Sunteți pe pagina 1din 7

AM ICS1 MLDIC LA AUSCnWI12 Dk MIkLCS NIS2LI

Cuvn1 lnAln1Lnylszll Mlkls i;l incepe carLea cu acesLe rndurl sugrumaLe de emo(le am scrls fr
paLlm fr nlclo exagerare evlLnd orlce efecLe de sLll ;l respecLnd inLocmal adevrul aceasL carLe
despre cele mal inLunecaLe paglnl dln lsLorla omenlrll inLrucL mla fosL daL s flu marLor ocular ;l s
Lrlesc sub amenln(area cremaLorlllor ;l a rugurllor de la AuschwlLz ale cror flcrl au mlsLulL mllloane
de brba(l femel ;l copll ''
ur nylszll Mlkls medlc ;l numal daLorlL impre[urrllor scrllLor esLe auLorul unor insemnrl
care se bucur asLzl de clrcula(le mondlal fllnd Lraduse ;l publlcaLe in mal mulLe llmbl francez
englez german lLallan romn valoarea acesLor insemnrl nu provlne dln callLaLea lor llLerar la
care dup ins;l mrLurla sa auLorul nu a asplraL nylszll Mlkls nu a umrlL Lranspunerea arLlsLlc a
experlen(el sale Lraglce in lagrul de la AuschwlLz cl relaLarea nud a unor fapLe al cror marLor ocular a
fosL relaLare care consLlLule un puLernlc acL demascaLor al ororllor comlse de nazl;Ll in lagrele de
concenLrare de pe LerlLorlul celul deal Lrellea 8elch
uaLorlL auLenLlclL(ll lor insemnrlle docLorulul nylszll Mlkls au consLlLulL parLe lnLegranL a
maLerlalulul acuzrll la procesul crlmlnalllor de rzbol de la nurnberg
ln impre[urrlle in care procesul unora dlnLre crlmlnalll de rzbol conLlnu lar al alLora al
docLorulul Mengele de plld la care se refer in prlmul rnd auLorul acesLul [urnal nlcl na incepuL
carLea lul nylszll Mlkls rmne de o acLuallLaLe acuL
unul dlnLre numero;ll comenLaLorl al acesLel cr(l scrllLorul comunlsL lerre ualx o numea inLr
un arLlcol publlcaL in les letttes ftooolses unul dlnLre cele mal zgudulLoare acLe de acuzare ale
secolulul in care Lrlm
8e(lnnd cele de mal sus se cuvlne s preclzm cum relese de alLfel ;l dln ansamblul acesLor
insemnrl c pozl(la auLorulul esLe aceea a unul umanlsL ln anll urmLorl ellberrll nylszll Mlkls a
a[uns la o con;Llln( pollLlc inalnLaL ceea ce la adus in rndurlle arLldulul oamenllor muncll dln
8omnla Ca membru al acesLul parLld ;l ca ceL(ean al 8omnlel consLrucLoare a soclallsmulul a LrlL ;l
;la desf;uraL acLlvlLaLea in ora;ul su naLal Cradea unde a murlL in anul 1936
1raducnd fost eJlc lo scbwltz in llmba romn punem la indemna clLlLorllor un
documenL ;l o mrLurle cuLremurLoare prln adevrul lor

Lul1u8A


DLCLAkA|IL


seootl Nylszll Mlkls eJlc fost Je(lot io loqtl Je cooceottote Je lo scbwltz totot
c otl 8450 o sctls ft potl ft olclo exoqetote evltoJ otlce efecte Je stll ,l tespectoJ
iotocol oJevtl oceost cotte Jespte cele ol iotoecote poqlol Jlo lstotlo oeoltll iottct lo
fost Jot s fl ottot oclot ,l s ttlesc s oeolo(oteo cteototlllot ,l o tqtllot Je lo scbwltz ole
ctot flctl o lstlt llloooe Je to(l feel ,l copll
o colltoteo eo Je eJlc speclollst pe loq cteototllle Je lo scbwltz o iotoclt ,l
seoot c otl e Je totoj oeotote ptocesevetole Je otopsle ,l eJlclo leqol cote
Jp ce o fost coottoseoote Je ,efl e Joctot Meoqele o fost expeJlote lo oJteso lnsLlLuL fur
rassenblologlsche und anLroploglsche lorschungen 8etllouoble ol Jlotte cele ol teolte fottl
Je ,tllo(e eJlcole Jlo le ste footte ptooll co oceste Joceote s se ofle ,l ozl io otblvo ocestl
ote lostltt Je cetcettl
lctoteo eo o tte,te sccesl lltetot up c otocl coJ o ttlt cele ol
oeiocblplte ototl o fost eJlc o sctlltot oc coJ o soslt vteeo s le o,teto pe bttle le sctl c
cooJell eJlcll ft pteteo(ll lltetote

OtoJeo ottle 1946
ur nylszll MlklsI


C dupamlaz Lorld de mal un vagon de marf cu u;l ferecare ;l cu plas de srm ghlmpaL
de la feresLre aerul imbcslL de emana(llle a nouzecl de oamenl nespla(l ;l a LlneLelor pllne pn la
refuz abla se mal poaLe resplra
1renul deporLa(llor o garnlLur compus dln paLruzecl de asemenea vagoane gone;Le de
paLru zlle pe LerlLorlul Slovaclel apol al eoetol ovetoeeotulul ducndune spre o desLlna(le
necunoscuL AcesL Lren LransporL prlmul loL dln cel un mlllon de evrel dln ungarla sorLl(l plerlrll
Am lsaL in urm Mun(ll 1aLra Am LrecuL in vlLez plln Lublln penLru a a[unge la Cracovla
AcesLe dou ora;e au devenlL celebre in Llmpul celul deal dollea rzbol mondlal penLru c alcl au fosL
concenLra(l ;l exLermlna(l ceL(enll anLlnazl;Ll dn Luropa deporLa(l de pe LerlLorllle conLroplLe de
reprezenLan(ll noll ordlnl europene''
lecm dln Cracovla ;l cam dup un ceas de drum Lrenul se opre;Le in fa(a unel grl desLul de
marl pe al crel fronLlsplclu sL scrls cu llLere goLlce AuschwlLz numele nu ne spune nlmlc nu
auzlserm despre aceasL locallLaLe nlcl ca sLa(le de cale feraL nlcl in alL conLexL
rlvlnd afar prlnLro crpLur dln pere(ll vagonulul iml dau seama c in [urul garnlLurll e
forfoLeal mare SanLlnelele SS care ne escorLaser pn acum coboar Locul lor e ocupaL de alLele
nol ersonalul inso(lLor de cale feraL de asemenea i;l prse;Le posLurlle uln frnLurl de conversa(le
deducem c am a[uns la desLlna(le
1renul se pune dln nou in ml;care ;l dup vreo douzecl de mlnuLe se opre;Le ;ulernd
prelung
rlvesc lar;l prlnLro crpLur dln perLele vagonulul ue [ur impre[ur un ;es inLlns fr
vegeLa(le pmnL argllos glbul cum sunL in general Lerenurlle dln rsrlLul Sllezlel uoar lclcolo un
crng inverzlL sau meandrele vlsLulel inLrerup monoLonla pelsa[ulul Cmpul pusLlu ce se a;Lerne in fa(a
mea esLe impnzlL pn la orlzonL cu sLlpl de beLon a;eza(l in ;lrurl slmeLrlce lnLre el mal mulLe
rndurl de srm ghlmpaL flxaL in lzola(ll de por(elan lar Lbll(e de averLlzare foarLe dese semnaleaz
curenLul de inalL Lenslune care clrcul prln srm lngrdlrlle dln beLon formeaz nl;Le paLrulaLere marl
lar in lnLerlorul lor suLe ;l suLe de barcl de lemn vopslLe in verde ;l acoperlLe cu carLon gudronaL se
in;lr dea lungul unor sLrzl lungl ;l drepLe
Lng gardurlle de srm ghlmpaL vd nl;Le sllueLe purLnd halne vrgaLe de pu;crla;l un
grup car nl;Le scndurl Al(ll cu cLe o cazma pe umr mr;lulesc in coloan Mal incolo unll incarc
nl;Le baloLurl marl in camloane Ceea ce caracLerlzeaz aceasL a;ezare omeneasc sunL Lurnurlle cu
eLa[e ;l slLuaLe in [urul el la deprLare de vreo LrelzeclpaLruzecl de meLrl unul de alLul SunL Lurnurlle de
observa(le ln flecare se afl cLe un soldaL SS in unlform verde sprl[lnlL in coaLe pe o mlLraller a;ezaL
pe un posLamenL
AcesLa esLe lagrul de concenLrare de la AuschwlLz Sau cum il zlc nem(ll cu preferln(a lor
penLru prescurLrl kZ Se pronun( ka(eL (konzenLraLlonslager)
1abloul nu e incura[aLor dar deocamdaL curlozlLaLea iml inbu; frlca
lml indrepL prllrlle cLre Lovar;ll mel de drum uouzecl ;l ;ase de medlcl opL farmacl;Ll so(llle
coplll no;Lrl c(lva bLrnl ;l bLrne prln(ll colegllor mel A;eza(l pe baga[e sau pe pardoseal cu
chlpurl osLenlLe cople;l(l de grl[l prlvesc in gol robabll preslm(lrlle rele lau LoropLlL inLraLL incL nlcl
emo(la solrll nul poaLe scoaLe dln apaLle unll dlnLre copll dorm c(lva clugulesc dln reLurlle de
merlnde mal ales plne lar cel crora nu lea mal rmas decL asLa zadarnlc incearc s;l umezeasc
buzele crpaLe cu llmba uscaL de foame ;l de seLe
nlslpul scr(le sub pa;l greol Comenzl rsunLoare inLrerup monoLonla a;LepLrll lncep s se
desfac lacLele ce ferecau vagoanele u;a vagonulul nosLru se d la o parLe ;l in aceea;l cllp rsun
ordlnul CeamanLanele rmn pe loc LoaL lumea coboar cu baga[ul de mn ! '' ue la inl(lmea de
un meLru ;l [umLaLe srlm pe peron apol ne prlndem in bra(e coplll ;l femelle care sar dln vagon lr
inLrzlere prlmlm ordln s ne allnlem dea lungul Lrenulul
ln fa(a noasLr sL un Lnr ofl(er SS cu clzme de lac ;l rozeL de aur are s dea lnsLruc(lunl
solda(llor cel a;LeapL ordlnele nu cunosc inc gradele de SS dar dup banderola cu lnslgna lul
Aesculap de pe bra(ul su bnulesc c esLe medlc
Mal Lrzlu am aflaL c ofl(erul era SS optsttfobtetul docLor Mengele medlc;ef al lagrulul
de concenLrare de la AuschwlLz LsLe prezenL pe ramp la soslrea flecrul Lren inLrucL el face selec(la
maLerlalulul uman
ln cLeva mlnuLe Lrecem prln LoaLe eLapele opera(lel de selec(le ConLlnuarea o vom afla mal
Lrzlu flecare dup soarLa lul
lncepe Lrlerea SanLlnelele SS ne separ in grab deo parLe brba(ll de alLa fmelle ;l coplll sub
vrsLa de palsprezece anl care rmn cu mamele lor
AsLfel ;lrul lung dln fa(a garnlLurll se imparLe in dou SunLem cuprln;l de spalm neam rupL de
famllllle noasLre lngrl[ora(l inLrebm sanLlnelele care ne llnl;Lesc expllcndune c alcl a;a e rndulala
ne duc la bale apol la dezlnfec(le ;l dup aceea vom fl lar;l impreun cu al no;Lrl
n se lsprve;Le impr(lrea pe caLegorll a paLru mll de sufleLe am avuL Llmp s prlvesc in [urul
meu ln lumlna soarelul ce asfln(e;Le se conLureaz ma clar Labloul pe care il zrlsem prlnLre scndurlle
vagonulul ue alcl perspecLlva e mal larg rlmul lucru ceml aLrage aLen(la l aproape c nu m las s
m ulL la alLceva esLe un enorm co; de fum de form pLraL sub(laL cLre vrf care se inal( dln
exLremlLaLea unel cldlrl urla;e cu dou eLa[e parc ar fl o uzln consLrulL dln crmld ro;le
CludaL form are acesL co; de fabrlc ! Ceea ce m lnLrlg esLe coloana de flcrl inalL de vreo
opLzece meLrl ce se rldlc prlnLre paraLrzneLele a;ezaLe la cele paLru col(url ale co;ulul SLau ;l m
inLreb oare ce bucLrle lnfernal o fl aceasLa incL are nevole de un foc aLL de mare ? 8spunsul il
gsesc fr inLrzlere m aflu in (ara cremaLorlllor in Cermanla unde am LrlL zece anl ca sLudenL ;l
apol ca medlc lnc dln vremea aceea ;Llam c pn ;l in ora;ele cele mal mlcl exlsL cLe un
cremaLorlu
A;adar acesLa esLe un cremaLorlu ! nu deparLe de el vd alLul apol ascuns inLrun parc
descopr ;l o a Lrela cldlre asemnLoare cu acela;l co; ce sculp flcrl
vnLul aduce fumul spre nol SlmL in nrl un mlros gre(os de carne ars ;l de pr prllL Medlcll
cunosc blne acesL mlros ! Mlasme cu lz de acroleln pe care le eman cnd arde carnea de om parc
ar fl mlros de lumnrl fabrlcaLe in seu de holLurl
MoLlve de frmnLare numl llpsesc uar urmeaz eLapa a doua a selec(lel nol Lo(l brba(l
femel copll defllm in monom in fa(a comlslel de selec(le La un semn al medlculul selec(lonaLor de
daLa aceasLa il zlc pe nume docLor Menele ne a;ezm in rndul dln reapLa sau in cel dln sLnga laL
ne impr(l(l in dou grupe uup cum observ in sLnga se in;lr mal ales bLrnl lnflrml brba(l deblll
femel ;l copll sub vrsLa de palsprezece anl La dreapLa e grupul celor capablll de munc rlnLre ace;Lla
iml zresc so(la ;l feLl(a de clnclsprezece anl nu nl se mal ofer prlle[ul s vorblm ne facem doar
semne
8olnavll ;l bLrnll care nu poL umbla ;l cel suferlnzl de boll mlnLale sunL incrca(l in camloane
cu cruce ro;le C(lva colegl deal mel medlcl cer s fle urca(l ;l el in camlon orne;Le mal inLl coloana
de auLomoblle urmeaz apol grupul dln sLnga in rndurl de cLe clncl ;esc inceL pzl(l de c(lva
solda(l SS lnLr pe o alee cu poml ;l pesLe cLeva cllpe dlspar dln vzul nosLru Crupul dln dreapLa
rmne pe loc uocLorul Mengele ordon ca medlcll s se adune separaL uup ce neam despr(lL de
cellal(l se aprople de grupul ce numra cam clnclzecl de medlcl ;l ordon s se prezlnLe cel care ;lau
fcuL sLudllle in unlverslL(lle germane cunosc perfecL anaLomla paLologlc ;l au no(lunl de medlcln
legal
Lua(l blne seama ne spune s face(l fa( cerln(elor asLfel'' urmeaz un gesL amenln(Lor
;l aLoLgrlLor rlvesc la dreapLa prlvesc la sLnga m ulL la colegll mel S nu fle nlcl un speclallsL
prlnLre el ? S se fl sperlaL de amenln(are ? nu se prezlnL nlmenl lle ceo fl ! Lu mam decls les dln
coloan m opresc in fa(a docLorulul Mengele ;lml spun numele M supune unul amplu lnLerogaLorlu
unde mlam fcuL sLudllle unde ;l cu ce profesor am inv(aL anaLomla paLologlc unde am dobndlL
no(lunl de speclallLaLe cL vreme am lucraL in aceasL speclallLaLe ;l alLele asemenea 8spunsurlle
mele preclse probabll lau saLlsfcuL inLrucL lmedlaL ma scos dln grup Colegllor mel lea porunclL s
Lreac in grupul dln dreapLa apol lea ordonaL s porneasc impreun cu cellal(l deocamdaL pe drumul
vle(ll spre lagr Acum poL spune ceea ce aLuncl inc nu ;Llam grupul dln sLnga la cLeva mlnuLe dup
ce a plecaL a lnLraL pe poarLa unula dlnLre cremaLorll lar deacolo nu se mal inLorcea nlmenl

II


IaLm slngur M gndesc la soarLa ce ne a;LeapL ;l la Cermanla (ara unde mlam
peLrecuL aL(la anl dln vla( cel mal frumo;l anl al Llnere(ll mele
Se las noapLea e cer au rsrlL sLelele Sus chlar deasupra capulul meu parc a; fl
acas la Cradea sLrluce;Le ursa Mare Aerul rcorlL de brlza serll mar puLea invlora dac n
ar aduce spre mlne mlrosul mor(llor lnclnera(l acrolelna emanaL de carnea de om ce ardea in
cremaLorllle celul deal Lrellea 8elch
SuLele de becurl puLernlce de pe sLlpll de beLon arunc o lumln orblLoare 1oLu;l in
lnLerlorul cenLurll de lumln aLmosfera parc devlne opac un val de aer greu invlule lagrul
lar sllueLele barcllor kZ se conLureaz esLompaL ca in cea(
eronul e aproape pusLlu nu se mal aude decL zgomoLul fcuL de c(lva de(lnu(l
imbrca(l in halne vrgaLe care incarc in camloane baga[ele rmase pe urma noasLr in Lren
Cele paLruzecl de vagoane goale in care sa desf;uraL o parLe a desLlnulul nosLru se deslu;esc
dln ce in ce mal pu(ln penLru a dlsprea in cele dln urm in inLunerlcul ce coboar asupra
inLregulul pelsa[
uocLorul Mengele dup ce d ulLlmele dlspozl(ll solda(llor SS care mal rmseser in
prea[ma garnlLurll se indreapL spre auLomobllul su Cpel se a;az la volan ;lml face semn s
m urc ;l eu M a;ez pe banca dln spaLe alLurl de un subofl(er SS ornlm
AuLomobllul inalnLeaz greu prln hrLoapele ;oselelor arglloase desfundaLe de plolle
abundenLe dln aceasL prlmvar ln goana ma;lnll reflecLoarele puLernlce de pe gardurlle de
srm ghlmpaL apar ;l dlspar ca nl;Le fulgere uup un drum de cLeva mlnuLe ne oprlm in fa(a
unel por(l de fler ue la corpul de gard apare in grab un subofl(er SS ;l deschlde poarLa penLru
a lsa s lnLre auLomobllul docLorulul Mengele Mal mergem