Sunteți pe pagina 1din 48

L

4 Trupul Tiu cel sfint, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, si-mi fie mie, spre viafa de veci, gi SAngele Tiu cel scump, spre iertarea picatelor.

PENTRU INDRUMAB

5P VEDANIE
STARETUL GHEORGHE ZYOMTUL

Ot

.|.

Traduceredin limba rusd: Olga Bersan Edifie ingijiti de L. S. Desartovici Corectura: IonelaVddan Coperta:Ctrlin Nemeg& Olga Bersan
Coperta1: Crucebizantini deprocesiune (l 5 x 9 cm), proveninddinArmeni4 veacurile X-XII,aflattrastilzi intr-o colectie particulartrdin MareaBritanie Coperta4: Mantuitorul HristosdtrruindTrupul gi SingeleSduspreimpdrt{gire(icoanA pe lemn) Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei GHEORGHE DIN ZADONSK lndrumar pentru spovedanie / Stareful Gheorghc din Zadonsk; tsad.:OIga Beisan; ed. ingrijitd: L. S. Desartovici. - BucureSti:

INDRUMAR
PENTRU SPOVEDANIE
alcdtuitde

STARETULGHEORGHE
ZAvonAruL DIN ZnooNsr
cuprinzAndgi rugdciuni de pociinld 9i mdrturisire ale Sfinfilor Ierarhi gi Stareli 'Drrurrnrr .qLRosrovut.ut. TrHolr prlr
Zlpoxsx. IcNATTE BRrANcrANrNov. IoAN pr Knowsraot . Evnlstrr DtN PusrrA GlrNsxur-ur . Mlclnln pE la Oprrxl ArrxE prr.rPusnl SuorEtsxur.ut .Iosr DELAOPTTNA. MANUI LwEgwsxr. loet $lHovsxr . ANrohnEoE Sunoy

PROLOG Apropierea de SfAnta Euharistie are trebuinld de luare-aminte gi cuget curat, dupd cuvAntul de indemn care se rostegtein timpul Sfintei Liturghii inainte de impdrtdgirea credinciogilor: ,,Cu fricd de Dumnezeu, cu credinfi gi cu dragoste sd vd apropiafi". O treaptd de cdpdtAiin pregdtirea primirii Sfintei Euharistii este SfAnta Spovedanie, poarta de taind prin care ne infdfigam inaintea MAntuitorului Hristos aga cum suntem, av6ndu-l ca martor pe duhovnic, preot al Dumnezeului Celui Preainalt pi mijlocitor pentru noi inaintea Sa Pdcatul dintru inceput al strd,mopilor i-a fdcut pe acegtia sd uite de Domnul gi si zideascd in mintea gi in inima lor o lume pe care ei socoteau cd este - mdcar gi pentru un rdstimp - in afara privirii vegnice pi atotcuprinzitoare a lui Dumnezeu. Aceastd orbire sufleteascd o purtdm cu tofii, pAnd,azi, iar inceputul Hmedufuii stii in puterile noastre. Este un act de curai, insd aceasti strddanie nu este desdvArgitd de la prima mdrturisire
*+++++++*++++++++++++*+++**+ 5 +*+

Primiti un crampei din cugetul senin al Sfinfiloq, vizit6nd FABRICA DE GANDURI BUNE un proiect desfdguratsub patronajul Bisericii Ortodoxe Misionare a Studenfilor din CluiNapoca
++*++*++**++++*++**+++**+++++++++ + + * + + + * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + . ]+ + + + + +

www. f abri ca-de-gand uri-bune. ro

+++++*+++*+*+*+++++*++++++++++++*

+++**++++*++**++++*+++*++++++++++

conttiente. SfAnta Spovedanie este un urcug prin care omul intrd pe calea ce duce la impdrtdgirea cu Trupul Domnului Hristos, Care,venind El Insuti firtru noi, ne aratd lucruri pe care inainte de a primi lumina Sfintei impdrtdganii nu Ie puteam deosebi irr sufletul nostru. Astfel, primirea Euharistiei ne ajutd sd infelegem din propriile migcdri lduntrice cd Lumina lui Hristos nu are nici o pdrtigie cu intunericul. in felul acesta incepe sd se facd simfiti tot mai mult prezenfa lui Dumnezeu in viala pi ira sufletele noastre. Nu zadarnic, irsdgi rAnduiala Spovedaniei ilrdeamnd preotul si-i spund acestecuvinte pline de trezvie gi adevdr celui care vrea sd se mdrhrriseascd: ,,latd.,fiule, Hristos std nevdzut, primind mdrturisirea ta cea cu umilinfd. Deci nu te ruginanici te teme casdascunzideminevreun pdcat,ci fdrd sfiald spune toate cAteai fdcut, ca sdieiiertarede la Domnulnostru Iisus Hristos. Iatd gi sf6nta Lui icoand inaintea noastri este. pi eu sunt numai un martor, ca sd mdrturisesc inaintea Lui toate cAte-mi vei spune mie; iar de vei ascunde de mine cev4 sd gtii cd toate pdcatele indoit le vei avea; ia seama dar, de
*++ 6 *++++++*++++*+++*+**+**+++++

vreme ce ai venit la doctor, sd nu te trtorci nevindecat". Cirticica de fafi ipi doregtesd le vind in intimpinare celorcareigi indreaptdpagiicitre Taina Sfintei Spovedanii,punAnd inainte un indrumar pentru Spovedaniealcdtuit de Fericitul Gheorghe Zdvordtul din Zadonsk (1789-+1836), bdrbat de mare nevoinfi, resdu pentru putereagidiscemdmAnhrl cunoscut lduntric de cdtretoli marii starefi gi Sfinfi rugi ai veacului al XIX-lea.Fericitul Gheorghe ZdvorAtulestepropus sprea fi trecutin rAndul sfinfilor irn sinaxareleBisericii, canonizarea urmAnd a se infdptui in perioada urmdtoare. Cu toatecdirdrumarul alcdtuit de dAnsuleste o sd mUloceasci concisgi punctual, reupegte cdderilor vedere de ansamblu asupra 9i impotmolirilor omenegti. in cuprinsul acestuiindrumar am agezat gicAteva rugdciuni depocdinfdaleSfinfiloadin dorinfa de a infelegeanumite cdderiomenegti din perspectivaacestor bdrbali dumnezeiegti, care prin vedere4 rugdciuneagi vieyuirealor s-au impotrivit pdcatului gi intunericului sufletesc.Din aceasti pricind am socotit cd
*++++*++t+++++++**+++**+++++ 7 +++

++++**++**+{*+++**++++++*+*+++*++

pentru aceia care iti doresc, este binevenit sd poatd impleti strddania lduntricd de cercetare a congtiinlei cu popasuri de rugdciune. Cu acest gAnd am cuprins in aceastdcdrticicd cAteva rugdciuni de mdrturisire ale Sfinfilor Dimitrie al Rostovului (1551-t17W),Tihondin Zadonsk (7724-+1,783), Ignatie Briancianinov (1,807 +7867), Ioan de Kronstadt (1829-+1,909), precum gi ale Starefilor Evrastie din Pustia Glinskului (+1855), Macarie de la Optina (1788+1850), Alexie din Pustia Smolenskului (1846+1928),Iosif de la Optina (1,837-+1911) gi cele ale Mitropolihrlui Manuil Lemegevski (1884+1968) ale Arhiepiscopului Ioan $ahovski (1902-+1989), gi ale Mitropolitului Antonie de Suroj (191,4-+2A0q. In incheiereaacestuiprolqg socotim cd sunt foarte potrivite cAtevacuvinte pline de duh ale Pdrintelui Arhimandrit Benedict Ghiup (190+ +1990),unul dintre marii duhovnici pe carei-a avut Biserica Ortodoxd RomAnd. Ultima parte a viefii a dorit sd gi-o trdiascd in singurdtate irn linigtea Mdndstirii Cemic4 unde era nelipsit de la SfAnta Liturghie. in fapt, in acest locap monahal a trdit deopotrivd experienfa insin+++ 8 +++**+++++++*+++*++++*++++++

+++++++++++++++++***++*+++++++*++

gurdrii prin rugdcir.rnegi retragere,precum pi experienta prin Liturghie gi dialog cu fiii sii duhovnicegti. Tocmai de acee4 cuvintele sale despre apropierea de Euharistie sunt cdlduzitoare prin discemdmAntul gi profunzimea lor. Reddm in continuare cAteva dintre gAndurile salel: in linii mar| Dumnezeuinterainetn uiafa de noastrdprin cuahntul Sdu, prin dezlegarea pdcatedatd de preotul Sdu,prin diaersele slujiri ale membrilorBisericii Lui, prin consacrate iradiereaenergiilor diaine ale Harului Sdu multifurm,dar mni presus de tontepin impdrtdpiren euharisticd. patristiceau dus Ia concluzia cd Cercetdrile un credinciosmirean, dncd nu este oprit de duhoanicul sdu,seponte tmpdrtdpi ori dechteori sesdakrgepte SfkntaLiturghie pi,de asemenea,Ia concluzin cdtraditiarecomandd stdruitorsdnu se
1Cuvintele de aici ale Pdrintelui BenedictGhiug de aici incearcdsd faci o sintezi a mai amplului sdu cuvAnt cuprins ir brogura: In ce condilii ne putem impdrtdpi?, publicatd ir:ranul2003la Editura Bizantind,sub ingrijirea Pr. Prof. ConstantinComan (p.71,26,27.28). +++++++++*+**++*+*++++++++++ 9 *+*

+++**++++*+++++++++++*++++**+++++

+++*++++**++++++++++++*+++*+*+***

celebreze nici o Liturghie fdrd un numdrde credinciogi care sdsecuminece. Caun ecou depeste aeacuri, rdzbate pkndla noi adkncimea cuaintelor Sffrntuluiloan Gurd deAur, adresate duhoanicilor: ,,Sdnu crezicda punesubcnnon un penitent pi o este o cruzime neomenie, ci ensenapte dinblkndete, din dorinla deaindecnre pi din bunn purtnre degrijd...Dar eutlLtcnutIn multimen tinryuluisaxt a nnilor,ci In tndreptarea sufletului.Dacdcel pdcdtos s-n umilit,s-nindreptat, atuncis-n fdcut totul;dncd nu esteacenstn, apoitimpul cel indelungat nu la ninic! Noi nu cdutdm dacdranan folosegte legntd un tinry mni tndelungnt, ci dacd fost Iegdtura afolosit Ia ceaa. Dacdnfolositpi tntrun timp maiscurt,sdnu o maipui, inr dncd n-a la nimic, ntunci pi dupd zece ani poli sdo folosit pui... Aceasta sd-fi slujeascd de hotarpentru dezlegarea rdnii: dobhndirea gi aindecaren celui legntdepdcate". Desigur,nu-i exclusca odntdcu aceastd aaIoarecnpit ald recuno scutd actuluidetndrep tare intinfi, tn Taina Spoaednniei, sdmaifie, tn cazul defafd, pi nltceaa: depildd, fnptul dea descoperi, cu o uirnitdcongtiinld noud, ce de forld nebdnuitd
+ + + 1 0+ + + + + + + + * + + + * + * + + + + + + * + + + * + +

rt trnnsforma fundnmentalo aiald are Cuakntul Domnului pentru un om de credinld cinstit pi ceeace sincer,tn clipa dezlegdrilorSpoaedaniei: se spunede preot asupraunui om e ceance se nieaea tntru eL.. hnplinegte inainln modernd trdim subsemnul spiritual mnjoraI libertdlii gi aI responsabilitdlii. in orice dialog, omul area sd cunoascdcu claritate condiliilecei sepun pi nu sesfiepte sdpund gi el condiliile lui. OmuI de c r edi nf d de ns tdz i ac c eptd impdrtdpania. Dupd Sfinlii Pdrinfi ni Rdsdritului, enoine tocmaisd trezeascd defiecaredatd tn noi ameninfat, adicd ,,chipullui Dumnezeu",mereLt tocmni dimensiunea profundd pi personalda libertdlii, a inifiatiaei, a puterii de crealieautenticd,a responsabilitdlii nonstreconcrete aici pi acum. Morlii gi a Inaierii - care,cLt Crucea simbolul ei, domindSfkntnMasda altarului spunebine condiliiledumnezeieVti nleImpdrtdpaniei : tr ebuie sdmurim In tot ce-irdu,la tot ce-isuperficial,Ia tot ce-imort,la tot ce-iprea facil, purd rutind pi inerfie,pi sdtnaiempentru shlirea chemdrilor uii, dramatice, cruciale, ndeadrate ale lui Dumnezeu
+++***++++++++++++++++++*+++ 1 1+ * +

++*+*+++**+*+++++*++++*+++*++++**

pi nle oielii concrete a onmenilor, tmpreundcu HristosCelde-apururi nctia. E deIa sineinlelescd toatdlumina nu se face Ea ainetncet,trebuie sdo cdutdm, sd dintr-odatd. insistdm, dar ea aine. in scurt, omul o cerent, sd cdimpdrtdgnnia esteun decredinlddeazi acceptd nct esenlial nI aielii nonstre de cregtini. Dnr, ca niciodatd,nstdzi omul de credinld trdiepteo acerbd setede esenfial.Ca sd-piregleze Bisericii tot debitullibertdliilui, el cere conducerii n acordnttncddin timpul deastdziceea ceBisericn Apostolilor:sd nu pund onmenilor greutdli peste (Fnptele ceestenecesar Apostolilor15,28). Intd,prin gij n TradiliilorPdrinfilor,premisele sunt date.E aorbnnumai deo interaenlie caresd nducdo necesnrd punerela punct practicd,dnr esenlinld, indicknd marile direclii in caretrebuie sd cdutdmpentru aiitor. E un nct cu ntht mai imperios, cr,t cfttcreptindtntea n intrat astdziintrun nou context de ezsnnghelizare. Astdzi, nu-i aorba numai de a asigura cu arednicieprimiren SfintelorTaine,ci totodntdden nsigurno intreagd participnre cregtind Ia umaniznrea aielii oamenilor pe pdmhntgi poatechiar la deschiderea unor noi perspectiae aielii insepi.
+ + + 1 2+ * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * * *

iNpnuMAR
PENTRU SPOVEDANIE
alcdtuit de

STARETULGHEORGHE DINZnoorusr ZAvonAruL

De vreme ce intAia poruncd cere sd crein Dumnezeu, sd ne inchindm Lui, sd-L iubim gi sd ne punem nddejdea in El, atunci trebuie sd ne intrebdm pe noi ingine gi sd ne rcetdm privitor la acestea:oare credem noi La ce m-am gAndit? n Dumnezeu, oare credem noi sincer, din Ce simldminte am hrdnit in inima mea Iar indoiala legatd toatd inimE cu desdvArgire? Ce am dorit? credinfd, de Dumnezert, de nemurirea Unde am fost? ufletului, de rai gi iad - este pdcat. La fel Ce am vorbit? precun pdcate sunt gi: Ce am fdcut? * rdcealafafd de credinld $i ce n-am fdcut? Care sunt picatele mele cele obignui * necredinfa adicd cele pe care le fac din obipnuinld gi * intrebuinlarea intru cele rele a harului multd vreme? milelor lui Dumnezeu De cAte ori am cdztttin acestea? * folosirea fdrd noimd 9i dreaptd mdsurd Cu ce fel de oameni am avut de-a f a lucrurilor sfinte, a tainelor Sfintei Scripturi adeseori? * disprefuirea sfAntului locap * defdimarea sau luarea in derAdere a PACATELE IMPoTRTVA credinfei gi a Bisericii CELOR ZECE PORUNCI t cArtireaimpotriva proniei lui Dumnezeu i . ^. * nesupunerea inaintea voii lui Dumnerntara porunca ,,Eu sunt Domnul Dumnezeul Tdu, si n zeu inintAmpldrineprielnice noud, inboli sau pagube ai alli dumnezei afard de Mine".
r + + 1 4+ + + + * * + * * + + + + + * + * + + + + * + + + + + +++*+++*+*+++**++++++++*+++* 1 5+ * *

SPOVEDANIA CU CERCETAREA DE SINE DUPA PORUNCI 9I PACATE

++++++***++*++++**+++*+++++++**+

++++++++++++*+++++++++++++++++*++

++++++*+*++++++*+++++*+++++*+++*+

$ vrdjitoria sau descAntece gi fermecdtorie * increderea in vise sau tn superstifii * citirea sau imprumutarea unor cdr,ti cu confinut vdtdmdtor2 * lipsa dragostei fald de Dumnezeu, necugetarea la El, uitarea gi sfidarea Lui + faphrl de a prepi fipturile, lumea, pe noi inpine, avufa, onorurile pi pldcerile mai mult decAt dragostea fafd de El $ neimplinirea fdgdduinfelor date la SfAntul Botez * lepddarea rugdciunii de dimineald gi de seard * nenddijduirea in mAnfuire sau increderea peste mdsurd in aceasta * faptul de a nu lupta impotriva ispitelor f necumpdtarea gi nepdsarea A douaporuncd ,,Sd nu-fi faci chip cioplit, nici altd asemdnare gi sd nu te inchini lor".
2 Aceeagi cumpinire gi judecatd trebuie aplicati astizi privitor la materialele televizate sau cele accesibile pe internet. + + + 1 6+ + + * + + + * + + + + * * + + * + + + + * + + + + + +

Aceasta cere o inchinare adevdratd lui Dumnezeu, io duh gi adevdr, prin urmare, picatele impotriva ei sunt: +inchinarea la idoli gi nu lui Dumnezeu + faptul de a da unor f5pturi insuflefite, sau neinsuflefite, cinstirea ce I se cuvine numai lui Dumnezeu t increderea in stripAnitorii lumii acesteia mai mult dec6t in Dumnezeu + inchinarea lui Dumnezeu neadeviratd, fifamicd, pretdcutii gi nedeplini * impirfirea inimii intre dragostea fafi Dumnezeu gi fald de lume + jertrirea firi tragere de inimd a tot ce avem de dragul lui Dumn ezeu, de se va int6mpla si fie nevoie de aceasta t ereziile gi ingeldrile

*schismele sau despirfirile de Bisericd


t primirea unor ftrvdfitori mincinogi f tAlcuirile grepite ale Sfintei Scripturi care stau impotriva tAlcuirilor Bisericii t nesupunerea fafd de adevir c6nd acesta este dovedit i..hip neindoielnic * citirea cdrfilor eretice
+++++++++++++++++++++++++++t 1 7+ + +

+++*+*+++*+++++++*+++++++++++++**

31

*++++*+++++++++++*+++++++++++++++

Atreia poruncd ,,Sd nu iei numele Domnului Dumnezeului tdu in depert". Aceastd pomncd cere ca numele lui Dumnezeu sd fie folositinimprejurdri cuviincioasegi tnebuincioase. Pdcateleimpotriva acesteiasunt: f jurdmAnhrl mincinos, nefolositor, fdrd de trebuinfd * rostirea numelui lui Dumnezeu fdrd cucernicie, in imprejurdri necuviincioase, zeflemitoare, sau mai ales intru fdrddelege * cilcarea legimAntului * grdirea de rdu * hula impotriva lui Dumnezeu, a Bisericii, a credin;ei t sacrilegiul sdvArgit impotriva Thinelor Bisericii * aldturarea de cei libertini3 t citirea unor cdrfi atee gi libertine t viala pfine de ispitire gi desfrAnare,sau mai ales cea petrecutd in acest chip printre pdgAni gi necregtini
3 E vorba de aceleperscme care nu se supun nici credinlei, nici practicilor religioase. + * + 1 8+ + + * + + + * + + + + + + + + * + + + + + + * + + + +

Apatra poruncd ,,Adu-fi aminte de ziua Domnului Dumnezeu pi o cinstegtepe ea". Ea cere cinstirea zilelor de duminicd gi de sdlbdtoare.Pdcatimpotriva acesteiporunci este: t necinstirea duminicilor gi a praznicelor * neparticiparea in aceste ztle la SfAnta

Liturghie, sau participareanepotrivitd.,fdrd,


luare-aminte, lipsitd de cucernicie * imprdgtierea uguraticd a gAndurilor irn timpul gederii in bisericd * faptul de a nu rdmAne in bisericd pAnd la sfArgitul slujbei t pederea necuvioasdin bisericS,petrecutd intru pdldvrdgeald t neascultare irnvdfdturilor sau ascultarea acestoracu duh cArtitor, preclun gi judecarea celui ce propovdduiegte * petrecereaacestorzile irnjocuri, distracfii, veselii peste mdsurd, pldceri trupegti, la spectacole,la lucru, sau silindu-i pe alfii cdtre astfel de petreceri * impotriva acesteiporunci pdcdtuiegtegi acela care nu dd odihni dobitoacelor sale in acestezile

++++++++++++++++++++++++++++ t9 +++

++++++++++*+++*++++++++++++*+++++

ll

A cinceaporuncd ,,Cinstegte pe tatiil tiiu gi pe mama ta, ca sd-fi fie fie bine gi sd trdiegti ani mu$i pe pdmAnt". Aceastd poruncd cere supunere fald de puterea ocdrrnuitoare, fali de pdrinfi, invdjdtori gi cei inaintafi in vArstd. Pdcatele itrpotriva ei sunt: nesupunerea fafd de puterea ocArmuitoare duhormiceasci gi civild, neinde. plinirea datoriei fafi de aceste4 nerespectarea legilor emise. Aceastd poruncd cere ca sd se supund copiii pdrinfilor lor gi cei mai de jos mai-marilor lor gi sd le ofere dragoste, cinstire, cre. dinciogie, ajutor pi apdrare in caz detrebuinfe. Ei trebuie sd nu-i disprefuiasci, sd nu-i huleascd, sd nu-i vorbeascd de riu gi sI nu-i urascd pe pirinlii gi mai-marii lor, sd nu cdrteascd gi sd nu se plAngd impotriva lor. Pednfii gi mai-marii trebuie sd fie pildd pentru copii gi cei mai mici. Pddnfii se cuvine: * sd-i indestuleze pe copii cu hrand gi bduturd, gi lndeobgte cu toati lntrefinere4 pand la vremea cuverritii
+++ zt +*++++*+++++++++++++*+++++++

* ++**+*+++++**+++*++++*+++++++*++

t sdleofereeducalie trupeascdpisufleteascd * sd se ingrijeascd de sdnitatea lor * sd nu aibi urd fald de nici unul, sau sd nu-l iubeascdpe unul dintre ei maimult decAt pe ceilalfi * sd indrepteze neajunsurile lor * sdnu sepoarte cu prea multi ingeduinfa dar nici cu asprime fdri de mdsurd f, sdnu crufe nimicpentru a-iface degtepfi gi buni la inimd Sofii trebuie sd le ofere sofiilor lor dragoste, credinciogie, gingdgie gi blAndefe. Soliile sunt irndatorate fafd de soli cu cinstire4 dragoste4 credinciogia gi cu impdrfirea ostenelilor deingrijire a copiilor sau a familiei. Prin urmare, neimplinirea de cdtre cei amintifi mai sus a indatoririlor pe care le au unul fald de ceiilalt, sau implinirea cu nepdsare a acestora"estepecat. Agaseaporuncd ,,Sdnu rtcizl". Aceastd poruncd cere sd nu-i pricinuim nicicum vreun rdu aproapelui, sd nu-l rdnim cu nimic ai sd-l iubim cu toatd sinceritatea
*+++***++++*+*+**+++++++**++

2r+++

+++++++*+*++++++++++++*+++++++*+*

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + . !+ + + + + + + * + * + * + +

Pdcateimpotriva acesteiasunt: f neiubirea aproapelui gi atitudinea nebinevoitoare fafd de el + faptul de a-i dori ndpdstuirea prin orice necaz sau moartea t aducerea lui la moarte incet sau cu grdbire S otrdvirea * lovirea * rdnirea * ura t vrdjmdgia f mAnia t rdzbunarea g gelozia * bdnuiala * judecdfile nesocotite + dispreful * ircrederea in zvonurile mincinoase 9i vdtdmltoare pentru cinstea alfuia t luarea in derAdere t clevetirea * lauda pi lingugirea t injurdtura gi sudalma t oferirea prilejului pentru pdcdtuire
+ + + 2 2+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

S ispitirea * pilda cea rea * pierderea prilejului potrivit pentru indreptare * dezvdluirea unor taine strdine * certurile f incdierdrile ori bdtdile * beliile t sinuciderea gi toate cele care aduc la aceasta A gapteaporuncd ,,Sdnu fii desfr6nat". Aceastd poruncd cere pdzirea credinciogieiin cdsnicie,precum gi fecioria pi curdfia

trupului gi a sufletului a celorcaresunt necisdtorili sau vdduvi. Pdcateimpotriva acesteia

sunt: * gAndurile,dorinlele, atingerile gi faptele


necurate

t ocupareagAndurilor cu lucrurile care a$je poftele desfrAnate


* privirile necuviincioase * pieptul dezgolit la femei * necuviinciogia ir imbrdcdminte
+++*+*++*++++++++++++*+*+++* 2 3+ + +

+*++**++++++++*+++++++++*+++++++*

* cuvintele cu doud infelesuri, irqelitoare gi glumefe * cAntecelegi muzica necuviincioasd * citirea cdrfilor sau participarea la spectacolele cu un confinut pdtimag ori desfrAnat * zdbovirea cu privirea asupra imaginilor care inf6;$eazd oameni dezgolili sau irtr-un chip necuviincios, precum gi rochiile neruginate, dansurile, spectacolelegi jocurile afAletoarea S indulcirea pdtimagd de pldceri gi distracfii * prisosinla fdrd de mdsurd * viefuirea in trAnddvie in desfdtarea sim-

+++*++++++++++++++++++*+++++++**+

* furtigagul * insugirea unui lucru strdin in chip viclean gi subtil * luarea de mitd * jocurile de noroc * neirntoarcereadatoriei sau a zdlogului

* litigiul nedrept
* certarea * jignirea * asuprirea f amdgirea * pdgubirea * ridicarea peste mdsurd a preprilor la mdrfuri * folosirea unui cAntar ingeldtor cu greut6fi false t judecata nedreaptd in vremea unei proceduri juridice * impovdrarea peste puteri a lucrdtorilor cu munca f silnicia * giretlicul pi vicleniile care lucreazi spre nipdstuirea aproapelui * falsificarea banilor
+++++++++++++**++++*++*+++++ 2 s+ + *

furilor gi in rdsfdfare A optaporuncd ,,Si nu furi". Aceasti poruncd cere sd cdutdm folosul aproapeluifdrd nici o pdgubiresaundpistuire
a acestuia.Pdcateleimpotriva acesteiasunt:
a Este evident pentru tofi cd in zilele noastre acest soi de imagine gi de mesaj se risp6ndepte tot mai mult cu ajutorul mass-mediei gi al intemetului. + + + 2 4+ + + * + + + . t + + + * + + * + + + + + + . 0 + * * + + +

+++++++++++++++++++++++++++++++++

intr-un cuvAnt - toate cele ce fac sd scadd cAtupi de pufin avufi4 sau pricinuiesc vreun rdu cinstei gi bunului nume al aproapelui nostru. A noua poruncd ,,Si nu mirturisegti strAmb impotriva aproapelui tdu". Aceastd poruncd cere ca noi sd spunem adevdrul gi lui unuia sd-i credem pi nu jurdmintelor pi vorbirii de rdu. Pdcateimpotriva acesteiasunt: S minciuna * cuvintele cu doui inlelesuri t firea inchisd gi plind de ascunziguri sau nesinceritatea in cuvinte gi in impreuna-vorbire S pArele pi mdrturiile mincinoase S apdrarea rduvoitoare a unei pricini nedrepte I ascultarea de clevetiri gi de tot felul de zvonuri fdrd a le cercetape acestea $judecareadupd pdrtinire ginu dupd lege, irtemeiati doar pe nigte pAre gi nu pe cercetarea amdnunlitd a pricinii
+ + + 2 6+ * + + + + + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + + +

+++**++++*++++++++++++*+*++++++*+

A zeceaporuncd ,,Sdnu poftegti nimic din ceea ce este al

aproapeluitdu"
Aceastdporuncd cere sd ne mullumim cu avufiile noastre gi sd nu avem g6nduri gi do-

aproapelui. sprepdgubirea rinle caresepleacd


Pdcateleimpotriva acesteiasunt: f nemu$umirea cu avuliile noastre * invidia * atitudinea nebinevoitoare s poftirea lucrurilor strdine purtatd in inime gi in gAnd $ ldcomia dupd bogdfie s indArjirea in sdvArgireaa tot felul de fapte spre a dobAndi cu orice pref implinirea dorinfei noastre de a-l ndpdstui pe aproapele

ltrlPornrvn PAcATE
CANOANELOR BISERICII A nu cinsti Bisericalegile ei, rAnduielile, preolii pi invdldtorii putereaduhovniceascd, a-i disprefuipi a-fi batejoc de ei. Bisericii; sl{be Anuveni la Liturghie gi la celelalte a te apropia de Spovedanie bisericegti; 9i Im*++*++++++++**++*+*+++++++*+ T 7+ + +

++++*++++++++++*++++++*+++*++++++

*++*++++++++++++++++++++++*++++++

pdrtdganie fdri cuvenita pregdtire gi binecuvdntare; defdimarea pi cdlcareazrlelor de post r6nduite de Bisericd. PACATELE DE MOARTE M6ndia De ea fine: * degertdciunea f slava degartd * curiozitatea netrebuincioasd f iubirea de mdrire f iubirea de sine * lauda de sine t irngAmfarea (aroganfa) S luxul in imbrdciminte, mobild gi intru toate cele din afard ale trupului t trufia cheltuielile nefolositoare + faptul de a te prefera pe tine insufi prin comparafie cu tofi ceilalfi * disprefulfald de ceilal;i * increderea in propria ta minte, putere, bogdfie, rang social gi in propriile merite f lipsa de respect gi nepdsarea fafd de lucrurile sfinte
+ + + 2 8+ + + + + + * * * + + + + + + + * + + + + + + * + + + +

Iubirea de atgint Felurile ei: * iubirea de bogdlie * licomia intm agonisirea acesteia prin toate miiloacele * faptul de a nu da milostenie * nesivArgirea lucrdrilor de binefacere * neplata lucritorilor * disprefuirea sdracilor t nesimfirea faldde starea celor sdrmani Desfrfrnarea Cautii la porunca a gaptea (oezip. 23-24)Inoiilia * rdrrnirea unei avulii striine + mAhnirea pentru bundstarea aproapelui * bucuria pentm ndpdstuirea aproapelui Ldcomia pfrntecelui * intrrecereamisurii la mAncare 9i bduturd + befia +impdtimirea gustului + ingiduirea pomirilor truPetti * iubirea fafi de pldcerile simfurilor * iubirea mAncdrurilor alese

++++++++++++++++++++++++++++ z' +++

+*+++++++*+++++++*+++*++++*++**++

++++++++++++++*++*++++*++++++++++

Mdnia S nerdbdarea t cArtirea t irascibilitatea * supdrarea * finerea minte a rdului * faptul de a-i dori cuiva rdul ori chiar moartea Intistarea gi lenea $ nepdsareafafd de propria mAntuire * necunoagtereatainelor credin;ei, a indatoririlor gi sarcinilor ei * amAnareapreschimbdrii lduntrices + indepirtarea de Spovedanie pi impdrtdganie * lipsa simfdmAntului de cucernicie t deldsareain citirea cdrfilor duhovnicegti t uitarea faptului cd Dumnezeu este pre_ tutindeni Sneglijarea prilejurilor de a facefapte bune

* viefuirea in trAnddviepi in rdsfdf f neluareaaminte la glasul congtiinfei tpierderea timpului cu somnulprisositor, cu joac4 cu vizitele, discufiile gi plimbdrile zadarnicegi nefolositoare s nepdsarea intru cele privitoare la chemareanoastrd
s neimplinirea indatoririlor credin;ei gi ale evlaviei sau indeplinirea acestoracu nepdsare Pdcatele strigdtoare la cer s neplata lucrdtorilor + obijduirea vdduvelor pi a orfanilor

* picatul sodomiei * siluirea gi uciderea de buni voie a vreunui om


Hula tmpotrtaa Duhului Sf6nt * tdgiduirea rduvoitoare a adevSrului pe care l-am cunoscut t dezndddjduirea cu privire la propria mAntuire t increderea peste mdsurd in dobAndirea mAntuirii in ciuda petrecerii unei viefi desfrAnate
*++*+*+*+++++*++*+++++++++++ 3 1+ + +

+ + + 3 0* + * * + * + + * + + + * + + + + + + + + + + + + + + *

+++++++++ +++* +t ++ ++++* ++++ +++++++

++++++++++++*++++*+++++++++++***+

SPOVEDANIE CU CERCETAREA DE SINE

pRrNirwnnnAnr

Postul smeregte trupul, privegherea lumineazd mintea ticerea aduce plAnsul gi it curdfegte mai tare pe om, gi ii spald suflehrl, gi il face fdrd de picat. Spooedania pin inttebarca de sine: Cred eu, oare, in Dumnezeu; cred, oare, cu sinceritate, cu inime curati gi in chip deplin? Md inchin, crare,lui Dumnezeu cu adevdrat in duh gi in adevdr? Oare nu rostesc numele lui Dumnezeu in chip necuviincios gi in degert? Oare petrec intru cucernicie zilele de duminicd gi de prazrric? Md supun, oare, cu dedvArgire cuvAnhilui lui Dumnezeu uuflrnezeu Fr gi am, oare, ascultarea cea smeritd? ritd? ir. r II iubesc, oare, sincerpe aproapele meu gi nu-i fac, oare, vreo supdrare?
* + + 3 2+ + + + + * + + + + + + + + + + + + * + + + + + * + + +

Am dobAndit oare neprihdnire; am oare curdfie sufleteascdgi trupeascd? Pdzesc eu, oare, mdsura sPre ajutorarea aproapeluimeu astfelincAt ajutorul sd fie spre folosul lui, fdrd impufinare gi pdgubire? Oare spunmereu adevdrul?Oarenu curnva md jur gi nu cumva vorbesc de rdu? Sunt, oare,mulfumit de stareamea ti oare g6nduri gi dorinle care md pleacd spre nu Errn a-i face rdu aproapelui? Cinstesc, oare, Biserica dogmele ei, rAnduielile, cArmuirea duhovniceascd, preolii 9i invdldtorii Bisericii? Oare nu cumva ii disprepiesc pi imi bat joc de ei? Oare mi apropii cu pre^gatirea 9i cucemicia cuvenite de Spovedanie 9i Impertepanie? Oare nu calc posturile in zilele rAnduite de Bisericd?

Pdcatelede moarte Oarenu sunt mAndru? Oarenu sunt iubitor de argint? Oarenu sunt desfrAnat? Oarenu sunt invidios? Oare nu sunt stdPAnit de ldcomia pAntecelui?
*++*++**+++++++++*+++*++++++ 3 3* + *

++++++++++++*+++++++**+++++++++++

*++*++++++++*+++++*+++*+++**+++++

Oare nu sunt mAnios? Oare nu sunt aplecat spre intristare sau spre lenevire? Pdcatele strigdtoare la cer Oare n-am oprit plata lucrdtorilor? Oare n-am pricinuit vreo supirare vdduvelor gi orfanilor? Oare n-am fdcut sodomie? Oare n-am sdvArgit silnicie? Oare nu sunt ucigdtor de oameni?

Prin multe suferinfe ni se cuvine noui si intrim intru impirifia lui Dumnezeu Zdaorhtul al StareluluiGheorghe tndernn
viafd Mai trebuincios decAttoatein aceastd grabnic trecdtoare gi mai presus de toate gtiinlele estegtiin,tade a cunoagteporuncile lui Dumnezeu, de a le fine minte, de a le ptnigi a le implini, gi de a nu face altfel decAtagacum Domnul gi Dumnezeul nostru Iisus Hristos ne invald prin Evanghelia Sagi prin Apostolii Sdi. Rugdciunea neincetatd, gAndurile cele bune ale inimii gi faptele binepldcute Domnului - prin multe suferinfe gi prin indelungardbdare se dobAndesc prin credinld negovdielnicd, intr-un suflet nestrdmutat. Agadar, fiece om sd caute spre sine insugi cu luareaminte, pentru ca nu cumva sd se strecoarefur ascuns in inima lui gAndul fdrddelegii. Domnul Atotfiitorul, Care a fdcut inimile noastre, ale fiecdruia in parte, se uitd la toate faptele gi g6ndurile noastre - la ce am gAndit
+++++*++++++*++++++++*++++*+ 3 5+ + *

?++

+ ++++sa !t?t??+

+++

+ + + :r4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + * + + * *

++++*++++++++++++++++**++++*++++*

pi la ce gAndesc,la ceeace fac ai ce imi doresc in aceastdviafd vremelnici -, ti in ziua infricogdtoarei Sale]udecdfi il va da Dumnezeu fiecdruia dupd dreptate - dupd faptele 9i cuvintele sdvArgite.De aceeane este de mare trebuinld sd fim cu luare-aminte fafd de noi ingine, sd ne cercetdm pe noi ingine: oare eu fac ai gAndesc ceea ce imi aratd Dumnezeu intru poruncile Sale?Iar daci nu fac acestea, ci altceva ceva ce e dupd placul poftei trupului meu, care std impotriva Duhului SfAnt, atunci cine oare l-ar putea izbdvi pe potrivnicul lui Dumnezeu de mAnia Sa cea dreapti gi de muncile nesfArgite?Dacd aici nu voiesc sd rabd scurtd vreme nici o suferinfd de dragul plinirii poruncii lui Dumnezeu, atunci cum imi va fi sd indur focul gheenei, care arde neincetat gi rdmAne vegnic nestins? BinecuvAntat egti, Doamne, lumine azd-rnd,cu irndreptdrile Tale: dd-mi gAndul mdrturisirii pdcatelor mele; dd-mi smerenie, neprihdnire 9i ascultare; dd-mi rdbdare, mdrinimie pi blAndefe, gi md irrvrednicepte sd Te iubesc din tot sufletul gi cugehrl meu, gi sd fac intru toate voia Ta Amin.
++* :5 *++++++**+++++++*+++++++++*+

RUGACTUNI
de pocdinfi gi mtrrturisire ale Sfinlilor lerarhi gi Stareli Drulrnrr ll Rosrovulur'Trnox prx ZlooNsr . IcNmr Bnnxcuuxw ' Iorx oe KnoNsnor. Evnesnr orl Pusnl GltNsxurul . Mlcenle or u Orrlu Arrxrn pnl Pusru Suorsvsxwul'Iosr 'Iorx peLAOprtNl . MAuur Lrr,rrgevsrc $enovsrr. Arvroue ue Sunol

++++**++*+++++*++*++++*+++**+++**

*+++++++++++*+++++*++++++++++++*+

Ruglciune pentru mirturisirea ce a d e zicuzi a omului care pigegte pe calea mAntuirii a SffrntuluiDimitrie aI Rostoaului Gdsindutloc retrnspi rdmilnkndsingur,apazd-tepi cugetdasupraztielii tale,pi adu-fi aminte toate pdcntele talepecarele-aisdohrpit din tinerele - atkt cele mdrtuisite, cfrtgi cele nemdrtuisite.Iar dupd ce-li aei aminti totul, suspinddin adkncul inimii, Iouepte-te tn piept, dncdnceasta-fi aafi cu putinfd, pi plkngi. Apoi, ridickndu-te, cazi tn ganunchigi ridicd-fi minteadeIapdmknt In Tronul

cdiletalegiascuhilnd culuare-nminte cemceaoiesti tu n-I spune, cnziIapicioarele Lui cele prenmilostiae pi cufricd tncepe a-l grdi apa: Dumnezeule Preabun, Izvorul bundtdfilor pi adAncul milostivirii! Ziditorul, Rdscumpdrdtorul gi MAntuitorul meu! fie,

+ + + 3 8+ + + * * + + + * + + + * * + + + + + + + * * + * + + *

Celui Ce cunogti tainele cele ascunse 9i cercetezi inimile gi rdrunchii, ifi mdrturisesc pdcatelemele gi aduc inaintea ochilor Tdi celor atoatevdzdtori, in auzul tuturor Ingerilor 9i Arhanghelilor Tdi, fdrddelegile mele. Pdcdtuit-am, Doamne al meu gi Fdcdtorule (intru cutare gi cutare lucru). Acestea sunt rdnile, bubele 9i puroaiele mele, o, Preamilostivule Doctor! Aceasta e povara mea cea gtea,o, Preabunule Doamne! Aceasta e ruginea pi goliciunea mea/ o/ indelung-rdbddtorule Judecdtor! Cu aceste fapte ale mele am mAniat 9i am supdrat bundtatea Ta Cu acesteaam pAngdrit chipul Tdu, L-am intristat pe Duhul Tdu Cel SfAnt 9i pe ingerul meu Pdzitot, alungAndu-I de la mine. Cu acesteaEuncdlcat ln picioare 9i am zdddnricit SdngeleTdu cel neprefuit, Pe care l-ai vdrsat pentru mine. Cu acesteami-am nimicit frumuselea sufletului, m-am dezbrdcat de harul Tdu gi m-am fdcut pepteri de tAlhari,locag al demonilor gi al patimilor. Cu am p6ngdrit Bisericaceardscumpdratd acestea prin SAngele Tdu, intinAndu-mi tot trupul, fdcAndu-mi mddularele mele mddulare ale
++++++++++++*++++++++++*++++ 3 9* + +

++++*+*++++*++*++++***

+++++++++++

*++++++*+*+*+++*++++*+++++*+*++*+

desfrAnatei, pAngdrindu-mi sufletul cu gAnduri spurcate, hulitoare, trufage, ticdloase gi desfr6nate.Pe acesteavoindu-le 9i intru ele indulcindu-md, am ajuns sd le fiu demonilor bucurie, iar ingeriloi pldngere, gi mort este sufletul meu, cdci std culcat ca in mormAnt intru obiceiurile cele rele, fiind acoperit cu pulberea nesimlirii pi astupat cu pietrele invArtogdrii. Acestea sunt, Doamne, fdrddelegilemele, careau covdrgit capul meu gi sunt mai multe dec6t nisipul mirii. pe acestea mdrturisindu-le, pe mine insumi md osAndesc, mi judec ai vinovat md socotesc,gi nu doar pentru cele pe care mi le-am amintit, ci gi pentru cele pe c:re nu le mai fin minte, gi cele pe c.ue nu le pricep ca fiind pdcate pi de aceea nu pot nici si le spovedesc. pe toate acesteaintru milostivirea Th cea nemdrginitd le aduc, Atotmilostive gi PreablAndule Dumnezeu. Dupd atAtea gi atAtea mulfimi de fapte rupinoase, dupd o atAt de mare nebunie gi intunecare a minfii mele, dupd atAtea cdderi cumplite gi petrecere intru nesimfire, abia de mi-am venit in fire gi din adAncul deznddejdii
+ + * l t | |+ + + * + + + + * + + * + * + + + + + + + + + + + + * +

mele am cdutat spre marea Th milostivire, carre nu poate fi biruite cu toate pdcatele omenirii, gi am vdzut cd nu vrei moartea pdcitosului, ci cu mili agtepfi intoarcerea lui gi doar de dragul celor pdcdtopi |i-ai vdrsat fere crufare al Tdu SAnge ca sd-i chemi pe ei la poc5infi. NepricepAnd eu ticdlosul, eu pdcitosul, cel ce am covArgit cu mdsura pdcatele intregii lumi, cel ce prin faptele mele cele rele am ajuns ca un aI doilea diavol, cel ce m-am ficut urmdtor lui Iuda pi pirtag al celor ce Te-au rdstignit, eu, nemernicul gi nelegiuitul, noianul mArpiviilor celor de tot felul pripastia cea fdrd fund a tuturor necurdfiilor, eu spurcatul, sdvArgitorul cel nerutinat al tuturor relelor, alerg gi cad la Tine Atotmilostivule gi Preaindurdtorule, intru durerea inimii mele strigAnfl cu pocdinfi. Gregit-am, Perinte, liacer gi inaintea T+ pdcdtuit-am gi nelegiuit-am, fost-am cilcdtorul poruncilor Thle. Am gregit precum nimeni altul vreodatd. Nu sunt vrednic si md numesc fiul Tdu. Nu sunt vrednic sd privesc i si vdd inilfimea cerului, nu sunt vrednic sd-mi deschid gura mea inaintea Ta de vreme ce Eunfost pAni acrun
++++++++++++*++++*+*++++*+++ 4 1+ * +

*++*+++++*++*++++*++++++++**++*+*

vrdjmagul Tdu. Dar md rog bundtdlii Tale pi aduc rugdciune inaintea blAndelii Tate. Miluiegte-md, Dumnezeule, dupd mare mila Ta gi dupd mulpimea indurdrilor tale curdfegte fdrddelegile mele. Miluiepte-md, iartd-md pi md curdfegte, cdci de la Tine estecurdfirea Doamne, precurn voiegti poli sd md curdfegti. $tiu cd Tu vrei ca toli sd se mAntuiascd: mAntuiegte-md dar gi pe mine, intrucAt pofi de voiegti. Pleacd-Te, Doamne, spre milostivire. Adu-Ji aminte de milele pi irrdurdrile Thle cele din veac Ai iartd gregelile mele. Nu pomeni faptele mele cele rele, nu intra irrtru judecatd cu robul Tdu, nu imi rdspldti mie dupi faptele mele, nici cu urgia Ta nu md osAndi gi nici cu mAnia ta nu md pedepsi. Deschide-mi ugile bundtd,tii Thle, deschide-mi ugile pocdinlei; primegte-md intru pocdinfd gi md adu intru pricepere. Ridicd-md pe mine, cel cdzut, cautd-md pe mine, cel rdtdcit, gdsepte-md pe mine, cel pierdut, tdmdduiegte-md pe mine, cel rdnit, trviazd-md pe mine, cel mort. Doamne Dumnezeule al Puterilor, ftrtoarce-md,adu-mi inaintea Fefei Thle gi voi
+ + + 4 2+ + + * + + * + + + + + * + + * * * + + * * * + * * * *

*+++*+++++++*++++*++**++++++++**+

fi mAntuit; lumineazd,FalaTh cdtre robul Tdu. PAnd cAnd, Doamne, md vei uit4 pAnd in sfArgit?PAnd cAnd i1i vei intoarce Fala Th de la mine? intoarce Fafa Ta de la pdcatele mele, insd nu-!i intoarce Fala de la mine, cdci indurerat sunt, auzi-md cu grdbire.$tir cd nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni gi de milostivirea Ta, ci vrednic sunt de chinurile ce le are iadul, vrednic sunt de viermele cel neadormit, de scrApnetul dinliloa de intunericul cel mai din afari, de focul cel nestins, care a fost gdtit diavolului gi ingerilor lui. Vrednic sunt de tartarul de care insugi satana seinfricog eazd,Sisecutremurd. insd pe cdt de nemdsuratd este mdrefia Ta, pe-atAt de nemdrginitd e gi mila Ta gi nu este pdcat care sd biruiascd iubirea Ta de oameni. Pentru nu dezndddjduiesc,ciimi pun nddejdea aceea intru'harul Tdu cel pururea izvorAtor ce se revarsd asupra tufuror neincetat gi fdrd de impufinare, precurn gi intru milostivirea Ta cea negrditd; in Tine, Doamne, imi pun nddejdea gi increderea,ca sd nu fiu ruginat in veci. Nddejdea mea epti Tu, Dumnezeule, Cel Care nu rugineazd ndddjduirea Nu md rugina
*++*+++++++*+++*+*+++++++++* 4 3+ + +

+*+*++++++++*++++*+*++++*++++++++

++*++++*+*++*++++++*+++++**+****+

+ + + 4 4+ + + + + + + + + + + + + t * + * * + * + + + + + + + *

Doamne, la fudecata Ta cea infricogdtoare irnainteanenumdratelor mulfimi ale Puterilor Ceregti gi ale Sfinfilor Tii. Cu toatd inima mi tAnguiesc pentru cd Te-am m6niat, Ziditorul meu, intristAnd cu riutdfile mele vegnica gi nesfArgita Th bundtate, gi pe Cel pe Care avecuna-L iubi neincetat gi a pizi poruncile Sale,pe Acel4 ca gi cum L-ag fi urAt, prin nenumdratele mele pdcate L-am tridat. Pe Cel pe Care avearn a-L dori cu osArdie, la Acela arareori abia de m-am gAndit gi L-am disprefuit. Pe Cel dintru Care ave.iln a md situra indulcindu-md, pe Acela foarte L-am intristat gi L-am tdgiduit. De Cel de Care aveam a md alipi, de Acela m-arn lepidat. Pentru Cel Ce era singurul pentru Care aveun a trdi, pentru Acela am murit, hdind pentru pdcate, patimi gi pl5ceri. Pe Cel de Care ave.un a md teme ti pe Care aveam a-L cinsti, pe Acela foarte L-am prigonit gi L-am necinstit intru ftuftt mei cei mai mici gi intru mine insurni, spurcAndu-md pe de-antregul cu faptele, cu cuvintele gi cu gAndurile. De Cel Cdruia aveam a-I mulfumi ti pe Care aveam a-L slavoslovi neincetat,

alituri de El rdmAnAnd, de Acela m-am ferit, am fugit pe cdi desfrAnate pi m-am lenevit a-mi deschide buzele spre sldvirea numelui Sdu preasfAnt. O, dorirea mea! O, Dumnezeul meu Cel milostiv! Nu pAnd in sfArgit sd Te mAnii pe mine, pdcdtosul! Cdci acum pentru toate acesteamd tAnguiesc cu indurerare pi nu voi inceta a md tAngui. O, de nu Te-agmai mAnia niciodatd pe Tine, Domnul meu! O, de a9 fi mai degrabd socotit printre morfi, decAtsd Te supdr pe Tine, Domnul meu Bun! Pentru ce m-am ndscut, pentru ce am fost crescut,pentru ce trdiesc pene aculn, dacd pe Tine, StdpAnul meu, amamic Te intristez? Sd crape acum inima mea de durere, sd cadd gi sd se sfdrAme impietrirea mea prin tAnguire, ca sd md topesctot, precumcear4prin arderea cea lduntricd, cdci L-am pierdut pe Dumnezeul meu, am cdzut dinharulSdu, amintristat bundvoinlaSa, m-am instrdinat de dragostea Lui, m-am lipsit de slava Lui, am fost pdrdsit de milostiva Sa cercetare. Si izvorascd pAraie de apd ochii mei zi gi noapte pentru cd nu am pdzlt legea Th,pentm cd multe am cdlcat, cu
+++*++++++*++++++**++*+*++*+ 4 5* + +

++++++++*++++++++++++***+++r++++*

multe am gregit inaintea Ta.pentru aceastase

+++*++++++++*+++++*++++++++++++*+

intru adAnculmilostivirii Tale pdcdtogeniei, me ut.tt c, Dumnezeul meu, 9i Te rog:

toate, Cel Iubitor intru toate, Cel Dorit intru toate, pentru hceeanu voi inceta a md tAngui de acum gi pAnd in veci. Sd piard intnr suferinfd viala mea pi anii mei intru suspine, sd se istoveascd intru sufletul meu gi oaselemele sd se calce 9rt:r:

* + + 4 5+ + + + * + + * + + + + + + + + + + + + + + + + + * + +

cireaharului Tdu sd pun inceput bun. fi md Doamne,si Teiubescata ctun invrednicepte, am iubit oarecAndpdcatul acela,9i sn-fi slujesc fie fdrd de lenevire,Preculni-am slujit Dar mai demaiinainte amdgitorului satana. igivoi sluji fie, Domnului DumnezesdvArgit ului meu Iisus Hristos,intru toatezileleviefii mele,dacd-mivei da intru aiutor harul Tdu' Md minunez cu adevdrat de indelungi-rdbdareaTa,q Atotmilostive, pentru ci
**+**+++++++*'i++++*+++*+++++ 4 7+ + +

+++*++*++++++++++*+++**+++*+++*+*

+*+*+++++**+++++++*++*++++++*++++

fulgerul dintru indlfime, nici nu ai poruncit pdm6ntului sd se despice gi sd fiu ajvArlit in

gi m-a pdzitneosAnditpentru c4 venindu_mi firtru simfire gi cunoscAnd fdrddelegile mele, sd mi dezvdldepornirile mele celeiele. Iatd,

aceast4 pi ce Te-a indemnat la atAta milos_ tivire, gi ce trebuinld ai avut de a md chema gi pe mine? Nu gtiu; numai aceea cunosc:cd sunt

I
-l
.l

m-ai adus inaintea Ta lumineazi mintea me4 degteaptdbuzelemele,invafd-mi ce sdgrdiesc inaintea T4 curdfegtemullimea fdrddelegilor mele, spali nelegiuirile gi necurdfiile mele, stropegte-mdcu isopul milei Thle, albegte-md mai mult decAt zdpada,ca sd nu stau inaintea Ta plin de ticdlogie gi spurcdciune. Mai bine mi-ar fi mie sd rdmAn ascuns undeva in strifundul pd.mAntului, decAt si stau intru atAta rugine inaintea mirefiei celei neajunse a Slavei Thle, cercetat de tofi Heruvimii 9i Ser#imii Tii cei ce petrec Pururea inaintea Felei Tale, ardtAndu-md lor intru aceastdruginoasd goliciune gi pe de-a-ntregul intinat 9i spurcat de urAciunile pdcatelor. Insd nu se gdsepteniciunde locul acel4 care-arPutea sd md ascundd de ochii Tdi cei mai strdlucitori decAtsoarele. Md minunez gi suntnedumerit de-un lucru: cum ae nu Te sc6rbegtide spurcdciunile mele cele atAt de pAngdrite gi imi ingedui sd stau inaintea Th cu indrdzneald, sau mai degrabd ag zice cum de md rabzi sn-Ji grdiesc cu atAta uitAndu-Te nerutinare? Cum de nu TescArbegti gi mArgdviile la la necurdliile inimii mele sufletului meu? Cum de nu mi alungd pi nu
*+++*++++++++*+++++++*++++++ 4 9+ + +

?
I

+*+++*+++++*+++*+++++**+++*+++**+

md depdrteazdde la falaTatraintestdtdtorii Tdi, oprindu-md fdrdde veste cu armele lor de foc? Cum de nu md aruncd acegtialegat in intunerictrl cel mai din afard,scdrbindu-se de mine? insd blAndelea gi nespusa Th bundvoinfd nu voiegte sdfie una ca aceasta. Cdci multd este mila Ta cu adevdrat multd. Mai inaltd decAt cerurile, mai adAncd decAt genunea iadului, mai larga decAtintreg pem6ntui dimpreuni cu marea este bundtatea T4 dacd nici mdcar moartea mea nu o doregte,ci apteaptdintoar_ cerea gi se bucurd de pocdinla pdcdtogilor. Mare este mila Ta, Doamne, de vreme ce

+++++++++++++++++++++++*++++++*+*

tivegti de mine, fdrd a md nimici dimpreund cu toate fdrddelegile mele.


* + + s 0+ * + * + + + + + + + + + * * + + * + + + * + + + + + +

Slavd indelung-rdbddrii Tale, slavd milostivirii Thle,slavd bundvoinfei Thle,slavd mut;imii induririlor Tale, slavd noianului necuprins al bundtdfii Thle, slavd Fefei Tale celei preamilostive. inaintea Cdreia stAnd eu u.r-, Doamne almeu, i;i aduc lievoia gi cugetul meu, cu nddejdea Pe care mi-am Pus-o intru ajutorarea Ta, ca de acum, din ziua aceasta,din ceasul acesta din clipa aceasta, pe cdt imi va fi cu putinfd, sd-mi irndreptviafa mea cea rea gi afurisitd, iar pentru pdcatele cele din trecut si md indurerez 9i sd md tAnguiesc pAnd la moarte, pe cAnd de cele care vin sd md ferescpdzindu-md cu ajutorul Tdu. Yezi,Doamne al meu, cAtimi urdsc faptele cele ticdloase ti Pe mine insumi pentru gi viala mea ceaPreasPurcatdo urdsc, acestea, gi nu mai doresc a Te supdra cu acesteape Tine; Preabunul meu Dumnezeu. insd Tu, Doamne, dd-mi ajutorul Tdu, cdci fdrd aiutorarea Ta cea atotputemicd pi fdrd harul Tdu nicicum nu md pot desprinde de lucrdrile mele cele rele gi de obiceiul cel pdcdtos 9i nici o faptd bund nu pot sdvArgi,intrucAt fdrd Tine nu pot facenimic. Am voinla de a md cdi, dacd
+++++++*+*++*+t++++++++++*++ 5 1+ * +

+++**+++*+++*+*++++++++++++++++**

++*++*+*++++++++++++++++++++*++*+

Tu, Dumnezeule, imi vei ajut4 cdci Tu mi pofi curdla Doamne, ajutd-mi gi md voi mAntui. Cred, Doamne, bundvoinlei Tale, ajutd necredinlei mele. Cred cd egti aproape d" toF cei care Te cheamd intru adevdr. Cu adevdrat, cu adevdrat, cu adevdrat doresc cu toatd inima htru pocdinld'sd md intorc la Tine, Dumnezeul meu. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte, Doamne, ca sd-mi ajufi mie grdbegte,Te! Dupd aceasta, ridickndu-te de Ia pdmhnt, tntdregte-te tn nddejdea ta ceatntru Domnul gi cugetdla mareaSabundtategi milostioire,citepte PsaImuI 102, ca sd se mknghiesufletul tdu: sufleteaI meu,pe Domnul, pi ,,Binecuainteazd, tonteceledinduntru ale mele,numelecetsfhnt nI Lui", pi npamai departe. Iar dacd nu-li oafi cu putinld a cuprindetoate aceste cuointe, atunci pune-Ietn mintea ta pin mijlocireaacestorrhnduri scurte in urmdtorul chip: L. Ii mdrturisescDumnezeului meu toate pdcatele mele; 2. md socotesc pe mine tnsumi neztrednic de milostiaireaSa,gi orednicdechinuile celeoepnice;
+ + + 5 2* + + + + + + + + + + + + + + + * + * + + + + + + + + +

3. insdnu dezndddiduiesc; deIa EI; iertare 4. cercu smerenie 5. imi pun tn ghndsdtndreptuialamea; mele. pdcatele 6. credcu tdriecdaorfi iertate Rugiciunea de oameni prigonit celui a SfhntuluilgnatieBriancianinott i1imutlumescfie, Domnul pi Dumnezeul asuPra meu, pentru toatecelece sesdvArpesc meat- i1i mulfumesc Ti" pentru toate suferinlele gi ispitele PecareTu mi le-ai trimis spre curdfareagi vindecareasufletului 9i a trupului meu, careau fost pAngdrite9i rdnite aceleunelte de pdcate!Miluiegte gi mAntuiegte mea,Pe lecuirea pe care le-ai folosit pentru aceioameni caremi-au adus iiSniri. Binecuvilnteazd-ipe ei furveacul de acum gi in cel ce ce lor drept virtute ceea va sdfie! SocotegteJe vistielor dintru au fdcut pentru mine! Dd-le riile Tale cele vegnicerdsplatdimbelgugatd. Ce !i-am adus eu fie? Oarevreo jertfd bineplScutd?Eu fi-am adus doar pdcate,doar Thleporunci. Iarialcari ale dumnezeiegtilor
++++++*+*+++++++++++++++++++ 5 3* + +

+++++++++*+++*+++++*++**+++++++++

+ + + 5 4+ + + * + + + * + + + + + * + + + + + + + + + + + + + +

td-md, Doamne, iartd-mdpemine, cel vinovat inainteaJh pi inaintea oarnenilor! Iartd_mdpe mine, cel fdrd de rdspuns! Ddruiegte_misd md incredinlez gi intru adevdr sd cunosc cd sunt p d cd to s! D d ru i e g te- m i sd md lepdd de indreptifirile cele inpeldtoare! Diruiegte_mi pocdinfd! DSruiegte-mi blAndefe gi smerenie! Ddruiepte-mi dragoste cdtre aproapele, dragoste neprihdnitd, pentru tofi dlopo^t i"a, atAt cdtre cei prin care Tu md m6nga^i,.at gi cdtre cei ce md ocdrisc! Ddruiegte_mirdbdare intru toate suferinlele mele! Omoard_md pentru lume! Thie de la mine voia mea cea pdcdtoasi pi sddegtein inima mea voia Th cea sfAnti, ca numai pe aceastasd o implinesc cu faptele, cu cuvintele, cu gAnduiile gi cu mele. }ie fi se cude slavd pentru :i*fy{: toate! fie Unuia fi se cuvine slava! Singura mea avere este rupinarea fefei gi tdcerea buzelor! StAnd ftraintea felei judecdfii Tale irntru sdrdcdcioasa mea rugdciune, nu gdsesc trtru mine nici un lucru viednic, ci din toate pdrfile sunt cuprins de mulfimea nenumdratd a pdcatelor mele, ca de un nor des gi ca de o pAcld, avAnd numai aceastd singurd mAn_

++**++++*++++++++++++*+*+++*+****

gdiere in sufletul meu: nddejdea irrtru mila gi bundtatea Th nemdrginite. Amin.

Rugiciune pentru biruirea patimii iubirii de argint gia licomiei pAntecelui a Sfhntului Ignatie Brinncianinoo
Doamne, Tu ii cercetezi gi ii primegti pe cei pdcdtopi! $i ii inviezi pe cei morfi! $i porunceFti apelor mdrii pi vAnturilor cerului! fli crescminunat grAneleinmAinile Tale,aducAndu-ne roadd insutitd - pAinea se seamdnd, se secerd, se coace gi se frAnge la aceeagi vreme, irntr-osingurd clipd! $i fldmAnzegtiTu, pentru ca sd ne izbdvegti pe noi de foame! $i insetezi Tu, ca sd ne potolegti noud setea! $i cdldtoregti prih fara izgonirii noastre strAmtorAndu-Te pe Tine Insuli, ca sd ne intorci noud firea cereascdcea plind de pace gi dulceald pe care noi am pierdut-o! Tu vergi sudorile Tale ln Grddina Ghetsimani, pentru ca noi sd incetdm a vdrsa sudoarea noastrd spre cAgtigarca pAinii gi sd ne invdfdm a o
*+***+++**++*++++*++++*++**+ 5 s+ + *

+++++++++*+++++++*++++++++*++++++

+ + + s 5+ + + + + * + * + + + + + + + + * * + + + + + + + + + +

virsa Tt* rugdciunea pentru impdrtdgirea cu vrednicie cu PAineaceacereascd. Spinii cei blestemafipe carei-a crescutpdm6ntui pentru noi, Tu i-ai primit pe capul Tdu; Tu !i-ai incununat pi ]i-ai rdnit cu spinii capul Tdu preasfdnt! Noi ne-am lipsit de pomul viefii cel din Rai gi de rodul sdu, clre vestegte nemurirea celor ce gustd dintru el, iar Tu, intinzAndu-Te pe lemnul Crucii, Te-ai ficut noud rod ce ddruiegte viafd vegnicd celor ce se impdrtdgesc cu Tine. pi rodul viefii, gi pomul viefii s-au ardtat pe pdmAnt, pe tirA_ mul izgonirii noastre. Rodul acestagi pomul acestale covArgegte pe cele ale Raiului:lcelea vesteau nemurirea, insd acestea vestesc ne_ murirea pi indumnezefuea.Tu, prin suferinfele Tale, ai revdrsat dulceald iniru suferinfele noagtre. Noi lepdddm pldcerile cele pdmAn_ tegti 9i alegem sorfii suferinfei, numai ca si ne facem pdrtagi indulcirii Thle! Ea este pre_ cum opregustare a viefiivegnice, cu mult mai dulce gi mai de pref decAt viafa cea vremelnicd! Tu ai adormit cu sornnul morfii, care nu fine intru adormirea cea vegnicd. F-1p"*t Pe Tine - Dumnezeul! Tu ai inviat gi ne_ai

*+++++++*+++++++++*++++*++++++*++

ddruit noud degteptarea din somnul acest4 din cumplitul somn al morlii, ddruindu-ne fericita gi sldvita brviere! Tu ai indlfat la Ceruri firea noastrd ceapreinnoitd gi ai agezat-ode-a dreapta Celui mai inainte de veci 9i dimpreund-vecuitor cu Tine, a Thtdlui Tdu! Doamne al nostru, ddruiepte-ne noud pi pe pdmdnt pi in Ceruri sd slavoslovim, sd binecuvAntdm gi sd liiuddm bundtatea Ta! Ddruiegte-ne a vedea cu fala neacoperitd infricogdtoarea, neajunsa gi minunata Ta slavd, a o vedea pururea, a ne inchina lie pi a petrece fericit htm ea. Amin. Rugiciune pentru biruirea patimii judecirii aproapelui a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne, nu md ldsa sd-mi inchipui despre mine precum cd agfi cel mai bun dintre oameni, ci sd gAndescca despre unul care este pe nimeni, mai rdu decAttofi pi sdnu osAndesc judec cu asci doar pe mine insumi sd md prime. Amin.
+++*++++*+++**+++**++*+++*++ 5 7* * *

++++++++*+++++++++++++++++++*++++

+++++*++***+++++++*++++*++++++**+

Rugiciune pentru infrAnarea pintecelui

a Sffrntului Ioandin Kronstadt


Doamne, cautd cu milostivire spre robul T du, (rutmele ), care esteamdgit de ingeldciunea pAnteceluigi'a desfdtdrii trupegti. Ddruiegte-i lui(numele) sd cunoascddulceafa infrAndrii cu postul gi roadeleDuhului careizvordsc dintru aceasta. Amin. Rugiciune pentru ceasul cAnd ifi vei vedea picatul a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne, Tu, Cel Care ai pironit pe Cruce pdcatele noastre, pironegte pe Crucea Ta gi acestpdcatal meu gi md miluiegte dupd mare mila Ta. Amin. ($i sd te insemnezicu semnul SfinteiCruci). f

Rugiciune citre Domnul Iisus Hristos a Sfhntuluiloan din Kronstndt Doamne, Numele Tdu e Dragostea:nu Te lepdda de mine, omul cel rdtdcit intru tnpelare! Numele Tdu e Puterea:intdrepte-md pe mine' Tdu cel istovit de neputinld 9i cdzut!Numele e Lumina: lumin eazd sufletul meu cel iratunecatde patimile vielii lumegti! Numele Tiu e Pacea:impdciuepte sufletul meu cel zbuciumat! Num-ele Tdu este Mila: nu inceta sd md miluiePti. Amin' Rugiciune vriimagi Pentru izbivirea de a SffrntuluiIoandin Kronstndt Doamne, Tu epti Judecdtorul pdmAnnetului, Tu nu iubegti nedreptatea! Auzi Ta vrednica mea rugdciune 9i trimite puterea gi trimite ajutorul Tdu acolo unde md vor intampina vrdjmagii cei vdzu-fi gi cei nevdzufi gi fd se se ridic'e stAlpi in locu.Iacelaunde ii va intahi Pe ei Puterea Ta' Amin'
+++*+++**+++**++++++***+++** 5 9+ + *

'

+
+ + * 5 8+ * + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + + + + * + *

+++*++++*+*++++++++++++++++++++++

*+++++++++*+*+++++*++*+*+++

+++***

Rugiciune pentru Spovedanie a Sfhntului loan din Kronstadt Tie, Doamne, Celui Ce egti Unul Bun gi Care nu fii minte rdul, iyi mdrturisesc pdcatele mele. La Tine cad strigAnd eu, nevrednicul: gregit-am, Doamne, gregit-am gi nu sunt vrednic sd caut spre indlfimea cerului din pricina mullimii nedreptdlilor mele. Dar, Doamne al meu, ddruiegte-mi lacrimi de umilenie, Cel Ce egti Unul Bun gi Milostiv, ca prin acestearugAndu-md !ie, sd mi curdfesc mai inainte de sfArgitul meu de tot pdcatul. Cdci prin infricopdtoare pi groaznice locuri am a trece odatd ce md voi despdrfi de trup, gi mulgime de demoni intunecafi gi lipsifi de omenie md vor intAmpina afunci, 9i nimeni nu md va insoli ca sd-mi vind trtru ajutor sau sd md izbdveascd.Pentru aceeacad inaintea bundtdfii Tale, sd nu md dai celor ce md ba$ocoresc,nici sd se laude cu mine vrijmagii mei, Bunule Doamne, nici sd,zicd: in mAinile noastre ai venit gi noud ne-ai fost dat. Nu, Doamne, nu uita mdrinimiile Tale gi nu-mi rdspldti mie dupd fdridelegile mele, nici nu
+ + + 6 0+ + + + + * + * + + + + + + + + + * + + + + + + + * + +

i1i intoarce falaTa de la mine. Ci Tir, Doamne, mustrd-me,inse cu mild gi indurare,ca sd nu se bucure de mine vrdjmagulmeu. Ci stinge primejduirea lui Pe care o indreaptd asupra mea pi toate lucrdrile lui le zdddmicepte. $i de-mi cale neimpiedicatdcdtreTine, Bunule Doamne,pentru cd 9i de am pdcdtuit, n-am alergatla alt temeduitor9in-amintins mAinile mele cdtredumnezeustrdin. Nu lepdda,dar, rugdciuneamea,ci auzi-md intru bundtatea Ta gi intdregte inima mea intru frica Ta.$i si fie harul Tiu asupramea,Doamne,ca un foc arzdnd intru mine gdndurile mele cele Cdci Tu epti,Doamne,Lumind mai necurate. toati lumina Bucuriemaipresus presusdecAt decAttoatdbucuria Odihnd maipresusdecAt toatdodihna Viafaceaadevdratd9i m6ntuire4 carerdmAi in vecii vecilor. Amin. Rugiciune pentru primirea darului Duhului SfAnt Ioandin l(ronstadt a Sffrntului Ripegte-md, StdpAne,intru prinsoarea cumseintorc dulcea Duhului Tdu SfAnt9i,a7a
++++*++++++++++++++++*++++++ 5 1+ + +

+++++*++*+++*+++++++++++++++++**+

pkraieletn miazdzi, vor curge cuvintele mele intru slava Th gi spre mAntuirea oamenilor Tdi! (Psalmul 1,25, 4) Ddruiepte-mi acel dulce gi puternic irrdemn lduntric de a tdlmdci cu lesnire pe hArtie plindtatea vedeniilor gi a simfirilor duhovnicepti! Fie limba mea pnnd a scriitorului cedegrnbd pi iscusit- a Preasf6ntului Duh! (Psalmul 44,2) Doamne, vasul Tdu sunt: umple-md cu darurile Duhului Tdu SfAnt;ffudde Tine sunt gol de orice bundtate sau, gi mai rdu decAtatAt, plin de tot picatul. Doamne, corabia Ta sunt: umple-md cu incdrcdtura faptelor bune.

*+++++++*+++++++++*++++++++++++*+

Rugiciune pentru primirea darului blAndefii gi al smereniei intru slujirea aproapelui a Sfkntului Ioandin Kronstadt O, blAndule pi smeritule cu inima Fdcdtor, Ddtdtor de viafd, Rdscumpdrdtor, Hrdnitor gi Pdzitor al nostru, Doamne Iisuse! invafd-ne pe noi dragostea,blAndefea pi smerenia prin Duhul Tdu Cel SfAnt gi ne intdregte pe noi intru acestevirtufi bineplScute fie. inse se nu se trufeasci inima noastrd din pricina darurilor Thle bogate gi sd nu ne inchipuim ci noi hrdnim, indestuldm sau |inem pe cineva: Tu - Hrdnitorul cel de obgteal tuturor - ii hrdnetti, ii indestulezi gi ii pdzegti pe ei. Tofi ipi dobAndesc bundstarea gi se odihnesc sub aripile bundtdlii Thle, ale mirinimiei Tale gi-ale iubirii Thle de oameni - gi nu sub ale noastre, cdci noi inpine avem nevoie sd ne ascundem in umbra aripilor Talein fiece clipd a vielii noastre. Ochii nogtri sunt indreptafi cdtre Tine, Dumnezeul nostru, precum sunt ochii slugilor spre mAinile stdpAnului, sau ochii slujnicei spre mAna stdpAnei sale, pAnd
++++++++**+++++++*++++++++++ 6 3+ + +

Rugiciune pentru cei mAniosi a Sfkntului Ioandin Kronstadt


Doamne, fd-l bun pe robul Tdu acesta, (numele), cu puterea harului Tdu!Amin. Doamne, fd-md bun pe mine robul Tdu, cu puterea harului Tdu! Amin.
* * + 5 2+ + * + + + + * + + + + * + + + * + + + + * * + + * + *

+++**+++++++++**+*++++++*++*+++++

*++***++**+++++++**+++++++*+++**+

cAnd ne vei umple de darurile mdrinimiei Tale. Amin. Rugiciune pentru a dobAndi dragostefali de aproapele gi indrizneali inaintea lui Dumnezeu n Sfhntuluiloan din Kronstndt Doamne, cu putinfd igi este Jie sd faci un lucru ori altul pentru robul Tdu (numele)-Fd pentru el aceast4 cdci numele Tdu esteBunul 9i Iubitorul de oameni piAtotputemicul. Dacd no| rdi fiind, gtim sd le ddm daruri bune nu doar copiilor nogtri, ci gi strdinilot, cu cht mai mult Tu ii vei da bundtdfi felurite celui care cere de la Tine (Matei 7,l1). Bunule Iubitorule de oameni! Cel Ce cu un singur cuvAnt ai fdcut fdptura 9i din ea ai dar cu nespusaTh pldsmuit omul, cerceteazd-l iubire de oameni pe robul Tdu cel cdzut, ca sd nu piard pAnd in sfArgit lucrul mAinilor Thle. Dd-mi mie, Doamne, pururi sd iubesc Pe tot aproapele meu ca pe mine insumi pi pentru nimic sd nu md m6nii pe dAnsul, ca sd nu slujesc diavolului. Amin.
+ + + 6 4+ + + + * + + + + + + + * + + + + + + + + + * + + + + *

Rugiciune pentru cei mAndri gi indiritnici a Sfilntului Ioandin Kronstadt Doamne, invafi-l bldndelea gi smerenia celcdzut intru m6ndria pe robul Tdu, (numele), diavoleascd gi depdrteazd de la inima lui intunericul gi povara trufiei satanice! AminDoamne, irvald-md blAndelea gi smerenia pe mine, robul Tdu cel cdzut intru mAndria diavoleascd pi depdrteazd. de la inirna mea intunericul gi povara trufiei satanice!Amin. Rugiciune pentru cei iubitori de argint 9i zgArcifi a Sffrntuluiloan din Kronstndt Comoara noastrd cea nestricdcioasd 9i bogdfia ceanesecatd!Ddruiegte-i robului Tdu care l-ai fdcut dupd chiacestuia,(numele),ce Ta, sd cunoascd ingeldpul 9i asemdnarea ciunea bogdliei gi faptul cd toate cele pdmAntegti sunt degertdciune,umbrd givis. Ca iarba sunt zilele oricdrui om, sau ca vAltoare4 9i
+++*++++*+++*+++++++***+++*+ 5 5+ + +

+++++++++++++++++*+++++++++++++*+

+++++*++*+++*+++++*+++*++++++++++

numai Tu Unul egti bogdf i4pacea gi bucuria noastrd!Amin. Poadfuire: Pentru nimic sd nu te mAnii, ci sd le biruiegti pe toate cu d.ragostea:toate supdrdrile gi capriciile, toate nepldcerile din familie.,sd nu gtii nimic altceva decAt dragostea Sd zici: eu sunt de vind, eu am gregit. S; fii minte cd intocmai precum epti tu neputincios, agaestegi aproapele, iar neputinla lui prin a ta neputinld se nimicepte; gi n-ai de ce-i invinui pe cei neputinciogi gi pdcdtopi, dacd ei igi mirturisesc neputinfa Pe diavolul, cel care e puternic intru riutate, trebuie sd-l invinuiegti. Rugiciune pentru cei invidiogi a Sfkntuluiloan din Kronstadt Doamne, lumineazd mintea pi inima robului Tdu acestuia spre cunoagtereamarilo[, nenumdratelor gi necercetatelorThle daruri, pe carele-a primit dintru binefacerile Thlecelefdrd de numir. Cdci irtru orbirea patimii sale el a uitat de Tine gi de darurile Tale cele imbelgugate gi s-a socotit pe sinegi a fi sdrac,degi
+ + + 6 6+ + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + + + + + + + +

este bogat intru bundtdfile Tale. pi de aceea cautd cu inrtelarespre bunurile robilor Tdi, cu care, o, preanegrditd Bundtate, ii ddruiegti pe tofi, dAndu-i fiecdruia dupd puterile sale gi dupd socotinla voii Tale. irilAture, Preabunule StdpAne,vdlul diavolului de pe ochii inimii robului Tdu gi ddruiegte-i lui inimd infrAntd gi lacrimi de pocdinla gi de mulfumire, ca sd nu sebucure de el vrdjmagul, cel ce a prins de vie voia luiintrua sa Fisdnu-lsmulgd dinmAinile Tale.Amin.

Rugiciune de pociinfi a Sfhntului loandin Kronstadt


Doamne, de-mi sd-mi vdd picatele mele, ca sd nu- i dis pr el ui es c pe c ei pdc dtogi asemeneamie gi sd nu port fald de ei gAnd rdu in inima me4 pentru pdcatele lor. Ci sd md dispreluiesc pe mine insumi dupd vrednicie, ca pe cel dint6i dintre pdcdtogi, purtdnd mereu fald de mine insumi - fald de omul cel trupesc din mine - o neimpicati dupminie. Amin.
*++++++++*+++*++++++++++++*t 5 ?+ + +

++++++++*++++++++*+++*+*++**++*++

*++*+*++*++++++++**++*+++++++**++

Rugiciune citre MAntuitorul a Sfkntului loan din Kronstadt Doamne,lb ai venit sd ne mAntuiepti prin credinfa cea intru Tine gi cred fie cd egti MAntuitorul meu - m6ntuiegte-md!Tu ai venit sd innoiegti firea mea cea stricatd prin pdcat preinnoiegte-mdpe mine cel ce m-arn fdcut pe mine insumi stricdcios prin patimi gi pofte picdtoase, iruroiegte-mdsufletegtegi trupepte, ca sd fiu curat la inimi gi voinic la trup spre slava Numelui Tdu. Tu ai venit sd ne izbdvegti de robia vrdjmapului - izbdvegte-md,dar, de robia vrdjmagului celui pream6nios, nectrra! spurcat gi scArbos, care md luptd intru mddularele mele gi md apleacd spre pimAnt, cu sila tArAndu-md cdtre pdcat. Tu ai venit sd ne luminezi - lumineazd inima mea infunecatd de patimi. Tu ai venit sd le aduni pe celerisipite - aduni g6ndurile mele, pe care mi le-a risipit vrdjmagul. Tu ai venit sd ne intdregti intru neputinla noastrd 9i Apostolul Tiu a zis; ,,foarte bucuros md voi lduda mai degrabd intru sldbiciunile mele, pentru ca sd locuiasci intru mine puterea lui Hristos" (2 Corinteni L2,
+ + + 6 E+ + + + + + * + + + + + * * + + + * + + + + + * + + + +

9). Eu sunt cel neputincios p6nd in sfArgit gi nu-mi este cu putinfa a face nimic bun fdrd Tine. Nu pot fdri Tine nici sd gdndesc, nici sd simt binele, nici sd doresc binele, nici sd-l griiesc pi nici sn-l plinesc. Sunt cu desivArpire neputincios de a face orice lucru bun firi Tine - de-mi, dar, harul, de-mi lumina 9i puterea de a g6ndi 9i a simfi binele, gi de a-l sdvArgicu lesnire, preflrm gi de a grdi pi a face ceeace-!i este binepldcut Tre. At4 toati viafa mea !i-o dau fie,lui Hristos Dumnezeu, M6ntuitorului meu, Preinnoitorului meu. Curdfegte-fld, sfinfegte-md gi md m6ntuiegte. Ajutii-mi, cici fdrd de Tine apropiatd gi grabnicd este pieirea mea ir fiece clipd. Amin. Rugiciune pentru dobindirea duhului bhndefii gi al smereniei . a Starelului Ewastie din Pustia Glinskului Doamne, dd-mi duhul blAndefii, ca sd fiu bl6nd cu aproapele meu gi infr6nat de la mAnie. Ddruiegte'mi duhul smeritei irfelepciuni, ca si nu g6ndesc despre mine insumi lucruri inalte 9i si nu mi mAndresc. Amin.
+*+*+++++++++++++*+*++++++++ 5 9* * +

+++***+++*+++++++++*+++++*+*+++++

+++++++++++++++++++++*+++++++++++

Rugiciune pentru izbivirea de ostenealaceanecurati6 a StnrelulAlexie din PustinSmolenskului Doamne Iisuse Hristoase,Fiul lui Dumnezeu, PreasfAntamea Ndscdtoarede Dumnezeu gi tu, Sfinte Mucenice Trifon, trimitefi-mi osteneala cea bund gi cinstitd spre slava lui Dumnezeu gi spre folosul celor ce sunt aproapele meu. Amin. Rugiciunea omului care cauti pace in Dumnezeu a StarelulAlexiedin PustiaSmolenskttlui Doamne, Dumnezeul nostru! Iartd-ne noud toate pdcatelenoastre celecu voie gi fdrd de voie sdvArgite!FacS-se intru toate voia Th cea sfAntd cu noi, pdcdtopii. Iar pe noi ne invrednicegte ca intru pacea sufletului sd ne supunem neclintit pi intru toate preabunei gi
6 Ostenealdnecuratd ar putea fi numit orice lucru pe carre omul il sivArgegtefird ajutorul lui Dumnezeu, dupd cuvAntul MAntuitorului; ,,Fdrdde mine nu puteli facenimic" (Ioan 15,5). +++ m +++++++*+++++*++*+*++*+*++++

preainfeleptei voii Tale, implinind-o pe aceasta. 9i prit judecdfile cele numai de Tine gtiute, mAntuiegte-nepe noi, nevrednicii robii Tdi. De acelati lucru invrednicegte-ipi pe cei de aproape ai nogtri, gi pe toli oamenii Tdi, ca Unul Care le cunogti pe toate cele ce sunt cu adevdrat spre binele nostru, Tu, Cel Atotmilostiv gi BinecuvAntat in veci. Amin. Rugiciunea duhovnicului inainte de Spovedanie a StarelulAlexiedin PustiaSmolenskului Doamne, Dumnezeul meu! Iartd-mi mie pi fiilor mei duhovnicegti toate pdcatele cele cu voie gi fdrd de voie. invrednicegte-mi pe mine cu sfin;enie, intru paceasuflefului, intru sdndtatesufleteascdpi trupeasce sd sdvArgesc aceastaSpovedanie mAnfuitoare pe care arn a o primi. De-mi cuvAnt dintru priceperea pi cugetarea cea duhovniceascd. Dd-le gi fiilor mei duhovnicegti acelagi lucru. Ddruiegte-le lor duhul de pocdinfi al inimiigimdrturisirea cea desdvArgitd. Pdzegte-ne pe noi intru credin;a gi cucernicia cea adevirati. Dd-ne
*+++++++++++++++++++++++++++ n *+*

+++**++++++*++++++++++++++**+++++

+++++++++++++++++++++++++++*+++++

noud sfdnta pace a sufletului gi vepnica m6ntuire. Cdci Tu egti Lumindtorul gi M6ntuitorul nostru, giJie slavd i;i aduceminveciivecilor. Amin. Rugiciune pehtru implinirea sufleteasci (o aeche pi rugdciunedescoperitd ingrijitd de Arhiepiscopulloan $ahoaski) Doamne, Dumnezeul meu, invrednicegte-md sd fiu unealta pdcii Tale, Pentru ca sd aduc dragoste acolo unde este urd, Pentru ca sd iert acolo unde se face supdrare, Pentru ca si fac unire acolo unde se iscd ceartd, Pentru ca sd spun adevdrul unde domnegte ingelare4 Pentru ca sd inal! credin;a acolo unde apasd irdoiala Pentru ca sd trezesc nddejdea intru cei muncifi de dezndddjduire, Pentru ca si aduc luminA intru intuneric,
+ + + 7 2+ + + + * + * + + * * + + + + + * + + + + + + + + + + +

Pentru ca sd pricinuiesc bucurie acolo unde sdligluiegte amdrdciunea. Doamng Durnnezeulmeu, invrednicegtemi nu sd fiu mAngAiat,ci sd aduc mdngdiere, Nu sd fiu inleles, ci sd-i trfeleg eu pe alfii, Nu sd fiu iubit, ci sd-i iubesc eu pe alfii, Cdci cel ce dd, acelaprimegte, Cel ce se uitd pe sine, acela se gdsegte, Cel care iartd,,acela va fi iertat, Cel care moare, acela se trezegte la viafa vegnicd.Amin.

Rugiciune
pentru nivilirea gindurilor

a Preacutsiosului Stare! Iosifdela Optina


Doamne, Iisuse Hristoase, depdrteazd de la mine toate gAndurile cele necuviincioase pi nepotrivite! Miluiegte-md, Doamne, cici neputincios sunt... Dumnezeul meu epti Tu. line mintea mea, ca sd n-o biruiascd g6ndurile cele necurate, ci intru Tine, Fdcdtorul meu, sd seindulceasci e4 cdci mare esteNumele Tdu pentru cei ce Te iubesc pe Tine. Amin.
*++*++++*+*+++++++++++++++++ z 3+ + *

*+++*+++*++++++++*++++++++**++**+

*+++++++++++++*++++++++++++++++++

Rugiciune pentru lupta cu trupul StarelMncariede Ia Optinn a Preacuoiosului O, Maicd a Domnului 9i Fdcdtorului meu/ tu egti rdddcina fecioriei gi floarea cea fdrd de ofilire a curdfiei. O, Preasf6ntdNdscdtoarede Dumnezeu! Tu imi ajutd mie, celui ce sunt neputincios prin patimile gi bolile mele cele trupegti, cdci nu am decAt a ta mijlocire 9i dimpreund cu tine Pe cea a Fiului tiu 9i Dumnezeului meu. Amin.

Rugiciune pentru dobAndirea darului infelepciunii a Mitropolitului Manuil Lemepnski


Doamne, primegte smerita mea rugdciune gi pentru mijlocirea acelor oamenilor care au fost infelepfrlr de cdtre Tine - a regelui Solomon pi a dreptului Iisus Sirah - cerceteazd-md gi pe mine cu darul priceperii. Inzestr eazd-md,mdcar cu o fdrAmi de tnlelepciune, care e atAt de trebuincioasd intru toate lucrdrile cele duhovnicegti, cAt gi intru cele ale viefii de zi cu zi. Am cunoscut cd voia Ta nu este sd-fi aduc rugdciunea ceacu multe cuvinte, ci slujirea cea pfine de osArdie gi necdutdtoare de rdsplatd. Cunoscdtorule de inimi,Iisuse, Tu vezi sdrdcia suflefuIui meu, de aceeamilostivepte-Tegi nu lepdda rugdciunea mea cdtre Tine, ci md cerceteazi cu bundtatea T4 pentru ca sd le sdvArpescpe toate cu izbAndd spre slava Numelui Tdu. Amin.
+++*+++++++++++++++++++++++* 7 1+ + +

Rugiciune viefii pentru orAnduirea deSuroi Antonie a Mitropolitului


Dumnezeule, Tu pe toate le gtii gi dragostea Ta este desdvArgitd,;ia, agadar,viala aceastairn mAinile Tale gi fd cu ea ceea ce eu ndzuiesc a face,irrsd nu pot. Amin.
+

+
+ + + 7 4+ + + + + + + + + + * + * + + * * * + + + + * + + + + *

* ++*++++++++**+++*+*+++++++++++*+

++++++++++*+*++++*+++++++++++++++

Rugiciune pentru impiciuirea sufl etului infuriat din Zndonsk lernrhTihon a Sfhntului
Miluiegte-md, Doamne, Fiul lui Dumnezeu: suflehrl meu rdu se irrfude. Doamne ajutd-mi. De-mi sd md satur fl eu, precum cAinele din fdr6miturile cecad de pe masarobilor Tdi.AminRugiciune pentru linigtirea sufletului infuriat a SffrntuluiIerarhTihondin Zadonsk Miluiegte'md, Doamne, Fiul lui Dumnezeu gi Fiul lui David cu trupul, precum ai miluit-o pe femeia canaaneancd:sufletul meu rdu se infurie din mAnie, din invergunare, din pofta cearea gi din alte patimi pdgubitoare. Doamne, ajuti-mi! Strig cdtre Tine, nu cdtre Cel Ce umbld pe pimAnt, ci cdtre Cel Ce sti de-a dreapta Tatelui in Ceruri. Da Doamne! De-mi inimA sa Te pot urma cu credin;d gi dragoste intm smerenia, bundtatea, blAndelea gi indelungd-rdbddrea Th,pentru ca gi intru Impdrdlia Tia
+ + + 7 5+ + + * + + * + + + + + + + + * * + + + + + + + + + + *

ceavegnicd sd md irnvrednicesca md impdrtdgi dintru masa robilor Tdi, pe care Tu i-ai ales. Amin.

Rugiciune citre MAntuitorul a Sfkntului Dimitie aI Rostoaului


MAntuiegte-md, MAntuitorul meu, dupd bundtatea Ta Fi nu dupd faptele mele! Tu voiegti a md mAntui, Tu gtii in ce chip sd md mAntuiegti. M6ntuiegte-md, dar, dupd cum voiegti, dupd a Th putere, dupi cum gtii cu judecdlile pe care numai Tu le cunogti mAntuiegte-md! Intru Tine, Dumnezeul meu, imi pun nddejdea gi voii Tale Sfinte md incredinfez - fd cu mine dupd cum voiegti! De voiegti sd md aduci intru lumind, fii binecuvAntat! De voiegti sd md fii intru intuneric, fii iardgi binecuvAntat! De-mi vei deschide ugile milostivirii Tale, preabine va fi atunci gi nespus de frumos. De vei inchide inaintea mea ugile milostivirii Tale, binecuvAntatveifi Tu, Cel cem-ai ferecatintru dreptate. De nu md vei nimici pe mine dimpreund cu fdrddelegile mele, slavd
*+++*+++*++++++++++++++*++++ 7 7+ * +

++++++++*++++++++++*+++++++*++*++

++++*+++*+++*++++***+**+++*++++*+

milostivirii Tale celei nemdrginite! De md vei prdpddi dimpreund cu fdrddelegile mele, slavd judecdfii Tale celei drepte! Precum voiegti, tocmeptepentru mine lucrul! Rugiciune pentru incredinfarea in voia ' Domnului a SffrntuluiDimitrie al Rostooului Doamne! Toat5 dorirea gi suspinareamea sd fie intru Tine. Toatd nizuinfa pi rAvna mea intru Tine Unul sd fie, MAntuitorul rneu! Toatd voia gi cugetarea mea intru Tine sd se adAnceascdgi toate oasele mele sd,zicd,: ,,Doamne, Doamne! Cine este asemenea]ie, cine se va asemui cu Tine irrtru putere, har gi intelepciune? Cdci pe toate preainlelepte, drepte gi bine orAnduite pentru noi le-ai ficut".

dumnezeiasci, o, Dumnezeul meu! Fie ca nimic si nu poatd a o tdia de la mine: nici focul, nici sabi+ nici foame4 nici prigoana nici adAncul,nici indlfime4 nici celede acum, nici cele ce vor fi, ci numai aceast4 dragostea T4 sd rdmAnd pururea in sufletul meu. Fie ca nimic altceva sd nu doresc in veacul acesta, Doamne, ci zi gi noapte sd Te caut pe Tine, Domnul meu. $i afldndu-Te, sd primesc comoara cea vegnicd, sd dobAndescbogdlia cea fdrd de sfArgit gi sd md firvrednicesc de toate bundtdfile. indemn pentru ticilogia mea eu, sdrmanulDimitie, Mitropolitul Scris-am pi aI laroslaaului, Rostoaului

ticdlogii. . spre folosulproprieimele Eu gtiu cdrdsdritulmeu mergespreapus, viala merge spre impufinare, tinerelea se apropie de bdtrAnefe.Eu trdiesc pentru a muri, iar unde md voi sdldgluidupd moartenu gtiu. infloresc in tinerefe,md usuc la bdtrAne;e, putrezescdupi moarte.Dacdsunt
**++++*+++*+++++++*+++++*+*f 7 9+ + +

intru Rugiciune pentru petrecerea


dragostea lui Dumnezeu

a Sffintului DimitrieaI Rostotsului


Fie ca nimic sd nu md desprindi, nimic sd nu md despartd de dragostea Ta cea
+ + + 7 8+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

++++*+++*++++**++*+++++++++*+++++

+++++++*+++++++*++*++*++++++*++++

muritor, de ce mai trdiesc a9a ca gi cum n-ar trebui sd mor niciodatd? Iar dacd am sd mor, atunci de ce nu moare intru mine rdutatea gi cddereain pdcat?Dacdva trebui sd md prefac inviermi gi cenugd,in duhoare giimpuficiune, atunci de ce nu md intorc la cele bune? Daci voi fi cercetat cu de-amdnuntul gi voi auzi rdspunsul cel cumplit, afunci de ce nu-mi ud cu lacrimi toate mddularele mele gi nu tremur cu tot trupul meu? Agadar, md voi duce citre mormAnt cu o mare intristare gi durere in inima mea gi ajungAnd, voi vedea crun e schimbatd acolo firea mea, cum trupul meu cel m6ncat de viermi duhnegte din pricina putrezirii gi cum oasele mele s-au prefdcut in cenugd. intreba-voi, dar,la mormAntul meu gi voi cduta cu osArdie: unde e frumuselea chipului meu, unde e seninul ochilor mei? Unde mi-e miiestria cuvintelor plicut intocmite? Unde imi sunt faptele preasldvite? Unde-mi sunt dimpreund vorbirile cu prietenii mei, care erau pline de indulcire gi desfdtare? Unde e toatd pldcerea gi podoaba degartd a lumii acesteia? Dar iatd cd aud din mormAntul meu
+ + + 8 0* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * +

cum mi se rispunde: ,,Aici, aici, in sicriul acesta; toati frumusefea ta ficutu-s-a praf, cenugd, viermi gi duhoare; privegte, privegte la frumusefea ta, privegte gi ia aminte cu sarguinfe; sdrutd-mi pe mine, sicriul tdu; imbrifiteazi-mn cu dragoste, cdcituvei locui intru mine pane in ziua fudecifii, apteptAnd |udecata cea dreapd".lar c6nd md voi scula 9i md voi arita la ]udecatd inaintea nefdFrnicului meu |udecdtor gi Dumnezeu, ce voi spune atunci eu, nefericitul? La cine voi alerga? Ce voi zice spre irrdrcptilirea mea? O! fale gi iar jale! Vai gi iardgi vai! Cici dacd fueptul abia de se va mdntui acolo, afunci et1 mult-pdcdtosul, preaticdlosul 9i impufitul prccum un cAine, cum md voi ardta, neavAnd haind de nuntd? Iatd ce voi citi in cartea mormAntul meu, petrunzAndu-i infelesul. $i vbi uda atunci fafa mea cu lacrimi gi voi incepe a-Lruga cu toatii stiruinfa pe Preamilostivul Du-rrnezeu, Fdcdtorul meu: Dd-mi mie, preapdcitosului, atotticilosului 9i mai decAt un cf,ine, iertarea preaimpulitului gregalelor mele. invrednicegte-mi pentru negriita Ta bundtate si primesc viala cea
+++t++++++++++++++++++++++++ 8r +++

+++++++++*++++++++++++++++++++*++

*++*++++*+++*++++++++*+*++*++++*+

vegnice dupd sdvArgireamea, sd inviez cu bucurie dimpreund cu trupul gi sufletul meu, sd fiu vrednic de pederea ceade-a dreaptaT1 in veci gi necurmat sd Te laud, pentru rugdciunile nddejdii mele celei preaputernice, a Preasfintei noastre StdpAne de Dumnezeu Ndscdtoareagi Pururea FecioaraMari4 gi ale tuturor Sfinfilor Tdi! Amin. O, omule! Fii cu lunre-aminte, ceasul morlii tu mereuil line-n minte: $i Iar dncdcineun de monrte nu-pi aa aminti, Pe-acela chinul nu-l an ocoli. Spovedanie generali a picatelor rostitd inaintea preofului de citre cel care se pociiegte alcdtuitdde SfhntuluiDimitie aI Rostoaului Mdrturisesc Domnului Dumnezeului Atotfiitorul, Celui sldvit gi inchinat intru SfAnta Tieime, Tatdlui gi Fiului, gi SfAntului Duh, PreabinecuvAntatei Pururea Fecioare Maria gi tuturor Sfinlilor, pi fie, cinstite Pdrinte, toate pdcatele mele pe care le-am fdcut cu gdndul, cu cuvAntul, cu fapta pi cu toate
+ + + 8 2+ + + * + + + * + + + + + * + + * + + + + + * + * * + *

simfurile mele, cdci intru pdcate am fost zdmislit, intru pdcate m-am ndscut, intru pdcate am fost crescut gi intru pdcate am triit dupd Botez gi chiar gi pAnd in ceasul acela. Mdrfurisesc de asemenea cd foarte am pdcdtuit prin mAndrie, slavd degartd, irndlfare de sine atAt cu ochii, cAtgi cu imbrdcdmintea gi cu toate faptele mele, prin invidie gi uri, prin dorirea de cinstire gi iubirea de argint, prin mAnie, prin intristare, prin pAngdrirea lucrurilor sfinte, prin jurdmAnt strAmb, prin preacurvie, prin hofie gi tAlhdrie,prin orice fel de desfr6nare,prin necurdlii preaspurcate,prin befie, prin imbuibare, prin grdirea departd,prin pofta trupeascd, prin sdrutare pi atingere necurati, prin mddulareie mele celendscdtoare de prunci, prin dorirea cu cugetul a uciderii, prin faptul cd mereu primesc intru nevrednicie Trupul gi SAngeleDomnului, prin induplecdri ingeldtoare pi prin lingugire, prin neptiinfd 9i nepdsare, prin ndzuinfa spre nedreptate, prin agonisirea cea necinstitd, prin implinirea fdrd luare-aminte a lucrdrilor bisericegti,Pti. faptul cd n-am dat indeajuns milostenie, prin asprimea fafd de cergetori, prin ticdloasa
+++++++++++++++++++++*+++++* t r i* + *

+++r+*+++++++++++++*++r++++++++++

primfue pi ospitare a siracilor, prin asuprirea celor din casdcarre mi-au fost incredinpfi, prin necercetarrea bolnavilor gi a celor ce se afld in temnife, dupd porunca Evangheliei, prin neingroparea morfilor, prin neimbrdcarea nevoiagiloq,prin nepotolirea foamei celor care fldmanzesc pi-a setei celor care inseteazi. Mdrturisesc cd nu am adus cuvenita cinstire, prdznuire gi inchinare zilelor de sirbdtoale - nici Prazrricelor Domnegti gi nici celor rSnduite Sfin;ilor care au bineplicut Lui gi nu le-am petrecut intru trezvie gi curefieMerturisesc cd i-am ticut nepldcere mai-marelui meu pi nu l-am ajutaf ci nu i-am mangaiat pe cei czrc-Eru verrit cu cerere la mine, ci &iar le-am fdcut rdu acestora Greu am pdcituit gi prin hulirea gi devetirea bdh6nilor poporului gi a cArmuitorilor, prin nepdzirea cteair,Aogiei fafd de prietenii gi bineficitorii mer, prin neimplinirea ascultiirii cuverrite, prin cdutarea ceacucugetnecuratla tnrpeasci, prin intrarea trufaga in biserica lui Dumnezeu, prin starea mea in picioare, gedereape scaurL sau culcarea pe jos in biserici gi urmdrile necuviincioase ce au purces dintru acesteaprin
+ + + 8 4+ + + + + + * + . i + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

**+*++++++++++++++*++++++++++++++

grdirile degarte induntrul ei, prin lucrarea fdrddelegii in biserici, prin discufii spurcate purtate cu al1ii. Mdrturisesc despre aceeacd m-am apropiat de sfAntaslujire gi m-am atins de sfintelevasecu inimanecuratd gi cu m6inile spurcate, cd in biserica Domnului am sdvArgit cu lene gi nepdsare rugdciunile, psalmodierile gi chemdrile Numelui lui Dumnezeu. Greu ampdcdtuit prin g6ndul celpreardu, prin cugetarea gi povdfuirea cea stricati, prin pdrerea cea ingeldtoare, prin judecarea cea necumpdtatd, prin invoirea cearea gi prin sfdtuirea ceanedreaptd,prin dorirea giindulcirea cea spurcatd, prin cuvintele cele degarte,prisositoare, necurate pi supdrdtoare, prin minciund, prin irgeldri, prin felurite jurdminte, prin clevetiri neincetate, sporind certurile gi dezbindrile gi luAndu-i in rAs pe al1ii, prin rostirea glumelor degarte, prin certuti, ptit ingeldciuni, prin viclenii, prin bArfe, prin bucuria cea plind de degertdciune gi zAddrnicie gi prin tot rdul. Ampdcdtuitprin cArtire, prin hulire, prin indelungat, somnul indelungat, r6sului, prin somnul stArnirea rAsului,prin prin vorbe dojenire, de rdu, prin prin vorbirea
*+++++*+*+++*+++++++++++++*+ 8 5+ * *

++++*++++++++*+++++++++++++++++++

+++*++++++*++++++t++++*+++++*++++

murdare, prin batjocurd,prin fd;drnicie,prin vegherea cea neplicutd lui Dumnezeu, prin pofta de desfrdnare a trupului, prin gAnduri de curvie, prin indulciri necurate, prin invoirea cu diavolul, prin cdlcarea poruncilor lui Dumnezetr,prin nepdsarea intru dragostea cdtre Durnnezeu gi cdtre aproapele, prin vdzul, auzul, gusful, mirosul gi pipditul cel desfrAnat gi intinat. Pierit-am intru toate gAndurile, cuvintele, dorinfele pi faptele mele. Pentru cd de toate acestea gi de toate celelaltefdrddelegiprin care poate neputinla omeneascd sd grepeascd impotriva Dumnezeului gi Fdcdtorului sdu cu gAndul, cu cuvAnful, cu fapta, cu indulcirea sau cu dorinfaintru toateacestea ampdcdtuit pi, socotindu-md vinovat inaintea Fefei lui Dumnezeu mai mult dec6t tofi oamenii, le mdrfurisesc atAt pe aceste4 cAt gi acelenenumdrate pdcateale mele pe care le-am ficut cu voie sau fdrd de voie, cu gtiinld sau din negtiinfd, eu insumi sau prin mUlocireaaltor4 sau prin ademenirea fratelui meu, gi pe care eu, din pricina mulfimii lor nu le pot gti, nici nu mi le pot aminti. Iar ce mi-am amintit,
+ + + E 6+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 1

aceea am spus, Pentru cd de toate acestea, spuse gi nespuse din pricina uitdrii mele 9i a mullimii pdcatelor, md cdiesc,md tAnguiesc gi md socotescvinovat inaintea Domnului Dumnezeuluimeu. Pentru acee4cu smerenie o rog pe PreasfAnta gi PreabinecuvAntata Fecioardde Dumnezeu Ndscdtoare9i pe toate Puterile Ceregti, ti Pe toli Sfinlii care au binepldcut lui Dumnezeu, ti Pe tine, cinstite Pdrinte, irnainteacdrora am sPovedit toate aceste4 ca irr ziua Judecdlii toli sd imi fie martori impotriva diavolului, care-i vrdjmagul gi rduvoitorul neamului omenesc,Precurn eu le-am spovedit, gi ca sd cd pe toate acestea se roage pentru mine, pdcdtosul, Domnului Dumnezeului meu. $i te rog pe tine, Pdrinte cinstite, ca pe unul care ai aceastdputere ce fi s-a datde la Hristos Dumnezeu,sdmd dezlegi de toate acestepdcate ale mele Pe care le-am mdrturisit, sd md curdfegti, sd md ierfi 9i sd imi dai canon de pocdinfd pentru toate pdcdtuirile mele. Cdciimipare rducu adevdrat cd le-am sdvArgit, gi md cdiesc de bund voie, avAnd dorinfa putemicd gi hotdrAreade a md pdzi de ele cu ajutorul lui Dumnezetr, pe cdt
+++*+++++++++++++++++*++++++ c 7+ + +

*+++*++++++++++++++++*+*+++*+++++

++++++++++++*+++++*+++*++++++++*+

e cu putinfd. Iartd-md, Pirinte; dezlegd,-md gi te roagi pentru mine, pdcdtosul. Amin. Dupd aceasta se poateciti rugdciunencdtre Domnul lisus Hristos, Care pentru noi n fost r dstignit,pnttru pomenir ea mAntuito nrelorSnle Patimi,pe' carele-apurtat pentru pdcatele noastre. Pe aceasta citind-o, omul dobkndegte multd umileniepi ca printr-un frhu este linut de In cddereatn pdcate si estepoodluit cdtreindreptare gi propdpirea aielii celeibinepldcute lui Dumnezeu. Rugiciune pentru lepidarea de sine (cu pomenirea Patimilor Mintuitorului Hristos)

a Sfhntului DimitrieaI Rostoaului


Tie, Mf,ntuitorului gi Rdscumpdrdtorului meu, Ifi incredin lez acumsufl etul meu gi toate simfurile pi cuvintele mele, cugetele pi gAndurile mele, gi toate deprinderile trupului gi ale suflefului meu, credinla pi viefuirea mea, ziua gi ceasul sfArgitului meu, adormirea gi odihnirea mea intru cele vegnice, dar gi invierea sufletului gi a trupului meu i;i incre+ + + 8 E+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + * + + + + + +

drnlez Jie gi md rog: Primegte-le intru mAna ocrotirii Tale celei dumnezeiegti. Cu palmele Tale cele rdstignite binecuvAnteazd-mi, prin rdnile Thle pdzegte-mi gi md izbdveStede tot rdul. Cu S6ngele Tdu curelefte mulfimea fdrddelegilor mele. Cu Crucea T4 intocmai ca gi cu o sulild, impunge inima mea afurisitd, pentru ca in afard de Tine, Ddtdtorul meu de viafd' nimic altceva sd nu iubeascd,gi pentru ca sd caute spre Tine, Cel rdstignit, dimpreund-pdtimind cu Tine gi umplAndu-se de intocmai umilenie. De pdcat sd se scArbeascd ca de-o vdrsdturd mArgavd.Sd igi taie voia sa gi sd pi-o incredinfeze Proniei Thle, dintru Aceea dob6ndind nddejdea cea folositoare. Cu moartea Ta ucide patimile stricdtoare de suflet ale trupului meu gi dd-mi indreptare vilii mele celei rele gi desfrAnate,rdpindu-md din fala cumplitelor cideri in pdcate care vor sd vind, pdzind neputinfa mea de ispitirea demonilor, de patimi 9i de vrdjmdgia omeneascd, cdlduzindu-md pe calea cea fdrd de primejdii cdtre Tine, limanul meu gi tdrAmul ndzuinfelor mele, gi numdrAndu-md dimpreund cu oile ThlecelebinecuvAntate,pentru
++++++++++++*+++++*++*++++++ 8 9* + *

++++*++++++++*+++++++**+++**++*++

+++++*+++**+*+++++++*+++*++++++++

ca laoldte cu ele se Te slivesc in veci pe Tine, Ziditorul meu, dimpreund cu Tatdl gi cu SfAntul Duh. Amin. Rugiciunea Starefilor de la Optina pentru dobAndirea darului rugiciunii lui Iisus D o a mn e Ii suse Hr istoase, Fiul lui Dumnezeu, Numelui Tdu I se itrchind ingerii pi oamenii, de Numele Tdu se i:rfricogeazd. Si tremurd puterile iadului. Numele Tdu este armd nemincinoasd spre alungarea vrdjmapului, Numele Tdu arde pdcatelegi patimile, Numele Tdu ne dd putere spre sdvArgirea nevoinlelor, ne adund laolaltd mintea imprdptiatd gi, intru plinirea poruncilor Tale, ne imbogdlegte cu virtufi; numele Tdu face minuni gi ne unegtecu Tine, ne ddruiegtepace 9i bucurie in Duhul SfAnt,iar in viafa ce va sd fie ne va aduce in dar impirdfia Cerurilor. Pentru aceeaeu, nevrednicul robul Tdu, mi rog !ie: depdrteazd de la noi negtiinfa cea duhovniceascd, lumineazd-ne prin cunoatterea dumnezeiescului adevdr gi ne invafi ca
+ + + 9 0+ + + + + + + * + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

fdrd de rdtdcire, intru smerenie, cu luareaminte gi cu simfdmAntul pdrerii de rdu ceuvordgtedintru pocdinfd,cu buzele, cu mintea neincetat rugdciunea gi cu inima sd sdvArgesc aceasta:Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiegte-md pe mine, pdcdtosul. Cdci Tu ai zis, Doamne, cu preacurate buzele Thle: ,,Dacdvefi cere ceva intru Numele Meu, vi voi faceaceea".Pentru rugdciunile Preacuratei Maicii Tale, ale SfAntului Ioasaf al Belgorodului, a1eSfAntului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, ale SfAntului Serafim din Sarov 9i ale tuturor sfinlilor Pdrinlilor nogtri, intru Numele Tdu cer rugdciunea preasfAntului gi atotputernicului Tiu Nume. Auzi-md pe mine Tu, Cel Ce ai fdgdduit sd-i auzi pe tofi cei care Te cheamd trtru adevdr. Cdci al Tdu este a milui gi a mAntui gi a ddrui celui ce se roagd, spre slava Ta dimpreuni cu a Tatdlui gi a SfAntului Duh. Amin.

s
**++++++++*++++++++++++*++++ 9r+*+

+++*++++*+++++++++++++*+++++++*++ CUPRINS Prolog iNoRuuln .....................5 PENTRU SPovEDANIE

++++++++++++++++++*++ ++++++ +++*++ RugdciunecitreDomnulIisus Hristos(a Sf6nbului loan din


Kronstadt) Rugiciune pentru izbivirea de vrijmagi (a Sf6ntului Ioan din Kronstad$ ...-......---........-................. 59 Rugdciune pentru Spovedanie (a Sfdntului Ioan din Kronstadt) .............._......... 60 Rugiciune pentru primirea darului Duhului Sfint (a Sfintului loan din Kronstadt) -.-.......... 61 Rugiciune pentru cei miniogi (a Sfdntului Ioan din Kronstadt)...-.....--.. 52 Rugiciune pentru primirea darului blindefii gi al smereniei intru slujirea aproapelui (a Sfintului Ioan din Kronstadt) ...-.-.....-..-......... 63 Rugiciune pentru a dobindi dragoste fafd de aproapele gi indrizneald inaintea lui Dumnezeu (a SfAntului loan din Kronstadt) --......-....--..... .....--.--.-.---.... & Rugiciune pentru cei mindri gi indiritnici (a Sfintului loan din Kronstadt) -.--.--.--.---.-... ...-.-....-.---.--... 65 Rugiciunepentrucei iubitori de aagint gi zgircifi (a Sftintului Ioan din Kronstadt) 55 Rugiciune pentru cei invidiogi (a Sfintului loan din .--........-........... Kronstadt) 65 Rugiciune de pciinfi (a S6ntului Ioan din Kronstadt) .-.--67 Rugeciune cihe tr,lintuibul (a S6ntului Imn din KustadD ... 6'8 Rugeciunepentru dobindirea duhului blAndefii gi al smereniei (a Starefului Evrastie din Pustia Glinskului) .............59 Rugiciune pentru izbivirea de osteneala cea necuratA (a 70 StareFd Alexie din Pustia Smolenskului) ................ Rugiciunea omului care cautd pace in flumnezeu (a Starelul ----------Alexie din Pustia Smolenskului) ......-.......--.... 70 Rugiciunea duhovnicului inainte de Spovedanie (a Starelul . --... ----- 77 Alexie din Pustia Smolenskului) .........-.......... cr +.1+ ++++++++++++++++++++++++++++

SPOVEDANIA CU CERCETAREA DE SINE DUPA gTPACATE ........................ 14 PORUNCT .............. 14 ZECEPORTINCI PACATELE IMPOTNUACELOR 27 BISENCII................ PACATE TMPj|KNA CANO'LAIELOR .......28 PACATELEDEMOAK|E SPOVEDANIE CU CERCETAREA DE SINE PRIN

'iNrnrsARr

..................... 32

Prin multe strferinfe ni se cuvine noui a intra in impdrdiia lui (indemnal StarepluiGheorghe) ................. 35 Dumnezeu RUGACIUNI DE PoCAINTA 9I MARTURISIRE Rugiciune pentru mdrturisireaceade zi cu zi a omului care pdgegtepe calea mAntuirii (a Sfdntului Dimitrie al ..................... 38 Rostovului) (a Rugiciunea celui prigonit de oameni SfAntului Ignatie ..................... Briancianinov) ................... 53 Rugiciune pentru biruirea patimii iubirii de argint gi a licomiei .......... 55 p6ntecelui(a SfAntuluiIgnatieBriancianinov) Rugiciune pentru biruirea patimii judecdrii aproapelui (a ............57 SfAntuluiIoan din Kronstadt) Rugiciune pentru infrAnareapAntecelui (a SfAntului Ioan din ....................... 58 Kronstadt) Rugiciune pentru ceasul cAnd ifi vei vedea pdcatul (a .............. SfAntuluiIoan din Kronstadt) 58 + + + 9 2* + + * + + + * + + * + * + + + + + + + + * + * + + * *

+++**++***++**+++*++**++++**++++* RugSciune pentru implinirea sufleteasci(rugiciune descoperiti 72 gi ingrijiti de Arhiepiscopul .."............. Ioan$ahovski) Rugiciune pentru nivilirea gAndurilor (a Preacuviosului StarefIosif de la Optina) .....................73 Rugdciunepentru lupta cu trupul (a PreactrviosuluiStaref Macarie de la Optina) ..............-............74 R u g i c i u n e p e n t r u o 1 6 n d u i r e av i e f i i ( a M i t r o p o l i t u l u i ...........74 Antonie de Surol) R u g i c i u n e p e n t r u d o b A n d i r e ad a r u l u i i n f e l e p c i u n i i ( a 75 Mitropolitului Manuil Lemegevski) ......................... Rugiciune pentru impiciuirea sufletului infuriat (a SfAntului 76 IerarhTihon din Zadonsk)......................................... Rugdciune pentru linigtirea sufletului infuriat (a SfAntului ....-..-.............. 76 IerarhTihon din Zadonsk)................... R u g d c i u n ec d t r e M 6 n t u i t o r u l ( a S f A n t u l u i D i m i t r i e a l Rostovului) ..................... 77 R u g i c i u n e p e n t r u i n c r e d i n f a r e ai n v o i a D o m n u l u i ( a SfAntuluiDimitrie al Rostovului)................... .......... 78 Rugiciune pentru petrecerea intru dragostealui Dumnezeu (a Sfintului Dimitrie al Rostovului)......................... 78 indemn pentru ticilogia mea (al SfAntului Dimitrie al Rostovului) ..................... 79 Spovedaniegenerali a pdcatelor rostiti inaintea preotului de citre cel care se pociiegte (alcdtuitd de SfAntului Dimitrie al Rostovului)............................................... 82 Rugiciune pentru lepidarea de sine (a SfAntului Dimitrie al Rostovului) ...................... 88 Rugtrciunea Starefilor de la Optina pentru dobAndirea darului rugiciunii lui Iisus ......... 90

+ + + 9 4+ + + + + * + * + + + + + + + + + + + + + + + + + * + +

S-ar putea să vă placă și