Sunteți pe pagina 1din 111

RI DSD

DH1PHQD1RH1
Biblioteca Central
Universitar
Timiloara
AIain ra!
1IuCucCIC dC
LOrnCI D8!D
1 111111 1111111111 11111 11111 1111111111 11111 1111 1111
02157873
Institutul European
2001
EXTRAS DIN CATALOG
Filosofe:
1. MARILE CURE:\TE ALE FILOSOFIEI AV7CE. Alain Graf
2. MARILE ('l'RENTE ALE FILOSOFIEI MODER.VE. A lain Graf
6. MARILE OPERE ALE FILOSOFIEI MODERNE. Thicrry Gonticr
12. LEXIC DE PSffANALlZA- _ Frcdcric de Scitivaux
15. MARILE NOTIUNI FILOSOFICE - 1. Michcl Coudarcher
16. M.4fILE NOTIUNI FILOSOFICE - 2. Dcnis Collin
17. M4RII.E .VOTfNI FlLO-oFICE - 3. Dcnis Collin
19. MARIL/- CURENTE iN FILOSOFIA STf.\'TELOR. Maric-Dominique Popelard,
Dcnis Yernanl
22. MARILE PROfLEME ALE ETICII. Chirstine Le Bihan
23. MARILE CURENT AL' FILOSOFIEI "OUTCE. M ichel Tereslchcnko
27. LEXIC DE FILOSOFIE. Alain Graf, Christinc Lc Bihan
n pregtire: FILOSOFIA ARTEI. Florcncc Begel
Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale
GRAF, ALAIN
Marii filOfcl qra
.
n1. A ain cra(._ si: Institutul
European, 20Ql
.. '- t'.'_Ij.; 1
1 1 2
p
.;
1 8 em. (
e
mo
:"Fi
F
e
r
'-
"''-''''
Bi bl i ogr.
. Vl< j
ISBN 973-586' 16321
r

. .
.
14( 1 00)
Alain Graf, Les grands philosophes contemporains
Editions du Seuil, mars 1997
Institutul European Iai, pentru prezenta versiune n limba romn
ISBN: 973-586-163-1 PRINTED IN ROMANIA
T:\BL/\ DE l'vL\TERII
1. MARX. 4
2. NIETZSCHE 16
3. FREUD 29
4. HUSSERL 41
5. BERGSON 51
6. WITTGENSTEIN 62
7. HEIDEGGER 72
8. SARTRE 83
9. U:VI-STRAUSS 91
10. FOUCAULT 1 00
RECOMANDRI DE LECTUR 1 08
\L\RX (ll-! -))
I
Considerarea l ui Marx ca fi l osof poate prea un proi ec
paradoxal dac tinem cont de faptul c, dup o ntreag tradiie
gndirea lui marcheaz sfritul filosofiei pri n nl ocui re;
schemel or ei inoperante cU concepte ti i nti i fi ce, economi ce sai
soci ol ogi ce.
n virtutea efortul ui depus de gnditor pentru i nversare;
demersului obisnuit al ti i ntel or si al fil osofi ei occi dental e
putem vorbi nu de schimbarea fi l osofi ei n st i i nt, ci d
schimb ar ea fi l os ofie i pur si s i mpl u. Cri t i ca mar xi s t
ideal i smul ui german nu are ca efect di sol uia fi l osofi ei '
di verse ti i nte pozi ti ve . Este vorba numai de a acorda ma
mult atenie vieii reale a oameni/or, pentru a ntel ege cur
se nasc reprezentri l e l or despre l ume (i ntel ectual e, moral e
art i sti ce, rel i gi oase) .
Metoda (i deal ist) care pleac de la ceea ce i imagi neaz
sau ii reprezi nt oameni i, ajungnd dup aceea la omul
"
n cam
si oase", va fi nl ocui t de Marx cu demersul ce pl eac de 1
procesele vi eti i reale pent
ru a sesiza
gndirea ce provine di n ee
1. O FILOSOFIE A SUSPICIUNII
Pentru c suspecteaz fi l osofi i l e ideal i ste de ocul tare
origi nii val ori l or noastre, Marx a putut fi cal i fi cat, mpreun
cu Freud si Ni etzsche, drept
"
fi l osof al suspi ci uni i ".
A. CRITICA FILOSOFIEI IDEALISTE
A ISTORIEI
Dup Ma rx , gindur i l e nu s nt r eal i tat ea pr i ma ri
Di mpotri v, coni nutul l or depi nde de condi i i l e exi stenl
noastre materi al e. g Viaa determin contiina
"
. n ti mp CI
petru HegeL mersul spi ri tul ui cxplil() transformarea l umi
<
pentru Marx reprezentril e noastre despre lume snt el e nsel e
determinate de exi stena noastr material.

n consecin, va fi
vorba despre descri erea raporturi lor de for strict materiale,
aceleasi care fac istoria, si nu a progresului naiuni i n i stori e.
Istoria oricrei societti pin i zi/ele noastre este istoria luptei
de clas ".
a) Forele de producie
Omul se defineste mai nti ca fi n care transform natura
pentru a-si satisface trebuinele.
Munca l face pe om, i consti tuie esena si i model eaz
raporturi l e cu l umea. Dac este un animal pol i tic, este pentru
c nu poate s-si produc mij l oac el e de exi sten dect n
soci etate ntr-un sistem n care fecare depinde de cei l ali . Orice
acti vi tate producti v necesi t un oarecare contingent de oameni,
de unelte, masini sau tehni ci , numite de Marx fore producti ve.
Aceste fore productive (munca + mij loacel e de productie) se
dezvol t pri n acumulri si sal turi succesi ve.

ntreprinderi l e
manufacturi ere si masina cu aburi, de exempl u, au nzeci t n
timp foarte scurt capacitatea de producie a societi i occidental e
Si au bul versat raport uri l e soci al e . Astfel , starea forelor
productive explic regimul social al produciei. Ct despre
rporturi l e j uridice dintre oameni , acestea nu snt dect refexul
acestor raporturi sociale de producti e: repartiia i propri etatea
asupra mij loacelor de producie snt expresia j uridic a diviziuni i
munci i . Satisfacerea trebuinelor prin munc si raporturile dintre
oameni , pe care l e determi n, snt deci condiia fundamental a
istori ei .
b) Infrastructura i suprastructura
Promulgarea n 1792 a l egii Le Chapeli er, care a pus capat
regi mul ui corporatist, el i bernd piaa munci i , i l ustreaz perfect
determinarea suprastructurii de ctre infrastructuri Aceast
lege a consacrat instaurarea capitalismului , permind apariia
s alariatul ui , adic fol osi rea muncitorul ui l iber. Dar nu nseamn
c legea a fost cauza; ar insemna s admitem c ideile determi n
real i tatea sau, mai mult, c un singur i ndivi d ar fi capabi l s
t ransforme l umea. Lucruril e stau mai degrab pe dos: modul
de produci e capital i st era dej a n formare atunci cnd oamenii
au avut ideea s-I instituti onal i zeze print-o l ege.
~~==.. . .
-1
! Starea de fapt a dezvoltrii fonelor productive I
......c-...

Baza economic It
i
t i RaporturI sociale de productie (clase sociale) i
. .,.,,, , . .,... = ... . =... I
Suprastructura
Ideologie
Rapoltn juridice (stat,constitutie politic, drept)

Fone de contiint (religie,moraI, flozofe)
c) Relaia dialectic dintre structuri
Cu siguran, ntre cel e dou structuri care organizeaz
vi ata social exi st relaii di al ecti ce. Astfel, i dei l e pot s fac
s evol ueze raporturi l e de produc i e . Legea Le Chapel i er,
determi nat de noul mod de producie capitalist, a permi s l a
rndul ei capi tal i smul ui s se consol ideze s i s s e extind. I luzi a
suprem const ai ci n credi n a c i dei l e noastre coboar din
cer, c si snt ntr-un fel propri i l e cauze. Chi ar dac concep i i l e
noastre despre l ume au un efect asupra l umi i , faptul se ntmpl
numai pentru c ele snt reflectarea acestei a.
Or, dac nu ne dm seama c teoriile n. oastre dedubleaz
realul i dac preferm s credem c ele modeleaz, cnd
de fapt el doar i perpetueaz structura, nseamn c presupunem
independena nativ a spiritului fa de materi e. Acest postulat
i dealist are funcia uni c de a ne men i ne n necunoasterea
6
adevratelor determi na i i . Aceast i gnoran este ali enare .
Numai materialismul conduce la constientizarea determinrilor
reale.
B. CRTICA ILUZIILOR
Necunoasterea cauzel or care ne determin s gndim ceea
ce gndi m este cu si guran la ori ginea i luziei n care ne si tum,
anume c gndi m liber. Credi nta i deal i st n i ndependena
spiritului nostru fat de ori ce determinare material ne face s
presupunem c sntem liberi . Marx este filosof tocmai prin faptul
c ne i nvi t la recunoaterea ignoranei noastre si la
di scredi tarea conj ecturilor goale care ne menin sentimentul
unei libertti pe care nu o avem.
a) Defniia ideologiei
Acest si stem de credine care ne nstrineaz constitui e o
ideologie. Ideologi i le reprezi nt n mod deformat real i tatea
obi ecti v cu scopul de a-i masca contradici ile. Ele snt mai
nti iluzii: di sc ursul i deologi c se crede adevrat si nu se
recunoaste ni ciodat ca i deologi c. Eroare de cunostere, dar si
ignoran care se ignor, ideologia remodeleaz realitatea dup
exi genele dorintei i nevoilor clasei dominante. Ea este, propriu
vorbi nd, o fals contiin, adic o contiin care nu-si cunoaste
falsi tatea. Astfel, consti i nta poate s se mi nt singur, s se
cread stapn pe sine si s nu fe n realitate dect propri a sa
pcleal.
Iluzia unei puteri absolute asupra ideilor noastre provine
deci dintr-o necunoatere fundamental a modului lor de
producere.
b) Autonomia iluzorie
Analiza marxi st a ideologiei constituie o critic radical
a concepiilor tradiionale asupra omului ca subiect autonom.
7
De vreme ce pune n l umin determinaiile social e al e ori carei
producii i ntel ectual e, Marx refuz de fapt model ul cl asi c al
omul ui ca stapn s i autor al gnduri l or sal e.
Astfel , economia liberala produce concepia moderna
a!ra libertaii (cea a lucrtorului l iber care dispune dup plac
de forta sa de munc si o schimb ca pe o marI), iar aceast
l ibertate juri dic pe care o necesita modul de productie capi tal ist
di simul eaz n real itate inegal itti l e material e. Noi credem c
l i bertatea j uridic si politi c este adevrata l i bertate, dar ne
nsel m.
c) Ideologia ca refectare i ca masca
Dac din punct de vedere j uridic oamenii snt l i beri (s
emit opini i , s adere la un partid politi c) si egal i (n fat votul ui ,
a instructiei juridi ce), di n punct de vedere economic ei snt
patroni sau muncitori , liberi ntreprinztori sau condamnai pe
vi a s l ucreze pentru altul . Paradoxul este numai aparent;
l i bertatea j uridic si politic este consecina necesara a unei
dependene economi ce de fapt. Ea o exprim si n acel asi timp
o ascunde: omul cu adevrat l i ber ar trebui s fie l iber si
economic si pol itic, sau mai degrab libertatea pol itic nu este
real dect cu condi i a s se fundamenteze pe egal i tatea
economi c.
Ideol ogi a este asadar refectarea structuri l or economice,
dar ea serveste n acel asi ti mp si pentru a masca real i tatea
raporturi lor dintre oameni, adic dependena de fapt si al i enarea
ntreinut prin aceast aparent de libertate.
d) Exploatarea este cheia iluziei ideologice
Ideologia l iberal, mostenit de la 1 789, exprim un interes
de cl as ascuns. Al tfel spus, conceptia l i beral asupra omul ui
liber (ca subiect de drept) are funcia de a disimul a expl oatarea
real a proletari l or (ca subiect de fapt) . Ideol ogi a, ca i scurs
dominant asupra l ibertii, este procesul prin care se opereaz
exploatarea economic travestit n liber-schimb.
8
Astfel, un raport de exploatare privind persoanele, adi c
un confi ct de cl as, se disimuleaz sub forma neutr a unu;
schimb de lucruri (angajati i schi mbnd forta de munc contra
unui salari u).
"
Un raport social determinat de oameni mbrac
pentru ei forma fantastic a unui raport ntre l ucruri
"
.
c. PUTEREA I LIMITA IDEOLOGIEI
a) Fora de abstracie
Ideologia si trage seva din faptul c ea refect interesele
unei clase dominante. Ea este n acelasi timp efectul i milocul
hegemonie; sale. Exprim interesele parti culare ale unei cl ase,
ridicndu-le l a rangul de pri ncipi i uni versale, Desigur, i deol ogi a
care prevaleaz ntr-o societate dat este cea a cl aset dominante,
dar ori ce i deologie trebuie s-si dea aparene de uni versal i tate
pentru a-si asigura autoritatea. I nteresul unei clase conductoare
o mpi nge aadar s-i prezinte exi gentele ca absolute, valabi le
n el e nsel e, fcnd abstracie de orice determinare
particular. Orice cl as care vrea s cucereasc puterea trebuie
s fac ast fel nct i nteresele sa le proprii s treac drept
uni vers al e. Ast fel , Dec l arat i a Drept uri l or Omul ui apr
l ibertatea pol i t i c, ega l i tatea ci vi l si propri et atea, c are
reprezint condii i le necesare ale nateri i burgheziei. Ea pretinde
c protejeaz drepturi le tuturor oamenilor si c le garanteaz
l ibertatea, cnd de fapt nu favori zeaz dect l ibertatea de
ntrepri ndere. Desigur, l a nceput, i nteresul cl asei dominante
este legat de i nteresul comun: revendi carea burgheziei merge
mn n m n cu abol irea pri vi l egi i l or feudal e, fapt care
intereseaz ntregul popor. Totusi, odat victoria asigurat, cl asa
nalt rupe ali anele de care a avut nevoie, si nu menine dect
dominaia proprie, ntretinnd totodat iluzia c nu se supune
dect exigenelor universale crora fiecare trebuie s se
supun. Obiecti vul i deologiei este asadar de a asigura opacitatea
j ocul ui soci al , tcnd s prevaleze imaginarul n dauna rai unii .
Salari atul trebuie s i gnore dependena real i s par l iber.
9
Pentru c prin mascarea raporturilor sociale ideologia vrea
s l e fac i muabi l e, ea e ste rei fi a nt s i , pr i n defi ni i e,
antiistoricist. Ea este rezistent l a schimbare, sanctifcare a
realului: credo-ul su este sfrsitul i storiei .
b) De la ideologie la contiina adevrat
Definitia ideologi ei ca o
"
consti i nt fal s
"
ne permite s
nt el egem cum este posibi l converti rea unei i deol ogi i n
reprezentare corect a real ul ui .
Cnd reprezentarea este vzut ca i deol ogi e, poate s
di spar ea nssi . Ideologia oculteaza i desemneaza ceea ce
ascunde, ca un voal care se muleaz pe contururile pe care le
ascunde.
Astfel, ea favorizeaz i ndirect constientizarea real ul ui , a
contradici i l or sale deghizate cu atta ndrj ire.
Di scursul ideologic insereaz n structura sa real i tatea
pn n punctul n care cedeaz sub efectul propri ei sal e fore.
El esueaz din cauza excesul ui de putere, se trdeaz el nsusi
pri n i nfuena sa prea viguroas. Ct timp mi sti fi carea nu e
resi mit de sal ari at ca i nsuportabi l nstri nare, consti i na
jocul ui revol u i onar rm ne n urm fa de posi bi l i ti l e
obiecti ve al e strii de l ucru, nentrzi ate nc. Suportat pasiv,
al ienarea permi te meninerea dominai ei ; devenit agresiv, ea
se ntoarce contra sistemului care a produs-o.
Orice practic revoluionar si af originea n caracterul
subversi v al vechii ideologi i , i n rasturnarea acestei a.
2. O FILOSOFIE A ELIBERRI I
Real i zarea proi ectului l iberti i si fal i mentul i deol ogi ei
dominante au sanse de real i zare cu att mai mari cu ct condii i l e
i storice snt mai mature pentru revol uti e. Desi gur, orice l ibertate
este determinant, dar ea este si determi nat.
Marx nu este voluntarist; adevratel e revoluii nu se
mpl i nesc fr s fie determinate s se produc prin j ocul
10
fortel or productive. Trebuie ca timpul s devin propice pentru
ca Jbertatea s fie efectiv, i ar contradi ci i l e unui sistem de
produci e s-I sorteasc di spariti ei .
ar, dac capital i smul nu trebui e s sucombe dect di n
contradici i l e pe care l e genereaz, si nu di n si mpl ul efect al
unei l iberti indeterminate sau al unui act pur arbitrar, el n-a
aprut totui
"
din ntmpl are
"
, ci di n necesitatea raporturi lor de
producti e.
A. ALINIEREA CAPITALIST
a) Sursele capitalismului
Condiiile i storice care au favorizat apariia capital i smul ui
snt aadar necesare i nu ntmpl toare. Trebuie mai nti ca
soc i et atea s fi e di vi zat ntre un grup de cumprtori,
pr opr i et ar i a i pm ntu l u i , uzi ne l or, mat er i i l or pr i me ,
mij loacel or d e subzisten, adi c a i capi tal ul ui , s i u n grup de
vnztori care nu au de vndut dect
"
forta l or de munc, brael e
si crei erel e lor
"
.
Pe de o parte, un proprietar al mi jl oacel or de produci e,
pe de al t parte
"
un l ucrtor l i ber" constrns s schimbe fora
de munc pe bani, pi erz ndu- si vi at a ca s i -o cst i ge.
Capital i smul are nevoie s cumpere munca vi e (capital ul este
fecund pri n munca care i confer un pl us de val oare) si
muncitorul care nu poate s tri asc dect cptnd un sal ari u.
b) O pia de pacleal
Ca pita l i s mul cumpr t i mpul de munc a l l u c r
torul ui , fcnd abstracti e de ceea ce produce acest a n acel timp:
el cumpr fora de munc si nu munca.
Salariatul d ntotdeauna mai mult dect primete n timp
ce capitalismul primete mai mult dect ofer: aceasta este
adevrata lege a pi eei munci i , care face s prospere c apital ul .
n fine, pentru a realiza un profit, capital istul trebui e s
obtin pentru banii si mai mult dect a chel tuit. ar, singura
1 1
marfi pe care capitalistuJ o poate cumpra mai ieftin (dect
ce produce) este fora de munca a oameni lor. Prin urmare,
originea proftului n-are nimic miracul os: pur i si mpl u sal ari ul
este contraponderea unei cantiti de timp i nu a unei cantiti
din produs. Astfel , muncitorul lucreaz cu mult mai mul t timp
i produce cu mul t mai mult val oare dect reprezint sal ari ul
su. De exempl u, dac sal ari ul cotidi an al unui munci tor este
de 100 de dol ari iar 1 ui i trebuie 2 ore pentru a adauga materi ei
pri me aceast valoare de 1 00 de dol ari , tot ti mpul consumat
peste cel e 2 ore nu va fi pltit de capital i st, astfel nct s ob i n
profit. Plus-valoarea este astfel o cantitate de val oare produs
de muncitor n afara timpului de l ucru necesar pentru a produce
o val oare egal cu sal ariul su.
Pentru Marx, profituri l e snt supramunc, adic munc
nepltit.

n fine, capitalistul cumpr forta de munc ca pe o


marf. Aceast fort produce o val oare. Or, dac capital i stul ar
plti aceast for pentru val oarea pe care o produce (400 de
dol ari pentru 8 ore de munc), el nu ar mai obtine profit. Invers,
dac 100 de dol ari snt sufi ci eni pentru a reproduce zi l ni c
aceast for de munc (hran, l ocui n etc. ), capi tal i stul nu are
interes s plteasc mai mult pentru c el are nevoie numai s
dispun de fora de munc a muncitorului . El ofer aadar n
schimbul forei de munc echi valentul n sal ari u al mrfuri l or
necesare reproduceri i , adi c uti l izeaz aceast for ti i nd c ea
produce mai mult marf dect are nevoie pentru a se reface.
c) Banul face bani
Pe msur ce crete di vi ziunea muncii , l egtura di ntre
bogai e i munc nu nceteaz s s lbeasc pn la a prea
i nexi stent, cu toate c este perfect clar c munca este preul ce
trebui e pltit pentru orice bogi e. Ai ci tri umf i l uzi i l e unei
conti i n e mi s t i fi cate care nu sesi zeaz or i gi nea val or i i
l ucruri l or.

n viaa concret, bogi a pare c valoreaz ceva prin


si ne, pentru c se reproduce i ndependent de ori ce munc
efectuat de propri etar. Din efect, bogia devine cauz: produs
mai nti prin munc, ea apare mai apoi productiv, capabi l de
1 2
a l ucra. Raportul origi nal dup care munca produce bog i a se
af rsturnat ntr-un nou raport dup care bogatul triete fr
s l ucreze, adic triete di n munca altora, deoarece bani i si
"l ucreaz
"
pentru el. Punerea n l umin a unei astfel de rsturnri
trebui e s fac posi bi l depi rea credi nei conform crei a
capital i stul asigur trai ul muncitorul ui , cnd de fapt, n real it ate,
tocmai munca vie hrnete capital ul .
B. DE LA DEMISTIFICARE LA LIBERTATE
a) F etiismul pieei
Marfa si bani i snt deci n societatea noastr fetisuri . Acest
feti sism este i luzia pri n care se confer unei mrfi o cali tate
magic, atribuindu-i-se o valoare imanent, cnd de fapt orice
val oare este produs numai prin munca uman.
Mij locul prin care capital i stul se mbogeste nu are totusi
ni mi c misterios: capital i stul schi mb bani (B sal ari ul ) pe o
marf (M for de munc) care produce de fapt mai mul ti
bani (B') dect cost.

nel egem astfel c bani i produc al i bani ,


c n cadrul acestui ti p de schimb capitalist (B M B'), B' >
B. Capital istul obine si mpl u i si stemati c, pri n bani i si , mai
mul t val oare dect chel tui e ( M > B). Aceasta este esena
schimbul ui capital i st, rmas necunoscut ct ti mp marfa este
fetiizat dup cerinele ideologice dominante, a crei funcie
este opacizarea raporturilor reale dintre oameni
b) Transparena si obstacol
Marx a scri s Capitalul tocmai pentru a dezvlui realitatea
pe care o ascunde ideologia dominanta. Este vorba, n fapt, de
a dezvl ui adevrata origine a valorii; munca concret a
oamenilor, adi c t ocmai ceea ce concep i i l e l i beral e se
strdui esc s oculteze.
Dac Capitalul are ca subtitlu
"
critica economi ei pol itice",
aceasta este pentru c economi sti i nu real i zeaz c producti a
capital i st este producere de val oare numai n msura n care se
13
produce pl us-valoare. Teoria valorii utilitate (creia Marx vrea
s- i substi tui e val oarea-munc) este un obstacol n calea
contientizrii antagonismelor sociale. Postulatul clasi c dup
care sistemul economic produce bunuri pentru a satisface nevoi l e
omenesti , al tfel spus reprezentarea unei acti vi ti economi ce
comandate de satisfacerea acestor bunuri , ntemeiaz o conceptie
opt i mi s t, dar e ronat a s upra s oci et i i . Productor i i s i
consumatori i ar f adic pe picior de egal itate: att uni i ct i
cei lali ar cuta s maxi mizeze utilitatea capitalului de care dispun
si a munci i , iar aceast tendin ar conduce la real izarea unui
gen de interes general, si nicidecum la contradic i i sau conficte.
Dimpotriv, teoria val ori i-munc presupune o i negal itate
si o contradi cie ntre factori i de producti e (capi tal ul si munca),
conducnd l a o concepie opus a raporturi lor soci al e: utilitatea
muncii i cea a capitalului snt eterogene. Interesel e parti culare
ale burgheziei nu snt cele ale ntregi i umaniti .
c) Orizontul istoric
Gndirea l ui Marx este
"
revol utionar
"
pentru c are ca
efect revel area caracterul ui i storic al l egi l or economi ce pe care
coal a engl ez (Adam Smi th, Davi d Ri cardo) le prezi nt ca
raporturi natural e i atemporal e.
Cu ct muncitorul l ucreaz mai mul t, el produce cu att
mai mul t plus valoare, mrind astfel capitalul i ampl i fcnd
puterea care l al ieneaz.
Pentru ca orizontul istoric sa fie cu adevrat deschis,
trebuie s ncetm de a mai considera legile actuale ale
economiei ca fiindfatale: ordinea existent poate f modificat
de ndat ce este descoperit dimensiunea ei istoric, si nu i se
mai postuleaz caracterul natural . Nimic nu poate pune capt
alienarii muncitorului dect sfritul iluziei care transform
contingena n necesitate i prezint istoria ca pe un cerc. Dup
Marx, real i tatea nssi , cu caracterul ei constrngtor, va da
voi n de aci une cel or pe care si stemul i opri m. Astfel ,
prol etari i vor ntel ege cei di nti concl uzi i l e l a care pare s
14
onduc Capitalul (1 867): pentru a sparge l ogi ca al ienri i , ar
febui pus capt expropi eri i ori gi nare, mpi edi cnd in mod
'
radical acumularea muncii unora de ctre al i i ; colecti vi zarea
mij loacelor de produci e ar f atunci o sol ui e. De aici ncepe
opera mi l itant a lui Marx care nu mai are nimic de a face cu
fil osofi a.
15
`I1Z>llE (!S44 I'l)
I

n mod obisnui t sntem tentai s vedem n Ni etzsche


numai
"
un di strugtor
"
al si stemel or de gndi re c are l - au
precedat, si nu un fondator al unei fi l osofi i coerente. Anumi te
decl ara i i al e fi lozoful ui ("Eu nu snt om, ci dinamit
"
) ar putea
ele nsel e s confi rme aceast tendin. Primul peri col al unei
i nterpretri seductoare este de a-l ci ti pe Ni etzsche ca pe ultimul
filosof, cel care ne el ibereaz de i l uzi i le create de flosofia nssi ,
vzut ca fi ci une consol atoare cu vi rtui narcoti ce. Lectura
"
si stemati c
"
a lui Ni etzsche ar fi cu neputi n dac textel e
sal e, i radi i nd o l umin crepuscul ar, n-ar mai avea pentru ochi i
nostri dezi l uzi onai dect o valoare poetic.
Al doi l ea peri col este de a i nterpreta scri eri l e sale ca pe
un si mplu moment di n i stori a gndi ri i , moment refexi v n
care fi l osofia s-ar l ua ea inssi drept obi ect de anal i z. Astfel ,
aceast oper rzl ea n-ar mai fi dect o etap sorti t depsi ri i ,
ca o cri z de crestere a fi l osofi ei care si-ar oferi l uxul de a se
ndoi de ea nsi . Ri scul i nerent acestei abordri este, n mod
evi dent, acela de a nu surpri nde speci fi ci tatea fi l osofi ei l ui
Nietzsche, de a nu vedea n ea dec t simptomul unei epoci
sau, mai ru inc, o expresie pri ntre al tel e a spi ri tul ui de
"
fin
de siecl e
"
, i nterpretare faci l i tat de faptul c Ni etzsche a murit
n 1900.
1. PARTEA CRITIC
Aceste dou l ecturi posibi l e snt i nsufci ente, mai al es c
fi losofia l ui Nietzsche nu se reduce la cri tic. Chiar dac nu
est e vorba de a construi un si stem, cri t i ca ni etzscheean a
fi l osofi ei cl asi ce, radi cal desigur, are ca func i e eseni al nu
att participarea la di spariti a ori crei fi losofi i , ct efortul pentru
crearea unei alte filosofii.
16
A. o REVOLUE METODOLOGIC
Noutatea lui Ni etzsche este mai nti de ordi n meto
dol ogie. Este mai nt i vorba despre i nterpretarea ori crei
propozitii ca j udecat, ncepnd cu cel e mai riguroase enunuri
al e metafi zi ci i cl asi ce. Astfel , Ni etzsche se ntreab mai putin
dac cutare sau cutare propozitie este adevrat sau fals, ci
ncearc s afe tipul de valoare care o motiveaz.
Geni ul su const n faptul de a fi pus n l umi n j udec i l e
moral e care guverneaz elaborarea si stemelor noastre de gndire
i de a fi artat c ele nsele snt expresi a unei subiecti vi t i
eval uatoare. Orice fi losofi e se el aboreaz dup un si stem de
val ori care nu este ni ci adevrat, ni ci fal s, dar care traduce
interesele celui care o produce i care crede n ea.
a) Fia ca simptomatologie
Fiecare gnd presupune o estimare. A nelege nseamn
a eval ua, a organiza lumea din perspectiva valorilor prin care
o fin exprim singul ari tatea angaj amentul ui su existeni al .
O evaluare este, n fapt, simptomatic pentru un anumit
tip de om, pentru o anumit atitudine n fata vieti i , pentru un
anume tip de psihol ogi e. Ni ci un si stem de valori nu val oreaz
n sine, ori ce moral care provine dintr-un act de eval uare trebui e
asadar s fi e ea nsi evaluat ca un di scurs-si mptom. Metoda
cea mai bun pentru fl osofe este deci genealogic n msura
n care, pentru a nelege un simptom, se cuvi ne s ptrunzi
pn l a originea l ui (4capitolul 3).
b) Critica si reconstrucia
Nietzsche substituie deci chesti unea adevrul ui cu cea a
sensului pe care l au idealurile i valorile noastre morale.
Aceast s ubsti tui re se mani fest ma i nti n rsturnarea
problemelor clasice. Astfel , ntrebarea " Ce este Binel e?
"
nu
mai este pus n manier socratic, ci dup metoda genealogic:
17
... .-,
" Cine spune c Binel e este cutare sau cutare lucru?
"
Este vorba
de a descoperi tipul uman care se af l a origi nea eval uri l or
anal i zate si de a nel ege ceea ce vrea.
Iat de ce comprehes iunea moral ei noastre necesi t s fi e
eval uate eval uri l e nsel e, s fi e estimat nsi valoarea
valorilor noastre, iar la captul unei astfel de estimri s fe
propus o reevaluare, adi c o moral nou. Aceasta este, i n
defi ni ti v, fnal i tatea metodei genealogi ce. Desi gur, metoda este
ma i a l e s cr i t i c, dar crit i c a fac e l oc ai ci unui efort de
reconstrui re .
c) A flosofa cu ciocanul

n Amurgul idolilor ( 1 888), scriere al crei subtitlu este


"
Cum s fi losofezi cu ciocanul
"
, Ni etzsche decl ar c vrea s
fe un demistiicator. Dar si aici, este vorba de a demola edi fi ci ul
moral pentru a-I reconstitui: ciocanul este si critic, si creator.
Nu e mai pui n adevrat c voi na demi sti fcatoare a autorul ui
se exprim c lar n forma l ucrri l or sal e si n tonul adoptat:
pamfl e t , pol emi c, der dere , ris dest ruct i v. Gindi rea l u i
Ni etzsche adunat ntr-o form care loveste pri n conci zi a si
caracterul ei adesea enigmatic (maxi m sau afori sm) cheam
interpretarea si suscit parti ciparea acti v a ci t i torul ui . Dac
opera nu se ofer ai ci ca un tot constituit sau ca un si stem nchi s,
aceasta nseamn c n ea trebuie s se fac auzit, cu fiecare
l ovitur dat edi fi ci ilor hi eratice al e vechi i metafi zici , exi gena
vi tal a creaiei.
Nu numai c fl osofia si schimb sti l ul odat cu Nietzsche,
dar gndirea caut ai ci mai degrab s exprime fenomenele n
forma l or sensi bi l, mbrisnd stilul vieii nsi care nu
genereaz ni ci odat ni mi c defi ni ti v. Iat de ce fi l osoful nu
trebui e s fie robul unui si stem, ci un om al ncercrii, refractar
la or i ce form de t ot a l i zare dogmat i c si pr ocednd l a
mul ti pl i carea perspecti vel or.

ntruct singura real i tate vi e este


devenirea, trebui e s ne deprindem " s-o vedem printr-o sut de
ochi
"
, astfel nct s-o vedem aa cum este. Ai ci , si stemul si
18
filosofia se opun n msura n care se evit, prin jocul unei
scriituri savante si speculative, dublarea a unei realiti ideale
i consolatoare n numele creia viata autentic ar trebui
sacrificat.
d) De la spiritul de sistem la "gaya scienza"
Gustul
"
sistemului", voina de clasi f icare si de
ierarhizare traduc mai degrab o neputin de a prefera i de a
dori lucrurile aa cum snt. Astfel, idealurile noastre snt
expresia unui dispre fa de via, a unei voine care o refuz
stabilind opoziii ntre ceea ce trebuie 'a fe i ceea ce este,
ntre esen si fenomen, ntre
"
fiinta
"
n permanena ei si
devenirea cu o mie de fee. n aceast privin, metafzica
idealista, nu este altceva dect traducerea filosofic a judectii
morale care condamn aceast lume n numele unui univers
,fictiv corespunztor dorinelor noastre. Coerenta unei
constructii intelectuale este aadar mai mult simptomul
incapacitii de a tri dureroasa eterogeneitate a dorinei i
realitaii. Este pn la urm mai comod s adu Iezi idolii
'scuti din spiritul propriu dect s nfrunti viaa n cruditatea
'i n cruzimea ei. Prin urmare, cei care astzi disper de lume
e
.
la11 enteaz si proclam eicetat c

limic u merit s fi
:trlt (ceea ce mseamn c nImic nu ment s fie creat). Aceti
:postoli
"
nihilisti
"
care nu mai cred in nimic i care se cred n
dtig nu se ntristeaz dect pentru c de fapt ar mai vrea nc
s cread (n lume). Nihilismul presupune idealismul tot asa
cm disperarea presupune speranta. Dac vechile valori snt
periclitate, nevoia de a crede. afat la originea oricrei
construcii idealiste, se pierde. De aceea ntrebarea incitant
"La ce bun?
"
vine pe buzele celor care sufer de lipsa unui
iMeat. Nestiind nc s se bucure de o lume fr transcendent,
espuiat de vechii si idoli, acetia n-au aflat nc vestea c
Dumnezeu a murit
"
.

Filosofia lui Nietzsche vrea, dimpotriv, s converteasc
\;nihilismul
"
unei epoci ntr-o tiint voioas, trgnd din declinul
\inei lumi depsite ultimele sale consecine vesele.
19
B. NIHILISMUL CONTEMPORN
Termenul
"
ni hi l i sm
"
a fost mprumutat de Ni etzsche d
la Bourget, pentru a des emna nu atit starea de spiri t a une,
epoci marcate de fal i mentul credi ntel or, cit mai ales aceasC
devalorizare universal a valorilor care genereaz certitudinea
morbid c nimic nu mai are sens. Totodat, Ni etzsche vrea s
arate c acest fenomen cunoscut sub numele de decaden nu
pri vete doar Civa i ndivi zi , ci este mai degrab boala ntreg;
civilizatii occidentale.

Constatarea este paradoxal dac inem cont de faptul c


sfri tul secol ul ui al XIX-lea cunoaste progrese spectaculoase
in st i in :i tehnic, care susci t entuzi asmul i ncrederea.'

nseamn oare c aceast ncredere general i zat n vi rtui l e


t i i n ei est e ea nsi s i mpt omul a cel ui i deal care roade
umani tatea n cutare la de i deal?
a) Pietatea tiiniic
Ca unui dumnezeu altdat, sacri ficm ntreaga noastr
vi a unui i deal de adevr.

n felul lor, ti mpuri l e moderne au


rmas nc
"
pioase
"
, iar aceast pi etate ne scufund n umi li n
si modesti e. Desi atee, ti i na continu s l ucreze la amel i orarea
moral a omul ui , l a domesti ci rea l ui, de fapt. Orice educatie
provine de fapt din dorina de a da o alt
"
turur
"
vi ei i , de a
orienta instinctel e care ne apar ntotdeauna ameni ntoare i
imprevi zi bi l e. Adoraia val ori l or moderne (sti in, democrat i e,
progres) propvduite n scoli, nu este aadar dect o form de
ni hi l i sm pentru c este o nou manier de a cal omnia l umea ca
atare, de a depl nge absena unei ordi ni i deal e rmase de
construit. Astfel , devenirea rmne marcat de un semn negativ,
precum n vechea metafi zi c, de vreme ce sfrsitul ei rmne
i deal i zat. Deoarece persi stm n credi nta c ceea ce nu este
nc (ceea ce trebui e s fie) val oreaz mai mult dect ceea ce
este, noi plasm nefina mai presus de fin.
Cul tul poziti vi st al progresul ui traduce nc teama i
dispreul fa de devenire; neputnd accepta i nocenta cursul ui
20
acesteia, adic ideea c ar fi lipsit de sens, noi nu-i mai acordm
valoare dect abolind-o ntr-un sfrsit ideal, n realizarea unei
(uri mai bune.
,
Noua credin stiinific nu este asadar dect un ersatz
al vechii credine religioase care ne determin s venerm
|umea de dincolo i s devalorizm tot ceea ce numai dureaz,
tot ceea ce nu are dect un singur timp. Nevoia de permanen
care traduce, n expresia sa radical, credo-ul scientist al
timpuri lor moderne, nu reusete s fie satisfcut dect
presupunnd mereu superioritatea ontologic a lumi; ideale
,,suprt lumii reale.
Stiina modern nu este aadar, n definitiv, dect expresia
yltim a unei metafizici idealiste care degradeaz sensibilul i
isper de via.
b) Pesimismul vital
Si, n sfrsit, mai cutm astzi n tiin narcot;cul care
e va dezlega de angoas. Dominatia ideologic a credo-ului
,tiinific trdeaz vointa maladiv de sustragere de la o realitate
neneleas i res;m;t ca o ameninare. Voina de cunoastere
tiinific este aici explicat genealogic prin aceast nevoie
e securitate care mpinge omul s creeze fabula unei lumi
supuse raiunii, adic a unei lumi fr contradicie, n care nu
:se mai sufer, a unei lumi lipsite de via. Cealalt fa a
credinei stiintifice este convingerea nihilist c viaa nu
valoreaza nimic, convingere care provine dintr-un pesimism
vital.
C. CRITICA IDEALURLOR
Pentru a promova o moral nou care s nu mai fie

.
instrumentul unei reacii fa de via, trebuie s atacm mal
nti nevoia de credin, care se exprim n geneza idealurilor
noastre.
21
a) IdealismuL este o moraL
Idealismul filosofic care const n confundarea Fiinei i
idealului (fictiune a unei lumi ce rspunde aspiraii lor noastre)
:
i al crui model este platonismul , este asadar expresia unei
morale care nu se recunoate ca atare. Forma dualist a acestu
sistem de gndire, care opune aparena fiinei, sensibilur
inteligibilului, nu este dect efectul unei judeci n privinta
lumii care se ofer ca atare simurilor noastre si pe care o ave
de trit. De fapt, viaa este depreciat atta timp ct universul
sensibil este definit ca locul umbrelor si iluziilor de care trebuie
s scpm dac vrem s dobndim pacea sufetului. ar, cel care
alung aparenele n numele adevrului vrea, n mod evident, o
alt lume, una mai bun; opunnd adevr si aparen, neag
inocenta real itii vii, o judeca si o face responsabila de
nefericirea lui. Sub masca filosofiei, discursul su este moral si
evaluarea din care provine traduce o neputin de a suporta
viaa.
b) Morala este idetlst
ar, dac idealismul este esenialmente moral, morala este
esenialmente idealist. Ea plaseaz
"
ceea ce trebuie s fie
"
deasupra a ceea ce este: promite idealul n dauna faptelor. Astfel,
bunurile din aceast lume, plcerile pe care le procur, snt
asimilate cu faptele bune, iar fericirea nu mai este promis dect
celui care duce o via lipsit de via, o via strict teoretic.
ar, ce vrea cu adevrat cel care vrea o alt lume dect ca viata
s se ntoarc mpotriva vieii, ca ea s devin virtuoas, s se
ndrepte i s serveasc de trecere la o alt lume? El vrea ca
viata s se renege i s devin ascetic. Morala nu este n acest
punct dect manifestare contra naturii.
2 2
2. AFIRMAREA CREATOARE
A. CONVERTIRILE MORALEI
a) Voin i putere
O voin slab, fragil, nu-si poate asuma suferinele,
dorinele, patimile si iraionalul vieii. De aceea, ea tinde s-si
rezolve difcultile ntotdeauna prin eliminarea a ceea ce ridic
probleme: pasiunea. Metoda sa este castrarea: distrugerea,
extirparea, excluderea, reprimarea, refularea. Astfel, morala
ascetic este morala neputincioilor care i exercit cruzimea
asupra vieii pentru a nu f mcinai de aceasta. Imperativele
sale snt pur i simplu perverse; ele au ca efect ntoarcea vieii
mpotriva ei nssi, fcnd-o s-si foloseasc energia pentru a se
priva si s-si cheltuieasc forele pentru a se nfrna. Slbiciunea
vrea s creeze aici iluzia c infringerea necesit mai mult trie
dect aciunea. Proclamnd c ar putea dac ar vrea, cel slab va
putea ntotdeauna s-si deghizeze astfel neputina n virtute. Dup
ce fora a fost neutralizat si separat de putere, este moralizat.
Mai rmne asadar s i se atribuie subiectului vina sau meritul,
dup cum exercit puterea pe care o are sau renun la cea pe
care n-o are. De-acum, totul se petrece ca si cum slbiciunea
celui slab ar f o liber desvrire, o alegere meritorie. Din acelasi
motiv, fora activ, afirmarea vieii snt asociate unui ru.
Lovitura de geniu a moralei este de a face s se cread c
suprema putere const n inhibarea vointei. Or, puterea nu poate
f de fapt separat de voin; dup Nietzsche, o voin rr putere
nu este o voin. Pcleala trebuie s ia sfrsit; pseudo-voina
de a nu vrea provine numai din incapacitatea de a domina
puterea forelor. A nu voi nseamn a nu putea.
b) De la represiune la spiritualizare
Atitudinea decadent nu const numai n renuntarea la
via din cauza neputintei de a o tri; ea induce n plus tot ceea
23
ce, n realitate, este dificil de dominat. O slbiciune strict
fiziologic constrnge aici la un discurs al resemnrii, la
dispretuirea vietii ca urmare a incapacitii de a o asuma. Omul
resentimentului degradeaz (devalorizeaz) ceea ce nu poate
s iubeasc sau s cucereasc. A predica reprimarea pasiunilor
nseamn a dovedi lipsa puterii de spiritualizare a instinctelor,
singura cu adevrat creati v.
n sfrit, refularea favorizat prin educaia clasic
mpiedic survenirea oricrei nouti si transform umanitatea
(omenirea) ntr-o turm docil si amorI. Or, dimpotriv, omul
poate deveni cu adevrat creator si se poate replia n el nsusi,
pentru a aciona n loc de a reaciona, numai nvnd s fac
din pasiunile sale o oper, cheltuindu-si agresivitatea n actiune,
ntr-un cuvnt - dnd form puterii sale.
n plus, abinere a de la violen este ea nsi violent. n
sfrsit, agresivitatea continu s se exercite n mod indirect prin
reprimarea raional si sistematic a instinctelor. Numai c, n
loc de a f n slujba creaiei, ea cunoaste o turnur morbid si
steril. i revine aici lui Nietzsche meritul de a f neles, naintea
lui Freud, c pulsiunile nu snt stinse, ci, prin intermediul unei
culpahilizri, ntoarse mpotriva lor nsele, mai ales c pasiunea
refulat tinde s se ntoarc mereu sub o alt fon pentru a nu
fi recunoscut. Violena se deghizeaz n raiune: pentru a
nfrnge orice rezisten ea se instituionalizeaz, se
sistematizeaz. Ea mprumut ntotdeauna aceeasi cale, interzice
orice abatere, adic orice via.
c) Ultima viclenie
Morala este cu att mai triumftoare cu ct pretinde
universalizarea unui punct de vedere care nu este dect
particular: pentru a impune celor puternici comandamente
valabile pentru cei slabi, ea proclam obiectivitatea valorilor.
Or, Nietzsche denun viguros aceast pretenie de a supune
realul unei norme absolute, cu att mai mult cu ct cel slab,
creznd c poate impune tuturor viata mai mic pe care o duce,
se convinge de atotputernicia sa.
24
Simptom al unei slbiciuni n fata vieii, morala este de
asemenea rsturnarea acestei slbiciuni n for. Sub masca
umilittii i supunerii la reguli universale se exprim voina de
dominare a celui slab asupra celui puternic.
Idealurile noastre snt expresia necesar a determinrilor
fziologice, iar fictiunile lui trebuie snt refexele a ceea ce este.
Nu facem niciodata deCt s proiectam ceea ce sntem n ceea
te am vrea sa fim.
B. PERVERSIUNILE RIUNII
a) Iluzia subiectivitii
Astfel, morala atribuie cauzalitate proprie unor ficiuni
Ipirituale dintre care cea mai pregnant este cea a eului constient,
tare ne regizeaz viaa. Este vorba aici de a neutraliza fora
asimilnd-o actului unui subiect care ar putea si s nu actioneze.
Or, subiectul din filosofia clasic se reduce, dup
Nietzsche, la o simpla funcie gramatical. Eul, n fapt, nu
este nimic altceva dect ficiunea unei uniti acoperind o
pluralitate de fenomene ce se deruleaz; cele mai multe, r
6tirea mea.

ntr-adevr, deciziile constiintei snt efectul unei


'xpresii a instinctelor, chiar dac Eul se foreaz ntotdeauna
' disimuleze faptul de a fi manipulat de acesta.
Pentru c noi nu stim tot ceea ce poate un corp, cum
remarcase nc Spinoza, ar f cazul s readucem contiina la
modestia necesar, adic s-o lum drept ceea ce este: simptomul
transfonnrilor cele mai profunde ale corpului. Contiina nu
este dect un epifenomen.
b) Dorina de a face rspunztor
Ficiunea unui subiect autonom, autor pe deplin contient
al actelor sale, permite desemnarea unei cauze, adic in realitate
'a unei responsabiliti. De fapt, cutarea raionala a cauzelor
este aici, ntr-adevar, alibiul comod al imputrii morale a
2 5
vinoviei. Acuzarea, punerea n cauz, desemnarea unei fiinte
sau a unui lucru drept cauz au loc n realitate numai din
rzbunare si disculpare de sine. Aceast voint de discriminare
este resortul esenial al sistemelor de moral resentimental.
Critica nietzscheean a Eului, a cauzalitii morale i a vointei
responsabile, mereu susceptibil de a rspunde pentru o vin,
face caduc ideea nssi a pcatului.
Nimeni nu e responsabil de ru, cci nu exist nici o fin
care s poat fi izolat ca find cauz unic, dect prin abstractie;
n realitate exist o totalitate multipl de cauze care merg la infnit.
Orice imputare provine dintr-o selecie arbitrar de fapte izolate
(ereditatea, pasiunile, banii, sexul, "sinele") sau abstracii fictive
(societatea, capitalismul, inconstientul, rasa, comunismul, evreii).
Istoria abund de acuzaii care se sprijin numai pe fabula Eului,
a voinei, a cauzei unice:
"
Dac totul merge prost, este din vina ...
"
,
"Din cauza . ..
"
, si atunci n grab se condamn, se asasineaz
rufctorii. Care este deci cstigul unor asemenea judeci dac
nu satisfacerea propriei agresiviti?
c. DE LA RZBUNARE LA PUTERE
Or, numai cel slab are nevoie de negare pentru a se afirma,
de a deprecia pentru a se ridica. Aceasta este morala sa care nu
consist dect n denigrarea a ceea ce nu poate atinge, n njosirea
a ceea ce este inaccesibil dorinei sale.
Omul resentimentului inventeaz rutatea pentru a se simi
bun. "Tu esti ru, deCi eu snt bun
"
: aceasta e formula
fundamental a celui care nu se poate afirma dect prin reacie.
El trebuie s conceap un non-Eu, apoi s i se opun pentru a se
pune la urm ca sine. i trebuie dou negaii pentru a face
aparenta unei afirmaii.
a) Voina de rzbunare
Morala ca principiu de acuzare nu este aadar dect un
pretext pentru rzbunare. Metafzica idealist, care opune fina
26
n esena ei temporalitii deczute a devenirii, este garania
flosofc i consecvena. Adevratul prim mobil al credinei n
Fiin
"
este refuzul de a crede n devenire, mefena mpotriva
devenirii, deprecierea ei. Cine snt oamenii ce refecteaz n
acest fel? O specie uman neproductiv, suferind, obosit de
via
"
. Religia care venereaz un dumnezeu vzut ca principiu
al fiinei, al unitii, al identittii, cauz prim i voint absolut,
este bratul armat (al acestui tip de moral). Cnd cel slab nu
poate pedepsi vinovatul, se nsrcineaz Dumnezeu cu asta.
Dumnezeul care pedepseste Ictorii de ru la judecata de apoi
nu este deci dect o ficiune creat de cei slabi, o proiecie care
merge dincolo de voina lor de rzbunare.
b) Voina de putere
Cel slab nu-si mrete sentimentul puterii dect prin
violen i dominare asupra celuilalt. Dimpotriv, noua evaluare
aristocratic a acestui sentiment va consista n exaltarea
dominaiei asupra sinelui, n eroi smul spiritualizrii instinctelor
n detrimentul pervertirii lor morbide. Nietzsche citeaz ca
exempl u br ah ma n i s mul fondat pe per fe c ta stpnire a
sentimentului de putere. Pentru a ncheia, se impune asadar
evitarea contrasensului care const n asimilarea voinei de
putere cu fora care distruge.
"
Relaia cea mai elevat este nc
cea dintre creator i materia pe care o prelucreaz
"
. Voina de
putere este deci mai degrab voin de a construi, adevrata
putere rezid n transformarea unei materii n oper de art. Or,
nu n acest flux al devenirii nssi se efectueaz aceast
construire a formelor? Atunci, dac vointa de rzbunare este o
modalitate a vointei de putere, ea ncarneaz o voin de putere
negativ care caut s degradeze viata. Voina de putere
afirmativ, dimpotriv, este cea care slujeste exaltrii si nforirii
vieii. Prima este represiv, a doua creativ. Astfel, Nietzsche
vrea s opun moralei antinaturale dirijate mpotriva instinctelor
vitale, acea moral care pn aici n-a incetat de a f nsuit de
umanitate, morala aristocratic, cea care reabiliteaz inocenta
devenirii.
27
CONCLUZIE
Sntem aadar invitati s intreprindem o alt educaie a
omului, o educaie care invit la sublimarea instinctelor i nu
la reprimarea lor. Este vorba de a substitui acestei inventii
sacerdotale care este domestici rea idealist, orientat ctre
"
ultimul om" muncit de angoase i resentiment, o cultur
voioas a voinei de putere, care s poat produce pn la urm
"Supraomul". Filosofia l ui Nietzsche se mplinete pe aceast
fgur mitic i echivoc a eroului afirmator, incarnarea nsi a
voinei -
"
artist
"
. Rmne ca cititorul s imagineze "marea
politic
"
care ar favoriza dup Nietzsche, printr-o nsrcinare
contient i hotrt cu destinul umanittii, dominaia unei caste
de "creatori". Este mult mai indicat aici delectarea cu reveriile
utopice ale unui gnditor autentic dect cutarea, n aceast
poezie, a rudimentelor unui program realist lamentabil.
2 8
F RE U [ , \ 5 () \ 93 ')
Freud era medic si teoretician. Dac a elaborat i poteza
inconstientul ui a fcut-o n primul rnd pentru a expl ica
fenomenul psihologic despre care medicina de pn atunci ItU
putea s dea seama n mod tiinific. Ot, dac permi te
constituirea unei noi metode de tratament a tulburrilor mintale
(psihanal iza) , aceast ipotez teoretic antreneaz cu ea
consecinte care pun un mare numr de probleme pe care fl osofa
nu le poate ignora. Problema cea mai important este de a ti
daca postulatul ultei determiltari incontiente a actelor noastre
i a gndiri/or noastre este n contradicie cu defniia clasic
,a libertii ca autodeterminare i autonomie. Din acest motiv,
opera lui Freud nu poate fi excl us din cmpul reflectiei
flosofice.
1 . RAIONALI SMUL LUI FREUD
A. ELABORREA CONCEPTULUI
DE INCONTIENT
a) Freud i medicina timpului su
La sfrsitul secolului al XIX-lea existau maladii pe care
, medicii erau incapabili s le vindece si nu reueau s le explice.
,deoarece simptomele bolnavilor, desi spectaculoase (paralizie,
tremur, tulburri vizuale si auditive etc.) nu erau legate de nici
( leziune organic. Aceste tulburri de comportament numite
generic

isterie

g atribuite vreme ndel ungat posedrii


demoni ce si exorcizate, dup cum atest mrturiile din Evul
Mediu, suscitau nc, n epoca lui Freud, mefiena cl inicianului.
Cum s nelegi, pn la urm, dereglarea funciilor corului n
29
absenta oricrei cauzalitti organice? De aici i pn la a nega
isteriei demnitatea de boal autentic nu mai era dect un pas si
medicina l-a rcut interretnd aceste simptome inexplicabile
ca fiind opera simulrii i lsnd bolnavul prad nenorocirii sale.
Originalitatea lui Freud a constat, dimpotriv, n a vedea n
aceste disfuncii organice efectul tulburrilor psihice. El a fcut
aadar ipoteza c isteria se explic prin conversia unei suferinte
psihice ntr-o manifestare corporal. Astfel, acordnd isteriei
statutul de maladie psihosomatic, el a descoperit calea ctre
descoperirea inconstient ului.
b) Geneza unei ipoteze
Freud a ajuns la elaborarea noiunii de inconstient plecnd
de la un caz clinic, cel al tinerei paciente isterice numit Anna
O. Acesta era ngrijit de doctorul Breuer cruia Freud, n Cinci
lecii despre psihanaliz ( 1 9 1 0), i atribuie meritul de a fi dat
i steriei o semnificaie nou fol osind metoda hipnoti c
mprumutat de la profesorul Charcot, care o folosise cel dinti
la Spitalul parizian La Salpetriere.
Breuer a remarcat c simptomele isteriei dispareau
atunci cnd sub hipnoz, bolnavul si amintea cu exteriorizare
afectiv (lacrimi, frisoane . . . ) cu ce ocazie apruser aceste
simptome prima oar. De aici concluzia c scoaterea la lumin
a acestor amintiri pe care bolnavul nu le poate evoca n mod
constient are un efect curativ. Mai departe se va putea
presupune c bolnavul sufer de refularea anumitor amintiri
de vreme ce evocarea lor l elibereaz de apsarea acestor
simptome.
Totui, simptomul nu este numai efectul refulrii n afara
cmpului contiintei a vechilor scene traumatizante, ci este n
ac e lasi ti mp expresi a persistentei acestor am in ti ri
incontiente. Astfel, practica hipnozei reveleaz faptul c
aceste amintiri n aparen uitate persist i se manifest ntr
o form somatic.
3 0
c) Explicaia simptomului
Simptomul este o reminiscen, adic o amintire care nu
este recunoscut ca atare deoarece apare sub o alt form dect
cea iniial. El este aadar expresia deghizat a unei dorine ce
a fost lovit de amnezie pentru c s-a afat, n trecut, n confict
cu alte dorine sau cu anumite constrngeri ale realitii. Fora
psihic care i-a permis s fie uitat n mod superfcial se opune
la ceea ce este reactualizat n constiint. Aceast rezisten
dovedeste existena unui mecanism pe care Freud l-a numit
refulare, prin care dorina constient a devenit incontient.
Totusi, pentru c ceea ce este inconstient nu este uitat, dorina
refulat tinde s revin sub forma simbolic a simptomului, care
o face de nerecunoscut contiinei ce refuz s-o admit. Tocmai
aceste rezistene vor trebui nlturate prin practica psihanalitic,
pentru ca ceea ce este inconstient s nceteze s se manifeste
fr stirea noastr. Astfel, fcind din si mptom expresie deghizat
a unei dorine refulate, Freud d sens si raionalitate unui
comportament care, pentru bolnav, const n a tri boala ca pe
un compromis ntre, pe de o parte dori nele incontiente i
ntotdeauna active, iar pe de alt parte, interdiciile dictate de
constiin impotriva acestor dorine uitate.
B. PRACTICA PSIHANALITIC
Freud va abandona progresiv hipnoza, care i-a permis s
formuleze ipoteza existenei unui inconstient, optnd p
'
entru o
nou metod de vindecare a nevrozelor. Terapia hipnotic este
insuficient de fapt, cci evocarea sub hipnoz a dorinei care a
dat nastere simptomului face ca acesta s dispar provizoriu.
Este mai degrab un procedeu cosmetic dect terapeutic, ntruct
acioneaz asupra efectelor fr a trata cauzele. n realitate, la
revenirea din hipnoz, bolnavul nu-si aminteste ceea ce a spus
n trans, nct dispariia simptomului l l as debusolat si
dezarmat, fiind privat de singurele manifestri ale dorinei sale
inconstiente. Prim urmare, hipnoza nu face dect s agraveze
refularea.

nsntosirea nu poate fi sperat dect aducnd,


31
dimpotriv, bolnavul la descoperirea contienta a dorinei care
se exprima somatic. Practica psihanalitic este cellalt nume
al acestei l uri la cunotin. Or, acest tratament impune
bolnavului eforturi penibile pentru a depi rezistenele sale
anterioal'e i a descoperi cauzele suferinei. Acesta este preul
autonomiei si a regsirii echilibrului.
a) Cele dou reguli de analiz
Bolnavul nu se ntinde pe divan dect pentru a se supune
la dou reguli .
Regula de a nu omite nimic: const n a vorbi liber fr
nici o interdicie. n a spune totul, chiar si ceea ce nu e stiut,
fr j udecat de valoare i fr fric de ridicol, cci totul poate
s aib un sens, pn i ceea ce pare absurd sau nesemnificativ.
Pentru c cenzura mpotriva propriului discurs se aseamn mult
cu o rezistent care interzice spunerea a ceea ce trebuie spus,
vorbirea trebuie s treac dincolo de limitele puse de refexie.
Regula liberei asociaii: medicul poate s orienteze
vorbirea sugernd o asociaie liber plecnd de la un cuvnt care
i pare semnifcativ. Se mizeaz astfel pe faptul c preocupril e
inconstiente ale pacientului pot fi tcute manifeste prin aceast
tehnica. AstfeL libera asociaie nu are liber dect numele: sfritul
experientei arat c n realitate ideile nirate "spontan
"
snt
legate unele de altele. La sfrsitul edinei putem sesiza raiunile
care au stat la baza succesiunii reprezentrilor plecnd de la
cea iniial care le-a generat. Aceast dependen latent ntre
idei relev o determinare care rmne inconstient n momentul
manifestri i sale.
b) Postulatul determinismului psihic
Din practic se deraj putin cte putin un postulat teoretic
care este cel al determlutsmului psihic. Astfel, faptul psihic
nu ar face exceptie de la ordinea general a fenomenelor naturii
n care orice efect se explic prin cauza sa si este legat de aceasta
3 2
printr-o lege invariabil i necesar. Prin urmare, succesiunea
ideilor noastre, departe de a urma cursul arbitrar al unei voine
lipsite de cauze, ar provine dintr-o logic incontient. Ceea ce
este lipsit de sens, de punctul de vedere strict al contiintei,
i-ar gsi un punct de vederee n incontient.
c) Problematica psihanalitic
Psihanaliza ne invit asadar s trecem de la o problematic
a adevrului la o problematic a sensului. Ideile noastre, chiar
cele mai incoerente, snt ca un fel de aluzii la alte idei sau ca
traduceri ale unui alt limbaj, care este cel refuzat al
inconstientului. Aceast ipotez permite lrgirea cmpului
nelegerii noastre a fenomenelor umane, acordnd un sens la
ceea ce era lipsit de sens. Este cazul tuturor comportamentelor
(acte ratate, lapsus) pe care noi le tratm de obicei cu dispre i
nu cutm s le interpretam pentru c ne par de o lips absolut
de sens, cnd de fapt snt apariii incidentale sau transpuneri
simbolice ale inteniilor noastre cele mai secrete.
d) Interpretarea viselor
Aceasta se ntmpl mai ales n cazul visului,
"
calea
regaI", dup Freud, a cunoasterii inconstientului, ntruct, ca
i simptomul (dar un simptom care are avantajul imens de a
putea fi observat la toi indivizii), este expresia deghiza/i a
dorinelor refulate.
Dac oamenii au vzut ntotdeauna n vis un fenomen de
interpretare, aceasta s-a ntmplat pentru c au avut intuitia c,
departe de a fi nesemnificativ sau absurd, visul comport un
sens mai profund i mai coerent dect ceea ce aprea n contiina
vistorului. Remarcnd c la copil visul este ntotdeauna
mplinirea unei dorinte, Freud extinde aceast ipotez la visele
adulilor n care expresia dorinei este de fiecare dat disimulat
sub diverse deformri, de faptul persistenei n timpul somnului
a unei cenzuri, a unei rezistene emannd din contiin.
33
Analiza asociatiilor de idei care poate fi efectuat de
vistor plecnd de la coninutul maniest al visului (amintirea
visului la deteptare) arat in realitate existena unui fascicol
de idei (coninut latent) n interiorul cruia visul nceteaz de
a fi enigmatic i poate, o dat descifrat, s fie atasat vietii
contiente a vistorului.
Asadar tocmai acest coninut latent reprezint sensul
autentic si mascat al visului; sens dezvluit o dat ce a fost pus
in lumin procesul de deformare care l oculta si care constituie,
propriu vorbind, travaliul visului . Prin acesta, gindurile si
dorintele vistorului au fost nlocuite si fgurate, ca ntr-un rebus,
de imagini onirice.
Relevarea semnificaiei veritabile a visului poate avea
loc numai prin decriptarea regulilor acestui travaliu, aceasta
spre deosebire de elaborarea secundar prin care fiecare se
foreaz, la desteptare, s remanieze povestea oniric pentru
a-i inocula o coeren si a o mpodobi cu o aparen de
inteligibi litate, intr- un act care presupune de fapt o nqu
desfigurare, o ocultare a sensului visului, i nicidecum o
dezvluire a acestuia.
2. DETERMINISM I LIBERTATE
Determinismul psihic poate, desigur, s apar ca un
fatalism. Nu numai c este pus n discuie reprezentarea clasic
a unui subiect constient, mereu susceptibil s asigure prin
vigilena sa o stpnire deplin, dar, mai mult, se consacr
imaginea unei fiine acionate de o cauzalitate asupra creia nu
are nici o influen. Prin urmare, se mai poate omul considera
actorul istorie sale, sau dimpotriv trebuie s admit supunerea
sa pasiv in faa unor fore obscure care i guverneaz
comportamentul?
34
A. NATUR I ISTORIE
a) Reprezentarea topic a aparatului psihic
Olectur superfcial a lui Freud ar putea face s se cread
c psihanaliza este aceast contestare a liberti i .

ntr-o prim etap,


Freud se mulumeste cu o defnitie a inconstientul ui ca find totuna
cu ceea ce este reful at, n opozi t i e cu preconsti entul c are
desemneaz ceea ce este latent (ceea ce nu este constient nc, dar
poate deveni constient) si cu constientul care desemneaz ceea ce
este actual prezent n cimpul constiinei . n 1 920, Freud substituie
acestei ipoteze o alt reprezentare a aparatului psihic, pe care o
desemneaz cu tennenul de
"
a doua topic
"
. Reprezentarea topi c
a inconstientului face din acesta un loc ( topos), un si stem propriu
n care se implinesc operaii psihice specifce care scap conti inei .
Aceast a doua topi c se substi tui e unui si stem i nconsti enti
preconstientl subconstient si descrie psihismul prin relaiile pe care
le ntrein trei instane: Sinele, Eul si Supraeul.
Eul ncarneaz consti i na, desi el cuprinde mecani sme
de aprare i nconsti ente (reful area de exempl u).
Supraeul desemneaz i nstana nsrci nat c u respectarea
i nterdi cti i lor moral e, instant care s-a constituit ea nssi prin
interiorizarea interdi cti i l or sociale fundamental e.

n ce pri veste
Sinele, acesta este rezervorul energi ei pul s i onal e, adi c a
tendi ntelor care vi n de la corp si care recl am satisfacerea fr
ni ci un fel de l uare-aminte la exi gentele real itii .
Se va remarca, pe de o parte, locul mai mare pe care
ocupa incontientul (snt inconstiente Sinele, Supraeul si o parte
din Eu) si , pe de al t parte, faptul c defnitia Si nel ui (dorine i
nevoi corporal e) face din i nconti ent o realitate arhaica i
pri mar din care constiina este deri vat numai .
b) Pulsiune i instinct
Astfel , a doua topi c ar da de ntel es c omul nu este
!numai un subi ect di vi zat, ci si o fiin acionat cu adevrat de
, inconstientul su.

n real i tate, n prima topic, i nconstientul mai


3 5
era defni t drept efectul reful ri i ( adi c
"
l ocul " i nsti tui t de
ansambl ul dori nel or reful ate) .

n topica a doua, c aracterul su


originar face din el o natur, adic un principiu care determi n
ansambl ul comportamentelor noastre.
Totusi , dac pul si unea i are sursa n corp i dac scopul
su este, n mod natural , sati sfacia, n ce privete obi ectul su
- acesta nu este predetermi nat. Asa este cazul pulsiunii sexuale
c are se n aste di n exci ta i a fi zi c n cutarea unui obi ect
suscepti bi l de a procura sat i sfaci e, dar c are, departe de a fi
determi nat natural , este di mpotri v orientat cultural, n
functi e de i nterdi ci i moral e, ctre obiecte valorizate social.
Posi bi l i tatea de a transgresa i nterdi ci a i ndi c n mod cl ar c
pul si unea nu este un i nsti nct. La ani mal supunerea fat de
i nstinct este necesar: obiectul care permite satisfacerea unei
nevoi este determinat natural si i nvari abi l pentru ansambl ul unei
speci i . I nstinctul este infai l i bi l , el nu se educ. Di mpotriv, l a
om, ori entarea pul si uni l or presupune educaie si control , tocmai
pentru c el e nu au obiecte care s l e fie ataate pri n natur.
c) Dorin i individualitate
Di n aces t mot i v, defi ni rea S i ne l ui c a rezervor a l
pul si uni lor nu i mpl i c ni ci o predetermi nare. Pul si uni l e snt
ntr-adevr motorul acti uni l or noastre, dar satisfacerea l or este
l i ber. Des i gur, soci etatea promoveaz anumi t e obi ecte n
detri mentul al tora (tabuuri , condamnarea homosexual i t i i
etc . ) . Totui , aceste determinri cultural e, contrar necesi ti i
uni versal e, nu snt universale i absol ute.

n cutarea obi ectul ui


su, pul si unea sexual cunoaste experiente variate de satisfacie
care vor marca n mod durabi l subi ectul , infl uennd forma
defi ni ti v a sexual itt i i . Plasticitatea pulsiunii face posi bi l,
pentru fi ecare, exi stena unei i stor i i i ndi vi dual e. Ori entarea
pul si uni l or nu este nati v, ci i stori c: ea depi nde nu numai de
constrngeri l e cultural e, dar si de experienele si ngul are si de
ntl ni ri l e parti cul are care marcheaz vi ata fiecrui subi ect.

n
consecint, teoria freudi an nu i mpl i c ni ci un fel de negare a
3 6
indi vi dual i tt i i , de abol i re a i ndeterminri i fundament al e a
fii nei noastre. Ea nu pare deci s fac imposibi l defi ni rea
omul ui ca subi ect l i ber.

n realitate, psihanaliza tinde s expl i ce


alegeri, s dea seama de preferinte fr a pretinde c l e poate
anti ci pa. Di n acest punct de vedere, interpretarea analitica nu
ete o tiina care ar da seama de fenomenel e psi hi ce n maniera
n care fi zi ci anul ar explica fenomenel e fizi ce, care ar trata
subi ectul uman ca pe un si mplu obiect, tocmai pentru aceast
ra i une c dori n a s e nast e di n nt l ni r ea hazardul ui cu
necesi tatea.
B. CULTURALISM I UNIVERSALISM
a) De la o dicultate la alta
Fc nd di n dori n reprezent antul ps i hi c a l i st ori e i
subiectul ui , Freud s e sustrage aadar cel ei di nti cri ti ci care
i -ar putea f adresate, i anume c teoria sa ar nega l ibertatea
uman prin postulatul c aparatul psi hic ascult de l egi constante
si universale l a fel cum ori ce lucru din natur se supune stri ct
necesi ti i .
Dar se poate oare afirma c nu mai exist n om, n afara
polul ui pul sional, altceva stri ct natural fr a reduce, n acel ai
timp, orice norma la un fapt de cultura, i odat cu aceasta
orice valoare l a un fapt social? Ce poate s nsemne l ibertatea
fr moral i tate? Nu cumva teoria freudi an are ai ci efect ul
paradoxal de a deschi de cal ea rel ati vi smul ui moral si de a
dizolva chiar ideea de responsabilitate?
b) Constituirea Supraeului
De fapt reprezentantul moral iti i este Supraeul , instan
psi hi c format prin interiorizarea interdicii/or parentale.
$upraeul este, dup Freud, motenitorul complexului Oedip,
! di C a ansambl
.
ul ui de
.
tendinte afective ambi val ente pe car
.

e cunoast e Or I ce copd l a un moment dat al dezvol trl l


,
3 7
sexual i t i i sal e si care l determi n s ncerce sent i ment e
amestecate de dragoste si ur pentru fi ecare dintre pri ni si .
Astfel , biatul si i ubeste mama cu o dragoste excl usi v i vede
n tatl su un ri val . Totodat el l i ubeste si pe acest tat care
este idealul crui a tinde s i se conformeze, dup cum el i
urte mama pentru c l prefer pe tat. Copi lul nu l i chi deaz
n defi ni t i v acest compl ex dect admitnd c dori na sa este
i mpos i bi l si renunnd l a obi ectul i ncestuos sub presi unea
autorit i i paterne.
Acesta e rezultatul pozi ti v al educati ei . Este i nteri ori zarea
voci i tatl ui sau, mai mul t, asi mi l area model el or exteri oare
reprezentnd i deal uri care dau natere Supraeul ui .
c) Educaie i contiin moral
Astfel , prezena unei contiine morale n om nu este
nnscut ci dobndit; ea este mai pui n semnul autonomi ei
subi ectul ui si mai mul t marca heteronomiei sale radicale.
Asadar. Freud concepe educai a ca un proces de i nteriori zare a
constrngeri i , si nu ca sarci n de a aduce copi l ul l a legea moral
pe care o poart n el di n nastere, aa cum susineau fi losofi i
cl asi ci .
Freud depete ai ci aadar dual itatea stabi l i t n mod
cl asi c ntre constrngere si obl i gai e. Constrngerea este o for
exteri oar i ndi vi dul ui care se opune l i berti i sal e. Obl i gai a
este, dimpotriv, supunere fa de o l ege purtat n subi ect. Ea
se i denti fi c cu datori a si presupune l i bertatea. Or, Freud cri ti c
pur i simpl u aceast noi une de obl i gati e artnd c i ndi vi dul
crede c si i mpune si ngur i nterdi cti i l e c nd, de fapt, se supune
unei constrngeri , unei forte coerci ti ve i nteriorizate, dar aceasta
fr s o vrea si fr s-o stpneasc pentru c aceast for este
i nc onst i ent. Educaia este aadar descris ca violen
( i nter i or i zarea unei regul i di n care se n ate senti ment ul
culpabi l it i i ) i nu ca ridicare la autonomie, ca emanci pare a
l egi i ( nomos) purtate n sine-nsusi (auto) .
3 8
C. RSPUNSUR LA OBIECUI
Aadar l ectura l ui Freud ri di c numeroase probl eme
fl osofi ce. Cum ar putea fi gndit moral a fr norme natural e?
Sau cum ar putea fi sal vat responsabi l i tatea fr a presupune
exi genta nnscut de a face bi nel e? Cum s gndi m l ibertatea
fr a postul a autonomia conti i ntei ?
a) Libertatea cucerit
Freudi smul se af n vi zorul criti ci l or fil osofi l or l i bertti i
care postoleaz independenta nnscut a spiritul ui ntruct, ca
si Marx i Ni etzsche, printel e psi hanal i zei descrie ca i l uzori e
si al i enant c redi na van n atotputerni ci a conti i nei .
Totusi , cura psi hanal i tic nu are al t functie dect s ne
el i bereze de aceast i l uzi e. Dac omul nu este l i ber prin natur,
el poate cel putin s se elbereze de ignoranta fa de cauzel e
care i l det ermi n.
Mai al es. dei descoperi rea i nconsti entul ui are ca efect o
descentrare a const i cntul ui care nu mai este dect o parte a
psi hi smul ui , nu c mai putin adevrat c psi hanal i za si fi xeaz
ca tel s aduc i nc onst i ent ul la cons t i ent . Est e vorba de
forticarea Eului, sl bi t de eforturi l e sal e obosi toare pentru a
men i ne refulri l e, de a-I face mai independent fa de Supraeu
i de a-I ajuta s Ctige mai mult teren asupra Si nel ui . Astfel
cura s e vrea n mod eseni al emanci patoare:
"
Eul aj unge ori cum
acolo unde era Si nel e" ("Wo es war sol i i ch werden
"
) . Libertatea
apare aici mai putin ca un fapt si mai mult ca o cucerire .
b) Universul regsit
Depart e de a fi cultural i st, Freud degaj eaz nai ntea l ui
C. Levi - Strauss caracterul universal al interdi ci ei i ncarnate de
prohi bi i a i ncest ul ui , care mrturi sete n ori ce l oc despre
trecerea de la natur la cul tur. n acest sens, dac coninutul
moral ei poate s vari eze dup culturi , moral a nsi nu rmne
mai put i n o experien proprie uman, responsabi l i tatea omul ui
39
nu este dizolvat, ci , dimpotriv, sol i ci t at. Desi gur, ea nu mai
este ntemeiat pe un principi u transcendent. Totusi , aceasta nu
ne scuteste de a ne face datori a, pentru c aceast l ume nu este
o l ume fr cell alt. Dimpotriv, al teri tatea este i mpl i cat n
chi ar structurarea Eului . Noi am fost i sntem ceva prin cell al t;
umanitatea noastr este la nceput o moteni re, i ar i ndi vidua
l i zarea noastr un efect al rel ai ei noastre cu o l ege pe care al ti i
au i ncarnat-o. Cu alte cuvi nt e, cel l al t nu poate fi si mpl ul
i nstrument al dorinel or noastre deoarece dorina noastr este,
n esena ei , rel aie cu cell alt, cerere adresat cu sperana de a
fi 1 uat n seam.
Departe de a constitui un alibi pentru orice subterfugi u
aax;,cat ) , psi hanal i za este, n acest sens, un efort de
responsabi l i zare i el i berare.
Freud poate defi ni cura ca pe un fel de posteducaie,
tocmai pentru c are n vedere continuarea (pe cont propri u de
data asta) a operei ncepute de al i i si al crei rezultat sntem.
Pentru a aj unge pn acol o, fi ecare trebui e s-si asume aceast
mosteni re si s recunoasc datoria pe care o are ntr-un act care,
acceptind trecutul , permite acordarea de sens prezentul ui si
deschiderea spre vi itor.
40
1 I USSERL ( I S:9 ! 9S)
Lucri l e scrise d e Husserl asupra chestiunii fundamentelor
matemat i ce l - au condus l a conceperea proi ectul ui su di n
Cercetri logice. aprut n 1 90 1 . Difi cultti l e pe care l e pune
Filosofia aritmeticii ( 1 89 1 ) vor gsi astfel pu i n Cte pui n
rezol varea lor flosofi c grai e consti tui ri i unei noi metode de
gndi re: fenomenologia.
Nu putem deci s intelegem filosofia fenomenologc rr
s expunem mai inti probl emel e care stau la baza el aborri i
sal e i pe care t nrul profesor l e ntl nete n pri mele sal e studi i .
A. CONTRA PSIHOLOGISMULUI
La sfatul psi hol ogul ui austriac Brentano, Husserl scri e
pri ma sa l ucrare n 1 89 1 n care ncearc s expl i ce noiuni l e
matemati ce pl ecnd de l a l egi l e psi hologi ce empiri ce. Astfel
numrul , de exemplu, nu ar fi dect efectul procesul ui mental
de abstracti zare. Pri nci pi ul non contradici ei s-ar reduce pur si
si mpl u l a i mpos i bi l i tat ea ps i hol ogi c de a adera l a dou
adevruri contradictori i .
Or, Husserl renun foarte repede l a
"
metoda psihologic
"
pentru mot i vul c ea nu permi te l egi t i marea obi ect i vitt i i
not i uni l or l ogi ce si matemati ce. Asadar dicultatea psiholo
gismului este de a confunda esena surprins de gndire cu
simpl producie psihologic.
De vreme ce expl i cm legi l e l ogi ce si matematice numai
pri n structuri le psi hologice al e gndi ri i , cercetarea unui adevr
absol ut fondat si suscepti bi l de a fi uni versal mprtsi t este
gol i t de sens. Dac, de exempl u, se expl i c, cum fcea Hume,
princi pi ul cauzaliti i prin credi na izvort di n obinuin, atunci
acest princ ipi u este ntr-adevr di zolvat, sensul su este anulat.
Reduc i a empi ri c pe care o opereaz psi hol ogi smul pl aseaz
semni fi ca i i l e l ogi ce sub dependena procesel or psi hol ogi ce.
Or, o l ege l ogic care ar putea s varieze n funcie de fuctua i il e
4 1
acestui proces nu ar fi cu si gurant o lege (o l ege fi i nd prin
defi ni i e i nvari abi I) . Expl i carea legilor de ctre psi hol ogi e este
dec i evi dent i mposi bi l: aceast di sci pl i n, ca ori care al t
di sc ipl i n empiric, nu poate s ofere dect general i ti probabi l e,
pe cnd sti i nt el e i deal e precum l ogi ca si mat emati c i l e dau
propozii i cu adevrat uni versale.
a) Consecinele refativiste ale psihologismului
Dac enunul conform crui a dou propozi i i nu pot fi
adevrate si multan ( pri nci pi ul contradi cti ei ) nu exprim dect
o imposi bi l itate psihol ogi c de a admite si multan adevrul unei
propozi ti i si cel al nega i ei sal e, atunci nu este vorba decIt de o
imposibilitate de fapt (adiC relativ la structura spi ri tul ui
nostru). ar, a spune c o imposi bi l itate l ogi c nu relev dect o
imposi bilitate de fapt ns eamn a cont es ta c hi ar s ens ul
termenul ui "l ogic
"
.

nseamn a confunda ceea ce este absol ut


adevrat ( de drept, pentru c nu ar putea fi al tfel) si ceea ce este
relativ (de fapt, sau numai de mani er conti ngent): dac exi st
l egi l ogi ce, el e nu pot fi adevrate dect a priori . Dac
psi hol ogi smul ar fi j ust, si dac cuvi ntel e au nc un sens, nu
am mai putea spune c un raionament este logic contradictori u,
ci numai c fi ind dat forma contingent a organi zri i noastre
psi hi ce, el este astfel numai factual , actual . ar, Husserl vrea s
arate, di mpotriv, c (ldevrul logic nu se reduce la o credin,
acceptat momentan, dar relativ. "Ni mi c nu pare mai evi dent
dect faptul c l egile pur l ogi ce snt n ansamblul l or val abi l e a
priori ". Tocmai acest adevr va trebui pus n l umin pri ntr-o
metod care, n mod radi cal , se opune reduci ei empi rice.
b) Raionament i adevar
Cum s artm c propozi ti i l e l ogi co-matemati ce snt
" adevrate
"
n mod apodi cti c, i ndependent de ori ce veri fi care
empi ri c? Este sufi ci ent s ntelegem c nu veri fi cm val i di tatea
acestor propozi i i prin conformi tatea l or cu procesul mental al
42
subi ectul ui psi hol ogi c. Primo. enunturi l e l ogice i matematice
nu tri mi t l a fenomenel e natural e : contrar fi zi c i i , l ogi ca si
matemati ci l e nu snt ti i ne experi mental e, ci formal e. Secundo.
nu put em confunda fuxul stri l or subi ect i ve ncercate de
matemati ci an n ti mp ce rai oneaz cu rati onamentul nsui .
Un rai onament nu est e adevrat pentru c provi ne di ntr-un
proces psi hi c corect : put em spune numai c, di mpot ri v,
matemateci anul rai oneaz j ust cnd prin acest fux subi ecti v
accede la obiectivitatea rat i onamentul ui adevrat.
B) PROBLEMA OBIECTIVITII
Husserl pare s opun ai ci n mod cl asi c rai onamentul
adevrat, ca fi i nd universal val abi l . si rai onamentul fal s ptruns
de subi ect i vi tate. Dar ce anume numi m
"
obi ecti v"? Husserl
respi nge oare psi hol ogi smul si conseci ntel e sal e rel at i vi st e
pentru a s ubs cri e , n defi ni t i v, t ezel or pl atoni ci ene, zi s e
"
real i ste
"
, ce afirm c numai i dei l e, "esenele
"
, exi st n si ne
si snt ntotdeauna acel easi ? Este ai ci vorba de a opune esentel e
l ucrur i l or. s i ngurel e fi i nte real e, reprezentr i l or acestora?
Lucruri l e aa cum ne apar se opun l ucruri l or asa cum snt? Pe
scurt, esenel e opuse fenomenel or? Toat chestiunea est e de a
ti dac prin
"
obi ecti v
"
Husserl nel ege ceea ce exi st n si ne,
n afara spi ri tul ui .
a) Definiia esenelor
Este c l ar c un rai onament nu este adevrat dect cu
conditia ca un acord uni versal s fe posi bi l . Prin urmare, pri n
obiecth' se nel ege nu ceea ce ar subzi sta n sine, i ndependent
de spirit, ntr-o lume i ntel i gibi l consti tui nd o real i tate mai nalt
dect cea a fenomenelor, ci mai degrab ceea ce poateJ; obiectivul
unui acord pentru orice spirit. Doctrina husserl i an a esenelor
trebuie s fie distins de doctrina pl atoni ci an. Dac a trebuit s
se arate, contra psi hol ogi smul ui , c idei le nu snt produc i i l e
subiectului ( altfel ne condamnm l a relativi sm), trebui e acum s
43
artm, contra real i smul ui , c esena triunghi ul ui sau cercului ,
de exempl u, snt obiecte vizate de un subiect i nu obi ecte
subzistnd n sine. Separarea subiectului i obiectul ui , a unei lumi
obiective independente si a unui subiect capabil s se ridice pn
la cunoastere, este de altfel pur abstract. Ce este asadar un
tri unghi , un obiect matemati c,
"
roul
"
, nu la l ucruri singul are
concrete, ci ca
"
esen", si cum s le ntel egem? Husserl va
descoperi c ele nu snt ni ci produc i i reductibi l e la procese
mentale (ceea ce ar sustine psihologia empiri st) , ni ci
"
fi nte"
care ar exi sta ntr-o lume
"
aparte" , independent, comparabil cu
l umea I de i l or des cri s de Pl ato n . Dac evi t capcana
psi hol ogismului care dizolv nsi ideea de obiecti vitate, Husserl
nu defneste totodat obiectivitatea prin ea nsi, ci pri n maniera
n care un subiect o ntelege. Nu exist de fapt obiectvitate fr
subiect, la fel elim nu exist obiect vizibil fr privire.
b) Cum se dau esenele vederii
Husserl procedeaz la o schi mbare de metod: trebui e
mai nti s se substitui e metoda expl i cati v a psi hol ogi ei cu o
metod descriptiv: nu s se expl i ce pri n ce procese mentale
snt produse ideal i ti l e, ci s se descrie maniera n care acestea
ne apar n experienta evi dentei pure. Or, cum se obine intuitia
esentelor pure, sau eide (n l i mba greac:
"
i dei ")? Prin ceea ce
Husserl numete o reducie ei detic. Aceast operaie nu este
un proces de abstractizare pri n care se el aboreaz esenel e, ci
d seama de mani era n care ele se dau vederi i . Prin i ntermedi ul
"
variaiei ei detice
"
apar caracterel e fr de care lucrul anal i zat
ar nceta s mai fie ceea ce este, pi erzndu-i esena. De exemplu,
tri unghi ul nu ar fi triunghi dac ar avea mai mult sau mai put in
de trei l aturi : aceasta constituie esena sa, i aceast esen se
reveleaz cnd, prin imaginatie, facem s vari eze n mod l iber
caracterele acestui obiect pn cnd l e reperm pe cele a cror
suprimare ar antrena suprimarea obiectul ui .
Esena se mani fest n acest invariant pe care subiectul
descoper prin procedeul variaiei eidetic
e
.
44
C. PRIVIRA FENOMENOLOGIC
Anal i za ei detic permite s se pun n lumin, dincolo de
cmpul stri ct logi co-matematic, modul n care ne apare esena
oricrui obi ect. Astfel , putem arta c fenomenul ui "culoare
"
i
aparine n mod esenial faptul de a aprea pe o suprafa, ntruCt
nu am putea sesiza o culoare independent de ntindere. Desi gur,
ar putea s par c aceast i mposibi l itate de a imagina cul oarea
r ntindere se reduce l a o pur imposibi l i tate psi hol ogi c.
Totui , funci a anal i zei ei deti ce este ai ci de a revel a esena
culori i ntruCt aceasta nu se poate da vederii al tfel dect pe o
suprafa.
a) Descoperirea fenomenologic a esenelor
Fenomenol ogi c , esent a l uc r ur i l or e s te nt ru t ot ul
descoperi re, adic surpri nderea modului su originar de apari i e.
Acest mod este , , fenomenul
"
(n l imba greac: phainomenoll,
ceea ce apare
"
) . Pri n fenomenol ogi e se desemneaz aadar
arta de a arta n mod expl i ci t maniera de apariie a l ucruri lor.
Orice efort al fi losofiei husserl i ene const n aceast ntoarcere
la fenomene: nu este vorba doar de a sesiza lucruri l e aa cum
le avem sub ochi (asa cum l e percepem i stim c l e uti l i zm),
ci de a nel ege maniera n care el e ni se prezi nt si ni se dau
vederi i . Fenomenul nu se reduce ai ci l a aparena sensi bi l, pri n
opozitie cu esena care ar fi fi ina l ucrul ui . Prin fenomen, trebui e
s ntelegem apariia esenei i nu aparenta.
b)
"
Lucrurile nsele
"
Rentoarcea la fenomene nseamn, pentru Husserl ,
rentoarcerea
"
l a l ucruri l e nsel e": evi dent nu este vorba de a
nelege ai ci prin lucru aparenta sensi bi l, ci mai l arg "ceea ce

ste prezentat" gndirii. Or, chi ar n actul perceperi i , ceea ce


este vi zat printr-o consti in nu se reduce la cutare sau cutare
obi ect perceput. Cnd percep un l ucru singular concret precum
"arbore
"
, eu nu de semnez pri n aceast expresi e numai ceea ce
45
vd actual mente, ci , mai mult, ceea ce consti enti zez c exist
d i nc o l o de c utare sau cutare punct de vedere as upra l u i .
Fenomenul este asadar modul d e apariie a l unei esene l a o
conti i n.
Dac ntoarcerea la fenomene este cuvntul de ordi ne al
fenomenol ogi ei , aceasta nseamn c Husserl vrea s rstoarne
mani era de a vedea proprie metafzi ci i tradi i onal e care a trdat
fenomenel e, consi der ndu- I e simple aparene neltoare. Or,
n real i tate, esena nu se d vederi i dect odat cu fenomenel e,
iar fenomenel e nsel e ni ci nu ar putea s fie percepute dac nu
ar exi sta esente al e cror mani festri snt.
c) Activitatea
"
noetic
"
a contiinei
n acel asi ti mp, fenomenel e nu snt nel ese ca mani festare
a unei esene dect pentru o const i i n. Actul consti i nei este
asadar un act de vi zare ( numi t de Husserl "noez
"
) care se
depeste spre c eva cu totul al t fel (o " transcenden
"
) ; ct
pri veste ceea ce este vi zat (noema
"
) , aceasta este coni nut n
semni fi cai a i nteni onal a actul ui . Pri n urmare, noema este
i manent noezei si , totodat, n aceast i manen a acti vitt i i
cont i i nei consti tui te ca vi zare, ea este exteri oar acestei a,
transcendent. Astfel , obiectele contiinei (arbore etc.) snt n
contiin truCt constituie vizarea, intenia, dar ele snt
vizate ca existnd n afara ei.
Conti i nta este asadar ntotdeauana vi zare de al tceva, ns
acest obi ect este al t ul n chi ar i nt eri orul i nten i onal i tt i i .
Consti i nta n u este n fata obiectul ui su, exteri oar l ui s i nchi s
asupra l ui , c i deschis al tul ui n chi ar i nteriorul ei . Tocmai
aceast vizare i ntenional d sens l umi i . Deci lumea obiectiv
nu este de o parte, iar subiectul de cealalt; nu exi st, propri u
zis, dou real i ti substan i al e. Eroarea sti i nei moderne este
tocmai credi na n obi ecti vi tatea l umi i fr subi ect, preten ia
c este posi bi l o sti i nt obi ect i v a unei naturi obi ect i ve
guvernate de l egi obi ecti ve.
46
d) Contiina defnit ca raport
Consti i na nu face din om un spectator al l ucruri l or, si
aceasta pentru c ea este nainte de toate o relai e. Subiectul
este ntotdeauna un subi ect n l ume, si nu un subi ect pur refl exiv,
n afara l ucruri l or. Astfel , nu putem defi ni consti i nt a ca o
interi ori tate exteri oar al tor l ucruri . Di mpotri v, e'a trebui e

neleas n raport cu l umea crei a i confer sens.


Consti i na este, de fapt, punerea n rel aie a unui subi ect
cu un obi ect. Ea este ntotdeauna consti int de ceva. Pe de o
parte, nu exi st real i tate dect pentru un subi ect gndi tor: un
,pbi ect negndit, de ni meni ntrezrit, ar fi un neant de fiin.
,Obi ect ul nu are exi sten dec t pentru o conti i n care l
,sesizeaz s i l percepe. Pe de al t parte, o conti i n fr obi ect
ste de neconceput. O consti i n despre ni mi c este un ni mi c de
.
onst i i n . Ast fe \ ' s ubi ect ul si obi ect ul nu pot fi g ndi te
i.independent unul de cel l al t. Este moti vul pentru care pozi i a
nomenol gi c presupune s fi e depi te n acel ai t i mp
p
ateri al i smul ( care concepe contii na ca pe un efect al unei
:real i tti obi ect i ve) si i deal i smul ( care concepe rea l i tat ea
obi ecti v ca expresie a spiritul ui ) .
D. EPOCH
E
FENOMENOLOGIC
Ni mi c nu pare mai si gur dect exi stena l umi i , a unei l umi
care excede si mpl a consti i n despre ea. Cum s nel egem
. aceast certitudine? Evidena empiri c nu este sufi cient. Lucrul
,i l umea, de fapt, nu excl ud posibi l i tatea non-exi stenei lor.

f.nsambl ul experi en el or mel e ar putea foarte bi ne s nu


:constituie dect un vi s coerent, s nu fie dect pur aparen. De
-
ceea Husserl , dup ce a scris Ideea unei felom enologii ( 1 907) ,
tn care s e facea si m i t i nSpi rai a cartezian, r ei a expl i ci t n
Meditaiile carteziene ( 1 93 1 ) metoda ndoiel i i , suspendnd orice
judecat de existen apropo de l ume. Aceast epoche (n l imba
greac:
"
suspendarea j udecti i
"
) permite s nceteze - n gindire
- parti ci parea la exi stena mundan si dobndirea pozi i ei noi a
spect at or ul ui dezi nt eresat . At unc i c nd n mod obi snui t
47
specta.col ul i mediat al l umi i ocul teaz acti vi tatea i ntenional
a conti i nei , epoche face sa apara, dimpotriva, structura
acestei activitai care, f aceast punere ntre paranteze, se
sterge tocmai naintea a ceea ce ofer vederi i .
a) Ego-ul transcendental
Astfel , epoche are mai nti funci a de a revel a sub eul
psi hol ogi c angaj at in l ume ego-ul transcedental; pl ecnd de l a
care pot s se desfoare semni fi cati i l e si l umea nel eas prin
el e.
Ego-ul transcendental este:
mai nti ego, pentru c este subiecti vitatea care se anunt
constituind l umea si raport ul stabi l i t cu aceasta.
apoi transcendental, pentru c ego-ul este o condiie a
exper i en ei l umi i care nu provi ne di n experi ena spa i o
temporal, ci di n subiectivitatea nssi . Ego transcendental este
asadar rezi duu al reduc i ei transcendental e, adi c al acel ui
epoche fenomenologic care l descoper ca centru constitutiv
al vi eti i i ntenional e.
b) Transparena vieii intenionale
Totusi
"
pentru c noi sntem raport cu l umea, si ngura
mani er de a ne percepe este de a suspenda aceast miscare,
de a-i refuza compl i citatea noastr ( de a o pri vi fr s ne
servi m de ea), sau de a o l sa n afara j ocul ui ", Cum remarc
Merlea u -Ponty, ceea ce e s ubntel es trece neobservat : epoche
nu este dect mij l ocul de a redescoperi evi den a. Recul ul pe
care l i a refl exi a n aceast
"
parantez
"
permite conceperea
s ubi ect ul ui ca transcendent spre l ume, i nu doar ca un l ucru
pri ntre al tel e.
n aceast privin, cnd defineste subi ectul ca l ucru ( res
cogitans) , Descartes pare s se fi opri t n drum si s nu fi
descoperit s ursa di n car; se consti tuie val i di tatea ordinar a
l u mi i , s i anume "v i a a i nt en i ona l " a s ubi e c t i v i t i i
transcendental e pure.
48
Desi gur, am putea s gndi m c reducia fenomenologic
este formul a unei fi l osofi i idealiste. Totusi , desi se poate vorbi
o dat cu Husserl de o includere a lumii n consti in, trebui e s
mai preci zm c aceast includere nu este real, ci intenional.
De exempl u, ca fenomen,
"
acest copac" este real n curte chi ar
dac este. n mani er i ntenional, in consti i na mea. Este vorba
numai de a inel ege c raportul constiinei cu obiectul su nu
este cel di ntre dou realiti exteri oare : obiectul este un fenomen
tri mind l a cUl1sti i nta la care el apare: consti ina este conti ina
acestui fenomen.
Tot usi , dac orice sens este fondat
"
n" constiina mea
intrucit ea este i nteni e sau dttoare de sens, unica probl em
rmne de a ti cum s evitm solipsismul .
c) Intersubiectivitatea
n defi ni t i v, Husserl evit consecinele solipsiste ale
idealismului definind obiectivitatea prin intersubiectivitate.
Fenomenol ogi a pare aadar s se aplece mai degrab ctre o
fl osofi e exi steni al dect ctre o fi losofie i deal i st.
Pe de al t parte, experienta obi ecti vi ti i trimite la acordul
pl ural iti i subieci l or; dar mai cu seamn constituirea lumii ca
vi zare presupune ntotdeauna al teritatea. Altul nu este el nsusi
un si mpl u obi ect, un lucru, ci o perspecti v asupra l umi i , un
alter ego care o vi zeaz ca lume comun. Putem spune asadar
c l umea nu se poate constitui ca l ume pentru mine si ngur ( ceea
ce ar fi un nonsens) . Atunci cnd vi zez un obi ect, presupun
neaprat exi stena altor puncte de vedere posi bi l e asupra acestui
obi ect . Fr acest focar i ntersubi ecti v n care eu snt pri ns ca
ntr-o estur ori gi nar, exi stenta l umi i ar fi ndoi el ni c.
Tocmai prezenta al t ul ui d l umi i profunzi mea ei , substanta
ei , i ar propri ei mel e pr i vi ri sensul ei de pr i vi r e. Ast fe l ,
radi cal i tatea, pl asat mai nti de partea mea, trece de partea
intersubi ecti viti i , o intersubi ectivitate absolut sau, dac vrem,
pri mordi al .
49
CONCLUZIE
Constituirea l umi i presupune si i mpl ic, ca i fundamentul
su radi ca l , consti turea unei i nters ubi ect i viti c are s fi e
e l ementul i nsusi al ori crei uni versal i ti pos i bi l e. Husserl
reaminteste in opera sa ul ti m, Criza stiinelor europene ( 1 935) ,
c fr acest focar inters ubiectiv pri mordi al , ca vizare a unei
lumi comune, ni ci o cultur - sti i ni fi c, artistic, i storic - nu
ar fi posibi l. Astfel , lumea vieii, l ume uman dej a dat ai ci
pentru ori ce consti in, se el aboreaz pri n intermedi ul acestei
i ntersubi ecti vi ti .
Fi losofi a fenomenol ogic nu va avea de acum al t funci e
dect aceea de a face s apar l umea ca un orizont de sens pentru
consti i n. Obiecti vi smul modern, concepnd l umea ca un strict
obi ect al sti inei , sau pentru a rel ua cel ebra formul a l ui Gal'i l ei ,
ca , , 0 carte scris cu semne matematice
"
, a redus omul , vreme
ndelungat, l a pozi ti a cel ui care citeste un text n care se d pe
si ne ui tri i .
5 0
BERlS()N | v: 9 | v4 | )
Bergson nu este autorul ni ci unui di scurs despre metod:
nu exi st metod pentru a gndi n preal abi l gndirea, cci datele
prel i mi nrii ii di fereni az nencetat momentele. Pretinznd c
mij l oceste cunoaterea, aparatul metodologic se insinueaz ntre
gndire i fapte. Dedublarea reflexiv care constituie g
ndirea
g
ndirii ne ndeprteaz ntr-adevr de
g
ndirea real. Tocmai
de aceea, fi l osofi i l e care presupun o metod transcendent,
exteri oar gndi ri i nsi , se pi erd n abstracii
g
oale. Filosofa
lui Bergson IlU se vrea o filosofie a filosofiei ci, dimpotriv, o
g
ndire vie, adic o fi losofie a vi eti i care mbri eaz curba
si nuoas a realului fr ca vreo medi taie s relaxeze aceast
aderen i ntim.
1. ASCEZA BERGSONIAN
ar, aceast gndi re a vi e i i recl am tocmai o form de
purifi care pri n care noi acceptm s ne dezicem de i nstrumentel e
puse n joc de ctre o anumi t tradi ti e fi losofc, de arsenalul
. impozant de instrumente care au fost concepute pentru a
surprinde numai realul absolut . Pri n urmare, proi ectul
bergsoni an presupune un exerci i u quasi -asceti c, un efort ce
const n a face economi e de metodel e cele mai sofi sti cate care
fac efi ci ent proiectul nostru de a deveni
"
stpni i posesori ai
adevrului
"
( Descartes, Discurs despre metod, 1 637). Fi l osofa
nu are ai ci ambi t i a, formul at de Descartes , de a as i gura
dominarea tehnic a real i t i i materi al e, oferind sti inei mij l oace
de constitui re a i mperi ul ui su, ci , di mpotriv, de a
g
ndi ceea
ce scap .tiilei: realitatea vie. Este vorba, adar, de a substitui
o gndire vi e unei gndiri i nstrumental e tocmai pentru c vi aa
nu este susceptibi l de cuantificri matematice c are au ca obi ect
materi a .
5 1
A. ABSTRACIA TIINIFIC
a) tina i realul
Obiectul stiintei moderne este o real itate abstract. Cnd
Descartes identica materia cu ntinderea (res extensa) care
se preteaz calculului raional, si nu cu greutatea, consistena
sau cul oarea cal i t i i secundare care ne afecteaz si muri l e, el
o defi nea prin ceea ce este n ea invariabil. Procednd astfel
putem da seama de mecani smel e care funcioneaz dup l egi
constante si universal e.

ntr-adevr, geometrizarea spaiului sau


matematizarea universului permite conceperea acestuia ca pe
o carte "scri s cu caractere matemati ce
"
asa nct s fie posi bi l ,
cum zi ce Gal i l ei , s-I intelegem prin mij l ocirea acestei
"
l i mbi
"
care snt fguri le geometri ce. Or aceast' metod nu este val abi l
dect pentru a expl i ca ceea ce se produce mecani c, n mod
identi c . Din acest moti v, tiina nil studiaz niciodat realitatea
dect facd abstracie de ceea ce este n ea noutate radictlla,
invenie. Real i tatea sti inelor nu e vi e, n sensul n care se spune
despre o oper c este
"
far sufet
"
, ngheat.
b) Cauzalitate mecanic i totalitate organic
Un si stem material este n ntregi me ceea ce este la un
moment dat, si el nu este dect aceasta. El nu are ni ci un trecut
care s-i col oreze prezentul . O cauz produce un efect, ea poate
fi ea nssi efectul unei alte cauze, dar ntotdeauna efectul rmne
exterior cauzei . Vedem cum .tiina, sesiznd n lucruri astel
de raporturi de cauzalitate, nu descrie niciodat dect
mecanisme i nu or
g
anisme. Astfel , chi ar bi ol ogi a trateaz
corpuri l e vi i ca pe corpuri l i psi te de vi a, deoarece vi aa
nseamn durat, i ar durata presupune, dac nu o i mpl i care
autenti c a trecutului n prezent, cel puin o oarecare prezent
a trecutul ui . Separarea absol ut si logi c a cauzelor si efectel or,
dac permite stabi l irea riguroas a conexiunilor, nu d seama
de faptul fundamental n ordi nea vi et i i , care este durata.
Explicarea mecanica a micarii nu exprim implicarea
5 2
organica a efectelor i cauzelor, a prezentului i a trecutului,
" ntregului i a prilor care guverneaz constituirea finelor
vii, pentru ca timpul este tratat n acelai fel cu spaiul. Or,
anteriorul nu este exterior posteriorul ui , un moment nu este
radical eterogen de un altul , a5a cum ar fi un loc n raport cu al t
l oc. I at de ce matematizarea spa i ul ui permi te expl i carea
tiinifi c a ceea ce s-a produs mecani c, ns geometri zarea
intregi i real iti este reducioni st.
c) Reducionismul tiin
i
c
Intel igenta are obiceiul (din care face, din comoditate, o
metod) s mrunteasc l ucruri l e n pri elementare, n concepte
sau n atomi indi vi zi bi l i pe care s-i poat mani pul a usor.
Real i tatea nu este ni ci odat reconstituit de inteli gen dect
plecnd de l a elementel e cele mai simpl e. Or, nu putem obine
un ntreg organi c pl ecind de l a pri l e sale, ci cel mul t o main.
Pe cind o masin nu este total dect ca rezultant a elementel or
sale proprii, un organi sm rmne total n cele mai mici pri ale
sal e. Dac o pies izolat dintr-un mecanism este cu adevrat
simpl si pariald, adic inorgani c, un fragment de via este
nc viu, animat, deci i reductibil la i nert. Iar dac nu putem
face din via o simpl combinaie de buci neanimate, tot astfel
nu putem decupa di n materia vi e i i un fragment : cel mai
ensemnat organism monocel ul ar este deja o fi in complet.
Organismul su este n ntregime sau nu este deloc; nu exi st,
n adevratul sens al cuvntului, un indi vid "elementar".
Astfel , realitatea pe care o studiaz tiina este strict
abstracta pentru ca este strict materiali. Ni ci un fragment de
via nu se I as redus la un fragment de materie.
B. INVERSIUNEA INTELECTUAL
a) Anterioritatea ntregului n raport cu partea
Real i tatea vi e este i reductibi l la el emente s i mpl e.
esi gur, pentru aceast parte optic a intel i gen ei , care nu

5
3
s urprinde dect suprafete, si mpl i ci tatea abstract este pri mar.
Pentru ochi , l i terel e par anteri oare cuvi ntelor, i ar c uvintel e
frazel or, dar n real i tate numeni nu vorbeste cu l itere pentru a
le agl omera apoi n cuvinte , sau n cuvi nte pentru a le ansambl a
dup aceea n fraze. Astfel , n vi ata l i mbaj ul ui , ntregul preexi st
pr i i . Elementarul nu este primitiv. Totui , i nte l i gent a
gramatical reconstituie sensul frazei pl ecnd de l a el ementel e
s al e si mpl e, pe cnd n di mani ca l i mbaj ul ui fecare cuvnt poart
n el sensul t ot al al fraze i , tot asa cum fi ecar e fragment
i nfi ni tezi mal al unei hi perbol e est e dej a hiperbol i c . La fel ,
i ntel i genta st i i nt i fi c apl ecat asupra ori crui fenomen v i u
procedeaz reconstruind ntregul organi c c a s i cum el ementarul
ar fi primi ti v, pe cnd, di mpotriv, organi ci tatea este, dup cum
am vzut , prezent peste tot n orice fi nt vi e.
Intel i genta vi etii este asadar ntotdeauna retrospecti v. Ea
nu este contemporan cu vi ata. Ea recompune dup aceea:
aceasta este
"
i nfi rmitatea ei natural".
b) Ca i cum nu s-ar tmpla niciodata nimic
Dac i ntel i genta este sorti t s reconst i t ui e ceea ce a
trecut, ea este perfect apt s dea seama de l ucruri l e mpl ini te.
Ea expl i c riguros ceea ce a fost, dar, privi nd etern n urm,
aj unge ntotdeauna prea trziu pentru a cunoaste ceea ce devi ne,
ceea ce dureaz, ceea ce tri este. Nu este posi bi l s exi ste o
sti in a vi eti i pentru c nu cunoastem, dup metodele ncercate
de fi zi ca modern, deCt acele fi i n e lipsite de durat si de
memorie care formeaz i mperi ul materi ei i compun un uni vers
stri ct geometri c. Or, metoda stiinti fic, neoferi nd avantaj e dect
atunci cnd se aplic l a real i tti matemati zabi l e, esueaz i medi at
ce ar trebui s dea seama de
"
crea i a conti nu, de o noutate
imprevi zi bi l, care pare S se perpetueze n uni vers
"
(Posibilul
si realul, 1 930) . Di mpotri v, ea face ca i cum nu s-ar tmpla
nimic n univers, fi i nd preocupat s neleag, adi c s gseasc
raporturi , s stabileasc relaii fxe l1trefaptele care trec, adi c
s degaj eze l egi . Or, dac i ntel i gena este pe cal ea cea bun
I I t i t a t i mp ct se ataseaz de ceea ce se af regul at n real , adi c
5 4
e materie, eroarea ncepe atunci cnd ea pretinde s gndeasc
intreaga real i tate dup model ul uni versul ui mater i al supus
cestor l egi i nvariabi l e. Pl ecnd de ai ci ea dezbrac uni versul
de ori ce vi a si face ca i cum prezentul ar putea s fi e dedus
matemati c di n trecut, ca si cum nimic nou nu s-ar ntmpl a.
c) Iluzia retrospectiva
De unde vi ne aceast i l uzi e determi ni st care ne face s
credem c fi ecare stare a universul ui este absol ut deductibi l
di n stri l e sale precedente, ca si cum ni mi c ori gi nal i uni c nu
s-ar produce vreodat? Dintr-o obinuin intelectual care
ne mpiedic sa sesizam lucrurile n durata lor reala.
"Facultatea noastr normal de cunOiltere este eseni al mente o
putere de a extrage ceea ce este stabi l si regul at n fl uxul
real ul ui
"
. Astfel noi ne reprezentm ti mpul nsui ca pe un spat i u
geometric n care fi ecare moment ar f deducti bi l di n al tul , n
care prezent ul ar fi ntel es din trecut, la fel cum o cuti e ar fi
continut n alta. Pri n urmare, trecerea ti mpului nu ar f ni mi c
al tceva dect un fel de despachetare i mens si totul , n defi ni ti v,
ar fi j ucat di nai nte. Vedem bi ne ai ci n ce fel determi ni smul si
fi nal i s1l1ul se nt l nesc n ul ti m i nstan.
Dac totul este di nai nte j ucat, dac ti mpul nu face dect
s dezvolte ceea ce originea conti nea dej a , atunci observarea
unei astfel de nlnui ri de cauze si efecte conduce l a i deea
unui pl an de ansambl u, a unui scop pus dinainte de exi stena
fenomenel or i care le expl i c organi zarea. n acest sens ,
reprezentarea unui uni vers absol ut determi nat n care ni mi c
imprevi zi bi l n si ne nu survi ne, n care hazardul n-ar fi dec t
cel l al t nume al necunoateri i cauzel or, nu se opune, ci se
altur, n defi ni t iv, cel or di nti concept i i fi nal i ste.
Astfel , fi nal i smul i determini smul , att de uor de pus n
opozi t i e n mod abstract, provin n real itate dintr-o a ceeasi
dorin intel ectual de a atribui real i tii global e o cauz uni c
(i ndi ferent dac aceasta este antecedent sau fnal) .
I l uzi a eseni al care se af l a ori gi nea doctri nel or ce
i gnor noutatea radi cal a fi ecrui moment al evol uti ei este
5 5
iluzia retrospectiva care ne face sa credem c posibilul este
mai puin dect realul. Posi bi l itatea l ucruri l or ar precede
exi stenta l or astfel nct ele ar fi dinai nte reprezentabi l e.

n
realitate, posibi lul nu apare niciodat dect retrospectiv, adic
odat realizat. Ceea ce-l face pe Bergson s spun c
"
posibi l ul
nu este dect real ul pl us un act al spi ri tul ui c are i arunc
imaginea n trecut odat ce a fost produs
"
. Deoarece nu avem
conti inta faptului c posibilul (sau ceea ce numim ca atare) nu
este dect
"
mi raj ul prezent ul ui n trecut", noi nu s esi zm
l ucruri l e n durata l or real, aa cum se produc, ci ntotdeauna
retrospectiv, asa cum le ntelegem dup aceea.
2. NTOARCEREA LA LUCRURI
Astfel , noi nel egem ntotdeauna prea trziu ca s mai
putem surprinde l ucruri l e n actual itatea si efervescenta lor.
Gndi rea bergsoni an adopt ac east mi care cu adevrat
paradoxal ce const n a urmri mai nti surprinderea
"
globali
"
a unei realiti de a bogaie i profunzime infnit,
i nu reconstitui rea ei pl ecnd de la abstracii i elemente simpl e.
Prin aceast decl araie se anun empirismul radical al l ui
Bergson: experiena interioar i experiena exterioar ("nu poti
ni ci odat s ai dreptate contra unui fapt
"
) vor fi s ingurel e
j urisdi cii al e filosoful ui.
A) INGENUITATEA FILOSOFIC
a) Realitatea vie ca realitate traita
Bergson nu se vrea simpl u spectator al gndirii sal e, adic
"
conceptor
"
, ci actorul gndi ri i . Este real nu ceea ce este
conceput de o i ntel i gen, ci tot ceea ce este perceput i
perceptibi: un fapt real este un fapt experimentat i trit de o
conti i nt. Astfel , timpul concret este timpul perceput i mediat
de conti na noastr, si nu cel pe care l concepe sti i n a.
56
Real itatea efectiv se opune fciunii asa cum realitatea prezent
sau trit se opune realitii simbol izate. Di sj uncia realului si
simbolului o repet pe cea a i mediatului si mediatul ui . De fapt
simbolul este mai degrab conceput dect perceput. De aceea
conceptele nu permit niciodat de a surprinde altceva dect
un real replicat l ipsit de prospeimea original ul ui . tiina nu
exprim real ul , ci l si mbol i zeaz.

n timp ce percepia imediat


este gndi rea l ucruri l or, gndirea si mbol i c este dupl i catul
acestei a. Ne trebuie asadar un fel de ingenuitate flosofc dac
vrem s cutm ceea ce ar obine o consti i n
"
non-prevenit
"
.
ar, aceast inocen este pentru Bergson accea a intuiie; care
ne permite s aezm realul n albia sa.
b) Fiina ca devenire
Numai experienele trite pot f nelese prin el e nsel e.
Conceptuali zarea acestora le trdeaz sensul . Cunoaterea, dnd
seama retrospectiv de ceea ce se petrece, nu descrie ni ciodat
dect realiti terminate. Iat de ce viaa nu se l as
"
cunoscut
"
:
real itatea vie "se face si se desface, dar nu este niciodat ceva
i de fapt
"
(Evolutia creatoare, 1 907). Aadar numai nel egnd
"din interior
"
miscarea vi eii putem spera s ne lsm condui
prin modal iti proprii pn n mi ezul nsui al vi ei i .
Real itatea substanial, departe de a fi i mobil, de form
defi ni t si avnd contururi nete, este devenirea nsi , adi c
durata. Desi gur, inteligena opune n mod abstract fina i
devenirea (capitol ul 7, Hei degger), dar intuiia ne revel eaz
unitatea a ceea ce este considerat contradictoriu de gndi rea
conceptual si dogmatic. Pri n urmare, ceea ce noi descoperi m,
atunci cnd consultm n mod simplu o gndire
"
non-prevenit
"
i prezent n ntregime siesi, este faptul c sntem o devenire
in carnat, o temporal i tate ambul ant. Sntem simultan acelasi
si al tul , n acel ai timp nu nc, acum i dej a-mai-mul t. Astfel ,
viaa se joac cu contradiciile care snt disperarea intel igenei
"
(Jankelevitch, Henri Bergson) .
5 7
c) Intuiia duratei
Bergson defi neste i nt ui t i a ca pe un fel de simpatie
spiritual prin care ne trasportm n i nteriorul unui obi ect pentru
a sesiza n el ceea ce i ntel i gena este i ncapabil s resping,
ceea ce pentru ea este contradi ctori u: astfel ea nu poate s admit
c o or poate s nu fie egal cu o or. I at de ce ea i gnor
faptul fundamental , att n ordi nea spiritul ui ct i n cea a vi ei i ,
anume faptul duratei . Ea i gnor n acel asi t i mp durata trit si
real i tatea vi e .
Durata, ca timp trit, este variabi l de la un i ndi vi d l a
al tul , de l a o stare de constiin l a al ta, ea nu poate fi confundat
cu t i mpul care este o mrime fi zic omogen ( l or l or) si
msurabi l n cadrul ti i ntei . Ea este eterogen i cal itativ (o
or de re l axare si o or de angoas nu s nt echi val ente ) ;
reprezentarea spa i al a ti mpul ui (cadranul unui orol ogi u de
exempl u) este o transpunere simbol i c a ti mpului n spa i u, care,
dac este uti l, nu permite i sesizarea duratei .
Realitatea vie, ntruct este producatoare de noutate,
exprim contemporanei tatea lui
d
eja-aici si a lui nu ic, pe cnd
tiinta separ n mod abstract prezent, trecut si vi itor, ca tot attea
momente distincte si j uxtapuse pe l i ni a omogen i recti l inie a
timpul ui . Astfel , inteligena se afl ntr-o dubl eroare: pe de o
parte ea i denti fic ceea ce este calitativ di stinct, pe de al t parte
ea separ ceea ce e legat organi c. Dimpotriv, experiena duratei
trite mi d s vd ceea ce este realitatea vie. Dac durata este
un caracter al l ucruri l or si , de asemenea, o propr i et ate a
conti inei , real ul i spiritul pot din nou s coincid n aceast
experien pe care Bergson o numete intui ti e.
B. COINCIDEN I LIBERTATE
a) Memoria pur
Intui i a este in mod esen i al metaforic (ea ne transpune
n mi ezul l ucruri l or) . De aceea arta ne face s in el egem ce
este i ntui i a vi eti i care se d ca durat autentic. Proust a stiut
5 8
s spun cum ntregul meu trecut se poate traspune n prezentul
meu, as t fe l nct vi a a mea, pr i n exper i en a i medi a t a
remi ni scenei , mi apare di ntr-o dat n uni tatea sa organi c si
profunzi mea sa substani al .
Asadar noi sntem nainte de toate memorie sau, mai preci s,
cum spune Bergson g " memorie pur . Trebui e, n fapt, s
di sti ngem memoria pur sau memoria ca amintire de memori a
obi nuit. Aceast di stinctie se veri fic n cazul nvtri i unei
l ecti i . nv pe di nafar recitind l ecti a, i ar repeti i a lecturi l or
produce o obinui nt rezultnd di ntr-o memori e i ntel i gent si
sel ecti v, care uit accidentalul pentru a ret ine numai esenti al ul ,
ori entat n ntregi me ctre i mperat i vel e efi caci t i i ac i uni i :
trebui e s sti u pentru malle lecia tot aa cum o .tiu astzi. Totus
i ,
dac mi reami ntesc fi ecare di ntre momentel e care au fost
necesare achizitiei sal e, ele mi apar singulare, dotate cu o cal itate
propri e. Ele consti tui e tot attea momente unice al e i storiei mel e,
cci reprezi nt, cu ci rcumstantel e lor palticul are, eveni mente care
nu au caracterul unei obisnuinte, prin incapacitatea de a se putea
repeta. Aceast dimensiune propriu-zis calitativ a trecutului
pe care l descopr prin amintire este revel are a duratei trite
care Sllt, sau memorie pur.
b) Expresivitatea actului liber
I ntui t i a duratei mi permi te s surprind uni tatea organi c
si profunzimea pol i foni c a fi i ntei mel e. C nd un ntreg trecut
ngropat este reactual i zat Cll ocazi a unei senzat i i ( gustul de
madl en resusci t nd ami nti ri l e ndeprtate al e copi lri ei , de
exempl u) , atunci m asal teaz senti ment ul c tot ceea ce am
tri t se exprim nc n ceea ce vd, c trecutul meu mi umpl e
prezentul . Eu snt di ntr-o dat , pri ntr- un fel de grat i e, n
ntregime al meu nsumi.
Or, o astfel de coi nci dent defi neste fr ndoi al ceea ce
putem numi un act l iber: cnd ceea ce fac expri m tot ceea ce
snt, cnd actul meu nceteaz de a mai fi un act printre al tel e,
ca un at om pi erdut pri ntre al t i atomi , at unci pot spune c m
expri m. n sensul tare, a fi l iber nseamn astfel a te expri ma.
5 9
Aici, actele unei viei pot s fie descrise ca i cuvintele
unei fraze care mrturi sesc fecare despre sensul su integral ,
chi ar dac el e par s vehiculeze numai o parte.

n acest l oc,
reconsti tuirea retrospecti v a ceea ce este un act nu permite
sesizarea l ibertii sale. Pentru a nel ege actul svrsindu-se,
degeaba
g
ndim mai trziu raiunile producerii sale. Aceasta
pentru c punctul de vedere teoretic al spectatorul ui , pri n
definiie exterior actului , este ntotdeauna parial : el const n
descompunerea unui act n el emente si mpl e (concepere -
deliberare - deci zi e - exerciiu, dup o schem dej a clasic) ca
si cum momentele fragmentare ar constitui un act, cnd de fapt
nu snt dect expresia acestuia.
c) Sinceritate
Ace l eas i i l uzi i ne mpi edi c mereu s s urpri ndem
real i tatea vi e si anume iluzia retroactivitii, inerent punctului
de v edere t e oret i c, pr es up un nd pos t eri t at ea r efl ex i e i .
Di mpotriv, o experi en c u adevrat contemporan arat c
deliberarea are loc dup rezolvare si nu nainte; deliberarea
este ntr-adevr cel mai adesea preformat n actul deci zi ei , pe
care o orienteaz din interior. Sfrsi m totdeauna prin inventarea
mot i vel or mai degrab pentru nevoi l e cauzei : ci ne vrea s
prseasc un partid se crede mai nti obl igat s- I resping.
Alegerea precede totdeauna adevrul deliberrii . Aceasta este
ordi nea vie a dori ntel or noastre care i nverseaz, postum,
constiina refexi v. Astfel j ustificri l e actelor noastre snt prin
esen de rea credin: dimpotriv, un act este cu att mai liber
cu ct expri m imediat ceea ce sntem, l i ber adi c veri di c,
expresie nu a ceea ce vrem s spunem despre noi altora, ci a
persoanei noastre i nti me. De aceea, l i bertatea nseamn n
definitiv exigena ca noi s rmnem contemporani propriilor
noastre aciuni. Numel e su este deci sinceritate.
Dup Wi ttgenstein, problemele fil osofiei se nasc di ntr-o
proast ntelegere a logicii l imbajul ui uman. Astfel , Tractatus
logieo-psih osoph ieus, termi nat n 1 9 1 8, ntreprinde o cercetare
60
a l i mbaj ul ui astfel nct s per mi t o delimitare clar a
dicibilului de indicibil. Tot ui , publ i car ea postum a
Investigatiilor filosofce, text neterminat redactat ntre 1 936 si
1 949, repune n chestiune anumite concluzii la care prea s
conduc aceast pri m l ucrare ( s i ngura scri ere fi l osofi c
publicat de autor) .
6 1
WI TTGENSTEI N ||oovl v5 | )
Dup Wi ttgenstei n, probl emel e fi l osofi e se nasc di ntr-o
proast nel egere a l ogi ci i l i mbaj ul ui uman. Astfel , Tractatus
locigo-psihosophicus, termi nat n 1 9 1 8, ntreprinde o cercetare
a l i mbaj ul ui ast fel nc t s per mi t o delimi tare clar a
dic i hi l ul ui de i ndi cibi l. Tot us i , p u b l i c a re a pos t um a
lilvestigatiilor jilosojice, text netermi nat redactat ntre 1 93 6 si
1 949, repune n chest i une anumi te concl uzi i l a care prea s
conduc aceast pr i m l ucrare ( s i ngur a scri ere fi l osofi c
publ i cat de autor) .
Se obi snui este dec i sii se di sti ng un " pri m" Wi ttgenstei n
de un al " doi l ea
"
Wi ttgenstei n. ceea ce face ca i nterpretarea
unui a di ntre cei mai ori gi na l i si mai i nfl uenti gnditori ai acest ui
secol s fie pe c it de di fi ci l, pe att de pasi onant.
| PRIMUL WITTGENSTEIN
A. COTITUR LOGICa-LINGVISTIC
t) Sub auspiciile lui Frege
Tractatus-ul sufer n mod mani fest i nfuena l ui Frege, a
crui carte de l ogic, aprut n 1 879, i naugureaz ntr-un fel
fi losofi a contemporan. Aut orul propune, n fapt, o nou scri i tur
a i dei l or, ideograja. care s permit crearea
"
unei l i mbi formal e
a gndi ri i pure, dup model ul l i mbaj ul ui matematic
"
. Or, l ogi ca
se confund ai ci cu fi losofa inssi a crei funcie excl usi v este
de acum s el aboreze o l i mb si mbol i c a nl nt ui ri i i dei l or,
compus din semne scri se si avnd o defi ni ti e strict si uni voc.
Aceasta nu fr tri mi tere l a proi ectul l ei bni zi an al unei l i mbi
uni versale sau al unui
"
al fabet al gndi ri i
"
. Este vorba de a dobndi
o rigoare mereu mai mare evitnd definitiv echivocurile limbii
naturale, i mperfectiuni pe care ni ci matematici l e nu le corij eaz.
62
Or, nu pare posi bi l s se restrng recursul l a i ntui i e sau l a
evidentele neltoare al e l i mbajul ui dect inventnd un sistem
de semne care s fac s transpar mecanic, prin simplul j oc al
scrieri i , structura raionamentelor noastre.
b)

n cutarea univocitii
Dac l imba natural face obi ectul unei critici omniprezente
n opera l ui Frege, aceasta se ntmpl pentru c ea exerci t o
autoritate absol ut asupra modal i ti l or noastre de cl asare i
raionare. Uzajul su eseni al fiind acela de a descri e experi ena
famil iar, cel care ar vrea s argumenteze n aceast l imb nu ar
di spune dect de un instrument prost adaptat "a crui constituire
a fost determinat de nevoi cu totul strine flosofei
"
.
Dac Bergson, fcnd si el o astfel de remarc (cap. 5 )
gseste c u cal e s s e ncread n i nt ui i e, Frege dorest e,
di mpotriv, s scape definitiv de capcanel e l i mbaj ul ui ordi nar
neacordnd credit dect nota i i l or si mbol i ce perfect uni voce.
Astfel , n ti mp ce verbul
"
a f
"
are trei funci i , s e enun de
obi cei n aceeasi manier:
"
Pi si ca este neagr
"
("este" j oac
rol ul de copul care l eag subiectul de predicat), ,,4 este 2 + 2"
("este
"
exprim aici i dentitatea),
"
este un l oc n care
"
("este"
serveste aici la expri marea exi stentei unui l ucru) . Iat de ce
rigoarea ne cere sa facem sa corespunda trei simboliza,.i
distincte acestor treifuncii, dac nu vrem s di scutm la i nfi ni t
asupra unor false probl eme care nu provi n dec t di n i mpreci zi a
l i mbaj ul ui . Prel und pe cont propriu aceste remarci, Wittgenstei n
afirm necesi tatea de a recurge la un limbaj de semne univoce,
dac vrem sa evitm erorile aprute din confuzia dintre
semnificaiile unui acelai cuvnt.
B. ELUCIDAREA LIMBAJULUI
Totusi , Tractatus-ul este nainte de orice expunerea unei
flosofi si nu a unui curs de l ogic. Desi Wi ttgenstein numeroteaz
fi ecare paragraf din acest scurt tratat, ordinea urmat nu este cea
a deduci ei . Astfel , l ucrarea surprinde mai nti pri n caracterul
63
abrupt al gndurilor expuse n ea, fr ca vreodat raionamentul
care a condus la formularea lor s fe restituit de autor.
Eseni alul acestui text difici l , si care nu ar putea f rezumat
cci pare s ascund enigme nc nedesci frate, ine de concepia
original pe care Wittgenstein si-o face despre limbaj .
a) Propoziiile ca imagini ale limbii
Propozii i l e care constituie limbaj ul ar f cam tot attea
ima
g
ini sau tablouri reprezentnd lumea. Astfel , la fel cum un
pl an de metro sau al unui cartier este o imagine a l umi i , l a fel si
o fraz este tabloul acestei a.
Desigur, scara si simbolurile uti lizate (pentru a desemna
un oras sau o staie) vari az dup conventi il e stabi l ite. Totusi ,
di spunerea n spaiu a tuturor el ementelor constituind un pl an
corepund. dac harta este bine fcut, or
g
alizrii elemelte/or
existnd n realitate. Acest l ucru este val abi l si n cazul
l i mbaj ul ui care nu are ca punct comun cu real i tatea dec t
ordonarea unor el emente ntr-un anume fel . Aceast form
comun este ceea ce Wittgenstein numeste ,[orm logic
"
.
Astfel , propoziiile l i mbaj ul ui nu snt dect o speci e, printre
mul te altele, de imagini ale lumi i .
b) Adevr i sens al propoziiilor
O propoziie nu este adevrat dect cu condiia de a se
referi la o stare de lucruri reale, dar nu o poate face dect dac
are mai nti un sens, adic dac este ima
g
ilea ulei combilaii
posibile de lucruri. Astfel , adevrul nu se reduce ai ci l a
adecvarea lucrului s i intelectului (adequatio rei et intellectus
dup formula cl asic a scolasti ci lor) . Mai trebuie ca ea s aib
un sens chiar nainte de a fi fcut posibil o oarecare comparatie
cu realitatea. Or, acest "''s i este conferit de fona sa l ogic.
O propoziie nu este deci nimic altceva dect o combilaie de
elemente care nu are sens dect dac structura sa logic
corespulde unei confguraii posibile de obiecte l lume.
64
c) Propoziii goale de sens (sinnlos)i non-sens
(unsinnig)
n mod con vers, Wi ttgenstei n cal i fi c drept pseudo
propoziii pe cel e c are nu semni fi c ni mi c. Astfel , l ogi ca,
matemati ci l e, stii nel e naturi i , et i ca precum si fl osofa cuprinde
astfel de pseudo-propozii i , adic propoziii care nu pot f nici
adevrate, nici false deorece nu au sens.
Aadar trebuie ca, n mod paradoxal, o propoziie s poat
f fals pentru a f o propoziie autentic. Propozitii l e logici i , de
exemplu, find ntotdeauna adevrate, asa cum este cazul tautol ogiei
(din l imba greac, tauto legein
"
a spune acelai lucru
"
) A A,
nu snt cu adevrat propozitii . O propoziie care spune ntotdeauna
acel asi lucru, nu spune ntr-adevr ni mi c, cci a spune acelai
lucru, nseamn a spune ceva despre l ume, a informa despre o
stare din lume. O tautologie precum "pmntul este rotund sau
pmntul nu este rotund
"
este goal de sens. Totusi , dac tautologi i le
snt pseudo-propozitii care nu spun nimic, el e spun ceea ce poate
f spus despre l ume ("pmntul este rotund
"
,
"
pmntul nu este
rotund
"
) si deci i determin structura. Nu se poate imagina o lume
n care pmntul s fe n acelai ti mp plat si rotund.
Tautol ogi i l e nu au t ot usi acel asi st at ut cu ps eudo
propozi ti i l e etici i s au al e fi losofi ei care, n ce l e pri veste, snt
nOI-sensuri cnd ni mi c di n real i tate nu permite confi rmarea
sau i nfi rmarea l or.
C. TCEREA METAFIZIC
a) Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie s se tac
n or i ce caz, pri v i l egi ul sens u l ui ar reveni numai
propozi i i l or sti i n el or naturi i . Chest i unea pri nci pal este
asadar de a sti ce se ntmpl cu ori ce cercetare asupra sensul ui
vi et i i . Este vorba pentru Wi ttgenstein de condamnarea ori crei
i nterogati i metafi zi ce? Sntem, n acest domeniu, constrnsi l a
tcere cum pare s i ndi ce ul t i ma propozi t i e di n Tractatus
( "Despre ceea ce nu se poate vorbi trebuie s se tac
"
) .
65
Dar atunci , fil osofa pare s se reduc de la si ne la aceast
unic activi tate care const n "cl arifi carea logic a gndi ri i
"
.
Ar trebui deci s renune la orice preteni e doctrinal pentru a
nu se consacra dect grbirea disoluiei pseudo-propoziti i l or care
dau natere pseudo-probl emel or. A flosofa nu ar nsemna, n
consecin, ni mi c altceva dect "a del i mita gnduri
"
care ar fi ,
fr aceasta, tul buri si superfue. Or, dac di scursul fi l osofic nu
mai este dect acest ansambl u de "propozi ti i el uci dante
"
, este
clar c odat terminat sarci na, se gsete el nsui redus la tcere.
Ulti mul paradox: odat ce propozi i i l e Tractatus-lui au aprut
drept ceea ce snt, ele se evaporeaz ca acidul dizol vnd impul sul
si echivocul pentru a nu l sa s se vad dect oglinda sl efuit a
unui l i mbaj ideal refectnd l umea.
b) Principiul vericabilitaii
"Metoda corect n fi losofe: a nu spune ni mi c al tceva
dect ceea ce se l as spus, i anume propoziiile ti inel or naturii
- ceva care, deci , nu are nimic a face cu fi l osofa, apoi cnd
al tcineva ar vrea s spun ceva metafi zi c, s i se demonstreze
c a omis s dea, n propoziti i l e sal e, o semni ficaie anumitor
semne
"
. Dac un termen nu are sens dect cu condiia de a fi
verificabi l n experien, atunci termenul
"
dumnezeu
"
este cu
totul l i psit de aa ceva. Aceasta este poziia pe care o vor susi ne
partizanii neopoziti vi smul ui (sau empiri smul ui l ogi c), mai al es
Carnap si fi losofii Cercul ui de l a Vi ena, care dau concl uzi i lor
schi ate de Wi ttgenstei n n Tractatus expresi a l or cea mai
mpl i nit. Proi ectul e si mpl u: este vorba de a contri bui l a
"depirea radical a metafzicii", pentru a rel ua o formul a
l ui Carnap.
Enunturi le metafzici i nu snt ni ci mcar fal se, pentru c
snt pur i si mpl u l ipsite de sens. Astfel propoziia "Dumnezeu
exi st
"
neputnd s fac obi ectul vreunei veri fi cri empi ri ce
este pe deplin o pseudo-propozi i e. Pri nci pi ul di scri minatoriu
este chi ar acel a al veri fcabi l i tii crui a fil osofi Cercul ui de
l a Vi ena i vor propune mai multe formulri, printre care o putem
reine pe aceea a l ui Wai sman:
"
Dac nu exist nici un mij loc
66
pentru a stabi l i cnd un enun este adevrat, atunci enuntul nu
are sens; cci sensul unui enunt este metoda veri ficrii
"
.
Astfel , enunuri l e care nu snt l egi logice nu au sens dect
dac snt verifi cabi l e empi ric.
c) Problema existenei indicibilu/i

narmat cu astfel de princi pi i , este uor de pus n l umin


inconsi stena logi c a l i mbaj ul ui rel i gi os. Aadar, i at un di scurs
care, pe de o parte, pretinde c vorbete despre fapte ( faptul
exi stenei lui Dumnezeu, de exemplu) i care, pe de al t parte,
nu poate s satisfac principiul vericabilitii ntruct aceste
fapte snt transcendente. Neopozitivi smul conchide fr ezitare
inval i di tatea radi cal a oricrei interogat i i asupra existenei l ui
Dumnezeu.
Or, dac Wittgenstei n asi mi l eaz cl ar enunuri l e metafi zi ce
cu pseudo-enunturi l e, dac deci condamnarea fr apel a ori crei
metafi zi ci de ctre fi l osofi i cercul ui vi enez n numele exi genei
rati onal i tti i pare s fie i mpl icat ntr-o l ectur scrupul oas a
hactatus-I ui (4-003) , nu e mai putin adevrat c aceast carte
se nchei e cu recunoaterea ului
"
inexprimabil
"
de natur
"mi stic
"
care poate "s se arate" numai . Nu este oare vorba
ai ci de a recunoaste l i mi tel e l i mbaj ul ui (ceea ce se arat nu
poate fi spus) i de a l sa l oc unui sentiment de mirare n faa
lumii, crui a rai onal i smul cam rece al pozitivistilor nu ar putea
s-i acorde
"
expresi e
"
, dar care ar putea, di mpotri v, s j usti fi ce
o comparat i e cu Hei degger?
2. AL DOILEA WITTGENSTEIN
o tc ere de zece ani separ scri erea Tractatus- l ui si
re nt oarcerea l ui Wi ttgenstei n l a fi l osofi e, spre 1 92 9 . Or,
Cercetrile filosofice, care nu vor fi publ i cate dect postum, n
1 953, nu snt chiar o surpriz. Wittgenstein repune de fapt n
chestiune privilegiul acordat limbajului ideal al logicii, i
i ntroduce noi unea de
"
joc de limbaj
"
, care i mpri m o
i ntexiune deci si v fi losofei sale si o detaseaz explicit de textele
67
poziti vi smul ui logic, la naterea crora Tractatus-ul a avut totui
o contri bu i e.
A. JOCURLE DE LIMBA.
a) Funciile limbajului i
"
formele de via
"
Conceptul de "j oc de l i mbaj
"
desemneaz ansambl ul
compus de cuvntul i activitatea uman n care este fol osi t.
Exist de fapt mai multe mani ere de a uti l iza l i mbaj ul , de a-l
fac e s j oace. Astfel , dup cum uti l i zatorul d ordi ne sau
instrui ete, rspunde sau denumeste, l i mbaj ul se structureaz
di ferit. Altfel spus, sensul unui enun depinde de felul n care
l utilizez. La fel cum j ocuri l e di ferite nu se supun acel orai
regul i , l a fel exist cmpuri de utilizare ale limbajului prin
"reguli de joc" specifce.
ar, chi ar prin faptul insusi de a constata ireducti bi l itatea
unei astfel de di versiti n funci i le l i mbaj ul ui , Wittgenstein
renunt l a proiectul i ni i al al Tractatus-ul ui , acel a de a descoperi
forma general a propozii ei , funcia l imbaj ul ui . i, prin urmare,
nSi notiunea de sens cstig ai ci n extensiune, pentru c nu
mai este vorba de a pri vi l egi a func i a pur reprezentati v a
l i mbaj ul ui , adi c de a concepe orice enun ca pe o i magine sau
tabl ou al real iti i . De exempl u, dac urm pe ci neva sau dac
sntem atrasi de acea persoan, un acelai anun marcat prin
tutui rea brusc poate avea sensul unei ameninri sau a unei
decl arai i de i ubi re.
Acest e comportamente gl obal e de comuni care s nt
cal i fcate de Wittgernstein drept , forme de via
"
: el e combin
termeni l ingvi sti ci i aciuni colective, dar astfel de combinaii
nu snt fapte constiente, provenind dintr-o convenie expl i cit,
c i mai degrab fapte soc i al e.
"
Supunerea fa de regul ,
real i zarea unei comuni cri , adresarea unui ordin, antrenarea
ntr-o partid de ah snt obisnuine (uzante, i nstitui i )".
6 8
b) Imposibilitatea limbajului privat
Astfel , j ocuri l e de l i mbaj urmeaz regul i respectate de
to i . Dup Wittgenstei n, numai comuni tatea acestor regul i
garanteaz efi caci tatea comuni cri i . Di mpotri v,
"
un l i mbaj
privat
"
, adi c un l i mbaj care s se refere numai l a experi entel e
cunoscute persoanei care vorbeste este strict imposibi l . Se ti e,
o durere, c a i toate senzai i l e interne i i medi ate, rmne
ntotdeauna i nexprimabi l. De asemenea, dac presupunem c
semni fcatia cuvntul ui
"
turquoi se
"
nu trimite dect l a experiena
mea intim a
"
senzai ei turquoi se", atunci nimic nu m asigur
vreodat c eu vorbesc cu un al tul despre acel ai l ucru, deoarece
nimic nu dovedete i dentitatea senzai i lor mel e i ale cel ui l al t.
Este deci evident c ipoteza dup care l i mbaj ul ar fi mai nti
un l i mbaj privat nainte de a fi i nstrumentul unei comuni cri
cu cel l al t conduce l a consecine scepti ce.
c) Respingerea scepticismului
Aceste ul ti me anal i ze ale l i mbaj ul ui au aadar, n definitiv,
funci a esenial de a contri bui la respingerea scepti ci smul ui .
Unul dintre textel e mai trzii al e l ui Wittgenstei n, cunoscut sub
numel e Despre certitudine, pretinde s demonstreze imposibi
litatea ndoielii universale i ndi ferent dac este de tip cartezian
sau scepti c . Este o i l uzi e credina c putem fi capabi l i s
general izm practi ca ndoi el i i l a ansambl ul credinelor noastre,
cum pretinde spre exempl u Husserl .
Faptul de a te ndoi presupune formularea ndoiel i i , adi c
uzaj ul cuvi ntel or crora trebui e s li se ataeze semni fi ca i i
ce nu pot fi puse l a ndoi al , dac vrem ca nsi enunarea
ndoi el i i s aib sens. lat aadar n chip emi nent demonstrat
imposi bi l itatea radical a formulri i oricrei ndoi el i hiperbol i ce,
i mposi bi l i tate ce i ne de structura nsi a l imbaj ul ui
.
Ori ce
formul are, i nc l us i v cea a ndoi el i i , presupune ntotdeauna
existena unui
"
j oc de l imba].
69
B. FACTICITATEA JOCURILOR
Exi stena j ocuri l or de l imbaj este deci pentru Wi ttgenstein
faptul fundamental, un fapt care nu poate fi pus l a indoi al de
vreme ce ori ce di scurs o presupune.
a) Analiza faptelor
De acum, anal i stul poate s incerce s se i nterogheze n
mod l egitim asupra
"
gramati ci i
"
jocuri l or de l i mbaj . Cu toate
acestea, faptul c un discurs poate s fie analizat ca
"
joc de
limbaj" nu-i confer nici o validitate de drept. De exempl u, un
di scurs rel i gi os are gramati ca sa speci fic, ceea ce ii permite de
al tfel s fi e rostit i nel es. Dar n nici un caz exi stena unei
astfel de " gramat i ci " nu este sufi ci ent pentru a-i asi gura o
oarecar e ver i di c i tate . De al t fel , exi st s i j oc ur i de l i mbaj
anti rel igioase care reprezint tot attea fapte susceptibi l e de a fi
anal i zate.

n fi ecare di ntre el e se exprim si mplu di ferite opti uni


pri vi nd exi stena. Ni ci o rati une nu ne ndeamn n mod parti cul ar
s aderm l a cutare sau cutare di scurs, ni ci mcar s preferm
tcerea n ce pri vete existena l ui Dumnezeu.
b) Un joc fr fundament
Se pare, asadar, c anal iza l i mbaj ul ui nu are drept funci e
dect s
"
el uci deze
"
discursuri care, n fapt, exi st, dar care nu
snt ni ciodat n stare s dovedeasc ceva cu pri vi re l a adevrul
j ocuri l or de l i mbaj la care se aplic. Dar, pl ecnd de ai ci , oare
aceste
"
j ocuri
"
nu snt cumva numai simple j ocuri , adic ceva
nescris n defi niti v?

nseamn c l i mbaj ul nu are de a face cu


adevrul si cu l ucruri l e? Wi ttgenstein nu rspunde, lsnd ntre
paranteze ceea ce face obiectul intregi i problematici a l imbaj ul ui ,
si anume faptul c el poate s mearg di ncol o de el inui .
"
Jocul de l i mbaj nu se sprij in pe ni ci un fundament. El nu
este rational (nici nerational ) . EI este aici ca i vi aa noastr
"
.

n
conseci nt, trebui e poate s acceptm rel ati vi smul cul tural :
i reductibi l a di versi tate a rituri l or, a coduril or, a mi tol ogii l or este'
70
cu si guran un fapt n fata cruia nu putem dect s ne ncl inm
.
Iar fi l osofi a, ca funcie terapeutic, nu ar avea aadar al tceva
de fcut dect s el uci deze faptul acesta c s emni fi ca i a
cuvi ntelor i frazelor nu este ni ci odat legat dect de acti vitti l e
care l e servesc de context.
7 1
Opera l ui Heidegger, derutant adeseori prin sti l ul su,
vrea s deschi d gndi ri i noi orizonturi , sau mai degrab s
redeschid drumurile uitate, abandonate de mul t vreme de
fi l osofi e i condamnate de sti i na modern ca fi nd i mpracti
cabi l e si neducnd nici eri. Gndirea sa ar putea s treac drept
ul ti ma expresi e a unei metafizi ci gunoase, pur verbi al dup
cum sugereaz numeroi fi l osofi de inspiraie anal i ti c (cap.
6). Trebui e oare s-I negl ijm pe Hei degger sub pretext c
resusciteaz ntrebri care au ncetat de mul t vreme s ne mai
preocupe?
Am putea, di mpotri v, s ne ntrebm asupra rai uni l or
care au condus tradi i a fi l osofi c la abandonarea oricrei
interoga;; asupra sensului finei, pentru a nu se consacra
dect stabi l iri i condi i i l or unui di scurs adevrat purtnd asupra
l ucruri l or i asi gurndu-i stpni rea l ui tehnic. Pn la urm
surpri nderea sensul ui fi inei conteaz prea puin, cu condi i a
s sti m s marcm ascendentul nostru asupra a ceea ce este:
stp ni rea a ceea ce numi m l umea obi ecti v ne i ntereseaz
astzi mai mul t dect probl emel e de ontol ogie. ar, dac am
sti ut s afi rmm dominaia noastr asupra naturii, grat i e
progresul ui fi zi ci i mai al es, nu cumva preul pltit a fost
uitarea finei? Mai mul t, concepti i l e noastre despre l ume
par s fie tributare si ngurei dori ne de a instaura puterea noastr
as upra 1 ucruri l or.
1 . FIIN I TIMP
Astfel , Heidegger va arta mai nti c nelegerea faptului
c avem fi in presupune o anumi t nel egere preal abi l a
timpul ui i a modul ui n care aceast ntelegere a fost el aborat,
de-a l ungul secolel or, doar pentru nevoile stiinei , ale cal cul ul ui
i al e tehnici i (A) .
7 2
ar, definiia pe care o dm timpul ui fi zi c nu coi nci de cu
aceea a temporal i tti i ori gi nare a crei nel egere conduce,
numai ea, la nelegerea senului fiintei ( B) .
A. TEMPORLITATEA DECZUT
a) Timpul fzic
Fi zi ci anul concepe ti mpul astfel nct s fi e posi bi l
msura. Pentru a msura miscarea care este obi ectul propri u al
fzici i , trebui e ca ti mpul nsusi s devi n msurabi l . Iat de ce
el este gndi t ca o curgere uniform, altfel spus i denti fi cat cu
spai ul .
Di stincia pe care o indic Hei degger, ntre ti mpul omogen
pentru nevoi l e cuanti ficrii si "adevratul
"
ti mp nu este departe
de cea pe care o stabi leste Bergson ntre durata trit (o or de
angoas nu este echi val ent cu o or de nepsare) si ti mpul
sti i n i fc (1 or 1 or) . Cu toate acestea, opoziia esenial
este, pentru Heidegger, mai mult aceea di ntre ti mpul care se
transform si se di versi fi c si eternitatea gndit ca ceea ce
subzi st mereu egal cu sine.

n sfrsit, Hei dgger vrea s arate


c doctrinel e cl asi ce neleg timpul dup model ul eterni ti i .
Proiectul su urmreste
"
nelegerea ti mpului plecnd de l a timp
"
si nu de la ceea ce el nu este.
b) Timpul neles dup modelul eternitii
Greci i au defini t timpul n raport cu eternitatea, n opoziie
cu ceea ce rmne i muabi l . Ei , l concep ca pe ceva ce se scurge,
loc al schi mbri i si al non-subzistentei . Timpul este deci gndit
de mani er
"
infinit
"
, ca o lung succesiune de acum-uri. ar,
aceast opozi i e a ti mpul ui si eterni tt i i ntemei az opozi i a
dintre deveni re si fi i n ( fenomen si esen l a Pl aton, l ume
subl unar si supral unar la Ari stotel ).
O remarc se i mpune ai ci : ceea ce nu au vzut acesti
fi l osofi , negndi tul gndi ri i l or, este faptul c opozi i a di ntre
73
ti mp (ca succesi une de acum-uri ) si eternitate ca un "ac um
i muabi l
"
, un nunc stans, este o fal s opozi i e. E adevrat,
ti mpul se gseste ai ci gndi t pl ecnd de l a prezent. Ct pri veste
F i i nt a , aceast a fi i nd defi ni t n opozi t i e cu s ucces i unea
t i mpul ui i nconsi stent, este mereu nt el eas ca
"
permanent
"
.
eterni tate, subzi sten, adi c n termeni de prezent sau de
prezen, deci n termeni de t i mp. Astfel , defi ni i a cl asi c a
esen ei ( ousia) pare s coi nci d n defi ni t i v cu cea a unei
"prezente total e
"
(parousia) . Chesti unea se pune deci de a st i
de ce grec i i opun t i mp si fi in, de vreme ce ei par s fi intel es
fi i nta, fr s-o sti e, numai i n raport cu un mod determinat al
ti mpul ui , prezentul .
Cum de n-au inteles presupoziia implicit a metafizicii
lor: i anume c Fiina e!'te ntotdeauna neleas temporal,
atunci cind pretind s defneasc t i mpul pl ecnd de la Fi i n, de
la
"
mereu-fi i nd" ca temporal i tate deczut?
c)

nelegerea temporal a timpului


Pri mi i fi l osofi au gndit temporal i tatea ca temporal i tate
deczut si au pl asat Fi i nt a in vecintatea eterni tti i . Pentru
Hei degger, exi gena de a nu mai consi dera t i mpul ca pe o
decdere n raport cu eternitatea nseamn a regsi adevratul
sens al fi intei , sens
"
uitat
"
de tradi ti e datorit opozi i ei pe care
a stabi l i t-o ntre Fi i nt si ti mpul astfel conceput .
Este moti vul pentru care Hei degger semnal eaz, chi ar
di n pri mel e sal e scri eri ( Conceptul de timp, 1 924), ca pe un
esec tent at i va ontol ogi ei de a gndi t i mpul pl ec nd de l a
eterni tate .
Trebui e deci s repunem chestiunea pr i vi nd natura
t i mpul ui , sau mai degrab s o transformm, dac vrem s
termi nm cu gndi rea infi ni ti st a timpul ui , c are caracteri zeaz
fi l osofia occidental. Asadar cum s nelegem timpul plecnd
de la timp. cum s
"
vorbi m temporal despre ti mp
"
dac nu
regsi m rel a i a noastr ori gi nar cu timpul ?
74
Concluzie
Ori ce defi ni i e a ti mpul ui ri di c probl eme. A defi ni ti mpul
nseamn a spune c el este ceva sau al tceva, dar aceasta revine
dej a l a a-l gndi ca pe o fi in alta dect noi, crei a i este
conferi t o identitate, ceea ce are drept consecin faptul de a
nega tocmai caracterul su temporal . Ti mpul devine astfel un
obiect msurabil pentru 10i: un obi ect pentru un subi ect care
l msoar. Or, este timpul originar ceea ce msurm noi ? Nu
este mai degrab ceea ce sntem?
B. TEMPORALITATEA ORIGINAR
Desigur, noi msurm timpul pe care l avem, timpul care
ne rmne, timpul de care dispunem. Totusi, Heidegger vrea s
arate c relaia noastr originar cu timpul nu este msura.

n
sfrsi t, ceea ce face posibi l msurarea ti mpul ui , ceea ce mi
permi te s ci tesc ora pe orologiu este faptul c in acelasi timp eu
m refer la acest
"
acum
"
care snt si care trimite la temporal itatea
mea preexistent tuturor procedeelor ce servesc la msurarea sa.
a) Timpul: a avea sau t f?

nainte de a fi numrat de ctre noi nine, nainte de a se


consti tui ntr-un obi ect afl at n stpinirea unui subi ect care
actioneaz i produce, ti mpul nostru este mai nti numrat pentru
noi . Raportul noastru ori gi nar cu timpul nu este al unui subiect
la un obi ect, al unei fiine situate "n" timp cum snt l ucruri l e din
natur, ci al unei fi intei n fondul ei temporal. Chiar nainte de
a msura timpul pe care avem, noi ne ntel egem pe noi nine
ca temporal itate numrat, finit, msurat, ca muri tori adic.

n
anti ciparea morti i , este vorba mai put i n de a ne ntreba ct ti mp
mai avem de trit, ct de a ntel ege timpul nostru ca timp numrat.
fiinta noastr ncheiat ca posibi l itate a fecrei cl i pe.
Vedem ai ci cum gndi rea infi ni ti st a ti mpul ui (succe
si unea cl i pelor la nesfrsit (A, b)) nu definete temporal i tatea
7 5
ori gi nar pe care Hei degger vrea s-o dovedeasc fni t. Or ceea
ce se af ai ci n j oc, di strus, repus n chesti une este mai puin
defini ti a timpului mostenit prin tradi i e, ct mai ales defini ia
Fiinei care a fost stabil it n cadrul ontol ogiei cl asi ce. Este
vorba, n cel e din urm, de a arta c ocul tarea sau pierderea
acestei relaii originare cu timpul, care este aceea a unei fine
pentru-moarte, coincide cu uitarea fiinei.
b) Primatul viitorului
Vedem bi ne cum Hei degger, ncetnd s mai gndeasc
temporal i tatea origi nar n modal i tatea unui prezent di sponibi l ,
ca o posesie a unui
"
ceva afat l a ndemn
"
, rstoarn ntregul
edi fi ci u al ontologiei cl asi ce. Temporal i tatea autentic nu se
mai caracterizeaz ntr-adevr prin primatul prezentului, ci prin
primatul viitorului.
Dac Fi i na, n opozitie cu deveni rea (ceea ce trece pri ntre
degete), fusese pentru fi l osofi o fi inare di sponibi l pentru ceva
( ceea ce rmne n m n) , de acum ea trebui e s apar n
temporal i tatea sa ca venire (a-venir) i nu ca o fiinare oarecare.
Este aadar vorba de a regndi radi cal raporturi l e dintre
Fi in i timp, plecnd de la experiena noastr originar a timpului
i nu pl ecnd de la consideraiile derivate dintr-un subiect teoretic
care ncearc s surprind fina fcnd abstracie de timp.
c) Intimitatea Fiinei i timpului
Di fcul tatea const ai ci in ruptura cu
"
vi zi uni l e despre
l ume
"
si
"
rentoarcerea l a lucrul nsusi
"
( capi tol ul 4) pentru a
regsi izvorul pri mar al l ucruri l or.

nelegerea fi nei fi nri i ,


ce caracterizeaz ori ce reprezentare teoretic (sau ti in i fc a
obiectelor) nu este originar: ea gol ete de orice di mensiune
temporal fina pe care si-o d ca obiect.
Di mpotriv, o nelegere autentic a temporal iti i l as
s se vad Fi i na nu ca ceea ce rmne i mobi l n orizontul mobil
al l ucruri l or succesive, ci n temporal itatea sa. Coapartenena
intim dintre Fiin i timp apare n experiena intima pe care
7 6
omul o are despre temporalitate: istoricitatea.
"
Fi i n - pentru
- moarte
"
, omul ncearc ti mpul n modal i tatea fi ni tudini i .
Timpul nu mai este
"
succesiune infinit de acum-uri
"
. Devenirea
nu acioneaz asupra lui ca eroziune a ti mpul ui fi zi c asupra
l ucruri l or, timpul nu este timpul naturi i , cel al lumii obiecti ve.
Pentru om deveni rea este a lui nsusi : ea rzbate di n sfrsitul
su propri u, din fiina sa, din posibi l iti l e sale de a fi .
Concluzie
Am putea crede, dup aparene, c o asemenea nel egere
a fi i nei si timpul ui se gsete marcat de pecetea subi ecti
vi smul ui . Or, ceea ce descoper Hei degger este faptul c nu
putem n defi ni ti v niciodata s nelegem fi i na al tfel dect
pl ecnd de l a timp si nu n opozii e cu el . Fr ndoi al c o
experient originar a timpului nu arat acest l ucru, dar n acelasi
timp rspunsul la ntrebarea
"
ce este fi i narea
"
presupune
ntotdeauna o nel egere prealabi l, chi ar dac neperceput, a
t i mpul ui . Tocmai acest negndi t al gndi ri i trebui e adus l a
l umi n : ori ce ontol ogi e se misc fara sa tie n ori zontul
ti mpul ui , chi ar dac ea opune expl i ci t fina i deveni rea.
Titlul cri i din 1 927, Fiin i timp, trebui e s fie neles
astfel :
"
si
"
-ul care uneste fi ina cu timpul nu are sensul unei
opoziti i , asa cum este cazul pentru enunul tradiional
"
fii n si
devenire
"
, ci dimpotri v acela al unei relai onri strnse. Sensul
fii ntei este ti mpul nel es autentic .
2. FIIN I ADEVR
A. DIFERNA DINTRE FIIN I FIIND
Omul nu este n timp aa cum snt lucrurile din natur: el
este timp. Dasein devine, cu Hei degger, numele omului . Cum
s traducem Dasein? Este clar c o traducere l i teral prin " fi ina
- ai ci
"
pune probleme n msura n c are l as s se nel eag
7 7
tocmai contrari ul a ceea ce trebui e s se nel eag. De fapt,
Dasein nu nseamn, aa cum ne-a obisnui t tradi i a, pura i
simpla prezen de fapt a lucrului. Nu trebuie s nel egem
omul ca pe o pur existent n sens ordinar, ca si mpl subzi sten.
Omul este tocmai acea fi in nei ndi ferent fa de fi inta
sa, acel find pentru care fiina are sens. El este
"
proi ect de
fin
"
; el are fiin. Temporal i tatea autenti c se caracterizeaz
prin primatul vi i torul ui . "A exi sta
"
nseamn pentru om a nu
coincide cu si ne - insusi : el este totodat ceea ce nu este si cu
care are totusi de a face: el ek-sista (de l a
"
ek
"
- ,
"
afar de", si
"si stere
"
,
"
a se ine
"
) , el nu este ni ci odat ceea ce este.
Fi i na sa nu se reduce la prezent precum o realitate
substanial. Prin anti cipare,
"
pl ecnd de la ceea ce va s vi n",
prezentul su se constituie ca posibilitate. Aceast ntel egere
autentic a temporal i tt i i ne permite s ntelegem fiina nu ca
ceea ce rmne neschi mbat in orizontul mobi l al deveniri i , ca
fiil1d, ci mai degrab ca proveni en din care survi ne si provine
tot ce este, adi c orice fi nd.
a) Fiin i find
Geni ul l ui Hei degger const n faptul de a fi putut s
neleag sensul fintei , sens pi erdut de tradi ti a mi l enar care a
ncercat mereu s pl aseze omul ui alturi de ceea ce subzi st.
Or, dac aceast ui tare se expl ic pri n primatul acordat in mod
eronat prezentul ui in ontol ogi a cl as ic -pri mat care a lcut
i nvi zi bi l di ferenta di ntre fiinta i fiind atunci experi ena
origi nr a temporal iti i este fr ndoi al cal ea de rentoarcere
ctre fi in.
Cum s vedem din nou aceast dieren dintre fiin si
fi i nd, si s o intelegem? Mai int i , trebui e s nelegem c fi i nta
nu se l as defi ni t ca un l ucru oarecare.

ntrebarea
"
Ce este
fi inta'
"
nu poate avea rspuns, tocmai pentru c ea este pus
astfel nct s i mpl i ce fi nta ca fiind ceva sau altceva. Or, fi ina
nu este nimic dac nu este
"
proveni en
"
a oricrui fi i nd. Numai
acest fi ind particul ar care
"
are fi n
"
si care triete prezentul
7 8
ca posibi l itate poate s nteleag fi i nta nu ca fi i nd, ci n mod
origi nar. Tocmai experi enta temporal i tti i autenti ce modi fi c
radi cal comprehensiunea fintei .
b) O ontologie fundamental
Dac e adevrat c inel egerea fi i ntei nu aparine dect
acestuifind a crui esen este de a exista (nu de afi cum snt
lucruri l e, ci de a avea fiin), ar fi i nexact s-I i ncl udem pe
Hei degger printre fi losofi i existenei , adi c printre acei a care
au fcut din exi sten tema central a refeci ei l or .

n sfrsi t, exi sten ial i smul consider omul ca fundament


ul ti m al ori crui sens : astfel , pentru Sartre, ni ci o situatie nu
are sens prin ea nssi ; nu exi st sens dect pentru o consti int
(capi tol ul 9) . Dimpotriv, l a Hei degger nu omul , ci fi ina se
af n centrul fi losofi ei : nu este vorba de o antropol ogi e, ci de
o
"
ontol ogi e fundamental
"
. Astfel , anal i za pe care autorul
l ucrri i Sein ul1 d Zeit (Fiin i timp) o consacr si ngurei fi i ntri
care nelege fi i nta este propri u vorbi nd pregtitoare. Hei degger
nu spune deloc
"
omul
"
, ci Dasein- ul .
c) Retragerea finei
Nu este vorba ai ci de a concepe omul ca pe autor al unei
ntrebri , ca pe subi ect al acti uni i care face s survi n fi inta, ci
ca pe acest find care ntreab fina. Ce nseamn aceasta? C
fi ina, fcndu-si apari ti a n fii nd, n oricare fi ind crui a i face
posi bi l apari i a, se retrage; c aceast retragere ne interpeleaz
i medi at ce ncetm s ne mai pi erdem n preocupri l e noastre
obisnui te.
Desi gur, ui tarea fi i nei este pri n excel en un fapt al
omul ui care se pierde n sfera findului s au s e consi der el nsusi
un fi i nd pri ntre cel el al te. Totusi uitarea fi inei nu este singurul
fapt al omul ui . Fi i n a nu este si mpl u obi ect ul unei ui tri
favori zate de tri umful unei exi stente i nautenti ce, consacrate
excl usi v stpni ri i a ceea ce este.
7 9
Sfera findului se confund pentru noi cu l umea obiectiv,
asupra crei a vrem s ne exti ndem dominaia i despre care
credem, marca i de progresul sti inei si al tehni ci i , c ine mai
degrab de posesi e dect de fi n. Totusi , n expresia
"
uitarea
jiintei " geni ti vul trebuie ntel es mai ales ca un geniti v subi ecti v
si nu simpl u ca un geni ti v obiecti v: fi ina este cea care se retrage
pe msur ce se di spenseaz n apariti a fiindului .
"
Retragerea
fintei " este mai nti problema mani festrii fiinei n fii nd. Fi i na
nu se las vederi i dect n fi ind, dar
"
ceea ce este
"
rmne mereu
diferit de fii n. De aceea retragerea fi intei constitui e fi nal mente
i storia fi nei nai nte de a f un efect al propriei noastre i stori i ,
chi ar dac i storia omul ui este marcat de aceast ui tare si de
asumarea l ui
"
a avea
"
.
B. DEZVLUIRA FIINEI
a) Aletheia
Modal itatea aparitiei fi inei poate s fie numit dezvaluire.
Eti mol ogi a c uvntul ui grec traduce perfect aceast miscare :
aletheia (a privativ, si lethe,
"
uitare
"
, de la
"
l anthano,
"
a fi
ascuns"). Acest termen nseamn
"
adevr
"
.
A regsi sensul fi i nei nseamn asadar a nel ege c
"
adevrul fi inei
"
este aletheia. Trebuie deci s ncetm de a
mai defi ni adevrul ca adecvare ntre activitatea de j udecare a
" subiectului
"
uman si
"
stri l e de l ucru
"
al e unei real iti
obiecti ve. Astfel , nici adevrul conceput de vechea metafzi c,
ni ci acel a al sti inei, defi ni t ca exactitate, nu snt
"
adevrul
fi ntei
"
. Cu att mai puin ar putea fi redus l a s impl a coeren
l ogi c. Ce este atunci aceast
"
dezvl ui re
"
dac nu o form de
"
revelare
"
? Cum ar putea fi nel eas? Si de fapt adevrata
di fi cul tate este aici desprinderea de infuena pe care o exercit
asupra noastr aparena vizual a fiindului , pentru a ne reintoarce
la ascultarea fiinei. Lum s regsi m o
"
ureche
"
pentru
problema fi nei, dac astzi facem atta glgi e n j urul faptului
de
"
a avea
"
?
8 0
b) Glasul finei
Fi l osofa l ui Hei degger se caracterizeaz pri ntr-o atentie
din ce n ce mai spori t asupra l i mbaj ul ui si printr-un efort
constant de a nu ne l sa pierdui n brfa coti di an sau n
di scursul eficace al ti i nelor. Cal cul el e raiunii ne ndeprteaz
de o gndi re a fi intei , ca de altfel i agitaia care marcheaz zi
de zi exi stena noastr. Dac
"
l i mba este adpostul fi i nei
"
,
aceasta e adevrat numai n ms ura n care vorbete despre
fina. Or, ros/ilu/finei mai poate fi auzi t nc n l imba acelora
care nu fac di n lume obiectul discursului lor, care nu spun ni mi c
i desprt fi i n, dar ncearc s-i fac l oc (n l i mb) . Dac greci i
l snt, n sensul eseni al al termenul ui , pri mi i artiti , aceasta s-a
l
ntmplat pentru c
"
ei cunosc l imba curat i cl ar a spiritului
"
.
Dac consi mti m s ne ndreptm urechea, dac aj ungem s
ascultm ceea ce spune nc l i mba lor, putem s nelegem din
, nou sensul finei.

ncepem mai al es s nelegem c adevrul


se afl n l uc ru, nu n sens de adecvare ( ceea ce i mpl i c
ntotdeauna ntrzi erea reprezentri i , si posteritatea di scursul ui
l
espre ceva), ci n sensul de aparitie, de aletheia.
c) Opera n care se adpostete fina
Astfel , greci i construi esc temple si aceast oper mai este
nc o cas a fiinei .

n i nstana templ ul ui , vorbete adevrul :


, templ ul transmite gl asul fi nei , l ampl i fc, l distri bui e, pentru
' ca ea s fi e auzit n totalitatea acestei l umi , pe care are putere
i
s o deschi d.
l
Li mba rezoneaz la aceast voce pentru c templ ul tie s
: 0 fac s tresal te. Templ ul este ca o camer de ecou a vorbi ri i
:

originare. Or, pentru Heidegger, el este tocmai opera de l a care


,ori ce oper de art i extrage esent a. Templ ul este de fapt casa
,illei, locul n care se af l uminisul ce deschide adevrul gndi t
ea aletheia, dar i receptacul al ecoul ui voci i care dezvl ui e,
I care atinge i umple zi duri l e. La fel , poezia modern, cea a l ui
I
'
Hlderlin de exempl u, st i e nc s i nsti tui e aceast ascul tare,
nefi i nd deloc un text despre fi int, acoperitor i traductor, ci o
8 1
metafor a acesteia, lsnd s se descopere n ea. Poemul nu
este un discurs despre fi int, ci l ocul n care fina se spune.
Cum s crie Hol derlin:
"
bogat n merite, n mod poietic
l ocui este omul pe pmnt
"
.
8 2
SARTRE | | ' l 5 . | I )
Refl ecti a asupra l i berti i este, pentru Sartre, proi ectul
eseni al al fi losofi ei . Nu este ns vorba de a di scuta despre
l ibertate, de a face di n ea obiectul unei discui i abstracte, ci de
a o face s apar aa cum se manifest i se triete.
Desi gur putem s defnim l i bertatea ca acea putere care
ne permite s ne determinm r a f constrni de nimi c; dar o
astfel de definiie nu d seama de faptul c o asemenea putere
presupune ea nsi i ndetermi narea fundamental a fi i n ei
noastre. Astfel , n mod paradoxal , l i bertarea se descoper mai
degrab n experiena originara a angoasei.

ntr-adevr, graie paroxi smul ui acestei experi ene simi m


cu cea mai vi e contien caracterul inal i enabi l al l iberti i . Cnd
al egerea devine necesar, pentru c trebuie s al egi , cnd este
vorba de responsabi l i tatea n9astr, atunci ne apare n toat
cl ar i tat ea imposibilitatea, n care aflm, de a scpa de
necesitatea alegerii i angajamentului.
Pentru Sartre, l i bertatea este nsusi mi ezul exi stentei
umane: dac teoretic faptul de
"
a fi l i ber" este o ans si poate
s ne apar ca o grai e, o promi si une, moral ea este nai nte de
toate o sarcin. De aceea, inspirndu-se di n Ki erkegaard i
di n Hei degger, dar i di n metoda fenomenol ogi c a l ui Husserl
(cap. 4), Sartre vrea s descrie, nainte de orice conceptual i zare,
n chi ar survenirea sa, descoperi rea teribi l a faptului de a fi
l iber.
A. IN DETERINARE FUNDAMENTAL
a) Revolta i angoasa
Vertij ul existenei l ncerc n msura n care nici o esen
nu m determin s fu ceea ce snt. Di mpotriv, existenta mea
mi apare ca pur vi rtualitate, posi bi l itate permanent: eli pot
ntotdeauna sa fu ceea ce IU snt i s nu fiu ceea ce snt.
8 3
Pentru c nu snt ca ani malul determi nat s fie ceea ce este prin
natura sa (albina nu poate s fe dect albin pe cnd omul poate
s nu fe om sau s fe inuman), pentru c locul pe care ocup
n lume mi apare contingent (i nu necesar ca cel pe care l
ocup o albin n cadrul unui stup), eu cunosc revolta i angoasa:
angoasa unei fiinte lsat mereu prad decizi ei , revol ta unei
fine istorice niciodat sati sfcut de ceea ce i se ntmpl.
Sensul exi stentei mele nu este ni ciodat dat, ci urmeaz
s fie construit: esena mea, sau ceea ce snt, rmne mereu de
neles la captul unui efort.
b) Existena ca pur contingen
Umani tatea mea se mani fest n faptul de a nu f precum
aceste l ucruri di n j urul meu (stil oul pe mas i aceast mas
nssi ) care snt]cute pentru ceva, care au o destinai e preci s
ce le precede exi stena (sti l oul este fcut pentru a scri e) . Dac
obi ectel e pot fi definite pri n fi nal i tatea n funci e de care snt
create (acel ceva pentru care au fost produse defnete esenta
lor), oamenii nu exist n vederea nici IInui scop determinat
dinainte. De exempl u, aceast carata, nainte de a exi st a, a
fost desenat de fabri cant , conceput pentru a ndepl i ni o
anumi t funci e, acest obi ect a fost mai nti un concept, o
i dee, adic o esen nainte de a fi o exi sten, pe cnd, eu,
om, exi st nainte de a fi ceva sau al tceva.

n caz contrar ar
trebui s presupunem c oameni i au fost crea i (aa cum
obi ectel e au fost create pentru noi n vederea unui anumi t
scop) de un artizan superi or, adi c de un dumnezeu creator,
produsi pentru a real i za un anumi t concept care ar fi in
i nt el ectul di vi n. Or, o astfel de i potez este pur jinalist:
exi stena omul ui ar f efectul unei cauze fi nal e (raiunea sa de
a fi , acel ceva pentru care ar f Tcut) . Sartre pretinde c rupe
radi cal cu acest fnal i sm: "Orice existent se ivete fr vreo
raiune". Exi stenta nu se deduce dup cum nu se j usti fi c, si
acest sentiment de gratuitate ne cuprinde pn l a great.
84
c) Existena precede esena
Existenial i smul lui Sartre nu este doar ateu, ci extrage
din acest ateism conseci ne radi cal e: omul nu are o natur
predefnit, dac Dumnezeu nu exi st. El nu este dect ceea ce
se face. n el, exi stena precede esena. Totui, indeterminarea
existenei sale este ceea ce confer omului demnitatea de a f
liber. Tocmai pentru c omul nu este mai nti ni mic el va fi
pri n urmare asa cum se va face. Cum ami ntete Sartre n
Existenialismul este un umanism ( 1 946): "Omul, asa cum l
concepe exi stenial i smul , exi st nainte de a putea f defi ni t
pri n orice concept
"
. Vom l ua not de rsturarea pe care o
opereaz ai ci fi l osofi a exi sten i al i st n raport cu tradi i a
fi losofic ce defineste omul ca posesor al unei naturi umane.
B. CONDIIA UMA
a) Omul este proiect
Idei i de natur uman i se substi tui e cea de condi i e
uman. Personal itatea unui om nu este construi t pe un model
dej a dat; dimpotriv, fiecare om, al egnd s serveasc cutrui
scop sau s se angaj eze n cutare act i une, i i nventeaz o
personal i tat e. Ast fel omul se defi neste a i c i ca proiect.
Real i zarea acestui proiect face omul , i construi ete esenta si
nu invers : "Omul este condamnat s fie l i ber", adic desti nat
s-i dea o natur si s i -o pun fr ncetare n chesti une.
Aceasta este condii a sa.
b) Fiin i situare
Totusi , dac omul nu este determi nat printr-o natur
oarecare, trebuie s nu uitm c el este situat (ntr-o situaie
sau condiie istoric variabil de l a un indi vi d l a altul ): el are
un corp anume, este nscut ntr-o anumit ar, ntr-un anumit
mediu soci al . Atunci , ce mai alege? Nu este oare determinat s
8 5
fe ceea ce este prin aceste condi ti i ?

n realitate, nu. De fapt.


aceste l i mi te obiecti ve snt pentru fi ecare trite di feri t. Dac
ni meni nu al ege si tuarea, orice om poate s al eag sensul pe
care i-l d.
Li bertatea se deslsoar n acest act al conti i nei care
confer sensul su unei si tuati i . Astfel , de exempl u, nu exi st
situatie i ntolerabi l "n sine
"
: ea nu devi ne astfel dect n msura
n care un proi ect de revolt i confer acest sens ; este cu totul
posi bi l ca, uznd de al t proi ect s se consi dere aceeasi si tuatie
ca tol erabi l . chiar dezirabi l . Nu este deci i nt olerabi l dect
acea situa i e pe care am deci s s n-o mai tolerm. Altfel spus.
nu exi st un prag obi ecti v al tolerabi l it i i . Un om care moare
sub tortur este un om care a deci s c totul era tol erabi l ( i ncl usi v
suferi na, disperarea si moartea) mai degrab dect s-i trdeze
camarazii sau un secret. Proi ectndu-mi i ntenti i l e vi itoare asupra
situaiei actual e, o transform eu ns umi n motiv de aci une.
Libertatea este deci depirea condi ti i lor obi ecti ve care
formeaz s i tuat i a mea, i ar aceast depi re a unei si t uat i i
pr ezent e p ri nt r-un proi ec t v i i t or es t e numi t de Sa r t re
transcenden.
c. ANGAJARA
a) Libertatea necesar
Raportul la situatie fi ind ntotdeauna o alegere constient,
nimeni nu pare s se poat su.ftrage exigenelor libertii.

n
acest sens Sartre afirm c " noi nu am fost ni ci odat mai l iberi
ca sub ocupati a german
"
. Cu ct o situatie este mai presant,
di fi ci l, tragi c, cu att este mai urgent deci zi a, a legerea :
l i be rt at ea e s te c apac i t at ea de r ez i s t ent i put er ea de
autodetermi nare, angaj ament.

ntr-o si tuati e l i mit, l umea nu


este astfel dect oglinda l i berti i mel e. Pri n durata ei nsi ,
real itatea m condamn l a alegere, m constrnge l a angaj ament.
Or, a vrea s scapi acestei i mperi oase exi gente mai nseamn
nc alegere. Ni ci o neutral itate nu este posi bi l : a deci de s nu
8 6
faci ni mi c, nseamn nc o deci zi e pentru c are mi se poate
cere socoteal. Pentru c snt o fi n n situaie, pentru c snt
mbarcat ( cf. Pascal ), nu pot s scap de responsabi li tatea mea .
b) Autenticitate i rea credin
Dar aceast responsabi l i t ate este pentru ori ce c l i p:
deci zi i l e mele de astzi nu le angaj eaz pe cel e de mi ne.

n
ori ce moment, este pos i bi l schi mbarea vi e i i dac dori m,
angaj area ( s e regset e ai c i t erme nul ki erkegaardi an de
angajament ca existena autentica) .
Astfel , a cuta expl i cati i pentru propri i le acte, a l e j usti fi ca
(ori ce expl i cati e este j usti fcare) prin ci rcumstane nu este dect
o dovad de rea credina, rea credin care nu const dect n a
si mul a al i enarea chi ar n momentul n care ar f prea angoasant
actul de asumare a l i bertt i i .

n aceast privin trebuie s notm


c i nconti entul , ca i ci rcumstantel e, nu pot s consti t ui e o
scuz, un mij l oc de a evi ta responsabi l itatea. De aceea fi l osofi a
sartrian se poate defi ni ca o fIl osofie a conti i nei , fi l osofi e
care respi nge n fapt ideea dup care sensul poate fi elaborat n
afara conti inei . Inconti entul este rea credin.

n toate actel e
noastre noi sntem i putem rmne responsabi l i n mod suveran.
c) Moartea ca limit a libertii
Libertatea mea nu-i gseste l i mi ta dect n moarte. Cnd
am ncetat s mai exi st, viaa mea devi ne fiin i esen; nscri s
n ntregi me n trecut, ea se metamorfozeaz n desti n. Ea nu
mai este dect o i storie Tcut de-a gata, oferit astfel pri vi ri lor
cel or care mi -au Supravi eui t.
"
A fi 110rt, scrie Sartre, nseamn
a fi prad cel or vi i
"
. Spunem despre cei mori c erau aa sau
al t fe l . Defi ni i ast fel i ncremeni i ntr- un di scurs care i
obiectizeaz, mori i snt deposedai .
Dac moartea este deposedare, mi revi ne sarci na de
a-mi asuma exi stenta si de a face di n vi ata mea o oper.
8 7
d) Finitudine i identitate
Ce ar fi viata unei fine nemuritoare? Nici mai mul t ni ci
mai pui n deCt o via. O fi in nemuritoare, si care s-ar sti ca
atare, nu ar avea viitor, avnd ntregul timp naintea ei. Putnd
s se schimbe l a infinit, s se angaj eze n noi proiecte, ar fi
sortit unei nempl iniri eseniale, iremedi abi l e. O fi in infi nit
nu ar avea ni ci o identitate: incapabi l de a se preocupa de ceea
ce este, de vreme ce ar putea s fie orice. Nimic nu ar mpinge
o vreodat s-si afirme exi stena, s produc, s-i construiasc
vi aa.
Trebuie s tii c vei muri ca s visezi l a o carier, s te
ngrijeti de reputatia ta, s te gndesti la posteritate. Fr aceast
contiint a morti i , viata nu ar fi locul cuceririi unei identiti,
ocazia unei angoase sau a unui act. Imortal itatea presupune de
fapt inactiunea, dezmosteni rea: scpnd de moarte, am putea
tar ndoi al s ntrevedem toate posibi l i tti l e, fr ca ni mi c s
ne determi ne vreodat al egerea. Aceast cont emp l are a
posi bi l i l or care nu nceteaz vreodat si nu devin ni ci odat
real i tate nu pot s genereze dect pl i cti seal a. Fr orizontul
morii, lipseste dorina, iar senti mentul c exist ceva de fcut
se sterge, sentimentul urgenei afat la origi nea oricrei i ubiri .
Dimpotriv, cel care se ti e muritor nelege c moartea care,
n ea nsi , este o l i mitati e, face n mod paradoxal posi bi l
consti tui rea unei i denti t i , construi rea unei vi e i . Cnd o
existen se nchide, o esen apare. Pn la un sensul unei
existente se reveleaz, devine totalizabil, numai la moarte i
prin moarte.
n momentul discursului funebru, se prezint n sfrsi t
ocazia de a degaj a sensul unei exi stente. Numai di n acel
moment, exhumnd o i dentitate, moartea ridic existena l a
rangul unei esene. Trebuie s nu mai fii pentru a ti se putea
atri bui caractere stabi l e, un proiect de vi at care s nu se mai
schimbe. La moartea mea, viaa mea devine o via.
8 8
D. UN UMANISM PAROXAL
a) Cercul infernal al recunoaterii
Pentru c omul este muritor, el se tie, c o vrea sau nu,
mbarcat ctre o identitate care se va actual i za deplin n ziua
dispariiei sale.
Nemaiavind timp naintea lui, el are un vi i tor de construit.
El nu caut s dea sens existenei sal e dect n msura n care
are conti i na fnitudinii sale si pentru c simte momentul n
care existena se va converti deodat n esen, ridicndu-se l a
rangul unui adevr. Astfel , fecare se proiecteaz nu spre ceea
ce va fi , ci nspre ceea ce va f fost, vi i torul nostru este
ntotdeauna un viitor anterior. Si ngur moartea, n mod
paradoxal , extrage exi stenta din absurd.
Cu toate acestea, eu nu snt singurul care decid asupra
sensului existenei mele. Pentru a m defni, n fne, ceilalti nu
ateapt moartea. Ei acioneaz deja asupra l ibertii mele cnd
m identifc cu funcia mea social, de exemplu, ca si cu o esen
care nu snt eu. GartOI1 de cafe, eu snt mereu altceva dect garton
de cafe. Numai cel care se identifc cu funci a sa trieste n
illautenticitate. Sartre descrie n mod remarcabi l , n Fiin si
Neant ( 1 943), aceast circularitate inferal a rel a iei cu cellalt:
fecare vrea s acioneze asupra libertii celuilalt si n acelasi
timp fecare vrea s fe recunoscut ca l iber de ctre o contiin
liber. Or aceast recunoatere nu poate s fe forat, de vreme
ce eu vreau n mod l iber s fiu recunoscut ca l iber. De unde
aceast insecuritate permanent pe care o ncerc sub pri vi rea
altuia, privire care poate n orice moment s m obiectizeze?
ntotdeauna ceea ce snt este ameninat de a f redus la
ceea ce par c snt. n acest sens, pentru a rel ua faimoasa repl i c
a lui Garci n din Huis dos ( 1 944),
"
L' enfer, c ' est les autres",
tocmai n msura n care, pri n pri vi rea l ui , cel l al t poate
ntotdeauna s m trimit lafacticitatea mea.
"
Facticitatea mea,
adic faptul c l ucrurile snt aici aa cum snt, tr necesitate
nici posibi l i tate de a f altfel si c eu snt aici printre ele
"
.
89
b) Vertiul responsabilitii
Totusi , desi conditi a uman este rcut di n delsare si
singurtate, desi fecare si i a singur vi aa n grij, fr recurs si
rr aj utor, rr s se poat referi l a o natur uman dat si fx,
fecare om, crend omul care ar vrea s fi e, creeaz n acel asi
ti mp i maginea omului asa cum l estimeaz c trebui e s fi e.
Astfel , el nu duce numai responsabi l i tatea propri ei exi stent
e,
dar si responsabi l i tatea total a exi stenei tuturor cel orl al i .
Angaj area mea recl am, pentru a avea un sens, c al egndu-m
pe mi ne nsumi , al eg totodat toi oamenii . c afrmnd l i bertatea
mea, afrm l ibertatea umaniti i ntregi .
Exi steni al i smul apare asadar ca o fi losofe paradoxal n
msura n care, respingnd postul atul exi stenei unei naturi
umane, pretinde cu toate acestea o form de umani sm si de
moral.

n defi ni ti v umanitatea nu este dat ca esen, ci se


construi este si se cucereste . De unde gravi tatea esen i al a
angajri i si a confuziei pe care o susci t. Fcndu-se, omul si
asum responsabi l i tatea speci ei ntregi . Si dac nu exist val ori
a priori, trebuie s decidem ntotdeauna si nguri, rr punct de
sprij in, rr cluz. Aciunea rmne ntotdeauna supus unor
angoase vert i gi noase, n msura n care fi ecare di ntre actel e
noastre pune n joc sensul l umi i si l ocul omului n uni vers.

n
fecare moment, pentru c umanitatea are ochi i fi xati asupra a
ceea ce fac e omul , act el e s al e au o val oare exempl ar.
Uni ve r s a l i t at ea condi i ei umane, c a re i mp l i c depl i na
responsabi l i tate, nu este incompati bi l cu aceast al egere prin
care fecare se determin s fie autenti c el nsusi . Di mpotriv,
numai asumndu-si singur aceast alegere omul are o deschidere
uni versal.
90
||' ' 1|A' >| | '0o )

n multe pri vi ne, munca l ui Levi- Strauss pare s urmeze


refexi a ntreprins de Rousseau n secol ul al XVI II-l ea. Cnd
autorul Eseului asupra originii limbilor indica faptul c
"
trebui e
ma i nt i s obs e rvm di fer ent e l e pe nt ru a de s c ope r i
propri et i l e
"
, el voi a prin aceasta s spun c ceea ce face
identitatea oamenilor este faptul c toi oamenii triesc n
societate i aparin unei culturi. Ni ci etnol ogia nu extrage alte
concluzii di n experiena sa. De fapt, este sufi ci ent s observi
un om pentru a remarca dintr-o dat di stana pe care o pune
ntre el si l umea natural, vointa de a se smulge i mai mul t din
ea. Tot acea ce ar putea s- i aminteasc partea sa pur ani mal i c
este imediat prel ucrat si umanizat; de exempl u, omul d corpul ui
su o form nou ( statura, ornamentul , podoaba . . . ). Cum
remarcase dej a Rousseau, cultura i variaia snt semnul
omului i Il U stereotipul natural. Pl ecnd de la o astfel de
constatare, etnol ogi a contemporan se nscri e cu succes n
fl i aia rousseaui st.
Totusi , dac Levi- Strauss poate s revendi ce moteni rea
acestei tradi i i flosofice, el este de asemenea i nii atorul unei
noi abordri , tiinice, a fenomenelor cul tural e, el abornd o
metod proprie pentru a expl i ca, n maniera cea mai riguroas,
modul lor de funcionare.
A. NATURAI CULTURA
a) Limbi i cultur
Li mbaj ul este, dup Levi -Strauss, semnul trecerii de l a
natur l a cul tur. El este chiar faptul cultural prin excelen:
Est e i nst i tui ona l : reprezi nt op i unea unui grup.
Originea sa este arbitrar, dup cum atest diversitatea l imbi lor.
Este instrumentul care permite s asi mi lm, s facem s
fi e a noastr cul tura grupul ui cruia i aparinem.
9 1

n sfrsit, toate formel e de manifestare soci al pot s


fe gndite pe modelul l i mbi i , adic ca structuri formate prin
arti cularea semnelor.
b) Abordarea structuralst
Astfel , nu numai c orice cultur ncepe cu l imbaj ul , dar,
mai mult, culturi l e snt structurate ca niste l i mbaj e. I at de ce
Levi - Strauss va apl i ca la anal iza faptel or cul tural e metoda
structuralist mosteni t de la l i ngvi st i c. Dac exi stena
l imbaj ul ui marcheaz trecerea l a cul tur, dac aceast nou
ordine este radical eterogen fa de cea a naturii, atunci trebui e
s renunm s facem di n stiinel e fzi ci i model ul etnol ogi ei .
Este vorba de a expl i ca nu fenomene ce se produc n mod
natural , dup l egi universale si constante, ci fenomene de al t
ordin, care se articuleaz ntre ele urmnd regul i de j oc i nstituite
convenional . De aceea cel mai bine este s urmrim calea trasat
de cei care au el aborat o metod propri e pentru expl i carea
acestei produci i pri n excel en omenesti , si anume l i mbaj ul . 1
se datoreaz l ui Saussure faptul de a fi conceput, cel dint i , l a
nceputul secol ul ui , l i mba ca un si stem de semne defi nindu-se
unel e n raport cu altel e si nu izol at; astfel , sensul unui el ement
apari nnd unei structuri este determi nat prin pozi i a sa n
ansambl ul si stemului . Aceast abordare (zi s structural), ce
const n aface s prevaleze relaiile dintre termenii unui sistem
dat pentru a-i explica funcionarea. se reveleaz dintr-o dat
pentru Levi-Strauss ca ipoteza de l ucru cea mai ferti l pentru a
da seam de fenomenel e cul tural e.
c) Cod i lmbaj
Levi - Strauss vrea s marcheze cu i nsi stent di scon
tinuitatea natur/cul tur. Dac, pe de o parte, este imposi bi l s
gsi m n om comportamente pre-cultural e, invers, l a animal el e
superioare nu gsi m ni ci att semnel e premergtoare cul turi i .
Dup ce s-a demonstrat c ni ci un obstacol anatomi c nu
i nterzice mai muei articularea de sunete i chiar de ansambluri
92
si labice, cu att mai mult nu mai putem fi surprini de absenta
iremediabil a limbaj ului la ani mal .
Astfel , nu unealta este cea care marcheaz trecerea l a
cultur. Dac furicile, spre exempl u, stiu s construiasc palate
si se pot dedica culturii de ciuperci, ele snt incapabi l e de a elebora
un limbaj , adic un sistem de semne traductbile. La fel, dac
albinele pot s transmit mesaj e, ele nu stiu deloc s le transcr;e
n alt sistem de semne prin mijlocirea unei transformri . Cnd se
evoc
"
li mbajul insectelor
"
, se uit c simpla comunicare nu
este vorbire. Mai mult, trebuie s notm c animalele, uti liznd
coduri care permit unei informatii s circule de la un indi vid la
altul (precum dansul albinelor susceptibile de a indica distana
unui cmp cu fori), dispun de un instrument de comunicare mai
efi ci ent n unele pri vinte dect l i mbaj ul uman. Un cod ste
ntotdeauna univoc: nu presupune nici un efor de interpretare n
msura n care funcioneaz ca un stimulus eterior la care orice
individ al unei specii date reacioneaz n manier identica $i
stereotipa. Acest rspuns i nfai l i bi l se numeste instinct.
Dimpotriv, orice limbaj este echivoc, tocmai pentru c are sens
si pentru c sensul implic ntotdeauna posibilitatea unui contra
sens, adic o traducere eronat.
d) Vorbire i libertate
Experi enta l i mbaj ul ui pare s se confunde cu cea a
l ibertii . Orice om care vorbeste ri sc ntotdeauna s fie prost
neles, tocmai pentru c el cere s /e neles, iar nelegerea a
ceea ce spune este contingent. Imediat ce un cuvnt este
arti cul at, el se d nelegeri i , se ofer posibi l itii de a f tradus.
Limbajul este din loc loc interpretativ: este ceea ce l eag
ntre ele fi inte capabi le de a reveni asupra a ceea ce a fost spus,
de a refecta ceea ce nteleg. El deschide un spatiu l a dialog, la
inventie, la l ibertate.
Astfel , grupurile animale nu snt propriu zis societi , nu
pentru c snt lipsite de organi zare, ci di mpotri v, pentru c
organi zarea l or corespunde unei necesi ti stri ct natural e.
9 3
Deoarece codurile care pot constitui modul de comuni care a
i ndi vi zi l or unei acel easi speci i ani mal e nu s nt marc ate dt
echi voc, grupul se supune ntotdeauna unei ordi ni stereotipe,
invari abi l e, ni ciodat s uscepti bi l e de noutate.
Di ferena esenial di ntre om si ani mal const deci n
aceasta c unul se supune determi ni smul ui uni versal al naturi i ,
pe cnd cellalt se supune si regul i l or instituionale, caracterizate
prin di versi tate si conti ngen.
B. FUNDAMENTUL CULTURI
Dac regul i l e omenesti nu snt natu ral e, el e pot fi
acceptate, refuzate sau modifcate. Aceasta este prin excel en
regul a progresului .
Aceast opozitie a normei i a universalit;; permite
trasarea riguroas a granitei di ntre el ementel e natural e si cel e
cul tural e. Tot ceea ce este universal tine de ordinea naturi i , si
tot ceea ce este
"
norm
"
, de ordinea culturi i si a l ibert i i .
Ordinea naturii
Legi
Uni versal
Determinism:
supunere necesar
Mecani sm:
animalul are l i n comportament
stereotip
Ordinea culturii
Reguli soci al e, norme
Parti cul ar
Libertate:
alegere de grup,
nesupunere posibil
Inventi e:
omul poate transgresa
norma social
Uni versul l egi l or, cel al naturi i , se opune uni versul ui
regul i l or, adic cel ui al culturi i n care nu exist dat pur. O regul
este ceva ce ar f putut s nu fe si care, pentru a f, trebuie s fe
pus. Ea este prin defniie contingent. Ea nu poate f dedus
dect poate dintr-o alt regul. Faptul c un brbat, de exempl u,
trebuie, conform unui obicei, s ia de nevast pe cutare dintre
verisoarel e l ui , nu este nici impus si nici expl icat prin natura
94
l ucruri l or. Fr ndoi al, un si stem de reguli poate s fe trit ca
necesar, regula simit ca lege, si - sursa etnocentri smul ui -
cul tura suportat ca natur. Astfel, ntrebarea
"
Cum poi s fi
persan
"
provine din aceast confuzie a nonnalului i natural ul ui
indus pri n obiceiul suprtor de a rapora totul l a sine.
Nu e mai putin adevrat c ordinea culturii este cea a l iberti i ,
a contingenei si a di ferenei, nu a universalului si a necesiti i .
b) Problema prohibirii incestului
Totusi , o astfel de demarcati e nu pare s poat da seama
de uni vers al i tatea fenomenul ui soci al care este prohi bi i a
i ncestul ui . Regul soci al i totodat instituie uman uni versal,
i nterdi ct i a de a avea rel a i i sexual e cu anumi i membri ai
fami l i ei este singura norm comun a tuturor soci eti l or.
Ea est e uni versal pentru c toate grupuri l e umane
condamn uni ri l e i ncestuoase; cu toate acestea nu este vorba
de un fapt natural i spontan . Prohi bi rea i ncest ul ui nu se
ntlnete de fapt dect l a om, rr a putea fi expl icat prin l egi
i nsti ncti ve si bi ol ogi ce. Nu numai c repul si a dintre i ndi vi zi i
unei acel easi fami l i i nu tine de instinct, dar mai mul t, psi hanal i za
ne nva c, di mpotri v, primele atraci i sexuale au ca obi ect
printii apropiat i .
Ni ci fri ca de procreai i l e anormal e, ni ci l egi l e bi ol ogi ce
nu constitui e de altfel un princi pi u de expl i cai e val abi l . Se ti e
pe de o parte c omul practic endogami a pentru a amel iora
pri n acest mod de sel ectie speci i l e ani mal e si vegetal e, si c, pe
de al t parte, cunostinele n genetic erau pn n acest secol
i nsufciente pentru a decide n cunotin de cauz prohi bi rea
i ncestul ui . Unde s gsi m soluia probl emei ? Cum s expl icm
uni versal i tatea acestui fapt dac el ine de cultur i nu de natur?
c) Explicaia etnologic a acestui fapt paradoxal
Levi -Strauss remarc faptul c femei l e snt val ori care
snt schi mbate ntre brba i . Astfel , regul a care i nt erzi ce
95
cstoria cu mama, sora sau fi ca este mai nti o regul care
oblig s fie dat al tui a mama, sora sau fi i ca i care d dreptul
de a primi di n exterior o soie n schi mb.
Regul a darului ar e ai ci ca obiect s i mpun schi mbul ,
adi c obl i ga i a contra- darul ui . Circul ai a femei l or, mai bi ne
dect ori ce al t tranzacti e, face posibili l egtur a fami l i i lor
ntre el e: ea permite constitui rea grupul ui soci al i perpetuarea
sa. Invers, faptul de a l ua o femei e di n propri a fami l ie nseamn
excl uderea di n cercul schi mburi l or, deci di n grup. Se pare
deci c
"
i ncestul este soci al mente reprobabi l
"
.

n acest caz,
nu este sufi ci ent s se spun c prohi birea i ncestul ui este un
fapt cul tural : ea este cul tura nsi , condi i a sa ori gi nar,
fundamentul su
C. CONTRA IDEII DE NATUR UMAN
a) Ieirea din starea de natur
Dac ieirea din starea de natur nu poate fi constatat
ntruct s i mpl ul fapt de a putea vorbi despre acest l ucru
presupune c el a avut deja l oc, este totusi posibi l s se dea
seama de trecerea l a cultur pri n aparitia regul i i uni versal e a
schi mbul ui femei l or. Numai ea permi te, pri n crearea unui
sistem de aliane, reuni rea fami l i i l or n soci etate. Despre
prohi bi rea i ncestul ui putem s spunem. mpreun cu Levi
Strauss, c ntr-un sens, "ea apartine naturi i pentru c este o
condiie general a culturii
"
i c, prin urmare,
"
nu trebuie s
ne mire faptul de a o vedea innd de natur prin caracterul su
formal , adi c pri n uni versal i tate
"
. Dar trebui e s preci zm
mereu, n mod j ust, si c, ntr-un alt sens,
"
ea este dej a cultur,
actionnd si i mpunnd regula n snul fenomenelor care nu depind
deloc, la nceput, de ea
"
. Ea este deci trecerea; nainte de ea
cultura nu este dat nc . Gratie acestei i nsti tuiri natura nceteaz
de a i mpune omului domni a sa suveran cci , dac eredi tatea
ascul t de l egi stricte, natura nu a prevzut nici o lege n l egtur
cu si stemul de al iane.
9 6
b) Speciicul omului
Cul tura nu se suprapune si mpl u naturi i , ci real i zeaz o
si ntez de ordin nou. De aceea este imposibi l s ne reprezentm
un om fr cul tur. Reprezentarea
"
omul ui natural
"
nu este
dect o abstracie fr consi stent. Dac ceea ce este propri u
zi s uman n om este efectul culturi i , un om pri vat de cultur
nu ar mai avea ni mi c uman: ar fi, vorbi nd ri guros, i mposi bi l
evocarea unei
"
naturi umane
"
, n afar de cazul n care se
face constatarea paradoxal c natura olului consta n faptul
de a IU avea o natur. Ni ci un om nu este n mod spontan
ceea ce este.
Di stinci a natur/cultur rmne deci pur teoretic, cci
ni ci eri nu asi stm la trecerea de la natur la cultur. Copi i i
slbatici nu pot ni ci ei oferi dovada unei stri naturale a omul ui :
observarea lor constituie di mpotri v nou dovad a faptul ui
c nu exist natur uman n afara culturii, c "omul este om
pentru om
"
, reluind formul a l ui Rousseau, adi c omul fr
cultur si pi erde umani tatea.
Fr societatea celorlali, un om se va dezumaniza. Dac
o al bi n rtcit departe este numai o albin pi erdut si nu una
mai slbatic, un om privat de soci etate nu este un om n stare
slbatic ci, propri u vorbi nd, un monstru cultural . Natura omul ui
este de a avea o cultur. Astfel , copi l ul nu este niciodat dect
un candi dat la umanitate, cci el nu-si va real iza natura dect n
cadrul soci al .
c) Mitul primitivitii
Omul natur i i este un mi t. Soci et i l e pe care le numi m
"
pri mi ti ve
"
nu snt mai
"
naturale" sau mai pui n
"
cul tural e"
dect al e noastre. El e reprezi nt una di ntre mul te alte fi guri
al e umanitt i i , expri m o posi bi l evol utie a cul turi i umane.
De fapt, este posi bi l s stabi l i m c "gindi rea slbatic
"
, departe
de a fi pri mi ti v s au prel ogi c, este foarte s i s temat i c.
Si stemel e matrimoni al e n vi goare n orice cultur dovedesc
exi stenta unei voi ne c\ asi ficatoare, a unei puneri n form
97
l ogic a l umi i . De asemenea, rituri l e magi ce, chi ar dac ne
pa r foa rte ndeprtate de concep i a noastr ti i n i fi c a
rational it i i , snt structurate ca un l i mbaj i trebui e astfel s fi e
metodic interpretate, ntruct exprim o grij pentru ordine, i
nu respi nse ca
"
barbare
"
.
CONCLUZIE
Umanitatea nu se sfrseste la frontierel e unei ci vi l i zai i
sau al unui grup l i ngvi stic. Ea este plurala aa cum snt i l i mbi l e
noastre. Totusi , ni ci odat o di feren de fapt nu i mpl i c o
inegal itate de drept. Or, se ntmpl c ierarhia ntre culturi se
stabi leste negl ij ent si se pl aseaz cul tura propri e deasupra
cel orl al te. Aceast prejudecata etnocentric nu se fondeaz
dect pe i luzi a dup care o cul tur dat ar real i za mai perfect
excel enta uman. Astfel , val orizarea unei cul turi n detrimentul
al tei a nu provine dect din credina unui model al genul ui
omenesc . Nu exist barbari dect pentru cel care crede c propia
sa cultur exprim n mod defini ti v natura uman. Invers, pentru
etnol og, umanitatea nu se ofera vederii dect n dieren. La
fel cum abordarea l ingvistic permite sesizarea unor structuri
universale de gndire numai prin intermedi ul traducerii l i mbi l or,
la fel privirea etnologului, presupunnd o reversi bi l i tate mereu
posi bi l a punctel or de vedere, revel eaz natura cul tural a
omului .
"
Credem c scopul ultim al tiinel or umane
"
scrie Levi
Strauss n Gidirea slbatic ( 1 962)
"
nu este de a constitui omul,
ci de a-l di zol va
"
.
Rel at i vi tatea val ori l or noastre apare deci ca si ngura
val oare universal. Aceasta nu nseamn c trebuie s renunm
la orice exi gen etic, cci di versitatea uman nu i nterzi ce
unitatea moral a genul ui uman. Di mpotriv, alteri tatea cere s
fie nel eas; nu asi mi l at n sens digestiv, ci vzut ca fi ind
consti tutiv a umaniti i cel ui l al t.

ntreaga difi cul tate const


ai ci n a-l considera pe celalalt ca pe semenul meu, nu n
ciuda dierenei sale, ci n dierena sa. Astfel , strinul este un
9 8
al t om pentru c e di ferit de mine la fel cum eu snt di ferit de
el. Numai di ferenel e noastre ireductibile fac umani tatea noastr
comun. ln acest sens, o nel egere autentic presupune mai
puin tol erana sau acceptarea re semnat, c t capacitatea de a
se si mi strin pe sine nsui .
9 9
l|Jl|AlL1 ( | '`0 | 'o+ )
Ti tl uri l e i s ubtitl uri l e cr i l or pri nci pal e publ i cate de
Foucaul t (b;toria nebuniei n epoca clasicii, aprut n 1 96 1 ,
Naterea cfinicii, sau o arheologie a privirii medicale n 1 963,
apoi n 1 966 Cuvintele si lucrurile prezentat ca o " arheologie
a ti i ntel or umane
"
, n sfrsi t Arheologia cunoasterii n 1 969)
ne i ndic destul de cl ar proiectul operei sal e i i nspiraia din
care provine.
Fi del spi ri tul ui metodei genealogice puse l a punct de
Nietzsche (capitolul 2, 1, A), Foucault ntreprinde dezvl uirea
construci i lor noastre intelectuale, a manierei noastre de a vedea
si cl asa, de a nelege i spune, n ultim instan a manierei noastre
de a fi sti inifici n diferite epoci . Ori ce oper i orice discurs
care se prezint ca obiectiv este, in real itate, ntotdeauna di scurs
al cui va. Totusi pentru c discursul sti intei este cel al puteri i , va
f vorba nu numai de a anal i za maniera n care se . configureaz
sti inta, ci i, mai ales, de a descrie practi ci le concrete pe care le
impl ic si confguratiile pe care le i mpune realiti i .
A. METODA AREOLOGIC
Nu putem spune despre opera lui Foucaul t c este o i storie
a i dei l or, rr s dm cuvintelor
"
istorie
"
si
"
i dee
"
un sens cu
totul particul ar.
a) Inperpretarea istoriei
Autorul Arheologiei cunoasterii refuz s descri e istoria
"
ti i ntel or" ca o singur si armoni oas micare ori entat spre
scopul uni c de a l umina conti i na noastr si de a mri domi nai a
noastr asupra l umi i n vederea cel ui mai mare bine al umanit i i .
ntreprinderea sa
"
arheologic
"
nu este o teodi cee. Di mpotri v.
ni mi c, n evol utia stiintei si dezvoltarea tehni ci lor nu las s se
1 00
ntrevad n spatel e haosul ui eveni mentel or, acea frumoas
continui tate pe care le pl ace s-o
"
revel eze
"
flosofi i i stori ei
ani mai de spiritul de si stem. Nu este vorba ai ci de a face s
par coerent aceea ce nu este, de a sal va o raionalitate ce pare
s dezmint tumultoasa real itate a confictel or de putere si a
rzboaielor i deologice. Daca magia dialectic; este de a converti
l ipsa n putere, i gnorana n ti int, rul n mij loc al bi nel ui ,
di sensi unea punctel or de vedere n momente n care consti ina
se l umi neaz si se depseste pe s ine, dierena n unitate, pe
scurt negat i vul n pozi t i v, analiza genealogica va cauta
dimpotriva, sa dea seama, n ireductibilitatea lor, de dierenele
de interes din care provine fiecare noua reprezentare a lumii.
b) Pluralitatea
"
coerenelor istorice"
I deea nsi de i storie este suspect n msura n care
i pot eza unui curs uni c al eveni ment el or echi val eaz c u
presupunerea exi stenei unei cauze unice: momentel e de confi ct
pe care l e cunoaste nu ar fi dect cri zel e de cretere al e
umanitti i , una i etern, pe cale s-si real i zeze esenta. Or, un
astfel de postulat fnal i st, care revine la presupoziia existenei
unei naturi umane, identic cu ea nssi n ciuda tranformri lor,
i mpune interpretarea fi ecrei forme ca fi ind si mpl a actual i zare
a ceea ce se af n poten n forma precedent.
Astfel , este i mposibi l s se i a ca princi pi u al expl icati ei
i s tor i ce
"
l e gea coeren ei
"
fr a se renuna tot odat l a
i reducti bi l itatea si l a eterogeni tatea produci i lor umane si l a
speci fci tatea fiecrei noi concepii despre l ume. Di mpotriv,
abordarea care acorda atenie discontinuitaii, rupturilor,
contradi ct i i l or active ce frmiteaz i storia n l ungi peri oade
aproape i mobi l e, descoper, paradoxal, mai bine
"
spai ul de
ordi ne
"
ce serveste drept cadru di st i nct pentru di feri t el e
reprezentri al e l umi i .
1 0 1
c) tiin i
"
spaiu de ordine
"
Abordarea cl asic const n descrierea fecrei noi fguri
a tii nei ca pe o perfecionare a figuri i precedente, deoarece ea
gndea micarea ideilor ca pe o progresie continu care, prin
acumul area cunotinel or, ri dica umanitatea l a contiina unei
mai bune dominri a l umi i .
Raiunea dislocri i unei anumite ordini a cunoaterii era
descoperi t astfel n di spozi i a ul t eri oar a acel ei ti i n e .
Di mpotri v, Foucault vrea sa explice ceea ce permite dieritelor
confguraii ale cunoaterii sa se instaureze i s se menin.
Aceste condiii de posi bi li tate nu snt del oc atemporal e si a
priori, ci constituie solul concret n care se nrdcineaz orice
gndire. Ancheta arheol ogi c nu are deci nimic de a face cu
demersul transcendental de tip ideal i st ( fie acesta kantian sau
husserl i an), care gsea, in defi ni ti v, n subiectul contient
condii i l e de posibil itate a priori ale cunoasterii n general . Ai ci
este vorba mai degrab de a face s apar orizontul arhaic al e
crui permanene si rupturi fac i storia si care constituie un pri m
decupaj al l umi i fcnd posibi l e stiinele si cunoasteril e.

n acest sens radical , orice idee este mai nti cea a unei
epoci , nainte de a fi ideea unui om. Astfel , dac Foucaul t este
i storic aceasta nseamn mai precis c el este arheologu1 acestor
spaii de ordine n interiorul crora este structurat fecare
gndire individual i n care este fondat fecare tiin
particular. De aceste di ferite fguri de
"
epister
"
(n l imba
greac: "cunoastere
"
) va ncerca prin urmare s dea seam opera
l ui Foucault, pentru a arta cum se organizeaz n fecare epoc,
n manier dierit,
"
tabloul
"
lucrurilor.
B. TRNSFIGURILE LUMII
a) Eveniment istoric i ruptur epistemologic
Anumi t e eveni ment e mar cheaz apari i a unor noi
"
spa i i de ordi ne
"
. Astfel , traducnd una di n aceste mari
1 02
rupturi care interzi c conceperea i stori ei ntr-o vi zi une uni tar,
ntemeierea Spitalului General n epoca clasic este pri mul
eveni ment i naugural al unei a lte confi gurai i a epistemei
( cunoateri i ) crei a Foucaul t i va acorda ateni e (n Naterea
Clinicii) .
O alt ruptur esential va fi naterea, n pragul celui de
al XIX-lea secol, a omului ca obiect al cunoaterii pentru
tiinele umane. De fapt, tabl oul lucruri lor este bul versat de la
un capt l a altul i medi at ce fiina uman devine subiect (subi ect
vorbi tor, subi ect productor, subi ect vi eui tor) , i ar fi ecare
di ntre aceti subi ecti este obi ecti vat ntr-o ti i n nou. De
exempl u, subiectul care muncete este obiectivat n economi e;
subi ectul vorbi tor est e obi ecti vat n gramati ca general, n
fi l ol ogi e si n l i ngvi st i c. Sau, pentru a l ua un al t rei l ea
exempl u,
"
obiecti varea si mpl ul ui fapt de a fi fi i nt vi e
"
n
i storia natural si n bi ol ogi e consti tui e o al t mani festare
posi bi l a acestei revol uti i epitemol ogice care transfi gureaz
l umea modern.
b) Disciplina tiinic
Or, putem observa c ori ce schi mbare n confi gurai a
ti inei i mpl i c reorganizarea concomitent a realiti i descrise.
De exempl u, revol u i a epi stemol ogi c pe care o consti tui e
concepia modern a al i enri i mental e se traduce pri n aparii a
unor practi ci noi : marea nchi dere a Spi tal ul ui general , naterea
azi l ul ui n care va avea loc studiul obiectiv al cazului. De
asemenea, ntruCt stiinele omul ui pretind c vorbesc n mod
obi ecti v despre om el e fac posi bi l o dominaie mereu mai
eficace asupra subiectul ui astfel conceput.

n aceast pri vi nt, putem spune s apariia ti i nel or


omul ui este evenimentul constitutiv al caracterul ui di sci pl i nar
al societi i moderne care, datorit psi hol ogiei , psihiatri ei , i
mai a l e s cri mi nol ogi e i ( c um s e mna l e az Fouc a ul t n
Supraveghere i pedeaps, 1 975 ) s au chi ar s oci ol ogi ei ,
1 03
promoveaz cunoaterea oamenilor pentru a-i domina mai
bine, pe scurt: obiectiveaz ntr-o cunoatere (savoir) pentru
a-i supune ntr-o putere (pouvoir).
C. SAVOIR SI POUVOIR
Ancheta arheologi c descoper c orice discurs care se
desimuleaz n spatele obiectivitii aparente a sti i nei este in
fapt un discurs inut de cineva care deine ntr-adevr o putere.
Astfel , procesul prin care se face din subiect un obi ect induce o
nou mani er de a ordona si organiza spatiul soci al , aa cum
atest partaj ul instituit ntre nebun si om intreg la minte, bol nav
si individ sntos, criminal si
"
biat bun" .
a) Vigilena flosofic
Funcia esenial a filosofului ar fi aceea de a elabora o
nou economie a relaiilor de putere. Dac rolul flosofiei este,
dup Kant, de a mpi edica rai unea s depeasc l i mitel e a
ceea ce este dat n experient, ceal al t vocai e a sa (dup
dezvoltarea Statului modern si gestiunea pol i tic a societti i )
este aceea de ,,a supraveghea puterile excesil'e ale raionalitii
politice
"
.
Or, acceptnd cu totul exi stena unei l egturi evi dente
ntre rat ionali zarea si excesul puteri i , Foucault nu urmreste
totodat s intenteze un proces rai uni i . Obiectivul su este
mai degrab acela de a propune un alt mod de analiz a
raporturilor dintre raionalizare i putere. De al tfel , n loc
s i nvoce fr incetare progresul rati onal i zri i n general ,
Foucault prefer s analizeze raionalitile specice, evi tnd
tendina de a viza gl obal un proces pentru a-l condamna apoi
n bl oc. Astfel , opteaz pentru o mani er mai puin abstract
si mai mult empi ri c, adecvat domeni i l or parti culare care
tri mi t l a experi ente fundamental e precum nebuni a, boal a,
moartea, crima, sexuali tatea etc.
1 04
b) Perspectiva excluderii
Metoda cea mai efcient const, dup Foucault, nu n
anal iza puterii di n punctul de vedere al raional iti i sal e i nterne,
ci mai degrab n degajarea prealabil a formelor concrete de
rezisten la dieritele tipuri de putere. Este vorba de a uti l i za
aceast rezi sten
"
ca un catal i zator chi mi c care permite s se
pun n eviden rel a i i le de putere, de a vedea unde se nscri u,
de a descoperi punctel e lor de apl i care si metodele pe care l e
uti l izeaz
"
. De exempl u, pentru a ntelege ceea ce soci etatea
nelege prin
"
fiint cu bun sim", trebui e mai nti s observm
ceea ce se petrece n cmpul al i enri i .

n aceast pri vi n,
"
i stori a nebuni ei
"
poate fi cea mai
bun mani er de a da seama de o i st ori e a ra i onal i t i i .
Investi gai a arheologi c presupune n acest caz o conversie
radical a privirii sau, dac vr em, un fel de r evol u i e
coperni can n raport cu abordarea cartezian. Aceasta di n urm
const n desemnarea nebuni ei din punct de vedere al rati uni i ,
n timp ce, dimpotriv, cmpul raional iti i se descoper ai ci
di n perspectiva a ceea ce nu ntel ege si exclude.
La fel, pentru a ntelege n ce constau astzi relaiile de putere,
trebui e s ne interesm de formel e actuale de l upt mpotriva
autoritii.

ntr-adevr o analiz detaliat arat c obiectivul principal


al acestor lupte nu este cutare sau cutare instituie de putere (grp,
clas, elit), ci o tehnica particular a puterii. Aceasta const n a
clasa indivizi i n categorii , n a le atasa o identitate, a le impune o
lege a adevrului pe care snt obligai s o recunoasc si pe care
altii trebuie s o recunoasc n ei .
c) Contiina fals a tiinelor omului
Putem spune, n fnal , c gndirea l ui Foucault a relevat
consti i na fals a sti i nel or omului pentru c ne-a dezlegat de
iluzia
"
naivit;; lor pozitive
"
: el aborarea lor este nsoit de
triumful unei te/mici a puter;; care const n a obiectiva ceea
ce a fost delimitat.
1 05
Mai mul t, ti i nel e umane (i n speci al cel e ataate
psi hi atri ei ) au favorizat n defi ni ti v prea puin o c unoatere
obi ecti v a finei umane, ceea ce nu l e-a mpiedi cat ns s
ocupe un l oc deosebit de i mportant n ci vi l i za i a noastr.
Foucaul t mi ni mal i zeaz att de mult i mportana cunoateri i
dobndite nct poate s scri e de exempl u n Istoria nebuniei:
"
dac personaj ul medical poate s con fgureze nebuni a, o face
nu pentru c o cunoaste, ci pentru c o stpnete; ceea ce pentru
poziti vi sm va face fgura obiectiviti i nu este dect reversul ,
consec i na acest ei domi na i i
"
. Ast fe l , medi cul va cpta
autoritate n azil mai puin ca savant, i mai mul t ca garani e
j uri di c i moral . n aceast pri vi n , Supravegherea i
pedeapsa arat expl icit n ce fel o nou form de putere a fost
pus l a punct n
"
societi l e di sci pli nare
"
, i mai ales n ce fel
tehni ci l e sal e de putere n-ar f putut s se perfecioneze rr
sprij i nul cunoateri i pe care o el aboreaz ti i nel e omul ui .
Puscria este descri s aici ca i nstitutie tip n care se arat si se
joac arti culaia savoir-pouvoir
CONCLUZIE
Este vorba pe scurt de a nel ege c
"
puterea produce
tiina (nu doar favori znd-o pentru c i servete i apl i cnd-o
pentru c este util), c putin (pouvoi r) i tiin (savoir) se
i mpl i c di rect una pe alta
"
.
Desigur, puterea disciplinar, voind s fac trupuri l e doci l e,
propune mai nti o
"
tehnologie pol i tic
"
a acestora adic un
ansamblu de procedee disparate, un ntreg ansamblu de mij loace,
deoarece migreaz spre ansambl ul corpul ui social sub forma
microputerilor. Totui, aceste mi croputeri suscit microti ine
(microsavoir), adic cunotine dobindite di n mers, permiind
dominaia di sci pl i nar. ar, odat cu apariia ti i nel or umane
consubstani al i tatea puti nei (pouvoi r) i ti i nei ( savoi r) se
manifest in forma sa mpl i nit, de vreme ce "obiectivitatea
"
privirii tiiniice pare s autorizeze o tratare sistematic a
realitii sociale.
1 06
Astfel , dei ti inel e omul ui pretind c nu snt ani mate
dect de o voin de adevr (i c se el ibereaz de orice relaie
de putere), investigatia geneal ogi c nu deceleaz n definitiv
n spatel e acestei voine dect o voin de a putea sau (pentru a
rel ua o formul care s poat da seam n chi p eminent de
ni etzscheanismul profund al lui Foucault) o voin de putere.
1 07
KLONANDK! OL
Capitolul l. Marx
Hypolite Jean, Etudes sur Marx et Hegel, Paris, M. Riviere,
1 948.
I.abica Georges (sous la dir. de), Dictionnaire critique du
marxisme, Paris, PUF, 1 984.
Lefebvre Henri, Pour connatre la pensee de Karl Mrx, Pars,
Bordas, 1 966.
-, Le Materialisme dialectique, Paris, PUF, 1 946.
Althusser Louis, Pour Marx, Pari s, Maspero, 1965.
D'Hondt Jacques, De Hegel Marx, Paris, PUF, 1 972.
Capitolul 2. Nietsche
Granier Jeang Le Probleme de la verite dans la philosophie
de Nietzsche, Paris, Ed. du Seuil, 1 966.
Deleuze Gi lles, Nietzsche et la philosophie, Pais, PUF, 1 977.
Fink Eugene, La Philosophie de Nietzsche, Paris, Ed . , de
Minuit, 1 965.
KI Qssowski Pi erre, Nietzsche et le cercle vieux_ Pari s,
Mercure de France, 1 969.
Heidegger Marin, Nietzsche, Paris, Gal li mard@ 1 97 1 .
Capitolul 3. Freud
Robert Marhe@ La Revolution psychanalytiqle. La vie et
l'oeuvre de Freudg Paris, Payot, 1 964.
Freud Sigmundpresente par lui-meme, Paris, GaUimard, coll.
Folio, 1 984.
Lapl anche J ean et Pontal i s J . -B. , Vocabulaire de la
psychan a lyse, Paris, PUF, 1 967.
Lapl anche Jean, Vie et mort en psychanalse, Pari s ,
Flammarion, coB. Champs, 1 970.
1 08
Capitolul 4. Husserl
Lyotard J ean-Fran.cis@ La Phenomenologie; Paris, PUF, colL
Que sais-je?, 1954.
Levi nas Emmanuel. La Teorie de l 'intuition dans la
phenomelologie d Husserl, . Alcan, r9(.
Berger Gaston, Le Cdam /aphiosophi d Hserl,
Paris, PU F, 1 941
Granel Gerard, Le Sns d temps et de la percepti011 ciez
Husserl, Pari s_ Gall i mard, col | + Bibliotheque de
philosophiej 1 968.
Capitolul 5. Ber
g
son
Deleuze Gilles, Le Bergsonisme, Pari s. PUF, 1 966.
Jankelevitsch Vl adimir Henri Bergson, ari s_ PUF, 1 959.
Capitolul 6. Wittgenstein
Rossi JeanGerarg La Philosophie analytique, !ari sg PUF,
Col i . Que sa|s-je?, 1 989.
Bouveresse Jacques, Le Mythe de ['interiorit;; experience,
signijication el langage prive chez Wttgenstein, Paris,
Ld. de Minuit, 1 976.
Lecourt Dominique, L 'Ordre el les Jeu, Paris, Grasset, 1 98 1 .
Capitolul 7 . Heidegger
Dastur Fran.oise, Heidegger et la question du temps, Paris,
PUF, col| + Phi losophies, 1 994.
Cotten J ean-Pierre, Heidegger Pari s, Ed. du Seui l , 1 974.
Habermas Jirgen, Varl|oHeidegger ! 'oeuvre el l'engagement,
Paris, Le Cerf, 1 988.
Boutot A. , Heidegger, Pati sg PUF, col i . Que s ais-]e? q 1 989.
Capitolul 8. Sartre
Colette Jacques, L'Existentialisme, Paris, PUF, coli . Que
sais-j e?, 1 994.
Varet Gi lbert, L 'Ol1lologie de Sartre, Pari s, PUF, 1 948.
1 09
Capitolul 9. Levi-Strauss
Levi- Strauss Claude, Race et Histoire suivi de Lf<Eeuvre. de .
Claude Levi Strauss par Jean PouilloI Paris,
Centhir, 96 l.
Clement Catherineg Levi-Strauss. ou la structur et le
maleur Paris, Seghers, 1 985.
Bnoist JeanMarie La Revolution $tructural Paris,
Denoel, 1980.
Bourdieu Piere, Le Sens pratique, Paris, Ld.De Minuit, 1 980.
nromnete: Simul practic, trad. de Rodica Caragea,
postfa de Mihai Dinu Gheorghiu, Ed. Instituul Eu
ropean, Iasi, 2001
Capitolul lO. Foucault
Gros Frederic, Fucault, Paris, PUF, colI. Que sais-je ,
1 996.
Deleuze Gilles, Michel Foucault, Paris, Ed. de Minuit,
1 984.
Kremer-Marietti Angele, Michel Foucault et l'rheologie
du savoir Paris, Seghers, 1 974.
1 1 0