Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ..S.R.L.

PROCEDURA GENERALA PROPRIETATEA CLIENTULUI

Data:

Cod: PG 012 Pag. 1 din 4

PROPRIETATEA CLIENTULUI
Evidenta modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol/ subcapitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

NUME ELABORAT

FUNCTIA

DATA

SEMNATURA

Director Calitate Director Mk-Vanzari Director General

VERIFICAT

APROBAT

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea SC ............. SRL; 2. Prezenta procedura generala este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte; 3. Utilizarea integral a sau partiala a acestei proceduri In orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integral a In orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI. Cod: FPG-001-1/ 1.1.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ..S.R.L.

PROCEDURA GENERALA PROPRIETATEA CLIENTULUI

Data:

Cod: PG 012 Pag. 2 din 4

1.

SCOP

Procedura reglementeaza modul de tratare a a produselor clientilor aflate in custodia .............. 2. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica activitatilor de service si intretinerea a aparaturii de laborator pe perioada in care aceasta este sub controlul .............. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. SR EN ISO 9001/ 2001, Sistemele de management al calitatii. Cerinte. 3.2. SR ISO 9000/ 2001: Managementul calitatii si asigurarea calitatii. Principii fundamentale si vocabular. 3.3. Manualul CALITATII - ............., MC-01, Versiunea 1.1. 4. 4.1. 4.2. DEFINITII SI PRESCURTARI DEFINITII PRESCURTARI SMC: MC: PG: PS: DC: Sistemul de management al calitatii; Manualul Calitatii; Proceduri Generale; Proceduri Specifice; Director Calitate.

4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5.


5.

ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

5.1. Completarea formularului Proces verbal de predare-primire, Cod: FPG-012-1/ 1.1, va fi completat astfel:

Camp 1 2 3 4 5 6

Completarea campului Numarul si data Procesului verbal de predare-primire Denumirea produsului care face obiectul receptiei Numarul si data contractului clientului Au fost identificate urmatoarele neconformitati. Nume, semnatura reprezentant client, stampila (daca este cazul) Nume, semnatura reprezentant ............., stampila (daca este cazul)

............. SRL

Proces verbal de predare-primire

Nr/data(1)

Incheiat intre si ............. SRL Prezentul Proces Verbal confirma ca sa procedat la predare/ primirea urmatoarelor produse (2) Nu au fost identificate neconformitati [ ] Au fost identificate urmatoarele neconformitati [ ] ..(4) Client, .............,

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ..S.R.L.

PROCEDURA GENERALA PROPRIETATEA CLIENTULUI

Data:

Cod: PG 012 Pag. 3 din 4

(5)
6. DESCRIEREA PROCEDURII

(6)

cod: FPG-012-1/ 1.1.

6.1. ............. identifica responsabilitatile referitoare la proprietatea clientului in scopul protezarii acesteia.
6.2. Produsele clientilor predate pentru service si intretinere sunt supuse inspectiei la receptie. Scopul acestei inspectii este identificare neconformitatilor produselor clientului. Inspectia la receptie se desfasoara conform procedurilor de receptie aplicabile (vezi procedura Aprovizionare-PG-009). 6.3. ............. nu accepta produsele furnizate de clienti pentru a fi inglobate in produsele .............. 6.4. In situatia identificarii unor neconformitati personalul care efectueaza receptia produselor le consemeaza in Procesul verbal de receptie. 6.5. In situatia identificarii de neconformitatilor se solicita o dispozitie din partea clientului cu privire la conditiile de desfasurare a proceselor de service si intretinere. 6.6. In situatia in care proprietatea clientului este pierduta, deteriorata sau inapta pentru utilizare, acest lucru este adus imediat la cunostinta clientului si sunt mentinute inregistrari. Transferul proprietatii clientului catre ............. se consemneaza in Procesul verbal de predare-primire.

6.7. Produsele gasite necorespunzatoare, sunt izolate de produsele conforme si se consemneaza neconformitatile in Procesul verbal de predare-primire. 6.8. In intervalul de timp in care produsul este in custodia organizatiei personalul va lua masuri asa incat sa se asigure pastrarea integritatii produsului in timpul manipularii, depozitarii si procesarii.
6.9. Abordarea ca proces a activitatii de protezare a produselor clientilor:
Elemente ale abordarii Denumire proces Indicatori de performanta Proprietar de proces Intarari Iesiri Procese din amonte Furnizor de proces Proces din aval Client intern Client extern Definire elemente Tinerea sub control a proprietatii clientului. Nici un produs primit de la client in custodie deteriorat, pierdut pe parcursul cat a fost in custodia organizatiei. Director Calitate Contracte/ comenzi de service si intretinere. Procese verbale de predare-primire. Procese referitoare la relatia cu clientul. Procese de service si intretinere aparatura de labotaror. Director General Procese la interfata cu clientii organizatiei. Managementul organizatiei Clientii organizatiei

7.

RESPONSABILITATI

7.1. Directorul Calitatii 7.1.1. Supravegheaza modul in care sunt respectate prevederile prezentei proceduri si face propuneri de imbunatatire. 7.1.2. Verifica modul in care sunt intocmite si pastrate inregistrarile calitatii.

Versiunea: 1.1.

Document: Original

S.C. ..S.R.L.

PROCEDURA GENERALA PROPRIETATEA CLIENTULUI

Data:

Cod: PG 012 Pag. 4 din 4

7.2. Responsabilii tehnici 7.21. Efectueaza inspectiilor produselor funizate de clienti. 7.2.2. Informeaza clientul asupra deficientele identificate la receptia produselor.

7.2.3. Intreprind masurile necesare pastrarii integritatii produselor clientului in timpul manipularii, depozitarii si procesarii interne.
8. MASURI PENTRU ASIGURAREA CALITATII

8.1. Prezenta procedura se revizuieste odata la doi ani sau ori de cte ori se constata necesitatea, prin grija Directorului Calitatii. 8.2. Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre Directorul Calitatii. 8.3. Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris Directorului Calitatii care analizeaza modalitatea de solutionare. 9. INREGISTRARI ALE CALITATII

9.1. Proces verbal de predare-primire. 10. ANEXE

Nu sunt prevazute anexe.

Versiunea: 1.1.

Document: Original