Sunteți pe pagina 1din 17

MULTIPLE CIIOICE

'1.

Auditul intern

a.

este:

orice masura luata de conducere, de consiliu sau de alte parti in vederea gestionarii riscurilor si cresterii ca scopurile si obiectivele stabilite sa

b.

indeplinite

c. un proces de identificare, evaluare, gestionate imbunatatirii si control al evenimentelor sau situatiilor probabilitatii potentiale, pentru a oferi o asigurare rezonabila in ceea ce priveste indeplinirea fie
obiectivelor entitatii

o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de confrol asupra operatiunilor, o indrumapentru a-i imbunatati operatiunile si conqibuie la adaugarea unui plus de valoare

2,

ANS:

Controlul este:

a,

orice masura luata de conducere, de consiliu sau de alte parti in vederea gestionarii riscurilor si cresterii ca scopurile si obiectivele stabilite sa

b,

indeplinite

c. un proces de identificare, eYaluare, gestionare imbunatatirii si control al evenimentelor sau situatiilor probabilitatii potentiale, pentm a oferi o asigware rezonabila in ceea ce priveste indeplinirea fie
obiectivelor entitatii

o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare

3.

ANS:

Managementul riscului este: orice masura luata de conducere, de consiliu sau de alte parti in vederea gestionarii riscurilor si cresterii ca scopurile si obiectivele stabilite sa

a.

b.

indeplinite

c. imbunatatirii probabilitatii fie

un proces de identificare, evaluare, gestionare si control al evenimentelor sau situatiilor potentiale, pentru a oferi o asigurare rezonabila in ceea ce priveste indeplinirea

obiectivelor entitatii

o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile si conhibuie la adaugarea unui plus de valoare

ANS:

iJ

4. Activitatea

a.

de audit intern: postul de cel mai inalt nivel din entitatii, cu responsabilitati privind
este

de audit

intern

cadrul c. reprezinta un departament divizie, serviciu, activitatile echipa de consultanti sau alti practicieni care
ofera o asigurare independenta si obiectiva, precum si servicii de consultanta care contribuie la adaugarea unui plus de valoare si la imbunatatirea operatiunilor entitatii

b.

un ansamblu de procese si stuucturi implementate de conducere in scopul de a informq coordonq conduce si monitoriza activitatile entitatii pentru atingerea

obiectivelor acesteia

ANS:

I
cadrul c. intem

5.

Guvernanta:

a.

este

postul de cel mai inalt nivel din reprezinta un departamenl divizie, serviciu, entitatii, cu responsabilitati privind activitatile echipa de consultanti sau alti practicieni care de audit ofera o asigurare independenta si obiectiva,

b,

precum si servicii de consultanta care contribuie la adaugarea unui plus de valoare si la imbunatatirea operatiunilor entitatii un ansamblu de procese si structwi implementate de conducere in scopul de a informa, coordona, conduce si monitoriza activitatile entitatii pentru atingerea

obiectivelor acesteia

aNS:

6.

Conducatorul activitatii de audit intem: este postul de cel mai inalt nivel din

a.

entitatii, cu responsabilitati privind


de audit

intern

cadrul c, reprezinta un dopartament, divizie, sewiciu, activitatile echipa de consultanti sau alti practicieni care
ofera o asigurare independenta si obiectiva, precum si servicii de consultanta oare contribuie la adaugarea unui plus de valoare si la imbunatatirea operatiunilor entitatii

b,

un ansamblu de ptocese si skucturi implementate de conducere in scopul de a informa, coordona, conduce si monitoriza activitatile entitatii pentru atingerea

obiectivelor acesteia

eNS:

I
in 0.
fac subiectul acordului cu misiunea clientului

7.

Serviciile (misiunile) de audit intern de asigurare: sunt recomandari de forma si sunt efectuate general la cererea de misiune specifica a unui client constau in examinarea obiectiva a elementelor probante, efectuata in scopul de a fumiza entitatii o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control sau de guvemare a entitatii

a. b.

ANS:

l|

8.

a.

Sewiciile de consultanta:

sunt recomandari de forma si sunt efectuate general la cererea de misiune specifica a

client

in c. unui

b.

constau in examinarea obiectiva a elementelor probante, efectuata in scopul de a furniza entitatii o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control sau de guvernare a entitatii

suntun proces de identificare, evaluare, gestionare si control al evenimentelor sau situatiilor potentiale, pentru a oferi o asigurare rezonabila in ceea ce priveste indeplinirea obiectivelor entitatii

ANS:

I
c. (clientul (utilizatorul)

9.

In general in misiunile de asigurare ale auditorilor interni sunt implicate: doua parti si anume persoana sau grupul care: trei parti si anume persoana sau cauta si primeste recomandari grupul:implicat direct in procesul, sistemul sau misiunii); foloseste evaluarea problema in cauza (proprietarul procesului); care face evaluarea (auditorul intern); care

a.

b,

foloseste evaluarea (utilizatorul)


doua parti si anume persoana sau grupul care: ofera recomandarea (auditorul intern); cauta si

primeste recomandari (clientul misiunii)

ANS:
10.

I
c.
hei parti si anume persoana sau grupul:implicat direct in procesul, sistemul sau problema in cauza (proprietarul procesului); care face evaluarea (auditorul intem); care
foloseste evaluarea (utilizatorul)

a.

Serviciile de consultanta implica in general: doua parti si anume persoana sau grupul care: cauta si primeste recomandari (clientul misiunii); foloseste evaluarea (utilizatorul)

b.

doua parti si anume persoana sau grupul care: ofera recomandarea (auditorul intem); cauta si

primeste recomandari (clientul misiunii)

ANS:
I

I
potrivit hotaririi actionarilor

l.

Auditul intern

se organizeaza obligatoriu de entitatile economice (societatile comerciale) ale caror situatii financiare anuale: sunt supuse auditului financiar potivit legii

a. b.

sau

nu sunt supuse auditului financiar potrivit legii

ANS:
la care:

12. Auditorii

interni ai societatii comerciale pot fi convocati la orice inrunire a consiliului de administratie, intruniri

a' b.
13.

sunt obligati sa participe si au drept de nu sunt obligati sa participe

vot

c.

sunt obligati sa participe, fara drept de vot

ANS:

Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca avand cunostiinta de neregulile

a' b.

savarsite de acestea, nu le comunica:

auditorilot auditorului

furtemi

c.

atat auditorilor interni cat si auditorului

ANS:

financiar

financiar

14. Administratorul care are intr-o anumita operatiune, dtect sau indirect, interese contrare intereselor societatii comerciale are obligatia sa instiinteze despre aceasta:

a. b.

pe ceilalti

administratori

pe auditorii interni

c.

pe ceilalti administratori si pe auditorii interni

ANS:
15.

I
de

Nelgsulile in adminishatie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv constate
auditorii interni se aduc la cunostiinta: membrilor consiliului de administratie, cazurile mai importante adunarii generale direct si numai adunarii generale a actionarilor

a. b.
15.

iar

c.

directorilor executivi

ANS;

I
respectiv supraveghere c.

In cazul reclamatiilor facute, catre auditorii interni, de actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social ori o cota mai mica, daca actul constitutiv irevede astfel, auditorii inte;i: nu le au in vedere la intocmirea raportului nu au competenta si obligatia legala sa verifice catre consiliul de administratie, faptele deJpre care actionarii crJd catrebuie consiliul de verificate sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul in care sunt confirmate, se consemneazd intr-un raport ce se comunica consiliului de administratie, respectiv consiliului de supraveghere si se pune la

a. b. ,

dispozitia adunarii generale

ANS:
17

Consiliul de administratie, respectiv directoratul, trebuie sa prezinte auditorilor intemi si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale: a, raportul lor si documentele justificative c. situatia financiara anuala pentru exercitiul furanciar precedent, insotita de raportul lor si de documentele j ustificative b. situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent

eNS:
l

g.

In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara este obligatorie: crearea unui comitet de audit in cadrul delegarea oonducerii societatii unuia sau mai consiliului de supraveghere, ln cazul multor, tn cazul societatilor atlminishate in societatilor administrate in sistem dualist de (directorat si consiliu sistem dualist (directorat si consiliu de supraveghere) supraveghere) crearea unui comitet de audit in cadrul consiliului de supraveghere, in cazul societatilor administrate in sistem unitar

a.

c,

b.

ANS:

I
c.
Standarde de audit intern, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor lnterni, asimilate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, precum si din Proceduri privind cadrul general de desfasurare a misiunilor de audit intern

19.

Normele de audit intern aplicabile entitatilor ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar' potrivit legii sau optiunii actionarilor, se compun din:

a.

Reglementari contabile si proceduri privind cadrul general de desfasurare a misiunilor de audit intern

b.

Standarde de audit intern asimilate de Camera

Auditorilor Financiari din Romania si politici


contabile conforme cu directivele europene

ANS:

I
de c.

20.

Standard inseamna: o norrna profesionala care delimiteaza cerintele necesare pentru: efectuarea unei game vaste de activitati efectuarea activitatii de audit intem audit intern si pentru evaluarea modului de functionare a activitatii de audit intern evaluarea modului de functionare a activitatii

a.

b.

de audit intern

nf,fs:

2l.Cadrul gener6l de desfasurare a misiunilor de audit intem cuprinde proceduri cu privire la: a. planril de audit intem, elaborarea programului c. identificarea si an'aliza riscurilor, intocmirea misiunii de audit, monitorizarea implementarii situatiilor financiare anuale, elaborarea
recomandarii si altele

b.

raportului administratorilor, difu zarea raportului de audit intern si altele

notificarea declansarii misiunii de audit intem, intocmirea bilantului contabil, elaborarea proiectului de raport de audit intern, colectarea probelor de audit

ANS:

I
Gestionarea activitatii de audit intem;Independenta si obiectivitate, Planificarea misiunii, Realizarea misiunii, Programul de asigurare a imbunatatirii calitatii

22.

Sunt standarde de calificare privind auditul intern: Gestionarea activitatii de audit intern, Natura

a.

c, Realizarea misiunii, Comunicarea rezultatelor,


activitatii, Planificarea misiunii, Monitorizarea evolutiei, Solutionarea

riscurilor

b.

de catre management

Scop, autoritate si responsabilitati; Independenta si obiectivitate; Competenta si constiinciozitate profesionala; programul de


a imbunatatirii calitatii

O*r1.tryr=
ANS:

I
c.

23.

a. b.

Scopul, autoritatea si responsabilitatite auditului intern se defmesc in mod oficial: printr-un document oficial numit Regulament de catre Ministerul Economiei si Finantelor in aprobat de Consiliul entitatii economice colaborare cu Camera Auditorilor Financiari din Romania de catre un organism legislativ

ANS:

24. Independenta activitatii de audit intem inseamna:

a.

b.

atitudine intelectualaneinfluentata care permite auditorilor interni sa isi efectueze misiunile intr-o maniera care demonstreaza credinta lor sincera in rezultatele muncii lor si faptul ca nu au facut compromisuri semnificative privind calitatea absenta condifiilor care ameninta obiectivitatea in fapt sau obiectivitatea in aparenta

c.

atitudine intelectuala neinfluentata si absenta conditiilor care ameninta obiectivitatea in fapt sau in aparenta

ANS;

I care
c.

25. Obiectivitatea in activitatea de audit intem inseamna:

a,

b.
26.

atitudine intelectuala neinfluentata permite auditorilor interni sa isi efectueze misiunile intr-o maniera care demonstreaza credinta lor sincera in rezultatele muncii lor si faptul ca nu au facut compromisuri semnificative privind calitatea
absenta conditiilor care ameninta obiectivitatea in fapt sau obiectivitatea in aparenta

atitudine intelectuala neinfluentata si absenta

conditiilor care ameninta obiectivitatea in fapt


sau in aparenta

ANS:

I parte
orice masura luata de conducere, de Consiliu
sau de alte

Conform normelor de audit intern controlul inseamna: politici, proceduri si activitati care fac c. dintr-un cadru general pentru desfasurarea controlului concepute pentru a asigwa ca riscurile se inscriu in limitele de toleranta stabilite de procesul de management al

a.

parti in vederea imbunatatirii

gestionarii riscurilor si cresterii probabilitatii


ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie

b.

riscurilor
atitudinea si actiunile Consiliului si ale managementului cu privire la importanta controlului si entitatii si contine urmatoarele elemente: integritate si valori etice; filosofia managementului si stilul de operare; structura organizatorica; delegarea autoritatii si a

indeplinite

responsabilitatilor; politici si practici referitoare la resursele umane; competenta personalului

ANS:
27

I
sau de alte

conform normelor de audit intern procesele de control inseamna: a. politici, proceduri si activitati care fac parte c. orice masura luata de conducere, de Consiiiu
dintr-un cadru general pentru desfasurarea parti in vederea imbunatatirii

controlului concepute pentru a asigura riscurile se inscriu in limitele de stabilite de procesul de management

ca toleranta al

gsstionarii riscurilor si cresterii probabilitatii


ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie

indeplinite

b.

riscurilor
atitudinea si actiunile Consiliului si ale managementului cu privire la importanta controlului si entitatii si contine urmatoarele elemente: integritate si valori etice; filosofia managementului si stilul de operare; structura organizatorica; delegarea autoritatii si a

responsabilitatilor; politici si practici


referitoare la resursele umane; competenta

personalului

ANS:

I
c. de integritatea operationale, regulamentelor si contractelor
protejarea activelor, fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale; delegarea autoritatii si aresponsabilitatilor; integritatea si valorile etice; respectarea legilor, regulamentelor si contractelor

28.

Evaluarea de catre activitatea de audit intern, pe baza rezultatelor evaluarii riscurilor, a adecvarii si eficacitatii conkoalelor privind guvernanta entitatii, operatiunile si sistemele de informare din entitate vizeaza urmatoarele
aspecte:

a.

disciplina si structura necesara indeplinirii obiectivelor primordiale ale sistemului control intern; fiabilitatea si informatiilor financiare si
respectarea

b.

fiabilitatea si integritatea informatiilor financiare si operationale; eficacitatea si efi cienta oporatiunilor; protejarea activelor;
respectarea legilor, regulamentelor si

contractelor

ANS:

29.

Planul misiunii de audit intern elaborat si inregistrat de auditorii interni include: a. aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul si c. aria de aplicabilitate, obiectivele, calendarul si alocarea resurselor supervizarea misiunii de audit b. obiectivele, programul de lucru al misiunii si calendarul

ANS:

30.

Obiectivele misiunii de audit sunt: riscul rezidual, criteriile de calitate

a.

pebaza c.

carora poate fi evaluata performanta. stabilesc printr-un cadru comun pentru

b.

misiune

Se orice

enunturi generale, elaborate de auditorii interni care defrnesc ceea ce se doreste sa se realizeze in timpul misiunii, documentarea informatiilor, programul de lucru al misiunii

enunturi generale, elaborate de auditorii interni


care definesc ceea ce se doreste sa se realizeze

in timpul misiunii. Se stabilesc pentru fiecare misiune in parte

ANS:
3

Aria de aplicabilitate

a.

misiunii de audit intern include:

probabilitatea existentei neregularitatilor, a cazurilor neconformitate, precum si a altor

b.

semnificative

erorilor, c. de expuneri

luarea in considerare a sistemelor,

inregistrarilor, personalului si activelor relevante, inclusiv a celor aflate sub controlul unor terte parti

procedurile ce unneaza a fi aplicate pentru a identifica, analiza, evalua si inregistra

aiis:

informatiile pe durata misiunii

32.

Atuuci cand nerespectarea standardelor are un impact asupra unei anumite misiuni de audit intern, comunicarea rezultatelor cuprinde:

a.

standardele care nu au fostrespectate totalitate, motivele neconformitatii cu standardele si efectul neconfonnitatii asupra

in

c.

standardele care nu au fost respectare in

b.

misiunii de audit intern


standardele nerespectate, obiectivele si aria de

totalitate, motivele neconformitatii, precum si concluziile, recomandarile si planurile de actiune aplicabile

aplicabilitate ale misiunii, efectul neconformitatii asupra misiunii de audit

ANS:

I
c.
sau externi

33.

Comunicarea rezultatelor misiunii de audit intern, de catre auditorii interni, include: regulile privind custodia si pastrarea dosarelor documentarea informatiilor relevante in misiunii si transmiterea lor catre terti intemi vederea justificarii concluziilor si a

a,

b.

rezultatelor misiunii obiectivele si aria de aplicabilitate ale misiunii; concluziile, recomandarile si planurile de actiune aplicabile; acolo unde este cazul, opinia de ansamblu a auditorului intern si/sau concluziile acestuia

ANS:

34.

Procedura plan de audit intern are ca scop: declansarea misiunilor de audit intern in conformitate cu planul de audit aprobat

a.
b.

c.

intocmirea planului de audit intem in conformitate cu cerintele standardelor de audit

intem
repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel incat sa se poata demara misiunea de audit intem

ANS:
35.

I
c.
intocmirea planului de audit intem in conformitate cu cerintele standardelor de audit intern

Procedura ordin de misiune de audit intern are ca scop:

a.

declansarea misiunilor de audit intem in conformitate cu planul de audit aprobat

b.

repartizarea sarcinilor de serviciu pe auditori interni, astfel incat sa se poata demara misiunea de audit intem

ANS: O

36.

Procedura ordinul de serviciu pentru rnisiunea de audit intern are ca scop: intocmirea planului de audit intern in declansarea rnisiunilor de audit intem in conformitate cu planul de audit aprobat conformitate cu cerintele standardelor de audit

a, b.

c,

intern
repartizarea sarcinilor de serviciupe auditori interni, astfel incat sa ss poata demara misiunea de audit intem

ANS:

I
de de c.

37, Sunt aspecte ale misiunii de audit intem ce se mentioneaza

in notificarea privind declansarea misiunii de audit intern si urmeaza a fi discutate in sedinta de deschidere a misiunii: prezentaxea obiectivelor misiunii de audit; prezentarea auditorilor; scopul misiunii identificarea si analizariscurilor; colectarea si audit; prezentarea obiectivelor misiunii audit; programul misiunii de audit; alte aspecte prezentarea informatiilor

a.

b.

scopul misiunii de audit; prezentarea obiectivelor; colectarea si prelucrarea

informatiilor

ANS:

I
de c.
controlului intem din cadrul

38.

Procedura elaborarea programului misiunii de audit are ca scop: identificarea riscurilor specifice desfasurarea in bune conditii a misiunii structurii/activitatii auditate si evaluarea audit intern, cu respectarea tuturor etapelor si

a.

procedurilor, in vederea acoperirii tuturor obiectivelor auditabile si a riscurilor asociate

structurii/activitatii auditate

b.

acestora

prezentarea, intr-un cadru organizat, a membrilor echipei de audit intern, a scopului

misiunii, obiectivelor urmarite si procedurilor


de lucru

ANS:
39.

Procedura colectarea probelor de audit are ca scop:

a.

pregatirea si organizarea documentelor, astfel c' incat acestea sa reprezinte o baza documentara relevanta, riguroasa si solida pentru formarea unei opinii privind obiectivele auditate
asigurarea unei baze documentare relevante si

de a oferi activitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza proiectul rapoffului de audit intem si de a formula punctul sau de vedere la constatarile si recomandarile echipei de audit

b.

rezonabile pentru formularea constatarilor si

concluziilor auditorilor

ANS:

Procedura revizuirea documentelor de lucru are ca scop: pregatirea si organizarea documentelor, astfel c. de a oferi activitatii/structurii auditate posibilitatea de a analiza proiectul raportului incat acestea sareprezinte o baza documentara

a.

relevanta, riguroasa si solida pentru formarea unei opinii privind obiectivele auditate

b.

de audit intern si de a formula punctul sau de vedere la constatarile si recornandarile echipei de audit

asigurarea unei baze documentare relevante si rezonabile pentru formularea constatarilor si

concluziilor auditorilor

ANS:

1}

4l,

Procedura transmiterea proiectului raportului de audit intem are ca scop: pregatirea si organizarea documentelor, astfel c. de a oferi activitatii/structruii auditate posibilitatea de a analiza proiectul raportului incat acestea sa reprezinte o baza documentara relevanta, riguroasa si solida pentru formarea de audit intem si de a formula punctul sau de unei opinii privind obiectivele auditate vedere la constatarile si recomandarile echipei de audit asigurarea unei baze documentare relevante si rezonabile pentru formularea constatarilor si

a.

b.

concluziilor auditorilor

ANSr

I
audit

42.

Procedura monitorizarea misiunii de audit intern are ca scop: asigurarea faptului ca in misiunea de c, stabilirea calendarului de implementare a intern au fost atinse, in conditii de calitate, recomandarilor si a persoanelor responsabile toate obiectivele stabilite cu implementarea recomandarilor verificarea masurii in care recomandarile au fost implementate

a. b.

ANS:

I
audit
c.

43,

Procedura reuniunea de conciliere are ca scop: asigurarea faptului ca in misiunea de intern au fost atinse, in conditii de calitate, toate obiectivele stabilite

a.

stabilirea calendarului de implementare a recomandarilor si a persoanelor responsabile cu implementarea recomandarilor

b.
44.

verificara masurii in care recomandarile au fost implementate

ANS:

t'

Procedura rnonitorizarii implementarii recomandarilor are ca scop: $tabilirea calendarului de implementare a asigurarea faptului ca in misiunea de recomandarilor si apersoanelorresponsabile intirn aufosiatinse, in conditii de cu implementarea recomandarilor toate obiectivele verificarea masurii in care recomandarile au

a.

b,

stabilite

audit c. calitate,

fost implementate

ANS:

I
parte c. desfasurarea ca toleranta al

45,

Conform normelor de audit intern mediul de control inseamna: orice masura luata de conducere, de Consiliu politici, proceduri si activitati care fac sau de alte parti in vederea imbunatatirii dintr-un cadru general pentru gestionarii riscurilor si cresterii probabilitatii controlului concepute pentru a asigura ca scopurile si obiectivele stabilite sa fie riscurile se insciu in limitele de indeplinite procesul de management stabilite de

a.

b.

riscurilor
atitudinea si actiunile Consiliului si ale managementului cu privire la importanta controlului si entitatii si contine urmatoarele elemente: integritate si valori etice; filosofra managementului si stilul de operare; structura organizatorica; delegarea autoritatii si a responsabilitatilor; politici si practici referitoare la resursele umane; cornpetenpa

personalului

ANS:

I Ce\ IU

er^\b + gor.uioor l, /
r

3,e
y.t3
F" h

L,*

t, f3

t,t, I
4z,t+ 4g" u
11, R

e,e;

1, e f.13

8,ft
3,e
b.B
e U,E
p-,

'

4f f)

il,+
e

t4,

H.a
19^ c-

l,f,A t(. $

I?,L
go^r+
,

U.'rV 22. 8, *
2-3, A 2-4, f3

.r.

4. L'
LY.+

Ld.A

LX.*

u,9

Eo, 0

32. k 33, b
34^

3t, L
e
,'N

3f

4. f,
3x- &

#.b

w.F

4o*
&t

l, . th.1.ot).

Cd;{**\

qr *..oi$ i"t%

Ce element nu reprezintii o caracteristici a auditului intem.

a. este

o activitate

atotcuprinzdtoare, de acoperire a tuturor momentelor

activitllii desfdgurate de oricare

entitatea economico-sociali;

@efectuarea de verificdri, inspeclii gi analize ale sistemului propriu de control intern c. reprezintd o componenta a controlului activitdlii economice gi sociale, a tuturor laturilor si momentelor
acesteia d. se desfasoara de catre compartimente specializatg infiinJate prin decizia conducerii entitalii economice

2. Cands-a infiintat Institutul Intemational ts+t

at

Auditoriil Intemi in S.U.A.

b. 1938 c. 1939 d. 1940 e.1942

3. Cand a adoptat Romania Standardele Intemationale de Contabilitate si auditarea activitatilor financiare.

a.1999

@zooo
c.2001

d.2002 e.2003
4. Ce termen nu este implicat in intelegerea conceptului de audit. a. control b. risc

@capital

d. conflict de interes e. guvcrnanta entitafi

5. Identificati textul ce nu reprezinta obiectiv al auditului intern. a. verificarea conformitafii activitalilor din entitatea ecsnomica

auditata, cu politicile, programele si managementul gcesteia in conformitate cu prevederile legale

G)revizuirea economicitatii, eficienfei si Jficacitalii operaliuniloq inclusiv a contoalelor non-financiare


c. evaluarea gradului de adeware si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare, dispuse si efectuate de cahe conducerea entitafii in scopul cresterii eficienlei activitatii entitatii economice d. evaluarea gradului de adecvare si aplicare a datelor/informafiilor financiare si nefinanciare, destinate sonducerii pentru cunoasterea realitalii din entitatea economica e. protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilanliere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel

-f-

6. Ce text nu are in vedeie activitatile auditului de conformitate. @xamineaza si se asigura ca exista o politica de management si in ce masura aceasta ste exprimata cu claritate de cel care o arte in responsabilitate b. examineaza si apreciaza daca regulile si procedurile sunt bine aplicate, daca se respecta organigramele, sistemele de informare etc. c. are la baza un sistem de referinta si aclioneaza prin constatari si completari privind aplicarea, interpretarea, eventualele deficite sau dezechilibre produse

si consecinlele acestora, pe care le raporteaza managementului

entitatii
d. are ca scop compararea realitatii cu sistemul de referinta adecvat e. examineaza daca sunt respectate dispozitiile, regulile si procedurile definite penfu entitate precum si reglementarile care au legatura cu securitatea entitatii

7, Identificati criteriul se nu se refera la diferentele dintre auditul intem si eel extem, b. beneficiarii @externalizarea
d. obieotivele e. campul de aplicare

8. Care dinhe texte nu reprezinta a. intergitatea b. obiectivitatea

principiu se febuie respectat de cabe auditorii interni.

c. confidentialitatea

@echitatea
e. competenta

9. Identificati textul ce nu se refera la integritate. a. vor exercita profesia cu onestitate, buna-credinfa si responsabilitate @nu no. fi implicali in nici o activitate sau relalii care sa afecteze o evaluare obiectiva c. vor respesta legea si vor acfiona in conformitate cu

prevederile legale si cu cerinJele profesiei d. nu vor lua parte, cu buna stiinfa, la nici o activitate ilegala si nu se vor angaja in acte care sa discrediteze profesia de auditor intem sau entitatea e. vor respecta si vor contribui la obiectivele etice legitime ale entitatii.

10. Care dintre formulari nu se refera la scopul normelor de audit intern. a. definirea principiilor de baza privind modul in care sa se exrcite

auditul intern
b. furnizarea cadrului de lucru pentru exercitarea si promovarea

activitaJilor de audit intem


c. stabilirea baznlor penbu evaluarea auditului intern A (glhctivitatea de audit intem va fi independenta de managemen! iar auditorii. intemi vor fi obiectivi in exercitarea meseriei lor e. supravegherea proceselor structurilor organizatorice si a managementului

organizatoric, precum si a operaliunilor

firmei

I L Identifioati textul ce nu se refera la reguli de organizare a auditului intem. a. independenfa si obiectivitatea b. competen{a si raspunderea profesionala c. asisurarea calitatii
! I

@per'iodicitatea e. indepl inilea confolmitaf

ii

\.r -

se u-'.{

or t t-l

*J,/-,'n Jrn
\vV?r'/?c, //e (l vA{
b.

OJ,

/s\ \_-/
dJ.-o
cowf out'a' ptau'poL/

e,

ra/ ,/ ,4'r' ,r./ t/, 6,

,,

r Jrosl./ei oodu*n/ "iso.,rl(< b. ,J/,/o.^ *lcr/"/^/,/, o/re, o/ J"p,'Jone^ /rnu/"/o-

OirN b'cNFP.
..\T*c d'\*st\ ff c"o\r.r\ ronuo/^/ ( /" ""Y'/ in,/nn nu |'r"L

Jn q/, /.

rr Qt''|vte /o^ zfr "-g" ' s ;; /" ,* e, //e 'o/o'.1"t ''tu,/^ ti' {' ut(c u,'sru, / n' W^;W ^ n/go / nLr'ut nl? ont u pt"/'/''' rl / /,t
o
.

:,J:n':;' !" !":: :', ^,' !:;- ^:Y"^' ur *


n
,hr/no
,/

/,1::.,:;,-,
?,

'

"1

'i

J.

#r.#

o/

y'"o/'u'A' 74"*'on
1^
co

' A o4

aY;L"r1'r'47o1'*o',u,

s/J*'/o'c'"P

eo&'tu//-'' * +i

I /.U*ol/^*"YfEl*t'en,/ ot, !"!,.1 il""Aq* ,F in'


c?,lr"i,-

6 rt/#l t,
I
aor*te

ilor*r/u ?lotL

on ol

!,

i/#'iqfti:'n/'"
/
d'

"0

anl-'f'a-ore

e ogt/,'.,L,'/e i, q"n"./u'h o/t (' ou ott''b./ L" ^ 'qoz't-ore /ou '/ /, y/'z 7",,lr,

'

io

fuh,\t,'/ ,nn/e ^. oJ 6l i *, ta Lcrt'/"/l o/r h' o"J e lo, O d,'se.-S- i Ae e*e c-r-,'.-$'Jvd of Soc
,

*'/ J'n
I

'

t,

c'

w*si/,vl dp ol^,

TrrFe

Jr r/rl ,L-/rn s,, *t grrrr,/ ,, ,"7, J' ob, Je ' w a n71 . o/ r/sc,t,r, /a, 9t , .Nr / V /,',tlh ,o*'ctt'r-t' ,
dtre"Jy,J.l,^0,4u'tr,r Jt.e.\o..r\Y Jt J"

o, osfrvrt A ltutnSt'4r' ,r"o/,/,/3' @ oY#,': ,,/J,,/u /,,, r|.i


o'l''l

/,ft,"+ i"Xi ":7,;i,,,),,(e: / ""/:,:,;::F "'r;'d'

a/t/ ,b"/,t / ,Ft' ei' wolumr'/ o'


na

',ir

i r"u' !;7, r:-'/*

l/-;

"'

'/'/''

,'

( f,:;"" "'/'.

,Zl

__________

~I~-:-

-----------

---

------------

------------~-----------_________ ., ~__ _ __ ~ .~,._. . ._~ ".' .. .. __ ." o._. ~_. __ ___'" __ , ~. __

l._..._

::.n-P~G. ~
\!:>)Cr~;:;(: :

~2>~,::-~1'r-'-.:;;:t:
i

"-

f,.