Sunteți pe pagina 1din 31
Consiliul Judeţean Olt PATJ OLT Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean PR. Nr. 52 /
Consiliul Judeţean Olt
PATJ OLT
Planul de Amenajare
a Teritoriului Judeţean
PR. Nr. 52
/ 2010
TITLUL:
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Olt
FAZA :
4.0
Data:
VOLUMUL IV: STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIAL Ă
ŞI PROGRAMUL DE M Ă SURI
decembrie
2011
Exemplar
Beneficiar:
Consiliul Judeţean Olt
PROIECT NR. : 52 / 2010 FAZA : 4.0 TITLUL : Planul de Amenajare a

PROIECT NR. :

52 / 2010

FAZA :

4.0

TITLUL :

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Olt

VOLUMUL IV:

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIAL Ă ŞI PROGRAMUL DE M ĂSURI

BENEFICIAR :

Consiliul Judeţ ean Olt

PROIECTANT

GENERAL:

INCD – URBAN - INCERC sucursala URBANPROIECT - BUCURE ŞTI

PARTENERI:

UNIVERSITATEA DE ARHITECTUR Ă ŞI URBANISM ,,ION MINCU” - BUCURE ŞTI

HALCROW ROMANIA

DIRECTOR GENERAL:

Conf. Dr. Arh. Vasile Meiţă

ŞEF SEC ŢIE:

arh. Ion

Peleanu

ŞEF PROIECT:

arh. Ion

Peleanu

decembrie 2011

Cuprins

Capitolul

 

Pagina

INTRODUCERE

 

1

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPA ŢIALĂ A. VIZIUNEA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDE ŢEAN

3

B.

OBIECTIVELE STRATEGIEI DE AMENAJARE A

5

TERITORIULUI JUDE ŢEAN

1. MEDIUL

 

5

2. PATRIMONIUL NATURAL ŞI CULTURAL CONSTRUIT

5

3. RE ŢEAUA DE LOCALIT ĂŢI

7

4. INFRASTRUCTURI TEHNICE

11

 

4.1. RE ŢELE DE TRANSPORT

11

 

4.2. GOSPOD ĂRIREA APELOR

 

4.2.1 AMENAJAREA BAZINELOR HIDROGRAFICE

12

 

4.2.2.

ECHIPAREA HIDROEDILITAR Ă

14

 

4.3. LUCR ĂRI DE ÎMBUN ĂTĂŢIRI FUNCIARE

15

 

4.4. RE ŢELE ENERGETICE

 

4.4.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC Ă

16

 

4.4.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMIC Ă

19

 

4.4.3. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

21

 

4.5. RE ŢELE DE TELECOMUNICA Ţ II

22

 

4.6. GOSPOD ĂRIREA DEŞEURILOR

22

5. ZONIFICAREA TERITORIULUI

24

6. STRUCTURA SOCIO-DEMOGRAFIC Ă

25

7. STRUCTURA ACTIVIT ĂŢILOR

28

 

7.1. ACTIVITĂŢI ALE SECTORULUI PRIMAR

28

 

7.2. ACTIVITĂŢI ALE SECTORULUI SECUNDAR

30

 

7.3. ACTIVITĂŢI ALE SECTORULUI TER Ţ IAR

33

8. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL

35

PROGRAMUL DE M ĂSURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI

40

ANEXE

 

68

COLECTIV DE ELABORARE:

COLECTIV DE ELABORARE: CS III Arh. Constantin CHIFELEA CS Geog. Alina HUZUI CS III Ing. Mariana
COLECTIV DE ELABORARE: CS III Arh. Constantin CHIFELEA CS Geog. Alina HUZUI CS III Ing. Mariana

CS III Arh. Constantin CHIFELEA CS Geog. Alina HUZUI CS III Ing. Mariana DOROBAN Ţ U CS III Ing. Elena STANCU CS Ing. Amelia CAZACU CS Ing. Luiza MINCULESCU CS Ec. Monica TACHE CS III Soc. Alina CHICOŞ Arh. Lidia FLORESCU

GRAFIC Ă COMPUTERIZAT Ă :

Tehnician Cristina IVANA Tehnician Marioara DUMITRU Tehnician Laura UNGUREANU

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

II. PROGRAMUL DE MĂSURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI

Domeniu / Obiectiv general, obiective specifice

Localizare

M ă suri de amenajare a teritoriului

Priorit.

Propunere

(etapă )

responsabili

Mediul natural

Utilizarea durabila a resurselor naturale, conservarea şi/sau cre şterea calităţ ii factorilor de mediu

 

Îmbună t ăţ irea calit ăţii aerului prin reducerea impactului negativ generat de activitatea industrială

Slatina, Caracal, Balş, Corabia

Diminuarea poluă rii aerului în zona unităţ ilor industriale din centrele:

III

CJ, CL,

Slatina, Balş, Corabia şi Caracal.

APM, GM

 

Monitorizarea ş i raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră (CO 2 , CO).

Reducerea emisiilor provenite din gestionarea depozitele neconforme de de ş euri

Caracal, Balş, Corabia

Amenajarea ş i gestionarea corespunză toare a depozitelor ecologice de de şeuri şi a punctelor de transfer.

Reducerea emisiilor provenite din arderile din agricultură

Unităţ ile administrativ teritoriale din cadrul jude ţ ului Olt care au surse de nitra ţ i din activit ăţ i agricole sunt, conform Ord.

Controlul arderii resturilor vegetale din agricultură

Conştientizarea producă torilor agricoli asupra impactului negativ pe care îl are arderea vegeta ţiei agricole asupra calităţ ii aerului.

1552/743/2008

Îmbună t ăţ irea calit ăţii cursurilor de apă în jude ţ ul Olt prin cre ş terea gradului de conectare la infrastructura de canalizare ş i epurare în zonele urbane ş i rurale.

pârâul Gologan amonte de confluenţa cu Oltul Tesluiul la Piele şti şi Dârjovul amonte de confluenţa cu Chiara

Extinderea ş i reabilitarea sistemelor de canalizare ş i epurare din mediul urban

I-II

CJ, CL,

OSP, APM,

 

CAO

Realizarea reţ elelor de canalizare ş i a staţ iilor de epurare în mediul rural

 

Îmbună tăţ irea calităţii apei pentru pâraiele Gologan aval de Caracal, Teslui la Piele ş ti şi Darjov amonte de confluenta cu Oltul

40

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Reducerea impactului produs asupra apelor de suprafaţă ş i subterane prin activitatea fermelor zootehnice

27 de ferme zootehnice

Retehnologizarea sta ţ iilor de epurare şi monitorizarea indicatorilor de calitate autoriza ţ i;

   

Conformarea unităţ ilor industriale cu Planul de implementare a Directivei 76 /464 /CEE referitoare la poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic.

S.C. Alro S.A. Slatina, S.C. Electrocarbon S.A. Slatina, S.C. Alprom S.A. Slatina, S.C. Altrom S.A. Slatina, S.C. Aceti S.A. Slatina, S.C. Aquatrans Balş, S.C. IGO S.A. Caracal, S.C. Termex S.A. Bals, S.C. SRM S.A. Bals, Depoul CFR Piatra Olt.

Monitorizarea substanţ elor din Listele I ş i II în sec ţ iunile de control ale apelor de suprafaţă.

Reducerea suprafe ţelor terenurilor afectate prin depozitarea de ş eurilor menajere şi industriale

Slatina, Caracal, Balş, Corabia

Realizare lucră ri de închidere a depozitelor de şlam Ote ş ti - Dră gă şani ş i Icoana – Ciure şti.

II

CJ, CL,

OSP, AE,

   

APM, PT

Reducerea poluă rii solului prin infiltraţ ii de substanţ e poluante din activitatea menajeră ş i cea zootehnică

105 uat-uri, 27 unităţ i zootehnice

Extinderea ş i reabilitarea sistemelor de canalizare din mediul urban ş i rural;

III

Construc ţ ia ş i reabilitarea sistemelor de epurare a apelor uzate

Terenuri poluate în urma extrac ţ iei petrolului şi cu metale grele, în arealul haldelor de de şeuri industriale

7 uat-uri

Închiderea depozitelor de de ş euri menajere neconforme;

III

Reglementarea prin acorduri ş i autoriza ţ ii de mediu a sta ţ iilor de distribuţ ie carburanţ i

Studii ale peisajelor

 

Identificarea şi delimitarea ariilor de studiu pentru inventarierea

II

APM,

41

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

culturale din care să rezulte fundamentă ri pentru planuri de dezvoltare ş i conservare a acestora

 

elementelor peisajelor culturale (cadru natural specific ală turi de elemente de patrimoniu cultural)

 

DJCPN,

CJ, CL

Elaborarea studiilor de fundamentare pentru planuri de dezvoltare ş i conservare a peisajelor culturale ş i a locurilor cu valoarea identitară

Elaborarea planurilor de dezvoltare şi conservare a peisajelor culturale din jude ţ

Studii de valorificare a patrimoniului construit urm ă rind constituirea resurselor pentru între ţinerea ş i renovarea acestora - cre ş terea independenţei faţă de subvenţ iile bugetare

 

Selec ţ ia monumentelor cu potenţ ial optim de valorificare/susţ inere a viabilităţ ii din Lista monumentelor istorice a M.C.P.N.-2010, adoptată prin OM 2361 din 12-07-2010, publicată în M.O. 670/1-10-2010

II

DJCPN

Efectuarea studii tehnico economice de valorificare a monumentelor ş i a potenţ ialilor administratori/ investitori

Cooperarea cu parteneri interna ţ ionali în programe ş i proiecte comune de protejare a patrimoniului cultural imobil şi a peisajelor

Ocupa ţ ii tradiţ ionale sau activităţ i culturale revigorate în localităţ ile cu specific rural

 

Identificarea localit ăţ ilor şi ocupa ţ iilor cu valoare etnoculturală de unică specificitate

II

DJCPN,

CNCPCT

Promovarea prin instrumente manageriale moderne a rezultatelor ocupa ţ iilor tradiţ ionale pentru eficientizarea activit ăţ ilor ş i crearea de locuri de munc ă

 

Promovarea activităţ ilor culturale legate de lumea satelor, istoria locurilor ş i de ocupa ţ iile tradiţ ionale

Obiective ale patrimoniului construit renovate

zona de NE: Tă tule şti, Aluniş u, Colone şti, Topana, Sâmbure ş ti; zona de NV:

Vulpeni, Iancu Jianu, Că lui, Morunglav, Ple ş oiu, Gă neasa, Teslui; zona de V:

Stabilirea unor priorit ăţ i pentru lucră rile de restaurare, punere în valoare şi revitalizare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice

II-III

DJCPN,

CJ, CL

Realizarea de planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural şi natural (în relaţ ie cu dezvoltarea peisajelor culturale)

 

Efectuarea studiilor de fezabilitate la monumentele desemnate pentru a fi renovate ş i iniţ ierea de proiecte care utilizează fondurile structurale, în cadrul axelor prioritare

Caracal, Ş opârliţa, Dobrun, Vl ă duleni, Fă lcoiu, Redea; zona de E: D ă neasa, Radomire ş ti, Sprâncenata, Babiciu, Scă ri şoara, Studina; zona de S: Corabia,

Restaurarea, reabilitarea şi conservarea monumentelor aflate într-o stare avansată de degradare, în conformitate cu studiile de specialitate

Renovarea cu prioritate a pie ţ elor/ gră dinilor publice şi a stră zilor centrale cu ansambluri clasificate în vederea restaură rii/ accentuă rii valorilor simbolice ale localităţ ilor

42

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

Ianca, Şt. cel Mare, Vi şina Nouă , Vă dastra, Gura Padini, Tia Mare, Izbiceni, Giuvă răş ti

Amenaj ă ri peisagistice pentru evidenţ ierea obiectivului reabilitat şi refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) c ă tre obiectivele reabilitate

   

Amenajarea zonelor de protec ţ ie prin delimitarea si împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu; construcţ ia utilităţilor anexe (parcaj, grup sanitar, reclame si indicatoare)

Asigurarea unui management corespunză tor al ariilor naturale protejate ş i siturilor NATURA 2000

B ă biciu, Brâncoveni, Cilieni, Coteana, Curtiş oara, Dă neasa, Dobrosloveni, Dobroteasa , Dră gă ne ş ti-Olt, Fă lcoiu, Fă rca şele, Gă neasa, Giuvă răş ti, Gostavăţ u, Gră dinari, Ipote şti, Izbiceni, Mă runţ ei, Milcovu din Deal, Osica de Sus, Piatra-Olt, Ple ş oiu, Rusă ne ş ti, Scă riş oara, Slatina, Slătioara, Sprâncenata, Stoene ş ti, Streje şti, Teslui, Tia Mare , Verguleasa, Vulture ş ti

Ridic ă ri topografice ale delimită rilor ariilor naturale protejate

III

APM, AE,

Semnaliză ri prin panouri ş i borne ale limitelor ariilor naturale protejate

III

PA

Planuri de management pentru ariile naturale protejate

III

Controlul ş i coordonarea activit ăţ ilor în ariile naturale protejate, conform legisla ţ iei în vigoare.

Reglementă ri ale activităţ ilor economice permise în ariile naturale protejate

III

Terenuri protejate la riscuri de alunecare (arii de risc)

 

Elaborarea hă rţ ilor de risc la alunecă ri de teren, care în prezent sunt finalizate pentru 24 de localităţ i (Voineasa, Morunglav, Vulpeni, Verguleasa, Schitu, Scorniceş ti, Colone ş ti V ă leni, Izvoarele, Leleasca, Piatra Olt, Fă ge ţ elu, Balş, Teslui, Sâmbure şti, Cungrea Vitomire ş ti, Dobrun, B ă biciu, Potcoava, T ă tule ş ti, Poboru, Sârbi-Mă gura, Movileni), prin programul Phare 2005 CBC Bulgaria-România

I

ISU, CL,

Slatina şi V ă leni, conform Legii 575/2001

PA, PT

 

Reintroducerea terenurilor degradate în circuitul agricol. Livezile, a că ror suprafa ţă este în continuă sc ă dere pot reduce efectul alunecă rilor de teren din partea vestic ă , preponderent colinară a jude ţ ului.

Impunerea agrotehnicilor, prin practici cum ar fi aratul şi semă natul paralel curbelor de nivel, în loc de efectuarea acestora în lungul pantelor.

Realizarea de împă duriri pe terenuri agricole degradate şi nevaloroase,

43

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

   

zonele cu deficit sau f ă ră pă duri, în împrejurimile zonelor locuite, pe terenuri supuse la riscuri geomorfologice (alunec ări de teren, eroziune etc.).

   

Terenuri protejate la riscuri de inunda ţ ii în 15 localităţ i (arii de risc)

Slatina, Bal ş, Dră gă ne ş ti Olt, Bă răşti, Colone şti, Corbu, Cungrea, Dobrun, Iancu Jianu, Icoana, Izvoarele, Morunglav, Opta ş i-M ă gura, Schitu, Vitomire şti

Amenajarea afluenţilor cursurilor de apă care se revars ă frecvent (Olte ţ , Vedea, Vediţ a, Mamu, Dorofei, Beica), reducând astfel potenţialul de producere a inunda ţ iilor în cele 110 uat-uri din totalul de 112 ale jude ţ ului Olt, care pot fi afectate de inunda ţ ii.

II

ISU, ABA,

CL,

 

Amenajarea torenţ ilor ş i albiilor minore care nu au capacitate pentru debite mari. La acestea se adaugă redimensionarea podurilor şi pode ţ elor care determină blocarea cursurilor de apă, eliminarea depunerilor pe maluri a de şeurilor.

Terenuri protejate la riscuri de secetă (eroziune) în 25 de uat (zone de risc)

Ianca, Iancu Jianu, Cârlogani, Vitomire ş ti Samburesti, Barasti, Vi şina, Vadastrita, Urzica, Tia Mare, Caracal, Rotunda, Grojdibodu, Leleasca, Coteana, Topana, Fagetelu, Spineni, Stoenesti, Vadastra, Obarsia, Gostavatu, Izbiceni, Redea, Dobretu

 

II

APM, CL,

Diminuarea riscului de secetă la prin implementarea mă surilor preventive în zonele vulnerabile.

PT, AE

 

Diminuarea efectelor riscului climatic

44

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Re ţ eaua de localităţ i

Domeniu / Obiectiv general, obiective specifice

Localizare

M ă suri de amenajare a teritoriului

Priorit.

Propunere

(etapă )

responsabili

Structura re ţ elei de localităţ i

Dezvoltarea localităţ ilor într-o structură echilibrată ş i complexă, care să faciliteze dezvoltarea socio-economic ă a jude ţ ului.

Legă turi îmbună tăţ ite între centrele administrative şi localităţ ile arondate

Dj 542, 543, 544 (A), 546 (A, B, C, D, E, F), 604, 641, 642 (A), 643 (A, E), 644, 648, 653, 657(B), 677, 678 (B, F), 679, 703 (C, D), DC 58, 84A, 86, 92, 98, 132, 139

Reabilitarea/modernizarea infrastructurii stradale, asigurarea accesului locuitorilor din satele aparţ ină toare la centrul intercomunal

 

I CJ, CL,

DRDP

Asigurarea traseelor pentru biciclete între localităţ i

 

Realizarea necesarului de parcaje în centrele intercomunale

Centre intercomunale suplimentare cu rol de polarizare a localităţ ilor rurale limitrofe (viitoare ora ş e) în jumă tatea de sud a judeţ ului

Com. Izvoarele, Studina, Vâlcele

Promovarea dotă rii centrelor polarizatoare cu obiective de infrastructură socială , zone industriale, comerciale, de agrement s.a,

 

I CJ, CL

Realizarea unor parteneriate liber consimţ ite între centrul polarizator ş i localităţ ile din zona de influenţă

Detalierea prin PUZ - uri a func ţ iunilor de centralitate ş i reglementarea utiliză rii terenurilor în centrele intercomunale

Func ţ ii economice neagricole distribuite în localităţ i rurale care s ă le permite s ă ac ţ ioneze ca motoare ale cre şterii economice

Cungrea, Dă neasa, Dobrosloveni, Deveselu, Dră ghiceni, G ă neasa, Izvoarele, Sl ă tioara, Studina, Vâlcele

Realizarea complementarit ăţ ii între localităţ ile cu func ţ ii rurale ş i a celor cu func ţ ii mixte (ex. colectare/prelucrare)

 

II CJ, CL

Crearea de parteneriate între localit ăţile cu putere economic ă redusă, pentru realizarea de proiecte comune de infrastructură socială ş i economică

 

Realizarea ş i menţinerea unei diversităţ i func ţionale a centrelor localităţ ilor, cum ar fi: pie ţ e şi trasee pietonale, comerţ, cultură, recreere, agrement, spa ţ ii verzi

Infrastructura

Dezvoltarea infrastructurii socio-economice în acord cu structura re ţ elei de localităţ i, adaptată la necesităţ ile comunităţ ilor ş i a economiei locale

socio-economic ă

Amenaj ă ri social- recreative în centrele localităţ ilor cu rol de polarizare

Bal ş, Corabia, Dră gă ne ş ti Olt, Izvoarele, Piatra Olt, Potcoava, Scornice ş ti, Cungrea, Studina, Vâlcele

Amenajarea pie ţ elor publice şi traseelor pietonale din centrele localităţ ilor (mobilier urban, spa ţ ii verzi, iluminat, pavaje)

III

CL,

DJCPN

Reabilitarea/modernizarea caselor de cultură ca spa ţ ii de polarizare a comunităţ ilor

   

Punerea în evidenţă a monumentelor şi clă dirilor simbolice din centrele localităţ ilor cu rol de polarizare

45

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Dot ă ri spitalice şti în sectorul privat, nou înfiinţ ate sau privatizate

Bal ş, Corabia, Dră gă ne ş ti Olt, Izvoarele, Piatra Olt, Potcoava, Scornice ş ti, Cungrea, Studina, Vâlcele

Autorizarea dotă rilor spitalice şti noi în centrele cu condi ţ iile cele mai bune de accesibilitate a localităţ ilor din proximitate

II

CJ, DSP

Îmbună tăţ irea capacităţii serviciilor medicale de nivel superior

Asocierea localităţ ilor pentru realizarea unor instituţ ii spitalice şti adecvate nevoilor acestora

Dot ă ri medico- sociale, private, nou înfiinţ ate sau privatizate în partea de nord a jude ţ ului

Slatina, Caracal, Bal ş Corabia

Studiul necesităţ ilor de asistenţă medico-socială pentru zone distincte din jude ţ

II

CJ, DSP

Dotarea centrelor polarizatoare cu obiective pentru servicii sociale

 

Dot ă ri în învăţă mântul primar şi gimnazial adaptate ca numă r ş i capacitate efectivelor de elevi

Bal ş, Corabia, Dră gă ne ş ti Olt, Izvoarele, Piatra Olt, Potcoava, Scornice ş ti, Cungrea, Studina, Vâlcele

Studiul necesităţ ilor de educa ţ ie în zonele cu deficienţ e în asigurarea dot ă rilor în învăţământul primar şi gimnazial

II

CL, ISJ

Centralizarea dotă rilor în învăţă mântul primar şi gimnazial

Reabilitarea modernizarea şi completarea şcolilor cu să li clasă ş i terenuri de sport

Dot ă ri în învăţă mântul postliceal ş i de specializare adaptate cerinţelor absolvenţ ilor şi pie ţei muncii

Slatina, Caracal, Bal ş, Corabia, Scornice ş ti

Asigurare a serviciilor de educa ţ ie în mediul rural prin modernizarea ş i extinderea unităţ ilor de învăţă mânt existente sau crearea de noi unităţ i

III

CJ, ISJ

Dezvoltarea învăţă mântului voca ţ ional îndeosebi corelat cu specificul activităţ ilor din zonă

Extinderea serviciilor de perfec ţionare şi orientare a resurselor de munc ă, prin parteneriate între unităţ ile şcolare ş i instituţ ii de nivel jude ţean sau ONG-uri

Dot ă ri în servicii pentru popula ţ ie accesibile întreprinză torilor din acest sector

Bal ş, Corabia, Dră gă ne ş ti Olt, Izvoarele, Piatra Olt, Potcoava, Scornice ş ti, Cungrea, Studina, Vâlcele

Studiul de re ţea de dotă ri pentru asigurarea serviciilor pentru populaţ ie

III

CJ, CL,

Realizarea unui masterplan pentru dotă rile de bază (s ă nă tate, educa ţie, comerţ /servicii pentru popula ţ ie), în vederea determină rii necesităţ ilor din jude ţ

 

Ajustarea capacit ăţ ilor de dotare din centrele de polarizare

Locuirea

Asigurarea condi ţiilor de locuire la standarde moderne ş i diferenţ iat, în conformitate cu ierarhia localităţ ilor

 

Echipă ri pentru asigurarea încă lzirii locuinţelor ş i distribuţ ia gazelor naturale şi combustibililor

 

Studiul necesarului şi variantelor de echipare pentru înc ă lzirea eficientă a locuinţ elor

II

CJ, CL,

AE

Elaborarea de proiecte tip pentru dotarea locuinţelor cu echipamente pentru asigurarea încă lzirii

Dezvoltarea fondului de locuinţe pentru atingerea parametrilor de confort termic

46

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Echipă ri pentru asigurarea încă lzirii centrale a locuinţelor colective ş i distribuţ ia gazelor naturale

 

Studiul necesarului şi variantelor de echipare pentru înc ă lzirea eficientă ş i fiabilă a locuinţ elor colective şi stoparea debranşă rilor

II

CJ, CL,

AE

Elaborarea de proiecte pilot pentru dotarea locuinţ elor colective cu echipamente performante de încă lzire centrală

Reabilitarea/realizarea dotă rilor conexe pentru asigurarea încă lzirii centrale şi distribuţia gazelor naturale în zonele cu locuinţe colective

Izolă ri (reabilit ă ri) termice la imobilele de locuinţ e colective sau dotă ri publice ample

Slatina, Caracal, Bal ş, Corabia, Dră gă ne şti - Olt, Piatra - Olt

Studii ale necesarului de lucră ri de izolare termic ă a locuinţ elor colective din jude ţ pentru încadrarea acestora în standardele europene de consum energetic

II

CJ, CL,

AE

 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe

Refacerea fa ţ adelor cl ă dirilor noi ce participă la zonele protejate în acord cu fondul construit existent

Echiparea locuinţ elor cu instala ţ ii pentru canalizarea apelor uzate menajere

 

Determinarea zonelor celor mai profitabile pentru realizarea/amortizarea investiţ iilor de racordare la re ţ elele de canalizare/epurare a apelor uzate

II

CL, AE

Studii ale necesarului de lucră ri de racordare la reţelele de canalizare

Locuinţ e echipate cu instala ţ ii sanitare (alimentare cu apă, canalizare)

 

Studii ale necesarului de reamenajarea spa ţ iului din locuinţ ele cu posibilităţ i de racordare la utilit ăţ i

II

CL, AE

Dotarea locuinţ elor cu instala ţ ii de apă în interior

Dotarea locuinţ elor cu instala ţ ii de canalizare

Extinderea ş i renovarea fondului de locuinţe

B ă lteni, Ipote ş ti, Şopârliţ a, Dobrosloveni, Fă rcaş ele, Traian, Scă riş oara, Rusăne şti, Tia Mare, Vi şina, Giuvă răşti, Gârcov, Orlea, Grojdibodu

Studii ale necesarului de teren pentru extinderea

II

CL, AE

M ă suri pentru renovarea fondului de locuinţe

Construirea/renovarea de locuinţ e la standarde actuale de confort şi eficienţă a consumurilor

Spa ţ ii limitrofe locuinţelor amenajate ca zone verzi şi alte funcţ iuni auxiliare

Slatina, Caracal, Bal ş, Corabia, Dră gă ne şti Olt, Piatra Olt

Amenajarea spa ţ iului din zonele de locuit cu spa ţii de recreere ş i parc ă ri

II

CL, CJ, AE

Amenajarea de locuri pentru activităţ i sportive

Amenajarea spa ţ iilor verzi ş i traseelor pietonale

Zone de protec ţie restabilite pentru captă rile de apă potabilă

 

Identificarea cazurilor de conflict de func ţ iuni

III

CL, OSP

M ă suri de refacere a suprafe ţei terenurilor necesare zonelor de protec ţ ie

47

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Infrastructuri tehnice

Domeniu / Obiectiv general, obiective specifice

Localizare

M ă suri de amenajare a teritoriului

Priorit.

Propunere

(etapă )

responsabili

Gospodă rirea apelor

Dezvoltarea durabil ă a gospodă ririi apelor pentru asigurarea resurselor de apă ş i protec ţ ia mediului.

 

Resurse de apă suplimentate cantitativ şi îmbunăt ăţite calitativ

-

Râul Olte ţ în localităţ ile:

Elaborarea unui cod al bunelor practici agricole în zonele vulnerabile şi a unor programe privind instruirea fermierilor în scopul promovă rii codului

I-II

OJCA,

Vulture şti, Cungrea, Dobroteasa, Leleasca, Verguleasa, Oporelu, Priseaca, Teslui, Curţ i şoara, Gră dinari, Streje ş ti, Ple şoiu, Iancu Jianu, Morunglav,

ABA

 

G ă neasa, Slă tioara, Bă lteni, Valea Mare, Că lui.

 

-

Râul Olt inferior în

localităţ ile: Bobice şti, Oboga, Barza, Voineasa, Pârscoveni, Şopârliţ a, Brâncoveni, Dobrun, Osica de Jos, Cezieni, Milcov, Brebeni, Coteana, Osica de Sus, Fălcoiu, M ă runţ ei, Izvoarele, Dobrosloveni, Dră ghiceni, Redea, Fă rca şele, Deveselu, Gostavăţ u, Dă neasa, Stoene şti, Vâlcele, Sprâncenata, Schitu, Perie ţ i, Ipote şti, Babiciu, Traian, Vlă dila, Rotunda, Studina, Sc ă ri şoara, Rus ă ne ş ti, Bră stă văţ u, Buciniş u, Obârş ia, Urzica, V ă dastra, Viş ina, Cilieni, Tia Mare, Izbiceni, Gră dinile, Vişina

Realizarea sta ţ iilor de epurare a apelor uzate şi reabilitarea ş i modernizarea celor existente în toate localităţ ile din jude ţ

48

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

Nouă , Caracal, Balş, Piatra Olt, Dră gă ne ş ti Olt.

     

-

Lunca Dună rii în

localităţ ile: Ştefan cel Mare,

V

ă dă stri ţa, Ianca,

Grojdibodu, Orlea, Gârcov, Givă răşti, Gura Padinii,

Corabia.

Valorificarea potenţ ialului apelor

 

Avizarea Planului de Amenajare a Bazinului Hidrografic Olt de c ă tre Ministerul Mediului

   

Apă rarea împotriva ac ţ iunii distructive a apei

Râul Olte ţ la: Balş şi Iancu Jianu

Finalizarea lucră rilor de regularizare aflate în diverse stadii de execuţie

I

ABA

Râul Olte ţ la: Barza şi Pârscoveni Pr. Oltiş or la Gă neasa

Regularizarea cursului de apă, lucră ri care au avizul ABA Olt

II-III

 

Pâraiele Dejeasca ş i Trepteanca la Vitomire ş ti Pârâul Cungrea între Dobreasca ş i Sâmbure ş ti Pârâul Milcov la Milcov Râul Olte ţ la Fă lcoiu

Regularizarea cursului de apă, lucră ri noi

III

Alimentarea cu apă ş i canalizare

Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă, canalizare ş i epurare a apelor uzate pentru toţ i consumatorii din jude ţ

 

Sisteme de alimentare cu apă în toate aglomeră rile jude ţ ului

Municipiile şi ora şele:

Reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă

I

CAO, CL

Slatina, Caracal, Bal ş, Corabia, Dră gă ne şti Olt, Piatra Olt, Scornice ş ti.

 

Ora ş ul Potcoava ş i comunele: Movileni, Crâmpoaia, Opta ş i Mă gura, Tufeni, Vă leni, Ş erbă ne şti, Nicolae Titulescu, Ghimpe ţeni, Fă ge ţ elu, Tă tule şti, Corbu, Poboru, Spineni, Icoana, Colone şti,

Reabilitarea şi extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă

II

49

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

B ă răşti, Topana, Radomire ş ti, Stoic ă ne ş ti, Mihă ile ş ti, Studina, Iancu Jianu, Mă runţ ei, Ianca, Valea Mare, Dobrosloveni, Cârlogeni, V ă dă striţa, V ă dastra, Oboga, Cilieni, Bobice ş ti, Dobrun, Strejeş ti, Baldovine ş ti, Ple ş oiu, Viş ina, Deveselu, Redea, Brebeni, Coteana, Vâlcele, Vulpeni, Sl ă tioara, Dobre ţ u, Buciniş u, Vlă dila.

     

Comunele: Sârbi Mă gura, Seaca, Izbiceni, Brastavăţ u, Fă rca şele, Tia Mare, rus ă ne ş ti, Pârscoveni, Orlea, Fă lcoiu, G ă neasa, Perie ţ i, D ă neasa, Izvoarele, Traian, Gostavăţ u, Brâncoveni, Sc ă ri şoara, Obârş ia, Rotunda, Grojdibodu, Schitu, Milcov, Sprâncenata, Moruglav, Gârbov, Barza, Giuvă răşti, Stoene şti, B ă biciu, Ş tefan cel Mare, Slă tioara, Dobre ţ u, Buciniş u, Vlă dila.

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă

II

Comunele: Ipote ş ti, Gura Padinii, Ş opârli ţa, Verguleasa.

Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă

 

Sisteme de canalizare şi epurarea apelor uzate în toate aglomeră rile jude ţ ului

Municipiile şi ora şele:

Reabilitarea şi extinderea reţ elei de canalizare

I

CAO, CL

Caracal, Balş, Corabia, Dră gă ne şti Olt, piatra Olt, Scornice ş ti.

50

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Municipiile şi ora şele:

Reabilitarea şi extinderea reţ elei de canalizare ş i a sta ţ iilor de epurare

II

Caracal, Balş, corabia, Dră gă ne şti Olt, Scorniceş ti, Potcoava, Piatra Olt (construire sta ţ ie de epurare) ş i comuna Valea Mare.

Comunele: Izbiceni, Brastavăţ u, Fă rca şele, Tia Mare, Rusă ne şti, Orlea, Pârscoveni, Studina, Curţ i şoara, Iancu Jianu, M ă runţ ei, Fălcoiu, Ianca, G ă neasa, Dobrosloveni, D ă neasa, Izvoarele, Cârlogeni, V ă dă striţa, V ă dastra, Oboga, Cilieni, Bobiceni, Verguleasa, Movileni, Crâmpoaia, Opta ş i Mă gura, Sârbi M ă gura, Tă tule ş ti, Radomire ş ti.

Realizarea sistemului de canalizare ş i epurare a apei uzate

II

Comunele: Dobrun, Ple şoiu, Dobre ţ u, Tufeni, Bă răş ti.

Reabilitarea şi extinderea reţ elei de canalizare ş i a sta ţ iilor de epurare

III

Comunele: Traian, Streje şti, Baldovine ş ti, Gostavăţ u, Brâncoveni, Viş ina, Deveselu, Sc ă riş oara, Obârş ia, rotunda, Grojdibodu, Schitu, Tufeni, V ă leni, Ş erbă ne şti, Stoic ă ne ş ti, Nicolae Titulescu, Ghimpe ţ eni, Corbu, Poboru, Spineni, Fă ge ţ elu, Icoana, Coloneş ti, Topana, Stoic ă ne ş ti, Seaca,

Realizarea sistemului de canalizare ş i epurare a apei uzate

III

51

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

Mihă ie ş ti, Milcov, Sprânceana, Morunglav, Redea, Brebeni, Coteana, Vâlcele, Teslui, Vulture şti, Gră dinari, Gârcov, Giuvă răşti, Vulpeni, Vitomire ş ti, Urzica, Cungrea, Sl ătioara, Voineasa, Stoene ş ti, Babiciu, Buciniş u, Vlă dila, Cezieni, Dobroteasa, Ş tefan cel Mare, Leleasca, Dră ghiceni, Oporelu, Priseaca, Sâmbure şti.

   

Îmbună tăţ iri funciare

Îmbună tăţ irea activităţ ii în domeniul îmbună tăţ irilor funciare pentru orizontul de timp 2008- 2025

 

Re ţele de iriga ţ ii reabilitate şi adaptate la nevoile exploata ţ iilor agricole actuale

Buc şani- Cioroiu, Terasa Caracal-Ză noaga, Sadova- Corabia, Dă buleni-Potelu- Corabia, Terasa Corabia, Stoene şti-Viş ina, Ipoteş ti I Nord, Frunzaru-Boianu Sud

Reabilitarea şi cre ş terea gradului de utilizare a amenajă rilor de iriga ţ ii; reabilitarea infrastructurii amenajă rilor interioare de iriga ţ ie;

II ANIF

 

Îmbună tăţ irea condiţ iilor de func ţ ionare a prizelor de apă pentru iriga ţ ii, reabilitarea sta ţ iilor de pompare pentru reducerea costurilor cu energia electric ă

 

Impermeabilizarea canalelor de aduc ţ iune pentru îmbună tăţ irea randamentelor de funcţ ionare a amenaj ă rilor

Terenuri cu sisteme de

D

ă buleni – Potelu,

M ă suri de modernizare ş i reabilitare a sistemelor de desecare.

III ANIF

Dră gă nesti – Beciu, Nisipuri

 

desecare şi c.e.s. reabilitate

Tia Mare, Ghimpe ţ eni – Tufeni, Zanoaga – Apele Vii, Aei Verguleasa

Reabilitarea/modernizarea sta ţ iilor de pompare de desecare, prin echiparea acestora cu agregate de pompare performante,

Doba – Ple ş oiu, Plapcea Mică , Gemartalui, Strehăre ţ, Teslui, Horezu Olte ţ.

Modernizarea ş i reabilitarea sistemelor de combatere eroziunii solului;

52

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Studii tehnico - economice ş i dezvoltarea instituţ ională necesare extinderii terenurilor irigate

 

Crearea cadrului administrativ şi dezvoltarea politicii organizatorice necesare îmbună tăţ irii activit ăţ ii în domeniul îmbună tăţ irilor funciare

III

ANIF

Promovarea privatiz ă rii amenaj ă rilor de iriga ţ ii prin transferul de la Societatea Naţ ională „Îmbună t ăţ iri funciare”-SA la asocia ţ iile utilizatorilor de apă pentru iriga ţ ii,

Sprijin acordat Organiza ţ iilor Utilizatorilor de Apa pentru Iriga ţ ii; instruiri şi dotare cu echipament IT (Instruiri privind organizare si management tehnic ş i financiar, instruiri privind exploatarea şi între ţ inerea infrastructurii amenaj ă rilor interioare)

Transport

Extinderea posibilităţ ilor de acces ale populaţ iei la centrele judeţ ene şi îmbună tăţ irea condiţ iilor de transport a persoanelor şi bunurilor prin mă rirea vitezei de circula ţ ie a vehiculelor pe că ile rutiere

Re ţ eaua rutier ă

 

Drumuri comunale modernizate/reabilitate

Anexa 1

M ă suri de modernizare prin Programul de reabilitare ş i modernizare a MDRT 2010-1013

I

CJ, DRDP

Pietruiri drumuri comunale de interes local clasate de pă mânt

Refacerea îmbr ăc ă minţ ilor pe drumurile de interes local pietruite, asfaltate sau cu îmbrăc ăminţ i bituminoase, degradate

Drumuri judeţ ene modernizate/reabilitate

Anexa 2

M ă suri de modernizare prin Programul de reabilitare ş i modernizare a MDRT 2010-1013

I

CJ, DRDP

Pietruiri drumuri jude ţene de interes local clasate de pă mânt

Îmbră c ă minţ i bituminoase pe drumurile de interes local de pă mânt sau pietruite

Ierarhie a drumurilor locale necesar a fi între ţ inute cu prioritate

Anexa 3

M ă suri de modernizare pe drumuri locale ce degrevează traficul pe DN

II

CJ, DRDP

M ă suri de modernizare pe drumuri locale ce fac legă tura cu DN

M ă suri de modernizare pe drumuri locale ce converg în centre de polarizare intercomunală

Ocolitoare ale localităţ ilor pentru devierea traficului de tranzit

 

Centura rutiera ocolitoare a municipiului Slatina

II

CJ, DRDP

Centura rutiera în zona de nord a municipiului Caracal

Centura rutiera ocolitoare a ora ş ului Balş

Pasaje denivelate la intersec ţ iile cu c ă ile ferate

 

Studiul necesităţ ilor ce realizare a pasajelor denivelate (blocaje de trafic) la intersec ţ iile cu că ile ferate

III

CJ, DRDP

Amenajare treceri la nivel ale re ţ elei rutiere cu calea ferată

53

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Re ţ eaua feroviar ă

Linii de cale ferată ş i dotă ri tehnice reabilitate pentru atingerea unor viteze superioare (60 – 80 Km/h)

 

Studii de fezabilitate pentru reabilitate cf în vederea atingerii unor viteze superioare

II

CNCF

Modernizarea sta ţ iilor cf. cu o stare tehnic ă nesatisf ă că toare

Modernizarea sta ţ iei Slatina conform cerinţelor actuale

Linia de cale ferată Caracal – Corabia modernizată şi studiul posibilităţ ilor de interoperabilitate

 

Studii de eficientizare a transportului pe calea ferată Caracal – Corabia

II

CNCF

Asigurarea interconectivităţ ii transporturilor naval – feroviar prin dezvoltarea sta ţiei din municipiul Corabia.

Tunel la zi km.352+850/970 ş i km.353+006/024, linia cf Piatra- Olt – Podu - Olt

Transport naval

 

Portul Corabia reabilitat func ţ ional ş i modernizat

 

Lucră ri pentru reabilitarea infrastructurii portuare

II

DGTN

Crearea/extinderea legă turii rutiere ş i feroviare de la portul Corabia spre Bulgaria - puncte de traversare cu bacul şi de acostare pentru nave de pasageri

 

Noi puncte de trafic RO-RO în portul Corabia

Transport naval amplificat ca volum şi diversitate

 

Studiul posibilităţ ilor de amplificare a traficului în portul Corabia

II

DGTN

Facilităţ i sporite pentru transport comercial (containere de cereale transportate pe Dună re)

Energie termic ă , alimentare gaze

Furnizare de combustibili, în majoritatea localit ăţ ilor, pentru încă lzirea locuinţ elor la randamente sporite

 

Sisteme de alimentare cu gaze extinse în uat racordate la re ţ eaua jude ţ ului

Slatina, Caracal, Dră gă ne şti Olt, Balş, Scornice şti, Potcoava, Cungrea, Colone şti, Ple ş oiu, Iancu Jianu, Ple şoiu

Extinderea re ţ elelor de distribuţ ie a gazelor naturale – în localităţ ile în care sunt în func ţ iune distribuţ ii de gaze naturale

II

OSP, AE,

ANRE

Re ţele de alimentare cu gaze naturale în uat cu posibilităţ i de racordare la re ţ eaua de transport jude ţ ului

Piatra Olt, Oporelu, Priseaca, Valea Mare, Tufeni, Movileni, Stoic ă ne ş ti, Vă leni, Stoene şti, Farcasele,

Înfiinţarea distribuţ iilor de gaze naturale în localit ăţ i amplasate în apropierea conductelor de transport

II

SNTGM,

OSP, AE,

 

ANRE

54

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

Verguleasa

     

Corabia, Deveselu, Vlădila,

Înfiinţarea distribuţ iilor de gaze naturale în localit ăţ i amplasate în afara zonelor actuale tranzitate de conductele de transport – după realizarea

II-III

SNTGM,

Studina, Brastavăţ u, Vişina,

OSP, AE,

V

ă dastra, Izbiceni, Gră dinile

traseului de transport gaze naturale Caracal-Corabia-Turnu Mă gurele

ANRE

-

Redea, Orlea, Garcov,

Vadastrita, Rotunda, Traian, Giuvă răşti

Slatina, Caracal, Bal ş, Dră gă ne şti-Olt, Potcoava, Scornice ş ti, Colone ş ti, Cungrea, Iancu Jianu, Ple ş oiu

Reabilitarea re ţ elelor de distribuţ ie a gazelor naturale.

II-III

OSP, AE,

ANRE

Extinderea sistemului major de transport al gazelor naturale spre localităţ ile importante

În zona conductelor de transport existente

Întocmirea studiilor, a proiectelor ş i realizarea etapizată de noi reţ ele în func ţ ie de posibilităţ ile de dezvoltare

II

SNTGM,

OSP, AE,

Caracal – Deveselu – Corabia, Corabia – Turnu Mă gurele

Întocmirea studiilor, a proiectelor ş i realizarea etapizată de noi reţ ele de transport gaze naturale în zona de sud a jude ţ ului

ANRE

Sisteme centralizate de producere a energiei termice modernizate, la randamente actuale

Mun. Caracal or. Balş ş i Corabia

Finalizarea reabilită rii sistemelor de alimentare centralizată cu energie termic ă (SACET) la nivelul centralelor termice şi re ţ elelor de distribuţ ie a agenţ ilor termici, în paralel cu reabilitarea clă dirilor deservite ş i a instala ţ iilor din acestea

III

CL, OSP,

AE, AP

Gestionarea

Realizarea unui sistem integrat de colectare ş i transport al de şeurilor

 

de şeurilor

 

Servicii de salubritate cu grad de acoperire a întregii popula ţ iei jude ţ ului

 

Modernizarea sistemelor actuale de colectare şi transport

I

OSP, CJ,

Reducerea cantităţ ii de de ş euri biodegradabile prin stimularea compostă rii individuale în gospodă rii

CL

Compostarea de şeurilor biodegradabile în instala ţii specializate

Depozite de de şeurilor conforme cu standardele, deservind 100% din numă rul de localităţ i din jude ţ

Slatina, Sconice ş ti, Dră gă ne şti - Olt

Monitorizarea post-închidere a depozitelor de de şeuri menajere; ecologizarea depozitelor din mediul rural

I

CJ, CL

Caracal, Corabia, Balş, Scornice ş ti

Finalizarea construirii a 4 sta ţ ii de transfer în conformitate cu studiile de fezabilitate.

Caracal, Balş, Corabia

Închiderea depozitelor existente în corela ţ ie cu deschiderea sta ţ iilor de transfer

55

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

B

ă lteni

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui depozit ecologic

I-II

 

Sortare sistematică a de ş eurilor în vederea recuperă rii resurselor înglobate

 

Finalizarea construirii platformelor de amplasare a containerelor pentru colectare selectivă .

II

CJ, CL,

OSP

Cre şterea coeficientului de colectare selectivă a de ş eurilor provenite de la popula ţ ia din mediul urban şi rural.

 

Promovarea soluţiilor de tratare în vederea utiliză rii în agricultură a de şeurilor provenite în urma epură rii apelor uzate.

De şeuri de ambalaje colectate în vederea recuperă rii în proporţ ie de 25 %

 

Cre şterea gradului de reciclare ş i de valorificare a de şeurilor de ambalaje provenite din de ş euri menajere.

II

OSP, CL,

AE

Reducerea cantităţ ilor de de ş euri depozitate prin colectarea selectivă a de şeurilor biodegradabile (la sursă ).

 

Colectarea selectivă la rampă a de şeurilor valorificabile.

De şeuri industriale ţ i periculoase provenind din gospodă rii şi agenţ i economici

 

Bal ş

Realizare depozit industrial ecologic SMR

II

OSP, CL,

 

Realizare halda ecologică de de şeuri industriale EKOMIN

PT

 

Reducerea cantităţ ii de de ş euri periculoase prin ac ţ iuni de recuperare / reciclare, la agenţ ii economici şi gospodă rii.

Energie electric ă

 

Continuarea

 

Definitarea programului de amenajare hidroelectrica a râului Olt.

III

TEL, AE

programului de

amenajă ri

CHE Islaz se va dezvolta pe cursul inferior al râului Olt, pe sectorul Izbiceni– Dunare.

hidroelectrice

Re ţele de distribuţ ie modernizate la un grad de calitate competitivă

 

Reducerea volumului de re ţ ele de joasă tensiune prin cre ş terea num ă rului de posturi de transformare.

I

TEL, AE

Generalizarea utiliză rii în re ţ elele electrice de joasă tensiune aeriene a conductelor torsadate tip funie.

 

Îmbună tăţ irea mijloacelor de mă surare ş i urmă rire a calităţ ii consumului de energie electrică

Echipamente primare şi secundare din staţ ii de transformare modernizate

 

Înlocuirea întrerupătoarelor pe partea de înaltă tensiune cu întrerupă toare cu hexaclorura de sulf sau vid.

III

TEL, AE

Înlocuirea cablurilor de 6 kV sau 10 kV cu cabluri de 20 kV.

 

Înlocuirea echipamentelor energetice din posturile de transformare de 6/0,4 kV sau 10/0,4 kV cu echipamente de 20 kV.

56

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

Repara ţ ii capitale la linii electrice de transport a energiei electrice (110, 220,

 

Înlocuirea stâlpilor ş i conductoarelor cu grad de uzură ridicat

III

TEL, AE,

Modificarea unor linii de transport datorită trecerii unor terenuri în intravilanul localităţ ilor.

CL

400kV)

Cre ş terea ponderii surselor regenerabile de energie în consumul energetic

 

Dezvoltarea sistemelor de utilizare a biomasei, cu accentul pe producerea ş i arderea pele ţ ilor din rumeguş de lemn şi biogazului.

I-II

TEL, AE,

CL

Utilizarea energiei solare pentru înc ălzirea apei calde menajere ş i, ulterior, a clă dirilor.

 

Caracal, Balş, Scornice ş ti, Bobice ş ti, Cilieni, Grojdibodu, Iancu Jianu, Redea

Utilizarea energiei fotovoltaice cu funcţ ionare insularizată sau cu racordare la S.E.N

Telecomunicaţ ii

 

Re ţele de telefonie fixă extinse în mediul rural

Slatina, Caracal, Corabia

Extensia centrelor telefonice digitale în localit ăţ ile mari

I

RTC

 

Racordarea la re ţeaua telefonică a localităţ ilor netelefonizate şi extinderea re ţ elelor telefonice existente

Structura socio / demografic ă

Domeniu / Obiectiv general, obiective specifice

Localizare

M ă suri de amenajare a teritoriului

Priorit.

Propunere

(etapă )

responsabili

Populaţ ia

Îmbună tăţ irea calităţ ii vie ţ ii în principal în zonele afectate de fenomene socio-demografice negative

 

Venit mediu lunar pe gospodă rie crescut în zone cu fenomene demografice negative

 

Educarea popula ţ iei ş i orientarea spre o formare profesională cu şanse mari în activităţ ile durabile din jude ţ

 

I CCIJ, CL

Facilitarea accesului la venituri stabile şi acordarea de subvenţ ii pentru iniţ ierea de activităţ i performante

 

Dezvoltarea unor programe de sus ţ inere ş i inserţ ie pe pia ţa forţ ei de munc ă a grupurilor vulnerabile

Reducerea migra ţ iei din zonele problematice

zona E: Babiciu, Sprâncenata, Mihă ie ş ti, Radomire şti, zona central ă :

Redea, Deveselu, Vlă dila,

Diversificarea ofertei de servicii ş i a facilităţ ilor adresate popula ţ iei tinere

 

I AJOFM,

CL

Îmbună tăţ irea condiţ iilor intră rii în posesia locuinţelor, în special pentru popula ţ ia tână ră

57

Planul de Aamenajare a Teritoriului Jude ţ ean Olt

Program de Măsuri

 

Stoene şti, Rotunda, Buciniş u; zona S: Studina, Brastavăţ u, Rusă ne şti, Cilieni.

Cre şterea mobilităţ ii intra-jude ţ eană ş i dezvoltarea infrastructurii de utilităţ i

   

Reducerea migra ţ iei din urban, sold migratoriu

Slatina, Caracal, Balş, Corabia, Dră gă ne ş ti Olt

Identificarea soluţ iilor de compensare a deficitului de forţă de muncă din anumite domenii de activitate ca urmare a migra ţ iei

II

AJOFM,

CL

 

Crearea de locuinţe sociale pentru familiile tinere în mediul urban

 

Diversificarea oportunităţ ilor pentru activităţ i de timp liber prin reabilitarea infrastructurii socio - culturale

Populare mai accentuată a zonei de nord – est a jude ţ ului

Topana, Leleasca, Fă ge ţelu, Aluni şu, B ă răş ti de Vede,

Stimularea fixă rii populaţ iei prin cre şterea coeziunii şi incluziunii sociale în comunităţ ile din localităţ ile defavorizate

II

CL, DSP

T

ă tule ş ti, Opta şi

Stimularea cre ş terii natalităţ ii prin sporirea atractivit ăţ ii localităţ ilor urbane ş i rurale pentru popula ţ ia tână ră

   

Îmbună tăţ irea accesului la servicii medicale educa ţ ionale şi sociale în mediul rural

Raport de dependenţă după vârstă apropiat de valoarea medie pe ţ ară

în u.a.t. din zona de S -E a jude ţ ului

Programe de inserţ ie a absolvenţ ilor califica ţ i din învăţă mântul

III

AJOFM,

profesional ş i tehnic pe pia ţ a muncii

CL

 

Îmbună tăţ irea ritmului de angajare tinerilor în profesii stabile pe piaţ a muncii

 

Utilizarea popula ţ iei pensionate în desfăşurarea activităţ ilor economice după intrarea legală în inactivitate

Func ţ ionarea cantinelor de ajutor social asigurat ă din resurse durabile

Slatina, Caracal, Dră gă neş ti Olt, Balş, Corabia, Piatra - Olt, Potcoava

Identificarea necesarului de servicii de catering social din zonele cu cerinţ e în acest domeniu

III

ONG, CL

Constituirea, reabilitarea, modernizarea, spa ţiilor pentru servicii sociale multifuncţ ionale ş i rezidenţ iale

   

Formarea personalului necesar inclusiv pe bază de voluntariat

For ţ a de munc ă

Cre şterea capacităţ ii resurselor umane de a ră spunde nevoilor pie ţei forţ ei de muncă .

 

Trend constant sau pozitiv în ocuparea permanentă a forţ ei de munc ă în activităţ i din jude ţ şi din regiune.

Corabia, Dră gă ne ş ti - Olt, Potcoava, Scornice ş i

Dezvoltarea programelor de perfec ţ ionare profesională continuă adecvate exigenţelor pie ţei muncii

I

AJOFM,

CL

 

Suport pentru înfiinţarea de noi IMM-uri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial în mediul rural

Cre şterea mobilităţ ii forţei de munc ă intra - şi inter - jude ţeană

Ocupare în sectoarele economice II şi III

Slatina, Balş, Caracal, Piatra

Identificarea necesarului de forţă de muncă ş i a exigenţ elor de calificare

I

AJOFM,

-

Olt, Cungrea, Icoana,

prin consultă ri permanente cu agenţ i economici