Sunteți pe pagina 1din 9

-

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 31 ianuarie 2013 care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale

Forma sintetică la data 16-apr-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 13-feb-2013 actul a fost aprobat de

(la data 13-feb-2013 actul a fost aprobat de Ordinul 11/2013

)

Art. 1 Furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale, în sensul prevederilor

Regulamentului (CE) nr. 767/2009

al Parlamentului European şi al Consiliului din 13

iulie 2009 privind introducerea pe piaŃă şi utilizarea furajelor, de modificare a

al Parlamentului European şi al Consiliului şi de

Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003

abrogare a Directivei 79/373/CEE

a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE

a Comisiei,

a Directivelor 82/471/CEE

,

83/228/CEE

,

93/74/CEE

,

93/113/CE

şi

96/25/CE

ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, sunt comercializate numai dacă utilizările prevăzute pentru aceste furaje sunt incluse în partea B din anexa nr. 1 şi sunt în conformitate cu celelalte prevederi stabilite în partea B, precum şi cu "Prevederile generale" stabilite în partea A din anexa nr. 1.

Art. 2 (1) Furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale pot fi comercializate cu ridicata de către depozitele farmaceutice veterinare şi depozitele de furaje, depozitele de hrană pentru animalele de companie, comercializate cu amănuntul de către farmaciile şi punctele farmaceutice veterinare, doar în ambalaje originale, în baza unei recomandări scrise a unui medic veterinar de liberă practică organizat conform legii, sau utilizate de către unităŃile de asistenŃă medicală veterinară în cadrul prestării de servicii medicale veterinare. (2) Modelul de recomandare este prezentat în anexa nr. 2. Art. 3 Autoritatea NaŃională Sanitară Veterinară şi pentru SiguranŃa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la măsurile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare. Art. 4 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

-****-

ANEXA nr. 1:

PARTEA A: Prevederi generale

1. În cazul în care există mai mult de o grupă de caracteristici nutriŃionale indicate în

coloana 2 din partea B, desemnate prin "şi/sau", pentru acelaşi scop nutriŃional, producătorul are opŃiunea de a utiliza una sau ambele grupe de caracteristici esenŃiale, pentru a îndeplini obiectivul nutriŃional definit în coloana 1. Pentru fiecare opŃiune, menŃiunile pentru etichetare corespunzătoare sunt prevăzute alăturat, în coloana 4 din partea B.

2. În cazul în care se menŃionează un grup de aditivi în coloana 2 sau în coloana 4 din

partea B, aditivii folosiŃi trebuie să fie autorizaŃi în baza Regulamentului (CE) nr.

1.831/2003

al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind

aditivii din hrana animalelor ca fiind în conformitate cu caracteristicile esenŃiale menŃionate.

3. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menŃionarea sursei sau surselor

ingredientelor sau compuşilor analitici, producătorul trebuie să facă o menŃiune precisă, cum ar fi: denumirea specifică a ingredientelor, a speciei animalului sau a părŃii animalului, care să permită evaluarea conformităŃii hranei cu caracteristicile nutriŃionale esenŃiale corespunzătoare.

4. În cazul în care în coloana 4 din partea B se cere menŃionarea unei substanŃe care

este autorizată şi ca aditiv şi care este însoŃită de expresia "total", conŃinutul declarat

trebuie să se refere, în funcŃie de caz, la cantitatea prezentă în mod natural atunci când

nu se adaugă nimic sau, prin derogare de la Regulamentul (CE)

1.831/2003 , la

cantitatea totală de substanŃă prezentă în mod natural şi cantitatea adăugată ca aditiv.

-

5. MenŃiunile cerute în coloana 4 din partea B, cu trimiterea "dacă se adaugă", sunt obligatorii atunci când ingredientul sau aditivul a fost încorporat ori prevăzut în cantitate mai mare tocmai pentru a permite atingerea obiectivului nutriŃional special. 6. MenŃiunile care urmează a fi prevăzute, în conformitate cu coloana 4 din partea B cu privire la compuşii analitici şi la aditivi, trebuie să fie cantitative. 7. Perioada de utilizare recomandată, indicată în coloana 5 din partea B, arată intervalul în care trebuie atins, în mod normal, scopul nutriŃional. Producătorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, în limitele stabilite. 8. În cazul în care se prevede ca furajele să corespundă mai multor obiective nutriŃionale speciale, acestea trebuie să fie conforme cu menŃiunile corespunzătoare din partea B. 9. În cazul furajelor complementare, destinate unor scopuri nutriŃionale speciale, trebuie să se prevadă recomandări în instrucŃiunile de pe etichetă cu privire la echilibrarea raŃiei zilnice.

PARTEA B: Lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale Scopuri Specia
PARTEA B: Lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate
unor scopuri nutriŃionale speciale
Scopuri
Specia sau
Perioada de
Caracteristici
MenŃiuni pentru
nutriŃionale
categoria de
utilizare
Alte dispoziŃii
nutriŃionale esenŃiale
etichetare
speciale
animale
recomandată
1
2
3
4
5
6
1. SusŃinerea
Nivel scăzut de fosfor Câini şi pisici - Sursă/Surse de
IniŃial până la
Se va menŃiona pe
funcŃiei renale în
cazul
insuficienŃei
renale cronice (1)
şi nivel restricŃionat
de proteine, dar de
calitate superioară
sau
proteine
ambalaj, recipient sau
6 luni (2)
- Calciu
etichetă: "Se recomandă
- Fosfor
consultarea medicului
- Potasiu
veterinar înainte de
- Sodiu
utilizare sau de
- ConŃinut de acizi
graşi esenŃiali, dacă
se adăugă
prelungirea perioadei de
utilizare."
Se va menŃiona în
instrucŃiunile de utilizare:
"Apa trebuie să fie
disponibilă în
permanenŃă."
AbsorbŃie redusă a
fosforului prin
încorporarea
preparatului carbonat
de lantan octahidrat
Pisici adulte
- Sursă/Surse de
proteine
IniŃial până la
Se va menŃiona pe
ambalaj, recipient sau
6
luni (2)
- Calciu
etichetă: "Se recomandă
- Fosfor
consultarea medicului
- Potasiu
veterinar înainte de
- Sodiu
utilizare sau de
Carbonat de lantan
octahidrat
-
prelungirea perioadei de
utilizare."
-
ConŃinut de acizi
graşi esenŃiali, dacă
Se va menŃiona în
instrucŃiunile de utilizare:
se adaugă
"Apa trebuie să fie
disponibilă în
permanenŃă."
2. Dizolvarea
- ProprietăŃi de
acidifiere a urinei,
nivel scăzut de
magneziu şi nivel
restricŃionat de
proteine, dar de
calitate superioară
Câini
Sursă/Surse de
5-12
calculilor de
proteine
săptămâni
Se va menŃiona în
instrucŃiunile de utilizare:
- Calciu
"Apa trebuie să fie
struvit (3)
- Fosfor
disponibilă în
- Sodiu
permanenŃă."
- Magneziu
Se va menŃiona pe
- Potasiu
ambalaj, recipient sau
- Cloruri
etichetă: "Se recomandă
- Sulf
consultarea medicului
- SubstanŃe de
acidifiere a urinei
veterinar înainte de
utilizare."
ProprietăŃi de
acidifiere a urinei şi
nivel moderat de
magneziu
Pisici
- Calciu
- Fosfor
- Sodiu
- Magneziu
- Potasiu
- Cloruri
- Sulf
- Taurină totală
- SubstanŃe de
acidifiere a urinei
3. Reducerea
ProprietăŃi de
Câini şi pisici - Calciu
Până la 6 luni
Se va menŃiona pe

-

reapariŃiei calculilor de struvit( 3 )

acidifiere a urinei şi nivel moderat de magneziu

   

- Fosfor

 

ambalaj, recipient sau

- Sodiu

etichetă: "Se recomandă

- Magneziu

consultarea medicului

   

- Potasiu

veterinar înainte de

- Cloruri

utilizare."

- Sulf

- SubstanŃe de

acidifiere a urinei

4.

Reducerea

Nivel redus de

 

Câini şi pisici Surse de proteine

Până la 6 luni, dar se foloseşte pe toată durata vieŃii în cazurile tulburării ireversibile a metabolismului acidului uric

Se va menŃiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare."

 

formării calculilor purine, nivel redus de

de urat

proteine, dar de calitate superioară

5.

Reducerea

Nivel redus de calciu,

Câini şi pisici - Fosfor

 

Până la 6 luni

Se va menŃiona pe

formării calculilor nivel redus de

- Calciu

ambalaj, recipient sau

de oxalat

vitamina D şi proprietăŃi de alcalinizare a urinei

- Sodiu

etichetă: "Se recomandă

- Magneziu

consultarea medicului

- Potasiu

veterinar înainte de

 

- Cloruri

utilizare."

- Sulf

- Vitamina D totală

- Hidroxiprolină

- SubstanŃe de

alcalinizare a urinei

6.

Reducerea

Nivel redus de

 

Câini şi pisici - Aminoacizi cu sulf totali

IniŃial până la un an

Se va menŃiona pe ambalaj, recipient sau

formării calculilor proteine, nivel

de cistină

moderat de aminoacizi cu sulf şi proprietăŃi de alcalinizare a urinei

 

- Sodiu

 

etichetă: "Se recomandă

- Potasiu

consultarea medicului

- Cloruri

veterinar înainte de

- Sulf

utilizare sau de

 

- SubstanŃe de

prelungirea perioadei de utilizare."

alcalinizare a urinei

7.

Reducerea

Surse de proteine selectate

-

 

Câini şi pisici - Surse de proteine

3-8

 

intoleranŃelor la

-

ConŃinut de acizi

săptămâni:

unele ingrediente şi/sau

 

graşi esenŃiali, dacă

această hrană poate fi

şi nutrienŃi( 4 )

-

Surse de

se adăugă

carbohidrat selectate

-

Sursă/Surse de

folosită nelimitat în

carbohidraŃi

-

ConŃinut de acizi

cazul în care semnele de intoleranŃă dispar.

graşi esenŃiali, dacă se adăugă

8.

Reducerea

Nivel ridicat de electroliŃi şi ingrediente cu grad de digestibilitate crescută

 

Câini şi pisici - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi tratarea lor, dacă este cazul

 

1-2 săptămâni Se va menŃiona pe ambalaj, recipient sau etichetă:

tulburărilor de

absorbŃie

intestinală acută

 

"În perioadele de diaree acută şi de refacere";

-

   

- Sodiu

-

"Se recomandă

- Potasiu

consultarea medicului

- Sursă/surse de

veterinar înainte de utilizare."

substanŃe

mucilaginoase, dacă

 

se adăugă

9.

CompensaŃie

Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi un nivel redus de grăsime

 

Câini şi pisici Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut şi tratarea lor, dacă este cazul

3-12

Se va menŃiona pe ambalaj, recipient sau etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare."

pentru maldigestie( 5 )

săptămâni, pe durata vieŃii în cazul insuficienŃei pancreatice cronice

10. SusŃinerea

Nivel scăzut de sodiu şi raport K/Na crescut

Câini şi pisici - Sodiu

 

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

funcŃiei cardiace

- Potasiu

6 luni

ambalaj, recipient sau

în cazul

- Magneziu

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare."

insuficienŃei

 

cardiace cronice

11. Reglarea

Nivel scăzut de

 

Câini şi pisici - Sursă/Surse de

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

-

aportului de

carbohidraŃi cu eliberare rapidă de glucoză

 

carbohidraŃi

6

luni

ambalaj, recipient sau

glucoză -

-

Tratarea

 

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de

Diabetes mellitus

carbohidraŃilor, dacă

 

este cazul

- Amidon

utilizare sau de

- Zahăr total

prelungirea perioadei de

- Fructoză, dacă se

utilizare."

adăugă

-

ConŃinut de acizi

graşi esenŃiali, dacă se adăugă

-

Sursă/Surse de

lanŃuri scurte sau medii de acizi graşi,

dacă se adăugă

12.

SusŃinerea

-

Proteine de înaltă

Câini

- Sursă/Surse de proteine

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

funcŃiei hepatice în caz de

calitate, nivel mediu de proteine, nivel crescut de acizi graşi esenŃiali şi carbohidraŃi uşor digestibili

6

luni

ambalaj, recipient sau

ConŃinut de acizi graşi esenŃiali

-

 

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului

insuficienŃă

hepatică cronică

-

CarbohidraŃi uşor

veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare."

digestibili, inclusiv

tratamentul lor,

 

după caz

- Sodiu

Se va menŃiona în

- Cupru total

instrucŃiunile de folosire:

"A se asigura apă în permanenŃă."

-

Proteine de înaltă

Pisici

- Sursă/Surse de proteine

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

calitate, nivel mediu de proteine şi nivel ridicat de acizi graşi esenŃiali

6

luni

ambalaj, recipient sau

ConŃinut de acizi graşi esenŃiali

-

 

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului

- Sodiu

veterinar înainte de

 

- Cupru total

utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare." Se va menŃiona în instrucŃiunile de folosire:

"A se asigura apă în permanenŃă."

13.

Reglarea

Nivel scăzut de grăsimi şi nivel

 

Câini şi pisici - ConŃinut de acizi graşi esenŃiali

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

metabolismului

2

luni

ambalaj, recipient sau

   

-

ConŃinut de acizi

 

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare."

lipidic în cazul hiperlipidemiei

ridicat de acizi graşi esenŃiali

graşi n-3, dacă se adăugă

14.

Reducerea

Nivel scăzut de cupru Câini

 

Cupru total

IniŃial până la

Se va menŃiona pe

acumulării

6

luni

ambalaj, recipient sau etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare sau de prelungirea perioadei de utilizare."

hepatice de

 

cupru

15.

Reducerea

Densitate energetică

 

Câini şi pisici Valoare energetică

Până la

În instrucŃiunile de utilizare trebuie să se indice doza zilnică recomandată.

greutăŃii

scăzută

atingerea

corporale

greutăŃii

excesive

corporale

stabilite drept

 

obiectiv

16.

Refacerea

Densitate energetică ridicată, concentraŃie mare de nutrienŃi esenŃiali şi ingrediente cu digestibilitate crescută

 

Câini şi pisici - Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

Până la

În cazul furajelor special prezentate pentru administrare prin intubare, pe ambalaj, recipient sau etichetă se va indica: "Se

nutriŃională,

refacere

convalescenŃă (6)

 

-

Valoarea

administrează sub supraveghere veterinară."

 

energetică

ConŃinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adăugă

-

 

17.

SusŃinerea

Nivel ridicat de acizi graşi esenŃiali

 

Câini şi pisici ConŃinut de acizi graşi esenŃiali

Până la două luni

Se va menŃiona pe ambalaj, recipient sau

funcŃiei dermice

-

în

cazul

       

etichetă: "Se recomandă consultarea medicului veterinar înainte de utilizare."

dermatozei şi

căderii excesive

a

părului

18.

SusŃinerea

Câini: ConcentraŃia minimă a totalului de acizi graşi omega-3 de 3,3 % şi a totalului de acid eicosapentaenoic (EPA) de 0,38 %, raportată la substanŃă uscată Nivel adecvat de vitamina E Pisici: ConcentraŃia minimă a totalului de acizi graşi omega-3 de 1,2 % şi a totalului de acid docosahexaenoic (DHA) de 0,28 %, raportată la substanŃă uscată Niveluri crescute de metionină şi de mangan Nivel adecvat de vitamina E

Câini şi pisici Câini:

 

IniŃial până la

Se recomandă avizul

metabolismului

Total acizi graşi omega- 3

-

3 luni

medicului veterinar înainte de utilizare sau

articulaŃiilor în

cazul

-

Total EPA

înainte de prelungirea

osteoartritei

-

Total vitamina E

perioadei de utilizare.

Pisici:

-

Total acizi graşi

omega- 3

- Total DHA

- Total metionină

- Total mangan

- Total vitamina E

19.

Reducerea

Nivel scăzut de calciu şi/sau

-

Vaci de lapte - Calciu

 

1-4 săptămâni

A

se preciza în modul de

riscului febrei

- Fosfor

înainte de

utilizare: "Se opreşte

laptelui

- Magneziu

fătare

administrarea după fătare."

-

Raport scăzut

 

- Calciu

1-4 săptămâni

A

se preciza în modul de

cationi/anioni

- Fosfor

înainte de

utilizare: "Se opreşte

sau

- Sodiu

fătare

administrarea după

- Potasiu

fătare."

- Cloruri

- Sulf

Nivel ridicat de zeolit (silicat alumino-sodic sintetic) sau

-

 

ConŃinut de silicat alumino-sodic sintetic

Cele două

A

se preciza în modul de

săptămâni

utilizare:

înainte de

-

"Cantitatea de furaje va

 

fătare

fi

limitată pentru a asigura

că nu se depăşeşte doza

 

zilnică de 500 g de silicat de sodiu şi aluminiu per animal.";

-

"Se opreşte

administrarea după

fătare."

-

Nivel ridicat de

 

ConŃinut total de calciu, surse şi cantitate corespunzătoare de calciu

Se începe de la primele semne de fătare, până la două zile după fătare.

A

se indica pe ambalaj, pe

calciu sub forma sărurilor de calciu cu

recipient sau pe etichetă:

-

instrucŃiunile de

disponibilitate

utilizare, adică numărul

ridicată

de administrări şi

 

perioada de timp înainte

 

şi

după fătare;

-

textul "Înainte de

utilizare, se recomandă solicitarea avizului unui expert în probleme de nutriŃie."

20.

Reducerea

Ingrediente care

Vaci de lapte şi oi

-

Ingrediente care

3-6 săptămâni

 
 

riscului de cetoză furnizează surse de

furnizează surse de

după fătarea

(7) (8)

energie glicogenică

 

energie glicogenică

viŃeilor (9)

Ultimele 6

-

Propan-1,2-diol,

dacă este adăugat ca precursor al glucozei - Glicerol, dacă este adăugat ca precursor al glucozei

săptămâni

înainte şi

primele 3

săptămâni

după fătarea

mieilor (10)

21.

Reducerea

Nivel ridicat de magneziu,

Rumegătoare - Amidon

 

3-10

În instrucŃiunile de

riscului de

-

Zaharuri totale

săptămâni în

utilizare se prevăd

-

tetanie -

carbohidraŃi uşor disponibili, nivel moderat de proteine şi nivel scăzut de potasiu

   

- Magneziu

perioadele de

recomandări privind

hipomagneziemie

- Sodiu

creştere rapidă

echilibrarea raŃiei zilnice,

- Potasiu

a ierbii

cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de energie uşor accesibile. În cazul hranei pentru ovine, se menŃionează pe ambalaj, pe container sau etichetă: "Special pentru oile lactante."

22.

Reducerea

Nivel scăzut de carbohidraŃi uşor

Rumegătoare - Amidon

 

Maximum

În instrucŃiunile de

riscului de

- Zaharuri totale

două luni (11)

utilizare se prevăd recomandări privind echilibrarea raŃiei zilnice, cu privire la includerea fibrelor şi a surselor de hidrocarbonaŃi uşor fermentescibili. În cazul furajelor pentru vaci de lapte se menŃionează pe ambalaj, recipient sau etichetă:

"Special pentru vacile cu performanŃe productive ridicate". În cazul hranei pentru rumegătoarele pentru îngrăşare se menŃionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: "Special pentru hrănirea intensivă." (12)

acidoză

fermentescibili şi capacitate ridicată de tamponare

23.

Stabilizarea

ElectroliŃi

ViŃei

- Sursă/Surse de

1-7 zile sau 1- 3 zile dacă se

Se menŃionează pe ambalaj, recipient sau

echilibrului apei şi a electroliŃilor

predominanŃi şi

Purcei

carbohidraŃi

carbohidraŃi uşor

Miei

- Sodiu

hrăneşte

etichetă:

 

absorbabili

Iezi

- Potasiu

exclusiv

-

"În cazul în care există

Mânji

- Cloruri

riscul apariŃiei tulburărilor digestive, în timpul

tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree)";

-

"Se recomandă avizul

medicului veterinar înainte de utilizare."

24.

Reducerea

Nivel scăzut de fosfor, magneziu şi proprietăŃi de acidifiere a urinei

Rumegătoare - Calciu

 

Până la 6

Se menŃionează pe

riscului de calculi urinari

- Fosfor

săptămâni

ambalaj, recipient sau

- Sodiu

etichetă: "Special pentru

 

- Magneziu

hrănirea intensivă a

 

- Potasiu

animalelor tinere".

- Cloruri

Se menŃionează în

- Sulf

instrucŃiunile de utilizare:

- SubstanŃe de

"Apa trebuie să fie disponibilă în permanenŃă."

acidifiere a urinei

25.

Reducerea

-

Nivel ridicat de

Porci

- Magneziu

1-7 zile

Se prevăd recomandări cu

reacŃiilor de stres magneziu

 

-

Ingrediente cu

privire la situaŃia în care este indicată utilizarea acestui tip de hrană.

şi/sau

grad de

-

digestibilitate

crescut, inclusiv

Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut

 

tratarea lor, dacă este cazul

 

-

ConŃinut de acizi

graşi n-3, dacă se adăugă

26.

Stabilizarea

-

Ingrediente cu

Purcei

-

Ingrediente cu

2-4 săptămâni

Se menŃionează pe ambalaj, recipient sau etichetă: "În cazul în care există riscul apariŃiei tulburărilor digestive, în

digestiei

capacitate scăzută de neutralizare şi grad ridicat de digerare

grad ridicat de digerare, inclusiv tratarea lor, dacă

este cazul

fiziologice

 

-

Capacitate de

timpul tulburărilor digestive sau în perioada

neutralizare

-

Surse de

de refacere după tulburări digestive."

substanŃe astringente, dacă se adaugă

-

     

-

Surse de

   

substanŃe

mucilaginoase, dacă

se adaugă

- Ingrediente cu grad ridicat de digerare

Porci

- Ingrediente cu grad ridicat de digerare, inclusiv

   

tratarea lor, dacă este cazul

-

Surse de

substanŃe

astringente, dacă se adaugă

-

Surse de

substanŃe

mucilaginoase, dacă

se adaugă

27.

Reducerea

Ingrediente de

Scroafe

Ingrediente de

10-14 zile

 

riscului de

stimulare a

stimulare a

înainte de

constipaŃie

tranzitului intestinal

tranzitului intestinal

fătare şi

10-14 zile

după fătare

28.

Reducerea

Energie scăzută şi proporŃie mare de energie metabolizabilă din lipide cu nivel ridicat de acizi graşi polinesaturaŃi

Găini

-

Valoare energetică

Până la 12 săptămâni

 

riscului de sindrom de ficat gras

ouătoare

care se calculează conform metodei CE

-

Procente de

 
 

energie

metabolizabilă din

lipide

 

-

ConŃinut de acizi

graşi polinesaturaŃi

29.

Nivel scăzut de acizi graşi saturaŃi şi nivel ridicat de vitamine liposolubile

Păsări de

-

Procent de acizi

Primele două

 

Compensarea

curte,

graşi saturaŃi raportaŃi la acizii

săptămâni

pentru

excluzând

după incubaŃie

malabsorbŃie

gâştele şi

graşi totali

 

porumbeii

- total Vitamina A

- total Vitamina D

- total Vitamina E

- total Vitamina K

30.

CarbohidraŃi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de digestibilitate prececală

Cabaline ( 13 )

- Sursă/Surse de

IniŃial până la

Este recomandabil să se

Compensarea insuficienŃei cronice a funcŃiei intestinului subŃire

carbohidraŃi, proteine şi grăsimi cu nivel ridicat de digestibilitate, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

6

luni

ofere îndrumare cu privire la situaŃiile în care se indică folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare a acestuia, inclusiv necesitatea fracŃionării raŃiilor zilnice în tainuri mici şi dese. Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menŃiona:

   

"Se recomandă consultarea medicului veterinar înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare."

31.

Fibre cu grad de digestibilitate crescut

Cabaline

- Sursă/Surse de fibre

IniŃial până la

Este recomandabil să se

Compensarea

6

luni

ofere îndrumare cu privire

tulburărilor

 

-

ConŃinut de acizi

 

la situaŃiile în care se indică folosirea furajului şi cu privire la modul de administrare. Pe ambalaj, recipient sau etichetă se va menŃiona:

"Se recomandă consultarea veterinarului înaintea folosirii sau prelungirii perioadei de utilizare."

digestive cronice

graşi n-3, dacă se

ale intestinului

adăugă

gros

32.

Reducerea

Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut

Cabaline

- Magneziu

Două până la 4

Este necesar să se ofere

reacŃiilor la stres

- Ingrediente cu

săptămâni

îndrumare cu privire la situaŃiile în care se indică folosirea furajului.

grad de

 

digestibilitate

crescut, inclusiv

 

tratarea acestora,

-

     

dacă este cazul

   

ConŃinutul de acizi graşi n-3, dacă se adăugă

-

33.

Cu preponderenŃă

Cabaline

- Calciu

Una până la 3

Este necesar să se ofere

Compensarea

electroliŃi şi

- Sodiu

zile

îndrumare cu privire la

pierderii

carbohidraŃi uşor

- Magneziu

situaŃiile în care se indică

electrolitice în

absorbabili

- Potasiu

folosirea furajului.

cazul

- Cloruri

Dacă furajul reprezintă o

transpiraŃiei

- Glucoză

parte semnificativă a raŃiei zilnice, este recomandabil să se ofere îndrumare pentru a preveni riscul schimbărilor bruşte în natura hranei. În instrucŃiunile de utilizare se va indica:

"Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenŃă."

abundente

34.

Recuperare

ConcentraŃie mare a elementelor nutriŃionale esenŃiale şi ingrediente cu grad de digestibilitate crescut

Cabaline

- Ingrediente cu grad de digestibilitate crescut, inclusiv tratarea acestora, dacă este cazul

ConŃinutul de acizi graşi n-3 şi n-6, dacă se adaugă

-

Până la

Este necesar să se ofere îndrumare cu privire la situaŃiile în care se indică folosirea furajului. În cazul furajelor prezentate special pentru

a fi administrate prin intubare, pe ambalaj, recipient sau etichetă se va indica: "A se administra sub supraveghere veterinară."

nutriŃională,

realizarea

convalescenŃă

recuperării

35.

SusŃinerea

Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară, şi carbohidraŃi cu digestibilitate crescută

Cabaline

- Surse de fibre şi proteine

IniŃial până la

Trebuie să se precizeze

funcŃiei hepatice

6

luni

maniera în care furajul

în cazul

-

CarbohidraŃi cu

 

trebuie să fie administrat, inclusiv necesitatea tainurilor mici şi dese. Se indică pe ambalaj, recipient sau etichetă: "Se recomandă consultarea

insuficienŃei

digestibilitate crescută, inclusiv tratamentul acestora, dacă este cazul

hepatice cronice

 

- Metionină

medicului veterinar

- Colină

înaintea folosirii sau

- ConŃinut de acizi

prelungirii perioadei de utilizare."

graşi n-3, dacă se adăugă

36.

SusŃinerea

Nivel scăzut de proteine, dar de calitate superioară, şi nivel scăzut de fosfor

Cabaline

- Surse de proteine

IniŃial până la

Pe ambalaj, recipient sau

funcŃiei renale în cazul

- Calciu

6

luni

etichetă se indică:

- Fosfor

 

"Se recomandă

insuficienŃei

- Potasiu

consultarea medicului

renale cronice

 

- Magneziu

veterinar înaintea folosirii

- Sodiu

sau prelungirii perioadei de utilizare." În instrucŃiunile de utilizare se va indica:

"Apa ar trebui să fie disponibilă în permanenŃă."

( 1 ) Dacă este cazul, producătorul poate recomanda utilizarea şi pentru insuficienŃa renală temporară. ( 2 ) În cazul în care hrana este recomandată pentru insuficienŃa renală temporară, se recomandă o perioadă de utilizare de 2-4 săptămâni. ( 3 ) În cazul hranei pentru pisici, "afecŃiunea tractului urinar inferior al felinelor" sau "sindromul urologic al felinelor - S.U.F." poate finaliza scopul nutriŃional specific. ( 4 ) În cazul hranei pentru o anumită intoleranŃă, trimiterea la intoleranŃa specifică poate înlocui "ingredient şi nutrient". ( 5 ) Producătorul poate completa scopul nutriŃional specific cu trimiterea: "insuficienŃă pancreatică exocrină". ( 6 ) În cazul hranei pentru pisici, producătorul poate completa scopul nutriŃional special cu referirea la "lipidoza hepatică a felinelor". ( 7 ) Termenul "cetoză" poate fi înlocuit cu "acetonemie". ( 8 ) Producătorii pot recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea cetozei. ( 9 ) În cazul hranei pentru vacile de lapte. ( 10 ) În cazul hranei pentru oi. ( 11 ) În cazul hranei pentru vacile de lapte: "maximum două luni de la începerea lactaŃiei".

-

( 12 ) Precizează categoria de rumegătoare. ( 13 ) În cazul hranei preparate special pentru a îndeplini cerinŃele specifice ale animalelor foarte bătrâne (ingrediente uşor digerabile), indicarea speciei sau a categoriei de animale va fi completată cu referirea la "animale bătrâne".

ANEXA nr. 2:

Seria

Denumirea şi adresa cabinetului medical veterinar:

Nr. din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare:

Nr. din registrul de consultaŃii şi tratamente/data emiterii:

RECOMANDARE pentru eliberarea de furaje destinate unor scopuri nutriŃionale speciale Numele deŃinătorului/proprietarului animalului/animalelor Codul exploataŃiei Specia animalului/animalelor Rasa animalului/animalelor Identificarea şi numărul animalelor

Scopul nutriŃional special pentru care se recomandă furajul (conform anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară care stabileşte lista utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui

AutorităŃii NaŃionale Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor nr. 11/2013 ce transpune Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriŃionale speciale):

,

Tipul/Denumirea furajului dietetic recomandat Cantitatea recomandată Perioada de utilizare recomandată InstrucŃiuni şi recomandări Semnătura şi parafa medicului veterinar

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 92 din data de 13 februarie 2013

Forma sintetică la data 16-apr-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.