Sunteți pe pagina 1din 41

?- '- L'?

, r r t
a

f -r\ @

J :-,/,*a- t-, 1.rf


/+

.d\

eI
;l l"

I t/.'
\ 4n^

oP0EZll--*&g!U

**\i** . a
t?4

l?r

'/2r

1
I

..,Jg*/t*-J

Ana Maria Grigorag

t4 tr' 7.e-

F'
'f

?.fuuI i. t1*^

5"
;1!

t.

[- ;

e\
\-

SErcPress *::

ALF&BIT lGt
te lnvaF sd citeSti

AnaMaria GRIG0RA$

9ErcPress

ALFABETTCT Mi numesc Suntprieten cu ceimici.


$i-am venit sa vad de Stltl Sa scrieti si s[ citltr.

Alfabetul,dragicopii, E un saccu jucarii: Aeoalbinlmicf,, B bursucul Marinica, C esteun bun ciluf, S un delfinagdragutr, E esteun elefant, F un felinar inalt, pdni la,,zet", $i aga Jucarii din alfabet.

Fiti atentich o sf,-ncep Ghicitori din alfabet!

Parci ar face balet Prima e in alfabet!

h I
lr I h

i
i
t.

h . ,,
Ir

A este unavion aficicupapion. $i-un A uine delaAlina, giAdina. Ana Anca,

F
;

I
I
E

o Transcrie in poezie. numele careapar de persoane

t
!

I
I

lr
l'' t.: t ':

I Scrie A. careincepcu litera de baieti treinume

It
lr

I I
I

t-

tI

l:
I

Prima literi G-?i invitat, Dar cu pilirie pe capl

A arfi o pildrie Sau o mituri cucate printr-o Ga urijitofie peeacilare. Agzbura

o Transcrie ghicitoarea literei A.

o Desparte ?nsilabe cuvintele: mdturd, vrdjitoare.

Literi ce pe furig $i.a ficut acoperig.

I dina sunt eu,uezi bine! Guuintele nu-ncep cumine, Stau lamijloc in cf,ntare, Mdni,lini $i mdncale.

P'
i

i
t
!

o March eazd cu X rispunsul corect. Scriem cu A: cuvAntului; n lainceputul


I I l" mijlocul cuvAntului; la sfArgitul cuvAntului.

; I

o Transcrie dinpoezie cuvintele carecontin litera a.

: I
I

!
o' [,]

Are burti $i e gras, Literi din CONTRABAS.

Beste unbroticel Gare bea nitel, apa larTn barci,lOnga el, Pescuiegte-un biietel.

r Scrie treicuvinte careincepcu litera B.

o Completeazd propozitiile folosind cuvinte dinpoezie. beaapanitel. Pescuie$te un Bdietelul stdTn

Gerc ar fi putut si fie De nu-l tiia nea llie.

Geste unbun cllut in calea$ctr Gare-i card Pe Glaudiu SiGodrut Pf,nd la ctrsuta noastri.

r Cuvintele lati cumle mAngAie suntsupdrate cd nu suntmAngAiate. Alfabetici: cal-cdlut. gi tu cuvintele: MAngAie covor, cas6, cerc, copac.

r Rispunde la Tntrebare. merg Unde Claudiu SiCodrut?

Este gras, cu burta mare $i fn DROMADER apare!

Dne-aduce multe dulciuri. gifondante, Acadele lnsd neuordurea dintii, petoate. Ifacd le mdncim

o Desparte in silabe cuvintele: dulciuri, acadele, dinti.

o Ordoneazd, pentru cuvintele a forma o propozitie. la merge

dentist.

Daniela

Pieptene Bare si fie Sau grebla lui nea llie.

Eparciarfi elice De la unelicoptel Sau unelefant, a$zice, pdn'la Ger. Gare-aiunge

t'
r I

f=

t Gisegte in poezie Alcdtuieste caredenume$te un animal. cuvAntul o propozitie cu acesta.

I
I

ll
i I
ll
tl

e Scrie pentru insugiri cuvintele: elefant elev evantai elicopter

ll

I
t.
L

Tot un pieptene ar L, Dar un dinte i.?r lipsi!

Funfurnicar al fi CufurniciSimali$i mici Foffotesc dinzori fn zi Firi frici dearici.

oScriecuvinte cu sensopuspentru: - mic mare


cald-

urAt curajos

o Cuvintele de maijosau fostscrise impreund. propoziliile. Gdsegte Ariciularemulfitepi.

Fu rnicilefaccuriten ieinmuguro i.

1,.

Literi putin plinuli,

Ge apar.ncAncARITA.

(3,
Geste o gdsculitd zice:GA! Gare GA! GA! gale$ pedite Merge Gu bobocii dupiea.

. Scrie catedoui cuvinte care?ncep cu g $i G.

o Alcdtuie$te cateo propozitie cu gdrgirita 9i gasculi{d.

E o parte dintr.o scari Sau o linie din gari!

Heste s hortr mare giHans Unde Horia luathainele-n spinare $i-au inhimat la dans. $i s-au

o ordoneazdcuvintele pentru a formao propozitie.

oAlcdtuiegte cAte o propozitie cu:hordgi halat.

Stilp de telegraf ar fi, Daci punctul i-?r lipsi!

I este uniepura$ lui, fricos dinfirea Gam pela ima$ iese Gdnd lui. Fuge Sideumbra

i'
i
i

; I
I

l.

i I
F

r Eu zic unu,tu zicidoi. - doi iepuri un iepure - doi un fluture

un nor- doi uncal- doi un om - doi


un bdiat- doi

I :
I

tr
I

t. I' I

oScrie incepcu litera l. care treinume de persoane

I ll
I I
I

ll I
I

It t'

E un I, dar pe cap are Un acoperig mai mare.

I e fratele luiI potisi scrii: Gu elTnsi giTntrebare, lmpdrat Ingerag $i-nuititoare.

o Marcheazd, cu X rdspunsul corect. Scriem cui:

cuvAntului; u la mijlocul cuvAntului. n lasfArSitul

lainceputul cuvAntului ;

o Completeazd cu A saui.
m_nd ncd

v_nt ncet

_nc_ntat s_mbdtd

cobor_ p_ine

c_ntar

_not

E un ac de pescuit Ge de peEti e inghitit!

sacGu J i-un iucarii gisund. uiifrie Gare copii, $unt aleluiJad, $i neiucimTmpreuni.
''< tt24

j. .Transcrie ghicitoarea literei

o Scrieo propozitie in caresd folosegti cuvAntul bujor.

Daci fl intorci ugor, Vezi pe creangi un cocor!

Ke punct subGeru-albastru. Este melcul Kimi-llani, Gare melge-un kilometru ln yreogase-gapte ani

. Ordoneazd, pentru cuvintele a formao propozitie.

. Scrie o propozitie Tn caresd folosegti kilogram. cuvAntul

r'._

I I

Liniuti cu picior, O vezi gi.h CALCULATOR.

I inseamne ilei lalele, licrimioare, liliac, Florile cemamei mele I le dau, Gd eiii plac.

c CiteSte poezia, apoirdspunde la Tntrebare. Ceflori ii placmamei?

o Scrie dupdmodel: lup- lupul calleu liliac picior


mdr -

pardud -

Virf de munte.ar fi micar Sau urechi Ia un migar.

gtiu M e mama, eubine, Gare mi iubegte mult. Eamd-nvatd lucruri bune o s-oascult. $i mereu

o Gdsegte potrivit locul al cuvintelor: morcovi, mere, murein propozitii. Maria areun cogcu Ursul cautd lepurele mdnAnce ..... I Transcrie la alegere o propozitie de maisus.

E un 2, dan cam intors. Gine l.o fi scris pe dos?

ll e nuci,not, nauete, llufefii depeun|ac, Unde noaptea searate Luna dupd unGopac.

.{; )z
rr dll 5z

?A)-

o Transcrie dinpoezie cuvintele careTncep N saun. cu literele

oAlcdtuiegte propozitii gdsite cu douddintre cuvintele la exerciliul anterior.

Este ca o roati Ge a fost unnflat&.

i'b'"'^

0 e 0ana SiOlguta Gare cf,ntd fntr-un cor Dar $i o micdoiF Ge s-adapa la izyor.

o Scriepe spatiile punctate potrivite cuvinte caresd inceape o. cu litera De Pagti vopsim pagte Pepajigte o turmd de .. Azoricd roade un ..... o Transcrie propozitiile dintre de maisuspe ceacarearecelemaimulte cuvinte.

Este ca un R ugor Gare sti intr-un picior.

\-

\-,

l\

1l -.-

//

fructe: Gu Pe unpanet portocale portocale, pere, Prune, vitamine! Ge aumulte dinfiecare! si papi Poti

fructe. oTranscrie caredenumesc cuvintele dinpoezie

maisus. transcrise oDesparte Tn cuvintele silabe

E un O, dar mai frumos, Gu o virguliti ios!

Qe literdmaitatA,

Dar destdm sdcdutdm numG-n alti tard Quintus, prescurtdm) cdnd $i chintal

I Transcrie ghicitoarea literei Q.

oOrdoneazd, pentru cuvintele a forma o propozilie.

E un P insi el are Nu unul, doui picioare!

gresut Reunrtrtoi
I

in lacsebdldce$te, Ge Ifare $iunracmicut, pome$te. inapoi Gare

rGdse$te pentru insugiri cuvintele: ritoi - grdsut ramd rachetd rucsac

rac

rau

o Daexemple r. de doudori litera carecontin de cuvinte

Parc.ar fi un garpe Sau cursul unei ape!

Gu s mic$i cu$ mare Poti si scrii$i o scrisoare Pentru drage surioate fratele male $i $orin,

. Alcituiegte o propozitie cu numele de persoani careapare Tnpoezie.

oScrienumele fratilor sauverigorilor tii.

Pare S, dar sigur hu.i Virgulita de i.o pui!

-;*-,l22
^,t/tn-

__^--

e $ipot pdni Gare $erpuiegte

riu Elseuauersa-ntr-un Tmpreund. $i vor$opti

i
t

I Inlocuiegte litera a obtine altecuvinte. s cu g pentru


,

cos- co$ soc-

sl -

dussurd-

I
t I

sa-

I Scrie cu litera cuvinte carese termind s.

I
I I

I I
I t

I lr'
I

E o parte dintr.un tanc Sau ultima.n ELEFANT!

Te unmotan Guminte Gare peGuptot toarce Luiiiplace sese-alinte Toatd pecouor. ziua

o Transcrie dincuvintele de maijos doarpe acelea caresuntformate dintr-o singurd silabd. toc,trompetd, tanc, Tom, Tudor, turc,tenis, tren

o Gdse$te in girul de cuvinte de maisuspe celcaree format dintrei silabe. Alcituiegte o propozilie cu acesta.

. r,..,

,,

E un T, dar in plus are Virgula de Ia picioare!

unmio tf,ntar J este Tn noapte, Gare tf,rf,ie Ifat$itinte $itintar De laIicudinsertar.

oRdspunde la intrebare. Cefacetdntarul?

olnlocuiegte litera a obtine altecuvinte. t cu t pentru

top - [op tac-

$ort ratd -

fatd tipar -

Tititine -

UIT

E un O firi capac Sau un cuib dintr.uh Gopac!

,t\xo - n 1
goT-

{. "r" v

o4

!,!5!
4'

-\---

Ueste Ursici.utsul prinpddure Gare umble Ga sd-$i umple astiziGo$ul gimure. fragi Q gustoase

o scriein spa{iile libere cuvinte dinpoezia literei u. U este Care ....prinpddure Casd-$i ..... . astdzi Cu . ..... fragi Si. o Scrie treicuvinte careincepcu silaba um-.

It

E o paslre pe boltl Sau un virf de la sigeati!


\{

Ro$Govita Ue uulpea gdini, viseazdla Ge gi Ilareste prin aluni. Ge seplimbd


( I

1{

-/,

l1

)t

t
i I

q/*

l,
I

t
I
t

rDesparte vacantd. vulpe, veveriti, in silabe cuvintele:

I r
I

oScrie V. careincepcu litera nume de fetegi de baieti

I
l,
I

Pe caiet doi V lipese Dar mi.e greu si ii citesc!

:'{

W{dublul v}, dragul meu frate, Uine dinstriinitate el apare: $i-ndesene Woody - o ciocdnitoare.

oRdspunde la intrebare. Cumse nume$te ciocdnitoarea dindesene animate?

tTranscrie propozi[ia :

walt Disney esteautorul desenelor animate.

lntersectie in drum Gu el XEROX scriu acum!

Xe deIaxilofon, Xena, Xerox, saxofon, exelGitil, Gu el scriem giexpeditii. Excursii

i :

I
I

.Alcdtuiegte in poezie. de persoani careapare o propozitie cu numele

I
I

oDesparte exercitiu, excursie, expeditie. Tnsilabe cuvintele:

I I
I'

V cu coada dupi el Sau in JerrV - goricel.

i \')
Y nue dela noi, DarpeYoggy-l givoi, Stiti celugor 9i peJerry - tatdllor. $i pe Disney

o ComPleteazd punctate spa{iile cu urmitoarele cuvinte: Jerry, Woody, Yoggy 9i Mickey. ....gi o Rdsp,;;;;;;**:,::;" .. esteo ciocinitoare. ...... Mouse suntdoigoricei. a creat aceste desene animate?

xrr

Metru e de timplirie Gu el zebri noi vom scrie!

7 e zebta delaZoo, giGea Dar depe$osea. Aredungi maimultdenoud. Gine-a zugriuit-o aga?

.Alcdtuiegte doudpropozi{ii in carecuvAntul zebrd, sd aibdsensuri (animal diferite de pietoni). 9itrecere

rOe in{elesuri poate aveacuvAntul zmeu?

I
I

@il @tr
DacildngiGscriu I Noi cutotiicitim Gl, laru n Gs ciu u n E Sigur secite$te GE.

rScrietreicuvinte grupul carecontin de litere ce.

oScrie treicuvinte grupul carecon{in de litere ci.

rAlcituiegte propozi{ii cu urmdtoarele cuvinte: cercei, cirege, cerc, cinema.

GHil@Htr
G,H,I dacd lipim, lloi toti chio si citim [a fel e $i G,H,E, llar lor le uom spune GHE.

oOompleteazd cu chesauchi.

brit lari

ie

ro nar

bu

oEuzicunatu zicidoud.

ridiche - ridichi pereche -

vecheureche

f Alcdtuiegte o propozitie in caresd folosegti amAndoud cuvintele gi Matache. buchet

Gt, GHI

GE,GHtr
GSiI secitesc Gl, lar unHla miiloc- GHl. Dac6-n locdeI pun E inseamni cdeste GHE lari Hdacidispare in locul GE luiapare.

ffi
oScrie cuvintele caredenumesc obiectele
\-

jos demai .M

oe*6'-'

t
R

ry

Alfabetici vd ajutdsd organizali


Personaje: Abecedanrl Litrele alfabetului Un elev

ABECEDARULUI SERBAREA
ABECEDART]L: Bravo! Ce frumos ai spus! Primaliterf, s-adus. Acum alentiemue Ci spunalta ghicitoare. Prima literi ce-aitnv{af, Dar cu pilirie pe cap!

ABECEDARI]L: parc si fie Pieptene Saugreblr lui neaIlie! TOTITV COR:E

(Copiii suntasezafi ln semicerc. Abecedarulst6la catedrl) ABECEDART]L: Buni ziua tuturor! Ast6zi am venitln zbor Ca sAv{d dacl voi stifi SAscrieti SrsAcititi Clasa-ntti s-atminaf, Iarlvoi atiftwllat Rfud pe rf,nd,?ncet, tncet, Litqe din alfabeL Alfabetul, dragi copii, E un saccujuclrii: Ae o albinamica B - bursuculMarinicl" C esteun bun ctrlut D - un delfinasdragu; E esteun elefant F un felinar hall la "zet", $i asapAn6 Jucnrii din afaber ( ln ti-p ce abecedarul splmeversurile, pe scnl aparpe rind copii costumali ln: albina,bursuc,cal, delfin, elefant, felinar sau abecedarul arati nisteplange carereprezinti cele spuse mai 2s.) ABECEDARUL: Oarevoi ati ftwltat Ordineace eu v-am dafl TOTI COPIII: Da!

TOTI N$ COR: A A: "A" ar fi o piltrrie Sauo mtrturacu care Ca printr-o vrAjftorie Ag zburape eacalare. ABECEDARUL: Litera ce pe furi5 $i-a ficut acoperig.

E: "E'parci ar fi elice De laun elicopter Sauun elefant,a$a@, phn' la cer. Care-ajunge ABECEDARI,]L: ci v_ampacelit" Credeam Insi bine ati g6ndit! Tottmpieptene afi, Dar un dinte i-ar lipsi! F TOTINTICIOR: F: "F'un fitmicar a fi Cufumici simri $rmici. Forfotescdin zori in zi Firifricide arici ABECEDARUL: Literapulin plinup Ce apare-nGARGARffA. TOTIfitI COR:G G: "G" esteo gisculip Carczie,:Ga! Ga!GA! Mergegalespe di(i Cu bobocii dupiea ABECEDARUL: E o partedintro scartr Sauo linie din garr! H TOTI N\I C:OR: H: "H" esteo hori mare UndeHoria grHans $i-au luat hainele-nspinare $i s-auinhamatla dans. ABECEDARUL: Ca sine-odihnimnitel Vom cAnta un cAntecel. (Sec6ntf,un c&rtecdin repertoriul copiilor) ABECEDARUL: Ce frumos ati mai cintat lnsa nu am trminat! Stflp detelegrafarfi, Dac6punchrli-ar lipsi!

TOTTnVCOR: A
A: "1" din a $[lt eu, vezi bine! Cuvintelenu-noepcu mine, Staula mijloc ln cAntare, Mina, lina 9i mdncare. ABECEDARI]L: Areburtl giegns, Literadin CONTRABAS.

ToTIAvCoR: B
B: "8" estun bfoficel Carebeaaplni(el, Iar ln barci, ltingf, el, Pescuiegte-un blietel. ABECEDARI]L: Excelentcum n-an vizut! Acum, ins{, viincurc. Cercar fi putut si fie De nu-l tiia neallie. TOTITNCOR:C

ABECEDARIJL: copii, Vreaus-aud,drf,gutri poezii. Apoi spunem (Copiii spunpe r6nd literelein ordinea alfabeticl") ABECEDARTJL: M-afi convinsca aheori! Acum vl spunghicitori Ca sI vld dacl voi stiti Litrele slghiciti. Fifi afentic! o sA-nc,p Ghicitori din alfabet Iar voi mi vefi ftwAla Ceinseamnl litera"

C: "C" esteun bun cilul Carc-i carl fir caleasctr Pe Claudiu si Codrut Pdni h cnsuFnoastri" ABECEDARUL: Estegras,cu burtamare $iitt DROMADERapare!

t I I

Parctrar facebalet Primaeln alfabet!

ToTIn{CoR: D
D: "D" ne-aduce multe dulcirni. Acadelegi fondante, lnsa ne vor dureadinfii, Dac4le minc4m pe toate.

I L

TOTr n\rCOR: A
A: "A" esteun avion $i-un arici cu papion. de la Alina, Anca Ana si Adina.

Personaie:

roTrft CoR: r

EtmZ, dar cain lntors. Cine l-o fi scrispe dos?

I: "I" esteun iepurag Camfricos din firrealui, C6ndiesepe la imas Fuge9i de umbralui. ABECEDARIJL: E un "I", dar pe cap are mai mare. Un acoperig TOTIN'I COR:i l: "1" e fratelelui "I" Cu el hsipoli si scril: Imparatgilntnebare, Ingerasgi-nvdl{toare. ABECEDARI.]L: E un ac de pescuit Ce de pestie tughitit! TOTITTICOR: J J: "J" i-un saccu jucarii Carevijdie gi suntr" Srmtale lui Ja4 copii, $ine jucimlmprremL ABECEDARI]L: Pe toatevad cile gtifi, Dar pe astao ghiciti? Dacaflfutorciupr, Vezi pe wange, un cocor!

ToTrn$CoR: N
N: "N" e nucao no&naveti, Nuferii de pe un lac, Unde noaptea searati Luna dupf,un copac. ABECEDARIJL: Esteca o roatl Ce a fostumflati.

S: Cu "s" mic si cu "S" manE Pod sf scrii g o scrisoare Pentmdragesurioare $i Sorin,fratelemare. ABECEDARUL: Bine v-atrimai descucat! Sta;i canu am trminat! Par"s", dar sigur nu-i Viryulita de i-o pui! TOTIil.ICOR: S S:"S"e gipotde pirfur pani Caregrpuieste El seva virsa-ntrqm rliu $i vor goptiimpreunf ABECEDARIJL: E o partedintr-rmtanc Sauultima-n ELEEANT! TOTI NlI COR: T T: "T" e un motancuminte Caretoarcepe cuptor. Lui ii placesi se-alinte Toati ziua pe covor. ABECEDARTJL: IJn 'T", darln plus mai ce Virgula de la picioare! TOTIT'ICOR: T T"T" esteun mic tfutar Caretiriie h noapte, Dar $ finte gi Fntar, De la ficu din srtar. ABECEDARUL: Afi rfspuns cum n-rm sprat, Dar mai am de ?ntebat! E un "O" fdri capac Sauun cuib dintr-un copac!

TOTTntTCOR: O
O: "O" e Oanad Olguta Carecfuitiftrtr-un cor Dar$omicaoiti Ce s-adapilaizvor.
i

ABECEDARI,JL: Esteca un R ugor Carcsti lntr-un picior. TOTIN.ICOR:P P: '?" e un panercu fructe: Prune,pere,portocale, C.e aumulte vitamine! Poli sApapidin fiecare! ABECEDARUL: Unciintec sf auzim P&racdndneodihnim. (Copiii cintiun cfutec) ABECEDARUL: Vidcllectiao stifi, Mai vreau,hsa, sAghiciti! E un "O", dar mai frumos, Cu o virguftA jos! TOTI h.I COR: Q Q:"Q" e fitramairarA, Darde stim siciutim: Quintus,nume-nalteFra $i chintal cind prescurtlm" ABECEDARUL: E un "P", insi el are Nu unul, doui picioare!

TOTIfr.ICOR: K
K:"K" e punct subceru-albastnr. Estemelcul Kimi-Dani Careme4ge-un Kilometnr In vreo gase-gapte ani. ABECEDARTJL: Liniula cu picior O vezi si-n CALCULAf,OR.

TOTrt$COR:L
L:"L" ftiseamrli tneilalele, L{crimioare, liliac, Florile cemameimele I le dau,ctrei fi plac. ABECEDARUL: Vtrf denrmte-ar fi mtrca Sauurechi 1aqa mrgar! ' TOTITICOR: M M:"M" e mam4 gtiu eu bine, Caremtr iubegte mlrll Ea mi-nva{i lucnri bune $i mereuo s-o ascult" ABECEDARI]L: Nici nu gtiu ce si mai zic! Acum chiar ca m-a1iuimit!

TOTI nI COR: U
IJ:"IJ" esteUrsic4-ursul Careumbll prin pfiure Ca si-gi umple astizi cogul Cu gustoase fragi 9i mure. ABECEDARUL: E o pasire pe boltl Sauun vtrf de la sigeati! TOTI N\I COR: V V:"V" e vulpeaRoscovita Ce viseazi la giini, Dar esteSiveverita Ce seplimbiprin aluni. ABECEDARTJL: Pe caietdoi "V" lipesc

TOTIa.ICOR: R
R:"R" e un refoi grlsuf Cein lac sebtrldcege, Dar e d un rac micug pomeste. Care?napoi ABECEDARIJL: Parc-arfi un garpe Saucursulunei ape! TOTInI COR:S

ABECEDARI.]L: Of! Eu am camobosit Un cdntece potivit. (Copiii cinti un cdntec) ABECEDARUL: Bine de-omie de ori! Si vi mai spunghicitori. Intersecfie in drum Cu el XEROX scriu acum!

GI, G si I secitesc Iar un H la mijloc - GHI. Dacl-n loc de I pun E tnseamna ca esteGHE Iari H dacl dispare GE ln locul lui apare. ABECEDARUL: Literele voi le stiti Acum scriegi si cititi! Vreauca farl pix si coali Sl scrieticuvdntul$COALA (Copiii carereprezinti literele din cuvintul $COALA, ies ftr fafa qi plangele cu litere pentu a arathnd scriecuv&rtul spusde abecedar) ABECEDARUL Acum far6 de creion SAtmi scrieticamion. (Copii scriucuvintul folosind literele) ABECEDARUL Iar acumin grabi mare S6-mi scrieticuvintul soare (Copii scriucuvfuitul) ABECEDARI]L Bravo! Esteminunat! Si scrieti ati lnvlfat! MAIE Credetici ati promovat? Peminem-afitnnebat? Eu suntMate din orar! Cifre amh buzunar! Dupf, cum am observat, Litere ati tnvatat S[ scrieti li s6citili, lnsa cu ce socotifi? Uitafi, am si eu la mine pline Doui buzunare Cu cifre 9i cu probleme semne. $i alte cAteva Sai ftrcepem!Timpul trece! Numlraliptuiah 10. TOTI COPtrlzI, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. MAIE Vid c[ v-ati adusanrinte! Acum s-o lulm pe stuite: Numiiafi din doi ftt doi Pdn6lazecegi-napoi. TOII COPIII: 0,2,4,6,8, 10 10,8,6, 4,2,0, MAIE: Numaratiihiar foartebine! Acum fiti atentila mine:

Pe o creang[de copac Trei ptrsAri s-auasezat $i mai vin inctr vre-o $apte. Cite suntacumtoate? TOII COPIII: 10 MAIE: Bravo, bine ati gdndit! Vi mai daude socotit: in curtealui mogAndrei Stauvreo zecemielu$ei. $asepleaci pe imag. Ceti ftr curt au rf,mas? TOII COPIII:4 ABECEDARUL Nu-i agacAsunt grozavi? MAIE: Da! Suntni$teelevi b'ravi. ABECEDARULSIMAIE: Tot anul v-am pregltit La citit, scris,socotil tn vacantra o si mergeli ln clasa a tr-a treceti $i Acum vtr lisim cu bine, uite,vine! Ca vacanta, TOTI COPItr: Uraaaa!(arunci confetti)

ToTIh{ CoR:X
X:"X" e de la xilofon, Xerox, Xena,saxofon, Cu el scriemexercitii, Excursii gi expeditii. ABECEDARUL: "V" cu coada dupf,el Sautn Jerry - goricel. TOTr h{ COR: Y Y 'tYrrnu e de la noi, Dar pe Yoghy-l stiti li voi, $i pe Jerrycel ugor $i pe Disney - tatil lor. ABECEDARUL: Metru e de tAmplfie Cu el Zebranoi vom scrie! TOTr h{ COR: Z Z:"2" ezebradelaZoo, Dar gi ceade pe gosea. Are dungi mai mult de noutr. Cine-azugrivit-o aga? ABECEDARUL: Bravo,bravo,dragicopii! Frumosspuneflpoezii! Ati reusit sf,ghicili, insa grupuri voi mai stiti! Cine wea s4imi arate Care-sgrupuriletoate? UNELEV: Eu v-ajut ctrle qtiubine Haideti fratilor cu mine. (Facesemnc4te litere) Daci lAngl C scriuI Noicu totii citim CI, IarunCsicuunE Sigur secitesteCE @levul a$azlelevii carereprezintf, h fata abecedaliterele respective rului. La fel va procedacu fiecare grup de litere) C, H,I dactrlipim, Noi toti "chi" o s6citim. La fel e $i C, H, E, Dar lor le vom spune"CHEf'

h.

C l' r \

lxJ

\,r"

Prima mea carte

tl?'on*: *r&r:ytrid

EtFABTTUL
dl z(C

g---tF
+.f,,

er #: ''"@ P,
f 3 rnJ

t{Ltrlfnflr

f f it.,.* T-E ry

&
$i:r

? {t-*"'",

:!(***-r'k*_*"

Pentrtr c_omenzis
*: )gorn

\
*t

:illlilll
jll

$ "&"