Sunteți pe pagina 1din 18

STANDARDUL INTERNA?IONAL DE CONTABILITATE 33 Rezultatul pe ac?iune OBIECTIV 1.

Obiectivul prezentului standard este de a prescrie principiile necesare pentr u determinarea ?i prezentarea rezultatului pe ac?iune, care sa permita o mai bun a comparare a indicatorilor de performan?a ai diferitelor entita?i n cadrul acele ia?i perioade de raportare, precum ?i a indicatorilor aceleia?i entita?i de la o perioada de raportare la alta. De?i datele privind rezultatul pe ac?iune au o u tilitate limitata din cauza diferitelor politici contabile aplicate, n scopul det erminarii "rezultatului", acurate?ea raportarii financiare este marita daca numi torul se determina prin metode consecvente. Prezentul standard se concentreaza a supra calculului numitorului rezultatului pe ac?iune. DOMENIU DE APLICARE `````````` 2. Prezentul standard trebuie aplicat: (a) situa?iilor financiare separate sau individuale ale unei entita?i: (i) ale carei ac?iuni ordinare sau ac?iuni ordinare poten?iale sunt tranzac?iona te pe o pia?a publica (o bursa de valori na?ionala sau straina sau o alta pia?a nereglementata/OTC, inclusiv pie?ele locale ?i regionale); sau (ii) care ?i nainteaza, sau este pe cale de a ?i nainta, situa?iile financiare unei comisii de reglementare a titlurilor de valori sau unei alte organiza?ii de regl ementare, n scopul emiterii de ac?iuni ordinare pe o pia?a publica; ?i (b) situa?iilor financiare consolidate ale unui grup cu o societate-mama: (i) ale carei ac?iuni ordinare sau ac?iuni ordinare poten?iale sunt tranzac?iona te pe o pia?a publica (o bursa de valori na?ionala sau straina sau o alta pia?a nereglementata/OTC, inclusiv pie?ele locale ?i regionale); sau (ii) care ?i nainteaza, sau este pe cale de a ?i nainta, situa?iile financiare unei comisii de reglementare a titlurilor de valori sau unei alte organiza?ii de regl ementare, n scopul emiterii de ac?iuni ordinare pe o pia?a publica. 3. O entitate care prezinta rezultatul pe ac?iune trebuie sa calculeze ?i sa pre zinte acest rezultat pe ac?iune n conformitate cu prezentul standard. 4. Atunci cnd o entitate prezinta att situa?ii financiare consolidate, ct ?i situa? ii financiare individuale ntocmite n conformitate cu IAS 27 Situa?ii financiare co nsolidate ?i individuale, prezentarile de informa?ii prevazute de prezentul stan dard trebuie sa fie ntocmite doar pe baza informa?iilor consolidate. O entitate c are alege sa prezinte rezultatul pe ac?iune pe baza situa?iilor sale financiare individuale trebuie sa prezinte astfel de informa?ii referitoare la rezultatul p e ac?iune doar n situa?ia individuala a veniturilor ?i a cheltuielilor. O entitat e nu trebuie sa prezinte un astfel de rezultat pe ac?iune n situa?iile financiare consolidate. DEFINI?II 5. Urmatorii termeni sunt folosi?i n prezentul standard cu n?elesul specificat n co ntinuare: Antidiluarea este o cre?tere a rezultatului pe ac?iune sau o reducere a pierderi i pe ac?iune rezultata n ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, c

a op?iunile sau warrantele sunt exercitate, sau ca ac?iunile ordinare sunt emise dupa ndeplinirea anumitor condi?ii specificate. Un contract condi?ionat privind emisiunea de ac?iuni este un contract de emisiun e de ac?iuni care depinde de ndeplinirea unor condi?ii specificate. Ac?iunile ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat sunt ac?iuni ordinare care pot fi emise pentru o suma foarte mica sau egala cu zero sau pentru alte tipuri de contrapresta?ii dupa ndeplinirea unor condi?ii specificate ntr-un contract con di?ionat privind emisiunea de ac?iuni. Diluarea este o reducere a rezultatului pe ac?iune sau o cre?tere a pierderii pe ac?iune rezultata n ipoteza ca instrumentele convertibile sunt convertite, ca op ?iunile sau warrantele sunt exercitate, sau ca ac?iunile ordinare sunt emise dup a ndeplinirea unor condi?ii specificate. Op?iunile, warrantele ?i echivalentele acestora sunt instrumentele financiare ca re i confera de?inatorului dreptul de a cumpara ac?iuni ordinare. O ac?iune ordinara este un instrument de capitaluri proprii care este subordonat tuturor celorlalte clase de instrumente de capitaluri proprii. O ac?iune ordinara poten?iala este un instrument financiar sau alt contract care i poate da de?inatorului dreptul la ac?iuni ordinare. Op?iunile put pe ac?iunile ordinare sunt contracte care i dau de?inatorului drept ul de a vinde ac?iuni ordinare la un pre? specificat pentru o anumita perioada. 6. Ac?iunile ordinare participa la profitul aferent exerci?iului numai dupa dist ribuirea profitului aferent celorlalte tipuri de ac?iuni, de exemplu, cele prefe ren?iale. O entitate poate emite mai multe clase de ac?iuni ordinare. Ac?iunile ordinare din aceea?i clasa au acelea?i drepturi de a primi dividende. 7. Exemple de ac?iuni ordinare poten?iale sunt: (a) datoriile financiare sau instrumentele de capitaluri proprii, inclusiv ac?iu nile preferen?iale, convertibile n ac?iuni ordinare; (b) op?iunile ?i warrantele; (c) ac?iunile care vor fi emise numai dupa ndeplinirea anumitor condi?ii ce rezul ta din angajamente contractuale, de exemplu, cumpararea unei ntreprinderi sau a a ltor active. 8. Termenii defini?i n IAS 32 Instrumente financiare: prezentare sunt utiliza?i n prezentul standard cu n?elesul specificat la punctul 11 al IAS 32, cu excep?ia ca zului cnd nu se specifica altfel. IAS 32 define?te instrumentul financiar, activu l financiar, datoria financiara, instrumentul de capitaluri proprii ?i valoarea justa ?i ofera ndrumari pentru aplicarea acelor defini?ii. EVALUARE Rezultat de baza pe ac?iune 9. O entitate trebuie sa calculeze valoarea rezultatului de baza pe ac?iune pent ru profitul sau pierderea atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama ? i, daca aceste informa?ii sunt prezentate, profitul sau pierderea din activita?i continue atribuibile acelor ac?ionari. 10. Rezultatul de baza pe ac?iune trebuie sa se calculeze mpar?ind profitul sau p

ierderea atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama (numaratorul) la m edia ponderata a ac?iunilor ordinare n circula?ie (numitorul) pe parcursul perioa dei. 11. Obiectivul informa?iilor cu privire la rezultatul de baza pe ac?iune este de a evalua cota-parte a fiecarei ac?iuni ordinare a unei societa?i-mama n performa n?a entita?ii pe parcursul perioadei de raportare. Rezultate 12. n scopul calcularii rezultatului de baza pe ac?iune, valorile atribuibile ac? ionarilor ordinari ai societa?ii-mama cu privire la: (a) profitul sau pierderea din activita?ile continue atribuibile societa?ii-mama ; ?i (b) profitul sau pierderea atribuibile societa?ii-mama trebuie sa fie valorile de la literele (a) ?i (b) ajustate cu valorile rezultate dupa impozitare ale dividendelor preferen?iale, cu diferen?ele ce rezulta din d econtarea ac?iunilor preferen?iale, precum ?i cu alte efecte similare ale ac?iun ilor preferen?iale clasificate drept capitaluri proprii. 13. Toate elementele de venituri ?i cheltuieli atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama recunoscute ntr-o perioada, inclusiv cheltuielile cu impozite le ?i dividendele ac?iunilor preferen?iale clasificate drept datorii, contribuie la determinarea profiturilor sau pierderilor aferente perioadei, atribuibile ac ?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama (a se vedea IAS 1 Prezentarea situa?iilor financiare). 14. Valoarea dividendelor preferen?iale dupa impozitare, care este dedusa din pr ofit sau pierdere, este urmatoarea: (a) valoarea dupa impozitare a oricaror dividende preferen?iale, aferente ac?iun ilor preferen?iale necumulative, declarate pentru perioada; ?i (b) valoarea dupa impozitare a dividendelor preferen?iale, aferente ac?iunilor p referen?iale cumulative, prevazute pentru perioada respectiva, indiferent daca a semenea dividende au fost declarate sau nu. Valoarea dividendelor preferen?iale pentru perioada nu include valoarea oricaror dividende preferen?iale aferente ac ?iunilor preferen?iale cumulate, platite sau declarate pentru perioada curenta c u privire la perioadele anterioare. 15. Ac?iuni preferen?iale care prevad un dividend ini?ial scazut pentru a compen sa entitatea pentru vnzarea ac?iunilor preferen?iale cu pre? redus, sau un divide nd peste pre?ul pie?ei pentru perioadele ulterioare pentru a compensa investitor ii pentru cumpararea ac?iunilor preferen?iale la un pre? majorat sunt cteodata co nsiderate ac?iuni preferen?iale cu rata crescatoare. Orice element original de r educere sau de majorare aferent ac?iunilor preferen?iale cu rata crescatoare est e amortizat la rezultatul reportat utiliznd metoda dobnzii efective ?i este tratat ca dividend preferen?ial n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune. 16. Ac?iunile preferen?iale pot fi rascumparate printr-o oferta scrisa de achizi ?ie din partea entita?ii catre ac?ionari. Surplusul valorii juste a contravalori i platite ac?ionarilor preferen?iali fa?a de valoarea contabila a ac?iunilor pre feren?iale reprezinta o rentabilitate pentru de?inatorii de ac?iuni preferen?ial e ?i o datorie la rezultatul reportat pentru entitate. Aceasta valoare este dedu sa din calculul pierderilor sau profiturilor atribuibile ac?ionarilor ordinari a i societa?ii-mama.

17. Conversia anticipata a ac?iunilor preferen?iale convertibile poate fi genera ta de catre o entitate prin modificari favorabile ale condi?iilor ini?iale ale c onversiei sau prin plata unei contrapresta?ii suplimentare. Surplusul valorii ju ste a ac?iunilor ordinare sau a altei contravalori platite fa?a de valoarea just a a ac?iunilor ordinare care pot fi emise n conformitate cu termenele ini?iale de conversie reprezinta o rentabilitate pentru ac?ionarii preferen?iali ?i este de dus din calculul profitului sau pierderii atribuibile ac?ionarilor ordinari ai s ocieta?ii-mama. 18. Orice surplus al valorii contabile a ac?iunilor preferen?iale fa?a de valoar ea justa a contravalorii platite pentru decontarea lor se adauga n calcularea pro fitului sau pierderii atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama. Ac?iuni 19. n scopul calcularii rezultatului de baza pe ac?iune, numarul ac?iunilor ordin are trebuie sa fie egal cu media ponderata a ac?iunilor ordinare n circula?ie n pe rioada respectiva. 20. Utilizarea mediei ponderate a ac?iunilor ordinare n circula?ie n perioada resp ectiva reflecta posibilitatea ca valoarea capitalului ac?ionarilor sa fi variat n timpul perioadei, ca urmare a unui numar mai mare sau mai mic de ac?iuni aflate n circula?ie n orice moment. Media ponderata a ac?iunilor ordinare n circula?ie n t impul perioadei este numarul de ac?iuni ordinare n circula?ie la nceputul perioade i, ajustat cu numarul de ac?iuni rascumparate sau emise n perioada respectiva, nmu l?it cu un factor de ponderare a timpului. Factorul de ponderare a timpului este numarul de zile n care ac?iunile respective s-au aflat n circula?ie, ca propor?ie din numarul total de zile ale perioadei; n multe situa?ii, este adecvata o aprox imare rezonabila a acestei medii ponderate. 21. n majoritatea cazurilor, ac?iunile sunt incluse n media ponderata a ac?iunilor de la data la care contrapresta?ia devine crean?a (aceasta este de obicei data la care au fost emise), de exemplu: (a) ac?iunile ordinare emise contra numerar sunt incluse cnd numerarul se nregistr eaza drept crean?a; (b) ac?iunile ordinare emise n urma reinvestirii voluntare a dividendelor n ac?iun ile ordinare sau preferen?iale sunt incluse la data reinvestirii dividendelor; (c) ac?iunile ordinare emise n urma conversiei unui instrument de datorie n ac?iun i ordinare sunt incluse de la data la care nceteaza acumularea dobnzii; (d) ac?iunile ordinare emise n schimbul dobnzii sau a principalului aferente altor instrumente financiare sunt incluse de la data la care nceteaza acumularea dobnzi i; (e) ac?iunile ordinare emise n schimbul decontarii unei datorii a entita?ii sunt incluse de la data decontarii datoriei; (f) ac?iunile ordinare emise ca o contravaloare a achizi?ionarii unui activ, alt ul dect numerarul, sunt incluse la data la care se recunoa?te achizi?ia; ?i (g) ac?iunile ordinare emise n schimbul prestarii de servicii entita?ii sunt incl use pe masura ce se presteaza serviciile. Plasarea n timp a includerii ac?iunilor ordinare este determinata de termenele ?i condi?iile specifice asociate emisiunii lor. Este necesar sa se acorde aten?ia cuvenita con?inutului oricarui contract conex emiterii.

22. Ac?iunile ordinare emise ca parte a costului unei combinari de ntreprinderi s unt incluse n media ponderata a numarului de ac?iuni de la data achizi?iei. Acest lucru se datoreaza faptului ca dobnditorul include n situa?ia veniturilor ?i a ch eltuielilor sale rezultatele profiturilor sau pierderilor entita?ii dobndite ncepnd cu data achizi?iei. 23. Ac?iunile ordinare care vor fi emise la conversia unui instrument convertibi l obligatoriu sunt incluse n calculul rezultatului pe ac?iune de baza ncepnd cu dat a ncheierii contractului. 24. Ac?iunile care pot fi emise n mod condi?ionat sunt tratate ca fiind n circula? ie ?i sunt incluse n calculul rezultatului de baza pe ac?iune doar de la data la care sunt ndeplinite toate condi?iile necesare (cnd evenimentele au avut loc). Ac? iunile care sunt emise doar dupa trecerea unei perioade de timp nu sunt ac?iuni care pot fi emise n mod condi?ionat, deoarece trecerea timpului este o certitudin e. Ac?iunile ordinare n circula?ie care pot fi restituite n mod condi?ionat (adica fac obiectul revocarii) nu sunt tratate ca fiind n circula?ie ?i sunt excluse di n calculul rezultatului de baza pe ac?iune pna la data la care ac?iunile nu mai f ac obiectul revocarii. 25. [Eliminat] 26. Media ponderata a ac?iunilor n circula?ie n exerci?iul respectiv, precum ?i me diile ponderate calculate pentru toate perioadele prezentate trebuie ajustate n c azul unor evenimente, altele dect conversia ac?iunilor ordinare poten?iale, care au modificat numarul de ac?iuni ordinare aflate n circula?ie fara a genera o modi ficare corespunzatoare a resurselor. 27. Ac?iunile ordinare se pot emite sau numarul ac?iunilor n circula?ie poate fi redus fara sa aiba loc o modificare corespunzatoare a resurselor. Exemplele incl ud: (a) o capitalizare sau o emisiune de ac?iuni gratuite (numite uneori dividende d e capital); (b) un element de prime n orice alta emisiune, de exemplu, un element de prime n c azul unei emisiuni de drepturi pentru ac?ionarii existen?i; (c) o divizare a ac?iunilor; ?i (d) o reversie a divizarii ac?iunilor (consolidarea ac?iunilor). 28. n cazul unei capitalizari sau unei emisiuni de ac?iuni gratuite, ori a unei d ivizari a ac?iunilor, ac?iunile ordinare se emit pentru ac?ionarii existen?i far a nicio contrapresta?ie suplimentara. Prin urmare, cre?te numarul ac?iunilor ord inare n circula?ie fara ca acest lucru sa determine o cre?tere o resurselor. Numa rul ac?iunilor ordinare n circula?ie naintea opera?iunii respective se ajusteaza c u modificarea propor?ionala a numarului de ac?iuni ordinare n circula?ie ca ?i cnd opera?iunea ar fi avut loc la nceputul primului exerci?iu raportat. De exemplu, n cazul unei emisiuni de ac?iuni gratuite ntr-un raport de doi la unu, numarul ac? iunilor ordinare n circula?ie nainte de emisiune se nmul?e?te cu trei pentru a se o b?ine noul numar total de ac?iuni ordinare, sau cu doi pentru a se ob?ine numaru l suplimentar de ac?iuni ordinare. 29. O consolidare a ac?iunilor ordinare reduce, n general, numarul ac?iunilor ord inare n circula?ie fara o reducere corespunzatoare a resurselor. Cu toate acestea , atunci cnd efectul general este rascumpararea ac?iunilor la valoarea lor justa, reducerea numarului ac?iunilor ordinare n circula?ie este rezultatul unei reduce ri corespunzatoare a resurselor. Un exemplu este consolidarea ac?iunilor combina ta cu un dividend special. Media ponderata a ac?iunilor ordinare n circula?ie pen

tru perioada n care are loc tranzac?ia combinata este ajustata pentru reducerea n umarului ac?iunilor ordinare de la data recunoa?terii dividendului special. Rezultat pe ac?iune diluat 30. O entitate trebuie sa calculeze valorile rezultatului pe ac?iune diluat pent ru profitul sau pierderea de atribuit ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama ? i, daca sunt prezentate, pentru profitul sau pierderea ce deriva din activita?il e continue atribuibile acelor ac?ionari. 31. n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat, o entitate trebuie sa aju steze profitul sau pierderea atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mam a ?i media ponderata a ac?iunilor n circula?ie, cu efectele tuturor ac?iunilor or dinare poten?ial diluante. 32. Obiectivul rezultatului pe ac?iune diluat este conform cu acela al rezultatu lui de baza pe ac?iune ?i anume, de a evalua participarea fiecarei ac?iuni ordin are n cadrul performan?ei unei entita?i lundu-se n considerare influen?a tuturor ac ?iunilor ordinare poten?iale diluante aflate n circula?ie n exerci?iul respectiv. Drept rezultat: (a) profitul sau pierderea atribuibila ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama se majoreaza cu valoarea dupa impozitare a dividendelor ?i dobnzii recunoscute n c ursul perioadei, aferenta ac?iunilor ordinare poten?ial diluante, ?i sunt ajusta te n func?ie de orice alte modificari ale veniturilor sau cheltuielilor care ar r ezulta din conversia ac?iunilor ordinare poten?ial diluante; ?i (b) media ponderata a ac?iunilor ordinare n circula?ie este majorata cu media pon derata a ac?iunilor ordinare suplimentare care s-ar fi aflat n circula?ie n cazul conversiei tuturor ac?iunilor ordinare poten?ial diluante. Rezultate 33. n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat, o entitate trebuie sa aju steze profitul sau pierderea atribuibila ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mam a, calculat(a) n conformitate cu punctul 12, cu efectul dupa impozitare al: (a) oricaror dividende sau al altor elemente aferente ac?iunilor ordinare poten? ial diluante, care au fost deduse pentru a se ajunge la profitul sau pierderea a tribuibila ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama, calculat(a) n conformitate c u punctul 12; (b) oricarei dobnzi recunoscute n exerci?iul respectiv corespunzatoare ac?iunilor ordinare poten?ial diluante; ?i (c) oricaror alte modificari ale veniturilor sau cheltuielilor care ar fi genera te n urma conversiei ac?iunilor ordinare poten?ial diluante. 34. Dupa ce ac?iunile ordinare poten?iale sunt convertite n ac?iuni ordinare, ele mentele identificate la punctul 33 literele (a)-(c) nu mai apar. n schimb, noile ac?iuni ordinare au dreptul sa participe la profitul sau pierderea atribuibila a c?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama. Prin urmare, profitul sau pierderea atr ibuibila ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-mama, calculat(a) n conformitate cu punctul 12, este ajustat(a) cu elementele identificate la punctul 33 literele (a )-(c) ?i cu oricare impozite conexe. Cheltuielile asociate ac?iunilor ordinare p oten?iale includ costuri de tranzac?ie ?i reduceri contabilizate utiliznd metoda dobnzii efective (a se vedea punctul 9 din IAS 39 Instrumente financiare: recunoa ?tere ?i evaluare, revizuit n 2003). 35. Conversia unor ac?iuni ordinare poten?iale poate determina modificari substa

n?iale ale veniturilor sau cheltuielilor. De exemplu, reducerea cheltuielilor cu dobnzile aferente ac?iunilor ordinare poten?iale, precum ?i cre?terea rezultata a profitului sau reducerea pierderii pot genera o cre?tere a cheltuielilor afere nte unui plan de participare nediscre?ionara la profit a angaja?ilor. n scopul ca lcularii rezultatului pe ac?iune diluat, profitul sau pierderea de atribuit ac?i onarilor ordinari ai societa?ii-mama se ajusteaza pentru orice astfel de modific ari semnificative ale veniturilor sau cheltuielilor. Ac?iuni 36. n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat, numarul de ac?iuni ordina re trebuie sa fie egal cu media ponderata a ac?iunilor ordinare, calculata n conf ormitate cu punctele 19 ?i 26, plus media ponderata a ac?iunilor ordinare care v or fi emise cu ocazia conversiei tuturor ac?iunilor ordinare poten?iale diluante n ac?iuni ordinare. Ac?iunile ordinare poten?iale diluante trebuie considerate d rept transformate n ac?iuni ordinare la nceputul exerci?iului sau, daca mai trziu, la data emisiunii de ac?iuni ordinare poten?iale. 37. Ac?iunile ordinare poten?iale diluante trebuie determinate separat pentru fi ecare perioada prezentata. Numarul ac?iunilor ordinare poten?iale diluante inclu se n perioada anuala nu reprezinta media ponderata a ac?iunilor ordinare poten?ia le diluante incluse n fiecare calculare interimara. 38. Ac?iunile ordinare poten?iale sunt ponderate pentru perioada n care sunt n cir cula?ie. Ac?iunile ordinare poten?iale care sunt anulate sau care sunt lasate sa ?i piarda valabilitatea n timpul perioadei sunt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat doar pentru perioada de timp n care sunt n circula?ie. Ac?iunile ordinare poten?iale care sunt convertite n ac?iuni ordinare n timpul perioadei su nt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat de la nceputul perioadei pna la data conversiei; de la data conversiei, ac?iunile ordinare care rezulta sunt incluse att n rezultatul de baza pe ac?iune, ct ?i n cel pe ac?iune diluat. 39. Numarul de ac?iuni ordinare emise n cazul conversiei ac?iunilor ordinare pote n?iale diluante se determina conform clauzelor asociate ac?iunilor ordinare pote n?iale. Atunci cnd exista mai mult de o baza de conversie, calculul utilizeaza ce a mai avantajoasa rata de conversie sau cel mai avantajos pre? de exercitare din punctul de vedere al de?inatorului de ac?iuni ordinare poten?iale. 40. O filiala, o asociere n participa?ie sau o entitate asociata poate emite, cat re par?i, altele dect societatea-mama, asociatul ntr-o asociere n participa?ie sau investitorul poten?ial, ac?iuni ordinare poten?iale convertibile fie n ac?iuni or dinare ale filialei, ale asocierii n participa?ie sau ale entita?ii asociate, fie n ac?iuni ordinare ale societa?ii-mama, ale asociatului ntr-o asociere n participa ?ie sau ale investitorului (entitatea raportoare). Daca aceste ac?iuni ordinare poten?iale ale filialei, asocierii n participa?ie sau entita?ii asociate au efect de diluare asupra rezultatului de baza pe ac?iune al entita?ii raportoare, ele sunt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat. Ac?iuni ordinare poten?iale diluante 41. Ac?iunile ordinare poten?iale trebuie tratate drept diluante atunci ?i numai atunci cnd, n urma conversiei lor n ac?iuni ordinare, ar scadea rezultatul pe ac?i une sau ar cre?te pierderile pe ac?iune din opera?iunile continue. 42. O entitate utilizeaza profitul sau pierderea din opera?iunile continue atrib uibila societa?ii-mama ca numar de control n a stabili daca ac?iunile ordinare po ten?iale sunt diluante sau antidiluante. Profitul sau pierderea din opera?iunile continue atribuibile societa?ii-mama este ajustat(a) n conformitate cu punctul 1 2 ?i exclude elementele referitoare la activita?ile ntrerupte.

43. Ac?iunile ordinare poten?iale sunt antidiluante atunci cnd conversia lor n ac? iuni ordinare ar majora rezultatul pe ac?iune sau ar diminua pierderea pe ac?iun e din activita?ile continue. Calcularea rezultatului pe ac?iune diluat nu ia n co nsiderare ipoteze precum conversia, exercitarea sau un alt aspect legat de ac?iu nile poten?iale ordinare care ar avea un efect de antidiluare asupra rezultatulu i pe ac?iune. 44. Atunci cnd se determina daca ac?iunile ordinare poten?iale sunt diluante sau antidiluante, fiecare emisiune sau serie de ac?iuni ordinare poten?iale este lua ta n considerare separat, ?i nu n totalitatea lor. Ordinea n care sunt luate n consi derare ac?iunile ordinare poten?iale poate influen?a calitatea lor de a fi sau n u diluante. Prin urmare, pentru maximizarea diluarii rezultatului de baza pe ac? iune, fiecare emisiune sau serie de ac?iuni ordinare poten?iale este luata n cons iderare n ordine, de la cele mai diluante la cele mai pu?in diluante, adica ac?iu nile ordinare poten?iale diluante cu cel mai mic "rezultat pe ac?iune incrementa la" sunt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluant naintea celor cu un rezultat mai ridicat pe ac?iune incrementala. Op?iunile ?i warrantele sunt n gene ral incluse primele, deoarece acestea nu afecteaza numaratorul calculului. Op?iuni, warrante ?i echivalentele acestora 45. n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat, o entitate trebuie sa ple ce de la ipoteza ca op?iunile ?i warrantelor diluante ale entita?ii au fost exec utate. Sumele rezultate ca urmare a presupunerii exercitarii acestor instrumente trebuie considerate drept primite din emisiunea de ac?iuni ordinare la pre?ul m ediu pe pia?a al ac?iunilor ordinare ale perioadei. Diferen?a dintre numarul de ac?iuni ordinare emise ?i numarul de ac?iuni ordinare care ar fi fost emise la p re?ul mediu pe pia?a al ac?iunilor ordinare pe parcursul perioadei trebuie trata ta ca o emisiune de ac?iuni ordinare fara nicio contrapresta?ie. 46. Op?iunile ?i warrantele sunt diluante cnd ar avea drept rezultat o emisiune d e ac?iuni ordinare cu un pre? mai mic dect pre?ul mediu pe pia?a al ac?iunilor or dinare n perioada respectiva. Valoarea diluarii este pre?ul mediu pe pia?a al ac? iunilor ordinare n perioada respectiva minus pre?ul de emisiune. Prin urmare, pen tru a calcula rezultatul pe ac?iune diluat, ac?iunile poten?iale ordinare sunt t ratate ca fiind compuse din: (a) un contract de emisiune a unui anumit numar de ac?iuni ordinare la pre?ul me diu pe pia?a n perioada respectiva. Se presupune ca astfel de ac?iuni ordinare su nt evaluate fidel ?i ca nu sunt nici diluante, nici antidiluante. Ele nu se iau n considerare n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat; (b) un contract de emisiune a restului de ac?iuni ordinare, fara nicio contrapre sta?ie. Astfel de ac?iuni ordinare nu genereaza niciun fel de ncasare ?i nu au ni ciun efect asupra profitului sau pierderii atribuibil(e) ac?iunilor ordinare n ci rcula?ie. Prin urmare, aceste ac?iuni sunt diluante ?i se adauga numarului de ac ?iuni ordinare n circula?ie pentru calcularea rezultatului pe ac?iune diluat. 47. Op?iunile ?i warrantele au un efect de diluare doar atunci cnd pre?ul mediu p e pia?a al ac?iunilor ordinare n perioada respectiva depa?e?te pre?ul exerci?iulu i pentru op?iuni ?i warrante (adica sunt "n bani" "in the money"). Rezultatul pe ac?iune raportat anterior nu este ajustat retroactiv pentru a reflecta modificar ile pre?ului ac?iunilor ordinare. 47A n cazul op?iunilor pe ac?iuni ?i a altor acorduri de plata pe baza de ac?iuni carora li se aplica IFRS 2 Plata pe baza de ac?iuni, pre?ul de emisiune la care se refera punctul 46 ?i pre?ul de exercitare la care se refera punctul 47 trebu ie sa includa valoarea justa a oricaror bunuri sau servicii ce trebuie sa fie fu rnizate entita?ii n viitor n cadrul op?iunii pe ac?iune sau a altui acord de plata pe baza de ac?iuni.

48. Op?iunile pe ac?iuni ale angaja?ilor cu termene fixe sau determinabile ?i ac ?iunile ordinare revocabile sunt tratate ca op?iuni n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, de?i ele pot fi condi?ionate de intrarea n drepturi. Ele sunt tra tate ca fiind n circula?ie la data acordarii. Op?iunile pe ac?iuni ale angaja?ilo r condi?ionate de performan?a sunt tratate ca fiind ac?iuni care pot fi emise n m od condi?ionat, deoarece emisiunea lor este condi?ionata de ndeplinirea unor cond i?ii specifice, pe lnga cea de trecere a unei anumite perioade de timp. Instrumente convertibile 49. Efectul de diluare al instrumentelor convertibile trebuie reflectat n rezulta tul pe ac?iune diluat n conformitate cu punctele 33 ?i 36. 50. Ac?iunile preferen?iale convertibile sunt antidiluante oricnd valoarea divide ndului unor astfel de ac?iuni declarate sau acumulate n perioada curenta pe ac?iu ne ordinara care poate fi ob?inut n urma conversiei depa?e?te valoarea rezultatul ui de baza pe ac?iune. n mod similar, datoria convertibila este antidiluanta ori de cte ori dobnda sa (valoarea neta dupa impozitare sau alte modificari ale venitu lui sau cheltuielilor) pe ac?iune ordinara care poate fi ob?inuta n urma conversi ei depa?e?te valoarea rezultatului de baza pe ac?iune. 51. Rascumpararea sau conversia indusa a ac?iunilor preferen?iale convertibile p oate afecta doar o parte a ac?iunilor preferen?iale convertibile care erau anter ior n circula?ie. n astfel de cazuri, orice surplus al contrapresta?iei la care se face referire la punctul 17 este atribuit acelor ac?iuni care sunt rascumparate sau convertite pentru a determina determinarii daca ac?iunile preferen?iale car e ramn n circula?ie sunt diluante. Ac?iunile rascumparate sau convertite sunt luat e n considerare separat de ac?iunile care nu sunt rascumparate sau convertite. Ac?iuni care pot fi emise n mod condi?ionat 52. Ca ?i n cazul calcularii rezultatului pe ac?iune de baza, ac?iunile ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat sunt tratate ca fiind n circula?ie ?i sunt inc luse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat daca sunt ndeplinite condi?iile ( adica daca au avut loc evenimentele). Ac?iunile care pot fi emise n mod condi?ion at sunt incluse de la nceputul perioadei (sau, daca mai trziu, de la data contract ului condi?ionat privind emisiunea de ac?iuni). Daca nu sunt ndeplinite condi?iil e, numarul ac?iunilor care pot fi emise n mod condi?ionat, incluse n calcularea re zultatului pe ac?iune diluat, are la baza numarul ac?iunilor care ar fi emise n c azul n care sfr?itul perioadei ar corespunde cu sfr?itul perioadei condi?ionate. Nu se permite retratarea daca nu sunt ndeplinite condi?iile atunci cnd perioada cond i?ionata se ncheie. 53. Daca dobndirea sau men?inerea unei valori specifice a rezultatului unei perio ade reprezinta condi?ia unei emisiuni condi?ionate ?i daca aceasta valoare a fos t ob?inuta la finalul perioadei de raportare, dar trebuie men?inuta pe o perioad a suplimentara dupa perioada de raportare, atunci ac?iunile ordinare suplimentar e sunt tratate ca fiind n circula?ie daca efectul este de diluare atunci cnd se ca lculeaza rezultatul pe ac?iuni diluat. n acest caz, calcularea rezultatului pe ac ?iune diluat are la baza numarul ac?iunilor ordinare care ar fi fost emise daca valoarea rezultatului la finalul perioadei de raportare ar fi fost valoarea rezu ltatului la ncheierea perioadei condi?ionate. Deoarece rezultatele pot suferi mod ificari pe parcursul unei perioade viitoare, calcularea rezultatului pe ac?iune de baza nu include asemenea ac?iuni care pot fi emise n mod condi?ionat pna la nche ierea perioadei condi?ionate deoarece nu au fost ndeplinite toate condi?iile nece sare. 54. Numarul ac?iunilor ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat poate depinde de pre?ul viitor pe pia?a al ac?iunilor ordinare. n acest caz, daca efectul este

diluant, calcularea rezultatului pe ac?iune diluat are la baza numarul ac?iunil or ordinare care ar fi fost emise daca pre?ul pe pia?a la finalul perioadei de r aportare ar fi fost pre?ul pe pia?a la sfr?itul perioadei condi?ionate. Atunci cnd condi?ia are la baza o medie a pre?urilor pie?ei aferente unei perioade care se extinde dincolo de finalul perioadei de raportare, se va utiliza media pre?uril or pentru perioada de timp care a trecut. Deoarece pre?ul pe pia?a poate suferi modificari n viitor, calcularea rezultatului pe ac?iune de baza nu include astfel de ac?iuni ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat pna la sfr?itul perioadei condi?ionate deoarece nu au fost ndeplinite toate condi?iile necesare. 55. Numarul ac?iunilor ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat poate depinde de rezultatele ?i pre?urile viitoare ale ac?iunilor ordinare. n astfel de cazuri , numarul ac?iunilor ordinare incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat se bazeaza pe ambele condi?ii (adica rezultatul pna la zi ?i pre?ul curent al pi e?ei la finalul perioadei de raportare). Ac?iunile ordinare care pot fi emise n m od condi?ionat nu sunt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat dect da ca ambele condi?ii sunt ndeplinite. 56. n alte cazuri, numarul ac?iunilor ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat depinde de o alta condi?ie dect rezultatele sau pre?ul pie?ei (de exemplu, desch iderea unui anumit numar de magazine de desfacere). n astfel de cazuri, presupunnd ca situa?ia curenta a condi?iei ramne nemodificata pna la finalul perioadei condi ?ionate, ac?iunile ordinare care pot fi emise n mod condi?ionat sunt incluse n cal cularea rezultatului pe ac?iune diluat n conformitate cu situa?ia de la finalul p erioadei de raportare. 57. Ac?iunile ordinare poten?iale care pot fi emise n mod condi?ionat (n afara cel or incluse ntr-un contract condi?ionat privind emisiunea de ac?iuni, de exemplu, instrumentele convertibile care pot fi emise n mod condi?ionat) sunt incluse n cal cularea rezultatului pe ac?iune diluat dupa cum urmeaza: (a) o entitate determina daca se poate presupune ca ac?iunile ordinare poten?ial e vor fi emise pe baza condi?iilor specificate pentru emisiunea lor n conformitat e cu prevederile privind ac?iunilor ordinare contingente de la punctele 52-56; ? i (b) daca respectivele ac?iuni ordinare poten?iale trebuie sa se reflecte n rezult atul pe ac?iune diluat, o entitate determina impactul acestora asupra calculului rezultatului pe ac?iune diluat prin respectarea prevederilor privind op?iunile ?i warrantele de la punctele 45-48, a prevederilor privind instrumentele convert ibile de la punctele 49-51, a prevederilor privind contractele care pot fi decon tate n ac?iuni ordinare sau numerar de la punctele 58-61, sau a altor prevederi, dupa caz. Cu toate acestea, nu se presupune exercitarea sau conversia n scopul calcularii r ezultatului pe ac?iune diluat dect daca se presupune exercitarea sau conversia un or ac?iuni ordinare poten?iale n circula?ie similare care nu sunt emise n mod cond i?ionat. Contracte care pot fi decontate n ac?iuni ordinare sau n numerar 58. Atunci cnd o entitate a emis un contract care poate fi decontat n ac?iuni ordi nare sau n numerar, la alegerea entita?ii, entitatea trebuie sa presupuna ca acel contract va fi decontat n ac?iuni ordinare ?i ca ac?iunile ordinare poten?iale c e rezulta trebuie incluse n rezultatul pe ac?iune diluat atunci cnd efectul este d e diluare. 59. Atunci cnd un astfel de contract este prezentat n scopuri contabile ca activ s au datorie, sau daca include un element de capital propriu ?i de datorie, entita tea trebuie sa ajusteze numaratorul cu toate modificarile profitului sau pierder

ii care ar fi rezultat pe perioada respectiva daca acel contract ar fi fost clas ificat n totalitate ca instrument de capitaluri proprii. Aceasta ajustare este si milara ajustarii prevazute la punctul 33. 60. n cazul contractelor care pot fi decontate n ac?iuni ordinare sau n numerar la alegerea de?inatorului, n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat trebuie utili zata cea mai diluata dintre decontarile n numerar ?i n ac?iuni. 61. Un exemplu de contract care poate fi decontat n ac?iuni ordinare sau n numerar este un instrument de datorie care, la scaden?a, i confera entita?ii dreptul ner estric?ionat de a deconta valoarea principalului n numerar sau n propriile ac?iuni ordinare. Un alt exemplu este o op?iune de vnzare emisa care i da de?inatorului p osibilitatea de a alege ntre decontarea n ac?iuni ordinare sau n numerar. Op?iuni cumparate 62. Contractele de exemplu, op?iunile put ?i call cumparate (adica op?iunile de? inute de catre o entitate pe propriile ac?iuni ordinare) nu sunt incluse n calcul area rezultatului pe ac?iune diluat deoarece includerea lor ar fi antidiluanta. Op?iunea de vnzare ar fi exercitata doar daca pre?ul exerci?iului ar fi mai mare dect pre?ul pie?ei, iar op?iunea de cumparare ar fi exercitata doar daca pre?ul e xerci?iului ar fi mai mic dect pre?ul pie?ei. Op?iuni de vnzare emise 63. Contractele care impun entita?ii sa ?i rascumpere propriile ac?iuni, de exemp lu, op?iunile de vnzare emise ?i contractele de cumparare forward, sunt reflectat e n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat daca efectul este de diluare. Daca aceste contracte sunt "n bani" ("in the money") pe durata perioadei (adica pre?ul de exercitare sau pre?ul de decontare este mai mare dect pre?ul mediu al pie?ei pentru acea perioada), efectul de diluare poten?ial asupra rezultatului pe ac?iu ne trebuie calculat dupa cum urmeaza: (a) trebuie sa se presupuna ca la nceputul perioadei se vor emite suficiente ac?i uni ordinare (la pre?ul mediu al pie?ei pentru perioada respectiva) pentru a se majora ncasarile n vederea ndeplinirii clauzelor contractului; (b) trebuie sa se presupuna ca ncasarile n urma emisiunii sunt utilizate n vederea n deplinirii clauzelor contractului (adica pentru rascumpararea ac?iunilor ordinar e); ?i (c) ac?iunile ordinare incrementale (diferen?a dintre numarul de ac?iuni ordinar e despre care se presupune ca sunt emise ?i numarul de ac?iuni ordinare primite n urma ndeplinirii clauzelor contractului) trebuie incluse n calcularea rezultatulu i pe ac?iune diluat. AJUSTARI RETROACTIVE 64. Daca numarul de ac?iuni ordinare sau ordinare poten?iale n circula?ie cre?te ca urmare a unei capitalizari, a unei emisiuni de ac?iuni gratuite sau a unei di vizari a ac?iunilor, sau daca acest numar scade ca urmare a unei reversii a divi zarii ac?iunilor, calcularea rezultatului de baza ?i diluat pe ac?iune aferent t uturor exerci?iilor prezentate trebuie ajustata retroactiv. Daca aceste modifica ri survin dupa data bilan?ului, dar nainte ca situa?iile financiare sa fie autori zate spre publicare, calcularea valorilor pe ac?iune corespunzatoare acestor sit ua?ii financiare, ca ?i al celor din exerci?iile anterioare, trebuie sa aiba la baza noul numar de ac?iuni. Trebuie prezentat faptul ca acest calcul pe ac?iune reflecta aceste modificari n numarul de ac?iuni. n plus, rezultatul de baza ?i dil uat pe ac?iune aferent tuturor exerci?iilor prezentate trebuie ajustat cu efecte le erorilor ?i ale ajustarilor determinate de modificarile politicilor contabile

, contabilizate retroactiv. 65. O entitate nu ?i retrateaza rezultatul pe ac?iune diluat pentru nicio perioad a prezentata anterior pentru modificarile ipotezelor utilizate n calcularea rezul tatului pe ac?iune sau pentru conversia ac?iunilor ordinare poten?iale n ac?iuni ordinare. PREZENTARE 66. O entitate trebuie sa prezinte n situa?ia veniturilor ?i a cheltuielilor prop riu-zisa rezultatul de baza ?i diluat pe ac?iune la profitul sau pierderea ce de riva din activita?ile continue atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?ii-m ama, ?i la profitul sau pierderea atribuibile ac?ionarilor ordinari ai societa?i i-mama pentru perioada respectiva, pentru fiecare clasa de ac?iuni ordinare care are drepturi la cote-par?i diferite din profitul pe perioada respectiva. O enti tate trebuie sa prezinte rezultatul de baza ?i diluat pe ac?iune aferent tuturor exerci?iilor, fara deosebire ntre ele. 67. Rezultatul pe ac?iune este prezentat pentru fiecare perioada pentru care est e prezentata o situa?ie a veniturilor. Daca rezultatul pe ac?iune diluat este ra portat pentru cel pu?in o perioada, acesta trebuie raportat pentru toate perioad ele prezentate, indiferent daca este egal cu rezultatul de baza pe ac?iune. Daca rezultatele de baza ?i diluat pe ac?iune sunt egale, dubla prezentare poate fi realizata pe un singur rnd al situa?iei veniturilor ?i cheltuielilor. 68. O entitate care raporteaza o activitate ntrerupta trebuie sa prezinte valoril e de baza ?i diluate pe ac?iune pentru activita?ile ntrerupte fie n situa?ia venit urilor ?i a cheltuielilor, fie n note. 69. O entitate trebuie sa prezinte rezultatul de baza ?i diluat pe ac?iune, chia r daca valorile sunt negative (adica daca exista o pierdere pe ac?iune). PREZENTAREA INFORMA?IILOR 70. O entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informa?ii: (a) sumele utilizate ca numarator pentru calcularea rezultatului de baza ?i dilu at pe ac?iune, precum ?i o reconciliere a acestor valori cu profitul sau pierder ea aferent(a) societa?ii-mama pentru perioada respectiva. Reconcilierea trebuie sa includa efectele individuale ale fiecarei clase de instrumente care afecteaza rezultatul pe ac?iune; (b) numarul mediu ponderat al ac?iunilor ordinare utilizat ca numitor pentru cal cularea rezultatului de baza ?i diluat pe ac?iune, precum ?i o reconciliere a ac estor numitori. Reconcilierea trebuie sa includa efectele individuale ale fiecar ei clase de instrumente care afecteaza rezultatul pe ac?iune; (c) instrumentele (inclusiv ac?iunile care pot fi emise n mod condi?ionat) care a r putea sa dilueze n viitor rezultatul pe ac?iune diluat, dar care nu au fost inc luse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, deoarece sunt antidiluante pent ru perioada (perioadele) prezentata (prezentate); (d) o descriere a tranzac?iilor cu ac?iuni ordinare sau poten?iale ordinare, n af ara celor contabilizate n conformitate cu punctul 64, care au loc dupa data bilan ?ului ?i care ar fi modificat n mod semnificativ numarul ac?iunilor ordinare sau poten?iale ordinare n circula?ie la ncheierea perioadei daca acele tranzac?ii ar f i avut loc nainte de finalul perioadei de raportare. 71. Exemple ale tranzac?iilor men?ionate la punctul 70 litera (d) includ:

(a) o emisiune de ac?iuni contra numerar; (b) o emisiune de ac?iuni atunci cnd ncasarile sunt utilizate pentru a rambursa o datorie sau ac?iunile preferen?iale n circula?ie la data bilan?ului; (c) o rascumparare a ac?iunilor ordinare n circula?ie; (d) conversia n ac?iuni ordinare sau exercitarea ac?iunilor ordinare poten?iale n circula?ie la data bilan?ului; (e) o emisiune de op?iuni, warrante sau alte instrumente convertibile; ?i (f) ndeplinirea condi?iilor care ar avea drept rezultat emisiunea de ac?iuni care pot fi emise n mod condi?ionat. Valorile rezultatului pe ac?iune nu sunt ajustate pentru tranzac?iile care au lo c dupa data bilan?ului deoarece astfel de tranzac?ii nu afecteaza valoarea capit alului utilizat la generarea profitului sau pierderii pentru perioada respectiva . 72. Instrumentele financiare ?i alte contracte care genereaza ac?iuni ordinare p oten?iale pot include clauze ?i condi?ii care influen?eaza evaluarea rezultatulu i de baza ?i diluat pe ac?iune Aceste clauze ?i condi?ii pot stabili daca toate ac?iunile ordinare poten?iale sunt diluante ?i daca da, care este efectul lor as upra mediei ponderate a ac?iunilor n circula?ie ?i orice ajustari ulterioare ale profitului sau pierderii de atribuit ac?ionarilor ordinari. Prezentarea termenel or ?i condi?iilor pentru astfel de instrumente financiare ?i alte contracte este ncurajata, n cazul n care nu se prevede altfel (a se vedea IFRS 7 Instrumente fina nciare: informa?ii de furnizat). 73. Daca o entitate prezinta, pe lnga rezultatul de baza ?i diluat pe ac?iune, va lori pe ac?iune, utiliznd o componenta raportata a situa?iei veniturilor ?i chelt uielilor, alta dect cea impusa de prezentul standard, aceste valori se calculeaza utiliznd numarul mediu ponderat al ac?iunilor ordinare determinat n conformitate cu prezentul standard. Valorile rezultatului de baza ?i diluat pe ac?iune aferen te unei astfel de componente trebuie prezentate n aceea?i masura, n cadrul notelor . O entitate trebuie sa indice baza determinarii numaratorului (numaratorilor), inclusiv masura n care valorile pe ac?iuni sunt determinate nainte de impozitare s au dupa. Daca se utilizeaza o componenta a situa?iei veniturilor ?i cheltuielilo r care nu este prezentata ca element-rnd n situa?ia veniturilor ?i a cheltuielilor , reconciliere trebuie sa fie facuta ntre componenta utilizata ?i un element-rnd r aportat n situa?ia veniturilor ?i a cheltuielilor. DATA INTRARII N VIGOARE 74. O entitate trebuie sa aplice prezentul standard pentru perioadele anuale car e ncep la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. Se ncurajeaza aplicarea anter ior acestei date. Daca o entitate aplica prezentul standard pentru o perioada ca re ncepe anterior datei de 1 ianuarie 2005, entitatea trebuie sa prezinte acest f apt. RETRAGEREA ALTOR NORME 75. Prezentul standard nlocuie?te IAS 33 Rezultatul pe ac?iune (emis n 1997). 76. Prezentul standard nlocuie?te SIC-24 Rezultatul pe ac?iune iare ?i alte contracte care pot fi decontate n ac?iuni. -------------------------------------------------Instrumente financ

Apendicele A NDRUMARI DE APLICARE Prezentul apendice este parte integranta din prezentul standard. PROFITUL ?I PIERDEREA ATRIBUIBILE SOCIETA?II-MAMA A1 n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune pe baza situa?iilor financiare con solidate, profitul sau pierderea de atribuit societa?ii-mama se refera la profit ul sau pierderea entita?ii consolidate dupa ajustarea intereselor minoritare. EMISIUNI DE DREPTURI DE SUBSCRIERE A2 Emisiunea de ac?iuni ordinare la momentul exercitarii sau conversiei de ac?iu ni ordinare poten?iale nu da na?tere, de obicei, unui element de prime. Aceasta datorita faptului ca ac?iunile poten?iale ordinare sunt evaluate la valoarea int egrala, ceea ce duce la o modificare propor?ionala a resurselor disponibile enti ta?ii. Totu?i, ntr-o emisiune de drepturi de subscriere, pre?ul de emisiune este adesea mai mic dect valoarea justa a ac?iunilor. Din acest motiv, a?a cum s-a ara tat la punctul 27 litera (b), emisiunea unor astfel de drepturi include un eleme nt de prime. Daca o emisiune de drepturi de subscriere este oferita tuturor ac?i onarilor existen?i, numarul de ac?iuni ordinare care se utilizeaza la calcularea rezultatului de baza ?i diluat pe ac?iune pentru toate perioadele anterioare em isiunii de drepturi de subscriere este numarul de ac?iuni ordinare n circula?ie na intea emisiunii, nmul?it cu factorul urmator: Valoarea justa pe ac?iune imediat nainte de exercitarea drepturilor Valoarea justa teoretica anterioara pe ac?iune fara exercitarea de drepturi Valoarea justa teoretica anterioara fara exercitarea de drepturi pe ac?iune este calculata prin adaugarea valorii agregate de pia?a a ac?iunilor imediat anterio are exercitarii drepturilor la ncasarile din exercitarea drepturilor ?i mpar?indule la numarul de ac?iuni n circula?ie dupa exercitarea drepturilor. n cazul n care drepturile urmeaza sa fie comercializate public, separat de ac?iunile anterioare datei exercitarii, valoarea justa utilizata pentru acest calcul se stabile?te l a nchiderea ultimei zile n care ac?iunile sunt tranzac?ionate mpreuna cu drepturile . NUMARUL DE CONTROL A3 Pentru a ilustra aplicarea no?iunii de numar de control descrise la punctele 42 ?i 43, se presupune ca o entitate are un profit de 4800 u.m. [1]. din activit a?i continue atribuibil societa?ii-mama, o pierdere de (7200 u.m.) din activita? i ntrerupte atribuibil societa?ii-mama, o pierdere de (2400 u.m.) atribuibil soci eta?ii-mama ?i 2000 de ac?iuni ordinare ?i 400 de ac?iuni ordinare poten?iale n c ircula?ie. Entitatea are un rezultat de baza pe ac?iune de 2,40 u.m. pentru acti vita?i continue, (3,60 u.m.) pentru activita?i ntrerupte ?i (1,20 u.m.) pentru pi erderi. Cele 400 de ac?iuni ordinare poten?iale sunt incluse n calcularea rezulta tului pe ac?iune diluat, deoarece rezultatul de 2,00 u.m. pe ac?iune de baza pen tru activita?ile continue este diluant, presupunnd ca nu exista un impact asupra profitului sau pierderii de pe urma celor 400 de ac?iuni ordinare poten?iale. De oarece profitul din activita?ile continue atribuibil societa?ii-mama este numaru l de control, entitatea include, de asemenea, cele 400 de ac?iuni ordinare poten ?iale n calcularea altui rezultat de baza pe ac?iune, chiar daca rezultatul pe ac ?iune rezultant este antidiluant fa?a de rezultatul de baza pe ac?iune comparabi l, adica pierderea pe ac?iune este mai mica [(3,00 u.m.) pe ac?iune pentru pierd erea din activita?i ntrerupte ?i (1,00 u.m.) pe ac?iune pentru pierdere].

PRE?UL MEDIU DE PIA?A AL AC?IUNILOR ORDINARE A4 n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat, pre?ul mediu de pia?a al a c?iunilor ordinare care se presupune ca vor fi emise este calculat pe baza pre?u lui mediu de pia?a al ac?iunilor ordinare n timpul perioadei. Teoretic, orice tra nzac?ie de pe pia?a cu ac?iunile ordinare ale unei entita?i poate sa fie inclusa n determinarea pre?ului mediu de pia?a. Din punct de vedere practic, o medie sim pla saptamnala sau lunara a pre?urilor este mai potrivita. A5 n general, pre?urile de nchidere a pie?ei sunt adecvate pentru calcularea pre?u lui mediu de pia?a. Cu toate acestea, n cazul n care pre?urile au varia?ii mari, s unt mai reprezentative pre?urile ob?inute ca o medie ntre valoarea maxima ?i cea minima. Metoda de calculare a pre?ului mediu de pia?a este utilizata consecvent atta timp ct modificarea condi?iilor nu i afecteaza gradul de reprezentativitate. D e exemplu, o entitate care utilizeaza de c?iva ani pre?ul de nchidere a pie?ei pen tru calcularea pre?ului mediu de pia?a, n condi?ii de stabilitate relativa a pre? urilor, poate trece la o medie a valorii maxime ?i minime a pre?ului daca acesta ncepe sa fluctueze semnificativ, iar pre?urile de nchidere a pie?ei nu mai sunt p re?uri medii reprezentative. OP?IUNI, WARRANTE ?I ECHIVALENTELE LOR A6 Op?iunile sau warrantele de cumparare a instrumentelor convertibile se presup une ca sunt exercitate pentru cumpararea instrumentului convertibil oricnd pre?ur ile medii att pentru instrumentul convertibil, ct ?i pentru ac?iunile ordinare car e se pot ob?ine prin conversie sunt mai mari dect pre?ul de exercitare al op?iuni lor ?i warrantelor. Cu toate acestea, exercitarea nu este presupusa dect daca con versia unor instrumente convertibile similare n circula?ie, daca este cazul, este de asemenea presupusa. A7 Op?iunile sau warrantele pot permite sau impune comercializarea datoriilor sa u a altor instrumente ale entita?ii (sau ale societa?ii-mama sau ale filialei) p rin plata integrala sau par?iala a pre?ului de exercitare. La calcularea rezulta telor pe ac?iune diluate, respectivele op?iuni sau warrante au un efect de dilua re daca (a) pre?ul mediu de pia?a pentru acea perioada aferent ac?iunilor ordina re depa?e?te pre?ul de exercitare sau (b) pre?ul de vnzare al instrumentului care va fi comercializat este sub acela la care instrumentul poate fi comercializat conform acordului op?iunii sau warrantului, iar reducerea rezultata stabile?te u n pre? efectiv de exercitare sub pre?ul de pia?a al ac?iunilor ordinare care se poate ob?ine prin exercitare. La calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, acel e op?iuni sau warrante se presupune ca sunt exercitate ?i datoriile sau alte ins trumente se presupune ca sunt comercializate. Daca oferirea de numerar este mai avantajoasa pentru de?inatorul de op?iuni ?i warrante iar contractul permite ace st lucru, atunci se presupune comercializarea n numerar. Dobnda (neta de impozite) aferenta oricarei datorii care se presupune ca este comercializata se adauga nap oi ca o ajustare la numarator. A8 Ac?iunile preferen?iale care caracteristici similare sau alte instrumente car e au op?iuni de conversie ce permit investitorului sa plateasca n numerar pentru a ob?ine o rata de conversie mai avantajoasa sunt tratate similar. A9 Termenii de baza apar?innd unor op?iuni sau warrante pot prevedea ca ncasarile primite din exercitarea acestor instrumente sa fie aplicate pentru reducerea dat oriilor sau a altor instrumente ale entita?ii (sau ale societa?ii-mama sau filia lei). La calcularea rezultatelor pe ac?iune diluate, acele op?iuni sau warrante se presupune ca sunt exercitate, iar ncasarile sunt aplicate pentru a se cumpara datoria la pre?ul sau mediu pe pia?a mai degraba dect pentru a se cumpara ac?iuni ordinare. Cu toate acestea, ncasarile provenite din exercitarea presupusa n plus fa?a de suma utilizata pentru cumpararea presupusa a datoriilor sunt luate n cons iderare (adica se presupune ca sunt utilizate pentru rascumpararea de ac?iuni or

dinare) la calcularea rezultatului pe ac?iune diluat. Dobnda (neta de impozite) a ferenta oricarei datorii care se presupune ca este cumparata se adauga napoi ca o ajustare la numarator. OP?IUNI DE VNZARE EMISE A10 Pentru a ilustra aplicarea punctului 63, se presupune ca o entitate are n cir cula?ie 120 de op?iuni de vnzare pe ac?iunile sale ordinare cu un pre? de exercit are de 35 u.m. n acea perioada, pre?ul mediu de pia?a al ac?iunilor sale ordinare este de 28 u.m. La calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, entitatea presupu ne ca a emis 150 de ac?iuni ordinare cu 28 u.m. pe ac?iune la nceputul perioadei, pentru a-?i satisface obliga?iile de vnzare de 4200 u.m. Diferen?a dintre cele 1 50 de ac?iuni ordinare emise ?i cele 120 de ac?iuni ordinare rezultate din satis facerea op?iunilor de vnzare (30 de ac?iuni ordinare incrementale) se adauga la n umitor n calcularea rezultatului pe ac?iune diluate. INSTRUMENTE ALE FILIALELOR, ALE ASOCIERILOR N PARTICIPA?IE SAU ALE ENTITA?ILOR AS OCIATE A11 Ac?iunile ordinare poten?iale ale unei filiale, ale unei asocieri n participa ?ie sau ale unei entita?i asociate, convertibile fie n ac?iuni ordinare ale filia lei, ale asocierii n participa?ie sau ale entita?ii asociate, fie n ac?iuni ordina re ale societa?ii-mama, ale asociatului sau ale investitorului (entitatea raport oare) sunt incluse n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, dupa cum urmeaza: (a) instrumentele emise de o filiala, o asociere n participa?ie sau o entitate as ociata care permit de?inatorilor sai sa ob?ina ac?iuni ordinare ale filialei, al e asocierii n participa?ie sau ale entita?ii asociate sunt incluse n calcularea in forma?iilor aferente rezultatului pe ac?iune diluat ale filialei, asocierii n par ticipa?ie sau entita?ii asociate. Acel rezultat pe ac?iune este inclus n calcular ea rezultatului pe ac?iune al entita?ii raportoare, pe baza de?inerii de catre e ntitate de instrumente ale filialei, asocierii n participa?ie sau entita?ii asoci ate; (b) instrumentele unei filiale, asocieri n participa?ie sau entita?i asociate car e sunt convertibile n ac?iuni ordinare ale entita?ii raportoare sunt luate n consi derare mpreuna cu ac?iunile ordinare poten?iale ale entita?ii raportoare la calcu larea rezultatului pe ac?iune diluat. n acela?i mod, op?iunile sau warrantele emi se de o filiala, asociere n participa?ie sau entitate asociata pentru cumpararea de ac?iuni ordinare ale entita?ii raportoare sunt luate n considerare mpreuna cu a c?iunile ordinare poten?iale ale entita?ii raportoare, la calcularea rezultatulu i pe ac?iune diluat consolidat. A12 n scopul determinarii efectului rezultatului pe ac?iune al instrumentelor emi se de o entitate raportoare, care sunt convertibile n ac?iuni ordinare ale filial ei, asocierii n participa?ie sau entita?ii asociate, se presupune ca instrumentel e sunt convertite, iar numaratorul (profitul sau pierderea atribuibile ac?ionari lor ordinari ai societa?ii-mama), ajustat dupa cum este necesar, conform punctul ui 33. Pe lnga aceste ajustari, numaratorul este ajustat pentru orice modificari ale profitului sau pierderii nregistrate de entitatea raportoare (de exemplu, ven iturile din dividende sau din metoda de punere n echivalen?a) de atribuit cre?ter ii numarului de ac?iuni ordinare ale filialei, asocierii n participa?ie sau entit a?ii asociate, aflate n circula?ie ca urmare a conversiei presupuse. Numitorul ca lculului rezultatului pe ac?iune diluat nu este afectat deoarece numarul de ac?i uni ordinare n circula?ie ale entita?ii raportoare nu s-ar modifica ca urmare a c onversiei presupuse. INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII PARTICIPATIVE ?I AC?IUNI ORDINARE DE DOUA CATE GORII

A13 Capitalurile proprii ale unor entita?i includ: (a) instrumente care participa n dividende cu ac?iuni ordinare, n conformitate cu o formula predeterminata (de exemplu, doua pentru una) cu limite superioare, n an umite momente, n func?ie de masura participa?iei (de exemplu, pna la, dar fara a d epa?i, o anumita valoare pe ac?iune); (b) o clasa de ac?iuni ordinare cu o rata de dividende diferita de cea a unei al te clase de ac?iuni ordinare, dar fara drepturi prioritare sau anterioare. A14 n scopul calcularii rezultatului pe ac?iune diluat se presupune conversia ace lor instrumente descrise la punctul A13 care sunt convertibile n ac?iuni ordinare daca efectul este diluant. Pentru acele instrumente care nu sunt convertibile nt r-o clasa de ac?iuni ordinare, profitul sau pierderea pentru perioada respectiva este alocat(a) unor clase diferite de ac?iuni ?i instrumente de capitaluri prop rii participative, n conformitate cu drepturile lor la dividende sau alte dreptur i de participare la rezultatele nedistribuite. Pentru a calcula rezultatul pe ac ?iune de baza ?i diluat: (a) profitul sau pierderea de atribuit ac?ionarilor societa?ii-mama se ajusteaza (un profit redus ?i o pierdere majorata) cu suma de dividende declarate n perioa da respectiva pentru fiecare clasa de ac?iuni ?i cu suma contractuala de dividen de (sau dobnzi aferente obliga?iunilor participative) care trebuie achitate pentr u acea perioada (de exemplu, dividende cumulative neplatite); (b) profitul sau pierderea ramas(a) este alocat(a) ac?iunilor ordinare ?i instru mentelor participative de capitaluri proprii, n masura rezultatelor fiecarui inst rument, ca ?i cum toate profiturile ?i pierderile perioadei au fost distribuite. Profitul sau pierderea total(a) alocat(a) fiecarei clase de instrumente de capi taluri proprii se determina adunnd sumele alocate pentru dividende ?i sumele aloc ate pentru o caracteristica de participare; (c) suma totala a profitului sau pierderii alocata pentru fiecare clasa de instr umente de capitaluri proprii se mparte la numarul de instrumente n circula?ie caro ra le sunt alocate rezultate, pentru a determina rezultatul pe ac?iune pentru fi ecare instrument. Pentru calcularea rezultatului pe ac?iune diluat, toate ac?iunile ordinare poten ?iale care se presupune ca au fost emise sunt incluse n ac?iunile ordinare n circu la?ie. AC?IUNI ACHITATE PAR?IAL A15 n cazul n care sunt emise ac?iuni ordinare, dar acestea nu sunt integral achit ate, ele sunt tratate n calcularea rezultatului pe ac?iune de baza ca o frac?iune a unei ac?iuni ordinare pna la limita la care au fost ndrepta?ite sa participe la dividende pe parcursul perioadei respective, raportat la o ac?iune ordinara int egral achitata. A16 n masura n care ac?iunile platite par?ial nu au dreptul sa participe la divide nde pe perioada respectiva, ele sunt tratate ca echivalent al unor op?iuni sau w arrante n calcularea rezultatului pe ac?iune diluat. Soldul neachitat se presupun e ca reprezinta ncasari utilizate pentru cumpararea de ac?iuni ordinare. Numarul de ac?iuni incluse n rezultatul pe ac?iune diluat reprezinta diferen?a dintre num arul de ac?iuni subscrise ?i numarul de ac?iuni care se presupune ca vor fi cump arate. [1] n aceste ndrumari, valorile monetare sunt exprimate n "unita?i monetare" (u.m.) .

--------------------------------------------------