Sunteți pe pagina 1din 2
Mini ste r ul Fi na n ţ elor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Dip resa.anaf @ mfinante.ro relatiipublice.anaf@mfinante.ro Nr. 1090337 / 22.03.2013 C O M U N I C A T D E P R E S Ă Agen ţ ia Na ţ ional ă de Administrare Fiscal ă a elaborat urm ă torul proiect de act normativ: Proiect de ordin pentru modificarea ş i completarea anexei nr.1 la Ordinul pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu În temeiul prevederilor ar t.81 alin.(4) din Ordonan ţ a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă , republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, în caz de inactivitate temporar ă sau în cazul obliga ţ iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozit ului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilu lui, alte termene sau condi ţ ii de depunere a declara ţ iilor fiscale, în func ţ ie de necesit ăţ ile administr ă rii obliga ţ iilor fiscale. Asupra termenelor ş i condi ţ iilor va decide organul fiscal potrivit competen ţ elor aprobate prin ordin al pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă . Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobat ă prin Ordinul pre ş edintelui agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009. Având în vedere faptul c ă , persoanele fizice care desf ă soar ă activit ăţ i independente, autoriz ate potrivit Ordona ţ ei de urgen ţă a Guvernului nr.44/2008 privind desf ăş urarea activit ăţ ilor economice de c ă tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ş i întreprinderile familiale sau potrivit legisla ţ iei specifice, care au obliga ţ ii declarative înscrise în vectorul fi scal (impozit pe salarii, contribu ţ ii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspend ă rii activit ăţ ii, este necesar ă completarea procedurii cu dispozi ţ ii referitoare ş i la aceast ă categorie de contribuabili. www.anaf.ro Page 1 of 2 " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">

Mini ste r ul Fi na n ţ elor Publice

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Di rec ţ ia de Comunicare, Rela ţ ii Publice ş i Mass -Medi a

Nr. înreg. ANSPDCP : 759/ 2009

Mini ste r ul Fi na n ţ elor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Dip resa.anaf @ mfinante.ro relatiipublice.anaf@mfinante.ro Nr. 1090337 / 22.03.2013 C O M U N I C A T D E P R E S Ă Agen ţ ia Na ţ ional ă de Administrare Fiscal ă a elaborat urm ă torul proiect de act normativ: Proiect de ordin pentru modificarea ş i completarea anexei nr.1 la Ordinul pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu În temeiul prevederilor ar t.81 alin.(4) din Ordonan ţ a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă , republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, în caz de inactivitate temporar ă sau în cazul obliga ţ iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozit ului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilu lui, alte termene sau condi ţ ii de depunere a declara ţ iilor fiscale, în func ţ ie de necesit ăţ ile administr ă rii obliga ţ iilor fiscale. Asupra termenelor ş i condi ţ iilor va decide organul fiscal potrivit competen ţ elor aprobate prin ordin al pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă . Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobat ă prin Ordinul pre ş edintelui agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009. Având în vedere faptul c ă , persoanele fizice care desf ă soar ă activit ăţ i independente, autoriz ate potrivit Ordona ţ ei de urgen ţă a Guvernului nr.44/2008 privind desf ăş urarea activit ăţ ilor economice de c ă tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ş i întreprinderile familiale sau potrivit legisla ţ iei specifice, care au obliga ţ ii declarative înscrise în vectorul fi scal (impozit pe salarii, contribu ţ ii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspend ă rii activit ăţ ii, este necesar ă completarea procedurii cu dispozi ţ ii referitoare ş i la aceast ă categorie de contribuabili. www.anaf.ro Page 1 of 2 " id="pdf-obj-0-19" src="pdf-obj-0-19.jpg">

Str.Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti, CP 050741 Tel : +021 319 98 57 Fax: +021 319 98 57

Mini ste r ul Fi na n ţ elor Publice AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Dip resa.anaf @ mfinante.ro relatiipublice.anaf@mfinante.ro Nr. 1090337 / 22.03.2013 C O M U N I C A T D E P R E S Ă Agen ţ ia Na ţ ional ă de Administrare Fiscal ă a elaborat urm ă torul proiect de act normativ: Proiect de ordin pentru modificarea ş i completarea anexei nr.1 la Ordinul pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu În temeiul prevederilor ar t.81 alin.(4) din Ordonan ţ a Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur ă fiscal ă , republicat ă , cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, în caz de inactivitate temporar ă sau în cazul obliga ţ iilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozit ului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilu lui, alte termene sau condi ţ ii de depunere a declara ţ iilor fiscale, în func ţ ie de necesit ăţ ile administr ă rii obliga ţ iilor fiscale. Asupra termenelor ş i condi ţ iilor va decide organul fiscal potrivit competen ţ elor aprobate prin ordin al pre ş edintelui Agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă . Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobat ă prin Ordinul pre ş edintelui agen ţ iei Na ţ ionale de Administrare Fiscal ă nr.1221/2009. Având în vedere faptul c ă , persoanele fizice care desf ă soar ă activit ăţ i independente, autoriz ate potrivit Ordona ţ ei de urgen ţă a Guvernului nr.44/2008 privind desf ăş urarea activit ăţ ilor economice de c ă tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale ş i întreprinderile familiale sau potrivit legisla ţ iei specifice, care au obliga ţ ii declarative înscrise în vectorul fi scal (impozit pe salarii, contribu ţ ii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspend ă rii activit ăţ ii, este necesar ă completarea procedurii cu dispozi ţ ii referitoare ş i la aceast ă categorie de contribuabili. www.anaf.ro Page 1 of 2 " id="pdf-obj-0-34" src="pdf-obj-0-34.jpg">

Nr. 1090337 / 22.03.2013

C O M U N I C A T

D E

P R E S Ă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ:

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

În temeiul prevederilor art.81 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobat ă prin Ordinul preşedintelui agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009.

Având în vedere faptul că, persoanele fizice care desfăsoară activităţi independente, autorizate potrivit Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau potrivit legislaţiei specifice, care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal (impozit pe salarii, contribuţii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspendării activităţii, este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la această categorie de contribuabili.

www.anaf.ro Page 1 of 2
www.anaf.ro
Page 1 of 2

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea

şi completarea

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, după cum urmează:

1. modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu cu dispoziţii referitoare la documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care îşi suspendă activitatea; 2. actualizarea listei declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu.

*

*

*

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media - cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 - la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media; Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro Prin fax la numarul: 021-319.98.57. Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

DIRECŢIA DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Pentru orice reclamaţie sau neregulă referitoare la administraţia fiscală, apelaţi gratuit ANAF, la nr. de .

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea ş i completarea Ordinului pre ş edintelui
www.anaf.ro Page 2 of 2
www.anaf.ro
Page 2 of 2