Sunteți pe pagina 1din 3

14-16

Rusu Mara,
“V. Alecsandri” Theoretical School,
Laşi, Romania
my_angel_2027@yahoo.com

The Incomplete Story Istoria Incompletă a


of Mercury (Element) Mercurului

I remember Îmi amintesc cu nostalgie una dintre


with nostalgy lecţiile de chimie, când profesoara ne-a
when my prezentat pentru prima dată sistemul
teacher of periodic al elementelor şi simbolurile
chemistry chimice, iar un coleg a întrebat: De ce
showed us for căsuţa aceea dinspre centrul sistemului
the first time, periodic este colorată diferit faţă de
during a celelalte din apropiere? Cu un zâmbet
lesson, the misterios profesoara i-a spus:...ei bine,
MERCURY PLANET periodical există o istorie lungă sau un răspuns
system of elements and their chemical scurt. Ce variantă preferi să auzi? Nu
symbols, one curious colleague asked: Why ştiu care ar putea fi răspunsul tău în acest
that little box from the center of the caz, dar aş dori să împărtăşesc cu tine
table is coloured differently by it minunata şi incompleta poveste a
neighbours? With a misterious smile our mercurului, provocându-te în acelaşi timp
teacher answered: ... well, it’s a long să citeşti mai mult despre acesta. După cum
story and a short answer. Which one deja cred că ştii, simbolul chimic al
you would like to hear? I dont know your mercurului este Hg şi se pare că este o
reply, but I will share with you the amazing contradicţie între
incomplete story of mercury and I numele şi simbolul
challenge you to read more about. As you elementului chimic.
already know, mercury’s chemical symbol Unde se află
is Hg and seems that there is a contradiction legătura logică între
between the name and its symbol. Where is acestea totuşi? Aşa
the connection? As my teacher told me, I c u m n e - a
looked in detail about the origin of this recomandat
element and I found out more than profesoara de
expected. Thus, because mercury is liquid chimie, m-am
in standard conditions of temperature and informat în legătură
pressure and its colour is silver, ancient cu descoperirea
greeks named hydor (water) argyros elementului şi am
(silver) which in latin became aflat lucruri
hydrargyrum or argentum vivum (alive neaşteptate şi
silver). That is why the symbol of this deosebit de
misterious chemical element is Hg. In the interesante. Astf el, MERCURY IN HANDS
periodical system only 2 other elements are deoarece mercurul este lichid în condiţii
liquid in the same conditions mentioned standard de temperatură şi presiune, iar
above and these are: mercury (Hg) and culoarea sa este argintie, grecii din
bromine (Br). Among the elements antichitate l-au numit hydor (apă,

33
14-16
History of Science and Technology
European Pupils Magazine
discovered by lichid) argyros (argintiu) care în latină
ancients, devine hydrargyrum sau argentum
mercury is one vivum (argint viu). De aceea simbolul
of them. Seems chimic al mercurului este Hg. În sistemul
that it was periodic numai mercurul şi bromul sunt
known in the lichide în condiţii standard. Alături de aur,
ancient Egypt argint, cupru, plumb, mercurul este unul
since about dintre elementele descoperite în
1500 B.C. antichitate. Se pare că era cunoscut în
Theophrastus, Egipt încă din anul 1500 Î.H.
CINNABAR a greek succes- Theophrastus, un succesor grec a lui
sor of Aristotle in the Peripatetic school, Aristotel în cadrul Şcolii Peripatetice,
in his work On stones is writing about cin- menţionează în lucrarea sa numită Despre
nabar which is a compound of hydrar- pietre că cinabrul este un mineral de
gyrum (Hg) with sulphur. Dioscoride sulfură de mercur.
showed how mercury was obtaining from Dioscoride este cel care a arătat cum se
cinnabar but he was not the only one. But obţine mercurul din cinabru. Dar de ce
why the name of this element preserved as numele acestui element s-a păstrat ca fiind
mercury and not hydrargyrum or …? The mercur si nu hydrargyrum sau alt nume ?
name of mercury was given during the time Numele de mercur a fost dat pe vremea
of alchemists after the name of god Mer- alchimiştilor după numele zeului Mercur
cury, which was equivalent to the Egyptian care era echivalent cu zeul Hermes la
god Hermes. A Chinese alchemist Ko egipteni. Un alchimist chinez Ko Hung
Hung (281-361) mentions how to obtain (281-361) menţionează şi el cum se obţine
mercury from cinnabar. Thus, the classic mercur din cinabru. Astfel, metoda de
method for the synthesis of mercury con- preparare a mercurului cel mai des utilizată
sists in the heating of cinnabar in the oven constă în prăjirea cinabrului în cuptor, la
at 700°C in the presence of air, which re- 700°C, în prezenţă de aer, când rezultă
sults the metal and SO2 (because the mer- metalul şi SO2: HgS + O2 → Hg + SO2
cury oxide that results is unstable in those Vaporii de mercur se răcesc apoi în
conditions): HgS + O2 → Hg + SO2 condensatoare speciale răcite cu apă. În
Followed by cooling mercury gas with a cazul micilor exploatări, cinabrul se
water condenser. Sometimes, especially in încălzeşte până la 700°C în cuptoare cu var
the case of small exploitation, cinnabar is sau strunjitură de fier:
heated in retorts to 700°C with lime or rasp- 4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4
ing of iron: HgS + Fe → Hg + FeS.
4HgS + 4CaO → 4Hg + 3CaS + CaSO4 Aristotel povesteşte că Dedal - un mare
HgS + Fe → Hg + FeS artist al Antichităţii (peste 1300 î.Hr.) - a
Aristotle says that Dedal – a great artist of sculptat o
antiquity (over 1300 BC) – carved a statuie din
wooden statue of Venus goddess, filled lemn a zeiţei
with mercury inside and then sunk into a Venus în
bath of mercury to metallize it. He received care a
mercury from some priests in Memphis. introdus
Phoenicians and Greeks made mercury mercur şi
trade that brought it from the mines in Al- apoi a
madén (Spain), where it was large de- scufundat-o
posits of mercury. Pliny describes the într-o baie NATIVE MERCURY

34
14-16
History of Science and Technology
European Pupils Magazine
fact that some metals de mercur pentru a o
such as Ag and Cu floating metaliza.
on mercury and then dive El primise mercurul de la
into it and give alloys which nişte preoţi din Memfis. Se
we call amalgams namely cunoaşte faptul că fenicienii
mixture after the word Al şi grecii făceau comerţ cu
Mulagham = mixture. An mercur pe care-l aduceau
Arabian alchemist Al de la minele din Almaden
Idrisi left information on (Spania).
how to amalgamate the Pliniu descrie faptul că
gold sands of Africa (XI unele metale cum ar fi Ag
century BC. şi Cu plutesc pe mercur şi
Agricola describes in the apoi se scufundă în el şi dau
essay De Re Metallica aliaje pe care le numim
five ways to extract mer- amalgame adică amestec,
cury. după cuvântul Al
Significant deposits of Mulagham = amestec.
mercury were found in Un alchimist arab Al.
Spain, Peru, Mexico, Idrisi a lăsat informaţii
North America, Italy and despre modul cum pot fi
are still in use. amalgamate n i si p u r i l e
As we can notice nowa- aurifere din Africa (secolul
days mercury is consid- Xl î.Hr).
ered a strategical sub- Agricola descrie în lucrarea
stance having a lot of utili- sa De re metallica cinci
ties: from thermometers, metode de extragere a
wobbler lures, manome- CALOMEL ELECTRODE mercurului. Zăcă-minte
ters, fluorescent lamps, vapour tur- importante de mercur au fost găsite în
bines, calomel electrode, batteries, mir- Spania, Peru, Mexic, America de Nord,
rors, to cosmetics in mascara, in dental Italia, care mai sunt şi astăzi exploatate. Aşa
amalgams (with precautions), in traditional cum putem observa în zilele noastre, mercurul
medicine, or in NMR as active nuclei are multiple utilizări fiind considerat o
through its isotopes, in silver mining and s u b s t a n ţ ă strategică: fabricarea
the story is not complete here … termometrelor, mano-metrelor,
fabricarea oglinzilor, în compoziţia unor
Iconography cosmetice, a medicamentelor,
• http://rocksfromspace.open.ac.uk/ explozivilor, în medicina tradiţională sau
Mercury.htm nucleară sub formă de izotopi radioactivi,
• mercury in hands, mercurul în palme în exploatarea argintului şi istoria
• www.metrecycle.com/merc_web/ mercurului continuă ...
• www.dartmouth.edu/~rpsmith/
Heavy_Metals.html Bibliography
• native mercury, cristal de mercur, http:// • Ioan Cîrloanţă, Lumea elementelor chimice
mineral.galleries.com/minerals/elements/ • Axente Sever Banciu Din istoria descoperirii
mercury/mercury.htm elementelor chimice, Ed.Albatros, Bucuresti,
• calomel electrode, electrod de calomel, 1981
• www.gamry.com/Products/ • http://ro.wikipedia.org
RefElec_SCE.htm • www.referatele.com
35