Sunteți pe pagina 1din 6

Tema de proiectare SA SE INTOCMEASCA PROIECTUL TEHNIC, DEVIZUL GENERAL , LISTELE DE CANTITATI , CAIETELE DE SARCINI SI DETALII DE EXECUTIE 1.

DENUMIREA INVESTITIEI : Servicii de proiectare pentru lucrari de eliminare a efectelor inundatiilor pentru : DN 39 km 17+900 23+500 Drumul national 39 asigura legatura rutiera dintre localitatile Constanta , Mangalia si Vama Veche , fiind deschis traficului international spre si dinspre Bulgaria drumeuropean E 87 . 2. CERINTE DE PROIECTARE : Lucrarile de proiectare au inceput odata cu elaborarea expertizei tehnice si a studiului de fezabilitate. Refacerea drumului se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat posibil cu respectarea elementelor geometrice conform STAS 863/85 si a Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizara drumurilor aprobate cu Ordinul MT nr. 45/1998, in functie de clasa tehnica a drumului existent. Se vor reface acolo unde este cazul elementele geometrice ale drumului national , in plan orizontal , in profil longitudinal si in profil transversal . Racordarile orizontale de la capetele tronsonului proiectat se vor trata integral chiar daca lungimea sectorului proiectat se va majora . Dimensionarea sistemului rutier nou sau ranforsarea celui existent se va face in conformitate cu IND AND 584 / 2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si a capacitatii de circulatie . Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta pune la dispozitia proiectantului expertiza tehnica si studiul de fezabilitate. Proiectantul este indreptatit sa faca investigatii suplimentare pentru determinarea situatiei reale din teren. Se vor identifica toate instalatiile si constructiile aeriene sau subterane existente in zona drumului, in vederea mutarii sau protejarii acestora in conditiile legii. Se vor amenaja toate intersectiile la nivel ale drumului national cu alte drumuri publice in conformitate cu Normativul CD 173 / 2001. Se vor reface podetele existente, acolo unde este cazul, in functie de latimea platformei carosabile, cu respectarea elementelor constructive in conformitate cu Normativul CD 99 / 2001 Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie din piatra. Lucrarile ce se demonstreaza a fi necesare pentru remedierea defectiunilor care conduc la modificarea sectiunii de scurgere , impreuna cu o

scurta evaluare a costurilor acestor interventii vor fi supuse atentiei si aprobarii beneficiarului . Profilul longitudinal va fi analizat astfel incat zonele ce impun modificarea niveletei in vederea evitarii inundatiilor, sa fie realizate in conformitate cu standardele in vigoare. Latimea platformei se va proiecta astfel : DN 39 km 17+900 23+ 500 latimea partii carosabile va fi de 14,00 m si va fi incadrata in localitati de rigole la bordura , iar in afara localitatilor de acostamente din piatra Parcarile existente pe sectorul de drum national se vor aduce la cota , racordanduse la drumul national . Scurgerea apelor Se va acorda o atentie deosebita fenomenelor legate de prezenta apei, luanduse masuri corespunzatoare pentru amenajarea scurgerii apelor scotand drumul din zona de influienta a apelor subterane si pluviale. Se vor trata zonele cu terenuri sensibile la inmuiere si cu capacitate portanta redusa de prezenta apelor. Se vor stabili lucrari de drenare si dispozitive de scurgere in concordanta cu posibilitatile reale de colectare si de evacuare a apelor de suprafata sau subterane. Pentru verificarea capacitatii de scurgere a santurilor si rigolelor , se va compara debitul capabil al acestora cu debitul din precipitatii . Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre constructiile anexe se va realiza prin pante transversale si longitudinale . Sistemul de colectare a apelor de pe platforma drumului se va completa la nevoie cu dispozitive speciale de colectare . Se va avea in vedere asigurarea continuitatii dispozitivelor de scurgere a apelor in dreptul drumurilor laterale si a intrarilor in proprietatile particulare . Consolidari Se vor trata problemele de stabilitate tinand cont de modul de comportare al terasamentelor si realizarea sapaturilor si umpluturilor necesare aducerii platformei drumului la latimea necesara ceruta prin tema, precum si alte fenomene de instabilitate. Lucrarile proiectate trebuie sa aiba rezistenta si stabilitate la sarcinile statice , dinamice si seismice , avand in vedere situatia reala din teren : alcatuirea sistemelor rutiere existente din punct de vedere al naturii si grosimii fiecarui strat tipurile de pamant din patul drumului si caracteristicile fizicomecanice ale acestora nivelul apelor freatice fata de fundatia sistemului rutier existenta sistemelor de drenare ale apelor freatice si eficienta acestor drenuri sistemele

existente de colectare si evacuare a apelor de suprafata modul de protectie existent al acostamentelor si santurilor pentru prevenirea infiltratiilor apelor de suprafata in sistemul rutier existent si eficienta acestora stabilitatea corpului si platformei drumului , a terasamentelor , care alcatuiesc corpul drumului stabilitatea terasamentelor elementele geometrice proiectate in plan si profil longitudinal care definesc la randul lor amplasamentul platformei proiectate in profil transversal 3. PRINCIPALELE REGLEMETARI TEHNICE CARE VOR FI RESPECTATE PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI SUNT : Norme tehnice privind proiectarea, constructia si modernizarea drumurilor Ordinul MT nr. 45/1998, Norme privind protectia mediului ca urmare a impactului drum mediu inconjurator Ordinul MT nr. 44/1998, Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirea lucrarilor Legea 10/1995, Normele metodologice privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de circulatie in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului, aprobate cu Ordin comun MI /MT nr. 1112/ 411 2000 Normele specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a drumurilor. 4. ACTE NORMATIVE TEHNICE PENTRU LUCRARI NECESARE REALIZARII PROIECTULUI, STANDARDE Lucrari de terasamente. Consolidarea terasamentelor de drum STAS 2914 Terasamente conditii tehnice generale de calitate STAS 12253 Straturi de forma conditii tehnice generale de calitate SR EN 13251 / 2001 Geotextile si produse inrudite . Caracteristici solicitate pentru utilizarea in lucrari de terasament , fundatii si structuri de sustinere Dispozitive de scurgere si evacuarea apelor de suprafata STAS 10796 / 1,2,3 Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri, casiuri, drenuri. Prescriptii de proiectare AND 513 2002 Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si intretinerea drenurilor pentru drumuri publice SR EN 13252 / 2001 Geotextile si produse inrudite . Caracteristici solicitate in sisteme de drenaj

SR EN 13253 / 2001 Geotextile si produse inrudite . Caracteristici solicitate in lucrari de protectie impotriva eroziunii ( protectia de coasta , acoperire de mal ) Poduri si podete CD 99 / 2001 privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton , beton armat , beton precomprimat si zidarie de piatra PD 165 / 2000 privind alcatuirea si calculul structurilor de poduri si podete de sosea cu suprastrusturi monolit si prefabricate Fundatii de balast, piatra sparta si / sau de balast, piatra sparta amestec optimal STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii STAS 2900 Latimea drumurilor STAS 1598 / 1,2 Incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri SR 667 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri SR 662 Agregate naturale de balastiera Sisteme rutiere PD 177 / 2001 privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide ( metoda analitica ) AND 550 / 1999 Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a structurilor rutiere suple si semirigide Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate executate la cald SR 174 / 1 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate. SR 174 / 2 Lucrari de drumuri . Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptiaimbracamintilor executate. SR 7970 Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald AND 546 2002 Normativ pentru executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru cale pe pod ST 033 2000 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice Imbracaminti rutiere cu lianti hidraulici NE

014 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistem de cofraje fixe si glisante CD 151 / 2000 privind realizarea imbracamintii rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinua Marcaje rutiere, semnalizari rutiere STAS 1848/ 1 1986 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Clasificare, simboluri si amplasare STAS 1848 / 2 1986 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere. Prescriptii tehnice. STAS 1848 / 3 1986 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere, scriere, mod de alcatuire STAS 1848 / 7 1985 cu modificarile si completarile ulterioare convenite de CNADNR si Directia Politiei Rutiere Marcaje rutiere. STAS 1948 / 1 1991 Parapete si stalpi de ghidare. Prescriptii generale de proiectare si amplasare. Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului. 5. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI : Documentatia se va elabora in faza unica , in limba romana in 7 ( sapte ) exemplare si se va preda beneficiarului si pe format electronic . Documentatia va contine : Devizul general al lucrarii , liste de cantitati si descrierea preturilor. Listele de cantitati de lucrari vor fi intocmite pe articole comasate care vor cuprinde toate lucrarile necesare reconstructiei si reabilitarii obiectivului. Descrierile de preturivor fi astfel intocmite incat sa cuprinda toate operatiile necesare cuantificarii corecte a lucrarilor. Deviz general cu caracter confidential si liste de cantitati cu caracter confidential Proiect tehnic , piese scrise si desenate semnate de verificator atestat si elaboratorul raportului de expertiza , in conformitate cu HGR 925/1995. Scara pieselor desenate va fi 1:1000 (drum), 1:500 (podete si ziduri de sprijin), 1:100 si 1:50 pentru profile transversale tip. Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza carora se elaboreaza partile scrise ale proiectului. Proiectul tehnic se va elabora pe baza rezultatelor expertizei tehnice, se va verifica, aviza si aproba potrivit prevederilor legale. Caiete de sarcini semnate de verificator de proiect si expertul tehnic al lucrarii , in conformitate cu HGR 925/1995. Acestea vor fi explicite si intocmite tinand seama de prevederile tehnice in vigoare la data intocmirii si se va prezenta lista acestor normative in vigoare la data

intocmirii documentatiei . Grafic cu esalonarea lucrarilor Asigurarea asistentei tehnice Detalii de executie ( piesele scrise si desenate vor avea stampila si semnatura verificatorului atestat si a expertului tehnic al lucrarii , in conformitate cu HGR 925/1995. ). 6. DURATA DE PROIECTARE : Proiect Tehnic , deviz general , liste de cantitati si caiete de sarcini 20 de zile de la data comenzii Detalii de executie 20 de zile de la data avizarii de catre beneficiar a proiectului tehnic Serviciul Investitii ,

S-ar putea să vă placă și