Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE FUZIUNE

PRIN ABSORBTIE A S.C. NOVEL AUTO S.R.L. S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L.

S.c. NOVEL GLASS S.R.L. SI S.c. NOVEL INDUSTRIE DECATRE S.c. NOVEL S.R.L. S.R.L.

"

1.DEFINITII Data Fuziunii Societatea Absorbanta Societatile Absorbite

Societatile Implicate in Fuziune Terte Persoane

data la care are loc Fuziunea, NOVEL S.R.L. NOVEL AUTO S.R.L. impreuna cu NOVEL CONSTRUCT S.R.L. NOVEL GLASS S.R.L. si NOVEL INDUSTRlE S.R.L. Societatea Absorbanta si Societatile Absorbite toate subiectele de drept,distincte de societatile implicate in Fuziune

2.PREAMBUL Avand in vedere Hotararile Adunarilor Generale ale Asociatilor Societatilor Implicate in Fuziune, in temeiul dispozitiilor : Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare "Legea 3111990"), Legii nr. 82/1991,a contabilitatii cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si Iichidare a societatilor comerciale, OMFP nr.305512009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Legii nr.571/2003 prinind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.6712006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, asociatii fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au hotarat si au aprobat initierea fuziunii prin absorbtia S.C. NOVEL AUTO S.R.L., S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L., S.C.NOVEL GLASS S.R.L. si S.c. NOVEL INDUSTRlE S.R.L., in calitate de societati absorbite, de catre S.C. NOVEL S.R.L., in calitate de societate absorbanta, si i-au mandatat pe reprezentatii lor legali cu intocmirea si semnarea prezentului Proiect de fuziune, in conformitate cu prevederile art.241 din Legea nr. 31/1990. 3.FORMA, DENUMIREA SI SEDIUL SOCIAL SI AL TE ELEMENTE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATILORIMPLICATE IN FUZIUNE Formajuridica a Societatilor Implicate in Fuziune este cea de societati comerciale cu raspundere limitata,potrivit legii nr. 31/1990. 3.1. SOCIETATEA COMERCIALA ABSORBANTA : Denumire: S.C. NOVEL S.R.L. Sediul social: Slatina ,str.Cireasov, nr.10 bis ,jud.Olt; Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: 128/597/1991; Cod unic de inregistrare: 1522800, atribut fiscal ItO; Durata de functionare: nelimitata; Obiect principal de activitate: - Activitati ale directiilor( centralelor ),birourilor administrative centralizate- cod CAEN 7010; Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 886.600 lei, impartit in 88.660 parti sociale, in valoare de 10 lei fiecare. , ~ Structura asociativa : ANGHEL DOINA - detine 35.464 parti sociale, reprezentand 40 % din capitalul social; ANGHEL GHEORGHE - detine 35.464 parti sociale, reprezentand 40% din capitalul social; ANGHEL ALINA - detine 8.866 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social; ANGHEL DORU IONUT - detine 8.866 parti sociale, reprezentand 10 % din capit91*;~:; ..",
~

~~~~ II
0"

<:~

(f: ~..
.J2S,s'9

/"':,..\'

(:..~ \\

'1.
199

'~'r

... ~.~/

zI ''''~ . l/}iljOIt.t<.OS:::~/
<r.~--~~...-,

3.2 SOCIETATILE
a)

COMERCIALE

ABSORBITE:

Denumire: S.C. NOVEL AUTO S.R.L. Sediul social: str.Cireasov, nr.lO bis ,C3,Slatina ,jud.Olt; Numar de ordine in Registrul Comertului 01t: 128/34912009; Cod unic de inregistrare: 19138552, atribut fiscal RO; Durata de functionare: nelimitata; Obiect principal de activitate: - Intretinerea si repararea autovehiculelor- cod CAEN 4520; Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 42.000 lei, impartit in 4.200 parti socia1e, in valoare de 10 lei fiecare. ~ Structura asociativa : S.C. NOVEL S.R.L. - detine 2.520 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social; ANGHEL GHEORGHE - detine 420 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social; ANGHEL DOINA - detine 420 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social; NEACSU GHEORGHE - detine 840 parti sociale, reprezentand 20 % din capitalul social; b) Denumire: S.C. NOVEL CONSTRUCT S.R.L. Sediul social: str.Cireasov, nr.l0 bis ,Slatina ,jud.Olt; Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: 128/33012006; Cod unic de inregistrare: 18623818, atribut fiscal RO; Durata de functionare: nelimitata; Obiect principal de activitate: - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - cod CAEN 4120; Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoare de 50 lei fiecare. " Structura asociativa : S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social; ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social; ANGHEL DOINA =detine 175 parti sociale, reprezentand 25 % din capitalul social;
c)

Denumire: S.C. NOVEL GLASS S.R.L. Sediul social: str.Cireasov, nr.lO bis ,Slatina ,jud.01t; Numar de ordine in Registrul Comertului Olt: J28/359/2006; Cod unic de inregistrare: 18656424, atribut fiscal RO; Durata de functionare: nelimitata; Obiect principal de activitate: - Fabricarea articolelor di material plastic pentru constructii - cod CAEN2223; Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoare de 50 lei fiecare. ~ Structura asociativa: S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social; ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social; ANGHEL DOINA - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social; BOA TA GHEORGHE - detine 70 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social; d) Denumire: S.C. NOVEL INDUSTRIE S.R.L. str.Cireasov, nr.l Obis ,Slatina ,jud.Olt; Sediul social: J28/96312006; Numar de ordine in Registrul Comertului : 20282011, atribut fiscal RO; Cod unic de inregistrare:

Durata de functionare: nelimitata; Obiect principal de activitate:- Turnarea metalelor neferoase usoare - cod CAEN 2453; Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 35.000 lei, impartit in 700 parti sociale, in valoare de 50 lei fiecare. ~ Structura asociativa: S.C. NOVEL S.R.L. - detine 420 parti sociale, reprezentand 60 % din capitalul social; ANGHEL GHEORGHE - detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social; ANGHEL DOINA -detine 105 parti sociale, reprezentand 15 % din capitalul social; GHERCIOIU EUGEN - detine 70 parti sociale, reprezentand 10 % din capitalul social; 4. FUNDAMENTELE SI CONDITIILE FUZIUNII. EFECTELE FUZIUNII 4.1. TEME1 LEGAL Prezentul Proiect de Fuziune a fost intocmit in conformitate cu art.238 si art.241 si urmatoarele din Legea m.3111990,in baza Hotararilor Adunarilor Generale ale Asociatilor Societatilor Implicate in Fuziune,adoptate la data de 28.02.2013. Pe baza hotararilor mentionate mai sus, prezentul Proiect va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt impreuna cu declaratia Societatii Absorbite despre modul in care a hotarat sa stinga pasivul sau, precum si impreuna cu declaratia cu privire la modalitatea de publicare a prezentului Proiect de Fuziune, conform prevederilor art. 242 din Legea Societatilor Comerciale. In ceea ce priveste publicarea prezentului Proiect de Fuziune, aceasta se va efectua prin publicare atat pe website-ul Societatii Absorbante (www.novel.info.ro), cat ~i pe website-urile Societatilor Absorbite( www.novelauto.webs.com),(www.nove1construct.webs.com ),( www.novelglass.webs.com), ( www.novelindustrie.webs.com). 4.2 FUNDAMENT AREA FUZ1UNl1 Fuziunea prin absorbtie a celor cinci societati comerciale este motivata de urmatoarele: ./ doi dintre asociatii Societatilor Absorbite, respectiv Anghel Gheorghe si Anghel Doina sunt si asociati ai Societatii Absorbante; ./ S.C.NOVEL S.R.L. este asociat si detinator al capitalului majoritar la fiecare dintre societatile absorbite cu un pro cent de 60%; ./ mai buna alocare a resurselor existente , a facilitatilor si fortei de munca existente la nivelul societatii absorbante,cresterea puterii de negociere a acesteia in raport cu tertii . ./ simplificarea procesului decizional si reducerea costurilor administrative . ./ eliminarea paralelismelor din cadrul structurilor administrative ale Societatilor Implicate. 4.3. MODAL1TATEA DE REAL1ZARE SI COND1TIILE FUZ1UNII EFE TELE FUZ1UN11 Fuziunea se va realiza prin absorbtia NOVEL AUTO S.R.L., NOVEL CONSTRUCT S.R.L., NOVEL GLASS S.R.L. si NOVEL INDUSTRIE S.R.L.,de catre NOVE~ S.R.L. Efectele Fuziunii se vor produce la data imegistrarii in Registrul Comertului a hotararii ultimei Adunari Generale a AsociatilorSocietatilor Implicate in Fuziune,care a aprobat operatiunea ,conform art.249 lit.b din Legea nr.3111990. Fuziunea se va face cu transmiterea universala a patrimoniilor Societatilor Absorbite catre Societatea Absorbanta,cu toate drepturile si obligatiile pe care acestea le au in stare a in care se afla la Data Fuziunii. Societatea Absorbanta va va dobandi drepturile si va fi tinuta de obligatiile Societatilor Absorbite. In consecinta, toate drepturile reale si de creanta, de proprietate intelectuala si industriala ~i intregul fond de comert al societatii absorbite vor trece asupra societatii absorbante. In mod corelativ, vor intra in patrimoniul societatii absorbante toate obligatiile personale propter rem si scriptae in rem ale societatii absorbite. Transmisiunea va avea loc de drept prin simplul efect al fuziunii. Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor Societatilor Absorbite vor fi transferate la Societatea Absorbanta conform Codului Muncii si Legii m.67/2006. '

Toate cauzele aflate pe rolul instantelor, in care Societatile Absorbite sunt parte vor fi preluate de catre S.C. NOVEL S.RL. Avand in vedere ca la data bilantului de fuziune ,respectiv 31.12.2013, NOVEL AUTO S.RL. inregistreaza pierderi mai mari decat activele pe care le detine,nu va participa cu aport la majorarea capitalului , iar asociatii sai nu vor primi parti sociale in urma fuziunii. Deasemenea, NOVEL CONSTRUCT S.R.L. ,care inregistreaza pierderi de capital mai mari decat activele detinute,nu va participa cu aport la majorarea capitalului Societatii Absorbante ,iar asociatii sai nu vor primi parti sociale in urma fuziunii. Astfel,pasivele Societatilor Absorbite se vor stinge prin preluarea integrala a acestora de catre Societatea Absorbanta. La data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat Fuziunea ,Societatile Absorbite isi vor inceta existenta si se vor dizolva fara lichidare,urmand sa fie radiate din Registrul Comertului,in conformitate cu art.250 lit.c din legea nr.3111990. In schimbul partilor sociale detinute la NOVEL GLASS S.R.L. si NOVEL INDUSTRIE S.RL.,asociatii acestora vor dobandi parti sociale la Societatea Absorbanta. 5.STABILIREA SI EVALUAREA ACTIVULUI SI PASIVULUI SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE 5.1 METODE Patrimoniile fiecarei a dintre Societatile Implicate in Fuziune sunt evidentiate in situatiile financiare de fuziune incheiate la data de 31.12.20 12,aplicandu-se metoda patrimoniala (activului net). Valoarea globala a societatii reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei Societati Implicate in Fuziune,iar pe baza acestei valori se stabileste raportul de schimb. In cazul folosirii metodei patrimoniale,valoarea aportului net este egala cu valoarea activului net contabil,determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor. Elementele de activ si pasiv ale fiecareia dintre Societatile Implicate in Fuziune au fost evaluate la valorile inscrise in situatiile financiare de Fuziune,respectiv la data de 31.12.2012 5.2 SITUATIILE FINANCIARE DE FUZIUNE Situatiile financiare de Fuziune ale Societatilor Implicate in Fuziune,au fost intocmite conform OMFP 3055/2009. Proiectul de fuziune a fost intocmit cu respectarea pervederilor OMFP 1376/2004 si a Legii nr.3111990. Data situatiilor financiare de Fuziune este 31.12.2012. Situatiile financiare ale Societatilor Implicate in Fuziune sunt prezentate in Anexa nr.l la prezentul Proiect de Fuziune. 5.3 SITUATlA PATRIMONIALA A SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE Elementele de detaliu privind activele si datoriile Societatilor Implicate in Fuziune ,sunt prezentate in situatiile financiare ale fiecarei Societati Implicate in Fuziune,potrivit Anexei nr.l. S.c. Novel Glass S.R.L.va transmite,la data fuziunii,catre S.C.Novel S.R.L. urmatoarele mijloace de transport - Volksvagen 245 transporter,categoria auto Nl,seria sasiu WV2ZZZ24ZJH093278 ,nr.de omologare B 112161111B39EO,serie carte auto H 167463 ,neinmatriculata - Volksvagen 245 transporter, categoria auto Nl,nr.de omologare B 112161113B39EO,seria sasiu WV2ZZZ24ZMG017460, serie carte auto H 167521, neinmatriculata - Volksvagen 70X02D transporter, categoria auto Nl ,nr.de omologare B 112151112J98E2, seria sasiu WVIZZZ70ZWH032419,serie carte auto H 167445, neinmatriculata - Opel Astra-F-Caravan,categoria autoturism Ml ,nr.de omologare ACPL230012JB8E21l995,seria sasiu WOL000051S2666679,seriecarte auto h 167465 ,inmatriculata cu nr. OT-03-HHA - Dacia Dl711l305,categoria autoutilitara Nl,nr.de omologare BIDBIPl111BA6E2/2003,seria sasiu UUID1711X43374870,serie carte auto 02560150, inmatriculata cu nr. OT-02-UBM. Patrimoniile urmeaza: Societatilor Implicate in Fuziune - Patrimoniile relevante- se prezinta dupa ~c~~~._.~;,~

<? d r * NO!
<.0
(./)0 \

s. Co
i ~; \

"~,,,t ~'/
.
<1.

tr. ~'\

. }

It.RQ~/

Fl

NOVEL S.R.L. Valoare (lei) 2.661.994

LJ

NOVEL AUTO S.R.L. Valoare (lei) 88.397

NOVEL CONSTRUCT S.R.L. Valoare (lei) 9.916

NOVEL GLASS S.R.L. Valoare (lei) 437.146

NOVEL INDUSTRIE S.R.L. Valoare (lei) 215.893

D CJ c=J -.

Element patrimonial Total active

I
Total datorii 1.578.510

II
153.922

II
29.216 345.094

II
174.754

I
I
41.139

Total capitaluri

I I

II
1.083.484 -65.525

II
-19.300 92.052

II II

II

II

Patrimoniile Societatilor Absorbite vor fi predate Societatii Absorbante de drept, ca efect al fuziunii, pe baza de protocol de predare-primire, conform prevederilor legale. 6. MODALITATEA DE ALOCARE A PARTILOR SOCIALE SI DATA DE LA CARE ACESTEA DAU DREPTUL LA DIVIDENDE In urma fuziunii ,Societatea Absorbanta va emite parti sociale noi la valoarea nominala de 10 lei si in numarul precizat la Cap.9 din prezentul Proiect de Fuziune. Asociatii Societatilor Absorbite vor primi parti sociale emise de Societatea Absorbanta conform raportului de schimb precizat la Cap.8 din prezentul Proiect de Fuziune. La data Fuziunii ,asociatii Societatilor Absorbite vor primi un numar intreg de parti sociale nou emise, rezultat din rotunjirea pana la eel mai apropiat numar intreg a numarului rezultat din inmultirea numarului de parti sociale detinut de catre acestia la Societatile Absorbite cu raportul de schimb corespunzator fiecare Societati Implicate in Fuziune. 6.1 DREPTUL LA DIVIDENDE Noile parti sociale emise de catre Societatea Absorbanta ca efect al Fuziunii si distribuite asociatilor Societatilor Absorbite dau dreptulla dividende in conditiile stabilite pm Legea nr.3111990, respectiv de la data la care fuziunea produce efecte in conditiile art.249.lit.b. Prin urmare, la Data Fuziunii, asociatii Societatilor Absorbite pierd dreptulla dividende in aceste societati si dobandesc dreptulla dividende in Societatea Absorbanta,proportional cu cota de participatie a fiecaruia la capitalul social al acesteia. 7. VALOAREA PARTILOR SOCIALE ALE SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE Valoarea contabila a unei parti sociale Vp se obtine prin raportarea activului net contabilla numarul de parti sociale. I In situatia in care societatile absorbite au un aport negativ.atunci nu se vor emite parti sociale de catre societatea absorbanta pentru preluarea elementelor de activ si pasiv lale societatii respective. La data intocmirii situatiilor financiare in vederea fuziunii ,situatia valorii contabile a partilor sociale emise de fiecare dintre societatile implicate in fuziune este urmatoarea: Societate I~phcata in Fuzlune ValoareacontabilaJparte sociala(lei)

..

I NOVEL I NOVEL AUTO


S.R.L. ~2.22 S.R.L.

NOVEL CONSTRUCT S.R.L.

~OVEL qLASS S.R.L.

NOVEL INDUSTRIE S.R.L.

DI

~====~~========~~========~~======~ 131.5
'------'------'-------~?-"-=-'

II

8. RAPORTUL

DE SCHIMB AL PARTILOR

SOCIALE

Rapoartele de schimb ale partilor sociale ale societatilor implicate in fuziune au fost stabilite conform cu prevederile Ordinului 137612004,si sunt egale cu raportul dintre valoarea contabila a unei parti sociale a fiecareia dintre societatile absorbite si valoarea contabila a unei parti sociale emise de catre societatea absorbanta. Societatea absorbanta,care detine cate 420 de parti sociale sub forma de titluri de participare la societatile absorbite,in total 1680 parti sociale,va anula titlurile respective la valoarea contabila prin diminuarea altor rezerve sau a primei de fuziune conform art.236Iit.e din Legea 3111990 care dispune imperativ ca nu vor putea fi schimbate pentru partile sociale emise de societatea absorbanta parti sociale ale societatilor absorbite al caror titular este direct sau indirect chiar societatea absorbanta. Modalitatea de calcul a valorilor contabile a partilor sociale si a rapoartelor de schimb este prezentata in Anexa nr.Z 9.CONDITIILE ALOCARII DE PARTI SOCIALE LA SOCIETATEA ABSORBANTA La data realizarii fuziunii,toate partile sociale detinute de fiecare dintre societatile asbsorbite se vor schimba cu un numar total de 4.360 parti sociale emise de societatea absorbanta,cu 0 valoare de 10 lei fiecare,numarul partilor sociale fiind determinat prin aplicarea rapoartelor de schimb stabilite in capitolul 8 si cu respectarea regulilor stabilite in capitolul 7 al prezentului Proiect de Fuziune. Deteminarea numarului de parti sociale ce vor fi distribuite asociatilor societatilor absorbite se va face prin parcurgerea urmatoarelor etape: -determinarea valorii contabile a partilor sociale ale societatilor implicate in fuziune prin raportarea activului net contabilla numarul de parti sociale; - stabilirea raportului de schimb a partilor sociale prin raportarea valorii contabile a unei parti sociale a fiecareia dintre societatile absorbite la valoarea contabila a unei parti sociale a societatii absorbante; - determinarea numarului de parti sociale ce vor fi emise de societatea absorbanta,in schimbul partilor sociale ale societatilor absorbite,prin inmultirea raportului de schimb cu numarul de parti sociale ale societatii absorbite; - majorarea capitalului social al societatii absorbante prin inmultirea numarului de parti sociale care trebuie emise de catre aceasta cu valoarea nominala a unei parti sociale astfel emise; - calcularea primei de fuziune conform capitolului 11 din prezentul Proiect de Fuziune. De efectele fuziunii si de drepturile conferite de partile sociale nou emise vor beneficia persoanele care au calitatea de asociat la data Adunarii Generale a Asociatilor care aproba prezentul proiect de Fuziune,in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990. 10.MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII ABSORBANTE In urma fuziunii societatea absorbanta isi va majora capitalul social in conformitate cu metoda descrisa in capitolul 9 . Societatea absorbanta va emite 4.360 parti sociale noi cu 0 valoare nominal a de 10 lei/parte sociala. Capitalul social al societatii absorbante se va majora cu 43.600 lei ,de la 886.600 lei la 930.200 lei. Capitalul social al societatii absorbante va fi de 930.200 lei, impartit in 93.020 de parti sociale cu 0 valoare nominal a de 10 lei/parte sociala. Dupa executarea fuziunii .noua structura a asociatilor este prezentata in Anexa nr.3. 11. CUANTUMUL PRIMEI DE FUZIUNE

Prima de fuziune a fost stabilita pe baza activelor nete ale Societatilor Implicate in Fuziune. Prima de fuziune reprezinta diferenta dintre valoarea contabila a partilor sociale ale societatii absorbite si
~=:~."'~
.\? '.
CJ'

I ~
7
\ l~ \

o CI)

'C-'\

6>,...~

OV
SRL'
'

e> ' .--' ,

~,o><"

\ '''~$ <!:!: n1597/,19 1 '~h ,,,' ,


.. "I,f/'

'--'-

...

-OJ - 'RO"'':' ... -

";''&-'.1/

valoarea nominala a partilor sociale nou emise de societatea absorbanta. La data bilanturilor contabile de fuziune,valoarea primei de fuziune este de 9.676 lei, asa cum este prezentata in Anexa m.3. 12.DREPTURILE SI ALTE AVANTAJE SPECIALE PROCESULUI DE FUZIUNE CARE SE ACORDA IN CADRUL

Nu se acorda nici un fel de avantaje speciale detinatorilor de parti sociale ale societatilor implicate in fuziune. 13. AVANTAJELE SPECIALE ACORDATE EXPERTILOR INDEPENDENT I SI MEMBRILOR ORGANELOR ADMINISTARTIVE SAU DE CONTROL ALE SOCIETATILOR IMPLICATE IN FUZIUNE Nu se vor acorda avantaje speciale membrilor conducerii sau organismelor de control apartinand societatilor implicate in fuziune. Conform Hotararilor Adunarilor Generale ale Asociatilor societatilor implicate in fuziune adoptate la 28.02.20 13,asociatii au renuntat la examinarea Proiectului de Fuziune de catre un expert independent si ca urmare nu este cazul acordarii unor drepturi sau avantaje speciale in favoarea expertilor independenti. 14. DATA SITUATIILOR FINANCIARE DE FUZIUNE

Pentru toate societatile implicate in fuziune data situatiilor financiare de fuziune este 31.12.2012 15. DATA FUZIUNII In conformitate cu art.249 lit.b din Legea 3111990,fuziunea isi produce efectele la data inregistrarii in Registrul Comertului a hotararii ultimei adunari generale a asociatilor societatilor implicate in fuziune,care au aprobat fuziunea. 16.ALTE DATE CARE PREZINTA INTERES PENTRU FUZIUNE De la data fuziunii, to ate contractele in curs de derulare de catre societatile absorbite,sunt considerate ca apartinand societatii absorbante. Administratorii societatilor implicate in fuziune de clara ca fuziunea nu are ca efect marirea obligatiilor asociatilor nici uneia dintre societati. Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale Falariatilor societatilor absorbite vor fi transferate integral societatii absorbante,in conformitate cu art. 173 din Codul Muncii corelat cu prevederile Legii 67/2006.Personalul societatilor absorbite va fi redistribuit la societatea absorbanta,cu sarcini si obligatii concrete in functie de pregatirea si experienta profesionala. Societatea absorbanta isi va pastra denumirea, sediul social, structura executiva si va completa obiectul de activitate cu activitatile desfasurate de societatile absorbite, iar obiectul principal de activitate va fi declarat eel care detine ponderea cea mai mare in structura veniturilor. Toate modificarile aduse actului constitutiv al fiecareia dintre societatile implicate in fuziune referitoare la reprezentantii acestora,modificarile si structura asociativa care ar putea fi hotarate sau efectuate in intervalul dintre data publicarii prezentului Proiect de Fuziune si data la care adunarea generala a asociatilor fiecareia dintre societatile implicate in fuziune va dfcide cu privire la fuziune,nu vor afecta conditiile fuziunii asa cum sunt ele prevazute in prezentul ProiFct de Fuziune. Asociatii care nu sunt de acord cu Fuziunea beneficiaza de dreptul de retragere reglementat de art. 134 din Legea 3111990 drept ce poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la adoptarea hotararii adunarii generale a asociatilor in cadrul careia a fost aprobata Fuziunea.In acest sens,asociatii vor d~~CO -.~"
I .

e'

/ / o<J'

(I{J)
\ \.~
\ \

>~ ova: :".


l

"r: -,
I. ~; .

.'

SR
I

~ .

\~ ~
~" <,

J28/5

,99~./
f ~7.~J

......

I}a.

it., o~ ---'

dec1aratie scrisa de retragere,la sediul societatii din care vor sa se retraga.Pretul platit de societate pentru partile sociale celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de catre un expert independent la solicitarea consiliului de administratie. Urmare a fuziunii S.C.Novel S.R.L. ramane titulara a tuturor autorizatiilor,avizelor,certificatelor si titlurilor obtinute de ea si de catre societatile absorbite. Actul Constitutiv actualizat al societatii absorbante va fi intocmit, dupa aprobarea fuziunii de catre asociatii societatilor implicate, pe baza prezentului Proiect de fuziune si a Hotararii Adunarii Generale a Ascoiatilor societatii absorbante si va fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt. Pana la finalizarea fuziunii, activitatea societatilor implicate se va desfasura in forma juridica actuala. Prezentul Proiect de fuziune contine un numar de 9 (noua) pagini, este insotit de Anexele ill. 1,2 si 3, si a fost intocmit, in baza mandatului dat reprezentantilor legali ai societatilor implicate in fuziune, astazi, 1.8.03.2013, in 8 exemplare originale, urmand a fi depus la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul OIt si postat pe web-site-urile fiecarei Societati Implicate in Fuziune,respectiv http://www.nove1.info.ro ,http://www.novelauto.webs.com ,http://www.novelconstruct.webs.com, http://www.novelglass.webs.com,http://www.novelindustrie. webs.com .

S.R. r'~'" prin Administ toi\

s.c. NOVEL

s.c. NOVEL
prin Administrrr

UTO/iS.R.L., tK~el Gheorghe]

................... \:://Vv.:

Anexa nr.l

S.c. NOVEL S.R.L. - inainte de fuziune IA. ACTIVE IMOBILIZATE II

S.e. NOVEL AUTO S.R.L.

S.e. NOVEL CONSTI{ UCT S.R.L.

S.c. NOVEL GLASS S.R.L.

S.e. NOVEL INDUST RIE S.R.L.

s.c.
NOVEL S.R.L. -dupa fuziune II II II 17.2571 I

Ilmobilizari

necorporale

II II II ==~======::::::;~===== 14.13511 l.12211 II 2.00011 2.061.93611 88.20011 - TOTAL 13.50911 II II II II II II II

IImobilizari corporate IImobilizari financiare IACTIVE IMOBILIZATE 1=========11 IB. ACTIVE CIRCULANTE IStocuri ICreante Investitiifinanciare pe termen lung ICasa si conturi in band IACTIVE CIRCULANTE I Ie. CHEL TUIELI IN AVANS I D. DATORH CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA PANALA UN AN I DE II - TOTAL I II II II II

97.16811 117.082112.289.6951

2.164.27111
1/

14.63111
II II 68.44111 2.36111 II 2.96411

99.16811 117.08211 2.306.9521


II \I II
1/

I I 321.8701

82.05811 399.81611 II 15.84911

98011 117.94611 6.61811 216.09511 " 2.31811 II 3.93711

52.44)11

43.33811 463.0331 II 3.02811 I 28.0961

497.72311
II II II 1.578.510

73.76611
1\

9.91611 337.97811 98.81111 812.9991


\I II II II " II II II II I I I

GGBB
II

II

153.922

29.216

345.094

174.754 2.047.121

~A~~~~~~~~~~i~~i~~ETEI
I F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTEL::-::J~~~~~ I G. DATORIlCARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAIlVLt.\RE DE UN AN II ~~~~~~ "II

BGGGB8
II II II II II

II

II

II

II

1:==1 ~I

I
I

DDDwDD
II II II II

I
IH. PROVIZIOANE

II II

II II

II
II

11=;:=, =1:==1 =~I~ ~:::=:.:,;'


II I

< .

II. VENITURI

II
IN AVANS

II

II

II

II

II

II

II

I::==~~m=l
I'----+'~"rr.rli:_~

.'

'-1
IJ. CAPITAL ICapital social IPrime de capital IRezerve din reevaluare IRezerve SI REZERYE

II II

II II

II

II II

II II

II II

I I

II
42.000

886.60011
II
~_ 41 5 ._1jj """11

35.00011
II

35.000

35.00011

930.2001 9.6761 - ..,.,., 4?5 "'''''1

II
I

II II
-'

Iprofit

sau pierdere reportata

113.26611 -331.19311
- TOTAL

Profitul sau pierderea exercitiului ICAPITALURI PROPRII

-10.52211 II 1.083.48411

-55.16811 -52.35711 -65.52511

148511 -55.78511
II

"6l.... l"'1 .)
II

-19.30011

83911 92.05211

175.7481 II -442.1461 1.35511 -25.9811 41.139111.072.8301

4.78411

Anexa nr.2 Calculul valorilor partilor sociale ale Societatilor Implicate in Fuziune si a rapoartelor de schirnb Vp= VActivNetINr.parti soc. , Rs=VpnoveiGlassNpNovel; Rs=VpxocetIndustrieNp Novel NOVEL NOVEL SR.L. NOVEL AUTO SR.L. Societate absorbita NOVEL CONSTRUCT SR.L Societate absorb ita NOVEL GLASS SR.L. Societate absorb ita INDUSTRIE SR.L. Societate absorb ita Valoare contabila la 31.12.2012

Societate absorbanta

Valoare contabila la 31.12.2012

Valoare contabila la 31.12.2012

Valoare contabila la 31.12.2012

Valoare contabila la 31.12.2012

Activ net Nr. Parti sociale Val/parte sociala(V p)

II

1.083.484

II

-65.525

II

-19.300

II

92052

II

41.139

E 5c:Jc:Jc:J

Raport de schirnb(Rs)

c::J LJD5c:J
CLJDEc:J
1

Rapoartele de schirnb ale partilor sociale sunt urrnatoarele: INr. Crt. IISocietatea Absorbita IIRaportul de schimb al partilor sociale IINu se schimba parti sociale IINu se schimba parti sociale Se vor schimba 280 parti sociale ale societatii NOVEL GLASS S.R.L. pentru 3013 parti sociale ale societatii NOVEL S.~.L. Se vor schimba 280 partil sociale ale societatii NOVEL INDUSTRIE S.R.L. pentru 1347 parti sociale ale societatii NOVEL S.R.L. I

11. 12.

IINOVEL AUTO S.R.L. IINOVEL CONSTRUCT S.R.L.

DINOVEL

GLASS S.R.L.

I
DINOVEL INDUSTRIE S.R.L.

~Cff;>, ?#e"c , '7~,>.


~;Nq
I}

I~';'

~'%"m" "'"~"';. -Olt-RO~~"

Anexa nr.3

Structura

asociativa

a S.c. NOVEL S.R.L. dupa Fuziune si calculul

primei de Fuziune

EJ c=J1
I

Asociati

Nr.psrti societe

inainte de fuziune

Nr.parti socia/e deprimitin urma fuziunii

Nr.parti sociale Cota de detinere dupa turtune

ANGHEL DOINA ANGHEL GHEORGHE ANGHEL ALINA ANGHEL DORU IONUT BOATA GHEORGHE GHERCIOIU EUGEN Total

c=J1 ~I ~I

II
1\

35.464 35.464 8.866 8.866 0 0 88.660

II
II II II

1.635 1.635 0 0 753 337 4.360

II
II II II II II II

37.099 37.099 8.866 8.866 753 337 93.~20

II
II II II II II

39.88% 39.88% 9.53% 9.53%

=========~=====;:::====

=====

====~ =====i =====i =====i


0.81%

c=J1 CJI c=J1

II II

1\
II

=====i
0.37%

II

11==Jo=o=%==i

CUANTUMUL Nr. Crt. 1. 2. 3.

PRIMEI DE FUZIUNE

II II

Societatea Absortft NOVEL AUTO S.R.L. NOVEL CONSTRUCT S.R.L. NOVEL GLASS S.R.L. NOVEL INDUSTRIE S.R.L. Total

II II II II

Prima de fuziune -valoare (lei) Nu este cazul Nu este cazul 6.690 2.986 9.676

4.

II
II