Sunteți pe pagina 1din 1867

DOCUMENTE.

Pagina

1518 1520.

I. Intr'o consultaiune

a mpratului

Maximilian

I,

emanat

de

la Consiliul imperial asupra expediiune proiectate n contra Turcilor, se vorbcsce de ajutorul ce ar putea da Moldova .i eraR o m n e s c regelui polon, n cas cnd acesta ar ntreprinde rs1532. 1540. Decembre Iulie 2Q, io. boiu! cu Turcii II, D . de B a i f comunic Episcopului d ' A u x e r r e , c Sultanul ar fi dat domnia eri-Romnesci' lut A l o y s i j Grity III. Episcopul de Montpellier nsciinez pe regele Franciei Francisc I, c domnul Moldovei trebuia s ntre cu armat mare n Transilvania I V . Episcopul de Montpellier nsciinfez pe connetablul de Montmorency despre preparativele de rsboiu din U n g a r i a Y . Episcopul de Montpellier comunic regelui Francisc I, rentor-

1541.

Februarie

2. l-20.

cerea lui Petru-Rare Ia D o m n i a Moldovet . . . Martie 7, 2 1 , 3 1 , Aprilie 1 4 , 30. V I . Episcopul de Montpellier nsciinez pe regele Francisc I, despre intrarea lui Petru-Rare n Moldova, resistena Iui Alexandru-vod, predecesorul seu, i jurmntu] ce Mitropolitul Moldovei cere de la Petru-Rare. A c e s t a a promis de a face rsboiu cu Ferdinand . . , . Iulie 12. V I I . Episcopul de Montpellier scrie regelui Francisc I, despre expediiunea Sultanului contra lu Ferdinand al Austriei V I I I . Jean de Montluc, n raportul ce iace lut Francisc I, despre a m b a s a d a sea Ia Constantinopole, arat c Transilvania este singurul sprijin pentru o revolt a Ungurilor i Romnilor I X . A m b a s a d o r u l Irances la Constantinopole, d ' A r a m o n , nsciinez pe regele Franciei Henric II, de inteniunea SultanuluT de a- asigura, n lupta lui cu mpratul Ferdinand, Transilvania, Moldova i Valachia, pentru care a i chemat pe voevo^i celor dout* din urm erf, ca s aduc tributul Ia Port n pers6n. . . X . D. d ' A r a m o n , descriind regelui' Henric I I lupta dintre Martinuzzi i contele Petrovici, guvernatorul Transilvaniei, arat c voevoqli Moldovei i ValachieY au primit ordin de la Sultan ca s ajute pe regina Isabella

1545.

1B5Q.

Aprilie

24.

Decembre

13.

IV
Pagina

1550.

Decern.

18,29.

X I . Odet de Selve, ambasadorul Franciei 1 la Veneia, scrie lu Henric II, c;l Sultanul prepar o expediiune pe armat de 1 5 0 corbi, pene atunci . . . . pentru care a impus sarcinV

rege-

mare cu o mar erilor

supuse !uY, ba chiar i Valachie i Moldovet, cari fuseser scutite 1551, f Februarie 8, 25. August 10. X I I . Odet de S e l v e , nsciinez pe Henric II, despre micrile clin Transilvania i venirea armatelor romne n ajutorul Isabele. X I I I . Odet de S e l v e scrie regelui Henric II, despre succesele Turcilor n Transilvania i despre ordinul ce s'a dat voevodulu Moldovet i altor guvernatori 1 , ca s trimit trupe ct Transilvania. Sultanul a nchis ntr'o tortre pe dovet, care s'a fcut T u r c , 1552, Martie XIV. iar fratele acestuia a ce mat mrit multe n tributul . . . Principele Mol-

anual ce se pltea Porii cu cinci mii' galbeni mat mult. Imperatul Ferdinand, n instruciunea care se ntorcca la Carol Quint, i^ice c numai ce do contra

d d-lu de R i e , principi' Unga-

Romni' i puini' Ttart, de s'ar trimite de Sultan ri e, ar alctui o armat de peste 1 0 0 , 0 0 0 clrei' (Jctobrc 24. X V . D. de Codignac,

trimis n misiune la Porta Ottoman, scrie

regelui Henric II, c oraele principale ale Transilvaniei', n urma unei scrisor a Sultanului' prin care Ie ndemna s se supun, s'aii rugat de principele 1553. Novemhrc 2. (roy) Valachie, ca s fie mijlocitor de pace rsboiul din ntre dnsele i Sultanul, cea ce principele a i lacut X V I . D . de S e l v e , nsciinez pe Henric II, despre Ungaria, despre strngerea n Moldova a unet dulu tefan al Moldovei 1554. Aprilie 3. X V I I . D . de Codignac armate de 60,000 . . , ,

oment gata a intra n Transilvania, i despre mpotrivirea voevoscrie regelu Henric II, tot ce a aflat de . . . c PeIO

la un d r a g o m a n al Porii despre afacerile reginei' Isabelle, n cari erau amestecai' i principi Moldovei i Valachie.

X V I I I . R e g e l e Ferdinand arat n Transilvania mez pe regele Henric II, a ntreprinde n person clre . , . . . . . " . .

fratelui

seu .

Carol Quint

trovic cu Moldoveni, Transalpinii i al T u r c i sunt gata a nvli 1555. Iulie X I X . D . de Martines, trimis n misiune la Constantinopole, infordespre temerile Sultanului pentru perprecum i despre planul acestuia de rsboiu n U n g a r i a , . , " n misiune de Curtea n unire cu Pe80,000 Franciei la carele pote a v e a cel puin un derea Valachie i Moldove, trovic i cu prinul Moldove, 1557. Martie 3. X X . D . de C a m b r a y , trimis

Constantinopole, scrie E p i s c o p u l u i de L o d e v e c Sultanul a ordonat voevo^ilor V a l a c h i e i M o l d o v e i tutulor 1558. Kebruarie 10. X X I . R e g i n a Isabella, scrie de ctre Mircea V o d , Ambasadorului guvernatorilor de . . 11 pe malul Dunre, s merg n ajutorul contelu P e t r o v i c t .

lrances la Constanticare este


12

nopole, d. de la V i g n e , despre uciderea mat multor boer romni recomand pe V l a d voevod, nsoit de un om de ncredere al curii regale pn la Porta Otoman, ca s nu i se ntmple vre un reu Maii X X I I . Vornicul din era-Romn sc Socol, trimis n ambasad la
Constantinopole de ctre regina Isabella, mulmesce lui d e la

V i g n e pentru salvconductul ce i-a procurat i-1

rog s

struesc

Pagina

pc lng toi Paii' s nu i se ntmple vre-o spre Constantinopole . . . 1558, Iulie 22. XXIII D. de Ia V i g n e scrie de la V i g n e Veneia, I111 Henric

suprare in drumul 12

II, c regina Isabella a . . . Radu, d'Acqs ambasadorul

fast acusat Ia Port c ar trata n secret cu mpcratul. X X I V . D. fiances la tinopole A u g u s t 4 (13). 1559, Februarie 26. XXV. Episcopul d'Acqs scrie Episcopului' ucidere a tre despre

boer romni:

S o c o l .i V l a d V o e v o d , cari fuser trimii' de Isabella la Constanrespunde scrisorii' de mat sus a lut de c tot ce a fcut re-

la V i g n e n privina uciderii' celor tre boer romn X X V I . D. de la V i g n e scrie lut Henric II, gele Transilvaniei contra mperatulu a fost prin ajutorul Sultanului scii al domnilor Moldovei' i Valachie. Importana posesiunc Transilvaniei pentru Turci' 1560, Octobre 30. X X V I I . Dolu, ambasadorul frances la Porta Otoman, pe Episcopul 1561, Decembre 8. d'Acqs de Muscali, Poloni i Cazaci ca s ntre 11 Moldova X X V I I I . D. de Petremol, nsciinez pe Boistaille, ocuparea Moldovei Vod 1562, Ianuarie 15. a recunoscut i confirmat de agentul . n diplomatic din Veneia, lui' nsciinez . . despre c Dimitrie Wisznievvicki a adunat armat residentul Franciei' la ConstanLinopole, i gonirea Alexandru 14

ctre Despota . .

X X I X . D . de Petremol nsciinez pe d. de Boistaille c Sultanul domnia Moldovei pe Despot, care cere amiciia Franciei'. Principele care se atepta dela *Alep, ca sil fie pus donin n Moldova (adic Ilia-vod), a fost gsit mort, i . . . . '5 scrisrea princi se presupune c l'ar fi otrvit A l e x a n d r u (Lpunenu) X X X . D . de Boistaille trimite regelu Carol I X pelu Moldove Despot

Aprilie

5-

X X X I . D. de Petremol nsciinez pe regele Carol I X , c Despot doresce proteciunea Francie, i va trimite pentru acesta lin ambasador '7

1563,

X X X I I . D . de Petremol arat Iul de Boistaille ct de mult reclamate i obicnuite sunt darurile la Port, i c nimeni nu trebue s vin aci cu mna gol. . . .

Iulie 5, A u g . 30. Scptcmbre Octobre 13.

X X X I I I . D. de Petremol scrie lu de Boistaille despre revolta Moldovenilor n contra lu Despot X X X I V . D . de Petremol descrie Iui" de Boistaille lupta lu Toma18

V o d cu Dimitraco Viszniewiecki [5, 29, Novembre 19. X X X V . D. de Petremol ctre d. de Boistaille despre turburrile polone n Moldova, despre i numirea lu A l e x a n d r u Lpunenu tea lu Despot-Vod la marea lut Dumitraco Moldovei. Mor19 . . , . . domnia

1564, 1565,

Ianuarie Februarie

2. 1 1.

XXXVI Moldova

D. de Petremol ctre de Boistaille despre turburrile din

X X X V I I . D. de Petremol ctre regele Carol I X , despre arestarea solilor lut Toma-vod la Port, i fuga acestu n Polonia X X X V I I I . D. de Petremol ctre du Ferrier despre niorlea lu TomaVod i scularea unui lrate al se ca s-1 rsbune X X X I X . D. de Petremol ctre du Ferrier despre un pretendent

Maiu 27, Iul. 29. Ianuarie 23.

21

la tronul Moldove

VI
Pagina

1505.

Aprilie Maiu

7. 17. 1 7 , 23.

X L . D . de Petremol ctre du F e r r i e r despre sosirea unui' frate a lui D e s p o t - V o d la Constantinopole X L I . D . de Petremol ctre Carol I X , despre ordinul ce a primit intenjunile Sultaordinul ce a pridomniT romni de a veni n ajutorul Transilvaniei X L I I . D . de Petremol ctre du Ferrier despre nului pentru domnia Moldovei X L I I I . D . de Petremol ctre du Ferrier despre principele Transilvaniei . . . . ctre regele Carol IX. . . . . de a- 21

Iulie

1 5 , 23.

mit dela Port domnii Moldovei i ere-romnescT de a ajuta pe 1569, > Martie Octobre 14. 16. X L I V . D. de Grantrie de G r a n d c h a m p

despre preparativele Turciei contra Moscoviilor . misiunea ce Sultanul 1571, 1572, August Maifl 11. ar fi fcut principelui Transilvaniei arat

X L V . D . de Grantrie de G r a n d c h a m p ctre Carol I X . despre prodrui Moldova i e r a - R o m n e s c . . . . X L V I . Episcopul d ' A c q s ctre Carol I X .

c Porta nu per-

mite erilor tributare de a avea ceti ntrite X L V I I . Sigismund regele Poloniei ctre Sultanul n afacerea principelui MoldoveT pe care-1 susinea de Turci' August 14. X L V I I I . Episcopul d ' A c q s ctre regele C a r o l I X . despre turburrile din Moldova i luarea Chotinulu de ctre Ivonia, care era ajutat de Polonezi . . . ctre regele Carol I X . ce d lu despre aducerea 25 promite c, X L I X . Episcopul d ' A c q s Septembre 6. contra lui Ion vod prolegiat

la Port a tratelui lu A l e x a n d r u Lpunenul L . Carol I X , n instruciuniele Montluc, dac se va alege pe tronul Poloniei' fratele seu Henric de V a l o i s , v a strui s reduc V a l a c h i a sub corona polon Novembre 30. L I . R e g e l e Carol I X , ctre Episcopul d ' A c q s despre dorina Sul. . . tanului de a alipi la corona Polonie era-Romn sc i Moldova, n cas cnd s'ar alege Henric de Valois rege al Polonie Decembre 17. L I I . R e g e l e Carol I X , ctre Episcopul d'Acqs pirii V a l a c h i e Ia corona Polonie L I I I . Henric de V a l o i s , n afacerea anexiunii V a l a c h i e Ia corona Polonie 1573, Ianuarie L I V . Negutorii frances din V a r o v i a ctre Curtea Franciei, despre disposiiunile Romnilor n favorea lu Henric de Valois. Moldova i despre lupta dintre Ionacu-Vod Bogdan. L V I . Episcopul d ' A c q s ctre ducele d ' A n j o u despre preparativele de rsboiu n T u r c i a . . . . Martie 13 LVII. Episcopul d'Acqs ctre J e a n de Montluc, despre refusut . . Vizirului de a concede Polonilor drepturile asupra V a l a c h i e . Moscovitul s 1111 fie ales rege al Polonie Aprilie 8. L I X . Carol I X . ctre Episcopul d ' A c q s , despre scrisorea Vizirului adresat dietei Iunie Septembre 413, polone prin domnul Moldove despre (Ionacu-Vod) n sigurana alegere de Medicis despre favorea lu Henric de Valois L X . Episcopul d ' A c q s ctre Carol I X . lu Henric de rege al Poloniei. L X I . Episcopul d ' A c q s ctre regina Catherina . . L V . D . de Presault ctre Episcopul d ' A c q s despre turburrile din i predecesorul seu

26

despre planul ali-

28

29

L V I I I . Episcopul d ' A c q s ctre ducele d ' A n j o u , despre temerea ca

VII
Pagina

resoluiunea Porii de a constringe pe Poloni cu armele s recunosc;! de rege pe Henric . . , 1573, Octobre [ I. L X I I . Un salv-conduct pentru nite Francesi' nobili cart vor s se rentorc n Polonia, adresat lu tefan Batori, Voevodul Transilvaniei i lu Alexandru Voevodul erit-Romnesc . . . . . , L X I I I . Veneianul Mariale A v a n z o descrie, ca martur ocular, cortegiul lu Henric de Valois la intrarea sa n Cracovia L X I V . D . du Ferrier ctre regele Francie Carol I X , despre inteniunea Sultanului de a supune cu totul Transilvania i r a - R o m nesc . Aprilie Maiu 2. 8. L X V . D. du Ferrier ctre Carol I X , despre temerea de a se ocupa de ctre Turci Transilvania i era-Romnesc L X V I . Episcopul d ' A c q s ctre regina Catherina de Mediris despre nereuita lu A l b e r t Laslcy, protegiatul Francie, de a se face domn n Moldova 19. L X V I I . Episcopul d ' A c q s ctre Carol I X despre intenhinilc Pore pentru regatul Polonie i despre afacerea lu Albert L a s k y care voia s ocupe tronul Moldovei Iunie Septembre 30. 4. 48. 11. 22. 18, . 34 L X V I I I . Episcopul d ' A c q s ctre Henric de Valois, n afacerea lu Lasky L X I X . Episcopul d ' A c q s ctre Carol I X , despre revolta lui I011V o d din Moldova. - . . . L X X . Episcopul d ' A c q s ctre Catherina de Medicis, n aceia afacere de ma sus. L X X I . Episcopul d ' A c q s ctre Henric de Valois, regele Polonie, despre opiniunea Vizirului asupra lu Ion V o d , domnul Moldove. L X X I I . D11 Ferrier ctre regenta Catherina de Medicis despre situaiunea grilor romne fa de Port L X X I I I . Episcopul d ' A c q s lu I o n - V o d L X X I V . Episcopul d ' A c q s ctre Catherina de Medicis despre superrile Turcie asupra Polonie nscute n urma revoltei din Moldova. L X X V . nsemnare de baciurile ce a dat Episcopul d ' A c q s , ambasadorul frances la Constantinopole, cu ocasiunea celor doue bairamuri, mare i mic 1572-1574, 1577, 1578, 12. 28. 2 2. L X X V I . Promisiunea lu Henric de Valois, de a supune Moldova la corona Polonie se iea n rs de un anonim. Decembre > Ianuarie L X X V I I . A b a t e l e de L i s l e ctre regele Henric III, despre turburrile din Moldova L X X V I I I . Abatele de Lisle ctre du F e r r i e r despre lupta lu Ivan Potcov cu Petru chiopul. L X X I X . A b a t e l e de L i s l e ctre Henric III, despre hotrrea Porii de a pune beglierbe, ca s guverneze erile romne i s planteze n ele religiunea mahomedan. L X X X . A b a t e l e de Lisle ctre Catherina de Medicis despre nvala lu Potcov n Moldova, fcut din indemnul P o l o n i e i ' . . . . L X X X I . Sebastien J u y e , residentul F r a n c i e la Constantinopole, ctre Henric III, despre nvala lut A l e x a n d r u - V o d , ce se fcea frate al lui Potcov, i retragerea lu Petru chiopul 40 4' ctre regele Poloniei, despre mortea 35 a 36 37 33

1574,

Februarie Martie

19.

38

Februarie

VIII
Pagina

1578, v

Aprilie Maiu

15. 15.

L X X X I I . Sebastien J u y e LXXXIII. Sebastien J u y e

ctre

Henric III, lui

despre nvingerea

lui 43

A l e x a n d r u i a Cazacilor de ctre Petru chiopul descrie Henric I I I rnortea lu Michaiu Cantacuzen, supra numit eitanoglu (fiul draculu), protegiatul Marelu-Vizir Junie
julie

Mohamed S o k o l y i implicat n turburrile din ctre


relatez

urm ale Moldove. 3.

LXXXIV. Moldova
LXXXV.

Seb. Juye
Seb. Juy

Henric
lui

III, despre scirile


III primirea

sosite din 44
ce s'a f-

Henric

cut la t. * 1579, August Octobre Decembre Aprile 20. 531. 16.

Porta ambasadorului Florenei' lu Henric

i darurile ce a

presentat

Sultanulu. . , L X X X V I . Seb. Juye LXXXVII. Moldova L X X X V I I I , S e b . J u y e lu Henric III, despre o nou nval a Cazacilor n Moldova L X X X I X . Instruciunea regelu Henric I I I dat lu G e r m i g n y , ambasadorul F r a n c i e la Porta Otoman, n favorea lu Petru Cercel . Maiti Septembre Octobre 2. 26. 1. . Vod III, despre nvingerea Cazacilor n Moldova de ctre Petru chiopul S e b . J u y e lu Henric III, despre nvala Cazacilor n

45 46

48

X C . Scrisorea regelu Henric I I I ctre Sultanul A m u r a t privitore la restabilirea lu Petru-Vod Cercel pe tronul e r i - R o m n e s c X C I . D e Germigny XCII. De Germigny ctre R e g e l e Henric III, asupra diene ce a avut la Primul B a s s a despre Petru-Vod Cercel. . . . ctre R e g e l e Henric III, asupra celei de a 49 G e r m i g n y ctre regina Catherina de Medicis n ace. . la Port, i despre Brutti, 51 52 o doua audiene avute cu a lu Petru-Vod Cercel. Primul B a s s a despre restabilirea pe tron prime au-

Decembre 1580, Junie

8. 8. 2.

X C I I I . D e G e r m i g n y ctre Henric III, n afacerea lu Petru-Vod Cercel


r

X C I V . De iai afacere

X C V . D e G e r m i g n y ctre regele Henric III, despre aducerea tributului Moldovei i e r e - R o m n e s c favoritul lu Petru chiopul, domnul M o l d o v e i

Iulie Septembre

15. 5.

X C V I . Sultanul ctre R e g e l e Henric III, despre restabilirea pe tron a lu Petru-Vod Cercel X C V I I . Instruciunile date de ctre de G e r m i g n y secretarului B e r thier, trimis la Paris pentru a negoia ntre alte afaceri i pe aceia a lu l'etru-Vod Cercel > v prin care- mul53 Cercel. . 54 55

1581,

Decembre Ianuarie

6. >

X C V I I I . D e G e r m i g n y ctre regele Henric III, despre pi omisiunea lu S c e m i s y - B a s s a n favoarea lu Petru Cercel. X C I X . Scrisorea regelui Henric I I I ctre Sultan mesce de salv-eonductul trimis lu Petru-Vod Cercel C. Respunsul regelu Henric I I I la articolele din instruciunile date lu Berthier, ntre car era i cel privitor la P e t r u - V o d CI. Catherina de Medicis Cercel C I L Du F e r r i e r ctre n Veneia ctre du F e r r i e r n favorea lu Petru , . , , . . . . . . Henric III, despre sosirea lu Petru Cercel

Martie

3. 17.

C i n . Du Ferrier ctre Henric III, despre primirea ce s'a fcut lui Petru Cercel n Veneia

IX
Pagina

1581,

Aprilie Maiu

15. 29. 13.

C I V . D e Germigny ctre Henric III, despre impresiunea ce a produs la Porta primirea lui Petru Cercel la Veneia C V . D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre aceiai afacere . . . C V I . Scrisorea autograf a lu Petru Cercel ctre Henric III, anunndu- sosirea sea 111 Constantinopole i favorurile de cari se bucur sub proteciunea lu C V I I . Scrisorea autograf a lu Petru Cercel ctre regina Catherina de Medicis anunndu- sosirea in Constantinopole C V I I I D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre sosirea lu Petru Cercel !a Constantinopole i mesurile ce a luat pentru afacerea sea , C I X . D e G e r m i g n y anun pe Henric luate n favorea lu Petru Cercel III, despre demersurile 59 60 61 62 ctre ctre Henric III, despre Hernie III, afacerea lu Petru 63 Germigny tot despre afacerea lu -j 64 despre dat ambasadorului turc A l y 65 mul3 67 68 70 ctre Ciau-Bassa, n aceiai v 71 72 55 56

57 58 3

< > 1582,


9

Iunie > Iulie August Septembre > Februarie Iu nie Iulie

10. 22. 24. 15. 20 19. 16. 30. 11. 15. 7.


4

C X . De G e r m i g n y ctre Henric III, despre afacerile Transilvaniei , C X I . D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre bun-voina Sultanului' peutru Cercel CXII. Scrisorea Sultanului ctre Henric III, despre afacerea lu ,, ctre Henric III, despre afacerea lu Petru Petru Cercel CXIII. De Germigny

Cercel C X I V . D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre afacerea lu Petru Cercel C X V . De Germigny Cerce! C X V I . De

Petru Cercel C X V I I . D e G e r m i g n y ctre Catherina de Medicis despre afacerea lut Petru Cercel C X V I I I . Scrisorea regelu Henric III ctre de G e r m i g n y , Petru-Vod Cercel C X I X . Respunsul R e g e l u i Henric I I I

A g a , n afacerea lui Petru-Vod Cercel C X X . Scrisorea regelui Henric III, ctre Sultanul Murat, mindu- pentru restabilirea lut Petru Cercel pe tron

' < > > 1583, 2 Februarie Martie Junie August 20.637 1. .

' > " 9. 9. 22. 5, 6. 30.

C X X I . Scrisorea regelu Henric III, ctre D e G e r m i g n y , asupra restabilirii lu Petru-Vod Cercel pe tronul eri-Romnesci . . . . C X X I I . Scrisorea reginei Catherina de Medic.is ctre de Germigny asupra acelea afacer C X X I I I . Scrisorea regelu Henric III ctre muma Sultanului, n aceiai afacere C X X I V . Scrisorea regelu Henric III ctre Sinan B a s s a , primul vizir al Porii, n aceiai afacere. C X X V . Scrisorea regelui Henric III afecere

C X X V I . D e Maisse ctre Henric III, despre afacerile Transilvaniei. C X X V I I . D e G e r m i g n y ctre Henric I I I , despre afacerea lu Petru Cercel C X X V I I I . D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre restabilirea lu Cercel pe tronul eri-Romnesc C X X I X . D e Maisse ctre V i l l e r o y , despre afacerea lu Petru Cercel C X X X . D e Maisse ctre Henric III, apreciez faptul restabilirii' lui Cercel pe tronul eri-Romnesc II

73

X
Pagina

1583, 1584,

Novembre Februarie

29. 7.

CXXXI. CXXXII. CXXXIII.

De Germigny

ctre Henric III, despre secretarul ce a , 73 74 . . III, despre conversaia ce 75

mers cu Petru Cercel n e r a - R o m n e s c . . . . nul Moldovei, exilat la R o d o s 7, 2 1 . Martie


6.

D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre A l e x a n d r u , domDe Germigny lui Henric III, despre buna administraV

ii) ne a lu Cercel n e r a - R o m n e s c C X X X I V . D e G e r m i g n y ctre Henric a avut cu A g a Janicerilor CXXXV.

D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre Petru Cercel , .

Maiu August

22. 77-

C X X X V I . D e G e r m i g n y ctre Henric III, despre torturarea agentului lu Petru Cercel la Port C X X X V I I . D e G e r m i g n y ctre regina Catherina de Medicis, despre aceiai afacere CXXXVIII. CXLI. De Germigny agentul ctre regele Henric III, despre Ber. 77 92 77 78 93 95 96 ctre Berthier, despre revocarea principelui desthier, care a nsoit pe Petru Cercel la rentorcere din F r a n a , 76

1585,

Martie

26. 30.

Berthier,

frances la Port,

ctre Henric III,

pre nemulmirile provocate de Petru Cercel n e r a - R o m n e s c . C X X X I X . Relaiunea lu de G e r m i g n y ctre Henric III, despre afacerea lu Petru Cercel CXL. Aprilie 91729. Maiu 11. 14. funie Descripiunea Pori Otomane presentat de G e r m i g n y regelu Henric III C X L I I . Berthier ctre Henric I I I , despre intrigile de la Port pentru resturnarea lui Petru Cercel i punerea lu Mihnea n locul seu . C X L I I I . Berthier ctr Henric III, despre hotrrea lu Petru Cercel de a veni la*Port s se justifice de acusrile ce i s'aii adus CXLIV. CXLV. Berthier ctre Henric III, despre Henric III n Transilvania Petru Cercel C X L V I , Berthier ctre Henric III, despre cele ntimplate lu Petru Cercel n Transilvania CXLVII. CXLVIII. Septembre 23. Berthier nsciinez pe Henric III, despre Petru Cercel i succesorul seu Mihnea Berthier ctre Henric III, despre scparea lu Petru Cercel din Transilvania C X L I X . R e g e l e Henric III recomand, n instruciunea ce d ambasadorului seu taser 1 5 8 6 , Maiii 14, 28, Iunie 1 [. C L . D e L a n c o s m e , ambasadorul frances la Port, ctre Henric III, despre mesurile luate de T u r c i a nu supera pe Cretini, i starea imperiulu turcesc Iulie August 20. 1588, Ianuarie 20. 15CLI. D. de Maisse nsciinez pe Henric III, despre ntmplrile , . . lu Petru Cercel atitudinea sa fa de trimiii lu Petru Cercel CI,111. D e L a n c o s m e anun pe Henric III, despre plecarea ambasadorului Englitere prin ^ r a - R o m n e s c C L I V . D e L a n c o s m e ctre Henric III, despre ajutorul ce se ^)ice c ar fi cerut Polonia contra lu Maximilian la Port, Lancosme, de a strui ca creditori lu Petru Cercel s fie achitai de sumele de bani ce- mprumu. . f u g a lu Petru Cercel

97 >j

>8

99

LOO

C L I I , D e V i l l e r o y ctre de Maisse, nsciinndu-1 c regele aprob IOI

XI
Pagina

1588, 2 1589, 1591,


s

Ianuarie Aprile Iunie August Ianuarie Iulie Iulie *


s

28. 4. 4. 24. 4. 8. 10. *


v

C L V . D e Maisse ctre Henric III, despre sosirea lu Cercel la Bucuresci C L V I . D e Maise ctre Henric III, despre inteniunile lu Petru Cercel. C L V I I . Henric III scrie lu L a n c o s m e despre disposiiunile sale pentru Petru Cercel C L V I H . R e g e l e Henric III ctre de S a n c y , n favorea unui' pretendent la tronul Moldove. C L I X . R e g e l e Henric III ctre L a n c o s m e , pentru restabilirea lu Petru Cercel pe tronul erii-romnesc C L X . D e Maisse ctre Henric III, despre cliiemarea lu Petru Cercel la Port . C L X I I . Scrisorea R e g e l u Henric I V ctre Sultan n favorea principelui romn A l e x a n d r u B o g d a n C L X I I I . Henric I V ctre primul Vizir, n aceiai afacere C L X I V Henric I V ctre A l e x a n d r u B o g d a n , despre proteciunea sa C L X V . Henric I V ctre Mariany, ambasadorul R e g i n e i Englitere, n aceiai afacere C L X V I . Henric I V ctre R e g i n a Englitere, n afacerea Iul B o g d a n . C L X V I I . Henric I V ctre B e a u v o y r , ambasadorul F r a n e i n Englitera, n aceiai afacere C L X V I I I . Henric I V ctre ducele de S a x a , n afacerea lui B o g d a n . C L X I X . Instruciunile date de Henric I V lu de B r e v e s , ambasadorul frances la Port, n tavorea lu B o g d a n . C L X X . Henric I V ctre de B r e v e s , despre bnuelile fiului lu Bogdan n privina sentimentelor puin favorabile ale lu de B r e v e s fa de principele romn. C L X X I . Henric I V ctre de B r e v e s , n afacerea lu A l e x a n d r u Bogdan C L X I D e Breves ctre Henric I V , despre Paul Mariani, factorul

102 103 v * 104 105 106 107 * 108 109

N.
u

* 1592,

Septembre

30.

no 104 111 112

1593,

Decembre Decembre

21. 6. 10.

1 5 0 3 - 1595, 1594, Maiii

Moldovenilor i Muntenilor. C L X X I I . Henric I V ctre Sultanul A m u r a t , pentru restabilirea pe tronul eri-Romnesc a lu A l e x a n d r u B o g d a n C L X X I I I . Henric I V ctre Ibraliim Paa, n aceiai' afacere. . . . C I . X X I V . Memorialul lu Mariani contra lu de Breves, n care se acus de L a n c o s m e i de Breves pentru omorrea lu Petru Cercel. C L X X V . D e Breves ctre Henric I V , despre btlia de la Clugren C L X X V I . D e Breves ctre Henric I V , despre Sinan Paa, care se afl n era-romnesc.

113

1595, s 1590, 1001, 1002,

Septembre Octombre

17. 10.

114

Nov. 1 5 , Dec. 1 1 . C L X X V I I . Scrisorile R e g e l u i Henric I V ctre de Breves, despre rsboiul din Ungaria i afacerile regatului' seu . Februarie 5C L X X V I I I . R e g e l e Henric I V ctre ambasadorul de B r e v e s , n privina rsboiulu din Ungaria Iunie Februarie 16. 14. C L X X I X . D . de Breves ctre Henric I V , despre rsboiul din Ungaria C L X X X . D e Breves comunic R e g e l u Henric I V , c principele a fost {Radu Mihnea), trimis de Port D o m n n era-romnesc,

117 118

btut i gonit de ctre cel stabilit n acea er prin Polone3 (Sili*

XII
Pagina

meon Moghil), i c Porta nu voesce pentru acesta cu Polonesii i cu Ttarii' 1602. Februarie 26.

s se

strice ,jg

C L X X X I . D c B r t v e s comunic R e g e l u Henric I V , c

Principele

erii'-romnesc (Radu e r b a n Basarab), care fusese demis de ctre Port, a fost reconfirmat, ceea-ce este un esemplu pentru Principele Moldove de a se se trimite altul n locu- menine Ia tron cu armele n cas de a . . [ ^

A p r . 1 2 , 29, Iun. 26, A u g . 4. C L X X X I I . E x t r a c t e din scrisorile lu de B r e v e s ctre Regele Henric I V , prin car i espime c R e g e l e Polonie a trimis un a m a b s a d o r de a se plnge Ia Port pentru confirmarea lu R a d u erban n domnia eri-Romnesc, cu totul n contra angajamentului' Turciei' de a nu mai numi 1606, Iulie August

domni in Moldova

i R o m n i a , acest j
T

drept fiind a. se esercita numai' de R e g e l e Polonie 26. 12. C L X X X I I I . S a l a y g n a c ctre R e g e l e F r a n c i e , despre rsboiul din Ungaria CLXXXIV. CLXXXV. 3i24. 8. 241329. 1 2 , 30. 20. 20. S a l a y g n a c ctre Henric I V , despre afacerile U n g a r i e i , Polonie i R u s i e i Octobre 1607, Ianuarie Februarie
*

20

j 21 nuvele despre ]o2 Henric I V ce se vorj 23 > , 124 , comunic regelu

S a l a y g n a c comunica regelu Henric I V

Polonia i Ungaria C L X X X V I . Salaygnac CLXXXVII. CLXXXVIII.

besce de pacea cu Imperatul Germaniei S a l a y g n a c ctre Henric I V , despre pacea cu U n g a r i a . S a l a y g n a c ctre Henric I V , despre mortea lu Boc-

kai principele Transilvaniei' C L X X X I X . S a l a y g n a c comunic regelu Henric I V nuvele despre nvala Ttarilor n Polonia Martie C X C . S a l a y g n a c ctr regele Hcnric I V , despre starea turc imperiului'

125 126 127 128

Maiu Iunie Iulie

C X C I . S a l a y g n a c ctre R e g e l e Francie Henric I V , despre afacerile U n g a r i e i T u r c i e i . , C X C I I . S a l a y g n a c ctre R e g e , despre afacerile Transilvar.ie, Ungariei', Polonie i Turcie C X C I I I . S a l a y g n a c ctre R e g e l e Francie, despre pacea cu Ungaria. C X C I V . S a l a y g n a c ctre R e g e l e Francie, despre venirea la Port a unu ambasador polon spre a protesta contra numirii unu succesor pe tronul Moldove, dup Porta mortea lu I e r e m i a Movil, lr ctre regele F r a n c i e despre nvala Polonilor 129 scirea chiar a regelu Polonie, cea-ce este contra capitulaiune cu

Octobre Novembre

420.

C X C V . Salaygnac n T r a n s i l v a n i a .

C X C V I . S a l a y g n a c ctre regele Francie arat c Polonii au gonit pe Mihila-Vod, fiul lui Simion Moghil, punend n locu- pe tronul Moldove pe verul seu Constantin (fiul lu Ieremia Moghil), care dup noue <^ile de domnia e silit de MihiJa a se refugia n Polonia

r>

C X C V I I . S a l a y g n a c ctre regele Francie, c Polonii au gonit pre Michael Movil V o d , punend n locu- pre Constantin, i c Porta, ndulcit de ban i temttore simte la acest schimbare de a nu-l face no inimici, S e <^ice c con130 regele Francie. Michael

1608,

Funie

11.

CXCV1II.

S a l a y g n a c ctre

XIII
Pagina

Movilii, favorisat de iiupiiratul Germaniei', vine cu armat numeros s- recapete tronul Moldovei 1808. Iunie iG. Michael Movila maniei Seplembre Octobre ] 2. 12. CC. Salaygnac Polonia C C I . Archiducele Mathias cere corona Ungariei cu vcchile privilegii, cu dreptul de a pune voivod! n Transilvania i era-Romnesc. Turcul ns a numit pe Batori principe n Transilvania i-1 va numi i n Valachia . 1609, Aprilie domnia 1611, Ianuarie Moldovei', . este de sigur . despre doi' pretendeni' la B o g d a n , fiul lui C C I I . S a l a y g n a c ctre regele Francie, din car unul lancu Sasu C C I I I . Caria ctre R e g i n a Francie, vorbind despre nvala prin cipelu Transilvaniei' n e r a - R o m n e s c , gonirca lu R a d u crban, i fuga lu Constantin Movil n Polonia 19. C C I V . Caria ctre R e g i n a , spune c cercetnd a aflat cum c regele Ungariei s'a mpcat cu principele Transilvaniei; c acesta (Gabriel Bathori) sub orecar pretexte de nencredere n principele R a d u erban, nvlind fr de veste n era-Romnesc pi silind pe domn a se refugia n Moldova, cere de la Port tronul ValachieV pentru un frate al seu. Sultanul indignat trimise grabnic cu for armat pe un principe (Radu Mihnea), care fusese nchis mult timp mpreun cu B o g d a n , fiul lui" lancu Sasul, n castelele de la Sestu pi A b i d o s , ca s ocupe scaunul din Bucurescl . , , , C C V . Principele Transilvaniei cere tronul Moldovei pentru fratele seu ctre Puysicnlx, despre intrarea lui Dcmetriirs n , , . HI C X C I X . S a l a y g n a c ctre R e g e . Nti se mai vorbesce nimic despre c ar veni n Moldova ajutat de mpiiratu) Ger-

Februarie

'33

Martie 5, Apr. 1 7 . C C V I . Caria ctre R e g i n a Francie. Principele Transilvaniei', nc stpn pe e r a - R o m n e s c , face dificulti' lu R a d u Mihnea de a ocupa tronul Iunie C C V I I . A n g u s e ctre R e g i n a . R a d u erban cu tore polone, dup ce a gonit pe R a d u Mihnea pn dincolo de Dunre, a intrat n Transilvania. Sultanul va trimite pe Vizirulu Onier-paa s stabilesc lucrurile n Romnia i s sco i pe Constantin Movil din '-5Moldova, fiind bnuit c ar fi ajutat pe Radu erban C C V I I I . A n g u s e ctre de P u y s i e u l x , prin care- arat c 20,000 T t a r i 20,000 T u r c i din Rumelia vin n era-Romnesc sub conducerea lu Omer-paa, ca s restabilesc lucrurile. A f a c e r e a principelui' B o g d a n C C I X . A n g u s e ctre Puysieulx despre principele Bogdan C C X . A n g u s e ctre Regina. S e vorbesce c Ungurii mpreun cu Turcii ar fi nvins pre R a d u erban, care abia a putut s scapc cu fuga August Septembre 20. 3. C C X I . R a d u erban, strngendu-' n prip omenii ce avea, a btut i silit pe principele Transilvan a se retrage C C X I I . Ttari, intrnd n era-Romnesc, aii devastat-o cu foc i cu s a b i , dup ce mal nainte ea lusese cu totul ruinat de ctre Transilvani, R e g e l e polon cere ca n Romnia s fi un domn amic 17. Polonilor C C X I I I . Harlay ctre Puysieulx, Bathori, btut aprope de Braov

134

'35

Iulie

3-

136

'37

XIV
Pagina

de ctre R a d u erban .i fiul lu Mihaiii Vitezul (Nicol V o d ) i ncungiurat ntr'o fortre, a reuit s resping pre <issediator. 138 Omer-paa, trimis 11 ajutorul lu S ' a trimis ajutore lu Bathori i ordine pailor de la Bucla i Bosnia s urmr^sc pe erban 1611. Octobre 25C C X I V . Harlay ctre R e g i n a . Bathori, nu a voit s urmresc pe R a d u erban n munii' unde se retrsese, nic s ncongiure B r a o v u l , lu erban 29. C C X V . Primul-ba a spus ambasadorului' frances cum Dumnezeu favoris pe Sultan, cc armata lut fiind n A s i a , Mathias, Polos atace pe Turci'; inse fur n stare c a s cer fiindc a Angliei 139 Moldova Gabriel Noul domn al Moldove (tefan nezi! i R a d u e r b a n crezur c e timpul ce remsese credincios

trar n Transilvania, i singur! valeii soldailor statului seu. S e atept un ambasador scoterea din domnia Moldove sper Novembre 26. c se v a numi

s- gonesc cu ruine, i s restabilesc pe Bathori n posesiunea al lu Bathori a lu Constantin Movil,

ajutat pre e r b a n contra lu R a d u Mihnea. A m b a s a d o r u l c e de snge din vechi principi' a Moldove

n Moldova principele din casa sea, licencl Sultanul a numit n erban contra lu

C C X V I . De Sancy causa ajutorului Bathori

ctre R e g i n a .

un alt domn n locul lu Constantin Movil, ce dedese lu R a d u

pe care l'a scos din

Decembre

C C X V I I . H a r l a y ctre R e g i n a . Iruntari s se mresc

T o m a ) a plecat nsoit de 150Q omeni, trupa sea avend pn la cu Turci din prejur i cu Ttarii' ce aii ordin s lii ajute. a fost n F r a n c i a niol n Pirene 1612, Ianuarie C C X V I I I . Harlay ctre R e g i n a . Sultanul, scoend din domnia Moldove pre Constantin Movil, Poloni nu ndrznesc a se opune 141 n faa ameninrilor Sultanului c pe fa noulu principe (tefan T o m a ) , Februarie 25. care atept ntr'un ora opus PrinciE l este fiul lu T o m a , i a stat prisonier fost prin al Moldovei'; [40

la Jacques, o fortre spa-

la fruntariele Moldove, anume Babassatin, ajutorul Ttarilor . , . C C X I X . H a r l a y ctre P u y s i e u l x , c Polonii nu s'ai pelui trimis n Moldova

C C X X . Poloni aii trimis pe sub mn ajutore lin Constantin Movil ; poporul moldoven ns, va trece totul prin foc i prin sabi, dec nu vor primi pe T o m a , a silit pe Constantin a se retrage. T o m a , care a luat tronul, este protegiatul Caimacanulu, n a cru cas el fusese mult timp hrnit i acum ajutat ca s capete domnia C C X X I . S a n c y ctre Villeroy, Martie 10. 26. C C X X I I . H a r l a y ctre R e g i n a , despre rsboiul T u r c i e i cu Persia. c B o g d a n V o d s ' a lepdat de 144 * 142

legea cretin i s'a fcut guvernator al B r u s e n Bithinia . . . . C C X X I I I . Baronul de S a n c y ctre Villeroy, despre sosirea ambasadorului Holandie C C X X I V . D e H a r l a y ctre P u y s i e u l x n aceiai afacere. Aprilie 7CCXXV. Marsilia C C X X V I . H a r l a y ctre R e g i n a , despre afacerile Polonie, Transilvaniei i erilor romne. Movil, retra n Radu erban mpreun cu Constantin fortre Hotin, strng tot felul de aventurar, Sancy ctre Villeroy, despre nisce sclavi . . . .

145

deinui la

XV
Pagina

ca s rencep rsboiul contra lu Gabriel B a t h o r y , principele Transilvaniei . . . . . 1612. Aprilie 21. C C X X V I I . Harlay ctre Regina. Turcii', profitnd de turburrile Germaniei, de petrecerea Polonilor n Moscovia, voesc a supune cu desvrire Transilvania, Moldova i e r a - R o m n e s c i a !e face paalc Iulie 14. C C X X V I I I . Harlay ctre Puysieulx i ctre R e g i n a , despre aface< rile Turciei. Solul regelui' polon cere de la PorL restabilirea n domnie a lu Constantin Movil i gonirea lu tefan T o m a , care a devastat Pocuia, Un prin polones (Potoki), ca s- rsbune de pagubele aduse de T o m a , a intrat cu oste polon i ttar n Moldova, arijend i pustiind, i a ucis chiar pe ambasadorii . . . . . . . . . . . . . C C X X I X . Harlay ctre Villeroy, despre afacerile Turcie i preteniunile Poloniei'. , C C X X X . Ce do ambasadori' turc! erau do capegi pe cari Sultanul f trimisese la Const. Movil, ca s-T ordone s cedeze principatul Moldove lu tefan T o m a , din nou confirmat n domnie. Constantin i fcu prisonierl i- duse cu el n Polonia unde se lice c'ar fi fost uci August II. C C X X X I . Harlay ctre R e g i n a . A m b a s a d o r u l polon este reinut sub ndoit paz la Constantinopole, in ateptarea evenimentelor din Moldova. Chanul Ttarilor, primind ordin secret de la Port ca s dea ajutor lui T o m a contra Polonilor venii cu Constantin, a trimis cte va trupe, cari, mpreun cu otea romn, atacar fr de veste cetatea HotinuluT, unde se aflau retrai Poloni i o cuprinser. Constantin-Vod c<^endu-le n mn viu, l'au trimis la Chanul Ttresc, iar pe ali' nobili poloni spre Constantinopole, Provinciele Moldovei, Valachie t Transilvaniei sunt petre de scandal, cc mperatul pretinde c'ar avea drept asupra Transilvaniei, iar Poloni asupra Moldove, pe cnd Turcii' dispun 111 realitate de dnsele dupe plac . C C X X X I I . Harlay ctre Puissyeulx. Constantin Movil avea patru mi Polou, i ina multe nii de Ttari cnd ncepu lupta cu Toina, S e luptar cu vitejie i din o parte i din alta. Ttari ns prsind pe Constantin, ntorser armele asupr-, l ncongiurai pe la spate, punendu-1 ntre doue focuri ; btlia inu a <Ji ntreg. Poloni nlrn de tote prile, puini' scpar cn fuga la H o t n ; muli perir, mai' muli czur n robia la Ttari. . . . . C C X X X I I I . I l a r l a y ctre R e g i n a . Ttari vor intra in Polonia, unde 1111 vor ntmpina nic o opos iune, palatinul Rus'e Potoki (cumnatul lui Constantin Movd) ccjend prisonier n mna lu Toma C C X X X I V . Harlay ctre Regina. Ambasadorul polon salutnd pe Sultanul, a avut un spectacol ruinos i de mare desonore, cc i s'a aretat 5 0 capete de Poloni ucii n Moldova i o sut Poloni nobili' n lanuri, trimii prisonier la Constantinopole. Principele Moldove; nu voesce s libereze pe Potoki, pn ce mal ntiii nu i se vor preda cetatea HotinuluT i boeri moldoveni refugiai' acolo cu inimicul seii Constantin.. C C X X X V . Harlay rtrc Regina. Ttari au devastat Polonia pane turei trimii la regele Poloniei'

146

147 148

28. s

149

13.

150

August

25

151

Septenibre

9.

152

XVI
Pagina

Ia Lopole, i s'at ntors cu 50.000 de robi'. V i n a expediiune lone n Moldovia a ordonat s-1 se arunc aduc la Constantinopole. Dragomanii

Po-

asupra Iui Potoki, pe care Sultanul domnului 152

Moldove primir o bastonad de la primul-vizir, fiindc s'au presentat n divanul turcesc 1613, Februarie 26. C C X X X V I . Plngerile regelu Polonie contra ostilitilor lu tefan T o m a , care este protegiat de primul Vizir. A c e s t a a dat ordine Ttarilor s nu ma intre n Moldova ca s jfuiasc i a 154 155 autorisat pe T o m a a trimite pe omenii* se n tot era ttresc, ca s caute i s iea tote prqlile luate i s pedepsesc pre prdtori. Martie 9. C C X X X V I I I . Principele eri-Romnesc (Radu Mihnea) se apr prin agenii si naintea primului Vizir de ctre principele Bethlen ) Aprilie 11. 26. C C X X X V I I . D e H a r l a y ctre Puysieulx, despre revolta soldailor de la fruntariile Valachie C C X X X I X . D e Harlay ctre Puysieulx. Bathori (ace lig cu respre ma mult gele Polonie i ndemn pre .tefan T o m a , domnul Moldavie, c a s confisce tote vitele Secuilor, cari trimiseser, sicuran, ntr'uu loc din Moldova a le restitui v C C X L . D e H a r l a y ctre R e g i n a . Porta a ordonat domnilor Mol156 a trimis n Pridovei i Munteniei' ca s fie g a t a a intra n Transilvania, ndat ce va isbucni rsboiul cu mperatul Germaniei Maiu 17. C C X L I . D e Flarlay ctre Puysieulx. tefan T o m a mului Vizir bani ce Poloni dduser cauuki turc ca s represinte lucrurile cu totul alt-fel de cum se petrecuser 30. C C X L I I . D e H a r l a y ctre R e g i n a . din domnie a lu T o m a , -) Junie 12. CCXLIII CCXLIV. Moldava . . i sa struiasc a se trimite un alt domn n locul lu T o m a sore din 20 Martie ctre Primul Vizir, cere de la Port cauulu turc spre a vorbi contra acelui' principe D e H a r l a y ctre Puysieulx n aceia afacere D e H a r l a y ctre R e g i n a . A m b a s a d o r u l , venit cu scrifideliva triPrimul n Moldova fiul cel de pertu acel principe tot ce avuseser ma s c u m p ; de acusaiunile tcute lu

T o m a confiscndu-Ie, a primit ordine contrarie de la Port, spre

R e g e l e Polonie, printr'o senscoterea 157

pentru care a i dat o sum de ban

sorile R e g e l u i polon, strue a se numi domn tate i de plata regulat a tributului' anual

ma mare al lu Simion M o v i l ; i n asicuran

mite pe mama sa i doi frai a se la Constantinopole. mian, car, fiind nisce supu a Sultanului', cu nedrept tractatului' de pace, restituirea cetuie se in i se sufere n P o l o n i a ; el Hotinul ocupat de Polon nc de

Vizir respinge ast propunere, reclamnd pe cte- tre fiii' lu Sii contra ma cere cnd gode a

nir dintr'nsa pe Mihaiu-Vod

cel Vitez. Graia banilor dai Priscpat de sarcina

mului Vizir, principele R a d u Mihnea s'a tinopole tot cu bani (80.000 scuzi) au Constantinopole, 11 urma August 5, 1 3

construi o fortre in Muntenia; iar Romnii' tritori n Constanreuit s nu fie goni din nu e nscut . , Radu deja 15S ordinulu dat c or-cine

n Constantinopole s ias i s se duc n locul nasceri lu C C X L V . D e H a r l a y ctre de Puysieulx i ctre R e g i n . care se afl

Mihnea ncerc cu ban s scape de sarcina de a trece cu armata n Transilvania mpreun cu Madgiarogli-Paa,

XVII
l'agina

1813.

August

28.

la Giurgiu. Domnul Moldovei, primind acelai' ordin, declar c 1111 pote s plece din causa Polonilor ce staii gata a intra 11 Moldova . C C X L V I . D e H a r l a y ctre de Puysieulx. S e <^ice c tefan T o m a , vrend s cuprind Hotinul, a fost respins de Poloni cu mare perdere; R a d u Mihnea se plnge Primului Vizir c Madgiarogli, ntr'un ospe, mbtndu se forte, a rnit cu sabia c-va boer. e r a este tot n turburare din causa jafurilor nesuferite i esceselor de tot felul ale armatei turce C C X L V I I . D e H a r l a y ctre R e g i n a i Puysieulx. Madgiarogli se afl la polele munilor, gata a trece 11 Transilvania. Polonii narmai stau la fruntarie, spre a ajuta, se qlice, pe B a t t o r y C C X L V I I I . H a r l a y ctre R e g i n . Un ambasador polon ccre scoterea din domnie a lu tefan T o m a , fiind c a clcat pacca i a prdat prin continue nvliri tote fruntariele Polonie. T o m a ns, ca s se apere i s dea dovad de temeritatea Polonilor, a trimis la primul Vizir pe Potoki, cel ce fusese prins n espediiunea polon comandat de dnsul n Moldova. CCXLIX. Harlay ctre Regina. tefan T o m a , nsciinez pe Sultan c s'a nvoit cu Poloni; ns acesta nu se pote crede, cci inimicul seu Constantin Movil se afl refugiat n Polonia i amenin a nvli din nou n Moldova C C L . H a r l a y ctre R e g i n a . Afacerile Turciei, Poloniei i Moldove. C C L I . H a r l a y ctre Regin. Primul Vizir cere de la domnii Munteniei i Moldove cte 200 cai cu pre de 50a taleri unul, n comptul tributului anual, procedeu forte nedrept i barbar, ns putea fi i ma reii, dec nu oferea nic o despgubire. Mare pericol pentru Transilvania, Muntenia i Moldova, cc Sultanul voete a se face stpn absolut peste densele. Sultanul a ordonat s se torn n grab 1 0 0 tunuri . . . . . . C C L I I . Harlay ctre Puysieulx i ctre R e g i n a . Chanul Crimee, Mehemet S a l g a Sultan, la ntorcerea sa din Polonia a jfuit Moldova i ncongiurat Achermanul. Ordin principilor Transilvaniei, Munteniei i Moldove s in otile gata i s atepte comandamentul Sultanului de a merge contra U n g a r i e i C C L I I I . H a r l a y ctre R e g i n a . Cazacii au fcut attea prdri i atrociti n D o b r o g e a , n ct primul Vizir mniat a dat ordine domnilor Munteniei i Moldovei' s merg n person cu forele lor armate n Podolia, unde va veni i paa Silistrie cu 4 0 , 0 0 0 T u r c , ca s estermine nemul czcesc. S e fac provisiun de vase pe marea negr, din car o parte cu spesele Romnilor C C L I V . S a n c y ctre Puysieulx, despre nvala Polonilor n Moldova. C C L V , S a n c y ctre R e g e , arat c soldaii T u r c i se plng de fome i de neplata soldei , , C C L V I . S a n c y ctre Puysieulx, despre turburrile polone n Moldova. C C L V I I . H a r l a y rtre Puysieulx, despre turburrile din Moldova. C C L V I I I . Harlay ctre R e g e l e Franie, despre turburrile din Moldova C C L I X . H a r l a y ctre Puysieulx, despre turburrile din Moldova. C C L X . H a r l a y ctre R e g e , n aceiai afacere C C L X I . Harlay ctre Puysieulx i ctre R e g e , despre turburrile din Moldova

159

160

Sept.

1 3 , 26.

Octobre

10.

161

Decembre

24.

162

1614,

Ianuarie

28. 15.

30-

163

Febr. 1 3 , 2 1 , Apr. 17.

164 165 166 167 168

1615, 1616,

Nov.

1 4 , 28. 28. 12. 9.

Decembre Ianuarie

23. Februarie 20.

20,637. I.

III

XVIII
Pagina

1616, *

Martie Aprilie

5, 1 9 . 2. 16,

C C L X I I . H a r l a y ctre P u y s i e u l x i ctre R e g e , n aceiai afacere. CCLXIII. Moldove C C L X I V . H a r l a y ctre P u y s i e u l x i ctre R e g e , rile polone n Moldova. despre turburHarlay ctre Rege, despre alacerile Transilvaniei i

169 ] 70 171

; <

30, Ma 28, Iunie 1 1 . C C L X V . S a n c y ctre Puysieulx i ctre R e g e l e Franie, despre espediiunea polon a lu Vinovetzki i a lu Koretzki n Moldova, pentru a pune n scaun pre donina J e r e m i e V o d , l despre nvala Cazacilor n D o b r o g e a . 172 175 despre protectorul lu t e f a n 176 177 pn la 1 6 0 6 , i desvr178 . . . .
1

1617, 1618, a

Martie Iunie Ianuarie Februarie Aprilie


1

2$. Jo. 27. 24. 21. 23.

C C L X V I . H a r l a y ctre R e g e , despre Movilesc i turburrile polone n M o l d o v a C C L X V I I . H a r l a y ctre P u y s i e u l x , T o m a , Domnul Moldove C C L X V I I I . H a r l a y ctre P u y s i e u l x , despre Gavril Movil V o d . C C L X I X . H a r l a y ctre R e g e l e Franiei, despre pentru domnia Terilor romne . . CCLXX. H a r l a y ctre P u y s i e u l x , despre preparativele lu S k e n d e r contra Polonilor C C L X X I . E x t r a s dintr'un memoriu fcut de d. de B r e v e s , ambasadorul F r a n c i e la Canstentinopale de la 1 5 S 9 ire monarchia Sultanilor otomani privitor la modul cu care s'ar putea nvinge i ruina cu uneltirile polone

< > *

Maiii Iunie Iulie ' Septembre

5. 22. 6. 721. 22.

C C L X X I I . H a r l a y ctre P u y s i e u l x , despre nenelegerile ntre Polon i T u r c i situaiunea erilor-romne C C L X X I I I . Harlay ctre Puysieulx i R e g e , despre gona lu Alexandru V o d din e r a - R o m n e s c CCLXXIV. . . ; 79 H a r l a y ctre P u y s i e u l x , despre revolta din Valacliia . de ple 180 181

C C L X X V . H a r l a y ctre R e g e , despre revolta din Valachia C C L X X V I . LIarlay ctre P u y s i e u l x , despre preparativele C C L X X V I I . H a r l a y ctre R e g e , nesc seu Moldove

care ale lu Gabriel Movil pentru a ocupa tronul eri-Romnesc. despre promisiunea ce s ' a fcut lu Marcu, fiul lu Petru Cercel, de n i se da domnia e r i - R o m -

182
s

Octobre Novembre

20. 20. 17. 10.

C C L X X V I I I . H a r l a y ctre P u y s i e u l x , despre intrarea Ttarilor n Polonia. . C C L X X I X . Harlay ctre Puysieulx, i ctre R e g e , despre revoluiunea lu Lupii Mehedineanu C C L X X X . H a r l a y ctre R e g e , despre Cratiani pentru a cpeta C C L X X X I . H a r l a y ctre Rege, despre machinaiunile . . . . fortreei 184 185 Puysieulx, despre cletoria sa prin
s

1619,
9

Ianuarie Februarie

lu G a s p a r 183

tronul Moldove

construciunea

de lng Boristene; G a s p a r Graziani s'a numit domn al Moldove. C C L X X X I I . A n g u s s e ctre P u y s i e u l x , despre plecarea n F r a n c i a 1620, Martie Martie
Maiii

lu S a n c y

prin

Valachia ctre

14. 13.

C C L X X X I I I . Harlay era-Romnesc CCLXXXIV. a mpca der-Paa

Cesy ctre R e g e ,

despre mijlocirea lu Gratiani de


J

pe Polon cu Ttari

86
s

C C L X X X V . C e s y ctre R e g e , despre scirile primite de Ia Schen19. C C L X X X V I . C e s y , despre nesc i Moldova schimbarea domnilor n era-Rom-

August

XIX
Pagina

1620.

August Septembre

19. 25-

C C L X X X V I I . C e s y ctre R e g e , despre scoterea lui' Graiani din domnia Moldovei i inteniunile lui de a se mpotrivi C C L X X X V I I I . C e s y ctre Puysieulx, principele de Port despre 189 ctre R e g e , despre inteniunea Pore de a face Valachie deposedat
CCLXXXIX.

187 188

rectific scirea dat despre

C s y c t r e R e g e , d e s p r e a t i t u d i n e a lui' G r a t i a n i f a

C C X C , C e s y ctre Villiers, ministrul Francie la Veneia, revolta lu Gaspar Gratiani contra Pore Octobrc 9T t a r i Polon CCXCII. 1621. Cesy paalcur Moldova, era-Ronineasc i Transilvania

C C X C I . Cesy ctre Puysieulx i ctre R e g e , despre o lupt ntre

Septembre 1, J5> Octobre 27, Novembre 1 5 , 24. C C X C I I I . E x t r a c t e din scrisorile lu C e s y ctre R e g e , despre espediiunea Sultanului' n contra Poloniei' Novembre C C X C I V . C e s y ctre R e g e , despre planul unei' lige ruso-turce contra Poloniei; despre venirea unui' ambasador polon la Constantinopole, i despre uneltirile protestanilor contra regelui'Polonilor. C C X C V . C e s y ctre R e g e , despre cererile ambasadorului' p o l o n i a Port contra lu Cantemir i a domnului'Moldovei' C C X C V I . Cesy ctre P u y s i e u l x , despre polon la Port Decembre 11. 24. C C X C V I I . C e s y ctre de Puysieulx, despre modul cum a fost tractat ambasadorul polon de ctre primul Visir tractarea ambasadorului'

1622,

191 194 195 196 197 199 200 202 203 205 206

27.

1623,

Ianuarie

8.

C C X C V I I I . C e s y ctre de Puysieulx, despre alacerile Turciei. . . C C X C I X . C e s y ctre R e g e , despre revolta Ianicerilor i Spahiilor i despre patriarchul calvinist C C C . C e s y ctre de P u y s i e u l x , despre afacerile Turciei'. . , C C C I . C e s y ctre R e g e , despre uciderea lu Daut-paa, starea de

Februarie Martie

75'9-

demen a Sultanului, i afacerile Poloniei' i Transilvaniei' C C C I I . R e g e l e ctre C e s y , respuntjieiid la scrisorile precedente ale ambasadorului' seu C C C I I I . C e s y ctre R e g e , Poloniei la Port despre afacerile Austrie, Ungariei' i

Apr.lie

1530-

C C C I V . C e s y ctre R e g e , despre siluaiunea Turciei' i despre incursiunea Ttarilor n Polonia . C C C V . C e s y ctre R e g e , despre capitulaiunile Poloniei cu Porta. C C C V I . C e s y ctre R e g e , despre efectul respingerii' capitulaiuni'or de ctre Polonia; patriarchul grec care sc calvinise a fost resturnat C C C V I I . Cesy ctre R e g e , confirm cderea patriarchulu Ciril. . C C C V I I I . Cesy ctre R e g e , despre esilul patriarchulu Ciril . ., . C C C I X . C e s y ctre R e g e , despre venirea regelu ttar n Constantinopole C C C X . C e s y ctre R e g e , despre noul patriarch grec Grigorie . , C C C X I . C e s y ctre R e g e , despre numirea patriarchulu A n t i m n locul lu Grigorie C C C X I I . Cesy ctre Puysieulx, despre mijlocirea pcii cu Spania , C C C X I I I . Cesy crre R e g e , despre afacerile Transilvaniei . . . . C C C X I V . C e s y ctre P u y s i e u l x , despre afacerile Polonie i revolta Cazacilor. nr

207 208 209 210 2ti 213 214

Maii
'ir

428. 13259-

Iunie
>

Iulie

23>

XX
Pagina

1623.

Iulie

31.

C C C X V . C e s y ctre R e g e , despre efectul produs la Constantinopole de o scire fals c mperatul Austriei Ungaria. A f a c e r i l e Poloniei ar fi g a t a s intre n 215 , . . 216 217 218 219 220 221 . . . 222 Sultanului Mus-

* , j, * , a v

August 7 1
3

6. 20. 3. 1 10. 17. s

C C C X V I . C e s y ctre R e g e , despre afacerile Transilvaniei C C C X V I I I . C e s y ctre Puysieulx, n privina Principele Transilvaniei

C C C X V I I . C e s y ctre R e g e , despre turburrile ce esist n S e r a i t i . politicei' urmate cu

Septembre
3

C C C X I X . D e s p r e revolta Spachiilor i Ian'tcerilor. Incursiunile T tarilor n Polonia C C C X X . C e s y ctre Puysieulx, despre ncercarea de a se restuma Sultanul. A f a c e r e a patriarchulu Ciril C C C X X I . C e s y ctre Cardinalul Barberini, despre intrigele lui Ciril. CCCXXH. C e s y ctre R e g e , despre resturnarea tafa i proclamarea n locul seu a lui A m u r a t

C C C X X I I I . C e s y ctre R e g e , despre afacerile Transilvaniei

C C C X X I V . C e s y ctre Puysieulx, despre numirea lui' R a d u Mihnea n Moldova n locul lui tefan T o m a , i despre afacerea patriarchulu Ciril 223 224 226 227 C e s y ctre Puisieulx, despre revolta Spachiilor n 228 lu Can229 dintre Barnovsk-i, 230 Cesy ctre R e g e , despre numirea lu Moise Movil - . . , . 231 despre unirea Moldovenilor cu , . 232

1628. > 1829. 1630. 1631. 1633.

Octobre Novembre Iunie Iulie Septembre Maiii Iulie Aprilie Iulie

i , 2. 15,
s

C C C X X V . Cesy ctre Puisieulx, despre venirea fostului Patriarch Ciril i speranele de reuit pentru a redobndi p a t r i a r c h a t u l . , . C C C X X V I . C e s y ctre R e g e , despre afacerile E u r o p e i C C C X X Y I I . Cesy ctre Puisieulx, Paa CCCXXVIII. despre uciderea lui" Mehemet-

29. 12. 26. 10. 17. 14. 8. 30. 14. 30.

favorea a doi pai C C C X X I X . C e s y ctre P u y s i e u l x , despre cresiele Patriarchulu Ciril. C C C X X X . C e s y ctre R e g e , despre ordinul dat principilor romni' de a ajuta pe C a n t e m y r contra Polonie C C C X X X I , C e s y ctre R e g e , temyr C C C X X X I I . C e s y ctre R e g e , despre legtura Domnul Moldove, cu Chan Ghirai C C C X X X I I I . T e o f a n , Patriarchul Ierusalimului, ctre C e s y , despre buna primire ce a avut n M o l d o v a C C C X X X I V , C e s y ctre R e g e , despre scoterea lu Barnovski din domnia CCCXXXV. n domnia Moldovei n negociaiunile cu Polonesi C C C X X X V I I . C e s y ctre R e g e , despre nsrcinarea dat lu MoiseVoivod. Octobre Februarie 26. 2. C C C X X X V I I I . Cesy ctre R e g e , biserica catolic despre no ajutore sosite

C C C X X X V I . C e s y ctre R e g e , despre mijlocirea lu Moise-Voivod

C C C X X X 1 X . Marcheville, ambasadorul Franie la Constantinopole, ctre R e g e l e Francie, despre afacerile de Ia Port i despre principele romn Mateiu B a s a r a b Constanti234

1634.

Novembre

22. 5,

CCCXL. nopole

E s t r a s din notele ambasadorului" frances din

C C C X L I . C e s y ctre R e g e , despre ordinul ce s'a dat lu Cantimir de a prsi Chilia i A k k e r m a n u !

XXI
Pagina 1636, Maiii August 30 1637. 1638. 1643. 1644. Octobre Novembre Maiu Ianuarie Februarie Novembre Octobre 17. 29.
12.

28.

C C C X L I I . Cesy ctre Boutliillier, c Sultanul a confirmat pe Cahtemir n guvernul Gurelor Dunrei C C C X L I T I . Cesy ctre Bouthillier, despre nvitaiunea ce a primit domnul Moldove (Vasile Lupul) de a face pace cu Polonia . . . C C C X L I V . Cesy ctre Chavigny, n aceiai' afacere. C C C X L V . Cisy ctre Chavigny, despre mesurile ce se propun la Port contra lu Racotzi . , . C C C X L V I . Cesy ctre C h a v i g n y , despre ordinele date de a se ajuta Bethlen contra lu Racotzi C C C X L V I I . Cesy ctre Chavigny, despre Cantemir C C C X L V I I I . Cesy ctre Chavigny, despre negociaiunile de pace ntre Mateiu Basarab i Vasile Lupu prin intermediul lu Mchemet-paa. C C C X L I X . Instruciunile date lu de C e s y , ambasador al Franrie la Porta otoman C C C L . Ambasadorul de la H a y e , ctre contele de Brienne, n cestiunea afacerilor Transivanie C C C L I . Cesy ctre R e g e , despre ncercrile de a se reuni biscrica Orientului cu a Occidentului C C C L I I . Estracte din Letres et Memoires de Mr, de Cesy au R o y , Secret. d'Estat et princip. Ministres depuis 1637-1644 , , , C C C L I I I . Estract dintr'un document fr dat despre Constantin

234 235 236 237 238 239 240 *

16371644.

1657.

Februarie

20.

Moghil, domnul Moldove C C C L I V. Scrisorea luLevinus Warnerus, consulul Holandie la Constantinopole, despre ridicarea Transilvnenilor, Moldovenilor i Cazacilor, ca s intre n Polonia i ordinele date pailor de Buda, Silistria i Temiora cum i Ttarilor, ca s- oprsc C C C L V . Scrisorea consulului Olandie la Constantinopole Levinus Warnerus, despre puterea armat a erei'-Romnesc, a Moldovei i a Transilvaniei C C C L V I . E s t r a s din notele Ambasadorului frances la Constantinopole, de la H a y e , despre nelegerea cu Marele Vizir i Residentul Germaniei asupra Transilvaniei, Tere-Romanesc i Moldovei C C C L V I I . Estras dintr'un raport de cltoria al lu Blondei, consiliarul Regelu, despre starea Transilvaniei, ere-Romnesc i a
2

42

Martie

31,

43

1658.

August

1.

44

1659.

Mai ii Iunie 26. 18.

1660.

Octobre

Moldove C C C L V I I I . Clugrul Ibignacoitrt, despre pofta de mriri a principelui Valachie C C C L I X . Clugrul Ibignacourt, despre cele ce se petrec la Port i n Valachia C C C L X . Clugrul Ibignacourt, despre starea lucrurilor n Transilvania i despre aducerea n fere a Domnului Valachie la Adrianopole C C C L X I , D e la H a y e , ambasadorul Francie Ia Constantinopole, ctre R e g e , despre politica Sultanului' C C C L X I I . R o b o l y , residentul Regelui' la Constantinopole, ctrc marchisul de Lionne, despre incursiunile Cazacilor n Valachia i n Moldova . C C C L X I I I . Acelai ctre marchisul de Lionne, despre victoria lui Racotzi asupra Turcilor i principilor Valachie i Moldovei. , C C C L X I V . Acelai ctre marchisul de Lionne, despre plecarea

*
2

45 *

46 *

1662. 1664

Ianuarie Iulie

25. 17.

247

August Septembre

20. 27,

XXII
Pagina

Vizirului' i a principilor Valachie i Moldovei' cu armatele lor n ajutorul Uivarulu asediat 1604. 1665. Novembre Ianuarie 15. i. C C C L X V . A c e l a i ctre marchisul de L i o n n e , cipelui Valachie' n Germania cu tot familia sa CCCLXVI. Gheorghe tefan, principele detronat al Moldove, s i se dea 249 ctre R e g e l e Francie, despre ajutorul ce s'ar cuveni n contra Turcilor 1666. Maii 15, C C C L X V I I . Estras dintr'o scrisore a lui de la H a y e ctre R e g e l e Francie, despre schimbarea principelui' Moldove i nlocuirea lu cu un G r e c din Constantinopole 1867. Ianuarie 15. C C C L X V I 1 I . Estras gele F r a n c i e , 15. Gheorghe tefan C C C L X I X . E s t r a s dintr'o depe cifrat a lui de Ia H a y e ctre 251 marchisul dc Lionne, despre principele Moldove G h e o r g h e tefan i despre trzia sosire a scrisorilor la Constantinopole Iunie 6. C C C L X X . A c e l a i ctre matic nceput al M o l d o v e i . > ' ' Iulie 20. CCCLXXI. Estras dintr'o scrisorc scrisorc a lui de Ia H a y e ctre mar252 ctre mar253 lu G h e o r g h e tefan ctrc Principelc Moldovei, despre . despre trmi 254 a lui de la H a y e chisul dc L i o n n e , n privina Iui G h e o r g h e tefan C C C L X X I I . E s t r a s dintr'o contra principelui' Moldovei > * 28. C C C L X X I I I . Scrisorea Regelui' F r a n c i c ctrc ele la H a y e , pentru ajutorul de dat Ia Port cause C CCI . X X I V . Regele lu G h e o r g h e Au gust v Septembre 96. tefan Francic chisul dc Lionne, despre rcclamaiimilc ambasadorului Polonie n R e g e l e Francie, despre aciunea diplofostul principc 11 ajutorul lu G h e o r g h e Stelan, despre principii' . , de la H a y e ctre ReMoldovei, D u c a i > ' detronai' a 250 dintr'un raport al lu . . despre f u g a prin > < 248

ordinul dat la Constantinopole lui de la H a y e ca s ajute cause C C C L X X V . D e L y o n n e ctre Principele Moldovei, terea scrisore, adus de Milcscu, R e g e l u F r a n c i e C C C L X X V I . E s t r a s dintr'o scrisorc a lu de la H a y e ctre mar255 ministrul * 256 principelui Valachie de a servi pe re> Copi dup scrisorea, scris clin Mohilov pe Dnistru 257 258 privitore la acelea, i despre micrile rsbo259 Scrisore c'e la Caminiecz (Podotia) din 1 4 Iulie de din la Iai Iai din de la 1 Iulie 1 6 7 2 , 2 Iulie 1 6 7 2 , privitore la chisul de L y o n n e , despre ncercrile ambasadorului Germaniei de a cpcta ajutorul T u r c i e i n cas dc rzboiii cu F r a n c i a 1668. 1669. 1871. 1672. Novembre April ie Iunie Iul ie
5

25. 17. 30. I, 2. 6.

C C C L X X V I I . D e la H a y e ctre marchisul de L y o n n e ,

afacerilor strine, despre numirea lu D u c a la trouul Moldove . . C C C L X X V I I I . D e la H a y e ctre marchisul de L i o n n e , cu privire la ncheiarea pce . C C C L X X I X . Propunerea gele F r a n c i e CCCLXXX. la 3 0 Iunie 1 6 7 2 , i privitore la micrile armate lu Doroschenko. C C C L X X X I . Scrisore C C C L X X X I I . Scrisore escursiunile lu Hncul C C C L X X X I I I . Scrisore de la Iazloviecz dc la 6 Iulie 1 6 7 2 , despre starea iulu 14. CCCLXXXIV. 1 6 7 2 , despre afacerile Polonie i rsboiul turco-polon Moldove n timpurile turburrile ntmplate la fruntariele Moldove

XXIII
Pagina

1072. a

Iulie August Octombrc

30. 12. 12.

C C C L X X X V . Scrisore spre Polonia .

clin Iai

privitore

la itinerarul Sultanuli 260 la naintrile ui . . . 261

C C C L X X X V I . Scrisore din L e o p o l d , privitore cilor

C C C L X X X V I I . E s t r a s dintr'o scrisore a lu de Nointel ctre Mi nistrul relaiunilor externe din Paris, cu privire la naintrile ar matei otomane n Polonia C C C L X X X V I I 1 . E s t r a s dintr'o relaiune a lu Nointel ctre Mini strul afacerilor strine clin Paris, despre efectivul armatei otomani. i despre contingentele moldovene, romne, tartare etc 262 C C C L X X X I X . E s t r a s dintr'o coresponden a lu Nointel ctre Pomponne, despre o nou ndatorire impus principilor erilor romne 263 C C C X C . Olier de Nointel ctre Forbin Janson, episcop de Marseille, ambasador al Francie la V a r o v i a , despre rolul ce ar pute s joce domnii erilor romne la ncheiarea pce turco-polone . . C C C X C I . E s t r a s dintr'o scrisore a lu de Nointel ctre de Marseille, despre pacea turco-polon C C C X C I I . Nointel ctre Marseille, despre ncercrile Polonilor de a ncheia pace 264 265 266

21

Novembre

15.

1676.

Martie

1677. 1678,

Iunie Iulie Ianuarie Martie

5, i. 13.

C C C X C I I I . Nointel ctre Ministerul Afacerilor Strine, despre sosirea unu ambasador polon n Valachia . C C C X C I V . Nointel ctre Marseille, despre negociaiunile Polonilor. C C C X C V . Articol inserat n capitulaiunile Pore cu regatul Poloniei , C C C X C V I . Nointel ctre l l e g e , despre interveniunea sa n favorea principelui' Transilvaniei C C C X C V I I . Nointel ctre Pomponne, despre dragomanii ambasadei francese i despre A l e x a n d r u Mavrocordat , dragomanul Pore C C C X C I X . Nointel ctre l e g t , despre tractatul de pace lurcopolon C C C X C V I I I . Nointel ctre marchisul de Bethune, ambasadorul Francie la Varovia, despre unul din articolele pce turco-polone, C D . Pr privitore la Moldova, Transilvania i Valachia, din pacea turco-polon C D I . Estras dintr'o scrisore a lu Duperrier ctre ambasadorul S a g c h a , despre sosirea i conacul armatei turcesc Ja Bender . . . C D I I . Guilleragues, ambasadorul Francie la Constantinopole, ctre R e g e , despre afacerile Turciei i noue ndatoriri' ale erilor romne. C D I I . Caprara, ambasadorul mperatulu Germaniei, despre forele militare ale imperiului' otoman C D I V . Guilleragues ctre Afacerile strine, despre nemulmirea armatei' otomane C D V . D. de Girardin, ambasadorul Francie la Constantinopole, ctre R e g e , despre suirea pe tron a noului Sultan i despre atitudinea lu erban Cantacuzen, domnul eri-Romnesc . . . . . C D V I . D. de Girardin ctre R e g e , despre politica lu erban Cantacuzen i despre inteniunile Pore fa cu Imperiul Germaniei , C D V I I . D. de Girardin ctre R e g e , despre familia comitelui Tfikoly .

267

269 268 269 270


/ V

Aprilie

19.

Iunie 1980. 1683. 1687, August Iunie Decembre Decembre

24.

26. [4. 31.

271

272

1688.

Februarie Martie

10. 6.

'-73

XXIV
Pagina

1688.

Decembre

6.

C D V I I I . D . d e Girardin Cantacuzen, alegerea ctre

ctre

Rege, lu

despre mortea

lu e r b a n 273 274

i ntrirea Girardin,

Constantin B r n c o v e a n u , i folosele pce turco-po . Afacerilor i Moldo275 27G

despre aciunea ntreprins la Port n favorul comitelu T o k o l y , 1689, Ianuarie Martie 21. 5. CDIX. Regele despre lone i despre ajutorul dat comitelu T o k o l y C D X . W o h n e r , nsrcinatul de afaceri, ctre Ministerul Strine, despre preteniunile Chanulu asupra V a l a c h i e ve, i despre favorurile i ajutorele acordate Tokoly Iunie August 1. 2. C D X I . W o h n e r ctre Ministerul A f a c e r i l o r Strine despre condiiunile pce turco-polone C D X I I . Marchisul de Bethune, ambasadorul R e g e l u la V a r o v i a , ctre Wohner, despre pacea turco-polon i despre negociarea e . C D X I I I . Copia unu articol dintr'o scrisore a d lor de Bethune i de Gravei adresat lu W o h n e r la 2 A u g u s t 1 6 8 9 , i privitore condiiunile pce turco-polone. ' 4' 23. . la de

T u r c comitelu

277

278 279 principele Mol. . . . 280 la Con-

C D X I V . A b a t e l e de Girardin ctre marchisul de Bethune, despre luarea Hrove i naintarea armatelor otomane C D X V , W o h n e r ctre marchisul de Bethune, despre relaiunile lu T o k o l y cu Brncovenu, i despre scirile dove, date de

Octobre Novembre

22. 18.

C D X V I . D, de Castagneres, noul a m b a s a d o r al F r a n c i e

stantinopole, ctre R e g e , despre starea politice otomane . stantinopole, ctre R e g e , fostul nsrcinat de alacer 1890.
8

C D X V I I . D . de Castagneres, noul a m b a s a d o r al Francie la Condespre purtarea i greelile lu Wohner, . . . scirile privitore 283 pregtirile rsboi. 284 282

Februarie
3

H23.

C D X V I I I . D. de Castagneres ctre marchisul de Bethune, despre Valachia i Moldova n pacea turco-polon C D X I X . D. de Castagneres ctre la tractativele pce turco-polone Rege, despre

Martie

C D X X . D . de Castagneres ctre R e g e , despre C D X X l . D . de Castagneres asupra condiiunilor pce lu cu Polonia prin Moldova

nice ale Turcilor i despre negociaiunile pce turco-polone . turco-polone, i despre

ctre R e g e , despre prerile Vizirului corespondina . . . " despre scirile aduse de 286 despre V a l a c h i a , MolIa tronul uneia despre cele ce se pe287 s

Maiu

I.

C D X X I I . D . de Castagneres ctre R e g e , Brncovenu . . .

Horvat, omul comitelu T o k o l y , i privitore la politica principelui 23. C D X X i n . D . de Castagneres ctre R e g e , din aceste doue er * funie * 15. 23. C D X X I V . D. de Castagneres ctre R e g e , trec la curtea principtlu Moldavie, Constantin Cantemir-Vod. C D X X V . E s t r a s dintr'o scrisore trmis R e g e l u la 2 3 Iuniu 1 6 9 0 de d. de Teii, i privitore la Iulie 24. ncheiarea pce turco-polone i la 288 ordinul dat . 289 ajutorul ce F r a n c i a a dat Polonie n acest ocasiune C D X X V I . D. de C a s t a g n e r e s ctre R e g e , despre afacerea Moldove n * 31. negociaiunile pce. turco-polone, ctre d. de i despre despre principelu Valachie de a nsoi pe T o k o l y n Transilvania . C D X X VII. Regele Castagneres, dat comitelu T o k o l y .

dova i probabila candidatur a comitelu T o k o l y

ajutorul de

XXV
Vngina

1690.

August

2.

C D X X V I I I . D . de Bethune ctre d. de Castagneres , despre afacerile P o l o n i e i . C D X X I X . Scrisore ctre R e g e l e Francie, privitore Ia alacerile Turcie i Poloniei, i la plecarea lu T o k o l y nsoit de Constantin Brncovenu n Transilvania. . . , . . . . . . . . . C D X X X . D . de Castagneres ctre R e g e , despre btlia de la Zernesc C D X X X I . Acelai ctre R e g e , despre urmrile prindere!' generalului Husler pentru principi! erilor romne C D X X X I I . Acelai ctre R e g e , despre retragerea lu T o k o l y iari n Valachia . . . . . . . . . . . C D X X X I I I . Acelai ctre R e g e , despre afacerile lu T o k o l y Ia 293 despre urmrile darurilor fcute . 294 Port, i despre nvinovirile aduse n contra lu Brncoveuu de 289

290 291 292

a 1691.

Septembre a Decembre Ianuarie

9. 30. 14. 2.

Martie

14. 22.

ctre ambasadorul Francie C D X X X I V . Acela ctre R e g e , la Port de Brncovenu.

C D X X X V . Acela ctre R e g e , despre negociaiunile lu Brncovenu la Constantinopole, pentru a scote pe T o k o l y din eraRomnesc, i despre afacerile Moldove i Poloniei' C D X X X V I . Acela ctre R e g e , despre alacerile Polonie i negociaiunile turco-moscovite . . . . C D X X X V I I . Acela ctre R e g e , despre afacerile comitelui Tokoly la Port C D X X X V I I I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre atacurile ndreptate n contra lu Constantin Brncovenu C D X X X I X . D. de Castagneres ctre R e g e , despre afacerile comitelui' T o k o l y , ale Transilvaniei i ale Valachie C D j t L . D. de Ferriol ctre^ Afacerile Strine, despre nvinovirile aduse de corniele andor, trmisul lu T o k o l y , n contra principelui Brncovenu C D X L I . F a b r e ctre d. de Castagneres, despre viitorele planuri ale mperatulu Germaniei cu privire la Transilvania C D X L I I . D . de Ferriol ctre d. de Castagneres, despre prietenia lu Constantin Brncovenu pentru Nemi . . . . . . . . C D X L I I I . Estras dintr'o scrisore a lu F a b r e , cu privire la condiiunile pce propuse de inperatul Germaniei . . . . . . . C D X L I V . F a b r e ctre d. de Castagneres, despre cletoria lu A l e x . Mavrocordat n era-Romnesc, i despre probabilele lu nelegeri cu Constantin Brncovenu . . . . . . . . .

295 296 297

>

Aprilie Mai Iul fi

31. 16. 21. 23. 9.

1692.

Iulie

298 299 > 3

s * S

Septembre Octoinbre Novembre

30. 1.
3

4-

10.

301

Decembre

C D X L V . D. de Castagneres ctre R e g e , despre propunerea lu Constantin Brncovenu privitore la Transilvania . . . . . 20, 1693 Febr. 23 C D X L V I . D . de Ferriol ctre d. de Castagneres, despre aiacerile i negociaiunile comitelui T o k o l y la Port i n 21. 8. era-Romnesc C D X L V I I . D. de Castagneres ctre R e g e , despre nesosirea scrisorilor d-lu d'Esneval, ambasadorul Francie din Polonia . , . CDXLVIII. D. de Ferriol ctre Ministerul A tcerilor Strine, . . despre convorbirea ce
IV

26.

302 303

1093.

Ianuarie

despre silinele d-lu de Castagneres de a face pe Vizir s acorde ajutore comitelui Tokoly
20,637

1
I.

15-

C D X L I X . D. de Castagneres ctre R e g e ,

XXVI
Pagina

a avut cu A l e x . Mavrocordat, privitore la afacerile erilor romne i ale comitelui' T o k o l y (1693) 1603. Februarie 8. . . , 304 305 C D L . D, de Ferriol ctre d. de Castagneres, despre preteniunile Imperialilor n Transilvania, i despre scirile sosite din Moldova C D L I . D. de Castagneres ctre Rege, despre Franciei prin Moldova cu d. d ' E s n e v a l , (1693) trmisul la corespondina sa V a r o v i a , i ntre Ger307 mijlocirea

despre afacerile i negociaiunile turco-polone C D L I I . E s t r a s din articulele pce care se R e g e l u A n g l i e i i Statelor Olandie 1693. Februarie 17. C D L I 1 I . D . de Ferriol ctre A f a c e r i l e Strine, despre obligaiunea ce are corniele T o k o l y fa cu R e g e l e Francie, i despre nouele preteniun ale Polonilor 3 Martie 6, 13. . . . . . . , . proiectase mania, ce-l-al principi cretini i Sublima Port, prin

308

C D L I V . D . de Castagneres ctre R e g e , despre preteniunile Polonilor asupra Moldovei la ncheierea pce turco polone CDLV. ce se va da armatei corniele T o k o l y otomane de Constantin D. de Ferriol ctre A f a c e r i l e Strine, despre contingentul Brncovenu i de 309 negocia310 ncheiarea unei 311 co310 despre primele mi311 312 Castagneres, Rege, despre despre urmarea afa, p e r d e r e a scri despre 'plecarea 314 de Polignac, despre 316 nego317 313 de care se bu-

Aprilie Iunie Iulie

28. 15. 25. 5.

C D L V I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre numirea unu nou principe n Moldova C D L V I I , D . de Castagneres ctre R e g e , despre mersul iunilor pce turco-polone la V a r o v i a i la Port C D L X , D . de C a s t a g n e r e s ctre Rege, despre pc particulare ntre Polonia i S u b l i m a Port

August

C D L V I I I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre numerul armate mandate de Marele Vizir, i despre cur Constantin B r n c o v e n u reputaiunea

* > > y

;>

8. 1523. I. 20. 30. 31.

C D L I X . Scrisorea ctre d. de C a s t a g n e r e s , cri ale armatei otomane

C D L X I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre scirile primite prin scrisorile d-lu de Ferriol cu privire la micrile armate otomane. C D L X I I . D . de Ferriol, despre ce tre-<^ec de nobili transilvani din armata Vizirului' C D L X I I I , F o n t o n ctre d. de CDLXIV. sorilor sele

Septembre Octombre >

cere celor 3 0 de nobili transilvani D . de C a s t a g n e r e s ctre

C D L X V . D . de Ferriol ctre d. de Castagneres, i drumul Ttarilor. C D L X V I . D . de Castagneres ctre abatele teniunilor Polonie asupra M o l d o v e

mersul dificil al negociaiunilor pce turco-polone, din causa preii (1693) Novembre I. 24. C D L X V I I . D . de C a s t a g n e r e s ctre R e g e , despre politica urmat de R e g e l e Polonie n negociaiunile pce turco-polone C D L X V I I I . D . de Castagneres ctre R e g e , CDLXIX. despre mersul ciaiunilor privitore la cesiunea unei pri din Moldova Polonilor . Document fr dat i fr origine, privitor la folosele dac e ar reui a recupera Transil hotrrea 318 ce ar renasce pentru T u r c i , 1693 Decembre 1. CDLXX.

vania, czut n mna Imperialilor D. de Ferriol ctre A f a c e r i l e Strine, despre Turcilor de a nu d e s m e m b r a M o l d o v a

XXVII
Pagina

1694.

Ianuarie

17,

C D L X X I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre negociaiunile Vizirului cu trmisul Poloniei' i cu ambasadorul Francie, n privina cesiune une pr din Moldova . . C D L X X I I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre negociaiunile ambasadorului polon cu privire Ia cesiunea Camenie i a une pr din Moldova C D L X X I I I . D. de Castagneres ctre R e g e , despre interceptarea scrisorilor sele de ctre Nicolo de la Porta, n Moldova C D L X X I V . Din sumele pltite de viciul corespondenei diplomatice d. de Castagneres pentru ser-

Februarie

15.

3 >9

20

* Martie

27. 6. 17.

321

C D L X X V . Scrisorea d-lu de Ferriol despre sfritul negociaiunilor ncepute n Turcia de trmisul Poloniei, i despre nceperea altora de ctre abatele de Polignac n Polonia. . . . . . . . . C D L X X V I . D. de Castagneres politica principelui Moldove ctre R e g e , despre afacerile i

18. Aprilie August Octombre 21. 25. 11.

C D L X X V I I . R e g e l e ctre d. de Castagneres, despre aprobarea purtrii sele diplomatice n tractarea cestiune turco-polone . . , C D L X X V I I I . D. de Castagneres ctre d. de Ferriol, despre rolul jucat de Chanul Ttarilor la ncheiarea pce. . . . . . . . . . C D L X X I X . D . de Castagneres ctre R e g e , despre alegerea unui oraii pentru continuarea negociaiunilor turco-polone, i despre negociaiunile particulare ntre trmisul Poloniei i Chanul Ttarilor . . . . . C D I . X X X . D. de Castagneres pondenei diplomatice francese C D L X X X I . D . de Castagneres ciaiun ale trmisulu Poloniei ctre R e g e , despre mersul coresprin Moldova ctre R e g e , despic acelca negocu Chanul Ttarilor

324 325

326 328 329

Novembre i Decembre

8. 23. 2 6.

C D L X X X I I , D . de Castagneres ctre R e g e , despre retragerea n Transilvania a corespondentului eii din Moldova, aa numitul Scuiul, i despre continuarea corespondenei cu Polonia prin mijlocirea Domnului Moldove C D L X X X I I I . Statul sumelor ntrebuinate de d. de Castagneres, ca darur, pentru regulatul mers al corespondenelor sele cu Polonia

169B.

Ianuarie

20. 31-

C D L X X X I V . R e g e l e ctre d. de Castagneres, despre mersul respondenelor diplomatice

coI J.i

C D L X X X V . D . de Castagneres ctre R e g e , despre cderea lu T o k o l y i despre afacerea scrisorilor diplomatice de trecut prin Moldova C D L X X X V I . D. de Castagneres ctre R e g e , despre ajutorul ce a crelut c trebue se dea lu T o k o l y n cderea sa . . . . . C D L X X X V I I . D , de Castagneres ctre R e g e , despre mersul corespondenei sele diplomatice, i despre nouele ajutore acordate de Port lu T o k o l y C D L X X X V I I I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre esactitatea cu care principele Moldove i trmite scrisorile n Polonia. . . . C D L X X X I X . D. de Castagneres ctre R e g e , despre cei doi boieri Moldoveni cari staii Ia hotarele moldavo-polone i opresc regulata espeduire a corespondenei diplomatice fracese dintre V a r ovia i Constantinopole . .
IV

Fcbruarie Martie

16. -j-

Maiii Iunie
2 J.

333

334

XXVIII
Pagina

1695.

Septembre v

13. 30.

X D . R e g e l e ctre d. de

Castagneres,

despre cei doi' baieti' mol. . . . . . . . 33S "

doveni' de la fruntariele moldavo-polone. comitelui T o k o l y

X D I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre completa disgrai a X D I I . F a b r e ctre Ministerul A f a c e r i l o r Strine, despre retragerea Iui T o k o l y la Pera i despre Francia dorina soiei sele de a se duce n 336 a 4 0 0 5 0 0 de 337 33^ , , . . . . . 340

1696.

Octobre Aprilie M aiii

9. 19 725, 3.

X D I I I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre ederea i activitatea lu T o k o l y la Constantinopole X D I V . Scris6rea lu F a b r e privitore la nrolarea desertor germani n armata principelui' Moldove X D V . D . de Castagneres ctre R e g e , despre condiiunile cu car Polonia ar voi se ncheia pacea . . . X D V I . D. de Ferriol ctre A f a c e r i l e Strine, despre nrolarea comitelui' andor n rndurile armate francese X D V I I I . Scrisorea relativ la armrile fortreelor turcesc p a y n Polonia prin Moldova, i despre lu T o k o l y la Iai fixarea unu

1697. t>

Iulie Martie Aprilie

X D V I I . D. de Castagneres ctre R e g e , despre trmiterea lui Pa resident al 339 340 341 sa cu n 342 despre cererea de ajutor a n rndurile despre despre . privitore la plecarea Comitelu . . . . . 345 346 s 347 despre articulul privitor la 348 349 Constantinocompetiiunilc micrile elec343 344 nrolarea principelui de Coni

> x

Maiii Iunie Iulie Novembre

13. 7. IO. 14.

X D I X . D . de Castagneres ctre R e g e , despre afacerile Moldovei. D. D. de Castagneres ctre R e g e , despre mortea regelu Suediei. ctre corniele Tei- . D I . Marele E x a p o r i t A l e x a n d r u Mavrocordat koly, despre eliberarea captivilor Curu D I I . D . de Castagneres ctre R e g e , abatele de Polonia Polignac i despre . despre corespondena sosirea

23.

D I I I . D . de Castagneres ctrc R e g e , armate turcesc a 5 0 0 de U n g u r i

comitelui i a comitese T o k o l y , i despre s 1698. > 1699. i 1700. > Decembre Ianuarie Februarie Aprilie Maiu Iulie August Novembre Aprilie 1 Februarie 12. 30. 20 30. 30. 25 9, 27. 27. 30. 7. 26. D I V . D . de Castagneres ctre R e g e , D V . D. de Castagneres prin Moldova n Polonia D V I . Scrisorea d-lu de Ferriol T o k o l y Ia Adrianopole ctre Rege,

torului de S a x o n i a i ale principelui de Coni Ia tronul Polonie . Ttarilor

D V I I . D. de Castagneres ctre R e g e , despre candidaturele principelui de Coni i a electorului de S a x o n i a la tronul Polonie. D V I I I . F a b r e ctre marchisul de T o r c y , ine, despre nrolarea Moldovenilor n armata otoman, selc pentru cari Mavrocordat este inimic F r a n c i e D X . D . de Castagneres ctre R e g e , pce turco-germane . despre primele conferine ale . . . ministrul afacerilor str-

D I X . Scrisorea lu Daubert ctre Marchisul de T o r c y , despre cau-

D X I . Din Instruciunile plenipoteniarilor Pore la conferinele de la Carlovi i Salankemen D X I I . D. de Castagneres ctre R e g e , T t a r i i din B u g e a c stabilii n Moldova D X I I I . D . de Castagneres ctre R e g e , despre inteniunile lu Alexandru Mavrocordat, marele E x a p o r i t al Pore D X I V . D , de Ferriol ctre R e g e , despre T t a r i i stabili n Moldova. D X V . D . de Ferriol ctre R e g e , despre sosirea n

XXIX
I'aginu pole i primirea Germaniei 1700, Februarie 2 6. comitelui d'Ottingen, ambasadorul mperatulu 349

Martie

io 20.

D X V I . D. de Ferriol ctre cardinalul de Bouillon i ctre principele de Monaco, despre numirea Chanulu Selim Glierai cap al espediiunei ntreprinse n contra Ttarilor N o g a din Moldova. . . D X V I I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre fgaduiala Ttarilor N o g a de a se retrage din Moldova D X V I I I . D. de Ferriol ctre R e g e , despre retragerea Ttarilor N o g a din Moldova D X I X . D . de Ferriol ctre marchisul de Villars, despre trecerea ambasadorului' polon prin Moldova, i apropiata lu sosire la Constantinopole . . . D X X . D. de Ferriol ctre R e g e , despre nendeplinirea articulelor pce turco-polone de ctre T u r c i . . . despre depunerea Iui . . D X X I . D. de Ferriol ctre Cantemir D X X I I . D . de Ferriol ctre pltit mperatulu Germaniei romne, n urma unui' articol D X X I I I . Acelai' ctre R e g e , tinopole a principelui Galiiu, Rege, . Antioh

350 351

Aprilie

14.

332 .

Iulie Septembre

12. 23. 27.

1701,

MarLie 30.

R e g e , despre suma ce de T u r c i din veniturile secret al tractatului' de despre apropiata sosire ambasadorul arului inuturile

avea s lie Principatelor la Carlovi . n Constan. . . . . .

353 354 > 355 . 356 357 >

P J X X I V . Biletul de liber trecere prin lusuf Turcul i al lui Barbu Romnul.

Francie al lui

1703,

Decembre

15.

D X X V . D . de Farriol ctre corniele de Pontchartrain, despre ntmplrile i sorta unui chirurg frances, I.antier. D X X V I . D a t e asupra imperiului otoman i principatelor cretine de sub suzeranitatea Turciei . . . . ' D X X V I I . D. de Ferriol ctre R e g e , despre religiiinea Principalelor romne i politica Sultanului n acest cestiune. . . . . . D X X V I I I . D. de Ferriol ctre R e g e , despre posifiunea creat Ttarilor prin nouele tractate. . . . . . D X X I X . D. de Ferriol ctre R e g e , despre cltitoria principelui Brncovenu la Adrianopole . . . D X X X . D. de Ferriol ctre R e g e , despre sosirea principelui Brncovenu la Adrianopole D X X X I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre onerosa reuit a cliitorie principelui Brncovenu la Adrianopole D X X X I I . D. de Ferriol ctre R e g e , despre efectul victorielor

1703, a < 1704, a 1705,

Octobre Decembre Maii Iunie Iulie Ianuarie Septembre Maiii

2. 25. 1. 18. 4. 27. 15. io.

francese asupra Turcilor i politicei lor . . . . D X X X I I I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre principii Francisc Rkoczi i Constantin Brncovenu D X X X I V . D . de F e r r i o l ' c t r e corniele de Pontchartrain, despre ntrirea Bosforului Cimerian i a cete Bender de Italianul Galop D X X X V . D de Ferriol ctre R e g e , despre trmiterea dragomanului seu n Ungaria i despre trecerea altor ofcer francesi prin

358 o

359

Maiil

21.

Principatele romne tot n Ungaria. D X X X V I . R e g e l e ctre d. de Ferriol, despre ordinele date principelui erii'-Romnesc de a nceta ori ce relaiuni cu Imperialii i de a ncepe altele ct de multe cu partisani lu Rkoczi . .

360

XXX
Pagina

1705,

Octobre i >

17. 29.

D X X X V I I , D. de Ferriol ctre R e g e , despre relaiunile partisanilor lu Rkoczi cu erile vecine. D X X X V I I I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre trmiterea n Transilvania prin e r a - R o m n e s c comite T o k o l y a oficerilor i slugilor reposatulu 361 comite T o k o l y , i despre oposiiunea ce n. pentru a nceta 362 363 364 vrjmia i putea unguri, s'ar ce esist Constantin ajuta cel v P a p a y i 365 360

Novembre

10.

D X X X r X . D. de Ferriol ctre R e g e , despre plecarea oficerilor i slugilor reposatulu tmpinase ambasadorul n acest privin

Decembre

17.

D X L . D . de Ferriol ctre Marele Vizir, despre ordinele severe ce ar trebui trmise ndat principelui Brncovenu or-ce relaiun cu Germanii din Transilvania

. 1709, >

28. 29.

D X L I . D . de Ferriol ctre Cardinalul de J a n s o n , despre afacerile principelui R k o c z i , i despre ajutorul ce el d la Port. . . . D X L I I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre greua tidei' lu Rkoczi n Transilvania D X L I I I . D . de Ferriol ctre R e g e , D X L I V . D , de Ferriol Brncovenu, d'ntiu i despre ctre Rege, domn cu de despre , despre al . . . Pore trmii cari posiiune a par. renceperea corespon-

Ianuarie Februarie

9. 27.

denei cu Rkoczi prin psurile M o l d o v e . ntre Constantin D u c a , fostul

Moldove,

mijlocele

Martie Aprilie

13 15.

D X L V . Memoriu presintat

Horvat, cu privire la pericolele ce amenin imperiul otoman D X L V I . D . de Ferriol ctre R e g e , despre ntrevorbirea ce a avut cu Vizirul relativ la purtarea principelui Brncovenu i la politica imperiului otoman 5 Octobre v 2. 7. . . . .

3 66

D X L V I I . O parte din al doilea dialog ntre A i i Persanul i Musta fa Turcul, privitore la principele Constantin Brncovenu . . DXLVIII. Ministerul A f a c e r i l o r pre ajutorul i bunele oficie ce acesta va Strine ctre d. de F e r r i o l , destrebui s dea Palatinu367 cu ocasiunea afaceri '368 despre restabilirea coresponden. . . .

lui' de Beltz n T u r c i a i n e r a - R o m n e s c 1707, Februarie 19. D X L I X . D . d e Ferriol ctre Ministerul Afacerilor Strine, despre politica Martie Novembre 24. 4. principelu Constantin . . Brncovenu Palatinulu de Eeltz

D L . D . de Ferriol ctre R e g e , despre ntrirea cete B e n d e r . . D L L D . de Ferriol ctre R e g e , cipelu Rkoczi e diplomatice cu Polonia prin Moldova, i despre afacerile prin-

1708,

Aprilie

2.

D L I I . D . de Ferriol ctre corniele de Pontchartrain, i a bailulu Veneiei, . despre . . . . cletoria . sa

despre tur369 prin Vala370

cirea unu nobil din insuia Z a n t e , din causa principelui' B r c o v c n u 1709, Iunie Martie Novembre v a 12. ro. 22 D L I I I . Brue ctre d. de Ferriol, chia la principele Rkoczi. .

. . . . . . .

D L I V . Din socotelile a m b a s a d e i d-lu de Ferriol. D L V . Document privitor la micrile armatelor suedese i la afacerile Polonie, Moldove i e r i - R o m n e s c D L V I . Scrisorea d-lu de Ferriol, privitore la numirea lu Nicolae Mavrocordat domn n Moldova, i la politica R e g e l u S u e d i e i , Carol X I I , fa cu domnii erilor romne

372 lu Nicolae Mavrocordat

Decembre

17.

D L V I I . Document privitor

la

numirea

domn n Moldova, i la inteniunile Vizirului vrocordailor. IO.

asupra familiei Ma-

D L V I I I . Scrisorea d-lu de Ferriol cu epitaful fcut Ia mortea betrnulu A l e x a n d r u Mavrocordat, i cu apreciaiunea caracterului' i rolului ce acesta jucase n politica Pore D L I X . Scris6rea d-lu de Ferriol, privitore la negociaiunile trmiilor R e g e l u i Suedie i la pregtirile de rsboiii ale Turcilor. . D L X Desalleurs ctre d. de Ferriol, despre sosirea sa din Ungaria n Moldova, i despre civilitatea Domnului Moldove fa cu persona sa. . . privitore Ia apropiata sosire a D E X I . Scrisorea d-lu de Ferriol,

26. 12.

25,
6.

lu Desalleurs n Constantinopole din Moldova D L X I I . Desalleurs ctre R e g e , despre cletoria lu prin Moldova la Bender DLXIII. Desalleurs ctre Ministerul Afacerilor Strine, despre . . . . despre despre greutile cletorie sale prin Moldova D L X I V . D . de Ferriol ctre Ministrul Afacerilor Strine, cletoria d-lu Desalleurs. D L X V . D . de Ferriol ctre corniele de Pontchartrain, politica Pore fa cu Carol X I I , regele Suedie d-lu Desalleurs la Bender prin Moldova D L X V I I . Scrisorea lu Brue, privitore la cletoria lu Desalleurs. D L X V I I I . Din Memoriul cheltuelelor lcute de Desalleurs, noul ambasador al Francie la Constantinopole, n cletoria sa prin Maramure, Moldova i Turcia 20 D L X I X . Bonkoski, noul ambasador al Polonie la Port, ctre Rzevovski, unul din generalii Coronei polone, despre sosirea lu Constantinopole i despre primele scir ce a aflat 3i 24 D L X X . Grigorie I. Ghika ctre R e g e l e Francie, despre proteciunea ce ar fi s- dea ambasadorul Francie la Constantinopole.. D L X X I . D . de Ferriol ctre marchisul de T o r c y , despre reclamrile Pore n faa concentrre armatelor ruse pe fruntariele Moldove i Crimee 3' D L X X I I . Nicolae Mavrocordat, domnul Moldove, ctre Desalleurs, noul ambasador al Francie la Constantinopole, despre recunoscetorea lu prietenia i despre serviciul ce i-ar face mpcndu-l cu Palatinul Kiovie. 16 21 26, . . . D L X X I I I . Mullern, secretarul R e g e l u i Suedie, ctre Desalleurs, despre iertarea principelui Moldove de ctre Carol X I I . D L X X I V . Document alturat pe lng scrisorea d-lu de la Tremoille i privitor la afacerile Regelui Suedie de la Port . . . D L X X V . Desalleurs ctre R e g e , despre mpcarea lu Nicolae Mavrocordat cu palatinul Kiovie. . D L X X V I . Scrisorea lu Desalleurs, privitore Ia iertarea lui Moldove de ctre R e g e l e Suedie 27 principe-

914 19

D L X V I . D. de Ferriol ctre marchisul de T o r c y , despre cletoria

D L X X V I I . E s t r a s dintr'o scrisore a regimentarului' Kaminski ctre Generalul Regentului Polonie, despre locustele din inuturile Nistrului i despre vrjmia lu Constantin Brncovenu n contra lui Turcul boier fugit

XXXII
Pagina

1710, >

Septembre > 2

4. 14. 18.

D L X X V I I I . Scrisorea lui' Desalleurs, privitore la faptele Cazacilor intraf n serviciu) regelui S u e d i e i DLXXIX. Scrisorea d-lu de Ferriol, privitore la condiiunile ce 3S6 pun Rusia i Polonia la trecerea prin statele lor a regelu Suediei. D L X X X . E s t r a s dintr'o scrisore din Constantinopole, privitore la ncercarea de nveninare comis asupra Palatinului ambasadorului rus . . . . luate de Petru . 3S7 prin mijlocirea 385

a 3 ; >

Octobre Novembre

22 - 12. 21.

D L X X X I . Desalleurs ctre R e g e , despre mesurile D L X X X I I , Scrisorea lu Nicolae Mavrocordat

al R u s i e fa cu vestea plecre regelui' Suediei de Ia B e n d e r nea doctorului Nicolaus Steczkiewicz

privitore la misiu-

D L X X X I I I . Desalleurs ctre R e g e , despre contingentul de armat turcesc care se concentrez la B e n d e r . . . . . 3^8 D L X X X I V . Scrisorea d-lu de Ferriol privitore la ncurcturile ce pricinuesce Turciei Carol X I I la Bender, i la probabilitatea unu rsboiu t u r c o - r u s . . . . . . de Ferriol privitore la Divanul inut 3^9 permutri din 390 ctre R e g e , despre condescendina ViziFrancie, i misiunea despre , . ce Pailor din tot Imperiul, 393 ctre Rege, despre ordinul trmis principelui' 394 Rege, despre nvinovirile ce se aduc 395 trecerea lu al lu Dumitru a aceluia de la manifest hotarele de unire cu . . . 39 399 cu car s'a 4 asupra politicei turcesc fa cu Rusia, . . . Suediei i la 4' Cantemir, 39^ despre n contra R u s i e d e ctre Pa39' lu faa cu ambasadorul despre

26. 27.

DLXXXV,

Scrisorea

d lu

pentru a se hotr modul plecre R e g e l u S u e d i e i D L X X X V I . Desalleurs ctre R e g e , despre depunerea lu Nicolae Mavrocordat din domnia Moldove i despre imperiul otoman . . Decembre 8. DLXXXVII. Desalleurs rului i a K e h a i a l e 1711, Ianuarie 24. alte

sgomotul apropiatei depuneri' a lu Constantin Brncovenu. D L X X X V I I I . Desalleurs ctre R e g e , se aduc principelui Brncovenu DLXXXIX. cu ocasiunea diah t> Februarie Aprilie Maiii Iulie
1

din R u s i a

a lu T a l a b a , trmisul principelui Rkoczi, i despre E s t r a s din ordinile trmise declarrii de rsboiu

acusrile

12. 8. 10. 16. 3. 10. 7.

D X C . Desalleurs

Brncovenu d'a se duce la Marele Vizir Ia A d r i a n o p o l e D X C I . Desalleurs ctre R e g e , despre scrisorea trmis de a r la Sublinia Port DXCII. DXCItl. Desalleurs ctre Desalleurs ctre lui Nicolae Mavrocordat, lostul domn a) Moldovei Afacerile Strine, Dumitru Cantemir n partea Ruilor August > Septembre D X C I V . Manifestul de unire cu R u s i a domnul Moldove D X C V . Traduciunea frances D X C V 1 . Copi dup scirile Rusia al Principelui Dumitru Cantemir primite nesc i privitore la nvingerea Ruilor la Stnilesc D X C V I I . Desalleurs cLre R e g e , ncheiat pacea turco-rus DXCVIII. Consideraiun estrase din nisce memorie asupra T u r c i e i turile pri'inuite Ruilor i Turcilor de ctre R e g e l e grena ndeplinire a condiiunilor pce turco-ruse despre condiiunile

eri-Rom-

D X C 1 X . O scrisore a principelui Brncovenu privitore la ncurc-

XXXIII
Pagina

1711, 3

Septembre S Octobre

11. 27. 10. 20. 28.

DC.

Estras

d i n t r ' u n m e m o r i u a s u p r a i m p e r i u l u i ' D t o m a n , cu

privire

la armatele turco-ruse cu cari se ncepuse rsboiul D C I . O scrisore a principelui Brncovenu privitore la grena i ncurcata cestiime a plecre R e g e l u i Suediei D C I I . Desalleurs ctre R e g e , despre a doua numire a lu Nicolae Mavrocordat n Moldova . D C I I I . Scrisorea privitore la acelai subiect D C I V . Desalleurs ctre R e g e , despre condiiunile impuse de T u r c i Ruilor pentru ncheiarea pce D C V . Firmanul Sultanului ctre Brncovenu, domnul eri-Romnesc, despre subsemnarea pce cu arul Rusie D C V I . Scrisore privitore la sosirea unui trmis rus 715. D C V I I . Scrisore privitore la sosirea unui caftan trmis de Marele Vizir principelui Brncovenu. . D C V I I I . Scrisore sosit din era-Romnesc i privitore la onorea fcut de Sultan Chanulu ttresc de a-1 nsoi pen afar din Constantinopole, cnd Chanul plec Ia rsboiu n contra Ruilor , D C I X . Din cheltuelile ambasadei dup o not dat de Desalleurs francese din Constantinopole,

402 403 404 405 46 47

Decembre 1713, Ianuarie

20.

s 48 409

26. 3 Februarie Martie 4'5-

D C X . Desalleurs ctre R e g e , despre amiciia ce are cu Chanul ttresc i despre sugrumarea Vizirului A i i , . . D C X I . Scrisore din Bender privitore la ordinele trmise Chanulu ttresc de ctre Sultan pentru R e g e l e Suedie . D C X I I . Scrisorea principelui Brncovenu privitore la neindeplinirea condiiunilor pce de ctre R u i la pregtirea Turcilor pentru un alt rsboiu D C X I I I . E s t r a s ditr'o scrisore din Constantinopole de la 1 9 Aprilie 1 7 1 2 i privitore la plecarea R e g e l u i Suedie prin Polonia. . . D C X I V , Istoricul celor petrecute de la 3 0 Maii st. v. 17 i i pen la 23 Iulie acela an n armata Ini Petru, arul Rusie, precum i descrierea btliei i ncheiarea pce turco-ruse DCXV. koczi i DCXVI. Vizir ca Desalleurs ctre R e g e , despre planurile lu Francisc Rdespre cele ce el i-a scris ca s i le modereze . , . Poniatowski ctre F u n c k , despre propunerile fcute de viitore condiiun ale pce turco-ruse i despre respun. .

410

Aprilie (1712), -

19.

411 412

1712,

Iunie Iulie

18. 24.

surile lu afirof August

413

D C X V I I . F u n k , Ministrul regelui Suedie la Constantinopole, ctre Residentul Suedie la Viena, despre condiiunile pce turcoruse D C X V I I I Scrisorea unuia din minitrii principelui Brncovenu, privitore la nefericirea campaniei lu Petru n contra Turcilor i la folositorea politic a domnului erei'-Roninesci cu acesta ocasiune 25. D C X I X . Scir sosite de Ia fruntariele de nord ale la 25 A u g u s t 1 7 1 2 , cu privire Ia pacea turco rus Moldovei de 415 416 417 414

D C X X . Un ir de ntrebri privitore la starea Moldove i ereRomnesc din tote punctele de privire D C X X I . Respunsuri la cestiunile puse n documentul precedent . D C X X I I . Copi dup epistola marelui cancclar al A u l e i otomanice, scris principelui Brncovenu n limba turcesc i privitore la titlul de principe al Sacrului Imperiu R o m a n
20,037. I.

425

XXXIV
Pagina

1713.

Februarie Martie

22. 31.

D C X X I I I . Desalleurs

ctre

Rege,

despre

venirea n

Moldova a

regelu Stanislas Lecinski D C X X I V . Desalleurs ctre R e g e , contra lu Nicolae Mavrocordat, Maiii 26. D C X X V . E s t r a s dintr'o scrisore 1 7 1 3 , i privitore la Iunie '5* August 30. Regele Port de principele Brncovenu D C X X V I . Scrisorc privitore la clctoria regelu Stanislas L e c i n s k i prin Moldova la B e n d e r D C X X V I I . Desalleurs ctre R e g e , despre Carol X I I prin Polonia n [era sa DCXXVUI. DCXXIX. Scrisorea Estras locotenentului'-general scrisore 1713) Spart-, privitore la
s

despre mnia lu Carol X I I n Domnul Moldovei', cu data din n . . cestiunea . de la ^2^ , . . . . , ^g . . . . . . . a lorotenentului-general privitore la mersul Spare armatei

trecere lu Stanislas Lecinski prin Moldova . . Suedie i la ordinile

Bucuresc 26 Maiu primite

greutile cletorie lu

cltoria Regelui Suediei dintr'o (de la B e n d e r din 3 0 A u g u s t Lecinski 1714, 5 * s Decembre Junie Septembre Octobre 27. 7, 3. 2 r. 26.

turcesc spre Prut i la ntrevederea regilor Carol X I I i Stanislas D C X X X . Scrisore privitore la liceniarea trupelor din Moldova i la ederea lu Carol X I I la Demotria . D C X X X I . Scrisorea lu Desalleurs, tre clerul grec i clerul latin D C X X X I I . Desalleurs ctre R e g e , despre omorul Brncovenu i al fiilor se D C X X X I V . Scrisore privitore la sosirea regelu D C X X X I I I . Desalleurs ctre R e g e , die de la D e m o t i c a lor lu 1715, Junie 29. D C X X X V . E s t r a s dintr'o scrisore (de la A d r i a n o p o l e din 2 9 Iunie 1 7 1 5 ) privitore la ordinele primite de Domnul Moldove pentru ntrirea cete Hotinuln D C X X X V I . Numcrul i nemul trupelor pe car Sultanul le-a adunat din diferitele er ale Resritulu, Apusului, dului' pentru cretintii 17]0, Decembre Novembre 12. D C X X X V I I . Din cheltuelile fcute de Brue, francese din Constantinopole D C X X X V I I I . D . d'Usson de ciei Decembre 2 1. 24. la Constantinopole, Achmet D C X X X I X . D . de Bonnac ctre R e g e , i relaiunile lu cu Porta D C X L . D. de Bonnac ctre R e g e , despre numirea lu Ian Mavrocordat n Valachia i despre aceea a lu Grigorie Ghica iunea de prim-dragoman al Pore 1717, Februarie 13. D C X L I . Scrisorea d-lu de Bonnac Chan n locul primesc * Martie 19. D C X L I I . D. de B o n n a c ctre R e g e , despre unirea corpurilor moldovene, muntene i ttresc cu armata marelu Vizir a lu Devlet-Ghirai pe privitore care la numirea unu alt nu voiau s-l 436 Ttari n func despre Clianul Ttarilor 435 Bonuac, noul trmisul Ambasade . ^ ^ pe lng armata Marelu Vizir caracterul i viaa a se sluji cu Nordului i Sucontra ^^ ele pe mare i pe uscat 11
( s

privitore la ura ce lu

esist n^ o Constantin

Suedie n era^

R o m n e s c , i la pregtirile rsboiiiice ale T u r c i l o r despre plecarea Regelui Suei despre cuele nefericirispre era sa,

a m b a s a d o r al FranSultanulu

despre

XXXV
Pagina

1717,

Iulie

13.

DCXLIII. ambasade Savoia . .

Estras
p

dintr'o . . . .

scrisore

lu

Lenoir, principelui

dragomanul Eugeniu de . 437 a 438 privitore Portarul 439 cu 440 armatei . . .

francese, privitore ctre

la armata Rege,

Octobre Novembre

8. 16.

D C X L I V . D. de Bonnac

despre

planurile

otomane i despre agitaiunea spiritelor la Constantinopole D C X L V . Scrisorea d-lu de Bonnac D C X L V I . Marele i Ja planurile rasboinice ale Marelu Vizir Vizir Mehemet-Paa

privitore la grijile Sultanului ctre d. de Bonnac, des-

pre o lupt a sa cu Germani. D C X L V I I . Scris6rea Domne Puna tefan Cantacuzen, la restituiunea averilor sale ncredinate lu i aa numitului Vtaful. . Decembre 20. D C X L V I I I . Estras dintr'o scrisore venit data 20 1718, Ianuarie io. Decembre 1 7 1 7 erilor circumvecine. D C L I I I . D . de Bonnac D C X L I X . Marele ctre Rege, despre cererile mperatulu . Germanie i despre puina speran ce au Turcii' de pace. . . Vizir Mehemet-Paa de ctre principele ncep de Savoia, despre negociaiunile v Iunie Iulie 1719, Decembre Martie 19. 20. 23. 21. 20. DCL DCLI. pace ce se Ia de la i relativ la afacerile Dumitrache

, . . , . . . Adrianopole Turciei i la ale

443

Eugeniii Nissa 441 442 446

cu mediaiunea representanilor Olandiei i Angliei' Colyer, ambasadorul Statelor Olandiei, ctre grefierul F g e t , Colyer ctre Fget, despre hotrrea despre despre . la 20 , MavroMavroNicolae . . Turcilor de a nn Vizirului n cu despre preteniunile mperatulu Germanie la negocierile de pace. primi preteniunile germane privitore la erile romne. . . . D C L V I I . D. de Bonnac ctre R e g e , timpul negociaiunilor de pace. . certa Germanilor D C L I I . D, de B o n n a c ctre R e g e , D C L T V . Patent de medic data de politica

Turcii n privina unu ostrov al Oltului

443

ambasadorul Francie,

Martie 1 7 1 9 , lu Daniel F o n s e c a , numit medie al principelui ere 22. Romnesc . , . . D C L V . D. de Bonnac ctre R e g e , despre mortea lu Ion cordat i numirea de a doua or a fratelui eii, Nicolae cordat, domn n era-Romnesc. D C L V I . D. de Bonnac ctre Afacerile Strine, despre Mavrocordat i prietiuia ce are acesta pentru Francia. . . 444

445 s

* 1721

Maiii Iulie

10. 5.

D C L V I I I . Lenoir ctre Archiepiscopul de Cambrai, ministru i secretar de stat, despre pensiunea ce s'ar cuveni a se da lu Grigoracu Ghica, primul dragoman al Pore D C L I X . D. de Bonnac ctre Afacerile Strine, despre locuina sa n palatul lu tefan Cantacuzen de la Santo-Stefano i despre cele ntmplate acolo . D C L X . Memorii! presentat Regentului Filip d'Orleans, n privina pensiune! de acordat lu Grigoracu Ghica, primul dragoman al Pore , . . . D C L X I . Respuns la memoriul de mai sus D C L X I I . D. de Bonnac ctre R e g e , despre Poloni i cetatea Hotinulu . D C L X I I I . Not adresat comitelui de Morville cu privire la G r i goracu Ghica i la pensiunea ce i se acorda de Francia . . . . 447

August

448

(1721),

449 450 * 45 I

(1721], 1722. 17*4,

Septembre Martie

3. 8.

XXXVI
Pagina

1724,

Iunie

25.

D C L X I V . Obscrvaiunt asupra tractatului' dintre R u s i a i 111 partea privitore la provinciele asiatice D C L X V , E s t r a s dintr'un raport n Crimea ntre Chan i capii Ttarilor. politica vizirului . . . . privitor la turburrile

Turcia 451

ntmplate 452 Ali-Paa 453

D C L X V I . E s t r a s din memoriul presintat R e g e l u i de d. de B o n n a c la finele ambasadei sele, i privitor la i Ia aceea a vizirului Ibrahim-Paa otoman 1725, Septembre 9. D C L X V I I . D . d'Andrezel, noul ambasador al Francie la Con 454 stantinopole, ctre Afacerile Strine, despre scirile primite din Polonia prin principele c r e - R o m n e s c 1726, > Februarie Iunie 12. 29. D C E X V I I I . D. d'Andrezel rtre Afacerile Strine, despre politica Pore n cas de rsboiu ntre F r a n c i a i mperatul Germaniei . . DCLXIX. de acolo > * Octobre > 12. 1.1. 28. D C L X X . D . d'Andrezel ctre A f a c e r i l e Strine, despre goman al P o r e D C L X X I . D . d'Andrezel ctre A g a , trmisul Turciei' la V i e n a D C L X X I I . D . d ' A n d r e z e l ctre A f a c e r i l e Strine, siunea ce F r a n c i a acord 29. 1 Novembre 30. 16. dragomanilor despre conversaiunea lu L e n o i r cu noul principe a Moldove privitore la penPore i la politica aces457 459 Afacerile Strine, despre un . . . 460 tora n certele Catolicilor i Ortodoxilor din Orient D C L X X I I I . Din socotelile privitore la pensiunile pltite dragomanilor Pore i doctorului F o n s e c a DCLXXIV. DCLXXV. D. d'Andrezel ctre anume Iosif, pe care Ruii' voiai! s-1 iea n serviciul lor Scrisorea d-lu d'Andrezel, Afacerile Strine, despre Omer noul dra456 D. d'Usson d'Alion ctre A f a c e r i l e Strine, despre neface Mihaiu Racovi, domnul Moldove, Ovreilor 455 ajunsurile ce fa cu cretinii din Imperiul

privitore la nvoielile resin negociaiune la 461 despre noul

dentulu Germaniei din Constantinopole cu noul principe al Moldove pentru comunicarea secret a afacerilor Port 30. D C L X X V I . D. d'Andrezel dragoman al Porii D C L X X V I I . A f a c e r i l e Strine manului Porii Decembre 21, D C L X X V I I I . D. d'Andrezel ctre A f a c e r i l e diena acordat la Sultan noului principe ntemniarea celui detronat 1727, * 1728, Maiu Novembre Decembre Ianuarie 315. 22. 6, 8. D C L X X I X . Din cheltuelile ambasadei d-lu d'Andrezel D C L X X X . Afacerile DCLXXXI. D . de Strine Fontenu ctre d. d'Andrezel, despre plata 464 Strine, Ttarilor despre turn contra 465 pensiime acordate de R e g e dragomanilor Pore . . ctre A f a c e r i l e Strine, Afacerile . . . cursiunea Ttarilor din B u d g i a c n Moldova D C L X X X I I . D. de Fontenu ctre burrile clin B u d g i a c i despre nvinovirile . . . . despre inal Strine, Moldove i ctre a m b a s a d a din Constantino. . . . despre au. 463 despre 462 pole, despre modul cum va trebui s fie servit pensiunea dragoctre Afacerile Strine,

lu Grigorie Ghica, domnul M o l d o v e .

D C L X X X I I I . D . de Fontenu ctre Afacerile Strine, despre linitirea turburrilor din Crimea i din Moldova

XXXVII
Paginii

1728, (1728), 1728,

Ianuarie Februarie Decembre

26. 27. 26.

D C L X X X I V . Scrisorea relativ celor din Budgiac

la

rescola

Ttarilor

Noga

i a 465 lini. 466 467

D C L X X X V . D. de Fontenu ctre Afacerile Strine, despre tirea rescole Ttarilor D C L X X X V I . E s t r a s din instruciunile marchisuluV de noul ambasador al Francie la Constantinopole

Villeneuvc,

D C L X X X V I I . E s t r a s din darea de sem fcut dc d, de Villeneuve asupra situaiune afacerilor Turcie la intrarea lu n funciune i cu privire la pensiunea acordat de R e g e dragomanilor Pore D C L X X X V I I I . D . de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre recepiunea sa oficial la Constantinopole i despre visitele ce i s'ati fcut de representani domnilor din erile romne . . . . D C L X X X I X . Scrisore de Ia Constantinopole privitore la ntrirea cetii Vidinul cu munca i materialul erilor romne, i la supunerea Ttarilor din B u d g i a c D C X C . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre scirile 469 471 primite din Polonia prin principele Moldove

1729,

Ianuarie

IO.

468

Martie

15.

<

1730,

Novembre Decembre Ianuarie Octombre

29. 19. 15. 15.

D C X C l . D. de Bonneval ctre d. de Villeneuve, despre folosele formrii unu corp de trupe n e r a - R o m n e s c i n Moldova . . D C X C I I . D . de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre d. de Bonneval i intrarea lu n inuturile Pore D C X C I I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre revoluiunea din Constantinopole i despre urmrile e in i ; rile romne i ntr'alte pr D C X C I V . Scris6rea rile e privitore la aceia revoluiune i la urm-

5 472 473

Novembre Decembre

12. 5.

D C X C V . D . de Villeneuve ctre A m b a s a d o r u l Francie la Veneia, despre revoluiunea din Constantinopole i urmrile e. . . . D C X C V I . Traduciunea unu memoriu fcut n limba turcesc cu privire la diferitele fase ale revoluiune lu Patrona-Khalil Ia Constantinopole. D C X C V I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, rea la Constantinopole a Polonului' Tinchin despre sosi. . .

a 476 477

1731.

Februarie Octobre s Decembre

23. 26. 29. 3.

D C X C V I I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre numirea lu Constantin Mavrocordat la tronul ere-Romnesc. . . D C X C I X . Scir privitore ia politica i la numirile Sublimei Pori. D C C . D. de Villeneuve ctr Afacerile Strine, despre ped^psa dragomanului Ventura, i despre intrigele acestuia privitore la afacerile Srilor romne . . . D C C I . D. de Villeneuve ctre Ministrul Justiiei, despre domnia lu Mihail Racovi n era-Romnesc i despre politica marelui Vizir D C C I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre clugrii Minori i clugrii Iesui din Moldova D C C I I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre misiunea lu Hag," trmis frances la Crimea . . D C C I V . Afacerile Strine ctre d. de Villeneuve, despre proiectul d-lu Dislovay privitor la ntemeiarea unu regat cretin ntre Ungaria i erile romne D C C V . D. de Villeneuve ctre representantele Francie la Var-

478

20.

479 480 483

1732.

Iulie Octobre Decembre

17. 10. 12.

1733.

Martie

8.

XXXVIII
Pagina

ovia, despre mersul corespondenei' diplomatice prin Moldova din Polonia Ia Constantinopole 1733, * Aprilie 20. DCCVI. D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre aface. , mutarea , 486 rea clugrilor Minorii din Moldova D C C V I I . D. de Villeneuve despre de a' reocupa tronul e r e - R o m n e s c , i despre lor de Ia Ia la Bucuresc i vice-versa j > Iulie * 1734, > Octobre Decembre Ianuarie Martie > 22. 4. 11. 10. 12. 23. 12. D C C V I I I , D . de Villeneuve ctre Marchisul de Monti, despre trmisul 487 trmis n misiune , . . . . 488 489 490 trimis Prinului Ragostki de 491 Villeneuve ctre ctre Afacerile Strine, despre . Afaccrile Strine, despre . tr. . ra. 492 . . . . . misiuF r a n c i e la V a r o v i a , despre mersul corespondenei diplomatice. . D C C I X , D. de Villeneuve ctre nea ncredinat d-lu de T o t t D C C X . E s t r a s din instruciunile d-lu de T o t t , pe lng Chanul Ttarilor din Crimea Afacerile Strine, 485

ncercrile lu Mihail R a c o v i domni

D C C X I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, marea lu Stanislas Lecinski rege al Polonie cu Porta otoman lucrurilor n Polonia . . . D C C X I V . E s t r a s dintr'un memoriu n Transilvania.

despre procla-

D C C X I I . Document privitor la negociaiunile comitelui E p e r i e s z y D C C X I I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre starea

Bonneval cu privire la cele ce ar trebui s se fac n Ungaria i v v Aprilie Iunie Novembre 28. 25. 15. D C C X V . D . de D C C X V I . D.

inicii' Electorului de S a x o n i a . de Villeneuve

portele diplomatice trmise Pore de D o m n i i erilor romne D C C X V I I . E s t r a s dintr'un memorii) elaborat

la A f a c e r i l e Strine

ca respuns la scrisorile d-lu dc Villeneuve (dela 28 A p r i l pn la 21 A u g u s t 1 7 3 4 ) i privitor Ia raportele diplomatice ale Domnilor arilor romne 1735, v Ianuarie 29. 31, D C C X V I I I . Document privitor la micrile armatelor otomane din diferite provincie ale Imperiului turcesc ritatea Francie i Martie Aprilie Maiii 24. 20. 19. Domnilor . . . erilor . . romne . n relaiunile lor cu , , , D C C X I X . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre sinceambasada 494 495 493

D C C X X . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre ederea n e r a - R o m n e s c a Doinnei Palatine de Volhinia D C C X X I . D. de Villeneuve ctre Alacerile Strine, despre subsidiele trmise n Polonia comitelui S a p i e h a D C C X X I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Villeneuve, despre suma de acordat D o m n e Palatine de Volhinia , n timpul n e r a - R o m n e s c edere sele 496 despre de S a p i e h a , despre . 497 498

>

31.

D C C X X I I I . D. de Villeneuve ctre corniele de S a p i e h a , refugi pe teritoriele lor

ordinele date principilor erilor romne de a primi bine pe Polonii > > Iulie August 18 27. 13. D C C X X I V , D. de Villeneuve ctre corniele trmiterea une sume de o mie de sechin D C C X X V . D . de Villeneuve trele date de P6rt trupelor polonese D C C X X V I . Scir despre micrile otirilor rusesc

ctre A f a c e r i l e S t r i n e , despre aju-

XXXIX
Pagina.

1735, 1736, 1737,

Septembre Octobre Septembre Novembre Mai ii Iunie

20. 31. 30. 22. 15. 12.

D C C X X V I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre ajutorele n bani acordate de Port trupelor polonese D C C X X I X . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre starea lucrurilor n Polonia . D C C X X V I I I . D. de Vileneuve ctre Afacerile Strine, despre nenorocirea ntmplat dragomanului' Pore D C C X X X . D . de Villeneuve ctre Afacerile S t r i n e , nurile de rsboiu ale Pore Otomane i ale Ttarilor despre pla501 502 499 500 499

D C C X X X I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre naintarea trupelor rusesc i despre negocirile turco-polone . . . . D C C X X X I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre hotrrea Vizirului de a nu trece Dunrea i despre nemulumirea trupelor sele D C C X X X I I I . Document privitor la micrile armatelor otomane . D C C X X X I V . D. de Villeneuve ctre Alacerile Strine, despre scirile sosite din lagrul Vizirului D C C X X X V . D . de Villeneuve ctre Afacerile S t r i n e , despre intrarea trupelor austriace n era-Romnesc Turciei de a cere mediaiunea F r a n c i e i despre hotrrea 504 505

Iul te

20. 6. 29.

503

August

331. 2.

D C C X X X V I . Scrisorea d-lu de Villeneuve privitore la mediaiunea Francie n pacea turco-german. . D C C X X X V I I . Generalul Orlick ctre fiul seu n F r a n c i a , despre inteniunile i suprarea Ttarilor . D C C X X X V I I I . E s t r a s dintr'o scrisore a d-lu de L a r i a , cu privire la intrarea i purtarea annate germane n erile romne * . . . D C C X X X I X . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre luarea Ociakovulu de Muscali i despre cuprinderea Bucurescilor de Imperiali D C C X L . Document privitor la asediul Ociakovulu i la intrarea trupelor germane n e r a - R o m n e s c D C C X L I . D. de Villeneuve ctre Afacerile S t r i n e , despre apropiata luare a Vidinulu i despre intrarea Imperialilor n Bosnia . D C C X L I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile S t r i n e , despre condiiunile preliminare ale negociaiunilor de pace i despre micrile armatelor rusesc i germane D C C X L I I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre ajutorele date de Port principelui Rkoczi i altor magnai unguri . D C C X L I V . Cavalerul de F a w k e n e r ctre Dunant , despre preteniunile aliailor i despre succesele Turcilor n Bosnia D C C X L V . Afacerile Strine ctre d. de V i l l e n e u v e , despre succesele Germanilor . , D C C X L V I . Condiiunile pce ncheiate ntre Port ji Imperiul Germanie D C C X L V I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre planurile d-lu de Bonneval D C C X L V I I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre naintrile armatei otomane i despre nenelegerile dintre R u i Germani 512 513 D C C X L I X . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre luptele Turcilor cu Germanii n Oltenia 508 509 5 io 5II

joC) 507

August Septembre

29. 20.

Octobre Octobre Novembre

1. 2. 18. 29. 23.

26.

XL
Pagina

1737, 1738,

Decembre Ianuarie

13. 4.

D C C L . Cardinalul de F I eu ry ctre d. de Villeneuve, despre starea armate imperiale g e r m a n e D C C L I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e S t r i n e , locirea F r a n c i e despre mersul cu mij514 despre nego5 15 negociaiunilor de pace ntre R u s i a , Germania i T u r c i a , 513

j >

a 1

8. 30

D C C L I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e S t r i n e ,

ciaiunile pce turco-ruse i despre cestiunea mediaiune F r a n c i e D C C L I I I . D , de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre turburrile ce se vor aa de ctre Port n Transilvania i despre amestecarea A n g l i e i n negociaiunile pce Februarie Martie >. Maiti * 4. 21. 1. 6. rile tractatului' d e la Passarovitz de ctre Imperiul Germaniei la Ia din Petersburg a unu secretar de ambasad engles iunile Pore cu privire la Oltenia D C C L V I I . D . de "Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre cuele car fac pe marele Vizir a nu primi > ' A u gust Iunie > Iulie 18, 36. 12. 20. 11. 15. preliminrile pce ce i . . . se ofere de F r a n c i a n numele Germanie . siunea locotenentului Repninsld rea armate viziriale spre Vidin D C C L X . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, tirile de rsboiu ale Turcilor DCCLXI DCCLXII. armate ruse Scrisore a d-lu de V i l l e n e u v e , privitore la corespon. . . . . eridina diplomatic . S c i r privitore la luptele turco-germane despre preg- , . , . . . .
u

516 517 518

D C C L I V . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre clcD C C L V . D . de Villeneuve ctre d. de L u z e n d o r f , despre sosirea . D C C L V I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e S t r i n e , despre inten-

519 520 521 $22

D C C L V I I I . Principele Moldove ctre d. de N e p l u e f , despre miD C C L I X . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre porni-

i la naintrile

D C C L X I I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre purtarea Dragomanului' Pore n cestiunea negocirilor de p a c e D C C L X I V . Scrisorea Marelu Vizir ctre amndoi lor r o m n e , prin Germanilor care li se vestesc Domnii'

succesele Turcilor in contra 523 524 . despre ne' 526 privitore la ne . . . . . . . 528 525

< >

* Septembre

30. 6.

D C C L X V . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre luarea Orove de ctre T u r c i despre urmrile e D C C L X V I . Scir privitore la nvingerea armate rusesc de ctre T u r c ntre B e n d e r i S o r o c a D C C L X V I I . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, roca ' ' '

sigurana scire privitore la victoria Turcilor dintre Bender i So ) Octobre . 18. 28, 3. 19. D C C L X V I I I . D . de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre sosirea baronului de T o t t la armata rusesc D C C L X I X . Scrisorea principelui Moldove Gliica gocirile de pace D C C L X X . E s t r a s din proiectul propus pentru terminarea rsboiulu dintre T u r c i a i puterile cretine aliate D C C L X X I . Proposiiunile de pace fcute verbal de T u r c Ruilor, prin organul prclabului de Soroca, Petre D u c a , Octobre 1 7 3 8 trmisul p r i w i 529 pelu Moldavie Grigorie Ghica la Generalul Rumiantzoff Ia 8 / 1 9

XLI
Pagina

1738,

Octobre

20.

D C C L X X I I . Respunsul dat de feldmaralul comile de Munich trmisulu moldovean, prclabul de Soroca, Petre Duca, pentru condiiunile cu cari R u s i a ar fi dispus se nehee pace cu Porta Otoman, la 9 Octobre 1 7 3 8 , D C C L X X I I I . Scrisorea d-luT N e p l u e f f , consilier privat al arinei', ctre Grigorie Ghica, domnul Moldovei, despre pace i despre misiunea prclabului de S o r o c a , Petre D u c a . . .

530

532 534 * 535 * 536

1739,

Novembre Ianuarie

5 23 28 17 20

D C C L X X I V . D . de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre misiunea d-lu Reptiinski i proposiiunile de pace D C C L X X V . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre curierii diplomatici trmi la V i e n a i la Petersburg . . . . . . . D C C L X X V I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre trecerea curierilor trmi la Petersburg prin Iai. . D C C L X X V I I . D. de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre venirea Chanulu Ttarilor la Constantinopole . . . . , . . , D C C L X X V I I I . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e S t r i n e , despre aciunea diplomatic a Pore fa cu mediaiunea frances . . . D C C L X X I X . D . de Villeneuve ctre Afacerile Strine, despre apropiata intrare a trupelor ruse in Ungaria i despre starea negociaiunilor de pace D C C L X X X . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre secretarul polanes al principelui erii-Romnesc i despre negociaiunile turco-polone ncepute prin intermediul principelui Moldove D C C L X X X I . D . de Villeneuve ctre Afacerile S t r i n e , despre starea negociaiunilor turco-germane D C C L X X X I I . E s t r a s dintr'un memoriu privitor la condiiunile pce turco-germane , D C C L X X X I I I . Vizirul Elhadi Mehemet-Paa ctre d. de Villeneuve despre curierii ambasadei Irancese D C C L X X X I V . Alacerile Strine ctre d. de Villeneuve, despre veracitatea scirilor respndite asupra planurilor turco-ruse . . . . D C C L X X X V . D . de Villeneuve ctr Afacerile S t r i n e , despre micrile Ruilor. . . D C C L X X X V I . Alacerile Strine ctre d. de Villeneuve, despre

Februarie Martie

537

21.

539 54 541 >

Aprilie Maiu

1. 5. I. 8. 16.

Iulie

pornirea armatei ruse prin Polonia n Moldova D C C L X X X V I I . Afacerile Strine ctre d. de Villeneuve , despre purtarea de avut cu Vizirul dac armata rusesc ar intra in Moldova. August 21. D C C L X X X V I I I . Estras din Memoriul fcut de corniele de Neyperg, presintat minitrilor Pore prin d. de Villeneuve, i privitor la condiiunile pcel turco-germane Septembre a Octobre I. 12. 1. 3
2 0 , 6 3 7 . I.

542

> ale pce turco-germane n , . , i 545 $4(5 despre or543 544

D C C L X X X I X . Articolile preliminare cheiate cu mediaiunea Francie D C C X C I . E s t r a s din proiectul Imperatul Germanie

D C C X C . Din preliminrele pce turco-ruse de tratat definitiv ntre Port

D C C X C I I . D . de Sinzendorff ctre d. de Villeneuve, despre condiiunile pce turco-germane . . D C C X C I I I . D . de Sinzendorff ctre d. de Villeneuve, despre nendeplinirea condiiunilor pce de ctre T u r c i D C C X C I V . D . de Sinzendorff ctre d. de Villeneuve,

12.

VI

XLII
Pagina

dinele date principelui' L o b c o v i c , n vederea iunilor pce de ctre T u r c 1789, s Octobre Novembre I.

nendeplinire condi54^ . . 547

D C C X C V . Ministrul Austriei ctre comandantul armate otomane, despre nendeplinirea stipulaiunilor pce de ctre Turc. . de Villeneuve, cu privire la misiunea cu Turcia D C C X C V I I . D . de Villeneuve ctre d. de Mirepoix, despre veniunea turco-german D C C X C I X . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre ordinele date de Port principelui a sfri rsboiul Moldove pentru ca trupele oto551 mane s nu comit acolo desordin, i despre dorina Turcilor de con549 D C C X C V I . E s t r a s din memoriul adresat de baronul de T o t t d-lu care fusese nsrcinat n 548

29. Decembre 30.

D C C C . D , de Villeneuve ctre corniele de Miinich, despre negociaiunile urmate nainte de ratificarea deplin a pce turco-ruse . D C C C I . E s t r a s dintr'o scrisore adresat comitelu d'Ostermann la 30 D e c e m b r e 1 7 3 9 i privitore la diferitele articule ale pce turcoruse. Observaiun asupra tractatului de pace D C C C I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, bul ratificaiunilor de pace DCCXCVIII. Articulele conveniune ncheiate, pe lng tractat, 549 ridica despre leg554 . 555 55^ j ntre 557 . d-lu . . de Ville. . . 55$ prenoite despre urconde cele doue imperie ale R u s i e i Turciei despre schim553 552

1740, a

Ianuarie Februarie Martie Maiil Iunie August

14. 16, 5. 8. 27. 28. 4. 15.

D C C C I I I . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre rea la tronul Moldove a dragomanului Pore D C C C I V . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, Miinich,

tura afacerilor franco-suedese cu afacerile turca-ruso-germane . . . D C C C V . D . de Villeneuve ctre corniele de mrile ndeplinire condiiunilor de pace ntre T u r c i a i R u s i a . D C C C V I . D. de Villeneuve ctre d. de Sinzenclorff, despre veniunea ncheiat dup facerea tractatului de pace D C C C V I I . Sumarul negociaiunilor pce de !a B e l g r a d D C C C V I I I . E s t r a s din L u d o v i c X V i Sultanul D C C C I X . D. de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre nenelegerile turco-germane dup ncheiarea pce. D C C C X . Observaiun fcute de A f a c e r i l e Strine neuve, asupra tractatului de pace de la B e l g r a d . capitulaiunile franco-turce

D C C C X I . Constantin Mavrocordat ctre cardinalul de F l e u r y , despre respectul i devotamentul seu i al familiei sele ctre F r a n c i a i 'n parte ctre cardinalul de F l e u r y 559 Constantin Mavrocordat, 560 adresat 561

1741,

Ianuarie Februarie

6. 4.

D C C C X I I . Cardinalul D C C C X I I I . E s t r a s din a Francie

de

Fleury

ctre

despre bunvoina R e g e l u i a guvernului F r a n c i e pentru dnsul, memoriul comitelui d e Bonneval Pore dup ordinele Sultanului cu privire la puterea casei regale

D C C C X I V . D . de Villeneuve ctre A f a c e r i l e Strine, despre tiarea capului principelui A l e x a n d r u Ghica dragomanul Pore . . . Martie D C C C X V . D . de Villeneuve ctre motul arestre principelui' Moldove Maiu A f a c e r i l e Strine,, despre aceGhica i despre sgo. . 562 iai esecuiune a D r a g o m a n u l u i A l e x a n d r u

D C C C X V I . E s t r a s din relaiunea de cletori a comitelu de Cas-

XLIII
Pagina

tellane, succesorul marchisulm de Villeneuve la ambasada Francie din Constantinopole . . . . . . 1741, August 22. D C C C X V I I . Constantin Mavrocordat, principele ere-Romnesc, ctre Cardinalul de Fleury, despre primirea catalogului Bibliotece regale din Paris . , . D C C C X V I I I . D. de Castellane, noul ambasador al Francie, ctre Afacerile Strine, despre numirile i schimbrile domnilor in erile romne D C C C X I X . D . de Castellane ctre Afacerile Strine, despre aliana familielor Cantacuzen i Ghica in contra familiei Mavrocordat D C C C X X . Scir privitore la intrarea noului principe al eri-Romnesc, Michail Cantacuzen, n Constantinopole D C C C X X I . Afacerile Strine ctre d. de Castellane, despre schimbrile i numirile principilor erilor romne D C C C X X I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre ederea generalului Orlick la Bucuresc i n Moldova D C C C X X I I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre afacerea generalului Orlick i despre negociaiunile Prusiei cu Turcia prin mijlocirea principelui Moldove D C C C X X I V . D . de Castellane ctre Afacerile Strine, despre pensiunea i locul de edere al generalului Orlick D C ' C C X X V . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre dumnia trmisLilu Suedie n contra principelui Mavrocordat i despre purtarea ambasadorului frances cu familiele princiare din F a n a r . D C C C X X V I . D . de Castellane ctre Afacerile Strine, despre negociaiunile trmisulu ttresc cu Porta D C C C X X V I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre negociaiunile Suedie i Prusie cu Porta Otoman D C C C X X V I I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre conversaiunile cu Grigorie Ghica, lostul domn al Moldove , . . D C C C X X I X . E s t r a s dintr'un document alturat pe lng scrisorea d-lu de Castellane i privitor Ia rolul ce-ar fi trebuit se aib generalul Orlick > , D C C C X X X . Memoriu fcut din cele comunicate ambasadorului frances de principele Moldove asupra negociaiunilor turco-prusopolone D C C C X X X I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre aciunea diplomatic a lui Grigorie Ghica pentru a recpeta tronul. D C C C X X X I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre rolul jucat de secretarul principelui Grigorie Ghica D C C C X X X I I I . Estras dintr'un memoriu fcut dup scrisorile lu Ventura, consulul Francie n Crimea D C C C X X X I V . E s t r a s dintr'un memoriu privitor la diferitele ntrebri i respunsur asupra politicei i diplomaie statelor vecine cu Porta . . . . D C C C X X X V . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre superarea trmisulu Suedie n contra hu Constantin Mavrocordat, domnul Moldove DCCCXXXVI. D, de Castellane ctre Afacerile Strine, despre

563

Septembre

10.

564

) >

15.

? 565 566

> > , i,

Octobre Novembre Decembre

[4. 24. 13.

567 568

1742,

Ianuarie Aprilie

16. 23.

569 1 570

Iunie

29. 7. 14. 16

>,

August

571

573 574

> ,

b Septembre Octobre

16. 17. 24. r6.

575

1743,

Februarie

3.

57^

Martie

22.

XLIV
Pagina

destinuirile 1743, 1744, August Novembre Februarie 9. 10. 6.

comunicate

Pore de a m b a s a d a

frances cu privire 576 despre 577 despre

la mersul diplomaiei rusesc D C C C X X X V I I . D . de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, scirile europene sosite la Constantinopole din Moldova D C C C X X X V I I I . D . de Castellane purtarea Ttarilor f a . c u Porta DCCCXXXIX. sonnel Maiu 7. D C C C X L . D. de* Castellane ctre A f a c e r i l e Strine^ despre sosirea lu Mirovic in Constantinopole i despre cletoria Moscva 1745, ) > 1747, Octobre Maiu Iulie Decembre Februarie Maiu 20. 6. 1. 23. 16. 20. 17arineT la - . , . D. de Castellane ctre Alacerile Strine, despre cele spuse de Grigorie Ghica trmisulu ambasadei francese, Peysctre A f a c e r i l e Strine,

578

D C C C X L I . D . de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, despre informaiunile diplomatice i politice ale Domnilor arilor romne . , , D C C C X L I I . D . de Castellane ctre Afacerile Strine, despre operaiunile militare ale Turcilor D C C C X L I I I . D. de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, despre misiunea lu Said-Selami n e r a - R o m n e s c , Moldova i Crimea. nceperea negociaiunilor turco-prusiane DCCCXLV. D . de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, despre con581 . . 582 tinuarea negociaiunilor turco-prusiane D C C C X L V I . D, de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, despre ces- . tiunea misionarilor catolic din B u l g a r i a i din M o l d o v a . . D C C C X L V I I . D. des Alleurs : noul a m b a s a d o r al F r a n c i e la Constantinopole, ctre A f a c e r i l e Strine, despre cletoria Sa prin Polonia 584 E s t r a s din memoriul fcut de d. de Castellane pen d. des Alleurs, despre pri586 adresat de Sultan lu Mehe

579

580

D C C C X L I V . D . de Castellane ctre A f a c e r i l e Strine, despre re-

Iunie *

3. 16. 24.

DCCCXLVIII. DCCCXLIX.

tru a- da sem de a m b a s a d a sa Paa de la Hotin ctre mirea scrisore acestuia D C C C L . D . des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre sosirea sa la Juvaniecz lng Hotin D C C C L I . Traduciunea unu ferman med-Pasa, guvernatorul Hotinulu, i lu Seid M o h a m e d T e f t e r d a r , cu privire la cletoria d-lu des Alleurs > > . 25. D C C C L I I . Traduciunea Grigorie Ghica cu privire Moldove 29. D C C C L I I I . Traduciunea unei scrisor trmise de Reis-Effendi pae de Ia Hotin cu privire Ia sosirea acolo a lu Mustafa-Bey care va nsoi la Constantinopole pe d. des Alleurs " D C C C L I V . Traduciunea unu firman al Sultanului ctre P a a de Hotin i ctre principele Grigorie Ghica, despre drumul ce vor trebui sg indice d-lu des Alleurs Constantinopole 29. Iulie 10. D C C C L V . Tainul acordat d-lu des Alleurs de Sublima Port n cletoria sa spre Constantinopole . D C C C L V I . D . des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre cuele
o p r i r e sle Ia I u v a n i e c z lng H o t i n

87

firmanului'

adresat

de Sultan principelui' prin era 588

la cletoria

d-lu des Alleurs

5^9

cnd v a trece prin M o l d o v a la 590


591

XLV
Pagina

1747,

Iulie August

20. 16.

D C C C L V I I . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre afabilitatea pae de la Hotin D C C C L V I I I . D. de Castellane ctre Afacerile Strine, despre cletoria d-lu des Alleurs i despre onorurile ce i s'au acordat de principele Moldovei' Grigorie Ghica D C C C L I X . Resumat dintr'o scrisore a d-lu des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre cletoria sa spre Constantinopole D C C C L X . Afacerile Strine ctre d. des Alleurs, despre nfiinarea unor nsrcinai' de afaceri pe lng Chanul Ttarilor i principii erilor romne D C C C L X I . D. des Alleurs ctre marchisul de Puyzieulx, despre informaiunile Domnilor erilor romne D C C C L X I I . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre inoportunitatea numiri unor nsrcinai de afaceri n erile romne . D C C C L X I I I . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre mortca unu nobil polon la Cernui . . D C C C L X I V . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre scirile aflate la secretarul dragomanului Pore D C C C L X V . D. de Lancey ctre d. des Alleurs, despre pensiunea unu Mirovic, ce se pltea din banii Moldove D C C C L X V I . Scrisorea principelui Cantacuzen din Valachia, prin care cere ajutorul Regelui Francie . , . D C C C L X V I I . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre trmisul Chanulu ttresc n misiune la Berlin . , . D C C C L X V I I I . E s t r a s dintr'un memoriu frut asupra marelui' Clian al Ttarilor D C C C L X I X . D . des Alleurs ctre d. de Puyzieulz, despre corespondina sa cu Polonia prin mijlocirea principelui Moldovei . . D C C C L X X . D. des Alleurs ctre marchisul de Puyzieulx, despre citirea gazetelor la Port i la curile Domnilor romn . . . . . . D C C C L X X r . Afaceriie Strine ctre d. des Alleurs, tica lu n Moldova despre poli-

592

> 593

1748,

Septembre Maiu

23 21.

594

Iulie * > August Octombre Decembre 1749, y 1750, Martie Iulie OcLobre 17B1, * > Novembre Ianuarie Februarie

1. 10. 18. 16. 13. 22. 12. 19. 12. 9. 25. 21.

595

59^ 597

598 * 599

Martie Aprilie

3 l, 2 1.

D C C C L X X I I . D. des Alleurs ctre marchisul de Puyzieulx, despre ndatoririle puse de Port principilor din erile romne cu pri vire la informaiunile diplomatice D C C C L X X III. Starea cheltuelelor lcute de d. des Alleurs dela I Ianuarie pene la 3 1 Martie 1 7 5 1 D C C C L X X I V . D. des Alleurs ctre marchisul de Puyzieulx, despre diferendul nscut ntre Polonia i Moldova din causa nchidere granielor cesteia din urm la trecerea vitelor D C C C L X X V . D. des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre corespondina epistolar a familiei Potoki cu principii erilor romne. D C C C L X X V 1 . Scrisorea d-lu des Alleurs, privitore la noul dragoman al Pore D C C C L X X V I I . D. des Alleurs ctre Marchisul de Puyzieulx, despre relaiunele ambasadei francese cu dragomanii Pore . . . . . D C C C L X X V I I I . D. de L a n c e y , consulul Francie din Crimea, ctre d. des Alleurs, despre corespondina emisarilor frances ntre Iai i Bacce-Serai D C C C L X X I X . D. des Alleurs ctre d. de L a n c e y , despre relaiu-

* 601

602

Iunie Iulie

1 <.

603 604

10. August 1.

606

XLVI
Pagina

nile ambasadei' sele cu principele rul frances din Iai 1751, Octobre

Moldovei

i cu Linchou emisa606 privitore la negustorii 607 . 608 609

D C C C L X X X . Traduciunea unei scrisori a Marelui Vizir ctre corniele Branild, mare general al Poloniei, poloni cari vin n Moldova i n provinciele turcesc

31. 2 1. 4.

D C C C L X X X I . E s t r a s dintr'un memoriu privitor la comerciul Ruilor D C C C L X X X I I . E s t r a s dintr'un memoriu privitor la ntinderea comerciulu frances n Moldova DCCCLXXXIII. DCCCLXXXIV. Estras Starea dintr'un memoriu privitor la comerciul de la 610 611 Strine, despre

a 1752, 4

Decembre Februarie Martie

frances n e r a - R o m n e s c cheltuielelor ambasadei francesc 1 0 Octobre pn la 3 1 D e c e m b r e 1 7 5 1 D C C C L X X X V . E s t r a s dintr'un memoriu privitor la comerciul Ragusanilor, Germanilor i Polonilor n T u r c i a i erile romne . . . D C C C L X X X V I . D . des Alleurs ctre Afacerile Strine, despre darurile de trmis principelui Moldove DCCCLXXXVII. D . des Alleurs ctre A f a c e r i l e Moldove trmiterea unor cni de ventore, primii n dar de la ambasadorul de la R a g u s a i de la Domnul sadorul F r a n c i e R e g e l u seu Aprilie Iunie 28. o 2. DCCCLXXXVIII. A f a c e r i l e Strine i druii de amba. . . . ctre d. des Alleurs, despre

612 613

aprobarea darulu lcut de a m b a s a d o r principelui M o l d o v e i . . . . D C C C L X X X I X . A f a c e r i l e Strine ctre d. des Alleurs, despre primirea darurilor trmise R e g e l u de a m b a s a d o r D C C C X C . D. des Alleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre negociaiunile Pore cu Polonia, fcute prin intermediul a m b a s a d e francese luuie-Sept. D C C C X C I . E s t r a s din ultimele scrisori ale d-lu de Linchou ctr Castera, despre relaiunile a m b a s a d e cu principele Moldovei . , , Iunie 2 7 , A u g . 2. D C C C X C I I . D. des Alleurs ctre d. de Castera, despre sinceritatea i prietinia principelui Moldove pentru F r a n c i a i despre ajutorul ce ambasadorul se crede dator a- da Iulie ' 6, D C C C X C I I I . D . des Alleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre vrjmia trmisulu rus din Constantinopole n contra principelui Moldove i despre afacerea clugrului catolic L e y d e t de la I a , , , 9. D C C C X C I V , D . des Alleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre combaterea influenei ruse i germane la Port i despre negociaiunile turco polone ! > Septembre 3. D C C C X C V . E s t r a s din instruciunile nia la diet, n calitate lu F o n t o n , trmis n Polode d r a g o m a n al ministrului' t t r e s c . , ,

614

616

618 619

D C C C X C V I . D. des Alleurs ctre d. de C a s t e r a la V a r o v i a , despre relaiunile Moldove cu Chanul Ttarilor, cu Polonia si cu ambasada frances din Constantinopole 621

12. 20.

D C C C X C V I I . D . des Alleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre mortea principelui e r i - R o m n e s c i despre nlocuirea lu cu fiul seu . D C C C X C V I I I . D . Desalleurs ctre d. de Castera la V a r o v i a , despre misiunea lu Linchou n Polonia ca agent al principelu Moldove 1752 622

D C C C X C I X . S t a r e a chieltuelelor estraordinare ale a m b a s a d e francese pe lunele Iuliu, A u g u s t i S e p t e m b r e

XLVII
Pagina 1752, Octobre 2. D C C C C . D. Desalleurs ctre corniele de Broglie, trmisul Fran623

cie la Varovia, despre misiunea lu Linchou n Polonia ca agent Novembre 1. al principelui Moldove D C C C C I . Corniele de B r o g l i e ctre d. Desalleurs, despre ntrliarea misiune lu Linchou din causa depunere principelui Moldove D C C C C I I . Corniele de Broglie ctre Desalleurs, despre corespondina sa cu Moldova i Crimea i despre causa nevenire lu Linchou n Polonia 1753, Februarie 27. 1. D C C C C I I I . Corniele de Broglie ctre Desalleurs, despre misiunea unu L e o n a r d o , trmis n Polonia de principele Moldovei . . . . . D C C C C I V , Desalleurs ctre coniitele de Broglie la V a r o v i a , despre modul de a corespunde cu principii Moldove i despre causa misiune lu L e o n a r d o D C C C C V D. Desalleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre asilul secret ce a acordat principelui Constantin Mavrocordat D C C C C V I . Corniele de Broglie ctre d. Desalleurs, tarea lu Linchou din ordinul principelui Moldove , despre ares624

Decembre

II.

625 626

Martie

3. 9.

31.

D C C C C V I I . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre propunerea i rugciunile lu Constantin Mavrocordat cu privire la banii ce ar voi se mprumute cu garania ambasadei francese D C C C C V I I I . Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre garania de dat pentru mprumutul de 1 0 0 , 0 0 0 de scude, ce voiesce s fac Constantin Mavrocordat DCCCCIX. Desalleurs ctre Afacerile Strine , despre afacerea 629 principelui Constantin D C C C C X . Desalleurs Racovi la Bucuresc ena aceste schimbri' D C C C C X I . Desalleurs Mavrocordat ctre Alacerile Strine, despre trecerea lu i a lu Ghica n Moldova i despre influasupra posiiune lu Constantin Mavrocordat. ctre Afacerile Strine, despre amenuntele 627

Maiii

31.

628

Iunie

1. 16.

630 631

Iulie August

20. 1.

afacere lui Constantin Mavrocordat D C C C C X I I . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre justificarea ajutorului' acordat de ambasada frances principelui' Constantin Mavrocordat D C C C C X I I I . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre eirea lu Constantin Mavrocordat din Palatul Francie din Constantinopole. D C C C C X I V . Desalleurs ctre principele Moldovei, despre tcerea acestuia din urm i despre probabilele e cause Septembre 13. D C C C C X V . Desalleurs ctre corniele de Broglie la Varovia, despre disgraia lu Linchou D C C C C X V I . Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre Linchou i folosul ce ar resulta pentru ambasad dec el ar fi ctigat de trmisul Francie D C C C C X V I I . Afacerile Strine ctre Desalleurs, n cestiunea afacere principelui Constantin Mavrocordat , D C C C C X V I I I . D. de Broglie ctre Desalleurs, despre Linchou i schimbarea Domnilor n erile romne D C C C C X I X . Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre cererea lu Linchou privitore la stabilirea frances n Constantinopole Octobre 29. D C C C C X X . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre voia acortatlui i fratelui eii ca negustori

636 637 638 639

9. 16.

640 641

>

14. 20. 24.

642

XLVIII
Pagina

dat de Port principelui' Constantin Mavrocordat ces la Port , . 1753, Novembre 1 14.

de a locui

n 642 643

casele sale i despre urmrile acestei afaceri pentru influina franD C C C C X X I . Desalleurs ctre d. de la F a y a r d i e , despre corespondina diplomatic i despre D o m n i i t'rilor romne DCCCCXX1I. principelui s 26. Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre afacerea purtre . i despre cumprarea princi646 ctre 647 644 Constantin Mavrocordat i despre aprobarea

ambasadorului n acost afacere principelui Constantin Mavrocordat Decembre 8. io. D C C C C X X I V . Linchou,

D C C C C X X I I I . Desalleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre a f a c e r e a palilor demnitari ai Porei n trecut i n presinte . agent frances n e r a - R o m n e s c , Desalleurs, despre misiunea lu pe lng principele R a c o v i . , , D C C C C X X V . Principele Constantin R a c o v i ctre Desalleurs, despre diferitele afacer ce se negociau ntre a m b a s a d a frances din Constantinopole i guvernul domnesc din Bucuresc 649 1753 651

1754,

Ianuarie

- 4.

DCCCCXXVI.

S t a r e a cheltuielilor estraordinare fcute de Desal-

leurs pe lunele Octobre, N o v e m b r e i D e c e m b r e principelui Constantin Maurocordat erilor romne > 23.

D C C C C X X V I I . Desalleurs ctre de Saint-Contest, despre a f a c e r e a i despre un memoriu asupra > cu marchisul d ' A u b e t e r r e , ambasa655 fcute de amba656 despre refusul 657

D C C C C X X V I I I . Desalleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre corespondina principelui R a c o v i dorul F r a n c i e la V i e n a

v,

Martie

3. 28.

D C C C C X X I X . S t a r e a cheltuielilor estraordinare sada frances pe lunele F e b r u a r i e i Martie 1 7 5 4 DCCCCXXX. DCCCCXXXI. Moldova

Afaceritc Strine ctre D e s a l l e u r s ,

absolut al R e g e l u i Francie de a ajuta pe Mavrocordat Desalleurs ctre d. de la F a y a r d i e , despre amiciia diplomatice prin , , pae de la Hotin i continuarea corespondenei Maiii 10. DCCCCXXXII.

Desalleurs ctre A f a c e r i l e Strine, despre trmi658

terea unu emisar la nobilii poloni i despre mijlocirea principilor Moldove i e r e - R o m n e s c n acest privin > 12. DCCCCXXXII1. Marchisul de Saint-Contest ctre Paa de la Hotin, despre mulmirile ce se datoresc acestuia din urm pentru sentimentele amicale ce are ctre F r a n c i a i trmii se i despre trmiterea unu casornic n dar j > 15. 25. . . . . 659 66o D C C C C X X X I V . Desalleurs ctre marchisul de Saint-Contest, despre trmiterea unu emisar al Sultanului Ia dieta Polonie . . . . DCCCCXXXV, Desalleurs ctre d. de B r o g l i e , despre corespondina urmat ntre paa de la Hotin i nobilii polon D C C C C X X X V I . A f a c e r i l e Strine ctre Desalleurs, despre schimbarea principilor n erile romne, Viena i Petersburg lu Mavrocordat Iunie 4. D C C C C X X X V I I . Desalleurs ctre marchisul de Saint-Contest, despre afacerea proteciune i ajutorre cu ban a principelui Mavrocordat j 17. DCCCCXXXVIII. iunea principelui Dasalleurs ctre A f a c e r i l e Strine, n negociaiunile despre acambasadei ere-Rotnnesc 662 despre modul cum curile din alacerea 661 privesc acest schimbare, i despre

XLIX
Pagina

francese cu nobilii poloni i despre Franciei 1754, v Iunie Iulie 1. 4.

corespondena

diplomatic a 663 fcute de 664 >

D C C C C X X X I X . E s t r a s din cheltuelile estraordinare Desalleurs pe lunele Aprilie, Maiu i Iunie 1 7 5 4

D C C C C X L . Desalleurs ctre D . de Brogiie, despre trmiterea lu Linchou n Polonia D C C C C X L I . Desalleurs ctre marchisul de Saint-Contest, despre ncredinarea corespondenei' turco-polone nesc principelui ere-Rom-

66 5

16.

20.

D C C C C X L I I . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre scirile contradictorii ce primesce Sultanul de la domnii erilor romne i de Ia Chanul Ttarilor cu privire la cele ce se petrec n Polonia D C C C C X L I I I . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre modul cu care el a mijlocit trecerea corespondenei turco-polone n atribuiunile principelui e r e - R o m n e s c i despre nchiderea granielor romne despre Transilvania D C C C C X L I V . Modelul scrisore pe care principele t'ri-Romeesc a primit-o de Ia Port pentru a o scrie, din ordinul seu, nobililor poloni D C C C C X L V . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre scrisorea trmis de principele eri-Romnesc nobililor poloni' din ordinul Pore DCCCCXLVI.

666

667

August

668

22.

669 Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre primej670

Septembre

30. 8.

diele ce ar resulta din unirea Austriei cu R u s i a D C C C C X L V I I . D. de Brogiie ctre Desalleurs, despre misiunea lu Linchou n Polonia i despre conversaiunea ce a avut cu acest emisar al principelui' e r i - R o m n e s c D C C C C X L V I I I . Desalleurs ctre d. de Brogiie, despre afacerile Polonie D C C C C X L I X . Desalleurs ctre Afacerile Strine, despre afacerile Polonie i amestecul Chanulu ttresc i al principilor erilor romne n aceste afaceri D C C C C L . Desalleurs ctre d. de Brogiie, despre conversaiunea acestuia din urm cu Linchou, trmisul principelui eri-Romnesc . D C C C C L I . D. de Brogiie ctre Desalleurs, despre misiunea lu MilI, trmisul principelui Moldovei, i despre apropiata plecare a lu Linchou n era-Romnesc D C C C C L I I . D. de Brogiie ctre Desalleurs, despre plecarea lu Linchou n e r a - R o m n e s c i despre lmuririle ce el a dat acestu trmis al principelui romn DCCCCLIII. Afacerile Strine ctre Desalleurs, despre afacerea principelui Mavrocordat

671

Octobre >

1. 19.

672 673

* Novembre

20. 9.

674

Decembre

2.

675 676

1755,

Ianuarie Februarie

9. 8. 4.

D C C C C L I V . Estras dintr'un memoriu privitor la cletoria spre Constantinopole a noului ambasador al R e g e l u i Francie D C C C C L V . E s t r a s din instruciunile d-lu cavaler de V e r g e n n e s , noul ambasador al Francie la Constantinopole, cu privire la ajutorul ce va fi s dea lui Constantin Mavrocordat D C C C C L V I . E s t r a s din instruciunile date d lu de Vergennes, trimes ca ambasador la Constantinopole, cu privire la rile romne DCCCCLVJI. Estras dintr'o scrisore a lui Spineck ctre Tercier,

677

XLVIII
Pagina

despre schimbrile 1755, Februarie Martie Aprilie 22. 16. 26. 5.

probabile

ale

domnilor

din

grile romne

i 678 679 680

despre sosirea unu trmis turc in Polonia

. ,

D C C C C L V I I I . E s t r a s din instruciunile particolare ale R e g e l u , adresate d-lu de V e r g e n n e s , noul a m b a s a d o r trmis Ia Constantinopole. DCCCCLIX. A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre atitudinea ce va trebui s aib cu domni erilor romne D C C C C L X . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre purtarea ce v a ave fa cu principii e r i - R o m n e s c i Moldove , . D C C C C L X I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de T o t t , despre asicu681 despre a Spineck ctr T e r c i e r , despre deposiiunea Viziru68? Strine, despre sosirea 683 despre 684 despre 685 unu post de corespondin ntre 686 * 687 ctre d. de V e r g e n n e s , despre 688 689 despre 690 despre de Vergennes, despre . . . 691 cu privire la planurile la nfiinarea unu post de reMemoriu asupra nfiinre aceluiai post de coresAfacerile Strine in contra princiPeyrote ctre Afacerile rarea corespondene diplomatice ntre V a r o v i a i prin intermediul principelui e r i - R o m n e s c Constantinopole

j Maift Iunie j

13. 2. 2. 4.

D C C C C L X I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , cela subiect DCCCCLXIII. DCCCCLXIV. lui i despre dispariiimea lu L i n c h o u unu trmis al Polonie

D C C C C L X V . D. de T o t t ctre A f a c e r i l e Strine, despre ederea unu om al R e g e l u F r a n c i e la Hotin D C C C C L X V I . D . de V e r g e n n e s pelui e r i - R o m n e s c ctre A f a c e r i l e S t r i n e , plngerile adresate Sultanului' de boeril munteni

>

5.

D C C C C L X V I I . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e S t r i n e , tinopole n contra principelui e r i - R o m n e s c

esilul lu Mavrocordat i al boeiilor cari' reclamaser la Constan ) Iulie 11. 24. D C C C C L X V I I I . Spineck ctre Tercier, despre cuele cdere marelui Vizir D C C C C L X I X . D . de V e r g e n n e s ctre Durnd, ministrul F r a n c i e la V a r o v i a , despre nfiinarea Ia i Hotin a s August 26. s 15. D C C C C L X X . D. de V e r g e n n e s ctre Rouille, despre acela subiect. DCCCCLXXI. DCCCCLXXII. ponden la Hotin propunerea d-lu de T o t t privitore sident frances la Hotin i > 20. D C C C C L X X I I I . acela subiect 22. D C C C C L X X I V . Afacerile Strine ctre d. de V e r g e n n e s , representaiunile ce ar trebui fcute Pore Ruilor asupra Polonie Octobre 20. D C C C C L X X V . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e S t r i n e , purtarea sa fa cu Romnesc 29. D C C C C L X X V I . A f a c e r i l e Strine ctre d stabilirea postului de coresponden la Hotin i despre autorisarea ce se d ambasadorului a numi o alt person nu pe T o t t Novembre 14. Rui prini n Moldova lor din rile romne i despre apropiat schimbare D C C C C L X X V I I . D . de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre a princi to demnitarii Pore i cu principele eriD. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre

LI
Pagina

1755, D e c e m b r e > >

2. 31.

DCCCCLXXVIII. DCCCCLXXIX.

D . de Vergennes D. de Rouille ctre

ctre d. d. de

de Rouill , Vergennes,

despre 692 despre

r e n t o r c e r e a d i n esil a

principelui Mavrocordat

schimbarea principilor n erile romne 1756, Februarie Martie 29. l. D C C C C L X X X . D. de V e r g e n n e s ctre R e g e , despre schimbarea domnilor n erile romne D C C C C L X X X I . D. de Vergennes ctre d. de R o u i l l e , despre partea ce a luat la numirea principilor din erile romne i despre corespondina diplomatic pe la Hotin D C C C C L X X X 1 I . Linchou ctre d. de Rouille despre trecerea lut R a c o v i - V o d n Moldova i despre cele ce se spun de la Port. D C C C C L X X X I I I . Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre numirea lu Mavrocordat principe al eri-Romnesc i despre postul de resident, pentru corespondina, la Hotin DCCCCLXXXIV. D. de L a n c e y ctre Afacerile Strine, despre cltoria sa de la Constantinopole la D r c s d a prin Moldova , Iulie 18. D C C C C L X X X V . D . de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre prietinia principelui' Mavrocordat i despre postul de coresponden de la Hotin August 13. D C C C C L X X X V I . Linchou ctre d. de V e r g e n n e s , despre scrisorea ce se va trmite din ordinul 1'oreV, de Domnul Moldovei, nobililor poloni D C C C C L X X X V I I . D. de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre sensaiunea produs n Moldova de vestea ncheere tractatului' franco-austriac D C C C C L X X X V I I I . Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre ajutorele ce sunt de dat unor oficer cazaci D C C C C L X X X I X . D . de Vergennes ctre d. de Rouille, despre aciunea diplomatic pe care domnii erilor romne i Chanul Ttarilor o fceau fa cu Polonia din ordinul Porii D C C C C X C , D . de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre acelai subiect D C C C C X C I . D. de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre aliana ce Prusia ar dori se nchee cu Turcia prin mijlocirea principelui Valachie . . . D C C C C X C I I . D. de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre cei' doi' oficer cazac car i vor primi tainul din Moldova D C C C C X C I I I D. de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre depunerea principelui' Moldovei' D C C C C X C I V . D . de Vergennes ctre Afacerilc Strine, despre apropiata sosire 11 Constantinopole a principelui detronat al Moldovei i despre principele care va fi trmis la Iai D C C C C X C V . D . de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre o scrisore a Marelu-General al Polonie privitore la noul principe al Moldove D C C C C X C V I . D. de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre ntrirea cete Hotinulu D C C C C X C V I I . Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre amestecul Marelu-General al Polonie n afacerile erilor romne. D C C C C X C V I I I . E x t r a s dintr'un memoriu al d-lu de T o t t fiul, cu privire la starea erilor romne sub principii fanarioi'

> 693

694

Aprilie Maiii

21. 31.

695 696

>

Iunie

11.

697

698

30.

699

Septembre

18. 21.

700

ia

Octobre

22. 31.

701 702

1757, >

Novembre Martie Aprilie

1. 16. 15.

703

Maiii

14.

704 705

Iulie o August

14. 15.

LII
Pagina

1757,

Novembre

15.

D C C C C X C I X . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre misiunile trmise de Port ilor pentru a cerceta cuele inaciune!' Ru706 D . de V e r g e n n e s ctre afacerile Strine, despre misiunea co. . . . 707 708 709 710

1758, s j

Martie Iunie August Octobre

15. 15. 14. - 17, 19.

M.

mitelui Potoki, trmis de regele Prusiei la Sublima-Port Moldova a unu! pretins negutor prusian

MI. D . de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre cletoria prin MII. D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre schimbarea Domnilor n erile romne M I I I . S t a r e a vaselor cari au transportat muniiun n oraele de la fruntariele imperiului otoman M I V . D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre numirea lu Aslan-Ghirai, Chan al Ttarilor M V . A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre silinele combinate ale diplomaiei francese i ale diplomaiei polone pentru a lumina Porta asupra afacerilor Poloniei < despre silinele 712 j n T712 ctre Alacerile Strine, despre purtarea 713 714 lu L i n c h o u , osndit de Port 715 despre micrile 718 719 ctre d. de Ver. i ca sediios, i despre silinele ambasadei francese

1759, 1780,

Novembre Martie Aprilie Novembre Decembre Martie

1. 2. 15. 1. 10. i. 17.

MVII.

D . de V e r g e n n e s

ctre A f a c e r i l e Strine,

Chanulu de a restitui sclavi fcu n Moldova M V I . D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre afacerile Ttarilor i despre devastaiunile lor n M o l d o v a M V I I I . Memoriu redactat de Peysonnel, cu privire la rescola tarilor N o g a MIX. D. de V e r g e n n e s principelui Moldove fa cu nobili polones M X . Farnetti, consul al F r a n c i e n Crimea, ctre d. de V e r g e n n e s , despre relaiunile Chanulu cu principele M o l d o v e M X I . D . de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre planurile Rusie n purtarea sa cu Sublima Port MXII. D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre omorul lu Linchou M X I I I . Relaiune asupra omorului c a trdtor de a-I scpa > 1761, ; Decembre Aprilie 30. 9. 2. MXIV. MXV. D , de V e r g e n n e s ctre d. de Choiseul, Farnetti, consulul Francie din Crimea, trupelor turcesc i despre corespondina sa d i p l o m a t i c . , . . . gennes, despre revolta Ienicerilor M X V I . E x t r a s dintr'un memoriu presintat Sultanului de d. R e x i n , ambasadorul Prusie, i n urma cruia Sublima Port i Prusia 111cheiar la 2 A p r i l e 1 7 6 1 , siv n contra Moscovie Iulie Octobre 3. 31. M X V I I . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre piedicele ce i se pun n Moldova cu corespondina s a diplomatic M X V I I I . D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, urmrile acestei afaceri Ia Constantinopole 3 1762, Novembre Februarie 16. 1. MXIX. D. de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre negociaiunile privitore la afacerea negutorilor moldoveni M X X . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre terminarea afacere negutorilor moldoveni despre confiscarea vitelor negutorilor moldoveni de husarii austriac i despre un tractat de alian olensiv i defen-

720

722 723

LIII
Pngina

1762, : ,

MarLie Iulie Novembre

1. 4. 1. 31. 1. 30.

M X X I . Farnetti, consulul gennes, despre cele ce se M X X I I . D . de V e r g e n n e s rea Internuniului german M X X I I I . D. de V e r g e n n e s rile Austriei

Franciei n Crimea, ctre d. de V e r petrec la Bacce-Serai ctre Afacerile Strine, despre rechemaacreditat pe lng Sublima-Fort . . , ctre Afacerile Strine, despre planu-

723 724

M X X I V . Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre micrile armate ttresc M X X V . D . de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre sosirea i boia consululu Fornetti la Iai M X X V I . D, 3 e V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, despre gonirea trmisulu prusian de la curtea Chanulu ttresc M X X V I I . Fornetti, consul n Crimea, ctre d. dc Vergennes, despre cele ce se petrec la curtea Chanulu ttresc M X X V I I I . D. de Vergennes ctre ducele de Praslin, la Afacerile Strine, despre interveniunea principelui Moldove n negociaiunile Polonie cu Porta M X X I X . D . de Vergennes ctre ducele de Praslin, despre continuarea negociaiunilor Moldovei polono - tatare prin mijlocirea principelui'

725 j 726 *

1 7 6 3 , Mart. 30, A p r . 8. Maiii 15.

727

Iulie

1.

negocia 72^ 729 731

1764,

) August Decembre Februarie

15. 12. 15. 31. 23. 14.

M X X X . Fornetti ctre d. de Vergennes, despre aceleai

iun polono-tatare , . . M X X X I . Afacerile Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre nenelegerile polono-tatare , . - . . . M X X X I I . D . de Vergennes ctre Afacerile S t r i n e , despre nuntele nenelegerilor polono-tatare Strine, despre terminarea diferendului polono-tatar M X X X I V . D . de Vergennes ctre ducele de Praslin, despre trmiterea n Polonia a emisarilor moldoveni' i munteni' M X X X V . D . de Vergennes ctre Afacerile S t r i n e , despre corespondena diplomatic a Pore i a ambasade francese cu Polonia M X X X V I . Scrisorea Iui Betanski, canonicul din K o n i g g r a t z , ctre d. de Stankievic, despre notificarea more Regelu M X X X V I I . D. de Vergennes ctre d. de Praslin, despre ntrevorbirea dragomanului' Pore cu trmisul Poloniei M X X X V I I I . D. de Vergennes ctre ducele de Praslin, despre desarmarea Hotinulu i despre intrarea principelui Radzivil pe teritoriul otoman . . M X X X I X . Marele General al Polonie ctre d, de Vergennes, despre corespondena sa cu principele Moldavie M X L . Fornetti ctre d. de Vergennes, despre primirea trmisulu principelui eri-Romnesc la curtea Chanulu ttar M X L I . Fornetti ctre d. de Vergennes, despre turburrile Ttarilor din Bugiac M X L I I . D . de Vergennes ctre d. de Praslin, despre tainul acordat unui trmis polon care se ndrumez spre Constantinopole . . M X L I I I . D. de Vergennes ctre ducele de Praslin, despre nenelegerile turco-polone M X L I V . Buletin privitor la confirmarea principelui' M o l d o v e i . . . am-

M X X X I I I . D . de Vergennes ctre ducele de Praslin, la Afacerile

732 733

Aprilie August

20. 1. 15.

734 v 735 736 737

1765, 1768,

Decembre Ianuarie Ianuarie Martie Aprilie

23. 16. 6. 15. 14. 2.

LIV
Pagina

1760, = <

Aprilie Mait Iunie August Octobrc Novembre > ,

19. 2. 2. 16. 15. 1. 28.

M X L V . Fornetti ctre d. de V e r g e n n e s , MXLVI. Buletin privitor la cltoria

privitore Ia mediaiunea 73S a trmisulu 739


s

principelui Moldove n nenelegerile turco-polone prin Moldova estraordinar al Poloniei Ia Constantinopole . . . . M X L V I I . D. de V e r g e n n e s ctre ducele de Choiseul, despre cele ce se spun cu privire la o unire probabil ntre A u s t r i a i Rusia. M X L V I I I , Buletin privitor la confirmarea principelui' eri-Romnesc. M X L I X . F o r n e t t i ctre d. de V e r g e n n e s , despre ncercrile Austriei de a ncheia tractate cu R u s i a M L . D. de V e r g e n n e s ctre ducele de Choiseul, despre despre cele ce s'ai recomandat Pore pentru a fi mai prudent cu R u s i a . . . . M L I . Fornetti ctre d. de V e r g e n n e s , cute de Chanul Ttarilor Constantinopole 1767, Ianuarie 3. M L I I . Buletin privitor la inortea principelui eri-Romnesc', Constantin Scarlat Ghica, i la nlocuirea sa cu A l e x a n d r u Ghica Februarie Martie ; v Aprilie s Iunie i 14. 14. 16. 24. 14. 30. 5. 18. M L I 1 I . D . de V e r g e n n e s ctre ducele de Choiseul, despre continuarea corespondenei diplomatice cu nonl principe al Moldovei' , M L I V . D . de V e r g e n n e s ctre ducele de Praslin, despre noul principe al Moldove i despre corespondena lu cu Porta M L V . Buletin privitor la nvestitura noului' principc al Moldovei M L V I , A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s despre schimbarea principelui Moldove i urmrile e M L V I I . D . de V e r g e n n e s M L V I I I . D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e S t r i n e , ctre despre nenelegeri iscate ntre Poloni i T u r c i d. de Choiseul , despre despre intrarea mersul corespondine sele diplomatice prin M o l d o v a M L I X . Fornetti ctre d. de V e r g e n n e s , ruse n Polonia M L X . A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre trmiterea d-lu de T o t t ca represintante al F r a n c i e rilor 27. v 1v Novembre Iulie August Septembre Octobre 6. 16. 30. 1. 7. 12. 1. M L X I . D. de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre invasiunea Ruilor in Polonia . . . . R e g e l u i Franpe lng Chanul Ttatrupelor Constantin comunicaiunile fi de principele Moldove divanului' din

74
2

74'

748

743 744 745

746 747 748 despre cletoria sa . 749 nemulumirile 750 la A f a c e r i l e 751

M L X I I . Instruciunile Baronului de T o t t , trmisul cie pe lng A s l a n - G h e r a , Chanul Crimee

M L X I I I . D . de Choiseul ctre d. de V e r g e n n e s , despre caii cumprai de R e g e l e F r a n c i e de la T t a r i M L X I V . A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre tul burrile pricinuite de R u i n Polonia M L X V . D . de Tott ctre Afacerile S t r i n e , prin Hotin i Ia spre Bacce-Sera corespondine sele prin Ia i L e o p o l M L X V 1 I . Fornetti ctre d. de V e r g e n n e s , despre boierilor din Moldova in contra principelui fanariot M L X V 1 I I . D . de V e r g e n n e s ctre d. de C h o i s e u l , a Strine, despre urmarea retragere!' n Crimea boierilor moldo-

M L X V I . Baronul de T o t t ctre A f a c e r i l e Strine, despre regularea

veni nemulumii cu crmuirea principelui fanariot

LV
Parjina

1767, 1768, > ;

Novembre Decembre Ianuarie Martie i

25. 22. 15, 30. [5. 20.

M L X I X . Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre ajutorul ce este a se da Polonesilor i cause lor M L X X . D. de T o t t ctre d. de Choiseul , ministrul Afacerilor despre misiu753 754 strine, despre oprirea scrisorilor sele la Iai M L X X I . D. de V e r g e n n e s ctre Afacerile Strine, nea baronului de T o t t pe lng Chanul Ttarilor M L X X I I . D . de V e r g e n n e s ctre d. de Choiseul, despre cai cumprai de R e g e l e Francie din Moldova i de la Ttari' M L X X I I L D de T o t t ctre d. de Choiseul, despre relaiunile sale cu principele Moldove M L X X I V . D. de Tott relaiunilor principelui Crimea ctre d. de Choiseul , despre Moldove fa cu consulatul schimbarea frances din 755 752

Aprilie

14..

M L X X V . D . de Vergennes ctre d. de Choiseul, despre micrile trupelor turcesc, i despre misiunea d-lu de T o t t pe lng Chanul Crimee M L X X V I . E s t r a s din scrisorea unu agent secret de la V i e n a , cu privire la ncordarea relaiunilor dintre Turcia i Rusia , M L X X V I I . D. de Vergennes ctre d. de Choiseul, despre oprirea corespondenei' d-lu de Tott 11 Moldova M L X X V I I I . D. de V e r g e n n e s ctre ducele de Choiseul, despre micrile trupelor ttresc i despre prinderea unu spion rusesc n Moldova M L X X I X . Din relaiunea trmis de principele Moldove la Sublima Port, cu privire la prinderea spionului rus de care vorbesce documentul precedent M L X X X . R e s u m a t din instruciunile date deputailor poloni car m e r g s se neleg cu Paa de la Hotin n contra Ruilor . . . M L X X X I . D . de Vergennes ctre d. de Choiseul, despre apariiunea a doi Frances la Hotin M L X X X I I . E s t r a s din instruciunile date d-lu de Saint-Priest, numit ambasador al Francie Vergennes la Constantinopole, n locul d-lu de

75^ 757

Maiu

24. 30. 30.

758 * 760

Iunie * Iulie

4. 13. 17.

761 a

1 : >

s August *

30. 2. 3.

M L X X X I I I . Buletin privitor la plecarea pae din Hotin M L X X X I V , Afacerile Strine ctre d. de Vergennes, despre cel do Frances sosii la Hotin M L X X X V . D . de V e r g e n n e s ctre Schmitz, nsrcinatul cu cumprarea cailor pentru R e g e l e Francie, despre greutile ce a ntimpinat acest afacere din partea principelui Moldovei M L X X X V I . D. de T o t t ctre d. de Choiseul, despre ordinele date de Port principelui Moldove pentru a strnge proviantul necesar armatei otomane M L X X X V I I I . D. de Vergennes ctre d. de Choiseul, despre corespondena sa cu confederaii poloni fugii la Hotin M L X X X V I I . Gian Pietro N a g n y , secretarul principelui Moldovei, ctre d. de Vergennes, despre corespondena acestuia cu cpitanul Schmit2. (Estras) M L X X X I X . D . de Vergennes ctre Afacerile Strine, despre greutile ce ntmpinase trecerea cailor cumpera de R e g e l e Francie prin inuturile Moldove

762

14.

763 764

Septembre

30. 5.

763

14.

764

LVI
Pagina

1768,

Septembre Octobre

30. 2.

M X C . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, despre subita plecare a Cpitanului Schmitz n Francia M X C I . D. de T o t t ctre d. de Choiseul, peste Dunre otomane despre facerea podurilor armate 766 despre ordinul 767 i de Ia B e n d e r de a vesti n Polonia .i despre strngerea provisiunilor necesare 765

> ;

11.

M X C I I . D . de V e r g e n n e s ctre A f a c e r i l e Strine, dat paalelor de la Hotin c Turcia a declarat resbel R u s i e

s, ,

12. 15. 28.

M X C I I I . Buletin privitor la destituirea lu C a r a g e a din funciunea de dragoman al Divanului' i la nlocuirea lu cu Nicolae D r a c o . M X C I V . D. de T o t t ctre d. de Choiseul, pelui' Moldovei la cu Chanul Ttarilor M X C V . E s t r a s din traduciunea unei scrisori a Marelu-Vizir ctre Republica Poloniei, rus n privina purtre acesteia n rsboiul turco7<5S
3

despre purtarea

princi-

Novembre

2. 6.

M X C V I . Buletin privitor la numirea lu Grigorie Ghica principe al eri-Romnesc MXCViL Francie A f a c e r i l e Strine ctre d. de V e r g e n n e s , despre caii cum7<5 9 Buletin privitor ctre la plecarea de lu Grigorie Ghica din ducele Choiseul, despre oprirea * d-lu de cu 77 771 despre modul cu diplomatic cu 7 72 despre prinderea unu despre coresponprincipilor . . . ducele de Choiseul, despre ace774 ctre d. de Choiseul, i principelui Pore despre ordinul cu pri. 775 79& 77^ de Choiseul, despre o nou inMoldove 773 secretarilor va orndui corespondina acestuia pera pe fruntariele Moldove de cpitanul Schmitz pentru R e g e l e

Decembre

> 24. 2.

MXCVIII

Constantinopole la Bucuresc M X C I X , D. de T o t t scrisorilor sale la Iai, de ctre principele Moldove M C . Ruffin ctre d. de Saint-Priest, Tott 1769, s Ianuarie 12. 24. 12. cu Chanul Ttarilor i despre principele Moldove MCI. D . de T o t t ctre d. de Choiseul, despre relaiunile cu Chanul Ttarilor i cu principele Moldove M C I I . D . de T o t t ctre d. de Choiseul, despre conversaiunea sa cu principele Moldove M C I I I . D . de Choiseul ctre d. de Saint-Priest, care cel din Polonia s Februarie 22. 3M C I V . D. de T o t t ctre d. de Choiseul, spion rusesc n lagrul Chanulu ttresc . M C V . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, dena d-lu de T o t t i despre moldoveni . 13. M C V I . D . de Saint-Priest ctre lai subiect M C V I I . D . de Saint-Priest dat de P6rt Pae de la Hotin Martie > 1769, " Martie , 5. 9. 1. schimbrile urm despre conferinele corespondina

vire la corespondina trmiilor frances din Orientul Europei' M C V I I I . E s t r a s dintr'o not presentat M C X L I . E s t r a s din notele diplomatice

otomane de ctre ntre Sublima .

d, de Saint-Priest cu privire Ia corespondena trimiilor frances. . schimbate despre Port i ambasada frances din Constantinopole n anul 1 7 6 9 . MC'IX. D . de T o t t ctre d. de Choiseul, rile a 600 de Cazac 111 Moldova M C X . D. de T o t t ctre ducele

intrare.a i jafu-

Lvir
Pagina

cursiune a Ruilor Ia Mohilu ameninat Moldova 1769t Martie 9.

despre

primejdiele

de

cart e 776

M C X I . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre ordinul trmis de Marele Vizir principelui Moldovei cu privire la corespondina ambasade! francese M C X I I . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre Turcilor cu privire Ia micrile armatei rusesc!'. dorinele

777

a Aprilie

(7. 3.

>
t

, Maiu

. 26. 17.

M C X I I I . D. de Saint-Priest ctre ducele de Choiseul, despre corespondina sa diplomatic i despre asigurrile date de principele Moldove! n acest privin M C X I V . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre preferinele Dragomanului' Pore M C X V . D . de Saint-Priest rea Ruilor Ja Hotin ctre d. de Choiseul, despre nvinge, , , , .

778 779

21. 3.

> 3

Iulie

M C X V I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre naintarea armate Marelui Vizir spre Hotin seu Bender i despre probabila intrare a unu corp de armat turcesc n era-Romnesc. . . , M C X V I I . D . de Choiseul ctre d. de Saint-Priest, despre oprirea corespondenei sele n Moldova M C X V I I I . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre numirea lu Constantin Mavrocordat principe n Moldova M C X I X . )iar despre cele ce se petreceau n lagrul turcesc de la Bender. M C X X . Estras din corespondena dragomanului frances Deval, cu privire la micrile armate turcesc de la Bender M C X X I . E s t r a s din scrisorile lu Deval ctre d. de Saint-Priest, cu privire la cele ce se petrec n lagrul otoman M C X X I I . Deval ctre d. de Choiseul, despre destituirea Dragomanului Pore M C X X I I I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre destituirea Dragomanului' Pore Hotin i despre nvingerea Ruilor lng

780 781 783 784

Iulie 5, A u g . 7. Iulie August a > 10. 2, 12. 12. 17.

7S5 ambasadei 7^6

21-Oct. 1. 4.

M C X X V . Urmarea ^iarulu lui Deval, dragomanul francese, asupra celor ce se petrec n lagrul turcesc

Septembre

> ,

16. 18.

M C X X I V . D . de Saint-Priest ctre ducele de Choiseul, despre destituirea Vizirului i Dragomanului Pore i despre micrile armate turcesc M C X X V I . Deval ctre ducele de Choiseul, despre ridicarea asediului' ccte Hotin i despre emisari! frances din Moldova. . . , M C X X V I I . D. de Saint-Priest ctre ducele de Choiseul, despre tiarea capului Marelui Vizir, a Principelui Moldove Grigorie Calimach, i a Dragomanului Pore Nicolae D r a c o M C X X V I I I . Deval ctre d. de Saint-Priest, despre completa nvingere a Turcilor la podul de la Nistru. M C X X I X . Deval ctre d. de Saint-Priest, despre negociaiunile Confederailor poloni cu Marele V i z i r . M C X X X . Traduciunea unu buletin scris n limba german, adaus pe lng scrisorea lu Durfort de la 31 Octobre 1 7 6 9 i privitor la micrile armatelor ruso turce n Moldova i pe Nistru VIU

7^5 7^7

7^8 7^9 791

Octobre

27. 13.

20,637.

I.

LVIII
Pagina

1709,

Novembre

6.

M C X X X I . D . de Saint-Priest sarii frances de la Iai

ctre

ducele

de

Choiseul,

despre jg2

sosirea principelui Moldovei n lagrul Marelu-Vizir i despre emi, 12. MCXXXJI. Gian Pietro Nagni, fost secretar al principelui Mol793 despre 794 d. de Saint-Priest, de despre 795 ygfi despre ocu797 ocuparea d. de Choiseul, despre mic. . . al prin799 798 Silva,

dovei, ctre d. de Saint-Priest, despre sumele ce- datoresce Ruffin, un emisar lrances ce fusese la Iai r,
s

> ; * [4. 4. < > 18

MCXXXIII. MCXXXIV. MCXXXV.

Gian Pietro Afacerile

Nagni

ctre d. de Saint-Priest, ctre

stabilirea lu provisori la L e o p o l . Strine sgomotele privitore la gonirea Ruilor din Moldova. . . . . . . j ,> s, i, N o t asupra unu memoriu al marchisulu privitor la rsboiul turco-rus Deccmbre 7, M C X X X V I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre nvingerea Ruilor lng B e n d e r i despre purtarea Turcilor n Moldova. MCXXXVII. MCXXXVIII. turco-rus M C X X X I X . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, parea erilor romne de trupele rusesc M C X L . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre principatului. 1770. Ianuarie . i 5 . 3. 18. M C X L I I . D . de Saint-Priest ctre rile armate turcesc M C X L I I I . D . de S a i n t Priest ctre N a g n i , fostul secretar cipelui Moldove, despre cererile celu din urm M C X L I V . Memoriu al a m b a s a d e france.se de lng Sublima-Port (d. de Saint-Priest, S e p t e m b r e 1 7 6 8 Ianuarie 1 7 7 0 ) despre cderea i omorul Vizirului, a dragomanului Pore i a principelui Moldovei. s Februarie f>. 10. 22. MCXLV. A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre starea principatelor romne ocupate de R u i M C X L V I , D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, rea altor principi la tronurile erilor romne posiiune n care se gsesc R u i i despre politica ste ocasiun Martie 1 x s 10. 17. M C X L V I I I . N o t a A f a c e r i l o r Strinilor despre cererile lu Gian Pietro N a g n i M C X L I X . A f a c e r i l e Strine ctre d. de lai' subiect M C L . D. de Saint-Priest ctre d. de lu Ruffin la la M C L I . Observaiun asupra traducere une lucrr a lu Porter, vechili ambasador al A n g l i e la Constantinopole, cu privire la starea social, politic i religios a Turcilor ( 1 7 7 0 ) * 3 * Aprilie Maiu 14. 18. 2. M C L I I . Buletin privitor la victoriele i naintrile Turcilor n principatele romne M C L I I I . Buletin privitor Ia starea dificil n care se afl armata rusesc. M C L I V . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre sgoino tele privitore la trecerea lu N a g n y n partea Ruilor Choiseul, despre nchiderea Saint-Priest, despre acectrc d. de Saint-Priest, despre numi. . Moldove de trupele rusesc i despre purtarea Pore cu locuitorii Observaiunile d-lu de Saint-Priest adresate , lu , Reis-EfTendi cu privire Ia proiectele de cucerire ale Rusie. D . de Saint-Priest ctre Sabatier, despre

rsboiul

Soi *

M C X L V I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre grena Porii n ace802 803

804 805 806

LIX
Pagina

1770,

Maiii Iunie

17. 20. 9. 10.

M C L V . D. de Saint-l J riest ctre d. de Choiseul,

despre planurile . dispa806 807

Cure de la V i e n a M C L V I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre riiunea lui' Ruffin, fost consul al Francie n Crimea Ruilor din e r a - R o m n e s c , . .

M C L V I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre eirea M C L V I I I . D. de Saint-Priest ctre Alacerile Strine, despre retragerea Ruilor din e r a - R o m n e s c i despre cele cuprinse n corespondena diplomatic a ambasadorului A n g l i e i MCLIX. Valcroissant ctre d. de Choiseul, cu privire la mic809 810 a 811 rile rsboinice ale Turcilor i ale Ruilor

>

80S

>

' Iulie

29, 3. 2). -'8. 29.

M C L X . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre retragerea Ruilor din Moldova i despre reintrarea Turcilor M C L X I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre asediul BenderuluV i despre naintrile Ruilor . . . M C L X I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre obligaiunile la cari .s'a supus R u s i a cu privire Ia erile r o m n e . . , M C L X I I I . Amenunte asupra operaiunilor de rsboiu nLre Turci' i R u i pe marginele Dunrei' i asupra minierului armatei rusesc, la 8 leghe de la Dunre M C L X I V . Valcroissant ctre d. de Choiseul, despre planul ce ar trebui adoptat de armata turcesca n operaiunile sale. . . . . M C L X V . T r a d u c e r e a unei declaraiun de supunere Rusiei, fcut de Ttari din Bugiac i Edisan M C L X V I . D. de Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, despre luptele din prejurul Brilei i Chiliei M C L X V I I . D. de Saint-Priest ctre d. de V a l T o i s s a n t , despre aciunea ce ambasadorul a nceput la I'ort, cu privire la crearea unui corp de Poloni, R o m n i i Unguri, sub comanda d-ln de Valcroissant

i * >

August August

1.

812 813

io. 17.

21. 27.

M C L X V I I I . Ofis presintat de 17 A u g u s t 1 7 7 0 , cu privire la ce ar trebui s joce n rsboiul de Valcroissant M C L X I X . D . de Valcroissant planul seu de lupt n rsboiul

d. Saint-Priest Sublimei Pori, la operaiunile rsboinice i la rolul turco-rus confederaii poloni i d, 814 ctre ducele de Choiseul, despre turco-rus . , , . . . 815

M C L X X . D. de Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, despre cele ce a fcut pen acum la V a m a .i despre numirea lui in postul de Major-general al Polonie confederate . . . M C L X X I I . D. de Valcroissant ctre d. de Choiseul, despre numirea lu n postul de Major-general al RepubHce polone confederate. M C L X X I . D. de Saint-Priest ctre ducele de Choiseul, despre intrarea lu rului . Valcroissant n armata turcesc sub ordinele Vizi8i<'> 8if>

817

>

28

Septembre

3.

M C L X X I I I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre purtarea incorect i despre planurile esagerate ale d-Ju de Valcroissant M C L X X I V . D . de Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, despre formarea corpului cu care se lupta i despre lucrrile de ntrire ale Ruilor la Cartai i la Ia. . . .

817

5.

818

LX
Pagina

1770,

Septembre Octobre

M C L X X V . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest^ despre consiliele ce acesta din urm adresez Pore. . . . fos819 M C L X X V I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre puinul ajutor ce ar putea s aduc politicei' francese serviciele tului principe al e r i - R o m n e s c , G r i g o r i e Ghica MCLXXVII D , de Saint-Priest ctre ducele de Choiseul, despre 820 despre activictre Conla por821 de Saint-Priest, despre de inut . . . . Strine ctre d. de Saint Priest, despre prinii' 823 d. de Valcroissant, despre Sultanului... Strine, despre 824 > Afacerile R u f f i n , printre 822 . . . . . . despre roscirile sosite de pe cmpul de rsboiu

Novembre

4. 11.

M C L X X V I I I . Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, tatea lu n operaiunile militare M C L X X I X . T r a d u c e r e a une scrisori a Marelu federaiunea de B a r de la t N o v e m b r e 1770,

Vizir cu

privire

nirea armatei' acestei' Confederaiun spre Bucuresc. '3M C L X X X . A f a c e r i l e Strine lul ce va fi s-1 joce d. de Valcroissant M C L X X X I . D . de Valcroissant ctre d. plecarea sa n e r a - R o m n e s c cu a m b a s a d a la Paris M C L X X X I I . Afacerile de la Iai M C L X X X I I I . D . de Saint-Priest ctre Decembre 16. M C L X X X I V . D . de Saint-Priest ctre chemarea acestuia la Constantinopole din ordinul aflarea fostului consul frances din Crimea, frances din

ctre d. de Saint-Priest,

i despre corespondena

Constantinopole i cu d. de Choiseul

plecarea Confederailor polon conform ordinulu vizirial M C L X X X V . D . de V a l c r o i s s a n t ctre d. de Choiseul, despre audiena ce a avut la Marele-Vizir i despre oraul Silistria . . . . MCLXXXVI. sosirea lor n MCLXXXVII. D . de Valcroissant Rusciuc D . de i despre Saint-Priest ctre d. luptele ctre
1

de

Choiseul,

despre 825

Ruilor i Turcilor d'ad. de Choiseul, Poloni despre Confe827 de Saint-Priest 1 829 , . din
P

lungul malurilor D u n r e rolul ce sunt chema a juca n rsboiul turco-rus deraiuni de B a r (1770) 1771, Ianuarie 20. MCLXXXVIII. MCLXXXIX. Estras Afacerile din Memoriul fcut de d. Strine

asupra situaiuni imperiului otoman la finele anului 1 7 7 0 . . . . ctre d. de Saint-Priest, despre luarea Brilei de R u M C X C . D . de Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, despre situaiunea arniate lng Dunre, la R u s c i u c i la Giurgiu -4iunile ce va trebui s trmit d-lu de Regelu 28. M C X C I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre activitatea ce ar trebui s desfure 29.
O.

> .

M C X C I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre instrucValcroissant ordinul 831 Turci i despre renceperea rs832 despre pe 834 despre consi-

boiulu de primver cu fore restaurate M C X C I I I . Corniele Potoki ctre d. de Saint-Priest, despre situaiunea armate otomane pe amendoue ermurile Dunre M C X C I V . D. de marginele Dunre I'ebruarie 6, M C X C V . D . de Valcroissant ctre d. de Choiseul, Valcroissant despre ctre d. de Saint-Priest, care mersul rsboiulu i nenorocirile peste bntue

LXI
Pagina liele ce d ci Turcilor despre ducerea sa la Giurgiu, i despre sosirea la B a b a d a g a unui' trmis pentru pace a! generalului RomanzofT. . 1771, Februarie 14. . . . . . . . . . . . K35 M C X C V I . Ofis presintat Forei, la 1 4 Februarie 1 7 7 1 , de d. de Saint-Priest, despre modul de a respunde la politica de tergiversaiuni i de momeli a Rusie M C X C V I I . D. de Valcroissant ctre d. de Saint-Priest, despre espediiunile sale n contra Ruilor cu corpul Polonilor confederai, pe lng Rusciuc i Giurgiu M C X C V I I I . D. de Valcroissant ctre marchisul de Monteynard (?), despre planul ce are de a strnge un corp de armat din Maramure i Pocuia. . . . . . . . . . . . M C X C I X . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, ina oportunitate a ederii d-lii de Valcroissant n nesc despre puera-Rom840 ti36

21.

837

Martie

6.

S'J

23.

Aprilie Maiii

17. 10.

M C C . D. de Valcroissant ctre d. de Monteynard, despre luptele de la Dunre i nenelegerile sale cu d. de Saint-Priest M C C I . D. de Valcroissant ctre d. de Monteynard, despre succesele Ruilor, despre incapacitatea Turcilor, i despre n care se gsesc confederaii' poloni trista stare

843 844

v Iunie

17. 9.

M C C I I . D. de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, despre condiiunile cu cari Rusia ar consimi s ncheie pace cu Turcia . . . M C C I I I . E s t r a s din conveniunile ce erai s se ncheie ntre Port i Curtea din Viena, pentru ca acesta din urm s intervin ntre Rusia i Turcia M C C I V . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, M C C V . D. de Saint-Priest ctre ci. de Choiseul, despre modul de a vedea al Francie, n negociaiunea pce turco-ruse . . .

845 846

* *

Iulie i

1. 3. 6.

despre

cele ce

se spun cu privire la succesele Turcilor d ' a lungul Dunrei . . M C C V I . E s t r a s din conveniunea subsemnat la Constantinopole, 11 6 Iulie 1 7 7 1 , ntre Maria-Teresia i Iosiv II d'o parte i Turcia de alta, cu privire la ajutorul ce Austria se oblig a da Por e la ncheiarea pce sele cu Rusia . . M C C V I I . D. de Valcroissant ctre ducele d'Aiguillon, noul ministru al Afacerilor Strine, despre cele ce se petrec n lagrile turcesc de prin prejvrul Vidinulu M C C V I I I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre scirile rsboinice de la Dunre M C C X X I I I . Estras din scrisorea unu fost spier din Ia, adresat fratelui seu L o c h m a n , la Paris, i privitore la amcnuntele prindere consulului Ruffin de ctre R u M C C I X , D . de Valcroissant ctre d. d'Aiguillon, despre atacul Ruilor n contra Giurgiului i despre micrile diferitelor corpuri turcesc M C C X . D . de Valcroissant ctre d. d'Aiguillon, despre btaia suferit de R u la atacul Giurgiului i despre cele ce se aud la Mehadia cu privire la apropiata intrare a Austrie n rsboiul turco-rus . . . M C C X I . Ofis presentat de d. de Saint-Priest Sublimei Pori cu privire la ajutorul ce R e g e l e Francie acord n Polonia confedc-

847

> ,

29.

848 849

August i,

3. 20.

863

31.

850

Septembre

4.

10.

LXII
Pagina

railor vrjmai ai Rusiei i {a ajutorul ce ar trebui s le acorde i Sultanul 1771, * Octobre s 3. 26. M C C X I I . D. de Saint-Priest ctre MCCXIII. d. d'Aiguillon, despre despre deser852 mijlo853 despre despre blaia 854 . dup 855 privitore Ia operaiunile Ruilor n mpratul privitor a partea . . . loscf II la rile 856 confidenial inteniuprecum . Panin Prin 859 inteniunile comunicat MM. LL. mprtesei' Prinului Imperiale de i < Memoriul Estras ambasadorului' din propunerile Franciei" de la Constantino. . 861 d-lu de Tott, n privitore la contra Ru864 de Saint-Priest, Strine, privi865 despre > ctre Afacerile Afacerile de Strine, Strine, despre . . . despre 866 S58 asupra mpcrii sale cu T u r c i i Prinului Lobkovvitz i * > cuprin. . . . iunile cari micorez lilnic armata turcesc de la Dunre. . . . D . de Saint-Priest ctre d. de Choiseul, cirea R e g e l u i Prusiei la Constantinopole n vederea ncheierei pce turco-ruse Novembre > Deccmbre 4. 18. 3. M C C X I V . D. de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, suferit de R u i lng Giurgiu M C C X V . D . de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, 851

derea Giurgiului' de R u i i despre bombardarea RusciuculuY. lu Muzun-Oglu luarea Giurgiului' * > i > 14. M C C X V I I . Amnunte drept a Dunrei M C C X V I I I . E s t r a s dintr'un memoriu fcut de pentru a fi comunicat romne. ' . . . . . mare vizir, i despre operaiunile Ruilor

M C C X V I . D . de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, despre numirea

M C C X I X . R s p u n s verbal la expunerea nilor mprtesei R u s i e i

i la comunicrile ultcriore cari aii fost fcute cu acest ocasiune Prinului' Lobkovvitz ( 1 7 7 1 ) * M C C X X . Conuinicaiune verbal fcut de Corniele ministru despre depeile Curii sale ( 1 7 7 1 ) -M C C X X I . E x p u n e r e confidenial despre R u s i e asupra Lobkovvitz, Regale MCCXXII. MCCXXIV. ilor 1773, Ianuarie Februarie 20. 8. M C C X X V . E s t r a s dintr'o scrisore a d-lu MCCXXVI. D. de Saint-Priest ctre tore la hotrrea ce a luat Rusia la cu principatele romne Afacerile schimbarea hotrrilor guvernului' imperial rusesc cu privire la principatele romne * > Martie Maiii " Tuiiic 17 3. 30. 3. 17 MCCXXVII. D . de Saint-Priest nonele preteniun ale R u s i e M C C X X V I I I . D . de Saint-Priest ctre MCCXXIX. Estras din tractatul pole, d. de Saint-Priest, coprinltor de laptele anului' 1 7 7 1 msurile de aprarea ce trebuesc luate dc Turci mpcrii sale cu Turcii, plenipoteniar al ministrul

ulu Lobkovvitz, dreptrspuns la comunicarea ce i-a f c u t a acest

politica Austriei i a R u s i e n negociaiunile de pace turco-rus . subsemnat plenipoteniarii 867 ctre d. d'Aiguillon, i Port ducele i despre con868 d'Aiguillon, despre Austriac despre hotrrea ru i otomani M C C X X X . D , de Saint-Priest veniunea ncheiat ntre MCCXXXI.

Sultanului n faa cererilor R u s i e D. de Saint Priest ctre

LXIII
Paginn

alegerea oraului FocanY ca Ioc de ntrunire al Congresului 1772. August > 17. 29. pace MCCXXXII. D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine,

de 86g

despre

greutile ce vor ntmpina negociaiunile M C C X X X I I t . E s t r a s din Ofisul presentat Porei' de d. de SaintPriest, cu privire la atitudinea Comitelui Orloff, plenipoteniarul Rusiei . . . . M C C X X X I V . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre greutatea negociaiunilor i plecarea Comitelui Orloff din F o c ani . . . . M C C X X X V . D. de Saint-Priest ctre d. de Vergennes, ambasadorul Francie n Suedia, despre plenipoteniarii otomani de la Congresul din Bucuresc . . M C C X X X V I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile sosirea plenipoteniarilor turc la Focani Strine, despre

870

Octobre

17.

Novembre

3.

871

17. > Decembre

y. '-7-

M C C X X X V I I . D . de Saint-Priest ctre d. de B o y n e s , despre numirea lu Simian, fost secretar al principelui Moldove, n funciunea de vice-consul la Dardanele M C C X X X V I I I . D. d e Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre negociaiunile de la Bucuresc M C C X X X I X . Resumatul unei scrisori a Afacerilor Strine ctre d. de Saint-Priest privitore la consiliele ce le trebue s adreseze Turcilor M C C X L . E s t r a s din memoriul presintat R e g e l u de ambasada Irances din Constantinopole, d. de Saint-Priest, pentru anul 1 7 7 2 , cu privire la negociaiunile cu Rusia M C C X L I . D. de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, despre afacerile Ttarilor n negociaiunile de pace M C C X L I I . D. de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, despre continuarea negociaiunilor la Bucuresc i despre refusul Turciei de a ceda Rusie asupra posesiunilor tatare M C C X L I I I . E s t r a s din condiiunile ultimatulu cererile i la concesiunile Rusie MCCXLIV. D. de Saint-Priest ctre rusesc, privitor la

872

873

874

1773.

Ianuarie Februarie

1 <S. 3.

875

4. j. , .1 Martie . 17. t29. 3.

Afacerile

Strine,

despre 876 877

preteniunile ambelor puteri n negociaiunile tractatului de pace . M C C X L V . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre con cesiunile ce Turcia este hotrt a face M C C X L V I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre n-

clcrile Austriacilor la delimitarea fruntarielor n Moldova . . . M C C X L V I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre probabila mpere a negociaiunilor de pace M C C X L V I I I . E s t r a s dintr'o scrisore primit de la Constantinopole, cu data 3 Martie 1 7 7 3 , de d. Gerard, capul biurourilor la Ministerul Afacerilor Strine din Paris, cu privire la propunerile Rusie M C C X L I X . D . de Saint-Priest ctre d. d'Aiguillon, despre scopurile ascunse ale Curii de la V i e n a M C C L . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, rea negociaiunilor la Congresul de la Bucuresc , despre . nceta.

878

879

14 > , Aprilie 16. 3.

880 >

M C C L I . D. de Saint-Priest ctrc Afacerile Strine, despre acela subiect

LXIV
Pagina

1773,

Aprilie 1

io. 26.
1

M C C L I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre starea negociaiunilor i momentul n care au fost ntrerupte M C C L 1 I I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre La 882 ef de biuro la 883 884 despre poli> struiasc de a la incheiarea tracapra religiunea SS5 de Saint-Priest, Strine, privitor la despre La 886 despre suc> francese (d, F r a n c i e i 887 . . 888 889 Roche, fostul secretar al principelui Moldove M C C L I V . D . de L a R o c h e ctre d. de Gerard, Ministerul A f a c e r i l o r Strine, despre serviciele ce a adus R e g e l u , n calitate de secretar al principilor erilor romne . . . . . . . 881

Maiii August Septembre


s

3. 3. 6.

M C C L V . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre nouele lupte ale Ruilor n contra Turcilor, ntre Ruseiuc i Giurgiu M C C L V I . D . de Saint-Priest ctre M C C L V I I . D . de Saint-Priest tica austriac n Turcia. . . A f a c e r i l e Strine, . . . d'Aiguillon, cerea Turcilor de Ia Vidin n Oltenia. ctre d. . . despre tre-

M C C L V I I I . Resumatul unei note a nunciature de la R o m a , prin care P a p a cere R e g e l u F r a n c i e se tatului ca R u s i a s nu ctige grec n statele imperiului otoman facultatea d-lu

Octobrc Novembre

17. 17.

M C C L I X . E s t r a s din memoriul M C C L X . D . de Saint-Priest

misiunile catolice din statele imperiulu otoman ctre Afacerile R o c h e i candidaii trmiilor din erile romne Decembre M C C L X I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, M C C L X I I . E s t r a s din memoriul anual al de Saint-Priest) 1774, > Ianuarie 3. 29. pentru anul 1773, privitor la luptele Ruilor cu T u r c i i M C C L X I I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre propunerile trmisulu Prusiei privitore la pacea turco-rus . teniunile mperatulu Austriei M C C L X V . E s t r a s dintr'o not primit de la Petersburg pentru a fi comunicat n pacea turco-rus Martie Aprilie 18. 18. M C C L X V I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, elegerile Curilor din V i e n a , Berlin i Petersburg M C C L X V I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre situaiunea Vlahi 1. armate marealului RomanzofT i despre afacerile lu N a g n y , fostul secretar al principelui Moldove 1 7 7 4 , cu privire la mesurile de luat n contra al Marealului R o m a n z o f f t. 3 11. 13. M C C L X 1 X . Memoriul lu N a g n y privitor la nfiinarea sulat frances la Ia M C C L X X . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre micrile armatelor turco-ruse x Iulie 30. 4. i despre instruciunile primite de Internuniul Austrie de la Constantinopole M C C L X X I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre politica Austrie la Port M C C L X X I I . D . de Saint-Priest ctre d diiunilc propuse de marealul R o m a n z o f f d'Aiguillon, . despre conunu con. . . . planului rsboinic despre nM C C L X I V . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre pre, . , , . , . principele Galitzin de A u s t r i e de ambasadorului ambasadei Regelu cesele Turcilor n contra Ruilor pe marginile Dunre . r . . adresat

la Constantinopole, n cestiunea mijlocire Suveranilor de la V i e n a

891

M C C L X V I I I . Ofis presintat Pore d e d. de Saint-Priest la 1 Maiu S92

S96 5 897

LXV
Pagina

1774,

Iulie

8.

18.

M C C L X X I I I . D. de L a R o c h e ctre corniele de Vergennes, ministrul Afacerilor Strine, despre dorina lut de a fi numit consul n Moldova M C C L X X I V . E s t r a s din tractatul de pace ncheiat ntre R u s i a i nalta Port la Cuciuc-Cainargi M C C L X X V . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre nceperea conferinelor turco-ruse la Dunre M C C L X X V I . Resumatul memoriului' adresat de Gian-Pietro Nagny comitelui de V e r g e n n e s , pentru ca s fie ajutat de Ministerul A f a c e r i l o r Strine din Paris

897 898 900

diferitelor articole ale pcei' 901

Iulie

21. 31-

M C C L X X V I I . Observaiun asupra

turco-ruse subscris la 2 1 Iulie 1 7 7 4 , M C C L X X V I I I . Memoriu presintat Ministerului' Afacerilor Strine de Gian-Pietro N a g n y , cu privire la serviciele ce el a adus politicei francese n Moldova. . . M C C L X X I X . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre greutatea condiiunilor la cart Divanul voiesce s se supun fa cu R u s i a M C C L X X X . D . Simian, consul frances n Dardanele, ctre d. d'Aiguillon, despre prinderea lui la Iai de ctre Rui M C C L X X X I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre dorinele unor Greci de a fi numii la tronurile erilor romane, i despre retragerea armatelor rusesc din ele M C C L X X X I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre cele ce se sciu la Paris asupra tractatului de pace de la CuciucKainargi M C C L X X X I I I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, numirea principelui grit-Romnesc M C C L X X X I V . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, numirea principilor n ambele er romne 16. M C C L X X X V . D . de Saint-Priest ctre acelai subiect Afacerile Strine, despre

902

August

8.

903

a Septembre

26. 3.

^04

15.

o5
s

Octobre

17. 3.

despre
r

gofi ,

despre

17.

M C C L X X X V I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre urmrile clausei din tractat, privitore la evacuarea erilor romne de ctre corpurile de armat rusesc M C C L X X X V I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre cinci din articolele tractatului de pace de la Cuciuc-Kainargi M C C L X X X V I I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre sosirea ambasadorului' rus i a unei deputaiun din era-Romnesc, i despre cestiunea nclcrilor granielor Moldove de ctre AuStriac M C C L X X X I X . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, nclcrile Austriei n Moldova MCCXC. D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine , despre

gQj

Novembre

3.

QQg gog despre , pto

j * *

14. 17.

greutile ce se vor ntmpina la execuiunea tractatului de p a c e , M C C X C I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre atitudinea Pore fa cu intrarea Austriacilor n Moldova . . . . MCCXCII. Afacerile Strine despre ctre d. de Saint-Priest, din despre

Decembre

cestiunea Bucovinei i Berlin i Viena


20,637 I.

politica

Curilor

Petersburg, cjjj
IX

LXVI
Pagina

1774,

Decembre

3.

M C C X C I I I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre plecarea principeluT e r i - R o m n e s c la Bucuresc dorii turci i rui' i despre ambasa912 despre in despre esA u s t r i e i la 913 Constantinoi privitor 915 916 po917 acestei er de armatele ctre Afacerile-Strine, Strine, despre despre n poli. . cesacea 9l9 despre ces92 A f a c e r i l e Strine, despre ces vede922 i Viena cu Porta 923 despre is924 935 despre relaAustrie despre cu 926 ctre d. de Saint-Priest, res 927 negociaiunile despre cestiunea Bucovinei, francese din Constantinopole agenilor moldoveni la Constantino918

>

14. 20,

MCCXCIV. MCCXCV.

A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, Afacerile Strine ctre d. de Saint-'Priest, ambasadorul

certitudinea diplomaiei apusene n cestiunea B u c o v i n e i plicaiunile date de corniele MCCXCVI. Memoriul de M e r c y ,

Paris, n privina B u c o v i n e i i nclcrilor imperiale ambasadorului frances de la pole (de Saint-Priest) 1775, Ianuarie 3. 4. presintat R e g e l u pe anul 1 7 7 4 ,

la politica Austrie fa cu erile romne M C C X C V I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre nepsarea politice turcesc M C C X C V I I I . E s t r a s dintr'un document privitor la folosele comerciale cari result din situaiunea Moldovei M C C X C I X . Alacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre litica austriac n cestiunea Bucovinei M C C C . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre politica Austrie n Moldova i despre evacuarea rusesc s 18. 20. M C C C I . D. de Saint-Priest tica Austrie n negociaiunile pentru teritoriele din Moldova. M C C C I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e tiunea afacere /, Februarie 13. M C C C I I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, tiunea Bucovinei i purtarea pole n acest afacere f [7. M C C C I V . D . de Saint-Priest ctre tiunea Bucovinei i rolul ambasadei' n acest afacere * a s M C C C V . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre rile d-lu de K a u n i t z asupra Turciei, 24. MCCCVI i despre politica Prusiei n acest afacere Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre negoBerlin, Petersburg ciaiunile cabinetelor din Martie * 2. 4. > Bucovinei i despre purtarea principelu Ghica

otoman, privitore i la cestiunea Bucovinei M C C C V I I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, toricul cestiune Bucuvine. M C C C V I I I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre atitudinea T u r c i e i n cestiunea B u c o v i n e M C C C I X . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, iunile Porta f > i > 16. M C C C X . Afacerile Strine Bucovine > 1 18. 31. M C C C X I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre schimbarea ratificrilor pce turco-ruse i despre cestiunea Bucovine . M C C C X I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre aprobarea politice ambasadorului' n cestiunea B u c o v i n e punsurile mulniitore ce A u s t r i a atept de la Port n cestiunea Rusie cu Prusia i despre

LXVII
l'agina 1775, Aprilie M C C C X I I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre greutile ce intimpin soluiunea cestiune bucovinene M C C C X I V . D de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre dorinele Turciei' n cestiunea Bucovinei i despre vederile Regelui' >318. Prusiei asupra aceleiai cestiuni M C C C X V . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, gociaiunile turco-austriace n cestiunea Bucovinei M C C C X V I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile apropiatul sfrit al cestiune bucovinene despre ne93 despre s

928

929

Strine,

M C C C X V I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest despre dorina Regelu ca cestiunea Bucovinei' s nu provoce conflicte ntre Port i Austria M C C C X V I I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre cele comunicate cabinetului din Paris de Curtea dc la Viena, cu privire la cestiunea Bucovinei Maiii M C C C X I X . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre darurile schimbate ntre R u i i Turci' cu ocasiunea ratificre pce '7. 'i despre starea cestiune bucovinene M C C C X X . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, minarea ccstiune bucovinene M C C C X X I . D. de Saint-Priest
18.

93 1

>

yjdespre teracelai 933

ctrc d. de Pons,

despre

subiect M C C C X X I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre atitudinea Rusie n cestiunea Bucovinei i despre afacerile Poloniei . M C C C X X I I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre numirea comisarului otoman nsrcinat cu delimitarea fruntarielor

Iunie

417-

Bucovinei. . MCCCXXIV.

934 Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre 935

terminarea cestiune bucovinene M C C C X X V . D. de Saint-Priest ctrc Afacerile Strine, despre scirea privitore la numirea unu nou ambasador austriac la C011 stantinopole M C C C X X V I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre terminarea cestiune bucovinene M C C C X X V I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre aprobarea dat de R e g e l e Francie purtre ambasadorului sen 11 cestiunea Bucovinei' M C C C X X V I I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre conveniunea limitelor ncheiat de Port cu Austria i privitore la Bucovina, i despre urmrile ce va avea mrirea Prusiei asupra Case de Austria

> 936

21.

Iulie

Septembre

7.

937

Octobre

16.

M C C C X X I X . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre politica celor tre Curi din Berlin, Viena i Petersburg, mai cu sm n relaiunile lor cu Turcia - , . . . M C C C X X X . D. de Sant-Priest ctre Afacerile Strine, despre politica Rusie la Port i despre lucrrile de delimitare 11 Bucovina ale Comisarilor turc i austriac M C C C X X X I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile nesosirea scirilor din Moldova M C C C X X X I I . D . de Saint-Priest 938 Strine, despre 939 despre

Novembre

3.

'7Decembre 4-

ctre Afacerile Strine,

LXVIII
Pagina

greutile ce ntmpin delimitarea fruntarielor Bucovinei din causa lcomiei comisarului austriac 1775, Decembre 18. 21. 31. M C C C X X X I I I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, intrigele R u s i e i i A u s t r i e la Constantinopole .
r

940 despre 941 despre despre 942 despre 943

M C C C X X X I V . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, intrigele Rusiei n cestiunea delimitrilor Bucovinei M C C C X X X V . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest,

dorina guvernului frances de a sci care s fie causa greutilor ce ntmpin delimitarea fruntarielor bucovinene 1776, i Ianuarie Februarie Martie 18. II. 3. M C C C X X X V I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e S t r i n e , nesosirea din Moldova a scirilor privitore la delimitare M C C C X X X V I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre succesul Cure de la V i e n a n cestiunea Bucovine M C C C X X X V I I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre concesiunile fcute Turciei de cabinetul covine 4. M C C C X X X I X . D . de Saint-Priest ntrevederea
s

austriac

n cestiunea Bu . . . 944

ctre A f a c e r i l e Strine, despre cu R e i s - E f f e n d i n cestiunea despre sta945 ,

Internuniulu

imperial

delimitre fruntarielor M o l d o v e * 18. 19. 30. M C C C X L . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, rea cestiune bucovinene i, M C C C X L I . Not presintat Pore de ambasadorul Francie, d. de Saint-Priest, n cestiunea delimitrilor. terveniunea s a pe lng delimitrilor Aprilie 2. M C C C X L I I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, despre ap r o b a r e a dat de R e g e l e F r a n c i e cestiunea delimitrilor
s

M C C C X L I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre inPort, n favorea Austrie, n cestiunea 946 purtre ambasodorulu ctre A f a c e r i l e S t r i n e , i despre ntrevederea Strine, eii n . . bucovinene , . ce a despre . . , 950 despre delimi951 despre Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre 952 953 despre 949 948 despre

3.

M C C C X L I V . D.

de Saint-Priest

starea n loc a cestiune


s a

avut el la Reis-Efifendi n acest privin 17. 22. 3. MCCCXLV. D . de Saint-Priest ctre Afacerile modul cu care R u s i a privesce luarea Bucovine de A u s t r i a Maiu M C C C X L V I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de S a i n t - P r i e s t , speranele ce exist c cestiunea Bucovine se v a sfri M C C C X L V I I . D . de Saint-Priest provisoria trilor 17. M C C C X L V I I I . A f a c e r i l e Strine ctre d. de Saint-Priest, cestiunea Bucovine ; 18, MCCCXLIX. D . de ncetare a negocirilor ctre A f a c e r i l e S t r i n e , privitore la cestiunea

aprobarea dat de R e g e l e F r a n c i e purtre ambasadorului seu n

terminarea cestiune delimitrilor i despre concesiunile ce A u s t r i a i Porta i-au fcut reciproc n acest cestiune s d Iunie Iulie > , 3. 3. 4. M C C C L . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre cestiunea Bucovine M C C C L I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre nesosirea scirilor privitore la cestiunea Bucovine M C C C L I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre apro-

LXIX
Pagina

barea ce d R e g e l e Franciei' purtret ambasadorului' seu din Constantinopole 1776. Iulie 17. M C C C L I I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre sfri rea cestiune delimitrilor n Moldova M C C C L I V . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre sfritul cestiune bucovinene i despre plecarea Internuniulul imperial din Constantinopole August 3. M C C C L V . D. de Saint-Priest dinul trmis principilor tributului' Septembre 17. 17. laiunile Pore cu Rusia > ctre Afacerile Strine, despre orpentru renceperea . ple 955 erilor romne 954 953

M C C C L V I . D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre reM C C C L V I I . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre ntrevederea sa cu dragomanul Pore, privitore la relaiunile Pore cu Austria i cu Rusia . . . ctre d. de Saint-Priest, despre Strine, despre copia de tr. 957 958 959 960 despre acelai subiect .
r

956 delimitarea

18.

MCCCLVIII. trmiterea

Afacerile Strine

la Paris a conveniune Lebas ctre Afacerile

ncheiate pentru

fruntarielor n Moldova x 1777. Novembre Decembre Februarie Maiu Iulie Septembre Octobre 4. 25. t8. 15. 4. 3. 17. 17. MCCCLIX, mis la Paris a conveniune privitore la limitele austro-moldave. M C C C L X . L e b a s ctre d. de Vergennes, mitelor

M C C C L X I . Afacerile Strine ctre L e b a s , despre conveniunea liM C C C L X I I . L e b a s ctre A f a c e r i l e Strine, despre coninutul probabil al conveniune limitelor austro-moldave M C C C L X I I I . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, despre reparaiunile cetilor Hotin i Bender . . . , . M C C C L X I V . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre fortreele PIotin i Bender i despre artileria Turcilor M C C C L X V . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre discuiunile privitore la posesiunile Ttarilor M C C C L X V I . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre depunerea lu Grigorie Ghica Domnul Moldove i despre numirea lu Constantin Moruzi n locul lu 961 962

Novembre

4. 18.

M C L C L X V I I . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre omorul Domnului Moldove, Grigorie Ghica M C C C L X V I I I . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre plecarea lu Maruzi la Ia i despre diplomaia ce acesta va urma n primele timpur ale domniei lu 9^3 despre ministrul presemnelc ' Afacerilor prin964 despre ceea ce s'a s depunerea 965 966 asupra morii

),

s Decembre

29. 3.

MCCCLXIX. MCCCLXX.

Afacerile Strine ctre L e b a s , Lebas ctre d. de V e r g e n n e s ,

unu nou rsboiu ruso-turc Strine, despre esplicaiunile cerute de Rusia cipelui Grigorie Ghica 1778. Ianuarie [7. 3. 16. M C C C L X X I . L e b a s ctre Afacerile Strine, gsit n hrtiele principelui Grigorie Ghica M C C C L X X I I . Lebas ctre Afacerile Strine, despre principelui' Ghica i despre afacerile Ttarilor M C C C L X X I I I . L e b a s ctre Afacerile Strine, despre emisarii diplomatici a principelui Moldovei

LXX
Pagina

1776,

Ianuarie Martie

22. 24. 3 4. 17. 3. 17. 26.

M C C C L X X I V . Atacerile Strine ctre L e b a s , despre nvinovirile ce se aduc dup morte principelui Grigorie Ghica M C C C L X X V . E s t r a s dintr'un memoriu al Pore ca respuns la cel care i s'a presentat de ambasadorul F r a n c i e M C C C L X X V I . Lebas ctre A f a c e r i l e Strine, despre t r i m i t e r e a 968 des, 969 A f a c e r i l e Strine, despre 970 ctre A f a c e r i l e Strine, despre * tractatului turco-rus . . 971 lu A h m e t - B e y n misiune Ia Chanul Ttarilor 967

Maiii August Septembre

M C C C L X X V I I . L e b a s ctre A f a c e r i l e Strine, despre o ntrevorbire a dragomanului a m b a s a d e francese cu Beilicciul MCCCLXXVIII D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, pre plngerile principelui Moldove n contra concentrarea trupelor otomane armate turcesc ,

M C C C L X X I X . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre M C C C L X X X . D. de Saint-Priest ctre prdarea M o l d o v e i . M C C C L X X X I . D . de Saint-Priest Moldovei

/ a

v Octobre

purtarea armate turcesc n M o l d o v a i despre acea a principelui' Novembre ; < v Decembre 23. 30. 3. M C C C L X X X I I . Trmisul R u s i e ctre ambasadorul F r a n c i e , despre lmurirea unor puncte din articolele acela subiect M C C C L X X X I V . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre o ntrevorbire ce a avut cu R e i s - E f f e n d i , privitore la punctele tractatului turco-rus 1779, Ianuarie 4. M C C C L X X X V . A m b a s a d o r u l F r a n c i e ctre trmisul R u s i e , despre cte-va lmuriri fcute articolelor din tractatul turco-rus . , principii erilor nar Martie 5. 12. M C C C L X X X V I L Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, pre purtarea Pore fa cu principele e r i - R o m n e s c MCCCLXXXVIII. trmisul Rusie > Aprilie 1780. Decembre Martie 24. 3. 10. 17. 3. & Document privitor la comentariele de Port pentru fcute de ncetarea 975 976 977 rachiurilor polonese , 978 979 ctre d. de Saintpo Dzieduzicki, cu privire la nchiderea granielor moldovene 982 moldovene rachiurilor Ia articolele propuse dess romne i intrigile bnesc ale Grecilor din . 973 M C C C L X X X V I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre Fa974 972 M C C C L X X X I I I . D , de Saint-Priest ctre d. de Corberon, despre

nenelegerilor turco-ruse M C C C L X X X I X . D . de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre semnarea tractatului turco-rus . M C C C X C . D . de Saint-Priest ctre Alacerile Strine, despre coninutul unora din articolele conveniune turco-ruse M C C C X C I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre istoricul negociaiunilor ntre Port i R u s i a M C C C X C I I . D . de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e Strine, despre diferendul moldavo-polon privitor la importul M C C C X C I I I . D. de Saint-Priest ctre intrarea rachiurilor polone n M o l d o v a M C C C X C I V . Memoriul Priest , despre lone v ' M C C C X C V . C o m b a t e r e a memoriului principelui Moldovei de Corniele > 26. rachiurilor polone M C C C X C V I , E s t r a s dintr'un memoriu fcut de cavalerul de SaintePrincipelui granielor Moldove nchiderea A f a c e r i l e Strine, despre

LXXI
Pagi 11a

C r o i x , asupra foloselor ce Francia i Rusia ar avea obinend de la Turcia nlesniri pentru comerciul lor n mrile Rsritului' europen i garantnd acesteia Europa 1780, Iunie 2. M C C C X C V I I . D . de Saint-Priest ctre vene rachiurilor polone s 23. 25. 28. M C C C X C V I I I . Dragomanul Porei ctre d. de Saint-Priest, despre hotrrea Pore de a nu primi un consul rus n erile romne . , M C C C X C I X , D. de Saint-Priest ctre Dragomanul Pore, despre nfiinarea unu consulat rusesc n erile romne M C C C C . Dragomanul Porei ctre d. de Saint-Priest, despre articolul tractatului de la Cuciuc-Cainargi, privitor sulatului rusesc n erile romne Iulie 1. M C C C C I . D. de Saint-Priest ctre acest afacere ntmpin Ia Port s 3. MCCCCII. D. de Saint-Priest ctre Dragomanul Pore, despre 991 adausele i coreciunile de fcut la nota ce Porta avea se trmit Rusie n cestiunea consulatului' rusesc din erile romne . . . . 8. M C C C C I I I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre trimiterea Rusie 17. M C C C C I V . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre audiena la Port a trmisulu R u s i e cu privire la nfiinarea consulatului rusesc n erile romne August 2. 13. M C C C C V . D . de Saint-Priest ctre d. de Vergennes, despre cele ce se petrec Ia legaiunea rus din Constantinopole M C C C C V I . Alacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, laiunile Pore cu R u s i a , i anume latului rusesc n erile romne . Septembre Octobre 19. 2. 17. 24. MCCCCVII. MCCCCVUI. Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, Strine, despre 994 despre 995 despre . ces, . 99*5 nota ce Porta avea s presinte trmisulu rus D. de Saint-Priest ctre A f a c e r i l e starea cestiune consulatului rusesc n erile romne M C C C C I X . D , de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre cestiunea nfiinre consulatului rusesc in erile romne M C C C C X . Afacerile Strine ctre d. de Saint-Priest, tiunea consulatului rusesc n erile romne Novembre 16. i despre purtarea ce despre re in cestiunea nfiinre consu993 la Paris a proiectului de respuns al Pore la cererile 992 Afacerile Strine, despre nfi990 inarea consulatului rusesc n erile romne i despre greutile ce la nfiinarea con989 988 d. de Vergennes, diu urm integritatea posesiunilor sele din . . . 984 despre 986

struina principelui Moldovei a nu mai deschide graniele moldo

va trebui s aib ambasadorul Francie n acest cestiunc. cuiunile i ntrevorbirile Decembre iMCCCCXII. la cari d nascere cestiunea

M C C C C X I . D. de Saint-Priest ctre Afacerile Strine, despre disnfiinre . Afacerile Strine, despre 999 Strine, despre 1000 . . . iooi 997 consulatului rusesc n erile romne D . de Saint-Priest ctre

discuiunea cestiune consulatului rusesc n erile romne, ntre ReissEffendi i d. de Stakieff, trmisul R u s i e 16. MCCCCXIII. romne M C C C C X I V . Not esplicativ a Sublimei Pori ctre trmisul Rusie, n cestiunea nfiinre unu consulat n erile romne D. de Saint-Priest ctre Afacerile greutile ce ntmpin cestiunea nfiinre unu consulat n erile

DOCUMENTE.
I'agi na 1781, Ianuarie 2. I. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre numirea unui' consul pentru Moldova, ara romnesc si Besarabia cu reedina n Silistra II. Afacerilc strine ctrc D. de St. Priest, despre numirea unui consul rus ntr'un ora turc III. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre numirea unui' consul rus n Moldova sau ara-romanesc . IV. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre consulatul rusesc n Turcia V. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre numirea unui consul rus pentru Moldova, ara-romnesc i Besarabia . . . . VI. D. de St. Priest, despre slbiciunea Turciei i despre pierderile ce ar pute suferi ntr'un rsboiu cu Austria VII. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre consulatul rusesc VIII. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre consulat i alte afaceri cu Rusia . IX. D. de St. Priest : Proiect de scrisore de la Port ctr Rusia despre consulatul rus n cele 3 provincii X. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre acelai consulat rus XI. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre ntinderea ocupaiunii Austriei n Moldova . . , , XII. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre importarea spirtuoselor din Polonia n Moldova i despre un Franccs ajuns buctar al domnului' crei" romanesc! . XIII. Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre importul spirtuoselor din Polonia n Moldova , XIV. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre afacerea consulatului' rus X V . D, de St. Priest ctre Afacerile strine, despre consulatul rus . . r*

i I 2 3 3 3 4 4 5 6 6

Martie

io. 16. 31. 30 22. 26.

Aprilie Maii

,,
;

29. 29. 26. S 1 [.

, Iunie Septembre

7 7 8 8

Octobre a . Decembre

22. 26. 11.

IV
Pagina

1781, Decembre 1782, Ianuarie

24. 17. 26.

Februarie

8. 16.

Martie

ii. 17,

Aprilie

10. 21. 25. 7. 26. 6. 8.

<

: Maiti

<

j. Iunie

.1

< :

10. 12.

15, 25. 9.

August

Septembre 29. Octobre Novembre < Decembre 10. 16. 24. 24. 29.

X V I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre numirea unul' consul rus la Bucuresct . . XVII. Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre cuele pentru cari Rusia a insistat la numirea consulului XVIII. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre demisionarea Domnului erei-romnesci Alexandru Ipsilant i numirea lu Nicolae Caragea la domnie , XIX. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre fiii lu Ipsilant fugii n Transilvania X X . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre Caragea i despre scopurile Austriei i Rusiei fa cu Turcia X X I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre fiit luT Ipsilant si despre plecarea Fui Caragea XXII. Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre fiii lin Ipsilant i despre L a Roche pe care Caragea vrea s-1 iea cu sine . X X I I I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre fiii' lui' Ipsilant X X I V . Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre fiii lui" Ipsilant . X X V . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre fuga fiilor lu Ipsilant X X V I . Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre mergerea lui De L a Roche ca secretar al Iui Caragea X X V I I . Memoriu adresat de Carra D-lu de Vergennes, despre aezarea unui consulat frances Ia Bucuresc' X X V I I I . Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre intervenirea pentru ntorcerea fiilor lui' Ipsilant . . . . . . . X X I X . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre punerea unui al doilea secretar frances pe lng Caragea X X X . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre depunerea Domnului Moldovei" X X X I . Afacerile strine ctre Carra (rue Neuve de Petits-Peres, maison Leduc Paris), despre memoriul asupra consulatului' in erile romne X X X I I . L a Roche ctre D. de Vergennes, Prim-Ministru, despre posiiunea sa ca secretar al luT Caragea X X X I I I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre L a Roche X X X I V . D de St. Priest ctre Afacerile strine, despre numirea unui" consul austriac la BucurescT . . . X X X V . Afacerile strine ctre L a Roche, despre misiunea sa ca secretar al lui Caragea , . . . , . , X X X V I . D. de St. Priest ctre D. de Vergennes, despre depunerea dragomanului Porii Draco i nlocuirea lui' prin Mavrocordat X X X V I I . Memoriu presentat Porii" de trimesul Rusiei asupra abusurilor din Principate . . . . X X X V I I I . D. de St. Priest recomand Porii ndeplinirea cererilor Rusiei X X X I X . D. de St. Priest ctre Afacerile .strine, despre disposiiile Porii de a mulmi cererile Rusiei X L . D. de Vergennes ctre D. de St. Priest, despre preteniile Rusiei (Resumat.)

9 g

10 10 11 12 12 13 13 13 14 14 17 17 iS

18 19 20 20 21 21 22 23 23 24

V
Pagina

1783, Ianuarie

Februarie Martie Maiu Iunie Iulie

< 1: August

Novembre Decembre

1784, Ianuarie Martie

* 1785, Februarie Maiti

1786, Ianuarie < Februarie Martie Aprilie i Maiu

X L I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre respunsu! Porii la cererile Rusiei . . . . . . IO. XLII. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre scirile de pace primite de la Prinul Valachiei 25 XLIII. D. de St. I'riest ctre Afacerile strine, despre rechemarea lui Al. Ipsilant din exil 17. X L I V . Afacerile strine ctre D. de St. Priest, despre scopurile Ritsie asupra Turciei . . . 24. X L V . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre cererile Rusiei pentru Provinciile romne., 25. X L V I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre ocuparea Crimee de Rusia 17. X L V I I . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre rsboiul ce este a se nasce ntre Rusia i Turcia. Schimbarea Domnului' erei romnesci . 17. XLVIII. D. de St. Priest recomand Afacerilor strine pe Laroche, spre a-1 numi consul la Durazzo . X L I X . Cugetri despre mprela care pote fi scopul unu rsboiu ruso-austriac asupra Turciei . , . . . . 8. L. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre Laroche . . . 16. LI. Estras dintr'un memoriu lung presentat D-Iu de Vergennes de Alexandru Andronic Ghica asupra strii Imperiului Turcesc . 23. LII. Carra ctre de Vergennes, despre mprirea Turciei europene. 4. LIII. Alexandru Andronic Ghica ctre de Vergennes cerendu-i* proteciune la Constant)nopole 10. L I V . Memoire de M. de Cerville du IO X-bre 17S3 pour acconipagner le projet sur la place de Chokzin 10. L V . D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre nelegerea Turciei cu Rusia asupia erilor romne . . 20, LVI. D. de St. Priest ctre Afacerile strine, despre aprobarea dat de Port la cererile Rusiei pentru erile romne. U11 Ghica venit de ta Paris 20, Aprilie 20, Maiu 25, Iunie 27. L V I I . Estrase din corespondena cn Turcia cu privire la pretinsul fiii al lui Ghica, Domnul Moldovei LVIII. Memoriul D-lu de St. Priest, despre ambasada sa . . 10. L I X . D. de Choiseu! ctre D. de Vergennes, despre amestecul Rusiei la schimbarea domnilor Moldovei . . 13. L X . D. de Choiseul ctre D. de Vergennes, despre pericolul ce amenin pe Mavrocordatu, Domnul Moldovei 27. L X I . D. de Choiseul ctre D. de Vergennes, despre intrigele ce se fac la Port pentru punerea Ini Mavrogheni !a domnia erii' Romnesci 25. LXII. D. de Choiseul ctre D. de Vergennes, despre comerciul frances n Marea Negr 25. LXIII. D. de Choiseul ctre D. de Vergennes, despre condamnarea la morte a unui grec Petrache i despre Mavrogheni . . 10. L X I V . D de Choiseul ctre D. de Vergennes, despre numirea lu Mavrogheni la domnia crei-romnesci . 24. L X V . Afacerile strine ctre Choiseul, despre proteciunea Rusiei' asupra Domnilor erilor Romne 10. L X V I . P. Laroche ctre D. de Vergennes, despre plecarea sa de la Bucuresc .

5.

24 24 25 25 26 26

27 27 28 28 29 29 30 30 32

32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 40

VI
Pagina

1786, Iunie Octobre

14. 24. r 1.

1787, Ianuarie

Februarie Martie

IO. 23. 24. 29.

* * -

Maii Iunie

10. 23.

<

August

10. 24. 25.

Septembre 10. Octobre Novembre l. 10. 25. 10.

1788, Ianuarie

Februarie Martie Aprilie Maiu

2\. 27. 10. 19 15.

Iunie

7.

L X V I I . Afacerile strine ctre Choiseul, despre intervenirea la Port ca s deschid Marea Negr comerciulu frances , . . . L X V I I I . L e Roy ctre Afacerile strine, despre doue fregate n construciune la Galai . L X I X . Choiseul ctre Afacerile strine, despre consulatul PrusieT n Moldova i despre mergerea lut ahim Gheray de la Chotin Ja Adrianopole L X X . Choiseul ctre Afacerile strine, despre preparativele Turciei" pentru rsboiu cu Austria . , . L X X I . Choiseul ctre de Vergennes, despre pregtirile de rsboiii i ordinele date Domnilor din IaT i Bucuresc L X X I I . Choiseul ctre de Montmorin, despre repararea cetii Oacov L X X I I I . Afacerile strine ctre Choiseul, despre mijlocele ntrebuinat. spre a lua Moldova i Valachia de Ia Turcia L X X I V . Bulgakow ctre Simolin, despre nemulmirile Rusiei fa cu Turcia pentru schimbrile dese de Domni n erile romne . L X X V . Choiseul ctre Montmorin, despre cltoria lui ahim Gheray spre Adrianopole . L X X V I . Choiseul ctre Montmorin, despre repararea cetei Oacov i despre neexecutarea ordinelor Porii de ctre Domnii erilor romne . . . . . . . . . . . L X X V I I . Choiseul ctre Monlinorin, despre inteniunile Austriei la cu Turcia r . . . L X X V I I I . Manifestul pr^sentat de Port Curii Franie, despre cuele cart o silesc a face rsboiu Rusiei . . . L X X I X . Choiseul ctre Montmorin, despre ntririle Oacovulu .i despre neornduiala din armata turcesc . L X X X . Choiseul ctre Montmorin, despre desorganisarea armatei turcesci i despre nceperea rsboiulu cu Rusia L X X X I . L e Roy ctre Afacerile strine, despre construirea mai multor bombarde n diverse locuri i )a Galai L X X X I I . Choiseul ctre Montmorin, despre ideile ce trebue inspirate de Frana lu Capitan-Paa i despre Oacov L X X X I I I . Choiseul ctre Montmorin, despre otirea improvisat de Mavrogheni Ja Bucuresc L X X X I V . Choiseul ctre Montmorin, despre rescola Ienicerilor la Iai i despre fuga abatelui Chevaiier, secretarul domnului Moldove L X X X V I I I . Montmorin ctre Choiseul, despre Abatele Chevaiier. L X X X V . Manifestul Porii ctre curtea din Viena, despre cuele cari o mping la rsboiu cu Rusia L X X X V I . Choiseul ctre Montmorin, despre scirea venit c un corp de armat austriac a atacat Hotinul L X X X V I I . Choiseul ctre Montmorin, despre nisce desertor din armata austriac prini n Moldova L X X X I X . Choiseul ctre Montmorin, despre o lupt a Austriacilor cu Turcii, i prinderea lu Ipsilant, domnul Moldovei, de ctre Austriac XCI. Afacerile strine ctre Choiseul, despre proteciunea acor-

41 41

42 42 43 43 44 44 45

45 45 46 47 47 48 48 49

49 53 50 52 52

53

VII
Pagina

1788, Iunie

9. '4-

data familiei lu Ipsilant de ctre Regele Franie n urma cereri Imperatulu Austrie . . . . . . XCII. Choiseul ctre Montmorin, despre starea operaiunilor rsboiulu . . XCIII. Afacerile strine ctre Choiseul, despre micrile Marelui Vizir cu otirea . XCIV. Choiseul ctre Montmorin, despre intrarea trupelor Rusiei n Besarabia i despre mersul rsboiulu n era-romn^sc . . . X C V . Choiseul ctre Montmorin, despre putina de a se continua rsboiul i in anul urmtor XC. Choiseul ctre Montmorin, despre mersul rsboiulu n eraromnesc i despre familia lu Ipsilant . . XCVI. Choiseul ctre Montmorin, despre operaiunile lu Coburg asupra armatei1 turcesc XCVII. Choiseul ctre Montmorin, despre evacuarea Moldovei de ctre armata turcesc XCVIII. Afacerile strine ctre Choiseul, despre familia lu Ipsilant XCIX. Choiseul ctre Montmorin, despre familia lu Ipsilant . C. Choiseul ctre Montmorin, despre scirile asupra micrilor ce vor face armatele rus i austriac CI. Choiseul ctre Montmorin, despre starea Turciei nainte de pacea de la Cainargi . . . CII. Choiseul ctre Montmorin, despre lucrrile lu Lafitte la Oacov i despre lipsa de disciplin n armata turcesc . . . CIII. Afacerile strine ctre Choiseul, despre ocuparea Hotimilu de ctre Coburg i despre continuarea rsboiulu . . . . CIV, Afacerile strine ctre Choiseul, despre disposiiunile armate Imperatulu i despre micrile lu Coburg . . . . . . . . CV. Choiseul ctre Afacerile strine, despre ocuparea Hotinulu i despre micarea trupelor imperiale n Moldova CVIII. Estras din scrisorea lu Mavrogheni ctre Choiseul, despre tractarea pcii ntre Rusia i Austria cu Turcia CVI. Choiseul ctre Montmorin, despre starea rsboiulu n diferite pr CVH. Choiseul ctre Montmorin, despre disposiiunile Turcie pentru pace i despre dorina lu Mavrogheni de a comunica el marelui Vizir mijlociri de pace CIX. Respunsul lu Choiseul trimes lu Mavrogheni, cu privire la intervenirea Franie pentru facerea pcii CX. Choiseul ctre Montmorin, despre relaiile ntre Austria i Rusia i despre operaiunile lor CXI. Afacerile strine ctre Choiseul, despre preteniunile Austrie i Rusiei fa cu Turcia pentru facerea pcii . CXII. Choiseul ctre Montmorin, despre preteniunile Rusiei i Germanie, i despre condiiunile pcii . . . . CXIII. Afacerile strine ctre Choiseul, despre condiiunile pce i mijlocirea F r a n i e . . . CXIV. Choiseul ctre Segur, despre ndrtnicia Pore i bunele sfatur date e de Gustav III, regele Suedie

54 55 55 55 56 53 56 57 57 57 58 58 59 59 60 60 62 61

I !' '
ff

l,

' "
l

4' 7

20.
K

22. 24.

* ; <

August

27. 25.

Septembre 13.
e

17. 10. 26. 28. 9. 15. 21.

<

Octobre

< .

Novembre Decembre

61 62 64 64 65 65 66

< ,

29. 19. 22. 31. 6.

1789, Ianuarie s < Februarie Martie Aprilie

VIII
Pagina

1789, Maiti

C X V . Afacerile strine ctre Choiseul, despre ncheiarea pce i despre sacrificiile ce trebuesc fcute de Turcia. . s Iunie 2. CXVI. Choiseul ctre Afacerile strine, despre demersurile lcute de el pentru ncheiarea pce . . . < ' 6. CXVII. Choiseul ctre Montmorin, despre depunerea marelu Vizir i despre urmrile et pentru Domnul Valachie . . . . . . . < ' 10. CXVIII. Choiseul ctre Montmorin, despre nvingerea armatei otomane n Valachia < luliu 27. C X I X Oficiul presentat Pore de Choiseul, privitor la cele ce Turcia i Austria i' pot reciproc concede pentru ncheiarea pce August 6. C X X . Choiseul ctre Montmorin, despre trista stare a trupelor austriace, despre mersul rsboiulu' i despre naintarea lu Mavrogheni spre Moldova . * < * 22. CXXI. Choiseul ctre Montmorin, despre nvingerile armate otomane n Valachia i despre urmrile lor la Constantinopole . . . Septembre 15. CXXII. Choiseul ctre Montmorin, despre ncheiarea pce . . . < ' 22. . CXXIII. Choiseul ctre Montmorin, despre condiiunile cu cari Sultanul voiesce s fac pace Octobre 8. C X X I V . Choiseul ctre Montmorin, despre completa nvingere a Turcilor 22. C X X V . Choiseul ctre Sultan, despre intrigele i duplicitatea Prusiei fa cu Turcia. 27. CXXVI. Afacerile strine ctre Choiseul, despre cele ce s'ai ntmplat Turcilor n Moldova, Bassarabia i la Belgrad . , , . < ' Decembre 2. C X X V I I . Parte din traduciunea unui bilet turcesc trmis ambasadorului' de unul din ageni' se 1700, Ianuarie 28. CXXVIII. Estras din depea trmis comitelui de Nesselrode i privitore la condiiunile de pace puse de Caterina II 22. C X X I X . Choiseul ctre Montmorin, despre proiectul de alian ntre Turcia i Rusia Martie 19. C X X X . Afacerile strine ctre Choiseul, despre preliminrile pce. 19. C X X X I . Afacerile strine ctre Choiseul, despre negoierile de pace ntre marele Vizir i Potemkin t 1 22. CXXXII. Choiseul ctre Montmorin, despre ruperea negociaiunilor i renceperea rsboiulu Iunie 22. CXXXFII. Choiseul ctre Montmorin, despre condiiunile de pace. < August 22. C X X X I V , Choiseul ctre Montmorin, despre micrile flotei otomane Septembre 1. C X X X V . Choiesul ctre Montmorin, despre greutile Ruilor i cererile din ce n ce mai" mar ale Turcilor pentru ncheiarea pce. 8. C X X X V I . Choiseul ctre Montmorin, despre voina Sultanului' d'a i se da provisoriu de ctre Austriac Valachia, spre nlesnirea rsboiulu su cu Rusia < ; ' 22. CXXXVII. despre refusul A u s t r i a c i l o r Choiseul ctre M o n t m o r i n ,

3,

66 66 67 67 68

6S 69 69 7 7 71 71 72 72 73 73 74 74 74 75 75

76

Ocobre * "

8. 22.

Novembre 22. Decembre S.

de a da Sultanului' Valachia i despre urmrile acestui refus . r C X X X VIII. Congresul de pace la Bucuresc i cuele cdere i omorului lu Mavrogheni C X X X I X . Choiseul ctre Montmorin, despre scirile venite dup cmpul rsboiulu i despre mnia Sultanului , CXL. Choiseul ctre Montmorin, despre micrile flotei rusesc , CXLI. Micrile armatelor beligerante . . -

76 77 77 78 78

IX
Pagina

1790, Decembre 1791, t Ianuarie Iunie Iulie August Octobre Decembre

13. 32. 132512. 13. 22. 31. 12. 18. 29.

CXLII. Afacerile strine ctre Choiseul, despre planurile principelui Potemkin CXLIII. Choiseul ctre Montmorin, despre luarea Ismailulu de
Ru'I

79
79

1792, August Decembre

1703, Ianuarie

18.

20.

Februarie

20.

Martie

15. 21.

Maiu.

Iulie August

6.

7-

Septembre

1.

C X L I V . Choiseul ctre Montmorin, despre starea rgsboiulu . . . C X L V . Choiseul ctre Montmorin, despre peripeiile resboiulu i despre congresul din Sistov C X L V I . Choiseul ctre Montmorin, despre precauiunile luate n contra pestei C X L V I I . Choiseul ctre Montmorin, despre struinele sale la ncheiarea pce CXLVIII. Choiseul ctre Montmorin, despre condiiunile preliminare ale pce ruso-turce . . . C X L I X . Choiseul ctre Montmorin, despre mortea principelui Potemkin i ntrzierea lucrrilor congresului din Iai CL. Choiseul ctre Montmorin, despre renceperea negociaiunilor la Iai C L I Chalgrin ctre Bonnecarrere, desjDre sosirea lu la Constantinopole i despre trecerea lu prin Banat, Transilvania i Valachia. CLII. Ant. Fonton ctre Lebrun, despre plecarea lu ChoiseulGouffier din Constantinopole CLIII. Parte dintr'un memoriu n care se arat preteniunile Rusiei asupra posesiunilor turcesc! din Europa C L I V . Ant. Fonton, secretar de ambasad la Constantinopole, ctre Lebrun, ministrul Afacerilor strine, despre preteniunile ambasadorului austriac cu privire la Consuli i Dragomanii Imperiului CLVII. Estras tradus din grecesce dup o scrisore privitore la intrigele fostului ambasador frances Choiseul-Gouffier, n contra noilor representan republicani a Francie C L V . Parte din scrisorea lu Constantin (?) ctre Ministrul Afacerilor strine, privitore la numirea lu Mihaiu Suu Domn n Moldova, i la sarcinele impuse acestuia n vederea viitorului resboit turco-rus C L V I . Ant. Fonton, ctre Afacerile strine, despre reparaiunile fortreelor turcesc CLVIH. Estras tradus din grecesce dupe o scrisore privitore la intrigile fostului ambasador frances Choiseul-Gouffier, n contra noilor representan republicani a Francie . . . . CLIX. Memoriu fcut de Ministerul Afacerilor strine din Paris i dat lu Semonville, noul trmis al Republice! pentru a- servi drept instruciune CLX. Descorches enumer n presentu! memoriu cele ce Turcia trebue s aib n vedere n relaiunile sale cu Rusia CLXI. Memorii! redactat de naturaliti Brugner i Oliviei" i privitor la ndatoririle noilor trmi i omeni de ncredere a Republice! francese CLXII. F. Henin ctre Afacerile strine, despre conversaiunea sa cu principele Moruzi, fiul lu Moruzi, atunc domn al Valachie, i despre struinele trmisulu Republice! a face pe Turc s recunosc noua stare de lucruri din Francia II.

79 80 80 81 81 82 82 82 83 84

84

86

85 86

87

88 89

89

90

20997,

II.

X
Pagina

1798,

Octobre

15,

20.

Nov.-Dec.

27.

CLXIII. Hortolan ctre cetenii! Mrie Descorches, ambasadorul Republice francese clin Constantinopole, despre cele ce se petrec la Bucuresc i despre iubirea Bucurescenilor pentru Descorches i Republica Frances C L X 1 V . Descorches ctre Afacerile strine, despre sosirea vetilor europene prin Valachia i despre ntreinerile sale cu Dragomanul Pore . . , C L X V . Scire despre exilul lui Alexandru Ipsilanti C L X V I . Mrie Descorches ctre Afacerile strine, despre convorbirea sa cu dragomanul Moruzi, privitore la ajutorul ce Turcia ar fi gata s dea Republicei, dac nu j-ar ii tem de cele-l-alte Puteri C L X V I I . Descorches ctre Comisarul relaiunilor esterne ale Republice, despre politica i purtarea Ruilor la Constantinopole. . C L X V I I I . Chenie ctre Robespierre, despre preteniunile .i ameninrile Rusiei la Constantinopole C L X I X Jacques Ledoux ctre Mrie Descorches, despre violenele fcute Francesilor n Rusia i. despre venirea lu n Moldova . . C L X X . Mrie Descorches ctre Comisiunea Relaiunilor esterne ale Republicei, despre numerosele pregtiri resboinice ale Turciei. C L X X I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre Dragomanul S. Por C L X X I I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre scirile ce ' procur credinciosul seu Diblogon, cu privire la intrigele rusesc. C L X X 1 I I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre pregtirile militare ale Turciei n vederea unu apropiat resboiu . . * , C L X X I V . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre Constantin Stamati i despre folosele ce ar aduce cause republicane n Polonia, in Moldova i n Valachia C L X X V . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre secretarul principelui Valachie C L X X V I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre nesosirea scirilor din Polonia C L X X V I I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre ajutorul ce Turcia va da Polonilor C L X X V 1 I I . Descorches ctre Relaiunile Esterne, despre inspeciunea fortreelor turcesc de pe Dunre C L X X I X . Const. Stamati ctre Comitetul de Salut public despre nfiinarea 1111111 consulat frances n Valachia i n Moldova , . , C L X X X , Resumat dup o scrisore a lu.Stamati ctre Relaiunile Esterne, despre folosele ce ar nasce pentru Republic, dac s'ar nfiina un consulat frances la Bucuresc C L X X X I . Constantin Stamati ctre Comitetul Salutului' public, despre nfiinarea unui consulat frances la Iai seu la Bucuresc, i despre secretarii frances a principilor Moldovei i Valachie , C L X X X I I . Callimaki, dragomanul Pore, ctre Descorches, despre trmiterea unui bilet al lu Descorches remas lr respuus , , . C L X X X I I I . Reflexiunile lu Constantin Stamati asupra foioselor ce ar nasce pentru Republica Frances n Turcia, din oposiiunea

93

95 96

1794, Martie

96 97 97 9S 98 99 99 100

Iunie
;

10, ii. 27. 25. 26.

Iulie

<

August

Septembre 1 1 .

Decembre

24.

100 101 101


10I

, < ,, ,, ,,

17B5, Ianuarie * ,, Februarie

24. 7

102 102

107

107 109

<

Ianuar. Febr.

XI
Pagina

1795, Februarie Martie

27. 28. 29.

Maiti

17-

Iunie

21.

ce agenii' se ar face Rusiei', i din nfiinarea unui' consulat frances la Iai eii la Bucuresc C L X X X I V . Proiectul decretului' prin care C. Stamati e numit agent secret al Republice francese n Valachia i Moldova . . . C L X X X V . Instruciunile Comitetului de Salut public date lu Constantin Stamati . C L X X X I X , Comitetul de Salut public ctre Verninac, despre numirea lu Stamati ca agent secret n Moldova C L X X X V I . Not n care Constantin Stamati cere Comitetului' de Salut public s fie trmis n erile dunrene, nu ca agent secret, ci ca representant oficial al Republice francese C L X X X V I I . Raport adresat Comitetului' de Salut public cu privire 'a cele doue memorii fcute de C. Stamati pentru acelai comitet. C L X X X V I I I . Comitetul de Salut public ctre Verninac, trmis estraordinar la Constantinopole, despre probabila numire a luV Stamati ca agent secret n Moldova . . . . . . . CXC. Constantin Stamati ctre Reinhardt, despre ntrzierea camisiune Relaiunilor esterne cu plata banilor ce i se cuvin lu. , CXCT. Instruciunile date de Raymond Verninac, trmisul estraordinar al Republice francese din Constantinopole, lu E Gaudin, care plec la Bucuresc, n calitate de agent CXCII. Trmisul estraordinar al Republice francese ctre Domnul Valachie, despre trmiterea lu E. Gaudin la Bucuresc n calitatc de agent CXCIII. Constantin Stamati ctre, representani poporului, membrii Comitetului de Salut public, despre serviciile lui trecute i greua posiiune n care se afl CXCIV. Constantin Stamati rog pe Treillard, representant al poporului i membtu al comitetului de Salut public, se aduc aminte comisiune relaiunilor esterne greua posiiune n care el se afl . . C X C V . Comitetul de Salut public ctre Verninac, trmisul Republice la Constantinopole, despre Constantin Stamati . . . . CXCVI. Raport adresat Comitetului de Salut public n privina lin C. Stamati i cererilor sale . . . . . . , CXCVII, Declaraiunea lu E. F. Henin privitore la trecutul lui E. Gaudin, agent frances n Valachia CXC VIII. Verninac ctre Comitetul de Salut public, despre E. Gaudin i C. Stamati . . . . , CXCIX. Raportul lu Verninac adresat Comitetului' de Salut public, despre numirea i plecarea lui Gaudin, agent confidenial al Republice la Bucuresc CC. Verninac, ambasadorul Republice! trancese la Constantinopole, ctre Comisarul Relaiunilor esterne, despre numirea lui Gaudin agent la Bucuresc CCI. Verninac ctre relaiunile esterne, despre revolta lui Pasvantoglu , CCII, Verninac ctre Relaiunile esterne, despre C. Stamati . . . CCIII. Verninac ctre Comitetul de Salut public, despre starea revoltei lu Pasvantoglu

110 I 14 IJ 5 121

1 16 118

121

Iulie

122

122

12

26.

,2

August

126 126 127 127 128

8.

24. 31. Septembre 1.

129

27.

130 130 131

<

Octobre Novembre

25. 2.

131 H*

XII
Pagina

1795, Novembre

2.

19. Decembre 14.

CCIV. Traducerea unei1 scrisori adresat de Alexandru Suu lui Constantin Stamati, despre renceperea corespondenei ntre dni. CCV. Codrika ctre Ministru Republice francese Ia Constantinopole despre liberarea lu Colombo din nchisorile Viene . , CCVI. Raport despre'Emile Gaudin trimes agent n Valachia. ,

132 133 133

CCVII. Durosoy, fost secretar al principelui Moldove Alexandru Mavrocordat, ctre Relaiunile esterne, despre planurile de cucerire ale Rusie . . . 14- (Scrisorea de credit de 6000 piatri pentru Alexandru Ipsilanti) 16. (Scrisore de credit de 8000 piatri pentru Alexandru Ipsilanti). . Nov.-Dec. CCVIII. Memoriul lu Verninac despre politica Turciei i despre atragerea principilor dunren n cercul diplomaie francese . .. , 1706, Ianuarie 4. CCIX. Raport despre nfiinarea unu post oficial pe lng principi Valachie i Moldove 8. CCX. Ministrul justiie ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre naionalitatea lu Gaudin Februarie 7. CCXI. Delacroix ctre Verninac, despre rechemr.rea lu Gaudin din postul de agent !a Bucuresc . . . . . . . . Ian.-Febr. CCXII. Trmisul estraordinar al Republice ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre intrarea marine comerciale francese n Marea Negr, despre scirile primite de la Vidin i despre candidaii Ja tronul Valachie Febr.-Marte.- CCXIII. Memoriu pentru a servi drept instruciune lu Aubert Dubayet, ambasadorul Republice francese la Constantinopole, despre numirea lu C. Stamati n postul de consul general n principatele dunrene, i despre afacerile polone Martie 9. C C X I V Verninac ctr Delacroix, despre probabila declaraiune a resboiulu. 2 1 . C C X V . Verninac ctre Delacroix, despre micrile trupelor turcesc i despre numerosele informaiun ce primesce Porta de Ia domnii Valachie i Moldovei, cu privire la tot ce se petrece n Europa. 30. CCXVI. Estras din scrisorea lu Jacques Montai, secretarul lu Gaudin, despre plecarea agentului din Bucuresc la Constantinopole i despre remnerea lu ca nsrcinat de afaceri' 31. C C X V I I . E. Gaudin ctre Descorches, despre plecarea lu din Bucuresc i despre buna opiniune de care se bucur C. Stamati la Bucuresc. . . ^ . . . . , . . Aprilie I 2. CCXVIII. Estras din registrele cancelariei Legaiune francese din Constantinopole, despre o nenelegere financiar dintre A. Ipsilanti, principele Moldove i negustorul Florenviile Iunie 19. CCXIX. Verninac ctre Delacroix, ministru! Relaiunilor esterne, despre revocarea lu Gaudin Iulie 3- C C X X V I I I . Verninac ctre Delacroix, despre numirea lu C. Stamati 14- C C X X . Petiiunea cetenulu Mazeret ctre Ministrul Afacerilor strine, despre refusul Iul Alexandru Ipsilanti de a- plti o datori de 14.000 lei turcesc

134 142 142 135 13S 136 137

137

138 139

139

140

141

141 143 150

143

XIII
Pagina

1796, Iulie

7.

14. 18.

19-

22. 24.

25.

12.

August

lulie-August

August

18. 23.

Septembre

2.

<

17.

31.

Octobre

I.

9.

CCXXI. Delacroix ctre Verninac, despre ajutorul ce trebue s se dea de Legaiunea frances din Constantinopole luT Mazeret pentru a- scote banii de la A. Ipsilanti CCXXII. Verninac ctre Principele Valachie, despre trmiterea lu C. Stamati agent la Bucuresc * . . . , CCXXIII. Nota trmisulu estraordinar Verninac prasentat lu Reiss ( Eflendi, despre numirea lu C. Stamati agent frances n Valachia, i despre formalitile ce trebuesc ndeplinite pentru acesta. CCXXIV. Verninac ctre Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, despre ntrevederea lu C. Stamati cu dragomanul Pore, i despre familiile fanariote de la Constantinopole . . . . . . . , C C X X X V I . Not privitore la prerea Directoriulu n cestiunea numirii lu C. Stamati agent n Moldova . C C X X V . Verninac ctre Principele Moruzi, despre oposiiunea ce ntmpin numirea lu C. Stamati din partea Ruilor i Nemilor . . . . . CCXXVI. Estras din o scrisore a lu C. Stamati, despre intrigele familielor fanariote n contra nfiinri unui consulat strin la Ia i la Bucuresc ' CCXXVII. Verninac ctre Delacroix, Ministrul Relaiunilor esterne, despre greutile ce ntmpin numirea lu C. Stamati CCXXIX. Not presentat Pore de Verninac cu privire la greutile ce el nsu ntmpin n tractativele sele cu guvernul otoman. C C X X X . Estras dintr'o scrisore a lu Parrant, cancelarul consulatului general din Valachia, despre motivele respingere lu Stamati i despre numirea une alte persone . . CCXXXI. Verninac ctre Delacroix, despre acea cestiune i despre relaiunile sale cu guvernul S. Pori CCXXXII. Not dat lu Reiss-Efiendi de ambasadorul Republice francese pe lng S. Port, cu privire la cererile fcute de guvernul frances guvernulu otoman CCXXXIII. Verninac ctre Delacroix, despre o ntrevedere ce a avut cu Reiss Effendi, despre afacerile ce s'aii pertractat ntr'nsa i despre vrjmia dintre familiele Moruzi fi Ipsilanti C C X X X I V . Verninac ctre Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, despre E. Gaudin, fost consul al Republice n Valachia . . C C X X X V Verninac ctre Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, despre afacerile ce continu a tracta cu S. Port i despre nestrmutata hotrre a lu Reiss-EtTendi d'a nu primi pe C. Stamati agent frances n Valachia. . C C X X X VII. Estrase din dosarul lu E. Gaudin. comunicat Relaiunilor esterne de Verninac cu privire la afacerile comerciulu frances n Valachia CCXXXVIII. Verninac ctre Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, despre greutile ce ntmpin comerciul frances din partea vameilor Valachie, i despre casa comercial frances din Bucuresc, Pellet & Hortolan C C X X X I X . Aubert de Bayet, ambasadorul Republice francese, ctre Ministerul Relaiunilor esterne, despre conversaiunea ce a avut cu Ipsilanti, noul principe al Valachie

144 '45

145

147 157

148

149 15 1 51

15 1 152

153

154 155

156

157

160

161

XIV
Pagina

1796, Octobrc

9. IO.

C C X L . Verninac ctre Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, despre conversaunea ce a avut cu nou! principe a) Moldove . . CCXLI. Aubert du Bayet ctre Relaiunile esterne, despre opunerea S. Pori i a Francesilor de prin erile Sultanului, la numirea lu C. Stamati consul general peste Valachia i Moldova . . , CCXLII. Estract din traduciunea une scrisori adresat de ReissElTendi lu Delacroix, ministrul Relaiunilor esterne, cu privire la hotrrea S. Por d'a 1111 recunosce pe . Stamati agent al Republice Francese Ia Bucuresc . . . CCXLIII. Aubert du Bayet ctre S. Port, despre trmiterea generalului St. Cyr ca nsrcinat de afacer n Valachia i n Moldova, i despre firmanul de recunoscere al generalului' . C C X L I V . Decretul prin care se numesce generalul St. Cyr 111 funciunea de nsrcinat de afacer la Bucuresc . . . . . C C X L V . Aubert du Bayet, ctre ministrul Relaiunilor esterne, despre trmiterea generalului St. Cyr nsrcinat de afacer la Bucuresc . . C C X L V I . Adaus la instruciunile date generalului St. Cyr, nsrcinat de afacer la Bucuresc, de ctre generalul Aubert du Bayet, ambasadorul Republice la Constantinopole . . . . . . . C C X L VII. Estras dintr'o scrisore din Constantinopole, care anun sosirea lu Gaudin la Smirna, i remnerea lu Montai n Valachia lng Carra St. Cyr . C C X L V I I I . Ministrul Relaiunilor esterne ctre Verninac, ministru plenipoteniar pe lng Porta Otoman, despre trmiterea unul alt ceten frances n Valachia ca agent, deca S. P6rt nu primesce pe C. Stamati C C X L I X . Aubert du Bayet ctre Principele Ipsilanti, dragomanul Pore, despre arborarea stindardului Republicei n curtea ambasadei, despre darurile de tcut membrilor guvernului frances, i despre incidentul Caimacamului Valachie CCL. Ministrul Relaiunilor esterne ctre Aubert du Bayet, despre adresa trmis de ambasadorul Republice principelui Ipsilanti . . CCLI. Estras din memoriu! lu Dubois-Thainville asupra Levantului', cu privire la Valachia i la Moldova CCLII. Ruffin, secretarul interpret al Ambasadei francese din Constantinopole ctre Talleyrand, ministru Relaiunilor esterne, despre Pasvantoglu i victoriile acestu rebel CCLIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre sosirea la Constantinopole a generalului Carra St. Cyr CCLIV. Generalul Carra St. Cyr, secretar de ambasad, ctre Ministrul Talleyrand, despre recunoscerea lu Fleuiy n funciunea de consul general frances n Valachia i n Moldova, i despre aceia a lu Parrant vice-consul la Ia . t C C L V . Copie dintr'un fragment de scrisore, despre modul cu care boierii clin Bucuresc au primit pe autorul acestei scrisori i pe nsrcinatul de afacer al Republicei francese CCLVI. Traduciunea unei diplome scrise de Sultanul Selim pentru Consulatul general a Republice! francese din Valachia i Moldova, cu privire la recunoscerea lu Fleury n calitate de consul .

161

162

163

164 165

165

Novembre

7.

166

10.

167

16.

167

168 169 169

1797, Martie

6.

Septembre 26, Decembre 27.

169 [71

1798, Ianuarie Februarie

2. 10.

171

171

Martie

8.

172

XV
Pagina

1798, Martie

9.

10.

21. Aprilie 10.

Aprilie Iunie

25. 1.

CCLVII. Generalul Carra St. Cyr ctre Talleyrand, despre greutile ntmpinate cu scoterea firmanului si beratulu de recunoscere, pentru consulul i vice consulul francesi din Bucuresc' i Iai . . CCLVIII. Carra St. Cyr ctre Talleyrand, despre Pasvantoglu i despre greua situaiune n care se gsesce Parrant, vice-consulul de la Ia . . CCLIX. Calimachi, Domnul Moldove, ctre Carra St. Cyr despre recunoscerea oficial a lu Parrant n calitate de vice consul la Ia C C L X . Carra St. Cyr ctre Talleyrand, despre primirea onorabil fcut lu Parrant la Ia de principele Calimachi. , . , . , , C C L X I . Dintr'un dosar privitor la Martinot, profesor de matematice al principelui Calimachi . CCLXII. Carra St, Cyr ctre Relaiunile esterne, despre instruciunile trmise lu Parrant, vice-consul la Ia C C L X V I I . Ruffin ctre Relaiunile esterne, despre 6 P0I011 espedia n Italia cu cheltuiala colonie francese din Constantinopole . . . . . . . CCXIII. Nota vice consulului Parrant, privitore la geografia, avuiele pmentulu, admiriistraiunea, locuitorii', principii, Ovreii, iganii, produciunile, i comerciul intern i estem al Moldove . . C C L X I V . Ruffin, nsrcinat de afaceri, ctre Talleyrand, ministru Relaiunilor esterne, despre mersul revoltei lu Pasvantoglu . . . C C L X V . Raport presentat directoriuhi executiv al Republice francese, relativ Ja o greel de redaciune n tractatul de la CampoFormio i la urmrile acestei greel n Moldova C C L X V I . Relaiunile esterne ctre Ruffin, despre 6 Poloni trmi lu Flury i Parrant C C L X V I I I . Not diplomatic relativ la proiectele Rusiei i la mesurile de luat pentru a le cambate . . . . C C L X I X . Not ctre Directoriul esecutiv al Republice francese, privitore la succesul armelor lu Pasvantoglu i la politica ce Francia ar pute s aib fa cu acel rebel . . . . C C L X X . Ministrul relaiunilor esterne ctre Flury, agent la Bucuresc, despre schimbarea politicei otomane fa cu Francia n urma campaniei Egiptului, i despre numirea lui Deschorches ambasador la Constantinopole. C C L X X I . Raport presentat Directoriulu esecutiv al Republice francese, cu privire la Pasvantoglu i la trmiterea unui agent secret pe lng acest rebel C C L X X I I . Scir de la Port, despre mesurile luate pentru resboiul ntre Rusia i Turcia, despre Pasvantoglu i despre Moruzi. C C L X X I I I . Estras dintr'o scrisore a ambasadorului erilor-de-jos, cu privire la arestarea i aducerea la Constantinopole a consulului Flury C C L X X I V . Gio. Ferzich ctre Afacerile esterne, despre aducerea i nchiderea la epte-Timur a consulilor francesi din Moldova i din Valachia C C L X X V . Vederi' particulare ale lu C. Stamati asupra afacerilor Turciei, adresate lu Merlin, unul din Directorii Republice francese. C C L X X V I . Scir din Bucuresc despre succesele lu Pasvantoglu asupra armate otomane comandate de Capitan-Paa

174

175 175 176 177 177

190

,..

11

. 14. Maiti-Iunie . .

189

]gg
(c>0

Iulie

26.

1798 (f) . 1798

[pj

Septembre 27.

192

193

jc^ 195

Octobre 10.

196

196 197 197

Novembre

2.

XVI
Pagina

1798, Novembre

2.

1798, Decembre

25.

1799, Ianuarie 1798-99, Dec.-Ia. 1799, Ianuarie

8. 20.

Februarie

18.

Martie Aprilif

10. 14. 19.

Novembre

7.

1800, Ianuarie

10.

C C L X X V I I . Nouti din Constantinopole, relative Ia succesele lu Pasvantoglu C C L X X V I I I . Din lista francesilor sco din nchisorea de la ^pteTurnur pentru a fi transportai prin castelele Mre Negre . . . C C L X X I X . Autorul documentului No. C C L X X I I ctre Relaiunele esterne, despre apropiata numire a dragomanului Ipsilant domn n Moldova C C L X X X . Acelai ctre Relaiunile esterne, despre iertarea acordat de Port lu Pasvantoglu i despre urmrile e n Valachia , C C L X X X I . Not ctre Directoriul esecutiv al Republice francese, relativ la interzicerea lu Descorches pe teritoriul otoman , . , C C L X X X I I . Autorul documentului No. C C L X X I I ctre Relaiunile esterne, despre sosirea lu Capitan-Paa la Bucuresc C C L X X X I I I . Acelai ctre Relaiunile esterne, despre scirea trmis principelui Valachie de corespondentul seu, episcopul de Nancy C C L X X X I V . Scir din Constantinopole, privitore la trecerea armatei ruse prin Moldova i Valachia, i la destituirea lu Hangerliu. C C L X X X V . Scir din Constantinopole adresate agenture comerciale francese din Ancona cu privire, ntre altele, la numirea lu Ipsilanti Domn n Valachia i la ncheiarea pce cu Pasvantoglu. C C L X X X V I . Giorgio Bakarnic ctre Relaiunile esterne, despre ncheiarea pce cu Pasvantoglu i despre omorul lu Hangerliu . C C L X X X V I I . Gerard, autorul Documentului No. C C L X X I I , ctre Relaiunile esterne, despre depunerea lu Hangerliu C C L X X X V I I I . Constantin Stamati ctre Talleyrand, ministru Relaiunilor esterne, despre numirea lu Moruzzi Domn n Valachia i a lu Constantin Ipsilanti n Moldova C C L X X X I X . Constantin Reinhard, ministrul Relaiunilor esterne, despre modul cu care el ar sci s aduc pe Turcia iar n apele politicei francese CCXCIII. Raport adresat Ministrului Relaiunilor esterne, cu privire la serviciul de coresponden i informaiun ce avea s se stabilesc n Valachia, n Moldova i 'n alte r. .
C C X C . Grabinski, colonel polones, ctre Kosciuszko, generalul . Polonie, despre a - t o t - p u t e r n i c i a Ruilor n principatele romne.

198 198

199 199 200 200

200 201

201 202 202

203

203

206
204

Februarie Martie Aprilie Decembre

2 5. 21. 21. 24. 26.

1 8 0 1 , Ianuarie

25.

Februarie 10, 18, 25.

CCCI. Estras din conveniunea ncheiat ntre Imperiul Rusesc i S. Port, cu privire la Valachia i la Moldova CCXCI. Veduva Page, muma lu Parrant, ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre sorta fiulu siu . . CCXCII. Respunsul Ministrului' Relaiunilor esterne ctre veduva Page, despre Parrant, fiul e . . . . . C C X C I V . Ministrul Relaiunilor esterne, ctre M. Vandeden, despre ntrebrile ce acesta avea s fac n scris tatlu eii, cu privire la Pasvantoglu . . . . . . . CCXCV. Observaiun adresate Ministerului Relaiunilor esterne, asupra eventualitii unei cderi i une mpreli' a Imperiulu otoman. , CCXCVI. Vandeden ctre Relaiunile esterne, despre Pasvantoglu, despre influina sa asupra poporelor dunrene i despre rolul ce joc Rusia n insureciune . .

211 205 206

207

207

208

XVII
Pagina

CCXCVII. Vundedem ctr Relaiunile esterne, despre anienuntele privitore la Pasvantoglu , . . . . . , . 210 21. CCXCVIII. Acelai ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre rspunsurile fcute la ntrebrile puse de Ministerul Republice! 210 3- CCXCIX. Acelai' ctre Ministerul Relaiunilor esterne, despre deosebite informaiuni privitore la Pasvantoglu . . . . . . . 2t[ ; Iulie 10. CCC. Buletin despre destituirea principelui Valachie Ipsilanti . . 211 Octobre 10 CCCII. Relaiunile esterne ctre nsrcinatul de afaceri al Republice francese din Constantinopole, despre agitaiunile din Imperiul otoman. . 212 Sept.-Oct. CCCIII. Raport adresat Primului Consul, despre cuele rescole lui Pasvantoglu 212 Octobre 2.3- CCCIV. Parrant ctre Talleyrand, ministru Relaiunilor esterne, despre istoricul vice-consulatulu seu la Ia 213 3 24. CCCV. Memorii! despre oraele Mre Negre n cari ar fi bine s se numesc ageni comerciali francesi, dac Marea Neagr ar fi s se deschid paviloiuilu frances , 216 J Novembre 7. CCCVI. Nedelio Popovic, trimisul lui Osman Pasvantoglu, ctre Ministrul Relaiunilor esterne,. despre propunerile lu Pasvantoglu privitore la serviciile ce dinsul voiesce se aduc politicei francese n Turcia. . . 217 1802, Martie 25. CCCVII. nsrcinatul de Afaceri' al Republice francese din Constantinopole ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre iubirea familiei Moruzi pentru Francia 2iS Aprilie 26. CCCVIII. Not adresat Ministrului Relaiunilor esterne de patru negustori" francesi din Constantinopole, cu privire la fraii JeanBaptiste i Frangois Trecourt 218 25. CCCIX. Scarlat Calimachi, dragomanul Porii' ctre nsrcinatul de afaceri al Republice francese din Constantinopole, despre cltoria lu j.-B. Trecourt n Francia . 219 Iunie io. CCCX. Memoriul tribunului Felix Beaujour adresat Primului Con sul cu privire la politica ce Francia ar trebui s urmeze n Turcia i 'n specie n principatele dunrene . . . . . . . . 219 " CCCXI. Ruffin, nsrcinat de afaceri, ctre Relaiunile esterne, despre purtarea guvernului din Viena n cestiunea lu Pasvantoglu. 221 <: '2. CCCXII. Ruffin, nsrcinatul do afaceri al Republice francese la Constantinopole, ctre ministrul Talleyrand, despre invasiunea lu Pasvantoglu n Valachia i despre influena Rusiei la Constantinopole. 222 t Ma iu-lunie CCCXIII Acelai ctrc Talleyrand, despre scirile privitore la nouele incursiuni ale rebelilor lu Pasvantoglu . . 223 Iunie 26 CCCX1V. Acelai ctre Relaiunile esterne despre fuga principelui Suu din Bucuresc 111 Transilvania 223 s 3- CCCXV. Alesandru Suu, principele Moldavie, ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre generalul Luce de GaspariBelleval, ministrul afacerilor strine ale Moldovei. 224 * Iwlie 9. CCCXVI. nsrcinatul de afaceri al Republice francese din Con stantinopole, ctre ministrul Relaiunilor esterne, despre fuga lu Mihail Suu i despre urmrile ei" . . . . 224 11. CCCXX. Relaiunile esterne ctre nsrcinatul de afaceri din Constansinople, despre mortea lu Maury, purttorul depeelor din Paris, la Galai . 226 30997. ir. 11 r.

1801, Martie

20.

XVIII
Pagina

1802, Iulie <

14. 23.

< :

Anglist

9.

< Scptembre

10. 11. 2$. 1.

n <

4. 5.

29.

Octobrc

1.

<

< '

7. 8. 9.

" ,, Octombre
<;

15. jj

< . 'i

Octombrc

19.

CCCXVII. Acelai ctre Ministru! Relaiunilor esterne, despre succcsiunea Elisabete Bettcher, mort la Bucuresc . . . . CCCXVIII. Ambasadorul Republicei francese din Viena ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre trecerea prin Viena a generalului' Gaspari Belleval . CCCXIX. nsrcinatul de afacer din Constantinopole, ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre ntorcerea lui' Michail Suu n Turcia sub garania Rusiei. . . . . . . . . . CCCXXI. Talleyrand ctre Ministrul plenipoteniar al S. PorT din Paris despre un memoriu privitor la Valachia i Rumelia . . . . CCCXXII. Belleval ctre ministrul Relaiunilor esterne, despre cunoscinele lin orientale . CCCXXIII. Ruffin ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre oposiiunea la numirea Jui C. Ipsilanti Domn n Valachia . CCCXXIV. Belleval ctre ministrul Relaiunilor esterne, despre plecarea sa n Turcia C C C X X V . Ruffin ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre hrtiile ambasade francese i despre numirea lu C. Ipsilanti Domn n Valachia C C C X X V I . Tabelul agenilor Republice francese inui la nchisore n timpul campanie Egiptului CCCXXVII. Talleyrand ctre Principele Moldove, despre generalul Luce de Gaspari-Belleval C C C X X V I I I Memoriu asupra foloselor ce nasc pentru comerciul frances din libera navigare pe Marea Negr, n urma tractatului' ncheiat de Primul Consul cu Sublima Port . C C C X X X V . Ruffin ctr Talleyrand, despre coleciunea de tablouri' a lu Florenville, cumpiirat cu preur forte mic de Principele Valachie Ipsilanti . . . . . . . . . . . . . . . . C C C X X X V I . Ruffin ctre Talleyrand, despre amestecarea ministrului rusesc de la Constantinopole n numirea domnilor munteni i moldoveni CCCXXIX. Ruftin ctre Talleyrand, despre numirea lu Ipsilanti Domn al Valachie , . . , . , . C C C X X X . Rufifin ctre Talleyrand, despre hrtiile perdute din Archiva Ambasade francese C C C X X X V I I . Ruftin ctre Talleyrand- despre noul secretar frances al lu Ipsilanti, i despre apropiata numire a lu Panaiot Moruzzi n postul de dragoman al Pore . . . CCCXXXI. Istoricul arestare! lu Parrant n Moldova de ctre principele Calimachi i transferarea lu la Constantinopole CCCXXXII. Parrant ctre Talleyrand, despre memoricle scrisc de el asupra Moldovei CCCXXXIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre hrtiile ambasadei i despre secuestrul de pus pe averea Prineipelu Ipsilanti . . . . C C C X X X I V . Estras dintr'o noti asupra corpului diplomatic acredidat pe lng Sultan . . . . . C C C X X X VIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre nota oficialii presentata de consulul general al Rusiei de la Iai, principelui Alexandru Suu, cu privire la rcua stare a Moldovei'

225

225

26

227 227 228


22

229
2

231

231

241

242 233 233

243 234 239 240 241

243

XIX Pagina 1802, Sept.-Oct. CCCXXXLX. Afacerile strine ctre generalul Brune, ambasadorul frances din Constantinopole, despre intrigcle Rusiei i Ausrie n principatele dunrene .* . C C C X L . Instruciunile date generalului Brune, cu privire la nsemntatea Grecilor n conducerea politicei otomane CCCXLI. Ruftiii ctre Talleyrand, despre datoriile lui Ipsilanti tatl principelui Valachie . CCCXLII. Estras dintr'o scrisore din Constantinopole, despre numirea Domnilor Valachie i Moldove pe epte ani CCCXLIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre sosirea lui Clcmaron, institutor frances al principelui Moldovei, Moruzi C C C X L I V . Acelai ctre Talleyrand, despre datoriile familiilor Caragea, Mano i Ipsilanti C C C X L V . Ruflin ctre Talleyrand, despre afacerile lu Codrik , C C C X L V I . Talleyrand ctre Principele Ipsilanti, despre trmiterea unui curier frances la Constantinopole . . . . . . . C C C X L V I I . Belleval ctre d'Hauterive, ef de divisie n departamentul Relaiunilor esterne, despre principele Valachie, Constantin Ipsilanti, i despre iubirea acestuia pentru Francesi . . . . CCCXLVIII. Generalul Brune, ambasadorul Republice francese din Constantinopole, ctre Bonapartc, primul Consul, despre primirea lu la Capitan-Paa C C C X L I X . Acelai' ctre Bonaparte, despre intrigile Grecilor i Ruilor cu privire la tronurile principatelor dunrene CCCL. Ambasadorul Republice francese din Viena ctre ministrul Relaiuniior esterne, despre noua incursiune a rebelilor lu Pasvantoglu n Valachia . . . . . . . . . . . CCCLI. Rally ctre Talleyrand, despre furtul comis n prejudiciul lu George Bogdan, boier moldovean, . CCCLI1. Statul agenilor comerciali din Levant . , . . . . CCCLIII. Generalul Brune ctre Talleyrand, despre intrigile Ruilor i politica plin de moliciune a Turcilor . . . ., C C C L I V . Tractatul ntre Poart i Rusia asupra Valachie i Moldavei, menionat n post-scriptul scrisoare! precedente CCCLV. Tabelul general al finanelor Imperiului otoman . . . CCCLVI. Estras din protocolul Conferinei XII, despre datoriile familiilor Ipsilanti, Mano i Caragea . . . . , . r . , . CCCLVIII. Generalul Brune ctre Primul Consul, despre numirea lu S-te Luce, comisar provisor al Relaiunilor comerciale n Valachia, Ia Bucuresc . C C C L VII. Generalul Brune ctre Primul Consul, despre plccarea ministrului Rusiei din- Constantinopole . . . . . . . CCCLIX. Generalul Brune ctre Talleyrand, despre dificultile ocasionate ambasadei de corniele de Belleval i despre trmiterea lu Mechain la Iai . . . C C C L X . Corniele Belleval ctre generalul Brune, despre boia curierului Besanon . . . . . . .

246 247 248 249 250 250 251 251

Novembre

II. 16. 18.

Decembre
K

7.
IO.

28.

252

1803, Februarie

5.

253 253

23-

254 255 255 255 257 264 265

Martie

12.

Febr.-Marte Martie 22.

Martie

-.v H-

266 266

26. Aprilie
8.

267 267

III

XX
Pagina

1803, Aprilie

9. 9. 13.

16.

25. 26. 27. < i ' 27.

30.

Maiu

2. 6.

j:

,. s e

11. 19. 23. 31(l2 Iunie) 22.

Iunie

23.

23.

CCCLXI, Generalul Brune ctre Talleyrand, despre carnea de miel cerut de TurcT de la Hospodarul Valachie. . . CCCLXII. Acela ctre Talleyrand, despre scirile venite din Rusia. CCCLXIH. Constantin Ipsilanti, principele Valachie, ctre Talleyrand, despre boia curierului' Bcsangon i trmiterea unu alt curier cu depeile la Viena . . . . C C C L X I V . Champagny, ambasadorul Republice la Viena, ctre Generalul Brune, despre trmiterea unui curier al seti la Bucuresc pentru luarea depeilor dc la Bcsangon . . . . . . C C C L X V I I . Generalul Brune ctre Talleyrand, despre greutile ce face Porta la stabilirea comisarilor frances pc costcle Mre Negre C C C L X V I I I . S"-' Luce ctre generalul Brune, despre clcitoria sa Ia Bucuresc . . . . . . C C C L X V . Generalul Brune ctre Talleyrand, despre trmiterea lu S , c Lucc la Bucuresc n cestiunea depeilor . . C C C L X V I . Generalul Brune ctre Sl': Luce, comisar provisoriii al Relaiunilor comerciale la Bucuresc, despre cele ce S 1= Luce va face, dup ajungerea Iui 11 capitala Valachie, cu clepeile curierului' Besangon C C C L X X X I I . listras din corespondena lu S-te Luce, comisarul provisoriii al Relaiunilor comerciale francese din Bucuresc', despre frumosa primire ce i-a fcut principele Ipsilanti i despre spaima Romnilor de hordele rebelului Pasvantoglu . . . . . . . . C C C L X I X , Estras din protocolul conferinei X I V cu privire la datoriile familiilor Mano, Caragea i Ipsilanti C C C L X X . Generalul Brune ctre Champagny, ambasadorul frances de la Viena, despre trecutul generalului de Belleval, ministrul principelui Valacliie, Ipsilanti . . . . . . . . C C C L X X I . Ministrul Relaiunilor esterne ctre ministrul de justiie, despre tergerea lu Gaspari-Belleval din lista emigrailor . , C C C L X X I I . Talleyrand ctre generalul Brune, despre numirea lu Parrant sub comisar la Bucuresc C C C L X X I I I . Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre enorma nfluin a Ruilor n ambele principate dunrene . . . . C C C L X X I V . Acelai ctre Relaiunile esterne, despre restituirea registrelor luate din cancelaria Ambasadei' francese C C C L X X V . Ipsilanti ctre Talleyrand despre depeile curierului Besangon .i despre acusaiunilc aduse naintea Guvernului frances in contra lu Ipsilanti, de vrjmaii lu C C C L X X V I . Principele Moldavie Alexandru Moruzi ctre generalul Brune, despre sosirea n Iai' a lu Mechain, n calitate de comisar general al Relaiunilor comerciale C C C L X X V I I . Nota generalului Brune adresat comisarilor i subcomisarilor relaiunilor comerciale ale Republice francese din insulele Levantului' .i Mitrei' Negre, despre declararea resboiulu ntre Francia i Anglia , . . . . . . C C C L X X V I I I . EsLras din disposiiunea Guvernului' frances, cu privire la autorisaiunea necesar pentru nfiinarea dc casc de comerciu 111 insulele Levantului', n Barbaria i pe crmurile Mre Negre

268 268

269

270 272 272 271

271

281 273

274 275 275 276 276

277

278

278

279

XXI
Pagina

1803, Iunie

25. 29.

Iulie

4.

4. 18.

> ;

(8)20. 29.

August > ,

3. 5.

s,

25.

<

Septembre 10. Octobre 19. 20.

23.

Sept.-Oct. ; x Octobre

25. 26.

Novembre c Decembre

11. 20.

C C C L X X I X . Generalul Brune ctre Talleyrand, despre inuiierosele ngrijiri ale S. Pori C C C L X X X I I I . Belleval ctre Generalul Brune, despre trmiterea lui' S-te Luce comisar provisoriti la Bucuresc . C C C L X X X . Generalul Brune ctre Talleyrand, despre buna impresiune ce a fcut la Bucuresc, asupra spiritului principelui Ipsilanti, noul comisar frances S-te Luce C C C L X X X I . Socotela reclamaiunilor fcut n urma resboiulu de casele de comerciu stabilite n oraele din resritu! Europei, . C C C L X X X I V . Generalul Brune ctre Talleyrand, despre rebelii lu Pasvantoglu i sgomotele ce se aud asupra viitore politice otomane C C C L X X X V . Ipsilanti, principele Valachie, ctre generalul Brune, despre numirea lu Stc Lucc comisar la Bucuresc . . . . C C C L X X X V I . Estras din o scrisore a lu Mine, comisar general al Relaiunilor comerciale din Odesa, despre comerciul acestui port i despic condiiunile viitorului eii. . . . . . . . . C C C L X X X VII. S-te Luce elitre Relaiunile esterne, despre trecerea prin Bucuresc a ambasadorului otoman C C C L X X X V I I I . Kieffer, secretarul interpret al ambasadei francese din Constantinopole, ctre Talleyrand, ministrul Relaiunilor esterne, despre cltoria ambasadorului otoman ctre Paris , . . C C C L X X X I X . Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre purtarea principelui Ipsilanti n cestiunea clt'torie ambasadorului otoman . . . CCCXC. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre informaiunile date Pore de principele Ipsilanti . . . . . . . . CCCXCI. Raportul efului' dc brigad, Sebastiani, despre Valachia i despre Bulgaria CCCXCII. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre intrigile i duplicitatea lu Ipsilanti. . . . . CCCXCIII. Acelai' ctre Relaiunile esterne, despic intrigile i partea Ruilor n tulburrile din Morea, i despre rolul jucat de Ipsilanti n aceste circumstane . CCCXCIV. Generalul Brune clre Talleyrand, despre hotrrea lu Constantin Ghica, dc a se muta cu totul n Francia, i despre intrigile lui' Ipsilanti . . . . . . CCCXCV. Relaiunile esterne ctre generalul Brune, despre politica de urmat cu principii Valachie i Moldove . . . CCCXCVI. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre afacerea Grecului Scderi . . . . . CCCXCVII. Estras dintr'o convorbire ntre generalul Brune i ReissEffendi, despre cletoria real a unui Engles Ia Vidin, la Pasvantoglu, i despre o alta, presupus, a lu Stu Lucc CCCXCVI1I. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre srbtorea lui 18 Brumar la Constantinopole . . . . . . . CCCXCIX. Relaiunile esterne ctre Generalul Brune, despre afacerea cmigraiunei n Francia a lui Constantin Ghika i altor boieri romni CD. Notie relative Ia purtarea lu Ipsilanti fa cu politica frances din Orient . . . .

279 283

280 281

284 284

285 285

2S5

286 286 287 288

288

289 290 290

291 291

292 292

1803-4, Dec.-Ianuarie
(Nivosc- Ventose X I I )

XXII
X'acrina

1804,

Ianuarie

14.

Februarie

2.

18.
22.

Martie

Aprilie

7 15 17 18

Maiii Iunie August : v

10

20 2I

Septembre 1 5 16

CDI. Generalul Brune ctre Talleyrand, despre planul Iui' Ipsilanti de a face, cu proteciunea rusesc i englezesc, tronul Valachie ereditar n familia lu . CDII. Estras din protocuhil conferinei XVII, cu privire la colcciunea de tablour ale lu Florenville luate de principele Ipsilanti, i la purtarea acestuia n timpul declarrii resboiulu ntre Turcia i Francia CDIV. Dimitrie Ralet i alii ctre Comisarul Republice francese la Ia, despre motenirea femeii' Flerlitz, nscut Betcher . . . CDIII. Estras din protocolul conferinei XVIII, cu privire la aceleai tablour ale lu Florenville CDV. Estras dintr'o scrisore a lui SIL' Luce ctre generalul Brune, despre noul institutor al copiilor lu Ipsilanti i despre liarul Le Courrier de Londress, citit la Bucuresc , . . CDVI. Talleyrand ctre generalul Brune, despre audiena acor.dat de Primul Consul ambasadorului otoman i despre cele tractate ntr'nsa CD VIL Mdchain ctre Afacerile esterne, despre succesiunea Herlitz CDVIII. Generalul Brune, ctre Talleyrand, despre sentimentele anti-francese ale principelui Valachie i ale Cure sele CDIX. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre tulburrile din imperiul otoman CDX. Generalul Brune ctre Primul Consul, despre schimbarea purtare nalilor demnitari a S. P. fa cu ambasadorul Republice francese. CDXI. Nota Pore adresat generalului Brune, cu privire la prohibiiunea esportre lne afar din inuturile Imperiului otoman . CDXII. Estras dintr'o scrisore a lu Ruffin relativ la comerciul din Levant CDXIII. Constantin Ispilanti, principele Valachie, ctre Talleyrand, despre cletoria n Francia a generalului comite de Belleval . . . CDXIV. Belleval ctre Talleyrand, despre audiena ce cere . . . C D X V . Talleyrand ctre Belleval despre ntrevederea cerut de cel d'al doilea DCLVII. Estras din o scrisore a lui S t c Luce ctre corniele de Belleval, relativ la curtea principelui Valachie . . . . . . . CDXVI. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre ntinderea putere i influenei rusesci CDXVII. Document privitor la devotamentul lui C. Ispilanti i a) lu Moruzzi pentru Rusia, i la ntinderea puterii acesteia n principatele dunrene CDXVIII. Scrisore ctre S 10 Luce despre purtarea ce va trebui s aib fa cu trmii lu Pasvantoglu . . . CDXIX. Generalul Brune ctre Relaiunile esterne, despre trecerea sa prin Bucuresc CDXX. S'*" Luce ctre Parandier, nsrcinat de afacer al Francie Ia Constantinopole, despre succesiunea Meignier CDXX'I. Parandier ctre Talleyrand, Ministrul Relaiunilor esterne, despre vetile venite de la Ia, cu privire la micrile i pregtirile armatei ruse

293

293 295 294

296

296 297 298 299 299 300 300 301 301 32 502 302

33 305 306 307

Octobre 1805, Ianuarie ^ s Februarie Aprilie

I. 2 1. 26. 22.

37

XXIII
Pagina

1805, Aprilie s Maiu


;

23. 6.
10

'

Iunie "
( 2r

1. "

v > 2

33.

XliIo
4

*
3

' 9
lo

*
s

'

* t

2 -

August

13.

5-

~ Dccembre

321.

k (1806)

25.
2

9'

2.

1806, Februarie

' < 5 .

CDXXII. Acelai ctre Relaiunile esterne, despre schimbrile diplomaiei turcesc, pe cari le doresc principii Valachie i Moldove CDXXIII. Acelai ctre Relaiunile esterne, despre vetile sosite la Constantinopole prin mijlocirea principelui Valachie . . . . CDXXIV. Parandier ctre Talleyrand, despre ntrunirea secret ce s'a inut de partisanii politice rusesc la Kehaiaua Sultanei-Valide . C D X X V . S , c Luce ctre Talleyrand, despre politica anti frances a principelui Ipsilanti C D X X V I . Ruffin ctre Talleyrand, despre familiele influente ale Fanarului' i despre intrigele lor CDXXVII. Memoriii despre politica rusofil a principelui Valachie Ipsilanti, i despre slbiciunea Turciei fa cu Rusia . . . . CDXXVIII. Scir din Constantinopole, despre pregtirile de resboiu ale Porii contra vrmailor se CDXXIX. Ruffin ctre Talleyrand, despre nouele revolte din imperiul otoman C D X X X . Parandier ctre Talleyrand, despre revolta i cruzimile lu Cerni-Oglu, guvernatorul din Rusciuk . CDXXXI. Ruffin ctre Talleyrand, despre rennoirea tractatului de alian ofensiv i defensiv ntre S. Port, Rusia i Anglia . . CDXXXII. Nota cancelariei domnesc din Valachia adresat Comisarului frances, cu privire la cestiunea motenire decedatului Claude Meignier CDXXXIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre nouele articole adause n tractatul de alian subsemnat de Turcia i Rusia C D X X X I V . S li: Luce ctre Talleyrand, despre meseriaii' luai din Valachia de colonelul engles Moore, i despre Greci car au fost n Paris 'apo se 'ntorc n terile romne C D X X X V . Ruffin ctre Talleyrand despre discuiunile urmate n snul conferinelor car se ineau pentru ncheiarea noului tractat de alian ofensiv i defensiv ntre Rusia i Turcia C D X X X V I . Relaiunile esterne ctre Ruffin, despre orbirea S. Por fa cu politica rusesc i cu tulburrile interne ale Imperiului otoman . . . C D X X X V I I . Act confirmator al stipulaiunilor din tractatele anteriore, privitore la Valachia i la Moldova C D X X X VIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre convorbirea marelui' Vizir cu Franchini, dragoman al ambasadei francese din Constantinopole . . C D X X X I X . Ruffin ctre Talleyrand, despre secuestrul ce ar fi s se pun pe bani lu Ipsilanti, inui Ia o banc din Viena . . . CDXL. Acelai ctre Talleyrand, despre influina Greco-Ruilor n afacerile Imperiului otoman CDXLI. Ruffin ctrc Relaiunile esterne, despre efectul btlie de la Austerlitz n Constantinopole CDXLII. Traduciunea unei note date de Dimitrie Moruzzi, fratele principelui Moldove, la Sublima Port, despre nchiarea aliane cu Anglia i despre politica ce va fi de inut cu Francia . CDXLII. Roux ctre Relaiunile esterne, despre politica i cuprinderile Ruilor n Imperiul otoman

30S 30S 309 309 310 312 313 314 315 315

316 317

3'7

3'9

321 322

322 323 323 324

324 325

XXIV
Pafiua

1806, Martie

io

27.

Aprilie 10. 19.

Maiii

Iunie 21.

Iulie

6.

10.

August

CDXLIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre sgomotele respndite cu inteniune de membrii familiei Moruzri i Ipsilanti, cu privire la pretinsele planur ale lui' Napoleon I, i despre legtura acelorai' familii cu diplomaia prusian C D L X I V . Traduciune dup o diplom a Sultanului, privitore la vechile i nouele privilegiur i immunit acordate Valachie i Moldove att n trecut ct i n presinte C D L X V . Ruffin ctre Talleyrand, despre trmiterea noue diplome acordate de Sultan locuitorilor clin principatele Valachie i Moldove C D L X V I . Acela ctre Talleyrand, despre a-tot-puternicia familielor Ipsilanti i Moruzzi, amendout' susinute de Rusia . . . . C D L X V I I . Nota trmisulu Rusiei, adresat Pore, cu privire la Valachia i Moldova CDL'XVIII. Ruffin ctre Talleyrand, despre ameninrile Rusie i despre intrigele partidei" greco-ruse C D L X I X . Acela ctre Talleyrand, despre Moruzzi i Ispilanti din Constantinopole C D L X X . Cuprinsul unei note date Sublimei' Pori de ctre Dimitrache Moruzzi, fratele Principelui Moldove, despre planul ce Guvernul otoman ar trebui s pun n lucrare n contra politicei francese C D L X X I . Ruffin ctre Talleyrand, despre laudele ce- fceau loru- membrii familiei Moruzzi . . . . . . . CDL.XXII. Estras din instruciunile date generalului Sebastiani, ambasadorul Francie la Constantinopole, relative la politica de avut fa cu nclcrile Rusie i cu intrigele Grecilor . . . . . . C D L X X VII. Nota presentat pore de Ruffin, cu privirea la cererea beraturilor necesare d-lor Reinhardt i Parant CDLXXIII. Relaiunile esterne ctre Sebastiani, despre scopul ce trebue s aib ambasadorul n ocasiun de acestea C D L X X V . Relaiunile esterne ctre Muhib-Effendi, ambasadorul Sublimei Pori, despre adeveratele planur ale Rusie C D L X X 1 V . Traduciunea unei note a lui Vassif-Reiss-Efi'endi, adresat lui Ruffin cu privire la titlul ce va trebui s porte trmisul frances din capitala Moldove C D L X X V I . Ruffin ctre Talleyrand, despre cuvintele pentru cari S. Porta n'a voit s recunosc trmisulu frances de la Ia titlul de Resident C D L X X V I I I . Ruffin ctre Talleyrand, despre nlocuirea principilor Valachie i Moldove . C D L X X I X . Ruffin ctre Talleyrand, despre cletoria generalului Sebastiani, noul ambasador al Francie la Constantinopole. . . . C D L X X X . Sebastiani, ctre Talleyrand, principe de Benevent, despre sosirea lu la Bucuresc. , . C D L X X X I . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre cletoria de inspeciune a oficerului Falcovski d'a lungul malurilor Nistrului . , . CDLXXXI b i i . Talleyrand ctre geueralul Sebastiani, despre titlul ce trebue sa porte consulul frances de la Ia.Y

326

327

334 335 336 338 33 S

339 339

340 344 340 342

341

343 345 345 346

346 347

XXV
Pagina

1806, August t

9. 25,

<

Septembre

30, 8.

20.

21.

<

17(29).

Octobre

1. 4.

9.

< 1

10.

16.

18 (6).

20. Novembre 7. 11. 15.

t
30997 II.

17. 18.

C D L X X X I I . Ruffin ctre Talleyrand, despre onorurile date la Bucuresc ambasadorului lu Napoleon I, mperatul Francie . . C D L X X X I I I . Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre completa schimbare a politice otomane, i despre depunerea celor do princip rusofili a Valachie i Moldove C D L X X X I V . Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne. despre noua putere a influine francese la S. Port C D L X X X V . Copi dup protestul oficial presentat S. Pori' de ambasadorul Rusie n contra numirii noilor domni a principatelor dunrene C D L X X X V I . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre scrisorile trmise de principii Suu mperatulu Napoleon, i ministrului seu de esterne . . . . . . C D L X X X V I I . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre mnia ambasadorilor Rusie, Anglie i Prusie fa cu schimbarea politice otomane, i despre purtarea principilor Moruzzi i Ipsilanti C D L X X X V I I I . Nota ambasadorului Rusie Italinski, ctre Sublima Port, despre depunerea principilor Valachie i Moldove i despre cererile Cure imperiale rusesc C D L X X X I X . Cuprinsul unei note esplicative a Pore ctre trmisul Rusie, despre destituirea principilor Valachie i Moldove . XD. Estras din scrisorile sosite de la Bucuresc i privitore la incursiunile lu Pasvantoglu n districtul Craiova, i la schimbrile fcute la Constantinopole . . XDII. Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre pregtirile ce Sublima Port ar trebui s fac n vederea unui rsboiu cu Rusia . , . XDIII. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre cele petrecute la S. Port n urma amenintore note a ambasadorului Rusie . X D I V . Sebastiani ctre Talleyrand, despre purtarea consulilor frances din Ia i din Bucuresc la cu principii destituii , . . . X D V . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre cele fcute de dnsul n urma hotrri luate la Port de a se restabili n principatele Valachie i Moldove, Moruzzi i Ispilanti XDI. Sultanul ctre mpratul Francie, despre destituirea principilor Valachie i Moldove, i despre rentregarea lor n urma ameninrilor Rusie XDVI. Sebastiani ctre Talleyrand, despre purtarea lu Reiss-Effendi. XDVII. Talleyrand ctre generalul Sebastiani, despre politica Turcie fa cu Francia i despre nemulmirea lu Napoleon . . . XDVIII. Napoleon ctre Sultanul Selim III, despre victoriile ctigate n contra Prusie i n contra Rusiei . . . . . . . . . . X D I X . Talleyrand ctre Sebastiani, despre trmiterea scrisore! lu Napoleon I ctre Sultanul Selim DI. Budeber g ctre Italinski, despre cererile Curei' imperiale rusesc, privitore la Valachia i Moldova . . DIII. Estras dintr'o scrisore a lu'i Rodofimikin ctre trmisul Rusiei', despre sosirea noilor princip n Valachia i n Moldova . . D. Relaiunile esterne ctre ambasadorul Francie de la Constantinopole, despre intrarea Ruilor n Moldova
IV

348

348 349

350

351

351

352 353

354

356

356 358

359

354 360 360 361 362 363 365 362

XXVI
Pagina

1808, Novembre

19.

30.

<

Decembre

29. 1. C. 8.

"

1517.

24.

<

" 1,

1807, Ianuarie

< '
1

< '

4. 8.

> '

9.

10. 11. 17.

20.

DIV. Estras dintr'o scrisore adresat n limba turc lin Mustafa Baraktar de ctre generalul rus Michelson, cu privire la intrarea trupelor rusesc n Valachia i Moldova . . . . DVI. Estras dintr'o scrisore adresat n limba turc autoritilor constituite otomane de ctre generalul rus Michelson, cu privire la adeveratele inteniun ale lu Bonaparte i la mijlocele de a scpa de dnsele DII. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre sosirea escadrei n apele Bosforului' DV. Napoleon ctre Sultanul Selim, despre victoriele armatelor francese i despre cele ce trebue s fac Sublima Port . . , . DVII. Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre consiliele ce sunt de dat Sublimei Pori DVIII. Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre intrarea armatei rusesc n Valachia i Moldova, i despre scopul acestei micr militare . . . . DIX. Alexandru Moruzzi ctre Andreossi Ia Viena, despre trmiterea unui memoriu adresat M. S. Imperaiulu Francie DX. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre pregtirile rsboinice ale Turciei, i despre purtarea Grecilor n acest ocasiune DXI. Hangerli, dragomanul Pore, ctre generalul Sebastiani, despre micrile armatei turcesc DX1I. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre declararea rsboiulu i despre purtarea lu Reiss-Effendi n acest ocasiune DXIII' Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre purtarea Rusie ta cu Turcia DXIV. Andreossy ctre Napoleon, mperatul Francesilor, despre vetile aduse din partea principelui Moruzi de trmisul acestuia Ion Ghica D X V , Scrisorea mperatulu Napoleon ctre Sultanul Selim, cu privire la felicitrile ce merit Sublima Port pentru c a declarat rsboiu Rusiei D X V I . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre cele ce el trebue s fac i s spun acum, la nceputul rsboiulu . D C L VII. Principele Suu ctre corniele Belleval, despre afeciunea ce el i conserv nc DXVII. Nota une conversaiun a lu Ion Ghica, despre mesurile militare luate n unire de Mustafa Baractar, Moruzi i Pasvantoglu. . DX VIII. Traduciune de pe manifestul Pore dat cu ocasiunea declarri resbelulu n contra Rusiei . . . DXIX. Talleyrand ctre Moruzi, despre modul cu care acesta din urm ar pute ctiga bun-voina i sprijinul lu Napoleon . , . DXX. Talleyrand ctre generalul Sebastiani, despre purtarea ce ambasadorul Francie va trebui s aib de aci nainte cu principele Moruzi. . . . DXXI. Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre micrile strategice ce Turcia ar trebui s fac

365

366 364 36G 367

36S 368

369 369

370 371

371

372 373 53

374 375 377

377 378

XXVII
Pagina

1807, Ianuarie

2526.

Februarie 4, 7, 9. ' II-

1314.

DXXII. Declaraiunea iui Arbuthnot n conferina de la 25 Ianuarie 1807, cu privire la ultimatul Angliei' DXXIII. Estras clin instruciunile date contra amiralului" Cavaler Thomas-Louis, pentru a negocia cu plenipoteniarii turci , . , . D X X I V . Generalul Sebastiani ctre Napoleon, despre ofensiva luat de armata turc n contra armatei ruse D X X V . Estras din statele oficiale ale armatei turcesci, comunicate ambasadorului frances de guvernul Sublimei Pori D X X V I . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre cursul operaiunilor militare pe malurile Dunrei, i despre probabila trmiterc a unei armate francese din Dalmaia la Vidin . . . . DXXVII. Estras din scrisorile Consulului' engles din Bucuresc, Summercr, ctre Arbuthnot, luate din manile Ttarului care le ducea la Constantinopole i privitore la cele ce se petreceau i se am,liai n timpul acela n capitala Valachie . . . . . . . DXXVIII. Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre reintegrarea lu Suu pe tronul Valachie D X X I X Summerer, consulul engles din Bucuresc, ctre ambasadorul Arbuthnot la Constantinopole, despre nouele micri ale armatei rusesc DXLI. Estras dintr'o scrisore a lu Lamare, vice consul la Vama, ctre Relaiunile esterne, despre diferitele lupte dintre Turci' i Rui pe malul Punre . . D X X X . Nota ambasadorului Francie ctre Sublima Port, despre scopurile Angliei. . . . p . . . . , D X X X I . Raportul lu Talleyrand ctre Naj.oleon, relativ la edina Senatulu publicat n Monitor, despre purtarea Rusiei nainte i dup declararea rsboiulu cu Turcia DXXXII. Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre spaima Grecilor amic a Francie DXXXIII. Estras din scrisorileconsululu engles din Valachia, Summerer, despre micrile armatei rusesc r D X X X I V . Summerer ctre Arbuthnot, despre desordinea care domnesce n armata rnsesc i despre primele ntlniri ntre Ru i Turci . . . . . . D X X X V . Summerer ctre Arbuthnot, despre arestarea i liberarea consulilor francesi i ru . . . D X X X V I . Adjutantul-comandant Meriage, secretar al ambasadei francese din Viena, ctre Taleyrand, despre misiunea ce- ncredinase Guvernul frances n Turcia spre Dunre DXXXVIII. Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre prefctoriile principelui Moruzi . D X X X V I I . Summerer ctre Arbuthnot, despre natura politicei' rusesc . D X X X I X . Secretarul ambasadei francese clin Viena ctre Talleyrand, despre starea provincielor cretine supuse Turciei, i despre succesorul lu Pasvantoglu . D X L I X . Budberg ctre Marele Vizir, despre motivele intrrii trupelor rusesc n Moldova, i despre condiiunile cu car pacea s'ar pute ncheia , , . .
III

378 379 3^0 3^

381

382 3^4

384

16.

393 385

1718.

385 387 3^8

20.

388 3^9

24. 26.

389 39' 39

391

400

XXVIII
Pagina

1807, Februarie

28.

Febr.-Martie Ma rtie 1.

D X L . Descrierea oficial a evenimentelor din Constantinopole, cnd generalul rus Michelson a intrat n erile romne i cnd armata frances ajunse la Vistula. Purtarea Ministrului Englitere DCXLII. Descriere oficial a evenimentelor petrecute la Constantinopole . . . DXLII. Estras dintr'o scrisore a lu Gustav Coigny ctre Relaiunile esterne, despre succesele repeite ale Turcilor . . . . D X L I V . Estras dintr'o scrisore clin Giurgiu, despre perderile i retragerea corpurilor armatei' rusesc n prile nordice ale Valachie D X L V . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre cele ce crede generalul Andreossi cu privire la principii' Greci, domni a principatelor romne . . . . . D X L V I Relaiunile esterne ctre Emin-Effendi, ambasadorul Pore Ia Paris, despre vetile mbucurtore primite de la Constantinopole. DXLVII. Meriage ctre Talleyrand, despre operaiunile militare ale lu Mustafa Bairactar, ale lu Molla-Aga i altor comandani turci, i despre cele ce se petrec n Valachia . . . DXLVIII. Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre probabila venire a unei armate francese la Vidin DL. Lamare ctre Talleyrand despre cele ce se petrec la Rusciuc i despre nouele operaiuni militare DXLIII. Estras dintr'o scrisore a lu Meriage ctre Relaiunile esterne, despre succesele Turcilor i greua posiiune a corpurilor de armat rusesc . . . . . . . . r DLI. Meriage ctre Talleyrand, despre nouele pregtiri ale Turcilor . . DLII. Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre noua victorie a Turcilor n Valachia . . . . . DLIII. Meriage ctre Talleyrand, despre preteniunile lu MollaAga de la Vidin i despre ndpielele lu Mustafa-Bairactar. . . . D L I V . Traduciunea scrisore primit de S. Port de la Ipsilanti, prin curierul german, cu privire la cele petrecute nainte de resbel, i la condiiunile cu cari Rusia ar fi dispus s fac pace . . . D L V . Meriage ctre Talleyrand, despre pregtirile i incursiunile erbilor . . . . DLVI. Generalul Sebastiani ctra Relaiunile esterne, despre numirea lu Hangerliu domn 11 Moldova DLVII. Estras din scrisorile primite din Vidin, cu privire Ia atacurile erbilor i la starea armatei turcesc i capilor s . . . .
D L V I I I . L a m a r e ctre T a l l e y r a n d , despre btlia de la G i u r g i u . DLIX Meriage ctre T a l l e y r a n d , despre micrile e r b i l o r i des-

392 490 394

395

3-

396 396

< (

9.

10

397 399 401

<!

45

394 402 402 403

*
4

32

404 405 406 407


407

*
4 4

20, 22.

29.

31.
2

Aprilie
4

2,6,11.

pre posiiunea Ruilor n principatele dunrene D L X . David, consul general frances din Bosnia, ctre Talleyrand, despre noua naintare a armatelor rusesc DLX1. Estras din scrisorile sosite din Constantinopole i Vidin, relative la micrile armatelor rusesc i turcesc , . , . . . DLXII. Relaiunile esterne ctre Emin-Effendi, ambasadorul Porii, despre succesele Turcilor n operaiunile de la Dunre DLX1II. Lamare ctre Talleyrand, despre strmutarea lu de Ia Rusciuc la Sistov i despre micarea armatelor beligerante . . .

408 409 410 410 411

XXIX
Pagina

1807, Aprilie

3. 23,

24. 28.

Maiii

9. 1 I.

17-

23-

30. Iunie

* *

3-

7. 910. 13.

15. 16, 17.

D L X I V . Estras dintr'o scrisore a lu Napoleon ctre Sultan, relativ la condiiunile cu car Francia ar fi voit s fac pace . . . D L X V . Meriage ctre Talleyrand, despre micrile armatei turcesc i despre displcerea Turcilor de a primi ajutorul armateT francese din Dalmaia D L X V I . Meriage ctre Talleyrand, despre pornirea Vizirulu la oste i despre urmrile acestui pas asupra operaiunilor rasboinice . D L X V I I . Generalul Sebastiani ctre Taleyrand, despre hotrrea luat de Sultan i despre preferinele rusesc' ale lu Mustafa-Bairactar DLXVIII. Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre influina principelui' Suu asupra pae din Rusciuk . . , . . . . . . D L X I X . I. Mavrogheni ctre Talleyrand, despre cererea unei audiene . D L X X . Meriage ctre generalul Sebastiani, despre micrile erbilor D L X X I . Meriage ctre Talleyrand, despre operaiunile armatelor beligerante i despre exiliul familie Moruzi D L X X I I . David, consulul frances din Bosnia, ctre Talleyrand, despre a doua incursiunea erbilor n Bosnia DT-XXIV. Acelai ctre Talleyrand, despre diversele micri i lupte ale armatelor beligerante . . . , D L X X V . Relaiunile esterne ctre Meriage, cu privire la trecerea curierilor prin localitile bntuite de resbel . . . . , . , . D L X X V I . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre efectul fcut asupra Sultanului de scrisorile Imperatulu Napoleon, i despre scirile sosite de pe cmpul de lupt D L X X I I I . Meriage ctre Talleyrand, despre purtarea lu MustafaBairactar, i despre apropiata sosire a Vizirulu pe cmpul de lupt D L X X VII. Meriage ctre Talleyrand, despre cele hotrte n consiliul de resbel inut la umla, cu privire Ia nouele micri' ale armate turcesc D L X X V I I . Meriage ctre Talleyrand, despre naintrile erbilor spre Vidin, i despre acelea ale Ruilor n Romnia mic . . . D L X X X . Boutin, cpitanul corpului imperial de geniu, ctre Talleyrand, despre statistica corpurilor de armat turcdsc, i despre micrile trupelor otomane . . . . . D L X X I X . Lamare ctre Talleyrand, despre trecerea Dunrei de armatele turcesc D L X X X I . Traduciunea unei' scrisori a lu Mustafa-Paa, ctre generalul Marmont, privitore la trmiterea une scrisori a generalului Sebastiani . . D L X X X I I . Alexandru Suu ctre Meriage, despre prietinia ce Mustafa-Paa arat consulului frances D L X X X I I I . Meriage ctre Talleyrand, despre repartiiunea i operaiunile armate otomane, i despre rescola Ienicerilor n urma revoluiune din Constantinopole . . . D L X X X I V . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre planul de campani al armate turcesc . . . D L X X X V . Meriage ctre Talleyrand, despre luptele i micrile armatelor turcesc, rusesc i serbesc .

412

413 414

415 416 4'6 417 417 418 420 421

422 419

423 424

426 425

427 428

428 430 431

XXX
Pagina

1807, Iunie

D L X X X V I . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre retragerea armatei rusesc din Bucuresc D L X X X V I I . Meriage ctre Mustafa-Paa, cu privire Ia stima ce are mperatul Napoleon pentru acest comandant al armate turcesc 22,23,24. D L X X X V I I I . Meriage ctre Talleyrand, despre micrile armatelor turcesc, rusesc i serbesc, i despre naintrile celor doue din urm . . . . . . . 28. D L X X X I X . Respunsul guvernului otoman ctre negoiatorul rus, Principelle Pozzo di Borgo, relativ Ia condiiunile cu cari Sublima Port ar fi gata s nchei pacea Iulie DXC. Estrase dintr'o brour publicat Ia Paris, asupra politicei i nclcrilor rusesc fa cu Sublima Port i cu principatele romne . . . 12. DXCI. Raport adresat mperatulu Napoleon, cu privire la cele comunicate Sublimei Pori, n urma pce dintre Francia i Rusia. 13. DXCII. Meriage ctre Talleyrand, despre luptele date mprejurul Vidinulu i la Negotin de ctre Ru i erbi n contra Turcilor. 23- DXCIII. Alexandru Suu ctre Generalul Sebastiani, despre scrisorea amiralului rus Seniavin, trmis din ordinul lu Reiss-Effendi, ambasadorului frances 26. D X C I V . Boutin ctre Talleyrand, despre numerul armate turcesc, despre btlia dintre Clrai' i Focani, i despre rescola Ienicerilor . . 28. D X C V . Aug. Sorbier ctre Talleyrand, despre celle petrecute n armata turcesc de la Silistra, i despre condiiunile cu cari Francia ar fi de prere s nchei Turcia pace cu Rusia . . . . . . . August D X C V I . Generalul Sebastiani ctre Talleyrand, despre emoiunea produs n Constantinopole Ia vestea ncheire pce dintre Francia i Rusia, i despre urmrile e asupra relaiunilor ambasadorului frances cu nalii demnitari ai Pore 13. D X C V I I Meriage ctre Talleyrand, despre ncercarea d'a se ncheia un armistiiu, i despre lagrile turcesc . 16. DXCVIII. Guilleminot ctre Talleyrand, despre tractativele preliminare ale armistiiului care avea s se nchei, cu mediaiunea Francie, ntre Turci i Rui . DXCIX. Din articolele adiionale propuse de Turcia i pe cari' Rusia le-ar primi 24. DC. Sc. Caliniaki, principele Moldove, ctre Talleyrand, cu privire la reintegrarea sa n principat DCI. Estras din condiiunile armistiiului ncheiat, cu mediaiunea Francie, ntre Ru i Turci, i cu privire la erile romne . . . DC11. Guilleminot ctre Talleyrand, despre dificultile ntmpinate la ncheierea armistiiului 29. DC1II. Meriage ctre Talleyrand, despre ncetarea ostilitilor n urma confirmrii armistiiului, i despre micrile erbilor . . . . Septembre 4. DCIV. Meriage ctre Talleyrand, despre aflarea baronului de Senft la Bucuresc . . . . DCV. Generalul Lascaroff ctre Galib-Effendi, despre neobservarea 14armistiiului de ctre trupele turcesc, cu privire la principatele romne 17-

432

433

433

435

436 439 439

441

442

444

446 447

448 450 450 45 1 452 453 454

455

XXXI
Pagina

1807, Septembre

5. 7.

'316.

17. 19.

20.

27.

Septembre Octobre 1.

6.

19.

21. 26.

28.

DCVI. David ctre Talleyrand, despre nconjurarea VidinuluT de Ru i de Serb DCVII. Relaiunile esterne ctre Generalul Sebastiani, despre hotrrea la care s'ar opri mperatul Napoleon, dac S. Port n'ar ncheia un armistiiu cu Rusia . ; . . . . DCVI1I. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre greutile tractativelor de pace DC1X, Galib-Effendi ctre Guilleminot, despre nenelegerile i neregularitile ntmpinate Ia ndeplinirea condiiunilor stipulate n armistiiu . . . DCX. Relaiunile esterne ctre Generalul Sebastiani, despre transmiterea unei diplome privitore la Valachia i la Moldova . . . . DCXl. Alexandru Suu ctre mperatul Napoleon, despre proteciunea ce implor Suu, acum cnd sorta Turcie are s se hotrasc de mperatul Francie DCXXII. Traduciuuea une note oficiale turcesc, presintat am- basadorulu frances, cu privire la primirea solemn, din partea Turcie, a condiiunilor stipulate n armistiiu DCXIII. Meriage ctre Relaiunile esterne, despre starea lucrurilor n Vidin, i despre vetile sosite representantulu Irances din acea localitate DCXII. Alexandru Suu ctre Champagny, ministrul afacerilor strine, cu privire Ia numirea acestuia din urm n postul de ministru al afacerilor francese DCXIV. Galib ctre Relaiunile esterne, despre purtarea Ruilor n ndeplinirea condiiunilor stipulate n armistiiu D C X V . Estras din corespondena urmat ntre Galib i generali ru asupra ndeplinirii condiiunilor stipulate n armistiiu . . . . DCXVI. Galib-Effendi ctre generalul Lascaroff, despre modul cu care Turcii i Ruii pzesc cele cuprinse n armistiiu DCXVII. Not oficial turcesc, adresat generalului Sebastiani, cu privire la intrarea hospodarilor Valachie i Moldove din nou n funciune DCXVIII. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre reaua voin a Ruilor n cestiunea evacure principatelor . , r DCXIX. Meriage ctre Talleyrand, despre cele ce se petrec spre Vidin ntre Turci, Serb i Ru DCXX. Consulul frances din Bosnia ctre Champagny, ministrul relaiunilor esterne, despre cele ce se spuneau cu privire la condiiunile de pace , DCXXI. Prinul Prosorovsitz ctre generalul Sebastiani, despre condiiunile inacceptabile ale armistiiului DCXXIII. David, consulul frances din Bosnia, ctre Champagny, ministrul Relaiunilor esterne, despre cele ce se aud cu privire Ia noua venire a Ruilor n Valachia i Moldova DCXXIV, Belleval ctre Champagny, despre dreptatea inteniunilor sale, i despre serviciele ce ar pute aduce guvernului frances n Valachia i n Moldova . D C X X V . David, consulul frances din Bosnia, ctre Champagny, despre adeveratele inteniun ale Ruilor, fa cu ncheiarea pce definitive

456

457 457

458 460

460

473

461

461 463 465 465

469 469 470

4ji 472

474

473

476

XXXII
Pagina

1807, Octonibre

28.

Novembre

2.

4-

10.

16.

iS, 8 (20) 24. Decembre 10. >04)

23.

1808, Ianuarie

3.

14-

D C X X V I . Traduciunea unei'note oficiale turcesc, adresate ambasadorului frances, cu privire la nendeplinirea condiiunilor armistiiului de ctre Ru . . . . . . DCXXVII. Copie dup o scrisore a Marealului' Prosorovski ctre Celebi-Said-Mustafa-Paa, mare vizir, despre armistiiul semnat de generalul Lascaroff i ratificat de baronul de Meyendorf . . DCXXVIII. Consulul Bosniei ctre Bessiere, consul general n golful Adriatic, despre cele ce se optiau n Turcia i de ctre generalii rui, cu privire la adeveratele gnduri ale lu Napoleon n cestiunea sorte Turciei D C X X I X . Raportul comandantului Guilleminot ctre Champagny, asupra armistiiului ncheiat la Slobo/ia ntre trupele turcesc i rusesc D C X X X , Generalul Sebastiani ctre Principele Grosorovitz, despre neratificarea armistiiului de ctre Curtea Rusie DCXXXI. Meriage ctre Relaiunile esterne, despre purtarea erbilor dup nchiarea armistiiului, i despre cletotia feld marealului Prosorowski n Oltenia . . . . DCXXXII. Acelai ctre Relaiunile esterne, despre cltoria feldmarealului Prosorowski, i despre cele ce se spun cu privire Ia viitorul Valachie i Moldovei' . . . . . . DCXXXIII. Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre ura i prile lui Halet-Effendi n contra Francie . D C X X X I V . Prosorovitz ctre generalul Sebastiani, despre micrile vaselor turcesc de rsboiii pe Dunre i Marea-Negr . . . D C X X X V . Generalul Sebastiani ctre Relaiunile esterne, despre purtarea Ruilor i grijile Turcilor D C X X X V I , Generalul Sebatiani ctre Relaiunile esterne, despre dreptele imputri ce- fac minitrii Sublimei Pori D C X X X V I I . Prosorovitz ctre generalul Sebastiani, despre refusul Imperatulu Rusie de a ratifica armistiiul D C X X X V I I I . Brbieri, misionar apostolic, ctre Ministrul Relaiunilor esterne al regatulu Italiei, despre ajutorul ce ar fi bine s se dea catolicilor i episcopatului catolic din Moldova . . . . . D C X X X 1 X . Meriage ctre Relaiunile esterne, despre starea lucrurilor d'a lungul Dunrei, de la Rusciuc la Vidin i n Romnia mic D C X L . Raportul lui Jaubert, auditor la Consiliul de stat, ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre actele diplomatice coninute n scrisorea lu Halet-Effendi ctre Emin-Effendi DCXLI. Raport privitor la o conversaiune a autorului seu cu primul-ministru al principelui Moldove, Moruzi . DCXL1II. Generalul Sebastiani ctre, Champagny, despre unica dorin a Sublimei Pori D C X L I V . Lamare ctre Champagny, despre starea lucrurilor la Ia i la Bucuresc, n timpul ocupaiune rusesc . . . . . . D C X L V . Meriage ctre Champagny, despre starea lucrurilor n Serbia, Oltenia i d'a lungul Dunrei la Vidin . . D C X L V I . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre ce ar pute face Turcia dac Rusia ar voi s stpnesc pentru totcl'a-una Valachia i Moldova

476

477

478

479 480

481

482 483 484 484 485 485

4^6

487

487 488 491 491 492

493

XXXIII
Pasrina

1808, Ianuarie

14.

19.

Februarie 5-

5-

18. 26. Martie 5-

Aprilie

20. 28. Maiti 5-

29. Iunie

DCXLVII. Estras din convorbirea ambasadorului Pore cu Ministrul Relaiunilor esterne, despre declaraiunea oficial, fcut de generalul Sebastiani cu privire la Valachia i Moldova . DCXLVIII. David ctre Champagny despre inteniunile Ruilor i pregtirile Turcilor . . . . . . . D C X L I X . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre politica ce va urma, ca mediator, mperatul Napoleon la negocierile de pace car vor ncepe Ia Paris ntre plenipoteniarii Rusie i a Turcie DCL. Meriage ctre Champagny, despre cele ce se aud la Vidin, i despre pregtirile Turcilor DCLI. Michaii Manii ctre mperatul Napoleon, despre nenorocirile familiei Suu, despre intrigile vrjmailor e de Ia Constantinopole, i despre ajutorul ce s'ar cdea s- dea Francia , . . DCLII. Meriage ctre Champagny, despre trecerea prin Vidin i erile romnesc a unui medic, pe care consulul frances l crede emisar al Angliei DCLIII. Generalul Sebastiani ctre Champagny, despre nenduplecata mpotrivire a Turcilor de a da Rusie principatele romne, i despre resboiul ce va resulta din acesta DCLIV, Meriage ctre Champagny, despre noul imposit pus asupra locuitorilor Olteniei DCLV. Generalul Sebastiani ctre Champagny, despre sgomotele respndite cu rea voin in contra Francie de ctre Reis-Effendi DCLVI. Generalul Sebastiani ctre Champagny, despre prerile Turcilor cu privire Ia cedarea principatelor romne Rusie. . . , DCLXI. Estras din ziarele germane, cu privire la cesiunea fortree turcesc Orova nou Cure imperiale din Viena . . . DCLVIII. Belleval ctre Champagny, despre acusaiunile ce i se aduc, i despre probele ce are de a le combate , . ... DCL1X.- Stat aproximativ al fortreelor otomane car se aflau la 1 Aprilie 1808 nirate d'a lungul Dunre, de Ia Orova la Ismail . D C L X . Relaiunile esterne ctre generalul Sebastiani, despre bnuielile Turcie cu privire la sinceritatea mediaiune francese . . DCLXII. Meriage ctre Champagny, despre cele ce se aud cu privire la renceperea luptelor ntre Ru, Turc i Serb D C L X III. Meriage ctre Champagny, despre cele ce se aud la Vidin i despre amnuntele insureciune serbesc . . . . DCLXIV, Meriage ctre Champagny, despre nouele trupe rusesc venite n Valachia . . . D C L X V Acelai ctre Champagny, despre nchiderea comunicaiunilor pe la Orova de ctre generalul rus care comanda 111 Oltenia DCLXVI. Generalul Sebastiani ctre Champagny, despre nisce mrfuri francese , . . . ' DCLXVII. Latour-Maiibourg ctre Champagny, despre sosirea acelor mrfuri Irancese . . DCLXVIII. Pri privitore la Valachia, estrase din notia biografic a lu Pasvantoglu, fcut de Meriage, consulul Francie de la Vidiu . V.

III

494

494

495 495

496

499

500 501 501 502 507 504 505 506 508 509 5" 511 512 5'2

20997. ii-

XXXIV
Pagina

1808, Iulie . <


K

7. 14. 20. 27.

D C L X I X . Suu ctre Meriage, despre ncheiarea i bine-facerile pce. D C L X X . Meriage ctre Champagny, despre numerul trupelor turcesc din Bulgaria de sus i diu Bulgaria de jos . . . . . D C L X X . David, consulul frances din Bosnia, ctre Champagny despre intrarea Ruilor n Serbia D C L X X I I . Meriage ctre Champagny, despre atitudinea Ruilor i despre numerosele sgomote de rfeboiu car se aud DCLXX11I. Raportul lu Meriage cu privire la silinele ce- daii Rui de a eluda mediaiunea frances D C L X X I V . Meriage ctre D. Lamare, consulul Francie la Bucuresc, despre pretinsa incursiune a trupelor turcesc de la Vidin n satele serbesc D C L X X V . Meriage ctre Champagny, despre noul Vizir MustafaPaa D C L X X V I . Estras dintr'o scrisore adresat de Hiibsch, ministrul Danemarce la Constantinopole, ctre . . . ?, cu privire la politica otoman . , D C L X X V I I . Meriage ctre Champagny, despre sosirea nonelor trupe turcesc din Anatolia D C L X X V I I I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre nestrmutata hotrre a Turcilor d'a nu da Valachia i Moldova Ruilor. D C L X X I X . Meriage ctre Champagny, despre apropiata ncheiare a pce . D C L X X X . Latour-Maubourg ctre Ministerul Relaiunilor esterne, despre propunerea fcut de Ru marelui-Vizir D C L X X X I Meriage ctre Champagny, despre preteniunile erbilor i despre venirea altor trupe rusesc n Moldova , , . . D C L X X X I I . Ministrul Poliiei generale ctre Ministrul Relaiunilor esterne, despre deinerea lu Ion Ghica la Gap (Hautes-Alpes, Francia) D C L X X X I I I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre spaima Turcilor provocat de aliana Francie cu Rusia D C L X X X I V . Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre argumentele pe car ambasadorul va trebui s le spun Turcilor, pentru a- aduce s consimt la cesiunea Valachie i Moldove in mna Rfisie . D C L X X X V . Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre neajunsurile ce pricinuesc Turcie Valachia i Moldova, i prin urmare despre folosele ce ar avea S. Port, dec ar voi s le cedeze Rusie D C L X X X V I . Aceleai ctre Latour-Maubourg, despre hotrrea lu Alexnndru I de a nu subsemna pacea fr darea Valachie i Moldove n mnile Ruilor, i despre politica Francie n aceast cestiune . D C L X X X V I I . Meriage ctre Champagny, despre starea i micrile armatelor turcesc i rusesc D C L X X X V I I I . Relaiunile esterne ctre Ministrul Poliiei generale, despre cele ce se scii Ia Paris asupra lu Ion Ghica, trmisul principelui Moruzzi

5'4 515

5*6 5' 7

Iulie

30.

5 l8 519

August * ..

4. 17.

S'9 520 520 521 521 322

24. 5 , 25. 31.

Septembre 22. Octobre 13.

522 S23

<

29.

523

Novembre

2.

525

2.

526 527

6. 10.

527

XXXV
Pagina

1808, Novembre

D C L X X X I X . Estras dintr'o scrisore din Viena, cu plivire la armata cea mare a Ruilor i la armata turcesc . . DCXC. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre politica frances la S. Port, i despre ajutorul ce Francia datoresce principelui Valachie, Suu Decembre 2. DCXC'I. Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre renceperea negociaiunilor directe ntre Turcia i Rusia, pentru ncheiarea pce < 5 '4- DCXCII. Meriage ctre Champagny, despre nemicarea Turcilor, pregtirile Ruilor i organisarea pandurilor Olteniei' K '9- DCXCTIL Latour-Maubourg ctre Champagny, despre plecarea lu Galib-Efendi, plenipoteniarul turc la Bucuresc, i despre vrjmia familiei Moruzi n contra Francie i politicei sale . . . . -O- DCXCIV. Baronul de Hiibsch, ministrul Danemarcei la Constantinopole, ctre Baronul de Blome, ministrul Danemarcei la Petersburg, despre numirea lu Bibic Rosetti n postul de Dragoman al S. Pori . . <; 3- DCXCV. Alexandru Suu ctre Champagny, despre ajutorul ce el atept de la guvernul mperatnlu Napoleon 1 3DCXCVI. Meriage ctre Talleyrand, despre sensul numirii lui D. Moruzi n postul de dragoman al S. Por, i despre plenipoteniarii ru, numii pentru negociarea pce definitive 1809 t Ianuarie 13. DCXCVII. Meriage ctre Champagny, despre purtarea Ruilor n Valachia 16. DCXCVIII. Scirile scrise n limba turcesc de principii Suu i Calimachi, i trmise Sublimei Por, cu privire la politica i micrile militare ale Ruilor, cu data de la 7 a lune eval 1223 . 20. DCXCIX. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre politica i promisiunile lcute de Anglia Sublimei Por 22, DCC, Meriage ctre Champagny, despre pornirea plenipoteniarilor turci spre Iai * 28, DCCI. Acela ctre Champagny, despre purtarea S. Pori fa cu capii rebelilor din provinciile sale . 29. DCCII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre intrigele Grecilor cu privire la politica ambasadorului frances Februarie 2. DCCIII. Meriage ctre Champagny, despre coniposiiunea ambasadei turcesc, pornit spre Ia pentru ncheiarea pce . . . . ' 3. DCCIV. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre credina poporului otoman cu privire la puterile S. Pori, i despre greua posiiune a ambasadorului frances de la Constantinopole j < . io, 12. DCCVI. Raport relativ ta conversaiunea politic i diplomatic a principelui Dumitru Moruzi cu Meriage, n cas la boierul Sanuirca, la Craiova < : 18. DCCV. Meriage ctre Champagny, despre principele Dumitru Moruzi DCCV1I. Meriage ctre Champagny, despre cletoria ambasadei turcesc prin Craiova ctre Iai, unde aveau s nccp negociaiunile pce 20. DCCVIII. Relaiunile esterne ctre Meriage, despre plecarea acestuia din urm de la Vidin, i despre drumul ce ar trebui s urmeze pentru a ajunge la Varovia V*

25.

52

529

529 530

531

532 532

533 534

534 535 535 536 536 537

5.18

539 539

542

544

XXXVI
Pa^iua

1800, Februarie * *
: 4

26. 1. 30. 8. '9'


2t

Martie Aprilie Iunie


fi

-9-

*
8

Iulie
( <

25.

" 7.

August

*
5

Septembre
s

1.

" Octobre 26.

Novembre

Decembre

28. 28.

29.

1810, Ianuarie

16.

DCCIX. Latour-Maubourg ctre Champagny , despre credina Turcilor n esistena unet nvoieli secrete ntre Rusia i Anglia . DCCX. Meriage ctre Champagny, despre uegoirile de pace i despre cererile i micrile erbilor DCCXI. Meriage ctre Champagny, despre probabila rencepere a resbelnluT turco-rus DCCXII. Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre politica Francie' cu privire la integritatea teritoriului otoman . . DCCXIII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre urmarea negocirilor pe ascuns ntre Turci i Ru DCCXIV. Mure, consulul frances din Odesa, ctre Champagny, despre partea ce ar fi s iea Rusia n resbelul Irauco-austriac . . DCCXV. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre condiiunile cu car Turci s'ar hotr s fac pace cu Ruii i s prsesc aliana Anglie . . . . DCCXVI. Alexandru Suu ctre Latour-Maubourg, despre felicitrile de trmis fmperatulu Napoleon, n urma victoriilor sele DCCXVII. Acela ctre Champagny, despre devotamentul seu pentru mperatul Napoleon i pentru politica frances . . . . DCCXVIII. Acela ctre mperatul Napoleon, despre proteciunea ce i s'a promis DCCXIX. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre familiele fanariote amice Francie i politicei sele, i despre principele Suu i corespondena lu cu ministrul de esterne al Francie i cu mperatul Napoleon DCCXX. tir asupra nouelor micri ale trupelor turce, ruse i serbe DCCXXI. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre cele ce crede principele Suu cu privire Ia destinele Imperiului' otoman . DCCXXII. David, consulul frances din Bosnia, ctre Relaiunile esterne, despre o conversaiune cu Ibrahim-Paa, guvernatorul Bosniei, cu privire Ia trdtori intereselor musulmane . . . . DCCXXIII. Champagny ctre Alexandru Suu, despre primirea scrisorilor sele . . . DCCXXIV. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre purtarea sa i aceia a consulilor francesi din schelele Levantului, fa cu supuii Rusie . . . . D C C X X V . Nota lu Page despre nvingerea Ruilor la Silistra, i despre retragerea corpului de armat comandat de principele Bagration . . . . DCCXXVIII. Maria Suu ctre Latour-Maubourg, despre miseria n care se afl, i despre ajutorul ce atep de la mperatul Napoleon. DCCXVI. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre intrigele plsmuite de partita engles de la Constantinopole n contra Francesilor . . .. D C C X X V I I . Acela ctre Relaiunile esterne, despre scrisorea principesei Maria Suu i desgre ajutorul ce ar fi s se dea familiei sele D C C X X I X . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre declaraiunea medicului Tipaldo, privitore Ia intrigile lamilie Moruzi i partite englese n contra Francie

544 545 546 547 547 548

548 549 549 550

551 552 552

553 554

554

555 557

555

556

557

XXXVII
Pagina

1610, Februarie '

5. 9.

Marlic Aprilie

24. 17. 25. 3.

Maiu

< '

7-

luni Iulie August


4

24. 16. 18. 2. 56. 10.

25.

Septembre 13. Octobre 25, 27. 9.

(1810)

D C C X X X . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre intrigile i vrjmia familie? Moruzi n contra Francie . . . . DCCXXXI. Acela ctre Relaiunile esterne, despre efectul produs la Constantinopole de cuvintele pronunate de mperatul Napoleon la Corpul Legislativ . . . . . DCCXXXII. Champagny ctre Latour-Maubourg, despre autorisarea imperial de a se da ajutor principesei Maria Suu . DCCXXXIII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre intrigele familie Moruzi, cu privire la resturnarea lu Suu, partisanul Francie. D C C X X X I V . Alexandru Suu ctre mperatul Napoleon, despre felicitrile ce- aduce cu ocasiunea cstoriei sele . . . . . . . D C C X X X V . Champagny ctre Muhib-Effendi, ambasadorul Porii la Paris, despre pagubele ce ar pricinui guvernului otoman inerea n funciune "a dragomanului Moruzi D C C X X X V I . Champagny ctre Latour-Maubourg, despre scrisorea adresat ambasadorului otoman din Paris n contra principilor Moruzi D C C X X X V I I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre naintarea armate ruse . DCCXXXVI1I. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre trmiterea scrisori principelu Suu D C C X X X I X . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre trecerea Dunrei de ctre armatele ruse i despre nceperea ostilitilor . DCCL. Champagny ctre Latour-Maubourg, despre politica imperatulu Napoleon n diferendele turco-ruse D.CCLII. Maria Suu ctre Maria-Luisa, Impertesa Francie, despre cererea de ajutor DCCLI. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre atitudinea sa n cestiunea ocuprii Valachie i Moldove de ctre Ru , . DCCLIII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre gonirea lu Ralli, emisarul principilor Moruzi, din Paris . DCCLIV. Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre limitea concesiunilor ce mperatul Napoleon va face Ruilor cu privire la tractativele lor cu Turcii D C C L V . Gaspd Testa ctre W. F. Roel, ministrul Afacerilor esterne al Holande, despre micrile armatelor turco-ruse . . . DCCLVI. Estras dintr'un raport al Principelu Suu ctre LatourMaubour, despre micrile armatelor turco-ruse DCCL VII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre trmiterea raportului Principelui Suu DCCL VIII. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre completa nvingerea a Turcilor DCCLIX. Latour-Maubourg ctre Champagny , despre politica Austrie n resboiul turco-rus cu privire la principatele romne . DCCLX. Latour-Maubourg ctre Champagny, despre trmiterea raportulu relativ la lamilia Moruzi, i despre cererea de instruciuni 11 acest privin DCCLXI. Memoriu privitor la rolul jucat de unii din membrii familie Moruzi n politica i diplomaia S. Pori; simpatia Moruzilor pentru Anglia i nestrmutata lor vrjmia n contra Francie ; necesitatea deprtrii lor din funciuni

558

5 5^ 559 5 59 5^

5^

5*5' 562 5^ 2 563 5^3 5^6 5^5 5^7

5^7

5^9 571 571 572

572

573

XXXVIII
Pagina

1810, Octobrc < Novembre Decembre

ii . 10. 2.

D C C L X I I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre primele negocir de pace DCCLXIII. Acela ctre Champagny, despre greutile nceperii negocirilor de pace ntre Ru i Turc . . . . . D C C L X I V . Acela ctre Champagny, despre credina Turcilor cu privire la pacea lor cu Ruii, i la viitorul resbel dintre Francia i Rusia D C C L X V . Acela ctre Champagny, despre rolul Valachie i Moldove n negocirile de pace i despre politica Turcie fa cu Francia i Rusia . D C C L X V I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre micrile armate rusesc i despre interpretarea lor la Constantinopole . . D C C L X V I I . Acela ctre Ambasadorul frances din Viena, despre continuarea resboiulu D C C X C V . Pliibsch, ministrul Suedie i Danemarce, ctre Baronul de Blome, despre mediaiunea sa relativ la ncheiarea pce ntre Turcia i Rusia i despre respuusul i propunerile lu Reis-Effendi , D C C X C V I . Ledoux, consulul frances de Ia Bucuresc, ctre Otto de Mosloy, ambasadorul Francie Ia Viena, despre plecarea a cinc divisiun rusesc din Valachia, i despre hotrrea Sultanului' d'a nu ncheia pace cu condiiunile cerute de Rusia D C C L X V I I I . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre micrile armate rusesc i despre modul cum Turci le interpret . . D C C L X I X . Acela ctre Champagny, despre pretenjunile Ruilor n cestiunea ncheiri pce D C C L X X . Latour-Maubourg ctre Champagny, despre starea lucrurilor n Serbia . . . . . D C C L X X I . Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg despre purtarea i diplomaia ce va trebui ambasadorul s aib n tractativele sele cu Sublima Port . . . . D C C X C V I ! . Ledoulx ctre Otto, despre serbtorirea, la Bucuresc, a nasceri Regelu Rome, despre mortea principelui' Suvaroff, i despre nouele ncercr ale generalului Kutuzoff de a negocia pacea D C C L X X I I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre condiiunile cu car Rusia ar consimi s ncep negocirile de pace cu Turcia . . . . . . . , D C C L X X I I I . Not asupra noului Mare Vizir, Achmed-Paa . . . D C C X C V I U . Ledoulx ctre Otto, despre micrile armate rusesc, i despre nouele ncercr ale generalului Kutusof de a negocia pacea . , C C C L X X I V . Scir despre fortificrile Ruilor i despre ncercrile de negocir D C C X C I X . Ledoulx ctre Otto, despre fortificrile Turcilor i critica posiiune a Ruilor . . . . . . DCCC, Acela ctre Otto, despre ntrirea Turcilor n Silistra, i despre cele ce crede publicul bucurescean cu privire la negociarea pce . DCCCI. Ledoulx ctre Otto, despre hotrrea Ruilor i a divanului eri-Romnesc, cu privire la supuii frauces i austriac

578 578

579

5-

1 8 1 1 , Ianuarie * Februarie -

18. ii. 26.

Martie

20.

604

* 4

Aprilie

26. 3. 10. 12.

605 583 5^3 5^4

5^4

Maiu

8.

606

9.

![

1 o. I7.

586

607 587 608

" Iunie

27,Iun. II. 29. 5.

609

12.

XXXIX
Pagina

1 8 1 1 , Iunie

12. 20.

<

Iulie

28. 9. 9, 10. 14.

14, 17, 18. 22.

car vor trebui de aci nainte s pltesc contribuiuit ca i raialele DCCCII. Buletin despre sosirea lu Hamid-Efiendi i despre cele ce se cred n Bucuresc asupra misiuni lu DCCCIII. Ledoulx ctre Otto, despre critica situaiune a armate rusesc, i despre sgomotele de resbel ntre Francia i Rusia, car se aud n Bucuresc DCCCIV. Buletin despre cele ce se ved i aud la Bucuresc, cu privire la negociarea pce, la micrile trupelor rusesc i turcesc, la sgometele de resboiu ntre Francia i Rusia, la greua situaiune a strinilor n Bucuresc DCCCV. Buletin despre naintarea armate otomane i despre probabila ncetare a negociaiunilor de pace DCCCVI. Ledoulx ctre Otto, despre trmiterea unu buletin privitor la critica posiiune a armate rusesc DCCCVII. Buletin despre completa nvingere a Ruilor la Rusciuc i despre retragerea lor pe ermul stng al Dunri , . , U C C L X X V , Estract din raportul lu Meriage ctre Relaiunile esterne, cu privire la principii fanarioi i la erile romne . . . D C C L X X V I . Buletin despre btlia de la Rusciuc ntre Turci" DCCCVIII. I'aisie Tipaldo ctre mperatul Napoleon, despre persecuiunile suferite de el de la Ru . . . . D C C L X X V I I . Buletin despre micrile armate turcesc. , . . DCCCIX. Buletin despre retragerea Ruilor de la Giurgiu spre Calugren i despre cele ce se aud n Bucuresc DCCCX. Buletin despre ngrijirea locuitorilor din Bucuresc, i despre sgomotele de pace . . DCCCXI. Ledoulx ctre Otto, despre dorina i voina Ruilor de a ncheia pacea . DCCCXII, Buletin despre plecarea lu I-Iamid-Effendi peste Dunre, despre grijile Bucurescenilor, i despre mpotrivirea negustorilor la poruncile Ruilor . . . . DCCCXIII. Ledoulx ctre Otto, despre trmiterea buletinulu i despre moleirea operaiunilor militare ale Turcilor DCCCXI V. Buletin despre pregtirile Ruilor i Turcilor i despre atitudinea negustorilor bucurescen n cestiunea drilor estra-ordinare impuse de Ru DCCLXXVIII. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre moleirea Turcilor n conducerea armate lor DCCCXV. Ledoulx ctre Otto, despre plecarea lu Fornetti la Ia i despre trmiterea buletinulu DCCCXVI. Buletin despre trecerea Turcilor pe malul stng al Dunri, despre stabilirea a doue lagre turcesc la Ciupercen i Calafat, i despre impositul pus de Ru asupra clerului", boierilor i negustorilor remn DCCCXVII. Buletin relativ la starea afacerilor eri-Romnesc la finele lune Iui August 1 8 1 1 , . . . ' DCCCXVIII. Ledoulx ctre Otto, despre trecerea unu alt corp de armat turcesc Ia Giurgiu, i despre micrile armatei rusesc

610 6(1

612

613 6

^^

26, 7 Aug. 3August 7. 17.

617 592 618 619 620

620 62 1

<

24.

622 592 623

< <

Septembre

3. 5-

623 624

ro. IT.

625

XL
Pagina

1811, Septembre 14, ; 18.

* * -

19, 24. 25. 26.

26, 30, Oct.2,10. Septembre 29.

Octobre

1.

2.

10. "

< 1 s t * Novembre e 4

17. 19. 20. 24.

26. 5. 7. S.

D C C L X X I X . Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre purtarea lu fa cu minitrii i Divanul Sublime Por , , J . . D C C C X I X Ledoulx ctre Otto, despre grena situaiune a armate rusesc, i despre sgomotele de resboiu ntre Francia i Rusia . . D C C C X X . Buletin despre btlia de lng Giurgiu, despre activitatea Turcilor, i despre descuragiarea Ruilor i spaima Bucurescenilor D C C L X X X . Buletin despre trecerea Dunrii' de ctre Turci, i despre cele d'mtiii lupte dintre Giurgiu i Slobozia . . . . . . D C C C X X I . Ledoulx ctre Otto, despre btlia de la Slobozia, i despre naintarea Turcilor spre Craiova D C C L X X X I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne despre cele ce se aud cu privire Ia succesul armatelor otomane . . . . D C C L X X X I I . Buletin despre cele ce se petrec pe cmpul de resbel . . . D C C C X X I I . Antoine Fornctty, consulul frances din Ia, ctre Otto, despre sgomotele de resboiii ntre Francia i Rusia, i despre grena situaiune a supuilor frances din Moldova . , . D C C C X X I I I . Diferite scir din Valachia i din Bulgaria, cu privire la starea armate turcesc i la greutile i neajunsurile Raialelor cretine . . . D C C C X X V . Buletin despre luptele de lng Giurgiu, despre apropiata trecere a Turcilor pe la Silistra n era-romnesc, despre succeselc lor n Oltenia, i despre spaima Romnilor D C C C X X V I . Ledoulx ctre Otto, despre slbiciunea Ruilor i despre adnca dorin a armate lor de a face pacea D C C C X X V I I . Buletin despre btlia de la Slobozia i despre micrile corpurilor de armat rusesc i turcesc n Oltenia, n Serbia i 'n Bulgaria D C C L X X X I V . Buletin despre o nou lupt lng Slobozia . . . D C C C X X V I I I . Ludoulx ctre Otto, despre a doua btli de la Slobozia, i despre victoria Ruilor asupra armatei Marelui Vizir. D C C C X X I V . Ledoulx ctre Otto, despre trmiterea buletinului, i despre sgomotele de resboiu ntre Francia i Rusia D C C C X X I X . Ledoulx ctre Otto, despre trmiterea unei schie a cmpului' de resboiii i despre aciunea generalulu Kutusol . D C C L X X X I I I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre nouele chimr de trupe otomane, pentru resboiul de la Dunre D C C C X X X I . Buletin, despre btlia de la Slobozia i nvingerea armate Marelui Vizir D C C C X X X . Ledoulx ctre Otto, despre sosirea curierului rusesc din Petersburg i despre pregtirile negocirilor de pace . . . . D C C X X X V . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre n vingerea Turcilor i ncheiarea pce D C C L X X X V I . Relaiune despre completa nvingere a Turcilor n tre Giurgiu i Turnu-Mgurele . . . . D C C C X X X I I . Ledoulx ctre Otto, despre plenipoteniarii Rusie i Turciei, i despre nceperea conferinelor de pace. D C C L X X X V I I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre condiiunile cu cari Ruii consimt s subscrie pacea . .

593 626

627 593 628 595 596

629

630

632 633

633 597 635 631 636 597 639 638 59& 59^ 640 600

XLI
Pagina

1811,

Novembre

<

12. 19. 20. 21.

'

25.

26,9 Dec. x Decembre 27(15). 30. 5.

(1811)

Decembre

6. 11.

12, 26, 28. 14. 18. < a

D C C L X X X V I I I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre condiiunile de pace impuse de Ru, i despre atitudinea Sultanului. . DCCCXXXIII. Ledoulx ctre Otto, despre mersul negocirilor de pace . .. D C C L X X X I X . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre mediaiunea suedes n negocirile de pace . . DCCXC. Acela ctre Relaiunile esterne, despre ncercarea Turcilor de a cumpera pe generalul KutuzolT, plenipoteniarul Rusie. D C C C X X X I V . Ledoulx ctre Otto, despre cele ce se aud cu privire Ia mersul negocirilor de pace . DCCXCI. Resumat din scrisorea lu Latour-Mauboug ctre Relaiunile esterne, despre consiliele adresate de dnsul S. Pori, n cestiunea pce cu Rusia . . . . DCCXCII. Buletin despre apropiata ncheiare a pce . . . . D C C C X X X V . Ledoulx ctre Otto, despre refusu! Ruilor de a acorda paaportul trebuincios unu curier al consulatului frances din Bucuresc . D C C C X X X V I . Acela ctre Otto, despre ndoielele car domnesc n tote spiritele cu privire la ncheiarea pce D C C C X X X V I I . Hiibsch ctre baronul X..., despre unele din condiiunile pce. D C C C X X X V I I I . Hiibsch ctre acela, despre condiiunile pce i despre opiniimea lu Halet-Efiendi privitore la concesiunile fcute de Turcia . DCCXCIII. Buletin despre micrile trupelor otomane i rusesc mprejurul Rusciuculu DCCCXLIII. Generalul Kutuzoft ctre Ledoulx, despre darea paaportului D C C C X X X I X . Ledoulx ctre Otto de Mosloy, ambasadorul frances din Viena, despre subsemnarea pce* ntre Ru i Turc . . D C C C X L . Fornetty, consulul frances din Ia, ctre Otto de Mosloy, despre ncheiarea pce i semnele car o premerg . . D C C C X L I . Ledoulx ctre Otto de Mosloy, despre bucuria pricinuit Bucurescenilor de vestea ncheire pce i despre cuele car aii silit pe Ru a restitui Turcie provinciele dunrene . . . DCCCXLII. Resumat din scrisorea lu Ledoulx ctre Generalul Kutusoff, cu privire la paaportul cerut D C C C X L I V . Ledoulx ctre Otto, despre adunarea unu Congres de pace la Bucuresc . . . . . . . . D C C C X L V . Fornetty ctre Otto, despre sgomotele privitore Ia subsemnarea pce . . . . . . . . . . D C C C C X X I X . Buletin despre numirea lu Mavrogheni dragoman al Arsenalului i despre micrile trupelor turcesc i rusesc D C C C X L V I . Ledoulx ctre Otto, despre atitudinea Turcilor n negocirile pce, i despre venirea congresului ta Bucuresc . D C C C X L V I I . Fornetty ctre Otto, despre micrile corpurilor de armat rusesc D C C C X L V III. Ledoulx ctre Otto, despre sosirea plenipoteniarilor Turciei la Bucuresc
VI.

601 641 601 602 642

602 603

643 644 645

645 603 649 646 647

647 649 650 650 710 651 652 653

2 0 0 9 7 . II.

XLII
Pagina

1811, Decembre

21. 2425.

28.

1812, Ianuarie 48.

18.

19, 22.

25-

29.

Februarie

DCCXCIV. Raportul Iui' Halil-Aga, ttarul ambasade francese, cu privire la micrile armatelor beligerante D C C C X L I X . Ledoulx ctre Otto, despre plecarea Vizirului de Ia Rusciuc la umla . . . . . DCCCL. Ledoulx ctre Otto, despre ederea plenipoteniarilor turci la Bucuresc, i despre nceta naintare a negocierilor DCCCLI. Fornetty ctre Otto, despre micrile armate rusesc cu privire la gsirea locurilor de iernat DCCCLII. Ledoulx ctre Otto, despre relaiunile sele cu plenipoteniarii Turciei DCCCLIII. Fornetty ctre Otto, despre sgomotele privitore la ncheiarea pce i despre aezarea trupelor rusesc la iernatic . DCCCLIV. Ledoulx ctre Otto, despre o alian ruso-anglootoman . . . . . . DCCCLV. Fornetty ctre Otto, despre ncheiarea pce i despre mprirea trupelor rusesc n cuartirele de iern . . . . DCCCLVI. Acela ctre Otto, despre micrile corpurilor de armat rusesc DCCCLVII. Ledoulx ctre Otto, despre nvoiala Ruilor cu Turcii' asupra tuturor condiiunilor pce DCCCLYIII. Acela ctre Otto, despre inactivitatea congresului de pace, i despre sosirea generalului Sebastiani la Constantinopole DCCCLIX. Acela ctre Otto, despre sgomotele privitore la ncetarea negocirilor i la renceperea ostilitilor . . . . . . . D C C C L X . Fornetty ctre Otto, despre sgomotele privitore la plecarea plenipoteniarilor din Bucuresc, i despre micrile armate turcesc D C C C C X X X . Buletin despre purtarea dragomanului Moruzi fa cu Ruii, i despre sorii de pace DCCCLXI. Fornetty ctre Otto, despre causa plecre plenipoteniarilor turci din Bucuresc D C C C L X I I . Latour-Maubourg ctre Otto, despre cele ce se zic cu privire la congresul de pace de la Bucuresc, i despre ncrederea ce merit Mavrogheni ambasadorul Turciei de la Viena DCCCLXIII. Ledoulx ctre Otto, despre o conversaiune politic ntre el i Galib-Efendi, unul din plenipoteniarii Turciei . . . . DCCCCXXXI. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre negociaiunile de pace i despre politica S. Por. DCCCCXXXII. Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg, despre aliana turco-frances D C C C L X I V . Fornetty ctre Otto, despre trecerea corpurilor de armat rusesc prin Moldova n Rusia DCCCCXXXIII. Relaiunile esterne ctre Latour-Maubourg despre nemulmirea provincielor ocupate nainte de Ru D C C C L X V . Ledoulx ctre Otto, despre plecrile i sosirile curierilor turci i ru i despre dorina Rusie d'a i se lsa cel puin Moldova i Bassarabia D C C C C X X X V I . Buletin despre starea afacerilor turcesc, i despre esilul lu Husni-Bei

604 653 654 654 ^55 656 657 658 658 659

659 660

661 71 [ 662

662 663 712 7r 5 665 715

666 717

XLIII
Pagina

1812, Februarie

8.

DCCCLXVI. Ledoulx ctre Olto, despre atitudinea Turcilor i despre sgomotele privirore Ia aciunea Francie i Austriei n ncheiarea pce ruso-turce D C C C C X X X I V . Doue articole din proiectul tractatului de alian ntre Imperiul frances i Imperiul otoman DCCCCXXXV. Proiect de conveniune militar, cu privire la operaiunile combinate ale armatelor turcesc i francese DCCCLXVII. Latour-Maubourg ctre Otto, despre sgomotele privitore la mpcarea Francie cu Rusia, i despre urmrile acestei mpcri DCCCLXVIII. Fornetty ctre Otto, despre micrile armate rusesc. . , . . . . . . . . . . . . . . . . DCCCLXIX. Ledoulx ctre Otto, despre sosirea la Ia a senatorului Milacevic DCCCLXX. Acela ctre Otto, despre luarea pe neateptate a oraulu Sistov de ctre Ru DCCCLXXI. Acela ctre Otto, despre purtarea Ruilor la Sistov i la Zimnicea DCCCCXXXVIII. Buletin despre consiliele inute la Port, cu privire la negociaiunile de pace i la renceperea rsboiulu r . DCCCLXXI!. Ledoulx ctre Otto, despre trecerea Ruilor la Macin i despre conversaiunea cu Galib Effendl, plenipoteniarul turc. DCCCCXXXVII. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre renceperea ostilitilor . . . DCCCLXXIII. Fornetty ctre Otto, despre pregtirile de rsboiii ale Ruilor i despre micrile trupelor austriace din Galiia . . , D C C C L X X I V . Acela ctre Otto, despre trecerea n Rusia a unor divisiun cantonate n Moldova, i despre sgomotele privitore la un apropiat rsboiii D C C C L X X V. Ledoulx ctre Otto, despre nesigurana n care se afl Ruii i Turcii cu privire la ncheiarea pce, i despre recensimentul populaiune clin era-Romnesc D C C C L X X V I . Fornetty ctre Otto, despre micrile trupelor ruse, i despre subsemnarea pce DCCCLXXVII. Ledoulx ctre Otto, despre instruciunile sosite plenipoteniarilor turci, i despre pregtirile rsboinice ale Austriei, ale Francie i ale Rusie . . . DCCCLXXVIII. Acela ctre Otto, despre sosirea n Bucuresc a unui trmis suedes DCCCLXXIX. Fornetty ctre Otto, despre micrile divisiunilor de armat rusesc D C C C L X X X . Ledoulx ctre Otto, despre Horn, trmisul Suediei, i despre negoierile i sgomotele de pace . . . . . . . . DCCCLXXXI. Fornetty ctre Otto, despre cantitatea de gru cerut de Ru de la Moldova, i despre micrile trupelor rusesc . DCCCLXXXII. Acela ctre Otto, despre ntrirea fortree Hotinului, i despre micrile trupelor rusesc . . . . . . . . . DCCCLXXXIII. Ledoulx ctre Otto, despre activitatea principelui Moruzi n negocierile de pace, i despre rsboiul ntre Francia i Rusia
III

666 J16

9-

'

o:

io.

667 66K 668 669 670 7'^ 67 1 717 672

'
!

5-

>8.
5 fi 3

7-

Martie 1, 19,27.

5
(

78.

672

673 674

11. <

>74 675

16. * 18. 21. 25. 27. i 28:

676 676 677 678

679

XLIV
Pagina

1812,

Aprilie

4.

5-

8. < 9. 15, & 18.

25.

^
K

27. 29. il 1,6,30.

Maiu

6.

13.

< * '{

10. 27.

D C C C L X X X I V . Fornetty ctre Otto, despre cele ce se aud asupra condiiunilor cu car pacea s'ar fi subsemnat . D C C C L X X X V , Ledoulx ctre Otto, despre ardintea dorin a Ruilor de a ncheia pacea, i despre sgomotele din Bucuresc privitore la cele ce se petrec ntre curile Francie, Austrie i Rusie. D C C C C X X X I X . Latour-Maubourg ctre relaiunile esterne. despre resultatul inelegere turco-francese, i despre negociaiunile pce turco-ruse . . . D C C C L X X X V I . Fornetty ctre Otto, despre ncheiarea pce i despre sgomotele de rsboiu dintre Francia i Rusia . . . . . . D C C C C X L I . Buletin despre mortea principelu Alexandru Mavrocordat D C C C L X X X V I I . Ledoulx ctre Otto, despre retragerea trupelor rusesc dupe ermurile Dunrei . D C C C L X X X V I I I . Ledoulx ctre Otto, despre sarcinele ce Ruii impun ^re-Romnesc . . . . . . . D C C C L X X X I X . Estras din instruciunile adresate Contelu Andreossi, cu privire Ia un tractat de alian ofensiv ntre Turcia i Francia D C C C X C . Fornetty ctre Otto, despre micrile de retragere ale trupelor rusesc DCCCXCI. Ledoulx ctre Otto, despre sarcinele impuse de Ru asupra ere-Romnesc, i despre purtarea generalulu Cutuzof fa cu Divanul eri . D C C C C X L . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre efectele continuare!' rsboiulu turco-rus DCCCXCII. Ledoulx ctre Otto, despre sarcinele colonelului Rochoir . . DCCCXCIII. Fornetty ctre Otto, despre micrile de evacuare ale trupelor rusesc , . D C C C C X L I V . Buletin despre nouele mtisur luate de S P. n contra Grecilor, despre sarcinele impuse de Ru asupra Terilor Romne, i despre cletorul engles Gordon . . . . . D C C C X C I V . Fornetty ctre Otto, despre ntrirea fortree Hotinulu i despre sgomotele privitore la venirea n Moldova a altor trupe rusesc D C C C X C V . Ledoulx ctre Otto, despre ultimatul .Sultanului i despre micrile trupelor austriace . . . . . . . . . D C C C X C V I . Acela ctre Otto, despre formarea unu lagr rusesc la Giurgiu, i despre darul oferit generalului Cutusof de Divanul eri Romnesc. DCCCCXLII. Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre negociaiunile privitore Ia trecerea Moruzilor n partea politicei franceze . . . . . . . . DCCCXCVII. Fornetty ctre Otto, despre sosirea amiralului Ciciakof, i despre sgomotele iscate la venirea Iui D C C C X C VIII. Acela ctre Otto, despre micrile de evacuare ale trupelor rusesc, i despre veniturile Moldove n timpul ocupaiune. D C C C X C I X . Ledoulx ctre Otto, despre plecarea generalulu Cutusof, despre nlocuirea lu cu amiralul Ciciacof, i despre condiiunile cu car pacea s'a subsemnat

679

680

j\g 681 720 681 682

683 684

684 720 685 686

72^

687 688

fis'8

721 689 690

691

XLV
Pagina

1812, Maii < Iunie < <


<:

30. 1 4. 5, io Iul. 6.
1

> :

' Inlie

9. 17. 18. 25. ; 1.

2. 4-

< -

13. 15.

2 1.

< 1 August

22. 13(1)

( Septembre

19. 1.

DCCCC. Ledoulx ctre Otto, despre scirea oficial, privitore la subsemnarea pce" . . DCCCCI. Fornetty ctre Otto, despre subsemnarea pce i despre sgomotele unei aliane ntre Anglia, Rusia i Turcia . . DCCCCXLIII. Acela ctre Relaiunile esterne, despre purtarea Moruzilor n cest unea sosiri noului' ambasador francez. . . . DCCCCII. Ledoulx ctre Otto, despre conversaiunea ce a avut cu plenipoteniarul turc Galib-Effendi . . . . . . . . DCCCCLII. Buletin despre cestiunea motenire principelu A. Mavrocordat. DCCCCIII. Fornetty ctre Otto, despre micrile trupelor rusesc i despre apropiata plecare a senatorului Milacevic. . . . . . DCCCCIV, Fornetty ctre Otto, despre scirea oficial a subsemnre pce . . . DCCCCV. Ledoulx ctre Otto, despre nchiderea comunicaiunilor. DCCCCVI. Fornetty ctre Otto, despre sarcinele impuse de Ru asupra Moldove . . . . . . . . . DCCCCVII. Latour-Maubourg ctre Otto, despre mhnirea Sultanului pricinuit de condiiunile cu car pacea s'a subsemnat . , , D C C C C X L V . Andreossi ctre ducele de Bassano, despre tractatul de pace ncheiat la Bucuresc ntre Rusia si Turcia . . . . D C C C C X L V I . C. Deval, nsrcinatul de afaceri, ctre ducele de Santa-Fe la Madrid, despre ratificarea tractatului de pace. . . D C C C C X L V I I . Latour-Maubourg, ctre relaiunile esterne, despre incidentele ratificrii tractatului de pace D C C C C X L V I I I . Andreossi ctre ducele de Bassano, despre vorbele Pae din Bosnia cu privire la pacea ruso-turc DCCCCX. Ledoulx ctre Otto, despre plecarea sa de la Bucuresc din ordinul Ruilor DCCCCVIII Fornetty ctre Otto, despre plecarea consulului Ledoulx din Bucuresc, i despre sarcinele impuse de Ru asupra erilor Romne D C C C C X L I X . Latour-Maubourg ctre ducele de Bassano, despre ratificarea parial a tractatului de pace. . . DCCCCIX. Fornetty ctre Otto, despre plecarea sa din Ia i despre purtarea Ruilor fa cu agenii Austrie DCCCCL. Raportul lu I. Teologu ctre ducele de Bassano, relativ Ia atitudinea Ruilor i a Sultanului Selim n cestiunea negociaiunilor DCCCCLI. Otto ctre Relaiunile esterne, despre eventuala intrare a Ruilor n Transilvania i despre pregtirile" lor pe Dunre . . D C C C L V . Extract dintr'o scrisore din Bucuresc a unui ofcer-general cu privire Ia mersul armate Iui Napoleon I n luntrul Rusie . . . DCCCCLIII. Latour-Maubourg ctre ducele de Bassano, despre condiiunile tractatului de pace turco-rus . . . DCCCCLIV. Relaiunile esterne ctre corniele Andreossy, ambasadorul Francie la Constantinopole, despre miliiile romne . . D C C C C L V I . Andreossy ctre ducele de Bassano, despre partea tractatului turco-rus privitore la Moldova i ara-Romn^sc . .

692 693 722 693 728 694 695 695 696 696 723 724 725 726 698

697 726 698

727 727

730 729 730 731

XLVI
l'ajiina

1812, Septembre

9.

20.

28.

Octobre

14.
15-

Novembre

18. 24.

28.

Decembre

D C C C C L V I I . Andreossy ctre ducele de Bassano, despre numirea lu Caragea domn n era,Roninesc, i despre confirmarea lu Callimaki n Moldova DCCCCLVIII. Relaiunile esterne ctre corniele Andreossy, despre silinele ce trebue s- dea ambasadorul pentru ca nenelegerea se renasc ntre Turcia i Rusia. . . . . . . . D C C C C L I X . Andreossy ctre relaiunile esterne, despre principii Moruzzi, Suu i Caragea. D C C C C L X . Acela ctre ducele de Bassano, despre purtarea i politica erilor-Romne fa cu Rusia, Turcia i Francia , . . D C C C C L X I . Raportul lu Bassano ctre mpratul Napoleon, despre condiiunile tractatulu de pace turco-rus privitore la erile Romne . . . . . DCCCCXI. Despre mortea lu Dumitru Moruzi i despre pedepsirea celor-l'al autor a tractatulu de pace de la Bucuresc . . D C C C C L X I I . Comitete Andreossy ctre ducele de Bassano, despre amnuntele comunicate lu asupra familie Moruzzi de principile Suu, i despre politica Turcie fa cu Francia i cu Rusia. D C C C C L X I I I . Latour-Maubourg ctre Relaiunile esterne, despre tierea capulu lu Panaiot Moruzzi, i despre sosirea consulului' Fornetty la Ia DCCCCXII. Estras dintr'o scrisore a Comitelui Andreossi ctre Guvernatorul general al provinciilor iliriene, cu privire la mortea lu Panaiotache Moruzi, i la urmrile politice ale cdere Moruzilor . D C C C C L X I V . Corniele Andreossy ctre ducele de Bassano, despre cderea Moruzilor. D C C C C L X V . Acela ctre ducele de Bassano, despre guvernarea personal a Sultanului dup cderea Moruzilor . D C C C C L X V I . Acela ctre ducele de Bassano, despre mortea i averea lu Dumitru Moruzi DCCCCXIII. Brbier, nsrcinatul de afacer al consulatului Irancts din Bucuresc, ctre Otto, despre intrarea solemn a principelui' i principesei Valachie n Bucuresc, i despre prdrile uue bande de Serb, spre Cerne n Romnia mic . . . D C C C C X I V . Fornetty ctre Otto, despre cestiunea Moldovenilor supui rusesc, i despre oprirea comunicaiunilor pe Prut . . . . D C C C C X V . Estras dintr'o scrisore a comitelui' Andreossy, adresat Guvernatorului general al provincielor iliriene, cu privire la causa nchiderel comunicaiunilor pe Prut D C C C C L X V I I . Andreossy ctre ducele de Bassano, despre nsemntatea politic a erilor-Romne, despre cestiunea Romnilor supui strini, i despre nchiderea comunicaiunilor pe Prut. . . . D C C C C X V I . Brbier ctre Otto, despre negocierile erbilor cu S. Port, i despre "sosirea d-lui de Latour-Maubourg n era-Romnesc cu darurile destinate Sultanului . . . D C C C C X V I I . Ledoulx ctre Otto de Mosloy, despre sosirea sa Ia Bucuresc, i despre sgomotele respndite n acela ora de consulul Rusie . . . . . DCCCCXVIII. Acelai ctre Otto, despre ncetarea sgomotelor false respndite de consulul Rusie, i despre o ntrevorbire ce a avut cu Principele ere-Romnesci

731

732 733 733

734 699

735

736

700 737 737 73"^

15!526.

7 7'

1818, Ianuarie

7~

739

9-

20.

7-

29.

73

74

XLVII
Pagina

1813, Ianuarie Februarie < :

29. 8.

. 17. 22. 24.

27.

Martie

3.

ic). , < (, Aprilie 26. 4.

9. 12. 21.

Maiti

23. 29. 10. 18. k

t.

? c

Iunie

7.

DCCCCLXVIII. Andreossy ctre ducele de Bassano, despre urmrile cesiune Basarabiei asupra principelui i ri Moldove DCCCCXIX. Ledoulx ctre Otto, despre arogana consulului Rusie DCCCCXX. Fornetty ctre Otto de Mosloy, despre presena la Ia a lu Aclimet-Paa i a lu Remiz-Paa DCCCCLXIX. Andreossy ctre Relaiunile esterne, despre nrurirea Ruilor n Principate . . . . . . DCCCCXXI. Ledoulx ctre Otto de Mosloy, despre apropiata venire a trupelor turcesc n era-Romnesc DCCCCXXII. Fornetty ctre Otto, despre nchiderea comunica. iunilor pe Prut . . . . DCCCCXXIIt. Ledoulx ctre Otto, despre scrisorea de recomandaiune cerut de principele ere-Romnesc pentru Belu, agentul seu de la Viena DCCCCLXXI. Fornetty, consulul frances la Ia, ctre corniele Andreossy, despre noua nchidere a comunicaiunilor pe Prut, i despre sarcinele impuse asupra locuitorilor din Bassarabia. . . DCCCCLXXIII. Andreossy ctre Relaiunile esterne, despre simpatiele i antipatiele Vizirulu i ale lu Reis-Effendi, i despre porni* rea firmanurilor privitore la Romni supui strini D C C C C L X X . Acela ctre Relaiunile esterne, despre micrile armate rusesc n Rusia i despre frigul ierne de la nceputul anulu 1813 . . DCCCCLXXII. Andreossy ctre Ducele de Bassano, despre apropiarea une armate rusesc de malurile Prutulu DCCCCXXIV. Fornetty ctre Otto, despre trecerea sub proteciunea rusesc a tre supu frances DCCCCLXXIV. Andreossy ctre Ducele de Bassano, despre exilul lu Bibic, Capikehaia lu Caragea la Constantinopole, i despre purtarea lu Caragea n era-Romnesc. . DCCCCXXV. Fornetty ctre Otto, despre causa nchidere Prutulu, i despre corpul de armat al generalulu Talstoi D C C C C L X X V . Andreossy ctre Ducele de Bassano, despre omorul lu Raniis-Paa la Colintina, lng Bucuresc . DCCCCLXXVI. Acela ctre Ducele de Bassano, despre operaiunile lu Hafi-Ali-Paa n contra Vidinulu, i despre micrile Ruilor n Basarabia DCCCCXXVI. Fornetty ctre Otto, despre deschiderea Prutulu, i despre politica principelu Calimachi fa cu Francesi DCCCCLXXVIII. Scir despre darul fcut lu Caragea de Marele Vizir, i despre Ali-Paa din lanina DCCCCXXVII. Fornetty ctre Otto, despre administrarea Bassarabie i a inutului de dincolo de Prut DCCCCLXXVII. Andreossy ctre ducele de Bassano, despre carantina d a lungul Prutului DCCCCLXXIX. Fornetty, vice consulul frances din Iai, ctre corniele Andreossy, despre micrile i fortificrile armate rusesc n Basarabia . , DCCCCXXVIII. Fornetty ctre Generalul comite de Narbonne, ambasadorul frances la Viena, despre prerile Moldovenilor cu pri-

741 704 705 74' 75 706

707

742

743

742 743 707

744 708 745

74^ 7^ 747 79 74*5

747

XLVIII
Pagina

1813, Iunie Iulie August

20. 25. 23. 7.

1814, Iunie

26.

28.

August

17.

Septembre IO.

13.

vire la succesul armatelor francese, i despre starea forelor rusesc din fortreele de pe Nistru 709 D C C C C L X X X I I I . Statul familiei' imperiale i al marilor demnitar a imperiului' Otoman . . . 750 D C C C C L X X X . Buletin despre congresul de Ia Fraga 74S D C C C C L X X X I . Corniele Andreossy ctre ducele de Bassano, despre moiele din Basarabia ale proprietarilor moldoveni 749 D C C C C L X X X I I . Andreossy ctre Relaiunile esterne, despre politica i nsemntatea diplomaiei principilor Moldove i eri-Romnesc . . . . . . . 749 D C C C C L X X X V I I . Not-protest presentat de Ledoulx Principelui Caragea cu privire la refusul Domnului de a- da reparaiune pentru insulta primit, si la retragerea lu din Bucuresc. . . . 753 D C C C C L X X X I V . Ledoulx, consulul frances din Bucuresc, ctre principele de Benevent, ministru) afacerilor strine la Paris, despre purtarea principilor erilor romne fa cu consulii i supuii frances din Ia i din Bucuresc . 751 D C C C C L X X X V . Ledoulx ctre Talleyrand, despre sarcinele impuse de Port Domnilor principatelor, i despre Belu, agentul secret al lu Caragea . . , 752 D C C C C L X X X V I I I . Raportul lu Ledoulx ctre Andreossy, despre sentimentele anti-francese ale lu Caragea, despre insulta ce s'a adus consulului, i despre retragerea lu din Bucuresc . . 7 5 4 D C C C C X X X V I , Andreossy ctre Talleyrand despre retragerea lu Ledoulx din Bucuresc i despre arogana dragomanului S. Pori 753

DOCUMENTE.
Pagina

1709, 1711 t

Noembre Ianuarie

17111 (f), 1711 (?), 1755, 1759,


1700,

I. Memoriu despre relaiunile dintre Rui i Turci. Familia Mavrocordat. Disposiiunile Turcilor fa cu Regele Suediei . , . r II. Relaiunea lut Thalabo, trimisul lu Rakozi la arul, asupra cltoriilor i tractrilor sale n Rusia, la Ttari i la Constanti no pol III. Memoriu asupra Moldovei i eri-RomnescT IV. Memoriu asupra tamilieT Cantemir V Memoriul lu Peissonnel despre Tataria mic VI.
n

5 11 14 14 15 16 16

Memoriu! cavalerului

d'Eon

de

Beaumont

asupra

Rusie

1706,

1760 (?), 1771, Iulie

30

1772, 1774,

Iulie Novembre Decembre io 26 8 27

1759 VII. Din planul lsat de Petru cel mare urmailor seV pe tronu Rusiei pentru a domni asupra Europei VIII. Memoriu istoric presentat HanuuT Halim Ghera! asupra im periulut Ruilor i al Ttarilor IX. Memori privitore la afacerile Rusie . f , X. Conveniunea ntre Austria i Turcia de la 6 Iulie 1771, des pre cedarea Olteniei la Austria i regularea granielor Transilva niet despre era-Romn^sc XI. Memoriu asupra Rusie. Despre starea rea n care se afl Principatele dunrene din causa ocupaiuni rusesc. . . . . . XII. Memorii despre portul de la Oczakow XIII. Observri politice fcute de Peissonnel asupra independenei Ttarilor X I V . Extras din tractatul de pace ntre Rusia i Porta Otoman fcut n tabr lng oraul Chieuseme-Cainardge la 10 Iulie 1774 X V . Memorii-jurnal despre mersul rSsboiulu ntre Ru i Turc X V I . Memoriu-jurnal despre tractrile ntre Ru i Turc. . . XLII. Memoriu despre ocuparea Olteniei i a Moldove de sus de ctre Austriac i despre evacuarea Moldove de ctre armata rus^sc XVII. D. de St. Priest ctre Regele Francie despre tractrile pentru cedarea Bucovine la Austria XVIII. Marealul de Segno, secretar de stat la departamentul de rgsboiti, ctre Regele Francie, despre proiectele mpertese Eca-

23 25

21 28 29

57 30

1775, 1783,

Iunie

y
Pagina

terina II. de a ocupa Moldova, ra-Romnesc, Crimea i Cubanul 1783, Iulie 1 13 13 XIX. Marealul de Castries despre rivalitatea ntre Rusia i Austria i tendinele lor de a ocupa rile romne XX. Marealul de Courcy despre tendinele Rusie! i ale Austriei de a se ntinde asupra provincielor Turciei .. XXI. Marchis'ul de Ossun despre aceleai tendine ale curilor din Viena i Petersburg de a- mpri provinciile iitore de Turcia p XXII. Raport despre scopurile Austrie de a ocupa era-Romnesc i Moldova XXIII. Marealul de Segur despre nelegerea ntre Rusia i Austria pentru ca Rusia s ocupe Crimea i Cubanul, i6r Austria era Romnesc i Moldova , . X X I V . Alexandru Mavrocordat, fost Domn al Moldovei, ctre soia sa Zafira, despre cuele cart l'au lcut s fug n Rusia , X X V . Memoriu asupra puterilor de rfisboiu ale Rusie i ale Turciei, i asupra resultatelor probabile ale unul rgsboiu ntre aceste imperii X X V I . Manifestul Pori privitor la refusul Rusie de a-1 extrda pe Alexandru Mavrocordat, fost Domn al Moldove, i la permisiunea acordat de Turcia Austrie de a ine ageni n era Romnesc i n Moldova X X V I I . Choiseul-Gouffier ctre Corniele de Segur cere intervenirea pentru Princesa Mavrocordat XXVIII. Choiseul ctre Corniele de Segur la St. Petersburg, despre presiunea exercitat asupra Pori pentru a schimba era Romnesc i Moldova cu Crimea Fragment dintr'u scrisore a Principelui de Ligne adresat Cornitelu de Sgur, Ministrul Francie la Petersburg. (Din Memoriul Comitelui de Langeron) . XXIX. Memoriul presentat Pori de ctre Brentano despre starea armatelor Rusie, Austrie i Turciei Resumatul campanielor din 17871788 i 1789 ale Ruilor n contra Turcilor, n Basarabia, n Moldova i n Cuban. (Din Memoriul Comitelu de Langeron) Campaniele din 1788 i din 1789 ale Austriacilor n contra Turcilor. (Din Memoriul Comitelui de Langeron) X X X . Not cetit n consiliul de minitri al Francie despre intrigile lu Choiseul la Constantinopole LVII. Emile Gaudin, consulul Republice francese la Bucuresc, ctre Raymond Verninac, trmisul Republice Ia Constantinopole, despre masurile privitore la introducerea comerciulul frances n Principatele Dunrene LVIII. Constantin Stamati ctre Meh6e, impiegat Ia Afacerile Strine, despre decderea influenei francese la Constantinopole i despre mersul politicei otomane LIX. Verninac, trmisul Republice francese la Constantinopole, ctre Emile Gaudin, agent al Francie la Bucureti, despre comerciul frances de introdus n principatele romne L X . Memoriu fcut de Constantin Stamati i privitor la datoriile unu agent frances la Bucuresc i la millocele ce sunt de ntre-

31 32 33 33 34

35 .36

1787, 1788,

Februarie Ianuarie

37

Februarie

27

38 40

August Octobre

9 25

41

Decembre

76 42

1789,

Iulie

84 88 43

3 1763, 1795,

Ianuarie. Noembre

10

39^

Decembre

25

402

1796,

Ianuarie

12

404

>

27

V
Pagina

buinat pentru ca el s aib autoritatea necesar reuitei une lui 1796, Februarie 7

misi406

, > ,

8 [5

17

; >

j,

25

Martie

13

16

16 16

Aprilie

26

Iunie

Iulie

23

25

August

17

25

LXI. Raportul Ministrului Afacerilor strine ctre Directoriu, despre nfiinarea postului1 de consul frances la Bucuresc, i despre numirea n acest post a Grecului Constantin Stamati LXII. Decretul pentru numirea lui Constantin Stamati consul frances n principatele dunrene LXIII. Memoriu privitor Ia principiile dup cari va trebui s se conduc Constantin Stamati n funciunea de consul general al Republice! francese la Bucuresc i la Iai L X I V . Raport adresat DirectoriuluT de Delacroix. Ministrul afacerilor Strine, pentru numirea lui Louis Farant cancelar al consulatului frances din principatele romne L X V . Memoriu presintat de E. Gaudin principelui Alexandru Moruzzi i privitor la punerea comerciulut frances n erile romne pe acelai picior ca i comerciul german i moscovit, precum i la stabilirea primei case de comerciu frances n Bucuresc, sub firma Pellet & Hortolan L X V I . Scrisorea lu Delacroix, Ministru Afacerilor Strine, ctre Reis Effendi, despre numirea lu Constantin Stamati n calitate de consul general al Republicel francese n principatele dvinrene . L X V I I . Scrisorea lu Delacroix, ministru Afacerilor Strine, ctre Alexandru Moruzzi, domnul ere-Romnesc, despre numirea lu Constantin Stamati n calitate de consul general al Republice! francese n principatele dunrene LXVIII. Aceiai scrisore adresat lu Alexandru Calimach, domnul Moldovei L X I X . Adeverina dat lu Constantin Stamati pentru diploma i scrisorile de acreditare ce i se remiser n Paris nainte de plecarea sa in principatele romne . L X X . Sainte-Luce ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre numirea sa n calitate de comisar provisoriu al relaiuntlor comerciale n Bucuresc L X X I . Constantin Stamati ctre Comitetul Salutului Public, despre folosul i necesitatea de a i se recunosce n mod oficial calitatea de Consul al Republice! n principatele romne. . , . * u L X X I I Emile Gaudin ctre Descorches, despre reua impresiune ce a fcut la Bucuresc numirea lu Constantin Stamati n calitate de consul general al Republice francese pentru prin-ipatele romne. LXXIII. Parant ctre Delacroix, despre refusul Sublimei Pori de a recunosce pe Constantin Stamati n calitate de consul general al Republice! francese n principatele romne L X X I V . Constantin Stamati ctre Delacroix, despre intrigile familiei Moruzzi, esute la Constantinopole n contra rccun6scere sale n calitate de consul al Republice francese n principatele romne. L X X V . Emile Gaudin ctre Constantin Stamati, despre cuele cari impiedic recunoscerea celui din urm de consul general al Republice francese n Principatele romne L X XVI. Constantin Stamati ctre Delacroix, despre motivele cari mpedic recun6scerea sa n calitate de consul i car sunt coprinse n scrisorea lu Emile Goudin (doc. L X X V ) ce i o trmife.

408 410

4'

413

4'3

422

423 424

424

425

426

428

429

431

432

436

VI
Pagina

1798,

August

28

Septembre

12 17

17

>

Octobre

22

Noembre

Decembre

16

18

L X X V I I . Cado din Lille ctre Ministrul Afacerilor strine, despre nenorocirile sale n Austria, Rusia i Moldova, i despre dorina de a fi numit el consul general n principatele romne, daca Constantin Stamati nu va fi recunoscut , , . . L X X V I I I . Constantin Stamati ctre Delacroix, despre influena Grecilor i Ruilor asupra mersulu politicei turcesc L X X I X . Reis-Effendi ctre Delacroix, despre numirea unu consul trances n principatele romne i despre cuele cari mpedic ca acest consul s fi Constantin Stamati L X X X . Constantin Stamati ctre Ministerul Afacerilor Strine, despre greutile ce ntempin el din causa intrigelor fanariote, i despre inteniunea ce are ambasadorul frances din Constantinopole de a trmite pe Parant la Bucuresc . L X X X I Parant ctre Delacroix, despre ntrevederea sa cu A . Ipsilante, noul Domn al Sre-Romnesc, i despre trmiterea generalului Carra Saint Cyr, secretarul ambasadei francese din Constantinopole n Bucuresc L X X X I I . C. Stamati ctre Delacroix, despre generalul Carra Saint-Cyr i despre trmiterea acestuia n calitate de agent al Republice francese n erile romne L X X X I I I . Flury ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre numirea sa n calitate de agent al Republice francese n era-Romndsc i despre lefa ce avea s primesc n acest funciune L X X X I V . Dubois Saint-Maurice ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre dorina ce are de a fi numit Cancelar seu Vice-Consul n grile romne L X X X V . Flury ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre Ifa i instruciunile ce i se vor regula nainte de plecarea sa n erile romne L X X X V I . Ghiorghios Ionissios, secretarul lu Alexandru CalimachVod, ctre Stamati, despre renceperea corespondenei diplomatice pe care acesta din urm o ntreinea nainte i cu Kodric, secretarul lu Mihail uu-Vod , r . L X X X V I I . Verninac ctre Delacroix, despre scrisorea adresat lu Constantin Stamati de Ghiorghios Ionissios (doc. L X X X V I ) . . . L X X X V I I I . Raport despre serviciele aduse Republice francese de Constantin Stamati i despre cuele cari au fcut ca el s nu fi numit impiegat la legaiunea frances din Constantinopole. . . . L X X X I X . Not despre Henri Dubois St. Maurice, care a cerut s fia numit Cancelar al Consulatului frances din erile romne. X C . Instruciuni scrise de Constantin Stamati pentru generalul Carra Saint-Cyr care plc n misiune la Bucuresc . . . . . . X L V I I I . Memoriul Generalului Comite de Langeron despre resboiul Rusie n contra Turciei din anii 1790-1791 XCI. Delacroix ctre Flury, despre numirea acestuia n postul de Consul general al Republice n firile romne . . * , . - r . . XCII. Memoriu adresat de Flury lui Delacroix cu privire la mersul politice francese, la ntinderea comerciului frances n erile romne i la nfiinarea unu consulat al Republice la Iai XCIII. Flury ctre Delacroix, despre compunerea personalului consulatului frances de la Bucuresc

436 438

440

442

444

447

448

449

23

450

1796 (?),

451 452

1796 (?), 1796 (?),

453 453 454 64 457

1796 (?), 1796, 1797,

Ianuarie

24 29

458 460

Februarie

VII
Pagina

1797,

Februarie

27

Martie

13 13 26

> Iunie August

29 20 10

% _

Septembre Noembre

14 17 25 1 19

23

Decembre

24

24

1798,

Ianuarie

4 8 14

XCIV. Instruciunile date cu aprobarea DirectoriuluT esecutiv lu Flury, numit Consul general al Republice francese n rile romne. . , X C V . Delacroix ctre Flury, despre lefa acestuia din urm ca consul general la Bucuresc, i despre numirea lu Stamati n funciunea de cancelar al consulatului frances din erile romne . , . X C V I . Flury ctre Delacroix, despre greutile ce i se fac de Tesaur cu rspunderea banilor necesari plecre sale Ia Bucuresc. XCVII. Flury ctre Delacroix, despre primirea actelor prin care este numit consul general in rile romne XCVIII. Actul prin care Directoriul esecutiv numesce pe Henri Dubois St. Maurice vice-consul i cancelar al Republice francese la Bucuresc XCIX. Delacroix ctre Flury, despre numirea lui Parant viceconsul la Iai i a lu Dubois. St. Maurice cancelar la Bucuresc. C. Parant ctre Delacroix, despre numirea n calitate de viceconsul la Iai CI. Parant ctre generalul Dubayet, despre plecarea sa la Iai i despre banii ce sunt a i se da de ambasada frances din Constantnopole C i l Flury ctre Talleyrand, despre numirea acestuia din urm ca ministru al Afacerilor Strine CHI. Hotrrea luat de Ambasadorul Aubert Dubayet, cu privire la plecarea lu Parant n Moldova , . r . CIV. Parant ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre greutile ce ntmpin plecarea sa n Moldova CV. Talleyrand ctre Alexandru Ipsilanti, Domnul erel-Romnesc, despre numirea lu Flury consul la Bucuresc CVI. Carra St. Cyr ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre slbiciunea guvernului turcesc fa cu Pasvantoglu, i despre primejdia n care se afl era-Romnesc din causa acestui' resbel . . . , CVII. Carra St. Cyr ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre b61a principesei Ipsilanti i despre sosirea n Rusciuk al unu pa trimis naintea lu Pasvantoglu CVIII. Carra St. Cyr ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre sosirea lu Flury i Dubois n Bucuresc, i despre grabnica sa plecare la Constantinopole, din causa bdle ambasadorului Aubert Dubayet CIX. Flury ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre sosirea sa n Bucuresc dup greutile ce a ntmpinat Ia Constantinopole, i despre mortea ambasadorului Aubert Dubayet CX. Circular adresat de Flury, consul frances din Bucuresc, ctre negustorii frances din imperiul otoman, despre comerciul frances n erile romne CXI. Flury ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre primele afaceri ale funcionre sele n calitate de consul frances la Bucuresc. CXII. Flury ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre cele ce a aflat cu privire la Pasvantoglu i armata lui CXIII. Flury ctre Afacerile Strine, despre condiiunile impuse Pore de Pasvantoglu i despre insulta fcut unul Frances n Bucuresc *. . .

461

464 465 466

466 467 468

469 470 471 472 474

475

476

477

478

479 481 482

483

VIII
Pagina

1798,

Ianuarie

* Februarie

* Martie

>

Aprilie Maiu

CXIV. Ministrul Afacerilor Strine ctre Carra St. Cyr, despre corespondena acestuia i despre amenuntele ce a cules ca consul provisorid la Bucuresc 21 C X V . Estras dintr'u scris6re a lu Flury, despre armata lu Pasvantoglu i despre condiiunile ce acesta impune Pore , . * . 21 C X V I . Flury ctre Afacerile Strine, despre armata lui Pasvantoglu i despre condiiunile ce acesta impune PoreT . * 2 CXVII. Parant, vice consul la Ia, ctre Afacerile Strine, despre greutile posiiune sale i despre un memoriu asupra Moldovei ce i se ceruse 6 CXVIII. Flury ctre Afacerile Strine, despre luptele lu Pasvantoglu cu armata Sultanului i despre relaiunile sele cu vice-consul Parant de Ia Ia 12 CXIX. Parant ctre Afacerile Strine, despre ciuma care bntuie n casa consulatului la Ia 17 C X X . Talleyrand ctre Flury, despre scirile ce acesta a trmis la la Paris i despre prerea Directoriulu asupra lu Pasvantoglu. . '8 CXXI. Flury ctre Talleyrand, despre relaiunile principelui SreRomnesc cu rebelul Pasvantoglu 5 CXXII. Flury ctre Afacerile Strine, despre executarea articolelor tractatului de la Campo-Formio n Bucuresci, i despre reparaiunea acordat unul supus frances tot n acest ora 6 CXXIII. Flury ctre Afacerile Strine, despre titlul ce este de dat or i crui funcionar al Republice francese n strintate. . . 15 C X X I V . Parant ctre Afacerile Strine, despre nedreptile i prigonirile ce a ntempinat n timpul ciumei din partea SerdaruJu principelui Moldove '8 C X X V , Flury ctre Afacerile Strine, despre publicarea uneia din scrisorile sele n le Journal de Francfort 4 C X X V I . Vice consulul Dubois ctre Talleyrand, despre micrile lui Pasvantoglu i ale armatei otomane . C X X V I I . Afacerile Strine ctre Flury, despre primirea corespondenei acestuia 1 CXXVIII. Flury ctre Talleyrand, despre relaiunile Rusie cu Porta i despre diferendul iscata ntre vice-consulul Parant la Ia i Principele Moldovei 9 C X X I X . Flury c&tre Talleyrand, despre plecarea altor trupe otomane n contra lu Pasvantoglu '2 C X X X , Flury ctre Talleyrand, despre relaiunile comerciale ce sunt de stabilit n principatele dunrene i erile circumvecine. !4 CXXXI. Flury ctre Talleyrand, despre audiena ce a avut la Principele eret-Romnesc i despre viitorul comerciulu frances n acesta er. 14 CXXXII. Talleyrand ctre Flury, despre motenirea unei strine morte la Ia 16 CXXXIII, Flury ctre Talleyrand, despre victoria lu Pasvantoglu asupra trupelor otomane 20 C X X X I V . Flury ctre Talleyrand, despre politica rusesc i luptele lu Pasvantoglu Ia Dunre 22 C X X X V . Flury ctre Talleyrand, despre nfiinarea unu consulat la Ia n Moldova

18

485 485 486

488

489 490 491 493

494 495

496 497 498 498

499 501 502

503 504 505 506 507

5 12 I2

13 13 20 26 26

13

13 23

25

3 5 14 14 16 16 24

C X X X V I . Flury ctre Talleyrand, despre luptele lu Cpitan-Paa, i despre incendiul satului Arnautldoi lng Constantinopole. , , C X X X V I I . Flury ctre Talleyrand, dsspre conversaiunea politic i comercial ce a avut cu principele Hangerliti C X X X V I I I . Constantin Hangerliti, principele ere-Romnesc, ctre Talleyrand, despre bunele relaiunl ce el ntreine cu consulul Flury C X X X I X . Talleyrand ctre Flury, despre primirea corespondnne acestuia C X L . Not fcut de vice-consulul Parant la Iai i privitore la starea politic, economic i comercial a Moldovei CXLI. Flury ctre Talleyrand, despre nouele victori ale lu Pasvantoglu asupra otirilor otomane CXLII. Parant ctre Talleyrand, despre trimiterea notei privitore la starea politic, economic i social a Moldovei (doc. CL.) . . CXLIIJ. Flury ctre Talleyrand, despre corespondenta Principelu re-Romnesc cu Ministerul frances i despre stagnarea luptelor pe Dunre. C X L I V . Flury ctre Talleyrand, despre nvingerea suferit de Cpitan-Paa n faa Vidinulu C X L V . Flury ctre Tallleyrand, despre amenuntele nvingere suferite de Cpitan-Paa n faa Vidinulu i despre spaima armatei otomane C X L V I . Flury ctre Talleyrand, despre darurile ce Directoriul trebue s trmit n era-Romnesc pentru a fi date de Consul unor anumite pers6ne C X L V I I . Flury ctre Talleyrand, despre trecerea prin Bucuresc a generalului Carra St. Cyr i a soie ambasadorului frances de la Constantinopole C X L V I I I . Flury ctre Talleyrand, despre trmiterea unei note privitore la Rusia C X L I X . Talleyrand ctre Flury, despre luptele de lng Vidin, despre presina unei armate rusesc n Polonia, i despre comerciul ce Francia ar putea s aib cu Principatele dunrene CL. Flury ctre Talleyrand, despre slbiciunea armatei turcesc! de lng Vidin, i despre ngrijirile Pore n faa planurilor generalului Bonaparte asupra Egiptulu CLI. Flury ctre Talleyrand, despre victoriele lu Pasvantoglu i despre neunirea ce domnesce n tabera otoman CLII. Flury ctre Talleyrand, despre politica i preferinele Domnului ere-Romnesc, Constantin Hangiarliu CLIII. Flury ctre Talleyrand, despre cererea unu concediu, ca s merg n Transilvania C L I V . Flury ctre Talleyrand, despre cele ce se petrec n Rusia. C L V I I . Scrisorea ministrului Afacerilor Strine din era Romnesc, prin care se notific consulului frances din Bucuresc arestarea , CLVIII. Respunsul lu Flury la scrisorea prin care i se notific arestarea sa C L V . Parant ctre Talleyrand, despre raporturile sale cu principele Moldovei, de cnd se atept declararea resboiulul ntre Turcia i Francia

X
Pagina

1798,

August

27 28

C L V I . Flury ctre Talleyrand, despre arestarea sa n domicilul Consulatului din Bucuresc C L I X . Flury ctre Talleyrand, despre greutarea n care se afl i el i Parant, de a-' procura informaiun asupra celor ce se petrec n Rusia C L X . Parant ctre Talleyrand, despre aliana Turciei cu Rusia , C L X I . Flury ctre Talleyrand, despre prerile cari domnesc n Divanul turcesc i micrile armate otomane de lng Vidin . . C L X I I . Flury ctre Talleyrand, despre cuele declarre resboiulu de ctre Sultanul Selim n contra Republice francese . . . . CLXIII. Flury ctre Talleyrand, despre apropiata sa pornire la Constantinopole ca prisonier de rsboiu C L X I V . Flury ctre Merkelius, agentul austriac din Bucuresc, cruia ncredinez aprarea supuilor frances din era-Romnsc . C L X V . Proclamaiunea lu Flury ctre supui Republice frencese din 6ra-Romnesc i din Moldova n urma declarre rSsboiulu turco-frances C L X V I . Flury ctre Talleyrand, despre micrile flotelor russoturcesc, i despre spiritul locuitorilor cretin din imperiul otoman. C L X VII. Talleyrand ctre Flury, despre congediul ce acesta ceruse ca s merg la bi' n Transilvania C L X V I I I . Flury ctre Talleyrand, despre starea spiritelor la Constantinopole i despre personalul flote rusesc C L X I X . Not nmnat de vice-consulul Republice francese de la Ia principelui Moldove, despre aliana Turciei cu popore ce i sunt dumane, t despre graba cu care Sublima Port a rupt legaturile de prietenia ce de trei secole esstau ntre densa i Francia. C L X X . Flury ctre Talleyrand, despre aliana turco-rus i despre cele ce se petrec la Constantinopole C L X X I . Flury ctre Talleyrand, despre sosirea ordinului ca el s fi condus mpreun cu tot personalul consulatului la Constantinopole C L X X I I . Parant ctre Talleyrand, despre continuarea grele posiiun n care se afl arestat Ia Ia i despre probabila lu transferare la Constantinopole C L X X I I I . Flury ctre Talleyrand, despre plecarea Ia Constantinopole i despre trecerea supuilor frances din era-Romnesc sub proteciunea agentulu austriac C L X X I V . Flury ctre Talleyrand, despre plecarea sa din Bucuresc, i despre arestarea legaiune francese din Constantinopole . . . C L X X V . Serdarul Iancu ctre Flury, despre primirea unor registre. C L X X V I . Amnunte privitore Ia audiena publica ce avu consulul Flury la principele Hangiarliu, n Bucuresc . C L X X V I I . Serdarul Iancu ctre Flury, despre firmanul sosit de la Port i care privesce pe consulul frances C L X X V I I I . Dubois ctre Talleyrand despre traiul Francesilor deportai' pe ermurile Mre Negre i despre purtarea Pore fa cu to supuii Republice francese. C L X X I X , Buletin despre Francesi nchii la Constantinopole despre omorul Iul Hangiarliu, Domnul ere-Romnesc i

540

Septembre

28 5 8 9 9

543 544 545 546 547

548

= '

10

549 550 5 51 531

10 12 12 13

553 557

16 17

559

18

559

22

560 562 563 563 565

1799,

Noembre Martie

565 566

XI
Pagina

1801, 1802,

Aprilie

23

1808,

Maiti

2 5

Iunie

11 24

x /

Septembre

24Oct 24 Octobre 15 15 15 18

Novembre Decembre

> ;

24

1804,
s

Ianuarie
8

10 24 23 25

Februarie

25

25

X X X I . Memoriu despre produciunile Moldovei i Galiie i despre comerciul Mre Negre XXXII. Ruffin, nsrcinatul de afaceri al Republice francese pe lng Porta Otoman, ctre Ministerul Afarerilor Strine, despre amestecul lu Constantin Ipsilante n furtul Ambasade francese. C L X X X . Talleyrand ctre Parant, despre trmiterea acestuia la Bucuresc, n calitate de comisar al Republice Irancese C L X X X I . Talleyrand ctre Ipsilanti, Domnul eri-Romnesc, despre trmiterea lu Parant la Bucuresc, n calitate de comisar al Republice! francese C L X X X I I . Sainte-Luce, comisar provisoriii la Bucuresc, ctre Talleyrand, despre diferitele afaceri ale serviciului eii C L X X X I I I . Sainte-Luce ctre Talleyrand, despre audiena solemn ce a avut la Domnul re-Romnesc n calitate de comisar provisor al relaiunilor comerciale al Francie C L X X X I V . Talleyrand ctre Parant, despre nlocuirea acestuia din urm n funciunea de comisar al Republice! cu Sainte-Luce. XXXIII. Iaubert ctre Talleyrand-Perigord, despre primirea ce i-ai fcut Domnii din Ia i Bucuresc Ia car! a fost trimis n misiune. C L X X X V . Parant, numit comisar la Varna, ctre generalul Brune, ambasadorul Republice, despre greutatea postului n care e numit. C L X X X V I . Parant ctre Talleyrand, despre adnca mhnire ce i-a pricinuit numirea sa de subcomisar la Varna C L X X X V I I . Talleyrand ctre Parant, despre nentrziata plecare a acestuia din urm de la Bucuresc la Constantinopole C L X X X V I I I . Sainte-Luce, comisar provisoriii la Bucuresc, ctre Talleyrand, despre funciunea de comisar i despre modicitatea lefe ce se d . . . . . C L X X X I X . Sainte-Luce ctre Ministerul Afacerilor strine, despre cheltuelile ce este obligat a face n calitate de comisar frances la Bucuresc C X C . Talleyrand ctre Flury junior, despre numirea acestuia n postul de subcomisar comercial la Bucuresc . . . . . . . . . CXCI. Parant ctre generalul Brune, despre plecarea sa la Constantinopole. CXCII. Parant ctre Talleyrand, despre plecarea sa Ia Constantinopole . CXCIII. Talleyrand ctre Ipsilante, Domnul eri-Romnescl, despre numirea lu Flury junior n postul de subcomisar comercial al Republice francese la Bucuresc , . , C X C I V . Sainte-Luce ctre Talleyrand, dsspre numirea provisoria n calitate de comisar la Bucuresc, i despre modicitatea lefe sele C X C V - Parant ctre d'Hermann, capul divisiune Relaiunilor esterne din minister, despre plecarea sa la Constantinopole i despre gr^ua posiiune n care se afla . . . . C X C V I . Parant ctre Talleyrand, despre numirea frailor Flury n posturile de comisar la Iai i la Bucuresc, i despre greutatea posiiune sele C X C V I I . Sainte-Luce ctre Talleyrand, despre u nou funciune ce se rog a i se da

44

45 567

568 569

569 570 47 571 572 575

576

578 580 580 581

582

583

5^4

25

585 586

Martie

XII
Pagina

1804, 1800,

Novembre Februarie

26 11 17

C X C V I I I . Parant ctre d'Hermann, despre afacerile comisariatului frances din Bucuresc . X X X I V . Ruffin ctre Afacerile Strine, despre intrigile lu Dumitracu Moruzzi, fratele Domnulu Moldove, n contra Francie . . C X C I X . Sainte-Luce ctre Talleyrand, despre vrjmia ce art Francie i representantelu e din Bucuresc Constantin Ipsilante, Domnul ri-Romnesc CC. Talleyrand ctre Imperatul Napoleon I , despre numirea la Ia a lu Reinhard n calitate de resident diplomatic i comisar general al Imperiului frances CCI. Reinhard ctre Talleyrand, despre conversaiunea ce-a avut-o cu principele Ipsilanti CCII. Relaiune privitore la sosirea n Bucuresc i la primirea la Curte de ctre principele Ipsilante a Comisarului imperial frances, Parant , . . CCIII. Talleyrand ctre Parant, despre fuga lu C. Ipsilante i numirea lu Alexandru uu Domn n era Romnesc X X X V . Talleyrand ctre d'Hauterive, despre ocuparea Bucuresci lor de Ru X X X V I . Alexandru uu ctre Meriage, despre pregtirile de rsboiu ntre Turcia i Rusia, i despre masurile luate pentru modul facerii lu. . . . X X X V I I . Meriage ctre Afacerile strine despre ntiele operaiuni ale rSsboiulu turco-rus . , , Campania din 1807. (Din Memoriul comitelui de Langeron). . . Campania din 1808, (Din Memoriul comitelui de Langeron). . . X X X V I I I . Meriage ctre Afacerile strine raportz despre misiunea cu care a fost nsrcinat n timpul resboiulu t u r c o - r u s . . . X X X I X . Scir din Constantinopole despre pregtirile de rgsboiu ale Turcilor n contra Rusie. . X L . De L a Tour-Maubourg ctre Ministrul Afacerilor Strine, despre influena frailor Moruzzi asupra afacerilor Turciei , . . X L I , Baronul de Hiibsch ctre Baronul de Blome, despre greutile de a face pe Turcia s renune Ia Principatele romne . . . Jurnalul campanielor fcute n serviciul Rusie de corniele de Langeron. (Din Memoriul comitelui de Langeron) XLIII. Baronul de Hiibsch ctre de Blome, despre situaia Turciei fa cu preteniunile lu Kamenski, presentate ca condiiunl de pace X L I V , De la Tour-Maubourg ctre Ambasadorul Francie la Viena, despre mersul resboiulu ntre Rui i Turc X L V . Consulul Deval ctre Ducele de Cadore, despre cltoria lu prin era-Romnesc spre Constantinopole X L V I . Scrisore din Cernu despre renceperea resboiulu ntre Rusia i Turcia, despre spiritul public n 6ra-Romneasc fa cu aceste doue mprii', i despre o mare band de hoi din CarpaI . Campania din 1810 (Din Memoriul comitelu de Langeron). . LI. Raportul Generalului Comite de Langeron ctre Barklay de Tolly, ministru de resbel, despre neputina expediiuni proiectate a se face n Bulgaria n anul 1811 LII. Scrisoarea lu Barklay de Tolly, ministrul de resbel, ctre

587 47

588

Marte

591 592

Iuliu August

18

593 596 48

1807,

Octobre Ianuarie Maiu

11 25 29

48 49 117 148 51 55 55 56 156

1808, 1809, j ] 810,

Iunie Aprilie Septembre Novembre Iulie

5 21 25 28 3 3

58 59 59

August Decembre

I 10 29

1811,

61 216

370

Aprilie

XIII
Pagina

corniele de Langeron, relativ la primirea pe care a fScut-o arul raportului seu despre expediiunea n Bulgaria 1811, 1812, * 1814, Octobre * 1824, 1826, II LIII Planul unei campanii defensive pe Dunre, trimis de Corniele de Langeron ministrului de rsboiu la St. Fetersburg Campania din 1811 (Din Memoriul comitelui de Langeron). . , L I V . Jurnalul generalului comite de Langeron asupra campaniei Ruilor n contra Turciei la 1812 L V , Descrierea cltoriei cpitanului Moussa, trimis ca s cerceteze frontiera austriac L V I . Memoriul generalului comite de Langeron despre expediiunea proiectat a se face de Ru n Dalmaia XLVII. Corniele Andreossy ctre Talleyrand despre notele adresate Porii cu privire Ia purtarea Iul Caragea, Domn n era-Romn^sc, fa cu Ledoulx consul frances la Bucuresc L . Jurnalul resboielor fcute n serviciul Rusie la 1790 de generalul comite de Langeron X L I X . Proiect presentat Impratulu Nicolae I la 1826 de generalul comite de Langeron pentru un resboiu ofensiv al Ruilor n contra Turcilor

372 373 318 377 39 1 393

61 70

65

3123 -2-

i.

DOCUMENTE PRIVITORE LA MOLDOVA


1816-1847.
Pagina

1816,

Fevruarie

I. A . Pini, Consulul Rusiei n Moldova, d Vornicului Michail Sturdza atestat c a ndeplinit cu cinste funcia de Vornic de A proql i c a fost n bune relaiun cu Consulatul Rusiei. . . . II. Scris6rea boerilor Moldoveni refugiai la Sculen ctre Corniele Capodistria, n care descriu starea cea rea a Sri provenit din causa Eterie III. Un pamflet n contra lu A . Pini, Consulul Rusie n Moldova. IV. Scris6rea lut Michail Sturdza, pe lng care naintz lu Minciaky un memorii! asupra motivelor, pentru car Mitropolitul i boeri emigrai au amnat reintrarea lor n r V . Memoriul lu Michail Sturdza despre cuvintele, pentru car boeri emigra au amnat intrarea lor n r V I . Material pentru un memoriu asupra Sri Moldove, adunat de Michail Sturdza VII. M. Minciaky aprob hotrrea Mitropolitului Moldove de a se nt6rce n r i asigur pe Michail Sturdza, c mpratul Rusie doresce ma presus de t6te meninerea inviolabil-a vechilor aezminte ale Sri VIII. A d r e s a boerilor emigra ctre Minciaky, n care mulumesc de sfaturile ce le d i-t arat hotrrea lor de a intra n dr. IX. C. M. Woronzow, Guvernatorul Basarabie!, respunde lu Constantin Sturdza c se unesce cu prerea ce i-au exprimat n scrisorea lor boeri Sturdza, Bal, Ghica, Cantacuzino i Neculcea, cu privire la prescripiunea decenal X. Michail Sturdza nsciin z pe Corniele Nesselrode c a naintat sub auspiciile sale o adres ctre mpratul Rusie i l rog s i deslu^sc, dac pe viitor se pote adresa direct Ministeriulu Imperial XI. M. Minciaky respunde lu Michail Sturdza c n urma accidentului de la Mure-Vaarheiu trebue s amne plecarea sa la Constantinopol XII. Adresa Moldovenilor ctre M. Minciaky, n care-1 asigur de devotamentul lor i-t doresc restabilirea grabnic a sntii n urma accidentului, a cruia victim a fost

1821,

Martie

20

1823,

Fevruarie

1.

6 7 9

>

12.

17
a

>

>

18

Septembre 21.

19

>

Octobre

29.

20

>

>

IV
Pagina

1823,

Novembre

8.

16.

>

30.

XIII. D. Domnando respunde lu Michail Sturdza c M. Minciaky lund cunoscin de memoriul Moldovenilor, l'a nsrcinat s- nsciineze c este pe deplin convins de dreptatea cereri lor, dar le recomand pruden pn ce ImpSratul Rusie va decide masurile de esecutat X I V . Michail Sturdza ncunosciin^z pe M. Minciaky c boeri moldoven emigra sunt hotr s reclame Pore n contra vexaiunilor Domnului i a purtrii sale fa cu averile lor X V . M. Minciaky respunde lu Michail Sturdza ca s struiasc pe lng boeri moldoven, car se afl n Cernu, s mal amne petiiunea, ce voesc a adresa Pore X V I . Adresa boerilor moldoven emigra ctre Minciaky, n care protest n contra acusrilor aduse de Consulul Pini, cum c e voesc s restorne starea veche a lucrurilor garantat de tractatele de pn aci X V I I . Memoriul boerilor Moldoven ctre Minciaky, n care se desvinovesc de acusrile aduse de Pini i arat c ntre altele causa, care -a silit a reclama, a fost sgomotul despre intrarea trupelor turcesc n Principate X V I I I . Michail Sturdza arat lu Minciaky abusurile Domnitorului, care a pus imposite apSstore pe moiile boerilor ce lipsesc din r i implor ajutorul su, pentru a scpa Moldova de vexaiunile acestu Domn . . . X I X . O scris6re din Ia, n care se caracterisez starea lucrurilor din Moldova; se arat arestarea delegaiune boerilor i vexaiunile ce ntrebuin^z Domnitorul n contra acelora, car au isclit petiiunea ctre Sultanul X X . Traduciunea scrisorii Domnulu Ioan Sturdza, adresat boerilor refugiai n Bucovina, prin care- acus de nelegere cu boeri din r cari au petiionat la P6rt X X I . Respunsul boerilor emigra la scris6rea Domnitorului Ioan Sturdza, prin care declar c se unesc cu plngerile boerilor din r adresate Sultanului, i protest n contra stre celei rele a Moldove causat de administraiunea Domnulu X X I I . Michail Sturdza trimite lu Severini: 1) traduciunea une scrisori din Ia, care caracterisez starea lucrurilor de a c o l o , 2) traduciunea scrisore, pe care Domnitorul a adresat'o boerilor emigrai i 3) respunsul acestora ctre Domn, pentru a le supune la cunoscin Cabinetului Imperial

21

22

23

24

25

27

1824,

Fevruarie

3.

7-

16.

24.

32 Comitelui Nesselrode pentru Rusie, pentru a fi admis n fiii s, i-1 rog s-1 nsciinp6t servi de onorea de supus 33

XXIII. Michail Sturdza mulumesce interveni rea sa pe lng mpratul numrul supuilor rui mpreun cu eze de timpul oportun, cnd s se rusesc

Martie

22.

->

X X I V . Michail Sturdza felicit pe Severini cu ocasiunea cstorie sale i- trimite n dar un al pentru logodnica lui, rugndu-1 tot odat s amint&c Comitelui Nesselrode de a-1 recomanda Marchisulu de Ribeaupierre X X V . Michail Sturdza comunic lu Severini c delegaiunea boerilor nsrcinat cu presentarea suplice adresate Sultanului a fost arestat de Paa de la Silistra,. prin intervenirea Domnitorului, i

34

V
Pagina

1824,

Aprilie

21.

c apo Domnitorul a nceput o persecuiune struitore n contra subscriitorilor el. Inaintz cu acost ocasiune i o list de numele boerilor persecutai X X V I . Severini respunde Vornicului Michail Sturdza c a primit scrisorile sale i c Corniele Nesselrode a cetit cu interes comunicaiunile fcute ; iar pe viitor l nvit s se adreseze direct Comitelui n astfel de cestiun X X V I I . Michail Sturdza mulumesce Comitelui Nesselrode de fav6rea ce i-a acordat de a se adresa direct ctre dnsul n diferitele cestiun i ! comunic c Domnitorul, ntr'un mod illegal, a numit pe fiul sfcu n funciunea de Vistiernic X X V I I I . Michail Sturdza trimite lui Severini pentru Corniele Nesselrode o adres de mulumire i- cere o recomandaiune pentru ambasadorul rus, care va fi numit la Constantinopol, pentru a-1 put informa de tot ce se petrece n Moldova X X I X . Traduciunea ordinului trimis de ctre Visir Domnulu Moldove cu privire la micorarea numrului de 1000 Turci, car ngrijesc de linitea fcre

35

37

Maiu

13.

38

39

40

Iunie

10.

X X X . Michail Sturdza comunic Comitelui Nesselrode traduciunea ordinului trimis de Vizir Domnului Moldove i- arat c Domnitorul a nvitat clerul i boeri ca s se consulte mpreun asupra acestui ordin X X X I . Michail Sturdza comunic Comitelui Nesselrode c n Constantinopol se vorbesce despre destituirea Domnitorului M o l d o v e ; ma ales faptul ntrzierii boerilor de a reintra n r, precum i mrirea contribuiunilor par mult a contribui la acesta; nchee n sfrit rugndu-1 s 1 recomande pe lng noul ambasador rus de la Constantinopol X X X I I . Michail Sturdza scrie varului sfcu Alexandru Sturdza c n'a primit hrtiile trimise din Chiineu i c s'a informat c cuprinsul lor a fost comunicat ma multor persne X X X I I I . Alexandru Sturdza ncunosciin z pe Michail Sturdza c Rosnovanu este n acord perfect cu dni X X X I V . Michail Sturdza comunic lu A . Sturdza mijlocele ce dnsul le crede ma eficace n caul unei ocupaiun a Moldove de ctre Rui. El socotesce c n manifestul imperial ar trebui s se pun o claus despre anularea tuturor'numirilor n funciune i a tuturor actelor administrative din urm X X X V . Scris6rea Mitropolitului Moldove ctre Corniele Nessel-. rode, prin care-1 r6g s transmit Marchisulu de Ribeaupierre o adres din partea sa X X X V I . Michail Sturdza scrie lu Alexandru Sturdza s- mijloc & c un paaport pentru a put trece cu familia sa n Moldova i- arat tot o dat inteniunea ce are de a procura douS scrisori de la Ministeriul Imperial ctre Consulul rus din Ia, ca astfel trecend de supui rui, s- p6t ved6 de afaceri X X X V I I . Michail Sturdza mulumesce varului sSu Alexandru Sturdza pentru paaport i pentru scrisorile obinute n fav6rea sa, spre a se put bucura de proteciunea Consulatului rusesc X X X V I I I . Alexandru Sturdza comunic lu Michail Sturdza c t6te silinele sale la Petersburg i-au fost zadarnice i-1 sftuesce

42

August

10.

Septembre

29.

44 45

Octobre Novembre

12.

46

48

>

50

Decembre

24.

VI
Pagina

1824.

s se lase de o ideie, care nu se ma p6te aduce la capt din causa nenelegeri X X X I X . Michail Sturdza trimite lu Minciaky ma multe acte privit6re la administrai unea Caimacamului Vogoride i a Domnitorului Ioan Sturdza X L . Memoriu asupra administraiune Caimacamului Vogoride n Moldova X L I . Protestaiunea boerime moldovene presentat de ctre Mitropolit Domnitorului X L I I . Michail Sturdza felicit pe Timcowski pentru numirea sa n calitate de consul al Rusiei la Iai i I ofer serviciile sale la tot ce- va fi de trebuin XLIII. Michail Sturdza cere intervenirea Comitelui de Capodistria pe lng tronul Imperial, ca s fie admis mpreun cu fiul su printre supuii rui X L I V . Adresa lu! Michail Sturdza ctre mpratul Rusie, prin care cere a servi mpreun cu fiul su tronul Rusie X L V . Suplica adresat Sultanului de ctre cel 4 boer delegai la Constantinopol din partea boerilor moldoven, prin care protestez n contra birurilor, car apas populaiunea i arat promisiunile fcute de Domnitor ri la urcarea sa pe tron i pe cari nu le-a ndeplinit. Delegaiunea cere numirea unei comisiun, care s cerceteze ilegalitile Domnitorului i s caute mijlocele de ndreptare. X L V I . Michail Sturdza naint& Comitelui Nesselrode un memoriu pentru a 1 supune la cunoscin mpratului Rusie X L V I I . Consideraiun asupra Principatelor Romne la nceputul anului 1825 X L V I I I . Michail Sturdza critic fa de Minciaky administraiunea Domnitorului Moldovei, care i-a apropriat din averea mnstirilor din Moldova dou milione dou sute dou <Jec i dou mii piatri. X L I X . Michail Sturdza se recomand ateniune! Agentulu Austrie!, punendu-i-se la disposiiune pentru ori ce informaiun necesare Guvernului su ; ma ales se d ca bun cunosctor al economiei politice. T o t odat mrturisesce c ntr'adevr politica Cabinetului din Viena are o mare influen asupra patriei sale . . . L . Vistiernicul Iordache Roset scrie lui Michail Sturdza c n petiiunea adresat mpratului Rusie se accentu^z prea mult liberarea Romnilor i c trebue isclit i Mitropolitul LI. A d r e s a Divanului Moldove ctre Domnitor, n care-1 r6g s struiasc pe lng P6rt pentru ca pe viitor proprietile clerulu, car se afl n Basarabia, s fie administrate ca i cele din Moldova. LII. Adresa Moldovenilor emigra ctre mpratul Rusie, prin care cer proteciunea S a LIII. Adresa Moldovenilor ctre Corniele Nesselrode, n care recomand cererea adresat mpratului. Pentru desluiri ma de apr6pe se desemnz Nicolae Roznovanu L I V . Michail Sturdza naintz lu Severini un pachet, n care se afl o scrisore pentru Corniele Nesselrode i o adres pentru mpratul Rusie L V . Boeri emigra scriu Comitelui Nesselrode c sper ca adresa

51

53 > 57

58 59

62 63

1825,

Ianuarie

8.

Martie

12.

69

Aprilie

71

Decembre

22.

73

74 75

76

Pagina

trimis de e mpratului, fiind pus sub auspiciile sale, s fie bine primit 1825. L V I . Michail Sturdza arat Marchisulu Ribeaupierre starea administraiuni Moldove sub Domnitorul uu i cere a- spune ce linie de conduit trebue s urmeze, adic dac de aci nainte va trebui s i se adreseze direct sau prin Consulul din Ia . . . . L V I I . Adresa boerilor moldoven emigra ctre mpratul Rusie, coninend jafurile i ruina causat Iailor de ctre Ienicer n <Jiua de 29 Iulie L V I I I . Boeri moldoven emigra rog pe Corniele Nesselrode de a presinta mpratului Rusie adresa, prin care i se plng de nerespectarea drepturilor i privilegiilor Moldove L I X . Boeri emigra ncunosciin^z pe Principele Metternich despre adresa trimis mpratului Rusie pentru a- arta suprimarea drepturilor i privilegiilor Moldove, i- cer sprijinul su . . . . L X . A d r e s a refugiailor moldoven ctre mpratul Austriei, prin care-1 r6g ca s intervie pentru repatriarea i pentru garantarea existenii, religiune i avere lor L X I . Petiiunea boerilor din Divanul Moldove ctre mpratul Rusie, prin care-I cer s intervie pentru meninerea drepturilor, imunitilor i privilegiilor Moldove L X I I . Boeri moldoven cer intervenirea Comitelui Nesselrode pentru nlturarea funcionarilor abusiv i incapabili, car s'aQ strecurat n Moldova n ce cinci ani din urm; pentru scutirea de imposite directe pe tre ani i pentru libertatea comerciulul L X I I I . Petiiunea Moldovenilor ctre mpratul Rusie, n care se arat mbuntirile ce trebuesc fcute n Moldova. Se atrage ateniunea asupra punctelor urmt6re: 1) Scutirea de imposite pe ma muli an; 2) despgubirea proprietarilor de perderile suferite; 3) Anularea naintrilor n funciuni; 4) Limitarea atribuiunilor Domnulu; 5) Libertatea comerciulu i deschiderea portului Galai i n fine 6) Acordarea unul termen de 10 an pentru proprietari, spre a- regula afacerile L X I V . Refugiaii moldoven Ia intrarea lor n r adres^z o petiiune mpratului Rusie, prin care arat reformele ce trebuesc introduse n Moldova i anume: 1) Scutirea pe tre an de imposit direct; 2) Libertatea comerciulu; 3) Suprimarea funciunilor acordate n mod abusiv i 4) Aezarea Domnilor pe via . . . L X V . Michail Sturdza reclam Guvernatorului Basarabiei c i s'a nclcat moia de la Strmba i cere despgubire pentru perderile causate n timp de trei an L X V I . Adresa Moldovenilor ctre Corniele Nesselrode despre aplicarea n Basarabia a edictulu Imperial cu privire la prescripiunea. decenal L X V I I . Corniele Nesselrode scrie lu Michail Sturdza, artndu- c a recomandat d-lu Ribeaupierre s studieze ideile sale cu privire Ia alegerea Domnilor L X V I I I . Michail Sturdza ctre Marchisul Ribeaupierre n cestiunea une notie trimise Ministeriulu Imperial cu privire la alegerea Domnilor, pentru care cere voie de a intra n desvoltr ulteri6re. L X I X . Marchisul Ribeaupierre arat lui Michail Sturdza c i s'au

77

>

79

>

80

81

>

83

84

86

>

89

9i

92

1827,

Ianuarie

11.

94

Fevruarie

8.

Martie

10.

95

VIII
Pagina

priimit la Ministeriul g27.

Imperial notiele, cart conin ideile sale cu 96

privire la modul de alegere al Domnilor L X X . Michail Sturdza scrie Marchisulu Ribeaupierre la Constantinopol, ca s struiasc la P6rt, ca firmanul pentru alegerea Domnilor s fie redactat n nelesul vechiului obiceiu de alegere, adic, ca ea s se sver sc de ctre boeri ce m a r i L X X I . nceputul une scrisori a lu Michail Sturdza, adresat unu * necunoscut, prin care exprim prerea de ru, de a nu se fi putut duce la Viena, unde doria s i cun6sc personal, din causa doliului, i- cere permisiunea de a- comunica lucruri privit6re la Moldova L X X I I . Michail Sturdza scrie Generalului Kisseleff despre neexac titatea comunicaiune fcute de Mavros L X X I I I . O scris6re confidenial a lu Michail Sturdza ctre G e neralul Kisseleff despre ntrevederea ce a avut cu Aristarky . . L X X I V . Michail Sturdza ctre Generalul Kisseleff despre sosirea sa n Constantinopol i despre nvestitura sa de Domn al Moldove. L X X V . Generalul Kisseleff ncunotiingz pe Michail Sturdza c mpratul Rusiei I-a conferit ordinul S - t a A n a , mpodobit cu corona Imprtesc L X X V I . Michail Sturdza arat Generalului Kisseleff procedarea greit a Prinului Alexandru Ghica la Constantinopol, care a costat pe Muntenia mrirea tributului ctre T u r c i cu 1800 pungi pe an. L X X V I I . Generalul Kisseleff scrie lu Michail Sturdza despre trimiterea lu Minciaki n Principatul Moldovei, ca s reguleze cestiunile administrative i financiare L X X V I I I . Michail Sturdza arat Generalului Kisseleff msurile, ce a luat Adunarea obt^sc n potriva f6mete care bntue Moldova. L X X I X . Generalul Kisseleff trimite Domnitorului Moldove, Michail Sturdza, portretul su L X X X . Adresa Postelniciei Moldove ctre Consulul Rusie Timkowsky, despre oprirea Ia carantin n portul Gala a vasului Holstein L X X X I . Michail Sturdza scrie Consulului Rusie T i m k o w s k y n cestiunea vasulu Holstein care, pentru asigurarea comerciulu i li nitea locuitorilor, a fost oprit la carantin n Gala L X X X I I . T i m k o w s k y Consulul Rusie n Moldova, respunde lu Michail Sturdza c informaiunile date Ministeriulu din Petersburg, cu privire la vasul Holstein, aii fost primite de la autoritile din Moldova L X X XIII. Michail Sturdza arat Consulului Rusie T i m k o w s k y c informaiunile, ce a primit cu privire la vasul Holstein, sunt greite i 1 asigur de bunele sale inteniun . . L X X X I V . Generalul Kisseleff ncunosciin^z pe Michail Sturdza c plc la Karlsbad i c pe lng Ministeriul Imperial a fcut mare sgomot exilul unu boer din Moldova L X X X V . Scris6rea Domnulu Moldove, Michail Sturdza, ctre Consulul Rusie T i m k o w s k y , prin care desminte sgomotul respndit de Gazeta de Frankfort, reprodus i de fiarele din Petersburg i Odesa, cum c ar fi gravat la Viena forme pentru baterea monedelor. L X X X V I . Scris<Srea Domnitorului Michail Sturdza ctre Butenief,

97

98 > 100

1834. 1

Aprilie Maiu Iunie

22. 20. 2.

102

19.

104

t>

Iulie

4.

106 107 108

>

August Decembre

18. 29. 23.

109

>

110

26.

iii

3-

1835,

Aprilie

17.

112

August

31.

1 (3

>

>

IX
Pagina

prin care desminte sgomotul respndit de <^iare, cum c ar fi gravat la Viena forme pentru baterea monedelor 1835, > Octobre 6. 18. L X X X V I I . Generalul Kisseleff ncunosciin^z pe Michail Sturdza despre rentorcerea sa de la bile de la Carlsbad L X X X V I I I . Michail Sturdza scrie Generalului Kisseleff mulumindu- pentru sfaturile ce i a dat n attea rendur cu privire la administrarea Moldove . . L X X X I X . Generalul Kisseleff sftuesce pe Domnitorul Michail Sturdza a liniti spiritele chemnd la Guvern pe ce ma nsemna dintre boeri nemulumi, car aii adresat plnger ngrijit6re mpratului Rusie X C . Traduciunea circulre Domnesc adresat Capilor de departament ca pe viitor s pue cea mal mare bgare de sm n observarea instituiunilor regulamentare X C I . Postelnicul N. Suu comunic Consululu Rusiei, Besack, lista proceselor pertractate naintea diferitelor instane 18371838. 1837, Septembre > 8. 9. X C I I . List de notele primite de la Consulul Rusie asupra diferitelor pricin i descrierea stri lor X C I I I . nsemnarea proceselor pertractate de la 1 Ianuarie 1832 pn la 1 A u g u s t 1837 X C I V . Consulul Rusie Besack respunde Postelnicului N. Suu de primirea listei proceselor X C V . Nota Consulului Rusie ctre Logofeia drepti despre procesul Logoftului Conachi X C V I Nota Consulului Rusie ctre Logofeia drepti despre procesul dintre epitropul avere reposatulu Hatman Constantin Palade i fostul Domn Ioan Sturdza pentru datorie de ban . . . . X C V I I . Nota Consululu Rusie despre procesul dintre Vornicul tefan Catargiu i Vornicul George Sturdza pentru moia Urlaii. X C VIII. Nota Consululu Rusie despre procesul intentat de Atanasie Beker, n contra motenitorilor lu A r g h i r Alevra X C I X . Nota Consulului Rusie despre procesul rzilor de pe moia Suceveni cu Logoftul Constantin Cantacuzin C. Corniele Nesselrode ncunosciin^z pe Michail Sturdza c a primit trziu scris6rea, prin care acesta exprima dorina de a fi presentat mpratului Rusie CI. Not adresat de Michail Sturdza Consululu Rusie Besack, cu privire la procesele : Caterina Sturdza-Ioan Paladi, Constantin Paladi-Sturdza, George Sturdza-tefan Catargi i George Ioan Arghir A l e v r a ; c ele sunt definitiv judecate n ultima instan . . . . C i l . Proiectul une note neexpediate ctre Consulul Rusie Besack, ca s nu se mal p6t reveni asupra hotrrilor judiciare ale Divanului, confirmate de Domn CUI. Nota confidenial a lui Michail Sturdza ctre Besack, Consulul Rusiei, despre alegerile din 31 Octobre pentru Adunarea obtsc a Moldove. Cu acst ocasiune se arat regularitatea n care s'a sevrit alegerea i se trimite lista aleilor C I V . Michail Sturdza cere avisul Baronului Riickmann asupra remaniere! Ministeriulu din Moldova i presint dou combinaiun ministeriale, din car nu lipsete logoftul N. Canta, ca Preedinte al Divanului Domnesc
31,078. Documente.Suplem. Voi. IV. II

114 115

1836,

Fevruarie

1.

116

1837,

Aprilie

16.

118 119 120


126

Septembre

4.

127

128 129

>

11. 23. 27.

Octobre

6.

130

131

Novembre

3.

134

1838,

Fevruarie

21.

137

Pagina

1838,

Fevruarie

21.

C V . Scris6rea Domnitorului Michail Sturdza ctre Baronul Riickmann, prin care arat defectuositile, ce presint constituirea obtetii Adunri i mbuntirile ce trebuesc fcute pentru organisarea e C V I . Scris6rea Domnitorului Michail Sturdza ctre Baronul Riickmann n care-1 r6g s intervie a nu se mal put reveni asupra hotrrilor Divanului Moldoye, confirmate de D o m n

141

142

24.

C V I I . Generalul Kisseleff mulumesce Domnitorului Michail Sturdza pentru felicitrile ce -a adresat, cu ocasiunea numirel sale n noua funciune CVIII. Consulul Rusie Besack arat lu Michail Sturdza c mpratul Rusie se opune la prelevarea nc a une ^ecim adiionale pentru echilibrarea budgetului i-1 nvit s pue n vederea Adunre obteti a studia cuele deficitului i a cuta alte remedii pentru acoperirea lu CIX. Michail Sturdza ncunosciinz pe Consulul Rusie Besack, c s'a decis s acopere deficitul budgetului din averea sa proprie, i- trimete i traducerea ofisulu Domnesc, prin care a ntiinat Adunarea obt^sc despre acesta C X . Consulul Rusiei Besack aduce omagii lui Michail Sturdza pentru decisiunea ce a luat de a acoperi deficitul budgetului din propria sa avere i n acela timp l nvit s recomande Adunre obtet a menin dreptul exportaiune cerealelor, unicul mijloc pentru acoperirea deficitului pe viitor C X I . Consulul Rusie Besack nvit pe Domnitorul Michail Sturdza s recomande Adunrii obtet a studia cu mult bgare de sm cuele deficitului budgetar confrontnd socotelile Visterie i numai dup acsta s proced la esami narea budgetului. D e asemenea s se revie asupra votului Adunrii din 23 Febr. i 1 Martie pentru acoperirea deficitului din cel 400,000 p. a mnstirilor greceti, din dreptul asupra cerealelor sad din o ^ecime adiional. CXII. Michail Sturdza arat Comitelui Nesselrode neajunsurile ce l pricinuete Consulul Rusie Besack, care s'a unit cu minoritatea obtetii Adunri i ma ales cu Postelnicul Catargiu, ast-fel c paralisez mersul regulat al lucrrilor, i d ca exemplu resistena ce a fcut Consulul cu ocasiunea votrii budgetului pe 1838 . CXIII. Michail Sturdza mprtesce Comitelui Nesselrode nota primit de la Consulul Rusiei Besack, cu privire la cestiunea deficitului budgetar i cere avisul seu asupra liniei de conduit ce va trebui s aib pe viitor C X I V . Michail Sturdza comunic Baronului Riickmann cele dou note adresate Comitelui Nesselrode cu privire la nenelegerile ce are cu Consulul Rusie Besack. II amintesce de asemenea obiectul comunicaiuni din 21 Februarie privit6re la remaniarea Ministeriulu C X V . Michail Sturdza relat^z Baronului Riickmann despre legturile ce Consulul Rusie Besack are cu capi oposiiuni din Adunarea obt^sc i anume cu Logoftul George Catargiu, Costin Catargiu, Nicolae i Ioan Canta, George Cantacuzino, etc. . . . C X V I . Traducerea ofisulu Domnesc pentru nlocuirea Postelnicu-

146

28.

Martie

1.

148

149

151

155

5-

159

6.

161

22.

162

25.

Pagina

lu Const. Catargiu prin Principele N. Suu i nsrcinarea acestuia cu regularea afacerilor Postelniciei 1838, Martie C X V I I . Consulul Rusie Besack cere Domnitorului Michail Sturdza s- comunice cuele, pentru car Postelnicul Constantin Catargiu, a fost destituit din funciune 1. C X V I I I . Michail Sturdza esplic Consululu Rusiei Besack cuele, pentru car a destituit pe Constantin Catargiu i Ta nlocuit cu fostul Postelnic Nicolae Suu . . . ' s C X I X . Michail Sturdza esplic Baronului Riickmann cuele destituirii Postelnicului Constantin Catargiu i cere intervenirea sa, ca s nu ma p6t fi reintegrat n acea funciune 8. C X X . Nota Domnitorului Michail Sturdza ctre Consulul Rusiei Besack, prin care comunic numirea Postelnicului Constantin Catargiu, ca membru extraordinar al Sfatului C X X I . Adresa Postelnicului Nicolae Suu, prin care comunic Consululu Rusie Besack numirea sa la Departamentul Postelniciei . 9 C X X I I . Mchail Sturdza cere sfatul Comitelui Nesselrode n privina atitudine! ostile a Consululu Rusie Besack i a intrigelor ce i se fac . . C X X I I I . Corniele Nesselrode anun Domnitorului Mighail Sturdza numirea lu Kotzebue n calitate de Consul la Ia 10 C X X I V . Consulul Rusie Besack scuz imputrile ce Domnitorul Michail Sturdza le adresase Postelnicului Catargiu cu ocasiunea destituire! lu i cere reintegrarea lu n funciune sau acordarea unu loc potrivit cu acela, pe care-1 avusese ma nainte . . . . 21. C X X V . Memorandul Domnitorului Michail Sturdza trimis Baronului Riickmann n cestiunea Postelnicului Constantin Catargiu, pe care este silit s-1 nutn^sc membru extraordinar al Sfatului dup dorina Consulului Besack C X X V I . Domnitorul Michail Sturdza comunic Baronului Riickmann seria faptelor, car au adus nlocuirea Postelnicului Catargiu 25.. C X X VII. Domnitorul Michail Sturdza comunic Baronului Riickmann cuvntarea inut de Consulul Rusie Besack la prnzul dat de Mitropolitul Moldove, cu care ocasiune s'au destinuit n public relaiunile Domnului cu Consulatul Imperial 3. C X X V I I I . Domnitorul Michail Sturdza arat Consululu Rusie Besack, c este definitiv hotrt a acoperi singur deficitul budgetului 10. C X X I X . Corniele Nesselrode esprim dorina ca pe viitor Adunarea obtesc s se in s"trict de disposiiunile Regulamentului Organic i recomand pe Baronul Riickmann, care s arate Domnitorului Michail Sturdza linia de conduit ce va trebui s aib fa de reconstituirea Sfatulu administrativ, de exilul Logoftului Canta, etc 1. C X X X . Consulul Rusie Kotzebue naint^z Logofeie o nsemnare de numele pers6nelor, car doresc s scie hotrrile, ce s'ati dat cererilor lor 19. CXXXT. Consulul Rusie Kotzebue atrage ateniunea Domnitorului Michail Sturdza asupra neregularitilor ce se petrec la judecarea proceselor. A p o l invit s numsc o Comisiune, care s 31.

164

169

Aprilie

170

172

174 *

175 177

> *

178

>

181

183

184

Maiu

185

i87

Iunie

188

Pagina

cerceteze de la cine provine lipsa ces de i o o o ruble 1838, Iunie 28.

unor fo! din dosarul unu pro . . .

189

August

15.

16.

18.

19.

26.

29.

C X X X I I . D o m n i t o r u l Michail Sturdza descrie Baronului Riickmann intrigele urzite de Postelnicul Catargiu, care smn nenelegeri ntre sine i Consulul Rusie C X X X I I I . Consulul Rusie Kotzebue arat Domnitorului Michail Sturdza abusurile ce se comit cu construciunea oselei de la Socola i cu grdina Palatului Domnesc, aducndu-se n contra Regulamentului Organic ranii cu carele lor tocmai din judeele Flciu i Vasluiu, ca s fac corv6d C X X X I V . Consulul Rusie Kotzebue comunic Secretarului de Stat al Moldove c a au<Jit, c ranii din Vasluiu fac corv6d n satul Negret, proprietatea Domne! Eufrosina Lescu, n contra disposiiunilor regulamentare C X X X V . Domnitorul Michail Sturdza respunde Consululu Rusie Kotzebue c construciunea oselei Socola se face dup prescripiunile Regulamentului Organic i c cel 200 6men car lucr^z n grdina Palatului Domnesc sunt de pe moiile sale C X X X V I . Consulul Rusie Kotzebue cere de la Domnitorul Michail Sturdza numirea une Comisiun, care s cerceteze infraciunile aduse Regulamentului cu construciunea oselei i s dovedsc c lucrtorii din grdina Palatului nu sunt d i n meni car lucrz la osea C X X X V I I . A d r e s a Consululu Rusie ctre Logofeia Drepti, prin care o invit ca fr ntrziere s hotrasc pricina dintre Polcovnicul George Cantacuzen i Logoftul Catargiu pentru moia L a r g a C X X X V I I I . Consulul Rusiei Kotzebue r6g pe Principele Nicolae Suu s intervie pe lng Domn asupra une hotrr confirmate deja, dar care este nelegal i nedrpt C X X X I X . Secretariatul de Stat al Moldove respunde Consululu Rusie Kotzebue, c ordinul dat ranilor pentru repararea drumului la Negret este contorm Regulamentului C X L . Consulul Rusie Kotzebue comunic Logoftului Drepti c Arlans a fost alungat din er de ctre Baronul Riickmann, i de aceea s i se porunc^sc a prsi Iai C X L I . Nota Domnitorului Michail Sturdza ctre Consulul Rusie Kotzebue, prin care anun c a suprimat Aluta Romn^sc, n care se fcea alusiune la Rusia C X L I I . Consulul Rusiei Kotzebue arat Domnitorului Michail Sturdza c ntre alte abilsur neabolite este i distribuirea rangurilor de boerie contrariu vechilor aezminte ale Statulu, cum este i promoiunea lu Eftimie Stamati, a cruia diplom de naintare n rangul de Cminar, doresce s i se detrag C X L I I I . Adresa Divanului Domnesc al Moldove ctre Consulatul Rusie despre procesul lu A g a igara pentru casa rposatului Postelnic Iancu Cananu C X L I V . Adresa Consulului Rusiei ctre Logofeia Dreptii, pe lng care naint^z petiiunea Cminarului Spiridon Pavel privit o r e la documentele moiei Mxineti, ce -a fost amanetat . . C X L V . Domnitorul Michail Sturdza esplic Baronului Riickmann,

190

192

193

197

199

200

31.

t>

Septembre

3.

201

5.

>

14.

202

> ;

15.

203

>

>

20

23.

XIII
Pagina

cum un funcionar al Consulatului Rusesc a dat informaiun ru voit6re asupra construciunilor drumurilor i cere satisfaciune pentru intrigele bgate de acest funcionar 1838, Septembre 29. 30. C X L V I . Nota Consulului Rusiei ctre Logofeie cu privire la asistena Dragomanului Consulatului Rusie la procesele supuilor rui. C X L V I I . Sptarul Constantin Vrnav reclam Domnitorului Michail Sturdza n contra Consululu Rusie! Kotzebue, care Ta insultat cu ocasiunea procesului Postelnicese Catinca Mavrocordat . . . C X L V I I I . Nota Domnitorului Michail Sturdza ctre Baronul Riickmann, prin care- arat oposiiunea Consululu Kotzebue la naintarea lui Iftimie Stamate n rangul de Cminar. II trimite i copie de pe respunsul, pe care l'a adresat Consulului Rusie n acost privin C X L I X . Nota Domnitorului Michail Sturdza ctre Riickmann, prin care tului tului CL. reclam n contra intrigilor, ce urzesce funcionarul Consularusesc Samson. D e alt parte se plnge n contra Mitropolire, care nu presid^z cu destul ngrijire Adunarea obtesc. Porunca Domnsc ctre Beizadea Nicolae Suu, ca s cer-

204 207

208

209

211

>

Octobre

1.

ceteze mpreun cu Banul Pavel Stoianovic lucrrile oselei i s raporteze dac se comit abusur cu lucrtorii C L I . Adresa lu Nicolae Suu i Pavel Stoianovic ctre Domnitorul Michail Sturdza, n care arat starea osele de la Socola i regularitatea cu care se urmz lucrrile C L I I . Consulul Rusie Kotzebue cere D o m n i t o r u l u i Michail Sturdza retragerea diplomei de Cminar conferit lu I f t i m i e Stamati, sub cuvnt c acest rang a fost cumprat C L I I I . D o m n i t o r u l Michail Sturdza se plnge Baronului Riickmann de dificultile ce- creaz nencetat Consulul Rusie Kotzebue i- enumr ma multe nenelegeri ce s'ad ivit ntre dni . . . . C L I V . Memoriu privitor la posiiunea Domnulu Moldove i espunerea relaiunilor sale cu Consulatul Rusie C L V . Domnitorul Michail Sturdza face cunoscut Baronului Riickmann atitudinea resvrtit6re a Logoftului Nicolae Canta i propune pentru linitirea lucrurilor, sail a-1 exila la moia sa, sau a-I cere prin Consulatul Rusie demisiunea sa din Adunarea obtesc. C L V I . Baronul Riickmann arat Domnitorului Michail Sturdza c este de prere s se ma amne cu luarea msurilor n contra Logoftului Nicolae Canta i s procd cu mult bgare de sm la regularea averilor bisericeti, din causa influenei ce Canta exercit asupra Mitropolitului C L V I I . Titow, Consulul Rusiei la Bucuresc, exprim lu Michail Sturdza prerea sa de ru pentru numirea lu Nicolae Canta ca L o g o f t al Drepte i-1 invit a recomanda noului numit o purtare exemplar; iar la cea ma mic abatere de la datoriile sale s fie nlturat pentru tot-d'auna C L V I I I . Corniele Nesselrode notific lu Michail Sturdza c Daschkoff a fost numit Consul provisoriu n Principate n locul lu Titow, nsrcinat cu o misiune la Constantinopol C L I X . Alexandru Sturdza recomand ateniune! Domnitorului Michail Sturdza pe Solomon Gurowitsch, care proectase nfiinarea une casse de comerciO la Iai

213

214

7.

216 220

1839,

Ianuarie

24.

222

Fevruarie

10.

224

Septembre

7.

225

1840,

August

5.

226

1841,

Decembre

24.

227

XIV
Pagina

1842, > >

Martie Aprilie Maiu Iunie

25. 9. 11. 1.

8.

15. 25.

26.

Iulie

1.

>

13.

August

16.

Octobre

13.

14

Novembre

29

>

Decembre

25.

C L X . Alexandru Sturdza trimite lu Michail Sturdza dou manuscripte ale lu Filaret Scriban rugndu-1 cu struin de a le tipri la Ia. C L X I . Alexandru Sturdza recomand lu Michail Sturdza pe Vernetti. C L X I I . Logoftul C. Sturdza ncunotiinez pe Michail Sturdza de faptele petrecute n lipsa sa C L X I I I . Logoftul C. Sturdza arat lu Michail Sturdza sosirea Generalului Duhamel n ^ra-Romnesc i nelinitea ce a cuprins pe Domnul i pe boeri rii din causa acdsta C L X I V . Logoftul C. Sturdza ncunotiinz pe Michail Sturdza c boeri Conachi, frai Rosnovanu i Pacanu, ncuraja de exemplul re-Romnesc, au inteniunea de a se plnge Generalului Duhamel, la nt6rcerea sa, n contra administraiune din Moldova. C L X V . Logoftul C. Sturdza comunic lui Michail Sturdza tirea, ce a aflat, despre mrirea liste sale civile C L X V I . T . Bal mprtete lu Michail Sturdza vestea c Comisarul Turcesc din ra-Romn sc va veni la Ia, ca s-1 felicite pentru buna sa administraiune C L X V I I . Logoftul C. Sturdza nsciin6z pe Michail Sturdza de disolvarea Adunri obtet a re-Romnesc i de nedumerirea Domnitorului i a boerilor C L X V I I . Gr. Ghica sftuesce pe Michail Sturdza ca n tot cltoria sa s evite Londra , i Parisul i- arat c Alexandru Ghica, Domnitorul re-Romnet, cu tot sprijinul Pore i al celorlalte puter, este cu desvrire perdut C L X I X . Kotzebue asigur pe Michail Sturdza c venirea lu echib Effendi la Ia va produce bun impresiune printre Moldoven i se ofer a-1 in n curent de tot ce se va petrece n timpul absene sale din r C L X X . A l e x a n d r u Sturdza recomand lu Michail Sturdza pe preotul Filaret Scriban, care a fcut studi teologice, i-1 consiliaz a se servi de dnsul pentru ntemeiarea nvmntulu teologie la seminarul din Ia C L X X I . ekib-Effendi mulumete lu Michail Sturdza, pentru c -a dat ca nsoitor pe timpul excursiune sale n Moldova, pe Vornicul Lupu Bal C L X X I I . Michail Obrenovic arat lu Michail Sturdza c Sultanul a confirmat suirea sa pe tronul Serbiei i-1 rog s intervie pe lng socrul su Principele tefan Vogoride pentru a acorda sprijinul. C L X X I I I . Michail Sturdza ncunosciin^z pe Daschkoff c francesul Hommaire, care era nsrcinat n Moldova cu studiarea navigaiune Prutulu, are de gnd s publice n Paris o lucrare ntitulat La Russie dmasquee.* C L X X I V . Michail Sturdza cere satisfaciune de la Lecocq, Ambasadorul Prusiei la Constantinopol, pentru injuriile ce -a adus Kalmann lociitorul Vice-Consululu Prusian din Moldova, cu ocasiunea judecri unu proces C L X X V . Michail Sturdza atrage ateniunea lu Buteneff asupra preteniunilor Visterniculu M. Rosnovanu de a fi despgubit de ctre Domn de moia Drguen, averea soie sale Maria Sturdza, de i cstoria lor nu fusese recunoscut, nic de Patriarch, nic de Sinod

228 229

231

232 234

235

236

238

239

241

242

243

245

246

247

XV
Pagina

1842,

Decembre

31.

>

1843,

Ianuarie

12.

Martie

2.

Aprilie

24.

Maiu

18.

Iunie

1.

Iulie

9.

> >

Septembre Octobre *

11. 9.

Novembre

17.

C L X X V I . W a g n e r de la Consulatul Prusie din Constantinopol notific lu Michail Sturdza numirea lu Neigebauer n calitate de Consul al Prusie n Principate, cu reedina provisoriu n Ia C L X X V I I . Michail Sturdza nainteaz Consululu Rusie Daschkoff un raport de starea, n care se afl procesul Iul Baot cu Maria Potlogesa pentru domeniul Pomrle C L X X V I I I . nceputul unu memoriu al lu Michail Sturdza cuprincjend acusaiun n contra Consulului Rusie Kotzebue. . . C L X X I X . Memorandum asupra purtre lu Kotzebue n Moldova i asupra politice sale pgubitore Guvernulu i vrjma Domnitorului Michail Sturdza C L X X X . A . Sturdza comunic lu Michail Sturdza tirea c este vorba de a se retrage Moldovenilor dreptul de a poseda pmntur pe malul stng al Prutului, drept acordat n 1812 de reposatul mprat al Rusie Alexandru C L X X X I . G. Bibescu, Domnitorul re-Romnesc, ncunosciinez pe Michail Sturdza c amn cltoria la Constantinopol i prin urmare i ntrevederea, despre care scriseser ma nainte C L X X X I I . George Bibescu recomand lu Michail Sturdza pe socrul su Logoftul A . Mavrocordat, pentru a- da un loc n Minister i ma ales in Departamentul de Interne C L X X X I I I . Alexandru Sturdza amintesce lu Michail Sturdza despre dou scrisor, ce -a trimis, cu privire la proprietile de la Prut ale Moldovenilor i la ofierul francez Viard C L X X X I V . Michail Sturdza rspunde lu George Bibescu c are inteniun bune pentru A l e x e Mavrocordat, dar nu- p6te ncredina Departamentul de interne, pentru c nu e vacant i pentru c dnsul este prea naintat n vrst pentru a put desfura activitatea, ce se cere n acost funciune C L X X X V . George Bibescu ncunotiinez pe Michail Sturdza c dup nchiderea Adunri obtet va trimite n Moldova pe Logoftul Alexandru Vilara C L X X X V I . Michail Sturdza mulumesce lu George Bibescu pentru nemerita alegere a lu Alexandru Vilara de nsrcinat pe lng Curtea Moldove C L X X X V I I . George Bibescu scrie lu Michail Sturdza c ar voi s-1 ntlnesc n trecerea sa spre Constantinopol ntre Brila i Gala C L X X X V I I I . Michail Sturdza rspunde lu George Bibescu c este la disposiiunea sa de a se ntlni n Gala sau Focan, n c^iua ce vor hotr C L X X X I X . Alexandru Karageorgevic ncunotiinez pe Michail Sturdza despre avenirea sa la tronul Serbie C X C . Alexandru Sturdza arat lu Michail Sturdza c nu scie nimic despre alegerea Mitropolitului C X C I . George Bibescu arat lu Michail Sturdza nelinitea sa din causa eterie bulgare i-1 rog s- dea concursul pentru a pute pune mna pe capi complotului C X C I I . Alexadru Sturdza mulumete lu Michail Sturdza pentru comunicarea proiectului de reform al administraiune averilor eclesiastice episcopale

248

249 252

254

255

256

257

258

259

260

261

262 263

264

XVI
Pagina

1843,

Decembre

I.

>

6.

C X C I I I . Alexandru Sturdza scrie lu Michail Sturdza cu privire la numrul elevilor din Seminarul de la Socola i la nvmntul religiune n col C X C I V . O petiiune anonim a Moldovenilor ctre Michail Sturdza, n care protest n contra purtre lu Suul, a lu Catargiu, Logoftul drepti i a lu Petrache Blnescu, Preedintele Divanulu; n cele din urm Domnitorul este ameninat a perde pe lng Domnie, chiar i viaa, dac nu va lua msur pentru ndreptarea lucrurilor C X C V . Memoriu trimis Ministeriulu Imperial al Rusie, cu privire la reorganisarea Seminariulu de la Socola i la admiterea elevilor acestu aezmnt n funciunile bisericeti C X C V I . George Bibescu r6g pe Michail Sturdza ca s menie pe Picolo i de-aci nainte la Universitatea din Moldova C X C V I I . George Bibescu nsciinz pe Michail Sturdza despre urzirea unu nou complot la Gala de ctre Eteria Bulgaro-Serba. C X C V I I I . Alexandru Sturdza comunic lu Michail Sturdza ncetarea din via a surore sale i- recomand pe Doctorul Drey, pentru a- face un loc n Moldova C X C I X . Alexandru Sturdza arat Iul Michail Sturza c a aflat despre alegerea Mitropolitului Meletie i despre liberarea iganilor. C C . Alexandru Karageorgevic comunic lui Michail Sturdza, c a nsrcinat pe S. Simic a se duce la Ia, ca s- mulumsc pentru felicitrile, ce a primit, cu ocasiunea numire sale la tronul Serbiei CCI. George Bibescu nsciinz pe Michail Sturdza c micarea Bulgarilor din Gala este pus sub conducerea unu anume K a zaco, supus austriac; cu acst ocasiune l ndmn s termine i afacerea Roznovanu CCII. A . Rosnovanu recomand Vistiernicului Grigorie Ghica pe albanesul Michail Privileghiu i pe Slugerul George PetrovicI, pentru a fi numii n funciune CCIII. George Bibescu arat lu Michail Sturdza c inteniunea eteritilor din Brila i Gala, este de a revolta Principatele, i-1 r6g s ia msur n prip i pe tcute n contra aceste micri. C C I V . Sadik Gibraltar, defterdar al Silistre, mulmesce lu Michail Sturdza pentru buna primire ce i s'a fcut n Moldova C C V . George Bibescu felicit pe Michail Sturdza prin Logoftul Alexandru Vilara, pentru chibzuin cu care a tiut s nlture dificulti, car ar fi putut av urmr grave C C V I . Michail Sturdza trimite Comitelui Nesselrode un memoriu confidenial i un proiect privitor la regularea relaiunilor Domnitorului cu Adunarea legislativ C C V I I . Michail Sturdza scrie Generalului Kisseleff asupra regulre posiiune Domnitorului fa de Adunare CCVIII. Scris6rea lu Alecu Vilara ctre Michail Sturdza, prin care-1 ntrb din partea Domnitorului Bibescu de itinerariul ce va av spre Constantinopol C C I X . Petiiunea Mitropolitului Meletie al Moldove ctre Michail Sturdza pentru mbuntirile ce trebuesc ntroduse n cler, pentru

265

266

268 273 274

1844,

Ianuarie >

2. 9. 29.

275 276

Fevruarie Aprilie

25. 3.

277

Maiu

30.

Iulie

24.

279

August

22.

280

1845,

Martie

19.

281

1846,

Ianuarie

15.

282 283

Martie

25.

286

Iunie

9.

XVII
Pagina

pentru asigurarea traiulu preoilor i pentru oprirea fiilor de preoi de a mat fi primii n slujbe i rangur mirenetl 1847, Iulie 31. C C X . Philippsborn arat lui Michail Sturdza starea anormal a ItalieT i cum lucrurile, car se petrec acolo, aii nemulumit Cabinetul din Viena C C X I . Philippsborn comunic lu Michail Sturdza c Porta este dispus a ncheia pace cu Grecia

288

289 290

>

II.

DOCUMENTE PRIYITORE LA ERA-ROMNESC.


1802-1849.
1802, Iunie 22. C C X I I . Scris6rea Mitropolitului re-Romnesc, emigrat mpreun cu boeri rii la Braov, ctre Consulul Rusie L u c de Kirico, prin care- mulumesce pentru interesul ce p6rt cause lor. C C X 1 I I . Adresa boerilor re-Romnesc refugia la Braov, ctre Consulul Austriac, pe lng care naintz o suplic pentru mpratul Austrie C C X I V . Boeri emigra la Braov cer intervenirea Consululu Rusie pentru ncetarea abusurilor, ce se fac n r cu strngerea proviantulu, impunndu-se contribuiun oner6se ma ales asupra boerilor absen din ar C C X V . L u c de Kirico ncunosciinz pe Mitropolitul re-Romnesc c a comunicat d-lu T o m a r a scris6rea trimis i-1 asigur de proteciunea Impratulu Rusie i de interesul ce to funcionari! Consulatulu p6rt Romnilor C C X V I . L u c de Kirico arat Mitropolitului re-Romnetl nelinitea Domnitorului despre ntrzierea lor de a se nt6rce din pribegie i starea cea rea a ri din causa grelelor contribuiun. C C X V I L W . Pomara ncunosciinz pe Mitropolitul i pe boeri Munteni emigra, c suferinele lor vor nceta i se vor put rent6rce n r, de 6re-ce s'aii luat msur pentru a li se da Domnul pe care-1 cer C C X VIII. A d r e s a boerilor re-Romnesc ctre W . Pomara, prin care se plng de contribuiunile cele mar ce li se pretind de ctre Turci i arat spama, ce a produs printre locuitori arderea oraului Turtucaia de ctre Manaf-Ibraim C C X I X . W . Pomara face cunoscut Mitropolitului i boerilor din ra-Romnsc c a comunicat Cancelarului Rusie scris6rea clerului i a boerilor C C X X . Mitropolitul, clerul i boeri din era-Romnsc r6g pe Cancelarul Rusie s le acorde proteciune i s le dea ajutor n contra nvlirilor i excesurilor, ce sevresce Pazvantoglu . . .
III

295

Iulie

1.

296

9.

29.

298

August

2.

299

16.

301

1803,

Maiti

16.

Octobre

1.

303

Decembre

30.

31,078. Documente.Suplem. Voi. IV.

XVIII
Pagina

1806,

Octobre

5.

C C X X I . H. Bolcunoff, Consulul Rusie n Moldova informz pe Mitropolitul re-Romnesc c, trimisul extraordinar Italinski a primit ordin s struiasc la Constantinopol pentru restabilirea n Moldova i ra-Romnesc a Domnitorilor Alexandru Moruzi i Constantin Ipsilanti 305 C C X X I L A . Italinsky respunde la scrisorile boerilor din ra-Romnsc, cu privire la reintegrarea Domnitorilor Alexandru Moruzi i Constantin Ipsilanti. Arat apo c a struit pe lng P6rt, pentru a se lua msur grabnice n contra lu Pazvantoglu . . C C X X I I I . H. Bulcunoff scrie Mitropolitului i boerilor din raRomnsc c a expediat Prinului Prosorowsky scrisorea lor . . C C X X I V . Adresa boerilor din ra-Romnesc ctre mpratul Rusie, prin care cer a li se acorda i pe viitor proteciunea Imperial. C C X X V . Marchisul de Beaupoil St. Aulaire arat Mitropolitului re-Romnesc c ar fi bine ca mpreun cu Mitropolitul Moldove, s tiprsc n grecesce i franuzesce memoriul sti, privitor Ja bunurile clerului i s trimit ma multe exemplare la Curtea Imperial a Rusie C C X X V I . Miloradowitz arat Mitropolitului re-Romnesc c Principele Prosorowsky va sosi n Bucuresc i-1 nvit s- fac primirea cuvenit C C X X V I I . Miloradowitz ncunotiinz Divanul re-Romnesc, c n conformitate cu ordinul Principelui Prosorowsky, a ales tre boer, car mpreun cu Mitropolitul Dosofteiu s formeze un Comitet, pentru a presida Divanul pn la rent<5rcerea lu Kuschinkoff C C X X V I I I . Nota lu L u c de Kirico ctre Ioan Caragea, Domnitorul re-Romnesc, cu privire la reclamaiunea Mitropolitului Ignatie pentru arenliie Mitropoliei C C X X I X . Traducerea actului pentru numirea Mitropolitului Dionisie la scaunul Mitropolitan al Ungro-Vlachie i raportul marilor boer pentru alegerea sa C C X X X . Beratul Imperial prin care se confirm Baronul de Kreuchely-Schwerdtberg n calitate de Consul al Prusie n ra-Romnsc . C C X X X I . P. Pestei d informaiun Generalului Kisseleff despre micarea lu Tudor Vladimirescu n ra-Romnsc i despre mersul revoluiune n Moldova C C X X X I I . Adresa boerilor din ra-Romnsc ctre Principele Metternich, prin care arat situaiunea ri sub Domnii Fanarioi i ndreptesc micarea lu Tudor Vladimirescu C C X X X I I I . Boeri din ra-Romnesc arat mpratului Rusie c micarea lu Tudor Vladimirescu are un caracter patriotic i-1 r6g s ordone Baronulu Struganoff la Constantinopol, ca s struiasc pentru ndreptirea lor i la trebuin s le trimit n ajutor trupe musclesc 319 309

Novembre

2.

307

1807,

Maiu

308

Octobre

6.

1808,

Martie

16

310

1818,

August

21.

1819,

Maiu

1.

311

1820,

Fevruarie

19.

312

1821,

Martie

3.

314

320

1823,

Martie

C C X X X I V . Mitropolitul Dionisie ncunosciinz pe Minciaky c Turcii au arestat pe A g a Alexandru Villara i ali "boer n Bucuresc

321

3'

C C X X X V . Minciaky respunde Mitropolitului Dionisie c a comu-

XIX
Pagina

nicat MinisteriuluT su arestarea boerulu Villara, care- fusese notificat mat dinainte 1825, Fevruarie 27. C C X X X V I . Petiiunea Mitropolitului Dionisie ctre Cancelaria Consulatului Rusesc din ra-Romnsc, ca s ngrijsc pentru pstrarea documentelor i od6relor Mitropoliei, pe car n 1821 le-a dus cu sine n Transilvania i ca s le asigure, le-a pus sub proteciunea Guvernului Transilvan C C X X X V I I . Adresa boerilor din ra-Romnsc emigrai la Braov, ctre mpratul Rusie, prin care arat ntristarea ce -a cuprins, cnd au au^it despre m6rtea mpratului Alexandru i mngierea ce au simit pentru urcarea pe tron a lu Nicolae I C C X X X V I I I . Adresa boerilor din ra-Romnsc emigra la Braov, ctre Corniele Nesselrode, prin care-1 r6g s comunice Impratulu Nicolae adresa lor de felicitare pentru urcarea Sa pe tronul Rusie C C X X X I X . Rescriptul Imperial prin care Corniele Palen este numit Preedinte-plenipoteniar al Divanurilor Principatelor-Romne . C C X L . Proclamaiunea Feldmarealulu Comite Witgenstein ctre locuitori Principatelor Romne C C X L I . Nota Comitelui Palen ctre Mitropolitul re-Romnet, prin care- supune la cunoscin Regulamentul privitor la administrarea averilor mnstirilor nchinate la Sfintele locuri i I recomand a se conforma pe viitor acestui Regulament C C X L I I . Corniele Witgenstein mulumesce boerilor pentru adresa de fidelitate, ce i au trimis n numele Divanului i a naiune! romnesc! i- nsciinz c a trimis Impratulu suplica ce au adresat din partea lor C C X L I I I . Corniele Nesselrode nsciinz pe boer c mpratul a primit adresa, ce -au trimis cu ocasiunea intrrii otirilor ruseti n Principate i- asigur c inteniunea mpratului este de a- protege, iar nu de a cuta s- mrsc Staturile n paguba provinciilor vecine C C X L I V . Nota Comitelui Palen, prin care arat c a primit cu satisfaciune nsciinarea Divanului re-Romnet, despre hotrrea unu mprumut de 10.400.000 lei turceti, pentru ntmpinarea cheltuelilor otire! ruseti C C X L V . Proiect de rescript Imperial adresat Generalului Witgen stein, cu privire la aezarea intern a Principatelor C C X L V I . Nota Comitelui Palen ctre Neofit, Episcopul Rmniculu, prin care-1 numesce lociitor al Mitropolitului Grigorie, ndeprtat i exilat n Basarabia C C X L V H . Diebitch Zabalkansky r6g pe Episcopul Neofit s mprtsc Divanului mulumirile sale pentru adresa de felicitare, ce a priimit din parte cu ocasiunea ncheere pci C C X L V I I I . Generalul Kisseleff pune n vederea Episcopului Neofit msurile ce trebuesc luate, cu ncepere de la 15 Decembre, n contra ciumei C C X L I X . Clerul i boeri ri felicit pe Generalul Kisseleff pentru intrarea sa n er ca Ministru deplin mputernicit C C L . Rspunsul lu Kisseleff ctre Obtsca Adunare a re-Ro-

322

323

324

Martie

3.

325 326 328

1828,

Fevruarie Aprilie Maiu

10. 25. 15.

329

17.

331

>

>

25.

Iunie

1.

332 333

1829,

Ianuarie

24.

335

Septembre 28.

336

Novembre

26.

338

Novembre

Pagina

mnesc, prin care mulumesce pentru simimintele ce -a esprimat cu ocasiunea intrri sale n Principate ca deplin mputernicit. . 1829, 1830, Decembre Ianuarie 9. 11. C C L I . Adresa Episcopului Neofit i a Divanului ctre Generalul Kisseleff ca s reintegreze pe Mitropolitul Grigorie n scaunul su. C C L I I . Prilojenia Generalului Kisseleff ctre Obtsca Adunare n cestiunea petiiunilor, car au fost date pentru cercetarea hotrri lor judectoresc! C C L I I I . Mitropolitul Grigorie, exilat n Basarabia, scrie Episcopului Neofit s intervie pe lng Generalul Kisseleff ca s aprovisioneze Mitropolia cu Mirul trebuincios C C L I V . Generalul Kisseleff nsrcinz pe Episcopul Rmniculu Neofit, ca n lipsa sa din Bucuresc, s ncp s presideze lucrrile Divanului extraordinar pentru cercetarea hotrrilor judectoresc!. C C L V . Generalul Kisseleff imput Episcopulu Neofit, c nu cun6sce starea n care se afl lucrrile Comisiune puse sub Preedinia lu Minciaky i ma cere nc o dat trimiterea lor n desbaterea Obtetii Adunri C C L V I . Jurnalul Obtetii Adunri pentru mplinirea a cte se lei de la fie care scutelnic, fr deosebire, spre a se achita cheltuelile fcute de Baronul tefan Meitani C C L V I I . Generalul Kisseleff pune n vederea Episcopulu Neofit msurile profilactice, ce trebuesc luate n privina monedelor . . C C L V I I I . Porunca Episcopulu Neofit ctre Protopopul Elefterie al pli Sud-Muscel pentru curirea i splarea monedelor, din pricina molime C C L I X . Raportul Divanului ctre Generalul Kisseleff pentru catagrafia preoilor i diaconilor hirotonisii de la 1 Maiu 1828 pn la Aprilie 1830 C C L X . Adresa boerilor ctre Corniele Nesselrode, ca s mijlocsc pe lng mpratul Rusie de a li se acorda i de aci nainte favorea de a fi sub Preedenia Generalului Kisseleff. . . . C C L X I . A d r e s a boerilor ctre mpratul Rusiei, n care se r6g ca i pe viitor s fie sub ocrmuirea Generalului Kisseleff . . . C C L X I I . Respunsul Divanului la adresa Generalului Kisseleff, cu privire la pricinele ce s'au urmat i la preteniile ce s'au ivit cu mnstirile nchinate la Sfintele Locuri i pe la alte mnstiri din prile Rumelie C C L X I I I . Nota lu Andrei Diterich, prin care ntrb pe Episcopul Neofit, dac s'a cerut de la Exarhi i Egumenii Sfintelor Locuri cel 2678 lei pentru rescumprarea copiilor lu Gheorghe Dimitriu din robie 1831, Fevruarie 24. C C L X I V . Procesul verbal al Comitetului nsrcinat cu alctuirea proiectului de Regulament privitor la mbuntirile de ntrodus n administrarea r e Romnesc! C C L X V . Cuvntarea inut de Generalul Kisseleff la deschiderea Adunri! obtet extraordinare, prin care espune punctele principale ale Regulamentului Organic i arat mbuntirile ce a introdus n Principate pe timpul administraiune sale provisori . C C L X V I . Ofisul Generalului Kisseleff ctre Minciaky, prin care-1 mputernicete a forma Comisiunea pentru administraiunea viit6re a mnstirilor nchinate la Sfintele Locuri

338 339

340

>

14

341

25.

342

Fevruarie

17.

344

28.

345 346

Martie v

19. 24.

Aprilie

347

Maiu

348

Iulie

30.

349

>

Novembre

7.

358

Martie

10.

359

23.

366

XXI
Pagina

1831,

Aprilie

?.

Maiti

15.

>

i >

Iunie

4. 5.

10.

>

Iulie

23,

August

30.

>

31*

Septembre

3.

Octobre

29.

Decembre

13.

>

21

3 1

22-

C C L X V I L Ofisul Generalului Kisseleff ctre membrii Sfatulu administrativ, prin care le cere sevrirea unor lucrri pregtit6re pentru punerea n aplicare a nouelor instituiun regulamentare . C C L X V I I I . Adresa Adunrii Obteti extraordinare ctre Minciaky, prin care- mulumete de priceperea, cu care a condus lucrrile Comisiunel de revisuire * C C L X I X . Adresa Adunrii Obtet extraordinare ctre Generalul Kisseleff, prin care- vestete c Adunarea n semn de recunoscin pentru ostenla sa, -a acordat calitatea de pmntean cu t6te privilegiurile ce se cuvin cel ma nalte i cel ma vechi noble a re C C L X X . Adunarea Obtsc extraordinar mulumesce mpratului Rusie, pentru noul aezmnt ce s'a dat rii C C L X X I . Minciaky respunde Episcopului Neofit de primirea adresei de felicitare a Obtetel Adunri C C L X X I I . Generalul Kisseleff mulumesce Episcopulu Neofit i Adunre Obtet pentru acordarea mpmntenire C C L X X I I I . Nota Generalului Kisseleff ctre Episcopul Neofit, n care arat c se unete cu dorina esprimat de Adunarea Obtsc n adresa trimis mpratului Rusie, de a se prelungi administraiunea provisorie pn la consolidarea Regulamentului Organic C C L X X I V . Generalul Kisseleff arat Comitelui Nesselrode ivirea i ntinderea cholere n Moldova, i msurile ce a luat pentru asigurarea re-Romnet n contra acestui flagel C C L X X V . Nota Generalului Kisseleff ctre Episcopul Neofit, prin care-1 invit a convoca Sinodul pentru alctuirea unu Regulament privitor la trebile bisericeti. C C L X X V I . Ofisul Generalului Kisseleff ctre Episcopul Neofit prin care-1 nvit s comunice Obtetel Adunr, c mpratul Rusie a primit cu satisfaciune adresa de mulumire ce -a trimis . . . C C L X X V I I . Vornicia mare din nuntru trimite Archive, spre pstrare, originalul i traducerea ofisulu Generalului Kisseleff cu No. 154 din 30 August, cetit la Mitropolie n au<^ul tuturor C C L X X VIII. Generalul Kisseleff scrie Comitelui Nesselrode c ocupaiunea militar a Principatelor este de mare folos pentru Rusia i c ntrzierea ce causz i piedicele ce pun unii ambiioi, rmie ale aristocraiei Fanarului, la numirea Domnilor, d armatei ruset o atitudine mpunt6re asupra rmurilor Dunre . . . C C L X X I X . Kisseleff esplic Comitelui Nesselrode c alipirea Principatelor la Rusia, nu este oportun, i- arat starea de nflorire ce a produs noua instituiune regulamentar n rile romne . . C C L X X X . Generalul Kisseleff nvit pe Episcopul Neofit ca s trimi n t6te eparchiile exemplare din publicaiunile, car cuprind drepturile i datoriile dintre stpni de moi i clca, pentru a se citi pe la bisericile de la sate n auqlul tuturora C C L X X X I . Rescriptul Impratulu Nicolae al Rusie ctre Generalul Kisseleff, prin care arat c a primit adresele de mulumire ale clerului i boerilor din Principate pentru Regulamentul, cu care a nzestrat rile lor C C L X X X I I . Corniele Nesselrode scrie Generalului Kisseleff, c n

368

369

370 371 372 373

374

375

376

377

378

38

381

382

XXII
Pagina

curnd se va termina ratificarea tractatului cu Turcit, iar pn atunci s asigure pe locuitorit din Principate despre stabilitatea nouelor instituiunt 1831, , > C C L X X X I I I . Regulamentul pentru alegerea deputailor Obtetii Adunr, care s se ocupe cu cercetarea budgetulut de venitur i cheltuel pe anul trecut i cu punerea la cale pentru trebuinele anul ut viitor . . C C L X X X I V . Respunsul Generalulut Kisseleff la raportul Comisiunet eclesiastice, creia arat cum trebue s lucreze pentru a regula veniturile mnstireti pe anul 1831 C C L X X X V . Episcopul Neofit naintz Generalului Kisseleff copie de pe chrisovul lut Michail Racovi din 1742, cu privire la drep turile chiriarchiet bisericeti, pentru a av totdeauna n vedere statornica lor urmare C C L X X X V I . Scrisorea Generalului Kisseleff ctre Corniele Nesselrode i ctre Buteneff, n care arat c ocupaiunea Principatelor Romne este o garanie pentru ndeplinirea stipulaiunilor tractatului de Adrianopol de ctre Turci C C L X X X V I I . Generalul Kisseleff arat Comitelui Nesselrode situaiunea nflorit6re a Principatelor, datorit Regulamentului Organic i-1 ncunotiinez c n timp de patru ani rile Romne au contribuit cu 60.000.000 piatri la sarcinele Guvernului Rus . . C C L X X X V I I I . Generalul Kisseleff trimite Comitelui Nesselrode un memoriu asupra trebuinei i folosului ce aduce Regulamentul n Principate C C L X X X I X . Memoriul Generalului Kisseleff ctre Corniele Nesselrode, n care arat principiile i scopul Regulamentului Organic, precum i cuvintele pentru car P6rta Otoman ntr^iaz a- da aprobarea cuvenit C C X C . Scris6rea secret a Generalului Kisseleff ctre Buteneff, prin care- arat ma multe msur administrative i legislative, ce trebuiesc garantate de ctre Domnitorii ce se vor numi, ntre car i alegerea Eipiscopulu Neofit n locul Mitropolitului Grigorie . . C C X C I . Buteneff scrie Generalului Kisseleff c Ministeriul Otoman n'a luat nici o msur pentru ratificarea Regulamentului Organic i pentru alegerea Domnitorilor Principatelor Iulie 4. C C X C I I . Generalul Kisseleff comunic Comitelui Nesselrode c, n inspeciunea ce a fcut prin cele dou-spre-^ece districte ale reRomnet, a constatat c, mbuntirile administrative introduse prin Regulamentul Organic fac mare progres C C X C I I I . Raportul Visterie re-Romnet ctre Generalul Kisseleff despre veniturile ncassate n anii trecu i despre budgetul anului 1833 C C X C I V . Ofisul Generalului Kisselef ctre Episcopul Neofit, prin care-1 invit s intervie pe lng Egumeni pentru a repara mnstirile de sub administraiunea lor C C X C V . Generalul Kisseleff arat Comitelui Nesselrode c nu e bine s se evacueze Principatele pn ce Turcia nu va sanciona Regulamentul Organic, i nu va prescrie noilor Domnitori meninerea lu, ca una din legile fundamentale ale rii C C X C V I . Generalul Kisseleff scrie lui Buteneff ca s gssc vre

382

383

385

1832,

Fevruarie

10.

386

19.

387

Martie

8.

389

392

>

>

Aprilie

2.

396

399

401

August

31.

403

Septembre 23.

404

>

>

26.

>

>

Octobre

30.

XXIII
Pagina

un pretext spre a sc6te Regulamentele din mnile Turcilor, ca s introduc nisce ndreptri la articolele privit6re la disposiiunile administrative 1832, Novembre > 1. 14. C C X C V I I . Traducerea cuvntrit Generalului Kisseleff pentru deschiderea sesiune! a doua a Obtettt obicinuite! Adunri . . . . C C X C V I I I . Ofisul Generalului Kisseleff ctre Secretariatul de Stat al re-Romnet, prin care-1 nvit a lua msur pentru strngerea disposiiunilor regulamentare adoptate de Obtsca Adunare de revisiune, mpreun cu desvoltrile lor suplimentare C C X C I X . Copie de pe adresa Generalului Kisseleff ctre Sfatul administrativ, pentru mplinirea contribuiunilor din anii trecu . C C C . Raportul Sfatului administrativ extraordinar ctre Generalul Kisseleff, pe lng care- naintz un proiect de instruciune, pe ale cruia base trebue s se alctuiasc Regulamentul eclesiastic. C C C I . Generalul Kisseleff invif Sfatul administrativ ca s stabi lsc regulele pentru numirea Egumenilor i s fixeze competina Logoftului n afacerile eclesiastice C C C I I . Corniele Orloff comunic Generalului Kisseleff, c Buteneff lucrz la Constantinopol pentru a ntrzia evacuarea Principatelor. CCCIII. Raportul Sfatului administrativ ctre Generalul Kisseleff, n care arat modul cum a regulat numirea Egumenilor i cum a fixat competina Logoftului n cestiun bisericeti C C C I V . Nota verbal a lu Kisseleff ctre Orloff, n care declar c pstrarea Principatelor este de mare trebuin pentru Rusia i c n caul contrar nu se face respun^tor de urmrile rele, ale crise n care ele se gsesc C C C V . Generalul Kisseleff comunic Comitelui Orloff un proiect adresat mpratului Rusie, n scopul de a in ocupate Principatele, i ma departe, dup instalarea Domnitorilor C C C V I . Raportul Vornicului tirbeii despre ntrevederea ce a avut la Cldruan cu Mitropolitul Grigorie, care a promis a da tot sprijinul pentru consolidarea Regulamentului Organic, i a propus ca s se fac unele ndreptri C C C VII. Ofisul Generalului Kisseleff ctre Episcopul Neofit, prin care- mulumesce pentru zelul ce a desfurat n conducerea trebilor Mitropoliei i- anun reinstalarea Mitropolitului Grigorie C C C V I I I . Ofisul Generalului Kisseleff ctre Mitropolitul Grigorie, prin care- face cunoscut reinstalarea sa pe scaunul Mitropolitan. C C C I X . Generalul Kisseleff atrage ateniunea Vornicului tirbeii, Logoftul trebilor bisericeti, asupra regulri cestiuni mnstirilor nchinate la Sfintele Locuri i asupra diferitelor stabilimente de utilitate public C C C X . Generalul Kisseleff scrie Vornicului tirbeiu c se unesce cu observaiunile comunicate din partea Mitropolitului Grigorie; iar n ce privesce cestiunea ranilor, ordon ca ea s fie supus 1834, Ianuarie 1. la cunotina Obtetii Adunri C C C X I . Un raport adresat Generalului Kisseleff cu privire la regularea cestiune averilor mnstireti C C C X I I . Cuvntarea inut de Episcopul Argeiulu cu ocasiunea sosire Generalului Kisseleff la Curtea de A r g e C C C X I I I . Darea de sm a Generalului Kisseleff despre administrarea

406 408

411 412

Decembre

17. 1.

414

1833,

Ianuarie

21.

415

Maiu

25. 26.

416

Iulie

13.

418

27.

419

August

16.

426

22.

428 >

23.

429

430 431 432

XXIV
Pagina

Moldove i Valachie, de la 15 Novembre 1829 pn la nceputul anulu 1834 1834, Ianuarie 10. C C C X I V . Mesagiul Generalului Kisseleff la deschiderea Obtetii Adunr, n care arat mbuntirile fcute de la introducerea Regulamentului Organic i supune la desbaterea Adunrii ma multe proiecte c a : recrutarea miliie; ntocmirea unor t a x e la trect6rea drumurilor m a r i ; organisarea carantinelor; examinarea condice penale i ocrmuirea averilor mnstirilor nchinate . . C C C X V . Orloff scrie Generalului Kisseleff n cestiunea numire! Domnitorului i- arat c Achmet-Paa i Logoftul Aristarchi sunt n mare nenelegere cu V o g o r i d e C C C X V I . Adresa Obtetii Adunr ctre Generalul Kisseleff, la plecarea sa din Principate, n care- mulumesce de neprtinirea i priceperea cu care a presidat lucrrile Adunri C C C X V I I . Rspunsul Generalului Kisseleff la adresa de mulumire a Obtetii Adunr din 26 Martie C C C X V I I I . Nota Consulatului rusesc ctre Alexandru Ghica, Domnitorul re-Romnesc, despre clausa comunicat de Buteneff Ministeriulu Otoman, ca s nu se ma p6t introduce de aci nainte nic o schimbare n legislaiunea re C C C X I X . Baronul de Riickmann, Consulul Rusie n Principate, adresz Domnitorului re Romnesc! o comunicaiune privit6re la nelesul articolulu 46 din Regulamentul Organic, care are de obiect compunerea Adunri Obteti C C C X X . Protestul Iul Gheorghe Filipescu n numele familiilor Filipescu i Cantacuzino, ctre Consulul Rusie, n contra arendrii moiilor, car in de mnstirile Mrgineni, S-ta Caterina i Rmnicu, fr consimimntul familiilor donatorilor, conform chrisivelor de fondaiune . C C C X X I . A c t e i lucrri de ale Comisiune nsrcinate cu revisuirea Regulamentului Organic C C C X X I I . Raportul Comisiune de revisuire a Regulamentului Organic ctre Obtsca Adunare, prin care comunic resultatul lucrrilor sale CCCXXIII. din 5 Iunie CCCXXIV. din 8 Iulie Procesul verbal al edine a 16-a a Obtetel Adunr, 1837 Procesul verbal al edine a 28-a a Obtetel Adunr, 1837

433

457

26.

462

Martie

462 463

1834,

Aprilie Iulie

2. 28.

464

1836,

August

1.

1837,

Ianuarie

27.

465 467

Martie

23.

471 473 474

Iunie Iulie

5. 8. 15.

18

>

20. 2 f.

Septembre 29.

C C C X X V . Procesul verbal al edine a 32-a a Obtetel Adunr, din 15 Iulie 1837 C C C X X V I . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica, prin care interzice Obtete Adunr de a introduce n Regulamentul Organic desvoltrile i ndreptrile urmate n cursul vremelnicei administraiun C C C X X V I I . Procesul verbal al edine a 34-a a Obtete Adunri, din 20 Iulie 1837 . C C C X X V I I I . Procesul verbal al edine a 35-a a Obtete Adunr, din 21 Iulie 1837 C C C X X I X . Cererea Episcopulu de Rmnic ctre Domn, pentru a se pzi ornduelile Regulamentului Organic cu privire la hirotonisi rea preoilor i a diaconilor

475 476
1

477

XXV
Pagina

1838,

Maia

August

31.

C C C X X X . Scris6rea Comitelui Nesselrode ctre Alexandru Ghica, Domnitorul rii Romneti, n care I recomand cererea Vorniculu Alexandru Filipescu de a fi despgubit de sacrificiile fcute n 1821 i- pune n vedere s struiasc pentru acesta pe lng Obtsca Adunare C C C X X X I . Ofisul Domnesc ctre Adunarea Obtsc, cu privire la msurile. luate de Departamentul bisericesc de a se orendui avocai din partea mnstirilor n pricini judectoreti, n contra Regulamentului Organic C C C X X X I I . Ofis Domnesc ctre Obtsca Adunare pentru fixarea prii din veniturile mnstirilor nchinate, ntrebuinat de Stat n scop de binefaceri C C C X X X I I I . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica ctre Obtsca Adunare, pe lng care-1 naintez proiectul Sfatului administrativ extraordinar privitor la exportaia productelor C C C X X X I V . Obtsca Adunare napoiaz Domnitorului Alexandru Ghica proiectul privitor la venitul exportaiunel productelor, mpreun cu modificrile introduse ntr'nsul n urma desbaterilor. . C C C X X X V . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica, prin care ntresce proiectul asupra venitului exportaiunel productelor, desbtut de Adunarea Obtsc C C C X X X V I . Raportul Sfatului administrativ extraordinar ctre Domnitor, pe lng care naintz proiectul privitor la organisarea i administrarea Mitropoliei i a Episcopielor, pentru a fi supus la desbaterile obtetii Adunri C C C X X X VII. Proiect privitor la organisarea i administrarea avere! Mitropoliei i a Episcopielor C C C X X X V I I I . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica, pe lng care trimite Adunri Obtet, spre cercetare, proiectul pentru organisarea Mitropoliei i a Episcopielor Rmniculu, Buzeulu i Argeului. C C C X X X I X . Raportul Adunre Obtet ctre Domn, pe lng care se napoiaz proiectul pentru regularea Mitropoliei i Episcopielor. T o t de o dat Adunarea r6g pe Domn a da ordine pentru alegerea Mitropolitului C C C X L . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica, prin care naintz Obtetii Adunr proiectul pentru administrarea averilor Mitropoliei i a Episcopielor i cere modificarea articolelor III i I V . . . . C C C X L I . Raportul Obtetii Adunr ctre Domn, n care- comunic textul articolelor III i I V , modificate, din proiectul privitor la administrarea Mitropoliei i Episcopielor . C C C X L I I . Ofisul Domnitorului Alexandru Ghica, prin care sanc. ionz proiectul pentru administrarea Mitropoliei i a Episcopielor. C C C X L I I I . Preedintele Obtetii Adunr ncunosciinz Departamentul Cultelor despre sancionarea proiectului privitor la administrarea Mitropoliei i a Episcopielor C C C X L I V . TitofT, ambasadorul Rusie la Constantinopol, respun<Jnd la scris6rea Episcopulu Neofit din 28 Iunie, l ncunosciinz c Patriarchul a confirmat alegerea Sa la Scaunul Mitropolitan C C C X L V . Adresa Mitropolitului Neofit ctre mpratul Rusie, prin care arat supunerea S a ctre Tron cu ocasia alegere Sale de Mitropolit al re Romnesc

479

480

481

1840,

Fevruarie

13.

4^2

Martie

12.

15.

484

Maifi

26

486

Maitt

27.

488

489

Iunie

20.

22.

^g Q 491

> Iulie

25. 12.

492

August

5.

6.

493
XV

51,078. Documente. Suplem. Voi. IV.

XXVI
Pagina

1840,

August

6.

t >

Septembre

6. 20.

Octobre

31.

Novembre Decembre

26. 31.

>

C C C X L V I . Mitropolitul Neofit trimite Comitelui Nesselrode o notificare despre alegerea Sa la Scaunul Mitropolitan i-1 r6g s presinte mpratului Rusie o adres a a, n acst privin . . C C C X L VII. Mitropolitul Neofit r6g pe Titoff, ca s presinte Comitelui Nesselrode o adres, prin care inv6c proteciunea Impratulu Rusie, cu ocasiunea alegere Sale de Mitropolit al ri . . C C C X L VIII. Mitropolitul Neofit mulumesce lu Titoff pentru felicitrile ce -a adus cu ocasia alegere Sale ca Mitropolit . . . . C C C X L I X Titoff ncunosciinz pe Mitropolitul Neofit c a naintat scris6rea Comitelui Nesselrode i adresa trimis pentru mpratul Rusie C C C L . Corniele Nesselrode rspunde Mitropolitului Neofit c a ncunosciinat despre alegerea S a de Mitropolit pe mpratul Rusie, care l'a asigurat de interesul ce p6rt re-Romnesc . . C C C L I . Adresa Mitropolitului Neofit ctre Generalul Kisseleff, prin care- notific alegerea Sa la Scaunul Mitropolitan . . . . C C C L I I . Mitropolitul Neofit r<$g pe Daschkoff a comunica Comitelui Nesselrode un memoriu secret, ca respuns la scris6rea din 31 Octobre C C C L I I I . Memoriul secret al Mitropolitului Neofit ctre Corniele Nesselrode, n care descrie starea cea rea a ri, provenit din nempcarea autoritii Domnitorului cu interesele boerilor . . . C C C L I V . Generalul Kisseleff respunde Mitropolitului Neofit la scris6rea sa i-1 felicit pentru numirea sa la Scaunul Mitropolitan . . C C C L V . Respunsul Comitelui Nesselrode la memoriul Mitropolitului Neofit, n care arat pe de o parte c situaiunea reRomnesc nu-I pare att de descuragiat6re, iar pe de alta c mbuntirile aduse de Regulamentul Organic, dei mari, ns numa cu timpul vor aduce folose reale C C C L V I . Nota confidenial a Mitropolitului Neofit ctre Daschkoff, n care arat c imputrile fcute de Domnitor Adunri Obtet, sunt nefundate i c ele tind numa a motiva exilul Logoftului Bleanu C C C L V I I . Scrisorea Domnitorului Alexandru Ghica ctre Mitropolitul Neofit, n care arat abaterile de la datorii ale Episcopilor de A r g e i Buzu, ce in cuvntrl politice i la <^ile de srbt6re nu iau parte la primirile de la Curte C C C L VIII. Interpretri de ale articolului 359 din Regulamentul Organic, privitor la alegerea Mitropoliilor i a Episcopilor . . . C C C L I X . Mitropolitul Neofit felicit pe Generalul Kisseleff de nalta fav6re ce i s'a acordat, confirmndu-i-se indigenatul votat de Adunarea Obtsc n 1831 C C C L X . Adresa Obtetii Adunri ctre Consulul Rusie, n care-1 r6g s mulumsc Impratulu Rusiei, pentru c a ntrit votul e din 1831, privitor la indigenatul Generalului K i s s e l e f f . . . . C C C L X I . Mitropolitul Neofit trimite Consulului Rusie o adres a Obtetii Adunr ctre Domn C C C L X I I . Titoff scrie Mitropolitului Neofit s- dea tot silina pentru a facilita resolvarea cestiunel mnstirilor, car depind de Sfntul Munte i de mnstirile din Rumelia

494

4 9

j ,

496

497 498

490

50O 504

1841,

Ianuarie Fevruarie

9. 20.

50$

26.

505)

Martie

12.

510 511

Aprilie Iunie

25. 6.

514

515

1842,

Fevruarie Martie

25. 20.

517

XXVII
Pagina

1842, >

Octobre Novembre

Decembre

17.

CCCLXT1I. Firmanul pentru destituirea lut Alexandru Ghica din Domnia re-Romnet C C C L X I V . A d r e s a Obteti Adunr, convocat pentru alegerea Domnulu, ctre mpratul Rusie, n care t mulumesce pentru alegerea nemerit ce a fcut n pers6na Generalului Duhamel, trimis n ra-Romnsc C C C L X V . Marele Vizir respunde Obteti Adunr c Sultanul a primit scrisdrea sa de mulumire, pentru destituirea Domnitorului Alexandru Ghica . C C C L X V I . Girantul Consulatului rusesc pune n vederea Caimacamie ilegalitatea comis, prin substituirea n listele electorale pentru Obtsca Adunare extraordinar a Banului Michail Ghica i Constantin Ghica prin Brcnescu i Sltineanu C C C L X V I I . Nota Comitelui Nesselrode ctre Daschkoff, prin care-1 nsrenz s mulumsc Obteti Adunri din partea Curii Imperiale, pentru ordinea care a domnit la alegerea lu George Bibescu ca Domn al re-Romnesc C C C L X V I I I . Nota Comitelui Nesselrode ctre Daschkoft, prin care-1 nsrcinz s mulumsc Mitropolitului Neofit pentru ordinea ce a pstrat la alegerea Domnitorului George Bibescu . . C C C L X I X . Adresa Domnitorului George Bibescu ctre Obtsca Adunare, prin care cere a se supune la desbaterea Adunri art. 359 al Regulamentului Organic, privitor la alegerea Episcopilor . C C C L X X Procesul verbal al edinei a 12 a, a Adunre Obteti, n care se alege Comisiunea nsrcinat cu regularea alegere Episcopulu de Rmnic . C C C L X X I . Presidentul Obtetii Adunr naintz Comisiune alese pentru desluirea Art. 359 din Regulament copie de pe ofisul Domnesc cu No. 258 C C C L X X I I . Corniele Nesselrode mulumesce Mitropolitului Neofit pentru ajutorul ce a dat la alegerea Domnitorului Bibescu i pentru ordinea ce a meninut i-1 ncunotiinz c Daschkoff va presenta, ca recompens din partea mpratului, o ic6n mpodobit cu diamante C C C L X X I I I . Traducerea memoriului Guvernului din St. Petersburg, pentru regularea cestiune averilor mnstirilor din Principate, car depind de Sfintele L o c u r C C C L X X I V . Memoriul Guvernului din St. Petersburg, privitor la cestiunea averilor mnstiresc din ra-Romnsc, car depind de Locurile Sfinte i de mnstirile din Rumelia; o redaciune cu totul diferit de cea precedent C C C L X X V . Respunsul Comisiune nsrcinate cu regularea alegere Episcopulu de Rtmnic ctre Obtsca Adunare, n care se arat condiiunile ce trebue s ntrunsc candidaii, precum i felul alegere i sor6cele hotrte C C C L X X V I . Memoriul Mitropolitului Neofit ctre Titoff despre starea cea rea a ri sub administraiunea Domnitorului George Bibescu C C C L X X V I I . Mitropolitul Neofit scrie Generalului Kisseleff, c purtarea sa i a Obteti Adunr a fost ru apreiat de Cabinetul din Petersburg i- arat c Domnitorul este dispus a ntre-

517

520

521

522

1843,

Ianuarie

12.

523

>

524

Martie

23.

525

26.

526

30.

31.

527

August

1.

528

>

>

530

532

1844,

Martie

17.

535

Septembre

14.

XXVIII
Pagina

1844,

Novembre

13.

Decembre

4.

S-

buina msur represive n contra acelor, car s'ar opune la opera sa de guvernare C C C L X X V I I I . Generalul Kisseleff respun^end Mitropolitului Neofit, laud meritele i capacitatea Domnitorului Bibescu i-1 ndmn a se supune msurilor ce va lua n interesul i spre binele ri C C C L X X I X . Mitropolitul Neofit arat Generalului Kisseleff c amestecul inoportun al Cure Suzerane n afacerile interi6re ale ri, demoralisez spiritul public i declar c dnsul se afl n alternativa, sau de a se espune la nou acusaiun nedrepte, sau de a se face prta la fapte immorale, mplinind cererile Domnitorului . . C C C L X X X . Mitropolitul Neofit arat Generalului Kisseleff c pricina nenelegerii dintre Obtsca Adunare i Domnitor, este clcarea promisiunilor fcute la urcarea sa pe tron C C C L X X X I . Un memoriu Sfintele ^Locuri, n care se luat msur, ca s se cer s se invite Sfintele Locuri privitor la mnstirile car depind de arat c guvernul re-Romnesc a arendailor condiiunile contractelor i a trimite 6men stabil car s ngri-

538

540

541

543

1844,

Decembre

21.

1845. 1846,

Martie

27.

jsc de avutul mnstirilor C C C L X X X I I . Veniturile i cheltuelile Mitropoliei pe anii 1840 - 1845. C C C L X X X I I I . Memoriul Mitropolitului Neofit ctre Generalul Kisseleff, privitor la administraiunea Domnitorului George Bibescu i la nemulumirea public provocat de divorul su i de inteniunea de a se cstori din nou C C C L X X X I V . Adresa Mitropolitului Neofit ctre mpratul Rusiei, n care arat administraiunea Domnitorului Bibescu i se plnge de nedreptile acestuia C C C L X X X V . Memoriu asupra Regulamentului privitor la Mitropolie i Episcopii i asupra disposiiunilor, prin cari a fost modificat de ctre Obtsca Adunare C C C L X X X V I . Mitropolitul Neofit esplic Generalului Kisseleff purtarea sa fa de Domnitorul Bibescu C C C L X X X V I I . Estras dintr'o instruciune a Generalului Kisseleff ctre Consulul Rusie, prin care-1 nsrcinz a comunica Mitropolitului c nu -a respuns la scris6rea sa din 23 Maiu, pentru a nu fi silit s repete adevrurile, pe car i le-a ma spus C C C L X X X V I I I . Mitropolitul Neofit se plnge Generalului Kisseleff de hotrrea Consulatului de a nu ma asculta de loc reclamaiunile sale n contra abusurilor i nedreptilor ce se fac n r C C C L X X X I X . N o t a lu Kotzebue ctre D o m n i t o r u l George Bibescu, prin care declar c n urma ntmplrilor de la 11 Iunie, funciunile Consulatului Rusiei trebue s nceteze C C C X C . Scris6rea lu Kotzebue ctre Mitropolitul Neofit, n care-1 nsciinz, c n urma revoluiuni de la 11 Iunie este nevoit a se retrage i c trupele rusesc se tndreptz spre ra-Romnsc. A p o l face un tablou ngrijitor al viitorului ri, n caul cnd ea n'ar asculta de sfaturile Rusie i-1 nvit s struiasc pe lng George Bibescu pentru a relua Domnia C C C X C I . Mitropolitul Neofit respunde Consululu Kotzebue c nu pote face nimic pentru restabilirea linite!, de 6re ce Domnitorul Bibescu a trecut n Austria, lsnd ara n neornduial . . .

544 546

551

555

559 563

1847,

Maiu Iunie

23. 27.

564

Iulie

24.

565

1848,

Iunie

12.

567

18.

>

23.

569

XXIX
Pagina

1848,

Iunie

24.

C C C X C I I . Mitropolitul

Neofit ncunosciinz pe Comisarul

turc, 57

29.

c revoluionarii au prsit Capitala, ndat ce au au^it de sosirea trupelor rusesc C C C X C I 1 I . Mitropolitul Neofit nsciinz pe Kotoff, c revoluionarii au prsit Capitala i- cere instruciuni de cea ce trebue s fac C C C X C I V . Mitropolitul Neofit scrie Colonelului Ioan Solomon, ca mpreun cu Colonelul Odobescu s ia comanda polcului No. 3 din garnison pentru paza oraului i linitea locuitorilor . . . . C C C X C V . Consulul Kotzebue nsrcinz pe Banul George Filipescu cu funciunea de Caimacam C C C X C V I . Consulul Kotzebue anun pe Mitropolitul Neofit despre sosirea grabnic a armatei rusesc i-1 invit s ia msur pentru aprovisionarea armate cu cele trebuinci6se C C C X C V I I . Mitropolitul Neofit respunde lu Kotzebue c nu e de competina sa a ngriji de aprovisionarea armate i c trebue s se adreseze la Talaat Effendi, trimisul extraordinar al Porii C C C X C V I I I . Scris6rea Mitropolitului Neofit ctre Consulul Kotzebue, prin care protest n contra tuturor actelor revoluionare car aii purtat subscrierea sa C C C X C I X Mitropolitul Neofit arat lu Kotzebue c ordinul dat otirii rusesc de a se retrage din Principat, a pricinuit ri mare nelinite i c a nsrcinat pe Banul Filipescu s redacteze n numele ri o adres, prin care s implore din noii sprijinul mpratului C C C C . I. Voinescu comunic Mitropolitului Neofit c Locotenena Domnsc als de popor a fost recunoscut oficial de ctre Suleiman Paa C C C C I . Scrisorea lui Suleman Paa ctre boeri ri, prin care le cere o declaraiune de supunere ctre Sultan, pe care s o trimi la Constantinopol C C C C I I . Delegaiunea boerilor arat lu A n t o n Tinghir, Secretarul lu Soleman Paa, c nu ma este timp pentru a se convoca Adunarea boerilor C C C C I I I . Respunsul lu Soleman Paa la nota Delegaiune boerilor, n care arat c, Caimacamia este compus n contra Regulamentului Organic din se pers6ne i c trebue a se face o nou alegere pentru constituirea une Locotenene legale C C C C I V . Nota Comitelui Nesselrode ctre Generalul Duhamel, prin care-1 nsrcinz a comunica Banului Filipescu c mpratul Rusie reprob revoluiunea i c va considera ca nule i neavenite t6te inovaiunile introduse de revoluionari n Regulamentul Organic C C C C V . Anton Tinghir scrie Mitropolitului s invite pe boer a asista la cetirea unei scrisori a lu Soleman Paa C C C C V I . A n t o n Tinghir comunic Mitropolitului c Soleman Paa doresce s aib respunsul boerilor dup 48 de ore de la cetirea scrisore C C C C V I I . Avertismentul lui Tinghir ctre boer, ca s pstreze tcere i ordine nainte de a ncepe cetirea scrisore lu Soleman Paa

>

571 *

>

Iulie
>

1. 3.

572

6.

7.

573

10.

575

>

>

11.

57^

>

19.

577

>

24.

57^

>

28.

579

>

29.

580

August

2. 4.

581

XXX
Pagina

1848,

Septembre

IO.

v >

ii. 13.

'

Decembre

31.

1849,

Iulie

27.

C C C C V I I I . Scris6rea lu Fuad Effendi ctre Mitropolitul Neofit, prin care-1 invit a ncunosciina pe locuitori c armata turcesc este la marginea Capitalei, gata a intra nuntru la cel mal mic semn de nelinite C C C C I X . Respunsul Mitropolitului Neofit ctre Fuad Effendi c a primit scrisorea sa i c a luat msuri pentru publicarea el . , C C C C X . Mitropolitul Neofit naintz Locotenenel Domneti copie de pe scris6rea lui Fuad Effendi pentru a o publica . . . . . C C C C X I . Fuad Effendi invit pe Mitropolitul Neofit ca mpreun cu cel ma nsemnai boer a ri s se presinte n ta>ra sa, pentru a le comunica scopul misiune sale . . . . . . . . . C C C C X I I . Mitropolitul Neofit trimite Comitelu Nesselrode un memoriu, privitor la revoluiune C C C C X I I I . Memoriul Mitropolitului Neofit ctre Corniele Nesselrode cu privire la revoluiunea de la 11 Iunie i urmrile e . . C C C C X I V . Un memoriu n care se condamn opera revoluiuni i urmrile e i n care se propun cele mal severe mijl6ce, pentru a terge din mintea Romnilor pentru totdeauna amintirea acestu fapt C C C C X V . Demisiunea Mitropolitului Neofit din demnitatea de Mitropolit al re-Romnesc, pe lng care cere, ca recompens a serviciilor sale, s i se dea venitul mnstiri Anin6sa din judeul Muscel

582 583

584 584 586

593

596

v
D O C U M E N T E
4822 1838

3123
pfrV/A-

Pagina

1822, 1826.

August

25 28

1827(f), 1829, Februarie

1829 (?), > 183Q,

Februarie Iulie

27

1881,

Octobre

22

1882, 1838(?) 1888, 1884,

Decembre Martie

22

Novembre 23 Martie

I* Suplica (arz-mahzariul) boerilor moldoveni emigrai cerend dela Poart Guvern pmntean II. Clerul i boerii cer Domnitorului Ioan Sturza s mpedice stabilirea unui episcop caolic in Moldova . III. Memoriu asupra averii mnstirilor nchinate din Moldova . . IV. Memoriul lui Michail Sturza ctre Ministerul mprtesc al Rusiei, lmurind caracterul legturilor dintre Turci i Principate, precum i modul succesiuoeMa tron pn la venirea Fanarioilor, i artnd, apoi, ce masuri trebue luate pentru mbuntirea strii Principatelor, cum s se alctuiasc Adunarea obteasc, n ce spirit s se ntocmeasc Regulamentul organic V . Memoriul lu Michail Sturza asupra strii catolicilor n Moldova. VI. Memoriul lu Michail Sturza despre abusul cu scutelnici i despre starea ranilor din Moldova VII. Grigorie Sturza chiam pe Michail Sturza la Iai, fiind-c se simte ru VIII. Michail Sturza adreseaz Ministerului rusesc un memoriu, artnd c alegerea Domnulu Moldove de ctre Adunarea obteac moeaz inconveniente i cerend ca Domnul s fie numit de-a dreptul de ctre Rusia IX. . Kotoff, funcionar rusesc n Principate, roag pe Michail Sturza s iea asupr- o crean, ce el posed asupra succesiune Sptarulu Casimir X. Comunicarea fcut de Generalul Kisseleff Adunri obtesc a Moldove la deschiderea ntie sale sesiun ordinare XI. Memoriul lu Michail Sturza ctre Guvernul rusesc, privitor la lista civil a Domnitorilor din Principate XII. Adunarea obteasc ctre Generalul Kisseleff, oferind 4000 galbeni slujbailor ru car! au lucrat la facerea Regulamentului . XIII. Cuvntul lui Kisseleff la deschiderea sesiunei a 2-a a Adunri obtesc X I V . Budgetul veniturilor i cheltuelilor Principatului Moldove pe 1834 X V . Rspunsul Adunrii obtesc la cuvntul de deschidere al lui Kisseleff

i 8 13

23 29 30 33

34

36 37 40 43 44 48 52

IV
Pagina

1834, > >

Martie Aprilie

28 10

Maiu(?)

20

Iunie

X V I . Anaforaoa Adunrii obtesc adresat lui Kisseleff cu ocasiunea nchideri celei de a 2-a sesiune a sa ordinar XVII. Ofisul lu Kisseleff pentru inchiderea sesiunei a 2-a a Adunrii obtesc XVIII. Generalul Kisseleff transmite Domnitorului Michail Sturza spre aprobare votul Adunrii obtesc din 1833, pentru a se da 4.000 galbeni slujbailor rui XIX. Sfiatul Admininistrativ hotrete nlturarea Comisului Ioan Gherghel din Adunarea obteasc X X . Michail Sturza roag Misiunea Imperial la Constantinopole s intervie, pentru ca lefile pe Aprilie i Maiu cuvenite Administraiunei provisorie s nu aduc tirbire listei sale civile . . . . XXI. Sfatul Ocrmuitor poruncete ispravnicilor s nceteze mplinirea banilor pentru slugitori, cum i a datoriilor ce particularii au de primit dela steni XXII. Minciaky mulumece lu Michail Sturza pentru scirile ce i-a comunicat privitoare la Principele Ghica i-1 anun c nu poate autorisa strmutarea lui Mavros XXIII. Minciaky roag pe Michail Sturza s i trimit pe Assaki spre a se nelege cu el asupra ntocmirii ntr'un corp a Regulamentului, i i cere explicaiuni despre unele zvonuri privitoare la mnstirile nchinate i la ocne X X I V . Michail Sturza arat Generalului Mircovici recunoscina sa pentru modul cum a ocrmuit Moldova X X V . Michail Sturza cere Comitelui Woronzow, Guvernator al Rusiei Noue, sfat dac, n faa primejdiei de foamete, n'ar trebui s opreasc exportul de grne n Basarabia, i-1 roag s lase liber pescuitul n Prut, interzis Moldovenilor X X V I . Michail Sturza cere Comitelui Nesselrode autorisaiune ca Generalul Mircovici s primeasc darul, ce a decis s i-1 ofere Sfatul Administrativ X X V I I . Minciaky, ncepnd relaiunile oficiale cu Michail Sturza, i face cunoscut instruciunile primite dela Petersburg pentru supraveghiarea Domnilor din Principate XXVIII: Corniele Woronzow asigur pe Michail Sturza c va fi tot-deauna gata s-i ndeplineasc cererile n folosul Moldovenilor . X X I X . Corniele Woronzow anun pe Michail Sturza c a luat masuri ca s nlesneasc Moldovenilor pescuitul n Prut i-1 povuesce s nu opreasc exportul grnelor X X X . Minciaky recomand lui Michail Sturza pe Consulul Timkowsky X X X I . Michail Sturza rspunde lu Minciaky asupra instruciunilor ce s'au trimis acestuia din Petersburg cu privire la Domnitorii din Principate XXXII. Consulul Timkowsky atrage luarea aminte a Domnitorului Michail Sturza asupra proteciunei datorit supuilor ru i asupra strii sanitare a grii XXXIII. R6>punsul lu Metternich, Ministrul de externe al Austriei, la notificarea lu Michail Sturza despre suirea sa pe tronul Moldove X X X I V . Corniele Nesselrode anun lu Michail Sturza c ImpS-

53 57

58

59

60

Iulie

13

61

20

62 >

>

21 22

63

27

64

28

67

30

69

August

6 8

70

13

72

>.

15

73

21

V
Pagina

rtul Rusiei autoris pe Generalul Mircovici s primeasc darul Sfatului Administrativ al Moldovei 1834, August 23 X X X V . Michail Sturza rspunde lui Timkowsky c supuii rui vor fi tratai in Moldova ca i indigenii i c administraiunea va ngriji de aproape de sntatea public X X X V I . Corniele de Belleval ofer serviciile sale Domnitorului Michail Sturza X X X V I I . Baronul Ruckman anun pe Michail Sturza c mpratul Rusiei consimte ca Visteria Moldove s- plteasc suma ce i se datoresce din lista sa civil . X X X V I I I . Michail Sturza anun pe Generalul Mircovici c Sfatul Administrativ a decis s- ofere un dar n semn de recunoscin . X X X I X . Sfatul Administrativ comunic lu Michail Sturza c a decis s- sporeasc lista civil cu 400.000 lei i c, spre acoperirea aceste cheltuel i a altor sporuri neaprate, trebue s se adaoge cte 12 lei la capitaiunea tuturor contribuabililor i o treime adiional la contribuiunea celor-lalte clase Tabel de veniturile i cheltuelile Principatului Moldovei pe anul 1836* . . Lista sporurilor anuale de fcut la dri Budgetul lefilor slujbailor pe 1835. . . X L . Michail Sturza scrie Comitelui Woronzow c a. cerut Adunrii s lase liber exportul gruln, i-1 roag s intervie pentru ca stenii moldoveni, atrai n Basarabia de fcgdueli nendeplinite, s se poat ntoarce acas X L I . Postelnicul N. Suu cere Sptarului Alexandri socoteala lefilor administraiune rusesc, cum i a listei civile, dela 22 Martie pn la 1 Iunie XLII. Sptarul Alexandri trimite Postelnicului N. Suu socoteala lefilor primite de administraiunea ruseasc dela 22 Martie pn la 1 Iunie. . nsemnare de lefile slujbailor Administraiune rusesc din Moldova pe o lun XLIII. Michail Sturza strue pe lng Minciaky pentru ca Administraiunea ruseasc s-i napoeze sumele ncasate de ea i care i se cuvin lu din lista sa civil X L I V . Michail Sturza comunic lu Buteneff, Ministrul Rusiei la Constantinopole, decisia Sfatului Administrativ de a spori drile . X L V . Raportul Sfatului Administrativ asupra socotelilor anilor 1832 i 1833 Tabela cheltuelilor fcute din casa de reserv dela 1 Ianuarie pn la 1 Iunie 1834. Tabela sumelor date Guvernului provisor i cari nu se mai pot ncasa napoi X L V I . Minciaky rspunde lu Michail Sturza c ateapt instruciuni dela Petersburg pentru sumele ce el reclam, i cere ca hrtiile pe care i-le trimite Sfatul Administrativ s fie nsoite de traducerea lor . X L V I I . Michail Sturza nsrcineaz pe Corniele de Belleval s iea informaiun despre fiii s, cari se gsesc la nvtur in Francia. X L V I I I . Michail Sturza roag iari pe Buteneff s aprobe pro-

74

76

> August (?)

31

77

Septembre >

3 4

78 80 84

>

85

87

>

88

89 9 92 93

8 16

'

17

94 95

> '

18 22

VI
Pagina

punerile Sfatului Administrativ pentru acoperirea deficitului prin sporire de dri 1834, Septembre 25 X L I X . Michail Sturza strue din nou pe lng Buteneff asupra necesitii de a spori drile L. Michail Sturza comunic Consulului Timkowsky proiectul de budget al Sfatulu Administrativ i- cere s-1 sprijineasc pe lng Ministerul mprtesc al Rusiei LI. Michail Sturza nsciineaz pe Minciaky despre nota adresat Consulului Timkowski i- explic pentru ce echilibrul budgetar nu se poate stabili fr de a spori drile . . . LII. Michail Sturza explic lu Stoekl dela Consulatul Rusiei deosebirile ce se vd ntre cheltuelile pe 1834 i acele prevzute pe 1835 LIII. Minciaky anun pe Michail Sturza c a trimis Consulului Timkowsky observaiunile sale asupra finanelor Moldove . . . L I V . Memoriul lui Michail Sturza despre msurile luate n potriva foametei L V . Timkowsky, Consul al Rusiei la Iai, mprtesce lui Michail Sturza observaiunile, pe cari Minciaky le face asupra budgetului pe 1835 alctuit de Consiliul Administrativ al Moldove, n comparaiune cu acela alctuit de Generalul Kisseleff pe acelai an. Budget aproximativ pentru Moldova pe 1835 i comparativ cu acela al Generalului Kisseleff pe acelai an Tabel aproximativ de veniturile i cheltuelile Moldove pe 1835 L V I . Michail Sturza trimite Consulului Timkowsky un memoriurspuns la observaiunile lui Minciaky asupra budgetului pe anul 1835 Tabela cheltuelilor fcute de Moldova pentru furnitura garnisonei rusesc din Silistria i etapele militare pe anul 1834 L V I I . Michail Sturza comunic lu Minciaky c a trimis Consulatului rusesc un memoriu privitor la finane i-1 nsciineaz c prefer a nu i se spori lista civil, dar c nu admite s se reduc alte cheltuel prevzute n budgetul pe 1835 LVIII. Corniele Woronzow anun pe Michail Sturza c Moldovenii trecui n Basarabia se pot ntoarce n ar i c, de teama ciumei, a suspendat provisor liberul pescuit n Prut nvoit Moldovenilor L I X . Michail Sturza roag pe Corniele Nesselrode s capete autorisaiunea mpratului pentru nlarea la Iai a unui monument comemorativ al tractatului dela Adrianopole L X . Minciaky ctre Consulul Timkowsky, rspunznd la memoriul lu Michail Sturza cu data de 30 Octobre despre budgetul pe 1835. Tabela de aprovisionrile furnisate prin contract trupelor rusesc de era-Romnsc i Moldova pe anul 1834 LXI. Timkowsky, Consul al Rusiei la Iai, comunic Iul Michail Sturza rspunsul Iul Minciaky la memoriul su din 30 Octobre . LXII. Michail Sturza recunoasce ca ntemeiat observaiunea lu Minciaky despre aprovisionrile Silistrie, dar susine c suma prevzut n budgetul Moldove la venitul ocnelor nu poate fi sporit. LXIII. Michail Sturza face cunoscut Sfatului Administrativ c nu

96 97

98

99

Octobre

101

>

>

22 25 *

102 103

105 106 108

30

112

118

120

>

Novembre

121

122 123 124

>

12

>

>

15 20

125

>

22

vn
Pagina

va ma primi suplici, dect dup ce reclamanii se vor fi adresat mat nti tuturor instanelor competinte 1835, Decembre (?) L X I V . Caterina de Stamo roag pe Michail Sturza s dea curs hotrrilor favorabile ei, date n procesul rposatului su so cu Postelnicul Ioan Cnnu L X V . Michail Sturza rspunde Doamnei de Stamo c hotrrile date n procesul cu Postelnicul Cnnu sunt deja aplicate i c afacerea nu a fost nc rennoit L X V I . Michail Sturza muluraesce Comitelui Woronzow pentru msurile ce a luat n privina Moldovenilor trecui n Basarabia, i-T arat c, fa cu severitatea carantinei dela Galai, nu e motiv de a se rupe relaiunile ntre Moldova i Basarabia L X V I I . Program comunicat Consulatului rusesc pentru proiectele de lege menite a fi nfoate Adunrii obtesc spre deliberare n sesiunea anului 1834 . . L X V I I I . Minciaky ctre Consulul Timkowsky, fcnd observaiuni asupra proiectelor de lege despre msurtoarea general a moiilor i despre embaticur . L X I X . Corniele Nesselrode nsciineaz pe Michail Sturza c mpratul Rusiei aprob ridicarea la Iai a unui monument comemorativ al tractatului dela Adrianopole L X X . Minciaky anun pe Michail Sturza c Guvernul rusesc a acordat carantinei din Galai un tun din cele cari se afl la Silistria. L X X I . Cuvntul rostit de Michail Sturza la deschiderea sesiune! ordinare a Adunrii obtesc pe anql 1834 LXXII. Anaforaoa Adunrii obtesc ctre Michail Sturza, cu privire la starea rea a finanelor, propunnd modificarea organisaiunei slugitorilor i trecerea lor din seama satelor ntr'aceea a Visterie. Budget de veniturile i cheltuelile Moldove pe 1835 LXXIII. Anaforaoa Adunrii obtesc, prin care rspunde la cuvntul lu Michail Sturza pentru deschiderea sesiune L X X I V . Michail Sturza comunic Consulului Timkowsky anaforaoa Adunrii despre finane i slugitor, pe care o susine L X X V . Michail Sturza comunic lu Minciaky nota trimis lu Timkowsky despre finane i slugitor, i-1 roag s-i aprobe cererile L X X V I . Not confidenial a lu Michail Sturza ctre Consulatul Imperial pentru 3 leg votate de Adunare despre: averile rpite de Ieniceri, deviaiunile tribunalurilor la formele stabilite i dobndirea rangurilor de boerie L X X V I I . Mitropolitul Veniamin Costache comunic lu Michail Sturza c a elaborat un proiect pentru organisarea i administrarea mnstirilor indigene L X X V I I I . Ofisul lu Minciaky, prin care se mpotrivesce propunerilor Adunrii obtesc pentru sporirea drilor i reorganisarea slugitorilor L X X I X . Timkowsky trimite lu Michail Sturza o copie de pe Ofisul lu Minciaky despre propunerile Adunrii obtesc pentru acoperirea deficitului L X X X . Sptarul Alexandri transmite Postelnicului N. Suu ordinul Domnului ca s se scrie lu Minciaky pentru a se plti Moldove

126

127

Decembre

128

>

20

129

31

131

Ianuarie

132 133 134

> y

20 21 23

147
T 48

>

24 27 >

154 157

160

Februarie

161

162

>

>

164

>

>

VIII
Pagina

1886,

Februarie

10

>

18

banii datorii de casa Baronului Meitani din ocne, precum i acei datorii de administraiunea ruseasc, ca napoiere a unor bani pltii de Visterie dup o jefuire a potei rusesc chiar de soldai rui. L X X X I . Michail Sturza ctre Timkowsky, rspunzend la Ofisul lui Minciaky despre finanele Moldovei, arat c i-a dat toate silinele spre a echilibra budgetul, dar c aceasta nu e cu putin, dac nu se admite reorganisarea slugitorilor i sporirea de dri propuse de Adunare L X X X I l . Michail Sturza roag pe Minciaky s intervie pentru ca Guvernul rii-Romnesc s plteasc 495.833 lei 40 bani, datorii de ctre Baronul Meitani Moldove i garantai de acel Guvern, i pentru ca Guvernul provisor s napoieze o sum ncasat fr temeiu

165

166

170

>

<

>

Martie

>

>

> >

>

>

L X X X I I I . Michail Sturza roag pe Minciaky s arate Ministerului mprtesc mulumiri pentru acordarea unui tun carantinei dela Galai L X X X I V . Consulul Timkovsky cere Postelniciei Moldove textul legilor votate de Adunarea obteasc, spre a le supune lu Minciaky. 27 L X X X V . Postelnicul N. Suu comunic Consulatului rusesc legile votate de Adunare i rspunde la observaiunile lui Minciaky asupra lor L X X X V I . Michail Sturza comunic Consulatului rusesc proiectul de lege pentru averile mnstirilor indigene i arat avantagele ce el presint L X X X V I I . nsemnare de lefile funcionarilor i de chiria caselor pentru comisiunea epitropiceasc a Moldove pe 5 lun . . . . 2 L X X X V I I I . Adunarea obteasc anun pe Michail Sturza c a aprobat regulamentul pentru averile mnstiresci. 3 L X X X I X . Michail Sturza mulumesce Principesei (?) pentru c a renunat la dreptul de proprietate asupra ruinelor une case dela Galata, pe care se va cldi un spital 7 X C . Minciaky cere lu Michail Sturza s grbeasc predarea provisiunilor la Silistria i s-i comunice resultatul anchetei dela Docolen, unde s'a omort un soldat rus 10 XCI. Consulul Timkowsky anun Postelniciei Moldove c, n urma lmuririlor primite, Minciaky n'are nimic de obiectat la legile votate de Adunarea obteasc > XCII. Legea care oprete urmririle ntre indigeni pentru averile rpite de Ieniceri XCIII. Legea care statornicesce raportul dintre rangurile de boerie i slujbele Statulu > X C I V . L e g e privitoare la clcarea de ctre instanele judectoresc! a formelor aezate X C V . nsemnri de aprovisionrile datorite garnisoanel rusesc din Siliti ia i de acelea fcute pn la 10 Martie 1835, urmate de un tablou general ntocmit pe temeiul lor 14 X C V I . Minciaky anun pe Michail Sturza c Ministerul otoman i Misiunea ruseasc dela Constantinopole se ocup de mnstirile nchinate din Moldova, i-1 roag s nu iea nici o msur ntr'aceast privin 15 X C VII. Michail Sturza arat Consulului Timkowsky avantagele

>

171 172

173

174 175 176

177

178

179 180 186

187

190

>

>

Pagina

1835,

>

*
1

legei asupra averilor mnstiresc* votat de Adunare, i-1 roag s capete o decoraiune pentru Logoftul Nicolae Canta . . . . Martie 16 X C VIII. Michail Sturza arat Baronului Geismar, comandantul corpului al 6-lea rusesc, neajunsurile Putnenilor din causa trupelor cantonate la Focani, i- cere strmutarea lor n ara-Romneasc > . 17 X C I X . Michail Sturza roag pe Corniele Nesselrode s transmit Generalului Mircovici darul ce i-a fcut Sfatul Administrativ al Moldove C. Michail Sturza d lu Minciaky desluiri despre provisiunile predate i pe cari trebue s le ma predea Moldova, pe basele Conveniune, garnisoane rusesc din Silistria . 22 CI. Michail Sturza scrie lu Minciaky c n'a luat i nu va lua nici o msur n privina mnstirilor nchinate 29 CIL Postelnicul N. Suu comunic Consulatului rusesc un tablou de lucrrile Adunrii obtesc n 1835, compturile Visteriei pe 1834 i textul a trei leg ntrite de Domnitor Aprilie CUI. Not de numrul suplicelor adresate Domnitorului Michail Sturza n anul 1834 i anul 1835 pn n luna Aprilie 3 CIV. Sptarul Bran nainteaz Postelnicului N. Suu anaforaoa Adunrii obtesc pentru legea asupra construire crciumilor pe mo. iile nelocuite * * 18 C V . Consulul Timkowsky nsciineaz Postelnicia Moldove c Minciaky consider legea pentru averile mnstiresc indigene potrivit cu Regulamentul organic 1 8 * CVI. Msurile luate de Domnitorul Michail Sturza pentru a uura mersul justiiei, ncrcat de un rest de 29.097 dosare neresolvate. 24 CVII. Minciaky cere lui Michail Sturza s dea tot sprijinul necesar Generalului von Ruge, nsrcinat cu verificarea descripiunilor statistice ale Moldove * 28 CVIII. Legea care organiseaz administraiunea averilor mnstirilor indigene nenchinate Lista mnstirilor indigene nenchinate din Moldova i statul chelbelilor anuale ale mnstirilor, mprite n patru clase . . . . Maiu 11 CIX. L e g e pentru construirea crciumelor pe moiile nelocuite . . Iue 1 CX. Not de lucrrile Administraiunei Moldovei dela suirea lu Michail Sturza pe tron * *3 CXI. Memoriul lui Michail Sturza arttor de motivele ce fac necesar sporirea veniturilor Moldovei i de mijloacele propuse spre a reechilibra budgetul . Tablou comparativ de veniturile i cheltuelile Moldove dup budgetul aproximativ al Generalului Kisseleff i dup budgetele anilor 1834 i 1835 Iulie 12 CXII. Senatorul Rodofinikin ncunosciineaz pe Michail Sturza c Generalul Mircovici a primit vasul de aur, pe care i l'a oferit Sfatul Administrativ al Moldovei Septembre 2 CXIII. Baronul Ruckman, Consul General al Rusiei n Principate, anun pe Michail Sturza c mpratul Rusiei ncuviineaz un spor de 3/io adiionale la dri pe anul 1835, cum i sporul de 400.000 lei la lista civil i donaiunea de 1.200.000 lei votate de Adunare
\

191

192

194

195

196 218

219 220

222 224 226 227 228

233

239

241

X X

37,974. Documente. Suplem. I. Voi. V.

X
Pagina

1835,

Septembre

10

14

15

Octobre

17

21 24

i
5

> * 31

29 (?)

C X I V . Michail Sturza mulumesce Baronului Ruckman pentru interveniunea sa la Petersburg n cestiunea deficitului, pentru recomandaiunile date fiilor si la Berlin i pentru regularea navigaiunei pe Dunre i a brudinei pe iret, i- arat c reclamaiunile Principelui de Samos pentru datorit nu sunt ntemeiate . . . C X V . Trei liste pentru cheltuelile fcute n comptul caset de reserv, n comptul Conveniunei cu Rusia i n comptul cheltuelilor extraordinare, pn la 10 Septembre 1835 C X V I . Michail Sturza nainteaz Baronului Ruckman tabloul financiar al anului 1836 i-1 anun c sporul de dr va trebui s urmeze i pe 1836 Budget pentru venituri cu adogirea aprobat i pentru cheltueli dup punerea la cale a Adunrii obtesc Budget pentru venitur dup cum se mplinesc i pentru cheltuel dup chibzuiala Adunrtt 1 C X V I I . Michail Sturza roag pe Baronul Ruckman s arate mulumiri Ministerului mprtesc al Rusiei pentru c a ncuviinat sporul de 3/io la dr pe 1835, i- expune modul cum se va percepe acest spor C X V I I I . Michail Sturza cere interveniunea Baronului Ruckman pentru ncasarea une sume datorite de ra-Romneasc Visterie Moldove i pentru ca Ministerul mprtesc al Rusiei s iea o hotrre echitabil n afacerea lacului Brate C X I X . Sfatul Administrativ poruncesce ispravnicilor s fac o nou repartiiune a slugitorilor pe inuturi i le recomand s observe strict Regulamentul C X X . Michail Sturza trimite Generalului Kisseleff lista slujbailor Guvernului provisor ridicai de el la ranguri boeresc C X X I . Baronul Ruckman scrie lu Michail Sturza c sporul de dr s'a ncuviinat numa pe 1835 budgetul pe 1836 nu trebue s prevad nici un spor de aceast natur, i-1 nsciineaz c circul unele zvonuri contra administraiune sale C X X I I . Michail Sturza cere Sfatului Administrativ s ntocmeasc budgetul pe 1836 fr sporire de dri C X X I I I . Sfatul Administrativ arat lu Michail Sturza c a putut echilibra budgetul pe 1836 cu un spor numai de 2/io adiionale asupra drilor Proiect de budget cu un spor de 2/io la capitaiunea contribuabililor C X X I V . Memoriul lu Michail Sturza, artnd c nemulumirile contra lu provin din jignirea ce instituiunile reglementare aduc clase boeresc i c deci oposani nu merit s fie ascultai . . C X X V . Memoriul lui Michail Sturza, artnd c oposani sunt toi condui de ura lor contra Regulamentului i c n fruntea lor se afl Alexandru Sturza, despre care spune c e om de nimic i c i va surguni la mnstire C X X V I . Michail Sturza scrie Baronului Ruckman c observaiunile sale asupra budgetului pe 1836 sunt nentemeiate; el a fcut totul spre a-1 echilibra fr sporire de dr, ns nu a isbutit . . Lista nvoirilor de export acordate n anul 1835 la diferii funcionari

243

245

249 252 256

25S

260

261 262

263 265

260 268

Novembre

270

272

276 279

XI
Pagina

1835,

Novembre

* 13

14

> :

15

>

16

>

17

>

21

>

25

Decembre

18 23 3o(?) 30

C X X V I I . Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un memoriu, prin care arat anume cine sunt persoanele cari compun oposiiunea i anun c va lua msuri de pedeaps contra a dou-tre dintre ele C X X V I I I . Michail Sturza arat Consulului Wastchenco c aciunea nelegal a nemulumiilor primejduesce autoritatea necesar Guvernului i cere ca Consulatul Rusiei s nu le mal dea nici un sprijin C X X I X . Michail Sturza trimite Baronului Ruckman copie de pe nota adresat Consulatului rusesc din Iai C X X X . Baronul Ruckman anun pe Michail Sturza c a dat lu Wastchenko, Consul al Rusiei la Iai, instruciuni cum s se poarte cu cei nemulumii . C X X X I . Raportul A g i din Ia despre ntrunirea nemulumiilor inut la Logoftul Constantin Sturza CXXXII. Michail Sturza nsciineaz pe Consulul Wastchenko c va deprta din Iai pe c-va dintre nemulumii CXXXIII. Wastchenko cere lu Michail Sturza s i comunice firmanul Porii privitor la nemulumii i s-i arate numele boerilor car vor fi deprtai din Ia i locul unde vor fi trimii . . . . C X X X I V . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman nota trimis Consulatului din Iai pentru nemulumii, i 1 anun c a surgunit pe Constantin Sturza, pe Alecu Sturza i pe Gheorghe Ghica C X X X V . Michail Sturza scrie lu Wastchenko c nu i-a fgduit s 1 aviseze de isgonirea nemulumiilor din Ia i-1 anun c a dat ordin Secretarului de Stat s- comunice cele cerute prin nota dela 14 Novembre C X X X V I . Michail Sturza scrie Generalului Kisseleff despre starea financiar a Moldovei i despre nemulumirile artate n potriva administraiunei sale C X X X V I I . Wastchenko cere audien lu Michail Sturza ca s- comunice instruciunile primite dela Baronul Ruckman cu privire la nemulumii C X X X V I I I . Michail Sturza mulumesce Baronului Ruckman pentru instruciunile date lu Wastchenko, i-1 asigur c nemulumiii nu merit credin i c ei nu sunt dect 1 5 2 0 n total C X X X I X . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman c printre oposani se gsesc cinci membri ai Adunrei, i- arat prerea sa c aceia ar trebui nlturai din Adunare C X L . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman un proiect pentru nfrenarea nemulumiilor i cere ca s strue pentru directa lui aprobare de Rusia i de Poart C X L I . Michail Sturza arat Agentului austriac din Ia c nu poate permite transitul de spirt prin Moldova C X L I I . Michail Sturza scrie Senatorului Rodofinikin despre intrigile nemulumiilor din Moldova CXLIII. Un tablou de averile mnstirilor nchinate din Moldova, ntocmit dup artrile egumenilor acestor mnstiri C X L I V . Artrile Mitropoliei Moldovei despre averile mnstirilor nchinate .

279

282 284

285 286

287

288

289

280

293

294

295

297 298 300 302 306

XII
Pagina

1836 (?),

Ianuarie

12

16

26

27

29

30

31 Ianuarie (?)

Februarie (?)

Februarie

C X L V . Michail Sturza transmite Consulatului rusesc tabloul averii mnstirilor nchinate din Moldova, ntocmit pe temeiul artrilor Mitropoliei din Iai i ale egumenilor acelor mnstiri, i d tot odat explicaiunile necesare asupra acestui tabloti C X L V I . Epitropia casei Meitani cere Ageniei austriace din Bucuresci s opreasc pe Visteria re-Romnesc de a plti Moldove rmia din otcupul ocnelor acesteia, pentru care cea d'intia a chezuit C X L V I I . Michail Sturza arat lu Buteneff, Ministrul Rusie la Constantinopole, c nemulumirea oposanilor vine din pornirea aristocraiei moldovene contra aezmintelor regulamentare, i-T comunic tot odat un act de ncredere ce i-a venit din partea clerului, a boerilor din ar i a consiliilor municipale C X L V I I I . Timoni, Consulul austriac din Bucuresc, comunic Secretariatului de Stat al re-Romnesc suplica epitropilor casei Meitani datat din 7 Ianuarie C X L I X . Wallembourg, Agentul austriac la Iai, roag pe Michail Sturza s consimt la revisuirea procesului dintre Logoftul T . Bal i supuii austriaci Marcu i David Zacharia C L . Baronul Ruckman vestesce pe N. Suu, Postelnicul Moldovei, c sechestrul pus de Agenia austriac mpedic pe 6ra-Romneasc de a plti suma pentru care a chezuit, rmas din otcupul ocnelor Moldovei inut de rposatul Baron Meitani CLI. Buteneff nsciineaz pe Michail Sturza c a primit plngeri contra sa i i cere s retrag o suplic adresat Porii pentru a dobndi un firman privitor la sporirea puterilor Domnitorului . . CLII. Baronul Ruckman cere lu Michail Sturza s anuleze alegerile fcute la 16 i 17 Ianuarie i s reintegreze pe deputaiT exclui din Adunarea obteasc, cci altminteri va protesta la Petersburg n contra or-cre hotrr ar lua Adunarea CLIII. Instruciunile trimise %de Baronul Ruckman Consulului Wastchenko cu privire la reintegrarea deputailor nlturai din Adunarea obteasc a Moldove i la scris6rea de scuze, ce Michail Sturza trebue s adreseze Consulatului fiind-c a luat o asemenea msur C L I V . Generalul Kisseleff mulumesce lu Michail Sturza pentru rspltirile acordate slujbailor recomandai de el Domnitorului . C L V . Ofisul lu Michail Sturza ctre sten, artndu-le ndatoririle lor i sftuindu-i a se ndrepta cu plngeri la autoriti contra tuturor rechisiiunilor i sarcinelor, pe cari ispravnicii i privighetorii de ocoale ar voi s li le impun n afar de Regulamentul organic. C L V I . nsemnare, pe temeiul actelor oficiale, despre msurile privitoare la otcupul ocnelor, luate de Sfatul Administrativ n 1834, cum i despre reclamaiunile cmrii ocnelor n potriva acelor msuri. C L V I I . Nota Postelnicului N. Suu ctre Agenia Austriei, artnd c preteniunile epitropilor casei Meitani sunt nefundate i cerend grabnica plat a datoriei din otcupul ocnelor pe 1833 i 1 8 3 4 . . CLVIII. Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, exprimnd preri de ru pentru observaiunile ce i a fcut asupra nlocuirii deputailor nemulumii, artnd c i-a nlocuit prin alegeri regulate i c nu este legal s- dea n judecata Adunrii, i rugndu-1 n fine s

307

3io

313

314

J1 D

317

318 320

321

322

3^5

XIII
Pagina

1836,

Februarie

11

13

25

29

* V

Febr.-Mart. ?

Martie

4 5

>

>

gseasc un alt mijloc de a mpca lucrurile, fr a jigni demnitatea Guvernului Lista deputailor ale de colegiul electoral din Ia pentru nlocuirea unor deputai nlturai din Adunare C L I X . Ruckman nsciineaz pe Michail Sturza c a aflat mijlocul de a- menaja susceptibilitatea n nota de scuze, i-T trimite o scrisoare din partea lui Buteneff, cum i memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulumii C L X . Postelnicul N. Suu arat Baronului Ruckman c preteniunile casei Meitani sunt nentemeiate i-1 roag s struiasc pentru a se plti mal curnd Moldove rmia din otcupul ocnelor inut de rposatul Baron Meitani C L X I . Rspunsul lu Michail Sturza la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulumii CLXII. Baronul Ruckman ctre Consulatul rusesc din Ia, cerend 'u Michail Sturza s caseze tre din alegerile fcute n Ianuarie, fiind-c ar fi ilegale, i s adopte modificrile sale la proiectele de not ctre Consulat i de Ofis ctre Adunare n cestiunea deputailor nlturai din snul acesteia CLXIII. Proiect de not din partea lu Michail Sturza ctre Consulatul rusesc, artnd c e dispus s caseze alegerile din Ianuarie dac se vor descoperi de Adunarea obteasc neregularit, i s dea n judecata acesteia pe ce se deputa exclui de el, cari, dac vor fi achitai, vor fi reprimi n Adunare C L X I V . Proiect de Ofis al lu Michail Sturza ctre Adunarea obteasc, pentru a supune judece acesteia pe ce 6se deputa exclui de el, fiind c au isclit memoriul din Novembre 1835 al nemulumiilor, i pentru a se supune examinre obtesce Adunri alegerile din Ianuarie 1836 C L X V . Michail Sturza se apr ctre Buteneff de acusarea c ar fi clcat Regulamentul prin msurile luate n potriva nemulumiilor. C L X V I . Wastchenko scrie lu Michail Sturza, artndu- c deputaii Rosnovanu i Mavrocordat, alei n Ia, trebuesc neaprat nlocui C L X VII. Michail Sturza ctre Consulatul rusesc, artnd c e gata s dea n judecata Adunri pe ce se deputa exclui i s- reprimeasc n snul acesteia, dac vor fi achitai, i c e gata s caseze alegerile din Ianuarie, dac Adunarea obteasc va descoperi neregularit C L X V I I I . Consulul Wastchenko anun pe Michail Sturza c nu accept textele de not ctre Consulat i de Ofis ctre Adunare n cestiunea deputailor nlturai, aa cum le-a redactat Michail Sturza, i-T cere angajament formal c va elimina pe cel 3 deputa alei de colegiul capitalei n Ianuarie C L X I X . Michail Sturza comunic Baronulu Ruckman greutile ce- face Consulul Wastchenko de a accepta modificrile introduse de el n proiectele de not i de Ofis pentru deputaii nlturai din Adunare. II roag s admit el acele modificri C L X X . Michail. Sturza nsciineaz pe Baronul Ruckman c a pregtit rspunsul la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulumii, despre car spune c sunt clevetitori i c au scopuri subversive.

326 329

33

33' 333

361

363

365 3 66

370

37

372

373

375

XIV
Pagina

1836,

Martie

>

Martie (?)

Aprilie

>

C L X X I . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c a cerut Sfatulu Ocrmuitor s caseze alegerile din Ianuarie i s convoace pe alegtori! din Ia C L X X I I . Baronul Ruckman scrie Postelniciei Moldove c el nu mal poate interveni n afacerea datoriei din otcupul ocnelor inut de Baronul Meitani, dar c Agenia austriac din Iai va primi actele afacerii i c aceasta se va putea resolvi ast-fel uor . . . 15 C L X X I I I . Baronul Ruckman felicit pe Michail Sturza pentru c a casat alegerile din Ianuarie 19 C L X X I V . Baronul Ruckman scrie lu Michail Sturza c a aflat c alegerile cele nou nu s'au fcut conform Regulamentului i- cere s deprteze vremelnic din Ia pe Logoftul N. Canta. . . . . 22 C L X X V . Michail Sturza comunic lu Wastchenko instruciunile pentru alegerile deputailor din capital i 1 arat c alegerile s'au fcut conform acestor instruciuni 23 C L X X V I . Michail Sturza cere Baronului Ruckman ca s-1 autorise a- trimite rspunsul la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulumii 24 C L X X V I I . Postelnicul N. Suu arat Ageniei austriace din Ia c cererile epitropilor case Meitani nu sunt temeinice i c Baronul Meitani se angajase ca s nu recurg, n afacerile otcupulu ocnelor, la nic o proteciune strin C L X X V I I I . Ofisul adresat de Michail Sturza Adunri obtesc pentru a- arta de ce anume clevetiri sunt vinova deputaii da n judecata e 1 C L X X I X . Postelnicul N. Suu comunic Baronului Ruckman actele privitoare la afacerea Meitani i-1 roag s intervin pentru nlturarea greutilor ce fac epitropi 14 C L X X X . Metternich anun pe Michail Sturza c a dat ordine Agentului austriac din Ia s nu ma sprijineasc cererile supuilor austriac! pentru trecere de rachiu prin Moldova 19 C L X X X I . Cuvntul lu Michail Sturza la deschiderea sesiune! Adunre obtesc pentru anul 1835 24 C L X X X I I . Anaforaua prin care Adunarea obteasc rspunde Domnitorului Michail Sturza la cuvntul su de deschidere a sesiune anului 1835 25 C L X X X I I I . Anaforaua Adunri obtesc, comunicnd Domnitorului Michail Sturza c a gsit vinova pe ce 6 deputai exclu din Adunare i rugndu-1 s- ierte 27 C L X X X I V . Constantin Sachelarie i G. Meitani, epitropi case Baronului Meitani, arat Agentului austriac c nota Postelniciei Moldove despre rmia din otcupul ocnelor nu e ntemeiat, i- trimet actele doveditoare a drepti lor 28 C L X X X V . Budgetul Principatului Moldove pe anul 1836 . . . C L X X X V I . Adunarea obteasc anun pe Michail Sturza c a ncuviinat proiectul de budget pe 1836 i- cere s struiasc pentru ncasarea subveniune anuale de 450.000 lei datorit de mnstirile nchinate, dar nepltit nc. In fine atrage ateniunea asupra uurrii satelor de sarcina impus lor de a plti solda miliienilor C L X X X V I I . Adunarea obteasc raporteaz Domnitorului Michail

375

377 378

379

381

382

384

385

389

390

403

406

408 410

416

XV
Pagina

Sturza c a cercetat seama Visteriei pe anul socotelile i registrele n regul 1836, * Aprilie 29

1835 i c a gsit 417

>

30

Aprilie (?)

C L X X X V I I I . Instruciunile alctuite de Generalul Kisseleff pentru alegerea deputailor capitalei, modificate de Adunarea obteasc . C L X X X I X . Instruciunile pentru alegerea deputailor n districte, aa cum au fost alctuite de Generalul Kisseleff, amendate de Adunarea obteasc a Moldove C X C . Nota Domnitorului Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, prin care anun trimiterea rspunsului seu la memoriul din Novembre 1835 al boerilor nemulumii i- cere ca, dup ce aceia aii fost erta, s ngdue facerea une legi pentru a ntimpina pe viitor eventualele intrig i turburr de aceia natur . . Capitolul IV din Regulament privitor la atentatele contra Guvernului i a Statului Proiect de lege pentru nfrenarea oposiiune contra Guvernului . CXCI. Un memoriu al lu Michail Sturza, artnd c plngerea din Novembre 1835 a nemulumiilor este cu desvrire nentemeiat i c atitudinea lor face necesar adoptarea une leg de represiune a or-cre ncercri viitoare contra Domnitorului . . . CXCII. Ofisul lu Michail Sturza ctre obteasca Adunare, cerendu- s decid dac atentatele contra Guvernului i a Statului trebue or nu s fie judecate de ea CXCIII. Adunarea obteasc supune lu Michail Sturza spre confirmare adogirile fcute de densa la instruciunile date de Kisseleff pentru alegerile deputailor C X C I V . Michail Sturza arat Consulatului rusesc c e gata s aprobe modificrile aduse de Adunarea obteasc instruciunilor pentru alegerea deputailor n Capital, dar c modificrile ce privesc alegerile deputailor din districte nu sunt nici practice nic conforme Regulamentului organic C X C V . Adunarea obteasc cere lu Michail Sturza s ordone imprimarea n ntregime a Regulamentului organic C X C V I . Circularele departamentului din luntru ctre ispravnici, pentru a le poronci s nu permit luarea de solde pentru slujitori mai mar dect cele legiuite i spre a nu ngdui ntrebuinarea slujitorilor la alte servicii dect ale slujbei publice C X C V I I . Not explicativ a lu Michail Sturza ctre Consulatul General rusesc asupra cerere Adunre obtesc de a se tipri Regulamentul organic CXCVIII. Michail Sturza arat Generalului Kisseleff greutile ce ntmpin din pricina boerilor oposan, i- comunic nota i rspunsul su la memoriul acelora, trimise Consulatului rusesc . . . C X C I X . Timoni, Consulul austriac din Bucuresc, comunic Secretariatului de Stat al rei-Romnesc o not a sa ctre Agenia I. i R. din Ia, mpreun cu documentele ce o nsoesc, cu privire la afacerea rmiei din otcupul ocnelor Moldovei inut de rposatul Baron Meitani CC. Timoni, Consulul Austriei n Bucuresc, arat lu Wallenbourg, Agentul austriac din Ia, c a primit o copie de pe nota Postelniciei Moldove cu privire la reclamaiunile epitropiei casei Meitani, i- transmite acte din cari result c ntradevr Guvernul Mol-

422

425 429

430

435

Maiu

436

437 438

439

441

<

443

19

XVI
Pagina

doveia adus pagube case la ocne 1836, Maiu 15

Meitani

prin msurile luate privitor 444

15(?) > 17

21

23

24

27

28

Iunie

CCI. Baronul Ruckman comunic Postelnicului N. Suu c a primit copia a tre acte nou n afacerea Meitani, i- arat c cestiunea rmiei din otcupul ocnelor Moldove pe 1833 i 1834 s'ar putea resolva mai lesne la Ia cu Agenia austriac dect la Bucuresc cu Guvernul re-RomnescI CCII. Bilet al Baronului Ruckman anunnd pe Postelnicul N. Suu c i trimite trei acte n afacerea Meitani CCIII. Michail Sturza nsciineaz pe Baronul Ruckman c Adunarea obteasc a prevzut un spor de 2/io adiionale la dr pe 1836 i i-a semnalat din nou inconvenientele provenite din neplata subveniune pus de Regulament n sarcina mnstirilor nchinate . C C I V . Ofisul lu Michail Sturza ctre Sfatul Administrativ, anunnd c iart i uit toate faptele boerilor nemulumii contra Guvernului C C V . Manasie Sevastias, egumenul mnstirii Buchalnia, d un nscris lu Vod M. Sturza c nic acesta nu i-a cerut, nic el nu i a dat vre un ban ca s capete egumenia C C V I . Grigorie Morun, preedintele tribunalului din Bacu, protest ctre Michail Sturza contra clevetirii c ar fi dat 800 galbeni Logoftului Dreptii, Lupu Bal, pentru acea funciune, i cere darea n judecat a clevetitorilor C C V I I . Baronul Ruckman anun pe Michail Sturza c Ministerul mprtesc consimte la un spor de 2/io asupra drilor, dar nu admite nic luarea slujitorilor n sarcina Visteriei i introducerea une dr adiionale permanente, nic supunerea la dri a nsureilor, i c n fine Ministerul voesce ca taxele de exportaiune a grnelor s intre n budgetul Statului i s nu ma serveasc de rspltire la slujba! CCVIII. Michail Sturza comunic Baronului Ruckman ce msuri a luat, potrivit poveelor sale, spre a liniti spiritele nemulumiilor i spre a mbunti mersul afacerilor publice CCIX. Raportul lu Feodor Bal, inspectorul miliiei Moldovei, ctre Michail Sturza, pentru a l ruga s cear dela Generalul Muravieff 1000 puduri de praf de puc, 100,000 de cartue i 5 tunur . C C X . Michail Sturza, mulumind Baronului Ruckman pentru dobndirea consimemntulu mprtesc la sporul de 2/io asupra drilor, arat c acest spor va fi necesar pn la recensemntul urmtor, i apoi l cere s intervie la Petersburg n cestiunea privitoare la dreptul su de proprietate asupra lacului Brate . . . CCXI. Michail Sturza cere interveniunea Generalului Muravieffla Petersburg pentru a dobndi 1000 puduri de praf de puc, 100.000 cartue i 5 tunur pentru miliia Moldove CCXII. Michail Sturza roag pe Corniele Nesselrode s dee mpratului Rusie o suplic a sa, privitoare la necesitatea nfrenre nemulumiilor din Principat CCXIII. Suplica Domnitorului Michail Sturza ctre mpratul Rusiei, artnd c 1520 boer nu nceteaz de a hrni intrigi contra administraiune sale i cerend s i se dea puter ca s pun capt aceste stri de lucrur

447 448

449

450

452

453

457

459

461

462

XVII
Pagina

1836,

Iulie

31

> v Iulie (?)

> *

August

17

>

>

>

>

>

>

>

26

C C X I V . Baronul Ruckman declar lu Michail Sturza, n numele Cure mprtesei a Rusie, c regulamentul alegerilor fcut de Guvernul provisor nu e susceptibil de nic o modificare i trebue respectat ntocmai C C X V . Observaiun adresate de Baronul Ruckman lu Michail Sturza asupra aplicrel regulamentului pentru alegeri C C X V I . Baronul Ruckman cere lu Michail Sturza s supun pe toi slubai Statului la jurmntul prevzut de Regulament . . . C C X V I I . Consulatul rusesc face observaiun lu Michail Sturza c noua repartiiune a slugitorilor pe districte mpovoreaz pe locuitori peste sarcincle impuse de Regulament i imput administraiune abusur n aceast cestiune C C X V I I I . Michail Sturza arat Consulatului rusesc c noua repartiiune a slugitorilor adoptat n 1835 nu sporesce numrul acestora i c administraiunea superioar a recomandat tot-deauna ispravnicilor s nu se abat dela prescripiunile regulamentare ntr'aceast privin Tabel de repartiiunea slugitorilor din 1835 comparativ cu aceea din 1834 C C X I X . Baronul Ruckman comunic oficial lu Michail Sturza, din porunca mpratului Rusie, mulmirile acestuia pentru primirea fcut batalioanelor de vntorl din Podolia la trecerea lor prin Moldova C C X X . Michail Sturza roag pe Baronul Ruckman s'arate Ministerului rusesc ct de mult a fost micat de satisfaciunea ce i-a exprimat mpratul Rusie pentru primirea fcut vntorilor din Podolia C C X X I . Michail Sturza mulumesce Generalului Muravieff pentru artrile fcute la Petersburg despre primirea ce au avut n Moldova batalioanele de vintor din Podolia CCXXII. Michail Sturza roag pe Baronul Ruckman s intervie din nou n afacerea rmie din otcupul ocnelor datorit Moldove de casa Meitani, i- anun trimiterea la Bucuresc a Sptarului Bran, nsrcinat s-1 dea desluirile necesare CCXXIII. Michail Sturza arat Baronului Ruckman c el a urmat n alegeri practica de sub Guvernul provisor, i c a dat ordine ca regulamentul alegerilor s se observe strict de aic nainte . . C C X X I V . Michail Sturza nsciineaz pe Baronul Ruckman c o parte din slujbai au depus deja jurmntul cerut de Regulament nc dela instalarea sa pe tron, i c a dat ordine ca i ce-lal s depue acest jurmnt C C X X V . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman c deputaii Vornicul C. Bal, A g a A l . Rosetti, Postelnicul George Ghica i Logoftul Gr. Ghica au refusat s iea parte la edine n sesiunea precedent a Adunrii, i-1 ntreab dac nu se cuvine ca ei s fie nlocuii, potrivit Regulamentului organic C C X X VI. Michail Sturza arat Baronului Ruckman c Stoekl dela Consulatul rusesc ntreine relaiunl cu boeri nemulumii i cere nlocuirea lui C C X X V I I . Baronul Ruckman nsciineaz pe Michail Sturza c, somai de Consulul rusesc s arate dac voesc a rmne depuIII

464 465 466

467

469 470

471

472

473

474

475

476

477

>

Septembre 14

37,974. Documente, Suplem. I. Voi. V.

XVIII
Pagina

ta, boeril Gr. Ghica i Al. Roseti au rspuns afirmativ, iar rspunsurile boerilor C. Bal i G. Ghica se pare c vor fi identice; l povuesce s nu- nlocuiasc dect dac vor refusa s iea parte la edinele sesiune* urmtoare a Adunri 1836, Septembre C C X X V I I I . Baronul Ruckman scrie lu Michail Sturza c n'a isbutit s decid pe epitropi case Meitani a plti Moldove rmia din otcupul ocnelor Octobre (?) C C X X I X . Consulatul rusesc imput lu Michail Sturza c a conferit rangur de boerie unor persoane car n aveai drepturi legale . * C C X X X . O list de 22 persoane hrzite cu rangur de boerie, cu nsemnarea motivelor pentru car li s'au conferit rangur . . ^ C C X X X I . O list de 323 persoane crora li s'au conferit rangur de boerie in ani 1835 * 1836, cu nsemnarea titlurilor i a pre sentaiune de care aii beneficiat Octobre 4 C C X X X I I . Otnoenia prin care Visteria Moldove cere Visteriei re-Romnesc s depue la Consulatul General rusesc 326.846 le 40 ban, rmia din otcupul ocnelor inut de rposatul Baron Meitani i pentru care era-Romneasc a dat chezeie . . . . * 16 C C X X X I I I . Postelnicul N. Suu comunic Baronului Ruckman otnoenia adresat de Visteria Moldove ctre Visteria Valachie n cestiunea rmie din otcupul ocnelor pe 18331834, i-1 roag s intervie pentru a se satisface cererile Moldove C C X X X I V . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c va ordonana asupra budgetului Moldove suma de 250.000 le cheltuii n felurite daruri fcute Porii . Noti despre darurile fcute Porii 18 C C X X X V . nsemnare prin care se lmurete c Eforia Iailor va da cte 20.000 le pe an, n timp de 3 an, Eforie Galailor, i c numai aceia din negutorii de lemne a acestui din urm ora, car dela e vor voi s se supue la o tax asupra comerului lor n folosul nfrumuserii oraului, sunt volnici a o face 29 C C X X X V I . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c a pregtit un proiect de lege asupra veniturilor Mitropoliei i Episcopatelor, care va aduce la disposiiunea caselor de bine-facere un venit anual de peste Va milion C C X X X V I I . Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un proiect de modificare a art. 363 din Regulamentul organic, privitor la atribuiunile Divanului domnes , i- d desluiri despre economia acestui proiect Proiect de desvoltare a articolului 363 din Regulamentul organic . Proiect pentru completarea disposiiunilor privitoare la atribuiunile Divanului domnesc Legea votat de Adunarea obteasc a re-Romnesc pentru atribuiunile naltului Divan i ale Sfatulu consultativ Novembre(f) C C X X X V I I I . Ofisul lui Michail Sturza ctre Sfatul Administrativ, cerendu- s nscrie n cheltuelile Statului darurile fcute n diferite ocasiun Porii, n valoare de 250.000 le . Novembre 5 C C X X X I X . C. Sakelarie i G. Meitani, epitropi case rposatului Baron Meitani, ctre postelnicul N. Suu, artnd c sunt gata s cad la mpciuire cu Visteria Moldove, dac se va scdea 117.000 le din rmia datorit Principatului din otcupul ocnelor pe ani 183334 . 16

477

479 480 482

485

511

512

>

513 514

>

515

516 517 519 520 1 524

XIX
Pagina

1836,

Novembre

16

>

23

>

27

Decembre

'

>

10 16

>

21 26

1887,

Ianuarie

18

C C X L . G. Meitani roag pe Postelnicul N. Suu s sprijineasc pe lng Michail Sturza propunerile epitropiei case Meitani fcute prin scrisoarea dela 5 ale lune C C X L I . Not din partea Baronului Ruckman ctre Postelnicia Moldovei, n favoarea propunerilor de mpciuire fcute de epitropi case Meitani C C X L I I . N. Suu anun pe epitropi case Meitani c pentru rmia din otcupul ocnelor se pot nelege cu Baronul Ruckman CCXLIII. N. Suu roag n numele lu Michail Sturza pe Baronul Ruckman s serveasc de mediator ntre casa Meitani i Visteria Moldove, reducend la 80.000 le suma de sczut din rmia datorit asupra otcupulu ocnelor C C X L I V . Baronul Ruckman ctre N. Suu, anunnd c nu poate primi rolul de mediator ntre casa Meitani i Visteria Moldove i napoind scrisoarea lui N. Suu din 16 ale lune ctre epitropi case Meitani C C X L V . Postelnicul N. Suu scrie epitropilor case Meitani c propunerea lor de mpciuire se primesce, cu condiiune ca s se reduc la 80.000 le suma de sczut din rmia datorit Visteriei Moldove de casa rposatului Baron Meitani C C X L V I . N. Suu ctre Baronul Ruckman, anunndu-1 c s'a adresat direct epitropilor case Meitani C C X L VII. Michail Sturza roag pe Corniele Nesselrode s transmit mpratului Rusie o suplic a sa i o sabie gsit pe cmpia Varne, despre care el crede c a fost a lu Vladislav, Regele Poloniei . C C X L VIII. Suplica lu Michail Sturza ctre mpratul Rusiei spre a- oferi o sabie gsit pe cmpia Varne, despre care el crede c a fost a lu Vladislav, Regele Polonie C C X L I X . Michail Sturza felicit pe Buteneff, Ambasadorul Rusie la Constantinopole, pentru naintarea sa C C L . Cuvntul lu Michail Sturza la deschiderea sesiunii Adunri obtesc pe anul 1836 C C L I . Rspunsul Adunrii obtesc la cuvntul Domnitorului Michail Sturza pentru deschiderea sesiunei Adunrii pe anul 1836 . CCLII. Nota lui Michail Sturza ctre Buteneff, prin care cere putere de a nbui agitaiunile nemulumiilor, ajutai de Stoekl dela Consulatul rusesc CCLIII. nsemnare de cheltuelile fcute de Moldova pentru aprovisionarea garnisonel rusesc din Silistria, din anul 1832 pn n anul 1836 inclusiv C C L I V . Socotelile Visteriei Principatului Moldove pe anul 1836 . C C L V . Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constantinopole, mulumesce lu Michail Sturza pentru felicitrile ce i-a adresat cu prilejul naintrei sale CCLVT. Michail Sturza trimite Senatorului Rodofinikin la Petersburg cte-va exemplare din cuvntul rostit de densul la deschiderea sesiunei anului 1836 a Adunri obtesc C C L VII. Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, artndu-i c acusrile trimise Comitelui Benkendorf contra Guvernului nu sunt

526

527

528

529

530

531 532

533

534 535 543

545

547 548

558

560

XX
Pagina

temeinice, i tnguindu se c boerft, ajutai de Consulul Wastchenco, nu contenesc intrigile i- fac posiiunea foarte anevoioas 1837, Februarie 8 C C L V I I I . Estract din procesul-verbal al edinei Adunri obtesc, prin care se arat c deputatul C. Catargiu, fiind de opinie contrar majoritii asupra legii epitropiilor, a prsit Adunarea, des completnd'o i mpedicnd ast-fel lucrrile C C L I X . Postelnicul N. Suu cere Baronului Ruckman, n numele lu Michail Sturza, voie de a merge la Bucuresc s- esplice unele afaceri privitoare la Moldova C C L X . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c patru dintre deputaii isgoni din Adunarea obteasc i reprimii apo, mpreun i cu Episcopul Romanului, nu vin la edine i mpedic lucrrile Adunrii; i arat apo c eful intrige este fiul marelui Logofet din luntru C C L X I . Postelnicul N. Suu anun pe Consulatul mprtesc al Rusiei c Guvernul va lua provisor drile pe anul 1837 fr budget regulat, fiind c Adunarea *nu l'a votat nc, i cere aprobarea Baronului Ruckman asupra acestei msuri C C L X I I . Baronul Ruckman cere Postelnicului N. Suu s- arate adevrata datorie a case Meitani ctre Visteria Moldovei, de oare ce comunicrile ce i s'au trimis n trecut presint toate cifre diferite CCLXIII. Proces verbal al edine a 9-a a Adunri obtesc, arttor c Postelnicul Gheorghe Ghica a protestat contra votului dat de Logoftul N. Canta asupra legei -epitropiilor, fcut de acesta pe cnd era ministru, i c Adunarea neadoptnd protestarea, Postelnicul Gheorghe Ghica s'a retras din edin, descompletnd ast-fel Adunarea C C L X I V . Mitropolitul Veniamin Costache. preedinte al Adunri obtesc, arat Domnitorului cele petrecute n edina dela 22 Februarie i cere ca s se iea msuri pentru completarea Adunrii, care alt-fel nu poate lucra C C L X V . Michail Sturza anun pe Buteneff c are inteniunea s iea msuri aspre contra abusurilor pe care Logoftul Al. Ghica le face cu arendarea averilor mnstirilor nchinate C C L X V I . Michail Sturza nsciineaz pe Baronul Ruckman despre cele ce se petrec n Adunarea obteasc i exprim prerea de a o suprima, sau cel puin de a o completa prin noue alegeri, dela cari nemulumiii s fie exclui C C L X V I I . Nota lu Michail Sturza ctre Buteneff, comunicndu- purtarea nemulumiilor, ajutai de Consulul Vastchenco i de Stoekl, i cerend sprijin spre a pune capt intrigilor C C L X V I I I . O socoteal de datoria case Meitani ctre Visteria Moldove, aa cum s'a constatat n 26 Iulie 1835 C C L X I X . Rodofinikin mulumesce lu Michail Sturza pentru exemplarele ce i-a trimis din cuvntul de deschidere a Adunri generale i-1 anun c a dat unul Generalului Kisseleff C C L X X . Baronul Ruckman ctre Michail Sturza, artnd c greutile ce ntmpin n guvernarea rei provin din faptul c nu voesce s schimbe modul de administraiune i s nlture pe sfetnicii

$61

562

5^3

19

5^4

20

566

22

567

569

23

57

57 1

572

574 576

27 Martie

577

XXI
Pagina

sfci ce vech, ntre car mat cu seam N. Canta este pricina nemulumirilor 1837, Martie C C L X X I . Postelnicul N. Suu trimite epitropilor case Meitani tabela de datoriile ce afi ctre Visteria Moldove din otcupul ocnelor pe ani 1833 i 1834; resuh din tabel c datoriile sunt de 326.846 le 40 bani, din cari au s se scad pentru lichidare 80 mii le 11 C C L X X I I . Postelnicul N. Suu arat Baronului Ruckman c datoria casei Meitani ctre Visteria Moldovei este n total de 326.846 lei i- comunic copie de pe scrisoarea adresat epitropilor . . . C C L X X I I I . Budgetul Moldove pe anul 1837 C C L X X I V . nsemnare de lefile funcionarilor Moldove pe anul 1837 19 C C L X X V . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman proiectul de budget pe 1837 i- arat necesitatea de a menine cele */io adiionale asupra drilor . C C L X X V I . Michail Sturza nsciineaz pe Baronul Ruckman c Poarta are intenhinea de a trimite un comisar al ei n Moldova - ca s cerceteze n ce chip trebue reprimate intrigile nemulumiilor ; i arat ct ar fi de grav o asemenea msur din partea Porii i-1 roag s vie la Ta ca s se concerteze amndo 12 C C L X X V I I . Baronul RucTonan trimite Postelnicului N. Suu pentru Visteria Moldovei 5818 galbeni i 393 Va sfani, vrsai la Consulatul Rusiei de ctre epitropia casei Meitani 22 C C L X X V I I I . Postelnicul N. Suu anun pe Baronul Ruckman c a priimit banii vrsai la Consulatul Rusiei de ctre epitropia casei Meitani i- mulumesce, n numele Guvernului Moldovei, pentru interveniunea sa C C L X X I X . Baronul Ruckman scrie lu Michail Sturza c budgetul Moldovei pe 1837 i se pare ntocmit greit cu 132.168 le ma puin la venituri i cu 118.000 lei mai mult la cheltueli, i cere desluiri asupra acestei alctuiri nejustificate 21 C C L X X X . Michail Sturza arat Comitelui Nesselrode c vestea sosirii Sultanului la Silistria i-a venit prea trziu ca s- poat cere la timp avisul asupra mergerii sale acolo, i c s a decis a se duce numai cnd a aflat despre mergerea Domnitorului re-Romnesci. Apo, i d seama de ederea Sultanului la Silistria . . . C C L X X X I . C. Catargiu i T . Bal adeveresc c Domnitorul Michail Sturza a cheltuit, cu mergerea la Silistria i cu daruri fcute Sultanului, 16.842 galbeni C C L X X X I I . Michail Sturza protest ctr Corniele Nesselrode c el nu a nsrcinat pe Comisul Crasan, trimis de el pentru un proces la Petersburg, s fac nic un demers politic ilicit n acel ora 3 C C L X X X I I I . Michail Sturza solicit dela Corniele Nesselrode autorisaiune pentru Guvernul Moldovei de a percepe 2ho adiionale la dri n anul 1837 4 C C L X X X I V . Michail Sturza vestesce pe Baronul Ruckman, care a artat dorina s aib o ntrevedere cu el, c pe la finele lune va fi la Focani 8 C C L X X X V . Michail Sturza trimite Baronului Ruckman desluirile 4

578

581

585 586 592

593

594

Aprilie

59^

>

Maiu

597

599

603

Iunie

604

605

>

XXII
Pagina

1837,

Iunie

io

>

t Iulie

21 14

cerute asupra budgetului pe 1837, din car! result c e ntocmit pe date certe i reale C C L X X X V I . Baronul Ruckman rspunde lu Michail Sturza c n adevr doresce s aib o ntrevedere cu el i-1 roag s- anune ziua cnd l va putea ntlni la Tecuc C C L X X X V I I . Michail Sturza vestesce pe Baronul Ruckman c la 30 Iunie se va afla la Focani, unde va putea s-1 vad . . . . C L X X X V I I I . Buteneff ctre Michail Sturza, artndu- mulumirea sa i a soiei sale c ad cunoscut pe Principesa Sturza cu prilejul mergerei sale la Constantinopole C C L X X X I X . Michail Sturza mulumesce lu Buteneff pentru expresiunile mgulitoare din scrisoarea sa dela 14 Iulie C C X C . Michail Sturza arat Consulatului rusesc c agitatori din era-Romneasc, desaprobai de Baronul Ruckman, au legturi intime cu nemulumiii din Moldova, din cart unii sunt numii de de el n slujbe nalte dup cererea Consulatului, ceea ce poate aduce ncurcturi mari, i declar c, dac Ministerul mprtesc al Rusie nu are ncredere n fidelitatea sa i nu-i las mn liber, el e gata s se retrag din Domnie C C X C I . Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, artnd c regret strmutarea acestuia la Constantinopole i c relaiunile sale cu noul Consul rusesc din Ia, Besack, sunt escelente CCXCII. Michail Sturza ctre A l . de Sturza, mulumindu- pentru o scrisoare ce i-a trimes cu prilejul ntoarcerii Principesei Sturza n Moldova CCXCIII. Michail Sturza ctre Corniele Nesselrode, solicitnd permisiunea de a merge s salute pe mpratul Rusiei, care clto. rece n vecintatea Moldove C C X C I V . Michail Sturza solicit interveniunea Senatorului Rodofinikin pentru a se acorda Guvernului Moldove 2/io adiionale la dr pe anul 1837 C C X C V . Domnitorul Alexandru Ghica ctre Michail Sturza, cerendu- autorisaiune pentru fiul Logoftului Gheorghe Ghica de a servi n armata re-Romnesc ca adjutant al su C C X C V I . Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, scusndu-se c n'a mers s-1 vad la Galai i anunndu-i n ce mod a compus noul Consiliu Administrativ, n care a introdus pe ma muli din boerii nemulumii C C X C V I I . Michail Sturza rspunde Domnitorului Al. Ghica c acord fiului Postelnicului Gheorghe Ghica autorisaiunea de a servi n armata rii-Romnesc, i observ c ru a fcut Postelnicul c nu s'a adresat lu de-adreptul . . . . C C X C V I I I . Michail Sturza arat Baronului Ruckman c, prin schimbarea Consiliulu Administrativ, a isbutit s paraliseze intrigile i s asigure fora Guvernului n alegeri, al cror resultat i-1 comunic mpreun cu lista aleilor C C X C I X . Consulul rusesc Besack nsciineaz pe Michail Sturza c Ministerul Imprtese al Rusiei autoris pe Guvernul Moldove s iea 2/io adiionale la dri pe 1837, dar c n 1838 Guvernul va trebui s se conforme budgetului normal .

606

610 611

612 613

August

19

614

>

>

21

616

>

617

Septembre

618

620

16

20

622

Novembre

16

18

624

XXIII
Pagina

1837, 1838,

Decembre

21

Ianuarie (?) Ianuarie 24 Februarie(?) 22

Martie

>

Aprilie >

25 28

MaiQ >

3 23 >

Iulie

16

August

22

29

> Septembre

30 31 7

CCC. Cuvntul lu Michail Sturza la deschiderea sesiune Adunri obtesc din 1837 CCCI. Michail Sturza d Consulatului rusesc esplicaiun asupra ma multor lucrr ale administraiune Moldove CCCII. Proiect de budget pentru anul 1838 CCCIII. Michail Sturza felicit pe Generalul Kisseleff pentru c a fost numit ministru al domeniilor Coroanei rusesc C C C I V . nsemnare de cheltuelile Statulu Moldove fixate prin Regulament, mpreun i cu adogirile aduse n urm C C C V . Proiect definitiv de budget pentru anul 1838 C C C V I . Michail Sturza arat Comitelui Nesselrode c Logoftul N. Canta face cu neputin lucrrile Adunri obtesc C C C V I I . Michail Sturza comunic Baronului Ruckman scrisoarea adresat n aceiai zi Comitelui Nesselrode i-1 roag s aprobe hotrrea sa de a nltura pe Nicolae Canta din afacerile publice C C C VIII. Michail Sturza ofer lu N. Mavros, inspectorul general al carantinelor, o permisiune de export pentru 12.500 chile de grii. C C C I X . Michail Sturza ctre Corniele Woronzoff(?), artndu- prerea sa de ru c nu i-a putut face cunoscina, cu prilejul venirii sale la .Reni C C C X . Corniele Demidoff trimite lu Michail Sturza cartea a despre cltoria ce a fcut n Rusia de miaz-zi C C C X I . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c a modificat Sfatul Administrativ CCCXII. Michail Sturza cere nvoirea Baronului Ruckman ca s surghiuneasc la moie pe Costin Catargiu, despre care se plnge c nu contenesce cu intrigile CCCXIII. Rhally, rectorul Universitii din Atena, trimite lu Michail Sturza ntele tre fscioare din traduciunea greceasc a lucrrii lu Mackeldey despre dreptul roman C C C X I V . Michail Sturza recomand Comitelu Woronzow, Guvernatorul Rusie Noue, pe Ion Fuchs, nsrcinat cu afacerile moiilor Domnitorului n Basarabia C C C X V . Generalul Catacazy, Ministrul Rusie la Atena, recomand lu Michail Sturza pe Constantin Vlachui, care voesce s capete slujb n Moldova C C C X V I . A l . de Sturza scrie lu Michail Sturza despre cstoria fiicei sale cu Principele Gagarin i-1 anun c Comitesa Nesselrode va asista la cununie . . . . C C C X V I I . Constantin Catacazy recomand lu Michail Sturza pe un fost mpiegat al sQ, care doresce o slujb n Moldova . . . C C C X V I I I . Michail Sturza mulumesce lu Demidoff pentru trimiterea crii sale asupra Rusie de miaz-zi C C C X I X . Michail Sturza ctre A l . de Sturza, fcnd urr pentru cstoria fiicei acestuia cu Principele Gagarin i rugndu-1 s arate Comitese Nesselrode greutile ce Consulatul rusesc face Guvernului Moldove C C C X X . Michail Sturza arat Generalului Catacazy c nu poate face nimic pentru Constantin Vlachui, de oare ce nu e pmntean

625 634 636 640 642 644

646 647

648 649

650

651

652

653

654 655 >

656

Novembre

657

XXIV
Pagina

1838,

Novembre

28

Decembre(?)

>

27

C C C X X I . Michail Sturza anun pe Rally c subscrie pentru 25 exemplare din traduciunea greceasc a operei lu Mackeldey despre dreptul roman C C C X X I I . Michail Sturza ntreab pe Baronul Ruckman dac are inteniunea s mearg la Ia, i n cas contrar l roag s accepte a- trimite, prin Principele N. Suu sau prin Consilierul de Stat Mavros, un memorifi pentru ca s- esplice unde afacer ale Guvernului CCCXXIII. Atanasie, Patriarchul Ierusalimului, intervine pe lng Michail Sturza pentru a dobndi un paaport pe 5 an Cminarului Cusioti, curator al bunurilor Sfintulu-Mormnt n Basarabia . . . C C C X X I V . Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman c a trimis pe Principele N. Suu la Bucuresc C C C X X V . Michail Sturza arat Baronului Ruckman serviciile ce a adus tot-deauna Rusie i cere s i se sporeasc lista civil, cum s'a fcut i pentru Domnitorul re-Romnesc

658

659

660 661

662

3123-2-

D O C U M E N T E
1827 4849
Pagina

1827,

Novembre

1828,

Decembre

1830,

Aprilie

1834,

Maiu

22

28

Iulie

27

1885,

1836,

1837, 1839 (?)

Maiu

CCXCI. Nota Consulului rusesc ctre Domnitorul Moldovei Ion Sturza, protestnd contra ridicrel sechestrului de pe averea Postelnicului Canano, n proces cu supusul rus Foturi, pentru datorie de bani CCXCII. Divanul Moldovei i d hotrrea n procesul dintre Exarchi munteluT Sinai i administratorul moiilor din Moldova nchinate acelui sf. munte CCXCIII. Raportul comisiunel nsrcinate s cerceteze procesul dintre Exarchi muntelui Sinai i administratorul moiilor din Moldova nchinate acelui sf. munte CCXCIV. Chitan prin care Principele de Samos St. Vogoride recunoasce c a primit dela Principele Michail Sturza 915.000 lei, cheltuii de el pentru dobndirea domniei Moldovei CCXCV. nscrisul prin care Michail Sturza fgduesce Domniei Smaranda Vogoride 120.000 galbeni ca dar nainte de nunt CCXCVI. Sfatul Administrativ al Moldovei ctre Generalul Kiseleff, despre abusurile Consulatului Prusiei, care acord proteciunea sa Moldovenilor pmntenl CCXCVII. Postelnicul Bucnescu i Logofetul Iordache Roset ctre Sfatul Administrativ, despre diferitele feluri de chrisoave de ntrire a judecilor CCXCVIII. Logoftul Iordachi Roset d Secretariatului de Stat al Moldovei lmuriri despre modul cum s'au fcut din vechime judecile n ar CCXCIX. Michail Sturza scrie Comitelui Woronzow, Guvernatorul Rusiei noue, c agitrile nemulumiilor din Moldova constituesc o primejdie chiar pentru linitea statului vecin i c reprimarea lor se impune deci cu att mal mult CCC. Socoteala cheltuelilor fcute de Michail Sturza cu mergerea la Silistria ntru ntmpinarea Sultanului I. Michail Sturza ctre Corniele Nesselrode, Vice-Cancelarul Impe-

605

606

611

614

615

616

618

619

624 625

IV
Pagtnm

1839,

Ianuarie

29

Februarie

13 23 26

Martie 16

23

Aprilie

18

27 Maiu

riulu! rusesc, tnguindu-se c i Consulul Kotzebue s'a unit cu nemulumiii i- face greuti II. Michail Sturza trimite Baronului Ruckman un memoriu, n care arat serviciile ce el a adus Rusiei i cere a i se spori lista civil, dup pilda aceleia a Domnitorului re-Romnesc! nsemnare privitoare la modul cum se va plti indemnitatea pentru instalaiune Domnitorului Moldovei III. Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, artnd c nu cere sporirea listei sale civile din motive bnesc!, dar pentru a dovedi nemulumiilor c este bine vzut la Petersburg IV. Michail Sturza scrie lui C. Catacazy c se va ocupa de protejatul su V. Budgetul Principatului Moldovei pe anul 1839, dup votul Adunrel obtesc! VI. mprtirea fcut de Michail Sturza Adunre obtesc! la deschiderea sesiune! sale pe anul 1838 VII. Adresa de rspuns a Adunre obtesc! la cuvntul Iu! Michail Sturza pentru deschiderea sesiune! pe anul 1838 VIII. N. Suu i C. Suu, frai! fostului Domnitor Michail Suu, ctre Principele N. Suu, recomandndu- cererea lor de a li se plti o sum, pe care fratele lor o pretinde dela Visteria Moldove!. . IX. Constantin i Nicolae Suu, frai! fostulu Domn al Moldovei Michail Suu, cer dela Michail Sturza, ca Visteria Principatului s le plteasc mal multe sume, ce e pretind c se datoresc fratelui lor nc din 1821 Starea sumelor, pe cari Michail Suu le reclam dela Visteria Moldove! X. Nicolae Suu, fratele fostului Domnitor Michail Suu, roag n particular pe Michail Sturza ca s- acorde ndemnisarea cerut dela Visteria Moldove! XI. Michail Sturza arat Baronului Ruckman c, n vreme ce Episcopiile au pltit datoriile, Mitropolia Moldove! le-a sporit, aa c, spre ndeplinirea art. 417 din Regulament, el va fi silit s intervin direct; l arat apoi n ce mod s'ar putea stinge acele datori! i-t cere sprijin pe lng Mitropolit XII. Not trimis Consulatului rusesc pentru proiectele de lege cari trebuesc ntrite i pentru plata sporului cerut la lista civil . XIII. Michail Sturza arat Baronului Ruckman, c mijlocul sigur de a face pe Mitropolit s accepte masurile propuse pentru stingerea datoriilor Mitropoliei ar fi numirea Logoftului N. Canta ca Logoft al Dreptel CCCI. Firmanul mprtesc, prin care se comunic lui Michail Sturza disposiiunile Tractatului de comerciu ncheiat ntre Turcia i Francia XIV. Kotzebue anun Postelniciei Moldovei, c Consulatul rusesc nu se mpotrivesce la confirmarea princiar a patru proiecte de lege, adoptate de Adunarea obteasc XV. N. Suu, fratele fostulu Domnitor Michail Suu, roag pe Michail Sturza s dea o mal repede satisfaciune cerere! sale de indemnisare dela Visteria Moldove! XVI. G. A. Mano ctre Michail Sturza, comunicndu-I scir despre

2 5

6 7 8 10 22

25

26 27

28

31 34

35

626

35

36

Y
Pagina

1889,

Maiu

11

16

18

20

29

>

>

30 31

>

Iunie

19

> -

29

Iulie

15

31

Septembre

II

starea spiritelor n ^ra Romneasc i rugndu-1 s dea familiei Suu indemnisarea cerut dela Visteria Moldove! XVII. G. A. Mano anun pe Michail Sturza, c oposiiunea sporece n ^ra-Romneasc i c mul! din membri! e sunt favorabil! Domnulu! Moldove!, i cere sprijin bnesc spre a ctiga pe to oposani frunta! n partea sa XVIII. Nota Consulului rusesc Kotzebue n procesul dintre Principele Urakoff i soacra sa, d-na Maria Roset, pentru o sum de 450 galben! XIX. G. A. Mano d Iu! Michail Sturza scir despre cele ce se ntmpl n BucurescI i se plnge c nu i s'a rspuns la scrisorile sale precedente, despre a crora soart nu scie nimic . . . XX. Rspunsul Postelnicie! Moldove! la nota Consulatului rusesc n procesul dintre Principele Urakoff i Vornicul Neculcea, anunnd c acesta din urm nu posed nici o avere n Moldova . . XXI. Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, pentru ca s-1 anune c are inteniunea a merge n anul urmtor la bl n insula Samos XXII. Michail Sturza cere Comitelui Nesselrode autorisaiunea de a merge n anul urmtor in insula Samos la b! . XXIII. Chrisovul lui Michail Sturza pentru organisarea mnstirilor Neamu i Secu XXIV. Anaforaua Sfatului Ocrmuitor ctre Michail Sturza, propunnd ca slugitori s fie trecui n sarcina Visteriel, n schimbul unu! spor de 21/* sorocove la darea fie-crul contribuabil . XXV. Hotrrea dat de Divanul apelativ al ri-de-sus a Moldovei n procesul d-nel Smaranda Donic cu fraii si, Aga Alexandru i Sptarul Petre Roset CCCII. Firmanul mprtesc prin care se comunic lui Michail Sturza disposiiunile Tractatului de comercii ncheiat ntre Turcia i Anglia XXVI. Consulul Rusiei Kotzebue ctre Michail Sturza, observnd c acesta n'a confirmat o hotrre judectoreasc dat n favoarea supusului rus Spiru Paul, n procesul acestuia cu Logoftul Rducan Roset pentru datorie de bani XXVII. Logofeia Dreptel ctre Consulatul rusesc, artnd c hotrrea Divanului domnesc favorabil supusului rus Spiru Paul, n procesul lui cu Logoftul Rducanu Roset, era contrarie legilor i trebuia casat de Domnitor Lista unor datori! ale Logoftului Rducanu Roset ctre Spiru Paul XXVIII. Visternicul Iordachi Ghica raporteaz Iu! Michail Sturza despre emigrarea peste Prut a mal multor steni din Doroho CCCIII. Firmanul mprtesc prin care Michail Sturza este nsciinat despre condiiunile Tractatelor de comerciu ntre Poart i Francia i Anglia i despre modul aplicre acestor Tractate XXIX. Postelnicul Moldovei ctre Titow, Consulul-General al Rusiei n Principate, despre demersurile Iul Reid Paa pe lng puteri pentru o expediiune contra lui Mehemed-Ali XXX. Michail Sturza ctre Consilierul de Stat Titow, artnd c

38

40

42

43

44

4; 46

53

56

627

64

67 68 70

628

72

VI
Pagina

1839,

>

* * *

* *

a numit pe Logoftul N. Canta Logoft al Justiiei din causa nrudire! lut Mitropolitul Septembre 18 XXXI. I. Bottianeff, Gentilom de camer al mpratului Rusiei, cere lui Michail Sturza s acorde o pensiune mamei sale, vduva Bottianoff, i s iea ca aghiotant pe cpitanul Stathaki, nepotul su 19 XXXII. Michail Sturza roag pe Corniele Nesselrode s i sprijineasc cererea de a i se spori lista civil ca i Domnitorului rel-RomnescI 20 XXXIII. Titow ctre Principele G. Suu, Postelnicul Moldovei, mulumind pentru informaiunile ce i-a trimis despre misiunea lui Reid Paa i anunnd c va primi tot-deauna cu plcere asemene informaiunl Sept. Oct. XXXIV. Memoriul Comisului Leonte Radu despre abusurile i clcrile de lege, cari se sveresc n Moldova dela introducerea Regulamentului organic XXXV. Protocoale i plan de reorganisare a re, ntocmite de Comisul Leonte Radu pentru conjuraiunea confederativ a Moldovei > XXXVI. List de conjurai, gsit ntre hrtiile conjuraiunel plnuit de Comisul Leonte Radu Octobre 5 XXXVII. Consilierul de Stat Titow ctre Michail Sturza despre fraudele ce sveresc la Galai exportatorii de grne > 6 XXXVIII. Principele G. Suu, Postelnicul Moldovei, ctre Titow, despre resultatele misiune! Iu! Reid Paa pe lng Puterile Europe! i despre trecerea prin Moldova a d lui Arthur White, curier al cabinetului englez, nsrcinat s duc instruciuni Ambasadei din Constantinopole asupra afacerilor din Orient . . . . . . . . 10 XXXIX. Sofia Raymond anun pe Michail Sturza c-i mrit fiica, care este fina Domnitorului, cu August Prestreau i cere o slujb pentru viitorul el ginere 13 XL. Principele G. Suu, Postelnicul Moldovei, trimite lui Titow un memoriu despre organisarea i ntreinerea slugitorilor, i- scrie despre confiscarea une brouri relativ la drepturile Romnilor . 13 (?) XLI. Un tablou urmat de unele observaiun! relative la organisarea slugitorilor 1 3 (?) XLII. Not relativ la reorganisarea corpului de slugitor . . . 15 XLIII. Memoriu trimis de Consulul Kotzebue Iu! Michail Sturza, asupra afacere! mnstire! Buhalnia cu Episcopul Sevastias . . . * 17 XLIV. Consulul Rusiei Kotzebue cere Principelui G. Suu s- comunice resoluiunea pus de Domnitorul Michail Sturza pe memoriul despre afacerea mnstire! Buhalnia 17 (?) XLV. nsemnare privitoare la afacerea mnstire! Buhalnia cu Episcopul Sevastias v i/(?) XLVI Not desluitoare pentru procedarea justiie! n afacerea mnstire! Buhalnia cu Episcopul Sevastias 24 XLVII. Consulul Kotzebue ctre Postelnicul G. Suu, reclamnd c, dei Domnitorul le-a dat ordin, tribunalele din Moldova nu au comunicat autoritilor din Basarabia nisce acte, necesare acestora ntr'un proces contra notarului public Schwarzman > 28 XLVIII. Divanul domnesc arat lui Michail Sturza c nu mal

73

74

75

76

77

82 no iii

112

113

114 116 117 118

1 20 121

122

Pagina

1839,

Octobre

31

Novembre

t7

> * > > > >

>

> 17 (?) 18 19 t

>

>

>

20

>

Decembre

. >

poate face nici o lucrare n procesul deja judecat al proprietarilor moiei Roiecil cu arendaul Ion Bora, pentru care proces ace proprietari se plng c Divanul de apel nu aplic bine hotrrea dat i confirmat de Domnitor XLIX. Michail Sturza comunic Consulului - General al Rusiei, Titow, c a descoperit o conjuraiune n Moldova i-1 ntreab ce s fac cu Comisul Leonte Radu, cpetenia conjuraiunel. . . . L. Michail Sturza ctre Al. de Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constantinopole, cerfindu- aprobarea sa pentru ca s dea Principelui de Samos, Capu-Chehaia Moldovei la Constantinopole, ca ajutor pe Hatmanul Constantin Musuri LI. Titow scrie Iul Michail Sturza s fac o instruciune secret n afacerea conjuraiunel Comisului Radu i, dac va fi nevoie, s-1 surghiuneasc n Basarabia LII. Principele G. Suu ctre Titow, despre cererea Principelui Vogoride ca s i se dea ca ajutor Hatmanul Musuri i despre o scrisoare primit dela Viena LIII. Comisul Leonte Radu scrie vtafului sG Ioan Gheorghiu, ca s trimit un bilet al stl ctre Gr. Carp la Iai LIV. Un rva al lui Leonte Radu ctre Nicolae Ene, sftuindu l s tgduiasc c ar sci ceva despre conjuraiune LV. Interogatoriul lui Leonte Radu asupra conjuraiunel plnuit de dnsul pentru reorganisarea rel Moldovei LVI. Deposiiunea lui Nicolae Ene, grmticul Comisului Leonte Radu, despre conjuraiunea plnuit de acesta LVII. Deposiiunea preotului SachelariG Alexandru Dumitriu despre conjuraiunea plnuit de ctre Comisul Leonte Radu LVIII. Interogatoriul lui Dumitru Surugiul despre nite hrtii, pe cari Leonte Radu le-a trimis prin el din Roman la Vleni . . . LIX. Deposiiunea lui Gheorghe al Sandei, fecior boeresc din Vleni, despre un plic de hrtii dus de el lui Grigore Carp din Iai din partea lui Leonte Radu LX.' Deposiiunea lui Gheorghe Ciobnu despre o scrisoare dus de el din partea lui Leonte Radu lui Burghele din Iai . . . . LXI. Comisul Leonte Radu ctre Alecu Ghica, Logoftul din luntru al Moldovei, tgduind c ar fi vinovat n afacerea conjuraiunel i rugndu-se a fi ntors, mcar provisoriu, n Moldova . LXII. Suplica Comisului Leonte Radu ctre Michail Sturza, rugndu-se de ertare . LXIII. Situaiunea averel mictoare i a datoriilor Comisului Leonte Radu, ntocmit de Nicolae Ene i de preotul Alexandru din Vleni LXIV. Michail Sturza ctre Titow, artndu-I c Spiru Paul, supus rus, nu poate declina competena tribunalelor moldovenescl n procesul cu ginerele fratelui sG Nicolae Andrei Paul, care n'a fost nici odat supus strein, pentru averea acestui din urm . . LXV. Buteneff, Ambasadorul Rusiei la Constantinopole, ntiineaz pe Michail Sturza c a trimes la Petersburg cererea relativ la numirea lui Musuri ca ajutor al Agentului Moldovei la Constantinopole LXVI. Titow scrie Iul Michail Sturza c Departamentul Asiatic

123

125

126

127

128 129 > 130 132 136 140

141 142

143 150

151

155

156

VIII
Pagina

1839,

Decembre

10

>

14

>

29

>

1840, >

Ianuarie

>

>

11

>

>

>

1 20

al Rusie? recunoasce dreapt cererea Logoftului C. Mavrocordat pentru plata a nisce fen furnisat de tatl su armatelor rusesc! i ader la ideea ca despgubirea s se plteasc de Visteria Moldo vet LXVII. Consulul rusesc Kotzebue anun Postelnice Moldove c Consulatul rusesc nu poate numi pe un slujba al su, care s iea partea la administrarea avere surghiunitului Comis Leonte Radu LXVIII. Michail Sturza ctre Titow, despre sporirea listei sale civile LXIX. Postelnicia ctre Baldovic, ispravnicul Romanului, anunndu-1 c e insrcinat, mpreun cu Nicolae Ene, s administreze averea Comisului Leonte Radu, i cerendu l 15 ruble i 60 copeici din aceast avere, cheltuial fcut cu trimeterea lui dela SculenI la Chiineu LXX. Gheorghe Caragea din Atena recomand Principelui Michail Sturza cererea, pe care fiii si o adreseaz Domnitorului cu privire la o motenire a lor n Moldova LXXI. Copiii lui Gh. Caragea din Atena roag pe Michail Sturza ca s li se respecte drepturile de motenire n averea lsat de mtua lor, Ralu Moruzi LXXII. nsemnare pentru Consulatul rusesc, privitoare la mersul procesului dintre proprietarii moiei Roiecil i arendaul Bora LXX III. nsemnri referitoare la afacerile, pe cari Principele G. Suu, Postelnicul Moldove, a fost nsrcinat s le supun lui Titow, Consul-General al Rusiei n Principate, i desluiri aduse drept rspuns de ctre G. Suu Domnitorului Michail Sturza LXX1V. Raportul Sfatului Administrativ ctre Michail Sturza, relativ la plngerile locuitorilor de pe moiile mnstirel Buhalnia contra nedreptilor ce sufer din partea arendaului, Logoftul Lupu Bal LXXV. Memoriu pentru instituirea unul noii membru n Sfatul Admininistrativ, cu atribuiunea instituiunilor de binefacere i a Secretariatului de Stat LXXVI. Corniele Nesselrode ctre Titow, nvitndu-1 s arate lui Michail Sturza satisfaciunea Cabinetului Imperial pentru vigilena dovedit n afacerea Radu i s i comunice c mal muli tineri moldoveni din Paris au legat relaiun cu unii demagogi munteni afltori n capitala Franciel LXXVII. Geymet, Consulul Sardiniei la Galai, comunic Postelnice Moldove textul Tractatului de comerciii ncheiat de Turcia cu Sardinia LXXVIII. Titow ctre Michail Sturza, cerndu- s nu aplice hotrrea favorabil Postelnicului Mavrocordat, dat de Divan n procesul cu mnstirea Dobrov, pn ce nu se va rosti Ministeriul mprtesc al Rusiei LXXIX. Titow ctre Michail Sturza, artnd c a cerut lui Kotzebue desluiri cu privire la naionalitatea lui Nicolae Andrei Paul LXXX. Rspunsurile aduse de Principele G. Suu lui Michail Sturza din partea lui Titow, cu privire la remanierea Sfatului Administrativ, la curirea magistrature i la necuviincioasa funcionare a ispravnicilor de judee ca deputa

156

158

161

162

163 166

168

170

174

175

176

177 178

>

IX
Pagina

1840,

Ianuarie

24

Februarie , *

_ 2

, > >

>

9 17 >

21 22

>

24

> >

i >

27 29 >

>

>

Martie

>

LXXXI. Ofisul lut Michail Sturza ctre Sfatul Administrativ, pentru inerea n bun regul a registrelor de caliti, n temeiul crora se dau ranguri de boerie LXXXII. Firmanul Sultanului ctre Michail Sturza, prin care se decide c titlul de Principe se va purta numai de fiii Domnitorilor, iar boeri vor purta titlurile slujbelor i rangurilor lor LXXXIII. Nota adresat de Postelnicie Consulatelor strine din Iai, comunicndu-le firmanul Sultanului relativ la titlurile boerilor LXXXIV. Ofisul Iul Michail Sturza ctre Adunarea obteasc, pentru a- expune lucrrile administraiune n anul 1839 . . . LXXXV. Michail Sturza ctre Titow, mulumind Ministeriulu Imprtesc al Rusiei pentru aprobarea sa relativ la afacerea Radu i dndu-I desluiri despre tinerii moldoveni din Paris LXXXVI. Michail Sturza ctre Titow, despre remanierea Sfatului Administrativ i despre curirea personalului judectoresc . . . LXXXVII. G. Suu ctre Titow, despre budget, despre reorganisarea slugitorilor i despre arendarea ocnelor LXXXVI1I. Budgetul Principatului Moldovei pe anul 1840, aa cum a fost aprobat de Adunarea obteasc LXXXIX. Adunarea obteasc cere lui Michail Sturza s se redea Eforiei coalelor 3 moit i un stabiliment de b, cart sunt stpnite pe nedrept de mnstirea Tre-Sfetitele din Iai XC. Rspunsul Adunre obtesc! la Ofisul lut Michail Sturza despre lucrrile administraiune n anul 1839 . . XCI. Titow anun pe Michail Sturza c Ministeriul mprtesc al Rusiei nu aprob reorganisarea slugitorilor propus de Guvernul Moldove i-1 sftuesce s remedieze pe alte c relele ce a semnalat n memoriile sale XCII. Titow cere lui Michail Sturza s grbeasc curirea personalului judectoresc i-I arat c medalia cu steme a familiei Ghica nu trebue socotit dect ca un semn de vanitate nobiliar CX. Resoluiunea Adunre obtesc! asupra lege pentru desfiinarea taxelor de export pe su i pentru introducerea dre de accise pe vinul intrat n Iai XCIII. Nota Consulului rusesc Kotzebue relativ la procesul dintre Htmneasa Scorescu i d-na Codreanu XCIV. Titow ctre Michail Sturza, despre unele infraciuni la Regulamentul organic comise de Adunarea obteasc XCV. Michail Sturza ctre Tissot, preceptorul fiilor s, artndu- c nu poate accepta propunerea Baronului Meyendorf, care doresce s iea pe Dimitrie Sturza cu el spre a-1 destina carierei militare XCVI. Michail Sturza ctre Baronul Meyendorff, mulumindu- pentru interesul ce arat fiilor s, pe car ar dori s- vad ct ma curnd lng sine XCVII. Noti destinat Consululu-General Titow, relativ la anaforalele Adunre despre averea coalelor, despre procesul Canano i despre lista civil XCVIII. Michail Sturza ctre Titow, despre acusarea adus Adunre obtesc! c a clcat Regulamentul prin anaforalele sale relative la averea coalelor, la procesul Canano i la sporirea listei civile
II

179

180 181 182

188 191 192 194

200 201

203

205

231 207 209

211

212

213

214

40,409. Documente. Supleoi. 1. Voi. VI.

X
Pagina

1840,

Martie

3 (?)

XCIX. Michail Sturza ctre Titow, despre adjudecarea taxelor de exportaiunea cerealelor i despre confirmarea arendre ocnelor 3 C. Principele Milo Obrenovic ctre Michail Sturza, artndy- simemintele sale de prietenie i cerndu- s intre n coresponden amndo 7 CI. Profesorul N. Piccolo ctre Michail Sturza, mulumindu pentru catedra ce i-a dat la Academia din Ia 11 CIL Consulul Kotzebue cere Postelnice desluiri despre afacerile igara, Strjescu, Scorescu, Buhalnia, Papadopolu i Stroic, precum i pedepsirea lui Ralet, Aga oraului lai 2 ( CUI. Rspunsul Postelnice ctre Consulul Kotzebue despre afacerile igara, Strjescu, Scorescu, Buhalnia, Papadopolu i Stroic, precum i despre pedepsirea lu Ralet Osebit lmurire asupra pricine! dintre vduva Profira Arghiropolo i supusul elinesc Vasile Papadopolo Alte desluiri despre afacerea Arghiropolo-Papadopolo . . . . 24 CIV. Not ctre Consulatul rusesc din lai, comunicndu- un tablou de lucrrile Adunre obtesc! i mal multe desluiri asupra proiectelor votate, car ateapt confirmarea domneasc . . . . nsemnare despre lucrrile Adunre obtesc n sesiunea anului

215

219

220

221 222 223

224

>

Aprilie

>

> >

Maiu

Iunie

1839 CV. Postelnicul Moldovei comunic Consulului Kotzebue textul a 3 proiecte de lege, votate de Adunare, car trebuesc confirmate de Domnitor 28 CVI. Michail M. Obrenovic ctre Michail Sturza, comunicndu- c s'a urcat pe scaunul domnesc al Serbiei 5 CVII. Michail Sturza comunic lu Titow raportul Adunre obtesc despre averea coalelor inut pe nedrept n stpnire de mnstirea Tre-Sfetitelor i- cere sprijinul pentru regularea acestei afaceri . 16 CVIIL Michail Sturza mulumesce lu Milo Obrenovic pentru scrisoarea ce i-a trimes la 3 Martie 19 CIX. Inginerul V . Kreuter ctre Postelnicul Moldove, despre condiiunile n car s'ar nsrcina s studieze cestiunea navigabilite iretului 26 CX. Lege pentru desfinarea taxelor de export pe stL i pentru introducerea dre de accise pe vinul intrat n Ia CXI. Lege pentru epitropi 30 CXII. Principele G. Suu scrie lu Titow c Michail Sturza ofere gzduire n casa sa pentru timpul ct va sta n Ia, unde doresce s vie pentru cte-va zile 2 CXIII. Titow ctre G. Suu, despre lucrrile Adunre obtesc i n special despre arendarea ocnelor i despre averea coalelor 5 CXIV. tefan Vogoride, Agentul Moldove la Constantinopole, recomand lu Michail Sturza pe un pictor, care i-a fcut portretul, ca s- dea un loc de profesor n Ia sau alt slujb 1 CXV. Postelnicul Moldove ctre Titow, protestnd contra preteniune lu Spiru Paul ca procesul lu cu Maria Andrei Paul, soia rposatului Nicolae Andre Paul, care n'a fost supus rus, s se judece la Comisiunea epitropiceasc din Basarabia CXVI. Pezzoni, ataat la Ambasada ruseasc din Constantinopole,

226 >

227 228

230 231

239 240

241

242

Pagina

1840, >

Iunie

8 15

22 25

>

Iulie

11

August

27

>

>

Septembre

20

Octobre *

4 15

19

recomand lu Michail Sturza pe tefan Brilescu, care cere un rang de boerie, pe temeiul slujbe! sale de 6 an n Moldova . . nsemnare despre temeiurile ce are tefan Brilescu ca s cear un rang de boerie n Moldova . . . CXVII. Titow ctre Michail Sturza, cerndu s modifice Sfatul Administrativ i amnnd rspunsul su asupra afacere Spiru Paul CXVIII. Mrturie dat de ma mul locuitor a satulu Brate pentru pagubele, ce a suferit n 1838 Serdarul Ion eseu, nsrcinat cu cldirea carantine din Gala, prin revrsarea Dunre . . . . CXIX. List de preurile materialurilor i de plata lucrtorilor cldire carantine din Gala . . CXX. Mrturie pentru vnzarea unor tarac de stejar Serdarulu Ionescu pentru cldirea carantine din Gala CXXJ. Michail Sturza ctre Titow, cernd sporirea liste sale civile, pe care s o iea din casa de reserv i din un spor de 8 parale la drile directe, perceput n timp de do an nsemnare despre darea direct provenind dela diversele clase de contribuabili i asupra creia sar putea aplica sporul de 8 parale la leu n timp de do an CXXII. Vicontele Gramont, Adjutantul Domnitorului re-Romnesc, recomand lu Michail Sturza pe socrul su Scufa, care are un proces n Moldova CXXIII. Raportul Inspectorului General al carantinelor despre datoriile, ce Statul Moldove are ctre familia rposatului Serdar loni Ionescu pentru cldirea carantine! din Galai List pentru osebirea adogirilor ce s'au fcut la carantina cea nou din Galai ma mult peste coprinderea contractului i paguba pricinuit din nnecciunea materialurilor CXXIV. Geymet, Consulul Sardiniei n Gala, ntreab pe G. Suu dac a primit unele note ale sale i se plnge contra lu Beldiman, Prclabul Galailor CXXV. Consulul Kotzebue intervine pe lng Principele G. Suu in favoarea lu Spiru Paul n procesul acestuia cu familia Roset, pe care Divanul domnesc voesce s-1 judece a doua oar . . . . CXXVI. Michail Sturza cere dela Baronul Philippsborn ca Agenia austriac din Ia s dea boerilor moldoveni titlurile de noble ce li se cuvine CXXVII. G. Suu ctre Consulul Kotzebue, artndu c, n procesul lu Spiru Paul cu familia Roset, ntia hotrre a Divanului domnesc fiind nul, trebue neaprat s se dea o a doua hotrre CXXVIII. A. Pezzoni roag pe Michail Sturza s- rspund ce s'a fcut cu cererea lu tefan Brilescu, care doresce un rang de boerie n Moldova CXXIX. Baronul Ruckman felicit pe Michail Sturza pentru resultatele administraiune sale CXXX. Michail Sturza scrie lu Pezzoni c numa nesciina locului unde se afl Brilescu e caus c s'a ntrziat acordarea rangului de boerie cerut CXXXI. Consulatul rusesc ntreab pe Divanul domnesc dac are drept dup lege s cerceteze socotelile stabilite de Divanul de

243 244 245

246 247 248

249

250

251

252

254

255

256

258

259

260 261

262

XII
Pagina

apel n procesul Smarande Donic cu fraii Roset, dup ce afacerea a fost definitiv judecat 1840, Octobre 24 CXXXII. Consulatul rusesc cere Divanului domnesc rspuns lmurit la nota sa dela 19 ale luneT 25 (?) CXXXIII. Divanul domnesc rspunde Consulatului rusesc c, dup ce va examina afacerea ntre Smaranda Donic i fraii Roset, va comunica resultatul cercetrilor sale Domnitorului 25 CXXXIV. Michail Sturza ctre Corniele Nesselrode, despre sporirea listei sale civile CXXXV. Kotzebue cere lui G. Suu desluiri despre procesul Novembre dintre Principele Cantacuzino i mnstirile Agapia i Vraticu . CXXXVI. Kotzebue ctre Michail Sturza, protestnd contra numirel lu Lupu Bal ca Logoft al trebilor din luntru i cerend ca acesta s nu fie admis n Sfatul Ocrmutor nainte de a sosi rspunsul Ministeriulu mprtesc al Rusiei 12 CXXXVII. Kotzebue se plnge ctre Michail Sturza contra modulul cum Divanul domnesc a judecat procesul dintre igara i familia Canano CXXXVIII. Divanul domnesc anun Consulatului rusesc c- va face cunoscut ziua verificrel socotelelor dintre Smaranda Donic i fraii Roset . . . 22 CXXXIX. Michail Sturza ctre Daschkoff, Consulul-General al Rusiei n Principate, plngendu-se contra purtre Consulului Kotzebue n procesul dintre Smaranda Donic i frai* Roset . . 26 CXL. nsemnare destinat Consulatului rusesc despre neincassarea restului de 54.731 lei, datorii Moldove de epitropia case Meitani din otcupul ocnelor pe anii 183334 CXLI. nsemnare relativ la preteniunile Principelui Cantucuzino asupra schitului Hangu CXLII. G. Suu d lu Kotzebue lmuririle cerute despre procesul dintre Principele Cantacuzino i mnstirile Neamu, Agapia i Vraticu Decembre CXLIII. Titow cere lu Michail Sturza, din partea Baronului Ruckman, explicaiun privitoare la situaiunea comercial a Moldovei n urma nouelor Tractate de comer ncheiate de Turcia cu Anglia i Francia . . . CXLIV. Baronul de Thorenc ctre Michail Sturza, despre un frate al su, care se afl n Moldova i se poart ru 10 CXL . Michail Sturza trimete lu Titow un memoria, n care arat, c dac s'ar aplica i Moldove nouele conveniun comerciale ncheiate de Turcia cu diferite Puteri europene, ele i-ar duce pagube mari 12 CXLVI. Daschkoff scrie lu Michail Sturza c regret nenelegerile ivite ntre dnsul i Kotzebue, dar c el mprtesce vederile acestuia relative la procesul igara-Canano , 15 CXLVII. Inginerul B. Thillaye ctre Michail Sturza, cerend s i se plteasc planurile unor spitale fcute de el pentru Gala i Iai .. . CXLVIII. Inginerul B. Thillaye ctre Logoftul G. Catargiu, rugndu-se a i se plti 100 galbeni pentru planurile unor spitale fcute de el pentru Gala i Ia

263 265

266 267 269

>

271

275

276

277 278

280

281 *

283

288

289

290

XIII
Pagina

1840, Decembre

15

>

27

1841 (f). 1841,

10 14

Ianuarie >

1841, >

Ianuarie Februarie

18

> Martie

21 1 25

Martie (?) Aprilie

>

CXLIX. Inginerul B. Thillaye ctre Mavros, inspectorul carantinelor Dunrei, rugndu-1 s intervie pe lng Michail Sturza pentru plata planurilor fcute de el pentru spitale n Galai i la! . . CL. Corniele Nesselrode scrie lui Michail Sturza c Ministeriul mprtesc al Rusiei nu va consimi s- sporeasc lista civil dect cnd va fi perfect mulumit de el, ceea ce nu se poate ct timp el menine ca Minitri pe Lupu Bal i pe N. Canta . . . CLI. Scrisoare ctre un personagiu austriac, struind pentru nregistrarea schimbului de moi! din Bucovina fcut de Michail Sturza cu Mitropolia Moldove i cu mnstirea Slatina . . . . CLII. Michail Sturza ctre Baronul Philippsborn din Viena, despre o cumprtoare de moi n Bucovina CLIII. Al. de Sturza ctre Michail Sturza, cerendu- copie dup genealogia familie lor de curnd ntocmit CLIV. Michail Sturza esplic Comitelui Nesselrode c a numit Minitri pe N. Canta i Al. Bal numa silit de mprejurri, c administraiunea sa are de scop ma ales mbuntirea soarte claselor muncitoare i c el nu ateapt sporirea listei sale civile dect dela dreptatea Ministeriulu mprtesc al RusieY CLV. Proiect de lege, care fixeaz deschiderea sesiune! Adunre obtesc! dup Anul nou CLVI. Michail Sturza ctre Al. de Sturza, despre genealogia familie lor CLVII. Comisiunea pentru nfrumusearea oraului Gala comunic lui Michail Sturza greutile ce are cu Postelnicul Costache Plaghino, care reclam un loc ce i se fcuse danie de Eforia oraului n 1834, danie anulat de Domnitor fiind-c fusese silnic . . . CLVIII. Lucrarea comisiune pentru nfrumusearea oraului Gala! fa cu Logoftul Lupu Bal i Postelnicul Costache Plaghino, car! reclamai! nite locuri druite lor pe malul Brateulu! . . . . CLIX. Ofisul lu Michail Sturza ctre Adunarea obteasc, artndu-I mersul administraiune n cursul anului 1840 CLX. Rspunsul Adunre obtesc la Ofisul lu Michail Sturza despre lucrrile administraiune n cursul anului 1840 CLXI. Kotzebue cere Postelnicie! Moldovei copie dup raportul Adunre privitor la fixarea epoce deschidere! sesiunilor, spre a-1 comunica, nainte de confirmare, Ministeriulu mprtesc al Rusiei CLXII. Postelnicia comunic lu Kotzebue textul lege! pentru fixarea epoce deschidere! sesiunilor Adunre obtesc CLXIII. Inginerul Hommaire de Hell ctre Consulul Francie n Ia, artnd n ce condiiun ar putea veni s studieze cestiunea navigaiune pe iret . . . CLXIV. Titow, din ordinul Ministeriulu mprtesc al Rusie, cere lu Michail Sturza s se strice lucrrile fcute de Sptarul Gherghel n procesul dintre Postelnicul Mavrocordat i mnstirea Dobrov pentru nite slae de igani CLXV. Corniele Nesselrode cere lu Michail Sturza s strice sentina dat de Divanul domnesc n procesul dintre supusul rus Arbure i familia Moruzi nsemnare despre procesul dintre supusul rus Arbure i familia Moruzi . . .

291

292

293 294 29

296 298 299

301 305 312

315 316

317

318

319 320

XIV
Pagina

1841,

Aprilie

>

Maiu

* > >

>

>

>

>

>

>

* *

Iunie (f) Iunie

>

Iulie

CLXVI. Kotzebue arat lu Michail Surza c nu poate admite hotrrile judectoresc! date n procesul dintre Postelnicul Mavrocordat i mnstirea Dobrov i cere suspendarea acelor hotrr 14 CLXVII. Kotzebue ctre Visternicul Moldove, comunicndu- c Agenia austriac din Bucuresc nu poate rspunde la cererile Moldove relative la o datorie a case Meitani, fiind c creditori au pus sigili pe averea aceste case 15 CLXVIII. Kotzebue cere lu G. Suu s- comunice dac Michail Sturza a decis sau nu suspendarea hotrre date ck Divanul domnesc n procesul Postelnicului Mavrocordat cu mnstirea Dobrov 27 CLXIX. Postelnicia ctre Kotzebue, despre un proces ntre Logoftul Al. Mavrocbrdat i Consilierul onorar Cruovan pentru datorie de ban CLXX. Michail Sturza ctre Daschkoff, Consul General al Rusie m Principate, despre resultatele proceselor Canano cu igara, Al. Mavrocordat cu mnstirea Dobrov i Al. Mavrocordat cu Cruovan CLXXI. nsemnare relativ la procesul dintre Arbure i familia Moruzi 2 CLXXII. Kotzebue comunic lu Michail Sturza hotrrea luat de Ministeriul mprtesc al Rusie, ca procesul dintre Spiru Paul i cumnata sa s fie judecat n Basarabia, iar nu de tribunalele Moldove 5 CLXXIII. Inspectorul-General al carantinelor cere o resplat bneasc pentru vice-directorul carantine din Gala 8 CLXXIV. Michail Sturza adreseaz felicitri Generalului Kisseleff . CLXXV. Michail Sturza arat Comitelui Nesselrode c procesul dintre Arbure i familia Moruzi a fost corect i legal judccat de Divanul Moldove, dar c totui el a fcut pe familia Moruzi s renune la despgubirile ce Divanul l acordase 14 CLXXVI. B. Hubert, Consulul Francie n Ia, comunic Postelniciei condiiunile, n car inginerul Hommaire de Hell ar primi s studieze cestiunea navigaiune pe iret 29 CCXCV. Chitana dat de Domnia Smaragda Sturza pentru plata deplin a darului de 120.000 galbeni ce fgduise Michail Sturza nainte de cstoria lor 30 CLXXVII. Visternicul Moldove ctre Daschkoff, cerfindu- s intervie pentru a se plti Moldove suma de 54.731 le, rma din datoria case Meitani ctre Visteria re * CLXXVIII. Postelnicul Moldove ctre Baronul Philippsborn, despre nisce obiecte trimese lu Michail Sturza din Paris i oprite la vama austriac dela grani CLXXIX. Relaiune despre o asociaiune politic secret descoperit n Ia CLXXX. Comunicare fcut Consulilor din Ia despre descoperirea unei asociaiun politice secrete n acest ora 16 CLXXXI. Vizirul anun pe Michail Sturza despre aplicarea Tractatelor de comerciu ncheiate de Turcia cu Francia i Anglia i a taxei de i2/o asupra mrfurilor din Principate transportate la Constantinopole CLXXXII. Michail Sturza arat Comitelui Nesselrode pagubele ce aduc Moldovei nouele Tractate de comerciti ncheiate de Turcia cu principalele Puteri europene

322

323

324

325 327

330 331 332

333

335

615

33^

337 338 339

340

341

XV
Pagina

1841,

Iulie August

12

Octobre *

Novembre

>

> Decembre

1842,

> Ianuarie > Februarie

CLXXXIII. Kotzebue ctre Agentul Rusie n Gala, despre uneltirile unor Serb din acel ora, car se dau drept ofier rusesc 11 CLXXXIV. Kotzebue comunic Postelniciei Moldove c terminul carantine dela Sculen s'a mrit din causa aflre unor Turc la Brila, ora care st n liber comunicaiune cu Moldova . . . . 3 CLXXXV. Michail Sturza recomand unui personagiu austriac pe Vornicul Gh. Bal, care are o afacere la Lemberg 17 CLXXXVI. Woronzow, Guvernatorul Rusie Nou, ctre Michail Sturza, aretndu- c vede cu plcere proiectul de a se nfiina navigaiune cu abur pe Prut i c va da tot ajutorul studiilor necesare pentru aceasta 1 CLXXXVII. Kotzebue transmite Secretariatului de Stat instruciunile date Agentului Rusie n Gala, ca s dea tot ajutorul autoritilor n privirea msurilor relative la brutrii CLXXXVIII. Mnos, Consulul Greciei, declar Postelniciei c primesce msurile luate de Guvernul Moldove relative la brutarii din Gala CLXXX1X. Mnos, Consulul Grecie, cere lui Michail Sturza amnunte despre noule disposiiun privitoare la brutarii din Gala i-l roag ca s se predea Consulatului grecesc un Grec care fcuse turburr, iar un altul s fie dat n judecat criminal . . 2 CXC. Hubert, Consulul Francie n Ia, anun Postelniciei c a comunicat Vice-Consululu francez din Gala msurile luate de Guvernul Moldove pentru brutriile din acel ora 5 CXCI. Patriarchul armenesc din Constantinopole roag pe Michail Sturza s nlture pe dasclul coale armenesc! din Ia, pe care ii denun ca eretic, cum i pe efori! coale i pe epistatul biserice, susiitori acelui dascl CXCII. t. Vogoride, Agentul Moldove n Constantinopole, roag pe Michail Sturza s destitue pe profesorul i eforii coale armenesc! din Ia, car au trecut la catolicism 20 CXCIII. Michail Sturza ctre Daschkoff, artndu- ce schimbri a fcut n magistratur 5 CXCIV. Michail Sturza ctre Titow, despre tractativele dela Constantinopole pentru regularea subveniune datorit Visterie Moldove de mnstirile nchinate din ear 30 CXCV. Logofeia Drepte ctre Consulatul Rusie, despre dreptul ce are Divanul domnesc de a cerceta socotelele stabilite n procesul Smarande Donic cu fraii Roset 3 1 CXCVI. Nota Logofeie Drepte ctre Consulatul rusesc n afacerea lu Ioan Baot pentru hotarele moie! Pomrla CXCVII. Michail Sturza ctre Corniele Nesselrode, despre sporirea liste sale civile 18 CXCVIII. Demisiunea Mitropolitului Veniamin Costache din scaunul archiepiscopal al Moldove 29 CXCIX. Ofisul prin care Michail Sturza comunic Adunre obtesc demisiunea Mitropolitului Veniamin Costache 31 CC. Rspunsul Adunre obtesc la comunicarea Domnitorului despre demisiunea Mitropolitului Veniamin Costache 2 CCI. Ofisul Domnitorului Michail Sturza ctre Adunarea obteasc, cerend ca, n urma demisiune Mitropolitului, s se reorganiseze

343

344 345

346

347

349

351 353

354

357 359 360 362 364 365

XVI
Pagina

1842,
t

Februarie ,

6 io

12

14

, ,

24 26

> >

* >

Martie >

2 6 16 17

>

23

>

25

>

administraiunile case milelor i a seminariulu Veniamin, cum i Comitetul central CCII. Kotzebue anun pe Michail Sturza c Bulgarii din Gala uneltesc o revolt contra Turcie CCIII. Adunarea obteasc admite reorganisarea administraiune case milelor i a seminariulu Veniamin, precum i aceea a Comitetulu central CCIV. Anaforaua Adunre ctre Michail Sturza, anunnd c a admis s se reorganiseze administraiunea case milelor i a seminarului Veniamin, precum i Comitetul central CCV. Inginerul Marin din Cernu presint Sfatulu Administrativ al Moldove un proiect de concesiune pentru nfiinarea une societi anonime pe aciun, care s fac un drum de fer de-alungul Siretiulu CCVI. Propunerile inginerulu Marin din Cernu pentru construirea une c ferate de-alungul Siretulu n Moldova Ochire asupra privilegiului pentru construirea unu drum de fer de-alungul Siretulu Devisul cheltuelilor aproximative, pe car le va face Guvernul Moldove pentru construirea drumulu de fer Cheltuelile aproximative, pe car o societate de acionari ar trebui s le fac pentru stabilirea drumulu de fer Foloasele, pe car crearea unu drum de fer cu cal de-alungul Siretulu le-ar aduce une societ de acionari CCVII. Daschkoff ctre Michail Sturza, despre tnguirea lu N. Rosnovanu pentru clcarea moie Pcan CCVIII. Ofisul lu Michail Sturza ctre Adunarea obteasc despre lucrrile administraiune n anul 1841 CCIX. Michail Sturza comunic Consulatului rusesc hotrrea luat de Adunare pentru reorganisarea Comitetului central, a administraiune case milelor i a seminariulu Veniamin CCX. Desluire despre procesul pentru clcare de moie ntre Michail Sturza i Visternicul N. Rosnovanu CCXI. Michail Sturza arat lu Daschkoff c N. Rosnovanu n'are drept s se tnguiasc de nclcarea moie sale Pcan . . . . CCXII. Kotzebue ctre Michail Sturza, despre un conflict ntre Guvernul Moldove i Consulatul grecesc CCXIII Rspunsul Adunre obtesc la Ofisul lu Michail Sturza despre mersul administraiune n 1841 CCXIV. Proiect de lege pentru pedepsirea duelului CCXV. Eisenbach, Agentul austriac din Ia, rspunznd la o not a Secretariatului de Stat pentru titlurile ce se cuvin boerilor re, declar c el nu le poate nscrie n paapoarte CCXVI. Michail Sturza recomand Baronului Philippsborn s dea Principesei, care merge n strintate, tot ajutorul de care va avea nevoie n Viena CCXVII. Michail Sturza recomand Comitelui Woronzow pe un inginer trimes s studieze albia Prutului n vederea navigaiune cu vapoare pe acest fluviu CCXVIII. Michail Sturza salut pe Corniele Woronzow, care se afl n apropiere de graniele Moldove

36 7 3^8

369

> 371 373 375 377 379 389 390

397 398 400 4QI 4 2 45

47

48 409

XVII
Pagina

1842, >

Aprilie >

4 >

>

23

Maiii

, ,

, Octobre

3 30 ,

Novembre

>

>

24

>

Decembre (?)

Decembre

>

>

>

10 11

>

12

CC XIX. Michail Sturza trimete lu Daschkoff o not relativ la sporirea liste sale civile CCCIV. Sinodul patriarchal din Constantinopole anun lu Michail Sturza c accept demisiunea Mitropolitului Veniamin, dar face observaiun asupra procedre sale anti-canonice n aceast afacere . CCXX. Corniele Woronzow ctre Michail Sturza, anunndu- c a luat disposiiun spre a nlesni lucrarea inginerului, care va studia cursul Prutulu CCXXI. Michail Sturza ctre Corniele Nesselrode despre excluderea prelailor din Adunarea obteasc i despre regularea ntrebuinre veniturilor episcopale CCXXII. Instruciunile lsate Sfatului Administrativ al Moldove de ctre Domnitorul Michail Sturza la plecarea sa la b n Germania CCXXIII. Michail Sturza arat Comitelui Nesselrode c momentul nu este favorabil regulre administraiune veniturilor episcopale . CCXXIV. Michail Sturza se plnge Baronului Ruckman contra Consulului Kotzebue, care nu i-a comunicat instruciunile primite n lipsa sa din ear dela Petersburg, relative la lista sa civil, i care urzesce intrigi cu fostul Mitropolit Veniamin Costache . . CCXXV. Michail Sturza scrie Generalului Kisseleff despre intrigile Logoftului Canta i ale fostulu Mitropolit, pe car ajut Consulul Kotzebue CCXXVI. Memorii! adresat de Michail Sturza prin Principele de Samos lu Buteneff, Ambasadorul Rusie la Constantinopole, despre intrigile, pe car Kotzebue le urzesce n contra sa CCXX VII. Principele de Samos scrie lu Michail Sturza, c va avea nevoie de 5.000 galbeni pentru a dobndi dela Sinodul patriarchal o soluiune favorabil n cestiunea demisiune Mitropolitului Veniamin Costache CCXXVIII. Michail Sturza trimete Comitelui Nesselrode un memoriu asupra propunerel lu Kotzebue de a se rechema fostul Mitropolit Veniamin Costache, explicndu- c aceasta nu este cu putin i c n acest cas el prefer s abdice CCXXIX. Michail Sturza roag pe Baronul Ruckman s iea cunoscin de memoriul, pe care l'a trimes Comitelui Nesselrode, relativ la rechemarea fostulu Mitropolit Veniamin CCXXX. Michail Sturza comunic lu Buteneff convorbirea avut cu Kotzebue relativ la rechemarea Mitropolitului Veniamin, precum i memoriul adresat Comitelui Nesselrode Memoriu despre cestiunea demisiune Mitropolitului Veniamin Costache i despre imposibilitatea rechemre sale CCXXXI. Baronul Ruckman comunic lu Michail Sturza c nu s a putut folosi de scrisoarea sa relativ la intrigele lu Kotzebue, fiind-c era prea violent CCXXXII. Scrisoare adresat Baronului Philippsborn pentru a desmini atacurile Gazetet de Augsburg contra Guvernului Moldove CCXXXIII. Buteneff scrie Principelui Hangeri, c nu poate lua cunoscin de memoriul ce acesta i-a cbmunicat din partea lu Michail Sturza relativ la intrigile Consulului Kotzebue CCXXXIV. Principele Hangeri anun pe t. Vogoride, c Buteneff i-a napoiat memoriul lu Michail Sturza despre conduita lu
III

410

630

413

> 415 417

420

422

423

427

429

434

435 437

441 442

443

40*409- Documente, Suplem. L Voi. VL

XVIII
Pagina

1842, Decembre

19

21

>

> 23

29

31

1843,

Ianuarie

11

>

Ianuarie (?) Martie

25

Aprilie

26 27 8

13

Kotzebue i- comunic observaiunfle lu Buteneff privitoare la acel memoriu CCXXXV. Gherman, Patriarchul Constantinopole!, mulumesce lu Michail Sturza pentru felicitrile ce i a trimes cu ocasiunea suire sale pe scaunul ecumenic . . . CCXXXVI. Buteneff scrie lu Michail Sturza, c el nu poate interveni n cestiunea rechemre Mitropolitului Veniamin, pe care Ministeriul Imperial o discut direct cu Domnitorul CCXXXVII. t. Vogoride anun pe Michail Sturza c a dobndit dela Sinodul patriarchal aprobarea demisiune lu Veniamin i c a cheltuit pentru aceasta numa 2.000 galben CCXXXVIII. Tre poli, n valoare total de 2.000 galben, trase de Vogoride asupra lu Michail Sturza CCXXXIX. Michail Sturza informeaz pe Baronul Ruckman despre tentativele fcute de Consulul Kotzebue n favoarea fostulu Mitropolit Veniamin Costache CCXL. Michail Sturza ctre Baronul Ruckman, tnguindu-se de purtarea lu Kotzebue i declarnd c nu poate accepta rechemarea Mitropolitului Veniamin CCXLI. Corniele Nesselrode anun pe Michail Sturza c Ministerul mprtesc al Rusie renun la idea rechemre Mitropolitului Veniamin . CCXLII. Michail Sturza comunic Comitelui Nesselrode, c scandalisat de propunerile bnesc! ale ex-Mitropolitulu Veniamin pentru a fi reintegrat n posiiunea sa, Sf. Sinod din Constantinopole i-a cerut s grbeasc alegerea unu alt Mitropolit CCXLIII. Michail Sturza ctre Al. de Sturza, rugndu-1 s iea asupr- sarcina reorganisre seminariulu dela Socola . . . . CCXLIV. Michail Sturza anun pe Baronul Ruckman, c el se va conforma dorine Ministeriulu mprtesc al Rusie pentru regularea administraiune veniturilor episcopale i face apo diferite propuneri pentru alegerea unu nou Mitropolit, ntre cari i aceea de a se numi Mitropolit al Moldove un prelat rus . . . CCXLV. O scrisoare a lu Michail Sturza ctre un personagiu rus, privitoare la lista sa civil i la intrigile nemulumiilor CCXL VII. t. Vogoride trimite lui Michail Sturza proiectul rspunsului la scrisoarea Patriarchie pentru alegerea unul nou Mitropolit CCXLVI. Ofisul adresat de Michail Sturza Adunre obtesc! cu privire la lucrrile administraiune n anul 1842 CCXLVIII. Rspunsul Adunre obtesc la comunicarea lui Michail Sturza despre mersul administraiune n anul 1842 . . . CCXLIX. Michail Sturza ctre Daschkoff, despre intrigele boerilor nemulumii, despre lista sa civil, despre averile episcopale i mnstiresc! i despre o scrisoare vizirial, care-1 chiam la Constantinopole Memoriu prin care Michail Sturza cere autorisare de a surghiuni la ear pe Lupu Bal i N. Canta, cpeteniile nemulumiilor. . Memoriu despre sporireajiste civile a Domnitorului Michail Sturza CCL. Daschkoff ctre Michail Sturza, artndu- c nu se poate nc rosti nici asupra cerere! sale de a nfrena pe unii din boeri

444

445

447

448 450

453

456

457

458

459 461

470 462 471

475 477 479

XIX
Pagina

1848,

Iunie

22

Iulie

1844, > 1845,

Ianuarie Martie

14 15

Ianuarie

13

19

> 1

Martie Aprilie Maiu

15 17 25 18

1846, 1847f 1848,

Martie > > >

22 23 12 13 12 15 20

nemulumii, nici asupra alegerel noului Mitropolit; s&tuindu-l s atepte resultatul negocierilor dela Constantinopole relative la averile mnstiresc! i anunndu-1 c nc n'a primit instruciuni dela Petersburg pentru mergerea Domnitorului la Constantinopole . . CCLI. Daschkoff ctre Michail Sturza, despre legea votat de Adunare relativ la alegerile deputailor i despre mergerea Domnitorului la Constantinopole CCLII. Michail Sturza anun pe Daschkoff c nu va merge la Constantinopole i- d unele lmuriri asupra lege! pentru alegerea deputailor CCLIII. Ofisul lui Michail Sturza ctre Adunarea obteasc despre mersul administraiune n 1843 CCLIV. Rspunsul Adunre obtesc! la comunicarea lui Michail Sturza despre mersul afacerilor publice n 1843 CCLV. Resumatul instruciunilor secrete trimise de Ministeriul mprtesc al Rusiei Consulatului su General din Principate cu privire la situaiunea Domnitorului Moldovei Michail Sturza . . CCLVI. Scrisoare secret dela un membru al Sfatului re-Romnescl ctre Michail Sturza, despre instruciunile primite din Petersburg la Consulatul rusesc cu privire la mbuntirea administraiune din Moldova CCLVII. Scrisoare secret a unu membru al Sfatului re-Romnesc ctre Michail Sturza, anunndu-1 despre cele ce se pregtesc la Petersburg i la Bucuresc cu privire la dnsul . . . . CCLIII. Al. Villara ctre Michail Sturza, despre rspunsul ce acesta trebue s dea Ministertulu mprtesc al Rusie, care reclam dela Domnitor mbuntiri n administraiunea Moldovei . CCLIX. Comunicarea adresat de Michail Sturza Adunre obtesc cu privire la mersul administraiune Moldove n anul 1844 . . CCLX. Rspunsul Adunre obtesc la comunicarea Domnitorului Michail Sturza despre mersul administraiune Moldove n 1844 CCLXI. Daschkoff ctre Michail Sturza, despre temerile ce inspir Domnitorului caracterul i purtarea fiului sQ Grigorie CCLXII. Duclos, Consulul Francie la Ia, ctre Michail Sturza, anunndu-1 c va face totul spre a nltura pe Comitesa de St.-Mars din Moldova CCLXIII. Comunicarea adresat de Michail Sturza Adunre obtesc a Moldove asupra mersului afacerilor publice n anul 1845 * CCLXIV. Rspunsul Adunre obtesc a Moldove la comunicarea domneasc despre mersul afacerilor publice n 1845 CCLXV. Ofisul lu Michail Sturza ctre Adunarea obteasc a Moldove cu privire la administraiunea re n 1846 CCLXVI. Rspunsul Adunre obtesc a Moldove la Ofisul lu Michail Sturza despre administraiunea re n 1846 CCLXVII. Ofisul lu Michail Sturza ctre Adunarea obteasc despre lucrrile administraiune Moldove n anul 1847 CCLX VIII. Adresa obicnuite obtesc Adunri, ca rspuns la Ofisul lui Michail Sturza despre lucrrile administraiune n anul 1847 . CCLXIX. Scrisoarea Principelui de Samos tefan Vogoride, prin care cere lu Michail Sturza s- achite sumele ce a cheltuit pentru a dobndi despgubirea case domnesc! i sporirea listei civile

479

481

482 4^4 4^8

490

491

495

498 500 515 521

522 523 53$ 539 550 555 569

575

Pagina

1848, >

Aprilie Septembre

io 21

>

Decembre

22

1849,

Ianuarie

Februarie

>

>

>

>

>

>

>

10

>

14

>

16

Martie

22

>

25

CCLXIX. Ghitana Postelnicului A. Fotiade c a primit dela Michail Sturza 3000 galben pentru tefan Vogoride CCLXX. Baronul Philippsborn anun pe Michail Sturza c la Viena s'a format o societate politic n scop de a combate ideile republicane i revoluionare CCLXXI. Bai\ul D. Stan, ispravnicul de Neamu, raporteaz lu Michail Sturza, despre refusul Colonelului rusesc EUer de a face cercetare pentru urzirile rsvrtitoare fcute de frai Cantacuzinesc CCLXXII. List de unii Polonez! amestecai n micarea revoluinar organisat de Cantacuzinesc CCLXXIII. Michail Sturza ctre Locotenentul-General Moller, despre cercetrile Colonelului EUer n Bacti la localitile unde s'aQ fcut pregtiri revoluionare CCLXXIV. Generalul Luders cere lu Michail Sturza s aresteze pe Alecu Aslan, pe Constantin Baloescu i pe Archimandritul Paisie, amestecai n pregtirile de revoluie din muni CGLXXV. Michail Sturza cere Locotenentulu-General Moller ajutor militar pentru arestarea unor persoane compromise n micarea revoluionar din mun CCLXXVI. Ofisul lui Michail Sturza, prin care Maiorul Iacovachi este nsrcinat cu arestarea i internarea n mnstire a lu Alecu Aslan i Constantin Baloescu CCLXXVII. Ofisul lu Michail Sturza ctre ispravnicul de Bacii, ca s ajute pe Maiorul Iacovachi la arestarea lui Alecu Aslan i Constantin Baloescu i s interneze pe Archimandritul Paisie n Trgul-Ocne . CCLXXVIII. Locotenentul-General F. Moller anun pe Michail Sturdza, c a dat ordinele necesare pentru a se pune la disposiiunea Maiorului Iacovachi cazacii ce l trebuesc spre a face unele arestri n districtul Bacii CCLXXIX. Chitan dat de sub-oficerul de cazaci Frolov, c a primit sub paza sa pe Hatmanul Al. Aslan i pe Constantin Baloescu CCLXXX. Maiorul Iacovachi raporteaz Principelui Dimitrie Sturza, Hatmanul Moldovei, cele petrecute n casa lu Alecu Aslan, cu prilejul arestre acestuia CCLXXXI. Dimitrie Sturza, Inspectorul-General al miliiei Moldovei, ctre Michail Sturza, despre arestarea Hatmanului Aslan i a lui C. Baloescu i despre internarea Archimandritulu Paisie in Trgul Ocne CCLXXXII. Stolnicul Baloescu, nchis la mnstirea Cainul, ctre ispravnicul de Bacu, despre sciinele sale relative la urzirile Cantacuzinescilor CCLXXXIII. Vornicul Gh. Crstescu roag pe Michail Sturza s pue n libertate pe Alecu Aslan, cruia i a murit soia i care se afl greii bolnav n arest CCLXXXIV. Michail Sturza intervine pe lng Locotenentul-General Moller pentru ca Hatmanul Al. Aslan, internat la Cainu, s fie transferat la Onesc, unde copii! si au rmas ftr ngrijire dela mortea mamei lor CCLXXXV. G.eneralul Luders cere lu Michail Sturza s ridice

576

578

580 582

5^5

5^6

5^7

5^8

5^9

59

591

592

594

595

597

XXI
Pagina

1849,

Martie

Aprilie

>

Maia

>

pedepsele date Archimandritulu Paisie, lu Alecu Aslan i Constantin Baloescu, dar pe aceti do din urm s- interneze ntr'un loc deprtat de grani 28 CCLXXXVI. Michail Sturza cere Locotenentulu-General Moller s ordone aducerea n Iai a arestatului C. Baloescu, care doresce s fac destinuiri despre urzirile revoluionare ale Cantacuzinescilor CCLXXXVII. Michail Sturza comunic Generalului Luders c Alecu Aslan i Constantin Baloescu sunt suraveghia de aproape n localiti deprtate de grani 8 CCLXXXVIII. Vornicul Aslan d chezie pentru Stolnicul Constantin Baloescu, ca s fie pus n libertate 9 CCLXXXIX. Departamentul din luntru e nsciinat c Archimandritul Paisie este liber de a ei din Tfirgul-Ocne, unde fusese internat > CCXC. Ordin ctre departamentul din luntru pentru libera intrare n Ia a Sptarului N. Istrati

598

599

600 >

601 602

SERIA DOCUMENTELOR.

1510, Februarie 7. Tratatul de pace ncheiat ntre Bogdan, domnul Moldovei, i Sigismund, regele Polonie (exemplarul moldovenesc). Nr. 1, pag. 1. 1521, Decemvrie 20. Ordonana regelu polon Sigismund asupra vmilor ce sunt de pltit pe drumul ce duce din Lemberg n Moldova. Nr. 2, pag. 10. 1528, Aprilie 10. Hieronim Laski pune capt dujmniilor ntre el i principele Transilvaniei. Nr. 3, pag. 17. 1528, Decemvrie 1. Solia lu Petru, voevodul Moldove, ctr Sigismund, regele Polonie*. Nr. 4, pag. 18. 1528. Solia lu Sigismund, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove. Nr. 5, pag. 19. 1529. Sigismund, regele Polonie, cere de la Petru, voevodul Moldove, un salvconduct pentru un nobil polon, rmas n Oblucia din pricina boale. Nr. 6, pag. 21. 1531, Februarie 3. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove, n chestiunea Pocuie, ocupat cu puin ma 'nainte de ctr acesta. Nr. 7, pag. 21. 1581, Februarie 21. Scrisoarea lu Petru, voevodul Moldove, ctr Sigismund, regele Polonie, n chestiunea Pocuie, ocupat de dnsul. (Rspuns la scrisoarea precedent). Nr. 8, pag. 23. 1531, 18 A p r i l i e 17 Ma. Scrisoarea sultanulu Suleiman ctr Sigismund, regele Polonie, cu privire la przile fcute de Petru, voevodul Moldove, n Polonia i la raporturile Moldove cu Poarta otoman. Nr. 9, pag. 24. 1531, August 22. Izbnda regelu polon Sigismund asupra lu Petru, voevodul Moldove, descris de Ioanne Dantiscus, episcop de Culm. Nr. 10, pag. 27. 1531, August 22. RSsboiul Polonilor cu Moldoveni i lupta dela Obertin, descrise dup memoriile lu Stanislav Gorski, canonic n Cracovia, de un anonim. Nr. 11, pag. 30. 1531. Od fcut n onoarea lu Ioan Tarnowski, comandantul trupelor polone n lupta dela Obertin, de Andreas Krzycki (Cricius), episcop de Plock. Nr. 12, pag. 40. 1531, August 29. Sigismund, regele Polonie, anun izbnda sa asupra Moldovenilor. Nr. 13, pag. 43. 1531, Octomvrie 12 Noemvrie 10. Scrisoarea marelui vizir Ibrahim paa ctr Sigismund, regele Polonie, cu privire la prdrile Polonilor n Moldova. Nr. 14, pag. 44. 1532, Februarie 20. Sigismund, regele Polonie, oprete pe negustorul grec Carcacandella s fac negouri prin grile polone n interesul domnulu moldovenesc. Nr. 15, pag. 47. 1532, Februarie 20. Armistiiul ncheiat ntre Petru, voevodul Moldove, i Sigismund, regele Polonie, prin mijlocirea lu Francisc, prepositul Transilvaniei i solul regelu unguresc Ioan Zapolia. Nr. 16, pag. 48.

XII 1532, Martie 4. Scrisoarea lu Tomicius, episcop dc Cracovia i vicecancelar, ctr archiepiscopul de Gniezno despre ma multe lucruri i despre armistiiul cu Moldova. Nr. 17, pag. 50. 1532, Martie 22. Scrisoarea lui Petru, voevodul Moldove, ctr Sigismund, regele Polonie, despre condiiunile armistiiului. Nr. 18, pag. 51. 1532, Martie 24. Francisc, prepositul Transilvaniei, raporteaz regelu polon Sigismund despre tratrile de pace cu Petru, voevodul Moldove. Nr. 19, pag. 52. 1532, Aprilie 9. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove, asupra tratrilor de armistiiu i pace. Nr. 20, pag 53. 1532, Iunie 4. Solia regelu polon Sigismund ctr Ioan, regele Ungarie, i Ludovic Gritti, guvernatorul Ungariei, asupra tratrilor de pace cu Petru, voevodul Moldove. Nr. 21, pag. 54. 1532, Iunie 20. mputernicirea dat de Sigismund, regele Poloniei, lu Laureiu Myszkowski pentru tratrile de pace cu solii lu Petru, voevodul Moldove, prin intermediul regelu Ungarie Ioan i al guvernatorului Gritti. Nr. 22, pag. 55. 1532, Iunie 20. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Hieronim Laski, voevodul Transilvaniei, prin care cere trecere liber spre regele Ungarie pentru solul su i al mpratului turcesc. Nr. 23, pag. 56. 1532, Octomvrie 16. Solia lu Sigismund, regele Poloniei, ctr Petru, voevodul Moldove, prin palatinul Podolie. Nr. 24, pag. 57. 1532. Rspunsul lu Petru, voevodul Moldove, la solia lu Sigismund, regele Polonie, cu privire la tratrile de pace, ma ales n chestiunea Pocuie i restituire daunelor reciproce. Nr. 25, pag. 62. 1532. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove, prin care anun primirea solului su Francisc, prepositul Transilvaniei, i trimeterea rspunsulu. Nr. 26, pag. 65. 1532. Darurile (pecheurile), pe care trebue s le trimeat voevodul Moldove sultanului turcesc i paalelor lu. Nr. 27, pag. 66. 1532, 29 Decemvrie 1 5 3 3 , 26 Ianuarie. Scrisoarea sultanului Soliman ctr Sigismund, regele Polonie, n treburile moldoveneti. Nr. 28, pag. 67. 1533, Februarie 21. Solia lu Petru, voevodul Moldove, ctr Ioan, episcopul de Vilna, cu privire la tratrile de pace ntre densul i regele Polonie Sigismund. Nr. 29, pag. 69. 1533, August 7. Sigismund, regele Polonie, cere prerea consilierilor s asupra condiiunilor de pace propuse de voevodul Moldove. Nr. 30, pag. 71. 1533, Octomvrie 8. Scrisoarea, lu Sigismund, regele Polonie, ctr Vlad, voevodul muntenesc. Nr. 31, pag. 71. 1533. Convorbirea lu Iskrzycki, cpitanul din Kamieniec, cu Petru, voevodul Moldove, asupra condiiunilor de pace ntre Moldova i Polonia. Nr. 32, pag. 72. 1533. Rspunsul dat de Sigismund, regele Polonie, solului moldovenesc n chestiunea tratrilor de pace dintre Moldova i Polonia. Nr. 33, pag. 77. 1533. Scrisoarea consilierilor regatului polon ctr boeri Moldove asupra tratrilor de pace ntre Moldova i Polonia. Nr. 34, pag. 78. 1533. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Vlad, voevodul muntenesc. Nr 35, pag. 80. 1535, Noemvrie 23. Scrisoarea regelu polon Sigismund ctr Ioan Tczynski i Sebastian Opalicnicki despre incursiunile lu Petru, voevodul Moldovei, n Polonia. Nr. 36, pag. 80. 1535, Decemvrie 7. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr consilierii regatului asupra unei soli trimese de Petru, voevodul Moldove, la dnsul. Nr. 37, pag. 81.

XIII 1535. Instruciunile lu Sigismund, regele Polonie, ctr representani s la dieta din Piotrkow asupra celor ce acetia aveau s comunice diete despre situaia general a regatulu i despre incursiunile lu Petru, voevodul Moldove, n Pocuia. Nr. 38, pag. 82. 1535. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr consilierii regatulu asupra situaiuni politice i n special asupra incursiune lu Petru, voevodul Moldove, n Pocuia. Nr. 39, pag. 85. 1536, Ianuarie 1. Scrisoarea regelu polon Sigismund ctr cardinalul Antoniu, n care se pomenete de incursiunile Moldovenilor n Polonia. Nr. 40, pag. 87. 1536, Ianuarie 5. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove, prin care anun acestua trimeterea delegailor nsrcinai cu tratrile de pace. Nr. 41, pag. 87. 1536, Ianuarie 20. Scrisoarea lu Ferdinand, regele Ungarie, ctr Sigismund, regele Polonie, asupra nenelegerilor ntre Moldova i Polonia cu privire la Pocuia. Nr. 42, pag. 88. 1536, Ianuarie 30. Scrisoarea regelu polon Sigismund ctr Ioan Tarnowski, palatinul Cracoviei, asupra propunerilor fcute de regele Ungarie pentru ncheerea pce ntre Moldova i Polonia. Nr. 43, pag. 89. 1536, Martie 6. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Ferdinand, regele Ungarie, asupra tratrilor de pace cu Petru, voevodul Moldove. Nr. 44, pag. 90. 1536, Martie 7.' Scrisoarea regelu polon Sigismund ctr consilieri regatulu asupra rsboiulu cu Moscva i relaiunilor cu Moldova. Nr. 45, pag. 91. 1536, Iunie 5. Decretul lui Sigismund, regele Polonie, pentru strngerea contribuiunilor de rsboiu mpotriva Ttarilor i Moldovenilor. Nr. 46, pag. 92. 1537, Februarie 6. Instruciunile conventulu general din Cracovia asupra concentrrilor de rsboiu mpotriva Moldove i regulelor de conduit a ostailor. Nr. 47, pag. 93. 1537, Februarie 18. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr cpitanii provinciilor, ca acetia s ngrijasc de pregtirile pentru rsboiul cu Moldova. Nr. 48, pag. 95. 1537, Februarie 19. Proclamaia lu Sigismund, regele Polonie, pentru pregtirile de rsboiu contra Moldove. Nr. 49, pag. 96. 1537, Martie 8. A doua proclamaie a lu Sigismund, regele Poloniei, pentru pregtirile de rsboiu contra Moldove. Nr. 50, pag. 97. 1537, Aprilie 6. A trea proclamaie a lu Sigismund, regele Polonie, pentru pregtirile de rsboiu mpotriva Moldove. Nr. 51, pag. 97. 1537, Aprilie 7. Instruciunile lu Sigismund, regele Polonie, ctr castelan cu privire la pregtirile de rsboiu mpotriva Moldove. Nr. 52, pag. 99. 1537, Aprilie 7. Instruciunile lu Sigismund, regele Polonie, ctr cpitani provinciilor asupra pregtirilor de rsboiu contra Moldove. Nr. 53, pag. 99. 1537, Septemvrie 24. Gratulaiunea cu care a fost ntmpinat Sigismund, regele Polonie, de ctr Ioan Choienski, episcopul de Cracovia, i de ctr canonic n catedrala din Cracovia. Nr. 54, pag. 100. 1537, Octomvrie 10. Scrisoarea lu Ioan Choienski, episcopul de Cracovia i cancelarul regatulu polon, ctr Albert, marchionul de Brandenburg, asupra greutilor ce ntmpin regele Sigismund n mersul rsboiulu contra Moldove. Nr. 55, pag. 102, 1538, Februarie 1. Numrul Polonilor czui n lupta de lng iret cu Moldovenii, la 1 Februarie 1538. Nr. 56, pag. 103. 1538, Iunie. Scrisoarea sultanulu Soliman ctr Sigismund, regele Polonie, prin care anun plecarea sa mpotriva lu Petru, voevodul Moldove. Nr. 57, pag. 104.

XIV 1538, Iulie 20. Petru Gaiurath, episcopul de Plock, ordon s se tac rugciuni de mulmit n toat eparchia sa pentru izbnda lu Sigismund II asupra Moldovenilor. Nr. 58, pag. 107. 1538, sfritul lu Iulie. Scrisoarea sultanulu Soliman ctr Sigismund, regele Polonie, prin care anun c a plecat. mpotriva lu Petru, voevodul Moldove. Nr. 59, pag. 108. 1538, Octomvrie. Scrisoarea sultanulu Soliman ctr Sigismund, regele Polonie, prin care cere s i se dea n ranile sale pe Teodor, fratele lu Petru Rare, care dup alungarea acestua fugise din Moldova cu toate averile sale n Polonia. Nr. 60, pag. 110. 1538. Gratulaiunea, cu care a fost ntmpinat Sigismund II, fiul lu Sigismund I, regele Polonie, n catedrala din Cracovia de ctr canonicul Cracovie dup expediia din Moldova. Nr. 61, pag. 113. 1588. Messagiul regelu polon Sigismund ctr conventul (dieta) din Piotrkow asupra situaiune politice a regatulu i n special asupra raporturilor cu Moldova. Nr. 62, pag. 115. 1539, Februarie 20. Tratatul de alian i de pace ntre Sigismund, regele Polonie, i domni Moldove Petru (Rare) i tefan (Lcust). Nr. 63, pag. 118. 1539, Martie 12. Sigismund, regele Polonie, scrie lu tefan, voevodul Moldove, c un sol al su se va opri i la dnsul n drumul spre Constantinopol. Nr. 64, pag. 120. 1539, Ma 12. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr tefan, voevodul Moldove, asupra vmilor dintre Moldova i Polonia. Nr. 65, pag. 121. 1539. Tratatul de alian ntre Sigismund, regele Polonie, i tefan, voevodul Moldove (tradus din rusete n polonete). Nr. 66, pag. 122. 1539. Scrisoarea sultanulu Suleiman ctr Sigismund, regele Poloniei, despre przile fcute de Polon n jurul Ociacovulu, despre Pretfic i despre morile, ce voevozi Moldove aveau pe apa Nistrului. Nr. 67, pag. 125. 1540, 8 Aprilie7 Mal. Sultanul Suleiman anun nobililor i locuitorilor din Transilvania c a dat domnia Ungarie fiului regelu Ioan i c a trimes mpotriva lu Mailat i Balassa pe voevozi Moldove i Munteniei. Nr. 68, pag. 132. 1540, Iunie 1. Normele de judec ntre locuitorii Moldove i Polonie, stabilite de comisarii regelu polon Sigismund i a domnului moldovenesc tefan (Lcust). Nr. 69, pag. 133. 1540. Scrisoarea boerilor moldoven ctr Sigismund, regele Polonie, prin care cer ca acesta s recunoasc pe Alexandru (Cornea) de domn i s- dea sprijinul sfcu. Nr. 70, pag. 139. 1540. Solia lu Sigismund, regele Polonie, ctr Alexandru (Cornea), voevodul Moldove, cu privire la ncheerea tratatului de alian i a unei conveniun speciale privitoare la Podolia. Nr. 71, pag. 143. 1540. Normele dup care se judecau feluritele procese dintre Moldovenii i Poloni mrgina. Nr. 72, pag. 145. 1541, Ianuarie 3. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr P. Kmita de Vissnicze, palatinul Cracoviei, asupra situaiune politice a regatulu. Nr. 73, pag. 148. 1541, Martie 19. Scrisoarea lui Ioan Tarnowski, castelanul Cracovie, ctr regina Bona. Nr. 74, pag. 149. 1541, 29 Martie26 Aprilie Scrisoarea sultanulu Soliman ctr Sigismund, regele Polonie, cu privire la o mn de Moldoven ce mpreun cu Le au prdat n inutul Akermanulu i Tighine. Nr. 75, pag. 150 1541, Aprilie 25. Scrisoarea lu Sigismund, regele Polonie, ctr Pavel Plotowski, preposit n Varmia, despre greutile situaiune politice i pericolul din partea lu Petru Rare, instalat din nou n domnie. Nr. 76, pag. 153.

XV 1541, Ma 8. Messagiul lu Sigismund, regele Polonie, ctr coriventul din Marienburg asupra si tuaiune politice i pericolelor din partea Moldove. Nr. 77, pag. 154. 1541, August 17. Scrisoarea lu Andreas de Gorca, castelanul din Posnari, ctr Sigismund, regele Polonie, asupra prindere lu Mailat de ctr Petru Rare. Nr. 78, pag. 155. 1541, Octomvrie 4. Sigismund, regele Polonie, cere ajutor de la nobili i staturile Silesie, pentru a ntmpina pericolele din partea Moldove, Ttarilor i Muscalilor. Nr. 79, pag. 156. 1542, Ianuarie 22. Solia lu Petru, voevodul Moldove, ctr regele Polonie Sigismund, trimeas prin mijlocirea lu Nicolae Sieniawski, palatinul de Belz. Nr. 80, pag. 156. 1542, Februarie 10. Rspunsul regelu polon Sigismund la solia lu Petru Rare, trimes prin Mateiu Wlodek, cpitanul din Camenia. Nr. 81, pag. 159. 1542, Septemvrie 17. Scrisoarea lu Petru Rare ctr Sgcu, ca s- gteasc calea pe la Otuz, cc are s intre n Transilvania. Nr. 82, pag. 162. 1542, Octomvrie 2. Scrisoarea lu Petru Porembski din Alba-Iulia ctr Petru, archiepiscopul de Gniezno, asupra situaiune politice n Transilvania i Ungaria, precum i asupra inteniunei lu Petru Rare de a intra n Transilvania. Nr. 83, pag. 162. 1542, Octomvrie 31. Scrisoarea lu Petru Porembski din Alba-Iulia ctr Petru, archiepiscopul de Gniezno, despre cele ce se petreceatt n Transilvania i Ungaria. Nr. 84, pag. 166. 1543, 8 Martie 6 Aprilie. Scrisoarea sultanulu Sdiman ctr Sigismund, regele Polonie, asupra przilor fcute de Polon la Ociacov, asupra frontierelor ambelor imperi, asupra lu Pretwitz i morilor voevodulu moldovenesc de pe teritoriul polon. Nr. 85, pag. 167. 1552, Septemvrie 20. Scrisoarea regelu polon Sigismuftd August ctr senatori regatulu, ntrebndu-T ce atitudine s ia fa de Turc n urma instalri lu Alexandru Stolnicul (Lpuneanul) pe tronul Moldove cu ajutor polonesc. Nr. 86, pag. 173. 1552, Septemvrie 30. Scrisoarea lu Ioan Tarnowski, castelanul Cracovie, ctr Sigismund August, regele Polonie, despre ridicarea n scaunul Moldove a lu Petru Stolnicul (Lpuneanul) i despre relaiile Polonie cu Turci. Nr. 87, pag. 174. 1552, Octomvrie 1. Scrisoarea lu Petru Kmita, palatinul Cracovie, ctr Sigismund August, regele Polonie, despre schimbrile produse n Moldova cu suirea pe tron a lu Petru Stolnicul (Lpuneanul) i despre politica ce trebue observat fa de Turc. Nr. 88, pag. 176. 1552, Octomvrie 1. Scrisoarea lu Tacob UchaAski, episcop de Chelm, ctr Sigismund August, regele Polonie, despre ridicarea n scaunul Moldove a lu Petru Stolnicul i despre raporturile Polonie cu Turcia. Nr. 89, pag. 178. 1552, Octomvrie 2. Scrisoarea lu Valentin Dbinski, castelanul de Biecz, ctr Sigismund August, regele PolonieY, asupra solie, ce trebue trimeas la Turc pentru justificarea noue str de lucrur n Moldova. Nr. 90, pag. 181. 1552, Octomvrie 3. Scrisoarea lu Starzechowski, archiepiscopul de Lemberg, ctr Sigismund August, regele Polonie, despre politica ce trebue s urmeze regatul polon fa de Turc n urma ridicre n scaunul moldovenesc a lu Petru Stolnicul. Nr. 91, pag. 182. 1552, Octomvrie 4. Scrisoarea lu Petru Sborowski, castelanul de Sandomir, ctr Sigismund August, regele Polonie, despre nlarea n scaunul Moldove a lu Petru Stolnicul, depre raporturile cu Turcia i chemarea comiiilor. Nr. 92, pag. 184. 1552, Octomvrie 5. Scrisoarea lu Andre Zebrzydowski, episcopul Cracovie, ctr Sigismund August, regele Polonie, asupra ridicre n scaun a lu Petru Stolnicul i trimeteri une soli la Turc pentru a justifica aceasta. Nr. 93, pag. 184. 1552, Octomvrie 8. Scrisoarea lu Ioan Dziaduski, episcop de PrzemySl, ctr Sigismund August,

XVI regele Polonie, asupra ridicri n scaun a lu Petru Stolnicul, asupra raporturilor cu Turcia i chemri comiiilor. Nr. 94, pag. 187. Polonie

1552, Octomvrie 11. Scrisoarea lu Leonard, episcopul de Camenia, ctr Sigismund August, regele Polonie, asupra ridicri n scaun a lu Petru Stolnicul, trimeteri une soli la Turc i necesiti ca regele s viziteze cetatea Camenia. Nr. 95, pag. 188. 1552, Octomvrie 15. Instruciunile lu Sigismund August, regele Polonie, ctr dietele provinciale (aa numitele sejmiki) asupra situaiune regatulu. Nr. 96, pag. 190. 1553, Februarie 24. Extras din discursul lui Hieronim Ossolirtski, inut la dieta din Cracovia de la 1553 (partea despre aprarea regatulu i despre Moldova). Nr. 97, pag. 193. 1553, Februarie. Extras din rspunsul dat de regele Sigismund August senatorilor i deputailor presen la dieta din Cracovia de la 1553 (partea despre aprarea regatulu i despre Moldova). Nr. 98, pag. 199. 1554, Martie 12. Tratatul de alian ntre sultanul turcesc August. Nr. 99, pag. 202. Soliman i regele Polonie Sigismund

1558, Februarie 22. Scrisoarea lu Alexandru (Lpuneanul), voevodul Moldove, ctr oreni de legea ortodox din Lemberg, prin care le vestete trimeterea unu ajutor de 100 zlo polonet pentru zidirea une biseric i le fgduete pe viitor alte ajutoare. Nr. 100, pag. 205. 1558, Iulie 5. Scrisoarea lu Alexandru (Lpuneanul), voevodul Moldove, ctr oreni de legea ortodox din Lemberg, prin care le anun c le-a ma trimes nc 100 zlo polonet prin boerul su Simeon. Nr. 101, pag. 206. 1558, Iulie 6. Scrisoarea lu Alexandru (Lpuneanul), voevodul Moldove, ctr oreni de legea ortodox din Lemberg, prin care face aten la aceea c brbai nu trebue s stea n biseric la un loc cu femeile i le cere 4 diac tineri pentru nvtura cntulu grecesc i serbesc. Nr. 102, pag. 207. 1558, Iulie 22. Scrisoarea lu Alexandru (Lpuneanul), voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg, rugndu- s- fac cunoscut termenul sfinire! biserice i promindu-le ma multe scule bisericet. Nr. 103, pag. 209. 1558, August 25. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr Sigismund August, regele Polonie, prin care l roag s porunceasc consilierilor municipali din Lemberg de a nu pune piedec ortodocilor din acel ora n cumprarea de material pentru cldirea biserice lor. Nr. 104, pag. 210. 1558, August 26. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldovei, ctr oreni ortodoc din Lemberg, prin care le anun interveniunea sa pe lng regele Polonie n favorul lor i permisiunea acestua de a cumpra aram fr s plteasc vam. Nr. 105, pag. 212. 1558, Decemvrie 27. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg cu privire la dou clopote comandate de el. Nr. 106, pag. 213. 1559, Februarie 23. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg, prin care le anun trimeterea a 80 florin polonet i le face ma multe promisiuni de ajutor pentru construirea i nzestrarea biserice. Nr. 107, pag. 214. 1559, Maf 28. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg, prin care anun trimeterea a 50 de bo pentru terminarea biserice i fgduete s trimit i pe episcopul su la sfinirea e. Nr. 108, pag. 215. 1559, Octomvrie 23. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg, prin care exprim dorina ca bisericua de cldit pe lng biserica cea mare s aib hramul Sf. Gheorghe. Nr. 109, pag. 216.

XVII 1560, c. 28 Martie. Scrisoarea sultanulu Soliman ctr Sigismund August, regele Polonie, despre voevodul Moldove i despre negustorii turc. Nr. 110, pag. 217. 1561, Aprilie 1. Decretul lu Sigismund August, regele Polonie, prin care oprete tuturor supuilor s de a da ajutor lu Despot mpotriva voevodulu Moldove. Nr. i i i , pag. 219. 1561, Iunie 20. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din Lemberg, prin care dojenete pentru lipsa de zel religios i- amenin, c dac nu se vor ndrepta, va rupe legturile cu dnii. Nr. 112, pag. 220. 1561, Decemvrie 12. Scrisoarea lu Basilic Despotul, domnul Moldove, ctr senatori regatulu polon "i marelu ducat litvan, prin care le anun luarea domnie moldoveneti i trimeterea solulu su Lencze cu instruciuni secrete. Nr. 113, pag. 222. 1563, Ianuarie 15. Act, prin care Basilic Despotul, domnul Moldove, declar pe Albert Laski de urma al s2u n tronul Moldove, drept recompens pentru ajutorul ce- dduse acesta la ocu parea domnie. Nr. 114, pag. 223. 1563, c. 20 August. Scrisoarea sultanulu Suleiman ctr Sigismund August, regele Polonie, despre przile ce fceau supui acestua n turmele turcet de lng Cetatea-Alb. Nr. 115, pag. 225. , 1563, Septemvrie 18. Scrisoarea lu Sigismund August, regele Polonie, ctr voevodul Moldove (tefan Toma), cerend un salvconduct ambasadorului sfiu ctr Poarta otoman Gheorghe Jazlowiecki. Nr 116, pag. 226. 1563, Octomvrie 12. Scrisoare confidenial a lu Sigismund August, regele Polonie, ctr voevodul Moldove (tefan Toma). Nr. 117, pag. 228. 1563, Octomvrie 13. Scrisoarea lu Sigismund August, regele Polonie, ctr voevodul Moldove (tefati Toma) despre Despot, Wiszniowiecki i Laski, car s'ai amestecat n treburile moldoveneti fr voia lu. Nr. 118, pag. 228. 1564, c. 15 Martie. Scrisoarea sultanulu Selim ctr Sigismund August, regele Polonie, cerend estradarea lu tefan Toma, refugiat n Polonia, i anunnd numirea lu Alexandru Lpuneanul n domnia Moldove. Nr. 119, pag. 231. 1564, Aprilie 1. Scrisoarea sultanulu Suleiman ctr Sigismund August, regele Polonie, prin care cere estradarea lu tefan Toma i soilor s refugia n Polonia. Nr. 120, pag. 232. 1564, Aprilie 26. Sigismund August, regele Polonie, ordon lu Petru Barzi, castelanul de Przemyl i cpitanul de Lemberg, s tae capetele lu Toma, Mooc i Spancioc, deinu sub paz in Lemberg. Nr. 121 f pag. 235. 1564, Aprilie 30. Sigismund August, regele Polonie, poruncete lu Andre Jazlowiecki, castelanul de Camenia, s predea toate obiectele confiscate la Toma i soi acestua lu Petru Barzi, castelanul de Przemyl i cpitanul de Lemberg. Nr. 122, pag. 236. 1564, Aprilie 30. Sigismund August, regele Polonie, poruncete lu Nicolae Sieniawski, palatinul Rusie, i altor dignitar din provinciile ruseti ale regatulu s ia n primire de la Petru Barzi, cpitanul de Lemberg, obiectele confiscate lu Toma i soilor acestua i s fac un inventar complet de toate acestea. Nr. 123, pag. 237. 1564, Ma 5. Testamentul lu tefan Toma, Ioan Mooc i Petru Spancioc, scris n nchisoarea din Lemberg naintea decapitrii acestor tre. Nr. 124, pag. 238. 156t. Cheltuelele fcute de comunitatea din Lemberg cu pzirea i ntreinerea lu Toma, fostul voevod. al Moldove, i a lu Mooc, fost vornic, deinu dup fuga lor din Moldova n Lem berg la porunca regelu polon. Nr. 125, pag. 241. 1564, 15 Septemvrie. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr oreni ortodoc din
35337 Documente, Suplementul II, Voi. I. III

XVIII Lemberg, prin care se scuz c din pricina vremurilor grele nu le poate da acum nici un ajutor pentru cldirea clopotniei, le fgduete ns pe viitor. Nr. 126, pag. 242. 1564, c. 6 Octomvrie. Scrisoarea sultanului Soliman ctr regele Poloniei Sigismund August despre renoirea tratatelor de alian prin Jazlowiecki, despre Alexandru, voevodul Moldove, despre Hotin i despre pun. Nr. 127, pag. 243. 1565, Februarie 9. Scrisoarea unu tefan vod, pretendent la tronul Moldove, ctr partisani sfc Mlaiu, Veveri, Dracsin i Sava, prin care roag s insiste pe lng Francisc Zay i ceilali nobil ungur, partisan a lu Maximilian, ca s i pue n scaunul Moldove, sau dac aceasta este cu neputin, s- dea un loc de traiu n Austria; totdeodat le trimete nout din Turcia, Muntenia, Polonia i Moldova, precum i de la familiile lor din nordul Ungarie. Nr. 128, pag. 246. 1565, Aprilie 22. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr preotul i parochieni ortodoc din Lemberg, prin care nvit s togmeasc zugrav pentru zugrvirea complet a biserice pe cheltueala sa. Nr. 129, pag. 249. 1565, Aprilie 30. Tratatul de alian ntre Selim, fiul sultanulu Soliman, i Sigismund August, regele Polonie (renoirea tratatulu din 12 Martie 1554). Nr. 130, pag. 251. 1565, Iulie 22. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr poporeni biserice adormire Maice Domnulu din Lemberg, prin care le anun trimeterea a 10 buc de cear pentru fcli i cere s se roage lu Dumnezeu pentru el i pentru familia lu. Nr. 131, pag 254. 1565, Iulie 24. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr preotul i poporeni biserice adormire Maice Domnulu din Lemberg, n care le comunic trimeterea de ban i darur pentru serbarea hramulu biserice. Nr. 132, pag. 255. 1566, Aprilie 22. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr preotul i poporeni biserice adormire Maice Domnulu din Lemberg, prin care le poruncete s acopere bine biserica cu crmid, cc cheltuelele le va purta dnsul. Nr. 133, pag. 256. 1566, August 20. Scrisoarea lu Alexandru, voevodul Moldove, ctr preotul i poporeni biserice adormire Maice Domnulu din Lemberg, prin care le poruncete s serbeze hramul biserice n ziua natere Maice Domnulu, de oare ce uitase s fac praznic n ziua adormire. Nr. 134, pag. 257. 1567, Ma I. Act, prin care tefan vod, pretendent la tronul Moldove, mulmind lu Francisc Zay pentru serviciile aduse lu naintea mpratului Maximilian, declar c va despgubi pe Zay de toate pagubele fcute acestua de ctr Despot, pe lng aceasta va da 10,000 florin fgduii n cas cnd va ajunge domn n Moldova, 60 de vac de tiat pe fie-care an, etc.; se declar prieten lu Zay, familie acestua i mpratului german. Nr, 135, pag. 258. 1568, Iulie 23. Tratatul de alian ntre sultanul Selim i Sigismund August, regele Polonie. Nr. 136, pag. 260. 1569, Octomvrie 2. Jurmntul de credin i supunere a lu Bogdan-vod Lpuneanul (Bogdan Alexandrovicz), voevodul Moldove, ctr Sigismund August, regele Polonie, i urmai acestua. Nr. 137, pag. 263. 1572, Martie 6. a) Protestul lu Bogdan, voevodul Moldove, mpotriva secvestrulu pus de Carol Soderini peste averea mobil a lu din Cracovia i alte pri ale regatulu polon; b) contraprotestul lu Soderini. Nr. 138, pag. 267. 1572, August 31. Hotrrea conventulu parial din Knyszyn cu privire la propunerea voevodulu moldovenesc (Ioan Armeanul), de a i se da Pocuia ca feud polon n schimbul serviciilor aduse Polonie. Nr. 139, pag. 269. 1572, Octomvrie 16. Scrisoarea lu Ioan Armeanul, voevodul Moldove, ctr consilierii regatulu

XIX polon asupra lu Bogdan-vod Lpuneanul, refugiat n Polonia, i asupra alipire Pocuie de Moldova ca feud polon. Nr. 140, pag. 270. 1573, Ianuarie 28. Scrisoarea consilierilor regatulu polon ctr Ioan Armeanul despre Bogdanvod Lpuneanul, despre Pocuia i despre nite mrfuri turceti oprite n Moldova. Nr. 141, pag. 272. 1573, Februarie 10. Scrisoarea lu Ioan Armeanul ctr staturile regatulu polon, prin care cere, din partea mpratului turcesc, informaiun asupra alegeri noului rege i recomand pe fratele regelu francez. Nr. 142, pag. 274. 1573, Aprilie 23. Rspunsul staturilor polone, adunate n dieta de la Varovia, la scrisoarea lu Ioan Armeanul din 10 Februarie 1573. Nr. 143, pag. 276. 1574, Octomvrie 22. Scrisoarea lu Achmet ciauul ctr Nicolae Mielecki, voevodul Podolie, despre o incursiune ttreasc n Polonia i despre domnul moldovenesc. Nr. 144, pag. 277. 1574, Decemvrie 29. Proiectul tratatului de alian ntre Turcia i Polonia, propus de cea dinti cu condiiunea, ca Polonii s nu aleag de rege nic pe mpratul german nic pe arul moscovit. Nr. 145, pag. 278. 1575, Ianuarie 6. Scrisoarea lu Andre Taranowski, ambasadorul polon la Poarta otoman, ctr voevodul Cracovie despre moartea sultanulu Selim i ridicarea n scaun a lu Murat, despre pregtirile de rsboiu ale acestua i despre inteniunile lu fa de Polonia. Nr. 146, pag. 280. 1576, c. 25 Noemvrie. Scrisoarea lu Mechmet paa ctr tefan Batori, regele Polonie, despre przile fcute de Polon n legtur cu Moldoven i Ru pe teritoriul turcesc, precum i despre incursiunile turcet i ttreti pe teritoriul polon. Nr. 147, pag. 285. 1578, Septemvrie 29. Scrisoarea lu Ioan Borukowski, sub cancelarul regatulu polon, ctr cance larul Ioan Zamoyski, n care se amintete, pe lng altele, de incursiunile czcetl n Moldova i de reclamaiunile voevodulu moldovenesc. Nr. 148, pag. 287. 1579, Martie 6. Scrisoarea lu Petru, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul regatulu polon, cernd prinderea i pedepsirea lu Constantin, care amenina s intre cu Cazacii n Moldova. Nr. 149, pag. 289. 1580, Februarie 8. Scrisoarea lui Nicolae Mielecki, voevodul Podolie, ctr consiliul municipal din Lemberg cu privire la nite datoriale rposatului domn moldovenesc Petru. Nr. 150, pag. 291. 1583, Aprilie 4. Scrisoarea lu tefan Batori, regele Polonie, ctr Petru, voevodul Moldove, despre un furt fcut de Moldoven pe teritoriu polon. Nr. 151, pag. 293. 1588, Aprilie 22. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul regatulu polon, ctr principele Christoph Radziwiil, hatman i paharnic al marelui principat litvan, n care se amintete de mijlocirile de pace fcute de domnul Moldove ntre Polonia i Turcia. Nr. 152, pag. 294. 1589, Septemvrie 27. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, marele hatman al regatulu polon, ctr senatorii Polonie mar cu privire la pregtirile de rsboiQ ale Turcilor i tratrile de pace iniiate de dnsul. Nr. 153, pag. 295. 1589, Octomvrie 16. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, hatmanul regatulu polon, ctr senatorii Polonie mar despre situaia armatelor polone i turcet, despre tratrile de pace i atacul ce trebue pregtit mpotriva horde ttret. Nr. 154, pag. 299. 1589, Decemvrie 28. Scrisoarea ambasadorului polon la Poarta otoman ctr cancelarul Ioan Zamoyski despre convorbirea avut cu beglerbegul de Silistria, comandantul suprem al armatei turcet. Nr. 155, pag. 303. 1590, Ianuarie 25. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i marele hatman al regatulu polon, ctr principele Christoph Radziwiil, voevodul de Vilna, n care se pomenete, ntre altele, de situaiunea Moldove. Nr. 156, pag. 306.

XX 1590, Ma 26. Scrisoarea lu Petru (chiopul), voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul i hatmanul Polonie, despre tratativele de pace cu vizirul turcesc. Nr. 157, pag. 309. 1590, Iulie 1. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i marele hatman al Polonie, ctr principele Christoph Radziwill, n care se pomenete, ntre altele, de tratrile ntre Polon i Turc prin mijlocirea voevodulu moldovenesc. Nr. 158, pag. 312. 1590, Decemvrie 14. Scrisoarea lu Petru (chiopul), voevodul Moldove, ctr regele Polonie Sigismund III, prin care l roag pe acesta s permit orenilor ortodoc din Lemberg reconstruirea biserice arse i s- apere mpotriva celor ce ar cuta s- mpedece la aceasta. Nr. 159, pag. 315. 1590, Decemvrie 15. Scrisoarea lu Petru (chiopul), voevodul Moldove, ctr poporeni biserice adormire! Maice Domnulu din Lemberg, prin care le anun c a intervenit pentru e pe lng regele polon i c le-a iertat 50 de taler din vama ce ar fi trebuit s'o plteasc trimiii lor. Nr. 160, pag. 317. 1590, Decemvrie 16. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr poporeni biserice adormire Maice Domnulu din Lemberg, prin care le ofer serviciile sale pe lng domn n tot ce-1 vor ruga e. Nr. 161, pag. 318. 1590. Scrisoarea logoftului Luca Stroic i vornicului Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, cancelarul i hatmanul Polonie, despre rscumprarea din robia ttreasc a nobilului polon Podlodowski. Nr. 162, pag. 319. 1592, Iulie 9. Scrisoarea lu Petru (Alexandrovic), voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul i hatmanul Polonie, prin care cere ajutorul regelu pentru a se meninea n domnie. Nr. 163, pag. 321. 1593, Decemvrie 29. Scrisoarea lu Petru, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, prin care cere s i se dea castelul din Sandomir, ce- fusese druit de regele polon i-1 confiscase voevodul de Sandomir. Nr. 164, pag. 323. 1593. Extras din decretul de naturalizare n Polonia al boerilor moldoven Ieremia Movil i Luca Stroic. Nr. 165, pag. 325. 1594, Februarie 24. Scrisoarea lu Drozynski ctr Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, despre convorbirea avut cu Aron, domnul Moldove, la Ia. Nr. 166, pag. 327. 1594, Martie 5. Scrisoarea voevodulu moldovenesc Aron ctr Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, despre inteniunea Ttarilor de a nvli n Ungaria. Nr. 167, pag. 328. 1594, Martie 7. Scrisoarea lu Aron, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, prin care recomand pe solul su Czolhariski. Nr. 168, pag. 329. 1594, Martie 14. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, ctr voevodul Cracovie, prin care comunic scrisorile antecedente ale lu Aron vod i Drozynski. Nr. 169, pag. 330. 1594, Martie 24. Scrisoarea lu Aron, domnul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, prin care recomand pe nuniul papal, ce fusese ntiu la dnsul. Nr. 170, pag. 331. 1594, Martie 25. Scrisoarea lu Aron, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre inteniunea Ttarilor de a trece prin Moldova i porunca sultanulu turcesc de a li se gti calea. Nr. 171, pag. 333. 1594, Martie 30. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i marele hatman al Polonie, ctr principele Christoph Radziwill, voevodul de Vilna, despre inteniunea sultanului de a trimite pe Ttar n Ungaria prin Polonia sau Moldova i despre denunrile voevodulu moldovenesc ctr dnsul (Zamoyski). Nr. 172, pag. 334. 1594, Iulie 29. Scrisoarea marelu logoft al Moldove tefan ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Poloniei, despre sosirea Ttarilor n Moldova. Nr. 173, pag. 339.

XXI 1595, Februarie i$. Scrisoarea lui Aron, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul i hatmanul Polonie, despre nite Ttari i Turc btut de dnsul lng Oblucia i Akerman, i despre ali btui de voevodul Sre munteneti. Nr. 174, pag. 340. 1595, Iulie 1. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Sigismund III, regele Polonie, despre micrile otilor ttreti i turcet. Nr. 175, pag. 342. 1595, August 27. Jurmntul de supunere i credin a lu Ieremia Movil, domnul Moldove, i boerilor s ctr regele Polonie Sigismund III. Nr. 176, pag. 344. 1595, Septemvrie 18. Circulara lu Sigismund III, regele Polonie, ctr cpitanii de districte, pentru adunarea contribuiei de rgsboiu votat n conventul general i n conventurile particulare din Litvania (*e amintete de expediia lu Zamoyski n Moldova). Nr. 177, pag. 346. 1595, Septemvrie 18. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i hatmanul Polonie, ctr un necunoscut despre situaia rfcsboiulu cu Turcii n urma ocuprii uore. Nr. 178, pag. 347. 1595, Octomvrie 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Laureniu Gobiecki, secretarul regelu polon, rugndu-1 s protegueasc pe soli sf. Nr. 179, pag. 348. 1595, Octomvrie 9. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, hatmanul Polonie, n chestiunea procesului unu stolnic cu Soroceni. Nr. 180, pag. 350. 1595, Octomvrie 17. Naraiunea Srbulu Dimitraco despre forele turco-tatare din Tighina i despre-inteniunile arulu ttresc fa de Moldova i Transilvania. Nr. 181, pag. 351. 1595, Octomvrie 22. Conveniunea de la uora ntre mputerniciii sultanulu turcesc i regelu polon cu privire la voevodul moldovenesc i relaiunile polono-turcet. Nr. 182. pag. 353. 1595, Octomvrie 24. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, hatmanul i cancelarul Polonie, ctr Sigismund III, regele Polonie, despre lupta i conveniunea de la uora. Nr. 183, pag. 355. 1595, Octomvrie 26. Naraiunea unu clugr Nichifor despre micrile armatelor turcet din Ungaria i ara Romneasc, sub comanda lu Sinan paa i Ferad paa. Nr. 184, pag. 360. 1595, Octomvrie 27. Scrisoarea hatmanului polon Ioan Zamoyski ctr Sinan paa, anunndu- conveniunea ncheiat la uora. Nr. 185, pag. 365. 1595, Octomvrie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre alungarea Turcilor de sub Mechmed i Sinan paa din Muntenia. Nr. 186, pag. 367. 1595, Noemvrie 30. Scrisoare de complezan a logoftului Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, can celarul Polonie. Nr. 187, pag. 368. 1595, Decemvrie 5. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i marele hatman al Polonie, ctr principele Christoph Radziwill, voevodul de Vilna, despre succesul politicei polone n Moldova i despre incursiunile Cazacului Nalivaco n provincia Sluck. Nr. 188, pag. 369. 1595," Decemvrie 16. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre incursiunea lu Rzvan n Moldova i nfrngerea lu de ctr trupele moldovene i polone. Nr. 189, pag. 371. 1595, Decemvrie 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, cernd interveniunea acestua pe lng voevodul Ardealului i sultanul turcesc. Nr. 190, pag. 373. 1596, Februarie 3. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul i marele hatman al Polonie, ctr principele Christoph Radziwill, voevodul de Vilna, despre incursiunile prdalnice ale Cazacilor n Polonia, Litvania i Moldova. Nr. 191, pag. 375. 1596, Martie 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldovei, ctr regele Polonie Sigismund III,

XXII despre trimeterea lui Radu Mihnea n Muntenia i inteniunea sultanului de a pleca cu rsboiu contra Vienel. Nr. 192, pag. 377. 1596, Martie 16. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr regele Polonie Sigismund III, prin care cere ajutor n oamen contra Turcilor sau permisiunea de a nimi mercenari polon n armata sa. Nr. 193, pag. 379. 1596, Martie 19. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr cancelarul Polonie Ioan Zamoyski, prin care se plnge de icanele starostelui din Kamieniec (Camenia). Nr. 194, pag. 381. 1596, Aprilie 19. Scrisoarea lu Ioan Potocki, starostele de Kamieniec, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre inteniunea Cazacilor de a nvli n Moldova. Nr. 195, pag. 384. 1596, Aprilie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr regele Polonie Sigismund III, prin care anun trimeterea tirilor ce le are din Constantinopol de la moartea lu Sinan paa ncoace. Nr. 196, pag. 386. 1596, Ma 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr regele Polonie Sigismund III, prin care anun acestua inteniunea voevodulu Transilvaniei de a trimete pe Gapar Corni cu trupe n Moldova i- cere ajutorul lu. Nr. 197, pag. 387. 1596, Iunie 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Poloniei, prin care l roag s dea porunc voevodulu de Chiev s aresteze pe Dascan Caluer. Nr. 198, pag. 389. 1596, Iulie 8. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Sigismund IU, regele Polonie, prin care anun trimeterea unor tiri din Constantinopol i de la Ttari. Nr. 199, pag. 390. 1596, Iulie 27. Extras din scrisoarea lu Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, ctr Christoph Radziwill, voevodul Vilne, despre micrile armatelor turcet la Dunre i n Muntenia, comunicate lu de voevodul Moldove. Nr. 200, pag. 392. 1596, August 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr regele Polonie Sigismund III despre micrile trupelor turcet spre Belgrad i a celor ttret spre Tighina. Nr. 201, pag 3931596, August 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre naintarea Ttarilor spre Tighina. Nr. 202, pag. 395. 1596, Septemvrie 6. Scrisoarea lui Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, ctr Christoph Radziwill, voevodul Vilne, despre informaiunile trimese de voevodul Moldove asupra micrilor turcet. Nr. 203, pag. 396. 1596, Octomvrie 27. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, despre evenimentele din Muntenia (rSsboiul lu Miha Viteazul cu Turci). Nr. 204, pag. 399. 1596, Noemvrie 23. Scrisoarea lu B. Ostrowski ctr Christoph Radziwill (?) despre micrile armatelor turcet i imperiale la Belgrad. Nr. 205, pag. 400. 1596, Noemvrie 23. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre solia lu B. Ostrowski Ia sultanul turcesc, despre ntoarcerea acestua i alte detailur. Nr. 206, pag. 403. 1596, Noemvrie. 25. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Sigismund III, regele Polonie, despre retragerea hanulu ttresc prin Muntenia la Akerman i inteniunea lu de a erna acolo. Nr. 207, pag. 404. 1596, Decemvrie 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun trimeterea ma multor nouti. Nr. 208, pag. 406. 1596, Decemvrie 20. Scrisoarea hanulu ttresc ctr voevodul Moldove despre restituirea priso-

XIII nierilor, despre MihaT Viteazul i inteniunile Turcilor fa de el, despre lpdarea sa de ctr TurcT, etc. Nr. 209, pag. 407. 15951596. Copii dup scrisor turcet, traduse n polonete i aduse regelu polon la Varovia n Iunie 1596: a) Scrisoarea sultanulu turcesc ctr regele polon despre numirea lu Ieremia Movil n scaunul Moldove; b) Scrisoarea sultanulu turcesc ctr regele polon despre Rzvanvod, incursiunea lu n Moldova i desastrul lu, precum i despre numirea lu Radul n Muntenia; c) Scrisoarea lu Achmet-aga ctr regele polon despre tributul ce trebue s dea Ieremia Movil Turcilor; d) Scrisoarea lu Mechmet-be Radul ctr cel ce vor s mearg ca mercenari n Muntenia spre ajutorul fiulu su. Nr. 210, pag. 409. 1597, Februarie 10. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- trimeterea solilor moldoveneti la dieta din Varovia i cernd sprijinul lu. Nr. 211, pag. 413. 1597, Aprilie 12. Scrisoarea voevodulu Transilvaniei ctr marele ciau Suleiman, rugndu-1 s- fie de ajutor n treburile sale pe lng Poarta otoman. Nr. 212, pag. 414. 1597, Aprilie 15. Scrisoarea lu Luca Stroic ctr hatmanul Polonie Ioan Zamoyski, cernd proteciunea acestua pentru un oarecare Manole. Nr. 213, pag. 415. 1597, Aprilie 29. Scrisorea logoftului Luca Stroic ctr cancelarul Ioan Zamoyski, anunndu-, ntre altele, trimeterea duor scrisor ale voevodulu moldovenesc, traduse de el din romnete n polonete. Nr. 214, pag. 416. 1597, Ma 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- trimeterea une slug a sale, care s nsoeasc pe solul hanulu ttresc pn la dnsul i la rege. Nr. 215, pag. 417. 1597, Ma 20. Scrisoarea lu Miha Viteazul, domnul gre Romneti, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie, prin care anun mpcarea sa cu Turcii i l roag s dea voe unu negustor din Lemberg s vie la dnsul cu sobol. Nr. 216, pag. 418. 1597, Iunie 8. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- c voevodul Transilvaniei se gtete s intre cu armat n Moldova la nceputul lune lu Iulie i rugndu-1 s- pregteasc trupe de ajutor. Nr. 217, pag. 419. 1597, August 13. Extras dintr'o scrisoare a lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radzwill, voevodul Vilne, despre atitudinea voevodulu muntenesc fa de Turc i cretin. Nr. 218, pag. 421. 1597, August 22. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III despre trecerea solulu regesc (castelanul de Halicz) spre Turcia, despre mpratul turcesc i hanul ttresc. Nr. 219, pag 422. 1597, August 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III despre solia hanulu ttresc ctr Miha Viteazul i despre lupta ntre Kazi-Gere i fratele sSii ZatiGere sultan. Nr. 220, pag. 423 1597, Septemvrie 5. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Christoph Radziwill, voevodul Vilne i marele hatman al principatului Litvanie, n care promite acestua c va petrece pe solul sfci Czechowski n Turcia, mulmete pentru darurile trimese i- druete n schimb un cal turcesc. Nr. 221, pag. 426. 1597, Septemvrie 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski (?) despre micrile hanulu ttresc i inteniunea voevodulu Transilvaniei de a intra n Moldova mpreun cu Miha Viteazul. Nr. 222, pag. 427. 1597, Septemvrie 30 Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre procesul Sorocenilor cu oamenii din batalionul lu Gorski. Nr. 223, pag. 429. 1597, Octomvrie 4. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre micrile armatelor hanulu ttresc Nr. 224, pag. 430.

XXIV 1597, Octomvrie 28. Scrisoarea marelui logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, n care l anun trimeterea a 100 de juninc din partea voevodulu Ierernia Movil. Nr. 225, pag. 432. 1597, Octomvrie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun trimeterea a 100 de juninc. Nr. 226, pag. 433. 1597, Octomvrie 30. Scrisoarea marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski despre cele 100 de juninc trimese de Ieremia Movil. Nr. 227, pag. 435. 1597, Noemvrie 26. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre micrile hanulu ttresc din Perecop. Nr. 228, pag. 436. 1597, Decemvrie 7. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski n causa unu nobil polon Dluzniowski, care mpreun cu ma muli tovar au pustiit un sat moldovenesc i au luat prad vite i alte lucrur. Nr. 229, pag. 438. 1597, Decemvrie 8. Scrisoarea unu negustor grec din Suceava ctr Ioan Zamoyski, rugndu-1 s amne un proces ce avea la Zamoc pn ce- va termina un altul n Moldova. Nr. 230,

pag. 4391598, Ianuarie 8. Scrisoare de recomandaie a lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski pentru cpitanul Broniowski, care slujise n armata polon i moldoveneasc. Nr. 231, pag. 441. 1598, Ianuarie 10. Scrisoarea lui Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu c s'a neles cu representantul magnailor Czarnkowski, Henric Gyrko, s cumpere moia lor Zloczew, i rugndu-1 s stipuleze condiiunile cu toat precisiunea posibil. Nr. 232, pag. 442. 1598, Ianuarie 21. Scrisoarea mpratului german Rudolph II ctr voevodul Moldove Ieremia Movil, anunndu- c trimete n Transilvania pe delegaii sI tefan Zuhay, Francisc de Nadazd i Bartolomeu Pezzen, cu car dorete s se pue n legtur de prietenie. Nr. 233, pag. 443. 1598, Martie 14. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, comunicndu- nouti din Turcia i anunndu- trimeterea solilor sI pentru diet. Nr. 234, pag. 444.

1598, Martie 20. Scrisoare de complezan a marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 235, pag. 4451598, Martie 31. Scrisoare de complezan a marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 236, pag. 447. 1598, Aprilie 10. Scrisoarea delegailor imperiali tefan Zuhay, Nicolae Itvanfi i Bartolomeu Pezzen ctr Ieremia Movil, voevodul Moldove, prin care arat c sunt nsrcinai de mpratul s- comunice sentimentele lu amicale fa de dnsul. Nr. 237, pag. 448. 1598, Aprilie 11. Scrisoare de complezan a marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 238, pag. 449. 1598, Aprilie 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care- arat c ntrzierea solilor moldoveneti la diet a fost pricinuit de Ureche, reinut de afacer i boal n ara de jos. Nr. 239, pag. 450. 1598, Aprilie 17. Sigismund III, regele Polonie, permite lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, s repare i s mpodobeasc biserica ortodox din Lemberg, zidit cu cheltueala voevoslor moldovenet. Nr. 240, pag. 451. 1598, Aprilie 25. Scrisoarea lu Zeni Pancratius ctr voevodul Moldove Ieremia Movil despre schimbarea produs n Transilvania prin trimeterea archiducelu Maximilian acolo i despre nvingerea Turcilor la Rab; el roag totdeodat pe voevod s- trimeat tir despre Turc i Ttar. Nr. 241, pag. 452. 1598, Ma 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, n care- comunic acestua

XXV scrisorile mpratului Rudolph i ambasadorilor sfc dn Transilvania ctr dnsul i-t d nouti din prile turcet i ttret. Nr. 242, pag. 454. 1598, Ma 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre plecarea sultanulu turcesc i hanulu ttresc contra imperialilor dup cderea ceti Rab, despre noul vizir Dezyrach-Mechmet paa, despre cedarea Ardealului archiducelu Maximilian i representani acestua pn la venirea lu. Nr. 243, pag. 455. 1598, Ma 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil, voevodul Moldove, ctr membri fraternitii adormire Maice Domnulu din Lemberg, prin care le anun trimeterea une sume de 500 de zlo n aur pentru reconstruirea biserice i cere ca e s in socoteal precis de toate cheltuelele. Nr. 244, pag. 457. 1598, Ma 17. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul sf. Adormiri din Lemberg, prin care le vestete c Ieremia Movil s'a ndurat la rugminile lu s le trimeat 500 zlo pentru zidirea biserice, cu condiia ca e s treasc n bun nelegere cu episcopul Balaban i s dea seam de cheltuel pisarului Iurca. Nr. 245, pag. 459. 1598, Iunie 15. Scrisoare de complezan a marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 246, pag. 460. 1598, Iunie 16. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul sf. Adormir din Lemberg, prin care i arat nemulmirea sa pentru faptul c e au drmat o parte din zidul de crmid pentru a-1 face din piatr cioplit, ceeace cere i ban muli i vreme mult. Nr. 247, pag. 461. 1598, Iunie 26. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre micrile armatelor hanulu ttresc. Nr. 248, pag. 463. 1598, Iunie. Circulara lu Ioan Zamoyski, hatmanul i cancelarul Polonie, ctr to nobilii polon asupra pericolelor ce amenin regatul din partea Ttarilor i Turcilor. Nr. 249, pag. 464. 1598, Iulie 11. Extras dintro scrisoare a lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, despre msurile luate de voevodul Moldove mpotriva une invasiun czcet i despre inteniunea arului ttresc de a intra n Muntenia. Nr. 250, pag. 467. 1598, Iulie 14. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr voevodul de Braclaw despre micrile hanulu ttresc la Dunre i despre ncercrile Cazacilor de a trece n Muntenia saG Ungaria. Nr. 251, pag. 468. 1598, Iulie 17. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski n chestiunea posesiune UScie, pe care hotrse s'o cumpere de la paharnicul Coroane i pentru care afacere cere mijlocirea lu Zamoyski. Nr. 252, pag. 469. 1598, Iulie 24. Scrisoare de complezan a marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 253, pag. 471. 1598, August 9. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre Herburt, ambasadorul polon la Constantinopol, i despre inteniunile sultanulu turcesc. Nr. 254, pag. 472. 1598, August 10. Scrisoarea domnielor Maria i Trofana, surorile fostulu domn moldovenesc Bogdan (Lpuneanul), ctr Ioan Zamoyski, rugndu-1 s dea salv-conduct i scrisor de recomandaie lu Czolhaski, trimes de ele la marele duce al Moscve, ca s scoat tesaurul dus de Bogdan n Rusia i rmas dup moartea lu acolo. Nr. 255, pag. 474. 1598, August 10. Extras dintro scrisoare a lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, despre micrile Ttarilor i Cazacilor la fruntariile Polonie i Moldove. Nr. 256, pag. 475.
35,337- Documente, Suplementul II, Voi. I. IV

XXVI 1598, August 13 Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre supuii unu Pniowski, prisonier n Moldova, i n general despre prisonieri din ambele pr. Nr. 257, pag. 476. 1598, August 14. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care l roag s dea un salv-conduct pentru Moscva lu Nectarie, archiepiscopul de Ochrida, care mergea dup mil n Rusia, dup ce petrecuse peste un an n Moldova. Nr. 258, pag. 478. 1598, August 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul sf. Adormir din Lemberg, prin care spune c le trimete prin oamenii lor Procopie i Luca 500 zlo pentru zidirea biserice, mpreun cu privilegiul cptat pentru e de la regele Polonie pentru a nu fi mpedeca de nimenea la zidire. Nr. 259, pag. 479. 1598, August 30. Scrisoarea unu anonim din Caovia despre rentoarcerea lu Sigismund Batori n principatul Transilvanie (din Oppeln i Ratisbor). Nr. 260, pag. 481. 1598, Septemvrie 9. Scrisoarea unu anonim din Caovia despre ntmplrile din Ungaria i Transilvania. Nr. 261, pag. 482. 1598, Octomvrie 10. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr regele Polonie Sigismund III, prin care cere, la rugarea patriarchulu din Constantinopol, liberarea clugrului Nichifor i transmite mpreun cu aceasta scrisorile patriarchulu. Nr. 262, pag. 483. 1598, Octomvrie 27. Scrisoare de complezan a marelu logott Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. Nr. 263, pag. 484. 1598, Decemvrie 14. Extras dintr'o scrisoare a lui Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, n care, pe lng altele, comunic tirea c Miha, voevodul muntenesc, a fcut mar prdciun n Turcia. Nr. 264, pag. 485. 1598. Scrisoarea boerilor munteni Dan visternicul, Vintil clucerul i alii ctr Ioan Zamoyski, prin care cer n numele ntrege fcr ca el s nduplece pe regele Polonie a le da n locul lu Miha Viteazul domn pe fratele lu Ieremia Movil i promit a se supune n toate regatulu polon, ntocmai ca Moldova. Nr. 265, pag. 487. 1598. Discursul inut de Ioan Felix Herborth, starostele de Wisnicz, la dieta provincial din Wisnicz, dup ntoarcerea sa din Turcia, despre situaiunea extern i intern a Polonie, despre raporturile e cu Brandenburgul, Austria, Moldova i ara Romneasc, despre cuele de slbiciune ale regatulu i mijloacele de ndreptare. Nr. 266, pag. 490. 1599, Ianuarie 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care l felicit de anul nod, trimete douS scrisor ale sultanulu i unu pa i se scuz c nu poate s- trimeat la moment un dragoman pentru limba turceasc. Nr. 267, pag. 514. 1599, Ianuarie 11. Actul prin care nobilul polon Ioan Mieleczki din Mielecz druete lu Constantin Movil, fiul voevodulu Ieremia Movil, proprietile sale Dolhe, Roczniow i Hubary. Nr. 268, pag. 516. 1599, Februarie 16. Scrisoarea marelu logoft Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, prin care se scuz c nu l'a vizitat ct vreme a fost n Polonia (la Ucie). Nr. 269, pag. 520. 1599, Februarie 26. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan ZamoysTri asupra tratrilor ce au avut loc n palatul su din Suceava ntre trimesul regelu polon Kossakowski i trimei hanulu ttresc. Nr. 270, pag. 521. 1599, Martie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice cu hramul sf. Adormir din Lemberg, prin care le vestete c trimete 500 de galben ungureti pentru zidirile biserice, promite ajutor pentru viitor i roag ca biserica s se termine n decursul unu an. Nr. 271, pag. 523. 1599, Martie 12. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr parochieni biserice cu hramul sf. Ador-

XXVII miri din Lemberg, prin care le spune c a struit pe lng voevodul Ieremia s le trimea 500 de galbeni ungureti pentru zidirea biserice i c vor primi n viitor alte ajutoare. Nr. 272, pag. 524. 1599, Aprilie 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care comunic c- trimete printr'o slug a sa o scrisoare a sultanulu turcesc ctr regele Polonie. Nr. 273, pag. 525. 1599, Ma 6. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre tratrile de pace ntre trimesul polon Kossakowski i trimei hanulu ttresc i sultanulu Galga. Nr. 274, pag. 526. 1599, Ma 18. Extras dintr'o scrisoare a lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, despre micrile Cazacilor. Nr. 275, pag. 528. 1599, Ma 20. Scrisoare de complezan a lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, trimeas prin boerul Pavel Paleolog, care mergea ca representant al voevodulu moldovenesc la nunta fiice voevodulu de Vilna. Nr. 276, pag. 529. 1599, Iunie 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III, prin care l d de tire despre tratrile ntre principele Transilvaniei, cardinalul Batori, cu sultanul i despre inteniunile Ttarilor i Turcilor. Nr. 277, pag. 530. 1599, Iunie 4. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski asupra provisiunilor de vite, porc i o pentru acest din urm. Nr. 278, pag. 532. 1599, Iunie 22. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III, n care l comunic tratrile dintre cardinalul Batori i sultanul, precum i inteniunile rsboinice ale Turcilor i Ttarilor. Nr. 279, pag. 533. 1599, Iunie 25. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III, cu privire la procesul dintre tefan Potocki i ma mul Moldoveni, al cror pment fusese nclcat de Potocki. Nr. 280, pag. 535. 1599, Iulie 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul sf. A d o r mir din Lemberg, prin care le vestete trimeterea a 1000 de zlo polonet pentru zidirea biserice i le fgduete a mprumuta cte-va sute sau mi de zlo, dac va fi de lips pentru nentreruperea lucrrilor. Nr. 281, pag. 537. 1599, Iulie 6. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr parochieni biserice cu hramul sf. Adormir din Lemberg, prin care le anun c voevodul Ieremia Movil s'a indurat, la rugminile lu, s le trimeat n dar 1000 de zlo polonet, ca s poat termina ma curnd zidirea biserice. Nr. 282, pag. 538. 1599, August 8. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Alexandru Koniecpolski, starostele de Wieluri, cu privire la nite oameni a acestua, fugii n Moldova. Nr. 283, pag. 540. 1599, Septemvrie 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski n afacerile unu proces a lu Stanislav Sulek din Rohatyn, care fusese jefuit n Moldova. Nr. 284, pag. 542. 1599, Septemvrie 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre tratrile de pace ntre delegaii hanulu ttresc Dziantymir-Aga i Mustapha-Tselebey cu ambasadorul polon Kossakowski, la Suceava. Nr. 285, pag. 543. 1599, Septemvrie 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunn lu sosirea ciauulu Muladan, trimes de mpratul turcesc la regele Polonie. Nr. 286, pag. 545. 1599, Septemvrie 16. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- plecarea lu Dziantymir-Aga, trimesul hanulu ttresc, la curtea regelu polon. Nr. 287, pag. 546. 1599, Septemvrie 16. Scrisoare de polite a marelu logoft Luqa Stroic ctr cancelarul Polpnie Ioan Zanoyski. Nr. 288, pag. 547.

XXVIII 1599, Septemvrie 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice cu hramul Sf. Adormir din Lemberg, prin care le anun c a trimes prin delegaii lor tefan i Teodor 160 de zlo polonet pentru a continua i isprvi ma curnd zidirea biserice. Nr. 289, pag. 548. 1599, Septemvrie 30. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, prin care l mulmete de interveniunea pe lng voevodul de Braclaw pentru a elibera din prinsoare pe fiul su. Nr. 290, pag. 549. 1599, Octomvrie I. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care recomand pe boeri munteni, ce se duceau la dnsul i la regele polon, s- spun plngerile lor. Nr. 291, pag. 551. 1599, Octomvrie 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care l roag s primeasc a fi tutorul principal al fiului su Constantin n tot ce va privi proprietatea UScie, lsat acestui din urm de phrniceasa Polonie. Nr. 292, pag. 552. 1599, Octomvrie 28. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr regele Polonie despre delegaiunea voevodulu moldovenesc pentru ngropciunea reginei Polonie i despre delegaiunea boerilor munteneti ctr rege. Nr. 293, pag. 554. 1599, Noemvrie 5. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care l vestete c Miha Viteazul a intrat n Transilvania, a jefuit pe nobili i a btut trupele voevodulu transilvan cu desvrire la 27 Octomvrie aproape de Sibiu. Nr. 294, pag. 555. 1599, Noemvrie 10 Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care confirm tirile trimese n scrisoarea precedent, atrage ateniunea cancelarului asupra [inteniunilor lu Miha i legturilor lu cu Nemii, precum i asupra pericolelor ce amenin Moldova i Polonia din partea lu. Nr. 295, pag. 557. 1599, Noemvrie 10. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr regele Polonie Sigismund III despre mijloacele radicale ce trebuesc luate mpotriva Ttarilor. Nr. 296, pag. 558. 1599, Noemvrie 15. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr regele Polonie despre incursiunea lu Miha n Transilvania, despre cruzimile comise de gran mpotriva nobililor i despre ajutorul ce ar trebui dat la nevoe voevodulu moldovenesc. Nr. 297, pag. 561. 1599, Noemvrie 23. Scrisoarea regelu polon Sigismund III ctr cancelarul sgu Ioan Zamoyski despre pregtirile contra Ttarilor, despre ajutorul ce trebue dat lu Ieremia Movil contra lu Miha Viteazul i despre alegerea archimandritulu de Chiev. Nr. 298, pag. 562. 1599, Decemvrie 9. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice cu hramul sf. Adormir din Lemberg, prin care se scuz c nu le poate trimete nic un ajutor bnesc din pricina greutilor cu care are a se lupta n ar, le promite ns ajutor ndat ce va scpa de acestea. Nr. 299, pag. 564. 1599, Decemvrie 17. Scrisoare de complezan a logoftului Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Polonie. Nr. 300, pag. 566. 1599, Decemvrie 18. Scrisoarea lu Simeon Movil, marele hatman al Moldove, ctr Ioan Zamoyski, anunndu- trimeterea unu dar n vite de tiat din partea voevodulu Ieremia Movil. Nr. 301, pag. 567. 1599, Decemvrie 18. Scrisoarea lui Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre micrile hanulu ttresc. Nr. 302, pag. 568. 1599, Decemvrie 21. Scrisoarea regelu polon Sigismund III ctr cancelarul sgu Ioan Zamoyski cu privire la ajutorul ce trebue dat lu Ieremia Movil n cas cnd acesta ar fi atacat de Miha Viteazul. Nr. 303, pag. 569. 1599, Decemvrie 31. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care mulmete de ajutorul ce regele Polonje a poruncit s- dea mpotriva lu Miha. Nr. 304, pag. 571.

XXIX 1599. Cererile cardinalului Batori, comunicate regelu polon Sigismund I I I , dup ocuparea principatului Transilvaniei, prin trimesul sG Ciechomski i rspunsurile lu Sigismund III. Nr. 305, pag. 572. 1600, Februarie 1. Petiiunea Cazacilor Zaporojen ctr regele Polonie Sigismund III, prin care e se declar gata a servi orcnd regelu i republice!, cer ns ca regele s le respecte privilegiile date de tefan Batori, s- apere de mpilrile arendailor de la frontiere, s le dea steag i leaf. Nr. 306, pag. 575. 1600, Februarie 4. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr regele Polonie Sigismund III, prin care se plnge mpotriva lu Ieremia Movil, ce intriga contra lu mpreun cu fostul voevod al Transilvaniei Batori, asigur pe rege c n'are nic un gnd ri asupra Moldove i c dorete s treasc n pace cu Ieremia. Nr. 307, pag. 577. 1600, Februarie 19. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun acestua c Miha -a concentrat toate trupele sale, precum i cele transilvane, sub munii vecin cu Moldova. Nr. 308, pag. 579. 1600, Februarie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, rugndu-1 s intervin pe lng regele Polonie ntro afacere a vornicilor Ureche i Crstea. Nr. 309, pag. 581. 1600, Februarie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Christoph Radziwill, voevodul Vilne, prin care l roag s intervin la seimul general din acel an n favorul trimeilor moldoveneti. Nr. 310, pag. 582, 1600, Martie 11. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr Sigismund III, regele Polonie, prin care se desvinovete de acusrile lu Ieremia Movil i arat c acesta a cutat s-1 dujmneasc cu to vecinii (cu Turci, cu Ttarii i cu Batori), pentru care lucru a fost silit s treac n Transilvania. Nr. 311, pag. 583. 1600, Martie 17. Scrisoarea Cazacilor Zaporojen e neag c ar fi ntrat n slujba lu Miha s respecteze drepturile lor i s- proteag regelu nouti asupra Ttarilor din Hord. ctr Sigismund III, regele Poloniei, prin care Viteazul mpotriva Moldove, cer ns dela rege mpotriva funcionarilor asupritori; e comunic Nr. 312, pag. 586.

1600, Martie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- sosirea ciauulu Dziafer, trimes de vizirul turcesc la regele Polonie. Nr. 313, pag. 589. 1600, Martie 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care l roag s mprumute ban lu Sigismund Batori i lu, ca cel dint s- pot rectiga tronul, iar el s se pregteasc ma bine mpotriva dujmanulu (Miha). Nr. 314, pag. 590. 1600, Aprilie 6. Scrisoarea lu Sigismund III, regele Polonie, ctr Miha Viteazul, n care rspunde la dou scrisor ale lu i caut s-1 conving c nic Ieremia Movil, nic Ioan Zamoyski n'au intrigat mpotriva lu. Nr. 315, pag. 591. 1600, Aprilie 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- moartea nobilului polon Stanislav Chahski, care petrecea la curtea lu Ieremia pentru serviciile acestua. Nr. 316,

pag. 5931600, Aprilie 30. Scrisoare de complezan a logoftului Luca Stroic ctr cancelarul polon Ioan Zamoyski. Nr. 317, pag. 594. 1600, Ma 3. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care- anun c Miha se pregtete s intre n Moldova pe tre c i cere ajutor. Nr. 318, pag. 595. 1600, Ma 6. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, anunndu- c Miha trece deja trupele sale n Moldova i cerndu ajutor grabnic. Nr. 319, pag. 597. 1600, Ma 12. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr Petru Tylicki, episcop de Culm i vicecancelar

XXX al regatulu polon, prin care l roag s comunice regelu vetile despre intrarea lu Miha Viteazul n Moldova i scrisorile voevodulu moldovenesc. Nr. 320, pag. 598. 1600, Ma 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care vestete c n'a putut inea piept armatelor lu Miha i s'a retras la Hotin, pe care l asediaz Miha; cere ajutor grabnic. Nr. 321, pag. 599. 1600, Ma 21. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr Sigismund III, regele Polonie, prin care caut s justifice ocuparea Moldove, aruncnd toat vina asupra lu Ieremia Movil, se declar supus regelu i republice i cere salv-conduct pentru soli ce va trimete la proximul seim, ca s expun pe larg situaia. Nr. 322, pag. 600. 1600, Ma 22. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr Sebastian Lubomirski, castelanul de Biecz, prin care l roag s intervin pe lng regele Sigismund III, ca acesta s nu ntreprind nimic mpotriva lu, pn ce nu va justifica ocuparea Moldove la proximul seim al regatulu. Nr. 323, pag. 603. 1600, Ma 22. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre micrile armate lu Miha Viteazul n jurul Hotinulu i Sucevei. Nr. 324, pag. 604. 1600, Ma 23. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Potocki, starostele Camenie i generalul Podolie, despre retragerea celor 2000 de pedetri i 200 de clrei, lsa de Miha n jurul Hotinulu. Nr. 325, pag. 605. 1600, Ma 28. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr Petru Tylicki, episcopul de Culm i vicecancelarul regatulu polon, prin care l roag s comunice regelu retragerea trupelor lu Miha de sub Hotin i s-1 nduplece a lua msur serioase mpotriva lu Miha. Nr. 326, pag. 607. 1600, Iunie 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre cruzimile svrite de Miha n Moldova. Nr. 327, pag. 608. 1600, Iunie 30. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat litvan, prin care l comunic preparativele de rfcsboiu mpotriva lu Miha i noutile ce are despre acesta dela castelanul de Lemberg. Nr. 328, pag. 609. 1600, Iulie 6. Instruciunile date de regele sadorul polon ctr Poarta otoman, dova i Polonia, apo despre politica Ttarilor i Cazacilor fa de Polonia regatul Polonie. Nr. 329, pag. 611. Polonie Sigismund III lu Adrian Rembowski, ambacu privire la politica lu Miha Viteazul fa de Molturceasc n Transilvania i Muntenia, despre atitudinea i n genere despre atitudinea Porii otomane fa de

1600, Iulie 8. Scrisoarea lu Sigismund III, regele Polonie, ctr Miha Viteazul, cernd s evacueze ntiu Moldova, ocupat de dnsul fr de veste, i apo s nceap tratr de pace ntre el i voevodul Moldove. Nr. 330, pag. 618. 1600, Iulie 11. Scrisoarea lu Gheorghe Mnyszech, voevodul de Sandomir, ctr regele Poloniei Sigismund III, scuzndu-sS pentru ntrzierea unor pli i anunndu- tirea c Miha s'ar fi retras cu 200 de clrei din Moldova n Transilvania. Nr. 331, pag. 621. 1600, Iulie 11. Scrisoarea lu Miha Viteazul ctr Ioan Zamoyski, cernd s permit boerilor moldoven refugiai n Camenia de a se ntoarce la locurile lor. Nr. 332, pag. 624. 1600, Iulie 20. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, despre preparativele de rSsboiu mpotriva lu Miha i despre inteniunile acestua de a deveni rege polon, vasal sultanulu turcesc. Nr. 333, pag. 624. 1600, Iulie 24. Scrisoarea lu Sigismund III, regele Polonie, ctr Kazy Gierei, arul horde ttreti, n care l aduce aminte de tratatele de alian ncheiate cu regatul Polonie i-1 ntreab dac n lupta cu Miha el va da ajutor acestuia sa nu. Nr. 334, pag. 626. 1600, Iulie 28. Scrisoarea lu Constantin Ostrogski, voevodul de Chiev, ctr regele Polonie Si-

XXXI gismund III cu privire la ambasada exarchulul Ciril, trimes de patriarchil de rSsrit n misiune ctr regele Polonie i senatorii polon. Nr. 335, pag. 628. 1600, August 7. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre noutile din lagrul turcesc i ttresc. Nr. 336, pag. 630. 1600, August 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, n care l vestete c, neputend plti leafa ostailor, acetia s'au mprtiat i-1 roag s- recomande pe cineva de la care ar putea mprumuta ban. Nr. 337, pag. 631. 1600, August 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun c a trimes pe prcalabul de Soroca i pe ma mul oamen de la Hotin, ca s-1 informeze despre cele ce se petrec n lagrul dujmanilor. Nr. 338, pag. 632. 1600, August 24. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul Adormire din Lemberg, prin care se scuz c nu le poate trimete deocamdat ban, mputernicete ns s mprumute pe contul lu. Nr. 339, pag. 634. 1600, Septemvrie 6. Scrisoarea lui Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, n care anun trecerea peste Nistru n Moldova i retragerea trupelor lu Miha dinaintea lu. Nr. 340, pag. 635. 1600, Septemvrie 11. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr parochieni biserice cu hramul sf. Adormir din Lemberg, n care se scuz c voevodul Moldove nu poate trimete nic un ajutor bnesc, din pricina lipsei de mijloace i a marilor cheltuel. Nr. 341, pag. 635. 1600, Septemvrie 13. Scrisoarea lu Gheorghe Mnyszek, voevodul de Sandomir, ctr regele Polonie Sigismund III, n care comunic nouti despre Miha Viteazul i- d prerea sa asupra micrilor strategice ale acestua. Nr. 342, pag. 637. 1600, 1214 Octomvrie. Lupta lu Miha Viteazul cu Ioan Zamoyski lng Bucov i condiiunile impuse de Zamoyski lu Ieremi i Simeon Movil ca vasali a Polonie: descrise de nsui Ioan Zamoyski. Nr. 343, pag. 639. 1600, Octomvrie 22. Scrisoarea celor tre delega imperiali J. Basta, David Ungnad i Mihail Sekeli ctr Ioan Zamoyski, prin care l roag n numele mpratului (Rudolph), s prseasc Muntenia. Nr. 344, pag. 648. 1600, Octomvrie 22. Scrisoarea lu Ioan Zamoyski ctr Christoph Radziwill, hatmanul marelu ducat al Litvanie, despre primele succese ale armatei polone mpotriva lu Miha Viteazul. Nr. 345, pag. 649. 1600, Noemvrie 21. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski, n care spune c armata polon -a pustiit la trecerea sa n Muntenia 10 sate i-1 roag s ia msuri ca s nu- pustieasc i celelalte sate ale sale. Nr. 346, pag. 650. 1600, Decemvrie 10. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, n care anun c Miha a fost btut la 25 Noemvrie aproape de Arge de ctr armata munteneasc a lu Simeon Movil, c a luat-o la fug i c acesta l urmrete. Nr. 447, pag. 651.

FACSIMILE.

1. Isclitura lu Despot vod, cu litere latine 2. a) Isclitura lu Despot vod, cu litere chirilice, latine i grecet, b) fragment din sigilul secret al lu Despot vod 3. Isclitura lu Petru chiopul 4. Isclitura lu Ieremia Movil 5. Pecetea cea mic a lu Ieremia Movil * 6. Pecetea mijlocie a lu Ieremia Movil 7. a) Isclitura lu Miha Viteazul b) Pecetea lu Miha Viteazul 8. Scrisoarea autograf a lu Luca Stroic din 17 Ma 1598 9. Stema nobilului polon Ioan Mieleczki 10. Isclitura lu Ieremia Movil 11. Isclitura lu Simeon Movil ! .

pag. 223 224 350

>324

> 367 5 > 372 419 459 516 541 567

> 418

SERIA DOCUMENTELOR.

1.601, Ianuarie 2. Scrisoarea lui Ioan Z a m o y s k i , cancelarul i hatmanul regatului Polon, ctrii principele Christof Radziwill, hatmanul marelui ducat al Litvaniel, prin care l-anun c Y-a trimes o scrisoare asupra resboiulu cu Miha Viteazul i- spune c n urm Miha a fost btut i de Simeon Movil, ajutat de trupele polone sub comanda starostelui de Camenia. Nr. i , p a g . i. 1601, Ianuarie 5. Scrisoarea lui Ieremia Nr. 2, pag. 2. 1601, Ianuarie 7. Scrisoarea lui Ieremia Movil, domnul Moldovei, ctr Ioan Z a m o y s k i , cancelarul Poloniei, despre nedreptile pag- 31 6 0 1 , Ianuarie 11. Scrisoarea lui Simeon Movil, domnul Muntenie, ctr Sigismund III, regele Poloniei, prin care i mulmete c 1-a ridicat n tronul ril Romneti, l felicit de anul noii i- anun trimeterea solilor se la dieta din acest an. Nr. 4, pag. 4. 1601, Ianuarie 24. Scrisoarea lut Ieremia Movil ctr Sigismund III, regele Polonle, prin care mulmete c 1-a pus din nou n tronul Moldovei i declar c att el ct i fratele sefl Simeon, domnul Munteniei, vor fi pururea recunosctori regelui; anun totdeodat trimeterea delegailor set la diet. Nr. 5, pag. 7. 1601, Ianuarie 26. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr A l e x a n d r u Koniecpolski, starostele de Wieluri, prin care l roag s ajute pe senatori. Nr. 6, pag. 9. 1601, Ianuarie 28. Scrisoarea lui Borzyslawski, Z a m o y s k i , prin care l-ntreab substarostele de 11, regatului Polon, ctr vicecancelarul Kamieniec, ctr cancelarul Ioan ce s fac cu fii voevozilor Moldovei i Munteniei, cart arepresentanii' se la diet att pe lng rege ct i pe lng causate de unii locuitori din Soroca supuilor poloni. Nr. 3, Movil, domnul Moldovei, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Poloniei, despre nite Ttari, ce jefuiser n Moldova i luaser mul prini cu dni.

teptau n Kamieniec s plece la diet. Nr. 7, pag. Petru T y l i c k i asupra contribuiunilor de votat

1601, Februarie 3. Scrisoarea lu Ioan Z a m o y s k i , cancelarul

pentru ntreinerea armatei' i banilor ce tre-

buesc s dea pentru acelai scop domnii Moldovei i Munteniei. Nr. 8, pag. 12. 1601, Februarie 7. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care promite c va face dreptate tuturor supuilor Poloni .ce au suferit ceva din partea Moldovenilor n timpul ocupri Moldovei de Miha Viteazul. Nr. 9, pag. 13. 1601 1 Februarie 16. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan trag trupele polone din Moldova, deoarece voluiune. Nr. 10, pag. 15. 1601, Februarie 16. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Sigismund III, regele Poloniei, prin care expune greutile ce fac Moldovei soldaii poloni staionai ntr'nsa i cere retragerea lor. Nr. i i , pag. 18. Zamoyski, prin care l roag s renelegiuirile lor fa de locuitori pot produce re-

XII
1601, Martie i. Scrisoarea Iui Ieremia Movil cStr Sigismund III, regele Poloniei, prin care ' comunic tirile ce le are despre T u r c i Ttar. Nr. 12, pag, 20. 1601, Martie 23. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care vestete c Si-

gismund Batori, ce se refugiase fr tirea lu n Moldova i fusese arestat de soldaii poloni' la Botoani, a apucat s fug din Moldova, Nr. 13, pag. 22. 1 6 0 1 , Martie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun plecarea

ciaunlu Smail din partea mpratului turcesc ctr regele Poloniei'. Nr. 14, pag. 24. 1601, Martie 28. Scrisoarea regelu polon Sigismund acesta s nu ocroteasc III ctr mpratul german Rudolph II, prin n mpria sa, dup ce a

care pretinde dela ocupat Moldova,

pe Miha Viteazul

a pustiit Pocuia i Podolia i a voit s se fac stpn peste Moldova, VaRudolph II n'are nici' un drept asupra Valachie, pe care Miha n'a

lachia i Transilvania;

cptat-o dela el. Nr. 15, pag. 25. 1601, Martie 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr din L e m b e r g , prin care le vestete trimeterea parochieni biserice cu hramul Sf. Adormiri' a 600 zlo pentru terminarea biserice i-

roag ca aceasta s se 'ntmple ct mai curnd. Nr. 16, p a g . 27. 1601, Martie 30. Scrisoarea logofetulu L u c a Stroic ctr parochieni biserice ortodoxe cu hramul Sf. Adormiri' din L e m b e r g , prin care le comunic acestora c voevodul Ieremia le trimete o parte din suma de 600 zlo i c n curnd le va trimete restul pentru zidirea biserice. Nr. 17, pag. 28. 1601, Aprilie 21. Scrisoarea cardinalului' SiKius Antonianus n numele papei' ctr regele Poloniei'

Sigismund III, prin care recomand o preche de Romni ce primiser catolicismul n R o m a i voiat s se stabileasc n regatul Poloniei. Nr. 18, pag. 29. 1601, Aprilie 23. Scrisoarea lu Dan, logofetul eri Munteneti', ctr Poloniei', prin care l roag s dea dina Munteniei' i Moldovei). Nr. 19, pag. 30. 1601, Ma 9. Scrisoarea hi Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun c nobilul polon Zahorowski, pe care regele voia s-1 trinieat n Livlanda, este angajat n serviciul lu Simeon Movil, domnul Munteniei. Nr. 20, pag. 32. 1601, Ma 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctor-va ca n dar. Nr. 21, pag. 33. 1601, Ma 28. Scrisoare de complezan a lu Simeon Movil, domnul Munteniei', ctr Ioan ZaLubomirski, castelanul de Biecz, ctr regele Polonie, n moyski, cancelarul Polonie. Nr. 22, pag. 34. 1601, Iunie 15. Scrisoarea lu Sebastian care anun acestuia c Miha se afl lng T o k a y i adun oaste, c mpratul Rudolph a nceput tratri de pace cu Turci i c ndat dup obinerea unui armistiiu are de gnd s trinieat pe Miha ca comandant suprem n Transilvania, cu G o n z a g a i cu B a s t a ; el cere ntrirea castelului Lubovvla. Nr. 23, pag. 35. 160L, Iunie 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Sigismund III, regele Poloniei', prin care se scuz c n'a trimes la vreme cele 28,000 zlo pentru trebuinele republice!, deoarece fratele su este ameninat de revoluia Buzetilor, iar el sufere de lipsa de bani. Nr, 24, pag. 38. 1601, Iulie 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni ortodoci a biserice cu hramul f. 200 de zlo i promite ma mult ctr Ioan Z a m o y s k i , prin care i anun trimeterea Ioan Zamoyski, cancelarul (voevo-

ordin de a se elibera clin Camenia doamnele

Adormir din L e m b e r g , prin care le anun trimeterea a pentru vremur ma bune. Nr. 25, png. 40.

1601, Iulie 3. Scrisoarea logofetulu L u c a Stroic ctr parochieni ortodoci din L e m b e r g , prin care scuz pe voevodul Ieremia c nu le-a putut trimete ma muli' bani. Nr. 26, pag. 41, 1601, Iulie 3. Scrisoarea lu Laureniu Piaszczinski ctr regele Polonie, prin care- trimete acestuia nout culese n Ia asupra Turcilor, Ttarilor i Cazacilor. Nr. 27, pag. 42.

XIII
1601, Iulie 5. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Poloniei, prin care i'anun c o sam de boer din Muntenia, partisan a lu Nr. 28, pag. 47. 1601, Iulie 15. Rfispunsul mpratului Rudolph II la scrisoarea regelui polon Sigismund III din 28 Martie 1601. Nr. 29, pag. 49, 1601, Iulie 24. Scrisoarea archiepiscopulu de Cracovia ctr regele polon Sigismund III despre situaiunea regatului. Nr. 30, pag. 50. 1601, Iulie 26. Scrisoarea lut Ieremia Movil ctr Sigismund III, regele Polonie, despre izbnda Miha Viteazul, s'au rsculat mpotriva fratelu sti Sihotarele Moldovei; el cere ajutor pentru dnsul. meon i l'au btut nlr'o lupt aproape de

lu Simeon Movil la Rmnic asupra Buzetilor, despre emigrarea boerilor Munteni' n Turcia, despre Ttari' i despre Miha Viteazul n Ungaria. Nr. 31, pag. 52. 1601, A u g u s t 9. Scrisoarea lui' Ieremia Movil ctr anun c voevodul Transilvaniei' a fost btut Miha Viteazul, n Ungaria. Nr. 32, pag. 54. 1601, A u g u s t 11. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III, prin care cere s- restitue cetile Suceava i Hotinul, ca la Nr. 33, pag. 56. 1601, A u g u s t 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Poloniei Sigismund III, prin care trimete tiri asupra ntmplrilor din Transilvania, Muntenia i dela Ttar. Nr. 34, pag. 57. 1601, A u g u s t 27. Scrisoarea Nr. 35, pag. 59. 1601, Septemvrie 1. Scrisoarea lui Ieremia Movil ctr regele Poloniei' Sigismund III, prin care anun inortea lu Miha Viteazul Ia Turda. Nr, 36, pag. 61. 1601, Septemvrie 8. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie Sigismund III, prin care regelui polon Sigismund III ctr cancelarul Ioan Z a m o y s k i , prin cas de nevoe s se poat refugia n ele. Sigismund de trupele III, regele Polonie, prin care

nemeti, pe lng care se afla i

care cere sfatul seu asupra ultimelor evenimente din Transilvania, Moldova i Muntenia.

anun moartea lu Miha Viteazul i intenia sa de a prsi Ilotinul. Nr, 37 1601, Septemvrie 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil anun c mpratul turcesc a trimes steag ctr regele Polonie Sigismund III, prin care

pentru Transilvania lu Sigismund Batori, c

Ttarii se pregtesc a intra n Muntenia i c Basta se afl sub Sibiu. Nr. 38, pag. 64. 1601, Octomvrie 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie Sigismund III, prin care anun venirea unu sol ttresc la curtea polon. Nr. 39, pag. 66. 1601, Octomvrie 22, Scrisoarea lu Ieremia Movil Nr. 40, pag. 67. 1601, Noemvrie 1. Scrisoarea lu Simeon pe rescula. Nr. 41, pag. 70. 160J, Noemvrie 5. Scrisoarea lu Simeon Movil, voevodul muntenesc, ctr Ioan Zamoyski, prin care mulmete pentru ajutorul dat contra rsculailor. Nr. 42, pag. 7 1 . 1601, Noemvrie 9. Scrisoarea lu Giseldi-paa din Giurgiu ctr starostele de Camenia, comandantul trupelor polone n Muntenia, despre mdul cum ar trebui s nlture pe Miha Viteazul, ca s poat domni n pace Simeon Movil. Nr. 43, pag. 73. 1601, Noemvrie 13. Scrisoarea lu Simeon Movil, voevodul Muntenie, ctr regele Polonie Sigismund III, prin care comunic o scrisoare a mpratului turcesc i-I ntreab ce s rspund. Nr. 44, pag. 74. Movil, domnul muntenesc, ctr regele Polonie Sigisctr regele Poloniei' Sigismund III, n care se

plnge de comandantul trupelor polone din Hotin i roag pe rege s evacueze aceast cetate.

mund III, prin care anun c ajutat de trupele polone ale starostelui' de Camenia a btut

XIV
1601, Noemvrie 29. Scrisoarea lu' Ieremia Movil ctr anun isbnda lu Simeon Movil n Muntenia favorul su i al fratelu su. Nr. 45. P a g . 751601, Decemvrie 10. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie Sigismund III despre situaia din Muntenia. Nr. 46, pag. 77. 1 6 0 1 , Decemvrie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil i trimete ma multe nouti. Nr. 47, pag. 78. 1601. Solia regelu polon Sigismund III ctr mpratul Rudolf II cu privire la aliana mpotriva (ma ales dup nvingerea ctr regele Polonie Sigismund III, prin care regele Polonie Sigismund III, n care

i l roag s intervin pe lng Poart n

Turcilor, la raporturile Polonie cu Moldova

i a r a Romneasc

i alungarea din ar a lu Miha' Viteazul) i alte chestiun mrunte. Nr. 48, pag. 79. 1G01, Rspunsul mpratului Rudolf II la solia regelu polon, la Miha Viteazul. Nr. 49, pag. 85. 1601. Scrisoarea archiepiscopulu de Gniezno ctr cipelui Transilvaniei. Nr. 50, pag. 86. 1601. Punctele de acusare mpotriva lu Miha Viteazul, parea Transilvaniei. Nr. 51, pag. 90. 1602, Ianuarie 1. Scrisoarea lu Ioan Nr, 52, pag. 92. 1602, Ianuarie 2. Scrisoarea lu Simeon Movil ctr regele Poloniei, prin care- anun c a primit ordin din partea mpratulu turcesc s lase domnia Munteniei lu Radu i cere instruciunile lu n aceast privin. Nr. 53, pag. 94. 1602, Ianuarie l . Scrisoarea lu Ieremia Movil, domnul Moldovei, ctr regele Polonie, prin care comunic porunca mpratulu turcesc ctr fratele seu Simeon de a prsi Muntenia i- cere instruciunile i ajutorul seu n aceast afacere, Nr, 54, pag. 95. 1602, Ianuarie 12. Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de Lublin, ctr regele Polonie, prin care- trimete tiri din Transilvania, 1-atrage ateniunea pentru Muntenia din victoria Nemilor in Ardeal asupra pericolului ce ar putea s resulte Camenia, i-I spune c se va apropia de Potocki ctr formulate d e curtea imperial dup ocuregele Polonie Sigismund III despre Moldova, relativ Ia aliana contra Turcilor i

n special despre preteniunea mpratulu Ruclolf II de a- fi cedat lu, pentru a o da prin-

regele

Poloniei domn

asupra n

armatelor

polone

din

Muntenia i asupra recunoatere lu! Simeon Movil de

Muntenia

de ctr T u r c i .

pentru a fi ma aproape de voevodul Moldovei. Nr. 55, pag. 97. 1602, Ianuarie 23. Scrisoarea lu M. Sobieski ctr regele Polonie despre situaia armatelor polone n Muntenia, despre schimbrile din Ardeal i despre Simeon Movil. Nr. 56, pag. 99. 1602, Februarie 3. Scrisoarea lu M. Sobieski ctr regele Polonie despre situaiunea din Transil-

vania i despre reangajarea trupelor. Nr. 57, pag. 100. 1602, Februarie 21. Scrisoarea lu Ioan Potocki (din Trgovite) ctr regele Poloniei despre luptele truptlur polone din Muntenia cu Turcii, despre succesele lu Basta Gheorghe n Transilvania, despre rscoala Buzetilor fugi n A r d e a l aa slabe trupe n Muntenia. Nr. 58, pag. 1602, Februarie 26. Scrisoarea lu Marc i imposibilitatea pentru Poloni de a se inea cu 102. voevodul pentru de Lublin, ctr domnul Moldovei

Sobieski,

Ieremia Movil, n care- rspunde la cererea lu de ajutor mpotriva lu Basta, c va trimete trupele i el nsu se va apropia de Moldova, a fi gata la or-ce atac; l roag n 105. acela timp s- mute reedina Ia Suceava. Nr. 59, pag.

1602, Februarie 28. Scrisoarea lu Marc Sobieski, voevodul de Lublin, ctr regele Polonie, despre ajutorul cerut de Ieremia Movil mpotriva moldoveni n Ardeal. Nr. 60, pag. 108. lu Basta i despre emigrarea ma multor boer

XV
1602, Martie 3. Scrisoarea lui Marc Sobieski, voevodul de Lublin, ctr regele Polonie, n care spune, ntre altele, c ar vrea s intre cu trupe polone n Moldova. Nr. 6 l , pag. 1602, Martie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr oamenii lui Simeon lng Craiova; Nr. 62, pag. 113. Ioan Z a m o y s k , hatmanul Poloniei, prin care precum instalaia Iui Simeon Movil i sultanului ctr domnii Mol116. spune acestuia regele 110.

Polonie, prin care-T anuni c Poarta Turci i dela Ttari.

a dat s t e a g de domnie n Muntenia fratelui seti Simeon i c R a d u Mihnea a fost btut de i mai trimete diferite tiri dela

1602, Martie 12. Scrisoarea Iui Ieremia Movil ctr

T comunic mai multe tiri din Muntenia i Turcia,

nfrngerea partisanilor lui Radu Mihnea n Muntenia, porunca

dovei i Munteniei de a merge n Transilvania, etc. Nr. 63, pag. 1602, Martie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele cu doue tronul Munteniei. Nr. 64, pag. 118. Polonie,

prin care

c t n urma recomandaiune sale, s'a hotrt el i cu fratele seu Simeon a nu prsi cu una

1602, Martie 21. Scrisoarea lu Simeon Movil, domnul Munteniei, ctr Sigismund III, regele Poloniei, prin care- anun c trupele sale ajutate de cele polone aii btut n 5 Martie, aproape de Craiova, pe Radu, c sultanul l'a recunoscut domn al Munteniei i c va remnea i de aci nainte supusul seii. Nr. 65, pag. 120. 1602. Martie 21, Scrisoarea lui Zebrzydovvski, voevodul Cracoviei, ctr regele PolonieT, prin care- anun acestuia, c Basta are de gnd s treac din Transilvania n Muntenia. Nr. 66, pag. 122. 1602, Martie 24. Scrisoarea lu Ieremia Movil, domnul Moldovei, ctr Ioan Zamoyski, cancelarul Poloniei, n care- relateaz c Basta a plecat din Ardeal i c Buzeti cu trupele adunate 123. de e au de gnd s treac pe la Sibiu n Muntenia. Nr, 67, pag,

1602, Martie 24. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctra regele Polonie despre ntmplrile din Transilvania dup eirea lu Basta i despre victoria repurtat de Simeon Movil n Muntenia asupra lu Radu Mihnea. Nr. 68, pag. 124. 1602, Aprilie 3. Scrisoarea lu M. Zebrzydowski, voevodul Cracoviei, ctr regele Poloniei Csak. despre 126,

eirea lu Basta din Transilvania i nfrngerea Buzetilor de ctr

Nr. 69, pag,

1602, Aprilie 8. Scrisoarea lu M, Zebrzydowski, voevodul Cracoviei', ctr regele polon, prin care spune prerea sa asupra atitudine! politice ce trebue s ia fa de voevodul Transilvanie. Nr. 70, pag, 128.

1602, Aprilie 8. Scrisoarea Ju Bernard Maciejowski, episcopul Cracoviei, ctr regele polon asupra situaiune din Transilvania dup eirea lu Basta i ncheerea tratatulu ntre Batori i mpratul german. Nr, 71, pag. 129. 1602, Aprilie 10. Scrisoarea margrafulu de Mirow ctr regele Polonie cu privire la propunerea ce aveau s fac soli lu Batori, pentru a lua sub proteciunea sa Transilvania. Nr. 72, pag. 131, 1602, Aprilie 11. Scrisoarea lu St. Tarnowski ctr regele Polonie asupra propunerilor lu Batori de a lua sub protecia sa Transilvania. Nr. 73, pag. 1602, Aprilie 12. Scrisoarea lu Ieremia 133. Movil ctr regele Polonie, prin care- anun sosirea

unu ciau turcesc i- trimete tiri dela Turci. Nr. 74, pag. 135. 1602, Aprilie 12. Scrisoarea voevodulu de Posen ctr regele Polonie asupra propunere! lu Batori de a se nchina regatului polon. Nr. 75, pag. lonie, n care l sftuete s nu primeasc Transilvania. Nr. 76, pag. 138. 1602, Aprilie 22. Scrisoarea lu Christof Kochanowski, ambasadorul polon la Poarta Otoman, 136. archiepiscopul de Gniezno, ctr regele Po1602, Aprilie 13. Scrisoarea lu Stanislav Karnkowski,

propunerea lu Batori de a lua sub protecia sa

XVI
ctr regele Poloniei, despre reaua primire ce -ati fcut Turcii din pricin c nu le-au adus baciuri i despre ntmplrile din Muntenia. Nr. 77, pag. 1602, Mat 4. Scrisoarea lui Ioan Potocki, Polonie, despre lupta cu comandantul trupelor 141, polone n Muntenia, ctr regele pe Jiu, despre starea desolat a 145.

Radu Mihnea la satul Creet

Munteniei' i despre inteniunea sa de a se ntoarce n Polonia. Nr. 78, pag.

1602, Ma 4. Scrisoarea lu Simeon Movil, domnul Munteniei, ctr regele Polonie, n care- mulmete de ajutorul dat prin trimeterea Nr. 79, p a g . 150. 1602, Mal 17. Scrisoarea lu Laureniu Piaseczynski, trimes la arul ttresc din Perecop, ctr T u r c , ma 151. lu Potocki i-1 roag s-1 ajute i de aci 'nainte.

regele Polonie, n care descrie cltoria sa i- comunic vet dela T t a r i ales despre o expediie hoasc a Cazacilor n Marea Neagr. Nr. 80, pag. 1602, Ma 20. Scrisoarea lu Christof Kochanowski, ambasadorul

polon la Poarta Otoman, ctr 154.

regele Polonie, prin care- povestete demersurile lu pe lng marele vizir i pe lng sultan ca acesta s primeasc propunerile polone relativ la Moldova. Nr. 8 i , pag. 1602, Ma 21. Scrisoarea lu M. Sobieski, Moldova. Nr. 82, pag. 158. ctr Sigismund III, regele Polo160. voevodul de Lublin, cStr trupe

regele Poloniei despre intens treac prin Polonia n

iunea unu Marco, fiul lu Petru, care-

aduna

la Satmar,

1602, Ma 26. Scrisoarea lu Ieremia Movil, domnul Moldove,

nie, anunndu- c trupele germane din Ungaria, sub conducerea unu pretins hospodar, vor s intre n Moldova prin Polonia i cerndu- ajutor mpotriva lor. Nr, 83, pag. 1602, Ma 30. Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de

Lublin, ctr regele Polonie despre inten161.

iunea lu Basta de a intra n Transilvania i despre Marco. Nr. 84, pag. 1602, Iunie 1. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele 164. Polonie despre

ntmplrile din Ardeal,

a r a Romneasc i Turcia. Nr. 85, pag.

1602, Iunie 2. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie, anunndu- primirea une scrisori' amenintoare din partea voevodulu Transilvaniei i plecarea sa din Trgovite la Camenia. Nr. 86, p a g . 165. 1602, Iunie IO. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care trimete ma multe nout din Transilvania i Turcia. Nr. 87, pag. 1602, Iunie 20. Scrisoarea lu Ioan Potocki 166. Polonie despre sosirea lu la Camenia, 168,

ctr regele

despre pericolul din partea Germanilor pentru Moldova, Muntenia i Polonia, i n fine despre nereuita misiune! sale ctr principii Moldove i Munteniei. Nr. 88, pag. 1602, Iunie 21. Scrisoarea lu Ieremia pag. 171.

Movil ctr Ioan Potocki, generalul Podolie, despre tirile inteniunilor acestuia. Nr. 89,

ce le are din Transilvania asupra arinate lu Basta i asupra

1602, Iulie 4. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie despre micrile hanului ttresc. Nr. 90, pag. 172. Movil ctr regele Polonie, prin care- trimite nouti' dela

1602, Iulie 8. Scrisoarea lu Ieremia Ttari. Nr. 9 1 , pag. 173.

1602, Iulie 9. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care cere s i se redea Hotinul, inut atunc sub stpnire de Klicki. Nr. 92, pag. 175.

1602, Iulie 11. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr credincioii' ortodoc din L e m b e r g , prin care- anun c le trimete 500 florini pentru 500. Nr. 93, pag. 177. construirea biserice, promindu-le n scurt timp al

XVII
1602, Iulie 12. Scrisoarea logofetulu Luca Stroic ctr credincioii ortodoci din L e m b e r g , prin 179.

care le anun c domnul Ie-a trimes 500 florini i te va mai' trimete alT 500, clar c acum nu e timpul a se adresa lu S i m e o n Movil. Nr. 94, pag.

1602, Iulie 12. Scrisoarea Iul Ioan Potocki ctr regele Polonie despre pregtirile ce le face pentru caul cnd ar fi de lips s apere Muntenia i Moldova. Nr. 95, p a g . 180.

1602, Iulie 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care 11 spune c -a trimes copie dup scrisoarea lu Istvan T o l d y despre ntmplrile din Transilvania. Nr. 96, pag. 181. 1602, Iulie 22. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie despre pregtirile fcute pentru

a pleca n Muntenia contra lu Radu i Buzetilor. Nr. 97, p a g . 1602, Iulie 30. Scrisoarea lu M, Sobieski, voevodul de Lublin, ctr

183. regele Polonie despre pre-

gtirile fcute pentru eventuala expediie n Muntenia sau contra Ttarilor. Nr. 98, pag. 185. 1602, A u g u s t 2. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care l mulmeLe ace187.

stuia de interesul ce-1 poart i rspunde Ia solia lu L y s a k o w s k i . Nr. 99. pag, 1602, A u g u s t 12. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele

Polonie despre intrarea sa n M o l d o v a 189.

pentru a merge n ajutorul lu S i m e o n Movil contra lu Radu. Nr. 100, pag, 1602, A u g u s t 14. Scrisoarea lu Ieremia Movil Moldova, despre ajutorul trimes de el ctr regele

Polonie despre intrarea lu R a d u n 191.

fratelui' sgfi Simeon, despre tratrile lu Batori cu

Basta n A r d e a l i despre expediiunea hanului' ttresc. Nr. i o r , p a g . 1602, A u g u s t 14. Scrisoarea lu A n d r e i Potocki ctr

regele Polonie despre incursiunea lu Radu 193,

n Moldova i despre fuga lu S i m e o n Movil din Muntenia. Nr. 102, pag. 1602 t A u g u s t

18, Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie despre incursiunea trupelor munde gnd s ia, pentru a nu perde aceast provincie. 195. lu M. Sobieski, voevodul 197. de Lublin, ctr regele Polonie despre

tene n M o l d o v a i msurile ce are Nr. 103, pag.

1602, A u g u s t 21, Scrisoarea

trupele polone din Moldova. Nr. 104, pag.

1602, A u g u s t 21. Scrisoarea lu M. Sobieski ctr regele Polonie despre ntmplrile din Moldova i Muntenia, Nr. 105, pag. 198.

1602, A u g u s t 22, Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de Lublin, ctr un necunoscut despre pregtirile fcute de el pentru a ntmpina pe T t a r i i despre raporturile Polonie cu Moldova. Nr. 106, pag. 202, 1602, Septemvrie tratrile I. Scrisoarea lu M. Sobieski, Moldovei' asupra voevodul de Lublin, ctr regele Poloniei' despre pe care-1 cerea Ieremia Movil ndrt, i

cu domnul

Hotinulu,

despre T t a r i . Nr. 107, pag. 205. 1602, Septemvrie 4. Scrisoarea lu R u d o l f II ctr regele Polon Sigismund III, prin care- anun

c Muntenia a fost ocupat sub protecia sa de Radul. Nr, 108, p a g . 209. 1602, Septemvrie 8. Scrisoarea lu Simeon Movil ctr regele Polonie, spunndu- c s'a refugiat la fratele sett. Ieremia i ca sper n ajutorul seu. Nr. 109, p a g . 210. 1602, Septemvrie 18. Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de Lublin, 211. ctr regele Polonie despre trupele polone din ctr regele Polonie despre i politica lu Ie-

trupele polone din Muntenia i Moldova, despre micrile hanulu ttresc remia Movil fa de acesta. Nr, H O , p a g , 1602, Septemvrie 19. Scrisoarea lu Ioan Potocki

Moldova i Muntenia. Nr. i i i , pag, 218. 1602. Septemvrie 25. Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de Lublin, ctr regele Polonie despre
III

40,911. Documente, Suplgmentul II, Voi. II.

XVIII
raporturile lui Simeon Movil cu hanul ttresc, despre starea trupelor polone dela frontier i ncercrile unor Cazaci de a intra n Pocuia. Nr. H 2 , pag. 223. 1602, Octomvrie 7. Scrisoarea lui Ieremia Movil, domnul Moldovei, ctr regele Poloniei, n care se plnge de volniciile soldailor polon! din Muntenia i arat tronul. Nr. 1 1 3 , pag. 227. 1602, Octomvrie 9. Scrisoarea lu! Ieremia Movil ctr regele Poloniei, n care-1 asigur pe ma mult spre Turci' dect spre Poloni, sunt pure calomni, Nr. 114, pag. 2 3 1 . J602, Octomvrie 10. Scrisoarea regelu polon Sigismund III ctr mpratul german Rudolf II despre Muntenia. (Rspuns Ia scrisoarea lu Rudolf din 4 Septemvrie acela an). Nr. 115, pag. 233. 1602, Octomvrie 21. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, turcesc a dat tronul Muntenie lu Radu, fiul lu Mihnea, i c se retrag n Moldova. Nr, 116, pag. 234. 1602, Octomvrie. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, anunndu- c nu poate gzdui trupe polone n Moldova, deoarece toat ara este pustiit. Nr. 1 1 7 , pag. 236. 1602, Noemvrie 4. Scrisoarea lu M. Sobieski, voevodul de Lublin, ctr regele Polonie despre anunndu- c mpratul Movil a trebuit s acesta c, prsit de dni, Simeon Movil a fost silit s recurg la ajutorul hanului ttresc, pentru a ncerca s- recucereasc

de devotamentul i credina sa i declar c insinurile unor dujman a sfii, c el ar nclina

Simeon

trupele polone din Muntenia i Moldova, despre ntreprinderea hanului ttresc de a restabili n tron pe Simeon Movil i noutile trimese de voevodul Moldove. Nr. 118, pag. 237. 1602, Decemvrie 4. Scrisoare de complezan a logoftului L u c a Stroic ctr cancelarul moyski. Nr. 119, pag. 242. 1603, Ianuarie 9. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Turcia i Ungaria. Nr. 120, pag. 244. 1603, Ianuarie 13. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Z a m o y s k i , prin care-1 noii i- spune c a dat lu Kamiriski 10,000 fiorin; ma mult n'a putut anului ru expirat. Nr. 121, pag. 245. 1603, Ianuarie 17. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care se plnge de sub comanda lu Tarnovvski. Nr. 122, pag. 247. 160ii, Ianuarie 24. Chitana lu Ali-Murza, trimesul lu K a z y - G h e r e , hanul horde ttreti', pentru de prfelicit de anul regele Polonie despre tirile ce Ie are din Ioan Za-

aduna din

pricina

dciunile ce fac n Moldova i la Ucie n Polonia, proprietatea fiului seu Constantin, soldai!

darurile primite dela regele Polonie n Ia, n presena lu Ieremia Movil. Nr. 123, pag. 249. 1608, Ianuarie 31. Scrisoarea lu Laureniu Piaseczinski ctr regele Polonie despre proprietatea Uscie a lu Constantin Movil i despre inteniunea predarea pe-

cheurilor pentru hanul ttresc n Ia, despre soldaii lu Tarnovvski, cari voiau s lu Ieremia Movil mplini obligaiunea luat fa de rege. Nr. 124, pag. 250.

prdeze de a-i

1603, Ianuarie 31. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care anun acestua trimeterea solilor se Nestor Ureche i Ioca Petricecu la dieta general, achitarea unei pr din suma fgduit regelu i trimeterea n dar a doi ca turcet. Nr. 125, pag. 254. 1H08, Ianuarie 31. Scrisoarea lu Ieremia Movila ctr senatorii regatului' polon, salutndu- pentru nceputul dietei i recomandndu-le pe solii se Ureche i Petricecu. Nr. 126, pag. 256. IGO, Ianuarie 31. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care anun rea solilor se Ureche i Petricecu la dieta general din acel an. Nr. 127, pag. 258. 1.00'i, Februarie 4. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care I-nvit la nunta fice sale celei' ma mari cu principele Wisznievviecki, care se va inea n Ia, la 25 Ma acela an. Nr. 128, pag. 259. trimete-

XIX
1603, Februarie 5. Scrisoarea lu Ieremia daii lu Tarnowski Nr. 129, pag. 260, 1603, Februarie 5, Scrisoarea lu Ieremia Movila ctr fcute de soldaii' lui Tarnowski pe senatorii regatului' polon, aduna n dieta au Movil ctr regele Polonie, prin care anun c solca e s prsasc acest loc.

ocupat Ustie

i cere s ia disposii

dela Cracovia, prin care cere interveiiirea lor pe lng rege, ca acesta s pue capt jafurilor propietatea fiului' seu Ustie. Nr. 130, pag. 263.

1603, Februarie 10. A d r e s a mitropolitului' i boerilor munteneti' a lu Simeon Movil ctr regele Polonie, prin care invoac ma departe proteciunea sa asupra lor. Nr. 131, pag. 264. 1603, Februarie 15. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zrimoyski, prin care l invit pe acesta la cununia fiice sale cu principele Wiszniewiecki, fixat pentru 25 Ma acela an. Nr. 132, pag. 266. 1603, Februarie 15. Scrisoare de complezana a logoftului' L u c a Stroic ctr Ioan Zamoyski.

Nr. 133, pag. 267. 1603, Februarie 20. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care i trimete acei Simeon Movil, precum i

stuia ma inulte nouti' despre Ttari,

T u r c , Moise

Sekeli

despre prdciunile soldailor lu Tarnowski la Ustie. Nr. 134, pag. 268. 1603, nceputul lu Februarie. Scrisoarea mperatulu turcesc ctr regele Poloniei Sigismund III,

prin care l roag s sprijineasc n Ardeal pe Moise Sekeli mpotriva Nemilor, iar n Muntenia pe Simeon Movil. Nr. 135, pag. 272. 1603, nceputul lu Februarie. Scrisoarea vizirulu turcesc ctr regele Polon Sigismund III, rugndu-1 s dea ajutor lu Moise Sekeli n Transilvania i lu Simeon Movil 11 Muntenia. Nr. 136, pag. 273. 1603, Martie 4. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care se plnge din nou

de prdciunile soldailor lu T a r n o w s k i la Ustie. Nr. 137, pag. 274. 1603, Martie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care i se plnge din nou de jafurile soldailor poloni la Ustie. Nr, 138, pag. 275. 1603, Ma 8. Raportul lu Ioan Solki i Stanslav Zolkiewski i Simeon Movil. Nr. 139, pag. 277. 1603, Mal 16. Scrisoarea lu P. Bernardinus Quirinus, episcopul ambelor Valachi, ctr Ioan Zanioyski, cerndu- s ajute biserica catolic din Moldova. Nr. 140, pag. 282. 1603, Ma 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni ortodoci' a biserice sf. A d o r m i r i din L e m b e r g , prin care anun c le-a trimes prin Procopiu i Filip 1,000 florin pentru zidirea biserice. Nr. 141, pag. 283. 1603, Ma 20. Scrisoarea logoftului L u c a Stroic ctr parochieni ortodoci a biserice sf. Adormiri din L e m b e r g , prin care se scuz c trimei lor au pricina lipse de ban. Nr. 142, pag. 284. 1603, Iunie 7. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care- mulmete c a trimes un delegat al seu la nunta fiicei sale cu principele Wiszniewiecki. Nr. 143, pag. 285. 1603, Iunie iG. Rspunsul regelui polon ctr sultanul turcesc la ntiinarea acestuia c n Muntenia s'a dat domnia din noii lu Simeon Movil, iar n Transilvania lu Moise Sekely. Nr. 144, pag, 286. 1603, Iunie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care l-ntreab dac se fost congedia aa de trziu, din ctr regele Polonie despre ancheta

fcut de e n L e m b e r g asupra diferendului ntre soldaii lu Tarnowski i voevozi Ieremia

nvoete ca el s restabileasc pe fratele eii n Muntenia i s dea ajutor lu Moise Sekeli n Transilvania, dup cum -a poruncit sultanul turcesc. Nr. 145, pag. 288. 1603, Iulie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care comunic c trupele munteneti sub comanda lu Mrza aii btut pe Moise Sekeli lng Braov i 1 trimete ma

XX
multe tir despre CazacT, Ttari, Turci, Unguri' i Munteni; n fine comunic n traducere polon o scrisoare ctr densul a lu Pangraiu Senei din 7 A u g u s t 1603, A u g u s t 1. F r a g m e n t dintr'o scrisoare a lu 1602. Nr, 146, pag. 290.

Ioan Zamoyski ctr regele Polonie, n care Stroic asupra armatelor turceti din Ungaria de

comunic acestuia vetile trimese de Luca nord. Nr. 147, pag, 295.

1603, Septemvrie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Poloniei', prin care- anun sosirea solulu Dziantymyr-Murza din partea hanului ttresc. Nr. 148, pag. 296. 1603, Septemvrie 13. Scrisoarea Iul Ioan Potocki ctr regele Poloniei, n care, ntre altele, i co-

munic c ciuma graseaz n Moldova i c Radu, care stpnete acum Muntenia, se pregtete s intre n Moldova. Nr. 149, pag. 297. 1603, Septemvrie 29. Scrisoarea lu Simeon Movil ctr regele Polonie, prin care l-ntreab dac- d voe s ocupe tronul Munteniei'. Nr. 150, pag. 299. 1603, Septemvrie 29. Scrisoarea lu Simeon Movil ctr Ioan Zamoyski, prin care-I roag s

intervin pe lng regele polon, ca acesta

s- spun ce atitudine

trebue s ia fa de n-

demnul Turcilor de a ocupa din noii tronul Munteniei. Nr. 1 5 1 , pag. 301. 1603, Septemvrie 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Poloniei', prin care- trimete ma

multe tir dela Turci, T t a r , Munteni i Unguri'. Nr. 152, pag. 302. 1603, nceputul lu Septemvrie. Scrisoarea sultanului' turcesc ctr regele Poloniei, prin care- spune c sprijinete pe Simeon Movil n Muntenia Sekely contra Nemilor, car amenin Nr. 153, pag. 306. 1603, Octomvrie 25. Scrisoarea lu Ieremia Nr. 154, pag. 308. 1603, Octomvrie 25. Scrisoarea lu Ieremia Movil ttresc. Nr. 155, pag. 310. 16'03, Octomvrie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Z a m o y s k i , anunndu- sosirea solulu Dzienanton din partea hanului ttresc. Nr. 156, pag. 1603, Noemvrie 26. Instruciunile date lu Ioan Swoszowski Ieremia
Nl "-

i-1 roag

s dea

ajutor acestuia i lu Moise Muntenia, dar i pe Poloni.

nu numai'

Moldova i

Movil ctr regele Polonie, n care se plnge contra

soldailor lu Tarnowski, car ar avea de gnd s nvleasc din nou asupra propieti Ustic.

ctr

regele Poloniei despre

micrile hanului

311. de regele polon, pentru a mpca pe

Movil

cu

soldaii' lu

Tarnowski,

car

slujiser fratelui" sSu Simeon n Muntenia.

157. P ^

312.

1603, Noemvrie 28. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Poloniei', prin care se scuz c nu-'i poate trimete cele 5,000 florini' din suma datorita tesaurulut, din pricina invasiunilor ttreti', a ciume i altor neajunsuri, Nr. 158, pag. 318. 1603, Noemvrie 28. Scrisoarea regelu polon ctr sultanul turcesc despre atitudinea sa fa de Muntenia i Moldova. Nr, 159, pag. 320. 1603, Noemvrie 29. Scrisoarea lu Ieremia Movil pag. 321. 1603, Decemvrie 20. Scrisoarea lu Rudolph II ctr regele polon Sigismund III, prin care l roag s opreasc pe Ieremia Movil de a pune piedec lu Radu n Muntenia. Nr. 161, pag, 323. 1601, Ianuarie 13. Scrisoarea nobililor transilvani ctr regele Poloniei, prin care cer s intervin ctr Ioan Z a m o y s k i , prin care se scuz c nu

poate primi deocamdat n serviciul seu pe unul S z y m k o w i c z , recomandat de dnsul. Nr. 160,

pe lng mpratul german, ca acesta s scoat trupele sale comandate de Basta din Transilvania i s le permit a- afege un principe, care s observe tratatele principilor anteriori' cu curtea imperial. Nr. 162, pag. 324.

XXI
1604, Ianuarie 18. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr regele Polonie, prin care- anun moartea

sultanulu turcesc i suirea pe tron a fiului set A c h m e t . Nr. 163, pag, 327. 1604, Februarie 5. Scrisoarea Iul Stanislaw Zolkiewski, castelan de L e m b e r g , ctr regele Polonie, prin care comunic c a mpcat pe soldaii lu Tarnowski cu Ieremia Movil, nduplecndu- s primeasc ma puin ca jumtate suina ce o pretindeau. Nr. 164, pag. 329. 1604, Februarie 13. Scrisoarea doamnei Elisabeta Movil, soia lu Ieremia Movil, ctr breasla stavropighie din L e m b e r g , prin care se scuz c a inut prea mult la sine pe printele Vasile, delegatul lor. Nr. 165, pag. 330, 1604, Aprilie 9. Scrisoarea boerilor munteni s intervin pe lng rege ca s le dea cesc. Nr. 166, pag. 331. 1604, Ma 23. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr dela Turc i Ttari, Nr. 167, pag. 335. 1604, Iunie 10. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr parochieni ortodoci a biserice sf. Adormir Ioan Zamoyski asupra ultimelor tiri ce le are a lu Simeon Movil ctr Ioan Zamoyski, rugndu-1 un rspuns definitiv la cererea lor de a- reintegra

mpreun cu Simeon n Muntenia; la dincontr, e vor ncerca a face aceasta cu ajutorul tur-

din L e m b e r g , prin care anun c le trimete 1,000 florin polonet pentru zidirea biserice, fgduindu-Ie c peste cteva sptmni' le va trimete nc 1,000. Nr, 168, pag. 337. 1604, Iulie 19. Scrisoarea lu Ioan Potocki ctr regele Polonie, cernd bani' pentru plata trupelor din Camenia, care trebuea s fie bine ntrit, pentru a ntmpina eventualele Moldova. Nr. 169, pag. 338. 1604, Octomvrie 8. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr Ioan Zamoyski despre trupele turceti' din Ungaria i Transilvania, despre porunca Turcilor de a duce pe Simeon n Muntenia i misiunea mpratului german catr boeri munten din Moldova, pentru a- ntoarce n ara lor. Nr. 170, pag. 340. 1604, Octomvrie 17. Scrisoare de complezan Nr. 1 7 1 , pag. 342. 1605, Ianuarie 12. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr membrii' stavropighie din Lemberg, prin care- roag s ajute pe diacul seu Andrei', trimes ca s cumpere hrtie i s caute diec destoinici' pentru a scrie cr. Nr. 172, pag. 343. 1605, Ma 3. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr membrii' stavropighie din L e m b e r g , prin care le anun c la insistenele sale domnul Ieremia Movil le va trimete I,ooo florini' polonet pentru zidirea biserice. Nr. 173, pag. 344. 1605, A u g u s t 30. Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr membrii' stavropighie din Lemberg prin care- anun c le trimete 1,000 florini polonet pentru zidirea fie gata la anul. Nr. 174, pag. 345. 1606, Aprilie 17, Scrisoarea lu Ieremia Movil ctr membrii stavropighie din L e m b e r g , prin care exprim prerea sa de re ti c zidirea biserice s'a oprit din pricina mitropolitului i 1c comunic c le trimete 1,000 zloi polonet pentru continuarea e. Nr. 175, pag. 347. 1606, Ma 5. Scrisoarea lu Isaia Balica, marele cminar al Moldove, ctr membrii stavropighie din L e m b e r g , prin care le fgduete c va strui pe lng domnul Ieremia Movil s le dea ajutor la construirea biserice. Nr. 176, pag. 348. 1606, Ma 18. Scrisoarea logoftului Luca Stroic ctr membrii biserice. Nr. 177, pag. 349. 1607, Iunie 15. Scrisoarea lu Simeon Movil, domnul Nr. 178, pag. 351. Moldove, ctr membrii stavropighie din stavropighie din Lemberg, prin care le anun c domnul Ieremia Movil le trimete 1,500 florini polonet pentru construirea biserice i dorete ca aceasta s a logoftului' Luca Stroic ctr Ioan Zamoyski. turburr din

L e m b e r g , prin care le anun c le trimete ],ooo florin polonet'pentru construirea biserice.

XXII
1608. Scrisoarea lu Constantin Movil, domnul Moldove, ctr Ianusz Ostrogski, castelanul pentru moartea tatlu su i-1 asigur de prietenia sa. Nr. 179, pag. 352. 1609, Ianuarie 20. Scrisoarea lu Constantin Movil, domnul Moldovei, ctr Matei Pstrokonski, cancelarul Polonie, prin care-I anun sosirea cauulu Mehmet la rege tresc. Nr. 180, pag. 354. 1609, Februarie 25. Scrisoarea lu Constantin Movil ctr regele Polonie, prin care anun sosirea solulu Assan-bey din partea mpratulu turcesc. Nr. 181, pag. 355. 1610, Martie 11. Scrisoarea doamne Elisabeta Movil, vduva lu Ieremia Movil, ctr membrii stavropighie din L e m b e r g , prin care- anun c struirea biserice. Nr. 182, pag. 356. 1610, Iulie 13. Scrisoarea lu Constantin Movil, domnul Moldove, ctr membri stavropighie din L e m b e r g , prin care- anun c deocamdat le trimete 400 florini pentru zidirea biserice, fgduindu-le pe viitor tot ajutorul posibil pentru a termina biserica. Nr. 183, pag. 358. 1 6 1 1 , Iulie 27. Declaraiunea lu Constantin Movil, domnul Moldovei, negustorul L u c a din Camenia, prin care face cunoscut pe Ioan c le trimete 400 forin polonet pentru condin partea hanului* tCraco-

viei, prin care se scuz c nu -a scris pan acum dela ridicarea sa n domnie, l consoleaz

mama sa Elisabeta, vduva lu Ieremia Movil, a cedat cele 600 florin polonet, ce- datora stavropighie din L e m b e r g i a mputernicit Krasowski i pe Nicolae Dobrzanski s- incaseze dela el. Nr. 184, pag. 359. 1 6 1 1 , Iulie 30. Privilegiul dat de Constantin Movil i mama sa Elisabeta stavropighie de pe moia Ustie. Nr. 185, pag. 361. 1612, Ma 4. Scrisoarea lu tefan (Toma), domnul Moldove, ctr regele Polonie, n care- anun venirea unu cau turcesc, se declar prieten i supus al Polonie i roag pe rege s nu lase a se face din Polonia invasiun n ara sa. Nr. 186, pag. 362. 1612, Iunie 14. Scrisoarea doamne Elisabeta, vduva lu Ieremia Movil, ctr membri stavropidin Lem-

berg, prin care asigur acestea pe fiecare an cte 600 florin din venitul fiecruia din doi'

ghie din L e m b e r g , prin care- roag s nu primeasc ntre protectori biserice lor persoane strine, cci' biserica e fundat de brbatul su i ea cu fiul su Constantin voesc s'o termine. Nr. 187, p a g . 364. 1 6 1 2 , Septemvrie 9. Scrisoarea doamne Elisabeta, vduva lu Ieremia Movil, ctr membri stavropighie din L e m b e r g , prin care le spune c nu vrea s se amestece i alii la protectoratul biserice lor, ci o vor termina ea cu fiul su Constantin. Nr. 188, pag. 366. membri sta-

1 6 1 2 , Septemvrie 24. Scrisoarea doamne Elisabeta, vduva lu Ieremia Movil, ctr

vropighie din L e m b e r g , prin care le spune c s'a neles cu printele Vasile i ceilali' delega a lor asupra tuturor celor privitoare la terminarea biserice lor. Nr. 189, pag. 367. 1 6 1 2 , Octomvrie 8. Tratatul ncheiat d e delegai regelu polon i a lu tefan Toma, domnul Moldove, n 8 Octomvrie 1612 lng Nistru, i jurmntul de credin a lu tefan T o m a ctr rege, Nr. 190, pag. 369. 1613, Iunie 7. Scrisoarea doamne Elisabeta, vduva lu Ieremia Movil, ctr membrii' stavropighie din L e m b e r g , prin care le spune c a rugat pe sora sa s Ie trimeat bani trebuincio pentru zidirea biserice lor. Nr. 1 9 1 , pag. 375. 1613, Iulie 4. Scrisoarea lu tefan T o m a , domnul Moldove, ctr regele Polonie, prin care se

plnge de interceptarea scrisorilor sale de ctr funcionari polon. Nr. 192, pag. 376. 1613, Septemvrie 7. Scrisoarea doamnei' Elisabeta, vduva lu Ieremia vropighie din L e m b e r g , ncurajndu- s continue cu Movil, ctr membri stac

zidirea biserice lor i spunendu-le

trimete n misiune cu instruciuni' verbale pe GavriiI Lengi. Nr. 193, pag. 378. 1613. Scrisoarea sultanului turcesc ctr regele Polonie, prin care cere s- extrdeze pe cei 8 boer

XXIII
refugiai' n Polonia cu Constantin Movil i s dea ndrt Hotinul i celelalte fortree luate dela Moldoveni'. Nr. 194, pag. 380. 1 6 1 4 , Martie 19. Scrisoarea Elisabete Movil ctr membrii' stavropighie din L e m b e r g , i asigur de sprijinul sefl pentru construirea biserice. Nr. 195, pag. 383. 1 6 1 4 , Martie 28. Scrisoarea Marie, soia postelnicului' Moldove i sora Elisabete trimete pe Movil, ctr prin care

membrii stavropighie din L e m b e r g , fgduindu-le c n curnd va cu ban pentru terminarea biserice. N r . 196, pag. 384. 1614, Iunie 12. Scrisoarea unui' necunoscut

un 0111 al su

ctr voevodul de Chiev despre pregtirile T u r c i l o r i

instigaiunile Muscalilor Ja Constantinopol contra Polonie. Nr. 197, p a g . 385. 1 6 1 4 , A u g u s t 7. Scrisoarea Margaretei Movil, soia domnului" moldovenesc, ctr membrii stavro-

pighie din L e m b e r g , spunndu-le c trimete pe dasclul copiilor si acolo, ca s se justifice naintea lor pentru o afacere. Nr. 198, pag. 387, 1 6 1 4 , S e p t e m v r i e 6. Instruciunile date ambasadorilor lu T o m a ctr regele Poloniei', pentru a-l

ndupleca pe acesta a t fi prieten, a da Hotinul ndrt Moldove i a trimete un ambasador care s trateze de pace cu Turci. Nr. 199, pag. 388. 1 6 1 6 , Februarie io. F r a g m e n t dintr'o scrisoare a lu Stanis'aw Tarnowski, castelanul de Sandomir, (nvinge391. ctr Stanislaw

ctr Z b i g n i e w Ossolinski, voevodul de Sandomir, despre ntmplrile din Moldova rea lu T o m a de ctr A l e x a n d r u Movil i trupele polone). Nr. 200, p a g . 1616, Februarie dove, c 16, Scrisoarea lu Sigismund prinul Korecki 394. a trebuit Zebrowski, s dea substolnicul de Sniatin,

Z o l k i e w s k i , hatmanul Poloniei, prin care- comunic c T o m a a ocupat din noii tronul Molndrt i c Moldovenii vor s nvleasc n Pocuia. Nr. 201, pag,

1 6 1 6 , Februarie 26. F r a g m e n t din scrisoarea iu Stanislaw T a r n o w s k i , castelan de Sandomir, ctr Zbigniew Ossolinski, voevodul de Sandomir, despre intenia Turcilor de a pune iar pe T o m a domn n Moldova. Nr. 202, pag. 395. 1 6 1 6 , Februarie 28. Scrisoarea lu Stanislaw Lanckoronski, voevodul Podolie, ctr Zbigniew indigenailor Moldoveni n Polonia. Nr. 203, pag. 396. 1 6 1 6 , Aprilie 8. F r a g m e n t dintr'o scrisoare a lui Stanislaw T a r n o w s k i ctr voevodul de S a n d o m i r , n care comunic c principele K o r e c k i cu Cazacii ar fi btut pe Moldovenii' i T t a r i i lu T o m a , Nr. 204, pag. 398. 1616, Aprilie 27. Discursul de deschidere a dietei din V a r o v i a , cetit de cancelarul F e l i x Kryski: Osso-

linski, voevodul de Sandomir, prin care-1 roag ca la dieta palatinatului s ia msuri mpotriva

se descrie situaia regatului n genere i se amintete n special de ntreprinderea unor nobili polon n Moldova, care a nsprit relaiunile cu Turcii', contra voinei regelui. Nr. 205, pag. 399. 1 6 1 6 , Iunie 25. Proclamaia lu Stanislaw Zolkiewski, voevod de Chiev i hatman, ctr nobili poloni, s se 1616, August pregteasc to a ntmpina atacul turcesc, provocat de de amestecul principilor Zbygniew K o r e c k i i Wisnievviecki n afacerile Moldovei. Nr. 20, pag. 4 1 4 . (6. Scrisoarea lu Stanislaw Tarnowski, castelan Sandomir, ctr Ian Ossolinski, voevodul de Sandomir, despre nfrngerea complet a trupelor polone din M o l d o v a de ctr Skinder-paa. Nr. 207, pag. 4 1 7 . 1 6 1 7 , nceputul lu Ianuarie. ttreti n Polonia Scrisoarea sultanului turcesc ctr regele Polonie despre incursiunile polon (se vorbete i despre

i despre raporturile hanului cu regatul

tefan Toma). Nr. 208, pag. 4 1 9 . 1 6 1 7 , Ma. Scrisoarea lu R a d u Mihnea, domnul Moldove, ctr breasla stavropighie din L e m b e r g , prin care- anun c le trimete 100 florin pentru zidirea biserice, fgduindu-le pentru alt-dat ma mult. Nr. 209, pag. 425.

XXIV
1 6 1 7 , Septemvrie ii. Respunsu! lu Skinder-paa la scrisoarea lu Zolkiewski (cf. Nr, CCXIV)

despre tratrile asupra Cazacilor i T t a r i l o r : Skinder-paa se plnge de no incursiuni czcet. Nr. 2 Io, pag. 426. 1 6 1 7 , Septemvrie 11. Condiiunile tratrilor de pace, comunicate de Skinder-paa lu Zollciewski prin solul acestua A l m o . Nr. 2 1 1 , pag. 428. 1 6 1 7 , Septemvrie 22. Conveniunea dela Jarucha pe Nistru intre hatmanul Zolkiewski i Skinder-

paa asupra Cazacilor i Ttarilor. Nr. 212, pag. 429. 1 6 1 7 . Scrisoarea lu Skinder-paa ctr hatmanul Zolkiewski n Ia despre combaterea Cazacilor

de ctr T u r c i n nelegere cu Poloni. Nr. 213, pag. 433. 1 6 1 7 . Scrisoarea hatmanului Zolkiewski ctr Skinder-paa despre ntlnirea dela Soroca pentru

tratrile de pace. Nr. 214, pag. 437. 1 6 1 7 . Condiiunile de pace asupra crora avea s bowlja, cu Skinder-paa. Nr. 215, pag. 438. 1 6 1 7 . Scrisoarea cancelarului polon ctr vizirul turcesc asupra pregtirilor polone contra Cazacilor i asupra raporturilor regatului cu Ttarii. Nr. 216, pag. 444. 1618, A u g u s t 4. Scrisoarea castelanului de Sandomir ctr regele Polonie asupra ruset spaime ce a i pericolului trateze solul lu Zolkiewski, starostele de T r e m -

cuprins pe locuitorii din Sandomir n urina din partea Turcilor, Nr. 2 1 7 , pag. 447. 1618, A u g u s t 5. Scrisoarea lu Jan Zbigniew de larul regatului polon despre spaima

turburrilor din provinciile

T c z y n , castelanul de Sandomir, din palatinatul

ctr vicecance-

locuitorilor

de Sandomir i palatinatele

ruset, din pricina apropierii Ttarilor i Turcilor cu Skinder-paa. Nr. 218, pag. 449. 1618, Octomvrie. Scrisoarea lu Stanislavv Tarnowski ctr J, Zb. Ossolinski, voevodul de Sandomir, despre luptele dintre Polon i T t a r n Septemvrie acela an. Nr. 219, p a g . 4 5 1 . 1618. Scrisoarea sub cancelarulu polon ctr regele Polonie despre cererea locuitorilor din Sandomir de a se ridica n mase contra Turcilor. Nr. 220, pag. 463. 1 6 1 9 , Aprilie 19. Scrisoarea lu Constantin B y c z e k , marele vornic moyski, voevodul Podolie, prin care l ofer serviciile Gapar Graiani. Nr. 221, pag. 465. 1619, A u g u s t i Septemvrie. Descrierea resboiulu dela Hotin ntre Polon i Turci'. Nr. 222, pag. 466. 1619, Octomvrie 16. Scrisoarea lu Gapar Graiani, domnul Moldovei', ctr Stanislau corniele de Wisnic, prin care mulmete de bun-voina voac prietenia lu. Nr. 223, pag. 470. 1619, Octomvrie 28. Scrisoarea lu Gapar Graiani, domnul Moldove, ctr Stanislau Koniecpolski, ducele campestru al Polonie, asupra ma multor chestiuni mrunte. Nr. 224, p a g . 4 7 1 . 1620, Aprilie 6. Scrisoarea lu Hieronim Otwinowski, trimesul polon la Poarta otoman, ctr cancelarul Polonie asupra inteniunilor resboinice ale Turcilor. Nr. 225, pag. 472. 1620, Septemvrie 23. Luptele Polonilor cu Turci n Moldova dela 1 8 2 0 Septemvrie 1620, desLubomirski, i insale al eri de jos, ctr T o m a Zacu ocasia suire pe tron a lu

ce -a artat pn acum

crise de un necunoscut din Camenia ctr un principe din casa Radziwill. Nr. 226, pag. 474. 1620, Septemvrie 24. Scrisoarea lu Stanislaw Zolkiewski, hatmanul polon, ctr regele Polonie

despre lupta dela "JTuora. Nr. 227, pag. 478. 1620, Octomvrie 12. Scrisoarea lu A l e x a n d r u Ilia ctr voevodul de Chiev, prin care anun

ridicarea sa n tronul Moldove i promite a- fi prietin lu i regatului' polon. Nr. 228, pag. 480. 1620, Octomvrie 24. Scrisoarea lu Iackowski ctr ambelanul din Belz despre nfrngerea trupelor polone de sub Zolkiewski n Moldova de ctr Skinder-paa. Nr. 229, pag. 482

XXV
1620, Decemvrie 23. Scrisoarea lut T o d o , prclab de Soroca, ctr Stanislau Zamoyski, starostele de Szarogrod, prin care se plnge acestuia mpotriva unui nobil polon ce teritoriul moldovenesc. Nr. 230, pag. 489. 1620. Descrierea Intrrii hatmanului polon Zolkiewski n Moldova i a luptelor sale cu Skinder-paa, de un martor contimporan. Nr. 231, pag. 490. 1 6 2 1 , Ma 29. Scrisoarea lu Gheorghe Zbaraski, castelanul pentru Cracoviei, ctr regele cu polon Sigisse a fcut przi pe

mund III, n care sftuete s se Ia iniiativa

tratrile de pace

Turcii

i s

trimeat Ia Constantinopol italianul Feliei Bestia. Nr. 232, pag. 509. 1 6 2 1 , Septemvrie 22. Scrisoarea lui Iacob Sobieski, fiul voevodului de Lublin, ctr principele Zbaraski asupra luptelor cu Turcit (se amintete i de rolul Nr. 233, pag. 515. 1622, Iunie 14. Scrisoarea voevodului moldovenesc ctr regele Polonie, prin care cel dinti l principilor romn n aceste lupte).

roag pe acesta s grbeasc trimeterea marelui seu ambasador Zbaraski la Poarta Otoman pentru ncheerea pce. Nr. 234, pag. 522. 1622, Octomvrie 15. Scrisoarea regelu polon Sigismund III ctr vizirul pag. 524. 1624, Iulie 15. Scrisoarea lu Radu Mihnea Corvin ctr T o m a Zamoyski, voevodul de Chiev, prin care invoac dela acesta proteciune pentru soli sS. Nr. 236, pag. 525. 1624, Iulie 15. Scrisoarea lui Radu Mihnea Corvin ctr regele Polonie, prin care l asigur pe turcesc, prin care Movil. Nr. reco235,

mand pentru scaunul Moldove pe tengrul Petru Movil, fiul lu Simeon

acesta de devotamentul seu i-T recomand pe solii s8. Nr. 237, pag. 526. 1624, Septemvrie 13. Scrisoarea lu Radu, voevodul Moldove, ctr hatmanul prin Moldova Polonie, n care acela

anun trecerea armatelor pgne

n Muntenia i prdarea Sri i n

timp cere ajutor. Nr. 23S, pag. 527. 1624, Octomvrie 26. Scrisoarea lu Radu Mihnea Corvin, domnul Sri Romnet i al Moldove!", ctr T o m a Zamoyski, voevodul de Chiev, despre turburrile din Moldova i Muntenia, despre lupta lu Abaza-paa cu Czerkies-paa tinopol. Nr. 239, pag. 529. 1625, Septemvrie. E x t r a s dintr'o scrisoare a lui Gheorghe Zbaraski, castelanul Cracoviei, ctr regele polon Sigismund III despre Cazaci i despre cstoria lu Alexandru Coconul, domnul Munteniei i fiul lu Radu Mihnea. Nr. 240, pag. 530. 1626, Ianuarie 27. Cuventarea de ntmpinare domniei lu. Nr. 241, pag. 531. prin a deputailor dietei' de la 1626 ctr regele polon i concediarea ambasadorului polon din Constan-

Sigismund III, prin care se descrie situaia regatulu i se povestesc faptele svrite n timpul

1627, Ma 12. Scrisoarea lu Miron Barnowski vod ctr breasla stavropighie din L e m b e r g , ca s poat continua zidirea biserice lor. Nr. 242, pag. 536. 1627, Mal. Porunca sultanulu turcesc ctr Barnowski, domnul Moldove, turcet i ttreti' din Moldova s nu fac nic o pagub de pace. Nr. 243, pag. 537. 1627, Iulie 4. Scrisoarea lu Miron Barnowski,

care le spune c n lips de ban gata le concede vama pentru salitra ce se vinde Ia Hotin,

de a veghea ca trupele

n Polonia ct timp in tratrile

domnul Moldove, ctr tefan Chmielecki cu pri-

vire la tratrile de pace ntre Turci' i Poloni. Nr. 244, pag. 539. 1627, Iulie 1 1 . Scrisoarea lu Miron Barnowski Movil ctr tefan Chmielecki, prin care anun trimeterea unor boei a se la dnsul i a mal multor scrisori la rege. Nr. 245, pag. 540.

1627, Iulie 17. Scrisoarea lui Miron Barnowski ctr regele Polonie Sigismund III, prin care l asi4 0 , 9 1 1 . Documente, Suplcmenlul II, Voi. II. IV

XXVI
gur pe acesta de serviciile sale pe lng Turci pentru ncheerea unei pci favorabile.

N r . 246, p a g . 542. 1 6 2 7 , Iulie 17. Scrisoarea lu Ioan Chomtovvski ctr tefan Chmielecki, prin care recomand

acestuia pe prietenul sfl Grama, solul lu B a r n o w s k i vod. N r . 247, pag. 543. 1627, Iulie 17. Scrisoarea lu M i r o n B a r n o w s k i M o v i l ctr M a x i m i l i a n Przerembski, 545. anunndu- c a castelan de

Sieradz, p r i n care t r i m e t e veti din lagrul turcesc i cere ca regele polon s trimeat un a m b a s a d o r la dnsul pentru pace. Nr. 248, p a g .

1 6 2 7 , Iulie 23. Scrisoarea lu tefan Chmielecki ctr paa turcesc din M o l d o v a , pace. Nr. 249, p a g . 546. 1 6 2 7 , Iulie 23. Scrisoarea lui tefan Chmielecki, comandantul trupelor 548. despre polone

trimes, in urma insistenelor lu Miron B a r n o w s k i , pe Balthazar Witkovvski, ca s trateze de

din Ukraina,

ctr

Barnowski vod, prin care spune c primete propunerile sale i trimete pe W i t k o w s k i s se informeze n persoan de inteniile turcet. Nr. 250, p a g . 1 6 2 7 , Iulie 23. Scrisoarea lu Miron Barnowski vod ale Turcilor. Nr. 2 5 1 , pag. 1627, Iulie 23. Scrisoarea lu 550. ctr regele Polonie S i g i s m u n d III, prin care ctr

regele Polonie

relele

mteniun

tefan Chmielecki

anun trimeterea lu W i t k o w s k i n lagrul turcesc pentru negocieri de pace. Nr. 252, pag. 552. 1627, Septemvrie 9. Scrisoarea lu G h e o r g h e Zbaraski, castelanul Cracoviei', ctr Iacob Zadzik,

cancelarul coroanei, despre atitudinea regatului fa de hanul ttresc ahin-Ghere i fa de T u r c (se Tace amintire de rolul lu Barnowski v o d n tratrile cu Turcii). Nr. 253, p a g . 554. 1627, S e p t e m v r i e 14. Scrisoarea lu pace cu Turcii. Nr. 254, pag. Barnowski v o d 559. ctr t e f a n Chmielecki despre tratrile de

1 6 2 7 , Septemvrie 24. Relaiunea lu A l e x a n d r u Chocimirski asupra misiune sale ctr Hassan-paa, comandantul trupelor turcet sub O c a c o v , cu privire la tratrile de pace ntre T u r c i i Poloni. N r . 255, p a g . 562. 1627, Octomvrie 15. Scrisoarea lu Miron Barnowski ctr Maximilian Przerembski, castelanul de 566. prin care

Sieradz, prin care atrage ateniunea asupra uurine cu care Polonii calc promisiunile date n conferena de sub O c a c o v cu Hassan-paa. Nr. 256, p a g . 1627, O c t o m v r i e

15. Scrisoarea lu Barnowski v o d ctr regele Poloniei Sigismund III, strict condiiunile 570. polon Sigismund III, unor coban, dup vnzare pci;

arat importana pci cu T u r c i i i T t a r i , l nduplec s fie condescendent cu acetia i s sileasc pe supuii s2 i pe C a z a c i s observe se plnge i de pagubele fcute de T y s z k i e w i c z n Moldova. Nr. 257, p a g . 1627, N o e m v r i e trgul 10. Scrisoarea lu Barnowski vod i crora starostele ctr regele le-a

prin care i 600 de bol.

roag s sileasc pe starostele din Z y t o m i r din Iaslowiec 573. Nr. 258, pag. 1 6 2 7 , Noemvrie

s fac dreptate

cari s'au dus la

de acolo

confiscat

16. Scrisoarea Ju Barnowski v o d

ctr

regele 574.

Polonie,

prin care spune c a

nduplecat spre pace pe arul ttresc i l r o a g s trimeat acestuia o scrisoare, ar la T u r c un ambasador pentru ncheerea pci. Nr. 259, p a g .

1627. Propunerile lu Barnowski v o d fcute prin soli se G r a m a stolnicul i Z o r a sulgerul lu tefan Chmielecki, comandantul trupelor polone din Ukraina, cu privire la pacea de ncheiat cu Turci. Nr. 260, p a g . 575. ctr 577. regele Polonie (ca respuna la misiunea lu Suliszewski),

1627. Scrisoarea sultanului turcesc i din B u d j a k . Nr. 2 6 1 , p a g .

prin care l roag s nfrneze pe Cazaci', ntocma cum el a

nfrnat pe T t a r i din Crimea

XXVII
1628, Noemvrie 18. Scrisoarea lu Barnowski vod ctr T o m a Zamoyski, vice cancelarul Polonie,

prin care invoac prietenia i ajutorul lu fa de rege i staturile polone. Nr. 262, pag. 583. 1629, Iulie 3. Scrisoarea lu Barnowski vod cfttr St. Lubomirski, voevodul Rusiei', prin care afirm din nou devotamentul seu fa de Polonia. Nr. 263, pag. 584. 1629, Iulie 21. Scrisoarea lu Miron Barnowski ctr breasla stavropighie din L e m b e r g , prin care

le fgduete c va termina cu mijloacele sale zidirea biserice lor, Nr. 264, pag. 586. 1629, Iulie 22. Scrisoarea lu Petru Movil, archimandritul lavre din Chiev, ctr Christof Radziwill, hatmanul Litvanie, prin care invoac i deaci nainte prietenia lu. Nr. 265, pag. 587. 1629, Octomvrie 20. Scrisoarea lu Barnowski vod ctr vicecancelarul regatului' polon, n care s-T formeze

spune c un altul s'a proclamat domn n locul lu la Ia .i cere permisiunea o trup de mercenari' n Polonia pentru a- reocupa tronul. Nr. 266, pag. 588.

1681, Septemvrie 8. Instruciunile date de Stanislau Koniecpolski, hatmanul Polonie, ctr trimesul seu pe lng Barnowski vod, care se exilase n Polonia, asupra modulul cum trebue s rspund la cererile lu Barnowski tuete s nu pentfu a fi reinstalat n domnie cu ajutor polonesc : l sfs nu angajeze recurg la arme, s atepte resultatul unei misiuni' la Turci,

Cazaci' dect spre serviciul eii personal i s locueasc ma aproape de dnsul, la UScie sau Paniowcq. Nr. 267, pag. 591. 1632, Mat 12. Scrisoarea lu Petru Movil, archimandritul lavre dela Chiev, ctr Christoph Radziwill, hatmanul Litvanie, prin care-1 roag s se pun n Truntea celor ce apr interesele biserice ortodoxe ruset, pentru a rectiga privilegiile rpite e. Nr. 268, pag. 596. 1632, Iunie 6. Scrisoarea lu Petru Movil, archimandritul lavre dela Chiev, ctr Christoph Radziwill, prin care mulmete acestuia pentru sprijinul ce a dat totdeauna religiei ortodoxe ruset i-l asigur de vecnlca sa prietenie. Nr. 269, pag. 599. 1632, Iulie 13. Scrisoarea lu Alexandru Iliaevic, domnul Moldove, ctr T o m a Zamoyski, sub-

cancelarul regatului polon, prin care mulmete de felicitrile sale M asigur de buna sa purtare fa de el i supuii lui. Nr. 270, pag. 600. 1632, D e c e m v r i e 27. Scrisoarea Elisabete Barnowski, mama lu Barnowski-vod, vropighie din L t m b e r g , prin care le fgduete c va strui ctr breasla sta-

pe lng fiul seu, ndat ce

acesta va fi restabilit n tron, s- ajute a vpsi biserica. Nr. 271, pag. 602. 1633, Octomvrie 21. Instruciunile date lu Grotowski, trimes Ia voevodul Moldovei ca s asigure

pe acesta de inteniunile pacifice ale Polonie i s cear intervenirea lu Ia tratrile de pace cu Turci, n acela timp s- arte purtarea blamabil a Muscalilor fa de Polon. Nr. 272, p a g . 603. 1634, Februarie 13. Scrisoarea doamne Elisabeta, mama lu Barnowski vod, ctr breasla stavropighie din L e m b e r g , prin care se scuz c pn acum serice lor. Nr. 273, pag. 605.

n'a

putut trimete

cele fgduite bi-

1634, Aprilie. E x t r a s din memoriul lut Albert Stanislau Radziwill, cancelarul marelu ducat al Litvanie, asupra evenimentelor din Moldova n timpul tui" Moise Movil, asupra morii lu Barnowski-vod n Constantinopol i inteniune Turcilor de a transforma n paalcur Moldova, Muntenia i Transilvania. Nr. 274, pag. 607. 1634, Iulie 24. Scrisoarea lu Vladislav I V , regele Polonie, ctr mpratul turcesc, prin care anun victoria sa asupra Muscalilor i inteniunile sale pacifice fa de T u r c , cu toat atitudinea dumnoas a lu Abaza-paa; promite s observe toate obligaiunile luate fa de T t a r i de Cazaci. Nr. 275, pag. 608. 1634, Septemvrie 30. Declaraiunea lu Moise Movil ctr Stanislau Koniecpolski, hatmanul Polo-

XXVIII
nie, prin care se oblig a da acestuia pe de tiat fiecare an, dac va ctiga tronul Moldove', o

mie de galbeni',

o sut de b o

i treisprezece butoae

de vin, Nr. 276, p a g , 6 1 1 .

1634, Octomvrie 26. E x t r a s din memoriul

lu A l b e r t

Stanislau Radziwill, cancelarul marelu ducat

al Litvanie, despre nchinarea lu Moise Movil regelu polon la L e m b e r g . Nr. 277, pag. 612. 1636, Martie 11. Scrisoarea lu Mate Basarab ctr T o m a Z a m o y s k i , cancelarul Poloniei, anunndu- trimeterea unul sol Nr. 278, pag 612. ctr Radziwill, hatmanul marelu* ctr rege cu instruciuni verbale i asigurndu-1 de prietenia sa.

1636, Martie 11. Scrisoare de complezan a lui Mate Basarab

ducat al Litvanie, trimeas cu ocasia misiune lui Marcu la regele polon. Nr. 279, pag, 614. 1636, A u g u s t 28. Scrisoarea lu Mate Basarab ctr Christoph Radziwill, al Litvanie, n care mulmete pentru favorabilul seu respuns gur din nou de prietenia i serviciile sale. Nr. 280, pag. 6 1 5 . 1637, Februarie 24. E x t r a s din memoriul lui A l b e r t Stanislau Radziwill despre asigurrile voevohatmanul marelui ducat i-1 asi-

la prima scrisoare

dului moldovenesc, c se lapd de T u r c i ine cu regatul polon. Nr. 281, pag. 6 1 7 . 1639, Mal 13. Scrisoarea lu Vasile Lupul, domnul Moldove, ctr voevodul de Sandomir, prin

care trimete nouti dela Ttari i Turc. Nr. 282, pag. 6 1 7 . 1639, Iunie 26. Scrisoarea lu Vasile Lupul ctr Ecaterina Zamoyska, vduva cancelarului' rega-

tului polon, n care se plnge de nite hoii fcute n Moldova de locuitorii din R a s z k o w cu permisia vice-starostelu, care a prins i arestat pe prclabul de Soroca, Nr. 283, pag. 619. 1639, Iulie 22. Scrisoarea lu Vasile L u p u l ctr castelanul Cracoviei negustor strin. Nr. 284, pag. 621. 1640, Ma 14. Scrisoarea lu Petru Movil, archiepiscopul de Chiev, ctr principesa Catharina Radziwill, soia ambelanului' ducatului" litvan, prin care cere intervenirea acesteia n favoarea sa pe lng soul e. Nr. 285, pag. 622, 1640, Iulie 4. E x t r a s din memoriul lu A l b e r t Stanislau Radziwill asupra i porunca dat lu, domnulu moldovenesc Polonia. Nr, 286, pag. 624. i hanului tlresc une scrisori a domnului' a intra n cernd s fac dreptate unui'

muntenesc ctr generalul trupelor polone despre arestarea unu sol polonesc de ctr T u r c s se pregteasc

FACSIMILE.

1. Isclitura lu Ieremia Movil 2. Isclitura lui Radu Mihnea Corvin 3. Isclitura lui Barnowski vod 4. A l t isclitur a lu Barnowski vod 5. Isclitura lu A l e x a n d r u Iliaevic 6. Isclitura lu Vasile Lupul

pag. 3

io 525 560 583 601 620

D O C U M E N T E
privitore la

STORIA
*

OMAN I LOR
*

Urmare la coleciunea lui

tudoxiu k lurmusalti. S U P L E M E N T U L
V O L U M U L III
m

II

FASCIORA

1'. 1 0 4 1 - 1 7 0 3

D O C U
ARCHIVE

M E N T E
C U L E S E DIN

I B I B L I O T E C I
DE

POLONE

COORDONATE, ADNOTATE SI PUBLICATE

IOAN BOGDAN
CU T R A D U C E R E A FRANCEZ de I. SKUPIEWSKI A DOCUMENTELOR POLONE

Sub auspiciile Ministeriulu Cultelor i Instruciuni! publice i ale Academiei Romne.

BUCURESCI.
1900.

SERIA

DOCUMENTELORU.

1199. Papa Inoceniu III. scrie lui Ioaniiu Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru; c a trimisu la dnsulu unu legatu apostolicu spre a se informa despre inteniunile sale fa cu biserica roman, i-lu Tog s prim^sc pe legatu cu tot onorea, i s informeze pe pontificele despre devotamentulu sSu fa cu biserica catolic. Nr. i. pag. i. 1202. Ioaniiu, Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, mulmesce Papei Inoceniu III. c a trimisu la densulu unu legatu apostolicu, i comunic pontificelui, c densulu cere mat ntiu cor6n, dup cum au avuii predecesori s, mpgrai Petru i Samuilu, i atuncT voru mplini dorinele biserice romane. Nr. 2. pag. 2. 1202. Papa Inoceniu III. scrie lu Ioaniiu Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, c regi de ma nainte a Bulgariei nc primise credina catolic i ceruse de la Papa s le trimi unu cardinalii ca mitropolitu. Din acest caus pontificele trimite la densulu unu legatu apostolicu, ca s ndrepteze starea bisericiloru de acolo, i nvit pe Ioaniiu, s primsc pe legatu cu t6t onorea, i s asculte de consiliele sale. Nr. 3. pag. 3. 1202. Vasile, mitropolitulu Romniloru i alu Bulgariloru, scrie Pape Inoceniu III. ctii s'a bucuratu de multu, c pontificele a trimisu la deni unu legatu apostolicu i rog pe Papa, s mplinesc cererile mpratului Ioaniiu, fiindu-c este unu brbaii demnii i devotatii biserice romane dimpreun cu ntregii imperiulu seu. Nr. 4. pag. 5. 1202. Papa Inoceniu III. scrie lu Vasile, mitropolitulu Bulgarie* i alu BlachieT, c a trimisu la Ioaniiu unu legatu apostolicu, ca s ndrepteze starea bisericiloru de acolo, i invit pe mitropolitulu Vasile, s recunosc primatulii scaunulu apostolicu i s remn constantu n devoiunea sa fa cu biserica Romei. Nr. 5. pag. 6. 1202. Principele Belot, din imperiulu Romniloru i alu Bulgariloru, scrie Pape Inoceniu III. ctu s'a bucuratu de multu, c pontificele a trimisu unu legatu apostolicu la deni, i rog pe Papa, ca s-Iii primesc i pe densulu n snulu biserice romane, dimpreun cu ntr^ga familia sa. Nr. 6. pag. 7. 1202. Papa Inoceniu III. respunde principelu Belot, c se bucur pentru devoiunea sa fa cu biserica roman, i-Iii rog, ca s primesc pe legatulu apostolicu cu tot onorea. Nr. 7. pag. 7. 1202. Unu satu latinii (vicus Latinorum) amintitii ca suburbe a oraului Strigonii. Nr. 8. pag. 8. 1203. Legatulu scaunulu apostolicu Ioanu de Casamaris scrie Pape Inoceniu III. c legai marelui Domnii Ioaniiu aii sosiii la regele Ungarie, i se va duce cu acetia la Ioaniiu, fiindu-c dup cum aude, densulu este devotatii biserice romane. Nr. 9. pag. 9.
24,320. I

II
1203. Ioaniiu, Domnulu Ronrtniloru i alia Bulgariloru scrie Pape Inoceniu III. c Greci indat ce aii aflaii despre inteniunile sale, aii trimisu la densulu pe patriarchulu din Constantinopolu, i i aii promisu, c-lu incoronz ca mpraii i-i vorii da unii patriarchu, dar densulu voiesce s remn devotatii biserice romane, i rog de nou pe pontificele, ca s-Iii ncoroneze ca mpraii i s- concd unu patriarchu. Nr. io. pag. io. 1203. Papa Inoceniu III. scrie lu Vasile mitropolitulu din Ternova i lu Ioaniiu, Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, ctu de multu s'a bucuratu, c deni recunoscu primatulu biseririce romane, i rog pe mitropolitulu Vasile s cltorsc pn la Roma, ca s informeze ma de aprope pe pontificele despre cor6na, ce o conferise scaunul ii apostolicu predecesoriloria lu Ioaniiu. Nr. i i . pag. i i . 1203. Cruciaii din Francia i din Veneia, informz pe Papa Inoceniu III. c aii cuceriii cetatea Constantinopolulu. Nr. 12. pag. 13. 1203. Papa Inoceniu III. nvit pe cruciai dela Constantinopolu s insiste, ca mpratulii Alexiu Angelu s declare prin unu actu publicu, c primesce religiunea catolic, iar Patriarchulu de acolo s recunosc primatulu biserice romane. Nr. 13. pag. 15. 1203. Papa Inoceniu III scrie episcopiloru din Soisson i Troyes s lucre, ca impratulii Alexiu Angel s declarc prin unu actii publicii, c a depusu jurmentulu de credin fa cu biserica Rome, iar patriarchulu de acolo s recunosc primatulu scaunulu apostolicu. Nr. 14. pag. 16. 1204. Privilegiulu, prin care Papa Inoceniu III. concede lu Ioaniiu, Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, sceptru i corona regal, i trimite la densulu pe cardinalulu Leo, ca s-Iii ncoroneze de rege alu Romniloru i alu Bulgariloru. Toii odat Papa Inoceniu conferesce i mitropolitulu Vasile demnitatea de primatu alu Blachie i Bulgarie. Nr. 15. pag. 17. 1204. Privilegiulu, prin care Papa Inoceniu III. conferesce mitropolitulu Vasile din Ternova demnitatea de primatu alu Blachie i Bulgarie, cu dreptulii, ca s ncoroneze pe regi Romniloru i a Bulgariloru. Nr. 16. pag. 20. 1204. Papa Inoceniu III invit pe Vasile, primatulu Romniloru i alu Bulgariloru, ca s prim&c dela cardinalulu Leo misteriulu sfinte unger, dup cum e datina in biserica roman, i-Iii informez, c i-a trimiii i ornamente archieresc. Nr. 17. pag. 22. 1204. Chrisovulii lu Ioaniiu, Domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, prin care constat c imperai de mal nainte a Romniloru i a Bulgariloru aii primiii cor6na i binecuvntarea dela Roma, din partea scaunulu apostolicu, din care caus a voiii i densulu s primsc cor6na dela Papa Inoceniu III. iar mitropolitulu din Ternova s capete putere de patriarchu; i dispune ca t6te bisericile din imperiulu seu s fi supuse de aci nainte biserice romane, i s observe legile i usurile, pe car le au inutu i imprai de ma nainte a Bulgarie i Blachie. Nr. 18. pag. 26. 1204. Vasile, mitropolitulu din Ternova scrie Pape Inoceniu III. c voindii se cletor^sc pn la Roma la scaunulii apostolicii l'au opriii Greci n oraulii Durazzo i nu i-aia permisii s merg ma departe, n urm ns primindu scire de la impratulii Ioaniiu, c a sosiii la Ternova unu cardinalii trimisu de pontificele, densulu s'a intorsii napo i a primiii dela cardinalii paliu i binecuvntare. Nr. 19. pag. 27. 1204. Mitropolii i episcopi din imperiulu romno-bulgarii, anume, Anastasie mitropolitulu din Belesbudu, Sava mitropolitulu din Preslavu, episcopi Marinii din Scopia, Avramii din Prisdianii, Ciricu din Niu i Clemente din Vidinii r6g pe Papa Inoceniu III. s le trimi paliu, ca s p6t av6 deplin putere archierdsc. Nr. 20. pag. 29. 1204. Ioaniiu, mpratulii Romniloru i alia Bulgarilorii, scrie Pape Inoceniu III. c a trimisu n repeite rndur nuni la scaunulii apostolicii, dar 6meni se nu aii pututii nic odat s ajung pn la Roma, fiindii c- opriaia totii-de-una inimici imperiulu seu; i r6g pe pontificele, ca s confer^sc mitropolitulu din Ternova rangulii de patriarchu, i s reguleze con-

III
troversa de frontiere, ce esist ntre Ungaria de o parte i ntre Bulgaria i Blachia de alt parte. Nr. 21. pag. 29. 1204. Papa Inoceniu III. scrie mitropoliiloru din Belesbudu i Preslavu, c a conferiii mitropolitulu din Ternova rangulii de primatu peste tote rile, n cari domnesce Ioaniiu, regele Romniloru i alu Bulgariloru. Nr. 22. pag. 31. 1204. Papa Inoceniu III. scrie lu Ioaniiu, regele Romniloru i alu Bulgariloru, c a trimisu n Bulgaria i n Blachia pe cardinalulu Leo, ca s lii ung i ncoroneze ca rege, i-lu rog totuodat, s prim^sc pe legatu cu tot onorea i s asculte de consiliele sale. Nr. 23. pag. 32. 1204. Papa Inoceniu III. scrie mitropoliiloru i episcopilorii din Bulgaria i Blachia, c a trimisu unu legaii apostolicu, ca s ung i ncoroneze pe Ioaniiu de rege, i- rog s primesc pe legatu cu t6t on6rea i s remn devotai scaunulu apostolicii Nr. 24. pag. 34. 1204. Forma, dup care legatulu pontificelui a predaii mitropoliiloru din Bulgaria i din Blachia ornamentulii bisericescii, numiii paliu. Nr. 25. pag. 34. 1201. Primatulu Bulgarie i alu Blachie depune jurmentulii, c va fi credincioii i supusii biserice romane, va visita, la fie-care patru an pragurile apostoliloru, i de cte or va sni vre unii episcopii, va face s- depun jurmentulii, c va remn credincioii biserice romane. Nr. 26. pag- 351204. Papa Inoceniu III. informz pe to prelai din Ungaria, c poporulu Bulgariloru i alu Romniloru s'a ntorsu la supunere fa cu biserica Rome, din care caus a i trimisu la deni pe cardinalulu Leo, ca s- ntresc i ma mulii n credin, i pe care l'a autorisatii totiiodat, cas decid tote controversele, ce exist ntre rile, prin car va trece. Nr. 27. pag. 36. 1204. Papa Inoceniu III scrie tuturorii mitropoliiloru i episcopilorii din Serbia, c poporulu Bulgariloru i alu Romniloru s'a ntorsu la supunere fa cu biserica Rome, i a trimisu la deni pe cardinalulu Leo, ca s- ntresc i ma mulii n credin, pe care l'a autorisatii totuodat, ca s ndrepteze i starea bisericiloru din Serbia. Nr. 28. pag. 37. 1204. Papa Inoceniu III trimite lu Ioaniiu, domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, unii stegii, ca s-Iii folos^sc n contra acelora, car nu adorz din tot inima pe ntemeietoriulii credine, i-Iii invit, ca n luptele sale s- aduc aminte de patimile Domnulu, aa ca inimici si s nu pot triumfa asupra densulu. Nr. 29. pag. 38. 1204. Papa Inoceniu III. autorisz pe episcopulii catolicii din Orade, s visiteze mnstirile grecesc din Ungaria i s cerceteze, dac din acestea se pote forma o singur episcopi supus scaunulu apostolicu. Nr. 30. pag. 39. 1204. Papa Inoceniu III. dojenesce pe Emericii regele Ungarie, fiindu-c aprinii pe legatulu apostolicu trimisu n Bulgaria i n Blachia, i nu i-a permisii s cltor^sc ma departe pn nu va decide ma ntiu controversa de frontiere, ce esist ntre regatulu Ungarie i ntre regatulu Bulgariloru i alu Romniloru. Nr. 31. pag. 40. 1204. Papa Inoceniu III. scrie regelu Ungarie, c -a propuii s ncoroneze pe Ioaniiu ca rege, din caus, c i ma nainte ma mul reg a Bulgarie aii fostu ncorona din partea pontificelu romanii, n urm ns, dup ce Bulgari i-aii perdutii regatulu, do frai Petru i Ioaniiu, descendeni din familia vechilorii reg, aii cuceriii de noii ra prinilorii s. Nr. 32. pag. 42. 1204. Papa Inoceniu III. scrie lu Emericii, regelu Ungarie, ct s'a bucuratu de multu, c densulu a liberaii pe legatulu apostolicu, care a fotii trimisu la Ioaniiu, i-Iii invit s primesc pe legatu cu t6t onorea, cnd se va nt6rce napo, i s ngrij^sc, ca s pot cltori liberii prin ra sa. Nr. 33. pag. 47. 1204. Ioaniiu, regele Bulgarie alu Blachie, scrie Pape Inoceniu III. c legatulu apostolicu, cardinalulu Leo, l'a ncoronat ca rege, i a pusii unu patriarchu peste totii regatulu sii. Nr. 34. pag. 48.

IV
1204. Vasile, primatulu Bulgarie i alu Blachie, scrie pape Inoceniu III. c legatulu scaunulu apostolicu, cardinalulu Leo, a sosiii n Ternova, l'a consecratu ca patriarchu, i a ncoronaii pe Ioaniiu, mpratulii i domnulu Bulgariloru i alu Romniloru. Nr. 35. pag. 49. 1204. Emericii, regele Ungarie, concede lu Ioanii Latinulii din Transilvania, scutirea de or-ce imposite, pe lng condiiunea, ca s presteze serviii militare. Nr. 36. pag. 50. 1205. HenricU} administratorulu imperiulu latinii dela Constantinopolii, scrie Pape Inoceniu III. c Greci de la Adrianopolii s'au revoltatu i au chiematii n ajutoriu pe Ioaniiu, domnulii Romniloru , iar Ioaniiu a nvliii cu o mulime de Romn i Cumani asupra Latinilorii, i a prinii pe mpratulii Balduinii. Nr. 37. pag. 51. 1205. Papa Inoceniu 111. scrie lu Ioaniiu, c n curendu va pleca din occidentii o armat puternic ctre Grecia, de aceea s aib grij, s fac pace cu Latinii, i s libereze pe Balduinii, ca nu cum-va de o parte s-lu atace cruciai, iar de alt parte Unguri. Nr. 38. pag. 54. 1205. Papa Inoceniu III. scrie lu Henricii administratorulu imperiulu de la Constantinopolu s cerce cu tote mijl6cele, ca s libereze pe fratele sii Balduinii, i s ncheie pace cu Ioaniiu, domnulu Bulgariloru i alu Romniloru. Nr. 39 pag. 55. 1207. Papa Inoceniu III. dojenesce pe Ioaniiu, c a trimisu la densulu unii legatu apostolicu, ca s ncheie pace cu Latini de la Constantinopolu, ns densulu, a primiii cu puin on6re pe legatulu pontificelui, i-Iii invit de noii, ca s fac pace saii alian cu Latini. Nr. 40. pag. 55. 1211. Andreii* II regele Ungarie conferesce cavalerilorii Teuton 6ra Brse din Transilvania pentru aprarea regatului n contra incursiuni Cumanilorii. Nr. 41. pag. 56. 1212. AndreiU II regele Ungarie conferesce noue dreptur i libert cavalerilorii Teuton din ra Brse, car suntu ae^a acolo ca o n6u coloni pentru aprarea frontiereloru n contra incursiuni Cumanilorii. Nr. 42. pag 58. 1212. AndreiU II. regele Ungarie conferesce cavalerilorii Teuton din era Brse i castrulii numiii Kruczburg, pe care Taii construitii deni de nou. Nr. 43. pag. 59. 1213. Magistrulii cavalerilorii Teuton din Maramureii certific, c domnele Anca i Sara aii druiii biserice celei noue din Bihorii prile lorii din dou moi, i anume pentru mntuirea sufletelorii prinilorii s, car au mbriatii religiunea catolic. Nr. 44. pag. 60. 1217. Papa Honoriu III. autoris^z pe episcopulu Cumanilorii, ca s p6t rescumpra dimele i moiile, ce aii fotii date n folosina locuitorilorii de acolo. (Extrasu). Nr. 45. pag. 60. 1218. Papa Honoriu III. confirm posesiunile mnstirii St. Teodosie din Laberia, ntre car se amintescii ma multe biseric grecesc din Ungaria. Nr. 46. pag. 61. 1218. Papa Honoriu III. aprob donaiunea episcopului din Alba-Iulia, prin care conferesce cavalerilorii Teuton dimele din ra Brse. Nr. 47. pag. 63. 1218. Papa Honoriu III. autorisez pe archiepiscopulu din Calocea s cerceteze i s decid nenelegerile, ce esist ntre Canonici Episcopiei Cumanilorii din caus, c deni aii juraii s in mas comun. Nr. 48. pag. 65. 1218. Canonicii din Episcopia Cumanilorii rog pe Papa Honoriu s le permit, c a s p6t mpri ntre deni dimele aceste episcopi. Nr. 49. pag. 65. 1219. AndreiU II. regele Ungariei scrie Pape Honoriu III. c dSnsulii ntorcendu-se din expediiunea cruciat ntreprins n Palestina, -a mritatu pe o fic a sa dup regele Armenie, pe alta dup Asanii, mpratulii Bulgarie, iar fiulii su a luaii n cstorie pe fica lu Teodorii Lascarii din Constantinopolu, i r6g pe pontificele, ca s confirme actele de cstorie. Nr. 50. pag. 66. 1219. Andreiu II. regele Ungarie druiesce canonicilorU din Strigonu moia VinU din Transilvania, dimpreun cu ma mul libertin (udvornic) de acolo. Nr. 51. pag. 69.

V
1221. Andreiu II. regele Ungarie confirm posesiunile mnstirii Sntulu Martinii din Panonia, ntre car se amintescu i dimele Biseniloru din comuna Nogholm i ale Latinilori din Albaregal. Nr. 52. pag. 71. 1222. Papa Honoriu IIIconcede parte din veniturile tre pag. 73. 1222. Andreiu II regele Ungarie confirm de noii donaiunea, ce o ficuse ma nainte cavalerilorii Teuton din ra Brse, i le concede s nu pltsc nic o vam, cnd voru trece prin ra Secuiloru sau prin era RomnilorU. Nr. 54. pag. 74. 1222 Papa Honoriu III. confirm donaiunea, ce o fcuse regele Andreiu cavalerilorii Teuton n privina firet Brse, i aprob, ca deni s nu pltsc nic o vam , cnd voru trece prin ra Secuiloru saii prin ira Romniloru. Nr. 55. pag. 76. din comuna Arpaii n Ungaria. Nr. 56. capelanului de curte alu regelu Andreiu II. s primsc a patra Brset, pe car dnsulii le-a ctigatii n cale canonic. Nr. 53.

1222. Iula Palatinulii, confirm libertile Biseniloru pag. 78.

1223. Andreiu II. regele Ungarie confirm de noii donaiunea, ce o fcuse ma nainte mnstirii Cra din Transilvania, i prin care i druise pmentuli luatu din posesiunea Romniloru. Nr. 57. pag. 79. 1223. Papa Honoriu III. autorisz pe episcopulu din Agria, s numesc unii protopopii pentru cavalerii Teuton din era Brse, pnl se va nmuli poporulu n inutulii acesta, ca s le p6t concede unu episcopii. Nr. 58. pag. 80. 1223. Papa Honoriu III. primesce sub proteciunea scaunulu apostolicu pe Margareta, fosta mprts a Constantinopolulu (fica regelu Bela I I I . din Ungaria), dimpreun cu t6te averile sale, ntre car se amintesce castrulii Kewe i moia Iladia din Bnatii. Nr. 59. pag. 81. 1223. Papa Honoriu III. scrie episcopului din Transilvania, c cavaleri Teuton aii nceputii a se aeza n era Bar set i n era transalpin, car erau nelocuite pn n timpulu din urm din causa incursiuni poporelorii pgne, i fiindu-c rile aceste au s fie supuse numa pontificelui romanii, de aceea densulu s nu- aroge nic unu dreptu de jurisdiciune asupra clerulu i poporului din inuturile aceste. Nr. 60. pag. 82. 1223. Papa Honoriu III. autorisz pe archiepiscopulu din Strigonu s declare de nule or ce sentene ale episcopului din Transilvania asupra locuitorilorii din era Brset, nefiindii pronunate de judele competentii. Nr. 61. pag. 83. 1224. Andreiu II. regele Ungarie confirm privilegiele, ce le conferise Sailoru din Transilvania moulii su regele Geza II. n deoseb le confirm dreptulu, ca s folossc pdurea Romniloru i Biseniloru dimpreun cu Romnii i cu Bise?iii. Nr. 62. pag. 83. 1224. Papa Honoriu III. scrie cavalerilorii Teutoni, c a luaii n posesiunea scaunulu apostolicu fir a Brset i era transalpin, iar poporulu de aci va av, n semnii de recun6scere a acestei domni, s pltesc pe anii cte d6u mrc de aurii, din car una s fi a pontificelui, i alta a cavalerilorii Teuton. Nr. 63. pap. 85. 1224. Papa Honoriu III. scrie prelailorii din Ungaria, c a luaii n posesiunea i proprietatea scaunulu apostolicu era Brse i era transalpin, din care caus deni s nu molesteze pe cavaleri Teuton i pe locuitorii acestoru ri, car aii s fi supu numa pontificelui romanii. Nr. 64. pag. 87. 1224. Papa Honoriu III. Nr. 65. pag. 88. numesce un protopopii peste ira Brset i peste ira transalpin.

1224. Papa Honoriu III. aduce la cunoscina clerulu i a poporului din era Brse i din era transalpin, c deni au s fi supu numa scaunulu apostolicu, i le-a numiii unu protopopii, de care s asculte, ca de pstoriulii lorii sufletescii. Nr. 66. pag. 88.

VI
1225. Papa Honoriu IIL invit pe cavaleri Teutont s nu prssc ra Brset, pe lng t6te ameninrile, ce le face regele Ungarie, i-t inform^z, c n privina acesta a dojenitu i pe regele Ungarie. Nr. 67. pag. 89. 1225. Papa Honoriu III. invit pe legatulu apostolicii din Ungaria s dojenesc pe regele Andreiu II s nu ma molesteze pe cavaleri Teuton din ra Brse i din ra transalpin, i s fac dreptate plngeriloru sale. Nr. 68. pag. 90. 1225. Papa Honoriu III. dojenesce pe AndreiU II. regele Ungarie, c a nvliii cu oste mare n fira Brset i n ira transalpin, a fcuii o mulime de pagube cavalerilorii Teuton, i le-a ordonaii s prssc inuturile aceste, din care caus invit pe rege, s nu ma molesteze pe cavaler i s le rebonifice pagubele causate. Nr. 69. pag. 91. 1225. Papa Honoriu III. invit pe egumenit mnstirilorU Linewelt, Cra i Egres s cltoresc n ira Brset i n ira transalpin, ca s constate hotarele inuturiloru, pe car le a druiii regele Andreiu cavaleriloru Teuton, i dec voru afla, c deni aii trecutii peste limitele pmentulu druiii, s le ordone, ca s restitue regelu terenulu ocupaii, i despre tote aceste s raporteze pontificelui romanii. Nr. 70. pag. 93 1225. AndreiU II. regele Uugarie se plnge Pape Honoriu III., c densulu a druiii cavaleriloru Teuton numa unii terenii de 30 iugere, dar cavaleri nemulmi cu liberalitatea sa, aii ocupaii unu teritoriu mulii ma mare Din acest caus pontificele orddn episcopilorii din Orade i din Iaurinii s cltorsc la faa loculu, s cerceteze starea lucrulu i s nduplece pe cavaler, s se mulumesc cu pmentulii druiii. Nr. 71. pag. 94. 1225 Papa Honoriu III. dojenesce pe regele Ungarie AfidreiU II. c dSnsulii a druiii ma nainte cavaleriloru Teuton era Brset i ira transalpin, ns acum a alungaii pe cavaler afar din er, i-Iii invit, ca s- chieme napo, i s le restitue ^ra i averile luate. Nr. 72. Pag- 95. 1226. Papa Honoriu III. dojenesce de nou pe regele Ungariei, c densulu a alungaii pe cavaleri Teuton afar din r, i-Iii invit s- chieme napo i s le restitue pmenturile luate, ra Brse i era transalpin. Nr. 73. pag. 96. 1226. Papa Honoriu III. invit pe episcopulU din VesprimU s dojenesc pe regele Ungarie naintea archiepiscopilorii i a episcopilorii, ca s chieme napo pe cavaleri Teuton, i s le restitue rile i averile luate. Nr. 74. pag. 99. 1226. Papa Honoriu III rog pe Iolanta, regina Ungariei\ s- de t6t silina, ca s nduplece pe regele AndreiU II. s restitue cavaleriloru Teuton rile i averile luate. Nr. 75. pag. 99. 1226 Uros, Abatele mnstire Sntulu Martinii din muntele Panonie, amintesce ntre veniturile aceste mnstir i dijmele dela Latinii din oraulii Alba-regal i dela Bisenii din episcopia Vesprimulu. Nr. 76. pag. 100.

1227. Papa Grigorie IX. numesce pe archiepiscopulu din StrigonU ca legatu apostolicu n ira CumanilorU i n ira Brodnicu, i-lu autorisz s predice, s boteze , s nfiineze aic biserici i s institue preoi i episcop. Nr. 77. pag. 102. 1227. Papa Grigorie IX. confirm posesiunile mnstirii Sntulu Martinii din muntele Panonie, ntre car se face amintire de dijmele LatinilorU din Alba-regal i ale BisenilotU din diecesa Vesprimu. Nr. 78. pag. 103. 1227. Meniune despre pag. 104. o misiune a comitelu Henche la AsanU, regele BulgarilorU. Nr. 79.

1227. Meniune despre castrenst cu nume romnesc din comitatulU Turcii n Transilvania. Nr. 80. pag. 105. 1227. Andreiu II. regele Ungarie confirm libertile i posesiunile unorii romn din inutulU Crasnet, pe car le conferise nc regele Colomanii (care a domniii n timpulu dela 10951114)* Nr. 81. pag. 106.

vn
1228. Papa Grigorie IX. informz pe clugrit predicatori din Ungaria, c archiepiscopulu din Strigonu a numiii pe 7eodoricii ca episcopii alu Cumanilorii, i-t nvit s lucre dimpreun cu densulu pentru convertirea Cumanilorii la credina cretin. Nr. 82. pag. 107. 1228. Papa Grigorie IX. felicit pe Bela, fiulu regelui Andreiu II. din Ungaria, c ducendu-se n era Cumanilorii, a ntorsu pe mat mul Cumani la religiunea cretin, i-lu nvit s continue cu energi opera nceput. Nr. 83. pag. 108. 1228. Teodoricii, episcopulu Cumanilorii, sttuesce pe Secuii din Transilvania s nu se supere pentru nfiinarea episcopiei Cumanilorii, fiindu c n una i aceeai biseric potii s se ntrunsc Secui, Cumanii i Romanii. (Fragmentii). Nr. 84. pag. 108. 1228. SenatulU Veneianii aprob ncheierea contractului de cstorie ntre Balduinii II. cu fica regelui Ioanii de Brienne, n care se face amintire i de Ionii Asanu II. impratulii romnobulgarii. Nr. 85. pag. 109. 1229. Papa Grigorie IX. felicit pe archiepiscopulu din Strigonu, c a convertiii pe ma mul Cumani la religiunea cretin, i-Iii autorisez s ierte pcatele acelora, car vorii merge n Cumania, ca s constru^sc biseric i edificii, fiindii-c gintea Cumanilorii a fotii pn acum nomad i n'a avuii locuine stabile. Nr. 86. pag. i i i . 1229. Papa Grigorie IX. scrie episcopului din Cumania, c densulu are s fie supusii de aci nainte numa pontificelui romanii, i-lu autorisz s pot absolva pe Cumani n caurile ma puinii grave. Nr. 87. pag. 112. 1229. Papa Grigorie IX. scrie Cumaniloriiy car aii trecutii la religiunea cretin, c- primesce sub proteciunea scaunulu apostolicu cu personele i averile lorii, ca s nu fi n periculii, s nvtesc cineva asupra re lorii, din caus c aii trecutii la religiunea cretin. Nr. 88. pag. 112. 1231. Papa Grigorie IX. felicit pe archiepiscopulu din SlrigonU, c a ntorii la religiunea cretin pe ma mul Cumani, i-lu numesce legatu apostolicu n ira Cumanilorii i n ira BrodnicU, cu dreptulii s predice, i s nfiineze biserici n inuturile acestea. Nr. 89. pag. 113. 1231. Papa Grigorie IX. comunic regelulu Andreiu II. privilegiele, pe car le acordase densulu ma nainte cavaleriloru Teuton n privina firet Brse. Nr. 90. pag. 114. 1281. Papa Grigorie IX. dojenesce pe regele Andreiu II c densulu druise ma nainte cavalerilorii Teuton era Brse i era transalpin, dar n fine v<jlendii, c era acesta e cultivat, densulu a alungaii pe cavaler de aic, i-Iii nvit, ca s restitue cavalerilorii rile luate. Nr. 91. pag. 117. 1231. Papa Grigorie IX. invit pe archiepiscopulu din Strigonu, ca s ndemne pe aceia, car aii pusil votii, c vorii merge n ajutoriulii re sfinte, s contribue cu ajutoriulu lorii la susinerea imperiului latinii. Nr. 92. pag. 119. 1231. Capitululu din Alba-Iulia adeveresce, c Galii fiulu lu Vidu din comuna Bordu n Transilvania, s'a mpcaii cu Trulu n privina moiei numite Boiii din era Romniloru, pe care o stpnise Trulu i strmoii se nc din timpulii, cnd era Romniloru era ra Bulgariloru. Nr. 93. pag. 120. 1231. Meniune despre o comun latin (villa latina) n Transilvania. No. 94. pag. 120. 1232. Papa Grigorie IX. invit pe Bela, principele de coron al Ungarie, ca s restitue cavalerilorii Teuton era Brsei, pe care le-a fotii druit'o printele seii, regele Andreiu II. Nr. 95. pag. 121. 1232. Pap Grigorie IX. invit pe legatulu apostolicu din Ungaria, s dojenesc pe regele Andreiu II. ca S restitue cavaleriloru Teuton era Brsei i era transalpin, pe car le druise ma nainte cavaleriloru, dar n urm v<^endii, c rile aceste sunt mari i cultivate, densulu i a scosQ i alungaii de aci. Nr. 96. pag. 123.

viii
1232. Meniune despre castrulU Aradului, castrulU Zarandului, de castrele aceste. Nr. 97. pag. 124. 1233. Luca, amintitu ca Banii alu Severinului. i mat multe comune dependente

No. 98. pag. 126.

1233. Bela, principele de coron alu Ungarie, druiesce comitelu CorladU din Tlmaciu moia Lovistea de lng apa Lotrulu. Nr. 99. pag. 127. 1234. Belii, principele de coron alu Ungarie, depune jurmentulii, c- va da silin s estermineze din rile sale pe eretic i pe cretini neadevra, i va aduce la supunere fa cu biserica Rome pe aceia, car nu ascult de biserica roman. Nr. 100. pag. 128. 1234. Papa Grigorie IX. invit pe episcopulii din Cinci-biserici, s ndemne pe to credincioii, car aii fcuii voti, c voru merge n ajutoriulii re sfinte, ca s ofere ajutoriulii acesta pentru susinerea imperiului latinii. Nr. 101. pag. 128. 1234. Papa Grigorie IX. nvit pe patriarchulu Aquileii s dojenesc pe Andreiu II. regele Ungarie, ca s restitue cavaleriloru Teuton era Brsel i era transalpin. Nr. 102. pag. 129. 1234. Papa Grigorie IX. confirm limitele diecesei CumanilorUj dup cum aii fotii stabilite de archiepiscopulu de Strigonu, i aprob tote disposiiunile, ce le-a fcutu densulu cu privire la administraiunea bisericsc a aceste provincii. Nr. 103. pag. 130. 1234. Papa Grigorie IX. felicit pe Bela, principele de coron alu Ungariei, pentru promisiunea sa, c va construi o biseric episcopal n era Cumanilorii, i-lu rog s- mplinsc promisiunea, i s nzestreze biserica acsta cu posesiuni vaste. Nr. 104. pag. 131. 1234. Papa Grigorie IX. scrie lui Bela, principelui de cor6n alu Ungarie, c n episcopia Cumanilorii se afl nisce popore, car se numescii Romni, i fiindu-c Romnii acetia primescii tainele bisericeti de la nisce episcop! de ritulu grecescu, astu-felu a nvitatii pe episcopulii Cumanilorii, ca s numesc pe s^ma Romniloru unii episcopii catolicii din naiunea lorii. Nr. 105. pag. 132. 1235. Bela IV. regele Ungarie conferesce magistrului Dionisie moia Topolcian din Ungaria, ca recompens pentru serviciele sale in lupta intemplat cu Bulgarii la Vidinu. Nr. 106. pag- 1331235. Papa Grigorie IX. autorisez pe episcopulii Cumanilorii s cerceteze despre nenelegerile, car sau iviii ntre episcopulii catolicii alu Transilvaniei i ntre protopopulii din era Brse, n privina cestiune de supunere i reveren canonic. Nr. 107. pag. 136. 1235. Papa Grigorie IX. autorisez pe episcopulii Cumaniei s cerceteze despre nenelegerile ivite ntre episcopulii Transilvaniei i ntre preoii din era Brse, i dac prile se voru mpca de bun voi, densulu s decid cestiunea n modu definitivii. Nr. 108. pag. 138. 1235. Papa Grigorie IX. scrie lu Bela IV. regele Ungarie, c Vataciu i Asani au nvliii cu oste mare asupra imperiulu latinii dela Constantinopolu, aii asediaii de nou cetatea Constantinopolulu, i nvit pe rege, ca s merg ctu ma ngrab n ajutoriulii imperiulu latinii. Nr. 109. pag. 139. 1235. Papa Grigorie IX. autorisez pe episcopulii Cumanilorii s cerceteze i decid controversele ivite ntre episcopulii Transilvaniei i ntre abatele mnstirii din Guii n privina dimeloru i supunerii canonice. Nr. 110. pag. 141. 1236. Papa Grigorie IX. invit pe archiepiscopii din Ungaria s escomunice pe Ionii Asanii impratulu Romniloru i alu Bulgariloru, dac densulii va ma continua i de aci inainte s atace pe Latini. Nr. i i i . pag. 142. 1236. Papa Grigorie IX. scrie archiepiscopului din Calocea, c Mica Brbatulii i al soi a si aii sustrasu ma multe lucrur din averile cor6ne unguresc!, pe car le-au depuii in nisce mnstiri, i invit pe archiepiscopii s sil^sc pe clugr! cu censur canonic, ca s restitue regelu lucrurile luate. Nr. 112. pag. 143.

IX
1236. Bela IV. regele Ungarie? confirm privilegiele, ce le conferise tatlii seu, regele Andreiu II. colonielorii strine (numite ospe, hospites) din oraulu Deu alu Transilvaniei. Nr. 113. pag. 1431236-1241. IulianU, clugruli predicatorii trimisu de regele Bela IV. ca s caute vechile locuine ale Ungurilorii, relat^z despre diferitele espediiuni ale Tatarilorii, i despre resultatulu misiune sale. Nr. 114. pag. 145. 1237. Papa Grigorie IX. autorisez pe clugrit predicatori din ira Severinului, s pot absolva in cauri ma puinii grave pe ce excomunica, ast-felu ca mulimea poporulu din era Severinulu s se intorc cu ma multu zelu la credina catolic. Nr. 115. pag. 153. 1237. Papa Grigorie IX. autorisez pe clugrii predicatori din ira Severinului s pot binecuventa vetmintele preoesc i cimitiriele, fiindii-c n prile aceste nu sunt mul episcop. Nr. 116. pag. 153. 1237. Papa Grigorie IX. invit pe locuitori din ira Severinului s primsc cu iubire pe clugri predicator, i s asculte de nvturile lorii. Nr. 117. pag. 154. 1237. Clugrit predicatori din Ungaria trimitii d6u misiuni in Orientu, ca s caute pe protoprinil Ungurilorii, pe ce din Ungaria mare. Misiunea a doua trece prin Bulgaria lu Asanii, de aci prin Constantinopolu, i ajunge apoi in Sicia i Alania. Unulu din clugri acestei misiuni fratele Ricardu (Iulianii) afl pe strmoii Ungurilorii aezai lng fluviulii Ethyl, poporii, care ma vorbia nc limba ungursc, dar nu avea nic o noiune despre Dumnezeii. Nr. 118. pag. 155. 1237. Papa Grigorie IX. trimite unii legaii apostolicu la Ionii AsanU, Domnulu Romnilorii i alu Bulgariloru, ca s trateze cu densulu despre cestiunea imperiulu latinii i a cetii Constantinopolulu. Nr. 119. pag. 159. 1237. Papa G'igorie IX. scrie lu Bela IV. regele Ungarie, c a trimisu unii legatu apostolicu n prile Romniei, fiindu-c e ma bine, ca imperiulu Constantinopolitanu s trc dela Greci la L a t i n i , i invit pe rege s prim^sc pe legatu cu tot onorea, cnd va trece prin Ungaria. Nr. 120. pag. 160. 1237. Papa Grigorie IX. invit pe Bela IV. regele Ungarie, ca s merg ctu ma ngrab n ajutoriulii Latinilorii dela Constantinopolu i s nduplece pe Asanu a se ntorce n snulu biserice romane. Nr. 121. pag. 161. 1237. Papa Grigorie IX. invit pe archiepiscopulu din Calocea s ndemne pe credincioii se, ca s mrg la ajutoriulii imperiulu latinii. Nr. 122. pag. 162. 1237. Papa Grigorie IX. scrie prelailoru din Bulgaria i Blachia, c a trimisu la deni unu legatu apostolicu, i-I nvit, ca s nduplece pe Ionii Asanii, domnulu Romniloru i alu Bulgariloru, s se ntorc iari n snulu biserice romane i s mrg n ajutoriulii imperiulu latinii. Nr. 123. pag. 164. 1237. Papa Grigorie IX. scrie lu AsanU, Domnulii Romniloru i alu Bulgariloru, c a trimisu la densulu unii legatu apostolicii, i-Iii nvit s prim^sc pe legatu cu tot onorea, i s nu ma atace pe Latin. Nr. 124. pag. 165. J238. Papa Grigorie IX. scrie lu Bela IV. regele Ungarie, c a nsrcinaii pe archiepiscopii din Strigonu i din Calocea s predice expediiune cruciat n contra lu Asanii, Domnulii Romniloru i alu Bulgariloru, care s'a abtutu de la unitatea biserice, i invit pe regele Ungarie s se ridice i densulu n contra lu Asanii, i s se risipesc acest naiune pervers. Nr. 125. pag. 166. 1238. Papa Grigorie IX. scrie lu BalduinU II. c a proclamaii expediiune cruciat n contra lu Asanii i a invitatii pe regele Ungarie, ca s ocupe ra sa; de aceea densulu s nu fac nic o dificultate regelu Ungarie n privina acesta, ca nu cumva ajutoriulii, de care are lips, s- vin atunc prea tr^iu. Nr. 126. pag. 168. 1238. Papa Grigorie IX. nvit pe legatulU apostolicii din Ungariaf s ndemne cu t6te mijl6cele 24,320. II

X
pe regele Bela IV. ca s m6rg n contra re lu Asanu, i eventualii s- promit, c ce va ocupa, pote s rein pentru sine. Nr. 127. pag. 169. 1238. Papa Grigorie IX. nvit pe toi prelaii din Ungaria s publice expediiune cruciat n contra lu Asanii. Nr. 128. pag. 170. 1238. Papa Grigorie IX. scrie regelu Bela IV. din Ungaria, c dac nu se va trimite ctu ma ngrab ajutoriu imperiulu latinii, atunc se va perde i ce a ma rmaii, i invit pe rege, ca s conced cruciailorii liber trecere prin ra sa. Nr. 129. pag. 171. 1238. Papa Grigorie IX. autorisez pe Episcopulii Cumanilorii s sfinsc pe clugrulii Ponsa ca episcopii alu Bosniei, i care va ave s administreze totii-o-dat i era Cholim, pn cnd biserica roman va dispune n privina acesta, cum va fi ma bine. Nr. 130. pag. 172. 1238. Papa Grigorie IX. concede regelu Bela IV. ca n resbelulii, ce-lu va purta n contra lu Asanu s duc naintea sa semnulii cruci, ori pe unde va merge i se va nt6rce. Nr. 131. pag. 1731238. Papa Grigorie IX. scrie prelailoru din Ungaria, c dup ce regele Bela IV. va intra cu armata sa n era lui Asanii, deni s fac procesiune solemn n fie-care sptmn, i s roge pe Dumnezeii, ca s dee ajutoriu regelu i otiri sale. Nr. 132. pag. 174. 1238. Papa Grigorie IX. felicit pe regele Bela IV. fiindii-c e dispusii s merg n contra re lu Asanii, i- concede s iee cu sine unii prelaii din Ungaria, ca s institue episcop n era lu Asanii, i s incorporeze era Severinulu la vre unii episcopatii ore care. Nr. 133. pag. 175. 1238. Papa Grigorie IX. scrie legatului apostolicu din Ungaria, s nsrcineze pe prelatulii, care se va duce cu regele Bela n era lu Asanii, ca s pot limita diecesele, i s institue episcop n prile acele. Nr. 134. pag. 177. 1238. Papa Grigorie IX. scrie regelu Bela IV. din Ungaria, c nu are inteniune s concd altuia, ca s ocupe regatulu Bulgariei n prejudiciulu drepturilorii sale. Nr. 135. pag. 177. 1238. Papa Grigorie IX. scrie regelu Bela IV din Ungaria, c primesce sub proteciunea scaunulu apostolicii regatulu sii, ndat ce va pleca asupra re lu Asanii, i anume pn n momentulu, cnd va primi scire sigur despre ntorcerea or despre mortea sa. Nr. 136. pag. 178. 1238. Papa Grigorie IX. autorisez pe clugrii Dominicani din Ungaria, cas publice espediiune cruciat n contra re lu Asanii. Nr. 137. pag 178. 1238. Papa Grigorie IX. nvit pe ClimanU, ducele Slavonie, s conced cruciailorii, car voru merge n ajutoriulii imperiulu latinii, liber trecere prin ra sa. Nr. 138. pag. 180. 1238. O localitate cu numele Ruhman n comitatulii Nou-gradii din Ungaria. Nr. 139. pag. 181. 1239. Bela IV. regele Ungarie rog pe Papa Grigorie IX. s- conced dreptulii de legatu apostolicii n era lu Asanii, i anume, s pot limita diecesele, s institue episcop i s ncorporeze ra Severinulu la vre unii episcopatii ore-care. Nr. 140. pag. 182. 1240. Bela IV. regele Ungarie conferesce mnstirii Cisterciensiloru ma multe biseric catolice din ra Brse n Transilvania. Intre martori se amintesce Oslu ca banii alii Severinului. Nr. 141. pag. 184. 1240. Papa Grigorie IX. autorisez pe clugrii predicatori din Ungaria, ca s predice n timpii de tre an expediiune cruciat n ajutoriulii imperiului latinii. Nr. 142. pag. 186. 1241. Papa Grigorie IX. felicit pe regele Ungariei, c n urma struinelorii sale, Vataciu dimpreun cu rile sale doresce a se ntorce n snulu biserice romane. Nr. 143. pag. 187. (Sec. XIII). Tataril nvlescii n Transilvania pe doue pr, pe la Rodna i prin era Brsei. Nr. 144. pag. 188.

XI
1241. palatinulu Renulu, scrie episcopului din Augsburgii, c armata Tatariloru naintz n trei direciuni, una spre Norvegia, alta spre Boemia i a treia prin Ungaria. Nr. 145. pag. 189.
OttOy

1241. Bela IV. regele Ungarie scrie Pape Grigorie IX. c Tatari au nvlitu asupra Ungarie, aii tiatii o mulime de omen, aii arii bisericele, i rog pe pontificele, ca s intervin n ajutoriulii Ungarie i al ii lumei cretine. Nr. 146. pag. 190. 1241. Bela IV. regele Ungarie scrie lu Conradii regelu Germanie, c Tatari, dup ce aii devastaii Ungaria mare, Bulgaria (dela Volga), Cumania, Rusia, Polonia i Moravia, aii nvliii asupra Ungarie, i aii ocupatu ntrg partea regatului pn la Dunre. Nr. 147. pag. 191. 1241. Clugrii predicatori i minor ii nformez pe toi colegii lorii, c Tatarit aii nvliii asupra Ungarie, au alungaii pe regele Bela, i aii ocupatu o mare parte a regatului. Nr. 148. pag. 192. 1241. Palatinul Saxoniei, scrie Ducelui din Brabnia, c Tatari aii ptrunii n Bohemia i n Ungaria, pe car le-aii devastatii n modii nfiortoriu, i acum se apropie de ra Saxonie. Nr. 149. pag. 193. 1241. VenceslaUj regele Bohemie, scrie lu Conradii, regelu germanii, c Tatarii aii uciii pe ducele Poloniei, aii trecutii apo n Ungaria, aii alungaii pe regele Bela i au ocupaii regatulu. Nr. 150. pag. 194. 1241. Fridericu, Ducele Austriei, scrie lu Conradii, regele Germanie, despre devastrile, ce le-au comisii Tatari n Ungaria. Nr. 151. pag. 195. 1241. Papa Grigorie IX. scrie regelu Bela IV. i archiepiscopiloru din Ungaria, ctu de intristatii este, c . Tatari aii nvliii asupra Ungarie, i concede iertarea pecatelorii tutuloru acelora, car vorii merge s apere regatulu. Nr. 152. pag. 196. 1241. Papa Grigorie IX. nvit pe clugrii predicatori din Croaia s nu permit nimeru, ca s molesteze pe regele Ungarie, fiindii c Tatarii aii ocupatu o parte a regatului su. Nr. 153. pag. 199. 1241. Papa Grigore IX. nvit pe Bela IV. regele Ungarie s resiste cu tot energia n contra TatarilorU, i- promite totu ajutoriulii din partea scaunulu apostolicu. Nr. 154. pag. 199. 1241. Conradii, episcopulii din Frisingu, rog pe episcopulii din Constana (Kcstnicz), s se pregtsc de resbelii n contra Tatariloru, dimpreun cu principii re sale. Nr. 155. pag. 201. 1241. Fridericu, ducele Austrie, scrie episcopului din Constana, c regatulu Ungarie, n urma invasiuni Tatariloru, este desolatii cu totulii. Nr. 156. pag. 201. 1241. Fridericu II. mpratulii Germanie, scrie regelui din Anglia, c Tatarii aii atacatii ma ntiu pe Cumani, apo aii nvliii asupra Ungarie, aii nimicitii armata unguresc, i regele a scpaii numa cu fuga n Iliria; n fine rog pe rege s- trimit ctu ma n grab ajutoriu, de or-ce Tatari se apropie acum de marginile Germanie. Nr. 157. pag. 202. 1241. Fridericu II. mpratulii Germanie, ncuragez pe Bela IV. regele Ungariei, s resiste cu energi n contra Tatariloru, pn i va put veni i densulu n ajutoriu cu o putere ma mare. Nr. 158. pag. 205. 1241. Unii episcopii din Ungaria scrie episcopului din Parisii, c do spion de a Tatariloru aii fotii prini i adui naintea regelu, car aii declaraii, c Ttari aii plecaii, ca s cuceresc lumea ntrg, i c domnulii lorii este Gingis Chan (Regele regilorii). Nr. 159. pag. 206. 1241. Sibotii, episcopulii din Augsburgii, proclam n diecesa sa expediiune cruciat n contra Tatariloru, car aii distrusii Polonia i aii devastatii Ungaria ntru unii modu nfiortoriu. Nr. 160. pag. 208. 1242. Abatele mnstirii din muntele St. Mri informz pe toi credincioii biserice romane, c Tatarii aii uciii ntr'o singur pe Ducele Poloniei i 40,000 de omeni, aii alungat pe Bela regele Ungarie, i apo aii trecutii n rile Austrie, ale Stirie, Moravie i Bohemie. Nr. 161. pag. 208. II*

XII
1242. Yvo din Carnuntu informez pe archiepiscopulu din Bordeaux despre devastrile, ce le-au comisu Tatarii n Austria i n Ungaria, cum i despre moravurile, credina i armtura lorii. Nr. 162. pag. 209. 1242. Canoniculii Rogeriu din Orade trimite episcopului din Pesta descrierea sa n privina devastrilorii i a cru^imilorii, ce le-aii comisii Tatari n Ungaria. Nr. 163. pag. 212. 1242. Inscripiunile de pe mormintele celorii doue fice ale regelu Bela, decedate n Dalmaia, cnd aii fugitu dinaintea Tatariloru. Nr. 164. pag. 213. 1243. tefanii, fiulu lu dacii, amintitii ca banii alii Severinului. Nr. 165. pag. 214.

1243. Bela IV regele Ungarie conferesce ma multe dreptur i libert colonieloru din satulu-latini n comitatulii Zipsii. Nr. 166. pag. 215. 1243. Papa Inoceniu IV. autorisez pe patriarchulu Aquileii s predice n Germania expediiune cruciat n contra Tatarilorii, car aii devastatii regatulu Ungarie. Nr. 167. pag. 216. 1243. Papa Inocmiu IV. nvit pe abaii mnstiriloru Bclgradi i Zabirdovii, s cerceteze, dac este adevraii, c pe timpulii invasiuni Tatarilorii aii nvliii n Ungaria nisce omeni, car au tiatu pe ma mul locuitor de la frontiere, i aii prefcuii averile lorii n cenu. Nr. 168. pag. 217. 1243. O domn, fica lu Iwacionu, din prile Transilvaniei (de partibus vltra Transsilvanis ?) fuge dinaintea Tatariloru n Ungaria. Nr. 169. pag. 218. 1243. Moia .numit Rultman din comitatulii Nou-gradii trece in posesiunea fiiloru lu Calanda. Nr. 170. pag. 218. 1245. Scrisorea Pape Inoceniu IV. din care se vede, c Tatari aii devastatii i inutulii Sebeulu din Transilvania. Nr. 171. pag. 219. 1245. Papa Inoceniu IV. autorisez pe clugrii minoril, car vorii cltori n Cumania, ca s predice, s boteze i s ierte pcatele acelora, car vorii trece la religiunea catolic. Nr. 172. pag. 220. 1245. Papa Inoceniu IV nvit pe regele i pe poporulu Tatariloru, ca s primsc cu onore pe clugri minori, pe cari i trimite la deni, i s aib ncredere n cele ce le vorii comunica n numele pontificelui. Nr. 173. pag. 222. 1245. Papa Inoceniu IV. nvit pe regele i poporulu Tatariloru s nu ma persecute pe cretini, i s tracteze de pace cu clugri minori, pe car i trimite la deni. Nr. 174. pag. 224. 1245. Papa Inoceniu IV. nvit pe Climaniiy domnulii Bulgariloru, s se nt6rc la unire cu biserica Rome, s primsc cu on6re pe clugri minori, pe car i trimite la densulii, i s ngrijesc de sigurana lorii, ca din Bulgaria s pot trece la Tatar. Nr. 175. pag. 225. 1245. Papa Inoceniu IV. aflndu-se n conciliulu dela Lugdunu (Lyon), nvit pe toi cretinii s nchid drumurile i psurile, i s mpedice naintarea Tatariloru, car au devastatii Polonia, Rusia, Ungaria i alte inutur cretine. Nr. 176- pag. 228. 1245. Bulgaria numit era lu Asanu. Nr. 177. pag. 229. 1246. Bela IV. regele Ungarie concede locuitorilorii, car se voru ae^a pe moiile episcopiei catolice din Alba-Iulia, s fie scutii de or-ce jurisdiciune a voivodului din Transilvania, i anume, le concede acest libertate, ca s se pot aduna ma mulii poporii n Transilvania, care s'a rritu forte mulii n urma invasiuni Tatarilorii. Nr. 178. pag. 230. 1246. Clugrulu minoritii Ionii de Plano Car pini relatez despre cltoria sa la Tatar, despre religiunea i modulu lorii de vi, cum i despre ducii, sub car aii nvliii n Ungaria. Nr. 179. pag. 231. 1246. Ascelinu, clugrulu dominicanii, relatez despre misiunea sa la Tatar, descrie era Cumanilorii i erile, prin car a trecutii pn la Tatar, i causa pentru care Tatari sau retraii din Ungaria. Nr. 180. pag. 234.

XIII
1246. Unu Grigorie, amintiii ca episcopii catolicii alu Severinulu. Nr. 181. pag. 240.

1247. Papa Inoceniu IV. mulmesce regine Mria din Ungaria (fice mpratului bizantinii) pentru struinele sale, ca s ntorc pe Vataciu n snulu biserice catolice, i o rog s trmit soli la densulu, i s-lu nduplece la unire cu biserica Rome. Nr. 182. pag. 240. 1247. Papa Inoceniu IV. nvit pe Bela IV. regele Ungarie, s resiste cu energi n contra Tatariloru, dac s'arii ntempla s nvlesc de nou asupra Ungarie, i-lu asigur, c- va trimite n ajutoriu pe to cruciaii, car sunt destinai pentru era snt i pentru susinerea imperiulu latinii. Nr. 183. pag 241. 1247. Papa Inoceniu IV. invit pe archiepiscopii din Strigonu i din Calocea, s caute 6re-car locur sigure, i s le fortifice, aa ca in timpii de periculu, poporulu Ungarie, s se p6t retrage acolo dinaintea Tatariloru. Nr. 184 pag. 242. 1248. Papa Inoceniu IV. nvit pe cavaleri Ioani s dee ajutoriu Ungarie, n casii dac Tatarii ar nvli de nou asupra acestei r. Nr. 185. pag. 242. 1248. GingischanUy domnulii Tatariloru, respunde la scrisorea Pape Inoceniu IV. Nr. 186. pag. 243. 1248. Scris6rea lu Baiothnoy, principele Tatariloru, ctre Papa Inoceniu IV. Nr. 187. pag. 244.

1248. Laureniu, voivodulii Transilvaniei, concede Sailoru din comunele Vinu i Vulperii s aib acelea dreptur n pduri i n puni, pe car le aii i Saii din Sibiu. Nr. 188. pag. 245. 1249. Bela IV. regele Ungarie conferesce lu Pauliit Judelui Curieima multe comune n comitatulii Bihorului' i alii Solnoculu, drepii recompens, c a supusii pe hoii i pe tlharii, car se ridicase n Transilvania, dup retragerea Tatariloru. Nr. 189. pag. 245. 1249-1261. Magistrulii Ciacii trimiii de regele Ungarie n Bulgaria. 1249-1261. Magistrulii Ciacii trimiii n Bulgaria. Nr. 191. pag. 248. Nr. 190. pag. 247.

1251. Bela IV. regele Ungarie ordon voivodului Laureniu din Transilvania, ca s restaureze castrulii Sntulu-Spiriti din marginea oriental a Transilvaniei, pe care l'a distrusu furia Tatarilorii n anii de ma nainte. Nr. 192. pag. 248. 1251. Papa Inoceniu IV. confirm actulii de donaiune alii regelu Bela IV. prin care druiesce cavalerilorii Ioani tot era Severinului pn n apa Oltului, afar de ra Voivodului Linoiu, iar dincolo de Oltu tot Cumania, afar de era Voivodului Stanislavii, car aii s remn n posesiunea Romniloru. Nr. 193. pag. 249. 1252. Bela IV. regele Ungarie druiesce comitelu Vinceniu moia Zek din Transilvania, aezat ntre pmnturile Romanilor U dela Cra, ale Sailoru din Braovii i ale Secuiloru din Sepsi. Nr. 194. pag. 254. 1253. Papa Inoceniu IV. felicit pe clugrii predicatori din Cumania, c n urma activitii lorii Cumanii sunt dispu a se ntorce la religiunea cretin. Nr. 195. pag. 255. 1253. Papa Inoceniu IV. autorisz pe archiepiscopii din Ungaria s pot dispensa n caurile ma puinii grave pe Cumanii, car aii trecutii la religiunea catolic. Nr. 196. pag. 255. 1253. Papa Inoceniu IV. trimite un legaii apostolicii n Ungaria i n Slavonia, credina catolic. Nr. 197. pag. 256. ca s propage

1253. Papa Inoceniu IV autorisez pe clugrii predicatori din Bulgaria, din Cumania, etc. s predice, s boteze, s binecuvinteze cimiteriele i s conced indulgene. Nr. 198. pag. 257. 1254. Bela IV. regele Ungarie scrie Pape Inoceniu IV. c Tatari voiescu s nvlesc de nou asupra Ungarie, i r6g pe pontificele, s- de ajutoriu n contra Tatariloru, cum i n contra Rutenilorii, Brodniciloru, Bulgariloru, i Bosniacilorii, pop6re vecine cu Ungaria din partea despre resritii i de am^-^i. Nr. 199. pag. 259. 1254. Bela IV. regele Ungarie r6g pe Papa Inoceniu IV. ca s confirme pe archiepiscopulu din

XIV
Calocea n calitate de archiepiscopii alu Strigonulu, i amintesce despre convertirea Cumaniloru la credina catolic. Nr. 200. pag. 262 1254. Clugrulu minoritu Wilhelmii de Rubruquis, trimisu de regele Galie la Tatari, car au devastatii Ungaria, relatez despre misiunea sa. Valachia* de peste Dunre, i Romnii dincolo de Volga. Nr. 201. pag. 265. 1255. Bruno, episcopulii din Olmiitz, amintesce, c biserica Raykrad din Moravia a fotii despoiat aprope cu totulii de Cumani i de Ungur. Nr. 202. pag. 275. 1255. Primizel, regele Bohemie, scrie Pape Alexandru IV. c mnstirea Tisnov din Moravia a fotii ruinat de Tatar, de Ungur i Cumani. Nr. 203. pag. 275. 1256. Bela IV regele Ungarie confirm vechile liberti ale archiepiscopie din Strigonu, ntre car se amintesce i dreptulii de a lua a <Jecea parte din veniturile, ce le aii regi Ungarie din vitele Romniloru i ale Secuiloru. Nr. 204. pag. 276. 1256. Bela IV. regele Ungarie conferesce o moi lu lacou Gerlize din Banatu, dreptu recompens pentru serviiele sale militar n resbelulii cu Ducele Lodomerie i n contra Tatariloru. Nr. 205. pag. 278. 1257. Bruno, episcopulii din Olmiitz, amintesce despre alungarea Cumanilorii din prile Moravie. Nr. 206. pag. 279. 1257-1272. Corniele Celii, fiulu lu Celii din Transilvania, concede Secuilorii aeza lng apa Arieuiul, c pn vorii locui acolo s pot folosi castrulu su familiarii numiii Trscu, pentru aprarea lorii propri i a familielorii sale. Nr. 207. pag. 280. 1259. Papa Alexa?idru IV. dojenesce pe Bela IV. pentru ideile sale, c dac scaunulii apostolicu nu-lii va ajuta contra Tatariloru, densulii se va alia cu Tatarii n contra rilorii cretine. Nr. 208. pag. 280. 1260-1270. Capitululu din Orade raportz ducelu din Transilvania, c a introdusii pe corniele Micola n posesiunea unorii moi din Transilvania. Nr. 209. pag. 285. 1260. Bela IV. regele Ungarie confirm regulamentulii pentru vama din Iaurinu, n care amintesce i despre comerciulu colonielorii latine. Nr. 210. pag. 286. 1260. Otocarii, regele Bohemie, informez pe Papa Alexandru IV. despre conflictulii, ce l'a avuii cu Bela IV. regele Ungariei, care a veniii asupra sa cu o mulime nenumrat de Cumani, de Romni\ Ungur, Slavi, i Secu. Nr. 211. pag. 287. 1260. Papa Alexandru IV. scrie principelui de coron alii Angliei, c a convocaii unii conciliu generalii la Roma spre a delibera asupra mijlocelorii de aprare n contra Tatariloru. Nr. 212. pag. 289. 1260. Bela IV. regele Ungarie conferesce dreptulii de nobilitate unorii militar din Sirmiu, anume lu Creu, lu Cupisa i lu Racii, car mpreun cu al 38 osta de a lorii, se aii luptatii cu o bravur excelent n contra Tatariloru. Nr. 213. pag. 291. 1261. Bela IV. regele Ungarie scrie episcopului din Patavia, c Cumani s'aii botezatii i au trecutii cu toi la religiunea catolic. Nr. 214. pag. 295. 1261. tefanii, Ducele Transilvaniei, confirm libertile, ce le conferise banulii Erney colonielorii strine (sailoru) din oraulu Deii alii Transilvaniei. Nr. 215. pag. 296. 1261. tefanii, Ducele Transilvaniei, confirm libertile, ce le conferise printele sii regele Bela IV. colonielorii strine (sailoru) din oraulu Deii alii Transilvaniei. Nr. 216. pag. 297. 1262. Bela IV. regele Ungarie druiesce ostaulu Mircea o moi n comitatulii Ujvr, ca recompens pentru serviiele sale prestate n lupta cu Bulgarii. Nr. 217. pag. 298. 1262. tefanii, ducele Transilvaniei, cu nvoirea principilorii Cumani\ ncheie pace cu printele sii regele Bela IV. i depune jurmentulii, c nu-lii va ma ataca cu locuitorii s, i nic cu Cumani. Nr. 218. pag. 299.

XV
1263. Capitululu din Oradea-mare adeveresce, c Ionii voivoduli Be iu ui ui se au mpcaii cu Nicolae Cndea i cu frai si din Zlatna despre tote controversele, ce le-aii avuii ntre deni, din causa mori lu Bicaciii i a lu Romanii. Nr. 219. pag. 304. 1263. Laureniu, amintitii ca banii alii Severinului. Nr. 220. pag. 305. 1263. Papa Urbanii IV. scrie archiepis copului din Calocea, c de ore-ce poporulu din Ungaria nc totu se ma teme de invasiunea Tatarilorii, astu-felii dispensz pe clerulii diecese sale de a ma da ajutoriu pentru susinerea imperiului latinii. Nr. 221. pag. 307. 1263. Bela IV. regele Ungarie confirm drepturile i libertile Archiepiscopiei din Strigonu, ntre car se amintesce i dreptulii de a lua a ^ecea parte din veniturile, ce le aii regi Ungarie din turmele RomanilorU i ale Secuiloru. Nr. 222. pag. 307 1263. tefanii, ducele Transilvaniei, conferesce lu Iua (fiulu lu Ladislau Banulii) moiile udvornicilorii regal din comunele Veza, Mnrade, Haagu i Nocrigii n Transilvania. Nr. 223. pag. 310 1263. tefanii, ducele Transilvaniei, conferesce comitelui Iacobii ma multe moi n comitatulii Ungii, drepii recompens pentru serviiele sale in lupta ntemplat cu Bulgarii la Vidinu. Nr. 224. pag. 310. 1264. Papa Urbanii IV dojenesce cu severitate pe Bela IV. regele Ungarie, din caus, c densulu voiesce s se alieze i nrudsc cu Tatarii. Nr. 225. pag. 311. 1264. Papa Urbanii IV. nvit pe archiepiscopii din Ungaria s- de tot silina, ca s mpedice pe regele Bela IV. i pe fiulu sii, s nu se nrudsc i alieze cu Tatari. Nr. 226. pag. 313. 1264. Papa Urbanii IV. dojenesce pe Bela IV. regele Ungarie pentru nenelegerile ivite ntre densulu i ntre fiulu sii, i anume, c fiulu su tefanii voesce s cr ajutoriulii Cumanilorii n contra printelu su, iar densulu, regele Bela, voiesce s supun pe fiulu sii cu ajutoriulii pgnilorii i alii necredincioilorii. Nr. 227. pag. 314. 1264. Bela IV. regele Ungarie conferesce magistrului Laureniu, fotii banii alii Severinulu, ma multe moi n comitatulii Barania, ca recompens pentru virtuile sale militar, i n specialii fiindii-c btuse pe Bulgarii, car devastase Bnatulii Severinulu. Nr. 228. pag. 315. 1264. Papa Urbanii IV. scrie prelailorii din Ungaria, c regele Bela IV. s'a plnsu la scaunulii apostolicu, c densulu a colonisatii pe Cumani n er, ca s primsc religiunea catolic, ns a fotii nelaii amarii n inteniunile sale, de ore-ce Cumani colonisa nu ma voiescii s primesc religiunea cretin. Din acst caus pontificele invit pe archiepiscopii Ungarie s ndemne pe Cumani, car s'aii botezatii, ca s rmn i de aci nainte devotai credinei catolice, la din contra s publice espediiune cruciat asupra lorii i s- alunge din r i de la marginile regatulu. Nr. 229. pag. 317. 1264. Papa Urbanii IV. nvit pe tefanii, ducele Transilvaniei, ca s restitue reginei inutulii Bistrie i alii Rodne, pe car le-aii stpnitii nc din timpuri imemoriale totii-de-una reginele Ungarie. Nr. 230. pag. 319. 1264. Bela IV. regele Ungarie confisc ma multe moi de la Cumanii colonisa n Ungaria, i le conferesce mnstirii St. Eustachie din insula Ciuii. Nr. 231. pag. 320. 1264. tefanii, ducele Transilvaniei, druiesce comitelui Hazos era Nseudului, lipsiii de locuitori. Nr. 232. pag. 321. inuii deerii i

1264. Mnstirea Cra de lng apa Oltulu n Transilvania ruinat cu totulii n urma invasiuni Tatarilorii. Nr. 233. pag. 322. 1264 tefanii, ducele Transilvaniei, conferesce comitelui Andreiu din Transilvania trei moi lng apa Mureului ca recompens pentru serviiele sale n lupta cu Tatarii. Nr. 234. pag. 323. 1265. Papa Clemente IV. invit pe archiepiscopii din Ungaria s predice expediiune cruciat n

XVI
contra Tatariloru, car voiescu s fac o nou invasiune n rile vecine cu Ungaria i cu Polonia. Nr. 235. pag. 324. 1265. tefanii, ducele Transilvaniei, confirm donaiunea, ce o fcuse regele Berla IV. lu Corladii din Tlmaciu n privina moiei Lovistea. Nr. 236. pag. 325. 1265. tefanii, ducele Transilvaniei, druiesce militariulu Costna tre moi n comitatulii Bihorului i alu Satmarulu, ca recompens pentru serviiele sale n lupta dela Codlea. Nr. 237. pag. 326. 1265. Elisabeta, princesa de cor6n a Ungarie, druiesce magistrului Cosma o moi n comitatulii Satmarulu, ca recompens pentru serviiele, ce le-a fcuii soului sii, Ducelu Stefanu, cndu a fostu alungaii de prinii se afar din r. Nr. 238. pag. 327. 1265. tefanii, ducele Transilvaniei, confirm libertile comunitii latine din comitatulu Zipsu. Nr. 239. pag. 327. 1265. Stefanu, ducele Transilvaniei i Domnulii Cumanilorii, confirm libertile colonielorii strine (sailoru) din comuna Vinii n Transilvania. Nr. 240. pag. 328. 1266. tefanii, ducele Transilvaniei, conferesce comitelui Parabuii ma multe moi n Bnatu, pe car le stpnise ma nainte unu domnii cumanii cu numele Keyrnii. Nr. 241. pag. 329. 1267. tefanii, ducele Transilvaniei, invit pe Leustache, castelanulu Hinedorei\ ca s- vin ct ma ngrab n ajutoriu cu omeni si, de 6re-ce e persecutatu de prinii s i nchiii n castrulii de la Codlea. Nr. 242. pag. 330. 1267. tefanii, ducele Transilvaniei, druiesce magistrului Andreiu o moi n Ungaria, drepii recompens fiindu-c Ta ajutatii n luptele, ce le-a avuii n Transilvania cu printele sii i cu Cumanii'. Nr. 243. pag. 331. 1267. Stefanu, ducele Transilvaniei, amintesce serviiele, ce i le a ftcutii magistrulii Ioanu fiulu lu Ivanii, cnd Ladislaii voivodulu Transivanie venise cu Cumanii asupra densului, i a trebuitu s se nchid n castrulii dela Codlea. Nr. 244. pag. 333. 1267. Bela IV. regele Ungarie confirm vechile libert ale nobilime! unguresc, pe car le conferise nc Stefanu celii snii, protoregele Ungarie. Nr. 245. pag. 333. 1267. Stefanu, ducele Transilvaniei, conferesce magistrului Pows o moi n Ungaria, ca recompens pentru serviiele, ce i le-a prestatii n lupta ntemplat la Codlea n Transilvania. Nr. 246. pag. 3351268. tefanii, ducele Transilvaniei, conferesce frailoru Ciachi din Bihorii, rangulu de cavalerii, ca recompens pentru serviiele, ce i le-aii prestatii n lupta, care a avut'o cu printele su, regele Bela IV. la castrulii Codle n Transilvania (Fragmentii). Nr. 247. pag. 336. 1268. Judei i juraii din comuna Rodna n Transilvania adeverescu, c corniele Rotho a vendutu comitelui Henricii moiele sale, Turnulu-de-ptr, o cas de lemnii i o mor dincolo de apa Someului. Nr. 248. pag. 336. 12fi8. Ugrinii, banulu Severinului, druiesce magistrului Dionisie gradii din Ungaria. Nr. 249. pag. 337. dou sate n comitatulii Nou-

1268. Bela IV. regele Ungarie chim agricultori i militar din tote prile lume, ca s impoporeze de nou pmenturile prsite n urma invasiuni Tatariloru. (Fragmentii). Nr. 250. pag. 338. 1268. Stefanu, ducele Transilvaniei, druiesce lu Alexandru, banulu Severinulu, ma multe moi n Ungaria, ca recompens pentru serviiele, ce i le a prestatii cu omeni sVi n resbelulii, ce Ta avuii cu Bizantinii, etc. Nr. 251. pag. 339. 1260. tefanii. ducele Transilvaniei, conferesce lu Nicolae i lu Michaiii Gostunii dreptulii de nobilitate, ca recompens pentru serviiele lorii n expedijunea ntreprins asupra Bulgariloru. Nr. 252. pag. 341.

XVII
1269. Stefanu, ducele Transilvaniei, conferesce lu Chyl din Calnocu dou moit, ca recompens pentru serviiele sale in luptele ntemplate la Deva i la Codlea. Nr. 253. pag. 342. 1269. Stefanuy ducele Transilvaniei, conferesce comitelui Andreiu din Geoagiu moia Ratca, drepii recompens pentru serviiele, ce i le-a prestatii cu ocasiunea luptei de la Codlea. Nr. 254. pag. 3431270. Stefanu, ducele Transilvaniei, conferesce comiilorii Demetriu i Michailu mai multe moi n Ungaria, ca recompens pentru serviiele lorii n lupta de la Codlea. Nr. 255. pag 344. 1270. Stefanu, ducele Transilvaniei, conferesce comitelui Iacobi jumtate vama din portulii rulu Soiii, drepii recompens pentru serviiele sale n lupta de la Codlea. Nr. 256. pag. 345. 1270. Ponith, banii alii Severinulu. Nr 257. pag. 346. 1270. tefanii V. regele Ungarie amintesce, c ginerele sii Svetislavii, mpratulii Bulgariloru, a devastatu ntr'unii modii deplorabilii era Severinulu. Nr. 258. pag. 347. 1270. Stefanu V. regele Ungarie amintesce despre cinc resbele ale sale cu Bulgarii. pag. 349Nr. 259.

1270. Stefanu V. regele Ungarie concede libertinului Dominicii dreptulii de nobilitate pentru serviiele sale n lupta ntemplat la Codlea n Transilvania. Nr. 260. pag. 350. 1271. Stefanu V. regele Ungarie conferesce lu Laureniu, banulu Severinului, ma multe moi, ca recompens pentru diferitele sale merite, cu deosebire n resbelulii cu regele Bohemie. Nr. 261. pag. 351. 1271. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 262. pag. 353. 1271. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 263. pag. 354. 1271. Stefanu V. regele Ungarie aprob contractulu, prin care Tel din Braovii vinde comitelu Celii satele Blaii i Sncelu de lng Ternave. Nr. 264. pag. 355. 1271. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 265. pag. 356. 1271. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 266. pag. 356. 1271. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 267. pag. 357.

1271. Mateiii, voivodulii Transilvaniei, adeveresce, c tefanii V. regele Ungarie a druiii capitululu din Alba-Iulia comuna Abrudii de lng Ampoiii n Transilvania. Nr. 268. pag. 358. 1271. Otocarii, regele Bohemie, scrie sorore sale regine Cunigunda despre victoria, ce a reportat'o asupra Ungurilorii i a Cumanilorii n apropiere de Poonii. Nr. 269. pag. 359. 1272. Stefanu V. regele Ungarie, conferesce diferite libert coloniilorii strine din comuna Felzz n comitatulii Ugoce. Amintire despre pdurile Maramureului. Intre martor Laureniu ca banii alu Severinulu. Nr. 270. pag. 360. 1272. tefanii V. regele Ungarie confirm libertile comunitii latine (villa Olaszi) de lng Potok n Ungaria. Intre martor Laureniu ca banu alii Severinulu. Nr. 271. pag. 362. 1272. Laureniu, banii alu Severinulu. Nr. 272. pag. 363. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 273. pag. 364. 1272. Laureiiiu, banu alii Severinulu. Nr. 274. pag. 365. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 275. pag 365. 1272. Laureniu, banii alu Severinulu. Nr. 276. pag. 366. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 277. pag. 367. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 278. pag. 368. 1272. tefanii V. regele Ungarie conferesce magistrilorii Ionii i Stefanu, o moi n comitatulii aroii, ca recompens pentru serviiele prestate n ma multe espediiun, i n specialii cu
24.320.

III

XVIII
ocasiunea lupte intemplate la Codlea n Transilvania. Intre martor Laureniu Severinulu. Nr. 279. pag. 368. 1272. Laureniu, banu alu Severinulu. Nr. 280. pag. 370. 1272. Laureniu, banu alii Severinulu. Nr. 281. pag. 370. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr 282. pag. 371. 1272 Laureniu, banu alii Severinulu. Nr. 283. pag. 372. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 284. pag. 373. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 285. pag. 373. 1272. Stefanu V. regele Ungarie confirm libertile mnstire Cra din Transilvania, i anume, ca Iocuitori de pe moiile aceste mnstir s se pot bucura de acelea dreptur, de car se bucur i Iocuitori din inutulii Sibiulu. Intre martor Laureniu ca banii alu Severinulu. Nr. 286. pag. 374. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 287. pag. 375. 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 288 pag. 376 1272. Laureniu, banii alii Severinulu. Nr. 289. pag. 377. 1272. Albertii, banii alii Severinulu. Nr. 290. pag. 378. 1272. Elisabeta, regina Ungarie, restitue palatinului Moise moiile sale prinesc, ca recompens pentru serviiele, ce le-a fcuii densulii n Bulgaria. Nr. 291. pag. 378. 1272. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 292. pag. 379. 1272. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 293. pag. 380. 1272. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 294. pag. 381. 1272. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 295. pag. 381. 1273. Ladislau IV Cumanulii, regele Ungarie, confirm vechile libert ale Latiniloru din comitatulii Zipsu n Ungaria. Intre martor Paulii amintiii ca banii alii Severinulu. Nr. 296. pag. 382. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 297. pag. 383. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 298. pag. 384. 1273. Paulii, 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 299. pag. 385. banii alii Severinulu. Nr. 300. pag. 386. ca banu alii

1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 301. pag. 386. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 302. pag. 387. 1273. Ladislau IV. Cumanulii, regele Ungarie, amintesce virtuile militar ale magistrului Petru Ciacu, cu deosebire n lupta ntemplat cu Cumanii la castrulii Deve n Transilvania. Intre martor Paulii ca banii alu Severinulu. Nr. 303. pag. 388. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 304. pag. 391. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 305. pag. 392. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 306. pag. 393. 1273. Paulii, banu alii Severinulu. Nr. 307. pag. 393. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 308. pag. 394. 1273. Paulu, banii alii Severinulu. Nr. 309. pag. 395. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 310. pag. 396. 1273. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 311. pag. 396.

XIX
1273. Paulii, banu alu Severinulu. Nr. 312. pag. 397. 1273. Paul, banii alii SeverinuluT. Nr. 313. pag. 398. 1273. Episcopulii din Olmiitz scrie Pape Gregorie X. c Cumani au ajunsu la putere n Ungaria, c sunt protegia din partea regelu, c nsa regina este Cuman, i unu periculii inevitabilii amenin Ungaria din partea lorii. Nr. 314. pag. 399. 1274. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 315. pag. 399. 1274. Ugrinii, banii alii Severinulu. Nr. 316. pag. 400. 1274. Ladislau IV. regele Ungarie druiesce magistrului Petru Ciacii moia Zyntha, ca recompens pentru serviiele sale n resbelulii cu Bulgaria. Intre martor Paulii, amintitii ca banii alu Severinulu. Nr. 317. pag. 401. 1274. Ugrinii, banii alii Severinulu. Nr. 318. pag. 402. 1274. Ladislau IV. regele Ungarie ord6n s se restitue mnstirilorii tote moiile, car aii ajunsii n posesiunea particularilorii n urma invasiuni Tatariloru. (Fragmentii). Nr. 319. pag. 403. 1275. Chemitiii, fiulu lu Micula din Clata, druiesce biserice din Mnsturii, construite de prinii si, o mor pe apa Someului. Nr. 320. pag. 403. 1275. Ladislau IV. regele Ungarie confirm privilegiulu, prin care printele sii Stefanu V. druise episcopului din Alba-Iulia stulii Cluii din Transilvania. Nr. 321. pag. 404. 1275. Micudii, banii alii Severinulu. Nr. 322. pag. 405 1275. Ugrinii, banii alii Severinulu. Nr. 323. pag. 406. 1275. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 324. pag. 406. 1275. Paulii, banii alii Severinulu. Nr. 325. pag. 407. 1275. Ugrinii, banii alii Severinulu. Nr. 326. pag. 408. 1275. Micudii, banii alii Severinulu. Nr. 327. pag. 408. 1276. Capitululii din Alba-Iulia schimb cu episcopulii catolicii de acolo ma multe moi din comitatulii Bihorului i alii Hinedorel. Nr. 328. pag. 409. 1276. Micudii, banii alii Severinulu, i Petru comite alii Haegului. Nr. 329. pag. 410. 1277. Ladislau IV. regele Ungarie revoc donaiunea, ce o fcuse lu Turzol vina moie Tavarnuk din Ungaria. Nr. 330. pag. 410. 1277. Saii din Transilvania nvlescii asupra biserice catolice din Alba-Iulia, Nr. 331. pag. 411. Cumanulii n prio prdz i o ardii.

1278. Ladislau IV. regele Ungarie druiesce unu imobilii pentru repararea biserice catolice din Alba-Iulia, pe care aii ars'o i devastat'o Saii din Transilvania. Nr. 332. pag. 412. 1278. Paulu, banii alii Severinulu. Nr. 333. pag. 412. 1278. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce de espediiunea regelu tefanii V. n Bulgaria, despre lupta ntemplat la Vidinii. Nr. 334. pag. 413. 1278. Papa Nicolae III. trimite unii legaii apostolicii n Ungaria i n Cumania, turburrile i revoluiunile, ce esist acolo. Nr. 335. pag. 414. i

ca s liniscesc

1278. Papa Nicolae III. scrie prelailoru din Ungaria, din Polonia i din Cumania, s primsc cu on6re pe legatulu apostolicu i s asculte de consiliele sale. Nr. 336. pag. 417. 1278. Papa Nicolae III. nvit pe ministrulii minoriilorii din Ungaria s trimit c-va clugri la Cumani, car sunt dispui s primsc religiunea catolic. Nr. 337. pag. 417. 1278. Unu anonimii relatz, c regele Ungariei a ajutatii pe Rudolfu, regele Germanie, cu 16 mi de Cumani n resbelulii, ce l'a avutu cu Otocaru regele Bohemie. Nr. 338. pag. 418. 1279. Laureniu, banu alii Severinulu. Nr. 339. pag. 419. nr

XX
1279. Laureniu, banulu SeverinuluT, vinde comitelui Henii, moia sa Cndea din comitatulii Do* bacei. Nr. 340. pag. 420. 1279. Ladislau IV. Cumanulii, regele Ungarie, depune jurmentulii, c va pstra credina catolic, va alunga din r pe eretici, i va converti pe Cumani la religiunea catolic. Nr. 341. pag. 421. 1279. Ladislau IV. regele Ungarie, conferesce dreptulii de nobilitate fiiloru lu Chilianu, ca recompens pentru meritele lorii n resbelulii cu Bulgarii Nr. 342. pag. 423. 1279. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce despre meritele, ce le-au ctigatii Micudii, fostulu banii alu Severinulu, i omenii stl (adec Bneni) n resbelu cu Bohemi. Nr. 343. pag. 424. 1279. Ladislau IV. regele Ungarie ordon autoritilorii s adune pe Cumani i s- aecje n locurile, ce le-a conferiii regele Bela IV. pentru desclecare, anume ntre Dunre i Tisa, sau lng Mureii i Criu, cu condiiune, ca s primsc religiunea catolic i s aib locuine stabile. Nr. 344. pag. 426. 1279. Papa Nicolae III. nvit pe legatulu apostolicii din Ungaria, s cerceteze despre veniturile episcopiei Milcoviei, care a fotii distrus de Tatar. Nr. 345. pag. 429. 1279. Papa Nicolae III. dojenesce pe Ladislau Cumanulu, regele Ungarie, c nu a corespunsii jurmentulu, ce l'a depuii, n privina ereticilorii i a Cumanilorii. Nr. 346. pag. 430. 1279. Papa Nicolae III. nvit clerulii i poporulu Ungarie s dee ajutoriu legatului apostolicu, ca religiunea cretin s nu slbsc n Ungaria i s alunge pe ismatici afar din er. Nr. 347. pag. 435. 1279. Episcopulii Filipii, legatulu scaunulu apostolicii, transcrie n form autentic diploma regelu Andreiii II. din a. 1211. prin care druiesce cavaleriloru teuton era Brsei. Nr. 348. pag. 436. 1280. Regina Elisabeta (mama regelu din Ungaria) promite legatulu apostolicii, c va alunga pe eretici din inuturile sale. Nr. 349. pag 436. 1280. Ladislau IV. regele Ungarie promite legatului apostolicu, c va esecuta n regatulu seu t6te ordinele pontificelui romanii date n contra ereticilorii. Nr. 350. pag. 437. 1280. Sai i Latinii din comitatulii Zipsu se nvoescii, ca s^ pltdsc dime biserice catolice ntogma ca Unguri si Slavii. Nr. 351. pag. 438. 1280. Elisabeta, regina Ungarie, adeveresce c Sai i Latinii din comitatulii Zipsii aii promisu de bun voia lorii s pltsc dime biserice catolice, ntocmai ca Unguri i Slavi. Nr. 352. pag. 4391280. Amintire despre fii comitelui Micula, din Transilvania. Nr. 353. pag. 440. 1280. Rudolfii I. regele Germanie, confirm privilegiulu regelu Andreiu II. din a. 1222. prin care druise cavalerilorii teuton era Brsei din Transilvania. Nr. 354. pag. 441. 1282. Ladislau IV. regele Ungarie concede episcopului catolicii din Alba-Iulia dreptulii, s judece singurii pe iobagii si, i anume din caus, ca s se adune ma mul locuitori n Transilvania, car s'aii mpuinaii forte mult n urma diferitelorii resbele i persecuiun. Nr. 355. pag. 442. 1283. Ladislau IV regele Ungarie concede Cumanilorii Ivan i Kuchmech dreptulii, ca s- pot vinde pmnturile loru din Ungaria, din causa srciei extreme n care aii ajunsii. Nr. 356. pag. 4431283. Ladislau IV. CumanulU, regele Ungarie, concede anumite liberti magistrilorii Dominicii i Ladislau, ca recompens pentru serviiele, ce le aii prestatii cnd se revoltase Cumanii din Ungaria. Nr. 357. pag. 443. 1283. Toma, amintitii ca episcopii alii Cumanilorii. Nr. 358. pag. 445.

XXI
1283. mprirea succesiunii familiei RatoldU. Intre averile acestei familii se amintesce i stulii romane seu (Olahteluk) din comitatulii Bihorului. Nr. 359. pag. 446. 1284. Ladislau IV. regele Ungariei conferesce comitelui Rofoinii comuna Mociu ca recompens pentru serviiele, ce le a prestatii cnd Cumanii se ridicase asupra Ungarie. Nr. 360. pag. 447. 1284. Colonii cumane aezate n comitatulii Borii din Ungaria. Nr. 361. pag. 448. 1284. Violenele Cumanilorii colonisa n Ungaria. Nr. 362. pag. 449. 1284. Meniune despre revoluiunea Cumanilorii din Ungaria. Nr. 363. pag. 451. 1284. Elisabeta, regina Ungarie, druiesce o moi militariulu Lucaciii, ca recompens pentru bucuria, ce i-a causat'o, cnd i-a anunaii victoria soulu seii asupra Cumanilorii. Nr. 364. pag. 452. 1284. Rolandii, voivodulii Transilvaniei, confirm libertile coloniilorii strine (ale Sailoru) din comuna Deii n Transilvania. Nr. 365. pag. 453. 1285. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce despre resbelulii, ce l'a avutu la nceputulii domnie sale cu voivodulii Liteanii din 6ra romnsc, Nr. 366. pag. 454. 1285. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce despre resbelulii seii cu Liteanu voivodulii din ^ra romnesc Nr. 367. pag. 457. 1285. Capituiulii din Orade se judec cu locuitorii din Suburbea-latin (Olaszi) de acolo, pentru vama, ce aii s'o pltsc dup mrfurile, ce le aducii n oraii. Nr. 368. pag. 459. 1285. Ladislau IV. regele Ungarie confirm privilegiulu, ce-lu acordase regele tefanii V. locuitoriloru din comuna latin de lng Potok. Nr. 369. pag. 460. 1285. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce meritele comitelui Petru i ale fratelui seii Ivanca n diferite espediiun, i anume cnd se revoltase Cumanii din Ungaria i cnd Ttari devastase de nou regatulu. Nr. 370. pag. 461. 12851290. Ladislau IV. regele Ungarie scutesce pe ceteni din Bistri de o parte a tributului, ce aveaii s-Iii pltsc regelu, i acsta din causa aprinderilorii i devastrilorii, ce le-aii suferiii prin invasiunea Tatariloru. Nr. 371. pag. 462. 1286. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce despre lupta, ce o avuse printele seii regele tefanii V. cu Bulgarii, lng fluviulii Ischerii. Nr. 372. pag. 462. 1287. Papa Honoriu IV dojenesce pe Ladislau IV. regele Ungarie, c s'a lpdatu de religiunea catolic, i triesce n societate cu Tatari (saii Cumanii), cu Saraceni i cu alte popore pgne. Nr. 373. pag. 463. 1287. Papa Honoriu IV. nvit pe archiepiscopulu din Strigonu, s predice espediiune cruciat ncontra Cumanilorii i a Saraceniloru dac voru continua i pe viitoriu s nfesteze pe crestini, car profesz credina catolic. Nr. 374. pag. 465. 1287. Papa Honoriu IV. nvit pe regi Germanie i Bohemie, s d6e ajutoriu archiepiscopulu! din Strigonu, ca s alunge din Ungaria pe Cumani, pe SaracenI, pe Neuger i pe al pgni. Nr. 375. pag. 466. 1287. Papa Honoriu IV. nvit pe archiepiscopulu din Strigonu s libereze pe regina Ungarie din nchis6rea, n care a aruncat'o regele Ladislau IV. i care s'a legaii cu femei de ale necredincioiloru. Nr. 376. pag. 467. 1287. Cardinalii biserice romane nvit pe archiepiscopulu din Strigonu s libereze pe regina Ungarie din nchisorea, n care a aruncat'o soulii e regele Ladislau IV. care s'a legatu cu femei de ale necredincioilorii. Nr. 377. pag. 468. 1287. Lodomiriiy archiepiscopulu Strigonulu, invit pe episcopulii din Alba-Iulia s ajute pe funcionarii reginei, ca s pot incasa veniturile, ce i se cuvinii de la locuitorii din districtulii Bistriei. Nr. 378. pag. 469. 1287. Ladislau IV. regele Ungarie conferesce lu Dionisie, iobagiii din districtulii castrulu Ungii,

XXII
dreptulii de nobilitate, ca recompens pentru meritele ctigate n lupta ntemplat cu Cumanii la Hodti. Nr. 379. pag. 470. 1288. Banulii Micudii din Transilvania druiesce episcopiei catolice din Alba-Iulia moia St. Nicolae din comitatulii Turcii. Nr. 380. pag. 470. 1288. Ladislau IV. regele Ungarie druiesce episcopului din Nitra ma multe moi i dreptur regale, ca recompens pentru serviiele i suferinele sale, cnd a fotii prinii de Cu?nanl, inimici capitali a regatului. Nr. 381. pag 472. 1288. Ladislau, vice-voivodulii Transilvaniei, sequestrez moiile familie Micola din Transilvania i introduce n posesiunea lorii pe episcopulii catolicii din Alba-Iulia. Nr. 382. pag. 474. 1288. Papa Nicolae IV. dojenesce pe Ladislau IV. regele Ungarie, c s'a uniii n credin cu Tatarii (Cumani), cu Saraceni i pgnii, i-Iii invit a se ntorce r la religiunea cretin. Nr. 383. pag. 475. 1288. Papa Nicolae IV. nvit pe archiepiscopulu din Strigonu s silsc cu censur canonic pe regele Ladislau Cumanulii, s se lapede de eresiile pgniloru, i-Iii autorisez s publice espediiune cruciat n contra Cumanilorii, Saracenilorii, Neugerilorii i pgniloru. Nr. 384. pag. 4771288. Papa Nicolae IV. nvit pe archiepiscopulu din Strigonu s libereze pe regina Ungarie din nchisorea, unde a aruncat'o regele Ladislau IV. care s'a nstrinaii de biserica catolic i s'a legatu cu femei de ale necredincioilorii. Nr. 385. pag. 478. 1288. Papa Nicolae IV. scrie Elenei, reginei (mame a) Serbiei, s nduplece pe fii si, pe regi Stefanu i Urosii, a se ntorce la unire cu biserica Rome. Nr. 386. pag. 479. 1288. Papa Nicolae IV. nvit pe Urosii regele Serbie, ca s primesc credina catolic. Nr. 387. pag. 480. 1288. Papa Nicolae IV. permite clugrilorii predicatori s pot cltori n rile Saracenilorii, Greciloru, Cumanilorii i ale Romniloru, ori unde vor fi acetia. Nr. 388. pag. 483. 1288. Magistrulii George face amintire despre serviiele comitelu Petru n lupta cu voivodulii Liteanii, i n contra Cumanilorii. Nr. 389. pag. 483. 1288. Ladislau IV. regele Ungarie amintesce de espediiunea sa n prile Moldovei, cnd se revoltase Ctimanil din Ungaria i fugise n ascunsii peste Carpa. Nr. 390. pag. 484. 1289. Fragmentii dintr'unii reportii alii Capitululu din Alba-Iulia, n care se descriu hotarele oraului Ighiu din Transilvania. Nr. 391. pag. 486. 1289. Ladislau IV regele Ungarie restitue episcopului catolicii din Alba-Iulia moiile, ce i le confiscase din caus, c prinsese pe Cumariulu Arbuzii, cumnatulu regelu. Nr. 392. pag. 486. 1289. Ladislau IV. regele Ungarie confirm privilegiulu regelu tefanii V. prin care druise unorii colonii secuiescl unu terenii de lng apa Arieulu. Nr. 393. pag. 488. (P. a.) Ladislau IV. regele Ungarie chiam la resbelii pe to nobilii i locuitorii din comitatulii Satmarulu. Nr. 394. pag. 489. (P. a.) Ladislau IV. regele Ungarie chiam la resbelii pe to nobilii i militarii din comitatulii Satmarulu i alu Beregulu, i- invit s se adune armai la castelulii Criulu. Nr. 395. pag. 489. 1290. Do nobili din comitatulii Ungii vendu comitelu de acolo o servitore a lorii, numit c Fata*, cu unu preii de ase mrc. Nr. 396. pag. 490. 1290. Ladislau IV. regele Ungarie scutesce de nou pe cetenii din Bistri de o parte a tributului, ce aveaii s-Iii pltsc regelu, i anume din causa aprinderilorii i devastrilorii, ce le aii suferiii prin invasiunea Tatariloru. Nr. 397. pag. 491. 1290. Papa Nicolae IV. trimite un legaii apostolicii n Ungaria i n Cumania, ca s ntorc r la credina catolic pe regele Ungarie Ladislau IV. care a mbriatu datinele Cumani-

XXIII
lorii i ale Saracenilorii, i s predice espediiune cruciat n contra acestorii popore i n contra ereticilorii din Ungaria. Nr. 398. pag. 492. 1290. Papa Nicolae IV. dojenesce pe Ladislau IV regele Ungarie, c a despreuitii religiunea catolic i a adoptatii credinele Cumanilorii i Saracenilorii, i-Iii informez, c trimite la densulu unii legaii apostolicu, ca s nu rtcesc i ma mulii. Nr. 399. pag. 494. 1290. Papa Nicolae IV. scrie lu Rudolfu, mpratulii Germanie, c a trimiii unu legatu apostolicii n Ungaria i n Cumania, de ore-ce Ladislau IV. regele Ungarie despreuindii religiunea catolic, s'a uniii n credin cu Cumanii i cu Saraceni, i rog pe rege, s dee ajutoriu legatulu apostolicu n contra acestorii popore i n contra ereticilorii din Ungaria. Nr. 400. pag- 495. 1290. Papa Nicolae IV. r6g pe bani Slavoniei i pe voivodulii Transilvaniei s de mna de ajutoriii legatulu apostolicii n contra Cumanilorii, Saracenilorii, ismaticilorU i ereticilorii. Nr. 401. pag. 497. 1290. Papa Nicolae IV. scrie lu Rudolfu, regelu Germanie, c a trimiii unii legaii apostolicii n Ungaria, ca nu cum va Cumanii, Saraceni, pgni, Neugeri i ali eretic s nvlesc asupra Ungarie i s ocupe regatulu. Nr 402. pag. 498. 1290. Papa Nicolae IV. nvit pe legatulu apostolicii din Ungaria s cerceteze, dac regele Ladislau Cumanulii, pe timpulii cnd tria, s'a ntorsu r la credina catolic, saii a muritii ca ereticii. Nr. 403. pag. 499. 1290. Comuna Lisca-latin din comitatulii Zipsu druit de regele Bela IV. biserice S. Martinii de acolo. Nr. 404. pag. 500. 1290. AndreiU III. regele Ungarie face amintire de revoluiunea CumanilorU din Ungaria, i cnd o parte din deni fugise peste frontier. Nr. 405. pag. 502. 1291. Papa Nicolae IV nsrcinz pe legatulu apostolicii din Ungaria s cerceteze despre starea religiunil catolice n prile de acolo, i n specialii dac regele Ladislau a muritii ca ereticii ori catolicii. Nr. 406. pag. 503. 1291. AndreiU III. regele Ungarie, confirm privilegiele colonielorii strine din ocna Deului n Transilvania, car li se perduse n timpulii invasiuni Tatarilorii. Nr. 407. pag. 504. 1291. AndreiU III. regele Ungarie confirm privilegiele colonielorii strine din oraulii DeU alii Transilvaniei. Nr. 408. pag. 506. 1291. Papa Nicolae IV. trimite unu legaii apostolicu n Ungaria spre a se informa despre starea regatului n urma morii regelu Ladislau Cumanulii, i-Iii nsrcinz totii-o-dat, s ngrijesc ca drepturile biserice romane de acolo s remn nealterate. Nr. 409. pag. 507. 1291. Papa Nicolae IV. scrie archiepiscopulu din Strigonu, c a trimisu unu legaii apostolicii n Ungaria, ca s cerceteze despre starea religiune catolice n prile de acolo, i dac esist vre unu periculii, s nvlesc pgni asupra regatului. Nr. 410. pag. 508. 1291. Papa Nicolae IV. dojenesce pe archiepiscopulu din Calocea, c nu i-a reportatii nimicii, dac aii ncetatu turburrile ismaticilorU ivite n Ungaria pe timpulii cnd domnia regele Ladislau Cumanulii. Nr. 411. pag. 509. 1291. AndreiU III. regele Ungarie ine adunare general la Alba-Iulia cu to nobilii, cu Romnii, cu Sai i Secuii din Transilvania, i restitue magistrului Ugrinii moiile Fgraului i a Smbetei, car fusese i ma nainte proprietatea sa i a prinilorii se. Nr. 412. pag. 510. 1291. AndreiU III. regele Ungarie confirm privilegiulu coloniilorU secuiesci, aezate lng rulu Arieulu n comitatulii Turcji. Nr. 413. pag. 511. 1291. Papa Nicolae IV. r6g pe Elena, regina Serbie, s nduplece pe George, mpratulii BulgarilorU, a se ntorce la unire cu biserica Rome. Nr. 414. pag. 512. 1291. Papa Nicolae IV. nvit pe George, mpVratulU Bulgariloru, a se ntorce r la unire cu biserica Rome, i- trimite i formula credinei catolice. Nr. 415. pag. 513.

XXIV
1291. Papa Nicolae IV. nvit pe mitropolitulu Bulgariei, catolic. Nr. 416. pag. 515. ca s primsc i mrturisesc credina

1291. Toma, fiulu lu Petru, vinde comitelu Dnil moia Cutii din Transilvania cu 20 de mrc. Nr. 417. pag. 516. 1291. Meniune despre pmenturile Sailoru din Romozu i din Orsti n Transilvania, cum i despre moia lu Iuancea, iobagiu alu castrulu din Alba Iulia. Nr. 418. pag. 517. 1291. Prelaii din Ungaria, cu nvoirea nobililoru i a Cumanilorii escomunic pe Saii din Transilvania, car au arii biserica catedral din Alba-Iulia. Nr. 419 pag 518. 1291. Laureniu, banu alu Severinulu. Nr. 420. pag. 519. 1291. Andreiu III. regele Ungarie concede metalurgiloru din ocnele Turcii acelea libert, pe car le au i coloniile din ocnele Deului i ale Cluulu. Nr. 421. pag. 520. 1291. Andreiu III regele Ungarie confirm de nou privilegiele metalurgiloru german din comuna Irscu n Transilvania, arse n timpulii invasiuni Tatarilorii. Nr. 422. pag. 521. 1293. Andreiu III. regele Ungarie confirm privilegiulu Romniloru din comunele Filesc i Feleiudii n Transilvania, ca s fie scuti de dima viteloru i de or-ce alte imposite. Nr. 423. pag. 522. 1294. Rolandii, voivodulii Transilvaniei, nchiee armistiiu cu magistrulii Iacobu din castrulii Feneulu, i se oblig a-lu apra n timpii de 15 qlile 111 contra tuturorii atacurilorii din partea Romniloru i a Ungurilorii. Nr. 424. pag. 524. 1295. Petru, episcopulii catolicii din Alba-Iulia concede anumite drepturi i libert coloniiloru germane din comuna ardii n Transilvania. Nr. 425. pag. 525. 1295. Amintire despre diecesa catolic a Argeului. Nr. 426. pag. 526. 1295. Nicolae, fiulu banului Micudii, din Transilvania vinde canonicului Clemente moia sa Mocu de lng Mureii n Transilvania. Nr. 427. pag. 527. 1296. Andreiu III. regele Ungarie restitue lu Ionii Micola dreptulii de vam, ce-lu avea n stulii seii Vaarheiii, i pe care 'lu usurpase Rolandu, voivodulii Transilvaniei. Nr. 428. pag. 528. 1296. Andreiu III regele Ungarie druiesce lu Nicolae, comitelu din Satmarii, moiile unorii Cumani din Ungaria lipsite de locuitori. Nr. 429. pag. 529. 1297. Banulu Micudii vinde o moie a sa, numit lobii din Transilvania, lui Petru, lu Marcu i lu Stefanu fiulu lu Davidu. Nr. 430. pag. 530. 1298. Episcopulii catolicii din Alba-Iulia schimb cu banulu Micudu doue moi ale sale din Transilvania. Nr. 431. pag. 530. 1298. Constituiunea feudal a Ungarie din timpulu domnie regelu Andreiu III. Intre altele se dispune, ca nobili s nu ma fac jafur i devastri, er' iobagii s se pot strmuta de pe o moie pe alta, ns numa cu nvoirea domnilorii s. Nr. 432. pag. 532. 1299. Andreiu III. regele Ungarie revoc autorisarea, ce o dase episcopului din Agria, ca s administreze densulii bisericele catolice din Maramureu. Nr. 433. pag. 540. 1299. AndreiU III. regele Ungarie decide, c bisericele catolice din MaramureU s fie supuse i de aci nainte jurisdiciuni episcopului din Transilvania. Nr. 434. pag. 541. 1299. Papa Bonifaciu VIII. deplnge starea cea deczut a Ungariei, i se teme c regatulu nu se va ma ridic, fiindii ncunjuratu de ismaticl, de eretic i pgni, i espusii n coninu la incursiunile lorii. Nr. 435. pag. 542. 1299. Papa Bonifaciu VIII nvit pe archiepiscopulu din Strigonu, s procedeze n contra ereticilorU din Ungaria cu inquisiiun i pedepse canonice pentru a conserva bunstarea i liniscea regatului. Nr. 436. pag. 545. 1299. Meniune despre satulu latinU de la Strigonu. Nr. 437. pag. 546.

XXV
1299. Delimitarea comuneloru Brban i Cricu din Transilvania. Nr. 438. pag. 547. (Sec. XIII.) O relaiune despre Mongoli, numii pe atunci n generalii Tatarl. Nr. 439. pag. 548. 1300. Diferite ordine de clugri catolici in Transilvania, dup actulu de donaiune alii vduvei Elisabeta din Vinulii-de-josu. Nr. 440. pag. 550. 1300. Mar amureulu, pag. 551. n privina administraiunil bisericesc! ca parte a Transilvanie!. Nr. 441.

1301. CkineziatulU i libertile Romniloru din comuna numit Stulii romneseu, de lng Odorheiu n Transilvania. Nr. 442. pag. 553. 1301. Papa Bonifaciu VIII. trimite unii legaii apostolicii n Ungaria i n Cumania, ca s propage credina catolic in prile acestea, i s mpedece starea de decaden a regatului ungurescii. Nr. 443. pag. 554. 1301. Papa Bonifaciu VIIIn o scrisore adresat regelui Bohemie se plnge, c regatulu Ungarie e ruinaii aprope cu totulii, din causa diferitelorii incursiuni ale Cumanilorii, Ttarilorii i ismaticilorii. Nr. 444. pag. 557. 1301. Papa Bonifaciu VIII. amintesce, c n urma deselorii incursiuni ale Cumanilorii, Ttarilorii i ismaticilorii, populaiunea Ungarie s'a micoratii forte mulii. Nr. 445. pag. 558. 1302. Papa Bonifaciu VIII. n o scrisore adresat regelu Bohemie amintesce de noii, c regatulu Ungarie a ajunsu prad pe mni le Cumanilorii, Tatarilorii i ismaticilorii. Nr. 446. pag. 560. 1302. Petru, episcopulii catolicii din Transilvania, restitue capitululu din Alba-Iulia dimele, ce le luase pe nedrepii din comuna Cergu, etc. Nr. 447. pag. 562. 1304. Papa Benedictu XI. nvit pe clugrii predicatori din Ungaria s trimit ci-va fra n Albania i Cumania, ri, n car se afl nisce episcop de legea grecesc, ca s propage credina catolic. Nr. 448. pag. 563. 1307. Papa Clemente V. trimite pe cardinalulu Gentilii, ca legaii apostolicu n Ungaria i n Cumania. Nr. 449. pag. 565. 1309. Cardinalulu Gentilii, legatulu scaunulu apostolicii, escomunic pe Ladislau, voivodulii Transilvaniei, din caus, c voesce s-i mrite pe fica sa, catolic, dup fiulii regelu din Serbia, i fiindi-c a luaii corona Ungarie, pe care nu voesce s'o restitue. Cstoria ntre catolici i ortodox! se interzice. Nr. 450. pag. 568. 1310. Ladislau, voivodulii Transilvaniei, se oblig, c va recun6sce pe Carolii Robertii ca rege alii Ungarie, va estrada cor6na regatulu i va restitui minele din Rodna. Nr. 451. pag. 572. 1313. Carolii Robertii, regele Ungarie, confirm privilegiulu regelu Ladislau IV. prin care druise une colonii secuiescl unu terenii din inutulu castrulu Turda. Nr. 452. pag. 573. 1314. Papa Clemente V. concede iertarea pcatelorii tuturorii acelora, car voru muri in lupt cu ismatici i cu Tatari, popore, car facu incursiuni continue n regatulu Ungarie. Nr. 453. pag. 5741315. Saii din Mediaii, din eica i Biertanii se plngii la Carolii Robertii, regele Ungarie, c Ladislau voivodulii Transilvaniei i-a despritu, n contra privilegielorii sale, de comunitatea Sibiului. Regele n urma aceste plngeri le concede s fie i de aci nainte unii cu Sai din Sibiu. Nr. 454. pag. 575. 1317. Carolii Robertii, regele Ungarie, concede dreptulii de liber migraiune iobagilorii, car se vorii aetjla pe moiile magistrului Galii din Transilvania, ns numa dup ce vorii ave nvoirea domnitorii s i le vorii plti censulii pmentulul. Nr. 455. pag. 576. 1317. Romnii, ca martor n procesulii dintre familiele Bethlen i Apafi pentru mprirea mu