Sunteți pe pagina 1din 3

DE SUBIECTE TEORETICE LISTA PENTRU PREGATIREA TESTULUI UNIC

Capitolul 1: Spa tii vectoriale (liniare) (1) Spa tii vectoriale. Exemple algebrice. Reguli de calcul ntr-un spa tiu vectorial (par tial cu demonstra tie). (2) Combina tie liniar a nit a. Sisteme de generatori ai unui spa tiu vectorial. Familie de vectori liniar independent a / liniar dependent a. Opera tii cu familii de vectori. Propriet a ti (par tial cu demonstra tie). (3) Baz a a unui spa tiu vectorial si reper. Caracteriz ari echivalente (familie liniar independent a maximal a, sistem de generatori minimal). Coordonatele unui vector. Teoreme privind existen ta si utilizarea reperelor (par tial cu demonstra tie !). (4) Spa tii vectoriale de tip nit. Exemple. Dimensiunea unui spa tiu vectorial. Lema de completare. (5) Teorema schimbului a lui Steinitz (inclusiv demonstra tia !). (6) Metoda pivotului (Gauss). Lema schimbului singular (inclusiv demonstra tia). (7) Reprezentarea unui vector ntr-un reper. Matricea de trecere de la un reper la altul. Modicarea reprezent arii unui vector la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (8) Teorema rangului (inclusiv demonstra tia). Criterii pentru determinarea naturii unui sistem de vectori. (9) Subspa tiu vectorial. Suma si intersec tia de subspa tii. Propriet a ti (par tial cu demonstra tie). (10) Acoperire liniar a. Subspa tiul vectorial generat de o mul time. Deniri echivalente (par tial cu demonstra tie). (11) Teorema dimensiunii a lui Grassmann (inclusiv demonstra tia !). (12) Sum a direct a de subspa tii vectoriale. Teorema de echivalen ta a sumei directe, cu demonstra tie (inclusiv demonstra tia !). Suplement direct al unui subspa tiu vectorial. (13) Rela tia de echivalen ta a unui subspa tiu vectorial. Consecin te (par tial cu demon asociat stra tie). (14) Variet a ti liniare asociate unui sistem de ecua tii liniare. Exemplicare. Capitolul 2: Operatori liniari (1) Operatori liniari. Exemple. Propriet a ti (par tial cu demonstra tie). (2) Comportarea subspa tiior vectoriale prin operatori liniari (inclusiv demonstra tia). Nucleu. Imagine. (3) Rangul unui operator liniar si defectul s au. Teorema dimensiunii privind operatorii liniari (inclusiv demonstra tia !). Consecin te. (4) Comportarea mul timilor liniar independente si a sistemelor de generatori prin operatori liniari (par tial cu demonstra tie). (5) Teorema de prelungire prin liniaritate. Izomorsmul spa tiilor vectoriale de tip nit de aceea si dimensiune (inclusiv demonstra tia). Consecin te. (6) Teorema fundamental a de izomorsm. (7) Reprezentarea matriceal a a operatorilor liniari deni ti pe spa tii vectoriale de tip nit. Modicarea matricei unui operator liniar la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia !). (8) Spa tiul vectorial al operatorilor liniari. Compunearea a doi operatori liniari. Operator invers (inclusiv demonstra tii). (9) Propriet a tile aplica tiei de reprezentare a unui operator prin matrice asociate (Leg atura dintre opera tiile cu operatori liniari si opera tiile cu matricele corespunz atoare lor, par tial cu demonstra tie). Consecin te.
1

D E SU BIEC TE TEO RETIC E PENTRU PREG ATIREA LIST A TESTULUI UNIC

(10) Valori proprii ai unui endomorsm. Ecua tia caracteristic a a unui endomorsm denit pe spa tii de dimensiune nit a sau a unei matrice p atratice. Invarian ta polinomului caracterictic la schimbarea bazelor (inclusiv demonstra tia). (11) Vectori proprii ai unui endomorsm. Algoritm de calcul n cazul unui endomorsm denit pe spa tii de dimensiune nit a. Subspa tii proprii. Dimensiune algebric a si geometric a a unei valori proprii. Propriet a ti (inclusiv demonstra tii !). (12) Endomorsme diagonalizabile denite pe spa tii de dimensiune nit a. Matrice diagonalizabil a. Puterile unei matrice diagonalizabile. Teorema de caracterizare a endomorsmelor diagonalizabile (inclusiv demonstra tia !). (13) Subspa tii invariante ale unui endomorsm. Opera tii cu subspa tii invariante. Nucleul stabil si imaginea stabil a a unui endomorsm denit pe spa tii de dimensiune nit a. Caracterizarea subspa tiilor invariante ale unui endomorsm diagonalizabil. (14) Forma canonic a Jordan a unui endomorsm denit pe spa tii de dimensiune nit a. Reper Jordan. Algoritm de jordanizare. Teorema de caracterizare a jordanizabilit a tii. (15) Func tionale liniare. Dualul algebric al unui spa tiu liniar. Baze asociate canonic. Modalit a ti de reprezentare a func tionalelor liniare. Exemplicare. (16) Func tionale biliniare. Reprezentarea matriceal a n cazul spa tiior de dimensiune nit a. Modicarea matricei unei func tionale biliniare la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (17) Func tionale biliniare simetrice. Propriet a tile matricei de reprezentare (inclusiv demonstra tii). (18) Func tionale p atratice reale. Reprezentarea matriceal a si forma algebric a a unei func tionale p atratice reale. Func tionala biliniare simetrice polar ata sat a unei func tionale p atratice reale. Propriet a ti (par tial cu demonstra tie). Clasicarea func tionalelor p atratice reale si a matricelor p atratice reale. (19) Forma canonic a a unei func tionale p atratice reale (matrice p atratice reale). Signatura unei func tionale p atratice reale. Teorema iner tiei a lui Sylvester (inclusiv demonstra tia !). (20) Metoda lui Gauss de aducere a unei func tionale p atratice reale la forma canonic a. Comentarii si exemplicare. (21) Metoda lui Jacobi de aducere a unei func tionale p atratice reale la forma canonic a. Comentarii si exemplicare. (22) Metoda vectorilor si valorilor proprii de aducere a unei func tionale p atratice reale la forma canonic a. Comentarii si exemplicare. (23) Func tionale complexe liniare n primul argument si conjugat liniare n al doilea argument. Reprezentarea matriceal a n cazul spa tiior de dimensiune nit a. Modicarea matricei unei func tionale de acest tip la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (24) Func tionale complexe hermitiene. Reprezentarea matriceal a n cazul spa tiior de dimensiune nit a. Modicarea matricei unei func tionale de acest tip la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (25) Func tionale p atratice hemitiene. Reprezentarea matriceal a si forma algebric a. Func tionala complex a hermitian a polar ata sat a unei func tionale p atratice hemitiene. Forma canonic a a unei func tionale p atratice hemitiene. Signatura unei func tionale p atratice hemitiene. Capitolul 3: Spa tii euclidiene (1) Produs scalar real. Spa tiu euclidian. Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz si teorema lui Pitagora (cu demonstra tie !). (2) Produs scalar complex. Spa tiu unitar. Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz si teorema lui Pitagora (cu demonstra tie !). (3) Unghiul a doi vectori. Vectori ortogonali. Baze ortogonale. Procedeul de ortogonalizare Gram-Schmidt (partial cu demonstra tie !). Baze ortonormate. (4) Reprezentarea matriceal a a produsului scalar pe spa tii de dimensiune nit a. Propriet a tile matricei Gram.

D E SU BIEC TE TEO RETIC E LIST A

PENTRU PREG ATIREA TESTULUI UNIC

(5) Mul timi ortogonale de vectori. Propriet a ti. Subspa tii ortogonale. Complement ortogonal. Teorema de descompunere n subspa tii ortogonale (cu demonstra tie). (6) Proiec tia ortogonal a a unui vector pe un subspa tiu. Caracterizare. Algoritmul de determinare a operatorului de proiec tie. (7) Reprezentarea func tionalelor biliniare (complexe liniare n primul argument si conjugat liniare n al doilea argument) n spa tii euclidiene (unitare). (8) Operatori liniari adjuncti. Propriet a ti (partial cu demonstra tie). (9) Endomorsme autoadjuncte. Propriet a ti (partial cu demonstra tie). (10) Endomorsme ortogonale. Propriet a ti (partial cu demonstra tie). Capitolul 4: Spa tii normate. Spa tii metrice. (1) Spa tii metrice. Elemente de topologie. Convergen ta . Completitudine. (2) Spa tii normate. Exemplicare n spa tii nit dimensionale. Legatura ntre spa tiile metrice si spa tiile normate. (3) Regula paralelogramului n spa tii normate. Legatura ntre spa tiile euclidiene si spa tiile normate. (4) Func tii Lipschitziene. Contrac tii. Principiul contrac tiei (cu demonstra tie !). (5) Polinoame de matrice. Teorema Hamilton-Cayley (cu demonstra tie). Consecin te. (6) Norme matriceale. Func tii analitice de matrice. Exemplicare. O selec tie a unor importante rezultate teoretice. (1) Reprezentarea unui vector ntr-un reper. Matricea de trecere de la un reper la altul. Modicarea reprezent arii unui vector la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (2) Metoda pivotului (Gauss). Lema schimbului singular (inclusiv demonstra tia). (3) Teorema dimensiunii a lui Grassmann (inclusiv demonstra tia !). (4) Rangul unui operator liniar si defectul s au. Teorema dimensiunii privind operatorii liniari (inclusiv demonstra tia !). Consecin te. (5) Reprezentarea matriceal a a operatorilor liniari deni ti pe spa tii vectoriale de tip nit. Modicarea matricei unui operator liniar la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia !). (6) Propriet a tile aplica tiei de reprezentare a unui operator prin matrice asociate (Leg atura dintre opera tiile cu operatori liniari si opera tiile cu matricele corespunz atoare lor, par tial cu demonstra tie). Consecin te. (7) Valori proprii ai unui endomorsm. Ecua tia caracteristic a a unui endomorsm denit pe spa tii de dimensiune nit a sau a unei matrice p atratice. Invarian ta polinomului caracterictic la schimbarea bazelor (inclusiv demonstra tia). (8) Func tionale biliniare. Reprezentarea matriceal a n cazul spa tiior de dimensiune nit a. Modicarea matricei unei func tionale biliniare la schimbarea reperelor (inclusiv demonstra tia). (9) Forma canonic a a unei func tionale p atratice reale (matrice p atratice reale). Signatura unei func tionale p atratice reale. Teorema iner tiei a lui Sylvester (inclusiv demonstra tia !). (10) Produs scalar real. Spa tiu euclidian. Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz si teorema lui Pitagora (cu demonstra tie !). (11) Produs scalar complex. Spa tiu unitar. Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz si teorema lui Pitagora (cu demonstra tie !). (12) Reprezentarea func tionalelor biliniare (complexe liniare n primul argument si conjugat liniare n al doilea argument) n spa tii euclidiene (unitare). (13) Operatori liniari adjuncti. Propriet a ti (partial cu demonstra tie). (14) Func tii Lipschitziene. Contrac tii. Principiul contrac tiei (cu demonstra tie). (15) Polinoame de matrice. Teorema Hamilton-Cayley (cu demonstra tie). Consecin te.