca sfi fie 0 dela domnia mea sfintei miinfistiri danie i miluire i Intarire i drat, Cu tot venitul, neclintit ILiciodat, In vecii vecilor.

www.dacoromanica.ro
258

lar rughtorii notri cAlugAri, dela mai sus zisa sfnt minfistire, s aibfi a face pomenire, sfAntraposaOlor domni dinainte i pomenirea noastr scrie In sfntul i marele pomelnic, i s-i pomeneasa petnA dud va sta sfinta manstire. lar hotarul acestui sat mai sus scris, anume Flmnzi, sub bucovin sa-i fie hotar si din cmp 0 din bucovin 0 din toate par/Be, dup hotarele sale vechi. pe unde din veac au folosit. Si la aceasta este credin/a domniei noastre, a mai sus scrisului, noi Io Radul Mihnea voevod i credin/a preaiubitului fiu al domniei mele, Alexandru voevod credinta boierilor nomi: credinta panului Coste Backe mare vornic de tai a de jos, credinta panului NicoarA mare vornic de Iara de sus, credinta panului Nicula i Costantin Roca pArcAlabi de Hotin, credinla panului Ghiorghie i Dumitru Goia pArcAlabi de NeamI, credima panului Manule . 1) pArcAlabi de Roman, credinta panului Mihul hatman i p"ArcAlab de Suceava, credfina panului Bernat postelnic, credia/a panului Gligorie Ciolpan spAtar, credino panului Mihail Furtun ceanic, credinIa panului Nicolachi stolnic, credinia panului Dumitrachie vistier, credia/a panului Simion Gheoca comis i credin/a tuturor boierilor noqtri moldoveni, mari i mici. lar dup via/a domnia noastrk cine va fi domn dintre copiii notri sau din neamul nostru sau, iarasi pe oricine va alege dumnezeu s fie domn al /Aril noastre, Moldova, acela sa nu le clinteasc dania i ntocmirea noastr, ci i domnia sa sil dea i sA intareasa i s miluiasc sfnta mnstire, dici cine miluwe sfnta mnAstire i rugA, sufletul su 11 miluete Infrumuseteaz. lar cine s'ar ispiti sA strice dania i intArirea noastrA i pomenirea noastr, unul ea abela sA fie de trei ori blestemat i proclet de domnul dumnezeu, fActorul cerului 0 al pAmntului, 0 de preacurata lui mach' 0 de to/i sfin1iii sA aibA parte cu luda i cu Arie cel de trei ori blestemat, Cu al/i necredincio0

Jidovi, care au strigat asupra domnului dumnezeu, singele lui asupra lor asupra copiilor kr, care este 0 va fi.
lar pentru mai mare putere i Intrire tuturor ace stor mai sus scrise,am poruncit credinciosului i cinstitului nostru boier, pan Ionasco Ghianghea mare logott, sfi serie i sA lege pecetea noastrk la aceast adevratA carte a noastr. A scris Gligorcea, la Ia0, In .anul 7126 <1618> luna Aprilie 2 zile. Io Radul voevod <m.p.>

Eu Ghianghea logofht am isclit <m.p.>


Arh. St. Iasi, CCCL/150. Copie slava din sec. XX.

O alta copie slava din 1787 cu data de zi 5 in loc de 2, ibid., CCCXXIII/15. Doua trad. rom. din 1787 si 1825, ibid. CCCXXIII/16 si 17.
loe alb In text.
17*

www.dacoromanica.ro
259

317
1618 (7126) Aprilie 2.

Suret dinteun ispisoc sirbesc dela daniia Radului voda, din valet 7126
<1618> Ap<rilie> 2 zile. Facand instiin/are cu acel uric precum au venit inaintea domnii sale si inaintea a to0 boiarii moldovenesti mari i mici parintii i rugtitorii

nostri calugarii dela sfnta manastire anume Dragomirna, unde iaste hramul cobortrea sfantului duhu jaluindu-se noaa cu mare jaloba i cu multe mrturii, aceste zicAnd, precum direse uric ci-au avut de danie i miluire sfanta manastire, de la Ieremia Moghila voda, pre un sat anume Dobranatgii pe Siret cu vad de moara In Siret, care iaste In Iinut Sucevii, care acel sat au fost din vac drept domnesc i asculta<tor> de ocol targului Dorohoiului i au fost danie remie voda Inca cand au fost mare vornic la raposatul unchiul domnie<i> sale Petru v<oe>vod. .5i au dat acel satleremiia voda pentru sufletul sau 0 a neamului lui i pentru pomenirea domniei sale, ce are la sfnta manastire, i acel dires, zicnd cum ca au putrezit intru o taina In mnstire caci ca le-a agiuns apa in zilele domnii lui Alexandru vocla, fiul lui Iremiia voda, cnd au fost cu oaste lesasca In pamantul acesta, numai ne-au aratat noao calugdrii dela sfanta nganastire Dragomirna pecetea acelu<i> uric, iar scrisoarea au fost putreda i stricatil peste tot ispisocul si de intaritura ci-au avut dela $tefan Tomsevici i Inca al. arAtat 1naintea noastrd mrturie.
noi, cu sfatul Naza nd a lor jaloba ce au bilk inaintea noastra, i uu marturii, domniia sa s'a milostivit i iarasi le-gu dat si au intarit cea mai de sus numita sfanta mfintistire Dragomirna, pre acel mai sus numit sat Dobranauli, si cu vad de mom% in Siret, i cu tot hotarul lui cat va avea, din camp si din padure, ca sa fie sfintei manastiri si dela noi danie i miluire si uric de intaritur pre acea mosie cu tot venitul, neturburat niciodinioara in vcii vcilor, i ca sa fie pomenirea raposaIilor tuturor celor dinainte domnilor si a noastra pomenirc

neclatita niciodinioara intru sfantul si mare pomelnic sa fie ruga nestarsit


in vci.

Jar hotarul acelui numit sat mai sus Dobranaqi i cu vad de mear in Siret, ca sa fie si despre cmpu si din padure i despre toate partite dupa a
lor hotara cle vechi, pre unde din vac s'au stapanit.

pentru aciasta iaste credinla domniei sale care mai sus s'au scris, I() Ioann voevod Radul Mihnea, i credinIa preaiubit fiiului domniei sale Alexandru voda i credinta boiarilor nostri Costea Bucioc mare vornic de oru
de jios i Nicoara mare vornic de Tara de sus fi Nicola f i Costantin Rosca par-

calabi de Hotin fi Gheorghe fi Dimitrie Goe parcalabi de Niamt f i Nanul crilab de Roman si Mihul hatman f i parcalab de Suciava i Bernat postelnic, Grigore Ciolpan spatar ci Mihail Fortuna pharnicu fi Nicolachi stolnic f

www.dacoromanica.ro
260

Dimitrachi vistiar fi Simeon Gheuca comis si credinIa tuturor boiarilor nostri ai Moldovi mari i mici. Iar duph viaIa noastr cine va fi domnu din copii nostri
sau din neamul nostru sau iarsi fieste pre care dumnezeu 1-a alge s-1 domneasca al nostru pmnt al Moldovii, aceia nici cAt de pulin s nu strice a noastr danie tocmire, ci maii vrtos s o Intreasca si s miluiasa acea sfnt mnstire, c cine va inilui sfnta mntistire si ruga sufletului su miluiaste si InfrumuseTeaz.

Iar care v<a> cuteza ca s<> strice a noastra danie i Intritur i pomenirea noastrk acela sa fie triclet f i proclet dela domnul dumnezeu carele au filcut ceriul si pmntul, si dela preacurata maica sfiniiei sale 0 dela toIi sfinii i s aib parte cu luda i cu procletul Arie si dela toti sfinIii i s aibfi parte cu Jada cu procletul Arie i Cu necredinciosi Jidovi, cei ce s rdica asupra domnului dumnezeului, sngele lui pre Insi si pre copii lor, care iaste i va 0 fi. pentru ma<i> mare intritur i tdrie a- cei scrise mai sus am poruncit al nostrului credincios i numit boiar dumnealui Ionasco Ghinghea mare logott sfi scrie i pecetea noastra s o lge la aciast adevrat carte a noastr. Scris In mnstire Scul 1776 August 7.
Arh. St. Buc., Achizi/ii Noi, MMDCXL/1. Trad. rom.

318

<1618> Aprilie 7, Iagi.

t In numele tatAlui si al fiului 0 al sfntului duh, troit de o fiin0 si flutesparIit. Adic eu, robul stpfinului meu domnul dumnezeu i mntuitorul nostru Isus Hristos i Inchinator al troitei, Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu. domn al /aril Moldovei. Jata domnia mea am binevoit cu buna noastra vrere, cu inim curat i luminat, din tot sufletul nostru i cu ajutorul lui dumnezeu si ca sfatul i bun voia celor trei ierarhi moldoveni, chir Theofan arhiepiscop mitropolit al Sucevei, i Athanasie episcop de Roman si chir Efriml) episcop de RkluTi, 0 am rvnit domnia mea la binecinstitorii i iubitorii de sfntrposatii domni dinainte, cari au zidit si au miluit sfintele rugi i mfinastiri, unde au auzit cine zideste i impodobeste bisericile, suf
lmpodobeste

Pentru aceasta, domnia mea m'arn milostivit si am dat 0 am miluit si am Intrit rugii noastre, sfnta mnstire din Tarina trgului lai, unde este hramul
1) scris cu alta cerneala.

www.dacoromanica.ro
267

sfAntului arhierarli 0 fctor de minuni al lui Hristos, Nicolae, ocinele lor drepte i danii 0 miluiri, din privilegiul de danie 0 de miluire ce are sfnta milnstire dela Alexandru voevod 0 dela Petru voevod 0 dela Aron voevod, satul anume Nicoretii, cu loe de mori 0 cu mori la prAul Cracu, care este In Iinutul NeamIului, pe care 1-a dat primul ctitor, Alexandru voevod.

Si satul Jurov, cu loc de moar 0 cu mori la acel pilu, Cracu, tot In


inuttil NeamTului, pe care 1-a dat domnul Petru voevod. Care amndourt aceste sate au fost drepte domneti, asculttoare de ocolul tArgului Piatra. i satul Silicicanii cu loc de mori 0 cu mori la r' ul Bapu, care este In Iinutul Dorohoiu, pe care I-a dat domnul Alexandru voevod ; care acest sat a fost drept domnesc, asculttor de ocolul tArgului Dorohoiu.

satul Averwii, cu loc de mori i cu mori la rAtil Cracfiu, care este In tinutul NeamIului pe care 1-a dat domnul Aron voevod ; care acest sat deasemenea a fost drept domnesc, ascultator de ocolul targului Piatra.

Pentru aceasta s fie 0 dela noi uric 0 danie 0 miluire 0 Intrire sfintei
innstiri, aceste sate inainte zise, cu tot venitul, neclintit niciodat In veci. lar hotarul acestor mai sus serse sate, Nicoretii i Jurovul 0 Silicicanii 0

Averwii, sa le fie din toate partile dup vechiul hotar, pe unde au folosit
din veac.

Si Intru aceasta deasemenea au venit Inaintea noastr 0 Inaintea tuturor boierilor notri moldoveni mari i mici, rugtorii noWi, calugrii romni 1) care au fost tnainte In sfnta manstire mai sus scris, din tarina tArgului Ia0 0 au 'Alit de fa-VA pe rugatorii no9tri clugrii sArbi ce au fcut aceasta sfant innstire mai sus zis, metoh al mnastirii Zugraf, care este la muntele
Athos. Deci domnia mea cu sfatul nostru i cu cei trei ierarhi moldoveni i-am judecat

cu dreptate dup legea Tarii. Mai sus zi0i rugtorii notri sfirbi au avut uric de danie dela Petru voevod i alt uric de Intrire dela Eremia voevod ; iar rugtorii
notri mai sus numiIi, calugarii romni 1), ei au avut uric dela Aron voevod, care a zidit din nou aceast sfnta mnstire, socotind ca biserica cea veche a fost zidit de parintele lui, rposatul Alexandru voevod pe alt loe sub dealuri 0 s'a risipit

0 a azut cu totul: iar ctitorul lor, Aron voevod, a dat sfnta sa biserica pe
care a zidit-o din nou, rugatorilor notri, cAlugrii romni 1) 0 le-au fficut Inc5

0 uric dela sine pentru aceast stantli mnstire, dui:4 cum ins0 doamna lui, Stanca, a mrturisit cu gura sa inaintea ndastra i inaintea intregului
nos tru sfat.

Domnia mea cu sfatul nostru 0 cu acqti mai sus numiIi trei ierarhi moldoveni, &And am vzut o asemenea mrturie, am socotit 0 am gsit cri se cuvine

aceast sfnt manstire rugtorilor notri, clugrii romani, carora le-a fost dat-o insu0 Aron voevod, care dintru inceput a zidit aceast sfnta biserica.
1)

It Vlahi

In orig.

www.dacoromanica.ro
262

Pentru aceasta, mai sus numilii calugari sarbi dela sfanta manastire Zugrav, au ramas dinaintea noastra si din toata legea noastra a Ora si i-am scos i i-am gonit din sfanta manastire. i uricele, pe care le-au avut dela Petru voevod

dela Eremia voevod, inca le-am taiat, Inaintea Intregului divan al domniei
mele.

lar pe rugatorii nostri, calugari romani 1), noi i-am IndreptaIit, cu tot sfatul nostru i le-am dat in mana aceasta mai sus numita sfanta manastire, ca sa aiba ei a o griji si a <o> stapani, 'Ana rand va sta sranta manastire i niciodatk

nu aiba a se part, nici a cliOndi calugarii sarbi pe calugarii romni, In vecii


vecilor.

Iar la aceasta este credinta domniei noastre a mai sus scrisului noi Io
Radul voevod 2) i credinTa boierilor nostri: credinta panului Coste Bacioc

vornic 3), credinIa panului Necoara mare vornic, credinTa panului Necula Costantin parcalabi de Hotin, credinta panului Dumitru 3) si Gheorghe Ora labi de Neamt credinIa panului Manule 3) dinta panului Mihul 3) batman si portar de Suceava, credinta panului Bernat 3) mare postelnic, credinta panului Gligorie Ciolpan 3) spatar, credima panului Mihail Fortuna 3) ceasnic, credinta panului Neculachi 3) mare stolnic, credino
panului Dumitrachi 3) mare vistier, credinIa panului Simion Ghiuca 3) mare comis

credinta tuturor boierilor nostri mari i mici. lar dupa viata noastra, pe cine 11 va alege dumnezeu domn, dintre copiii nostri sau din neamul nostru sau iarasi pe cine 11 va alege dumnezeu sa fie domn al tarii noastre, Moldova, acela sa nu le clinteasca dania i miluirea i intarirea noastra, ci Inca sa le intreasca i sa le imputerniceasca. Tar pentru mai mare aria i putere a tuturor acestor mai sus scrise, am poruneit credinciosului i cinstitului nostru boier pan Ionasco Ghianghea 3) mare logofat sa scrie si s atarne pecetea noastra de aceasta adevarata carte a noastra. A scris Marmure la Iasi, in anul 712<6> 5)<1618> luna Aprilie 7 zile. Io Radul voevod <m.p.> Eu Ghianghea logofat am iscalit <m.p.>
Acad. R.P.R., CXXXIV/98. Orig. slay, perg., fr pecete. Data de an a fost rAzuitA la cifra unitdtilor. DupA divan actul este emis ta 1618. Numele boierilor lAsate In alb au fost completate mai tArziu. S'a folosit polite un formular. Iscali write domnului i logofAtului sunt autentice.

Vlahi In orig. Noi Io Radul voevod e, seria cu cernealA de aur. a) numele boerilor scrise cu alth cernealA pe loe alb. loc alb In orig. ultima cifr este rAzuitA.
2)

www.dacoromanica.ro
263

319
1618 (7126) Aprilie /0, Todereti.

t Eu popa Samion din Todiresti


med<elnicer > si Mateiu
s'i

Ionasco com<is> si Samion Cappa Marco de acolea Florila si Crasteleiu iarasi si Vasilie
si
s'i

din Fedeleseane marturisim cu cestu zapis al nostru, cum au venit innaintea noastra Ionasco, feciorul Antimiei, nepoata Cozmei, ce-au fostu frate Peahei, si Mariica, nepoata Cozmei iarasi si alta Mariica Gligoae s'i soru-sa Anna cu fiul ei si IonuIu, fiul lui Craciun si Chirla, fiul lui Nasture f i toti nepoI<i> Cozmei
s'i

Nastasiia, nepoata Cozmei, de ninne nevoit<i>, nici ImpresuraIi, ce de a lor

bunk' voie, au vandut a lor direapta cilia si mosie din satu din Todoreste, din a patra parte de sat, a patra parte ce este partea cestor omene ce-s mai
sus scrisi, dereptu 15 talere de argint.
Si s'au sculat Dragusan si-au datu acei bani deplin, dinnaintea noastra a multi oameni buni, ca de sa-i fie lui ocina si cumparatura. Si alt.& ruda, far& de-acesti oameni nu s'au aflat sa fie, pre aceasta ocina. Si mai mare credinI ne-am pus ale noastre pecele ca sa sa stie.
si

Scris la Toderesti, Ap<rilie> 10, v<ii >1<ea>t 7126 <1618>.


Acad. R.P.R., Filiala Iasi, Fond Spiridonie, VIII/1. Orig. rom. }Artie, patru peceti aplicate.

320
1618 (7126) Aprilie 12.
7126 <1618> Apr<ilie> 12. Illm5cire de pe cartea domneascei, sarbeasca catra

ispravnicie de Hus<i> cum au fost


si

si

de Stnilesti, poroncitoare ea sa las supt ascultarea


si

episcopii, mosfii<le> ion, Rasastii si Hrubenii

alte 5 mosai, anume ariltate, dupa

mai Inainte.

Arh. St. Iasi, Anaforale nr. 14, f. 24. Rezumat rom. din sec. XIX.

321
1618 (7126) Aprilie 15, Itug.

f
si

In numele tatlui

si

al fiului si al sfntului duh, troila sfnta, de o fiinIa

nedespar/ita. Iata eu, robul stapnului meu, domnul Iisus Hristos, Inchinator al troilei, Io Radul voevod, din mile lui dumnezeu, domn al %aril Moldovei. Iath au venit Inaintea domniei uncle, rugatorul nostru egumenul s'i tot soborul dela sfanta minastire numita Solca, unde este hramul sfinIilor apostol
www.dacoromanica.ro
264

de frunte Petru 0 Pavel, 0 au adus cu sine toate diresele i ispisoacele pe care le-a facut Stefan Tomevici voevod, pentru toate satele pe care le-a dat sfintei sale infinstiri SoIca, pe care a fcut-o in numele lui dumnezeu ; Ins& unele dinteaceste sate pe care le-a cumparat el Insu0 pe banii si dremi, iar altele le-a dat din satele domneti ca singuniitor 0 singurstapnitor &At i-a fost druit dela dumnezeu, care 0 toate acele sate le-a intrit mfinstirii sale cu mari 0 cumplite blesteme. Pentru toate aceste direse, s-au rugat domniei mele ca s facem sfintej mtinttstiri 0 dela domnia mea putere 0 intrire pentru toate aceste sate, pentru sate de cumpratur 0 de danie. Inteaceasta, domnia mea impreung cu tot sfatul domniei mele 0 cu arhiereii notri 9i ierarhii moldoveni, chir Theofan arhiepiscop 0 mitropolit de Suceava 0 chir Athanasie episcop de Roman 0 chir Efrem episcop de Rd0 0 chir Mitrofan episcop de Hui i cu toti boierii notri mari 0 mici, am socotit 0 am judecat toate aceste direse, ca nu cumva s i se fi fcut cuiva vreo paguba sau asuprire i nedreptate pentru aceste sate 0 am aflat domnia mea a nimnui nu-i este pagub 0 nedreptate. Pentru aceasta, domnia mea vzfind atka bun& osrdie a acestui doinn, care a fcut pentru dumnezeu, 0 domnia mea iar4i m'am milostivit din toata seninatatea inimii noastre i iar0 pentru mntuirea noastr 0 iertarea pacatelor noastre 0 ale prinIilor notri 0 am dat 0 am Intarit sfintei mnstiri Solca tot satul numit Faraoani din Tinutul Baal', care sat, jumtatea satului,

partea de sus, l-a cumprat pentru o mie de ughi zloti ro0i dela Dumitru
Goia 0 sora lui, Erina, fiii Anghelinii 0 deasemenea dela verele lor, Marica 0 Nastasiia 0 Erina, fiicele lui Petrea sptar, nepoatele Anghelinii 0 deasemenea verii lor, Vasilie 0 sora lui, Anghelina, fiii . .. 1) nepoIii Anghelinii i deasemenea vfirul lor, Petrea HadAmbul, fiul Stefanei calugriIa, nepotul Anghelinii 0 deasemenea verii lor, Iacob 0 fratele lui, Toader 0 Nichita 0 Lazor 0 sora lor Titiiana ... 1) Todosiei, fiica lui Eremia ciimra 0 deasemenea verii lor, Toader 0 fratele lui, Vasilie 0 Grigorie i surorile lor, Todosiia 0 Anghelina . 0 Porfira, fiii lui ... 1) aprod, nepo/ii lui Toader miedar. . . 1) nepoOi Petrie-Ai 0 deasemenea verii lor, Ionaco, fiul lui Avram din Meseheneti 0 fratele lui,

Vasilie i Grigorie 0 Stefan 0 Toader, nepoIii lui Ion vistier, toli nepqii 0 strfinepoIii lui Eremia cmra. Si au vandut aceast jumtate de sat, partea de sus, din uricul de mfirturie pe care l-au avut ei deba unchiul domniei mele, Petru voevod.

Iar cealalt tot o jumtate de sat, partea de jos . . .1) au vandut-o alt. neam lui Stefan voevod, tot pentru o mie de ughi zloti ro0i, anume Steful i fratele lui, Marco 0 Gavril i sora lor, Sora, fiii lui Pantea, nepolii lui Ion
loc alb In orig.

1)

www.dacoromanica.ro
26d

Teleaga i deasemenea verele lor, Marina, fiica lui Dragota Teleaga i Neacpa,

fiica Marinei, to0 nepoii i stranepotii lui Dragot Teleaga, din uricul de
cumparatura pe care l-a avut bunicul lor, Dragon' Teleaga, dela stefan voevod

ce! Batran 0 din uricul de imprteala dela Petru voevod cel Batran 0 din ispisocul de Ora dela Ieremiia voevod.
Mtn.' aceasta deasemenea am dat i am intarit sfintei manastiri SoIca satul Cajvenii din Iinutul Suceava, pe paraul, Cajva, unde cade in Solunet, ro0i, cu poieni cu fanquri, pe care l-a cumprat pentru o mie de ughi
clela Vasilie

eptelici 0 dela cneaghina lui, Tofana, fiica Mariicai a lui Solomon vistier, i ffii lor, Ionwo i Vasilie i Lupul i Gheorghie i Grozava, din uricu1...11

intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intrit sfintei mnstiri Solca,

satul Ustiia, in /inutul Orhei pe malul Nistrului, unde cade Rutul in apa Nistrului, cu toate hotarele i veniturile lui; acest mai sus scris sat a fost
cirept domnesc, ascultator de ocolul Orheiului 2). intru aceasta, deasemenea am dat i am intarit sfintei mnstiri Solca satul Solca, care este in drumul mnastirii, Intr'acela Iinut Suceava, pe care at I-a rscumparat stefan voevod dela manastirea SuceviIa. i-a cumparat acelei sfinte manastiri dot& flci de vie la Coman i in

Dealul lui Tombric, pentru trei sute de ughi ro0i. Inca i-a druit acestei sfinte mnastiri apte sute de ughi ro0i, fiindca vazut-o sracita de jefuirea Le0lor ; 0 a dat 0 o cupa de argint. i i-a intors acestei mnastiri 0 un sat anume Staniletii din tinutul Hotin, care sat a fost <fat de vlaclica Gheorghie lui Udrea Orbul, schimb pentru satul Solca, sat pe care l-a pierdut Toader Murgulet, ginerele lui Udrea, in hiclenie. intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intarit sfintei mnastiri Solca clotta sate anume Ciorsacii i BroWnii din tinutul Sucevei, pe,5 omuzul Mare, cu iazuri i cu mori la omuz, aceste sate care erau ascultatoare de ocolul
Sucevei.

intru aceasta deasemenea am dat 0 am intarit sfintei mnstiri Solca dot& sate, anume Lamaanii i Stupca inteacela

veniturile care vor fi dela ele, care 0 aceste sate erau drepte domne,ti
asculttoare de ocolul Sucevei. Intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intarit sfintei manastiri Solca satul Iubanetii din Tinutul Dorohoi, cu iazuri i cu loe de moat* care sat a fost mai Inainte ascultator de ocolul Dorohoiului, pe care l-a desprins de acolo Isac Balica hatman, in zilele sale 0 0 l-a luat pentru dansul, iar apoi l-a pierdut In hiclenie, cnd a venit cu sabia 0 cu mul/ime de Levi asupra acestei Iari

asupra lui stefan voevod.

1)10e alb iu orig.


1)

itntru aceasta... Orheiuluii scris Cu alti cerneala.

www.dacoromanica.ro
266

intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intarit sfintei manastiri Solca .doua sate, anume Manastirenii 0 Costetii pe Siret 0 cu mori la Siret, care au fost ascultatoare de ocolul Botaanilor. i intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intarit sfintei manastiri Soles un sat anume Podolenii din Iinutul Falciu, cu toate hotarele lui, din camp 0 din padure 0 din apa, unde are, 0 cu toate veniturile care sunt pe ele, care 5i acest sat a fost drept domnesc 0 a trecut din man& in mAn. intru aceasta, deasemenea am dat 0 am intarit sfintei manastiri Solca un sat anume BadeuTii, din iinutul Suceava 0 cu mori la raul Suceava 0 cu toate hotarele lui i veniturile care sunt pe ele. i deasemenea p Inca patru sate, anume Draganetii 0 Cranicetii 0 Vancicautii 0 Pralianii, .cu toate hotarele lor 0 Cu toate veniturile care sunt pe ele; care 0 aceste sate au fost toate drept domneti 0 se chemau de ocolul Badeu0 0 intru nimic <nu erau> de trebuinta domnilor. Pentru aceasta, aceste sate mai sus serse sa fie 0 dela noi danie 0 intarire 0 uric puternic sfintei manastiri Solca, cu toate hotarele lor 0 Cu toate veniturile lor care sunt pe ele, din campuri i din pduri pe unde vor fi, fanete 0 gradini 0 iazuri 0 mori 0 cu vaduri de mom% 0 cu toate veniturile, neclintit lor, nicio-

data in vecii vecilor. Iar hotarul acestor sate mai sus serse i

Cu

vaduri de mear sa fie

din toate prIile dui:a hotarele lor vechi i din camp i din paduri i din tot, pe unde au folosit din veac. i la aceasta, deasemenea am dat qi am intarit sfintei manastiri Solca Tiganii si drepIi, pe cari insui stefan Tomevici voevod i-a cumparat pe

banii sai dremi, pentru trei sute de ughi zlo0 roii, dela aceti oameni,
anume: Saya Danceu i sera lui, Todora i Oprina i nepotii lor, Vartic.. .
1.)

sera lor Gaftona i Apostol i sora lui, Grozava, fiii Medeleanei, toli copiii qi nepotii lui Danceu fost staroste de ' Iinutul Tecuci; iar numele

Tiganilor pe care i-au viindut, sunt acestea ; Oancea cu femeia lui 0 copiii lui i Chervasie cu femeia lui i copiii lui i stefan cu femeia lui i copiii lui, cari aceqti Tigani au fost ai tatalui lor, Danceu, dreapta danie i pomanfi &la nanaul 2) lui Bratul mare comis din Tara Romaneasca. deasemenea Slavul cu femeia lui i copiii lui, pe care 1-a cumparat Frujina din aceeaqi lark i erban cu femeia lui 0 copiii lui, pe care 1-a cumparat
dela Mogo din Tara Romaneasca, din ispisocul pe care 1-a avut dela domnii munteni ; 0 stefan nepotul lui Stoica 0 Dula Cu femeia lui 0 copiii

lui, pe care I-a cumparat dela Bratul mare comis i dela Mogo, dinteaceea0 Tara.

3) loe alb in orig.


2) onAna In textul slay.

www.dacoromanica.ro
267

Si au fost vndut pe toti acesti Tigani din diresele lor drepte din ispisoc de Intrire i de Ora pe care I-a avut tathl lor, Dnceu, dela unchiul domniei

uaele, Petru voevod, cnd s-a prit cu Strutiian fost staroste, pentru unii dinteacesti Tigani si 1-a rmas cu cartea de mrturie dela parintele domniei mele, Mihnea voevod i cu cartea fiilor lui Bratul i ai lui Mogos care i-au dat i i-au vndut pe toti acesti Tigani i iarsi din ispisocul de
intarire dela Aron voevod si dela Eremia voevod. Pentru aceasta, to acesti Tigani s fie si dela noi danie i intriresfintei mnstiri SoIca, niciodat In vecii vecilor. Iar la aceasta este credinta domniei noastre, noi Io Radul voevod si-credino preaiubitului si din inim' fiu al domniei mele, Alexandu voevod i credinia

boierilor nostri: credinIa panului Coste Bcioc mare vornic de Tara de jos,. credinIa panului Nicoar mare vornic de tara de sus, credinta panului Nicula Costantin Rosca prcalabi de Hotin, crediina panului Gheorghie si Dumitru Goia pirclabi de Neamt credinta panului Manole i Stafi prcalabi de Roman, credin/a panului Mihul hatman i parclab de Suceava, credima panului Bernat postelnic, credinta panului Grigorie Ciolpan sptar, credinta panului Mihail Furtun ceasnic, credinta panului Niculachie stolnic, credinta panului Dumitrachi vistier, credinta panului Simion Gheuca comis i credin/a tuturor boierilor nostri moldoveni mari i mici. lar dup viata i domnia noastr, pe cine Il va alege domnul dumnezeu
sfi fie domn, dintre copiii nostri sau neamul nostru sau iarasi pe cine 11 va alege dumnezeu s fie domn al Trii noastre, Moldova, acela s nu le clinteasca dania Intrtrirea noastr, ci srt le dea i s le Intareascfi.

lar cine s'ar ispiti s clinteasca dania i ctitoria acestui domn *tefan voevod Tomsevici, dela acest sfnta miinastire Solca si iarsi dania i Intrirea noastr, pe care am dat-o i am 1ntrit-o i domnia mea sfintei mnstiri Solca, acela s fie blestemat i de trei ori blestemat de domnul dumnezeu, fackorul cerului si al pmntului si de preacurata maic a lui dumnezeu, Hristos, si de 4 evanghelisti i de Insisi sfinii apostoli de frunte Petru si Pavel si de ceata celorlalti apostoli si de 318 sfinTi i purtiitori de dumnezeu printii nostri, care la Nicheia au Intrit dreapta eredint ; i blestemul lui Arie s vin asupra capului lui i s ailA parte cu Iudeii care au strigat asupra domnului nostru Iisus Hristos, sangele lui asupra lor i asupra copiilor lor, care este si va fi ; i cu luda, In veacurile %r de sfrsit. Iar pentru mai mare putere i Intrire a tuturor acestor mai sus serse am poruncit credinciosului si cinstitului nostru boier, pan Ionasco Ghianghea mare logort, s scrie si s atrne pecetea noastr de aceast carte a noastrfi adevrat i de seam. A scris Dumitru pisar, la Iasi, in anul 7126 <1618> luna A prilie 15 zile. lo Radul voevod <m.p.>
www.dacoromanica.ro
268

<Pe verso sec. XVII rom: > Matca tuturor uriceloru mo0ilor 0 a Tiganiloru clela Radul vod<a>.
Acad. R.P.R., CXXXIV/97-97 a. Orig. slay, perg, pecete atarnatA, ruptA. Cu o trad. rom. din sec. XIX.

322
1618 (7126) Aprilie 15, Iai.
t Io Radttl voevod, din mila lui dumnezeu, domn al prii Moldovei. Scriem, adeca cum au venit, innaintea nostra, Gligorie Blndea din Mihae0i, de Iinutul Suciaveei i s'au jeluit, cu mare jaloba, ca-lu Invaluescu pre da<n>s<ul> mul/i oameni. de Carligatura, printru satu pri<n>tru Plotune,t<i>, eke c'au fost el iinut, mai denainte vrme, acel <sa ')tu.
Deci Gligorie au venit innaintea dumnie mle i s'au lepadat<de>1) acel satu, cace ca. 1-au lsat<u> In <m>1.)na unui cumnat al ski anume Dumitru, cai-au fost 1<u>1)i mo0e. Si au adus i oameni vecini de satu, 1nnaintea nostra, de

i-au datu In mna pagoba0lor ce au fost. lard Gligorie Blndea diiac s'au indireptatu In paci de to/i oamenii de CarBO:aura.

pus heraia, ca sa hie

Dereptu ac<ia> nimc sa n'aiba a-lu invalui sau a-i luoa bucatele, prste cartea domniei mle. Altfel sei nu iie. lar cui i se va pegrea strdmb, el sit stea de lap, inaintea
noastrel.

Scris la Iafi, In anul 7126 <1618> Ap<rilie> 15.

t Domnul a

spus.

t Dragota vornic a invalat. t Gligorie <a scris>.


Acad. R.P.R., CDXXV/111. brig. rom., hrtie, pecete aplicatii.

323
1618 (7126) Aprilie 17, Iagi.

Adicei eu Barnati mare postelnic marturisescu eu cu cest zapis al meu, de randul a nete sate, anume Berindetii i Saboanii, ci-au fost acealea sate
1) loo rupt in orig.

www.dacoromanica.ro
269

mai de<n>ainte vreame tiindu-le unchiu-meu Brut postelnicul, dumnedzfiut <sa>-I pomeneasca. Deci eu Inca ma apucase di. <I>nsele s le liiu. Intru acea, venit-au la mine calugrii dela svanta mnastire dela &Wu/ 'au adus ispisoace dela rapaosatul Eremiia voda, cum au fost miluit cu aceaste sate ce sint mai sus scrise, pre aciast svanta manastire pre Scul. Dupa acea i domniia sa Radul vod, acmu, s'au m<i>l<o>stivit lsat BA fie aceii svinte mfinastiri Sacului 0 dela domniia sa date. Vdzindu i noi cum domniia lor s'au m<i>l<o>stivit, eu inch' insumi de bunk' voia mea le-am dat svintei manastiri Sacului, de nime nevoit, nice asuprit. Pentru acea, nime de sementiia noastra sa n'aiba a sa amesteca, nice a nvlui aceaste 2 satceale Berindwii i Sboanii, ce ca s fie 0 dela noi daare sventei mnastiri Sacului. Mai mare marturie i credinIa, am pus a noastra peceate catra cest zapis_ Si eu Draguan diiac am scris, sa In Iai, in anul 7126 <1618> Ap<rilie> 17. Bernardo Borisy postelnic <m" .p.> <Pe pag. a 4-a insemnarea:> Dela Brnat pre Me sate ungureti. s'au dat 12 cai fo<a >rte buni
Arh. St. Buc., M-rea Neamy, CXLII/10. Orig. rom., hrtie, pecete aplicatA.

324
1618 (7126) Aprilie 17, Ia0.
t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Trii Moldovei. lata a venit inaintea noastra 9i inaintea boierilor nopi moldoveni, sluga noastr Dumitru uricar cu un zapis de mrturie dela popa Toader din Steboreni 0 dela Maxin suljar din Taoti i Voina suljar din Voineti 0 Andrei suljar din Craceni
Rusul din Stoboreni i Fatul han<sar> de acolo, scriind ca a venit inaintea lor2)

Tiganca, fiica Sanhirei, nepoata lui Giurgea, nesilita de nimeni, nici asuprita <0> 8) a vandut ocina i dedina ei dreapta din Prodneti <care se cheama acum Lietii ... >3) toata partea mamii ei, Sanhira, cat <se> 3) va alege, cu loe de prisaca i cu loe de moara pe raul satului i loc de gradina i Cu fanele Cu gradini, ins dinspre rasrit, peste tot hotarul satului. Aceasta a vandut ea slugii noastre, Dumitru uricar, pentru cincizeci talen, bani gata, potronici de argint.
Cu

caractere latine.

In text greqit: noastri 8. loe rupt In orig.

www.dacoromanica.ro
270

Deci noi, vznd adtea mfirturii dela atiiIi o9teni de frunte qi slugi ale domniei mele, noi deasemeni 9i dela domnia mea am dat 9i am intrit slugii noastre mai sus scrise, Dumitru uricar, aceast parte de cilia 9i dedin mai sus spus, toat partea Sanhirei, eAt se va alege din satul Prodfine9ti, care se chiam acum Lietii, ins& dinspre rasarit, peste tot hotarul satului. Deci s fie dela domnia mea ocinfi 9i cumpr'tura cu tot venitul. Altul s nu se amestece inaintea acestei crtni a domniei mele. Scris la Ia9i, In anul 7126 <1618> Aprilie 17. t Insui domnul a poruncit. t Gheanghea mare logort a invIat. i am iscAlit <m.p.> t Dulea <a scris>.
Muzeul Lupta revolu/ionarA a poporului, XX/21 Orig. slay, hArtie, pecete aplicatA, stricatA.

325
1618 (7126) Aprilie 18, Isi.

Suret de pe ispisoc vechiu, pe sfirbie dela Radul v<oe>vod, scris de Nebojatcu, In Ia9<i>, din leat 7126 <1618> Apr<ilie> 18. Precum au venit Innaintea noastrfi 9i innaintea boerilor noqtri Hilimon 9i surorile lui, Dorda 9i Sora, fii Anupi 9i Mrica, fata nepoatei a Anuc i 9i Armeniia 9i soru-sa Agafiia 9i Tona, fetil Nastei, nepoatele cleasemeni a Anuci, strnepoate a Salomiei, surorii a lui Poroseciu stolnicul, 9i de buna voia lor, de nime slite, nici asuprite, 9'au vndut driapta ocina lor 9i moie din uric de schimbfitur, ce 1-au avut dela Alexandru v<oe>vod, din cea de sus gium<6>tatea de sat, din Maciat4i, din a patra partea, gium<>tatea, i cu partea din vad de moar, din vadul cel vechiu din gios. i o au vandut credincios boeriului nostru Lupului, al treilea log< o>f<A>t 9i giupneasii sale Antimii, drept cincizeci talen i de argint 9i le au pi-kit lor deplin denaintea noastr' 9i denaintea sfatului nostru. Drept aceia, s le fie lor 9.1 dela noi ocin 9.1 Intaritur cu tot venitul. i altul A nu s. amestice. Domnul au zis.
Ghianghea nzare log<o>f<A>t au Invtat 9.1 au isc'lit. De pe srbie, pe limba moldoveniasc<A > am tlmcit, la anul 1805 Oct<om>v<rie> 14. Polc<o>v<nic> Pav<e>1 Debr<i%> dela mitr<opolie>.
Arh. St. Iasi, CCXII/21. Trad. rom. 0 altA trad. rom, tot din 1805, ibid. CCXII/20.

www.dacoromanica.ro
271

326
1618 (7126) Aprilie 27,

t Iat dar noi, Toader diac din Stanislvesti i Lupul comisel de acolo Rusul vistiernicel din Rfitesti Avram ph<Arnicel> de acolo si Nicoar vist<iernicel> de acolo. lath' au venit, inaintea noastr i inaintea a multi oameni bun dimprejur, Toader diiaconul 1), fiul popii Marco din Rtesti i cu ruda lui, Gligorie i Nacul, fiii lui Lupul, nepotii lui Silie, de bun voia lor, nesiliti de nimeni, nici asupriti si au vandut dreapta lor ocin i dedin, din partea cului lor, Silie, a patra <parte> 2) din jumAtatea de jos a satului Unguras, pe Moldova, ce se numea de demult Dobroslovesti, vrului su, Vasilie visternicel din Unguras, pentru doazeci i patru talen i numrati. s'a sculat Vasilie vistiernicel dinaintea noastr i le-a pltit toti acesti bani 24, ce scriem mai sus, in minile lui Toader diiacon si a lui Gligorie si a lui Nacul. Pentru aceea, noi dae am vzut tocmeal de bunAvoe i plat deplin, noi i-am fcut, dela noi, aceast mrturie, s' se stie i s aibil credint, sfi-si fac' i direse domnesti. i spre mai mare credint, am pus si pecetile noastre pe acest zapis. Scris Aprilie 27, in anul 7126 <1618>. Toader a iscalit <m.p.>
Acad. R.P.R., CCXX/36. Orig. slay, hrtie patru peceti aplicate.

327
1618 (7126) Aprilie 29, Iai.

t Io Radul voevod, <din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei>2). au venit inaintea noastr i inaintea sfatului <nostru cu 12 pArgari toti> 2) sfetnicii i trgoveti romni armeni din <tiirgul> 2) nostru <Siret si au pirit da fat>2) pe sluga noastr, Iuraco Dracea fost sulger, pentru <o bucata de hotar pe care> 2) a luat-o din hotarul tArgului nostru, care este <peste Siret dinspre rasrit i dinspre>2) Sinfiuti4) si a spus a este a lui danie dela 8tefan voevod> 2). de mostenire
Ian'

1) diiaconul", aa in orig.
loo rupt In orig. 31s Vlahi* in orig. 4) SarAuti, In trad. rom.
9

www.dacoromanica.ro
272

lar sracii nostri trgoveti din Thrgul Siret <.au scos> 1) privilegiile pe care le-au avut dela domnii dinainte, pentru acest loc. <Deci domnia mea cu sfatul nostru> 1) i-am judecat cu dreapt judecat

dup legea <trii ca sh aib ei a stApttni> 1) aceast bucat de pmnt din . hotarul trgului ... 1) sa se foloseasca . . 1) iarsi am dat . . 1) targovetilor .
ea s aiba a stpni dupti . . .1) s'au <indreptat>1) si si-au pus ferie 12 zloti...1) toata legea. altul Deaceea, de acum inainte ... <sa nu>1) castige niciodat in veci.

sa nu se amestece. <Scris Ola>') Iasi, in anul 7126 <1618> Aprilie 29. Domnul a spus. Ghianghia mare logoft a invatat. Si am iscAlit <m.p.>
Borleanul <a scris>.
Acad. R.P.R., XLI/72 ab.
Orig. slay, 'Artie, rupt, lipseste, partea din mijloc. Cu o trad. rom. din 1806, dupA care s'au fAcut complearile.

328

1618 (7126) Aprilie 30, Iai.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Vrii Moldovei. Iat a venit inaintea noastra credinciosul boie; pan Enache postelnic si a vorbit si a spus domniei mele de randul unei selisti pe care o are de cumparaturh, anume Scumpia pe Grl, care este in tinutul Iasi si n'a fost acolo nici un om
si a cerut la domnie mea ca sd aib milk* s-si adune acolo oameni. Domnia mea le-am dat acolo slobozie 0 s'au adunat acolo in zilele domniei

mele niste oameni ins Rusnaci din Tara Leseasca si de pe acele margini si

oameni din tara domniei mele, ins tot oameni care n'au fost asezati
nicaeri.

La aceasta domnia mea am vazut acei oameni adunati din mila pe care le-am dat domnia mea si care s'a facut in zilele domniei mele. Dar domnia mea am fcut acest ispisoc 0 intrire dela domnia mea pe acel sat, Scumpia si am tntocmit cu pan Enachi postelnic s dea ei in vecii vecilor intr-un an o sutfi
de talen i de argint, cincizeci de talen i s* dea la sfntul marele mucenic Gheorghie si cincizeci de talen i s dea la sfntul marele mucenic Dimitrie. lar pentru

alte dri ce vor fi peste an si mici si mari in cealalt Tara a domniei mele, de toate sfi fie in pace si de acei ughi ce se iau de cask ce se cheamfi pentru
1) loc rupt In orig.
18

c. 293

www.dacoromanica.ro
273

fum si pentru lucru si pentru Di ci pentru toate celelalte dabile si angherii si pentru sulgiu ci pentru camana mare si mica. daca se va mai adfioga vreo dare in Tara domniei mele pentru vreo greutate, de toate sa fie in pace numai s aibil a da precum este mai sus seria acea suta de talen i de argint inteun an. lar dup viala i domnia noastra, cine va fi domn dintre copiii nostri, sau din neamul nostru sau iarasi fie pe cine va alege domnul dumnezeu a fie domn al tarii noastre, Moldova, iar acela, domnia sa sa dea ci s intareasca
astfel.

Iar cine s'ar incumeta s rup intocmirea i asezarea noastra, unul ca acela sfi nu fie iertat de domnul dumnezeu si de preacurata lui mama si de 4 sfini evanghelisti si de sfintii i intru tot laudaIii fruntasi 12 apostoli si de sfinIii i purtatorii de dumnezeu 318 parimi cei dela Niceia si de toii sfintii amin si de to-0 sfinii ingeri c s fie blestemat i de trei ori blestemat si anatema sa aiba parte cu luda ci cu Arie si cu al,i necredineiosi Iudei care au strigat <asupra> domnului dumnezeu: sangele lui asupra lor si a copiiilor lor, care este si va fi <in veci amin>. Si sa nu fie inaintea acestei carIi adevrate, de sear/16 a noastra. In Iasi, in anul 7126 <1618> Aprilie 30. Domnul a spus. t Io Radul voevod <m.p.>
Nebojatco <a scris>.
Muzeul Romilno-Rus, nr. 715.

Orig. slay, !Artie, pecete aplicatA, in cea mai mare parte cizuta. Cu o trad. rom. ibid.

329

1618 (7126) Mai 5,


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al /firii Moldovei. lata au venit, inaintea noastra si inaintea boierilor nostri slugile noastre, Bfiseanul fost vornic ci Vasilie i fratele eau Stratul si sora lor, Costanda, copiii lui Huhulea, de bunk' voia lor, de nimeni i nici asupriIi c au imparIit intre ei,

dreptii lor robi 1) Tigani, anume Buzat cu femeia i cu copiii i Basca Tiganca qi copiu ei ci Tincul cu femeia i Boul, copiii Ivan. i cu fiul lui Si au cazut in partea lui Vasilie c a fratelui sau ci surorii lor, Costanda, Buza Cu femeia i cu copifi i Basca cu copiii, iar in partea slugii noastre, Baiseanul, au cazut Tincul Tiganul cu femeia si cu copiii lor ci Boul, fiul lui Ivan.
2)

holopi* in orig.

www.dacoromanica.ro
274

Deci noi, vziind imprIeala de bun& voe i tocmeal cu InIelegere intre ei, niciodat' in veci, Inainpentru aceea s-i fie 0 dela noi robi 1) Tigani tea acestei cfirti a domniei mele. La Ia0, In anul 7126 <1618> Mai 5. Domnul a spus. Ghianghea mare logort a invTat 0 a isclit <m.p.> t Nuor <a scris>.
Acad. R.P.R., CIV/11. Orig. slay, hrtie, pecete aplicatk

330

1618 (7126) Mai 6, Ia0.


t Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al Irii Moldovei. la-CA au venit, Inaintea noastra i inaintea tuturor boierilor notri moldoveni, rug'torii notri calugrii dela srnta mnstire SAcul cu fiii rposatului pan Ureche vornic 0 au prit de faI, inaintea noastr, pe boierul nostru credincios Manole mare medelnicer, pentru satul Ecupni, ce este In iinutul Roman, spunnd ei c acel sat 1-a cumprat Ureche vornic dela el, pentru 200 de ughi 0 a dat acel sat sfintei mtmstiri.

lar Manole medelnicer a spus inaintea noastr a el n'a vandut acel sat nici n'a luat nimic dela Ureche vornicul, ci el 1-a luat cu mare asuprire privilegiile de cumprturfi ce le avea, Inca i le-a luat.
Deci Inteaceasta, noi cu tot sfatul nostru i-am judecat cu judecat dreapt i le-am gsit legea ca s aiba calugarii cu fui lui Ureche vornic a aduce, Inaintea noastr, martini boieri dela curtea domniei mele i slugi ale noastre oameni buni 84 marturisesc cum a cumprat Ureche acel sat dela Manole.

&Ind a fost la zi, ei n'au putut aduce martori, ci au rmas de lege, iar noi Inc& spre aceasta voind s ne Incredinifim, cu adevrat, am dat jurmnt panului Manole Medelnicer ca s ail:4 a jura pe srnta evanghelie pe cinstita 0 cruce cum at el n'a viindut acest sat, nici n'a luat nimic dela Ureche. inteaceasta a jurat Manole, cum i s'a venit judecata, pe sfnta evanghelie' 0 s'a indreptat i 0-a pus ferie. Pentru aceasta i privileg,iile lui i s'au dat In mini ca s nu mai aibli a-1 prt clugrii, nici s dobndeasc satul Ecuani niciodat. dactt s'ar artita In vreo vreme unele drese, s nu se creada. Pentru aceasta, altul s zit se amestece inaintea acestei carti a noastre.
holopi * In orig.

www.dacoromanica.ro
275

La iai, in anul 7126 <1618> Mai 6. Domnul a poruncit.

t Ghianghea mare logoft a invilot 0 a isclit <m.p.> t Tkutul <a scris>.


Arh. St. Buc., M-rea Neamt CXLII/11. Orig. slay, hrtie, pecete aplicata. Cu o trad. rom. si o copie dupA aceasta.

331

1618 (7126) Mai 11, Iai.

f Io Radul voevod, din mila lui dumnezeu, domn al trii Moldovei. Iat a venit inaintea noastr i inaintea boerilor notri, sluga noastr Costul vistiernical din Tatomirwi, Cu. un zapis de mrturie dela multe slugi ale domniei male i dela oameni buni, anume: Simeon Crasn4 de acolo i Nechita Pleca de acolo Vlge upr din Rohoteti i Ionaco diae de acolo i Grigorie comis din Ciocarlieti, scriind ck a venit Inaintea noastr 1) Anton, fiul Florii, nepotul lui Grozav, strnepotul lui Mrza, de bunk voia lui, nesilit de nimeni, nici asuprit i a vndut dreapta sa ocin i dedink din uricul pe care 1-a avut... 2), partea sa din Tatomireti a treia parte din a treia parte, cu loc de prisack i cu grdini. Aceasta a vndut-o slugii noastre lui Costul vistierniceI din Tatomireti pentru 55 talen. Si s'a sculat sluga noastrk Costul vistiernicel 0 a pltit deplin bani
gata. De aceea i noi vaznd bunk voia lor 0 plata deplink i noi deasemenea am

dat i am intarit slugii noastre Costului3) vistiernicel aceast ocin mai inainte zisk, partea sa din Tatomire,ti, a treia parte din a treia parte qi cu loc de prisae4 ca grdini, sk-i fie 0. dela noi dreapt ocink i dedin i cumprturk lui eopiilor lui i nepoOlor lui i striineputilor cu tot venitul <neclintit> 4) niciodatrt in veci. i altul s nu se amestece, inaintea acestei crti a noastre. Scris la Ia0, 71.26 d.618> Mai 11. Ghenghe mare logoffit a iscalit. Marmure ar