Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituia de nvmnt superior 1.2 Facultatea 1.3 Departamentul 1.

4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii 1.6 Programul de studiu / Calificarea Universitatea Babe- Bolyai Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Economie politic Finane Licen Finane i Bnci

2. Date despre disciplin 2.1 Denumirea disciplinei Tranzacii economice internaionale 2.2 Titularul activitilor de curs Lect. dr. Monica Pop Silaghi/monica.pop@econ.ubbcluj.ro 2.3 Titularul activitilor de seminar Asist.drd. tefana Varvari/stefana.varvari@econ.ubbcluj.ro 2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 6 2.6. Tipul de evaluare ES 2.7 Regimul disciplinei Op. 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1 Numr de ore pe sptmn 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 3.4 Total ore din planul de nvmnt 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator Distribuia fondului de timp: Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat Examinri Alte activiti: .................. 3.7 Total ore studiu individual 58 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numrul de credite 4 4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Nu este cazul 4.2 de competene Nu este cazul 5. Condiii (acolo unde este cazul) 5.1 De desfurare a cursului 5.2 De desfurare a seminarului/laboratorului Prezena la cursuri Interactivitate, participare la ore Parcurgerea cursului predat, a notielor i a capitolelor aferente nainte de participarea la seminar Efectuarea de teme de cas Prezentarea unui studiu de caz pe parcursul semestrului

1 14 Ore 22 13 18 2 3

6. Competenele specifice acumulate Aplicarea metodelor, tehnicilor i instrumentelor de culegere, analiz i interpretare a datelor referitoare la activitatea de comer internaional Competene profesionale Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor i informaiilor culese Elaborarea planului i stabilirea operaiunilor privind derularea activitii financiar-bancare legate de desfurarea unei activiti de comer exterior Identificarea corect a riscurile care pot s apar n desfurarea operaiunilor de comer exterior Analizarea implicaiilor economico-financiare a unei decizii de export, import n cadrul unei firme, s stpneasc modalitile de acoperie mpotriva riscurilor Familiarizarea cu modul de calcul a cursului la termen n bnci, cu aspectele privind concurena dintre bnci n stabilirea comisioanelor i a cursului forward, cu contractele forward ca metoda extracontractual de acoperire a riscului valutar ncadrarea operaiunilor de comer exterior n funcie de tipul lor, de avantajele i dezavantajele pe care le au i de modalitatea de derularea lor Cunoaterea tipurilor de operaiuni comerciale i speciale, explicarea conceptelor, teoriilor i metodologiilor care le caracterizeaz Realizarea unui studiu de caz n echip cu asumarea responsabilitii sarcinii aferente rolului pe care l reprezint n echip S cunoasc, s neleag, s analizeze i s utilizeze conceptele, teoriile, principiile i metodele fundamentale de investigare i prospectare specifice activitii de comer exterior n cadrul unei economii de pia

Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei 7.2 Obiectivele specifice Cursul i propune s familiarizeze studenii cu tranzaciile internaionale la nivel mondial, la nivel macro i la nivel de firme din interiorul rilor partenere la schimburile economice internaionale. abordare la nivel mondoeconomic pentru o radiografie ct mai actual a comerului mondial i a evidenierii perspectivelor sale de evoluie, abordare la nivel macroeconomic prin studierea comerului exterior al Romniei i al indicatorilor de msurare a performanei sale abordare la nivel microeconomic prin analiza comerului la nivel de firme, a contractului care statueaz drepturi/obligaii att pentru importator ct i pentru exportator, a riscurilor i a metodelor de contracarare a lor n afacerile economice internaionale. familiarizarea cu operaiunile comerciale combinate i operaiuni le comerciale speciale

8. Coninuturi 8.1 Curs Metode de predare Observaii Prelegere 3 prelegeri Comerul mondial la nivel mondial i la nivel macroeconomic. Prelegere 3 prelegeri Riscurile in tranzaciile economice internaionale. Prelegere 1 prelegere Tipologia schimburilor comerciale internaionale. Prelegere 1 prelegere Informarea cu privire la pia i la partenerii externi. Teoria jocurilor n negocierea comercial internaional Prelegere 2 prelegeri Contractul de vnzare-cumprare internaional Prelegere 4 prelegeri Operaiuni comerciale combinate i operaiuni speciale Bibliografie Ciobanu, Gh., (coordonator), Tranzacii Economice Internaionale, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 2009 (partea I) Krugman, Paul, M. Obstfeld, M. Melitz, International Economics. Theory and Policy, 9th edition, Pearson Education Limited, 2012 Popa, Ioan, Tranzacii de comer exterior, Editura Economic, 2002 Pop Silaghi Monica Ioana, Comerul exterior i creterea economic n Romnia n anii tranziiei, Editura Economic, 2006 Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press,1990 8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii - Efectuarea de 1 seminar Analiza pe baz de date statistice a comerului analize proprii mondial contemporan i a comerului exterior a de ctre Romniei. Stabilirea tipului de concuren pe baza studeni i indicatorilor de concentrare a pieelor. prezentare. Metode contractuale i extracontractuale de acoperire 2 seminarii - Aplicaii efectuate la mpotriva riscului valutar i a riscului de pre. Metode de calculare a cursului forward. tabl de ctre Hedgingul la bursa de mrfuri studeni - Analizarea pe baza datelor a eficienei operaiunilor de comer exterior. Prezentarea unor indicatori economicofinanciari. - Studiu de caz. 2 seminarii Societile offshore. Teoria jocurilor n negocierile Implicarea comerciale internaionale unei firme offshore n derularea unei operaiuni de export, respectiv de import - Strategii de negociere winwin. - Studii de caz prezentate de

Contractul de vnzare- cumprare internaional. Condiiile de livrare INCOTERMS Switch cu marf de tip ALLER i RETOUR. Operaiuni comerciale speciale. Licitaii i leasing Bibliografie

studeni Exemple. Studii de caz. Aplicaii. Studiu de caz Aplicaii Studiu de caz

1 seminar 1 seminar 1 seminar

Ciobanu, Gh., (coordonator), Tranzacii Economice Internaionale, Ed.Risoprint, Cluj-Napoca 2009 Krugman, Paul, Rethinking International Trade, MIT Press, 1994 Popa, Ioan, Tranzacii de comer exterior, Editura Economic, 2002 Porter, Michael, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press,1990 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Prezentarea n cadrul seminariilor a unor modele de contracte de vnzare internaional,a unor documente care se ntocmesc n firmele de comer exterior privind mrfurile (liste de colisaj, certificate de calitate, scrisori de trsur pe transport rutier, feroviar, conosament maritim, facturi) Calcularea de cursuri la termen dup metodologii utilizate n bnci, invitarea unor reprezentani din domeniul bancar pentru a explica modul de derularea a operaiunilor bancare ce vizeaz comerul exterior

10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare Cunoaterea conceptelor din activitatea de comer internaional, a tipologiei schimburilor comerciale internaionale, a tipologiei riscurilor care apar n derularea afacerilor internaionale, a operaiunilor comerciale i speciale Capacitatea de utilizare adecvat a conceptelor n analizarea proprie a activitii de comer internaional Capacitatea de a rezolva aplicaii bazate pe metodele de acoperire mpotriva riscurilor Prezena la testul dat la mijlocul semestrului din materia parcurs nsuirea conceptelor prezentate la curs i la

10.2 metode de evaluare Examen scris

10.3 Pondere din nota final 40%

10.5 Seminar/laborator

Test parial scris Efectuarea temelor de cas, prezentri ale studenilor n cadrul seminariilor, interactivitate

30% 30%

seminar Capacitatea de a rezolva aplicaii, de a prezenta un studiu de caz, de a dezbate 10.6 Standard minim de performan Cunoaterea contextului n care se desfoar tranzaciile comerciale speciale, cu anumite particulariti, riscuri i implicaii Calcularea a cel puin unui indicator de eficien a comerului exterior Efectuarea de aplicaii simple care permit recalcularea sumelor de plat n cazul producerii riscurilor valutare (cotare direct) i a riscurilor de pre (clauza CEE/ONU)

Data completrii 05.09.2012

Semntura titularului de curs, Lect.univ.dr. Monica Silaghi

Semntura titularului de seminar, Asist.univ.drd. tefana Varvari

Data avizrii n departament 07.09.2012

Semntura directorului de departament, Prof.univ.dr. Gheorghe Ciobanu

S-ar putea să vă placă și