Sunteți pe pagina 1din 42

CASA ECO

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ
E CONSUL
UL D TA
TR N
CE N

TA

EC

ECOLOGICÃ GALAÞI
O LOGICÃ GALATI

PROIECT FINANÞAT DE MINISTERUL MEDIULUI


ªI MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE DIN LUXEMBURG
Casa ecologicã

Introducere
Vi s-a întâmplat vreodatã sã intraþi situaþii sunt posibile în special în cazul când
într-o clãdire în care sã nu vã simþiþi în largul alte persoane implicate în achiziþionarea
dumneavoastrã ? Poate cã atmosfera era casei nu împãrtãºesc sentimentele
rece ºi neprimitoare sau poate cã situaþia menþionate. Unii oameni par a nu percepe
se datora altei cauze, mai greu de asemenea avertismente sau, dacã le
identificat. În asemenea locuri, simþim fiori percep, nu sunt conºtienþi de existenþa lor.
pe ºira spinãrii ºi suntem neliniºtiþi. Privim Dacã expunerea la energiile
împrejur, încercãm sã descoperim cauza geopatice este de duratã, efectele sunt în
acestui sentiment, dar adesea nu gãsim general nesemnificative, deºi unele
nimic deosebit. Încercãm sã autoliniºtim, persoane pot da semne de obosealã,
dar tot ceea ce ºtim este cã nu ne place incapacitate de concentrare a atenþiei ºi
casa ºi cã nu dorim sã stãm acolo mai mult durerii de cap, chiar atunci când
decât este necesar. De obicei, plecãm cât staþioneazã numai o orã-douã într-o zonã
mai repede posibil, fãrã a ne putea explica supusã ºocului geopatic. Lipsa de atenþie
rezervele pe cate le avem în privinþa locului în cadrul adunãrilor care dureazã mult nu
respectiv. Ceea ce simþim în asemenea reprezintã, neapãrat, un semn de
situaþii reprezintã o reacþie a plictisealã. orice efect datorat unei
subconºtientului faþã de stresul geopatic expuneri de scurtã duratã, estre trecãtor,
sau teluric. organismul restabilindu-se repede ºi
Termenul geopatic îºi are originea în revenind la starea normalã. Problemele
cuvintele greceºti geo, care înseamnã apar numai atunci când omul rãmâne timp
"Pãmânt" ºi pathos , care înseamnã îndelungat în locuirile unde energia
"suferinþã" sau "boalã". Cuvântul geopatic pãmântului este afectatã - de pildã, în
înseamnã, în sens literal, suferinþa sau situaþia când casa ori locul de muncã al
boala pãmântului; în consecinþã, stresul unui individ sunt amplasate deasupra unei
geopatic este termenul general pentru tone cu un stres teluric ridicat.
energiile care emanã din Pãmânt ºi care Cum terenurile rezervate
pot provoca fiinþelor umane stãri de construcþiilor de locuinþe se împuþineazã
neliniºte ºi indispoziþie. Reacþia intuitivã în continuu, ºansele de a alege un loc potrivit
situaþiile de tipul celei menþionate mai sus de casã se reduce tot mai mult; iar dacã
este aceea de a pãrãsi locul cât mai curând, arhitecþii ºi constructorii ar dispune de
deoarece o expunere de duratã ar putea fi cunoºtinþe privind stresul teluric, numai
vãtãmãtoare corpului sau minþii noastre. opþiunilor s-ar reduce ºi mai mult. În situaþia
Atunci când dorim sã ne mutãm într- actualã, amplasarea clãdirilor este
o casã nouã, nu trebuie sã cumpãrãm o terminatã pe baze pur comerciale, luându-
casã supusã stresului teluric, chiar dacã din se în consideraþie preþul terenurilor,
celelalte puncte de vedere ea corespunde apropierea de mijloacele de transport ºi
dorinþelor noastre. Vocea profundã a aºa mai departe. Ziua în care terenurile
instinctului ne avertizeazã asupra situaþiei destinate locuinþelor vor fi supuse testelor
care poate deveni neplãcutã, sau chiar de rutinã privind stresul teluric este încã
periculoasã ºi uneori acordãm atenþie departe.
acestei voci fãrã glas. Existã însã oameni În zilele noastre, oamenii pot locui
care nesocotesc aceste sentimente timp de mulþi ani în aceeaºi clãdire, iar
instinctuale, deoarece nu ºi le pot explica. expunerea lor la o formã specialã de
De obicei, ei fac o enumerare a calitãþilor pe energie negativã poate fi de duratã. Rolf
care le apreciazã la casa respectivã, apoi le Gordon, fondatorul Asociaþiei Dulwich
pun în balanþã cu sentimentele lor pentru Sãnãtate Publicã, a remarcat faptul
inexplicabile, luând în final decizia cã este cã þiganii ºãtrari se îmbolnãvesc rareori de
normal ºi logic sã lase deoparte aceste cancer. Gordon este de pãrere cã aceasta
sentimente ºi sã cumpere casa. Asemenea se datoreazã faptului cã ei se deplaseazã
Casa ecologicã
continuu dintr-un loc în altul, astfel încât cã, într-o zi, prospectarea geopaticã a
orice expunere la acþiunea unui loc "rãu" terenurilor destinate construcþiilor de
dureazã cel mult câteva sãptãmâni. El locuinþe sau constructorul va întreprinde
menþioneazã de asemenea, cã atunci când acþiuni de remediere a situaþiei, pentru a
îºi aleg un loc, þiganii iau în consideraþie facilita vânzarea terenurilor. Similar, putem
ceea ce simt pentru locul respectiv. Nu spune cã va deveni de neconceput sã se
existã dovezi concludente cu privire la construiascã un spiral pe un teren care nu a
teoria lui Gordon, dar ea este extrem de fost verificat sau de a se opera modificãri în
interesantã. Existã, totuºi, anumite mãrturii zidãria unei ºcoli fãrã a se lua în
ce pledeazã în favoarea faptului cã în consideraþie implicaþiile energetice.
epocile "primitive" oamenii înþelegeau într-o Interesul pentru stresul teluric a
oarecare mãsurã aceste probleme ºi se continuat sã existe pânã în zilele noastre în
comportau în consecinþã, þinând seama de Germania ºi în Franþa, unde s-au întreprins
senzaþia provocatã de un teren. multe alte cercetãri în domeniu. O mare
Energia geopaticã este un fenomen parte a studiilor efectuate în aceste douã
insiduos: nu o putem vedea ºi nici nu o þãri a fost asociat cu încercarea de a stabili
putem explica în mod adecvat în termenii caracteristicile fenomenelor geopatice. Alte
ºtinþifici actuali; cu toate acestea, putem þãri au fost mai reþinute în privinþa
explica în mod adecvat în termenii ºtiinþifici investigãrii acestui subiect, parþial datoritã
actuali; cu toate acestea, efectele sale se scepticismului ºtiinþific. Evident,
pot dovedi la fel de devastatoare ca ºi cunoºtinþele noastre în acest domeniu sunt
poluarea mediului înconjurãtor. Energiile limitate, dar aceasta nu înseamnã cã
geopatice trec prin pereþi, ferestre ºi prin energiile despre care vorbim nu existã.
uºile închise, ele nu þin seama de nici un fel Existenþa lor poate fi intuitã dupã efectele
de limite, ziduri sau îngrãdiri. Energiile pe care le exercitã asupra omului,
geopatice nu sunt fixe ºi stabile - ele se pot animalelor ºi plantelor. Deºi înþelegerea
modifica în funcþie de anotimp ºi de stresului teluric se aflã încã în stadii
momentul zilei. Ele se pot schimba þi în incipiente, chiar cunoºtinþele ºi experienþa
funcþie de lucrãrile de construcþie, chiar noastrã curentã pot aduce schimbãri
dacã acestea se desfãºoarã în case situate dramatice în viaþa omului. Este deja posibil
oarecum la distanþã, deoarece energiile sã ajutãm multe persoane care, altfel, ar
geopatice pot fi distorsionate ºi transferate suferi o degradare zilnicã a stãrii de
ºi altor clãdiri decât acelea în care se sãnãtate ºi a bunãstãrii. Deºi multe dintre
efectueazã lucrãrile. dovezi sunt respinse de oamenii de ºtiinþã,
Existã multe tipuri de energie care le privesc ca pe niºte fapte anecdotice,
geopaticã. Fiecare dintre acestea exercitã aceasta nu înseamnã cã ele sunt
un anumit efect asupra omului, unii indivizi neadevãrate sau nedemne de a fi luate în
fiind mai sensibili decât alþii. Somnul, viaþa consideraþie. Pe mãsurã ce se adunã tot
sau munca de-a lungul unui interval mare mai multe informaþii, dovezile devin din ce
de timp într-o zonã supusã stresului teluric în ce mai convingãtoare.
determinã apariþia unor probleme ºi Stresul teluric reprezintã efectul
dificultãþi de ordin emoþional ºi fizic, care energiilor negative ale Pãmântului. Unele
afecteazã puternic atât subiecþii supuºi persoane utilizeazã termenul de stres
acestor influenþe, cât ºi familiile acestora. În teluric numai pentru a descrie liniile de
lumea freneticã de astãzi, acesta reprezintã câmp sau perturbãrile energetice
un stress suplimentar la care poate fi expus provocate de apele freatice. Termenul mai
omul ºi care îi subliniazã sãnãtatea ºi pofta este folosit într-un sens care include atât
de viaþã. Din pãcate, oamenii nu îºi dau perturbãrile energetice datorate
seama ce se întâmplã. Ei nu sunt conºtienþi Pãmântului, cât ºi poluarea
de faptul cã au posibilitatea de a opera electromagneticã provocatã de om, cum ar
modificãri care sã inactiveze aceste energii fi reþelele de fire electrice, undele radio.
negative ale Pãmântului, permiþând
evitarea ºubrezirii stãrii de sãnãtate sau
recâºtigarea sãnãtãþii ºi bunãstãrii. Poate
Casa ecologicã
Câmpul magnetic al
Pãmântului Unde se poate produce
Pãmântul are un câmp magnetic stresul teluric ?
natural: el acþioneazã ca ºi când ar avea în Oamenii care locuiesc în case
centru un mare magnet. Rotaþia sa creeazã amplasate deasupra unor zone de stres
curenþi electrici în metalele topite care se teluric prezintã adesea tulburãri ale
gãsesc în centrul sãu, producând în acest somnului: ori nu pot dormi, ori au vise
fel un câmp magnetic. Fiinþele umane au stranii ºi se trezesc obosiþi ºi iritaþi.
apãrut în condiþiile existenþei acestui câmp Aceasta poate determina o stare proastã a
magnetic, fiind obiºnuite sã trãiascã în sãnãtãþii, lipsã de toleranþã faþã de alþii ºi
prezenþa sa. Se crede, de asemenea, cã simptome generale de depresie nervoasã.
pãsãrile se folosesc de câmpul magnetic În asemenea situaþii apar discuþii cu cei
pentru migraþie ºi cã balenele pot înota pe dragi, iar viaþa devine din ce în ce mai
distanþe lungi prin monitorizarea sa. Acest dificilã. În case de acest fel, nou-nãscuþii ºi
câmp magnetic prezintã în mod continuu copiii nu dorm bine, ceea ce le este
uºoare modificãri de diferite tipuri, cãrora dãunãtor, creându-le probleme ºi
majoritatea persoanelor le pot face faþã. p ã r i n þ i l o r. P e r s o a n e l e a d u l t e s e
Unele variaþii naturale ale câmpului îmbolnãvesc, suferinþele lor fiind uneori
magnetic static al Pãmântului sunt foarte serioase. Acest lucru se întâmplã în
provocate de modificãrile condiþiilor special atunci când energia negativã se
meteorologice; de pildã intensitatea focalizeazã în jurul patului, unde petrecem
câmpului creºte în timpul furtunilor, dar aproximativ o treime din timpul nostru.
acest lucru nu pare a provoca probleme. Casele afectate nu se vând, deoarece
Oamenii sunt expuºi ºi la variaþiile câmpului posibilii cumpãrãtori "simt cã ceva nu le
magnetic dependente de anotimp, place la casã, deºi nu pot preciza ce
provocate în principal de modificãrile anume".
activitãþii solare, dar acestea nu pat nici ele a Stresul teluric poate afecta zidãria
avea un efect negativ asupra omului. unei clãdiri. Planºeul ºi pereþii pot crãpa,
tencuiala se poate umezi, iar becurile
Perturbãri naturale explodeazã fãrã un motiv evident.
Perturbãrile naturale ale câmpului Proprietarul, exasperat, poate cheltui timp
magnetic terestru sunt provocate de faliile ºi bani pentru a înlãtura umezeala, poate
geologice, de masele subterane de cere sfatul experþilor, ºi cu toate acestea
minereuri sau de apele freatice, în special problema recidiveazã fãrã o cauzã clarã.
de cele curgãtoare. Aceste tipuri de Instalaþia electricã poate fi verificatã ºi
perturbãri sunt relativ stabile, deºi reverificatã, dar becurile vor continua sã
cutremurele ºi apele subterane curgãtoare explodeze frecvent cu o regularitate
pot eroda rocile, exercitând un efect monotonã. Încercãrile de a decora unele
destabilizator. Apa este unul dintre puþinele camere par sortite eºecului; acestea par
lichide conducãtoare de electricitate, motiv întotdeauna întunecate ºi "nu tocmai în
pentru care în camera de baie trebuie sã fim regulã", indiferent de ceea ce s-a fãcut. În
foarte atenþi cu dispozitivele electrice. ciuda unui nou tapet, a unei noi zugrãveli
Posibilitatea transmiterii electricitãþii într-un sau a decoraþiunilor vesele, nimeni nu
mod impropriu este mult mai ridicatã în doreºte sã petreacã mult timp într-o
acest caz datoritã existenþei în incintã a unei asemenea camerã, fãrã însã a-ºi explica
cantitãþi mari de apã, combinaþia între apã ºi motivul.
electricitate exercitând un efect letal. Magazinele amplasate deasupra
Probabil cã din acest motiv interesul iniþial terenurilor supuse stresului teluric nu pot
pentru stresul teluric s-a concentrat foarte prospera datoritã faptului cã potenþialii
mult asupra apei subterane. Acest tip de clienþi nu doresc sã rãmânã mult timp în
perturbare a fost întotdeauna prezent, clãdire; în loc sã zãboveascã, cãutând ce i-
provocând dezechilibre la nivelul câmpului ar putea interesa, ei pleacã repede atunci
energetic al Pãmântului. când nu vãd ceea ce-ºi doresc.
Casa ecologicã
Unele birouri sunt cunoscute ca permanentã la stresul teluric poate agrava
spaþii în care este greu sã-þi desfãºori problema. Uneori, în aceste situaþii
activitatea, deºi nimeni nu ºti care este oamenii devin din ce în ce mai
explicaþia. Asemenea locuri cunosc o bolnãvicioºi, prezentând o mulþime de
miºcare puternicã a personalului ºi mulþi simptome ºi acuze.
dintre angajaþii care rãmân mai mult timp În introducere, am putut vedea
se îmbolnãvesc frecvent, astfel încât
absenteismul ºi cazurile de boalã cunosc
procente ridicate.
În spitale, bolnavii care ocupã paturi
ce sunt supuse stresului teluric pot suferi
mai multe complicaþii post-operatorii, iar
vindecarea lot poate dura un timp mai
îndelungat. Copiii ale cãror bãnci sunt
aºezate deasupra unor locuri se emanã
energie negativã se vor putea concentra cu
greu ºa ºcoalã; atenþia lor poate fi uºor
distrasã - ei sunt fie neastâmpãraþi, fie
letargici, ceea ce conduce la scãderea
notelor, la deranjarea celorlalþi elevi ºi la
crearea unor stãri de stress ºi nemulþumire
în rândul profesorilor.
Este cunoscut faptul cã existã
drumuri cu zone "negre", expuse
accidentelor. Uneori existã explicaþii
evidente, de exemplu vizibilitatea proastã
la intersecþie; alteori, însã, nu existã nici un
motiv clar. În asemenea locuri, se pot
înregistra accidente de automobil, alte
vehicule nefiind implicate. Adesea, ºoferul
nu-ºi poate explica din ce cauzã s-a produs
accidentul. Rãspunsul sãu confuz va fi: "s-
a întâmplat ceva".
Se poate observa cã stresul teluric
afecteazã toate aspectele vieþii noastre ca
ºi viaþa animalelor ºi plantelor. Aproape
fiecare boalã are ºi o componentã
geopaticã, dependentã de relaþiile dintre
diferitele modalitãþi în care stresul teluric
poate afecta omul. Stresul teluric este însã
implicat în mod special în sindromul post-
viral, în insomnii, în durerile de cap, în
stãrile hiperactive, în alergii ºi în anumite
forme de cancer. Lipsa de fecunditate,
defectele congenitale ºi avorturile repetate
pot avea, de asemenea, o componentã
geopaticã, afectând fie fãtul, fie formarea
spermatozoizilor sau ovulelor.
Adesea, s-a dovedit cã atunci când
viaþa sau activitatea omului de desfãºoarã
în zone supuse stresului teluric este
favorizatã dezvoltarea unor boli cronice.
Cu alte cuvinte, chiar dacã simptomele bolii
s-ar fi dezvoltat oricum, expunerea
Casa ecologicã

Sindromul bolii de clãdire


cum stresul teluric constituie deseori un consecinþã, funcþionarii simt adesea
factor implicat în sindromul "bolii de neputinþa de a-ºi modifica mediul de viaþã.
clãdire". Acesta este un fenomen relativ E drept, de multe ori, mediul mia vechi de
nou, iar comentariile tot mai ample pe care muncã este departe de a fi confortabil, dar
le genereazã meritã o discuþie mai largã. Se cel puþin oamenii simþeau cã au anumite
afirmã cã sindromul "bolii de clãdire" apare posibilitãþi de a schimba situaþia. Adesea,
atunci când un numãr mare de persoane se proprietarii acuzã pe arhitecþi ºi pe ingineri
plâng de o stare proastã a sãnãtãþii, cã nu ar fi prevãzut clãdirea cu sistemele
fenomen ce coincide cu prezenþa lor într-o potrivite, iar inginerii ºi arhitecþii, la rândul
anumitã clãdite. Cea mai mare parte a lor, îl blameazã pe proprietar pentru a nu fi
interesului pentru acest domeniu a fost menþinut o infrastructurã potrivitã.
generat de problemele care s-au constatat S-au identificat ºase factori care s-
la clãdirile ce adãposteau birouri, deºi au dovedit a avea o puternicã legãturã cu
fenomenul nu este limitat exclusiv la acest prezenþa sindromului "bolii de clãdire".
tip de condiþii de mediu. Sindromul "bolii Aceºtia sunt:
de clãdire" este adesea definit ca o ? o clãdire închisã, în care ferestrele nu
deficienþã legatã de ventilaþia ºi încãlzirea pot fi deschise dupã plac;
necorespunzãtoare, de contaminarea ? sistemul mecanic de încãlzire ºi
chimicã ºi de problemele corelate cu ventilaþie;
mucegaiuri ºi bacterii. Acuzele privind ? utilizarea echipamentelor generatoare
"boala de clãdire" se pot încadra în douã de noxe;
categorii: clãdirea provoacã îmbolnãvire ? iluminatul cu luminã fluorescentã;
sau duce la apariþia unor stãri de disconfort. ? preocupãrile privind conservarea
Simptomele menþionate în mod obiºnuit energiei;
includ: obosealã, confuzie, dureri de cap, ? lipsa unui control individual asupra
simptome de tipul gripei, erupþii ale pielii, mediului de muncã.
afecþiuni ale ochilor, nasului, gâtului ºi
pieptului, ameþealã ºi vãrsãturi. Aceste Chiar în cazul celor mai îngrijite condiþii de
simptome determinã absenteism la locul de muncã, este imposibil sã se stabileascã
muncã, fluctuaþie mãritã a personalului, niveluri ale temperaturii, iluminatului ºi
eficienþã redusã ºi moral scãzut. umiditãþii care sã fie acceptabile tuturor.
Se considerã cã problema a pãrut ca Existã o interacþiune a diferiþilor
rezultat direct a dezvoltãrii tehnologiei, factori (temperaturã, umiditate ºi miºcarea
deoarece multe clãdiri sunt perfect închise, aerului). De pildã, dacã umiditatea este
prin intermediul sistemelor de aer redusã, pare a fi mai rece decât atunci când
condiþionat ºi securitate. Acum câteva zeci umiditatea este ridicatã. Diferite persoane
de ani, funcþionarii îºi puteau deschide ºi au preferinþe diferite, ºi chiar acelaºi individ
închide ferestrele birourilor, îºi puteau poate avea nevoie de condiþii diferite în
ajusta lumina dupã bunul plac ºi, de diferite momente ale zilei. Asigurarea
asemenea, dacã doreau, aveau condiþiilor specifice este necesarã în mod
posibilitatea sã se izoleze de ceilalþi prin special în cazul persoanelor care suferã de
închiderea sau deschiderea uºilor. Astãzi, o anumitã boalã. Unii astmatici, de pildã, se
oamenii lucreazã de obicei în birouri mici, simt mai bine într-un mediu de cãldurã
deschise, unde încãlzirea, ventilaþia ºi uscatã, în timp ce alþii preferã un mediu mai
lumina se aflã sub un control central, care umed. Multe clãdiri nu sunt construite
urmãreºte zone largi ºi afecteazã multe dupã standardele ideale, parþial datoritã
persoane. Ferestrele nu sunt prevãzute cu faptului cã aceasta ar costa foarte mult; ca
sistemele de deschidere, deoarece atare, trebuie sã selecteze o variantã
aceasta ar micºora eficienþa sistemului de acceptabilã din punctul de vedere al
încãlzire. O securitate mai mare a clãdirii costului.
înseamnã þinerea mai multor uºi închise. În Adesea, îmbunãtãþirea ventilaþiei
Casa ecologicã
duce la dispariþia sindromului "bolii de include aldehida formicã, benzenul ºi
clãdire". Totuºi, nu este clar dacã ventilaþia hidrocarburile.
proastã sau neacdecvatã constituie cauza Atunci când clãdirile sunt noi,
problemei. Este posibil ca îmbunãtãþirea oamenii sunt conºtienþi de prezenþa
ventilaþiei sã asigure diminuarea efectului substanþelor chimice în atmosferã, dar, pe
altor agenþi nocivi, ca mucegaiuri, fum de mãsurã ce clãdirea se învecheºte ºi
þigarã ºi substanþe chimice ºi cã nu atât concentraþia acestor substanþe în aer
ventilaþia, cât aceastã reducere sã fie scade, ele devin mai puþin evidente.
factorul care asigurã o îmbunãtãþire a Lista substanþelor vãtãmãtoare
situaþiei. include ºi substanþe naturale. Acolo unde
În domeniul materialelor de sistemele de încãlzire ºi ventilaþie sunt prost
construcþie, au intervenit multe modificãri în întreþinute, ele oferã condiþii ideale pentru
ultimele decenii, materialele sintetice proliferarea bacteriilor ºi mucegaiurilor care
înlocuindu-le pe cele naturale. O parte dintre contamineazã aerul.
materialele noi elibereazã gaze, despre care Totuºi, chiar ºi atunci când se iau în
se ºtie cã sunt toxice în cantitãþi mari. consideraþie toþi aceºti factori, rãmân
Numãrul substanþelor chimice implicate este neexplicate o parte dintre afecþiunile
mare ºi unele dintre sunt cunoscute ca ocupanþilor unei clãdiri. În acest caz, este
agenþi cancerigeni. Lista acestor substanþe bine sã se apeleze la o evaluare a stresului
teluric.
CAPITOLUL I
O CASÃ SÃNÃTOASÃ
Casa ECO

PLANUL CASEI
Pentru mulþi oameni care vor sã-ºi suprafaþa comunã pentru grãdinã necesitã
construiascã o casã, problema se limiteazã convieþuirea în comun. În afarã de aceasta,
la o poziþie liniºtitã, departe de traficul intens construcþiile compacte atrag dupã sine o
al oraºului, cu o priveliºte încântãtoare, economie de energie prin micºorarea
conform planului de urbanizare. Dacã suprafeþei exterioare. La construcþiile
suntem conºtienþi de necesitatea individuale (pentru o singurã familie),
respectãrii condiþiilor construcþiilor ºi posibilele daunele ecologice trebuie
locuinþelor ecologice, înseamnã cã toate pãstrate în anumite limite prin
construcþiile trebuie sã orientarea optimã a casei,
reprezinte o ilustrare folosirea energiei solare,
consecventã a principiilor construcþii biologice ale grãdinii,
ecologice, ºi anume: precum ºi printr-o vegetaþie
? consum minim de teren bogatã.
? necesar pe cât posibil
redus de energie Clima
? folosirea materialelor Mai întâi trebuie fãcutã
recuperabile deosebirea între macro- ºi microclimã.
? poluarea redusã a aerului ºi apei, Macroclima determinã vremea unei þãri sau
evitarea gunoiului la fabricare ºi a unei anumite regiuni, în timp ce
prelucrare microclima influenþeazã condiþiile de vreme
? sã permitã creºterea plantelor într-o anumitã localitate sau chiar într-un
? clãdiri adaptate imaginii celor din jur loc special.
? sã permitã locuitul ºi lucrul în condiþii Soarele, vântul ºi precipitaþiile
sãnãtoase influenþeazã atât macro- cât ºi microclima.
Noi, aici, în Europa centralã, nu cunoaºtem
Casã pentru o singurã extremitãþi ale vremii, ca la tropice sau în
familie sau un ºir de þinuturile polare, clima noastrã este o climã
temperatã ºi mereu umedã, datoratã celor
case? patru anotimpuri, precum ºi numeroaselor
Casa pentru o familie este un tip de schimbãri rapide ale vremii. Aceste
clãdire sigur nefavorabil din punct de schimbãri ale vremii apar în urma întâlnirii
vedere ecologic, deoarece cine doreºte curenþilor turbionari de înaltã ºi joasã
spaþiu natural în jur, acela trebuie sã presiune. Clima umedã atrage îndeosebi
foloseascã o suprafaþã redusã pentru precipitaþiile ºi de cele mai multe ori vântul
construirea casei sale. Casele pentru o dinspre vest. Deosebiri existã numai
singurã familie este datã, deseori, drept regional, deci între Ösling ºi Gutland.
exemplu pentru construcþiile ecologice, Ösling are precipitaþii mai abundente,
deoarece aici se ilustreazã cel mai bine vânturi mai puternice ºi temperaturi medii
orientarea optimã a clãdirii, precum ºi mai scãzute decât Gutland.
consumul pasiv ºi activ de energie solarã. Construcþii adaptate înseamnã cã
Nu trebuie pierdut din vedere faptul cã se cautã sã se protejeze aceste construcþii,
aceastã formã este neecologicã ºi cã în mai ales împotriva intemperiilor (vânt,
viitor trebuie sã ne orientãm cãtre zãpadã, ploaie, arºiþã, ger), însã în funcþie
construcþii compacte. de posibilitãþi: folosirea activã ºi pasivã a
Casele duble, ºirul de case ºi soarelui, folosirea apei de ploaie ºi a forþei
grupurile de case aduc o serie de avantaje: vântului.
economisirea suprafeþei, deci cheltuieli
pentru locul de construcþie reduse, iar
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
Trucuri practice
? Dacã este vorba de o casã individualã, atunci trebuie avut grijã sã se
foloseascã posibilitãþile de economisire a energiei ºi de recuperare a ei.
Deoarece soarele reprezintã principala sursã de energie, partea mai latã
a casei, cu ferestre mari trebuie sã fie îndreptatã spre sud, în timp ce
suprafeþele dinspre sud se menþin cât mai mici posibil. În cazul ideal ar
rezulta o construcþie în formã de pâlnie, cu ferestre cât mai mult orientate
spre sud.
? Se alege o formã a clãdirii cât mai compactã, deoarece cu cât mai micã
este suprafaþa, cu atât mai reduse sunt pierderile de cãldurã.
? O poziþie favorabilã o oferã orientarea cãtre sud, cu copaci, care
protejeazã de razele soarelui ºi de vântul puternic.
? În funcþie de construcþie, pierderea de cãldurã datoritã vântului se ridicã la
50 %, de aceea, printr-o poziþie ºi vegetaþie adecvatã (copaci, gard viu),
aceste pierderi de cãldurã sunt practic reduse la zero.
? Economii drastice de energie se fac printr-o construcþie absolut compactã
(ºir de case).
materiale de construcþie, cum ar fi granitul,
ºistul, lava, piatra ponce, tuful, zgura ºi
Factori perturbatori ghipsul chimic existã elementele
Radiaþii radioactive radioactive potasiu, toriu ºi radiu.
Radiaþiile naturale se compun din Conform cercetãrilor din Suedia, casele de
radiaþii cosmice (care vin din Univers) ºi lemn prezintã cea mai scãzutã
radiaþii terestre. Din cunoºtinþele despre radioactivitate, în timp ce casele din beton
efectul biologic al razelor radioactive nu s- uºor, din cãrãmizi ºi granit au valori ale
au tras pânã astãzi suficiente concluzii. radioactivitãþii foarte ridicate. O
Astfel, testele pe animale au arãtat cã cele radioactivitate mai puternicã o prezintã
mai mici cantitãþi de radioactivitate la care gazul radon. Radonul ajunge la
au fost supuse animalele pe o perioadã mai descompunerea radioactivã a uraniului ºi
îndelungatã sunt mai periculoase decât o toriului în plumb. Ajunge din sol, prin fisurile
dozã mare luatã o datã. ºi neetanºietãþile plãcii de fundaþie, în aerul
naturale se compun din radiaþii cosmice din atmosferã. ªi din materialele de
(care vin din Univers) ºi radiaþii terestre. construcþie radonul poate pãtrunde în
Din cunoºtinþele despre efectul biologic al locuinþã. Se depoziteazã în aerul din
razelor radioactive nu s-au tras pânã astãzi atmosferã în particulele de praf ºi mici
suficiente concluzii. Astfel, testele pe picãturi de apã ºi, prin inspirare, ajunge în
animale au arãtat cã cele mai mici plãmânii noºtri. Radonul reprezintã un
cantitãþi de radioactivitate la care mare risc de îmbolnãvire de cancer.
au fost supuse animalele pe o Numãrul cazurilor de cancer
perioadã mai îndelungatã sunt datorat radonului se estimeazã în
mai periculoase decât o dozã Germania la 2000 anual. Nu
mare luatã o datã. existã valori limitã pentru radon. În
Intensitatea radiaþilor Germania, Comisia de Protecþie
cosmice depinde de înãlþimea împotriva Radiaþiilor porneºte de
faþã de nivelul mãrii. Astfel, la 250 Bq./m3, în SUA limita este
solicitarea în zona munþilor de consideratã 150 Bq./m3, iar în
înãlþime mijlocie este mai mare Suedia valoarea de referinþã este 75
decât la þãrmul mãrii. Bq./m3. Autoritãþile luxemburgheze cu
Radiaþiile terestre îºi au originea probleme de protecþie împotriva
în elementele radioactive care apar în r a d i a þ i i l o r, î n c a z u l u n o r v a l o r i
straturile de la suprafaþa solului. Radiaþii corespunzãtoare, recomandã luarea
mari prezintã mai ales rocile, cum ar fi mãsurilor de asanare. Prin mãsuri simple
granitul, porfirul, gnaisul ºi mica. Astfel, în se poate reduce considerabil concentraþia
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
de radon, de exemplu prin etanºarea este o problemã: Se þine în locuinþã câtva
corectã a temeliei ºi a pereþilor pivniþei, timp "colectorul pasiv" ºi se duce la analizã.
precum ºi a conductelor instalaþiilor (de Acest "colector pasiv" se poate cere de la
curent, gaz, apã, canal). Adeseori este Autoritãþile de Protecþie împotriva
suficient sã se facã o aerisire corectã a Radiaþiilor din Luxemburg - Belair, atât
pivniþei cu ajutorul unui ventilator ºi sã se pentru un test de scurtã duratã (3 zile), cât
etanºeze uºile pivniþei cu materiale elastice. ºi pentru un test de lungã duratã (3 luni).
În cazul concentraþiilor mai mari se poate Mãsurarea radonului de cãtre autoritãþile
folosi lãcuirea. În locuinþã se poate pune o luxemburgheze este gratis, în timp ce
folie de polietilenã sub pardosealã. Cea mai institute din strãinãtate percep o taxã (în
eficientã mãsurã imediatã ce se poate lua prezent circa 1000 franci). Adrese exacte
este aerisirea zilnicã timp de mai multe gãsiþi în anexã. În cazul când se impune
minute pentru ca radonul sã iasã din asanarea, este posibil un sprijin financiar
încãpere. din partea Ministerului Sãnãtãþii.
Sã se mãsoare concentraþia de radon nu

Trucuri practice
? Evitaþi radioactivitatea. Acest lucru este valabil mai ales pentru dormitoare
ºi locurile de muncã.
? Verificaþi concentraþia radonului. În cazul în care casa trebuie ridicatã pe
un teren bogat în radon, alegeþi pentru temelie betonul.
? Preferaþi materiale de construcþie sãrace în elemente radioactive.
? Alegeþi materiale de construcþie active. Evitaþi foliile, materialele ºi
vopselele etanºe la vapori.
? Nu fumaþi niciodatã în camere.
? În cazul în care nu vã sunt clare datele despre materialele de construcþie
(flise, ghips, cãrãmizi etc.), lãsaþi un specialist sã verifice radioactivitatea.

Radiaþii geologice Nu orice zonã perturbatoare trebuie


Pãmântul nostru se gãseºte într-un sã fie în acelaºi timp ºi dãunãtoare
climat natural cu radiaþii, care este sãnãtãþii, de aceea organismul uman
rãspunzãtor de naºterea ºi viaþa tuturor. acþioneazã diferit.
Radiaþiile s-au cercetat pânã astãzi Semne generale ale începutului bolii
insuficient, totuºi nu existã nici o îndoialã cã pot fi: insomnii, dureri de cap, obosealã,
arterele de apã subpãmântene, reziduurile depresii.
pãmântului, crãpãturile ºi locurile de Ar putea sã aparã ºi alte afecþiuni:
depozitare a minereurilor (cãrbune, petrol alergii, boli infecþioase, boli de inimã,
etc) perturbeazã radiaþia naturalã ºi deci pot cancer, etc.
avea efecte dãunãtoare asupra locuitorilor.
De mii de ani, în China, de exemplu, o casã
poate fi fãcutã numai pe teren
corespunzãtor. Deºi în prezent nu existã
nici un fel de aparate ºtiinþifice care pot
stabili cu absolutã siguranþã ºi precizie
perturbaþiile radiaþiilor pãmântului, este
cunoscut cã plantele ºi animalele nu trãiesc
în locuri care pot cauza boli. Printre "cei
care simt radiaþiile" se numãrã câinii, oile,
gãinile ºi pãsãrile. Existã însã ºi "cãutãtorii
de radiaþii", de exemplu pisicile sau
albinele.
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
Trucuri practice
? În cazul în care vã adresaþi unui fântânar (radiestezist), nu mergeþi
niciodatã la unul singur. Cel puþin trei trebuie sã obþinã acelaºi rezultat.
Fiþi conºtient de faptul cã cei care pot fi fântânari (numiþi ºi radiesteziºti)
sunt excepþii. Pericolul de a întâlni un radiestezist neserios sau care se
supraapreciazã singur este mare. Multe din radiaþiile ºi substanþele
dãunãtoare din mediul înconjurãtor se stabilesc astãzi ºi prin mãsurãtori
tehnice. Adresaþi-vã unui biologo-constructor calificat ºi competent, cu
cunoºtinþe în acest domeniu.
? Ca întotdeauna, o casã nu se construieºte niciodatã într-o zonã cu mult
zgomot. Dacã acest lucru nu poate fi evitat întotdeauna, mãcar
dormitoarele sã fie plasate în locuri mai liniºtite.
? Dacã terenul este înconjurat de factori perturbatori (artere de apã,
intersecþii), ar fi poate mai bine sã se renunþe la acel teren ºi sã se caute
un alt loc mai liniºtit, în funcþie de posibilitãþi.
? Dacã nu este posibilã o evitare a acestor factori perturbatori, se
recomandã sã se punã sub podea un strat de pietriº gros de ca. 30 - 50
cm.
? Aparatele de deparazitare (antene, etc) au un efect adeseori nesigur,
numãrul defecþiunilor este mare, iar în afarã de aceasta, aparatele sunt
prea scumpe. De aceea trebuie avut grijã ca mobilarea locului de dormit,
de învãþat sau de lucru sã se facã corect. ªi o schimbare de camerã
poate da rezultate bune.

Radiaþii tehnice grupele profesionale. Rezultatele


Apariþia ºi dezvoltarea vieþii au fost cercetãtorilor americani au stabilit cã, atât
întotdeauna însoþite de câmpuri electrice, câmpurile electrice ºi electromagnetice
magnetice ºi electromagnetice. Cã ne-am slabe, cât ºi cele cu intensitate ridicatã, pot
putut totuºi dezvolta, s-a datorat intensitãþii duce la diferite afecþiuni, ca de exemplu,
reduse a acestei radiaþii cosmice. Abia din alergii, dureri de cap, tensiune, boli de
secolul al 20- lea, omul modern a folosit o inimã etc. Oficiul Federal German pentru
multitudine de câmpuri de radiaþii tehnice Protecþia împotriva Radiaþiilor recomandã
sau artificiale, care au o intensitate mai sã nu se monteze conductorii de înaltã
mare. Deºi efectele nu sunt încã suficient frecvenþã direct deasupra clãdirilor de
de clar explicate, se poate presupune din locuinþe, ºcoli ºi grãdiniþe. Din pãcate, în
experienþã cã aceste radiaþii tehnice atrag practicã se întâmplã altfel.
dupã sine, în cazul unui efect de duratã,
îmbolnãviri. Printre câmpurile artificiale
Forma iniþialã
Trebuie procedat în aºa fel, încât sã
care pot influenþa locuitorii se numãrã:
se poatã folosi energia solarã gratuitã, cãci
conductorii de înaltã tensiune, staþiile de
se poate considera cã o casã este un mare
transformatoare, firele electrice ale
colector solar, cu care se poate capta
tramvaielor, aparatele de radio ºi
energia solarã. Acesta este principiul
televizoare, instalaþiile radar ºi emiþãtoarele
arhitecturii solare pasive.
de înaltã frecvenþã. Aºa, de exemplu,
cercetãrile din cadrul GUS ºi SUA au arãtat
cã adulþii ºi copiii care trãiesc în apropierea
conductorilor de înaltã tensiune au o
predilecþie crescutã cãtre cancer.
Cercetãrile englezilor au demonstrat cã
electrotehnicienii care, condiþionaþi de
profesie, au lucrat cu câmpuri de radiaþii
electromagnetice, constituie cea mai
ridicatã cotã de mortalitate dintre toate
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
Trucuri practice
? Idealã ar fi o formã trapezoidalã a casei, cu partea mai latã spre sud.
? Partea dinspre sud trebuie sã aibã cât mai multe geamuri, pentru a capta
cât mai multã energie solarã.
? Faþada dinspre nord trebuie sã fie, dimpotrivã, cât mai micã ºi prevãzutã cu
un perete de protecþie, eventual acoperit cu plante. Pe partea din nord se
prevãd ferestre numai atât cât este necesar.
? Distanþele pânã la vecini trebuie sã fie atât de mari, încât faþada dinspre
sud sã nu fie iarna umbritã. Dacã ambele pãrþi sunt înguste, se poate face
baza casei mai joasã, pentru a beneficia de o încãlzire optimã.Camerele de
locuit se pun cãtre sud, iar încãperile mai puþin încãlzite (vestibuluri, garaje,
dormitoare) cãtre nord.
? Pentru a folosi optim energia, trebuie folosite jaluzele sau perdele. Vara
protejeazã împotriva caniculei, iarna împotriva pierderii de cãldurã.
? Pentru a folosi cât mai mult energia solarã gratuitã, trebuie prevãzut
interiorul casei cu materiale termoizolante (pereþi, podele). Materialele de
construcþie masive, cum sunt pietrele naturale, cãrãmida, lemnul ºi betonul
pot capta foarte multã cãldurã, care însã în timp se pierde. Ferestrele
solare pot economisi 20 pânã la 30 % din energia caloricã anualã.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


CAPITOLUL II
MATERIALE DE CONSTRUCÞIE
Casa ECO

MATERIALE DE CONSTRUCÞIE

O componentã principalã a construcþiei bine cu materiale mai puþin costisitoare.


ecologice sunt materialele de construcþie ? Dupã folosire, nu este voie sã degaje
"sãnãtoase". Ele pot influenþa negativ sau nici un fel de gaze, praf sau radiaþii.
pozitiv viaþa noastrã. Casa este Astãzi, peste 90 % din timpul nostru îl
consideratã o a treia piele, cu ajutorul petrecem în încãperi închise. De
cãreia se percepe mediul aceea, este de la sine
sãu înconjurãtor cu înþeles, cã la construcþie
simþurile sale. La fel ca nu se folosesc materiale
douã viori, una din lemn, care influenþeazã negativ
cealaltã din material clima din încãpere. Sigur,
plastic, care au un sunet nu materialele de
total diferit, la fel ºi clima construcþie cum ar fi lutul,
din locuinþa noastrã varul, þigla ºi lemnul au dus
depinde de ce materiale la apariþia alergiilor ºi la
de construcþie folosim. boli cauzate de mediu.
Azbestul este numai un Încãrcarea atmosferei din
exemplu de cât pot fi casele noastre cu
materialele de construcþie substanþe dãunãtoare
de nesãnãtoase ºi periculoase. De porneºte în cea mai mare parte de la
aceea, fiecare constructor trebuie sã produsele sintetice, fiindu-ne
înþeleagã cã e necesar sã se întoarcã la cunoscute daunele care le provoacã
materiale de construcþie sãnãtoase. PCB, lindanul ºi azbestul. Pe viitor vor
? Toate materialele de construcþie trebuie apare tot mai multe materiale
fabricate în imediata apropiere sau dãunãtoare dacã nu prevenim ºi nu
prelucrate în imediata apropiere, aºa revenim la materialele de construcþie
încât sã fie necesare cãi de transport mai sãnãtoase ºi mai naturale.
cât mai scurte posibil. ? Dupã folosirea lor, materialele de
? La fabricarea materialului de construcþie se pot întoarce din nou fãrã
construcþie se consumã cât mai puþinã pericol în circuitul ecologic. Materiile
energie posibil. Cu cât mai mult se prime ºi consumul mare de materiale
modificã o materie primã, cu atât mai ne va sili în viitor sã dãm o tot mai mare
multã energie este necesarã. însemnãtate materiilor prime ºi
? La fabricare trebuie sã rezulte cât mai refolosirii materialelor.
puþine impuritãþi dãunãtoare care sã
încarce mediul ambiant. Aceste
impuritãþi dãunãtoare cresc pe mãsurã
Ce proprietãþi trebuie sã
ce creºte necesarul de energie pentru aibã un material de
fabricare. Folosirea materialelor de
construcþie de mare valoare (de
construcþie pentru a
exemplu aluminiul pentru ramele permite un climat sãnãtos
ferestrelor) nu reprezintã numai un
consum inutil de materie primã ºi
în încãpere?
energie, ci se pune întrebarea dacã a) Trebuie sã fie izolator
astfel de materiale sunt într-adevãr termic ºi acumulator de cãldurã
necesare în construcþia unei case, Un bun material de construcþie
deoarece cele mai multe funcþii trebuie sã poatã prezenta un excelent
(rezistenþa, izolaþia) se pot executa mai raport între izolaþia termicã ºi acumularea

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ECO
de cãldurã. A scoate în evidenþã o pereþi, acoperiºuri. Depinde de penetrarea
proprietate deosebitã a materialului de materialelor de construcþie, de diferenþele
construcþie nu este suficient. La ce de temperaturã ºi umiditate ºi de cãderile
foloseºte cã un beton poate acumula foarte de presiune a vaporilor. Uscarea unei
bine cãldura, dacã în acelaºi timp cãldura construcþii are loc mai ales datoritã difuziei
este deviatã, dacã are o suprafaþã rece ºi vaporilor ºi a deplasãrii capilare a
dã ºi umiditate construcþiei. lichidului. Dacã, de exemplu, un material
b) Trebuie sã fie higroscopic. este la interior umed ºi la exterior mai
Un material de construcþie uscat, conþinutul diferit de apã se
higroscopic are capacitatea de a capta compenseazã mai mult sau mai puþin prin
vaporii de apã din aerul încãperii ºi de a-i deplasarea umiditãþii, pânã când
pãstra pânã când umiditatea nu mai
umiditatea în interior apare. O astfel de
scade ºi aerul din compensare este însã
încãpere poate capta posibilã numai când
din nou umiditatea difuzia nu este
a c u m u l a t ã . împiedicatã de folii
M a t e r i a l e l e sau lacuri. Astfel, o
higroscopice sunt, podea din lemn poate
de exemplu, lemnul putrezi în scurt timp
masiv, mortarul de pe o podea de beton
var, argila ºi fibrele naturale. Nu sunt care nu este uscatã.
higroscopice materialele plastice ºi Problema izolãrii vaporilor trebuie
metalele. pusã ceva mai clar. Izolarea vaporilor se
c) Trebuie sã se usuce rapid. face de cãtre materiale care au o foarte
Cu mulþi ani în urmã, oamenii bogaþi mare rezistenþã la difuzia de vapori. Printre
lãsau casele "sã se usuce" înainte de a se acestea se numãrã, de exemplu cartonul
muta împreunã cu familiile lor, cãci se ºtia asfaltat, hârtia bituminatã, folia de
din experienþã cã umiditatea noii clãdiri polietilenã, folia de aluminiu etc.
duce la rãceli, astm, reumatism ºi alte Elementele de blocare a vaporilor sunt
afecþiuni. Astãzi, într-o casã a unei singure eliminate din urmãtoarele motive:
familii se prelucreazã pânã la 80.000 litri de ? Din punctul de vedere al construcþiilor,
apã, iar cele mai multe familii se mutã deja reduc schimbul de gaze dintre interior ºi
dupã ºase luni, cel mult un an în casa încã exterior, modificã electroclimatul din
umedã. Timpul de uscare la o construcþie interiorul casei ºi reduc razele cosmico-
din cãrãmidã este de aproximativ un an, în terestre.
timp ce casa din beton de piatrã ponce are ? Din punct de vedere fizic, sunt inutile,
nevoie de aproape cinci ani pentru a fi deoarece experienþele practice aratã
complet uscatã. Uscarea este adeseori cã valorile calculate teoretic pentru
întârziatã de aburul din exterior sau interior umiditatea aerului de 60 - 80 % abia se
(legat de izolaþia termicã), aºa încât pot atinge în practicã. În afarã de
umiditatea abia poate fi învinsã. Urmãrile aceasta, umiditatea aerului din
sunt deteriorarea construcþiei prin încãpere se amestecã cu aerul umed-
formarea grasiei ºi a coroziunii. cald de afarã, astfel încât nu apare o
Durata de uscare în zile cãdere mare a presiunii vaporilor.
la un perete de 30 cm grosime Materialele de construcþie capilar
252 :cãrãmidã higroscopice (þigla ºi lemnul) pot capta
1080 : calcar foarte multã umiditate, încât aproape
1260 : beton din piatrã ponce se ajunge la condensare. Umiditatea
1440 : beton greu din construcþie se transformã în vapori,
1080 : beton poros deoarece aerul este mai mult sau mai
puþin saturat. Iarna are loc o uscare
d) Trebuie sã fie difuzabil. care se terminã vara, în cazul în care nu
Prin difuzia vaporilor de apã se existã nici un element de blocare a
înþelege pãtrunderea vaporilor de apã prin vaporilor.
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
? Atacã construcþia ºi împiedicã uscarea încãperi, te îngrozeºte numãrul
umiditãþii (ploaia în averse, umezeala substanþelor dãunãtoare, care solicitã
construcþiei noi, condensul). Aceasta organismul nostru zi ºi noapte: PCB,
conduce la o capacitate redusã a formaldehida, azbestul, benzolul, tulnolul,
izolãrii termice. Gãurile ºi fisurile pot stirolul, radonul, mercurul, fenolul, acidul
duce la deteriorarea construcþiei, clorhidric º.a.m.d. Urmãrile folosirii
datoritã vaporilor de apã care pãtrund neîntrerupte a acestor chimicale sunt
în construcþie. Un singur ac poate face alergiile, îmbolnãvirile organelor
ineficient .întregul sistem de blocare a respiratorii, slãbirea vederii, depresiile,
vaporilor. afecþiunile rinichilor ºi ficatului, dereglarea
Elementele de blocare a vaporilor sistemului nervos ºi cancerul.
pot fi tolerate, dacã într-adevãr este Materialele de construcþie
necesar, pentru suprafeþe ºi încãperi sãnãtoase, naturale, care regenereazã
umede mici (baia), când se aflã aerul din încãpere sunt mai ales
amplasate pe partea dinspre lemnul, cleiul, mortarul de var ºi
interiorul încãperii. substanþe care deschid porii
e) Trebuie sã aibã o suprafeþelor, cum ar fi ceara de
conductibilitate capilarã albine sau uleiul de in. Cât de
mare. nesatisfãcãtoare sunt valorile
Prin aceasta se înþelege minime pentru diferite
cã materialul de construcþie chimicale îþi dai seama dacã ºtii
poate transporta, foarte rapid, cã valoarea limitã a atomilor de
foarte multã apã spre partea mercur este de 0,001 ppm (pãrþi
uscatã a materialului de pe milion). Aceastã valoare
construcþie. Materialele de limitã înseamnã cã într-un metru
construcþie capilare posedã o cub de aer din încãpere existã circa
mulþime de canale ºi pori, în care apa 10 bilioane molecule de mercur.
ajunge dintr-o parte în cealaltã. Despre efectul toxic al celor mai multe
Deplasarea capilarei transportã de zece ori chimicale nici chiar specialiºtii nu ºtiu, deºi
mai multã apã dintr-un material de aceste substanþe otrãvitoare se adunã în
construcþie decât poate elimina prin difuzia corpul nostru ºi pot declanºa numeroase
vaporilor. Materialele care nu au o efecte secundare. În general, se poate
conductibilitate capilarã, de exemplu spune cã otrãvurile din locuinþe, în doze
materialele izolatoare, au o rezistenþã mici, îºi fac efectul asupra omului dupã o
ridicatã la difuzia vaporilor, astfel încât perioadã îndelungatã de timp. Este dificil
umiditatea nu poate fi eliminatã. Pentru a sã prezinþi relaþia cauzã - efect când existã
evita deteriorarea construcþiei sunt mai multe substanþe dãunãtoare care
necesare elemente de blocare a vaporilor acþioneazã alternativ asupra omului,
a cãror dezavantaje au fost deja fenomenele de intoxicare la om fiind
menþionate. evidente.
f) Trebuie sã filtreze ºi sã g) Trebuie sã aibã o radiaþie
împrospãteze aerul din încãpere proprie radioactivã scãzutã.
Deoarece aerul din interior este Toate materialele de construcþie
mult mai încãrcat decât cel din exterior degajã radiaþii, unele mai mult, altele mai
(condiþionat de degazificãri), trebuie puþin. De la naturã cele mai multe materiale
încercat sã se regenereze cu ajutorul de construcþie prezintã un anumit conþinut
materialelor de construcþie difuzabile, de elemente radioactive. Datoritã variaþiilor
higroscopice ºi naturale plãcut mirositoare. mari, pentru consumatori ar fi mai
Cauzele unui aer încãrcat din interiorul important dacã fabricantul ar indica în foile
încãperii sunt, de exemplu, chiar tehnice de observaþie ºi valorile
materialele de construcþie sau vopselele, radioactivitãþii.
lacurile, substanþele de protejare a Mai puþin radioactive sunt
lemnului, fumul de tutun ºi spray -urile. materialele naturale nisipul, piatra de var,
Dacã citeºti rezultatele probelor de aer din pietriºul ºi ghipsul natural. Valori ridicate
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
au, mai ales, zgura de furnal ºi ghipsurile prezintã casele din lemn, în timp ce cele din
chimice, precum ºi materialele naturale: beton au concentraþii de radon de aproape
piatra ponce, granitul, ºistul ºi bazaltul. opt ori mai mare. Determinantã pentru
Atenþie trebuie acordatã ºi folosirii plãcilor valorile radonului este mai ales aerisirea,
de construcþie din lânã de lemn d e aceea trebuie sã se aeriseascã
amestecatã cu ciment, plãcilor din g h i încãperea o datã sau de douã ori
ps ºi materialelor de construcþie pe orã, nu numai din cauza
cãrora li se adaugã piatrã ponce, radonului, ci ºi din motive de
tuf, granit ºi zgurã. Cea mai alimentare cu oxigen ºi pentru a
frecventã cauzã a elimina celelalte substanþe
radioactivitãþii ridicate în dãunãtoare.
interiorul casei este prezenþa h) În funcþie de
radonului. Concentraþiile de comportarea electricã
radon rezultã, în principal, din a materialelor de
evaporarea substanþelor din construcþie, se
materialele de construcþie. Cercetãrile deosebesc conductori (metalele),
efectuate asupra pereþilor casei au arãtat semiconductori (lemnul) ºi izolanþi
cã îndeosebi pereþii din beton, zidãria din (materialele plastice).
piatrã ponce amestecatã cu ciment ºi Metalele se încarcã greu cu
pereþii din ghips chimic au prezentat valori electricitate dacã sunt împãmântate. Pot
ridicate ale radonului. Dimpotrivã, pereþii totuºi reflecta, ecrana sau amplifica
din cãrãmidã poroasã ºi lemn au prezentat radiaþiile naturale ºi artificiale.
valori scãzute. Aceste valori scãzute nu se Materialele plastice se încarcã cu
datoreazã numai cãrãmizii, ci se explicã electricitate, au, deci, o încãrcãturã
prin faptul cã o cãrãmidã este difuzabilã, iar electrostaticã ridicatã, al cãrei efect se
în felul acesta o parte din gaze sunt simte la un uºor ºoc electric. Aceastã
degajate în aerul din exterior, în mãsura în încãrcãturã electrostaticã din încãperi
care aceastã proprietate nu este anihilatã duce la perturbarea echilibrului ionic.
de materialele plastice ºi de elementele de De preferat sunt materialele neutre
blocare a vaporilor. Mãsurãtorile din din punct de vedere electric, cum ar fi
locuinþe au arãtat cã valori foarte scãzute lemnul sau pluta.

Radioactivitatea materialelor de construcþie

Materialul de construcþie Activitatea specificã


minim maxim
nisip, plutã pentru construcþii 0,03 0,37
granit, ºist 0,13 2,78
lavã, bazalt 0,05 1,26
pietriº, piatrã de var 0,04 0,97
alte pietre naturale 0,13 1,06
þiglã, argilã 0,15 1,48
ºist, tuf 0,30 1,91
zgurã mãrunþitã ºi zgurã bulgãri 0,18 3,40
ciment 0,08 1,39
ghips natural 0,00 0,04
ghips chimic 0,06 3,66
flise ºi ceramicã 0,20 1,22
alte pietre artificiale 0,06 1,12
alte materiale de adaos ºi pentru tencuialã 0,06 0,58
materii prime pentru construcþii 0,07 6,22

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ECO
în pãrþile lui componente. Din punct de
O activitate specificã de 1,00 înseamnã cã vedere estetic, betonul este considerat un
expunerea razelor naturale la folosirea material de construcþie cenuºiu, monoton
materialului respectiv este depãºitã pânã ºi trist. De bio-beton se vorbeºte când
la 100 %. cimentul este înlocuit cu calcar prelucrat
hidraulic. Rezistenþa bio-betonului nu
Caracteristicile celor mai atinge totuºi valorile betonului de ciment.
importante materiale de Ghips
Ghipsul natural este un material de
construcþie construcþie bun, în timp ce ghipsul chimic
poate prezenta o radioactivitate ridicatã.
Beton Ghipsul poate avea o bunã comportare la
Betonul se compune din liant umiditate, este uºor de prelucrat, posedã
(ciment), fondanþi (pietriº, nisip sau zgurã) însã o capacitate de încãrcare staticã
ºi apã. Marele sãu avantaj constã în faptul redusã. Ghipsul natural ºi cel chimic se
cã se fabricã ºi se prelucreazã uºor. În deosebesc numai cu contorul Geiger, de
afarã de aceasta are ºi o mare capacitate aceea ar fi de preferat sã se
de captare a cãldurii. Nu obþinã o declaraþie completã din
contestã nimeni cã partea fabricantului privind
întrebuinþarea betonului la compoziþia materialelor de
poduri, fabrici sau tunele este construcþie. Nu vã bazaþi pe cele
justificatã. Cã totuºi este spuse de vânzãtori, ci cereþi un
neapãrat necesar la construirea certificat al fabricantului în care
casei cantitãþi mari de beton este sã aparã originea exactã sau
îndoielnic. Construcþiile din chemaþi un specialist sã facã
beton au o serie de puncte slabe: mãsurãtorile. Nou în comerþ este
"Respirã" mai puþin, adicã au o ghipsul din instalaþiile de
rezistenþã ridicatã la difuzia desulfurare a gazelor reziduale din
vaporilor ºi prezintã un timp de uscare centralele energetice (numit ºi ghips
foarte mare: 5 - 10 ani. Comportarea la REA). Conform cercetãrilor Institutului
umiditate poate duce la condens ºi pentru Biologia Construcþiilor din
formarea mucegaiului. Betonul este un Rosenheim, ghipsul REA prezintã o
material de construcþie rece, deoarece radioactivitate redusã.
conductibilitatea termicã este prea mare Celelalte impuritãþi, cum sunt
pentru a face clima din încãpere plãcutã. clorurile sau bioxidul de sulf, fac sã scadã
Astfel, apare o senzaþie neplãcutã de frig. calitatea, iar viitorul va arãta dacã ghipsul
Betonul ºi oþelul-beton sunt deci REA poate înlocui ghipsul natural. Cel mai
nepotrivite pentru izolaþia termicã bine este sã folosiþi ghipsul pentru
(peretele exterior). Adeseori betonul tencuialã sau ghipsul bulgãri, deoarece
trebuie sã se foloseascã cu o inserþie de acesta nu are nici un fel de fondanþi.
oþel pentru a se obþine capacitatea Plãcile din ghips
portantã necesarã; armãturile din oþel sunt Se deosebesc plãci din ghips pur,
problematice, deoarece oþelul-beton plãci de carton cu adaos de ghips, plãci
distorsioneazã câmpul natural de radiaþii care au pe ambele pãrþi un carton special,
al pãmântului ºi îl ºi amplificã în acelaºi ºi plãci din fibre de ghips care se compun
timp. Radiaþia cosmicã, cea care este din ghips, fibre de celulozã, din hârtie
importantã, este ecranatã, ceea ce poate reciclatã ºi un agent de silicatizare
duce la un câmp nul într-o casã din beton. (culoare verde). Aceste plãci (conþin
Experienþele au arãtat cã betonul trebuie fungicizi) trebuie sã se înlocuiascã cu plãci
curãþat dupã 20 - 30 de ani, ceea ce poate de ghips cu fibre de celulozã care sunt
duce la cheltuieli foarte mari. Pereþii ºi impregnate cu silicat de potasiu. Toate
acoperiºurile din beton se recicleazã prezintã o excelentã difuzie a vaporilor,
foarte greu, deoarece betonul în stare precum ºi un efect de reglare a climatului.
cementatã nu se mai poate descompune Plãcile din ghips se folosesc pentru
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
tencuialã, cãptuºirea pereþilor, pentru clei, panelul ºi placajul, deoarece
pereþii despãrþitori ºi cãptuºirea întrebuinþeazã cantitãþi reduse de clei. Se
acoperiºurilor. Au avantajul cã prezintã o recomandã plãci liate cu ciment sau
suprafaþã uscatã, netedã, peste care se magnezitã, plãci uºoare din lânã de lemn,
poate aplica imediat tencuiala sau tapetul. precum ºi plãci din fibrã de lemn
amestecate cu rãºina proprie. Când
Lemnul cumpãraþi mobila, preferaþi lemnul masiv
Total opus betonului este lemnul. care a fost tratat cu ulei, cearã sau cu un lac
Lemnul trãieºte ºi dupã întrebuinþare. din rãºini naturale. Evitaþi, dacã se poate,
Lemnul este un material de construcþie cu plãcile stratificate sau placajele furniruite
excelente proprietãþi: are o mare (mai ales în dormitoare, camerele copiilor
capacitate de "respirare", poate absorbi ºi bucãtãrie). Plãcile nu numai cã degajã
multã umiditate, curãþã formal aerul ºi formaldehida otrãvitoare ºi izocianaþii, ci
capteazã astfel substanþele dãunãtoare, înrãutãþeºte ºi climatul din încãpere
este permeabil pentru datoritã capacitãþii de difuzie reduse. În
radiaþia cosmico-terestrã, cazul în care cumpãraþi mobilã
are o radiaþie radioactivã din plãci stratificate, cereþi sã
redusã, prezintã o bunã vi se dovedeascã faptul cã
izolare termicã, are o foarte plãcile folosite nu au clasa de
mare capacitate de emisie E2 sau E3. Mai bune
încãrcare staticã, degajã un sunt plãcile stratificate liate cu
miros plãcut dacã nu i s-a magnezitã sau ciment.
aplicat deasupra un lac Metalele
sintetic ºi, nu în cele din Metalele se folosesc în
urmã, nu prezintã nici o problemã la construcþie mai mult ca elemente de sprijin
înlãturare ºi la fabricare. La construirea ºi întãrire. În suprafeþe mai mari se folosesc
casei trebuie sã se renunþe din motive la construcþia acoperiºului ºi a faþadei. La
ecologice la lemnul tropic ºi sã se fabricare metalele necesitã multã energie.
foloseascã mai mult lemnul arborilor În acest caz se degajã numeroase
rãºinoºi - pin, molid, larice-, precum ºi substanþe dãunãtoare (oxidul de azot,
lemnul foioaselor - paltin, stejar, salcâm ºi monoxidul de carbon, metalele grele).
frasin. Metalele prezintã o suprafaþã rece
Materiale pe bazã de lemn (condiþionatã de conductibilitatea lor
Prin materiale pe bazã de lemn se termicã ridicatã), sunt etanºe la abur ºi
înþelege plãcile care se fac din straturi înrãutãþesc electroclimatul. Folosirea lor în
subþiri, rumeguº sau fibre. Au avantajul cã casele ecologice trebuie limitatã la
nu mai prezintã defectele lemnului masiv instalaþii. Ca material de construcþie trebuie
(umflare, deformare, torsiune). sã se renunþe la metale, mai ales dacã e
Dezavantajos la materialele din lemn, vorba de ferestrele din aluminiu. Ele
indiferent dacã este vorba de panel, placaj necesitã pentru fabricare 99 % mai multã
sau plãci stratificate , este existenþa energie decât ferestrele din lemn.
lianþilor. Pentru stratificare se folosesc mai Materialele sintetice
ales rãºini formaldehidice, rãºini Exact ca la metale, fabricarea
melaminoase, fenolice ºi izocianate. materialelor sintetice necesitã foarte multã
Aceste substanþe otrãvitoare sunt degajate energie. În afarã de aceasta, la fabricare
mai mult timp, chiar ºi dupã întrebuinþare. apar o serie de substanþe dãunãtoare, care
Formaldehida cauzeazã apariþia impurificã aerul ºi apa. În caz de incendiu,
cancerului, iar aflate în concentraþii foarte multe materiale sintetice degajã gaze
mici în încãperi duc la dureri de cap, iritãri otrãvitoare. Întotdeauna, sau de câte ori se
ale pielii, nasului ºi ochilor. Plãcile poartã poate, materialele sintetice trebuie
simbolul E1, E2 ºi E3 (în cazul în care înlocuite cu o alternativã (lemn, piatrã, fibrã
provin din Germania). Plãcile E1 conþin o vegetalã). Împotriva raþiunilor ecologice
cantitate mai scãzutã de formaldehidã. Se este folosirea polistirolului care se toarnã
recomandã sã se foloseascã lemnul cu împreunã cu betonul. Combinaþia beton ºi

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ECO
stirol înseamnã o serie de proprietãþi polistirolului (folii, izolanþi), poliuretanului
negative: difuzie redusã, electroclimat (saltele, spumã, material izolant) ºi a
prost, evaporarea substanþelor otrãvitoare rãºinilor sintetice, cum sunt rãºina acril,
(stirol, vinil), fac imposibilã reciclarea. fenol, epoxi sau silicon (instalaþii electrice,
Multe materiale sintetice, în contact cu cãzi pentru baie, lacuri). Evitaþi substanþele
pielea ºi aflate în aer, degajã substanþe de lipit, izolaþiile din materiale sintetice
otrãvitoare. Comisia MAK a valorilor (MAK: indiferent de formã. Ele degajã, de regulã,
concentraþie maximã la lucru) nu a dat nici substanþe otrãvitoare pe o perioadã mai
un fel de valori limitã pentru multe îndelungatã ºi înrãutãþesc climatul din
materiale sintetice. Cele mai multe încãpere datoritã etanºeitãþii lor la vapori.
materiale provoacã apariþia cancerului.
Trebuie atenþie în cazul folosirii PVC -ului Cum se poate evita în
(þevi, rame pentru ferestre, jgheaburi
pentru acoperiº, obloane, folii, pardosealã, construcþii PVC -ul?
înveliºuri pentru cabluri, spumanþi), ? þevile pentru scurgere din piatrã, fontã

sau alt material sintetic, cum este polipropilenul;


? þevile pentru apa potabilã din cupru, oþel sau polietilenã;
? drenarea din þevi din beton cu argilã sau beton uºor;
? foliile de etanºare din bitum sau polietilenã;
? garniturile ferestrelor ºi uºilor din cauciuc sau neopren;
? ferestrele ºi obloanele din lemn (aluminiul nu se foloseºte datoritã bilanþului energetic);
? interiorul acoperiºului din cupru ºi zinc;
? pardoseala din lemn, flise, linoleum ºi fibre naturale;
? tapet din hârtie;
? uºi din lemn ºi metal;
? scãrile din lemn ºi metal;
? cabinele pentru duº din piatrã (ziditã) sau perdea;
? scaunul WC -ului din lemn;
? vasul de expansiune din piatrã sau metal.
Lutul

Produsului natural lutul trebuie sã i construcþiilor. Este deosebit de ieftin.


se acorde câteva rânduri în plus, deoarece Este de multe ori mai ieftin decât nisipul.
prezintã o poziþie aparte printre materialele ? Lutul , material care se foloseºte nears,
de construcþie. în cazul unei fisuri trebuie doar umezit ºi
? Lutul reduce consumul de energie ºi se poate prelucra din nou. Nu existã
deci impurificarea aerului. Necesarul de probleme ecologice de degrevare.
energie pentru lut este, faþã de cel ? Lutul vã dã posibilitatea de a vã pune în
pentru cãrãmizi, de doar 1 %. practicã ideile propriii, creatoare.
? Lutul este încã din stadiul de materie
primã un material de construcþie finit,
poate fi întrebuinþat fãrã urmãri asupra
sãnãtãþii.
? Lutul asigurã un excelent climat în
încãpere, absoarbe imediat umezeala
ºi o degajã relativ repede. Ca material
de construcþie masiv, este un ideal
acumulator de cãldurã ºi degajã un
miros plãcut.
? Lutul face sã scadã cheltuielile de
construcþie, deoarece existã din
abundenþã ºi îl puteþi folosi chiar dacã
nu aveþi cunoºtinþe în domeniul Ce posibilitãþ
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
i vã oferã construcþia din lut? foarte ridicatã. Din aceste topituri de rocã
Lutul este foarte potrivit pentru se trag fire foarte subþiri, se stropesc cu
pereþii exteriori ºi pentru cei interiori, ca rãºini sintetice ºi uleiuri minerale ºi se
protecþie acusticã pentru acoperiºuri ºi ca întãresc într-un cuptor. Pentru hidrofobare
acumulator de cãldurã pentru podele ºi (prepararea unei substanþe în absenþa
tavane. În afarã de aceasta, se poate apei) se folosesc, în general, siliconii.
tencui cu lut ºi se pot face cuptoare din lut. Problema principalã a fibrelor minerale
Existã diferite tehnici de construire cu lut: sunt fibrele vânoase. Atât lâna de sticlã,
a. Construirea prin ºtampare: Se cât ºi lâna de piatrã au un numãr de fibre în
introduce lutul în cofraje ºi se ºtampeazã domeniul critic al diametrului de 1 mm
cu ajutorul maºinilor. (între 26 ºi 36 % din fibre în cazul lânii de
b. Se lucreazã rapid cu cãrãmizile sticlã ºi a lânii de piatrã se aflã în domeniul
din lut care sunt oferite de unele firme. inhalabil). Studiile ºi cercetãrile de pânã
Cãrãmizile sunt uscate în aer ºi nearse. Se acum nu au lãsat sã se tragã concluzii
pot alege cãrãmizile din lut grele, masive clare. Efectul cancerigen al fibrelor
pentru pereþii dinspre sud pentru a minerale asupra omului nu s-a putut
acumula cãldura ºi cele uºoare, din lut dovedi pânã acum (la încercãrile pe
mineral, care sunt fãcute cu adaos de animale foarte bine). În Canada fibrele
argilã expandatã ºi piatrã ponce minerale sunt asociate cu
care le face mai poroase, pentru a ideea de cancer pulmonar. În
se obþine o mai bunã izolare Austria materialele care
termicã. conþin fibre minerale
Construcþia din lut fãcutã de reprezintã un potenþial
o firmã este mai scumpã decât o cancerigen. În plus, fibrele
casã convenþionalã din cãrãmidã minerale cauzeazã iritaþii ale
sau piatrã. Firmele cu experienþã ºi pielii ºi mâncãrime atunci
mânã de lucru priceputã sunt însã când se prelucreazã. Într-un
în prezent foarte rare. De aceea, se astfel de caz sunt necesare
impune sã-þi construieºti singur îmbrãcãmintea de lucru ºi
casa. În felul acesta ai ºi mulþumirea masca de protecþie speciale.
cã ai o casã din lut sãnãtoasã, care În concluzie, trebuie reþinut
reprezintã o soluþie ecologicã. faptul cã pânã la clarificarea
definitivã a problematicii legatã de fibre
trebuie sã se renunþe la folosirea în
Substanþele izolante încãperi a materialelor care conþin fibre
În cadrul economisirii de energie, minerale. Izolarea exterioarã cu lânã de
materialele izolante joacã un rol tot mai sticlã sau de piatrã nu se pune încã. În
însemnat. Materialele izolante se folosesc containere de gunoi fibrele minerale nu
pentru protecþia fonicã ºi împotriva reprezintã o problemã. În prezent nu este
incendiilor. Materialele izolante se gãsesc posibilã reciclarea.
sub formã de lânã, granulat, ºine, plãci sau
spumanþi locali cu sau fãrã caºerare sau Sticla spongioasã
strat de acoperire. Sticla spongioasã (în formã de plãci
Materialele izolante se împart în negre) se fabricã dintr-o topiturã de sticlã ºi
materiale izolante anorganice, praf de cãrbune. Se obþine un material
organice ºi sintetice. izolant etanº la vapori ºi rezistent la
putrezire. Avantajele sale constau în
Materialele izolante anorganice rezistenþa la umezealã ºi într-o bunã
Fibrele minerale (lâna de sticlã, comportare la ardere. Dezavantajul este
piatrã ºi zgurã) (denumire comercialã: etanºeitatea absolutã la vapori care
Rockwool, Steinwool, ...) exclude folosirea ei la construcþia de
La fabricarea fibrelor minerale, locuinþe. Trebuie avutã în vedere ºi pasta
mineralele care nu sunt toxice, rocile ºi de lipit, în cazul în care sticla spongioasã
sticla uzatã se lichefiazã la temperaturã trebuie lipitã. Nu trebuie uitate nici

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


CAPITOLUL III
MORTARUL ªI TENCUIALA
Casa ecologicã

MORTARUL ªI TENCUIALA

Clima sãnãtoasã în locuinþã o expandatã) sau organice (stiropor) cu


asigurã nu numai materialele de construcþie var, ghips sau ciment;
însele, ci ºi tratamentul aplicat suprafeþelor. ? mortar pentru lipit (mortar aplicat în strat
Printre acestea se numãrã tencuiala ºi, mai subþire): acesta este mortarul din ciment
târziu, zugrãvitul sau tapetatul. Se înþelege cu materiale sintetice ca adaos sau
cã aceste suprafeþe mari ale încãperilor element de lipire pe bazã de rãºinã
sunt difuzabile, nu degajã substanþe sinteticã;
dãunãtoare, sunt neutre din punct de ? mortar pentru reparaþii: se face pe bazã
vedere electric, regleazã umiditatea ºi sunt de ciment, conþine totuºi ca adaosuri
elastice. rãºini sintetice.
Mortarul Materialele de adaos care se
Mortarul, tencuiala ºi zugrãveala folosesc mai ales pentru întãrirea
sunt amestecuri compuse din nisip (de rapidã ºi o prelucrare
diferite granulaþii) ºi un liant. Cei mai îmbunãtãþitã, se împart în douã
importanþi lianþi sunt ghipsul, varul grupe:
ºi cimentul. Aceste a) adaosuri minerale: acesta
componente se amestecã cu este mai ales trass -ul (piatrã de
apã pentru a se obþine tuff mãcinatã), diatomitul
mortarul sau materialul (pãmânt uºor, foarte poros), zgura
care se foloseºte pentru tencuia de furnal, precum ºi cenuºa de
lã. Înainte, mortarul, tencuiala ºi zugrãveala huilã. Uneori poate apare o
se fãceau direct pe ºantier. Astãzi, regula radioactivitate ridicatã.
este alta: tencuiala ºi mortarul trebuie b). Adaosurile organice sunt materiale
prelucrate raþional ºi rapid. De aceea, la sintetice sau rãºini sintetice, ca de
fabricare se adaugã materiale suplimentare exemplu clorura de vinil, acetatul de
care influenþeazã proprietãþile mortarului ºi vinil, stirol sau butani. Multe din aceste
ale tencuielii: de exemplu, aderenþã pe materiale provoacã alergii, cancer ºi
locuri mai dificile, evitarea formãrii fisurilor, iritaþii.
reducerea timpului de întãrire. În funcþie de Determinant pentru calitatea
elementul suplimentar, se deosebesc: mortarului sau a tencuielii este tipul liantului.
? mortar gata preparat: Se face în fabricã Ghipsul
ºi conþine diferite adaosuri, ca de Ghipsul îndeplineºte aproape toate
exemplu agent de formare a porilor, condiþiile unui material de construcþie
element de etanºare, element de sãnãtos. Un avantaj deosebit este
îmbunãtãþire a aderenþei sau de capacitatea de a capta surplusul de
protecþie împotriva gerului; umiditate ºi de a-l elimina când este cazul.
? tencuiala din rãºinã sinteticã: conþine Acest lucru se bazeazã pe procentul ridicat
pânã la 25 % rãºini sintetice de diferite de pori ai ghipsului, precum ºi pe rezistenþa
tipuri, caz în care trebuie avut grijã, redusã la difuzia vaporilor. Structura
deoarece elementele chimice de bazã ghipsului face sã fie un slab conducãtor de
ale acestor rãºini sintetice duc la alergii, cãldurã ºi de aceea dã o senzaþie de
afecþiuni ale pielii, cancer, precum ºi cãldurã, în timp ce betonul sau metalul par
moleºealã, durere de cap, obosealã ºi mult mai reci. Alte proprietãþi excelente sunt
iritarea ochilor; uscarea rapidã, cheltuielile de energie
? mortar izolant: se fabricã sau din foarte reduse la fabricare (numai lutul,
adaosuri anorganice (perlite, argilã nisipul ºi lemnul necesitã mai puþinã
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
energie) ºi degrevarea care satisface natural, un produs natural pur. Ca liant dã
condiþiile impuse de ecologi. un mortar ºi o tencuialã sãnãtoasã, care
În construcþii se face deosebirea acþioneazã ca dezinfectant ºi element de
între ghipsul natural ºi cel industrial. reglare a umiditãþii, capteazã substanþele
Ghipsul natural este un produs al apei de toxice din aer, influenþeazã pozitiv climatul
mare, se arde numai la 200oC ºi prezintã din încãpere ºi mãreºte conductibilitatea
proprietãþile menþionate mai sus. termicã (rezistenþã micã la difuzie). O
Dimpotrivã, ghipsul industrial se obþine sau tencuialã din calcar îmbunãtãþeºte în plus
în urma proceselor chimice sau în urma aceste proprietãþi pozitive: miroase plãcut,
desulfurãrii gazelor anihileazã mirosurile
reziduale din centralele neplãcute, curãþã aerul, este
atomice. Deoarece ghipsul uºor de prelucrat, este elastic
natural este o materie primã ºi foarte ieftin.
finalã, industria a încercat Deoarece mortarul de var pur
sã obþinã ghips din produºii nu este rezistent la acizi ºi apã,
reziduali, pentru a acoperi se amestecã sau cu trass (se
necesarul. Deoarece în obþine un liant hidraulic, adicã
cazul ghipsului chimic existã un liant care se întãreºte în aer
probleme cu resturi de ºi apã) sau se preferã calcar cu
substanþe toxice (mai ales un conþinut ridicat de silicã,
radioactivitate ridicatã), argilã ºi oxizi de fier care dau
poate folosirea ghipsului un var hidraulic pentru
REA este o cale de a ieºi din construcþii.
dilemã. Radioactivitatea Varul hidraulic se foloseºte
este mai redusã decât la ghipsul chimic, iar mai ales pentru tencuiala exterioarã ºi
impuritãþile chimice (bioxidul de sulf ºi interioarã (în cazul solicitãrii puternice sau a
clorurile) pot fi înlãturate prin tehnologii încãperilor umede) ºi ca mortar pentru
adecvate. Ghipsul existent astãzi în zidãrie. Ca tencuialã interioarã ar fi ideal
construcþie nu este, din pãcate, simbolizat varul mlãºtinos (= var þinut mai mulþi ani în
(marcat). Deci, nu se poate stabili dacã în apã), deoarece cu cât mai mult stã varul în
cazul tencuielii cu ghips sau cu plãci de apã, cu atât mai bunã este calitatea lui.
ghips este vorba de ghips REA sau ghips Astãzi este mai greu, deoarece rar mai
natural. Ar fi de dorit o marcare din partea existã zidari sau fabricanþi de materiale de
fabricantului. construcþie care sã aibã propria lor groapã
Calcarul de var. Ca alternativã, se oferã var alb cu
Calcarul este, exact ca ºi ghipsul granulaþie foarte finã.

Cimentul
Simbolizarea cimentului în funcþie de pãrþile componente
Simbolul Prescurtarea Componentele
Ciment Portland (PZ) PZ calcar + lut
Ciment cu amestec
de fier Portland EPZ 6 - 35 % zgurã de furnal;
restul pânã la 100 %, ca la PZ
Ciment de furnal HDZ 36 - 80 % zgurã de furnal;
restul pânã la 100 % ca la PZ
Ciment trass TrZ 20 - 40 % trass; restul pânã la
100 % ca la PZ

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ecologicã
Deosebirea esenþialã dintre ghips, mare (tencuiala soclurilor, tencuiala
calcar ºi ciment constã în procesul de exterioarã a pivniþei, beton). Existã diferite
ardere. Cimentul se arde la o temperaturã cimente, în funcþie de componentele lor (v.
atât de ridicatã, încât structura cristalinã tabel). Cimentul de furnal poate fi
este afectatã ºi se obþine un nou material radioactiv.
cu o rezistenþã la presiune mai mare. Tencuiala
Cimentul este foarte dur, neelastic ºi mai Tencuiala înseamnã stratul aplicat
puþin higroscopic ºi difuzabil decât varul peste mortar. Trebuie sã aibã o rezistenþã
sau ghipsul. mare. De aceea se folosesc îndeosebi
Tencuiala din ciment trebuie evitatã tencuiala din ciment. ªi aici se înlocuieºte
în interiorul casei ºi folositã doar acolo cimentul cu varul.
unde solicitarea sau umiditatea este mai

Trucuri practice
? Mortarul ºi tencuiala din ciment se folosesc numai la pivniþã (în exterior) ºi la
pereþii exteriori (partea expusã ploilor, tencuiala soclurilor). În rest, se
foloseºte mortarul pe bazã de var. În zona umedã se întrebuinþeazã var de
trass (var hidraulic) sau ciment de Portland (PZ), dacã doriþi sã evitaþi razele
radioactive.
? În cazul în care folosiþi un mortar izolant, preferaþi un mortar gata preparat cu
perlitã ca adaos în loc de polistirol.
? În interior se foloseºte ghipsul natural sau calcarul alb foarte fin pentru a
obþine un climat optim în încãpere.
? Tencuielile sãnãtoase (ghips, var) nu se acoperã cu tapet sintetic ºi vopsele.
Proprietãþile pozitive (regleazã puritatea aerului din încãpere) se pierd.
? Evitaþi orice formã de tencuialã cu materiale sintetice. Din punctul de vedere
al unei construcþii sãnãtoase sunt absolut inutile, de la fabricare pânã la
degrevarea lor fiind dãunãtoare sãnãtãþii.
? Atenþie la biomortar ºi la biotencuialã. Acestea conþin pe lângã adaosuri
minerale ºi substanþe sintetice.
? Preferaþi produsele cãrora le sunt indicate componentele. ªi în cazul
mortarului gata fãcut adaosurile folosite sunt neclare.
? Pentru produsele pe bazã de ghips cereþi certificatul de provenienþã ºi nu vã
mulþumiþi cu rãspunsuri vagi.
? În cazul în care tencuiala cu var vreþi sã o pregãtiþi singur, aveþi nevoie de o
putinã în care sã stingeþi varul alb. Varul alb, cu granulaþie foarte finã, trebuie
stins cu zece ore înainte de prelucrare. Stingerea înseamnã amestecarea
varului cu apã. Pentru 10 kg de var nestins este nevoie de 30 - 35 litri de apã.
Se pune varul în putinã ºi se amestecã bine cu apã. Pasta obþinutã se lasã o
noapte sã se liniºteascã. Se obþine o pastã care poate fi întrebuinþatã ca liant
pentru o tencuialã cu var. Atenþie: În cazul acestui tip de var trebuie neapãrat
sã purtaþi ochelari de protecþie, îmbrãcãminte de lucru ºi mãnuºi, deoarece
stropii de var atacã pielea.
Folosiþi mãnuºi când lucraþi cu varul sau cimentul. Ambele se comportã
agresiv ºi atacã pielea ºi ochii.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ECO
trebuie lipitã. Nu trebuie uitate nici granulat, din care se obþine apoi pluta "pur
cheltuielile mari de energie. Sticla expandatã". Pur înseamnã fãrã lianþi, cum
spongioasã nu ridicã nici un fel de sunt rãºina sinteticã ºi bitumul. Existã ºi
probleme la depozitare, nu este însã plutã impregnatã (cu bitum sau rãºini
reciclabilã. sintetice). Dacã pluta este urât
Argila expandatã (nume comercial: miroasitoare, înseamnã cã valenþa
Leca, Liapor) materialului este de valoare micã sau la
La 1200 grade argila se transformã expandare temperatura a fost prea mare,
în bile de argilã expandate, dând naºtere la ceea ce poate duce la apariþia produºilor
argila expandatã. Este rezistentã la desulfurãrii (benz-pirn). Pluta este folositã
umezealã. Dezavantajoase sunt ca material de umpluturã sau sub formã de
cheltuielile pentru energie la fabricare. plãci. Este bunã atât pentru izolarea
Prezintã valori uºor ridicate interioarã, cât ºi pentru cea
pentru radioactivitate. Nu exterioarã. Atât fabricarea, cât
prezintã probleme în ºi degrevarea (se transformã în
reciclarea sau depozitarea humus) face din plutã un
ulterioarã. material izolator recomandat.
Perlita expandatã (nume Criticile actuale (cum cã ar fi o
comercial: Perlite) construcþie uºor de jefuit ºi o
Se obþine din rocã monoculturã de pesticide) sunt
vulcanicã la o temperaturã de nefondate. Metodele de
800 - 1300 grade prin cultivare nu dãuneazã astãzi
evaporare. Pentru hidrofobare nici agriculturii, nici silviculturii.
se foloseºte silicon sau bitum. Dimpotrivã, se evitã eroziunea
Perlita ºi argila expandatã se ºi se reduc incendierile
folosesc îndeosebi ca material de pãdurilor. O reîmpãdurire cu stejari ar fi mai
umpluturã pentru pardosele ºi izolaþii. nimeritã decât plantarea pinilor ºi a
Datoritã fabricãrii cu cheltuieli mari pentru copacilor eucalipt. Mai puþin recomandat
energie, a posibilei radioactivitãþi ridicate a este transportul cu camioane.
materialului iniþial, acest material izolator Fibrele de cocos (nume comercial:
se recomandã cu restricþii. Comportarea la Emfa)
depozitare este bunã (pentru perlita Prin adãugarea sulfatului de
nebituminatã), reciclarea este posibilã, amoniu sau a sãrii de bor, fibrele frâneazã
însã nu se practicã. arderea. Fibrele naturale, rezistente la
Micã expandatã (nume comercial: umiditate, se folosesc ca plãci, plase ºi
Vermiculit, Vermex, Agroverm ...) lânã pentru izolarea acoperiºului, pereþilor
Din rocile minerale se obþin ºi tavanului, precum ºi pentru etanºarea
granulate pentru a se fabrica în felul acesta ferestrelor ºi a uºilor. Avantajele sunt
un material izolator bun. Mica expandatã consumul redus de energie la fabricare,
se livreazã cu sau fãrã înveþiº de bitum. Nu desfãºurarea procesului de producþie
se recomandã vermiculita bituminatã, dupã reglementãrile ecologice,
comportarea la depozitare nu ridicã comportarea pozitivã la depozitare ºi
probleme, este posibilã o reciclare, însã nu posibila reciclare.
se practicã. Plãci uºoare din lânã de lemn
(nume comercial: Heraklith)
Prin lânã de lemn legatã mineral se
Materiale izolante înþelege, în general, plãcile uºoare din lânã
organice de lemn legate cu ciment sau magnezitã.
Pluta Se compun din fibre de molid care se
amestecã cu ciment Portland sau cu
Pluta este coaja unui stejar vechi
magnezitã. Avantajele sunt fabricarea
de circa 7 ani. Pentru a se obþine materialul
ecologicã (în special la plãcile legate cu
izolant pluta, se coace deºeul de plutã prin
magnezitã), putrezirea la degrevare ºi
încãlzire la 300 - 400 grade pânã devine
folosirea materiei prime ecologice lemnul.
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
Proprietãþile de izolare pot fi compensate incendiilor, aceste materiale izolatoare se
printr-o dimensionare adecvatã. Avantajos folosesc foarte puþin. Îndeosebi paiele (un
este cã atunci când se umezeºte, produs secundar ieftin) ar putea juca un rol
proprietãþile de bun izolator se pãstreazã. important ca material izolator.
Fibre de lemn (nume comercial:
Pavatex, Gutex, Dobrytherm, Leitgeb ...) Materiale izolatoare
Plãcile din fibre de lemn se compun
din deºeul de lemn rezultat din industria de sintetice (pentru izolaþia
prelucrare a lemnului Fibrele de lemn sunt acusticã)
legate cu rãºini adecvate lemnului. Plãcile ? Polistirol - spumnat tare
pentru exterior sunt amestecate cu 10 - 15 ? EPS (nume comercial: Porit, EPS.)
% bitum, pentru a le face rezistente la ? XPS (nume comercial: Isomat.)
umezealã. Avantajele sunt folosirea În prezent spumele pe bazã de
resturilor lemnului de conifere, folosirea polistyrol ºi lâna mineralã se numãrã
unei materii prime ecologice (obþinerea ºi printre cele mai rãspândite materiale
degrevarea izolatoare. Se face deosebirea între
lemnului sunt polistirolul expandat (EPS, culoare albâ) ºi
compensate de polistirol extrudat (XPS, culoare verde sau
CO2), comportarea albastrã). EPS ºi XPS se compun din
la depozitare fãrã benzol ºi etili, ambii obþinuþi din petrol. Ca
probleme ºi produs final se obþine stirolul, care la EPS
posibilitatea este prevãzut cu elemente de protecþie
reciclãrii. împotriva inflamãrii ºi pentan drept
Fibrele de combustibil, în cazul lui
celulozã (nume XPS se înlocuisc gazele
comercial Isofloc) de ardere pentru a se
Materialul izolant celuloza este o obþine spuma. La
lânã izolantã tip vatã din hârtie reciclatã fabricare apar diverse
care se amestecã cu sãruri minerale substanþe toxice, care
pentru protecþie împotriva incendierii ºi a sunt cancerigene (stirol,
putrezirii. Celuloza se recomandã fãrã benzol). La acestea se
restricþii (pentru încãperile din lemn), adaugã efectele gazelor
deoarece fabricarea necesitã puþinã de ardere asupra stratului
energie. Celuloza nu este dãunãtoare de ozon, asupra efectului de serã ºiia
sãnãtãþii. Fibrele de hârtie reciclatã este formãrii ozonului aproape de nivelul
din punct de vedere ecologic ºi economic solului, iar asta deºi parþial se folosesc
un excelent material izolator care se gaze de ardere suplimentare.
foloseºte foarte bine pentru acoperiºuri ºi ªi folosirea polistirolului netoxic
tavane, însã mai puþin pentru izolaþia atrage probleme ºiipericole: evaporarea
peretelui. gazelor organice în aerul din încãpere,
comportarea problematicã la ardere,
Lânã de oaie (nume comercial: Isowoll)
deoarece evitã o reglare optimã a
Lâna de oaie se trateazã cu
umiditãþii spre exterior, apare tendinþa de
elemente naturale împotriva inflamãrii ºi a
dilatare ºi contractare, ceea ce poate
atacului insectelor ºi se gãseºte în
conduce, în cazul unei proaste prelucrãri,
diaclazã (pentru izolarea peretelui ºi a
la crãpãturi. În afarã de aceasta,
acoperiºului) ºi ca pâslã pentru izolarea
posibilitãþile de reciclare ºi degrevare sunt
podelei. Avantaje deosebite: necesar de
problematice.
energie redus la fabricare, un ajutor pentru
oieri ºi protecþie preventivã pentru Poliuretanul: PUR
zootehnie ºi agriculturã. Poliuretanul se foloseºte mai ales
Plãcile de construcþie uºoare, din pentru a fixa ferestrele ºi uºile ºi pentru a
pãpuriº ºi paie joacã un rol secundar etanºa crãpãturile ºi gãurile. PUR existã ºi
printre materialele izolatoare organice. sub formã de plãci (culoare galbenã) ºi sub
Mai ales din motive de protecþie împotriva formã de spumã care se poate bine
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ECO
deforma ºi folosi pentru tapiþerii ºi izolarea datoritã formaldehidei toxice. De aceea,
þevilor. Fabricarea din poliol ºi izocianat posibilitãþile de reciclare sunt foarte mici,
toxic cu ajutorul unui carburant este iar degrevarea este problematicã, având
energeticã ºi încarcã extrem de mult cu în vedere componentele. Spuma UF
impuritãþi mediul ambiant. Ia naºtere o trebuie evitatã datoritã formaldehidei.
serie de toxine puternice, precum ºi În concluzie, se poate spune cã din
substanþe explozive ºi cancerigene. punct de vedere ecologic ºi biologic
Carburanþii suplimentari nu fac decât sã avantajoase sunt mai ales substanþele
amplifice efectul de serã ºi stratul de ozon izolante minerale ºi organice. Excepþie
din apropierea solului. În viitorul apropiat face lâna mineralã, atâta vreme cât nu se
trebuie sã se foloseascã numai carburanþi clarificã definitiv problema fibrelor foarte
FCKW (pe bazã de vapori de apã ºi bioxid fine. Materialele izolante sintetice nu sunt
de carbon). La utilizarea spumei PUR, nu recomandate dintr-o serie de motive:
trebuie uitat cã se degajã uzocianat ºi alte substanþe de bazã toxice la fabricare,
gaze. În caz de incendiu apare acidul costuri mari pentru energie la fabricare,
cianhidric foarte toxic. Posibilitãþile de parþial emisii toxice la prelucrare ºi la
reciclare ºi degrevarea sunt în prezent folosire, produºi toxici în urma
problematice. descompunerii în caz de incendiu,
Spumã reo-fromaldehidicã (spumã problema deºeurilor încã nerezolvatã,
UF) carburanþii care acceleareazã
Atât la fabricare, cât ºi la prelucrare, descompunerea stratului de ozon ºi
apare o încãrcare a mediului ambiant întãreºte efectul de serã.

Trucuri practice
? La alegerea materialelor de construcþii se þine seama de aspectele
ecologice ºi nu numai de motto -ul: "Cu cât mai ieftin, cu atât mai
bine!"Prospectele ºi reprezentanþii firmelor rar spun adevãrul. Informaþi-
vã, citiþi cãrþi, rapoarte sau reviste de specialitate.
? Nu faceþi experimente cu aºa numitele "materiale de construcþie care
fac minuni". Acestora le lipseºte extrem de importanta experienþã.
? Reveniþi mai bine la vechile materiale de construcþie (lemnul, cãrãmida,
lutul, calcarul, nisipul).
? Nu stricaþi sãnãtoasele pietre de construcþie acoperindu-le sau lipitundu-
le cu lacuri, rãºini sintetice sau materiale izolante.
? Folosiþi pe cât posibil materiale naturale, ca de exemplu lemnul, pluta,
paiele, fibrele naturale.
? Folosiþi materiale de construcþie din apropierea localitãþii în care locuiþi.
? Evitaþi combinaþia beton ºi oþel, cãci casa nu trebuie sã devinã un buncãr
rece, lipsit de luminã ºi cãldurã.
? Construiþi o casã sãnãtoasã, în care se poate respira, adicã folosiþi
materiale de construcþie higroscopice care pot asigura un climat plãcut în
încãpere. ªi aici sunt de preferat materialele de construcþie naturale în
locul celor sintetice.
? Strãduiþi-vã sã stabiliþi dianinte singur sau cu ajutorul arhitectului ce
materiale de construcþie veþi folosi. Gândiþi-vã unde ºi cum veþi procura
materialele de construcþie. Nu cedaþi imediat ce aflaþi cã materialele
dorite nu se aflã în depozit. Întrebaþi calm dacã nu le puteþi comanda.
? Gândiþi-vã: o casã nu se construieºte doar pentru moment, ea rãmâne ºi
generaþiilor care urmeazã. Nu construiþi deci o casã care dupã 30 de ani
trebuie demolatã.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


CAPITOLUL IV
TAVANUL ªI PODEAUA
Casa ecologicã

TAVANUL ªI PODEAUA

Tavanul nu trebuie sã preia ºi sã distribuie Tavanul din grinzi de lemn


sarcinile, ci sã reducã vibraþiile ºi Înainte erau ceva obiºnuit, astãzi
zgomotele ºi sã protejeze împotriva este nevoie de o aprobare specialã (mai
pierderilor de cãldurã ºi a umezelii. Astãzi ales dacã este vorba de case pentru mai
existã tavane standard din oþel-beton, multe familii), din cauza protecþiei
deoarece se pot folosi în grosimi mici, împotriva incendiilor ºi a protecþiei fonice.
îndeplinind astfel condiþiile statice. Un Tavanul din grinzi de lemn este pentru casa
tavan din beton este rezistent la foc ºi pentru o familie o alternativã optimã faþã de
sensibil la umezealã. Totuºi, în cele mai tavanul din oþel-beton. Existã douã
multe cazuri, nu este necesar un tavan din restricþii: Siguranþa împotriva
oþel beton, deoarece incendiilor este limitatã în
acesta prezintã o serie de cazul unui tavan din grinzi de
dezavantaje: timp de lemn, poate fi însã vizibil
uscare mare, slabã reglare îmbunãtãþitã, dacã, de
a umiditãþii, armãtura din exemplu se aplicã în partea
oþel împiedicã radiaþia de jos plãci de heraklith
naturalã ºi câmpul groase de 5 cm. Dacã nu se
magnetic. De cele mai poate asigura aerisirea, de
multe ori, tavanul din beton exemplu în bucãtãrie, baie,
poate fi înlocuit fãrã toaletã, lemnul din aceste
probleme cu un tavan din grinzi de lemn încãperi trebuie protejat.
sau cãrãmizi. Iar dacã se cere protecþie fonicã,
Tavanul din blocuri concave de atunci un tavan numai din grinzi de lemn
cãrãmidã este insuficient. Situaþia se îmbunãtãþeºte
Reduce în mare mãsurã atât printr-o structurã corespunzãtoare a
procentul mare de beton, cît ºi pe cel de podelii, îmbunãtãþindu-se astfel protecþia
oþel, deoarece în suporþii de oþel-beton se împotriva vibraþiilor ºi a zgomotelor.
pune cãrãmidã din argilã, iar deasupra se Dacã veþi construi singur, atât
poate renunþa la stratul de beton. ªi mai tavanul din cãrãmidã, cât ºi cel din grinzi de
bine ar fi dacã în locul suporþilor din beton lemn se face în regie proprie. În cazul
armat s-ar folosi grinzi de lemn. Aici ar tavanului din cãrãmidã, firma care livreazã
trebui explicat mai întâi dacã aceastã preia calculele statice ºi întocmeºte un
structurã este acceptatã de Biroul de plan exact care uºureazã executarea
Construcþii al Clãdirilor, deoarece trebuie construcþiei când vreþi sã construiþi singur.
îndeplinite condiþiile de protejare împotriva ªi tavanul din grinzi de lemn poate fi fãcut
incendiilor. Punctul des controversat în de un om îndemânatic, dacã are planul cu
construcþie este în ce direcþie trebuie dimensiunile exacte ale grinzilor.
îndreptaþi suporþii armaþi. Unii spun cã spre Problema principalã a tavanului
nord-sud pentru a nu influenþa câmpul este protecþia fonicã insuficientã. În cazul
magnetic natural al pãmântului, alþii tavanelor masive (tavane din beton sau
preferã direcþia est-vest. Se bãnuieºte cã cãrãmizi), protecþia fonicã este
uniformitatea câmpului joacã un rol mai îmbunãtãþitã de o tencuialã adecvatã. Ca
mare decât direcþia. De aceea, trebuie sã materiale izolante sub tencuialã sunt
se renunþe la concentraþiile inutile de oþel- recomandate plasele din fibre de cocos,
beton în zona dormitoarelor, atât la tavan, plãcile din fibrã de lemn sau plãcile din
cât ºi la pereþi. plutã. În cazul tavanelor din grinzi, se poate
obþine, printr-o structurã adecvatã, o foarte
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
bunã protecþie fonicã. faptul cã se poate continua lucrarea abia
Existã douã posibilitãþi: dupã uscare (mai multe sãptãmâni).
Sunetele transmise prin aer se O structurã elasticã combate zgomotele.
întâlnesc cel mai des odatã cu creºterea De aceea, atât podeaua, cât ºi sub-tavanul
greutãþii tavanului. Dacã, de exemplu, nu se prind direct de grindã cu lut sau cuie.
grinzile nu sunt complet vizibile, se pot Podeaua, indiferent dacã e din ciment sau
pune scânduri cu caneluri ºi pene, parchet, nu trebuie prinsã direct de grinzi.
transversal faþã de grinzi ºi sã se umple Este nevoie pentru aceasta de ºtraifuri
spaþiul rãmas între grinzi cu un material izolatoare de 1 - 2 cm grosime, care se pun
greu, ca de exemplu cãrãmidã, resturi de între bare ºi grinzi.
piatrã de calcar sau o tencuialã uscatã de Pentru un tavan sãnãtos se
var. Se poate folosi pentru umplut ºi lutul, recomandã urmãtoarele materiale de
iar execuþia poate fi în regie proprie. construcþie:
Dacã, conform proiectului, grinzile ? grinzile: sau suporþii din lemn cu
trebuie sã rãmânã totuºi complet vizibile, cãrãmidã (sistem Hourdi) sau grinzi
atunci se aplicã peste grinzi un cofraj cu masive, în nici un caz însã suporþi din lut
caneluri ºi pene, deasupra se pune hârtie sau alte materiale pe bazã de lemn
de protecþie, iar peste ea un strat de balast. combinat cu rãºini sintetice;
Se pot folosi cloþuri de cãrãmidã sau o ? sub grinzi: scânduri cu caneluri ºi pene;
tencuialã uscatã. O tencuialã de var umedã plãci din fibre de lemn, plãci sin
are avantajul cã etanºeazã bine toate heraklith; plãci din ghips;
fisurile ºi rosturile. Dezavantajul constã în ? între grinzi: cãrãmidã cu cloþuri

Trucuri practice
? Evitaþi, pe cât posibil, tavanele masive din oþel-beton. Începând de la o
grosime de numai 15 cm, oferã o suficientã protecþie fonicã ºi este un
bun acumulator de cãldurã, totuºi, din cauza umiditãþii nefavorabile ºi a
procentului mare de oþel folosit, trebuie sã se renunþe la el. Totodatã,
trebuie renunþat ºi la tavanul din grinzi de oþel-beton.
? Deasupra pivniþei, din motive de tehnicã a umiditãþii, cel mai nimerit este
tavanul din corpuri concave de cãrãmidã, deoarece în multe localitãþi nu
este admis tavanul din grinzi de lemn.
? Tavanul din corpuri concave de cãrãmidã este potrivit mai ales pentru
bucãtãrie, baie, precum ºi alte încãperi umede (pivniþa).
? La etaje, optim este tavanul din grinzi de lemn. Durabilitatea, în cazul
unei execuþii corecte, este foarte bunã, are o mare higroscopicitate, o
bunã comportare la radiaþii, este un bun izolator ºi permite o aerisire
perfectã.
? Lemnul din stejar ºi larice oferã o mai bunã protecþie împotriva
insectelor. Molidul ºi pinul reprezintã o alternativã favorabilã din punct
de vedere al preþului.
? Pericol prezintã capetele grinzilor. Capul grinzii trebuie aºezat pe carton
gudronat. La ºtorþ trebuie sã rãmânã un luft pentru a nu se întrerupe
circulaþia aerului. Capetele grinzilor nu trebuie sã fie zidite pur ºi simplu,
deoarece existã pericolul apariþiei condensului.
? Grinzile din lemn nu trebuie dimensionate la un minim. Supra
dimensionarea atrage un plus de soliditate.
? În funcþie de distanþa dintre grinzi, la fiecare a 3-a pânã la a 5-a grindã
trebuie pusã o ancorã între grindã ºi zid pentru a fi suficient de solid.
? Structura unui acoperiº din grinzi de lemn trebuie sã cunoascã o
execuþie foarte corectã pentru a se obþine o protecþie fonicã optimã.
? Dacã se doreºte o bunã izolare termicã, atunci cele mai potrivite sunt
plãcile din fibre de lemn, plãcile din plutã ºi plãci de cocos. Lutul
amestecat cu paie ºi hârtia reciclatã sunt o alternativã mai bunã.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ecologicã
Flisele glazurate sunt mai sensibile decât
Podelele cele neglazurate, de aceea se folosesc
În decursul unei zile, cel mai des mai mult în baie.
venim în contact cu podeaua. De aceea, O excepþie în cazul fliselor o reprezintã
pe lângã criteriile de "plãcut, frumos ºi flisa italianã Cotto. Ce are aceastã flisã în
sãnãtos", un rol important îl joacã ºi noþiuni plus? Datoritã compoziþiei ei chimice,
cum sunt elasticitatea, comportarea flisele Cotto au temperaturi de ardere mai
termicã, vibraþiile ºi comportarea scãzute, sunt mai poroase ºi deci mai
electrostaticã. Multe fenomene negative, permeabile la vapori. Au o mai bunã
ca de exemplu alergiile, crampele sau capacitate de absorbþie, de unde ºi
rãcelile, se datoreazã unei suprafeþe reci a impresia de cãldurã. De aceea, flisele
podelii. Cele mai importante materiale Cotto pot fi folosite ºi pe suprafeþe mai
pentru podele sunt: mari. Numai pentru încãperile cu umiditate
? piatra ridicatã (baie) aceste flise nu sunt
? lemnul adecvate, din cauza caracterului lor
? textilele absorbant.
? materialele Flisele Cotto (vã recomandãm sã vi
sintetice le punã un specialist, deoarece
? linoleumul necesitã o tehnicã de montare ºi un
? pluta tratament al suprafeþei care nu se
Piatra oferã avantajul comparã cu cel al fliselor normale)
rezistenþei la deformare, este nu sunt uºor de întreþinut. Câþiva
rezistentã la apã ºi frecare, au o fulgi de sãpun în puþinã apã ºi ºters
duratã de viaþã lungã ºi cu o cârpã înmuiatã în aceastã
acumuleazã bine cãldura. Este soluþie este suficient pentru o
foarte potrivitã pentru cazul în întreþinere curentã, însã în cazul în
care se folosesc elemenþi de care sunt foarte murdare ,este necesar un
încãlzire montaþi în pardosealã, deoarece tratament intens: curãþire, spãlare ºi
cãldura se dirijeazã optim. Sunt ºlefuire. Cotto asigurã o suprafaþã bunã
recomandate ºi în cazul alergiilor, cãci nu calitativ ºi ecologic, are o bunã comportare
prezintã o încãrcãturã electrostaticã. la cãldurã, asigurã un climat pozitiv în
Dezavantajos este faptul cã þine rece la încãpere ºi creeazã o atmosferã plãcutã,
picioare ºi nu prezintã elasticitate atunci caldã.
"când calci pe ea". Se foloseºte mai ales În afara fliselor din argilã, se de
când aþi optat pentru un tavan din beton secole folosesc podelele din lemn. Trebuie
sau din cãrãmidã masivã. Nu este potrivitã sã fiu ceva mai exact aici, deoarece , dupã
dacã tavanul este din grinzi de lemn. pãrerea mea, nu sunt tocmai potrivite
În cazul pietrei naturale, trebuie sã pentru locuinþe. Se deosebesc: scânduri
se prefere piatra de calcar (marmura, de lemn, parchet ºi pavaj de lemn
travertin, jura sau dolomita). ªistul ºi Scândurile de lemn
granitul sunt pietre eruptive, care pot Podeaua din scânduri de lemn este
prezenta o radioactivitate ridicatã. Totuºi foarte potrivitã pentru toate încãperile de
trebuie sã se renunþe la pietrele naturale în locuit ºi de lucru. Sunt mai puþin potrivite
locuinþe, deoarece "þin rece la picioare" ºi pentru încãperile umede. Podelele din
nu sunt elastice. Se pot folosi pentru scânduri se fac mai ales din lemn de
intrãri, holuri, trepte, grãdini de iarnã sau conifere molid, brad, pin, etc). Se poate
terase. însã folosi ºi stejarul, paltinul, frasinul,
Plãcile de ceramicã sunt un cireºul sau castanul, în funcþie de
amestec de cuarþ, caolinã, feldspat ºi preferinþã: un lemn mai dur sau mai moale.
argilã. Ocazional se foloseºte ºi ºlamul Scândurile din lemn pot fi folosite numai la
roºu (radioactivitate ridicatã), un produs tavanele masive (tavanele din cãrãmidã)
secundar obþinut la fabricarea aluminiului. sau la tavanele din grinzi de lemn. În mod
Plãcile glazurate se obþin la 1200oC, când normal, se folosesc scânduri date la rindea
capãtã o glazurã transparentã, datoritã pe o parte (de la 22 mm) cu caneluri ºi
argilei coloratã de cãtre oxizii metalici.
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
pene. Se strâng cu ºuruburi sau cuie. Lãcuirea trebuie fãcutã numai dacã
Modalitatea clasicã este aplicarea podeaua este foarte solicitatã. Deoarece,
scândurilor pe o construcþie din lemn în datoritã structurii sale poroase, lemnul este
care se introduc materiale izolante pentru a permeabil la vaporii de apã ºi se foloseºte
se obþine o mai bunã izolare termicã ºi pentru reglarea umiditãþii din încãpere, nu
pentru a creºte protecþia fonicã. are sens sã fie lãcuit. În afarã de aceasta, o
Parchetul astfel de podea se încarcã electrostatic ºi,
Podelele cu parchet se pot folosi în dacã nu e vorba de un lac din rãºinã
toatã zona locuibilã din casã. Se folosesc naturalã, degajã vapori toxici. Dacã totuºi
cu preponderenþã lemnele dure: paltin, doriþi sã lãcuiþi parchetul, trebuie sã folosiþi
stejar, frasin sau lemne tropicale, cum sunt lacuri din rãºini naturale sau lacuri acril
mahonul, missandra. În comerþ parchetul fabricate pe bazã de apã.
se gãseºte sub formã de plãcuþe, dintr-un Cea mai potrivitã este totuºi o
lemn tare, sub formã de parchet mozaic (se impregnare cu ulei de rãºini naturale ºi
face un mozaic din lamele grose de 8 mm) cearã de albine. Rezultã astfel un amestec
ºi parchetul finisat (parchet industrial din din firnis de ulei de in de 50 %, cu ulei
plãci presate ºi lamele din lemn, gata terpentin balsam, folosit pentru o
ºlefuite). Problematic este materialul impregnare în profunzime. Dat apoi cu
portant (formaldehida, isocianaþii!), cearã de albine, podeaua din lemn capãtã
precum ºi modul de aplicare. o suprafaþã frumoasã ºi o durabilitate pe
Pavajul din lemn care lustruirea nu i-o poate da. Foarte bunã
Se compune din ºtorþuri de lemn de este ceara Carnauba amestecatã cu cearã
6 - 8 cm grosime (stejar, paltin, larice), care de albine, deoarece ceara Carnauba
trebuie aplicate pe o suprafaþã masivã (frunze ale unui palmier brazilian) este mai
(beton sau cãrãmidã). Avantajul unui pavaj durã decât ceara de albine. Ca alternativã
de lemn constã în faptul cã este foarte se oferã un tratament cu ulei dur ( ulei de in
durabil ºi poate fi des raºchetat. fiert).
Tratamentul aplicat podelelor din Curãþirea
Podelele din lemn se curãþã foarte
lemn
bine. Este uneori suficient sã se aspire de
Existã douã procedee, ºi anume
praf. Dacã vreþi sã le ºtergeþi cu apã, evitaþi
lãcuirea ºi impregnarea cu cearã. Înainte
sã folosiþi prea multã apã. Se refac cu
de a folosi una sau cealaltã metodã, trebuie
ceara doar porþiunile care impun acest
raºchetat de mai multe ori.
lucru.

Este lemnul pardoseala idealã?


Ca materie primã biologicã naturalã, lemnul este ºi astãzi optim. Numai dacã se
prelucreazã sau se foloseºte greºit este o alegere proastã. Pentru a fi siguri de o calitate a
podelei din lemn, trebuie menþionate încã o datã avantajele pe care le prezintã:
? Are o conductibilitate termicã redusã. Cercetãrile au arãtat cã în cazul atingerii cu piciorul
o
a unei podele din ciment are loc o rãcire de mai mult de 10 C; în cazul unei podele din
o
lemn doar 2 C;
? Are o mare capacitate de difuzare a vaporilor;
? Are o bunã capacitate de resorbþie ºi absorbþie ºi contribuie astfel la un excelent climat în
încãpere;
? Podelele din lemn sunt greu inflamabile. În caz de incendiu, podelele din lemn degajã rar
gaze toxice, iar asta dacã nu sunt acoperite sau lipite cu lacuri chimice sau cu materiale
sintetice;
? Are un bun efect izolator. În felul acesta se obþine o reducere a pericolului unui accident
electric, iar pe de altã parte se obþine o suficientã conductibilitate pentru a împiedica
încãrcarea electrostaticã;
? Nu vã obosiþi prea mult cu întreþinerea podelelor din lemn;

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ecologicã
Inserþiile de textile respiratorii ºi ale ochilor. Cauciucul sintetic
Inserþiile din textile (podele gen se compune dintr-un amestec de stirol-
covoraºe) oferã o cãldurã deosebitã butani-latex care este dãunãtor sãnãtãþii.
încãperii, precum ºi o bunã izolare fonicã. Inserþiile din material sintetic
Pãrþile negative constau în încãrcarea Este vorba de cele mai multe ori de
electrostaticã ridicatã (în special la inserþii PVC care se compun pânã la 55 %
inserþiile sintetice), eulanizarea pentru a din emolienþi ºi solvenþi. Inserþiile PVC se
acþiona preventiv împotriva bacteriilor, încarcã foarte puternic electrostatic.
gazificarea emolienþilor, formaldehidei ºi a Producerea de PVC, la fel ca toate
altor reziduuri chimice (din nou în cazul celelalte inserþii din material sintetic,
fibrelor sintetice). încarcã foarte mult atmosfera cu
De recomandat sunt inserþiile care substanþe toxice. În caz de incendiu se
se fac din materiale vegetale sau animale, degajã numeroase gaze toxice. Din punct
premiza fiind cã ele nu sunt impregnate cu de vedere ecologic ºi al prevenirii bolilor,
fungicide. La fibrele vegetale, mai ales astfel de inserþii nu se recomandã,
covoarele din cocos ºi sisal au o rezistenþã deoarece PVC -ul este dãunãtor sãnãtãþii
foarte mare ºi sunt potrivite pentru tot ºi mediului înconjurãtor, atât la fabricare ºi
spaþiul de locuit. Sisalul are utilizare, cât ºi la degrevare.
dezavantajul sensibilitãþii la Linoleumul
petele de grãsime, lâna nu are Linoleumul este o inserþie
rezistenþã mare la frecare ºi pentru podele obþinutã
este potrivitã numai pentru artificial din materii prime
camerele de dormit. ªi naturale (ulei de cânepã,
covoarele din paie prezintã o rãºinã naturalã, fãinã de lemn,
rezistenþã scãzutã la frecare. coloranþi naturali, þesãturã de
În cazul fibrelor iutã). Avantajele sale constau
animale se prelucreazã mai în rezistenþa ridicatã la
ales lâna de oaie ºi de caprã. frecare, o bunã difuzie a
În mãsura în care nu sunt vaporilor, în caz de incendiu
impregnate cu substanþe nu degajã gaze toxice, are o
chimice, nu degajã substanþe bunã comportare la vibraþii,
otrãvitoare, nu au radioactivitate, au o bune posibilitãþi de curãþire, fabricat 100 %
foarte redusã încãrcare staticã ºi sunt din materii prime naturale, precum ºi
rezistente la frecare. comportarea sa antistaticã.
La toate inserþiile textile trebuie Datoritã rezistenþei sale foarte
avut grijã ca stratul protector de pe dos sã ridicate la uzurã, este potrivit pentru
fie din material natural (latex natural sau aproape toate încãperile. Este uºor de
þesãturã de iutã) ºi nu latex sintetic sau întreþinut: se aspirã de praf ºi se ºterge cu
spumant compact. O serie de covoare din o cârpã umezitã. Din punct de vedere
fibre naturale (cocos, lânã) nu au pe dos ecologic este o inserþie idealã. Singurul
nici un fel de strat protector. dezavantaj: în comparaþie cu lemnul ºi
Inserþiile sintetice (nylon, perlon, covoarele naturale, linoleumul þine relativ
dralon, trevira sau diolen) nu degajã rece la picioare. În afarã de aceasta nu se
substanþe toxice, nu au radioactivitate, au poate pune în încãperile umede (baie).
totuºi o mare încãrcãturã electrostaticã ºi Linoleumul se lipeºte, iar pentru aceastã
nu sunt nici higroscopice. În afarã de operaþie existã paste de lipit biologice.
aceasta, sunt acoperite pe dos cu Pluta
spumant sintetic sau cauciuc sintetic. Pluta este un produs pur natural,
Aceste podele se pun, de regulã, cu pastã care se obþine din coajã de stejar. Este
de lipit pe bazã de rãºini sintetice care au elasticã, etanºã la apã, atenueazã
un procent ridicat de solvent ºi degajã zgomotele ºi este un bun izolant termic.
gaze toxice. În cazul spumantului sintetic Nu se potriveºte însã la o podea cu
este vorba de un emolient poliuretanic elemenþi de cãldurã încorporaþi. Fixarea
care poate duce la alergii, iritaþii ale cãilor se face cu o pastã biologicã pentru lipit
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
plutã. Tratarea suprafeþei se face ca la Mãrii Mediterane. Cãile de transport sunt
lemn. Inserþiile de plutã sunt universal deci lungi ºi limiteazã stocurile. Nu se
folosite (datoritã faptului cã þine cald la poate vorbi totuºi de o monoculturã,
picioare se foloseºte mai ales pentru deoarece stejarul de plutã este un copac
camera de joacã a copiilor ºi pentru dintr-o zonã cu o vegetaþie specificã. O
dormitoarele copiilor, camerele în care reîmpãdurire a þãrilor mediteraniene cu
lucraþi, bucãtãrie). Întreþinerea este foarte stejari ar fi mare ajutor, cãci ar reduce
uºoarã: Se poate sau aspira de praf sau fenomenele ca eroziune, transformarea în
ºterge cu o cârpã uºor umezitã în apã. Din stepã, deficitul de apã ºi incendii ale
pãcate, pluta se gãseºte numai în zona pãdurilor.

Trucuri practice
? Se preferã grupa pietrelor de calcar;
? Sunt necesare construcþii masive pentru tavane (beton sau cãrãmidã);
? Trebuie sã se renunþe la paste de lipit pe bazã de solvenþi sau rãºini
sintetice;
? Sã se confirme de cãtre fabricant cã flisele nu sunt radioactive;
? Dacã se poate, preferaþi procedeul cu straturi groase (piatrã de trass) în
loc de straturi subþiri. Pastele de lipit se îmbunãtãþesc cu fondanþi pe
bazã de materiale sintetice. Pietrele naturale ºi plãcile de format mare
pot fi aplicate ºi pe pat de mortar gros.
? În cazul scândurilor de lemn, se folosesc cele care prezintã pe partea
posterioarã ºliþuri frezate, fãcând astfel posibilã "prelucrarea lemnului";
? La aplicarea pe tavan din grinzi de lemn trebuie o atenþie deosebitã ca
materialul sã fie suficient pentru a se obþine protecþia fonicã doritã. De
aceea, grinzile de lemn se aplicã pe cele de separare (pâslã), pentru a
evita transmiterea zgomotelor. Podeaua nu trebuie neapãrat prinsã cu
ºuruburi sau cuie de grinzi;
? În cazul parchetului gata pregãtit, lãcuit din fabricã, preferaþi-l pe cel
lãcuit cu un lac pe bazã de apã;
? Dacã doriþi sã trataþi singur parchetul, alegeþi un parchet nelãcuit.
? La aplicare, aveþi grijã ca podeaua ºi pereþii ce o înconjoarã sã fie uscaþi
o
ºi temperatura sã nu fie sub 15 C;
? Dacã ºuruburile sau cuiele din scânduri se vãd, folosiþi ºuruburi ºi cuie
zincate, deoarece altfel se ajunge la apariþia petelor negre, inestetice în
urma curãþirii cu apã;
? Se preferã scânduri înguste (8 - 10 cm), pentru a împiedica o deformare
timpurie;
? În funcþie de posibilitãþi, se folosesc scânduri lungi pentru a nu apare
rosturi frontale suplimentare;
? Scândurile sau parchetul nu trebuie sã atingã peretele (se pãstreazã o
distanþã de 1 cm), deoarece se ajunge la o transmitere a zgomotelor ºi nu
mai este posibilã prelucrarea lemnului ca urmare a modificãrilor de
cãldurã ºi umiditate;
? În cazul podelelor din lemn, trebuie sã se renunþe la lacuri ºi glazuri
sintetice, deoarece acestea degajã substanþe toxice nu numai la
fabricare, ci ºi la utilizare, usucã aerul ºi afecteazã sãnãtatea locuitorilor.
Tratamentul cel mai blând ce poate fi aplicat suprafeþei este ceruirea,
urmatã de uleiere ºi lãcuire;
? Evitaþi parchetul gata pregãtit, cu plãci care conþin formaldehidã ca
placã-suport.
? Scândurile ºi parchetul din plãcuþe lungi sunt, de regulã mai scumpe
decât parchetul normal;
? Pentru pardoseli, este mai bun un lemn mai dur, ca de exemplu stejar.
.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ecologicã
Podelele din materiale textile dãunãtoare sãnãtãþii.
Covoarele sunt locul preferat de Linoleumul
adãpostire al bacililor ºi bacteriilor. Într-un ? Fixaþi linoleumul pe o suprafaþã
gram de praf din casã existã pânã la absolut uscatã ºi netedã;
10.000 larve. Deoarece aspirarea ? Preferaþi un adeziv pe bazã de rãºini
normalã a prafului nu ajutã prea mult, naturale sau adezivi care nu conþin
praful nu se înlãturã complet. Sunt solvenþi ºi formaldehide;
necesare aspiratoare cu filtre de apã. În ? Pentru curãþire este suficientã apa
cazul fibrelor sintetice, problema este cãlduþã amestecatã cu fulgi de sãpun
aceeaºi. ªi aici se pune problema neutru;
substanþelor sintetice toxice, în special la ? Aveþi grijã când cumpãraþi linoleumul
PVC; sã conþinã 100 % linoleum, cãci existã
? Preferaþi fibrele naturale. Evitaþi ºi sortimente care sunt amestecate cu
covoarele sintetice din poliamide, rãºini sintetice;
poliacrili, poliesteri ºi polipropilen; ? Înainte de aplicare, se lasã
? Preferaþi pastele de lipit fãrã solvenþi ºi linoleumul sã ajungã la temperatura
fãrã formaldehide sau mai bine pastele camerei;
de lipit biologice pe bazã de rãºinã ? Preferaþi linoleumul brut, netratat.
naturalã (aceste paste de lipit conþin Pluta
solvenþi mai puþin toxici, totuºi trebuie ? Atenþie la plãcile de plutã
atenþie ca, atunci când se prelucreazã, amestecate cu rãºini sintetice ºi
sã se facã o bunã aerisire); acoperite cu PVC. Mai bine
? Metoda optimã, însã ºi cea mai renunþaþi la ele;
scumpã, este cea de fixare a unei ? Ca adezivi, se folosesc aceiaºi ca
astfel de podele pe un suport la linoleum;
(pâslã naturalã) cu cuie, putându- ? Pluta se poate aºeza dupã
se astfel ulterior scoate fãrã propria imaginaþie. Lãsaþi
probleme; plãcile de plutã în încãpere
? Covoarele din fibrã naturalã, câteva zile înainte de a le
pentru cã se dilatã ºi se monta, pentru a le aduce
comprimã mai puþin, sunt la aceeaºi temperaturã
fixate cu benzi adezive; ºi umiditate;
? Un mod de fixare simplu ºi absolut ? Ca ºi linoleumul, trebuie sã se aplice
ecologic este aºezarea covorului fãrã pe o suprafaþã netedã ºi tare;
a mai fi fixat cu adezivi, lucru care se ? O podea din plutã se grunduieºte ºi se
poate face în cazul covoarelor grele, ceruieºte ca ºi cea din lemn. Un astfel
din fibre naturale; de tratament conferã plutei proprietãþi
? Preferaþi, dacã este posibil, covoarele naturale ºi pozitive;
fãrã strat protector pe partea ? Se curãþã fãrã probleme cu apã
posterioarã (pe dos). Sunt de-a dreptul cãlduþã ºi sãpun, iar ceara îi oferã o
scumpe; nouã strãlucire.
? ªi covoarele din fibre naturale pot fi Adezivii
tratate (protecþie împotriva moliilor, ? Pentru lipirea inserþiilor de podea
substanþe împotriva murdãriei). (lemn, textile, linoleum, plutã ºi
Întrebaþi când cumpãraþi! ceramicã) se folosesc mai ales adezivi
Podeaua din material sintetic fãrã solvenþi, adezivi de reacþie,
? Nu confundaþi linoleumul din materiale adezivi de dispersie, adezivi de
naturale cu cele din materiale sintetice. contact, benzi de lipit ºi adezivi pentru
Cele douã tipuri de linoleum au construcþii;
aspecte exterioare asemãnãtoare; ? Adezivii care conþin solvenþi au, mai
? Gândiþi-vã cã inserþiile sintetice, cum ales, solvenþi toxici (pânã la 70 %),
sunt inserþiile de PVC, cauciuc sintetic precum ºi rãºini sintetice sau naturale.
ºi covoarele din fibre sintetice, se Printre solvenþi se numãrã toluolul,
fabricã din materii prime toxice ºi butanolul, xylolul ºi metanolul.
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
Inspirarea acestor substanþe toxice adezivã (cauciuc natural sau rãºinã
poate cauza dureri de cap, moleºealã, sinteticã);
vomã, iritaþii, ameþealã ºi obosealã. ? Adezivii de contact sunt un amestec din
Printre solvenþii care ridicã mai puþine rãºini sintetice ºi cauciuc sintetic care
probleme se numãrã etanolul, uleiul de se descompun cu ajutorul solvenþilor.
eucalipt sau uleiul de lãmâi care sunt Se folosesc mai ales pentru podele din
conþinuþi în adezivii din rãºini naturale. PVC, linoleum, plutã ºi parchet;
Drept conservant se foloseºte mai ales ? Adezivii pentru construcþii se folosesc
formaldehida; pentru fixarea fliselor sau a plãcilor din
? Adezivii de dispersie, fabricaþi pe bazã ceramicã, utilizând procedeul patului
de rãºini naturale sau sintetice, conþin subþire. Aceste mortare adezive conþin
îndeosebi apã ºi cantitãþi reduse de o întreagã serie de fondanþi sintetici
alcool. Drept conservant conþin mai pentru a li se îmbunãtãþi proprietãþile;
ales formaldehidã. Sunt potriviþi pentru ? Adezivii pentru tapet se compun cu
hârtie, lemn, linoleum ºi covoare; preponderenþã din celulozã pe bazã de
? Adezivii de reacþie se întãresc printr-o metil ºi un întãritor. Nu ridicã probleme
reacþie chimicã a componentelor lor. în mãsura în care nu sunt amestecate
Este cazul mai ales al poliuretanului ºi cu substanþe sintetice sau anihilatori
rãºinii epoxi care conþin substanþe pentru apariþia ciupercilor (mai ales
toxice sau degajã substanþe toxice; pentru tapetele grele din material
? Benzile de lipit se compun dintr-un sintetic).
material portant (hârtie, folie) ºi o masã

Trucuri practice
? Când puneþi flise, preferaþi un pat dintr-un strat gros de mortar, dacã
flisele permit acest lucru. Mortarul-adeziv poate fi înlocuit cu mortarul
din piatrã de var sau ciment.
? Când se lucreazã cu adezivi care conþin solvenþi (dacã trebuie sã-i
folosiþi neapãrat), atenþie la aerisire. Este mai bine sã purtaþi mãnuºi ºi
ochelari de protecþie. Resturile se aruncã în containerele speciale;
? Nu lãsaþi adezivii la îndemâna copiilor;
? Aveþi grijã ca solventul sã nu fie o substanþã inflamatorie;
? Dacã se poate, folosiþi adezivi pe bazã de rãºini naturale sau cel
puþindezivi de dispersie. Aveþi totodatã grijã sã nu conþinã nici solvenþi,
nici formaldehidã.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


CAPITOLUL V
ACOPERIªUL
Casa ecologicã

ACOPERIªUL

Acoperiºul este partea casei cea mai izolare acusticã. Materialele izolatoare
expusã la intemperii. Un acoperiº trebuie sintetice, cum sunt fibrele minerale,
sã protejeze de zãpadã, ploaie, arºiþã, frig stiroporul sau materialele spumante, se
ºi zgomot. În afarã de aceasta, trebuie sã comportã altfel.
fie perfect adaptat casei. Astãzi se mai foloseºte structura
Înainte, casele nu se construiau cu clasicã de acoperiº, de cele mai multe ori
mansarde. Abia în ultimii 25 de ani s-a din cofraj de lemn pe cãpriori, deasupra
început construirea unor astfel de spaþii de hârtie bituminatã sau o folie de material
locuit, deoarece, din motive de costuri, sintetic, apoi ºipci ºi pe acestea acoperiºul.
fiecare metru pãtrat trebuie folosit sau, Dezavantajul acestei structuri clasice
dacã vreþi, pentru cã este "mai ºic" sã constã în izolarea defectuoasã. Dacã se
locuieºti sub acoperiº. izoleazã între cãpriori, trebuie aerisit
Totuºi aceastã modã a atras dupã cofrajul sau nu trebuie sã mai aparã vapori
sine o serie de probleme, în partea interioarã, dacã se
care înainte nu existau. vrea sã se evite condensul,
Înainte, la construirea deoarece hârtia bituminatã este
tradiþionalã a acoperiºului, etanºã la vapori. Pe lângã
grosimea acestuia era foarte aceasta, existã problema
micã (înainte nu prea exista etanºeitãþii la vânt. De aceea,
izolaþie) ºi o mansardã relativ este necesar sã se lucreze cât
bine aerisitã era un garant al mai corect. Se pun încã multe
faptului cã primele deteriorãri întrebãri despre calitatea
se localizau la acoperiº, iar în ecologicã ºi biologicã a
al doilea rând, o bunã aerisire însemna o materialelor, cãci elementele de blocare a
uscare rapidã în caz cã exista umiditate. În vaporilor ºi foliile vin în contradicþie cu
afarã de aceasta, temperaturile ridicate în difuzia vaporilor ºi higroscopicitatea.
timpul verii ºi temperaturile foarte scãzute În principiu, se deosebesc
iarna dãdeau ºarpantei o anumitã protecþie acoperiºurile friguroase ºi cele cãlduroase.
a lemnului, deoarece umiditatea aerului Acoperiºul rece are, la fel ca peretele
rãmânea permanent scãzutã ºi vara lemnul exterior din douã straturi, între înveliºul
se înfierbânta atât de tare, încât insectele acoperiºului (cãrãmidã, ºist) ºi izolaþia
dãunãtoare nu aveau nici o ºansã de termicã o fantã de aer, condensul putându-
supravieþuire. se astfel usca. Acoperiºul cald are mai
Astãzi, economiile de energie impun multe straturi fãrã aerisire.
mãsuri drastice privind izolarea, caz în care Izolaþia între cãpriori
se reduce efectul-tampon al mansardei, Dacã nu se construieºte cu
aerisirea se reduce ºi ea, iar pagubele apar mansardã, atunci este suficient sã se
ceva mai târziu. La rãcire, aceastã acopere podul casei cu un strat izolator
umiditate condenseazã, iar aceasta se (plãci din fibrã de lemn, plãci de plutã sau
întâmplã de cele mai multe ori la partea celulozã sau perlitã). Cu o astfel de
rece a izolaþiei termice. Umiditatea izolaþiei construcþie simplã, podul casei oferã o
acoperiºului reduce considerabil bunã zonã-tampon, o bunã aerisire ºi, deci,
capacitatea de izolare. Materialele o durabilitate mare fãrã deteriorãri
izolatoare naturale, cum sunt pluta, însemnate.
cocosul, celuloza sau plãcile din fibrã de Dacã vã hotãrâþi totuºi pentru
lemn, au avantajul cã pot capta umiditatea construirea unei mansarde, atunci imediat
ºi se reduce foarte puþin capacitatea lor de sub înveliºul acoperiºului este nevoie de o
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI
Casa ecologicã
izolare destul de scumpã. În funcþie de la izolaþia dintre cãpriori.
dorinþã, elementele de izolare se pot pune Izolaþia termicã deasupra
între sau deasupra cãpriorilor. cãpriorilor
Materialul izolator se pune cât mai În acest caz elementele de izolare
etanº, pentru a se evita pierderile de se pun în exteior, pe înveliºul acoperiºului.
cãldurã. În afarã de aceasta trebuie sã se Aici se impune o lucrare rapidã, precisã,
aibã în vedere cã între izolaþie ºi acoperiº deoarece acoperiºul nu este protejat
trebuie sã existe un spaþiu de aerisire de împotriva ploii ºi vântului. Avantajele
aproximativ 6 cm. Ca material izolant se acestei metode de izolare sunt simple:
folosesc: plãcile de plutã, plãcile de lânã de rezultã un strat izolator complet. Protecþia
lemn, resturile de plutã sau isofloc (fulgi de împotriva cãldurii creºte, iar în spaþiul
celulozã) Se recomandã: plãci din spumã interior al acoperiºului rãmân cãpriorii ºi
tare, plãci de stiropol, pâslã de sticlã sau cofrajul de lemn, ceea ce dã un efect plãcut
mineralã, acoperitã pe o parte cu aluminiu. pentru locuitorii casei. Acest tip de izolaþie
Pentru partea dinspre interior se este posibil doar la începutul construirii
aleg: plãci din carton ghipsat, scânduri, casei, în timp ce primele douã variante pot
plãci uºoare din lânã de lemn cu tencuialã fi folosite atât la începutul construirii casei,
ºi apoi tapet sau plãci din fibrã de lemn. cât ºi în cazul unei case deja ridicate.
Izolaþia sub cãpriori Acoperirea pe partea interioarã are loc sau
Acest tip de izolaþie se alege numai cu scânduri sau cu plãci heraklith, care apoi
când cãpriorii nu sunt prea înalþi, pentru a se tencuiesc. În final, este bine sã se
se obþine o izolaþie acusticã completã. foloseascã o placã din fibre de lemn
Dezavantajul constã în aceea cã bituminatã pentru o bunã etanºare la vânt
dimensiunea interioarã se reduce. Pe ºi umiditate. Izolaþia de deasupra
lângã aceasta, izolaþia termicã se aflã pe acoperiºului reduce numeroasele racorduri
partea cãlduroasã, ceea ce este necesare cãpriorilor ºi garanteazã o
nefavorabil, deoarece aerul cald din valoare k constantã. Se obþin totodatã
încãpere poate condensa în izolaþia valori bune pentru protecþia fonicã ºi
termicã. De aceea, materialele pentru acumularea de cãldurã. Costurile sunt mult
izolaþia termicã uzuale (fibrele minerale) se mai mari decât la celelalte douã metode de
acoperã cu aluminiu. Structura ºi izolare.
materialele pentru izolaþie se aleg la fel ca

Trucuri practice
? Dacã acoperiºul se face cu streaºinã sau nu, asta este problemã de
gust. Oricum, un acoperiº cu streaºinã asigurã protecþia la intemperii a
pereþilor exteriori, uºilor ºi ferestrelor. Pentru încãperi se asigurã vara o
protecþie împotriva razelor prea fierbinþi ale soarelui.
? La structura acoperiºului se preferã sistemele difuzabile la care se
garanteazã un bun climat în încãpere.
? Elementele de blocare a vaporilor (cartonul, foliile sintetice) sunt
dãunãtoare mediului ambiant nu numai la fabricare, ci trebuie tratate ºi
când se aruncã (degrevare). Aceste materiale au o etanºeitate ridicatã,
care poate duce la creºterea substanþelor toxice în aerul din încãpere.
? Materialele naturale (celuloza, cocosul, plãcile din lânã de lemn, plãcile
din fibrã de lemn, plãcile din resturi de cocos ºi din argilã expandatã)
trebuie sã întruneascã toate calitãþile impuse de izolaþie. Deºi
materialele sintetice pentru izolaþie (polistirolul, poliuretanul) sunt vizibil
mai ieftine în comparaþie cu acestea, trebuie sã se renunþe la ele.

CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI


Casa ecologicã
Materialele pentru cupru sau, datoritã preþului redus, din PVC
-ul tare. Un constructor cu orientãri
acoperire ecologice renunþã la sistemul PVC. În
La alegerea materialului de cazul în care se hotãrãºte pentru cupru
acoperire se pune întrebarea: îndeplineºte (acesta are o viabilitate mai mare decât
materialul cerinþele construcþiei biologice? zincul), trebuie sã se gândeascã ºi la preþul
Cel mai frecvent ºi mai folosit ridicat al acestuia.
material pentru acoperire sunt cãrãmizile
din argilã care existã în multe forme ºi
Acoperiºul din iarbã
Un acoperiº cu iarbã este un
variante. Ele au, la fel ca ºi cãrãmida
element suplimentar al construcþiei
pentru zidãrie, proprietãþi excelente, ca de
ecologice. Aici trebuie spuse câteva
exemplu, o bunã izolare termicã ºi o bunã
cuvinte despre avantaje ºi dezavantaje.
acumulare de cãldurã. Sunt difuzabile,
Avantaje:
transparente etc. Se mai pune problema
acoperirii cu ºist, ºindrile din lemn ºi cu
? În oraºe opreºte arºiþa verii;
paie.
? Apa de ploaie este captatã, curãþatã ºi
evaporatã lent;
Se recomandã:
? cãrãmizile din beton care au aceleaºi ? Aerul este mai curat, deoarece filtreazã
impuritãþile;
dezavantaje ca ºi betonul;
? ºindrilele bituminoase: material etanº ? Insectele, pãsãrile ºi plantele au un loc
al lor;
la vapori, ieftin, care nu corespunde nici
criteriilor ecologice, nici celor biologice;
? În interiorul casei clima este plãcutã;
? plãcile ondulate: se fabricã adeseori ? Se mãreºte protecþia împotriva
zgomotelor.
dintr-un amestec de azbest ºi ciment;
Totodatã, un astfel de acoperiº
? tabla: aici trebuie evitatã acoperirea cu reduce oscilaþiile mari de temperaturã.
aluminiu.
Un astfel de acoperiº se face numai
Importantã este ºi forma
de cãtre un specialist, deoarece tehnica
acoperiºului ºi modul cum se armonizeazã
trebuie bine stãpânitã.
cu restul casei. Aºadar, la noi în
Dezavantaje:
Luxemburg, acoperiºurile s-au acoperit ºi
se acoperã cu ºist natural. Deoarece ºistul
? Un acoperiº verde înseamnã costuri
mai mari;
obþinut din minele Marteling este scump,
cele mai multe firme constructoare se
? Nu contribuie la izolarea termicã a unei
case. Dacã se doreºte o protecþie
opresc la ºistul spaniol. Revenind la
termicã ridicatã, trebuie sã se izoleze
tradiþie, acoperiºurile se fac din ºist sau din
suplimentar din interior;
cãrãmidã. Sigur, depinde atât de gustul
proprietarului casei, câr ºi de stilul de lucru
? Acoperiºurile "verzi" de astãzi se fac
exclusiv cu folie sinteticã (se foloseºte
al arhitectului. Cu toate cã nu au devenit o
îndeosebi PVC). Din punct de vedere
tradiþie, acoperiºurile din ºindrilã ºi paie
ecologic, aceste acoperiºuri se fac în
sunt totuºi o alternativã ecologicã.
oraºe ºi în zone industriale. Nu s-a
ªindrilele din lemn se fac din larice,
ajuns încã la o concluzie dacã se poate
pin sau lemn roºu de cedru. Sunt etanºe la
recomanda ºi la þarã sau nu.
apã, uºor de întreþinut ºi au o viabilitate
ridicatã.
În cazul acoperiºului din paie, se
foloseºte stuful ºi paiele de secarã, în
mãnunchiuri groase de 30 - 40 cm ºi lungi
de 1 - 1,5 m. Un acoperiº din paie prezintã
o bunã izolare termicã, o bunã penetrare a
vaporilor ºi, din pãcate, un preþ "mândru".
Iar în afarã de aceasta, este necesarã ºi o
asigurare destul de costisitoare de
protecþie împotriva incendiilor.
În ce priveºte canalizarea, astãzi se
folosesc burlane pentru ploaie din zinc,
CENTRUL DE CONSULTANÞÃ ECOLOGICÃ GALAÞI

S-ar putea să vă placă și