Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR ”

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ ”DIMITRIE CANTEMIR

FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA Str.Burebista Nr.2 Cluj-Napoca, Jud. Cluj tel: 0264-432211; fax0264-432265

Nr. de înregistrare din Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 1919

TEMATICA

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ

2013

DREPT CIVIL ANUL I

1.

Actul juridic civil

1.

Condiţiile actului juridic civil.

2.

Efectele actului juridic civil.

3.

Nulitatea actului juridic civil.

2.

Prescripţia extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive

1.

Începutul prescripţiei extinctive.

2.

Suspendarea prescripţiei extinctive.

3.

Întreruperea prescripţiei extinctive.

4.

Repunerea în termenul de prescripţie extinctivă.

5.

Efectul împlinirii termenului de prescripţie extinctivă.

BIBLIOGRAFIE

1. Noul Cod Civil Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

2. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de Drept Civil. Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.

3. Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan Dumitrache, Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2004-2005, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

DREPT CIVIL ANUL II

1. Drepturile reale principale

1. Dreptul de proprietate. Noţiuni generale (definiţie, caractere juridice, conţinut, limite, clasificare). Proprietate publică. Proprietate privată.

2. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate.

4.

Dezmembrămintele dreptului de proprietate.

5.

Uzucapiunea.

2.

Teoria generală a obligaţiilor

1.

Efectele specifice contractelor sinalagmatice.

2.

Faptul juridic ca izvor de obligaţii.

3.

Răspunderea civilă delictuală.

4.

Răspunderea civilă contractuală.

5.

Efectele obligaţiilor – executarea în natură a obligaţiilor, executarea prin echivalent a obligaţiilor, acţiunea oblică, acţiunea pauliană.

6.

Stingerea obligaţiilor prin executare, compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuită de executare.

7.

Obligaţiile afectate de modalităţi – obligaţii afectate de o condiţie, obligaţiile afectate de un termen, obligaţii solidare, obligaţii alternative şi facultative.

BIBLIOGRAFIE

1. Noul Cod Civil Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

2. LIVIU POP, LIVIU-MARIUS HAROSA, Drept civil. Drepturile reale

principale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2006.

3. LIVIU POP, Teoria generală a obligaţiilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

ediţia 2000. 4. CAMELIA TOADER, MARIAN NICOLAE, ROMEO POPESCU, BOGDAN

DUMITRACHE, Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2004- 2005, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

5. F.A. BAIAS Ş.A. - Noul Cod Civil. Comentariu pe articole, Edit. C.H. Beck,

Bucureşti, 2012;

6. C. JORA Drept civil. Drepturile reale, Edit. Universul Juridic, Bucureşti,

2012;

7. C. BARSAN - Drept civil. Drepturile reale principale, Edit. Hamangiu,

Bucureşti, 2013

8. L. POP, I.F. POPA, S.I. VIDU Tratat elementar de drept civil. Obligaţiile,

Edit. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

9. P. VASILESCU – Drept civil. Obligaţii, Edit. Hamangiu, Bucureşti, 2012

DREPT CIVIL ANUL III

1.

Contracte speciale

1.

Contractul de vânzare-cumpărare.

2.

Contractul de locaţiune.

3.

Contractul de mandat.

2.

Succesiuni

1. Devoluţiunea legală a moştenirii. 1.1 Devoluţiunea testamentară a moştenirii.

1.2

Raportul donaţiilor.

1.3 Împărţeala moştenirii.

2. Rezerva succesorală.

3. Transmisiunea moştenirii.

BIBLIOGRAFIE

1. Noul Cod Civil Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

2. F. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2001, ediţia a III-a actualizată şi completată.

3. F. Deak, Tratat de drept succesoral, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2002, ediţia a II-a actualizată şi completată. 4.Camelia Toader, Marian Nicolae, Romeo Popescu, Bogdan Dumitrache, Instituţii de

drept civil. Curs selectiv pentru licenţă 2004-2005, ediţie revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004.

NOTĂ: Tematica va fi pregătită ţinând cont de prevederile Noului Cod civil (Legea nr. 287/2009)

DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ

1. Legea penală – aplicarea legii penale în timp

2. Infracţiunea şi sancţiunile de drept penal

- noţiunea şi trăsăturile esenţiale ale infracţiunii

- conţinutul infracţiunii

- înlăturarea caracterului penal al faptei

- pedepsele

- măsurile de siguranţă

- formele infracţiunii

- unitatea de infracţiune

- pluralitatea de infracţiuni

- pluralitatea de infractori

3. Răspunderea penală - cauzele care înlătură răspunderea penală

- răspunderea penală a minorilor

4. Aplicarea pedepselor

- individualizarea pedepselor

- înlăturarea executării pedepsei şi a consecinţelor condamnării

BIBLIOGRAFIE

1.

București 2010

C.Mitrache,

C.Mitrache,

Drept

penal.

Partea

generală,

Ed.

Universul

Juridic,

2.

M. Udroiu, Drept penal Partea

generală. Partea specială, Ediţia 2, Editura C.H.

Beck, Bucureşti, 2011

3. F.Streteanu, Tratat de drept penal. Partea generală, vol 1., Ed Ch. Beck, vol. I,

București, 2008

DREPT PENAL – PARTEA SPECIALĂ

1. Infracţiuni contra persoanei

2. Infracţiuni contra patrimoniului

3. Infracţiuni contra autorităţii

4. Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi

reglementate de lege

5. Infracţiuni de fals

6. Infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice

7. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea sociala

BIBLIOGRAFIE

1. I. Vasiu, Drept penal - Partea Specială, Ed. Albastra, Cluj- Napoca, 2011

2. T.Toader, Drept Penal -Partea Specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009 ( sau 2010)

3. A.Boroi, Drept Penal - Partea Specială, Ed. C.H. Beck, Bucureşti (ediţii recente)

4. C.Bulai, A.Filipas, C.Mitrache, B.N.Bulai, C.Mitrache, Institutii de Drept Penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Trei , Bucuresti, 2008