Sunteți pe pagina 1din 51

2.

ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN

2.1. Planul de audit intern


Trasaturi generale ale planului de audit intern: a)planul de audit intern se ntocmeste anual de catre Departamentul de Audit Intern; b)proiectul planului de audit intern se elaboraeza pna la sfrsitul lunii noiembrie a anului precedent celui pentru care se elaboreaza; c)planul de audit intern se stabileste pe baza: evaluarii riscurilor asociate diferitelor structuri organizatorice, functiuni, activitati si operatiuni; deficiente constatate de misiunile de audit intern anterioare sau de inspectii efectuate de organisme externe bancii; solicitari ale conducerii bancii; numarul entitatilor subordonate; respectarea periodicitatii misiunilor de audit. d)proiectul planului de audit intern este nsotit de un referat care prezinta criteriile n functie de care s-au selectat obiectivele cuprinse n plan; e)planul de audit este prezentat Comitetului de Audit pentru analiza si aprobare; f)Consiliul de Administratie analizeaza si aproba planul de audit intern dupa aprobarea acestuia de catre Comitetul de Audit; g)planul anual de audit intern poate fi modificat la propunerea sefului Departamentului de Audit Intern sau la initiativa Presedintelui bancii ori de cte ori apar indicii sau circumstante privitoare la aparitia unor riscuri interne sau de sistem, modificarea profilului de risc sau alte indicii care impun realocarea fondului de timp pe obiectivele planului de audit intern;

h)pentru activitatile privitoare la certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere, obiectivele cuprinse n planul de audit vor fi defalcate pe trimestre sau luni, dupa caz; i)planurile de audit intern se pastreaza n arhiva Departamentului de Audit Intern mpreuna cu dosarele misiunilor de audit; j)planul de audit intern trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: teme si obiectivele misiunii, perioada supusa auditarii, unitatea auditata, perioada planificata pentru desfasurarea misiunii. Referatul de justificare, care nsoteste propunerea planului de audit intern, trebuie sa cuprinda pentru fiecare misiune de audit intern, rezultatele analizei riscurilor asociate, criteriile semnal si alte elemente de fundamentare, care au fost avute n vedere la selectarea misiunii respective.

2.2. Principii ale ntocmirii planului de audit intern


Principiul completitudinii - n aria de actiune a auditului intern se cuprind toate activitatile desfasurate n cadrul bancii, precum si normele si procedurile interne pe baza carora acestea se desfasoara. Principiul prudentialitatii - periodicitatea actiunilor de audit pentru fiecare entitate, functie, activitate se stabileste n functie de riscurile asociate acestora dar, n limita posibilitatilor, se recomanda sa nu fie mai mare de un an. Principiul permanentei - obictivele planului de audit intern privind entitati, functii, activitati vor fi auditate pe ntreaga perioada scursa de la ultima misiune desfasurata. Principiul oportunitatii - obiectivele planului de audit intern vor fi stabilite n urma evaluarii gradului de risc asociat.

2.3.Modificarea planului de audit intern


Planul de audit intern poate fi modificat pe parcursul derularii lui n urmatoarele conditii:

a)misiuni de audit intern ordonate de conducerea bancii, neincluse initial n planul de audit; b)modificari legislative si organizatorice importante de natura sa modifice gradul de semnificatie a riscurilor sau aparitia unor noi riscuri; c)indicii, neregularitati si fraude depistate n cadrul unei misiuni de audit intern care impun extinderea investigatiei prin abordarea unor noi obiective; d)verificari tematice impuse de BNR sau Ministerul Finatelor Publice prin acte emise de acestea; e)necesitatea realocarii numarului de auditori si a fondului de timp disponibil pe misiuni.

2.4. Desfasurarea misiunilor de audit intern


Misiunile de audit intern se vor desfasura n baza mandatului Consiliului de Administratie sau al Presedintelui Bancii cu respectarea normelor interne si tehnicilor de audit elaborate precum si a normelor de conduita. Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi ncredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate a misiunii. n functie de obiectivele misiunii, auditorii vor urmari n cadrul entitatii auditate conformitatea cu legislatia bancara, normele si procedurile elaborate, calitatea si eficienta activitatii desfasurate, calitatea procesului de administrare a riscurilor si a managementului, respectarea normelor interne de functionare, respectarea politicii bancii si ncadrarea n obiectivele fixate etc. Auditorii au acces la toate documentele si informatiile pe care le considera relevante pent 656v218g ru obiectivele misiunii pe care o executa. Conducatorii entitatii auditate precum si personalul de executie trebuie sa puna la dispozitia auditorilor documentele si informatiile solicitate precum si conditiile necesare desfasurarii misiunii.

n cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care exced perimetrul misiunii, n cazul n care acestea sunt semnificative. Auditorii nu vor interveni n functionarea si conducerea entitatii auditate. Vor formula observatii pe care le vor discuta cu conducerea unitatii auditate si vor informa seful Departamentului de Audit Intern actionnd conform instructiunilor acestuia. n cazuri speciale, acesta va informa conducerea bancii cu privire la constatarile echipei de audit chiar pe parcursul desfasurarii misiunii. n situatia n care n timpul misiunilor de audit intern se constata abateri de la regulile procedurale si metodologice, respectiv de la prevederile legale, aplicabile structurii / activitatii /operatiunii auditate, auditorii interni trebuie sa nstiinteze conducatorul entitatii auditate. La finalizarea misiunii, auditorii vor ntocmi un raport cuprinznd observatiile, concluziile, propunerile formulate n urma misiunii realizate si raspunsurile conducerii structurii auditate pe marginea acestuia. Raportul va fi predat sefului Departamentului de Audit Intern care l va analiza si aproba si va ntocmi un raport cuprinznd principalele constatari si propuneri pe care l va prezenta Comitetului de Audit, Consiliului de Administratie si Presedintelui Bancii. La finalizarea misiunii, ntregul dosar al misiunii se va pastra n cadrul Departamentului de Audit Intern. Fiecare misiune de audit va dispune de un buget determinat n functie de durata estimata a misiunii si componenta echipei de auditori, buget care sa acopere cheltuielile de transport, cazare, diurna - n conformitate prevederile legale precum si cu reglementarile interne ale Bancii - precum si orice alte cheltuieli necesare bunei desfasurari a misiunii de audit.

2.5. Raportul misiunii de audit


Raportul de audit intern exprima opinia auditorului n baza constatarilor facute n misiunea ncredintata.

Deficientele constatate vor fi detaliate cu precizarea concreta a neconformitatii cu legislatia, normele, procedurile si / sau regulamentele n domeniu si precizarea solutiilor propuse pentru nlaturarea acestor deficiente. seful misiunii de audit intern prezinta raportul sefului Departamentului de Audit Intern. seful Departamentului de Audit Intern, pe baza constatarilor cuprinse n raportul de audit, ntocmeste un raport pe care l prezinta conducerii bancii precum si note de informare catre sefii directiilor / departamentelor corespunzatoare din centrala bancii prezentnd deficientele constatate si propunerile de nlaturare a acestora. Un exemplar al raportului va fi nmnat unitatii auditate, un exemplar se nmneaza conducerii bancii, iar un exemplar ramne la Departamentul de Audit Intern. Raportul de audit trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente obligatorii: -Scopul si obiectivele misiunii de audit; -Date de identificare a misiunii de audit: numarul ordinului de misiune semnat de Presedintele bancii; baza legala a misiunii de audit;  membrii echipei de audit si informatiile de identificare ale ordinelor de serviciu ale auditorilor interni; entitatea auditata; perioada de desfasurare a misiunii de audit. -Perioada auditata; -Cadrul legislativ-normativ care reglementeaza obiectivul supus auditarii; -Modul de desfasurare a misiunii de audit intern precizndu-se:

caracterul misiunii de audit; proceduri, tehnici si metode utilizate; documente examinate n cadrul misiunii. -Constatarile echipei de audit: se redacteaza sintetic, cu gruparea sistematica a constatarilor, facnduse trimitere la anexele raportului de audit si prevederile cadrului legal; vor fi documentate pe baza de documente si vor preciza clar natura deficintelor si cauzele care le-au determinat; aspectele pozitive vor fi retinute, n mod distinct, n cadrul raportului n vederea generalizarii. Aspectele negative vor fi prezentate separat mpreuna cu precizarea cauzelor care le-au generat nsotite de propuneri n vederea eliminarii deficientelor constatate; constatarile care implica raspundere juridica vor fi redactate cu precizarea explicita a actelor normative ncalcate si sunt consemnate n acte constatative bilaterale anexate raportului de audit intern. Aceste cazuri vor fi comunicate imediat att conducerii bancii ct si organelor cu responsabilitati n acest domeniu. -Concluziile si recomandarile echipei de audit: se formuleaza pe baza constatarilor nscrise n raportul de audit intern fiind bine fundamentate pe baza probelor aflate n anexele la raport si a precizarii clare a prevederilor legale sau normelor ncalcate; trebuie sa fie pertinente, proportionate n raport cu constatarile nscrise n raportul de audit; trebuie sa fie fezabile, eficiente si eficace;

recomandarile formulate de echipa de audit trebuie sa conduca la eliminarea deficientelor constatate, un mai bun control al riscurilor semnificative, utilizarea mai eficienta a resurselor si mbunatatirea performantelor manageriale. -Documentatia anexa a raportului de audit cuprinde: note explicative, ntocmite n masura n care clarificarea unor probleme justifica acest lucru. Se vor solicita angajatilor entitatii auditate potrivit dispozitiilor Hotarrii Guvernului Romniei nr. 720/1991. Urmaresc obtinerea de informatii detaliate n legatura cu problemele si ntrebarile formulate de auditorii interni. declaratii (note de relatii) redactate de alti salariati ai entitatii auditate care au cunostinta de mprejurarile n care s-au produs abateri constatate de echipa de audit intern; fise de audit intern sunt redactate pe obiective ale activitatii de audit si contin constatarile echipei de audit cu precizarea clara a dispozitiilor legale, normelor interne sau regulamentelor ncalcate, masurile propuse si cele luate n timpul misiunii de audit. Sunt precizate probele care dovedesc realitatea constatarii prin precizarea anexelor la raport care cuprind documentele probatoare. Pentru recomandarile formulate sunt precizate termene pentru aducerea la ndeplinire si persoanele responsabile. Fisele prezinta o structura standard si vor servi la ntocmirea raportului de audit. Fisele de audit se semneaza de membrii echipei de audit intern care le-au redactat si seful misiunii. Structura fiselor de audit intern va fi adaptata permanent n functie de modificarile aduse normelor interne de audit intern sau modificarile legislative n domeniu. Toate documetele anexe la raportul de audit intern se semneaza pentru conformitate de conducatorul entitatii auditate.

Raportul de audit intern: -este asumat si se semneaza, pe fiecare pagina, de toti membrii echipei de audit cu marcarea distincta a semnaturii sefului misiunii; -se verifica si aproba de seful Departamentului de Audit Intern; -se prezinta spre analiza Comitetului de Audit; -seful Departamentului de Audit Intern sintetizeaza n rapoarte periodice, prezentate Consiliului de Administratie si Comitetului de Audit, constatarile misiunilor de audit, recomandarile formulate si modul n care acestea au fost duse la ndeplinire. -rapoartele misiunii de audit intern se anexeaza raportului de sinteza naintat conducerii bancii. -un exemplar al raportului de audit intern se nainteaza entitatii auditate care poate raspunde constatarilor, printr-o contestatie, n termen de sapte zile. -in cazuri deosebite, constatarile echipei de audit intern pot fi comunicate conducerii bancii n chiar timpul derularii misiunii de audit, pentru limitarea imediata a efectelor abaterilor constatate prin masurile dispuse de aceasta. -un exemplar al raportului de audit intern face parte din dosarul misiunii si se pastreaza n cadrul Departamentului de Audit Intern pe toata perioada planului de audit n baza caruia s-a realizat. Raportul de audit intern se pastreaza, timp de trei ani, la Departamentul de Audit Intern formnd baza documentara pentru misiuni de audit intern viitoare. Dupa aceasta perioada se preda la arhiva bancii, cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996 si al procedurilor interne specifice.

2.6. Contestatia la raportul misiunii de audit

Contestatiile la raportul ntocmit n urma misiunii de audit intern se formuleaza de catre conducatorul entitatii auditate, n termen de sapte zile calendaristice de la primirea proiectului raportului de audit. Raspunsul la contestatii si raportul de audit n forma lui finala se ntocmesc si se transmit, n termen de 14 zile calendaristice de la data nregistrarii contestatiei, de catre seful misiunii dupa aprobarea lui de catre seful Departamentului de Audit Intern. n anumite cazuri, pentru solutionarea contestatiilor, se pot organiza reunuiuni de conciliere la care participa conducatorii entitatii / structurii auditate, echipa de auditori si seful Departamentului de Audit Intern.

2.7. Raportul anual al activitatii de audit intern


Raportul anual privind activitatea de audit intern cuprinde principalele constatari, concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit, progresele nregistrate prin implementarea recomandarilor, eventualele iregularitati / prejudicii constatate n timpul misiunilor de audit intern, precum si informatii referitoare la pregatirea profesionala a auditorilor. Raportul anual de audit intern se ntocmeste de seful Departamentului de Audit Intern, pna la 31 martie al anului urmator celui la care se refera, pe baza rapoartelor misiunilor de audit efectuate. CAPITOLUL III 3. STUDIU DE CAZ - auditul activitatii de creditare -

3.1. Consideratii generale


Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate n banca, exprimarea unei opinii privind eficacitatea acestora si formularea de propuneri privind perfectionarea acestora.

Auditul intern evalueaza att dispozitivul general de control ct si activitatea de control intern desfasurata de departamentul de specialitate identificnd punctele slabe si propunnd solutii de mbunatatire si eficientizare a controlului intern. Auditul intern trebuie sa cunoasca si sa evalueze sursele semnificative de informatie, fluxurile informationale, inclusiv cele de raportare, respectarea procedurilor privind circulatia informatiei si raportarea. Auditul intern va identifica si evalua controalele interne specifice tuturor activitatilor desfasurate n cadrul bancii. Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare sunt, fara a se limita la acestea: -respectarea legislatiei n domeniu si a normelor BNR privind riscul de creditare si administratre a acestuia; -conformitatea normelor interne cu normele BNR si practica n domeniu, modul de respectare a normelor interne; -acuratetea raportarilor interne si externe privind riscul de creditare si acoperirea acestuia, conformitatea acestor raportari cu normele n vigoare; -evaluarea modului de administrare a riscurilor privind creditarea precum si a modului de acoperire a riscurilor; -verificarea modului de aplicare a normelor si procedurilor interne privind ntocmirea dosarelor de credit si urmarirea derularii creditului; -evaluarea modului de reesalonare a creditelor, necesitatea acestor reesalonari si respectarea normelor interne n domeniu; -evaluarea calitatii portofoliului de credite si a gestiunii acestuia; -corecta separare a sarcinilor; -evaluarea sistemului de delegari;

-evaluarea calitatii si fiabilitatii subsistemului informatic privind creditele; -verificarea corectei reflectari contabile a operatiunilor legate de activitatea de creditare si provizionare, corecta determinare a provizioanelor; -evaluarea sistemului de contabilitate a creditelor; -evaluarea masurii n care creditele acordate fac obiectul unei clasificari contabile corecte n cadrul situatiilor financiare; -calitatea activitatii serviciului de contencios. Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare se vor actualiza periodic n functie de modificarile legislative si ale normelor BNR precum si a normelor interne de creditare. 3.2. MINUTA sEDINEI DE DESCHIDERE Entitatea / structura auditata: Departamentul Credite Corporative

A. Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate Perioada auditata: 01.01.2005 - 30.12.2005 ntocmit de: Emilia Pop Lista partiticipantilor: Numele Functia Departamentul / Directia Data : 01.12.2005

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia credite corporate Marius Negrut Adriana Ispas Manager Manager Departamentul Credite Departamentul Audit Intern

Stenograma sedintei de deschidere seful Departamentului Audit Intern a prezentat tema misiunii de audit intern, obiectivele si activitatile nscrise n programul misiunii de audit intern. S-a convenit ca informatiile solicitate sa fie oferite de Dl. Ion Avram. Semnaturile participantilor: Mihai Andrei Marius Negrut

Adriana Ispas 3.3. RAPORT DE AUDIT INTERN Nr. 15 Perioada auditului: Tipul auditului: Misiunea de audit: Componenta echipei: 10.05 - 26.05.2006 Planificat Auditul activitatii de credit corporate Adriana Ispas - sef misiune Emilia Pop - auditor intern Persoane contactate: Mihai Andrei - Vice-Presedinte Directia Credite Marius Negrut - Manager Depart. Credite Corporate Dan Popovici - analist Depart. Credite Corporate

Obiectivele stabilite pentru misiunea de audit au fost: 1.Verificarea modului de ndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata n octombrie 2005.

2.Strategia bancii privind activitatea de creditare 3.Politici si proceduri privind riscul de credit 4.Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate 5.Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) n activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului. 6.Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare 7.Concentrarea expunerilor pe contrapartide 8.Evaluarea performantei portofoliului de credite 9.Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit 10.Evaluarea activitatii Comitetului de Credite Misiunea de audit acopera perioada Octombrie 2005 -Aprilie 2006. Elemente metodologice S-a procedat la: -documentarea asupra legislatiei, normelor BNR si practicii n domeniu -utilizarea metodei interviului n vederea culegerii informatiilor necesare auditului -utilizarea de chestionare -verificari ale documentelor ntocmite n cadrul departamentului -verificari ale dosarelor de credit -analiza rapoartelor elaborate ]n cadrul departamentului

-verificari n sistem. Documente analizate n cursul misiunii -Strategia si politicile bancii privind activitatea de creditare -Proceduri interne -Norme BNR -Dosare de credit -Rapoarte interne -Raportari catre BNR -Organigrama -Fisa posturilor Constatari Verificarea modului de ndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata n octombrie 2005.

Auditul intern a procedat la verificarea ndeplinirii planului de masuri, constatnd urmatoarele: -finalizarea proiectului privind small business, concretizat n reorganizarea activitatii de creditare si constituirea n acest sens a entitatilor necesare analizarii si administrarii creditelor SME. Exista nca ntrzieri n finalizarea normelor aferente creditelor SME, procesul fiind n derulare. Activitatea s-a desfasurat pe baza normelor de creditare corporate existente n cadrul bancii.

-proiectul privind reorganizarea activitatii la nivelul sucursalelor, viznd separarea atributiunilor ntre ofiterii de marketing, analistii de credite si administratorii de credit a fost implementat n mai multe sucursale. -definirea grupurilor n sistemul informatic este un proces continuu, sucursalele introducnd lunar grupurile noi constituite. -proiectul MIS este n derulare. -in perioada scursa de la anterioara misiune de audit, au avut loc revizuiri ale normelor de creditare. -apreciem ca departamentul si-a mbunatatit modul de exercitare a controlului asupra respectarii procedurii de creditare n sucursale, aceasta apreciere a auditului intern fiind formulata n baza verificarilor efectuate n doua sucursale, Pipera si Ilvov (conform rapoartelor de audit 10 si 11). Strategia bancii privind activitatea de creditare n conformitate cu norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare (minuta din 21.11.2005). Principalele directii privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele: -concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi 50% din totalul portofoliului de credite. -se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor n valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel nct riscul valutar sa fie acoperit n mod natural, cu respectarea reglementarilor n vigoare. -acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitnd concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii. -banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzac tii n raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate agregat al bancii, implementnd n acest sens modele specifice de masurare si control (RAROC).

n vederea alinierii la cerintele Normei 17/2003, s-a elaborat si aprobat profilul de risc al bancii care stabileste indicatori de monitorizare pe segmentul riscului de credit. Mentionam ca pentru fiecare indicator utilizat n procesul de monitorizare prin profilul de risc este stabilit nivelul maxim de expunere si pragul de alerta, ncadrarea n aceste prevederi de strategie fiind urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat lunar Comitetului de Management al Riscurilor. Politici si proceduri privind riscul de credit n vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate n 2005 au urmarit urmatoarele obiective: -separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals, -asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrareprin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte, -monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii n acest sens: Comitetul de Credite, Comitetul de Management al Riscurilor, ALCO, -mbunatatirea calitatii portofoliului de credite, -reorganizarea activitatii Departamentului Evaluatori pentru eficientizarea activitatii. Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate Activitatea de creditare este organizata n cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel: -n cadrul Directiei Credite exista doua departamente destinate analizei creditelor, si anume Departamentul Credite Corporative si Departamentul Credite IMM. -in cadrul Diviziei Operatiuni exista Departamentul Administrarea Creditelor, acesta realiznd activitatea de administrare a creditelor pentru SME si o parte a creditelor acordate de sucursale, corporate si commercial.

-Departamentul Coordonare Credite IMM a carui principala atributiune este promovarea ofertei bancii si atragerea clientelei pe segmentul IMM. -Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative care asigura urmarirea scadentelor creditelor si a situatiei creditelor restante, monitoriznd n permanenta sucursalele, precum si gestionarea dosarelor de credite aflate n dificultate transferate din sucursale. -la nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, ncepnd cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si aprobarea lor n limita competentelor, ntocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare n centrala, si administrarea creditelor ramase n competenta lor. Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si n acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, n sensul monitorizarii activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici. Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) n activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului. Auditul intern a procedat la auditarea urmatoarelor activitati n cadrul sucursalelor: a.verificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului b.verificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei initiale a creditului c.evaluarea creditelor si a calitatii portofoliului n scopul determinarii adecvarii provizionului nregistrat d.existenta garantiilor e.verificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri, rambursari, creante atasate

f.verificarea rezonabilitatii nregistrarilor referitoare la veniturile din dobnzi si comisioane g.eficienta controalelor la nivelul sucursalei privitoare la constituirea dosarelor de credite, introducerea datelor n sistem, acuratetea nregistrarilor. Constatari Auditul intern a retinut n esantionul supus verificarii firmele Constructii SRL, Esenta S.A., Alb si Negru SRL, Estetica Design S.A., B&D SRL. Criteriul avut n vedere la stabilirea esantionului a fost nivelul expunerilor pe clienti. La data de 11.04.2005, Constructii SRL nregistra 20% din total risc nregistrat la nivelul sucursalei, Esenta S.A 12%, Alb si Negru SRL 10 %, Estetica Design S.A 7%, B&D SRL 9%.. S-a procedat n cazul Constructii SRL la verificarea a 17 utilizari aferente perioadei febr 2006 - mai 2006, inclusiv actele aditionale semnate cu clientul. Din verificarile efectuate s-a constatat respectarea conditiilor de creditare aprobate, ntocmirea actelor aditionale n conformitate cu acestea, respectarea destinatiei creditului, retinerea comisioanelor si existenta copiilor facturilor aferente platilor efectuate din creditul acordat. La momentul derularii misiunii de audit procesul de constituire a garantiilor reprezentate de ipoteca asupra constructiei si terenului aferente liniei de credit aprobate n luna mai era n curs de derulare, termenul fiind 20 mai 2006. Mentionam ca pna la data ntocmirii prezentului raport, sucursala nu a comunicat constituirea si nregistrarea acestor garantii. De asemenea, mentionam ca am identificat un singur caz n care nu exista stampila clientului pe actul aditional, respectiv pe actul aditional 11/ 20.04.2006, restul actelor aditionale verificate prezentnd semnaturile persoanelor autorizate si stampila. n opinia noastra, elementele sistemului de control la nivelul sucursalei asigura respectarea normelor de creditare (pentru activitatile de analiza, avizare, acordare, urmarire). Auditul intern are o singura remarca legata de modul de completare a cererilor pentru utilizarile de credit, acestea nefiind n toate cazurile completate n toate rubricile de catre client.

Mentionam ca managerul realizeaza propria evidenta n Excel cu privire la limitele aprobate si verificarea zilnica a utilizarilor, ceea ce dovedeste atentia acordata monitorizarii riscurilor aferente activitatii de creditare. Din testele efectuate asupra contractelor de credit si tragerilor aferente pentru restul clientilor nscrisi n esantion auditul intern nu a identificat probleme deosebite legate de aplicarea normelor de creditare Din testele derulate, s-a constat diminuarea n timp a deficientelor legate de aplicarea normelor de creditare datorita mbunatatirii controlului la nivelul sucursalelor si aplicarii mult mai atente a normelor precum si controlului exercitat la nivelul Departamentului Credite Corporative din HO. Nu au fost identificate neconformitati n aplicarea normelor de creditare n cadrul Depart. Credite corporate. Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare se desfasoara pe baza unor norme actualizate n dec 2005. Auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii urmatoarelor aspecte, identificate mai jos: n urma analizei continutului scoringului folosit la analiza creditelor si monitorizarea performantei financiare a clientilor, auditul intern sugereaza urmatoarele posibilitati de completare/ modificare:
ypunctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a calitatii situatiilor

financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt auditate sau nu, precum si opinia exprimata n raportul de audit financiar.
yaprecierea ndatorarii clientului si prin utilizarea, pe langa cei doi indicatori deja

calculati la capitolul "Risc" (acoperirea dobnzii, acoperirea datoriilor financiare) care reflecta o parte din datoria clientului, a gradului de ndatorare generala (sau datorie totala raportata la activul net) - aratnd n ce masura

clientul se mai poate mprumuta, precum si a capacitatii de rambursare a mprumutului.


ydetalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de evaluare la

care trebuie sa raspunda analistul de credite, n scopul documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor evaluate.
yn

realizarea

proiectiei

fluxurilor

de

lichiditati,

consideram

necesara

documentarea clara a modului n care s-a efectuat, respectiv stabilirea ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului pe baza datelor obtinute. n acest mod, rezulatele proiectiei pot fi evaluate si incluse n scoringul final.
ypropunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei clientului cu

banca, respectiv istoricul n calitate de debitor al bancii si profitabilitatea din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de timp precizata (6 luni/ 1 an). Auditul intern apreciaza ca n cadrul normelor de creditare, inclusiv n scoring, pot fi identificate mijloace suplimentare de evaluare a riscului de credit pe fiecare client n vederea alinierii la prevederile normei 17 conform art.52 (1)lit.a - performanta financiara previzionata a contrapartidei, si art.52 (2) lit.e - sistemul intern de rating. O atentie deosebita ar putea fi acordata n viitor definirii profilului de risc curent al contrapartidelor, asa cum impune art.53 (2) lit.b. Analiza riscului de credit Din rapoartele elaborate la sfrsitul lunii decembrie 2005, s-a retinut faptul ca politicile au implementat strategia bancii: structura creditelor corporate acordate este urmatoarea: 57% credite pe termen scurt, 40% credite pe termen mediu, 3 % credite pe termen lung. structura pe valute este: 42% EUR, 30% USD, 28 % RON.

nu exista o concentrare a riscului pe ramuri ale economiei. Structura pe ramuri a creditelor corporate este urmatoarea: comert 24%, industrie alimentara 15%, agricultura 10%, constructii 12%, leasing 8%, textile si ncaltaminte 5%, prelucrarea lnii 5%, petrochimie 4%, masini si echipamente 4%, alte 13 % ( fiecare cu ponderi sub 3%). nu exista concentrari determinate de numarul clientilor titulari ai creditelor. Daca n decembrie 2004 numarul clientilor corporate titulari de credite era de 684, n decembrie 2005 numarul acestora a crescut la 895. nu exista concentrari ale expunerii la riscul de credit pe produse: 39% credite, 17 % linii de credit, credit pentru investitii 16%, overdraft 14%, L/G 11%, L/C 3. n analiza derulata pentru perioada ianuarie - aprilie 2006 se mentin aceleasi aprecieri. Auditul intern considera oportun ca n cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana n a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului de credit aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se desfasoara att n cadrul Departamentului Managementul riscurilor, ct si Departamentului Marketing Corporativ. Din analiza structurii creditelor dupa destinatia acestora la octombrie, decembrie 2005, martie 2006, se constata ponderea mare a creditelor de exploatare fapt ce dovedeste respectarea politicii de creditare, care fixeaza drept prioritare creditele pe termen scurt. Fata de octombrie 2005, n martie 2006 nu se nregistreaza modificari semnificative n structura creditelor dupa tipul acestora. Usoara tendinta de scadere a ponderii creditelor de trezorerie este compensata de cresterea corespunzatoare a creditelor de echipament. Mai jos este prezentata evolutia portofoliului de credite conform "Situatiei patrimoniului" ntocmita de Departamentul Control Financiar: OPERAIUNI CU CLIENTELA - Creante comerciale - Credite de trezorerie Octombrie 2005
8.759.210 621.903.910

Pondere n total 1% 71%

Martie 2006
11.824.9335 972.272.310

Pondere n total 9% 74%

- Credite pentru echipament - Credite pentru bunuri mobiliare - Alte credite acordate clientelei - Valori de recuperat - Creante restante - Creante atasate Total

70.073.680 78.832.890 26.277.630 61.314.470 8.759.210

875.921.000

8% 91.971.705 9% 78.832.890 3% 26.277.630 7% 1% 13.138.815 0% 13.138.815 100% 1.313.881.500

7% 6% 2% 0% 1% 1% 100%

Din verificarile efectuate, nu am putut identifica n cadrul Departamentului Credite Corporative sau Marketing rapoarte periodice privind concentrarea riscului de credit pe arii geografice si sucursale, aceasta sarcina ramnnd exclusiv n sarcina Departamentului Administrarea Riscurilor. Nu exista concentrari determinate de numarul de clienti titulari ai creditelor. Fata de sept 2005, cnd s-a desfasurat precedenta misiune de audit, se constata modificari n structura portofoliului de credite pe valute n sensul concentrarii riscului de credit pe EUR. Aceasta este si consecinta nivelului dobnzilor practicate. Banca se ncadreaza n noile reglementari BNR cu privire la nivelul creditelor acordate n valuta, dar prin politica de creditare se urmareste promovarea creditelor n lei. Ponderea creditelor n functie de valuta creditului a evoluat conform tabelului de mai jos: Moneda EUR RON USD Pondere 2005 45% 28% 27% Pondere 2006 49% 31% 20%

n ceea ce priveste structura creditelor pe produse, n decembrie 2005 ponderile cele mai mari sunt nregistrate de creditele (limita=risc) si overdraft, existnd modificari structurale fata de aceeasi perioada din 2004 cnd ponderea cea mai mare o nregistrau creditele, asa cum se poate observa n tabelul urmator: Tipul de credit Pondere 2004 Pondere 2005 Credit limita = risc 20% 29% Overdraft 10% 20% Linii de credit 47% 39% Credit 8% 4% L/G 10% 6% L/C 5% 2% Overdue 1.3% 1.4% Concentrarea pe ramuri si tipuri de clientela La decembrie 2005 se

constata o concentrare a riscului de credit pe ramura comert cu ridicata (41%), aceasta ncadrndu-se n

limita maximala precizata prin politica de creditare. Din analiza efectuata la decembrie 2005, 58% din portofoliul de credite este acordat clientilor corporate, 33% celor commercial si 9% clientilor IMM. In perioada ianuarie - aprilie 2006 nu s-au identificat modificari semnificative ale concentrarii riscului de credit pe ramuri. Urmarirea calitatii portofoliului de credite

Structura creditelor la martie 2006 este urmatoarea: -credite n categoria standard 64% -credite n observatie 23 % -credite substandard 5,8% -credite ndoielnice 0.2% -credite clasificate ca pierdere 7%. Din analiza datelor contabile si indicatorilor de rating, au rezultat urmatoarele: -Rrata generala de risc are rating 4 n tot cursul anului 2006, n conditiile n care indicatorul are un trend crescator. Indicatorul dovedeste necesitatea diversificarii plasamentelor, majoritatea activelor bancii fiind reprezentate de credite. -totalul creditelor restante n total portofoliu la decembrie 2005 si martie 2006 prezinta rating 1, ceea ce arata o monitorizare adecvata a activitatii de creditare, att n partea de analiza, ct si de administrare. -creditele si dobnzile restante si ndoielnice n total portofoliu prezinta rating 1, ceea ce dovedeste preocuparea pentru mbunatatirea permanenta a calitatii portofoliului de credite. Totusi, atentionam asupra faptului ca indicele de crestere a creditelor acordate clientelei este apropiat de indicele de crestere a creditelor restante si ndoielnice (net) ceea

ce poate indica pentru viitor o posibila afectare a indicatorul de rating, n masura n care trendul acestor indici ramne acelasi. -gradul de acoperire cu provizioane a expunerii ponderate prezinta rating 1, ceea ce indica acoperirea riscului de credit. Urmarirea situatiei provizioanelor

Fata de martie 2005, n martie 2006 se nregistreaza o crestere cu 7% a provizioanelor constituite pentru ntregul portofoliu de credite (inclusiv individuals), parte din aceasta crestere fiind explicata si prin aplicarea ultimelor norme ale BNR privind ncadrarea creditelor acordate persoanelor fizice n categorii de risc. Urmarirea ncasarilor la scadenta Din verificarile efectuate, s-a constatat aplicarea normelor la nivelul sucursalelor, unde se procedeaza la urmarirea riguroasa a scadentelor si ncasarea sumelor datorate de clienti. Sistemul informatic permite listarea scadentelor aferente unei perioade specificate, astfel nct administratorii de credite/ directorii de operatiuni pot urmari situatia conturilor clientilor si emiterea n timp a notificarilor cu privire la scadentele creditelor. De asemenea, Departamentul Risc si Urmarire Credite Corporative urmareste lunar situatia restantelor si a provizioanelor, mentinnd contactul permanent cu sucursalele si/sau clientii n vederea cunoasterii cauzelor restantelor nregistrate si gasirea mijloacelor de recuperare a sumelor datorate. Departamentul asigura gestionarea dosarelor de credite pentru grupurile Miraj SA si Euref SA, aflate n dificultate si transferate din sucursale, pentru care expunerea nregistrata (inclusiv creante atasate) este: Miraj SA 520.000 EUR si respectiv Euref SA 320.000 EUR. Calitatea garantiilor

Din verificarile prin sondaj efectuate n sucursale, am constat parcurgerea ntregului proces legat de constituirea garantiilor si reevaluarea periodica a acestora n vederea

asigurarii cerintelor Normei 17 cu privire la evaluarea senzitivitatii ga rantiilor la evolutiile economice si ale pietei (art. 52 (1)lit.b). Din sondajele efectuate a rezultat faptul ca din totalul garantiilor constituite, ponderea cea mai mare o nregistreaza ipotecile, de aceea o importanta deosebita o are activitatea Departamentului Evaluari din cadrul Directiei Credite. Din verificarile efectuate a rezultat faptul ca se mai nregistreaza totusi, n unele cazuri, ntrzieri n evaluarea garantiilor ce urmeaza a fi constituite, ct si n evaluarile anuale, acest lucru fiind datorat volumului mare de lucrari existente n cadrul Departamentului Evaluari. Monitorizarea situatiei financiare a clientilor Din verificarile desfasurate n cadrul sucursalelor si a rapoartelor oferite de Departamentul Administrarea Riscurilor, s-au identificat unele situatii n care sucursalele nu au obtinut n termen util situatiile financiare de la clienti si deci nu au putut derula procedurile de reevaluare periodica a performatei financiare, ceea ce a afectat categoria de ncadrare, crescnd nejustificat (nerealist) numarul clientilor corporate cu categorie E. De aceea s-a procedat la atentionarea sucursalelor pentru urmarirea mai atenta a clientilor. Concentrarea expunerilor pe contrapartide Structura expunerilor mari raportate BNR au evoluat conform tabelului de mai jos: Grupuri reprezentnd un singur debitor Octombrie 2005 DEC 2005 Martie2006 Mioara SA 18,90% 18,6% 19,3% Star invest SRL 14 % Elit SA 12,2% 11,5% Viticola Group 10,6% Sistem Com SA Compact service SA 2,32% Se constata la martie 2006 fata de decembrie 2005, reducerea expunerii debitorului Elit SA, o atentie speciala fiind necesar a fi acordata debitorului Mioara SA, pentru care expunerea nregistrata este de 19.3%%. Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit

Datorita faptului ca monitorizarea riscului de credit este permanent derulata n cadrul bancii, auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune n opinia noastra identificarea tuturor rapoartelor existente si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele n a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control ncrucisat al informatiei, ceea ce va ntari sistemul de control intern. Evaluarea activitatii Comitetuuil de Credite Auditul intern a procedat la verificarea proceselor verbale ncheiate n sedintele Comitetului de Credite din perioada octombrie 2005 - aprilie 2006, constatnd ntrunirea acestuia de mai multe ori pe saptamna n vederea luarii deciziilor privind propunerile de acordare a creditelor sau a altor facilitati solicitate de clienti, analiznd riscul de credit pe fiecare client solicitant de credit. Concluzii -Se constata mbunatatiri ale modului de aplicare a normelor de creditare pe ntregul parcurs al procesului de creditare, procedndu -se la respectarea etapelor procedurale desfasurate att n sucursale, ct si n departamentele din HO, acest lucru fiind evidentiat att de testele derulate de auditul intern n cele doua sucursale selectate n acest scop (PIPERA si ILFOV). Aceasta este consecinta mbunatatirii sistemului de control la nivelul sucursalelor si centralei: -delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri. -auditul intern recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit n evaluarea clientilor. -auditul intern considera ca fiind importanta cunoasterea n orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandnd n acest sens monitorizarea periodica a structurii acestora.

-auditul intern apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune n opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor ntocmite n acest m oment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele n a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control ncrucisat al informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va ntari sistemul de control intern. -auditul intern apreciaza ca necesara ntarirea monitorizarii clientilor de catre administratorii de credit, astfel nct indicatorii de performanta a activitatii de creditare sa se nscrie n nivelurile stabilite prin profilul de risc. 26.05.2006 Departamentul Audit Intern Adriana Ispas Emilia Pop Aurel Iftimie

MINUTA sEDINEI DE NCHIDERE Entitatea auditata: Departamentul Credite Corporate Mentiuni generale Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate Perioada auditata: Septembrie2005 - Martie 2006 ntocmit de: Emilia Pop Data Lista participantilor: NumeleFunctiaDirectia / Departamentul

Mihai Andrei Vicepresedinte Directia Credite Marius Negrut Manager Deperatment Credite Corporate Adriana Ispas Manager Departament Audit Intern Concluzii S-au luat la cunostinta concluziile auditorului intern nscrise in raportul misiunii de audit intern si propunerile din planul de actiune pentru implementarea recomandarilor. Departamentul Audit Intern va fi informat pe masura ndeplinirii planului de actiune pentru implementarea recomandarilor.

Semnaturile paticipantilor: Mihai Andrei Marius Negrut Adriana Ispas CAPITOLUL IV 4.1. PLANUL DE ACTIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA RECOMANDARILOR Nr. Crt. 1 Recomandarea Definirea la nivel strategic a clientului IMM in mod unic pentru a evita tratamente differentiate in procesul creditarii si afectarii informatiei privind clientii IMM. Revizuirea si aplicarea normelor de creditare specifice IMM. Actualizarea politicii bancii in materie de expuneri cu prevederile Normei 5/2005 art. 17 Verificarea de catre Departamentul Administrare Credite a conformitatii contractelor de credit intocmite de Dept. Administrare Credite cu conditiile de creditarea aprobate si de asemenea, Solutie implementare Revizuirea modului de definire a clientului IMM.

3 4

Revizuirea si aplicarea normelor de creditare specifice IMM. Actualizarea politicii bancii in materie de expuneri. Realizarea unui control suplimentar privind conformitatea contractelor de credit incheiate cu aprobarile precum si a acuratetei

verificarea in sistemul informatic a acuratetei inregidtrarilor referitoare la aceste contracte. Maparea proceselor legate de linia de business IMM, cu marcarea clara a controalor la nivelul tuturor departamentelor implicate precum si a controalelor incrucisate. 4.2. Concluzii si propuneri

inregistrarilor in sistem. Maparea proceselor de creditare IMM.

n vederea detalierii modului de evaluare a factorilor subiectivi si obiectivi din cadrul scoringului, sugeram analizarea posibilitatii de a fi efectuate analize sectoriale si ale diversilor factori avuti n vedere, n scopul unei evaluari unitare n cadrul tuturor entitatilor bancii. Directiile de analiza trebuie sa urmareasca cerintele politicii si strategiei bancii Aceste analize pot fi asigurate printr-un departament distinct n cadrul bancii, care sa ofere informatii tuturor solicitantilor. Se considera oportun ca n cadrul Departamentului Credite Corporative sa existe o persoana n a carei atributii sa fie inclusa analiza riscului de credit aferent ariei de responsabilitate a departamentului. La ora actuala, raportarile legate de activitatea de creditare si implicit elementele de analiza se desfasoara att n cadrul Departamentului Credite Corporative, ct si Departamentului Marketing Corporativ. Delimitarea mult mai clara a IMM fata de clientela corporate, prin aplicarea unui singur criteriu si anume cifra de afaceri. Se recomanda analizarea oportunitatii revizuirii scoringului folosit n evaluarea clientilor. Se considera ca fiind importanta cunoasterea n orice moment a gradului de lichiditate a garantiilor acceptate de banca, recomandnd n acest sens monitorizarea periodica a structurii acestora. Se apreciaza ca necesara constituirea unui steering committee care sa reevalueze sistemul de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. Aceasta ar presupune n opinia noastra analizarea tuturor rapoartelor ntocmite n acest moment si a celor solicitate a fi obtinute, cu periodicitatea necesara, precum si persoanele n a caror responsabilitate va fi obtinerea si analiza acestora. Totodata, se vor putea identifica si punctele de control

ncrucisat al informatiei (Departamentul Credite Corporate si Marketing), ceea ce va ntari sistemul de control intern. Bibliografie: Anexa 1 Nr. 23 Data : 20.08.2005 NOTIFICARE PRIVIND DECLANsAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Catre: Mihai Andrei

De la: Ref:

Manager Audit Intern Auditul activitatii de credit corporate

n conformitate cu Planul anual de audit intern, urmeaza ca n perioada de 01.09.2005 - 30.0.2006 sa se efectueze o misiune de audit intern cu tema "Auditul activitatii de credit corporate". Misiunea de audit se va desfasura sub coordonarea Dlui Dimitrie Marin Va vom contacta ulterior pentru a stabili, de comun acord, o sedinta de deschidere n vederea discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit si anume: -prezentarea auditorilor; -scopul misiunii de audit; -prezentarea obiectivelor misiunii de audit intern; -programul misiunii de audit; -alte aspecte. Daca aveti ntrebari privind aceasta misiune de audit sau aveti domenii care ati dori sa faca obiectul investigatiei noastre va rog sa ma contactati.

Iftimie Aurel Departament Audit Intern Anexa 2 PROGRAMUL INTERVENIEI LA FAA LOCULUI Denumirea misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2006 ntocmit de: Emilia Pop Data: 30.08.2005 Aprobat de: Adriana Ispas Data: 30.08.2005 Obiective Tipul verificarii Locul Durata Auditorii desfasurarii activitatii Dep. Credite 1 h Emilia Pop Corporative Adriana Ispas Dep. AI 4h 10 h Emilia Pop

Verificarea modului de ndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata n noiembrie 2004

Intervievare, verificarea ndeplinirii masurilor

Strategia bancii privind activitatea de Analiza strategiei creditare Politici si proceduri privind riscul de Analiza proceduri credit Intervievare

Dep. AI

Emilia Pop Adriana Ispas

Organizarea responsabilitati desfasurate si

activitatii, Analiza posturi activitati Intervievare

fise

Dep. AI

3h

Emilia Pop

Evaluarea modului de respectare a Analiza proceduri, normelor de creditare (analiza, rapoarte avizare, acordare, urmarire) n Verificare dosare activitatea curenta a sucursalelor. de credit Mecanisme de control intern si

Suc. Pipera Suc. Ilfov Dep. AI

96 h

Adriana Ispas

monitorizare a riscului la nivelul Teste in sistem sucursalelor si a departamentului Intervievare Evaluarea, monitorizarea si controlul Analiza rapoarte riscului de creditare Proceduri analitice Intervievare pe Analiza rapoarte Proceduri analitice

Dep. Credite Corporative Dep. AI

55 h

Emilia Pop

Concentrarea contrapartide

expunerilor

Dep. Credite Corporative Dep. AI

25 h

Emilia Pop

Intervievare Evaluarea performantei portofoliului Analiza rapoarte de credite Proceduri analitice Intervievare privind Analiza rapoarte si Intervievare

Dep. Credite Corporative Dep. AI

20 h

Emilia Pop Adriana Ispas

Sistemul activitatea

de de

raportare

creditare

Dep. Credite Corporative Dep. AI

18 h

Emilia Pop Adriana Ispas

monitorizarea riscului de credit Evaluarea activitatii Comitetului de Analiza sedinte Credite minute

Dep. AI

8h

Emilia Pop Adriana Ispas

Total 240h

sef misiune, Anexa 3 PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT INTERN Denumirea misiunii de audit : Auditul activitatii de credit corporate Perioada auditata: 01.09.2005 - 30.03.2005

ntocmit de: Emilia Pop Aprobat de: Adriana Ispas Data : 01.11.2005 Obiective 0 Strategia bancii privind Activitati 1 Perioada 2 Locul desfasurarii 4

activitatea de creditare. Politici si proceduri privind riscul de credit. Organizarea responsabilitati desfasurate. Evaluarea, monitorizarea si si activitatii, activitati

controlul riscului de creditare. Concentrarea contrapartide. Verificarea garantiilor Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si expunerilor pe

monitorizarea riscului de credit. Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) n activitatea sucursalelor. curenta Mecanisme a de

control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului. Evaluarea activitatii Comitetul de Credite. 1. ntocmirea si Departament

expedierea notificarii. 2. ntocmirea

Audit Intern Departament Audit Intern

programului misiunii de audit. 3. Documentare. 3. ntocmirea ntocmirea tabelei

chestionarelor. 4. analiza riscurilor. 5. sedinta de deschidere a misiunii.

Departament Audit Intern Departament Audit Intern Departament Audit Intern Dep Credite Corporate Suc. Pipera Suc. Ilfov Directia Credite Corporate Suc Pipera Suc Ilfov Departament Audit Intern Directia Credite Corporate Suc Pipera Suc Ilfov Directia Credite Corporate Suc Pipera Suc Ilfov Directia Credite Corporate / Departamentul Audit Intern Directia Credite Corporate

6. verificarilor evaluarilor.

Efectuarea si

7. Elaborarea Foii de identificare si de analiza a problemei.

8. Colectarea probelor de audit

9. Retinerea documentelor n dosarul misiunii de audit. 13. sedinta de ncheiere a misiunii de audit intern

Suc Pipera Suc Ilfov Departamentul Audit Intern

14. Elaborarea proiectului de raport de audit si a planului de masuri 15. Transmiterea proiectului de raport entitatii auditate 16. Contestatia la proiectul de raport de audit

Departamentul Audit Intern

Directia Credite Corporate Suc Pipera Suc Ilfov Directia Credite Corporate Suc Pipera

17. sedinta de conciliere.

18. ntocmirea raportului de audit intern. CHESTIONAR Compartimentul: Departamentul Credite Calificativ final: favorabil Conducatolul Directiei: Mihai Andrei Manager: Marius Negrut Data completarii: 01.09.2005 Perioada auditata: 01.09.2005-31.03.2006 Numele si prenumele auditorilor: Emilia Pop, Adriana Ispas 1. ORGANIZARE

Suc IlfovB Departamentul Audit Intern

1.1. Exista un numar corespunzator de angajati n cadrul departamentului?

DA NU 1.2. Exista o buna separare a atributiilor?

DA NU 1.3. Angajatii au pregatirea necesara?

DA NU 1.4. Sunt realizate periodic sedinte operative?

DA NU 1.5.Angajatii sunt cuprinsi n programe de training ?

DA NU

1.6.S-au realizat reorganizari n cadrul departamentului n perioada scursa de la ultima misiune de audit?

DA NU

CALIFICATIV: 0.66 2. MONITORIZARE 2.1. Autocontrolul este eficient?

DA NU

2.2. Se exercita un control ierarhic eficient?

DA NU 2.3. Exista controale ncrucisate?

DA NU 2.4. Se realizeaza o monitorizare adecvata riscului de credit la nivelul Depart. Credite Corporate?

DA NU CALIFICATIV:1 3. CONTROL sI RAPORTRI 3.1. Informatiile raportate sunt adecvate n raport cu riscurile specifice ?

DA NU

3.2. Rapoartele asigura urmarirea realizarii targeturilor?

DA NU

3.3. Rapoartele asigura urmarirea ncadrarii n indicatorii profilului de risc?

DA NU

3.4. Rapoartele asigura un control adecvat al riscului de credit?

DA NU

3.5. Rapoartele sunt prezentate cu periodicitatea necesara?

DA NU 3.6. Rapoartele asigura monitorizarea concentrarii riscului de credit sub toate aspectele?

DA NU mbunatatiri

Se pot aduce

3.7. Raportarile catre BNR se realizeaza la termen ?

DA NU CALIFICATIV:0.72 Nefavorabil: 0 - 0.3 Favorabil: 0.31 - 1 Anexa 4 CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE Denumirea misiunii de audit : auditarea activitatii de creditare Perioada supusa auditului: 01.09.2005-31.03.2006 ntocmit de: Adriana Ispas ACTIVITATEA DE AUDIT 0 1. Exista proceduri scrise? DA 1 1 NU 2

2. Atribuirea responsabilitatilor si delegarea competentelor sunt declarate n proceduri? 3. Cunosc angajatii procedurile n uz? 4. Procedurile n uz asigura separarea sarcinilor incompatibile? 5. Procedurile n uz sunt aprobate? 6. Procedurile n uz sunt actualizate? 7. Numai persoanele autorizate pot sa modifice procedurile? 8. Exista deficiente n aplicarea procedurilor? 9. Exista prevederi n proceduri privind identificarea si monitorizarea riscurilor? 10. Exista activitati de monitorizare a riscurilor? 11. Este urmarita concentrarea riscului de credit? 12. Poate fi mbunatatit sistemul de raportare interna privind riscul de credit? 13. Comitetele cu responsabilitati n aceasta arie de responsabilitate se ntrunesc cu periodicitatea necesara? 14. Comitetele cu responsabilitati n aceasta arie de responsabilitate desfasoara activitatea n conformitate cu atributiunile stabilite? 15. Exista minute ale sedintelor de comitet? 16. Angajatii respecta prin activitatea zilnica atributiunile din fisa postului? 17. Exista preocupari pentru recuperarea debitelor restante? 18. Exista un bun management al resursei de personal n cadrul departamentului? 19. Exista elaborata o strategie pentru activitatea de creditare? 20. Politicile elaborate raspund strategiei elaborate? 21 Se urmaresc periodic indicatorii din profilul de risc de credit? Anexa 5 Entitatea /structura auditata: Departament analiza credite corporate Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Data realizarii: 01.10.2005

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

2 1

1 1

1 1 1

Data revizuire: 30.10.2005 FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI Nr. 1 1. Problema: Necesitatea revizuirii scoringului folosit n analiza clientilor care solicita credite. 2. Constatari : n urma analizei asupra scoringului, am identificat urmatoarele:
ypunctajul acordat clientului ar trebui sa includa si o evaluare a calitatii

situatiilor financiare prezentate, respectiv daca acestea sunt auditate sau nu, precum si opinia exprimata n raportul de audit financiar.
yevaluarea factorilor subiectivi n cadrul scoringului nu poate conduce la un

numar de puncte mai mare dect n evaluarea celor obiectivi.


ydetalierea factorilor subiectivi, eventual prin intermediul unor grile de evaluare

la care trebuie sa raspunda analistul de credite, n scopul documentarii modului de evaluare si a prezentarii clare a elementelor evaluate.
yn cadrul scoringului nu sunt evaluate informatiile obtinute din cash flow si

nici din proiectia de cash flow. Consideram necesara includerea acestora n scoringul final.
yn realizarea proiectiei fluxurilor de lichiditati, consideram necesara

documentarea clara a modului n care s-a efectuat, respectiv stabilirea ipotezelor, proiectia fluxurilor de lichiditati - eventual si folosirea unor scenarii alternative, determinarea solvabilitatii clientului pe baza datelor obtinute. n acest mod, rezulatele proiectiei pot fi evaluate si incluse n scoringul final.
ypropunem introducerea unor indicatori pentru evaluarea relatiei clientului cu

banca, respectiv istoricul n calitate de debitor al bancii si profitabilitatea

din trecut a clientului pentru banca pentru o periada de timp precizata (6 luni/ 1 an). 3. Cauze: Neactualizarea scoringului. 4. Consecinte: Neluarea n considerare a unor factori, consideram noi, importanti si aplicarea unor criterii n mod diferentiat, datorita nedetalierii continutului acestora. 5. Recomandari si solutii propuse: Revizuirea scoringului folosit n evaluarea clientilor, inclusiv prin detalierea modului de evaluare a factorilor subiectivi. ntocmit de: Emilia Pop Anexa 6 Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Data realizarii: 01.12.2005 Data revizuire: 30.12.2005 FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI Nr. 2 1. Problema: Necesitatea reevaluarii sistemului de raportare pe segmentul riscului de credit corporate. 2. Constatari : Extinderea raportarilor lunare pentru urmarirea expunerilor pe zone geografice si ramuri. 3. Cauze: Nu sunt respectate cerintele normei 17/2003. Revizuit de: Adriana Ispas

4. Consecinte: ntocmirea unor analize incomplete si neadecvate ceea ce poate conduce la o monitorizarea mai putin stricta a riscului de credit. 5. Recomandari si solutii propuse: Revizuirea raportarilor periodice si urmarirea in mod distinct a extunerilor pe zone geografice si ramuri. ntocmit de:Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Anexa 7 Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Data realizarii: 01.12.2005 Data revizuire: 30.12.2005 FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI Nr.3 1. Problema: Evidentierea unei tendinte de relaxare a costurilor creditarii cu afectarea profitabilitatii bancii. 2. Constatari : Din testele efectuate n sucursale, precum si n urma analizei rezulatelor bancii, am constatat evidentierea unei tendinte de relaxare a conditiilor de creditare n defavoarea profitabilitatii bancii. 3. Cauze: Necesitatea atingerii cotelor de piata vizate prin obiectivele bancii.

4. Consecinte: Influentarea rezultatului obtinut de banca. 5. Recomandari si solutii propuse: Initierea unei analize a conditiilor de creditare oferite clientilor (dobnzi, comisioane - n special cele referitoare la tranzactiile prin cont curent), prin compararea cu dobnzile de referinta si respectiv, conditiile din piata. ntocmit de: Emilia Pop Anexa 8 Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Data realizarii: 05.11.2005 Data revizuire: 10.11.2005 FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI Nr.4 1. Problema: Neretinerea unor comisioane la acordarea creditelor. 2. Constatari : Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 34, Nr. 40 sucursala Pipera nu s-a procedat la retinerea comisionanelor conform contractului sau retinerea cu intirziere. 3. Cauze: Omisiune din partea administratorului, lipsa controlului din partea directorului de sucursala. 4. Consecinte: Neretinerea comisioanelor. 5. Recomandari si solutii propuse: Revizuit de:Adriana Ispas

Se impune un control mai strict asupra modului de retinere a comisioanelor. ntocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Anexa 9 Entitatea /structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de audit intern: Auditul activitatii de credit corporate Data realizarii: 07.02.2006 Data revizuire: 08.02.2006 FIsA DE IDENTIFICARE sI ANALIZ A PROBLEMEI Nr.5 1. Problema: Neinregistrarea la timp la arhiva electronica a unor ipoteci. 2. Constatari : Din testele efectuate s-a constatat ca in cazul creditelor cu nr. 15, Nr. 79, sucursala 53 nu s-a procedat la inregistrarea la timp la arhiva electronica a unor ipoteci 3. Cauze: Nerespectarea procedurilor interne. 4. Consecinte: Risc credit ridicat ca urmare a neinregistrarii la timp a garantiilor.. 5. Recomandari si solutii propuse: Se impune un control mai strict asupra modului de constituire si inregistrare a garantiilor. ntocmit de: Emilia Pop Revizuit de: Adriana Ispas

Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate

Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas Data intocmire: 03.09.2005 Data revizuire: 09.09.2005 FIsA DE LUCRU NR. 1 Obiectul auditat: Strategia bancii privind activitatea de creditare Obiectivul auditat: Evaluarea strategiei privind activitatea de creditare Riscuri potentiale identificate: Nestabilirea modalitatilor de monitorizare a riscului de credit Lipsa aprobarii Consiliului de Administratie Inadecvarea strategiei la piata, mediul economic si capitalurile bancii Implementarea necorespunzatoare a strategiei Proceduri de efectuat - analiza strategiei, identificnd directiile de monitorizare a riscului de credit Proceduri efectuate n conformitate cu n Norma 17/2003 s-a elaborat si aprobat strategia bancii privind activitatea de creditare, precum si profilul de risc al bancii care stabileste urmatorii indicatori de monitorizare pe segmentul riscului de credit: General Total credite restante si ndoielnice / total portofoliu de credite Expunere neajusta af. creditelor si dob n "ndoilenic" si "pierdere" / total credite si dobnzi clasificate (Rata de risc 1) Expunerea neta fata de un grup (singur debitor) / fonduri proprii Valoarea cumulata a expunerilor mari (>10% din fonduri proprii) / fonduri proprii Valoarea cumulata a expunerilor fata de persoane aflate n relatii speciale / fonduri proprii Valoarea cumulata a expunerilor fata de personalul propriu / fonduri proprii Limita Nivel de alerta

Expunere principal n "standard" / total expunere principal Total provizioane / total expunere principal Expunere principal n "pierdere" / total expunere principal Persoane juridice Corporate + Commercial Expunere principal n "pierdere" / total expunere principal Expunere principal restant > 90 zile / total expunere principal Credite de investitii, productie si imobiliare Linii de credit, overdraft, revolving

ncadrarea n aceste prevederi de strategie este urmarita de Departamentul de Administrare a Riscurilor, rezultatul analizelor fiind prezentat lunar Comitetului de Management al Riscurilor. Concluzii Principalele directii privind monitorizarea riscului de credit sunt reprezentate de urmatoarele: -concentrarea pe nici una dintre categoriile de activitati finantate nu poate depasi XX% din totalul portofoliului de credite. -se va urmari acordarea cu preponderenta a creditelor n valutele generate de contrapartidele eligibile, astfel nct riscul valutar sa fie acoperit n mod natural, cu respectarea reglementarilor n vigoare. -acordarea cu preponderenta a creditelor pe termen scurt, evitnd concentrarea riscului pe termene medii sau lungi, specifice creditelor de investitii. -banca va urmari ca profitabilitatea estimata a fiecarei tranzactii n raport cu riscul asumat sa contribuie la atingerea targetului de rentabilitate agregat al bancii. Anexa 10 Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas Data intocmire: 02.12.2005 Data revizuire: 15.12.2005

FIsA DE LUCRU NR. 2 Obiectul auditat: Politici si proceduri privind riscul de credit Obiectivul auditat: Adecvarea politicilor si procedurilor la strategia elaborata Riscuri potentiale identificate: Politici si proceduri neadecvate la startegia de creditare Comunicarea insuficienta a politicilor si procedurilor catre angajatii implicati n punerea lor n aplicare Proceduri de efectuat - analiza procedurilor de creditare - intervievarea managementului diviziei de credite Proceduri efectuate -Analizarea organigramei -Analizarea procedurilor si normelor interne si verificarea adecvarii lor la politicile elaborate -Analizarea sistemului de raportare periodica -Evaluarea sistemului de control la nivelul departamentului. Controlul asupra sucursalelor Concluzii n vederea implementarii strategiei bancii pentru activitatea de creditare, politicile elaborate si implementate n 2005 au urmarit urmatoarele obiective: -separarea activitatii de creditare pe cele trei coordonate: IMM, commercial, corporate si individuals, -asigurarea separarii atributiilor de analiza si administrareprin alocarea acestor atributiuni unor structuri organizatorice distincte, -monitorizarea riscurilor prin comitetele cu atributii n acest sens

-procupare pentru mbunatatirea calitatii portofoliului de credite, Anexa 11 Entitatea / structura auditata: Departament Analiza credite corporate Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas Data intocmire: 13.01.2006 Data revizuire: 17.01.2006 FIsA DE LUCRU NR. 3 Obiectul auditat: Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate Obiectivul auditat:
yAdecvarea fisei posturilor la continutul activitatii desfasurate yEvaluarea eficientei utilizarii resursei de personal

Riscuri potentiale identificate: Necorelarea activitatiilor desfasurate cu fisa posturilor. Nerespectarea principiului segregarii functiilor incompatibile. Inadecvarea activitatilor desfasurate comparativ cu resursele existente. Proceduri de efectuat - analiza organigramei si a fiselor posturilor Proceduri efectuate -a fost analizata ultima organigrama aprobata a bancii -a fost intervievata conducerea operativa a departamentelor implicate n procesul de creditare corporate Concluzii Activitatea de creditare este organizata n cadrul mai multor departamente si divizii din centrala, precum si la nivelul sucursalelor, astfel:

-Prezinti organizarea din HO -La nivelul sucursalelor se desfasoara activitatea de creditare, ncepnd cu activitatea de marketing prin ofiterii de marketing, analiza dosarelor si aprobarea lor n limita competentelor, ntocmirea dosarelor transmise spre analiza si aprobare n centrala, si administrarea creditelor ramase n competenta lor. Actuala organigrama raspunde cerintelor politicii de creditare si n acelasi timp cerintelor de management al riscului de creditare, n sensul monitorizarii activitatii de creditare pe segmentele de clientela particularizate prin caracteristici ale activitatii desfasurate si factori de risc specifici. Se procedeaza la aprobarea si administrarea separata a creditelor pentru IMM. Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas Data intocmire: 01.12.2005 Data revizuire: 30.12005 FIsA DE LUCRU NR. 4 Obiectul auditat: Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit. Obiectivul auditat: Acuratetea si completitudinea raportarilor Frecventa raportarilor si beneficiarii acestora Riscuri potentiale identificate: Raportari incomplete sau neadecvate Frecventa necorespunzatoare Alocare necorespunzatoare a drepturilor de consultare n sistem Proceduri de efectuat

-Evaluarea procesului de raportare Proceduri efectuate -Verificarea raportarilor destinate BNR -Evaluarea adecvarii raportarilor interne Concluzii Activitatea de raportare pe segmentul creditare corporate asigura att cerintele de raportare BNR ct si cerintele interne de raaportare. Rapoartele sunt furnizate de catre Depart. Credite Corporate, raportari, Marketing corporate, managementul Riscurilor. Se asigura astfel controlul ncrucisat si urmarirea modului de atingere a target-urilor, nivelul expunerilor pe clienti, calitatea portofoliului de clienti, ncadrarea n profilul de risc definit. Auditul intern apreciaza ca necesara extinderea setului de raportari pentru monitorizarea lunara a concentrarii pe ramuri si zone geografice. Anexa 12 Entitatea / structura auditata: Departamentul Analiza credite corporate Tema misiunii de AI: Auditul activitatii de credit corporate Nume reviewer: Emilia Pop Nume auditor: Adriana Ispas Data intocmire:05.11.2005 Data revizuire: 10.11.2005 FIsA DE LUCRU NR. 5 Obiectul auditat: Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) n activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului. Obiectivul auditat:
yVerificarea si confirmarea existentei creditelor la data auditului yVerificarea aprobarii tragerilor din limita de credit si respectarea destinatiei initiale a creditului yEvaluarea creditelor si a calitatii portofoliului n scopul determinarii adecvarii provizionului nregistrat

yEvaluarea garantiilor yVerificarea acuratetei si completitudinii tranzactiilor referitoare la: trageri, rambursari, creante atasate yVerificarea rezonabilitatii nregistrarilor referitoare la veniturile din dobnzi si comisioane yEficienta controalelor la nivelul departamentului Riscuri potentiale identificate:

-Iregularitati privind respectarea normelor -Neretinerea comisioanelor -Iregularitati n nregistrarea n sistem a creditelor si garantiilor -Neadecvarea controalelor la nivelul departamentului Proceduri de efectuat -Verificari la nivelul sucursalelor privind respectarea normelor de crediatre -Verificari la nivelul Depart. Credite Corporate a respectarii normelor de creditare Proceduri efectuate -Verificarea prin sondaj a dosarelor de credit -Teste privind completitudinea si acuratetea datelor n sistem -Evaluarea controalelor derulate n sucursale -Evaluarea controalelor derulate n HO