Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I.

23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523

CAIET DE SARCINI PERNE DE BALAST


1. PREVEDERI GENERALE
Pernele de balast care fac obiectul prezentului caiet de sarcini au grosimea limitat, pn la cca 1.0 1.5 m i nlocuiesc de regul umpluturi sau alte pmnturi slabe situate deasupra nivelului apei subterane, aplicndu -se de obicei pentru obinerea unor condi ii de fundare favorabile, similare cu acelea luate n considerare n proiectele tip sau refolosibile. Execu ia pernelor din balast constituie lucrri preliminare realiz rii fund a iilor propriuzise, astfel nct execuia, verificarea i recep ionarea acestora se face naintea termenului planificat pentru nceperea obiectelor de construc ii. Const ructorul va respecta cu strictee toate condiiile tehnice de execu ie stabilite prin proiect i n cadrul prezentului caiet de sarcini. n acest scop, la ntocmirea proiectului de org anizare coordonator, se vor men iona explicit toate lucr rile specifice execut rii pernelor de balast ct i succesiunea lor, precum i necesarul de utilaje i mijloace de transport. Unitatea executant a lucr rilor va organiza verificarea compact rii materialului din pern cu personal calificat pe baza prevederilor legale n vigoare.

2. MATERIALUL DIN PERN


Granulozitatea materialului trebuie s fie continu . Pentru aceea i pern se dintr-o singur carier . va urm ri aprovizionarea de material extras

Nu este acceptat prezen a resturilor vegetale vizibile, buc i de lemn, de euri industriale, gunoaie etc. Umiditatea balastului pus n oper se recomand a fi egal cu 6 - 8% n cazul balastului nisipos i de 4 - 6% pentru balast.

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523 n cazul cnd terenul de baza pernei este de consisten sc zut (moale) se recomand ca primul strat al pernei s fie realizat dintr-un material cu fragmente mari, de exemplu bolov ni , piatr spart etc.

3. CONDI II DE CALITATE
n mod curent, pe antier, verificarea compact rii realizate se face prin determinarea greut ii volumice n stare uscat i a gradului de ndesare (I D ) pentru fiecare strat elementar admis. Dup realizarea pernei, verificarea compact rii pe toat grosimea acesteia, se face prin determinarea rezisten ei la penetrare dinamic cu con de tip PDU.

4. UTILAJE DE COMPACTARE
Pentru compactarea materialului din pern se pot folosi utilaje terasiere din indicatorul de norme Ts/1981, specifice materialelor granulare i anume: Compactor vibrator cu rulouri netede , tractat, de 55KN; Compactor pe pneuri static, autopropulsat, de 100KN; Compactor cu rulouri netede, autopro pulsat, de 100 - 120KN, utilizat n mod excep ional cnd lipsesc primele dou utilaje.

A ternerea la grosimea stabilit a straturilor elementare , amestecarea i omogenizarea materialului se face cu buldozerul. Buldozerul i utilajul de compactare se folosesc realizarea succesiv a opera iilor specificate mai jos. combinat pentru

5. PROCESUL TEHNOLOGIC DE COMPACTARE


Executarea succesive: umpluturii din pern const din urm toarele opera iuni

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523 Aprovizionarea balastului n zona amplasamentului constr uc iei; mpr tierea balastului cu buldozerul; Umezirea balastului, dac este cazul, cu furtunul sau autocisterna; Amestecarea, omogenizarea i nivelarea stratului elementar cu buldozerul, la grosimea optim rezultat n urma compact rii de prob ; Compactarea propriu -zis a stratului elementar cu unul din utilajele de la pct.4.

Cantitatea de balast necesar pentru fiecare strat e lementar necompactat se stabile te cu ajutorul greut ii volumice n stare uscat a balastului afnat determinat pe antier. Cantitatea de ap ce trebuie ad ugat n cazul cnd balastul are umiditate redus , sub 5%, se calculeaz n func ie de grosimea stratului elementar nainte de compactare i umiditatea balastului pus n oper .

6. COMPACTAREA DE PROB
Compactarea de prob se execut pe poligoane experimentale care pot fi ncadrate chiar i n cuprinsul pernei, cu scopul de a stabili pentru util ajul cu care urmeaz a se lucra: grosimea optim a stratului elementar i num rul minim de treceri prin care se realizeaz ; condi iile de compactare. de prob se efectueaz n prezen a

Determin rile pe sectoarele proiectantului geotehnician.

Balastul utilizat respectiv, utilajul de c ompactare vor fi acelea care urmeaz a fi folosite efectiv n lucrare. Pentru fiecare serie de compact ri de prob constructorul prin C.T.C. va efectua determin rile indicate n cap.7, pe minim 3 probe control. Determin rile astfel efectuate vor fi naintate proiectantului pentru definitivarea proiectului de execu ie a pernei, cu referire la utilaje, proces tehnologic i condi iile de calitate a umpluturilor.

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523

7. VERIFICAREA CALIT II UMPLUTURILOR


Avnd stabilite tipul utilajului, num rul de treceri ale utilajului, grosimea stratului elementar i umiditatea optim de compactare, se va trece la compactarea efectiv a straturilor pn la realaizarea grosimii pernei. Controlul pe antier al calit ii umpluturilor din pern const n efectuarea urm toarelor determin ri pentru fiecare strat elementar: granulozitatea balastului prin metoda cernerii conform STAS 1913/5 -85 sau STAS 4606 -80; coeficientul de neuniformitate al materialului ; Greutatea volumic a balastului pe teren (KN/m 3 ) dup compactare conform STAS 1913/15-75 folosind metoda determin rii volumului cu ap i cu folie de material plastic; Umiditatea balastului W(%) conform STAS 1913/1-82 sau STAS 4606 -80; Greutatea volumic n stare uscat (KN/ m 3 ) a balastului compactat; Gradul de ndesare al balastului (STAS 9850-83).

Pentru determinarea greut ilor volumice se poate aplica metodologia din STAS 4606-80 prin asimilare, folosind acela i balast extras din groapa executat n perna compactat pentru determinarea greut ii volumice. Probele pentru controlul compact rii se recolteaz din gropi cu diametrul minim 0,30m i adncimea 0,30m sau egal cu grosimea stratului elementar compactat. Num rul probelor de control rezult cte una pentru fiecare strat elementar i cel pu in una la fiecare 20 - 30 m 3 de material compactat. n zonele n care condi iile de compactare sunt dificile se vor recolta probe suplimentare. Abaterea admisibil fa de gradul de ndesare prev zut n proiect este de -5% pentru valoarea medie i de -8% pentru cea minim , urmnd a fi definitivate de proiectantul geotehnician pe baza rezultatelor ob inute prin compactarea de prob . Pozi ia punctelor de control se stabile te de c tre proiectantul geotehnician, iar pe antier, cnd beneficiarul consider necesar, num rul acestora poate fi sporit, respectiv pozi ia poate fi modificat . Unitatea executant a pernelor din balast va organiza verificarea compact rii acestora cu personal calificat, laboratorul trebuind s respecte 4

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523 prevederile "Nomenclatorului ncerc rilor de laborator" i instruc iunile de aplicare a acestuia, n conformitate cu Ordinul IGSIC nr.8/noiembrie 1981. Controlul va avea caracter operativ (pe fiecare strat elementar) pentru a se putea lua din timp m surile necesare, n cazul cnd se constat c umplutura din pern nu este corespunz toare. Toate buletinele de ncerc ri i rezultate le verific rilor se consemneaz ntr-un registru denumit "Registru de procese verbale pentru verifi carea calit ii lucr rilor ce devin ascunse" (formular 9 -13-107). n cazul n care condi iile de calitate nu sunt ndeplinite, se preleveaz cte dou probe din imediata vecin tate a punctelor cu rezultate slabe, f cndu-se astfel o verificare a datelor ob inute la prima serie de probe. Dac nici aceast serie de determin ri nu ndepline te condi iile de calitate prescrise, compactarea stratului respectiv se va considera insuficient , n care caz se vor lua, cu avizul proiectantului, m surile corespunz toare. Controlul pe antier al calit ii umpluturilor din perna de balast se face n final, dup realizarea pernei, prin penetr ri dinamice cu con de tip PDU, dup metodologia indicat n "Instruc iuni tehnice C176 -75". Prin compara ia diagramelor de penetrare cu diagram a etalon ob inut la compactarea de prob , se eviden iaz zonele insuficient compactate fa de cele compactate corespunz tor. n cazul cnd, att probele de control al calit ii umpluturilor din pern ct i ncerc rile de penetrare dinamic cu con au dat rezultate nesatisf c toare, urmeaz a se executa ncerc ri de nc rcare pe plac (STAS 8942/3 -84). Frecven a cu care se vor executa aceste ncerc ri va fi stabilit de proiectantul geotehnician n func ie de extinderea zonelor stabilite ca necorespunz toare.

8. RECEP IA LUCR RILOR


Recep ionarea lucr rilor de umplutur n perna de balast compactat se va face n conformitate cu prevederile "Instruc iunilor pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor ascunse la construc ii i instala ii aferente" i a Normativului C56-85. Ca opera iuni specifice se vor controla i procesele verbale de lucr ri ascunse precum i documenta ia de antier privind prevederile din Normativul C169 -88 cap.7.3. Umpluturile din perna de balast vor fi recep ionate pe parcurs i anume pe fiecare strat elementar pentru a se evita refaceri costisitoare.

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523

9. EXECUTAREA LUCR RILOR PE TIMP FRIGUROS


La executarea pernelor din balast pe timp friguros se vor respecta m surile generale i cele specifice lucr rilor de terasamente prev zute n Normativul C16-74.

10. M SURI PRIVIND TEHNICA SECURIT II MUNCII I PREVENIREA INCENDIILOR


La executarea lucr rilor se vor respecta prevederile din urm toarele prescrip ii: Legea nr. 319/2006 Legea securit ii i s n t ii n munc ; HGR nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit ii i s n t ii n munc nr. 319/2006; HGR nr. 1091/2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru locul de munc ; HGR nr. 971/2006 privind cerin ele minime pentru semnalizarea de securitate i/sau de s n tate la locul de munc ; HGR nr. 1028/2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate n munc referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare; HGR nr. 1051/2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru manipularea manual a maselor care prezint riscuri pentru lucr tori, n special cu afec iuni dorsolombare; HGR nr. 1048/2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru utilizarea de c tre lucr tori a echipamentelor individuale de protec ie la locul de munc ; HGR nr. 1146/2006 privind cerin ele minime de securitate i s n tate pentru utilizarea n munc de c tre lucr tori a echipamentelor de munc ; 6

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523 Ordinul ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei nr. 753/2006 privind protec ia tinerilor n munc ; Ordinul ministrului muncii, solidarit ii sociale i familiei nr. 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru nregistrarea accidentului de munc FIAM i a instruc iunilor de completare a acestuia; Directiva Consiliului Comunit ilor Europene 89/391/CEE privind introducerea de m suri pentru promovarea mbun t irii securit ii i s n t ii lucr torilor la locul de munc ; Norme republicane de protec ia muncii, aprobate de Ministerul Muncii i Ministerul S n t ii cu ordinele nr.34/1975 i respectiv 60/1975, cu modific rile aduse prin Ordin nr.39/77 i 110/30/77 (b.d.i. 3 -4/77 i 5 6/79); Normele de protec ia muncii n activitatea de construc ii -montaj, aprobate de M.C.Ind. cu Ordinul nr.1233/D.1980; Ordinul MMPS 57/1996 privind norme generale de protec ia muncii; Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protec ia i igiena muncii n construc ii ed. 1995; Ordinul MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la n l ime; Ordinul MMPS 255/1995 normativ echipamentului de protec ie individual ; cadru privind acordarea

Normativele generale de prevenirea i stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998; Legea nr. 53/2 003 Codul Muncii; Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor i substan elor toxice; Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive; Alte acte normative n vigoare n domeniu la data execut rii propriuzise a lucr rilor; Legea nr. 307/2006 privind ap rarea mpotriva incendiilor; Ordinul ministrului administra iei i internelor nr. 1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea i autorizarea privind securitatea la incendiu i protec ia civil ; P 118-1999 Normativ privind siguran a la foc a construc iilor; NP 086-2005 Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instala iilor de stingerea incendiilor;

S.C. EGA CAZ Consproiect s.r.l. Slatina, str. Unirii nr. 2A, ap. 6, jud. Olt C.U.I. 23817438, nr. nreg. J28/497/2008 Tel. 0349/408523 C 300 1994 Normativ de prevenirea i stingerea incendiilor pe durata execut rii lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora.

11. M SURI DE PAZ CONTRA INCENDIILOR


Att pentru prevenirea ct i pentru stingerea incendiilor ce se pot produce pe antierele unde se execut lucr ri de realizare a pernelor din balast se vor respecta prevederile normelor n vigoare referitoare la terasamente.

12. ALTE PREVEDERI


Cu ocazia execut rii, verific rii i recep iei lucr rilor conexe pernei (s p turi, sprijiniri etc) se vor respecta prevederile generale i cele specifice din Normativul C.169-88 i Normativul C.56-85. Dup executarea s p turii generale pn la cota prev zut n proiect va fi chemat geotehnicianul n vederea verific rii naturii i calit ii terenului de la baza pernei, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.

NOT : n momentul execu iei se vor aplica normele n vigoare.

ntocmit, Ing. Manea Andronica