Sunteți pe pagina 1din 114

Adina Qrigore

gi probleme 75O exercitii

M'
.;,

ADINAGRIGORE

gl PROBLEME 750EXERCtTil CULEGERE DE MATEMATICA


CLASA I

EdituraArs Libri

CIP a BiblioteciiNalionrle r Romtniei Descrierea CRIGORE,ADINA , de matematiciclasaI / Adina 750exerci(iiqi probleme i culegere : Ars Libri, 201I Grigore. - Costesti rsBN978-606-574-169-0

151(07s.33X076)

Conlinutulprezentului cu cerinlele auxiliar estein conformitate programei Scolare in vigoare$icu standardele cufficulare.

qtiintilic: Referent din Pileqti Dinuti, Universitatea Lect. Univ. Dr. Necltrlae

Copyright@EdituraArs Libri Mariana Muscalu Tehnoredactare: AdinaGrigore Corecturd: Stoica George Coperte: Comenzi: jud.Argel Ars Libri, Coste$ti, Editura fel.ftax: 0248546 357 0723170664 E-mail:glgli!Ii@g!99js4 ituraarslib ri,ro www.ed Tiparulexecutatla TipografiaPolichromlndustry 2006 Costegti, iud. Argeg 2

I. NUMERE NATURALE DE LA OLA IO 'NUMARUL SI CIFRA1 1. Coloreazd imaginile careaparo singure date:

\4:' q/ \XDp-i' t/ G/ ^al'#,^H


2. Descompune numarul:
)l

d#;.,a,

_<->t t ll t___J
t l

Scde vecinii num;rului 1.


-^-

4. Coloreazecu verde casulelecare au in interiorcifra 1:

-fi-r

5. Scriecifra 1 in casetele aflatesub multimile care conlinun sjngur obiect.

w_ - -r--u

l4i r*rj *'


---T-*'.'*",.

n
3

.-_l_-'-l

NUMARUL 2 $I CIFRA perechi de numere? l. Ce numdr obtiidin compunerea urmetoarelor

11

Y TfY

10

02

caseta cifracorespunzdtoare numerului de obiecte: 2. Scriein fiecare

MFMtrlE]r; * ry' = - il
EEEEEE
ifil- l *liI _', _ 2

3. Scrieveciniinumerelor_ 4, Descompunenumerul2:

22222

r+r rf- .l L. Lr rf''J -r -<. >, = . cu semnele 5, Completeaza


1L )2

-'-r\ []II

=z-a: Lllll ]
o Eo zIo ofr

zlz oIz

r Io zIr

rtrr

> rIzl ]z l l oEr Er Xz


4

NUMARUL 9TCIFRA3 L Descompune numerele:

2. Deseneaze in fiecaremullimealateaelemente cate aratanumdrul din caseta;

f-

1122333

-^--^-r^--^--^-rn-

F F
2 . L__J 1 = Ll

il il
tr
tr
5

F F
Ll, r z = L, l

3. Completeazd cu numere, astfelincatsa respecli semnele indicale;

1>L_l o .l_l

L-l.3

o= Li

3'E

<; >; =. 4. Scriesemnele

> 1 n 2 E o n 3 X3 Xzlolt
3n3
t-]:tz 2Io

on1
zVz 3Il

1 1L-1
2a1 283

cu numerele careIipsesc: 5. Completeazd

0__
2_

3
O

12 3 -0

cati! aratacifrade la spatiuatateaobiecte in fiecare Joc: Coloreaze randului: marginea

.@@@@@
@

t?

IP

IP

l?

l?

@YU @@
6

A,

d-X.) <1y

wwwww

NUMARUL 4 9I CIFRA '1. Coloreaze imaginile carenu aparde 4 ori:

2, Scriein fiecare casetacifracorespunzatoare numerului de obiecte:

l;;l i I --E-

i 'i l..l EE ailn

il

D-t

numerele: 3. Descompune

r^n f-tur6ntr I 'r'L l E'g'E


intre0 9i4. > cuprinse >d ela0pand b 4 .

4, Scrieveciniinumerelor:
-^-

f , . t. I
o.

numerele: scrietoate

in mod ar dorisd le imparte Doiprieteni sunt4 mere. Pe o farfurie cetei s-arcuveni. mere atetea fleceruia ln dreptul Deseneazd egal.

5 NUMARUL $I CIFRA 5? maimicidecat 1. Caresuntnumerele din obiectelor corespunzdtoare casetele cu numerele 2, Completeaze fiecare mullime:

FI | *l
l* l

I *l

M
T-

F.l
| "l

E
254

3, Descompunenumerele:

f-f-rfu-fu -^-

rtrD-r

indicate: semnele astfelincatse respecli cu numere 4- Completeazd

3'n
2'I
4 .f
Scrie:
> succesorii numSrului 0.

2< 1>

I.s
I' 3
predecesoriinumerului5.

[=3

>

cu numerele corespunzdtoare: Completeazd 3_ 450 -

ale ei sd deacelordoudprietene Ea dore$te 7. Mariaare 5 bomboane. pentru ea. iar restulse'il pdstreze numAr de bomboane, acelagi de impa4ire a bomboanelor. toateposibilitdlile GaseSte

s8$
#{ $

NUMARUL 6 $I CIFRA 1. Descompune numdrul6:

f-f-fi-n-rfD-r-fDtr
numerelor: 2. Scrievcinii _5_ _3_ _1_ _4_ _2_ de cu numerele corespunzStoare obiectelor 3, Completeaze tabelul fiecare fel:

6666

a*'&x&tW
S *@* * S" X* .t^@o^ r x@ f ,f w f & A
* :

11

numere: urmdtoarele Compare


Tt ^L J I 6

ol

tc

3 E4

"L

4fl6

o I0
6I 2

4. 't f-l t 4

2no

numerele: 6, 3,5' 1' o,2' 4. crescetoare in ordine Scrie


numerele:2, 3, 0, 6, 3, 5. scrie in ordinedescrescdtoare

in aqafel verzi$i portocalii. ColoreazS]e rogii, lonelare 6 baloane: colorate diferitsd tie eqale. incatbaloanele

'.1!

ce nu se potrive$te Joc: lncercuie$te

111 1t1 111

2 2 S 3S.3 44

222 222

333 333

44 44

s 5$5

4 555

5e 5 a 66

660 6 66

NUMARUL 7 $I CIFRA 1, Scrie cate3 numere . maimaridecat: 2


4-

. maimicidecat: . _5 -7

2. Completeaze cu numerele careljpsesc: 0_ _ 6_ 0 _4 13 _ _ 6 3 _ _ 2

3. Completeaze mu[imile corespunzetor numerului dincasetd:

nn[-.__-.-l , l| | l l l l i + ++++ trtrtrtrtr


13

4. Descompunenumerele:

rtu-n-rnn
5. Scrienumerele: intre0 qi 7; > cuprinse > de la 3 pani la 7. 6. Scrieveciniinumerelor: _3_ _6_ _4_ _2_

375

rn--^_1_ _5_

din2 ln 2 de la 1 pend|aT. 7. Numdrd din2 in 2 de la 6 panela 0. 8. Numere corespunzator: casetele 9. Completeaze

z[

+I

Is

zJt

6 -/T\

L 13 2

-/N

Ir

Dacd 3, numirecatebomboane a mancat 10.Saraavea7 bomboane.

14

NUMARUL 8 SI CIFRA 1. Descompune numerul 8in termeni egali:

ur
2. Scrienumerele cuprinse intre: 2 Si8 1 9 i7 0$i8

r [tr [

3. Scrie in ordine crescetoare numerele 7,3, 1, 5, 0, 8,2. 4, Scrie in ordine descrescatoare numerele: 5, 7, 0,3,8, 2, 1. 5. Completeaze cesutele, astfel incatsd respecti semnele:

z. f
8' fl

I.z nt_,-l -

s 'f
L l <a

I
_2_ 516

>2

6. Scriesuccesorul fiecerui numdrl $i predecesorul _7 _


4

l5

7. Completeaza tabelul cu numerulcoresDunzStor obiectelor de acela!ifel.

qr&J* &. ry*#otb


1 8 s 0 bsr
b* &* l b O i
t C

ry &

gi coloreaz5 Joc ; Unegte cifrele ce ai descoperit:

6f 16

NUMARUL $I CIFM 9

L Descompune numdrul 9: o

,4>
t||l

rtu

2. Scriepredecesorii numerului 9:

Ordoneazd crescdtor numerele: 2, 9, 7, 1, O,6, 5, 4.

rtrfurnn -^<8

,1, 4. Ordoneaze descrescdtor numerele: 3, O,g, 7, 2, S, g.


c,

Completeaza casutele cu numerele corespunzetoare:

,n

3'n

n.n
4'n
<1

T'T
s.I

5. Scrie numerulcare lipsegte dintre numerete:

z Z +: t]s

, ns' o n r,
3

afl o.

7. Descompune urmetoarele numere in catetreitermeni eoali: o

.JA--, L_ILJL ]

8. Scrie numerele majmaridecat 2 gi maimicisau egale cu 9.

-tu -fu
17

giruride numere: 9. Se dau urmetoarele > F Y > 9 , 5,4, 1,0; 8 ,6,4,2,0; 1 ,2 ,5,7,9: 0 ,2 ,3, 1,5.

corect: rdsPunsul incercuiegte a) numaiprimul Sirestedescrescdtor; h')al treilea 9irestecrescatorl suntdescrescatoare; doudgiruri c) primele gir estecrescator. d) ultimul de o cifr5' natural celmaimic,apoicelmaimarenumdr 10.Scrie se aflaintreo $i 9? Darintre 1 9i 7? 11.cete numere din de elemente numerului carenu corespund '12. Taiecu o liniecifrele : fiecaremullime

dln Joc: Coloreazeatatea triunghiuricate obiecte sunt in cesula dreapla:

^^ ^ ^^ l l
AAAAA AAAAA
)

) . t3
t8

NUMARUL IO 1. Descompune in termeniegali numerul 10:

10

fi
2. Scrieveciniinumerelor: _7_; _9 _; _ 3_; _ t0

rffiL
6_;_5_.

{0

3. Descompune numerul 10 in catedoi termeni diferiti:

4. Scrie numdrul carelipse$te dintre numerele:

o [+!z

s !eIz
10I8 E 2
Compleleazd cu nume|ele carelipsesc: 0 _ _ _ 3_ _ _
_

r[olo s!s!+

s nion 7
_8_ _ _

_8_6_
_ 6_

02 '1_
9_

5
6

pare(cusot)de la 0la 10' 6. Scrietoatenumerele (fdrasol)de la 1 la 9' impare 7. Scrietoaienumerele de o cifra'apoide doudcifre' 8. Scriecel maimic numarnatural dintrenumerele: fieceruia 9. Scriepredecesorii

Io
lo
numerele: 10.Scrie > > > >

T T

10 7

L)1

t.l

intre4 9i 10; cuDrinse 9; 2 9i maimicidecat maimaridecat decatl: maimicidecatlosi maimari de la 0 la 1 0

negrisuntcat 9"! T-"lIi" suntcafenii' are 10 pui.Jumdtate 11. puigorrl ' " Bunica coloreazd galbeni sunt o! cifr6iarrestul i"tiiitprt "spuneca are din fiecare' corespunzrtor 9i

'].q
.$,rt '.8

ti

.)4

..L

.k

20

II. ADUNAREA NUMERELOR NATURALE $t SCADEREA D E LA OLA IO ADUNAREA CU 1 1. Calculeazd:


't+1= 3+ l= 1+5= 1 +0 : 7 +'l = 1 +9 = 2+ 1= 1+ 4= 6+ 1=

2. Completeaza cu numerele carelipsesc:

z*[=e
I *+=s t +l] =7

I*z=s
s*I =o E *a=s

s*z*I=o
5 *! *3=e tr *t *t =g

3. Aflesumanumerelor: 2 qi 1; 1 gi 3; 8 Qi'1; 4, 5 9i 1. 4, Ge se Qte n u m erel mai e mari dec el :4.2 , g . 7 . 3 . 5 . 5. Completeazi potrivit: cu semnul (<, >, =)

2 +14)4

a +rI

1+1f3

1+ 5 n 6 1+ 4 n 2

1+3n 4
6+1E 8

7+1n e+ 1I

7 s

6. Maraa culespentrumama4 ghiocei gi o narcis5. Catefloria cules in total? 7. Alexare 3 maginute, un robolel Carejucdrii areAlex? 9i un ursulet. 8. O closce are 8 puigorigalbeni$i unul cafeniu.Ca! pui$oriare clogca? 9. Dupece a spartun balon,Sorinobservd cd maiare 7. Catebaloane a avutSorinla inceout? 21

gi o portocald. sunt5 mere,o banane Catefructesunt 10.Pe o frucliere in total? 11.Auraare 6 ani. Fratele ei estemai maredecatea cu un an. Cati ani are fratele Aurei? suntin 12.intr-unbuchet sunt4 garoafe rogii9i una albe.Categaroafe buchet? 13.Pe un raft sunt I ca(i, iar pe altulcu una mai mult.Catecd4i sunt pe al doilearafr?

Joc: Scrie numerulfiecerei case, urmand sdgelile.

22

SCADEREA CU 1 1. Calcuteaze. 9-1= 2-'l = 2, Completeazd cu numerele carelipsesc:


8- 1= 4- ' l = 6- 1=

z-n=r
[ -r=a

s- E=z E-r=a
[-r=a

r-n =o
t'l

7-tr=o

[ -r=s

3. Afladiferenla numerelor: 6 9i 1: 8 9i 1;3 Si 1; 1 9i 1. 4. Gdseqte numerele cu 1 maimicidecet:7, 5, 9, 3,4 , 2. (<,>, =): 5. Compard

5-rIg
s+1[e-1

+ * tE

o -r

e*rn ro-r
a-r! s

e- r !

6. Completeaze cu numerele carelipsesc:

s*I=o

ro-f=e

a -[ = s -r
e- [ = e- I

z-n=o n- t= r [ -r= g s - n= e
8. Adauge1 b cel maimarenumdrde o cifre.

I -, =t *,

7. Din cel mai mare numdrpar de o cifri scadecel mai mic numdr rmpar.

23

9. Bunicaare 9 pesdri:1 cocoggi restulgeini.Afle cate geini are buntca. Unulesteroqu,iar ceilallisuntgalbeni' 10.intr-ovazdsunt7 trandafiri. galbeni suntin vaz6? Calitrandafiri aleei Cate 4 prietene Ea de cateun marcelor are '10mere. 11.loana mereii rdmenloanei? 1 9i 5. sumanumerclor 3 Si 1 adaugb 12.La sumanumerelor 2 $i 1. I Si1 scade sumanumerelor numefelor Dindiferente '13. doar El a mencat 3 morcovi. 14.Andreii-a pusin cugcdlui Rile-lepurild maialeAndrei? Cetimorcovi unul. cate 2 beEe" Una a plecatdupa mdncare. cuib stdteau 15.lntr-un ln cuib? berzeau remas

mergea: fiecare diferit Joc: Coloreaza

24

ADUNAREACU 2 '1, Calculeaze: 2+ 1 = 4+2 = 2+8 = 2+2+2= 3+2+1= 1+2+2= 5+2= 2+7 = O+2=

2. Alegerezultatul corect: 3 r2 =4,5,7 5 +2=7,5,6 a -'l =9,2,7


2+ 6= 9,6,8 4+ 2= 5,6,7 1+2= 4,3,2

3. Aflasumanumerelor: 7 gi 2; 1 Si2; 2 9i 0; 2,3 gi 2. 4. Gise g te n u m e re c u 2 maimari dec at 1 , 7 ,O , 8 , 2 , 5 . 5. Completeazetabelul:


a a+2 6

cu semnul corespunzdtol 6. Calculeazi

slf z=z zl) z=c zEe=ro

atr z = s
o l) z=z
z l) z = g

+l)z=a

tn z =s
a It= s

6 9i 2 ia diferenta numerelor 5 Si 1. 7. Dinsumanumerelor 2 Si3 adaugecel maimic numdrpardiferitde 0. 8. La sumanumerelor (., >, =). cisutelecu semnulde relaliecorespunzetor 9, Completeazd

4+ 2+1f ,

z *z *z l ] q ,t
25

2+3 - 1I

5-1+2 n

3+O+2

8 +2+ 0n 9

6 +2 -1 tr 5+ 2+ ' l

numerul 2 cu el insugi 10.Adune 9i cu 1. aiobtinut? 1. Ce numer numerului 2 scade 11.Dindublul s-au doarunaa mairemasCatepaini de pe mase, t2. Dincele3 peini consumat? '13. Mioaraare 7 ani, iar fraieleei estecu 2 ani mai mare.Ce varstdare frateleMioarei? 2 cu dulceala9i una cu l4.Pe o farfurieerau 4 cldtitecu ciocolate, miere.Corinaa mencato cletita.Cate clAtitemai sunt acum pe fertude? au in total? CatemaSinute au fiecare cete2 maginule. 15.Treiprieteni trei cornuricu ciocobta 9i 2 cornuricu gem. 15.Bunicaa cumperat bunica? a cumperat Catecornuri dupeexercitiul: o problemd 17.Compune 4+2= gi coloreazd cu rosu cdsutain care este scrisdcifra 18.Completeaza cel marmare;

.) ( ; ) 6 )

b.

Y YY
T NT

T;I t tl f;t t:l


l0l

tr
Gl
I:: J

26

SCADEREA CU 2 1. Calculeaze: 8-2= 5-2 = 6-2= Afladiferenta numerelor: 8 9i 2; 3 9i 2; 5 9i 2; 4, 3 . Completeaza cu numarul carelipselte:
/ -L l =c

3-2=

[ -z=s
lo- I = a

[-r

=o

I *r=s +-l) =z

2-[=o

n*z =to

z * E =s
s - 2 Z4- 2

4^ Scriesemnul de relatie (< corespunzetor

4-2 4 1 5 2-i J o
7 -2f4
5. ComDleteaza tabelul:

s-2 n s-2
r c - 21 6+ 2

7,6, 9, 10,5, 3. cu 2 maimicidecat: numerele 6. Gdsegte 4 9i 2 numerelor I 9i 1 ia diferenla 7. Dinsumanumerelor 3 9i 1. numerelor diferenta 8 9i 2 adauge numerelor 8. La diferenta 1. numirului succesorul numirului 3 scade 9. Dinpredecesorul 7 9i 1. cu 2 maimicdecalsumanumerelor un numar 10.Gisegte 11,Sorinaare 6 mere,iar Mariaare cu 2 mai putine Cate mere are
Maria?

Ca! are intr-ocuqci 4 iepuri, iar in alla cu 2 mai putini. 12.Bunicul iepuri arebuniculin total? dupeexercitiul: o problemd 13.Compune 8-2= de la mamalor.Cdte fiecarecate2 bomboane 14.MihaiSiAlin primesc la inceput? dacda avut7 bomboane ii remanmamei, bomboane 15.Unchiulllie are 8 oi, iar capre cu 2 mai putine.Cate capre are llie? unchiul corespunzetoare. 2 s-auspart.Scrieoperatia Joc: Dincele5 baloane,

el9 PP
2A

CU 3 ADUNAREA

1. CalculeazS: 2+ 3 = 3+ 7 = 5+ 3 =

1+3= 3+0=
3 +3 =

4+3= 3+6= 3+3 +3=

3 gi 6; 2 Si3; 4,2 $i3; 1, 0 9i 3; 2, 3 9i 5. 2. Aflesumanumerelor: dec at:6,5,0 , 4 1 , ,3. u maimari 3, A fl5n u m e re c3

carelipsegte: cu numdrul 4^ Completeaza

s+[ =s [.+'z
3+n=10

n *o=s s+!=6
I r=g

1* f

* 2= 6

n *a=s
s+X+g=g

2,4, 6 ca sumdde doitermeniegali, 5, Scrie numerele numerele 3, 6, I ca sumdde treitermenigali. 6. Scrie necunoscut: 7. Afl6termenul a +1 =4 7 + .r =1 0 a+ 3 = 6 2+ a = 5

8. Alex are 5 caramele.Mai primegteincd 3 de la mama. cate caramele are acumAlex? Langeele s-aua9ezat stdteau 7 randunele. 9. Pe o sarmdde telegraf suntacumpe sarme? Caterandunele inca3 randunele. 3 9i 1. I 9i 2 adauge sumanumerelor 10.La diferenta numerelor 3 9i2. numarului3 ia sumanumerelor 11.Dindublul 29

sumanumerelor4 o cifrd scade numdrde $i 3. 12.Dincelmaimare maimical numirului4' vecinulcel 1 adauga numdrului 13.La dublul 5 Si 1 numerelor 6 Si3 scadediferenta 14.Dinsumanumerelor 4' numerului vecinilor diferenta 2 adund numerului vecinilor 15.La suma dupeexercitiul: o problema 16.Compune
6 -2 +3 =

sd rezolve adunarib! Joc:Ajutabuburuzele

b--at tal
l . .1 il
lal I .l

llr d la al l. .l

l. I
tal | .l

ir.l"6 T)
30

SCADEREA CU 3 1. Calculeaze: 3 -3 = 7 -3 = 1 0 -3 = 4-3= 8-3= 9-3=

5-3= 8-3-3=

2. Completeaza cdsutele cu numarulpotrivit:

t-l )
a -z-[
2+3-l)

=+
=3
=2

! -s=z
5'[*2 =16

z + 2- J

=1

3. A fl 5n u m e r elc e u3 mai mi c i dec at: 9,5 , 7 , 3 , 8 , 4 . 4. Dinpredecesorul numeruhiSscadesuccesorul numerului 2. 5. Gdsegte numerulcu 3 mai micdecat > > > > > cel maimarenumerpar de o cifra; succesorul numdrului 8; predecesorul numerului 4; sumanumerelor 5 9i2; diferenta numerelor 7 $ 3;

6. Efectueaze: 6 +2 -3 = 5 +(4 _ 3 )_ ( 7 - 3 ) +6 = 2+ ( 8 - 3 ) =

9- 3 - 2 =

e - ( s - 2) =

7. Aflddiferenla numerelor: 4 Si3;5 9i2; 79i 1;79i 3j 99i 3; 3l

(<, >, =): corespunzdtor de relatie 8. Punesemnul

8 - 3I4

s-z I
q*z

t -z o-z

zIg -s
f i- s f f

6-3 I2+2

a-a f

necunoscut: 9. Afli termenul 5 - a =2 b -3 =5


'l + c= 4 d +3= 9

10.$tiind ce un termen al uneiaduneri esle 3, iar sumaeste9, aflA termen. celelalt lui estecu 3 ani mai mic.Ca! ani are Reluare 8 ani, iar fratele 1'1. fratelelui? iar celelalte suntalbe.Cate Vasib are 10 oi. 3 suntnegre, 12.Unchiul oi albeareunchiulVasile? 7 rate sdlbatice, dintrecare 3 9i -au luat zborul. 13.Pe un lac pluteau Ceterateau remaspe lac? Ea i-a dat Corinei 3 rogiigi 2 baloane albastre. 14.Maraavea5 baloane maiare acumMara? Catebaloane baloaneeste3. scEderii cu ro$ucadilein carerezultatul Joc: Coloreaza

ADUNAREACU 4 1. Calculeaze: 2+ 4=
6+ 4454 0+ 4+ 3+

2. Scriesemnul corespunzitor astfelincat rezultatul sa fie corect;

e Jt=t

s []+=o

o f+ = +
4 I 1= 5
4 [ 6 = io

z l)o=z
4 n 2 =6
=g

6 tr3=3
+ ! a= a

3. Completeaze cu numdrul corespunzdtor:

s*[

= 1+ L__ .5 1
4+) |=li

0 + L l+ 0 = 4
t+l' I+a-^ L l'or

lf *t =,

a*t r= o

4+l

l=7

li+ ? + 1

=8

4, Completeaze cu numerulcorespunzdtor astfel incet sA respecli semnul:

3*['5

* 4.s*3

I* a. a

4* f [

r a* t

z*tr=o

* e =z* t

5, Afli termenul necunoscut:

5+a =9 33

l +D =5

cu4 maimarica:5' 2,4, 1,6' 0 numerele 6, Calculeazi 2 numarului dublul 5 adauge numdrului 7. La predecesorul 5 9i 2' numerelor diferenta 3 Si4 adauga 8: La sumanumerelor potrivite: cu numerele casutele 9. Compteteaze 5+4 4+3
'l +4

I*,

f-t _, ft LI

f-l +a LI

lo.Cu cat este mai mica suma numerelor2 Si 4 decat diferenla 109i 3? numerelor 11.Gelu are 4 masinule,iar fratele lui are cu 2 mai multe Cate lui Gelu? are fratele maginute a + b. ca a = 6 $i b = 4. calculeaz5 12.$tiind l3.lntr-o cutiesunt 3 bite albe,4 bile roqii9i o bila neagra Cate bile suntin totalin cutie? bunica? Catepeseriare rale9i 2 curci. are4 gaini,4 14.Bunica a I b' luia $i b, unde valorile toate ca a + b = 8, gaseqte 15.gtiind dupdexerciliul: o probbma 16.Compune Z+(2+4\=

34

SCADEREA CU 4 {. Calculeazd: 9-4 = 4-4= 2. Eteclueaze.. 2 +3 -4 = 6 -4 +5 = 4 +6 - 4 = 3. lncercuiegte rezultatul corecl: 8 -4 +5 =8 ,'10,9 7 +2 - 4 =5 ,7 ,4 9- 3 +4 =9 , 10,8 6+3-4=4,6,5 1+3-4=0,2,4 5-4+3=4,5,3 544 684

104

e-(5-4)= 10-(8-4)= 7+ 3-4 =

4. Gdsegte numere cu 4 maimicidecat: 6,9,4, 8, 7, 5. ' g gi 4 ia succesorul 5. Dindiferenla numerelor numdrului 3. 5, Completeazd cdsulele cu numdrul corespunzitor:

n= g - +
I =s-+
I = r o- +

=8+2-4

J=n* +

I=7 -a+3

n =s*s
I =e-+

E = e+ o- +

g gi 4 adauge 7, La diferenta numerelor diferenla numerelor S gi 3. 8. Gdsegte un numir cu 4 maimic decatdiferenta numerelor I gi 4. 9, Gesegte un numer cu 2 maimaredecatdiferenla numerelor 1Ogi 4 10.La dublul numarului4 adaugipredecesorul numarului3. J1.Afl5cu cat estemaimareg dec6tnumerele O,3, 2, 4, 1. 35

a+b=? ca a = 4, iarb = 6, calculeazd: 12.gtiind 6-a=? necunoscut: 13.Afletermenul

Cu cat estemai mare 'l4.lntr-unco$sunt10 oui rosii9i 4 ou5 galbene. celdeouagalbene? oudrosiidecat numarulde Cateflorisuntin vaze? 15.intr-ovazAsunt3 trandafiri 9i 4 garoafe. 16.Ginaavea9 cdlei de plu$.Pe 4 dintreei i-a rdtdcitprin iarbe.cati cdteii-auremas? 6- 4 = dupeexercitiul: o probbme 17.Compune

carc lipsesc: cu numerele Joc: ComDleteazd

36

ADUNAREACU 5 L Calculeaze: 1+ 5 5+ 5 5+ 2 0+ 5 5+ 3
4+

2. Completeaze cu numerele carelipsesc;

3+I=s llt z =t
s*[=g

I *t = o
5+[ =s

2+5-t r =4

8-++tr= e
o-s*[ =e

L] *s = t o

3. Pune semnul de relalie (<.>, =). corespunzator

4 + 5n 10 7n 3+ 5

5+1I6

2 + 3 I5 + O

s* f = g

aIs+z 5+ 5n s

z-t )'t*s
8 + 2 f] 5+5

4, Completeaza potrivite: cdsutele cu numerele 5+ 4

T
37

numerului2. 5 ia triplul numirului 5. Dindublul predecesorul numdrului6. adauga numdrului4 6. La succesorul 'l 9i 2. sumanumerelor I 9i 4 adauga numerelor 7. La diferenta numdrul 5 cu elinsusi 8. Adune 9i cu 0. 5. numarul imparde o cifrdadauge 9. La cel mai mic numer 8 $i 3. numerelor un numer cu 5 maimarcdec6tdiferenta 10,Gesegte 11.Cornelia a cules4 mere,iar prunecu 5 mai multe. Cateprunea cules Cornelia? 3 bdieti. Ca! copiise joace 12,ln parcse jucau5 fetile. Li s-aual6turat acumin parc? iarcel mic 10jucirii. Cel mareare2jucarii, 13.Trei fratiau impreune jucerii arefratele milociu? 5. cate 5 pe9ti.Cafi 14.intr-unacvariuerau 4 pegti,iar loan a mai cumparat pegtisuntacumin acvariu? 3 goluri,iar Filipcu 2 mai multe.Cate 15.La un meci,Andreia marcat goluriau marcat impreuna? Au mai venitincd 3. Cali la soare5 porumbei. 16.Pe o case stAteau pe porumbei case? stauacum una albd9i 5 rogii.Catelalele 17,ln gredini au inflorit3 lalelegalbene, gradina? au infloritin dupeexerciliul: o probleme 18.Compune 1+2+5=

38

SCADEREA CU 5 1. Calculeaze: 9-5= 5-5= 1 0-5= 2. Compara: 8-5= 6-5= 8+2-5= 1+7-5= 9-1-5=

s - 5 f l 2+6 3 + 5 X 1o* 5 6-5 I


> > >
Y

6+4 f]

s-5

2-1

s-s I 2+ 3 n

s+s 7 -s

3. $tiind cd a=3, b=5, c=1 calculeaze. a +b +c a +b - c a *c+b


b- a - c

>

b +c-a

4. CompleteazA cu numerele carelipsesc: 8-L_J = S 5-Ll =o

r + 7 - [= 3

I -s=+

2 +s-n=s

,- l

=z

I-s= r

s-z-l=z

5. Dinsumanumerelor 3, 4 gi 2 scadesuccesorul numerului 4. 6. La diferenla numerelor 9 9i 5adaugedublul numdrului3. 7. Cu cat este mai mare diferenta numerelor 10 9i 3 decatdiferenta numerclor 7 gi 5? 8. Md gandescla un numdr.Scad 5 9i obtin 3. La ce numerm-am gandit? 39

a obline7? L Ce numaradaugla 5 pentru 4? a obline scaddinI pentru {0. Ce numar 6 numarului 8 ia predecesorul numerului 11.Dinsuccesorul cd: lui a, gtiind valorile 12.Gesegte a+a - -1 0 , a+a=8; a+a=6: a+a=4' a+a=2'

ca: luia Sib. $tiind valorile 13.Gase9te


d+b =3 ; a +b=5.

o partedin ele. observaca 14,Dana are I prune.Dupece menanca a mencat? maiare 5. CetePrune iar fratelemai mic are cu 5 mai putine Cate 15.Mateiare 7 baloane, cei doi baieli? au imPreune baloane acaseca$ copiiauramasin 16.in parcsejucau10 copii.5au plecat parc? dacd au s-auconsumat, Cateprejituri 17.Pe un platouerau9 prdjituri. ramas5 pe platou? ca in modell Joc: Unegte

t--J
3 +3 9-5

\--..f
cr I

t --.--l
4+ 1

a-4

\""-*.{*r

\**!r(
40

\*${

ADUNAREA CU 6 '!. Calculeazd:


0+6= 6+0= 1 +6 = 6 +1 = 2 +6 = 6 +2 = 3+6: 6+3= 4+ 6- 6+ 4=

2. Completeazd cu numerelecare lipsesc:

3+ X = e

n *+=ro

6+[+ 2= 9

8 -I =:

o*n= o
[*o=g

t+[+6=6 1+6-[=4

n* t = z
6 n 3 =e o I s=s

3, Punesemnul corespunzdtor

z f, 0 = e alz=+

6I0=6

6 [+ =

10

o fo=o

o[a=z

4. Afletermenul necunoscut:
a t 6= 8 8 - a =5

potrivite: 5. Completeaza cesutele cu numerele 3+6 L l -o 6+4

2+ 6

[J-:
v/

\./

6+1

I*'

ft LI

L .]n ft
41

\'/

I *s
\'/

\,/

numerele 6. Gdseste cu 6 maimaridecat: 4, 1, 3, 0, 2.

(<, >, =) pentru 7. Scriesemnulderelatie corespunzator a obtinerelatii adevdrate: 1+^f lR

6+jEe

1 + 6 I6 + 1

6+ 4 n 10 o+ 6 I5

2 +6n8
c + ef.-l a

7-5f

6-2

5+2I9-3

8. La succesorul numdrului 2 adauge dublul numerului3. 9. NIAgandescla un num6r.Adaug6 9i obtin9. La ce numarm-am gandit? l0.ln poiana zburdau 6 miei. Au maivenitinca2. C6!imieisuntacum in poiand? 11.Pe o ramureciripeau 4 randunele. Lang6ele s-au agezatincd 6. suntpe ramura? Caterandunele 12.Ana are 2 lei,iaf Andacu 4 lei mai mult.Calilei au impreune? 13.lntr-o vazd sunt3 trandafiri albi,iar galbeni cu 6 mai multi.Cati galbeni trandatiri suntin vazd? mai aveain acvariu 14,Stefice doar '1pe9ti$or. C6!iare acumdacdtata i-a cumpdrat inci 6 peqtisori? a avutNadiadacea mancat 15.Catecireqe 6 $i i-auramas 4? 16.Compune o problemd dupdexerciliul: 1+3+6=

42

CU 6 SCADEREA 1. Calculeazd: 10-6= 9-6 = 8-6= 7-6 = 6*6= necunoscut: 2, Afletermenul


) I F a + 6 = 3 +5 a - 4 = 9 -6 8 - a = 6 -4

3+4-6= 9-6+5= 5+1-6= 8-6-1= 2+7 -6=

3. Efectueaze: (4+ 5 ) - 6 = 6 -(8 - 6 ) = 5+ (7 - 6 ) = (7 +2 )- (9- 3) = (7 -4 )+(1 0 -6) = (9 -6 )+ (4+3) =

corespunzetor: cu numerul cdsulele 4. Completeaza 3 +L l=9 e-L,l=s 6 + L _ l= 6

' +=

to

E- z= o
7-L_l= t

n-o=+
l, z=+

6+L,l =8

6, 7, 8, 9, 10. cu 6 maimicidecat: numerele 5. Gisegte 6. Compard:

4 I8-6

8+2-6Es

7 ne- 6 1n 7 - 6

9 -6+2n4
1 o-1-6 I6
,(t

7. Aflddiferenla numerelor: 8 Qi6; 9 9i 5, 8 Si4;6 qi6; 10 qi 6. 8. Cu cetestemaimaregdecat6? 9. Cucatestemaimic6decetT? 10,Cu cat este mai mare suma numerelor3 Si 4 decat diferenta numerelor 8 $i 6? lt.Md gandesc la un numar. Scaddin el 6 Si obtin2. La ce nurn5r gandit? m-am 12.Dinpredecesorul numarului 10scade succesorul numerului S. 13,La diferenta numerelor 8 gi 6 adauganumirul cu 2 mai maredecat sucesorul numdrului 2. 14,Sumaa trei numere este 10.$tiindcd primul numir este2, iar al doilea este4, aflecatesteal treilea numar. 15,Doifraliau impreuna 10 ani.Dacdunuldintre ei s-andscut acum6 ani,afii catiani are celilaltfrate. pe careii are o iepuroaice, 16.Dincei I iepuri 6 suntgri Si restul albi. Cali iepurialbiare iepuroaica?

ADUNAREA CU 7
1. Calculeaze: 7+2 = O+7= 3+7 = 7+1 =
2

3 +4 +3 : 5 +2 +1 = 1 +6 +1 : 2 +0 +7 =

Scrieprobaurmetoarelor adundri: 2+7 = 7+1=


0+7 =

ComparSl

3 + 7 n 9 -1
7+ 224+6
1+7 [ 5 +3

7+O 3+5 6+4

n
T

9-2 7+3 2+5

potrivit pentru 4. Pune semnul a obtine rezultatul corect:

t ls=z

z f o=z
s!z=to

ent=z
r ! z=e

z)z =s
olt=t
4+3 +2 -1 = 6-5 +7 - 2 = 1+7 - 3 - 2 = 3+3 - 2 +5 = 9-2 -5 +7 =

o ! z=z
7 4 3 10 0 6 7 4 9 9
8 6 6 4 1

oIs=r

lncercuiegte rdspunsul corect:

5. Afldtermenul necunoscul: =3 a+'7 =8 a+'7 45

5 +a =9

cd al doileaeste este7. Afle primul temen, $tiind 7. Sumaa 2 numere 8. Maraare acum2 ani.Caliani va aveapeste7 ani? 2. 3 gi 4 adaugd vecinul maimarealnumarului 9. La sumanumerelor cuprinse intre1 Si5. 10.Adune toatenumerele 3lupi,2 ur9i, 2 animale: 11.La Gridinazoologic5 s-aumaiaduscateva s-aumaiadus la zoo? tigri, un leugi unzimbru. Ceteanimale 12.intr-un autobuzerau 10 cdldtori.La. orima statie au coborat3 persoane gi au urcat 2. Caticalatori suntacumin autobuz? 13.Ana are 2 mere,iar Mariaare 7 prune.Catefructeau impreuni? 4 iepuragiii 3 cdlei. Cate animalea 14.ftina a desenat3 pisicute, lrina? desenat 7 vrdbiute. Din zbor li se mai alature2. Cate 15.intr-unciregciripesc pom? sunt acum in vrdbiute 16.Marianaa culesintr-uncog 7 mere.Cate trebuiesd mai culeagS pentru a avea10 mere? numerele! Joc: Compune

FTl F__l FT-] F;-I .l | l aaa lQ . . t


t'-l
--\----

l.l |

b---t l.l t...t

tt-l t't
pl
}]-

fl

nn
\-=Z
L]

46

SCADEREA CU 7 1. Calculeaze, prinscedere: apoifeproba 1O- 7 = 8-7= 7_7= 9_7=

2, Afldtermenul necunoscut: 9 -a =2 7 +b =8 c+7=10 a-'1=3

3, Completeaze ciisulele cu numerul corespunzetor:

z+[

= 16

n-u=o
[-z=s

8-E =r
z -[ [-z =o =s

i+E

= 10

e-n =z
4. Compare:

7-J=t

9-7 E

1+ 1

3+3 n rc-7 n s-7 A

7-7 4+5 2+1

3+ 1 n 10 -7

s-7X

e-8

5. Punesemnul "+. sau" -" pentru a obtine egalitetib:

s l)7= 2

s lz = t 5 n 2= 3

781=6

4 n 2 =6
887=1

2n7=s
10n 7=3

+ f) z = z
47

6. Completeaza.labelul:

DescAzut Scdzdtor
Diferenti

'10 3

7
1

I 2

7
0

'10 3

impar. celmaimicnumar numerelor I qi 7 scade 7, Dindiferenta maimare al numarului vecinul num5rului 5 scade 8. Dinsumavecinilor 6. numarului 9. La predecesorul 4 adaugediferenla numerelor I $i 2. pe 3 cu veciniilui. Scrie predecesorul 10.Adun5-l 9i succesorul numarului obIinut. in urma cu 7 ani? avea 11.lnaareI ani.Ceversld 12.in curteaScoliise joaca 3 beieti9i 4 fete. Cali copii se joace in curteagcolii? ia 2 iarVl;dul ia o bili ia 4 bile,Nria '13. Tntr-o cutieerau10 bile.Matei in cutie? Catebileraman Cali 3 roqiiSi restulmorcovi. 4 castraveti, 14.intr-unco$sunt9 legume: sunt in cog? morcovi sd pasce,iar Doaruna a rSmas 8 caprioare. 15.in poiandpdgteau au plecat plecat Cete ceprioare sd se adapede la izvor. celelalte au sd bea apd? cateo minge. Florin co$ erauI mingi. 16.intr-un 9i Soriniau fiecare in co$? Catemingirdmen de iezi:3 albi,1 negru au o multime bunicului 17,Caprcle 9i 3 cafenii. 10? s5 aibd ca bunicul Caliieziar maihebui

4A

ADUNAREACU 8 9i 9

1. Calculeaze:
8+2= 0+ 8 = 1+ 9 : 2. Efectueaza: 9+ 1= 0 +9 = 1 +8 =

4+4+2= 5+4+1= 5+3+0=

(1 + 7)+2 = (2+ 6)+1 = (5+ 4)+1 :

8+ (7-6)= 9+(10-7)= 8+ (5-3)=

1+(1+8)= 8-(8+0)= 0+(9+1)=

3, Scdesemnulde relatie (<,>, =): corespunzdtor

4+41f5+4
-

3+5 I
8+11

lo-1
7*2

0 + 8 I1 0 - 2

2+ R f - l A +"
-L t-

10-6n s-4
8+ 2n 9- 1

1 +9 I4+ 6

e+0I1 0-3

4. Compune exercilii de sciidereal carorrezultat sa fie 8, apoiexercitii de adunare cu treitermeni al cdrorrezultat sa fie 9. "+"sau"-" pentru 5, Pune semnul a obline egalititile:

1o=eE1

t [s= s

e =s n .4
8= 8I o

e=8n 1
7=sn j

o !s = o
t lz = s

1 0=2t r8

6. Aflatermenul necunoscuti
2+a=10 b+0=9

9 + r = 10
ai0=8

49

potdvite: 7. Completeazi cesutele cu numere


8+ 1 0 +9

I. , T
z* n 'g n*a=s
s* E . t o
q

1 +9

I-u

f-s

u
n *e' e
s-[.+

astfel incatscrieribse fie adevdrate: 8. Completeazd

s *t r ' g

n * a= z

X *a'a a*I 's

casuleleastfelincatsumanumerelor se fie aceeasi Completeaza pe orizontali9i pe verticaE. S=9

S= 8

8 $i2 ia diferenla numerelor 9 9i 4. 10.Dinsumanumerelor vecinilornumdrului numerelo|l0Si 2 adauge diferenla J1. La diferenla ara pe '12. rosii gi 2 verzi-Catetractoare Pe un campari 8 tractoare camp? 13,Maraare I bile,iar $tefancu una maimuL Catebileare $tefan? 50

pasc5 vaci,3 vitei$i un cal.Ceteanimale 14,La marginea pasc satului iatbat? 15.Pe un rafrsunt5 borcane cu gem,3 cu dulceale 9i 2 cu miere.Cate borcane suntpe raft? 16.Zoicaarc 6 cuburirogiigi 2 cuburialbastre. Viorelare cu 2 cuburi maimultdecatZoica.Catecuburi areViorel? 17,Pe un lac inoatA8 gaste,iar pe mal pasc2 ga9te.Categagtesunt in total? 18.ln bazin inotau 3 bdieti caticopii 9i 6 fete.Dacdmaivineun bdiat, 'inoatd acumin bazin? J9. Simonaare 4 baloane galbene. rogiigi 5 baloane lvlaiprimegte un balonrosude la prietena ei. Catebaloane are acumSimona? 20.Compune o problemd dupeexercitiul: (5 +3)+2= punctele Joc: Unegte in ordine crescdtoare:
- ?t
-t:

E1

CU 8 9i 9 SCADEREA 1. Calculeaze: 6 +4 -8 = 3+7 -9 = 5+4 -9 =


'1 0 -9 +3 = 9 -8 +5 = 1 0 -8 -1 = 7+ 2- 9= 9- 9+ 6= 3+ 6- 8=

" sau" -' pentrua obline egalitdtile: 2. Punesemnul"+

af z l)z=z o[] zIz=o


a[ ] z I z = r o
3. Compara:

ro -s f s - t

1o-9 n 2+o

s-s Iz-s
6-3I e-8

8-5 x s-s
8-8 [ e-e

corespunzetor: cdsutele cu numArul 4. CompleteazS


9*8

10-8

9- 9

10- 9

L )* r

n. L l-|

I*u

f_lr I

l
" sau" -" pentru a oblineegalitdlile: semnul"+ 5. Scrie

s! a =r
s ! z=to

j=1one
2 = 1 oI8

1on 8tr1=1
s f o[ z=z rof s[ +=s

s! r =s

1= lno
52

6, Afle termenulnecunoscut: a+8=9 10-6-l c-t=2 .t-o- ^

7. CompleteazA cu numere potrivite astfel incet operatiile s6 fie adevirate:

1 o -1-[

=s

s +1- X = 2 s - [ + s= s

X-o -z=o s*! -o=a

n*s-e=t

8. Alegerezultatul corect: 4+5+1-8=3,2,4 10-9+3+5-8,7,9 5+3+2_8=2, 1 , 0 7+2 -8r6=6,7,9 9-8-1+0 =2,5 , 0

9. La diferenla numerelor 9 gi g adaugdcel mai marenumdrimparde o cifr5. 10, La sumanumerelor 2, 3 gi 1. adaugd diferenta numerelor 1O9i8. 11.Dindiferenta numerelor 1Ogi I scade vecinul maimic al numarului 12.Dindublul numdrului predecesorul S scade numdrului 10. 13.La dublul numerului3 adaugd succesorul numdrului 3. 53

1. '14. Me gandesc la un numdr, adaug 5, apoiscad8 9i obtinnumdrul La ce num6rm-amgandit? 3? numerului 15.Dince numdr scad8 pentru a oblinepredecesorul fiecarecate 8 nuci. 16.Mariaaveag nuci,iar Daria'10nuci.Menancd Catenuciau acumimpreune? sunt ga$te. lT.lntr-ocurtesunt 10 pdsari:5giini, 3 curci,iar restul Categegtesuntin curte? ,tg.lntr o cugc6 sunt1Oiepuragi: 6 albi,3 gri,iar ceilalli suntnegri. Cati iepuragi negrisuntin cugcd? lui este cu 8 ani mai mic decatel. cali ani 19.Alex are 10 ani. Fratele arefrateleluiAlex? o probbme dupaexercitiul: 20.Compune 10-(3+6)= casetele! Joc: Completeaze

. .1..
a al a

aaa aaa

aa a a a aa

\-/ \,/ \l
a laa a a la a a a
\/

54

EXERCITII 9t PROBLEME RECAPITULATIVE


1

Calculeazai a. 9 -5 : 1 0 -8 = 10-S=
b. 8+

6 +3 =

1+9= 8-6= 7-3= 2+6=


4+

2
1+ 5 c.

5-

3+ 3
(2+6)_(9_3). (10-8)+(7+.1)=
(c+J)_ (4 +3 )_ _ (ru -z)-(o _ c). (4 + 4\ + (9 _7) =

2+ 7

2. Completeazi cdsutele cu numerele potrivite.


6+
6-

r n

!+ 3=
8+ LJ'10

f, -3=.0

8+
8-

T-

a -tr=z
9+ l 7-6 8-3

3. Compard:

7+ 2 n rc-2
g*o I o+r

o-a I

s-z

u n n

7+2 0+ 1 2+4

potrivite: cu numerele casutele 4. ComDleteazi

8+Tl
10-3

l =l-e -\./
6+4

s+1

>4

7-5

T
5. Compune:

X >2 L r ILI

I l-7

>4

f-l *+

'--\,'

| l*8

><>il

e- L_-l

--

sa fie 3; al cerorrezultat scedere > exerciliide si fie 6. al cdrorrezultat adunare > exerciliide pentru a oblineegalitalib: 6. Punesemnulpotrivit

oEs =g s! z =o
zl)+=t
7. Afla numerele:

oI s=+
af
o[

+E o=ro

t=s
s= t

sf z= r

z n r =e

8,3, 5' 7, 6' 9. > cu 3 maimaridecat: dec etO,5,3 " l, 2 ' 4 . > cu4 maimari l 9i 5' cu 3 maimaredecatsumanumerelol 8, Afla numarul sumanumerelorS$i2' 7 maimicdecat L Aflanumirulcu 10.Adundcel mai mic numdrimparde o cifle cu cl mai marenumer parde o cifra' necunoscut: '11. Afldtermenul a +3 =8 b -6 =3 5 +c = 9 7- d = 2

numerul: 12.Scrie > > > > 5; cu 3 maimare decat sumanumerelor2gi I 9i 1; cu 5 maimicdecat sumanumerelor 8 $i 2; numerelor cu 2 maimaredecetdiferenla numerelor 8 9i 3. cu 4 maimicdecatdiferenla

lipse: cisutelecu termenii 13,Completeaze

2+n+1
6 (- -

5+3+E
I <\;

- [.1].r
a + b + c= b-a-c= ( b- c ) +2 = b - ( c - a )= a+o+a=

L -l+3+O

l+ 4 + 2 I l* 7 +L--l

14 . $ t iin dc d a = 2 , b=5 , c=3 ,a l l d : > I > 2 >

rezultatul corect: 15. incercuiegte 8- 3 -2 = 4 , 2 , 3 7 + 2- 5= 4,1,6 8 +1 + 1=9,8, 10 9 -(7 - 3\ = 2,5,4

vecinilor numerului4. 16.Aflasuma sd fie adevdrate: asifelincatscrierile cesutele 17.ComDleteazd 2 +5 =3+[

s - a =1+I
7 * != 5 * 4
57

l) -2=4+1 3+I =7-1


+8= 5+ 5

18.Sumaa douAnumere este6 . Carepotfi numerele? 19.Cristinaa mencat3 prunegi mai are 5 prune.CAteprunea avut Cristina? 20, Un ldranmergela targ cu 5 gdini,2 cocogi Si2 rate.Dacea vandut 6 pasdri. cu catepdseri se intoarce [iranulacasS? 21.DacdEmilia i-arda Mioarei 2 jucdrii dintr-ale ei, atunci fiecare ar jucdrii. jucarii aveacate6 Cate are fiecare acum? 22.Sumaa trei numere este 10. Primul numer este2. Al doilea cu 5 primul. maimare decat gi altreilea Afi5al doilea numer. 23.Cei patru membriai unei familiiau mancatintr-o zi cate 2 pere fiecare. Catepereau consumat in lotalin aceazi? 24.Dintr-oplas6cu ldmai,mamaa folosit2 ii au mai rAmas4. Cate lemaieraula inceput in plase? parcs-auplantat 25.lntr-un 6 puieli de bradgi cu 2 maiputini tei. Cati copaci s-auplantat in parc? Joc: Coloreazd doarflorile in interiorul c5rora calculele suntcorccte.

58

III. NUMERELE NATURALE DE LA OLA 30 NUMERELE NATURALE DE LA OLA 20 1, Comoleteaze cu numerele careliDsesc:

> 1 0,t 1 > 10,12,

>2 0, 19,
>19,1 7 ,......, in ordine crescetoare numerele: 12,10,19,17, 13,20, 15. 2. Scrie in ordine descrescdtoare numerele: 11,15,17,10,18,14,16. 3. Scrie 4, Scrienumerele: > maimaridecat 10,darmaimicidecat 16; > maimicidecat18,darmaimaridecat1'1. 5. Scrieveciniinumerelor: ......1 2 .... .. ......1 7.... .. ......1 3..... . ......18 ...... ......1 l ...... ......14 ...... . . . . . .1 5 . . . . . . . . .. . . 1 9 . . .. . . . . . . . 1 6 . . .. . .

59

6. Compard;

1 5Ils
18813

11212

20X18

14n 1 6
1 72 i3

13 ni3
't1J't7

1ef s

7. Completeazd cu cifracarese potriveqte.

12'fTr I
17 ' [ T - l

irI=rr

fTfl . rs
I l2 =12

EII , r,
fTol ' rg

fT:l . r+

rs'fT,rl

8. Adauge 6la celmaimicnumerformat dindouecifre. 9. Descompune in zeciSiunitdli numerele: 18,13,15,11,12,14. parede la 10 peni la 20. 10.Scrie numerele ll, Scrie numerele impare cuprinse intre10gi 20. 12.Scrie succesorii numerelor: 112,10,19,15,'1 1, 16. predecesorii 13.Scrie numerelor: 13,'10, 18,'14, 17,19. gtiind ca unul dintre ele este 18. 14.Scrie 3 numereconsecutive, (GAseSte posibilitetile). toate 15.La cel mai mic numerformatdin doue cifre identice adaugd6. Ce numer ai obtinut? '16. Scrietoatenumerele de forma tr

60

tt

10simai mici decat 20poli scrie forosind ffiji:T'E T13?jidecet

18.Completeazd cdsulele potrivite: cu numerele

io f l
\,,,^---

f lro -\,/
12

17

v T
1 ,
I I

10
\,,,

:rfl -tl
14

19.Completeaze cu vecinii:

Ll_l < 12< L l l

F--F--l

1 | l=tt'1
I I l <re<l

l>lJ>l

fTl'to'

fT-l

fTl .17=fTl

punctelel Joc: Unegte Ce imagine ai descoperit?

to

8 7
6

19 r

o o o o

DE LA 20 LA 30 NUiIERELE NATURALE

' t ,o , 2 , 3 , 7 .

62

7. Compari:
"7 L_ J_"

f-trr.

30 n2o
21n20

28n25
24226

2sn24
21212

8. Scrie in ordine descrescatoare nume rele:21,29,28,27,28,20,30^ 9. Scdein ordinecrescdtoare numerele 26, 23, 22,28,20, 29, 25. 10.Scrie toatenumerele maimicisauegalecu 30,de format, gtiind ce t +y=3 . ll.Scrie in ordinedescrescetoare toate numerelenaturalede doud cifrecareau cifrazecilor Z. 12.Completeaze cu cifrapotrivite:

I =2o

:q'l)T.l

fTt
24 <

>21
t E)

zs.l-T+l
go LL1J '

l2Tl. l2Tl

lrTl, fTol

13.ge-lum9le se potforma din 20 Si 7, 3 Si 20, 20 $i 9, i, 4 qj 20, 3, 20 9i 5? 14.Scrieveciniinumarului cuprinsintre 20 gi 30, careare cifrazecllor egalecu cifraunitdlilor. 15.Catenumere existd intre23 gj 29? 16.incercuiegte celmaimare pardingirul: numAr 24, 2. ,29,22,23,20, 28,22.

63

carepotfi pusein locullui r: 17,Scrietoatenumerele 2 2 0 <x<2 5 | 29> x226 | 2 3 3 x<2 8 in zeci$i unita!numerele:28,23,27,29,22,21. 18.Descompune gtiindca unul dintreele este 25. 19.Scrie patru numereconsecutive (Gesegte toateposibilitetile). cdsulele cu mumerele carese potrivesc. 20.Completeazd 2A3 L__J 20 -tl" 20 5 20 '1

20 I
27

pietrele pe caresarebroscufa cuprinse cu numerele Joc: Completeaze intre24 9i 30.

) &_cl-ar () Y
\-,/
.()

r /r.-\ a

64

IV.ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA NATURALE DE LA 10 LA 20 ADUNAREANUMERELOR NATURALEDE LA OLA 20 (z + u} '1. Calculeazdl '10 + 3= 7+'lO= 10+ I = 0+10= 2+1O= 10+ 4= 2+ 5+10= 1+10+ 4= 10+ 3+ 3=

2. Completeazd cdsutele cu numerele carese potrivesc: 1s= 10+[

1e =X +10 11 = 1 0+ n

1 0+ 7= m 1 0+n = 16 2+r1-1= 12

10+ f T_l= 20

s* [T-l =13
1 0 + [ = la

3. Unegte operatia cu rezultatul corect: 10+ 3 2+ 1 0 10+ 9 4. Efectueazd: (2+ 8 ) +3 = (7+3 )+8 = (1 +9)+5 = 5. Afldtermenul necunoscut: a-7 =1 0 ,-3=1 0 c -10 = 2 ./-10 = 8 7+(10 + 0 ) = 2+( 6 + 4 ) = 1+( 5 + 5 ) = t9 13 12 10+1 0 .1 +1 0 10+ 4 20 14 11

6. Gese$te numerele cu 10maimaridecat: 3, 7, 9, i, O,5. 65

este10.Cat este numere esle 19. Unuldintre 7. Sumaa doudnumere numer? celalalt '+" sau"-" pentru a oblineegaliteli: 8, Punesemnul

rc l l 4 = 1 4 10n 6=4

tlto=tz

zl)rc=e
1on 1=11

r of s =r s
L Compare:

z o! r o= t o enlo= 1s
3+10 n1 5

s ! ro =ts

12lf 10+ 2

g* rotr to* s
9 + 1 0 I1 0 + 9
4 + 1o[ 1 0+ 2

rs [ ] r o* + t aI t o * o

e+1on1e

r *ronro

se fle 10? trebuie scdzut7 astfelincalrezultatul 10.Dince numar are 10 lei, iar Mariusare cu 6 lei mai mult.Ca! lei are 11.Bogdan lvlarius? iar in alta cu 2 maimulte.Cate colorale, 12.intr-ocutiesunt8 creioane suntin celedouacufii? creioane DacdI suntfete,cali elevisuntin clase? 13.intr-oclasasunt 19elevigi 7 viotele. Cateflori i-a 14.O feti!6a culespentrumamaei 10 ghiocei drruitfetilamamei? 4 pruni9i un nuc.Catipomi sunt 10 meri,2 cire9i, 15,in livadabunicului fructiferi suntin livadd?

66

NATURALEDE LA OLA 20 (zU+ U) ADUNAREANUMERELOR l. Calculeazi: 12+1 3 = 15+ 4 = 11+ 6 = 13+ 3 = 6 + 13= 8+11= 5+ 12= 2+3+11 = 5+1+12= 6 + 0 + 13 = 2+2+14=

cesutele: 2. Completeazi

18=12+ n
1 5 =11+[

13+4=fT_l
11 + [ ] = 1 e

14+

n
U
= 19 = 18

7+ 't6 +

e= r +Z
EfectueazS: (13+ 2 ) +4 = 3+ (13 +3 )= (11+ 6 ) +2 = 5; 13,2 Si4.

s r fT- ] = r o

5+(12 + 1 ) = 6+(1 0 + 3 ) = 2+(1' l+ 4 ) =

129i 4i 5,119i3: 0 S i ' 1 7 ; 2 S i 1 6 ; 1 3 9 i n u m e rel or: 4. A flesu m a corect: operafia cu rezultatul Unegte 15+ 2 4+ 1 5 14+ ',l '19 17 2+'1ts 0+13 '14+ 3 18 17 13

10, 12, 15, 11, un numar cu 3 mai maredecatnumerele: 6. Gese$te 14,13. necunoscut: 7, Afldtermenul * 2 -1 4 a a-5 =1 3 67
b-ll=7 b -15=2

ce scdzetoruteste Stiind 8. Alld descezutul'


o

13' 3 iar restuleste

Compara: 12+2 15+4

16 20 18

1 2+6 n 1 9
19+o f]17
,t5+2 L) 1t

5+14 2+ 18 1+ 17

13 20 19

T 13+ 6 T

n n

10.ComPleteaza:

',14; 5 9i 8' 9i !1; 6 9i 12; 4 9i numerele: folosind adundri 11.Scrie '12; 1 69 i 3 corect: rezultatul 12,lncercuieSte 17 '15 16 1+4 +1 2 = 11 19 18 2+6 +1 1 = 19 g+4 +1 2 = 17 16 16 18 't5 2+3 + 1 3 = = 19 11 20 7+2 +1 1 13.Calculeazi 9i comPleteazd:

m m m

-5 = 12 - 5 = 12

T T I _3=15 f l_l -e=rr f T l -s=ro

12---. ^ ..--'r' r-Tl ( r)---"-' 15.......11

.. , r t - t .

aa,

..-.'.--.r ' t'T--' ' .----'*U.*il - \ g , ,"

68

't4.Afle numerele cu 12 maimaridecai4, 3, O,6, 5. 1. 15.lntr-ocutiesunt 13 cubudrogii9i cu 2 mai mullealbe.Catecuburi albesuntin cutie? 16.in excursie au plecat11 fete,5 bSieliSi douecadredidactice. Cate persoane au fostin excursie? Joc;.Rezolve labirintulgi adunetoatenumerele doudcetedouepentru a obtine sumamaimicadecat20.

trxs

NATURALE NUMERELOR SCADEREA DE LA 0 LA 20 (zu-u/zu-z) 1 . Calculeaza: 15-5 = 16-6 = 17-7 = 19-9 = 12-1O= 13-10= 18-10= 11-10= 14- 4= 17-10= 13- 3= 19-10=

13 9i 3; 13 9i 10;15 Si 10;15 Si5; 18 9i 8; numerelor: 2. AflAdiferenla 18;i 1 0 ;1 29 i2 ; 129i 10. 18' 13'11'19' 17' 16' cu 10maimicidecat numerele 3. Gasegte egalitali: a obtine " t" sau"-" pentru 4. Punesemnul

10n 5 = 1 5 10f l 5 = 5
18 Is=10
12- 2 = I 1 2 10 1 14-10= 3 4 1 7- 7=1 1 1 0 16

n fflo= 7
1 3n 3=10
4 f]10 = 14
'1 8- 8=

ta !+ = ro
= 17 12115
1e[10=e

corect: rezultatul 5. incercuiegte '10 18 9312 11 I 16 10

potrivite: cu numerele casutele 6. Completeaza

l s -[ = 1s tz-)= 2 1 3 , f 1= 16
7. Cu cat estemai mic2 decet12? 8. Cu cat estemaimare18 decat10? 70

10+n=1a 1+n= 11

!-z= ro

9. Afldtermenul necunoscut:
17 , rn

z+ 8= 18 l0+a= 12

10.CompaI5: 16-10 [ ' 1 8 -8 19* 9 16- 6

13-ro f] i4- 4
1 2 - 2 f) 1 ' t- 1 0

Zp-z I ', a - r o

u- n n ft-ft

'!1.Ce numer scazi din 16 pentru a obtin 10? '12. AfldscAzetorul, gtiind cd descezutul este 19,iar diferenta esteg. '13. Calculeaz5 9i completeazd;

14.La.derdelu$ sunt12 copii. 2 se daucu seniula, iar ceilalti se batcu bulgdri de zdpad6. Ceticopii se batcu bulgeri'de zapade? 15.Florina avea18 mergele. Ea a pierdul 10 din ele.Catemeroele mai arc Florina? 16.1n scorbura unei veverite e[au 19 alune. Ea a mancat intr-o saptamane I alune. CAte alune maiare? 17.Compune o problema dupeexercitiul: 1 5 -(2+3)=

71

NATUMLE NUMERELOR SCADEREA DE LA 0 LA 20 (zu-zu) 1. Calculeaza: 17 - 1 2 = 18- 1 3 = 15-1 1 = 16-'12= 12-11 = 19-14= 14-12= 13-13= 18-'17=

18 9i 11; 17 Si 15;15 9i 14;19 9i 13;12 9i numerelor: 2. Aflddiferenla '1 0 ; 1 39i 12;189i 13. 12;1 6q i 15,11,19'14' 18. maimicica: '13, cu '11 numerele 3. Gdsegte pentru egalita$; a obtine semnul"+'sau'-" 4. Pune

1 5 n 12= 3
17 ,l 7 ='to

18n 1 3 = 5

12 2 1=1 3 1 en 16 =1 0 16J12= 4

17112=s
11811=o 13X2=15

corect: rezultatul 5. lncercuiegte '16-12 = 18-15 = 19-1 4 = 5 3 6 4 4 3 6 7 5 15-12= 3-10= 19-18= 2 9 1 3 3 0 6 12 3

6. Cu cat estemaimic 13 decat18? decatlT? 7, Cu catestemaimare'19 potrivite: cu numerele c5sutele 8. ComDleteaze

1 5 -f = 2 1 6 -l = 2 i e -I =6
72

l f -p=t

n
n

- 13 = 6

9. Aflatermenul necunoscut: 1 6 -a =1 2 1 1 +a =1 9 10.Compar6:


a - 13= 6 a+ 12=17

ls -1 6 I 15-1 1 n
1 8 -13 n

rs-rz rz- ro
ro-fi

1 5- 12n 1s - 16
1 6 -1 4 E 14- 2 J 1 s- 1 5 16-14

scazidin 18pentru a obtine 6? 11.Ce numer este13. este 17 iar descdzutul 12,Afl6diferenta, itiind ce scezdtorul 13.Calculeazi si completeaze:

tt

r----.. ---t - (-rz)-------*[Tl 17--,--->

il

19

-- z---r--''E 15-- (-rr)_-fn -

,, ,'-\

Tl

,, /-

\g

predecesorul numarului 13. '14, numdrului 16scade Dinsuccesorul au erau15 magini. 15.intr-oparcare $tiindce au plecat13,catema$ini rdmas in parcare ? '16. intr-o zi 13 probleme, iar Marcel cu 11 mai puline. lonela rezolvat probleme Marcel? a rezolvat Cate 14 oi 9i restulcapre.Cate capreare 17.Un lSranare 18 animale: laranul? iar Vlad cu 11 mai putine. Catetimbreare 18.Andreiare 16 timbre, Vlad? 73

V, ADUNAREA NUMERELOR NATURALE SI SCADEREA D E LA O LA 3 0 ADUNAREA NUMERELoR NATURALE DELA OLA 30 (z * u} l. Calculeaze: a . 2 0 + 30= 20+ 7 = 2 0 + 1= 2 A+ 4=
b.

2+ 2 0 = 5+ 2 0 = 9+ 2 0 = 6+ 2 0 =

20+ 0

8+ 206

20+

4+ 20

20+ 5

20

2. Alegerezultatul corect: 2A+3 +2 =2 3 22 25 20+1 +D =2 '1.20,22 20+4 +2 =2 6 , 24 22 20+5 +4 =2 5 29 27 20 +7 +2 =2 9 ; 27,23 Une$te operatia cu reiultatulcorect; 12+6 20 +3 10+ I 23 18 19 20 + I 4+ 1 2 3+ 2 0 16 23 2A

4. Completeazetabelele: 10 13 20
'\1

74

5. Calculeazd si compare: 12+6 18+ 1 1' l+2

n
T

20+2 10+9 2 0 +4

14+3 n
20+ 7 20+ 0

10+ 7
12+ 7 1 0+ 1 0

cesutele cu numerele corespunzatoare: 6. Completeazd

fT.'l*26=23

zo* a=f T l *fl-l =zs zo


7" Calculeaza si completeaze: 20+4
6 +2 0

fTl *2s=2e z o *f f -l=za


2 0+7=TTl
20+ 1

3*TTI
^
23+4

l-T_] * r

fT_l-" llr'"

r-r--l
rlrl

TT_l
o,

rTr
L_.t

TT ll L_t

tI

Efectueaze: 20+(2 +3 ) = 20+(5 +4 ) = 20+(1 +6 ) = Completeaza: (3+3 ) + 2 0 = (2+5 ) + 2 0 = (8+1 ) + 2 0 =

ffl-s=zo fTl- r =zo ffl-s=rz

TI tI t]]

+ 6 = 18 + 3 = 13 +5=17

28,21. in zeciqi unitati numerele: 22,23,29,27, 10.Descompune 3 9i 6. cu 20 maimare decat sumanumerelor 11,Gdsegte un numer 75

l2^ Gase$te un numer cu 20 mai maredecatdiferenla numerelor 8 9i 4. 13.Dinsumanumerelor 4, 2, gi 20 scade succesorul numdrului 3. 14.Un termenal unei adundrieste 8. Sumaeste 28. Cet estecelelalt termen? 15.La predecesorul numerului2l adaugd diferenta numerelor 16Si12. 15.Laura are20 lei.Dacdmamai-armaida 5 lei,cetileiar aveaLaura in total? 17.La aptozars-auadus 3 lSzicu piersici, 6 ldzi cu pere9i 20 lazi cu mere.Cateldzicu fructes-auadusin total? 18.Petrea oblinutla un concurs de matematica 20 puncte, iar Ramona puncte cu 3 mai mult.Cetepuncte a obtinut Ramona la concursul de matematicd? 19.Bunica a cules dingrSdind 10 castraveli, 1Oro$ii, 6 ardei 9i 2 vinte. Cetelegume a culesbunica in total? 20.Compune o problemd dupeexercitiul: 20+2. Joc: Scrierezultatele in cdsulel

*5,f- l
T,tl
i l -

.' r,
+2
| ---------------

+7

f_l
|

>

+e +1 l r o l -------.---------* f-l L----l L-l-'.-'-' *

T T T T

ADUNAREA NUMERELoR NATURALE DELA o LA 30 (zu+ u) 1. Calculeazd; a .2 1 +6 = 2 3 +4 = 2 5 +4 =


b.

7+22= 6+23= 9+20=


6+ 21 24+ 48

26+2= 27+1= 29+O=


+ 2.1 22+ 6

23+ 324

5+

2" Etectueaze.

26+(8 -s)=
24+ ( 1 0 -5 )=

23+ \3+2)=

(6_1 | 2 ) + j=

ii- Ej -i s =

t6 + 2\+ 2j=

3. GSsegte numerele cu 5 maimaridecat 21,,14,22,23,20,24. 4. Adaugd diferenta numerelor i 8 $i lslasumanumerelor20$i 3. 5, La sumanumerelor 21 gi S adauge vecinul maimical numdrului 4. .12. 5. Adaugd diferenta numerelor 139i 11la resturnatul numdrului 7. La predecesorul numarului 5 adaugd succesorul numirului23. 8. incercuiegte rezultatul corect: 22+ 4 =2 5 ;2 3 :2 6 21 + 5 = 2 6 :2 2 ,25 23+4 =2 3 :2 4 ;27 gi comparA: 9, Calculeazd 23+ 4 21 +5 21 +2 I f I 2 8+1 2 3+g 2 O+3 77 24+4 = 1 2 ; 2 8 ; 2 3 25+3 = 2 5 ; 2 8 : 2 2 26+3 = 2 7 ; 2 , 2 9

24+ 5 I23+s 26+2 n 27+1 2B*1 a] 2s+2

necunoscut: 10.Afldtermenul a-5 =2 2 b-3 =2 6 c +13 = 1 8 19-d= 1 7

'11.Dacd scdzetoruleste 4, iar diferenla este 22, afl6 cet este descezutul. esteun ca unuleste5, iar celdlalt 12.Afldsumaa doui numere Stiind toate soluliile). cuprins intre20 qi 24.(Geseqte numdr la 6 pentru a obtine 29? 13.Ce num;radaug numdrului 20. succesorul 3, 1 gi 4 adaug 14,La sumanumerelor
15.Completeazd;

fTl - o=zr fT_l -+ =rs


z+-f-fl=zo

zt +f-f) =za

fT l*r+=zg =zs z*fT_-l

21. numdrului numerelor 18gi 8 adaug;predecesorul 16,La diferenta ca mai are in farfurie observa {7. Dupace a mancat10 vi$ine,l\4agda incd 20. Catevigine a avutMagdala inceput?

iar dupi-amiaze intr-odimineaF 6 juc5rii, 18.La o librdrie s-auvandut la acea cu 21 mai multe. Cete jucirii s-au vandutdupd-amiaze lWerie2 de rald $i 22 pui de Marioara a vendutla piate5 boboci 19.Mdtu9a pui gdine.Ce.ti a vandutmdtuqa in total? "cu22 maimult" expresia o probbme in caresa folosesti 20.Compune

78

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 30 (zu - u) 1. CalculeazS: 23-2= 29-6= b. 276 298 262 2A 4 252 24* 1 29-5= 26-4= 28-7 = 2 1- 1 = 24-3=

Alegerezultatul corect: 29-1 -2 =2 5 ;2 6:28 28-4 +1 =2 4 ;25t27 26+2 - 8 =1 9 ;28;20 27 -5 -'t = 2 1 :22;26 25-5 +9 =2 0 ;2 9i 21 Uneqte operalia cu rezultatul corect: 28-3 27-4 25-4 21 23 25 28- 7 24- 2 25- 5

20 22

4, Calculeazd si comDard:

25+2a
)a- a ff

2s-2
) R -A

28- 6 n
23+ 5 [

26+2
29+1

27- 1 a ) 2 s -2
79

24 + 4e

26- 3

cesutele: 5. Completeazd
2?-2

28 -6

2 7- 3 -T--l
| | | -o

-l --r

+4

[-T-t _,
t=T_l Lt l

rT-l
lll

[il

necunoscut: 5. Afldtermenul a-(2 8 -7 \=! a+(9 -6 )=2 1 +3 corespunzetoare: casulele cu numerele 7. Completeazd

f-V-z =zz =zs f1-l* z+


zg +fT'l =z a
tabelele: Completeaza 2A 24 25 29 30

26-f-f]= z,r

fl-] -o=ze zg-fl_-l=z+ *e=zs l-T_-] rz* ff]= zo

29 27 28

'+" sau"-" pentru a obtineegalitdli: 9, Punesemnul

27 Z

4=23

e n15=27 fin't2= s 28n 7=21

22 a

5 = 27

zo [] e =z o

27 $i 2 sumanumerelor cu 8 maimicdecat un numdr 10,GAsegte maimareal numarului vecinul 6, 2 9i 21 scade 11.Dinsumanumerelor

predecesorul 12.Dinsuccesorul numerului 22 scade numerului4. 13.lntr-unparc s-au plantat28 trandafiri rogii,galbenicu 3 mai putin decat cei ro$ii, iar albi cu 2 mai putin decat cei galbeni.Cati galbeni trandafiri s-auplantat? Daralbi? 14.lntr-unaulobuz erau27 c6le]od. La primastatieau coborat 6 9i au urcat2. Caficeletori suntacumin autobuz? 15,La diferenta numerelor 29 gi 8 adaugd dublul numerului 4. 16,Dinpredecesorul numdrului 29 scade dublul numerului 10. 17.Md gandescla un num5r.Scad 7 Si obtin22. La ce numerm-am gandit? 18.Cetelina are 5 ani. Cea mai marevedsoard a ei este cu 21 de ani mai maredecetea. Ce varsteare aceastd verisoara? 19.Adianaa desenat 25 buburuze. Andraa desenat cu 3 mai Dutine. Catebuburuze a desenatAndra? 20.Bunicaare24 geini,careoud in fiecarezi. lntr-ozi inse,3 gdininu au ouatde loc.Cateoua a luatbunica in ziuaaceea? 21.Karlaa cules28 de mure,iar Victoriacu 5 mai putine.Cate mure areVictoria? pe cei 22 de colegiai sei cu cate o 22.De ziualui, Andreiii servegte bomboand,manancdgi el una gi o serve$te$i pe doamna invdlatoare. Catebomboane maiare,dacein cutieau fost28? 23.Cornelare 26 de ani. El este cu 4 ani mai mare decatfratelelui. Catiani are fratele lui Cornel?

8l

DE LA OLA 30 (ZU+ZU) NATURALE NUMERELOR ADUNAREA '1. calculeazd; a . 1 6 +13= 1 1 +15= 1 2 + 14= b. 12+ 15 1 7+ 11 16+ 12 17+ 12= 13+13= 15+14= 11+ 13 1 6 + 1 ' l= 13+12= 14+13= 13+ 15 11+ 11

corect: 2, Alegerezultatul 1 2 +1 5 +2 =27 29 23 1 4 +3 +1 1 =2 5:17:28 16 +3 +'1 0 r2 9 19 23 1 3 +1 4 +2 =2 9 27 '18 1 1+ 1 1+ 1 =22:23:30 potrivite: cu numerele 3. Completeaza

[I-l- rs=rz fTl- rr=rz f-Tl- ro=rz


B+p 227-s

f1-f-u=u
l=l*l - rs=t

fTl- re=rs
-T-l-p=tz

-l]-rz=r

l-T_l-r+=rs

4. Calculeazd 9i compara:

15 + 1 4 D 2 0 + 1 0

t s +r o f , z s *5
15+11n16+13

Q+ 171] 2s-s
1+ ' ,1 1 f U+ U

82

5. Unegte operatia cu rezultatul corect: 13+ 16 1 4+ 12 15+ 1t 28 28 29 14+ 1 3 + 2 11+ ' 1 2 +3 12+ 1 5 + 1 26 28 29

6. Completeazdcisutele: 15+ 12
I I
rtl

16+ 13

1++ l-T-].
29* 1 6

. t-r

-T_l

i-Tl*,

E*''o
30+0

rT*r

fT

t]f

ftl

7. Afletermenul necunoscut: a-( 2 7 -1 6 1 =12+2 a+(1 5 +1 2 ) =15+14 8. cdse g te .11 , 1 6 , n u m e re c u 12mai mari dec et: 13, 1 2 , 1 7 , i, 4 .

9. Completeazd cesulele cu numere corespunzatoare:

f-T_lru=,, ,
-T-

^ZI-t

t=14

t o+fTl =zo
ff-l*12=23
10.Completeazi tabelele: 11 '12 13 12 15 10

l-Tl _n =ro 2+-fl-l=s


fJ-l* s =26 e+fl-l=24

13 11
14

83

"+"sau"-" pentru a oblineegalitdtile: tl. Punesemnul

12f )14= 2 6

14414 = 28

18E13= 5 17f] 4= 13

14114= 0 16X13= 2e

119i 3 sumanumerelor decat cu 14 maimare numarul 12.Geseqte 12 9i 14 sumanumerelor 11,'13 13.Dinsumanumerelor 9i 2 scade '15 14. predecesorul numarului numerului adaugd 14.La succesorul impar. 129i 17adaugicelmaimicnumar 15.La sumanumerelor cd a = 13,b = 12,c = 4 calculeazd: 16.$tiind > a +b+c > a +b-c > (b +c )-a > c+( a_b) > c- (a-b) cog erau 10 pere,16 mere9i 3 gutui.Cetefructeerau'in 17.intr-un co9? 13 gaini, 11 rate,2 bunicii: toatepasdrile in cotet s-austrans 18,Seara, pAseri gi are bunica? cate gagte,un curcan o curce. este cu 1'1ani mai maredecatea. Cati ani are el' {9, Vecinullvlioarei are '13ani? dacdl\,lioara 9i de George 20. intr-o carte sunt poeziiscrisede VasileAlecsandri Poeziile luiGeorge Alecsandri. ii apa4in luiVasile 13poezii Cogbuc. suntin carte? suntcu 3 maimulte.Catepoezii Co$buc cu mamaei, iar Simona 13 floripentru din grddina a cules 21,Nicoleta gredina? fete din putine. doue cules cele cete floriau 2 mai este 28. Afld primulnumar,gtiindc5 al doilea 22.Sumaa trei numere aldoilea decet estecu 2 maimare este12,iaraltreilea
84

SCADEREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA 30 (ZU-ZU) l. Calculeazd: a ,2 6 - 1 4 = 2 3 -1 2= 2 9 -'1 6 = b. 2815 2411


zt z9-

29-15= 22- 17= 25-13=

21-11 = 24-13= 26-14=


zoz5-

12

18

12

12

2. Unegte operalia cu rezullatul corect: 28-13 17-1 6 25-1 4 1 15 11 27 - 't4 23-12 25-15
11

10 13

3. Alegerezultatul corect: 29-11 - 1 2= 1 A:6;5 25-15 -1 0 =1 0 ; 3; 0 27- 1 3 - 1 2 = 1 4 :B ;2 26+ 4 - 1 0 =2 0 ; 19;13 28- '1 4 - 1 2= 2 ; 1 2:22 4. Calculeaze gicompara:

2 4 - ' .3n15-.1 2 2 7 -15f ] 2s-17 25+ 4ff'to+20


5. Aflatermenul necunoscut; a + (26- 'l4r= ' 1 2 + 1 6 a* (13+ 15)= 1 4 - 1 3

2s-16 X

1 6 +1 2

? 3-1 3n

2s - 11

2 s-n n 26-1s

85

casutele: 6. Completeaze
28-15

27-fT-1,
f-f-l t tt * te
--r \,/ '-r | | 12+l 23

l-Tl-,t
13+14

fTl+ 1+

TT-l

m
22-

pentrua obfinerezultatele cu cifrelecorespunzatoare 7. Completeaza indicate:

rI

27-

Ir

24-

r=l-

lrl

11

corespunzetoare: cu numerele casutele 8. ComDleteazd

za-f-V=z fT-] -o=zr r+*f-T_l=zo


f -V *p= 12
L comDleieazdtabelele: 17 11 12

[*T_l-t=rs zt -f1-1=p l - f l*t s=zg to+f-Tl =za

18 13

23 29

egalitelile: sau"-'pentrua obline semnul"+" lO.Pune

, 3Z 11 =12 12lS11 = 1 11J12=23


86

nnp=2e
fin12= 5

= 14 2sa 15

11.Gasegte numerele cu 12 maimicidecat: 27, 19,23,22, 15.26. 12.Gdse$te .lg j .1. numdrul cu 13 maimicdecat sumanumerelor Si 13.Dinpredecesorul numerului 30 scade succesorul numerului 1g. 14.Dinsumanumerelor'12, 159i 2 scade sumanumeretoi iigi ia. 15.Afl4 scdzAtorul, gtiind ce descazutut este 27, iar diferentaeste rdsturnatul numarului 31. 1 6.$t iin d cd a +b +c =25 a + b = 13 b + c = 23,afldnumereE a, D.c. 17.CaI bdietisunt in curteagcolii,dace din cei 28 de copii, 12 sunt
Tere1

18.O la^dila goaldcantere$te .18 2 kg. O leditS plinacu fructecanteregte kg. CAtcenteresc fructele? 19.Relu are 18lei,iarfratele lui 11 ler. a. Ce[ileiau ceidoifratiimpreund? b. Cu ca! lei are maimultReludecatfratele tui? c. Cali bi le mai trebuie celordoi pentrua puteacumpira o minge de 30 lei? 20.Andrei avea 12 timbre. A primitde la prietenul lui. Mihai,ince 2 I|more. Acumau acela$i numer de timbre. Cdtetimbre aveaN,lihai? 21.Maia a mancat13 alune.Cateaiunea avutla inceput dacd acum maiare15 alune? 22.MogMihaia crescut intr-unan .lOporci.ln anulurmetor a crescut cu 5 porcimai mult.Catiporcia crescut mogMihaiinceidoi ani?

87

DE LA OLA TOO NATURALE VI. NUMERELE NUMAIDINZECI FORMATE NUMERE NATURALE


I

de la 10 panala naturale toatenumerele Scriein ordinecrescdtoare din zeci. 90 formate

30,90, 70, 10,50' 40' 80. numerele: descrescetor 2, Ordoneazd numereln termeniformalinumaidin in urmdtoarele 3. Descompune zeo:

-brii\-frn-turd--r--n
go nso
zo lzo +o lzo aoI zo
ao! ao
roo[so

numerele: 4. Compare

ooI so
ao! ro

soE so

din20 in 20 de la 10la 100. numerele Scrie


o.

numerele din 10in 10de la 80 la 20. Scrie din zeceIn zece de la 30 la 100,astfelincat cifra Scrienumerele zecilorsa fie impard. Scrie numeredin zece in zece, de la 100 la '10,astfelinc6t cifra se fie pare. zecilor

88

CITIREA NUMERELOR NATURALE DE LA OLA IOO 9I SCRIEREA 1. Scrie numerele: > cuprinse intre36 9i 48; > de la 53 la 42: > de la 91 la '100; > maimaridecatT2Simaimicidecat83. 2, Scrie in ordine crescStoare numerele:43,59, 13,81,27,22,98. in ordine 3, Scrie descrescatoare numerele: 75,84,39,90, 100,9,63. 4. Descompune numerele intr-untermenformatnumaidin zeci gi altul formatnumaidin unitdli; 76 85 59 32 98 44

f_ _82 70

fn
_36_ _52 93 _

f_ _

5. Scrie vecinii numerelorl 29 _ _

-^-

-^- -^_18 _42 68

6. Compard: 4s [54
^^ ^^ Tzr l )zr

2en46
^^ -^ cJ L_lro F---t

374142 el f 1e

41 n3e
87[76
89

61I61

potrivite: 7. Scriecifrele

26 =2J

+g ' fTl
Llo>/c

52<51

aI=

Jt. st
ag. [ z

fo=so

zI' I:

8. Scrie succesorii numerelor: 28, 17,35,44,87,93. 9. Scriepredecesorii numerelor: 82,71, 53,22, 7A,39. 10.Scrie numerele maimari decat 38 gi maimicidecet 51. 11.Scrienumerele cuprinse intre10 gi 100careau cifrazecilor egald cu cifraunitelilor. 12.Scrienumerele naturale de doudcifrefolosind cifrele: 2, O,6. {3. Careeste cel mai mic numdrnaluralformatdin doudcifre?Dar cel maimare? 14.Careestecel maimarenumernatural cu cifraunitellor8? 15,Careestecel maimic numdrnatural cu cifrazecilor 6? 16.Scrie: parecuprinse > toatenumerele intre31 gi 65; > toatenumerele naturale cu cifrazecilor8; > toatenumerele naturale de douacifrecu cifraunitelilor 3; > toatenumerele formate din zeci$i unitati careau sumacifrelor 7. 17,Scrie resturnateie numerelor: 25,53,96,74,12,87. 18,Compardcel mai ma numer par de doui cifre cu rasturnatul numarului 39. 19,Scrie vecinii succesorului numerului 72.

ADUNAREA NUMERELOR NATURALE $I SCADEREA DE LA OLA 1OO ADUNAREA NUMERELOR NATURALE FORMATE NUMAI DtNZECI l. Calculeazd: 10+3 0 = 40+5 0 = 20+6 0 = 50+50= 60+40= 20+80= 30+60= 40+20= 70+10=

2. Completeazd cu numerele carelipsesc:

66 = 6 s * f l l 56= f T l * 1 s 7s= 5 s * f T l
3. Calculeazii 9i completeazd: 2Q*.lO

z o = fl -l + s o ao = fT -l + z o
5s=TT_l*36

40+30 10+ 4 0 SO+2O ..,/ __)z_ \,/ \,/ | | l + 2 0 fT -l+30 E*. LL _ _ J . *1 0 0 -\/

tttt

ili

\'/

fr-

\"

l-rl

4. Gasegte numerele cu 20 maimaridecati 10,40,20,30,70,50. 5. Aflesumanumerelor: 40 9i 10,30 gj 20,10Si70,B09i 20. 6. Completeaze cesutele cu rezultatele corecte;
-,--t /- ^ \ /+ l ol 40 ----) \ --,/-> .,tv\ ^^/ ' . ) | 20 ---.-

m
trT
[]

10

---.
-t

^ ,,,
"-'--l

----\

tI

ao40 ,'

(+60)------'r

tT_n

91

7. Aflddublul numerelor; 20,40,10,30,50. 8. Afletriplul numerelor: 30,20,10. 9. La dublul numdrului 30 adauge vecinul maimare al numerului 19. 10.lvlegendescla un numer.Scad30 Si oblin40. La ce numerm-am gandit? 11.Afldtermenul necunoscul: a -2 0 - 5 0 a -( 2 0 +2 0 )=30+10 12. Compaft:

20+50n 30+40Il
20+3 0 f

60+10 so+10
10+ 6 0

20+40+10n 30+30+30I 10+ 40+20 n

50 100 70

13,Gesegte valorile lui a gi b, gtiind ca suntnumere formate numai din zeci" a +a +a =3 0 b+ b + b = 9 0

'14. Dacescazdtorul este50, iardiferenta 40, aflddescizutul. 15.Dince numdrscad70 pentru a obtine30? 16.Adund numerul 10 la fiecare dinnumerele: 30,70,20,10,80,90, 17.La sumanumerelor'10 gi 20 adaugd sumanumerelor 20 gi40. 18,Sumaa trei numere formate din zeci este50. Carepot fi numerele? (Gese$te toateposibilitelile). 19.Daci meresc un numdrcu 30 qi apoicu 20, obtingO.Careeste numdrul? 92

20.$tiindcd a = 50, b = 20, c = 30, calcuteazd: > a+b +c > a+ b - c > a+ c- b 21.lntr-o zi. lonel a citit1Opagini dintr-o carle. ln alti zi a citit20 paoini. uarepagtnl matare de citit.gtiind c6 toatecartea are g0 Ae pjginl? 22. Un muncitor a sipat 20 metride Sanl,iar altulcu iO metrimai mult. Caflmetride Sant au sapatcei doi muncitori impreundi 23.Pe un raftal bibtiotecii sunta$ezate 30 de cd(j. iar pe altul40. Cafe carlrsunta$ezate pe celedouerafturiale bibliotecii? 24.Andreea a cules30 de ciuperci. iar soraei cu 10 mai putine. Cate cruperct au culesceledou; fetein total? 25,Compune o problemd dupeexercitiul: 3 A +20+40= 26.RezolvS: Azi in vale,pe un lac, '10ralebaiefac. lvlaivin 20;mac, mac, Catesuntacumpe lac?

93

NUMAIDINZECI FORMATE NATURALE NUMERELOR SCADEREA l. Calculeaza: 3 0 -1 0 = 6 0 -2 0 = 50-30= 80-40= 70-70= 60-40= 80-50= 90-60= 60-30= 40-20= 70-60= 2O-1O=

carelipsesc: cu numerele 2. Completeaza

70-f Tl =+o
s o - fT l = 2 0
8 0-50

fTl-zo= ro
fl - l - o o = s o
90-70 70 - 6 0

| l-l*2s =a6

zo*f T l =go
90-40

cisulele: 3. Completeaze

\,/

\,/

f-f]*so

fI

\,/

f|_l-to
\,/

-:ZLL-,1*+o | | l-20

\'/

lll

!/

__)z_

lll

numerelor:.60 4. Afle diferenla 9i 20, 80 $i 40, 50 $i 50, 90 9i 20' 70 9i 50. 60,50,30,90,40'70. numerele cu 30 maimicidecat: 5. Gdseite corespunzdtoare: cu rezultatele 6. Compbteaza 80 ---.. T-TL--I--l /.-_\-.--70 =-..r /-\,--t
\

fTLL

( -*,;-.------l | | 40 _____-

l 60-----*\-'"/--------}L_l_
.v -

so /"

-t-\

fn
94

3o,"

Tl

7. Dindublul numarului 30 scade numerut50. 8. Scadetriplulnumdrului 10 din cel mai mic numir natural formatdin trei cifre. 9. La succesorul numarului39 adauga succesorul numirului59. 10.Afl5termenul necunoscut: a +4 0 =8 0 3 0 +s=9 9 'l1.Compari: a-S 0=20 7O _a=1 0

4 0-30n20- 1 0 5 0+ 10n90- 3 0
20+ 20Elo+20

80 - 70 n 30- 1o 6 0- 20 n 70- 40

9 0-1o n 30+so
70+20-60I 90-70+ 10

4 0 + 10+ 30 !

oo -ro-a o

12.MEgandesc la un numar. AdaugSOgi oblin60. La ce numdrm-am oandit? 13.Dacedescezutul este80, iar diferenla este10,aflescezdtorul. 14.Ce numer scaddin 70 pentru a obline50? 15,ScadenumArul 30 din fiecare din numerele: 80, 30, 100,40, 70. 50. 16.Din sumanumerelor 30, 40 Si 10 scadediferenta numerelor 70 gi 20. 17.Diferenla a douanumere formate numajdin zecieste30. Careoot fi numerele? (casegte toatesoluliile). 18.Dacescaddintr-un numar30 gi apoi adaug20, oblin50. Careeste numdrul?

19.gtiind ca a = 80,b = 10,c = 30,calculeaze: > a+ b -c > a-(b +c) > b+( a _ c) 40 de pe9ti,iar altulcu 20 mai pulini.Cali pe9[l 20.Un pescara pescuit ceidoi impreune? au pescuit

dacd are40 de ani.ce verste are Bogdan, 2l.Tatallui Bogdan ndscut cand tatal luiavea 30de ani? 22.Compune o probleme dupa exerciliul: 70-(30+20)=

ln drumsprecasd, sd aflecateghinde a mencat Joc: Ajutdveverita ghinde pe acasa cu40. carele avea a ajuns dacd dincele50de

96

ADUNAREA NUMERELOR 9I SCADEREA NATUMLE FORMATE DtNZEC|gl UNITAT| (zu + u/ zu _ u) 1. Calculeaze: 27-4 = 39-5= 43+6 = 55+ 3 = 1B -4= B 1| +7= S 2+3= 49_6= 96-5= 82+4= 64+2= A 7- 6 =

2, Alegerezultatul corect: 93-2 46+ 3 22+ 6


68* 8

49 91 60 28

91 +8 56+3
tt-c

59 32
t2

3 9 *7

99

3 . A fldsu m a n u m erel or: 26$i 3,829i5,7A 5 i9 , 2 1 , 4 g i2 , 4 7 9 i7 . 4 . A f ledi fe rcn ta n u meretor: 29S i 4,89S i9,9 4 q i2 , 7 5 r i4 , 6 2 e i2 . 5. cisegtenumerele cu 3 maimaridecat: 87,56,73,26,11,66. 6. Gesegte numerele cu4 maimicidecat49,U,37,68,gg,27. 7. Completeaze tabelele:

.18 1S. 8. La diferenlanumerelof 95 9i4 adauge diferenta numerelor Si 9. Dinsumanumerelor 21 gi 7 scadediferenta numerelor 27 Si .12. 10.Dacaa = 46 9i b = 3, calculeazd; > a+ b > a-b 11.Calculeazd gi completeaze:

z++ l)
\r/

48-

2 7-l

r ___

g, f-l* ---\_,/
47

42+t I

38- L,_.1 34
51

r--_r

21

de 19 adaugecel mai marenumernatural numdrului 12,La succesorul o cifre. 13.Compare:

2 3+ 3f ] 4 8- 71 26* 3f

35- 4 30+ I 12' 1 7

88-4 l) 35+3 n 7s-3 f

82+2 42+6 67+2

necunoscut: 14.Afletermenul 4 6-a= 41 +2 a - 21= 19-4


a+ 3 2 = 6 8 - 3
5J+a=CO+J

este78.$tiindce unuleste6, afldcelelalt 15,Sumaa douenumere numar. modelul: urmdrind carelipsesc, cu numerele 16.Completeaze

trZ

*.6=lT-f|* 51 \//

23 * 7 = fJ l * fl l

4E,5=[T'lrfTl

se-r=l-T_-l.fl_l

m -i ** g+-.+= fTl.[fl m
\,/ \,/

za-s=TT_l+TTl

98

{7, Gdseste toate numerelenaturale pare scrise cu douS cifre identice. {8,lntr-o livad5sunt 21 meri,6 pruniSi 2 nucj.Cafl pomifructiferi sunt livadd? in 19.Un ciobanare 57 de oi qi capre.DacA6 suntcapre,afldcateoi are ciobanul. 20.Roxana avea49 de mdrgele. Catemergele mai are dacea pierdut 7? 21.Ajutal pe Mateisa rezolve exerciliile:

E -t r: n E'' [r=[] tr tr=n

t;;t

lll

+E =

tr
tr * E -

tl E
fl

99

NATURALE ADUNAREA NUMERELOR (zu +zu) FoRMATEDINzEcl $l UNITATI 1. Calculeaze: 23 +3 1 = 4 6 +2 2 = . 51 +2 8 = 33 +2 6 = 2. Efectueazi Sicompari:
3 5 +3 4 = 6 2 +2 6 = 1 8 +6 1 = 47 + 42=

42+37= 8 1 + 1 1= 72+22= 18+61 =

43+15n 24+ s'] 4 36+63I


^J^ ^ ^ LI J +. OO

54 62 ee

2 1+ $ l)

ft+ B

43 + 26 t r 53+ 23 +2741 47+s1

T- l ^^ OY

* +zl) n. a'r +z
23 + 6 1 - 2 = 48- 7 + 4 1 = 69 + 1 0 - 8 = 87 - 6 1 - 6 =

3. Calculeazd: 48 - 5 +2 4 = 56+1 3 - 8 = 85 - 2 +1 3 = 21 +3 1 + 7 = necunoscut: 4. Afletermenul a - 6 2 ='1 3 a -( 4 3 +2 4 )=32 i 0 ; 2 1 , 1 3 9 i4 3 : 4 2 , 529i41;37Q 62 i ;' 1 8 9 7 5, A fldsu m an u m erel or: 31 Si24. numere egalea cdrorsumase fF:20, 44,68. 6. Gasegte 7. Determini valorile lui a astfelincat: a +3 2 <39 100

8. Gdse$te numerele cu 41 maimaridecat: 20,53,37.16.24. 9. $tiind cd a = 63 Sib = 31,catcuteaze: > a +b > a-b 10. La succesorul numdrului43 predecesorul adaugd numerului 53. g2 adaugd 11.La predecesorul numdrului cel mai mic numernatural imparde douAcifre. 12.$tiindce diferenta este46, iar scdzdtorul este33, afle descazutul. 13.$tiindca a - b = 24, iat b = 42,afldcet estea. l4.Cu cat esle mai mare suma numerelor 27 gi 71 decet suma numerelor 36 $i 52? 15.La o patiserie s-auaduslntr-ozi 36 de cornuri cu qemsi 23 comuri cu branze. Cat6cornuri s-auadustn totalin aceaz'ila patiserie?

te.in yla S copii staupe bancE Si22 fete. 9e .21baieti "qot:1,n1 pentru ce sunt ricili.Ceti copii facoradespon? lT.lnlr-o lade sunt 32kgcartofi, iarin altacu 13kgmaimult. Cate kg
de cartofi suntin celedoudlAzl? 18.EleviiclaseitA au relizat pentruo expozitie 23 de desene,iar cei ar ctaset r H au realizat cu 2 desene mai mult.Catedesene au realizat in totaleleviicelordoudclase? 19.La dublul numdrului 22 adaug6 diferenta numerelor 3g 9i 6. 20.Mog Gheorghe a incarcatin cesute32 saci cu grau,Mos Vasilea incdrcatcu 3 saci mai multdecetmo9 GheorghS, i f,,loi fln-"u +

m,ai_pulin decet mogVasite. C6fisaii au injar""t i" ioLi Liir"i batreni incArute?

21.intr-uncog,buniculacules23 de vinete. in alt cogbunica a culescu '12maimult.Catevineteau culesimpreuna? l 0t

NATURALE NUMERELOR SCADEREA (zu- zu) FORMATE DINZECI$l UNITATI 1, Calculeaza: 32-1 1 = 59-2 8 = 2. Efectueaze 9i compara: 35-34= 66-26= 81-61 = 4 7- 3 2 = 87-13= 72-22=

$-21 l) 34-22 f

32 11

75- 23z % - 41
64-13 n 83-20 5e-26 E e8-72
76-33+25= -52+27= 26 - 2 3 + 5 1 =

s7-56n
3. Calculeazd: 4 8 + 1 1-2 3 = 59 - 1 6 +4 5 = 72 - 3 1 '- -4 O=

31

necunoscut: 4. Afl5termenul a +3 4= 85 +3=99 (5 6+ 131 85 9i 25, 93 9i 41,68 Si42,64 $i numerelor: 27 $i '13, 5. Afli diferenla 33. gregite: 6. Taierezultatele 92 -2 1 =5 3 ; 71,70 67 - 32 = 35;53;30 85 - 12= 75;83;73 lui a astfelincat: 7. Gesegte valorile a+4 1 <5 3 102 36-12=18;24t36 49 - 35 = 13;18;14 79 - 69 = 10;12;60

L Aflenumerele cu 62 maimicidecat:97,68, 83,92, 76. 9. $tiind ci a = 78 Qib = I l, calculeaza: > a -b > a +b 10.Dinpredecesorul numdrului 74 scaoe succesorul numdrului6l. 11.Dinpredecesorul g9 scade numarului celmaimicnumer par natural de doudcifre. 12.$tiindca descazutuleste 75, iar diferenla este25, aflascdziitorul. 13.$tiindce a-b = 47, iar a = 79,aflecat esteb. 14.Cu cet este mai mare diferentanumerelor 97 gi 25 decat suma numerelor 31 gi 21? 15.Completeaze cu cifrele corespunzetoarei

42 51

9!-

j4L
26 22

L_le_ Is_
35 23 79 n

2n
JJ

65f_le 52

16.4fl6valorile lui c Atijnd ci: a+b+c=86 b=a+4 17.Afle valorilelui a. b, c Atiindca: a+b+c:69 a+b = 2 ' l a +c=5 9 b +6 =5 6

18.Corina avea72 lei.A maiprimit de la bunica 25 lei.Si_a cumparat o mrnge de 12 te!Sjo pSpu$6 de 3l lei.CetileimaiareCorina?

103

PRIN CARESE REZOLVA PROBLEME UNASAU MAI MULTEOPERATII ,|. intr-un Cateou6sunt sunt21 deouA. cogsunt24 de oue,iarin altul in celedoudco$uri? 11dreptunghiuri 12triunghiuri, $i 25 de cercuriCate 2. lrinaa desenat lrina? a desenat figurigeometrice de teatrus-au vandut32 de bilete' iar dupa 3, Pentruun spectacol in total? cu 13 maimulte.Catebileles-auvandut amiaz6 4. O carteare 46 de pagini,iar alta cu 4 mai pulin Catepaginiau in totalceledoudca4i? un grupde 88 de copii Dimineala se soseasce 5, intr-otaberdtrebuie au sosit33, la pranzcu 3 mai putini,iar restulseara Cati copiiau sositseara? iar in altulcu 12 ma' intr-unalbum43 de fotografii 6. Bunicaa aqezat in total? bunica puline. Catefotografii a a$ezat 9i 3 25 puietide brad,cu 4 mai pulinistejari 7. intr-unparcs-auplantat parc? in tei. Catiarboris-auplantat vas sunt'17litride ulei,iarin altulcu 15 maipulin ce! litri 8. lntr-un de uleisuntin celedoudvase? f. intr-unbidonerau35 litrid vin, iar in altulcu 12 litrimai pulin.Din 10litri. Catilitride 14 litri, iar din al doilea primul bidon s-auvandut (Rezolvd in doud in total? vin au ramas in cele doue bidoane moduri). pentruiarna23 kg de ceape,12 kg morcovi 9i 64 10.Mamaa cumperat mamain total? a cumperat de legume kg ca(ofi.Calekilograme unei in 2 buciti.Lungimea de 45 metria fosttdiatd lung6 O sfoarS 1'1. de sfoare? a douabucate bucdtiesteda 23 metri.Cat masoare cu ladiFsunt44 de-caise Tnprima sunt76 de caise. 12,indoudledile lddiledec6tin cealaltd? catecaissuntmaimultin aceaste 104

13.1a un concurssportivau participat38 fete 9i 41 beie$. Dintre acegtia, au fost premiate 12 fet,e, iat beieticu 2 mai putini.Ceilalti primit participare. eleviau diplome de Ca,ti eleviau primitdiplome de participare (Rezolvd la concursul sportiv? in doudmoduri). 14.Sumaa trei termeni este 85. Primul termenestecel mai mic numdr impar de doudcifre. Al doilea termen estedublul numdrului 21. Cat esteal treileanumir? 15.intr-olivaddsunt98 de pomi:32 peri,cu 4 mai mullimeri,iar restul pruni. Catipruni suntin livadi? 16.Bunicula plantatin gradind46 resaduri de rogii,cu 6 mai putine randuride ardeiqi 14 risaduri de vinete.Cate risaduri a plantat bunicul in total? 17.Marina a culesde pe plaja37 de scoici,iarVictorcu 5 mai puline.Ei i-au facut mameiun colierdin 50 de scoici.Cate scoicile-au mai remas? 18.lntr-ocutie sunt 42 de fursecuri, iar in alta cu 3 mai multe.Cate fursecuri suntin celedoudcutii? 19.La o fabricdde mobilds-au confectionat intr-ozi 33 mesesi cu 30 maimulte scaune. Cateobiecte de mobild s-auconfectionai in ziua aceea? 20.De la o serAs-autrimissprevanzare 99 kg de legume. 34 kg erau castraveti, ro$iicu 21 maimult,iar restulvinete. Caiekg de vinetesau trimissprevenzare? 21.O croitoreasi a lucrat intr-osdptemand 16 bluze,iar in alta23. Cate bluzea lucratcroitoreasa in celedoueseptdmanj? 22.Un terana vandutintr-o zi 47 de pepenivezi $i cu 25 mai putini pepeni galbeni. Ca! pepeni a vendutin totaltdranul in ziuaaceea? 23.Strabunicamea are 78 de ani. Bunica s-a ndscut cand avea strdbunica 26 de ani, iar mamaeste cu 21 de ani mai micd decet bunica. Ce varstdare mama? 105

EXERCITII RECAPITULATIVE 9I PROBLEME '1. Calculeaze: a . 4 2 + 17= 5 6 + 32= 6 1 + 26= 35-24= 87-53= 98-62= 49-42= 57- 6= 39-31 = 9 5 - 2 4 - 5 ' l= 8 3 + 1 1- 7 2 = 26- 5+43=

b. 26+ 3 0 - 4 2 = 49- 3 7 + 5 2 = 58+ 2 1 - 3 7 = 2. Calculeaze Sicompare: + 5D 78-34 36+ 3

28+31I
97-5 [

89-30
90+ 2 81 + 14

$-41 I

e 7 - 5 3 n e e- 6

70+30 E

ca urmdtoarele relatii se fle adevarate: 3, Scriesemnul Dotrivit Dentru

28=24 a 4 57= 6e n 12
84=42 Z
4. Efectueazd: 26+ 33 4821 65 + 34 9030 42+ 24

73Z12=61

7222s=s5
642 21= 43

42

7343

35+ 34

8463

5, Afldtermenul necunoscut: a + 9=5 9 73+a =8 7 b-24=45 82-b=32 106 26-15+c=32 85-c+26=87

6. Completeaze cdsulele cu numerele carese potrivesc:

".6 3 = 6s *T T _l 77=f"f]+
5 4 =23+ 4 2 =95b.

fTl- ro=s., n*sz=sg zs-fTl =rg


zt +fTl=e4

52+2 6

4 9 -6

31+l-ll
42-l
\./ ._

ffl ---v,.-a ffl+20

22

Completeaze:

z o*f T l = s g [ f l*ar = a o as-fT-'l=23 fTl-sz =sz


d.

zq* +s-f-T-l = o
2e- io+ f f l= ga

n]*gg*ao=9g

f-7-''z-sz=st

incercuiegte rezultatul corect; 15 + 34 = 82; 80j 49 21 + 58 = 79:70; 85 42 + 35 = 65; 77:72

89 - 73 = 10:16:21 74 - 22 = 52: 62; 50 58 - 47 = 'l}i 48,11

9. Calculeazd: 39 + ( 6 1- 5 1 ) = 42 + ( 5 1 + 4 \= 93 - ( 2 0 + 3 1 ) =

(7 4 - 3 2 \ + 5 0 = (86- 24)- (30- 10): 78 - 3 3 - ( 5 6 - 3 4 ) =

107

10.CalculeazS: 27 - 1 4 = 34+ 1 2 = 93 - 6 2 =
8 2 + 17 =

9 a- 1 2 = 2 4+ 3 4 =

11,Completeaz5 cesutele cu numere caresa faceadeverate relatiile;

ez*l=T_l=ss
fTl*t6'ag
42 -f-71< 22

fl-1-27 =7s 6 8-fTl>27 fT l*gg.+s

12.Tudorare 16 ani.El estecu 3 ani mai maredecatFlorina. Ce varstii are Florina? 13.TantiMioara aE 42 de ani.Dumneaei estecu 2 ani mai mici decat matuga Ana.Pestecali ani vor aveaimpreuna 88 de ani? 14.Dinsumanumerelor 30,41 $i 6 scadediferenta numerelor 68 Si44. 15.Cu cat estemaimarenumdrul 68 decatsumanumerelor 25 gi 32? predecesorul 16.Dindublul numdrului 34 scade numerului 54. 17.Gdsegte un numdr maimiccu 42 decat succesorul numSrului 71. Dinrasturnatul 18^ numarului numdrului 38 scade dublul 21. 19.Duodce a mancat'13mure.Aurelconstata cA mureleremasesunt dublul numiruluide mure mencate. Catemure a avut? 20.Scrienumarul natural de doui cifrecareare cifrazecilor3. iar cifra unitdlilor triplulcifreizecilor. 21, Autaare I 1 ani.Pestecati aniva aveatriplul varstei de acum?

108

22.Valentin are22 de bilecolorate, iar Victorcu 13 maimulte.Catebile au cei doj baieti in total? g, iar 23.Scrie numdrulnaturalde doua cifre,care are cifra unit6tilor cifrazecilor cu 6 maimicd. 24. Afl6; pare; > suma numerelor > diferenla numerelor impare; > diferenta dintrecel maimaregi cel maimic numernatural. 25.O minge costd10 lei,iar o maginut5 estecu 3 lei maiscumpd. Cat gi 2 maSinute coste 2 mingi la un loc? 26.Un morara mecinat intr-ozi 32 sacicu otz, cu 1'l maimullisaci cu grau, iar saci cu porumbcu 23 mai putinidec6tcei cu grau. Cali sacia mecinat morarul in aceazi? 27.La o gredinile sunt inscri$i89 de copii la 3 grupe.La grupamica sunt23 de copii, iarla grupa mijlocie cu 12copii maimulti. Caticopij suntinscrigi la grupamare? 28.Trei frati au impreuni 64 de jucariide plug.primul are 23 iat al doileacu 3 maipuline. Catejucdriide plusareal treilea copil? 29,Din cel mai marenumernatuaral par de doudcifrescadetriplul numdrului 31.Care suntvecinii numArului obtinut? 30.Afle sumaa trei numere naturale gtiindcd unuldin ele consecutive este 12.(Gesegte toatesolutiile). "a"Si"b"gtiind 31.Afldnumerele cd: a+a +b =6 5 $i a+b= 5 3

32.Aflenumerele x' 9i y' ttiindca: x-y=1 t x +(x -y )=3 5

109

73 numerului cu ristumalul la un numir.L-amadunat 33.M-amgandit m-am predecesorul La ce numar 100. numarului Qi am obtinut gandit? dintrecel mai mare9i 7, 1, 5. Careestediferenta 34.Se dau numerele scrisecu acestenumere de doudcifredistincte cel maimic numdr cu bicicleta intr-oord 13 km, iar Marcelcu 2 km 35.Cosminparcurge intr-oora? cu bicicleta Marcel maimult.Cetikm parcurge in altazi zi 11 pagini. intr-o Dorina cite$te 36.O carteare85 de pagini. pagini prima pagini mai in zi. Cate citite dublul numArului de cite$te are de cititDorina? de formaab, undea r b = 1 . 37.Scrietoatenumerele numerele de formar1,,under- y = 2. toate 38,Scrie numerelenaturalepare, de doue 39.Scrie in ordinedescrescatoare egal6cu cifraunitililor. cifre,careau cifrazecilor cogse iau '10peregi se pun in altul,in fiecarevor fi 40. Dacedintr-un cog? cate20 de pere.Cetepereau fostin fiecare

410

CUPRINS l. Numere naturale de la 0 la 10 Numirul$i cifra1 Numerul Sicifra2 Numdrulgi cifra 3 gi Numdrul cifra4 gi cifra5 Numerul gi cifra6 Numerul Numdrul 7 Sjcifra NumSrulgi cifra 8 g Numerul Sicifra Numdrul 10 ll. Adunarea numerelor naturalede la Ola 1O Si scederea Adunarea cu 1 Scdderea cu '1 Adunarea cu 2 Scaderea cu 2 Adunarea cu 3 Scederea cu 3 Adunarea cu 4 Scdderea cu 4 Adunarea cu 5 Scdderea cu 5 Scaderea cu 6 Adunarea cu 7 Scederea cu 7 Adunarea cu 8 $i I Scdderea cu 8 9i I gi probleme Exercitii recapitulative lll. Numerele naturalede la Ola 30 Numerele naturale de la 0 la 20 Numerele naturale de la 20 la 30 lV. Adunarea9i scSderea numerelornaturalede la 10 la 20 Adunarea numerelor naturale de la 0la 20 (z + u) Adunarea numerelor naturale de la 0la 20 (zu+ u) Scederea numerelor naturalede la Ola 20 (zu-utzu-z) Scdderea numerelor naturale de la 0 la 20 (zu-zu) 111 3 5 7 9 11
a1

15 17 19 21 21 23 25 27 29 33 35 37 39
41

45 47 49 52 55 59 59 62 65 67 70 72

V. Adunareagisciderea numerelornaturalede la 0 la 30 numerelor naturale de la 0la 30 (z + u) Adunarea de la 0la 30 (zu+ u) numerelor naturale Adunarea naturale de la 0 la 30 (zu- u) Scidereanumerelor numerelor naturale de la 0 la 30 (zu +zu) Adunarea de la 0 la 30 (zu-zu) numerelor naturale Scdderea naturale de la 0 la 100 Vl. Numerele naturale formate numai dinzeci Numere gi scrierea numerelor naturale de la 0 la 100 Citirea naturale de la 0la 100 numerelor Adunarea Sisc5derea numaidln zeci Adunarea numerelor naturale formate numaidin zeci numerelor naturale formate Scdderea giscdderea din zeciSi naturaleformate numerelor Adunarea unitdli(zu+ u/ zu - u) formate dinzeciglunita!(zu+zu) Adunarea numerelor naturale (zu-zu) naturaleformate din zecigi unitati Scidereanumerelor prinunasau maimulteopera,tii carese rezolvd Probleme probleme Exercilii recapitulative Si

74 74 77 79
85 88 88 89

a2

91 91 94 97 100 102 104 106

112

vwa*e*natiz.e c.a.re oa rol,ul d.o a dozw{la. g6.v'dwea', Lo!|r UM44ilA+ir,, r. WW+c.ar;vtatt* Lu'eio.re.a,to ad@tzazL ht"t'*m At*i .o'r d4fodfd ' eat rc*hil.tt v&rit'6,l1.L tL c,o.^"4Ir/rLW+LL 2Lpro uazl*r gred.o.te ca d'itLtaA4o-te.Ac4ada. ta c.Milltf i'o Wo?1^12,, i.n*'r-ua- urto-ttrlal A.tJ.l'ilirt i* c.cr'votd*v"ld" c4 +ooto n^a,vv,q1d.e yaa.a're dfu'rna*;*e, Prin ytru.t tu.r* tL @,^'h,^ri'htl i+., oa*il;.o.rul Q. -oano 'vor dobaa"dL wcput-o u" el*vLl
Aurital,pr.vadri tt4|.at ptn*tw tLato I,

Anzgwea" ounrinAo ery'roi;h'L y p'roblor"^o d-o olr'tr, I, prez*vw ,L jot t'trL vwo*t r,*o'fuA Fn't'r*

& dobAnd*n *A br*refu're t r" n^^4 i. ta t ^^dqA4e4r'o


,watr.w4+i,c,o".

Au*oa.roa iw calt'c*;,.a.75O e4!,raiatLLtr-frotlz'rt"


Aa4a. a. ll-a.
7s0 exerciliiqi probleme

aiL wAL a'Pn'ruh


()nta a. lV-a

('lo.ta & lll-a750 exerciiii9i probl.me

750 exercitiiqi prbbleme