Sunteți pe pagina 1din 59

Cap|to|u| 1

Anallza condlLlllor LehnlcofuncLlonale sl a


LehnologlclLaLll plesel sl sLablllrea Llpulul
slsLemulul de producLle

11 Ana||za ro|u|u| funct|ona| a cond|t|||or tehn|ce |mpuse
p|ese| f|n|te s| a tehno|og|c|tat|| aceste|a

111 8olul funcLlonal sl sollclLarlle roLll dlnLaLe

8oLlle dlnLaLe sunL plese de revoluLle cu danLura desLlnaLe LransmlLerll
mlscarll de roLaLle sl a momenLelor lnLre dol arborl
CaracLerlsLlclle consLrucLlve prlnclpale ale unul angrena[ sunL
reprezenLaLe de forma dlnLllor sl pozlLla relaLlva a axelor CallLaLea unul
angrena[ esLe apreclaLa dln mal mulLe puncLe de vedere zgomoLul sl
LrepldaLllle ce poL aparea ln funcLlonare preclzla de LransmlLere a mlscarll
puLerea ce poaLe fl Lransmlsa sl durablllLaLea angrena[ulul ln ceea ce prlvesLe
callLaLea roLllor dlnLaLe clllndrlce cu dlnLl drepLl lncllnaLl sau ln v sLandardele
prevad Lrel crlLerll de apreclere preclzla clnemaLlc funcLlonarea llna sl paLa de
conLacL dlnLre flancurlle dlnLllor ln cadrul flecarul crlLerlu sunL cuprlnse 12
clase de preclzle ln ordlne descrescaLoare a preclzlel
reclzla clnemaLlca a unel roLl esLe deLermlnaLa de eroarea LoLala a
unghlulul de roLlre la o roLaLle compleLa a acesLela
CrlLerlul preclzlel clnemaLlce esLe foarLe lmporLanL cand se cere un
raporL de LransmlLere rlguros consLanL cum se lnLalnesLe la dlferlLe aparaLe
mecanlsme sl lanLurl clnemaLlce de la maslnlleunelLe
CrlLerlul peLel de conLacL are prlma lmporLanLa la roLlle care LransmlL
eforLurl marl la vlLeze perlferlce scazuLe
uecl preclzla danLurll unel roLl dlnLaLe are nlvelurl dlferlLe dupa cele Lrel
crlLerll ceea ce lmpllca masurl Lehnologlce adecvaLe la fabrlcarea el
8oaLa dlnLaLa de prelucraL are urmaLoarele suprafeLe lmporLanLe
SuprafaLa de cenLrare aleza[ul
SuprafaLa de anLrenare ln mlscare de roLaLle canalul de pana
uanLura clllndrlca dreapLa
Schema de prlnclplu a unul schlmbaLor de vlLeze esLe prezenLaLa ln flgura
urmaLoare

llgura 11 Schema de prlnclplu a unul Sv"

ln flgura 11 roaLa dlnLaLa aferenLa LrepLel a llla de pe arborele
lnLermedlar esLe cea noLaLe cu lndlcele 4
8oaLa esLe flxaLe pe arbore prln lnLermedlul unel pene de Llp dlsc sl
permlLe LransmlLerea mlscarll prln lnLermedlul angrenarll ln Llmpul funcLlonarll
cu roaLa 3 de pe arborele secundar
llgura 12 va reprezenLa prlnclpalele suprafeLe ale plesel flnlLe

llgura 12 rlnclpalele suprafeLe ale plesel flnlLe"

112 CondlLllle Lehnlce lmpuse roLll dlnLaLe prln desenul de execuLle

8oLlle dlnLaLe dln Sv sunL reallzaLe ln clasa de preclzle 67 AceasLa
lmpune ca semlfabrlcaLul sa fle supus ln flnal unel operaLll de recLlflcare de
flnlsare Campurlle de LoleranL preclzaLe ln desenul de execuLle se lncadreaza ln
clasele menLlonaLe

ulmenslunlle prlnclpale ale plesel se refera la
4 ulameLrul exLerlor al roLll ,
-0,23

4 ulameLrul de dlvlzare al danLurll 98,8
4 ulameLrul aleza[ulul
+0,010
+0,025

u6
h6

4 unglmea canalulul de pana
-0,15

4 aLlmea canalulul de pana 8
+0,020
+0,075

L10
h10


SunL lmpuse de asemenea condlLll de pozlLlonare reclproca C
lmporLanLa deoseblLa se acorda condlLlel de baLale radlal AsLfel se accepLa o
baLale radlal de
4 1 penLru zonele llbere ale roLll
4 6 penLru zonele ce lnLra ln conLacL cu alLe plese ale Sv

8ugozlLaLea are valorl dlferlLe dupa cum urmeaza
4
u
= , p penLru varful dlnLelul sl penLru celelalLe suprafeLe care
nu lnLra ln conLacL dlrecL rocedeul de obLlnere esLe sLrun[lrea
4
u
= , p penLru zonele fronLale ale roLll rocedeu de obLlnere
esLe sLrun[lrea de flnlsare
4
u
= , p penLru flancurlle danLurll (sevulre) zona canalulul de
pana (brosare)

enLru rldlcarea rezlsLenLel la uzare a roLll se recomanda un LraLamenL
Lermochlmlc de callre cemenLare de suprafaLa pe o adanclme de (7 9)
mm urmaL de revenlre la LemperaLure [oase ln urma callrll durlLaLea aLlnge
urmaLoarele valorl
4 uurlLaLe sLraL ecrulsaL 36 62 P8C
4 uurlLaLe mlez 28 43 P8C


113 Anallza LehnologlclLaLll consLrucLlel plesel

1ehnologlclLaLea esLe caracLerlsLlca complexa a consLrucLlel plesel ce
aslgura ln condlLllle respecLarll condlLlllor de eflclenLa sl slguranLa ln
funcLlonare poslblllLaLea fabrlcarll acesLela prln cele mal economlce procese
Lehnologlce cu chelLulell mlnlme de forLa de munca uLlla[e maLerlal energle
1ehnologlclLaLea plesel poaLe fl apreclaLa prln lndlcl absoluLl sau relaLlvl
1urnarea ca procedeu Lehnologlc esLe una dln cele mal vechl meLode de
obLlnere a pleselor prln punere ln forma dezvolLaLe de om 1urnarea lnLervlne
lnLoLdeauna ca meLoda Lehnologlca dlsLlncLa la maLerlalele care sunL elaboraLe
ln sLare llchlda sau vscoasa lmpreuna cu prelucrarlle prln maLrlLare sl cu cele
de formare prln slnLeLlzare sunL uLlllzaLe ln mod neml[loclL la reallzarea formel
pleselor spre deoseblre de alLe prelucrarl unde forma rezulLa prln ml[loclrea
unor procese Lehnologlce prellmlnare dlsLlncLe (lamlnare Lragere for[are llbera
aschlere sl mlcroaschlere)
rln Lurnare se poL reallza forme pracLlc nellmlLaLe plese cu mase
dlverse de la fracLlunl de gram sl pana la suLe de Lone care lsl gasesc uLlllzarl ln
LoaLe domenllle de acLlvlLaLe
rocesele de execuLle a pleselor prln Lurnare se remarca prln urmaLoarele
avanLa[e
permlL reallzarea de plese cu conflguraLll dlverse ln clasele de preclzle
616 cu suprafeLe de rugozlLaLe 8a162 m
permlL reallzarea de plese cu proprleLaLl dlferlLe ln secLlune
(unlmaLerlal pollmaLerlal)
creeaza poslblllLaLea obLlnerll de adaosurl de prelucrare mlnlme ( faLa
de for[area llbera sau prelucrarlle prln aschlere)
creeaza poslblllLaLea de auLomaLlzare complexa a procesulul Lehnologlc
fapL ce permlLe repeLablllLaLea preclzlel sl a caracLerlsLlcllor mecanlce la LoaLe
loLurlle de plese de acelasl Llp
permlL obLlnerea unel sLrucLurl unlforme a maLerlalulul plesel fapL ce ll
confera acesLela o rezlsLenLa mulLldlrecLlonala ln general compacLlLaLea
sLrucLura sl rezlsLenLa mecanlca a pleselor LurnaLe sunL lnferloare pleselor
slmllare reallzaLe prln deformare plasLlca (deoarece acesLea poseda o rezlsLenLa
unldlrecLlonala dupa dlrecLll preferenLlale)
ulnLre dezavanLa[ele procedeelor de reallzare a pleselor prln Lurnare se
poL enumera
consum mare de manopera lndeosebl la Lurnarea ln forme Lemporare
cosLurl rldlcaLe penLru maLerlalele auxlllare
consum mare de energle penLru elaborarea sl menLlnerea maLerlalelor
ln sLare llchlda la LemperaLura de Lurnare
neceslLa masurl eflclenLe conLra poluarll medlulul sl penLru
lmbunaLaLlrea condlLlllor de munca
SemlfabrlcaLul se obLlne prln for[are ln maLrlLa lnchlsa sl apol o callbrare
la rece asa lncaL sa se obLlna clasa l de preclzle dupa maLrlLare
uupa for[are ca defecLe ale semlfabrlcaLulul se admlL
4 uefecLe ale suprafeLel ln adanclme de maxlm 3 mm
4 uefecLe de forma sub forma deplasarllor ln planul de separaLle de maxlm
3 mm
Sa propus acesL procedeu de obLlnere a semlfabrlcaLulul deoarece se
sLle ca oLelurlle au proprleLaLl foarLe proasLe ln ceea ce prlvesLe LurnablllLaLea
e de alLa parLe avand ln vedere ca oLelul aLe foarLe bune proprleLaLl de
prelucrablllLaLe mecanlca la rece procedeele de obLlnere a plesel flnlLe se
axeaza pe urmaLoarele meLode
4 SLrun[lre
4 rosare
4 aurlre
4 8ecLlflcare

12 A|egerea mater|a|u|u| pentru execut|a rot|| d|ntate
MaLerlalul dln care va fl confecLlonaLa roaLa dlnLaLa se recomanda a fl un
oLel allaL sl anume 18MoCrN|13 MaLerlalul esLe foloslL penLru fabrlcarea roLll
dlnLaLe penLru LreapLa a 3a a Sv sl face parLe dln caLegorla oLelurllor carbon
de cemenLare avand un procenL de 18 C sl un conLlnuL de 13 nl
LlemenLele de allere foloslLe ll confera durablllLaLe slguranLa ln funcLlonare
rezlsLenLa la uzura chumlca sl Lermlca CompozlLla chlmlca a maLerlalulul esLe
conform S1AS S8 Ln 127 26 sl esLe prezenLaLa ln Labelul 11

Marca ote|u|u| Compoz|t|a ch|m|ca
C M
n
S
|
C
r
N
|
M
o

18 Mo Cr N| 13
1321
38
1737
811
1213
47
1abelul 11
CaracLerlsLlclle mecanlce ale maLerlalulul 18MoCrN|13 sunL conform
S1AS S8 Ln 12726 sl lndlcaLe ln Labelul 12
Marca ote|u|u| Ie|u|
tratam

term|c
Caracter|st|c| mecan|ce
S1AS Sk LN
100272006
lmlLa
de
Curgere
8
p 2

n/mm
2

mln
8ezlL la
rup
8
m

n/mm
2

Alung
la rup
A
S


mln
aLulrea
la rup
Z

mln
8ezll
kCu

!/cm
2

mln
uurlLaL
ea
P

max
18 Mo Cr N| 13 C+8 73 98 1 43 49 217
1abelul 12
13 Ca|cu|u| r|tmu|u| s| product|v|tat|| ||n|e| tehno|og|ce
Stab|||rea pre||m|nara a t|pu|u| (s|stemu|u|) de product|e

131 Calculul fondulul annual real de Llmp (
t
)


t
= |Z
c
- (Z
d
+Z
s
)] n
s

s

p
ore/an 11

unde
Z
c
esLe numarul zllelor calendarlsLlce dlnLrun an Z
c
= on
Z
d
esLe numarul zllelor llbere la sfarslL de sapLamana dlnLrun an
Z
d
= on
Z
s
esLe numarul zllelor sarbaLorllor legale Z
s
= on
n
s
esLe numarul de schlmburl n
s
ales esLe de 2 schlmburl/zl

s
esLe duraLa unul schlmb
s
= 8 orscb

p
esLe un coefflclenL care Llne seama de plerderlle de Llmp de lucru
daLorlLa reparaLlllor execuLaLe ln Llmpul normal de lucru al schlmbulul
respecLlv penLru n
s
= acesLa are valoarea
p
= ,9
AsLfel se calculeaza

t
= | -( +)] 8 ,9 = 471 e

132 Calculul planulul producLlel de plese (
pp
)


pp
=
p
n +

+
c
+

plese/an 12
unde

p
esLe planul de producLle penLru produsul respecLlv dln Lema de
prolecL
p
=
n esLe numarul de plese de acelasl Llp pe produs n =

esLe numarul de plese de rezerva llvraLe odaLa cu produsul

=

c
esLe numarul de plese de rezerva llvraLe la cerere se adopLa

c
=

esLe numarul de plese rebuLaLe la prelucrarea dln cause lnevlLablle


se adopLa

=

N

= + + + = 2225 u.

133 Calculul rlLmulul sl producLlvlLaLll llnlel Lehnologlce

8lLmul llnlel Lehnologlce
t
are lmpllcaLll ma[ore asupra aslgurarll
slncronlzarll operaLlllor (penLru llnllle cu flux conLlnuu) prln dlvlzarea
procesulul Lehnologlc ln operaLll sl faze alegerea uLlla[elor Suvurllor sl a
sLrucLurll forLel de munca


x
=
P
t
60
N
pp
mln/plesa 13
R
z
=
471660
262625
= 1, 77 ||e

roducLlvlLaLea llnlel Lehnologlce reprezlnLa lnversul rlLmulul llnlel


x
=
60
R
Z
plese/ora 14
Q
z
=

,
= 55, 71 |ee

133 SLablllrea prellmlnara a Llpulul (slsLemulul) de producLle

1lpul de producLle reprezlnLa ansamblul de facLorl producLlvl dependenLl
condlLlonaLl ln prlnclpal de sLablllLaLea ln Llmp a producLlel complexlLaLea
consLrucLlva sl Lehnologlca a acesLela sl de volumul producLlel 1lpul de
producLle lnfluenLeaza caracLerul sl amploarea pregaLlrll Lehnlce a producLlel
nlvelul de speclallzare sl sLrucLura de producLle formele de organlzare sl de
programare a producLlel economlclLaLea fabrlcaLlel
MeLodele de sLablllre a Llpulul de producLle meLoda lndlcllor de
consLanLa a fabrlcaLlel meLoda nomogramel neceslLa pe langa valoarea
x
sl
valorlle Llmpllor normaLl penLru operaLllle prlnclpale ale procesulul Lehnologlc
ueoarece
x
< rezulLa ca avem dea face cu o producLle de serle
mare
Cap|to|u| 2

Alegerea varlanLel opLlme a meLodel sl
procedeulul de obLlnere a semlfabrlcaLulul

21 Ana||za compart|va a metode|or s| procedee|or concurente
s| adoptarea var|ante| opt|me

a alegerea semlfabrlcaLulul se lau ln conslderaLle facLorll consLrucLlvl
Lehnologlcl sl economlcl Se urmaresLe aproplerea caL mal mulL a formel sl
dlmenslunllor semlfabrlcaLulul de forma sl dlmenslunlle plesel flnlLe rln
aceasLa se aslgura scaderea cosLulul sl lmbunaLaLlrea callLaLll pleselor
ln cazurl oblsnulLe cosLul prelucrarllor mecanlce esLe mal mare decaL cel
al evenLualelor modlflcarl ce Lrebulesc aduse proceselor Lehnologlce de
execuLle a semlfabrlcaLelor ln vederea reducerll adaosurllor de prelucrare
1oLodaLa dln puncL de vedere callLaLlv prln prelucrarl mecanlce mlnlme
se aslgura callLaLl flzlco mecanlce rldlcaLe ale pleselor flnlLe (flbra[ corecL la
plesele for[aLe)
C mare lmporLanLa ln alegerea Llpulul de semlfabrlcaL o are Llpul
producLlel Cu caL cresLe caracLerul producLlel cu aLaL devlne mal renLablla
foloslrea unor meLode de elaborare mal preclse a semlfabrlcaLelor
MaLerlalul dln care se execuLa roLlle dlnLaLe dlmenslunlle acesLora sl
caracLerul fabrlcaLlel deLermlna procedeul de semlfabrlcare care poaLe fl
Lurnare prelucrarea prln aschlere deformare plasLlca la cald

a) 1urnarea esLe un procedeu lncompaLlbll cu crlLerllle menLlonaLe
anLerlor Llnand conL de fapLul ca maLerlalul ales penLru obLlnerea plesel
esLe un oLel allaL de cemenLare cu proprleLaLl LoLal nesaLlsfacaLoare
de Lurnare ue asemenea prln Lurnarea oLelulul se poL obLlne ln
lnLerlorul plesel golurl sl lncluzlunl care conduc ln Llmpul foloslrll la
dlslocarl de maLerlal sl chlar ruperea plesel ln plus flbra[ul obLlnuL la
Lurnare esLe LoLal nesaLlsfacaLor penLru sollclLarlle la care sunL supuse
plesele
b) relucrarea prln aschlere ca meLoda de obLlnere a semlfabrlcaLulul esLe
o meLoda nerenLablla deoarece presupune o callflcare lnalLa a
munclLorllor Llmpl nol de obLlnere a semlfabrlcaLulul consum mare de
energle sl scule decl un procedeu scump
c) ueformarea plasLlca la cald dln bara lamlnaLa esLe meLoda opLlma de
obLlnere a semlfabrlcaLulul deoarece esLe ln concordanLa cu
ma[orlLaLea crlLerlllor ce Lrebule lndepllnlLe

Conform lucrarll (3) se alege procedul speclflc deformarll plasLlce la cald
sl anume cel al for[arll ln maLrlLa


22 Stab|||rea poz|t|e| sem|fabr|catu|u| |n matr|ta s| a p|anu|u|
de separate

enLru sLablllrea pozlLlel semlfabrlcaLulul ln maLrlLa sl a planulul de
separaLle Lrebule sa se Llna conL de anumlLe crlLerll Cele mal lmporLanLe sunL
4 lanul de separaLle sa faclllLeze curgerea usoara a maLerlalulul
4 lanul de separaLle Lrebule sa lmparLa plesa ln parLl egale sl slmeLrlce
4 lanul de separaLle sa fle asLfel ales lncaL suprafeLele ce vor fl ulLerlor
supuse prelucrarllor mecanlce prln aschlere sa fle perpendlculare pe
dlrecLla maLrlLarll sl sa nu prezlnLe unghlurl laLerale de lncllnare
4 lanul de separaLle sa aslgure flbra[ conLlnuu
lanul de separaLle poaLe fl ales sub dlferlLe forme Cel mal slmplu sl
LoLodaLa cel mal avanLa[os plan de separaLle esLe cel drepL LsLe lndlcaL penLru
plesele avand forme slmple deoarece permlLe alegerea unor blocurl de maLrlLe
mal slmple sl mal mlcl sl permlLe prelucrarea mal usoara a formel cavlLaLll ln
care se maLrlLeaza plesa ln conseclnLa se alege penLru plesa speclflcaLa ln Lema
de prolecL un plan de separaLle drepL orlzonLal schema maLrlLel fllnd
prezenLaLa ln flgura 21

llgura 21 SchlLa semlfabrlcaLulul ln maLrlLa"

noLaLllle flgurll 21 1 semlfabrlcaL 2 semlmaLrlLa superloara 3
adaos de prelucrare 4 suprafaLa de separaLle 3 semlmaLrlLa lnferloara 6
dorn exLracLor23 Stab|||rea pre||m|nara a adaosur||or de pre|ucrare s|
executarea desenu|u| sem|fabr|catu|u|

reclzla semlfabrlcaLelor maLrlLaLe pe maslnl verLlcale de maLrlLaL esLe
reglemenLaLa prln S1AS 767 8
Adaosurlle de prelucrare sl abaLerlle llmlLa ale semlfabrlcaLulul maLrlLaL
desLlnaL pleselor auLo se lncadreaza ln clasele l ll de preclzle aLuncl cand esLe
vorba de plese slmple ca ln cazul roLllor dlnLaLe
Adaosul se adopLa numal ln cazul pleselor maLrlLaLe ale caror suprafeLe
se prelucreaza prln aschlere ln funcLle de caracLerlsLlclle de prelucrare de 123
mm la care se adauga 3 mm penLru obLlnerea rugozlLaLll prescrlse ln cadrul
caplLolulul 1
a suprafeLele maLrlLaLe care se prelucreaza ulLerlor lncllnarlle de
maLrlLare sl razele de racordare se apllca la coLele nomlnale ale plesel la care se
adauga valoarea adaosulul de prelucrare respecLlv

24 Intocm|rea p|anu|u| de operat|| pentru executarea
sem|fabr|catu|u|

lanul de operaLll penLru obLlnerea semlfabrlcaLulul esLe urmaLorul


Nr.
crt.
Operatii si faze de
semifabricare
Masini, utilaje,
instalatii si
S.D.V.-uri
Materiale
auxiliare
Parametrii
tehnologici
1 Debitarea materialului Fierastrau mecanic - Viteza si avansul
5anzei
Incalzire material Cu5tor electric -
Tem5eratura si
durata de
incalzire
3 PreIorjare Cavitate de ebosare
Nicovala
Ciocan
5neumatic
Forta de a5asare
4 Forjare 5rimara
Matrita deschisa
Presa verticala
-
Forta de a5asare
Cursa 5resei
Tim5 a5asare
5 Extractia semiIabricatului Extractoare - -
6 Debavurare Stanta -
Forta de a5asare
Cursa
7
Forjare secundara de
redresare
Matrita de redresare
Presa cu excentric
-
Forta de a5asare
Cursa
8 Sablare cu alice Masina de sablat - Viteza de im5act
9 C.T.C.
Lu5a
Vo5sea
Pensula
Banc
C.T.C.
-
1abelul 21 lanul de operaLll"
Cap|to|u| 3

Llaborarea procesulul Lehnologlc de prelucrare
mecanlca sl conLrol al plesel

31 Ana||za procese|or tehno|og|ce s|m||are ex|stente

ln prlnclplu la prelucrarea pleselor de Llp roaLa dlnLaLa se parcurg
urmaLoarele eLape
4 CperaLll pregaLlLoare
4 relucrarl de degrosare preflnlsare flnlsare
4 relucrare canal de pana
4 relucrarea danLurll
4 1raLamenL Lermlc
4 8ecLlflcare
4 ConLrol flnal

ln conformlLaLe cu lucrarea (6) procesul Lehnologlc de obLlnere a plesel
flnlLe esLe prezenLaL ln Labelul 31
Nr.
crt.
Metoda de
prelucrare
Masini, unelte
si utilaje
SDV-uri
Operatii si faze de
prelucrare
1 aurire Masina de gaurit
Burghiu s5iral

Universal cu 3
bacuri
-5rins 5iesa in universal;
-gaurit;
-des5rins 5iesa.

Strunjit interior
si Iata
Strung normal
Universal cu 3
bacuri, cutit,
cheie 5entru
cutit
-5rins 5iesa in
universal;
-strunjit interior
din 2 treceri la
9
+0,30
;
-strunjit sanIren la
2X45 de 2 ori;
-strunjit Irontal la
+0,5

3 Brosare Masina de brosat
Dis5ozitiv de
brosat, 5laca de
baza, 5laca
intermediara,
brosa rotunda,
ca5 Iiletat s5ate
-5rins 5iesa in dis5.
-brosarea
-curatat brosa
-des5rins dis5.
4
Strunjire
Irontala Iata 6
Strung normal
Dis5. De strunjit
cu bucsa elast.,
instalatie
5neumatic,
Cutit,
Cheie cutit, cala
110 mm
-5rins 5iesa in dis5.
-strunjire Irontala a
su5raIetei 6 luand adaos
ct. de 1mm
-strunjit sanIren 1,3X45
la butuc int.
-strunjit ext la 9,
-strunjit sanIren 1,5X45
de 2 ori la coroana
-des5rins 5iesa
5
Strunjire
Irontala
su5raIetele 1 si
2
Strung normal
Cutit, cheie
cutit, cala, dis5.
de strunjit cu
bucsa elastica
-5rins 5iesa in dis5.
-strunjit Irontal butuc la
40,4
-strunjit sanIren butuc la
1,3X45 si 1,5X45
-strunjit Irontal coroana la
,9
_0,1

-strunjit sanIren coroana la
1,5X45
-des5rins 5iesa
6 Frezare dantura Masina de Irezat
Freza melc

n
= , cutit de
debavurat, dorn
5entru Ireza,
dis5. de
debavurat
-s5alat 5iesa in 5etrol
-5rins 5iesa in dis5.
-Irezat dantura
-des5rins 5iesa
7 justare Banc de ajustaj
Pila
semirotunda,
dis5. de ajustat
-5rins 5iesa in dis5.
-ajustat gradul ramas in
urma o5eratiei de Irezare
-des5rins 5iesa
8 Tesire dantura Dis5ozitiv de tesit
Freza
p
,
bucsa 5entru
Ireza, disc de
divizare
-5rins 5iesa in dis5.
-tesire 1X45 27 dinti
-des5rindere 5iesa
-control
9 #azuire dantura Masina de razuit
Dis5. telesco5ic
de razuit,
su55ort
sustinere stanga
drea5ta, cutit
sever
n
=
cheie Iixa
-s5alat 5iesa in 5etrol
-5rins 5iesa in dis5.
-5rins dis5. 5e masina
-razuit 27 dinti din 3 curse
duble
-des5rins 5iesa
10
Brosare canal
5ana
Masina de brosat
orizontal
Brosa 5entru
canal, dis5. de
-5rins 5iesa in dis5.
-brosat canal 5ana din 3
tras, brosa 5erie,
dis5. de brosat,
set 2 5ene adios
brosa
treceri
-scos 5iesa din dis5
-curatat brosa
11 justare Banc de ajustaj
Pila
semirotunda,
dis5. de ajustat
-5rins 5iesa in dis5.
-ajustat gradul ramas in
urma o5eratiei de tesire
-des5rins 5iesa
1
#ectiIicare
Irontala si
interioara 5entru
su5raIetele 7 si
9
Masina de rectiIicat
universala
Piatra cilindrica
40X50X16,
5iatra oala
50X32X13, role
cilindrice ,
tija 5t. 5iatra,
universal 5t.
rectiIicare,
calibru tam5on

-0,01
+0,025

-5rinderea 5iesei in
universal
-rectiIicare interioara

-0,01
+0,025

-rectiIicare Irontala
,
-0,05
+0,05

-des5rinderea 5iesei
-control
13
#ectiIicare
5lana su5raIata
2
Masina de rectiIicat
5lan
Piatra segment
150X80X25 din
STS
-asezat 5ies a5e 5latou
-rectiIicat 5lan
-luat 5iesa de 5e 5latou
-curatat 5latoul
14
Inde5artarea
loviturilor
Polizor dre5t (biax)
Piatra de
cauciuc, 5inion
etalon, bucsa
5entru 5iesa
-biaxat 5iesa cu 5iatra de
cauciuc
1abelul 31 rocesul Lehnologlc"

32 Ana||za pos|b|||tat||or de rea||zare a prec|z|e| d|mens|ona|e
s| a rugoz|tat|| prescr|se |n desenu| de execut|e

CblecLlvul acesLel eLape esLe sLablllrea acelor procedee de prelucrare
care fllnd ulLlmele apllcaLe ln succeslunea operaLlllor penLru flecare suprafaLa
aslgura condlLllle Lehnlce lmpuse prln desenul de execuLle 8ezulLaLele acesLel
anallze sunL prezenLaLe ln Labelul urmaLor
Nr.
crt.
Tipul
suprafetei si
nr.
Conditii tehnice impuse
Procedeu posibil de
aplicat
Criterii de decizie
Concluzii
Rugozitatea
clasa prec.
Abateri
de forma
si de prec.
Dimensiune si
abateri
Clasa de
precizie
Cost
1
Cilindrica
3

u
= ,
6 ISO

,
-0,230
0

Strunjire de Iinisare 6-8 ISO 10
Se ado5ta strunjirea de
Iinisare
#ectiIicare 4-6 ISO 9

Cilindrica
(5lana)
2

u
= ,
5 ISO


Strunjire de Iinisare 3-5 ISO 10
Se ado5ta rectiIicarea 5lana #ectiIicare 5lana 4-6 ISO 9
Frezare 5lana 5-7 ISO 9
3
Cilindrica
5

u
= ,
6 ISO

,
-0,230
0
Strunjire 5-6 ISO 9 Se ado5ta strunjirea
4
Cilindrica
(5lana)
6

u
= ,
5 ISO
- 8
Strunjire de Iinisare 3-5 ISO 10
Se ado5ta rectiIicarea 5lana #ectiIicare 5lana 4-6 ISO 9
Frezare 5lana 5-7 ISO 9
5
Conica
4

u
= ,
6 ISO
- 1X45 Strunjire 5-6 ISO 9 Se ado5ta strunjirea
6
Danturata
8

u
= ,
5 ISO
- 9,
-0,2

Frezare cu Ireza melc 3-6 ISO 10
Se ado5ta Irezarea cu Ireza
melc
#abotare 5-6 ISO 10
7
Conica
7, 10

u
= ,
6 ISO
- 2X45 Strunjire 5-6 ISO 9 Se ado5ta strunjirea
8
Plana
9`

u
= ,
6 ISO
- 8
+0,020
+0,075

Brosare 3-6 ISO 10
Se ado5ta brosarea
Mortezare 4-6 ISO 9
9
Plana
2

u
= ,
5 ISO

-0,15

Strunjire de Iinisare 3-5 ISO 10
Se ado5ta rectiIicarea 5lana #ectiIicare 5lana 4-6 ISO 9
Frezare 5lana 5-7 ISO 9
10
Cilindrica
9

u
= ,
5 ISO
-
+0,010
+0,025

Brosare 3-6 ISO 10
Se ado5ta brosarea
Strunjire de Iinisare 6-8 ISO 9
11
Trunchi de con
11

u
= ,
7 ISO
-

mn
=

mux
=
o =
Strunjire de degrosare 6-8 ISO 9
Se ado5ta strunjirea de
degrosare
33 Stab|||rea succes|un|| |og|ce s| econom|ce a operat|||or de
pre|ucrare mecan|ca tratament term|c s| contro|

331 SLablllrea succeslunll loglce sl economlce a operaLlllor de
prelucrare mecanlca penLru flecare suprafaLa

Anallzand desenul de execuLle al plesel am consLaLaL fapLul ca suprafaLa
cu condlLllle Lehnlce cele mal severe esLe suprafaLa 2 penLru care valorlle
dlameLrulul sl a rugozlLaLll sunL

3
=
-0,048
-0,030

d
3
= , p

enLru sLablllrea operaLlllor de prelucrare mecanlca ln succeslunea lor
loglca se va apllca crlLerlul coeflclenLulul global al callLaLll suprafeLel
8ugozlLaLea semlfabrlcaLulul obLlnuL prln for[are ln maLrlLa esLe

s]
= , p

lecand de la condlLla de rugozlLaLe a suprafeLel se vor lnvenLorla LoaLe
procedeele de flnlsare care sunL adopLablle penLru suprafaLa 2 a roLll dlnLaLe
AcesLea sunL
4 SLrun[lre de flnlsare
4 8ecLlflcare de semlflnlsare
CperaLla de recLlflcare esLe mal economlca sl aslgura obLlnerea unel
rugozlLaLl a suprafeLel
]
= , p
CoeflclenLul global al callLaLll suprafeLel esLe

R
s
=

s]

]
=
,
,
= ,8

CperaLla anLerloara recLlflcarll de flnlsare esLe recLlflcarea de degrosare
ce va aslgura obLlnerea unel rugozlLaLl a suprafeLel
1
= , p ALuncl
coeflclenLul parLlal al rugozlLaLll suprafeLel va fl

R
n
=

1

]
=
,
,
=

CoeflclenLul parLlal al rugozlLaLll suprafeLel ce Lrebule reallzaL prln
recLlflcare esLe

R
1
=

s]

R
s
=
,
,8
= ,

verlflcand relaLla

R
s

R
1

R
n

,8 , = ,
8ezulLa ca succeslunea loglca a operaLlllor esLe
1 8ecLlflcare de degrosare
2 8ecLlflcare de semlflnlsare


332 SLablllrea Lraseulul Lehnologlc al operaLlllor de prelucrarl mecanlce
LraLamenL Lermlc sl conLrol al plesel

1raseul Lehnologlc al operaLlllor de prelucrarl mecanlce LraLamenL
Lermlc sl conLrol al plesel a fosL lnLocmlL ln Labelul 33 enLru lnLocmlrea
Lraseulul Lehnologlc a LrebulL sa se sLablleasca prellmlnary suprafeLele alese ca
baze Lehnologlce
ln lucrarea (9) se recomanda ca penLru plesele clllndrlce scurLe de Llp
roaLa dlnLaLa sa se foloseasca 3 suprafeLe de asezare adlca 2 de ghldare sl una
de reazem 8oLlle dlnLaLe se orlenLeaza sl se flxeaza ln unlversal

Suprafata
prelucrata
Suprafetele
baze
tehnologice
Denumirea
operatiei
Faza
9
3
5
aurire
-5rins 5iesa in universal
-gaurire
-des5rins 5iesa din universal
9
3
1
Strunjire interioara
-5rins 5iesa in universal
-strunjit interior din 2 treceri
-des5rins 5iesa din universal
5
7
1
3
Strunjire Iata
-5rins 5iesa in universal
-strunjit Irontal si sanIrenat
-des5rins 5iesa din universal
9 5 Brosare
-5rins 5iesa
-brosat
-des5rins 5iesa
3
4
6
9
1
Strunjire Irontala
-5rins 5iesa
-strunjit Irontal si sanIrenat
-des5rins 5iesa
1
2
10
9
6
Strunjire Irontala
-5rins 5iesa
-strunjit Irontal si sanIrenat
-des5rins 5iesa
1
2
3
4
9
6
Strunjit Iete
-5rins 5iesa
-strunjit Iete
-des5rins 5iesa
Suprafata Suprafetele Denumirea Faza
prelucrata baze
tehnologice
operatiei
8
1
2
Frezare dantura
-s5alat 5iesa in 5etrol
-5rins 5iesa
-Irezat dantura
-des5rins 5iesa
8
2
6
justare
-5rins 5iesa
-ajustat grad du5a Iretare
-des5rins 5iesa
4
9
2
Tesire dantura
-5rins 5iesa
-tesit la 1X45
-des5rins 5iesa
4
9
5
2
Strunjire
-5rins 5iesa in universal
-strunjit
-des5rins 5iesa din universal
8
9
5
1
Severuire
-s5alat 5iesa in 5etrol
-5rins 5iesa in dis5ozitiv
-severuit in 3 curse
-des5rins 5iesa
9`
6
9
Brosare canal
-5rins 5iesa in dis5ozitiv
-brosat canalul in 3 treceri
-des5rins 5iesa
- - S5alare -
- - Tratament -
6
9
1
8
#ectiIicare
interioara si
Irontala
-5rins 5iesa in universal
-rectiIicare interioara
-rectiIicare 5lana
-des5rins 5iesa din universal
2
6
9
#ectiIicare
Irontala
-asezat 5iesa 5e 5latou
-rectiIicat 5lan
-luat 5iesa de 5e 5latou
- - S5alare -
- - Demagnetizare -
2, 6, 5, 1 - Indre5tare lovituri -bioaxat 5iesa cu 5iatra cauciuc
1-11 - Control Iinal
-control dantura
-control canal 5ana
-control su5raIete
1abelul 33 1raseul Lehnologlc"
34 A|egerea ut||a[e|or s| |nsta|at|||or tehno|og|ce

Alegerea uLlla[elor sl a lnsLalaLlllor Lehnologlce se face avand ln vedere
parLlcularlLaLlle procesulul loglc adopLaL referlLoare la
4 reclzla de execuLle ce Lrebule reallzaLa
4 roducLlvlLaLea
4 radul de LehnologlclLaLe al plesel
4 LconomlclLaLea procedeulul foloslL
ln conseclnLa se aleg urmaLoarele uLlla[e lmpreuna cu prlnclpalele lor
caracLerlsLlcl ln conformlLaLe cu lucrarea (6)
Maslna de frezaL sl danLuraL cu freza melc lu23

Nr.
crt.
Caracteristici tehnice Valori
1 Diametrul maxim de lucru 250 mm
2 Modulul maxim 6 mm
3 Cursa axiala a sculei 280 mm
4 Cursa tangentiala maxima a sculei 150 mm
5 Numarul maxim de dinti 30
6 Diametrul 5latoului mesei 310 mm
7 Diametrul alezajului mesei 70 mm
8 Dimensiuni maxime ale sculei 130x180 mm
9 Conul axului 5ort-scula Morse 4
10 Limitele turatiei arborelui 5rinci5al 60-300 rot./min.
11 Limite de avansuri
xial 0,63-6,3 mm/rot.
#adial 0,05-2 mm/rot.
Tangential 0,1-4 mm/rot.
12 Puterea motorului 5rinci5al 5,5 kW
13 greutate 5400 daN
1abelul 34 lu23"


SLrungul Sn4

Nr. Caracteristici tehnice Valori
crt.
1 Diametrul maxim de strunjit 400 mm
2 Distanta intre varIuri 400 mm
3 Turatia arborelui 5rinci5al 31,5-200 rot./min.
4 Numarul de tre5te de turatie 22
5 vans longitudinal 0,046-3,32 mm/rot.
6 vans transversal 0,017-1,17 mm/rot.
7 Numarul de tre5te de avansuri 60
8 Puterea motorului 5rinci5al 7,5 kW
9 Dimensiuni de gabarit
Lungime 2500 mm
Latime 940 mm
Inaltime 1425 mm
10 Masa 2000 kg
1abelul 33 Sn4"

Maslna de recLlflcaL lnLerlor sl fronLal 8ll123

Nr.
crt.
Caracteristici tehnice Valori
1 Diametrul maxim de rectiIicare 125 mm
2 Inaltimea centrelor 135 mm
3 Masa maxima a 5iesei intre centre 100 kg
4 ama de turatii 63-800 rot./min.
5 De5lasarea ra5ida a caruciorului 65 mm
6
vans transversal
intermitent reglabil
Normal cu 5asul 0,005 mm
Micrometric cu 5asul 0,001 mm
Unghi de rotire al
mesei in 5lan orizont.
_
7 Puterea motorului 5rinci5al 3 kW
8 Puterea mot. dis5ozitivului 5t. rectiIicat int. 0,75 kW
9 Masa 2200 kg
1abelul 36 8ll123"
Maslna de gaurlL 4

Nr.
crt.
Caracteristici tehnice Valori
1 Diametrul maxim de gaurire 40 mm
2 Cursa maxima a 5inolei arborelui 5rinci5al 280 mm
3 Cursa maxima a carcasei 280 mm
4 Conul arborelui 5rinci5al Morse 5
5 ama de turatii 31,5-200 rot./min.
6 ama de avansuri 0,11-1,72 mm/rot.
7 Puterea motorului electric 4 kW
8 Turatia motorului electric 1500 rot./min.
9 Masa 1500 kg
1abelul 37 4"


3S Adoptarea scheme|or de bazare s| f|xare a p|ese|

Ansamblul schemelor de bazare sl flxare a plesel se afla ln sLransa
legaLura cu succeslunea loglca a operaLlllor de prelucrare mecanlca sl
LraLamenL Lermlc
Schemele de bosare sl flxare sunL cenLrallzaLe ln Labelul 38

Nr
.
crt
.
Denumire
a o5eratiei
Schema de bazare si Iixare o5tima
Dis5ozitivu
l utilizat
1 aurire

Masina de
gaurit -40
2
Strunjire
interior si
Iata,
sanIrenat
de 2 ori
2X45

Strung
3 Brosarea

Masina de
brosat
4
Strunjit
Irontal
su5raIata
B
Strunjit
sanIron
interior si
coroana

Strung
SNB400
5
Strunjire
Irontala si
sanIrenare

Strung
SNB400
6
Frezare
dantura

Masina de
Irezat
FD250
7
Tesire
dantura

Masina de
Irezat
FD250
8
#azuire
dantura

Masina de
razuit
9
Brosare
canal 5ana

Masina de
brosare
10
#ectiIicare
Irontala si
interioara

Masina de
rectiIicat
#IF125
11
#ectiIicare
Irontala

Masina de
rectiIicat
#IF125
1abelul 38 Scheme de bazare sl flxare"
36 A|egerea SDVur||or

a lnLocmlrea llsLel de Suvurl se Llne conL ln prlmul rand de Llpul
producLlel adopLaLe enLru producLla de serle mare se recomanda ca Suvurlle
sa fle de Llp speclallzaL penLru o caL mal buna producLlvlLaLe
lsLa de Suvurl alese esLe prezenLaLa ln Labelul 39

Nr.
crt.
Denumirea
operatiei
Scule Dispozitive Verificatoare
1 aurire Burghiu s5iral
Masina de gaurit
Universal cu 3 bacuri
#eductie mase
Cheie universal
-
2
Strunjire int. si
Iata
Cheie de cutit
Cutit de strung
Universal cu 3 bacuri
Instalatie 5neumatica
Bacuri
Flansa 5t. universal
Strung SNB400
Subler
3
Strunjire
Irontala
Cutit de strung
Cheie de cutit
Strung SNB400
Universal cu
strangere hidraulica
Bacuri 5t. universal
Subler
4 Brosare
Brosa rotunda
Mandrina su5.
Mandrina inI.
Ca5 Iiletat s5ate
Masina de brosat
Placa de baza
Placa intermediara
Subler de
interior
5 Strunjire
Cutit de strung
Cheie de cutit
Strung SNB400
Dis5ozitiv de strunjit
cu bucsa elastica
Instalatie 5neumatica
Cala 0,710
6 Strunjire Iete
Cutit stanga
Cutit drea5ta
Su5ort cutite
Strung SNB400
Dis5ozitiv de strunjit
cu bucsa elastica
Instalatie 5neumatica
-
7
Frezare
dantura
Freza melc m
n
3
Cutit de
debavurat
Masina de Irezat
Dorn 5entru Ireza
Dis5ozitiv de
debavurat
Micrometru
cu dis5ozitiv
s5ecial 5t.
masurat dinti
8 justare Pila semirotunda
Banc ajustaj
Dis5ozitiv de ajustat
-
9 Tesire dantura
Freza 5entru tesit
Bucsa 5t. Ireza
Disc de divizare
Masina de tesit
Dis5ozitiv de tesit
-
10
#azuire
dantura
Cutit sever m
n
3
Cheie Iixa
Masina de razuit
Dis5ozitiv de razuit
telesco5ic
Su5ort sustinere stg.
Su5ort sustinere dr.
Micrometru
s5ecial 5entru
roti dintate
11 Strunjire
Cutit de strung
Cheie de cutit
Strung SNB400
Universal cu
strangere hidraulica
Subler
12
Brosare canal
5ana
Brosa 5entru
canal
Brosa 5erie
Dis5ozitiv de tras
masina de brosat
Set de 2 5ene adaos
sub brosa
-
13 S5alare Container Masina de s5alat -
14
#ectiIicare int.
si Iront.
Piatra cilindrica
40x50x16
Piatra oala
50x32x13
#ole cilindrice
Tija 5t. 5iatra
Masina de rectiIicat
universala
Bacuri
Universal 5t.
rectiIicat
Subler
interior
15 #ectiIicare
Piatra
150x80x25
Masina de rectiIicat -
16 S5alare Container Masina de s5alat -
17 Demagnetizare - Demagnetizor -
18
Indre5tarea
loviturilor
Piatra de cauciuc Biax
Pinion etalon
Bucsa 5t.
5iesa
1abel 39 lsLa Suvurllor"Cap|to|u| 4

SLablllrea reglmurllor opLlme de lucru sl a
normelor Lehnlce de Llmp

41 Stab|||rea reg|mur||or opt|me de asch|ere

Conform lucrarll (6) se vor sLablll reglmurlle de aschlere penLru flecare
operaLle de prelucrare mecanlca ln parLe

411 8eglmul opLlm de aschlere la gaurlre

ueLermlnarea reglmulul de aschlere presupune
4 Alegerea sculel aschleLoare
4 Adanclmea de aschlere L mm
4 Avansul la o roLaLle S mm/roL
4 vlLeza de aschlere v
p
m/mln/
ln cazul ln care avem de prelucraL o gaur ace lndepllnesLe relaLla
se folosesc burghle dln oLel rapld sl allaL Se va alege un burghlu
ellcoldal penLru oLel allaL cu Mo sl Cr avand durlLaLea de 223 P
Avand ln vedere ca dlameLrul gaurll ce urmeaza a fl prelucraLa esLe
mm se alege un burghlu ce are urmaLoarele caracLerlsLlcl unghlul de asezare
o = 8 -
Calculul adanclmll de aschlere se face pe baza relaLlel
=
-d
2
|] 41
unde
4 u dlameLrul burghlulul
4 d dlameLrul gaurll lnlLlale

AsLfel
t =
-

= 17, 5
Calculul avansulul se face asLfel
= K
s

s

0,6
|ro. ]
42
unde
4 u dlameLrul burghlulul
4 K
s
coeflclenL de corecLle ln funcLle de lunglmea gaurll enLru cazul ln
care < se consldera K
s
=
4
s
coeflclenL de avans se consldera penLru gaurl cu preclzle rldlcaLa
decl
s
= ,

AsLfel
S = ,
0,6
= , 2 t.
vlLeza de aschlere se deLermlna pe baza relaLlel 43

p
=
C

2
1
m
S
j

p
|n. ] 43
uln lucrarea (1) penLru burghlul dln oLel rapld avand ca maLerlal de
prelucraL un oLel allaL se lau urmaLoarele valorl

= ,

= , = ,

= , CoeflclenLul de corecLle K

p
se deLermlna cu relaLla 44
K

p
= K
M

K
1

K
I

K
s

44
unde
4 K
M

=
75
c
r

0,9
=
75
110

0,9
= ,8
4 K
1

= ;
4 K
I

= penLru lunglmea gaurll


4 K
s

= ,8 penLru oLel allaL lmbunaLaLlLAsLfel

= ,8 ,8 = , 2
lar
u

=
,
0,4

0,2
,
0,5
, = 29, 2 |.
ue alcl relese ca

=
1000
n

29
35
= 24 t.|. 43
uln gamele de LuraLll se alege n
p
c
= ro.n.
8ecalculand vlLeza se obLlne
u

=
335n35
1000
= 3, 84 |.
46


412 8eglmul opLlm de aschlere la sLrun[lre

ln conformlLaLe cu maLerlalul plesel sl ln funcLle de dlameLrul exLerlor
maxlm al plesel se alege o durablllLaLe a plesel = n.
Adanclmea de aschlere se deLermlna Llnand conL de adaosul de
prelucrare slmeLrlc de 173 mm AsLfel
t =
A
c
2
=
1,75
2
= , 875 47
Avansul de aschlere ln general se adopLa ln conformlLaLe cu
recomandarlle ln funcLle de adanclmea de aschlere urmand ca apol acesL
avans sa fle supus unor verlflcarl enLru se alege
= ,8 ro.
Llnand conL de fapLul ca dlameLrul maxlm exLerlor al plesel esLe
cxt
=
9 la plesa sub forma de semlfabrlcaL Avansul penLru sLrun[lre de
degrosare se verlflca asLfel

uln puncL de vedere al rezlsLenLel corpulul cuLlLulul

z
=
bh
2
c
i
6L
|o] 48
unde
4

eforLul unlLar admlslbll la lncovolere a maLerlalulul dln care esLe


confecLlonaL cuLlLul

= o
2

4 b laLlmea secLlunll cuLlLulul b = 8
4 h lnalLlmea secLlunll cuLlLulul = 8
4 lunglmea ln consola a cuLlLulul H =
asLfel

z
=
8 8
2


= 194, 4 dN
lorLa
z
se poaLe calcula sl pe baza relaLlel urmaLoare

z
=
4

x
1

1
E
n
1
|o] 49

unde
4
4
coeflclenL ales funcLle de maLerlalul prelucraL
4
= ,9
4 adanclmea de aschlere = ,8
4 avansul de aschlere = ,8 ro.n.
4
1

1
exponenLll adanclmll sl avansulul de aschlere
1
= ;
1
= ,
4 P durlLaLea rlnell a maLerlalulul de prelucraL E =
4 n
1
exponenLul durlLaLll maLerlalulul de prelucraL n
1
= ,
AsLfel dln relaLllle 48 sl 49 relese
S =
_
bh
h
2
c
i
6C
4
HB
n
1
t
x
1
j
1
41
=
_
8 8
8


,9
0,35
,8
1
0,S
= ,9 t.
uecl avansul se verlflca dln puncL de vedere al crlLerlulul conslderaL
vlLeza de aschlere se deLermlna pe baza relaLlel 411

p
=
C

1t
x

S
j

HB
200

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

411
unde
4

coeflclenL al dependenLel de caracLerlsLlcl ale maLerlalulul

= 8
4

n exponenLll adanclmll de aschlere avansulul sl durlLaLll

= ,8

= , n = ,
4
1
.
9
coeflclenLl ce deplnd de dlferlLl facLorl
O
1
lnfluenLa secLlunll Lransversal a cuLlLulul

1
=
q
2030

{
412
coeflclenLul ce Llne seama de maLerlalul prelucraL
= ,8
suprafaLa secLlunll Lransversal

1
= _
8 8

]
0,08
= , 95
O
2
lnfluenLa unghlulul de aLac prlnclpal

2
=
45
_

p
413
p = ,
_ =

2
= , 875
O
3
Llne seama de lnfluenLa unghlulul Lalsulul secundar

3
=
u
_
s

0,09
414
o =
_ =

3
= , 97
O
4
Llne seama de lnfluenLa razel de racordare a varfulul cuLlLulul

4
=
c
2

413
p = , penLru sLrun[lrea de degrosare a oLelulul

4
= , 87
O
5
Llne seama de lnfluenLa maLerlalulul dln care esLe
confecLlonaLa parLea aschleLoare a sculel

5
= , 85
O
6
Llne seama de Llpul maLerlalulul prelucraL

= 1, 1
O
7
Llne seama de modul de obLlnere a semlfabrlcaLulul

7
= 1
O
8
Llne seama de sLraLul superflclal al semlfabrlcaLulul

8
= 1
O
9
Llne seama de forma suprafeLel de dega[are enLru suprafaLa
plana conslderaLa

9
= 1
AsLfel rezulLa

p
=
285
45
0,12S
0,875
0,18
0,8
0,4S

2SS
200

1,S
,9 ,8 ,9 ,8 ,8 ,
u

= 91, 37 |.
ALuncl LuraLla se va calcula cu relaLla 416
n
p
=
1000
n

91,37
109
= ro.n. 416
Se alege

= 25 t.|. lar vlLeza de aschlere recalculaLa va fl


u

=
n 9

= 85, 1 |.
413 8eglmul opLlm de aschlere la frezarea danLurll

Maslna unealLa penLru prelucrarea danLurll roLllor dlnLaLe se lmparLe ln
mal mulLe caLegorll ln funcLle de moLorul maslnll enLru maslna conslderaLa
lu23 puLerea moLorulul esLe
c
= , decl se lncadreaza ln caLegorla lll
penLru modulul roLll dlnLaLe = .
Se alege un avans al plesel de = , crso.
Calculul vlLezel de aschlere se deLermlna pe baza relaLlel 417

p
=
312
1
0,33
S
0,S
|n. ] 417
4 S avansul de aschlere
4 1 durablllLaLea sculel aschleLoare = n.
ALuncl
u

0,33
,
0,5
= 3, 15 |.
ALuncl LuraLla sculel va fl
n
p
=

n

,

= 9,9 ro.n
Se alege

= 1 t.|. lar vlLeza de aschlere recalculaLa va fl


u

=
n

= 31, 42 |.

414 8eglmul opLlm de aschlere la brosare

enLru o brosa penLru canale foloslnd procedeul de brosare dupa profll
avansul se lncadreaza lnLre
d
,
1lnand conL de durlLaLea oLelulul foloslL (

= o
2
) se
adopLa S
d
= , .
vlLeza de brosare deplnde de mal mulLl facLorl enLru maslnlle de brosaL
care sunL acLlonaLe hydraullc cu forLa de Lragere pana la 1 Lone vlLeza de
aschlere se aprople de 13 m/mln
Calculul analyLlc al vlLezel de brosare se deLermlna cu relaLla

p
=
C

1
m
S
d
j


m
|n. ] 418
enLru maLerlalul ales
m
=
CoeflclenLul

precum sl exponenLll m sl

se deLermlna sl rezulLa
valorlle

= , = ,8

= ,
uurablllLaLea brosel se alege ln funcLle de maLerlalul dln care esLe
consLrulLa AsLfel penLru brose confecLlonaLe dln oLel rapld durablllLaLea esLe
= n.
AsLfel rezulLa
u

=
,

0,87
,
1,4
= 8, 41 |.

413 8eglmul opLlm de aschlere la recLlflcare

Se alege penLru exempllflcare recLlflcarea roLunda lnLerloara a
aleza[ulul ulameLrul dlsculul abrazlv se alege ln funcLle de dlameLrul gaurll

g
=

d
= ,9
g
= ,9 = 33
aLlmea dlsculul abrazlv se alege ln funcLle de lunglmea gaurll ce Lrebule
recLlflcaLa H
g
=

d
= 34
Avansul dlsculul abrazlv se deLermlna cu relaLla 419 ln care coeflclenLul
[ se deLermlna ca fllnd [ = ,
S

= [ = , = 17 t. 419
vlLeza perlferlca a pleLrel se deLermlna cu relaLla 42

p
=
C

1
m
t
x
[
j
|n. ] 42
unde
4

coeflclenLul vlLezel care Llne seama de naLura maLerlalulul

= ,
4 d dlameLrul gaurll ce Lrebule recLlflcaLa =
4 1 durablllLaLea dlsculul abrazlv se alege economlc = , n
4 L avansul la paLrundere = , c. .
enLru oLel allaL foloslnd un dlsc abrazlv dln elecLrocordon mobll cu
granulaLla de 3 se aleg urmaLoarele valorl p = , = , = = ,9
AsLfel rezulLa
u

=
,
0,5
,
0,6
,
0,9
,
0,9
= 1, |.
ALuncl LuraLla sculel va fl
n
p
=

n

,

= 88,9 ro.n
Se alege

= t.|. lar vlLeza de prelucrare recalculaLa va fl


u

=
n

= 2, 2 |.

42 Stab|||rea norme|or tehn|ce de t|mp

Calculul normelor Lehnlce de Llmp se face pe baza acelulasl algorlLm de
calcul ca la sLablllrea reglmurllor de aschlere Se calculeaza normele de Llmp
penLru o slngura operaLle de acelasl Llp enLru celelalLe operaLll normele
Lehnlce de Llmp se adopLa fara [usLlflcare ln llmlLele accepLablle
ln acesL conLexL se vor calcula normele Lehnlce de Llmp ln llmlLele
accepLablle doar penLru operaLllle penLru care sau calculaLe reglmurlle de
aschlere

421 Calculul normel Lehnlce de Llmp la gaurlre

1lmpul de baza la gaurlre se calculeaza pe baza relaLlel 4 21

b
=
L+I
1
+I
2
nS
421
unde
4 lunglmea suprafeLel prelucraLe H = ,
4
1
esLe daL de relaLla

1
=

2
c(_) +(, .) =
40
2
c() + , = 13, 4 422
4
2
= (,.) sl se alege
2
= ,
4 numarul de Lrecerl =
AsLfel rezulLa
t

=
, +, +,
,
= 1, 3 |
1lmpul auxlllar penLru comanda maslnll esLe
t

= , 3 |
1lmpul auxlllar penLru prlnderea sl desprlnderea plesel se aproxlmeaza
t
d
= 1 |
1lmpul auxlllar penLru evacuarea aschlllor
t
e
= , |
1lmpul auxlllar speclflc fazel de lucru
t

= , 12 |
uln acesLea rezulLa ca Llmpul efecLlv de lucru va fl
t
e
=
b
+
ucm
+
upd
+
ucu
+
us]
423
= , +, + +, +,
= 2, 51 |
1lmpul de descrlere Lehnlca
t
dt
= %
b
= , , = , 2 | 424
1lmpul de descrlere organlzaLorlca
t
d
= %
c]
= , , = , 2 | 423
1lmpul de odlhna sl neceslLaLl flzlologlce
t
d
= %
c]
= , , = , 753 |
426
ALuncl Llmpul unlLary esLe daL de relaLla 427
t
u
=
c]
+
dt
+
do
+
od
427
= , + , +, +,
= 2, 3 |
1lmpul de pregaLlre lnchelere esLe

p
= ,8 n
norma Lehnlca de Llmp pe faza se calculeaza cu relaLla 428
t

=
u
+
p
= , +,8 = 2, 7 | 428

422 Calculul normel Lehnlce de Llmp la sLrun[lre

1lmpul de baza la sLrun[lre se calculeaza cu relaLla 429

b
=
L+
t
tgy
+(0,5.1)
Sn
|n] 429
unde
4 lunglmea suprafeLel prelucraLe H = n
-d
2
= ,
4 L adanclmea de aschlere = ,8
4 y =
4 S avansul = ,8 ro.
4 n LuraLla n = ro.n.
AsLfel rezulLa
t

=
, +
,8

+
,8
= , 22 |
1lmpul auxlllar penLru prlnderea plesel ln unlversal
t
u
=

= , 2 |
1lmpul auxlllar penLru conLrolul cu sublerul esLe
t

= , 3 |
1lmpul efecLlv pe faza esLe
t
e
=
b
+
uu
+
us
= , +, + , = , 7 |
1lmpul de descrlere Lehnlca
t
dt
= %
b
= , , = , 2 |
1lmpul de odlhna sl neceslLaLl flzlologlce
t
d
= %
c]
= , , = , 7 |
1lmpul unlLar esLe
t
u
=
c]
+
dt
+
od
= , +, +, = , 79 |
1lmpul de pregaLlre lnchelere esLe
t
|
= , 28 |

norma Lehnlca de Llmp pe faza esLe
t

=
u
+
p
= ,9 +,8 = 1, 5 |

423 Calculul normel Lehnlce de Llmp la frezarea danLurll

enLru operaLla de frezare a danLurll calculul Llmpulul de baza se face cu
relaLla 43

b
=
(L+L
1
)z
Sn
]
k
|n] 43
unde
4 lunglmea dlnLelul H = ,9
4 H
1
lunglmea de paLrundere sl leslre a sculel H
1
=
4 z numarul de dlnLl =
4 S avansul sculel = , ro.
4 n
]
= ro.n.
4 =
AsLfel rezulLa
t

=
(,9 +)
,
= 5, 87 |
1lmpul auxlllar penLru prlnderea sl desprlnderea plesel se adopLa Llnand
conL de fapLul ca la o prlndere se folosesc doua plese
t
d
= 2 |
1lmpul auxlllar penLru comanda maslnll
t

= , = , 8 |
1lmpul efecLlv
t
e
=
b
+
upd
+
ucm
= ,8 + + ,8 = 7, 95 |

1lmpul de descrlere Lehnlca
t
dt
= ,%
b
= , ,8 = , 14 |
1lmpul de descrlere organlzaLorlca
t
d
= %
c]
= , ,9 = , 795 |
1lmpul de odlhna sl neceslLaLl flzlologlce
t
d
= %
c]
= , ,9 = , 238 |
1lmpul unlLar va fl
t
u
=
c]
+
dt
+
do
+
od

= ,9 + , +,9 +,8
= 8, 41 |
1lmpul de pregaLlre lnchelere
t
|
= , 77 |
norma Lehnlca pe faza va fl
t

=
u
+
p
= 8, +, = 9, 117 |

424 Calculul normel Lehnlce de Llmp la recLlflcare

enLru operaLla de recLlflcare calculul Llmpulul de baza se face cu relaLla
431

b
=

c

I
n
p
|n]
unde
4
c
= ,9
4 = ,
4
I
= , ro.
4 n
p
= ro.n.
AsLfel rezulLa
t

=
,9 ,
,
= , 27 |
1lmpul auxlllar penLru prlnderea sl desprlnderea plesel
t
d
= , 3 |
1lmpul auxlllar penLru comanda maslnll
t

= , 18 |
1lmpul auxlllar penLru conLrol cu sublerul
t

= , 29 |
1lmpul efecLlv
t
e
=
b
+
upd
+
ucm
+
us

= , +, +,8 + ,9
= 1, 37 |
1lmpul de descrlere Lehnlca
t
dt
= ,%
b
= , , = , |
1lmpul de descrlere organlzaLorlca
t
d
= %
c]
= , , = , 37 |
1lmpul de odlhna sl neceslLaLl flzlologlce
t
d
= %
c]
= , , = , 41 |
1lmpul unlLar va fl
t
u
=
c]
+
dt
+
do
+
od

= , + , +, +,
= 1, 43 |
1lmpul de pregaLlre lnchelere
t
|
= , 17 |
norma Lehnlca pe faza va fl
t

=
u
+
p
= , +, = 2, 47 |

1oaLe daLele calculaLe mal sus se cenLrallzeaza ln Labelul 41

Denumirea operatiei
t
b

min]
t
u

min]
t
n

min]
Strunjire de degrosare 0,206 0,769 1,05
Strunjire de Iinisare 0,35 0,8 1,15
aurire 1,3 2,63 2,7
Brosare 1,15 2,05 2,3
Frezare 5,87 8,41 9,11
#aionare 2,55 3,37 3,65
Severuire 3,2 4,12 4,43
S5alare 0,2 1,3 1,55
Tratament termic 0,77 0,803 0,806
#ectiIicare 0,27 1,43 2,047
1abelul 41 varlaLla dlferlLelor norme de Llmp"
Cap|to|u| S

SLablllrea necesarulul de forLa de munca de
uLlla[e de scule sl de maLerlale

S1 Determ|narea vo|umu|u| anua| de |ucrar|
ln cadrul acesLul subcaplLol se va deLermlna volumul anual de lucrarl
penLru flecare operaLle ln parLe dlnLre cele menLlonaLe ln Labelul 41
8elaLla de calcul esLe urmaLoarea
=
t
n
N
pp
60
|or] 31
unde
4
n
norma de Llmp de operaLle
4
pp
planul de producLle de plese de acelasl Llp speclflcaL ln Lema
de prolecL
pp
= ps
uLlllzand relaLla 31 se cenLrallzeaza rezulLaLele operaLlllor ln Labelul 31
Denumirea operatiei
t
n

min]
V
ore]
Strunjire de degrosare 1,05 4373
Strunjire de Iinisare 1,15 4792
aurire 2,7 1123
Brosare 2,3 9383
Frezare 9,11 37938
#aionare 3,65 1328
Severuire 4,43 18438
S5alare 1,55 6438
Tratament termic 0,806 3338
#ectiIicare 2,047 8329
1abelul 31 volumul de munca penLru prlnclpalele operaLll"
S2 Ca|cu|u| numaru|u| de forta de munca s| ut||a[e
321 londul de Llmp anual al munclLorulul
londul de Llmp anual al munclLorulul se deLermlna cu relaLla 32

m
= (Z
C
-Z

-Z
S
-Z
SL
-Z
C0
)
s

1
32
unde
4 Z
C
esLe numarul zllelor calendarlsLlce dlnLrun an Z
C
=
4 Z

esLe numarul zllelor de dumlnlca dlnLrun an Z

=
4 Z
S
esLe numarul zllelor de sambaLa dlnLrun an Z
S
=
4 Z
SL
esLe numarul de zlle sarbaLorl legale Z
SL
=
4 Z
C0
esLe numarul de zlle de concedlu dlnLrun an Z
C0
=
4
s
esLe numarul de ore dlnLrun schlmb
s
= 8 or
4
1
esLe un coefflclenL care Llne seama de plerderlle de Llmp de
lucru daLorlLa reparaLlllor execuLaLe ln Llmpul normal de lucru al
schlmbulul respecLlv penLru n
s
= acesLa are valoarea
1
=
,9
ALuncl rezulLa

= ( - - - -) 8 ,9 = 185 e

322 londul de Llmp anual al uLlla[ulul
londul de Llmp anual al uLlla[ulul se deLermlna cu relaLla 33

u
= (Z
C
-Z

- Z
S
- Z
SL
- Z
RP
)
s
n
s

2
33
unde
4 Z
C
esLe numarul zllelor calendarlsLlce dlnLrun an Z
C
=
4 Z

esLe numarul zllelor de dumlnlca dlnLrun an Z

=
4 Z
S
esLe numarul zllelor de sambaLa dlnLrun an Z
S
=
4 Z
SL
esLe numarul de zlle sarbaLorl legale Z
SL
=
4 Z
RP
esLe numarul de zlle penLru reparaLll
Se alege
RP
=
6%P
t
16
=
0,064716
16
= 18 z|e
4
s
esLe numarul de ore dlnLrun schlmb
s
= 8 or
4 n
s
=
4
2
esLe un coefflclenL cu valorl ln lnLervalul (89) Se alege
valoarea
p
= ,8
ALuncl rezulLa

u
= ( - - - -8) 8 ,8 = 3223 e

323 Calculul necesarulul de forLa de munca la flecare uLlla[
Calculul necesarulul de forLa de munca se deLermlna penLru uLlla[e pe
baza relaLlel 34
n
m
i
=
v
i
P
m
34
unde
4 n
m
i
esLe numarul de munclLorl penLru operaLla l
4

esLe volumul de lucrarl la operaLla l


4
m
esLe fondul de Llmp anual al munclLorulul calculaLe mal sus
AsLfel rezulLaLele sunL LrecuLe ln Labelul 32
Nr
.
crt
.
Denumirea
operatiei
Calificare
a
Norm
a de
timp
Volumu
l de
lucrari
Fondu
l de
timp

|

Calculat Ales
1
Strunjire
Strungar cat. 3-
II
2,2 9167 1805 38 5
2
aurire
Lacatus
mecanic 3-II
2,7 1123 1805 623 7
3
Brosare Brosor 5-II 2,3 9383 1805 331 6
4
Frezare Frezor 4-I 9,11 37938 1805 213 21
5
#aionare Muncitor 5-I 3,65 1328 1805 843 9
6
Severuire Muncitor 5-II 4,43 18438 1805 123 11
7
S5alare S5alator 2-I 1,55 6438 1805 338 4
8
Tratament termic
Tratamentist 2-
II
0,806 3338 1805 186 2
9
#ectiIicare
#ectiIicator
6-I
2,047 8329 1805 473 5
1abelul 32 Calculul necesarulul de forLa de munca la flecare uLlla["
324 Calculul necesarulul de uLlla[e
Calculul necesarulul de uLlla[e se deLermlna cu relaLla 33

=
v
i
P
u
33
unde
4

esLe numarul de uLlla[e


4

esLe volumul de lucrarl la operaLla l


4
u
esLe fondul de Llmp anual al uLlla[ulul calculaLe mal sus
AsLfel rezulLaLele sunL LrecuLe ln Labelul 33
Nr
.
crt
.
Denumirea
operatiei
Denumire
a
utilajului
Norm
a de
timp
Volumu
l de
lucrari
Fondu
l de
timp
u
|

Calculat Ales
1
Strunjire Strung SNB400 2,2 9167 3223 284 3
2
aurire
Masina de
gaurit -40
2,7 1123 3223 349 4
3
Brosare
Masina de
brosat
2,3 9383 3223 297 3
4
Frezare Freza FD250 9,11 37938 3223 1178 12
5
#aionare
Masina de
raionat
3,65 1328 3223 472 5
6
Severuire
Masina de
severuit
4,43 18438 3223 373 6
7
S5alare Banc de s5alare 1,55 6438 3223 2 2
8
Tratament termic
Cu5tor
tratament
0,806 3338 3223 14 1
9
#ectiIicare Masina #IF125 2,047 8329 3223 263 3
1abelul 33 Calculul necesarulul de uLlla[e"

S3 Ca|cu|u| necesaru|u| de SDVur|
norma anuala de consum de scule se calculeaza ln funcLle de Llmpul LoLal
de uLlllzare a sculel sl durablllLaLea LoLala a sculel 1lmpul LoLal esLe daL de
formula 36

c
=
b

pp
36
Consumul de scule esLe

CS
=
t
b
(+1)1


pp
37
unde
4 r esLe groslmea sLraLulul ce poaLe fl lndeparLaL la LoaLe reascuLlrlle
r =
M
h
38
4 H = ( . )
4 ,
4

esLe cun coeflclenL care Llne seama de dlsLrugerlle accldenLale


ale sculel se alege

= ,
AsLfel rezulLaLele calculelor se cenLrallzeaza ln Labelul 34
Denumirea
sculei
M h r T
b

CS

Calculat do5tat
Cutit stanga 1,5 0,5 3 45 0,206 1,1 31472 315
Cutit drea5ta 1,5 0,5 3 45 0,206 1,1 31472 315
Burghiu 1,2 0,5 2,4 40 1,3 1,1 262868 2629
Cutit 5roIilat 1 0,5 2 45 0,206 1,1 41963 420
Freza 0,8 0,4 1,6 360 4,2 1,1 123397 1234
Freza melc 0,8 0,4 1,6 360 5,87 1,1 172463 1725
Piatra abraziva 20 0,5 40 2,5 0,276 1,1 7449 741
Brosa 1,5 0,5 3 100 0,312 1,1 2143 215
1abelul 34 Calculul necesarulul de scule"

S4 Ca|cu|u| necesaru|u| de mater|a|

MaLerlalul dln care esLe consLrulLa roaLa dlnLaLa esLe un oLel allaL de Llp
18MoCrnl13 sl are denslLaLea

p
otcI
= ,8 c
3

Anallzand desenul de execuLle al semlfabrlcaLulul sl asemanand plesa cu
un grup de flgure geomeLrlce slmple se calculeaza volumul acesLula ln vederea
deLermlnarll necesarulul de maLerlal
AsLfel se poaLe sLablll volumul unul semlfabrlcaL penLru o roaLa dlnLaLa

SP
= , c
3

uecl masa unel bucaLl de semlfabrlcaL va fl

S
= , ,8 = 99, 7 g
a aceasLa se adauga un procenL de 3 penLru flecare bucaLa adaos
reprezenLaL de masa de maLerlal lncluslv ln reLeaua de Lurnare ALuncl

R
= , 99, 3 g
ALuncl penLru un plan de producLle annual de 262623 de bucaLl
necesarul de maLerlal va fl
= (,99 +,) = 281 g
MaLerlale auxlllare
4 vasellna 1 g/plesa
u
= , = 222, 5 g
4 Lmulsle 1 l/plesa
e
= = 2225
4 ParLle 23
2
pso S
h
= , = 5
2


Materiale
Otel
kg]
Vaselina
kg]
Emulsie
l]
Hartie

2
]
Cantitatea 268100 26262,5 2626250 65660
1abelul 33 MaLerlale necesare"Cap|to|u| 6

Calculul cosLurllor de fabrlcaLle

61 Structura genera|a a costu|u| de fabr|cat|e
SLrucLura generala a cosLulul de fabrlcaLle esLe daLa de relaLla

p
= +
pp
|on] 61
unde
4 A Lermen ce reprezlnLa chelLulellle dlrecLe
4 Lermen ce reprezlnLa chelLulellle lndlrecL

62 Che|tu|e|||e d|recte
621 CosLul maLerlalulul
CosLul maLerlalulul esLe daL de relaLla 62

mut
=
SP

SP
-
d

d
|pso] 62
unde
4
SP
esLe cosLul unlLar al semlfabrlcaLulul
4
SP
esLe masa semlfabrlcaLulul
4
d
esLe cosLul deseulul recuperabll
4
d
esLe masa deseulul recuperabll
ln conformlLaLe cu slLeurlle producaLorllor de speclallLaLe se consldera
ca preLul unul kg de oLel allaL esLe de 2 lel la rocsLul unul kg de deseu
recuperabll esLe de 33 lel ALuncl rezulLa

C
t
= ,99 - , , = 19, 7 e||e
622 CosLul manoperel
Se deLermlna cu a[uLorul relaLlel 63

mun
=
_
i
t
n
i
60
+
C
cs
100
|pso] 63
unde
4 r

esLe reLrlbuLla orara a munclLorulul la operaLla l


4
n
i
esLe Llmpul normaL la operaLla l
4
us
( .)%
AsLfel se calculeaza cosLul manoperel penLru flecare operaLle sl
rezulLaLele se cenLrallzeaza ln Labelul 61

Nr.
crt.
Denumirea
operatiei
Calificare
muncitor

|

lei/ora]
t

|

min]
Cost
manopera
1 aurire Lacatus 3-II 14 2,7 0,63
2 Strunjire interior Strungar 5-II 16,3 1,05 0,285
3 Brosare Brosor 5-II 16,25 2,3 0,623
4 Strunjire Iata Strungar 5-II 16,3 1,15 0,312
5 Strunjit Irontal Strungar 5-II 16,3 1,2 0,326
6 Strunjit Iete Strungar 5-II 16,3 1,25 0,339
7 Frezare Frezor 4-I 15,25 9,11 2,315
8 justare Lacatus 3-II 14 2,25 0,525
9 Tesire Frezor 4-I 15,25 1,2 0,305
10 #azuire Strungar 5-II 16,3 4,33 1,176
11 S5alare S5alator 2-II 11,75 1,55 0,304
12 Tratament termic
Tratamentist
2-II
13,75 0,8 0,183
13 #ectiIicare #ectiIicator 6-I 18,5 3,55 1,094
14 Demagnetizare Muncitor 3-III 12,5 3,2 0,667
15 Indre5tare lovituri Lacatus 3-II 14 0,2 0,047
16 Control Iinal CTC-ist 4-II 16 8,5 2,267
- Total - - - 11,4
1abelul 61 CosLul manoperel"

1oLalul chelLulelllor dlrecLe va fl
A = 9, + , = 31, 1 e||e

63 Che|tu|e|||e |nd|recte
631 ChelLulell cu lnLreLlnerea sl funcLlonarea uLlla[elor
AcesLea se calculeaza cu formula 64

]u
= _

+

r
100

u
i

n
i
n
=1

64
unde
4

esLe coLa de amorLlzare a uLlla[ulul sau a maslnllunelLe


4

esLe coLa de lnLreLlnere sl reparaLll

= ( .)
4
u
i
esLe cosLul uLlla[ulul l
4
n
i
esLe Llmpul normaL de lucru al uLlla[ulul l
loloslnd acesLe daLe se poaL deLermlna valoarlle chelLulelllor cu
amorLlzarea AcesLea sunL LrecuLe ln Labelul 62

Denumirea
operatiei
Utilaj
Costul
utilajului
lei]
Norma de
timp
min]
C
|u

aurire
Masina de gaurit
-40
31500 2,7 0,027
Strunjire Strung SNB400 92600 2,2 0,06
Brosare Masina de brosat 150600 2,3 0,11
Frezare
Masina de Irezat
FD250
304800 9,11 0,89
Severuire
Masina de
severuit
280300 4,33 0,39
S5alare Inst. de s5alare 12000 1,55 0,005
#ectiIicare
Masina de
rectiIicat #IF125
324000 2,05 0,21
Tratament termic Cu5tor 175200 0,806 1,135
1abelul 62 ChelLulellle de amorLlzare"
Sa obLlnuL asLfel penLru chelLulellle de amorLlzare valoarea
C
|u
= 2, 828 e||e

632 ChelLulell generale ale secLlel
8egla de secLle
s
reprezlnLa chelLulellle prlvlnd salarlul ersonalulul de
conducere sl de alLa naLura dln cadrul secLlel amorLlzarea cladlrllor sl
ml[loacele flxe aferenLe secLlel chelLulell admlnlsLraLlve gospodaresLl la nlvel
de secLle chelLulell penLru proLecLla muncll sl chelLulell de cerceLare lnvenLll sl
lnovaLllSe calculeaza ca procenL 18 dln chelLulellle de manopera AsLfel
rezulLa
R

= ,8
mun
= ,8 , = 2, 52 e||e

1oLalul chelLulelllor lndlrecLe va fl
B = ,88 + , = 23, 348 e||e

64 Ca|cu|u| costu|u| p|ese| s| a| pretu|u| p|ese|

Se poLaLe calcula LoLalul chelLulelllor
C

= +
pp

= ,8 +,
818 e|
CosLul de producLle esLe daL de relaLla 63
C

=
C
p
N
pp
=
8168000
262625
= 31, 1 e||e 63
reLul de producLle se deLermlna cu relaLla 66

p
= +
b
100

p
66
unde
4 b = (.) esLe coLa de beneflclu b =
P

= _ +

] , = 34, 21 e||e