Sunteți pe pagina 1din 117

i/ 2 l . ] 4 . r . i l i d e m .\ ' l l V r . i . L ; ; . : l . ldem, tbtdem, II, 9, .2; C.onstituliaarenienilor, 2, 2; 22,,.. | ; 28, 1 ; Isomate,' Areopagiti"ui,ig i'i"iiiirrt"', 232. 73.

Aristotel, Constitulia atenienilor,29, 3; plutarh, Cimon. 15.

Aristotel, Potitica, \rI (lV), 10, 10 ' Idem, ibidem, VIII (Vi, 5,. 8. '4, ^atinie'niiJr,"zo, 2 qi urm. ; s7, I I$::, _.|:l"tttt1.ia Idem, ibidem, S. Iden, ibidem, 29. 2. 5. Tucidide,VI, 38, 5. l l e l a c l i d ed i n l , o n t . i r . J t , 2 ( h , H G ,l . II, p. 222). n . . 4 r 2 . t . 2 l ; 3 i : 1 . 4 4 s i u r m . 6 9 4 ,1 . 1 2 0 qi 1 rm _9 ; ur .. 82. CIG, nr. 1848. 1.4i. tt tui A.nd,rotion,32; Impotriva P:%*.-le,.Impotrioa tut l rmocrales. 75. 84. Xe.nofon,Statul spartan, g, 1 gi urm.

CapitolullV

NA$TEREA DEMOCRATTEI $r TtRANTA

tt

8 6 . I m n u r ih o m e r i c e X,X X . ; 16. 8 7 . A,ris{oteJ. Politica, VII 1VI), a, 3. 8 8 . I d e m , t . b t. d .em V,I I I ( V l , 9 , 2 1 . 89. taem. tbrdem. 7. | 9; VI {lv). 10, 10. 90. ( ' o r " r ,t u ! i a a r e r t i e n i l o r ,f : , Z . l9em, 9 1 . I d e m . P o l r r i c a . ' V I I( V I l , 4 . 5 . 92. raem. Consl,tu1ia a t e n i e n i l o r ,J 0 , 2 . ao ldem, P,ol.itira.. I I 1\'), 2. 6 ; 5. s _\'l 9 4 . t d e m ,t h t d e m I ,I , 7 . 6 _ o . 0< Herodot. III.8t.

f:fl"rr'jl

potiicd,vr (rV1,-:',i;'i;ruton, sratur, \,

DEMOCRATIEI 1. ORIGINILE In timp ce marile lamilii acaparauputerea crescindd a cetdlii, ce deveneau oare to!,i cei ce erau ? men!,inuti prin naqbereintr-o stare inferioard Meseriaqii ce ,,lucrau pentru publio" qi thelii ce cu gr'use deosebeau tle sclavi nu puteau nicide\.reodatdsituacum^sd speresd-9iimbundtd!,eascd pe !,drani, ei vedeaucum !ia. In ceeace ii prive,sLe slarealor seinrdutdle;tede la o zi la alta. Peticele frun,tii erau depdmintpecarele cultivaucu sudoarea ca qi pierdubein mijlocul mar,ilor domenii ale nobililor. Pamintul nobililor, probejat prin lege inpotrir-a olicdrei instriindri, se intindea mereu, fie prin fie prin defriqareap[durilor cttmunale, cumpdrarea loturilor mici, fie prin luarea pdmintului ca urmare a unor poli{e nepldtite. In unele cetdli s-a format astfel, mai presus ohiar decit clasa cavalerilor,o elitd de mari proprietari,ca, de exemplu, in Atica, clasa pentacosiomedimnilor. In scirimb, trebuiausd sesupundasprei t,dranii logi a muncii, ,,datd oamenilor de cdtre zei" r; ei trdiau din gleu. Cei mai chibzui['inu-;i doreau clecitun fiu, pentru a evita imparlirea bunurilor pi pentru a nu intemeia o familie de sdraci2. Ace;tia izbuteau, dacd imprejurdrile erau favoo clasdclecultir.atoricu venirabiie,sd alcdtuiascd turi mijlocii, ce posetlaucarul lor cu boi pentru
123

'--..3lrfuIk-_

munca ptirnintului qi care, in caz de rdzboi, puLeau sd se inarmeT,epe cheltuiald proprie. D^ar cei mai mulli dintre ldrani trdiau in sdrdcie. In anii neproductivi ei erau nevoi!,i sd imprumute de la nobilul din vecindtate cele citeva medimne de grdun,te necesare pentru traiul zilnic gi pentru insdminldri, pe care trebuiau sd le dea inapoi cu dobindd. nu Odatd porni{,i pe eaiea imprumuturilor, mai puteau scdpa de ea. Datornicul insoh'abil, cu femeia gi copiii sdi, cddeau sub puterea creditorilor. Cel mai trist lucru in situa,tia claselor de jos era cd orice om ce nu fdcea parte din genosul privilegiat era dat, fdr{ ap{rare, pe mina justiliei aflatd in slujba unor stdpini lacomi qi iresponsabili. Pentru ,,mincdto.rid i e p l o c o a n e " ,n u e x i s l a decit o mai bund sursd de venituli linsa de echitate 3. Martor si r.ictimd a unor sentin!,e ,,strimbe", IJesiod nu poat,e tiecit sd se adreseze lui Zeus, protectorul lui Dilce a, ,1isa-i sfdtuiascd pe neferici!,iicazu!,iin ghealele opresorilor sd se resemneze, intocmai ca privighetoarea pri,nsd in ghea- r rele eretelui 5. O asemenea stare de lucruli ar fi putut dura la nesfirgit, dac6 reg,mul economic din Grecia nu s-ar fi scliimbat complet cu incepere din secolul al VIIl-lea. Pind atunci cetdlile nu ayeau alte resurse in afar[ de ag.,iculturd ;i de cregtereaanimalelor; la acestea se mai adduga beneficiul scos din troc qi din piraterie. Dar iata cd g,'ecii se rdspindesc pe toate coastele N{editeranei, in cdutare de pdminturi noi gi de noi clien,ti; lntre colonii gi metropole circuld fdrd incetare tot felul de produs, naturale, materii prime gi obiecte fabricate ; comer,tuJqi industria iau un avint necunoscut pind atunci; in apropierea porturilor frecventate se inmullesc atelierele qi pie,tele se organizeazd din ce in ce mai bine. De acum incolo tot felul de mdrfuri ieftine sint scliimbate pe citeva capete de vite sau pe unelte de metal ! lncepe domnia monedei. Odatd cu strdlucitoarele monede de aur gi de argint, se rdspinde,ste creditul gi gustul pentru s p e c u l d .L u m e a g r e a c d e s t e d o m i n a t d d e u n c a p i 124

i'll'i,ll$lxii"&tl"'?lH'ftl""ilt; ,*'u"J"lfi 1,11.f, 6 ' matisticti


econo.micd Revolulia :?"Hff;'# ordinii Politi' $ l:*eJ:""'" asupra
:'ceamal in afaramiqcarii uneletinu[ul'l au ramas resaFocida' F"r"pnn**' Beoiia ei il;'; ;;;;;;in

#T-Hii:|#n.,\{{i+ii ifr
Dar p'ret ;i aris[ocyaLitre' piii.,'"-g,'ntilice dezvoltare o luat a in rest. regimul ,t"^--:marlnavrgal'rer "oun consacrau se cate irit al nnht.'c etd!,i aldIn.Asia-Micd' time au devenit -uti t'ra;e' un sd,rdmin[ s-a turi de Kvme, care -muilumit

^'"*ty,.*J ;il,,;;. pr,ituri, in frunte cr ftllili 1I.""'fi"'"J:::.11


nemarintilnit6'in Eubeea'P",T1*: o rrrosperitate rmporEretria ,siCalcisau luat parte Ei,;i;ili"i, din produsele la qi u; ;ae..gat *1;i'i;;;ll'*ru'" invecinate' minele din" cimnia lelantina p"'uttl"o

-#. i ;iilr,, i'g r" ij"' " g.l, ;X l";iil istt tului Prinir-un T*:: ;ir: "iltill,
? La tn:;l1"otl *nr,itiu.a"" "'";i"u mereu iuncir bng'i\ia der,ineau ceic" ;;;;il",
p r i n c t , m e r ! ,9 i i n d u s t r i e ' de aceastd bogdlie Dar oare cine se folosea

;;"$1,#'l #;9,1T',f;'1lt? il"n*'#l


de piacarierele lii au dat in exptoat'att*l"tfi ;i convertitin au domenii' i;d-;" ;;- i"tiita" lot tezaure' n*i .""Jfl"ie qi lingrurile deaur.adunatejn pe care ateliere titJli si pe sclaviin iil;;;;;tp. tl^1i'^:le-au inzestrat [u"ii lor;i'-renunlind *91 "" j:de....treburt apuoat s-au -Dar liil-..plt"i".eqti' 'n"." -"t"i nobilii .nu erau slngufructuoase' !f ei,in cetdli,exista iii careseimbogi!,eii. rGi"ri de fiind mezinii .,; ;l"p de buryheziimbcgiliti' unii al!ii provenind .ur,"bu*turzii rlin familiile nobile' dinoameniiderincl'Acegtiburghezibcga!'iaveau de cite ori li se bani sd-;i cumpere pdmint ori sd aibd cai' i.l"u prloit.jul; dacd doreau'puteau
125

E i i ; i a r i r t a u c r r p l d c r e r el r r g i [ , i a l t i r . d e d a l { r e c e n t d . L a i n c e p u t , a l i s t , c c r a ! , i ap l i n n a s t e i ' e i - a disple!,uit pe aceqti noi imbcg:"r1iii, a;a cum odinioard strful pira{ilor il disirre!.rria pe c{pit,anrrl de corahie ce se ()cjul)a cu nt'g,rtul. I)ar nrr dupa mult timp, ea a inceput si Ei-i apnopie, r'dzind cr{ aceste mezalianle ii pot aduce foloase: orici oare nu-i adevdrat cd ,.banul il face pe om(( ?. De acum incolo plrrl,ocra!,iaconduce cetd!,ile. l,a Colofon. de exempiu, car-alcrii nu erau clecit o categrrie din Cci tj I'tie. lntr-un regim politic in care puferea era proportionald cu alrerea, luxul era mai mult decit satisfacereir gustului pentru pldcerile vielii srru vanitd.t,ii, fiind un indiciu social, un adevdrat criteriu al valorilor poiitice8. Deqi regimr"rl economiei comerciale, industriale sau monetare a alterat compozitia clasei dominante, acleseori el a intdrit celelalte clase sau a creat unele noi. Acest regim a fdcut ca, de acum inainte, demos-v| sd se opund nobililor qi bcgalilor. 1n epoca homericd, meseriarsii nu aveau nici o legltuld cu cei ce cultivau pdmintul. Cind produsele meseria;ilor qi ale ldranilor s-au evalttat in bani, s-a ndscut o apropiere fireascd intre toJ,i cei care, prin munca lor, ajunseserd la o oarecare bundstare. S-a format astfel o burghezie mijlocie. Ea era alcdtuitd din cetd!,enicare aveau cu ce sd-;i cumpere o armuri completd, in acea vr-eme cincl prcgresele industriei uEllraserd achizi,tionareade arme la un pre! avantajos. Num.irul infanteriqtilor ce luptau in falangi strinsd s-a mdrit mult e. Puterea de luptti a cetd.tilor a crescut gi ea ; dar cavalerii qi-au pierdut superioritatea tnilitard. Acolo unde nu gi-au pdrdsit puterea in favoarea oligarhiei mai largi a hoplililor, cum au fdcut cei din Sparta, ei au vdzut ridicindu-se impotriva eg rismului lor revendicdrile celor care aclusesenii destrile servicii statului pentnr a putea cere drerpturi politice qi accesul la diferite rnagistraturi. Dar clasa mijlocie - mesoi, cum ii numelte Aristotel to - nl, era foarte numeroasd. Ila se rdrea mereu. trecind
126

in pdtura superioardprin cdsdtorii fdcute cu ncibili qi in pdtura de jos din cauzasuferinlelor p.ecaro le aveau de infrttntat cultivatorii qi mese'
lraqll.

lrr gelera) , rlr)ua eoorlomiem{rea rapid numdrul celor djn clasele de jos qi le agrava situalia rnaterialS. Pe rldsurd ce bogalii deveneau tot mai bogat,i, sdracii sdrdceau qi mai mult. Viala a fost grea pentru generaliile de ldrani care au trebuit sd se obiqnuiascd s[ ciumpere qi s{ vindd in valoare monetard. Ei pldteau foarte scump obiectele fabricate cu care se aprovizionau din oraq, in timp ce produsele naturale erau ieftine, ca urrnare a facilitdtilor oferite concuren!,eisirdine prin extinderea na-'"igatiei maritime. Mai mult ca ln trecut, ei erau nevoi!,i si contracteze datorii gi, acum, fiindcti toate tranzac!,iile se fdceau in nuuerar, creditorii mai neindrirdtori cereau o dobind{ comerciald care era foarte ridicatd. DobinziL: li nenoroceau pe cei sdraci. Devenili insolvabili ei puteau fi vinduli ca sclar"i, in strdindtate, cu it.t i r e a q a l o r l a m i l i e ; s e c o n s i d e r a u f e r i c i J , id a c A l i s e i n g i d u i a s 6 - q ic u l t i v e p r o p r i u l o g r r i n c a i i l a l( ] de arendaqi, in ccndilii ciincene. Cu g orl Iltl putem imagina starea jalnicd in cale s0 aflau aceqti helttcrnori, oe n-aveau dlepLul tlecit, vt'emuri. la o gesimedin recolta lor, in At'ica acelc-,r c i n d ' m e d i m n a d e c e r e a l e( 5 2 l i t r i ) r i m e t r e l , u l d e vin {il9 libri) nu valorau mai mult de o drahma de argint 11. I)acd, in timpurile cele mai frtlm{)ase, 1r. fiind ,tdranul glec se linea departe de politicd pe pdmintul sittr, in izolat de munc,i absorbit Ei epoca arhaic{ el nu putea s[ frecventeze ag ila oiaqului qi sd se ocupe de treburiie publice. fiind pindit sau ros de sirdcie. $i totugi, in clasele de jos, existau oameni capabili s{ se intereseze tlrr p o l i t i c d : e r a p l e b e a o r a ; u l u i , m i c i i m e s e r i a r t i; i 'vinzdtoi'i, rnuncitorii necalifica!,i, pescarii gi cordbierii, cei mai sdlaci dintre meseriagii pe care epopeeaii nume;te damionrEti qi int,reagamasi a mer'cenarilor, pe care ea ii nrrmelte the!,i.Acest prok:-

salarii ce tariat trdia de pe o zi pe alta din niryte

16.$i totuqi existd un lucru qi mai groazciin ce in ce rnai rnici, tlin pricina folo- din afard cleveneau p9 care a jurdmintui de urd qi de ferocitate. adicd umane' maqinii a h;d' ;i; .i"ii i"i mai frecvente aliarului' f-ql'a in a"pri'a-'a"fald -i.i;;" ..i-"tf"i.- fiii ,tdrii trdiau li un loc cu strdinii ii;;;.';1" in Consiliu, oligarhii din unele ceai" 1oat6 pdrlile ; dar fiincl concentraliin l; pcrt, cu timpul ei td.ti 1?. ""iiti t!" in acelaEi ;;id;ui';;.ii"t" mijloagilseascd sh solidari Prima reYendrcare a democra,tilor, - dupd ,ce simtd *u ,si ^t'"""'*a drept obis-&u organizat inLr-un parLid' a av.ut cele de a se uni. arlst'ocrapel adversarll Toli legilor. atea ecl nub'iicarea Armata revolta!'ilor era pregititir' .Ea Lumea era sdtuld de acele nevoie de conducdtori.O elitd, but'ghezra'c'apa- ;;;."1" f;i;eltte'resati. Ie tnfdinle- ;;;;;;" de a munci.Ei. ,,sirimbe" f" care eupatrizii. nife p.i" U.avura'deprindelea c are nu d i v t n e v o i n l e i E l . ce e x p r e s i a p^olitice f i i n d drepturiJe. tisau ca Un.ni* tu, s[-gi recucereascd exp\o.1decit de clle. mai multe ori, aceleiiorle.ce.t ;.prtr.tt""' i's" I."furan,a luat conducerea dispdr!'i a unur monopol odios qi invechit' dorid cinicd in tarea impdr!'it s-a se-oferea.Cetatea zadarnic-ca jude; se resemSi.r.i J" seneralii aqLeptaserA tincte. Vremea in care cei nemulluml,tl u rma Juramintulul qeamd,invocind cerul, trecuse:.misticis- c d t o r u l , i n l e s t i t c u p u t e r e a i n de orcos' tY!."aminte """-.4 -ui fe.8" loc violen!,ei.l'upta dintre clase ince- i"" "riii"ie, sd-qi aducd de Dike adr-rse plingerile ca iem.ti .ri"t'iuruiui 9i "fie puse. pe .pdascrrltate ;i;;"]"i lui'Zeus'sd Ei a durat mult timp' il"f"; Ea a fost infrico,sdtoare Folosirea legaa' cunoascd sd vroia -r"iil. i;;.; In..pl"a-din s"colui al VIl-lea qi pind la cuceridisde mai multe secole-aproape ti-p .. ."-i*il. de plind este g.leac.n rea romand, intreaga istorie cenou:se din incepei sd se rdspindeascd - de il;"t;; r""ot"tii si' de coiLr'aret'olufii,de masacre, Ura dintre paltide n-a fost ieau legi scrise. de confiscdri. ""iL".i'-i Acest progress-a realizat mai iniii in coloniile exprimatd nicdieri cu atita ferocitateca in aceste noi' ale Siciliei' ln aceste-,t'dri. erau adevdrate C...i.i"ll'*i-qi -lii ."tati in careluptele in[est'ine mat dar urgentd, mai ;i era codifiqare de care -vechea ,'r'alul ;;;; unor furtuni in ;;;d;;;.''i;-mijlocuf c,1ct-:lt::t::*: Grccr.e.i decit in se rididd lntotdeauna mai sus decit cele ;;;;;; erau aici prea pu.tinela numdr pen"u "ln" ptu".adrr13, s aud cutremurdtoarestrigdte i-nreddcinate qi nu- aveau con".-t .u,, au furie sdlbaticd' Poetul Alceu din tru a da solulii la toate litigiile l"e;;;;;it imemlriale' Zaleucosa dat a" bucurie la vesteacd qeful-parti- ;;;.;;; Mitil.;;;t.igi ""ti'"""hi^i pe la-663P; cam^pesie 1a' Locroi, la J"f"i pop"ta"ra fost asasinat Tecgnisdin.Megara "r ""a de legi unul la Catana'opera daf a jos care de. ;;;;Ch"a.ondat ;d ;;li"' d'e furie impotriva oamenilor legislatolis-a bucurat de un mare succes' demult, si,rdinide orice drept ;i de o^rice acestor :.ti;;'t; I eL a fost copia lui Charondas i.'n.lt" in"uleauin piei de caprd;i pd;teauin afara ;;i;i";-;;a din occident.qi' calcidiene ora;e fiecelelalte descarcd in ;it ,l8t'.if". ..ta!ii, precum cerbii" ;i 1qi din Androdamas pe inspirat l-a comande'l Iere'ftJ"i.la, sd ";i.A ..u p" ,,"ugotio.ii ce-auajuns. din "f9,'l; Calcidica pentru legi f{cut a sub calcil lii;*i"" dindu-se Iecit cum sd ,,zdrobeascd Co1 insula in tre"cut 'si' ea a qi izbucnind .de T;;;:;i;.";-"poi -;l,time lipsitd de minte" ;;;;t qi .Capadol'ebedos. Teos' la Mic{, Asia t" de-aq ;i;. in urmdtoareaexclimalie canibalicd: ,,Ah, ca influe-n!'acoloniilor sioi! 15Pentru vedea pind ;i;lt:'^E;; "".oti^il putea sd le beau singele" asupraCorintului qi Te.bei' .a exercitat f i ," ii.l,"'rn sd trebuie omene;ti, pasiunile unde pot ajunge atunci cind primul dintre acesteora$e a prlmrr q aceea rdzboaieface o Tucidide pe care luiFidon,iar cel de-aldoilea'-pe ieqislalia citim descrierea 21. Grecie De altfel, vechea lor civile, agravateincd 9i mai mult de rdzboaiele ;;';;ili;;"1ri F'iluluut

celpulin'.inchip Oricindstatulinsu;inu recunoqtea, de tranz-ac1re sau rdzbunare de dreptul rnijloace' imnlicit. n-a intirziat s{-gi fach,prin prupriile sale jurisdiclia lezate pdr,tii impunea eu igi fdeub' ei a ud CreLa paie ;;,i{;id,' i*si t"titt sau cb,luri.Se toate vioreprima face accepiat[, - din secolulal YII-lea, efortnrt Part pql- ii'.-;;;;t'" a t, ln"cepere totuqi sd trebuia nu ce : din severitate o cir-ile i;;t:J; i."-'u o""" astfel capdt rdzboaielor "" talionului'.Cindacorda mai aupatt" de legea u""".tt'"o"cd dateaziimulte legi inserateirl crcle' ffi;; pecuniard' l;i lua satiifact'ie o Gortin 9i . lug" tsulrra .loviturilor celui ce o cerea il"ri 2:' ile judecatd, elucheltuielile pentru La ""a'din ltrltinia sa nartea .i lerif"" datii de .,brru.a ietaLer venprininterzicerea dirr Iini asr,f*l'amenda.Dan ;i"d;i-l;;, elenii au consaclat in sancLuarul drept.colectiv-, un de lipsit -era' Olimpia rr placd de brcinzpe cale era grava[ ulr i"iri,l"no*-"f, colectiv[:.iurisdicresponsabilitate o rir'iru' o de Jo.ii"."t iuridic ile primI importan!'{. re-s- "flnlrui iiu .iutrft nu putea imputa fiecdruia..decff'.p9JeJ.u' o lor-itur[' hcitiritoareprincipiu]iri indi23. "".. se vede ansam- ; riil" i"i"- 1.i".'p.o" tu* ui'tu t"sponsabilitd.tii t"i;;;1" oonsabilitdtii coleetil'e '\Eatlar', familiei mintuire ' ' t t n " s ' ' t t l ' r ' cuvinlele: ;i ',pace l e l e m u i ;.t^ f t u t a " . o . " t " l e a g il e g i s l a l i i l e VII-lea ii rntt,i eiene din secolul.a] Jatn '\betlaa fost inzr:stlati ai"i*" tout", acelea"cu istoricd' qi importanld "."i"i"r[i;;, morald in 5!'r4/ll' ;-i""ltt ;dre{,ie de Dracon,in 621/0 qi de Soltin, i m p r r r ' c u n s c c i n t e a v u l a l e g i l , ' r Publicarea tuni.. f'a.e incliiald cti rnult'e dinbre ele, smulse cit mai 2. TIRANIA salveze sir-Ei a" lu o ot;g"rhie clornicd 3ul!e put^erntcr tl amprent[. incir pastrau prercgatir-'e, f ami- Aproape intoldeauna, legisla[orul lucra- in plin patrirnoniului i.i.to?.uti"a.'Inaliennbilit'atea dezldn'tuite' : for- .uil"i" loturi de i" -i:t"cul" pasiunilor inruabil -o ii;i .j ii;u.ea unui ntrmdr birou cu "i"ii,lucrare..de facd funciare sh l vinzdri era nu unei sa cazul a in fruat -ufiialif" solemne de slnge vdrsdrile c"nopreascd ci sd oit"ite, ;;*; interzicereatranzac-tiilorplin intermediari, comprlntr-un desemnat, lot sint era credit.: pe prin concilieri..El tractele in scris gi operatiile pdr'bile intre arbibru ea ;tii;; p;t"riplii bpuie de cittre cei mai vo.hi le- oromis. ca sa lntervina cu , puleri exlraordinare'el circula- iaii*ui..l*tuttit rtcgiistririlor clasei Ei intereselor ;i;i;i"ii e'au acluse devenea. atita vreme cit era nevoie,conducdtorul ?i.il"l.ii. Dar simplul {apt iir l' gile inNu ;bim prca bine cum i se cetate de qi santirnnaLe tuturor ;;;;;;-'"j"."tafli. ia cunogtinla numai cd in Asia Micd vedem dreptului' -de'aisimnat, importantin istolia un eYenlment ilffi;i;^g;;;;i; semna adeseoripe desemna. il prtcare totcleauna pentm qinti pierdeau Selii marilor 'p,'o",r.a {oarte fichip in """-uft qi he a interpreta, clupit ;;t*ti magistrat, a fosl luat' iil."i"r ae a !i c.uq dupg intr-adevdr' trebuia do.fitta lor. formulelece trebuiau sd reglementcze i"-". au a"Jla "u." obrceru. 'tia-t"'"o"iaid qi politicd. Se termina cv tlrcrnist'es ii";;;;.; numele, sd cunoascdbunele^ ai'tpt.tea' Solon din Atena' fie di;tr-b tradilie intunecati. derformate -i -{"ii"ia."t.e arr-onale; ""'i.n"ur, r"Jil"rnit rn.tlrolftel' sau pur qi simplu ie iilna Ju memoriiinfidelesau de conqliin!e in'telesul " ."ril^;; ud;;dra\' aisimn&t' \n promulgat Ia lumrna nr#, locul lor era luat de nomos-ttl sdu drepLurepar'lilia prevedea exactitaie cu ,it i. larg al cuvintului' dupd cum contemporanul qi un el "" qi a datoriilor 1i care, deqi.imbrica pltiu.o. din Mitilene a fost in inlelesul restrlns "iioi caracter sacnl, varia dupa cerin['eleinteresului era temporard: de al termenului.O astfel de misiune ;;;;;;i. Regimul grnLilicse pribusea' minat timp nedeterun eq era incredinlatd cind pentru SLutui l " p u n " a i n l e g i [ u r a t l i r e . l dc u ia temelie. cind pentru minat, pind la indeplinirea sarcinii' l.ralvizil. Soliclaritateifamiliei, atit sub formd activd cit ;i pasivi, nu mai avea motiv sti existe'
t3l 130

o duratd fixd; un an, cinci atti, sau chiar ze''eani' Oricum,ea dddeaputereapublicdunui singurom: :enLrtt l ,r a , , . t t i r a n i ce l e c L i v n ' 'p n e n t r uA r i s b o L ee bionvsios din l{alicarnasl ce avea sub ochii s6i istoria Romei, era ',o dictaturd", tl dictaturd irl 2a. l)upd ce saivase statul interior, se inlelege -pagnicd' salvatoruluinu-i mai printr-o revolulie in viala privatS' nou din rd-inua decit sd inire in cetateafrdminglseqti sd greu era Adeseori tatd de certurilJ dintre-partide un om capabil tuturor : sd inspire incredere;i sd dea satisfac,tie imlup-tat de avutzece ani, a de timp Pittacbs, 'ostili15lii potriva facliunii oligruhice; Solon a iost tinta atacuiilor sdracilorqi ale bcga.tilor'De , multe ori a existat ideea de a se adresaunor arpentru a pyne l bitri strdini, un fel de podestali, -face legislativd' gi reforma candt discordiilor a ;\risalenianul VI-lea' al secolului la mijlocul Pe tarh qi mantineanul Demonar, chema,t'i in calitate de conciliatori,unul de Efes, celdlalt de Cirene, au fdcut pentru aceste oraqeconstitu!'ii 25. Ceia mai tirziu, N{iletul, epuizat democratice ge'nede luptele ce se dldeau de doud generaJ'rr, s{ se adretlercis a Kheiromakha, Plutis ratiile si seie parienilor ;i aceqtia,dupd cercetdri,au dat carP i;i pdsproprieLarilor dreptll de condttcere traserd ndminturile in stare fertilS in timpul rdz' merileloi, adicd clasei mijlocii care se {inuse in afara rdzboiului civil 26. Dar oligarhia nobililor 9i a bogalilor nu avea intotdeauni inlelepciunea de a se resemna la concesii.Atunci, pentru a sfdrimaorice rezistenld cu orice pre!, o imbundbdlire gi pentru a obJin-e, i t'te"ii sale materiale qi, cel pu!'in' o apareni'dde drepturi politice, poporul a recurs la metoda sup..-dt gi-a incredinlat soarta unui tiran' I Cu este cle fapt acestregim al tiraniei ? Totul in acestregim esle neobignuit,anormal' l'a drept la apavorbind, nirmele de tiran era dezonorant ritia sa in lumea qreacd. \renit probabil din Lidia pe timpul lui dyges, al avea1a inceput sensdu, sul de'stdpin, de rege,-gi,ca 9i echivalentul 'fotose potrivei anumitor divinitali' basileus,
132

pentru cd din pricina originii sqle qi^ tlat[, Locmai anli'c1! fost a el orieitali, pe deipolii ii^;;'-";;; at duEmant de p.io.ati.t i"r":"r' -..r' -neimpdcalii urma uner in nu ."io. .o de{ineauputereaabsolutd urma uner int"i.n..i iegitime intre partide, ci.in titlul niciodatd dat q'i ur' ;.' il'.,d;Iit.'A"i;;ili titlu rege' titlul.de il;1;;;t. $i-o.-ii'putur lua fi care-le-ar u*intit" cc r)u ldsaseo ptou*li.qi dar majoritatea consacrare; """t*ii'^""-tel'ae grle lor, care n]1,mai era iit ilr. i;i aveau rr. Deci' "" ilecit un mAgistraltttifitot, clerangsecundar' pentru qi secundar oficial titli un i..riri'r"a ."ici li s-a dat numele al" ;:i;;*;;;,'i'.; "ntichitat'e stigmatizau dusii. care cu u".t" ;i; ;t;t;-;hl.n gi.toate calomniile defdimdrile ;;tt-i;i'.-i bucurat ""t" copleqitura oiigarhilor s-au, ;;';;;-i-u aceqatunci 'de -cind a" ir.iii t" l"F'democraJ'ilor, si-au dat cind qi ei avut mai tia n-au princi"ttjoit seamacd o condu"t'L tlb"'e era'contrard

'il," H:T':':l Ftil; l.uzurpare -!' 1':' L ::, ::;ru flTf T!' plar cu in a &runc,a
a regalitalii,.utgllte dcforrnare i.*tia unul p"in t'iotenie9i violen{a' aceastdridrcare a rdu cu cel lucrul este legilor .mai i-"a"-ttpt" tiranul nu i,rii"ie."r,\"rinai t" in afara.dreptului' stdacestui qi-viat'a lui, lrra"tttol i""i'p""t.'-ira esLe insuqi' s-a proscrisel nin atcitputernlc'care 2?'
a c n l u i c a l ' eo v a l t t a personal oe lnainte de a fi devenit un sinistru. El a fost j"tat isLt'rlic' rol un f.s.tJ;, tiranul a pe cei saraci in lupc o n d u c e i i :-;;;;ln;l-',;';

impotriva i"'r^"3liii" b' galiiorsaupe cei de ri.nd il urmu.llimea care pe' ;bii'5;;;'.1",r..?.at"tul fdpsd lasd il poporul car"e -"ard orbeqteqi pe existat popor' pentru tuiascd totui, dar -Dul.l-u ldsdm la o tiranie in toate putfit" Greciei' Dacd inp"ti" Si.ifiu, ,,,t,1"ea punea cap{t certurilor tirana't'ionald' apdrarea test,inepentru a cc'ndrrcl ineristat decibin cetiilile in careregimul ;i; ; " qi comercialtindea sd domine economra clustrial de fier pentru ruralti gi unde era nevoie cleo mind o conduce in a orqurtir" mui{imea Ei pentru a r33

lupta impotriva unei claseprivilegiate.Cu perspiPisislrate s-a intors ajtrtorul me garienilor; clr Tucidide considerd cd spode'pretutindeni' cacitateasa ol:iqnuitd, din eril r., ttt"""rru'ti"tt"'-"t"1i a tiraniei 28. rirea bogiliei estecattzadeterminantri Nimic mai exact. Lupta dint,reclasea fost uneori inteiitd de ura dintre neamuri ca, de exemplu, 'Piiistrate Pentru a la Milet, unde gergi!,iipurtau o veche picd parre, qi, mai ales,la Sicion,unde tidei kheiromakha orthagrrizii au impins popula,tia predoriand la in ora;e pe a" o pulernrc'{ rdzbunare; dar tirania se rdspindegte intotltt'iititl-tu' A.;p;i., 30. mdsurd ce ele prosperd De la coastele Asiei "fli:ui Mici, vecine cu bogata Lidia, 9i pind la malurile Euriposului, ale golfului Saronic qi ale gclfului c e i l a l I i 'l e l u a o s L a L e t ' t ' ; T l t ; ; i ' n -,f" i u ' p o Corint, lista tiranilor coincide,ca sd spunemasttotul dearisos sdse Din acest moment estecu greu fel, cu harta marilor porturi. Egina face exceplie ales *rr-,i-'r"-.'"n.*tt r1iu, mai :e ::1^l?utte numai pentru cd in aceastdinsuld micd gi cu slareai" iapt 11 forrnu! -lt-"lti;it: p d m t n t - n e r o d i t o r n e g u s t o r i i n - a u ^ t r e . b u i t n i c i o - .,i-i.a,l,-,ri datd sd facd fa!,dunei aristocraliifunciare. Atena a asistat la eqeculloviturii de stat incercatede sd'comCilon in 631 qi n-a cdzut sub tiranie decit ln 560, qie'ertual n"'*o''ui Itfl ilqn':"J.-'5',tJ,. lui Solon adusese pentru cd, intre timp, legisla!,ia ietatea, pind atunci exclusiv agricold,pe o cale cu totul-noud. Ar putea sd pard paradoxal sd au" I precizdmlucrurile mai mult decit a fdcut-o Tucidt'ii' Uieori disPre't'ui i^"ia"*"" X"lJ:t'i ilide qi sd stabilim o legiturd intre tiranie qi exportui de vase de lut; totugi, ne explicdm de ce' "t'"iiit indice al comerlului interin domeniulceramicei, pie!,elor de desstdpinitorul este Miletul national, in timpul lui Trasibul, apoi Corintul sub facerur Cipselosqi Pbriandru, si, in sfirqit' Atena sub Pisistratizi. Aqa cum, odinioard' p-rimele lovituri date o face s{ voteze' sub resimului gcnos-uluis-au datorat mezinilor sau cind edtt"atl'r'enil-; in tiranii, ba"sIarzilor'dinmarile familii, tot astlel ai ^clacare gi-au asumat rolul de reprezentan!,i selorde jos, au fost de celemai multe ori transfugi din tabdra adversd.Ei ajungeau sd pund mina nrcr iireciei, nu ascundeau ?ttgttlt* i-. pe lrutere exercitind o magistraturd inaltd sau despotical .regimulur' ;^;;i'l;;;cterul in aimat[ qi aclionind la b tuln"ti" de conducere ridica p-"..:ti"lttl: A ooboriatistomalia 9i a-i momentul potrivit cu ajutorul unui grup-de parpe cdlduzeqte care-i general u,,.riu-ur,. principiul "sfatul tizani lnarma!,i. Trasibul era pritan; Cipselos, dat de Trasibul lui tirani. Bsbe cunoscut . basileu; Orthagrras' polemarh;.majoritatea tirasprinilor sicilieni,strategi.Uneori ei iqi asigtrrau P e r i a n d r u - , , t a i e t o a t e s p i c e l e c e l e d e p dexeEescpe jinul striinilor: Cilon a incercat si dea lovitura 3l: aceasta insemna a preconiza celelalte"

1 r,5*i' r', ffi .T i,ltili;:'il?"111 iltffi


i:liHlii'"F penrru J1 *:::l'1"llil::flfl

nils+i+:r':ffih:*rg1 'u',
;x1 lxrirr i!r'ii:i: tfl'. ilixilI! rriihi

lit*'tit"*'ii'a ffi ili:+*'iffi 'tr


+l".1* l$+* :li-tffi i+i#rJu " ; ;";,;il;; "i,l;li "li: i #,?' lTii; "i
"ll ;;;;;&':'?:i'i tililiilil,l"';: "1,t "u'ffi consti. LiP;l;
" ";' ":., l{:,'f?, XJ;" *?i,nrl",

[*::"l:t'l*ll3']*:.':l.,nq';;:'"3:'l'i"'x" :illlfi':; -*!'1t, :iliiTil"l* r il#*.#;; -;,;i "il"u ;i' t -i; #:iliiii

t34

135

spionajul. de exil, confiscdrile, culiile, sentin!,ele Se' putea recurqe la metode mai blinde qi cu efeci mai dura[il. Pentru a sfdrima nobilimea, tiranul nu trebuia decit sd inlocuiascdtriburile gentilice prin triburi teritoriale' in care toli. ceidlenii delineau un loc egal: tiranul din Sicion, idee ;i a dat un eremplu Clistene,a avut aceastd de nepotul qi omosfin!,enie urmat cu ce a fost nimul sdu, reformatorul democratical Atenei32. Trebuia de asemeneasd fie mic;orat pressanobilimii posesiunea tieiul pe carei-[ asigurau ereditare- si celebrarea ciiltelor tra".idotiilo. Tiranii au dus o politicd religioasd. aiiionate. ,,Fac o credinldgxeqbine, spuneAristotel, cd afiqeazd plard, pentru cd oamenii se tem_.mai pulin de ce le-ar pulea veni din par[ea unui nedreptatea s t d p i n , d e s p r ec a r e c r e d c d s e L e m e d e z e i ' . 9 i pentru cd sint mai pu{in inclinali sd conspi-r-e impotriva cuiva ce-i are drept alia!,i pe zei" 33' Tiianii cereau de la dreptul divin legitimitatea pe care le-o refuza dreptul uman. CypseliiEi apdrau din Sicilia iqi.apdrau zii. zll, Orthasrrizii agrrizii qi.tiranii si tiranii din ,Sicilia

ofrandesanccu urI'arr qi cnlar viala, a0oljel'rltu acoperinduu puterea$l puterea chiar Yra!4,

iuarele din Delfi qi Olimpia, consultind oracolele inainte de a intreprinde ceva, ridicind sanctuare, sacrificind hecatombe, instituind serbdri, conintre Totugi ei fdceaudeosebire ducind procesiuni. lor se indrepta mai intli spre culte. Devo!,iunea divinitd.tile paneleniceqi poliade. Dar se fereau sI le considere drept na,tionale pe acelea ce dobindiserdin ginli, ^triburi qi chiar cetdli un ln schimb, zeii populari qi caracter aristocr-atic. mai eroii agreqti se bucurau de onoruri speciale, ales cind aveau vreo leqlturd cu localitatea de unde proyeneafamilia liranului, luind astfel o Clisinfdliqare dinasticdqi totodatd demomaticd. pe mirqav, chip in din Sicion, tene I-a expulzat Pisistrate Adraste,ce era drag nobilimii doriene; a instalat-o pe Arlemis Brauronia pe Acropole qi a rdspindit legendalui Tezeu. ln ganeral,marele renume al lui Dionysos,zeul viilor qi al bucuriei. dateazd din vremea tiranilor. r36

Dar plirna dalorie a ,,demag'gilor"este sd imbunatileascd starea materiali- f celor de ios' permanentda tira,{."a*t" a fcst preocuparea o rezolvare-rapidd' cerea nlior. Probl".a ig.a.d bunurile celor inzestrat'i.cu fost u" C;i";.. lot careceruizqoniti.-Onicum. ![ranii din Atica' acera proprield{,ii' a o remaniere r"?e'it^ r"a". tlri Soto.t lui Pisis-ui cerut nimic dupd guvernarea putereand"-ul i; Megarida'TeagenJ cucerise ;;;i;.^ ii fruntea uirui grup tle oamenilnto';-.lr;; o*li"a"-t., '#;il: lurmelor miriinr crescdtoride el a^ redus dreptul la izlaz]ri pentru a ;ii;;ij imndrti pdmint partizanilor sdi' Datoritd tiradre-pt avindu-se ;ii;; J-"i""""it mull la defri;are, culturilor a i'iilot 9i e*tindere a .ir"fi-i"'^toud proA" -a.litl. Dupd ce-au primit pdmint' noii legali rdmind s[ o.i.iu.i trebuie' -de.-proprietatea ,d ilina *a ingroa;e"rindurileplebei uri;;";i;t 'fr""l';i' ag#1:: ^i"i .a'-t* J*p.ifida id f recven.tez: rlslsl()r' grspodarla in stea sa face a-i Penlru i*i. il t.l-ite jurlecdtoriitineranli ;.Ortfge1,i1; sa parte dreptatea"la.por{ile Eritreei,;i-,nu lasA iar demelor' al locuitor un ntci' cetate in intre 'locale pind la marinstituie consilii il;;"d.* 36' te.itoriului corintian si;ile ' Rd*in"" de rezolvat problema cea mai compentruL ^pt"^l-l:":t plicala: cum sd se procedeze 'a 3 ft in aceasta -ii.;"ii munciloaredin craqe linisti clasa cu claritate' lumurile, vu,zut au ;.i;#; sclaprecum^ConinLu)' industrial ;;;;; i^,t-rr;

I;;:Tlui,' ":;; m*'ffisi"":.*:"1 rg "'t1?


puhlicd38' muncii o renruneraliedreapt[ 9i stima sdu Feriandru a socotit' ca $i contempolanul ale prescrip!ii vechile -gesd reinnoiascd l;i;;: ce tra.iaudin buit"poL.i"" parazit'ilor ,^-"tif* comune: rul rtubfic,fard sd ii parLela sarcinile brinddviei3e' ,] lege impotriva is"i'u'JuL Tiranii, cel pufin toli cei.ce au,rdmas in au incd: bun mai un torie,-a" 'mari""atirit -lucru ;i constructori' Era, pentru er' un prlnfost -Atittotel explicd acest'lucru intr-un mod pdrerea sa' tiranii do"ioiu. ii'*l';;";il*i''dupd
137

trcbtriau s[-qi justifice' atotputerniciaprin victiranii, l-n torii asupra siculilor ;i cartaginezilo-r, general,iubeau pacea i ei Etiauprea bine ci cxaliarea spiritelor-in timp de r[zboi reprezintd o putere jnvincibili gi ca ceamai micd iniringere i-ar pulea crtsta pulerea ;i viala. Tiralii sesimteau'solidari intie ei: oare nu trebuiau sd se inur-ur. impotriva unui pericol comun, ostili' cu Tra? Periandru se sfdtuieqte tatea aristoctal,iei LvgCamis Pittacos; lui serviciile gi i;i ofer[ sibul urmind sd-l ajute il sprilind pe Pisistrate,acesta. sa' se transla rindu-i, !i, stind linigtit, in insula. fost ini-au cate ostaticilor formd in paznicul -de protejatul sdu devenit protector' creclinlali Uniti rrrin interes,tiranii se unescintre ei qi prin ei extind, din oraqin oraq,politica de cdsdtorie:
familie pe care o practica fiecare la el acasd' iqi ae fiica iui Periandru; Procles din Erridarr 'ca ginere pe Cilon; in Sicilia aliTeasene il ia ante"lede acest fel.-sint multe. Dacd regimul tiraniei ar fi durat, cine qtie dacd nu s-ar fi terminat cu ingusta autonomie-a cetd!,ilor qi s-ar.fi aju1s, "nu la unitatea Greciei' cel pu!'in la un fel dacd de federalism. Pisistrate incercase, nu f[r[ suc-

r a u s d - q i s d r d c e a s c {s u p u g i i , p e n t r u c a a c e E t i a , prbocupati de treburile zilnice, sd rtu aibii timp s d c o n s n i r e4 0 . D a r r e a l i t a t e a e s t e a l L a : u r m d r e a u ',iertlru mai cuiind sd le dea de lucru meseria;ilorl a-i imbogili, qi a-i lipsi astferlnu dc t'imp, ci de dorin.t,a de a face opozi.tie. Prin lucririle lol der utilitate publicd (canalizare-indiguire),tiranii uqufavorizau comer(ul marau eristenla ordEenilor ,,si ritim; prin lucrdlile de infrumuselare, ei ii ciqtigau de partea lor pe zei qi inspirarr poporului o mindrie civicd ce-l fdcea sd uite de libertatea pierdutd. Numele lui Periandrtt a r{mas legat nentru totdeauna de lintina Pirenei. Nimic n-a contribriit mai mult la popularitatea lui Pisistrate decit fintina cu nou[ guri (Ennr:altrounosul/ gi templul de o sut.{ de picioare (Hekatompedon-ul). Lum[rile fdcute de Poliuatb s-au bucurat de mare renume in (irecia: Ilerodot,, care le cunoqtea dc visa, vorbeqte despre ele cu admiralie al. Voind sd protejeze in toate felurile industria, comer!,ul qi naviga,tia, tiranii erau in* capitalei lor. teresali in hau,ssmannizarca Pentru a-i mdri splendoarea gi a-gi spori pres-

tigiul personal,aceqtisuveraninu mai voiau sd trdiascd pe acropole, in mijlocul girzilor lor, intr-o groaznicdizolare. Ei duceau o viaJ,d de curte. l-n jurul lor se ingrdmddeauo mul!,imede slujitori; tiranii iqi aveau medicul lor, bijutierul lor qi uneori favorilii lor. Ei ofereaupoporului serbdri mdrele ce nu constau numai din saqi beJ,iici, pentru a le mdri str{crificii, ospe!,e lucirea, din concursurilirice qi din reprezenta!,ii teatrale. Ddrnicia lor ii atrdgea pe arhiteclii, prinsculptoriiqi poe[,iide pretutindeni.Asemenea !,ilor din timpul Renagteriiitaliene, tiranii greci igi rdpeau unii altora, pldtindu-i mai bine, toli oamenii de talent, incercind sd opund unui monument de renume un altul .si mai frumos incd. Aceste rivalitd!i nu depdqeauinsd limitele curtoaziei.Cu excep!,iastrategilor sicilieni, care
; G. Glolz riscf, o asemiinare a sisl.emal.izf,r'ii polisurilor greceElide crltrc Liraniilor, cll acce:1 inlroprinsil de marele asrrpnt ['rrrisultti. a r h i t e t : LG . I , l . I l a u s s m a n n { 1 8 0 9 - l f i 9 1 ) (N. tr.)

ces, sd-i facd pe ionienii din insule sdrecrtnoascl Atenei, iar Policrate se credea,{drd suprema{,ia indoiald,'tnstare sd reprezinteintreagarasd elend in fa,ta imperiului persan. Dar acestregim n-a durat prea mult nicdieri' populare iciile pe care clasele Dup{ ce a adus"serf le aqteptaude la el, dupd ie a contribuit puternic demomateriale ;i ta dezvolLarea la prosperitatea r.u!i"i,'el a dispdrut cu o uluitoare rapiditate' Nici chiar geniui nu mai putea face nimic' Sinqura dinastle care s-a menlinut de un seooleste .i.uuu o Orthaqorizilordin Sieion. In alte pdr{'i' fiul fondatorufui mai izbutea sd-;i pdstrezepude t,rPCiplur. uorlrsurl,ilt'^.uu ConsulLab urmagul lui. nu $l dar nu terea. terea, dar $i urma$ul oracolul ilin Delfi, se spune, i-ar fi g.rranselos,
tat aoestrtia fericirea ,,pentru el Ei penlru copln a2: prosdi dar nu qi pentru copiii copiilor sXi" fetic{ sarr inventatd dup6 eveniment, prorlocirea oracolului exprimd un adev[r general. r39

r38

Cum se face cd un regim atit de puternic ? Caracterul personal al a fost atit de treo&tor tiranilor, unii fiind cruzi, al.tii slabi, difioultatea de a asiquratransmitereaputerii uzurpate lntr-o familie irdcinatd de gelozii sint doar imprejurdri favorizante, care nu explicd insd un fapt seneral.Oare trebuie,pur qi simplu' sd invocAm i'i.iit. reqimultri,aga cum le-au desmisfilosofii qi istoricil antichitdlii 9i s[ credem intr-o reaclie inevitabild impoiriva unor e\cese abominai,ituI nu fapt, anumili tirani au consideratcd este in interesul lor qi gi-au fdcut o pldcere din a demoralizaspiritul-public, a a!!!a neinmederea dintre cetdleni, a indbugi iniliativa -individuald' gindirea liberd qi talentul, a nu admite in .juiul lor declt joinicie qi mediomitate, spionaj qi lingusire.Nu-i mai pu{in adevarat cd sistemul a persislat prolnd-reptatimpotrir-a aristocra['iei spriiinul popoa cit avut timp tutindeni atiia rului. Dar acest sprijin nu putea fi decit prof izoriu. Poporul nu vedea in tiranie decit un ml;loc de a sc{pa dintr-o situa!,ieglea. El s-a servit de ea ca de un berbecbun pentru ddrimarea cetll,ii oligarhilor. Dupd ce a obJ,inutceea ce iqi a aruncat in grab[ arma ce-i rdnea dorea,pop"orul miinile. ,,Nu existd om liber, spuneAristotel, 991-e 43' sd indure de bun{voie o aiemeneaputere" Oarnenii o suportau de nevoie; dar se ]epddau de ea cu bucurie. Tiranului ridicat, in sl6vi de multime. tiran ce era gata sd o slujeasc[' cqJ indepdrta li uima un epigon -dr. cu o educa!1e qi mai pulin destolnig' Pq cle popor, mai mdsurd ce deveneainutild, tirania era tot mar la opresivd.O contradiclieinternd o condamnase pi"i.., chiar din clipi cind ddruise viald democratiei.

J.

ldem, ibidem, 203 9i urm' ce 6 . Acesth e termenul iare exprimd cel mai bine ^ceea. modernii numesc copitalism (vezi Platon' tio1gt'.as, p. 417 a, Eutidemos, p. gOZ o ; Aristotel, Politica'

eu, fr. 49. Vezi mai sus P. 63' 7 . A l c -ei'irtot.l, Politica, vI (Iv), 3, t Ei 8; VII {V)' 8 . di. 4, 6. q VI (IV), 10' 11. ldem, ibid,em, 1 0 . Idem, ibid'em, 9, 3 9i urm. L l . Plutarh. Solon, 23' 12. Aristotel, Politica, VII (VI)' 2' 1. Alceu, fr. 19. 14. Idem, fr. 20. 4< ieognis, 53 9i urm., 677 9i urm., 847' 349' t 6 . T u c i d i d e .I I I , 8 2 - 8 3 . 1 7 .Vezi mai ios P' 390. 1 8 . H e s i o d .M " u n r i s i z i l e , 2 l 9 9 i u r m ' , 2 5 2 9 i u r m ' 1 9 . Aristolel, Politica, ll, 9. 5 ;;i 9nr' 34, j,ft-/G.: 2 0 . n.."rl"i,-nri;,ia;bi, II, ai 9i urry,
I J .

i . z . z ; g ,t o ) .

) 1 . . \ r i s l o t o l , P o L i t i e aI, l , 3 ' t ; 9 , 6 - 7 ' ) 2 . IJG, t. i, nr. XVIII ; EPh., 1920' P' i6' ta XXXIII, P. 244 ;;i urm Flali' 2 4 . ,c..iit"tri.'prlittrL, ltl,9 (14)' 5; Dionvsos din carnas.V. 73. Suidas, s.v. Aristarchos;Ilerodot, IV' 161' 26. H e r o d o t , V , 2 8 - 2 9 . )1 Cf. XXXYI, i. I, P. 242-244. 28. Tucidide, I, 13. 9q iferactiae din Pont apud Athenaios, XII, p' 524 o' 3 0 . A se vedea LXXYI. 3 1 .Herodot, V, 92, 6' ldem. ibidem, 68. oa, D9 A r i s t o l e l . P o l i t i c a ,V I I I ( V ) ' 9 . { 5 ' ' 4' .?' l d , e m ,i b i d e m , 4 , 5 ; n e t o r t c a , . . l: J{. . II, 9' i ' ; i i l i , v t I , ' o s ' ; D i o n y s o s d i n H a l i c a r n a s ,v itenienilor, 16, 5; Hipias din iiirii,i.t,-ioiiaqio JO.

XII, 2, e, p' 539' i.;o-;i;m.; izo qi ,..*.'; Strabon,

din Pont' ii.it.J"-7rii-c, t. iv, p 431);Heraclide


t. lII, p. 3e3) ; cf' Timaios,fr' 48 };:Es 7;bidem,
(ibidem, t. I, P. 202)'

,r. "'
ao

X;i"Jrfftatk

',)"!.1 ttj;"pr, din Damasc, ,,,.; Nic.orae.

3 8 . Herodot, lI, 167.

N i c o l a ed i n D a m a s c ,l o c . t ' i t . ;

NOTE 1. 2. 3. 4. Hesiod, Munci si zile, 397 Ei urm.; cf. 299 9i urm' Idem, ibiilem, 376. Idem, ibidem, 219 $i urm., 260 qi urm. Idem, ibiilem, 20, 252 9i urm.

4 0 . A r i s t o t e l , P o l i t i c a ,V I I I ( V ) , 9 ' 4 ' 4 1 . I d e m , i b i d , e m ;H e r o d o t , I I I ' 6 0 ' 42. Herodot, V, 92, 5. 43. Aristotel, Polttica, VI (lVI' 8' 5'

Partea a doua

CETATEA DEMOCRATICA

Ca p it o l uIl D: MOCRATIA N IA N A A TE

unei plil,i cu excelen[i plegiibire ,,simen{,inerea ? Nu. rezrtlt,at ionstitu{ii carr.rsti asigure arrest, cu fala spre relrasi in ea insd;i, inboarsd Sparl,a, s[l continue,rdmine un trecut pe care in!,elegea un exemplu perfect de ceea ce pubeafi o cetate aristocraticd prin anul 550; dar ln secolul al V-lea, ea nu mai este decit un caz unic pe oare-l putem neglija cind incercdryry ne reprezentdm evolulia generalda cetdlii 1. Pentm a-qi putee implini menirea, Gleoia va t,rebui sd aclioneze cu putere in sensul evoluliei sale fireqti, enerliber, siile individualefiind ldsatesa se desfdqoare ca, trebui public. Va bine]e fentru -printre cecare au pornit, cu hotirile, pe drumul nou i,dl,ile pregdtitd s{ al- democraliei, sri existe o ceta'r,e t. lsToRlA in siare s{ h celorlalte ln fruntea meargi ;i . ATENIENE DEMOCRATIEI antreneze pe toate dupI ea. Ea i;i va putea astfel implini misiunea-iglorioasd,constituind o Evolutia politicd a Greciei a fost clard pind la AceastI voca,tiea avut-o qcoalti a dernoc,ra,tiei. sfirsitul secolului al VI-lea. Cetatea devenise Atena. nutlrnicd eliberind individul de servitu.tile Intregul lrecut al '\tenei o pregitea pentru liber prin proteclia natriarhale : individul devenise operademocraticipe care avea s-o indeplineascd. betd,tii.Dar dupd ce s-a ajuns la aceste.rezultate,. 'to!'i autohtoni, Atenienii se ldudau cd sint au existat oraqb in care puterea publicd a fost ceea oe insemnacd la ei nu exista nici rasd do-. acanaratdde marile familii ce izbuteau sd-gip{sminantd qi nici rasd aservitd: nimic care sd setreze prercgativeleereditare; au existat 9i altele Aceastd menecu ilolii carelucrau pentru spartia!,i. eliindivizilor totalitd!,ii apartinut ea'a care in qi-a format statul qi liberd omogend popula,tie berali. ln fala cetd!,ilor aristouatice sau locuitorii to,ti fdcea care din printr-un synoecism popovocea unde cetdlile olisarhice,se ridicau fusese capabild sd impund suveranitatea Aticii atenieni cu aceleaqidrepturi, qi din Atena "ol"ni capitalaunui popor unificat: nimic din toate acespoporului. De ce parte avea sd fie viitorul Greciei? tea nu semdna cu federa[,iabeo.tiand,in care Dacd ar fi vorba numai de puterea mateTeba avea pretenlii la hegemonie.Astfel, incd in se afla riald, problema ar fi simpld.^De cind. unitateaetnicd din timpurile celemai indepdrtate, Sparta dispuneade f.untei Ligii peloponesiace, pentru totdeauna, realizase, qi din Atena teritoriald forte uriasS, aga ca era desemnatd'in unanimipolitice 2. gi egalitd,t,ii materiald a conditia morald tate, s{ conducdarmata qi flota greacdin-lupta a regalitatea qi altele, ca in cetate, ln aceastd imnotriva mezilor. Numai cd nu era vorba de 3. Cel pu!,in glnfolosul aristocraliei decdzut in militard. Oare geniul elens-ar fi putut organizarea lile erau egale intle ele: nimic comparabil cu de7volta in toat6 plindtatea sa in cadrul unor Agizii gi Eurypontizii_ce-au .pdstrat, in Sparta, institu!,ii ca ale Spartei ? Oare ,si-ar fi putut el gi in interiorul gi"regale. Chiar pi6rogativele da toate roadele,dacd pretutindeni, ca pe maegalitatea,pentru cI deciziilelor iilor,-prevala lurile fluviului Eurotas, statul ar fi avut ca unicd irebuiau sd fie luate in unanimitatea. Masa unor hoa morald fizicd preocupareformarea dirt cultivatori compusii ;i popula!iei, , mese, ptistori
l.tli

ria$i, pescari gi marinari, consldera-cd tiecare ont tre6uib sd fie rdspldtit dupd rezultatele munctr sale; ln thiasoi ;i argeona se delibera asupra treinteres comun' burilor - - - ' C ; de p r e t u t i n c l e l r i ' t r l a s e l ep o p u l a r e. a u i r t t ' r ' a ti n l if ii \ r { ' r r a r l t u o i a ' c u o l i g a r h i q o P t ' e s i r - a . ' l ' i l a r(. lrn prr('rna s a $ i in'primejdie . p i a r d {. l i h e r l a L e n c[ nici faptul de rernltali datbriilor", negustorii lu ingitluia sd spere cd vor ob"fti"r'n.*iliao,tu politicef toli au cerut publicarea ;il;' Jr;;i;ri taind era det'inutd doar. de Eupai"nifot-"'.aror numirea de tlr'cmislc'sinsdroblinut au i;i;t;^ "i i u r r c l i et ' D u f l t t 't a r e a p r " i e ' ' L a L d o r o " . u .i""ii la nici un sfirqit' Ura creq.tea'..riiz;;-;jt;g.; tara' Un tindr nobil' Cilon" il""aiif"'i"singerau s['se insialeze ca tiran pe Acrrtpole; " - i r t " . r " ulrnutit t decit sd a{'i!e ura int'r-rr a'sa T1i""'"-" sdi nu s-au dat inap'oi din duqmanii J".e.- i""it 6' masawa pa.t'izanii 'le a-i i;il'-;;;tl.giului s[ qtiut a Atunci s-a ivit Draoon' AcesL otlr o s l e n ea c a r e l a * , : v i r s e a s c ai n c i t c v a l u r l i o p e r a

i.--ui1i a'i cle zile, trn intreg.grup de il";;1il, 'El a ldsnt in urma sa uII rlumede temu1 ;il;;i. i,,a.-at statul cu prtlerejudiciar[; a ca ;;;il pe'ntru urept un legiuitor-on'rti' a lost conslderar' singe' de r-A.rsirii tapat puna sd *" .t.ea"it tdzboaie de "a t'o'l o inlan['uire' fierfiui"i" "itif" ginlile se avintau unele impop.i rat" in care Penl'ru a dei.ita utto.a, cu tloaie puterile lor' tribunalelor' i..tir""-p-;iea lezatd sd se trdreseze

P' a t c a j u n g e i t ) r ' a r r . ' sp cnnditiile l ) r a c o nh o l a r a q l e a dizolva ini'el*gere'..Pentm la sau . f a m i l i a l c ' la rdzbunare p p n ' ' o n r l i s t i r r g " , i r rf i e ' ' a r e ile rutlenie nrai.nrtrlt sau mar "ttortif" |lilil'"i" r ' a z t t t ' ic ' ere """..t.i ' hiar' in q i 1l':rrritt , at[ sd exiuiln up.opiaLe. l u h o t d r i r e a i"'tu t'lra"te chemate ca in cadrul orime voinla .ttar'ittta ; el iace apel' ?' i n d i v i d u a l i s m !in1ii, la insuficient' Este un progres uriaq, 9i totuqi .

priviltqill"^i A"iJol.alia agraitiiqi pdsira'toate sr slracrT

pe,spinarea !AI'anrlor iqi mdreatlomoniile ''o nu-qi putequ dnhrrnicilnr mullimea iii u.*.u"" 'p"nttu ";;;;.iiio, a'i 'inrle in sLriinfitate ;ldti
l'10

sau petrtru a-i lega de glie, neldsindu-le declt a 8. saseaparte din lecolt,I (helitenmroi) Sit,ualia era rlrarr-ratica.Cele doul taherr: se luptau una impotriva celeilalte. Ble ili impingeau pretenliile pind foart,e departe, una bazindu-se pe legalitatea traditionald, cealaltir evocind echitatea revolu!,ionard. Oare Atica avea sd devind o lard de mari proprietari qi de ;erbi, ca Laconia sau Tesalia ? -Sau, fdrd si lin{ seamI de drepturile dobindite, va proceda la qtergerea datoriilor qi va trece la o noui impdrlire a pdminturilor ? ;\tena a gisit incd odatd omul capabil s[ rezolve problerna ca!'e o fldminta. Solon, ridicindu-se lntre cele douti tabere duqmane ca ),o piatr{ cle hotar", neclintit in fala atacurilor ce-i veneau din amindoud plI'lile, a fdcut ceea ce s-ar putea numi o rer-olu{ie temperatd. Dintr-o singLrd lovil,uri, el a suprimat barierttle ce-i !ineau pe Eupatrizi izolali tle cclelall,e clase, arldpostind prerr.rgativele tra<lii,ionale ale ginlilor. Pentnr a elibera ptlmintul, el a luat o mlsur[ generald Ei imerliatri. ..cxorlcrarea" hclttantoroi-lot (sdsadr,thaia}; in aceltrqitimp, a suprimat toate rdm{,silelerproprietd!'ii colec;iive rsi a trartsformat solul irttr-un bun mobil. dintl t, serie de legi cu privire la constituirea dot'ci, la dreptul de suciresiune qi la libeltatea do a ldsa pdmintul prin testament. Pentru a elibera individul, el a limitat puterea patern[. clar mai ales a interzis aserr.irea pentru datorii. sub toate formele ei, inclusiv aservirea penalii, 1i a pluclamat astfel acel habr:clscorplts al^ cetdJeanului atenian. In!,elegind cd produsele rezultate din agricultur[ nu puteau fi suficiente pentru a hr{ni o popula.tie numeroasd. intr-o lard sdracd de la naturd, Solon s-a strdduit sX dea un impuls puternic comerlului gi industriei, atrdgind din afari tol felul de meseriagi, protejindu-i pe meteci tsi fricind o reformi monetar{ care deschidca noi cii marinei comerciale. Acestei transform{ri eoonomice qi sociale ii corespunde o reformd politicri. Din punctul de vedeie al statului nu mai existd decit cet5leni li147

rl ',
beri. lntre cetdleni nu se mai face nici un fel dupd origine: dar se tine seamade de deosebire ayere. Conform unui sistem ce tindea de citva timp sd se instituie, cetdtenii sint impdrlili in patru clase censitaresamlimocratict: 1. penlacosiomedimnii,ce recolteazticle pe liirminturile lor cel pulin 500 de medimne (260 hc'ctolitri)sau 500 de metrete de iichicl (t!)5 hectolitri);2. cavalerii, ce recolteazd cel pulin 300 (156 sau 117 hectolitri): 3. zeugilii, ce recolteazdcel pulin 200 (104 sau 78 hectoiitri); 4. thei,ii,ce nu posedd pdmint sau nu produc acel minimum de 200 de mdsuri. Indatoririle si drepturileacestor clasesint fixate proportionalcu censullor. The,tii,prin simplul fapt cd sint cetdleni, pot lua parte la Adunare qi la qedin,tele t,ribunaleior, dar nu pot face serviciul militar decit ca visiaqi qi nu au acces la magistraturi.Zeugilii au indatorireasd se inarmezeca hopli,tiqi nu pot pretinde sd ocupeunele funclii subalterne. Cetdlenii din primele doud clase sint obliga.tisd vind in armatd cu un cal qi sd ia parbe la prestdrilenumite lrturgii, dar au drepbul sd ocupe cele rnai de seamd magistraturi. Pentacosiomedimnilor le sinh r.ezervate
cele mai costisitoare lit,ur.gii, dar qi cele mai inalte magistraturi, arhontatul si funclia de vistiernic. Autorul acestei const,itutii o caracberiza bine cind fdcea urmltoalea m{r,tur.isir.e:..,\m dat poporului atita putere cit ii trebuie, fdrd sd-i gtirbesc din demnitate, dar gi fdri sir adaug ceva". Prudentd gi provizorie prin latura sa politicd, dar indrdznea!d ;i definitivd prin latura sa sociald, reforma lui Solon marcheazl ins[arrrarea democral,iei (594/3) ,. Dar Atena n-a rdmas mult timp liniqtitd. Conducerea ateniand a trebuit sd ins.'iduie meseriagilor qi negustorilor sa intre in plimele trei clase: s-a admis (probabil in anul 581) echivalarea medimnei qi a metretului cu drahma, adicd echivalarea veniturilor funciare cu veniturile mobiliare 10. ;\ceast,[ mdsurd a fost insuficientd. Organizarea familiald nu dispdruse decit de drept; de fapt, puterea gin!,ilor continua sd
148

se facd sim,titti. Pe de altd parte, taberele extreme nu dezarmaseri, pentru cd nici una dintre cele doud nu oblinuse satisfac.tie deplind ; cea de a Lr,eiat,abdrd, care se multumea iu constitulia lui Solon, cu greu o putea apdra. Astfel au luptat int,r'eele trei facliuni, reprezentind fiecare cite o clasii sociald, cc lreneau fiecare dintr-o anumit{ parte a ,tdrii qi aveau in fruntea lor o mare familie: Eupatrizii din cimpie, ce erau condusi de Filaizi; negustorii gi pesiarii de pe coast{, oonduqi de Al,.menoizi; ldranii sdraci, de la munte, conduqi de Pisistratizi. A invins Pisistrate (560). EI a pus mina pe tir.ania pe care oamenii de rind i-ri of eriserii in zadar lui Solon. Pisistrat,e a rcglementa.t pentru totdeaurra problema ag.ar.{. imparlind p{minturile nelucrate qi domeniile confiscate cle ia nobili ; in felul acesta s-a. lormat o paturri puternicd cle mici proprietari agrari caie a pr,ins ritldcini in p{miniul Jarii qi s-a deprins cu tr.eburile comnnale. Pisistrate a prol,ejat comerlul maritim printr-o politicd e-xternd lai'g."q,6" ii antrena pe marinari spre Ciclade qi spre Tracia, de unde venea aurulf pi spre Ilelespont, de rrntle venea griul. ln acelagi timp, el a inill,at idealul acestei democralii ruraie qi urbane pr,in serbdrile pe care le organiza i n o n o a r e a l u i D i o n v s r ) s rp r i n r e p r e z e n t d r l t e a trak:, prin conslruirea de edificii somptuoase. In sfirr"it, cuirr a ldsab sd subziste constitulia, el a hot,drit oa etlucarea politicd a poporului sd se facir in ;edintele i\dundrii 11. I ) u p d - c e a a d u s s e r r . i c i i l ep e c a r e p o p o r u l l e a,stepta de lil ea, tirania a disp{rut, ; aceasta a f o s t s o a r t a e i i n o r a s r . l e g . r , c e g t i .O l i g a r h i i a u c r e z u t c i c l i p I c i i a c e r s t i i r . S d e r ea P i s i s t r a t i z i l o r r.a fi in folosul lor. I)ar Alcmeonidul Clistenele aratr:r cti s-au inlelal. Cr.r o nrinrirrali c!arit,at,erle r.ederi. el a termjnat t'pera schi{a1,d de Solon qi a dat constituiiei dermocraticedin Atena forma ei definitivd (anul 508/7). El voitr sd impiedice reinboarcerea tiraniei. sa distrugi organizarea puternicd a, no149

bililor in cadrul frafriilor gi al celor patru triburi ioniene,sd impiediceclasele sociale sti se grrrpeze pe regiuni. Dupd proscrierea ultimului tiran ;i a copiilor sdi, ceilalli memliri ai familiei r{maqi in Atica au renuntat la orice agitalie, sim!,indcum deasupracapului lcr atirnd ameninlarea expulzdrii prin ostracism.Cadrelegentilice nu gi-au mai gdsit locul lor in stat. S-au creat circumscriplii unde toti cetdtenii au fost clasali dupa domiciliu. Intreaga lara a fost impdrlitd in deme, mici comune ce iqi aveaurfiecare,adunarea, magistralii ;i administralia lor. Fiecare cetd!,ean era inscrisin registnil uneia dintre deme demoticul ad{ugat Ia numele sdu dovedeac'ali;i tatea sa de cetdtean..Demele, al cdror num[r depd;ea cu mult suta. trebuiau sd fie impdr!,ite in zece trihuri (phylai) care. prin insu;i caracterul lor, nu mai erau gentilice, ci topcgrafice. Vechilor trihuri le era deci cu neputintd sd se regdseascd ln cele noi, dar erista primejdia ca rivalitd!,ile regicnale sd se perpetuezeprin alian],a triburik-rr inr.ecinate. Pentnr a preveni aceastdprimejclie,Clistenea giisit o metodd cleosebit de ingenioasd.El Ei-a dat seama cd ar fi bine sd facd circumscriplii intermediare intre deme Ei triburi. A irnpel!it fiecare dintre cele st.t1a mdrii trei pdrj,i ale ldrii, ora;ul sau r1.sl1', sau Paralia. qi interiorul ,tdrii sau ,\'lesngeea, in zecesecliuniqi a dat, prin tragerela sorli, fiecdmi tribat, cite o sec!,iune in fiecaredin celetrei pdrli. ln acest fel, fiecaretribat se compuneadin tiei serii de deme, din trei tritii. Deqi topografice, tribatele nu mai erau deci teritorii ale unui singur apar.tindtor;ele nu mai aveau interesecare sd le poatd ridica pe unele impotriva altora. Sistemul decimal al tribatelor a fost anlicat in intreaga organizare politicii ;i arlministrativ{ a cetdlii. Boul,dse compunea din 500 de oameni, adicd 50 pentm fiecare tribat, luafi clin deme in raport cu populatia: reprezentan{ii in Bottle a\ iecdrui fi.,r'rnar-r pr. f tr'ibat rind t:omisia pernianentii timp de o zecinredin ari. Arhoritilor, doar noui la nrim{r'.li semai arliuga un secretar. pen150

t,r'u ca t,oaLecelc zt:ce l,r'iburi si fie reprezentaLe in colegii. Armata era format,d clin zece regimen_ fe. numiLe Stlr,t.1 . lc ao i m a n d a [ e f i e t . a r e c l eu i p t t y _ Iurcltus. .{stfel. in t,oate irr-rprejur{riie, popo.irt apdrea irnpdrlit in zecr: grupri.i.. Simplu $i lo_ gic, gi tocmai ltrirr aceasta cont,rar tuturor tradi{iilor, sistemul zecimal a fticut parte integrantd dil regimul democratic, n, nu-ii la Ateia, ci, a t l e s e o r i .m a i a p , r i . i n c e L i I i l o g r e l e s L i c a r c s e rlelrarasau d e r e g i mu l n l i g a r [ i c I t . Aceast,d alc{tuire, constnrctie im Dozantd in c a r e .r a l i u n e a p o l i t i c i r i a u n a s ; t e , . tg e b m e t r i c , s e pot,rivea atit de bine ru spiritul p,j^rlic modelat tle se,cole de experienlri, incit ,r., .ia {i contestatd de nimeni. Democratii o r.or motlifica eventual, in anumite puncte, clar nrr vor schimba nimic esential. Oligarhii lrrr ftlro rcvoltrtii, prelinzind s t i r e s t t r b i l e a s c di n i r r L c g rtia t e a s a ,,alcdtuirea strtibun{", intelegind p,in a.o.artir Jiga,,ira.ua ce. tlrsLrusese_ pentru- totdearrna regimul oligarhic. :\tena secr,.lului al \--leu a trdit dupd legile'civile ale lui Solon si dupir lcgile politice riie lui"Clisteryr6i Dup{ mai pu,t,incle 20 de ani tle la marea re_ lirr,mii, ir inoellut pentru democra[ia ateniand a rtizboaielor medice. Ea a ie;it llpra irrcercrare dirr ele intiriti. Unirea diotatti cle sim!dmintul p a t r i o t i c ; i , l a u n m o m e n t d a t , e m i q r a r e a . i nm a s d -gi amestecaserdclasele jnbre ele. Ca hoplilii de la,lV{arathon qi Plateea, f{pta,sii victoriei' erau vislaqii de la Salamina, Mycaie qi Eurymedon. Celatea iqi datora salvarea atit thelilori cit qi .zeu_ gililor ,si marilor proprietar.i. Curn sa nu se in_ t,dreascdsentimentui democratic ? F.oarte curind, Atena a fost aleasi'r,do cdtre cet[lile maritime, in fruntea unei confederatii ; rnuJt timp puterea ei a st,at in flot{. Constnrirea unui port gi'a unui 'gi rlraq comeliului a in]a. [Ireu, . pr.t,spelitat,ea d u s t r i e i , d e z r - , , l t a l e ab t ; g i l i e i m o b i l i a r e , t r . t q u g u t de bani, int,r-un r:ur.inLl [,ot ceea ce ilddea' iuterea . e l r o n o r n i c rq i i poiitit,i a .\t,enei, devenit{ c a t r l i t u l a l r t r t r i i r r r r : t i i L e l a l r t e t r it.r. , a r . t r t t l l e p r r e _ z u l t a t , r l i r r r i n u t i r , t 'r t. i n l r . r r ,r ii eirle a censuhii gi t.e_ cerea. firrii greutlte, a cr,ti(crrilor rlintr_o' clasd r5l

a democralntr-alta. Avea lt'rco largire continud ae centrului a prcsrtiio'd {f9i;;;, ;";.plasare. nartgi a proclucdLorilor -u,1tt"uu" utate sllre narilor. se Prin anul 500, in consli[rrtia]ui Clistene Celor Consiliul impoltanbe: ' fa"t#a i.tlirola''i definitir'5' Lffi;-^ 3"i. p.i-l*" urganizarea sa . diirluse tr s.tratcgi zeci celor ilt^ -.tit"i.ed ,9Jt$i. 13' AEa s-9 i""li".a serioasdcolegiului arhontilor acest colegiq u PltYt-.fi i"-u""1 48716, i;;;";i ca'arhoniii sii fie s-a'hotdrit moclific'at: ;;;.;l; ficcat't et ! b I u n i t l.rle 5;:;';;i"'ir"#.t ln *.'''ti rre{lP eleclrrl'll din 100 de candi'la!i desemrta\l

I
1

- il;;:^itt-u.nfito -;"^iciilor

tlin clasa pentacosiomedimniil"l"."qi tn' Sg modifica "" aceea a cavaleriior din""*ui . i"", "i'gi Areopagului, alcdtuit din arhon!i ;;ll"i;;-pozilia caracterul ;.rtt ;i; ior,"1ii ' fli'a si se alt'ereze q o l a r r t m it i s e . l i u ' i nnsi a r i s t o c 'Fli,-ta r a t i ca l i - e c h i u l t r C mai indepdrtat tot an in an din l";;;. tradi!ia' el de menirea pe care' i-o incredinlase alte vreunor a instit'u\ie cu'rincl ca o ;; ;;$;; prln numal decsebea-nu se muril \techiul Consiliu inamovibilitateamembrilorsdi'aleEidirrclasele pe care o mo[boqut" qi nobile, ci si plin put'erea t l " ' o r d i n . j u d i ' ' i a r -q i t o t o i"tiit.. Atributiile'ulo, I dar culn datd politic, nu erart bine ilefinite legilor) puqi supra'egherea iiguro .'de'inir ;;;''J";1i

in cele rnai pe- care le aclusese ;;;;i isi rn[ris.e el persane' invaziei ;;;l;;;;;"i" al vie1ii "ri arbitru de rolul asumase gi i9i e;;;;it"t.; atace sr poponrl ca il.a ttecl firesc ;;;;i;. aristocra!iei' l..".ia fortdrea!d a In anul 462,in fruntea partidulrri democratic ptl,l ' a i . i n L i ie p u . r a t , " u f t * n t l u l t e .' \ r e o p a g u lm e l l o v l L u r a( r { ' l a d e p r i m i L . a j u c l i c i a r e . urmari o.uqi i*r-u., triai duncliile "atlArrgatg"!i ili;. qi ii tonstitutie ile apdra[ lie i"." rf faceau s,i ingdduiau s[ e-tetcite un control "-T'Jr1r"*""t,itl astfel jurisdic.tia or t a pierdut 'tr impotriva ordit,{rII)ise "a?ii inftac'litrnilor'" :;;i. ;i iie cti|t" palt'icLrlalisarr,ltrrte\ir;nari' "ii-p"f;ii.. q i - a p l s t r a L i l e c i t a t l i b u { i r l er e l i g i o a s e ' Ei;t
152

siiualii' s{

uriage'Da-

cale ldmineau, de altfel, foar'le ntulte, i elr: r:trprindeau. l)(- lingi "ruplavegheleadc sacre. ;i jurisdiciia omonrlui prenredita tribuliile luate Areopagului au t,recut in sarcina Adunarii poporului, a Borrlc-i qi a tribunalelor I{eliaei. AceastI reformd estejudecatd cu asprime de t-.iltre Plut,arh: el ii aplica lui lifialte cuvintele iui Platon despre namenii care ,,cople;esc poporul cu libertate". El n-a vdzut cd separarea putelilor cumulate de '\reopag era cerutd de progresul fdcut de institu!iile politice dintr-o mare cetate qi cd. s{virqitd de democra,tie,ea nu putea fi clecit in folosul sdu. Efialte a pldtit cu viala devotamentul lui fald de popor. Dar el ar.ea aldturi un om capabii sri-i termine opera. Acesta era Pericle, nepotul lui Clistene, inzestrat cu o inteligen!,d geniald, imbinatd cu o elocin!ii. o autoritate gi o mare pricepere in minuirea oamenilor, calitd!,i ce i-au permis sd-qi slujeascd poporul, dominindu-1. Reforma lui Efialte crea o mare primejdie. Pinti atunci legiie fundamentale erau asigurate printr-o puternrcii protet ,t,ie ; Areopagui, impreund cu Sfatul erau ancorele de care se orindea corabia statului 1?. Dacd nu erau supravegheate cu grijd, Iegile incetau s{ mai fie fixe si erau incapabiie sa !ind niepL pdrerilor schimbdtoare ale opiniei publice. Pericle a vdzut aceastd primejdie gi a gisit miilocul de a o indepdrta. Acliunea criminal{ in ileg.rlitatel acea gralthe paranomonl a ridicat )egea deasupra capriciilor populare qi a luptelor civile, aulorizind pe orice cetdlean sd vind in ajutorul ei ca acuzator qi dind sancliuni capitale drept garan,tie a suveranit{!ii sale 18. Pentru ca deinocratia sd nu fie numai o vorbd goald, trebuia sd ii se ingiduie oamenilor din popor, ocupa!,i cu cigtigarea piinii zilnice, s{-qi consacre timpul slujirii republicii. Cinci sute de cetdleni trebuiau s[ participe timp de un an intreg la qedin,teleBoule-i. Fleliaqtii, a cdroi' competen,tti se limita, la inceput, la a decide, in apel, asupra sentinlelor date de magistrali, r53

.1ati1 'n.

ea prinrI qi ultimii inFluiuo acumsd juclece, llllmeroase' pti.inile,,.din. ce in cp mar

u. H"!li; ;;;.;;;';iili'"i ai"atuiau -"lilJ';$11,;ffi deo000 ill'?;iil"',ligrseal se "'-i"ai" 'Existau. o iumdtate "ii..". in !arti r..rorr,.ii1""lXi ilri-a.
500 de paznrcr aI arselrarur"' :-";',' :-^;;;^; "

ai""la, '\terra-:i ln care erau lmpllcalt cetrilenii .tlin rorcorp-tlt:

ilF#;i-(:v:'::':":,1;Iiir:."#::1i.l1^lu;;;u;
qi efortul cont'inuu al unei taifi""r"-;ecesitau d i t r !' " ' , t ' t A l e ' r r 1 ' treimi dinLre.'' 't''-lunlutate, de 200 verril'r"rl posetla cam 20 000 de oameni, rtu un sir.plu

r:'lli'1,:rH":Hr":ilx'Y.:.x'::1:'i:lx'r".Tiiil
ie.e tr" "ui" ''"i erai decit *n puli l;t;i;"" Jiu i1i.olot'guu,-:l ,nr,,'*-e ."*" ,Au salai""*ttiii sd r6nunle
.ia mat trdi. Cum sa ontrgi pe qi *-ulolt-tll riul pe un an intreg sau chiar 1u

r p"u;"il,1"f,".h.Jr$i:"" ;;i.",1" ii.'t"ii,,i',ll


carcgiraue ilil:"tXlff t,iiliii,'JL;' lie "';'""1;." lum.e.iay ti ttig!ttt:1,'^'s[ nu
mul, cu orice
pentrtt cetdlenjlut--:,1':' -e^"."t,i. solde,rnistlioi' lor" plofesiei a sluii, renunJau iu t-'"''t'ita''ta al escnlial eleureni un o"ii fultinl')n"ili- a' tttt slusolda \r-lt:a' aI. i."t".i"!iti.' tlu'', i't''tt"tttul serviciilll-.ll:t*tttt"t"' romunltarea la numai iea

liiit;il"Jnil",l;1il,1'";i'll,:':''J,'..:','i:tli
inlnr. i "i' ;l',i"" rl ;'a r"p':' $tl.:"*T:,iiliii" memso.rlrrtleir nu -riet'iL Xaitlla.ilti,riemniz'a1ia
Iutt''qi,majoritA!ii ;'.T1";'i;;;liirr"l tr''iioELitu' aie;i prin trationarilor, -nt nt"- frrntlionaiilt'r

{ul;*.r,!'"":P:.,:.;'li.Jil,',i[ol*,i,ll,,T,.,.11.l;

**i;ti.ifi"

i''dii;' pfi ." ;il:l;l :"i:ltiU l*l ^l* Iifji'II ;'p"nr.u tlg.pglt""o*191::";;il""i"-. la t,ragere
ile #'d; la hoplii\tena igi supusese curincl i", in"ir.to' De
154

1.-" '.mitra. p.r'int'e. 1-t^t$tiu

'ropa adicE ;;t tlirziu, *$f;itB:"J#::t"il-il un f[cut s-a E{ialte' reformalui

in [3eo!iii. Ea i-a r.[spl[tit Iii 1a grele ince'r,cdr.i a c o r d i n c l c l a s e i z e u g i t , i l o ra . ccesui la arhontat 1e. B3a, de aitfel. o r.t:compensd rnai mult onorific5, fiindcd reforma lui Bfialte micgorase importan!,a arhontatului, avincl in vedere c5. organul format din vechii arhonti nu mai avea atributii politice qi c{ puterile crescute ale Consiliului reduceau independen!,a administrativd a magistra!,ilor. Cu toate acestea, prestigiul vechiului colegiu riminea foarte mare. Dar din moment ce membrii sdi erau pldtili qi recrutati prin tragere la sor,t,i, nu rnai e-rista nici un motiv logic ca el sd fie rezervat numai celor trei clase supe'Ihejii rioare. au ft-.stadmiqi si ei. Pentru ca primirea lor, sA nu fie o vorbd Eoald, a trebuit sd se suprirne alegerea prealabila in deme, alegere ce liisa cimp liber manevrelor proprietarilor: o primd tragere la sorli desemna candida.tii celor z e c et r i b u r i ; u r m a a p o i a c e e a c a r e i i d e s e m n a p e membrii tribului. Dar cle ce era nevoie de o list6 de propuneri at,it cle complicatd, cind aceastd complicalie era favor.abild manevrelor necurate ale demelor I S-a hotdrit ca lista sir nu cunrindd rnai mult de o sut{ de nume, zece cle fiecare tribat. S-a aj uns astfel la sistemul clasic al tragerii la sorti, ,.pl,in liazardul bobului" 20. Pentru a consacla drepturile dobindite de popor in secolul al V-lea, se pdrea cd e bine ca ele sd fie protejate impotlir-a uzurpdrilor ce nu lipseau. Nu trebuie sd uitdm. intr-adevdr, cd, chiar qi democra!,ia extremti, - dacd o iudecdm din punctul nostru rnodern de r-edere qi dacd ludm in considerar,e persoanele care beneficiau de ea ;i nu principiile - n-a fust niciodatd in cetd,tile grece;ti decit un fel de aristocratie. ln Atica ceidleniierau o minoriLate. Aldturi' de ei trdiau un numdr cel putin egal de sclar.i ;i un numdl de meteci, ctr ltutin mai mic decit jumdtate din numdr,ul lor. N{scuti in !ard, din familii de mult timp asimilate, metecii foloseau toate prilejurile gi profitau de uqurin{,a cu care se fdceau cdsitoriile mixte, pentru a trece in clasa cetdlenilor. Dreptul de rtetdt,ean conferea prea 155

sti multe avantaje materiale, pentnr t'a popr''r'.ul a-st'' creasca sii consimta ca numdlul beneiicitll'i1or i;. f; anul 451/0, instrli l)cricle a dat o legr ao"totrn cdreia nu erai atenian clecit cr'r colrdi!'itr i"^""i" ti irdscut tlin tatd 1i clin mamd atenieni' penAceastd lege a fost tnecuta in constttttt'le totdeauna. tru

2. PRINCIPIILE D E M O C R A T I EA I TENIENE La mijlocul setrolului al \'-lea, regimul demoEl ."uti" &;" Atena a luat forma sa definitivd' sfirqibul la pini va r'[mine oullr aqa este acum i n d e p e n d e n t " i g r e ' c e g l ' iI.) a r r a l c a r e a u n e i t ' o n eplicatri' s p i i ' i t r t li t t c a t ' r ' t ' s L a . t i t , i ri i d e t r i n , l c " t l e r l i n \ft'na a p o l i l ' i t r ' i a l a . l ) e r i c l c . . l u i In tirnllul' aratd cd exist5. un echilibru desrir-irqitintte clrepturile inclivicluale qi puterea publio'1' Libertatea individuaid este absolutit' l)upit ce Solon a interzis ca datoriile sd fie garantate cu Dersoana fizicd a tlel,'itoluiui, acest pnncrplu a hiat o arnplclare fdt'it rnat'gini'.Nici un cet[!'ean sub nici un pretert, nlr poate fi redus la sclavie .nprr. lo v.eo ait[ formi de servitute, li "i"i dacd aceasla e condilionatd sau.tgmpor.ard' chiar lll C o n s L r i n g o r e ac u r p o r a l h n u m a r e x t s t J n l ( ' l qi nici in profitul particularilor' o.ofli"f iiutrl.ti Lu* u..i"Ei lucru se intimpld .si cir responsatrifiiat"a inrlividuald. Interrlic,tia legiuitd de Solon este valabil d a f ortiori in cazul familiei debitofamiliei conclamnarului qi, ' prin trmare, in cazttl secoiu]ui inceputr'rl la ci, adev[rai i"i"i. ilit" exemplu' d e c a r m a i c r i m e a n u m i t e ul-V-tuu, coiraau..n, puteau incd s.1 ducd la sanc{'iuni aceast'[ la renun!d stalul iective. bir, treptat, sinistrd prerogativd ;i, inaint'e de .sfirEitul secocu moartea.'ll nrcl Proscrlerea lului, nicl pecleapsa copiilor vinor atului' r\stfe'l' "a.otne "ud "*.,p.u ""-titai clasic al libertdrlii, unde pamintul' lii* 21' Chiar tnai vdh sclavi printre eetat'eni ;; ; un aer i nvi' 'r'ittor : -\ ticra ;i- .itainii respird aici

i d i n i n i r e r a g a ( i r e c i r . . i r r c e l r i n c lc r . t a l l a g e e - x i l ai1 rlirr l,r'rrirt.inoi I l e r o c l o t r l i n I l a l i c r i r n t t ss i ( ' l l t ' q i ; r s q i p i n A l r r l ) e m o l r i t r l i n - \ l r r l e l a t ' i r i ' t 'i r l e r r i t , s i t s e s t a b i l e a s c i rp e a c e r s [ en r e l e a g i r r i , s y l u n i n d c d este rnai bine si t,riiegti sirtac intr-o democratie d e c i l , s d t e h u c u r i r i e - oa D a r e n t i i f e r i c i l e l u c r u r t e a unrri rcgn. Mindri cir sint cetiileni liberi, alenienii sint, p o a t e ; i m a i m i n d r . i c { s i n l e g a l i . l , i g a l i t a t e ae s L e p t ' n 1 , r ' ue i c o r r t l i ! , i a l i b e l t i i f i i : f i i n d t o ! i f r a ! , i , nriscu{idintr'-o mamii comtrnd,ei nu pttt fi, unii fa!{ de allii, nici sclavi ;i nici stdpini. Singurele cul'inte din limba lor ce slujesc la calaclelizarea regimr.rlui reprlblican penLru a-l putea' deosebi de alte reginuri sint acelea tle isonomict, egalidrepbul egai de tate in fa{a legii 22. qi t..segoria, a v o r b i i n a d u n d r i 2 3 .N u n u m a i c i t n u e x i s t d t i tluri de noble!e, dar sint,ignolate chiar qi nrtmele de farnilie qi orice atcniarr iqi adaugd la numele sdu personal numele clemei sale. Cei ndsculi din familii nobile iqi ingtiduie cel mulb luxul de a aminti numele tatdlui; dar niciorlatti nu men!,ioneazd numele gin,tii lor; oel mai vr:stit clintre Alcmenoizi este desemnat cu numele de Pericle, fiul lui Xantltippos din dema lui [lt'olargos. Dacl e ader.drat, dupd cum vedem din acest ermplu, cd marile familii i;i mai pdstreazd incd destul presbigiu pentru a da un conducltor chiar gi partidului democratic, statul nu tine seama de familii, ci numai de indivizi, ce atl toli drepturi egale. Ei pot intra in Adunare pentnr a lua cuvintul, clacd vor, qi pentru a r'ota; cdci nu existd sistemul reprezentativ qi, de altfel, ci ar fi apdrut ca o restriclie oligarhicd a isegorioi. Cincl au ajuns la virsta cerutii ei pot lucra in Ileliaia ca judecdtori. Au dreptul sd candiileze la Consiliu qi la alte funclii publice in condiliile legale: au, pe rind, datoria der a se supune si puterea de a comanda. Iau palte la serbdrile publice, la procesiuni, la sacrificii, la jocuri, la reprezentaliile priteatrale, fdri r.reo altd deosebire in afarl de ^ oritatea (procdria) acordati magistraJilor. ln c o n s t i t , u I i al o l a t , e n i e n i ip u n r n a i p r c s l r s d c o r i c t ' 157

r56

j
I g a l i t a L e a . , l { e l i t e l e f i e c d r u i a .n l u l l r n a i n i u l l r l e .lasa sccialii. deschid drlrrnrrl cnontt'ilor prr"it blice. Nici un om, tlacti,est'ein stare sit siujeasci cetatea, nu esLe iinpiedicat ,sti o facit de lipsa de 24' avere satr rle condilia st1 obscuri:\" N e - a m p t r L e ai r t o h i p u i c i i m e r l t i n i n d s i s t e m u l solonian al claselor certsitare, atenienii se deziceau pe ei inEiEi. l)ar nrr et'a aqa. $11|onslabilise drep' i u r i l e o h l i qt t i il o r ' r ' L i l e n i l ' ti 't l r a p o t " { l 'u avPrea qi i tl eg,ile,se morltinea doar 1 o r . D r e p b u r l i e 'c l e v e nn ineEaiitatea indatoririlor', tle rImineau. in cont i n i a r e , i n r a p n r t d i r e c L p r o p o r ! , i o n a lc r t c e n s u l ' T h e l'rrevoie, ii slujeau'in cadlul fiotei ctavislaEi qi, cind ca luptaLori petiestri: ei nu rlatol'au era nimio fisctiiui, ncnrinrl, ca veniluri' atel rninimum impozabil. Zetrgitii slujeau . ta hopli.ti !i i .i s l t l t o r ' L('l a v a l e r i i n l a f e a u i n r p , ' z i l t t l t l e r i ' r z . h o, r .e r i n ' l ' d o I r e s s i s r 'a ' ' l t i L a r P tlrj"u,, irtcavalcric taLiile,,bilnuile. Plnlacosilmc'limrrii slujearr si ei in cavalet'ie tlar ertiu, in 1llus, constrinqi 'pre.stgtie a ti'ierilrsd .ispr,t"t,l{ la costisi'uoarea hiei, aclice s{ aibti sttb comandir o corabic pe care, sii ci constnriascil qi sI o irrtre!'inii tle banii lor'. Drepturile la eg,rlilate qi 1a libertate ale ceLtipubeau Jii se exercite decil' dac{ acegtia tenilor nu 'cetdlii anumiLe obligalii' Statul ttei*prrn.u., in slujba indivizilor' pr-rterea punii sd-;i t;iu Pentru i ga"anta fiecdrui ceL'l!ean complet.a dupd altele, uliin".tut., stitul anihileazd, unel.e. colective' responsabiiit[{'ii ale r-estigii timele Pentru n u*fto.,, tlomnla egalil'[-tii . ,si .penLru a ineidui ceior mai s[raci cetileni ai s[i s'l ia rra.t"- la r-ia{a p,rlitic{, statul acordii' ci indemniiaii" ..t"i .t t. 1r.,tn in slujba sa' llar obliga.tiile sale sint mult mai ertinse. Deqi otiginea qi averea ^ui conferi privil'gii in viata public[' Sista "" in conlinuare oameni brrgatr sr oanenl . saracr' -I'rebuiesc deci luate mdsuli pentru ca cer saracrl si se ';, rtai i'olosi de dreptuiile lor iivice' Dac{ ine cr-.1:rLfir sociald ar f i fost prea mare.r .egalriaiSa politicl ar fi dispdrut;. far'{ .un minimnm de prriprietate sau {rir,1 u;ulin[;1 rle a o put'ea
158

obtine. libertalea nlr ar fi lost clecito abstracli',rn". D i * 1 , r . t u i r t r l i l n l l r t l . l ' r ' ; t t l r ' r ' t ' s r t r'f i s l . n t t t l a t ' r l dat,oria sir intllttpLtr itlt'st, t'titr lrlirnoitlios pentrrr intreaga comrrniLate, riru ce poate duce la moarte

o democra!,ie. Itrl trebuie si ftPere clrepburile;i cu condilia de interesele irnei categ trii -*oc,iale, picioare dreptuqi cirlca in de nu n a nu nesocoti rile qi interesele altei categtrii sociale. Avind un conclucirtor ca Pericle, Atena a leuqit si fac[ o remarcabiiI oper5. tle inbrajuborare ;i apirrare sooiald, ldrti imp[r'!irea piminturilor ;i fiird abolirea ciatoriilor.'lntr'-o larti in care bunurile funciare ntt leprezintd tlecit o patle din bog,:rlia public{ gi in care bunurile nrobiliaro sint larg liispinditc datoriti comer!r.riui qi cxploaLarii unui mare imperiu. est,e cie ajuns. pentrr.i a face fa_lit n e v o i l o r - c c l e m a i t t r g e n t ' e .t l e m i t s u r i l l a r l i t t l e , dar bine giltl ite 25. lllisttLophoria estc' untr dinble itcilsler rniisuri. I{ai e-xisti multe aiLcle. Sistemul clerucltiilor ingiduio sti se stabileascii, ltr depdrtare. rnii de [hu1i c. sint, inzestrali cu un lot de priminl, destu] un vt:nit asemf,ntit'or de ntare Denlnt a le ticiucltr cu acela Lri zeugiIilor'. Llrmtirincl sir tlt:a de lucrtr i ' d n i a ; i i n c a p i t , a l r t .s t a t u l t l e v i n e meryte;ugarilor Lrn.fel.di antreirrenor:rtl at'e tleyoie rnai intii cle o llold. de arsenale, de o ltalii de grirle 1i cle orttqul cu ptlrlul: ziduri de apitrare care sit rttreitscit apoi de monumente carc s5. ftroii dilr Acropole cel mai fmmos Ioc din lttrne. PenLru cei ce nu pot s[ mnnceascd, existit o asistenlii publicti binrl orEanizatd. Orfanii cle rizboi sint crcscu{,i pe cheltuiala statului, ca fii ai na!,itrnii, ;i plimesc la majorat o armurd completd de hoplit. Se aoord5. pensii mutilalilor de rdzboi gi, mai tirziu, ajutoare celor accidenta!i in munta. IIr timp d.e phce, cetatea are glijd s[ asigure .luLlror loctii26. De asta se iorilor piinea zilnicit, la pre! mic ocupd mai multe colegii de magi'strati gi ri intreagl legislalie specialir. Sitophylahoi legheazri c a g ] ' i n e l e s i s c r : i n d a l a p l e l u l l i r a l . , ' i rm o t ' a r i i si Srutarii si vindi ltiina, respectiv piiriea, in raprr.t cu acesL prel, si ctr piinei sti aib[ gleutar59

gt'itea stabilitd 27. Pentlu a preveni acapararea nelor. neEustorii nu mai ilu voie sii cumpere 2 8 : p e t r L r ua u D u r a datd maihult de 50 de c[rule fieqi a regulaiiza - iomcr!'ul, uirn"iriotu*"u sp.le irrdrep-!9 importator are obliga(ia si 2e' "i." At.na a6"a treimi tlin griiele aduse din Pireu ti ti".u." intermecliar lrebuie si transporte -in de primi necesitate qi mai ales Ati.u -a.furi in -'\f ica nu s.iutt; nici un arm.ator ce locuieqte. 31' '\dduPireu in decit gi'iu trun.po.te *d ;;;;"i" i s t i g r r rl ie d o c a r e . s t ' b u c u r ' [ g a I i l a t o a t e a c r ' s L eta i . i r . s p o p n r u l . C i n d t r r r p r i r r l s t r i i in t l i r n i L e i n inuircald cii grine sau cind, dupd ;;;. ? "'Ltirri" o lipedigie vicLorioasd, l'su"11adin !ara duqmanX ceeste iuatd, o parte din ea revine intr'tdcauna r2' i m p i r r l e a l a l a p r . r i n t r r , : " s e tai",.ilu. .Peliodit" f r . . " f , o . f r " f " o l : e rtie z e i l a r a d u ' ' l ' i c c i l r u i nd i n t r e o b u c a t d b u n t i c l ec a r n e ' I n a n i i d e .t " t i t t e , " . i a;a a {ost intre anii 410 qi 406' pulin l"f .irU"i, r'ine in uio"uliu zilnicd ds doi obttli, t'i'iobt'liu, 33. ajutorul celor s[raci Dupd oe s-a ingiijil tle nev'rile materiale ale stabul ii"pr:ueulir 1i satisfactii inleiec*"ttiJii. .tu;i; Nuiiter,,as"ls ch.regii trrganizale mcrale. $i Lroncurde cei'flrgati au drept obiec'tpregr-rtirea 1ine, alergind' care la qi clramabice, ,".il"r iiti""' pentru u n i n t r e g p o p , r * i n c l r l g r s t i t d e . [ r ' u n r o s :q i , i as{-f rea pl'ea metodir u iu ]u..'popular, ttu i ,, ) r l u r u s qi c u n p r e z . e n L i n d rati E"n"r,,zitaboa p r e s L a liile \'a i .'rri l impul cin'l ll"- i".i."it. e-xceqi.cind fi suficiente pu.ii""fu.lfor nu vor mai nehu"r"t. bugetare vor tlferi celor s{raci banii pt{t.ascti clreptul de..inlrare la ;;;;;i-";'3d-*l de sdri"ut." qi chiar ci s[ se desf{teze in zile]e 34. bdtoare ceCetatea rectttloqtea cd are datorii la![.de. nu era, la urma urmei' decit pentlu ea c{ tdteni. 'uJiiu.o a tuturor cet[lrenilor" Guvernarea n se intorcea, prin ftn'!'a lucrupoporului ii.*ia ma.inritilii' Dar atita timp cit ;iba it " oiutiLo;.,l "atenienii nu eonfundau interesele itAit Pericle. comun' Obligaliile ce" interesul cu iu.ii""f "t.

cle acelea ale' tdlii falri de cet[leni erau inl,rect.rLe ceidlenilor fa!d de cetate. Oamenii le primeau pe atunci cu mult zel. At,enianul nu era k'ge1, tle cetatr: print'r-url contracrl tacit Ei vag. iri atrul rnajrlrat,ului, iriainte ile a l'i irtsc,ris in rcgistrul care ii gararrta d r e p t u l d e c e t ' a l r : .e l d c J l r n e a i n c h i p s o l e m n , j u r d m i n t , u l c i v i c 3 5 . D u p i s p u s e l elru i X e n o f o r l, i n tbatd (irec,ia se depuriea Lln jur[mint asema'l'irielii aLe.nieni ll rosteilu in tenlplul ndtor 30. i n s e c o l u la l V - l e a . Jin formula folosiba A E r a u l e i 3 Tl . nu reg t i m u n s i n g i u a r t g a j a n r e n t ,. 1 c e . .^ la 1,d"-" cunoagte ca-margini ale ALicii decit pirrninl'rrrile cu gritl, orz, r'ii qi tle tlincolo de cele cr.ilLi'"'ate b i n e informirii in ceea m a i mislini"38. IJar sintem ce prive$l,e felul crum se depunea acest jurdmint i n s e c o l u l a l T \ r - t e a .i n c a r e l u m e a a t r e b u i t s 5 .s e ' confonmezei ,n g e n e r a l . t r a d i l i e i . S c e n a n u - i l i p sitd de granclcaie3e. Bfebii igi privesc armura in prezenti Celor Cinci Sute iii. c'u mina intinsd cl.asnpra vet'rei sacre. rrlsLeso urmdLoarele ouvrnte: Q,(i'l(t arin(' sucr(:: nu-tni toi ,,i{n voi rl,r'zon'r',ra ntd ttoi, luptu pentrLt luptri: pdrd.si tovard,qul.I.n 1cii";i penlru, aa,lrft nlur sacd,, singur sau tnLprc' und. ctt al{ii. h*u coi' ltisu tn Ltma ntart o putrta sldbi.td, ci o Ttatri,entcii inurt st mai puttnicd, clecit arn priniit-o clc la i,n'o,inta;i.' .Voi rtscrtIludc ordinale 1.,7ru,r, i'n{c!r'pcittrttuntu,gisiraliIor cu sti sd, mi. [r: clru. ]Id +'rtistrptrnr legi[or in vigoarc;t acelorctpc carc ltopr',rrr! le vu, lacc i.n ttimd t'nl'ele' gerc: dacd, t'rcun o]tl, ()& tr?a si rcistourneuccste 'i,egi snu sd nt sc srtpun'd,'rnd t'oi tm'potri'vi lui, I i p t i . n d p ( , n l r u d t ' , s i n l r t s a r t i n t p r , ' t r . n ie u s e n r ' e lor rrt(i" 40' nit mci,. Voi respecta,t:ultul pitrin,{i Iatd indatoririle pe care Ei le asunrii ceb[lenii i n a i n t e d e a p r i n t i d r e p t ' u r i: i a t i . a n g a j a n r e n t e l e ce reinnoiescdin ,rtt in an. inaintea zeiior, attltputernicia cet{!,ii. tle to!i este e-tercitatd Aceastti aLotptrLertritit', 'l'eoria conceta!enii. in cadlul ltnei denroo'atii. t61

r60

a ! i e r i a t e r t i e t t t rt : s l e f o a t t ' r ' s L i t u ! , i o r t a l ta i detlrttcr r e zunla ititr-un t'uvint: llop r : l a t e simpld: ea se ( h4rios t suriela este ) ' Fie cI se allii in no.rl A,lr.nu.u. fie c5. se aflti in tribr-uiale, el esle suveran absolul a tot ceea ce [ine de cetate (hyrtiolut'panton) a1' $i totuqi, un print(rtoston r:n pttle:i c i p i u p o l i b i c ,i n , , r i c e v r e m e q i i n o r i c e l o c , p o a t e nu ia un sens fi'interpretat 'decit iri tliferite feluri ;qi lui Contemporanii practici. precis lllin ilerorlot foloseau aCeeaqiformulii ca Ei aceea a lui Aristotel qi Demostene: da.r ei nr'r o in-leJ-egeau qi o aplicau in acelagi fel. in secclul al l\'-letr' t u ^ " i g e p i n { l a c a p i r t : , , p o p r l r u la r e d r e p t u l , " "" sd faci ce-I place" (t'roi otttopoit:in hoti an bouletui) a2: el eil" sLrilrin chiar qi- pe legi (kyrios A'ui 43. In secolul al \'--lea, elesteIeSttn: toi nomon) 45. El atlmite c'i bullril dar nu esie incii liran plar, al niajoribiiIii are o ]irnitti. I)espre iitenienii ilin acest timp se poate si une, ca ;i despre-spartani, atit in t-.eeat'e prii-clte r ia{a L.'r publicd, cit ii in ceea (re prive$tt viata lor prir-at[: .,Lil dt'i deasupra h e r i . e i n u a u o l i b e r t a t e a b s o l r r t , i rc 46. l e g c a " s t [ P i n . u l t lor exista 'Aqa-nuniittt gro1Lhepl'ronomotl stl- olltrne .atit a v i n t u r i l o r I l c c l e s i e ic i t ' i i e - t c e s e l o rd e m a g ' l g i l t l r ' (lhiar ,*i tirrpI rnotirtea lui I'elicle. ea.iEi pdstieazd e f i c a c i i a t e a . i n t , r - e rz i . 1 n i m p r e j u r i i l i t r a g i r e , P r ) p o r u l a r e f u z a bi t i t - i n i rs e a r n ai l e e a ; d a r . n u d u p ' { mulL timp, el gi-a dat' seamtt de gre;eala f{cut{' I I r a i n a n u l 4 0 t i , i n g i ' o a z n i c u lp r o c e s a l - g e n e r a in insulerle Arginusc' I rl torul lilor inving]tt,ori "dezldnluite, un - cetdlean curajos a pasiunilor procedura incercat sd suspende -poporului printr-un decret vorbind despre qi al al Colsiliului ilesalitate. N{uiIimea a strigat c[ -.e monstmos sa-i iei poporului pitte.ea clera fa.e g6:ssgs vrea" (cJeinon't:inrti r:t irLt, [,i"; cQi'(i Iorl rh:mon pr'tlttin iro on bouletai)a'-. Irl zadtlr unii rntlmbli ai biroimpoului, printle ' p t r n e l i i (ral'egi Soc,rate.au prrltestat la trrnenin![ri' Ia vtit : t'i art r:etlat, triva c t t r r t : i - ' p t i i -lrr r i S " r t ; I t t ' r 8 ' l l t ' z ' ' ' ' l u t i ai r l o s L a d i i p t a t r i , a i r i z a l i i f i i n i l r ' t r n r l i t r r l t t a { i l t r t t t u t t lt t ' s i d u E i l a s t r p l i r : i r rl.) a r . t t i r t l r r p i i n r r r l t t i n r p . r r t e n i t6?

enilor ie-a p{nrt, rtiu de cele lacute: ei au r.rrrs sub acuzatie, printr-un decret, pe cei cn in;elaser6 poporul, principalul vinovat trebuinri sd moard de foame, hulit rle toatl lumea ae. E-xceplia arat{ aici cit de puternicd este regula: in seoolul al V-lea, suveranitatea populari nu este o putere arbitrar[, o tiranie. Democratia frebuie sd se bazeze pe respe(.tul fatd de lege. . Deci _ce este legea pentnr greci in general q i , m a i a l e s ,p e n t r u a t e n i e n i i d i n i e c o l u l a l " V - l e a ? Oricit de deosebitc er"au p{rerile politice ale oligarhilor gi democra{ilo-r, ei a\.eau iespre legc cam aceeagi concep,tie. Dar, cind inceicdm id vedem care a fost aceastd conceplie in epoca clasicd, constatdm cu uimire o contradiclie'ciudatd. Legea apare sub o dubld infatisare: ea este atit un lucru sfint, gi tleci imuabil, cit ;i un lucru omenesc- larc, aln spune noi - ce poate fi, prln urmare, supus schimbdrii. Dacd analizdm ac e s t e d o u { c o n c e p t i i . 5 0 ,e l e p a r d e n e i m p d c a t : in realitate, in practica de zi cu z.i,ele se confundau intr-o oarecare mAsur.d. Pe de o parte, r'echea thnis a gintii se inlrodusese in d,ilrc a oetatii, transforirin,tl themistrs cele mai auguste in the:smoi. Acesta este cuvintul ce..desemnegla, din cele mai r-echi timpuri, r.egulile esenliale ale dreptului public. -{ceste reguli sint de o natur& pur religioasd. Ele nu clesp . a . r iL ncI tenrporalul_ rle spiri[ual. Atil, prescrip_ tiile riLuale cit gi dispozi'!iilelegislatir-e nu sc deosebesc intru nimic atunci cinl se r.rcup{ rle proprietate., cdsdtorie, succesiune, crime,'clelicte qi relalii politice, sau atunoi cincl fixeazd ritualul sacrificiilor,. onorurile datorate mortilor, formulele rugdciunilor sau ale jurtimintelori. Dar de unde provin ele it Nimeni nu ;tie sau nrai t_.urirrd nimeni nu ;tie care cste dat,a na;ber.ii lor. dat, nimeni nu se indoieqte cd au fr-rst, italrilito (tht:s_ nlo,s:fi\lp7,rL/ pentr.u eterrtiitate.cle rrltr,e ztli. Zeii adora!i tle farnilii si tlc cc.tate...lur. irrui ales rnttr,err divinitate poliadir" le-au irrsuflat otlirrirrar.i L,i_rnrenilor; cele mili venerabile.aceleace s-all niiscut 163

tpi" f iu' au !: Flli' siitt rdin pdmint o tlatir cu prinul ' s 1[p5p.irlt.n''ni;, *l."l po Dcrretr',"' :ilpi;;i;; ie 'lif itli' plir'r1 . ,1'r'r

Ji':it{;:, ":#iFli"ii,rli liilli1ili* til,


t;:" 1X: a#' lfi;;; ;;;"te.,..itm i:-tn:l,,X "f i:,1

introdusir in iegislalie, dacI n-ar fi {ost r.otatd de popor; qi nu ar fi putut sd se ltucure de asentim e n t u l m a j o r , i L d q , ir i, [a,,i nu ar fi lost conceputd in (romLln. interesul Ea trebuie sd fixeze dre.ntui r r " t s e r ' r r . l n c l bransmisp rile ,siobligri!iile fiecdruia. iromos-ul reurezintI t l , s l ^ 1 1 ] :d i n t a t ' t i - n r f i i n d l l s a t e m o q r e n r r e ri 1 11 ' H r lu olgcnizar.*,j ru s t i l i e i d i s f r . hi u t i r c ( n , , m , t i . * ) .g i i r r t a p e n l r . u r . o - \ r i s t u L e l r l e t . l a r ac i , , , e * i s L d -il crrdine in afara legii ( he gar taris nomos 5s. ) ,i"'g.tit"ii.,'tle ciire oarnenii-alhiI.'1: c r t te nl .\'orzos-ul tn'l' este terrrr-enul'metiu. misura comuna t s' ai suflm-:i .Si .mnenrow s i ln erortutnrn'on r . e r m u i m a r . ep c h i l a l e . r e g , r l ai m p a s i 1 q ,_ a s i g u l a D r l a { ' e t r n e i n l r i u p a s i u n i l ei n d i v i d u a l e s a u c o l e c _ qi care 'Nu. in memorie, rle argirmc.tl.,]ir,,ltll tive, sLripinul ce se irnpotriveqte exceselor de liau ner.oie ;;.i"tii 51. beriate 5a. Lergea suverhn{ .sie ace"a care face sus: nrt cupnno ;i,';il1, c"*antlale mai trJtol'it[fi s i d o m n e a s c d .o c l a t { c l r e a , r a [ i u n e a , a c e l n o z r s , virtuLea rinei uentru cii se impun ilr /ogos ul 55. AsLfel. chiar ideaiizabe, legile nu pot ttt::t*1.timpi'rltri' iranscendente' Cinti, ticlatti ^cu decit sir-i ia omuhii ceea ce el are'maYbun. Dar. sirrt ,devin obscure *t't"'"'j'-'J 1r;1 ,:"::-:J.*t': g':!'t a in realitate, ele sint bune sau rele tluod constir''"tir g'' Ia' . e''le pentru interpretarea lor se simte se tu,tie qi cetate 56, Ei r.rimin intottleauna \ncomplemulL Cef idror funclie esle *u""ttlntulti' uncd qi incredinlata te imperfecte, intr-o anumitir laturd a lor ut. m ':od' 'c'aracle^rl lll"r" ;;;i; ."nni rni'lon interL:'S]l.,-rtu. pot s**rt lor I)ar -ar.ea r-aloare absoiutir. Se spune ;;;;;;i4ii"t' cd Solon i-ar ii riispuns c,uir.a,care il intr.e.base d a c h s t r r . n t e s t lr . j - t e l a c l a t a l , e n i e n i l o nc e l e m a i bunel,gi t . . N , l , . r l a r , ! c - a md a t , i t g i i e c e l i s e p o trivesc cel ma.i bine". Nefiinci jrltaiiibile, tag,ite nu rlar noi' lerg! I face vor rlivind. se ::^L:t "l'Itg,l omenorti nu sint r eqnice t'ttui,'l^tll,t-t' cei ce : e l e n u r i u r , e a z t id i . c i t Hi""";"ni. Itiitr, in'cadrul a t i t a l . i r n p c i i s i n t inut'rl':iliabile',]::'t]] a c c e p t atede conqiiinia popoterte pledeaz[pot si cit"'e' ] rului.: dacd legile nesclise cr: gn.-u.r-roari faptele thttsrrt'otsupranattrlaj{ ',a pute.eain i;";;;i"!; drepL d e z i c u z i s e t r a n s f r i i , m i ip t , r r i . s i n r i i t e ,p i i n ' e l . o i1esancliunile.de lor rdnin legate'rrui"otu* plineluJ,ia lreptatd a obiccirrlil,,r..leg*a i"risa poate fi criminal. Exista rt"-Jt' t.t-^,1:Jl't"T'"::l schimbati ori dc cite ori se simie ner-oia. in fond. legea este un lucru reialir. conventional: nu fdrd ales mal vehemen!,d, motiv cuvini,ul rurnos csi,e lolosit qi pentru a ile_ putereincibse ligtl"i; au o asemenea atimia', semna o anume muzicd. preoum gi orice moned[ ce are curs. Cind grecii vorbeau despre legi, ei nu acordau, dat'oo l(]g;) . r : t r r e . n u este aqa cum iacem Pe cle alti ptrrte' existI noi astiizi, un loc deoscbit legilor n'r.'nzrit'"1' i"'."i:tf a1iei, .At-t']..lot'l ..ur'uo constitulionale. \ir:i o cetate rru avea o coisti"i. tu!,ie redactatd in caclrul unui clocument: ii tilunclamentald faPtu nea loc un ansamblu de obiceiuri qi de dispozitii. cito""a f*t',tl'q'i^]] :-i:' este bunul pa,'trouta"ai Inlsoi'lcc cle ,inserate in ditel.ite legi, pr.in care se ,r-ra.rifest" ',,sufletul tiu i:r z't:i: titr::blicat'i-"r un *qt,rrltt'-tl cetitii" 58. Este. aclevdrat cd ,,\ristotel vorbeqte mereu despre constitulie ; clar prin asta trebuie sd inlelegem regirnul unei cet{J,i, a$a cum lumea ;tie ci este fi putut {i N-trr t'o'*tute-' sau de vreutt ct't'iit"on 165

'g";i';!i g,:-:::;l* I'illl, _:iii l; iffi i_:;::;;1, t.tera cre ra!'i I


l?:*":!1L'i1ffi";;;'.'*,in"ipn

' ii" i' y d;u::i :i: iii1 i:i:1,' :,:', :X::.. I i "";,,!;:,1'

e' #.I ;i il" ut [t g**;ti l1"ffi";xl']H;'i;lr:'

;;;";;.'L;"'ta'r'i. "ii:"Tl.'ffi "'{."JiJilu

;tffiil,l rti'"";t ilt'i;ljl uffi: t:' tiilii'

ln ge' magistratu.rilort rezriltii el din organizarea nelal. qi, in special' a magtstratttnl . sur-erane' suveranifdlii,sta' imua.ti.oa put,erii.at'ribuirerl hot{rd;te comuil cate pe scopului bilirea' pJiitl"a u'n. Aceasta ne ajunge, .d: ;ti;ft" altfel, perttm a putea deosebi, dup[. exemplul cu iilo*i,ti,tl, consLitu!iade legile propriu-zise' .""aili- de a admite, ca gi -e\ cd ."l1.ttt" reflec1ar.'aa ceeace esle esenlialin celelalte' Dar nici legile nu formeaz[ ]a greci un tot in sensulmqdern-al cuvint'ului' sistematic,.tt't ""nd de la o zi la alta, pulin Ele au fost fdcute .cel oaril' prlma penLru incepind " ' * u . . din epoca in care. C h a r o ndas' , Z a i e u c o s ' a legiuitor i,n Otu"o", Pitticos - a fost insdlcinat sd. legifeexistente sau sd dea dispozilii r.tr" "ili."*rile noi. Toate acestetexte trebuie totu;i s[ fie claclasificare.Ioarte necesate intr-un fel. Aceast'd ;;;t, ; fost fdcutd intotdeauna,chiar 9i de c[tre -"ril t"s;uitori, nu dupa vreun criteriu -log.ic' li-""t"nf i" t",i"."o utilitelii lor practice' Legiui;";ii ;; s-au gindit decit sd furnizeze fiecdrei magistraburi documentele c'e ii erau necesare' Cu "coclurile noastre seam[nd foarte vag ac-ele '.ai"t. de sarcini cu oare sint inzestrali funclioai stat. Aristotel spune cu precizie: "L9"*ii i e i i . , n a o l , c n t l e nt l t ' p r i n c i p i i l ec o n s t i L u t i ' r n a l t '
["

Ei -in reinaEistralilor in esercitarea puterii ^t^otlip-sesc \u l"gf'ul la aceste ;tfit';;t;'atentatelor izolate' legi. unele Atenienii numeau i".-uf"f.(tri' arp*'""^linuL'l lu', t*' Iegpa " t r i e r a r h i e i 61, noeisangeliii ( d saggaltikos nomos aiircttikos ) ut' ii. nomos (ictatitlt'os ) leg"a minelor ,"iit l .11'6a,legile n,t)moi ) nlio'tlrioi.' (talonikoi .comerciale 'nomoi 65' Dar' in general' cind . lc) \i^p*it o; gite'sint grupate',ele poartd ca denumire oficialti numele maglsuatuor sau al tribunalelor irrslrcinate s[ le" aplice66. ln qedinla anual5' in care legile o"*"tf este consultat peniru a se Eti dacd schimbate' sau men,tinute. t.ebuie i;';it,r;" .i r'o't.ur,i, pe rintl, legile aferente Consiliului n./. legile colnune diferit'elormagis(botiletdikoi
"ato

le'manifeslf,'

reprezinL[. regultle nP(resAre

t r a l , u r i ( A o i n o t :r.t . ) , I g i l c , r : - i I ' r , r i ' " s , . p " r : r , ir r r r u r i a r h o n f i _ q i ,i n s f i r q i t , [ , g i l n c c u p i m p l i . r a n t d p e n 6?.I!-rista o leEe a Aieot,ru celelalLe nlagis'r,r.atui'i 6 8 , pagului o leg: a arbit,rilorpublici sau a diaite6 e .o l e g e a r e E i , ' l L? 1 :6 r i i0 .o l c , g l a r - i - s l , i g 1 , 1 1 i ? cl il lilor e x i s t a o l e g . : a a r h o n l e l u i , c ' ec , u p r . i n d e u dispozitii la fel de tlispar.a.te ca Ei aLribuLiilece re\.eneau ?2. -\,.eleasi olriceiuri se regiacestui rnrigistraL s e s c , t l e a l t l e l , d j n C o r c i r a ? 3 ,u n d e e , x i s t ao l e E i a a g o r i o t h e t u l u i , . q il,l i n d i n l \ I a g n e s i a u , n i i e c r . at t l e g a tr poletnarchului?asi iri l,lili l. uncleela o lege a aqoranonrilor si a paidonomilor.?5 A.c e e a r ss i iiuatie se i n t i l n e g L ei n r c g a t u l P e rg a r n u l u i ,u n t l e s - a c l e s c o p e rit o lcge a astvncmilor, din car.e avearr sa se inspire reglernentirile ediltare din Imperiul roman76; ,i in I-igiptul -'\ntonienilor, unde rin papir,us. ir dat [a ir.eaiir gnonrorl irliclo,gos-u|ui?2. ltgi dispnrat,e Ei aceslor pre.$i totusi acest,or scriplii dispersate in rcguli ilc practicd purd, 'de grecii le aplicau icleea de nr[ret,ie inorald, riaiest,ate srrltr,aomen.ascti pe oare le-o lisaserd mo$tenire then'riqIii secr-r]clrir. trecute. ]lle regjemeniau i n [ r e a g a v i a i a a c o r n u n iA i tii si a particularilor; erau lcgat,ur,a m u r a h i . p r i n c i p iu l r - i l , a la l u r i u i p u _ por. De aici vine l,rilaJrtrrl cii at:eastirpuzderit, de l e g i i n s p r r . au n r e s p o r . l r e l i g i n s . l l e r a c l i t , p r i m u l fizician din Ionia care qi-a folosit clialectica la studiul problernektrnt,,rale, aLribuie lesii ri origine divind, inairite de a face urmiitoarlea cleclaratie de un civisrn rnai n'rult decit ionian: ..poporul L r e b u i e s u l u p t e p e l t r . u l e g r c n p e r r L r uz i d u l 'l'ttt oraqului" ?8. oeea ce grecii au gindit r.reodatd despre lege, de Ia cele mai r.echi" credinte pind la concepliile ccle mai recente qi pind la diitinclia dintre naturd qi lcgr stabiiiti-cle cItre sofiqti'qi indreptatd impotrii-a lor., se afid consemnat, nu fdrd contradictii, dar. intr-un rcgislru foarte elevat, intr-un pasaj ce i-a flst atr,ibuit lui Denristene: . ,,f ntreaga viotii a oomcniLctr, fie cd locuicsc inlr-o cL'tul( n(rrt' sutr,^inlr-Lrn&micd,, est,e stiipi,nitd, d,enuturd ;i ria logi . In finrp cc nottua e.ste. fipsitd dr rtgult' si to,riu:ti d,upti inctivitl, k:ti,k: s/it tm t67

r66

identic ltentru loli ' . . rcgl,errLenl,at, lu.cnt,cotn,un. drrptatco'' sit, Ele tu.rd,rept scop sri. fa,ed, rlont'nea;;cri, f ru,m,osul,u tilul,. .ItLtr\ce ttnzdresc legile; clupri, ce au izhuti,t, ele af irnt'd' o dispoziyiegeneraldl egaldpentru toli.; legea. T'oli oantenii trebuie sd,-r. dea asutltarc, printre altcle pentrtt ed oricc legtt esteo crect[ie Si un dar al zeilor ;i., i'n acelagitimp,, t'nlelepli,aontractul o prescriplie a unor oam.r:ni (:otnunal unei cetdli, contract cdruitt,toti cci' elirr' trebuiesd, i se t:onform'ezt'7e. eetate I)ar oea mai inaltd idee pe care url grec ;i-a fdcut-o clesprelegile laice, pe jum{tate divinizate, se afld expusd de Socrate in vestita Plgsosublime popeea lu\ Criton. Dezgolitdde podoabele pe care i le dd forma dramaticd, aceastd operd prezintd s,iacum un foarte mare interes, pentru id ne aratd ce fel de respect se sim!,eaobligat sd nutreascdfald de legi un spirit elevat, chiar rele. Celce violeazdlegeadistruge dacdIe socotea intreaga cetate atiLa vreme cit se afld sub ltutere_a sale sa. Statul nu poate subzistacind judecd!,ile sint fdrd putere qi cind particularii pot sd le suprime efectul. Legile trebuie sd fie acceptate chiar cind sint nedrepte. Cdci, in virtutea unui trebuie sd dea asculpact inviolabil, cetd,teanul iare legilor. El este-indatorat legilor qi statului pentru naqtereagi educa!,iasa. Adus pe lume, hrdnit, crescut in spiritul legilor, el este sclavul lor; el nu are asupralor acelaqidrept pe care ele il au asupra lui. Ca qi pdrinlilor qi stdpinului, el nu trebuie sd rdspundd legilor qi patriei cu injurie pentru injurie sau cu loviturd pentru lovilurd. Patria este mai mult decit o mam{: de la ea trebuie sd supor,ti totul. Datoria i!,i cere situalia s{-i indeplineqti ordinele ; face excep!,ie prin Yreo concep{,ie cind ai putea s{ schimbi mijloace legitime. Dupd ce a fost pus in posesia este lidrepturilor sale civice, fiecare cetd,tean ber sd renunle la ele qi sd-qi p{riseascd lara cu toate bunnrile sale; dar acela care rdmine in s[ se supun[ legilorE0. lard i;i ia angajarnentul

In rezumat, democralia ateniand din secoiul al \'-lea apare ca exercitaleasur-elanitdliide cdtrecetAteni liberi ;i egalisub egidalegii.Legea, care ii apdrd pe cetaleni unii de allii, apdr6 ;i tirepturile indir.izilor irnpotrivq put6rii statului, prggum gi interesele statului impotrir.a exceselor individualismului. Pin[ in u]timii ani ai secolului al V-lea, libertateanu a degenerat in anarhie sau indisciplinS.In ceea ce pr.i"vegte sentimentul egalitdlii, el nu er,aimpins pinI la negareasuperioritdtii intelectuale. Ne ailhm intr-6 cetate in c-arer\naxagoras, prietenul lui Pericle, rdspinde;fe ideea*cI ipiritul (nous inil 9i itX), ,,inf pin absolut", imprimd unui punct dat mi;carea, pentru a-l aduce mereu tot' mai inainte 81. Aceastd concepj,ie ia un sens politic: pentru ca Grecia sd-i poatd conduce pe'barbarii aqa cum se cuvine, este necesarca in Grecia o cetate sd se afle in fruntea celorlalteqi ca in aceastd cetate un om s{ fie in fruntea popomlui. Pentru a-qi indeplini destinul, democratiaatenian{ se supune dictaturii morale a seniului.

NOTE
l. A ni se.p._ermite, ln ceeace priveqte amhnuntele despre instituliile spartane, s[ trimitem la lucrArile noastre anterioare (XXXY, p. 107 9i urm.; XXXyI, t. I, p . 3 3 5 . 9 iu r m . ) g i l a p a g i n i l ec J r l i i d e l ' a fA m e n l i o n a t c l a c u v i n t u l , , S-p pa . rta" din indicc. 2. XXXYI, t. I, 381 qi ur.m. 3. Ibidem, p. 395 gi urrn. 4. Ibidem, p. 390 Ei urrn. 5. Ibidem, p. 416 si urm. 6 . I b i d , e m i' r , . atS.' 7, Ibidem, p. 420 nsiurm. 8 . I b i d , e mp , . 411 gi urm., 42i. 9. Ibidem, p. 426 ;;i rrrm. 10. Ibid.em. D. 443. l!. Ibiilem',fu. a+t 9i urm. 12. Ibidem, p. 467 9i urm. 13. Aristotel, Constitulia atenienilor, 2I, 2. t4. Ibid,em,5; cf. 26, 2.

l0s

Ibitlent,23, l ). 16. Ibidem, 25, 1 2; Filoloros, Ir. ll1 b tFII(.). L I, p . a 0 7 l ; P l r r f a r h , P e r i c l e .7 . 9 ; C i m o n . | l t . 1 J . P l uI a r h , , S o l o r , lt ,', ]. DA, art. Puranomon graphe. Ol'. p. 157, 2t-t9 ll L A r i s t o L e l ,o p . c i t . , 2 6 , 2 . A - s e v e d e a D A , a r l . S o r t i t i o ,p . 1 4 0 6 ; i u r r n . Eschil, Persii, 247 Ei urm.; Euripide, ,9upplemertta, 4 0 4 E i u r m . ; c f. C X X Y I , p . 1 2 9 s i u r m . l J e r o d o t , I I I , 8 0 ; \ ' ' , 3 7 ; l ' l a t o n , J l n t z z l ,\ ' l I I , p . X[eneretlemos,p. 239 a. Of. 563 b; Pseudo-Pla[o'tt, CXXVI, I,tc. cit. 2 3 . I I e r o d o l , \ r , 7 8 ; l ) e m o s l e t t e ,l n t p o t r i + ' oI u i f " t i d i a s , 124. II, 37; cl. [':eudo-l'laton, 1 o cr .lt.; Ilriripide, 24. 1'ucidide, Ioc.cit. XXXY, p. 177 iri unu.; LXXYII, p. 13 9i ulrn. 26. X C I X , p . 3 4 4 ; i r r r n r . ; 3 6 4 ; r i u r m . ; X X I V , p . 3 5 4 sl Urm. 2 7 . A r i s l o t e fo , p . c i t . ,i , 1 , 3 . de grtu. 5; cl. XCIX, 2 8 . Lisias, .lmpotrit'o negustctrilor p. 342 $i urm. 29. Aristotel, op. cit., 51, 4. Impotric,u lui Lacr.. itL 3 0 . Pseudo-Denroslene, 3i ; Impotric'a lui Lacr., 3 1 . Id.em, Impotri<,a lui tr'o-rmion,, 50; Licrrrg, Irnpotrioa Lui Leocrates,27. Phrtarh, Pericle,3T; Aristofan, l'iespile,716 qi Scholia. oo, IIIG, nr.569, A, I. 10, 12, 14,23; B, I. i, ti, 9 elc.; Aristofel,op. cit.,28, 3. Ct. CXXIY, t. II, p. 112. 3 { . H a r D o c r a t i o n ,s . Y . t h e o r i / i o . 3 5 .A r i s t o t e l , o p . c i t . , 4 2 , 7 . .t o. Xenofon, Xlenrorabilia,lV, 4, 16. Cf. ,,4, art. J&si u r u n d u m ,P . , 5 3 S i u r m . 37. ?lutarh, Alcibiade, 15; Deniostene,Asupru ambasadei 303 ;i Scholia. necredincioase, 38. Plutarh, Ioc.cit. 39. Vezi I']. Girard, art. Ephebi, DA, L. II, p. 624-625 Eifig.2677. X ,LIII, 48. 4 0 . P o i l r r x , V I I I , 1 0 5 ; S t o b a i o s ,F ' I o r i l e g i u r n rit. Cf. P. UirarJ, 1,rc. Impotrioa Neairei, llll; cl. I{ero41. Pseudo-Dernoslene, d o t , I I I , 8 0 ; A r i s t o t e l ,P o l i t i c a ,I I , 9 , 3 . 42. Pseudo-l)emostettI eo ,c. cit. 4 3 . A r i s i o b e l ,P o l i t i c a , V I I I { V ) , 4 , 6 . 44. Aristofan, Viespile, 549. 45. Aristotel, loc. cit.; II, 9, 3; cf. \''I (I\r), 4, 4 i. 46. Herodot. VII. 104. 47. Xenoion, Ilelenicele, 1, i', 12. 4 8 . I d e m , i b i d e m , 1 4 ; I l e m o r a b i l i a ,I , 8 ; P l a t o n , A p o l o g i a , A tr ,ioch., p. 368 d. p. 32 b; Pseudo-Plat,or . cit. , 35. 4 9 . Xenofon, Ioq J tr. Vezi XXYII, I, III, cap, XI; I. IV, caP. <i Aristotel, Probl., XIX, 28 ; I{ermipos, fr. ; t t ' a b o nX ,II, 2, 9. p. 239. t . I I I , p . 1 3 7 )S

^<

52. Uf . XXXII, p. 569 qi urm.; XXXIY, p' 53 Ft urn. 53. Aristotel, Politica,III, 11, 3. 5 4 . I d e n r , i b i d e n r ,L 0 , 4 ; 1 1 , 6 ; H e r o d o t , V I I , 1 0 4 . 55. Aristotel, Ioc. cit., L^|,4. 5 6 . I d e m , i b i d e m ,6 , 1 3 . 57. Idem, ibidem, 11, 8. 58. Isocrate, Areopagiticul, 14, cf.. 78, 59. Aristotel, loc. cit., 4, l; YI (I\r), 1, 5. 6 0 . I d e m , i b i d e m ,V I ( I V ) , 1 , 5 . 61. Demostene,Despre coroand, 312. 62. Hiperide, Penaru Eurenipos, 3, 4, 10. 63. Demoster\e,Contra lui Pantatn., 35. 64. ldem, Impotriva Iui Timocrates,190. ui Lacr.,3. 6 5 . I d e m , I m p o t r i ' " , la 66. Vezi gi R-. Schoell, Sb., MA, 1886, p. 92 9i urm.; t'1.\'lI, 1. I, P. 30J 9i ttrnt. J m p u'Iui triualui Timolates,20. 07. l)emoslerrc, Aristolate, 22; Lisias,. \sup1a 68. Idem, lm,potricZ omorului i.ui Eratostene,30; Impotriaa lui Andocid'e, 15. 69. 1G. IIe. nr. {79. 7 0 . A t h e n a i o s ,V I , 2 6 , p . 2 3 L f ; 2 i , p . 2 3 5 c - d . , , [; Lr', l. 7 1 . A r i s t o t e l , C o n s t i t u l i aa t e n i e n i l o r 8 72. l'lutarh, Solon, 24. 73.IG, t. IX, II, nr. 694. 14. IMa. nr. 14. 7 5 .L X X X i l , p . 6 , I . 5 4 ; p . 8 , L 8 0 ; c f . p . 1 7 . ?6. Dittenberger, Or. Gr. inso. sel., 483. 7 7 . C l . T h . R 6 i n a c h ,l i l t H D , 1 9 2 0 , p . 5 8 3 E i u r m ' ; 1 9 2 1 , p. 5 ,si nrm. lg. Herailit, fr. |lL, LL (I)iels, Frcgzr. der Vorsokr,, ed. a 4-a, t. I, p. 100,86). 79. Pseudo-Dclnosteite,Impotriaa lui Aristogeiton, I' 15-16. Cf. LXXYI, P. 18 9i ttrm. 80. Platon, Critias, P. 50 o - 51 a. 81. Anaxagoras,fr.'1), 13 (Diels, loc. cit., p. 404 $i urm.).

C a p i t o l u ll l IDEILE !A S U P R AD E M O C R A T I E I

Atenienii igi datleau foarte bine sean-racd instaurarea democraliei intr-un oraq atiL de populat ca al lor era o mare noutate. Ei elau rrindri de constitulia lor. Dintre cele lrei regimtrli pe care la cunosteau grecii, unul singur pdrea cii se potriveqte cu demnitatea rimanil: acela ce tlpunea principiuliri oligarliic' principitrl dc eg,rlitate qi menlinea irr'potriva lilaniei dreptrii la Iibi:r'tate. - iatit deviza atenienilor'; Libertate ;i egaiittr'ue la aceasta ei att trdiiirgal, ideea tle flal,ernii'aLe, --\lenienii i;i comstilr clenurnilra tlc pln'lantropitt. palau cetatea lor cu tr-rato celelirlle ;i mai ales cu Sparta, spre care .se indleptatr Lltl invidte toli adversarii ideik-,r pe cat'e ei le iubeau, Fdrd indoiald oa oamenii de stat tsi poetii atenieni exaEerau 0Lt laudele rrfunci cincl vorbeau despre cons'uiiu[,ia lor : clar c]iiar ;i acest' lirism are o valoare isLorie[: asen]enea efuziuni ne ajut{ sd cunoaEtetn sufiel-ulunui pcllttlr, exi entuziame ce dezr'[luie un ideal. eloN i m e n i n - a e - \ p u s i d e a l u l ' \ t e n e i c u o'fucicin!,d rnai minunatd tsi nrai puternicit decit dide. Istoricul se fere$te sd vorbeascd in numele sdu; n-ar fi sincer, r-rticinu-i place politica ldrii sale. El atlibuie acesLaclmirabil comentariu care fiecare cuvint este ca o mcdalie tle au pur puriind efig,a Alenei Polias - lui Peri

prietenul lui Anaxagiras)spiritul anirnatoral cat'ea tlomi ..Olimtriantrl" mocraticiateniene.

t , i m p t l e 3 0 d e a r r i , ( i u m a r e a s a p r e s t a n t i t ,t r t ' s c h i ndriile zilnice din as.lra. Clremat sd rosteascd discursul funebru (cpitaplrios) la inmormintarea r[zboinicilor', mnr,ti pentru l r a L r i e , o r a t o m l c l e c l a r . ic t i , t , , " 5 . s i t s e o p r e a s c d prea mult asupra elcgiului tttturor celor care, in trecut sau in prezent, au cc-rntlibuit la mdre,tia Abenei, r.a analiza institu,Liile Ei obiceiurile ce-au dus la puterea gi prosperiLaterasa 1. ..Lonstitutia ciire ne conduce, afirmI oratorul la inceput, nu stirneELe tleloc jnvidia altor p o p o a r e : e a l e s e r v e s t e i l i ' e p t ,r n o t l e l , n e l u i n d n i m i c d e l a e l e . N u m e l e s i r u e s t e d e m o c r a l i e .p e n L r u cd ea nu urmtireqte interesui unc,i mittoritdli, ci a!e,lrel)L 1rr'ilieipiu a l c e l o r n r r r l ( i . "( l o n s l i L u l i a de bazd egalitaLea. In viall prir-atri, legea nu face nici o diferent,i lnt,rr','etAtt'ni. In r-iata publicd, consideratia de care se brrcur{ url om nu este legat{ nici de originea qi nici de averea sa, ci numai de meritele sale qi i:illea spre cnoruri ii qi ta]cntul siruqi nu de este deschis[ tle conry,retentn care distincliile sociale.0 egalitate astft-'lin!,eleasd, lasd cimp descltis villorii personale, Irtt aduce nici un prejudiciu libortd{ii. Iriecare este st[pin pe actele sale. fdrti a avea sit se teanrd tle curiozitatea, de b[nuielile sau privirile dezaprobatoare ale celorlalli. Dar libertalea iniliviclrrlui are clrept limitd drepturile sLatului qi obliga,tiile irnpuse de disciplina civich. Ordinea publici cere supunere fald de autoritd!ile stabilit,e, sripunere in fala legilor, qi mai ales supunere in fala legilor de fraternitate ce asigurd proteclia ceJor slabi, precum gi supunere in fala legilor nescrise cc emanl din conqtiinta universali. O astfel de constitu!ie atlucc tut,rirol nenumdrate binefaceri. \iiaIa irr ,,\tena ale n'rai rnult farmec decit orirrncle: stlr'birtorile uericdice ing d d u i e s p i r i t u l u i s i i s i ' , r t l i h n e ; r s . i i ,l a r ' , , o m e r t u l maritim adur:e in t,arri pro<luse rlin irrmea in. T o a t , e i l r e s t ,itr n r r i r r r p i r : r t i l i -irr t s i t p r a c b i a r d z b o i u l u i . l l i i l t u 1l r i s e r r r l r ' t ' r ' t l i L l u t t t i n a ,. esistii , f i i r a m i s t e r ' $ i f i r l r t c t l r t s t i ' r ' r t g , , r\' u 'c ro l e g ec a r e s i i i n t e r z i r : ls t r ' i r i n i l i , r ' i r r t r ' i rirn cie

tate ; atenieniinu practicde-rerciliigrelecaresdfacd lenii in via[,a prir,atri. Unde este deci aoea onr.e_ din bravurdo virtute linlnd de educalie.Pentru ca, c a r e . d u l r u o j u d e r . a [ af o a r L e r d s p i n d i t 5 , : ,rr,, " , . * , p e ln vreme de grea incercare,sd fie la lndl,timea a [ r I r p b u i l .s i o i n r l u r ed i n p a r t e aa t o t p u t e r n i c i e i unor duqmania cdror via!,deste o continudtrudd, r r . .itl i i . ' O b i g n u i ! i s a L r a i a s c ii u m I e p l a c ' e e , i inter_ lor le ajunge curajul cu care i-a inzestrat na- \-rn de,scllrs, dacd vor, in deliberdrile ce clarificd tura. Iatd qi alte titluri de glorie. ,,\tenienii iu- lucrunle in vederea hotdririlor comune. Aqa tnJ,ebesc frumoSul cu simplitate; ei cultivd ;tiinla legea libertatea.;i.Euripicle,.alunci cind if p".iru f{rd sd piardd nimic din energia lor. Pentru ei p e l e z e u , e r o u l d e m o o r a ! , i e i , sd spund: ,,Liber_ bogdlia nu reprezintd un motiv de tduadrorsenie,tatea poate fi rezumatd in urmdtoarele cuvinte: ci un instrument de lucru, iar sdrdcia nu"este <Cine vrea sd dea cetti!,ii un sfat bun, poate sd o ruqine decit dacd nu faci nimic ca sd scapi de inainteze gi sii vorbea,*ie 1. Iijecare po"iu, d"pa ea. Cum s-ar putea ca asemenea oameni sd fie r3e, sA ,v, in lurnini printr_un sfat siu .punit in stare sd aibd grijd qi de intereselelor qi de s { t , a , . t i .E x i s t r i o mai frumoasd esalitate intre aceleaale cetdlii I In Atena, meseriaqiifac po- c e t d t e n ii ) " 3 P r i n t o a t e p r i n c i p i i l e" s a l e , d e m o . liticd ;i cel ce nu participd la treburile publice cra{ia ateniand din secrlui al \r-lea tincle sd men_ este considerat ca fiind o fiint,d nefolositoare. lind eohilibrul irrtre puter,ea legald a statului qi Adunali in grupuri, cet5lenii ;tiu sd discute gi d r e p t u r . i l f ei r e s t i a l c i n , l i ri . l r r l u i . sd judece impreund ce hotdrire trebuie luatd; cd. discutia este ddun[toare actiei nu socotesc D a r a c e s t u i t a b l o u s t r , l i l u c i t o ri s e o p u n e u n unii qi vor, dimpotrivd, ba lumina sd izbucneasid a l t u l , p i c t a t i n c u l o r i foarte intunecate.'Chiar si din dezbatere.ln timp ce, in alte prir,ti,indrdz- scriitorii r:e acluc elr,g,i t:et,iitii, ii fau si critici nealaesteun efect al ignoranlei qi ra,tionarnentele s o v e r e [. , ' r l l r ' r . o r l , , t . i r l u r r , . ,i . i r r , l( ) L n r t r , s ' r . u r . b e q t e o pricind a nehotdririi, Atena ajunge la indrdz- i n f a r - r ' a r e ar l * . m , , t r . a t i e i , \ , { e g l b i z e si i d r i r e p l i c a . , neald prin gindire. O ultimd caracteristicdce-i { o l o s i n d r r n l i m b a . j p l i n ' t l e i : i r . u i t : n 1 i r.:, n t u t 1 i m e J deosebeqte pe atenieni de alte popoareeste gene- n u .a r e s i r r r l p r r r , . l i r . : e l i p s i l , t r l e ,m i r r t r ,; i i n r . l i rozitatea. F[r[ calcule, f{rit ginduri ascunsel hat{ spre exrfese.'l'iranr-rl. cel pulin, qtie ce face I liind mereu gata sd facd servicii altora, Atena popoml nu ,11ic.. ,|i cunr ar 'fubea s.{ qtie, cincl obligi la recunogtinld.Pe scurt, spune Pericle, e l n u a r e n i c i i n s t r u c l , i e q i n i c i discemdmintul qcoala (tes paideusin Ilelladoz Atenaeste Greciei" ). natural al frumosului ;i rrl binelui ? poponrl sc Degi aceste conceplii sint prea frumoase gi a v i n t d g a b i t i n l o L f e l r r l r l c f r r t r L p p . e'care le pentru a corespunde prea sistematice intr-un chip s a v i r q e g tr e o p e d o .f A r As A s c g i n d r . a i r . i ,( . a u n t o r e n t fidel qi complet realitdlii, ele nu fac decit sd larna" {. ln tragedia lui Euripide. strdinul ci_ proiecteze asupra ei o lumind favorabild, fdrd sd ruia ii.rdspunde Tezeu, ii infierlazi pe ,.oratorii o deformeze. In acestecapitole ale lui Tucidide, ce,exaltd"mullirnea, minind-crin lriat,epdr{ile in ne impresioneaz[cel mai mult nu considera{,iileinteresul lor prolrriu: ci sint, plini tir-.fiirmec asasupra egalitdlii democratice;ele sint obiqnuite [a_zl,dar vdtdm,:rlori miine, qi ili ascund gie_ gi amintescde locurile comurle desple isonomia, ile prin calomnii adu:soaltora f,""i.u-u-*,iapu de carevorbiserdIlerodot qi Euripide 2. Meritd sd qi.ftird demag-gie,demoChiar ,pedeapsl". ne re!,ind aten!,iaprezentarearaporturilor dintre ia i se pare nejustificabilii I cici oa"relum poate stat qi individ. Existd aici maxime despre caro lrul, ce nu-i capabil de rrn ra!,ionamenl cos-ar putea spuue tii iru irrspirat Declaralia l-) turilor Omului. I.ibei'tatea polit,icd nu esttr

consecinla libertir!ii rle care se bucuri tot,i c

, sd conducd cel,atea pe drumul cel clrept b !) ldide prezintd, ca replicir la portretrrl lui pe-

, portretul lui Cleon,si-l face pe Alcibiade sd

spund: ,,Oameniiinlelepti ;tiu bine cit valoreazi

'?1,,!t,,!;,i;1,!:".:i:: 'r:'l:i j:nl{Xiilno;"l,Tl*l#9uln'' irezisdespre r:e tcseannyy,,rtar"nrt pen*u

ii sintio'i' ,t, 1oto., 'i;1ttrpird,eci.t i::?:,1*-el^.ip:*ll'-::''^^u1':-t:'i"' doctrinar cu^sinse recece 1,ine i trt,,::,'!,,,.:.,.:,nro o liyrq;r!\"\;:?::"-',!'';-':i,"::.tor ,r,,,i,,t,,i"",1J"r1'rf,Utu.[f,!Jr',{; ",,ni."ii,!a ': -+'i't
tlttrpeuse' o logicd imperturbabild,desi,ulde'calm pentru 4?:'3'".ctii sc nult:,,otd,'ti:,,ii,,'l'"r'.uqI '":.- " nu eistd' -' ' "cLalLL; nir:i face'o o "^/^ u 0t'ind p/'ntrtt u '-'rmocrati(r' 'l^^^ a rrtr:rtyLne nt'nyine d'idccArA nrr ""diira-pattunzdtoare n rx-x ^x ^^ i'--r^^'^.^ ,^'!i|,,1"!'."nnrtiti,i'#"ofi'nsd' o rla*ac{x detesid, fdr{ juclecata ga.re.ny sd.lase ca i{locra\ta. loporLtl_ntt rtr"ril,r' 1in'f,

'"'",ii'r,i ii ,ziz ?t\'!l:"i;; ::*',:: ffi"J,T ;;,:':;,r:1;;:, :i#ii llil ii,J:? JTi':.f'#ill f,lt fi;, !ffi;i;;.i;,':;. auLo*t annnim ^t",ilklr't'i,i indt,,id ;,, i:,io,ilo';l!,;;,,'|f !:..o,^:' ,',r-ornr,",,,u ',I,i"il ';:j 'ffi:"i.i;?;,iil tnlet.g i:i:'iiltTlJi#f rele lui Xenofon. Scris. ui,',,,",?,li::;:!,:j':),,?i,:,,:1y1 probabil in tlli" forr,r,!:,^.:::',,'i,gnoranyi;,";;;;r"ir"ii:.ijrr!'l zyi 1::;,:' anul 4b4.
usei!::"#:;i1";,t"H-:::?:: :i!'^":1-:l::l'{ff:"!,f':;::::":1:.::::pili,, no,n,,pe

dar; de;;;;"rt"i ,tnnarcricit ;i'"r;t;'.t""iii'03"i;,,l i:,Ji:i ti,;'j,::i,:i; ;,," ;i"#:,:f);!,:i,';:':j

- $i totuqi to.itu,,it*'"..r" nr.i grele n

' 'ii,f,i'; f''"i"4 ,r,'," 1" ,l)'''i'n::i.:':i,' ,t:inrl

m6nosgi de fanaiic,lncit nu-i invinu;"o*" lJ sa fic lih,r ,;jl,t;i:',''pci,s-it"'rtu,ari ;;r.r;;";;:;frrlrf' i: -1,: democrali, dugmani cu care consitlerd.a-ni"i irl':!^?.jf,r"r, it,tn, i.i itit{trt, legile"lir|fi tt. si,nt poate
garhilor moderaii. Ce ncbunie' sd-!i inchipui democra!,iapoate sd^ demomatia perfectioneze t:i:ilJa esrr, f-i11icil. sd se perfeclloti.r.i ! E;-;r;il"..^iceasLri ni ci'd detestabild p-ent1u cd 1giurmeazdnatura ql p."tr'ffljlinu,.d rnuitinea i...,'r,,l"uil,,t.. pamfletarul ,.,,,rtin _.^

o,y;;,of;:,7::; !,:',; )r'ii:,i,':;! *:;lttt" *,h"lr.#"".i,:"r-ilj:,,gi*1+l ;:''::;,,:',iui'!f "! discuta, ci. ca,utdsd risipeascd iluziile ohlproalt"

vdruladucep.eiu,[rii egreqte hotirliliie iusr, marelenumiir tle "jude.c;r,,,,;"-;;""":-i narea democraticd dd lntiietate celor mai rtr *i tribunal,. elem.ente, ale cet5[ii: iat,i faptul pr.irnordial inrlrildit.d T::

r-sJ;*T::i{}+:r':ri'ilhltii:1Th,:lf;t{#rH::ri: *:'?i:#l*', ;1"., iig:' i.L.,ri: il;;4 i'iuJi are ueLaL': rara laptul n"'"o'o'u'Iitofi:iFt,":,$'$:;*#'fn;*
iilljri'ii!'

i,iflH:Hl? J;'H[$]i"l li; J"j" ;:ii.i] r:: dlt{l}.jl"" xi:^.:iii* ii"i "',#; "_
impiedica multimea sd fie ignorantd, nedisci

;;,i}1?$...::'::*HT",T'*:'.x'f's,t.lt*:*:,',,:ji!il i:*:n*"Trtr: $!{il


"'ii"
tl"*

j';#;l,itji*1il::i'":'j:'d"i"*,,1,il:; ;;;",# ".;;t;.:;.;d,1;T;:fi,1iil",1:rlTl;lk:,i ., ,"auj erte Ji'"';':,1;;llll;:.;r,lr,, fl111;"il?'Xl:T:",1"T,TJlJili; i;'JSi*"','; ilfi:fl:?:Il

j:.1ltfoi^: qi ,,ut= c.d, ,-ar tr&tti. sd.,, nra&' . ,,sr: t'e.spLtnp ""ii'4""."i1"1];*tT;:i --.ci t:tjrylr oo^unilor, rtemocralia ;;r;;;;7-l_"n1,111t""ff"-^t_.:.q,:t fdrd ttetsebi.., "J ati[..de puline n*d""pl'aii atenisd,-ia parte ltt (ons[liu. L'tnunlat ('('lor ,,rrr]il,]:li"T:. ,i
;t men.i.i de jos. Dutii ourntnii ttt' trtal:i. ar ii gtrrii care ur torbi si ur lttrr, p$t"ttr lu (_)

;i tut,rt i)ni",',',i,i,'"pll]l'^::l*ult ::t^:.*.: .:::tt br,,.sirri clptu. loarte cortct sit i lasi si-i rcrbt,asctt pi

""r"""",firiii"iili[ ';:!i;/';i';":,"";:i;n;t:,:,u;,,,,t",ti'i!!fii,"i,,f'GiiT'ifrli3;i;fiiJ:1
' au ca suprematic r' legrl tmll decit suprei"trrt**i"ircrrtdr

;*H;li':f; il":; o,ll'Iln*: *ll,1{:"m,, armatL

a f l d l o c u l i n c r r n o a g t e l eq i s e s p e r i a l a g i n d u l r l e i 'l'ra- vralaprivatd;i nu a {edea cetatea gur-ernatii tltr 'igr11,.nr,! ri. Platon rosteqte. g e r e a l a s o r ' ! , ia r n a s i s t l a t r u ' i L r i s e l t i r r e a p r r l 11. qi simplu o abera'9ie

Ralionalismul lui Socrate gaseamulte de midin timpul sIu. El nu arrea ticat la democra!'ia nici o unibrd de respectpentru o adunare ,,compusI din pielari, cizmari, zidari, fierari, !drani, vinzdtori, anticari, negustori ambulanti" 10. Nu pentru cri dispre!,uiamuncilc manuale; era fiu de meseria; ;i ii pllcea, mai mult rlecit orit..e, sd lumineze spiritele vurbind in prlvilii qi in piele; dar era eorrr-ins t,ii n'reritul qi r.irtutea iqi

jlq"lxlapub,icd j,,","Jf il;ffi T*1""11tri1i,!i: dreptalii, lft ;


;"',#i{*lf
ii,

l:ii',X;" i" "r"Bu.ir"''o".i, il'',,}i'f"l:'li ,:::,.t \u ;i,,;,' illiqjjil;fi,ill;;ffJ"-# u,t, $ilil",:"lT, iu":;]il"!",'';i'ua!ia"i,'"lt..,u ;ftl?fi'"l
"iuf""lruilfirai?l

Ti" ii$; ii Jfijli: i],,.tiiii,,i: _, 1:i iiji, i,, stii"

,"1",t.tr^1:.rore cetare T,acedemoniei ;i a Crei,ei, nu toate i;;;;i;. .constitu!,ia. seva ngeaici decit in ziue,..ina avea nici cea mai mic[ dorintd si mearg{ sd le l,'ffi: .aria iil"r"irJi pnutd de rdzboinici cunoascd mai indeaproalle. Consecvent cu el de o.riceegorur.._prln Drr comunitalea comrrniro+^^:i,]|!gi"td susi, recunoqtea cd a continua sd faci parte dintr bunurilor, f;;;i;; oprrlor,va domina m. u .tllmea $f"; comunitate, cind eqti liber si iersi din ea, i rgnoranld a mun_ l t o n ,^o,. rtnn n^_^^-,,,. seamnd a-.ti lua angajamentul tacit de a-i g"la se' !,ia rituuu r?"u*lii" rl ilii"r ^1.,- t:gt pecta legile, ,si, de altfel, ,,cum se poate ca u Ea^este v ru5l'rur rrloll'Iclu' iniil.ii*_ li,,*.::ti'^-i mului, in care fiecare ' oraq sd placd aceluia ce nu-i iube;te legile ?" I "uginri,I" Socrate nu intelegea nici sd se poarte ca-un emi nrce,instabili.tafi. grant intern. Nu nurnai c{ admira in Pericle pr Liberr"t"""p.";;"J 1 in_ ule democralia oratorul ideal 13, dar dorea ca fiecare cet[ ,1icar.e faceca via6 sa file
sd contribuie la menlinereastrdlucitorului nu de care Atena se bucura in st,rain[tatela.
Outce qi de luminoasa nrr pcfo rt^ r^,-r r ..

lnlelegem deci de ce Socrate a lcgile sta-d9 ""4 ca Anytos cd dispre!,uieste bilite. El se apdra spunind cd niciodat[ nu s-a mar ea este cauza tuturor ...fufor.""Si fie oare -{tenei ur gindit sd rdstoarneinstituliile nationalecu forla. constitu[,ia sldbiciunepentru $i, de fapt, el avea o oarecare democra!,ia ateniand; mdr,turisea, cu o candoare fermecdtoare, cd nu era de loc dornic sd-li pd-de rS.seascd patria pentru a-gi pune purtarea acord cu doctrina. Cu toate cd iduda fdrd in'fiu

'_3i I:"!t"ii" ;;;*-, J:ll-;l;"#;"l*! ".'J; ;1.*. fost acuzat

$:i't'.x*i*^ i::lff":h$,f ii::l TryH,

.'; ;',":r1' Ir "J'"?ff iil: ::il:fi tff#i:r:e |# t.f i.illtH a."-""u,"i',if,jilil,'iJj,


lyi: ..a T-

",lx:x,Xti*t* *ii::tq F,3Tl::';i# iT::l

:J,"",I;'i,3i:: l,::'Hi_"T:i_Sji+ii'ii"r"Jff
il'i,ll"il,l; l::,i"d o ln"gufi"L'u;"rlrinenu sint egali. .ce Ia cer.Rec unos=cin d ".i,e t ut,,"r,-Ji?lL'; :i:: uttt"ug, i-'l lq dorin!elor mrtate trltategi si rrrrrr.^^^-.,1:lgl t ururor
atit o u:r, ",iJ:T; f" :"f i;";l fli{ir' !ll;,!'?: gi a geniului lateltului "#;yiir# ;; ;';;",* ,orjl -i;lii;'lJ ;" i""Xt lis:::. it peacEea;i t*,pie'J"-

socotea de datoria lui sI ia parte la,viala ticd: a primit sd fie numit membru al (

liului gi a dat, ca pritan, un frumos exe

de curaj civic, opunind unei adundri in delir relia legilor 15.Adevdratul Socrate pare cd a acela pe care il infdligeazd Xenofon ln M rabilia.' el nu admite ca Charrnides, cetdi,ean

liirq.' el^luce dupasine "r"i{" ".1i." tr"i',"'"?] der.gtarJa"!i"i*riiri_

ceput in treburile st,atului,sd nu-gi siujeascd

Primul fel de democra,tie, cel mai vechi qi: Aristotel ajunge printr-o analizd pdtrunzd-i mai byn,se caracterizeaz d p rin egalitatel 20 f : t toare la o judecatd aproape la fel de severd liazali pe lege: saracii gi bogalii sint luverani El pleacd de la faptul cd cele trei forme de guver' rn aceeaql mAsurd. -hste o formd prin excelenld nare, regalitatea, aristocra,tiasi regimul repu democratici, .plntru cd ea face iuturor parte blican sau politr:ia pot fi toate supusecoruptiei egald la dreptul de cetate. Acest tip de d'emo_ ln timp ce^ regalitaiea degenereard itr tiranie cralieestecaracteristicd pentru saur aristocra!ia in oligarhie, constitu!,iarepublica de pdstori, unde averile sint ldrile'aqricole hod.siE qi unae 21. degenereazd in demagogie Sd urmdrim toatd lumea muncesteca sd-qi clptige ceie nece_ proces. sare traiului. Aici,'neavinJ' {i-o'-ri"b.", oamenii nu se intrunesc in Adunare declt in cazuri in_ $i, mai intii, cum poate fi recunoscut[ t mocralia i) Este o eroare obiqnuiti sI o carac dispens.abile, pentru g-$i alegemagistra!,iiqi ele-_ tonl, gt pentm a primi darea de seamdce Ii se lizdm numai prin dreptul suyeran al majoritd $i ln oligarhie majoritatea este suyorand.Den cuvlne;in ceeaqe priveqterestul treburilor, grija cra{,ieeste acolo unde suveranitatea aparline tu guverndriieste ldsatd pe seama pulinilor cetd_ ror oamenilor liberi, ftir.I deosebire de arr( leni ce dispun de mijloace de f.ai lndestul{_ Prin urmare, nu este democralie acolo unde toarepent,rua pu[ea rd se ocupe de politicd25. minoritate de oameni liberi comandd unei AristotelgdsesLe acesb regim are o constitulie -ca joritdli de oameni lipsi[,i de libertate; nu bund,..pe placul lui, o constitulie favorabild cfa_ democratie nici acolounclesuverilnitatea 8el mulocu. rru a
,tine decit celor bogali, chiar dacd ei sint in ma ritate. Pe scurt, ,,nu existd adevdratd democ ,tie decit acolo unde oamenii liheri, dar f o r m e a z Am a j o r i t a l e a g i s i n t s u v p r a n i " 2 2 . Democratia, astfel definitS, prezint[ o multitudine de forme. din diteiite pricini. frapeazd mai intii multitudinea elemenielor din_care se compune o cetate. ln democra,tii intllnesc toate combina_tiile de clase. cultivat,

ciune ;i scrupulul drept naivitate. Cinci o cetate cetd!,enilor in Adunare. De asemenea, elat fiind a ajuns aici, constitu!,ia sa aratd ca o haind pes- c,dsuveraniLatea poporuluiimplicd dreptul de a trijh. ln aceste condilii este chiar nepotrivif sd declde asupra tutu.ror lucrurilor legate de pace vorbim despre o constitu!,ie, cdci ea se schimbd qi ruperii lor., asupra lsuJtll .alian{elor i] Td,t?9i, fdrd incetare dupd 'v'oia oamenilor qi dupd cum tegrslalle,l. si prezentdrii conturilor,existd ;uatr[,ier ajunge mar multe feluri de a impar!,i acesLeatribulii se cere pe pia,td.-ln rezumat, democra{,iain mod inevitabil la ochlocratla ;i dominalia aces- intre popor,gi.delegaIii ee. ei;i; sai,'magistra!ii $i tui animal monstruos care esLemultimea (thrent- ('a fr tn caorul rslonel naLurale, pentru a izbuti nra meg& kai ischyrctn) nu reprezintd decit o sd vedem care sint varietdlile speciei,trebuie sd. rede;teptare a naturii titanice (polctict gigantihc determindmorganeleei specifide physis) ts.

meseriaqi, negustori,marinari, salahori,toli 23. {,eni Pe de altd parte, principiul demor cerind ca suveranitatea s[ apar{,ind pop existh mai rnult,efelrrr.i de a orsanizaas

-*'iJis,' :iti#,ii.**iitg,*'r"ii",f,Tii t;r,i*"iil',":H".% * Fi*$ilt"f;T:#-:{ j#1"-.'r'#;fl*-**ot;il:**$:qii:i#;**#ii*t,# n'il''"


,lt,ll'.*x1'#'.iJ?#:'u l*-; i:liinli:i,tiii,"";:,::li::,".,:l::yli?:L?.1hiril,;:.i,:i,l!"
-il"."; regislalie, 'e.iiica.ea "ji#-ffiff.i 'J$;ff?, conr,,!lg;, "."..i-*.1'3u l1 t:'fi;""'jsf;i'.f-;;il tdri pacea sau rdzborut, restul
treburil, rezervar magisrra!'or zz. or fiincrfld oompsrsnri iliff"r3;:,y1*r?,3f,,:i*t:"fl:*:::ijt,:ixrg,::

decrele, atunci reglmtil nu irai .rt" a,tui..onsrirulion-ai;";i''"'""lr'jilrl ilf,i"#;J]tantreburileiprtn "r,

;i1fr1T1'-.,{#t",ili'?'Ti1*#t":::ffi11$dT*filu ;ril.jii: "r*",,,,#rn:,,1,";i,,r :#ffi t-r:;H+T,,:i.oixTJuxi,"i {iffiffi ;";f, *;"q:Fiffi numai :n:fii1f ;'L,:T'" i'i^1:.ilT:::fi:.1iru;i;';;y.."eze ,j:,3,"f:11.,1"113;"lJ':;l,;,'.

prele 9r pe strdzi fiind.gata.e

ce dau popo.ur,i il;;'o*,"l',JlT:: ;HlTtfr''"fl:yii:*':il''#*"*'J,i1'H:il,11l"l:spiritul heteriilor inainie de a se hotUri-

1,"",| I lif ,,g :'"Jlg":i " "'""li # I'Jj ;1"':l+d;l*mffi :T,y'#Tfl tr"s:imi*h}rf ilqti:Hii"'T"h'::1T: t *,'i'?l"*"*i*:l*"'flq:;**:nlt*;t:'J*lilt*j

r' ruu Dd uea lntiret celor mai f"ni-""iet"_.. De linorrsi+^.i ., ^^,,j-1,.ea,ii oprimd gi ii ridi

'':r#ifr ,:ffi "F;l*;,*'"*ift *}' im',T:il'.q':',{ *''iltj{n:''if "t'',##qfl i l,l"J' g#'


iliiu"::,:t il:lllh "u reruzdr
altele, cerdlia,i-":,1:. llli" .ii"ga. ":"'j^txY:
iene. Intr-o epocd

.':ipli',i'"'.riTil"il$:r.'i,"'"ii rorma maibund oe h1*T,1 ll.ll'::':' des,,vernnrp mult, nevoia de a se rb.'i";;; iu;ili.T,'Diltr;;e]"'".1"rr. cea "uu.,i _ii du';;il;,,"..

f*',t:-u+l+]l*lffi :ll:':i:1 ":tf,i,!r:,",'#ili;,?":1ilfis1TT$"q:i{,":,.*J]:,.;::l:',r,H"" ui..g."ia'a*l],.t"'"]'$rezintd -nd"lul .'"t -uiieuir'gourrnure dintre


traind

ce ""l'"#;:ft ""t", r*l**:ir,*i:lr;'{ih:ffi i'F:i,l*,*;;Jt61;;";:'ifl $i';f ; i,'t*lffi g*txl*i[Hiilidiij]r;l"U:,''['lsqi nigi ]a^acee&.a idearurui'regaritd,tii, '**,:"+: ocupd 1".tg.\ " *:*;;*;ffi"rt'p"#,#ff1f.","'rtitrirJ

"ixtil;',*T,"fi r l;r"#"Tr"ii:"'-'J'3 ?",jH:?.T;l.h'flT'1"11 :j;;i :":ltlH"ff 11,? t""'Tilu;l derapr, cea maibund 5::,TT1"""*'H dupd

j-i#*qffiiffi :T"l"ilf I::4;*p-"ilfr ;ffi fr ;l*g;1;**l';i; g,*'1',ii, \Trn:,'*$ ;x,r,x{::"'it; ': ii$:il,x
qi i"'".ai", ;f,!T, ii,^"TjT1 meritetor

#:lT:3i*li1l:htrx;ilth**i:{:}kiif

nomic gi social. Da

;qii, ffi ,,..1i' df*{i, iij*fr"*ili:


:lr": * ;i-, **l#I'tl'iill *"ji$lr.ll :;,,J ii,?;;i'l"ill,m';i;lf_ ;I;uil:
NOTE

u{"0".i1;J" ;1. ll|;F:, li**n"::"r, "0," ffi l'

lXlJ ruY'- t":"#"il'fiii'efiff

hhlin,]t ii,i.j1rrlrf,ii",'s'#I r'.l;-"';lii, de ate??


7.
L-,1

j*,,{ t,,!;1T .;?: i'Ti. i, ig ::1i l,:i,,"; ft1,11, "l3l


emancipat, cic prrtert

'4!t2.

4; VII (vl), 2, 3--4. 71,3- 4. 5, :l- 4.

ix!'n':*,"'1b**:.rrl\*ffi {},i'i:"-i.{ff

f;fi, l'ri,,]5"i1""{i#:'T::"r lt; "t" "t?ffi;

'

l . I u c j d i d e , I t , 3 6_ 41.

It;il"Jljt

urnr' ei i fiH'.-l'?f,,''ir438 ,i,i,';,;;u412 ei,rrm i i,lJifili:

t, su; uuripide,s upptementa, 40(:ei urrn. ;

atettiun, t, r. t. i;:;"f,tr":oron, srotut

ji,ili[',j3;n;!,' y,:,;i :; ;, :,;; Fedru, p. _ iog zto"i.'. ;l lS:T,


"
17. Irlaton, loc. cit., p. it! e _ 82 a.

.9. Ibidem,III,7, 12. JlenoIon,. 4ru' ![emorabilia, III, 7, s -6.

" -i' ir, "i#,,"i,x:,ifi'T)u'i

5-60urm ; cr 56r d, 19. l3 i$jfr' Idern, f::::j'Yl,i':p;^,,", ibtttem, \.I, p.'*i'","irrli, eiiT:,;;. ;;rt:.

Capitolul fll ADUNAREA POPORULUI

j:il,"":T ,"":Try:r#'?:il, J'? :':T'ifiif,lf


r procedeze la o re

in exLraneil"tifiilipnr'rinior1, lucea drrpi ea condamn"."u' ", tJ ,*ri.ltrt"; .ui

'*1,ff",:,T.,.""""1:i: ''lru il :fr:i J i ;:T*f Ja ac,Liune

i fie alcdtuitd, ca sd vo.birii-in -.t-f""r, jristofan, din,,fdind p"ra,;, ti.i^,,ie.i;;., orecum i, li dr altd _parte,la Adunare .,u ,u p."rurtu, deciL o parle din p"prf"ii. r.-'i? fto.Ldeauna,

liip;;ih;;,")"s"'"i"ir',T,i,',"*?li'XTiri'i:XH
Fnvxul n_ar .42.000 -ffi fi putut sd cu_ 'l,oi ;; ;;' !i tot,,qi J" a;,"g.,u ;il";i; T,1lil; ""T*.:i,i ;#:tl ;#i'-:9l]l -i"pi.t, L'?,'#J

tl. ALCATUTREA MODUL $t DE LUcRu .ALADUNARIT

t)t

r"3^t^ - drul ce t d,tenil., p ua"ri'.#ir,,", . u* I oameni. " de "i

:fffJ"ffi:lll

.llrbjl:,,T," . t" Ecclesia, "r" trebuia sdindeplin :na,slujind'cahopJiti,,t.'"u"uiui


l

j""t1atr3 ad"l.tiio"

Ju.it" de pacei "ir_ orriqnuilt !,dranii, &*tiaiasca l,jll,li*p "a""'fr

au

e. i ;i'inreres-l *; l" l:' I ^:1 "".'*

,.ur

rung $r costrsrtor;pddurarii din -munrelui Achar_

Il:il:,*",,i" .pddurile rstorasii ai" t11g".iil il;illi;il

F";"*,' iu.
""_ ;"" *"

nu renunla; il";"1;";;;' Lu coasrd d: pes:"i B-o gapilor n"i; pi;;;ie !. .:it:.=Cavalerii )seascd.
stdtJaripe ginduri ii"a i"

decit.in 6cazii cu totul deoset-id; Xego,tul i p..

iTil i?:

aug.uau.o .iffi "iil .Ji""l,,Jil, ,SlJg,Lrii


"lT, ',t" :"rffii mr_lrtar, tinerii nu se D in Adunarelnai "lrezentau virstei iii-;"
care era copia trelor afigate ln deme. Da. ntcr aceste rr nu erau intotdear_rr+a oorecte. cum. in tnsencrp r *.^^,,t'^tl, generar, t."buia

vilaror. "o._ din'Coi;nr'ii # "r" u_ 1,1-:i ,lt* l:.d'".qscd mul,time. Nici chiar .u io"uiu,iin'r""9 in "oi sp u;i_ sd supo-rte fri.tiruara ill1,i:_t:19:auna .di
lungi.Ateni"""r,.-dr" W{iir!.e "i"-"riili. cumare pldcere, sUnct lll,:l ry.{ua sddili "_.g3..g bra platanilor in agora;;;;""'Ci;"" prin sauTn fut" t.$;;i;l;". :,pi1!.1, prhvdlii
sci,ti erau obligali uneori .'[ ;;. l;";i" Pe scurt, in pnyx vedeai u"u.ro.i *ui de doud sau trei mii de cetd!,eni, ;i";;; ;;"" '{ rn"tli erau ordgeni. Unete iotA"i"i i".luate de cdtre ,,tot poporul,, (ho d,emos 'guorurn_ul n,/^;^in realitate, in acestecazuri, 6 000 de voci.

sd fii major.Majoratul - 2. Trebuia se , t: rlobi la 18 ani prin inscrie;;1";;'"':i,:,i:Yl i? registrele

J-fa.i"i"l'."i

demer;

se fdceauqor: ^^-$oltrolul cauli in.pinar rkklasiastiiii, nu aveai declt


Met,ecii izbu

lTir#:{id*q,-i:,"r;iti#t,'',":.ffi ilft tli"Hitld;,.*#i,':friffi -'5S tHl$ n i' ii;"^fr u' i' ilt'*. il i"i 1;:; iiji i: i ffi:"tr l';i:'1
oameni sint gata ,j.:,'Jff:i:*:ru:; ;xitri ljii,.liyl:l1rr.l:.tri il,fiili{}ilsT {":::: Sn,.Ji; rofln*-1''u". ;; i;,i""nil",jliijlT.lli,..ii,ll';l,'i.:,,:,.n":::;l :"^,1,:i:li1i.,i.' 1,,,uricc

magistral,lof fli:t:-:llit e;;;i;1'oio..u si qraud,\.i*r"rjiq.'l"Jil""1lli";l-,::'lli,r; 1gl"u+;Ii;,"11.1'il,.u

,qi.,:tj1:i;t:itrry:,,lhii,iTil *i"$1,:m*:i,{ft :i,Ti#llHiff straiele tT"* *.l"f de sdrbdtod,-fi ',p'og.a;;:',"i,;,"rr,a;,i'.ilil;rlifi?.rl ffiihiiiil"r?'*;i;,o"leau Ij;'i ;: :;l f':ff ;' iI#1'r,i;', Iiiii#i jH ilf I i tillr ffi J: i rir hjr:, I { I i* } # ]| ."i,',p..'r;:il j; :iiii;:r'l,1rij"iJ."oitr;r$fij"q["1d;.::JTil{*:_**i?:;",'" sul
Ecclesiei erarormat rte-.carri*.r. pireu -l,"l'in?F'il;.ili:'ii';:t:illnil

"ill, l,i,i;"ilrt Jilfr#ill*J1,lt't#,lil:*itd* ce, .r.if.,1i,. :,r ,1,ub,ice: ,illiii pa"tiau; ,,i?ilX"i" ii;.;;;l; iriil T*l::
ilH:i1"ll',Sj"f?*$i";;"il;'-"'i?lIii:

m*ruffi*llffi*
dec' oSrr;i,,i,fl',;;i'',:;',li r l:*nil',:li::il*tJ, ,,r,,,,, tur.ilo j:,liiii:i,illi:liii;{:,. i,,r*' *r,, 1,ie' ;:,ill';:;)"j',ljillfl::'l;,
l'-1",T l

:tn::,:tlll ;,ffillliil: :ti!::,'d6;i fii:,,ffiu"11"T;1"ii"1,,1.1.;T"*^1.':i" f'Yi'ft':iij:;,;'rtT"j Hil: f,*:t; lli;:i*ill'l iit}fl","l?'u'"'1.l"ixJ;;"3'"'l j;f::'] i'iiiij'tt. 1", u'-'l1i 1,, ;,tli,,:;ll:'l :,:l': :l:,1
sri 1 ri riri pe .1,r Ij 1 ;s1 ;i;,;i f.r,ljillr_" r " - p . t: " i_ i z u Lp t r t o i i
, l u c eI f l l r l | 1 1 1 p ;s 1p u r r l a s l a z j . u d u r r u r . r , a

m-***kpru*fix*fit*fi l'hflCti,irlr?r'iir:***ti*Jtli*,=Tinilift l*i;t;i!i*'ll

ql'iJiiil,\'Jl rl",.;.'i:; "i[ffiX?il.i,*1:fl:",:1;;!l*il;l;g-;;'"T#iil:'.,i:'1i,i,"1 'li'Xl'"i; ;j"::":::::,X:l*'l{l-i;rr*,"),"1u;'l i'ilii Tl:';',llli u;':;:"-;: #iJ".:":; Si"i,1 f;:,-;",xi:r";i;';"'."##"i;iiil,i,flfr1?1iil1: ,'-':1',il.'l';:il,,lli,,"iil',"i:nil,.li\11 In fata biroului, p e i:"*.,u11e"*lji""l*igj::dj'*;:'ilT:iH#lo;X; ,l:
'---*:""

,i;:lll:;,li acgs.t clz, ,,u,''* sr inijita un i.rrl'r rlc piatrti r t r i l r u n c i iln,fiill,l,r,:\,,,:,,il'.f,j,,,,,,l;ii; Iil rir l:H:,:XpJ:*::dtlli:-ll "st.p,l,lf;! p r . a ; i l l i i r . u l ,iii i e i . ir l : ;:,,JiX' ;:,,,':il,;;liii a1'{rs a l ';ll,' l r r i ,lilij'il-,",'l Z , e r r s. \ r r n ' vr'u sulverleaYreo n e n o r o c i r ep u b l i { r c a c l r a n s o l a r , o p e r : aa s t r o n o m u l n i l l e t o n . D i n

":*idf, r",i';"",#";rit*Hr*J:*{li:liHm:ii::ilf ii{lrifi .ft ti'r*."lll: tajele unei organizdri'.m"to;l;;,'l;'.;",-.;;i,"ffi',[Hlr"'l#"*J"',


ceptibil, ear"i*"Dr

zidulr.ri nu se mai nutear.ertea it spaimei;,;i;i"'di;"i 3l11_:ll 1?.T1",,pritanii si nici a,rzi a "o""o.ur lp adunafara ff,1::;h,it,i"il# sunetede tromnetd p:9"1 "ri".4',rl'"fii*;?,,iti,'$ll""l'3",,,1i,,11..i..,,T1t,;;l:: t" iu-i"tiirintr-ufnenajat['sub cerul ]iber: crci zitlul de 9i sustinere
uEruHill'rror'oe c a r e ^ e r as u f - u n z i d d e i n c h i d e r e c a r e a v e a d u b l u l r o l d e a

i?i-it|gt" tajele unei o.o"r,;,;";P3.P.?111:t^


' "ntl^::T^*lngeri
toj:]"-

tl;T.t-tt

Pnyx' Pe datd'nolitiabara,ti;rii;T" l,l'J"ul *pifl..torate. ptenarecli. agora,care 9i aclunHrile p"nl3 il;l'l;;il'^i; p.")ta*t". -;; de cei 'oud artronri.prcsedintele l$"iX\"':t",$:*tttl1" ":;;iil; .*;"i;;;"i:,"*#i; "";t" ""at.u".iio'i:l;;-"'.i-* 5i-ii,drcpta pe certil,e'i ;;; ,t: * ,tj:,: -.urulile Greciei,sediut Eccl"r;o[*to., .,.*,..ii.,,1 .eta!fl
fn numele sdu, toate cornunicdrile,;i tle un se-

desemnat in ficcare zi de ;"tffi"tT'.:l r"i ;{,'Tr?r'illrsii#?fil ol::i"l"u,';u.,1i ;'lHi::"::i,,lJl'ffi'?;"*'.:"*::in,'J

rr6tuL' rigide. ddvreme, incd din sslii 2jfpistatul pritanilor -yc,enea

---.^J "t"rfun" ;"Ji:i]'li'j:'"Jtlr::,T*. preqectintele Preqedintele lrcclesiei ela, Ilcclesiei e'a, in secolul secolulal \'-lea, I | .

opreliqtecurioziidlitor i,rols".etn qi ae a

pdstrat, in anumite oi:uqu, iil ,,oso1flr'rri''r, rnsarciira!i .,-. *.n!i,r.run orilinii ; ei , Da1 jn tiiV h",';;1J""." .lqcotul :i:"1'^:t malfrspu'eau, .rn ."..rb s.o1r, tlJ a.c,rgi comancla!,i nu mar era folositd oecrt pen L r u r a r c l e g e d i n t f es a s Fl e x r a r c r . rn n q , o{ - ^ k , . : ^_ y se tl:il'j[ ln care trebuia se aclune:;;;';";;;i:, ]""i"'"*-".icrrei deribe.irrj. n cese sarir.sea mai. potriviia- pi"i* 24. PurificaLorii relisioasd aclunaritilemonie IIY::*:i ^"1+ . nnristiarthoi.
T* r"v',r r.quruu ue,vlrrul colrnel, exista o t..urilraseazd terasfraseazd _eeluul sacru in jurul 9: iurul asistenlilor. asistentitor. Aooi Apoi de llF unde se deschicleu o pu.rp"Lti"i'"Li"u1x1fiecretarul tarul Adundrii Adundrii dd dd citire proclamd citire qi si crainicul nroclamd crainicul oricui ar incerca ,sd insele

tcs 1tolgiiiiii,,tii|,,,,,s r;&e",";;;;";,l;"ifi,''i.ilili j:* ,,f:i!:"'i:f:''il.. fi:t'l$i,:j".;''lLo..,i'Ji.'iJ'il"'.' I_ T,i"tfle p o c ah o m e r i c a s e a l ' l a, , c e i -"r-lL rr u l r i n d r l , , L i a r r ,e . ir.a r r sia " r r r "q i * r . " r i l t e l e ' t : i l r u n n i , , i n . p 'cu asezati li

*.T J'il"fi"Jil11"iT.'Ji' i;$";d: ,1'u;?x',',f,#,x* ;*fl'"ffur1".nii't:,"'-1lh,J'i1i.!K lnainte au'."ifrul i"ji""l,l.i-tJ'o cereul sa*u in

alia impotriva lfl'^,Ti:r!ri'"g:iil,i"'oiT.t"";i!"1'ffit'tl I Jg'""*fi :ff f,'j :fiX,: ipll;]b.,ild' fli1

l"#'#ii"nu conchid, ni.roiota, fn terme"i.i",il'fJl;ffii:lli.l;t'Ji:::;{i".'l,t't'auii

T tiq-i.""r"";f'f" i[,i:ifi''":"fii'li

Li':i,:: :mied, '.jli,f",l''***

ru":i"iasia1 epaggctia)' proced.urd h.1-lt {?tr;r{'ri'!!,;";"i;!ot#*;i#h|* "..T_!1, pfr, u,*"*, s{r,rimitd/;:r*,$ii!li'J'l:i,:'1i1.":lt:lr*:l'


asrrer, i::l*n;:;]": !:o:'::.t:,utc .titryancti; i".dBteastt ,ll'i\?t(X'u ",'ll:1,'l ""'"':,,i.,t1:l;1ry:'.qt' ii'i1; *,3itli tii,u.?urcu cuvintului

l,ui sd introducd (eispherein) ,sisd pund in cliscur

}1?,*1#l;

ltl';i,.1,:,,'"fi1*t,ll;i?*i:il!p'[e',i 3oj+#*:,":ril" "'t"i:li?11,1",..:ffi',:'*#li;, j 'T:,i*r tl ir,

ffi:i*i,"!i:*:Ji:*

l"'i",t g#:ilLl"f:Xllii,tilr:l_"e a.]" r,urefa:.,_1 ';q;f ,y:" ",,.,,,,'iill'J;r1,,1,'.,?i:f',;r:X,:i.,:t:f pnpn.; ;, ;;' ;;t"",-

F"l ",.,j;;-;;:;;::'"if,i:,X'T:11il:l fi:y-

rr l)arl'rara r'r'dLU sauasuplste,'i,;::,:,::.1.1::-r,,"'=" lntregiituJta.i."*''* a.i..trj;i:'::,i"#H,?

;*,hlrii:,.i ,,ir*[i::il'ith]ri:il:r*i,' *+l+q-:il:ffi';:#;:ilt,:'r.#

isi .1;:, ;ll:,,'ltll ifili.j"{?ii.{:i:i;:;*'*t"Xtil,,:{jirl*f, urmdtoarele alternal 'il;;:;" ru ;!;:;^X'"',?i",1:".,Xi"x;Jjt' 3:,^j:,-1i"eurss;il:$ij'fTl":"'#*-"Ji'$''li"l3'"f'1

i"3';ffi"-*ll,' #i*,11.;,..'*.-.r/i{l;'ffi;*fli:i;x$1tt;;t';';"ii:i;i'";'fi:'Jj'f':T ,h:n,,,-ra ,rib,rnA

h, v ;i. #;;#hlx;.# ri iiilr :i{ri*h*q"ffitJ *l ru ;;ir

'''ffim
uqu iru' ru reoactarea tului se irco intntaeJ, ' , , . ^ . " " ,1' cu mare grijd, deora int'p nDn+^n

11'$:":"*:tb:*xi* **rllg**'nt*lii*,#illtdfu ';l ',ffi gl*',;J[fii'fi L#d;ru;fl:{:tjhrili*:h}jtl intenteze"o acliirne .'n'idi"#,ff;:fJ%?-ik#r.{fii,r.ffirfif..,,Ti#"'.n:'rr#l


i.."i":'::.ill,,ifld au'".i,_"i *ri?.u""i

ft{'ei'Hr"nf:;J,i"#lljTri'ht"'ilit'}*:"fri'*'li:,.11',1til}T ,fl;#lix1t,:t"i.T

;l;T;i"i,1;$,lii il,t, mti,**:*#ffi,::i"i:',1;:to:l"ifi,T",1l"'tT l""i3dt i:-llJ;, J'.a"',r'pt;i r,iffiil;i"H'ilft:::;:l


3::l:,t_+o;l"i'iJla rl"lir 9.."o;d-ufi;";;;''J" ".,,i::i:.x prilcjp.op,-,i'.'.u ll.;;fi-;;ti;[:i:'T,,:j.],:-r,_''ll ''*bulA illll it{eat: orice l,' 9ll:,!i": probre.ma
pinsa de biroul prit""illr'qi-l'p"";;-;;."""u" conexd. Tucirlide J)r,}blome 'T: ." k'll::::.tln-ld;it';;"hr;.i'i.ie "iJii,uoi"ifii::,i,';il.]: :::::y"";lillt:lltl; in leEitut'acu.{)

]:::l

fi"';" Fu , . l t t a rd in scris. dupa u 1 i . i vota'e, r o l u l e . p.riLanii p.riluniipot sd supund f;"tr1^;;t"'dat secretarrlui !ltt: "!i" l c m a u n e i n o i r l i s c u t i i: a c e a j t a s e i n t i m p l d este, fdcuta "ar"o.t#t,l[ .oru

llil:li",1tiffrff:X;S:f:"**:l dament contrap."i."i't..frri;;


:_l-

Libertatea oratoltlor este decr absol - rtd. cdqlenar,e in care se 1,oteazd oStracizarea sau ridi_ ea constituie suveranitatea ncctesiei. n"' ;;{;;,;n". ;lr'r..aictii legale (ad,cia), adundrilor intreagd inainte de intel'enpi" C""rlfirf"i qi 'd;;;:"'l:,;;i,ii,.r.,. .a.aii#"; .u." ," judecii actele de inaltd trd_ mine inrreaer si dupd. Dar 'nu ,rd i"gdd;it un drept esentialai cet319an-ul;':;'ffig*qrgdacd,,,,,ilr*a',t. proclamd rezultarut votdrii. zi esre epuizatd,el declard;eqi sd aducl preiucliciicetajii. n.g"f;i*i:l^11$:rf inchis[; cncd discutia nLr este rerminard, " druelplprcnunlii pr.nunrii amina'ea aminat'ea penr^, pentrtr qedinld os o

_*:_ytrpr

ulrericard.

".aa"iar.u

nrmeazd sd se ia "are suri grave impotriva

zervat adundrilor iir

'i;,:';#rli pasiuniror tlezrdnruire' are ^rrtu',;i. face prin ridicare de miini-lrii,,rr,oniii'llol \'reun dubiu. dispune ,10.t"rr ::l{1 -crainicul contraprobei, pind nmuii;ililpe f::,:',$,,- clar.,qi "i",i sigu..' S..uti""irii..i rr* l::_llt"t"l
cDt

lh.jiil, pu ru rE rbKLA R E AADUNARTI A D u R,, N A f':*Hi?{ : i*,}i,itiil "5:*:"n


unor particrru.i, ua*lr-li lli:1.'i, Til?.

*:'' d ats ati raclie s : i;: ; ;iJL1 l' ?,1"' ; ;1; ;l:' " ;l i":i.*6,*i'ffi Td#tri;i lq:f "i::i
., adunoreo orcinord ce,am v[zut cate era alcdtuirea Ecclesiei
eQ, sI s[ cercetdm, mai in detaliu, deta]iu, .cum.lucra ea, ibu,tiile sale. in principiu, ele sint uqor de de-

*nqili-:*ff*f *ry**t+*l**mi:lq*:ffi ri**'Ftn?xli:l-J*$:"ii,'"il1il;ti-$: +-itft


.|irji-ffHh: t|;:llt* l::

u""-' i"i'$'r"fi o{:Til1#f,l'l,i';liil,iT,"l'il\,:.;iJl;:Tl":""i':Tj filiiTJi.Tl:'i;L presedinteie cu o hotdrire urr. jf3;:i"ij" ,,r,X?l,litT:: mai t:;j:-"'*:-t::t$;ffi;;...'?.,i.e s-a rerminar r:";;X*:,lf:h"[i|'1,".X1i;,J;ii"il""iil:iff',!""i,.11'i ,Hffiiill.':,,"iJ' ce-arputea giT::ilf: 1'..11':,:,,lttpi tit.. i.i. q"ai"6 f" .;;; avea loc in cursut discuriei: "i',.i ",,;;:;i3i p;.;;,i,it; l';.;li,: :d:i:F;, ry:';1"'i"','il','fiYJ.,"'ii"H,Xl;ji#Xtll::;t" :;ul;; ii s-a intimplat asut)ra, u.o$gi hotdriri: el s-a ca autoritatea sa ra'ri"^-.oritl;"in11:, 1
",;l."it

ingentele ce trebuie rnobilizate, prt-rpor!,ia de


vrauLtu'l' sd surertlor ('e 'or sluji ca vislagi. Ba desemneazd stratei pentru expedi{iile pe care le ordond, primeqte pe care i_o dd Aristotel ?"-pa- d_e_finilia p.oartele, conduce.operaliunile qi comandd retradb. ca.eeste - pen erile prin tlecrete. ::::l:l .varabiid Autoritatea pe care ea o exerse coluI, :,^jY]:1, prece dent, su'eralitat.", Iry.lr, itd asupra conducdtorilnr militari este mai mult poporului ""pu#j de a hotdri anumite restriclii.t---wvuu' 'r

i:t'::,'iT'-'.T"s*i,tTll'',1,'i?liil;#,":,-:l?:L'i5ffi.;li"f"?',','
larboi,

careaaverii, de a controla .o"trrii"6. politicd

i,"rl"-ii ll"tty] tdritd de uria;ele puteri pe care i le conferdsua",a ,upu regil ranitatea 9: : l:gi 1ii iudiciard; o vedem condamnind la "iiu"1"r"iH;'race pedeapsa c.u moartea, exilul qi confi il sau la moarte pe '.EccJesi 3j"1"":3:i
generalii invinqi qi, nu o gurd datd, chiar qi pe cei inving[tori. I puterii judiciare, 'su
Faptul cX negocierile cele mai delicate qi concerea armatei qi a flotei au depins astfel de 000 de indivizi ce se bucurau de drepturi ele ar pdrea o morrstruozitate qi o nebunie dacd, b aceste aparente, n-am deosebi care este de

l. put.., i:.,:::i?..j."ci: .rela!,iii"-.;i;;;;;l; legislativa partea ; 3. _1. cea rnai i-tro.turrt#'Jl"'


:l::i."l._p:rtea Ca -emanind' prici"it"'p.-.urJ-ir'ju ..ti ll1.,r*;oo.u,se directdi- t" p"i. ?J:lg,li,.llibunate 4. controlulputerii executive, i, .;ulit# Tj rea supravegherea tuturor magistraf;io.. r$1 "^

siunilepersonale interesului comun qi pasiunii pg.tiogtgcare patriotismul. era Ei gtiau si accep"T,""'..1 audienld in ca c r l^,,X ^^rj_r , direcliilenecesare. a do.ug De fapt, in politica externd j;i;i;;;.iie de'p,ltanic eedinIe fdc D, in_ problemele de apdrare nalionald, princu ei.in Consiliu nu sinf a"iir -.il' p:r"till"),,mata lul rol era detinut de Consiliu: o Adunare ronverteste in d".."i*, 5.a1e.le ,"1"'ia,r,., "j";;;"j;, rj.a ^ in timpuri normale. I e . a c o r d { . ,

'j" ea'prin 3:l::",1"11":,:f ]",, . roL' crainicii ;i ambasad-orii trimi;i

megte pe ambasador,i, _le"ddi";i;;ii.,"ir" d.g l.uyu..

:j gr ld,zboiut, de cele mai

Nu.numai hoierlei"pu., lii!t""^^:.l,rii:1 "e precum qi ;1i""1rr".;#,Jl".-.pd";;


neiniemnatstran;cgii.'i; ii-"

pt realitatea. Un lucru este siEur: Atena a mat in secolulal V-lea o politicd-externdplind politica externd, puterea Ailundrii ln es mdretie, creind cel mai superb imperiu
maritim care l-a cunoscut vreodatd antichitatea. Cum explicd acest fapt ? Trebuie sd admitem cd cei 1000 de oa*eni ce formau poporul atenian iau sd-qi subordoneze mdruntele ior interese si

;i

p.,,o u"Lru.; .;;j; :? iu'lo,, r; I:1"T"ug^ pnn .;uramint sau sd


Ialte pdrti. primeascd jurdmintul c,

l'^.:t

D"ed ce a ratific,ai -;,

.,D.uqt.rl,dg u reglementa politica externd lr ", r.luzoriudacd n-arJi insolit ql J.'".riu a" gl_T,tntu, mijloacele materiale ;;;;;;, " ,o problemele raport cu privire la tot ceeace gine Lpa, cetdlii, inclusiv de starea flotei; se qtie cd un rrasdeterioratnu era scosdin uz fdrd un d al poporului. In timp cle rizboi, ea fixeazd
gedinla E c u , r r rd . principaid p r l n c r p a t a a iiecdrei' l . r e c d r e i o.it.n;1"'"" p r i t a n i i .'a" s e nilp ci un Ecclesia. In timp de pace, """ur" aqa cum am vAzut,

, ldsatX in voia ei, ar fi fost in mod inevitabil raticd qi versatild, dispunea astfel de un elett de echilibru. Cinci sute de atenieni iqi pe,ceauun an intreg studiind problemele ce treiau sd fie supuselestului poporului: ei ii priu..mai inLii pe ambasadori, duceau negrcie. ii prezentau apoi pe acegtia Adundrii, ce

militare 9i

ri'.,"i"tilia.rr,

hotdriri luate dinainte. Ei controlau si lia militard. Trebuie sd spunem cd. ciudafelului sdu popular de a se purta, Cleon
ciqtigat increderea oamenilor decit dupd ce

at in Consiliu.$i, fdrd indoiald, doar prin mijloeitor indispensabil, Pericle a put,ut sd

r": "';:,Hi i:d ,*;'"I#i', ;x'i',, i'ti I I ilI :lp;l ffi -iriiI1;;*n#
mocralia ateniana pe
totuqi, esentiale 3b. r'i uc t t;ttt'r'Pl"ttt c s ij r l lrff .

meni gi in care d-ao"*

n,:.1:lll ;rulin,;trulrlilX$f[ ,i:qi' l r rj:rj*t," d,, jii, n ",,rrn rr'Hi iti+ lH","J-#l il,,.il l H;lfh:; r,ii ^" "i r. Hiiil
uurrrreascilace-cii .doj i"n..rul"lil t' uerllocrat'te. pentrtr ci un

i :t, ;Ftl ii.i;,i' r,rr: :: I in: ii il,*' i ::.,:H;ii,tij lr I li#i,i:trtffi cum.esre : anoasrrd.^,'.-r?.: p.inr, ;i ,'*i:,iif;il;
,,,\ lIn n u i l r D . r . 1 i l l a !p n n de(,rcle obignui

pre.iz ;;i$s;;iiri,:';i,*.,, jri i'r,.,g1r,,.:,1';i."*l,itifT:,:i:i"":?#j ";:';1 ;l J

ge.iurui s.r rir,1.,.1n l?tili rT5";:t:b rre ra'te, r iX:"Ji1it'"

care trebuie sd-i dea

ii*rr-'tffi fl i'fr **,J#j #ffi i#{Hf, fr


tiit

ir:li lfflllti:: :;; i*f.iJ:,""",:lji;i


,

.tiile sale, ta""ar"a

ffifr frffi fffi l-#}ffil f*ffit*fi iffi *,#ffi *'rrrlilffi


r'I(r Irrirr'e parlp tlln illt

.'ii;:i .*"#:'i,i*r* ;i'i' T:i! l,;.;l;:' ffi.";;:*:+d,i,ffi i:*ru;'stxT\{jliliilill'.},r.il:*:=i+r*tlir


roate regri *i'".ir:l:l,l: fili"ij"fll^

F,ljiqt#..3;"i"f "'--*: i}Ti{:r,#xFj4f lliil'^rfu*"'r,,ffqfffi *;;*f;i:;=6gr*ii.;tff --1b Ifp,i"lJa..ou ly1::::, .'1, "r;1nii*") Tl',,i";, ": l.ffr13:.J;:,F:r1,"-lo""ll!tl *t,*,"*:H"1=^1l",f,iiill'1,::t';,
.ry",",e ';';ii;;,i:;";fr?l.'i;11'* intocmai sisoremne, ca acerea fr*ilf,.y',:"?:"i*=Tu"5ifllfiT';,,:1::r;H,I,xr^', ,.*,,,,;'iJl.'li:i"' illill:,i:;u ;:-,1::lg: "fl;;J,:i'k",:.lq:lr;;;;"i;, :;fi:l,,1'"'i'j"ft:':lllirA;.1;i;i,J,l"ll!l X,:,lJi b[::;.i; Till:?;'^cont.aJiiiit:;i;

yi;i*,ri ifl:.,;*;iiii ili.friilll.;*:lt*= ;:{"!:fi:",,fii;!:fiS,rrt,':!i:i,,,!::!,,:,, fJr"::y;'"T";";!;":ni:::V;;x{i1til,n:ni:

.j.tff i1,1,"",ix?.",'';t;:;:fr li"#i:i:i3i.1*ilti,;'"*,""1t;t* ;'ilifi 'i,iffiXfll,: ;{:ft "Eccresiei ;i;;i,';i, prin W:';:;1,,,r:::)i^,i0,::::.1,:y, ::::.:."1".* ;T"l,:e
*^ ll crin JJ.'i'inici ,..,,.,,Frn"uu|;;:'1Tr.1:'oTr:i;,T Arena

,,,i,'"'",ii,i'iT,l rtlimHJ:iiililil l'J;ii iti,':F*l*f*:#Jf;;il i:i::}" "::-,.,:i*r. o i.cl.iali' orice caz, drepru.r pubric
L . p r l v t n t a a c e a s t an . u orisla nici "r;r;.','"'o.^n^t^

crezareIui Arist,oterl in

-o.3d1n:lg plenard.. cL scrutin s."..f , prin pulin 6 000 de yoturi, Deci nu ".r*.m'alopt,,t

l#5*tiiffi l*,"',;'q}'li,*'*il;'i{:h,"ff 5$t***'fi. ffi fri**ft.eft

lt'

*u *.6ili'pLlllil;' urrribunar """J"::,!"i*.::';ol;:i',*::i'^"":";; ;;:;';jli:;t3" i'i1;l.'4.q,,ft0i'-i,'i,3'.,:fl':""P*Tfl;1Ti;dtro ;;"'i,ii'iilt:"l:llli*

fi il{t*n,litir*;$r,i*ry*-lffi ri#rtrnH ifitfll;,ffi


:*-ol^-i.h,;ill.i'i;;ii.:rlil::'tsl#

preze.n,,a o"ll,',i,jl"r"'n*?;fiil:",f,lt{ly 1ill;,:' #:".i",,:::di:':;i;':'',1,?l',i'h,#;i$e

Iffi fttfifi 'xlil{,{'frtr }d*i!ffi fi ;*t1p$,d;*";;i**'..*il;;[:*:i'hllm:'l'"";,6r

j::,:r:: l#iiJ:I",,,1:,ff{"Jfi.}l{t"#ii::1u.*llitfi.iis*'iJit :::,,:"f:':!::iJ "L;}*;,,*,

J"dJi{fr:, ro'Josea i d';n:::, "i'i:il,1,,se

ffi triiidtf ih-i'iuq;*.#fi,tr'fr -,'tl*t*",qffi ,*;nt,**ird


la; dacd _nu-lobpine;;,;;;;;,*iil ,'."_' i'{'[p nalelor.Controlui cel mai ,""". "r"f"

Hnff il}itYdlid-i'ru:d;l.'*r*i!l iLi{:+#'*il;.ilil'#x,:iiil{,ffi

-lqlmft*tff#;-tu#ffir ;:,:'ti*,*l.trrtn,itri'$.#,*il4ifi ir*Ad**?l_fiHT,tl-,T

ni tatea sa u.ierl.a .l,llf u^i-.l_, rea, f i" ;i;;;i

cpgu o-*lrar:tsmului: 2..pentru

a confer"r ad,eia,

ui er.en_ al al uneipropuneri.,,lr.guG,;,"aii,i"J.Ju.", fi" ,-1:_,p:.roln. pedepsite


aoua zurl par Ia prima \.eoere a nu avpA nini n to^x
cum

'ffiff*mffimfigm

jt**iin#l*,*,1*#iffi "'.irri'#.f *i*rr.*i'l+lfl ri:ti:* j[ffi:iiil,]T;F,f ;ffi i',,T#n::*f #,ifi i+il ffiiltlTi:n*,y:",*?rlg*'jif ",hi.i.: rij1,q'rririi'iiif{j'ff n::.[-?iin:r*fru ff:i'Ti.".",^:.i:;tr ,"35h];;yfl][1;[:lr ,"ffi :"}}?}ii:#ff ;{*}l:,'ii;'*+:ilidifilil$.;*i-fi fJ,",i+,* iiti.'i,-li;HT+f ;;'rii,'r. j::::':l,g: ;;;1i"";'i;i?Ti)il ,r;;ili'::J"';i'..;i*j": i;,"i:::;r':: if'y:s,:il $':i:gl '!*r;,*"ti::i:,;:i.;l# 1:li''"Tr":iii,lilffi+ijJ:-"t'#id+,T
" ';i;;ii,;,;;;i:fT:;:,iliiT;f l,aminrurrri ,n,nt fosr de acord g J,lltJ?:"il:$,J;Jli:*Hi:,au i;''iif';l;;;,["l,,t"ffilt;;*:1"i,'{?;J'':*."* ca.f ateniene, .cremo.crariei fetorurui "t #]i?'.ll*j:,

oeldd cuivan rlespasub*-, l"'d."" sauamnisbia as. ;;i;;;;;,:i,,l"jl"J;:l:1 l" ',.. o"inpJ,"i"t

au.rr1l ;l':l,l*;T'"1',tt-1fli::,#iffJ;li$":ilr""f ;:ffi*;'jilll*:n:"lf ;ifl;.l:-l.la,te

fui* ijid'.;..u* jft ;;ff *iiEi j:*+i' { j . i, l',itli:lT*i'.",ru 'l'-. il *' I Lc ;r'{;;##""J"#;"'o"Jf;i::l:tl'.1iff"#?" il?:,", "j"L:ili%H: #f ,3id r l,, ": " i;:t"." ;?:t :t:,li, ffi"J'Jj:i}. il"'ilil:;;{ ",",X',t

;r"r,iili s'aturui ;{fl:.f;,,,J ''f ..ro," p..,Hi,,T i'i '{{""'^Ti#',"'JJl;",lli' TX:;!!i;:lt;",::'*,ill:t",,1 li-ly._1.qr :iii::;;;_;;i:"."" :ijn ,:,'ll",ii'"'""'

ljy:_:iii;,.atenienii;;;-li"flLl.liii,"il",iii; ,..^..r 'i'o,a,,''i ii-;'r;;;.";'i,jl.";caromanii; ;i"'iHii'ru"'ii,iiii;tli1i1ele..atru'iir.ji sir',,- , lnomos

; T :;''i ::,i: I ; : ,T,'.T ; rlr ;*r*iit' mri I iin rj: : Ah f i,,ii kii{: ft#:i ilhfi 11;,;,; -..,,wu,,ure ptenord
"r qurrrrrrsuatr'a. b-. Adunoreo ptenord rntreres superior,_.regulile de drept lurur civice. .ind.ivjz'ilor. rirept uriile "o_un li:t"-",flii:lteaza

".11g* 1;?1""::: f lr:i ;;"#ilil:"gi',l,li ",,;r*; il;'i:,i:: tlnr,l;i.. :;lJn ".;;;";i'#-:""'.'J,: ,;: l"i:"";'ililil"i'i :*l :fftll,l;:",1iii,i3;'lili:. rrl;:l'"::!;1;r1i;i ur i.*tru" . rlu ;uil"JTi;"te.-sit.rralia ""irrilll;l:ii-,1^ll-_rl li "ut
poporul nrr ldsa sd 1""" ttauura c levlne e e ( ce l ' r l r L I l r a m b a s a d c p t . P 'legaturd deyine vident{ clnd privim evidentd'"tn,l-.,"i,i.'

ci atimia. e"esie

r r J L e r l r ee , ra nsuficientd gi, cu t( c l e ar ' :r.,.l'e q l' , rc i z r r t j j n dpsuetudi

Itt:i:itlqj1;fi$il::"$:5ir$;,f*"t,{;:',il",1:1''li:x
-"r"f,,i, cle_a gasea ,ln.. adunarea principali a - celei tanii, imerliat ilupri mijtocit i"iiani;,

']'r l*li,+;i iT, f, :il, #1lfi *ff Trl r{fi *-it ffrJ f*'lXq,t; ffit :;{jtil; ii"

'llliiL'ri,'",#; ' . , i o , p r i n t r ';l -un i' ;: f::1"-i""Jiln,l,#'ii,'J.ul,lull1l"::i;i:$,5,1;"i :,,11.11f .:",11:':ny,X rob de osLracism; .. 9;#"If:i"r'"i,i,l'i":,1i::,"i""i,i:::ll j; ", l;;'; r"l ;$Eli, Illjffi";;'?, tJtil::,,,10,"q

int".#'"i[,:ti1ltjl'^croJ]u'le fostaruncatesl. alesin t"i."".#!;otiltii'11""fl:,u" pu"r"ri"-,^-i""l"r,i'"l,,Tl l'otuqi, i'' a"ri

in ,nr8, f;-l s-ar l:**t,,4:i, ,l"j*,,:1.;lj:,:"j* ri ge'it, S*: .""";.r,r";?':'i,,::*:1:.."r,p,,t*-u;i:; i,,t,-o grdmadd "yy3acd, de l"lflllflL,"i".1?19.:,,11 "1.t insemnate imprejurdri'n,."#."'o*cgPat lrrpteto" c'._dife"rite
nume,

fa p rca n rr n ri n _ ^ ^ n"_?,T',-!i;":i#;il1'a "il'%'.li,l1l'",'un,l,:"u'l:g:l il,T',,,1j: ?. * ..

ostra.cisrnrt s a p r o c e d e z el a . i - t r l a r e a " ' o t ' t . u " i r ^ l rrlefieonidutr; yos";l^*^taln . imnni;r}olarlse _1 , L , , r r , , L\t..4 ,t rui u r Arcibiadl'c""iHil,s;#1:l#,11tAlcibiad,e.."i nua^fost atins. aceastd incernit ,si s i mp l u t

'n

jr[l jii qffi i,:,.?ff f; "tJ II"t ;,";it.,. jli oX, i f, i::* j:; yi1i, xi;t# r;i *il * rllm rj r nh ffi r li, #:tt,q'f,#B il iT ir I I I I ", *il i,T""f #,1, 'ir'p.",.i)J,'";;nj;;i l1,: ffililJ; :',*? ti;', * llllrlm i '" i:l,T 'l: ;f;['"t*:, iffi'i:! :ij:,;;;i; F ,j" ;; '.iu,l,"'.l.li"iilJ,,k:::^L ;;";;;;i:;ii]",.X",,'J:,lyll "{1i."
q8i,-i".pii:ill',,ij'll;q^,1,.:to".ii;; uiq ^a',"a, i^tii ,;fl' ;.:li*i.iJ:,1';-pff"'-,ii ::u,

lf{,itt'**ll:;''ffi#,,,'tj#ffi :ls$i'' i,#*ru+

i*i'i:f,T,l:#l'"t'H"r'l;;dlil+ii':;ll[;il,,* *#[

'l.i1,;iiTi11:,1;i,l*:LljF#i:il Ji! l,Tij..[,*Hnir,::],,,ilTiT:,1;i,:l,J"J:l.f:#ii:::#jtrf,synuri, li;iJ,if"J.'Jfi,,i?f.:1,"t::.*ij,l,ff: r adrerse s.., se njmi_

'ota o cunrrailtclte*:i;ll;' mai micd decib s-ar pdrea. agitalie,.,..l'":""1 fffil;il'':^.i, l" ;l*1, ;,{'' :,^.: ild'.},".-i: ol, l'.iJ f,lf;r,,,ff :fl I *.i; :.;,i,"f *:::yi,;: :, 1,, "", Dar i,ffi"i1'::,?":i:ffii"U'*i;',T17 in"'""" p*t*ffi:ji.r:,1,til;11i"i;1,";'i;1:.#:',;1":;;*:: raLao;;;Ji..";;'irgat H:tli n*n{S:i:l!:,1'o:-.T"'11","":"":ki,]l,,ff.oTi',. turi cu ';pp;". glllli,pr-;

u."ni'tiu Ja","o r"-a i",ior*i. ;;,i"?1,,'"n1""',1.'; ;iii".,,i'"''1-,.:iif:ll'ii;:li i,,TiT#i"tamitid

ttnii *i11, rri *::iiniI' :i,if.itl*k * i :n* ii* f ;';-*, :i'' f .-":[,'i]:i:;:$lll"ll"',1"'llfififJ"f .n,[l',,,i: ji"llllr

ji[hl l"-;#.: #"l'il "'; * l, ;, *f i :;ul*j rt;;1 Jff H,'J ]i] ifJr-,"iir '**ffi ;

atenienii n,, ,."."r,,",r"ril,','* T;:i-HJ'ii,,ilnX;::.J#; :1",r:;"::.T:::, lf.4;pil,;;:;;i"'"

';ntrwi$*i l nii #iilt,ri'jl;ffi tr$:lytr nfl'ff i ill J,a, x'

$if:1,;i.i',{dT#itir;i"rl-*i:i,?:"}i[l,Tk;nl;ii,i'.'i

**'T{iitnii;;;r**ffilHffi:
,il ;
erau.necesa.u in .*"oiuj' ;i iV,:l,TiriLlrl , d "ni"

:"fl dlii peste termenul e-ttrem al celei de a noua voruri ;;fJiffid,::t-,t"n,i;;i : ,u"303 reunire '-;.i;i: ji_il"hT.Xri:"$ "Tffi itanii sau o reabilitare inainte de a se fi obtinut X,,o. r. quLtus55. Cum se proceda dac[ interesu] pu-

cr i,i.;; il o,. ;i;,"?, Sd*. Tur,r, ,!:" :,1in, i".r ; ;;?:;ariror;;;llj'*1;:i3Y:l

i;..""Ti"[,],;3'l:"l3lXllli,,i'T,,""il?r"lf* iT,"*'#ii ffi:#i?i *i":;n ir-r:x,I,i"; t r, 'p,ili,,i,^.fi p.. ca ::.ln ;'+ ::"i ; 1;*,, inu'"i. :, :Tnltli,yl,:ii:J ;; .fiind l_Hl

Necesitatea unei adundri plenare pentru a acorda adeia se explic[ prin credinte rlligioase. prita t conceplia grecilor, sanctiunea legilor qia ju. . . P e n t r ut - J * ' r " n i l ,go.u asora qo^/i..--otdritoare, era in '.,d a"u i-t ,rta in Zr'p ;;;i;;i''11.'.'19'o'. imp lcdtilor era un blestem ce cddea de la sine asupra jtj]d icui se atingea de ele, condamnindu-l la atiie 54. F.aptul de a obline mdrturia unui incatbil, strdin sau sclav, sau cle a-l hotdri pe un iminal sa-gi denunle cornplicii, putea sd fie dev pentru salvarea statului. O lege foarte asprl epsea cu atimia pe cel ce avea datorii publice

f ii-i;.l'"i I IIL :: :U;.fii'J,:#,,1',1 a g a p t cg a ii n o u a iul


in fiecare u" i""intJi qrrtiurr $t alegerile se fdc

m conlol'm.rtafe cu t^rlr7!,"r,p!!eau o,;lj::*q^d. zr. dar tara proL in o.rsculra Donorul'i prbble n.^Ar rlaion (la est de Argotida).El iqi rec5pdtatoate apJicdrii'ruo - u t a vea I oc i n u I ";;"ii:;-lj'a,popcrului "*1* ^|,'ttu.qism ui.' Vota pturile politice la dxpirareainiervalului fixat, da ; 52.In otscul.ii urscutll vreo amnistie nu scurta acest rdstimD. asa matir., matir-, se fixa ""t}f "2. ln caz t.az a fix"";jil;' ,:t|_ ;l;;'^"'cl ':-:-1.tt t.ebuia s -a intimplat cu cei cinci ostracizati iintre :n aduna.eap]";;: sd aibd nunritd nuntttd ii 487-483, cu Cimon gi poate cu 'l'ucidide. Trebu_iau rre.oulaure ostrakonh. ostrakophc si i."*.a[l::l'^:to co ."-xr^.^-ope"ra

pund la vot orice motiune prin care se urmdrea BTag' rlu^i: , se oblind o reducerea datoriei, o aminare a

interziceacetd,tenllor sI prezinte qi prilanilor

zece ;:::,';i, moarte. ln'anul 413,dupd dezastruidin"SianilTl Er l$' isi -o=.iii,"H"::::,j,ll:'it;i ;{;" ;;,ii!1"";'1;;,,1'if,, a cupr.ins de spaimd gi aruns ;i lonia, poporr.rl, se sr a birJa i i,, na sii resurselor, a ridicat pedepseleprerara fll.lo T,j a* i",;,,:j r"'"i lj :i" ^,,1 t".i,'i,jTi .capgtu] 56.. " "l "* Cetdleanulce'era destui deiurajos qi il86, ::: ise ::," i: i,ii::i,l a j:1 .u *i#rll#u"o p a t r i o t p e r r t r u a s e g i n r l i l a r , p r o p u n e r ec e - i de ;:.:::11i'"t^ in.n, capur .,,,,.:,i,, co.ui.to,ll;_ff j:Tj

::i, iliil,J S.l[*fJt_J :Tfr i1i :h,;,ffl


proelarnat pu eni*. 7l;"'"1'' nezultatulvotdri

t\\

L,,Tl i b,[u, J,i,l I,u, l"f l:1,ili i F;r d",ost.u"L"a,u.,. cum erau in secolulal V-lea, reu", rscrupulogi .uu, ll1*, de islorie, ";;":i,ffi totuqi sd le rezolve. Iatd un exemplu istoric. se 'uml.iiif*,"1",o5d pot "in.i anul 431 s-a decretat cd avutiile Atenei vor rii,irliit iili,:i ;H:,:;ai nT":,*1..9:' folosite pentru nevoile r[zboiuiui, in afard cle " ri rJl,'3,1i'.1-,i," sumd de o mie de talanli care vor rdmine ca ;ff;il I%65" l'u i' ;.*i- i1. rvd pe Acropole fi;'i.;;;";'J;:"f;ll rn cctdrean cu moarar ri ; urma sd fie pedepsit
atinge de aceastdrezer.v[.exceptindu-sesitua!,ia u du flot[ rlugmand o rruLir lrusrr.li{[a ar pune oralul ar pulie oraqul rn in pnmejore primejdie

lxx.*#:, liUltliU ilr,ri r.ll,{;

ic cerea sd se ridice- interdictia ? r\r'utiile temelor erau protejate cle legi impt,trir-a oricdrei glulrr; cum se putea dispune de ele in caz forld majorii i' Problemele de conqtiin!,d apdu de cele mai multe ori tocmai in lesXturd^cu stiunile financiare ; constatdm insd cd-atenienii,

oricine ar supune Aduntirii propunereade a

;: nilHiil

tea ar.luce moartea, trebuia mai intii sd fie t de interdictiile legale. El avea nevoie

"' pentru motivul separatd ""| i:.;)r:;.t" a"'"""lirj"

'J'ili j,i' i l* :il i"i'ii? "dtntr-o..sald; f l:, finanlel{l:11_1"ril" se..aqazd in ;fj,,;:, #_.,$,: i1 J,ii;' tq;, o " _prietenii s"e-a!i!d avutie " unii pe atlii qi oratorii sfi.qer.c nu'rrily"ti,^ #i:::fl:
ierbintatd dintr-o sal,{; prietenii se agazd in

.''i,"':',:i:iJ$J"iTffill: ';;'{:* :ltffi.3'';tf# Aceastd p"o'J,"a-ilo+ii#".l"I;"ii?,#filY :i!:f,r#::f"{i:il fi;,#'T:'fri"-",'li. #ii!" ,,''i#,';#; ;:",#J'i;":#"il;;
de o adeia,pe care nu o nrrfa, nr^+i-^ :, . ttd problemele serioase se desfdqoar[^in sing.u-

a. r".i r"l".Ti!';u;p1r,,,ilinisrir,in aerliber, lJlerl i nu u in i n atmosrera atmosl'era t n ii flft,t:lte,, ,si qullnrstrarea


pternice, cind nervii participan!,ilorsint intd-

f,.r a. infldcdra spiritele.Dupd o zi de emo!,ii

AL ADUNA;.;i'''Dnni D ? . . u .-,_^* vrem sd ne fi

3. R.LULrsroRrc

'oo,Tu*'.:..i; "il,'ii."'"1, l!,:ftl u u p att u mur m_ftJ.;";;,' ir le lii,i,,;'Hi"i'i; l,*fi:'llil ;"'Jjll, *{,*:"n:!i#*: i n Ee d i n l e G-v'L D 'q ' p"q;n timp, P: l "t l l r i""ir r #ll' iir i sd din ag buie sd t"
?:1:ll, ".,Jiii.',i*fli: -;f;;;;i"p;iiii""r" ju"uilu#l^.'"1;h;.;;;;il'T;"illijii;Jill*e ;";i;;i "rgi";',iii'X,i1,lii d3il#,'qt"";, ;,:; mar cuun ;: f,',:fi'i^::l"iL" murr l:::-T:illi :_"l1iTl:'tti":e ",iffjiil*::*',,:'ll:^r:l:

le er egrerd a regretd apoi poi a amarnic, m a r r r i c ,d dupd upd c cite.va i t e v a luni luni l .porul l loporul

*1,';,,1TJl:t"ig,;,:T:,:"1: Fii,T'"lx','d:*;j

de qtirecd_ q^eLt:i l:^*t^-ll i.1.l"yilllur^.qd

ti"'ft1'Ji',":i:i":itii'"i*'o' q !."'ir:u: "J;ii, ffi:idi"llm*"11"":il*.,.r""11#i:i"ift r)e ji:i;ll,,,tlain!epentru scara ;i *,::'$i J,.::

tr.',1i..rfrjil-"t;;,'ilporulsd-i ;;ir'iiil?l'.f-uY'n"' pe 'a"cuzat:. tragira rAspunrrere in lumea contemporanfti illl-,f iveindoielnic


i gi tor asllel se hobarJgte n,tt" pa.iurii',""'a;XoYll:rT"-:lt:iand. ca ;i ilri..-i""iJu "u ",1 lnitit*nienilor reheli. npntrrr n, e "d,'Iir'r'i'

sepot qi3,^.1'+;""a".i"itl1l'3"',iff;"ll sD,,np J::::ii i"-1":lt*"r"i.'""a"'"3ir-i" mulre

i;;;;:.;exseP!ronale

vicii ,;'e de p! c3re-Lrebuie sd re. l;litu"xff';JlruJx*"xf+:fti#1'I-:lilit: ":'';0""#" ii-"HXu-'l'TJJ! ffJ,i,'j.T;.;;r::lff^ tTl',',f :ili; !'i,I""''"u11?,l1"i::,i4 i*".*'#'*ru;+lf. $"$:"#'*i:d4ild':."{6##*,t;":,*ffiii$[g'ft#.ffi ;:,,iH ,1, T,l1n,l1:i:*11'F:il"li'i:ffi 'liir';Ii;#i fl iJ,,i,i,,,"?il#;*:i{"".,.;I',iJ,li.,r"Hlll; sau *li*ll tT tearnr. 1;l*fio'i.l'oxl3i,,l:"Blli;*1"-f-',.,ill' iit,::*ri':',,:"ili?r, tn timt,;;:i..,i;U"il,,ti,.fi .rl
, le avea. IJar.

:il,#.jilf,ifi:j.fl#T;';.'5"":ii:"11"1""-11",i" *;:1,*:"i::jiil,'::1?.'1""?i;
, ele sint compensate de o serie de avande nepre,tuit, ce sint inerente regimului qi

i$:*9il;1* $:"lj:ii';i"-H:1fi;,,')t' cindvoinlele *T.'ff3, sale nu sint indeplir{npor"'.,,.a ;q;;;".i r' ;;:ffirj1"lfi?":l frecariror 3lL''"1^11"

u:''ece rrsetounlLlid{r.ui"";';,l{; J" i;iitiii"otoi162.poporul, f-i$:"-cazurit'ii;,r': la tri Antifon, ," po.ii)ilt'"itll-:p,"rea ar jigl':, ,ur.,asanrinsi.r^ ^r origarhiei. r\u,"Ji';l 13*"*"*:j:T:li"'";l;-'*l i:.::*"]1" ];ii';eli uii"*"qii se mi,id

ff j,ldt,rtu#iry"ili*[*t-l]{l,tilr:ff d:['Jit:;',#,r,"* -':ttrfl?q"*;rds ;i; ;ii';; ;nlY' ::' ;J;j ;i:;,:j;',x:*,::* Lr'.i,ti;oi":*";'JT,1 :ffi:I,,xL:fl,-Jffi:ul.1.4J":';fr1,;'::
#i#:"'r,,*:iJ'ilii;t
ttii i'-'n,f si

Il;1""m;;,,:* \'i",liloi1"*;,i".'il,:.,i;";li',:i* "in 'c'n,rstit.Lie, -tte. n: *i11,'x"#til'qf;j';ti:, o",l un.bulerin ;il;il{ ,.inr..ir,i vot ,.XrTo,i"i? o
^.::u'-1"'.dilii;;l

catorii popo^rr,i atonian. il;;

*t-jllll-*'*i,'T#i't#"it:;'rt*'*il'ffi i-*,t*i*[ilH
;;iJ'iritj
individual:i ce se abirtca de la princip iile d r e p t 0 i ) m u n . f i e c i e r , a l r r i r t , r ii n l a v o a r e a

;l,l",ii':: ll:* ]f,X: ill:,TiTl 1' ; ju "l;"':[,

,fl:,*;riX,,fr".,:1,;:[.,,.1,"^,:;:il:, ;H,.:T;:i;,"j,i,;i,:l:!i_;;:r ,il,;ii;,,11,1,";]l,;,,,1 ^ Arisr,'tor ceta.lea p;,f;;il";rr'Joj.t'T spune *"i"." #ii"llliliffif'u',1"' ;;'1i;.ff;'.','.1i::x.iiT;,11;fi#"Hii;1ffi;i,i rg, rndenrinp(n nrr ^:-1:u"." il",i,j.],?i,,':ll!'Tr:.!,'"i":":l]:*::,,1, Ti t:,i:ii,j.1:':{::iliitif":i,rffi: :t ;'; ;l' 11 :il: i;::;:iJ: 'iliJJ# X;:',:'.::" I ;:" I I i' i:' l "*n *:l. *\gfr#i*iili:t: :*" ffi i1 1i 611* :iiT : :i :i'Ti* 1 a*:. j;, ;". i i,i il. llyli'il,l il;i i::,iiliil:: ,lo'::1:1,: :l,i,l ; it i,#"1'"1;il1"iil l:ig #.i.:il:l:i1i if;;: l'"'i,,r",',i, *:;;illTi{'t,"*'fi:J\i[-l'lirlli:"i",il:i;lT?J
ri moilerne ieEite din popor,.prin alegeri.
r r r r ' r ' a l l L a l lp l rl Pentru a putea "' u y r r ( ,l l' o c o r e c t r o l u l n a n o c d hl * _ ; . . " r n o _Adrl

r.ido c' mare r-e^.ti ,,\ristdfan, ci I t"lL elaborale t o a t " a t f f i r i . r " t . t' i r l e s p r e t ; , r i l r , ; . 1,1 11 o o i .C l , , r , ln i h i , . a n r l .C l e o f e p , p u t T ". rn qr f{ r; la no t r o p i ec , e ' n r t t " ' .' o * " ' l i b e r t a t e . , , , t , , . . t ' r ' j , , , . t h l , r i , . a n t r r lt l e , l i r n p i ; i n ii"r,,i' n i m i c d i n t a"ig cl-rn " i"ifri l f]f* f. rumuserea ,lirr l)t,lr,'r,rra asc n ; r i a r e p r e ln.- l"9to p u i " r , i r i ; , 1 i , , t , , i au- devenit, .- rtr curr comune. ; ;Jil 'ale cirrei inlr'resr:nerricrrt.qrp inr,i ",*",-].111-tlcit "T"r, ',tr-r-, ea a-

totugi,

,illili,l;',n"1:;ilig:, ;j;,i. *li"::Jil",j:l:" :ilil;,::,;l:, ii:;_


pentru u^!qrc ,rur(lmea atenienil"^I. ,l^ .;--.'

ffil,J:U",#':;il: '"1::il;,i:l ill; i:,'#:?"+:'j!':.,";ffir,fi?i,'ll'',..i..,i1,,,11"',ll"tr,, j;:, j:":,

sa au um t in ma ai i .p f r a . !r n i lm mn poo rf re t"";;;.,;uulctlL a n{ "^t " ,^-, ; i^ , ' " t . l m p o r l a n l e s i,r.i. ,lirr dc r-elp n , , i i, , ' r r l l e inriliif". d i f e r i l c l *n p i f f i L , i . , , i ' ^ r l o n , ,i n r r . r r r i lr, ; r . J g p t e l ed .ovedesc rrrrrlte g , , n o r a r i;ii . u ' " i 1 1 1 : : e ga l i| o a u d e s l u i s f i . . ' p , , r . , l a , r, l , , r n , , n i in l i * s i , .( l i n r , , r rl,' i u l l u i rjt'cril,ic p*ni.u'"';,,o::nlt-nrl a l i t d e u s o rp a J f i i l i i " l i " . ' . i ' ' . \ t , . n , , , , , , , i , t , , 1 J i l i d e . r o f i n , l af.l ; ' , ' . ' u J d s a t , , , r . i , . tr,m , .i r r t j . i r r r a r i ce L r e ne-au n e - a u parvenit n e 1 1 1 6 . : + u1"to5"'i!-"*ri"li',fititttdrtlfropri.lali. ^]t^,qene3alaJ parlamentdrillronriotpr,i s int, o r : r ' n r n l p 'leimarcabile r.m'r.r,rhiln . l^ c *-o sint c.tc-'nrple de stra-

r""^::i i"'curenr curlrferitele cu rriferiter6 5:':li"::" d.e interes il"l,*ir':ll tr, r - e g i i c z ei t s r . l l ) r . ..ll:11t.-":.1]:-*:l i n a ! i :l s I l.:'-,1r:g.:",::l:r ac l a 'tr r i i.[i,r ,r clrr tr clr " n e "i; : i] rr 'ilqr. rllrliorlanlF

::tliy

, , i n L r , r og astfcl6a s,., i r n r . s a it . t ;.. r i i t " ' j , r ; ; ; ; ' ; ; , ; : ' ; ? j t t s e d f e s d o m , , i i l n1 , r , , l r L ' n,i!o

nd-o cum lucieazir, ccle .iter-a formalitdti toare cu care is,i incririjura tlezbalerile. Ea

nJ,i'll'l;,1;"",i.,*,:.y:i', O r i c e c e L a f e a np u L e a s d a p o r e l e g i l c , u r m d _ l e g i l el u i con, se numea u, ,tou.ln.vlg"aro t u - l p e a u l o r . u Iu n e i m o t i r r n i i l e g a l e q i c h i a r pregedintele care nu refuzase si o n"na Ia . Acuzatorul trebuia sa-gi depune pitngerea ,r"ll ul. l J o f i e c a r ec l a L a indicind legea p" .ur" 6 .""r,'i,l"r?.c i s,cli,s, d u n d n n a r , ^ r , . r ,^, . '.0. p u L e a . s;fi a n u n l ei r r L e n { i s au b j"il cratla, ea insdrcina' u ,Pl o--comisie nt (0nrrrpo-oio), in pr:ocerleze. Adunarea pr poporului, ocede ina_ .de ze, im imnna,,-x -nontothe{i pre "c und cu ;;ri, rlri : :#f:n:J:, e,.,s&u drrpd_r-otarea dispozi!,iiior' pe ca.e le n . Jegitor cc irebrriau ::lli3.ou utrotiri,"j" .*tu tsrdera ile,galezs. Aceasld declaralie oficiald r r e . b u r a up H s t r a t e : o ra orept t e!i a fu t r o n a t a s t l p l , r , , - . r " ? T ' | t t e d e n - o m oh _efect suspendarea validitdtii decre_ ut pind dupd terminarea judecdtii ?b. Tribu_

"l" ri""-'pi;r': J,tl?il, J ll,i {i?, "e,i [i:,!,,,:;

unul. Primul act p.in *r" li d j1nu, siegi. t suveranitatea a fost acela d-e a_gi fixa'ea g r l r . a p r o b l e m o t r " " O " f , i ,1 ,, "1"[,Jtjemnntir o limitd de netrecut penrru
derate, pentru a ra

i.august dintre toatg acela ce arlea atributii ln_secglulal V-lea nu g,r!ase,. Areopagul?2.A venit apoi reforma lui se simlea ^'u incd ne.i .pu r" alte: el j,"lj" n l.u ;";;;i, u, 'ite le-a luat areopagililor-toate func-tiile $i,.?"i',, i il :1 de paza constituliel'ze. Este momeritul democra,tia,nemaigiiind frlu in exterior, "'rri',*ri; exemplu exemp'r pe.rru npnrnr, u - r;.*o ,1T]t" 9azy1iexcepl,icinale, ";,:""J:L,l:Xl: ,^

erau proteiate de l;'fi gf , i::;iil,, a im.precaliei. **_:" I l,'L Cind au erisiat legi ",'ii,"lll Ti'J::iii:l"u protejeze ".i lu.:d i;g;r"'lilpl;illl ise, ele au avut drept pdzitor tribunai"f .".i il:fill,jj

foarte ruro it.-"uoiut'l Y" a rr)rrunl un nu

fjlil,i"ji;l!;l#:,,!il'dJ"J"i1,Tili""il'""J* Altddatd leg,le daLe de zei


I^-:1-l .

!qy in detrimerrlul

i $*:l:;fi:q j;r*r# ":1li6'fl*i,i:i'


a pune u,"

i:n "

;2:i'':#; ;ii" *"'ui,, :!"? tJiH rt ill#' *uor,i"' o'i ;;;;;;.t.


"; i,;;iT.f,Ti:

":.*ll I ^i::ry :*t iTf i' :ii::" x "." -;;" ::;?:,i!, u,iil,,l.'f,llili; Ih1x% i {"{li, 1".::F :^li},f n. fiu,i;;' ;;. :9,, :de.i,u
ffi, i:"::-ut de caredrspunea dreplulmin

f-:,Tf.;:ii ilil:l #:t'",lfi *i:,1 4r, ; f i J$i,

i,.;";.;-.ii"';_;.l il iiffti:-inlerep,ciuLe re

. Existd o altd institulie, o institulie jur

r a t 1 : u n { . 1c u p u n c t r c g u l i l e a s p r e a ) e p r o c e _ l u . U n d e c r e l c r a i l e g a l d a c { f L l s q s si u p u s d r i i f a r a s a f i l ' o s Li n p r . e a l a b i lo * a m i n a I s i tat cle Consiliu sau ldrd sd fi fost inclus ordinea de zi de cdbre pritani ?e. O lege era pld, dacd nu fusese propusd in urma" unei "i efectuate in prima adunare a anului. afi_ a p o il a t i m p u l ; i l o c u l f i r a l . D u p d i"rn" ddm se.ama, " u - i-a"f ce a"

ul,.alcdtuit din cel putin b mie'cle i,r.ati ,i rori chiar din 6000?2,'lucrfl ,"t prJg.al"lil the,tilor_?8. - Orice moliune prtna'fi- nt*ata t vicii de formd: era-deajuns s{ nu fi res_

_ilegalitatea ,tinel 'unlorqr nn de forml era ;i mai gravd. Dacd

vorba de un decret, acuiatul aiea voie sd c e .a . r r e z u l l a d i n e l . p e n t r . ua p r e r . e n i ?ele T:tltr 80 sd.stabilcasca . l i m p e d e c d d e c r c L u le s l c acllcl,re c u l e g i l e e x i s t c n [ e8 1 . D a c a e r a de o lege, fiecare putea sd ceard socoteala prejudiciul pr-,icinuit reprrhlicii, recurgind

impoLrivaacuzalului j dar u.u?aiorut

tr"'* ";';l fii:l ;[:i' Af ..jI: li;',;o;' ff{:Jrtf :kl.,r ; F;i"Ji,"f "\tr "q; :;l l;l "lll;.:: jflii {;]i4:,-ft:ri'i'""; 1 i in., i;l; 3;m"; u,':;,f;:ilril'r**# llf,il:h,::"r:,ru, r p r ""a *)iit : i;;i *ilr *irx -,X"1'"",,,1't.i'0,r1,,$, 1i;r i rfif*rg ll ;fi '.q|ffit,?l, ililih[r:+: ;;*;'fi iigq*l'*:e$; ;i [ ii:iilll," ';fil'il1,r{a;v:z:t;:r;:'!"=tiihiViil:,r'',,,;' ou, s; Eschine, l.::TT*3.".TIhl; ,;11,,;,,^,,
,rt..uritatea Xenoron aresracf, ta Atena existau lesl, stotuAui Ps.eudo |tlii aceastd illiij'jfi{&1-:iili! ai,.ipri,'a, ;i-"#:1,l*f l,::":::i:qi frii?*i"rt rf?*#ji:*: avantaje lioase Av,11 ;;'ffi1"i"'*'.::?,,:-,1il ;:Y:l:: ageza el ..,t,

Drn.i . , , _ se'e.tre, I 9j; *ilt"let,.potitic.a,.r/ll (VI), 2,7; ct. ibid.em,r; cum srarrrt areniorr ,_-?ypd srip Ii iitil"r,"piTli'i,lnll "J "lli,ii..,i,;,/,i,"Lio'rq,,fr:"t.i ut,r,12p7,,i.'i."1lil,r ifi;:?iff,f ':,lit'.?i-:-" il ?r:l:;;,i,';)lil,iiii',!::i:!;:,Ll; .-

;#il q:i::,ffi *:;tru,{ :i#i: :: '#t'if+#:lTi',i:**,l1, ": i::'ij:,n:?? tTstr::':ryrn.ii:?";tTf;.l,i,*i.ft i:id"ir,f"l, i:fl "i JI3JF I|l;#Ii;;jH :"n i,T.,xl {; ff ffi "r , . lif ffi il f, * ri 4 {+U,'t,l,l r,;i;i;;'J;;;l'r;r'1,'l',f fl;l?l,i;,",:lcind'anurar;i f,f.,,oll)r,u. ,,
"i lu;i

ui' o pl''#"",, l; l''*,'1,, *- ' qrar'rluil i : ;li I *:l"iY,:l: s5; "i mai mici clai "t"' I ;l: ptt
Un,,'i,,,,-..'

sau pe" r'g.'"1rep1 f,:'T:Jil"t: l;:l::'" r " o,.g r .1 a \ ri _ t t ir , 'e es sp p,6 13 n 1 ,s E . t 1a l ib l ii i i t r S s an nrc -f [i r Ln ln op o6 h ^ - . + , . . _

c,emocraliei i " Iui Tr:,*llIl*:l1.ti.;#1l"1riumTu, ff:ig1:lj,:1, *:l1i:::,!_i11,::


Astfpl, toti ttei al cIror. nume er.a,"r..ii"ii,

tlomon nrr purea fi'ttji::'j,T

nai) n a i)

l a o a ( . l i l t n e s p { . ( . i a l i/ . , ---:'.,1":" 'Poocu(Lutt e n . Nici t t ' o t ) L o/n lt'ottton 82; 8 t ; ' dar d e t i t _l'ex-olu!ta dclt, r e ' ' u l u l i a 'yu. liler.n3tr]1 N i r r Cei C * . rPalru P a t r u Sut SuLe , ] . . prin n i l r ' i , ' , i , , ' , , ' ! j i . . ' .^;!,li: ' p ' ^ t t ' d , r ' t . u t t f/ilernatl\-a

i,'"the

patrnicicei l'reizeci. .u puteau a..q,1u o asrfel

avea sd-,si g,:roar":,.;^;;t r l r q r ;;, rru urrl l f ' :,='T:"" r rdsplatr: dsplatr:
+_,,^^ e a fdcea ea fdcea ( r orrce incercare de a

liJJll,r';::"".:',":,r":1,

11.92i1,.p..1;1-178. numaiaibri "i"'ff,]il nevoie n. ;,.r,.,,,,;i;,. i!rii'?3i"+,j":::x"{r:Jii;:t";;lr"2o;!,1f*l'i;!r", po,ono,,,o,,o"il*,t lerlel,,r

:::.:l|iitr"';i "r-"r.t*li.,"r'"i""t:i'J:t L I ' - ( ,( ' l a r l l t ( ' a r . e lr.cl)lat,i


a

il iLi', ;:xl i" #: T,:t'I rr,ii ilru:, li::'J"; :Trd ii# :f i::i*,i1*fu,lqu/ [ir.u'il"or,oau, arL. Kyria ekktesia, RE, L.xxrrr
6!,
,i,,-_^'^ I
-';'iti,"'"i";b,';;1"''"' a ' t L P U c r L vL uu t ' 1 L '

:1._,";},.;1":i?.:::":1" ,;t

r,,g.ilriu'"T-.",,0, r! sr selinao adunare intr.o zi nerasra.

ifidi':ff#i*#ii*r*:i$il{+i,k[ii

:":,.'j+;';,""".r:il':J:::i:ihj;. I,t* ; f)'i^iiittl;, l^lq. zadarnicti ,;i:ii"'^fli^ix:iri"'::;,lffLg:tt'Ti, qi u, ia*o pa.Lidurui se,rArisr.ore,,


;,"ffi.':I ""ii:i;"ffi

;;"il

in'lj,;"f:#i;;;;5il',i'.,.rli; fqi;,;,.,*1:.!:ff CI.IG, 1. I,, n1._!9, fi..lli,iu,'imporrin tui Ti"rbs.;

V#*;!r"

"',i{:,l,iiei!:i(:;::ii"i":,;;i,l!!,!!:,'
.

L p. 2e6,8; of. Ir1G,nr f.^6;u"::,f:#e.ca, r, f '. lP I:rG, nt. 74,r. 4t). *e "pl#i)"::i ; "*:';: rtmbtu'arta trc tti nci oasd., , li I ",

r l[. r. r. n. 4t,) *i ,rrm. lr. v.ri'iJrini,i;,.r'.ll,fi,,


36. Anducidc . ',7su n r a , I Ji s r e , i ; t , . . c -

33 l,.ll;"Yj, j:ft ,,1;, ;i;,;,;i;l''"' ff il'';,]' ? :,.:'"'j:1,'.',1, ? fil:i": J l; to,ll,t 'potrivegte ', i,:: acest \.oL proclrcirotonia,,. : p.*l{l;."" rrL_ilr, Ier]llctr t'are.se o,,, uu, o u, r) i_".-i' -gi} .r prccizie ",,}. votiirii fiiri disculie a urr,eiprf,boilru*o. "!," i; L.ISiJ::;'",f;,o#k{:n,. !| Lllyl,;r;r vcri ta bit
n^.. - , ;;;;"1;"';;i;';::,,::{,,'lT:r:ikrr",,;,1",,,)?u;Ik"!,!,

,Jr. l ucldtde, III.

ii ti'^ti:J"r:'i::i,',.''

::i!iff"# ,ni:i"':1;r",:?,,,,,:,:}'I;ii:r;:ri';f men attar*'in1'r'reiboutei


:ts ,;

Ath. lttt-+i, ''no't!-Ll_r_,-t[, Y.jl.:\t!, 1ru7,p. Jir4]i.sur arL.Oi:tiioi,r^o"; ,,4;:liji"::,'v,,r*1!,;'f 1.11r)_,_D_a, ;;t",t!:";'t;l!:l!:.iu1f rsi +xai xxxvr,l. i," ils'_,+tgi fifik ,,
;

. Lergca lui I)racon.(lf. XXXIL, p. 4l .-45, 122_122, 2 9 0 . J l ; i , J ' _ : i .l : r e r r r p J uv lulului urrarrirrr'pretin t ls d r f r rl n b u t r u tl l r r r ' r l : g e ;(1 lllti,nr. jU;, I.:ZUt. 23. Trebuie sd a[ra,{er , lreijea tlru lir'rlirr. tlf . X,\XIII, p. 2)I qi urm., Bgg liytrtr. La_Sparta,loa ,l,lutarh, Ltr"rg, Z'6; Arisiotef, I ' r t l i t r e r t . . l ld .. lti r . q t t . l r . r o suprivi.trirr-'o ,nu, .1i t:]-tX"! ,,: pra0i.iOn pedibus ire ;n sententtam, ,il.rl?ol li caro se srrbsliluie lLit buu ln'uazurile a-nigui ltucii 'q."oi"i)'iir, dlde, I, l7), arnirr.ic;lclonnarea g,:,,pui.iir: d-u;-un" | . | ; -\,'t ii. ,xt ;16;i Sr,l lrilt'e, +il!:it pe puuotul de a se,irruaier.a, :t se recurgA l,relere l ? tr | r ' r . ' 1 5 i 1 y 1 i 1 1r ir r.i l u lru r . lO l, so1o n,(I'r'lt ttr rr, so " Ii:t::t,t; f ,;'".1,t;'' to rt, . l r r . t r 1 1 1 3n t ; t r r . i lrl. l i r r u d r t r r J r i l e fe l*l tui, d C n t e l o r,.. a , i i n F,r , ' l , , s i n .r r . q n o n t m r . s l ei r r r ; r u g .t" trof Crirlt"'import a n L c(.r r f .1 G , z . I I , n r . l } 2 S ) . 23; I)cnioslene,lr rlrj.!, , Exeripie t,irrorro,rlrli isl.orioe: arnrrisl.ia,'ceLtlfenilor tT':;t' cotidamnaf ,o -tu i cu 28. Arjsrofan ostraciz,area (4E1i0),rlr:r're{,rrt , ,qri,:,,ii)i], Zi; ti,i t,u t.o.ilJ i'-'(+o s 1+1. ta sii.rl;dtortrea I)emeler, B) !i^rit, a Atlu

0,,, . l[,:,-J;?l:: );,1,i,'lil',i,:,!!,11.,ii, ;. fllilii!; jrrdioiareexercitafeae aies[ j,.."t:1:.ilq lipotriva " itdfj'?,i!}'{,1,{r ,,,,,.' Itri \Iilliarle. rl, i;;tjr,.1,rji"Ji illti jii,. . A r r s t o [ c i ,C o n s t i t u l i u u t e , L i e n i L o r , 4S J ,, S g , 2 ; c l . D A , . j,,,i,*, J,!l ?t,llh;, i, z ;;,.,,, :*, r,l, r,i, i,, iluii,.1,,iiiiiii:' ii.'i., l':*1,, :r1y f::,,$lr,ll',i .r,a
vv' arL. Probrle. ' ' wL' u^'

i i r;I l';l*ii,, it.' i #)'{i]n it ;ll;lii' :i:,

. . .

I-ferrr, !,,c. cit., 7;_cl. L, J qi 5_6 Etica lylit,,'r, ; 1\-rk)..tndhLt'.d. \, .14, lt. IIS," b 14 Ei urm. De observat !rn?t'trita l.ui I eptines, 9.2,nu distinge _.-i^:..liiL:.!:r,,1, nlpr.r.uli:r rntre. decll,ete qi legi, degi aceasti dif"el-r.9. d e 1 , i t t J Ji,r r l i rr r m i r ir i r i - n _ f i r i i i r o . 1 e 1 r [ :lr1 i s r r ' r , 1.(. _,t.. . l r . r t r . . 2 : l ;l l l c . n r . , 1 , , 2 : r . f . n r . 6 i l , 1 4 0 5 , l 4 . r i . \ , ' z i \ l l . _t . I , 1 t . 4 4 ug i r r r r n . L l ( ; . , t . I . [. . r r r . . - \ \ I ; r ; f. t i t C ] , , nr. i l. . \tt+. \ o r r I fr ; r r , 1 o s p , . :lt,i, 4t)U lsocrate,,lntidosis, 314; Eschine, Despre ambasada necredincioas(t, I45. I)cnrosLenc, i.inpotrivalui Leptines,l00, 435. -JJ Se cunosc

,j,lJ,l; ,- ixii'li t;ji'ji'iiilf ,.:'

ff:,'i;'(t',,?, .i' ;t,' "i; i!t'i,,' i? il, i tr;1i#;j,",, " r' Jl, ttt;iJ'j 1,',,, ;i,:i1 ]; i' ; i':i,',i'l;'il l'1 l*, illr (r czi t'r ' 1!

m_ostenc, Despre cc

r'lr de.ro'e pii.' e*p ,, ffi:,"i:;;;ii,i;!ix'l:,,1:'l1

ltrrrrlin,Notes

l,osnttc. d,uns

Aristr.rt.ti, Or,nstitu!irt etenienilor,22, B_ 6. Briitkner, Pr., . 1 9 1 0 , p . 1 0 1_ I 1 1 ; c f . A I f , ( 1 9 2 t i )p , . tl28 5i uru.

i. LI

jI i,,i vi'n ". J i i' Ji:;';:,,, {,: l;,;,;ii: i ;: i"il'i

'

I t, 8; ('onstituvia Xiii),"i"i:{,":i:'t;,\,'(rv),

e p i chei ri,r"i, loi.irio i.i",Z.o,rs tr l{yp.t. . esLc 'tu!r.a aterLietiilor. 4J. S\-' S-au^dczgropaL douil cioburi anLerioare lui .^ Solon purtind cLrvint.rrldentr.tles 1la proclama*u p,,)rtire . d e m o s u l r r i ) . a U I .R I G , i t r . 7 2 . j S , I . 4 5 ; 5 6 3 , I . 1 4 , 2 g . . 5 4 . Vezi, tn sccclLrlI\r. dislursLrl hri Demosten e, '' Irnpo_ biva lui 'f intocrutes', ilrticosebi tt i;i-;;."""' i d i d e ,I I , 2 4 ; Y I I I , 1 5 .

5)

t'

tbtdem.3. 62. Demoslene, " F i t i p i e c .l , t t 3 , A r i s t o l e l . p o l i t i r l a ,t t t ,

J 7 . ' c f . A r i s t o f a n ,c a o a r e r i tI, , 59. 'r'ucidjde u.,rr, ur.n'. ilr. t7. I _ i. 9r 9.. l1 ,,1"., o oem,

artti418-415' (R ' l ' u li.?, c i d i di.-l_;,';;,il;"rli."t'" o, ." 5 8 . lL III.'

tu 1 eJrsteie ;i.,cf1.re1L r lj C a l l i a s/ J / G , . n r . . . e l . i gr vistierilor s

4a;r u

138; Dinarhos,
I)iodor, X V I I I , 1 8 , 2 ;

6 5 . A r i s t o t e l ,p o l i t i c a . l I I , 2 . ,^19.T:fff stitu!io atenienilor, 28, l_ 4. 19

244; stobaios, r/, i,lil:f}k ,*1;tf.*; f'emeitor,

1,.t. f ,';.

I I ml)()trI\tQ

ILIL

"'
,'.

;,,1?;,, "l?,,, ", "" f ;: :' *\'1. : i,ii1,n#, XiT:, :;i

69. Tucidide, \tl'I , gl z. ,

l:i'it'!"'l';'oL'1r:#i?l:ld':rio-oii"1i^iTdn

_ ::,:::oi:,,nf,T:: {i,kriiror^, q? s4: Lisias,

I ;985fi Si, iI3" i;r; :ii :"",, !'i,,, ;:;; l,l;,' i I i #,ifl; tt.
tn
2; lriperi de,pentru 'si Euxeii f:tii:*l: !!_. . "i,;,5e, G ; Demosrene t-"nirr,"'tiiZ)i',iri"7'6's1

tui rimocrates. {8,7r. ii. H,i'T.l"ii[i,';i:"1;:"

jy. loem, tbtdem^ 2.5 . 2 .

eit..{:T:i,16:ol.' jj ll"t:!orl ..op.

'filiii;,},1:; ll; ?;4';,',1.1f* nA i,,[l,'*:i )f,'b? Z!. Yrli D4, art.par

(RIG, nr. raro; Arex;s-&.rd';t{;r[iir,"?ri],

j'",, X, f i,,'lil T, J; n4*lj,,,,,fi_:;T,:ii: "'i,

rimocrates, tso ; .tmpotrien Y:#;",1#*,",;,;,"rli, lui Androiion, 34 ,llT:; ,Ardocide, ror.tr!,lorlr'."'a B2. "" A_ristotel,
83. Demostene, 32 ;i urm.; Impotrioa lui -ibitlem,lg, tznes,93.9 6. 94. ldem, Impotrirta lui 'I.imocra.tes 4l,t. rl1".},i-^ ,

tt

" ?ffi*i!:i,', T,#:tr;,,^' ; !*o *n f,3y1:';,,1i:, "?!,

f.:t.J:i:1. t uLLepltnes,9g,

ur'n: tocrit.;'Demosrene, toc. cit., lti'f i.i",i,

t29 itt ; iimo"riln., Impotrioa tui , 3 , 6 1 ,1 J g . ^ ^ c r a t e s3

8 e' ; Eschin i'rJJl,#*|[! fffi',.? ;,103 '"'?.,,_!:!?,:i,".,;,tFiliiio,'*l'{:i1,,,,i2,:ti " A rt, n ut i"p


i i ;:*Li i,, Jlf f,f !ili,i;.l,,n. ",ia,"i

CapitolulfV CONSILIUL

Cind Clistene a inlocuib vechiul Consiliu al lor Patru Sute prin acela al iln.i- Srrtu ',e boule hoi pentakoqioi), ".to" el i-a dat-o-o*gari_
re care, uqor^schimbatd in anul 501, a d"urat p , d e s e c o l e2 . P e l a 4 6 5 , e a e r a a t i t d e ince_ ulrL,i1, lnitd, llulL incit 6.rena Atena a lmpus_o impus-o in acea yreme acea vreme

1. MEMBRII CONSILIULUI

r"p..r*niui:'uu1ia'ttrl&na. "JJ, i;, aces rea ilt:::ij::,fl* ", tl.[, i-." ;jr5

carea.1 enicnii it nurn e? g;! rill,,i'ri,lr".io!i if^ p.i'a" pr m a.ar ;:;;'*':::,,;l ;ii;"" rhc a re Il ;na ffi srrat, ou ulr,cii. o"ij' ril"Hf#Xl r]lcrurr care, in e6nsl "_"i a t e n i a n a .a m i n t e l sc s ;t istemul
renroz^hr^,,-t-t't,'u

:il: fl:l #:'!ii;|: i:\i:' iiilt ::,i"::$i;

del.iberal iri'ii)t,i..'ln,

C cu U , suyeranifnroo . S u y e r a n i t a t e a .^ ,"

cu reprezen tanIii puterii".,lruill" regocierile ,,1_ --'


o, u r E u u r a deci " ' trebuia ueCt S a de. sd.delesl

r, . parte, el nici nu'oui"l'''pu t'rttrartte. Pe de a. .,u,1u"!rq!lu -,.11 ."y era -probabil foarte rriare, r,.ln. tlmpul lui Ar.istotel, uuLalru executarea ea nu era decit de telor sale s; voii oboli pe zi pentru membrii Co^ifi"i"i ofrir_ "?.r1,,,.^. ,ci aclministra,ti p'l1i"a

"il,ii."..::.,1,if,:T ffi "?.J m:l; :",I "$"q:{ tlr.,I de o drahml pentru ii rt#'JJ' l,.i.t1l"u"9g!."a
t9tP. irtvestit eu pul

;l*lf:"n 3;.*;i! *,i"].,i:' ri"i.ffi.ii, ;l

prea mul1,i oamdni.Ca sApo1,i i::;i,fi ;t *'it; illTi .."ldi.aau ll;#i:^\[#",1' i': ll1""iu,,"i,#n:1il;r:.y""#'"9;ll1;,i"1*,',i
Llda trebura_ ca., inainte, sd_!i fi consacrat an intreg treburilor publice. Fdrd indoiala cd ru consrlrerr elau '.'pldti!,i; dar, in secolul al I

pul Pentru ;11{"i'l;l"f,o"lnlj"".,"yr :" "i'd{i,'t"'rur

s_l's.nn?r, o0".i""Io'i.'1 ;, I |i.*;il sa guverneze guverneze r.


tot r,or ti ti

;" iiiJr Jil':t"Hi:?i; ;i1l, l*l#li'J' ';f#*,,::"' : iiji : {r ti ";" " "' tu-o ff Tuiil ij;*l;i ;lil

;,.ij,lll |:,. ou"," _versare i".ii" rof1errmitai'-' ^*^1'",sin ;i"#i';,,f' aupa ,o fr:::if

Demos-ul este suvere

q i p;

j'r1"

ru

Lollu",tu iciale, membrii Cdnsiliuluisint intoia"Ju"rra cta_ !i,pe triburi ?i pg Se pnut"'au.i,pu,rr, ^cEdeme_. e drept cuvini, Boulc -u..L, Consitiu r comunelor;ratd de ce demele, "*tl, chiar atunci de a inter.r,eniin tragerea ]uat. freg.t.ul "1]i.rl" ,9.!l ^"-,r. u l r r v r , nu D qi_au r - d u pierdut dr6ptul rept,ul --.:.6'""' Irrel.uLtI o 3 ,.magistra{ilor, I .rru ,..4-jrt11p1te. reprezentanliiin Consiliu. X{bm_ n Lonsrtrulursint ale,giprin tragere la sorti, in ,,hazardul bobului,u iiu-iyo*ou '"i.ri"i.i'-'a" .(nor opo' t,eutai) 5, dintre demolii gO -ui 6. ani care i,si depun canclidatura.lu ti.ro"" .,t se adaugi,'tot prin trug.r" tu Jo"tl, ,rn l:* rpleant leant (cpilaclrcn), pentru pentru caz-ul cazul cind cind scaunul scaunul .(cpttachon), .
oevenr r'acant dintr_un motiv oarecare?. Nu ruie insd sd ne inchipuim cd p" 1i.""ifu a"

lrecare amdnunte. Cele 500 de scaune de con_ lieri impdrtjte intre deme, p.opo"qio"uf ,sint lgr,.l0^ pelllq fiecare "u trib a: pe lisrele

;reenilor,,qi decretuldat cu acestprilej 3 estecel r vecnr documentcare ne-o face cunoscutdcu

care ar fi vrut sd candideze, clai a caror nu era ireprogabild, nu indrdzneau sA se ,td z t n t e , . p e - n t r uc { s e t e m c a u d e i n t e r , saioriul rmaslel I'dcute de Consiliu d e p r c c " e s u lc e 9 i ttea sd urmeze e. De aceea nu trebuie sd ne irdm vdzind cd oamenii din familiile'de .ind fdrd resurse materiale sint departe de a re_ nta, in Boule lD. maioritatea. Njci chiar cei

p r i t a n i8 ( i u m a t a t e p . , m e ap e z i u n m u n c i t o r ) .l n ltoqll c-ll [lus, am-

seama d r ' e r r r i l r lo orrest llest s si l : " " " al'enian s lrtuatie ituaiie m mafprint.i -,1,1^?-t"tt' ateriali , ni:""

.; " ' \ rC,,i.;r;,,i,,i.'1'.i,,in,l t ' I r s r r r t j r t l l 'l t n t n r l s *"u, ear X""yl,ol::,.TnT!,i in '10 /-0
de ci!i mernbri;;;'-

r" ?illiii :i,,, i;,i: ::'l';.;i*..11 *0"j1* "?iiii,,.' " g:ll,i;l,'1".",,j,?l'ilnl : ^xT"j:*.-rlil;,ii.r"",1,
i,lt-tlT 'sa' de ar r
\'lala I l n a i n t e d e a i , , , , , , -' , , t , , . ^ ' , ' 1 1 " " ' t t r l )

gare de ia regula o

ji'iii: :*f*l: ;i,;nr**i*;lTl ii,t..,,l *


orrr\.
uueLv rltat rllul[ de do]li ori l1: ;i a(,casti de

cu dare de minri sarr cei bcrrali .,,

ne putem cla

i"eb;i-",," -1":i^i..i1' ' 5 0 t / 0 ' s - ; ' f ; - ' ; ; j " , t ' o l " ' n . ' i I ' r n i r r r ' ; r m i n l 'l n a n t o r n r u l i r r l e j r u , i . i n r r , r( r,l i,l r e inni i- _,j^^^e r r a g m e n t e l ec e s _ a u r r _ e d cr _ . j iu i rrimin D o m e n p A, o fiecar,e'ut,lr,"qj" ri^-^-.^,rastrat,.su de ,;" *_i.i:" i,J:j';,i: ;i g a l r e c F r e v e n e aa c e 5 l n j ," i "rn . f u n " t i i . t , i ; f, , , ' , ' ; al-Lonsiliului jrrra cir-s t va exerciln firnr,ri.
t'ulr'u { stul' lnteref poporuJui, cJ r-a i , i:'l:u--.:ttrelul.'cri p.ir-i'e aracerilede statr r _ ' s P o r . ll ia h r , r l r r l r ai n * i r , r r o l d ; , , ^ . - . r . - : , "! . a o

sitit'tui'

-.1 ;i;' j,,;,;i,,,n,,T,i. ii',' I,'i,, Iil',1',','i, i:l: ill,iii f unt'fit' mem
i11i i 6n

r u i , n r : : r i z : i:lrl r o i r ; i i l r : i i r . h i n r b l c o r r t r , a u r r e r i s u r r r r : p" ir._.u"i,1,"i'l.i'Jiili.ili., lT: t" .vignare ( j r ) o : . i t l .r1 b a r r i l : ; .i n a l r i ri i r l e a r , c s t , 'i lrenr:i'iciarr si

'isc Clistenr' , . t l u l r i : rs i s l c n t u l s i i r r z c c i m a . l q i . c i r r r l a a n i l r ; r ,i n t e r r , c a l , r l in "r r r : o i n c ' i r l e a cu a..riri i l 1 4 . , \ s i l s e f a c e c t l , i r r a n u l 4 ' ll / 0 , C o n s i l i r r l b r r i a s . " ri n t r o i n f r r r r c t i u n ei n z i u a d e : 1 4 a imci lirni i5. I)ar, in anui 40ifi7, s-a pus rrtrpiit r , - q l ea i n o r n a l i i . s . u p r . i r n i n r l u - sc ea l e n d a m l s J ) e l. tn ziua intrarii in funct,iune, c o n s i l i e r , io i tcrr ri i n a t i g r r i " i l ( t i . t i t t r i u , / q i i q i p r ; n rrrr saci.il'it r l l [ ] e ( r a ] ) c i ) ! ' { r i : \ l }tille m i i . t , i n s e m n a l c a i , a c I r : i l l r i r t r - i : , l i r l t i1 l d .l ) i n a c o l r n o m e n t , e i a r . r , : l r r 1 ,r l c i n r l e n t l r i z : r i i le lar, cum ltLl lurrruu ftirri rel'upr-re.1? r ,., i J r r i n t R a r r tli:ar pen{.ru tirnltul lucrau nisiir r,a.r'Lorra1i. rtg prezt_'nt,;i {stlntioio ). yte

t1,,,,;J,ll "ri 1,',1,,,i':,'i,'J,, Acrcsle p r , i i ' r l e g i ir e J i r e z i n i . o i i c { ) r n } } e n s a t ip ee r r "# gii,l ;:*""T ii'i""' rirrele ohlig,tiii 1r li:sir,nsabilit,{!i r;pet:iale.
C'r1sillr;,,.
p u l t r c n s i l i e r r . i !e r :r,e r ; " c i t i "a r srr p l , a r n e . m b r i i l os r .i i p u [ , c r rc : l i s r , i p l l i L l r r ilr).a t , i i u n u l r l i n t r e e i a c o u r r i i t r l ,r t r t l e b t r i e ' p e r r l c p s i [e , ,l p o a t , e f i e x ctr fiinrl rtr:tl,,rnln.l)itntru art'rist,il r-or.lta se s e s cf i ' l r n i : , 1 d r r n i i s i i r r .r i e r r n r l c v i n c s i n u m e l e eltph,illlrtl;ln r,i n i a , , e s l c ' i e . r c h r d r . r i " tt sumare. nsiliel'itl asl,f*rl lir:rkrpsi1,1'rr,nlesir apelei:t, la B o ; r l r ,l i i t i h i r ; t , i r r f o r . m n L:i j a L i i n c i i n c e p e u n

din anul ",, ;* ;ffi i*; [, "t "j.1,,ft'".: i1., I r,{::l ":L:'o
n t c , r ^a r ^ e s t a r e a , u dr eL cri u t p np ne oc nt+ _p *^ r, erp eq sp an re^ a Pe r. e,d epgsi rr.

re,,i,ui.ns.ur" ;li i, _respec ocup* in n,,,,,t,i, i,:Jn' i,;,,:i lr,,"Tfi.,l'fJ ::"::^ carura de soartti. l)upa restaura{ia ll
Consi

ill?", :l: ulu.'il1,;""i,,1,,T1.i

ii:iEr:il#ii;1,}j:;, jr,." ilT:;i{ ,p',,1,,in j;,n::l"i g:l:l parrrr s,,;; ;iliiilf:;X* illll "f, ",,,'l' : -;',i :' j,li'#i I i", i;T,l #' :i *,i**;i:" -ai u ro',,_#r,i,ir,#' tlil,rl,lly,lll"u
legii pe o"i." uirto" - '{!r Lr rtr Le' a ptts in af

l,^1 l,Tp mai.Jungsaumai scrrrr.,;;;;;;;'," "-

si r u,_ ein..' i. l,_,".,i I, r,,'"_ l.lii1*y:l^il" . :nl, s-au d iu gar. j:.1i1 in f unr " r .a ;_;;";,,ilii' u,' l,'.7

.,,il."'i,u" ili,i1i:;:j'1,T,fl:l:" mrtor cazrrri limiiativcl"ti.,_"i1.,, "" d o ,i m a s i a m e m h r i l , , r ;i.;?,l:i i


i"d" .h

;;i:,J, :.!l .:ff:'",f,X'ij l,ig:^",.1' I*i;;i;; ;;*i. c.,"po'.a.r,i,

in t.riliL llgirla. in ,raz de r.onrlanurare. lc_ptia{e rla o arnonilii in liniita ccnriteterr[ei . Dac,i slrc,irte:l,e cI sancl,iunca de care dis-

r?l

ri utui in funcriu ,,,u|"1i1"",.1 t:1 *:Tl;lT l irnp tle ur^ Spc,l. l, r;,.;,,;r,;l lI:..' ,l"t' o l r ( ' r a l ;a c e s l a
era rle 360 rle ,;l*. nq,l 1.,, if

n u c s t , es r uf i r , i r , r ra . i l b r . i m i t e p c a c ' u z a t i n l. t r i l ; u n a k l , r r ' l , o p u l n r . r::t t . [ , a i e g i r e ad i n f r r n c intreg (ltnirilirrl ti,rbuic si clea seama in . p o p o r u l u ir i r a r . t i i - i l , i t r ' as i 1 .[ ) a r , d e ; i a c e a s t i i s t r a L u r i i 5 ' , ; t , .1 . r ; 1 1 s i ( l e l a tc i ia u r r a r , l _ , i q n u i t i , de srami a Llonsiiirrluise face- ciupd o dura sltccia]r1. lat-o. irL fieuarc an, A,iunad d C o n s i l i u l r r ic e i c s c d i n f r r n c t i e o m d r t u r . i e ial{ a mrrlltrmilii sa'rr il nernul!,umirii sale, nindu-i o crrri,a.r'lti de atrr, ci: ur'reazi sii-i t i i n l r - r i n s i i n o L u a r .s a u r r : f u z i n d u - i - o .P i n d u l 1 1 4 1 3 /l2 e s l e rp r r s i p e o r t li n e a r l t : r l.r l l r l e n - l u

forr o on n oo r arr pa A rc e a n ^ n nsi o ; t j ^j _ije r ^ri _c e. o la or r .. ;" ,E i n ,,i l ,i i # .irJ"li ei,n-aY cnnstruit ;;-;;;j';J,*-"" 3:'':^:l?9, de. cordbji,r"

inqiqi cei interesa!i; dupri aceastd da ::^91 este prelrratd r,reaba cle.. cdtre succesorii lor. cJrscrrfia ^^ ;;' ;^ ;;il"* ^-discu "::".,jij".J'?;"" lia,e; j::; este analizati intieaga a.tirllaio i tonstfiu rtxrstd un caz in Iegea interzice

ln orice caz, vin sX-gi prezinte rapoartele.


tcgii, mai ales, sint, in )cgiturri permanentd el: ei sint chcmali la Bouk:ttttr.ictn $" au tot
Lut sa tntt.e atct "D.

il:i:: *l'il';tii,'' r *:li:: fi :: supuse rp""....u


rrr uilz ue urgpnt it.

pi,i'."n *iiillri",.,,r, ".,i ; i:ff"j'ffi fliJI I l! : l. I,i "o. i,lliiljl

ri,l"i."'d;ir;:i"i::l;;*j;l;"

II ini'o, i,,.., . i"fi r ;-il'll, Xi r ;l'l,o lJlij ;r,,! X ff[:,'r i Ii,1l; f::i, .;:il" l.;,
l n R i n g i b a ri e r a , i - * ' " : ' u ' ' ( ' s ( r r )( . r d l n e J e

jl "i,lT ;;#:' di ;ff g pentru ft *, ifl pi;. ""iulo"' "JJ'i;,#",?l; ii,:;:'i'::: ".. "' *#, s.i.l"",l.g-1,.*,;. a i,,Jo'-.

r, Iui dupa .. r r, ii' u,,"n !!!.'.ii: ill,T" om 1n uiur " rar.. ijil;j; :1o1, ;.;11,.::1?ilffi l# 'J:l:ill'";,

,; "::';'i;.,,'ll j Ii1,J, i:i:* "" :,;.I-', : l; i T p.u.,:I,,Ie "q: "' $l *;l'".".ii#ll,j,X,:;:n .X',!r,,i' #

!!(^, Consiliulse in excep.l,ia ziteror zllcl('r d " ^ ' r P l r i r de e 5 : lljjff oare s sa i1 ll,,tt:u:u^,^r_l,.cu au u a"lo,l';,

g.*,Tuf se tluc si. se a;eze' pe' nigte ii ::,":i.t'.ll*:i:i '.1', 1u""19. ,a" l eldtoare it lpoj plasate in faja tlibunei. De'cinti .r,pr.i_ ::, J,:i: :1i.1;,,iJ,T"illf.i*l 1 c i , ,g;.liild,,f ,ta loviturii de stat oligarhic, din 411, ;'-,:,.; -,i.r##i,l.tt a ard_ ;," 'liberta_ u tX,#ifl ii. nT.''"i g, Acropole. I .I;ff't o.',i* c, i'Jj I ;? : cit de defavorabildeste, pentru " "*";;fi; t" u.pi.i'normate, cur.intului,
gruparea pe particie, locurile mbrilor Consiliului slnt desemnate pe triburi
fiecare membru jurir cd nu va ocupa alt ]oc afard de cel fixat 28. l)r.itanii fui.meazd bi_

partea lor toate aivinitetit. nA :, p o L d a - u n s l a r b u n " p r . i n r r - oo f , , r " j i i - i i - o l l u _ tli, " j'l'".111" , rli, lj',i, if T;u "1,:: ;i; ffi u n p s i p r i n i t r , l r r -p l c c r a i n i , .s u r o s L e a s c 't?#'lio ud n ", stem este fdc'td cdtre cralni" " T:t-'l:l*u' impot,r,ir.a r,richrui autor de pt,ouuneri

el s l c r . r , r r r . o c , , ,. ConsiJirr 1t. " . 1 . . ^ " ,, pritaur drsrlun afisn,.,. -....t].otot,de',ci.tre

iu,lJ" dm{d, crnsilierii r-iri in r'il,," i?lil",:'.li.,Tl"tb", -qi


atragi de

i;

rrei Boulaia gi al i\thenei Boulaia. Inainte' de acest loc, incercind

In intei.iorul Bottluttui.on-ului se afld un loc -gnde se inalLa, in jurul altar,ului inchinat . ici. Boulaia, cLipur.ile lui Zeus Bottlaios, al

, in afarti de problcmele ce trebuie sd fie ate in urm{toarea adunare a Ecclesiei, me legate de rezolulii anterioare ale Corr_

Co:rsiiiului;i epistatul lor este preqedin_ gedin!,ei. Ordiriea de zi a ;edinlei cuprin_

""'reiit'alT'i"T:i",:l il"fj'llii;;s:'1",..::1" ";.:.;;i,r".:H"'


o r i (l&t, Se in ue la srne,cd ei irrtri mult mai ,qJ. j" C. -'-" ' ouu qutjeilS_l

jj ;:;x';.:l-'i; t,T :iiil::"il l"l il:yFi' ni;l', ; ; J' g j' :'';;1,T" " l :ln rl ":1, ;1,;1';i i; zltl; I:tHfl+ri ;#X--ii';*,, .iiii,i.X,.l".,u,,lbX, ff1,ii;*r.*.i;J';iffi'#f aic; T]:i :d ,vine ind discu,tia

;l;"x,:i,i#; xnili$:,i i:":i,:,fi:;

i sau decreteale poporului. De altfel, Con_

ramine intotdeauna sbrlpin pe ordinea. de zi. este inarmat cu un legulament destul de r. Orice cuvint sau orice act contrar regu_ rtului poate fi pedepsit, dupd ridicarea get, cu o amendd de 50 de drahme. Dacd vorira de un delict ce rneritd o pedeapsd gravd, biroul face o propunere in sensul acesta

pentru gedinla urmdtoare. in

cd impotriva vinovatului poate fi pronun_ e x c l u d e r ed ao f initir-u.

se ia o hotdrire prin vot secret 2e. Sd amin_

2. PRITANII

zece oboli 33. Pe altarul ridicat irr Skias, er 34. Este rribmentul sri cerccLirm rnai uceau sacrificii pentru sah'area poporului intiealrr{}iipe c mitetul ce conriuce Bottlc,,rri*l.'ir.'i,iit,.r,;i rr nu trebuie facrltl nici o legatur[ intre titlul care r-am ydzut actioninrl intr.-o itanilor qi numele Pritaneului, edificiul in care s r : r . i e ' r l ri l r p juriri.. Ca afia ,,vatra comund" qi unde cetatea ii invita _qi Itcclesia, Jloirtra C;i;; ili^,,i S, putea lucr.trIiri intt ui,ril)Lri, aceia pe care voia si-i onoreze. Nu trebuie ei l n u , . 1 r r l, 1u , rn. " sederea la Skias era rine rmaglnam IIgt^ cjl intreg. Pentnr rezrllr iut rr ir"tr,,,;i,,,,' ,,'u'n.,r,t,,, pritani: tribul cuprindea de 50 cle cei pregitirea lucriiriior sa1e, ar.r_,a ..r'uid rleci neririi,r rle c o m i s i e c a r e s d l u c r , e z ei , , i tritii qi pritanii fdceaucu schimbul,pe rind, 1 r , , , , , n , r , , , , , i i,,rt,.i i r , ; i un comitet de contiucc.,,.D,r,, o treime din ei 35. t,ri,l.ir;,,i A,,n putcaing.-rrlui ln fiecare zi era tras la sorti eprstatul prica, t;r,,p,i;-,J,,',,0,. C, lltll" "r siliul, aceastd El iqi exercita inalta sa functie de la un mici ll,, lesi,,'sni,;l,a ilor. 'ri ,,,',,",1; i ducdtori. e-l era s al soarelui pind la urmdtorul qi nu putea fi alci_-rt,uit ti'i,, ,,,,'^r...:1,,,r,; .Or, corespuncleau f i r : c a r e u n L r i t , i , i i r .{ 1 , , i r , , i e a l . r r es decit o singird datri. Din cei 50 de pritani,

nsiliului (in total o drahmii), iar epistatul lor

inpdrtilea ztlelo-L de se alirl i;,-'^;.;.pilr rr. . ilritanii . stiiteau inti,_urrcriifie iu sprecial, li'ttttrion-.ul; ac,csta..a .S,l,,rr-ul, ce ll1, "L_{r,1 7'holos.Aici i;i luau nresele. Cr.,rrr'tr.,nt., era rezer\-atd o srrnt a supiinrr:n l,ur,i. ei pri pe zi cu un obcl mai nirilt'cl..ir, .i,iini1l''-"ro

l|5 (sau 138) ; tlar acr:astiircgrrlii ,i.i-'rut. ,,.r, tata decit in unelc, dirrLrea,,i,rri,r,.,iotn,"r,nurt.u ,_i"lp ct: altele prerzint,ii o ;;,,;'rla,.ieiate i"

lS 9. 36 (saucieltir),t; ,ii, ,i',,1i;ir_ji_ .urc

in, a.nut 40817. c,inti o o vi publicd anui civil rie lJ5l+,n,, "Jnproi";;;;,Lru ,.i11",i.''lii.l r,,", inrpirtire epaJia rierenitirnp,,s;L,ii,i. jjriri ari tr1.,,, Itrrtarit..ca.prirnele pilt,rupi,iianiiI li^'^1:

z i i , ; g i a n i j i n t e r c r a l a i ,.i . i { i 0 , i , , ,iir, l l r ' e \ : e n e ae _ r a c t , ' 1 6 d e z i l e . r e t s p t ; o i i . , _ i3g.

D., :::jt.,, ,incepurui cqlendarul ofiirial. inrprir,tilea..uni,iul"'ir, 'anii r,,,,,, tanii se fdt:eaasliel: obiilnuifi* i : ; , , , . ' :;tiO ,,i.,,i or:i,r,r

liltty a le lui Clistenericcit ca pritiiriia n{ia. Atenianul de rind avind toate qansele sd ,f ii;;_;;;i;; 'l j:,1,:'r1." trib...la,.rirr,lr rr lu i , " , , : , 1 ,I,i' i , , . r , r r tre in Consiliu, dacti t'oia, avea aproape tot zecime din an. C)r,riinea vi sa, predin vra'ga fie. pentru o zi dtn sanse sit sir fie, tea ea qanse in ciir,ei,r,ilr.:i,ile ur.rriuu se bucurc tle accastti ()iroare zi, nu era cu. el in acea republicii. C{ci, intele ci.e lyitiriLa s o a rt d : c l a r n u s e preqedinte plitanilor', Epistat al pu!,in. imic mai r . l a r : i i a c c a s t l r '."lna ;tit,,,.c 1t , in fi1ut,i. pentru tot anirl ln ,"r:,,",.it,r1 I Consiliului qi al Ecclesiei, el avea in posesia sa, f; siliul intra in func,r,ir: imp de o noaple ,,side o zi, cheile templelor sau drit,ri o,n oo'"h.,t] ,,o, ,, la se aflau tezaurul gi arhivele, ca qi sigiliul celor,,,ri'f ,iio,,l;'rir.
undrilor deliberative epistatului celor noud prori traqi la sorti dintre menbrii Consiliului triilor nepritane. Vom vedea, in curind, cer-i revenea din atri!,iile Consiliului comisiei sale permanenhe.. Boule pune in legll,urd cu Ecclesia, cu magistra,tli cu simplii ceb5leni, cu ambasadorii qi cu craitegii 36. Introduc la Consiliu pe aceia p_ecare orul sau ei inliqi ii socotesc vrednici de a fi ic3?. Ei au la dispozi{ia lor for{,e poliliei nu numai pentru a men.tine ordinea in

deci PJeEeI pulin 35, gi uneoli 39, ob[,ineau pj. mai potr,ir.it ,,r,i,i,.;i"'.,iuoiiiuti,,,,

,ului. $i-a p[strab acesbeprivilegii chiar ;i nci cind, irr anul 37817 , a cedat preqedinlia

i strdini prin'intermediul pritanilor. ln caz urgentd, ei convoacdConsiliul, Adunarea ;i Itali. in fa!,a lor se prezint[, in general,toli ce aduc scrisori sau comunicdri de interes nsiliu qi Adunare, ci qi pentru a opera aresile cerute de delictele graye ce aduc preju-

glgi.nuq1a. din pricin" f;,;r,r.;' ,,.i;''i;, ;;

ono' z. ei g:iseauprilejuri sd meribe distinc,Lii *' P-:,111: dreptate" de. ii. pii" ,,spit'itui .lor
,.ulini .tlo adnrinistra!'ieimalitime, una dintre i;;lt"i,.'l; sale atrilrulii'.'Consiliul numea * til-fl r cli,uI ctrmisii. [-Jna (aceea a telor .zete. trte' cu ajutorui unor.,,arhitecil" sau nioi ) cctn|rrLia, de

C { 'e a l a lil ( t ' p i - ' , . , 'i t i i . p r i n r r u n i i s L i n r r r i c ' ^a -^ l^---+,--X /,rl legatura cu in rnoi tiu nr:oricttr)se punea r'ectcilii alsenalerlormarilime' (ncorot), care se aveau sub in funcliune tle - .ct,r'abiile n'li""i, ' / , , . , 6 . ^;i ^ioqt.i D.-r . ,,, qttpr | . . . . - ^ : . - ' a5.'Zece ,4-a comisari spe;Ai;;l" lor ir00 de paznici la sorJ'i,in tra;i erau ii,gigtii, ialLal,i irr contuli,

in curs fi#{ ;i;;;-J.'popo" co'struc!'iiie pe antreprel:"il 8.trar" ;i il pt,it.a $t="t:-ll

pentri'a verifioa rcgistreletuturla."' p,'itatrie, l'erifi"areparir funcji,,nat'ilc;r^conlabili.'\ceasta 'provizoric

pltlgitea darea tle seamS'toti qi erl prezentaLd,.dupl itlc\1; cc ,l'"iinirivii i'qi r . " " ' f " " . 1 ; " t r i i , i n l a i a ' u n o r m a g i s t r a t ' iI r u m i l i . { ) m l s a r l )' ) r e t e c i t t i ; l n ; e d i n ! i r p a r b i e i p a u z e ( ' Pu (t{rl asesot'lt' uite cu lit'care tttllt'itt'iti, sa'tl resc.rrii"
! . :

sacri{iciile serbiilile lui it. r-,r'.r',,,r,ii: roadc pliniel''r' stin!ilea penbltr la Iileusis ,-ei:i.gii.

iptiiie ilirr secoiui at \'-lea Ei mai ales in acelea i n ' s L c t , l u li i l l \ ' - i e i l , n a i a 1 ' a r '9 i a l t e r l u n ) e r ( ) a s e su. 1rr*'zidt'zt ,,"itli a. itielclri iirs,'rrt'initr.lleiaistos' .111.: r parrrirrtului sau' pentru cejeblai'r:a rtisterellor, a l u i D i t i n y s t t s 'u n i k : s i n L i n j u n g h i a t e I ' i c *ui'bor" binclc [,onsili'.rltri ;;i aI p.opot'trlut' pernLru imele | ,t: -, ,i,, ae a J l o u . l e ; o c l a t i t , t o i .u 9 i , d i n s e c L ' i t t n t r c 4 7 . p r i L a n i a rcila Prit,anii qi ctini.isalii a'veau t)evoitr, ca ;i loJ'i nbrii Consiiiului in geileral, tle un seorelitrivar care sa f io la tiurent cri lormrtlele proredarlLarii decrelelor qi care sit llare rrecr:sttre pricerap:ibine in m(ilI(ltl clc-.publicare,-clasare u d s t l a . r ea t L r c u r n c n t , e l i ro { i i i a l e ' l ) i n i i p e l a i 367 act st,a a fost, ,,setrrelartrl f'onsiliuiui"'
lr&nlrt?uii'tt:; tr:r^ bottles)- l',1 eta ales de iiliu c'tinLr'e nernbrii ce tru indeplinetru cltre Iunccornisii stt t'ecrtiLottzii in glrlelal tlirr irt-

lrt i*i':r, t':.,iii"';;;f h. ,,i,i' Co'siiiua6'

ee , 't i m l i t l e o p l i L a n r e ' de plitarri ;i, ca ut'nr:-lt'p

Votq] ngfgului artuceain aceasta funclie p

1r."ir"'"u o, p e a c e s t ac , r p e n l n r a r l a t ag i p e n b r u a aute Irca actele,_ ca si pe1t1u a putea fi identifit _ {ufd locul lor in arhir-ri.De'ur.r*".r,1""f Bo.ule era indicat p"ir, ,rr-ui" ,..."iui"r"i " prim.asa pritanie as.Tablilele p;pi-ru"if. Ci orinduite in sanctuarulMamei'r.itoi,,in ltut,
in_ mijlocul

i,".:",:i:i:^ 9:n Dar nurnele "ilu secrelar.ului figureazri i..^rrr.u^fru qi in titlul decretelc,r, ala"turi ao trit lui pritan gi al epistatului, nu ""rir"t" t

t1ec,ete y ai

sr,re et -ui i",,.g.,

intre in Consiliu, pelltrtl cri trebuia s[ copieze


'etel,r si l,'gile 53. t ie c r e t a r i - a r h i v a r i , e - r i s t a u n i r r a l a r i r 6 [ p " 1 1 , ' e ss

i-rygung cu exemplarele o.;gi"ui" ofu 1jl1:;


c r e L e l o rq . i . . l e g i l o r ,o g r i m a t l i , t n ,".el-i." ,i

lor trona secretarul Bottlei.

Aici

r i a r g r e f i e r ' , ^ . i e c r ' e t a r u lp o p o r u l u i " s a u ' , a l polaos), a Lrtr dt:nt'c,ttt) .tcs Iii" ilro,r,,rr,nt.r,t:; ' . , n i i i i d e a c i t , i r e .aclelor..in s d o r a a ' r , i ' i l n i l i e ,i unai'e ;i in (;orrsiiiu. Iriindcd trebuia sd aibd 54' vo,,,: filumt,asa. el s1i1 llss6rmral' prin t'oL facute in ''\cluntr'u proclamiirile ce trel-,uio.u t' | | ' e : u r i i t n r i i i n i a i a v e a t l s uIb r i r d inele lcir un b o t l L cs);i inic' plritit tle Cr,nsiliu .(ltcr4:r..tt:s.. ^rr 5'1 t t c l i n r i t i t t t i i n p p e f u n r , i i e r,,iniiireir

cindu se dintre to,ti'cet{lenii. t"'dfrlp-piruao ,.":l.lar a primir tirtul ce ,. p'nrrir.ua c _l:],,1, vechi, fiind numit

tras{ta -".1i-"i.iereaf g.':l1it^1'.i,_1'u1ld,.ei

complet reformar. Ei a devenit;;;;;{;ata

:1t^.-:l"in.l1u"*., 9: 1" neavind..timp sd dobindeascir d,.p..i"irla, .r n e v o i bs , j a p e l e z ej a a d c r i i r a L u l s t ' a l , i , , ut tn.u S C I a v u tp u l , r l r cc e l u c r a I a a r h i r . e . i1tle anii Bb8/7_;i 86A12,semetariatul a f

dupa adnriiisLr.a!ia !j cl;ja.r,. l?:T ,^:l:T1 lyctlcrale PUTEREC A ONSILIULUI tare to oi'ir-ia le tor. Lra g,,,1 1; ;::,,,:flsecretarul .aternar.i Totusi nu ,tinea .fr"iu il.i,,,r";;1?;, ; c'tnlitiniit contisicpregibitoare,-

,i

un episrar ra arrirr,

secretar nu. mai ui,eu-'".itlqi p., .tiile, \-renrca cind era ales dintre mem !'3 lle. 9,t" Consiliuiui. Irenlru a er-ita t"pia ,li"t.u t.if luar, pe..r.incl, din itJ.ar"*irifri fa i :1..uurmind frrt. p.ut o or.dine fixatd prin t.aqer; 1; ;;; it"l,i\,i3."pere^ din anul 356/5, urm"ind ordint documente,secretarulde priianie asista in obligatoriu la qedin!,eie Consiliului, deqi nu parte din el. Ar.ea drept ajuLor, sub ordinele pe ,,secretarul decretelor,, sau ,,al legilor,, /g,ral ma,tclts epL ta psephisnto,ta, cpi tltts nomous), cU era, ,siel, itras la sorli; acestaavea si el j

,,secretaral pritaniei,, kat& pr!/.tarr;io1 tr. n"qi'iqi'^partla /grr fu ?:r^t,,t_ noul

:l::li,l,,Stdpjn, pazeasci decretele gi sd copieze toate celela

pe.actele p"rit".,'i"-ircinat

ar-ea s i r p r e n i i ' ,B r . r t t l c i ec ; i s r u t i v i r r , i r n r r g i s t r a l t i r d AdrLpretla putt'l'eat: e-reroiba a-;I ,li, rni.!loac,.r rei 'ftrrti dlelit bazir tiecc iolose.auproi;oti',('uttt(LtQ1decrete incleea insti;i p,,t,,r"ului tliitlea : ,t.1,1" s{ f ie exr:' lunt,e hol,iiririle ca tru Lci. nclen iien : colabora, nrai mult sau tate in tinr;irirrrti,inrtl ii pu!in tlii'ect,flin sfaturi sau lapte, cu cerlete magistlai,uli. Arn riizut cf, Atlrinalea poporului iqi impuobiigirtia. abst.,lul,itde a riu deliberra decit athisr: cle Consiliu, cu sari fdrd nra rii,ii,-:c'telttr r, .l I a ^i --.,--.-,,1,.: ,,-,. i0. t,'n decret al pr'rporuiui preilurii ie,'rne a Corisilirrllii' une irrtottieaurli:to probttulctrnt'a sd fie rnenri se irrtirnpli c'a probouLt:uttct' sz; tlar de expiiciti terlmeni in td cle decrel mai mulle ori se face dclar aluzie la ea, prirl ula .,a$a au vruL Boulc ;i poporul" (r'd'o' t tei ltotilci kui toi cLemoi ). Chiar qi discutare.a ui proiect elabolaL de. ctitre o coll)rsle specrd.i syngrupltrris, numlrea nronothet'ilor insArde !,i s[ revizuiasc{ o lege ;i ;edinlcle anuale \tei incep prirt citirt:a une:i prohotrlcunr'a. proputoate de z Borilc este r'irspunzS.toare ile ne carc le-a firlrrt A clun[rii ;i nurntri de a; 0a urrnaro) orrttt prohottlt,utLa Pe care

iind irr ucelal'r

Boule n-a avut timp s-o introducfl in fa!'a pop orului dispare odatd cu ea. Treburile curente cereau decizii imediate inLr-un numdr mare de cazuri ce nu meritau s[ fie supuse Adundrii 5s. Boule redacla deci ,,{.ecr9t9^" '(psephismata) 5e' execuLctrii, fdr[ alte Jorma-litdli de implicit, bu ..u autorizatd s-o facd, in mod obligalia pe care o avea de a urmdri ca^ legile "clecrei,elepoporuiui sI fie aplicaLe' Tn imsau deosebile, ea era inveititd cu putsli prejurdri 'depiln" aui.tokra'tor (kyria, ), - pentru a compieta ' 60' Oricum, ea tredispozi!,iile vreunui decret b"ia si se men!,ind in limitele atribuliilor sale si s[ aibd gliiri sI nu calce legiJe sau decretele a cdror aplicarc ii era inctedinlatd; in caz con61. trar, cra invinuitd cle ac'9iuneilegald in sfir;it, Consiliul deline de la popor un fel de nrocura Eeneraiii care ii cli autoritatea asu' pra magisttiqilo". \rorbind despre^ Boule, Artsiotel enimerS. un mare numdr de funclionari pe care ii consiclerd subordonalrii ei. De la cel mai mare la cel mai mic, ea ii sripravegheaz{ pe to!i, lucreazd imprcunii cu ei, le primeqLe rapoartele, le d[ instrucliuni. Nimic din ceea ce intereseazd 62' celatea ttu se intimplri in afara Consiliu]ui Sluiind cllept rniilocit'oare intre Atena ;i statele strdinc, Borrlc dii audiente ambasadorilor inacu inte de a-i inLroduce in Ecclesia ;i negociazd -rezultatul poponilui ei inainLe de a prezenta Pe acestor discu!,ii su'b form[ de probouleumal'agB; de altd parte, ea d[ directivele necesare mrmf' trilor atenieni tlimiqi in misiune gi, uneori, din 6a; tot ea comunicd orclinul Ailun[rii, ii alege qi, ur in nu' poporului Vr' clecretele popol'urur interesate decretele statelor rnteresate mele cetdlii, incheie tratatele de pace sau aliani,d 65.'Ea este clesemnatd sd-i primeascd, toate onorurile ce li se datoreazd, pe oaspe popolului, nu numa-i- pe ambasadori' ci qi

si evelEeti. Vehem deci cd Boule io i.6t.ti irn rol cleosebif cle activ atunci cind Atena V-lea, ea intervine in fixarea tributurilor -qi g[tegte, la propunereacomisari]or de redac

i confcdela!ii. ln secolul

la orageI sa:u syngraplt,r:I.s,proiectele privitolre districtc- qi la intreg domeniul federal 64. [n secolul at IV-lea, ea une;te Ecclesia. atenianS. cu Synetlrion-ul feclerai. IisLe cle ajuns un singur fapt pentm a ite ptttea da scama cle inlportanla puterii erercitate rle Boule in rela,tiile erterne: iproape intotdeauna cincl se tratau asemeneaprobiemo ea lucra in qedin[,it secret,ir. Fiind r.eqnic in corttitcl, cu stralegii pentru -treburile e,.letne, uouLt: esLe si mai legat{ de ei prin atlibu!iile sale nrilitarr'. Er veghcaz{ fdrd l a a p d r a r e a c e t i r ! i i . i n s e , ' , , l r t la l V - l e a inc-etare Boule are dreptul sd cerceteze Iista hopliIilor; deoarece in secolul al I\'-lea supravegtteazdfunc-tionaxeainstituliei efebice, ea controleazd iista efebilor qi primeqte raportul cosrnctultti07. Ila se o c u p d ,i n m o d s p e c i a l ,d e c a r - a l e r i e .I.r r - f i e c a r ea n lista cavalerilor' este completat{ fie de hiparci, vremea lui Aristotel, de nilte func!,iofie. pe tspeciali, numiti kalalo-geis, carc o predau nari hiparhilor : mtrnca accstora este su lrils.:lspre aprohare membrilor Consiliului. Ei voteazd f iecare nume rsi ii taie de pe listd pe cei care dcc'lard clin punct de sub iurdntlnt c{ nu sint in 51s1'r.r, siujeascii pecuniar, sir-'1i fizic sau vedere !artr in cadrul cavaleriei. Tot Consiliului ii revine 9i inspectarea cailor: dacd socote,stecti un cal este prost hrdnit, el ii ia cdldrclului indemnizatlia caii bolnar-i, insemninlentru hrtrn5., reformeazd 68. du-i cu lili cerc pe falc{ Dar intr-o cetate ce se bizuie mai mult pe rtd decit pe armatd, una dintrc principalele nclii ale Consiliului era. supraYegherea admiistraliei marilime 6e. Consiliul are griid de toate, de materiale cit \si de personal. Rdspunare de construc\,ia qi de repara!,ia nave,santierele , Borilc este reprezentatd p. r Pireu prin comisia de trieropi 9t- poate Poporul nulga rigulamente administrative. mai cu decret onorifit decJrneaid un md atunci cind qi-a indeplinit bine aceasindatorire ; o asen-lenea recompensd nu-i fi acordatd dac{ n-a rlispus r,,onstrtl-

;xTIx'ii'illT"l'#"#,i l :r:;: :l *ii ti*,1-#

n.mdrtrlui . , i , , .. 1 " irea .fixar i"r.l"::nii;"tlil'ii:i'il,,:ia. c l u s en , tt

, : a l l , c a I i i l o r. . l e r o n t t r i l " r n r o t r r i c i i r l i p r r [ ' l ie ee l i l r l i t o ' i i s i n t , ' ; l t '' r , a , l e . i t t s ' ' t ' i sp r l e cilre regc' mare c ' i cle ctitre p"L'ti, b t ' r t l e t ' t ' l t r i 't l u d a p.a,,i'"f ,,o1 [tii. ToaLe ttt:trste 1or. sint incredinlate de critre pieselor date la re m{:rm- [n.iifn qi soatlenl,.ele e-ohipaielor' re'crutarea Aoi,i. i-,,; solav iiublic' in zilele de scaden![' zatia sa. Pentru I hioi' a n o r l t l ; ! ,s .a c t l ; r e r ' c p l o r i i g * r r c r a l i l e i a r l s i' t 'i '.r-f l s t t m ' l e . 1 i l i t i t o rr i l . n L . . R u , ; l , l t t l , r i , , n - r r ls

:,l''l"lti;:iiill"l'::l: :i**nlfli,#l'ls:ff -il l il'':l''; ll1 i;ill:1,1, l, l til' lil l,, alff "';l :f,ritlrrft **r,nh#* t-{itrifil*T
Irati de tt'-l'l'.']nt:,.lir*t de irirlar*ri'i i"" il"tp"i

('al'o ]t',rlubleazti' ,uu-irtt,,,'i,, srtmr,lc resIttntP l)" r l i i t ' ' ' s l l r z ' r l l e l t lr r l s ; i i"l' b . ' i i r l : r ( l t r t t s i l i r t l r r i . ",,t l irn vali la . ro tr e L 'a t g te i p l't '. v O p e r e z e i n ( : i l s i l l ' l s a l l s i ii--li b ?2. Fiinil insarrrinal'i cu loate lnt:asainoliisotrre

r'prealelr.rr tii.'",,i*,iott ;i r-eghcaza strirlgerc'tr?3'Pe vt'e' ' ] p t i s i n ' ' 7 ' ' i t e t i l " r ;;1,,;;i; ; ti[r'anclii mulitirlre. teqte de Plecare.-me r.. 1 ; r ' i n r r , ic t n f e c l t ' i ' a l i i :i .fr11to.t:lii frnr','ittii, ru lrilrlrr,ri,r'iilut'tri lle' rare t'relluie sd-l il llrinresc la sir't;ir?l].tLllil-a' crrasc,leaiia.tc; rtltoi.'l'cltti's t"'q1':i]']::':" h'den'rtta'nilor iri il lransr-irit ca. l)ionlslrs'qi diorilr,'lrri .sdrcineaz[ "i';G l r r t ' . p r e z e n I a si illonlt'r-e o 'l'crt ." sir cearti't-'r'il'atti'l''i ;;i;;';; i1'"'q arrul {J11;'!1 1lr'ivirile inrt''eptate spre ' ' e ntr qi-atr filrut u n n " i ' o t " g i c a p i t a l { actiune c i r m s i n t , f n l r , g i t , tflr ' r l r l r i rlic p r l l ' l i r e ' l l a . e s L r r i ?0. datoria L r c i n a . t ip t l i n l c g e s t t r - r ' r i { i 'e . s r t t t a l t t l I l i l l r n u t ] l g i l l l l a r ( ra adrni' it t r t t m a i l r l 0 . , -3 , a l c c a l i d z i L n i c dd e . d o i o h o l i : J ) a c i t n e r o [ r - rn a'ea ,,i" l i i' t tt'ti'ui" *'i *put'n- :,"^.,!':::" in ' io l a t i i , p r i n t r - t r i r c l e c r e t. s p e c i a ) ,t ' 1 . . t ; 1 ."*i it"

liuiui primesc chiar qi daru*"t" frtli (lrinsi riiu,'

[']11,"\":'Ll"'i-ii"1|.1;,*,,,::*:i,.i:itt?J;

u1''i,il,,1llil"l"i'i :l'ru*il;11ry h"t"{ i tlrn nr


gl.' r,11; ; 1" ;;"" ^in il,T;'l;,Xll.',1;i.:"ii'i;,
finan'te' ini'[-inmate,i. "i-J"J#x'." -cle ;i;iilitt';l mai i'rtinse o rnultime dr'' m0i"

acrmtnrsrl"lt" rilililrri.,'J 'tr a ctr Irlc st r lile,;i 1i"11"*:]l'-:i.lt a r nnrltie, m a t J l } i r r e "t:Tl:l v r e n loa lrri .l'it'trrg {'r'a i n ninJ ,,r,lirro1'to
,taci llotrlt, n_ar r,'=totitiL I'rr!irri

ln acest,domt:nlu, t'-t;'fi"a crt, chr'1tuiegistraturi itrsircinate'tt'"i"t'o*etile.'

oarecare unitate'

r,"-0.*h.1","^?i""'i"J"i"til;it+.ll*;T,,_f ,iil, t-ti.il' ';.JTit":?.i:


::, ^*i,* T )l',,,'r",,,'uro, s,tn^ ",:' ,.oor"l ,rermeror "o1\f lli:,lil";i'"'r;;?ii;' C :l ::l :l :l E trn t'i t" 'l Jt
d(''is)d s t a re ca a rr () o r ru ale ale c "","
ce au.l:s
l'l olli r Ir -*i't !,i;n; til srrpuner.ii de :l1iil"^l c.nrprrtitor,. mrnrere l r l l r r t r r F q l .d.o'. rlonceSllle conoesiile rr vobindu'se 1rxln ilffi;i;, r"'^"a definitiv' bl'-"1:l:i vinzarii '^'r, al *' mind: de r[rrrq ! careue care iil';?ll: judiciare :s
"onclamnfri ii ca rii at ;t; ei' lll* i: ";;'ii'i;1,1i:'; "t"'; li',r

t::]il::t;, "i:tlT: Ea are grijir sii pr{}cure1

p r e o r "ri,,;-"i"' ' u p i ii n p r ' i m r l l r i n r i s i ' r i c t a r e s p e c t a r e a l,a int,I'area in functtie, apodelilt's ii b,lo.',l,n... -- ' -1 ' '^ i " Di t ' i t u i . , . rt -^^--,+i i n t r r : g u l b t r g " 1 .p o . ( - a r p i l r e p a r t i r zd inile diieritii rnagist lal l i c luar a tltttl& 7'l se prezintii in' sala [lonsitiu]ui ctt aceasta re'tizare sclis[ pe o tablS; ii dau citire' punrrt' pr.ttt.t,;i cer Consilirilui sit spuni dacti are u vreun parn nstinfa cil vl'eun rnaEislrat sa ""t_'^_l ty 4*-:-+: in limpdr-ttneregLrlti rlr'eir u. re tl sirvirEit bug.lui"i; in caz afirmat'iv,-ei cer ti :: 1.:; ifre,U,rt. ptitt ltrrnet'ela vob, dacd cel acuzat i-i",,. ut ,n,,'tti, ?5. ln cui'strl erercitdrii. f".l!. Ar,,f. nl,tre'pie,liti viramentelor qi depdEii ' a . . . . i l t : i n s e , ' , r l u la I l \ - - l e a , e a s e s f d t u ite ,'tt n,rmotatii flslilrralhelltrielil"r nepreva?6. \lr.i 'l''''i de 6i1;1pe r'i, in ie ,lin brrg,'t

7a' unei Lonstruc!'ii trhclluierlile

a verificarea, de r e p r i t a n i e , s e p r o t - t e d e a zld

"Ji::; de lips[ de obiectivitate in judecllile sale, a o'."1,ji,:. erre c -"1.':l:ilil:: ",1,,T.q:="t;:lil cont'rofost privatd de aceastd abribulie in favoarea :;'i;;;**" ru"" Boult' a con:,":tfi':""J.t'l#i.: ;?'

"'b unui iribunal desemnatde soartd. iin.,at totuqi s5. l'egheze la fdurirea -\'-ictoriilor sale iul t'i in atribuliile '4 are Bortl'' si s5.se ocu1le de^premiile ' ' q ,\nr vdzuL ,3'"J 1 .l ' - l t ^ " ' n r r b l i c e .D a r , i n de aur oferite ze\tei 82' Boule lublrc' lut'r[rilor panathenee la coniursirrile decernate thelluieliL' finnn.ior" t"ii:t:.ill: TJ'':l. r*ig".a ordinea la s[rbdtorile. lui..Oioll'sg1 8i; l)rrYrnlil' acnastd l'l"i::din sinul sdu theorii delega,ti .la tinsir. Ea se ooupa,.tt" :ll"-;;i";r,-.,. r-tublice. DacE tot'"u aleqe Jocurile Pi'thia.tic. qi diferite comisii de hie.l \'-lea' l n i t - o i n s c r i p I i ed i n s e c o l u la ;iil. 'em aliate orasele 'ut it't sbli trimilind lllT'::"::l o iedem -qi in 'ul" t1''1'1*iio''i" la efectuareu Greciei, peniru a. cere locuirct"i"ti" o.u*" iorilor de acolo si trimit[ la Eleusis ofrandele de cereale,primind un raport asupra ofranla cereria -regelui, qi pedepsind'' tor- J" "t.i o r Pelard t ' .u r al sac.ru g tictele llglele s pillllllltul b sivir;ite^ u - v l r $ l t e pe l ) o pdmitttul

?'i:i "mql";"#':"" t"'".stm# :il:.dil 1

"H ,.i***:lt ill$tlr **+***t:;'i: ;X IIJ?, ?," i:;;:n* 1"#l:'


ifiXlili':U:ii i: ll*;'1:;'"6 *:"nlt!:,JJ*,
:lfiu:i'::":l#":"H;;";-

;:ll ITri Jtt: ilr :i': iIlj'"ll*':rT:Jjlll*,:il*lit;'#Tt l'fl li:'i i :t{lr"i}l}:ll.H:'Ji,'tri L# ;i:i""r'".i:!i

iconului.intr-o altu'inscriplie' tlin selolul al V - I " u , B o t t l e n e e s t e i n f [ 1 i q a i [ o o u p i n d u - s ed e ()rgas-ului i*"*n hotarelor qi de suplar-eghcret t l r n tre ar sal p c u n u l d e l e g i n d c t t r s . q i E l e u s i s i n ie lucririle l t " - L j " ' ' L ' * ' l n ' " atu1r""or"no', zul unei in' le la rtonlenru a c e s t al D e l f i i n e d i n sl o r a c o l u l I c o n s u l t e stat'r pi unor e ;',1" Olu 5r -.;111;;'r!t 8 5 . lerzis In virtutea deiegaliei generale.pe.care o
r :--r -^^l:a:^t ^: ^l i""+i+;^i

care lil"lluT,l-"J-'*'i'1"'i'li*$:'iTSrTftT: -l!,,--Jl tinea cle la poporr]l'srtveran,delega{'ie :i$Jffi avea suprernl., i; migistraturX o ff ionferea illif, "rjiU; -Boule' lti:,lil ^l: ::.ll, politiei qi al justiJ'iei' in"1ii in clom"eniul ;::5lll :i:"rt"',tilJ"ll1':iil";'jl$;Fd"1ifi Ean Am observat cii in trnrlte irirprejurdri ea a" ru deschiderea d e c e n z u r S ' , . - t l ed o k i t n a s t c t '

avem!."1 i:] tieiului: :;:Y]li;il.l":11 ,l"o1


meleobiqntl]lt^-l:t'^':: a t L li"il al-ea t)
Va POaIIa

yi'ili i{i f ll'ix,li*:it*li:h "proPls artur, **


*u"'a" aur qi filc

i exercita dreptul I ardtdm aici'care sint cazurile cind- ea iqi

un *ttll*"-?ll a'i".t ar "".4;l'jr"*; i.s ^"," " ii' -tliHttli l$i'l *"r' iixia'
nistralia IegatS'.de ':i tuare ca Ei de atte.*iifit-ii Ttt:i.'""t1""1";:
materlal si{uru' :'-;; mult de }ucru.. at." panathenee ."u st;a - rnnoroA t,aDrselier

ji,t lH;,":-? ;i,:' l:ffi ift fu 1# ri:m


iliiill"T';il1l" {ili'1"" $i111Ii: l: 3i",,1:'
.x lmPorlobeasc[ PeP

DUU'q.uji'. sfirqit, l i r q t t . Bo"l"loo'*:*l::'i"l&"'i"X|' 1n In s bu-ure griji, de sa

,..ii" u."tt drept. Inscrierea atenienilor maiin tegi.t"ele civile- nu-este definitiv[ decit datd de Boulr'; dacl .se d-ove"orittu."u .,n om a {ost inscris fird sd albd clrep' "[ disnune l ( consi reglsll'us din l n registru sa s ad Lergerea stergerea dispune q er a
de na fu'u*""ia i" demogii r[spunzdtori a e . f o t B o u l e ' c o n t r o l e a z S 'l i s t a a n u a l i a J.tito. Ei a iscoacl-elorcXlare si procedeazl

animalelor qi a oamenilor' La .*"-i"ui"u tittu f.qi-;;ttt."f este supusti q.i 'Consiliul, l."fillll":-:: la- ieqrrea im5" asistenlX publicir. sdi membrii pe examineazS' a1n't"""1iu, ii
onenli qi pe arhon,tii desenina{i pentru o.^eto". La inceput, na a avut drept ab-

deexgru{.e11 sotut 1,.*il' "-;i'.,Hi:}.''"t

c'tciuei'

;,qilili'tt':,"#i'sii,l";]t'$ii!:fi'li'?:'"1:' .io1,;."iffii ft-A;;p"s,


ju;,\li,]' "' ii}il,tr,, $[{t#q}.i,i::,:., inl#"il::+,i:t",: ll,:l',rl"ri: :: :)l, ii,"i,' ilui" '.'iu h:x[lnitllljil:l\;,;'i ]' '"' consiliurui ,,;;iX*fl il in..pot,
,,fil.lli"i j"trif;ii,.i' .l *", * :liIil,xi :r ^:' "i,':.1r';:.,i. '-'i'..'i::"'i'i**r:,\l',:1ff :li;:ft lr'],)it.blri-t

t*+:,1',l*,'t* spe

\r'Hi "ip+ijirt't+ {fx',i: * : l+i;i rili Iin'il "

lii$'Jli*i;$ i i #i1ifl
I' i:rlilii""ii .*iilm i::Jl::,'i:ii,'"*
sd 5i. r: ' u ' t . P u j l il'..-,,,^ air,a b brriil lu u rr s rc , r, " lu ( rd ,.,. Ji * ntip ,o au ' jl u .iar5,

?llii,Iiffiii;sf',::ffi
i'lil'i'i::' li,]"-l'Jil"1:'i"' :i:l,;li:ll"Tii,li
;;1f,",:,,i:;i ;l;,1\i"'1.' :::,lll":I:l'il,'i:0,.:'

memtat reduse. in anul 403, 'i ",,1_,, lltr itt t ate 3 ar trt * i l r , ' r *, ' 1 . ilor Consiliului implica si dreptul de a proceda , l n z ' , i ' , . ' : i i t b a y c t l e i r ' ' e s t I o l ' " I ] ' - ' , ' i l ,,l , ' , '\'i . , , il," 1 .,,t,, r l i i r a c A a r e s t S . r i ;d u p i r o j u m [ t . a t e e l e s e c o l , a c e l a s i ( ''iitl{rP H'':o i ' . ." ro l ' ,.,rti* i . '" 1 ','l i ',1 { h h . . r','nil., 'I^t l l e e Lisii nn ra Lis r ta t , . i r r i ii r I ' u s ts dmint garanta libertalea cetdlenilor, cu exrlia tr5d[torilor, a conspilatorilor qi a [,drade Ia supltttq ,"1-,1'liiil;;; 'u puteti fi tru ','t" :r vinovali de incorectitudini fiscale, daci ct J n t ,t l t ] , ^ ( " , : : : i : . ; i i , o u u ' ,a dus rler.tara ; ceau trei garanli solvabili e2. sa:1".jY.L:-',,1t rara. la moarte \ti,]t:l1l;r"tr., ln loc s5. aclioneze de comun acord cu un poat"e ea insXsi, BoLLle. gistrat sau s5.se sesizeze un particular. Ea m i s c a r e d e p u s d c 5 . t r e i n pa*e' "y.it'i"ii,ralirir de ma.tic. se - (llistene qte plingeri impottiva magistra!,ilor ce nu to:: cu caI'e BottLt:.1 ti" :'.:);:,;t"i,, nedice, p . ner t d l e g i l e e 3 . I n f a i a e i s e p r o c e d e a z Su inatnt'e. natnte r luati t r u l i ri ".] ; L1:'l::l:ti,,#i'lt'i"t I u s tl fost, j u . r r r r i r r t u l apagoge i ; , i i i ; i i asa-numitelor ale pe cdile sumare " i n o n u l5 9 1 / L:)i': l ; | t . " ' s r , , r . i p i e r . . . l u r ,a nd,eiris: acestea sint urmdriri aplicate fdrd ''Lltliponlt

lul al \'-lea, s-a proclatnal, prrricil,riul: .,-\icr tr pedeapsd cu rnoartea fdr[ hotirirea adundrii p o p o r u l u i " . j a n e u t o n d e m o u p l e t h y o n t o sn t e c i n a i t h a n u l o n , s e .V i o l a t , d e c d t r e o l i g a r l i i i n b r e a n i i 4 1 1 ; i 4 0 4 , g i c h i a r r l e l i r t l e t l e m o c l a ! , i ar e s t a u ratd in anul 403, acest principiu a fost pus din nou in vigoare inainLe de anul 368 e0 qi, de data aceasta, pentru totdeaurra. in limitele pe care i le ingdduia legea, BoLrle uza frecvent de dreptul s[u de constringere. Ea pedepsea, la cererea regelui, pe oricine viola sanctitatea Pelargiconului; pedepsea, tlin proprie ini.tiativd, pe trierarhii ce 4u erau la postul lor, pe arhitec,tii ce fdceau greryeii la clidiiea c o n s t r u c - t i i l o r )p e v i n z d t o r i i q i p e c u m p i r X t o r i i ce foloseau m[puri ;i greutdJ,i nepermise sau pe metronomii cc tolerau aceste fapte er. Desi lipsitd de dreptul tle a da sentinj,e capitale, Ilo,tle a avut, mult timp inc5., autoritatea s5. emitd. mandate de arestare in cazurile grave de c[1care a jurdmintului de credin,t[ sau de inaltd trddare; de exemplu, in anul 406, ea a procedat ,fel in cazul generalilor ce nu-qi indepliniserd toria si, in anul urmdtor, in cazul demagogului f o n . F o l o s i n d a c e a s t d p r o c e d u r S . ,e a s e e x nea la critici virulente gi la atacuriprimejdioase. r qi in aceastti privin !d pu t.erile ei au f ost

jur[mintul

'ii,lll;l'l'li'' jifi' tj-,.liit r!::i;'lilt:,,;lill din ,1,:llll i' lrccpind ii:'i;'i;' ttJfl?lt'"

citalie formal5.,prin mijlocirea unei aress[virqite de acuzator sau de un ajutor de

r,'ilFTi int,H'{+li'f $l*$-*i,,: }j.::**l x*r .1, ;;1{


::*-hH'ii: s"t" L;il ci,..i f
i:l:.:,fJ'i':;,i;;",' !oTJ:,' ",c''|oine,

prezenta demele a devenit organul central al democraliei ateniene. Efialte i-a mdrit autorit a t e a . I a , ' i n d r r - ls a i a l o c u l p e c a r e 1 l o c u ^ p a s e . \ r ' t ' o p a g u li n . . C o n s t i t u l i a s l r d b u n i l o r " . I n c e pincl cu aceastd reformd hotdritoare, in protoblice, de exernPlu in colul deoretelor s-au inlocuit cuvintele ,,asa a vrut poporul" prin formula ,)asa au vruL Boule si lropolul". Aristotel recunoaqte deci cd Boule a jucat, la inceput, un rol deosebit de imporf a n L i n d e n r o c r a l i e . D a r e l a d a u g d c 5 ,B o u l e q \ - a pierdut puterea de cind cet[lenii au fost pldtiti pentru a asista la Adunare ; ,,cdci,spune el, p o p o r u l , c d r u i a ^ i s e d a u m i s t l L o s ,s e g l n d e g t e doar la el" ee. In istoria Consiliului ar exista, a s t . f e l .d r , r u I n e r i o a c l e a b s o ] u t d i f e r i t e . eisangelia. a-. Istoricii din zilele noastre au protestat uneAltd date, atentalele irnp.otlir l.Y]]*iitu!iti o r i i m p o t r i v a u n e i a s e m e n e a d i s t i n c t i i 1 0 0 .D e fapl, atenienii din secolulal IV-lea incd mai spuneau cti cetatea lor era intemeiatd pe trei institulii esenliale,Adunarea ;i lleliaia, unde popor ' u l a c t , i o n ad i r e c t , q i B o u l e , u n d e e l i q i t r i m i t e a vinta actelor legate brtitlatea reprezentarltii101. In toate timpurile, oamenii litil i"1tl1'"r.1 ..11:11:' exemplu, , ::"il; ir.'r'tt',''.1::l'.1 l " t i r r l l r " l r r i p olitici gdseau in Boula un loc de unde se put * i , , , ' " t o brrat crit'eIe'ir*1totrt'a st- t e a u d a p u t e r n i c e i m p u l s u r i g u v e r n u l u i q i a d ri#;t;;;i;t'i -ii'a't's,.LL''t' rt'la't'itteiircvizute -'\tl gdseau aici intotgurarit'ei staL.ultlI^-*titrt'rirr-rolt: t r n i i r i i ' ministraliei. Ca qi in Adunare, ei s au u o t t t t t ' ' i " ' t j t ' i ' u i i i ' ' ' 1 t ' i qi oij,iva (i,dtotai) o mas[ p o t de deauna, ascultS.tori .1r de lege 102 unui qef de partid li era oratoli (lctgonLes) ; de ajuns si obtind maioritatea ln Consiliul Celor Cinci Sute pentru a fi aproape sigur cd va reus i sI aibd de partea lui poporul gi cd 'impune

l';'!if1,,!|.fFi*=:i,l?i,il

;:l $"

: ;'TJ";" {i*l; 1ii .':ii'l t"l':i' ':li l;i]"?iil ;'ii"';',


"#!:'" :'i"$i,'iili t3 il llHT -*" "'

1; "J; ji:;lx:i ;" : s' ;:i' I I ::H'il.iiffi i ii: rll ":'

J;i"'tr :l',H iijx l.J$it ffi :i'.siill,


io"'r i,,,i,g,:t if^,r" ",, "'n';;iil l#;:;ii,ltl,i,il ;li,lli

;iii'rri';'. fi :,ll'l;'.. :'i ;iii i:illi, I':i:,1 :i :1, "l'llll

l: "u lt"iu:ii";1"1: ;i iiti:,ll*trui:ilii, )lir'ili', rir'

iti iihtt'* :l ll;:

ideile- tuturor magiitral,iloi. In iqi va calitate de membru al Consiliului,Cleofongi-a ''....'^''i inceput, in anul 42817 , uimitoarea sa carier6.de trrbu,.Iulul.,, f "rlull' demagog, calitate Demostene qi tot in aceastS. i,l"lil'lii "il,'i; r r r L parte activd la negociemai ndddjduit s5. ia d a r ( L r t : l)e!ltI .,,,r'irilulu. ,\dirirIr'ii, aoeasti 103. rile din anul 3116/5 g , ' li a e s t , l l t l u s i - r r l t t c Itr rt rrrvr - t ar)gilleazii r)gilJUdr.tr r se e a nu nU S Oare Aristotel nu s-a ldsat inqelat de prejuetfZUlU "ici " l'ill:'.ll:l:,:,:i:t:l"it]il;

,li:li:;.i\:;i:':jH:fi gri:.i.in;..1 "; 1i; u..i'.;,'.. i:l;':


s:tu rcspr"-gt'):..'l,]u u.-.:ntlit accrr:lit,arcil e a " i n s'iltindlti l)oci il ilcceptti1 1i]." . : : rer ":1': sii rlitt trir.

"i'flrl,lii

tle ti.r'rc1' [H'lr;;";n'itnit"t sau tlacd ''a -1ii4,,,,o' r.s,i;i itiitt:l ,r,t,'e ,t:l','::,,,:.?' t'ibu'e'l' "t rrrLui ;:ot" tt'tt"' '-'
llup'[ ." ttl r|t'1,.:':,,':'), []li*tt"", rr lt'rr :::tl

decdlile sale si inLre Boule din secolul al V-lea si aceea din secolul al IV-lea nu este o deose-

"""l"iit1ttie "'."f

ce ititii politi" Llo'silirrl

ire prea mare ? Dacd privim lucrurile mai lndeaproape, nu avem aceastdimpresie.Cu siguranidci acel Consiliu,tras la sorli ;i dispunlnd a r'[maspin[ la revoluliilece-aumar$elrzsllros,

sulletul din Peloponez cat sflrqitulrdzboiului desemsd vrea f""taide reEimuluiatenian' Ui"a

;"; a;+ ;".?;' ?X$'"xL'1 1l ii sr i;"in;li:"" J"n,l} ''.?. spune: ,,demosul


;5;i;
hiei, atunci cin-d tr.r

* ]:iff: til:'t: i il$[ld* * $ii:,x':!-*' " flu,i;,T$i"'vTll: "'H: ;kixmtl HT'


portant

rl'..",l?Jffd, ?lill Ht*h, "lr""X.*J.T

i**s.*ild{:i:THfr l}i,'H'l-i$*qffi r14,: ;iiv-i;;; l:#l'"*:;:"I;"J


ll .ll::"ll1i;P'^ "ll.i,$ft'T; intir:*,l:: !l'rf#:l u;[i* i.Hlii :1,::'i;x' n*-it*'lf xir "i1 3ffi" ericre ;ii"'i:H;"i n -3"1 ;::n ii"t"" : 1. l"i P
in alacen

"t ;i";-l; ;;' P"q".'* activit[li, BouLees l?\;;*',X*,;,:"Tlllli

i:i;Jd;'lL t''ry'{:tff l"s I #,*;Jln* '.'J' I a slrbi l";;amie ;;; i }'lii"ii;l' ;:Xil'"f
ordonatd Adunari"in 9ngt"t"i 1,1*-1" sub
puterea Consiliului'

motivul

i{oTE
191' L. Cilal CXXVI, P'

. ', .. .,o o . nr t,l a l e n t e n l l o r 't L ' a ' w L ' - " Aristotel, Constituyia
rn o

-IG, t. I2, nr. 10 r^ i ''A.ir,ot.l, 4 . A r i s t o l e l ,o p ' c t t ' o ' ' . op. cit.,12, 1.;. 6 t t ' 4 ; 6 9 , T u c i d i d e , 5. u r m ' , 7 c i t . , I , E t Ioc. l,t' .^^ tr--^,^hitin 6

3' x:#;i:l:" r:' a"r,:::' :*::i[:i'' i!','s

:'*'^,IZ:ij;,::,{, ::',,' :::';:;{,',', :K, ") ;f ,t',,j ":

"'*' ,,ilfiqiT',llil,'.,*:'?i, ?oi'*j il,f',1,"?;l; ,.a. eriitoirt, "p "ri, ,,i?i"l orcniatz, rfi,.2: IG, r. I2, nr. t''' n!! l'ff l%i 5 inu : {i:i, r','}i tilji;;11;;i :ii' "J;';" "'z' Rrc, l'li'","'1i,.K, 30r; 2st " zs , Ul nt 6";;''lr gY:
i'' if',';rl,',1';rt'l;it1"u' r
zece oratori' ,o.ut\.Eiil-tt rtlarh' viagac(Ior Licurg' Ll'

Impotrivalui Mid'ias,L6\; RIG' nr' 71' 73. Demostene, I. 40 qi urm. t a . a . i i i o i t f . ' o p ' c i t ' , L 9 ,4 ; I G , t ' 1 2 ,n r ' 5 4 ' I ' 1 0 9 i urm, 75. Aristotel,op"-e)t,'48' 2 ' 08' t 6 . I G , - r . t t ' , i . . e s o ,t . . t 8 $ i u r m ' ; ' R ' I G , - n r1 IG' loc' r ; c i t ' , 4 7 , o p ' A r i s t r i t e l , ti.-iic. ii.'75,r.20; c i t . "n r . 8 4 0 . 7 8 . C f. ' L G ,t . Y , n r . 1 1 1 ,5 4 , 8 4 ' 7 9 . I b i d e r nn , r.24;115, I. 8' 8 0 . A r i s l . o t eo l ,p ' c i t - , 4 6 , 2 ' tt. 24-2s; vezil'ogorelski8i. ia, t. It, hr. sa; -'' "J. Sb' BA, 1922' p' 187 $r iliil.; vo'n Gaertiingen,
moor, ibidem, P. 318- 325' sZ. lristotel, op. rit.,49, 3; cf' 47' L;60' L' 83. RIG, nr. 100. 128 ; e, Despre ambasada necred'inc-ioasd' Sa. 'n;;;;i';;'."'t^r'#;i" "" D.mbrte.t ij,ii D"mostene, 82' vezi p' 228' ; 0 si !I*', 58 Ei urm'; 8 5 . R l C , n r . 7 1 .i . f z E i r L r m . .3 6 14 , 1 . 6 9 i u r m . , 2 0 , 4 1 $ r r r r m " u u ' lui 86. Aristotel, op. cit'' 42, 2 (ct' -Lisias' Impotriva

; trliil'i"it',i;?itl*j'lLrxt'? ""
,r.1#t**xvll, ".,..u
;;. ;tr;

p' 314-317;Dins;ffi:; nA"';G'ii, lt'q,' 1s23,

p. 27;i urm'
lilli.

numesc la loi d'e Ferguson

to ,, v-tt' fi'iii"'' i',i.i,rii;, l? i',.i1i3',;fl


;;;;;" nicredincioasd'' 1o'

"t-^tpigrafiEtii (ibictem ,y 3 . E r

P.

\ . r r .r . l r , p . t 0 r 0e i u r m .

""

26), 45' 3; 55' 2' irupro Ine'aiidului, jti:#:;:;,'?i:l,.X"ll;:{"}",!;,:u'li. ll:tliii3il';;," t '' I l 1 _ 2 (cf' 4t, 2-; 46^'^?);-IQ i b i d ' e m ; 4 5 , 8 ? . I i l e m , "' B ' I ' 1 0q i

tu; rheomn''3L'\;ae' L'-2 E',';;;;;-':,fr;I"ip,iiii" nh"iiii"t, Ix' 15);,4 (cf' Lisias' 7"i. iu'ri,ron',

I '4 8 I 5e 5'2 ' ;110 ; i ' i2' '.I qq F;,1 0 3 ?X ? ' d , t ; , . ' ? 3III'
iil. iji"uao-xenoron"

,-'j,. olnl'i do' ,. ,,l e u $ii]:t'"li'ol'i,"'.';.,,1; s ii. 8 7 ;P ; ,, B:H:: {::"y Ilt, ; ri' iniz:,iliJ:i' i:l,",,
62. Arisbotel,op'cit'' i} '
oJ. b4,

*'

5f cf' Pseudo-Xenolon'

I' 58;604' drc';.'ti, ; . l l ; ; T^i'.t"aolDemoslene, .-ii; Impotrtria lui Everg' 43' t 88. "r-. Vezi CYI, t. I, P. 45 9i urm' ath' Conseil ' VeziP' Cloch-6'.Ze nr. Ll4,I-.3'1 89.IG,t. 12, t' xxxIII' s"" aii'Ciii crnt" ,i to"pit"i de mort (REG' f S Z OP , . 1qi urm.)' ; Lisias, lmpotriva negustorilor 90. Aristotll , op. cit.,40,2
de grtu' 2. gL.RIG. loc. cit'; IG, t. II, nr' 167, I' 25' 144' 92. Demostene,Impotrioa lui Timouates, 96' C h o r e g i a '1 2 ' 3 5 ; A n l i f o n , 9 3 . A r i s t o t e l , o p - c i t . , 4 5 - ,2 ; 41' Pseudo-Deriroslette, Impotriva lui Everg'' Misteriilor' 91, lll; Aris[ofan' 94. "^' Andocicle, Asupra 64' ia ,dibdtoo','o zeilei Demeter' 654' 7 i;;;;l; t 084. 42; 95, Aristofan, Cavalerii, 300; Isocrate, Trapezilicos' Impotriva lui Calimah ,6' Aristotel, op. cit., 8, LH e r o d o t ,Y I , fiicurg, Impilriva lui Lzocrates, LL7;

65. 66.
o/.

!'d; ii';i''","')::ni: i;,iii!.,1F, ,,, ,,' P iii :", 1'3l ilT ; ;; ;,';;1,rj';;
:iil1 f*rttl;;'il, ,"r;
, L2; ,,, E,,erg ii"Yii'^; ll:,:-^'bl:"j,o,.ln;
I Pseudo-Xenolon, Ioc' Nicomedes, 22'

"

68.

fj,?i"#i; :i; rr,,]", il?;;Arisroror, ,f,!"1:,,1i,

u 6 9 . iez\ IG, t. nr. 802S^i ,^,,,


10.
nA

T;":),::'oy,"r:T,":i,Xi"i;llttii*r',',i',,46,,,;
l:ilj:?:,T,",t::ii'r',i0,.?',\ii"""^",J*,,,)0",;,,,, 93. nIG. nt. 71, I.
'* 5-48-:l;"*ui'i1';"f cit.,47., ;ffi;;;i, a iv po* Im i, i"'inoii r,"'ir ;, f"n ):,1;,:o li:?i: "n'' I44 ' lL
T i m o c r a t e s, ,
R-q

72

HeIeniceIe, l , 7 , 3 ; 5 8 ; X e n o f o n ' (), Lisias. Impotrioa lui Nicomed'e, ( l V ) ,t ? 99. Aristoiel, Politica, VII (VI), 1, e ; c f . V I

' I i G 't ' X X I I V 1 0 0 .C f . C X X r y , t . I I , p ' 1 9 8 ; I ' ' C l o c h eR t t r m 2 3 3 ' { 1 9 2 { )P .' $t e.,.ee; lmpoLui rimocrates, {0r. -""' $;;iJ;t%";"'i;p;;;;;:" 97 ;ri;; lui Arisiocratcs, ^: lmpotriu.alu.i Lepti.nes' IrnpotricaIui Aristogetton' iOOi ptt"ao-Demostene, I, 20. 36 1i trrn'r';cf' Imltoticta lui And'rotion' lOZ. ilemostene, ,RIG,nr' 100. 26(J tit r o s . C i . - t ' I ' t . i t t , I t , p . 9 9 8 ; [ ) ' C l o c h t ll,c t c ' ' ] ) si urm. VIII, 66,ct' 69' 1 0 4 .t u c i t l i d e , 4 0 5 .A n d o c i d eI,o c ' c i l ' , 9 6 '

C a p i t o l u lV

MActSTRATtl

'. DEMOCRATIA $t MAGISTRATII

T,!;,;; " "f atitmeieJiio"' :il!' :L ii",.ru'iio" #:;11;: I"'" D e l e g a t i ad e s u r "1,;,: iii,"':' f; li, i:I'ij;:,,.Hlr# :: rele" nn* l,, l* i j:, irii pureri', r. d;;;l;i;;Tli:i:;#'Jr:;H:"fr .uinJl,ru u,legire ." 1u-ala ua r__ ll?:::T*:,:.1 ruternicire. sa u cl ei tt, i ai""rJl
_Trl"clT"onp,,, ot,l;"' oh j#,;i o t e, tt ; i, t (ii,)ii,iI reusasthat) "" \uot't sthat);; "' :,T ",,1 dreptul*::, *! t esenliai gi i; ;;it;;Iii';i:i: ";;i ib,f:! )_ .r'o u,ir.,r,it ?: I i,,,"_ ,,:p : natura "i ;;;i;;"il;i"ii""i:.'uT"i:
de a tu'a surr obtigat orii 1pp4"1-l,o1u"dg drep.t ce il implica pe r0 acela oceln de rto a_t o r ^^-.,,^1'.o')' neiropsi

;,{: i;.,1,u ;;r',-#*H,T,'Jrf:{J,r.i'r1lt ffi ( r pet aruncs ti ;; b :t?t );,f

"f fl :J,1', #, *ff,1,,i tix, i+1i; : L.h; *,.'i:il: tatea i, tui unor imaqist.i1i., ini." ltr"iifr" publice se,pot
l)erma_

Nici chiar cu aiutr_rrul Consiliului sriu

distinge ma

i: de*,p," dr ahm e, saude,"_r


cauze

:::l::: competen!d nu r mai mai comporta comn.,"*" .r-^..ru.. ,(ltrinaiT,' j.';',?";il;::i";1,: rlropirt'

a."r "i" i' .ir ,i"Ji.r o. mai ^u.", ;l"j: :;il:ffij .f__o .Redeapsd tard in anumite , (k,;nli

ttff;:'i",,?oli'"T: I nf:;fr'" qTi tl1li isH*lT ir: i%;x 1l';" i,+\:{i'"$lji Hx:,;|i,,il"I? t"" :t ''

ili:1 Ti:+*t,, t* il",Jr,it;ii

#ii:_::trf qil *il*il ix.{' i;-l_ f ir:i'Il,",1;.; .ft* .:ifi.i,# Sf ",;; g. ,i, ;ffi ,','\ri "rq", t j:l$i,; l1i,ll iJ,"tilri,,"".# .it. j aa.^ f
aceleiaqi runi. pe deose_ 9: :Lir. Rr;;.,'; ii,,",.q,"

jl*"f :il-,f i*jl iili:ilT.Ll'",x'"i',?l:x,'ifl t$,'"':*ffi ; r i-li$}*; ,l r *ffif fli1':il"-"l""yJr?',:ii:i!i,,ii,i il* v iF H iffi

:iil!t,i: H1"11U,.:*.,1 *:'tt +i t

t-i",'ilf\;i;4p3 II;iI;',.,. '. t :#.'; lifi;lll3." :#,1fl [i ,;jl


l:::Ji ,1l

I jt:i,^p; f,;li' ;..ll' [[liT i: :T I i,." 1,il,1:,, fr it " i:ll, i: rlir ht$l#ffi $.'. r,?. i{ "3,?i, "" i" ;'1,,^"'ti IIthl ii l! f i*:ln" *:; l;t'*lj;i;{i;:[:

ar l;;.;;ir;; pubrice, tll'i"tllii" 'i";"'liirt"",iie. au fostate;i strategi, d'ps "g"'"" 'lr'u'i'rl'-r"!1i,1, fa.rrscrd ca magistraLurire ",-1;.:llstat r'sd

:3 ]r.,uun":3r il"'il :t tn"c""'lrii r'u l:ii;'1t"1.*,e,, fi ;11 * - r*i * #ilLir;;;.;x** n*^:*:y ;tti*tl a e te1 e ic u {i':r,.;ffi*:
"fl',?ffi ;.i:i :x':,1 :Y : Jil:f 3" ; n i' l' ii; J,il llx, ,i::t:i lt u i,*I,j*"l: :i;-"i l* *j "1; mul\t.31:':.:i';.i';;. " mai nu aspi'd la aceste ia acesbe ?un.iii iitraturl. ma'l ni-o"tri"ll"s t:::\:l
sta tpalele.lreburi ale

n: : il ;lif ffiglt;*;ffiiH"'# :ili4ljf si 6; lffi ;'' i,ii)i i1'r ; ll,Ti i',i i1;;, o o,l!; i:ii I, :i: ; l ",' li*ti'*;*i=*nE'**t*"*l* :; ,x#l:rifillj:t :q1 T{jri, 6l; i:;"Til,,,f; l"Tmv ;h#; lli t";; i; q i ;:HillxT
*"ii;' il;i i; "i;;;-t X'""1:il,'1" i;1"", ; l'"*.' ; i "dli.t ;;it -,l*"ilo ll,, l*''ii a[ riil.'t"'"1"'*t*,::"t,nl: ;i ff;,i" ff i::";t '*.f"i'"''u oJl: : " i,J : :'ii} u' ; : t r-;:-:l;:'l ll', "' li^, #. il:';i,1 :'.*^ ",ll:, f:i'll' ilJ'1'
tt:":l: s e m e n e ar e i n n o t r e . ^- ^'"t inlr-un caz faptul ca niciinu-un se 'ede rlin ;;,;i;,
l,tenii din clasele Au-.; _,, 'u Druu lelnourte. (je_ vv o'n Ds ri u d E e r l' d 1 u c d e b lin '" -r c e n e t se e-m l ii n nd i c ^o ; -n rd ,* ,i.i,l 1 it e , rmpuse me en nt de cens" conrlilii u.ru" ru-"rw;;:;i1i: t.qta3 bdneascd a acesror prstrafrrni aB r:^ ^.

::,iirriitrrlir;;#t ;il.#ii'l',:, c.,r,n"ei fl I,':;i;H: ;iiJt:.'

,?lt.o'"

"i;;:ili.l., sr fie .r."r,."11. l11?rll; ;..:j:; clasele de jos

ti r. i"#r" ,1,i,i"lu

salariile sint..foarte f1^alttgt, modeste. In t ce prive,ste situatia drn secolulal V.tea.

r* l:it'i-iilili: ill,{.*ik +'l# H}J # "Tl

t*i.''l: ffi d *fi"*''{ fftt I'F*t il-'$--] ** t[ nft'hh:,['*i ;ti "Ji u"li'':lx,l t" s n t :l* :l'l';, Ti T.'Ji='ii"
Ir r,l"iil ,nf** fitilflriii *f-':h

Ittiiiffiflffi*r*,'{ili[

nfi:ffi**ffi r.ri$*i.: ffirri*d$li:i*t'l,''}*''


ffi l.#i]ftx:f '".' llJ*i i,' ,l'
.1, ;,1 "ii:i:::lil.' .i:l;*']:\.*'il'',l;";,arixar 1"""'J:lH:";llnii""f f";"l'Ji [] lL"' :',"'3. t ,llil

turd un secretarsi cloi phzitori ai tezaurului ze_ ";;;fi. 1s. Ciricl rretui;,i i_tetor ;; ;::', .umdrul de zece,se ajungeaugor la :0, i"-"g"'fet incit sd satisfacliecelor.trei tritii ale'fiercarui trib: ::-0.:i aqa se tace cd au existat 30 de juJecatori de triburi_lr, inainte ca acest numdr sd fi devenit odios datoritd celor gO a" ii.*"j. br"a era neyoie de un foarte mare numdr de candidati pentru trag-erela sorti, totalul atribuit fiecdrui trib se impdr!,eaintre demelece il alcatuia.r.Acest sis_ fost aplicat multd vreme la numirea ar_ l.- .1 hon!ilor. Dar cum, in micile deme, ,u-aea.u p.i_ lej corup{,iei, a trebuir se fie pd.d*if ir",nau_r" exceplie in cazul tragerii ta ,oi1i a celor 500 de membri ai Consiliului gi a 500 de parnici zo.Cincl,dimpotri.i,{, ".1o. ai arsenaleln. ;; ;r" neyoie de zece. magistra,ti,poporul se mullumea uneori cu cinci, in propor{,iede unu f" a"ra triburi.

**;'.;;f'.;'.;;irrl"U*,h m::m' ffii*,


i:'J;: i ":."H I* *';' iqili:r:,9'j#
Denf.rrr

ii*itt+iry,l;il#ild',Tiifi:i*** l{i$':]:l
ii dr ali, e e ":.,,,,

3o u1":1" -lli;"I"i' ;";rr' [i,:::d,.'di:.i' fiJ "1" "il:l;T; nt';';r -;tll ii,!t)i ;lillll"il '3,11.1J r'' o,r u n r,;"il, n, ;" 1,,''ilil;',1.*""'J li ingnnerar. l,J*," sinL, :-l: ?*ili l;

.'rp.u,,ughr,,o"ii 3"::ol"' ) sr cer ce introduceau cazurile ce urmau sd fie judecatein acealund (el.sagogrirjri'p"r,r.r, uf._ gerea magistraj,ilorcu funcl,ii extraordi'are nu se putea respecta intotdeauna regula clisteni_ exemplu, ambasacloriit.iirrl, in strd_ ,1Y,,0" mdtate erau ale,si, in numdr variabil, iir, ,o,uti_ cetd!,enilor (e:r Ath,cnaion.p.)rrr"l :it:", Dar, de indatd ce Ie stdtea in putin!,d, j._o.."1ii atu_ nieni se cronformau tradiliei. U."iri.-^"r,,leala sd remarcdm cd oligarhii revorutionanai' unii arg__ 411 qi din anut 40+ resPectat-o qi ei cind au pregitit prin zece ,'au
tirania Celor Treizeci. ? .; Bd'rzar

J,lorl i"iioaopotot

li::'.-i#*i :i:,:l ;['l;: {u, 1 ;,*'u*' ' T'ffJ:i;':t **i l,:;'l-:';;: mai i'; :::::lll, .IJ rise
t rtu".,i lXillil"J'l''lnt;:;;:i"f

on'.*ir^ entru anumite magistraturi ur.rice: rctarul Consiiiuiui alcst.ales, pe rind, "rriJ-r"_ a, u.r, in fiecare dintre triburi 22. "r,

MAGISTRATILOR 2. NUMIREA

la se f5'eea prin tragere Numirea magistralilor

-"'li -'i,i'i\* 11fl;'""1# i::xT'u$'J;li?;, ce totim1s^\stra\ii pq,


T-"J.',1";-'u i3ii'e ti:'l",' u, u ui r ll"i..'*1 ,,u''i.* "lli', ,il;".3" bjSfo, $lo de r:''i.lll'ociLa io"'l'ti 3il$1'il':Til:;:-J;
nu care s-a fdcut
secolelor'

ili"i:i::;i ;;iI";;." l,tl;,"i ::lii;,1 l,"l;,ll "'I ".' J,i 3Jl. 3 :?::i'i\#'il; *:*lili :ilii:,""Ti"",

"*r -'n{*lU+, *u,r ft ,#i:i: ttl$i


a sluiit la desemnarla ate. ln-

-1-.., ln

Refornratrirui era convins cI sistemul tragerii la sor{i devine mai corect, cdci Consiliul Areopagul, cdruia ii era increvechilor arhon!'i, 'cle a-i rEcrubape magistra!'i26, dinlatd sa.rcina gdseauqor mijloacele de a falsifica tragerea la sorli, transformind-o intr-o adevdratd cooptare. Dar in aceastd privinld Solon s-^ain;elat' Inqi fraudele au continuat. In tot secolul trigile -\rI-lea, funclia de prim-arhonte reprezintd al Din cind in cind vedem tuturor ambi-tioqilor. linta ajungind in aceastd funcJ,iemari personalitd!,i, ca !'ilaidul Ilippocleides, prietenul lui Solon Dropides gi conducdtorul nobilimii; alteori rdscoalelesau mi;cdrile de uzurpare fac ca aceastd funclie sd nu poatd fi ocupatd cu regularitate Mai de titulari ; aceltia sint anii de ,,anarhie"27. tirziu, Pisistrate si fiii sdi, ca qi cum n-ar fi fost

vorba clecit de o simpld alegere, au manevrat incit func[,ia de prim-arhonte sd fie ocupatd Pericle' astfel Ei prietenii lor apropiati, cum au fost Pisistrate de ?nr"'"1"i" Pfiarte lli'""",u'**,i:::'il: cel Tindr, Miltiade gi Ilabron ; dupd expulzarea tiranilor', ea a .apartinut qefului partidului oli-

r" g":lli,;"* e".i;i ij"".' ;*lll*":"1;;,klil

illl H"Hl?",:'"., garhic, Isagoras. Dar iat[ c[ vine reforma lui J"ff ' :lifu t"l { I,l i Ea schimb{ vechiul sistem in doud -l Clistene. I "li ffi J u u " '"t T : ^ , ; ^ " ' : ; " ; d"e la iorti, ader-[rata , la inprivin!,e. Pentru a nu rupe cu sistemul zecimal, a r h o n t i l n ti n ' t - 1

tf11,i" r;ni:;; iuTfuiixili .i: ;u i"i r3ifi\{i'*9"? f;,lr;r


1, 5ri:;1, I{i i\#il ncspul: a. oi'tno. i'i,n"' i;"}tJl:Til,
i?:xlsi" ,lff ;:;:ll frl;i*,j.iiixff
'rv -;.;;;';;;ai 4u'; cer n11 consrirulie: constrtul,re:cel ibq:l:i, erau al_e;i "*,'l::l"i'H^i

politicS, se adaugd aplicat la orice organiza!,ie thessecretarul la cei noud arhonti, in subordine, the,tilor; cei zece membri ai colegiului sint qi la sor!,i, pe rind, unul de fiecare trib 28. ntru toate cele zecetriburi noi sint desemna!,i
patru candidali in locul celor zece candidali ii de la fiecare'dintre cele patru triburivechi.

g""l.i .ut'u 1,"'*I tlslltitt$i:l " nnte.it

i*'; i$ **ffillql x****it*:


":i' ;;""';;'::':" t ":a noua ra a noua ::""":"fl t" I it ig1., n,' snto "n:: iJ' "t:: i,"".i:li'il';T ""' i'J,"

eni de seamd ca Alcmeon, Ilipparchos, Tei s t o t ' l e ,A r i s b i d e . C u m s e e x p l i c d o a r e c d o outernici- sau celor mai demni de ea ? ArisI explicd acest fapt in felul urmdtor: ,,Tra-

, ca Ei in trecut, aceqtia sint intotdeauna istraturd trasd la sorli a putut sd ducd la ra lupte ;i sd revind, cu regularitate, celor

pe baza unei liste Ia sorli a magistraJ,ilor candidalialeqiinainte nu estelipsitd de riscurr:

gin ri o i;*i 1 li,1H ::'l'l,ou"T t:' lx, * i; ^ t :,1.1' avere' ioli cetapnii qi dupI
li #.trt.;

guficient ca un numdr de cetdleni, chiar mic, se inleleagti intre ci, pentru ca sti dispunX

corlstantde alegeri2e"- l)e exemplu, se poate ca iri["i tl ," prrZint" cu un singur. t:.u1:, fa,cild tt"g'..ea la sorli sd fie lictiva' Pind dupd "*ilti "rnedictragereala sor[i a arhonlilor ".i*"i.arl3i ["ttio'"tu, cle cele mai multe ori, cu o alegere' au; - sd nu uit{m - cu o alegerece constituie un privilegiu al atenienilor din clasa cea mal de sus.
in anul 48716, s-a sdvirEit in numirea arhon' Era momentul cind popotilor o -u." ."inr-[. trlta, ostracizarea..perdup5, una decreta, iul extsoanelor bdnuite de a se fi inleles cu trranu sa-I care mdsun luate per$ii. Trebuiau lati si cu pe partizanii lor sd-qi continue mai^oilai.. el."to.al" ce, atit de des, le ddduserd pe la "".i..f. -irte nt'tto"tatul, qi's5, se facS' din tragerea

reformd nu era pnsorli o realitate. O asemenea Din momentul cind orice cetdlean putea sd de vreme ce frinele guvern[rii se aflau aspire la arhonlat, -"jail"ta s-a consider.at cd esfe in concandida'cleci in miinile unor strategi aleqi'"Al"^get"a formi[ate cu principiul democratic sd se suprime bazd o fice pe tilor la arhontat s-a futut alegerea pentru desemnarea numelor propuse preze*"i: de mai largi. De la trib, dreptul -il;;"t ^1 de deme ;i si fie inlocuitd in cadrul demelor priniu ,l.ttt*. Pentru ca toate demele sd-qt tr-o primd trager.e la sor,ti3a. Folositd qi inainte '-ila cu ' . lor' in numdr proporJ'ionalc a pentru recrutarea membrilor Consiliului, aceastd a c o r d a t , p e . n t r ua r h o n I a l ' p " p " f "*aidalii "ii", n dubldtragere la sorti reprezint[, prin excelenld, nu" si oentru Bot.tie,un num[r'cle 50 de candida!'imirea ,,prin hazardul bobului". Ea a fost pr,acticat{, mai i'irr,''in total 500' Dar clasa cea ;;i;;;;;.
Ju t"t, ce ddtlea cu uqurin,td 40 de candida!'i,

l,iumai in anui 45716 a avut loc 0 noue c0" borlre a censului cerut. .{tena, ln rdzboi cu beoliertii gi cu spartanii, fusese nevoitd sd le ceard zeugililor un mare efort, nu numai in cadrul infanteriei, dupI regula stabilitd, ci gi in cadrul cavaleriei. Drept rdsplatd, ea le-a deschis calea spre arhonat 32. Din acest momenf rdminea exclusd de la arhontat o singurd clas5, aceea a thelilor. Dar aceastd erceptie nu s-a putut mentine mult timp. Pentru a o aboli nici mdcar n-a fost nevoie de vieo lese. Era suficient s[ se inchidd ochii in plivin!a-corecbiLudinii declaratiilor de cens f[cute in momentul docimasiei. Aristotel constat{ acest lucru nu fdrd iriinie: ,,Cind cel ce se prezintd la tragere la sorli pentru o anumitd funclie esLeintrebat care este clasa din care face parte, nimeni nu r{spunde: aceea a thetilor," 33.

ze+tu puteapre . 9:. do"n:p_l:1::. ^":l rdspld "Ll*:] s[ :l de altfel, popoluJ

linea i""1 rn,il1i; mdcar pe una dintre celelalteclase ce lup iu-llo.ito": privilegiul de a concurala trage i; -,*1i-; ;;hdnatul,ii a fost.extint ?i 11c-alalef

-i:1:t:::1 invaziea.perqilor iJup"'arrria ,t: ii l a Salamina d e v i c t o r i i l e p - i . i " i " . i , s id u p a p] unite, luptei datoritd .rqtigate' Fl"i..", Je patriotisri,a tuturor claseior,^s 3 cdtre * de "jI":
la un decret, propus in anul 478 ," ingiicluie ca acei 500 rle iia., p.i" "u." didaJ,i sd fie recrutal,i din poporul intreg'
a."t.frl"" cle cens; dar era o mdsurS de excep intr-o bund zi, legea a fost trecuta cu vedel 31' Chiar ie"e .a i se aduci vreo modificare reforma lui Efialte a ldsat-o asa oum era'

c u s i g u r a n ] 5 , i n c e p i n d d i n s e c o l u la l V - l e a q i p r o babil la pu{in timp dupd reforma ce desfiinla privilegiile primelor dou[ clase35. Principalul motiv al acestei reforme a fost dorinla de a se pune pdt manevrelor electcirale pe care, in mici circumscrip!,ii ca demele, le favoriza votarea dino datd a unei intlesi liste de nume. f)ar si in zul tlagerii la sort,i, ca gi in cazul alegerii, s-au mis in continuare l,ot felul de falsuri. Ce era de

r' Spre sfir;itul secolului al V-lea, poate


in anul 403, s-a hotarit ca ace;ti candidali I nu mai fie trarsi la sor,ti in cadru] demelor, iin cadrul tribului, in intregimea sa36.Din amrment nu mai exisla nici un motiv ca sd t pdstreze numdrul uriaq de 500 de candida{,i. ribul nemaitrebuincl sd lini seama de Loate desaie, era rle ajuns sti prezinte zece candidali.

capabili nu parLicipau de teama de a nu fi ridiPrincipiul era salvat, pentru cd nu se limita nici c o l i ; o a m e n i i d e m o r a l i t a t e i n d o i e l n i c d d e t e a m a intr-un fel numrirul cet{!enilor admi,si pentru docimasiei. C_r,lpgialitalea magistraturilor ingdla sorli, si cele doud ope'ra.t'iierau d u i a s 5 - s e irtn..uu o b l i n a o m e d i e o n e s l E ,i a r n r r m i r e ap " r e un definitiv muit ti.nptificate. Astfel s-a fixat gedintelui introducea metoda aiegerii in iniuqi a -oa a" numire pe care frauclele qi nevoia de sistemul tragerii la sor[i. Colaboraiea dintre asede de atitea ori timp il sciiimbaserS. i.1-pi.al"o sori qi mai ales prezenla in hirouri a unui persodoud secole. nal experimentat ascuncleau lipsa de expeiienl5 'pr"ngreselor Numirea magistralilor .mareprin tragere la sor,ti a qefilor. In sfirsit, in r iu.la fdcute absurditate, incit cu in aplicarea metodei tragclii la iorli, sistemul pare astdzi o atit de putut alegerii igi pdstra sreu concepem ca un popor inteligent a marea sa importanld. ie-si imaEineze qi sd menlind un asemenea srsToli magistralii de la care se cerea o anuj.nto.maica oli. ;;;. D;;;.* u"oiL lumu gindim mrtd competen![ profesionald sau garanlii de o nes;.ilfi t"" ca filosofii din antichitate' ,,8 avere erau desemnati votindu-se. prin ridicarea -incepind B,rtri", dup[ cum ii spune Xenofon lui Socrate' miinii. au fost desemnali, din 4qq t r a p l i n d c s e r n n a I i ." *uei.ttulii cela!ii sa fie secolul al V-lea, funclionarii militari : cei zece g e r e l a " s o r l i . i n l i n r p c e n i m e n i n - a r ' . a d m i t cs a - q t strategi, -cei zece taxiarchi, cei doi hiparchi, cei i l e a s a . p r i n t r a g , ' r e l a s o r I i , n i t ' i m i c a r u n zeceplrylarchoi qi cei zece ofiteri de recrutare sau ee. 'I'ot in aceastd cateq,rr,ie au intrat cirm"aci, un zidar' un cintdre!' din flaut sau orl- katalogeis aduc.prejudicii greqeli carur ale -.tt.;uq, ;;;";i; qi gefii serviciilor tehnice: in secoiul al V-lea, hemai mici decit gre"qelilefeptuite de cei lenotamii sau administratorii trezoreriei fede-"ft "" ce concluc cetatea" 37. rale; in secolul al IV-lea, administratorii theoriDar mai bine sii incerclm sd'inlelegem lucru- cului qi epimeletul apelor qi al fintinilor 40. Arile .Jecit s[ le criticdm. Tragrrea la so-r{'i a fos.t tistotel ii mai mentioneazd in aceastd categorie ndscocitd in vremriri ilideparbate, cind oamenu p e _ t r e z o r i e r u l c o r d b i e i p a r a l i e n e . p r e c u m ;-arhii pe nu cuno;teau un mijloc mai bun prin care zeu celal cordbiei lui Ammon; el ne spune cd desemna ccnduc[borii' .Aceasta me- teclii insdrcinali sd construiascd cordbiile qi in^ ' poatd sd r- -" * le nerii din marind erau aleqide Bcclesia qi cd cei todd a fosb pdstratd qi de genera!'iile mar nol pentru care judecata lui Dumnezeu.3J,9- L"-1i ce comisari insdrcinati s5-i suprar-egheze pe rivalitdii diI singeroasele ieropi erau ieropi ;;i;i;d-doJtolea erau aleqi aleqi de de Consiliu, Consiliu, din din sinul sinui sdu; sdu; in

^l.il" {amilii. Ea coritinua qi acum' chiar i"-."ieif" oliga.hi"e, sir potoleasci neinlelegerif fracfiunea^ dintre'partide' impiedicinrl -tirania tot in"t9t9T
majoritard . oasd s5-qi 'deimpun{ conducere qi administrat]vg' in funcliile ritind astfel opozi!,ia; metoda trag.erii la i"1ei""u plaga manevrelor elecLorale; , Ari citeazd exeirplul Ileraiei din Alctrdia, un

irqit, Aristotel ne dd multe aminunte asupra lului cum erau numiti conducdtorii qi stapinii ebiloral. Dar mai existau multe alte-magiitraelective. Cel mai sus se plasa. in cea de-i doua .mdtate a secolului al lY-lea, inalta functie pe rre a' ilustrat-o oratorul Lycurg, un adevdrat istru al economiei nationale ; cel ce ocupa atd funclie era numit ,,insdrcinatul cu-dioi-

p""tt"-::--l1l"T:' ;i;g;r'il" au-fost.suprimate


dnmocrar;ia nu va renun,ta la ;;i;,l.tt.-Da" metod5, pentru cd ea asigura. tuturor. """.id d..piui egal la magistratu.i'.,Deal ;t;;ii".

trebuie sd recunoaqtemcd neajunsurtletral iu so.1i erau, in practicd, mult micqorate'Cei

is" (ho epi d,ioikeseflqi era ales pe patru ani a2. nau apoi functiile extraordinare.Cind popohotdra executareaunor lucrdri public'e,'el ea, prin ridicarea miinii, pe arhitectul ce sd rdspunddde eleI ]a ar:esta se aldtura,

sriserar:;i. d^e illii: !i;'*;:lji,,ll aproxiii:l,i fiind numitd in acelasifel, o comis.ie .epista!'i Adeseori casiet'a3' un qi uneori ;e*etar ;;^;;;;;; -lo"tifi."!iilucrdriie de constnio-lii.navalesau ri i^tratl,uu intre cele qase triburi; in acest a. fiecare unul sau mai mul!'i numeau caz triburile ,-triropioi), ^ceea (teichopoioi,taphroStoioi d delini ofunc""*i*tl ii i e d i c a c c s t e ' c o m i ss ce'o n" urirm r i'.p 'a t t . j o r i t a t e am a g i s l r a m a i r q i t , l n s f ii" i rau marile serbrire iitot'intet.inatisd t'onduca s s p n r e a s c iL i ras a i l * S a i n t . " c e l a I e n i ic a p a b i l i eratr alegi Aqa 1ur' nogalia i;;i;.; ;;.;arii frin doi intre.care r, a i m " i s i e r e l od ;;i ;"t; " p i m "d ti in 1 i i n t r e a g al u m e a L e n i a n Si 'a r A l c g e r i j e a r . e a ul , , c ..",il."t"i"li . i n t , r , 1 - u u n u 'p e I ) n y x , ip ilil"rti- J"i ciin familiile lacertlotale ale Eumola5. qi cei aleqi fost La fel au qi Ku.r'k"ilor ;;i;; ce organizauserbdrilelui Dionvsos i".u "pi-.fe1i l e l a c a r ee i a u ; t ; ; l ; ; " ; l ' 4 5 1 . d ; t d i n c e p i n td i s o r ! i ' d e o a r e t 'le l a l r a g e r e p r i n i l " " r n i 1 i i,"irr pc.ntru mare d.' destul bani I-a acordato sumi de ea6.Majoritatea funcliilor sacerdotale vechi cele.mai "frefiui"l p"iit t.age.e la sorli; r""-t."p"t" dLr jI.,,,.:::.,:.agisrra!i, e*iJuu"ir,,.,d xlstau doud m ' e ;:,;%l uri-de; in anumite lamilii : existau ql s"a' d mo_ oo ," pa,,a.4u ,"u':"' a?' In citeunur "."diture exceplie "run o ca numai dar din elective, t"ib ir.J"tii f,icu*ia";;"T#, i,l|,-Hl, u c a u n l::r: e l e c I i t r n eja iurut' altor lunclii religicasd 48. rol mai mare irri'sn -r im a a Irir,,,,.

-#I;, i.; ;;;, i.:"Ti'i J"J,:,, i,,1, ;i$:, : f ;:n:.

,; jl;'';;il,"il' -liti* ,,i?; ilp;,lim op ta pri r'rl ;..' Ji,i.


el" il.",r ::Jl,;ri"" ;h, :":.,iir;

i*, iiili 1*j. r I lillh;:[:i -i''ii: ffi s.1*lffi,#+? ;,ii';:ll",,i;t'l"llj ;1: l:;":"

,il';il i:i:i j:l;fl ;,, ;2, ii.*l; _, ;; ";lllii l" "

'rehtria

[':ff l;

: ;^:: il*;;r;ri:"i; i,, ll; i n i|;i ; i;,,r ;,,i i " ], o,' ;;;,,o,!,, i i ;il",l: ", ii
I i :" :1., Im ;;
1;tli*. oXi":i,:tiirt:)T aplicabir i,,' "li I :,t;**.i"T,,ri:,gl1_yi c^crman danli ai*i nfan "i"::j?l dri.i- at. e"1,ur''..rn" r .c a . g l . i n c a z u l c e l o r " a n - d a n l iq i z e c e com ,rutori rlorr
air cavarcriet.,:li;i' a c , e w q r o - i ^ i^ - r ? ! o 9j";,n]ilii1l:j' ul':; doi $".;il;; caya_ i:l'i:ii;:i,1"::1ll!,cei te,-.hiparhii,. numili' ft:;# .i:. ' ' , . ' u r t , e r a t r r r I , s i ,p 1 . i nt , , " r " .i:;;lff, r i, L - , 1 - L ^ t t ,H:i lltt1 lucrurilor,,,rirntre 55. r areriienii.. &te'ipnii(,55 e+:... strateqii: it$i tiriiu l e s l t l u p gt,l:l iai lf:;i,;;i,lii,l d ccl ir:,j,,,:T1. d o i l o a 0 6 .S c h i m L a r . ; ; " ' " ' z r u a "r"qi.,i;oJ ".r pr,,[6f11. ;n ul.cind r,".i,.1"""r|",:;j,:,.. J,i."rt.
ctr adel'arat rerttanIul n r e n l r r r iintr - + , . ^: : r .elati. . -. I egii i;;;"i ;;1I;li?J;; dtn r'irrrlirr r.in1J l t r a l f l r , r l p i rr e p r . r , 7 . n p f 6 1 p [ . res (llll a art n i rrr n a n. C an' uum um f 1a1, r il b u lui * r 0 u r . r c r r n n , , L i r , , i , , - ' l p r e z c n t aln u l l"'.ld t a r lutea .rrtp, + .^.. ^ fl1pr*- , tlet c

ji'.r",,1 jjr,:tt1iiil",fi ,'u;r Jlji:ll],t{l"h;;'"

Ziua alegerilor (archairesiai) era {jratd cdtre ghicitiri (kat,a tan mantcian); ele av "plima pritanie, dupd cea de a Easea,c It.,c in -Cu ae. toate cd ;edinla p.e"ustitile erar, bt,ne dacd zeii intrerupt[ era ea aleseri incepuse, intimplat s-a Aqa -u'"it..t""'clezaprobarea. -424, la ora 8 diminea!'a, ci ziua de martie la votare, o eclt trecerii tocmai in momentul fie aminat6 1 sdoperatia ca fdcut a soare de 'marea bucurie' a- duq iru o altd gedinld, spre

"J:' a ie gere a,:'li:l'j] f*t', ;i; i,* l':i ::",1 1 :,,!i i. riliy"iil"lir,lr:jrl; :f :,:"^ "
"u, ( ( n r,t, i,,1" oi o'r, .-tlir,, _ iT )i :,, !,.." ! lo utu impdrJitri i" luif"",,,-r^. ",.

niio" l"i Cieontb. Dhcd zeii nu-i impiediiau, a]ggerilorde ili;" J."i procedala efectuarel d"-" ;apbea pritanii (l.a mij I"*p"i"f "ll"i Pe de altd patte, alegenlenu Iui februarie).

cdci era neYore teau depdqi'o noud pritanie.' ' indeplinirea formalitdli pentru ,r.t timp'

ao"imasi,ii qi' pentru reiolvarea proceselor ge ndqteau uneori din aceasta' Pentru

T* :; sil Ti * iin fl1fl*,Hi$#:ii,n+i* r.'i ;ri i.";,, fi].i! :di,"t i#*T Jli:"fi
$i anume pe aceie

il$f *ShnrT; ifr i,i}*ftt":,-;*+*f ":i; ffiF.t*{,lf+*f:rff i:,Tt;. ff.


3JT" -''E u"t'-'-"*i1""1","",:il'' .,qn. :Tlii*!]":

nffili::!,;;;ffi il ii,* ir,:ilr, iltli;y i*:i,:'itliJ#.1b**t*l-J* FiTl:*:".,!TTii;#mt**,"i;:"i*"11

liffi t"-H#i;';*'t 'ff l; t'ir""'i 3i"'l'1".i ;if

" 1*,1ilffi *;Jir,iiln l:,,1 ;:-j :; n*."tr:l: ri; :i5-* :,",ru$i :t!,}i,,,, *i # xiii.* ji "*l* ji nfl:t f;,?,',:: 1i\* l"# .""'.,i.','5 "n'.' 'J-t#H;.:liTt";, : "cei r" ff***l;"i_[,ii*'',:,fl;,,,,H,r ilt' ii'"'i**a' oi-osiene

x; r ::n,f ;id*l$H;i$if l"-,l'fi |,;;if 1 ii":t*i**i*n*frul*:'":ll* ::ll; nui;: **i:


tn:ei Tmltjill":l Jruxl i,,:ii i*'u'i I,.,,.' "rti'-n{k ::':": ;f.11 :,-li;i:tx ffi i:lldrul f;: "f,i,"
alegatonr \.ansuri", vansurl ' ilruBduur' unlrl -"'llil*,, ;i *lir"fit Part,idele se X*,i.rnta,,60. o -ril'iiiJiiu"iiiulii' lua a seforr "pentru
comrtete,ce-il_a-\ "i\]f?"'6r"u grupai,iin .he sarhii din secolulat comparats cu amenca iuternice, ce po! ri
'TammanY 94, olrldr ria lumii. dim p t. ,. t. rr .r iv ,,1 r r fl, un exemplu unic in

t",'::fl*'"i::lffi{',fi iigrg*f #H** ffi ;#*'*1f "il1;fi i-iuT: #'"'i;";H"^"", -L11' liu" "u:i*=fu1* i;ll"nl;t?"# "'1"
':l:;il' lij:*!lt'l:si1-l',X', gltnt" i*!i".l; :";1i r;{i}:"s:11", i"i,; f I supusi tu p.orru-a1ir:'rAirr*FJ i:':? t'*Til li#.:.
't'K'KtJi,',, cluDsbt' r*^Li-,,im n i i ci i'."l"t' sa-ne f-n1t'3;r;m
alegeri "1 'Ll;E ll;'ff;";." "I"n'-multe intriga exemprul ertruvruf De ue locul. locul. i:-ini*Tt""" el i;r,;"; functionarilor
iti[tfi,i oe lor trei cet6!eni trecult
Odata desemnat.i de

I ceror cin.i'durl t" 1':l::l;:n*"m t,ifr-^i"u ,'*;:J' ;if ^sdl otn oriiare alt p^opor ^r^-^-i oq nrr-si
in aciiunea de recrutale "-:"T:rtil.;'-i p e t ' r i b u r t . ! t ' au Tatii tinerilor se aounaua * ' l ' b e -g - 'e a u . . d i . 1 t "9^T '^ . ^pn re na p iu lm nl t [u uu l, dle u,n uA u J ur ra l . lr lr rl dg 4ru

f,: a c o a s { Ap r n . o o u . a s c s a r - j r s e aj n 9 p r r o . iI","-^r; cazul celor noud ln|,..u "ornpo.tu*i r."u"'"t ' r'a' 'ruldo lua Consiliul; in I q a tl ll l\ --l-cl a r . e,a , m ma aggi i S s_tr l resprns r e s n i n s de .r^ r - ^ ^ ^_ , ,-,u lcolul Consili putea sd apeleze n o l la rrqrrd Carur hotdr.ire ' suverand 65. !-elul denrrro.o J^ ^:-:tu ou:y.*:" docimasia ;.;;il; ;jT;" i:,r: rscutd. Se incepe u.irr a s e p u n e v i i t o r u l u i istrn+ i-+-^r^::
t intrebdri asupra origlnil ,",",'",Cr"i

".*li":.,i.1:i,"; nu., in #'i:ii ';;o;*jll':, 'i;


$l:il,i:iTll""t",gon

tt" dlli1,.?l tat ste e LtS:; -lff iffi fl'i o"'.,l:'""u .a " t e "'i,,'Hx,'Ji:lJ*'"..:T#"', q ":"'',nuilgo,; ililpt'J"ff **# i';i',it" di; ;; e ;:l?r' i,l: '1,jf ,."|

iffi l:,H,fi 'u""''.""ii!:i,""l i,.'il t:'ili:i"i. Jlr*i:"rill n1,' i',','Xi..',1 "l;'i: tins, cu uqurintd. ;;;' ;; r,'.e -"1'J
Apolo Patroos*

maviitorur.i Jii''qit' ?l*''1i"ii",,i?tTli'1i"'i"


iltt"hll-,,:11' ,e*porl* la toal'e u"tttn martori il acuza o^: ::':-l];"';'.-^",,i

-ti l iT"A

i:ii;fj "pn*.aa morminrede

j'.1""'.'J'Ti"HJij".lJ,H::, tapn'orsp;.";, j:g.regni.a, cdciin t.rrf inde_


fiii

era nicidecumIimitativ i" ..ufituiu. iui"" ii u*_ 'nr a candidatului eri 11"grilyii;^"ilrirr;g;via.td.

;l'r.*: "*n

J' ilq:! i ttllliieitl, *it:t *i *r:: fl'i,H,r p;i.{:!;I j Jr,: I'll l*r;rinrii:ftit'll
....".:; $ rti** mn:l' i'lllt i# il*l;# jl*il
se trece la s5,aclucS.

rduplatnici;, titi'."i pedep_ :rii,:ldalii p.9Dll., de aiimie, toli cluema,iii aL|i1":ltjHenin!a!i 3. FUNCTTONAREA
COLEGIILOR DE MAGISTRATI F::^.1"i mare parte dintre magisrrati inr,raujn

11tg de fi pdrtali Ja masisrrarurj.;;;i;"I-;;emni, "."rt"'ffi;"

ll,'"li'i;ltlt":1',''i"1q1.illtri$^i;*";;;"1 la t'ii'i'"i' ijaSr1u:liltfl::-lil iecret scrutin

i" :calendn.ut-"i -"iiJ"i"i""impar!,ea 3,* ;i;'';ut' s-au :l.ll,;:{ i{ii!""' i,"*: ;i:: ; "';".i,:*1, conformat ::l*:ll ;"lll' {1i; I i:'ii-l',' 1'"";# : anul obisnuitde 360 ,il" ;*a":li",i,i\,.ikijil:i,,J;]ill #'"ip;:'i
^ l:.&
fi;;i 4: 390 de zile in zecepr r r a n r rs r c a r e , p r i n nu corespundea cu iir"trr""lu.d"
lor 6?.

1T'lr sau.384,iiiill;;lr.H,;iltJxi ir;fftd-Ilil l':#r"tifi :ti'Hltrlii*j," ??1


noat[ fi toru;r ;..iJ-?t" put,t'reajudecittort- t u n r . I n t r e c e l e d o r r ac a l c n c l a r c ;*iri;

.'Tl'f, t!ili#i.;lTii"r"'ri$ ,,{L##ntfif liJli:i:fi :i:l}:#;;;qUlit"*":l**i} solie *i*IiHlJ:.':'iiliii';;" I *ll .,i atir.
era a-dmts cA i{Iuuu!'rr

ttr,:..T:l]:_,,11 drre ar In af -11+: T,n ilfi ;,"t magistralii "i, ;

l*?l.i"ri* .u1. jjgr_urr"o.i, J"-;p.;;";;"

Jo,.io nc_

20 de

J,l'lTl J :'l::$ii ff#':? :*'il:fl t*,::i ill?j1'J"l.H"iffi iHT.ii,,#"ff ,"?i"fi ;:xl"'; ,f ,liJ:'"?i *it"ij:[i',lti:{in:'fl iilii'x:i'!fl "i' i pentl I?r'JlTt"l;tiiil"i"'*"'riit"d1".l;.-,t:,i"i'^#"t;,fi ALica. r'azlto]u -"'
r t t - ' ' lu., clasei Xj"'".i.,*irt tllt t u' P buiarr sd apat'\tn i'-',,,,.o membl -

ilt,J in funcJ,ie la i,..rprtii #tJiJi civil, adicdin ziua a" f Hri."t"lrl"il,ll'C,l so!1q tontu "lt via'ir' sot'ie i' dupd^ iltrr; cum qi inainte a" ab'S"li, anurnite 1.::p:,
duceau jocurile de la_aceste serbdri, fdceau patru ani de seryiciu de la Marile panathenee tu U""lt" Panathenee?0. Al,ti magistrali, degi numi,ti pe un an de zile, intrau in func!,ie in aceea;i zi: in

i*,p"lil" 8. -i"-"ii"i.rik,r6i cg",l1t'1]i i" rosiomedlmulrtrr' ^ afartenen!,[ o :il;ii';; ",rta"ri Ior ultimelordoua:IX; ne poate
.."a.r" t,ocratic5., care la P sir ccarft de ]a poporul r:a Drintle, clar e fireso

t:::lrl al.V-lea, acegtiaerau administratorii bo_ gdliilorzeilei gi ale altor zei; in secolul tV_t.u. "i

b o't'r, rar nisr mi ad !s;1i,,\,i1,,-illil li; lil,,il'ii'''

st'alii i;' ffi jn;, t oli'masi ""1 il;t*t:'o?' lt t?,\*' tle inl rrn
luramint 1.*fri"t'"tX'tlepunu la a]la' lnla r'.[utrctie n " o s e b oto s o A c e s ti u r a m i n t celui angajamentul dar cuprind"n i"toiii*"nu l[sa va se cn"nu numit cd va t"'p""tu itglle Ei

j;:;n'*, Inn "u'u Txlifi: ;lli, ;:itj': i 1"'.",: |fi , -.," i'*lqii;'H';*i Ttr;"t:." :nl in,.o,ur I r;'",;,i'[ilili'j"jiill i'T,r."::fXfl#

3:11# :li ri;,,1J1: J.:.:% * :*;iti *; $:, LX


alitura arhontilur.t

ye .lingi, episralii insdrcinali ;;l;#1"

J *;""lij' "i,"1' iJifi n:g, ff,',:'Sj ffi ",,H !,1i.1,


publice

mit tttrIo, at nArr trtr s ecrelar,_orpfio,_o_1". -iii.lliIg:efier-arhi'al aFanumitui g,o,,r,rrotr,,t

q:itil*fl {HI f si#*,$' Hiii ifi


'*"";;;;i;'opoi, si a altor i" i"''!i.x;i"u st'rategil-or
?3' Atreste cocoroane de mirt ;;;;'".;;; a.pu*t

q:t";$:ilti';il,'flYHl:} i: tl.ffim{'nt lor' I[ceaudin ei Hlr*:rxt#r*inilffiil,;;#i ffi;.,'i;;fi"--rt'it-"1te1ll t s e i'e c.u.t au]a . i ma1 multe !l!r,"' il,,.,i'.: " " "' l;1,'1,1"I'1"';iTil:ii "'X'J,:'i #fi,1]ffiffiilli::h : i:; i{* *:1':: .::'i",1:,,:,,,.l.Ji:,i;
I n l i , r . i u r i{ . u l u l I

a; 1,;, j,"J,tl'; ;;"i":'t::j,:":i' l:,"::li" 11 li,r, "'*"' respectabilir penLru un llc-t,iitor ;i

dreptui de a da amr

;;

;fii*t; "" il'";;;; "lt::

tru,3di1,1 l* i: hcion uII l:i. o'r f*:"::r"[1'jt'ili' 'o undemaqistraltr -qedin!'e


simplircladi.e .^t de sala, ii't"a-' "t'""" iotiurott ?6' Personalul era mal Dtroulile

(suned,rion ) qt {t s ' -i l.t. i t l i. ^ u m a i P u [ i n n u m o l . paredrii' care a magistrali aveeiu juLr'are' pe ii erau tot magistrati: aceqria nu!11u-inlocui

lyTili.

:r'l!, * l*t.:: lns iir,.i :*:i*iii r., !i"'-HlJ' ifi:::T't: ini,; ;ii i;i ;i ; ; J:#,i.'f i,:;Ti:it u*t'tt'i'ii' .',i iu""ffii.l' "I lt-t"'-: -diLi:,i:i ::::^Xi; t: "i' p*"-ltii "i"i"1i'
be u ci u':' p"'i .dci -o'i'il;'l"3;t, "ii" ;i';i;g;; "i i,,'ruqi, i: i:H];lr;ilu:' il"'il'i'lt
"ri";;;;;;-titi'tu*i't siu' seutoli -tt"preun iT:fj':;ili, nolarnil' t-:^"1]'1].
un*l; ri cu lielie * i'
an,l rr' -'tto"iiit", cr in uu el slaLura cu sfdtuia -.--r^-i,. dna'. un mic colegiu attl al colegiu marele ;i;i ;" ace-la al thesmothelilor'?8', l'u^."tt se alirturau zec'e parerlt't ::. f: ilJl""m.l

-un sa; pasrre; q;;d;; srujbn llllT'ijli mai.mutr *:, deg:-.t'^':t_su-ei an ei il;;;; i""i"a'r,iiil,ij
rerviciu jri ajtul, perr tt'u a nu-qi pierde situa,tia. l n s l . i r , s i tr.n q n i o r , , . i r j j

i:l1:,;ili";;r';,,.:;,1!:.;; :,il;fJ i,T"ii:fl* ."i,,:llr, iiipe 1:. 1:" :fl? l'lii 'Di \ :ii,:11"ffi i'ff 1:" u,. xii au
curruasr.i at.lr,lcr,Iir.iale. si sa ,f"friirAirnr", o u.*_

r :: li;;.,': :r

o'.";; t;;";'ju t,,t".ri."u

p, o u !i" ['u;' :i :', ffi ;u j,, ]:::yi" :;.,1i;i,,i flaur,i;ti ce cintau "r ,#irf'ru*#i"itto" i:,,,it {",
Allii, in numdr mar

iunc1,iona,.iil" i"r".i"ii .u." illtl:-", ,,u se bucura a" p."i'murte i1l H.,::ll:-,:" (hypu, tcri1.

ft,rsr. Toli'u.*qli'o"_.ni j:,f ^rundut.erta :jlll.^ categoriei

paredri:i::.,lj):nu* rt'.:;;il;i; tlespre Ail ", ace' cH

,it.' ogn ;" ;i,"j,li,.;."',1i,i iL"u$tl;,f&,ltTl ra nu se r.eclutau rriciodaLu


ainiru, eori dirr[r.eoanrenii]t r J J e n , ^ "" ia ge"a n_i , aproape in to td
r .it, , r- ^ . . ^ r ^ . _ : / t

*lhfl:.:i:j:,T?,crede i,"1"s,t". Di g{:ne'rtri5.?e'


l".iitfr1i. ..u nptoupt .

care era print'ipal1, -ug 'itrnolit'nar Ca qi Consiliul, i' cltittt' si oele tr" tu..i," "ii.llii,t

,jl*l:

t,.t 11iir r)cul.rg r ,,rtcralc; L u r .iu_.,Iecutare

sclavi "n""i!#jl;i',"_ . (,tr^orio,t'1-"'. a ped_ep


-f -"-"^

seJor c.iminale-L.au vrrrrrrrlqru ul'tlu

C"i Unspr.ezece c,a s a

";l''' " ;':" ' ,";l i;:l n; fff,"f,X';,f:";Ii\1,' ;tnq desernria urrul sau ntdi rhuiti slr,ategi lientru fie"' care expedilie, ii fixa {iec[ruia puter.ile gi alegea iT'?i.,'il *ri:; ;i:: fr*'#.;:; r;' uneori un generalissini: este er.ident cd, in acest ffi ;il$'i,l::r::l*"ii$i#;i,ll"i;Tni.l'"':i"i cazl exist,a sau responsabilitate personalit sau

sr, 1n colegiulstrategilor, pi a euthyniior prin. cipiui gesii':nii gi al resp-onsabilitePil coleitive nu rezrsta necesii,[iilorrdzboiului.Aelunarea

:#ll, :Wr:'ilftiilt:ri: H:tl


i;:i;;;;i";i tl.utnnrilor l'ontru tle'starea

solidaritate pariiala rtr.

r:l'-"',:t'i#f;=11ffi ;1*l::;;' tTiilt'":""Ifi ir",.;l


t''li"; :'i: in $ffi i::i' tT#"t':tfttiitl $t '#,1": I:i#;lii:l"fi1
h:ffi
n "Xli]r r: "i'"T# q,il, ""lTi:: ^lg l;X1 :[1f, "'*ui.n .iT g; i;;,r;;;' "q ffI ll: ?i il Jl "uti.li:ftll J'lilh

4. PUTEREA 5t nAseuruorRen
MAGTSTRATTLOR

Ia iT,""-%r*'H":l:"':"'*'*;'jlii:'ffi cu"*ii"r:"i' c'e,linea arntva?"'r' M effoon-ur.oi,

[{agislratii se bucur,au de prerogative multiple. Poate cti staLul acorda un fel cte imunitate, ce se opunea la unele urmlr,ir.i ; caci nu se cunoagte nici uri caz de plingele impotriva vreunui magistrat e3. In orice caz, cind erau in exerciliul iunc!,iunii, rnagis'ura!ii se bucurau de o proteclie speciala. Atunei, dupd cum spune Demostene, ultragiui adus lor ,,se exlinde ;i asunici t'l' t:l 1:' pra legilor, a cor,oanei, sirnbol al autoritdlii ingiduia a.*i'.'.",iti'"u publice, gi la insugi nunrele cetri[ii" ea. Insulta devine un delicb ce poate fi grav pedepsit. Magistrat,ul injuriat pc.ral,eda celui vinovat o a r n e n d d :- a q a { a c c , d e e x e m p l u , u n s t r a t e g cu un soldat, dupii cum se spune intr-o plepolemarcul a\reau doarie ce ne-a parvenit e5. Dacd maximumul legal ai epibotci i se pare insuficient, cel injuriat are dreptul s[-l trimitd pe vinovat in fala t r i b u n a l e l o r ,c e - ip o t c o n d a m n al a o p e d e a p s d gravd ca, de exemplu, Ja privarea totald de drepturi ciyice. Magistralii au, prinlre altele, qi privilegii onorihce. Ili ocupl un loc special la proprese(rrrlrlrr"i-ilttt'it]r...1 un neral'de '\lt'eoriel cesiuni qi la ceremoniile de orice fel. La teatru au locuri rezervate. La festinurile ce urmeazd r ' u u ' ' era ares prrrt suprem eclitrte qi i.omandanl dupii sauificii li se dau porj,iile cele mai bune, era PreD care strateg cum conducdtorilor din timpurile homerice. z e c e ' d i n z \ o ot - - . - ^ - ^ r v 6 l s xistd un clecret ce enumdrd bu<,dlile de carne 'Ireou.re ce le rer-ert"ltt Treburile "" " ';;"lit 1:,',tl.i"'n" , t'ole'git'lui' de cdtt e trebuiesc luate din victimele hecatombei panthenaice in onoarea pritanilor, arhon,tilor,- pdlrurtrurrr unul ctlntre itorilor bogi!,iilor zr:i7ei, hieropilor, strategilor i('-^i.u"tur,, in t.taiitate taxiarhilor, 06. l)trr sentimentul demooratic nu

I tt i;$:"'m

thesmotheli i:tlilTf in'iill;";' ?i;;1;; "'i, Eo'"

-*"'ffi -iJ" ;g ;;;;" "ru .,i*ty'ti?Tl.,ii d,

r'fiii"{:i:' i* t;'gl'* " +l;i1 i**'[r :i; x-$mil';Iii' *.*ffi r iri in *i*n lk,!"'T':,$i g1i * "*,,'**p;lll ti:1t',,1. # i:',:ll'U'J,:.l::1"*;.ililtistijl i,*",,,,

:p ii1 il,ii'J,"i; fi"'1,'.," ll,'; r': i1 li iI:,ltJJ;,'Ji'

"lifl iY:H|^it"'i'J.i]ill-r::ii*ll,:,,",:','-*' lX'"f if ;;i: i:"i;' ; ?;'; T;,'': : H i""j':,i togiqti in "Il'i"1i.t; ":: ii"'f.;;ii", fala fft;iflll\""iilJl"'

se potrivea prea bine cu respectul adinc fa,t'd de magistrali. Cu gindul cd trebuie s5'.asculte de ordinele altuia, dar cd poate va Yenl qr vre' mea cind va da el ortline, fiecare cetlJ'ean se considera, intotileauna' egal cu aceia cdrora li se lncredinJ,ase conducerea ,si care - it cereau sLlnunere. Aceasta e abitudjnea celtlr mai mrilli : i r ' e i r A u .i n t e n t i o letbteni faIa de magisLraL de gloric din a-i t i t l u nati'isi fdciau chiarltn e?. ce aduceau politicienii altfel' De dispreiui oodorului o astfel de invinuire o meritau ei ins'isi din plin: ca sd-i facd pldcele, Aristofan it deieima in 426 in Babilonienrl. pe Cleon, ce o" atunci, membru al Consilirrlui si, in 425, e8' "ru in icarnienz,l, pe Lamachos, pe atunci strateg .,-, neputinJ,ir ca 1-'oilonrl sd De altfel "ru aibd foarte mult respect, {a!'ti de magisLra!'ii f [r'd intrempere sub o1-'stli''"ape care ii linea 'a se fet'i din timir cle abuzurile de iie. Pentru putere, poporul suveran exercita un ccrrtrol neintrerupi as.rpta celor .cc-l slujr:au' {}'ice tretalean putea, ile unul sirrgur, sii-1 sLipral't:gheze o e o r i t ' e f u n c I i o n u r .D e a l l l e ] . l " i l r I s o l ) o t t e ' ' o a ia ordinul Consiliului sau al Adunlrii sau, cel n u t i n . a v e a ul n c s u b p r iv i r i l ea l o r t o l i l ' \ i , . i u n f o r l J - i n i . L t u r i v n u l i r a r - r ' e oi n i l i a l i r i [ [ r a s a - i ee' Maceard Consiliului avizul sau colabol'area c e aveau ioriLateamagistra!ilor.mai ales acpia jurissupu$i publice' erau f6nduti h" ^i""it dicliei sale penale. La fiecare pritanie, ei tre;"i;; sd prezinte conturile in fila unei comisii alcdtuite dit"t ,."e loeiqti tragi la sorli de cdtre 100' Pe baza conConsiliu, dintre metnbrii s[i logiqtilor sau ale sale proprii' Consi;;;iilo"' liul putea ludeca otice magistrat, dacd acesta cd a furat din banii publici; dar, era livinuii in cazul cincl era condamnat, magistratul avea ar"pi"t sd apeleze la tribunal' Legea ingdduia narlicularilor sd prezinte in fa!a Consiliului o impotriva oricErui .magistrat inviJG"g.liu 'cd nu se conformeazl legilor; qi in acest' nuit avea dreptul sd apeleze la ""r, """a"mnatul 101. Dar Ecclesia avea o pu.' justilia populard

tere directd si mult, mai mare asupr.a tuturor celor ce nu erau clecit executanti tbmporari ai vointei sale. I,a un moment dat, in ad,rna.ea p r i n _ c i p a l l d i n f i e c ar e p r i t a n i e , e a p r o c e d a l a c1ti.r:heirotonla, adicii vota, prin ridicaiea miinii, gestiunea magistratilor: ii confirma in drepturi, dacd era de p[rere cd se achitau bine de inclatoririle )or; clacl nu, ii scotea clin functie q i i i t r i m i L e a i n j u d e c a t d 1 0 2 .D a r c h i a r q i i n a 'o inte ca votul cle increclere s[ fi devenit proc e d u r d - o b i q n u i t r i q i r e p e t , a t d ,E c c l e s i a n u s o i d i a si-i inliittre pe sLrtrtegii de care era riemullu'de mit[ 103 ;i sI-i urmiir]eascd,pentm crimd cirlcare, a jur.riminlulrii , pc ,.alea tisungr:liei loa; q i c i n d c p i . c h e i r . o t o n ra a fost inscrisd, cu regularitate, pe_ orclinca.derzi a adundrilor principale, puncrea slrlt itcnzArepul,oa sd aibd loc inaintea sau in ulma scoater'ii din furictie. 1n secolul al \'-lea. llcclcsia jucleca cle cele'mai multe ori ea ir,.sir$itisan,g;r.lii.le, in timp ce in secolul al 10s. r ich f \ r l c a e a . l e t r i m i t e a r l o p r e f e r i n.ts oe sl i a g t i l o r D a c i l c . r a a c h it a . t " m a g i s t r a t u l din slujbd isi rclrra funcliile; in cazul cind era condamnat. pedrpsrle sc fjxau de cdtrc popor, in mocl arb i t r a r , i n H c l i a i a c a q i i n E i c l - e s i a ,q i e l e e r a u u n e c r i i n g " o z i[ , o a r e1 o c . c a z r r r i l o rg r a y e , c a r e e r a u a p r o a p e . Cl ercep'1ia intotdeauna cle ordin politic, magistralii- rdmineau in functie pinir la sfirsitul anului. Dar atunci ii ai",t,epla o probd grea. l'iecare dintre ei rdspundea.(/i 1:pen,thl'no:; ), atit pentru colegiul sdu cit qi individual, cu fiinla ;i bunurile sale, de orice crimi, clelict sau greq,ealdsdvirqitd in timp u l c i t f u s e s ei n f u n c t i e . P e n t r u c a a c e a s t d r d s pundere sd nu fie o r-orbd gnald, magistratul n u a v e a d r e p t u l s d p d r d s e a s c e1 a r a , s d ' d i s p u n d de bunurile sale qi sd treacd inir-o altd familie prin adopliune - intr-un cuvint, sd sustraEl sau sd ascundd vreo sumd de bani ce ar fi iutut. ntual, sd revind statului .-, inainte d-ea fi inut aqa-numitul qti.tus r0?. Pind cind nu se lndeplinea aceastd formalitate, era interzis sd . se acorde rrnui maEistrat vreo recompensd

p e n t r u l e l u l i n c a r e i ; i f i i c u r c t l i l l o r i a i r t f t r n c t i e r l.n unui tribunal de heliasti.o irgt,iulle treg procesulintental de Esclrine pcntru coroana fie de detur_ ttaro de f,prf,,.1 (A./op,,.: ,t,,oiiii decernatd lui l)emostene inaint,c de t'retne, se baza ,. fie d;-,,;;"ri;; re,(rroron), p e a c e a s t {i n t e r d i c l i e I e g a l d . R t i s p u n d e r e a m a g i s fi; ;"'1iiki.{i/ ); rlatoriei (actikiou )._'n!;t,i,_i.,t";la, rcgiqrii tralilor era dubld, mai intii financiarX ;i apoi s.vnegorii ;i constatau ce morald ;i politicS. in regLrlI,ei redactau ,""egistrJiecle conturi sint ?.f.*i Jri{nunlit asu_ La iegirea din lrrnctie, orice funcl.ionar trep.ra celor constatateql if prJau'ir;bunalului, l,uia sd dea socotealI tle burrurile publice pe srngurul for c.mpet^entsi' u.o.iu 'ritirnrr descdrcarea care le avusese in gestirrne sau o dcclaratie dc gestiune. Cu sau ferU pr,,..r, s c r i s H d i n c a r e s i r e i a - s Xc [ n u a v u s e s e d e m i cuvint era splrsde rrn i ae n u i t a s e m e n e ab u n u r i 1 0 8 .I ) a c i r s e s u s t , r ' d g e d la aceast[ obligalie prin mijloace ilicite sarl dacd preqe,linfia, svn( nu o aducea la indeplinire in terrnenelelegale, putea fi tras la r[spunclt:re printr-o acliune publicd (graphe alogiou) sau printr-o r:i.so,ngelia70s. Aceastd dare de seamI privitoare la gestiune ir.,ti, i,."u lrin"rhrr eratterin,;i" J]i.;,t::";li se numea Iogos; cei ce audiau prezenlaretr ei "iin r n' in,,i,;;,f;;: - i;l1t1.ncgr ijen1" gi urmau sd o verifice se numeau /oglstoi. Acest Jlil:: functioni"ur,r,-rnovat llice, trebuiar1r:f:;,ti; colegiu de magistrali nu trebuie confundat cu .u care pigubise ar.ut,ulpulilic :.1T" o comisie a Consiliului, ce purta acela$i nume ; in cazul $i care ii u"5ura munca fdcind vet'ific[ri din priianie in pritanie 110. ln secolul al V-lea, lorunctionarul era'cle douaori giqtii erau in numXr de 30 qi'erau_desem.na!,i ;3l;1.i|: H;if"hT', prin tragere la sorli ; in secolul al IV-lea, ei nu erau decit zece, dar aveau drept ajutoare zece outon, synegoroi sau plocuroli numi!,i qi ei printragere_la non bis )on"j,o*1,,!r'f!,"*,i, ?il"i,geriton sorti- ur. Drtpd co iti imp.{r'ieau intre ei doDar chiar dupd sarele cu acte qi se instalau in birouri (logi.sttia), ce trebuia fdcutd logiqtii treceau la verificarea lc.rr, Logi;tii ntr se mul!,uin-termen de 30 de zile 112. meau numai si verifice daci aceste conturi rn a..ptri'i"ui#"lm Atuna eratr in conformitate cu documentele ofisiale *:',"1.1,:rvintului, pdstrate in arhivele IIetroon-ului. ci, eventual' cerean de la cei interesali t'ot felul de date suplimentare pentnr a vedea dac{ cheltuielile fd',t#lur3: tdtoriit _Jai"Tn"n,r^a. au zecel cute sint corecte. Dac5, din eraminarea pieselor care trib, qi fiecare "rr, de Ia dosar qi din anchetele fiicrrte, rezulta cd func!,ionarul contabil sdvirqise Yreun act vrederautraqi la sortidecdtre C.nsiflu. nic de dojand sau vreo fapt[ necinstitd, loiin#'m.ml.ii de trei zitedupajudecara giqtii ii insdrcinau pe sYnegori sI tragti conclufr{curd de lo_ lil;,1',10rri. euthvrmt srdtoa. iiile de drept. DacI svnegorii considerart c5. acuh Jrere cind fl,:.:1,,$::^".:,u?:g zalia este intemeiatd, ei-intentau res.pectivului func!,ionar, de comun acord ou logiqtii, in fala "ffi;

mi. j:';l*ffii,":li*ii t;j:? *1,T3:il:"';1T,,lunctia r p ri


n g e rer. ; "" :,lll ; :$r:l*;ij,"ii s;a,i

,nn.i,.i. i,, r, i^,,ii;,l,,,|,il;[1],llil ;.l1,il1';":fJ

;li"ix,. e,iLl.li J':ii;"ifh+.1{: :i"";,{:ffil ii"iJ,irii:l, y.ti{Til T,'ffiilf :.l;_ fl i,;-.i.'

ln1"" -"i "ul"H^l' ,Tfr 1'conturiior' JJiX'T avea loc il'r,r;'i"-"i,-iir,,1,."Zi;o,iii!'il;.li

*#s ::TH;*i*1*il;1',x il'iffi,; #i!:T

ceea ce J.;;;:"T,fff;,rJ:lJ,l:tffi:"ti 1ine" n:

sori sau paredri i"ii'j::Jl .il.1e"'i:.,1?i"#?i

' :il' i'.l,i "',iffi 11,,1? " .'frXlii" i, iili ll bl?jl cetdlean putea sd'vindla el, u"irltroduro
271

{,4

--Curtea de conturi alcdtuitd din ',Tn:l#1f,"*l:n$tlt',"tJ,:lT:;:oi,:i""";ffi - logigti; toatp I actelelor erau examinate cu de_iilanuntrt la sale: ale #":#

numele sdu' nurnele 5i';;; f'. 6 ienrits' p r e j u ' tgll?l1t " f r i , p t g r n a t d c u t dc u e v a l u a r e a


,j,ii';""; "i,i*" autorit\tit:i,;:#. f"pi"f" la cunogtinla

t"; pJri"e mot'ivatdde alte acte

jt":n*"; 3':l1i:l q:!, J'*; ;#i r*,'T: m admisd' cbnsi-dera o fr;;;' ;;"tdri,.
thelii o conside tribunaiului popular'" a cdrui hotdrire f""i"t" 116' era suverand nu Procedura obignuitd a preddrii conturilor

in jus ii'llih;a a*:ill"i'J#J'?""i'::? ffJi::"

l*rit"^*ili1i$i1*g';19":+i'1i,,"ffi"=
:i:?"'?'ll 'l':r,rl t;$$i:lil"tr*H; Hl:x
sd fie realeqi rdzboi, departe i" AtL"u, .sa.uthlar luni inainte' Strategii. n-u in absen!5.' "it"t'u "tt dea sl?m* de contun sd erau deci constrinqi

i"Etutt din func't'ie'tjt:li a."it ir, *o-""trri "i"d sau.in curi ani, mulli mai san unul din funcJi'eptll '?1scbEi an dacd "" "rrittu ".",, cu totul specral mod in viza ii Tiriito"to, care lor gestiunii actele Atunci ei trebuiau sd justifice

de mdrturii ce concorddiriir"*f.. amintim acea scendatit de caracteristicir, din care Paflagonianulpi Cirndgarul;'iliCivaterii, ii penmu a pdstra bundvointa poporului qi' .riti"ft pentru a o cuceri,se.inrrec ln'a-i fi d"lol;;l'i,;i tegeau_

astfelo ade"ru."ita -,.i"r"i':iT!'i,i.il'l+i,",i,:1llTi,JJ istoria ai" "fre vdratd tiranie.-ln

;:#x",i"" ii'i; [: J; Hi,fJ' ffi lx?l ;;.?.:'" Alypl" magistralilr,. su _

primului venit, de- caii"'r',u*ynoti ::fl"u ce actronau ca o Camerd punere ,rf i"rl"U;l Adeseori chiar, legile. .de 9i ;d";;;;i, ? u*"_ cutare le era inciedinlate p"""ua""u "d.o" sanctiu_ nile de care erau.pasibilii"'"*"J;;J#i;;. Expuqi zilnic ta inlutite qi'"#;:ile gilor gi ale sicofan!1o., pi"Jl1i"'ju",r"" demago_ aclver_ sim!eau drurupra ca_ li.lll:l:_tlgislrgtii pulur lor atirnd ingrozitoarele "usancliunialb eisan_ gelieiqi ale ac,riuniT.iiegal". D";;;;, ;at fiind cd d e ! i n e a t o a l e a t r i b - u 1 T ;s le u " " . " 'lr""Ui"rarii ^i#tii, nu era ,a .birpun; J" sdi l:.t:,.:" ,poporuJ

Tl'":';|;Ll ;1!:tffJ
illtu:.

Aceqti" thesmothetilor' ""r'i11"?J i". ill" r"ni;cor pieselor verificarea babil pentru

"b,#', ' * j "i;; :$ f{ i:.:; ld,Tilt T."# "::t 1" -;; ffi:"{ ;**1, ;i;yi ;#i-.'1 $l::i "ff" u"h;t i';;il;.pp?:xi ifi"olxii.lj:Ti;"1
Pu strategtt ,i-t-int*oarca in fala tr"ibunalului1tn' sa-iconsau i*iti ai" functie nu'puteasb-iaprobe damne decit iusli!ia PoPularA' Magistralii"erau deci suPu$.la o supravtglgi:
ratd hrana zilnici. I

;;';i ;#iHl fl:ti"f.::::,":u?i ,r,,,y*ur ilil :i a"


o""ru vafi ra"rt ,p"re -ai;;irl'3irl;

po rtaini,r i i'ii'' iit 1i:rt;4

"iai.ut"lu'"l"g"i"lu iil"'li:? 5,1' T 3,'", p11".:i*' :i1", il;,l:""il-"" ffH*[}"ii'. iliT:',T sesceu de sluiitori; mii. Er; "fr',t:!t ;;;-;; ""-tt,:l;, ei sd_mi aducr{.din

1:1t."-d ^p:]ilt.

venit momenrul. el ii^ae io.li't.i"ff;';.a!ie r21. Nici func,tiona"ii de ..il,t ;;;; ;"i crulali "l

p.,__

Ili *i fi *"-*:fT,*Tt lxl; d.*.:ih:$


oblind,din Par altfel erau *urp."auti din funclie.;1 !ri1i;t- ,1n
272 2t3

';l;'"?.:t',t-l'Jt"llJ'11;".?:?"nt; ::f ::'l':11f

belgug toate lucrurile de car.e am ne_ loje 9i sd nu se"atingl_a" siderd "i_1.; """1a"fitu "o.,_ .cd magistralii i,.lri.^'.i'i"' rout" avantajele p5sib,le, fdrd .a "."'"ri"g"d "jiL'"u de nici un bun(. 122.

.;i lrl*r$ffi u r# "" ij:'i+,*,'l, ""*:


- mergea ;iiri"n' inmine tl.O;:,ri;.,; Abo'"r" c"'

conricului c{ huloneriile evident Este H;ltll

:!:Ltlfirx{ikt:ii ;*. tH 1}!i, ri;l: t13l:,:'i1r:""h;;i r," i*o'"ni 1i,, :":i:. l'.

p"u",,r *i,,i Ji.:*:j$tl|jllit$ ;'.'ffi$11;

rl: r :: sr''1;,1'q:* ft-lfl'"*i,1*1ftr+:;. ;.'ffi13*-i.n-lf;$"":ilti"""*H -:'


ilfr'l: ll;ti:lllli1"i$r'1 [ i""irt'l=i r.T*?
."n:,, u.. in iii..i i :**li;ilifi"?" i,i,iii. iill "qlI;ii;!p ini;jr**d;;*:ki,*x -iiHl;
zadar a declarat ";1;i";;t ba'ii pe'ntru "chel-

tuqi Nicias era un general bun, dar gindul Pnyxului_.il p_araliza. Dupa primele inTringeri hi.t Sicilia, el n-a indrdznit sd ordone retraqerea ce ar fi salvat armata. $tim de la Tucidid6 care a fost pricina govdjelii sale 12?.Era sigur cd atenienii vor dezaproba o mdsurl pe care nu o decretase_rd,cd se vor pronunla asupra soartei strategilor fdrd sd fi tdzut cu ochii lor care era situalia qi cd vor judeca totul dupa spusele celor c e v o r g l i s a v o r b e a s c dm a i b i n e . ' l g i m a i s p u n e a in sinea sa cd, la intoarcerea lor in Atena, soldagii ii _vor face pe generali rdspunzdtori de suferinlele. lor gi i1 vor inf dJ,iqa ca pe nigte trdddtori gi nigte oameni vindu,t,i du;manului. Decit sd fie vrct-rma unor acuzalii nedrepte qi josnice, el a preferat sd piard cu arma in mind. A impins curajul pind.la temeritate, cdci curajul civic devenise incd Ei mai greu de alins. Citi magistra[i nu-gi vor fi pierd-ut astfel spiritul de iniliativa gi si'pentru' guran,ta, a-gi .caljJ,e..ti_ .atit de necesare putea indeplini bine functia !

"l:::l-,""i:. ":*t{lt':ili;1Ti,1 :#f *J"';.,t1.'-"u obfinea n"u:Hiil",


" lil,;,t;Tl'; 'Jf ;", ; ; ""i1*i l'*;; \s.t' {-:I^" X,: T ?,'"* ;"'

NOTE 1. 4risto[el, Politica, VI (IV), t2, 2_g. A se vedea ^ Cailtemer,.DA,.art. Ar;hd;: p. b6s Ei urm. z. Lr. .,-bjschrn_e^,. Impotrwa lui Ctesifon,^ 27 ; platon, Legtle, p. 764 a -c..Fxemple: Lisias, Irnpotriua lui N.i.comede, 3 (arlronlii), Ar'istotel, ConstitJlta atenie_ , lllor,. 56.,,7 (arhontete) IX,6; XV, 5 ; pseudo_Lisias, (srrareglr). 3 . . { r i s t o t e l - P o t i t i c a ,V I I ( V I ) , t , 6 . 4. Pseudo-PlaLon , eneredi^oi, p. 236 si urm. M 5 . A r i s t o t r . l .l o c . c i t . . B . IJ. 37 ; Pseudo-plaLon,loc.cit., p. 238 c. 9 Tu.cididg, /. Arrstotel, L'onstttu!ia atenienilor, 62, 3; cf. Lisias. Impotrtea lui Nicomede,29; DemosLene, Impotrioa lui Leptines, 152. plutarh, pericle, 16; Focion, 8. loc. cit.; cJ. lrist^otel, ' , roemium,LV, 2. - L, tg; DemosteneP 9. Pseudo-Lisias,Impotriva tui Atciiiad,c. S. 1 0 . A r i s l . o t e l ,P o l i t i c a , I l l , 6 , I t . 11. Aristofan, Pdsdrile, 1111; Demoslene, Despre coroand,261.

l'ffiTi::1$iili';k: f'lti' l,i l;*'*:iruil"" *'iiii,f*i:, :? tTtk"l#;''l'#i 'i*n.t^J"tii af milistlatXt nenorocoqi'


il'ffiT,l::'+'*h i:r":i
lcaurd

l;"ilTj'Jl":i".,l'ii':i'"T;'l''g"':!!',lib^i^i,iffi i;\i-'"''+
Ptcr':' :;il* llf * T:'1"'::!ludre t*alT?,lH
Putea sd Produca

;#*1"**r**ffi ,:llfidii$:.I:
ilti"ft *;:' T'"*: il'i'T' *ilJ iih:::T Ti*
274

; 1l r "',"ft Jj;"'*;j: .l :'i t 3 : l] 1 i. i' Tif i : ";',.#,LT rrrm


si ,r.Ait:o#;iirr b6 . ,\ ';,,']1:
ei'rrn; ,"'i""'i;i6 ii ??8li'flliiio'i#ii"li',u 137
urm''
' 20. Aristotel,.?P' ctl',, l', i')'!' i t 4 , i b i d e m , it. td.*,

i'1-i,,1ni: ;il;';: i:;1"11;,u.., ligltflr ii. i 6 . t , t . r n ,. i b i d e m r 9 ,! , - , 1 ;


. I u i T i m r , * a r e . s . . 1 2 3114

49. 50. Il, p. 1,124. C f. l l l c , n r . 7 5 , I . 1 3 , E i u r m . Argumentul I din Solocle, Antigona. l'oilux, VIII, 133; OXY, p. r lsi urm.; OXIII, p. 9. Alislotel, op. cit., 44, 4. I d e m , i b i d e m ,6 1 , 4 - 5 ; L 9 , 2 ; I G , l . I I , n r . 5 6 2 ;
necreclirciousd, 769. ambasada necrecl'trtt Despre ambasad,a !)sclrtne, l)esltre Arisfotel, op. cit., 61, 7; tI. 22, 2. 56. Arislote 5i. Uf. LXXX\' p.276. Asupra organizdrii Iinanciare, 19. 58. I)ernosterrc, 59. Xerrofon, Memorabilia, lII, 4, 1, 60. Lisias, Desprebunurile lui AristofarL,5i. 6 1 . T u c i d i d e ,V I I I , 5 4 , 4 . C f. L X X X Y I I I , p . 3 2 . 62. Aristolel, op. cit., 42, 2*3. 'Statul atenian, II ,3. 63. OXXI ; ef . Pseudo-Xenofotr, 6 L . F o c i u r t ,8 . ImpoLriva lui 65. Arisfotel, op. cit., 45, 3; DcrnosLene, Leplines, 90. Of. l'. Cloch6, IIEG, L. XXXIV (1921), p.240. cit.; Cratinos cel Tintrr apud Athenaios, 66. AristoLel,Loc. XI, 3, p. 46tt/. 6 ? . A r i s t o t e l , l o c . ' c i t . , 3 - ' 4 ; o f . l ) e r u o s t e n e I, m p u t r i t a lui Eubulos, 67. 6 8 . L i s i a s , A s u p r a i n p a l t d u l u t ,1 3 ; l ' s c u d o - D e m o s t e n e , Impot'riva l,leairei, )2, )i; b.inurlros,.lmpotrivu lui (1 c l . , \ r i s l o L c lo , p.cit.,4,2). Demostene,7 69. !,isias, Perttru Manlitetlns, I ;.1rnpotriva lui tr'ilon, | ;

ei

st^'YtT'g;22G , '7r' I . 2 ; 2 2 8 , I 1 ; A r i s t ' l e lo '"1,:.;ul Jiil','*oi.;: " l.il t,ii:l',

ar.' t:r cir,Lz' Ii1rn",'j;,'ll,.;.lo; 33. iri,r*,fl,ltl";


r" tltctticttitur' zu. fl;,31.1: .const.i,t,u1ia

Ir' e' 4; t; .,r P'liitico' 3t.8:I'::,n,lot'"1;,?,,u,,,8, ')

',!',!2T,'|i'r,rr I i'. r;6r' i;:l$:il; ft';liii;,,'"'",ln,l,!,,,u, ;'. '' .;t i$:H: 3s.
Arlsttae.,lr';"'qtiit"tt't 31. I'lutarh, cII', 32. AristoLcl'..luc' / c' 33. ldem' Ibldem' '

2' ' rtp' cit'' 26'

iIia' b ru o m te Ip1 gli,''r',) i iti",' ;'1., ' A r ' e 'i o nsiticu l '2 ' ( ' i ' D l ' a t ' t ' Y,:ii" 3i.ltiil:'!;i,ff 2 rt9)-I1'"1 2,
l' .9;
cIl '

62'1 crr DA' toc' ,u. i?ilil?;t: ,iilli,,"t'" atenienilor'

r ,r r .9 1 , I . z 7 p i u r n r . ; 1 1 .I G , L . l , n r . l l 7 y i u r m . ; J , l ( ; ' z '!:::iii:'),11,1"*,;,", Arisfotel, op. cit., 43, 7. ,,.4: 4e..2: 4: 3' i.lliJil'l *..,; 7 2 ,A r i s t o t e l , o p . c i t . , i , 1 ; 5 5 , 5 ; f ' l a t o n , t r ' e d r u , 7 7 ,p . "i

10;'Imp'otrivalui Eeandros, lmpotiieta lui Agr.tratos, 9, qr urm. A r i s t o t e lo , p .c i t . , 6 0 ,1 ; c f . R I G , t . 5 6 3 , I . 5 7 .

::; ifr :I; i.i " lil:'ff i,},1:" i,ii { I-:i:*:' fi:;,'
40.frl*;;;,';i. L[. Ioc' cit'' 24; cit.,43, t; cr' rischine'

!,'i:;ir:),Yi,#i",;,",, tilfi|*'t';;),i1i:,,f 4r,LLs, 12,


,,., [l]liJil;.,l'r:;il#{'i)" o;u'
nr. 132. l. lu;. bbr'

t:: o"' Y,-*ll'**r :,;: fti$#'tt';


p L.oe i'l'ti;', it'iit"':i,i"T:jil:H; af'^'lll
C f. ,.; Demoslene lo , c .c i l . , 1 5 .

46. L7.

235 d,; I'lutarh, Solon, 25. s ,e n t r u s o l d a t , 3 . A r i s t o t e i ,o p . c t 1 . , 5 5 ,5 ; l ' s e u d o - l , i s . i a P 15; Dinarhos, Impotriva lui I'ilocles, 2. InrLisias, Impoiripa^ lui Ecand.ros,8; DemosLene, potriea lut. Midias, 17, 32; Aristotel, op. cit., 57, 4. 'fucidide, \rIlI, 70; l)emosLene, loc. cit., 714; Despre ambasada necredincioas(t,!90. Demostene, Filipice, sada necredincioasd, Lisias, Penlru soldat, I. 17,29. , Arislo[cl, op. cit.,56,l. Impotriva lui Midias, 178; Pseudo-DeDemosterre,, mostene, Impotrioa Neairei, 72, 83 ; Cf . .RIG, nr. 6 3 4 ,L L 4 , 1 8 9 6 2 , L 2 ; S I G ! ,n r . 5 8 7 ,I . 2 4 3 g i u r t n .

I , 3 - 6 9 ; 5 6 9 , , 1 3I' ' 1 l - l Gn , r . 5 6 0 ,t 3 - 6 S ; 5 6 1 1 , r ' 3 0 5 ,I ' 7 5 ' c i l . , 4 8 , 4 ; S I G Zn o p . A r i s t o i e l , t'-tZ; p. XIV. 8 0 . LXXXVI, 1' ,o i ta.s , t1 2.i c [ . 5 9 -7 ; 6 3 ' . l,p l '. 8 1 . , \ r j s l o l er B.r cle

1 0 8 39 i u r m ' ; A n l l f o n , ( h o r e g n ' 8 2 . ,Arislularr, 35, 49. Vezi LXX\11I. P. XV' Despre ambasada necredincioasd, 249; 8 3 . il"d*oit.n., f)rrrr" coroand,26l; RIC' nr' 572,I'-58' Lege similartr' 8 4 . Lir{"*. iirl"tri(,a ' ( A b h . lui Nicomede, 29' BA, leug, p' 29 $i urm )' . i"-etiit." 6 6 , . t ; 6 3 ' 4 ; 6 9 '1 ; 6 D . A r l i i o i e t , o ' p .c i t . , 6 2 , 2 ; c t . 6 4 , 3 ;

ttt

[!;:!i',t:::',#iiii:! i!!;,, iij. ffiap


eit., 54, 2, amltasada :)i::::l:ne. ,tnpt t r i L a t u i L e T r i t t e s1 , , , 7 ; cl . Despre

atenian,l, 17. De .sercis Atheniensium publicis' 8 6 . i;"ri-wutiinski, t s e r l i n ,1 9 0 8 ,P . 1 0 0 q i u r m . vIII' . 8 7 . i;iJ;i.i;"iititi*, YII (vI), 5,5-7; Pollux, t,rl ? 1; I X , 1 0 . 5; 64, I; 65, 4; 1 t).) atenienilor,63, 8 8 . ,t.i.t"t.f . Constitulia | .)., 69, 1. 5,0 , 2 ; 5 4 , 1 ; S I G 2 , n r ' 5 8 7 , I ' 4 s ' ' ibi.d,em ag. idi., 125. 42 si urm. etc' go. n.rito.f"*, Despre afacerile din Chersones' Ll;. ""' 129; Impotiva lui necrehincioasd, nriiri "mborodi Cf. LXXXI, p' 229 9i urm', 248' 126. trrrfro,tto",70. gr. -" A"lito", bhoregia, 49 ; Demostene,,-Despre^ambasada itt Ei urm.; cf ' RIG, ni' l0g, I' 0z'; iecred.inciosd, 5 6 9 ,A , I . t 5 - 3 4 ; B , l . 3 - 2 4 ' T u c i d i d e ,\ , - I I . 4 8 . gz. V.ri iiui rn"tt.-s.3nirrti, zt" stral ath', p' 52 Ei u r m . ; 8 2 9 i u r m . ; Y [ , t ' I I ' P ' 1 0 6 2 ,n ' 1 ' 93. Cf. ('VI, t. lII, P. 802. lui Mid'ias, 32 9i urm'; cf' e;. il;*;;f;ti",'iip'ot"iri Aristotel, Probl-., 29, L4. 95. Pseudo-Lisias, Pentru soldal, 6-11, 16' 96. RIG, nr. 679, I, 10 Ei urm. II ,I , 5 ' , 1 6 ' 9 7 . X e n o f o n ,f u I e m o r a b i l i a 4 (cf- CIY. nr' 8674l ; Acarntentt' Aristofan, Car;alerii,11 98. "" -Sg5ti rrrm. (cf. Zielinsiri, Gliederung der altott' Ko' m\die, P. 54 Ei urm.). 99. Vezi P. 232. 'fno' 100. Aristotel, Consttluliaatenienilor, 48, 3; Lisias, potrietalui Nicomed'e,5. 1 0 1 .h r i s t o t e l , o p . c i t . , 4 5 ' 2 43, 4; Or, t, 4;Pseudo-D 1 0 2 . IrJ.em, ibicl,em, 1 0 3 T u c i d i d e ,V I l l , 5 4 , 3 ; l l u t a r h , L t s a n d r u , b ; ^ Ion, Helenicele,l, 7' 1. 104.Vezi CYI, t. I, P. 176 Ei urm. 705. Ibidenr, P. 1u4 9i urm. 106. Aristotel, op. cit., 61, 2. 107. Eschine, Impotric,a lui Ctesifon,2L. 108. Idem, ibidem, 22. 109. Pollux, VI, 152; VIII, 54, Lisias, loc' cit', 110. Vezi p. 228.

stotul eri.i"iiti,-l'ii'iitr,' 73:; Pscrrdo-xenofon,

117 . .trtstotel. on. (it ,: I ' 1 1i J . ld,elr,;6;tri^, ;i,-;.' 1 1 9 . roem, ibidem, 19, 2. 120.

r;;"i! ;,, i.\i" gi!;,' ;' i;:,i: YI** W it "

("i ! :;,: { :r : : ;';; i #ii ;.:,ir, ;t ir fi ii,i,,*' " il'\ ' j:rrr'
il4;r#liriiii

{i11i#1 L!!;i, :,:,:i,,'ti:,iii ;;"'!; ',',:,'li;":,*;;i:;;i{,'!!i:!:::"'.'ii"l',",,

,iiy"::aii:?;*fl;'i,l'5ii.il i.i:,':t,,,:"tffi ox X;'los"

iii'tog'tto"2'rr,' 5; Impo,trivat 7;;;;;;;-'i;i' I t L o c t e s '7 lui u t Filocles, iiI^""ir.. lmttotriva mpolrlva l D i n a r h o s ,. I 28 : T h e o c r o t e s , llt ; Dinarhos

Capitolul Vl

JUSTITIA
I

m a g i s t r . a I is ie . . r - A dr e d u E it a h e g e 1 - :tle tg rd ly .a l a o m1 o.n ,a r ic simpla delegalie in r.irtuiea cdreia ei primesc acliunile, p,,Z..J.uri la efec_ tuarea cercetdrilorsi prezideazdtribunalele com_ petente. De acum in"ir,tu -u*i'irista ,,1"i "" "u pnpulu.a un mijlocitor intre suveranitat.o gi cei care trebuiau sd dea seamd au iait".fu lor in fa!,a judecdtorilor. individului continud sd existe . qt Pgr.drepturile incd qi mai bine apdrate. pare cd fiecare .tlt cetdlean nu se poate bucura in deplind sigu_ ranld de exercitareadrepturilor sale'dlcit dacd intreg poporul i Ie garanteazd,ocrotindu_l cu atotputernicia sa. Individualimul este dus atit O:ry11: incir, in proceselei,, c.e.e o parte _ 9:.sau ceatalta sau amindoud pdrjile sint consti_ tuite din mai multe persoane,actiunea trebuie sd fie intentard de cdire fiecar" i;di;i; din ta_ bdra acuzatoarefiecdrui inaiviJ Al;-";; care se 2. apdrd La atenieni, justilia ,ru i.r."p., ea insdqi, '"iria, nici o ac!,iune,nici ti,.d . ;;;il; de crime. magistrat care sd ia iniliativa unei .,.:,"j1:ta urmarlrl) nu existd o instanlr{ de 'punere sub nu existd vreun minister p"iii; care sd 1.q?g!i", s p n j r n eo c a u z da s o t . i e b d t i il .n p r i n c i p i u , pro_ cesul trebuie sd fie intentat a. pl,"rouria lezatd t3u"du_ re.prezentantut sdu legal:'"";;ii; trebuie sd.facd cital,ia qi sd ia cuvinTul la audiere fdrd asrstenla v r e u n u i a v o c a L .C h i a r s i o o m u c i d e r e rdmine nepedepsitddacd nu se prezintd !_oate ca acuzator vreo rudd a victimei s. Totugi, cind o..fapta ce adu"e prejucticii l.ll_T^",p."aepsitd rnteresulur comun,oricecebilean(ho boilnienos) poatesd se considere..lezat qi sd ia apdrarealegii.

1. PRINCIPIILE institulie'. jusPoate mai bine clecitoric'arealtd dintre echilibrul P.utfggt iii# ."""t"-in evidenl{ care a individuald) libertatea o"lii"e 9i al V-lea' ";i"t"" 5""rir*ii'laeatut' atenienilor in secolul in tel ) o n o r u le s t ec e l c e i m p a r t ed r e p t a l e a '

*"1**x11" u '1; n:.ffi :if; ;ril"il'*l:; in' clipg virtiii'i"eti"totttt' din Filocleon,
;l;;a; ii itttt" in Heliaia' el ridicd p.regiteqte

[:l':it-:si:tl;"iltJ'"-:]".".q1""T-3;:il!1

"l'lt1:'x.i''l ;"?* ffi : 3ffi i:1i i l*":""tll " l;i'tk*i'lilq*,"i,;,t*,.t*::nlvr#'; it""iu*" sd fie monopoluiEupatriziloti
Ei ;'"??;il;it.";il lo de refo'ma i"st'n.',oi" T !"r"i. definitiv chip :lil-, in 1llpoporului' ;;;;;" u i *" conferi judiciard care rdspund1""l..l:-:: i.".. g"ti"u pute

,?::i::: pi.*,yJ cgtegorii J;; a" T'"_1ii,r,l" ;; ;;s;^"4'oo p"i_ _,,."u-.Et,l_d.:"1 ll1n,; (qi.fr) aitiunire ""gi"ni, lgi"pnrj.'l', atunci cind Solon i: p,rtli.. a , , t ^ . : ^ l "::.0hfrflql',' ::::, ,,.)i o jurisdicJie de apel (cphcsls-l'9a1e c a z u t a c l l u n r l o r p r i v a t e , c e l e d o u d p a . 1 i d * p r n ;;;;il;;it
cheltuielilede judecatd, prytaniile, i^ ii ";ffi;";:"l{i ;e;:."T:'^'-, ::;:i:!*"331: Areo Pe acelea.ale ,orri tr_ merelitigandi ; reclamantul poate oricind sd ren,te la actiune; dacd o continud, reclamantul

Ifii"irtoti"..

In timp ce sint strivite

ate ob,tinein afard de obiectul in litigiu qi o m{ de bani, cu condi,tiade a se ocupa ul insrrqi

til" re ar,irrre d., cle executarea sentin{ei. ln cazrrl actiunilor pur,l;;H' ],;;I:1,i" i tri!'ii p,pulareapa blice, numai acuzatorul este obligat sd . deplnd n ru-X de bani, ce se numeEle parastasls; dac{ renuntS. la acliune sau nu obtine cel pulin -o cincime din voturi, el trebuie sd pldteascdo amendd du o ^;" de drahme; cel condamnat poate primi p e d e p s ec o r p o r a l e , i n f a m a n t e s a u p e c u n i a r e ' s l l i n e l e ' d e b a n i c o r e s p u n z d t o a r ea c e s t o r ad i n u r m i 2. TRIBUNALELE revenind cetdlii. Dar gi intr-un caz-gi in celdlalt, $t PROCEDURA LOR lipta (agonJ'se angaieazl intre cele doud pdrli decit saria nu-qi migistratul inipticate: diiect cina de a'adtrna declaraliile qi probele furnizate p.iui'aru;i'ii cerrif;-',iT,3i"rXT."li,ii'^':l'1, de adversari; heliaqtii nri sint decit. niqbe jurali ce asistd la dezbateri, ca judecdtori' Chiar qi in procedurile speciale iniliativa privata ioaca un rol important. Am r'5zu[ cum se p r o c e d e a z [ i n c a z r r l p r o c e s e l o rp o l i t i c e a n g a j a t e in fata Adundrii sau a Consiliului pe calea et'san' g a l i c is a ua p r o b o l 'l a ' l m p o t r i v a f l a g r a n l r r l r r id e l i c t ' lau a deliciului noloriu, mai alescind inculpaLul este un rduf[cdtor de condilie joasd sau un strdin ce ar putea fugi pe negtiute'.cetdlenii prezidacond recurs la apagogc, aphigrsis sau cnd''iris, adica ucetorul cuit'et)rnationa'le, l.Tit"]" a u u i i " s a - l ' p r i n d Xp e d e l i o ' e n t i i s l - l t i r a s c d i n fala magist."t.,lni, id-l conduc[ pe magistrat ]a .,1"t'u|lil :;:J* ^tl'l"nilu' cermai de seamd tod"t .,tt8" se afld vinovatul pentiu a se proceda p e n t r u l a a r e s t a r e as a s a u s a - l d e n u n I e p e v i n o v a t c a m a s i s l r a t u l c o m p e L e n bs d - q i f a c S ' d a t o r t a ' l n aceste"nroceduli,in Careaqa-num\l'il habeascorpus nu este respectat, nu se mai cere o citalie-prea.labild: in acest caz poate avea loc o judecatd sau o deten.tiune preventivti, care este tr*"tli uncori susnendatd prin constiLuireaa trei cau+" dlctla s.a se extincle trunr burgneze. rn cazul unor daune materiale

ji,:{rt},l#;'i::lilt,*]i +i;jt*,#{*

*ln:*F'5il"1,1lli; ;lr: "o?:?1,,'#,:,*,,,

il,"? t:I ln n:*l.ff 3r:HJ":i:ir:^:i:: Ilt*ii "il t,ir #"t i "i:-,-1.", ;.,:g ^ui" lt"-.T*fi Ill' ;. " "'inl
"

r* ii*,fq; I,H:il :lr i: iili; i{{;,{t'ilf T':ii;. lii*:{ _,,"="y-,.1iry; .*

I r: lil: ;xtu #xilgrj: :lltiilrul i'u",

- : ^!--^^r:--'.^ ^^.-;^X d + ^+; "statului printr-o f a,tr inf rac!'iunecomis rrricinuite de legile comer.tului,vdmilor sau minelo", Pa.r uclae,. a,tupiaincendie.ilo. ticularii iau ini-tiativa judecdrii vinovaliilor pri "as"io.'i;;i;: .fe1-a phasis,'ca sd-i hotdrascds[ treacd aqa-numita confiscarea la condamnXri: averii in caz de fapte, statul ii cointereseazd lr.;i;,;rlqli':,, ut sfert secolulal V-lea,ei primesc ca primd trei din amenda impusd, iar in secolul al lV-lea din51 de 4qr. n;rc sint in numdrde trei. pallajumdtate 5.

ii*i1;l' tit *r'.T: -"titil,'iffi ,*;j rj,nitrl iriil*. f;:x: ;fr:i,:,} H*: tT T,,i:,i:i:,; "zijii{j:*J,* pe care
r; p'."","ia'ffil?""#ilj.lf:J" j:i::r:

, ,,,',ffi ; ni d;i ft dil +ti ft T,;il,,i ;l i# :# f iiii.Tl-n'T?;

fi:: ilf, ,ffi 1L1 J l;;:,:, t'il"1 :#i:1' ililfi

2n

d i o n - u l e s t e c o m p e t e n t ,i n m a t e r i o d e o m u c i d e r e involuntard (phinos a,A'otsios).si de instigare la o m o r ( b o u l , r i i i s 1 , d a c 5 .v i c t ' i m a a r e c a h l a t e a d e cetdlean, qi in materie de <tmor' trtit voluntar cit qi inr-oluntar, clacd vicLima este rin metec' un st.din sau un sclar'. El pronun![ pedeapsa cu exilarea pe un anumit intelval de timp. fdri ccnfiscarea averii, dar conclamnatlrl rltt se poate intoarce in Atica tlecit cu autorizalia piirinlilor mortului s. Delfinion-ul judecri ar:elecazuri in care regele, insdrcinat cu cercet[rile, a ajttns lti contlluzia chtomuciderea este scuzahilii sau lcgitimii (phonos d,'ikaiosl,' acesta este cazul cind victin-ra a fnst o m o r i t d c l i n g r e q e a l t i ,i n t i r r p u l j o c u r i l o r , a l u p telor, sau in--rdzboi, sau lletttrr c[ a ftlst prinsii ln flaqrant delict cu sotier. mAma' sortl' fiica s a u c o n c u b i n a u c i g a q u l u ie . T , a F r e a t t v s , p e m a lul mdrii, sint jude.r,ali cei cale, exilali tt-:mporar pentru omucidere involunt'arir. au siivir;it un ^tou o - n . , d e d a t a a c e a s t ac u p r e m e d i t a r e .C u m n u gi cttm accesul s-au purificat inc[ de primul ptica-t" pe pdmintul Aticii le esLe interzis' ei -iqi srrslin discu"sul de apdrare de pe o barcti, in fala judepe nal. Ilacii sint achicdtorilor ce sthu &,qezati ta.ti, se intorc in strtiindtate ; dacri sint condamna!i ro. in sfir'rsit, cel ilo-al ei primesc pedeapsa capitali din r"eg'r alcrituit singelui, cincilea tribunal al gi din regii tribunilor, i;i are sediul in fala Prvtane,1.,i. nunclia sa, mai mult chiar Ei decil alciLuirea sa. atestd o origine foarLe indepdrtat5. Acest trib u n a l c o n d a m n [ i n l i n s i r p e u c i g a s r r ln e c u n o s c u t animalul-sau obiectul de qi judecd fdrd crr-r,tare a pricinuit moarte de care piolte, fier sau lemn om, inainte cle a purifica p[mintul !5rii de el, 11. ducindu-l sau aluncinclu-l peste grani q,d l a j u . d e c a r e ad e f o l o s i t i Intreaga procedurd lictelor si"ngeroaseeste de un arhaism izbrtor' Dacd victifra l-a iertat pe firptaq, inainte de a-qi da sufletul, nimeni nu-i poate lace ceva uqrgq; 12. Dacd nu, apdrdtorii victimei sint, dupd ;ului iegea lui Dracon, iatdl, fla,tii qi fiii; in lipsa acestora, verii primari qi verii de rangul al doilea;

; j

jlr::::lt{i} iJi:,"i1',g"l;i: r a.sa-numituir,,"ir'")i,,'ipJi.i;:l,l"l.o:utlj.:i#d


g o,i),ii 1,1;[J" ),'ce' e x". (p, l:, jlT1,,1".'n il.tli.-':-ti gedin-tecontradictorii (-pt'orri Atr.,ti ail .e se

ni. ri,;'; ;;,;;l'i: l.,l 3J' g,:^:1,", il'",*Ji -;Ji'tXi:'#

";;",, il :: i,l,ff; ::I,I,l:,":Uli : in: "; T 1,ucutd de cdtre rluilel..;;*^;::"1u" - #:, j ur a ate

ca inyo. j:iq sri. aihi ";i;";; i..r,"iJ"il X..ia."" A" i;go,'j,'prr-.nr"a tirorrl 1A1lre ,, ,,*::,3,11.,!-

;::?ll

j:ru j i; :ii'":xrffi i"li: 11ry,'*';r,r itrJil?l{" Til':'}:.:;ff:: Hiffia


de cdtre pfcli. Primple cloui o,.,n,,-i '^^

j ;":1 ,.p ji _' rr,,,, u r,i, ",ti.* ; ;;?' ; 1,il,:. .ffiil?* T

ce,.o,o,,nln' ).o-urt"e, , ro$:!1:il,'il;:.r;'p'intr-(,

pe care Atena il cli A r e s ,c e l a c h i t a i - m e r

in al treilea rlnd, zece nrembri ai fratriei aleqi

potore ", i"n a s c d - t,,' -.,?, ffilffi::lj; " ii i.:J

i.,li:',::i, ;i fl; nil*: "g;:y.1iff4, -', j JiT


v'u('r,ru oe pe colina lui

5:11;,*rnr :r-#t;:t*i,;iil-"h ri

j{:;l!:;:ii1"ll"f rx,.il ,f;l:+:!111:11?;lh.:i ilifri::dJx'ffi li':iii,l t li;T.rftTi H*::J:Iql;?* ilifi


parteau in pr,d pg.1

ji,;;{' n r ;i, ri,i,! o.,," fJ,,t i ;::iiq,l : :l I t1 :;',lJ :,T necruq,tirii,(/i;i,;,;;;i,!i,:;r,i

ll,,,IJ:;? ru, ;: ip tfrj l,:i, "liF ,il"i/i'0",'"J;'1i', i:nn;1,1il, li l,


I ;lr:

t,,,,1 ii; r,xff .i;jh d* :T##: ",{,i,,,lfn:# lijl

t,q;.___,i+i}" ;**iii {.i,* u

;;"I ;H':l.t'; ifi;1, li:;i T} I lii*i{litti'i;r

printr"o jertld 23. Pentru a scdpa de excomuni' care& pe care o aducea dupil' sine acuzalia de omucidereqi cale se prelungeaprin exilareatem1a ispdqiriieqi purifiporard, trebuia sd te sr.rpui cdrile fixate de ritualul ;i de cazuisticalafinatd 24. a exege{,ilor TJate cazurile ce nu erau de resortul tribunalelor singelui intrau, in principiu'-]" "n-TPg: litigii Era o sarcinduriaqd.l'Iuite tenla popularS.. magistra!'ilor fuseserd scoasede sub competenJ,a qi a Areopagului,plin reforrna lui Efialfe,.pe yremea comercial, col.rbenciosului mali^mea "ot.,ia imperiului qi restric!,iile aduse in dezvoltarea jurisdiclia oraqelor supuse fdcuserd din r\tena Munca tribunalelorobiqnuibe oetatea'proceselor. lor de cazurile trebuia uguratd prin descdrcarea marunte. Odinioard Pisistrate orease func,tia de judecdtor de demd, pentru ca aceqti judecdtori sd pricinile de la sate25; dar--aceastd solu!,ioneze instiiulie intenreiabdde tiran dispdruse.Ea a fost de judecritori restabiiitd in anul 453122s"I'reizeci itineran,ti,trei pentru'fiecare trib, aveau drept sarcindi[ mearqd, fiecareprobabil in a sa trittys' diferendele sd jutlece, in primd qi ultiml instan,td, ce nu depd;eau zecedrahme27.Deasupraacestei civile unor arbitri valori ei lransmiteau procesele 28. publici numiJ,i (diaitetes )
To!,i atenienii in virstd de 60 de ani aveau obliga!,ia ca, dupd ce se ;tergeau de.pe listele militare, sd se inscrie pe acelea ale dieteltlor, pentru a 2e. Oricine exercita aceastd funclie limp de un an lovit de era bbligalie la aceast[ se sustrdgea de atimie, exceplie fdcind numai cei ce aveau o altd sarcind publicd sau erau relinuli in strdindimpdr,tili in zece sec,tiuni, tate 30. Dietelii erau 'Fiecare secliune aYea un cite una de trib 3r. sediu fix, care era un tribunal sau un templu.32. Jurisdiclia arbitrilor era preluat[ de cdtre judecdtorii triburilor, fie direct, cind ace;tia se aflau ln prezenJ,aunui caz ce le depdqea compe' fie indirect, cind serYeau drept ihtermeten!'a, 'magistraj,ilor cdrora li se ceruse sd soludiari 28

du arbitrai ofereaman avantajecelor ce purtau ras_ purrrle.ea ar:estei rnunt_ri. n,,a ,."plje, arbiLrul l,-,,ri,..,nat, .etit ., ....*tJrlil:'f;it:i ""u Ilra cu judecaLa:5. Ei iefbina:i;..."."-j pdtli ptdi_ea ;';;",i -i.a, 9i arurne o ,t"uh;?tirt. .oi"f ^ Dupti ce examinei_,ra incercarede imndcaro.Da.d , ".lii"rf face o ;,tri'.qte, el iqi face cunoscuttihotdrir.-1_ "" j"rare;te p; .-."-'J cu un iurdnirrt solemnrr. Olca-c.L"a"ra pdrli o acceptd,diferendul se incheie. laca",rna dintre ptirli nu este de aco_rcl de"i"i"'J"te, 'il ea poate _cu face.apci la tribunalut hefiaqiik,". cazul cind prelinde cri a {ost, lezati ,1. .dtr. u.tit"u, il poate u"llltj pe_caler c:isuttsclit,i iri fa*'i*putui cle arbitri cc-l ocale contlamna,clacd n"u face apel la o atimie
demelor ;i dc dieteri." tribunatetn popiiJr" l"uu de numirui diferenaelo;ri. i,_; ,i;; "opr.qit" secot si mare t)r.eocupare a d.^o.""1,;i"jrJl .{y;1i,1t.l ", lrrene a iost acceade aj uiIiciarri s{ -li noari a,r.u'j face "u ua"l"irir;tiu olf ;g"1iif E a a r l o r - r . , r l i t . , 1 "^ prrn n u "-i]r-j"ifl#J o rm u n c ac u a d e v ". . Cu tob ajutonrl

j;j'f f ,J,l;, iiil ;; ;; #, ;.il;l; :'J ffiHiJ iff j t,t l,e_ti. prin tragerela sor,ti ;r ,f rrr""".uui.o."a,r.d

"u..

u.t,iiut,u; ;t ;;;;il.u,,.
dat de judecdtorii

rem.arcabite UnT,iii ile perseverentd ;?t1hlti;l geniozitate.

pinri cind iqi plitea datoria r o i n 1 1 r , o p t , i 1 i..Io n , , , , n ' r ' r i ' i ;,' r r n , , a . l : l : ' . i :a .t i 'tO l u g , a-l i r l r , l r i l r u r l ; ra lr. S - ti" aa tu * i 'm ' ua ni, a r . e a 1 a _ n t . nelnre si ,lo allc s,;r.r.antii. ln noii helia;ti ir.ebuiau *,i'rlcpunri j;;;;"t ; pe co_ 42. lina ,\rclettr,s Nrr ne estc cunoscut decit iurd_ 287

lu pri-a"r'n75'-ultll; judc.nt,,r.it,,r. I,i,,;.,i,',ri ;il,lffil; il .":;:';;:i el sLitea la inchisoare

urma sa

fdi,i s3 linri p" ::l:. t 1,1to f;.l;s;;;''.,.rrre"r, calea sctrr,LI a tndt, pedepsele

, ,.Ori'e atenia' pute.a si ob,tind demnitalea cle heJitrst, cu conclitla cle a avea 30 de ani impli_ nili ,si de a fi in'deptinir p;r;;r;; civicc, pr,in urrnlrr: tle "'d.optrrito" a nu avea tlatorii bdneqti fa!i de stat 40. (lel uar.e aceastd lrr,irnr:a demni_ pe oare

fF mintul din secolulal lV-lea; dar fdr[ indoiald c[ aceastdprocedurd solemnI se folosea de mult timp. Iatd principalele angajamt--ntepe care si le luau judecdtoriia3: Voi vota tn conformitatc clr legile ;i dr:tr:tr:lc poporului ateniah;i ale Consiliului Cclor Cinci,Sute. Nu voi aota pentru vreun tiran ;i nici pentru arettn oligarh ; dacd, este atacatd. putcrL'a poportilui utcnian, dacii se fac declaralii sau sc incearcii sd. se votezetmpotrioa ei, md voi opune. I{u loi f i de acord cu abolirca dqtoriilor particularc ,ti nici clL i.mpdr{irea pdrntnturilor ;i a caselor att,nienilor. Nu eoi chema tnapoi pe cei izgonili din lard. sau condamnati la moarte ;i nn voi pronunlu t,mpotriva celor ce locuiesc tn {urd. vrco hotdrirc tle eril contra legilor stabilit,e qi dacretclor poporului atenian ;i ale Consiliului ; eu. tnsunti ntt. o toi t'acc Si i,l voi tmpiedica pe oricinc altuL sd o incd. l,tru e'oiprimi daruri i,n calitatt:a rncn rJt: Ltclictst, rtlci dirt:ct Sinici prinellcincrajbdt'bat saitT't:maie , ce ar et'ttonq cu gtiinla mealsau ar incr:rcasdfacti urr:onLan.rrd. ue,rccare. II uo[ ascultct, pe acnzator cit si pc trcuzat r:u cLlit j uriintinttil, sri to atd obi,cctivitatea. Dttcri tre.i voi cd.lcu pier atit eu ctt .;i 1'urniliarnea; dncii voi f i ct.cdinr:ios sii am purte dc: prospcritatc !" lurdnLtntultti f i1.r:ttt, ln secolul al V-lea, numdrul helia$tilor este fixat la 6 000 44.Acest nLrmar replezintl in clreplul public unanimilatea po1.rt.,rului, asa cum o arat5 proceduraAdundrii plenare; nu trebuie s[ uit[m cd, in multe cetd!i, numele Ilelieei n-a incetat niciodatd sd fie acela al Adunirii. Cei ti000 de judecdtori erau tragi la sorli dintre cetllenii ce se prezentau in condilii legale a5. tr'iecaretrib dadea 600 de oameni, ce erau recrutati din deme, propor,tional cu numdrul locuitorilor a6. Operaliile de tragere la sorj,i erau sivirqite de cei noud arhonli ajuta!,i de secretarul lor, fiecare lucr.ind pentru tribul sdu 47.

c u a r h o n t e l je unii la ,,parabyst,,f U;rp.r;;;; -i;;;;;iorii al!,ii la tribunatut-nou sa., ia"r"C.i od.o" A. -r"r"i""t, qtiau deci inainte ce cazuri vor avea a" dupd iqi cunoqreau luaecatl.ii. b ::i^?t^t:i.ina;ii ue lnleles care erau neajunsurile "6; acestui sistem. Numdrul foarte mare de' j;;il;";";" un dicasterbamic;ora impiedical;tr"-" "trdtri"., ;i oarecare mdsurd Este adevA"ui .li- ui nu erau _col"plt^l. in numdr {e 600,,cdci trebuie sd ludm in consi_ clerare,srabsenf ele; dar erau cu regularitate 50b

in ce tribunal'rui,o. afla qi l* lrnga care maErstrat vor_lucra intreg Ire *:1:":l:liijl,-".rr anul Ed: 1,1 prescdin!ia rhesm"othegiio. :,1:l l:,J1i",,;rq. ; alrul ta trrbunal...lingr{ ziduri.,,

Lucrurile erau astfel orinduite, incit, in fiecare dlltre aceste,sec!,iuni,_cele ru"o't.il,oi sd fie egal ae.Numele de rJikaster reprezentate desemna dJci, in alelagi timp, atit un tribunal .it-qi p"rso.ratut sdu50; de aiCi vine numel a" iit irtes clat in general judec{torilor; termenul " de heliast era aplicat mai ales dicagtilor ,u uarrrr"u^ in vechea ". H;ii"i"'u' th.smoih"li;';i

iL-HlJ3;

jur[mintului, judecdtorii DupI depunerea erau tmpdrli,ti de soartd intre diferite tribunale qi, a8. prin urmare, intre magistrat,iice le preziclau

l i L i c ep , o n t n r ' af o r n r ar . i b u n a l r l, * i S i i r n u u u _ui multe sectiuni.__pentru un caz d.e"iiiiigrh, uu. nevoie de doud D",: puteau fi gi mal m"i!i judi"r^ cdtori: Pericle a andrut l" j"d";;td'in ,f"!u u 1501,judecdtori.E6;i,, 404,-;ilrrrea a de_ cretat "nui invinuili Je .cd anumili cetd!,eni complot siguranleistatutui_vorfi'"ifogi t; i;!; :Tf,"r:ill unur tribunal format din 2 000 de _'**b.i i?l Andocide^ vorbe;bechiar despr";;"p;"s jude_ cat de 6 000 de dicaqti,aaica'Ac fi*Uiuli".r, to"t. secliilereunite 5s. Pentru rsple tribunalele, er.anevoie , mdsuri a prrLea de speciale.Ele nu_;i int;;;;p;;" tucrul decitin zilelede sdrbdtoare g i" zifefe aJij.rnarurr; cit funclionau era a" -p;;;il;ii, aooa" lipprt zlle. pe an 60.Deci,era cu neputingd si seiiotarascd obligativitareaprezenlei t; i;;d tiat"l"r.; meni nu s-ar.fi inscrissd participe "i_ iu utn. pentru 2E9

--+ri,t##'r;n61qilffi

a - j a t r a g e I ) _ pt l i , . a ; il . t l e n r o r . r . a l i n au p u l e a r p c u l g e d e c i L l a m e t o d a i r r r . c r s al a { A d c a c e e uf o _ I o s i t a i n _t , e t a { i l e o l i g a r h i c e :i n l o c s r i _ ia m e n d e z e p" absenJi, clldea o indemnizalie celor pre_ :ul, z e n t i 6 r . . D a c i d e m o c r a t i a n u v o i a s [ a b d i c e r ] ' el a suverani.talea judiciard, aceastd indemniza_ .lq - nusthos dt,Aastiko.s -- era cle_o \re necesitate ab_ solutd. Era adunatd de cdtre colacreti, ins[rci_ 'sirins li .cr impdr{irea sa rlin fondul din ","!i. cnetture-Itle. d.e qi din amenzi 62. Fixatd -;udecatd r clot o_bollgr dupa anul 42_5 la trei, ea nu eraegald, de altfel, decit cu salardul p. o ir-Xiate cle zi p.entru cei limbuli din fire decit aceste intilniri zrtnrce intre obiqnuilii locului t $i pentru cei vani_ rosl,_ce -placere putea sd fie mai mare decit sd asculte hngugelile si vorbele de laudd aduse lor oe cer mar de vaz[ qi mai mari oratori ?

sensibili pentr,u a prinde gustul acesteimeserii, Ce prilej mai bun de afirmare s-ar fi putut gdsi
290'

de bdtdliile la care au luat parte, in urmd poate cu 50 tle ;n1 ur, poi sd-;i ci;tigo, prinbr-o muncA putin ,,lroiitoar.e' si onorabrld, o p e n s i em o d e s t _ d D.e a l t f e l , a r g u m e , n t u l pecuniar nu era singurul la care oaminii erau

heliagtii ce,. in corul lui Arislofan,iqi :1lT aduc l:-1:, amrnte cu bucurie

judecdtori ce . Cy .nu eran de fapt decit niqte jurati, cazurile trebuiau pj-egjtite ,il *ur" g.ila pentru ziua de audienli.'11679sntonla avea dJci"o mare irnportanld, ctici ea c6mporta, inainte de c o n du c e r e a d c z b a | . e r . i l o ri ,n t r e a g a m u n c a d e c e r gi cu prelul hranei u"6i ,,"gu.e per- cetare a cazului. Ea revenea, pentru 9" ]l*y marea ma_ s o a n e . A c e n s [ s r n i r , ; s u m A d e b a n i n t i i p , i{ , , n j o l i l a t e a p r o c e s c l o r , a r h o nI i l o r : ' r c g " , 1 liii r e v e n e a u determina..pe . r i v jt o a r e l a c u l t : a r l l i n t e l u i c e l e _oamenii de la sate, c,incl tocuiau i a c l i u . n i l e p de sd-qi laseogorultor ;i sd'fac-[;;";ffi p.l"ll ; polemarcului cele privitoare la strd_ i:I:.r:lsp.e a reglementa 9..qpt, i treburile unor concelyng . i r n l d o m r ( . l t r a tirn I a r d s a u p r-C.l i r i | r . g i a t i ;t h e s m o _ td,teni. necuncsculi : chiar qi pentru propriile lor thelilor "ii-peritori ai de inter.es p"frfi'.. .cele t r e r u r r , n u I r e b u i a uo a r e t r i m i q i I a f a t a l o c u l u i inchisorilor introduceau cazurile cu pro'cedurd su_ judecdtori ambulanti I ..Dicaqtii' mard ce determinau areslarea prel.entivd. ..uu h..i, -ui ales.,_ordgeni. Dar bcgalii .u." u,r"nu alie treburi Atena a cler.enit o mare putcre maritimd Cind gi co_ o," na. a.sim{iL nerois sA_.s l9"ul. sr nu_erauademeniti de cei doi sau trei i 6 , 1 . p o r u m agis_ Iliiiil*^. 6 3 .M a l e a m a j o r it a l e o b o l l s t a t e a u .d e o p a r t e r rezo1 a r l i _ T r a . l ts p p ( . t a J r z ailn l .2pps litigiilor ce Lre_ c a $ t r t o re r a d a t a d e c l a s e l pn r i j l l c i i g i d e j o s D u r a u s o l u l i o n a i e r a p i t l . N a , , t o d i k r r r it,, e a u f o s l ale oragului, ale portului gi ale mahalalelor. Unii soco_ suprimali dupd anul 397 66 gi a cJror nioEtenire a teau cd acest mistho.s reprezint{ un supliment trecut la thesmotheli, al,jau in jurisdic.tia lor apreciabil la veniturile lor, ce erau fi;arte mici pui ales litigiile armatorilor, ale'agenl,ilor de ; allii veneau la gedinte ca s[-si umple cu t r a n s p o r . tq , i a l e I u c r J b n r i l o r c l i n p o r t , 6 c a r . es _ a u folos o zi cind nu aveau de luclu.'Filoclion vede a . d a u g a td . upd anul 4il in 1 0 ,a , , ! i u n i i e i n e . t t r a n e _ misthos mijlocril ile a-gi putea addrrga la masa ltate lntentat.e metecilor ce se clddeau drept o e . p r l n z n r q t e _ b u c a t em a i a l e s e ;e l s e - b u c u r { digel,d!eni,67.Eisugogeis, in numdl de cinci, intri_ narnLeIa. gindul plocintei f c c a r e i _ o v a s e r v i T..ulu lrtrgule comerciale ce trebuiau solu,tionate neyasta gr al sdrutirilor cu care fiica sa il va rn rnteryat de o lund (dikai ernrnenai), gi reclardsd r a g u l e i . . , , t d t i c , , 6 a .O a m e n i i i n v i r s t d , maliile q : oraqelor din confederalie cu privire iu ,r,*a 3 l l ales,.erau ml a mullumi!i sri se intoar.cd ce reprezenLa a t . a s uc u trjbutul lor 68. C i t u - r . i ue r a f d c u t d d e r e c l a m a n[ , i n s o I i L d e . . o,r d marbori a cdror depozilie, in cazul cind apri_ rdtorul lipsea, autoriza^ judbcarea in lipsd os. Orice era depush, in. smis, in miinile magis_ . p _ , ] i g ; . l ifre Lratulur, cd era o dike sau o graphe ?0. Dicd accep.ta,avea loc p"e datri depunelig]?t.,ltyl,.r,r rea chelLujeli]gr jrdecatd. pentru actiunile pri9.. vate, dacd obiectul in litigiu valora intre o sutd gi o mie, cele doud pa.ii dep"ne,ai jrunnetai 291

.;;;i, i:T1j;ll,lrnr*jl flill ;'j::; tjli;,,*:;,:t,i;l | ::,':j: T,li;f:, t:ii't;; pe care' 'lrupi vctare, se ni,mdrau j$;: \ ,sl ,iiiill'i:. turire cetea, ;,,JilXl
ni:",1'*_::::i""uii!',iiJi'!i? ara;a r".r. ,..ii,,1";;id'il"il.T:rrr: I I

:"'.::':#::1fl:.'':.'#,Xll;*t

*:il;r"*i#; F:nr: i1; ::i;i,lii:1ihr.iii;*mlry*tixri* "ii.';; | i*r'' i:''T'ff ;; ;;;;;;;:#'!;:ili;;iH'; .l r,;"*di;i"i; ii' ,X'/,lilo"i,,l"nl; ,'-l ;[fJiI'.;,i::]: I llll, ;" i,"a. ,r.';", iJi,l:l'njl, *:":;^_pr;;":;"',J;'tlil,fil'".ii:.: I (!:i'::'l ",'-,"'iill''i,Jilil'11;'" j::1" ;',, ;""Ji,1,"J'Tlil1ll.'i"il1g'"r-',lil,lJJ',,')li'li:;[' "::#r-rlili;;"rir l?JJlli,l,":i-ill it | iiii;i:"::::llr'l illi-jdl ll: lfrl: i:iltj;ili.ri'iti.'lfil acfiun" | -:r, -'':x j1,: "ffi#r ;.";;; 1i.;i"ia'. ui'iJ"l'',.gl'; L';::;,'l'i,"n',illl''i',li;,j;i | ",",T'l'llll i;"io1il,i,il,,:;i:: li4i:il'oii,?Li.: ,tii"a, ."i'?)"",J,-il'"n,.u'',1,.";11,;
I :lt

;11'T;i[;iil',ri";;l"if",!.r.iii | fli"a*i l: l:iiii-;

:rt.****i'++-t'$l,Hlii;i]]f i:rr:x:xi'ff l#f'-;:ii"?,,ffi '-it';i, ;t\ f ':0,1:;"'J;. llflil,,;:iH::;::rr;r:1,{i,:Tfi#,,il'i;ll.,l'iil. "ill'ilJ.,l I li*:*i'"*lllli^'!i"",,fll'i'; ir;t"i;'il'i,i,':i.,J,:;i"';;: i;l',l;:
mijjoacere ;., ;;,;', ,!X,,L''.i1i"",:,-l:u1".

iceasta r' situaqia qiff;#,): ;."TT:i I ;:6;1*1gJ}_::#Tli*fll*l,in:llil .r. se adunau Jingi priarra t, rsi i.";1;.i{ii#:51'1,';1"'1"',:i',1."i,tilT-: I iil*ftil, ,",p,ntil

;i "'l *";td'-ffi iii-e i"0':; intcme' *ll' u** ::,#.)'..1:,,?'11,il,,' I t" srirqir I sosea ziua "'i,il1;;1 autrierii. rribunarur era lilT.ff ?;;:ili,{f,;;i;:iii;i";'X"otl pr:in

;'".1i,;;ji*ji:i'rjlir {!#'"fi'6,i*ry;t,i ft;.*{:ritp-,1-a.t',u;Ji i"'',,1,'rlfi,ilrq,*,l1tt1ii,,i:lTii'.1i1.yrtt'"lif;id -i; I fi:,jri!:;)i.i"o;;ui"iir :1,::{i.1jl "'u'

q, i; **iillli;f.Xl :,i{y l;il::'; l::1J", Jli,**,f,iif ":J**i il,til'; l:li;i,:l ll,I li-, ijiil,',ilJfi,1;,:,tr ": ilil}*i:,lFiXfr,."flf rtrYl,t;:!):1* "';xiiiffi,* :ifu,X;;.,tH,1.:.T::J,nlo.",,i, =p:,,Jl"ln,l.:*i: L.,i,,l,,ii ill?: ra tir rerur de rerripuri qicre ,;',,,ti.i:,,il ll,ll**'lj:iliil,ll.:i'1..*lffif;:l ,.iliJi lll::.:"..."suJseau fl: , #::)i,,-i:il1:.i:',ilpiii ll;,:: ,'J,.iil,it":i# iill];il ]ij::{;.i..,'i;i,:i"lx

pr?ltania t'.'iit,r,:tj,,:,'* *,t{in::*lt{:*'*lT; n*,H,*l'",T",,Xlli" ;*#",,"{i#llf snric'Laii,r ;; ::9.*p', ..;ili;"-;;

ilf#"{-qi;}:,iilft'n;ili$l#;k{$t ;iiH{l*ffi t: 1".'ffitrti**itr ril'l'-.r:nli.,'"-n r?#J:t,#,1:'"fr +ii:1i';;;;i1;l*r

O r , s e n t i n l a l . r c b r r i as r i s e 1 i r , r , r ' i u n il n i i s6, e a c e e a qz i n a f a r d c l e c a z u l c i l d u n , r s e n r na l 1 u i Z e u s " , o furl.unii sall ul.l cut,remur de ltiiminl il obligau pe prescdinte sii ridice ;edinia 8?.Lucnrrile ireb u i a i i d e c i s i i c i e c u r g . :lr cpetle. Cu excep{ia unor procese cu caractel sentimental, aceiea in care erau imlrlicati minorii, hritrinii etc. (di,kai horis h,gldat) os , d u r a t a p l e d r , a l i i l r ; re l a l i g i n ' r , sm d s u r a L d . Ca in Adunare, qi.aici. prir s e c l i n ! ,d ae l u c r u i n c e _ C l e p s i d r a a v e a g . l i 5 r l e ' a s { a 8 s . i i r 1 ' r u c e s e l e i'trte. prirIile ciispuncarrc]c rrn l,irnp mai mtrlt sarr mai putin lung, chip[ valoarealitigiului. In secolul al l\r-lea. cind rigitarea era mai rnare decib in secolul al \"-lea, fi',.are par.te ai'ea la dispoproceseprir-ate. da zilie de la 20 la 4B cle minr.rte pent,rtr pledoaria p r i n c i p a l d ,,c,r , , " ,de i e lit d l a opL o p t lla a llz 1 2 mlnutel m i n u t e , ]tentru p e n t r u cea cea I pnnclpilla 8e, in a{ard de limprrl consacrat citirii gi I-o opunea uparu.*it3nlum cleclaralieipe care I s o c u n t l a l i . l e c r . e t n l og r i. a l t o r p i n s " , 1 " l a d o s a rs o . i n I l e g i l , r r 'c ei n 1 1 r publite, unde pedepsele e r a u s u p u s ed i s . o c l a m a n t u l r iIi p r o c c s , . l n ^ . 1 1 . s e d d d e ac u r . i n L u l , . pr guliei, ziua se impdrtea in trei pdr,t,i, o parte fiincl acordatl acuzlr'ii, alta acriz.rt,uluiqi cea-de a treia judecaforilor. Pinir prin anul .J90, depozitiile mar,torilor treb u i a u s d f i e o r a l e I t l u l t i i . i 1 0 , c l e e r . a r rr e c l a c t a t e d i n a i n t e i n s c r i s ; i c i t i t e d e g , ' e l i e re , 1. Nici una din pirli -qi martorii srli nu ar-eau voie s[-qi in'siil invdla p. au .ort; aul^"n#";";i'11l-qggg'lir" trerupti adversarul, decit dacd acesta consimtea s[ fie intrenrpt, sau dacd punea el insuqi intreacuzatorultruteaucere tribun;lrl;"U, a c e s t c a z , c l e-incidente psidra sa fi",,T:rll b d r i p { r ! i i a d v e r s e ; i n e2. contiuna s[ functioneze ..\semenea i n s u f l e t e a um r r l t d e z b a t e r i i e .i n p r c ; c e s e ld ee " c r i m d q i l n c e l e p o l i l i c c , u n e , i r . ic l i i a r ' q i i n u n e l e p r o cesecivile, puteau avea loc interr.ent,ii ce produceauemo!,ii puternice ,sistirneau pasiunile. Dacd reclamant,ul simlea cd lucrurile iau o intorsdturd proastd pentru el, pulea, pinI in in u l t i m u l m o m e n t , s [ - q i r e b r , a g ip i i n g e r e a . proceseleprivtrte, r'eclamantul i;i ltdstra acest diept procesele politlce, si pind in clipa cind r.ot,urile ei,au scoase din urna spre a {i numirate : el putea sit-1i retragi plin'in pjl::'t'e.i ;..ti 'dreprr, fie cii se hotirise el singur sd pincedeze cernrarte, acuzarorul ,.u,'L,#,i?"j.::: {". *pri.a, "i"i.nilJJji gerea, avea astfel, fie c[ se in{elesesec]u pirltul asupra clau,i;drep[ul de raspuns ti ,upti.i'i,i'yiir'rof'togos) 8i. z e l o ru n e i l r a n z a r . l i is a r . , a"',ptl unui conrpromis d e a r b i t r a j p r i v a t . R e , : l a m a i t u l n u s r , r p o r t an i c i

g ii J,T : iil,Jlt Ipiarda J:Tj lf# ;n.;#n :# l* :i "i,i.r11r3trei ; "i: jif," pr,i" ; ,J"",J"lil.iriil." ,. i,.r,fu"llr i:TiJli,liL,1i!,i#l?. *11':r "e'" ;"I;;; ;;:ffi lll l'li,i,T,o,i,, ;"n1" ifiiji ;i: ;,.*J.'p;;;t; IJl5lT"";;i"""T;iLLi,"",1,.s,-f "

; $, '.; :i:: lt il"Ir:t,,rj fl li:litriI"iii;t'i ii't.;,,i:'*t'j", ;L'5 i;tjl: *::;rui'J!'u.:f; 1 ffil.,i't, ;;t"*Jii,tJ;"::: *nf;"^i:#it:t*

l; ti:,f i'", discu.s^J ii' a,i,.,,i :n'U"j: J$:5. tXq:., "o-un

r ilr-?r' riilr+;' * i ** i:l;":l;;,li tt l:*J#,xri, #'v; h ?:] ;f ;;:*x i',

se om a"tu'"t,; ffi . ii""I!i,iil *11 l;,' li :i:::l:

5::-,',"1",,i[li.it,q?."J'];,XtJ5;lffi o"o,,, id u i.""1,.i q[:T,l,t, i:l "J|qUili: ffffi:: ""


294

t p u ie a-eqii,#; ""t* lHr".: :' t}, :; "i":Ti "",r:,.il,:: ,r""T:*-,1

1"""..*, :*r l*$nl l#1,::, " *i,' ;ih: iiy: u uiu a,.",. il,Tgt:l# "u' " "i au i.o riooltl

l,::ll"$:;l J.*l."iffil il::ri?il,.1i ffi.,: Hi:T

295

l1?l;"li'f,Ti,ljl,l .:lT, iil i:*"'#;",;-;;l;


296

d:,.con t ;ini:i ;u]i.",, u.u_ :'*ij:,,*., :l l::,:,1,,". unitor im potriva iii t,_ir.', L',"]'iliiii.; "r i,,.f,.rit. "

J t:x ti,'j: #,ffiiit-if# . ex ce ;i,il; R !i'or'' i ;;'jfr;r,Xl,l; lit,?l,Ti, i,,;X"#

"., *,fl

;? :' i:")i. ;.::"tffirT:" t.*': :i": iHii. &x;?, # i" Hi:,'"H?.#'iJl' d;lHiti,J illiH:"lt},
#;_: n:,i $:
fjegislatiapenaldaplicatdde tribunale se baza, ,-- pdrerea dupd comund.si teo.;it" lilosofilor, _tlupd pe ideile de coriiare (intasis, ii'"^iiiii"'1, de in_ dreptare (tirnoriit) sau cle irti-ia".""ii ap{.a.e sociald (pararltitnfi . apotropi). i;rir.lpr;r responsabilitd{ii este_'apli,.at cu o rigrare din ce in ce mal mare. El este aplicat,_ ia in timp.,riie celemai intlepirtate, animalelll ;i ii ,,ir;..i.ro. ,.1_

$'":Jlii i:fl friiii


se.lor publice, reclarr

#"i"'.*,i""l i:l" l il"T:.fi il,X,', ;I::J !1, "1"*,', ;;i:s :,n[:

{iy r,i I'*ini'r. ;l,i :.I nh *;fl in' i;"il'];i" ju,reciil::i:i: ',t,,iit::, simpld, era proia*' r ;rn i"^ii[q.[t,?aJorttatea e;;J;*iI'J'" rXii':':' J"l :li:" ilili#:",'; "u.,1,u#' timp ce in secoiutat l\r_lei In. cazul
achitdrii

:i,'i7;,:#,)io'l *i;,.i-ru;,*, idi, T#r i (a y, A o i im p o: ;,',' ; ;1',

arunca pp cel cc tr

1,:;:*1tr ni;l:,:i,irr -'**+,*,%ff "ffix,l i$l *il$ :J'i:;x."'riHdl fr: dru i., ; tu''ni

prin fata ctirora treceae6. Dupd on.,lo',1X^uton .

"'# ft I ii, iig'*it ,'iillr*"; ri i'ffi Lif:**Hf ri.i-1*t;' r';ixi #i.;? f'"T i*: xtiii,tii#i,l,j**+ f ::: l;$ iacr inrrr._ ynu -. - #,,11'uT lt;,, ; il"j,i;",,.i H". :i*:l :il,,; LTi;:, :l;l;Tr'i#*,1"ff1i1
ju u, . c, e ri c, ro lll;Ixl *i',1T; :1?, :?, ::,"".+'i i:T,l
dirrainte de critre o lege ,u" iil.."r iie trimitere in 1'a{atr.ihrrnalului..sau chiar pi.i;;._,; in{elegere prealabiki intre p.dr!i. l)eci, in 1ir"..roi. din cate_ g o r l a a c l o u as e n t i n , L a t l e c o n d a n r n a r ea d u c e a t l u p d s i n e .q i o a n u m i t t - i ' p e c l e a p s l ,i , i , t ' r * i albd for_ rnalitate. \'"rmai j

:l;,F,H;:: jT,t!i'iif;'i :llHtliJ i:1: *u:L i ill:i: i:,tlr:,,t, trT:fl ,1; ;r: /;:::"1.-1::ll.1J1 ,liftT :;:!ff,, ., u,ii-ol.eapedepsei r.',ryeso, Tl'T.r,.'1i"1.*?i: i?l rnnn * J{l'i: U,, :,,','l* I';x
)qaseaparte din slrna in litigiu (tpobelia) s8. . In caz rle conoamnare, orill posibile cloud s.ituaIii. int_r-atleviir,a.oplui _ rteosebea ;r.;;;

tie chcrt'ierl'r rre i"#iil'l::'t,i;,.;il,.n' -prata

$lii

ld. tr.ibunalul adduga lo ,unc1iui." ai.i"ia de leEe, o pedera.psd accesol"i."(7r"o,rtun,,rriij';.' i; cesele, din prima catcg)ne, erii lrecesara ;i"f o noud procedur.d. pcn[,rua sn.fi.a p.,l.upr*'corporald sau pecuniari. (timan. ho_ti ilrc liatlu,in ; ;;; tcisai) 100. Atit acuzatonrl,,lt ui"rotul proi, Ul neau tribr:naluluicite o sancIiul,., u.]ri.a repre_ zentau estinarea tirtr:sts contraestimarea )' ;i .( ) pdrlile aveauIa tlispozi[,ie un timp !::j:rt:,::tit scrirL penlrra r _ s ji u s t i f i c a s.p u s t l c : ' r r r m a a p o io a doua r-otarcprin iare juilecdtorii ,,.,'pui.",r ra r" pronunledecitpentr

ItT#ji

;.;"d;;;;" votare se- fdcea in acelaqi fel cu p.lri", ln^?cotut al V-lea votarea se idcea .., ui.,to..,t unlr tdblite cu ce31'[,pe care j,,aucato.il";;;;',J fllgnelite sau .scurtd,dupd cunr opinau penrru :1,-y ly"gu cea mai mare saupentru ceamai pi.d ror. ledealrja

este dat jJT:Xi':ij1li pear .",.. ,il,3,'i,,1,;l


258

nehiind parte la erecutarea sentintei decit in m i i s u r a i n c a r e t r e b u i r , . _ s a - sa e propriul in_ - r , :ir p - in nrc tcre,s.String',.]rea aqa-numi,tilor _amenzilor pruAtorco-,'cind t'lin acesle arlenzi trlebuie sd ,o . ia o srirni de bani in folosul zeilei ALena, aceasta sum.{ este strinsii de vistiernicii zeitei. O reguld comun[ _penLm intreaga Grec,ie it iirtoc"ieqt8 pe debiLorul unei anenzi nepldti te cu magistrat'ul care a gleqit 1oa. . i n , . i p i u , h o t [ r i r t a j u d e c [ t o r e a s c d ,e x p r e _ _,,l p& I " \ 'lr1 s , r n t e rp o p n l a r e , e s t e i r e v o c a b i l d , s u v e r a n d sint rlim- ! h!1,?r.l sr perlect{ (uu totcks) 105. I)ar anularca potrir:a-;;' ;-';;;.1"'^l:ll'-..'.. sarrsacre notar.int Judaci111;rps ntu i e s L en i c i e a i m p o s i b i l i i i n n r a t e r , i ec r i m i n a l { . C c e a c e p o p o n r l a f d c u t , p . o p o r u l p o a t e d e s f a c e : g l , c , , r r t l i ! i a ea j u d e c a t i p;;;b ffi'l':#;:T'-:au scla'i'su'"1iun6it"""c,:f d c u t d s i { i e r e s p e c t a t a .p c n t r . u a ' a j u n g e " l a a c e s t l a m o a r l ' e , cu care sint pedepsite, ,1;o;";;;"area omcrul. rezultat, premerlitat, ,"."1", unele i.giri-ii"'r";;:;'.j:'ti sacri- juridice existri difer.itemetr,rle ltllc1,..l altele politice. toate' ,si ;i felurile tle ' pulin "'i-" -'i' C e l o s i n d i L i n l i p s l p r ; a b es d s e o p u n d h o t d asimilabile acesbea, cii in "t,,ii"i"'lt-:::r ."),,r';;Y":]1' rilii judet'itore;t.i in rtistimp de dou{'luni, dacd ' !'-\jrur' ue tllloculeste 0 o v e c l p s t es ,ub;ur,imint, cd absenta sa era seori pedeapto adein_ ar,"r" (lJ'eptritrtd tle 11n viciu de Ac,tiunile -procedurd. bazate p.e mir.tur,ii falsa qi'pe manevre necin_ s t i t e , a c t i u n i l e s t i p u s e a p r e c i e . r id i au tribunalelor d r e p t u t s i rr e 1 t a r .rrt,i u l p r i c i n u i t p r i n t r _ oc o n d a m n a r e 'r-ictimei pecuniari:t, sau sti furntzeze unei con_ damnirri corporalc un ftipl nou pe care se poale "i nn"mint, o.,,pouiu inlemoia o cerere dc retiagere a-hotdrir.ii juhecd_ :i-;1*:,:r" h;, f;',;1.::.,,le t o r e g t i .I ) e d . a l l u l r a r t e . . l d r r n a r o ai t i p a i t r e a z a j n m u l c ;i n j u r l i t . i a r . u c . a in r.esl.prercgativele supreme. Ila are dreptul sJ gra{ieze.' Dar"nimeni " t;:,.,,,,'in:l't",'e a ruqinoast $,d19;:"'lt ;,-' o srerd. nu poate beneficia dc gL.aliere_ftlrdsa fi oblinui, in prealabil , o adr:iu, adich o hotdrire de indeml nitate ce trebuie sI intruneasca cel pulin 6 000 Sentinla este comunicati , ncl,,i i^ r_^-^. de,vot.uri. \ceastirpr.lt.erlqlp x s , . r [ e m n A r e p r c z intl p r e l u d t u l t. r r t u r r ' r t l c c r n l - c l u r de eplimia sau cle r e a b i l i t a r c .l.i a s i n g r r m d a r - a l i , u r . e ' i e g a la imnis_ trer. co.lectr\-e c,e n u s e a c o r d d d e c i t i n " o c a z i i c l e o _ sebrte,ca rnirsuri tle salvar.epublicd. Ea singurd acoperd,.contraunei ac'uzatii tie ilcgalitate, adtele -' "rr de remisiune intiividuali, rechnma.& unui'exilat, Pruuus pttttttc, ace-sl act este depus la ar6i revocarpa a t i m i e i . a n u l a r e au n e i d a t o r i i p u b l i c e r o o ' In acest lel poporul atenian gisea miiloacele de

iil.:;:.":'j:lH $*Uil:l'ry:i,::::;:!Hi,4fi t;"i"i''-'nmis' ;i't' ::i?Ll in 3::?1i?:;";iiil;li'

;!U:l ;ffii.'i'# hi#1 ni'iff {1'll,lol"i.

ff ffffitJ,i',*1lii:it averi i .i 1i^ 1l'i' 9:r;"t';;'"'""

;;;:,lll1f ";:",1 ii Iit l;;;::i" :$l1di: i.:i.;pit"

omrrcide , re co m a nda t; ; ; r.*'.' ;.:ifi iXi:i,,i.l ?r::j: i,j; ::

novate de

l*=,r;i' ffiix,.lrfi;,ri:l t*::*i;, i*:'l:{ii

flagetarea, rpri;;; ;;ffi ffi fiil"b,:t.;,*i;"1: :

j,:; Jti*.li ii,,i,' :e ;,1i:" ::::, ;j, :t";i {:;::,iI ::: ;l"i:,3y;i,";jii.,ilr]fl*ililii,ji,T,, "'o; I irujl n::1,, u', "-l liijl',il "lil,., ;:i* Ih :i:i:'

3 *l; *:i:j:,*^lilrl s:^1? i;llll:: ;."x.

::*fnr",ll "*:p aj, si!,ir]ri,'e; ";'i';:,:: f.i.ii)... insdr. i;ii'':i;

',,'#l; ilil"f fi ::::?":;":'fiY:l'iljui,l5'J,9ff re sort,',r "ff:Tt ; ;;;


-pr;, l1lil

par.tiire ; ;;.;;;;HJ#i; 1t: ;:Tfjffi,1fi]J#t

r* li:llir TJl[ *r.*t,,m;;ll #t*, [,$

299

' \riqL',fan ";.;#,i1";:l , ",il,,,lit oir,.l"pl,rllotti *q:T"l;:,f";l:;: :.,,,,1'..1,,'l'i;:,"*;:,i,..,:lJfi

;r:ffi i;';rr':iliir#:*mr:rlriuf ,,*'fl ?Ff.#:t'*#ii'{,',1ffi *S,f


300 301

I #l+h*ru;1;1rl!r';*:';:il? i, d ir i dT; *; fl r' t -{ frh} *l':,r' ffiHiil' t *:r[ I -'-'','&l *q:, riu Is:, j'* llf:i* [iiiji:rj ihaj";' iii, .lt*ti:t t rNii, :L{ I lhi },*iir *: rir,

iii

Ti:;"::ilLEt ;i. tf,ilil;iiri:*=, ri$;Ht;it,i#hi*i ru ft;;j,'" iirul *, I ir*li:;"'"'*it"tldl;;,ir ::i' il$ifli $;A ':#"*r"#",ity*"* j:li;t,:, :J

ri i :*+-i'i[trin*k * ijii;;],i il*fr'$ri ['n5id**-i:i,[[ I *i 'lit,l*J::'; J,,tr H{f il***l*;,1 | it;it,lt;*fl :$* I;:"'li
ra rrib ":ll:Ij:as-cu. un i, a.r*; i."i.lli"' ii, Til.l li,* q,1,1:i _9."
;r ;;;;; i,;,' "o pa*iu,rire\srfpl.

t**il6

rrilr-i*L4fl ,il il*i t'i: [,J $ ft t't.itr #fr ## $ffi lffi }n I f , + + t,ilif,"l,,l,l,'j :;;: J;l
l.:,'l .1.i,,1,:,i,., ,,,,t.,,i' :n*fllil."ll.:';,;l:;i

o*,#,,,,,,,s" ;l'x':: t;',;irri"Hr;j {Tlii,iil fi it*rj,:i ilfirin:r-i.=i*{i{! ";r"ih::l f,+rill-;il ilJ,TJ,ll; insemna a ,.e(,unoa.sle inc,,m"? :, .:":iri;:1'fJ,,"lu,l'.?;l::.,1,1,,';,.:,i;l:il "llJ;:.:"tri;

' f i itft*h;r if -A*'.y',t* ii:ii *T *l#i$;il * 1,+j*#[-'*''ffi r; :' :' ;i I i i.'n*' I ; ;' r: il i* ii;;'r f l*' :filiF,ryl*'l*i} ffi fh:3:,i il+{' *il5fi'', fl] ;*'fr o,;; ['ili ;:i i *i*[-*t ,f$.{ ruii[
Jnstitutijle juridicp 116 pus' in geueral, tlccit lucriurl

r ";:qili+;t,.itil[";til;r.*:1+'m D,srNcrvE ilJlliflyJ nie sr o0,",,.,, ilf,-$:*,_j!$:.ti,ff*::l"T_*,

:**i'',*[,;::Frun*:il:+*+iil?ffi;#; r;;;l;,r';"':'i:?,;,[:.ii,i5;,.4i:[q*1, j'1.x:Fli,.'lj__*+lilltx

r'irio 11n,r .," j;';:l,i',';;ll;:inii,L,",jliil,.il j;,J,,,,; rc.",i:ll:i":ll ,,i;i,l iu,i?i"l,p.',;ilil;;,," i,rj:r"i1,T:l}r,"-ii,r ;,.6 *i., ff?i'l',,,,,fi:! r,lr{,,T:f#: I:r:,i:l;; ii, ? niu,* ll if]i"",',l,,,,iora irI in,r.ori,ea l,i,ll; li, u* i:i, i.".'JJ,.1j,,,u:;;",:|ffi':'.;'i;",^1i,J;il;r"1'';;: ,ricas*",1[lll":l"l:l i: ;"ll ;; l;;,il, ;f;::ly' :ti;.Jiii:l,:'l,itli :i;,; : ;i,X,l,;-f:l; ;;::,;i

; [*d uliil ru tilfi Hii l;{,'*ffi fr ll{ iil fF i u+:i[ J u' :i l*' i:i i 'tr',il*f *t'a,',ii;":.*' tr.. *:$i+,ff ."'i"ifr ;,ir ,jlil,;f f lt*ffi r i"jilll' #il:il,:?j'if Hlp-ffi'*ffii','q$i'ffi o 1;ffi ,ffi qi:l --;{h*i:,,:

ea ,.'i'"J'l;it'Tit';"' tacea'ri ;: o';.:l:n:,

l*,' il :il + *, iiril*$ii. t ; [:*l{l'*'*#c *tl{,-',"fl i :t' il :' n,'! , ir,';n ;lI,?, l::;, x:::*I lm" iij* #ltf lfl ffifiJilill*itiffi ,.aiau ,e ,;1,*;1 ,",;;;:';i::i';ii"; *[mjl;ilrli:.lii*:'i,;^j,1",,t^ i]u",,,],, ii;'6, i:"it:11"1yj, ni,.i,p1p-xn g.,,, r,,,.,,l.1j,i,,,ii,,1"11r,,".::lTiT**il r.i;i;:ffi ,,^,.-,,1:ur i' [iJ ,.T,*J,",,1,"1"',;;;;, i,l,'i,.'",,,", p,l[i,3zi, ,.1 so,c,ei ,';t-tJ.i,'Jf il:;;* ;H ecc,e,il;il lj#j"t'r "",;;;,f *nllillli'[1j[lll;""1iii,fiT1i: il{llflii't/;:ffil:il $}s:;,,;ix1jj*,fi;., d:i
casa ,,n cu spuliq'i;': #':,' ruiL o m ,::,i:o'i" *,.,iaJ'i#

f:"-n"'l"ur';rl*:irjltfrJii/l';ii3{ ' *m:4:il *; :ij # i':#i Tidll f t' i *l-;ifr t;i;hfil: il til,, :;'l;:;l ,ii:i; i: r,ilr; *iFii ,:i*ill
i*1i{g1.-,_1;
303

ffil*ffit*ff*ffiiil*;ffi* ,+fr l',',ifi * d;-,


'll;;'[':,.,1i i""ii;,,'"'1il,1 #;l,#i:i l;'i''iili';il 1r,r'iiiriiil,,':'j'1.:. ,l',il,,ilLl,ii,:[f1,,,1"*j;nu,'",,,i,1 1:"1,,:,.1;l:, ;:,;lf;1,fr",1"il,,j;-,;l:.ii
crate voia su 11n1p;i s i a n r r r r [i .

,ci;i , si ,isim ffil,]i}ilfi;i,;:*t',j;:;;'ilrr",i*1,*{;'ilt$,,,,i"":1{ r:m

im lr ,r r til,r ol.i ,{fti u " " ,1 'i ,'l l I^n' .,t-rfy1or ul. s111' .,' on epr nlti. , t , ipr , , p "r i al.,lr n,i ingi i *f , r 1 l j ',l " l .l a j ,i 'Olot,ot
305 304

lffi i l* #ii i,iifr [, ; ;':, rri ii I ffi ;ildf* * I i -h: ;i : iqtr# ; i'$l t :vrl i" ;Him* if,'r,+:$i iT:ilrii?!"'; I i'l,Tiir niirii:r'rlr'i i *t*: all,"JJJri;';r;;:llll;:,,j,ti?i;nn:;H:lf

Hi#',lflrli;l 1 I. i;r:;, lT't" Iru',r,n ;fffi liikii #;jr" I ;^lli* ": "iliiii: iI:#

ji,irll I*i" ji]::i: fii#{}j iliiliil i;r r';l rm|l* :ili i'{'llsh.lfi I ;il'Jr-isf
;l"ml,*ijrli ,'; rlui:':,.;l:::rii::r'{*!,

::l i#;iri # #n i''|il r"1':"'::T *il r\rii;if riT tr :*".l iili #;ia ; | ;r*;'m ll.;l

i:*:l;ilt''!',',','*,f ::.T;r;:,1"#ii,T.'i"l'i,,ll,jl:l,, lil|jij,'".i"";:$"'i::)i:?{:i

;':l,i'!l';1";,,1,,,ui,r Jlt'";:,d ,r1**;;?;;g;;i!f;Ti:i:Tflti#,1;_1*,r j rsrir,"

T .{ijrenicr. ".t]-til:" t l - l i n s a '" r . i n a r . , i ' . n , ' , , 1p i fe i ,n .. r r e m u J r u n r i. r.p Lru ea ^o , . _ . , . d ' ' ' : ' . : ; ; i , , 1 jl/],,? ^i: i:, r p o - s f , r u rl,."u z. p , s c r r u n r E rp i p 'o l l e g i l e . Z a l e r r , 'r,z p"ni.u'ia"';i ui ' l n i . "p . i p " , t " p " i ' , ' , ' " " n o t u . , : s i'il:f,'ito., i r r l i m ia i , l r r i s r n rr . a r e o r , i, " . r . , - . 1 , ' l- n , , , J o r n i , l i u ",",^ "l l i ' " p ; l : j : l ] j , l ' o l ' i ' - l":t ^ .. t ,. c s r ec u n o s t ' u L

),,ii,or,':l,lli,X'g:X1,ii', ilsrribuni :i,'liji#iinil'l,ilrj*:'ln: *T,';'ri:;^i,.ii,;ll"l1",ul,,J,?,i,"';1,,i,'ii,,i,il''f,ili:i:;"X tt. ,':",,'"',i,,,lijl11 prora_ , i,rii.i"i la .r.htrrioi. ffiir,,:;;;,*;;i."t';i,:,1'

c,,p*;,a" i,i,i;l:,lrililj:lililT::tili i:l:Ii"fi,li,lii,i-ii ljl,,li,l,,i:;i,:,::::i "i -,,"'i;,i,1',1'"u,':il;'ii.;: l:.,1;:l:ll' fi'iJ'i;: tj;a,iu,.na ^,

i;ll'"ltitjli; *'l,.'r'11TJ:$.H:?1,iil4!ii,{fi ,HJ,'"";l'j3;;i"':iitT.'f,"1'li:l lioase iil i:;:T,," 'J"-i :u;ll,:i"iX:fli';'i,i';lfil.ffiF-ij''{l#,o:"gLl,*""'i';;"*:ry:iil;,1 ',:,".,,:J;" j",J,.1,#1il":"f j"i;"::lli*: i,l'iili,:1*l;"r'i,.?1,# ::li; #:i."::i,.:1,:" p'irr 'f'varoqp"id"n \nliprrnn ';;r';; li?':iil,*;:jl"'1,:i 1ril.li; ry,:;'r,i"f,(,'.i'i sint atit exe'cit';' ?i" iiii"ff,Jfi* ,,i.l,"o1ii.Ti$*j,,dlii'""i:1.:ff:ililtt;i":;liilxt*" ii,?

prribleme de drepl. Eschil, .ept'ru"'"-i"']l ottcg ca/mportanle in Ore.stia, :;r,1i,i;"r*;r'r,,.,t"r,f'rate

{i:i':y:li:,,Hi'li,,li",iif;+if"

r lit jr;ii" t ri,]i: il.n rd l \*. \. iiii:i:,.x'r"'fr :i i{ :ii ;: 1+ inffi,l:,ii,t* i,,,ili frft li i** li !:f;,#:ntm*'h:it.;iitffi*l
^:

D e c in u t r e b u '

i n l c l u t a n i t ' i r r n f t , 1' l n r . o s l r i , ' t iie v c c h i l , ,f r" g ; ; i " " _ l l ? l i : : i : , " r , , " " n ; f o l ' (.c prire;re n (.ooa riicrrimerpu,l."r.ir;i.Jlt:,Hi,3]r!severitatea sau buntitarea sa; riar el igi punea

*i-*iri;fi*ti fi:rUtlil*$ri[.,'lrl;i*ti'$$t'gr#r,: *iiT" x#4"i*i*= llil*il*+T*l,r"F#:{itt ,i**- ;+ rlll} I' * fifl, n-i* H Hiffi T t *it : rll fffi$$ d]-*r ."Hr:,.:"::,{.i*1"t#ifj'iiT,i1i1;iffi i:affihrri"b'*qx
300

';;:;:"Y;, ,i;ri,}:l:#fui.i"1ff i,, fi,,;r::,"n;;;;rii['1llini"t-l ntilf?xigiii "lj*i';idti t"lilillill , jj"Ij:-fl:::"I si-l"jjg,,,ir_, 1ldc;"are 'u.', ,"T;1:::, ;:" *:l::tltiij.l-i"a"t"i!' .l'r.I;ru l!i-: : si corectcze

;."#;iT;:i':_.1:i,

: 'nLi,n|"i.','iilrf,j;f t n; *,' ri ;r$i i ri'a *-ii I* ftt.-* il#r irxt hY; * lli :T i', *:l-, fi :l,i;#iii. *J:f,l"U;:ii';",;l,tiiijl;.;';i;; :i[ill*iyF"i"iTi:

fnsr jl:_:l:11", c,ni;,.o.i.,,,;:r;:|ft,::ilt:il!;,;,",:.:1", ;;;,; j...n,o,o'"on." "pp,,ro;;

:t''il ff ru,u* ffitl::*j$'* fffi diltr{'*:if5ri -'ffi :,: f ;r*i r,t Idi :,J, ililr*d{i'ii i{;*-f'j+iil*i {iil;rt:,i,r i ;ry""'

il{*j nii: ililfff tiIilL:i: nlffi #;i rfi ::T:il; t=i; ![+* ,*,=tl* ll

;fi: 'tr[,,' r**t$ iffll ll,Ii:; :if --*:t [tqH;]i Isi l*i "n*

l'ffi t,qu* *****ffffi *fiff *,*,:*[,t*' ; :i, 1",; ;', ;1,,1' :{',, ,';lfii'.,?:lll;ll? I,jl, i,-;;
';,:"llli::j, ,j; ;";-firu,;'#r,fi':l'lii^iriiliil] crliraLe ;:::il, o,a:gi'ii,u1il ,:it,

i*r*ii , :.: ill : ri;iil,;*l{i ;,,, iil *:#fi -i ff : ijft ;n *'.,'n'

;'#ti ;l:;i rx; ii:,, IIrriu, IT...; i ),,;: frfr t i1.$*lr ':fl ".,r,

consi;;.;;'1r j 1f:J;tHlli'r?fillill'u""'lr,|'xT;illr:",::,,9'iil lf liill:r, +f4ilJ,* f:J;tti rr,tr" ;:;"';1,n:;f* .sf:I#;".i


consirton ro",1 ? . ? .

'ffi*ritj;il:".,,,eni,or fl,#r',Tt;t'i*:i:l#**t"t{ Jiinera. fii,d i i i a r " r . " i " i . " i ' i r i i i : " *a , n mprnhru un , , ""'ffi*li:n,*:{' r r j r " r ' " l i , , a i l i h r i l et i b c r r A t q " pti"u riurui. rru rur, p.in_ '.:i,;'l''.f;l i1v'
In secorul ar v_lo" o.i^+.v--_ r _ b;;;;r'To'i,r""t"t'"ouna unele rejsurse acelora

r, ;ti rx ili:x il iir ri;" v,i.i]1, l *n s.ilut: ii,,{,,', il+:;i**tl,.i*,, r *,fr ''.:' sp indrep e ;?1ffi?::rful'" ;"'l;;:"'r,"[:,':;;'1*::I l:l;::,m;ffi,,,:,j:lt;:jl*t
-

jt,:,;:"il,T g**l*';;r,::;il;]1*ryll'i tl*; ;r: li,,i,i,\,, .":,;r,,u".llijx ,r",,,",i l*r:ei,'nr51uu ;:$:f"-li;:;i;iji"*;:l'i::1T,fri.3,,:l:"'ii.,';.l,,ii",oiulri,,,,ir"

Hirli*';.*gii i'r1T" w.i\?,.#!:,t*h,Il:i*.0*,.:::r;u*;,

l S t o t r l e a r r ns ai _ i f r

fl:r rrfi rfr F;1, tl'"fffi Ixr fi| {: ;;*t,* *iiil* r fffi il*n+';**--;1fr r#arliltffi $:ql;i{=fr.m**# d:':ll'li n";ru:{*1:?];';{ffitilT#'"1l; ;T|.';$;3'-:m::ll'r:::;t#t;*i,xi, arefuzar ,,i,-,,""^:ll
n.om decit__tine, stdpine: siniem tacuti Aln
\T'

uff m r}i:u :, iii,.T,,,* u i:il .l;rf I#l::T:fib t ;,#: f;yi{1i[lil !,:]tJ :r'i il"; fl{ Ti ]r" i :
D w r q y r r L , rr r r a r u l . I n e m a l

p.i;-;;"# 'i:g'"i"""1'i'"'"L1,r"ffiltii,lr rzgo'irea. in"lLy,,uH,";,,i"i'.1'a"l'i,;'filffiHf'lll;j:i:'::1" :,?,., U'illn"arata lj"l: ,*r+"r,$lii1""i*;-i!li::i'yfji:'t'1fl""l:'-"1#L 'T" rA mi n -l ;" ;d i ;' ii Ar o.,I"1' 1,* l i i "i ; # J j l ,# '" 1 ':',i s.. ,r in,.- un -d sr iu.r er sir A.' u;"r ;.s;;n, nap i r .us n gri ui e re i ""1 i.i ilJi';:..J;:ii.#fl,11"*Ji;;:jlii';i""1'l -"rt;!t . iil,,lJ.Ll;"';11', i ,r'iii'".",1i1,1,"1#u'ji' ,,i:.^+,',:llss if lilj ""'J'.'i','; ".^ -l;' ;;;:, I;"H j,l: J iil,Li tlin fami din ;I),,, familiilu"a"'ri'u-a i "l:,1,* i;nfr :,, t.ili in principiu,.oamenii T

tu'^,'ulir.' jXq"i"'1li"i,,J'l?Ir,3'l'..',?"::

"iffilJl"il',,|. "iix:; 'i'J'.X'; 'i:i'l:J:" ilil,,nJ, aceea ?, cd ideire 'int Hil*i,:l'lii:,T,"ll,li,,xo'L';il.:','i&Hl'i',l".i.;liil'iL"*.1 u;nou"r,' ii ,i'Jl' :fl1lf,l lyf i,",F;*i"li','i"l"l,til":ig;:"1,1?l', ii{"fJ:T ,'#Jl-'; fl'ffili,l':l;';:{;*;l:it[:l:,lllL,ln'i;ilrffi;.J'iJ,.,"*.ni::1, :: i:ll l;,;-,;"i"';;; uPtr y;j,;l"u TU,?'l,li,,'j"i"lT:u,:^,,"i'i"",-ii'i"f;iffi' ""lu' ":5::f ,",,,iii', suflet. l:, ;i:":,1,'j: , t'a si st'la'ur '.n*iii"si fio rratat fJ

iTlfit#x'xli'j.liklilerrjr,r. unittstrument rrsrrtrmenr dor r,irA ftirA arld numol numo. i{il'ffiti*rltf r,r.fafrrr. a."i"', ral:,", , r"lr';;'p:lJi.? 11,,d:, ,Y"

iifftiililn

ll,,iiii l,,lii_,".f t;-*$it;

1; il';;; "ffi,'il. :,i'i l1l *":,:" il, *# 3 :ilT.i er^''il, rr* :, *t,lll:!;U

fie resoer

H;,,;lii"I;,lli*t*1t,:,ffiiT:"'ffi:*#11:\",;l?.iiTh1i penlru
. _ ! i"p . i"i; uin lF dc ctre a nu lnsa ,,"p..Ju.ri,"
Dlinde ru,

nu il\.oaLl nevuio, lo jnclrr_

jt i ii-,lr, *l{:' ;ri Itr:'i ; ;' i ;:i;:iih :" t; i tit'#rj r{ : ^l::riii i 1 i4' ::: :ri;i' i:';r; I

i,l*ilflf[*ft#j;i fl ,i:$ :f nii i{ti, :i;'ilfryri"r* i ffilr ill;fiT'#.,f rir'r, +iili'd.i iT lli mai ii i" ,i**.+ i, ;, 'rI-"#1,',li':;:;l; il,;: t",,,[*t*i :*i,,#" 1,,; ;ri; i,,, l; +; n* lTi f flli t;li:XHjii,nbX';::;",:r-Jii; :1,:l J,1,; l,t:io:.lEiiir,1:il'; . "Jfri":Ft

p''l.r'ilii.r:Tl,:i illo".Il,ty ilii"ffi:+tlliil; ,u-i!'!,"?**.il'1"iJ,"."i:i!,;, u:,::T,,"",. ."'*rt""urrt jn afara a"' urJ,;"'.','r'f,,i.irji al't,.in.,a rtesrAnin,rr qi,, i'ill,l: -l'li*i*y#ii'1,"',Y.T'jT;"1{";:'f ": i,""y; frJ'*fi#:l'f:""}{"i,'.:1r{;i'i #l*lT 't,:,,11-lli:l ''i""',?lli, ds Ji:?g',1'i:'H:lf: ,d: S-a ro llfij{:l;;:ii.n:tll',:,ili,;;s,{il,.il,y ,g,;; mar $r:f!,r ;:,;;i',,";;l:.;f;1",1;:i;l "a ffi

'inpn.ur ,,."0'i,. in"i^,,i.. a,enian i,#l;lii:i?'i,lj;? ;l*if,"i';i.i',,''l ;;i;r:irllii-'li':;'

ffi d$ffiilffi -*}t'**t*fri1dt ?-{tfr

Iluy qto" patruni

sdsedea r" . i,i,,r.'i.1i',1 I "iti mala.sere crnci treci pe stracld,

ifttlkt;:'ffi::L
pen

^ d r,_,.1, ;:;xti,y&:i::Hj':i,'iljifl1,[,':i'Tl,,nli]*, i;t,Jl,n",iXJj i;' ;i_p iFI{Ti"l,,:iltt |?ljll:i",-t,,lil :,.1 _," Q "., ",;
rurmau ,r n.,urtlni. ;:*1, cdci scta ,super,p. 'r" a n s a m b l uu l nei Iegislalii acesta ert" ,1. a m a n u n td , ar un amJnunt ce inscam na o

in ,i n r e r e s u i '';" i ;;;i " _ ;'-1 ,.t:.t,n ; 5 riu ;,n,.

ffi****** *****ln
dd.pedepsirea oamenito. iiniri

iii int,**ii iri:1 ; il# r:j : :i,r: ""T.x #,fl#i:l;,'titil r," i d,,,r-.,t:r il J; "iri;: ;:: ;"rr: * "T IiTl{'l;$ii$itiii;l :f{:i"ft :t,; t'lI;:# ii+:$ { ;: ",;rIir,:
-.";';rJ;li'ri

JilrH {il iii*?l1ffifuitU."*.:,ff

mcntut ,,.., .la a sipa ln " ,rn 'a'n piirea ,;;;,;;t'pio lnstitulia s,r]a',1;o; .o ^'^,'^.,"' ,,r-=

nu l:i::l; coi,'cti'r ["];j:"::"."_,,;;.;;;;;lL i';,;ni*.; flr'tr"i,i'rlll 11.,'o,,iu; ;fiil::iilir.tr p.irra


la piei

m nenl ; nunr salu p ., a ri; : ..' , ":'. nr ,.i^ ^^, n * o' o te ",,^',,^l"irlu.rlJ(1

al v-lca, ,'"*r,r, j.,.':.if l ^cotul . L a s f i r g i I us " io de rus r r r "i,,,1 " . ' : ; : " 1 : . l " r . j n r l i v i d i r t u r rie p r ' -a DlinuriJ,.

i,?:"il:ll ili:,,:: ::1., tr *i:;i:':'i?

:l{ii: ;:n; r.;i* *" nl :r,jr;ii; l; o" ::i o",i,i ",,., i'ilili;: 1:'o,,.uii.,,".;;j"

iiber ff::'::i:,'',;l;::,:i:: :;'i;i;lilTil:,de

aProapeegat. Dar';;,,_::':o ^clreptului,cu '.n S t J e a. t - a l , l a r e ' ' J o ni n * i ' c a s e " . ' ' L t r i t u e r s n n a l a * ; ; , , " ," ri r;r^^. ,r ' ,,' . , t l ] l f " 1 t i ' l 1 1 q ' i p i t r J dro

rr , 62. l ? P . 4 . l r t . . l t r s j u r r t r t t l u1 tt .1 zU. l'afrsanias,-lor.dt., S. (ll. (,ajllenrr,,r, I),1, art. Areo_ p 0 g u s , l t . : 1 9 x .i i , j . i ! 1 . 2t. flernostpn t, I tnpoirit,a lui Aristocrates, 6g ; ,\ntifon, loc. cit. I i u n t e r t i r l a lt.ie J ,5 ; c l . D A , I o t : .c i t . , l t g . 4 9 1 _ 4 9 J . 3 :.P hq i la .nf zJ P: f, t ju ;ls, Io". eit.. O. 24. I)ernostcrre., l,r. tit., 72 ; I,or.firios,De abstirtcntia,I, v,; . t ' l u t a r h , . 7 ' e ; c u ,7 ) ; S u i d a s , s . v . e r c g e t a i ; ' c l ' . Ioc. crt., p. :jil9:., .865 c_t1..A se vedea Otfr. Miiiler, prcfali lit Eumeii.dela, p. 140;i urm. -{risIoloi, j. \'t.zi p. f l;. !,p. (it.. I 6, 26. t o e m , t b t d e m ,2 6 , J . , 1 Idem, ibidem, 5J, I 2; Lisias, Impotri+,alui pancl.; 27. 2 8 .A se vedea Il.-J. Ronn_er,Tlrc jurid,. of tlrc atlrcn. arbitrators, Chicago, I 90,r. ' 2 9 . Aristotcl, loc. cit.. 4. 3 0 . Idem, ibidem, 5. 3 1 .P s e u d oI ) o n r o s l g l e .l 7 n 1 l s 1 y i r l' a tti E,;arg., 12. ct lbtdpm; |Je111r;5lngr.. r e r u r t n Al,, i ; : l m p o t r i r a I)cspre beo!iertilu I lr, , t t ; t ' n l l r i r ,\ l l l . l : f i .

.313

p. 135. fi. aristoiii.'"i; al. fi;"ffi',1!. !,i','i''ri; "'i,,; '')';,' 5.9.' +t. Aristoian,"lir; 7; 6i. r.
|I: !' \1. .r.rr--r -^-

;;:. ;l'.l:;;;iil. ' l t ' t ' ' d r t 'J u s j u r a n r l u m , p. r;r.-"' l o . i ' o l l u r .\ I l l . l 2 3 . l 4 l . p. 7 trbl 5 5 ; [ryl' v' a , . , Ea. i+' Aristot"f, vr' t. l Cf. (:orttru Aristotel, vlJ' I'serrdo-Trontostene. Contra ()lynLp., Olymp., 3{; 3{ '; Eschine, fl. Cf. l'serrdo-Ticnroslene. r;t f ' oD. t'It'' 24' s; Aristolan, gi I JmDrtrrit,ahd ('tesif'otL, :] i;; -ri;tiitirn, loc. ,..urm. Vies "it.', u*,r tn'"*,"r,,^ f 3 . A r t t t l . t " t ; t , , o p ' c . i t . , 2 7o ,. r,, ^ , , r0{),sr r - , . c i 111111.,:34,5 rrr., a/.( c i urnr. r r r r . 68e A a o qi ci tr',. t'it.. "'"' 1i
F, urnr., ,')*t"tr];'; ;:i. f up. rir..0i. :l: 0x. r: de. z. FJ. .Ari';tot*t.

grtir,.'?i,i,'il,".fi1"J1,J jUl ;rilt;r!-, .,."#,,\::;-!,*!",o,s,q,,18 :S.l,ii;,,jrt v' 'P1'a.s,u; ili;'!;lii;,,_ ; r:t.r24 a,cr.r;"e;;" i!r,"""'' D nr.ttrr'({ol,,tK,,

5. \rislol-1. o 1 t .r i r . , , - ' i rt.. t:.i,llil' 'o"'"'9i,{3lii":'*flfio,l, ;j fil'ii3l?i ,, cr,,rrr.6 ;i ,rrm fi:;!;:si:To*ates';o' /., Jmpoiiro'ti);'"?!' Lremt!ri*"' ,^^

.1i: atenian. fflltl;,T"fit,21't?;rfi r,r 4 d 3; ,f. l8t:

')", uo',. ;; . .g1y.r;,ii.i,,,j*.i;,,, t u a lui Miclios. g4 ,epu.ratlc,-,, . t'\1. 1,. ;di, ri rr'n]. ci s . v . parastusis; pori,i*,0'f,ri rr. i?il,o,",. ;. it',XiT'.11.;3i ,n' ^o,t' t ii ll;,il. p. ' 76r j ;i .rn yi;.{.ysj.uri'nctum, 3$. I*::r4r:fl',;:!,'ri'A ?3,' .;)hj;,',j:ii;,;i'i,.,,;

o,t oa.

;:

!l;r,fl,i:!o;ig;;.:-;;;:i'rl',0,1^. -"' t, 37,59:


t' *.ii:igii"l'io".

ror

h-r. u6r.; r'r', rg1qi "ir- hz.'. .i',". F, ;)ff1:';;i., ^ ^ . . - - ^ . , . . . .. * j r 1 r

i9 J,ili{i,'F|;i,l"l u.

t? ;;' Hi.,,,'seudo-Xeno ' tf' o ; : j u l tu _i u i l i i ' " , ' i 6 - i { j r u r m [ s 2 . l r i s r o i ; r n . A r o r , i e r t i i .t , l t : Vifi,'iil""' "" rtt. ?l llg]1,,",

",,.. sr' arisioiin,' ; tG' t' rf q, sevo(lp;r vll. r. lt- 1r.rr,r. '. :r. to""l "'irf "ltl:il.-ioi.'i,,l"n !,; l. f u 1 , f o , , , u 8 r r r r n . ; . 1 9 0 .L i s i a s . 4 s u p r ol n o , t l i d u i , t i . s . l l . 1 4 . e i i i " ' ' ) , ) ! ! , , r . . 1 . 1 s i _ o, tG. ,

-' 'l;'{fl;i:,",:"','' t'zt' rc, ; t iilffi,;il''ji 'f,, !,'iri,1'"i1ii;,'f"Z'jl"' i1;s't':;.'"'1e,i,',i"ii " cit']st. cTt. l. lll. p. 882. ".
|
ii,iir'i

o-w' 1t; cr' Andoc-def rs. -\rrstoiiil'r, t:i.t_.,, s)3. u57 5i rrrrn.;, .carutienii,69J; ,'loc.

. z;,-;i , i;,po,',i,'o"'t,;i"i.[")',,,tr,.r'0", 11;,;;,iiy;j, 1,;11'

l . i s i a s , l m p o t r i , , at r t i

' ti '"' 'rs. i3. pseud;li'uiii.i,,.;.17. i*,""i;i:l.",il{.'ii,.'.'ir!sorotoscit.,8 3i. fn*tll,"i"i'"ii;j'f,

|,, ,,'jr".ldll sl. cri.-i. p22..: $j rrrnr. I tui Andocirte, 12.Cf. CyI, lea.rl'serrclo-i,isras,'lmpotrie'u

R,ea, n ,oq " Jil: ,irl'i#"r.di,";::";,',ii,ii:'(iii,:,,',,i:|iigi, f,+if?.I;.lll ,jl'i, ,,,," ,, +ii1:"i! il,ili,;1,;, a.tenienitor. ""'^,ltt'll8l. * ttt 'Ti,}l'l L:::?.,i;,'rli,il,'"ill;,
ir rrrm.

]ii; 'r',"i,,:nj';:;:;';:",:,-:^;ffii'xr;[." tr*:l:*"r'']"ui -fii$fii iijiil'l,,*,*, Til;'''",,",,' f,,,, rn;""t:: I * tfllt$l1."'.i'..,,u"'":1,* "o.o*,,,f.11, i*;tl;truil: " Anecdo,a iY*,j?:i: ,oi::;rll:,ro,,,, ,0,piu'r,
!?,J;,1;,ut,i,:to"r,

tf s2., .i]lt ,oi?,flj,,l'", yii.t; oii" - ' rv' i iii" {l'1, L. t, i,,'f nr."ft 37, t..,,, :t t t,,,-il, n! Zi,, h iojrl*; I I i u,f

ui lui Eratostene, 36: Antifon, I, II, t3; Aris[ofan, Viespile, il2, il9; TetraloS.i,t, Andocidc, Irnpolrita lui Alcibiade,' 9; Arist,ol.el, Constitulia otenierLi.lor, 9, 1 ; 41, 2 ; ['latorr, Criton,

t,tiE^ttostcne,36:.\

p . 5 0r .
315

o1. l3;.i,,:fi1;),'t:::,::, e,,., t, !

,Tj ,,?*

Ioc' cit.,p.586;i urm.;cyr, r. rrr, p.

A r i s t o t e l ,P o l i t i c a ,V I I e54.

5 Aristofan, Cac'alerii,5;

ili,{ffi tfr;*l "^ 27 5 : ^ i: :'";0"?"{" ;l3.lili.,'i#','*!,'rl"n","k:l"ll'ft


.,0 lr'i .,,*:t TJillli;,rx i,t

iffiitilifi:fi't^:*tm' iir
I

it#i:-fi,1,5,"!:'7',;;',^ Lt

,,r,i,';;,'i3,;,;;!:ii:;iii,i,!#:i:!;,\i:i'i:r;!xi"i" 'i6
atententlor. d).

(VI),3, 12. Pacea, 4S2, i46; Plutos, 2l; Lisias, ,4srrpraomorului lui Eratostene, f 8; Xenofon, I|I-emarabilia, II , 1, 16; Teofrast, Caracterele, XIl, 12. Polhrx,.VII, 13; Plutarh, Tezeu, 36; Despre supers-ti1,ie,-. 4, I. 1q6 -d; A_rist,ofan , Cavalerii, f :f i El Scholia; Femeile la sdrbdtoarea zeiyei Demeter, 2i4 si Scholia. Euripide, Hecuba,2gl qi urm.; Aristotel,ConstilulLa

Eschine, Imporriva lui Timocrates,7) ; I)emostene, 45 gi rrnn. ; cf. Athenaios, lypotriro lui M.idias, VI, 92, p. 266 / - 267 a. Yezi Les esclaoes et la peine du fouel dans Ie droit g r e c( C R A I , 1 9 0 8 , p . S l 1 q i u r m .j . E u r i p i d e , I o c . c i t . , D e m o s t e n e l,o c . c i t . , 4 B g i u r r n . ; Impotrita Itri Leptines, l0!.

\''lcomed' ,, ' ,,, Si;;i,,:;iJ"iii:y'"'

rr.p rr8 dl:?:,,,l ii;i{:,rt,,$!; .1.i:!,;:,,";; ,,,{:;{f!ti;::::.;."'t"i*il,!:;,i:o^T,i*r;;,t,;,:n,

i#, ,, f,;:*,,lill,,,lo

'"
- ",

?*#ff,' aou.;;)i.i'#' o*?ri, kI ::: ?",u"t. l.* [,-o.tr,ro Iu ii,Tf,r,r,inn.,. i Ti_^^.-, "ti'
<' I o rl L 't o2u d tm r ' tt/c -' Y "t ' . frc r

ii'r.r.'!r,,t';:,"i;':',t#:,''i;_ 'r'n $r i,i*r,:i,{#ff P,iw?il.;;:"/r::"i:


)l Ufm. $l Ufm

1 4 2 .M e n a n d r u . " " ' i ' , uI ( o | k . . ,d -o ' :_ :" ','" "# 143 r .p P" s^ p.u X nn *,1 '] _.",-,,,,t p"., 1 . u . _ c t t . , I 10; p p.. 5 56 61 3A '. Piaton, &atut, yII

L:H.", ?:zi i:::i',,':,i "1ilflil: ,nn--tli 1,1.f }uu' ,


Filemon, fr. 94 Kock.

*{,;,{,i:;,i,,{,yiiip:, r2o jjj urrn $i d^'i'-oi',**l;,ll;o' i'{:ffli}, ;;,; 140. lff

i"r"rra,os, iii i;::: i"',i:y 14

574 lil #Y', ,.'ii"u",, urm.

,rr. a.i,ioiu,:,'i:ijlii;",,:_t, tI $iurm. tespile,

Capitolul Vll

cErAlr ,:Y9!urA Tw SECOIUL 'v_t_ee


AL

cle copac; el nu irutuiu sa 1a.m3irti 1,1'r:^.:lT{d e fdcutdin piatrd

rrofeu"in ."." armere ll^Tq:T:l,inalld relor lnvingi. Acesr i';f;i;r; ff ,1iiil't"'H;'; "ti."* ,d il o"Jiouru"rJ ugmdnia10.'Este o frurnoasdaph"a.. i?a"lmui 'i;r" ece,sti:
,,'l'rateazd_ti ctrqma;ul" .1" qT

8, ,e cdtre ei numai ei pot sd sluj"asci drept soli r sd confere un carac.lersacru t.;riigi"ln ".to" sd ducd neg.ci..ir. b.,pl bdtdlie, :l_,1.u"9ulp.and

o,i" o b "ili,j,il"X?:*,tl ulln' lil, ; 1.,_ = il Ii,,r " n razbornu esle "', rlrept detritdacd a fos[ declarat
un

r o t e t , ita z c i l o r6 . C r

..

,u" rr,,..,"'r,,*";

r. srnArrur ;r cerAlerul

ar tj,.j.:iili"-11'-:t."r;. cii'inolt";i i;i ."""il" de ni^u osc obicei infr;ing.:rea

j ud t"1 ici i, u,n., n,',',,',',


,"

mult, ca obligatorie ,o ;;,:Xil l,Ilj,i,,Ill^', acestea' i;.t::* ",;i""';,"1;ill,i j,"";,1::.'u":l: ao,,',.i.' Dupd cum ne pute. lll",*"1;:i: ;;;fi a,ir r""1* -r*,r ti,: l. 'p,,*ur"'our_ ::fl I il: iii;r"; l;l::'ri ;;;i,"ii'?li.,lirn,ora'd r"",'1 3il1" ales. "i'i,,li fald cle ti,,;:r popoaref" ";1. il|il,'l',T":l':l ."

j:l :ri" "q pr.rn{r.-un 'ji'?,,,li*ri_^,,, "trir.,r"ll i, I

i,:.X:.,s. l,! j;;; :ri*" Ji :,1, i; "li lil ':::: ;;,t;;' ::, ::i ii/", re"i1',1pii 1rri foarl r""".,ra('4.,,"?l,,ll l":,," /,'flnrr*r;; nrr l,y, ",, jl,:ilj;
;';;;,,''1i'l';H'":taturui 3
Ill'ln

"t se Procerleiizir ;:,, ,T,i,,il,: mai l;*j,,,,#,,, iifil" ," *iilil'l; l'n7'onrelrr' r lj;yl:i, ; I li';il'"", ',i.t'."iJ*'"' maimulte. r,ri,' r.;is,.um;,il;i;
n ceea ce Driveslo rrrizn.i^,.i; .^ ,... ' , ,8 E:: d a r . . du u e p a r tl ir c cu u ll a a rr irt r il ln l : lr. s i r r r .r 1. .; L, r .,i-n lr r ,l i t . a

iiina'ii,';;'."i.'i]iii;l,l;i lliT :g *l,i:l ,J"1J,0..1, a aI19rc! i;.#lIil .;;l;1, iain,i,: fiilJT: g,i,,,,i ;i;.:,i*'i:;i' lili,tLl :,:j:i{t' i,1 , , i , ,r.:,,,. ,,,,; '1i t rrrl"; :i bJ g i b u n u . . r,i a .bai;i "r i;)j" .ia 'il,ia, f l ^ u n i " ,"1J, ,,, i, Tji:";:;,,,;::il,;,,,:: 11,11i; " i r i oll,^^t11eitg capiii r. .i;i sini rectu;i 9i ;;;;;;:n,i,"qsitr.rar,i',"*'i'rli'lgo i,,,0.
r e rc e r l m i n i r r p l l s sint, cle ele moi _,,r+^ ^*: .

p,li ;',;; l:';i. "li,,l/',-1,.1 ;; ur"i i,'i ",""iJ

mli:,m; i"! i^,,,;l*1fi r::,::,! "'.#"".iif ilrl,ifl ''"',"."r^J"')e y il"u"ji,rl,ill"t; j'i3t'!;1;*ir:,',;,:!;i'i;;:,.:t:x (p/t,'r," 54fi 1iT;il:xff :'i
datoriti 'ttiprti , jng..opgp.g ,lylryanii mor{ii in :,,1 tc vtne invingltorilor tr. Uincl ur, i,"r*-'*" nr.,.r.i regula cere c& in rdz celor ce implr li h e r pq . xne f i o sal.r.ara'. "^r-,^+.:,, 9{]t Ytula
m O t , i r . intemeiat, into-oi.+ moti.rr^!^.:

rr ir, rr ir^ ),x,,, r,1"il i*;{::,' ?,i'',l,l'" i,,,),, il.)ii,i


i

11"r:rlll_g: 12;cin,l a.easti cer.ere :,,i: u r D se U ili"tir.prt,fanatoare r.lCe ( llntr-un raoe dultr_un

"' "m t::" "*f"4'^urrtur_irrlrlu c,.1tiii *j."t g f,,;; sil;;i;" ;,; li ^i:i, T n,iouiLi , nr"r",t",.ii" au"-r'""u

'.i"u

liii

I i , l ' : ^ lu". . i fa gr {i,ri ir.e e p i^i,r. - ".;r li,;: ;i:;:,' l_il':.* ,in zeilor. "L ( r ' i ( r r ' r r ll,,li::l fiind considu.utu.',iiu'',,n u :Ti|3
"'" t1i IIr ( ,.,,

p r t i z i is o i n , . , , " , i , , n t , , , 1 , , , " , , , , " i

tl " D(r se orrucd

iuri. accsre " " l " l l ' u r ' . g l p r n n n l arrl c o "-, hele'ifop',s. . ,",.-.,","",11;t",,:^ ..cr,rnrn{, . . .. , r r { r I J { r ruI I rt utu
llrr)t:)rA sfiltoaLl s

',.'l:l dlln ru9,,.. u, au" n.,L,,,, pr,, . J".i:::":""d ^ pe iu i re.drLcd la *i:: sclavie greci2r. Relisia
ideea ca templelo sjnt inr iolab.Lle, rlJcri

-^i; rs.Dar, pe rle'alli na,.ro j,..,ji,lli,, plin - r{zboi trte, ia ,. pelri_ ris. ^^-^_-r: : otuit."t'r;;';;ilfi'#,,".lTli; ^, I

q.i:'"uti

o. influenld asupra'a.Jptuirt "s; .t)rr,ii,i,*",1,1'l;

;l*," fri ;ilTffi e ["] j1d a p u, #fl;:Jltr r,,,rtt.j r'*.; i:u :*l iti*",::1,;flJiit}$jru;tlii{* ry, ral x1,,"*", }*Hiii ,"?li:*1":q;i;,::'i'::,T'x:'.T*l';.;itffi:il

,iffi *n+ffi n u rea p area d eci ff{,;in :fl *#ru#$ Hu6*f diffi titirfl il: hii #:"$ij #hr r,'t*ftr; iil'.TJl -;,$,,;;"

",{l:{ il h'. -ffi [r' ffi I*:ll Hi]l, iitrl{ i.'* ; t ffi #$'{"]"* y#tT.l'*il,,:i:""i1xil:' Ttr##ti;*,:i"*,:Lg *r:* ,,":":;,J;,1'.h{T:;il'f,

'ffi illi il*',' * iril# ffi ill'ffi ffi l r'tri':,t ffi i',Ti:ff g fi',:',t* 't',;rl;#ffi ,$l;t * i ;lh **ffi ffi iffi + 'l r.t't ir t#itr]1",i;ill" :i if ". llfi * I rffi t tp *d[ ;i :iilii#fi [

r1; trp"ii:| +[" iii i:,:rr:;l d, a,e a ;lt jum ag*:,:]E

+,,ll*t.,l *if,Fi::gt!ilffi'*}j*fi}"r":,il!?F'T:Ei"*t {t-ltrtl^*t:yr'r'"Ji.'; ,a'feredep".eii;T:xl*r:ff ',,j;{r.g:li"*,,i,,tGi:;".,"'#"i',1 *d#*::#i{,i,'t*


uotlor spre autonomie si .,^,..?i;^.-' -:":':"o9'1
=+*----

4'fi:-***+'ltffi*i:il,'"l*i*ki #;[flif"'ffi
.o. ;;;;;;;, :1,, ::'.",'J,lt :. T; l':,; "ui.,p"u

ffi*t
n^ ._l-...

; secolului etorili,i ;;:li.i1,!r rllrtvlpnil'".:r,ur,ul I *e,;;;;:,1i,, al \

unui ;;;t;:"'ii'," dtntre cerdt r,ji,',Y"],tYp,gse j4"9


lrn^^-:

;;;;; ." l*nf.l1 iYl{ ffi $i::#i:". ii:#''* ,* #*,* ::: I -hi, ";: vllru
^ ' -"' rtCIIllAto-^-:I r. -"rrraruI

;i;l:il,ii':,r;;JlJii[.l"ll*:${'t1"'#,t*ru'rll'.Y* it,ityi!:: ".", jlT:iH,ll,lr,#?",:^.ii: Jf"i?'Jilii#T, .'."Xi.l"ili,l.;l;:l'#J.3il'J'#:":3


ll,li polernarhr" ,ri",1".'
int"."uirioiJil "o.r]."t i":":l'l t;.,y"',q"r"*'tlaLate ';;;,,li"l'rrrtr apricabire nrplp'|'ii Pf,,lI:l,l:,"r'.i,.1',,,',1;il:i;ii:|il'n.'1,',',',r,1.,,n".,",,'i,,,-.1: ' rl, iu1;.,1.;,.1in[uturo. -ggir,;;l cetdgeniloi ain .ur"-;";d -irnlunateunrrrr-so ;;;d"li;ii;1: ',i'j,. f:.^.if ur rr)r'areirr .crtil l". r-ou tn.,1ni""rrrr spirii il* ,.,,-[rnui .larg ;i ."

xilrili"#1T,,::^;#ili):v:n*,ru,#*"#:":ffi ,;
;l*::l;l::. ;:g$tf
'lll,.l-. rsn) sd-gi vaddsituatia ..crorn .irr ;i ,',,hrrc"u

'*; in c u.u,o.rracte ,T:ft'*: ", J il,-. ;ilitf ?.*.,; ""*": .$li:1ilffi:1iltdlqj+',*

?q"{ -ir; i'ff l.I i i;#i" si j r#,'"t r'l"i"J:*g*+ * I j t,,r til# ii i:n i-' -,i ft'Thffi ;k*l "rt, * : n: I.t i;'ii Kt # I ; ; rl'ib'""#i*fti fl i, i t ffi I l*y:,, ;li :i;;,, r,, ,? n ",',Tf Xh, ),'": :ml;;l il
i n o r a ;n r r o ; - u l i i " , j f ' u t n ,r ' t tl r ' l i r ' , ' , ic s,

nnin ,rl"'l,li'u,li"Xl'EXl'ffT ii;i#ii,J'Tlilli:,::lX1'!iXti.ff"l ,til',,';i l'",,'1li,,l,il:i;ii"?l ';!'l;.t;,iilji ;ruffi;,i''::Ti:l'i;i-sii-;;;;;i .,[t*"* ili *utl ::i;i:"niji:ll";i,

t r e t r u r i ls ei .in .a .,,c ''i l l : ,'..rrr;r .; :,t !l' i::: J]. J r a s e l e. r . " r , . ; " r " " l v n,,-,,,,ra5in. : i ' j : o ; 1 1 s , ' a r ' ,r 'e
. De aici. ;,,;;:";:,^"...

1df il'il;{:rr1t$;ip$ryfr jiffi '+:*li:i'ir"l;:l*lixiiiri:*$',':ffrn:{i'?:.r$*rx ff *$i "j::lfiip:it"?liiip14nltr ;ff,til:iliff 1;::,:i,Ti'ir:il:}t6i;


puteau s-o aibd intr-o cetate greacd nigte nrr erarr cetHleniiei. ln plus,prorenii

rffi nnH#*;rort**mjN fffifi**lffi 5;llq:;if ,{':;i;i#J#**5#;

j:l:*+ =**$g$i';tt -,,rffiifJ'ili ;': $rf *tri:

qt*ffi i l** I n *i; * i ;*1, irg*ruilT li' fr''}.-'h +*+'rffi ;a*:l:; ::t;iJj: ; iltj;jlil,,':i:r"ii',i,,:?;rlilliil!1 iilt"i'T fi:,xfr.iiTo:'Holiii:li:

sau drenrrrrrtp c 'r,"p1 d: lTpgrils rrincipar a;, -J *g:"n.1"^ir!i,i,'u'1i,,:.:,1:l p11'!a.i p"i,i"i"."a. ii " "r,l""rlf^tlll

i, i:i.l'

sI)iutit)r)aat,etrsrd ir,ri.lrn"a ;i;;i;l

;lllT",X1rum i:,i,i?*t2;:"-"."Ti T* Ti
strdinitor (ateleia)

ai cetifii r'ai usor, a s-auclovedit c.af)reos, f;:::5 li:t:*'.t*ie'i docl, 'j li chiarun mareorag 'i;_,, de-ointransigen,t,d de vedere, din.acest^punct cu"e u.tu i,;., mpotriva' d e m o c r a t i cd ei , ceta!ile t" t t . a l n i l ' a i " . . t , l l ' r i , i r I i l , l r l n r i s t 'i- j , l e s , i r r . f ttll,Titi i i , fav,rabilAslrainilor' cel puIin t,"tn'.isaunu. ,r"-."tii"n',.|gii': f'jl Lum se poateacori:. .i^ t"l:?;,jn:ll,l ,l: de.crir'" ',u-l

Jt'n'vp,'1.5, l,'fl#:9:,:i:l-"": l,:.:;"f;':llr;;.li mania :il1"::,{'*'tl'xi:i.:ii,'" ,i.9i'irfh'* T -,::'i]''"' pri-i,ir.ii;,'u".,1n9''1.

gor iJor. einai al.s, liT ::i#.: :,,:X,..li:ilt#l:il:ll9r il-i,'ri'"j,t;"Hlil'"; lili:,:'.:l;lJ,.j aparenle diclii irr ."oo .n lr".;\\'a,adeseori deme'e'li numar mare
ei

]:"

poru'Jili"'#i,i,.tr1nprur -""" P.ur naltere | TJI::"*,,iii"*l1j",ll, ""i;."{i;:::. mulli meseriaqi, acordindu-le -""' Irdsese in Atica

i{jf ;*il,:*#l*-+:;ffi +:iilfi:,t:::*t*$;*T r r qF t, r* i: rii ; -t[ h :? iy. Tr fl"rihT i*."li;li *f ",t* *:i:"iil #t ili i',F;
;1.":l:^:j:,:dild.n"t"'Iu
jru::lt ,tl"*: i:l :lryiT",u1litoJ",,.*l ji",,liiii*;..1
a daL fie ;tergi osinditde lui Frinhios, cA omorirea ' r ;4""n" ' i " i * i 'li.,l J i l l . .i"19taf: f t ' l t " - n " . , r ' l ' , l idispozitie a n p i a - l 'fi ; ' ; f meriiorie tiran;t t i d i r . a tl'a au ri,sr in . a n u l4 ( , f i C;ip;;" Sure6r

#trr"xil,iri:i,:?rrlq::$:i;,:,##f#:,i{Iilltr:+
",,ii
ceru*aserd merecii tci!,i **"i al ."tx1.ni
vislaqiin cadrul flotei ce repurtase victoria de

;lrll':,''1";l,l i#:,'Tl:: )"':l;oilruJl','li ff'Jli,"ii o',J,i, il:?i':ii;l::*'::''::'lii'l;;;i j,: !,'iji,l"l.;::':,,; l"*1,f #.:? T**j l:;: iJir'fi,1','."yiJ;i,'.T:,:":::r y^-i-:"u "rj i$1ll;,:\1'J""*, :?llTJ.'i ;l,lxllol'i,Ji,T

fimonassa. di-of ndscut a;.rt o"n,irr"ilglTi* trat.ri,. s-a cAs;trorit cu lli!:ra

purta num.f" 'lr"i.ujf ain.aeine: pentrua-i 445f4, aqqa fdcut in anu.l ;'""flX:"1' ,l:it.rl o la distribuire di,n. p;rirr*il pe intrugi s[ lmpied.ica Sicion. a_ avub doi fii t.u lrarLi.ipe rar aiiffi
.*.up{ional6de gliy_s'g'
ln secolul al V-lea, poporul nu p5.rea dispussd abuzeze de dreptul siu cle a conferi

:i I[x :Ii]iailfl ru ilffiilir xr, i#:, $:Hi,' trru ili L{r* :}j :ri i; .i, rF r ;li r, r#li fr: Tj, 11 f ? ni': E *iri ilF #l,, l*itrg:i ru {illlt "

jr,.;. J,l : n*; Ili n iiJ"":"l,lll$ll'i*:;;n,f ti{t:Ilxil.:;##m; li*i I r; illlt*rilf T,*:t 'r* "=,'';:" t l:' ;l;l:,u', i,:i"'";; 3;'::i;:ii::";ii'ir'Ti,Ji* j+j] lli;' ft .iir"\'

celol ce numArul sa se restringa le-arfj torr,n.;i;,,1;"']l'"-nobilc .sibog,rt;. ,,.;.rft1: ln?i.,bine Y n d - rl m p l e c l t c e . p e oamonii, (rln confurm cdreia nu era celitean decil t ; n popor,{i,i,! erauprit'ali de tJrenr,i,";'"-,lillil]'rr o n i I . " , f , d a [ o l e g a 'rl'j':'^';:':'':::; :.:'^?: :;:, Dreptul ,j^,.ft din tata li TqTa.atenicni5s. ndsc"ut. sd reasca ,i i6rlrftiul cu cinp ,,^. ,.polit.ica.

i'iil,'llil; r.,i::';i",i:li:ffti.. 1*nilllliill,*lixi:r.l i!,"ili:i:'r'i:111.';"Tlli:"?

maqi put*caimperiului Pireului n;,1; 'a .i i,i'p",?i;;lf;"1tl'ij unl""T,hry':lili^,i. "ll,a\cau

il':j;#;*'^ ::,trd';ilT,:T,lll,fi'l*["*.]:iJ,;'"""H,ill\"1'..li',,'J,x

;ff":";il":":';"i n,t::1i'^i:i'iiiiiiJ,irii?:::Hl,i:l;"lii:"4}i'i',Jl'J'1"ff";ffuiiii,"n

rici ije.o, p a "aii *"1" pjJi,l, ";*j lii, j,i,l", llol1..?i juL'jiiio,iE,u

; :1T:'\1::; il'fil;;' l::s::::,

"hr ca

r,, ,"."i,i ei ;;:H,Tilff;:,,"J,:, ",iii_il,,"fi!i"":Ti:;l:.l, "irli,l:ii::ill,l"J::;#;,"JH:.t


025

r} il r r"ri;: r'",il'#slil ii,l ililffi trlil,,l#[f i';n: d:{it: ,:i:"*-,

u"u'?' i,,'u T" :,,'Jl' rffi *rr " " ?:ff ,,, H ilffi':i'i*ii *:Hii,lH*t* ;" ffi ;,:
Grecia, era cu mult mai pujin potr:ivitd
326

i*t-*5+ffi -**r$ffi .jl**nfffi **51 *$r tr #tuT,riliffi tit'fl'l*tr"-.lr,F:.lld{l$ "*';ru:';ifr ,ilii: l*-frT i,Titffi rf ffi * fi fmil,lffi #tffi lidi ; I# qffi*d*ffi:,ffit#flffifi;

uo'.;, -oq. ; u ii " ;iXi",lj olili i r"l,t'' l?,'"1 ^' 1,, ^o' :'J' fl;l;ffi[tJn*,"1,i"i':;:'Tix',:',r#:,,il:jl*,h1,;", ilm

u n an': p''l rira l J l l'i : l ;] i' ! ; i; il : :"r T ; :i;;',*i,:ilfft *il'i ts,*',1-',i::Jft ff i;;i"i,i; Li g ot'c e d e m o n n d io 111 #.', :f.f i "iiil :'I *$",f f,:r-'l: ** i'ri? g t"l"1i'<i?l'l],"j.*"g *r*;#'.itcte ;i;:: deslri're FI;;l,lllxtfi'i';1"T^"iiillt ,t,l :,,':,9,u timp secole, ' de d.ouiJ:i:.',i'".1',,:t nici{ u ""ut totuqi. 'uI" ,#?,:: .-i'i^oyf lrlat,pnn;; t o organizar.e (.u ai.t.i,n^.ll'^rentrr$atd ursrrrrs'nrcA j 68. atlevaral puternic refugiqr "-' ; i^-lY" a.'#ililllrt. '1,1T':..:l ;;;i;i;i p1;i?iltti-]*F:*"i1,1^3;.1n:1i^'ql" "*,i'1,iit'xiili',x,1?ri, ,luo. l.flj * u .,,i,.filmrt mocr d'er ;"i';'..r :ll"s'l "i I::,,1;"hi,iarr'ilpi",..:

ffi ;; ;i nr,'r iIn *ffi ffi;lildqffi +4* fi:'*#

ffiff*Tl*ruffil$j*nrf . "',x.',, il Jil##**fiil.li,ll#f *, *,**', ::, H : ;il;, r"'*ffiI "

sintadeseori ostiin. ;o;;,:t: ;X:;L,":i', r#

'+j;q'tw il'tn'5lk*t"*fit$tt+Jfit iffi *:fi lr',r'*f;


aprobd imediat pregdtirile de mobilizare.

ffiffi$ffi

fr?ffI'rtfiju*fd*ffi *u**#'ffi

:ii1lry;$*:tldffi i*#rffii;:,1*lr*"ffi "fi#f


rlr!./,t,rlat' tnsp11,; I.^: r a^,i i"^,,
It -:

'#q"l"ll':l"J",l"T..i*:i-i,ffJ": ;,1"n3:dl:li,1*:,::iltV;l:l''"JrJ#l '*-' ".1ff ;{*


s utcltctt,,, ;i _atia,f;i"io ;::' ":,",, vnin

p";;:-6.i nulu".*,aJo.ii,.'-""dnt.^ 'o".".i''spl.,l'\i,rliii"..ra!ire riJii'i!",J,T*:,:lg';u^"*'l cinrr jnLcmeioze";i"ilfJloi.i*1.:it* I,ili,fu*:i sa-;i penriu a treribe.a rn comun ,1:,i,il;f,n;*T;l_'ri1f,33i'.",J;,;ai".ffiii-a.iug"lii .a;r" i,li Jl'1"'-'_n-t.agr"irlif

comuna cu pri,nire ;j;i:"Xl-3, -putur,ia.d'iil1i in.ul.lui'.*o ,.-t?rpa u;cifiit pent.ua selui o hotdrire .a n*ro"o1ll1-:t.ui de rdzboi,armistiIiisau propuneri F;t',"jolu 4Jdeclarafii

u n*' iltl""' in'o' Ir; ";riftnn rt*;,1*. ;lix, Hi ;T li ;,? il Tri"i!{,r $x j**J;i;";#"'*:'i1;;X"r;;r.;r',"r* consiriul, nueste .olf ri.'.i'p"lulseu'organ, convocar
-,ruu srFqt^^tj

^'"'^','l!b. ;,o.c1la, -,'", l',f'rii;i;;;.i;;lle prinexernplur sdu, r'ie prinrr-o 3,1.$i,ingu.riirl;i''::"*i,"'^:\pnj

in lrle ri.t't*i1Y ', -,",.1rJ'i*i1::.ji rla".are De :Hilil,:",1"",j ;;#[$i..:l! f'";";:,,",:i;,li;,' ,,.^1 *y:d,;:;!;:,u!t; ' i"'ilffiirl'a.ir i"'ai"p,"spii#,iii interveni 'i; ,i"l':L,:"y ffift j;ffiJ';: e.a' aciionea,'d ;;."4i;;; ;:i::

ff,:],:t :li:Jri .:,:i;'i,;,: ;i:i;::d;i,xJ;i:i":,.:t,,.:ilitrllitJ'ii['-.ii:,.iili.3*


tt trebujiu t,lu.." date, a sd intre in luptd impotri'a altei ceidli

veche o",uTJxl'i,lilff,xi;"fli#l;i",li';,.oli,"', l1'11i,;,""::':*;::;",,1"r,.,,^j.u:


,.il^rylili:l

;1":,t{] j"."uu,u",","

,';LJi';ftill,il,.a"11.".;,,u"i;"Jilffil-;rT,l" ."': "n"rtut.'uii.

;""#:ll:lii

x r:*ri:#i':: "r ir fiii:'lii'ii:l d,:r '"'-nril.l'l"filh;,.;"il,T?,Ji, "ii#: :;1_:9:::';'il1l,'".t'"siriurul f"."Hlr,'llTt:lrl"*ltl


,:J*,illftlit'3",:fl*?:llii,i :ili:il1,:,J,iT:"i::;;1 ;:rr:1, r;;-J:l';lfi:'il',1:";ll
"."',.";;.::,,T,,1i1,r"", d e m o n i e n iiit r l I ' l _ " , , ' i ^ t t o t , , r i Ee' n n . . n u i " *1 " ' D n t . u t e m p l u l u i A p , , l o . D e l i a n u l U u c u p r t n d e
,urrle drn lonla

,t-#"'rl:"4"::*ll:"1 ;;ll#,,",]:,iX;i,::
.l:::::";".;iil:r.""'dsind

'u"'?..r;!' 'i" "rilllll#1i,.-,1iltf;t.J';ili,,:",X::'i,f cetdliie "*,,;";?r',i liiiT ild|il1


in u,'"'ni,., mAfeio singure.

Ilotiririle aliat,il ^,^ tar"arc in rara oteniond c{.onfederotio 1:-o'i ;';,"i:"*i;,:;';iii:'

lupa 4u4, a greclor, ardrat l'ilLaL' g {'uurrur-t tlupr decit ecll' ( clal o j a :t eaoriciar !:64., mai mare mdslrrd clecit liga lacedemo-

t:ffiJ';,J?J.,i."" $ili.li"il"1i I'll X" oi',ii"?JJl#l ':":i'";llll;l:,y,$'131i; ,i""i"'"x'il'"l'",:il.iilill,,]i lflil'',li!,i"it'ti:ii;'; gi a d u s " c a u z e i e o m u n c d p l ' l o t a a t e n i a n aq i
*a ti i""urpl"l'ul

r :'tu;i;i, nT : i ii:';;:;1i;il.'; l,,nitii iti'*: i fildi,Ti I;H:il#,,11: J$J 'ili", p"."l:1t:1,.:l lJ.l'Ul":i,,:,ylX::: s:,j1,
^:

,1 " t r , , l u t l? .l - o .

"

insular car ii e .i"' b";i"i;,.tn.ia,1" la l\r r - cale.

o reard ina"pu'njffi;'.,X T"#;,'j:fi;,#,*1

",+-Jffi iffi I**'f s* *l#r:*+-$piiiffi


ie de o mare fiotd. Or, clacd e uqor ;i avansd ceri oragelor mari escadre omogenet

',ltl u e ne't'ctie' n c r - o i e - decit !,i volrrn, o-^ R? ,i^.',, " *t;1.:i:',:..,"" cl"ntril'uJht#'l:ffliilt:l;Tii;;n$fi,1|"Hi;:;ff1 .

pldte;re, i;";;I'?

'i;:lr;Ji:;",,fj:l?l: ;;do:m_;;;;!i;': p r o p r i i l o rs r.:l,lr.l;;:i flit{l".r; Ii:;;i :l:.i:,,1,^it:"^.i111.: mijlocirea cetdale rrur pra palticularilor decit prin

m*glrmnfi*nrffiffff rillt* *f##"ffi fi *firffi{*x*h,ff


medi.e. n^.',;^-].I', etort.In limn rrl,;,r.^^, nil;o*:; i,l.l:;, fr"l', li; :;J;lj::q;; i, :;

juptq a,;; l;';;;;";:"Y,'"^'^l..9ea ;i t.inJvn. in rnentaI a* Apo;;".i",lj'^P_t']-.!tn. . totul es[err ',"

ilfit"'rir :tT?:T:y"":r1 ,:111";i|[-.:{S,.,ill,!il"!,:1','li:dil*i


i qi PropontideiEi nu clup[ mult timp portugreceqti din lara tracd qi mai tirziu pe celedin
,sl llollda, cele ale rrerespoll-

*lifl,fr.3*=i'*trTiir},:';;i}{,farFft""T.1 * l*:ir " i# i:i]rfrit# * [,lii:*j$ l :,i ;: il::,l'r, * ft l"Hisl: Si! {' [l'l,t\ t+l rfu:f i,pa.rt ,,1!:J, x,,i. il In'H illn ; r# inj.":1ii{1,8:.,ji.,","|yi: ,I ;1 f: ri1! hi nx ;:" t*+ft +,:i,t';,#il #i,,nt_S:;;.i:nl" l;r ''."':' #;iHl',,}*ir,,li.J* au ",',y,,;*tr
derunctiortari atenieni .admtnrsLrar ;Jft1{'fr',i*;ilJ.l[ii,!".t X",,]i'll'.'l'Ll'i$:1',i7,]iif,tt

,##t*,1:th*/i;L,lt? Jfi'ffi"*f+' ":::,^,.{!w,,,"?l,,,n ;:,,1t*ql a .. n:',a. .uolalilc rJiiri-rr tre neresper.ra*, da,,n nu-!l'"11,#1".!t,.purea a obriga!iiror.
n,ra.'.;";;;;t1;
"i-l"pi" i,".5i l,l,;il:'""j.au.rii[."u,ia'

1.,,,f].g arler.dra[u nph,,-:^ s d prerinz ;:'jl::-l, lau mi"i,rebunie

rugffiffipffi mtn #rm, ry#T:,'i# x #HfJfrit


qB.

*rufiru*ffiffff
s u p u si rn u u w T r ii ilt l,f*ffifl1f J;*;J':l]: *i* :llT

lljffi *-t-* "ill:;'r,-"i:+[T:H ii,,; i,?'n J*k'tr ii,",;flrT,f,# Tiff #

*#*dlurhitJrffi tufiffifr fdil;lllffi Efi;ffi o,u Fe cr .rag u, ce se rev.,,d tqffui$1t'-ii#frqil','ffijflHtdLeazd

t*,?,r

;F'K,"-' lJ'o.tilTi'ili:i,,'i.'" '1,;[t!;l;: p.e. rrupd cc ,,";:l: ;qi* *fii,::"i:;ii;n,THl

i;'i::,

;,[J.H," r"ui,,

;ff

-:lffi ff3l ri; llililh ir ri*rtl;r rulffiIte*ri:*f iiltim *,Tr


f:^ ., ttr .D('clcSlg.

i;'i" ;';i 4i5-, l"irl'J#,X'l,llli}i::la-f-rn rrin,u0"1',1."'i.jf arenienii trimitin r.-riLr.eea,


:';l:i,:,u'i:"-d,f,, 'ino o pedea
O

ffilii'1":r:r':ii f;31'1i;11'."l,il'fi ,,1"-:i'*l'j:^j^'l?:'l:':^:"l"i; ,i*lli:i;:(,li:;,j";;ll$"ilff rnise risrie,:";;:;;"'i:lii, ";:':il T,ji:.1"'.:'_.Ji"1"X;";:;H:ffi1


I J i o n v s ; ;r n s , r r a s r l , , , ,r - " n i ^ i

^r-I07..Surnele a sint, aduso ,t" ' . , . ,,"'i,_,',i:iioS!!:) .1"(rFrlelcgdlii fi*o

"l;.l*?*y;I.:i -*,l"##;;?l;','"-r* i**rr'-il,5x,!,i*,'i,':,ilhi";ffi i:-iii;ilL'Jx'J"ril:,.Tr-x


T iJ;:i,: Tl,,,,Jii,:,"T: ._ :tt f;,,:,,lll:1,.
-i'v.t'qrr alcl)lonl / '|tlrlle 0e

"lff.:'i r,fl l+li*;-11*t{rlndrf #i-,u,'f .d:;:l*t,Ti"rild:,*d'1 i.,i',,], j:r;l'),iiHl*ii";,,ll.n*uj"i"nlll,:'",-ij:,l,ll;':,i illli,Iil:::.,:l ii.ll",,,::li ,l: ill::rT,i.l!::;,,Ji,,1;'j
l-

lJ ;'iti,FJii'il H"ffiTX' :',,,t"iLi'i,li:;:iu'llil;, ;l;l ''ni;

'a,,''rn;",1;11":J,:il; !l a'eiaei

";: ir : illxT; y :i:mqr ;i, T * n,ir tt*,j: ir.i lr,x iil fu rr ru fJI?i i;' " ;i l;,r,,[ " '.1;3:",mfjl.;:,|i""il"ll",J;l'lUlhSii:,'iT::11,ruq,9,i,,u 'Jg'XfJ'hX.it
ru. p,rr.- inchipuice devenea, in acesLe -i;;il' r,_i;-i"f

^* 1"""1?:"':j

pentr.u rdsbesare if#ilflH:"t"Jffll.'*r'jilT"'l: i::,*ri"l".,l,l,'i'ifililJj", #)l"i',"i,il',tan" iii,iifltrffir,i:ll'{".'t:lT'l"J.i" ":,:,',,1,119,"L" ".,,rlnti 911i11;;i' illi:lliil"JT"j: "ii:i3?T:,:1i'"',i:'n;iii!3,",i)'Fily'il;;J3*r

0,,,are'ienr i:i:'i,:i,,,[1,T,:1,,,*r autrebuir ' 'I; u,1,,,,

r'4, i. principiu era scandaros

ra conre^incepur ::ili;

:]lgqlic. a, izbutir sd sd ^u"1inati-1i


qD Du r vDuquuudsud mal IJdL,ea otvlla, -cd atitudinea sa

dupd ce qi-a dat seama

*iurnrat ;l',T.,:T,li,rl.",^,9,:..1,iTi:"il:::.:Tjr"l; i.'"..";5ffi1,[l ;1'#{':iX.i:,fi i,i,?i; ii"*:,Tf 3.{.."#:tJ*;,",;i,"-J$


"3U

- --. rald ' qrd 11s.-a libcr tie :rlspune liber tle .ora casa A f*t"" losl o , t.l adeseori contostaia ifet ".,.1'tll'^1n rnteresat,i *i .t" ^',^^.re de

iL r:T dr l#n [# T: L"f ,IiuTjT,i,X",i-1,"*,"",,illi,"":*:.,1::i^:;j {: fi':H lqi I jF,l ilii,"','il",i'i.,::,1l"iT^F f.l:ll;":: "i ';;;;;#':Jl:ili"':{;T;?'",3$,$iil;::1 in' a.pii r"' "19..trai"au depii prr"u' pr'""'T,:-:: :^s,yiilt.., :^qyl:ltr.' li ij_,::":,l,.taiau lir,""'."'lX "u ;* l*l i"X,0",1""1.1'T,-i li,l.fjl:D;'" "'f#tii.*if
p.i'r u..na.;:' l"''i#ff^''l t:,]",asigu'e apararr
de lntreagaconfetlera!,ie, ,,n pul.^ a" *il" ele fr.'st-gi mulL sup.ayl,gtr.ui.-Jin' ,iu, .mai -au
aflau garnizoane fjermanente, conduse de un

mrufiHmrru*ffim*r j,;lli"l,:";i"4r:ff:-i[l',iid:tr"::il{*:hid"[ii lr#{i*",";ilJ,in' lf,,'.:ahl'i'! ";; nu q' r":::-.'.:r ff r#i; ri*

He_ tlec.elul .urr'.oni"t*a Ecclesiei ,iir..te ,'"tij"l:l '1bljs31;" ..0.-r.'fr11 .o " l e n l r u -menlino ct'eptului rlo .' . o r t c o '"itt".. h r ' r u r i r ec e a r l u t . oi x p { , i " . .e t"tllltF prir:"r"" liitl:, er " l i n , i i . * 0 " " ' n rdrii judecard, pentru orice @p;;;; -p'p.etalt rrn.,;'"1liltgi,,i'u"rl'#t"i ut 'Snda mnare gi

ae -,\[pns l:r3. : " " "lrrviturA ,vj.

*l};qfft ;l**'*[]t;1i#[ffi i#:,}iil;i'triii,li":


l"ttrrrIr{Llr'r ,'[,rurhff^;]'."1i]::,.Iilt ur'l compolnnle cnn:iliul qi

; i rjr. h*tl,x*i, irl: T* i:,j {,[;; rji :r, l.r .i: i+ " i .[iT: r{. ffi i,."*xt i ill ili l-"#] ;l ffii, 1 *i *iiu +-'* ^ "'ji " l : I ; lI l';" .' :ii+ Ti. tr*, ; {T* i ffi :t*'q L' t n "ii *l +;)'i'Y[ ffi , "I'l',i,,1':,",:iil, illJ,lT'.:"rp; "' U,il*fi,*,i" i;::l^,,1',.;,'"Ili^,!:.-ll i"lT*,* iif , i s. i;,;f;,; p;iinainte cum ;;''|.,,:l,ll ,:lii;;)1 :* ;;j,,r:i,"ai;JJ,.li.:iJ":,:;#;f n,'j l:. :[J] ;;' j lil, j,l ri,:-; *',T.il'rx,il *"::ii rhl, ]" :{ li'h il. Ltrf{ "{ii,iitii#j ".,
lictele impotriva pactului

Tl;:::,,il'{i iliilfJl';" ;rui;.

,lf';l:;nx,''i,l'*.,ii r.##tiiH1;l+li;THl{i3;,i:':'ffiiii:{',!:l,,i:;i1111r ;;"ii,i:",;ll,'';fi,"l;':'i,^i,i'i::i:,j;,:,|,:,ri

erea .. ..rr,,"ri$[fi.ri"o,1#i, centrai5 rzi-" ur: s.vrcIu .etdtiro.," Dar. djntre _:1,",1:.lil]rti toate o.

capitat. ,'.'rcrunur ,tu,ubn,f9eq,le ,-n ,,-:.::t' .lemte "' ;i;:i1i i?-a6[,fh",{i'::{i

;""iJi';rf;,1!i"i,,i""au

r r r c e h o r A n i " ^* ' -''rsiliulio.l'r,rrlttJ.ll::':ll Formau 'l;*:xti"d.-,i:$,"rx*i; ;;;l:",J:i.,.i:ii]!;,.:,x,":,[,fi,4 " ,nl.f[;s5 saplare"r;i";;t;T

aveau n".torio'.itnrc nelalstia" pr.

rl.ll*rur f,jrii'.1'#:il;i$i#lqqT"{:l:":i1r ;;.*ft,t*,lffi


^'l^ rullrlLa suma) .o". l)e altfel, trebuie sd iecu_ tem cd, dacd era rrorba.d-e'litigii .o_u..i'"fu, cu o loialitate-perfectd. Fie ".::.:gTporta

lg

"ia'J, t?' fr :'[ll,iiln*T{ilhi:*'?ilitffiin*:' a. a, J. J,',", I fll : }dtil l?:' i?il1ii # j::":tii,:,.,: d :lil; f, " ", ;:?i:,:f fji;ll,gi{:*i::11.'jii: ; : l4:ry;iff rilf::,n+"1. H l:ff *I nr$; ::F,r"
r qrduur.t.ruI.prlv

slabijeau Jii i,'! ;l ; :,!!',,, ";, :ll :i ,; llI !?l'l i! 5;;;1,: t,"I i

ffifi#fiI#i:$*,ffiffg
i...ilrl::.:u orice condam_nare ta atimie
adevdrat c5. acei

, , . u , r , u sc au c i t c p i , . - ' l n . .

o sp,,li.ro*',.;' ;;ll

la oril, la ii,"trirou."- r" nprlpq^.o

# ni fr{ k+*!

ir }:rr

"*

tni *f" apo sstrboton). iio I l c c,i c a s-a s-a m mrirginl argtnit ::, ra l a ,oytILt/uIUtL/.
ute rcglempnlatp rle r.pchilc,,bir.eiuie i ,a a

rvranlel)ionysir a adrrce srrma pentrr Ai-i,,.-l: )anr certrLii, la Fanathenee

:it''ffi il*rr{* :.l'. r;'ilffi i}:**':::-,-r*ffi j;,,'J:'l "fj; i' :L f,, Jiix,, f*;ii,Il' {i;,,i
ale democraliei, ele preferd sd fie libe-re sub e - este de a nu fi inteles cd, dacd atenta dreptul altor cctii[i, ar. fi trebuit s{ ]i-l deschidd tg pe al sdu. Dupti infringcre, minlile indrdz!e s-au gindit la asta. dar cra deja tir-ziu;

asisurd tit"ri",i"''li"L-': t" ,nir".ap"nii 3;11 u_ vire,' u. pu tea si* s""ii,"n,?jI i"t"j,:1" ft^" aser ;i

,iffi+$#l:rffiffirfn'*ff

p,,1r,'r.ulrri i.-r-tlt"a se('ere ai*rian.ca mAsura penLru ':-l*'J:"*l;,r:i, i;,1: ii1'li,i,"Jl'i:, n;llilll"'.f**l"ll3i ::,. l: t=1,':::":l:*:ll *i*:: fj-':tia

a,,l.T: '"t"niurr]; dl*Il frl de il;;;ti";r:-:ii 1o"T'H#.'*"":::_rj{l'".Ti?#,?##ll"*:l*.,ar'ii',8. o spunelfentru et," ei sirrt' trili la nh,:-g:1.:lstir[: ," i'J'";^f",P,lcare ,lli,Y,^:h]"" inuo,'inrl,'"n;i;'.'''-.]f ,lus.Lificau

nici chiar lrrttoa l r " " i ' l i l . p . q f 3 .$ 9 a .^^.l,ator;t;;;;;insemna'..a--:"DP.tjt. tr'tal fati de 6!u inleleg.ra cii. priirtr,., mitiienienii r.buli, ru ::i1^_t"

uu'reJru'u'tetd l r a , l , ' , 1 1 , " : - i ] , t ' , : l , T l n ua d m r e ticuiarilo o.JoI' tr i ' r , . r j , , r l ib "a i ,n '" , l!r' a : li:ng ra l c t c r t F ' 1 "1 ' 1 1 1 : r'r rt s1 -1 at' ' ''r rr ' rc le i i:s ip "

.rci1 ',,ij";T i;:"-:n'',ililj1, cejnsemrre ^,,',ri'.p.nr.

';, ; ; ;,,r |l ru:i i"ffir'x,1 Ji I i'iffi ;1:ft Idnf-g;l#i !:,:ftlt: i i:llr " ":fjii 'l:1.-''llllil'l:l''-i,,f,i,|"','i'?l;.fi''o":

re,'l';"i::l: l'_-arBrn i,,',;;";T:i:",i; l".,,llgjl: :;";;;,Tl

',r1rl.)crlu etaloaneJe sd fol,seast, nu-Dn interir,r. ';"i:l::;',I.,,:,,,j:ii "r"ni*nl'*, r. sepa ,"-l[

De fapr, r'.".io"';r ;Sn;'l,ilil^ li,,,n-lli.l'1,,"i'J,,l:l ,r::il,*ll; *,.:r'JitffgTill%:::"l"rrr'';::,:;?,: sub:n'naro 'r..se rfi.,i rn.,,t",.a. a,i;'"""ii
nonr.J""l,^',le rmasuri e r a u l l ; D l p e l . l u ta r . c a s i i n i a r A r r u a l i t d i n n r i c i n a a r . e _

qi-r"iu",i['Tlt"1'.:yl3.o_neda cunoscule atice

r e a d u c e a rir" i m p o t l i v a. \ t J r r e:i c i i n p r i m a 6 r . r of m n u l m a r i i l u 1 , t e f.-i.1"':'rr 1 1 * . u 1 .o r a g e l e to"ra'a."iiil;I;l

It,-1":r l" -x,T ;F.* *:r,ft:ffi .{lt: mr'' Tll:'hx[ m'l;*"lu :'x" *
q; rrizb,rirrl dpeliboraro.

-alt" monezi t" i"parrare'urral' de altele.nu prrteauintrepl"irr',ota ""J ;;,*,: iujt,".-,1u".:..;" L aurionului - I o c a t c D e f a p t , . . . ,""i".a"[g..,

',rl'li; ;;;";;r;'';,iJ'iil'"#''1,'*:i*-f"ll';:::1;"f j"u .T"'iJjl"'" .l:":1,.1:',:i': -i:-^:rJ*._,:

)iJi,jrrlrli.;ir?",{ l;r;i liji":r "i*tiil;*iiiilHlitr;flii*:i;#ffi'rlt*t rili*I;m:n t;l;l,;j;1li i',tl li,,r;il'l, il!,:'ljt:'lr.ir:ilTill!tiHli;.H#dil


l"PtjLe't'safie cel aten;an-"fli i*i';r,a lle a.ropoladin Jil, n.^_llpingindptrri "r:.".i ii'#i;: intraserd t" imperiul. ,ir;;"loi""a irr t.l inr1,,,iirrl. -ttuit ri-p n" a fost ne, """f_aJlitlntrcg

c ip i,t' a atluce l,""L :x'J;: ,'J:#lF#: " 1 ; *;l' :1r Hi, s&rtru sacrificii scurnJle, la serbdrile ar,enrenii ni.i'r'riii :ffo}td erau ",."1i11"il.lli'i"'::ilh:j'ilt1",ill *r,.;;;""oii:ill;*j::''-?,i"'";f"'l-'":H.i;ti \ri 'r'r r'' rno'rri'a pndrumur ll",,s:rl:'t acesiui";;";ff':i|"l,,i'i'i",i,1,,,, |-;;T':?1"",f1,:1."r. "*r,iJ'"u

cdutat sd facd si

so .l^^ ! ,^:

l#,::%,"J'"1!#*':;ii{,:F':rt';il:::} x',*h

.. r,por.a ,r,,cenrra]izare a,i,,,"-i" s. r,iiz.rrt,

-"::*'-**

t,uald

ld I3e. Astfet, r.l" ,"i? "::p"nsabilitare rrmp defreisferruri '^,,iii,-I*tt.' l'".il" o";;;;';'"-l.".il pentru rentru unifjcarc, ,nit;.r.", ^.,i,i,"*, A lenaa fdcurm
9i ju.id j"J i' rc,arn 11f 11i grc{..

H' ;.lH;u; r*,;;.i1f:rl'li il :ilJ


l::;Ll"j:.;:ril

;:H'll;;i{{ffi {i;tJ:il .,,,ffi ,l; ; flffi';'J,-"?:lT:'"i^:','.1, aL* cre bjne incr : ;y;1, ;";il

:i in anrrrror;ur,erioailli!"glit;rd::l ul'ru*l J+" Jff ,,' i,i"i:;:?j*"ii;,l


r*_. *""rq ,r o artd

:h. lJ",:; i,,,#5 i:" fu;TU* Ir'i:l M'", g ;';T:il: ""lr"i;, J','lllii,i! "uo :i1:, T't s I i ", 'rv's& o*
li,f'""'"' i[n;'ii"l1?1,'1, j,,:

p;*,.f $i,;,i]liSf Tl;; [:::ll i:=,ll'",' ";"

fi{ffirffilffi**;;u ffiffiT,il*li*

r. ;l""'*t:l'i.^;: l;,]i,X?, ;;;'*#:^ " .d "uiusi

ele din-toate pdrlile 'sd Greciei-cautd se sprijine unole pe altele se uneascdin ,si .u]lregul -..rPv{ru. nunit{!,i mai Iargi. Dintr-o aceea$i (;r I-vrru. ^+^-,.Y necesitate jntreaga'r;.^ ;l pgl d r.ntrn ^ l " ' .i";l^*.'ie?9a itt,' Gret.re. u ndscut confederatiifoarte diferite. Ele pot :;::'.i'" oamenilor s' rele. intot,J-eauna ate,"ri.;Jiiffi'fj:. in general, prin an"e *"i"t., -..''ouulrl f,111t1" s desemnate, trtcrodatd tpottua ; anticii 'nrr iar t^ .U y d i. ." r - r synoeklsmcts. rr ul.jn^ e-? .J^^4a , Aceste cuvinte au .lr leclL I0f lq+r,-^ ,. "rrtrq mnrl^,.^:. s . tm u l b l i m p s i n n n i m es i d i n a r . e s t motiv unirea pt' tniTu"tujo".'i ucel in ;unrl capitajei sale a pdstrat in istorie ;;;j:-1rrr de vedere..,u^ru,t rmele de synoekiimos. Dar, de ti," -"-!nt dat. I au pentru greci un sensdiferit. Unirea se -toate face
" " ; i ; ; ^ ' u r l,"ui ,":f-'t"li

Urmq

m*fi"nff*'ffi
FEDE RATilLE (SYMPOLtTtTLE)
^i ,,-'

dacn nuarri 1'r' ffj*ul:.it 'rdle lmllerilr i m n o . i ,"ilt , ^i . .


- "'

U"U ,,U ,n i r l u m e a t i t d e " r . ia r li ldsa .."^,i'Y a

-- *

2\.Lella,

DUi

.,o reactie impotriva ambi-tiei ameninfdtoare a :,.or1. :u,intre _a:n,hn!e,rmperialiste., cetd!-ile vecine gi udite

oiiiull'I f,"-"'1.,1"14'

1.rms4'i'nii ;;"u 1

adoptarea unei constitutii comune: in 'rle, cont,rnu,i sI i se aplice termenul de ^ npolitie. Dar, cind unirea se face printr_un nsport totnl sau par!ial al popuialiei in i r 1 - g ' . 1 a n l dd . i n l r e r . e l A t i l e ' . . r o u l e s c , T,"i. , d a c ac e t i l i l e s i n t d e i m p o r t a n ! , de g a l d , i n t r _ u n I non, acesiei concentrdri gecgrafic6 gi totodatd tic.g i se lncolo -adaugX termenul a au ializat- de syh.oekismos. """-

t"'[a #u r"i.'rt i", i ^1: i ;1,t::1""r.,,." 1." ;:,llff:,.J; "i,Yj i;t "&'.T,;: -,,, ;i:iilir,,j,f,l;il:i;;i.:; dccii rlaror.ita aL.i#ir..i j .11 :.i1,1: i',, ::,:;,J "n,,i'lie.i

ffifil!'iilt;T,ffi'.'f*t i:, :" ff"f fl:l"!:i i*,Til # *: :1^*j i;'iu,';"1.T' i"iffiir:"*#;rt!flil1#"tr ,'"1 ,';' ;;'-,;:'l",j",ll ;i":, ,ill'l"#J,,1
L11ll
rdzbt,ai"L.",'lul ii:;:|,,l;,li

f{i:!,,I pact de o-'ty tdir cj fri,, ; te."'rl.inr._ r,:),i{t :l Itis,rr li, a li ii,,f,'n,,*j,.a "?;i:_,: j;' n. o ti; "r ",,ii"p, rugin r, ili:#:,:l: o..,ri'u',,,,,, *lii n,
il,1":],li,,lli1.y.i-jS,,,,:l i,, ]lt,o1;u.aioo.., "i..i,,lr-r"" .;';;';t;f;,.)i"iii,,llij"

i{,i'"'.+'g,Hffi*#l; iillI",.lit,iltj{ ;lI;;:;: :lJ l; :,{.,;


,1i
*q:, I:::,," ",,,

$1".: l'&1.::r.;#, I;: i l:,,,,, u ::i !if"il;",1 ".1 liliU,dl" .';::r,,,,1:i'J;'..0 :,tii njl,ffi; inr",.;1,1); i;:".\,." i:":,ill:l.De.spoinei,,,,
r^ ,.'" '{('(' r easi a a u u e n l i ' re j i l , tj i T l r, " "
rcadicort:

|.J; i, '-' i,,,',' e.Irrbrl'iJo( )iff,, ",','" rr;, # |!,' l'Ji ,'.O. ;r;b;iTizpntat',1. il" ;' if :H.il "U,O

'rn m rn i;-; iigir" f,ff':f":i-::l#:1:' rr,' rere u se' ::!,i""il,rl ; if,f :i,,ii" t;,; jl,,,"i ' sup

,Micile cetdri ,,.,-^ slab intre ;j;"i',":::le, aJeefe4i1(,r. teo,r f aristo."ati"''",lYftou ,ln rnrrlt f i^; i:.q1t"

m#lffi{{#*;*l#fi
fllrii: tce,

"illlii,;"lllr, T llnr a lezisti.r rnai bine ;;; i1t,,i:,1, "i" cele noud .riLrsrnanilor., te ale tegealilor au .#jiji;,1 ; I :ilti" . g" iir;, " : Tt oragul Tegearaa. i .nctcat rr amintirea. unei origilr comune nrr sel nio,"*,1;tt1 il;, i i,il9"Tl',,f !;;ie;1i ffi ,,1 * sacrificii i u'?ol,.T, pa_i"ii_U"_J,,"oo_
[ ^\ ,] "p , ,' i \+ \u t: I' t I S * - .r. r f n ,' , ; rrrrdfea fl

? a d m j l j s t r . a t i,p . , ,. . svnoeA'Isntot-i;i p-,ur irr,,1., ;;:Jj]:Ststrir{rri'i ' 'vud]il..

ifil, I"i" iH ##fi1,:.H:{::i i. 'rr*j-""i, 'l*..,,iu-r.'e I ?i" :i'iiL* $a _5i.air treb^uir'*a


l , n l i t . i , ..in . n fa,.e l ^.:,itlt _ 5 ; 1c _u ' ln , i a , s t e m rntrncterefl: s-iiu hritut i"a.""i", ce .mon.a.' veau pe falti inlasinea .lui 2,u", i,r,."io, g, pu

*"' c' i' "ft 1 i,i".Hil'"i, ill;n Ji?ili''I#:",ft


rngdloriloruo. in anrrl 47J. ..i ou ie,,,,t?p.,,"pn

'r;_i"re"fe .uneizeife tlirr Lvco.11r.sraa _Desprrina qi adorarpe rnunteleLvcaion. y:ut!,1I:,_r.rJ,ahcan l l . ) i n * r a e .C r r I i "a

Curinct_t.,.-.i'" 1".fui:*,:::uni. rumismoti"", !,ie "u * ,.',ru -il,liillii, i"'"#ffi rrrrir.,

"."lr"ar-

q ' .|,liJ" nX. l"ol l;'T: ;ll}:: :ll, itit r,'J"',ti an_ti j'lls"l. si rrp,, "1, re r a i"'..ia .i 1qe 1 i._ilij|"iJi.";ff ;ii. 'oijn,1:^i11. irrr-insi ;r,: inrra n i1,,.,..' 1''i; ,p;;;ani,
I v r a n t r n e cs ,; .r t r . r r p ilir , g i l . r r r . i l r . , , , , d*._tI' t;gU. '"i':,.:i':fl*

l' Lr( jrr'' r\rca salr in' a.elas-l'- :"""'I

ru"

;i :,. Jl,X"';JlJIl ",1.i

"n.,. oi t,.' i rrco Io, .,,,, n,ir.? iri1i.'ar., a d ian i"Xrl:":'j .1r-: . :, j .rir.p nsemr,,ii ":;i[T: r.i
nio."'ij;;t': . J1ur,,1", _ oll,j._1':,1':,,11],,1no.,, ea a. rr,ebuit," t""iinaut sdintre in

l,',1;:I::,1;1",,j,,,l,,,.,ll, i,jj; :::,li puj

a u i n , . o p r rs l , i - qb i at,jmoneaa 1 : ' , 1 " :c e t d t i l e ' -f.* C itprireste s\rr'e1.j5 rp r l.l 1 l , , n l; n " " i ' . , , i ' l r r_" ani ce i-a fost acorclat,i clnSpa.ti,l"-*.i nf S' ,ll:l ._,lll,n,,lerirl i i J c r ; s t i l , g r i r r r l r r , P tr l t , n t r s _ llgll Peloponesiace. s-ari fr.r'at nft,,t., .*

iigi ln,,o,J"-n,,i,,;ii'i:;.".-'"1 j'#J:i ga.anlie a rirr"rifeii; ;;r.,.;.J ;s'r'ati"t ,.0.:1,: hail,uitri,i.'f r"ril "_., l, "1""?r .,1T1.:,"1 1. ;i aecei* r.g."i\;;,":o"; ""ti #'ilLTi'J ,"lt1',::l

Onchestb ,s r ; ; ; l ; ' l ) i ' { I r t ' r t r a r u ll u i P o s , ' 1 4 1 , n . i a . , ' e l n b lIa lil, "ipl:lr_y],^:l{" rea tenei ft r i i r ro r cetililor,,.penrnr'cd i.oT nrto " t' l e e l I 5 8 . ' J ' o .A elesint,t"ii" ale un 1i3] r o c a t r t i t i i r . . l ."^"^i ^ ". , ^ - 1 , a", re oe o ,lrgarlrre moderata. pr.i

t.e s i r t c n r e r u a t i i , t i.n I n i - n u t4 ,ii:,,j;;.;;;*.,.rirr A l p r r e il a c o r o n o e a sard insr;rrri"" c, t"'r#i,


elabol , .rmport"rta tlectitre esre i:eo{ieni n,,,-1lu*:1:t n .:'" p."' ;;;;;r""1; i",,i' ii llj *'il ?:, l:i 9t pentru ""' pentru e uJnrre e p steu cd d este ."t" e l e m r i . . , , , 1 ] 1 . : t ; i -ui'",.;-'l'::t9t flint1e Constitu,tia

azil Adunarea. Sectiunea in'func1;, p."g,a_ deciziei a.imIrre:r,.*,fi1;,""Sn1i1.".. s; ;,.;''i'r motiunile s ;,lu.''^,1j,1,,,1 , i l r ' ..' ., .^r,. l r n cr . o l o r l a l t e ;;,y ;,1,,':;;l;]'",1,;i trei sec_ u,nr pe.ntru a a\ta putere cle biii riiror,.,, i lege, un decret ;;";:"i",T,?;H,1ll seda gll,:,:: ;i, ;.^'.,,,, 1,1, fie^adoptar dp toate p?i'.u,"c!iuni. "r*,, uio,,;,,,,;, i,;,,"ii;'li'l'J;il'lll;",lijl(i,',i ri .u s ".r.
,T SUU-

l"';ili;J;" 1",:f,.,lLl ::T,i ii : a rosr,ri,'.r.'-atl' io" #, 5j,:1',:;, (r_ fli/ilfT ",ii 11,r,ne asurrra rle 1:

celui de-ai ,i;ii;;'"0'-i:l"uot'tarea sa din tim

Iii;" ii,:1,"#',1'iii lfi;"i"::?",lii;i' i'/, :ii i,' ii ;lL,l,,l";l'

c0. 'l'ella. . e l m a i a u ' r " o l n , , " l r t a r t ' l l t l t ' r1 (.erll '

a fi cetllean ,ln buie sd posezi o bticatti ,f" pe-ini'clle activ, li.,i i:l,lF,T; i ;l,,,,,,, se_ti i,,$,i 1,il ugd.un ;:::1" $l i,,i' venirminimlegal,r-eniiJ.ri,ir i" .iji*t i:i-::xl ffi ,,l l?,#;

iJ"J':TTl:j:" -i, o .n", k'l"lll 11ll,, rarllli"i,o'11' ,;; r;#."i;i.il:;"'j:;" i, n n, ",, ion :::ll:

tocalitRIi ;"a"0"",r"1r,:'::if'l;;1r., :il;.'Tii

" jo," ,;;;;;;";;1,,,j' i#'5i "i'"'' I *#H,li,,#;ll I"l;. "i:. iI i**:ii,i n;i,,*l':s' "T d:.u1i"in'sie,i n;:i " firesc,
ie"ral i1r afara ,si cleasupra aceluia pe care il

r i umdr variabil de cetiili autonone, eff"se , . , t " r r i j i " , i ' J u . ^ n o \ o{r,e ' affa liafi. intr-u;"};;;;"',Jl"l'n:,',:ri_ | niiau. imp ttr-orstrinsti l.egntruri cu institupiii,] u."rio" .r_ -r . r t a t " . ' i t g i " ' i , . n o r i - ' i . - " t "n u m i i r d a l , ; " ; i i i ti. I"^ primul incl,nu *r;t,j-iil;t'i"J'".tat"

;;:.',.,1,,'.;;,i:T: _o ^ligi reband. Cr- i;;idr;;iii;"i#;"i; i:iliH'fr,'f",fl "'nlJ"*;t', unor.disrriciece'^"Jp"ina m llj,e,1zl,::^:_fdrul D ilJ??i, e.cTnd murt
u de

j:fi,il;d; ;il; ;;l# "il,'l".1::1"ll:l:lf:""l1ql5 ;H:i :". lj,$#:.,j -'o: Ill': :'xTdt:;xt,,, ,llli:
ruld, usLe vorDa de o-conferlela{ie beOtiand Si

i'{,!"; j,ll.,lii.,,l,i : iiit'i,i', "rj ;:X "I: "


Prima clintre ,. act

fo. Nu exist[ liegernonietie clrept, Il:lr lnla. pe carc Teba .r.aprrtea sd .hege_ o e_xtrcrte in

i.".,:;li*:l", lli';"

Iin

iiirri:

n urmare - , orice Janlzare a .co.nfederalieise poate baza pe oruzarea cetd!,ilor.

fi-ecarecetate, p"lt_ru.
-i..i* r^^--r

*::r" ;#tj i*i,i:lji

lni

rrn r.o-i+

t|-f;"c_1,a";e. srite ina"rmezi ; h"ph;i;lio_"._ I facee.xccptie de fu .ug;l[;.i'tt"1i impar.iil.i,..in' ""iep"ti numir ;;;i,"i; cele Tj:*:.:l*, tru secliurri ale Consiliuf"i, ..in piirir'Eo,,tot.

pu T.ii,-lil*" funcliile ..1:l:,,llr1u,r."iiui,i''L,i#. Consiiiului : toate patru, ..rrritll

b e o J i a n if i r * , i r , i " j , , n " H " a t e p i x p l i . , - " " 1 p " 6 p f 1 ' e ( , i . r l c a t r i . sjrr.r 5 i ' , h l i s , r t i j l , ir',,t a t i , .l,l l)lr.rl I:'fl( : ,i u l-'
l r r r l r l r l r i L i*A ;,]rt.

jt:ire fl:nn:;n" ii ;i![l'':il;mil'';f,i:ni Ij_"._"

o.:i:::i";1, :Ilff_:n ll'llil*'i,SX:: l;l"o .;. l :: vazut-o r,".i;,;;;;;,i, r:g a:l:l,," p e , c a r el e i m l r a r t e c h i t a b i l " :lj"^" ll,,,f 111:] inf ." riliul_federal
flln UxyrvnchL,g rortln C,, ,,,r',,,t.',-"ttttme anoni

i,nu r; ,t" Coroneea tliarte, ": l: I iy ". si ", Lebadeea,' t""i."j""Ln loc, " ul; la fel qi Acraifia, C"p"i-"ii ifr.il.,u"u. strictelea u ioate au loata a aceleasi ('eleaft d ri"",,t,i"i r e l r t r r r i J^]i.,^.", qi
se-compune .dinOeil a" ,ri.*1"1,

,Cetdlile.sint impft.!,itein.11 dirt.i.t* (mere). ba, dup.l distrugarea'ptateei, a ;j;;; flunt"u patru districte,dintrr t u t " u n u l . era impdrlit n inni * i ^ i ^ ^ + : + : , r * , ;fturniJ" crn"ci mici cetati: (Jr,homenos gi u,

jt:.1:

cl,i stricr e, it

g.ii'

aeeleasi .ornr#.

A;i."_ ntat, pentru cd in fiecare districttoat".?ieplu ie sd fie reprezentate in funclie ,1" ;;p;;._ lor gi pentnr cd. in fiosprs."rot" ..f"n",r"

district trebuie;t fi;

cirr, r istrictele. \url:irul de . oameni necesari penbru :lxit. . , i r ' r ' . , l . i i;r; n $1i:F,p":;1:11."i,l' I r r r . ; r l i r , , i , t , ,; ,, i.,.,- ; . :?1,,"!i,,.fa,,n Ln.'llo t .pr , , u --t::.y", . contingrntui 9i suma._ cle bani pentru '" ntributie seimpari inir.ecetdlil" an ."iri,t alrrclutul jn t.apnrl,{.u nriirimea acestora. i:',":ii i;:;d'i; 'l'eba; sar -buser,,,r pnmesc ,, Ln.confecl.eralie. .Jo. rlem .r..i)l-Lil""za{re totul se face numai prin inter_ irr,J",.,,-'.s.19]'l "'1"ll",ll;l;,i;:'ill';'i,;'",,;i;'; ' f : , , n ,zilnic{ din o rn , ; . ,se u ; .t;+, ce diul cetdlilor qi. fiecare cetate io,r",."r.
',',
-. Consiliul ili a.rr ' i t' b l i t I z { r { r t(''

beoturhiJo r j. . i , , i ' , , r * i ; ' i j , , , ; ; ) ; : ; : j , : )a l a r( i , E ::

ll;,ll ili, 1';i' iflii,,ift :;t,,!i,Ti,;11

n" :,1Ti:,,l,",Tifill l"t;,li'i:; ;mg* ;, ;ll'*

.iii " -T:;ll"'i,,"'f,,1 i:i:i,: are dre_ptul la mai" mulli_ ,.p..r"ii"i1i'in ililiii; I .ll:ri" ll : u i llii :i' i,i:':*;;lj; i e o r a r , , hi in ::l\il l . " i . m u l rb llt::"1","1, i;; ;J' (a il: lli; ""*tuEi'iirnp jjj:|;l:*f/-:"1:x"" i;HJiJ ,Ifl'l:lii;
9,9.^o-t, l'iecare o,rr.,'1,?tulilj -|Irlur..rte rtel ;j",j]ll;:'fi j :,
rin dou[-lucruri: sediui Consiliuh,i - ""ffe p" admeeasi moneda feileralii, singura Ltd,. are Le- e1 in afard "J.unor_ ,"ut.rtri, ,cle-'embi'ema scrip_lia Th, l'he snu Theba tun. lntre aceasta 'pol.ltia
beoliann gi ligile supuse heEemoniei s a u A t e n e i n r r e _ r i s l , ln i m i c c d m u n . Abeasta este confeder,alia cre se formeazd, t r e b u r es i t r i m i t A m a i m u l t i b a r b a { i i n a r m a t a 'in sd yerse mai multi bani bugetul fede.al. ficial, superioritatea' sa nu este marcatd -* decit

l,,,,,,,,1',,if1,1]," fliffj"j,i l';,;1; j,,.i ;' 1,:,,,:l',l,, l;" lj" If,ll?:,1,._,r,,,,,,,,,,r;,.,,l rli'i. l:l:, :: :i :: .,ii ;:::;:"'i: ;;',;;,,' Jl li' ::;;, ffi LJ,k ]i, il,,ili l[ 'io.cnn.,;lirr, :relcie, "',1i,-'1'^n''t"in i1r 6 oi'"trll

.bug.,rrrl

;;j:i;l

l,Ja

cd ea c-riprinde.cle doud ori, de patru i, de 72 ori, de 20 de ori mai mulliproi.ieta.i . _posedl sensul legal decit cutare s'ar'cr,tu." tu^_:ntlt:,$t_ pristrind lA, .aceleaqi proportii,

,tielocuJp! care i-l conferd,r"*e..,t-..idienilor lnfluen!a Tebei sc explicd numai . 1 l.trl,.' in faptul

are iri .orrf"du_

";:, "';"', ", j,,,1", ^f :li: 1", j;".:l::: I I i,, n, 0,,i"1; ilTJ " ; u : I;,'r r,' )',: u l.'t;,i' :;I,.1; 1"n';,, :l'JI l,:1,, rip stlmr fiintl acee.a;i ,,.;;;;'";;

ijil9; .,;1,:,, ;i;,,,f :'.i lll;,,',".i,;,,, lo,i, l,li:i.li :,{". i "",, ;. ;, :,,,,.J, : il, i in .'J: Ji,,i,.fl l,"i l: ii i.,,:ilu li,

prez'tntd,^raportul iucrdr,, ;;i i l.e 'd ' ' ','{i,' ; ' 'in o r t i i " i i i " ' ,"",.." r,lu'.1,,n',1 .1 ro r io rtn, Consiliului-

j;;j';:J* T{r :Uj':::Til,';:i; n" i::: iilir 'lT ;:itiliq: xri' :,,"'l poare ii .,1;.1 J: r.ore'i I :i,,i;; i,lt J fie'o "ff 1,*;,,;Ji;,,iij1,,1,,,,,.,,,.,1i,r.i,,l rrrrri.aI 33'!l;i';it;i*',;:,:'':':r t {''IL,J. rro co,,sirirr ,1i, Tr,, ; ; ;,ti Ii,J li; ;,, i:["ii 1it i' ;t#l:';:"i; illi"::i; :r," ith:ii:"xuj:#:;' 3;*:!f
]ia., ferit curintl

:"';l ,,1 :,T ;,'i; iiili,"1:",,],-,01,, till spirit. de du;mrnie'fa!{ cle Atena, in cclor]alte Principala il;,'"lfflj rlouri ,[:Iiii;, ll_!t"l riistric ;:ili!ll*i,1,,ll,,iill'li il r,,.' r*llil^'ie rizboi pelopo.nesiac. n"1"r,ul.ui tn timput l-!ul, :

;:r#Til

:a- a doud synoekismos-uri, unul pe g..;'niga Macedonia, celdlall pe coasta Asiei Mici. ln anul 1+32, cind. atenienii au asediat pciticleea )|pe._!o!lgrecii din Calcidicaau fost trup ,si urrer :t alarurl aldturi cte pertliccas de ea. La | ,a slaturiie sfaturileregelui reseluiperdiccas, ocuitorii Lir.gusuarelor de nc .ilrl marii au lotarit sd le pdriseasc,ii, sri le cldrime zidurile inspre interior, in cetatea Olin_ ,sdse refugieTe aceq! ,;-lnorkisnos.s-a nascut,o sym_ li.t;^ "1" cu capitala la Olint 1?0. Nouf
toate atributele stat"'gi_a su.r,eranitdlii:

rul de-al dorlea, acelaqi spirit duce la organi_

tratatir,'e cu pulerile strdine, le trimitea


asadori, didea clecrete de proxenie 1?r: avea ata sa 1?2. Toate oragele din imprejurimi ce u c o n f e c l e r a f i aa t e n i a n I i n t r a u i n a c e s t ,

rrr u n 'r, jj' ^ ' l l t l t r l nestopirir.'rr ero"rrrlul "r..!1' , ,illr"t'i","llli;ina .

;::fq"T, iJo JiJ' re a,nn" ::',1 !a i:?#'";" 3i' ;ii, llti'l in,t ii;, "oilj; :l:;ll:,.;.u 1:+_fi r* atit s sub t t b iovir'r.ire iovilur'ilc d ili'|H"ntiit""r:,l-u" u;man ,ti"

II I:I':,i"i: :::il',l t -* i' ra,,, it r'.i' ..i;l''; u,l, inr, -:::' ;'l_,,1i1" c o m u n i i geler-ccine amoriinla
,r,i ,"i11lte..

:"' ilifi ll;ll;'

;;ffi;.'*,-m;:f ilffifi*irr r: ii*rmlil:i{:l i*i r*:mr * j'il;';; j:' :;ir*

i u a d o \ ' a r . qr, r - i , ^ - ^ , I

1l''?,1i,1,'i,,,it ff'?i:;;,:ril Ul[ ::i ";:)]::ii,l, ;,ii,'1" ; i il Tii', :f t' T'#i, i;,; #' I;5., :*;",",'' \ it i.,1"' i" .r'i".,'"): ini ii"'o,r ;;i A i:l;t,:ir,
'l lr rlat nas{cr,c rrrrrri

?.T;:," ll?,;l*l;i ;:lll, ::iilil'J;:;: riinjiii, l;;,il1 t;f;li,jo,"u;, ",,ri;rij:;::;jl *, ji'jli'a l r o c l i e n i g ,",;riJl;.liJ ll tt ::,it,' c e se intrun esto iri "li ",,rt trFr))os "l'"l;i,l:,,,' '

lrrior. n{icile vecinitate, insule ' l Clr"jr',.'ri'il_t s - t r r alipil la irr cea.ma; re "i".,"cJ,i^:\^n'

ilil;:i,*ijl::i;, *:l:1,,,1!,i4 Y',it;i,l

:.Tr lr*;:1" ,':l{i;xji ;:,.1 i,,* i,tii H ;\, Ti;:l;*,,. f Ill, ;:'"-,' I,;;,,iil :i.l' ir !,l:;

statrt;r. ( l r r , i r r t l( , l i , , r '-o,T,H,,i l,l,l,,,T,, ilS;l :i:lr;:,:1..1,;,i?' :,,

NOTE

I III'(a,, \Ir i i " i*riE!:,-il'Ji',))f ,]!",,


i;:,fi:l" i,;:..[

j:,i'tr,"i':i j,',,,i:',i,:ir''i:!;;i;",,r,g, i',;{-;;,

,, rr 1 |sse), p.r05 :.

e r . A s c v o d e al o n v e n , # l : , , r r , i : . { t e n a sj }.aseJis 1

1,I. P re8;ii rrrm ll Y;iirT.tltilTj;


'li

42. HerodoL. r,-i a:,

- t,,e . 611.; -\r.trr, ii. 3r,it, p. 3e. l'"f";uro"'r"

cf''r'':cirri,re, ',i. ii. flil'%1fii:,'\{;J,i-; rrr,

.r/. Idem. \'

,\'oron, ru. ::. r o . I,uiql!, I ,e i _r_ucrold , s , 4 : 1 4 0 '2 ; 1 4 4 , r m . ; ;i IV, rl _ v ,r E , 4 ;\ r l I , 1 r , r .


rq

'1r;'g1"'' ti', !r;'iiiir;,1;,' rr'r36 ii' f,tj:i,l+i

gi [xr. t. rr, rt. 72) fl)Liii urm.; ei urnr Retorica, r, 15;srr " Iil?:",:'rI: ii;Ai"totel,

n,, "|1,, "i),f,i,,:{. ", i',, li' f t,q*',,' ui,,, ,3,, iJi,iil,_jix ,,, i',,J'^,,[;,tj l#: ,,,, .il: Yl'..l;J;i,;,';lij -J*;.' :y, . n'r,t''
54. i, -Demosten ; va lui Aristocrates, aJ. rlularh, solott,' 271 st 24. ao. arrstotel, Ioc. cit.

:+ 6 ; i_iilL, jlf"l;,?ul lil;,l; ll rill Ll,:,,':;; ' r r ' ' n r ' y,,.i, c f. X l l l t urtn.).

P',145 $i unn. sz. ri:i.i6t""il'i,o'.' .',) t3, 5; yeziXXX\-r, r. it I-r.."i.t,' i*','J:;., r, p 'Ii)'ot,

"n :u*)t,i FI #,? i,i,"n i4i1;*'iFi

r, ro i,1ifrf3: l!:!:f;:::,2;Potitica.lr, i " l;ri iiril,i:ri:*:nt t:,i,d *,;: t:#i )a:,"{r,ii


60. Plutarh, loc. .ir c ^r,;p: d ;: R ;i:';';.'iIrr' iiil i,",S ;,{X, T:! \liiiI;",, 62. Diodor, XIII, 97.

rn. ti."","i'.',""'f!t;rii;"11 rr.e0@,rrG, I;E;u"t,,' t

r' if;i,r#ili: li:'.i";;l: ffi *ili

ff.

*-.

j rld,' ii:l:I:'i.'i.l r,n a.'; i[,r#r,Xii_i n

{t_tyrinctt", tt , t.-i{"n.. ?b"off",ri.,f_lrt

*j,;iitp, itrii, i":i .";Xr"ry::lf,!i:,',:f,; 1,, i,,,:!

Iil,l8i;,:'H,,!,r,;,,,,atenienitor. 40. 2: risc

i tli*liiiff i:,,ij tit!,:ill r:,t+,i,,

'

""

ftu: "#,!z:' ' 1', l'l;,.1 ii,. t'l;i J;, i, i!i'{: ori.iarn: rc, n,.,ii."i:oi:.i,, r.u"i"l ruorci ,r. sz.

g;. Tucidlae, I, sg. s6'

r;ti *tr*ili'*} *;flilil *{4 . ;;o T'if'o j:,,',,,,1.ff "r,:rix, i" !';,, i:,:Xili ,':
i 9 . l ' i , ' t u ;2 : _ 7 7 r :, r r . 6 r o r . r

n*.+;tirffiq;'f,;$***+$ 'I1

:i,:i'li' if,' zi Iir,",, ""i l;l: ii,,l,tili,,i;,;;;jl'1,.ii,f,.1 ib,den,, lit


9 9 . I d e m . 'i l ' o ' ' , . - ,

i5u, ;:,&i:f
J!]

te2. 5u6. 62r, c,,, ,,, i.ir., i,i,, ;, il,I;"',i; f1 ,, ;:*:r,fr' l;;,i*"l,,ii ?' J," 16 i',8, 802; IC. t";"'::"n:!.

Aristoia;i2"lii",lj:.1'.?, ir;.J";f t+.

1t6 ;rr,,2 ;rr, e, 56 ; rrr, r,4; iil H.ii*,r.,,^o55;


,i', y\)'l-lehjr. ^ Urkunden des pl'aT'5r itnu,,lfi.t' -\LVI,tvor, o: u,. IfY, 1Io.IG, t. i, *. .i, ,_ , s.y., eklogeis; IG, t.

ro+ .. i , i c i . ^ , - ;,r.. H .'r{i r. oo; rr lff f7;:,.;;. ii; ;'; ","' tc- 1.r. rrr.

toz. Hli.'t1',. ,ii ( \ e 4 1 , 6 1 ; t ' , . " " ;;i: iiil";i,t ,, u r. r, n r.r;. xrr,

'irci,t n1 ,",""i''i, J, ,ll^.'1i"",,; ( C a.z'i'o'riii,?ii lciqt ;,,--';:,'-'' (or;r)


"'

nnr1111'.',,1

tog.a';;;;a'ld1.t A . . . : , - . : . , , ,n r . 1 8 r _ o . t ' - r , ".-,


Hetehs/Anad

riiscur 'r, ffi:';:*:l"1;i::* *ls3,'o""':\ntiron :


;i,,11t1n, .Acarnienii, , 0 , r i ur!r' u r m .sr f i scri

eA i. 112. Strategji

240 rr r. ri""po.^.;;;;."';j;' f i urrn. -.--_.., -urdas


pi nar-el

r ra . L.19ug/ .u lio ri;n , 'i ,,," ^,,,,,

i' ,i,iti,r"ili,", c,','" ? r"',ii .liT:.; X""ri.r" l'l X;^'iu;,,ii;i 1ifli,' , l u l.r; p e r i e , n ,." rr r . i,11.,, t&rh, l. t ,,

I rrr.ididc. i r. oy,' ,1,..ti* il,i "iJj, lgurotosoi; AJit',1"

'f.:fi+, qii iJiili]r i*[:i: ipi


.'ll,'1, tstS,'1i.

",

jft" y:",xxxir,, , 146. Slrabon.


i^,,.t'

n,' o 0,i,,'.1','',', iti.';li',:,:,: ." ",i,',, l,i,,,.


lr. ii;1.

,,,,iil,;:1,,?r,lt; ,l!,,',,10;illi;i .t,. t,.:):t: iii.'i;,,i,'.'.:o:,,.,:,'

_fur rr e6: li;,:;;n"1lit: ' ii,:,,i!::fij,JJ'ii,, idi ur i'il'l'o'. ",' r,,"1'n1 7 ;, p ;,: ;.,, i!,bi i .:,: . ?,,,' 1,,.,, :^,, -0,,1, i,,iJi

i;;ii,,' -',i,,ti,i] ii,',, ,,,jit[;j;;'',i i Iir


t r t r,,e. Irlcl)), \-.6r I r.: " . ' o ' t o r ' 1 1 1 ,I \ - . l l i . ' ' L t J .

b8; \rr 2oz: \1, ,,; rr : ',, ;j: ,,|11,'Ti:,:

1 , ' , 0 .l l c r o r l o l ,

';;,iii",',,-, 'fr ,,:,,i.ii ;,i,i,,]ffi ";::,f


tl,,i,,:i:,,ff ,,,!,x:1;l::;;:,
r,' r1,' ^',n.,r,!nice. X. "'.''ttrnplQnt
r

"' fiF!;il;,il::,il,tti.,il'i'"i x,li',,1;:"i:, i,:,,i idl, li^,,ii,)i.., i.

I A2

'o' i'ii,.: ,!,'1,ii S'x{;,* $ r u r n r .-(:|yi:',:t{rl',??;#;; t . i ' i j ^ ' _ i ' ^ "."1 , .V f l g 0 8 r " , , " ; . ^ ' " ' "'
rr. r, ' !'^' I ) . . ' l li - ; rrr,,,-. i'S..jl, I ll90t{J, D " " \ ' r t ' r ) ' p. t'vr,r/, P' Xpn^t^134

'i;:;,.,,;1', ili ,',' ,' ,l'i','';,'f ,,". ililf, ,,,,1 :"' ilti,3'il,o' l^', :\;i'."*;;'i'llil;') i.",,,, lfj iHi.,l.ll ,,,1,j , ,, i,;_l I1,,.i1,l:1,
'^u' n'' a; r'.0,,io

;;,.llilll';ij,1,,11,,,;,,; ,,,, ,,,,,Ej,u

p; ;I ii{,1::', iiiii?;,' {,',',',;, J, I r r,"'a it]1, "ij.;t,"1*\r,, z,ro J;;i:'1 +tf".'til il,fi .p_ "il) "
IJ('fr. rt'

iil. ""

:'_

I":"r:lt.,.,Ifetenirete,,, n, ,. j" v"ile'a

' I f i 1 .I t h n r . .'{ 1l . , it:. , r ; " J, l)i61J61',


rl3" l.

,uu i.li,i.l,";,. :^

tor'(:tt'' 2:6; I)'


.\l', ;:.

r'r.I',
:}.

t ; ;;l