Sunteți pe pagina 1din 3

DEPUTAT TN PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA

0r

MD-2073,Chiginiu,bd. gtefan celMarenr.l05

nn

r

Mz.r,op u,g

,ott

www.parlament.md

L)

--f-\

U.-p

111. ,??l

Biroul Permanent al ParlamentuluiRepubliciiMoldova

in conformitatecu prevederileart.73din ConstituliaRepublicii Moldova gi att.47din RegulamentulParlamentuluiseinainteazd,cu titlu de iniliativd legislativ6

proiectulde legepentrumodificareaqi completareaCoduluiFiscal.

Anexe:

1. ProiectulLegii

2. Nota informativd

{Q"r,.

t !

Deputafiin Parlament

'f'7

?

J

)

Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA

LEGE

cu privire la modificareagi completareaCodului Fiscal

Parlamentuladoptdprezentalegeorganicd.

Articolul

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediyiespeciald din 8 februarie 2007), cu

din 24 aprilie 1997 (republicat tn

I

-

Codul fiscal nr.l163-Xl[

modificdrileulterioare,semodificd gi secompleteazddupdcum urmeazd:

;a *e@ l. La articoluI52,aliniatul(4) qi(5) seexclude.
t

-----'--'

2. codul secompleteazd,cu articolul I l8'cu urmdtorulcuprins:

,,Art. I 182Modul qitermeniideeliberarea facturilorfiscale (l)Eliberarea facturilor fiscale se efectueazl,in baza unei cereri scrise cu indicarea numdrului de facturi fiscale solicitate depusede cdtre agentul economic la inspectoratelefiscale-nfn-i:azacdrora sunt inregistrali agenfii economici , (2)Inspectoratul fiscal*dxamineazd,intermende 24 ore cereriledepusepentru corespundereaprevederilor art.lI2 gi informeazd,in acesttermen agentul economicprivind acceptareasaurefuzuldggliberare a facturilorfiscale. (3)ln cazulcorespunderiiprevederilor.tt".6)Krganele fiscalesuntobligate sd

asigure in termende 72 de orenumdrulde facturi fiscalesolicitat. ' (4)Agentul economic este in drept sd solicite eliberareafacturilor fiscale in termende cinci zile lucrdtoarede la informarede cdtreorganelefiscale. (5)Eliberarea facturilor fiscale de cdtre organele fiscale se inregistreazdin registrul de eviden!6 a facturilor fiscale eliberate contra semndturacu ln{icarea obligatoriea orei,dataqi anul."

Articol

concordanldcu prezentalege.

II.

-

Guvemul, in termen de 3 luni, va

aduceactele sale normative in

/

NOTA DE FUNDAMENTARE

Prezentapropunerede modificarea legisla{ieifiscalearedrept scopimbundtdlirea

legislaliei fiscald cu excludereaunor prevederi ambigue, excludereabarierilor birocraticein activitateaagenlilor aconomici qi asigurareaactivit6{ii continue qi stabilireaunor relalii claredintreautoritdlilefiscaleqi agenliieconomici.

In prezent organizaliile necomerciale beneficieazd de scutirea de impozitului pe venit, ins6 procedura de scutire nu este incadrat6 in

la

plata

normele

generaleiar scutireaeste garantatl"numaiin cazul in carea fost depus6in termen o

cerere prealabild la autoritdlile fiscale. Astfel, scutirea de impozit pe venit

garuntatd de legislalie estein acelaqitimp limitatd atit de restricfii legislative cit gi procedurale ceeacedefavorizeazdactivitatea organizaliilornecomerciale.

Facturafiscald reprezintddocumentulde bazdcare asiguri inregistarea,evidenfa

livrdrilor impozabilepe teritoriul fdrii. Cu toatec6 autoritdlilefiscaldauintensificat controlul qi au impusunelereguli noi de evidenfda facturilorfiscalegiprezentarea rapoartelortrimestrialegi anuale,procedurade eliberarea facturilorfiscalenu este

reglementatdde legislafiafiscaldactuald.

Lipsa acestorreglement6riare ca efect netransparenfa decizionalda autoritd{ilor fiscale qi birocratizareaexcesivda procedurii de eliberare a facturilor fiscale, solicitarea unui pachet de documenteneprevizute de Codul fiscal, in rezultat agenli economici suportd cheltuieli neprevdzute,iar o bund parte din timp este

epuizatde cdtre conducdtoriqi contabilii-gefinu in dezvoltareapropriilor afaceri dar in convingereaautoritalilor fiscale in necesitateeliberdrii facturilor fiscale pentru desfbqurareacontinuda activitdlii.

Aceste modificdri au ca scop imbundtdfirearelafiilor dintre autorit6file fiscale organizaliilenecomercialegi agenliieconomici,asigurareaimplementdrii normelor clare privind modul qi termenlede eliberarea facturilor fiscale in Codul fiscal,

asigurareatransparenfeiin activitateaacestoragi excludereabarierilorbirocratice.

In final, acestproiect va aveaun

investi{ional. Mai

fi nanciaresuplimentare.

impact pozitiv asupramediului de afacerigi cel acest proiect nu solicitd alocareade mijloace

mult ca atit