Sunteți pe pagina 1din 46

MARKETING - T6te Cn16

c)ou;Drraln

d)nr

obiectuldeaciivrtatealacesiora;

11s. jn cardi(iiledub:iri;lL-mrruruidccLmpEratoriat

ach:zlio.rle deCecarecLjmp;Il:0,

de:

a)l/i;

b)2/3;

120. Utilizarea

intrcprinderi in

n'of

'"ort

a) concurenlial;

,i.:ace

i"

"*"rr"

!n^!; e'!1u:ti a:alll:i]^l:d:

eprobletnadecor.uren{E

cr:ilereaei(tetsrveic

*

c)l/?;

roElulcre$e'lr Preier c-r:

d)1/6'

128. intelegerile tach. Pnn careagenlii.cotorici determirleden:umreaconcurenle:

a)corece; in.orr"i" li"an"liooar. deorganeled€supraveghe'e aconcurenlei;

. d)incorect€5r nelorale.

il

./c)rLeroiate:'

.

.

.:.

1t9.Participara cotc€ri3r.,cuof€rtetucate,Ialicitatiicottsiituie:

aiunuctno'malc"

ijo fonnad"

practicaanticoncurcn l;alll

"on""nFr "on",.'r"ne nelojal:;

,sfo

'

d).oformadcconcurcnlaImperfecti'

130.Conclrenladintredoueinftprinder; care ofer: produseidentice'destnate

satisfacerii aceloralirevc; :e nuftestecoucuren!a:

a) la Divei de intreprinri

e:

,,b) de ffiic4

c) forn1aG;

d) senerica.

131.Conculenta dint c dJ"a intre!.ilderi cde ofc"

Produs€ similare, carcsatisfac in

de diferenliereSi individlralizarc a acljun;iuru:rei exPrimatede cumPer;bri c&3cterizeat'a un

d) agresiv'

b) anticoncuren$al; c) netoial;

i

121.Compo.iament!lanticoncurential are ca efect re$angerea, lmpiedicarea sau

denarurarea concurenteiin fort'a:

a)brutal;, cuincilcarea legilor corcuren9ei;

,6) prin oriceforme Pemisa de lese;

*

122,Concenllareaecononicaseinscriein

;;;;;d"i

c) in n1od corect, Prin ldjloace d) iriiiercnt.

cadrulacteloi5ifaptelor:

sPecifice:

c)deopottivicolcurentraletianticoncurarFaic:

di niciconcurenraie nki

ii -'j."""i'*+"r"; 123.Couc.i rarilceconomicesunipotnriseatuocid:1d:

a)conducialestranger€asemrificative aconcurenlet;

biair efectefavora*e

c)nusuntrestricliideniciunfcl; d) nl]suntpemisenicjodau

enticoncueirtiale

_ mesur! drferitl ac€ia$ine\ci3 senLm€9le concljenla.'

a)de marci;

b) ioEnala:

c) gene ca,

d)'la nivel d': 'idustne'

asuPraefic;eulei economice !i

n

sociale;

l3?. Doua inlrprinderi caioiere Prcdlse diferite c?resatisfaoaceiaginevoiesealli

a)denarce; y'tfotmala;

1J3.CorcurenladirFe dooafirme,careofra Produse diferitedestinateunornelor

J;f*ltg. fiecar dkpurirdu';iintaiehftain

a)concurenFdemarce:

c) sen€nca; .:'

d) lan;veldeindustie.

satisfacereaacestora poadanu$elede:

c)concurenlifolrnalA;

ii"""

,",'rlL

Eenerjca' a;ar'js:ic, -r)concrre:r;'

"r'":

r24.Limn.,easauconnolul

Produclieiti dismbuliei

!l

proc

a)Dractici concurentialenonnalal

il

iii"i;ll ",il:"".i';"

I;.la;

125. inlc:egerilede

i'"1i1'1"'i'".;r',

d)'Pmdidpermisrde;es€

a nu vinde prdduselecete ar'ul:l;ficlietrti'firn justificde

::11*i',]i:""'i.'J[:1:i, ""*"h'

-:rDlactica a'1tic'ncurentja]a;

d)itra:csieofensjvi

rrti"";ri.l"i"nri"li"'.i,

126. inlelegerile Privind tJri;arlirea Pielelo' de desiace€intr€concu'e'i: esteo

practcal

al aamisadeorganisnreieaesupraveghere;

b) sanctionatirli organisnelc

c) nu Preantt interes;

desuPravegier: d) sirategiedecoopean€'

134.Concure!:la PasilE ieaclicieaza laacli'rnile alior finne:

a);u -mtarzieie ti fi.i

b)Ilurnaii:: :-i:ait: sir:_::ii.cncure:]liale;

hoE are;

c)violent ti la oric€acfiure;

d) cr ir,tarziere,darviolent.

135.Concureflliiselecdvieaci:or.eazelaacti!nilealtorfjlrne:

viol:nt $i laorj€eaciiuDe;

la)

b) c'Jinie.ziere,darculc:ari:e;

c)ruiraiiD anumjtesitualiiconcureDtiale; d)cuhoizrare,da.laoriceacirune.

decaJDe'

127.Anurlul

i*

:]soclalel€sle:

a)pennis:.dcor6ateledesuPrdeglere a concLreiler;

Public, ficut decorducttorulurei a5ociati!a Producator;lo'

r,i".

.;

".tt

i*

it

cEstereapreiului,ia o dat6fixl si Cecitre toi lne'lbnl

h)

sancfioiar: dc

?4

organele de slplalegnere;

136-Conc.irenti: ij-qrDreaclionezze ja oricea.iiune iniliatndc a;iefiITne:

a)

cu intaziere ti fire hol6-'tie;

6)

v:olents3r selecnv;

6) violenl;

d).u inta.ziere,darselectiv.

.:'

25

137.Din :uncttrl CevederealcoD?onan:.i'r:lui,concurE;;iise Pct claiificaastfel:

a)buni Si ri;;

ljsi:!i!i

puiemici;

c) buni 5i rai,slabi $ puternici;

d) nicibuni,D;cirai,oicislabi,iici Puienici'

'- S.:onju':rra pietei!€prezii:5:

a)o fomrd(exprsic)temPorara (monentane)deexistenlzaPieiei;

b)un:djndimensiuailepjelei;

c)o aliemativ:a pjelei;

i)osi3reaeconohiei.

i39.PenFuunagentdcpiati,coojunctuta Poate fil

a)ataifavorabiltcet 9i n;favorabila;

b) ni:i iivorabil;,nicinefavorabil;;

.

c) ori favorabild,ori trefavorabil4

d)turrtaifavorabila.

140.rag decorjurciula economica,crnjunctura Pielei

a) depend€trfI; b) corcurenla;c) irdiferenE; .i

141, Cr;zele€aonomicefac parie din SniPa faclorilor cee deterninn conjunctuE pierei:

!)

afl5 in &laFi de:-

d) concutenld 'e 9i indifercnF'

decura*;

b) ciclic;;

c)sczoniert

d)intnnpEton

.i.

'

11?.Progesuliehnic ti rcsurs€le natural,ca facroricaredeternjneconjunctura piefci,seincad:caziin calegoria:

a) dedurati

b) cuacliunecicl'c6;

c) s€zonieri;

.:.

d) indmPlnoi.

l4J. Grevelc,secera 5i inunda{rilcsunifactoriconiunc$ralicuacdune:

a)deCurala; b) crac[iunecrc]id;

c) sezon;eri;

.i

d)accidenlali (int;mPlllorr)

-

.-

141.ilucrusliilemarialecursuluideslhiDbsemnifid:

a)nrJi conjuncN'alcproasc Pc piatsFartur;loq

b) stiri deincertitLdine,detelinigte in cadni lielci narturilo]i

c)stiri normalealepie lelor monetar-financiaie;

C)starjcoljurctu!8lebure

145.Producliaindustiala,pr:n indicatorisPe'rilici, Pllne tn evideDle Proces€ d:^1 economicde:

a) inviorue;

b) stag3re;

c) incetinirc;

d) toatcla ull loc'

a

146-Evolufiamair"pidEa uror seclorreaice.onomieidecat{iinamicadeansambi!a ci€sleexprimaddeindicaiori:

a1avansa!;

b) inteziali;

c) concomitenli; ''

d) statistici

i47. Fenomcnclc Prccedate dc aDu:nitcmanifesr&idix cadrulecoroniei Pot fi

crracterizale cu ajulorulL']i

a)avansafi;

indica:ori:

b) concohlenli:

c) intirziati:

d) srat;stici.

148. Oportun;tatca Ccriaii

e) u'l segmentde ::;i:

profilabil;

rcprczinli:

ca.acterizaip:in'r-o ncvoje posibil de salisficLr ri

b) o situalieconjuncturalafavorabilt;

c)

^ s?n:t

nni.;

nrnh'

fimr'

d) situaliain careotenaestemice Si ceret* eslemare

trod

149.AmninFrilc pcrtru firme suntdatorate:

a) concuienler;

b) a4iunilorguve"ulDi;

-o) unorpiediciaptnte caDrmateaevoldlieinefavorabjleanrediulujl

d)

ac$unilorgrevisieeleprcpriilor salariali.

150,Ca-rcdin uinaloareleelenente nu rcpr€zjDt;o comFonenii. lxjc: rlediu|ri inEeprinderii?

a) ft'nizorii to4ci denlDca:

b) ftmizorii dcnarturij

d) organislnelepublice.

l5l. Componentahacromediulujintreprinderiiformad

carcprivescsistemulCevalor;,ob!€eiuril€,tradifiile, guEmeazaslatutuloaFciilor in socicrat.teprczinta:

a)

b) m€diulinstihrlional;

di!] totalitaler elemenlelor

credjnt:le ti

fi

ltrimel

clrc

meCiuipolidc;

.\

,-6^o

-

-",n'l

d) mcdiulculiu'al.

f52. Relaliile dcpiag aleinlreprinderiicu mtdiul seuextemvizeazl:

a)pi.F mertunloc
b)piatacapitaluriloI

pialafo4eidemuncl;

./ 'a'

c)

4)tolate celetreipibledemaisus.

lsl. Dimosiunilc posibjleale p;elei,Iinitel!

si aiba loc conFuntare8 cerer;i cu ofcrta reprezinte:

celemai largi in csdrul drora ueeaza

a)

b)

piataefeciva;

piatatutures;

c)

d)

piala potenljal::

pialavijioare.

154.Ca.redirtrcurmatar.letipuriCepiati,ru facepanedjnceleireitip!';de baztin tuncdedcprot:luI pie!.iin:::pnnd:rii?

a)pialaintrepdnderiiFansneljonaie; c)pialailtl epdndediprestaloafgdeservicii; b)pia;1intreprinderiiproducetoare; d) pialaina€p.ind€riidislrilu itoare

*

155.Cei rnaj impoi,antcr;teriu,careopereaztdiferenlieriin slructura PieJei, il constituieobiectullralt"ictiilor.Dupeacestcriteri!,pialasesubdividein:

a) pialacfctivd ri piatrpotenialt;

-b) pialabunurilornut€riale Sipiaia serviciiicr

''"j ii"i.

produ"ii"

",;.r1"" r"ia"

cl)pjalaiirlenri 5i

5i piasbunuiilordeconsunr;

156.?entru\primareacapeciiilii piete;,celmaifrecventserecurge.ia:

a) volumulof€rtei;

b) voh,mulcelerii;

-,clvolumul t:enzac'liilordepial4

.:).olaCepiate.

157. Dupi crilerirl

legitur;lortemporaledi(re

fenomeneledin cadrul Piefeisi

ilustreaza,indicatoriiconjun.turii Pietei poi fi eruPali in tlej u|.,ratoarclecatcgoriidc irdicatorinu facc panedin aceasti

c) indicatoriconcomitenli;

d)indicatorih6rz;ati.

cat€gorii.Carc din

grupare?

a) indicator;avansa{i;

b) indicatofiincrucisafi;

158.Dintreunnatotiiindicatoriaiconjuncturijpielei,celcareevidentiattendintade

ansamblua conjurctlr;i, reptezenGndo sintezia tltrltor facto.ilorde influenF

I

a) proc,,:!iaird1Jstrialn;

b) investiliilefixe decapital;

c) co6umulj

d) produsulnaiionalbrLt.

1s9.Cot3relatividepiali suneiiirmeaflalein poziiiadelider:

a) dcnrorstreazaex;sl.nfaunejrate Pozjiive decre*ereapielei;

b) seincadreazanrinterr'aiul (0 - t);

c) tird--ii seaplopiede1;

d) esteintotdeaunasupraunitarl

.l

160.Un produsav;ndo cod relar;viidepia;ede0,73,comercialir/t Pe

raldCecr€tl€reesleCe z,8i

m€todeiB.c.G.,in categorja:

a) dilemel

b) ledele;

%, seincad:eu.:,d'n

o pia'laacdr€t

Punctul tlEvEdeieal aPrrcani

c)vacid€muls;

d) Pietre denoate.

I6t. I :-:a po:entiala esrealcar.r'taCin:

a) oiataa;ualiDIus nonconsumatoriiabsolu$;

b) ;iaLar(tuala;:

c./ iia:a

d7 i

rusnonconlunaloriiabsoluri

acrualeplusnonco:rsumalori; poteniiali,

ajr rcrualairinusnonconsumatofii poleDiiali.

162.Conclrenlad;i'.re"Pcralela45" ti "1.'3sa!aS.4." i! p:ilinlacf.i€i l':ur

sejLfinTurclase;ncadrerza:.1ir;vclu1dccoflcu,c.-;:

a) afeclarebugelari;

c)iqna-p:r4.1s;

d):':leria z.

;al Ca

163."Rw;talizarca" cereriiesienec€sarein cazulun€ic€reri:

a) regativa;

b) iatenti:

O h sddere;

d) abseru.

154.Ilast;citateaincru€igatea ceterjid€nargafindii funcliedepreFl untuluieriea:

+0,25.Sernnitcalia acesteivalori est€urmitoarea:

:) cGttereacu l% a pretulu;uitului determ;iEo cletterecu 0,25%a ce.criide

marga.'oE;

b) crestcrcacu 17:a pretulli o:rLrjkilosra

rnargalinS cu 0,250kilogFmenocujio.;

c) candcoitutiledeproduc!'ealeurirlui cresccu l%, c3iereadenargarinec;et1ect'

0,8%;

d) raportulproc€:f.raldintrepreluiNntului 5i cc.ereaC€margarinaeslede0,2i?i.

CeuntdetelLnjnn;io9tereavanzarilo:i:.

165.Din perspect;vamai(etingului,ccarnaiimPortanlecomponeniea microm.dj':rri int.eprinderiio reprezida:

l)

clientii;

c) actionarii;

d) fumizoriidem;rtun.

b) salariatij;

166.Ansanblul eleroentelorca.e ser€fera1aqopulaliasituatein ariadeacijvilat"'e intieprinderii constituie:

a) m-ediuiecoaonric;

b) nediul cultuial;

dLmediuldemosrafic.

167.Caie riintseunneloa:elefome venzire'cumpararc:

a) b) prestaliileCeservicij;

livr6rile demirtun;

ale relatiilor de pia{enu reprezinterelaiii .e

c) doraliiledebLnuri;

-'d)

conlraclariledemaleriiprilne.

n

16s.Relatiadintredoueinftprlnderiproducitoaredcpantof;barbntetti 'e!rezin6:

a) concurcnFdire.ta;

b) concurenfeindirecta;

c)

d) concurenienelojaln.

concurenlalateral:;

169.Celetei conditii ce secerintlirile

t atomicilnlea,fluiditatea,Fanspar€nla perfecta;

de opia:e c! concurerlEpetf€ctasulrtj

1)'igiditat€a"

atomicitalez,opacitat.a;

c) fluiditatea, dinanica suslinute, rig!rcttal€a; ;) aic|Tlic:tdtea,opacitalea,dinan:i'a sustinrla.

+

i0. Concu:€nlaesl.lotal abse:ri-::r siuaril del

a) co'curenli inrpaf,ectn;

:l concrj.er= pura;

.i1--.^-^r "\ -^.^-(^n

r.ir.i".,

I

17i.I{ienrii;raii ppar€a carecoii;n€nurrr:practrcideconcurcnleneloiala:

a) concun-n,apa,azitar;,corcu,en:5imPerlecre,con jurcn:;

iliciia:

b) denigra!3aconcuf€nlilor,conc!rcntaparazitare,concurenli jliciti;

c) conclrcntepanz;tatz,concureriiinirert€cir,denigrareaconc'jreniilot

d) concur.nFilicitn,concureDFnolopolistn,cotcurelllPure

.i

172.Capacitatcapieleinupoatefi exprinataprininter,n€diulunuiadi'tr€iDdicator;i denaijos:

a) volum!lolertei; ar:aterjtorialaapielei;

c)volumulccr€rii;

d) cotl depiaF.

-b)

{-

173.Caleaenensivadedez!oharea liefei

inheprinderii presupune:

a) arra8efeade noi cumPertbri

noncotsrmalorilolrelerivi;

b) .ragerca dc toi

nonc.Dsumator:lor:elarivi,fiedinralrdulc:icnlilorunorittrePflodenconfliEnrel

c) c:estercacum?alaNrilormedriefectuatedco

in:cprudere);

d) atagerea de noi cumFtoi

no:rconiumatorilorre)ativi,te Ci! rindll clientilorunoriDtrepEideticon€!'-eDt€'

prccum 5i creilereacump;r;rurilcrmediiefecHated€o unitatedccoDsum'

?entmProdusele inEeprinderiiDumaidin randul

Produsele iEkEPrind'rii fie din rindul

unilatedeconsun(individ,familie'

raldul

cumP;r6:ori Pcniri

pent'u Produsele inireprinderii fi€ dit

174.Produsul"X', realiat deinEePdnderea"2"' en consumatin.Erioag: JI.

nilioanede persoan.,inregistdndu+e!n consu$mcdiu Pe

esrim€az;cevafi consumarin

uncons!:t rnediupe

dezvolrd:e(enensivr,intensivi ii mixti),in acca$aordjnc'ale

realilarCeinueDrindcrea"Z':

?.\4a%.5a%.io%t

b:t3A%,30"/",40%;

d.e5

pcrsoantdq ll KgS'se

perioadaT)de6 milioanedepersoanqinrEFsEanou-se

Sascderermrne

Potrd'rca.celot

rcr cal,@

PrcFr ptootrsuiur ^

'

lersoand de 15kg.

c)3o\o'60%'tov'; d)25%.60%,l5%-

'i

175. Dezvolt2rea iDtensiva a pielei incilFnittei Dnn:.

i)

br cietre:eagraCuIiindividualdeinzesr?:3:

c) crestereamZrimirmediiauteiconparAtun;

d) e:celemreafiecvenleidecumPtra:e.

s;orjreanumEruluicurnpatibrilor:

sport 'in Rom6tla nu Poate fi realizatl

i75- UDul dhtle tipuriie

conjlncbfii pielei in tuuciie deinteisitateati actimla lor in tinp:

a) factoriinl;'nplatori;

b) .faotori nat'rrilir

uttltoare de facioi. ru

aPar'tine Eudni

c)faclo; sezooi€ri;

d) factori cuactiuncciclicl

fac'o;lor

177. in

r{Edul indicatorilo.

conjunctuiipielei!r'lseircludei

a)

rivelui dobanzii;

b)

situ?!iarezen/elorval'rtare;

:0

activjtetii donetar-6na'cia.e foloslti

c)evoluliacursuluideachimbi

d) trelu! cornbustibilului: '

in

aaliza

1?S.Dupacr;tedull:g;turi:ier,!onicir.:::,cno'nereledincadrulfie.ci ,rirdic:.:ori:

car!le;lusrrclza,acetriadinuma potfi grupa!;in:

a) indicatorjdevoium,indicatorjdestructr.A,indicatoricor,inctllralil

b) indicatoriavansali,indicatoriconcomirenli,indicatoriintSzjafi;

c) indicatoridinamici,indicatoriintarziali,irdicatoridestmcturd;

d) indicatoriternporalj,indicatoriavdsati, indicatoriintarzjali.

179,in randulindicatoriloravansa$dc studjerea conjuncturiieconomice(indicalori cedescnne€7ilegAturil€tEmporaleintrefenom€neleecononjcedin cadrulpi€pi ti modulaccstoradc exprimare)sc cuprind:

a) prcdusulnalionalbruLindiceleproduclieiindustr;rle,rara somij!l!

b) c) cunuldeschimb,ixC:celeproducliri indrstriale,vanza;lema.ilo.iragazir:;

d) itmul

icnm obicctiveccrecesiAinvesti:i;'"

:

gaduldcutilizarea capacita$lorprodtrctive,Iatainflaliei,aiveluidobanzii;

coristrucliilor,angajErilcin jrdustria prclucrebare,cominzjle $j colrt"ctele

ie caoital.

180.In analizamediului jitem ailrneiintyeprinderj,capacitatesconercri

poateIi comensumtaprinutilizar€aazccefactorj.PrirtseacettjanuseDum5re:

a acesteja

a) replhlia

b) calirarcaproduselor;

intreprinderii;

c) fcono'riile descar6;

d) cficicnla inova$ci.

:

181.Car€diDurmitoaEleafirmatiinu repr€zin1io caracteristicisauo tendinl, medi!iuic!ltural?

a) valorilcculturalefundanental6rezistiin tinrp;

b) exinEo period;c;tareamod;fi.1r;:u:sis:enului.ievalonaluneiso-.€r;ri;

c) fiecarecultu.lste compusadinculturiseculrdarei

d) valorilecultur.lesec!':darescbansfolmain tjm!.

18?,Cercebreamedjul'rre{iemdernariei 9senr:riice:

a) unprc.esdecuooattereafactorilorexterni dinfiuen6 aactivitdfiiinteprindedi Si

aevoiulieilor;

b)

c)

O

o impoi.r!:e telDica promotiorals;

!n sis.€ndeciti'e3 ccilriior p.odls.iorl

o componcrfi a stlategicidemarketing.

l8l. Pcntruo lntreprinderecare sesizeaz.eo modificarede mediu ce va conducela 9orirea pxteniconcur€nlilorest€recomandabil:

a) saiasadepc pial6;

b)

c)

c) sErcdcd pretul.

sdprcg casceunplan pentrucontracaEra sauminirri?areaanenlnlarii;

sAlansez€Dnnouprodus;

ir

fl'r,

?4-\\_\

.!

"r.:

Siii ra,TECA

3l

184.irrcazulirrcar. rarainfla!;e;cre;te,o iolrePrif,dere:

a) b) vadevenimultmaiprtemici pep;ef€leedeme;

c) varebuisi

d) vafi afectatidecre$tereadobanzilor.

vafi afecllladecfeiiereacefcrjiiDteme;

r€duca Prefu.ile;

185.Dezvoltarealntemetului constituieo a$en;ntaEin aiaceri Pentru:

a) organjzaiilecaredorescsi

b) ha;zacliilecareaudreptba?idedecontaieca4iledecrediq

c) pres3economicatiseliciile

d) act!aliifrmizori deinformalii(indiferitemodun)' ,*

r56.Cerereapoltefi conside.aEel4tici in raPortdc Pftiatuncicartd:

a) cr:!eschinbarea nivelulujpretuiuiesteunnatais o schimbareir' ca itateaceidt!

f:r; aafectirlncasiriletoialej

b) sclimbadlede Prel nu

comunicedirectcuclienti lor;

iio$ale;

au efectas'.rPrac€reriiiotalepentflrbunuisa! s3*iciJ

respectiv; .) ;feslercapteluluicu

d) cre$ereaprocentualla nivllulu;Prluluiducelao scaderecuunproc'ntmaimare

anic)-l-, cetetii.

10% dlcela o scedePavolumuluicereriicu2 %;

187.Mediulinsiituiional:

a) b) se,cisrilarnst::uli:lcddm:nisrralivecuaEibLiiindomen:ulpielei;

c) esi. constituitdjn ansamblulregledentarilorde

vizaii,directsauitdirec! actjvjtateadepiati s intrEP.inderii;

d) reflectisrrucrurjlesocie:.i:ii,claselcsociale

]sS.in fL:nclie'reflodul in careevolueaz:iin timP€rcreademafrri Poate fi :

a)constarli,descrescande,crescinda;

c rpr.ndcJnsanblulagenliloreconomicicareaclioneez'in cadnil Pielei;

na$ra juridid" piin cereeste

c) ferma'constant''spotiana;

Lrisatisf:cL,1a,nesatisficute;

d) curede,pe.iodicarara(ocazionalz)'

139.Dinirc elemenieledemaijos car€influenlea.zadjiadjca P;eiei' nuseinscriu?n crtesor-cclordcordirsocial-culturalcelereiernoarela:

a) p:lrc'prJelercg'e:errari alepuleriipubliceorivindacl;vilateacometciala:

b) valoi)emorale 9i sociale;

c) nodL,l ii stilulcevjali;

d) Lepajijzareapopulaliei Pe niveledeinstore

190,ConsL!'nu]sestructureazEin consuinintermediar5i consumfital avend'r-seln

Yedei.i

a)

locirLacestuiain asjguraiea€volutieisocjeglij:

b)

1i.,rr --.:trselol;l!'iii.?ie !n lrccesul s:irCeietliz3rc;

:,2

c) duratadevialeaproduselor;

d)

diier;telor aebuinte.

voluriui si

structuracheltuiclJorefecruated€ populalicin vedeleasatisface.ii

191. Structurareacereriide merf:ri in celerefemn si cer.re spo'tarn arc drept

ciiteflu:

a) nodul de manifcstare iD tinp

b) nodulin carecerereasefonruleazi 5i se manifeslaaslpta produselo.;

cr ?radulin caren:rturile participala satisfacereatrebuinleloq

d) Jddulde elasticiralea cererii.

a cererii de mrrtud;

-

,tj.I.otrivit

.;:asricitateaconsumulu;inraportdsevolutiaveniturilorpopulatiei,auunc."eficien1do

. jitic,lat€ sub!nilarchelluielie:

ie3:lorfomulatedestatistician!lgermanEmstEngel,i.Ecceace lrive$c

* ,)

+ ))

cuhrana ti echipalnent'rlcasnicl {iestinatedolEriicu bururi de!z indelungat;

rcdiznrii norserviciideintreliterea s;na*fi;

c)

i) peni-utunsm.

;t

191. Care dirtrc umitoarele

afimalii

rcferiaoarela ofena de mafiuri nu esle

adevanta?

a) co6tituie un elemcntde bazeal creflerii econohice;

b) repreziDtao categoriecorelaiiveapielei;

c) refecE foFnasodalepe careo imbracaprodlseledestinat€schimbllui Pin

inrennediulrclaiiilordepia!i;

d)

.:' i9q.in caredirtre gruperilede mai jos, vizrnd compone[tealemediuluiextema] i,r:=:drCerii,ssinscriucelmaideplinirediiledeinformarein masa? a)macromediu - mediulnatural; c) macroin€diu - mediuinstjtulional; b)nicronsCiu - Festatorii deservici:; d) mjcromediu- olganisnele !!blice. .:.

asigureinnloddirectrecupeiarea Ii absorbtiato4sidemuncd.

195.Dacaveriturilctotalcaleuneiintreprindcricresc,atuncicaxdprclrl pr.duselof

saleestsredusdeIal5-C00l€iIa10.000lei,cerer€apenar-uacesteproduse€st€i

a).lastici;

c)uribr elistid;

b)inelasrici;

d)nupoarefi d€terminatafirn a examinacurbaccrerii.

196. Curbacererii:

a) descne,in eineral, o elrrEcrescatoare,de:as6n8aladreapta;

bl es::forna:a pr;ntra.,rspunereapuncleiordii cadrulunuigafic deatroviz:onalc;

c) ar:

ce ca,j5:;

vor

fi

ce.ure d.

cumpiJsror;i

Poknti.l:

la dif.nte

ni

luri

de

l-:1.::: rosibllei d)dlelte cum::escven;tu.ilerotaleperasur:icescadpretutile.'

:3

-i

- '

l9?. Caredintre urmitoarele prcduse

majoritrie3cunr?iritorilor potent;eii:

a)ur calculatorpersonal;

b) o oelltoriedevacanlein SPania;

va avea cea mai inelasticd cer€re

c) 'rfl kiloEram de Pe;nc;

d) unhamburser Big Mac

t0J. Colar€lalivadepialaaintreprinderii:

3fse calc:ieazd prinraponarea !.opriei salecctede Fiata !alea a celuimaiimPorta':1

Pntrll

b)

d)

expim5 pon.jereace ii did @re tacc Partc;

est€uDindjEatordeexprim:r.asrruci'r.jipielei;

se calculeaziprinraportareavolumr.:luidevarziri al intrepiinderiiJavanziril€ roral:eleprodusuluipep:aiarespecr;ve.

vir,.

acestejiin p:!!aprodusLluisaua g-upeide prodL5c

196.CaredintleumetoareleafinnaliidesPreinteractiunea cererii fi ofeneiesterala?

a)

ii

cerereaesteunicadetenninantia pl€tului;

'. " r" " "i " pl"i;.t" "m in ech;iibruatuncicandelalr;citaiea cereriiesieegalecu

rnreraciuoc.ofinci sia ce

i;;Jili;

'i

reri'ne! piet€i S: pretul Preler:

?05.Dintre 'lrmatoarels zftmalii referitoarela capacitelea Polenljali a Picici nu este

cBteja:

cr

.l\ nenuu;a o DialiseC:

;;;;-

seo-prezinie.

riidctcrii;

in echilibr!, prctul $;

maimaridecatpreeul 5i cantihtea pece:ecf3snlii doresc

ca'l;hlea pecarecumpdralorirooresc . . reali cea Potsjvh

a)

exprimivolumulmaximal vanziritorpe cerele-erputearealizao inlleFrindei.

1

199.caredintreafilmafiilede!!aiiosesiespe€ificemediuluiinstabil:

.ii:m

p"ti"J"

t"t"";:, intrepriaaeiileseco'ntrunta Pe

pialarodineasci cu.rnmediu

insjabjl;

il

ci irez;ntefrecvarreschinbatiin

ierloua"tecanaeuoluliafenomeneloresre lerla $i

upr prcvittilai

najoritstea conPonent'lor

cieitereacaracheiii deadaptatea

;i:';;;i;;;J;siil

intrcPrinderii;

intreprinie'iicareiaii puneproblemedesuPraYietuir€'

-:.

200.incadrulmcdiu]iri.extsrnal inhePtinderii' agentiilcdBPublicitatc fac Pai din:

a)maclomediuliir:;prirdefir;',olgan;mclePublicc;.

:. it ""r.go'i"

201.Cte$terearisculuide tari reflectE,in modsPecial'inri{tatiream€diului:

p*staro.ltord" se*i"ii;

d) m€diulinstitulional'

c)

d)

poji'.ic

tehnologicti n3tunl.

economrc;

'l

a) economic 5i dehosrafic;

b)

demosrafic ti tehrologic;

.:" 202. Mediul exiem va influenlaacliuflilede narketing alc

c)

d)

principaliiindicatoriCeevaluarea acestejasurt potenlialulde absorblieal pietei, potErtajuldcexporlefectiwl ti structuri.onconsunraroriio.lelativi: l

depindedenumsrulcump:ritor;lor/ utilizatorjloractualiai produselor/sefliciilor ofer;tc,dedErimamedjea rnBicl]mpar:rj ti dcficcventadecumpararc.

n'

206.D;rtreafirnatiii€demaijos referjtoarela mod€lullui D. L. Hufi nu estercalt cea potriYitcEreia:

a) n! are?nvederesupnfalaco:nercial;a cenn'Jluide airaclie ii timprl necesar d€pla$riiptne h accsta;'.,

5) constiE::e c

merod:

pfobabilisticE

C3

ce.c'i::

1

fenc.ler!lL;

gflvir-iei

c) seaxea.z:mairrultpe consunaiord€ca:pecentrelecomerc:1ie;

d) nuiain calculnumzruldelocDitoriaiorasoiuicentrudeat|aclie Si dislanlap6nala

-* 207-Pi:rtr: componelieieinicro'rediulujinteprinCerijsen!mi.a:

urmatodeletp!ri

dc conPonamente:

;i::,;;;Jl'il'*i,;;,-;F;,"+.ioi r;

;i io?ffi;;;G;i

.r iirni"tt"rn*rut

""-;'ciuniiior

.di toat;varianreledela

"r,nrei:Iero;jlor

"o'po'ru'*rur a"t'iT'l:ll::",.,

tompdnarn"nt"t$i poziliaconsrcipr;

gicompofl'mentul g.rvema-m€::16r;

puDcrul4 b,c. ,

203, Pr€stato.ii de scdicii

intreprinderii- nuse:elcrala:

a) nansDortatoi.depanatori, prestatondeserv'ce;

comPorcdi

nejord

a

microtediului

-

ii ,niiil riini.'i,

;j

arioeisisurale, presratorideservice;

i;;i;;iifi;hil;;unca,"r:nitatiie "i,i

invapman! of;c;idedislibuircaroieid

mutrca. peIsoanefizic€:

unitali b:a[caJe9i de asigrreri,tlatslcfiatctr'

d) 'n

conerciali

componentei nac.omediului:

208. Expioaratea

i)

medi'll demogrrj:c;

b)

mediulnatural;

a sirbiiorii

a

Criciujruhri

este €xpresia influentci

c) meoi!: cu :rrai; d)mediui institutioral.

?09. TeaEele $i cinemalogafele€$sterte

rnir-^

l^.,1'i,tF,!rhini

<p

dicFc.

ii

rFltt,'

a) concureDtaneloiah;

b) co.cE.rla

inplicita;

n,

, c)

--cK-:::in

a indir

r;.

i.

2t0.Cumpe|itoriiwui produslaunrnomen!dalformeazd:

a) piatapolentialerlrodusului;

b) ccirjuncilrapieleiprodusulli;

'

, c)PiaF

d)

efectaviaProdusulsi;

cotedepia6ainlr€prinderii-

211. Expfi:Iareacapacit;lii efect'v€a P:e1ei unui ProdusPoate fi f:cute

Pnlr

a)

volumuluiofed€iprodusului resPec.iv;

b)

volunruhitranzacliilorlanivebl pie.iei;

c)

voi'rn!lJi cer€riipentruproCus:

 

c

dzir;.orpf:ic.p

:l-icohpc';ior:de

FePiai

?12.liata prodlseloflaclatea crescut

intreprinderjprcduc5loareaucrescur,in

intrepindlri,lafiiilul daniui2000: -.

a)ascezut;

b)s-amentin!t;

in 2000cu iC%iDtimpcevanzarile

acelasian, cu l2%. Cota de pialn a

c) a c.escuc

acestc

d) DUi-6 modilicatin Eod sen:iriiicativ.

213.Care€stenr.nrsruisegme'telorCepiaisrezultath u.masegmenEriipe

crircriilor"sex","nivcl deinstruirc'(st!d'i prinle.qmedii 9i suricrioare) ii {p;nah 20,2l-i5,36-55.pesle55ani)?

a) ?6:

b) 24;

c)22a.

d)23-

*

214.Fenornenuldemigralieacereriiianiveluiuoeipielepoaradenumireade:

a) dir,adic.a piei.i;

b) Iravitaiic com.rciale;

d) corccntlare a oererii-

:15. in 2000,piatabeuturilordcoritcar€a crcscuicu2 %. Lt acelati anauctescut numerulcorsumalorilorc.atsi consumulmedir de biuturi ricoriroarc Pe cap

locniror.i:r acestecondil;i,dezvoltarca !i!ei biubrilor dcoritoares{ realizat Pc

,)

e:$ensi,i;

b)

aut€xtensivi cet $i iriensivi;

c)

intcnsivaj

d)

nL esrevorbadespreo dezvolkrerealea Picti.

?16.Colade

exislcnt Fe piaEdel0 %. Carca fostcotarelatjvidepiaiea intrePrinderiiX in

!jalE

aintreplinCediX en,:n 2000.del8 % iaraprincipalnluiconcr

a) 0,i3:

fi4,62;

217. Sa s€de!.nninecotarelativuJo piata alideruhi, $iind laPrrl ci vaioaea

indicaloilanivelulcorcureBl!luiceocupe Pozitia sec'rrdipe Piaie este0.8.

a)1.00;

b)1.25;

c)i,03;

d) d:ielesxEirnsuicr'enre.

?18. Pariiciparcaintrcpr;nder:iIa:rosramclcecclogiced€zvoltatcla niY€lul !ilei carc i9ideslatoariacrivilaieaestee\prcsiaconponenteimacromediului:

a) r,rediulsccial;

b) mediulcultural;

d) mediulinslir!4ional.

Pe

2lg.DerigBreaconcu.entilorinrrepr;nderiilepfezinli:

!) o fom. decoic!rcita Fonopolisra;c)o

b)_o forf,5 de concurenFnBloiala;

iodal::irede p,o

-

\:rciProdj'u:ui;

d) o poiiiicadeconunicareatnireprinderii.

220.Num:ruitotalal consurnatorilorcare arpureacump;.aun lrodls la unmoment .!atformeaza:

a)piatsEalaaprodusului;

/E

1d)

ij-Ela

potentialaa produsului;

. uiiorjunctunpicteiprodusulsii

-

cotareladYadepiaFaintreprirderii;.

221.ExpltmarczdineDs;unii Fr.lei poteniialea urui piodus Poat fi Gcuta Prit iiErmediul:

a)yelurnuluiofeneiprudsuluii:spec'iv;

,bf

'c)

volumuluicereriipenruproi!s:

volumuluitanzactiilorla

pielei;

O vendriiorprircipalilorcompetitondepepiati, 'ivel!l

222.Cotade pia? reryzunttl

a) pondereareproc€ltua:za va:*znlor int'epilrderii ir van"iriJetoiaiela niv€hl pielei;

b) pondereaprc.entualaa vanza.lorinF€ptiud€riiin vinzarile lrincipllului srr

indicalorzl capacila!iipicrci,

- -cFun

d)

a{presiavolumului tsanzacliilorCepia!:aI inEepnnderii.

?23.Activitnlile de lobby riaclomediului:

a) rncdiulsocial;

b) nediul€coDomic;

dcsfitulaaede iDtrcp.irderesunt exp.€sia coDponertei

d) '!ed;ul ;ostitJtioral.

2?4.Ura d;rireforneiedeiJ:rnifesta.eaconcurenleineloialco reprezinu;

a) concure[laimperfecti;

c)practjcarea lrelxrilor depenelrare;

d) publicitateaco;nparative.

-\i-:oncureataiiJcite;

::5. Vari:.i:i. :r'.repri:lderii1-er.u,in 2000,i? 40niliarde lei ir. ti]!! cevenztuile

coDcr

Dtulujafiatp€poziia

secondai-au ridicatIa valoarcad€34,5niliarde lci.

Carc a fosi coi: r--;ativade oialaah6eprinderii Y ir ac€ial]?

.) 0,$6;

b)0,50;

c) l,l a; .l

c)0,75.

t/ta iErING - r*19!!-

226. LegislaliareferitoareIa plotectiaconsumalolui estee).Plesia

a) mediuldemoe'afici

b) mediulecotomjc;

.c) hediul irnilut;onal:

'd) medi!lsocial.

.!

227.PenlruaDalizacapaciteliiunei

utiliati:

a)coiade !ja!t;

b) putereadecump:ta.ea consunalor;lor;.

inlrepdnde.ideaconcura]anivelulpieleipoalefi

c) cotare'atividepiale;

d) analizarnediuluiettem.

2?8.Caledin urmEloarclc

gruptnconfi'enumaicompon€ntealetnicrornediutui

unei

ilbeprinde.i ploducntoarcdelactate?

a)

tumjzoliideftatorii Prine;

b)

stmcturaDeiil:lri

aacliv;titiieconomice;

cj

cresiereaicnduriiordestinalecerceterii_dezvoltiriidinindustriaalimeEtali;

i

uadit;ile - r:'nare.

?29.Piafamondialaaarltonobilelcrdet€.e'estefomati dj':

a) sumapielel€ritlienepluspialaintenralionaliaaceslorproduse;

b) s!na pjeielo!inremeaacestorProdlse;

c) pia.lainl€malionaleaProduse)orrespective;

d) piala lfoducalori lordea$onclile deter€!

*

?30.Prjr!'e ;ndicato.;ic.ncoditcni folos;:itn studierescoajuncturiieconomice

rln€ipialeseafla:

a)gr;d!lde ltilizarealcapacilalj:or PrcClstive;c) ritm!: construciiilo.;

b);jvelul dobanzilor;

d) ratahflalici'

.i

231.Mcdiuldemografic,dr.pt

c:racl:rizatprinnaj m!lli

a)

reranizaieaterjtona)esi

comPoncntna macronediuluiintreprjnder:i'poatefi

indicalori Prilr'.r3 oar€senum;rE:

pc mcdii a popllatiei.nitcarca Pre!ur;]or' ntuilnea $

venjrurilo:banetti'

orient3reafondDrilordesti'siecetceitri j-dezvol6rii;

numerl.lpopulatiei,dinensiuneamedieauneifamilii'ratanaialitslti;

strr:ctura'popllaliei pe sexe Si Pe varste,oilell]l

concdrcnle;;

sistemuldcvalori,nlma.rll !oP!laliei, .l stlt.tua PopulaFeipe v&:te

b)

cj

d)

:i?. 11d t dui cofilpolinie;r:ii€d:riiri iehno;ogicscifisciru:

a) graduld€imPlicareanatuluiin economre;

b) gradll deocuparea fo4€i dem!nc6;

c) nivelulconcuren!ei;

d) .cgl€mrntarilevizardeliminareat.hnologiilcrpoluante .:.

?i3. DouaillrePrinder; c;ie seadreseazdaceloragin€voiprjnprodusediferiteseafla

a) pe,ricta;i

b)

direcL;

d) ind;ect!.

44. Practicq"eadecEtreintreprinderea unorpreturisc,z!te,prin incilcarealegiior

fiscalc, tePrezinti:

a) b) concurenla parazitari;

Cen;grareaconcrenlilor;

c)dumpnrg;

d)concurenlailicite.

*

?35,Doueintreprindericareseadreseazaunornevoidiferiieprin produsedifefitese aflain concui.nlE:

a)

pe:-iect4 ;

b) direcra;

c) impcrfcctt;

236.Exi$eDlbJnllisingurcump&elorcorespundelilei situaliider

e)

b)

c)monolsor;

d)monopol.

+

2i7.tuta injlaliei€stcunindicaloralconjun.rLriipi€lei:

a) avansa\ i

b) concomitent:

c) in6ziat;

d) cicljc.

:

esremaimicircat ritmulde

cresrereevEnz:rilor total€:

a) nouacoti depiati afirmcivafi maimaredecztvecheacotadepiala;

b)D.,lapodulmpomrrnouanouacora/coti / vecheavecneacoiecoravava fir sllpralnsllpralnrur:ittr:

c)c, nouaraudLurciuccotiide piaF va fi

P,dla

Yc

!

ma;rice

nr.,,,,rld

decatvecleacotadepialn;

uccal

vcL,cc

ru6

!cyr.!c,

d) inior:ralja esle insutlcicrta pentrua tragc o conclute plivin

dc.racotedepiaFalefirmei-

d relalia dintre cele

,-.a

2i9. intrc cclc patru grupe care conlin urelc :omponecre

iibe:indelii exisiiosingu€gruFrecorecta,Ca.eesleaceasra?

ale nricr!

rediului

r)

tuh'z.ii

dehArturi.clienti;,cadr.illegislaril

b)

ftrnizo.iidemarfuri,organismelepubiice,cadrullegislativ;

c) pte*atcrii d€servicii,co:rBurcrtii,cadrulnatuialt

d) irastato{l

de s€r,,ic;i, corcurentij, organisnrelepubli.e.

2{0. Cerereaipentruun anumjtproduseste,in general:

a) mai mare decii

cxmpel:A;,

b)mairnid decetnevoiadecorsuh; I

.\.rn'.

;n<^lwal;li

.

-"!^ii

d)paneasolvabiliaofert.i,.r

*.

::

,1" .^no,-r

l

:,

241. Elastisitateaircrucitara a cereriiin tuncIe depre!la produsel€substitLlibileio

O s'$rritarF

b)pozit;ve;

c)supmunitare;d) negadvi.

lL4P-<il';"O

' Tes

ltitd

-2,42. liataDloduselor careSatistacnevo'secund:ic:

,i.r"

'

c)areuncoeficientde elzsticiiateshbunital;

i

b)eslel"rgr; '"i"ii'

'icla;,

---nleste erasi'ca

?43.?jalaorcous€loi caresalisfacnevoi Primare:

;;;.;;;1"ii;;;

ri ^*.""

244, Elasticitatea incrucisatia cereri;in fun'iie iic pre! la produleleasccizle in

c)a.eu;coencient deerasticitate$praudit'r

d)Estcr;erdE

,*'r

:

consum este:

o)

,uUun;^a;

o) Pozitiv:;

.r4

c) su,traunitar4

{i) nesativl

.

245.f,'rr3 ton:ajrlLr es:cunindicarotaicon;urru:ri: 'ele':

r)

avaisa|

b) concomi:eiri

c) :nlafl ra;

o'

!r!

'!'

246.Dacatitmul decresterea Yanziriloritfreprinde;i estemaimire dccarrilDul crettereavar?erilortotale:

;;il:;;;;;;t;;';ep,inderiiva

ti u.J"" .o,i a'.otfa

c1raDonulno)acore/vecheacoEvafi "a

n hai micedecetv€chqcoridephri:

concluzie privind '.ralia

r;ma;m:cadecatnouacoLedepialq

subuDjtar;

;i i;i;;;'l;;;

insuficienra penhuatraseo

dina€

doulcoledepirli aleintreprinderii ,

lr'.

inlrc celepatru rruPe

de mai jos carecoclir componente 'ele tn

aceea?

o

siniura gruparecorect'iCareesc

"'"diuliconor'ric'

tediul

turnizoii

-.r.oiina.,li a"n-s"n", "xL:a

"j-"i"il"i lrn-;.nra.

.i "l rrrJaiur

a; orgatismele ""on6'1., publle, nediulecononrjc,medjr'iinstitulional

aefo4ndernunca;

i

t€hnologic,medi!tl.'-litic;

'j"lfi.", ':

lgoliric.mediulcu;tural;

l.

248.O expfesieamediuluidemografic in care;5ids{4oaraactiviiatla

a)

-si'd,

Donderea popllatieiocupatein economie' p'oau',luiirtembrut;

n'i,'i.u p" g'"p" a"

":rste

aclimiilor poleniiali;

"1 ','**-

d)

lcgislaliapr;vindconcu'enla.

249.Urs dintc csracteristiciierclaliilorde piaFaleiitteprinderiio constitui:

a)

:,

r)' caracterullor bilate|ai;

controlultotalalinreprjnd€tiiasuprnacestorai .narura prel,Ji)ilcrenioliiinsali r aceslo'a;

so,::rilnta::

a a:e!1or

-'

d) coicntra:e!

ClasificnEa

pieleiir,categof:::epiatainlema!:.nala517:':" mrltinatronal:Lesle

-

c) ar;api€lei;

d) sl'rcrurap eler'

a mobileis-e Sasesc h raPonuride:

c) cifer:r:1ie-e; c) ind:fer€nli

1.50.

reznl'rtui Dtlilzarllcnreilulur:

"i-in:"ntirrl*

b)

?51. Pic;eleconssuclitlor ti

lil*ii'";

naium pielei;

"on."r"t1.i;

sl *'*.r1a;

Modul de lldlizae a rest.selo.naturalelePrezintaun lactor de infllenl'

l,

.u ac{;unedecurala; ""1-i

r.i''p.,*r;

c)

d.)cu rdl?acrsezon'er'

cucaracter ':c;deirar'

752.

coDiuncturii pietei:

jf

bJ

a

2$.

aldrii poii c;driznrc cefiinc:

a)

bj

nelaliiledepiaF alernci inuepljrdericalcaicp€ra Piala marilorcentteu'bane

dispersaiedirrlensionai;

coiGntratedimensional;

c) dis?ersat€spaiial;

d) ocazional€-

254.O agen$edeturis; intemalionalsbafle in relalii deconcueiiF djrectecu:

a)oirm; denanspofiii intemaiionale;

c)'rn clubdecicloorism; .-,d) o asen$'detutisn intm'

U:lagenliilccompaniilordefansPottaerian;

255.Ofdiiea unot produserelalivs;mila;edecatlenn numarlimitatdeprod\rcdtori existEnlilanivelulureiPi.!eeslec,.Presia:

a) concurerte, Pure;

b)

c) concurcntei pcrfecte;

concuretrleineloiale;

-dfconcurenlei monopolisle.

-.a

256.Laltserca uDorintomatii faisereferiroarelaProdusele PlinciPaluluicodretitor al

inl.ecrinderiiestco formt de:

a) b) promovarea vanziiiior;

.oncurenF'mPerr.cra:

c) denierarca :oncurenlilori

conirenF

-;

.i

ilicita.

25?.Nonconsumatoriiabsolu!irep.czrnreca€goriapubliculri:

a)

:i crc nuvoriclizjtoia sau'rlili?ain

cj

di

carEnucurl:p;.reknrPotarproduseleinrePrinder;i;

.

careconrinuasacirnpere produs!lh

cffeainccrcat produi-rl dt

prezir,isauin viirorplodtsul:

ciudacaljtililorslabeaieacesruia;

esisnemulF-'r:tdeperfoimanleleacesru:a

.a.

258.Dinpunctdevedercalobre.tulujlor.relaliiled1p,-at,ll!L!d:

a)

t'atat;velecomerciala;

c)

d)

.:'

concurenlainte intiepdlde.i; . ,--. noimeledereglemellaie,

- b) distributiecomercial4

259.TEnsparentauneipielecuconcurcnFpertecdseretedla:

al

b)

:)

dI

numarulmareal competitoriio: p.ezen;lpe Fja'l;

rEqlemcntareastsicda oietei;

aclesulne;esticticnailani1.rl!lir:e!ei;

accesulneliniiaila toateinfonnaiiilerele:i:oareiapiali

LTARKETING' Testzgritd

260. Crcarcaunei confuziiintrc marcaprcduselori'rtreprinderii9i marcg

corn;e::lorlepu'.zth nive:ul P;e;:; este:

a)

b)

c)

d)

o

o

o

o

lonni deconcurenliimPcrfecti;

modalitatcdetealiz.ateapublicitdljicon;palatrve;

fomi deconcuren!eParazitari;

foirnedecor.-uerF

jijciti,

261.Noncoxs'rdatoriireleiivjrePrez;nticalagnr:aPllblicului fonn:1:din:

a) lersoanefidele produselorintrePrinderii:

bi

cj clieniieiecrl"jne;niomalidesprcexisteri12 prcdus-'iliii;

:l'enliloten':alica:enuru;nc€rcatin:aFrodu'ul:

;;^".'"

""'"

""

""'

.chizirionasauutiliza

;i

produsulin Yiiror'

cat.gorjil! Piala bunlriior materiale 9i pialaseniciilo'

c)srmcruE Piclei; d) concenirareaP;ef€i

26?.Clasificarea Pielli;j1

rczultaluI urilizarii

a) ar;.

ti

cr:leriul'ri:

pielei;

ro.,i;-i"i

pi"r.i;

263.lnovafiiledeordintehnicreprezinti!n

a)cuactiuoeciclic4

ti cu caiacteracciaenut;

factordeinfluenFaconjoncturii pie(ei:

c)cuaciiune pennanenta:

acFure dedtrEti'

llctr

164, Conv€ntlileintemaFonal.referiloarela cxploaiarea resursclornatural!sunt

exDlcs:: d comr )nenle;mac:omedrulli:

;i;;i'l

;j ;;;i;;i;;;;r"s'",

;;;;'l'

c)mediulinnrrutional; c)neciur geog'aric

265, Cumpaf6torii un,ri prcC$ss3! ltilizatodi unui sen'ici!' la ux 'onent formeaza:

a)

lj

266. conflictel milikre ieprzinti un factordeitiluengeEconjurctlii

pia'aFolertralealroousuur; il-it:1,2, p'!c,,s"t"i:

i:

cJconjuncNra,ieleiDrodusului;

d) piai::telarivea produsurur'

"

pielei:

a) cuzcriureciclicEl

b) cuacl;unededu!al5;

c)curnpactsezonrer;

d) cucaracrerecc'd€nlat

267.SEalegiaclerteri!corejde PiaF aintleP;indeni estes;nonioacu:

a) slrategia-crefl;lii;

bi t'*,""g," "":i':;

c)

snatetia adaotive;

d)st aleFaofersivz'

:

f,6E.Sira:eqiaconcenira:i:e?rezrLio

"i.",i-.l"Ap';;a.*

:l

ichimbirili

pielei;

;j il;il;:"i;;:"

i"a'dtont

vatr'8taa strdl'giei Ce PieF ?e careo

.

dc Pozilia safaFd':

c) sFucrurapreEl;

d)Diverurcorn?etisci

L!2

:69- S5sc aletgealEmativelecorectecarefac partedin cadrll strategieidepiali a

$iei intreprinder;caredispll1ed€un potenlialnlaterjal,uman ,si inanciarridicat $i

eclioneazii peo piaFcuumeioarelecaracteristici;

c Piata prezinF 'r. rivel ridicat al exigentelof consunraiorilorreste prtem;.

dre;tere,in 'rnrlAtorul an, a

scgrne:rtaG (50 de segnente) ti se esrimeazao volumllluiei cu59ls.

" irtrepr;nderEaocup. pozilis de licer, real;zend produle (12 tipuri) care se

!dreseazirri3i

segn.rt.lor c$veniiuririCicaic.

. Volumulvanz:rilorintrepn'nderiiseestimeaziciva spori,inunneiorulan,cu5%.

3)

st"!egt.

.fe6iva de .r:i--c ! colei d6 p;aF, trateg;e iedifereniaii, rntcgje elgentslof

dd;cate;

:)

sfdregie defensiva tje

nenlirerea coleide piali' stat3g:eneditersliall,sr

egia

eYigentsld strateg:e Cefensili 'Iteifi;

ae

mstine€ a cotei de pia!4 straregiecorcen!'a'E siEtegja

cxjgcniElorndicatc;

d) st|ategie ofe$ivn ie cretlere a coteide piaF,

st-ale conceni|a'n,shrtegrqexigeniplor

ridicatc.

270.Cardo tntreprinderedccideseseadresez.unuinumdrde3 segmentedin cel€I0 identif;cate pe o pialt, €aedopt,:

a) o strategiedifercrtiati;

b) sirate$arestrangerii;

clo nrategiecoeccntrati;

d)narketingulsegnentat.

a).NejlH.Borden:

b)

P:tilipKodei;

c)Vill;am J.Sta'ton:

d) nomMarkin.

.:.

272.Carcdil! urmat ::r:rpol;t;cifaceparted;ntrccelepairucomponenrealeJnjxului dcmarketr'ng?

:\

pclilicadeinvcsrj:i:;

c) pol;iicade Frc!;

b)

poiiticad6personal;

d) politicade dezvoltare.

273. Diferenfi.rea oferte; rcaiiz.-iipr:n internediui:

prop;i

a inlr€prinderii de cea a concurenlilor poatc fi

a)

produsului,trtanagementului,concurEnlei;

b)

imagin;i,cl;entilor,preiurilor;

c)

sewiciilor,fumizlrilor,comunicaliei;

.c)

.::

:7r. Caedin'revariao@ledel:1aijosevidenlia"acclmaibiro pnncjpalclctrlijloaccla carcpoatcapcll uniniEorinzitor lentru alrgcrca obicctjvllo! st.ar.gjcc?

a)

5)

frmizorii,plodus ,

.,re!ul, cump5rdiorii;

cUenlii.consumaror:tum;"ori;,intermeditrii;

4i

LLIRXETlYA - T{tc Stihi

c) trodurul, preFi.disbibrlia.promovareal

d) publjcitalea,relrtiile irub,ic.,iroirrc" aI"av::?:iijot,promovsrcadirecte

:i j. :oliiicii d. nrarkeii,isii su'! sicifi ce,in

a) valorillca.eamaxinli a opotrrnitaliloizihrice.dezvoltareaprod cliej, cre9:erea pfoduciivrlatli

b) oricnlarcaspre.umparalori,concettrareaspfealingereaunorobicctivestaiegice' r!lregfarcaefoiuiilor denatketing;

c) d) analizamediul! i concutential,mijloaceletact;ce,morivareaangajalilor,dezvoltares prcd,rcliei,cre$ereapraductiviteii. -

oduicclmaicuprinzaror:

focalizareapeprodus,prodsctiv'tatea,motiv3reaangajatilor;

281.Ovar;anii

a)sraregia exigenleiridicete: cl i:13ieg;ani€nlineriivohr uluiCeac::vltai€;

b)irategia ofensive;

'l lS:. Conceprulde 'ma;ierjnEmiri ;icludeelenrcr:espe(ificcr€fer'toa:ela:

a) ?rcd'Js, p€rsonai,promovare.drs,;:5utre;

b) proCus,p.cl,promovare,disiribuliei

asbategieide

tiara aint:eprinderiiinrapoficudinamicapjeleieslel

d)sraieg;aadaDii!i.

c) prod'rs,pre!,personai,djstribulie; d) produs,pre!,prornovaie,p€rsonal.

*

233.O varianEastraleg:eidepjaFaintreprinderiiin rapodcusrructurapieleiesiel

r)

b)

strliegiaeriigenleimedii;

stratcgiafocalizati:

c) sirategian€dii€reniiata;

d) st.ategiaadaptivE.

*

2?6.Strategiileconpetilivea1edifercntieriiaucaelementspecificfaptulci:

a) rrrnarescdiferenliereapreiurilorpecaiegoriideconsrmatori;

b) \ide|a prelulcafiindelementulesenlialded;ferenf;€rcfati deca:c'r.enF:

c) Lrlmircscdiferenliereai:F

disrribulieisauDronovarii; d)urnarescsaseiii.reri;ezedeconcureriaprincr.$ereacoleiie Piaia-

Ce co.cu.e:rin Pr;n caracterisdcial': proiusulu;'

2'l;. ,

a) sereferala acriviGlileie zi cu zi p€ntruimPl€nentarea stratesi;lor;

5,

c) coisiiiuic nrodalilet;ledepun€re.;na.tlicatea slrategiei demarKetingl

,j) implica acliuni praclicede punerein vaioarea Pointialulli intrePr;nderii Perrtru

iuesi€r€oii

ai lmai;3 ,.irivir carei! iacticjlede marketing:

-.:r'::rilo, !e r,ar;iei:n;;

cri-r s-D r--,ifci

jL n3erea.prs c

pas.a obre.t'velorsalenfaicgice. .:.

279.

d) r:;.r;iicareJ prodLrsrr.ri,

o)

ci se-icii e

_r'e d;nttcu:teroarele gruo;rjnucuprirrCeiitegmiinst

treFl,

en:edenr:r|lietn13:

prorno!$rea;

cana:e:eCedis:rrbulie.inarcl,

pfe$i'

;irzarea Dersofali, publiciratea, amtalaiul,elalatea,marca:

suoirmer.i.:re vir:;r:i,

dis(ribrrtiafzica,

merchandisrrgu.

nrarke!insuldirect:

i) :ri:tegia-de pjiti, proius!j, prcir1.d;stdbuia, P.onova.ea

-.:

l-0. )rr"Iegiac:'uDrr!:ef" resemnific;,detrnl-

a)

b) resrrtfgererrctiviI5t;idepiat6:

.r

d) o.rraregiespec:rc.;ct::Frinderijot f:rapolenlial decretierc'

creitereaacri!iiatii rj€piala;

nreirrerer ' ! un (

lui afiiviial;j.je ?iaia,

+

I S0.Svalesiadeasteglarcnusennrficafap.ulcA:

,

icr:

'

rn-derer:m:re -:;,; iirapa.ul:i s:h::.5:r:le1re:e;;

b)

cj esrcspccifioinrreorinderilofcuporen!iaiuiredus;

d) csLeo iJnnldcconponaeni3inlfep.inderiiiillidesch;flb5rilc Pieisi .:"

esteo nrateqieoasLv:;

234.StrategiadepiaF recornandatauneiintrepriideriliderIanivelulpi€lej,prezentd peopial' il) cregiere Siavard ungnCdecompetitivilataddicat€st€i

!)

5)

strategja concqrtraE;

4lategia adapt;vi;

2S5.O variantaa strategicide piaF a

c) strategiacrcileriivolum!luideacrivitate;

.:.

l:::repr;ndcriiin |aponcuschimbafiiepjeleicstc

a)

siraregiaexigenleiridicaie;

c) strategiapasive;

r)

strategiaofensiva;

d) siralegiacresterijvolunulr-tdeectivitate.

,'55.O vaiiajrr;.rs:rare::eii::i,

a) sir-dteg;aeriigenlejrid;cate;

b) strategiaadaptivu:

- r in:ret:i:rd€flin rapor.cu ,riveiu. - npcririer

c) strat.g;aofens;vi;

d) slrategiamentinerjivolun!lu; de activitate

237.Srratesiade pi.F.e.ooarJar: uiei infteprinder;.ie anverguramedie,prezc.ta pc o piatein creft.re ti cu:roscandschi.ibarisub:l?iriale ]a nivelul unui ,r, .ste:

a) strateg:aexig€nreimedii;

b) stsaiegrarne:rlineriivo;Lni::.:id-.aciivitate:C) .Ilr-eg:a oifer3n

c)slrargiaadaptivai

2S8.O intreprinder€carese adrcreazac{r po;itici de marketirgsiccifice fiecriJi segnentdepjaiaadopieo srateg:e:

a)

:rC;ferentiari;

c) a.tivd;

5)

a exigen:eior ridicatc;

d)

d;fereniiara.

 

:

239. Stategia activi reprez;irid

a) stuctura pjetei;

b)schi bd{ilepietei;

un3C:npozitiileinireprinderiifatad€:

dinenicapietei;

c)

C)exiaenlelepietei.

+

190.Nucleulpoliticii demarketingilconstitu;e;

1)

poliricaC. produs;

b)

mjxuldemarkelirg;

c) iacti.:Bdenark€iing;

d) stral€giadepiala.

.1.1

:, : ot'ETtNC

- -"t

e s. t :1

!"de'eaariiSriii j0C.Fornnrlbl'r.i.mIe-q;cidepintireprez;'lipunc\l centmlal:

r) cerceradiide marlrirs:

ji

{