Sunteți pe pagina 1din 35

Romania apicolil

Revbti Innad de informare tehnicii qi gtiintific8, schimb de experient8 $1 opinii editat6 de Asociati Cresci%torilor de Albine din Romania EUGEN MARZA editor coordonator

Anul LXXVl

Nr. 7

iulie 1992

COLEQIWL DE REDAIlrbL AUREL MALAXU (~re$edl&e de OnOare), ing. ELISE1 TARTA (Redactor @ Pregedinte exeCutiV), PETRE M I U I BACANU, MIHAI BE$LIU (Republics Moldova). SORIN BODOLEA (Rednctor de rubric8). NICOLAE V . ILIESN, ing. ION MILOIU (Secretar general de redawe). prof. VICTOR NEAQU. biol. MIHAELA SERBAN, ing. $ T E F ~ SAVULESCU, ing. TRAIAN VOLCINSCHr (Redactor get adjunct), ing. EUGEN ZORICI (Redactor gef adjunct)

a1 Aaociatiei

Eugen ZORICI : $.din@ Consiliului National

ASOCIATIA CRESCATORILOR DE XLBINE' DIN ROMANIA. Str. Iuliua Fuclk nr. 17. BUCUregti, sect. I) Cod. 70231 Tel. 11.41.50 FBX 13.8034 Telex 11 205 nalrom-r Cont vir.

Nicolae N I C O U I D E : Recoltarea, extractia conditionarea, piistrarea p i valorificarea m i t rii de albine Maria DRAGAN : Albinr, f i i n t i domertic8, insect& social& (11)

Aurel PAPADOPOL : Evoluva stupilor d e l a stupii primitivi la stupii sistematici (11)


I. B A L A N A , V . Al. VRINCEANU, S. D. CRAICIU : Valoarea meliferl a hibrizilor de floarea-roarelui

Alexandru BURLACU : pentru ggurit rame Costache PAIU : miere

Diopozitiv

multiax p i

Tara unde curge lapto

DOCUMEMTAR APICOL Traian VOLCINSCHI : RitPcirea albinelor

C0P E R T A

este in toi. Anul acesta euloarea international3

miitcilor de marcare a miitcilor este galben. 0 botc3 mare $i frumoasii vestevte o matca viguroas3 $i prolific&. (Diacolor : Constantin DlNA)

I : Sezonul

d e crevtere a

C0P ERT A

IV : macheta arh. Florin $TEFUREAC

Editfa de prfmdvatll 0 TIBCO '92 a w n s t i t u f t pent r u colectivul de aptterapfe a1 lnstitutului de cercetare & productie pentnr apiculturd (I.C.P.A.), deosebfta ocazfe, ca prfn amabilitatea $ f spzCjinu1 nemijlodt a1 societdtif comerciale ,,ROMAGRA S.A.* din B u ~ ~ r e g tsd t , prezinte cfteva dintre produsele energovitalizante, fqrtifiante # nutritive realizate tn cadrul i n stitului. Pe ling6 produse a cdrot ejicacttate este recunoscutd 61 apreciatci ca : Drajeurf cu Zdpti~orde mutcd, Melcaldn, Pastci de miere cu polen 5miere de albine de d f ferite sorturf, micul stand a1 institutului n o s t m a prezentat, t n premier6 la o astfel d e manifestare, 2 produse noi, realizate pe bazd de exttsct de polen : REVIPOL - cornprimate orale # EPOVZTAL - T. D e ~ i concuren@ cu o sfrie de produse agro-alimentare foarte solidtate nu poate fi contestatd, noile produse realizate de cdtre colectivul de apiterapie au sttrnit fnteresul unor f f r m e particulare din far& dar gi din strliindtate.

DIN Vl ATA ORGANlZATlEl NOASTRE

Sedinta Consiliului National a1 Asociat . iei


II
9

ina. Eugen ZORICI Eccrcbdr tehnic a1 Asociatiei Cresc&torilor de Albine din RomLnia ~iekuri 6 , mai 1992, fn sald de festiviCamera Deputatilor precum $i la cdkisii t5ti a I.C.P.A. s-a desf5$urat vtdinta de profil din cadrul Senatului $i Cam-i Consiliului National a1 Asociatiei Cr6sc5- - Deputatilor. . . . In privinta activitiitii de cercetare $tiintorrilor de Albine din Romsnia. Lucr3rile Cmsiliului a u fost deschise de tific5 in 1991 s-a prezerrtat tematica d e domnul p r e ~ e d i n t e a1 A.c.A. ing. Eugen dezvoltare $i retehnologizare .cu fazele $i MLrza urind bun , venit pai$icipantilor, obiectivele ei : Pentru 1992,: Ilistitutul urmeazB s5 con-' prezenqnd ordinea.' de zi a '~edintei. La primul punct , a fost prezentats de tracteze dou5 faze de executie pentru resecretarul tehnic al A.C.A., ing E. Z0rici tehnologizare : executarea, testafea $i ameliorarea . , , D m ' d e seam5 .cu privire l a rezultatele sistemei d e utilaje pentru.producerea pre. Asociatiei in anul 1991 $i perspective .pamtului antiparazitar la al'hine ,,Vararhet pentru 1992". D q i attivitatea ' a tunoscyt dup5 RevoForte"; - r e a h a r e a unui model tehnologic apiiutie, d a r mai ales in ultimul an, un Ckac- . ter p f d o m i n m t economic, a fast Prezencol cu mecanizare complex5 a lucr5rilor tatg intreaga palets a activitAtilor tehde exploatare gi transport a1 familiilor nice, d e cercetare $liintifics $i productie de'albine. care $-a desf5surat in cadrul organrzatiei, ' In cadrul Sectorului de microprodhctie rezultakle pozitive cit $i c-auzele care au S-a realizat $i se realizeazg intreaga gam5 &terminat neimplinhile. . . de medicamente destinate prwenirii $i Datorit5 conditiilor climatqice deosebit - combatefii bolilor specifice albinelor. . de v i t r e e ale anului 1991 . - vint, ploaie, In .privinta asigusrii bazei tehnico-a.* ingh6, brum5 la culesul de salcim, I, ' teriale necesare practic&vii, $i dezvolErii . temperaturi excesive l a culesul de lei, apicultuii, Combinatul apicol a realizat d a r $i impediinentelor determinate d e U0 p d u c t i e in valoare de 339,6 mil. lei i a r nit5.tile R0MSIL;VA care au pretins $i f,ilialele judetm'e au vindut prin magazipretind taxe pentru intrarea in p5dure nele proprii, d r f u r i in valoare . d e 744,7 intre 15. ~i iOO lei pe familia de albine in . miL lei. mod nejustificat, preturi aberante la tr.afisDe asemenea, I.C.P.A. ,a ~i va: . . -porturi, toate a,u concurat la aparitia in lorificat produse in valoare d e 65,5 mil. . . rindul apicultorilor a psihozei descuraj5lei. , . ~ezultatele flinanci&e aleactivitiitii desrii gi in final la realearea qnei productii totale $i marf5 sub cele ale .anilor antefg$uraG in 1991 la activitatea de productie $i desfacere, s-au incheiat cu , u n profit riori. . . ./ brut de 85,O ,mil. lei, profitul net fiind de A fost mentionat5 de asemenea contritju: - tia crescind5 a .apicultorilor priii .poleniza- 56,4 mil.. lei. . . rea oulturilor 'agricole. entomofile cu ajuPentru a n ~ I 1992, in conditiile, incertb . - tom1 albinelor 1a:sporirea productiei agritudinilor existente cu privire la fenomecole. nele eccmomice specifice perioadei d e tran. L e g a t de aceste aspecte i u fast p r q e n a evolutiei p w u r i l o r i n contextul l a . unei piete de d s f a c e r e necontrolau p d n . tate dernersurile c.are s-au facut atit nifvelul BWoUaui 'Executiv a1 A.C.A. cit pirghia cererii $i ofertei, . previziunile . . m.-a gi a1 filialelor judetene, pentru . a gBsi privind activitatea economic5 a Asociatiei ~ o l u t i ~ iin swpul diminsrid efectelor nee s t e ccmditionat.5 d e ace$ti factori. .. . gative determinate d e costurile necontrb-. Prolitul care se prelimin5 a se realiza, late ,& transporturilor, ' a carburantilor, f~~ a avea in vedere infl'uentele determinate de noj index5ri ale salariilor . l a prin politica de liberalizare a preurilor $i a unei .mjabor5ri mai bune cu factorii ~ r s m a l u lorganizatiei, urmeazP a f i d e 79 mil. lei, din care 44: mil. lei din activiagricoli d e decitie d e la nivelul judetklor, t a k a d e productie $i 35 mil. lei din actia direeiilor ,Bgricole, intrepridderilor agriCole de stat, inspectoratelor silvice, fiind vitatea de desfacere $i ach,izitie. In continuare dl.' Marin BucB, prqedin. elabarak $i inaintate memorii la Ministek l e comisiei de rwizie a prezentat ,,Rarul .Agriculturii . $ i Alimentatiei, Ministerul . . Mediului, Ministerul Finantelor, Senat, portul. privind Sictivitaha . economico-fi' ' '

'

I--'-+'
,

.ai-. . .

, .

..

I'

--,

'

aaneiarh gi de gestlune desfg~urafa de Bironl Extcutiv E n perioada 1 . I31.XIW991 gi unele eonstauri rezultate la analiza datelor conform situatiilor sin-& tetice prezentate de filialele judqene, Combinatul apicol gi I.C.P.A. Au fost prezentate atit aspectele pozitive cit $1 deficientele act~vitgtiifticindu-se recomand5r1 pentru imbungtiitirea activit5tii de control $i revizie. Comisia de cenzori a apreciat ca pozitiv5 activitatea financiara d e coordonare $i indrumare a Asociatiei, fapt pentru care a propus Consiliului :National s5 aprob-. rezultatele prezentate in raport. ,,Orientiiri cu privire la dezvoltarea apiculturii $i Asociatiei i n conditiile tranzitiei la economia de pie&" a const~tuit sublectul prelegerii domnului pre~edintea1 A.C.A., ing. Eugen MBrza, materialulrare a fost publicat Integral in num5rul 6 a1 revistei noastre. In prima parte a vedintei, ordinea de zi a cuprins $1 ,,MBsuri pentru cinstirea memoriei unor personalitsti din apiculturii", respectiv aprobarea 'Statutului fundatiei Prof. V. Harnaj $1 apllcarea unei placi memoriale dr. Florin Begnescu in comuna Pietrele, judetul Giurgiu, materiale sustlnute cu recunosruta m5iestrie d e domnul vicewresedinte a1 A.C.A..' directorul I.C.P.A. ihg. ' ~ u r e MBlaiu. l De asemenea, problemele actuale In domeniul patologie~ apicole, resursele melifere $i crqterii albinelor, au fost sustinute d e dr. Mircea Marin Seful laboratorului de patologie apicol5, ing. Adrian Siceanu $i ing. Grigore Fota - cercet5tori in cadrul I.C.P.A. fn partea a doua a vedintei pe marginea materialelor praentate $i a problemelor stringente actuale ale apiculturii, multi

rnernb~~~ $ 1 C ~ n S : W i i \ u : Sa%\~na\ \ ,$-av e x primat opiniile lor. jud. Arad a aAstfel, dl. Gh. chifu preciat calitatea materialelor prezentate dar considers cg acestea trebuiau s 5 insiste mai mult asupra deficientelor din activitate, sciiderea efectivelor familiilor de albine d e la silvic, cooperative agricole d e productie, micvorarea numArului de apicultori determ?ina8 de pretul ridicat a1 zahHrului, lipsa pasagerg a micocidinului $i varachetului din magazine de$i din materialele prezentate a rezultat c5 aceste produse au fost livrate $i la export, solicitimd totodat8 infiinparea in catlrul filialelor judetene A.C.A. a undr microlaboratoare de analiz5 sanitar veterinare. Dl. Virgil ~ o b r o t i i jud. Sibiu - f i h d l a inceputul campaniei active d e pastoral soliciti urgent stabilirea preturilor d e achizitie la produsele apicole in principal miere, in ideea disponibiliziirii fondurilor necesare actiunii d e achizitie.

Dl. Iosa Oros judetul S5laj a propus ca in memoria prof. V. Harnaj complexul apicol de la BBneasa s5 poarte numele adestuia: De asemenea a solicitat stabilirea unui pret stimulativ pentru apicvltori la miere, deoarece uniatile Cooperatiei achizitioneaz5 mierea superioar5 la preturi rnai mari decit cele practicate. de Asociatie. TotodatB, a solicitat ca pretul d e achizitie a1 polenului sti fie in concordanG- c+~ pretul pietelor din vest, iar med~camentele prezentate ca-ncuutkti de dl. dr. Mircea Marin sii ajunga mai repede la dispozitia apicuItorilor. ~ 1 Simion . Saligeanu judetul Murev - a prezentat realizgrile filialei Mure$ care l a finele anului 1991 a jncheiat activitatea cu rezultate economice deosebite cifrate la un profit net de peste 3 milio a m lei. Dl. A u r a Mglaiu - viceprevedinte a1 AC.A. - accentueazg necesitatea ca Asociatia sii fie a produc5t6rilor & bunuri apicole, a oantenilor d e $tiin@ $i nu a comerciantilor. fn ce privesc presiunile gi ,dernersurile nejustificate a unor filiale judetene .pentru privatizarea acestora; consider5 c5 Asociatia a fost $i' va fi o organizatie particular& dintotdeauna, fapt pentru care nu se v5dqte necesitatea altor forrne d e privatizare, fijnd ins5 " m atentia conducerii asociatiei gtisirea unor forme participative menite a stimvla interesul tuturor membrilor pentm obtinerea unor pl-ofituri cit mai mari parte din acesta putind a se reg&i in bugetul personal al fiectiruia. Dl. Nicolae Platon - director economic a1.A.C.A. - a ar5tat c H in acest an, con- ' ditionati de evolutia preturilor oferite la' export mierea v a fi preluat5 in palet:, adic5 proportional din fiecare sortiment, 50% superioar5 gi 50% poliflor&, nu-. mai astfel putindu-se acorda un pret mediu mai byn pe kilograrnul de miere. Au fost &bilite preturiie de aclhizitie r e c o m d m t e fiddddor pe sortimente de miere, preturi care vor fi negotiate periodic in fultcue de leg= ceresii $i dfertei, lege d e bazs in aconomia de piag. S-au asidupat mijloacele b&ne$ti necesare achizitiongrii mierii de salcim de la produciih r i i particwlari, agenti economici ai apicdtunii n a t i d e . t Dl. Qtefan Sgvulescu directorul Combinatului apicol, a arHtat c5 datorit5 modului defectuos de aplicare a mecanismelor economice de piat5, unistatea pe care o conduce se confruntg cu probleme deosebite. Sint Piliale care au datorii fat5 de Combinat dar la rindul sHu $i Combinatul are datorii la unele filiale, acestea fiind cu mult sub datoria filialelor. A accentua t asupra achizitionarii mierii in palet5

(conttnuars in p a q . 8 )

RECOLTAREA, EXT'RACTJA, CONDITIONAREA, PASTRAREA SI VALORIFICAREA


ing. Nicolae. NICOLAIDE
Epoca' de irifbrire .a plantelor melifere, a caror secretie abundentd de nectar este . vgorificat5 de albine. $i trans for ma^ in miere se consider5 in apiculturg ca perioad5 a culesurilor. f n conditiile t5ri~i noastrk culesurile abundente de nectar dinspre sffr$ithl prim5verii gi vara, de la salcim,. .tPi $i floarea-s'oarelui i n zona de steps, de la salcim $i fineat5 in zona de deal, de l a fineat5, zmeuriv $i zburgtoare in. w n a d e munte, permit - in anii cu conditii meteorologise favorabile obtinerea unor impor. tante productii de miere. - . . fn aceastg- perioadg trebuie asigurat fa-miliilor d e albine spatiul necesar pentru se depozitarea necbrului in care scop completeaz5 echipamentul de rame clidite, precum $i a$ezarea magazinelor $i corpurilor Suplimentare. Cu ocazia complekirii echipamentului de faguri ..pentru depozitarea nectarului se.urmgre$te $i asigurarea spatiului necesar mgtcilor in vederea continuarii ouatului $i dezvoltarea familiilor. In aceast5 perioad5, m5rirea volumului stupilor, amplasarea f a d ' i i l o r de albine 'in locdri umbrite, asigurarea unei ventilatii active, deblocarea cuiburilor, ridicarea fagurilor cu puiet cgpgcit, car6 p r i s ~ e s c , pentru int5rirea familiilor slabe, deplasarea famili.ilor de albine in zone in^- care exist5 cules- de nectar, sint lucrgri d e o deosebits important5, deoarece aeeste lucr5ri sint menite mentinerii familiilor de 'albine in stare activ5 $i preintimpinBrii intr5rii acestor'a in frigurile roitului. Recoltarea. mierii se face atunci cind .ea este suficient de maturat.5, luindu-se drept -- criteriu -pra&ic prezenta coroanei de miere -cgpricit;i, in treimea superiogr5 a . ramei. Extractia rniers, se face inainte de incetarea totaKi a culesurilor. In timpul f u lesurilar principale de durat.5 mai lungs. este. indicat a se efectua extractii repetate p e intreg parcursul perioadei de c u l ~ . . Pentru a se' evita declansarea f u r t i ~ a g u lui, extractia mierii se va efectua seara in cabana apicoli .sau in, alte spatii fnchise ferite de accesul albinelor.. Este recomandabil.ca. inainte de extractie fagurii s5 fie .'grupati dupg culoare pentru a obtine diferite sorturi d e miere,Fagurii sau corpurile cu faguri cu miere s e transport.5 intr-o camerg ce a r e temperatura d e maximum 35C spre a se u$ura extractia, mierea devenind astfel . ' m a i fluid&. Apoi s e trece la descip5cirea
'

.fagurilor, urmat.5 de extractia prdpriu- ;: zis5. Penttu descSp5cirea fagurilor se fo; , l o s q t e cutitul' de descSp5cit, i a r pentru fagurii ku suprafata neuniform c5pScit2, furculita de descgp5citl fnainte de folosire, atit cutitul cit $i furculita de desc5p5cit se inc5lzesc in apri cu o t e m p e r a h 5 de circa 80C. Pentru . dsciipgcit fagurele se tine in pozitie Vertical5 sprijinit pe una din s p e t a e l e laterale ale ramei,. pe tava de desC5p5cit. In . timpul descgp5cirii- cutitul se tine in pozitie orizontal5, in a$a fel - incit suprafata r n ~ h i e it q i t e a cutitului s5 fie paralela c d suprafata fagurelui. DescBp5cirea s e realizeazg prin mi$cgri scurte $i rapide ale cutitului l a nivelul suprafetei spetezei superioare $i $ipca inferioar5 a ramei. In general desc5p5cirea se face de sus in jos. Dup5 desc&p&cire fagurii sint introduvi in extractor in care ' prin centrifugare Se realizeaz5 scoaterea rnierii din celulele fagurilor. Turatia extractordlui se m&re$tetreptat ping se , percepe f q n e t u l caracteristic rezultat din proiectarea mierii pe peretii extractorului, iar dup5 ce se apreciaz5 c5 s-a extras circa jumatate din mierea de pe o parte, i n cazul extractoarebr tangentiale,, fagurii pe jntorc pentru a se realiza o exkractie pe ambele parti. Operatia se repet5 pentru a se. realiza o e ~ t r a c t i etotals a mierii prevenindu-se astfel ruperea fagurilor. fn cam1 folosirii de extractoare , radiale, intoarcerea fagurilor nu se mai face, mierea fiind extras5 simultaq de pe ambele fete ale fagurelui. Actiunea de extractie a mierii cuprinde $i precanditionarea acesteia in care scop, in timpul extractiei, se. va asigura strecurarea cu ajutorul sitelor dable d e strecurare, iar dup5 limpezirea in vasele de stocare se vor indep5rta impuritgtile d e la suprafata -hierii cu ajutorul u n e i linguri. Fagurii disn care s-a extras mierea se . introduc in familiile de albine d e la .care promin spre a fi cur5tati de acestea.. Se va avea grija a se p5stra $i-fagurii cu m i e r e de bung calitate pentru rezerva de iarng, tinind, seama cg pentru 1 kg de albine introduse la iernare este necesarii o cantitate d e circa 10 kg miere ca rezerv5 d e hran5. Preluarea (achizitionarea), prelucrarea $i livrarea mierii d e albine se face conform conditiilor tehnice de calitate inscrise' in STAS nr. 784/1/2/3/1988. . .
.

(continuare tn p u g .

Ce arr trebui sd ptim

Albina, f iintii domesticii, insecta sociala (!I)


i

lncadrarea sistematicg la albinei putahton; Standardul de ramurii ,,RASA DE ALBINA CARPATINA ROMANEASCA"
Biol. Maria DRAGAN $ef d e laborator la Institutul de Cercetare $i Produc@o-pentruApiculturg

Alljinele rnelifere se incadreazg in , m a toarea taxonomic : Regnal : Animalip (vietuitoare monocelulare $i pluricelulare cu mod specific prepe baza regnului dominant de hrgnire vegetal). Subregnul : Nevertebrata (animale far5 coloanii vertebrali $i fara schelet osos intern). lncreng8tuira : Ar,tropoda (,anitnale nevertebrate cu picioarele articulate). Subincreng5tura : Mand,ibujlaDa (arthropotle cu m,andibule). Clam : knsecta (artlropode cu . c o r p d ,allc5tuit din trei segmente distincte : cap, torace, abdomen). Subclasa : Pterygota (insecte care prezintS pe segmentele toracice 2 $i 3 perechi de aripi). aOrdinul : Hymenoptera (insecte - cu ripi membsmoase). Subordinul : Apocrita (hymenoptere la care leg5tura dintre torace $i abdomen se face printr-o poeiune ingusG numitA petiol). Grupul : Aculeata (insecte cu ac). Suprafamilia : Apoidae (insecte care-$i hranesc progenitura cu polen $i nectar floral). Familia : Apidae (prezint.8 pe aripg 2-3 celule cubitale). Subfamilia : Apinae (insecte constructoare de cuiburi $i care prezina la a 111-a pereche d e picioare un aparat pentru colectat polen). Tribul : Apini (insecte care posed3 glan-. d e cerifere $i i$i cl5desc cuibul exclusiv din cear5 secretatii natural). ~ e n u: i Apis (albine care tr5iesc in colonii perene $i monogine au o singurg f e m d 5 cu organele reproducgtoare dezvoltate capabile s3 asigure perpetuarea ; corpul insectei este acoperit cu peri rari $i scurti). Specia : dorsata (albina indian5 uriw8, cl5degte un singur fagure prins de stinci sau . d e ramurile diferitilor arbori ; este cea rnai mare albin3 ; r5spinditFi in India, su-

dul Chinei, arhipelagul indonezian $i FilipineJ ; - florea (albina indian5 piticii, cea rnai mica albin5 cunoscut6, cl5devte un sin7 gur fagure foarte mic prins d e ramurile copacilor ; rSspindit.5 in India, ~alaezi;, Jawa $i Borneo) ; - cerana (cunoscutA $i sub denumirea d e albina indiana obi$nuitS ; cuibul este format in cavitiiti $i cuprinde rnai multi faguri ; dspinditS in India, China, Japonia, Indonezia, Jawa, Borneo, Sumatra $i C.S.I. - Extrepul Orlien4) ; - mellifica (albina meliferg, cea rnai cunmcutA $i rnai rAspindit-5 albing, exploatat2 de om pantru calitAtile sale productive ; cuib format in cavitAU inchise, pe rnai multi faguri cu m num&r mare de indivizi in trei caste : matc5, trintori $i albine lucr5toare). Denumirea speciei init i a l ,,melilifem", a fost dat5 d e , , n q u l naturii" o m d de stiintg Line i n m u 1 1758 $i schimbatg (1761) de aceh$i, in ,,mellifica". Forma a doua este cea coreca, ea precizind faptul cg ahbina nu ,,aducea miere ci o ,,produceu In cadrul speciei, cu imens5 rgspindire in Lumea Veche (Europa, Africa $i Asia), se delimiteazg trei maqi g~upe! d e rase : GruDui d e albine mediteraneano-accidental Albina brun5 europemg este dspindit5 in toat5 Europa central5 $i nordic5 cu prepunderentg in Franta, Marea Britanie, Olanda $i Germania de nord. Cercetsrile biometrice au demonstrat cfi este una $i aceewi rasg cu Apis mellifica lehzeni $i Apis mellifica silvanum. $i-a format principalele insusiri morfobiologice $i productive de-a lungul timpului printr-o perfect5 adaljtare la conditiile bioclimatice in care s-a dezvoltat. Un studiu rnai a m h u n t i t o_ apropie rnai mult de rasele d e albine din grupul african (Apis mellifica intermissa) PrezintA o tromp5 d e dimensiuni mici, este irascibilg, destul d e roitoare, productivi $i rezistentg la iernare in conditiile iernilor lungi. Cuprinde o singurg r a d : Apis mellifica mellifica.

r-

6-

mdlifica siriaca (rdtoare, deosebit de Glupul de albiae africane harnic5, cu mBtci prolifice, irascibilitate Albinele cuprinse in acest grup y e camvderat5J ; racterizeaz5 printr-o taIie mdi mic5 cu in- rnellifica caucasica (prezint5 cea mai swiri biologice specifice din care aminl.uqg5 tromp5, deosebit de productiv5, vatim : roire puternics $i irascibilitate accenlorifid culesul pe timp nefavorabil, putuat5. tin roitoare, deosebit d e blind5, fapt ce a mellifica unicolor (cunoscdt5 sub numele 'de albina de Madagascar ,fiind ~ 4 s - f5cvt s5 fie rhspindita pe toate continentele); - mellifica ligustica (albina italians cu pinditA numai in aceasts insul5. Prezint5 mgtci deusebit de prolifice, roitoare, mari un corn d e dimensiuni mici. Insuficient produc5toare de cear5, putin rezistent5 la s~udia6 ; ierni aspre $i lungi, foarte rEispindit5 pe mell.ifica intermissa ( f i s ~ i n d i t i.' in Africa d e Nord. Se pare c5 face leg5tura , toate continentele) ; mellifica carnica (albina carnioliang, cu albina europeana, cu care se aseamgnii blinds, cu inclinatie spre roire, construca marime corporals. P r o p o l i z d excesiv) ? - mellifica adansonii (cunoscut5 $i sub ieqte multe celule de trintori, c 5 p A c ~ t e mierea uscat; r5spindit5 pe toate contin w l e de AWna galben5 african5) este nentele) ; rjspindit5 in zona central5 a Afiricii. mellifica carpatica (albina rom5Foark bine adaptat2 ccnditiilor de mediu. neascg) - Albina rom5neasc5 constituie o CoMul este mic. Roie~tefoarte mult $i rasg local&, dare s-a format in regiunea este foarte agresivi) ; dintre Carpati tji Dungre, fiind o expresie meiUifica lamarkiii icunoscut5 sub nua adapt5rii perfecte la climatul temperat mele de albina egipteans, este $1 ea sococontinental, caracterizat prin precipitatii tit5 o rass de trecere intre albina afrirelativ reduse, variatii mari de ternperaturg can5 $i cea europeans. 'Are corpul mic cu $i vinturi putefnice. abdomenul dotat cu peri de$i albiciovi Familiile d e albine sint riispindite pe dispiuqi in Benzi late. IrascibilB $i roitoare. tot teritoriul tSrii $i adaptate la conditiile Prezint5 in afara m5tcii normale, m5tci c k cLim5. relief si cules. s-au widentiat 5 produc5toare numai de tsntori ; nu propopopulatii' care n u se d&sebesc prea'mult lizeaz5, nu formeaz5 ghem de iernare, c5morfologic. dar au un comportament deop5ce$te umed mierea. S e comport% foarte sebit, &r@spunz5tor conditiilor bioapicole bine in stupi sistematicl dind familii puin care vietuiesc, $i aRume : ternice. ~ncruci$at5cu. rase europene dB - populatia de Cimpia Dun5rii ; proda$i valorqi) ; - populatia de deal - munte ; . mellifica capensis, (dupi aspect nu se deosebe~tecu nimic de albina europeang, populatia de W i $ u l Transilvaniei ; pre7hG ins5 0 serie de inswiri biologice - populatia d e podi$ul Moldovei ; care o deosebesc mult de aceasta. Prinpopulatia de Cimpia de Vest (Banat, tre acestea amintim posibilitatea de a albina binStean5). c r e ~ t em5tci normale din ou5 depuse de Primele cercetgri privind morfologia $i albine ou5toare dup5 ce albinele au roit comportamenhi albinei rornsne$ti sPnt f5far5 mates. Familiile sint slabe cu capscute publice de I. Fivteag (1941) fiind concitate productiv8 reduss). tinuate de catre N. Foti $i colab. (1953Grupul irano-medjteranean 1962) pPintr-un studiu amplu de biometrie Albinele cuprinse in acest grup sint cele $i comportament care individualizeaz5 almai ,r&pindite. Dabrits insusirilor biobina romneasc5 ca ras5 de sine sGt2toare logice $i productive prezint.6 cel mai mare prin indici morfologici determinanti ai rasei, diferiti d e celelalte rase. interes economic, fapt ce a contribuit la rsspindirea lor -pe toate continentele. -Se Cele mai importante pentru apicultor demebesc W t o a r e l e rase : sint ins5 insusirile de comportament, care - mellifica sicula (cunoscut5 $i sub nui-au-'conferit albinei r o m i n q t i 3 medalii mele d e albina sicilian5, mic5, de culoare d e aur la expozitiile organizate i n cadrul neagr5 ; face leg5tura cu grupvl african) ; Congreselor de apiculturg Apimondia (1965, mellifica remipes (foarte blind5, 1W5, 1979). roitoare, c5p5cegte umed mierea, de multe I S e evidentiaz5 in comportamentul alori conviquiesc 2 m5tci intr-o familie) ; binei r o m i n g t i urmatoarele Ensu~iri valo- mellifica taurica (ras5 adaptat5 la roase : climatul mediteranean, arie d e raspindire - blPndetea : albina r o d n e a s c 5 este foarte redus5) ; .. *foarte blinds, in timpul manipulsrii fagurilor st5 lini$tit% pe acegtia continuindu-$i mellifica cypria (irascibil5, propoliactivitatea ; are o reactie instantanee Ja zare puternic5, c5pGcire urned5 ; in trecut fum, dar r5mine linivtit.5, dind posibilitaera foarte apreciat5 pentru capacitatea sa tea apicultorului G lucreze fgr5 abuz de productivs, actualmente putin folosiG in productie din cauza irascibilitgtii) ; fum $i chiar f5r5 masc5 ;-

- '

- bredisdo=itib la furtigag : foarte redus8, determinat5 uneori de gregeli d e intretinere ; . predispoziiic l a iniepat : e s & foarte' slabs, d e multe ori nul8, aparitia .acesteia fiind legat5 de reactia la conditiile de mediu (temperatur5, cules, vint, etc.) ; . - predispozitia la roire : destul de slab&, concretizats prin crqterea unui, num5r mare de botci, chiar cu lame in diverse stadii f5r5, ins5, a finaliza procesul, mai ales in timpul unui cules d e mare intensitate (salcim; tei, zmeur, men-t5, etc.) ; - schimbare linigtitg a d t c i i (anecbalie) : familia de albine i$i inlocuievte matca liniqtit prin crevterea botcilor de ,,schimbare liniqtit5" (3-5 buc.) ; f enomenul s e produce la interval de '3-4 ani ; d q t u l de des matca batring i$i Fpntinu5 -activitatea algturi de fiicH pPn& in primgvara anului urm5tor ; s-a constatat c5 familiile care detin aceast5 insu$ire sint familii deosebit de valomase ca pfoductie $i comportament, transmitind ta descendent5 calititile fixate pe linie matern5 ; organizarea cuibului : albina rom5neasc5 igi orgailizeazi armonios cuibul asigurindu-$i permanent deasupra puietului (sau il inconjoars) coroanele 'cu hran5 (Glen $i miere), d m ^In timpul CUlesurilor de mare intensitate blocheaz5 cuibul dimia'u,iad aclivitatea de crevtere a a l . binelor in favoarea valorific5rii acestuia ; - modul de c&p&cirea mierii : c5piicirea ramelor cu miere 'este de tip uscat ; rar poate f i .de tip intermediar sau umed (legat $i d e surse de cules), dai- ram& proaspete (crescute in. timpul culesului) prezinG intotdeauna o ciip&cire uscat5, apt ce permite valorificarea mierii direct in raine norrnale, rame magazin SaU Set. tiuni ; - producerea de faguri/Cear& (cre~terea): albina rom5neasci este o bun8 produc8toare de ceari in perioadele in care in naturi existA mlesuri de intensitate ; - oredispozitia la propolizare : . albina rom5neascl propolizeaz5 slab cuibul, , dar la nivelul necesitStilor 'cuibului ; prolificitaka miitcilor : media num5rului d e uu8 depuse de matca albinelor romBne$ti atinge valori cuprinse intre 1 5 0 1 3 2000 ou5/24 h (lunile aprilie-mai) ; prolificitatea atihge 2 virfurl primsvara (asigur5 contigentul de albin5 pentru cules) $i sfiqitul verii (iulie-august, asigur5 contigentul de albing pentru iernare) ; - rezistenta la iermre : albinele' r o d rie$ti ierneaz5 bine in conditiile de climfi aspre ale iernilo~din tara noastr5 atit in siupi sistematici de diverse tipuri cit $i in stupi mstici (budurmie). Prim studtiul detaliat intreprins s-a concluzionat cB dimensiunile corporale, va'

loarea indicilor cit' $i insuSirile comprta- \ mentale. situeaz&. albinele autohtone intr-o unitate sistematic5 de sine sthEtoare, c a r e se deosebgte d e celelalte rase, o ras5 local& de albine carpatine - APIS MELLIFICA CARPATICA. Chintesent5 a tuturor' acestor c e r c e ~ r i comparate, s-a concretizat STANDARDUL DE RAMURA - RASA DE ALBINA CARPATINA ROMANEASCA autori Eugen MBrza, Maria' Dfigan, , l i h a e l a $erban, M81a-i~ Aurel, menit d c&l&uzeascii atit profesianiqti ( c e ~ d 5 t o r i .$ihsad . practicieni) c i t $i pe toti apicultorii- ama- tori conqtienti . de importanta $i datoria conservsrii dar $i a permanentel amelior&ri a. albinei autohtone, dovedit5 a fi un . patrimmiu deosebit .de valoros. Stmdardul, ca act oficial Inregistrat, oonsti in :
'

1. OBIECT $I DOMENIU DE APLICARE

Prezentul standard se refer5 la r&a d e albin5 melifer5. carpatin5 rodneasci Apis mellifica carpatica destinat5 creqterii $i sel-iei. Apis mellifica carpatica este o ras& de albinb autohtong, rklativ iwlatci reproductiv, alc&tuit;i din mai multe, p0pulafii locale. Izolarea geografic5 a rasei $i populatiilor se datorgte ge d e o parte barierelor naturale , - vhi, culmi .de munti, asociatii floristice, iar pe de alt5 parte tipurilor de intretinere traditionale practicate de 'cresc5tori $i care constituie bariere etno-economice.
2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE fn cresc5toriile de reproducstori femeli (mfitci) se folosesc ca donatori de u r m q i mgtci in a1 cSror certificat d e origine sint inscri~iparametrii de ras5 caracteristici lucrbtoarelor respective. D q i purtcitorul caracterelor este matca, aspectul exterior a1 acesteia nu are nimic comun cu cel a1 lucr8toarelor fiice ale sale. Donatorii trebuie sg proving din vetre supuse cel putin doi ani selectiei in populatie hchis8, familiile lor sb fie indemne de iboli $i s& indeplineascg conditiile de la paragrafele 2.1 $i 2,2. 2.1. Caracterul economic de identificare a rasei, care face obiectul selectiei este productia de miere. El se exprim5 in kg/ familie $i se determing comparativ, pe baza performantelor medii in 2-3 s a n e precedente ale populatlei din care prwine don~atoru~l $i/sau pe baza p e r f o m t e l o r proprii la cel putin un cules principal normal, tipic pentru populatia local5 dat5. In conditii speciale, produQia de miere se poate exprima $i ca randament, conform paragrafului 3. Rasa trebuie s5 inregistreze progres continuu l a acest caracter, sau cel putin s% se mentins.

'

2.2. Alaturi de caracterul economic a1 'productiei de. miere, in selectia albinei car-. unele insupatine r o m s n g t i s e urmgresc $i

qiri morfologice $i de comportament ale lucrgtoarei (Tabel I), a1 c5ror ansamblu are valoare discrimi,nativ5 pentru ras5.

. l n s q i r i ale lucriitoarei de albin5 carpatin5 komlneasc5 folosite in selectie 'Caracteristici


. .
~

'

. Unitate &e m&surh

~onditii d e admisibiiitate
,

Lungimea trompei Indice cubital Indice tarsian -. - Lungimea aripii anterioare . . . ~necbalie Linivte pe faguri Blindete Cgpacirea mieri: ' Blocarea cuibului @ orizontal a1 celulei fagurelui natural

rnm

.
'

clase
O/o

.'

6,02 .... 6,61 2,12.... 3,70 54,97....58,56

mr? punctaj .(I-4) punctaj (1-4) punctaj (1-4) apreciere relativg OIc din suprafat5
,

8,80.... 9,40 min. 3' min. 3 min. 3 mixt5 prodominant uscatg min. 40' 5,11.... 5,88

mm

'

3.2.3. Indicele thrsian exprim5 raportul valorilor mgsurate sub lup5 binocular:, cu o scal5 g r a d a a (0,5 mm), ale 153.1. Daca mierea se extrage in stupin5, timii $f lungimii primului articol tarsian se cint5revte stupul m . totul, inainte. $i 111. dup5 extractie. Dac5 extractia se face in 3.2;4. Lungimea aripii anterioare se ma. alt loc decit vatra ,stupinei, se cintaresc ramele de extractie ale familiei, inainte $i 'soar5 sub lupg 'binoculars cu o gcala gradata (0,5 mm). . dups 'golire: Pentru evitarea eroribr se 3.2.5. Anecbalia se apreciazh in functie notea& pe speteaza superioarri a . f iecsrei de frecventa roirilor E n populatia 1uat5 in rame num5rul .familiei respective. Difeconsideratie :. - 76/0...1000/0 (I), 51%;renta intre greutate inainte $i dup5, extrac75OIn (2), 26% ... 5oo/o' (3) $iIs'/ I).... tia mierii indic5 productia nets. 25% ' (4). Pentru aprecierea sandamentului unei familii la - un cules se'folose$te formula : 3.2.6. Functie -de comportamentul lor pe. . faguri la desfacerea euibului, albinele se R = (Mi/+Mr)-Mr in Care': R - randament, M,, - miere . aprecia$ ca :. foarte lini.$tite (44 linivtite (3), nelinivtite (2). $i alear& pe fagure (1). marfa (extrasg), M; miere existena 3.2.7. Comportamentul fat5 d e la ar5mas5 in stup inainte de ,inceperea culesului .respectiv, M, - miere r5maS5 in pv~pierea de st.u,p $i/sau la deschiderea acestuia s@ apreciaz5 ca : albine foafie . stup dupa extractie, ca .rezerv5. Pentru blfnde (4), blinde (3), nervoase (2), $ i %redeterminarea randamentului anual' alT fasive (1). . ' . miliei de albine .se . f o l ~ q t e formula 3.2.8. CSp5cirea mierii s e -apreciaz5 reR = R , + R j + ....... n lativ, vizual, , c d calificativele : uscat5, in care R - randament anual, iar R , , umed5, mix%. R2.....n randamentele la .cules'uri succe. 3.2.9. Bl'ocarea cuibului se apreciaz5 c,a ' sive. suprafa* de fagure de cuib (cm2) in care 3.2. Aprecierea insu~irilor morfologice n se depune nectarlmiere; se exprim5 E $i comportamentale ale lucr5toarelor se ! I ' ) din totalul familiilor din populatia de face astfel : n cnsideratie. familii l u a a E .3.2.1. Lungimea trompei se- &soar5 sub 3.2.10. Pentru aprecierea diametrului ori'lupb binocsular5, cu o scal5 gradat5 &,5, zontal a1 celulei de fagure natural .se m5mm) sox=&, sub lup5 binoculars, cu Q scala gra3.2.2. Indicele cubital exprim2 . raportul dat5 (mm) lungifnea- a cel putin zece ce(a/b valorilcr, m5surat.e sub lup5 binoculmule de, pe un ~ i $i r se imparte apoi la n lar5, cu scal5 gradati 0,5 mm), nervurivaloarea. lor a $i b ale celulei cubitale 2.
3. REGULI fjI METODE PENTRU APRECIEREA PRODUCTIEI DE MIERE
(011))
, I . ,

'

<rfi

I 1
I
I

.
,*

*'

.
.'

4. AMBALARE, MARCARE, TRANSPORT $I DOCUMENTE 4.1. La transportul familiilor <de albine care fac obiectol prezentului standard se folosesc stupi tipizati, cu tij5 sa~u cu chingfi de sigurant5. 4.2. Se marcheaz5, pentru identi'ficare, stupul $i matca. Stupul se rrrarcheaz5 prin . numerotare conform evidentei stupinei de provenie'ntZ $i/sau cu pete de cudml-e pe toate corpurile componente. Matca se marcheaza pe torace, cu culoare $i/sau n m 5 r $ i / s ~ ~prin u scurtarea unma d)intre aripile anterioare. Fiecare stupins i$i alege sistemUl d e marcare pefitru identificare, pe care in mod obligatoriu il mentioneazg in caietul d e stupin5 $i il respect&. r

4.3: Matcile imperecheate se depoziteaz5, pe timpul transportului, f n condifiile prevgzute d e tehnologia' in vigoare, care prevede $i durata maxim5 a transportului. 4.4. P e timpul transportului familiilor d e albine cu mat& .f&cind obiectul prezentului standard, acestea sint insotite de : certifieatul d e origine a1 m5tcii $i un exemplar din procesul-verbal d e receptie a familiei intocmit la ambalarea acesteia pentru transpbrt.

5 : YERIFIChREA CARACTERISTICILOR RASE1 DC ALBINA CARPATINA ROMANEASCA se r e a l j z e a ~ 5 d~ e c5tre organele oficiale de control.

~ E D I N T A . CONSILIULUI

NATIO NAL AL ASOCIATIEI


9)

.
,

'

in conditii deosebite, . au Feusit b t u $ i in anvl 1991 ss-qi incheie activitatea cu bepentru a putea oferi un pret mai avanneficii. Pmblema principal5 care a stat in atentajos l a mierea superioar5. A p r a e n t a t totodata $i aspectele ap5rute ' tia Biroului Executiv $i Cmsiliului NadatoriG cmcurentei neloiale practicas d e tional a1 Asociafiei a fosP consolidarea e l unit5ti a e Cooperatiei din j ~ d e t u l Sibiu conomic5 a organizafiei care s5 permit5 cu miere prezentat5 drept mmiere natural5 abordarea in egal5 m b u r 5 a aspectelor de$i este amestecat5 cu miere artificial5 tehnSce, d e cercetare ~tiintific5. cit $i fagufi artificiali din cear5 $i a l t e . S-a accentuat asupra necesit5tii p5str5adaosuri nepermise. E s k un lucru inadrii formei organizatorice a A s d a f i e i , o mi8itbi;l b t 5 de care Biroud Execut,iv a1 astfel d e organizatie cu un asemenea paAsociatiei a luat pozitie ,sesizind pentru trimoniu $i activitate fiirid unicat in api. solutionare organele competente (Politia cultura mondial5. sanitar-veterinar5 din cadrul Ministeru- ' Chiar dac5 la areastii. or5 Combinatul lui Agriculturii $i Alimentatiei si Garda apiwl $i Institutul de Cercetare $i.ProFinanciarg). d,uctie pentru Apicultur5 se confrung cu deosebite probleme financiare, -in p r a e n t De asfjmenea: .a ireZentat faptul cg in s t w Combinah1 apicpl .are mgrfuri aceste u n i t i t i , sint in curs d e semnare a U ~ O P'cooper5ri dedsebit de avantajoase utilaj apicol de aproxlmativ 42 mil. lei care blocheaz5 financiar unitatea. A procu firme str5ine. pus o, revizuire a preturilor $i in baza coDe asemenea, printr-o mai bung orgamenzilor ferme ale f,ilialelor va' organiza nizare a relatiilor combinat-filial5-combinat navete pe diverse rute pentru a asigura $i institut-filial5-institut se pot elimina materialele loco filialg. ' blocajele amintite. ca existente in prezent. A prezentat un fapt neintilnit pin5 in . Este in atentia conducerii Asociatiei g5prezent; stocul de cear5 fiind doar d e 2 sirea, celei mai bune varimte pentru partone. ticiparea membrilor organizatiei la beneAu mai participat la discutii .dr. Nicula ficii pentru cointeresarea acestora. Vasile - jud. Bistrita-NBsBud, ing. Flo-A, f m t supuse spre abrobbarea. membrilor jud. BWila, ing. Dan TiConsiliului National materialele prezenrin vizireanu lici jud. Bac5u. tate $i propunerile de completare a' acesIn incheierea lucr5rilor r5spunzind $i tora. intrebgrilor adresate de vorbitori a luat .Yrind fa acest inceput de campanie acuvintul dl. Eugen MLrza prevedintele Am& bune, multg s picola rezultate sociatiei. tate $i putere d e m'unc5 fAturor domnul Este apredat.5 activitatea filialelor, Combinatului apical $. ~ ~ ~ ~de icercet ~ pre5edint.e t ~ l ~ a ~ incheiat'lucr5file $edintei tare $i Productie. pentru Apicultur5 care Consiliului Naf2onal a1 Asociatiei.
'

(continuare din p a g .

teescu, farm. Magda ~ravc&co, cercekVADIM ALEXANDROVICI GUBIN toare gtiintifice, farm. 'Angela llina repreVicepregedinte a1 APIMONDIEX, pregedinte zentanta firmei ,,APIFARMU. Au fost aa1 Asociatiei apicultorilor din Federatia bordate pmbleme legate de preocup5rile Rus5. specialigtilor romani in dire@ia valorifiAflat in tara noastr5 cu ocazia gedinkec&rii potentialulvi nutritiv gi terapeutic a1 lor Consiliului Executiv a 1 APIMONDLEI prduselor stupului cu p r d d e r e a utili$i a Comitetului Director a1 Instituhlui z5rii propolisului si veninului de albine. International' d e Tehnologie si Econornie ~~icol5 dl. ; profesor ~ u b i n ,un vechi gi Dl. ambasador a evidentiat' interdul care se manifest5 in Japonia pentru virtutile statornic prieten a1 Romfiniei ne a vizitat terapeutice ale propolisului~precizindc5' in la sediul Comitetului Executiv un8e a prur. Romfinia acest produs este utilizat ca subtat indelungatk discutii cu dl. pwedinte ing. Eugen MBna Si cu semnataml acestor stant5 activ5 in compcnitia unor medicamente apiterapice prezentate sub form5 d e relami. tincturi; supozitoare, ovule, siropuri, taProblemele actuale ale api'culturii din blete, spray-uri, unguento, c o k e $.a. folocele dou5 t5ri au fost dezbgtute intr-m spirit deschis gi prietenesc punctindv-se . site cu rezultate dintre cele mai bune in prwenirea gi combaterea multo? boli gi dificultitile actuale prin care trece apiculaf ec$iuni. a tura din cele doug t5ri In contextul unor Oaspetii cunogteau in bun5 m5stw5 rea-\ s l h t i i emnomice accentuat nefavoxabille. lizgrile noastre pe care le-au apreciat . in Oaspetele a apreciat 'pozitiv activitatea mod deosebit. Ei au fost incintati s5 eonasociatiei nationale a apioultorilor romfini state c5 I.C.P.A. detine leg5turi cu unele $i capacitatea conducerii cenfrale de'a g5si comwmii cu PreocupPri similare din Japoc5i gi metode in stare s5 atenueze efectele nia $i c 5 un specialist ?om& d-na bioch. nedorite ale tranzifiei spre economia de Cristina Mateescu - a efectuat un stagiu piat;. de documen@re $i specializare' in Japol.ia, S-au pus in evident5 p i b i l i t 5 f i cot.. urmare invitatiei venite din partea unei crete de realizare a unor schimburi avanasemenea companii (vezi articolul din tajoase de produse gi fabricate obtinute d e ,,Romhia apicol5" nr. 6/1991). cele d m 5 asociatii. Dl. ambasador s-a ar5tat optimist in priVizitind sectoml de apiterapie oaspetele vinfa posibilit.&ii lgrgirii colabodrii dina primit explicatii amCmuntit'e din partea tre cele douh t5ri in domeniul apiterapiei. , doamnei farmacist Angela Ilina gi domnuNe-a informat c5 renurqele nostru in dolui farmacist Cicerone Danielescu d e la meniu e s t e consolidat $i ca Bovad5 a prefirma ,,APIFARM1'. cizat c& dou5 .soliste insbumentiste din Produsele apiterapeutice romanegti au Japonia care vor veni in R o m h i a pentru stirnit un inter& major iar noul preparat a concerta la Ateneul ,Romin au solicitat. REVIPOL -- bioenergizant, gi protector h : p i n ambasad5 facilitarea unor consultatii ' patic a intrunit cele 'mai .elogioase laude. la Sectorul medical d e apiterapie. Ca o 'fn cadruI discufiilor s-a ptecizat c5 extracproblem5 personal5 dl. ambasador gi sotia , t u l total de polen care este substante ac, $i-aa exprimat dorinta de a beneficia ca tivA a acestui medicament- constituie obipacienti d e medicatia apiterapeutic5 pracectul unlui brevet de invenve a speciallgticat5 in unitatea vizitati. Acpast5 solicitare t ~ u -f5cut-o in cunktint5 d e cauz5 mentimind c5 virtutile tgmgduitoare ale AMBASADORUL JAPONIEI preparatelor romfinegti pe baz5 de venin La sfirgitmul lunii mai Excglenta sa dl. d e albine le' sint cunuscute. Iat5 dar inc5 KIYOSHII FURUKANA ambasador a1 Jao confirmare de inalt prestigiu internatio* . paniei l a - Bucurgti impreun5 ou doamna nal a bunului renume d e care se bucur5 au vizitat Sectorul medical de apiterapie apiterapia romfineascg care, a$a cum afira1 Institutului de Cercetare $i Productie m5m d e mai mulG vreme, detine priori-pentru Apiculturi3. La discutii au particit5ji mondiale. . . pat : dl. ing. Aurel MBlaiu, director a1 in' stitutului gi doamnele bioch. Cristina Ma-

NE-AU VIZITAT.. . . -

'

I;;.
i .
I
I

. ' %

r-'

~volflia stupilor '(11); de la stupii .primitivin la' stupii sistematici


Biolog - ' A w l PAPADOPOL
. a
I -.Evolutia stupilor primitivi - i n s o f i t $i de o In artkolul precedent plan96 eu stupi primitivi, o m amtntIf in itreaciit inceputurile rehZizdrii ptimelor forme de .stupi sistematici. Acest ,lucru 9-a petrecut Oncepind de -pe la mijlocyl \ secolului 18 ;.$i s-a conturat in primele , d o m e mai perfectionate - adicd stupi \ cu faguri mobili, c u rame - pe la mijlocul ,secolul& 19. In Manualul apicultoruluS (1986), C u 1 e a aratd cd, inconvenientele stupi-~or ,. prtmittvi (sau ficgi) au fost inldturate in urma inventdrii-ramelor mobile. Pe masura ce la aceste t i p ~ r ide Stupi s-au adus numerwse $i permanente imbuwitdfiri, bazate tpe spiritul inventiv, pe. observatii fndelungate $i atente $ i pe \ sintetizarea experientei ~ n u l t o rgenerafii de hpicultori de. pretutindeni, s-a ajuns la stupii. perfecfionuti de astdzi. De asemenea, se aratii cd O n practica apicold din @ra noastrd,. 5n timp, 8-au folosit diferite tipuri de stupir sisteniatici, cu \ forme constructive variate, purtind numele celor care i-au, realizat pentru prima \ datd, astfel : .stupii badant, Langstroth, Gerstung, Layens, Berlepsch, Voirnot etc. Ca pionieri ai stupilor cu Tame mobile; sint citati i n ~na+ual : Proc6povici, f n Rusia - 1814 $i Lungstro*, i n Statele Unite d e Ameridi - 1852, fdrd a l t o mcntiuni. Se impune p d subliniem cd, fiecare . ~ tip u d e stup a avut la bazd u n .tip anterior, care i n urma folosirii mai indelungate, a uxperienfei apicultorului' $i, i n acela$i fimp, h evolutiei $i perfecfiondrii me$te$ugurilor $i tehnicii-in general, a permis realizarea unui nou tip, cu performante practice $i productive supe- \ rioare - atit pentru viata albinelor, cit $i pentru complexul de activitiiti apicole. \

\----------.
.\

\ \ -\ \ \ \ \ \ \ \ \ \. \

'

\ \

\ \'

* a / 4

.~--c-c-cz-c-~-c-~c~

'

Spatiul unui articol n u permite tratarea, nici sub cea rnai rezumativi forms a volumului imens de date $i aspecte referitoare la aceastg evolutie, , care spatial depZ$e$te limitele continentului nostru. In schimb, sperim c5 scurtul istoric a1 stupilor sistematici, legati de numele celor ce i-au imaginat ,$i realizat, pornind chiar de la formele rnai recente ale unor stupi p r i m i t i v i construiti din scinduri (sau in . m e l e c a m i combinate cu plsci .de impletiturs de papuri presats etc.), v a r e w i s3 ilustreze modul fin care s-a-ajuns .la stupii sistematici de asEizi. Daci- cei rnai vechi stupi din scinduri au fost probabil confectionati din scindurile obtinute cu , .ajutorul toporului (unealts strGveche, inii tial din piatri, apoi din bronz, f i e r - ~ nlurnai in tinipuri rnai apropiate din otel), folosit $i asGzi pe alocuri d e durgheri.;. cele obtinute cu fersstraie sint rnai recente. Aceste aspecte explici, rnai ales, conditiile fehnice pe care le-au ,avut la indemins oamenii diferitelor zone ale Terrei de-a lungul mileniilor $i secolelor. Ele au conditionat - $i pe alccuri rnai .conditioneaz% - modalit5tile tehnice de realizare a diferitelor obiecte $i instalatii sau amenajari - 6 adesea pastrind traditiile - a unor tinuri constructive rnai vechi, cum rnai s h t pe alocuri .$i stupii primitivi. Aceste aspecte, striqs legate de
' '

vechile indeletniciri, de etnogrifia zonal5 sau ldcals, foarte interesante, merita cunoscute $i studiate inclusiv sub aspectul . motivatiilor cark le-au determinat $i l e rnai pot determina i n continuare. Mai trebuie s5 adiuggm $i faptul c i , in vremuri rnai vechi nici informatiile $i nici- oarnenii n u 'circulau cu iuteala de astszi, a$a cB multe experienfe bune $i . noutiti tehnice n u p u t e m f i cunoscute in timp ,scurt, Jliar dac5 erau consemnate in diferite scrieri. La inceput scrise de min5, i n unicate sau exemplare putine, diferitele documente $i c i G i vechi erau rare $i accesibile dpar unor cilitori, care le puteau cerceta, d u p i ce au stribitut 1,ungi drumuri cu diligenfele sau cu' corsbiile. (Tipaml cu litere mobile, strimo$ul tipografiilor perfectionate de astizi, a apirut abia in -1440 - datoritii lui Gutenberg, tipograf german, dar a trecut timp pin5 s5 se r?spindeasc5 peste tot). Prezentim In continuare principalele momente din istoria stupilor sistematici . (CU rame mobile), pins la cei apropiati d e stupii actuali, c5ci cei folositi in prezent sint cunoscuti de apictlltori, cel putin de cei experimentati. Ei sint descrisi i n manualele apicultorilor, a v i n d ~ .chi'ar, la fiecare, caracteristicile constructive standardizate (STAS-uri), (a se vedea Manualul apicultorului (1986), pag. 38-46, in acest'

..

stop). Dupg opinia diferitilor autori, primii stupi sistematici, cu rame mobile, au fost realizati in Europa, dar pina la adeviratii stupi 'sistematici a u trecut citeva decenii. Pornind de la stupi primitivi din scinduri, pe la 1750, un apicultor german Christ, a avut ideea de a construi com2 part~mente, egale ca form5 $i mgrime, cu' care putea s5 etajeze stupii initiali, putind s 3 obting astfel roiuri artificiale. Aceste compartimente, dreptunghiulare, erau adgugate la inceput in partea d e jos a stupilor, iar rnai tirziu $i in partea d e suq ca n magazii de recoltare. Acest sistem d e stup primitiv .divizibil a fost perfectionat rnai tirziu, iar la 1813, Duwmedie a scris despre acest sistem d e stupi o carte. D ~ F - r e coltarea se fgcea tot prin sistemul stupilor primitivi, mai ales cind se umbla la corpul principal a1 stupului. Cu toate inconvenieritele lui, acest sistem era run inceput d e standardizare a cutiilor stupilor. Inceputul stupilor cu suporhri pentru faguri, montati in partea de sus a cutiei dateazg de vreo 280 de ani, $i este atribuit vnui stupar grec r5mas necunoscut. Legat d e acest sistem, la care erau montate, sub capac, nivte betisoare cu inceputuri de faguri Jipite pe ele, este mentionat numele unui apioultor din Germaniq , preotul Dzierzon, care pe la 1834 realizeaza un asemenea stup cu betigoare pe deasupra. S e asemgna cu cel a1 stuparului grec din insulele Cyclade, care aplicase metoda cu aproape 100 d e ani rnai devreme. Dar pe vremea aceea comunicarea era anevoioasg, iar daca autorul nu transmitea noua sa realizare unor u r m q i , rgminea mult timp necunoscut. Pe acele betivoare albinele i$i construiau fagurii rnai u$or $i rnai frumos. Dar, pentru a fi ridicati din stup, ei trebuiau Giati pe laturi cu un cutit sau dezlipiti. Fat& de acest neajuns stuparii s-au gindit l a un sistem in care fagurii sii devin5 cu totul mobili, deci s5 poatg f i mi$cati far5 operatiunile de dezlipire sau tgiere.- fntre altii este locul sg mentionam Pe un foarte interesant apicultor - ,,nemuritorul" Franciso Huber, cum il numa~te H r i s t e a (194'7) in tratatul sgu orb, care c5Itiuzit d'e credinciosul s h ajutor Burnens, a realizat pentru prima dat5 un stup din rame separate, care er&u fixate intre ele ca filele unei csrti, cu balamale. Era o form& de stup orizontal, d e inceput, cu multe inconveniente desigur, dar reprezeqta o noutate tehnicl ce avea s5 due5 la realizsri ulterioare remarcabile, utilizate apoi - sub diferite forme - pin5 ast5zi. Cele prezentate nu sint singvrele exemple, existind desigw forme intennediare, dar ele puncteazg etape imp r t a n t e din evolutia stupilor spre cei sistematici. h u l 1851 este anul d e remarcabilg realizare in domeniul stupilor cu tame mobile

(mi~cgtoare). A c e t i &pi, in care i n h e rame existA spatii libere, atit Pntre ele cit $i intre rame .$i pereTii stupului, permitind ahinelor s5 ciroule cu ugBrint8, a u dus nu numai la adopta?ea lor d e catre apicultori, ci la o intreagg industrie apicoE. Este vorba de invenoa americanului Langstroth, care a construit primul stup in acest fel, dupg care, in scurt timp, au apgrut adev5rate uzine care confectionau asemenea stupi sistematici, pe baza nenumgratelor comenzi. Trebuie s5 ad5ug5m aici $i pe renumitul apicultor de rnai tlrziu, Root initial modest ceasornicar eare, pornind d e la .un roi $i un stap tip Langstroth, primit de la un vecin, a ajuns unul din marii industriaqi de unelte apicole $i stupi. El a popularizat s h p i i tip Langhstroth, la care a adus citeva inici m6dificgri. A c q t i stupi aveau forma aproape pgtratg, fiinct constmiti din pereti simpli pentru zonele calde, $i cu pereti dubli p t r u zonele unde pwiodic t e m p raturile sint schimb&toare (dwenind reci). c q p u l stupilor aveau dimensiunile' interioare de 46 cm X36-37 cm, inaltimea fiind d e 24 cm. Aveau 10 rame in interior d e 42 cm lungime $i 21 cm ingltime, ca date dimensionale generale: Ace$tf stupi erau ccmfectionati cu doug caturi dispuse pe a i l t i m e , deci etajat. Cu timpul stuparii, pentru sporirea recoltelor $i irnbungt5tirea reproducerii, au adgugat inc5 doug corpuri intermediare ; ba unii, au ajuns la un astfel d e stup, etajat, de pin5 la 7-8 corpuri, stupi pe care apicultorii americani respectivi ii numeau cu mindrie ,,zgiriie-nori". Dar, dup5 sour% vreme, un alt mare apicultor Ch. Dadant, studiind modul in care i$i duc viata: albinele in stupii Langstroth, a realizat un nou model de stup sistematic ce-i poarta numele. Cercetgtor ~i bun cunosc5tor al vietii albinelor, autorul unei valoroase c&rti ,,Stupul $i albina", a reuyit s5 realizeze unul . din cei rnai b m i stupi pentru dezvoltarea cuibului, pentru recoltg mare $i miere d e calitate superioad. Dimensiunea intre pereti de 46 )( 45 cm, $i inaltimea d e 3132 cm (deci rnai mare ca la Langstroth), ou 11 rame (la modelul modificat d e 45 X 45 cm distantele intre pereti). A c s t tip de stup, cu unele modificgri $i imb,m&t5tiri m5runte ulterioare, a p ~ t r u n s rdpede in America de Nord, de Sud $i in majoritatea tgrilor Europei, impunfndu-se ca un stup ,,standard1' in majoritatea tgriltbr in care a ajuns treptat. Stupii prezentati pin; aici, incepfnd cu stupul primitiv a lui Christ, au fost cg, STUPI VERTICALI, pentru motivul fie c& aveau do^ fie rnai multe compartimente, ele erau q e z a t e unele peste altele etajate. Pentru a incheia cu aceasti categor,ie de-stupi trebuie s5 revenim putin la stupii primitivi din scinduri a lui

Evolutia stupilor sistematrci (cu rame mobile) : 1 = stup primftiv din sctndurll (a = corpuz stupului b = cutia pentru recoltd) cu compartimente inegale (dupa Layens) strdmo~ul stupilor sistematici ; 2 stup etajat cu compartimente egale (stup divizibil) realfzat de Christ devenit apoi cu rame mobile ; 3 = stup cu beti$oare (supor? pentru faguri), construit de Qzierzon (pe la 1834), similar cu a1 grecului din insulele Cyclade ; 4 = stup cu rame mobile (prinse in balamale, ca o carte), construit dupd ideea ltii Fr. Huber . 5 = stupul tip Langstroth, dattnd din 1851, cu doud corpuri ; 6 = schemd (sectiune vdrttcald) a stupului tip Langstroth.: R = ram6 ; p = podI$or ; gk = gaura de krdntt, avfnd $1 dimenslunea ramelor (avea peretii dubli) ; 7 = schemd (secttune verticald) a stupului t i p Dadant, apropiat de cel. precedent dar mai Enalt (VolUm mat mare) : R '=. ramd ; p q podiyor ; gh = gallra d e hrtfnit avind $i dimensiunea ramelw (avea tot per#i. dubli) , 8 = stup trapezofdal, prezentat schematic (sistem .Tonelii, perfectionat apoi), avind corpul stupului = ' a ; $i, cutia de recoltd = b ; jos, rame trapezoidale = rt ; sus. .Tame dreptunghtulare = r ; dedesubt camera de aerisire (sub urdinia = c. Desenat A. Papadopol ; prelucrate dupd figuri din Hristea, 1947 $.a.

12

.,

Christ, din 1750, care.n-au fost uitati sau asigurind o atmosfer5 mai bun5 in stup ; abdndonati, ci au fost perfectionati gi foele putind fi lesne evacuate prin urdiniv. lositi in continuare. Folosindu-se ramele Se i m m e s5 amintim $i stupii orizonmobile. realizate de Langstroth in stupii tali. Se poate spune c5 stbpul construit lui Christ, s-au obtinut unele tipuri de d e Fr. Huber, cu ramele dispuse ca filele stupi divizibili-etajali rnai deosebiti. Ei Dar, unei c5qi, era un stup orizontal. aveau 3-4 sau chiar 5 compartimmte dup5 multe observatii facute la stupii prisuprapuse, dar de format mic a1 ramelor, mitivi, tiniind seama $i de nevoia de spad e numai 10 cm lungime $i 34 cm 15titiu rnai mare a albinelok in timpul leme. Doui etaje ale stupului serveau penproducerii $i apoi a depmit5rii mierii, rt'try cuib, iar cel (sau cele) de sus pentru numibul apicultor francez Layens pu- recolG. Cel care a .pus prima dat5 rame tin dup5 realizarea stupului Langstroth in acestui sbup a fost Pincot, preot care a America a construit un stup sistemafolwit a c q t i stupi primitivi. Fiecare etaj tic, cu rame mobile de capacitate mare. In avea cite 12 rame. Mai tirziu multi apistupul construit de el intrau cel putin 20 cultori i-au adus diferite modificiri, oum .de rame, inalte de 37 cm $i late d e 31 cm, ' au fost apicultorii Bingham, apoi HAndt, pentru ca albinele s l aib5 sus rezerve , s t u p ~ imodificati d e fiecare din ei le pursporite d e hran5, l5timea ramelor avea in tau numele. Handt a tn5rit in5ltiinea ravedere cea rnai l a t i elips5 d e puiet (care mei in interior la 13 cm (in loc de 10 m b u r a t 5 n-a trecut niciodati de 30 cm). cm), imbun5Gtind $i sisternul de etajare, Corpul acestui stup era d e 77 cm lungime pentru a nu strivi albinele E n timpul mon$i d e 35 cm Istime, avind in5ltimea de 47 t5rii unui nou compartiment. Fundul stucm, GU suport pentnr rame $i spatiile nep u l u ~era divizibil, f5cut dup5 modelul acesare in jurul acestora. Peretii laterali tnerican a1 Casei Root, despre care am -erau dubli iar fundul stupului f5cut din vorbit ma1 inainte. Capacul avea tavanul seindurg groasg, montat pe picioare-suporti. dublu. Aceste tipuri de stupi, folositi in Acest t ~ p de stup, ca de altfel tipd Anglia $i de o bun5 parte dintre apiculWells, numai cu 16 rame d e 30 X 4 0 cm, torii americani, era destinat consum5rii conceput pentru d m 5 colonii (dar care d5mierii impreun5 cu fagurii, p r o d u c i ~ d o dea cantitate' mare de miere ; se a r a t i c$i miere d e calitate superioarh. Albinele umajungea pin5 la 120 kg la un sezon inpleau $i c5pBceav repede fagurii, d e nutreg), erau sbupi pentru apicultorii nepyomai cca. 3 decimetrii pgtrati, asigurinfesionisti, care se ocup5 de albine in tin^ du-se productii selectionate pe soiuri de pul liber. Desigur c5 au existat $i diferite flori. Deci, aga cum ar5tam la i n c e p t , ca alte tipuri de stupi orizontali, dar n e O$i- in partea I-a a articolului prvind ,,E- prim la cele prezentate. volutia StEIpiIor...", fiecare tip rnai evoluat I n incheiere putem cmstata c5, stupii se bazeazg pe forme anterioare perfectiosistematici, cu m e mobile, au evoluat $i nate, deci folosind din plin experienta au fost perfectionati P n ultimele dou5 ge-inainta$ilor, intregitg cu cea dobindit5 d e Cole, dar rnai ales 51 cei apreape 150 d e fiecare apicultor. Trebuie s5 amintim ani bin 1urm5, perioade in care omenirea a aici $i stupii trapezoidali, la care, partea beneficiat de marlle progrese- tehnice $i d e jos, corpul stupului avea forma de traindustriale, care au dus la asigurarea nu p a privit din fat5 sau din spate, cei doi numai a fabricgrii stupilor celor rnai perp e r e i laterali fiind oblici, i n d t corpul fectionati, in serii mari, ci $i a tuturor sbupului era rnai larg sus. Peste acest corp uneltelor, accmriilor, aparatelor $i rnwingriilor necesare in .practica apicol5 mo(de 35 cm inAltime, duwmeaua (fundul) avind 23 X 4 0 cm, iar rama capacului aderns. Apicultorilor, care au la dispozitie v h d 42-43 cm )( 40 cm, cuprindea rametoate aceste elemente, le r5mine totwi destul d e complicata misiune, d e a folosi le ($i ele in form5 d e trapez) pentru cuib. Peste acest corp era montat compartimentoate aceste mijloace $i avantaje cit mai tul magazie.de recolt5 etc. Camera d e aer bine. Acest lucru pretinde ins5 o h n P cu. no~tere a vieii $i cerintelor albinelor, a$i d e ventilatie era jos, fundul fiind din dev5ratele produc5toare a roadelor stup5dou5 plmuri inclinate, din dou5 scinduri ritului ; a naturii inmjur5toare, pentru . asezate in form5 de v. Acest stup, ceva ,asigurarea reyurselor celor mai favorabile mai recent, a fost construit in Italia pentru produeiile stupilor, pe cit posibil sistem Tonefii gi care, apoi a fost percit rnai nepoluate, paralel cu ocrotirea $i fectionat de francezul Apostglly, iar dup5 dezvoltarea roiurilor. Toate acestea duc tn aceea, alt mare apicultor Maisonneuve, mod firesc $i la dezvoltarea experientei aaducindu-i noi perfectioniri a ajuns la picultorilor, care, cunoscind $i experienta un stup bun. Intre alte califfiti ale acestui variati, bogat5 Si valoroas5 a generatiilor stup este $i aceea cl, toate particulele $i anterioare, vor putea la rindul lor contrireziduurile cip5celelor d e cear5, -albinele bui la nai imbun5t5tiri $i perfectiongri, ale moal-te etc., alunec5 $i cad pe fundul stusistkmelor de stupi, ale diferitelor instrupului, fg'i-5 s5 rnai r5min5 pe pereti,~astfel mente $i accesorii, a unor noi utilidri a

tur5 material%, care se i m w n e inc5. cerdiferiklor produse apicole, prin caracteristicile $i calitZitile lor inc5 necunoscute sau ,cetat, cunoscut in arngnuntirne $i valorimai putin folosite. Expozitiile temporare . ficat crespzlnz5tor. ocazionale, cele cu caracter permanent $i desigur un viitor muzeu a1 apiculturii din BIBLIOGRAFIE Rornsnia, atit d e necesar $i util - nu numai pentru apiculta-i vor putea inf5HRISTEA (c.L.), 1947 - stupdritul, ed. ti$a nenumgratele strsdanii ale oamenilor III. BucureS.ti, in acest domeniu str5vechi, constituind $i un omaaiu -tru cei ce au lssat umasi* * - Manualul apicultorului, ed. VI. Bucurqti, pug. 37-46. lor un ideC5rat tezaur de c u n q t i n t e $ti* * - Larousse du XX-e siecle. Paris., intifice, tehnice, $i un patrimcniu de cul-

RECOLTAREA, EXTRACTIA, 'CON DITIONAREA; PASTRAREA VALORIFICAREA MIERII DE AL BINE


(continuare din pag. 3)
.

.SI
.-

ProprietZitile igienico-saniGre . ale mietura de .pHstrare fi mSrit5 la maxirii d e albine trebuie s5 corespund5 dispob u m 14OC. zitiilor sanitar-veterinare in vigooare. In Avindu-se in vedere cele de mai sus, .depozitarea mierii trebuie f5cutg in inc5mod normal, albinele incep c5Hcirea mierii. atunai cind aceasta contine maximum peri uscate, curate, f5r% alte rnirbsuri str520% ap5, fapt ce indic5 c5 extractia inierii ine. Temperatura optimA de p5strare este poate f i Enceput5. In functie .de temperad e 8-12C f5r5 a dep5$i 14OC $i o urniditura $i umiditatea mediului inconjur5tor, tate a aerului d e circa. 6O0jO.Nu se adrnite in timpul p h t r 5 r i i mierea pdate s8 piard5 depoaitarea mierii in vase de zinc, cupru, sau s5-gi ridice m t i . n u t u l in ap5. plumb ori- aliaje ale acestora sau in aproCristalizarea m i d i eSte 0 ~ r o ~ r i e t a t e pierea unoc substante puternic . mirosifireasci a ei, putind avea loc atit la mietoare. rea i*-'faguri cit $i la mierea extras5 fiind conditionat5 in special de sortul de miere respectiv precum $i d e , condntiile de p a t r a r e . Lichefierea . mierii cristalizate -se fac in inc5peri cu aer cald sau'baie de a@ cald5 f i r 5 a dep5$i ternperaturn d e 45OC. " ' fn p5strare.a mierii irebuie s5 se/ tin5 'cont de 'dou5 probleme important$. Prima problem5 este posibilitatea fermentarii mierii ce se produce atunci cind a r e a s t a are un continut de ap5 de . p a t e 17,1JGsi a doua problem5 este cristalizarea ei. In cazul in care continutul de ap5 este de l a , fermentarea nu are loc dac5 l w u :rile din miere nu dep5~esc valoarea d e 1000/g. Atunci cind continutul d e ap5 este pin5 l a 19/0 fermentarea nu areloc dac5 levurile nu dep5vesc 10/g, iar atunci cind apa rerprezint5 20/0 este necesar ca levurile s5 nu d.ep5veasc5 valoarea de l/g. Oricemiere cu un continut d e a p 5 de peste 2O0I0 este , E n pericol de a fermenta. Temperatura d e pistrare a mierii prezint5 de asemenea important5. Sc5derea iemperatui-ii d e pzstrare la 5-9C determin5 reducerea la o tr'gme a continutului d e HMF, la 'o cincime a pierderii de enzime la o vesime a efedului de inchidere. a culorii. Pentru pgstrarea mierii in stare lichjd5 n n timp cit mai indelungat se recommand5 r5cirea acesteia la 0C '. -&. timp d e 5 s&pti%mini,dup5 care tempera-

!d

I
1
I

I
I
I

-seJla a p rnpe.18 JB? s l p p n b !np!pu! &eq -=J ' w = y P y 08--0) ap a.raw ap !!Wnp ad leu!urJapp e-s p a j g e w e a l p - ~ e d m -old purqs@amrg. ' . ~ o p q u e a l m q ~ n 3Jopnn! -0s ~;naoyachs lptu cna$!!pur a m p n o ne '& '.nr lnpqel ur auelmzand a1 aleqlnr -an ~ o q a a !av !S a$u!mes ap mjsnponci !jeer3 nou ~nIeuPos-wneoIj ap !p~ql!y a3 a!$epno3 u: a!qenduro~ nqanw m qmej : a l W a p a n g e w n pu!xi5ap as 'ajnu -!$qo noplq~nza.rm q ad 'apznpuo~ u~ e-s 1661 ' p u g UI 'P!JQ!Y ~nq=?~ FveloI -our0 !S p!nau!$qo eJnsyu ad '!~nlnaq l n m .!npWrrau eaxqpaan nquad au!qp, !Bur uj; 'gb~ncJn@ +v,$~' n5 I'a~e~oqe10 .ug, 3 ep n o l ~ ~ o en e$mun$n n3 eanepxoqe al!w 'Pa~npund'X&-~~YII ale. a1e~ueur~xadxa ap!J -xad ao umu g'g-8'~ ?p alsa !$a,!pnls -.ndwp uj, a l w l o a p ?so3 nB a[gglano~!zpq!y a IenoIj Inpqn) eeur,!aqpa umu .(Z .JU, gt'g a p qsa am3 axa$wur !aurqp? ~ a c t u o i ~ pnpq6) . e r n ~ ~ u3a !kriponqrq a!+qag ap aaun@ml n3 y$\ilD13dm3 'muaurask aa '~op!z*~y e gua$ypur e a ~ e o ~g.nalr.13 a $ no a ! $ e ~ r o up ~. 'a~ema~ -uj a p ! S g@luew!na&a 'a!jwpas ap. en=$ . -WA i$ a@mv quaurera .1olal~!3u~dEau - a r urn0 !$n,3iul ' ~ p e o ~ eu d q n g I$W.IJ , -n!suamFp ~ L L ~ A V alep J ~ -li!leueduro3 aqepa.x $uls a ~ m 5 n l u!p p -nu p n p q q UI .J\T)=u ap JOp!z!~q!q s ~ ~ a g p U eaJeopA r 3eTn.p tz-s ~ - . xol!nollno!dm ~inu!Crdds ui rush B mlrtad: !$ s!$ar3as a!1'&san !S ?u!q~e. nnpuad ale? nep q e u o ! j 1 1 ; ~ ~sns !mu ~01%eeap UI -raqc~eqea p pnpwii !$ exopaae eaun!,suaur ! p a g q a!$qanoo o e j u s p r ~ aug loas !$s!p ' ( 1 . 'nu m1eGsl) 'aneoql;zutuksanoa rqz!ua1od . 11n&?s rrr a q q p mqmd . -nls !~&fq!y el a.mj!gpau x q e p a e p !n,fn[ !sun !~n~yz!~m.r alB$!A!pmlrr ap. aleur pS u n ng3edsa.x -auy !!ur,pso~b!S ~ w o l gm p q b l m w @ . r n T EJd 'ga3!p!d ~ ~ a j ! l a ualq!3edes l o !$ 313 !aln IS -nm alenpaja a3-!;r)mcqq avJolFnnqy\p a$uwaa a p a!$snpwd1 a p anm!dedns ! . I ! $ 'pin u: l a 3 p u lrcwi$~os un !$ a$.u'!uras a p y$~xo& a!$anpond o l!a!m! - n s F I f ~ ! ~ o d o a pu!.xyuxn p !nrareos-eaneolj na g e 3 ~ p ! a ~sej!laur aaeopa n3 !!z!nqi!y a p !ou yz!~q!y !S !Jnps a p tsareans ul awnw -03 asaJaluy ysej!umcl ! p q p a @ a !S ! ! s "eaqzod a!$~pnoa o eauaumm ap gls!xa noppzpzpq!y a enamam mmorsa !S ~p u! -olen!qrn3 ' n n q e ~ o ! ~ a u g Bp n l m t?deqa u l 1nlnu!$uoa '$!urmas ap ~!$snpoxi a . q u ~ 'law u j q m I 'c p ! n )nux$uw u n n3 . ' 1 '.re [n3!.pJB ! S al.u!uras a p gmu !!$mp~~d. qd !$ez!.re$ u3 glraapya aqsa a ! $ q e m y l s a a w .au:qp -3e~m !zrxq!q 'qzonqay pnppaja aanm!I!lnepo-$aux\ ~ %u'yd ~ !e!.q!y s . luluac~ q g F ! q x z l a ap .qp* pa* un 1 6 !51 ~ p ~ z ~ u ap ea~au!$qo o-~!n~!Isuo~ B e ~ @ u j !ou EI ysaj!mw J ~ U ap ' a m w . a!pnss ns ! z -!nq?q : qm q s m a q q a f l w m .ysaws !JnlIins plsa3a e!$nloaa ng Fnou gdwa 0 '~aq3ay .. o glelsrros a s a u q e -nmueci alqpu$mJle ap !nppe@ aag a p s n3 ~ m p p u r '. earaor , 127 gc-g1 a p amp.u a p !!l3npc~d, agaadsax -en t?l anrn$~av(t, alalqlnzar p u p e & u q - 'a~,m~/lu ~r ' 0 - Z ' O op neq3ea a p !!$amas Fluap~nauj. snd. ne !nIanms-mn'eo[j a p J O ~ ' a j a p d n s .amgut !PW alas ad p.1 -nqpa u j .!$qp 8zt: uroxo~d'naris ' 6 ea1 ~ -!snps. P ?naplam -eaJeoIm q anrro$!~~~;rd . m @ ug a p n q s j a al!.'glaxa;) - n w d 'x!pd 'mw '~n-a !FV~FI. .pun3 ~ s $ s m r rn am3qau' !!$9!3Pdea p a ~ a p e a ap 33md .!a!quros u!p !Soncqv~,1eu1 ! a !$medmos woj ne B J I ~ aJa!m ap e!$anpond upp O/,S&-I-JE Qne3 n3 p a w a s pn!os a p d e 3 OO/bao~-gz !.rlnJ C 3 n p L !a!$alncTod lnurnsuo3 nquad a m p -ads ~ 1 p l x x W a ~mpay/%y . 08-OP ap anapur ap !!$3npo~ci p ~ u r.!$ . p u r ~ n l ~ s 'a~eqlon e ap g!$snpo.rd aIa ~hpa!ae$ubpya m ! snd :zap -!$ anau!$an$u~~ n.Il?9d, u a ~ o d'!S -1eq3au a p p n s a ~ n a a?euurasu! au!qle, ap .10~11!uc ne p g l a ~ a 3 a p . p j l w noun apyql,nzaH 'au!gpe a ~ l ' g ap ~JO~UOI~ ~py$!z!h - e j t?!$!zocFs!pr .ep pujund exaj!pur gsms p:l @u;hmq 6 -h.v+su a p e!$ansas ns q,t?.~ed -uapaxa .o !$ aujuxy.7 ;Fa dw.q !b\r[e3el ull; "mrnuco ale p ~ a pyao~!onau-. -woa ! 3 E nqued asajp~l3arr .~o[epuq8 In1 . : -nlau!! ?ur!soJo% !$ won !n,pqn$ eaur!lun~ .aaIamjsnes.' mluad e@laBaa gu!alo~d' ! ~ a a ~p n e s m s qlu-eq.~odrur~!. ~ e u r eas e3 e3 a p m g aluaurep a p w p u ~ a el a3pl -aurogq ~ o ~ e n n s y'IS u i yenq3~3a nrr-s au!qle -1n3 ysmaw . p u p u e m o a ~ '~ a ~ w y !!ur OI;E n.quad a l q p q $ m l e a p . !n~np.18 e JB aJaj!I alsad a 9 pa!$quam!lv ! S ! p n $ F n p l v PI -als!w!& q a p q a p apun!lIa gdinp 'as@lur -am !rmpn earmqurdqap n s 1 u a l w m u o 3 aajendns ddnm gs gnu!luo3 !nIaJ.eos-ea;r '(a.rq!z!~ a p a ! p u q m n p !$ ~nu!m 19' ln)!dm ad a y q l e ap pneur- . -a013 ' 0 6 6 1 lnua n3 purda3u! a ~ l s s o u !~JP$ , -nu a ~ q umpnlxode~ ~ It-qqlnzan) e$mn3aq rn.nlpw!Jle: uyp q ~ ~ a y ~ dap o ~emlanJts d u ! aq!uaa~alu! a~!!$elnur ecFnp !S .1a!.q3 . . a p ylrampu! a l s q ad arnrqla nquad.aly!qq
,
2 .

'

,;
! '

i .

1;
./?
1'

!:
I'

1<

!i

pedtiv spmuaii de ? '6 1 0 8 / 0 h* de ReRosd' cei mai valsroqi hibrizi din acest pumt de vedere fiiwt: Destiv, Select, Felix, FundLnlea 59, Super $i Florom 328 $i Fundulea 82 ; - irutre cwdtatea meli'ferg . ernirnatti . prin prod,uctia de miere $i g m d d de atractivibte p t r u albine' exist5 o stmTnsi3 . cocrehtie, hibrizii de floarea-soarelui cu o secretie mare de nectar manifest&%n grhc. ,sporit de atnactidtate ,pentqJ d b i n e cu efecte pozitive asupm pdeniz5ri.i $i re&peotirv- m u . p p r d u c f i e i de s e m i n k $ i ulei ; - imtre diunensiunille unar componente flanafle $i secreti de nectar exist& de asecorelatie pozitivti. secretia m a i mare de nectar s a obtinut la hibrizii

, ,

care asinregistrat cele mai mari dime&umi ale inelullui glandelor .nectarifere ; - actimimea tubului florad la hibrigii nou oreati se situeazti sub cea a trompei albinei melifere permitind abordarea cu u$urint5 a f l w i b r d e cgtre .albine. De remarcat pentru apicdhri, se cuvine a preciia cti amelioatorid de froareasamelui in acfiuaea de creare de. noi hibrizi pun un accent deosebit pe valoarea meliferti, ca iind criteriu de selectie altitzlri de &el ' te crikrii, E n sensui cti hibrivii cu .vadoare melifer& ridicet5 au un grad w r i t de atr&vitate pentru adbine, ce c o f l b i ~ ela realizarea unei polenizki comspunzgrtqane a. cdturii de floarea-soardui.

'

&

'

.i
1

-.

. . Tabeiul nr., 1 ' . ~ k d ude l atractiwitate pentru albine la htibrizii .de E l o a r e a - , s & ~
-Hibridul
e

. .

..

'

Nr.
crt.

Inciicde glucidic

1. &card (mt) 2. Fmdulea 52 3. Furrdullea 53 4 , Fundmdm 90 5. Fmdulea 3(M . 6. Fundulea 80 7. Fumdulea 59 " 8. Fundulea 305 . 9. Tun'dulea -82 10. F t d l i l e a 206 ' bl. Felix 12. Super 13. G d ~ t . . 14. F d m 328 15. Festiv 16. .Florom 401
0,3456 0,3564 0,4440 0,4368 0,3520 0,4674 0,5978 0,4020 '0,5664 0,3762 0,,6728 0,6264 0,7080 0,6380 . . 0,71198' 0,5700

LInidicele frecv. de vizit.

Gradulde ; akactiv.
,
,

,-0/0

rnartor

. ,

'

' '

'

7,4 7,O. . 8,4: - . .8,7 6,6 8,9 ' . 1,1,8 .. 7,o 8,9 65 12,2 . 11,l 13,O 10.213,8 8,6

'

2,s ... 2,49 .. 13,72 3,80 . 2,32 4,65 . . -7,05 2,81 5,04 2.30 8,20 6.95 9,20 6.50 9,93 4,94

. {

. .la,

.,

97 i46 :I49 91 163 276 110 197 93 321 272 360 254 389 192

. .

..
.
.

TabeEol tir. 2

Valaarea meliterg a hibridlcc de floarea-soarehi


-

Nr. art.

Denurnirea Gbridului

.
.

Cant,de nectar mg/B.


'

in - mhE
- -

Indicele gluciidic rqz/fi.

((zahiir)

1. (Record (mt) 2 ; Funchilea 52 3. F;rurcddeia 53 4. Funduled 90 5. F,uuoudalea 301 6. Fundtulea 8 0 , . 7. F1Lndd@a 59 8. Fundulea 305 9. Fundulea 82 10. Fundulea 206 111.Felix 12. Super 13: Select 14. Florom 328 15. Festiv 16. F l o m 401

0,54

.'

0,66
0,74 0,78 0,64 0582 0,98 0$0 0.,96 0,66. 1416 1,08. \,1,18 1,lo. 1,22 1,OO

'

.'

64 0,3456 54 0,3564 60 07wo 56 0,6368 55 0,3520 57 0,4674 . 61 0,5978 6 ' 7 0,4W 0,5e\?4 59 57 . . 0,3762 . 58 . . '0,6728 ,28 . U.6264 60 0;7080 58 0,6380 59 0,7198 57 . 0,5700
''

'

kg/,hEI , - . 38,8 40,O 152 49,9 11,1 ,, 49,l . 10,3 39,6 . 0,8 52.5 .13,7 67,2 28.4 45.2 . 6,4 24,9 63,7 3,4 43,3 75,6 36.0 31,5 70,3 40,8 79,6 32,9 71.7 42,l 80,9 25,3 64,l '

Prod.. de . renw miere kg/ha

O J 0

martor
100 103 , 1128' 1126 102 135 173': 116 164 109 195 -181 205

.
.
'

.~
,
1

,
-

. '

'

'

184
.

208 165

. , '
Tdbelul nr. 3
Date comparative p r i v i d productia d e ulei. Valoarea melifer5 $i g r a d u l d e atractivitate pentrua albine
i;

i,

'

Nr. crt.

Hibrimdul

Prod. uaei liha

'

Val. melifer5. miere kg,'ha


0 , ' 6

G r a d atractiv i~dice
abract.
OJ0

01 :0

bmartor Record (mt) Fundulea 52 Fundulea 53 Fundulea 90 Fundulea 301 Fundulea 80 7. F u n d u l e s 59 8. Fundulea 305 9. Fundules 82 10. Fundulea 206 11. Felix 1 2 Super 13. Select 1 4 Florom 328 15. Festiv 16. Florom 401 1. 2. 3. 4. 5. 6.

'

NOTA : Lungilmea lrompei albingi melifere (Ampis mellifica) = 6,45 mm.

Tabelul nr. 4
XII5sur2lori biometrice asupra principa4lelor elemente flcrale^ $i corelatia acestom cu valoarea melifer5 $i gradul d e atractivibate pentru albine Nr. crt. Hibridul Dimens. inel glande nectar mm Cant. nectar mgif 1. Dilmens. tub floral mm

- lataactiv. Grad
pentru albine

1. Record (mt) 2. Fundulea 52 3. Fundulea 53 4. Fundulea 90 5. Fundulea 301 6. Fundulea 80 7. Fundulea 59 8. Fundulea 305 9. Fundulea 82 10. Fundulea 206 11. Felix 12. Super 13. Select 14. Florom 328 15. Festiv 16. Flo~.orn401

DlSPOZlTlV MULTIAX PENTRU GAURIT RAME


s

Alexandru BURLA&

dresoare (poz. 22) ; in cap5tul axului este Dispozitivul este construit pe 0 plac5 de bazg (poz. 15) din tab15 cu grosirnea de rnontatg pirghia d e actionare .(poz. 12). . 10 mm $i dimensiunile d e 450 X 110 mm. de functionare : Pe aceast5 plac5 sint montate prin sudur5 cele dou5 coloane de ghidare (poz. l o ) , diMotorul de 12 volti la curent continuu ametrul lor fiind de 1.4 mm. Pe coloanele este alimentat de transformator (poz: 22) d e ghidare gl.iseaz5 dou5 lagare cu ereprintr-d punte redresmre. Comutatorul $i rnalierg (poz. 9) pe directie verticals. Pe intrerup5torul m8ntate pe frontalul culag5rele de glisare este sudat5 traversa tiei 'de protectie asigurl pornirea $i func(poz. 20) $i cadrul (poz. 4). Traversa sus- . tionarea la retea 220 Y sau la bateria de tine capetele de g5urire (mandrine1e)- PO^. 12 V. Transmisia electromotor-capete d e 6) care sint sudate de eclise ( ~ 0 2 . 7). Ecligaurire se realizeazg prin interrnediul. pisele la rindul lor 'se fixeaz5 de traversg nioanelor (se mai poate realiza $i prin cu doug ~ u r u b u r i 4. x Cadrul d e sustinere ~urub PBrii sfir~it). In mornentul actionarii a1 motorului electric - (poz. 4). pirghiei (poz. 12) de pe arborele de coAtit motorul electric cit $i mandrinele mand5, pinionul (poz. 23) deplaseaz5 coau posibilitatea regl5rii distantelor intre loana in sus sau in jos dup5 nevoie, cremalierele (poz. 21) pe coloanele de ghipinioane. fn capetele de g5urire se fixeaza burghie d e 2 mrn cu ~ u r u b u r id e blocare dare urcind sau'coborind astfel ansarnblul (poz. 19). Burghiele sint cele obi~nnite capetelor de g5urire. Trwshrrnatorul prin pentru metale, trei Pe dreapta $i dous , pwitia lui $i montarea pe axul de coinand5 pe stinga. Aceste burghie se mai pot canrealizeazs contragreutatea intregului sisfeeina ~i din sirm5 d e 0tel ,de 2 mm; 15- . tern aducindu-1 u$or in pozitia sus. Rarna tite la cap5t $i ascutite corespunz8tor. Pe sau spetezele de. ram5 pentm g5urit se placa de b a d mai sint montate prin suavaz5 sub cele trei distantiere- reglabile dur5 dou5 coloalle d e ghidare (poz. 14) in .. (poz. -16) fixate de plac5. Burghiele dup5 care se r o t e ~ t e axul de cornand5 prev5Strspungerea spetezei trec in giurile placii 'zut cu cele dou5 .pinioane (poz. 23) care d& ba& care sint conice avind diametru antreneazg cremaliera $i maneta d e comic de 4 mm. Dispozitivul se fixeazg pe mand5. masa de lucru cu douii bride sau orice alt Pe acest ax de cornand5 sint montate.: sistem. .Randamentul : 150 rame pe 0 ~ 5 . transformatorul 220112 volti si puntea re- . --t

1;.
1I

*..
..

,
'

-<

,
f

.
',
'
'

Acest d~ispozitiv peak fi conskuit ' in osrice rrrlkllier m&ic d'ia piese recupenate $i reconditionate. 'Un m e r i a $ priceput asistat de un apicuitor imventiv va intelgge u$or $i va realiza destu? de .repede dis; p o d t i m l . I.m;portaat este ca princigiul d e f'un+ction.a~e qi modul de y b l r e s% fie reqxctrate. Dpsiguir, se pot aduce im,bun5t%tiri dispozihivdul, Prmbu,nit5tiri case viz.eazS u$urarea in expJoa,bre $i in finfa1 crevterea aandamen&hi. Dispazitivul poate f i utih a t $i l a alte lucrhri din atedierul stu-'

ginei sau d,in g m p o d i ~ hpersonais a ,api. cultorullui. Se $ t kc5 g5urirea ramelor cu o scud5 avind ut,ilizare. f m n m l i - -este o opmati,une drificidZ, greoaie $i cere mult tinip. Penisu rea,lizarea un~u~i dispozitiv
..

. .

r n e ~ a n ~ is ce pot asocia doi e u mai multi ~ipicullbri oare brebuie s5 fie coa$tienti c5 . . inshmnma ramelox $i lipi,rm cowct.5 a fagunitlor artifidali este o lucrare d e im. portant% majar& in t e h t i d ~ g i a oreqterii &binelor.

VEST1 DIN SUCEAVA


Filiala A.C.A. Suceava i$i desf5$oar% activitatea in sediul nou de pe strada Curtea Domneascit nr. 5, din centrul Sucwei ,$f a r e magazine pentru aprovizionarea apicultorilor $i desfacerea produselor apicole $i diverse in orasele judetului. A.C.A. Suceava numZir5: 1950 mernbri cu un efectiv de 18 000 farnilii albine din totalul de. 2 460 apicultori citi sint in j.udet, c u un efectiv total d e 25 000 familii albine. Din p5cate in cursul anului 1991 $i pin5 in prim5vara anului 1992 au murit aproximativ 2 000 familii albine din cauza lipsei de cules in cadrul judetului $i a lipsei de hrang in perioada d e furajare. In anul 1991 $i trimestrul I 1992, filiala a avut rezultate economice bune. Aceste rezultate se datoreaz5 reducerii la maximum a cheltuielilor $i faptului c5 am infiintat o stupin5 d e 80 familii cu care se practici stup5ritul pastoral. In anul 1991 am avut norocul s5 prind e m un cules foarte. bun la tei $i in acest fel am amortizat investitiile st'upinei, a m dotat-o cu pavil,ion, ne-au mai ramas $i beneficii. Prin , magazinele A.C.A. se primesc spre vinzare in sistem d e constgnatie atit produse apicole cit $i alte mirfuri necesare satisfacerii cerintelor apicultorilor. A$@ cum a reievit $i din intilnitile cu apicultorii in cadrul alegerilor d e la eercurile apicole, in prezent n e preocuph aprovizionarea cu absolut toate cele necesard practicsrii apiculturii $1 mai ales cu medicamente $i biostimulatori la preturi accesibile deoarece sintem un judet cu o slab5 baz5 melifer5 $i nu dorim s5 s e mai repete necazurile anului 1991. Am pus l a punct un sistem informational pentru apicultori cu privire la depistarea celor mai bune culesuri. De asemenea inrercim s5 convingem autoritAtile judetului de importanta vital5 a apiculturii pentru a ne asigura vetre de stupin% $i un minim necesar de carburanti la preturile agdculturii pentru deplasarea stupinelor in pastoral. Cheltuielile cu deplasarea fiind foarte mari putini apicultori vor practica pastoralul $i populatia. judetului va fi lipsita de aceste minunate produse ale stupului. ing. Eugen PURTUC Secretar a1 Filialei A.C.A. jud. Suceava

Tars

unde curge lapte ~imiere


-

v r d . Cos'tache PAIU Vicepreqedinte a1 ~soc-iatieiCresciitorilor de A l b i ~ e din ~ o m f n i a

Dacd sufletul omenesc s-ar putea fraga doua impdrtire a Poloniei -. 2 n 1793. fft menta $i dace bucdtile rdzlete s-ar putea 1792 - dupd u n alt rdzboi ruso-turc purtut aduna iar la u n loc, atunci Basarabia $i Cot pe teritoriul Moldovei - prin paceu ae la I a ~ i Transnistria ar reprezenta o bucatd a suru$ii ajung cu granita pe Nistru. fletului romdnesc, bucatu de la rdsdrit. Rapacitatea, imperial6 habsburgicd r d p e ~ t e , Basarabia a fost $i a rdmas pdmint f o Moldovei prin fraud6 Bucovina i n 1775 mdnesc ca $i Transnistria in pdminturile (dupd pacea de la Kuciuc-Kainargi) iar cdrora se. gdsesc mereu urmele getilor lui Peste 37 de ani rugii m i mu$& o bucatci Burebista care a stdpinit cetdtile grece~ti . de pdmint romdnesc - Basarabia prin pade la Marea Neagrd de la limanul cea de la Bucure$.ti din 1812: fntre habsNistrului p i & la gurile Niprului, Marele burgi $i tarii moscoviti se interpuneau Tdrile Romhne pe care.' Napoleon I aL. savant basarabean Alexandru Boldur - u n cunoscdlor desdvir$it a1 vechilor cronici Frantei le folosea ca monedd d e schimb ruse$ti g i u n cititor asiduu a1 vechilor $i pe care de altfel le- cedase lui Alexanhrisoave din qrhivele d e la Petersburg.(era dru I a1 Rusiei la intilnirile de la Erfurt profesor la Universitatea din capitula Ruyi Tilsit (1807, 1808). Cfnd Napoleon v a constata duplicita'tea ruseascd $i va insiei apoi a venit profesor la Chi$indu) a -aretat ce a fost statul bolohovenilor (vo- ' cerca sd restabileascd intelegerea cu turlohi-valahi-rorndni), stat care se intindea cii, care luptau cu ru$ii din 1806, trimisul ?n partea de nord a spatiului dintre Nissku la Constantinopol generalul Bastianini tru $ i Bug pind i n Volinia $i a cdrui dis( u n betiv) cade la Bucureyti in plaea agenparitie' din istorie coincide aproximativ tilor ru$i care afld scopul cii-ldtoriei lui la lurci. R u ~ i i grdbesc incheierea pdcii. La cu - pqioada dintre marea ndvdlire titarit Cratativele de la Bucure$ti ru$ii cereau din 1241 $i {ntemeierea statului indepenh t i i Moldova pind la Carpati, apoi au dent a1 Moldovei d i n 1359. Expansiunea cedat cerind v m a i pin6 la Siret $i in polono-lituaniand din secolele XI11 $i XIV ii fac stdpini pe aceste mekaguri pimi la sfir$it s-au multumit doar cu o granitii pe Marea Neagrd, deci peste o populatie roPrut. Capul reprezentantului sultanutui mdneascd. I n secolul XV stdpinirea polomi la este inliituratd - de :hoards tdtard din Critratative Moruzi va cddea dupd aceea dar Basarabia va rdmine la ru$i. A$a s-a frint meea ; polonezii .au plecat $i vor mai rea doua oar6 sufletul romhnesc. A$a a veni d a i populatia' rornhlui bd$tina$d rdmas. f n aceastd epocd ru$ii'pldteau tribut apdrut problema Basarabiei care $i-a gdtdtarilor; nici vorbd de o prezentd a lor sit dezlegarea prin' u'nirea ei cu tara la sau a ucrainienilor aici. 27 martie ,1918. Sfinte trebuie considerate mormintek celor care au realizat acest -act Nevoia de apdrare s i l e ~ t epe Alexandru de dreptate : fra$ii inculet, Pan E-lalipa, cel B u n sd fixeze granita Moldovei pe Nistru i n 1412 - care n u -era o granitd Pamdelimon Erhan, Gurie Grosu, Stefan .etnicd ci una politico-militard. Ciobanu, Ion Pehlivan $i a atitor altora cdrora li s;a aldturat soroceanul ConstanTdtarii cad sub dependent6 ticrceascd $ i teritoriile dintre Nistru $i Bug revin adtin Stere. Ion. Inculet 'profesor de astroministratiei moldovene, cind hatman este nomie la FacuLtatea de matematicd d i n numit de t u r d Gheorghe Duca ce-$i avea Pij'tersburg, membru a1 partidului bol$evic, prieten cu Lenin $1 Panteltmon Erahn v i n C U T ~ bomnegtt ~ E n aceste pkrti de tar&. la C h i ~ i n d u $i aici vor respecta n u ,;indicaE5Dansiunea rirseascd spre vest Oncepe cu tiile partidului bolgevic" ci chemarea neaocuparea unei pdrti din Ucraina $i contimului romdnesc $i glasul istoriei. Cum. nu6 dupd infringerea kui Carol a1 XII-lea poak fi uitat azi numele lui Toma Jalbd -la Poltava (1708) $i ar fi continuat dacd unul din delegatii moldoveni d i n Transru$ii n u ar f i fost bdtuti i n -1711 la Stdninisiria. la Sfatul tdrii din 1918 care, cu le$ti $i w a t e soarta Moldovei ar fi fost lacrimi' i n ochi f i ruga pe basarabenii alta $i n u mai putin a Europei dacd vizirul n-ar f i fost convins de ffumusetea ce-$i doreau unirea cu ,,taraa pa n o i cui ne ldsati fratilor ? Dacd - n e pdrdsifi v o m -tarinef si de aurul ei ca sd-1 face scdvat sdpa cu unghiile altd albie a Nistrului, cn pe ~ e , t r u cel Mare. sd f i m $i noi cu voi". A$ezdri r o m h n e ~ t i Secolul XVIlI este secolul de victoti cu.prinzind atunci peste 800 000 de romdnipentru ru$i care vizau Constantimpolul. rdmineau in afara granitelor Romeniei $i Rusia ajunge cu granita pe Bug i n anul sate $i tirguri cu nunie d e rezonantd ro1774 $i numai in partea de s u d ; parmdneascd chiur dace unele au u n fond tea de la nord de Balta o v a dobindi dupd

'

17
I ,

- --

>I:

('.
j,;. I: . 4
, . :

. ,.

i,'
! 1:

., ., ;,<-

.I{,

.,
11:;

1 .

!.'
-

:J
!

Ik
,

,:I.

>

I ,

,.

j 1.
:I.

il
i

!i :

.
.

' I. t .
1

:i '

li
,

'

. .

.
. .

, %

slav sau grecesc precum : Balta, CociEni, $i prefect a1 lui A v r a m Iancu hu $tia TODubiisari, Tiraspol, Grigoriopol, Iampol, mdnegte dar a luptat i n 1848 ronuinegte $i Moyhildu, Valea Howlui sau nunae ca a murit pentru crezul r o d n e s c la C f m Drumul Roghilor (robilor) au fost abandopeni, sgfnzurat de o salcie de trupele lui . nate. Hatvany. . . T r a ~ e d i atransnistrenilor s-a accentuat. ~ o a t escriscxile scrise ae el lui Zancu ~ o m i n a t i arusii este dublatd d e dominutia sint scrise fn unguregte ? - Ei, $i ? .I1 $terbol$evicd. Lupta impotriva rom&nilor, a gem d i n calendarul istoriei 'romBne ? Bastaiului r o m i n - e O n URSS a&m sarabenii' au nevoie inti3 d e toate s6 fie .de u n bulgar, niiscut $i crescut i n RomiLi n t e l e ~ i$i c e i ce vor sd le nteleagd dra-nia - .Rocovski. EZ v a organiza $i dirija m a , pe care a u triiit-o sd citeascd istorie rdscoalele d i n sudul BasarabiQ (satele Ni$ j literaturd care reprezintd mdcar- partial -colaev $i Tatar-Bunur) care au e$uat latragedia lor ,(,,In preajma revolufiei" C . mentabil f n 1924 $i tot el va organiza a$a Stere ; ,,Rusoaica" G i b Mihdescu ; ,,Istoria .zisa republics sovieticd socialistd MoldoUasarabieiN - I. Nistor ; ,,Bolohoveniil' va cu capitala,. OntEl. l a . Balta, apoi la Alex. Boldur ; ,,Memorii6' - S t e f a n CioTiraspol. Cuprinderea la u n loc a celor banu). Sd-i .sprijinim sii-$i refacii echili800 000. de romhni era prea mult. De aceea brul sufletesc, 56 sctlpe d e sentimentul aria teritoriald a acestei republici- s-a res- . . fricii, sd-$i alunge d i n cowtiintd romiinotrins mereu, dar ea trebuia mentinut6 ca fobin care le-a f o s t turnatd ca o O ~ T U V ~ u n permanent memento privind Basurabia. picdturd cu picdturd. $i cei din TransnisAici se tipdreau manifeste, bro$uri de tria trebuie ajutati sd 'facd primki pagi propagandd $i cdrti de $coald, fntii cu caspre infelegerea cd sint r o m d n i $i cd .este -ractere latine apoi .slavone, cu u n limbaj pdcat cd ei moldoveni (Marcufiu, Alexanmereu mai superficial slavizat (muncitorul d p Caraman $i bucovineanul Chifac) s-au -era trudnic munca -. trudd, scrumiara - pus sub ascultarea unui rus care i-a de$enu$elnitd). Din 1940 incepe $i tragedia terminat sd fmpu$te rom&vi. Ei spun c6 Brsarabiei. Cincizeci de ani de dominatie slnt numai ,,neamuri" cu romanii.. Da5 $i ,comunista a strivit suflete, a infrint re- "Snegur a spus la BucureSti ,,Sd n e tinem zistente fizice, a smuls din rdddcini u n de neamuri". Ei, $i ? ! . -neam Ontreg., S-au folosit toate mijlDacele Este primul pas pentru:. a ie$i .dintr-o ca sci lase acest neam fdrd istorie, fdrd istorie falsd scrisd de strazni cu scopuri .strdmo$i, fdrd limbd. A u avut $i ei o isstrdine neamului romanesc. V o r veni $i torie a Moldovei. scrisd m i se pare de u n alti pa@. Citi d i n parlamentarii no$tri n u Gun,berg - u n fel de Roler a1 nostru care repetd. i n parlamentul din B u c u r e ~ t i,,gos-a opintit, pe numeroase. pagini sd le gomdnii" de-ale lui Roler $i le Snghitim, arate moldovenilor cd sint ,,un t ~ i b slav Afleptdm sd se lumineze mintea lor $i care datoritd u m r conjuncturi istorice istoria noastrd. N u ne-a i n v d t a Sadoveanu .$i-au pdrdsit limba $i au adoptat u n dialect cb ,,lumina vine de la tdsdrit" $i n u a stride origin5 latind" ( a m T 'citat din memocat sufletele atctor generatii de tineri c u rie). $i ,,savantul istoric" a1 Republicii ,,Mitres Cocor" ? Ei, $i ? 11 $tergem d i n , Moldova n u - n e spune c u m a fost posibil literaturd ? Nu. $tiu ck I-a determinat pe -ca u n trib slav (moldovenii) Pntr-o masd Sadoveanu la acede abdicdri $i nici nu n e de unde de slavi sd-$i pdrdseascd limba $i intereseazd dar $tim sigur cd basarabenii au adoptat u n dialect latin ? Esential era $i transnistrenii vorbesc azi r u s e ~ t e fiindcii ca lirnba romanci sd fie pdrdsitd. $i molli s-a znterzis sd vorbeascd iom&ne$te.-Midoveanul sd invete ,,limbs marelui Lenin" tropolitul Gurie Grosu gi episcopul Dioni.$i sci $tie cd ,,nu-i roman" cd e moldbvean sie Erhan a1 Ismailului spuneau ectenii $i $i romdnul e de alt neam. $i cd i i este i n limba rusk $i dddeau binecuvintdri $i du,vmun, cd i-a cucerit pdmintul E n 1918. i n aceastd limbd care le era mai la fndeNici u n mijloc n u a fost crufat pentru a m i n i , ~i n-au fost buni romhni ? Dimpo:se ajunge la distrugerea con~tiinteinatiotrivd ! nale. fntii s-a recurs la deportarea $i asaf n codrii Tigheciului $i ai Orhetului, la sinarea intelectualitdtii $i- a frunta$ilor iezerele Nistrului pe valea Bicului, la satului ; interzicerea folosirii limbii roIzverna ~i .mdndstirile Cdpniana din fostul mane i n $coli $i considerarea acestei ,tojude!: Llipu$una, la mdndstirea e e ~ t e r a din losiri ca o sfidare adresatd limbii ruse. Se v o r b e ~ t e azi curent r u s e ~ t ela Chi@- judetul Orhei, la mcindstirile C d l d r a ~ i$i Saba, la Cahul g i i n bdltile Ismailului, la ndu, Tighina $i Tiraspol $i i n alte orage ? Hotin $i la Soroca n u mai curge miere $i Nu $tiu. basarabenii romhnegte, limba l o r ? lapte ca altcidatd, n u m a i cintd privigheNu vor s-o vorbeascd ? A d e v h u l este cd .au fost invdtati ,,sd plingd $i sd r%ddU$i torile. Pe malurile Nistrului curge singe romanesc vdrsat de strdini, de ru$1 g i casd c%ntenumai O n rusegte dar, sint convins, zaci $ i d i n - nefericire g i de romani $i e cd sufletul lor e rom&nesc $i se fnchind cu pdcat. Cintecul $2-a 'schimbat versurile : -acest suflet la Statuia lui S t e f a n cel Mare. ,,Nistrule pe malul tciulCre$te-o b r b d $i-un Ion Buteanu, roman maramuregan, avocat

dudiiu"/$i au devenit ,,Nistrule pe malul tdu,'Mor romrinii qi e riiu". $i mor romrinii c-aqa vor ru$ii. $i n-au vrut vreodatd altfel. K.G.B.'-ul a luat moldomnilor n u numai l i m b q le-a imbolndvit sufletul, fn care a turnat pe toate cdile posibile, deportiiti, atragerea intelectua. litdtii moldovene spre alte centre oferindu-le salarii m i bune, $coala.(de la grddinitii pin6 la universitate.- dl. Caraman e s t e medicf, armata, Comsomol, partid, sindicate, sovhoz-uri, colhozuri - otrava rom8nofobiei. A m viizut asta acum doud sdptdmini la Herfa. Apfoape toft oamenii, bdrbati qi femei fntre 28-40 de ani s-au ndscut "z Siberia sau Kazahstan. Toti vorbesc &rent rusegte, toti vorbesc ingineri, fnvdgteoi romaneqte (profesori,'.tbtori) qi Herfa n-a fost niciodatd stiipfnitii & r u ~ i .Ucraina a fdcut acum Herta $i cete noud comune limitrofe raion moldovenesc. Este u n pas sere refacerea sufleteased. Istoria hertenilor este goald de continut. E i qtiu cd pe acolo au fost altddatd -ru$i, cd rom8nii au venit peste ei. ,,Ce $titi despre Gh. Asachi" a m fntrebat pe 4 oameni' Entre 34-35 de a n i ,,De-alde Asachi a m avut E n sat dar au fost qi ei deportati. Poate cd qi dsta de care intrebi dumneatale sd fi murit pe-acolo". Era pentru mine clar . iar ,,Limba noastrd" a lui Alexei Mateevici fostul preot niilitar din armata taristd - a dobindit pentru mine valentenoi. Republics Moldova este tristd si sdracd. Peste cei riima$i. dupd deportare, 'peste cei ce S-au mai tntors din Siberia qi Kazahstan au fost a d u ~ istrdini de pe alte meleaguri - unii ca stdpini peste fntreprinderi, institutii, sovhozuri $i colhozuri, altii dislocati ca pedeapsii. f n cincizeci de ani omogenitatea sufletului moldovean s-a sfdrimat ~ u aplisarea b veneticilol. $i sub povara fricii de care n-au scdpat nici azi $i cu care vor mai avea de luptat muZpZ vreme. Nu m i gdseqti casele deschise, ospitaliere, gospadinele frumoase $i harnice qi cintecele pline de armonie ale bdrbatilor adflnati la u n pahar de v i n de $aba, de Tighina sau Buicani a$a c u m i-am cunoscut i n 12 ani (de $coal& $i facultate) petrecuti pe meleaguri basarabene de unde a m p1eca.t fnsurat cu o fadd a cdrui tat6 era moldovean qi a cdrei mamd era ucraineand. Le simt sufletul, le triiiesc suferinta, ii inteleg pi toti trebaie i n h i sd-i intelegem $1 sd-i ajutdm. ~ r b b u i e - peste frdmfntiirile O n care ne-azi aruncat $i ne t i n Encii mentalititile dominatiei comuniste' - . sii cjedem i n puterea de regenerare a sufletului r o d n e s i Sii nu uitcm cuvintele lui

Iorga spuse dupd marea Unire din 1918 cd ,,statul t o m & n este inconjutat de romrini" de care n u s-a ocupat nimeni. Sperdm. ca marile puteri contemporane vor renunta la a$a-zisa politic6 de echilibru practicat6 la pacea.de la Paris din 1856 qi la Cong~esulde la Berlin din 1878 cark a u favorizat expansiunea rusd $i este poate momentul sii fie pretuitii pre@iziunea isloricului V a n Loon care in ,,Istoria omenirii" i n 1z30 incheind' u n capitol scria ; ,,Comunismul este treciitor dar Rusia este o realitate" iar t e d i n f e l e ei dominatoare $i mentalitatea ,,velicorusti" mai au pin& se vor restructura.
N.R. P u b L i c h aceqt material ints-uar moment in care probilema Republicil Moldova a devenit deosebit de sensibilz $1 din considerentul cri p e n k u intelegerea ei este necesar a se ounoa$te cu exactitat e citeva date istorice verificate $i extrase din documente. Asupra dezvoltirii apiculturii i n Republics Moldova (Basambia) autorui a promis c5 va reveni intr-un numrir viitor.

Documentar apicol

I 1 .-

EFECTE SECUNDARE ALE VARROOZEI Viroze - micoze - rnediu tnconjuretor


Mai multe articole sau fragmente ap5rute recent in presa d e specialitatc apicol5 i-ar putea liisa s5 creadii pe apicultori cB varrooza este invins5, cii este pe punctul d e a fi.. In afara faptului c5 aceste informatii sint false, ele nu pot decit s5-i ,demobilizeze p e un num5r de apicultori, pe de o parte, sri-i desensibilizeze pe o rnai mare parte dintre parteneri care, intr-un el sau altul, participg sau a r putea s5 participe material, la diferite nivele, la combaterea acestei parazitoze, pe de alt5 part&. Varrooza nu este invins5 ciici exist5 inc5, in fiecare departament, in fiecare canton, apicultori care nu fac tratamente sau l e fac gregit. Exist5 d e asemenea stupi sglbatici abandonati sau colonii s5lbatice care nu vor fi niciodat5 tratate. Toate sint sau vor fi raervoare pentru reinfestsri permanente ale stu$aelor tratate regulat. Varrooza nu -este invinsg. Cel mult se poate scrie c5 acolo unde este prezentii, teoretic, ea poate fi stApinit.2 partial. De fapt, pe d e o parte, nu exist5 inc5 tratament eficient sutA la s u e , pe d e alt5 parte, varrmza nu se mssoar5. in num5rul de acarieni care cad sau nu mai cad pe hirtie dup5 tratament ci se m5soarii mai degrab5 in efectele d5un5toare pe care le presupun citeva sute saiu zeci de fernele care reinfesteazg in fiecare an coloniile. . Despre aceste -efecte se vorbqte putin. Sint totu$i prezente in fiecare stupin:. Mai intii 3int v i r a e $i micoze noi care slgbesc sau decimeaz5 in pYezent in fiecare an mii de colonii car6 sint sau vor fi in curlnd reinfestate periodic. De asemen'ea vor fi colonii care, in ciuda tratamentelor, rgmin slabe $i nu rnai asigurii in totalitate aceea- ce ar trebui s s fie functia esentialg a albinei : ,,wenizareaa talieti instantanee, anormale, de neinteles, in general toamna sau la inceputul iernii. ExistA in prezent mii de apicultori competenti, care dup5 ultima recole in august, h i n d colonii aparent puternice $i bine aprovizimate, $i revenind la sfirvitul lui septembrie, octombrie pentru aranjarea cu~buluide iernare, i$i g5sesc coloniile f515 albine sau numai cu un pumn de albine. Sint multi $i cei care au adstat neputinciwi, in ciuda tratamentelor diverse $i antivarrooa, hr'lnid variate, la o depopulare progresiv5 a cdoniilor lor. Primele simptome ale acestor maladii virale adesea din iulie prin prezenta in jurul stupilor a unor albine care se tirgsc, lucioase, cu aripi incruci~ate, care se rotesc, incapabile s5 zboare, s5 se hr5neasc5, regrupindu-se uneori seara sub stup in pachete mici de cite cinci sau $ase indivizi. Aceste simptome uneori nu sint vizibile $i te .pot conduce cu gindul la acqioz5 cauzatA de Acarapis woodi. Nu sint vizibile $i pentru c5, foarte repede, rnai multe specii de piis5ri insectivore $i viespi, care zboar5 din zorii zilei, vin sii se hriineasc5 permanent cu aceste albine, eliminind astfel primele indicii evocatoare ale acestor viroze. 0 examinare a rarnelor d e puiet din .aceasti5 epocii aratA uneori un puiet r5zlet cu c5p5cele adincite. Acest examen nu este totu$i explicit : exist5 putine ,,g5uri4' in puiet $i nu se observ5 intotdeauna sub dpiicelele dislocate nimfe sau albine cu varrooa. Din contr5, o privire pe planveu sau pe hirtia uns5, ce s e v a pune inainte cu o zi d e a vizita stupul, va fi mult rnai evocator : se vor observa adesea nimfe de toate virsteIe, cadavre de albine adulte sau nau n h c u t e de dimensiuni reduse, cu aripi deformate, uneori nedesf5cute. Toate aceste simptome se vor agrava de la s5ptgmin5 la s5pt5min5. Adesea t e conduc cu gindul la lma eucopean5. Foarte adesea sint toate prezente, in grade diferite, in timpul ultimei recoltAri in luna august. Ceva mai tirziu, cind albinele prezente devin toate albine adulte b5trine care nu vor intirzia s5 moars, cele din noua generatie, tccmai cele care a r trelxli s5 le inlocuiasc5 pe cele bgtrine, nu ajungl sau o fac tot mai putin, la maturitate sau sint tot mai bolnave, incapabile s5 supravietuiasc5, s5 se ocupe d e larvele tinere, s5 zboare s5 caute polen proasp&t. Din lip& d e albine a-

i
I

scar

I-

'

Virozele Printre efectele secundare $i dgunstoare, cele rnai importante siht cu sigurant5 virozele pmvocate de viruvi. Aceste maladii virale nu erau. cunoscute acum citiva ani decit - d e unii apicultori sub numele de puiet in sac, maladia d e mad, maladia neagr5. Maladii relativ rare, ele creau ocazional unele pierderi. fn prezent nu rnai exist5 apicultori care, dup5 rnai multe atacuri grave de v a m a , s s nu fi observat la citeva sspt5miini dups tratarnent, mor-

COMBINATUL APICOL PRODUCE PENTRU

DUMNEAVOASTRA

- Caracteristici

- actionare

. -

manual6 prin intermediul u n u i angrenaj m e l c roata melcatd, precum $i actionare electric6 capacitate m a r e d e prelucrare, randament ridicat Pret : 11 406 let.

G A B A R I T - lungime 3 100 m - [dtl-me I 620 mm - Endltime I 050 mm C A M C T E R I S T I C I- poate fi folositd pentru transportul d e rndrfurt generale - pOate fi tractatd d e autoturisme d e teren ARO, 1MS - sarcina d e transport 500 k g - dispozitiv d e remorcare c u cfrlig Pret : 95 6 1 6 lei

Documentar apicof

EFECTE SECUNDARE A-LEVARROOZEI Virore - rnicore -mediu tnconjuritor


Mai multe articole sau fragmcnte apiirute recent in presa d e specialitatc apicol5 i-ar putea l5sa s5 cread5 pe apicultori c5 varrcroza este invinsg, c5 este pe pun'ctul de a f i . . In afara faptului c3 aceste infonnatii sint false, ele nu pot decft s5-i .demobilizeze pa un numgr de apicultori, pe de o parte, s5-,i desensibilizeze pe o rnai mare parte dintre parteneri care, intr-un fel pau altul, participk Sau a r putea s5 participe material, la diferite nivele, la combaterea acestei parazitoze, pe de alt5 part& V a m a nu este invins5 c5ci exist3 inck in fiecare departament, in fiecare canton, apicultori care nu fac tratamente sau l e fac g r e ~ i t .Exist5 d e asemenea stupi sglbatici abandonati sau colonii sglbatice care nu vor f l niciodat5 tratate. Toate sint sau vor fi rezervoare pentru reinfestsri permanente ale stu$aelor tratate regulbt. Varrooza nu -este invi~s2S. Cel mult se poate scrie c5 acolo unde este prezent5, teoretic, ea poate fi st5pinitZi partial. De fapt, pe de o parte, nu exist5 inc5 tratament eficient sutA la sut5, pe de alt5 parte, varrooza nu se rn5soarg in num5rul de acarieni care cad sau nu m-ai cad pe hirtie dup5 tratament ci se m5soar5 rnai degrabg in efectele diiungtoare pe care le presupun citeva sute s m zecj de femele care reinfesteazg in fiecare an coloniile. . Despre aceste -efecte se vorbqte putin. Sint t o t u ~ i prezente in fiecare stuping. Mai intii sint viroze $i micoze noi care sliibesc sau decimeazg in pYezent in Tiecare an mii de colonii care sint sau vor fi in curind reinfestate periodic. De ase-rnenea vor fi colonii care, in ciuda tratamentelor, r5min slabe $i nu rnai asigurri in totalitate aceea ce. ar trebui sg fie functia esentialg a albinei : ,,palenizarea". Virozele Printre efectele secundare $i dgungtoare, cele rnai importante siht cu siguranta virozele pmvocate d e virugi. Aceste maladii virale nu erau. cunoscute acum citiva ani decit - d e unii apicultori sub numele de puiet in sac, maladia d s mai, maladia neagrii. Maladii relativ rare, ele creau ocazional unele pierderi. fn prezent nu rnai &st& apicultori care, dup6 mai multe atacuri grave de varrooa, s% nu fi observat la citeva siptSmiini dupg tratament, mortalitilti instantanee, anormale, d e neinteles, in general toamna sgu la inceputul iernii. Exist5 in prezent mii de apicultori competenti, care dup5 ultima recolt5 in august, lgsind colonii aparent puternice $i bine aprovizionate, $i revenind la sfirvitul lui septembrie, octombrie pentru aranjarea cuibului de iernare, i$i ggsesc coloniile f51% albine sau numai cU un pumn de albine. S n t multi $i cei care au asistat neputinciqi, in ciuda tratamentelor diverse $i antivarrma, hr5niri variate, la o depopulare progresivg a coloniilor lor. Primele simptome ' ale acestor maladii virale a$ar adesea din iulie prin prezenta in jurul stupilor a unor albine.care se tirgsc, lucicase, cu aripi Pncruci$ate, care se rotesc, incapabile sS zboare, s5 se hr5neasc5, regrupindu-se uneori seara sub stup in pachete mici de cite cinci sau vase indivizi. Aceste simptome uneori nu sint vizibile $i te *pot conduce cu gindul la a c ~ i o z 5 cauzat5 de Acarapis woodi. Nu sint vizibile $i pentru c5, foarte repede, rnai multe specii de pgs5ri insectivore $i viespi, care zboar5 din zorii zilei, vin s5 se hr5neasd permanent cu aceste ' albine, eliminind astfel primele indicii evocatoare ale acestor viroze. 0 examinare a ramelor d e puiet din ,aceasti epoc5 arat5 uneori un puiet rgzlet cu dp5cele adincite. Acest examen nu este t o t u ~ iexplicit : exist5 putine ,,gguri" in puiet $i nu se observ5 intotdeauna sub dp5celele dislocate nimfe sau albine cu varrooa. Din contr5, o privire pe planveu sau pe hirtia unsg, ce s e va pune inainte cu o zi de a vizita stupul, va fi mult mai evocator: se vor observa adesea nimfe de t m t e virstere, cadavre de aLbine adult'e sau nou n5scute de dimensiuni reduse, cu aripi deformate, uneori nedesfgcute. Toate aceste simptome se vor agrava d e la sSpt5min5 la &p%min5. Adesea t e eonduc cu gindul la loca wrppeanli. Foarte adesea sint toate prezente, in grade diferite, in timpul ultimei recoltSri in luna august. Ceva rnai tirziu, cind albinele prezente devin toate albine adulte b5trAme care nu vor intirzia s5 moar5, cele din noua generatie, tocmai cele care a r trebui s5 le inlocuiascg pe cele bgtrine, nu ajungl sau o fac tot rnai putin, la maturitate sau sint tot mai bolnave, incapabile s5 supravietuiascg, s5 se ocupe d e larvele tinere, s5 zboare sg caute polen proasp6t. Din lips5 de albine a-

d"1te;'colonia s e distAge brusc ,in citeva sgptimini, cel rnai r5u in citeva zile. Depopularea poate dep5qi uneori o ram? pe sSpt5min5. C e r d t o r i i alertati au g5sit repede vinovatii v i w i : ; AVP (Virusul pardiziei acute) cel rnai curent, EBV (Virusul albinei din Egipt), CVP (V'irpsul paraliziei cronice) ... care, toti la momente diferite ale .anului sau ale dezvoltilrii albinei, se instaleaz5 fie pe larve, fie pe nimfe, fie pe albinele adulte. Rolul lui varrooa 1-5mine inc5 foarte enigmatic-: pare s5 intervin5 rnai ales ca un catalizator, asigu. rind cu sigurantg diseminarea acestor viruqi, permitind de asemenea probabil $idezvoltarea lor in intreaga colon,ie. Terminarea dezvolarii lor p e f i e a r e albin5, adults, larva sau nimf5 inseam^ moartea. coloniei. Dr. Ball a aratat c5 - progresia $i ' dezvoltarea lor erau regulate $i cbiar se accelerau in lunile de .var5 in -cursul hnilor sau 'siiptaminilor care precedau moartea coloniei. A c g t i viruvi, cum a.subliniat b.ine $i in mai, multe rinduri Dr. -Ball nu se dezvolti decit in prezenta lui varro6a. Ea a ar5tat cri in Anglia, unde nu existri Varrooa, viruyii citati sint prezenti in permanentti E n majoritatea coloniilor unde nu creaz5 practic nici o pagub5. V a r r o ~ anu intervine decit pentru a-i trezi $i a le favoriza inmultirea: f n p r a e n t nu existi nici run tratament impotriva acestor viruvi $i a dezvolGrii lor. Singurele operaiiuni prin care s e incearc5 indepartarea acestor viroze par s5 fie in fond vechile metode utilizate inir potriva locei americane, numite metctde de dubls transvazare cu supr,imarea tuturor ramelor cu 'puiet $i polen imediat ce apar primele sihptome. De altfel, cind albinele nu mai sint decit in numar de citeva sute intr-o colonie, nici o . metod8 eflicienti nu poate f i cu adevirat propuss pentru ,,a recupera" colonia astfel depopula& Cel mult se poate sugera regruparea celoG rnai slabe colonid intr-una sin-. g u d pe rame constrsuite $i furnizindu-le din abundent5 polen $i miere pentru ca ponta s5 se poat5 relua in cele rnai bune .conditii inaintea. iernsrii. Chiar in acest caz pronosticul de supravietuire r5mine foarte slab c 5 d majoritatea albinelor adulte sint atinse de viru$i pe care. ele ii pot transmite larvelor $i nimfelor, prin intermediul hranei inainte d e a muri prematur, lasind astfel puietul far5 ingrjjire.
,

alte influente cum sint' slgbirea sad mo- dific5rile patrimoniului genetic a1 albinei,. . rolul alimentatiei prin alegerea redus5 de specii vegetale, rolul . tratamentelor saliitare apicole, rolul tratamentelor fitosanitare i n agricultur5 etc. .. *care a r fi cauza, totu$i reise c5 aceste mcoze rebele se propagg mai mult $i rnai repede in conditii de climg mediteraneans, se semna'leaz5. in plus tot rnai multe colonfi. , m i cazate" in regiunile cu clim5 tipic con-, ' tinentalg (Estul ,Frantei, Belgia, Germa-- nia ...). Rebele - partial la majoritatea tratamentelor (aceleavi produs poate fi efici,ent pe 0 su$5 $i total ineficient p e alta) singurele mijloace de a se proteja cit rnai bin? posibil impotriva micozelor par s5 fie : - stupi cura$i, rame s5ngtoase, colonii siiniltoase cu regine tinere, - o aerisire bun6 ,a coloniilor, - indepartarea coloniilor di?i zone umede sau prea umbroase, - hraniri (cind este necesar) destul de concentrate.

'

Micozele Se detin in'prezent putine elemente care s5 explice procesele d e dezvoitare, destul de nea~teptatg,a acestor micoze care s-ar datora P n principal'diferitelor su$e ale ciupercii Ascosphaera apis. Dac5 frecventa lor apare, ca $i la viroze, corelat5- cu sosirea lui varrooa, nu pot fi neglijate totu$i

Mediul inconjurstor In plus fat5 de maladiile noi pe , care le-am descris, dincolo. de sl5birea ciclicii a. coloniilor contaminate cu varrma (datorate in esents reinfestsrilor), ultimJ1 efect nociv este desigur disparifia miilor d e colonii de albine. Pentru majoritatea apicultorilor .albina, r5mine inc5 sinonim5 cu miere, polen, 1Bpt i ~ o rde matc5, cearii ... Pentru cercetFito~i, albina este inainte de toate sinonim5 cu insect5 polenizatoare. In natur5, pentru mediu, rolul s i u a t e fundamental $i de . nefnlocuit. fnainte de anii 1940, 'albina era prezents pretutindeni pe teritoriul nostru. Ea f5cea parte integranti din peisaj, putine cstune, putine sate eram f5r5 awine. Dac5 nu s e cunovtea aproape nimic despre intretinerea unei stupine roirea; de exemplu, rk-. - 1 minea un fenomen hatural $i roiul atirnat de o- ramuri ficea parte din decorul familiar, prezenta unei colonii silbatice in fundul unei scorburi nu nelinistea pe nimeni, unii chiar amenajau $i exploatau aceste colonii. fncepwd din anii 1950, agricultura extensiva dezvoltindu-se peste tot, distrugerea gardurilor vii generalizindu-se, utili. zarea masivs de insecticide $i de ierbidde d e sintezii devenind tot rnai performate, aliituri de faptul c5 zahsrul inlocuieste de acum inainte in multe cimine mierea traditionalii, toate acestea au avut c a - rezul, tantii nu numai faptul cii mii d e ardcultori mici au dispsrut ci $i cli mii de colonii s5lbatice au fost e1,iminate. ]In 1982 sosqte varrooa $i, in muite dintresituatiile
,

cei care, m5 tem pentnt'decenille viitoare de profunde rhodificfiri ale peisajului. Din contri nu sint dintre cei care cred . Cum va argta miine piesajul f&r5 albine,. c2 apicultura moderns, orientat5 in inf&r& polenieare. tregime spre productie, va putea sg ateChiar dac5 un numar mare d e apiculnueze efectiv reducerea poleniz5rii peisatori I$i inchiriazi i? prezent coloniile penjului rural in ansamblul s5u. De fapt, nu . tru polenizarea anumitor culturi sau li-. trebuie s5 uitrim in acest domeniu c5 alv&i, nu este sigur c5 albinele merg sB binele asigurg singure peste 90% din fecauti? la distante rnai mari ceea ce ele g5sesc din abundent5 in apropiere. Nu este nomenele de polCnizare. E s t e iluzoriu s5 acesta scopul apicultorilor, cu atit rnai pucredem c H bondar.ii $i alte Megachile sau tin a1 celor ce inchiriaz5 aceste colonii. Nu Halicte l e inlocuiesc : $i ele poate rnai este sigur nici c5 acele colonii care se . / mult decit albinele _sufer% din cauza pesdeplaseaz5 succesiv in fiecare an la ratiddelor, .tiiierii gardurilor vii $i a altor pits, saloim, castan, floarei soarelui, brad, tratamente fitosanitare. particips eficient la polenizarea intregii Apicultorii trebuie s H reflecteze profund flore s5lbatice cum o pot face coloniile c a $i toti iubitorii de natur5, cerceGtorii, sedentare. Abandonarea apiculturii de c5asupra consecintelor $i remediilor fenometre mii de apicultori amatori in dtlmii ani, nului pe care il numesc ,,dezalbinizareai' impreuna cu disparitia unui num5r tot peisajului rural. Ce vor deveni zonele arnai mare d e colonii sglbatice, legat.5 de bandonate, in curs de intelenbre ? ce' tip concentrarea d e stupine'in zonele cele rnai de flor5 sau faun2 le va ocupa ? In aceste apropiate de'regiuni melifere, risc5 in timp peisaje noi, albina trebuie s5 fie.prezent5 s5 creeze vaste zone f5r5 albine- Cercein mod absolut. t5ri recente fgcute in laboratorul nostru Zeci de specii de p5s5ri, sute de specii arat5 c H asffel de zone exist5 deja. de insecte, sute dintre elk foarte utile au' dispgrut sau dispar inc5 in fiecare an in Care sint riscurile unei ,,dezalbinizgri" a anumite peisaje. h t r - o natur5 fn care nu .peisajului ? se rnai cint5, acolo unde riurile, lacurtile, Pe termen scurt aceste riscuri nu vor fi oceanele sint $i ele poluate, pentru gene- vizibile. Ce organisme oficiale sau partiratiile viitoare, trebuie de pe acum $5 li culare au legat sc5derile de productivitate preg5teasc5 in parcuri zoologice, al5turi se din livezi de disparitia apicultorilor care, de gsini, gigte sau msgari, incinte inchise. f5rh s% $tie, participau cu coloniile lor la nu numai pentru -a observa albinele, dar . producerea ,x-egulaE de mere,' pere, cire$e a le auzi $i zumzetul. sau prune ? Cine, dac5 nu un specialist in flori, va nota de exemplu disparitia ,trifoDupg P, ROBAUX (Franta) iului, rapitei sau mu$tarului, plante care Traducere de Liliana BRETOTEAN din Abeilles et Fleurs, aprilie 1992. au absolutg nevoie de polenizatori pentru a-ei dezvolta semintele ? Cine va lega productia mai redus5 d e zmeurg sau c i r ~ e sslbatice d e absenta sau disparitia coloniilor de albine din apropiere ? In timp, prin disparitia acestor citeva plante $i a multor altora -se poate prevedea $1 disparitia unei anumite faune. Mai intii rnai multe specii de animale care nu vor rnai g5si destule seminte sau bace destinate- rezervelor necesare inainte de iernare sau transhumant5. De asemenea rnai ,multe specii de mamifere mici rarnivore sa,u ierbivore "care, din aceleavi motive, nemaigssindu-$i alimentatia diversificatg necesar5 echilib r u l d lor, vor fugi. Eu sint unul dintre pe care le studies! in prezent, roiurile s5lbatice, cel putin cele care au rsmas, dispar la rindul lor.

\ \ \

I--z-z~-C-C---

C C C 2 e C

i
\
\ \
)

,1/
I

I,

li
,
,$

i
I
I

\\ \ \ \ ( \ \ \
\ \

,
t

1\
\ \ \

L - - ~ ~ ~ ~ I Z Florin ~ STEFUREAC - ~ \~

Vechiul d r u m care leagd Brogtenii de Vatra Dornei, urmdwgte curml riulud Neagra. Cople$itoare; pddurea de brad coboard ?>in6 i n unda repede a acestuia. Izvoare cu apd mineral6 borcut c u m le spun localaicii, sap6 ganturi ruginii .in covorul de b r b d c a r p i imbracd malurile. Frcigute mari cit buricul degetului, se rostogole~c pi^ i n gantul drumului, 4rr gdlbiaii ~cdrnogi; strdpung in mdnun- chiuri cetina. \Undeva la jumdtatea drumului, se afld satul ~ i & x a . ~ i s p o d i i r i iputine, ( ingirate de-a lungul drumului, cu case masive de Eemn, Qniiltate pe temelii d i n lespezi & piatrd.Qi acmerig Onalt, bdtut cu $indrill. Juncute cu ugerul generos, \ pasc i n tihnd l a umbra pddurii, apdrindu-se cu c o $ a de t&.ni. \ .Razul acelor lomri. ar fi trebuit dupd varerea mea,_ sd aaune multimile, I dar aveam sci fnteleg, i f t 8; multd muncci presupune existents in ace1 tinut 1 binecuvintat. Nu md a$teptam sd gdsesc la Dirmoxa apicllUori, pentru cd localnicli %$i drdmuiesc cu zgircenie timpul, intre munca din p a u r e $i ingrijirea vitelor. De aceea m-am oprit surprins, i n fata celor cincisprezece, doulzeci d~ stupi, (cu capace i n doud pante, acoperiti gi ei cu gzndrild. Yn apropierea lor, u n bdietel de vreo cinci, $ase ani,se hirjonea O a iarbd, , \ cu un ghern sirmos de dine. I-am fdcut semn sd se apropie. ,,$dzi molcut !", linigti el cdtelul g i tndreptfndu-gi hdinutele, s-a apropiat \ de mine, salutindu-md politicos. \ ,,Ai tdi sint stupii ? " ,,Pdi ?", s-a mirat el de nefliinta mea. \ M-am .arctat neincrezdtor. Albinele trebuiesc hrcinite, ingrijite, unde m i \ pui cb t e g i lnteapd ! ,,Da !; m-a aprobat el, dar mci ajutd tdtuta. M-or sdgetat de citeva m i , \ dar o fost vina mea. Le-am zgEnddrit di pomanii. Cind is vrdjmage, le cert cu \ afulacitorul. Am fmtrinsul cetinci $i c i m b r i ~ o ruscat, pi datd se domolesc". ,,Ti chiar umbli t u i n stup ? ' I ,,Nuu ! Tdtuta ! Dar eu $in afumdtorul ! Dinsul numai se uitd, iaca a$a, dzntr-o parte la mine, p i ezt a m u gtiu, trebuie sd pufdi rar, PUF ! , PUF ! . Mi-o arrltut care-s luerdtoarele, m g i ndiasd g i bdrbdtugi ! Le ziee trintori ! Dar mie mi-s dragi, is ca buhaii g i nici nu scigeteazd. Seara i m i ce'tevte din revistd. Ne-o \ aduce pogta tocmai de la Bucuregti ! Zice tdtuta, cd toate invdtdturile lumii se \ afld intrinsele. Dar c i % m d chinui e u $i tot n u pot' pricepe. Mai lespae inteleg \ .de la d i u u l . De sfintu Ilie, scoatem miere $i tdiem faguri. Ti-ol da gi dumitale sB gugti, tare m i sint buni !" I-am multumit lui Gheorghitd g i i-am mdrturisit cd le voi govesti celor \ de la revista pe care i-o cite$te tdtuta, c u m se drednicesc albinele sale sd-i \ culeagd dulceata finetelor. \

\ \

\
\

i .

Ra'tdcirea albinelor
.

. ,

ing. Traian VOL!XNSCHI

'

Rdldcirea albinelor este u n .fendmen Dacd. stupii se ;h$eazd i n . rinduri 'drepte; fo-arte rdspindit i n stz~pinele noastre care ' , albinele au t e n d i n f a de a se deplasa de trece de cele mai multe ori neobservat. . la stupii din mijlocul rindului ciitre stupii El se manifest6 i n tot cursul sezonului d i n margine, Ctnd stupii se a ~ e a z d pe, doud'rinduri drepte $i apropiate, albinele - activ dar m i accentuat primdvara cu-ocazia efectudrii zborurilor de curdtire, vara se deplaseazd- . On, cadrul 'fiecdrui rind i n ' i n timpul zboruriler de r e c u n w ~ t e r e a alfelul',ardtat m l sus, -dar, pe lingd aceas- . binelor tinere, i n timpul roitului $i i n , ta numerodse albine tind sd se deplaseze special i n perioada culesa~ribi princibaZe' de la rindul d i n s p a t e l a cel din fa@. f n cind albinele care v i n de la cules i m d r felt1 aces& stupii d e la capetele rinduricate sint acceptate de alti stUpi fear& difilor se. populeazci i n detrimentul stupilor cultate. .Vintul eontribuie d e asemenea la din mijlocul- rindurilor $i cei din fat6 i n ~dtdcireaalBinelor cind acestea cautii detrimentul celor din spate iar aceastd stupul cel.mai apropiat. Ca u r m r e a unor repartitie neuniform3 a albinelor se reflecastfel de r.dtciciri, Entre albinele d i n . d i f e tci $i i n productiu de miere i n functie de - riti stupi deplasati fn pastkwal la u n cu-. a$ezarea lor pe rinduri. . Slupii .de la mijlocul rindurilor adunii dc? les principal - se creazii u n dqechtlibru a1 obicei m i putind miere fat& de stupii din puterii fam5liilor de albine, fapt care oblimarginea rfndurilor. gd pe~upicultor's'd intervifld $i s6 procedeze la--a -egalizsre a puterii familiilor 'in Acolo unde rdtdcjrea albinelor este secadrul stupinei sale fapt care cere muncii rioasci, familiile de albine mai populate s u p l i m ~ n t a r l$i mult timp. n u compenseazd productia m i scdzutd de . miere a familiilor sldbite. Practica $i exeperienta au demonstrat cd i n functie de conditii, procentul de rdtdPentru a evita aceastd sitwrtie nedoritd cire a1 albinelor se situeazd fntre 2-74/0 de rcitdcire a albinelor de la u n stup l a ' . $i dacd- acesta este intens $i n u este con- - altul, este biae ca apicultorul sdasigure o trolat i n stupinele mari se pot produce a$ezare neregulatd a stupilor p w v a t r d pagube ma&. . avind -urdini$urile indreptate i n directii diferite $i nerepetate. Existd numerouse moMai nepliicut este fap'tul cind aceastd ~ d t d c i r e ' s eproduce intre stupii care apardalitdti de a$eza,re i n form6 de cerc, pdtin u n o ~ prbprietari diferiti. I n afar8 de trat, potcoavd, careu, in zig-zag sau alte. aceasta, rdtdcirea albinelor contribuie la .- f o r m neregulat-e mixte de a ~ e z d r t mai mici de preferat i n apropierea unei per-. rdspindirea bolilor i n stupind iar in unele situatii $i la prodwerea furti$agului. dele de protectie sau E n cimp. deschis. 0 Cauzele tdtcicirii albinelor .trebuie cunosmare importuntd are folosirea unor repecute pentru a putea fi prdntimpinate. re sau semne indicatoare naturale ca Principalele cauze favorizante constau f n - pomi, t u f i ~ u r i ,garduri, stinci, fintfni, liaglomerarea unui numiir mare de stupi pe ziere etc. 0 mdsurd practicd de prevenire a rlitdvatrd, stupii au aceea$i culoare, cu urdi-' nisurile indreptate E n aceea$i directie $i cirii albinelor este $i vopsirea diferitd sint a$ezati in rinduri strinse fdrd repere a stupilor sau cel putin a peretelui din d e orientare in apropierea lor. . fat6 care sd includd $i scfndura de zbor. CU 0 ~ a Z i d deplasdrilor O n pastoral a t e Aplicarea unor simple pete de c u l o a ~ esau foarte important sd alegem vetre coressemne distinctive la circa 20 cm deasupra punzdtoare pentru . amplasarea stupilor $i . sd respectdm prevederile legale privind urdini$ului n u a h t rezultatele. dorite, pdstrarea distantelor dintre ele. acestea nefiind observate de 'albine, Albinele sint mutt niai atente la partea de jos Este interzisdi d?nplasarea unei stupine a u;di.ni$ului adicd la scindura de zbor. i n raza de zbor a aZbineEor apartinind Toate aceste metode simple aplicate sealtor stupine.. Numiirul stupilor a ~ e z a f ipe o vatrd sii parat sau On. combinatie trebuie integrate i n tehnica de ingrijire a familiilor de aln u fie m i mare de 100familii la m a s h e le din p~Zduii-$i 50. famtlii la culturile bine deoarece ele ne scutesc, de nepldce. agricole. A ~ e z a r e a stupilor 'se ' v a -face cte rile $i pierderile care se pot i v i atunci form6 neregulatd, oferind suficiente puncte cfnd a w r e acest fe,nomen nedorit de riid e reper, pentru a evidh r8tdcirea albinelor tdcire a albinelor $i care poate fi astfel d e la u n s t u p la altul. . . prevenit sau m u l t diminuat.
, ,
'

(urmare d;n numdrul anterior)

.
... asocierea de elemente picante ' c u miere era proprie bucSt5riei romane ? Dulciurile le p ~ e g i t e a u femeile mmane folosind, in cele mai neobiqnuite combinatii mierea, brfnza, vinul, g r i s ~ m e a de porc, anasanul $i chimionul. Alte dvlciuri preferate erau : omleta preg5tit.i cu lapte, apoi acoperjt5 cu miere $i cu piper ; nuci, . migdale $i curmale fierte in mlere g i l a urm5 aromatizate cu felur~te condimente. Mierea Se punea in toate felurile d e minciruri de came $i c T e legume; adeseori in acelqi fel de m i n c e se diStingeau gusturi diferite, uneori chiar in preparatele de cofearie. Dup5 dulciuii urmau fructele uscate '$i vinul indu1p)t tot cu miwe $i finut l a rece in z5padi.') Gustarea de dimineat5 (ientaculum) corista de obicei dintr-o bucat; d e - piine cu masline sau cu miere.I3)

curtea de la Milini a p5rinfilor lui Labis se aflau zece stupi $i c5 din mierea ,,aurie $i plia5 de m8iaesrne" s-a-ndestulat adolescentul ,.plecat far5 de .-virstii i? lumea umbrelor ?4
* '

.... in

rom2nesc primele motive scrijslate'sau fmpregnate ,in form5 de ,,fagure" sint datate in julr de 5 5 0 0 i,e.n., a a r nu este exclus oa prelimimri.ile locale ale Co.mplexului de la Starc5vo-Cri$, unde s a u gssit, s5 fie $i mi-vschi ? Ele sint facute pe vase mari folosiite pentru conservarea a;l,ilmentdm, apoi $i, de ce n'u, a rnierii. Problabibia c5 mati#vele .de pe oale indicau ccm~iautu~. ce-1 purtau pentr,u identificarea lor m i ' repede. ") . .

...pe p5'mintul

... mierea intrg intr-un arhestec de sta~ f i d e ,struguri, migdale etc. imbinate .cu coniac, folosit pentru prijituri in bucitiria .-englezeasc.5 sub numele de . ,,mince... .prin istoricul latin Cato ni s-a transmeat" ? Denumirea a fost preluat5 d e una mis prima reteG. d e preparare a vinului, dintre cele mai ingenioase $i originale pe care romanii il d5deau sclavilor ? Era stratageme ale celui de-a1 doilea r5zboi ,,un amestec de 52 1 vin cu 52 1 otet, 260 mcmd'iarl. A fost puss -la cale de eng'lezi in 1 must, 35 1 a@ de mare $i 1 3 0 0 1 ap8 iunie 1943 $i a av,ut ca scop organizarea dulce" . unei campanii de ,,p5c51ire6' a neriitilor. Romanii dispretuiau berea - .b5utur5 Pentru a acoperi adev5Fata invazie in curent5 i n Spania, in regiunile dunsrene, -Sardinia $i Grecia, englezii au g5sit ,un cain Galia; unde se bea amestecat5 cu mie-, .davru, 1-au botezat Martih, i-au legat de de min5 o valiz5, ,,cu, acte compromi~5toat.e" re. TIranii romani preparau vinuri fructe, b5uturi fermentate din miere, prin care aliatii jntentionau s5 pregiiteasc5 o invazie in Sicilia. L-au l5sat la ,,ap5f: pere $i gutui ; iar amestecind o parte de dintr-un sutbmarin ling5 Spania. Nemtll . miere $i dou5 parti de ap5 de gloaie fiartii, obtineau o biiuturii pe care o con1-au ggsit $i $i-au preg5tit rezistenta dup5 planurile false ale lui Marfin, asffel c5 sumau dup5 o perioadi de fermentatie aliatii au putut debarca linivtiti in Sicilia d e citisva luni. Ca aperitiv, se bea must fermentat timp in noaptea de 9 iulie.1943,realizind o sur-. de 20 de zile, adiiugindu-i-se o parte de prizri total5."') miere la trei p5rti de must., Alte tipuri de vin aperitiv erau aromatizate cu pelin cu amestec de trandafiri, lev5ntic5 sau ... vechii egipteni au crezut c5 albinele sau cu rniere in care s e maceraser5 frunze au ap5rut din lacrimile care s-au scurs de trandafir, de violete sau d e cedru. din ochii lui Ra ? Din aceleavi lacrimi igi tr5geau obirvia ceara. $i mierea.")
aocument in care s e arat5 'obligafiile locuitorilor unui sat din marginea cet5tii Bihar, in care se pomenevte $i de rniere este datat 1075 ? In el sint stipulate datbriile anuale ale comunithtii respective fat5 de m k s s t i r e a Sfintul Benedict : ,,doisprezece porci de cinci ani $i dou5sprezece m5suri de miere - misura fiind de trei vedre precum $i tot atitea cl5i de fin".12)

... primul

... mierea era socotit5 la romani, chiar de natu?ali$ti, ca fiind un produs spontan a1 naturii ? Plinju cel BLitrin o n u m e t e metaforic, ,,trahspiratie a viizduhului, un fel d e saliva a astrelor".')
... cele dintii retete cosmetice tot d e l a romani le avem ? Ele ne-au fost trans-. mise de cstre 0viaiu in ciclul intitulat chiar ,,Cosmetice", din ,,Arta iubirii". S e

*
adreseaz5 exclusiv femeilor in i d e a cum s5 dea fetii lor ,,o vie albeatglcind risipit ... e-n z5ri somnul din fragedul trup", celor c u ,,pistmi" sau cu ,,cghri de'faIS", ,;incretituriU etc. Dictonul s8u preferat era ,,te-nalt5 d t timp evti. pe lume,! Tti q u r e a z 5 anii grei".") ' * '

icd i n t sintetizate toate .cu. nqtintele apicoie existente pin5 atunci. . ', Aceasta lucrare reprezint6 prima Encercare din istoria omenirii d e a reuni $i prezenta cuno$tinteleeapicole sub forma - unei poetice enciclopedii agricole. Vergiliu avea ample $i profunde cuno~tinte despre apicultur8, ceea ce nu-i de mirat, c5ci. el era fiul pnUi stapar $i $jra ajutat din copil5rie ~ 5 r i n f i i la lucru. .... chi&- $i zeus a crescut $i s-a f ~ c u t . puternic ,,cu miere parfumak5 cum nu * f5ceau a1,binele decit in stupii _de pe Ida" $i laptele unei vestit? capre .fermecate ? '... & sigia-~ehedintiului din fosta ValaMama lui, Reea, n y putea s5 vinti . in hie a ,,Daciei Traiane" i$i av6a. reprezenCreta s5-1 algpteze pe fiul ei, decit aralare 0 albin5 $i.c5 mierea $i ceara au fost . reori $i pe ascuns, nimfele .ingrijindu-1 in din toate timpurile productia d e bazi a lipsa ei. 'j) t5rilor rom&ne? ") C5lStorii str5ini. no-.. teaz.5 c5 cutare ,,boier ~ a n & c u z i n o avea . .* . , ' . 13 000 stupi" "), c5 ,,sint in adevar oameni -. :.. in mitologia roman&, Flora, zeita bogati $i cite unul tine 5-6000 stupi", florilor $i a prir&verii,- identificat5 . cu iar tsranii, aiung ,pin5 la 200. Se .spunea ' Chloris .din mitologia greacs,'a-dat oarnedespre lMoldova c l ,,e.- $ a r a unde curge .. nilor mierea de albine $i semintele tutulapte $i fi'ere-i c l re plinil d e b ~ 5 Q i i$i . - . ror . florilor, primite in. d a r . de la .sgtul ei alte darflri: ,ca-,wn -, sbup" m)! Spbci.et d e l ; .rl:;??~i' FBvonius ? SerbLile. ,celebrate. In ,cinstea:. i -fapk-:~$i. Herodot .cB;~ g c i. a ; ::,a; fost - , , . ', , . : .. ei purtau numele de; ,,Flor&liaU.MOdul E n ' mierii; C? , , , , . . , .. . . .. . , .. . , . ..L...care pot fi ingrijite. familiile de' aIbine a ,' .. .- ' . . ; f -:,::;~;,. . .. . .. .': . . .. , . .,', , . . * . : , .. . .: - . ,, . . fost a r l t a t emului de Aristaeus, fiul lui '. . .. , . , Apollo $i a l nimfei Cfrene. lo) ... i n timpul lu;'$tefan- eel eram ' ' : . vizitati de 'negustorii venetihi, ciutstori -. .. * ' ,,de un anumit fel d e cear5 care nu se ... ambrozia era un aliment fabulos ce g5se~tenic5ieri pe lume, ci nurnai la Molconstituie hrana zeilor ? Se spunea c5 era dova, $i mai ales in valea Siretului" ? . . d e nou5 ori mai dulce d'ecit mierea $i dBAsemenea cear5 se pl5tea ,,de dougzeci de -. !' ruia nemurire celor care gustau dintr-insa. ori mai mult decit cealalG $i nici nu se Olimpienii s-au infruntat turnat in cupe arde curat5 ... deoarece are o mireasma din belsug d e Hebe, drlg5lava paharnici prea tare, de te doare capul, ca de miea zeilor.1" Regele mitic a1 Lydiei, TanreW.24) talus a furat nectarul o dat5. c'u ambrozia, de la.masa zeilor, ca . s l guste din el . * muritorii. A fost pedepsit d e zei cu supli... in Moldova lui Stefan cel Mare cel ciul foamei $i secetei. Is) mai vestit dintre albinari era Itcu (Iatco) ]tn cumplita lupt5 cu aheii, lui ~ h i l ~ Hudici, ,,~risgcarla apa Sucevei" ? Era s e ,,toam5 in piept piclturi de nectar $i eel rnai bogat dintre boierii din Tara-de p l ~ c ~ t - a m b r o z i e , ~ rde an~ zei, ca sg nu-i , SUS. Avea $ase pris5ci in vase poieni. 2 4 ) fomea/nesufeia t5ria genunchilor lui > 4 t 5... I S ) ' *
,,
'-

. apiculturii ? , ~

' -

...

%.

, . ,
$'

-.

*@"+:~:
, , &

'

limba rom5n5 mo$tene$te din limba latin5 foarte multe cuvinte din universul apicol ? Iat5 cfteva : fagure din favulus, stup din stypus '9, albin5 din alvina, m k r e din mel, c e a d din cera, plsturg din pastura. 12) puet din pui - pulleus.
1

...

... abia in 1710, iunie 20 este mentionat5, intr-un act emis d e Constantin $tirbei, ,,simbria uqui stupar", far5 a ' s e specifics in5rimea ei ? 25)

... in RomAnia sint 59 localiGti (sate $i comuRe) cu nume apicole, dintre care patru au cuvintul d e baz5 ,,Albina" ?")
p&tul m p a n Vergiliu, in cartea sa ,,GeorgiceleN, consacra volumul .a1 IV-lea

... Preda Brincoveanu, , tat51 viitorului domn Constantin Vodl .avea printre alte mari boggtii $i: 300 stupi ? La fel $i Miron Vodg Barnovschi avea la domenhl s5u ' din Toporguti 1 000 stupi. 26)

...

... recordul national (neoficial) la productia de miere in Fbm5nia il detine .un stupar din Deltii, doctoru! Dimitrie. lo-

..

te, Editura Albatros, 1978, p.. 117 ; 10. Lnmea-azi supliunent, Biblioteca 2, p. 39 ; 11. Victor -Kernbach, Mituri es&ide, Editura Stiintificd +i Eficiclopedi~li; 1978, p. 298 ;.12. C-tin C. Giurescu, ,Dfnu Giurescu, Iistoxia ,romsnilor, vol. I, Editura $ti-intificd, Bucuregi, 1974, 'p.' ,231-232; 13. ... In Africa, la adapostul marelui copac, Niwlae Lascu, OtMn ltrfiiau nynsnii, Editu-.\ baobabul, trsie$te o pasBre numitA ,,vestira $tiinfificd, 1965, p. 251, 352 ; 14. Ovidiu, tOrul mierii" ? TrBiqte lings cuibul vulturilor, d a c nu este atacatfi. Prin tipgtul ei, A h iulbin:~i, Editura Minerva, Bumregti, africanii afls unde sint cuiburi'de albine. 1977, p. 293-294; 15. Al. Mitru, Legendele DuM ce le 'afums, le iau fagurii'cu miere Ohimpului, ~ d i t u r aIon Creangdi, ~ u c u r e g $i lame, din care fac o bhutur5 foarte ti, 1983, p.. 19 ;.:16. Anca Balaci,'Mic ,diebung, in genul .miedului. Indepmind un r i h a l vechi, c5utBbrii de miere fnfig pationar 'greco-farpan, ediiia lira,, Editura ssrei intr-un'ciot un faguxe cu miere, pen- - Stiintificd, Bumre$tt, 1969, ,p. 158-159,'66 ; tru a fi ajutati $i al% dat8. Este singura 17. Anca Balaci UrechiJe' lui Midas, .Editupassre din lume care poate digera cear a lon Creangd, 1979, p. 100, 1 0 4 ; 18. Hora. mer~ I~liada,.Editura Tineretului, vol. I, p. * 184 ; vol. 11, p. 140 ; ( 1 9 . N. Iorga, Srrieri ,,... sdletul romdnesc a fndulcit mierea istorjce, ~ a i t u r aAlbatros, p. .1.10-119 ; . 2 0 . noastr5, ne-a luminat cerul, ne-a i n a r i t Apiodtura in Roiqfinki;mr 1211989, p. 2 6 ; glasul, ne-a facut frumoase fetele noastre, 21. Vetgiliu, ~ w d i c e - ~ e o r g i c e ,Editure . ne-a rotunjit rumen obrazul copiilor no$. tri" f29) A h n c i de ce nu faceti din alljing pe'ntru ~iteratdrd. ~niversalcij Bueregti, 196.7 ; 22. A. D. Xenopol, Dacia Traian5, un prieten $i din albin6rit.o pasiune ? Editura $tiintificZ $ i Enciclopedicci, p. 58.; * 23. N. lorga, I&wia r&snilor prin c m tori, ~ d i t d r a Eminescu, p. 387, 148 ; 24. ,, ... Mr, Sherlock Holmes s-a pensionat M. Sadoveanu, Fratii Jderi, vol. I, Editure $i i$i petrece timpul in Sussex, unde cre$te Tineretului, p. 199-204 ; vol. 11, p. 33-35 ; albine" ? Cel pulin a$a sustine secretara celebrului detectiv, miss-Brown. In timpvl 25. Comori arhivistice'villcene, vol. 11, edicarierei sale de exceptie a indepljnit tat de Direcfia general6 a arhivelw sta1 679 616 misiuni incununate d e succes. "1 tului, Bucure~ti,1985, p. 38, oct. 108 ; 26. I V. Costachel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viata feltdels in '&ra ~R.omheaw5 $i BIBLIOGRAFIE SELECTIVA Motdova see. XIV-XVIII, p. 22-26 ; 27. 1. Ovidiu Drimba, istoria' culturii $i civi~li- M. Sadoveanu, Oameni $i locuri, Editura zatiei, vol. 1, Editura $tiinfijicci $i Enciclo-. Sport-Turism, 1982, p.. 39-40 ; 28. Dintr-o pedicci, Bucuregti, 1985, p. 100, 69-70, 733, emisiune de la televizor, , februarie 1986, teleenciclopedia ; 2 9 . Emil Zsac, ArdealuI 721 ; 2. Elpcrpeea . lui G h l i l ~ m g ,Editura in volumul ,,&men SaecuLre Vatwhipenrru Llteratura ~ n i v e r s a l d ,1966, p, 117cum, p. 392 ; 30. Revista Star-2esi iulie, 118 ;. 3 . , Polenimea cu albine, Editura APIMONDIA, Bucuregti, 1973, p. 14, 17 ; 1988, p. 41.

nescu, prietenul lui M. Sadoveanu,

care aplicind metode stiintifice la apicultura kanshumanti in Bslti a obtinut recolte de 250 kg de miefe la un stup Dadant-Blatt ? In v r e m a recoltei, extractorul trebuia intrebuintat zilnic. n)

$i {Dungre, Editura $tiintificd, Bucuregti, 1966, p 66-74 ; 6: bztia Florica Rebreanu, Zile care au plecat, insemnarea d i q 30 august 1944, p. 335 ; 7. Puia Florica Rebreanu, P&rnintui b&t&torik d e pgrintele meu, Editura Snort Turism, Bucuresti, 1980, p. 88-89 ; 8. Flmea ! & a n , Pe uFimele lui T. A t g h ~ i ,Editura Sport-Turism, Bucuregti, 1981 ; . 9. Geo Bogza, P r i v d i ~ t i$i sentimen-