Sunteți pe pagina 1din 96

1.

Studiul experimental al transferului de c ldur prin


conduc ie

Standul didactic prezentat n continuare este utilizat pentru studierea
transferului de c ldur la conduc ie. Acesta permite determinarea fluxului
termic ce trece prin materiale solide, determinarea distribu iei de
temperatur printr-un perete plan, calculul rezisten ei termice totale a unui
perete plan neomogen format din straturi perpendiculare pe direc ia fluxului
termic i determinarea conductivit ii termice a unui metal. n figura 1.1 este
prezentat o vedere de ansamblu a instala iei experimentale utilizat pentru
studiul transferului de c ldur prin conduc ie (standul experimental HT11 i
centrala de achizi ie HT10X).


Fig. 1.1. Vedere de ansamblu a instala iei experimentale
Descrierea instala iei
Dispozitivul de m sur al conduc iei termice liniare (vezi figurile 1.2 i
1.3) este compus dintr-o sec iune de nc lzire (1) i una de r cire (3) care pot
fi ata ate n mod direct una de cealalt , sau cuplate cu ajutorul unor sec iuni
intermediare (2). Fiecare sec iune intermediar este construit din diferite
tipuri de metale, ceea ce permite formarea unui perete plan din acela i
material, un perete plan cu sec iuni transversale diferite (n cazul utiliz rii
sec iunilor test din alam ) sau pere i compu i din materiale diferite. Acest
dispozitiv este montat pe o plac de PVC (13).
Sec iunea de nc lzire este realizat dintr-o bar cilindric de alam cu
diametrul de 25 mm, prev zut cu un element de nc lzire la unul din
capete. Elementul de nc lzire este alimentat la tensiune joas pentru a
asigura protec ia operatorului i este prev zut cu un termostat, pentru a
prentmpina o eventuala supranc lzire. Acesta este dimensionat s produc
60 W la o tensiune de 24 Vc.c. Tensiunea de alimentare, deci i puterea,
poate fi variat i m surat prin intermediul unit ii de m sur i control
HT10X HT11
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 4
(HT10X). De-a lungul sec iunii de nc lzire, la intervale constante de 15 mm
sunt montate trei termocuple (T1, T2 i T3), destinate m sur rii gradientului
de temperatur n lungul acesteia. Cordonul de alimentare a dispozitivului
de nc lzire (15) este conectat la mufa de ie ire c.c. marcat OUTPUT 3 a
unit ii HT10X.

Fig. 1.2. Schema de principiu a instala iei experimentale HT11


Fig. 1.3. Schema de principiu a sec iunii de m sur

Sec iunea de r cire este de asemenea realizat dintr-o bar cilindric de
alam cu acela i diametru cu al sec iunii de nc lzire (25 mm) i este r cit la
unul din capete cu ap ce trece prin canalele practicate n aceasta. De-a
lungul sec iunii de r cire sunt montate trei termocuple (T6, T7 i T8) la
intervale de 15 mm ntre ele, destinate m sur rii gradientului de temperatur
Q
Q
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
Ap rece
x
int
U, I
Sec iunea cald
Sec iunea rece
Sec iunea test
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 5
n lungul acesteia. Pentru a minimiza efectul fluctua iilor presiunii de
alimentare, sec iunea rece este prev zut cu un regulator de presiune (7) i
un filtru integrat. Reglarea debitului de ap rece se poate face prin
intermediul valvei de control (4) n intervalul 01,5 litri/min. Alimentarea
cu ap rece a standului se face cu ajutorul unui furtun flexibil ce se
conecteaz la tu ul (6).
Sec iunile de nc lzire, r cire i cele intermediare (ce pot fi reprezentate
de discuri test de diferite materiale) sunt montate coaxial n interiorul unor
anvelope de plastic. ntre anvelopele de plastic i sec iunile metalice exist
un strat de aer ce asigur o izolare termic n vederea minimiz rii pierderilor
de c ldur n mediul ambiant i asigur protec ia operatorului fa de p r ile
fierbin i. Man onul de plastic este prev zut cu cleme metalice care permit
montarea sec iunilor intermediare ntr-o singur pozi ie, asigurnd n acela i
timp i un contact net ntre suprafe ele sec iunilor vecine.
Temperaturile sunt m surate prin intermediul termocuplelor de tip K,
fiecare fiind prev zut cu o born (14) pentru conectarea direct la
dispozitivul HT10X. Atunci cnd sec iunea intermediar (sec iunea test) este
montat , m surarea temperaturilor se face prin intermediul a opt termocuple.
Sudura cald a termocuplelor este localizat n centrul fiec rei sec iuni n
pozi ii unghiulare diferite, pentru a minimiza perturba iile ce pot apare
asupra fluxului termic n lungul sec iunii.
Termocuplele celor trei sec iuni sunt conectate la centrala de achizi ie
de tipul HT10X (fig. 1.4), care transform impulsul electric n temperatur ,
aceasta fiind afi at pe panoul frontal.

Fig. 1.4. Centrala de achizi ie date HT10X
1) buton pornit/oprit; 2) poten iometru reglare tensiune; 3) comutator citire tensiune/curent;
4) comutator citire temperaturi; 5) conexiuni termocuple.
5
1
2
3
4
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 6
Unitatea HT10X mai este prev zut cu dou display-uri pentru afi area
tensiunii/curentului i a temperaturilor, prin ac ionarea comutatorilor 3 i 4.
Pentru reglarea tensiunii de alimentare a rezisten ei electrice, deci a puterii
disipate de sursa cald , se utilizeaz poten iometrul 2.

Caracteristicile tehnice ale instala iei
Distan ele dintre termocuple
Distan a dintre termocuplele T
1
i T
3
: x
13
= 0,03 m;
Distan a dintre termocuplele T
4
i T
5
: x
45
= 0,015 m;
Distan a dintre termocuplele T
6
i T
8
: x
68
= 0,03 m;
Distan a dintre termocuplul T
1
i fa a cald : x
c
= 0,0375 m;
Distan a dintre fa a cald i cea rece: x
i
= 0,03 m;
Distan a dintre fa a rece i termocuplul T
8
: x
r
= 0,0375 m;
Diametrul sec iunii transversale: D = 0,025 m (alam , OL, Al)
D = 0,013 m (alam );
Distan a dintre oricare dou termocuple nvecinate: x = 0,015 m;
Distan a dintre T
3
, T
4
, T
5
sau T
6
i suprafe ele de cap t nvecinate
acestora: x
L
= 0,0075 m.
Conductivit ile termice ale sec iunilor test:
Conductivitatea termic a alamei:
a
= 121 W/(mIK);
Conductivitatea termic a o elului inoxidabil:
o
= 25 W/(mIK).

Nota ii i rela ii de calcul
U [V] tensiunea de alimentare;
I [A] intensitatea curentului electric;
T
1
[C] temperatura superioar a sec iunii calde;
T
2
[C] temperatura median a sec iunii calde;
T
3
[C] temperatura inferioar a sec iunii calde;
T
4
[C] temperatura superioar a sec iunii test;
T
5
[C] temperatura inferioar a sec iunii test;
T
6
[C] temperatura superioar a sec iunii reci;
T
7
[C] temperatura median a sec iunii reci;
T
8
[C] temperatura inferioar a sec iunii reci;
2
2 3
3 ,
T T
T T
c s

[C] temperatura pe fa a cald a sec iunii test;


2
7 6
6 ,
T T
T T
r s

[C] temperatura pe fa a rece a sec iunii test;


I U Q I [W] fluxul termic transmis;
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 7

4
2
D
A
I
[m
2
] aria sec iunii transversale;

3 1
T T T
c
[K] diferen a de temperatur pe sec iunea cald ;
5 4
T T T
i
[K] diferen a de temperatur pe sec iunea
intermediar ;
8 6
T T T
r
[K] diferen a de temperatur pe sec iunea rece;
8 1 18
T T T [K] diferen a de temperatur pe ntregul perete;
r s c s
T T T
, , int
[K] c derea de temperatur n sec iunea test;
c c
c
A T
Q x
I
I

13
[W/(mIK)] conductivitatea termic a sec iunii calde;
i i
i
A T
Q x
I
I

45
[W/(mIK)] conductivitatea termic a sec iunii
intermediare;
r r
r
A T
Q x
I
I

68
[W/(mIK)] conductivitatea termic a sec iunii reci;
int int
int
int
T A
x Q
I
I
[W/(mIK)] conductivitatea termic a sec iunii test;
r
r
i
i
c
c
I
x x x
R

) (
[(m
2
IK)/W] rezisten a termic total
calculat ca sum a rezisten elor termice ale straturilor;
A Q
T
R
II
/
18
) (

[(m
2
IK)/W] rezisten a termic total calculat ca
raportul dintre diferen a de temperatur pe ntregul
perete i fluxul termic unitar.

Observa ie . Ariile sec iunilor transversale ale sec iunilor cald i rece ( A
c
i A
r
) sunt
egale cu aria sec iunii discului test (A).


Transfer de c ldur ndrumar de laborator 8

1.1. Utilizarea ecua iei generale a conduc iei termice unidirec ionale n
regim permanent pentru determinarea fluxului termic prin materiale
solide

1.1.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea permite determinarea fluxului termic ce trece prin materiale
solide prin utilizarea ecua iei generale a conduc iei termice unidirec ionale
n regim permanent.

1.1.2. Efectaarea /acr r//
nainte de nceperea efectu rii propriu-zise a lucr rii de laborator,
trebuie asigurat preg tirea acesteia, care const n realizarea urm toarelor
sarcini:
i Introduce i i fixa i prin cele dou cleme laterale discul test din
alam (Brass 25 mm) ntre cele dou sec iuni, cald i rece, ale
aparatului HT11, aplicnd pe cele dou fe e un strat sub ire de past
termic de contact.
i Conecta i cele 8 termocuple la aparatul HT11, asigurnd
coresponden a etichetelor de pe cele 8 cabluri cu cele de pe soclurile
din aparat;
i Seta i controlul de tensiune (VOLTAGE CONTROL) la valoarea
minim i pune i selectorul pe pozi ia MANUAL, dup care
conecta i elementul de nc lzire al HT11;
i Verifica i dac este asigurat alimentarea cu ap rece la intrarea n
valva de reglaj a presiunii de la HT11;
i Verifica i dac furtunul de evacuare a apei reci este legat la canalul
de evacuare;
i Verifica i dac unitatea HT10 este conectat la re eaua electric de
220 V.

Demararea lucr rii se va face ini ial prin ac ionarea comutatorului
Mains existent pe panoul unit ii HT10.
Deschide i alimentarea apei reci, reglnd debitul de ap rece la
aproximativ 1,5 l/min.
Regla i tensiunea elementului de nc lzire la 12 V cu ajutorul
poten iometrul VOLTAGE CONTROL de pe panoul unit ii HT10. Dup
stabilizarea regimului de func ionare, citi i temperaturile T
1
...T
8
, folosind
comutatorul existent pe panoul unit ii HT10.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 9
Regla i din nou tensiunea de alimentare a elementului de nc lzire la 17
V i citi i, dup stabilizarea regimului de func ionare, temperaturile T
1
...T
8
.
Rezultatele m sur torilor i calculelor vor fi prezentate pentru fiecare
regim de lucru ntr-un tabel de forma tabelului 1.1.

Tabe/a/ 1.1
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate


Se vor compara valorile calculate pentru conductivitatea termic a
alamei n cele trei sec iuni pentru acela i flux termic i pentru fluxuri
termice diferite.
Se va prezenta grafic varia ia temperaturii n lungul cilindrului, cu
delimitarea celor trei sec iuni (cald , intermediar i rece), pentru cele dou
valori ale fluxului termic.
Se va verifica dac varia iile temperaturii pentru fiecare flux termic sunt
liniare i dac gradientul de temperatur cre te cu fluxul termic.
Se va calcula gradientul de temperatur pentru fiecare flux termic i se
va verifica dac raportul dintre fluxul termic i gradientul de temperatur
este constant.
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1
U V 12 17
2 I A
3 T
1
C
4 T
2
C
5 T
3
C
6 T
4
C
7 T
5
C
8 T
6
C
9 T
7
C
10 T
8
C
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W
2 A m
2

3
T
c
K
4
c
W/(mIK)
5
T
i
K
6
i
W/(mIK)
7
T
r
K
8
r
W/(mIK)
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 10
Se va calcula conductivitatea termic medie a alamei pe ntregul
cilindru
I I
I

K m
W
A T T
Q x
m
8 1
18
i se va compara valoarea ob inut cu
cele trei valori rezultate pentru fiecare din cele trei sec iuni ale cilindrului.
Aceste valori trebuie s fie de aproximativ 121 W/(mIK), care reprezint
conductivitatea termic a alamei.

1.1.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificarea calculelor acestei lucr ri, s-a realizat un set de
m sur tori pentru discul test de alam Z 25 mm. Rezultatele m sur torilor
sunt prezentate n tabelul 1.2 i figura 1.5.

Tabe/a/ 1.2
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate
(pentru discul test din alam Z 25 mm)
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1
U V 12 17
2 I A 1,22 1,73
3 T
1
C 41,0 66,6
4 T
2
C 37,9 60,5
5 T
3
C 34,2 53,3
6 T
4
C 29,8 44,5
7 T
5
C 27,0 38,9
8 T
6
C 23,7 32,5
9 T
7
C 20,9 26,6
10 T
8
C 18,2 21,3
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W 14,6 29,4
2 A m
2
4,9 10
-4
3
T
c
K 6,8 13,3
4
c
W/(mIK) 131,4 135,3
5
T
i
K 2,8 5,6
6
i
W/(mIK) 159,6 160,7
7
T
r
K 5,5 11,2
8
r
W/(mIK) 162,5 160,7
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 11

Fig. 1.5. Varia ia temperaturii n lungul sec iunii de m sur
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 12

1.2. Determinarea distribu iei de temperatur n cazul conduc iei
termice unidimensionale n regim permanent printr-un perete plan i
calculul rezisten ei termice totale a unui perete plan neomogen format
din straturi perpendiculare pe direc ia fluxului termic.

1.2.1. Scapa/ /acr r//
Lucrare are ca scop stabilirea distribu iei temperaturii i calculul
rezisten ei termice totale n cazul unui perete plan neomogen format din mai
multe straturi dispuse perpendicular pe direc ia de propagare a fluxului
termic.

1.2.2. Efectaarea /acr r//
nainte de nceperea efectu rii propriu-zise a lucr rii de laborator,
trebuie asigurat preg tirea acesteia, care const n realizarea urm toarelor
sarcini:
i Introduce i i fixa i prin cele dou cleme laterale discul test din o el
inoxidabil (Stainless Steel) ntre cele dou sec iuni, cald i rece, ale
aparatului HT11, aplicnd pe cele dou fe e un strat sub ire de past
termic de contact.
i Conecta i cele 6 termocuple la aparatul HT11, asigurnd
coresponden a etichetelor de pe cele 6 cabluri cu cele de pe soclurile
din aparat;
i Seta i Controlul de tensiune (VOLTAGE CONTROL) la valoarea
minim i pune i selectorul pe pozi ia MANUAL, dup care
conecta i elementul de nc lzire al HT11;
i Verifica i dac este asigurat alimentarea cu ap rece la intrarea n
valva de reglaj al presiunii de la HT11;
i Verifica i dac furtunul de evacuare a apei reci este legat la canalul
de evacuare;
i Verifica i dac unitatea HT10 este conectat la re eaua electric de
220 V.

Demararea lucr rii se va face ini ial prin ac ionarea comutatorului
Mains existent pe panoul unit ii HT10.
Deschide i alimentarea apei reci, reglnd debitul de ap rece la
aproximativ 1,5 l/min;
Regla i tensiunea elementului de nc lzire la 9 V cu ajutorul
poten iometrului VOLTAGE CONTROL de pe panoul unit ii HT10;
dup stabilizarea regimului de func ionare, citi i temperaturile T
1
, T
2
, T
3
, T
6
,
T
7
i T
8
, folosind comutatorul existent pe panoul unit ii HT10.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 13
Regla i tensiunea elementului de nc lzire la 12 V i citi i, dup
stabilizarea regimului de func ionare, temperaturile T
1
, T
2
, T
3
, T
6
, T
7
i T
8
.

Rezultatele m sur torilor i calculelor vor fi prezentate pentru fiecare
regim de lucru ntr-un tabel de forma tabelului 1.3.

Tabe/a/ 1.3
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1
U V 9 12
2 I A
3 T
1
C
4 T
2
C
5 T
3
C
6 T
6
C
7 T
7
C
8 T
8
C
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W
2 A m
2

3
T
18
K
4 R
(I) (m
2
IK) /W
5 R
(II) (m
2
IK) /W

Pentru o mai bun vizualizare a fenomenului studiat, se va trasa varia ia
temperaturii n lungul cilindrului, cu delimitarea celor trei sec iuni (cald ,
intermediar i rece), pentru cele dou valori ale fluxului termic. Observa i
varia ia temperaturii pentru fiecare flux termic i verifica i dac varia iile
sunt liniare i dac gradientul de temperatur cre te cu fluxul termic.
Se va urm ri varia ia gradientului de temperatur prin stratul de o el
(conductivitatea termic a o elului este mai mic dect cea a alamei).
Se vor compara cele dou valori ob inute pentru coeficientul global de
transfer de c ldur prin perete (k i k=1/R), n cazul utiliz rii discului test
din alam .

1.2.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificarea calculelor acestei lucr ri, s-a realizat un set de
m sur tori pentru discul test din o el inoxidabil. Rezultatele m sur torilor
sunt prezentate n tabelul 1.4 i figura 1.6.
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 14
Tabe/a/ 1.4
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate
(pentru discul test din OL inox)
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1
U V 9 12
2 I A 0,91 1,21
3 T
1
C 55,4 86,3
4 T
2
C 54,1 83,8
5 T
3
C 52,3 80,8
6 T
6
C 24,3 26,8
7 T
7
C 23,2 24,7
8 T
8
C 22,5 23,3
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W 8,19 14,52
2 A m
2
4,9 10
-4
3
T
18
K 32,9 63,0
4 R
(I) (m
2
IK) /W 1,9 10
-3
2,1 10
-3

5 R
(II) (m
2
IK) /W 508,03 470,36

Fig. 1.6. Varia ia temperaturii n lungul sec iunii de m sur
Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 15

1.3. Determinarea conductivit ii termice a unui metal

1.3.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea permite determinarea experimental a conductivit ii termice a
unui metal.

1.3.2. Efectaarea /acr r//
nainte de nceperea efectu rii propriu-zise a lucr rii de laborator,
trebuie asigurat preg tirea acesteia, care const n realizarea urm toarelor
sarcini:
i Introduce i i fixa i prin cele dou cleme laterale discul test din
aluminiu ntre cele dou sec iuni (cald i rece) ale aparatului HT11,
aplicnd pe cele dou fe e un strat sub ire de past termic de
contact.
i Conecta i cele 6 termocuple la aparatul HT11, asigurnd
coresponden a etichetelor de pe cele 6 cabluri cu cele de pe soclurile
din aparat;
i Seta i Controlul de tensiune (VOLTAGE CONTROL) la valoarea
minim i pune i selectorul pe pozi ia MANUAL, dup care
conecta i elementul de nc lzire al HT11;
i Verifica i dac este asigurat alimentarea cu ap rece la intrarea n
valva de reglaj al presiunii de la HT11;
i Verifica i dac furtunul de evacuare a apei reci este legat la canalul
de evacuare;
i Verifica i dac unitatea HT10 este conectat la re eaua electric de
220 V.

Demararea lucr rii se va face ini ial prin ac ionarea comutatorului
Mains existent pe panoul unit ii HT10;
Deschide i alimentarea apei reci, reglnd debitul de ap rece la
aproximativ 1,5 l/min.
Regla i tensiunea elementului de nc lzire la 9 V cu ajutorul
poten iometrului VOLTAGE CONTROL de pe panoul unit ii HT10;
dup stabilizarea regimului de func ionare, citi i temperaturile T
1
, T
2
, T
3
, T
6
,
T
7
i T
8
, folosind comutatorul existent pe panoul unit ii HT10.
Regla i tensiunea elementului de nc lzire la 12 V i citi i, dup
stabilizarea regimului de func ionare, temperaturile T
1
, T
2
, T
3
, T
6
, T
7
i T
8
.

Rezultatele m sur torilor i calculelor vor fi prezentate pentru fiecare
regim de lucru ntr-un tabel de forma tabelului 1.5.
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 16
Tabe/a/ 1.5
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1
U V 9 12
2 I A
3 T
1
C
4 T
2
C
5 T
3
C
6 T
6
C
7 T
7
C
8 T
8
C
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W
2 A m
2

3 T
s,c
C
4 T
s,r
C
5
T
int
K
6
int
W/(mIK)

Se vor compara valorile ob inute pentru conductivitatea termic la cele
dou valori ale fluxului termic.
Se va reprezenta grafic varia ia temperaturii n lungul cilindrului, cu
delimitarea celor trei sec iuni (cald , intermediar i rece), pentru cele dou
valori ale fluxului termic. Temperaturile pe suprafe ele cald i rece ale
materialului testat se ob in prin extrapolarea varia iilor de temperatur n
cele dou sec iuni ale aparatului.
Se va urm ri varia ia temperaturii pentru fiecare flux termic i se va
verifica dac varia iile sunt liniare i dac gradientul de temperatur cre te
cu fluxul termic.
Se va urm ri varia ia gradientului de temperatur n aluminiu
(conductivitatea termic a aluminiului este mai mare dect a alamei).
Se vor compara valorile calculate pentru conductivitatea termic a
sec iunii intermediare din aluminiu la cele dou valori ale fluxului termic,
att ntre ele ct si cu valoarea real a conductivit ii termice a aluminiului
(235 W/(m K)).
De asemenea, se va calcula conductivitatea termic a aluminiului pe
baza gradientului de temperatur ob inut din grafic i se compar aceast
valoare cu cea stabilit anterior.

Studiul experimental al transferului de c ldur prin conduc ie 17
1.3.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificarea calculelor acestei lucr ri, s-a realizat un set de
m sur tori pentru discul test de aluminiu. Rezultatele m sur torilor sunt
prezentate n tabelul 1.6 i figura 1.7.

Tabe/a/ 1.6
Centralizator pentru m rimile m surate i calculate
(pentru discul test din aluminiu)
M rimi m surate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 U V 9 12
2 I A 0,9 1,2
3 T
1
C 47,4 59,4
4 T
2
C 45,4 56,5
5 T
3
C 43,1 53,0
6 T
6
C 26,7 29,2
7 T
7
C 24,7 26,3
8 T
8
C 23,3 24,2
M rimi calculate
Nr.
crt.
M rimea U.M. Valoarea
1 Q W 8,1 14,4
2 A m
2
4,9 10
-4

3 T
s,c
C 41,9 51,2
4 T
s,r
C 27,7 30,6
5
T
int
K 14,2 20,6
6
int
W/(mIK) 34,9 42,8

Fig. 1.7. Varia ia temperaturii n lungul sec iunii de m sur
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 18


2. Studiul experimental al transferului de c ldur prin
convec ie for at peste evi

Instala ia prezentat n continuare permite determinarea experimental a
coeficientului mediu de transfer de c ldur prin convec ie la curgerea
transversal a aerului peste un cilindru singular sau peste un fascicul de evi
i determinarea coeficientului local de transfer de c ldur prin convec ie, pe
circumferin a unui cilindru.

Descrierea instala iei
Instala ia experimental este prezentat n figura 2.1.Fig. 2.1. Instala ia experimental pentru studierea coeficientului de transfer de
c ldur prin convec ie la curgerea aerului peste un fascicul de evi

Principalele elementele componente ale instala iei experimentale sunt
prezentate n figura 2.2 .
Fasciculul de evi este simulat de un ansamblu de tuburi de plastic,
avnd o dispunere n triunghi.
20 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

Fig. 2.2. Instala ia experimental : schema de principiu i elementele componente

Modificarea structurii sec iunii de curgere a aerului, respectiv curgerea
peste un cilindru singular sau peste un fascicul de tuburi se realizeaz prin
utilizarea unor pl ci a c ror geometrie este prezentat n figura 2.3.Priz pentru
conectarea
elementului de
nc lzire
Comutator
Pozi ia sus:
indic
temperatura
elementului
termorezisten ei
Pozi ia jos:
indic
temperatura
aerului n canalul
de aer
Priz pentru
conectarea
termocuplului care
masoar
temperatura aerului

Termometrul
digital
Voltmetrul Buton de
oprire/
pornire
Comutator
voltmetru:
Pozi ia sus: 35V;
Pozi ia jos: 70V
Regulator de
temperatur
Difuzor de
admisie
Elementul de nc lzire i
termocuplul pentru
temperatura suprafe ei
Manometrul
pentru
m surarea
presiunilor
mici
Manometrul
pentru
m surarea
presiunilor mari
Canalul
de aer
Evacuarea
aerului
Diafragma
Buton de
oprire/
pornire
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 21

Fig. 2.3. Placa monotubular i placa multitubular
t
a
temperatura aerului; t
s
temperatura suprafe ei.

Fluidul care circul peste tuburi este aerul. Principalele elemente
componente ale instala iei sunt prezentate n continuare.
Canalul de aer vertical are la partea superioar un difuzor de admisie,
iar la partea inferioar un ventilator. Debitul aerului aspirat (care circul prin
Element
cilindric
t
s

Aria
nc lzit
Plac
monotubular
Plac
multitubular
Tuburi
retractabile ce
pot fi nlocuite
prin elementul
cilindric
nc lzit electric
Fascicul de tuburi
t
a

22 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
canal) este controlat cu ajutorul unei diafragme, situat n sec iunea de
evacuare a aerului.
Elementul de nc lzire este alc tuit dintr-un cilindru din cupru care este
nc lzit electric. Termocuplul care m soar temperatura suprafe ei
cilindrului este ncastrat n acesta. P r ile finale ale elementului de nc lzire
sunt izolate termic n scopul reducerii erorilor datorate conduc iei axiale.
Tensiunea maxim de alimentare a elementului de nc lzire este de 70V.
Consola are ncorporat un releu, care opre te alimentarea elementului de
nc lzire cu energie n cazul n care temperatura suprafe ei acestuia
dep e te 100 C.
Controlul fluxului de c ldur se face cu ajutorul unui transformator de
tensiune reglabil, care regleaz tensiunea cu care este alimentat elementul de
nc lzire. Valoarea acesteia este afi at numeric pe aparatul de m sur .
Dispozitivul de afi are digital a temperaturii indic att temperatura
suprafe ei elementului de nc lzire, ct i pe cea a aerului din canalul de aer.
Rezolu ia instrumentului este de 0,1C, iar selectarea temperaturii afi ate se
face cu ajutorul unui comutator. Comutatorul este construit n a a fel nct,
n pozi ia liber afi eaz temperatura suprafe ei elementului de nc lzire.
Cnd acesta este ap sat, indic temperatura aerului din canal.
Un voltmetru analogic este situat n centrul consolei i indic tensiunea
cu care este alimentat elementul de nc lzire. Domeniul de m sur al
acestuia este 070V.
Cele dou manometre montate pe canalul de aer m soar diferen a de
presiune. Unul este folosit pentru presiuni mici (0-30 mmH
2
O), iar cel lalt
pentru presiuni mari (0-70 mmH
2
O).
Placa monotubular este o plac plan de plastic transparent, prev zut
cu un orificiu central n care se introduce elementul de nc lzire.
Placa multitubular este, de asemenea, o plac plan de plastic
transparent, cu 27 de orificii, a ezate ntr-o re ea triunghiular . Tuburile
centrale din fiecare rnd pot fi nlocuite cu elementul de nc lzire.

Caracteristicile tehnice ale instala iei
Canalul de aer:
- n l imea: L = 1,2 m;
- aria sec iunii transversale: S = 65mm l 150mm = 9,75 10
-3
m
2
.
Elementul de nc lzire:
- diametrul exterior: D = 15,8 mm;
- lungimea suprafe ei nc lzite: L = 50 mm;
- aria suprafe ei nc lzite: A = 2,482 l 10
-3
m
2
;
- rezisten a electric : R = 66,1 .
Tuburile retractabile:
- sec iunea minim de curgere n fasciculul de tuburi:
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 23
S
min
= 4,160 l 10
-3
m
2
;
- pasul longitudinal / pasul transversal: s
L
/ s
T
= 27,5 / 32 mm.

Nota ii i rela ii de calcul:
Nu num rul Nusselt:
a
D

I
Nu ;
p
a
[N/m
2
] presiunea atmosferic ; se m soar sau se poate
considera p
a
e 10
5
N/m
2
;
Pr num rul Prandtl pentru aer;
Pr
s
num rul Prandtl pentru aer la temperatura peretelui;
Q [W] fluxul de c ldur transferat (puterea electric disipat
n elementul de nc lzire):
R
U
Q
2
;
q
s
[W/m
2
] fluxul de c ldur unitar de suprafa :
A
Q
q
s
;
Re num rul Reynolds la curgerea peste un cilindru:
a
D w

I
Re ;
Re
max
num rul Reynolds maxim la curgerea peste un
fasciculul de cilindri:
a
D w

max
max
Re ;
t
a
[C] temperatura aerului din canal;
t
s
[C] temperatura suprafe ei elementului de nc lzire;
U [V] tensiunea;
w [m/s] viteza aerului prin canal (cu p
a
exprimat n bar):

a
a
p
H t
w

15 , 273
294 , 74
w
max
[m/s] viteza maxim a aerului n fasciculul de tuburi:
34 , 2
10 160 , 4
10 75 , 9
3
3
min
max
I
I
I

w w
S
S
w w ;


[W/m
2
IK] coeficientul de transfer de c ldur prin convec ie
pentru peretele plan, determinat experimental:
t
q
s

;
H [mmH
2
O] diferen a de presiune;
t [C] diferen a de temperatur dintre suprafa a elementului
de nc lzire i aer: t = t
s
t
a
;
a
[W/(m K)] conductivitatea termic a aerului;
a
[N s/m
2
] vscozitatea dinamic a aerului:
a
=
a

a
;
24 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
s
[N s/m
2
] vscozitatea dinamic a aerului la temperatura
suprafe ei peretelui:
s
=
s

s
;

a
[m
2
/s] vscozitatea cinematic a aerului;
a
[kg/m
3
] densitatea aerului:
15 , 273
15 , 273
293 , 1


a
a
t
.

Propriet ile aerului, func ie de temperatur , se prezint n anexa 2.1.


Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 25

2.1. Determinarea experimental a coeficientului mediu de transfer de
c ldur prin convec ie la curgerea transversal a aerului peste un
cilindru

2.1.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te determinarea experimental a coeficientului mediu
de transfer de c ldur prin convec ie la curgerea transversal a aerului peste
un cilindru.

2.1.2. Efectaarea /acr r//
Etapele ce trebuie urm rite la derularea lucr rii practice sunt
urm toarele:
1. Asigura i-v c instala ia i aparatul de m sur sunt scoase de sub
tensiune;
2. A eza i placa monotubular pe pozi ie;
3. Introduce i elementul de nc lzire n fanta pl cii i conecta i cablul la
aparatul de m sur ;
4. Conecta i racordul de presiune al manometrului din partea superioar
a aparatului la tu ul din canalul de aer;
5. nchide i diafragma i ap sa i butonul de pornire;
6. Modifica i pozi ia diafragmei urm rind indica ia manometrului de
presiuni mici, n a a fel nct s ob ine i o vitez a aerului prin canal
ct mai mic (ceea ce corespunde unui H de aproximativ 4 mm
H
2
O);
7. Comuta i tensiunea pe 70V. Modifica i pozi ia regulatorului de
temperatur pn cnd ve i ob ine o temperatur a elementului de
nc lzire (t
s
) de aproximativ 95

C. La o vitez mic a aerului


transferul de c ldur este redus i de aceea este recomandat
cre terea treptat a temperaturii, l snd timp de stabilizare dup
fiecare modificare a tensiunii. Dup stabilizarea regimului de
func ionare (t
s
= constant), citi i i nota i n tabelul 2.1. m rimile: t
s
,
t
a,
U i H;
8. Regla i diafragma n a a fel nct s cre te i viteza aerului, adic H,
i modifica i pozi ia regulatorului de c ldur pn cnd se ob ine
aceea i temperatur t
s
. Dup stabilizarea regimului de func ionare (t
s

= constant), citi i i nota i n tabel m rimile: t
s
, t
a,
U i H;
9. Proceda i analog pentru alte viteze ale aerului, pn la atingerea
vitezei maxime (diafragma este deschis complet);

Rezultatele m sur torilor se vor trece n tabelul 2.1, iar m rimile
calculate n tabelul 2.2.
26 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Tabe/a/ 2.1
Date experimentale
M rimi m surate
Nr. determin rii
experimentale
1 2 3 4 5 6
t
s
[
0
C]
t
a
[
0
C]
H [mmH
2
O]
U [V]

Tabe/a/ 2.2
Date calculate
M rimi calculate
Q[ W]
q
s
[W/m
2
]
t [K]
[W/m
2
IK]
w [m/s]

a
[m
2
/s]
Re

a
[W/mIK]
Nu

2.1.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificarea modului de calcul s-au considerat urm toarele
valori : p = 0,992 bar; t
s
= 94 C; t
a
= 19 C; H = 4 mm H
2
O; U = 37,5 V.
Folosind rela iile de calcul prezentate mai sus s-au ob inut valorile din
tabelul 2.3.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 27

Tabe/a/ 2.3
Exemplu de calcul pentru determinarea experimental a coeficientului mediu de
transfer de c ldur prin convec ie la curgerea transversal a aerului peste un
cilindru
Q
[W]
q
s
[W/m
2
]
t
[K]

[W/m
2
IK]
w
[m/s]

a
[m
2
/s]
Re
a
[W/mIK]
Nu
20 8094 75 107,9 8,06 1,50310
-5
8473 0,0258 66,07

In tabelul 2.4. se prezint cele mai importante rela ii de calcul pentru
determinarea num rului Nusselt.

Tabe/a/ 2.4
Rela ii de calcul pentru determinarea num rului Nusselt
Autor
Rela ia de calcul
Condi ii de
valabilitate
Zhuhauskas,
25 , 0
37 , 0 6 , 0
Pr
Pr
Pr Re 26 , 0 I I I
s
Nu
Re = 10
3
2I10
5

Whitaker

25 , 0
4 , 0 67 , 0 5 , 0
Pr Re 06 , 0 Re 4 , 0 Nu I I
s
a

Re = 10 10
5

Churchill i Bernstein

5 / 4
8 / 5
4 / 1 3 2
3 1 2 1
28200
Re
1
Pr / 4 , 0 1
Pr Re 62 , 0
3 , 0 Nu I

I I

Re Pr > 0,2

Se va reprezenta grafic, varia ia num rului Reynolds n func ie de
coeficientul de transfer de c ldur prin convec ie, pentru diferite rela ii de
calcul ale num rului Nusselt, = f(Re). Pe aceea i diagram , pentru
compara ie, se vor reprezenta i varia iile = f(Re) ob inute prin aplicarea
principalelor rela ii de calcul din literatura de specialitate (Re, t
a
i t
s
au
valorile din determin rile experimentale).

28 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
270
8517 13473 16493 19041 23328 26932 30116 31586

Whitaker
Churchill & Bernstein
Zhuhauskas
Experimental

Fig. 2.4. Varia ia num rului Reynolds n func ie de coeficientul de transfer de
c ldur prin convec ie, pentru diferite rela ii de calcul ale num rului Nusselt -
exempluStudiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 29

2.2. Determinarea coeficientului de transfer de c ldur pe fiecare rnd
al unui fascicul de tuburi

2.2.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te determinarea coeficientului de transfer de c ldur
pe fiecare rnd al unui fascicul de tuburi.

2.2.2. Efectaarea /acr r//
Etapele ce trebuie urm rite la derularea lucr rii practice sunt
urm toarele:
1. Asigura i-v c instala ia i aparatul de m sur sunt scoase de sub
tensiune;
2. A eza i placa multitubular pe pozi ie;
3. Introduce i elementul de nc lzire n prima fant a pl cii (primul rnd
de sus) i asigura i-v c n celelalte rnduri a i introdus cele 5 tuburi
retractabile. Conecta i cablul elementului de nc lzire la aparatul de
m sur ;
4. Conecta i racordul de presiune al manometrului din partea superioar
a aparatului la tu ul din canalul de aer;
5. nchide i diafragma i ap sa i butonul de pornire;
6. Modifica i pozi ia diafragmei urm rind indica ia manometrului de
presiuni mici, n a a fel nct s ob ine i o vitez a aerului prin canal
ct mai mic (ceea ce corespunde unui H de aproximativ 1,5 mm
H
2
O);
7. Comuta i tensiunea pe 70 V. Modifica i pozi ia regulatorului de
c ldur pn cnd ve i ob ine o temperatur a elementului de
nc lzire (t
s
) de aproximativ 95

C. La o vitez mic a aerului


transferul de c ldur este redus i de aceea este recomandat
cre terea treptat a temperaturii, l snd timp de stabilizare dup
fiecare modificare a tensiunii. Dup stabilizarea regimului de
func ionare (t
s
= constant), citi i i nota i, pentru rndul 1, m rimile:
t
s
, t
a,
U i H;
8. Regla i diafragma n a a fel nct s cre te i viteza aerului, adic
regla i H=56 mm H
2
O i modifica i pozi ia regulatorului de c ldur
pn cnd se ob ine aceea i temperatur t
s
. Dup stabilizarea
regimului de func ionare (t
s
= constant), citi i i nota i, pentru rndul
1, m rimile: t
s
, t
a,
U i H,
9. Proceda i analog pentru alte viteze ale aerului, pn la atingerea
vitezei maxime (diafragma este deschis complet);
10. Stabili i pozi ia regulatorului de c ldur la valoarea minim pentru a
permite elementului de nc lzire s se r ceasc ;
30 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
11. Introduce i elementul de nc lzire n al doilea rnd i tubul
retractabil din acest rnd n primul;
12. Repeta i ntregul experiment pentru rndul 2;
13. Repeta i ntreaga procedur pentru toate cele 6 rnduri.

Pentru fiecare rnd de tuburi, rezultatele m sur torilor se vor trece n
tabelul 2.1 iar rezultatele m rimilor calculate se vor trece n tabelul 2.2.

2.2.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificare, n figura 2.5 se prezint varia ia coeficientului
de convec ie cu num rul Re pentru cele 6 rnduri de tuburi din fascicul.

100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000

Randul 1
Randul 2
Randul 3
Randul 4
Randul 5
Randul 6

Fig. 2.5. Varia ia coeficientului de transfer de c ldur prin convec ie cu num rul
Re pentru cele 6 rnduri - exemplu


Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 31

2.3. Determinarea coeficientului de corec ie
N
care ine seama de
num rul rndurilor de tuburi N, din fascicul

2.3.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te determinarea coeficientului de corec ie
N
care ine
seama de num rul rndurilor de tuburi N din fascicul.

Considera ii teoretice
Coeficientul mediu de transfer de c ldur convectiv pe un tub al unui
fascicul depinde de pozi ia tubului n fascicul. Pentru tuburile din primul
rnd, este aproximativ egal cu cel determinat la curgerea transversal
peste un cilindru singular. Pentru tuburile din celelalte rnduri, coeficientul
convectiv este mai mare datorit turbulen ei sporite de prezen a tuburilor din
amonte. Dup un anumit num r de rnduri, ns , condi iile de transfer de
c ldur se stabilizeaz , astfel c r mne acela i pentru urm toarele
rnduri din fascicul.
Coeficientul convectiv mediu pe un fascicul se poate determina
folosind, de exemplu, rela ia de calcul:
N
34 , 0
635 , 0
max Pr Re 273 , 0 Nu , (2.1)
n care
N
este un coeficient de corec ie care ine seama de num rul
rndurilor de tuburi N din fascicul. Dac N > 10 se poate considera
N
= 1.
Dependen a
N
= f(N) este prezentat n figura 2.6.


Fig. 2.6. Varia ia coeficientului de corec ie pentru fiecare rnd din fascicul32 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
2.3.2. Efectaarea /acr r//
n aceast lucrare se vor folosi datele experimentale ob inute n lucrarea
2.2. n primul rnd se determin numerele Nu i Re
max
medii pentru fiecare
rnd i fiecare determinare experimental . Astfel, de exemplu, pentru
determinarea experimental aferent rndului 1, folosind valorile din prima
coloan a tabelelor din lucrarea 2.2 se ob in:

6
Nu Nu Nu Nu Nu Nu
Nu
1
6
1
5
1
4
1
3
1
2
1
1
1
Rand Rand Rand Rand Rand Rand


(2.2)
i
6
Re Re
6
Re Re Re Re
Re
1
6 max,
1
5 max,
1
4 max,
1
3 max,
1
2 max,
1
1 max,
1
max
Rand Rand
Rand Rand Rand Rand

(2.3)

n mod similar, se determin numerele Nu i Re
max
medii i pentru
celelalte rnduri. Datele ob inute se vor trece n tabelul 2.5:

Tabe/a/ 2.5
Date experimentale i calculate pentru lucrare
Nr. determin rii
experimentale
1 2 3 4 5 6
Pozi ia diafragmei
difuzorului

max
Re

Nu


Se face observa ia c , pentru fiecare rnd, n fiecare determinare
experimental , num rul Re
max
r mne aproximativ constant, deoarece viteza
aerului este practic aceea i.
n continuare se reprezint grafic perechile de valori (lg Nu , lg
max
Re ).
Se va observa c acestea se situeaz pe o dreapt . Ca urmare, Nu i
max
Re pot fi corelate printr-o func ie de tipul Nu = C
1
1
max
Re
m
. Exponentul
m
1
i constanta C
1
reprezint , panta i respectiv ordonata n origine a dreptei
lg Nu = lgC
1
+ m
1
lg
1
max
Re
m
; m
1
i C
1
se pot determina imediat din grafic.
Se compar acum rela ia determinat experimental, Nu = C
1
1
max
Re
m
, cu
rela ia recomandat n literatura de specialitate. Dac , m m e
1
, rezult c
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 33
N
C
34 , 0
1
Pr 273 , 0 . Introducnd n aceast rela ie valoarea lui Pr la
temperatura aerului din timpul determin rilor experimentale se ob ine
imediat
N
, care se compar cu valoarea din diagrama care nso e te rela ia
(2.1).

2.3.3. Exemp/a de ca/ca/
Folosind, de exemplu, datele m surate la lucrarea 2.2. pentru fiecare
rnd de tuburi i fiecare pozi ie a diafragmei difuzorului, se ob ine num r
Nusselt mediu i num rul Reynolds mediu, prin intermediul
c rora se va determina pentru fiecare rnd factorul de corec ie:
34 , 0
635 , 0
max Pr Re 273 , 0
Nu
N
.

Astfel, se poate reprezenta grafic varia ia factorului de corec ie
N
pentru fiecare rnd din fascicul (figura 2.7).

0,6
0,7
0,8
0,9
1
1 2 3 4 5 6
Randul din fascicul

Fig. 2.7. Varia ia factorului
N
pentru fiecare rnd al fascicolului de tuburi -
exemplu
34 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

2.4. Determinarea coeficientului de transfer de c ldur pentru un
schimb tor de c ldur cu 6 rnduri de tuburi

2.4.1. Scapa/ /acr r//
Lucrare urm re te determinarea coeficientului de transfer de c ldur
pentru un schimb tor de c ldur cu 6 rnduri de tuburi.

2.4.2. Efectaarea /acr r//
1. Asigura i-v c instala ia i aparatul de m sur sunt scoase de sub
tensiune;
2. A eza i placa multitubular pe pozi ie;
3. Introduce i termorezisten a n prima fant a pl cii (primul rnd gol de
sus) i asigura i-v c n celelalte rnduri a i introdus cele 5 tuburi
retractabile. Conecta i cablu termorezisten ei la aparatul de m sur ;
4. Conecta i la tubul gri racordul de presiune a manometrului din partea
superioar a aparatului;
5. nchide i diafragma difuzorului n pozi ia 9 i ap sa i butonul de
pornire.
6. Ajusta i diafragma vanei n a a fel nct s ob ine i o vitez medie a
debitului de aer prin canal (ceea ce corespunde unei n l imi a
coloanei de ap , H, de aproximativ 5,5 mm H
2
O);
7. Comuta i tensiunea pe 70 V. Roti i mnerul principal al
instrumentului de m sur pn cnd ve i ob ine o temperatur a
termorezisten ei t
s
de aproximativ 95
0
C. La o vitez mic a aerului
transferul de c ldur este redus i de aceea cre terea temperaturii se
recomand a se fac treptat, l snd timp de stabilizare pentru fiecare
pas;
8. Cnd condi iile de stabilizare s-au ndeplinit, indicnd o temperatur
constant a termorezisten ei, nota i valorile t
s
, temperatura aerului t
a
,
tensiunea V, i n l imea coloanei de ap H;
9. Regla i diafragma difuzorului n a a mod nct s cre te i diferen a
de presiune H, crescnd n acela i timp viteza aerului;
10. Roti i mnerul principal al instrumentului de m sur la valoarea
minim pentru a permite termorezisten ei s se r ceasc ;
11. Introduce i termorezisten a n al doilea rnd i tubul retractabil din
acest rnd n primul;
12. Repeta i ntregul experiment pentru rndul 2;
13. Repeta i ntreaga procedur pentru toate rndurile;
14. Se vor nota valorile t
s
, t
a,
H i V i se vor trece n tabelul 2.1.
M rimile calculate se vor trece n tabelul 2.6. Se va calcula
coeficientul mediu de transfer de c ldur convectiv pe fiecare rnd n
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 35
parte, de exemplu,
2
2 1
2
rand rand
rand

, i cre terea procentual


a coeficientului de transfer de c ldur convectiv,

100
1
1 2
I

rand
rand rand
.

Tabe/a/ 2.6
M rimi calculate
Q [W]

q
s
[W/m
2
]

t [K]
[W/m
2
IK]
w [m/s]

w' [m/s]

[m
2
/s]
Re

[W/mIK]
Nu

med

Cre terea procentual [%]


2.4.3. Exemp/a de ca/ca/
Pentru exemplificarea calculelor se prezint valorile m surate pentru
rndul 1 (p = 0,992 bar; t
s
= 96,2 C; t
a
= 21,6 C; H = 5,3 mm H
2
O;
U = 40 V) i pentru rndul al doilea ( p = 0,992 bar; t
s
= 95 C; t
a
= 21,7 C;
H = 5,3 mm H
2
O; U = 44 V).
n acest condi ii rezult pentru primele dou rnduri
med,1
= 130,26
W/(m
2.
K) i
med,2
=145,33 W/(m
2.
K), ceea ce corespunde unei cre teri
procentuale de 11,57%.


36 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

2.5. Determinarea rela ie ntre numerele Nusselt i Reynolds ntr-un
punct de stagnare bine definit pentru un cilindru n curgere ncruci at

2.5.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te determinarea rela iei ntre numerele Nusselt i
Reynolds ntr-un punct de stagnare bine definit n cazul unui cilindru n
curgere ncruci at .

Considera ii teoretice
n acest caz, cilindrul este acoperit cu o es tur din sticl de dimensiuni
cunoscute. n jurul extremit ilor acestei es turi se afl o bar colectoare de
curent electric care permite trecere unei tensiuni joase, ce are ca rezultat
nc lzirea acesteia. Sub aceast es tur este plasat un disc rotativ, gradat.
(vezi figura 2.8.)


Fig. 2.8. Cilindrul rotativ cu es tur din sticl

Termocuplul este montat imediat sub es tura din sticl , n centrul
cilindrului, nregistrnd valoarea temperaturii acesteia. Deoarece aceast
es tur are grosimea mic , se consider c temperatura es turii este egal
cu temperatura suprafe ei cilindrului.
Deoarece rezisten a cilindrului este aproape uniform pe unitatea de
suprafa , dac ntre nodurile A i B din figura 2.9 se aplic o tensiune V,
atunci pe lungimea conductorului va circula curentul I. Cunoscndu-se aria
conductorului A, se poate calcula densitatea de putere cu formula:
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 37
A R
V
A
I V
R
V
I
I

2
. (2.4)

Fig. 2.9. Vedere axial a cilindrului rotativ

Caracteristicile tehnice ale termorezisten ei n acest caz, sunt:
- diametrul tubului: D = 22 mm;
- lungimea nc lzit : L = 65 mm;
- suprafa a nc lzit : A = 4,5l10
-3
m
2
;
- rezisten a conductorului: R = 191,3 ;

2.5.2. Efectaarea /acr r//
Temperatura suprafe ei t
s
, trebuie s fie mai mic de 45

C, pentru a nu
se distruge elementul de nc lzire. Etapele ce trebuie urm rite sunt:
1. Asigura i-v c instala ia i aparatul de m sur sunt scoase de sub
tensiune. Asigura i-v c diafragma difuzorului este nchis .
2. A eza i placa neagr pe pozi ie;
3. Introduce i cilindrul (termorezisten a) n fanta pl cii i asigura i-v
c lina de 0 a discului se afl orientat n sus. Conecta i cablu la
aparatul de m sur i comuta i voltmetrul pe pozi ia 35 V;
4. Conecta i la tubul gri racordul de presiune a manometrului din partea
inferioar a aparatului ;
5. nchide i diafragma difuzorului n pozi ia 9 i ap sa i butonul de
pornire.
6. Ajusta i diafragma difuzorului n a a fel nct s ob ine i o vitez a
debitului de aer prin canal ct mai mic (ceea ce corespunde unei
n l imi a coloanei de ap , H, de aproximativ 5 mm H
2
O);
7. Roti i mnerul principal al instrumentului de m sur pn cnd ve i
ob ine o temperatura a termorezisten ei t
s
de aproximativ 35

C ceea
Vedere dup X
X
A
t
a
termocuplu
t
s
B
38 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
ce va corespunde unei tensiuni de cca. 25 V. La o vitez mic a
aerului, transferul de c ldur este redus i de aceea este recomandat
cre terea treptat a temperaturii, l snd timp de stabilizare pentru
fiecare pas;
8. Cnd condi iile de stabilizare s-au ndeplinit, indicnd o temperatur
constant a termorezisten ei, nota i valorile t
s
, temperatura aerului t
a
,
tensiunea V i n l imea coloanei de ap H;
9. Regla i diafragma difuzorului n a a mod nct s cre te i n l imea
coloanei de ap , crescnd n acela i timp i viteza aerului;
10. Regla i controlul transferului de c ldur n a a fel nct s ave i o
temperatur a termorezisten ei aproximativ aceea i;
11. Dup ce ajunge i la stabilitate, nota i valorile t
s
, t
a,
H i V;
12. Repeta i pa ii anteriori pn la deschiderea complet a diafragmei
difuzorului, ceea ce corespunde cu viteza maxim a aerului prin
canal;
13. Se vor nota valorile t
s
, t
a,
H i V care se vor trece apoi n tabelul 2.7.
Datele calculate se vor trece n tabelul 2.7. Se va trasa graficul, Nu =
f(Re) i se va determina rela ia dintre ele.

Tabe/a/ 2.7
Centralizator pentru m rimile m surate i m rimile calculate
M rimi m surate
Nr. determin rii
experimentale
1 2 3 4 5 6
t
s
[
0
C]
t
a
[
0
C]
H[mmH
2
O]
U[V]
Pozi ia unghiular
M rimi calculate
Q[W]
q
s
[W/m
2
]
t[K]
[W/m
2
IK]
w[m/s]

a
[m
2
/s]
Re
Nu

Pentru determinarea rela iei dintre numerele Nusselt i Reynolds se vor
alege de pe grafic dou puncte i se va aplica ecua ia Re log log I m C Nu ,
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 39
care provine din rela ia Nu = C Re
m
. Se ob ine astfel un sistem de 2 ecua ii
cu 2 necunoscute (C i m).

2.5.3. Exemp/a de ca/ca/
In figura 2.10 se va prezenta un exemplu pentru varia ia num rului
Nusselt n func ie de num rul Reynolds.

100
120
140
160
180
200
220
240
10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000
Numarul Re

Fig. 2.10. Varia ia num rului Nusselt n func ie de num rul Reynolds

Din grafic se aleg dou valori pentru numerele Nusselt si Reynolds (de
exemplu: Nu
1
= 165,28, Re
1
= 22439,25, Nu
2
= 205,06 i Re
2
= 31728,49).
Rezult astfel: m = 0,624 i C = 0,319, iar rela ia devine: Nu = 0,319IRe
0,624
.
40 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

2.6. Varia ia coeficientului de transfer de c ldur convectiv pe
circumferin a unui cilindru

2.6.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te stabilirea experimental a coeficientului de transfer
de c ldur convectiv la curgere ncruci at a aerului pe circumferin a unui
cilindru.

2.6.2. Efectaarea /acr r//
1. Asigura i-v c instala ia i aparatul de m sur sunt scoase de sub
tensiune. Asigura i-v c diafragma difuzorului este nchis ;
2. A eza i placa neagr pe pozi ie;
3. Introduce i cilindru n fanta pl cii i asigura i-v c lina de 0 a
discului se afl orientat n sus. Conecta i cablu la aparatul de m sur
i comuta i voltmetrul pe pozi ia 35 V;
4. Conecta i la tubul gri racordul de presiune al manometrului din
partea inferioar a aparatului ;
5. nchide i diafragma difuzorului n pozi ia 9 i ap sa i butonul de
pornire.
6. Ajusta i diafragma difuzorului n a a fel nct s ob ine i o vitez a
debitului de aer prin canal ct mai mic (ceea ce corespunde unei
n l imi a coloanei de ap H, de aproximativ 5 mm H
2
O);
7. Roti i mnerul principal al instrumentului de m sur pn cnd se
atinge o temperatur a termorezisten ei t
s
de aproximativ 35

C ceea
ce va corespunde unei tensiuni de cca. 25 V. La o vitez mic a
aerului, transferul de c ldur este redus i de aceea este recomandat
cre terea treptat a temperaturii, l snd timp de stabilizare pentru
fiecare pas;
8. Cnd condi iile de stabilizare s-au ndeplinit, indicnd o temperatur
constant a termorezisten ei, nota i valorile, t
s
, temperatura aerului t
a
,
tensiunea V i n l imea coloanei de ap H;
9. Regla i diafragma difuzorului n a a mod nct s cre te i n l imea
coloanei de ap H, crescnd n acela i timp i viteza aerului;
10. Regla i controlul transferului de c ldur n a a fel nct s ave i o
temperatur a termorezisten ei constant ;
11. Dup ce ajunge i la stabilitate, nota i valorile t
s
, t
a,
H i V pentru
unghiul = 0;
12. Repeta i pa ii de mai sus pn pentru diferite unghiuri , pn la =
180
0
;
Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 41
13. Se vor nota valorile t
s
, t
a,
H, V i se vor trece n tabelul 2.7. Datele
calculate se vor trece n tabelul 2.7 M rimi calculate. Se va trasa
graficul radial, pentru coeficientul de transfer de c ldur determinat.

2.6.3. Exemp/a de ca/ca/
Completnd tabelul 2.7 cu datele m surate i calculate se va reprezenta
varia ia coeficientului de transfer de c ldur pe circumferin a unui cilindru.
In figura 2.11 se prezint un exemplu ob inut experimental pentru
varia ia num rului Nu pe circumferin a unui cilindru, iar n figura 2.12 se
prezint varia ia coeficientului de transfer de c ldur pe circumferin a unui
cilindru pentru diferite numere Re.

50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Re=41000
Re=35100
Re=25400
Re=11100

Fig. 2.11. Varia ia num rului Nu pe circumferin a unui cilindru - exemplu42 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
0
50
100
150
200
250
300
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Re=41000
Re=35100
Re=25400
Re=11100

Fig. 2.12. Varia ia coeficientului de transfer de c ldur pe circumferin a unui
cilindru - exemplu


Studiul experimental al transferului de c ldur prin convec ie for at peste evi 43

Anexa 2. 1. Propriet ile aerului uscat la 760 mmHg ( 1,01 bar)

t
[
0
C]

[kg/m
3
]
c
p

[J/kgI
0
C]

[W/mI
0
C]
aI10
6

[m
2
/s]
I10
6
[NIs/m
2]
I10
6

[m
2
/s]
Pr
-
-50 1,584 1013 0,0204 12,7 14,6 9,23 0,728
-40 1,515 1013 0,0212 13,8 15,2 10,04 0,728
-30 1,453 1013 0,0220 14,9 15,7 10,8 0,723
-20 1,395 1009 0,0228 16,2 16,2 11,79 0,716
-10 1,342 1009 0,0236 17,4 16,7 12,43 0,712
0 1,293 1005 0,0244 18,8 17,2 13,28 0,707
10 1,247 1005 0,0251 20,0 17,6 14,16 0,705
20 1,205 1005 0,0259 21,4 18,1 15,06 0,703
30 1,165 1005 0,0267 22,9 18,6 16,00 0,701
40 1,128 1005 0,0276 24,3 19,1 16,96 0,699
50 1,093 1005 0,0283 25,7 19,6 17,95 0,698
60 1,060 1005 0,0290 27,2 20,1 18,97 0,696
70 1,029 1009 0,0296 28,6 20,6 20,02 0,694
80 1,000 1009 0,0305 30,2 21,1 21,09 0,692
90 0,972 1009 0,0313 31,9 21,5 22,10 0,690
100 0,946 1009 0,0321 33,6 21,9 23,13 0,688
120 0,898 1009 0,0334 36,8 22,8 25,45 0,686
140 0,854 1013 0,0349 40,3 23,7 27,8 0,684
160 0,815 1017 0,0364 43,9 24,5 30,09 0,682
180 0,779 1022 0,0378 47,5 25,3 32,49 0,681
200 0,746 1026 0,0393 51,4 26,0 34,85 0,680
250 0,674 1038 0,0427 61,0 27,4 40,61 0,677
300 0,615 1047 0,0460 71,6 29,7 48,33 0,674
350 0,566 1059 0,0491 81,9 31,4 55,46 0,676
400 0,524 1068 0,0521 93,1 33,0 63,09 0,678
500 0,456 1093 0,0574 115,3 36,2 79,38 0,687
600 0,404 1114 0,0622 138,3 39,1 96,89 0,699
700 0,362 1135 0,0671 163,4 41,8 115,4 0,706
800 0,329 1156 0,0718 188,8 44,3 134,8 0,713
900 0,301 1172 0,0763 216,2 46,7 155,1 0,717
1000 0,277 1185 0,0807 245,9 49,0 177,1 0,719
1100 0,257 1197 0,0850 276,2 51,2 199,3 0,722
1200 0,239 1210 0,0915 316,5 53,5 233,7 0,724


44 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

Fig. 2.13. Conductivitatea termic a aerului, [W/(m
.
K)] i vscozitatea
cinematic a aerului, [m
2
/s], n func ie de temperatur


Fig. 2.14. Num rul Pr pentru aer n func ie de temperatur

3. Studiul experimental al transferului de c ldur la
fierbere

Instala ia experimental prezentat n continuare este utilizat pentru
studierea proceselor de transfer de c ldur la fierberea n volum mare,
nucleic i n film, a agentului frigorific R141b (cu propriet ile prezentate
n anexele 3.1 i 3.2). Standul didactic permite determinarea experimental a
fluxului termic unitar de suprafa i a coeficientul de convec ie la fierbere,
stabilirea dependen ei dintre temperatur i presiune la satura ie i
determinarea coeficientului global de schimb de c ldur n condensator.

Descrierea instala iei
Instala ia experimental i elementele componente ale acesteia sunt
prezentate n fig. 3.1, iar schema de principiu a standului experimental n
fig. 3.2.


Fig. 3.1. Schema instala iei experimentale
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 46

Fig. 3.2. Schema de principiu a instala iei experimentale

Un element de nc lzire electric , realizat dintr-un conductor de cupru,
este plasat orizontal ntr-o volum de lichid de R141b, aflat ntr-o camer
vertical cilindric din sticl . Temperatura conductorului de cupru este
m surat cu un termocuplu, valoarea acesteia fiind afi at cu ajutorul unui
indicator numeric de temperatur . Puterea electric necesar nc lzirii
conductorului electric este vizualizat prin intermediul unui wattmetru
numeric (max. 600 W). Dac temperatura conductorului din cupru dep e te
o anumit valoare prestabilit (160pC), o protec ie incorporat n indicatorul
de temperatur opre te alimentarea cu energie electric .
La extremitatea superioar a camerei din sticl se g se te
condensatorul, realizat sub forma unei evi solenoidale (nickelate) din cupru,
prin care circul apa de r cire. Se realizeaz astfel condensarea vaporilor
produ i prin fierberea lichidului la partea inferioar a camerei de sticl ,
condensatul format fiind returnat pentru re-evaporare. O supap de siguran
este montat n zona condensatorului pentru evacuarea vaporilor n cazul
unei presiuni mai mari de 240 kN/m
2
(2,4 bar).
Pentru m surarea debitului de ap la condensator este utilizat un aparat
de tip rotametru cu domeniul de m sur de 0 h 12 g/s. Temperaturile apei la
intrarea i ie irea din condensator (t
4
, t
5
) sunt m surate prin intermediul a
dou termometre din sticl cu coloan de mercur (0 h 50 pC).
Pentru determinarea temperaturilor celor dou faze (lichid i vapori)
existente n vasul de sticl (t
2
, t
3
) se folosesc dou termometre din sticl cu
mercur (-10 h +100 pC).
M surarea presiunii vaporilor de freon din condensator este realizat cu
ajutorul unui manometru cu domeniul de m sur -100 h 250 kN/m
2
.Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 47
Caracteristicile tehnice ale instala iei
Suprafa a de nc lzire:
Lungimea util : L= 42 mm;
Diametrul: D = 12,7 mm;
Aria suprafe ei: A = 0,0018 m
2
.
Condensatorul:
Aria suprafe ei: S = 0,032 m
2
;
Lungimea desf urat a evii: L
t
= 1604 mm;
Diametrul exterior al evii: D
e
= 6,35 mm;
Diametrul interior al evii: D
i
= 4,93 mm;
Raza medie de curbur a unei spire: R = 40 mm;
Grosimea peretelui evii: = 0,71 mm;
Conductivitatea termic a materialului evii: = 32 W/(m K).
Fluidul de lucru :
Diclor-1-fluoretan (R141b), CCl
2
F-CH
3
.
Camera de sticl :
Diametrul interior = 80 mm;
Lungimea = 300 mm;
Volumul = 0,0015 m
3
;
Nivelul lichidului trebuie s dep easc cu cel pu in 5 mm nivelul
elementului de nc lzire.

Nota ii i rela ii de calcul:
t
1
[pC] temperatura elementului de nc lzire;
t
2
[pC] temperatura lichidului;
t
3
[pC] temperatura vaporilor;
t
4
[pC] temperatura apei la intrarea n condensator;
t
5
[pC] temperatura apei la ie irea din condensator;
t = t
1
t
2
diferen a de temperatur metal/lichid (perete/fluid la
satura ie);


5 2
4 2
4 5
ln
t t
t t
t t
t
med
diferen a medie logaritmic de temperatur din
condensator;
t
sat
[C] temperatura la satura ie;
p
sat
[bar] presiunea la satura ie;
m [g/s] debitul de ap din condensator;
Q [W] fluxul transmis la fierbere (puterea electric disipat n
elementul de nc lzire);
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 48

4 5
t t c m Q
pa a
I I , fluxul termic preluat de apa din condensator;
c
pa
= 4180 J/(kg K) c ldura specific a apei;
a p
Q Q Q [W] fluxul termic pierdut n mediul ambiant;
A
Q
q
S
[W/m
2
] fluxul termic unitar de suprafa ;
med
a
s
t S
Q
k
I
[W/(m
2
K)] coeficientul global de transfer de c ldur
de suprafa la condensator.

nainte de nceperea lucr rilor se verific :
i conectarea racordului de alimentare cu ap ;
i coresponden a dintre presiunea i temperatura fluidului i valorile
acestora din tabelele pentru R141b la satura ie; dac aceast
coresponden nu este realizat , n instala ie exist aer care trebuie
evacuat prin intermediul supapei prev zute la nivelul
condensatorului;
i existen a leg turii la mas pentru conexiunea electric .

Prima opera ie const n alimentarea cu energie electric a instala iei i
verificarea coresponden ei dintre valoarea afi at de indicatorul numeric de
temperatur cu cea indicat de termometrul din sticl aflat n lichid (t
1
).

Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 49

3.1. Vizualizarea tipurilor de transfer termic la fierberea n volum mare
(la convec ie natural )

3.1.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te vizualizarea modurilor de transfer de c ldur n
cazul fierberii n volum mare (fierberea nucleic , fierberea pelicular i
tranzi ia ntre cele dou ).

3.1.2. Efectaarea /acr r//
Regla i puterea electric a nc lzitorului (fluxul termic transferat
lichidului) i debitul de ap din condensator la valori reduse (Q < 20 W).
L sa i s se stabilizeze valoarea indicatorului numeric de temperatur ,
urm rind n acela i timp temperatura lichidului.
Privi i atent lichidul din vecin tatea nc lzitorului. Pute i observa
curen ii convectivi. n acela i timp se observ lichidul care cade sub form
de pic turi de pe serpentina condensatorului, ceea ce nseamn c procesul
de vaporizare a nceput.
M ri i treptat puterea electric , men innd presiunea vaporilor la o
valoare constant prin reglarea (m rirea) debitului de ap din condensator.
Se observ apari ia fierberii nucleice prin activarea centrelor de nuclea ie
(fig. 3.3) i intensificarea acesteia o dat cu m rirea puterii elecrice (fig 3.4).
Diferen ele de temperatur ntre metal i lichid sunt moderate, avnd valori
mai mici dect, aproximativ, 20 C.


Fig. 3.3. Activarea centrelor de nuclea ie
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 50

Fig. 3.4. Fierberea nucleic

La o valoare a puterii electrice cuprins n intervalul 300-400 W (n
func ie de presiunea stabilit n instala ie), suprafa a de nc lzire se acoper
cu un film de vapori; deci, pentru acest flux termic, procesul de transfer
termic a devenit fierbere n film. n acela i timp, temperatura elementului de
nc lzire cre te substan ial, deoarece coeficientul de transfer termic se
mic oreaz . Pentru men inerea acestui regim este necesar mic orarea
puterii electrice (pn la la aproximativ 40 W) i, n acela i timp, reducerea
debitului de ap la condensator.


Fig. 3.5. Tranzi ia dintre fierberea nucleic i cea n film

Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 51
Mic ornd n continuare puterea electric ve i constata c la o diferen
de temperatur ntre suprafa a elementului de nc lzire i lichid, de
aproximativ, 80 C fierberea ncepe s - i recapete aspectul nucleic.Transfer de c ldur ndrumar de laborator 52

3.2. Determinarea fluxului termic i a coeficientului de transfer de
c ldur de suprafa la presiune (temperatur de satura ie) constant

3.2.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea permite stabilirea valorilor experimentale ale fluxului termic i
coeficientului de transfer de c ldur la presiune sau temperatur de satura ie
constant .

3.2.2. Efectaarea /acr r//
Fixa i puterea electric la aproximativ 50 W i regla i debitul de ap din
condensator pn se atinge presiunea de condensare dorit . Nota i puterea
electric , temperatura lichidului i temperatura metalului. Cre te i puterea
electric pn la aproximativ 100 W i regla i debitul de ap din
condensator pentru ob inerea presiunii dorite; a tepta i 5 minute i rencepe i
m sur torile.
Repeta i m sur torile pentru diverse puteri electrice pn cnd se atinge
tranzi ia dintre fierberea nucleic i cea pelicular . Reglnd atent acest
punct, este posibil o evaluare precis a condi iilor critice. Cnd fierberea
pelicular este stabilit , se reduce puterea electric i se efectueaz citiri.
Rezultatele m sur torilor se vor trece n tabelul 3.1. Se va reprezenta
grafic, n coordonate logaritmice, varia ia fluxului termic unitar de suprafa
i a coeficientului de transfer termic de suprafa cu diferen a de temperatur
metal/lichid (t) la presiune constant .

Tabe/a/ 3.1
Rezultatele m sur torilor la p=ct.
M rimi m surate M rimi calculate
Q
[W]
t
1

[pC]
t
2

[pC]
q
S

[kW/m
2
]
t
[pC]

[kW/m
2
K]

Pentru por iunile liniare ale curbelor q
S
= f(t) i = f(t) se vor
identifica constantele regresiilor (a, b, A i B) :
t b a q t a q
S
b
S
I E I lg lg lg ; (3.1)
t B A t A
B
I E I lg lg lg . (3.2)

Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 53
3.2.3. Exemp/a de ca/ca/
M rimi m surate:
- fluxul transmis la fierbere: Q = 65 W;
- temperatura elementului de nc lzire: t
1
= 49 pC;
- temperatura de satura ie a R141b: t
2
= 37 pC.
M rimi calculate:
- fluxul termic unitar de suprafa :
4
10 611 , 3
0018 , 0
65
I
A
Q
q
s
W/m
2
;
- diferen a de temperatur metal/lichid:
12 37 49
2 1
t t t C;
- coeficientul de transfer de c ldur de suprafa :
) /( 3 ) /( 3009
12
10 611 , 3
2 2
4
K m kW K m W
t
q
s

I

.
10
100
1000
10 100 1000


Fig. 3.6. Dependen a q
s
= f( t) exemplu


Transfer de c ldur ndrumar de laborator 54
0,01
0,1
1
10
10 100 1000


Fig. 3.7. Dependen a = f( t) exemplu

n urma aplic rii regresiei liniare pentru primele cinci puncte ale
graficelor, s-au ob inut urm toarele valori ale constantelor:
a = 3,434 10
-4
; b = 4,6381; A = 3,429 10
-4
; B = 3,6386.

Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 55

3.3. Stabilirea dependen ei fluxului critic de presiunea de satura ie

3.3.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te stabilirea rela iei de dependen dintre fluxul critic
i presiunea de satura ie.

3.3.2. Efectaarea /acr r//
Metodologia este similar celei prezentate n lucr rile anterioare, dar
reglarea puterii electrice i a debitului de ap la condensator trebuie realizat
cu mare grij pentru a stabili ct mai exact tranzi ia de la fierberea nucleic
la cea pelicular pentru diverse presiuni.
Rezultatele m sur torilor se vor trece ntr-un tabel de tipul tabelului
3.2:

Tabe/a/ 3.2
Rezultatele m sur torilor pentru determinarea fluxului critic
M rimi
m surate
M rimi
calculate
p
sat

[bar]
Q
[W]
q
cr

[kW/m
2
]Se va reprezenta grafic varia ia fluxului critic cu presiunea de satura ie,
ca n fig. 3.8, prezentat ca exemplu.

q
cr
= 7,1667p
sat
+ 178,86
0
50
100
150
200
250
300
0.65 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5

-


Fig. 3.8. Influen a presiunii de satura ie asupra fluxului termic critic exemplu
Transfer de c ldur ndrumar de laborator 56

3.4. Stabilirea coeficientului global de schimb de c ldur n condensator
(ntre vaporii de agent frigorific i apa de r cire)

3.4.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea urm re te determinarea coeficientului global de schimb de
c ldur din condensator, ntre vaporii agentului frigorific i apa de r cire.

3.4.2. Efecaarea /acr r//
Pentru aceast lucrare se va folosi un set de valori ob inute n lucrarea 2
(n regim constant).

M rimi m surate:
- Debitul de ap : m [kg/s];
- Temperatura apei la intrarea n condensator: t
4
[pC];
- Temperatura apei la ie irea din condensator: t
5
[pC];
- Temperatura de satura ie a R141b: t
2
[pC];
- Fluxul termic transmis la fierbere: Q [W].

M rimi calculate:
Fluxul termic preluat de ap n condensator:

4 5
t t c m Q
pa a
I I [W]; (3.3)
Pierderile de c ldur n mediul ambiant se calculeaz ca diferen a
dintre fluxul termic transmis la fierbere (puterea electric ) i fluxul
termic preluat de apa din condensator:
a p
Q Q Q [W]; (3.4)
Coeficientul global de transfer de c ldur de suprafa din
condensator:
med
a
s
t S
Q
k
I
[W/(m
2
K)], (3.5)

unde:


5 2
4 2
4 5
ln
t t
t t
t t
t
med
[C] este diferen a medie logaritmic
de temperatur n condensator.


Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 57
3.4.3. Exemp/a de ca/ca/
M rimi m surate:
- debitul de ap : m = 5,5 10
-3
kg/s;
- temperatura apei la intrarea n condensator: t
4
= 20,5 pC;
- temperatura apei la ie irea din condensator: t
5
= 25,0 pC;
- temperatura de satura ie a R141b: t
sat
= t
2
= 29,0 pC;
- fluxul termic transmis la fierbere: Q =124 W.

M rimi calculate:
- fluxul termic preluat de ap n condensator:
104 5 , 20 0 , 25 4180 10 5 , 5
3
4 5
I I I I I

t t c m Q
pa a
W;
- pierderile de c ldur n mediul ambiant:
20 104 124
a p
Q Q Q W;
- diferen a medie logaritmic de temperatur n condensator:
97 , 5
25 29
5 , 20 29
ln
5 , 20 25
ln
5 2
4 2
4 5


t t
t t
t t
t
med
C;
- coeficientul global de transfer de c ldur din condensator
38 , 544
97 , 5 032 , 0
104

med
a
s
t S
Q
k W/(m
2
K).

Transfer de c ldur ndrumar de laborator 58

3.5. Stabilirea dependen ei dintre presiune i temperatur la
satura ie, pentru R141b

3.5.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop stabilirea dependen ei dintre presiune i
temperatur la satura ie, la fierberea agentului frigorific R141b.

3.5.2. Efectaarea /acr r//
Se alimenteaz instala ia cu energie electric , reglnd fluxul termic la
fierbere la aproximativ 200 W. Debitul de ap din condensator este reglat la
nivel maxim i cnd condi iile sunt stabile se citesc cei doi parametri
(temperatura i presiunea la satura ie). Se reduce debitul de ap din
condensator i se repet m sur torile (n regim stabilizat) pentru o presiune
mai mare. Se procedeaz la fel i pentru alte debite de ap . Se traseaz apoi
graficul de varia ie a presiunii func ie de temperatura la satura ie, p
sat
=f(t
sat
).
Temperatura la satura ie corespunde valorii indicate de termometrul t
2
.

3.5.3. Exemp/a de ca/ca/
Pe baza m rimilor m surate, se traseaz curba p
sat
=f(t
sat
), care se va
compara cu cea real ob inut pentru valorile din anexa 3.2. Pentru a
eviden ia diferen ele dintre valorile m surate i cele reale, se vor determina
i erorile maxime relative procentuale. Un exemplu n acest sens, este
prezentat n figura 3.9.
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
30 40 50

-
f
Valori masurate Tabel proprietati 5%

Fig. 3.9. Varia ia presiunii cu temperatura la satura ie - exemplu
Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 59
Ecua ia de varia ie a presiunii cu temperatura la satura ie, ob inut din
anexa 3.2, printr-o regresie de tip exponen ial, este:

2423 , 1 0428 , 0 0001 , 0 I I

sat sat
t t
sat
e p [bar]. (3.6)


Transfer de c ldur ndrumar de laborator 60

Anexa 3.1. Diagrama presiune - entalpie pentru agentul frigorific R141b


Studiul experimental al transferului de c ldur la fierbere 61

Anexa 3.2. Propriet ile agentului frigorific R141b pe curba de satura ie
Temperatura
(p pp pC)
Presiunea
(bar)
Densitatea
lichidului
(kg/m
3
)
Densitatea
vaporilor
(kg/m
3
)
Entalpia
lichidului
(kJ/kg)
Entalpia
vaporilor
(kJ/kg)
10 0,4351 1263 2,207 211,3 444,5
15 0,5341 1254 2,671 217,0 448,0
20 0,6503 1244 3,208 222,7 451,4
25 0,7857 1234 3,826 228,4 454,8
30 0,9425 1224 4,534 234,2 458,3
35 1,1230 1214 5,339 240,1 461,7
40 1,3290 1204 6,250 246,0 465,1
45 1,5630 1194 7,278 251,9 468,6
50 1,8280 1184 8,432 257,8 472,0
55 2,1270 1173 9,723 263,8 475,4
60 2,4610 1163 11,16 269,9 478,8
65 2,8350 1152 12,76 276,0 482,2
70 3,2490 1141 14,53 282,1 485,6
75 3,7080 1130 16,49 288,3 488,9
80 4,2140 1119 18,65 294,6 492,3

Transfer de c ldur ndrumar de laborator 62


4. Studiul experimental al transferului de c ldur prin
radia ie

Lucrarea prezentat are ca scop demonstrarea legilor radia iei.
Echipamentul utilizat este alc tuit dintr-o ansamblu de surse de energie,
instrumente de m sur , pl ci i filtre, ce pot fi montate n diferite
combina ii, dup cum este specificat de fiecare lucrare experimental n
parte.

I. Rad/a /a term/c
Descrierea instala iei experimentale
Instala ia experimental (figura 4.1. i 4.2.) este alc tuit dintr-o bar
gradat rigid de aluminiu (1) pe care este montat o surs de c ldur i un
detector de radia ie. Sursa de c ldur este o plac circular din cupru (10),
de 100 mm diametru, nc lzit electric. Temperatura acesteia poate fi
determinat cu ajutorul unui termocuplu de tip K (T
1
), ce se poate conecta la
unitatea de m sur i control (HT10X). Elementul de nc lzire este
alimentat la tensiune joas pentru a asigura protec ia operatorului i este
prev zut cu un termostat, pentru a prentmpina o eventual supranc lzire.
Acesta este dimensionat s produc 60 W la o tensiune de 24 Vc.c.
Tensiunea de alimentare, deci i puterea electric disipat n elementul de
nc lzire, poate fi variat i m surat prin intermediul unit ii de m sur i
control (HT10X) (figura 4.3.).
Radia ia provenit de la sursa de c ldur este m surat cu ajutorul unui
detector de radia ie denumit radiometru (12), ce poate fi pozi ionat de-
alungul barei rigide de aluminiu cu ajutorul unui c rucior mobil.
Radiometrul este fixat de c rucior cu ajutorul unui urub (13). Senzorul
aparatului este acoperit cu un scut de protec ie, n momentul n care
radiometrul nu este folosit, sau ntre citiri, pentru a minimiza nc lzirea
acestuia de c tre sursa de c ldur .


Fig. 4.1. Vedere lateral a instala iei experimentale
64 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Fig. 4.2. Schema instala iei experimentale folosite i a accesoriilor

Legend figura 4.2.
1 bar de aluminiu,
2 c rucior,
3 urub de prindere,
4 c rucior,
5 grada ia barei de aluminiu
(pentru m surarea distan ei),
6 - urub de prindere,
7 cablu de conectare la priz ,
8 cablu de conectare al
termocuplului,
9 colivie de protec ie,
10 plac circular de cupru,
11 pl ci de metal ,
12 radiometru,
13 - urub de prindere,
14 cablu de conectare a
radiometrului,
15 cablu de conectare la priz ,
16 carcasa sursei de lumin ,
17 peretele de sticl al carcasei
sursei de lumin ,
18 scal gradat pentru
m surarea unghiului pe care
l face sursa de lumin cu
direc ia normal ,
19 c rucior,
20 filtre optice,
21 pl ci de metal acoperite pe o
fa cu plut ,
22 c rucior,
23 lightmetru,
24 - cablu de conectare a
lightmetrului.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 65
Fig. 4.3. Vedere din fa i din spate a unit ii de m sur i control (HT10X)

Legend figura 4.3.
25 - unitatea de m sur i control
(HT10X),
26 selector,
27 selector,
28 poten iometru de reglare a
tensiunii,
29 ecran afi aj digital a valorii
m rimii m surate,
30 selector,
31 control auxiliar,
32 - ecran afi aj digital a valorii
temperaturii m surate,
33 selector temperatur ,
34 port USB,
35 priz conectare termocuplu
T6,
36 priza OUTPUT 1,
37 priza OUTPUT 2,
38 priz ,
39 priz auxiliar ,
40 siguran e,
41 priza de conectare a
radiometrului la unitatea de m sur
i control (HT10X),
42 poten iometru de reglaj pe zero
al radiometrului,
43 - priza de conectare a
lightmetrului la unitatea de m sur
i control (HT10X),
44, 45, 46, 47 - priz conectare
termocuple.


66 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Nota ii i rela ii de calcul
Denumire
Simbol
Unitate de
m sur [SI]
Constanta lui Stefan Boltzmann
0
(=5,67
.
10
-8
) W
.
m
-2.
K
-4

Diametrul pl cii din cupru D m
Distan a surs de c ldur radiometru x m
Factorul de form F -
Fluxul termic unitar de suprafa
transmis de surs
q
1
W
.
m
-2

Fluxul termic unitar de suprafa
teoretic primit de radiometru
q
2
W
.
m
-2

Fluxul termic Q W
Indica ia radiometrului (Fluxul termic
real primit de radiometru)
R W
.
m
-2

Intensitatea de radia ie I W/(m
2
sr)
Puterea total de emisie E W
.
m
-2

Radiozitatea total J W
.
m
-2

Suprafa a de transfer de c ldur S m
2

Temperatura sursei de c ldur T
1
(=t
1
+273) K
Temperatura radiometrului (a mediului
ambiant)
T
2
K
Temperatura pl cilor T
3,4,5
(=t+273) K
Tensiunea aplicat sursei de c ldur V V
Unghiul solid sr
Unghiul format de raza vectoare care
une te centrele a dou suprafe e cu
normala la acestea
1
,
2
rad

Indici folosi i:
1 sursa de c ldur
2 radiometru

Considernd dou suprafe e oarecare dS
1
i dS
2
situate la distan a L una
de cealalt (figura 4.4) i raza vectoare care une te centrele celor dou
suprafe e formnd cu normalele la acestea unghiurile
1
, respectiv
2
, fluxul
transmis prin radia ie de suprafa a dS
1
c tre dS
2
, se poate exprima cu rela ia:
1 2 1 1 1 2 1
cos
r
d dS I Q d [W] (4.1)
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 67

Fig. 4.4. Radia ia termic ntre dou suprafe e oarecare

Unghiul solid d
2-1
se poate exprima cu rela ia:

2
2 2
1 2
cos
L
dS
d

[sr] (4.2)
i n consecin ecua ia (4.1) devine:
2 1
2
2 1
1 2 1
cos cos
dS dS
L
I Q d
r
[W] (4.3)
Considernd att radia ia emis , ct i cea reflectat difuz, n rela ia
(4.3) se va utiliza intensitatea total emis i reflectat I
e+r
, sau radiozitatea
total a suprafe ei 1 c tre 2,
r e
I
J

1
1
, rezult :

2 1 2
2 1
1 2 1
cos cos
dS dS
L
J Q d
r
[W] (4.4)
Astfel, fluxul radiat de suprafa a 1 c tre suprafa a 2 se ob ine prin
integrare:

2 1
2
2 1
1 2 1
1 2
cos cos
dS dS
L
J Q
S S

r
[W] (4.5)
Se define te factorul de form (sau coeficientul unghiular mediu de
radia ie) F
12
, frac iunea din fluxul radiat de suprafa a 1 care este interceptat
de suprafa a 2:

1 1
2 1
12
J S
Q
F
r
(4.6)
sau:

2 1
2
2 1
1
12
1 2
cos cos 1
dS dS
L S
F
S S
(4.7)
n mod analog se define te factorul de form F
21
:
n
1

1

dS
2

n
2

S
2
, T
2

2

L
S
1
, T
1

dS
1

dS
1

n
1

d
2-1

dS
2
cos
2

68 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

2 1 2
2 1
2
21
1 2
cos cos 1
dS dS
L S
F
S S
(4.8)
Rezult astfel rela ia de reciprocitate:

21 2 12 1
F S F S (4.9)
Fluxul radiat de suprafa a 1 c tre suprafa a 2 va fi:

12 1 1 2 1
F J S Q
r
(4.10)
Dac consider m corpul negru, radiozitatea este egal cu puterea de
emisie i n consecin :
Q
1 2
= S
1
E
01
F
12
(4.11)
Analog fluxul radiat de suprafa a 2 c tre suprafa a 1 va fi:
Q
2 1
= S
1
E
02
F
12
, (4.12)
iar, fluxul net transferat de la suprafa a 1 la suprafa a 2 este:

1 2 2 1 12 r r
Q Q Q (4.13)
sau:

21 02 2 12 01 1 12
F E S F E S Q (4.14)
sau:
) ( ) (
02 01 21 2 02 01 12 1 12
E E F S E E F S Q (4.15)
rezult expresia fluxului net unitar raportat la suprafa a radiometrului:
) ( ) (
4
2
4
1 0 21 02 01 21
2
12
T T F E E F
S
Q
(4.16)


Fig. 4.5. Calculul coeficientului unghiular mediu de radia ie

Coeficientului unghiular mediu de radia ie se poate calcula cu rela ia
(4.17) (a se vedea nota iile din figura 4.5):


2 1
2
2 1
2
21
1 2
cos cos 1
dS dS
L S
F
S S
(4.17)
Dac se face aproxima ia S
2
S
1
atunci
1
=
2
= i rezult :

n
1
S
2


1
1

2
D
S
1

L
2
L
dS
d
n
f

r

Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 69
2
2
2
2
2
2
21
4
) sin 1 (
2
1
4
cos 2
L
D D
L
F (4.18)

2
0
2
2
1 2
2
21
2
cos
cos
1
D
S
rdr
L
dS
L
F

dar:

2
2
2
2
2
2
2
2
4 sin 1
sin
4 cos
sin
2 cos
sin
L
D
L
D
L
D

(4.19)

Deci:
F
21
=sin
2
(4.20)

nlocuind n (4.16) ob inem:

) ( sin ) (
4
2
4
1 0
2
02 01 21
2
12
T T E E F
S
Q
=q
2
[W
.
m
-2
] (4.21)

unde q
2
= ) ( sin
4
2
4
1 0
2
T T [W
.
m
-2
], reprezint fluxul termic unitar
teoretic captat de radiometru, iar q
1 =

0
(T
1
4
T
2
4
) [W
.
m
-2
], reprezint
fluxul termic unitar transmis de sursa de c ldur care poate fi determinat
prin legea lui Stefan Boltzmann.
nainte de demararea lucr rii trebuie f cute urm toarele verific ri:
asigura i-v c sursa de c ldur este ata at n mod corespunz tor
n cap tul din partea stng a barei rigide de aluminiu;
monta i radiometrul (dac este cazul) pe c ruciorul din partea
dreapt a standului i asigura i-v c urubul de prindere este bine
strns;
deplasa i radiometrul la o distan de 900 mm fa de sursa de
c ldur ;
conecta i radiometrul la sursa HT10XC, borna marcat cu R, prin
intermediul cablului de leg tur (14);
a tepta i pn cnd radiometrul se stabilizeaz la temperatura
camerei, i apoi face i reglajul de zero al acestuia cu ajutorul
poten iometrului (42);
conecta i termocuplul corespunz tor sursei de c ldur la borna
marcat cu T10 a sursei HT10XC;
conecta i termocuplul corespunz tor pl cii lustruite la borna
marcat cu T9 a sursei HT10XC i plasa i placa ntr-un loc n care
70 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
s nu fie influen at de sursa de radia ie; acesta va fi folosit pentru
m surarea temperaturii mediului ambiant;
regla i poten iometrul ce controleaz tensiunea la zero (28);
asigura i-v c selectorul (26) se afl pe pozi ia MANUAL;
asigura i-v c instala ia este conectat la o surs de tensiune.
Prima opera ie const n asigurarea aliment rii cu energie electric a
instala iei. De asemenea, trebuie avut grij , ca n timpul func ion rii, sursa
de c ldur ce va deveni foarte fierbinte, s nu fie atins .Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 71

4.1. Verificarea Legii lui Lambert

4.1.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop verificarea legii lui Lambert. Experimentul
efectuat i propune demonstrarea faptului c intensitatea total de radia ie
ntr-o direc ie dat (c tre o suprafa ) este invers propor ional cu p tratul
distan ei de la sursa de radia ie la suprafa , m surat n direc ia normal la
suprafa .
Legea lui Lambert stabile te energia radiat de o suprafa n direc ia
unei alte suprafe e. Potrivit acestei legi intensitatea total de radia ie a
corpului negru ntr-o direc ie dat este propor ional cu produsul dintre
intensitatea de radia ie total n direc ia normal la suprafa i cosinusul
unghiului , format de cele dou direc ii:

cos
n
I I . [W/(m
2
sr)] (4.22)

Dac se consider energia emis de un flux paralel i ngust de radia ie,
intensitatea total a radia iei emise n absen a unui mediu absorbant este
constant . n realitate, radia ia emis de o suprafa nu se comport la fel. La
o distan x fa de sursa de c ldur , fluxul radiant emis este distribuit sub
forma unei suprafe e emisferice de raz x. Dac distan a cre te la 2x, atunci
suprafa a emisferei cre te de patru ori (figura 4.6.).
Un radiometrul se poate amplasa n interiorul suprafe ei emisferei, iar
distan a surs de c ldur radiometru, se poate considera ca fiind raza
acesteia. n cazul n care radiometrul este dep rtat de surs , raza emisferei
va cre te, i ca urmare indica ie acestuia se va diminua invers propor ional
cu p tratul distan ei.

4.1.2. Efectaarea /acr r//
Regla i tensiunea sursei de alimentare la valoarea de 20 V. A tepta i
pn cnd temperatura sursei de c ldur se stabilizeaz (T
1
).
Schema de principiu a instala iei este prezentat n figura 4.7.
72 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

Fig. 4.6. Distribu ia fluxului radiant emis de o suprafa
(conform legii lui Lambert)


Fig. 4.7. Schema de principiu a instala iei

n momentul n care temperatura T
1
este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), nl tura i scutul de protec ie de la
senzorul radiometrului (ce se afl la 900 mm fa de surs ), i face i
urm toarele citiri (trebuie avut n vedere c radiometrul are nevoie de
aproximativ 90 secunde pentru a se stabiliza):

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,9 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Pozi iona i radiometrul la 800 mm fa de sursa de c ldur i repeta i
citirile.
Repeta i citirile pozi ionnd radiometrul cu cte 100 mm mai aproape
de sursa de c ldur , pn la o distan minim ntre surs i radiometru de
300 mm.
Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, repozi iona i radiometrul n
cap tul din dreapta, ct mai departe de sursa de c ldur , i readuce i
tensiunea la zero.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 73
Nu trebuie atins sursa de c ldur deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La ncheierea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.1

Tabe/a/ 4.1
Tabel cu date experimentale
T
1
[p pp pC] T
2
[p pp pC] x [m] R [W
.
m
-2
]Se va trasa graficul lg(R) = f (lg(x)) i se va determina panta dreptei,
verificndu-se dac aceasta are valoarea -2, ca n figura 4.8, prezentat ca
exemplu. (Conform considera iilor teoretice prezentate la capitolul de nota ii
i rela ii de calcul, fluxul termic variaz invers propor ional cu p tratul
distan ei ntre surs i receptor, iar prin logaritmare i reprezentare grafic a
varia iei fluxului n func ie de distan , se ob ine o dreapt cu panta -2. (lg x
-2
= -2 lg x)
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
2,2
2,4
-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
Ig(x)

Fig. 4.8. Influen a varia iei distan ei surs -radiometru asupra fluxului termic captat
de radiometru exemplu

S-a demonstrat astfel c intensitatea total de radia ie ntr-o direc ie dat
(c tre o suprafa ), adic radia ia captat de radiometru, descre te cu
distan a fa de sursa de c ldur .
Panta dreptei de -2, arat faptul c dublndu-se distan a surs
radiometru, radia ia captat de acesta se reduce de 4 ori.
Se calculeaz panta dreptei din graficul de mai sus, rezultnd valoarea
-1.82, valoare apropiata de cea teoretic (-2).


74 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

4.2. Verificarea Legii lui Stefan-Boltzmann

4.2.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop verificarea pe cale experimental a Legii lui
Stefan-Boltzmann. Aceasta reprezint legea fundamental a radia iei
termice, ce stabile te c , puterea total de emisie a corpului negru este
propor ional cu temperatura absolut a acestuia la puterea a patra:

4
0
4
0 0
100

T
C T E [W
.
m
-2
], (4.23)

unde:
0
= 5,6710
-8
; C
0
= 5,67 [W/(m
2
K
4
)] reprezint coeficien ii de
radia ie ai corpului negru.
Pentru corpurile cenu ii puterea total de emisie se calculeaz cu
rela ia:

4
0 0
100

T
C T E T E [W
.
m
-2
], (4.24)
unde: (T) este factorul de emisie total al corpului.

4.2.2. Efectaarea /acr r//
Regla i tensiunea sursei de alimentare la valoarea de 4 V. A tepta i pn
cnd temperatura sursei de c ldur se stabilizeaz (T
1
). Schema de principiu
a instala iei a fost prezentat n figura 4.7.
n momentul n care temperatura T
1
este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), deplasa i radiometrul la 300 mm fa de
sursa de c ldur , nl tura i scutul de protec ie de la senzorul acestuia, i
face i urm toarele citiri (trebuie avut n vedere c radiometrul are nevoie de
aproximativ 90 secunde pentru a se stabiliza):

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,3 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Pozi iona i radiometrul la 900 mm fa de sursa de c ldur i cre te i
tensiunea de alimentare la 8 V. A tepta i pn cnd temperatura sursei de
c ldur se stabilizeaz .
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 75
n momentul n care temperatura T
1
este stabil , deplasa i radiometrul la
300 mm fa de sursa de c ldur , nl tura i scutul de protec ie de la senzorul
acestuia, i repeta i citirile.
Repeta i procedura indicat mai sus, crescnd tensiunea de alimentare
(U) pe rnd la 12, 16, 20 i 24 V.
Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, repozi iona i radiometrul n
cap tul din dreapta, ct mai departe de sursa de c ldur , i readuce i
tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de c ldur deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La ncheierea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.2:

Tabe/a/ 4.2
Tabel cu date experimentale
U [V] T
1
[p pp pC] T
2
[p pp pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
0,3
0,3

Dac distan a dintre sursa de c ldur i radiometru se men ine
constant , atunci se poate calcula factorul de form (F), inversul
coeficientului unghiular mediu de radia ie (1/F
21
adimensional): 1/F
21
=
q
1
/R. Acesta ar trebui s r mn aproximativ constant pentru ca legea lui
Stefan-Boltzmann s fie satisf cut .

4.2.3. Exemp/a de ca/ca/
M rimi m surate:
- tensiunea sursei de alimentare: U= 24 V;
- indica ia radiometrului: R= 276 [W
.
m
-2
];
- temperatura sursei de alimentare: T
1
= 434 pC;
- temperatura mediului ambiant: T
2
= 26,7 pC.

M rimi calculate:
- fluxul termic unitar transmis de sursa de c ldur : q
1= 0
(T
1
4

T
2
4
)[W
.
m
-2
];
- inversul coeficientului unghiular mediu de radia ie: 1/F
21
= q
1
/R.
Pentru exemplificarea lucr rii se consider datele experimentale si
calculate prezentate n tabelele de mai jos.

76 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Tabe/a/ 4.3
Tabel cu date experimentale
U [V] T
1
[p pp pC] T
2
[p pp pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
4 49 24,6 0,3 6
8 99 24,7 0,3 17
12 178 24,9 0,3 46
16 254 26 0,3 93
20 348 26,3 0,3 168
24 434 26,7 0,3 276

Tabe/a/ 4.4
Tabel cu date calculate
q
1
[W
.
m
-2
] 1/F
21
[-]
164,7973 27,46622
640,4656 37,67445
1899,246 41,28795
3920,287 42,15362
7977,368 47,48433
13709 49,6703

Se observ c de la o tensiune superioar valorii de 8 V, factorul de
form F, r mne aproximativ constant.
n cadrul acestui exerci iu erorile pot ap rea datorit varia iei de
temperatur pentru T
1
i T
2
pe parcursul m sur torilor (temperaturi
presupuse teoretic constante), erori care ridicate la puterea a patra devin
semnificative.


Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 77

4.3. Transferul de c ldur prin radia ie ntre dou corpuri oarecare

4.3.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop verificarea faptului c intensitatea total de
radia ie m surat de radiometru, depinde de radia ia emis de surs i este
direct propor ional cu unghiul solid sub care se vede radiometru din centrul
sursei de c ldur .

4.3.2. Efectaarea /acr r//
Regla i tensiunea sursei de alimentare la valoarea de 20 V. A tepta i
pn cnd temperatura sursei de c ldur se stabilizeaz (T
1
). Schema de
principiu a instala iei a fost prezentat n figura 4.7.
n momentul n care temperatura sursei este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), nl tura i scutul de protec ie de la
senzorul radiometrului, i face i urm toarele citiri (trebuie avut n vedere c
radiometrul are nevoie de aproximativ 90 secunde pentru a se stabiliza):

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,9 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Pozi iona i radiometrul la 800 mm fa de sursa de c ldur i repeta i
citirile.
Repeta i citirile pozi ionnd radiometrul cu cte 100 mm mai aproape
de sursa de c ldur , pn la o distan minim ntre surs i radiometru de
300mm.
Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, repozi iona i radiometrul n
cap tul din dreapta, ct mai departe de sursa de c ldur , i readuce i
tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de c ldur deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La ncheierea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.1.

4.3.3. Exemp/a de ca/ca/
M rimi m surate:
- indica ia radiometrului: R= 28 [Wm
-2
];
- distan a surs radiometru: x= 0,8 [m]
- temperatura sursei de alimentare: T
1
= 352pC;
- temperatura mediului ambiant: T
2
= 24,8 pC.
78 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
M rimi calculate:
- fluxul termic unitar transmis de sursa de c ldur : q
1 =

0
(T
1
4

T
2
4
)[Wm
-2
];
- coeficientului unghiular mediu de radia ie: F
21
= sin
2
(arctg (r/x));
Calculul coeficientului unghiular mediu de radia ie se face innd
cont de urm toarele dimensiuni geometrice.
placa circular din cupru (10) are 100 mm diametru, deci
o raz de r=50 mm,
distan a de la sursa de c ldur la radiometru, x, este
variabil ntre 300 i 900 mm.
- fluxul termic unitar teoretic captat de radiometru q
2 =
F
12 0
(T
1
4

T
2
4
) [W
.
m
-2
].
Pentru exemplificarea lucr rii se consider datele experimentale i
calculate prezentate n tabelele 4.5 i 4.6.

Tabe/a/ 4.5
Tabel cu date experimentale
T
1
[ppp pC] T
2
[p pp pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
352 24,8 0,90 23
352 24,8 0,80 28
353 24,8 0,70 36
353 24,8 0,60 47
353 24,8 0,50 65
353 24,8 0,40 97
353,5 24,9 0,30 170

Tabe/a/ 4.6
Tabel cu date calculate
q
1
[W
.
m
-2
] F12= s/n
2
( ) q
2
[W
.
m
-2
]
8205,788 0,003077 25,249
8205,788 0,003891 31,929
8261,292 0,005076 41,935
8261,292 0,006897 56,974
8261,292 0,009901 81,795
8261,292 0,015385 127,097

Se observ c q
2
(fluxul termic unitar teoretic captat de radiometru) este
comparabil cu R (fluxul termic unitar real captat de radiometru), n special
la distan e mari ntre sursa de c ldur i radiometru.
n cadrul acestei lucr ri erorile pot ap rea datorit varia iei de
temperatur T
1
i T
2
(temperaturi presupuse teoretic constante) pe parcursul
m sur torilor, erori care ridicate la puterea a patra devin semnificative.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 79

4.4. Determinarea factorului de emisie al diferitelor suprafe e

4.4.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop determinarea factorului de emisie al diferitelor
suprafe e lustruite, gri (mate) comparat cu cel al corpului negru.

4.4.2. Efectaarea /acr r//
Regla i tensiunea sursei de alimentare la valoarea de 20 V. Pozi iona i
c ruciorul pe care vor fi montate pl cile cu indexul din stnga la 70 mm de
sursa de c ldur . Conecta i termocuplul corespunz tor pl cii negre la borna
marcat cu T7 a sursei HT10XC. Conecta i termocuplul corespunz tor pl cii
gri mate la borna marcat cu T8 a sursei HT10XC.
Ata a i la c ruciorul culisant dintre sursa de c ldur i radiometru placa
neagr , cea conectat la borna T7. A tepta i pn cnd temperatura sursei de
c ldur (T
1
) i temperatura pl cii (T
3
) se stabilizeaz .


Fig. 4.9. Schema de principiu a instala iei

n momentul n care temperaturile T
1
i T
3
sunt stabile (acestea se
monitorizeaz la sursa HT10XC), nl tura i scutul de protec ie de la
senzorul radiometrului, muta i-l la 350 mm de sursa de c ldur sau 300 mm
fa de plac , i face i urm toarele citiri (Trebuie avut n vedere c
radiometrul are nevoie de aproximativ 90 secunde pentru a se stabiliza):

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Temperatura pl cii negre T
3
pC
80 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,35 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Repozi iona i radiometrul la 900 mm fa de sursa de c ldur i
nl tura i cu grij din montaj plac neagr , punnd-o ntr-o loca ie n care s
nu existe pericol de accidente. Trebuie avut n vedere c att plac ct i
sursa de c ldur sunt foarte fierbin i la acest moment, i nu trebuie atinse
suprafe ele lor din metal.
Repeta i citirile pozi ionnd radiometrul la o distan de surs de 350
mm i nlocuind placa neagr cu placa gri mat.

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Temperatura pl cii gri mat T
4
pC
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,35 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Repozi iona i radiometrul la 900 mm fa de sursa de c ldur i
nl tura i cu grij din montaj placa gri mat, punnd-o ntr-o loca ie n care s
nu existe pericol de accidente. Trebuie avut n vedere c att placa ct i
sursa de c ldur sunt foarte fierbin i la acest moment, i nu trebuie atinse
suprafe ele lor din metal.
Repeta i citirile pozi ionnd radiometrul la o distan de surs de 350
mm i nlocuind placa gri mat cu placa lustruit ce a fost folosit pentru
determinarea temperaturii mediului ambiant n cadrul determin rilor
anterioare.

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura pl cii lustruite T
5
pC
- Distan a surs de c ldur radiometru x=0,35 m
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, repozi iona i radiometrul n
cap tul din dreapta, ct mai departe de sursa de c ldur , i readuce i
tensiunea la zero.
Nu trebui atins sursa de c ldur deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La ncheierea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.7:

Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 81
Tabe/a/ 4.7
Tabel cu date experimentale
T
1
[p pp pC] Tp (plac )
[p pp pC]
x [m] R [W
.
m
-2
]4.4.3. Exemp/a de ca/ca/
Conform legii lui Stefan Boltzmann, fluxul termic transmis prin
radia ie de c tre un corp receptor, considerat corp cenu iu, se define te ca:

q
=
F
0
(T
1
4
T
2
4
) (4.25)

unde: reprezint factorul de emisie total al corpului ( =1 pentru corpul
negru);
F reprezint coeficientului unghiular mediu de radia ie.
Pentru cazurile n care corpul receptor nu este un corp negru, factorul
de emisie se poate calcula cu rela ia 4.26:

=R/[
0
(T
p
4
T
2
4
)F] (4.26)

M rimi m surate:
- temperatura sursei de c ldur : T
1
= 359 [pC] (montaj cu placa
neagr );
- temperatura sursei de c ldur : T
1
= 359 [pC] (montaj cu placa gri);
- temperatura pl cii negre: T
3
= 89,9 [pC];
- temperatura pl cii gri: T
4
= 84,7 [pC];
- temperatura mediului ambiant: T
2
= 24,7 [pC];
- distan a sursa radiometru: x = 0,35 [m];
- indica ia radiometrului: R = 33 [W
.
m
-2
] (montaj cu placa neagr );
- indica ia radiometrului: R = 30 [W
.
m
-2
] (montaj cu placa gri).

M rimi calculate:
- fluxul termic emis de surs : q
1
=
4
2
4
1 0
T T I [W
.
m
-2
] ;
- fluxul termic primit de plac : q
pp
=
4
2
4
1 0 1
T T F I I [W
.
m
-2
];
- fluxul termic emis de palc :
q
ep
=
4
2
4
0
4
2
4
1 0 1
T T T T F
p
I I I I ;
- fluxul termic primit de radiometru :
4
2
4
0 2
T T F R
p
I I [W
.
m
-2
].
82 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
nlocuind
4
2
4
0
T T
p
I din ecua ia ce stabile te fluxul termic emis de
plac n ecua ia ce stabile te fluxul termic primit de radiometru, rezult :


I I I

I
I
E I I I

4
2
4
1 0 2 1
'
4
2
4
1 0
1
2 1
4
2
4
1 2 1
T T F F
R
T T
R
F F
T T F F R
negru corp


Pentru exemplificarea lucr rii se consider datele experimentale i
calculate prezentate n tabelele de mai jos.

Tabe/a/ 4.8
Tabel cu date experimentale
placa neagr
T
1
[pC] T
3
[pC] T
2
[pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
361 91,7 26,7 0,30 40
placa gri mat
T
1
[pC] T
4
[pC] T
2
[pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
354 71,0 25,5 0,30 30
placa lustruit
T
1
[pC] T
5
[pC] T
2
[pC] x [m] R [W
.
m
-2
]
366 52,9 26,0 0,30 15

Tabe/a/ 4.9
Tabel cu date calculate
Tip plac q
1
[W
.
m
-2
] q
ep
[W
.
m
-2
] F
1
.
F
2

Neagr 8703,51 545,62 0,0046 1,000
Gri 8311,04 342,03 0,0046 0,785
Lustruit 9000,19 186,44 0,0046 0,363


Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 83

4.5. Studiul influen ei unei fante asupra transferului de c ldur prin
radia ie ntre dou corpuri oarecare

4.5.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop demonstrarea faptului c fluxul termic radiant
transmis ntre dou suprafe e oarecare depinde de geometria ansamblului, i
de procentul n care acestea sunt vizibile una fa de alta. Prin introducerea
unei fante variabile ntre sursa de c ldur i radiometru se poate demonstra
faptul c radia ia primit de radiometru depinde de procentul vizibil din
suprafa a sursei de c ldur .
Fluxul termic schimbat prin radia ie ntre o surs de c ldur i (corp
negru) i o alt suprafa j (corp negru), depinde de procentul n care acestea
sunt vizibile una fa de alta.
Dac se consider cazul n care o suprafa mic , fierbinte de
temperatur T
a
i arie A
a
este nconjurat de o suprafa considerabil , mai
rece, de temperatur T
b
i arie A
b
(figura 4.10), fluxul termic transmis prin
radia ie ntre cele dou suprafe e (Q
ab
), este dat de urm toarea rela ie:


4 4
b a ab a ab
T T F A Q l l l (4.27)


Fig. 4.10. Fluxul termic radiant transmis ntre dou suprafe e oarecare

Acest exemplu de calcul al fluxului termic transmis prin radia ie este
aplicabil n cazul unei surse de c ldur ce radiaz n mediul ambiant.
Cnd ntre cele dou suprafe e sunt introduse pl ci de o deschidere
variabil , factorul de form se schimb propor ional cu aceasta.

4.5.2. Efectaarea /acr r//
Regla i tensiunea la 20 V. A tepta i pn cnd temperatura sursei de
c ldur (T
1
) se stabilizeaz . Pozi iona i c ruciorul pe care vor fi montate
pl cile cu deschidere variabil la 200 mm de sursa de c ldur ; nu monta i
pl cile de la nceputul lucr rii, ci doar dup ce temperatura sursei de c ldur
este stabil .
84 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

Fig. 4.11. Schema de principiu a instala iei

n momentul n care temperatura T
1
este stabil (acestea se
monitorizeaz la sursa HT10XC), nl tura i scutul de protec ie al
radiometrului, muta i-l la 300 mm de sursa de c ldur , monta i pl cile cu
fa a de plut nspre radiometru i cu o deschiz tura w=0 mm ntre ele,
pozi iona i c ruciorul mobil pe care sunt montate la 200 mm fa de sursa de
c ldur i face i urm toarele citiri (trebuie avut n vedere c radiometrul are
nevoie de aproximativ 90 secunde pentru a se stabiliza):

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Deschiderea fantei w(=0) mm
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Repozi iona i radiometrul la 900 mm fa de sursa de c ldur i m ri i
deschiz tura dintre pl ci la 5 mm. Trebuie avut n vedere c sursa de c ldur
este foarte fierbinte la acest moment, i nu trebuie atins .
Repeta i citirile repozi ionnd radiometrul la o distan de surs de 300
mm i completa i valorile ob inute in tabelul de mai jos.

- Temperatura sursei T
1
pC
- Temperatura mediului ambiant T
2
pC
- Deschiderea fantei w(=5) mm
- Indica ia radiometrului R W
.
m
-2


Repeta i algoritmul descris mai sus, efectund acela i set de citiri i
crescnd treptat cu cte 5 mm deschiz tura dintre pl ci fa de determinarea
anterioar .
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 85
n momentul n care se ob ine aceea i valoare a fluxului termic
nregistrat de radiometru (R=ct) ntre dou determin ri succesive, lucrarea
se consider ncheiat .
Dup ce s-a efectuat i ultimul set de citiri, repozi iona i radiometrul n
cap tul din dreapta, ct mai departe de sursa de c ldur , i readuce i
tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de c ldur deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La ncheierea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.10:

Tabe/a/ 4.10
Tabel cu date experimentale
T
1
[p pp pC] T
2
[ppp pC] w [m] R [W
.
m
-2
]4.5.3. Exemp/a de ca/ca/
La fiecare set de m sur tori se va calcula raportul F=R/R
0
(indica ia
absolut ), unde R
0
reprezint indica ia radiometrului la primul set de citiri
(w=0), iar R reprezint indica ia curent a radiometrului.
Reprezenta i grafic varia ia raportului F (sau a lui R), n func ie de
deschiz tura dintre pl ci (fant ), w [m]. Graficul ar trebui sa arate ca cel de
mai jos:

Fig 4.12. Varia ia indica iei absolute a senzorului (radiometru) cu deschiderea
fantei

Exemplu de prelucrare a datelor este prezentat n tabelul 4.11.


86 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Tabe/a/ 4.11
Tabel cu date calculate
Nr.crt. w[m] R[W
.
m
-2
] T
1
[ p pp pC] F=R/R
0

1 0 14 367 1
2 0,005 45 365 3,214
3 0,01 88 364 6,286
4 0,015 118 363 8,428
5 0,02 138 363 9,857
6 0,025 154 362 11
7 0,03 175 362 12,5
8 0,035 181 362 12,928
9 0,04 185 362 13,214
10 0,045 184 362 13,143
11 0,05 185 362 13,214

Reprezentarea grafic a datelor este exemplificat n figura 4.13.
0
2
4
6
8
10
12
14
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06
w [m]

Fig. 4.13. Reprezentarea grafic a datelor - exemplu


Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 87

II. Rad/a /a /am/naas

Descrierea instala iei experimentale
Instala ia experimental (figura 4.14 i 4.2) este alc tuit dintr-o bar
gradat rigid de aluminiu (1) pe care este montat o surs de lumin i un
detector de radia ie (lightmetru). Sursa de lumin este format dintr-o lamp
electric montat ntr-o carcas (16) prev zut cu un perete de sticl (17).
Elementul este alimentat la tensiune joas pentru a asigura protec ia
operatorului. Sursa poate fi rotit cu 180p. Unghiul de difuzie, raportat la
axa lightmetrului (detectorul de radia ie luminoas ), poate fi m surat cu
ajutorul unui raportor (18), ce se afl pe bara suport. Lampa este
dimensionat s produc 40 W la o tensiune de 24 Vc.c. Tensiunea de
alimentare, deci i puterea electric disipat n elementul de nc lzire, poate
fi variat i m surat prin intermediul unit ii de m sur i control (HT10X)
(figura 4.3). Sursa de radia ie este montat la cap tul de stnga al barei
suport i este fixat de aceasta cu ajutorul unui urub (6).

Fig. 4.14. Vedere din fa a instala iei experimentale

Radia ia provenit de la sursa de lumin este m surat cu ajutorul unui
detector de radia ie denumit lightmetru (23), ce poate fi pozi ionat de-
alungul barei rigide de aluminiu cu ajutorul unui c rucior mobil (2).
Lightmetrul este fixat de c rucior cu ajutorul unui urub (13). Senzorul
aparatului este ndreptat c tre sursa de lumin . Detectorul de radia ie se
monteaz la borna marcat cu L a unit ii de m sur i control (HT10X)
prin intermediul firului de leg tur (24).

88 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Nota ii i rela ii de calcul
Denumire Simbol
Unitate de
m sur [SI]
Tensiunea aplicat sursei de lumin V V
Distan a surs de lumin lightmetru x m
Gradul de absorb ie al filtrului

-
Grosimea filtrului t m
Indica ia lightmetrului L Lux
Unghiul sursei de c ldur

grade
Raza r m

nainte de demararea lucr rii trebuie f cute urm toarele verific ri:
asigura i-v c sursa de lumin este ata at n mod corespunz tor n
cap tul din partea stng a barei rigide de aluminiu;
asigura i-v c exist n camera n care se va desf ura lucrarea
condi ii similare cu ale unei camere obscure;
monta i lightmetrul (dac este cazul) pe c ruciorul din partea
dreapta a standului i asigura i-v c urubul de prindere este bine
strns;
deplasa i ini ial lightmetrul la o distan de 200 mm fa de sursa de
lumin ;
conecta i lightmetrul la sursa HT10XC, borna marcat cu L, prin
intermediul firului de leg tur (24);
a tepta i pn cnd lightmetrul se stabilizeaz la temperatura
camerei (aproape instantaneu);
regla i poten iometrul (28) ce controleaz tensiunea astfel nct
indica ia lightmetrului s fie de 230 Lux;
asigura i-v c selectorul (26) se afl pe pozi ia MANUAL;
asigura i-v c instala ia este conectat la o surs de tensiune.
Prima opera ie const n demararea aliment rii cu energie electric . De
asemeni trebuie avut grij c n timpul func ion rii, sursa de lumin va
deveni foarte fierbinte, deci nu trebuie atins .Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 89

4.6. Verificarea Legii lui Lambert (pentru sursa de lumin )

4.6.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop verificarea legii lui Lambert pentru o surs de
lumin , stabilirea faptului c intensitatea total de radia ie luminoas ntr-o
direc ie dat (c tre o suprafa ) este invers propor ional cu p tratul distan ei
de la sursa de radia ie la suprafa , m surat n direc ia normal la suprafa
(a se vedea lucrarea 4.1.).

4.6.2. Efectaarea /acr r//
Regla i ini ial tensiunea sursei de alimentare astfel nct indica ia
lightmetrului s fie 230 Lux (U14,7 V).
n momentul n care indica ia lightmetrului este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), face i urm toarele citiri:

- Tensiunea de alimentare U V
- Distan a surs de lumin lightmetru x=0,2 m
- Indica ia lightmetrului L Lux

Pozi iona i radiometrul la 300 mm fa de sursa de lumin i n
momentul n care indica ia lightmetrului este stabil (aproape instantaneu),
repeta i citirile:

- Tensiunea de alimentare U V
- Distan a surs de lumin lightmetru x=0,3 m
- Indica ia lightmetrului L Lux

Fig. 4.15. Schema de principiu a instala iei

90 Transfer de c ldur ndrumar de laborator
Repeta i citirile pozi ionnd lightmetrul cu cte 100 mm mai departe de
sursa de lumin , pn la o distan maxim ntre surs i lightmetru de 900
mm.
Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, readuce i tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de lumin deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La finalizarea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.12.

Tabe/a/ 4.12
Tabel cu date experimentale
U [V] L [Lux] x [m]Se va trasa graficul lg (L) = f (lg (x)) i se va determina panta dreptei,
verificndu-se dac aceasta are valoarea -2.
Se va stabili varia ia intensit ii totale de radia ie cu distan a fa de
surs .
S-a demonstrat astfel c intensitatea total de radia ie ntr-o direc ie dat
(c tre o suprafa ), adic radia ia captat de lightmetru, descre te cu distan a
fa de sursa de c ldur .
Panta dreptei egal cu -2, arat faptul c dublndu-se distan a surs
radiometru, radia ia captat de acesta se reduce de patru ori.

4.6.3. Exemp/a de ca/ca/
Exemplu de prelucrare a datelor este prezentat in tabelul 4.13.

Tabe/a/ 4.13
Tabel cu date experimentale
U [V] L [Lux] x [m]
14,7 15 0,90
14,7 19 0,80
14,7 24 0,70
14,7 32 0,60
14,7 45 0,50
14,7 68 0,40
14,7 115 0,30
14,7 230 0,20

Reprezentarea grafic a datelor este exemplificat in figura 4.16.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 91
0
0,5
1
1,5
2
2,5
-0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0
Ig(x)
Fig. 4.16. Influen a varia iei distan ei surs - lightmetru asupra fluxului
termic captat de lightmetru exemplu

Se calculeaz panta dreptei din graficul de mai sus, rezultnd valoarea -
1,815, valoare apropiata de cea teoretic (-2).
92 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

4.7. Varia ia fluxului radiativ transmis de o surs cu pozi ia acesteia

4.7.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop verificarea faptului c fluxul radiativ emis de o
surs c tre o suprafa ntr-o direc ie ce face un unghi oarecare cu normala
la aceasta, este propor ional cu produsul dintre fluxul normal pe suprafa i
cosinusul unghiului f cut cu normala la acesta.

4.7.2. Efectaarea /acr r//
Regla i ini ial tensiunea astfel nct indica ia lightmetrului s fie 230
Lux (U14,7 V). Verifica i c unghiul pe care l face sursa de c ldur = 0
grade.
n momentul n care indica ia lightmetrului este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), face i urm toarele citiri:

- Tensiunea de alimentare U V
- Distan a surs de lumin lightmetru x=0,2 m
- Indica ia lightmetrului L Lux
- Unghiul = 0 grade grade

Roti i sursa de c ldur n sensul orar cu un unghi de 10 grade fa de
direc ia ini ial , i n momentul n care indica ia lightmetrului este stabil
(aproape instantaneu), repeta i citirile:

- Tensiunea de alimentare U V
- Distan a surs de lumin lightmetru x=0,3 m
- Indica ia lightmetrului L Lux
- Unghiul = 10 grade grade

Repeta i procedura descris mai sus, crescnd unghiul cu cte 10 grade
n sensul orar (-), pn la un unghi maxim de 90 grade.
Procedura descris mai sus se va relua dup readucerea sursei de lumin
n pozi ia ini ial , i rotind-o cu cte 10 grade n sens trigonometric (+),
pn la un unghi maxim de 90 grade.
Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, readuce i tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de lumin deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.
La finalizarea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.14.Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 93
Tabe/a/ 4.14
Tabel cu date experimentale
U [V] L [Lux] x [m] [grade]
14,7 230 0,2 0
14,7 222 0,2 -10
14,7 200 0,2 -20
14,7 165 0,2 -30
14,7 125 0,2 -40
14,7 90 0,2 -50
14,7 56 0,2 -60
14,7 31 0,2 -70
14,7 9 0,2 -80
14,7 1 0,2 -90
14,7 226 0,2 0
14,7 215 0,2 10
14,7 193 0,2 20
14,7 154 0,2 30
14,7 117 0,2 40
14,7 83 0,2 50
14,7 56 0,2 60
14,7 28 0,2 70
14,7 8 0,2 80
14,7 1 0,2 90

Graficul de varia ie a indica iei lightmetrului n func ie de unghiul
sursei, L = f ( ), este exemplificat n figura 4.17.
L=f(teta)
0
50
100
150
200
250
-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
unghiuI teta [grade]

Fig. 4.17. Influen a unghiului f cut de sursa de radia ie cu normala la suprafa
asupra fluxul radiativ incident - exemplu
94 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

4.8. Verificarea legii absorb iei (Legea lui Lambert)

4.8.1. Scapa/ /acr r//
Lucrarea are ca scop demonstrarea faptului c intensitatea total de
radia ie luminoas ce trece printr-un mediu transparent sau semitransparent,
este diminuat propor ional cu grosimea i gradul de absorb ie al mediului
respectiv (figura 4.18).
Legea absorb iei (legea lui Lambert) stabile te expresia intensit ii
luminoase dup trecerea printr-un mediu absorbant:

At
f
e I I

0
[Lux] (4.28)

unde: I
f
= intensitatea de radia ie luminoas total dup trecerea prin mediul
absorbant [Lux];
I
0
= intensitatea de radia ie luminoas ini ial [Lux];
t = grosimea materialului absorbant;
A= coeficientul de absorb ie al materialului absorbant.

Fig. 4.18. Schema de principiu a instala iei experimentale

Intensitatea de radia ie luminoas este diminuat la trecerea prin mediul
absorbant, propor ional cu grosimea acestuia (t) i coeficientul de absorb ie
al mediul (A).
Fluxul radiant Q care este incident pe o suprafa poate fi absorbit de
aceasta (QA), reflectat (QR) sau poate trece (difuza) prin suprafa (QD)
(figura 4.19):Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 95


Fig. 4.19. Distribu ia energiei radiante

Q = QA + QR + QD; [W] (4.29)

A + R + D = 1 , (4.30)

unde: A este coeficientul de absorb ie, R coeficientul de reflexie; D
coeficientul de difuzie.
Coeficien ii A, R, D pot avea valori cuprinse ntre 0 i 1, n func ie de
natura corpului, starea suprafe ei, spectrul radia iei incidente i temperatur .
Corpul negru absoarbe toat radia ia incident , astfel c : A = 1;
R=D=0.
Corpul alb reflect toat radia ia incident : R = 1; A=D=0.
Corpul diaterm este transparent pentru radia ia incident : D = 1;
A=R=0.
Ecua ia de mai jos reflect influen a intensit ii de radia ie luminoas
reflectat la trecerea prin mediu (I
r
):

At
r f
e I I I

) (
0
[Lux] (4.31)

4.8.2. Efectaarea /acr r//
Monta i dispozitivul pe care se vor ata a filtrele, i plasa i-l la 100 mm
de sursa de lumin i asigura i-v c instala ia este conectat la o surs de
tensiune.

QR
QD
QA
Q
n
96 Transfer de c ldur ndrumar de laborator


Fig. 4.20. Schema de principiu a instala iei

Regla i ini ial tensiunea sursei de alimentare astfel nct indica ia
lightmetrului s fie 230 Lux (U=14,7 V). Verifica i c unghiul pe care l
face sursa de c ldur este = 0 grade.
n momentul n care indica ia lightmetrului este stabil (aceasta se
monitorizeaz la sursa HT10XC), face i urm toarele citiri:

- Tensiunea de alimentare U V
- Distan a surs de lumin lightmetru x=0,2 m
- Indica ia lightmetrului (f r filtru montat) L (=I
0
) Lux
- Unghiul = 0 grade Grade

Repeta i procedura descris mai sus, montnd pe rnd:

- un filtru cu grad de absorb ie mediu (1);
- dou filtre n paralel cu grad de absorb ie mediu (2);
- trei filtre n paralel cu grad de absorb ie mediu (3);
- un filtru cu grad de absorb ie redus (4);
- un filtru cu grad de absorb ie mediu (5);
- un filtru cu grad de absorb ie mare (6).

Toate filtrele au grosimea t=3mm.

Dup ce s-a ncheiat i ultimul set de citiri, readuce i tensiunea la zero.
Nu trebuie atins sursa de lumin deoarece acesta va fi extrem de
fierbinte la ncheierea lucr rii de laborator.

La finalizarea setului de m sur tori se va completa tabelul 4.15.
Studiul experimental al transferului de c ldur prin radia ie 97
Tabe/a/ 4.15
Tabel cu date experimentale
Nr.
crt.
L [Lux] t [mm]
0 230 f r filtre
1 203 3
2 185 6
3 169 9
4 218 3
5 201 3
6 170 3

Se va reprezenta grafic varia ia I = f(t), pentru cazul m sur torilor 1, 2
i 3 (n func ie de grosimea mediului (t, 2t, 3t)), iar dreapta rezultat se va
intersecta cu axa 0y, rezultnd punctul I
f
(figura 4.21). Se va reprezenta pe
aceea i diagram i valoarea rezultat experimental pentru intensitatea de
radia ie luminoas n cazul n care nici un filtru nu este montat, rezultnd
punctul I
0
. Segmentul de dreapt AB, reprezint valoarea intensit ii de
radia ie luminoas reflectat la trecerea prin mediu (I
r
).
Avnd n vedere ecua ia (4.31), se poate determina valoarea
coeficientului de absorb ie A
med
, al filtrului de densitate optic medie, prin
metoda grafic .


Fig. 4.21. Varia ia intensit ii totale de radia ie luminoas n func ie de grosimea
filtrelor

Pe baza rezultatelor experimentale ob inute se reprezint graficul 4.22.
Se poate astfel determina prin aplicarea ecua iei dreptei punctul de
intersec iei al dreptei cu axa (0y), iar astfel se poate calcula I
r
, conform celor
prezentate mai sus.

98 Transfer de c ldur ndrumar de laborator

f
= (
0
-
r
)e
-At
=220e
-0,0283
150
160
170
180
190
200
210
220
230
0 3 6 9
t (mm)

0
= 230 Lux;

r
= 10 Lux;
= 0,0283.

Fig. 4.22. Varia ia intensit ii totale de radia ie luminoas n func ie de grosimea
filtrelor - exemplu

Aplicnd ecua ia 4.31 se poate determina valoarea coeficientului de
absorb ie al filtrului de densitate optic medie, rezultnd valoarea A

=
0,0283.