Sunteți pe pagina 1din 96

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr. J_

din

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea

reprezentantului

S.R.l.”Centaur” dl.Zui Alexandr”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica localsi, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.Z-01 din 02.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite Societatii cu Rsispundere Limitata “Centaur” proiectarea constructiei anexei la

depozitul cu un nivel, pe terenul proprietate privata c.c.4101211265 de pe adresa: or.Edinef, str. Valentin Ro§ca nr.l76/e, conform planului de incadrare.

2. Se obliga Societatea cu Raspundere Limitata “Centaur” in termen de 30 de zile prezentarea

documentatiei prevazute de p ct.ll din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga Societatea cu Raspundere Limitata “Centaur”, in termen de 12 luni de la data

semnsirii prezentei dispozitii ей prezinte documentatia previizuta de pet. 25 din Regulament, avizata

de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructs, avizul Centrului Retele Magistrate SELMFO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet- Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza Societatea cu Raspundere Limitata “Centaur” ca in cazul expirarii termenilui

valabilitatii certificatului de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita пи1й din momentul expirSrii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

I

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Evdochimov Mihail”

DISPOZITIE

nr.

^

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i

instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 02.01.2013

DISPUN :

1. Se аргоЬй procesul - verbal de receptie finala nr. 91 din 28.12.2012 pentru constructiile:

03.

Lit.

544.

-

Garaj;

amplasat pe terenul proprietate publica cu adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.19/9,

c.c.4101202070.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

03. Lit. 544. - Garaj,

Suprafata constuctiei - 26,1 m.p.

 

Suprafata totala

-

23,3,4 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 10000,00

lei,

 

material de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti - energie electrica.

 

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Evdochimov Mihail.

 

5.

Se obliga cet. Evdochimov Mihail, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

/I

V 'f

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet.Berbeca Angela”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica local&, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executSrii lucrarilor de constructie, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.B-08 din 03.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet.Berbeca Angela proiectarea constructiei anexei §i terasei la magazinul existent,

din materiale u§or demontabile, pe terenul proprietate private c.c.4101215188 de pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.102/1, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet.Berbeca Angela in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei previizute de

p ct.ll din “Regulament” - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet.Berbeca Angela , in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii sa

prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet,

str.Independentei nr.31, tel: (246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet.Berbeca Angela

ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea,

§i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI e d in e t

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Grincevschi Igor”

DISPOZITIE nr.

'

din 03_ ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executSrii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, certificatul de deces al cet.Grincevscaia Nina, dispozitia primarului nr.244-113 din 17 septembrie 2003 “Cu privire la cererea cet.Grincevschi Nina”, planului de incadrare intocmit in temeiul certificatului de urbanism nr.122 din 28.09.2003, cererii solicitantului nr.G-1112 din 14.12.2012,

DISPUN :

1. Documentatia de urbanism intocmita in luna septembrie 2003 pentru constructia garajului

pe adresa or.Edinet, str.Independentei nr.8 pe numele cet.Grincevschi Nina, a о socoti eliberata pe numele cet.Grincevschi Igor.

2. Se permite cet.Grincevschi Igor proiectarea garajului, pe terenul proprietate publica, de

pe adresa: or. Edinet, str. Independentei nr.8, conform planului de incadrare.

3. Se obliga cet.Grincevschi Igor in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei

previzute

de art.3 din Legea nr.163 -

pentru primirea Certificatului de urbanism.

4. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

5. Se obliga cet. Grincevschi Igor, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

arhitect-§ef al

raionului, pentru primirea Autorizafiei de construire.

cet. Grincevschi Igor ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul va fi socotit nul.

prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

sa

prezinte

6.

Se

documentatia

prevazuta

de

art.12

din

Legea

nr.163,

avizata

de

atentioneaza

In

cazul

neindeplinirii

conditiilor

pet.

2

§i pct.4

-

7. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

8. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

i

'

Constantin Cojocari

1

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI e d in e t ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Pislari Marina”

DISPOZITIE

nr.

л

d in

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia риЬНсй locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 02.01.2013

DISPUN :

1.

Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 01 din 02.01.2013

pentru constructiile:

 

01.

Lit. Al.

-

Anexa calda;

01.

Lit. AIL

-

Апехй Calda;

- Mansarda.

 

amplasate pe terenul proprietate privata cu adresa or.Edinet, str. Alexandru cel Bun nr.108,

c.c.4101216009.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

01.

Lit. AL - Anexa calda,

Suprafata constuctiei - 56,8 m.p.

01.

Lit.AII. - Anexa calda,

Suprafata constuctiei - 95,5 m.p.

- Mansarda,

Suprafata

totaia

- 246,3 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 140000,00

lei,

 

material de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra, beton armat.

Retele inginere§ti - energie electrica, apeduct, retea de canalizare, telefon.

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Pislari Marina.

 

5.

Se obliga cet. Pislari Marina, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinef

^

L

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Lebedeva Maria”

In temeiul art.29 §i

DISPOZITIE

nr.

din

^ianuarie

С?

2013

art. 14 alin. 2 lit.”f ” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructs, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instaladilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 04.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 02 din 04.01.2013

pentru constructiile:

• Lit. 5.

-

Garaj;

• Lit. 6.

-

§ura (magazie);

• Lit. al.

-

amplasate

pe

terenul

Anexa rece. proprietate

privata

cu

adresa

or.Edinet,

str.

Casa

Mare

nr.2,

c.c.4101208035.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

Lit. 5.

-

Garaj;

Suprafata constuctiei -

29,4 m.p.

Lit. 6.

-

§ura (magazie);

Suprafata constuctiei -

12,9 m.p.

Lit. al.

-

Anexa rece.

Suprafata constuctiei - 3,5 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 30000,00

lei,

material de constructie -

blocuri calcar §i zgura, piatra, beton armat.

Retele inginere§ti -

energie electrica, apeduct, retea de canalizare, telefon.

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Lebedeva Maria.

 

5.

Se obliga cet.Lebedeva Maria, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

(CСJ(

У

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET TEL. 2-29-3О*, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

i

r'

-

din 09 ianuarie 2013 „Cu privire la convocarea §edintei consiliului ora§enesc Edinet”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art. 16 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 administratia publica 1оса1й,

DISPUN:

A convoca §edinta ordinara nr. 15 a consiliului ora$enesc Edinet pentru data de 18.01.2013 la ora 14-00 in localul Primariei ora§ului Edinet, cu urmatoarea ordine de zi:

privind

Cu

pre§edintelui §edintei de a semna deciziile. (Pre§edintele §edintei)

privire

la

numirea

unui

consilier

pentru

semnarea

deciziilor

in

cazul

imposibilitatii

1. Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2013. (Raportor- A. Nistor)

2. Cu privire la aprobarea cotelor fixe a impozitului funciar, impozitului imobiliar, platilor de

arenda a terenurilor cu destinatie agricola, neagricola §i a resurselor naturale pentru anul 2013. (Raportor- A. Nistor)

3. Cu privire la aprobarea taxelor locale pentru persoanele fizice §i juridice pe anul 2013.

(Raportor- A. Nistor)

4 Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice §i juridice. (Raportor- A. Nistor, V. Caraulan, T. Singereanu V. Ciobanu, A. Gudumac)

5. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru constructia caselor individuale de locuit.

(Raportor- V. Ciobanu, V. Caraulan)

6. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale. (Raportor- V. Ciobanu)

7. Cu privire la indemnizatia conducatorilor din institutiile din invatamint. (Raportor- A. Nistor)

8. Cu privire la petrecerea licitatiei. (Raportor- V. Ciobanu)

9. Cu privire la examinarea cererilor prealabile §i sesizarilor. (Raportor- N. Chistruga)

10.

Cu privire la demersul §colii de muzica Edinet.

(Raportor- C. Cojocari)

11.

Cu privire la scutirea taxei pentru pa§uni. (Raportor- A. Ghefu)

13.

Cu privire la transmiterea in gestiune a fintinii parasite din Gradina Public^. (Raportor- C.

Cojocari)

14. Cu

privire

la

transmiterea

(Raportor- L. Strimbanu)

unor

bunuri

materiale

in

gestiune

si

casarea

unor bunuri.

15. Cu privire la crearea Parcului Industrial Edinet. (R. Vasilcov)

16. Cu privire la modificarea §i completarea unor decizii. (Raportor- A. Nistor)

17. Cu privire la demersul unor cetateni din preajma „Pietii ora$ene§ti”. (Raportor- C. Cojocari)

la procurarea unei unitati specializate de tehnica pentru Directuia Locativ-

comunala Edinet, necesare pentru aducerea la normalitate a gunoi§tii §i a drumurilor pe perioada rece a anului. (Raportor- C. Cojocari)

20. Cu privire la transmiterea institutiilor de invatamint la balanta raionului Edinet. (Raportor- C.

Cojocari)

18. Cu privire

Primar de Edinet

/

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Си privire la cererea cet. Foros Oxana”

DISPOZITIE nr.

/

din

/

/

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administratia publLa locaia, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului orsi§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, planului de incadrare intocmit in temeiul certificatului de urbanism nr.6 din 11.01.2012, cererii solicitantului din 11.01.2013,

DISPUN :

1. Se prelunge§te termenul de valabilitate a certificatului de urbanism nr.6 din 11.01.2012

(nr.08 din 10.01.2012) pina la data de 10 iunie 2013

2. Se permite cet.Foros Oxana proiectarea casei de locuit, pe terenul proprietate publica

atribuit in folosinta temporara, de pe adresa: or. Edinet, str. Cojbuc nr.48, conform planului de incadrare.

3.

Certificatul de urbanism a-1 prelungi pentru о perioada de valabilitate de 06 luni de la

Data

semnarii prezentei dispozitii.

4.

Se obliga cet. Foros Oxana, in termen de 06 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia prevazuta de art.12 din Legea nr.163, avizatS de arhitect-§ef al

raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaza cet. Foros Oxana ca in cazul expi^rii termenilui valabilitatii certificatului de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul.

л

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirSrii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

.

.

f a

L

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

n r

■-

din

/

/

ianuarie 2013

“ Cu privire la cererea cet. Bobu Nicolae”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cererea solicitantului din 01.01.2013,

DISPUN :

Nicolae Autorizatie de construire n

(nr.90 din 28.12.2012) pentru constructia casei de locuit, pe terenul proprietate private, de pe adresa: or. Edinet, str.Trifan Balta nr.116, conform planului de incadrare, in conditiile respectarii cerintelor certificatului de urbanism §i planului de incadrare.

1. Se elibereaza cet. Bobu

din

11.01.2013

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate - 24 luni (termen de

incepere a lucrarilor-06 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in

intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se facsi in stricta conformitate cu proiectul tehnic

de lucru nr.089-011

AC , cu respectarea aliniamentului general §i planului de incadrare.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu. e). respectarea distantei de la hotarele lotului vecin.

5. Se atentioneaza cet. Bobu Nicolae, dupa finalizarea lucrarilor de construire sa supuna

obiectul receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-Edinet

7. Investitorul constructiei, la finalizarea lucrarilor, pentru receptia finala a constructiei, va

prezenta Primariei, procesul-verbal de receptie a lucrarilor cu observatiile sau obiectiile participantilor §i cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat §i sigilat cu sigiliul autoritatii

publice locale.

8. Controlul indeplinirii prezentei Dispozkii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

 

f

t

.

Primar de Edinet

I

(

Constantin Cojocari

f

С

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Bordeianu Marcel”

DISPOZITIE

n r

din

15 iuanuarie 2013

'

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locals, Legii Republicii Moldova nr. 835-XHI din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenaiarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,

cererii solicitantului din

15.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr.08 din 15.01.2013 pentru constructiile:

01.

L it

-

Casa de locuit; Terasa, Апехй rece, Апехй rece, Subsol.

 

amplasata

pe

terenul

proprietate

privata

cu

adresa

or.Edinet,

str.Tamara

Ciobanu

nr.8,

c.c.4101202270.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 
 

01.

L it

-

Casa de locuit;

Suprafata constuctiei la sol - 112,8 m.p.

- Anexa rece,

Suprafata constuctiei la sol - 4^0 m»pt

-

Апехй rece,

Suprafata constuctiei la sol - 7,8 m.p.

-

Terasa

Suprafata constuctiei la sol - 7,8 m.p

3.

Evaluarea constructiilor - 48797,83

lei,

material de constructie -

blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti -

energie electrica, retea de gaz, apeduct, retea canalizare

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Bordeianu Marcel.

5.

Se oblige cet. Bordeianu Marcel, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozj^i

Primar de Edinet

pune m seaina arhitectului Liubovi Galu^co.

.П-

b ‘1 >r v.9

1^

V

’s' JI

••

Cmistantin Cojocari

I

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

/

/

din

^

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet.Umantev Lidia”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului orsi§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.U-27 din 15.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Umantev Lidia proiectarea spalatoriei auto in complex cu statie de epurare a

apelor rziduale, mini-autoservice, cafe-bar, incaperi de serviciu, amenajarea parcarii-auto din

materiale u§or demontabile, pe terenul proprietate privata c.c.4101224165 de pe adresa: or.Edinet, str. Independentei nr.234/a, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Umantev Lidia in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prev&zute de

art.3 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Umantev Lidia, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii sa

prezinte documentatia prevazuta de art.12 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, avizatA de arhitect-§ef al raionului, Avizul Inspectiei de Stat in constructii, avizul Centrului Retele Magistrale SELMFO-6 (or.Edinet, str.Independentei nr.31, tel:

(246) 2-27-99, GSM-067199718), S.R.L.”Edinet-Gaz”, S.A.”Drumuri Edinet”, FRED-Edinet, i.M .”Apa Canal Edinet”, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Umantev Lidia ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu servefte temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se.#)pe in seama arhitectului Liubovi Galu$co.

Primar de Edinet

f f; V*

.

1'

ТЛ\

\

 

^

1-

\ В

\

, Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINEJ PRIMARIA ORA$ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Grincevschi Igor”

DISPOZITIE

nr.

/As

din

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,

cererii solicitantului din

15.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 05 din 04.01.2013 pentru constructiile:

- amplasat pe terenul proprietate publica cu adresa or.Edinet, str.Independentei nr.8.

Lit. 9.

Garaj;

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

Lit. 9.

- Garaj,

Suprafata constuctiei - 27,1 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 140000,00 lei,

material de constructie -

blocuri calcar §i zgurЯ, piatra.

Retele inginere§ti -

energie electrica.

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Grincevschi Igor.

5.

Se obliga cet. Grincevschi Igor, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea

inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinef

Ш

\рл vm ■$'/

VAVA

T A\ W /

v,/

Constantin Cojocari

.

.

.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE n r

din

'

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet. Pislari Marina”

in temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cu respectarea cerintelor din “Regulamentul privind certificatul de urbanism §i autorizarea construirii sau desfiintarii constructiilor §i amenajarilor” (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, cererii cet. Pislari Marina nr.P-90 din 17 ianuarie 2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Pislari Marina

demolarea saraiului amplasat pe teren proprietate privata

c.c.4101216009 de pe adresa or.Edinet, str. Alexandru cel Bun

nr.108.

2. Se elibereaza cet. Pislari Marina Autorizatie de desfiintare nr. t-л din 17 ianuarie 2013

(nr.01 din 02 ianuarie 2013) a saraiului amplasat pe adresa or.Edinet, str.Alexandru cel Bun nr.108

Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. Pislari Marina in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta Autorizatia

de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor

persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), ssipaturi in spa

lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spafiilor verzi. d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publics in lipsa documentatiei de

proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

ile publice in

5. Se atentioneaza cet. Pislari Marina

ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare sa

fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

,

L

Ю

г

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din /

/

ianuarie 2013

‘Cu privire la cererea cet.Cravetchi Ecaterina”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locals!, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr. 16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.C-46 din 16.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet.Cravetchi Ecaterina proiectarea alimentatiei cu energie electrica, a gheretei

existente din materiale u§or demontabile, amplasata pe terenul proprietate publica de pe adresa:

or.Edinet, str. §tefan Voda nr.6, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Cravetchi Ecaterina in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute

de Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, - pentru

primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se oblige cet. Cravetchi Ecaterina, in termen de 12 luni de la data semn&rii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia respective pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet.Cravetchi Ecaterina ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. in cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea,

§i va fi socotita nuia din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

/

(V >

Constantin Cojocari

RLPIJBLICA

MOLDOVA

fert

RAJONLL EDINET PRIMARIA ORA^ULUI EDINET

J /

 

И РИМ АРИЯ

STR.

O.

C E R E M P E I ,

30

XI

TEL. 2-29-30,

2-28-30

 

УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ.ЗО ТЕЛ.2-29-30, 2-28-30

RAIONUL EDINET

PRIMARIA

OR. I.у/IA I EDINET

din

"C u

/

7

privire

ianu arie

2013

la cercrilc

d e sp rc

scutirea

de

plata

a cetfltenilor din

pentru

aria

fregventarea

primSriei

Edinet

institutiilor pre§colare

"

administratia

publica locala". liund ca bazi cererea 0986. conducindu-ma de regulamentul primariei Edinet cu privire la conditiile scutirii de plata pentru intrelinerea copiilor in instiluiiile pre?colare

In

temeiul

art. 13

din

Legea

nr.436 -X V l

din

28

de ce m brie

2006

Privind

DISPUN :

l.Sc permite scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutile prc§colare in m arim c de 50 % din norm a de achitare a urmfltoarelor persoane incepind cu 1 D E C E M B R I E 2012

 

Numelc

parintelui

N u m cle

copilului

Atlresa

N r g ra d initei

1

Q m eligo A n a

Qmeligo

Andrei

O.Cercmpei

Primarul

de Edinet

/

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

'

ianuarie 2013

‘Cu privire la cererea S.R.L.”Gloria-Qvarc”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.GQ-55 din 17.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite Societatii cu Raspundere Limitata “Gloria Qvarc” proiectarea gazificarii cladirii

administrative, amplasata pe terenul proprietate private de pe adresa: or.Edinet, str.Mihai Eminescu nr.4/a, conform planului de incadrare.

2. Se obliga

Societatea cu Raspundere Limitata “Gloria Qvarc” in termen de 30 de zile

prezentarea documentatiei prevazute de Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii

lucrarilor de constructie, - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga Societatea cu Raspundere Limitata “Gloria Qvarc”, in termen de 12 luni de la data

semnarii prezentei dispozitii sa prezinte documentatia respectiva, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza Societatea cu Raspundere Limitata “Gloria Qvarc” ca in cazul expirarii

termenilui valabilitatii certificatului socoti nul.

de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va

in cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea,

§i va fi socotita nuia din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

(

t

C / {

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Foros Serghei”

DISPOZITIE nr.

' / ’? "

din

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului

ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.F-63 din 18.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Foros Serghei proiectarea constructiei casei de locuit de tip P+M §i garaj,

pe terenul proprietate privata, de pe adresa: or. Edinet, str. Cojbuc nr.5, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Foros Serghei in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazut de Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie,

pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga cet. Foros Serghei, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia prevazuta de pct.25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al

raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaza cet. Foros Serghei ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului

de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea §i va fi socotita nuia din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

I(
L

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Ailoi Vasile”

DISPOZITIE nr.

/

din

ianuarie 2013

#

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia public& locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.A-64 din

18.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Ailoi Vasile proiectarea garajului, pe terenul proprietate publica de pe

adresa: or. Edinet, str.Independentei nr.55, conform planului de incadrare.

2. Se oblige cet. Ailoi Vasile in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prev&zuta

de pet. 11 din “Regulament” - pentru primirea Certificatului

de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

dataeliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Ailoi Vasile, in termen de 12 luni de la data semn&rii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia prevazuta de pet. 25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaza cet.Ailoi Vasile ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita пи1й din momentul expirsirii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

(

Primar de Edinet

f

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRI MARIA ORA§ULUI EDINET TEL. 2-29-30* 2-28-30

Nr

din

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

$

18 ianuarie 2013 „Си privire la permiterea amplasarii vremelnice a unei gherete”

privind

administratia publica locala,

DISPUN:

A permite cet. Sviriniuc Nina, pa§aport A14066992, amplasarea vremelnica a unei gherete de 4 m2 sub peretele halei de came a ConsumCOOP Edinet, dupa coordonarile de rigoare cu acest agent economic.

in

temeiul

Legii

Republicii

Moldova

nr.

436-XVI

din

28

decembrie

2006

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Agapiev Anatolie”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE

nr.

<№

din d f

ianuarie 2013

in temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administrate publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i

instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 21.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 12 din 21.01.2013 pentru constructiile:

- amplasat pe terenul proprietate publica cu adresa or.Edinet, str.§oseaua Bucovinei nr.19/9,

c.c.4101202070.

05.

Lit.

13.

Garaj;

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

05. Lit.

13. - Garaj,

Suprafata constuctiei - 29,1 m.p.

 

Suprafata totala

-

30,6 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 10000,00

lei,

material de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti - energie electrica.

 

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Agapiev Anatolie.

5.

Se obliga cet. Agapiev Anatolie, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le fnregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea

inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Prim ar de Edinet

»

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30,2-28-30

DISPOZITIE nr. d

/

“Cu privire la cererea cet. §cetinchina Claudia”

in temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cererii cet. §cetinchina Claudia nr.§c.-65 din 21 ianuarie 2013,

DISPUN :

1. Se permite cet.§cetinchina Claudia demolarea casei de locuit, saraiurilor amplasate pe

teren proprietate privata c.c.4101213038 de pe adresa or.Edinet, str.Petru Rare? nr.15.

2. Se elibereaza cet. §cetinchina Claudia Autorizatie de desfiintare nr.

din 21 ianuarie

2013 (nr.69 din 21 ianuarie 2013) a casei de locuit §i saraiurilor amplasate pe adresa or.Edinet, str. Petru Rare§ nr.15. Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. §cetinchina Claudia in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta

Autorizatia de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu mtreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Scetinchina Claudia ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare

sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. §cetinchina Claudia”

DISPOZITIE

nr.

din 21 iuanuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

*

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructii, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 21.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala n r .ll din 21.01.2013 pentru constructive:

05.

Lit. В

-

Casa de locuit;

 

05.

Lit. b.

-

Terasa fara pereti,

06.

Lit. 8.

-

Baie.

amplasate

pe

terenul

proprietate

privata

cu

adresa

or.Edinet,

str.Petru

Rare§

nr.15,

c.c.4101213038.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

• 05.

Lit. В

-

Casa de locuit;

Suprafata constuctiei la sol -

116 m.p.

• 05.

Lit.b

-

Terasa fara pereti,

Suprafata constuctiei la sol - 15,1 m.p.

/ ^

• 06.

Lit. 8.

-

Baie

Suprafata constuctiei la sol - 16,5 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 150000,00

lei,

 

material de constructie -

blocuri calcar §i zgura, piatra.

 

Retele inginere§ti -

energie electrica, retea de gaz, apeduct,

4.

Proprietarul constructiei -

cet. §cetinchina Claudia.

5.

Se obliga cet. §cetinchina Claudia, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

 

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

()r

V

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Си privire la cererea cet. Focov Olga”

DISPOZITIE

nr. Л

din day ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕИ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructs, Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,

cererii solicitantului din 04.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 02 din 04.01.2013 pentru constructive

• Lit. A I. - Anexa de locuit.

amplasate

c.c.4101212081.

pe

terenul

proprietate

privata

cu

adresa

or.Edinet,

str.Serghei

Lazo

nr. 15,

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

Lit. A I.

-

Anexa de locuit.

 

Suprafata constuctiei - 9,1 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 150000,00

lei,

material de constructie -

blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti -

energie electrica, apeduct, telefon.

4.

Proprietarul constructiei -

cet

Focov Olga .

 

5.

Se obliga c et

Focov Olga, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea

inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Prim ar de Edinet

»

/?

b!

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet.Tarta Daniela”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006

privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14

din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.T-73 din 23.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Tarta Daniela proiectarea alimentatiei cu energie electrica, a casei de locuit,

amplasata pe terenul proprietate privata de pe adresa: raionul Edinet, s.Alexandreni, c.c.4111106183 conform planului de incadrare §i conditiilor tehnice.

2. Se obliga cet. Tarta Daniela in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei prevazute

de Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, - pentru primirea Certificatului de urbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

eliberarii certificatului.

4. Se obliga cet. Tarta Daniela, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia respectiva, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet. Tarta Daniela, ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de

urbanizsm §i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul nemdeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea, §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE nr. ^

din 25 ianuarie 2013

“Cu privire la cererea reprezentantului

S.R.L.”Caro Service” S.C.

dna.Tomceac Valentina”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835- XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.SCCS-91 din 25.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite S.C.”Caro Service” S.R.L. proiectarea reinstalarii cablului electric subteran pe

adresa: or. Edinet, str. Independentei nr.37/a, conform planului de incadrare.

2. Se obliga S.C.”Caro Service” S.R.L. in termen de 30 de zile prezentarea documentatiei

prevazute de Legea nr.163 din 09 iulie 2010 - pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera cu о perioada de valabilitate de 12 luni de la data

emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga S.C.”Caro Service” S.R.L. in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei

dispozitii sa prezinte documentatia urbanistica, avizata de arhitect-§ef al raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza S.C.”Caro Service” S.R.L. ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul.

In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde

valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

л

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

^

ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet. Bejenaru Tatiana”

In temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cererii cet. §cetinchina Claudia nr.B-82 din 25 ianuarie 2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Bejenaru Tatiana

demolarea casei de locuit, saraiurilor §i bucatariei de

vara, amplasate

Costin

nr.4.

pe teren

proprietate privata c.c.4101222153

de pe adresa or.Edinet, str.Miron

2. Se elibereaza cet. Bejenaru Tatiana Autorizatie de desfiintare nr.din^ ianuarie

2013 (nr.03 din 25 ianuarie 2013) a casei de locuit, saraiurilor §i bucatariei de vara, amplasate pe adresa or.Edinet, str.Miron Costin nr.4. Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. Bejenaru Tatiana in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta

Autorizatia de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Bejenaru Tatiana ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare

sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire ia cererea

DISPOZITIE nr. 'S'

din 25 ianuarie 2013

cet.Botnari Dumitru”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

in temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora^enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.B-81 din 25.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite, cet.Botnari Dumitru, eliberarea certificatului de urbanism informativ, necesar

in cazul vinzarii-cumpararii, darii in arenda, dezmembrarii, parcelarii, comasarii, partajarii, mo§tenirii terenului destinat constructiei sau a imobilului in care se preconizeaza lucrari de reconstructie;

Lit. a

-

Anexa rece,

Suprafata - 6,8 m.p.

02. Lit. 9

-

§ura (magazie),

Suprafata - 32,3 m.p.

Lit.

10

-

Beci,

Suprafata - 18,6 m.p.

03. L it.ll

 

-

Garaj,

Suprafata - 47,3

m.p.

04. - §ura (magazie),

Lit.12

Suprafata - 8,6 m.p.

amplasate pe terenul proprietate privata de pe adresa: or. Edinet, str.Gheorghe Asachi nr.24, conform planului de incadrare.

2. Certificatul de urbanism informativ a-1 elibera cu о perioada de valabilitate de 6 luni de la

data eliberarii certificatului.

informativ nu permite

executarea lucrarilor de proiectare §i/sau construire.

La expirarea termenului de valabilitate indicat in pet. 2 din prezenta dispozitie, prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula.

3. Se atentioneaza

cet.Fuior Andrei ca certificatul

de urbanizsm

4. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

/ (j

f

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Botnari Dumitru”

л

DISPOZITIE

nr. М

din

ianuarie 2013

_

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕИ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 25.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 14 din 25.01.2013 pentru constructiile

Lit. a

-

Anexa rece,

02. Lit. 9

-

Sur&(magazie),

Lit. 10

-

Beci,

03. L it.ll

-

Garaj,

04. Lit.12

-

§ura (magazie),

amplasate pe terenul proprietate privata de pe adresa: or. Edinet, str.Gheorghe Asachi nr.24, c.c.4101203164, conform planului de incadrare.

2.

Receptiei finale au fost supuse:

 

Lit. a

-

Anexa rece,

Suprafata -

6,8 m.p.

02.

Lit.

9

-

§ura (magazie),

Suprafata - 32,3 m.p.

Lit.

10

- Beci,

Suprafata - 18,6 m.p.

03.

L it.ll

 

- Garaj,

Suprafata - 47,3 m.p.

04.

Lit.12

- §ura (magazie),

Suprafata - 8,6 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 150000,00 lei,

 

material de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti - energie electrica, apeduct, sistem de canalizare, telefon, gazoduct.

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Botnari Dumitru.

5.

Se obliga cet. Botnari Dumitru, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea

inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

 

"c

I

lv Y \

Primar de Edinet

('

(

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE NR.

Din

2013

„Си privire la сегегеа cet. Stoian Aurel”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕН ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

ХУ

In temeul art. 14 din Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie 2006 „Privind administratia publica locala”, avizului Directiei Economie, Asistenta Sociala §i Protectia Familiei, cererii cet. Stoian Aurel,

DI SPUN :

1. Se instituie tutela asupra minorei Stoian Oxana, a.n. 17.11.2012, in baza avizului Directiei Economie, Asistenta Sociala §i Protectia Familiei or. Edinet nr. 163 din 26.01.2013 2. Se nume^te tutore cet. Stoian Aurel, domiciliat in or. Edinet, str. Dacia, 2, asupra copilului minor Stoian Oxana, a.n. 17.11.2012, bunelul matern al copilului minor.

Primar de Edinet 9

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA^ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr. с$€>

din

' ianuarie 2013

“Cu privire la cererea cet. Botezatu Ina, reprezentanta cet.Odobescu Mariana, prin procura nr.7107 din 21 decembrie 2012”

In temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cererii cet. §cetinchina Claudia din 28 ianuarie 2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Odobescu Mariana demolarea casei de locuit, saraiului, amplasate pe

teren proprietate privata c.c.4101221105 de pe adresa or.Edinet, str.Independentei nr.167.

2. Se elibereaza cet. Odobescu Mariana Autorizatie de desfiintare ш.РЭ din 28 ianuarie

2013 (nr.02 din 17 ianuarie 2013) a casei de locuit, saraiului, amplasate pe adresa or.Edinet, str.Independentei nr.167. Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu

documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. Odobescu Mariana in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta

Autorizatia de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in

lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi. d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Odobescu Mariana ca gunoiul §i alte de$euri rezultate de la demolare

sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei I)is pozitii se:pune in seama arhitectului Liubovi Galufco.

Primar de Edinet

iP ™ 5 S^.

4

fflfionstantin Cojocari

Ш

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET ЕДИНЕЦ

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Scutaru Victor”

/V

DISPOZITIE

nr.

J /

din

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА

УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

_

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIH din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului fi amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in constructs, Regulamentului de receptie a constructiilor §i

instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 28.01.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr. 1 din 28.01.2013 pentru constructiile:

 

01. Lit.A.

-

Constructie de baza (frigider); Anexa calda,

- amplasat pe terenul proprietate privata, c.c.4101211456, cu adresa or.Edinet, str.Gorki nr.47/3.

01.

Lit.A1

2.

Receptiei finale au fost supuse:

01.

Lit.A.

-

Constructie de baza (frigider); Suprafata constuctiei - 2060,8 m.p.

 

01.

Lit.A

Anexa calda,

Suprafata constuctiei - 385,2 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 9860000,00

lei,

material de constructie - blocuri calcar §i zgura, piatra, beton-armat, metal-constructii

Retele inginere§ti - energie electrica, apeduct, gazoduct.

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Scutaru Victor.

5.

Se obliga cet. Scutaru Victor, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitifcs®pyftne in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

/

(СШ

Ш

l

Ш

' ^ Ш я

^ Й

1

1

^ Щ

г

^ а

m Й

Cojocari

п

й

п

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORASULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Plamadeala Ion”

DISPOZITIE nr.

din У

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului

ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.P-32 din 31.01.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Plamadeala Ion proiectarea constructiei casei de locuit cu unu-doua nivele,

pe terenul proprietate privata, de pe adresa: or. Edinet, str.Zimbrului incadrare.

nr.12, conform planului de

2. Se obliga cet. Plamadeala Ion in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazut de Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga cet. Plamadeala Ion, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia prevazuta de pct.25 din Regulament, avizata de arhitect-§ef al

raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire.

cet.Plamadeala Ion ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

5.

Se

atentioneaza

/V

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Scutaru Ilarion”

DISPOZITIE nr.

din

'■!

ianuarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.S-1147 din 31.01.2013,

1. Se permite cet. Scutaru Ilarion

DISPUN :

proiectarea constructiei casei de locuit, pe terenul

proprietate privata c.c.4101201316, de pe adresa: or. Edinet, str.Dimo nr.22, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Scutaru Ilarion in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazut de Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie,

pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga cet. Scutaru Ilarion, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei dispozitii

sa prezinte documentatia prevazuta de legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea

executarii lucrarilor de constructie, , avizata de arhitect-§ef al raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire. 5. Se atentioneaza cet. Scutaru Ilarion ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul. in cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de

urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

F

DISPOZITIE

n r

V

din

februarie 2013

“ Cu privire la cererea Societatii cu Raspundere Limitata „PETROLASAN”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН

ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cererea solicitantului nr.PA-111 din 05.02.2013,

DISPUN :

1. Se elibereaza Societatii cu Raspundere Limitata „PETROLASAN” Autorizatie de

construire nr. t t: din 06.02.2013 (nr.04 din 04.02.2013) pentru constructia Statiei de Alimentare

cu Combustibil §i Gaz cu amenajarile terenului aferent, pe terenul proprietate privata numar

cadastral 4101201328, de pe adresa: or. Edinet, str.Independentei nr.f/nr, conform planului de incadrare, in conditiile respectarii cerintelor certificatului de urbanism §i conditiilor tehnice anexate la proiectul tehnic de lucru nr.61/2012 elaborat de S.R.L.”Gradient”.

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate - 12 luni (termen de

incepere a lucrarilor - 06 luni). Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de construire in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de constructie sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic

de lucru nr. 61/2012 elaborat de S.R.L.”Gradient”, cu respectarea aliniamentului general, planului de incadrare §i conditiilor tehnice anexate la proiect.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice

in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d).racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza Societatea cu Raspundere Limitata „PETROLASAN”, dupa finalizarea

lucrarilor de construire sa supuna obiectul receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-

Edinet.

6. Investitorul constructiei, la finalizarea lucrarilor, pentru receptia finala a constructiei, va

prezenta Primariei, procesul-verbal de receptie a lucrarilor cu observatiile sau obiectiile participantilor §i cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat §i sigilat cu sigiliul autoritatii

publice locale.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

»

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA$ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Dolghii Alexandru ”

DISPOZITIE nr.

din

februarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f ” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie

2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului

ora§enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.D-116 din 08.02.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet.Dolghii Alexandru proiectarea constructiei garajului, pe terenul proprietate

privata, de pe adresa: or. Edinet, str.Gagarin nr.2, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Dolghii Alexandru in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazut de Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga cet.Dolghii Alexandru, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei

dispozitii

autorizarea executarii lucrarilor de constructie, , avizata de arhitect-§ef al raionului, pentru

primirea Autorizatiei de construire.

ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii

certificatului

in cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de

urbanism.

prezinte documentatia prevazuta de legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind

sa

5.

Se

atentioneaza

cet.Dolghii

Alexandru

de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul.

6.

Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7.

Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

I

Constantin Cojocari

 

Ф.

/

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZITIE

nr.

din

/

/

februarie 2013

“ Cu privire la cererea cet. Dolghii Alexandru”

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administratia publica locala, art. 21 §i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 “Codul Funciar”, art.6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, cererea solicitantului nr.D-117 din 08.02.2013,

DISPUN :

1. Se elibereaza cet. Dolghii Alexandru Autorizatie de construire nr.

din

11.02.2013

(nr.05 din 08.02.2013) pentru construirea garajului pe terenul proprietate privata de pe

adresa: or. Edinet, str. Gagarin nr.2.

2. Autorizatia de construire se elibereaza cu termen de valabilitate - 12 luni de la data

emiterii prezentei dispozitii, termen de incepere a lucrarilor 6 luni. Neinceperea §i/sau nefinisarea lucrarilor de desfiintare in intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei.

3. Executarea lucrarilor de construire sa se faca in stricta conformitate cu proiectul tehnic

de lucru nr.104-07 AC.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor de construire;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv,

c). distrugerea spatiilor verzi, §i retelelor de edilitate publica.

d). racordarea la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Dolghii Alexandru, dupa finalizarea lucrarilor de construire sa

supuna obiectul construit receptiei finale cu inregistrarea obligatorie la OCT-Edinet.

6. Investitorul constructiei, la finalizarea lucrarilor, pentru receptia fin ala a constructiei, va

prezenta Primariei, procesul-verbal de receptie a lucrarilor cu observatiile sau obiectiile participantilor §i cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat §i sigilat cu sigiliul autoritatii publice locale.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Gnatiuc Oleg”

DISPOZITIE

nr.

3 ^

din

14 februarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art.29 §i art. 14 alin. 2 lit.”f” din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din

28.12.2006

privind administratia publica locala, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din

17.05.1996

“Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului”, Legii nr.721-XIII din

2 februarie 1996 privind calitatea in construct», Regulamentului de receptie a constructiilor §i

instalatiilor aferente (pe parcurs “Regulament”) - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996,

cererii solicitantului din

14.02.2013

DISPUN :

1. Se aproba procesul - verbal de receptie finala nr.19 din 12.02.2013 pentru constructive:

01.

L it.A

-

Constructie de baza (Casa de locuit);

 

»

02.

Lit. I.

-

Garaj

amplasate

pe terenul proprietate privata cu adresa

or.Edinet, str.Dmitrie

Cantemir nr.16,

c.c.4101201332.

2.

Reeeptiei finale au fost supuse:

 

• 01.

L it.A

-

Casa de locuit;

Suprafata constuctiei la sol - 111 m.p.

• 02.

Lit.I

-

Garaj,

Suprafata constuctiei la sol - 40,5 m.p.

3.

Evaluarea constructiilor - 80000,00

lei,

material de constructie -

blocuri calcar §i zgura, piatra.

Retele inginere§ti -

energie electrica, retea de gaz, apeduct,

4.

Proprietarul constructiei -

cet. Gnatiuc Oleg.

 

5.

Se obliga cet. Gnatiuc Oleg, bunurile imobile receptionate, in termen de 30 zile

calendaristice sa le inregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet pentru efectuarea

inscrierilor respective in Registrul Bunurilor Imobile;

6. ОСТ-Edinet va asigura efectuarea inscrierilor respective in registrul bunurilor imobile

in stricta conformitate cu prezenta dispozitie.

7. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

\

(y j

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

41 V

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE nr.

din

februariefebruarie 2013

“Cu privire la cererea cet. Zatu§sevschi Ruvin”

In temeiul art.29 §i art. 14 alint. 2 lit. “f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, cererii cet. Zatu§evschi Ruvin nr.Z-126 din 11 februarie 2013,

DISPUN :

1. Se permite cet. Zatu§evschi Ruvin

demolarea casei de locuit, amplasata

pe terenul

proprietate privata c.c.41012206.186.01 de pe adresa or.Edinet, str. Hotelului nr.14.

2. Se elibereaza cet. Zatu§evschi Ruvin Autorizatie de desfiintare nr. С%din 11.02.2013

(nr.04 din 30 ianuarie 2013) a casei de locuit, amplasata pe adresa or.Edinet, str.Hotelului nr.14. Lucrarile de desfiintare sa fie executate in stricta conformitate cu documentatia de urbanism.

3. Se obliga cet. Zatu§evschi Ruvin in termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta

Autorizatia de desfiintare la Oficiul Cadastral Teritorial Edinet.

4. Se interzice in perioada efectuarii lucrarilor;

a), depozitarea materialelor de constructie §i de§eurilor pe terenurile publice §i tertelor persoane in lipsa acordului acestora, b). inchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), sapaturi in spatiile publice in lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spatiilor verzi.

d). racordarea §i/sau debran§area de la retelele de edilitate publica in lipsa documentatiei de proiect coordonata cu intreprinderile specializate in domeniu.

5. Se atentioneaza cet. Zatu§evschi Ruvin

ca gunoiul §i alte de§euri rezultate de la demolare

sa fie transportate in loc special amenajat autorizat de administratia publica locala.

6. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu^co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET

STR.O.CEREMPEI,30

TEL. 2-29-30. 2-28-30

“Cu privire la cererea cet. Zatu§evschi Ruvin”

A

DISPOZITIE nr.

din

februarie 2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМЭРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О.ЧЕРЕМПЕЙ, 30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

In temeiul art. 14 alint. 2 lit.“f” al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administratia publica locala, art. 6 §i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-

XIII din 17 mai 1996 “Privind principiile urbanismului §i amenajarii teritoriului, Legii nr.163 din

09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, deciziei Consiliului

ora^enesc Edinet nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.Z-127 din 11.02.2013,

DISPUN :

1. Se permite cet.Zatu§evschi Ruvin proiectarea constructiei casei individuate de locuit de tip

P+E+M, pe terenul proprietate privata c.c.4101206186, de pe adresa: or. Edinet, str. Hotelului nr.14, conform planului de incadrare.

2. Se obliga cet. Zatu§evschi Ruvin in termen de 30 de zile prezentarea setului de documente

prevazut de Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, pentru primirea certificatului de urbanism.

3. Certificatului de urbanism a-1 elibera pentru о perioada de valabilitate de 12 luni de la

data emiterii prezentei dispozitii.

4. Se obliga cet. Zatu^evschi Ruvin, in termen de 12 luni de la data semnarii prezentei

dispozitii sa prezinte documentatia prevazuta de legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, avizata de arhitect-§ef al raionului, pentru primirea Autorizatiei de construire.

5. Se atentioneaza cet.Zatu§evschi Ruvin ca in cazul expirarii termenilui valabilitatii certificatului de urbanizsm, certificatul va fi socotit nul. In cazul neindeplinirii conditiilor pet. 2 §i pct.4 - prezenta dispozitie va pierde valabilitatea §i va fi socotita nula din momentul expirarii termenului valabilitatii certificatului de urbanism.

6. Certificatul de urbanism nu serve§te temei pentru inceperea lucrarilor de construire.

7. Controlul indeplinirii prezentei Dispozitii se pune in seama arhitectului Liubovi Galu§co.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

EPUBLICA MOLDOVA -RAIONUL EDINET PRIMARIA ORA§ULUI EDINET STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

«14»

februarie

2013

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙ РАЙОН ПРИМАРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ УЛ. О. ЧЕРЕМПЕЙ,30 ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZITIE 40

„Си privire la acordarea ajutorului material

din bugetul primariei or.Edinet conform

alocatiilor”

436 - XVI DIN 28 decembrie 2006 „Privind

administratia publica locala”, luind ca baza demersul Centrului Militar Teritorial Edinet refiritor la aniversarea XXIV-a de la retragerea contingentului limitat al trupelor sovietice

din Statul Islamic Afganistan.

in

temeiul

art. 14 din

Legea nr.

DISPUN:

1.

Se permite acordarea ajutorului material veteranilor razboiului din Afganistan,

2.

locuitorilor din aria Primariei or. Edinet in suma totala de 6000 lei conform anexei Nr. 1. Controlul indeplinirii prezentei dispozitii se pune in sarcina contabilei-§ef D-nei Lilia Strimbanu §i specialistului N. Jidacevscaia.

Primar de Edinet

(

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINET

PRIM ARIA ORA$ULUl EDINET STR. O. CEREMPEI. 30

TEL. 2-29-30,

2-28-30

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

f ЕДИНЕЦ К ИЙ РАЙОН ПРИМ АРИЯ ГОРОДА ЕДИНЕЦ

ЧЕ РЕМ ПЕЙ, 30

О. ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

УЛ.

RAIONUL EDINET

PRIMA1UA

ORA§ULUI EDINET

15.02.2013

"Cu privire la cererea despre scutirea

DISPOZITIE N

de plata

# /

pentru fregventarea institutiilor pre§colare

In temeiul

art. 14 din

Legea

nr.436-XVI

din 28

decembrie

administratia

de regulamentul primariei Edinet cu

2006

Privind

publica locala” , luind ca baza cererilc depusc §i conducin du-m a

privire la conditiile scutirii de plata pentru intretinerea copiilor in institutiile pre§colare

DISPUN :

l.Se permite scutirea de plata pentru intretinerea copiilor in institutile pre^colare in marime de 50 %

din norma de achitare a urmatoarelor persoane incepind cu

2013.

01

ianuaric 2013 pina la 31 decembrie

Numele

parintelui

Numele

copilului

Adresa

1

Vi§an Cristina

Vi§an Iuliana

 

31 august

47

Chidisovschii Olga

Chidisovschii

Mircea

V.Ro?ca

60

3

Cernea Ivan

Cernea Serafim Cernea Anastasia

Alexandreni

 

4

Gora? Stela

Gora§

Alexandru

Alexandreni

 

Gora$ Andrei

 

5

Zara Igor

Zara Sofia

 

P.Rare§,56

 

6

Cernov Ecaterina

Cernov Ariadna

T. Balta 66

7

Michitiuc Aliona

Michitiuc Xenia

§os.Bucovinei

33/26

8

Para Ina

Para Sabina

§os. Bucovinei

15/33

9

Liopa Tatiana

Liopa Renat

Independentei

109

10

Osetchii Ina

Osetchii Liliana

Al. cel Bun 63/55

11

Lupi Nadejda

Lupoi Alexandr

B.Glavan 46

 
 

Lupoi

Dan

12

Ruba^china R i m m a

Ruba§chin Andrei

Sf.Vasile

20

13

Bojic Galina

Bojic Ilia

 

G. M ad an

5

14

Crivoi Igor

Crivoi Daniil

I. Gagarin

15

15

Scorodihin Valentina

Scorodihin Daria

LVieru 18/4

 

16

Oloi Rodica

Oloi Vadim

 

§os. Bucovinei

11/14

Nr.Gr.

4

4

2

9

2

3

4

1

3

1

2

!

г

17

Purice Natalia

Purice Pavel

P.Movila 22

18

Fetco Nicolac

Fetco Daniel

Florar 37

1

 

Fetco Mihaela

2.

.Se permite scutirea de

plata pentru intretinerea copiilor in in s t it u t e

pre§colare in marime

de

100

%

din

norma

de achitare

a urmatoarelor persoane incepind

cu

01

ianuarie 2013

pina

la

31

decembrie 2013.

19 Ciritel Solia

Ciritel Sabina

1.Gagarin

62/14

1

20 Cretu Iurii

Cretu

Ana

Maiacovschii 64

1

Primarul

de Edinet

C

\Cj(

/

Constantin Cojocaru

REPUBLLCA MOLDOVA \ RAIONUL EDINET CONS ILIU L О RASE N ESC EDIN E | TEL. 2-29-30. 2-28-30

Din

IS.0 2 0 1 3

“C u privire

la cererea dnei

Z aim

N in a

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА ЕДИНЕЦКИЙРАЙОН ЕДИНЕЦКИЙГОРОДСКОЙ СОВЕТ ТЕЛ. 2-29-30, 2-28-30

RAIONI L EDINET

DISPOZITIE

М

>

/ / X

In

temeiul

art. 14

publica locala". luind ca baza

din

Legea

cererea dnei

nr.436-XVI

Zaim Nina.

din

28

decembrie

2006

Privind

administratia

DISPUN:

1. Se permite

instituirea curatelei asupra dnului Dolinta Valeriu , anul nasterii 25.10.1981. invalid din

copilarie conform legitimatiei Nr.

2. Se nume§te curator,

bunica de pe linia mamei

126287.

dna Zaim Nina . anul nasterii invalidului.

16.01.1938. locuitoare a or. Edinet. str. B.GIavan

85