Sunteți pe pagina 1din 11

1 MINISTERUL EDUCATIEI , CERCETARII , TINERETULUI SI SPORTULUI INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI CALARASI COALA GIMNAZIALA ,, TUDOR VLADIMIRESCU CLRAI Str.

Belsugului Nr.1 tel/fax 0242332845 email: sc11cl@yahoo.com , adresa site: http://www.scoalatudorvladimirescu.ro/

PLAN MANAGERIAL
An colar 2012-2013
Dezbtut i avizat Iin Consiliul Profesoral din... Aprobat n edina Consiliul de Administraie din ...

Contextul legislativ cu conexiuni n domeniul educaiei

1. Legea educaiei naionale nr.1/2011; 2. O.M.E.C.T.S. nr. 3753-2011 privind aprobarea msurilor tranzitorii n sistemul naional de nvmnt; 3. Ordine ,notificari M.E.C.T.S ;precizari ISJ Calarasi 4. Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei; 5.Metodologii i Regulamente privind descentralizarea financiar i administrativ, publicate n Monitorul Oficial; : 6.Raportul I..J. Calarasi, privind starea nvmntului n judeul Calarasi n anul colar 2011-2012,sem.I 7.Proiectul de dezvoltare scolara al Scolii Tudor Vladimirescu Calarasi , in perioada 2010-2014 8.Acte normative subsecvente Legii educatiei nationale nr 1 din 2011

2 I. DIAGNOZA ACTIVITATII DIN SCOALA GIMNAZIALATUDOR VLADIMIRESCU CALARASI I. DIAGNOZA ACTIVITATII DIN SCOALA GIMNAZIALATUDOR VLADIMIRESCU CALARASI ACTIVITATI RESPONSABIL TERMEN INDICATORI DE REALIZARE Autoevaluarea institutionala Coordonatorul CEAC 30 iunie 2013 RAEI 2012-2013 Elaborarea rapoartelor comisiilor metodice Analiza activitatii Consiliului de administratie si evaluarea activitatii membrilor C.A. Sefii comisiilor metodice Presedintele Consiliului de Administratie 21.01.2013 Aprilie 2013

Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului secretariat Elaborarea raportului privind activitatea compartimentului contabilitate

Secretarii scolii

21.01.2013

Administratorul finanaciar

21.01.2013

Elaborarea raportului privind CONSILIUL DE 30.01.2013 starea invatamantului in ADMINISTRATIE semestrul 1, an scolar 20122013 Validarea Raportului privind Consiliul profesoral 30.01.2013 Proces verbal al sedintei ROFUIP starea invatamantului in Consiliul profesoral Sedinta Consiliul sem.1,scolar 2012-2013 profesoral II.DEZVOLTAREA ORGANIZATIONALA , RELATII SISTEMICE Obiective: 1. Cresterea eficientei exercitarii functiilor manageriale si orientarea acestora spre obtinerea de rezultate . 2. Respectarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din invatamantul preuniversitar si a Regulamentului intern .

INSTRUMENTE /RESURSE Formular RAEI Standarde nationale Ghidul de autoevaluare Rapoartele comisiilor Dosarul comisiei metodice metodice Proces verbal al sedintei C.A. Lista atributiilor membrilor C.A. Dosarul C.A. Registrul procese verbale C.A. Anexe Raportul secretarilor scolii Fisa postului secretar Program de activitate compartiment secretariat Raportul administratorului Fisa postului financiar administrator financiar Program de activitate compartiment contabilitate Raport privind starea Rapoartele comisiilor invatamantului in anul scolar metodice si 2009-2010 compartimentelor

OBS.

3 Elaborarea proiectului planului de scolarizare 2013-2014 Directorul feb.2013 Proiectul planului de scolarizare Recensamantul copiilor Listele de inscriere clasa I Efectivele de elevi 2012-2013 Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 20122013semestrul 1 Avizarea proiectului planului de scolarizare 2013-2014 Elaborarea proiectului de incadrare Inscrierea elevilor in clasa a I-a si clasa pregatitoare pentru anul scolar 2013-2014 Elaborarea Planului managerial pentru anul scolar 2012-2013 semestrul al lI-lea Evaluarea periodica a activitatii membrilor Consiliul de administratie Evaluarea periodica a activitatii membrilor Consiliul de administratie Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul de Administratie Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul profesoral Elaborarea graficului si a tematicii Consiliul profesoral Directorul adjunct 15 oct.2012 Plan managerial 2012-2013 semestrul 1 Proces verbal al sedintei Consiliul profesoral Proiectul de incadrare Cererile de inscriere Plan managerial pentru anul scolar 2011-2012 ROFUIP Sedinta Consiliul profesoral Planul de scolarizare 2013-2014 Recensamantul copiilor 2005-2006 Plan managerial pentru anul scolar 2011-2012 ROFUIP Lista atributiilor membrilor Consiliul de administratie ROFUIP Lista atributiilor membrilor Consiliul de administratie ROFUIP

Consiliul profesoral

feb.2013

Directorul Invatatorii claselor I

Calendar I.S.J. mai.2013

Directorul adjunct

30.01.2013

Plan managerial 2012-2013 semestrul 2 Rapoarte de autoevaluare Raportul directorului

Presedintele CA - conform tematicii

Semestrial

Presedintele CA - conform tematicii

Semestrial

Rapoarte de autoevaluare Raportul directorului

Directorul si membrii Consiliului de Administratie Directorul Directorul

30 .01.2013

Graficul si tematica Consiliul de administratie Graficul si tematica Consiliul profesoral Graficul si tematica Consiliul profesoral

30 .01.2013 30 .01.2013

ROFUIP ROFUIP

4 Proiectarea si realizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare(tanad cont si de prevederile Foii de parcurs referitoare la imbunatairea competentelor de lectura si a programului Scoala -altfel) Monitorizarea activitatilor extracurriculare si extrascolare Cadrele didactice , inv,diriginti Calendarul activitatilor Programele activitatilor extracurriculare , Listele de prezenta , rezultatele elevilor , Publicatii Regulamentul activitatilor extracurriculare

Evaluarea activitatilor extracurriculare si extrascolare

Organizarea activitatilor de orientare scolara si profesionala a elevilor clasei a VIII-a Numirea comisiilor de corigenta Completarea registrelor matricole , dupa examenele de corigenta si incheierea situatie scolare Gestionarea corecta a actelor de studii Elaborarea si transmiterea la timp a statisticilor , rapoartelor , informatiilor Alocarea burselor pentru semestrul 1 Monitorizarea fenomenului de absenteism si stabilirea masurilor de remediere(cf. planului operational stabilit pe baza Foii de parcurs ) Evaluarea fenomenului de

Directorul , Coordonator pentru proiecte si programe, CEAC Directorul , Coordonator pentru proiecte si programe, CEAC Diriginti , Profesor psiholog Directorul Directorul , Secretarul scolii

Grafic de control

Fise de asistenta pentru activitatile extracurriculare

Regulamentul CEAC

Semestrial

mai 2013

Raport privind starea invatamantului , Procesele verbale ale consiliului profesoral Programul cabinetului de consiliere Decizia interna Registrele matricole completate la zi

01 feb.2013 Iunie 2013 28 feb.2013 Iunie 2013

Programul cabinetului de consiliere ROFUIP Regulamentul intern

Secretarul scolii Directorul , Director adjunct, Secretarul scolii Comisia burse Comisia pentru monitorizarea frecventei

permanent permanent

Registrul actelor de studiu Registrul de intrari-iesiri

Regulamentul actelor de studiu

15 oct.2012 daca e cazul lunar semestrial

Proces verbal al sedintei consiliului de administratie Proces verbal al sedintei consiliului profesoral

Dosare pentru burse Sedinta Consiliul profesoral, Regulamentul intern

Comisia pentru monitorizarea

lunar

Raportul comisiei

Cataloage scolare

5 absenteism si stabilirea masurilor de remediere Validarea situatie scolare anuale si a notelor la purtare sub 7 Aprecierea sintetica a activitatii personalului care solicita gradatie de merit Actualizarea avizierelor Actualizarea sitului scolii Arhivarea si pastrarea documentelor oficiale privind elevii si personalul scolii frecventei Consiliul profesoral Consiliul profesoral semestrial iun.2013 mar.2013 Proces verbal al sedintei consiliului profesoral Proces verbal al sedintei consiliului profesoral Dosarul avizierelor Dosarul sitului Registrul de evidenta al arhivei Cataloage scolare, ROFUIP Metodologie acordarii gradatiei de merit

Directorul Administrator site Secretarul scolii

Permanent Permanent Permanent

Legea arhivelor

Programul compartimentului secretariat III CURRICULUM OBIECTIVE: 1.Asigurarea calitatii educatiei prin oferirea programelor de educatie care sa satisfaca asteptarile elevilor si parintilor si standardele de calitate . 2.Implementarea curriculum-ului national la nivelul fiecarei comisii metodice si al fiecarui cadru didactic . 3.Stabilirea CDS in functie de nevoile elevilor , de resursele umane si materiale ale scolii. 4.Centarea demersului educational pe elev si mentinerea rezultatelor scolare la un nivel cat mai ridicat . Elaborarea si promovarea ofertei Comisia de curriculum Semestrul II Ofera educationala avizata educationale 2012-2013 de CP Stabilirea CDS 2012-2013 CP Semestrul II PV al consultarii parintilor Fisele de optiuni ale elevilor Validarea CDS Cp Semestrul II PV al sedintei CP ROFUIP Sedinta CP Elaborarea si avizarea Cadrele didactice Avizul inspectorilor de programelor pentru disciplinele specialitate optionale 2012-2013 Extinderea utilizarii metodelor Sefii comisiilor metodice Permanent Proiecte de lectie, Programele interactive Fise de observare a lectiei comisiilor metodice Utilizarea programelor AEL Sefii comisiilor metodice Cf. Proiectarii Programul de functionare a Programele didactice laboratorului AEL comisiilor metodice Monitorizarea parcurgerii Directorul, Graficul asistentelor la lectii, sistematice a planificarilor Sesii comisiilor metodice Fisele de ovservare a lectiei

6 calendaristice si a programelor scolare Realizarea programelor de educatie diferentiata(pentru copiii cu cerinte educative specifice si pentru elevii capabili de performanta) Monitorizarea activitatilor de pregatire a lelevilor capabili de performante scolare CEAC Cadrele didactice, Sefii de catedra Permanent Programul de pregatire suplimentara Programele comisiilor metodice

Sefii comisiilor metodice, CEAC

Lunar

Fisele de moitorizare

Evaluarea sistematica a elevilor

Cadrele didactice

Permanent

Cataloagele scolare

Evaluarea stadiului si ritmicitatii Directorul, notarii elevilor Sefi comisiilor metodice

Lunar

Informari in CA si in comisiile metodice

Programele comisiilor metodice. Regulamentrul CEAC Standardele de evaluare VIII, Criteriile de notare V,VIII ROFUIP, Programele comisilor metodice

Organizarea si desfasurare evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a

Directorul

iun.2013

Planul operaional pentru organizarea Evaluarii nationale

Metodologia Evaluarii nationale

IV. RESURSE UMANE OBIECTIVE: 1. Promovarea unui management al resurselor umane care sa asigure cresterea calitatii si eficienta activitatii de predare-invatare-evaluare. 2. Prezentarea reglementarilor in vigoare privind cariera didactica si etapele formarii profesionale. 3. Stimularea cadrelor didactice pentru participarea la programe de formare organizate de MECTS,CCD si alti furnizori de formare continua. 4. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale si organizationale. 5. Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si solutionare in conformitate cu legislatia in vigoare. 6. Asigurarea sanatatii si securitatii in munca. Asigurarea sanatatii in munca a personalului angajat Directorul, Calendarul SSM Fise de instruire Planul de

7 Cadrul didactic cu atributii SSM individula SSM, Controlul medical, Semnalizarea de evacuare pregatire si protectie in domeniul SSM, Graficul de activitati pentru apararea impotriva incediilor, Fisa postului Site-ul
www.anpcdefp.ro

Identificarea si participarea la programele educationale nationale si internatinale:Comenius,Grundving etc. Organizarea activitatilor la nivelul comisiilor metodice

Comisia de formare continua Sefi comisiilor metodice Directorul, CEAC

31 mart. 2012

Calendarul activitatilor Trimestrial

PV al comisiilor metodice Fise de monitorizare

Monitorizarea activitatilor metodice

Programele comisiilor metodice ROFUIP, Regulamentul CEAC Regulamentul CEAC Strategia de formare continua Strategia de formare continua Publicatii CCD Strategia de formare continua Sedinta CP Metodologiaimis carii personalului

Monitorizarea aplicarii standardelor de evaluare si a criteriilor de notare Participarea invatatorilor si profesorilor la activitatile metodice ale cercurilor pedagogice Participarea la conferinte, seminarii si simpozioane locale/interjudetene/nationale/internationale Stabilirea, valorificarea si publicarea temelor de cercetare colective sau individuale Evaluarea impactului programelor de formare continua a cadrelor didactice asupra calitatii activitatii didactice Prezentarea Metodologiei miscarii personalului didactic 2013-2014 Aplicarea Metodologiei miscarii personalului didactic

Directorul, CEAC Cadrele didactice, Sefii de comisii Cadrele didactice Sefii comisiilor metodice Directorul, CEAC Directorul Directorul

Permanent Calendarul ISJ

Fise de monitorizare Fisa de prezenta

Calendarul specific Diplome de participare, Publicatii Mai 2013 Articole in publicatii ISBN Anual Raport privind starea invatamantului, RAEI Calendarul ISJ PV al sedintei CA Calendarul mobilitatii Documentelel de mobilitate

8 didactic 20122013 Codul deontologioc al cadrelor didacice Fisa postului,

Respectarea deontologiei profesionale a angajatilor scolii Acordarea calificativelor anuale personalului angajat

Cadrele didactice Sefii comisiilor metodice, CA Directorul, CA CA

Permanent

Absenta reclamatiilor

sept 2013

Calificativele anuale

Fisa de evaluare

Ezolvarea contestatiilor/petitiilor conform legislatiei in vigoare Stabilirea perioadelor concediilor de odihna

Permanent Octombrie

Raspunsul catre petenti Planificarea concediilor de odihna, PV al sedintei CA Cererile de concediu, ROFUIP

V. RESURSE MATERIALE OBIECTIVE: 1. Fundamentarea , angajarea, ordonantarea si executia bugetului, conform prevederilor legale in vigoare. 2. Gestionare eficienta a resurselor financiare si materiale. 3. Asigurarea conditiilor igienico-sanitare, conform normativelor in vigoare. 4. Pastrarea, intretinerea si modernizarea bazei materiale a scolii. 5. Stabilirea prioritatilor in vederea reparizarii fondurilor, a mijloacelor fixe ai a obiectelor de inventar achijitionate. 6. Eficientizarea activitatii de obrinere a veniturilor extrabugetare. Elaborarea planului anual de achizitii publice Directorul, Administratorul financiar, Sefii de comisii metodice 17 ian. 2013 Planul anual de achizitii publice Solicitarile comisiilor si compartimentelor, Ghidul de achizitii publice ROFUIP, Regulamentul intern, Sedinta CA Fisa postului administrator financiar Programul de reducere a

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al scolii Asigurarea incadrarii in creditele bugetare aprobate Reducerea cheltuielilor pentru utilitati

Consiliul de Administratie

Ianuarie 2012

Directorul, Administratorul financiar Directorul, Administratorul financiar

Permanent

Bugetul de venituri si cheltuieli, Pv al sedintei CA Evidente contabile

Permanent

Evidente contabile

9 Monitorizarea activitatii financiar - contabile Stabilirea surselor alternatice/suplimentare de finantare pentru derularea proiectelor de dezvoltare a bazei materiale Monitorizarea utilizarii manualelor Director Directorul, Administratorul financiar Saptamanal 01 feb. 2013 Note de serviciu Proiectele de dezvoltarea a bazei materiale cheltuielilor Graficul de control al directorului CRP, Societati comerciale

Secretarul scolii

Semestrial

Fise de monitorizare

Derularea programului Cornul si Administrator financiar laptele Reavizarea autorizatiei sanitare de Directorul functionare Instruirea periodica a elevilor Cadrele didactice privind conservarea patrimoniului

Permanent 31 aug. 2013 Trimestrial

Decizie interna Avizul DSP Calarasi PV al instructajului

Progeamul compartimentului de secretariat Resurse UE Documentele de avizare sanitara ROFUIP

Intretinerea si reparatia mobilierului si mijloacelor de imvatamant Igienizarea si amenajarea spatiilor de invatamant Evaluarea utilizarii resurselor financiare si materiale

Directorul

Permanent

Directorul Directorul

August 2013 Anual

Programul anual de Bugetul scolii intretinere a mobilierului si mijloacelor de imvatamant Programul anual de Bugetul scolii igienizare Aport privind starea Planul managerial invatamantului

VI. RELATIA SCOALA-PARINTI-COMUNITATE

10 OBIECTIVE: 1. Stabilirea cadrului organizatoric pentru colaborarea cu parintii, autoritatile locale, institutiile de cultura si de arta si organizatiile guvernamentale. 2. Implicarea parintilor in activitatile solii 3. Promovarea imaginii publice a scolii. Directorul Permanent Intalnirile directorului cu PDI Colaborarea cu Primaria reprezentantii PMC Municipiului Calarasi pentru finantarea si derularea proiectelor initiale Organizarea activitatilor culturaleCoordonatorul de Calendarul Proiectele activitatilor Resurse bugetare artistice pentru elevi,parinti, cadre programe educative, activitatilor extrascolare didactice si reprezentantii Cadrele didactice extrascolare comunitatii Implicarea parintilor in organizarea Coordonatorul de Permanent Proiectele activitatilor Proiectele activitatilor extrascilare(excursii, programe educative extrascolare activitatilor vizite,apectacole) extrascolare Consilierea elevilor cu parinti plecati Profesorul psifopedagogic Saptamanal Programul de consiliere Programul in strainatate pentru parinti cabinetului de consiliere Editarea si difuzarea revistei scolii Colectivul de redactie Anual Revista scolii nr. 11 Bugetul scolii Directorul Permanant Inormatii postate pe site-ul Legea nr. Inventarierea , gestionarea eficienta scolii 544/12.10.2001, si transmiterea informatiilor de interes public Organizarea si desfasurarea Directorul, Saptamanal Programul de audiente audientelor directorului si cadrelor Invatatorii, dirigintii didactice Actualizarea paginii Web Directorul, Trimestrial Site-ul Bugetul scolii Webmaster http://sc11cl.scoli.edu.ro Gestionarea relatiilor cu presa Purtatorul de cuvant al Permanent Minuta briefingurilor, Permanent scolii Comunicate de presa Monitorizarea aparitiilor din massPurtatorul de cuvant al Permanent Dosarul de presa Permanent media scrisa si audiovizual scolii Intocmit , Director, prof. Adriana Butoi Director adjunct, prof . Daniela Dumitru

11

S-ar putea să vă placă și