Sunteți pe pagina 1din 65

LIMBA

LIMBA CARE NE UNEªTE


care ne uneºte

3
Caiet de exerciþii
audiem, vorbim, citim, scriem

3
Departamentul Programul Naþiunilor Unite
Relaþii Interetnice pentru Dezvoltare

Moldova

C A I E T D E E X E R C I Þ I I

Nivelul III

Chiºinãu · 2004
C ZU 811.135.1(075)
L62

LIMBA CARE NE UNEªTE


CAIET DE EXERCIÞII
Nivelul III
Coordonator:
dr. conf. Sabina Corniciuc
Experþi naþionali:
dr. conf. Alexandra Gherasim, USM,
dr. conf. Ana Gorea, USM,
dr. Felicia Cenuºã, Corpul Pãcii din Moldova
Autori:
Alexei Acsan, lector superior, ULIM,
dr. conf. Ala Cojocaru-Zavadschi, Universitatea Univers Moldova,
Lucia Cucu, doctorandã, Institutul de Lingvisticã al AªM

Lucrarea a fost editatã în cadrul Proiectului Limba – mijloc de integrare socialã, implementat ºi susþinut
financiar de Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova ºi coordonat pe plan naþional
de Departamentul Relaþii Interetnice al Republicii Moldova.
Programul Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare reprezintã reþeaua globalã de dezvoltare a Naþiunilor Unite,
care promoveazã schimbarea ºi conecteazã þãrile la informaþii, experienþã ºi resurse necesare pentru a
ajuta oamenii sã-ºi construiascã o viaþã mai bunã. În prezent, PNUD îºi desfãºoarã activitatea în 166 de
þãri, acþionând împreunã cu acestea în direcþia identificãrii soluþiilor proprii pentru a rãspunde provocãrilor
legate de dezvoltarea globalã ºi naþionalã. În procesul de dezvoltare a competenþelor proprii, aceste þãri
beneficiazã de resursele Programului Naþiunilor Unite pentru Dezvoltare ºi ale partenerilor sãi.
La editarea lucrãrii s-a þinut cont de identitatea lingvisticã moldo-românã realmente existentã, stipulatã în
Legea cu privire la funcþionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 3465-XI din
01.09.1989).
Echipa de elaborare a lucrãrii a valorificat majoritatea observaþiilor expuse în procesul expertizei. Opiniile
exprimate în aceastã lucrare aparþin autorilor ºi nu le reflectã neapãrat pe cele ale PNUD.
PNUD îºi rezervã dreptul de autor ºi în cazul în care editarea Caietului se va face în scopuri comerciale.

Descrierea CIP a Camerei Naþionale a Cãrþii


Limba care ne uneºte: Caiet de exerciþii: nivelul III /A. Acsan, A. Cojocaru-
Zavadschi, L. Cucu/ Dep. Relaþii Interetnice. Programul Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare. – Ch.: Epigraf S.R.L., 2004 (F. E.-P. Tipografia Centralã).– 64 p.
ISBN 9975-924-35-2
2000 ex.
811.135.1(075)

Copyright © UNDP Moldova • 2004


Toate drepturile rezervate.

ISBN 9975-924-35-2
Prefaþã
Caietul de exerciþii este un supliment la manualul Limba care ne uneºte, nivelul III,
ºi este destinat tuturor celor care vor sã posede limba oficialã a statului.
Având la bazã materialele didactice elaborate în cadrul Proiectului PNUD Moldova
Limba – mijloc de integrare socialã, Caietul este prevãzut pentru lucrul individual.
Lucrarea conþine 15 lecþii care corespund celor din manual. Exerciþiile incluse în Caiet
contribuie la formarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi servesc drept instrument de
autoevaluare / autotestare.
Fiecare lecþie are 4 rubrici: Audiem, Vorbim, Citim, Scriem.
Rubrica Audiem include, de regulã, 3 activitãþi: preaudiere, audiere, postaudiere. Unele
exerciþii de preaudiere sunt incluse pe casetã pentru o însuºire temeinicã a sistemului fonematic
ºi a posibilitãþilor combinatorice. Exerciþiile de postaudiere se efectueazã în scris ºi consolideazã
competenþele de comunicare. La acest nivel, rãmâne la discreþia cursantului de câte ori va audia
dialogurile.
Activitatea de vorbire înlãturã barierele de exprimare în diverse situaþii de comunicare.
Perfecþionarea abilitãþilor de citire ºi de îmbogãþire a vocabularului se realizeazã
prin perceperea ºi comentarea informaþiei, prin dezvoltarea deprinderilor de a corela cele
citite cu viaþa realã.
Activitatea de scriere consolideazã capacitatea de a stãpâni sistemul grafic al
limbii de studiu ºi include improvizarea unor texte în baza imaginilor, a situaþiilor din
viaþa de zi cu zi.
Toate aceste activitãþi efectuate conºtiincios vor contribui la îmbogãþirea vocabularului
ºi la însuºirea gramaticii, adicã la realizarea unei comunicãri eficiente.
Cheia exerciþiilor vã ajutã sã vã autoverificaþi.
În speranþa cã acest Caiet de exerciþii va facilita însuºirea limbii oficiale a statului,
autorii doresc tuturor succese.

Sfaturi utile
Pentru a însuºi cu succes limba þãrii în care trãiþi, nu rataþi ocazia:
• sã puneþi întrebãri la serviciu, la domiciliu, în stradã, la magazin, la piaþã, la poºtã etc.;
• sã vorbiþi la telefon cu prietenii ºi colegii dvs.;
• sã povestiþi colegilor despre cele auzite la radio;
• sã citiþi ziare ºi reviste;
• sã priviþi emisiuni televizate.
Completaþi fiºa personalã

Numele _______________________________________________________________
Prenumele _____________________________________________________________
Data, luna, anul naºterii __________________________________________________
Locul naºterii __________________________________________________________
Naþionalitatea __________________________________________________________
Cetãþenia ______________________________________________________________
Studii _________________________________________________________________
Profesia _______________________________________________________________
Locul de muncã ________________________________________________________
Funcþia _______________________________________________________________
Domiciliul _____________________________________________________________
Telefonul ______________________________________________________________
Cuprins

Lecþia 1 ............................................................................. 6
Lecþia 2 ........................................................................... 11
Lecþia 3 ........................................................................... 15
Lecþia 4 ........................................................................... 19
Lecþia 5 ........................................................................... 23
Lecþia 6 ............................................................................ 27
Lecþia 7 ........................................................................... 31
Lecþia 8 ........................................................................... 34
Lecþia 9 ........................................................................... 38
Lecþia 10 ......................................................................... 42
Lecþia 11 ......................................................................... 45
Lecþia 12 ......................................................................... 48
Lecþia 13 ......................................................................... 52
Lecþia 14 ......................................................................... 55
Lecþia 15 ......................................................................... 58
Lecþia 
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.
2. Completaþi propoziþiile în baza celor audiate.
a) Republica ............................. .................. ........................... ............. .
b) Oraºul ............................. este ............................. ............................... .............................. .
c) Râurile ...................... ºi .................. strãbat ..................................... þãrii ........................... .
d) Republica Moldova .............................. de la ............................ pânã la ................................... .
3. Memoraþi versurile audiate (din repertoriul lui Tudor Gheorghe). Scrieþi-le în caiet.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Audiaþi interviul cu Barbara Tacini.

5. Rãspundeþi complet la întrebãri.

1) De unde este Barbara?


....................................................................................................................................................................
2) Cu ce scop a venit Barbara în Republica Moldova?
....................................................................................................................................................................
3) Barbara cunoaºte trei limbi. Care sunt ele?
....................................................................................................................................................................
4) Ce oraºe a vizitat Barbara?
....................................................................................................................................................................
6. Scrieþi rãspunsul corect pentru variantele false.

a) Republica Moldova e situatã în sud-vestul Europei.


....................................................................................................................................................................
b) Suprafaþa Republicii Moldova este de 73.300 de metri pãtraþi.
....................................................................................................................................................................
c) Populaþia Republicii Moldova e de 44.450.000 de locuitori.
....................................................................................................................................................................
d) Oraºul Bãlþi este situat în sud-vestul Republicii Moldova.
....................................................................................................................................................................

Vorbim
7. Barbara a venit la dumneavoastrã în vizitã. Fiþi ghidul ei ºi povestiþi-i despre oraºul /satul în care locuiþi.

6
8. Examinaþi tabelul ºi spuneþi ce distanþã este între localitatea dvs. ºi alte oraºe.
Model: Distanþa dintre Chiºinãu ºi Anenii-Noi este de 37 km.
De la Chiºinãu pânã la Bãlþi sunt 131 km.
Între Cahul ºi Camenca sunt 320 km.
%$6$5$%($6&$

&($'Æ5/81*$

*5,*25,232/

ù7()$192'Ă
2UDûHOH

ù2/'Ă1(ù7,

98/&Ă1(ù7,
'21'8ù(1,

1,6325(1,

7(/(1(ù7,
$1(1,,12,

&$17(0,5

6Æ1*(5(,
'8%Ă6$5,

+Æ1&(ù7,

6/2%2=,$
&$0(1&$

675Ăù(1,
&Ă/Ă5$ù,

7,5$632/
)/25(ù7,

7$5$&/,$
&+,ù,1Ă8

&5,8/(1,

'52&+,$

,$/29(1,

81*+(1,
5HSXEOLFLL

*/2'(1,
&Ă8ù(1,

5Æù&$1,
5Æ%1,ğ$

6252&$
&205$7
&,0,ù/,$
%(1'(5
%5,&(1,

&Ă,1$5,

)Ă/(ù7,

2&1,ğ$
(',1(ğ

5(=,1$
&$+8/

/(29$

25+(,
%Ă/ğ,

0ROGRYD

                      
&+,ù,1Ă8
                      
$1(1,,12,
                      
%$6$5$%($6&$
                      
%Ă/ğ,
                      
%(1'(5
                      
%5,&(1,
                      
&$+8/
                      
&$0(1&$
                      
&$17(0,5
                      
&Ă,1$5,
                      
&Ă/Ă5$ù,
                      
&Ă8ù(1,

&($'Æ5/81*$                      
                      
&,0,ù/,$
                      
&205$7
                      
&5,8/(1,
'21'8ù(1,                      

'52&+,$                      

'8%Ă6$5,                      

(',1(ğ                      

)Ă/(ù7,                      

)/25(ù7,                      

*/2'(1,                      

*5,*25,232/                      

+Æ1&(ù7,                      

,$/29(1,                      

/(29$                      

1,6325(1,                      

2&1,ğ$                      

25+(,                      

5(=,1$                      

5Æ%1,ğ$                      

5Æù&$1,                      

6Æ1*(5(,                      

6/2%2=,$                      

6252&$                      

675Ăù(1,                      

ù2/'Ă1(ù7,                      

ù7()$192'Ă                      
7$5$&/,$                      

7(/(1(ù7,                      

7,5$632/                      

81*+(1,                      

98/&Ă1(ù7,                      

7
9. Barbara doreºte sã cunoascã mai bine Republica Moldova.
Propuneþi-i un itinerar interesant.

10. Povestiþi-i Barbarei despre clima Republicii Moldova. Folosiþi imaginile de mai jos.

11. Ce i-aþi spune Barbarei dacã s-ar interesa de:


a) oamenii care locuiesc în Republica Moldova;
b) economia þãrii noastre;
c) resursele naturale de care dispune Republica Moldova;
d) natura de la noi?

Citim
12. Citiþi textele ºi reproduceþi conþinutul lor.

Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sunt dispuse vertical, în
ordinea urmãtoare, începând de la lance: albastru, galben, roºu. În centru, pe fâºia de
culoare galbenã, este imprimatã Stema de Stat a Republicii Moldova.

Stema de Stat a Republicii Moldova reprezintã un scut tãiat pe orizontalã având în


partea superioarã culoarea roºie, în cea inferioarã albastrã, capul de bour având între
coarne o stea cu opt raze. Capul de bour are în dreapta o rozã cu cinci petale, iar în stânga
o semilunã conturatã. Toate elementele reprezentate în scut sunt de aur (galbene). Scutul
este plasat pe pieptul unei acvile, purtând în cioc o cruce de aur (acvila cruciatã) ºi
þinând în gheara dreaptã o ramurã verde de mãslin, iar în cea stângã un sceptru de aur.

8
13. Completaþi spaþiile libere.
Cuvinte de reper: Mircea Snegur; Petru Lucinschi; Vladimir Voronin; 27 august;
stat suveran ºi independent; Parlamentul; 101 deputaþi; republica; preºedintele Republicii Moldova.

Republica Moldova este ................... ................................... ........ ............................................ .


Sãrbãtoarea naþionalã este marcatã la ............ ................................. . Forma de guvernãmânt este
....................................... . Organul legislativ suprem este ........................................, format din
................ .........................................., aleºi pentru un mandat de 4 ani prin vot universal, egal, direct,
secret ºi liber exprimat.
ªeful statului este ................................................ ........................................... ...............................,
ales pe 4 ani (pentru cel mult 2 mandate consecutive).
Primul Preºedinte al Republicii Moldova a fost .................................... ......................................... .
La alegerile prezidenþiale din 1996, ºef al statului a fost ales ...............................................................
........................................... .
Primii doi preºedinþi au fost aleºi de cãtre popor.
În anul 2001, deputaþii din Parlament l-au ales
în calitate de Preºedinte al Republicii Moldova
pe .................................. ............................ .

14. Selectaþi ºi alte informaþii


la temã din albumul Republica Moldova
(Editura Litera, Chiºinãu, 1998).

Scriem
15. Rezolvaþi integrama Oraºele Republicii Moldova.
                  1)   Oraº  care provine de la numele istoric Basarabia.
1 2) Oraº în care se aflã statuia domnitorului Vasile Lupu.
2 3) Oraº din stânga Nistrului în care se aflã statuia lui
3 Aleksandr Suvorov.
4 4) Oraº din sudul republicii unde se aflã Teatrul Dramatic
5 B.P. Hasdeu.
6 5) Oraº cãruia i se mai spune Tighina.
6) Oraº din centrul republicii în care se aflã Colegiul
7
Pedagogic Alexandru cel Bun.
8 7) Capitala Republicii Moldova.
9 8) Capitala Unitãþii Teritorial-Administrative Gãgãuzia.
10 9) Oraº în nordul republicii cu cetate pe malul Nistrului.
11 10) Oraº situat la 68 km de Chiºinãu (spre sud).
12 11) Oraº situat la 200 km de Chiºinãu (spre nord).
13 12) „Capitala” de nord a Republicii Moldova.
14 13) Oraº situat la 61 km de Bãlþi.
15 14) Oraº situat la 43 km de Tiraspol.
15) Cel mai apropiat oraº de Chiºinãu (14 km).
16
16) Oraº ce poartã numele unui domnitor moldovean,
membru al Academiei din Berlin.

9
16. Notaþi pe hartã oraºele Republicii Moldova.

17. Scrieþi cuvântul dintre paranteze la forma cerutã de context.


Model: Cetatea Soroca se aflã pe malul drept al .....................................(Nistru).
Cetatea Soroca se aflã pe malul drept al Nistrului.

1) Republica Moldova e situatã în sud-estul ................................................. (Europa).


2) Capitala .......................................... ............................................ (Republica Moldova) este oraºul
Chiºinãu.
3) Moderatorul ........................................ (emisiune) a intervievat-o pe domniºoara Barbara Tacini din
Italia.
4) Barbara activeazã în cadrul ..................................................... (Program) Salvaþi copiii.
5) Oraºul Cahul este situat în apropierea ....................................... (râu) Prut.
6) Cursanþii au studiat limba oficialã a .......................................... (stat) la cursurile organizate în cadrul
........................................ (Proiect) Limba – mijloc de integrare socialã.

10
Lecþia
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.
2. Alcãtuiþi propoziþii cu îmbinãrile audiate.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Ascultaþi ºi puneþi accentul.
Clãdire, apropiere, frumuseþe, ospitalier, reºedinþã, provincie, impunãtor, veritabil.

4. Audiaþi ºi apoi completaþi interviul realizat cu scriitorul Victor Dumbrãveanu.


Corespondentul: Domnule Victor Dumbrãveanu, ºtim cã de .................... sunteþi din Corlãteni, Râºcani.
Acolo v-aþi petrecut ºi ..........................?
Scriitorul: Copilãria mi-am petrecut-o în ................... natal, acolo am mers la ºcoalã, am absolvit
ºcoala tot în satul natal.
Corespondentul: Ce înseamnã pentru dvs. ................... pãrinteascã?
Scriitorul: Pãrinþii ºi casa unde .......... .................................... rãmân pentru totdeauna dorul cel
mai mare. În clipe de ................ ºi în clipe de ....................... paºii mei fac ce fac ºi se
întorc la ................. de piatrã ca la un loc plin de ....................... ºi ....................... .
Acolo totdeauna era ....................... ºi ........................... .
Corespondentul: Acum locuiþi la Chiºinãu, departe de casã. Ce ......................................... are locul de
.................. pentru dvs.?
Scriitorul: Ca ºi ..................., omul are nevoie de un cuib al sãu. Nu pentru a se feri de.............,
de ..............., de ............... ºi de ..................., ci pentru a avea unde se întoarce ºi de
unde sã-ºi porneascã în .................... copiii.
Corespondentul: Se spune cã de cele mai multe ori casa seamãnã cu .................. . Dvs. ce pãrere aveþi?
Scriitorul: Cred cã este adevãrat. Dupã felul caselor poþi sã dezlegi ...................... unui sat întreg.
Treci pe ........................ ºi eºti pãtruns de ............................... aºezãrii omeneºti, de
…......…………. limpede a caselor care se vãd peste garduri ºi grãdini, de .......................
ºi .......................... copiilor veseli ºi plini de viaþã.
Corespondentul: Ce le puteþi spune celor care pleacã de acasã ºi uitã de casa pãrinteascã?
Scriitorul: Nu ºtiu ce ....................... le-aº da, dar ºtiu cã acel care poartã în suflet ................ ºi
................. unei case pãrinteºti pare a fi .................... unei moºteniri fãrã asemãnare.
5. Rãspundeþi complet la întrebãri.
1) De unde sunteþi de baºtinã? / .................................................................................................... .
2) Unde v-aþi petrecut copilãria? / .................................................................................................. .
3) Unde sunteþi stabilit acum? / ..................................................................................................... .
4) Aveþi nostalgia casei pãrinteºti? / ................................................................................................ .
5) Ce înseamnã pentru dvs. casa pãrinteascã? / ................................................................................
....................................................................................................................................................................

11
Vorbim
6. Se spune cã omul în viaþa sa trebuie sã sãdeascã un pom, sã creascã un copil, sã construiascã o
casã, sã sape o fântânã. Dvs. cum credeþi? Argumentaþi.
....................................................................................................................................................................
7. Spuneþi unde se aflã:
Cuvinte de reper: alãturi de, colþ cu, vizavi, lângã, între.

Model: – Unde se aflã cinematograful “Patria”?


– Cinematograful „Patria” se aflã vizavi de Teatrul de Operã ºi Balet.

8. Numiþi locurile de pe harta Chiºinãului.


Model: 27 – Monumentul lui ªtefan cel Mare

12
9. Ce este în vecinãtatea casei dvs.? Alcãtuiþi un dialog.
Model: – În vecinãtatea casei dvs. este un restaurant?
– Nu, nu este.
– Dar ce este în vecinãtatea casei dvs.?
– Nu departe de casa mea este o Casã de Asigurãri.

– ................................................................................................................................................................
– ................................................................................................................................................................
– ................................................................................................................................................................
– ................................................................................................................................................................

Citim
10. Citiþi ºi completaþi textul despre oraºul Chiºinãu.
Cuvinte de reper: centru, locuitor, sector, ambasadã, colinã, cale, linie, drum.

Municipiul Chiºinãu este un important ……………… administrativ, politic, economic, ºtiinþific ºi


cultural al Republicii Moldova. Oraºul este aºezat pe 7 ………… ºi se întinde pe o suprafaþã de 160 km p.
Din punct de vedere administrativ, Chiºinãul este divizat în 5 ……………. : Centru, Botanica, Buiucani,
Râºcani ºi Ciocana. În prezent aici locuiesc 663 mii de ……………. . La Chiºinãu sunt deschise
………………… ºi reprezentanþe ale unor state strãine ºi ale unor instituþii ºi organisme internaþionale.
Capitala þãrii are legãturi cu multe oraºe din lume prin ………… aeriene, ………ferate ºi …………. auto.

11. Cunoaºteþi ce ambasade sunt în oraºul Chiºinãu? Completaþi în baza modelului.

Drapelul Sediul Nr. de telefon Nr. de fax Þara


1) alb, verde, rosu str. 31 august, 125 tel. 23-79-83 fax. 23-79-78 Bulgaria
2) albastru, alb, roºu str. 31 august, 101 tel. 22-82-04 fax. 22-82-24 ...............
3) negru, roºu, galben str. Maria Cibotari, 35 tel.23-46-07 fax. 23-46-80 ...............
4) albastru, galben, roºu str. Bucureºti, 66/1 tel.22-81-26 fax. 22-81-29 ...............
5) alb, albastru, roºu bd. ªtefan cel Mare,153 tel.23- 49-40 fax.54-77-51 ...............
6) albastru, roºu; 13 steluþe str. Alexei Mateevici,103 tel.23-37-72 fax. 23-30-44 ...............
7) albastru ºi galben str. Sfatul Þãrii, 55 tel. 24-70-38 fax. 24-78-14 ...............

Scriem
12. Completaþi textul despre Chiºinãu.
Cuvinte de reper: chiºlã, frumuseþe, ospitalier.

1) Denumirea oraºului provine de la cuvântul ......................... – forma popularã a denumirii unui izvor.
2) Chiºinãul este un oraº ..................... cu porþi deschise pentru prieteni.
3) O adevãratã ................................. a oraºului este spaþiul verde.

13
13. Convingeþi oaspeþii de peste hotare cã meritã sã facã o excursie prin oraºul dvs.
Stimaþi domni ºi doamne, oaspeþi!
Vã invitãm într-un oraº ce-ºi iubeºte ºi stimeazã oaspeþii. Sunt convins cã veþi avea cele mai
frumoase amintiri despre oraºul nostru. ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. Alcãtuiþi întrebãri la tema Casa pãrinteascã.
Model: Ce înseamnã casa pãrinteascã? De ce are nevoie omul de pãrinþi?
La ce vã gândiþi când sunteþi departe de casã?
Ce .............................................................................................................................................................?
Despre ce ..................................................................................................................................................?
Pentru ce ...................................................................................................................................................?
Cu ce .........................................................................................................................................................?
La ce .........................................................................................................................................................?
De ce .........................................................................................................................................................?
15. Continuaþi enunþul.
Ieri dimineaþã, în pragul casei pãrinteºti ..................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
16. Completaþi dialogul Mergem la hram.
Cuvinte de reper: ne, îl, îi, te, mã, o.

Maria: Alo, Alina, ce faci?


Alina: Mulþumesc, bine. ….... rog pe soþul meu sã mergem la þarã. E hramul satului ºi pãrinþii
…... aºteaptã. De fiecare datã ...... bucurãm când venim cu oaspeþi. ...... invit ºi pe tine.
Maria: ...... inviþi ºi pe mine?! Cu plãcere merg.
Alina: Atunci ne întâlnim la ora 17. Poate reuºim sã mergem ºi la o cafea.
Maria: E posibil sã întârzii puþin. …... aºteptaþi?
Alina: Bine, ...… aºteptãm. Dar de ce vei întârzia?
Maria: …... întâmpin la garã pe cumnata mea Elena. Ea vine de la Bucureºti.
Tu ...… cunoºti pe Elena?
Alina: Da, …... ºtiu. Transmite-i salutãri.
Maria: Îi transmit neapãrat.
Alina: Pe curând.

17. Transformaþi dialogul din exerciþiul precedent în vorbire indirectã.


Model: Maria o sunã pe Alina ºi o întreabã ce face, iar Alina îi rãspunde cã .........................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

14
Lecþia !
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.

2. Completaþi propoziþiile în baza celor audiate.


a) Cronicarul ........................... ............................ spunea: „................ ºi la .............................. oameni”.
b) Moldova .......... .............................................. cu ............................................... ................. .
c) Despre ......................................... ......................................... se spune: ................ , .............. ,
........................ .
d)Vrem ........... .............................. cât mai multã .................................... despre .................................
..................................... ............ ................................ ....................... .

3. Audiaþi interviul cu maestrul Vasile Iovu.

4. Ce informaþii noi aþi aflat despre maestrul Vasile Iovu?


Scrieþi:
– despre locul de naºtere: ..............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
– despre instituþiile unde ºi-a fãcut studiile: ...................................................................................................
...................................................................................................................................................................
– despre începutul carierei:............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
– despre turneele efectuate: ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
– despre colaborarea cu alte personalitãþi: .....................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Vorbim
5. Maestrul Vasile Iovu s-ar bucura dacã ar ºti cã v-a plãcut legenda
naiului. Reproduceþi conþinutul ei.

15
6. Cunoaºteþi personalitãþi notorii din Republica Moldova?
Scrieþi câte trei nume în dreptul domeniului indicat:

a) muzicã popularã: b) muzicã de estradã: c) picturã:


......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................

d) arta scrisului e) cinematografie: f) sport:


(scriitori, poeþi, ziariºti):
......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................
.......................................... ............................................ ........................................

g) medicinã: h) învãþãmânt: Alte domenii (specificaþi):


......................................... ............................................ .......................................
......................................... ............................................ ........................................
......................................... ............................................ ........................................
.......................................... ............................................ ........................................

7. Cunoaºteþi aceste personalitãþi? Relataþi ce ºtiþi despre ele.

16
Citim
8. Selectaþi texte despre alte
personalitãþi din cartea Interpreþi
din Moldova, autor Serafim Buzilã
(Editura ARC, Chiºinãu, 1996).

9. Citiþi textul de mai jos. Scrieþi în locul punctelor prepoziþiile necesare.


ªaptezeci de ani de dragoste cu Mihai Volontir
Iatã cã ºi bãdiþa Mihai Volontir a adunat 70 ..... primãveri, rãmânând tânãr .... chip ºi frumos ..... suflet.
S-a nãscut ...... 9 martie 1934, ....... satul Hlijeni, de prin pãrþile ªoldãneºtilor.
Vine ....... Bãlþi ºi ...... alþi tovarãºi de breaslã deschide în inima nordului Teatrul Muzical-Dramatic
Vasile Alecsandri – dragostea lui pentru toatã viaþa. La sigur cã a avut oferte tentante, el însã a rãmas fidel
dragostei dintâi.
Debuteazã ...... 1957, ........ rolul Surugiului ......... piesa Chiriþa în Iaºi, spectacol de inaugurare a
Teatrului Vasile Alecsandri. A fost un debut reuºit, deoarece au urmat cele mai frumoase roluri ...... acest
teatru, multe ........ ele fiind principale.
Peste zece ani debuteazã ºi ......... cinematografie. Primul film a fost Se cautã un paznic, dupã povestea
Ivan Turbincã de Ion Creangã.
Urmeazã multe roluri (peste o sutã ........ eroi) ........ filmele turnate .......... diferite studiouri. Cine ar fi
interpretat mai bine rolul lui Dimitrie Cantemir sau cel al lui Budulai?
Frumos ....... chip, frumos ....... suflet al nostru, Mihai Volontir. Sã ne trãieºti, bãdiþã, ºi sã te aibã
Domnul ...... pazã mulþi-mulþi ani înainte.
Tineretul Moldovei, 11 martie 2004

Scriem
10. În baza textului citit, sistematizaþi informaþia referitoare la:
– data ºi locul naºterii actorului:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– debutul actorului:
a) în teatru: ................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
b) în cinematografie: ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– rolurile din filme:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

17
11. Documentaþi-vã ºi scrieþi un text din 10-12 propoziþii despre o personalitate marcantã din Republica
Moldova.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
       
12. Rezolvaþi integrama Personalitãþi din Republica Moldova.      
        
    1) Renumit actor, în teatru l-a jucat excelent pe Eminescu (Valeriu …).
      2) Sopranã, primadona Operei Naþionale (Maria …).
    3) Tânãrã interpretã de muzicã uºoarã (Nãtãliþa …).
    4) Halterofil, campion olimpic la Barcelona, 1992 (Tudor …).
      5) Cel mai apreciat compozitor de la noi (Eugeniu …).
    6) Ziarist, directorul publicaþiei Timpul (Constantin …).
      7) Dirijor, conducãtor artistic al orchestrei Folclor (Petre …).
      8) Talentat ºahist de la noi (Viorel …).
      9) Cunoscut   pictor, bulgar de origine (Dumitru …).
     10) Tenor, vestit cântãreþ de operã (Mihai …).
11) Cântãreaþã de muzicã popularã: „Vai, sãrmana turturic㔠(Maria …).
12) Talentat actor de film (Andrei Voinicescu- …).
13) Apreciatã solistã vocalã, cu nume de familie rusesc (Ludmila …).

13. Scrieþi verbele dintre paranteze la forma cerutã de context.


Model: Multe personalitãþi .................................................. (a contribui) la crearea imaginii
Moldovei în interior ºi în exterior.
Multe personalitãþi au contribuit la crearea imaginii Moldovei în interior ºi în exterior.

1) Maestrul Vasile Iovu ....... ......................... (a fi) invitatul emisiunii Cultura ºi arta Moldovei.
2) Invitatul emisiunii ......... ........................... (a avea) turnee în numeroase þãri ale lumii.
3) Vasile Iovu ......... ................................... (a relata) despre activitatea de creaþie desfãºuratã pe
parcursul carierei sale artistice.
4) La emisiune naistul Vasile Iovu ........ ......................................... (a povesti) legenda naiului.
5) Cursanþii ............. ............................................. (a reproduce) în scris aceastã frumoasã legendã.

18
Lecþia "
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.
2. Alcãtuiþi propoziþii cu îmbinãrile audiate.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Audiaþi ºi apoi completaþi interviul realizat în cadrul emisiunii Viitorul nostru cu profesorul universitar
Dumitru Ciobanu.
Corespondentul: Domnule Dumitru Ciobanu, se ºtie cã în orice ........................ învãþãmântul este una
dintre cele mai importante ......................., întrucât pregãteºte viitorul þãrii. Ce credeþi
despre sistemul de învãþãmânt din Republica Moldova?
Dumitru Ciobanu:Sistemul de învãþãmânt din Moldova creeazã tinerilor condiþii ....................... pentru a
însuºi o profesie ºi sperãm ca cei ce-ºi fac astãzi studiile în instituþiile noastre .....................
un viitor .................. acestei þãri. Putem spune fãrã ........................ cã despre o societate
se poate judeca dupã ........................... învãþãmântului.
Corespondentul: Se zice cã structura ...................... naþional de învãþãmânt din Moldova ......................
celui european. Ce ....................... aþi putea aduce în favoarea acestei ...........................?
Dumitru Ciobanu:Atât în Europa, cât ºi în Republica Moldova toþi ...................... au dreptul universal la
educaþie, instruire ºi învãþãmânt general, profesional, indiferent de sex, rasã, naþionali-
tate, ................. . Statul ....................... învãþãmântul general obligatoriu de nouã ani.
Corespondentul: Existã un sistem de instruire..........................?
Dumitru Ciobanu:Putem spune cu ............................... cã astãzi în þara noastrã funcþioneazã un sistem
naþional de ................... ºi dezvoltare profesionalã a cadrelor din învãþãmânt ºi ºtiinþã.
Corespondentul: Cum este apreciat pe plan .......................... sistemul de învãþãmânt ºi ºtiinþa de la noi?
Dumitru Ciobanu:Savanþii moldoveni sunt invitaþi la universitãþile ºi în centrele de ...............................
ºtiinþificã din Occident. Tinerii din diferite þãri .......................... ºi obþin burse de studii
ºi de cercetare în Republica Moldova.
Corespondentul: Sã înþelegem cã nu avem probleme la .............................. învãþãmânt?
Dumitru Ciobanu:Ar fi o ...................... sã credem aºa. E ...................... sã amintim problema standardelor
academice, a .......................... transferabile, a ......................... studiilor. Nu este de
neglijat nici problema salarizãrii ...................... a cadrelor didactice, a angajãrii tinerilor
specialiºti în câmpul muncii etc. Dar noi ................................ în rezolvarea problemelor,
mai ales cã avem .............................. multor organisme internaþionale.
Corespondentul: În concluzie, putem afirma .... ....................... cã învãþãmântul îi va alege ºi în continuare
pe cei ................................... ºi ........................ de cunoaºtere. Viitorul þãrii noastre
este în .................. celor care studiazã.
Dumitru Ciobanu:Aveþi dreptate. Toate ........................... în activitatea noastrã le ........................... în
aceastã direcþie.
Corespondentul: Vã mulþumim pentru interviu ºi vã dorim succese în realizarea ...................... propuse.

19
4. Enumeraþi problemele cu care se confruntã învãþãmântul din Republica Moldova.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Cum am putea soluþiona, în opinia dvs., problemele din sistemul nostru de învãþãmânt?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Cu literele din cuvântul universitate puteþi alcãtui ºi alte cuvinte: univers, vers, sat, etate, stat.
Continuaþi ºirul lor.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. Descifraþi enigma. Veþi citi o ghicitoare
pe care e bine sã o memorizaþi.

L
E MU
T
Iª SPU
e) NE M U L
N -ar TE
N(
A-
ER ÃG
RU A
RD IT

Vorbim
8. Numiþi obiectele din chenar ºi spuneþi cum sunt utilizate.
Cu ce literã încep ele? ULIM USM ASEM
9. Maarten a venit din Olanda la studii în Moldova. Universitatea Tehnicã din Moldova
Vorbiþi-i despre instituþiile superioare din Moldova. Universitatea de Medicinã ºi
Farmacie N. Testemiþanu
Sfãtuiþi-l ce universitate sã aleagã. Argumentaþi.
Universitatea Alecu Russo din Bãlþi
Repere: Academia de Muzicã, Teatru
ºi Arte Plastice
1) Câte universitãþi sunt în Moldova?
Universitatea Agrarã din Moldova
2) În ce oraºe ale Moldovei sunt universitãþi? Universitatea din Cahul
3) Ce universitate, facultate i-aþi recomanda?

20
10. Sunteþi sau nu sunteþi de acord cu ei? Argumentaþi.
Andrei spune cã cel mai bine este sã fii medic. ........................................................................................
....................................................................................................................................................................
Elena spune cã cel mai bine este sã fii economist. .....................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pavel spune cã cel mai bine este sã fii jurist. .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
Ana spune cã cel mai bine este sã fii profesor. ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Aþi auzit un adolescent care susþine cã profesia dvs. nu este prestigioasã. Convingeþi-l cã nu are
dreptate.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Imaginaþi-vã cã sunteþi reprezentantul Ministerului Educaþiei. Ce reforme aþi introduce în
învãþãmântul primar, gimnazial, liceal ºi universitar?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Citim
13. Citiþi ºi completaþi textul Studiile mele.
Cuvinte de reper: a depune, a nu renunþa, a lucra, a deveni,
a scrie, a trece, a merge, a îndemna, a hotãrî, a repeta.

De mic copil, Ana ºi-a dorit sã …...................... profesoarã. A absolvit ºcoala generalã din satul natal
ºi ….............................. documentele la Universitatea de Stat din Bãlþi, Facultatea de Litere. Nu a fost
însã înmatriculatã la universitate, pentru cã nu .........................................… concursul.
S-a întors acasã în satul natal ºi un an …........................ la uscãtoria de tutun. Nu ºi-a pierdut
curajul. Seara venea de la lucru ºi învãþa. Citea ºi …......................... pânã la miezul nopþii. Sâmbãta ºi
duminica …........................ la o profesoarã în etate din sat, la care lua lecþii particulare. Urmãtorul an
...........................… sã-ºi încerce iarãºi norocul, dar nu la Bãlþi, ci la Chiºinãu.
Acum Ana este profesoarã de limbã ºi literaturã românã. Este mulþumitã cã ºi-a realizat scopul mãreþ.
Ea îi ….................................. pe discipolii sãi sã .................................… la vis ºi deseori ….....................
aceeaºi maximã: “Dacã omul vrea ceva cu adevãrat, tot Universul conspirã la realizarea dorinþei sale”.
14. Alcãtuiþi un microtext despre studiile dvs.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

21
Scriem
15. Imaginaþi-vã cã sunteþi profesor. Ce sfaturi i-aþi da unui tânãr care porneºte pe drumul vieþii?
Model: Sã ºtii întotdeauna ce vrei.
• Nu renunþa niciodatã la visurile tale.
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................
• .................................................................................................................................................................
16. Alcãtuiþi 10 întrebãri la tema Studii.
Model: Unde þi-ai fãcut studiile?

• ..................................................................... • .....................................................................
• ..................................................................... • .....................................................................
• ..................................................................... • .....................................................................
• ..................................................................... • .....................................................................
• ..................................................................... • .....................................................................

17. Transformaþi propoziþiile dupã model.


Model: Eu îi telefonez mamei mele. / Eu i-am telefonat mamei mele.
1) Profesorul îmi acordã încã o ºansã. / ....................................................................................................
2) Ei vã dãruiesc cadouri simple, dar necesare. / ......................................................................................
3) Rectorul le înmâneazã diplomele. / ........................................................................................................
4) Studentul ne promite cã se va corecta. / ................................................................................................
5) Colegul îþi propune sã citeºti aceastã carte. / .........................................................................................
18. Rãspundeþi succint la întrebãri.
Model: – Aþi citit azi ziarele?
– Da, le-am citit.
– Ai anunþat pãrinþii?
– .................................................................................................................................................................
– Ai gãsit cartea?
– .................................................................................................................................................................
– Ai scris referatul pe care l-ai început ieri?
– .................................................................................................................................................................
– Au corectat greºeala?
– .................................................................................................................................................................
– A întrebat profesoara?
– .................................................................................................................................................................
19. Continuaþi enunþul.
1) Când nu mai ai cale de întoarcere, trebuie .............................................................................................
2) Lucrurile frumoase le realizãm ..............................................................................................................

22
Lecþia #
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.

2. Completaþi propoziþiile pe baza informaþiei audiate.

a) Natura .........................., .................... ºi ...................... ei .............. ........................................ .


b) Codrii .................................... un ............................. al .................................. ........................ .
c) Actualmente, ...... .................................. Moldova ……… doar .......... .............................:
.............................. ºi ............................... .
d) Mãnãstirile ºi ....................................... reprezintã ...... ............................................. cultural ºi
................................. deosebit ........... .......................................... .

3. Memoraþi versurile audiate, apoi scrieþi-le.


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Nicolae Dabija
4. Audiaþi interviul cu doctorul în studiul artelor Tudor Stavilã.

5. Invitatul emisiunii se intereseazã dacã aþi reþinut informaþia despre:


a) cetãþile din Republica Moldova:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

b) mãnãstirile de pe teritoriul Republicii Moldova:


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

23
Vorbim
6. Vorbiþi despre patrimoniul cultural al Republicii Moldova, folosind ca reper imaginile de mai jos.

7. Povestiþi despre natura Moldovei.

24
8. Priviþi imaginile ºi spuneþi care din aceste animale vieþuiesc în pãdurile ºi în codrii Moldovei.

Citim
9. Citiþi textul. Completaþi spaþiile libere.
Cuvinte de reper: Chiºinãu; alãturi de; este aºezatã; întemeiatã;
unele versiuni; a fost arsã; a fost ziditã; a fost renovatã; este legatã de.

Mãnãstirea Hârbovãþ
Mãnãstirea Hârbovãþ ................ ........................................ pe malul Ichelului, ......................................
......... satele Hârbovãþ ºi Hogineºti, la 50 km de ............................... .
A fost ............................... la 1730 de boierul Constantin Capruz. Existã însã ............... .......................
conform cãrora ea ar fi mai veche. ...... .................... .................. de trei ori de turci ºi tãtari.
Actuala bisericã Adormirea Maicii Domnului din incinta mãnãstirii ........ .........................
.................................. la 1816, pe locul unei biserici mai vechi din lemn. ....... ...............
...................................................... de câteva ori în perioada 1828-1855. Celebritatea acestei mãnãstiri
.............. ................................. .......... Icoana fãcãtoare de minuni a Maicii Domnului de la Hârbovãþ.

10. Selectaþi ºi alte informaþii la temã din cartea


Patrimoniul cultural al Republicii Moldova, autori:
Tudor Stavilã, Constantin Ion Ciobanu, Tamara
Diaconescu (Editurile Arc ºi Museum, Chiºinãu, 2003).

Scriem
11. Din neatenþie, operatorul nu a lãsat spaþii între cuvinte. Restabiliþi propoziþiile.
a) CETÃÞILEMOLDOVEIMEDIEVALEJUCAUUNROLDEOSEBITÎNISTORIAÞÃRII.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

25
b) DE-ALUNGULMALULUIDREPTALNISTRULUIÞARAERAAPÃRATÃDE
FORTAREÞELEDELAHOTIN,SOROCA,TIGHINAªICETATEAALBÃ.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
c) CETATEASOROCAAFOSTCONSTRUITÃÎNPERIOADADEDOMNIEALUIªTEFANCELMARE.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
d) CETATEATIGHINAAFOSTZIDITÃPETIMPULDOMNITORULUIPETRURAREª.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

12. Aveþi oaspeþi din Germania. Alcãtuiþi planul unei excursii la cetãþile ºi mãnãstirile din Republica
Moldova.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

13. Rezolvaþi integrama Patrimoniu.


1) Mãnãstire situatã la nord-estul Moldovei, pe malul Nistrului.
2) Cascadã vestitã nu departe de Rezina.
3) Cetate moldoveneascã aflatã azi pe teritoriul Ucrainei.
4) Cea mai cunoscutã mãnãstire din Republica Moldova.
5) Sat în care se aflã un schit sãpat într-o stâncã cu înãlþimea de 100 m.
6) Cuvânt ce are acelaºi sens cu patrimoniu, tezaur.
7) Cetate situatã la nord-estul republicii.
8) Altã cetate cunoscutã.
9) Localitate în care se aflã mãnãstirea Noul Neamþ.
10) Localitate de lângã Orhei în care se aflã o clopotniþã pe o stâncã.

14. Scrieþi verbele dintre paranteze la forma cerutã de context.


Model: Când ... (a avea) cinci ani, am fost pentru prima datã la Soroca ºi am vãzut cetatea.
Când aveam cinci ani, am fost pentru prima datã la Soroca ºi am vãzut cetatea.

1) Pe timpul lui ªtefan cel Mare, Cetatea Soroca .................. (a fi) de lemn.
2) Cetatea de lemn .......................... (a avea) dimensiuni mai mici decât actuala cetate de piatrã.
3) Când ................................... (a avea) cinci ani,............................. (a vrea) nespus de mult sã vãd
Cetatea Soroca.
4) Pe atunci nu ............................... (a ºti) ce importanþã au avut cetãþile de-a lungul istoriei noastre
zbuciumate.

26
Lecþia $
Audiem
1. Rãspundeþi complet la întrebãri.
• Când au fost scrise primele cãrþi, în general?
• Când este tipãritã prima carte în Moldova?
• Ce fel de cãrþi conþine bibliotecã dvs.?
• Ce cãrþi preferaþi sã citiþi?

2. Ascultaþi dialogul Din istoricul cãrþii.


3. În baza dialogului audiat, încercuiþi adevãrat (A.) sau fals (F.).
Primele cãrþi apar în antichitate. A. F.
Cãrþile erau ieftine. A. F.
În Moldova, primele cãrþi apar în sec. XIX. A. F.
Prima carte în Moldova este Cazania lui Varlaam. A. F.
Vasile Lupu este scriitor. A. F.

Vorbim
4. Unde vã invitã prietenii? Motivaþi în 7-8 propoziþii de ce acceptaþi sau refuzaþi invitaþia lor.

5. Cunoaºteþi aceste personalitãþi? Vorbiþi despre ele.


Glebus Sainciuc. Artist plastic, nãscut la 19 iulie 1919, Chiºinãu. Studiile
– liceul B.P. Hasdeu ºi ºcoala I. Repin din Chiºinãu (1947). Primele
compoziþii – predilecþie pentru viaþa oamenilor simpli. Pânza Casa mare
(1960) – redarea prin portret a unor trãsãturi caracteristice. Galerie de
portrete: Eleva (1961), Maria Bieºu (1967), Igor Vieru (1979). Capitol
aparte – ºarjele (mãºtile), reprezentând chipurile unor oameni renumiþi:
interpreþi, actori, scriitori, muzicieni etc. Promotor al unui gen nou – mãºtile,
executate ºi jucate pe scenã de autor.

27
Mascã Portret
de G. Sainciuc de G. Sainciuc
Grigore Vieru. Poet recunoscut, original, Grigore Grigoriu. Actor renumit. Nãscut la 4 aprilie
talentat. Nãscut la 14 februarie 1935 la Pererâta. 1941 la Cãuºeni, decedat la 20 decembrie 2003. Debutul –
Debutul – 1957, cu placheta de versuri pentru actor la Teatrul popular din Cãuºeni. A lucrat la Teatrul
copii Alarma. Alte volume pentru copii: Muzicuþe Naþional din Bãlþi ºi la Teatrul Luceafãrul din Chiºinãu.
(1958), La fereastra cu minuni (1960), Mulþu- Din 1966 actor la studioul Moldova-film. Roluri principale
mim pentru pace (1963). Autor al abecedarului în filmele: Lãutarii – Radu Negostin, ªatra – Loiko Zobar,
Albinuþa. Patru motive predominã întreaga creaþie Tandra ºi gingaºa mea fiar㠖 Kalidis. Laureat al Premiului
liricã: mama, dragostea, graiul matern ºi pãmântul pentru cel mai bun rol masculin în ªatra la Festivalul
strãmoºesc. internaþional de filme de la Praga.

Citim
6. Restabiliþi ordinea fragmentelor din text.
Chiar de la primele evoluãri, în componenþa formaþiei Noroc, Ion Suruceanu a
convins publicul cã are un talent deosebit, cã este posesorul unei voci distinse.
Se poate spune cã a impus un stil original în muzica uºoarã. Repertoriul sãu
rãmâne a fi cunoscut ºi îndrãgit de mai multe generaþii de melomani.
Fiind întrebat în ce constã marea-i popularitate, Ion Suruceanu a afirmat cã
secretul nu este unul ieºit din comun: a dorit sã cânte tot ce este aproape de
sufletul omului – dragostea, frumosul. ªi a reuºit! Portret de G. Sainciuc
Numele lui Ion Suruceanu este familiar melomanilor. De treizeci de ani, îndrãgitul interpret este în
prim-planul scenei profesioniste. Este unul dintre marii favoriþi ai publicului spectator, cel mai solicitat de
compozitori ºi de textieri.
Aceste calificative îl fac sã persevereze ºi mai mult, sã nu dezamãgeascã marele public. Drept dovadã
sunt cântecele de ultimã orã, pãtrunse de aceeaºi emotivitate ºi profunzime.

7. În baza reperelor de mai jos, realizaþi un interviu cu Mihai Dolgan, conducãtorul artistic al formaþiei
Noroc.
Cuvinte de reper: a cântat în mai multe orchestre ale Filarmonicii Naþionale, în 1967 înfiinþeazã
formaþia „Noroc”, îi lanseazã ca interpreþi pe: Ion Suruceanu, Iurie Sadovnic, ªtefan Petrache,
Lidia Botezatu, Anatol ºi Alexandru Cazacu, a semnat melodiile „De ce plâng chitarele”, „Cântã un
artist”, „Lacrima”. Formaþia „Noroc” – o muzicã de calitate, un exemplu pentru alte generaþii. În
1974 formeazã un nou grup vocal-instrumental „Contemporanul”.

– ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
– ....................................................................................................................................................................

28
Scriem
8. Alegeþi forma corectã.
Cântecul a lãcrimat
Maria Drãgan este una din cele mai distinse interprete/interpretã ........................................ de muzica/
muzicã ..................... popularã. A trãit puþin (1947-1986), dar a avut o intuiþie/intuiþia ................................
de mare artistã/artista ......................... ºi o frumuseþe/frumuseþea .................................. fizicã seducãtoare,
o voce/vocea ................. care te vrãjea. A cântat în special romanþe/romanþele ............................ ºi
cântece/ cântecele ................................ de petrecere. Maria Drãgan era împãtimitã de cântecul/cântec
.................................... popular ºi acesta, cântecul, i se dãruia total. ªtia sã preþuiascã melodiile/melodii
................................ autentice, interpretându-le într-o maniera/ manierã ......................... proprie,
inconfundabilã. Stãpânea întreg registrul/registru ........................ emoþional scenic ºi sufletesc de la veselie/
veselia ............................ pânã la tristeþea/tristeþe ........................ gravã. ªi vocea, vocea-i rãscolitoare
impresiona fãrã rezerve/ rezervele ............................... . A rãmas în memoria/memorie ..........................
tuturor mai ales prin cântecul/cântec ............................. de neuitat Vai, sãrmana turturicã.

9. În baza imaginilor de mai jos, formulaþi întrebãri ºi rãspundeþi.

– Cine este .........................................................................................


...................................................................................................... ?
– ...................................................................................................... .
– Ce ...................................................................................................
...................................................................................................... ?
– ...................................................................................................... .
– De ce ..............................................................................................
...................................................................................................... ?
– ...................................................................................................... .
– La ce ...............................................................................................
...................................................................................................... ?

– ........................................................................................................
...................................................................................................... ?
– ....................................................................................................... .
– ...................................................................................................... ?
– ........................................................................................................
...................................................................................................... .
– ...................................................................................................... ?
...................................................................................................... .
– ...................................................................................................... ?
– ........................................................................................................
...................................................................................................... .

29
– ..................................................................................................... ?
– ...................................................................................................... .
– ...................................................................................................... ?
– ........................................................................................................
...................................................................................................... .
– ........................................................................................................
...................................................................................................... ?
– ........................................................................................................
...................................................................................................... .

10. Comentaþi afirmaþiile de mai jos.


Arta, în general, ºi muzica, în special, reprezintã pentru om o modalitate aparte de exprimare a sentimentelor,
a emoþiilor, a dorinþelor, a trãirilor care nu-ºi pot gãsi o exprimare adecvatã într-un limbaj uzual. (N. Vrabie)

Muzica este ultimul cuvânt al artei, aºa cum moartea este ultimul cuvânt al vieþii. (H. Heine)

Muzica întotdeauna mã predispune spre o visare trecãtoare. (M. Eminescu)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

11. Comentaþi versurile.


Unde merg ºi orice fac,
Îmi iau cântecul meu drag.
ªi doinind la deal, la vale
Mai uºor grâul rãsare.
(Folclor)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

30
Lecþia %
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.
2. Audiaþi textul Primele noastre ziare.
3. Reproduceþi textul audiat în baza reperelor de mai jos.
Moldova; Iaºi; 13 iunie 1829; Gheorghe Asachi, Bucureºti; 8 aprilie 1829; Ion Heliade Rãdulescu./
Transilvania; Braºov; 12 martie 1838; George Bariþiu.

4. Ascultaþi ºi completaþi.
1955 ...............................................................; 1965 ...........................................................;
1975 ...............................................................; 1985 ..........................................................;
în prezent ..................................................................................................................................... .

5. Audiaþi dialogul Societatea ºi mass-media.

6. Reproduceþi dialogul audiat în baza imaginilor de mai jos.

Vorbim
7. Cãror mijloace de informare în mase daþi prioritate? Argumentaþi.
8. Un coleg vã sugereazã cã e prea devreme sã citiþi presa de limba românã.
Ce îi veþi rãspunde?
9. Ce posturi de radio ascultaþi? Ce emisiuni radiofonice vã plac? Motivaþi.
10. Ce emisiuni televizate urmãriþi cu regularitate? De ce?

31
Citim
11. Citiþi articolul ºi expuneþi-vã opinia referitoare la:
1) Atitudinea elevilor faþã de profesoara lor.
2) Plecarea specialiºtilor peste hotare.
3) Soluþionarea problemei puse în discuþie.
Nu plecaþi, doamnã profesoarã...
Vrem din tot sufletul nostru de copii, care mai cred în bunãtatea oamenilor, sã mulþumim prin intermediul
ziarului dumneavoastrã unui profesor care este simbol, exemplu ºi reper moral pentru noi. E vorba de doamna
Tomescu, profesoara noastrã dragã. Nu o vom compara cu nimeni, pentru cã este unicã în felul ei. Probabil,
are un destin tragic, cãci a rãmas singurã ºi strãinã la o vârstã când alþii se mai alintã. A rãmas sã fie cea mai
bunã ºi cea mai aproape de sufletele noastre, elevii din cl. a IX-a. Ea este model pentru toate fetele.
O aºteptãm la ºcoalã ca s-o admirãm. Tot ce pune pe ea este ales cu mult rafinament. Se comportã admirabil
ºi este un exemplu în ºcoalã ºi în sat. Cu alte cuvinte, este o fiinþã deosebitã...
În ultimul timp, profesoara noastrã e foarte tristã. Deºi are un zâmbet fermecãtor, îl vedem tot mai rar pe
chipul ei. Am auzit cã vrea sã plece în strãinãtate. O rugãm, în genunchi, sã n-o facã, sã rãmânã cu noi.
Totul va fi trist ºi gol fãrã ea.
Doamnã Tomescu, locul dumneavoastrã e numai aici, în ºcoalã, ºi nicidecum în altã þarã. Chiar o sã
ne pãrãsiþi aºa, pur ºi simplu? Noi ºtim cã vã este greu, dar o sã vã ajutãm cu ce putem. ªtim cã munciþi
cel mai mult, tot satul vã compãtimeºte. Toþi trecem prin mari greutãþi. Atâtea lucruri frumoase ºi utile
ne-aþi învãþat, ne-aþi dat atâtea sfaturi bune, iar acum vreþi sã ne pãrãsiþi? Nu plecaþi, doamnã Tomescu,
suntem siguri cã Dumnezeu o sã vã ajute. Nu se poate altfel...
Mai sperãm cã o sã fiþi alãturi de noi în anul de învãþãmânt care a început.
Cu mult respect ºi infinitã recunoºtinþã, elevii clasei a IX-a din satul Batâr
Scriem
12. Faceþi rezumatul unui articol din ziar citit recent.
Cuvinte de reper: titlul articolului; autorul; denumirea ziarului;
tematica ºi problematica abordatã.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

32
13. Documentaþi-vã ºi scrieþi cine sunt directorii sau redactorii-ºefi ai urmãtoarelor ediþii periodice din
Republica Moldova.
A B D
C

E F
G H

A................................................ E....................................................
B. .............................................. F. ..................................................
C. .............................................. G. .................................................
D. .............................................. H. .................................................

14. Alcãtuiþi cinci întrebãri pe care le veþi adresa redactorului-ºef al unei publicaþii din Republica
Moldova.
Model: Domnule Constantin Tãnase, când a fost fondatã publicaþia pe care o conduceþi?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

15. Modificaþi verbele din propoziþii dupã modelul propus.


Model: Când va apãrea revista?
Când o sã aparã revista?

1) Colegii vor merge mâine la Internet-club.


....................................................................................................................................................................
2) Aici vor naviga pe internet vreo douã ore.
....................................................................................................................................................................
3) Apoi vor pleca la bibliotecã.
....................................................................................................................................................................
4) Aici vor citi ziarele apãrute azi.
....................................................................................................................................................................
5) Dupã aceasta vor scrie un referat.
....................................................................................................................................................................
6) Seara vor privi ºtirile la televizor.
....................................................................................................................................................................

33
Lecþia &
Audiem
1. Ascultaþi cuvintele ºi puneþi accentul.
Veritabil, eternitate, alocuþiune, aspiraþie, independenþã, afirmare, libertate, eveniment.

2. Ascultaþi dialogul dintre Dragoº ºi tatãl sãu.


3. Rezumaþi dialogul.
Marea Adunare Naþionalã este un . .......................................................................................................... .
La 27 august 1991 Moldova .................................................................................................................... .
Marea Adunare Naþionalã a exprimat ....................................................................................................... .

Vorbim
4. Alcãtuiþi texte în baza imaginilor de mai jos.

5. Alegeþi o variantã ºi argumentaþi-o.


Independenþa pentru o þarã înseamnã:
• paºi concreþi pentru democratizarea societãþii
• crearea statului de drept, a unei baze legislative în toate domeniile
• stabilirea de relaþii diplomatice, economice, culturale cu alte þãri
• promovarea comerþului cu toate þãrile lumii
• schimburi culturale cu alte state.

6. Alcãtuiþi un microtext despre însemnãtatea sãrbãtorilor naþionale în viaþa dvs. sau în viaþa societãþii.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

34
Citim
7. Selectaþi din urmãtorul ºir de cuvinte pe acelea care se referã la tema Sãrbãtoare ºi alcãtuiþi
propoziþii.
a se bucura .........................................................................................................................
a se pregãti .........................................................................................................................
a consolida .........................................................................................................................
emoþie .........................................................................................................................
de neuitat .........................................................................................................................
membru .........................................................................................................................
tradiþie .........................................................................................................................
cãldurã .........................................................................................................................

8. Citiþi textul ºi subliniaþi propoziþiile în care sunt caracterizaþi chiºinãuienii.


Hramul Chiºinãului
Hramul localitãþii este unul dintre cele mai mari evenimente în viaþa unei localitãþi ºi coincide cu o
sãrbãtoare religioasã. Existã puþine þãri care au o asemenea sãrbãtoare. Doar cu câþiva ani în urmã a fost
adoptatã decizia cu privire la Hramul Chiºinãului – 14 octombrie, zi în care creºtinii sãrbãtoresc unul din
cele 12 praznice Domneºti – Acoperãmântul Maicii Domnului. La aceastã sãrbãtoare vin oaspeþi dragi,
multã lume frumoasã este alãturi de chiºinãuieni.
Dar la hram oamenii nu vin, pur ºi simplu, sã se veseleascã, ci vin cu daruri. Moldovenii nu degeaba
spun cã toamna se numãrã bobocii. Chiºinãuienii au realizãri frumoase în multe domenii. Avem oameni
harnici, buni gospodari la casa lor ºi la casa comun㠖 Chiºinãu. Ei înþeleg cã numai împreunã, cot la cot,
vom putea merge din bine în mai bine. Iar aceasta înseamnã nu numai speranþã într-o viaþã mai bunã, ci sã
o facem sã devinã mai bunã.

9. În baza textului de mai sus, alcãtuiþi întrebãri referitoare la:


• evenimentul
• timpul
• locul
• persoanele
• modul în care se sãrbãtoreºte.

10. Alcãtuiþi un text despre hramul localitãþii dvs.


Cuvinte de reper: a se aduna rude ºi prieteni, a sãrbãtori, veselie, dispoziþie bunã, atmosferã
de sãrbãtoare, a participa la manifestãri cultural-artistice, a organiza concerte, expoziþii.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

35
Scriem
11. Utilizaþi forma potrivitã.
Discursul lui Victor Ruffi, reprezentant al Consiliului Europei (fragment)
Este o mare onoare pentru mine ºi o plãcere deosebitã de a reveni astãzi în frumosul dvs. oraº, în
calitate de reprezentant al Consiliului Europei. Sunt nespus de bucuros (a înmâna) ............... Chiºinãului
o distincþie binemeritat㠖 Placheta de Onoare a Consiliului Europei. Aceastã distincþie vine (a vorbi)
......................... despre marile merite, despre numeroasele iniþiative care vin (a lega) ................ relaþii
de calitate privilegiate cu noii parteneri europeni.
În primul rând, aº vrea (a menþiona) ...................... atenþia pe care o acordaþi copiilor prin intermediul
diverselor programe cu caracter internaþional. O societate care se preocupã de copiii sãi ºi de copiii altora
poate privi în viitor. În al doilea rând, încurajarea activitãþii scriitorilor. În al treilea rând, organizarea de
conferinþe ºi susþinerea schimburilor medicale. ªi, nu în ultimul rând, interesul pe care îl atribuiþi valorificãrii
ºi pãstrãrii patrimoniului cultural, precum ºi monumentelor istorice.
Trãiascã Chiºinãul! Trãiascã Europa Unitã!
Capitala, octombrie, 2003
12. Potriviþi expresiile din coloana A cu cele din coloana B ºi alcãtuiþi enunþuri.
A B
a fi bucuros pentru cã e o mare sãrbãtoare
a acorda atenþie copiilor pentru cã sunt în Chiºinãu
a stabili relaþii cu alte þãri pentru cã sunt viitorul þãrii
pentru cã Moldova tinde spre noi parteneri
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
13. Restabiliþi întrebãrile.
– ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................?
– În Chiºinãu, în 1996, a fost datã în exploatare linia de troleibuz de pe bd. Dacia spre Porþile oraºului.
– ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................?
– Strada Ismail a fost reconstruitã ºi modernizatã în 1998 dupã un proiect original.
– ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................?
– Cartierul Ceucari are linie de troleibuz din anul 2000.
– ...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................?
– În 2003 bulevardul Mircea cel Bãtrân a fost prelungit pânã la str. I. Dumeniuc.

36
14. Alcãtuiþi texte în baza imaginilor de mai jos.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

15. Daþi un rãspuns argumentat la întrebarea:


Cum trebuie sã valorificãm ºi sã pãstrãm patrimoniul nostru cultural?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

16. Cum înþelegeþi afirmaþia lui Lucian Blaga?


Minunea marilor izbânde ºi a frumoaselor realizãri nu se face decât prin noi înºine.

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

37
Lecþia '
Audiem
1. Rãspundeþi complet la întrebãri.
1) Ce evenimente sãrbãtoriþi în familie?
2) Care e sãrbãtoarea dvs. preferatã?
3) Sãrbãtoriþi Crãciunul?
4) Dar Paºtele sãrbãtoriþi?
5) Ce obiceiuri de iarnã cunoaºteþi?
2. Citiþi ºi completaþi dialogul cu folcloristul Andrei Tamazlâcaru.
Corespondentul: Ce reprezintã sãrbãtorile de iarnã pentru poporul nostru?
Andrei Tamazlâcaru: Despre sãrbãtorile …………… – specialiºtii le numesc sãrbãtori……….....
– putem spune, în primul rând, cã ele …........………….o stare de spirit, care
exprimã anumite …………., lucruri legate de …………….. timpului. Nu existã
alt gen de ….........…….. în care ar fi exprimate atât de …....….. aceste douã
noþiuni: ……….......….. ºi …….........……. .
Corespondentul: Ce au la bazã aceste sãrbãtori ºi …......................………?
Andrei Tamazlâcaru: Ele pornesc de la ………………. agricole ale poporului nostru. ………………
calendaristice sã le zicem aºa pornesc de aici: de la Pãmânt, …....….. ºi Soare.
Cele mai interesante sunt datinile ……..…….. de sãrbãtorile de iarnã. Ele încep
de la Sfântul Andrei, cãruia i se mai spune “….… … ………”, apoi vine Sfânta
Varvara, Sfântul Nicolae, dupã care – Crãciunul, Sfântul Vasile, Boboteaza ...
Corespondentul: Cum au apãrut colindele?
Andrei Tamazlâcaru: Colindele au apãrut ca un strãvechi …...… magic de …....……….. a rãsãritului
Soarelui. Cu timpul, în textul …………….. au apãrut subiecte de …………..,
de ………., de …………, altfel spus, oamenii cântau în ….....….. modul de
viaþã ºi …………… lor. Colindele dinaintea lui Iisus sunt ……………… unor
poeme. Colindele religioase …….........……. mai târziu. Când pe cer s-a aprins
o stea mai ……………decât toate celelalte, pentru ………………. Pãmântului
a însemnat cã s-a nãscut Mesia. Magii la apariþia acestei …......….., au mers
dupã ea, ……….........…….. tuturor cã s-a nãscut ……………... .
Corespondentul: Dar de unde vin hãiturile, Pluguºorul?
Andrei Tamazlâcaru: Pluguºorul, hãiturile, Capra, Malanca vin din epoca ….......…………. ºi sunt
niºte …………. spirituale ale ….....………… nostru. Ele pot fi numite “mesaje”
orale de la ………......……. noºtri, prin care ei ne transmit ….....………… lor
moralã ºi culturalã. Pluguºorul ……...….. plugului, “buhaiul” redã ………….
boului care arã, strigãtele ”hãi” sunt ………………… acestuia.
Corespondentul: Aºadar, putem spune cu ............................... cã suntem bogaþi în tradiþii?
Andrei Tamazlâcaru: ªi nu ....................... . Într-adevãr, în arealul nostru s-a pãstrat o ....................
culturã tradiþionalã. Cei care vor vizita Moldova vor fi ................... de aceste
tradiþii, oricât de interesantã ar fi ...................... lor culturã. La noi s-a pãstrat
o culturã ................... în felul ei, în întreaga Europã. De aceea nu trebuie s-o
neglijãm – ........................ ºi ................................. .

38
3. În baza dialogului audiat continuaþi propoziþiile.
1) Sãrbãtorile de iarnã modeleazã .............................................................................................................
2) Sãrbãtorile calendaristice pornesc de la .................................................................................................
3) Sãrbãtorile de iarnã încep de la ..............................................................................................................
4) Colindele au apãrut ca ...........................................................................................................................
5) Pluguºorul corespunde ...........................................................................................................................
6) “Buhaiul” redã .......................................................................................................................................
7) Strigãtele ”hãi” sunt ...............................................................................................................................

Vorbim
4. Ce obiceiuri ºi tradiþii cunoaºteþi?
....................................................................................................................................................................
…..………....…………………….....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Despre ce sãrbãtori ºi obiceiuri de iarnã vã amintiþi din copilãrie?


....................................................................................................................................................................
…………..............……………...............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Citim
6. Completaþi textul Poveþe de Anul Nou.
Cuvinte de reper: a exista, a se bucura, a ºti, a reuºi, a se naºte, a cânta, a trebui, a face.

Se zice cã ………………... douã feluri de a întâmpina Anul Nou, fie cã ……………….. de anul
care …………..... pentru a rezolva mulþimea de probleme, de a face de acum înainte ceea ce n-am reuºit
sã facem pânã acum. Cu regret, noi, oamenii, nu întotdeauna …...…... sã preþuim timpul, clipa chiar, care
ne sunt date în viaþa aceastã atât de scurtã ºi trecãtoare. Fie, deci, ca aceastã zi de început de an sã fie un
nou imbold spre preþuirea timpului, a clipei chiar, a acestui dar deosebit al lui Dumnezeu. Cel mai important
ar fi sã ne întrebãm ce ……………. sã facem cu noi înºine, ce-am reuºit sã facem cu viaþa noastrã, sã
sperãm cã ……………………. ceva cu ea de acum încolo, în viitor, numit Nou.
În noaptea când ………………. Iisus, îngerii în cer …………….. sã fie pace pe pãmânt ºi între
oameni bunã voire. Da, e bine spus, “între oameni”, adicã, în sufletul omului. Ce bine e spus pace pe
pãmânt, el, pãmântul, fiindu-ne casa ºi masa, sfetnicul ºi apãrãtorul nostru dintotdeauna.
“În taina sufletelor ºi a cugetelor noastre”, într-o zi ca aceasta, într-o zi de împlinire a unui An Nou,
pe care …………….. sã-l întâmpinãm cu speranþã, sã ne punem în gând sã facem ºi din fiinþa noastrã
ceva, ca sã devenim mai buni, mai deschiºi pentru aproapele nostru. Sã-l rugãm pe Cel de Sus sã ne facã
parte de un an fericit, de îndurãrile ºi harurile Sale.
Ion Druþã

39
7. Citiþi informaþia ºi alcãtuiþi un dialog, completându-l cu date noi.
În anul 320, Papa Juluis I a anunþat ziua de 25 decembrie ca datã oficialã a naºterii lui Iisus Hristos.
În 325, Constantin cel Mare, primul împãrat roman creºtin, a anunþat Crãciunul ca sãrbãtoare fixã pe
25 decembrie; a mai introdus Duminica, a 7-a zi din sãptãmânã, ca zi de sãrbãtoare.
Din 25 decembrie 354 în mod oficial se sãrbãtoreºte naºterea lui Iisus.
Crãciunul devine popular în 1820, când apare cartea lui Washington Irving Cum se þine Crãciunul la
Bracebridge Hall.
În 1834 Charles Dickens a publicat O colindã de Crãciun.
În 1836 Alabama a devenit primul stat din SUA care a declarat Crãciunul sãrbãtoare legalã.
În 1837 apare Cartea Crãciunului de T. N. Hervey.
În anul 1907, ilustratorul american Thomas Nast s-a inspirat din scrierile europene despre Sfântul Nicolae,
patronul tuturor copiilor, pentru a-l crea pe Moº Crãciun (Santa Claus).

Scriem
8. Cunoaºteþi aceste obiceiuri? Alcãtuiþi microtexte Cu uratul, Cu capra.
Cuvinte de reper: obiceiuri ºi tradiþii, urãtori, colindãtori, copii mascaþi, buhai, bici, clopoþei, plug.

9. Ce facem în postul mare?


Model: Þinem post, adicã nu mâncãm de frupt.
1) Suntem mai buni,...................................................................................................................................
2)..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
4) ..................................................................................................................................................
10. Puneþi verbele dintre paranteze la forma cerutã de context.
Model: De fiecare datã ....................... (a aºtepta) cu nerãbdare Paºtele.
De fiecare datã aºteptam cu nerãbdare Paºtele.
Înainte de Paºti toatã familia ………….. (a þine) post. Dimineaþa în ziua de Paºti, noi …………………..
(a se spãla) pe faþã cu ouã roºii pentru a fi sãnãtoºi ºi cu bãnuþi, ca sã ne aducã noroc ºi bani în casã, apoi
mama ne ……………. (a chema) în casa mare ºi ne ……….. (a da) hãinuþe ºi sandale noi. Îl aºteptam pe
tata cu nerãbdare sã vinã de la bisericã. Când venea, mama …………… (a pregãti) un cuþit sau un obiect
din fier ascuþit pentru a-l pune în prag. Acest obiect ascuþit ……………… (a aduna) tot rãul din casã ºi din
familie. Tata, când ……………… (a veni) de la bisericã, unde a sfinþit pasca, trebuia sã calce pe acest
obiect. Astfel, tot rãul ………….. (a fi) înlãturat. Dupã aceasta ……………………….. (a se aºeza) cu
toþii la masã.

40
11. Descrieþi sãrbãtoarea de Paºti în familia dvs.
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
12. Scrieþi trei felicitãri cu ocazia sãrbãtorilor: Crãciunul, Revelionul, Paºtele.

. ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

...............................
...............................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

41
Lecþia 
Audiem
1. Rãspundeþi complet la întrebãri.
1) Care sunt bucatele dvs. preferate?
2) Ce mâncare vã place sã pregãtiþi?
3) Ce mâncaþi la dejun?
4) Ce mâncaþi la prânz?
5) Ce serviþi la cinã?
6) Vã alimentaþi raþional?
2. Ascultaþi discuþia cu medicul nutriþionist.
3. În baza dialogului audiat, spuneþi:
a) ce efect au asupra organismului:
Vitamina A ....................................................................................................................................?
Vitamina B ....................................................................................................................................?
Vitamina E ....................................................................................................................................?
b) ce produse conþin:
Vitamina A ....................................................................................................................................?
Vitamina B ....................................................................................................................................?
Vitamina E ....................................................................................................................................?

Vorbim 123456789012345678901
123456789012345678901

meniu
123456789012345678901
123456789012345678901
4. Unde vã invitã prietenii? Alegeþi restaurantul ºi motivaþi. 123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
i
5. Alcãtuiþi un meniu pentru o masã de sãrbãtoare r .........120 le
Crap la grãta le i
la restaurantul Naþional. Motivaþi alegerea. ci........ 24
Sos cu ciuper le i
............. 18
....................................................................................... Conopidã..... le i
oleon”.340
....................................................................................... Coniac “Nap i
iciu”....... 6 le
....................................................................................... Prãjituri “Del
.......................................................................................
.......................................................................................
6. Ce alimente se recomandã sã consumãm când afarã este cald?
E bine sã ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Ce alimente se recomandã sã consumãm pentru a fi activi ºi sãnãtoºi?
8. Ce importanþã are aranjarea mesei pentru o festivitate?

42
Citim
9. Completaþi textul Aroma mãrului.
Cuvinte de reper: aromele, proaspãtã, bogate, se pot prepara, oþetul, bãuturi.

Pline de …...………… toamnei, sãnãtoase ºi ………...……. în vitamine, merele sunt consumate, de


obicei, în stare ……....………..... . Dar din ele …....…….....……….. ºi mâncãruri mai mult sau mai
puþin exotice, precum ºi ……………………. excelente, cum ar fi cvasul sau ……………… de mere.
10. Completaþi lista
Magie
bucatelor delicioase
preferate din mere. în bucãtãrie

............................... Bucate din mere


............................... Mere prãjite
............................... Mere coapte
............................... Colþunaºi cu mere
Ruladã umplutã
cu mere
Supã de mere
Salatã cu mere
Suc de mere
Pastã de mere

11. Credeþi cã:


1) un mãr potoleºte pofta de mâncare? DA NU
2) morcovii, serviþi ca gustare, taie apetitul? DA NU
3) fructele uscate înlocuiesc dulciurile? DA NU
4) bananele vã fac sã vã simþiþi bine? DA NU

Scriem
12. Cum mai putem spune NU poftei de mâncare.
....................................................................................................................................................................
…...…......….....................…………..............................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
13. Cunoaºteþi aceste sfaturi culinare? Scrieþi alte cinci sfaturi.
1) Piureul de cartofi capãtã o aromã puternicã, dacã înainte de a fi luat de pe foc, i se adaugã un mãnunchi
(o legãturã) de verdeaþã.
2) Solzii de peºte se îndepãrteazã mai uºor ºi repede, dacã peºtele se unge cu puþin oþet.
3) Legumele care nu sunt foarte proaspete pot fi þinute un timp în apã rece, în care s-a adãugat zeamã
de lãmâie.

43
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
14. Completaþi textul scrisorii.
Dragã Sãptãmâna, vreau sã mã ……………… (a ajuta). Am o fiicã în Italia. Vrea sã-mi ………………….
(a trimite) multe lãmâi. Ea îmi ....................... (a spune) cã trebuie sã le …..…...........……………… (a
întrebuinþa) în mâncare, pentru cã sunt foarte folositoare. A mâncat multe lãmâi ºi a slãbit cu 10 kg. Vreau
sã-mi ……………… (a spune) la ce sunt bune lãmâile. Chiar fac bine la stomac?
Larisa M., Cãlãraºi
15. Rãspundeþi-i Larisei la scrisoare.
....................................................…………………………………………………………………………
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

16. Ce aþi spune, dacã v-aþi afla într-o situaþie similarã?


12345678901234567 12345678901234567
12345678901234567
12345678901234567
Comentaþi imaginea. Scrieþi replica soþului. 12345678901234567

Iatã acum nu vom plãti


........................................................................ energia electricã...
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

44
Lecþia 
Audiem
1. Restabiliþi propoziþiile.
Sala cu Orgã, la, organizeazã, interpreþilor, se, internaþional, al,
romanþe, de, concursul, Crizantema de argint.
Sala cu Orgã, perfectã, o, acusticã, are.
Orchestra Naþionalã de Camerã, pe lângã, Sala cu Orgã, desfãºoarã, îºi, activitatea, a, Republicii Moldova.
2. Audiaþi dialogul dintre Ana ºi turiºtii germani la Sala cu Orgã.
3. Rezumaþi textul.
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Vorbim
4. Unde vã invitã prietenii? Motivaþi în 7- 8 propoziþii de ce acceptaþi sau refuzaþi invitaþia lor.

5. Folosind ca reper informaþia de mai jos, vorbiþi despre trupa de balet a Operei Naþionale.

Primul balet pus în scen㠖 Fântâna din Bahcisarai de Boris Astafiev.


Intenþia – crearea unei ºcoli naþionale de balet. Compozitorul moldovean Vasile
Zagorschi scrie baletul Zorile; Efim Lazarev compune muzica pentru baletul
Spada frântã (pe motivele poemului lui Mihai Eminescu Strigoii). Perioada de
înflorire – montarea spectacolelor clasice: Silfida, Coppelia, Baiadera etc.
Turnee în Bulgaria, la Moscova ºi Kiev.
Baletul Luceafãrul de Eugen Doga dupã poemul lui Mihai Eminescu –
performanþã a baletului naþional. Lucrare distinsã cu Premiul de Stat al Moldovei.
Trupa de balet a Operei Naþionale – un colectiv de profesioniºti, plin de
energie, idei artistice, dorinþa de a monta noi spectacole originale. Baletul
Moldovei reflectã bogãþia spiritualã, talentul creator al poporului ei, frumuseþea
plaiului înfloritor.

45
Citim
6. Ce genuri de muzicã cunoaºteþi? Completaþi tabelul.
jazz
...................................... ......................................
muzicã ...................................... ......................................
...................................... ......................................
...................................... ......................................

7. Citiþi urmãtorul text. Subliniaþi numele celor mai talentaþi cântãreþi ai Operei Naþionale din Chiºinãu.
Opera Naþionalã este mândria culturii noastre, care duce departe peste hotarele þãrii faima acestui
pãmânt bogat în talente. În anul 1946 au loc primele reprezentãri ale studioului de operã pe lângã
Conservatorul de Stat Gavriil Musicescu: Evgheni Oneghin, Madame Butterfly, Demon cu participarea
soliºtilor Tamara Ceban, Vladimir Doroº, Eugeniu Ureche.
În 1956, pe propria scenã de operã a fost prezentat primul spectacol Grozovan de D. Gherºfeld. În
1957, printr-un decret guvernamental, în baza Teatrului muzical-dramatic se formeazã Teatrul de Operã ºi
Balet în incinta actualului Teatru Naþional Mihai Eminescu.
Începutul anilor ’60 a însemnat o
nouã etapã în viaþa teatrului. În trupã
vine o nouã generaþie, în care un loc de
frunte îi aparþine tinerei absolvente a
conservatorului Maria Bieºu.
Teatrul se mândreºte pe bunã dreptate
ºi cu alþi cântãreþi remarcabili, care i-au
adus o faimã binemeritatã. Printre ei îi
putem menþiona pe Tamara Alioºin,
Ludmila Erofeev, Mihail Munteanu,
Vladimir Dragoº, Ion Paulencu, Nicolai
Baºcatov.
8. Formulaþi întrebãri în baza textului.

1) ..................................................
..................................................... ?
2) ..................................................
..................................................... ?
3) ..................................................
..................................................... ?
4) ..................................................
......................................................
..................................................... ?

9. Citiþi repertoriul Operei Naþionale pe


anii 1957-1995. Bifaþi spectacolele
montate dupã piesele autorilor
români (/), spectacolele de muzicã
clasicã (+), spectacolele de muzicã
modernã (×).

46
10. Citiþi opiniile unor spectatori englezi despre Opera Naþionalã din Chiºinãu ºi spectacolele ei.
Pronunþaþi-vã asupra spectacolului de operã/balet vizionat.
Eu cred cã spectacolul Carmen este cel Mariana Colpos (în Norma) s-a produs uimitor în
mai bun pe care l-am vãzut. Interpretarea rolul Castei Diva, iar vocea inconfundabilã a Tatianei
vocalã a fost superbã, regia ºi baletul au Busuioc a fost încântãtoare. De asemenea, vocile
fost la nivel, iar orchestra ºi dirijorul – soliºtilor de cor au fost puternice ºi melodioase
excelenþi. Cu alte cuvinte, o reprezentaþie întotdeauna, creând o atmosferã minunatã. Pe scurt,
superbã. am fost foarte impresionat de nivelul operei ºi aºtept
cu nerãbdare ºi alte spectacole.

Scriem
11. Ce se întreprinde în Republica Moldova pentru a crea cât mai multe zone de agrement?
a. ..................................................................................................................................................
b. ..................................................................................................................................................
c. ..................................................................................................................................................
d. ..................................................................................................................................................
e. ..................................................................................................................................................
f. ..................................................................................................................................................
12. Continuaþi:
Dacã aº fi directorul Grãdinii Botanice din Chiºinãu, aº .........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
13. Completaþi textul de mai jos.
Cuvinte de reper: transforma, program, orãºeni, municipiului, catalog, completarea, ultimului, vizitatã.

O nouã zonã de agrement


Primãria ...................................... Chiºinãu, împreunã cu grupul spaniol Union Fenosa în Moldova,
vor ................................... Grãdina Zoologicã din Chiºinãu într-un centru de agrement pentru
......................... ºi oaspeþii capitalei. Va fi elaborat un .......................... concret de reconstrucþie ºi
amenajare a acestei zone. Va fi întocmit un ......................... în care sã fie înregistrate toate speciile de
animale ºi pãsãri de la menajerie.
În cadrul ........................... recensãmânt la grãdinã erau întreþinute 280 de specii de animale ºi pãsãri.
Se prevede ................................. colecþiei de pãsãri ºi animale cu noi exemplare. Acum menajeria din
Chiºinãu poartã negocieri pentru achiziþionarea acestora de la grãdinile zoologice din Rusia, Ucraina ºi Cehia.
Anual, Grãdina Zoologicã este ............................... de aproximativ 400 de mii de persoane. În ultimii
cinci ani, numãrul vizitatorilor a crescut de circa 20 de ori.
Capitala
14. Comentaþi afirmaþiile de mai jos.
Arta este eternã, viaþa este scurtã. (Proverb latin)
Artistul e înzestrat de naturã cu darul de a surprinde frumosul ce ne înconjoarã. (Mircea Berindei)

47
Lecþia 
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi. Alcãtuiþi propoziþii cu îmbinãrile audiate.
2. Audiaþi ºi apoi completaþi textul Tata ºi feciorii.
Un tatã îi sfãtuia ……………........ pe feciorii lui sã trãiascã în bunã ……….......…. . Însã ei nu-l
ascultau ºi se certau permanent. Tatãl, când a vãzut aceasta, i-a chemat la el, a luat ………… ºi le-a zis:
– Încercaþi sã ………….......... aceastã mãturã.
Oricât ……....………....... s-o rupã, n-au reuºit. Atunci tatãl ………………......... mãtura ºi a zis:
– Acum rupeþi câte o …………….............….. .
Feciorii au frânt cu …………....…….. toate mlãdiþele. Tatãl i-a privit lung ºi le-a spus:
– Dacã veþi trãi în bunã înþelegere, nimeni nu vã va birui. Dar dacã o sã vã certaþi ºi o sã trãiþi în
…………………............, oricine vã poate învinge.
Dupã L. N. Tolstoi
3. Rãspundeþi la întrebãri.
1) Cum se înþelegeau fraþii? / ……………………………………………..………..
2) Ce îi povãþuia tatãl pe fii? / ………………………………………………………
3) Ce au fãcut fiii? / ………………………………………………………………..
4) De ce n-au reuºit sã rupã mãtura? / ………………………………….………….
5) Ce a fãcut tatãl? / ………………………………………………………………..
6) Ce le-a zis tatãl feciorilor? / ……………………………………………………..
7) Rãmâne valabil sfatul ºi pentru zilele noastre? / …………………...............…..
4. Ce sfaturi le puteþi da copiilor voºtri, care trãiesc, totuºi, în alte timpuri?
5. Comentaþi cugetarea: Prin unire cresc lucrurile mici, prin dezbinare se prãbuºesc ºi cele mari.

Vorbim
6. Reproduceþi în baza imaginilor textul Tata ºi feciorii de L. N. Tolstoi.
1 2 3 4

48
Citim
7. Sunteþi sau nu sunteþi de acord cu urmãtoarele afirmaþii? Argumentaþi.
DA NU
1) Cel mai important lucru într-o relaþie este sã-þi pãstrezi independenþa. ................................
2) Cel mai important lucru într-o relaþie este sã împãrtãºeºti totul. ................................
3) Sunt gata sã fac anumite sacrificii pentru a avea o relaþie reuºitã. ................................
4) Femeia singurã poate trãi în totalã armonie cu ea însãºi ºi pe deplin realizatã. ................................
5) Când membrii unui cuplu nu se mai înþeleg, soluþia este divorþul. ................................

8. Citiþi fragmentul din scrisoarea unei tinere, adresatã ziarului Jurnal de Chiºinãu.
Cât de bine e sã vezi feþe zâmbitoare ºi toatã lumea fericitã! Dar ce sã faci când soarta este nedreaptã
cu tine? Cui sã te adresezi? Unde sã te duci? Se spune cã la familia ta, acasã. Dar dacã acolo lipseºte buna
înþelegere?
Am 16 ani ºi un viitor în faþã, dar... Problema mea e cã nu mã înþeleg deloc cu pãrinþii. Avem viziuni
diferite despre viaþã. E un lucru adesea întâlnit, acest conflict dintre generaþii, dar pãrinþii mei nu-mi permit
nici mãcar sã merg cu colegele la cinema, la discotecã. Nici vorbã sã pot prieteni cu vreun bãiat.
Trãiesc mereu cu frica în sân. Nu ºtiu ce înseamnã o vorbã bunã din partea mamei, un gest de
afecþiune cât de mic. Nu înþeleg de ce mi-a fost datã aceastã soartã. Oare voi afla cândva rãspunsul?
Mi-e fricã sã mã gândesc cã nu voi cunoaºte niciodatã fericirea, farmecul vieþii...
Elena H., Cantemir

Nota redacþiei: Sunt multe întrebãri la care nu e uºor sã dai un


rãspuns. Haideþi s-o încurajãm ºi sã o convingem pe autoarea
acestei scrisori cã viaþa meritã trãitã, cu bune ºi rele la un loc!
Aºteptãm scrisori pe adresa redacþiei, “Pentru Elena”.

9. Ce sfaturi i-aþi da Elenei?


1)................................................................................................................................................................
2)................................................................................................................................................................
3)................................................................................................................................................................
4)................................................................................................................................................................
5)................................................................................................................................................................

10. Citiþi maximele despre educaþie. Care vi se pare mai înþeleaptã? Argumentaþi alegerea.
1) Plantele se formeazã prin cultivare ºi omul prin educaþie. J.-J. Rousseau
2) Vorba tatãlui nu-l va putea opri pe copil când spune “nu mânca”, iar el însuºi înfulecã halva. Giami
3) Nu educi un suflet, nu educi un trup, ci un om; ºi el nu trebuie împãrþit în douã. Montaigne
4) Trei sunt în viaþa omeneascã lucrurile importante. Primul este sã fii amabil. Al doilea este sã fii amabil.
ªi al treilea este sã fii amabil. Henry James
5) Când copacul este mic, grãdinarul îl îndreaptã încotro pofteºte, dar nu mai reuºeºte sã-i îndrepte
arcuirile ºi îndoiturile atunci când acesta a crescut. Abushokur Balkhi
6) Copiii trândavi nu sunt de învinuit când pãrinþii lor îi cresc astfel. Esop

49
Scriem
11. Completaþi textul Nu vã gândiþi prea mult la defectele altora?
Cuvinte de reper: a întreba; a face (2), a fi (2), a se aºeza, a întocmi, a avea, a descoperi.

Ana ………… o nevastã certãreaþã ºi cicãlitoare. Odatã cineva …........………….. -o: “Ce- ………...
dacã þi-ar muri soþul?” A fost atât de ºocatã de idee, încât ……………………. imediat ºi ………………….
o listã cu toate calitãþile soþului ei. ªi ……………. o listã lungã. Atunci …………………….. ce virtuþi
……………. soþul ei ºi cã ……….. o persoana pe care ar vrea s-o întâlneascã. Dale Carnegie zice: “Când
simþiþi cã v-aþi cãsãtorit cu un tiran, încercaþi acelaºi lucru”.

12. Rãspundeþi la întrebãri.


1) Credeþi cã aveþi o influenþã bunã asupra copiilor?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) Vã rãsfãþaþi deseori copilul?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) Sunteþi în stare sã-i spuneþi sincer copilului: “Iartã-mã, am greºit”?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4) Dacã l-aþi pedepsi pe copil, i-aþi interzice sã urmãreascã programul preferat la TV?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5) L-aþi pedepsi pe copil trimiþându-l la culcare fãrã sã-i spuneþi “noapte bunã”?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
6) Omul învaþã din greºeli. Copilul dvs. învaþã pe greºelile proprii?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7) Aþi schimba ceva în relaþia dintre dvs. ºi copil?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

13. Cum ar trebui sã fie relaþiile dintre copii ºi pãrinþi într-o familie modernã?
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

50
14. Comentaþi caracterele din imagini.

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

15. Cum procedaþi dacã:


1) în familie apare o situaþie de conflict?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) la serviciu este o situaþie tensionatã?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) în troleibuz, chiar de dimineaþã, o persoanã se ceartã cu alþi pasageri?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

51
Lecþia !
Audiem
1. Ascultaþi ºi reþineþi.
2. Completaþi propoziþiile în baza celor audiate.
a) Moldova a avut ............................................................................................................................
........................................................................................................................................ .
b) Cel mai apreciat domnitor ..............................................................................................
............................................................................................. .
c) Acest mare bãrbat ..........................................................................................................................
....................................................................................................................................... .
d) Alþi domnitori care au contribuit la ..................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... .
3. Audiaþi dialogul Pagini de istorie.
4. Rãspundeþi la întrebãri în baza celor audiate.
1) Când s-a constituit statul geto-dac? .......................................................................................................
2) Cine a fost primul rege al geto-dacilor? .................................................................................................
3) Ce ºtiþi despre Decebal? ........................................................................................................................
4) Când armatele romane au cucerit Dacia? ..............................................................................................
5) Ce eveniment s-a produs în anul 275 e.n.? ...........................................................................................
6) Ce nume de domnitori ai Moldovei cunoaºteþi? .....................................................................................

Vorbim
5. Cum înþelegeþi spusele lui Mihai Eminescu:
De la Roma venim, din Dacia Traianã?

6. Pregãtiþi-vã planul /reperele pentru o discuþie cu colegii pornind de la urmãtoarea afirmaþie:


Cei care nu privesc în trecut nu înþeleg prezentul ºi nu se vor descurca în viitor.

52
Citim
7. Patricia ºi Eugen vã invitã duminicã la un concurs radiofonic. Examinaþi informaþia ºi pregãtiþi-vã
sã participaþi la emisiune.

53
Scriem
8. Completaþi propoziþiile.
1)Mircea cel Bãtrân a domnit între anii ................-.................. . A fost fiul lui ...................................
ºi fratele lui .......................................... . A murit la ....................................................... .
2) Alexandru cel Bun a domnit între anii ..............-............... . A fost fiul lui...................................... .
A ocupat tronul Moldovei cu ajutorul lui ....................................... ...................................... . A murit
la ............................................. . A fost înmormântat la ............................................... .
3) ªtefan cel Mare ºi Sfânt a domnit între anii ............-............. . A fost fiul lui ................................. .
A purtat ............................................................, câºtigând .................... din ele. A murit la
............................................. . A fost înmormântat la ............................................... .
4) Petru Rareº a domnit în douã rânduri: prima datã între anii ................-.................; a doua oarã între
anii ............-............ . A fost fiul lui ....................... ......... .......... . A murit la ................................. .
A fost înmormântat la ............................................. .
5) Vasile Lupu a domnit între anii ................-............... . A construit multe .................................,
inclusiv ............................................. . A murit la ............................... în luna ............................... .
9. Ce probleme v-ar interesa dacã vi s-ar propune sã participaþi la o conferinþã cu genericul
Trecutul istoric al Moldovei? Pregãtiþi tezele comunicãrii.
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
10. Scrieþi rezumatul textului Mama lui ªtefan cel Mare (vezi manualul).
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
11. Modificaþi verbele dupã modelul propus.
Model: Te rog sã pleci azi la muzeu. / Pleacã, te rog, azi la muzeu.
1) Te rog sã citeºti materialul despre ªtefan cel Mare. ............................................................................
...................................................................................................................................................................
2) Te rog sã concretizezi dacã nu înþelegi ceva. .........................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) Te rog sã compari aceste douã cãrþi de istorie. ......................................................................................
...................................................................................................................................................................
4) Te rog sã participi la conferinþã. ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
54
Lecþia "
Audiem
1. Gãsiþi sinonimele cuvintelor:
prioritate – .................... ...... a ajuta – ....................... creºtere – ............................
a promova – ........................ succes – ....................... a investi – ...........................
2. Ascultaþi interviul acordat de Heather M. Hodges, ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al
Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.
3. Completaþi propoziþiile.
Statele Unite vor ajuta Moldova în procesul de ....................................... democraticã ºi economicã.
Guvernul þãrii mele susþine activ consolidarea reformelor democratice, ......................... presa
independentã, precum ºi .......................... religioasã ºi etnicã.
Voi face tot posibilul pentru a ..................... Moldova în atingerea obiectivului sãu de integrare europeanã.
Promovarea investiþiilor strãine este un .................... comun al SUA ºi al Republicii Moldova, deoarece,
pânã la urmã, profitã toþi.

Vorbim
4. Alcãtuiþi microtexte în baza imaginilor.

5. În baza informaþiei de mai jos, vorbiþi despre relaþiile economice moldo-germane la moment ºi pe
viitor.
Interesul constant al Republicii Moldova pentru integrarea în organizaþiile europene ºi extinderea relaþiilor
de cooperare cu Republica Federalã Germania.
Susþinerea din partea autoritãþilor germane a þãrii noastre în procesul de aderare la Pactul de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est. Semnarea acordurilor de liber schimb între Moldova ºi alte state-membre ale
Pactului de Stabilitate.
Colaborarea economicã ºi schimburile comerciale bilaterale cu Germania. Volumul comerþului exterior
cu Germania în 2001 – 125.200.000 dolari SUA, inclusiv 41 milioane dolari SUA la exportul produselor
moldoveneºti în RFG. Germania – principalul partener comercial al Moldovei din Uniunea Europeanã.
În Moldova – înregistrate 144 de întreprinderi cu participarea capitalului german, inclusiv concerne ºi
companii cu renume: Sudzucker, BMW.

55
Citim
6. Alcãtuiþi un text cu titlul Proiectul concepþiei politicii externe a Republicii Moldova.
Integrarea europeanã este o Germania, Franþa, Anglia, Austria, Canada, China ºi Japonia.
Unul din scopurile principale constã în diplomaþiei bilaterale ºi multilaterale.
E necesarã dezvoltarea consolidarea independenþei ºi suveranitãþii statului.
În viitor se vor stabili relaþii de colaborare prioritate strategicã a Moldovei.
Vor fi consolidate relaþiile de parteneriat cu cu toate statele lumii.
Vor fi dezvoltate relaþii mai strânse cu Portugalia, Spania, Italia, Olanda, Suedia, Danemarca, Elveþia.
7. Citiþi textul ºi subliniaþi fragmentul în care se vorbeºte despre perspectiva dezvoltãrii economice a
Moldovei.
Preºedintele Franþei apreciazã calea aleasã de Moldova
Extinderea Uniunii Europene reprezintã o adevãratã posibilitate pentru Republica Moldova. Ea va
permite consolidarea relaþiilor cu noii sãi vecini în baza valorilor democratice ºi economice comune.
Vecinãtatea unei mari pieþe europene creeazã premise pentru Moldova de a continua reformele sale
economice.
Uniunea Europeanã elaboreazã modalitãþi de dezvoltare a relaþiilor privilegiate cu trei state din Europa
de Est, cu care va avea frontierã comunã: Moldova, Ucraina, Belarus.
Este îmbucurãtor faptul cã dezvoltarea relaþiilor cu Uniunea Europeanã constituie prioritatea politicii
externe a Moldovei.
8. Alcãtuiþi 5-6 întrebãri în baza textului de mai sus.
..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9. Rezumaþi textul de mai sus dupã urmãtorul model.
În ultimii ani are loc extinderea .........................................................................................................
Moldova va avea frontierã ...............................................................................................................
Extinderea Uniunii Europene creeazã ................................................................................................
Se vor consolida relaþiile ..................................................................................................................
Moldova va continua ......................................................................................................................
Moldova are ºanse reale de a ................................................................................................

Scriem
10. Scrieþi în locul punctelor prepoziþiile cerute de context.
1) Republica Moldova tinde ................ integrare europeanã.
2) Þara noastrã trebuie sã se bazeze ............. resursele interne.
3) Conducerea republicii trebuie sã aibã încredere .............. potenþialul intelectual al þãrii.
4) Moldova trebuie sã colaboreze .......... þãrile din Europa de Est ºi cu cele din Europa de Vest.
5) Tinerii din þara noastrã viseazã ............. o viaþã prosperã.
6) Moldova beneficiazã ............... un suport substanþial din partea organismelor internaþionale.
7) Turismul contribuie ............... propagarea imaginii þãrii noastre în lume.

56
11. Alcãtuiþi texte Moldova de mâine, folosind ca reper imaginile de mai jos.

12. Completaþi dialogul de mai jos.


Cuvinte de reper: realizare, importantã, internã, reuºitã, dezvoltare.

Important proces de stabilizare a economiei


(Interviu cu Evgheni Ekov, ambasador al Republicii Bulgaria în Moldova)
Corespondentul: Domnule ambasador, cum credeþi, s-a schimbat oare imaginea Moldovei în 2003? Ce
realizãri ale conducerii þãrii în politica internã ºi externã le consideraþi mai semnificative?
Evgheni Ekov: În opinia mea, cea mai de seamã .................. a diplomaþiei moldave este preºedinþia
................. a þãrii voastre în Comitetul de Miniºtri al Consiliului Europei. Cât despre
politica ........................ , putem vorbi cu certitudine despre continuarea procesului de
stabilizare economicã a economiei republicii.
Corespondentul: Care au fost cele mai de seamã evenimente ale anului trecut?
Evgheni Ekov: Cred cã ar trebui sã numim acþiunile legate de euroorientarea Moldovei. Cea mai
................................ dintre ele ar fi organizarea la Chiºinãu a Adunãrii Parlamentare a
þãrilor colaborãrii economice de la Marea Neagrã ºi a sesiunii a 113-a a Comitetului de
Miniºtri al Consiliului Europei.
Corespondentul: Cum aþi caracteriza actualul stadiu al relaþiilor dintre Moldova ºi Bulgaria?
Evgheni Ekov: În ultimul timp are loc o ....................... acceleratã a raporturilor comercial-economice.
Exportul moldovenesc cãtre Bulgaria a crescut de 3,5 ori, iar importul de producþie bulgarã
în Moldova a sporit mai bine de 4,5 ori în ultimele 10 luni.
13. Comentaþi afirmaþiile de mai jos.
Trebuie sa te fi bucurat de libertate pentru a-i cunoaºte adevãratul preþ. (H. de Balzac)
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Îmi place libertatea mai mult decât viaþa. (F. von Schiller)
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

57
Lecþia #
Audiem
1. Gãsiþi antonimele cuvintelor:
a câºtiga – ................................................ a-ºi aminti – ...................................................
frumos – .................................................. puþin – ..........................................................
unit – ....................................................... concurenþ㠖 .................................................
adevãrat – ................................................ orgoliu – ........................................................
2. Ascultaþi interviul cu Nelly Ciobanu.
3. Completaþi propoziþiile.
Ni s-a spus cã ............... avem .................. trei zile ca sã ne înscriem în listã.
Este una din .............................. acestui concurs, ca piesa sã fie compusã
exclusiv pentru acest eveniment.
Între noi n-a ............................. concurenþã.
O piesã atât de ................................. trebuie cântatã cu mult suflet.

Vorbim
4. Cine reprezintã viitorul Moldovei? Motivaþi alegerea.

5. Vorbiþi despre aceºti tineri talentaþi.


O tânãrã ºi talentatã pictoriþ㠖 Ana Stratulat
Studii: picteazã de la 3 ani, la 6 ani studiazã
ceramica. Liceul Republican de Arte,
Universitatea de Arte din Chiºinãu. Expoziþii
personale: Republica Moldova, România, SUA.
Lucrãri în colecþii personale: SUA, România,
Rusia, Republica Moldova, Grecia. Picturi: ulei,
acuarelã, guaºã. Graficã: creion, tuº. Pictorii
preferaþi: M.Þãruº, V. Chitoroagã, G. Jalbã,
I. Macovei, V. Cobzac.

58
Adrian Ursu, un mic prinþ care s-a grãbit sã creascã
Nãscut la 31 august 1983. Student la Colegiul de Muzicã.
Pasionat de muzicã de la vârsta de 10 ani.
Marele premiu la Festivalul Naþional Micul Prinþ.
Succese: 2000 – locul trei la Festivalul de la Mamaia;
2001 – premiu special la Festivalul Discovery din Varna, Bulgaria;
2002 – locul trei la festivalul Pe malurile râului Sviteaz din Ucraina;
2003 – locul 3 la festivalul Slaveanski Bazar. Hit-ul sãu este piesa Grãbeºte-te.

Citim
6. Rãspundeþi la întrebãri.
Ce þãri oferã burse tinerilor din Moldova?
În ce domenii se acordã burse?
Câte burse oferã în fiecare an Federaþia Rusã? Dar România? Dar SUA?
Rusia – 230 de burse, România – 2000 de burse, China – 3 burse, Cehia – 10 burse, SUA – 250 de burse.
Italia, Rusia, China, Cehia, Cuba, SUA, România

7. Citiþi textul ºi subliniaþi 10 cuvinte-cheie.


Integrare socialã ºi promovare a carierei pentru tineri
Liceenii claselor a X-a, a XI-a ºi a XII-a din capitalã au participat la trei seminare de instruire în domeniul
integrãrii sociale ºi proiectãrii carierei. Seminarele au fost organizate de Institutul de proiecte ºi tehnologii
umaniste Noosfera cu suportul Programului Canadian pentru Iniþiative Locale. Potrivit reprezentanþilor
Noosfera, seminarele menþionate au avut drept scop informarea, instruirea ºi formarea abilitãþilor de integrare
socialã ºi economicã a tinerilor în condiþiile perioadei de tranziþie la economia de piaþã.
Totodatã, aceste seminare au tins spre acordarea asistenþei psihologice ºi ajutorului practic la proiectarea
carierei.
În cadrul seminarelor tinerii au fost familiarizaþi ºi cu metodele de realizare, între care consultaþii de
orientare profesionalã în grup. De asemenea, li s-a vorbit despre oportunitãþile de pregãtire ºi de plasare în
câmpul muncii, modalitãþi de cãutare activã a unui loc de muncã, instrumente de autoreclamã (CV, scrisoare
de intenþie, scrisoare de motivaþie).
Liceenilor li s-au oferit consultaþii de orientare profesionalã ce presupun determinarea profilului profesional
personal, ca rezultat al aplicãrii unui set de teste.

8. Formulaþi 5 întrebãri la text, utilizând reperele:


1. Ce fel de seminare .................................................................................................................... ?
2. De cine ................................................................................................................................... ?
3. Ce abilitãþi ............................................................................................................................... ?
4. Cu ce ...................................................................................................................................... ?
5. Crezi cã ................................................................................................................................... ?
9. Scrieþi 4 enunþuri în care cuvântul centru sã aibã sensuri diferite.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

59
Scriem
10. Completaþi textul cu formele cerute de context.
UNICEF educã tinerii din satele moldoveneºti
Recent, în comuna Bieºti, r-nul Orhei, a fost inaugurat Centrul (regional) ...................... de rezerve
pentru tineri „Bineva”. Centrul este, practic, o inovaþie pentru Republica Moldova. Tânãrul de la sat va
avea acces la tehnologii (electronic) ........................... (modern) ........................... ºi informaþii din
Internet. (Principal) ................................ obiectiv al acestui proiect este educarea ºi ocuparea tinerilor
cu lucruri utile.
Comuna Bieºti a devenit, astfel, o ramificaþie a reþelei care, mai târziu, îºi va extinde activitatea în
(întreg) ........................... republicã, oferind tinerilor de la cea mai (fraged) ................. vârstã ºanse de
afirmare ºi exprimare a opiniilor.
Se lucreazã foarte mult în domeniul informãrii (corect) .......................... a tânãrului în ceea ce priveºte
problemele societãþii, creând, astfel, premise pentru o mai (bun) ................ integrare (social).................
a tinerilor ºi prevenind un comportament (greºit) ................................. .
Centrul de la Bieºti asigurã tinerilor din comunã accesul la informaþie privind drepturile ºi obligaþiile
lor.
11. Scrieþi câte o întrebare pentru fiecare fragment al textului.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
12. Folosind ca reper textul de mai sus, rãspundeþi argumentat la întrebarea:
– Credeþi cã tinerii din Moldova au nevoie de asemenea proiecte?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
13. Formulaþi sfaturi pentru o mai bunã integrare socialã a tinerilor în societate.
1. ..................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................................
14. Alcãtuiþi o scrisoare adresatã tinerilor ºi îndemnaþi-i sã-ºi construiascã un viitor demn.
Dragi tineri,
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
15. Exprimaþi-vã pãrerea.
Copiii sunt atraºi de frumuseþe, pentru cã ei înºiºi sunt frumoºi. (Honore de Balzac)
Copiii trebuie crescuþi pentru ei, nu pentru pãrinþi. (Nicolae Iorga)
Copilul este asemenea unei plante: are nevoie de soare, de mângâiere ºi dragoste. (Iulia Hasdeu)

60
CHEIA EXERCIÞIILOR

Lecþia 1
Ex. 3
Nu-l mai plângeþi pe acela
Care-n lume singur nu-i,
Plângeþi-l pe cel ce n-are
Moartea ºi Moldova lui.
(Din repertoriul lui Tudor Gheorghe)
Ex. 5
1) Barbara este din Italia, de la Modena.
1) Barbara activeazã în cadrul Programului Salvaþi copiii (Amici dei bambini).
2) Barbara cunoaºte trei limbi: italiana, engleza ºi româna.
3) Barbara a vizitat oraºele Cahul ºi Bãlþi.
Ex. 6
a) Republica Moldova e situatã în sud-estul Europei.
b) Suprafaþa Republicii Moldova este de 33.800 de kilometri pãtraþi.
c) Populaþia Republicii Moldova e de 4 milioane 450 mii de locuitori.
d) Oraºul Bãlþi este situat în nord-vestul Republicii Moldova.
Ex. 15
1) Basarabeasca; 2) Orhei; 3) Tiraspol; 4) Cahul; 5) Bender; 6) Cãlãraºi; 7) Chiºinãu; 8) Comrat; 9) Soroca;
10) Cimiºlia; 11) Donduºeni; 12) Bãlþi; 13) Edineþ; 14) Grigoriopol; 15) Ialoveni; 16) Cantemir.

Lecþia 2
Ex. 10
Centru, coline, sectoare, locuitori, ambasade, rute, cãi, drumuri.
Ex. 11
1) Bulgaria; 2) Franþa; 3) Germania; 4) România; 5) Rusia; 6) SUA; 7) Ucraina.
Ex. 16
îl, ne, îi, te, mã, mã, te, o, o, o.

Lecþia 3
Ex. 9
de, la, la, la, în, la, cu, în, în, în, în, dintre, în, de, în, la, la, la, în.
Ex.12
1) Cupcea; 2) Bieºu; 3) Barbu; 4) Casapu; 5) Doga; 6) Tãnase; 7) Neamþu; 8) Bolocan; 9) Peicev;
10) Munteanu; 11) Drãgan; 12) Soþchi; 13) Miºova.
Ex. 13
A fost, a avut, a relatat, a povestit, au reprodus.

Lecþia 4
Ex. 7
N-are gurã, dar ºtie multe ºi spune multe (cartea).
Ex. 8
Casetã, cretã, casetofon, clopoþel, creion, computer, cântar, calculator, clepsidrã, cãlimarã, compas, cronometru, cadou (cutie).
Ex. 13
Sã devinã, a depus, a trecut, a lucrat, scria, mergea, a hotãrât, îndeamnã, sã nu renunþe, repetã.

61
Ex. 17
1) Profesorul mi-a acordat încã o ºansã. 2) Ei v-au dãruit cadouri simple, dar necesare. 3) Rectorul le-a înmânat
diplomele. 4) Studentul ne-a promis cã se va corecta. 5) Colegul þi-a propus sã citeºti aceastã carte.
Ex. 18
1) I-am anunþat. 2) Am gãsit-o. 3) L-am scris. 4) Au corectat-o. 5) A întrebat-o.

Lecþia 5
Ex. 3
Cât trãim pe-acest pãmânt,
Mai avem un lucru sfânt:
O câmpie, un sat natal,
O clopotniþã pe deal.
(Nicolae Dabija)
Ex. 9
Este aºezatã; alãturi de; Chiºinãu; întemeiatã; unele versiuni; a fost arsã; a fost ziditã; a fost renovatã; este legatã de.
Ex. 13
1) Japca; 2) Saharna; 3) Hotin; 4) Cãpriana; 5) Þâpova; 6) comoarã; 7) Soroca; 8) Bender; 9) Chiþcani; 10) Trebujeni.
Ex. 14
Era, avea, aveam, vroiam, ºtiam.

Lecþia 6
Ex. 6
Numele lui Ion Suruceanu este familiar melomanilor. De treizeci de ani, îndrãgitul interpret este în prim-planul
scenei profesioniste. Este unul dintre marii favoriþi ai publicului spectator, cel mai solicitat de compozitori ºi de
textieri.
Se poate spune cã a impus un stil original în muzica uºoarã. Repertoriul sãu rãmâne a fi cunoscut ºi îndrãgit de mai
multe generaþii de melomani.
Chiar de la primele evoluãri, în compania formaþiei Noroc, Ion Suruceanu a convins publicul cã are un talent deosebit,
cã este posesorul unei voci distincte.
Aceste calificative îl fac sã persevereze ºi mai mult, sã nu dezamãgeascã marele public. Drept dovadã sunt cântecele
de ultimã orã, pãtrunse de aceeaºi emotivitate ºi profunzime.
Fiind întrebat în ce constã marea-i popularitate, Ion Suruceanu a afirmat cã secretul nu este unul ieºit din comun: a
dorit sã cânte tot ce este aproape de sufletul omului – dragostea, frumosul. ªi a reuºit!
Ex. 8
Interprete, muzicã, intuiþie, artistã, frumuseþe, voce, romanþe, cântece, cântecul, melodiile, manierã, registrul, veselie,
tristeþe, rezerve, memoria, cântecul.

Lecþia 7
Ex. 15
1) Colegii o sã meargã mâine la Internet-club.
2) Aici o sã navigheze pe internet vreo douã ore.
3) Apoi o sã plece la bibliotecã.
4) Aici o sã citeascã ziarele apãrute azi.
5) Dupã aceasta o sã scrie un referat.
6) Seara o sã priveascã ºtirile la televizor.

Lecþia 8
Ex. 11
Sã înmânez, sã vorbeascã, sã lege, sã menþionez.

62
Lecþia 9
Ex. 6
Existã, te bucuri, vine, ºtim, am reuºit, vom face, s-a nãscut, cântau, trebuie.
Ex. 10
Þinea, ne spãlãm, chema, dãdea, pregãtea, aduna, venea, era, ne aºezam.

Lecþia 10
Ex. 9
Aromele, bogate, proaspãtã, se pot prepara, bãuturi, oþetul.
Ex. 14
Ajutaþi, trimitã, spune, întrebuinþez, spuneþi.

Lecþia 11
Ex. 13
Municipiului, transforma, orãºeni, program, catalog, ultimului, completarea, vizitatã.

Lecþia 12
Ex. 11
Era, a întrebat, ai face, s-a aºezat, a întocmit, a fãcut, a descoperit, are, este.

Lecþia 13
Ex. 4
1) Statul geto-dac s-a constituit în sec. I pânã la Hristos.
2) Primul rege al geto-dacilor a fost Burebista.
3) Decebal a reînfiinþat în sec. I dupã Hristos statul dac centralizat, destrãmat dupã moartea lui Burebista.
4) Armatele romane au cucerit Dacia în anul 106 dupã Hristos.
5) În anul 275 dupã Hristos, armatele romane pãrãsesc Dacia.
6) Alexandru cel Bun, Petru Rareº, Alexandru Lãpuºneanu, Ioan-Vodã cel Cumplit, ªtefan cel Mare, Vasile Lupu.
Ex. 11
1) Citeºte, te rog, materialul despre ªtefan cel Mare.
2) Concretizezi, te rog, dacã nu înþelegi ceva.
3) Comparã, te rog, aceste douã cãrþi de istorie.
4) Participã, te rog, la conferinþã.

Lecþia 14
Ex. 6
Integrarea europeanã este o prioritate strategicã a Moldovei. Unul din scopurile principale constã în consolidarea
independenþei ºi suveranitãþii statului. E necesarã dezvoltarea diplomaþiei bilaterale ºi multilaterale. În viitor se vor stabili
relaþii de colaborare cu toate statele lumii. Vor fi consolidate relaþiile de parteneriat cu Portugalia, Spania, Italia, Olanda,
Suedia, Danemarca, Elveþia. Vor fi dezvoltate relaþii mai strânse cu Germania, Franþa, Anglia, Austria, Canada, China ºi Japonia.
Ex. 10
Spre, pe, în, cu, la, de, la.
Ex. 12
Realizare, reuºitã, internã, importantã, dezvoltare.

Lecþia 15
Ex. 10
Regional, electronice, moderne, principalul, întreaga, fragedã, corecte, bunã, socialã, greºit.

63
Pregãtire prepress: Epigraf S.R.L.
Chiºinãu tel./fax 22.85.87, 22.59.80
e-Mail: epigraf@moldova.cc
Desene: Sergiu Puicã
Procesare computerizatã: Anatol Timotin,Veronica Mariþ
Lector: Ala Rusnac

Tiparul executat la Firma Editorial-Poligraficã Tipografia Centralã,


MD 2068, Chiºinãu, str. Florilor 1, Republica Moldova

str. 31 August 1989, nr. 131


MD 2012 Chiºinãu, Republica Moldova
Tel.: (373-22) 220-045 Fax: 220-041
E-mail: registry.md@undp.org
Moldova Internet Home Page: http//www.undp.md