Sunteți pe pagina 1din 131

Disciplina: CONTABILITATE GRILE: Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

Disciplina: CONTABILITATE Experti contabili contabili autorizati cu studii superioare

1.Care din urmatoarele reguli generale de evaluare a stocurilor este prevazuta n standardul IAS 2 Stocuri: a) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila; b)stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mare dintre cost si valoarea realizabila neta; c) stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost valoarea contabila;
Raspuns corect: a) Conform par. 6 din IAS 2 Stocuri acestea trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

2. n care din urmatoarele cazuri nu se nregistreaza un venit din vnzarea marfurilor, n conformitate cu norma IAS 18 Venituri din activitati curente? a) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului; b) vnzatorul ramne obligat din cauza unei executii nesatisfacatoare, neacoperite prin clauze privind garantia; c) riscurile si avantajele inerente proprietatii au fost transferate cumparatorului, dar nca nu sa ncasat contravaloarea marfurilor;
Raspuns corect: b) Conform par 16.a) din IAS 18: daca societatea pastreaza riscurile semnificative aferente proprietatii, tranzactia nu reprezinta o vanzare si veniturile nu sunt recunoscute. Exemple: atunci cand societatea are obligatii legate de rezultate nesatisfacatoare, neacoperite de prevederile garantiilor normale .

3. Care din urmatoarele operatii genereaza elemente extraordinare, pentru o ntreprindere industriala, n sensul normei IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) amenzile platite catre administratia fiscala; b) pierderi materiale generate de inundatii. c) subventiile primite pentru mentinerea pretului la anumite produse.
Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural.

4. Care din urmatoarele tratamente de corectare a unei erori fundamentale reprezinta prelucrarea alternativ autorizata din norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) corectarea afecteaza rezultatul exercitiului n cursul caruia eroarea a fost descoperita; b) corectarea afecteaza rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita;

c) corectarea afecteaza fie rezultatul nerepartizat la deschiderea exercitului, fie rezultatul exercitiului in cursul caruia eroarea a fost descoperita; Raspuns corect: a) Par 38 din IAS 8 precizeaza: Suma corespunzatoare corectarii unei erori fundamentale trebuie inclusa in determinarea rezultatului net corespunzator perioadei curente.

5. Care din urmatoarele schimbari nu reprezinta o schimbare de estimare contabila, n conformitate cu norma IAS 8 Profitul net sau pierderea neta, erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile? a) prelungirea duratei de amortizare a imobilizarilor corporale; b) majorarea valorii reziduale a unei imobilizari corporale; c) trecerea de la LIFO la FIFO pentru evaluarea stocurilor.
Raspuns corect: c) Conform paragrafului 23 din IAS 8 pot sa se ceara estimari ale debitorilor indoielnici, uzuri morale ale stocurilor sau duratei de viata sau modului de consumare a beneficiilor economice obtinute din activele amortizabile.

6. Metoda terminarii lucrarilor utilizata pentru contabilizarea contractelor de constructii, n conformitate cu norma IAS 11 Contractele de constructii, este n spiritul principiului: a) prudentei; b) independentei exercitiului; c) evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.
Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 11: Cnd venitul unui contract de constructie nu poate fi evaluat n mod credibil, atunci: - venitul trebuie recunoscut doar in masura n care costurile contractuale suportate este probabil a fi recuperate.; - costurile contractuale trebuie recunoscute drept cheltuieli in exercitiul financiar n care sunt generate. Recunoasterea cheltuielilor la nivelul veniturilor presupune respectarea principiului prudentei.

7. n conformitate cu prelucrarea de referinta din norma IAS 23 Costurile ndatorarii,


cheltuielile cu dobnzile: a) reprezinta cheltuieli ale exercitiului curent; b) se pot ncorpora n costul oricarui activ; c) se pot ncorpora doar n costul activelor care necesita o perioada indelungata de pregatire inainte de a putea fi utlizate sau vndute. Raspuns corect: a) Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut.

8. Aplicarea prelucrarii de referinta din norma IAS 23 Costurile indatorarii are ca efect: a) majorarea rezultatului din exercitiul curent; b) micsorarea rezultatului din exercitiul curent;

c) micsorarea rezultatului din exercitiile viitoare. Raspuns corect: b) Conform par. 7 din IAS 23: Tratament contabil de baza: Costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut. Contabilizarea unei cheltuieli determina micsorarea rezultatului exercitiului.

9. n conformitate cu norma IAS 38 Imobilizari necorporale, cheltuielile angajate n faza de cercetare: a) reprezinta cheltuieli ale perioadei. b) se contabilizeaza la imobilizari corporale; c) se contabilizeaza totdeauna la imobilizari necorporale.
Raspuns corect: a) Conform par4. 42 din IAS 38: Nici un activ necorporale provenit din faza de cercetare nu trebuie recunoscut. Cheltuiala de cercetare trebuie recunoscuta ca o cheltuiala

10. In structura tabloului de trezorerie, acordarea unui mprumut pe termen lung de catre
o societate industriala afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul -; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -; c) fluxul de trezorerie din activitati de investitii cu semnul -. Raspuns corect: c) Conform par.16.c) din IAS 7: platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta altele decat cele catre institutiile financiare.

11. Care din urmatoarele afirmatii este n conformitate cu IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor de schimb valutar: a) diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor, creantelor si datoriilor n devize afecteaza rezultatul exercitului curent, indiferent daca sunt sau nu realizate; b) doar diferentele de curs valutar aferente disponibilitatiolor in devize afecteaza rezultatul exercitului curent; c) doar diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriile n devize afecteaza rezultatul exercitului curent. Raspuns corect: a) Conform par15 din IAS 21: diferentele de curs valutar ce apar cu acazia decontarii elementelor monetare sau a raportarii elementelor monetare ale unei intreprinderi la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar. 12. n structura tabloului fluxurilor de trezorerie, platile n favoarea furnizorilor de servicii afecteaza: a) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul - ; b) fluxul de trezorerie din activitati de finantare cu semnul -; c) fluxul de trezorerie din activitati de exploatare cu semnul +.
Raspuns corect: a) Conform par 14 din IAS 7: exemple de fluxuri de numerar provenite din activitati de exploatare sunt:platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii.

13. Care dintre urmatoarele cheltuieli apartine clasificarii dupa natura, n conformitate cu standardul international IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: a) costuri de distributie; b) costul vnzarilor; c) cheltuieli cu amortizarile.
Raspuns corect: c) Conform par. 80 din IAS 1 cheltuielile sunt cumulate in contul de profit si pierdere conform naturii lor: amortizarea, achizitiile de materii prime, salariile.

14. Care dintre urmatoarele elemente are un efect negativ asupra fluxului net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare, n conformitate cu standardul international IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar? a) cheltuieli cu amortizarile; b) variatia negativa a creantelor clienti c) variatia pozitiva a stocurilor.
Raspuns corect: c) Conform par. 18 din IAS 7 : Raportarea fluxurilor de numerar din activitati de exploatare, metoda indirecta: profitul net sau pierederea sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar, amnarile sau angajarile de incasari sau plati de numerar din exploatare trecute sau viitoare.

15. n conformitate cu cu prelucrarea alternativ autorizata in norma IAS 38 Imobilizari necorporale, dupa contabilizarea sa initiala, o imobilizare necorporala poate fi contabilizata la: a) marimea reevaluata; b) valoarea de lichidare; c) cost istoric corectat cu provizioane.
Raspuns corect: a) Conform par. 64 din IAS 38: dupa recunosterea initiala, un activ necorporal trebuie contabilizat la o valoare reevaluata.

16. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, valoarea recuperabila reprezinta: a) valoarea cea mai mica dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; b) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si valoarea sa de utilitate; c) valoarea cea mai mare dintre pretul de vnzare net al unui activ si costul sau de achizitie.
Raspuns corect: b) Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

17. Care dintre urmatoarele afirmatii este n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari
corporale: a) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la venituri constatate n avans;

b) diferenta din reevaluare trebuie sa fie nscrisa la capitaluri proprii la o rubrica disticta, astfel nct operatia sa nu conduca la constatarea de profituri; c) reevaluarea imobilizarilor corporale afecteaza veniturile rezultatului curent. Raspuns corect: b) Conform par. 37 din IAS 16: in cazul in care valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, aceasta majorare trebuie inregistrata direct in creditul conturilor de capitaluri sub titlu de diferente din reevaluare. n conformitate cu norma IAS 36 Deprecierea activelor, pierderea de valoare aferenta unui utilaj care a facut anterior obiectul reevaluarii: a) se nscrie imediat n contul de profit si piedere; b) se nregistreaza ca o reevaluare negativa; c) se ncorporeaza n valoarea utilajului. Raspuns corect: b) Conform par.59 din IAS 36: Orice pierdere din deprecierea unui activ reevaluat trebuie tratata ca o descrestere din reevaluare. => reevaluare negativa

18.

19. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, n veniturile generate de activitatile ordinare nu se includ: a) veniturile din vnzarea imobilizarilor corporale; b) valorile brute ale avantajelor economice primite sau de primit de catre ntreprindere, n cursul exercitiului; c) subventiile primite n caz de calamitati.
Raspuns corect: c) Par. 14 din IAS 8 precizeaza Exemple de evenimente sau tranzactii care dau nastere la elemente extraordinare, in cazul majoritatii intreprinderilor sunt: - expropierea activelor; - un cutremur sau alt dezastru natural.

20. Conform referentialului international, ntreprinderile care activeaza ntr-un mediu inflationist si asigura mentinerea capitalului fizic daca utilizeaza ca baza de evaluare n contabilitate: a) costul actual b) costul de productie; c) valoarea nominala.
Raspuns corect: a) Conform par. 106 din Cadrul general IASB: conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita adoptarea costului curent ca baza de evaluare. Vnzarea unor imobilizari corporale de catre ntreprindere este tratata, conform referentialului international, ca o operatie: a) extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de ntreprindere, prin deciziile de gestiune; b) de natura exceptionala; c) de natura ordinara, efectuata cu titlu auxiliar;

21.

Raspuns corect: c) Conform Cadrul General IASB, operatiunea de vanzare de active imobilizate este de natura ordina, cu titlu auxiliar. n conformitate cu norma IAS 16 Imobilizari corporale, durata de amortizare reprezinta un parametru cu incidenta contabila care: a) o data stabilit nu mai poate fi modificat pna la scoaterea din folosinta a bunurilor amortizabile; b) este stabilit de autoritatea fiscala; c) trebuie sa fie periodic revizuit, atunci cnd previziunile initiale nu mai exprima realitatea; Raspuns corect: c) Conform par. 44 din IAS 16 : durata de viata utila a unui activ este definita pe baza utilitatii pe care intreprinderea a estimat-o pentru respectivul activ. Prin urmare, durata de viata utila a unui activ poate fi mai scurta dect durata economica a acestuia. Estimarea duratei de viata utila a unui activ este o problema de rationament profesional, bazat pe experienta intreprinderii cu alte active similare.

22.

23. O societate din sectorul chimic contamineaza mediul prin activitatile sale. Desi tara n care si desfasoara activitatea nu dispune de o reglementare care sa prevada obligativitatea societatilor poluante de a suporta costurile cu decontaminarea, exista dezbateri asupra unui proiect de lege n acest sens. Societatea a facut un anunt public prin care se obliga sa contribuie la eliminarea efectelor negative determinate de desfasurarea activitatii sale.Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, societatea: a) constituie provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor de contaminare; b) anunta o datorie eventuala n anexa; c) nu constituie provizion deoarece nu este probabila iesirea de active;
Raspuns corect: a) Conform anexei din IAS 37: Obligatia curenta generata de un eveniment anterior constrangator evenimentul care il obliga constituie poluarea mediului, in conditiile in care este sigur ca va fi promulgata o lege care sa solicite eliminarea efectelor poluarii sau se face un anunt public pein care se obliga sa elimine efectele poluarii. Iesirile de resurse, concretizate in beneficiile economice, necesare onorarii obligatiei : sunt probabile. Concluzie: se recunoaste un provizion pentru cea mai buna estimare a costurilor necesare eliminarii poluarii.

24. Pe 1 iunie N, societatea A a fost chemata n instanta pentru a plati despagubiri unor persoane care s-au intoxicat cu podusele furnizate de aceasta. La 31.XII.N, procesul nu se ncheiase, dar avocatii societatii estimeaza ca aceasta nu va fi facuta raspunzatoare. Conform normei IAS 37 Provizioane, datorii si active contingente, la 31.XII.N, societatea A: a) contabilizeaza un provizion pentru riscuri si cheltuieli pentru suma ceruta de reclamanti; b) anunta o datorie eventuala n anexa; c) constituie provizion pentru riscuri si cheltuieli astfel nct societatea sa prezinte beneficiu:
Raspuns corect: b) Conform par.14 din IAS 37: Un provizion va fi recunoscut numai n momentul n care:

- o ntreprindere are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior; - este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; - poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiei. Daca aceste conditii nu sunt ndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion. In acest caz, nu se poate estima valoarea obligatiei.=>Iesirea de beneficii improbabila (avocatii estimeaza ca soc nu pierde procesul) => anunta datorie eventuala in anexa Societatea detine un utilaj achizitionat cu 100.000.000 lei. La 31.12.N, valoarea contabila neta a utilajului este 90.000.000 lei, iar valoarea neta din punct de vedere fiscal este de 80.000.000 lei. La aceasta data, societatea: a) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei; b) constata o diferenta temporara impozabila de 10.000.000 lei; c) constata o diferenta temporara deductibila de 10.000.000 lei si o diferenta impozabila de 10.000.000 lei; Raspuns corect: b) Conform prevederior din IAS 12 Impozitul pe profit: Valoarea contabila = 90 000 000 lei Baza fiscala = 80 000 000 lei Diferenta temporara impozabila = 10 000 000 lei

25.

26. Societatea M detine 15% din drepturile de vot ale sociatatii F. Conform normei IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale, M va proceda la consolidarea conturilor societatii F prin metoda: a) metoda integrarii proportionale; b) F nu intra n perimtrul de consolidare al grupului M; c) metoda punerii n echivalenta;
Raspuns corect: b) Conform par. 12 din IAS 27, o filiala este consolidata daca este controlata direct sau indirect de societatea-mama. Se presupune ca exista control daca societatea-mama detine, direct sau indirect mai mult de jumatate din numarul de voturi ale unei ntreprinderi. 15 % => nu intra in perimetrul de consolidare

27. Care dintre urmatoarele metode reprezinta, conform normei IAS 31 Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie, prelucrarea alternativ autorizata pentru contabilizarea participatiilor n entitatile aflate sub control conjugat (asocieri n participatie): a) metoda punerii n echivalenta; b) metoda integrarii proportionale; c) metoda integrarii globale;
Raspuns corect: a) Conform par. 32 din IAS 31: tratamentul alternativ permis: un asociat al unei asocieri in participatie trebuie sa raporteze in situatiile financiare consolidate participatia sa intr-o entitate controlata in comun folosind metoda punerii in echivalenta.

28. Conform normei IAS 22 Combinari de intreprinderi, fondul comercial negativ care nu corespunde unor pierderi si cheltuieli viitoare identificabile ce pot fi masurate n mod fiabil la data achizitiei trebuie sa fie: a) contabilizat imediat la venituri; b) nscris cu minus n activ; c) contabilizat la venituri, n mod sistematic, pe durata de utilitate medie ponderata a activelor amortizabile identificabile amortizabile achizitionate, iar fondul comercial negativ care depaseste valorile juste ale acestor active se contabilizeaza imediat la venituri;
Raspuns corect:c) Conform par.62 din IAS 22: in masura n care fondul comercial nu se raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare identificabile, ce pot fi masurate in mod credibil, acest fond comercial tebuie recunoscut ca venit in contul de profit si pierdere, dupa cum urmeaza: - valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta ca venit pe o baza sistematica de-a lungul mediei ponderate a duratei de viata utila ramasa a activelor identificabile amortizabile achizitionate; - valoarea fondului cemorcial negativ in exces fata de valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate trebuie recunoscuta imediat ca venit.

29. n vederea conversiunii bilantului unei societati n strainatate care face parte integranta din activitatea societatii care prezinta situatiile financiare se va proceda, conform normei IAS 21 Efectele variatiilor cursurilor monedelor straine, astfel: a) activele monetare si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la cursul de nchidere, n timp ce pentru activele nemonetare se utilizeaza cursul istoric; b) activele si datoriile, att monetare ct si nemonetare se convertesc la curs istoric; c) activele, att monetare ct si nemonetare, si datoriile ntreprinderii straine se convertesc la curs de nchidere;
Raspuns corect: c) Conform par.30 din IAS 21: activele si datoriile entitatii externe, att monetare ct si nemonetare, trebuie convertite la cursul de inchidere.

30. Care dintre urmatoarele posturi apartine pasivului unui bilant consolidat, in conformitate cu norma IAS 27 Situatii financiare consolidate si contabilitatea investitiilor n filiale? a) mprumuturi acordate unui client important; b) fondul comercial diminuat cu amortizarile aferente; c) interese minoritare.
Raspuns corect: c) Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activitatii si a activului net al unei filiale atribuibila participatiilor care nu sunt detinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mama. Interesul minoritar trebuie prezentat n bilantul consolidat separat de datoriile si de capitalurile proprii ale actionarilor societatii-mama.

31. Se dau urmatoarele elemente: 1) imobilizari necorporale;

2) imobilizari corporale; 3) creante clienti care sunt realizate ntr-un termen de pna la un an; 4) creante clienti care se astepta sa fie realizate ca parte a ciclului normal de exploatare, dupa un termen mai mare de un an de la data bilantului; 5) titluri de plasament, daca operatia de cesiune are loc n mai putin de un an; 6) titluri de palsament, daca operatia de cesiune are loc dupa un termen de un an; 7) imobilizari financiare; 8) lichiditati si cvasilichiditati, daca utilizarea lor nu este restrictionata. Conform IAS1 Prezentarea situatiilor financiare, activele curente sunt: a) 1+3+4+5+6+8; b) 3+4+5+8; c) 2+3+4+5+6+7. Raspunsul corect este:b ) Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderi;i - este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata. Pe data de 7.01.2002 o societate emite 5000 de actiuni cu o valoare nominala de 1000 lei/ actiune si un pret de emisiune de 1.300 lei/actiune. Pe 01.01.2002 se varsa n numerar depus la banca, jumatate din contravaloarea actiunilor. Pe 10.06.2002, actionarii trebuiau sa aduca nca un sfert din aportul promis, dar se primeste doar 25% din contravaloarea a 4.000 de actiuni. Pe 10.07.2002 detinatorii celor 1000 de actiuni de mai sus varsa n numarar, cu ntrziere, aportul de 25%, pentru ntrziere calculndu-se o dobnda de 36% anual si cheltuieli de gestiune imputabile de 5000 lei. Determinati valoarea aportului ramas de varsat la 11.07.2002 si nregistrati n contabilitate operatia din 10.07.2002: a) b) c) 1.250.000 lei; 1.250.000 lei; 1.625.000 lei; 262.500 lei 250.00 lei 7.500 lei 5.000 lei 339.750 lei 5121 = 456/Actionari in dificultate 250.000 lei 768 7.500 lei 758 5.000 lei 456/Actionari in dificultate 262.500 lei 325.000 lei 9.750 lei 5.000 lei

32.

5121 = 668 658 5121 = 456/Actionari in dificultate 768 758

Raspunsul corect este: a) - 07.01.2002: emisiunea actiunilor: 6 500 000 456 = 1011 1041 primei: 4 000 000 5121 = 456 4 000 000 5 000 000 1 500 000

-10.01.2002: varasarea n numerar a jumatate din contravaloarea actiunilor si a

-10.06.2002: ncasarea a 25% din contravaloarea a 4000 de actiuni, adica: 4000 * 1000 lei/act * 25% = 1 000 000 lei: 1 000 000 5121 = 456 1 000 000

-10.07.2002:- incasare 25% din contravaloarea a 1000 act: 1000act *1000 lei/act* 25% = 250000lei -dobnda pentru ntrziere: 250 000 * 36% * 1/12 = 7 500 lei - cheltuieli de gestiune: 5 000 lei 250 000 456/Actionari= 456 in dificultate si 262 500 5121 = % 456/ Actionari in dificultate 768 758 Valoarea aportului ramas de varsat: 456 65000000 4000000 1000000 250000 SFD 1250000 250 000 262 500 250 000 7 500 5 000

33. La data de 6.05.2000, societatea EMA SA acorda filialei sale ALMA SA un


mprumut n valoare de 350.000 lei, pe o perioada de 5 ani, cu dobnda anuala de 25%. mprumutul este rambursabil n 5 transe anuale egale, la sfrsitul fiecarui exercitiu, cnd sunt achitate si dobnzile aferente. Determinati venitul total din dobnzi la sfrsitul anului 2002 si nregistrati n contabilitate venitul din dobnzi la 31.12.2002: a) 175.000 lei si 70.000 lei 5121 = 763 70.000 lei; b) 175.000 lei si 175.000 lei 2674 = 763 175.000 lei; c) 191.625 lei si 34.125 lei 2674 = 763 34.125 lei; Raspunsul corect este: c) 1. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2000 31.12.2000: 350 000 * 25% * 234 zile / 360 zile = 56 875 lei 2674 = 763 56 875 lei 2. anularea dobanzii la 1.01. 2001: 763 = 2674 56 875 lei 3. inregistrarea dobnzii la 06.05.2001: 350 000 * 25% = 87 500 lei 2674 = 763 87 500 lei 4. plata dobanzii si a primei rate: % = 5121 157 500 lei 2673 70 000 lei

2674

87 500 lei

5. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2001 31.12.2001: (350 000 70 000) * 25% * 234 zile / 369 zile = 45 500 lei 2674 = 763 45 500 lei 6. anularea dobanzii la 1.01. 2002: 763 = 2674 45 500 lei 7. inregistrarea dobnzii la 06.05.2002: (350 000 70 000)* 25% = 70 000 lei 8. plata dobanzii si celei de-a doua rate: % 2673 2674 = 5121 140 000 70 000 70 000

9. inregistrarea dobnzii pentru perioada 06.05.2002 31.12.2002: (350 000 70 000 * 2 ) * 25% * 234 zile / 360 zile = 34 125 lei 2679 = 763 34 125 lei 763 56 875 45 500 Sold la 31.12.02 191 625 56 875 87500 45500 34125

34. Societatea comerciala ALFA SA demareaza la 01.01.2000 lucrarile pentru constructia unei cladiri n regie proprie. Cladirea va fi data n functiune la data de 1.10.2001, iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt: n 2000: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei, salarii directe 100.000 lei. n 2001: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei taxe nerecuperabile 10.000 lei. nregistrarea receptiei cladirii la data de 1.10.2001 se face prin formula contabila: a) 212=% 397.000 lei 231 255.000 lei 722 142.000 lei b) 212=% 395.000 lei 231 255.000 lei 722 140.000 lei c) 212=% 405.000 lei 231 255.000 lei 722 150.000 lei
Raspunsul corect este: c). Costul de productie pentru anul 2000: Consum materii prime

100 000 lei

Amortizare utilaje Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie 255 000 231 = 722 255 000 lei

50 000 lei 5 000 lei 100 000 lei 255 000 lei

In anul 2001, se cuprind in costul de productie urmatoarele cheltuieli: Consum materii prime Amortizare utilaje Taxe nerecuparabile Salarii directe Cost de productie 20 000 lei 40 000 lei 10 000 lei 80 000 lei 150 000 lei

La receptia cladirii, la data de 1.10.2001,costul de productie este: 255 000 + 150 000 = 405 000 lei 212 = % 231 722 405.000 lei 255.000 lei 150.000 lei

35. O societate comerciala a achizitionat, la 20.12.N o instalatie n valoare de 20.000 lei, amortizabila n 5 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie de la buget. n conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva (AD1), care vor fi sumele si operatiile contabile nregistrate n anul N+2: a) 6811 = 2813 7.500 lei 131 =7584 7.500 lei b) 6811 = 2813 4.200 lei 131 =7584 4.200 lei c) 6811 = 2813 4.200 lei 131 =7584 3.150 lei
Raspunsul corect este: c) Amortizarea instalatiei: An Valoare amortizare N+1 20000 N+2 14000 An N+1 N+2 Amortizarea subventiei: Valoare amortizata 15000 11500

Cota de amortizare 100/5*1,5=30% 30% Cota de amortizare 30% 30%

Amotizarea 6000 4200

Valoarea ramasa 14000 9800 Subventie neamotizata ramasa 10500 8350

Subventie amortizata 4500 3150

Inregistrarile contabile sunt: 6811 = 281 4200 lei 131 = 7584 3150 lei

36. O societate comerciala detine o instalatie evaluata la intrare (31.12.1997) la valoarea de 100.000 lei, avnd durata de viata utila de 10 ani si fiind amortizata dupa metoda liniara. La sfrsitul anului al treilea de functionare are loc prima reevaluare a activului, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 87.500 lei. A doua reevaluare a instalatiei se efectueaza dupa doi ani de la prima reevaluare, stabilindu-se ca valoare justa, valoarea de 40.000 lei. Stiind ca societatea transfera rezeva din reevaluare la rezultatul reportat pe masura amortizarii activului, stabiliti care este tratamentul contabil, pentru cea de-a doua reevaluare, conform IAS 16 Imobilizari corporale: a) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 17.500 lei 105 = 213 22.500 lei 5.000 lei 681 b) 25.000 lei 2813 = 213 25.000 lei 12.500 lei 105 = 213 22.500 lei 10.000 lei 681 c) 20.000 lei 2813 = 213 20.000 lei 25.500 lei 105 = 213 22.500 lei
Raspunsul corect este: b). An 98 99 00 01 02 Valoarea amortizata 100000 90000 80000 87500 75000 25000 22500 12500 10000 105 17500 (2001) 2500 (2002) 2500 SFC 12500 Amortizarea 10000 10000 10000 12500 12500 Valoarea ramasa neamortizata 90000 80000 70000 /87500 (valoare justa) 75000 62500 / 40000 (valoare justa)

2813 = 213 % = 213 105 681

37. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000 lei, comision vamal 450 lei, cheltuieli legate de punerea n functiune 12.000 lei, cheltuieli cu reclama 15.000 lei. Societatea estimeaza ca la terminarea extractiei, cheluielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie: a) 77.950 lei 213 = % 404 57.000 lei 446 4.950 lei 1513 16.000 lei b) 92.950 lei 213 = %

c) 92.950 lei

404 1513 213 = % 404 446

76.950 lei 16.000 lei 88.000 lei 4.950 lei

Raspunsul corect este: a) Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. 213 = % 404 446 1513 77950 57000 4950 16000.

O ntreprindere comerciala cu amanuntul prezinta urmatoarele informatii aferente lunii ianuarie: stoc de marfa la 01.01.N evaluat la pret de vnzaree, inclusiv TVA, 148.750 lei; n cursul lunii s-au efectuat urmatoarele operatii: cumparari de marfuri pe data de 17.01.N, cost de achizitie 2.000.000 lei, TVA 19%; vnzari de marfuri n cursul lunii, pret de vnzare, inclusiv TVA, 1.785.000 lei. Cunoscnd cota de adaos comercial de 25%, care este costul de achizitie al marfurilor vndute: a) 1.485.000 lei b) 1.500.000 lei c) 1.200.000 lei Raspunsul corect este: c). 1. Achizitie marfuri: % 371 4426 = 401 2.380.000 2.000.000 380.000

38.

2. Inregistrarea comercial:

adaosului

371

% 378 4428

975.000 500.000 475.000 1.785.000 1.500.000 285.000

3.Vanzare marfuri:

5121

% 707 4427

4. Descarcare din gestiune:

% 607 378 4428

371

1.785.000 1.200.000 300.000 285.000

Pret de vnzare inclusiv TVA = 1.785.000 lei 1.785.000 100 = 1.500.000 lei Pret de vnzare exclusiv TVA = 119 1.500.000 100 = 1.200.000 lei Cost de achizitie = 125

39. La o societate comerciala, la nchiderea fiecarui exercitiu financiar figureaza n contabilitate un stoc de materiale consumabile cu valoarea de 400.000 lei. Valorea de inventar (actuala) a cunoscut urmatoarea dinamica la nchiderea unor exercitii financiare succesive: N= 420.000 lei; N+1 = 310.000 lei; N+2 = 350.000 lei. Conform principiului prudentei, ce nregistrari contabile se impun la sfrsitul celor trei exercitii:
N a) b) c) 6814 =391 20 000 lei 6814 =391 20 000 lei N+1 6814=391 90 000 lei 6814=391 10 000 lei 6814=391 90 000 lei N+2 391 = 7814 40 000 lei 391 = 7814 50 000 lei 391 = 7814 40 000 lei

Raspunsul corect este: a). N: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 420000

- nu se constitue provizion. 90 000 lei

N+1: Valoarea Contabila = 400000 Valoarea de inventar = 310000 = > 6814 = 391 N + 2 : Valoarea contabila = 400000 Valoarea de inventar = 350000 Provizionul trebuie sa fie de 50 000 lei

=> 391 = 7814

40000 lei

40. Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net nainte de impozitare 33.500 lei;
cheltuieli cu amortizarea 750 lei; clienti: sold initial 2.000 lei sold final 600 lei; stocuri: sold initial 3.000 lei sold final 3.900 lei; furnizori: sold initial 6.000 lei sold final 8.400 lei; impozit pe profit platit 300 lei. Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost platiti n timpul perioadei. Alti 250 lei, legati de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea platiti n timpul perioadei. 350 lei au fost ncasati din emisiunea de capital si alti 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost efectuate plati privind achizitia unui teren n valoare de 2.550 lei si s-au ncasat 2.300 lei din vnzarea unei instalatii. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar, fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt: a) +36 425 lei flux din exploatare; + 4 850 lei flux din investitii; b) +37 175 lei flux din exploatare; -250 lei flux din investitii; c) +36 925 lei flux din exploatare; + 75 lei flux din finantare;

Raspunsul corect este: b). Flux de trezorerie din exploatare Profit net 33.500 lei + cheltuieli de amortizare 750 lei Variatia clienti(scadere) 1400 lei Variatia stocurilor (crestere) ( 900) lei Variatia furnizori (crestere) 2400 lei Impozitul platit (300) lei Cheltuieli cu dobnda 1000 lei Plati dobnzi aferente perioadei curente (425) lei Plati dobnzi aferente perioadei precedente ( 250) lei Total + 37.125 lei Flux de trezorerie din investitii Plati privind achizitia de terenui - 2550 lei Incasari din vanzari de active + 2300 lei

Total

- 250 lei

41.

Se cunosc urmatoarele informatii: cumparari de materii prime 200.000 lei, salarii platite 80.000 lei, servicii nefacturate primite de la terti 10.000 lei, salarii datorate 30.000 lei, consum stocuri 150.000 lei, pret de vnzare exclusiv TVA al produselor finite vndute 500.000 lei, productia obtinuta la cost de productie 300.000 lei, stoc final de produse finite la cost de productie 10.000 lei, subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 20.000 lei, stoc initial de produse finite la cost de productie 30.000 lei. Care este marimea cifrei de afaceri nete si a rezultatului din exploatare asa cum se degaja din OMFP 94/2001? a) 520.000 lei; 310.000 lei;; b) 420.000 lei; 310.000 lei; c) 510.000 lei; 320.000 lei. Raspunsul corect este: a). CA neta = CA + subventii aferente CA = 500.000 + 20.000 = 520000

Achizitii stocuri Plata salarii Servicii nefacturate primite de la terti Salarii datorate Consumuri stocuri Vanzari produse finite Obtinere produse finite Descarcare din gestiune produse vndute Introd.

301 421 6xx 641 6xx 411 345 711

= = = = = = = =

401 5121 408 421 3xx 701 711 345

200000 lei 80000 lei 10000 lei 30000 lei 150000 lei 500000 lei 300000 lei 320000 lei

Rezultatul exploatarii = 520.000 + 300.000 10.000 30.000 150.000 320.000 = 310.000 lei

42. La data de 30.10.2001, o societate ncaseaza suma de 5.000.000 lei reprezentnd dobnzi aferente obligatiunilor detinute ncepnd cu data de 1.06.2001, din care 2.000.000 lei sunt dobnzi aferente perioadei 1.01 30.05.2001. Conform IAS 18 Venituri din activitati curente, ncasarea acestor dobnzi se nregistreaza prin formula contabila: a) 5121 = % 5.000.000 lei 506 2.000.000 lei 766 3.000.000 lei b) 5121 = % 5.000.000 lei 472 2.000.000 lei 766 3.000.000 lei c) 5121 = 506 5.000.000 lei
Raspunsul corect este: a). 5121 = % 5 000 000 lei 766 3 000 000 lei 506 2 000 000 lei Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

43. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri n valoare de 2.000.000 lei, conditiile de plata fiind: 50 % din pret se plateste n momentul vnzarii, 20 % din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30 % dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri, se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei.
Raspunsul corect este: a). Se calculeaza valoarea actualizata astfel: Va = 1000000 + 400000 / (1 + 20%)1 + 600000 / (1 + 20%)2 = 1750000 Diferenta dintre 2 000 000 si 1 750 000 reprezinta venit amnat.. 411 = % 707 472 2000000 lei 1750000 lei 250000 lei

472 = 766 150000 lei ( 1750000 1000000) * 20% = 150000 lei

44. O societate comerciala cumpara la 30.04.2001 un numar de 150 de obligatiuni, valoarea nominala a unei obligatiuni este de 100.000 lei, pretul de achizitie 102.000 lei; dobnda anuala este de 30% ncasata la 31 decembrie. ncasarea cuponului de dobnda la 31.12.2001, n conformitate cu prevederile IAS 18 Venituri din activitati curente, genereaza nregistrarea: a) 3.000.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei b) 4.500.000 lei 5121 = 766 4.500.000 lei c) 4.500.000 lei 5121 = 766 3.000.000 lei 506 1.500.000 lei
Raspunsul corect este: c). Perioada detinere = 1 mai 31 decembrie = 8 luni. Post-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei/Obligatiune (VN) x 30% x lei Ante-achizitie: 150 obligatiuni x 100.000 lei / obligatiune (VN) x 5121 = % 766 506 4.500.000 lei 3.000.000 lei 1.500.000 lei. 4 = 1.500.000 lei 12 8 = 3.000.000 12

Conform par. 31 din IAS 18: Cnd dobnda neplatita a fost acumulata nainte de achizitionarea unei investitii purtatoare de dobnda si intrarile ulterioare de dobnda sunt alocate intre perioade pre-achizitie si post-achizitie, atunci doar partea post-achizitie este recunoscuta ca venit.

45. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800lei, din care platit 500lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000lei, din care dividende ncasate 2.000lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400lei si amenzi platite autoritatilor romne 1.100lei. Se presupune cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat Impozit de platit a) 3.325 lei 2.825 lei b) 3.175 lei 2.375 lei c) 3.125 lei 2.625 lei
Raspunsul corect este: a). Rezultat fiscal = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile Deduceri fiscale + Cheltuieli cu impozitul pe profit = ( 18000 5000) + ( 400 + 1100) (2000) + 800 = = 13300 lei Impozitul datorat = 13300 * 25% = 3325 lei Impozitul de platit = 3325 500 = 2825 lei

46. Societatile ALFA si BETA decid fuziunea prin absorbtia lui BETA de catre ALFA, ALFA detine 40% din capitalul lui BETA, achizitionat ca 1.000 actiuni x 8 lei/actiune. Bilanturile celor doua societati naintea operatiei de fuziune se prezinta astfel:
Activ Titluri de participare Beta Active diverse Total activ Alfa 8.000 44.200 52.500 Beta Capitaluri si datorii - Capitaluri proprii, din care: - capital social 30.000 Datorii 30.000 Total capital si datorii Alfa 33.200 24.000 19.000 52.500 Beta 23.000 10.000 7.000 30.000

Capitalul social al societatii ALFA este format din 6000 actiuni, iar al societatii BETA din 2500 actiuni. Activele diverse ale societatii ALFA au fost reevaluate la 45.400 lei, iar cele ale societatii BETA la o valoare de 31.000 lei. Cresterea de capital social, prima de fuziune propriuzisa si prima de fuziune complememtara sunt: a) 9.600 lei; 4.800 lei; 2.400 lei b) 9.600 lei; 6.400 lei; 1.600 lei c) 9.600 lei; 4.800 lei; 1.600 lei Raspunsul corect este: c). Indicatori Capitaluri proprii (activ dat) = 52.500 19.000, 30.000 7.000 ) Alfa
33.200 lei

Beta
23.000 lei

Plus din reevaluarea activelor Plus din reev titlurilor de participare de la Beta 1000 act (9,6 8) * Activ net contabil Nr de actiuni Valoarea matematica * 1.000 act. x 8 = 8.000 - val. achizitie 1.000 act x 9.6 = 9.600 - val. actuala 1.600

1.200 = 45.400 -44.200 1.600 lei 36.000 lei 6.000 lei 6 lei

1.000 = 31.000 30.000 24.000 lei 2.500 lei 9,6 lei

1. Determ. Val. matematice a actiunilor => A = 6 B = 9.6 2. Det. nr. de actiuni ce trebuie create de A pt. a remunera aportul lui B Aportul de remunerat al lui B este partea ce nu o detine A din capitalurile proprii = 60 % x 24.000 = 14.400 => Nr de actiuni de emis = Aport de remunerat / Vmat. act = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni 3. Determinarea cresterii cap. social Val. nominala a act. A = Cap. social / nr. actiuni = 24.000 / 6.000 act = 4 lei / actiune Cresterea de capital social la A = Nr. actiuni create de A x Vn = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei 4. Determinarea primei de fuziune propriu zisa Prima de fuziune principala = Val. aportului lui B Val. reprezentand cresterea capitalului social = 14.400 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei) 5. Determinarea primei de fuziune complementara Prima de fuziune complementara = nr. act. B detinute x ( Vpiata a actiunilor V achiz.) = 1.000 act .B x (9.6 8 ) = 1.000 x 1.6 = 1.600 sau = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei

sau
( Rs = V B / V a = 9.6 / 6 Nr. de actiuni ce se vor emite : Nr.a = 24.000 / 6 = 4.000 sau 9.6 / 6 x 2.500 = 4.000

Se emit 4.000 act x 60% = 2.400 Se anuleaza 4.000 act x 40% = 1.600 Valoarea aportului= 24.000, din care: - Alfa detine 40% = 9.600 um Costul de achizitie al titlurilor = 8.000 lei Prima de fuziune complementara = (1.600 act x 60) - ( 1.000 act x 8) = 1.600 lei - Alti actionari 60% = 14.400 lei Val. Nominala la A = 24.000 / 6.000 act = 4lei / actiune Nr de actiuni de emis = 14.400 / 6 = 2.400 actiuni Cresterea de capital social la A = 2.400 actiuni * 4 = 9.600 lei Prima de fuziune principala = 14.400 9.600 = 4.800 lei sau = 2.400 act x (6 lei 4 lei) =4.800

47. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: marfuri 600.000 lei; provizioane pentru deprecierea marfurilor 50.000 lei; clienti incerti 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea creantelor clienti 30.000 lei; conturi curente la banci 150.000 lei; capital social 400.000 lei; credite bancare pe termen lung 200.000 lei; furnizori 170.000 lei. Societatea vinde marfurile cu 700.000 lei, TVA 19% si le ncaseaza; recupereaza de la clienti incerti doar 60.000 lei, operatie scutita de TVA; ramburseaza creditul si plateste o dobnda de 60.000 lei; achita furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzactiei, operatie scutita de TVA. Cota de impozit pe profit 25% si impozitul pe dividende 5%. Care este marimea profitului net din lichidare si a dividendelor nete cuvenite la partaj, n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 62.550 lei 59.422,5 lei b) 92.550 lei 87.922,5 lei c) 2 .250 lei 2.137,5 lei
Raspunsul corect este: a). A P 371 Marfa 394 Proviz. deprec. marfa 4118 Clienti incerti 491 Proviz. depr. clienti 5121 600.000 -50.000 100.000 -30.000 150.000 770.000 1. vanzare marfuri, descarcarea gestiunii si anularea provizionului: 5121 = 4111 833.000 4111 = % 833.000 707 700.000 4427 133.000 101 162 Credite t.l. 401 400.000 200.000 170.000 Bilant inainte de lichidare

770.000

607 = 371 394 = 7814

600.000 50.000

2.incasare creante incerte si anularea provizionului: ( suma neancasata se face cheltuiala) % = 4118 100.000lei 5121 60.000 lei 654 40.000 lei 491 = 7814 30.000 lei

3. plata credit si a dobnzii aferente: % = 5121 260.000 lei 162 200.000 lei 666 60.000 lei 4. plata furnizor si primirea scontului: 401 = % 5121 767 D 707 7814 7814 767 170.000 lei 166.600 lei 34.000 121 700.000 50.000 30.000 3.400 783.400 607 654 666 C 600.000 40.000 60.000 700.000

Rezultat brut = Venituri Cheltuieli = 83.400 lei Impozit = 83.400 x 25 % = 20.850 Rezultat net = 83.400 20.850 = 62.550 lei Cstig din lichidare = Rezultat net + Alte elemente de capital nete Nu exista alte sume supuse operat. De partaj a activului net impozabile, care sa se distribuie sub forma de dividende ( rez. legala, dif. din reeval. imobiliz, stocuri) => Profit din lichidare se repartizeaza ca dividende = 62.550 lei Dividende nete = Dividende Impozit (5%) = 62.5500 62.550 *5% = 59.442,5.lei

48. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele


cheltuieli: cheltuieli directe 700.000 lei; cheltuieli indirecte 520.000 lei, din care variabile 320.000 lei; cheltuieli extraordinare 300.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 80% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a)1.180.000 lei 345 = 711 1.180.000 lei

1.180.000 lei 902 = 921 1.180.000 lei b) 1.220.000 lei 345 = 711 1.220.000 lei 1.220.000 lei 931 = 902 1.220.000 lei c) 1.020.000 lei 345 = 711 1.020.000 lei 1.020.000 lei 931 =902 1.020.000 lei Raspunsul corect este: a). Cost de productie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate rational= = 700000 + 320000 + 200000* 80%= =1180000 lei 345 = 711 902 = 921 1180000 lei 1180000 lei.

49. O societate comercila produce 6.000 kg si vinde 4.000 kg produse finite la pretul de
vnzare unitar de 5 lei/kg. Costurile variabile pe unitatea de produs sunt de 2 lei, iar rezultatul din vnzare este de 6.000 lei. Care este marimea costurilor fixe ale perioadei, a factorului de acoperire si a intervalului de siguranta? a) 6.000 lei, 60%, 10.000 lei b) 7.000 lei, 40%, 9.000 lei c) 5.000 lei, 50%, 7.000 lei Raspunsul corect este: a). CA = Q vanduta * Pret de Vanzare = 4.000 * 5= 20.000 lei CT = 20.000 6.000 = 14.000 lei CV = Q vanduta * Cv unitar = 4000 * 2= 8.000 lei CF = CT CV = 14000 8000 = 6000.lei Fa = CF / CA critica = 6.000/10.000 = 60% CA critica = CF / MCV(%) = 6000 / (1- Cv / Pv) = 10.000 lei. Is = CA CA critica = 20.000 10.000= 10.000 lei. Introd.

50. O ntreprindere detine n stoc, la 31 demembrie 2001, 5.400 bucati de produse finite A al caror cost de productie este de 5.108 lei/buc. Pretul pe piata al produselor la 31.12.2001 este de 5.200 lei/buc., iar cheltuielile necesare pentru realizarea vnzarii reprezinta 200 lei/bucata. Care este valoarea produselor finite n bilantul de la 31.12.2001: a) 27.036.000 lei; b) 27.000.000 lei; c) 28.116.000 lei;
Raspunsul corect este: b) Conform IAS 2 Stocuri - stocurile trbuie recunoscute la valoarea realizabila neta ( pretul de vanzare ce ar putea fi obtinut mai putin cheltuielile de vanzare ) , cu conditia ca acesta sa nu fie mai mare dacat costul stocului => Valoare bilant = min (Cost, Valoarea Realizabila Neta) Cost = 5.108 lei VRN = 5200 200 ( ch. Vanz.) = 5 000 lei - mai mic decat costul Valoare bilant = 5.400 buc. x 5.000 lei = 27.000.000 lei.

51. Dispuneti de urmatoarele informatii despre doua societati comerciale care fuzioneaza: Societatea A:active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; numar actiuni 150 titluri. Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; numar de actiuni 90 titluri. Determinati cte actiuni trebuie sa primeasca un actionar care detine 30 de actiuni n cazul n care: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A. a) 25 actiuni 36 actiuni b)75 actiuni 180 actiuni c) 15 actiuni 60 actiuni
Raspunsul corect este: a). Active Datorii Nr. actiuni Activ Net Contabil Valoare matematica Societatea A 57.000 lei 30.000 lei 150 titluri 27.000 lei 180 lei Societatea B 31.500 lei 18.000 lei 90 titluri 13.500 lei 150 lei

Activ Net = Active - Datorii = Capitaluri proprii Valoare matematica = Activ Net Nr. actiuni I. A absoarbe B B vine cu aport de 13.500 => Nr. actiuni de emis de A = 13.500 / 180 = 75 act. A Raport de paritate = 180 /150 = 6/5. Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 25 actiuni Sau

Rs = VB/ VA = 150 / 180 = 5 / 6 Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 5 / 6 = 25 II. B absoarbe A A vine cu aport de 27.000 => Nr. actiuni de emis de B = 27.000 / 150= 180 act. B Raport de paritate = 150/180 = 5/6. Nr. actiuni primite de actionar = 30 / Raport de paritate = 36 actiuni Sau Rs = VA/ VB = 180 / 180 = 6 /5 Actionarul care detine 30 de actiuni va primi 30 x 6 /5 = 36

52. O societate comerciala are urmatorul bilant naintea operatiei de lichidare: produse
finite 80.000 lei; provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei; titluri de participare 100.000 lei; provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei; conturi curente la banci 70.000 lei; capital social 20.000 lei; rezerve legale 40.000 lei; clienti creditori 80.000 lei; furnizori 75.000 lei. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei, TVA 19%, iar titlurile de participare cu 150.000 lei si le ncaseaza; restituie avansurile ncasate de la clienti si plateste datoria fata de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei. Cota de impozit pe profit 25%. Care este marimea impozitului pe profit datorat n urma operatiei de lichidare si partaj n conditiile n care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 63.125 lei b) 28.128 lei c) 38.125 lei Raspunsul corect este: c). A P 4 345 Produse finite Proviz. depr. pr. finite 261 Titluri particip. 296 Proviz. depr. titluri 5121 80.000 -15.000 100.000 -20.000 70.000 215.000 1. vnzare produse finite: 5121 = 708 20.000 1061 Rez. Legale 419 Clienti creditori 401 40.000 80.000 75.000 215.000 % 701 4427 345 7814 119.000 100.000 19.000 80.000 15.000

2. descarcarea gestiunii: 3.anulare provizion aferent produselor finite:

711 394

= =

Ajust. pt. depr. produse

Ven. din ajust. depr. prod.

4. vnzare titluri de participare: 5. descarcarea gestiunii: 6. anularea provizionului:

5121 6641
Chelt. priv. imob. financ. cedate

= = =

7641 261
Actiuni detinute la entit. afiliate

150.000 100.000 20.000

296
Ajust. pt. pierd. de val. imob. financ.

7863
Ven. financ. din ajust. pt. pierd. val. imob. fin.

7. restituire avans de la clienti: 8. plata furnizor cu primire scont:

419 401

= =

5121 % 5121 767

80.000 75.000 67.500 7.500

D 701 7815 7816 7863 768 711

121 100.000 15.000 150.000 20.000 7.500 -80.000 212.500

6641

C 100.000

100.000

Rezultat brut din lichidare = Venituri Cheltuieli = 112.500 lei Impozit 25% = 112.500 c x 25 % = 28.125 lei Impozit pe profit aferent rezervelor legale = 40.000 x 25% = 10.000 lei Impozit pe profit din lichidare si partaj = 28.125 + 10.000 = 38.125 lei.

53. Dispuneti de urmatoarele date : pret de vnzare unitar 1.500 lei; cost variabil unitar: materii prime 300 lei, salarii 200 lei, cheltuieli indirecte de productie variabile 400 lei; costuri fixe totale 80.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 500 buc. Cu ct ar trebui sa se mareasca cantitatea de produse fabricata si vnduta pentru a acoperi cresterea cu 50% a salariilor si a mentine profitul constant: a) cu 600 buc. b) cu 100 buc. c) cu 260 buc.
Raspunsul corect este: b). Rezultat = CA0 CT0 = 500 x 1500-((500x900)+80000)= 220000 Q=(CF+6070000)/(1500-1000) Q= 600 buc. Variatia Q = 600 500= 100 buc.

54. Situatia nainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social mpartit n 10.000 actiuni; rezerve 8.500.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel: faza I ncorporari de rezerve n valoare de 3.000.000 lei, pentru care se emit 1.000 actiuni, iar n faza a II-a, aporturi n numerar pentru care se emit 9.000 actiuni a 3100 lei/actiune pret de emisiune. Determinati marimile teoretice ale DA-ului si DS-ului si marimea capitalului social dupa dubla marire: DA DS Capital social a) 350 lei 180 lei 60.000.000 lei; b) 78 lei 253 lei 60.000.000 lei; c) 253 lei 78 lei 70.400.000 lei;
Raspunsul corect este: a). Elemente Capital social I + Rezerve = Capital propriu I + Majorare capital social prin incorporare de rezerve = Capital social II + Rezerve = Capital propriu II + Majorare Capital social prin emisiune de actiuni = Capital social III + Rezerve + Prime de emisiune = Capital propriu III Nr. actiuni
30.000.000 8.500.000 38.500.000 3.000.000 33.000.000 5.500.000 38.500.000 27.000.000 60.000.000 5.500.000 900.000 66.400.000 10.000 10.000 1.000 11.000 11.000 9.000 20.000

Vn
3.000

Valoare matematica
3.850 = 38.500.000 / 10.000

3.000 3.000 3500 = 38.500.000 / 11.000 3.000 3.000

20.000

3320 = 66.400.000 /20.000

Vn a unei actiuni = 3.000 ( dedusa din faptul ca la majorarea cap. soc prin operatiuni interne se emit actiuni la valoarea nominala ) => 3.000.000 (rez) / 1.000 act emise = 3.000 lei /act. Vmatem. = Capitaluri proprii / nr. actiuni

Capital propriu = capital social + rezerve + prime de emisiune Prima de emisiune = ( Pret emisiune Val. nominala) x nr.act = (3.100 3.000) x 9.000 = 100 x 9.000 = 900.000 Dubla majorare de capital social se calculeaza in cascada, cu stabilirea Vm dupa fiecare majorare de cap. soc. 1DA = VMveche Vmnoua = 3.850 3.500 = 350 lei. 1DS = VMveche VMnoua = 3.500 3.320 = 180 lei. Capital social = 60.000.000 lei.

55. Dispuneti de urmatoarele informatii: toate actiunile filialei au fost achizitionate cu 9.200 lei.Valorile juste ale activelor achizitionate si ale obligatiilor preluate sunt urmatoarele: stocuri 3.000 lei; creante 4.000 lei; numerar 4.000 lei; terenuri si cladiri 8.000 lei; furnizori 3.200 lei; mprumuturi din emisiuni de obligatiuni 3.000 lei. Au fost efectuate plati n valoare de 8.400 lei pentru achizitia unor cladiri; profit nainte de impozitare 15.000 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; cheltuieli cu dobnzile 1.800 lei; cresteri ale creantelor comerciale 3.300 lei; descresteri n valoarea stocurilor 2.400 lei; descresteri n valoarea furnizorilor 5.850 lei. Conform IAS 7 Situatia fluxurilor de numerar fluxurile de numerar provenite din activitatile de exploatare si investitii sunt: Flux de exploatare Flux de investitii a) + 4.950 lei + 17.600 lei b) + 5.250 lei 13.600 lei. c) + 10.650 lei + 13.600 lei
Raspunsul corect este: b). Flux de trezorerie de exploatare Profit + Cheltuieli cu amortizarea - Venituri din investitii financiare + Cheltuieli cu dobnda Variatia creantelor Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Impozit pe profit platit Total Flux de trezorerie din investitii 15000 - achizitie filiala (9200) 1500 + numerar ncasat 4000 2700 - plati achizitie cladiri (8400) 1800 (3300) 2400 (5850) 3600 5250 Total -13600

introd

O societate comerciala prezinta urmatoarele informatii referitoare la bilant: active imobilizate 300.000 lei; stocuri si creante 170.000 lei; disponibil la banci 30.000 lei; capitaluri proprii 230.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei. Determinati fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta ale societatii: FR NFR TN a) 20.000 lei, +10.000 lei, -30.000 lei; b)+ 20.000 lei, - 10.000 lei, +30.000 lei; c) 70.000 lei, - 10.000 lei, - 60.000 lei; Raspunsul corect este: b). FR = Capital permanent Active imobilizate = = (230000 + 90000) 300000 = 20000 lei NFR = Active de exploatare Datorii din exploatare = = (170000 ) (180000) = -10000 lei TN = FR NFR = 20 000 (-10 000) = 30 000 lei

56.

57. Se dau urmatoarele informatii aferente exercitiului financiar N: venituri din vnzarea
marfurilor 1.000 lei; venituri din sconturi primite 50 lei; cheltuieli privind marfurile vndute 700 lei; cheltuieli privind lucrarile si serviciile prestate la terti 20 lei; cheltuieli de exploatare privind amrtizarea imobilizarilor corporale 20 lei; venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei; cheltuieli privind activele cedate 5 lei; cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei. Care este capacitatea de autofinantare aferenta exercitiului N? a) 230 lei b) 210 lei; c) 235 lei; Raspunsul corect este: a) Rezultatul exercitiului = Total venituri Total Cheltuieli = = (1 000 + 50 + 10 ) (700 + 20 + 20 + 5 + 100) = 215 lei

CAF = rezultatul exercitiului + Cheltuieli cu amortizarile + Cheltuieli privind activle cedate Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 +5 -10 = 230 lei Intod.

Dispuneti de urmatoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei; cheltuieli variabile 120.000 lei; cantitatea fabricata si vnduta 80 buc; costuri fixe totale 173.250 lei. Care este pragul de rentabilitate n unitati fizice, n conditiile n care costurile variabile scad cu 10%? a) 55 buc.; b) 50 buc.; c) 58 buc.; Raspunsul corect este: a). Pe = CF / ( Pv CVu) = 173.250 / (4500 1350) = 55 buc. Intr.

58.

59. Dispuneti de urmatoarele date: o societate detine o cladire achizitionata la 31.12.1997 la valoarea contabila de intrare de 150 000 lei, amortizata liniar n 10 ani. La sfrsitul duratei utile de viata valoarea reziduala este estimata la 40 000 lei. La finele anului 2000, pretul net de vnzare estimat este de 75 000 lei, iar valoarea de utilizare este 70 000 lei. Conform IAS 36 Deprecierea activelor, n conditiile n care nu se folosesc conturile de provizioane, care este nregistrarea deprecierii la sfrsitul anului 2000? a) 42 000 681 = 212 42 000 b) 47 000 681 = 212 47 000 c) 30 000 681 = 281 30 000
Raspunsul corect este : a) Valoarea bilantiera a cladiri la sfrsitul anului 2000: Amortizarea anuala = (150 000 40 000) / 10 ani = 11 000 lei Valoarea contab. neta = Cost de achizitie amortizare cumulata inregistrata = 150 000 11 000 * 3 ani = 117.000 Valoarea recuperabila = max (Pret net de vnzare, Valoare de utilizare)= = max (75 000, 70 000) = 75 000 lei Depreciere = valoare contabila valoare recuperabila = 117 000 75 000 = 42 000 lei 681 = 212 42 000

introd.

60. Potrivit Cadrului IASB si IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, informatiile prezentate n situatiile financiare sunt credibile n masura n care asigura: a) comparabilitatea, inteligibilitatea, revelanta, prudenta, pragul de semnificatie, completitudinea; b) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, consecventa prezentarii; c) reprezentarea fidela, prevalenta economicului asupra juridicului, neutralitatea, prudenta, integralitatea;
Raspunsul corect este: c). Conform Cadrului General IASB, o informatie este credibila, atunci cnd: - reprezinta cu fidelitate tranzactiile si evenimentele; - evenimentele si tranzactiile sunt contabilizate n concordanta cu fondul lor si cu realitatea economica, si nu doar forma juridica; - sunt neutre; - sunt prudente; - sunt complete.

61. Unul dintre criteriile de mai jos nu poate fi retinut pentru clasificarea unui activ drept activ curent (circulant) atunci cnd (indicati raspunsul eronat): a) reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare este restrictionata; b) este detinut n principal n scopul comercializarii sau pe termen scurt si se astepta sa fie realizat n termen de 12 luni de la data bilantului; c) se astepta sa fie realizat sau detinut pentru vnzare sau consum n cursul normal al ciclului de exploatare a ntreprinderii;
Raspunsul corect este: a). Conform par.57 din IAS 1: un activ trebuie clasificat ca activ curent atunci cnd: - se asteapta sa fie realizat sau este detinut spre vanzare sau consum in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii;

- este detinut in principal in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta sa fie realizat in termen de 12 luni de la data bilantului; - reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restictionata.

62. Potrivit IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare, politicile contabile reprezinta:


a) principiile, conventiile si metodele specifice adoptate de o ntreprindere pentru ntocmirea si analiza conturilor anuale; b) principiile, conventiile, regulile, metodele si practicile concrete adoptate de o ntreprindere pentru tinerea contabilitatii primare; c) principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare; Raspunsul corect este: c). Conform par.21 din IAS1: Politicile contabile sunt principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o ntreprindere la ntocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

63. n anul N, o societate A achizitioneaza de la o alta societate B o linie tehnologica


pentru extractia petrolului. Cheltuielile legate de achizitie sunt: pretul de cumparare 60.000.000 lei; cheltuieli cu proiectul de amplasare 12.000.000 lei; taxa vamala 6.000.000 lei; comision vamal 600.000 lei; cheltuieli cu punerea in functiune 18.000.000 lei; onorariile inginerilor 14.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 6.000.000 lei; pierderi initiale din exploatare nregistrate nainte ca activul sa atinga parametrii planificati 7.000.000 lei; reducerea comerciala 2.000.000 lei. n conformitate cu IAS 16 Imobilizari corporale, costul de achizitie va fi: a) 108 600 000 lei; b) 123 600 000 lei; c) 130 600 000 lei; Raspunsul corect este: a). Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. Ca = 60.000.000 lei + 12.000.000 lei + 6.000.000 lei + 600.000 lei + 18.000.000 lei + 14.000.000 lei 2.000.000 lei = 108.600.000 lei O societate comerciala detine o instalatie procurata n anul 1 la valoarea de 50.000.000 lei, amortizata liniar n 5 ani. La sfrsitul anului 3 se decide reevaluarea sa, valoarea justa stabilita 25.000.000 lei. n conditiile aplicarii metodei actualizarii valorii nete, conform IAS 16 Imobilizari corporale, nregistrarile contabile sunt: a) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei; 30 000 000 lei 2813 = 213 30 000 000 lei; b) 5 000 000 lei 213 = 105 5 000 000 lei; c) 12 500 000 lei 213 = 105 12 500 000 lei;

64.

7 500 000 lei 105 = 2813 7 500 000 lei; Raspunsul corect este: a). Valoarea contabila la sfrsitul anului 3 = Cost Amortizare cumulata = VNC3 = 50 mil 50/ 5 x 3= 20.000.000 lei Valoarea justa = 25.000.000 lei 213 = 105 5.000.000 lei 2812 = 213 30.000.000 lei O societate comerciala care tine evidenta marfurilor la pret de vnzare, inclusiv TVA, si care practica un adaos comercial de 30% a vndut si ncasat marfuri n suma de 2.629.900 lei, pret de vnzare. Care este costul de achizitie, adaosul comercial si TVA aferent acestei vnzari si cum se nregistreaza iesirea din gestiune a marfurilor vndute: a) 2 629 900 lei 607 = 371 2 629 900 lei b) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 510 000 lei 378 419 900 lei 4428 c) 1 700 000 lei 607 = 371 2 629 900 lei 525 980 lei 378 Raspunsul corect este: b). % = 371 607 378 4428 2629900 1700000 510000 419900.

65.

Pret de vnzare inclusiv TVA = 2.629.000 lei 2.629.900 100 = 2.210.000 lei Pret de vnzare exclusiv TVA = 119 TVA neexigibila = 2.269.000 2.210.000 = 419.900 lei 2.210.000 100 = 1.700.000 lei Cost de achizitie = 130 Adaos comercial = 2.210.000 -1.700.000 = 510.000 lei

66. n anul N o societate vinde marfuri unui client A n valoare de 8.330.000 lei, inclusiv TVA 19%. La sfrsitul anului N probabilitatea de ncasare a creantei este de 60%. n anul N+1 probabilitatea de nencasare a creantei este de 70%. Care sunt nregistrarile anului N+1: a) 8 330 000 lei 4118 = 4111 8 330 000 lei 2 100 000 lei 6814 = 4912 2 100 000 lei b) 2 499 000 lei 6814 = 491 2 499 000 lei; c) 700 000 lei 6814 = 491 700 000 lei;
Raspunsul corect este: b). N : 4118 Clienti incerti sau inlitigiu = 4111 8.330.000 lei 6814 = 491 Provizioane pt. deprecierea creantelor 3.332.000 lei Provizioane = 8.330.000 x 40% ( probabilitate de neancasare ) = 3.332.000 lei N +1: Provizioane necesare = 8.330.000 x 70% = 5.831.000 lei

Provizioane existente = 3.332.000 lei Provizioane de constituit = 2.499.000 lei 6814 = 419 2.499.000 lei

67. O societate comerciala vinde unui client la 01.01.N marfuri in valoare de 2.000.000
lei, conditiile de piata fiind: 50% din pret se plateste n momentul vnzarii, 20% din pret se va plati dupa un an de la vnzare, iar 30% dupa 2 ani de la vnzare. Se estimeaza ca n acel moment clientul ar putea obtine un credit echivalent de pe piata financiara la o rata a dobnzii de 20%. La sfrsitul exercitiului N veniturile financiare, conform IAS 18 Venituri din activitati curente, se contabilizeaza prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei; b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei; c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei; Raspunsul corect este: a) Vjusta = 1000000 + 400000/(1+20%)1 + 600000/(1+20%)2 = 1750000 lei 472=766 150000

Dobnda=(1750000- 1000000)x20% = 150000 lei

67. Situatia stocurilor unei societati comerciale este: 1.08 stoc initial 5.00 buc.x 4.000
lei/buc.; Intrari: pe 05.08 2.000 buc. x 6.000 lei/buc., pe 09.08 3.000 buc. x 7.000 lei/buc., pe 25.08 6.000 buc. x 3.000 lei/ buc., pe 30.08 1.000 buc. x 1.500 lei/ buc.; Iesiri: pe 18.08 8.000 buc. si pe 28.08 4.000 buc. Care este valoarea iesirilor din data de 28.08 si a stocului final evaluat prin metoda costului mediu ponderat calculat dupa fiecare operatie de intrare: a) 42 400 000 lei 1 500 000 lei b) 14 300 000 lei 14 300 000 lei c)14 300 000 lei 15 800 000 lei Raspunsul corect este: c).

Data 01.08 5.08 9.08 18.08 25.08 28.08 30.08 Sold Final

Intrari 2.000 x 6.000 3.000 x 7.000

Iesire

8.000.000 x 42.400.000 6.000 x 3.000 4.000 x 14.300.000 1.000 x 1.500

5.300 3.575

Stoc 5.000 x 4.000 = 2.000.0000 7.000 b x 4.571 = 31.997.000 10.000 b x 5.300 = 53.000 = 2.000 b x 5.300 = 10.600.000 8.000 b x 3.575 = 28.600.000 = 4.000 b x 3.575 = 14.300.000 5.000 b x 3.160 = 15.800.000 15.800.000

CMP =

qi * pi qi

68. O societate comerciala importa o instalatie pentru extractia gazelor naturale, cheltuielile legate de achizitie fiind: pretul de cumparare 45.000.000 lei; taxa vamala 4.500.000 lei; comision vamal 450.000 lei; cheltuieli legate de punerea in functiune 12.000.000 lei; cheltuieli cu reclama 15.000.000 lei. Societatea estimeaza ca, la terminarea extractiei, cheltuielile cu demontarea si mutarea activului recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli se vor ridica la 16.000.000 lei. n conditiile aplicarii IAS 16 Imobilizari corporale, care este formula contabila legata de achizitie: a) 77 950 000 lei 213 = 404 57 000 000 lei 446 4 950 000 lei 1513 16 000 000 lei b) 92 950 000 lei 213 = 404 76 950 000 lei 1513 16 000 000 lei c) 92 950 000 lei 213 = 404 88 000 000 lei 446 4 950 000 lei
Raspunsul corect este:a). Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. Ca = 45 mil + 4,5 mil + 0,45 mil + 12 mil +16 mil = 77,95 mil. 213=% 77950000 404 57000000 446 4950000 1513 16000000

69. Dispuneti de urmatoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la 30.11.N 800.000 lei, din care platit 500.000 lei; veniturile aferente exercitiului N 18.000.000 lei, din care dividende ncasate 2.000.000 lei; cheltuieli aferente exercitiului N 5.000.000 lei, din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.000 lei si amenzi datorate autoritatilor romne 1.100.000 lei. Se presupune o cota de impozit pe profit de 25%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat Impozit de platit a) 3 175 000 lei 2 375 000 lei b) 3 325 000 lei 2 825 000 lei c) 3 125 000 lei 2 325 000 lei

Raspunsul corect este: b). Rezultatul contabil = T Venituri T Cheltuieli = 18 mil 5 mil = 13.000.000 lei. Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile Venituri neimpozabile = = 13 mil + (0,8 mil + 0,4 mil + 1,1 mil) (2mil) = 13.300.000 lei. Impozitul profit datorat = 13.300.000 lei x 25% = 3.325.000 lei. Impozitul de platit = 3.325.000 lei 500.000 lei = 2.825.000 lei.

Dispuneti de urmatoarele informatii: profit net naintea impozitarii 25.000 lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferente de curs valutar 1.200 lei; venituri din investitii financiare 3.600 lei; clienti: sold initial 4.000 lei sold final 4.600 lei; stocuri: sold initial 7.000 lei sold final 1.500 lei; furnizori: sold initial 4.600 lei sold final 3.500 lei; dobnzi platite 1.200 lei; impozit pe profit platit 1.400 lei; asigurare ncasata 200 lei. Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de numerar, fluxul de numerar din activitatea de exploatare este: a) 15 700 lei; b) 24 500 lei; c) 25 700 lei. Raspunsul corect este:c). Flux de trezorerie de exploatare = Profit nainte de impozitare + Cheltuieli cu amortizarea + Pierderi din diferente de curs valutar - Venituri investitii financiare Variatia clienti Variatia stocurilor Variatia furnizorilor - Dobnzi platite - Impozit platit + Asigurare ncasata Flux din activitatea de exploatare 25000 1700 1200 3600 (600) 5500 (1100) 1200 1400 200 25700.

70.

71. Pentru fabricarea produsului A, ntreprinderea a efectuat n exercitiul N urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 600.000 lei; cheltuieli indirecte 240.000 lei, din care variabile 180.000 lei; cheltuieli extraordinare 120.000 lei. Capacitatea de productie a fost utilizata pentru 60% din nivelul de activitate normal. Obtinerea produsului finit la cost de productie efectiv se nregistreaza n contabilitatea financiara si cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 816 000 lei 902 = 921 816 000 lei b) 345 = 711 840 000 lei 931 = 902 840 000 lei c) 331 = 711 768 000 lei 933 = 921 768 000 lei
Raspunsul corect este:a). Costul de productie = Cheltuieli directe + cheltuieli indirecte repartizate rational= = 600000 + 180000 + 60000x60% = 816000. 345 = 711 816000 902 = 921 816000

72. Dispuneti de urmatoarele informatii: capital social 20.000.000 lei; rezultatul exercitiului (profit) 4.000.000 lei; repartizarea profitului 4.000.000 lei; rezerve 5.000.000 lei; subventii pentru investitii 1.000.000 lei; prime privind rambursarea obligatiunilor 1.000.000 lei; rezultatul reportat (pierdere) 3.000.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligatiuni 14.000.000 lei; datorii comerciale curente 7.000.000 lei. Folosind OMFP 94/2001, care este marimea a capitalurilor proprii si a capitalurilor permanente: CAPITAL PROPRIU CAPITAL PERMANENT a) 23 000 000 lei 44 000 000 lei b) 22 000 000 lei 35 000 000 lei c) 23 000 000 lei 36 000 000 lei
Raspunsul corect este:b). Capital propriu = Capital social + Prime de emisiune + Rezerve din reevaluare + Rezerve +/- Rezultatul exercitiului +/- Rezultat reportat Repartizarea rezultatului = 20.000.000 + 0 + 0 + 5.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 22.000.000 lei. Capital permanent = Capital propriu + Datorii pe termen lung= 22.000.000 + (14.000.000 1.000.000) = 35.000.000 lei.

Introd.

ntreprinderea ALFA emite un mprumut obligatar cu urmatoarele caracteristici: numarul de obligatiuni 10.000 titluri; valoarea nominala 10.000 lei/obligatiune; valoarea de emisiune 9.000 lei/obligatiune; valoarea de rambursare 12.000 lei/obligatiune, durata creditului 10 ani cu rambursare integrala la expirarea scadentei la expirarea scadentei. Dupa 4 ani mprumutul este rambursat prin rascumparare la bursa obligatiunilor; pretul de rascumparare 12.500 lei. Care este formula contabila la rambursarea prin anularea obligatiunilor: a) 100 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 25 000 000 lei 668 b) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 5 000 000 lei 668 c) 120 000 000 lei 161 = 505 125 000 000 lei 5 000 000 lei 169 Raspunsul corect este:b). % 161 668 = 505 125000000 120000000 5000000 10000x12500 10000x12000 10000x(12500-12000)

73.

74. O societate achizitioneaza marfuri n baza facturii: pret de cumparare 10.000.000 lei, scont de decontare 1%, TVA 19%. Ulterior, printr-o factura de reducere, se primeste un rabat de 2%. n conditiile n care scontul de decontare de contabilizeaza ulterior facturii, precizati nregistrarile contabile privind primirea facturii ulterioare: a) 237 620 lei 401 = 371 200 000 lei 4426 37 620 lei b) 235 620 lei 401 = 371 198 000 lei 4426 37 620 lei
c) 237 620 lei 2 000 lei 371 200 000 lei 4426 37 620 lei 767 = 401 2000 lei 401 =

Raspunsul corect este:c). Pret de cumparare - Scont 1% = Net financiar + TVA 19% = Total factura Reducere comerciala 2% Scont de redus100.000x2% TVA de redus Total de redus 401 = % 237 620 lei 371 200 000 lei 4426 37 620 lei 767 = 401 2.000 lei 10.000.000 100.000 9.900.000 1.881.000 11.781.000 200.000 2.000 37.620 235.620

75. Dispuneti de urmatoarele date: o ntreprindere produce 2 produse, A si B, costurile


indirecte de productie fiind de 14.000.000 lei, din care fixe 6.000.000 lei. Folosind salariile directe n valoare de 4.640.000 lei, din care A 3.100.000 lei ca baza de referinta, care sunt costurile indirecte imputate rational celor 2 produse n conditiile n care gradul de activitate este de 60% si formula contabila corespunzatoare: a) A B 921 = 923 7 750 000 lei 3 850 000 lei b) A B 923 = 901 7 192 000 lei 3 572 800 lei c) A B 923 = 921 9 331 000 lei 4 635 400 lei Raspunsul corect este:a). Cheltuieli indirecte de repartizat = Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe repartizate n functie de capacitatea de productie = (14.000.000 6.000.000 ) + 6.000.000 x 60% = 8.000.000 + 3.600.000 = 11.600.000 lei. Total Cheltuieli Indirecte de repartizat 11.600.000 lei Total cheltuieli salariale 4.640.000 lei

Cheltuieli indirecte A........... 11.600.000 x X lei Cheltuieli indirecte B............11.600.000 x Y lei Proportii : X = 3.100.000 / 4.640.000 Y = 1.540.000 / 4.640.000 Cheltuieli indirecte A Cheltuieli indirecte B % = 923 921/A 921/B 7.750.000 lei 3.850.000 lei. 11.600.000 7.750.000 3.850.000.

Cheltuieli salariale A 3.100.000 lei Cheltuieli salariale B 1.540.000 lei

76. n baza formularului de cont de profit si pierdere din tara noastra, conform OMFP 94/2001, veniturile din exploatare sunt egale cu: a) Productia vnduta variatia stocurilor + productia imobilizata; b) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare; c) Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizat.
Raspunsul corect este:b). Conform OMFP 94/ 2001, veniturile din exploatare se calculeaza dupa formula: Cifra de afaceri neta variatia stocurilor + productia imobilizata + alte venituri din exploatare.

77. Dispuneti de urmatoarele informatii la sfrsitul anului N: vnzari de produse finite 60.000.000 lei; lucrari executate si servicii prestate 25.000.000 lei; venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii 12.000.000 lei; vnzari de marfuri 8.000.000 lei; costul marfurilor vndute 7.000.000 lei; stocuri initiale de produse finite 50.000.000 lei, stocuri finale 40.000.000 lei; productia imobilizata 22.000.000 lei; venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei; venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli 1.500.000 lei; alte venituri din exploatare 2.500.000 lei. Conform OMPF 94/ 2001, care este suma ce se va inscrie n contul de profit si pierdere la cifra de afaceri neta si venituri din exploatare total: Cifra de afaceri neta Venituri din exploatare -total a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei c) 120 000 000 lei 133 500 000 lei
Raspunsul corect este:c). 701 = 60.000.000 704 = 25.000.000 706 = 12.000.000 707 = 8.000.000 7411 = 15.000.000 - Ven subv. expl afer CA. CA neta = 120.000.000 Var stoc = Sf pf - Si pf = 40.000.000 50.000.000 = 10.000.000

CA neta = Venituri din vnzari produse finite + Venituri din servicii prestate + Venituri din redevente + Venituri din vnzari de marfuri + Subentii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 120.000.000 lei. Venituri din exploatare = CA neta +/- Variatia stocurilor + Productia imobilizata + Alte venituri din exploatare = 120.000.000 lei + ( 40.000.000 50.000.000) lei + 22.000.000 lei + 2.500.000 lei = 134.500.000

=> raspuns gresit carte 78. O intreprindere de vnzari cu amanuntul, exclusiv TVA are bunuri disponibile pentru
vnzare n valoare de 1.000.000 lei pret cu amanuntul si 600.000 lei cost de achizitie si un stoc final n valoare de 100.000 lei pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vndute? a) 900.000 lei b) 100.000 lei c) 540.000 lei Raspunsul corect este:c). 371 1.000.000 900.000 SFD 100.000 Adaosul comerc al produselor vandute = SI 378 + Rc 378 Ac stoc Ac stoc = K x Stoc mf (SF 371) K = Si 378 + Rc 378 x 100 = 400.000 / 1.000.000 x 100 = 40 % Si 371 + Rd 371 Ac stoc = 100.000 x 40% = 40.000 Ac produse vandute = 400.000 + 0 40.000 = 360.000 Marfa vanduta = Si Sf = 1.000.000 -100.000 = 900.000 a) achizitia marfurilor: 371 = 401 600.000 lei b) inregistrarea adaosului comercial: 371 = 378 400.000 lei c) scoaterea din gestiune a mrfurilor vndute: % = 371 900.000 lei 607 540.000 lei costul marfurilor vandute 378 360.000 lei 360.000 SFC 40.000 378 400.000

79. Conform IAS 36, o pierdere din depreciere trebuie recunoscut pentru o unitate generatoare de numerar numai dac: a) valoarea sa contabil este mai mare este mai mare dect valoarea ei recuperabil; b) valoarea recuperabil este mai mare dect valoarea contabil; c) pretul net de vanzare este mai mic dect valoarea recuperabil.
Raspunsul corect este:a). Conform IAS 36 o pierdere din depreciere este valoarea cu care valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila. Stiind c n reprezint perioada de referint si i reprezint rata de actualizare, precizati care din urmtoarele relatii matematice sunt folosite pentru determinarea valorii de utilizare a unei unitti generatoare de numerar, potrivit IAS 36: 1 a) (1 + i ) n b) x(1+i)n c)

80.

1 (1 + i ) n i

Raspunsul corect este:a). Conform formulelor din matematici financiare, factorul de actualizare este: 1/ (1+i)n. Nota n = perioada de referinta i = rata de actualizare relatie pt. determinarea valorii de utilizare a unei unitati generatoare de numerar

81. Potrivit IAS 36, o pierdere din deprecierea unui activ trebuie recunoscut imediat ca o cheltuial n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care: a) legislatia contabil sau fiscal interzic un astfel de tratament; b) activul este neidentificabil; c) activul este nregistrat la valoarea reevaluat pe baza unui alt standard international de contabilitate.
Raspunsul corect este:c). Conform par. 59 din IAS 36: o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta imediat ca si cheltuiala n contul de profit si pierdere, n afara cazului n care activul este inregistarat la valoarea reevaluata pe baza altui Standard International de Contabilitate, de exemplu IAS 16 Imobilizari corporale.

82. Determinarea valorii de utilizare a unui activ se face pe baza fluxurilor viitoare de numerar ale activului, care trebuie sa includ: a) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, estimate de ntreprindere;

b) proiectii ale intrrilor si iesirilor de numerar generate de folosirea continu a activului, precum si fluxurile nete de numerar, generate de vnzarea activului la sfrsitul vietii sale, conform estimrilor fcute de ntreprindere; c) intrrile si iesirile de numerar, generate de folosirea continu a activului, stabilite potrivit unei metodologii aprobate. Raspunsul corect este:b). Conform par.27 din IAS 36: Pentru determinarea valorii de utilizare se iau n considerare proiectiile fluxului de numerar bazate pe ipoteze rezonabile si admisibile ce reprezinta cea mai buna estimare a conducerii n privinta setului de conditii economice care vor exista n timpul duratei de viata utila ramase a activlui. Estimarea valorii de utilizare a unui activ implica estimarea viitoarelor intrari si din iesiri de numerar ce deriva din folosirea continua a activului si din ultima lui cedare.

83. Valoarea recuperabil a unui activ, potrivit IAS 36, reprezint: a) valoarea care se poate obtine prin utilizarea continu a activului, inclus valoarea rezidual; b) maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare; c) pretul net de vnzare al activului.
Raspunsul corect este:b). Conform IAS 36, valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vnzare al activului si valoarea lui de utilizare.

84. Un activ identificabil, n stare de utilizare continu, are valoarea contabil de 2200,
valoarea de utilizare 2000 si pretul de vnzare de 1500. Care va fi pierderea din depreciere ce trebuie recunoscut ca o cheltuial? a) 200; b) 700; c) 500. Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 2200 Valoare recuperabila = max( pret net de vnzare, valoare de utilizare) = max( 1500, 2000) = 2000 Pierdere din depreciere = 2200 2000 = 200.

85. Un activ genereaz in urmtorii 5 ani fluxuri de numerar, dup cum urmeaz:
a) anul 1 1500; b) anul 2 1600; c) anul 3 1700; d) anul 4 1200; e) anul 5 600. Calculnd, conform IAS 36, valoarea de utilizare a acestui pe baza unei rate de actualizare de 12%, rezult: a) 6600; b) 4925; c) 5112. Raspunsul corect este:b).

Vu =

(1 + r )
i =1

CFI

= 4925 u.m.

An 1 2 3 4 5

Flux numerar 1.500 1.600 1.700 1.200 600

Factor actualizare 1 / ( 1 + 0.12 )1 = 1 / 1.12 = 0.89286 1 / 1.122 = 0.79719 1 / 1.123 = 0.71178 1 / 1.124 = 0.63552 1 / 1.125 = 0.56743

Flux numer. viitor actualuzat 1.500 x 0.89286 = 1.339 1.600 x 0.797919 = 1.275 1.700 x 0.71178 = 1.210 = 762 = 340 4.925

Valoarea de utilizare =

86. Prin vnzarea unui activ identificabil se obtine n mod obiectiv suma de 8700; valoarea lui de utilizare calculat pe baza fluxurilor viitoare de numerar si a unei rate de actualizare de 17% este de 9000. Care va fi valoarea recuperabil a acestui activ, potrivit IAS 36? a) 8700; b) 9000; c) nu se poate stabili cci nu se cunoaste valoarea contabil a activului.
Raspunsul corect este:b). Valoarea recuperabila = max( pretul net de vnzare, valoare de utilizare) = max ( 8.700, 9.000) = 9.000.

87. Un activ identificabil are valoarea recuperabil de 15000; pretul net de vnzare corespunde valorii sale de utilizare, respectiv 15000; valoarea contabil este 14000. Potrivit IAS 36, care este pierderea din depreciere care va fi recunoscut n cheltuieli: a) 1000; b) 0; c) nu se poate calcula cci nu stim rata de actualizare.
Raspunsul corect este:b). Valoare contabila = 14.000 Valoare recuperabila = 15.000 O pierdere din depreciere e recunoscuta cand Vc > V recup. Vc < Vrec = ( 14.000 < 15.000 ) => Activul nu este depreciat.

88. Un activ identificabil este nregistrat la costul istoric de 20000; valoarea de utilizare
a acestui activ, determinat pe baza unei rate de actualizare de 15%, este de 18000, iar pe

piat acest activ se vinde la 19500. Potrivit IAS 36, care va fi pierderea din depreciere a acestui activ ce trebuie recunoscut in cheltuieli? a) 500; b) 2000; c) necunoscnd valoarea contabil nu se poate stabili dac exist pierdere din depreciere. Raspunsul corect este:a). Valoare contabila = 20.000 Valoarea de utiliz. = 18.000 Valoare recuperabila = max ( V utilizare , P vanz) = max(18.000, 19.500) = 19.500. Pierdere din depreciere = Vc - V recuperabila = 20.000 19.500 = 500

89. Reevaluarea imobilizarilor corporale pentru aplicarea tratamentului contabil alternativ permis, prevazut de IAS 16, se face de regula: a) de echipe tehnice, compuse din specialistii ntreprinderii; b) de evaluatori autorizati, independenti; c) de comisii de inventariere stabilite de conducerea ntreprinderii.
Raspunsul corect este:b). Conform par. 30 din IAS 16 : Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

90. Diferentele favorabile

din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se

nregistreaza: a) n capitalurile proprii; b) la venituri; c) n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala. Raspunsul corect este:c). Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

91. Diferentele nefavorabile din reevaluarea imobilizarilor corporale, potrivit IAS 16, se
nregistreaza: a) la cheltuieli; b) n capitalurile proprii; c) la cheltuieli sau in diminuarea capitalurilor proprii, in masura n care aceasta compenseaza o diferenta favorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior in capitalurile proprii. Raspunsul corect este: c) Conform par. 37 din IAS 16: diferenta din reevaluare se inregistraeza n capitalurile proprii sau la venituri, n masura n care aceasta diferenta compenseaza o diferenta nefavorabila a acelorasi active, recunoscuta anterior ca o cheltuiala.

92. Valoarea amortizabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul activului respectiv ce trebuie recuperat pe ntreaga durata de viata utila a acestuia; b) costul activului din care s-a scazut valoarea reziduala;

c) costul activului sau alta valoare substituita costului activului, din care s-a scazut valoarea sa reziduala. Raspunsul corect este: c) Conform definitiei din IAS 16: Valoarea amortizabila este costul activului sau alta valoare substituita costului n situatiile financiare din care s-a scazut valoarea reziduala.

93. Valoarea contabila a unei imobilizari corporale, potrivit IAS 16, este: a) costul istoric sau alta valoare care substituie costul, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile cumulate prin depreciere; b) valoarea de inventar (costul istoric); c) costul istoric, mai putin amortizarea cumulata, precum si pierderile din depreciere.
Raspunsul corect este: a) Conform definitiei din IAS 16: Valoarea contabila este valoarea la care un activ este recunoscut n bilant dupa scaderea amortizarii cumulate pna la acea data, precum si a pierderilor cumulate din depreciere.

94. Potrivit IAS 16, pentru a fi recunoscut ca o imobilizare corporala, un activ trebuie: a) Sa aiba o valoare peste un minim prevazut prin norme si o durata de viata ce depaseste un an; b) Sa fie detinut de ntreprindere pentru productie de bunuri, prestare de servicii, nchiriere sau pentru a fi folosit in scopuri administrative si sa poata fi utilizat pe parcursul mai multor perioade, iar costul sau sa poata fi evaluat in mod credibil; c) Sa genereze pentru ntreprindere beneficii economice viitoare si sa aiba o durata de viata ce depaseste un an.
Raspunsul corect este: b) Conform par. 6 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt active care sunt detinute de o ntreprindere pentru a fi utilizate n productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate tertilor sau pentru a fi folosite n scopuri administrative si este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade. Conform par.7 din IAS 16: Imobilizarile corporale sunt recunoscute ca active atunci cnd: - este posibila generarea catre ntreprindere de beneficii economice viitoare aferente activului; - costul activului poate fi masurat n mod credibil.

95. La 10 iunie 2000, societatea X a cumparat o instalatie pentru care a facut urmatoarele cheltuieli: - factura furnizorului 12 500; - cheltuieli transport 875; - taxe vamale 750; - cheltuieli montaj 2 125; - cheltuieli punere n functiune 1 500; Montajul si punerea in functiune au durat 5 luni. Instalatia are o durata de utilizare de 12 luni si are o valoare reziduala de 2000, iar cheltuielile pentru dezafectare recunoscute printr-un provizion pentru riscuri si cheltuieli sunt estimate la 925. Sa se stabileasca (potrivit IAS 16):

I. Costul istoric; II. Valoarea amortizabila; III. Cheltuieli anuale cu instalatia. I. a) 17 750; b) 18 675; c) 16 675. II. a) 17 750; b) 15 750; c) 16 675. III. a) 1 390; n primul an 116; b) 1 480; n primul an 123; c) 1 312; in primul an 109. I:Raspunsul corect este:b) Conform par.15 din IAS 16, costul de achizitie include: pretul de cumparare, taxe vamale, taxe nerecuperabile si celelalte cheltuieli legate de punerea n functiune a activului, ca de exemplu: - costul de amenajare a amplasamentului; - costuri initiale de livrare si manipulare; - costuri de montaj; -onorariile arhitectilor si inginerilor; -costurile estimate pentru demontarea si mutarea activulului, conform IAS 37. Cost istoric = 12500 + 875 + 750 + 2125 + 1500 +925 = 18 675 II: Raspunsul corect este:c Valoarea amotizabila = cost istoric valoare reziduala = 18 675 2000 = 16675 III. Raspunsul corect este:a). Amortizare anul I = 16675/ 5ani x 1/12 = 116.(amortizare pentru o luna de zile) Amortizarea anuala = 16675 / 5ani = 1390.(amortizare anuala)

96. Reevalund succesiv imobilizarile corporale ale ntreprinderii, s-au obtinut diferente din reevaluare, dupa cum urmeaza: 30.06.2000 + 1300 31.12.2000 1800 30.06.2001 + 600 Potrivit IAS 16, cum se nregistreaza diferentele din reevaluare: 30.06.2000 31.12.2000 30.06.2001 a) +1300 in capitalul propriu -1300 in capitalul propriu + 500 la venituri + 500 la cheltuieli + 100 in capitalul propriu b) +1300 in capitalul propriu -1800 in capitalul propriu + 600 in capitalul propriu c) +1300 la venituri -1300 in venituri + 500 in capitalul propriu
Raspunsul corect este:a). Prima reevaluare : 213 = 105 A doua reevaluare: % = 213 105 681 1300 1800 1300 500

A treia reevaluare:

213 = % 781 105

600 500 100.

97. Conform IAS 16, o imobilizare corporala care este recunoscuta ca un activ trebuie
masurata initial: a) la valoarea din factura furnizorului; b) la costul sau; c) la valoarea de inventar. Raspunsul corect este:b). Conform par. 14 din IAS 16 : un element al imobilizarilor corporale care este recunoscut ca activ trebuie masurat initial la costul sau .

98. Cheltuielile ulterioare aferente unui activ recunoscut ca o imobilizare corporala sunt, potrivit IAS 16: a) trecute pe cheltuieli; b) nregistrate pe activul respectiv marindu-i valoarea; c) adaugate valorii contabile a activului, numai daca se estimeaza ca ntreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele initiale; n celelalte cazuri se nregistreaza in cheltuieli.
Raspunsul corect este:c). Conform par. 23 din IAS 16: chletuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizarilor corporale trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cnd se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice viitoare suplimentare fata de performantele estimate initial ca fiind corespunzatoare.

99. Retratarea situatiilor financiare, n conformitate cu IAS 29, presupune: a) aplicarea anumitor proceduri si a rationamentului profesional; b) aplicarea regulilor si metodologiilor prevazute prin normele contabile; c) cunoasterea perfecta a influentei inflatiei n conturile ntreprinderii.
Raspunsul corect este:b)=> gresit. Conform par. 10 din IAS 29: Retratarea situatiilor financiare cere aplicarea anumitor proceduri, precum si a rationamentului profesional.

100.
IAS 29, par.13, pg. 43 => elemente monetare din bilantul contabil in conditii de hiperinflatie nu sunt retratate.

101.
In conditiile utilizarii costului istoric, sunt retratate : IAS 29, par. 14 a) activele nemonetare, datoriile nemonetare si capitalurile proprii din bilant.

102.

In conditiile utilizarii costului istoric, se cere ca toate elementele din contul de profit si pierdere sa fie exprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data bilantului.Pentru aceasta: : IAS 29, par. 25 a) toate valorile sunt retratate prin aplicarea variatiei indicelui general al preturilor de la datele la care elementele de venituri si cheltuieli au fost inregistrate initial

103.
Castigul sau pierdereaa din pozitia monetara neta, calculat cu ocazia corectarii bilantului de deschidere din primul an de aplicare a IAS29, trebuie: a) inclusa in capitalurile proprii ale firmei.

104.
Retratarea sit. financ. potrivit IAS 29, cere folosirea unui indice general al preturilor care sa reflecte modificarile puterii generale de cumparare; pt. aceasta standardul recomanda: IAS 29, par. 14, par. 11 b) toate intreprinderile care raporteaza in moneda aceleiasi economii sa foloseasca acelasi indice.

105.
Intr-o perioada de inflatie, o intreprindere pierde putere de cumparare, daca: IAS 29, par. 27

a) detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare .

106.
Nu reprezinta componenta a situatiilor financiare: c) Raportul de gestiune prezentat de administrator.

107.
a) Intreprinderea trebuie sa respecte conceptul de contabilitate de angajamente in intocmirea situatiilor financiare => Da

108.
O informatie e considerata semnificativa daca: a) neprezentarea sa ar putea influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare.

109.

O datorie clasificata ca datorie curenta b) e prevazut sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii sau e exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

110.
In contul de profit si pierdere sau in notele la acesta intreprinderea trebuie sa prezinte o analiza a cheltuielilor utilizand o clasificare bazata pe: c) fie pe natura cheltuielilor, fie pe functia lor in cadrul intrprinderii.

111.
Un activ clasificat ca activ curent => gresit: c) reprezinta numerar sau echivalent de numerar a caror utilizare e restrictionata.

112.
O societate creata in 1990 pt. 20 ani => pana in 2010. Societatea are evolutie profitabila => Situatiile financiare ale anului 2005 se elaboreaza pe baza principiului continuitatii activitatii.

b) Da 113.
Pentru elaborarea conturilor anuale se aplica politici contabile adoptate de : c) conducerea intreprinderii.

114.
Valoarea realizabila neta = pret de vanzare estimat ca poate fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii costuri necesare finalizarii si vanzarii bunului.

115.
IAS 2 : La inchiderea exercitiului stocurile se evalueaza la costul lor sau la valoarea neta de realizare, daca aceasta este inferioara => b) La inventar stocurile se evalueaza la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

116.
Fondul comercial produs din resurse proprii trebuie recunoscut ca un activ ? a) nu, pt. ca nu este o sursa identificabila controlata de societate, al carei cost sa poata fi evaluat in mod credibil

117.
Un activ necorporal trebuie evaluat la intrare in intreprindere: a) la costul sau

118.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile acumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

119.
Diferentele favorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ : c) in capitalurile proprii, pentru suma care excede diferentei favorabile inregistrata in venituri, ca urmare a unei inregistrari anterioare in cheltuieli a unei diferente nefavorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

120.
Diferentele nefavorabile din reevaluarea activelor necorporale se includ : c) in cheltuieli, pentru suma care excede diferentei nefavorabile inregistrata in capitalurile proprii, ca urmare a unei inregistrari anterioare in venituri a unei diferente favorabile de marime egala, pt. aceleasi active.

121.
Caracteristica ce nu este aferenta unei piete active: c) poate fi bine conturata si preturile pot fi studiate.

122.
Marcile, emblemele, clientela, alte elemente similare produse din resurse proprii, trebuie sa fie recunoscute ca active necorporale? b) nu

123.
Ulterior recunoasterii initiale, un activ necorporal poate fi evaluat c) la costul sau, mai putin amortizarile si deprecierile cumulate sau la o valoare reevaluata , in functie de tratament de baza sau alternativ.

124.
IAS 33 e obligatoriu pentru : a) societatile cotate si societatile care voluntar publica informatia rezultat pe actiune

125.
A controleaza B 60% si prin B pe D 68% In raport cu E apare o ruptura de lant Societati dependente => procentaj control = > 40 % Societati asociate => procentaj control = 20 % - 40 %

=> B si D filiale ale lui A

126.
Imobilizare financiara = investitie in titluri de stat destinata utilizarii pe o durata indelungata in activitatea societatii

127.
Fondul comercial = Valoarea de achizitie Valoarea justa a activelor nete = 1.500.000 1.200.000 = 300.000

128.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede la art.25 relatiile financiare cu clientii precizeaza ca fiind interzise: c) colaborarea cu diferiti colegi suspendati temporar in exercitarea profesiei

129.
Codul de conduita etica si profesionala a EC si CA din Romania prevede ca principii fundamentale ale activitatii acestora: c) independenta

130.
100 buc. x 10 kg x 190 = 190.000 Cost total stoc = Mp Tx . vamale Ch. Transp. Rabat = 100 = 30 = 80 = - 20 190 / kg

131.
Conform IAS 17 , leasingul financiar prezinta urmatoarele trasaturi caracteristice: c) Transfera, in mare masura, riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra activelor ce fac obiectul contractului de leasing

132.
IAS 14 Raportarea pe segmente este operational la elaborarea situatiilor financiare de catre: c) Soc. Comerciale pe actiuni ale caror titluri de valoare sunt comercializate public pe piata de capital

133.
M achizitioneaza 75% F : Act. net la valoare justa = 5.000.000

Act. net la valoare contabila = 4.000.000 Profit nerepartizat ( Rezultat) = 500.000 In consolidarea bilantului grupului M capitalul propriu si rezultatul filialei F se repartizeaza conform procentelor detinute intre: - societatea mama M = 75 % - interesele minoritare = 25 % din: 1. Capital social 2. Rezerve Capitaluri proprii ( active nete) * 3. Rezultat => Interese minoritare = 25 % x ( 5.000.000 + 500.000 ) = 1.375.000

* se inregistreaza la valoarea justa ( diferenta intre valoarea justa si valoarea contabila = diferenta din prima consolidare)

134.
Diferentele de curs corespunzatoare creantelor si datoriilor in valuta in sold la inchiderea exercitiului sunt recunoscute in contul de profit si pierdere : c) prin inregistrarea ca venituri, respectiv cheltuieli financiare, indiferent de recunoasterea fiscala

135.
Asocierea in participatie este : c) Intelegerea contractuala prin care 2 sau mai multe parti intreprind o activitate economica supusa controlului comun

136.
Valoarea justa = b) Suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de buna voie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii in care pretul este determinat obiectiv

137.
In IAS 34, Raportarea financiara interimara, setul complet de situatii financiare nu cuprinde: c) Raportul administratorilor si raportul cenzorilor

138.
Intr-o contabilitate reglementata, imaginea fidela furnizata de conturile anuale este asigurata prin respectarea principiilor:

c) - conformitatea cu regulile, - sinceritatea si - prudenta

139.
Care din urmatoarele efecte nu e valabil in cazul abandonului principiului de continuitate a activitatii intreprinderii: c) Principiul costului istoric continua sa se aplice

140.
Doua criterii stau la baza recunoasterii elementelor ( active, datorii, cheltuieli, venituri) in situatiile financiare : c ) - probabilitatea realizarii unor beneficii economice viitoare - credibilitatea evaluarii

141.
Consecinta aplicarii principiului independentei exercitiului => eronata: b) Clasificarea datoriilor in functie de scadenta

142.
Aspect care nu e legat de aplicarea principiului independentei: c) Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in momentul angajarii acestora, indiferent de momentul decontarii

143.
Nu reprezinta o schimbare a politicii contabile : a) reducerea duratei de amortizare a imobilizarilor

144.
Utilizarea costurilor istorice in conditii de inflatie conduce la deformari ale datelor in bilant si Contul de profit si pierdere: subevaluarea imobilizarilor si stocurilor => GRESIT c) Subevaluarea rezultatelor si scaderea impozitului pe profit

145.
Principiul costului istoric : la intrarea in intreprindere: - elementele de activ si datoriile sunt evaluate : cost achizitie, cost productie - bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social = la valoarea neta de capitalizare GRESIT = la valoarea de aport stabilita in urma evaluarii efectuata potrivit legii, in functie de pretul pietei, utilitate, stare, amplasare

146.

Principiul prudentei este in cel mai acut conflict cu pricipiul : b) independenta exercitiilor

147.
Conform Directivei a IV-a, raportul de gestiune e o sursa importanta de informatii privind imaginea fidela continand si redand informatii cu privire la urmatoarele aspecte : => eronat b) Numarul si structura personalului

148.
Conform Directivei a VII-a , conditiile privind obligatia intocmirii conturilor consolidate de societatea mama : => neprecizata c) Este principalul furnizor si / sau client al intreprinderii

149.
Cadrul contabil IASB: a) Stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pt. utilizatori externi.

150.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere mica si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei : => a) Sa nu depaseasca: - 1 mil Euro = totalul bilantului - 2 mil Euro = marimea neta a CA - 50 persoane = efectivul mediu de personal

151.
Conform Directivei a IV-a , pt. a fi intreprindere de marime mijlocie si a beneficia de derogari specifice privind conturile anuale => trebuie indeplinite cumulativ doua criterii din trei : => a) Sa nu depaseasca: - 4 mil Euro = totalul bilantului - 8 mil Euro = marimea neta a CA - 250 persoane = efectivul mediu de personal

152.
Principiul partidei duble => nespecific c) Contabilitatea este organizata in doua variante : sistem monist si sistem dualist

153.

Principiul recunoasterii rezultatelor presupune ca rezultatul poate fi inregistrat in diferite puncte si momente ale ciclului afacerilor. In Romania = > a) Facturarea bunurilor

154.
Principiul contabil ce determina o supraevaluare a rezultatului : => b) Costul istoric

155.
Principii contabile retinute in mod explicit in Regementarile contabile din Romania armonizate cu Directiva a IV a a CEE si cu Standardele de Contabilitate Internationale. => a) 1. Continuitatea activitatii 2. Prudenta 3. Permanenta metodelor 4. Independenta exercitiului 5. Evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv 6. Intangibilitatea bilantului de deschidere 7. Necompensarea 8. Prevalenta economicului asupra juridicului 9. Pragul de semnificatie

156.
Care din elemente nu corespunde definitiei IAS privind activele: c) Cheltuielile de constituire Nu corespunde definitiei IAS privind activele : c) cheltuieli de constituire

157.
Operatii nu reprezinta o consecinta a aplicarii principiului independentei exercitiilor: b) inregistrarea diferntelor din reevaluare.

158.
Principiul permanentei metodelor de evaluare => c) Metodele de evaluare se pot schimba in limita prevederilor si normelor nationale si internationale, cand schimbarea e justificata, iar in anexa la bilant se specifica implicatiile schimbarii metodei asupra patrimoniului si rezultatelor intrprinderii.

159.
IAS 12 - Diferentele permanente intre rezultatul fiscal si rezultatul contabil includ : a) - cheltuieli nedeductibile fiscal, pt. care nedeductibilitatea e definitiva, - Veniturile pe care fiscul renunta definitiv sa le impoziteze - degrevarile fiscale acordate

160.
Castigul din lichidare = (include) Rezerve + Rezultat lichidarii + Capital social amortizat

161.
Conform IAS 21 , consecintele variatiilor cursului de schimb valutar asupra elementelor monetare ale intreprinderii ( disponibilitati, creante, datorii) au urmatoarele tratamente contabile: b) Indiferent daca sunt realizate sau nu, ele sunt contabilizate la cheltuielile sau veniturile exercitiului, dupa caz, atunci cand diferentele de curs valutar sunt constatate.

162.
Conceptul de mentinere a capitalului fizic necesita ca baza de evaluare : c) costul curent - OMF 94

163.
Provizioanele pt. deprecieri si cele pt. riscuri si cheltuieli , consecinta aplicarii principiului prudentei => comportament contabil : c) De a contabiliza toate provizioanele ce exprima un risc sau o depreciere, inclusiv cele nedeductibile fiscal, chiar in absenta profitului, pt. furnizarea unei imagini fidele prin conturile anuale.

164.
Platile curente ale contractului de locatie se refera numai la cotele reprezentand redeventa calculata = > fals la leasing financiar nu se calculeaza redevente ci la cel operational.

165.
Relatia de calcul a activului net intrinsec c) ANI = Activ net contabil + Provizioane pt. riscuri si cheltuieli Capital social subscris varsat

166.
Valoarea financiara a unei actiuni : c) VF = Divident distribuit pt o actiune Rata medie a dobanzii pe piata

167.
Valoarea de randament a unei actiuni : c) VR = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve Rata medie a dobanzii pe piata

Rata medie a dobanzii pe piata = rata medie de capitalizare Profit net pe actiune (nerepartizat) = Divident distribuit pe actiune + Cota parte din profit incorporat in rezerve

168.
Val. nominal a unei actiuni : a) Vn = Capital social Nr. actiuni

169.
Subscriere : 1.000 act. x 5.000 = 5.000.000 = capital social subscris Vn = V emis. Varsat 90% => 5.000.000 x 90% = 4.500.000 => 10% = 500.000 = capital social amanat dobanda = 500.000 x 20% x 6 luni = 50.000 12 456 Decontari cu asociatii in dificultate = 456 500.000 456 = 768 50.000

170.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 II Capital propriu dupa major. V contabila = Capitaluri proprii / nr. actiuni

Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 14.000.000

Nr. actiuni 1.000 1.000 500 1.500

Val. nomin. 8.000 8.000

Val. contb matemat 10.000 9.333

Rs =

nr. act. vechi nr. act. noi (emise)

= 1.000 / 500 = 2 /1

171.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 II Capital social = 8.000.000 + 4.000.000 + Rezerve + prime de emisiune = 500 (10.000 8.000) II Capital propriu

Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 12.000.000 2.000.000 1.000.000 15.000.000

Nr. actiuni 1.000 1.000 500 1.500

Val. nomin. 8.000 8.000 8.000

Val. contb matemat 10.000

1.500

10.000

Prima de emisiune unitara = V emis Vn = 10.000 8.000 = 2.000 Rs = nr. act. vechi nr. act. noi (emise) = 1.000 / 500 = 2 /1

172.
Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu + Majorare cap. soc. 500 x 8.000 Sume 8.000.000 2.000.000 10.000.000 4.000.000 Nr. actiuni 1.000 1.000 500 Val. nominala 8.000 8.000 Val. matemat 10.000

= > valoarea majorare a capitalului social = 4.000.000 Prime de emisiune = nr. act. x ( V emisiune Vn ) = 500 x ( 10.000 8.000 ) = 500 x 2.000 = 1.000.000 456 = % 1011 1041 5.000.000 4.000.000 1.000.000 - Capital soc. subscris nevarsat - Prime de emisiune

173.

Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu - Reducere cap. soc. 20% x 15.000.000 II Capital social = 15.000.000 - 3.000.000

Sume 15.000.000 3.000.000 18.000.000 3.000.000 12.000.000

Nr. actiuni 6.000 6.000 6.000

Val. nominala 2.500

Val. matemat 3.000

2.000

Suma atribuita pt.o actiune = Vn initiala - Vn dupa reducere = 2.500 2.000 = 500 1012 Capital subscris varsat = 456 3.000.000 456 = 5121 3.000.000

174.
Indicatori I Capital social Rezerve I Capital propriu - Reducere cap. soc. 10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500 II Capital social = 15.000.000 - 1.500.000 Sume 15.000.000 3.000.000 18.000.000 1.500.000 13.500.000 Nr. actiuni 6.000 6.000 600 5.400 2.500 Val. nominala 2.500 Val. matemat 3.000

1. Rascumparare actiuni = 600 x 2.800 = 1.680.000 502 Actiuni proprii = 5121 1.680.000 2. Anulare actiuni : - partea suportata din capital = 600 x 2.500 = 1.500.000 - partea suportata din rezerve = 1.680.000 1.500.000 = 180.000 % = 1012 1068 502 1.680.000 1.500.000 180.000 - Alte rezerve

175.
Indicatori I Capital social Rezerve Sume 15.000.000 3.000.000 Nr. actiuni 6.000 Val. nominala 2.500 Val. matemat

I Capital propriu + Majorare cap. soc. 4.000 x 2.500 II Capital social = 15.000.000 + 10.000.000 II Capital propriu

18.000.000 10.000.000 25.000.000 28.000.000

6.000 4.000 10.000 10.000

3.000 2.500 2.500 2.800

Raport paritate = nr. act. vechi / nr. actiuni noi = 6.000 / 4.000 = 6 / 4 = 3 / 2 1 DS = Vmat. veche a act. Vmat dupa creste = 3.000 2.800 = 200

176.
Indicatori Capital social Rezerve Capital propriu Reducere cap. soc. Valoare 15.000.000 3.000.000 18.000.000 1.500.000 6.000 600 3.000 Nr. actiuni 6.000 Vn 2.500 V matemat

10% x 6.000 x 2.500 = 600 x 2.500 Capital social = 15.000.000 1.500.000 13.500.000 5.400 2.500

Rascumparare actiuni = 600 x 2.200 =

1.320.000

Valoare nominala actiuni anulate = 600 x 2.500 = 1.500.000 => Diferenta pozitiva => c) Prime de emisiune = 5121 1.320.000 180.000

502 Actiuni proprii = 1012 = % 502 1041

1.500.000 Capital subscris varsat 1.320.000 180.000 Prime de emisiune

177.
Pierdere = 15.000.000 => reportata - acoperita de : - rezerve - capital social

Rezerve legale = 10.000.000 a) % 1061 1012 = 117 15.000.000 10.000.000 5.000.000 Rezerve legale Capital subscris varsat

178.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 40% subventie = 8.000.000 Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000 =>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =8.000.000/4 =2.000.000 Inregistrari an N + 2 1. Inregistrare chelt. Cu amortizare 6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat) 131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.000.000

Nota: In abordarea pe baza de rezultat din IAS 20 subventiile se considera ca fiind venituiri decalate si se raporteaza in mod sistematic si rational la durata de utilizare a activului subventionat . Cand activul subventionat e amortizabil, reintegrarea subventiei la rezultate, va urma, in mod normal, ritmul amortizarilor, pt. a conecta subventia, in mod optim , la costurile corespunzatoare.

179.
Instalatie in dec. N - Val 20.000.000 finantare : - 50% subventie = 10.000.000 Amortiz. 4 ani, liniar => amortiz. Anuala = 20.000.000/4 = 5.000.000 =>suma ch. cu amortiz afernta subvantiei =10.000.000/4 =2.500.000 Inregistrari an N + 3 1. Inregistrare chelt. Cu amortizare 6811 = 2813 5.000.000

2.Virarea subventiei la venituri (subventia raportata in rezultat) 131 Subventii pt. investitii = 7584 Venituri din subventii.pt. investitii 2.500.000

180.
Proces cu furnizori val = 800.000 inclusiv TVA => val. fara TVA = 672.269 Probabilitatea de a pierde procesul = 75 % => necesar provizion pt. riscuri si cheltuieli 6812 Cheltuieli priv. provizioane pt. riscuri si chelt . = 1511 Provizioane pt. riscuri si chelt. 504.201 * 672.269 x 75 % = 504.201

181.
lansare imprumut obligatar 5.000 obligatiuni ; 5 ani; dobanda - 20%/an VN V emisiune V rambursare 20.000 18.000 21.000

Serviciul imprumutului coincide cu an calendaristic Prima transa de rambursare sfarsitulul celui de-al doilea an al imprumutului La emisiune: sume incasate = 5.000 * 18.000 = 90.000.000 sume datorate catre obligatari = 5.000 * 21.000 = 105.000.000 prime de rambursare = 5.000 (21.000-18.000) = 15.000.000 => Inregistrari la inchiderea primului exerc financiar Valoarea nominala pt. calculul dobanzii = 5.000 * 20.000 = 100.000.000 Dobanda la sfarsitul exerc. 100.000.000 * 20% = 20.000.000 Amortizare lineara a primelor de rambursare => 15.000.000/5= 3.000.000 pe an 1.Se inregistreaza amortizare primelor de rambursare 6868 Chelt. fin. privind amortizarea primelor de rambursare a obligat. = 169 Prime priv. rambursarea obligat. 2. Se inregistreaza plata dobanzilor 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 20.000.000 3.000.000

182.

Rascumparare de la bursa obligatiuni proprii de amortizat 5.000 buc. prt rambursare 21.000 prt rascumparare 20.000 1. Rascumpararea obligat. de la bursa 505 Obligatiuni emise si rascumparate = 5121 100.000.000

2. Anularea obligat. rascumparate( amortizarea lor) 161 Imprum. din emisiuni de obligat = 505 % 105.000.000 100.000.000

764 Venituri din investii fin. cedate 5.000.000

Nota: Rascump se face la prt de rascump. Amortizarea se face la pretul de rambursare

183.
Sensul si modul de influentare a rezultatelor perioadei privind amortizari si provizioane : c) amortizarea diminuareaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei

184.
Cuprinde o metoda de amortizare neadmisa in Romania : c) metoda degresiva, metoda progresiva

185.
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe - neprevazuta de legislatia romana : c) costul de reaprovizionare

186.
In cazul intrarii prin achizitie a unui mijloc fix, pe baza facturii si in raport cu natura si destinatia obiectului nu se intocmeste : c) proces verbal de transfer

187.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 16.000.000 Amortiz. 4 ani, accelerat => amortiz. in anul N = 50% * 16.000.000 = 8.0000.000 Nota: Amortiz. accelerata consta in includerea pe cheltuieli, in primul an de functionare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix. Valoarea ramasa dupa primul an de functionare se recupereaza prin includerea pe chelt. a unor sume calculate prin aplicarea regimului linear, in functie de durata de utilizare ramasa.

188.
Mijloc fix in 12.dec. N - Val 12.000.000 Amortiz. 4 ani, accelerat => amortiz. in anul N = 50% * 12.000.000 = 6.0000.000 Durata ramasa de amortiz. 3 ani Valoarea ramasa de amortiz. 6.000.000 => amortiz. in N+1 : 6.000.000/3 = 2.000.000

189.
Construct inchiriata val. 100.000.000 Chiriasul exec. lucr. moderniz. 50.000.000, amortiz. 30.000.000 liniar La expirarea contract inregistr. la proprietar: 1. Inregistrarea valorii modernizarii neamortizare % 212 Constructii 4426 = 404 23.800.000 20.000.000 3.800.000

2. Inregistrarea valorii modernizarii amortizate: 212 = 2812 30.000.000

190.

Scoatere din folos. Construct. : val.contab. 5.000.000 Amortiz. % 281 Amortiz.imobiliz. 658 Alte chelt. Exploat. 4.000.000 5.000.000 4.000.000 1.000.000

= 212 Constructii

191.
Pt. ce categorie de imobiliz. corporale se poate utiliza numai amortizarea liniara ? c) constructii

192.
Majorarea capitalului propriu - se compune din:-

1. Crest. capitalului social


456 Decontari cu asoc. privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat 2. Primele de emisiune 456 = 1041 Prime de emisiune => in sit. de fata pct. 2 reflecta maj. cap. propriu

193.
Leasing financiar: primirea unei instal.in baza contract.- val. 76.000.000(dob.16.000.000) Cost achiz. initial 60.000.000,
Dobanda 16.000.000 213 Instalatii = 167 Alte imprumuturi si datorii asimilate 60.000.000

194.
212 = 131 15.500.000 plus mijloace fixe la inventar

195.
Inregistrarea contabila a operatiei privind subscrierea de actiuni determina : b) cresterea activelor circulante nete

196.
Primirea de firma a aportului in numerar subscris anterior de actionari:

c) 5311 = 456

197.
Rata de leasing financiar cuprinde: c) Cota parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing.

198.
Rata de leasing operational cuprinde: c) Cota de amortizare, calculata dupa norme, plus un beneficiu stabilit de partile contractante.

199.
Calculul si contabilizarea amortizarii bunului ce face ob. contract leasing se realizeaza de : a) Leasing operational = proprietar Leasing financiar = utilizator

200.
Predarea unei constructii regim de leasing cost achiz. 20.000.000 lei - dobanda anuala 3.000.000

2673 Imprumuturi acordate pe termen lung = 212 Constructii 20.000.000

TVA de plata = TVA colectata - TVA deductibila = 590.000-250.000 = 340.000

201.
Variatia stocurilor de productie nu influenteaza veniturile din vanzarea marfurilor.

202.
In inflatie, pentru aplicarea principiului prudentei , pentru evaluarea stocurilor se foloseste LIFO

203.
LIFO pt. iesirile de stocuri in conditiile cresterii preturilor duce la reducerea profitului si reducerea valorii stocului final.

204.
Inventarul permanent permite determinarea stocului cantitativ si valoric, in orice moment.

205.
Inventarul intermitent presupune contabilizarea variatiei stocurilor si inregistrarea valorii consumurilor la finele perioadei de gestiune, conform inventarului.

206.
Adaosul comercial la marfurile vandute = (Si 378 + Rc 378) Ac stoc = sold creditor 378 inaintea descarcarii gestiunii pentru marfurile vandute adaosul comercial aferent marfurilor in stoc.

207.
Intrari
PM

Iesiri
LIFO

Stoc PM 2.000 x 500 = 1.000.000 3.000 x 600 = 1.800.000

Stoc LIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000 1.000 x 800 = 800.000 1.200 x 500 = 600.000

S.I. 1.000 x 800 1.800 x 600 = 1.080.000 1.000 x 800= 800.000 800 x 500 = 400.000
1.200.000

1.200 x 600 = 720.000

208.
Intrari
FIFO

Iesiri
LIFO

Stoc FIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 =1 . 000.000. 1000 x 800 = 1.800.000 200 x 500 = 100.000 1.000 x 800 = 800.000
900.000

Stoc LIFO 2.000 x 500 = 1.000.000 2.000 x 500 = 1.000.000 1.000 x 800 = 800.000 1.200 x 500 = 600.000

S.I. 1.000 x 800 1.800 x 500 = 900.000 1.000 x 800= 800.000 800 x 500 = 400.000
1.200.000

209.
Intr ari
S.I. 350 x 90 100x 100 50 x 80 = 4.000 350 x 90 =31.500 80 x 100 = 8.000 480 43.500 100x100 = 10.000 350 x 90 = 31.500 30 x 80 = 2.400 480 43.900 480 x 91 = 43.680

Iesiri
FIFO LIFO CMP FIFO 50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 100 x 100 = 10.000 20 x 100 = 2.000

Stoc LIFO
50 x 80 = 4.000 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 50 x 80 = 4.000 350 x 90 = 31.500 100 x 100 =10.000 20 x 80 = 1.600 CMP 50 x 80 = 4.000

400 x 88.75 = 35.500 500 x 91 = 45.500 20 x 91 = 1.820

=> metoda CMP

210.
% = 607 4426 401 71.400 60.000 11.400

211.
Receptionare marfuri sosite din custodie cu minus neimputabil % 371 607 = 357 1.800.000 Marfuri in custodie la terti 1.780.000 20.000

212.
Factura Mat. Prime 2.000.000 200.000 1.800.000 90.000 1.710.000 324.900 2.034.900
1.800.000

Pret achizitie Rabat 10% Net comercial Scont 5% Net financiar TVA 19% Total plata 301 % 401 767

1.710.000
90.000

4426 = 401 321.900

213.
Plus cu minus la inventar la produse similare ce au acelasi pret se pot compensa si se efectueaza inregistrari in evisenta operativa si contabila analitica.

214.
Plus cu minus la inventar la produse cu preturi diferite se pot compensa si crea perisabilitati prin inregistrarea in evidenta operativa, contabila analitica si sintetica.

215.
% = 345 348 711 85.000 80.000 Produse finite 5.000 Difer. pret prod. finite

216.
Productia in curs de executie evaluata la : - cost prestabilit de productie - cost efectiv de productie

217.
Inventarul intermitent si evaluarea stocurilor la cost standard presupun ca datele privind sold si rulaj in cursul perioadei sunt deformate la ct. 301 , 308 , 601.

218.

Pv = 500.000 TVA = 19 % Ad. com. = 25 % => Cost achizitie al marfurilor vandute = 500.000 / 1.19 / 1.25 = 420.168 / 1.25 = 336.134

219.
% = 607 4428 378 371 500.000 336.134 79.832 84.034

220.
409 = 401 200.000 401 = 409 160.000 381 = 409 40.000 4426 = 401 7.600 achizitie ambalaje - restituire ambalaje - retinere ambalaje - TVA la ambalaje retinute , facturata

221.
Diferente nefavorabile se inregistreaza cu + ( in negru ) ; este iesire stoc => pe credit 371 = % 345 348 378 4428 3.141.600 2.000.000 200.000 440.000 501.000

222.
Factura Rabat 5% Total Remiza 10% Net comercial Scont 2% Net financiar Ad. com 20% Pret vanzare 100.000 5.000 95.000 9.500 85.000 1.710 83.790 17.100 102.600

- se aplica la net comercial ( scont venit financiar, nu se scade din pret)

223.
Cost achizitie vama = ( 5.000 + 400 ) x 30.000 = 162.000.000 Taxe vamale = 12.960.000
Cost total = TVA = 174.960.000 33.242.400

224.
301 = % 401
408 446

30.600.000 24.000.000

- materii prime

3.000.000 - furniz. fact. nesosite 3.600.000 - alte impoz. tx. si varsam.

225.
Livrare produse fara factura : 418 Clienti facturi de intocmit = % 701 4428 - TVA neexigibila pana la facturare

La facturare :

4111 = 418 714.000 4428 = 4427 114.000 4111 = % 701 4427 119.000 100.000
19.000

- la pret de contract

diferenta intre pret din contract si pret inscris in factura

226.
Urmarirea recuperarii pierderii fiscale se realizeaza prin declaratiile anuale de impozit pe profit.

227.
Receptie marfa fara factura la pret de contract % = 408 301 4428 714.000 600.000 114.000

2. Primire factura la un alt pret 408 = 401 714.000 4426 = 4428 114.000

% = 401 301 4426

119.000 100.000 19.000

228.
TVA colectata TVA deductibila TVA neexigib. Prorata 100% 590.000 250.000 100.000

4427 = % 590.000 4426 250.000 4424 340.000 => Tva de plata = 340.000

229.
Leasing financiar la utilizator ( locatar) presupune : reflectarea in bilant si contabilizarea angajamentelor de plata si a chiriilor corespunzatoare .

230.
Redeventa datorata de utilizator leasing operational % = 401 8.330.000 612 7.000.000 4426 1.330.000

231.
Metodele de evaluare pt. bunuri fungibile ( CMP, FIFO, LIFO ) se pot aplica si pt. investitii financiare pe termen scurt.

232.
Creante comerciale incerte in litigiu : Sold. 4118 Clienti incerti sau in litigiu = 595.000 Sold cr. 4428 = 95.000 Sold 1511 Provizioane pt. Litigii = 300.000 finaliz. Procesului se incas. virament , restul suporta intrepr.

1. Incasare clienti virament suma


5121 = 4118 297.500

2. Tva neexigibil aferent sumei incasate devine Tva colectat


4428 = 4427 47.500

3. Suportare pe cheltuiala din suma diferenta


% = 654 Pierderi din creante si debitori diversi 4118 297.500 250.000 47.500

4428 4. Anularea provizionului


1511 = 7812 Venituri din provizioane pt. risc. Si ch.

300.000

233.
Intrar i
S.I. 2.500 x 2.200

Iesiri
FIFO LIFO CMP FIFO 1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.200 = 3.300 .000 Tot = 6.300.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 500 x 2.000 = 1.000.000 Tot = 6.500.000 3.000 x 2.125.000 = 6.375.000 1.000 x 2.200 = 2.200.000

Stoc LIFO
1.500 x 2.000 = 3.000.000 1.500 x 2.000 = 3.000.000 2.500 x 2.200 = 5.500.000 1.000 x 2.000 = 2..000.000 1.000 x 2.125 = 2.125.000

CMP
1.500 x 2.000 = 3.000.000 4.000 x 2.125 = 8.500.000

234.
4427
= % 3.700.000

4426 4423 4423 = 4424

2.500.000 1.200.000 900.000 => 4423 = 300.000 de plata

=> b) 4427 = 4426 2.500.000 4427 = 4423 1.200.000 4423 = 4424 900.000

235.
Efect comercial reinnoit 4 luni- val. 2.000.000 Dobanda 15%/an => 2.000.000*15% /3 = 100.000

1. Anularea efectului initial


4111 Clienti = 413 Efecte de primit de la clienti 2.000.000

2. Imputarea dobanzilor de intarziere


4111 = 766 Venituri din dobanzi 100.000

3. Crearea unui nou efect cu o noua valoare


413 = 4111 2.100.000

236.
Comisioane si accesorii priv. investitii financiare pe termen scurt achizitionate se includ : b) in heltuieli de exploatare

237.
Factura Scont 2% Net financiar 3.000.000 60.000 2.940.000

La furnizor : 667 = 4111 60.000 La client : 401 = 767 60.000

238.
Datoria clienti ( creanta ) = 2.000 x 30.000 = 60.000.000 La incasare : % = 4111 5124 665 60.000.000 56.000.000 4.000.000

= 2.000 x 28.000 Pierderi din dif. de curs

239.
Factura = 3.000 x 30.000 = 90.000.000

% = 5124 401 665

93.000.000 90.000.000 3.000.000

240.
1. Primire avans 5121 = % 419 4427 2.380.000 2.000.000 Clienti creditori 380.000

2. Decontare factura ( reglare avans) % = 4111 5.950.000 419 2.000.000 4427 380.000 5121 3.570.000 La primirea facturii 4111 = % 5.950.000 704 5.000.000 4427 950.000

241.
Creante : 2.500 x 28.000 = 70.000.000 Datorii : 1.500 x 30.000 = 45.000.000 4111 = 765 665 = 401 7.500.00 1.500.000 Sfarsitul anului 77.500.000 46.500.000

242.
Efect de comert remis spre incasare inaintea termenului 1.500.000 Agio : comisioane 40.000

5113 Efecte de incasat = 413 Efecte de primit de la clienti 1.500.000 % = 5113 5121 627 Chelt. Servicii bancare
1.500.000 1.45.000 50.000

243.
Cambie remisa spre scadenta inaintea termenului de plata 2.000.000 Agio : -

sconturi 40.000 speze bancare 25.000


2.000.000

5114 Efecte remise spre scontare = 5113 Efecte de incasat


% = 5114 5121 627 Chelt. Servicii bancare 667 Cheltuieli privind sconturi acordate

2.000.000 1.925.000 25.000

40.000

244.
TVA se trece pe cheltuiala ( cand bunurile nu sunt vandute) 635 = 4427

245.
Vanzare prod. finite la o soc. din cadrul grupului 4511 Decontari in cadrul grupului = % 4.760.000 701 Venituri din vanzarea prod. Finite 4.000.000 4427 760.000

246.
Incasare prin virament prod. finite vandute la o soc. din cadrul grupului 5121 = 4511 Decontari in cadrul grupului 700.000

247.
Primire imprumut de la asociatul firmei 5121 = 4551 3.000.000 - gresit rasp. carte b)

248.

5121 = 462 Creditori diversi 4.500.000

249.
401 = 411 - compensare creante si datorii
comerciale reciproce

250.
Cand se atribuie drepturi speciale de subscriere : DS c) cand valoarea de emisiune a noilor actiuni e < valoarea contabila anterioara operatiei

251.
Leasing operational : la utilizator factura emisa de proprietar , persoana juridica straina
612 = 401 2.000.000 380.000

4426 = 5121

252 .
Rezolvarea e urmatoarea:
612 = 401 4426 = 5121 401 = 446 2.000.000 380.000 240.000

= > e gresit raspunsul in carte

253.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid.- fact. 250.000 +19% TVA Cost achiz. initial 2.000.000, Amortiz. Inregistrata 1.750.000

1. Transferul dreptului de propriet. La val rezid. stabilita intre parti


461 Debitori diversi = % 297.500 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte op. capital 250.000 4427 47.500

2. Scoatere din patrimoniu a bunului ce a facut obiect. contractului de leasing


% = 212 2.000.000 281 Amortizari 1.750.000 6583 Chelt.cu active cedate 250.000

254.

Leasing operational la utilizator transfer drept proprietate , pt constructie cumparata din tara, in conditia existentei optiunii de cumparare de la o pers. jurid. romana.
% = 404 297.500

212 4426

250.000 47.500

255.
Leasing operational: transfer drept propr. la val. rezid., bun. achiz. pers. jur. staina- fact. 250.000 +19% TVA - taxe vam. 10%

- se va include in val. Imobilizarii si tx. vamala val. bunului = 250.000 +250.000*10% = 250.000 + 25.000 = 275.000 TVA aferent 275.000 *19% = 52.250
212 Constructii = 404
212 = 446

250.000 52.250

25.000

4426

= 5121

256.
423 Personal ajutoare materiale datorate = 444 800.000 ( drepturi sociale ale salariatilor)

257.
Decontare factura active fixe printr-un efect de comert 404 Furnizori de imobilizari = 405 Efecte de platit pt. imobilizari 7.000.000

258.
5112 Cecuri de incasat = 411 5121 = 5112
4.000.000

4.000.000

259.
5328 Alte valori = 411 1.900.000
5121 = 5328

In 5328 = mandate postale aferente vanzarilor prin colet

260.
5121 = 5191 Credite bancare pe termen scurt 5.000.000 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5198 Dobanzi aferebte creditelor bancare pe t.scurt

261.
1.Inregistrare suma virata in contul de acreditive 5411 Acreditive in lei = 581 20.000.000 2. Plata furnizor din contul de acreditive 401 = 5411 12.000.000

262.
% = 542 5.000.000 1.000.000 - Cheltuieli detasare inclusiv transport = 650.000 + 350.000 2.000.000 - piese schimb depozitate 380.000 1.620.000

625 301 4426 5311

263.
5321 Alte valori = 5311 250.000 6588 Alte chelt. de exploatare = 5321
175.000

264.
461 = 5311 5.900 - minus de casa imputat casierului

La problemele 265-267: FOND RULMENT = Capitaluri permanente Active imobilizate NECESAR DE FOND DE RULMENT = Stocuri, creante - Datorii nefinanciare

TREZORERIA =Disponibil si alte val mob plasament -Datorii financiare pe term scurt FR = Active totale Datorii sub un an = Cap permanent Active imobiliz. Cap.permanent. = Capital si rezerve + Proviz.+ Dat. peste un an NFR = Act. Circ. TREZORERIE DAT SUB UN AN- VENIT IN AVANS NFR = Active circulante(stoc+creante+ch in avans) - datorii curente(inclusiv venit in avans)- disponibil => Trezoreria = FR NFR = + sau

265.
FR = Capital permanent Active imobilizate = 800 600 = 200 NFR = Stocuri + Creante - Datorii curente = 300 140 = 160

266.
FR = 700 + 100 600 = 200 NFR = 300 140 = 160 T = 200 160 = 40 Sau
T = 100 60 = 40

267.
NFR = 300 140 = 160 T = Disponibilitati Credite pe termen scurt = 100 60 = 40

La problemele 268-270:
CAPITAL PROPRIU = Capital social + Prime de capital +/- Rezerve din reevaluare +/- Rezultatul reportat +/- +/- Rezerve +/- Rezultatul exercitiului CAPITAL PERMANENT = Capital propriu + Datorii pe termen mediu si lung + subventii pt. invest. 268.

Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000 Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung = 11.000.000 + 8.000.000 = 19.000.000 => raspuns gresit in carte lipseste ceva
cap propriu = 10 + 3 - 3 + 2 + 0.5 - 1.5 = 11

cap permanent = 11 + 8 + 1 = 20

oricum, la o grila de la inceput, subv. pt. investitii nu intrau in cap permanent

269.
Capital propriu = 10.000.000 + 3.000.000 3.000.000 + 2.000.000 + 500.000 1.500.000 = 11.000.000 In privinta subventiilor pentru investitii acestea pot fi asimilate capitalurilor permanente, caz in care capitalul permanent va fi : Capital permanent = Capital propriu + datorii pe term. mediu si lung + subv. = 11.000.000 + 8.000.000 + 1.000.000 = 20.000.000

270:
cap propriu = 10 - 3 + 2 + 0.5 + 1.5 = 11 cap perm = 11 +8 + 1 = 20

271.
701 = 5.000.000 704 = 2.000.000 707 = 3.000.000 708 = 500.000 V activ. diverse 711 = 1.000.000 V variatia stocurilor 722 = 2.500.000 V productia imobilizata 7411 = 6.000.000 V subventii exploat. aferente CA 758 = 500.000 Alte ven. din exploat. CIFRA DE AFACERI NETA = Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708) + Venituri din vanzarea marfurilor (707) + Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta (7411) = 5.000.000+2.000.000+500.000+3.000.000+6.000.000 = 16.500.000 CIFRA DE AFACERI = ct. 701 + ct. 704 + ct. 707 + ct. 708 + ct. 7411 = 5.000.000 + 2.000.000 + 3.000.000 + 500.000 + 6.000.000 = 16.500.000

272.
212 281 301 391 409 419 371 378 = 7.000.000 mj. fixe = 2.900.000 amortiz. mijl. fixe = 900.000 materii prime = 40.000 provizioane depreciere materii prime = 80.000 furnizori debitori = 50.000 clienti creditori = 60.000 = 50.000

5121 = 100.000 Active circulante = 301 391 + 371 378 + 5121 + 409 = 900.000 40.000 + 60.000 50.000 + 100.000 + 80.000 = 1.050.000

273.
Relatia rezultat contabil Rezultat fiscal Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil inainte de impozitare deduceri fiscale + cheltuieli nedeductibile fiscal pierderi din anii precedenti

274.
Valorile privind deprecierile activelor ( amortizari si provizioane ) - nu se regasesc in continutul formularului de bilant ; nu apar ca posturi distincte, activele sunt prezentate la valoarea neta.

275.
Nu antreneaza fluxuri de trezorerie cheltuielile cu amortizari si provizioane.

276.
Se includ integral in CA : - venituri din vanzarea produselor - venituri din subventii de exploatare aferente CA - venituri din lucrari si servicii prestate

277.
Registre contabile auxiliare : b) RC, JV, JC

278 pg.162

raspuns gresit b ?
vanzare teren 411=7583 24.000.000 anulare provizion 1518=7813 3.000.000 incasare % = 411 24.000.000 5121 22.400.000 665 1.600.000 scadere teren 6583 = 211 22.000.000 rez din expl= vdin expl - ch din expl = 7583+7813-6583 = 24.000.000+3.000.000- 22.000.000 = 5.000.000 lei rez fin = v fin-ch fin = -1.600.000 rez curent =5.000.000-1.600.000= 3.400.000 lei dupa rationamentul meu raspunsul corect este a. ce parere aveti

da, se pare ca e rasp. Gresit

278.
1. Vanzare teren => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 24.000.000 2. Incasare:
% = 213 mijloace fixe 24.000.000 5121 22.400.000 665 Cheltuieli diferente curs valutar 1.600.000 3. Anulare provizioane: => venit 2911 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 3.000.000 4. Scadere teren : 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 211 Terenuri 22.000.000 venituri exploatare: 3.000.000. + 24.000.000 = 27.000.000 chelt. Exploatare : 22.000.000
rez din expl = v din expl - ch din expl = 7583+7813-6583

rezult. Exploat pozitiv 5.000.000


chelt. Financ. : 1.600.000
rez fin = v fin-ch fin

rezult. Financ. Negativ. 1.600.000 rezultat curent pozitiv : 5.000.000 1.600.000 = 3.400.000

279.
Marja comerc. + Productia exercit. Consumuri intermediare(costuri) = Valoarea adaugata

Product. Exerc. = Val. Adaug.+Consum. Intermediare- Marja comerciala

280.
Masa profitului impozabil la 31.12.N = S 121 + R 691 ( cheltuieli cumulate cu impozitul pe profit) + reintegrari fiscale deduceri fiscale

281.
Marja de productie = Cifra de afaceri - Costul productiei vandute

282.
In utilizarea SIG , trecerea de la amortiz. liniara la amortiz. degresiva are incidenta asupra : b) rezultatului din exploatare

283.
4. Vanzare mj. Fix => venit din vanzari 461=7583 Venituri din vanzare active 8.400.000 5. Scoatere din evidenta mj. Fix :
% = 213 mijloace fixe 15.000.000 281 Amortizare 7.000.000 6583 Cheltuieli privind activele cedate 8.000.000 6. Reluare provizioane: => venit 2913 Provizioane pentru depreciere = 7813 Venituri din provz. pentru deprecierea imobilizrilor 500.000 venituri exploatare: 8.400.000 + 500.000 = 8.900.000 chelt. Exploatare : 8.000.000 rezult. Exploat pozitiv 900.000

284.
Registre contabile obligatorii : RJ, RI , RCM

285.
Indicatori necuprinsi in contul de profit si pierdere : - marja comerciala - valoarea adaugata - excedent brut din exploatare

286.
profit contabil brut venituri din dividende amenzi si penalit.
rep. Rez. Legala pierdere fiscala an prec.

2.000.000 - 80.000
+ 150.000 - 100.000 = 2.000.000*5% 200.000

profit impozabil

1.770.000 * 16% => impozit 283.200

287.
Indicator ce nu se regaseste distinct in contul de rezultate cu solduri intermediare : c) cifra de afaceri

288.
Determinarea masei profitului impozabil ce sta la baza declaratiei pt. impozitul pe profit = Total venituri total cheltuieli + cheltuieli nedeductibile fiscal deduceri fiscale + impozit pe profit pierdere fiscala de recuperat

289.

290.
EBE = excedent brut exploatare = amortiz. si proviz. exploatare + alte cheltuieli de exploat. venituri din exploatare privind amortiz. si provizioane alte venituri din exploatare +/- rezultatul exploatarii

291.
Conturi ce apar in balanta cu sold , dar nu apar in bilant c) = 308 , 281 , 348 , 590 , 391 , 290

292.
Formula : Activ net contabil = Activ bilantier Active fictive Datorii
= > b)

293.
Capacitatea de autofinantare = CAF = Rezultat net contabil + chelt. Cu amortiz si proviz. - ven. din reluari de amortz. Si proviz. - plusvalori din cesiuni elemente activ + minusvalori din cesiuni elemente activ (amortiz.) - cote parti din subventii pentru investitii virate la venituri CAF = 5.000.000 + 2.000.000 1.000.000 4.000.000 + 3.500.000 500.000+400.000 = 5.400.000

294.

Cheltuielile cu reparatii curente la mijloace fixe se cuprind in : b) cheltuieli de exploatare

295.
Cheltuielile cu plata despagubirilor se cuprind in : b) cheltuieli de exploatare

296.
In cadrul contului 101 Capital social actiunile sunt exprimate la : c) valoarea nominala

297.
In categoria cheltuielilor in avans nu se cuprind : c) Cheltuieli cu provizioane pt. reparatii capitale

298.
Stoc materii prime : - pret cumparare = 90.000

- chelt. achiz. accesorii = 10.000 => Cost achizitie = Vc = 100.000

Sfarsit ex. N provizion = 20.000 => Vstoc = 100.000 20.000 = 80.000 Sfarsit ex. N + 1 => V inventar = 95.000
=> trebuie reluate provizioane de 15.000 = 95.000 80.000

=> c) scaderea provizioanelor cu 15.000

299.
503 Actiuni = 509 Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt => partea de valoare neeliberata a unor actiuni cumparate 7.500.000

300.
1012 = 502
7.500.000 =>

c) anularea actiunilor proprii rascumparate , corespunzator reducerii capitalului social

301.

% = 401 357 4426

- Marfuri in custodies au in consignatie la terti

=> marfuri cumparate pe credit si lasate in custodia furnizorului => b)

302.
% = 5124 401 665 => plata in devize a furnizorilor cu diferenta curs nefavorabila prin cont de la banca => b)

303.
261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grup = 456 Decontari cu asoc. privind
capitalul => c) Aport la capitalul social sub forma titlurilor de participare

304.
1061 = 117 c) => acoperirea pierderilor reportate din anul precedent din rezervele legale =

305.
Virarea 70 Venituri din vanzari 7411 Venituri din subventii aferente CA reprezinta b) CA la 121 la sfarsitul anului

306.
Sold creditor al contului 458 Decontari din operatii in participatie
=> reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca profit din operatii in participatie si sumele datorate de coparticipanti pt. acoperirea pierderilor din operatii in participatie.

307.
456 Decontari cu asociatii priv. Capitalul 7.500.000 - operatiuni de fuziune 5.000.000 = % 1012 Capital subscris varsat

500.000 2.000.000

1042 Prime de fuziune 261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

b) Cazul fuziunii societatea absorbanta detine titluri de participare la societatea absorbita


In contabilitatea absorbantului - operatia reprezinta cresterea capitalurilor si anularea titlurilor detinute.

308.
TVA aferenta lipsurilor de materiale consumabile neimputabile 635 = 4427

309.
Dobanzi anuale aferente creantelor legate de participatii 267 Creante imobilizate = 763 Venituri din creante imobilizate

310.
- obtinere constructie din activitate proprie 231 Imobilizari corporale in curs = 722 Venituri din productia imobilizari corporale - punere in functiune a imobilizarii 2121 = 231

311.
Reluare provizioane pt. garantii la expirarea perioadei de garantie 1512 Provizioane pt. garantii acordate clientilor = 7812 Venit. Din provizioane pt. riscuri si chelt.

312.
6581 Despagubiri, amnzi, penalit. = 448 Alte date si creante cu bugetul statului

313.
F.a.r. = [ CF / ( CA CV ) ] *100 => factor acoperire relativ CF = costuri fixe

CV = costuri variabile F.a.r. = 50.000/( 600.000 450.000) =( 50.000 / 150.000 ) *100 = 33.33% Sau

Se calculeaza CA critica: CA cr = CF 1 - CV / CA = 50.000


1 - 450.000 / 600.000

= 200.000

FA = ( CA cr / CA ) x 100 = ( 200.000 / 600.000 ) x 100 = 33.33 %

314.
Prod. A B C q 10.000 24.000 20.000 e 6 12 3 k 0.5 1 0.25 qe = q x k 5.000 24.000 5.000 Cae = ch/qe 11 Cu = k x Cui 5.5 11 2.75

IA = 6 / 12 = 0.5
IB = 12 / 12 = 1 IC = 3 / 12 = 0.25

QA = 0.5 * 10.000 = 5.000 QB = 1 * 24.000 = 24.000 QC = 0.25 * 20.000 = 5.000


QTOTAL = 374.000 / 34.000 = 11 34.000

Cu A = 0.5 * 11 = 5.5, Cu B = 1 * 11 = 11, Cu C = 0.25 * 11 = 2.75


raspuns b

315.
Ch vu = ( Ch max - Ch min ) = ( 932.000 872.000 ) = 60.000 / 1.500 = 40 lei / kg

( Qmax - Qmin ) Ch totale = Q x cvu + CF ChV = 40 * 10.000 kg = 400.000

( 10.800 9.300 )

CF = Ch Totale Q * Ch vu = 916.000 40 * 10.000 = 516.000


** Diferenta intre cheltuielile maxime si minime e data de cheltuielile fixe care sunt diferite in functie de gradul de utilizare sau capacitatea normala de productie .

315)
Este ceva ciudat! Raspuns bun la acesta grila este intr-adevar c). nu stiu de ce in cartea de la Ceccar este dat ca fiind bun raspunsul b. Grila este data si intr-o carte de grile de contabilitate de Corina Grazziela Dumitru (nr.40 / pag.352) si are si rezolvare acolo. Raspunsul bun este c. Iata rezolvarea din acea carte: cvu= (ch.max - ch.min) / (Qmax-Qmin)=(932000 - 872000)/(10800-9300) =40lei/kg Ch totale=Q x cvu + CF 932000=10800x40 + CF => CF=500000
Pt luna aprilie 916000=500000+CV => CV=416000

316.
pret vanzare total = 2.000 * 1.200 + 3.000 * 2.300 + 1.000 * 1.500 = 2.400.000 + 6.900.000 + 1.500.000 = 10.800.000 lei cost productie total = 10.260.000 lei => cost productie total / pret vanzare total = 10.260.000 / 10.800.000 = 0.95 => rezulta ponderea costurilor de productie in pretul de vanzare este de 0.95
cost unitar A = pret unitarA * pondere = = 1.200 x 0.95 = 1.140

cost unitar B = pret unitar B * pondere = 2.300 x 0.95 = 2.185 cost unitar C = pret unitar C * pondere = 1.500 x 0.95 = 1.425

317.
produs consum specific pret productia standard 0.100kg 20 lei/kg 2.316.000 buc abateri 0.110kg 19 lei/kg 2.316.000 buc

Val. Productiei

4.632.000 lei

4.840.440 lei => tot. Abateri = +208.440lei

Val. La Abateri consum = 0.110 kg * 20 lei/kg * 2.316.000 = 5.095.200 lei => abatere = 5.095.200 4.632.000 = + 463.200 lei Val.Abateri pret = tot abateri val.Abateri consum = 208.440 463.200 = -254.760 lei Sau Abateri cantitative = ( Ce Cs ) x Ps x Qe = ( 0.110 0.100) x 20 x 2.316.000 = 463.200 Abateri pret = ( Pe Ps ) x Ce x Qe = ( 19 20 ) x 0.110 x 2.316.000 = - 254.760

318.
cheltuieli produs A cheltuieli directe 5.000.000 sectia 1 1.250.000 sectia 2 0 generale 0 prod neterminata la incep N- costuri in N 75.000 la sf lui N- costuri in N+1 total 6.325.000 produs B 3.000.000 750.000 800.000 0 -90.000 4.460.000 total 8.000.000 2.000.000 800.000 600.000

baza de repartizare a cheltuielilor de sectie sunt chelt de productie directe, deci calculam cheltuielile sectiei 1 aferente produsului A, resp B in functie de ponderea cheltuielilor directe ale acestora in total cheltuieli directe chelt cu produsul A sectia 1 = 5.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 1.250.000
chelt cu produsul B sectia 1= 3.000.000 * 2.000.000/8.000.000 = 750.000

319.
Profit = Valoare vanzare Valoare cost Pf = Pv x q - ( CF + Cv x q ) 700.000 = 1.000 q 2.500.000 600 q => q = 3.200.000 / 400 = 8.000 sau Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, => 3.200.000 = 400 q

CF - cheltuieli fixe totale, CV - cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare Stim ca : CA = CT + Pr De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1) De asemeni : CT = CF + CV = CF + cv*q (relatia 2) Din cele doua relatii rezulta : q*p - Pr = CF + cv *q Cum necunoscuta este q avem : q*( p-cv) = CF +Pr Adica : q = (CF+ Pr) / (p-cv) Prin inlocuire obtinem : q = ( 2.500.000 + 700.000) / (1000 - 600)
Adica : q = 8000

320.
Pondere de repartiz. chelt. indirecte :
A = 1.500.000 / 6.000.000 = 0.25 B = 4.500.000 / 6.000.000 = 0.75 Ch. Variab. = T ch. indirecte T ch. fixe = 2.000.000 800.000 = 1.200.000 Ch. Variab A = 1.200.000 x 0.25 = 300.000 Ch. Variab B = 1.200.000 x 0.75 = 900.000

Grad activitate = 80% => ch. fixe conform grad de activitate = 800.000 x 80 % = 640.000 Cheltuieli fixe A = 640.000 x 0.25 = 160.000 Cheltuieli fixe B = 640.000 x 0.75 = 480.000
PRODUS CHELTUIELI DIRECTE (1 ) CHELTUIELI VARIABILE (2 ) CHELTUIELI FIXE (3 ) TOTAL COST (1 + 2 + 3 )

A B Total Sau

1.500.000 4.500.000 6.000.000

300.000 900.000 1.200.000

160.000 480.000 640.000

1.960.000 5.880.000 7.840.000

cheltuieli totale= 1.500.000+4.500.000+1.200.000+80%*800.000= 7.840.000 lei 7.840.000 lei cheltuieli totale ..........6.000.000 lei cheltuieli directe totale x cheltuieli totale A ........................1.500.000 lei cheltuieli directe A y cheltuieli totale B ........................1.500.000 lei cheltuieli directe B x= 7.840.000*1.500.000/6.000.000= 1.960.000 lei
y= 7.840.000*4.500.000/6.000.000= 5.880.000 lei

321.
CA critica = costuri fixe / (1-cv unitar/pret unitar )= 2.500.000/ ( 1- 2.000/2.500) = 2.500.000 / ( 1 - 0,8) = 2.500.000 / 0,2 = 12.500.000 interval de siguranta = CA - CA critica= 8.000*2.500 - 12.500.000 = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000
sau

CA = 8.000 buc x 2.500 = 20.000.000 Prag rentabilitate = CF x CA = 2.500.000 x 20.000.000 = 12.500.000 M /Cv 4.000.000 M /Cv s-a calculat : q ( Pv Ch Vu ) = 8.000 ( 2.500 2.000) = 4.000.000 Intervalul de siguranta dinamic = 20.000.000 12.500.000 = 7.500.000

322.
FORMULA PT FACTORUL DE ACOPERIRE RELATIV F.a.r. = [ CF / ( CA CV ) ] *100 => factor acoperire relativ CF = costuri fixe CV = costuri variabile In lipsa cheltuielilor fixe nu se poate calcula decat coeficientul marjei PRODUS PU VANZARE 900 1.500 1.400 700 2.000 CV UNITAR 700 1.000 1.200 500 1.500 PV CV 200 500 200 200 500 RATA MARJEI Pv
Cv

Pv A B C D E 22,2 % 33 , 3 % 14,28 % 28,57 % 25 %

Conform coeficientului marjei => raspuns corect : se elimina A si C raspuns eronat carte C si D

323.
Notatii : CA - Cifra de afaceri , Pr - profit , CT - cheltuieli totale, CF - cheltuieli fixe totale, CV - cheltuieli variabile totale, q - cantitatea , p - pretul de vanzare , cv - cheltuieli variabile unitare Stim ca : De unde rezulta : CT = CA - Pr Sau altfel scris : CT = q*p - Pr (relatia 1)

Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cp CF
Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000=400.000 1.000.000 = q buc*650 - q buc*500 - 600.000 q buc=10.667 productia tre marita cu 10. 667 10.000 = 667 bucati

324 .
Pr = CA - CT = CA CV CF = q*pv q*cv CF Profit total= 10.000*600 10.000*500 600.000 = 400.000 1.000.000 = 10.000*650 - 10.000*cvu - 600.000 cvu = 490 reducere 500 490 = 10 lei

325.
produs B chelt. Directe chelt. Indirecte prod neterminata
la sf lui N- costuri in N+1 -60.000

500.000 75.000 = 300.000*25%

TOTAL cost productie Cost planificat Abatere

515.000 500.000 15.000 =>

903 Decontri interne privind diferenele de pre = 902 Decontri interne privind producia obinut sau chelt. Directe chelt. Indirecte prod neterminata Cost efectiv Cost planificat Abatere 500.000 75.000
-60.000 515.000

505.000 15.000

326.
Formula de corelatie intre rezultatul din contabilitatea financiara si cel din contabilitatea de gestiune => c)

Rezultatul contabilitatii de gestiune = Rezultatul contabil financiar - cheltuieli neincorporate + cheltuieli supletive

327.
Formula de corelatie intre cheltuielile din contabilitatea financiara si cele din contabilitatea de gestiune =>a) Cheltuieli din contabilitatea financiara = Cheltuieli din contabilitatea de gestiune + cheltuieli neincorporate cheltuieli supletive

328.
Cheltuiala nespecifica costului perioadei ci cost al produsului a) cheltuieli de fabricatie

329.
Procedeu de repartizare a cheltuielilor indirecte : b) procedeul diviziunii complexe = GRESIT

330.
A absoarbe B Indicatori
Nr. actiuni Valoare nominala Capital social Activ net contabil Val. matematica a actiunii

A
1.000 1.000 1.000.000 3.000.000 3.000

B
500 2.000 1.000.000 1.5000.000 3.000

Aportul lui B in A este Activul net( capitaluri proprii) = > 1.500.000 pt. remunerarea lui B , A trebuie sa creeze : Activ net B =
Vmat. actiuni A 3.000

1.500.000 = 500 act.

pt. 500 actini B se schimba 500 actiuni A => raport schimb = 1/1

Sau

Rs = VB / VA = 3.000 / 3.000 = 1 / 1 Nr. de act. ce se vor emite = 500 x 1 / 1

Capitalul social A se majoreaza cu 500 act. x 1.000 (Vn) = 500.000

Diferenta intre aportul total 1.500.000 si capitalul social 500.000 = prima de fuziune
= 1.500.000 500.000 = 1.000.000

456 Decontari cu asoc. priv. cap. soc. B = %

1.500.000

1012
1042

500.000
1.000.000 Prime fuziune

331.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.N.C. Activ 121 Rezultatul lichidarii Pasiv 150.000
1012 Capital social 100.000 - A = 75%

- B = 25% 401 Furnizori 50.000

Inregistrari de partaj : 1. Stingerea datoriei la furnizor din banii asociatilor ce raspund solidar : 401 = % 50.000 456 A 37.500 - 75% 456 B 12.500 - 25% 2.Repartizarea situatiei negative intre asociati :
Capital social .100.000

Rezultatul lichidarii .150.000 Situatia neta.. - 50.000 => - 37.500 A - 12.500 B 3. Inchiderea conturilor : % = 121 150.000 456 A 37.500 456 B 12.500 101 100.000

332.
Bilant contabil inainte de partaj la o S.A.

Activ

Pasiv

5121 Disponibilitati

550.000

101 Capital social 106 Rezerve legale

300.000 45.000

121 Rezultatul lichidarii

155.000

Castigul din lichidare = Rezerve + rezultatul lichidarii = 45.000 + 155.000 = 200.000 Rezervele legale cand s-au creat din profit, profitul nu a fost impozitat. Cu ocazia
partajului rezervele se impoziteaza ca profit si diferenta ca dividende. 1. Inregistrarea obligatiei fata de asociati 1061 = 456 45.000
2. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent = 25 % x 45.000 = 11.250

456 = 441

11.250

3. Plata impozit profit 441 = 5121 11.250


4 Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent 45.000 11.250 = 33.750 33.750 x 5 % = 1.687.5 5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende 456 = 446 1.687.5

6. Plata impozit dividende


446 = 5121 1.687,5

7. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 33.750 1.687.5 = 32.062.5 456 = 5121 32.062,5

333 334 formulele ce trebuie folosite sunt: raport paritate= valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbite/valoarea matematica a unei actiuni a societatii absorbante nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= activ net ctb societate absorbita/ valoarea matematica a unei act soc absorbanta sau nr de act emise de catre societatea absorbanta pentru acoperirea aportului societatii absorbite= nr de actiuni ale societatii absorbite * raportul de paritate prima de fuziune= nr de actiuni emise de societatea absorbanta pt acop aportului societatii absorbite*(valoare matematica a unei actiuni a societatii absorbante- valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante)

sau prima de fuziune = activ net aportat al societatii absorbite-nr. de actiuni emise de societatea absorbanta pt a
acoperi aportul societatii absorbite* valoarea nominala a unei actiuni a societatii absorbante

333 .
A absoarbe B
Care este nr de act emise de A pt a remunera aportul lui B?

Indicatori Numar actiuni Activ real ( - actiuni B) Actiuni B (1.100 act.) => 1act . = 1.000 Datorii V matem. V intrinseca Pt.

A 10.000 act 18.526.000 1.100.000 3.758.000 1.600

B 2.000 act 12.495.000 10.255.000 1.120

B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (12.495.000 10.255.000 ) /2.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A)
Numar de actiuni Vi = (18.526.000 + 1.100.000) 3.758.000 + 1.100 ( 1.120 1.000) = 19.626.000 3.758.000 + 1.100 x 120

10.000 = 15.868.000 + 132.000 = 16.000.000 = 1.600


10.000 10.000

10.000

Raportul de schimb: = Vm act B Vi act A

= 1.120 / 1.600 = 0.7

=>

Vm soc. absorbite V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B


Activ net B = 2.240.000 / 1.600 = 1.400

Vm act. A - Nr. act. B x Rs = 2000 act x 0.7 = 1.400 act Soc. A remunereaza doar partea de aport ce nu-i apartine adica : 2.000 1.100 = 900 act.
Soc. A detine 1.100 act ale soc.B , adica: 1.100 /2000 = 55 % cap. soc

Deci va remunera doar 45% emite 1.400 act x 45% = 630 act.

Sau A remunereaza 900 act. => Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B x Rs = 900 x 0.7 = 630 act. Sau stim ca A detine 1.100 act B, aplicam reg de trei simpla
2.000 act B........ 100% 1.100 act B ......X => X = 1.100 x 100/2.000 = 55% Aport cap = 100 55 = 45%

Aport remunerat = ANC B x 45% = 2.240.000 x 45% = 1.008.000 lei nr actiuni de emis = 1.008.000 / 1.600 = 630 act

334.
A absoarbe B

Indicatori Numar actiuni Val. nominala Activ real ( - actiuni B) Actiuni B (10.000 act. x 48.400) Datorii V matem. V intrinseca

A 60.000 act 20.000 2.728.000.000 484.000.000 296.000.000 51.200

B 25.000 act 20.000 1.950.000 350.000.000 64.000

Pt. B : V matem = (Activ real Datorii ) / Nr. act. = Activ net / Datorii = (1.950.000.000350.000.000 )
25.000 = 1.600.000.000 / 25.000.000 = 64.000

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni Vi =
=

(2.728.000.000 + 484.000.000) 296.000.000 + 10.000 ( 64.000 48.000) =


60.000 2.916.000 + 156.000.000 = 51.200

60.000 Raportul de schimb: = Vm act B Vi act A = 64.000 / 51.200 = 1.25 => Vm soc. absorbite V soc. absorbante

Se calculeaza nr.de act.ce trebuie emise de soc. A: pt a remunera 2.000 act. B Soc. A detine 10.000 act ale soc.B => Deci va remunera doar 15.000 act Nr. act. ce tb. emise de A pt. remunerare aport = Nr. act. B ce trebuie remunerate x Rs = 15.000 x 1.25 = 18.750 act. Sau nr act de emis = 1.25 x 25.000 = 31.250 sau 1.600.000.000 / 51.200 = 31.250 Aplicam reg de trei simpla 25.000 act B.....100% 10.000 act B.....X X = 10.000 x 100 / 25.000 = 40% Aport cap = 100 - 40 = 60% Aport cap rem = 1.600.000.000 x 60% = 960.000.000 nr act de emis = 31.250 x 60% = 18.750 Aportul lui B = 1.600.000.000 dar A remunereaza doar 15.000 act. x 64.000 = 960.000.000 Crestere capital social A : 18.750 x 20.000(Vn) = 375.000.000 Prima fuziune propriuzisa = 960.000.000 375.000.000 = 585.000.000 Prima fuziune complementara = plus valoare = 10.000 ( 64.000 48.000) = 10.000 x 15.600 = 156.000.000 Prima fuziune totala = 585.000.000 + 156.000.000 = 741.000.000

335.
Rezultatul exercitiului = a) patrimonial : venituri N Ch. N b) economic NU c) financiar : variatie capitaluri intre N si N-1 cresteri capitaluri N + distribuire dividende + reduceri capital in N

336.
INDICATORI Actiuni Valoare globala Valoare mat. actiuni A 5.000 act x 5.500 27.500.000 27.500.000 / 5.000 = 5.500 B 2.000 act. x 6.000 12.000.000 12.000.000 / 2.000 = 6.000

I. societatea A absoarbe societatea B

Raportul de schimb: = V B = 6.000 / 5.500 = 60 / 55

=>

Vm soc. absorbite

VA

V soc. absorbante

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.B de aport = 12.000.000 / 5.500 = 2.182 act Vm act. A sau 2) Rs x nr. act. B = 2.000 x 60 / 55 = 2.182 act

II. societatea B absoarbe societatea A Raportul de schimb: = V A VB = 5.500 / 6.000 = 55 / 60

Nr. de actiuni de emis de A : 1) Val.A de aport = 27.500.000 / 6.000 = 4.583 act Vm act. B sau 2) Rs x nr. act. A = 5.000 x 55 / 60 = 4.583 act

337 .
Societatea A absoarbe societatea B

INDICATORI Nr Actiuni Valoare globala Valoare mat. actiuni

A 1.000 15.000.000 15.000

B 800 20.000.000 20.000.000 / 800 = 25.000

1. Raportul de schimb: = V B = 25.000 / 15.000 = 5 / 3 VA 2. Nr. de act de emis de catre soc absorbanta = 5/3 x 800 = 1.333 Sau = 20.000.000 / 15.000 = 1.333

3. Crestere prin aport a capitalului social = 1.333 x 14.000 ( Vn) = 18.662.000 lei 4. Prima de fuziune = Valoare de aport = - Val. Capital social act. la val nom sau 20.000.000 - 1.333 x 14.000 = -18.662.000 1.338.000 = 1333

Prima de fuziune = activ net de aport al soc absorbite - nr de act de emis de asoc absorbanta pt acop aport soc absorbita* val nom a act soc absorbante = 20.000.000 - 1.333 x 14.000 = 1.338.000 lei 456B = % 1012 1042 20.000.000 18.662.000 1.338.000

338.
Bilant contabil inainte de partaj la un S.R.L. Activ 5121 Disponibilitati Pasiv 8.000.000
1012 Capital social 5.000.000 - A = 80%

- B = 20% 1061 Rezerve legale 1.000.000 121 Rezultat net lichidare 2.000.000

Inregistrari de partaj : 1. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind repartizare capital social 101 = % 5.000.000
456 A

456 B
2. Plata capital social

4.000.000 1.000.000

5.000.000 4.000.000 456 B 1.000.000 3 . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezervele 456 A

% = 5121

106 = %
456 A

1.000.000
800.000 200.000

456 B 121 = %
456 A

4. . Inregistrarea obligatiei fata de asociati privind rezultatul lichidarii

2.000.000
1.600.000 400.000

456 B

5. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe profit aferent % = 441 250.000 = 1.000.000 x 25% 456 A 200.000 = 800.000 x 25% 456 B 50.000 = 200.000 x 25%

6. a) Stabilirea sumei din rezerve ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent 1.000.000 250.000 = 750.000 750.000 x 5 % = 37.500 b) Stabilirea sumei din rezultat ce se distribuie sub forma de dividende si a impozitului aferent

2.000.000 x 5 % = 100.000 7. Stabilirea obligatiei de plata a impozitului pe dividende % = 446 137.500 = 100.000 + 37.500 456 A 110.000 = 137.500 x 80% 456 B 27.500 = 137.500 x 20% 8. Plata impozit dividende si impozit profit % = 5121 387.500 446 137.500 441 250.000
9. Achitarea dividendelor nete cuvenite = 2.750.000 - 387.500 = 2.612.500

% = 456 A
456 B

5121

2.612.500
= 2.612.500 x 80% 2.612.500 x 20%

2.090.000 522.500 =

problema e gresita in ce priveste calculele , monografia e corecta

339.
A absoarbe B 1. Calculul valorii pe actiune Indicatori Actiuni Activ real Datorii Activ net Valoare pe actiune A 20.000 act x 1.000 44.000.000 9.000.000 35.000.000 1.750 B 5.000 act x 1.000 19.750.000 (fara actiuni A) + 1.200.000 = 1.000 act x 1.200 4.000.000 16.950.000 ( din care 1.200.000 act A) 3.390

Aportul lui B in A este : 16.950.000 1.200.000 ( act A) = 15.750.000 Nr. de actiuni emise de A pt. acoprerire aport = 15.750.000 / 1.750 = 9.000 act Trebuie remunerate si cele 1.000 act detinute de B la A = > emite A = 1.000 act => Total actiuni emise de A = 10.000 act Prima de fuziune = nr. act. emise de soc. absorbanta x ( Vm act. soc. absorbita Vn act soc. absorbanta ) = 10.000 x ( 1.750 - 1.000 ) = 10.000 x 750 = 7.500.000 sau

2. Rs = V B = 3.500 / 1.750 = 2 / 1 = 2 VA 3. Nr. de actiuni ce se vor emite de A 2 / 1 x 5.000 = 10.000 sau 17.500.000 / 1.750 = 10.000 4. Prima de fuziune - valoare aport = 17.500.000 - se scad 10.000 act la val nom. = 10.000.000 7.500.000

= 10.000 x 1.000

340.
Indicatori Actiuni Capital social Rezerve Participatii 100 act.B x 1.080 Activ net ( capitaluri proprii) Vm act. Val. intrinseca A 1.200 act x 1.000 1.200.000 300.000 108.000 1.260 B 500 act x 1.000 500.000 100.000 600.000 1.200

Pt. A : V intrinseca = Activ net corijat / Nr. act. = (Activ Net + Valoarea latenta ( plus de valoare detinut de A in actiuni B) ) / Nr. act = Activ Net + nr. actiuni detinute de A x ( Vm act. B Vachiz. Act. B detinute de A) Numar de actiuni Vi =
=

(1.200.000 + 300.000) + 100 ( 1.200 1.080) =


1.200 1.500.000 + 100 x 120 = 1.512.000 / 1.200 = 1.260

1.200 Aportul de remunerat de A = 400 act. = > 80% => Aport = 80% x 600.000 = 480.000 Raportul de schimb: = Vm act B Vi act A = 1.200 / 1.260 = 0.952 => Vm soc. absorbite V soc. Absorbante

Nr. de actiuni de emis de A = Nr. act. de remunerat x Rs = 400 x 120 / 126 = 381 Crestere capital social la A = 381 act x 1.000 (Vn) = 381.000 Prima de fuziune propriu zisa = 480.000 - 381.000 = 99.000 Prima de fuziune complementara = plusul de valoare latent = 12.000 => Prima de fuziune totala = 99.000 + 12.000 = 111.000

Inregistrarea la A a aportului cu cresterea capitalurilor si anularea titlurilor lui B detinute de A: 456 B = % 1012 261 1042 600.000 381.000 108.000 111.000

- Titluri de participare - Prime de fuziune

341.
S.A. Bilant inainte de partaj 1012 Capital social 401 Furnizori datorii P 5.000.000 800.000 5.800.000

A 121 Rezultatul lichidarii ( pierderi ) 5.800.000 5.800.000

La S.A. raspunderea asociatilor e pana la concurenta aportului lor, datoria neplatita si celelalte conturi sunt anulate c) % = 121 5.800.000 101 500.000 401 800.000

342.
Operatia de consolidare gresita : a) elaborarea conturilor anuale individuale

343.
Retratarea si ajustarea prealabila a conturilor individuale gresita : c) regularizarea diferentelor de inventariere

344.
Situatie in care controlul in societatile de grup opereaza in fapt cf. Ias 27 NU : c) intreprinderea mama se gaseste in aceeasi tara sau localitate cu filialele din grup

345.
Conditii de exceptare a societatilor comerciale de la consolidare conform D VII : => nu e mentionata in directiva : c) cand societatile ce trebuie consolidate isi au sediul in alta tara sau alta localitate decat societatea mama.

346 - 349 Elemente nemonetare N Elemente monetare M

- Imobilizari corporale - imobilizari necorporale - imobilizari financiare ( partial ) : 1. titluri de participare 2. titluri imobilizate ale activitatilor de protofoliu 3. alte titluri imobilizate - stocuri - cheltuieli in avans - venituri in avans - capitaluri proprii : 1. capital social 2. prime legate de capital

- imobilizari financiare ( partial ) :


1. creante imobilizate 2. datorii sub forma de varsaminte efectuate pt. imobilizari financiare - alte active circulante : 1. furnizori, clienti, conturi asimilate 2. alte creante 3. titluri de plasament 4. disponibilitati si alte valori - decontari din operatiuni curs clarificare - prime privind rambursarea obligatiunilor - capitaluri proprii pt. fondul de participare la profit si subventii pt. investitii - imprumuturi si datorii asimilate (emisiune de obligatiuni, credite pe termen mediu si lung) - provizioane pt. riscuri si cheltuieli - datorii ( furnizori, clienti creditori)

3. rezerve si alte fonduri

346.
Element nemonetar = c) provizioane pt. riscuri si cheltuieli

347.
Elemente considerate nemonetare, dar care cuprind in fapt elem. monetare : c) prime privind rambursarea obligatiunilor

348.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare : c) capital social

349.
Elemente considerate monetare, dar care cuprind in fapt elem. nemonetare: c) rezerve

350.
se determina valoarea neta contabila, adica 800-200=600 si se face raport 900/600=1.5. Aceasta valoare se inmulteste cu valoarea contabila si cu amortizare, asa ajungi la valorile astea, diferenta se trece pe reevaluare. 900/600 =1.5
pt val brute 800*1.5 = 1.200 am 200*1.5 = 300 212 = % 400 = 1.200 - 800 2812 100 = 300 - 200 105 300

351.
Du= 3ani An I = 30% Vi = 300.000.000*30% = 90.000.000 An II = 25% Vi = 300.000.000*25% = 75.000.000 An III = 15% Vi = 300.000.000*15% = 45.000.000 Vi = 300 u.m. 210.000.000 ( depreciere) V reziduala = 300.000.000 210.000.000 = 90.000.000 (Anula = 210/3=70 u.m./an) - nu

352.
Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 200.000.000 Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 300.000.000

353.
amortizare/piesa = 240.000.000 / 240.000 =1.000

anul1 = 25.000 x 1.000 = 25.000.000 anul2 = 60.000 x 1.000 = 60.000.000 anul3 = 100.000 x 1.000 =100.000.000 anul4 = 55.000 x 1.000 = 55.000.000 Total 240.000.000

sau 240.000.000 * 25.000/240.000 sau 240.000.000 * 60.000/240.000 sau 240.000.000 * 100.000/240.000 sau 240.000.000 * 55.000/240.000

354.
1. Primul procedeu : costul imobilizarii si amortizarii cumulate vor fi reevaluate prin aplicarea coeficientului rezultat din raportul intre valoarea reevaluata si valoarea neta contabila a constructiilor 720 / (800 200) = 720 / 600 = 1.2 Costul constructiilor : 800 x 1.2 = 960 mld Amortizarile cumulate : 200 x 1.2 = 240 mld Valoarea neta contabila 720 mld 212 = % 2812 105 160 = 960 800 - val. reeval val. istorica 40 = 240 - 200 120

2. Al doilea procedeu : amortizarile cumulate vor fi mai intai deduse din valoarea bruta a constructiilor, care apoi vor fi reevaluate Se anuleaza amort istorica 2812 = 212 Se inreg dif din reevaluare 212 = 105 200 mld 120 mld

355.
val amortizabila =147.000.000 47.000.000 =100.000.000 Amortizare anuala = 100.000.000 / 5 = 20.000.000 in N+1 281 = 213 20.000.000

356.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000 Metoda Softy = > Cota anuala e o fractie al carei numitor e egal cu suma numerelor ce reprezinta anii de viata utila si al carei numarator esta egal cu numarul de ani de viata utila ca au mai ramas de parcurs. ANUL 1 2 3 4 COTA 5/15 = 5/ ( 1+2+3+4+5) 4/15 3/15 4/15 AMORTIZAREA 240.000.000 * 5/15 = 80.000.000 240.000.000 * 4/15 = 64.000.000 240.000.000 * 3/15 = 48.000.000 240.000.000 * 2/15 = 32.000.000

5/15

240.000.000 * 1/15 = 16.000.000

357.
Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000 Metoda Softy sau metoda sumei ansamblului cifrelor anilor de folosinta sau metoda bazei de calcul constanta si a ratelor de amortizare variabile = > presupune 2 pasi 1. 2. Calcularea anuitatilor . ANUL 1 2 3 4 5
358.

Determinarea sumei ansamblului de ani : 8+6+3+2+1 = 20

COTA 8/20 = 8/ (8+6+3+2+1) 6/20 3/20 2/20 1/20

AMORTIZAREA 240.000.000 * 8/20 = 96.000.000 240.000.000 * 6/20 = 72.000.000 240.000.000 * 3/20 = 36.000.000 240.000.000 * 2/20 = 24.000.000 240.000.000 * 1/20 = 12.000.000

Vi = 260.000.000 ; Du = 5ani; Vrez = 20.000.000; V amortizabila = 240.000.000 Amorizarea degresiva se calculeaza in caz de fata prin aplicarea unei cote constante la o valoarea degresiva( descrescatoare) => Metoda cotelor constante Pt. mijl. Fixe ce au o durata normala de functionare de pana la 5 ani inclusiv, nu se aplica AD2 ci AD1 (pg. 248 Feleaga) ANUL 1 2 3 4 5 MODUL DE CALCULAMORTIZ. ANUALA VAL. RAMASA(VCN) 24.000.000*40% 96.000.000 240.000.000 - 96.000.000= 144.000.000 144.000.000* 40% 57.600.000 144.000.000 57.600.000 = 86.400.000 86.400.000* 40% 34.560.000 86.400.000 34.560.000 = 51.840.000 51.840.000 / 2 25.920.000 51.840.000 25.920.000 = 25.920.000 25.920.000 0

359.
Amort anuala =140.000.000/7=20.000.000 N-2, N-1= 20.000.000 Cheltuielile cu amortizarea anilor anteriori (N-2, N-1) nu sunt revizuite. Cheltuiala exercitiului curent (N) si a exercitiilor ulterioare sunt modificate, astfel incat la sfarsitul exercitiului N+3 bunul sa fie amortizat integral. valoare neta N-1=140.000.000 2 x 20.000.000 = 100.000.000

Utilajul trebuie sa fie amortizat integral in urmatorii 3 ani incepand cu exercitiul N+1 amortiz in N, N+1, N+2, N+3 = 100.000.000/4 = 25.000.000 (grila 359: la sfarsitul anului N (dupa 3 ani de amortizare), cand se constata ca durata ramasa este de 3 ani, se
corecteaza si amortizarea din anul N (care era de 20 mil), prin calcularea noii amortizari (100 mil/3+1ani)? Eu am intrebat pe la cursuri si mi s-a raspuns ca nu se mai intervine asupra cheltuielilor cu amortizarea care au fost inregistrate in cursul anului.)

360. Proiectul X nu este recunoscut => Deoarece nu indeplineste conditiile de recunoastere cheltuielile cu proiectul X reprezinta cheltuieli curente Proiectul Y In ias 38 se precizeaza ca , costul unui activ obtinut in regie proprie nu include ch administrative si generale cu exceptia cazului in care aceste ch pot fi direct atribuite acelui activ.
Deci , eu cred ca din ch generale doar cele directe pot fi incluse in costul proiectului y

tot IAS 38 spune ca:


"elemente care urmeaz a fi incluse n cost sunt: ... Cheltuielile de regie necesare generrii imobilizrii i care pot fi alocate acesteia pe o baz rezonabil i consecvent." in cazul proiectului y care indeplineste conditiile de recunoastere a unui activ necorporal, costul sau e format din 3000+1500+20%*1000+800 = 5.500

361.
Studiul si analiza apartin de dezvoltare si nu pot fi capitalizate pentru ca abia la sfarsitul analizei functionale s-au stabilit sanse de reusita. Cost de productie=11.000 +18.000 +1.000 +800 = 30.800 Ch. cu preg personal sunt ulterioare si repr chelt ale perioadei

362.
in anul N sunt doar chelt de cercetare si nu se indeplineste conditiile de recunoastere asa ca vor fi chelt curente cei 30.000 u.m. in anul N+1 se demonstreaza ca se indeplinesc conditiile de recunoastere si activul este recunoscut 10.000 + 8.000 = 18.000 activ necorporal in anul N+2 se realizeaza chelt ulterioare privind activul dar ele nu vor genera beneficii economice suplimentare deci vor fi chelt curente 12.000

363.
Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000

Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000 Dif de valoare = 30.000 - 15.000 = 15.000 31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci val bruta : 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg. amortizare : 20.000 => 20.000 diferenta cu care tr sa reduc amortizarea val neta : 30.000 - 15.000 = 15.000 diferenta cu care scade valoarea neta inreg contabila ar fi 1. anularea amortizarii : 2805 Amortizarea brevete, concesiuni,si alte valori similare = 205 Concesiuni, brevete, licente,, si alte valori similare 20.000 2.deprecierea valorii 6588 Alte cheltuieli de exploatare = 205 15.000

la 31 dec N+1 a mai amortizat un an in plus fata de sit precedenta Amort N+1 = 15.000 / 3 = 5.000 val neta la 31.12.N+1= 15.000 - 5.000 = 10.000 val. justa = 60.000 val bruta : 15.000 creste la 60.000 => 45.000 dif cu care creste val de inreg. amortiz : 5.000 => 5.000 dif cu care tr sa reduc amortizarea val neta : 10.000 creste la 60.000 => 50.000 dif cu care creste valoarea neta inreg contabila ar fi 1. anularea amortizarii : 2805 = 205 5.000 2. Inreg. difer. din reevaluare 205 = % 50.000 7588 Alte venit. din exploatare 15.000 (= cu suma care anterior am pus-o pe 6588) 105 Rezerve din reevaluare 35.000 364. Cost achizitie brevet = 50.000 Amort anuala = 50.000 / 5 = 10.000

31 dec N se decide reeval, a amortizat 2 ani pana atunci val bruta : 50.000 15.000 = 35.000 diferenta cu care scade val de inreg. Val neta la data primei reev. 31.12.N = 50.000 2 x 10.000 = 30.000 Val justa = 15.000 raport = val reev / val neta contab=15.000 / 30.000 = 0,5 marimi reev 50.000 x 0.5 = 25.000 ( prin aplicarea coeficietului 0.5) amortizare 20.000 x 0.5 = 10.000 an n val reev 15.000 inreg conta % = 205 35.000 6805 15.000 = (50.000 20.000) -15.000 2805 10.000 = 20.000-10.000 6588 10.000 anul N+1 amortizare = 5.000 Val neta la data 31.12.N+1 = 15.000 5.000 = 10.000 val justa = 60.000 rapotul=val reevaluta/val neta contabila=60.000/10.000=6 val bruta a imobilizarii = 15.000*6 = 90.000 amortizarea recalculata = 5.000*6 = 30.000 205 = % 2805 105 7588 75.000 = 90.000 15.000 25.000 = 30.000 5.000 40.000 10.000

365. listat pdf 366. list. Pdf


367. Rata de randament = Rf + ( Rm - Rf ) = 20% + 2 (30% - 20% ) = 40%

368. list. Pdf 369. list. pdf 370. list. Pdf 371. list. Pdf 372. list. Pdf 373. list. Pdf 374. list. Pdf

375. list. Pdf 376. list. Pdf 377. list. Pdf

378.
Se actualizeaza platile de leasing ( redeventele anuale si valoarea reziduala) cu rata de actualizare reprezentata de rata marginala de imprumut 10% Plata de leasing x 1 . (1 + i )n i = rata de actualizare = 10% n = nr. de ani 50.000 / 1.1 + 50.000 /1.1 la patrat + 50.000 / 1.1 la a treia + 10.000 / 1.1 la a treia = 131.858 2131 Echipamente tehnologice = 167 Alte imprum. si datorii asimilate 131.858

379.
anul flux trezorerie chelt. n 0 n+1 50,000 n+2 50,000 n+3 50,000 TOTAL 150,000 cu dobanda 0 13,186 9,504 5,455 28,145 ramburs. Imprumut imprumut de rambursat 0 131,858 36,814 95,044 40,496 54,548 44,545 10,003 121,855 291,453

data / flux trez/ ch cu dob/ n /- / -/ n+1 / 50.000/ 13.186/ n+2 / 50.000/ 9.504/ n+3 / 50.000/ 5.452/ tota l/150.000/ 28.142/

ramburs imprum/ imprum de rambursat -/ 131.858 36.814/ 95.044 40.496/ 54.548 44.548/ 10.000 121.858/ -

471 Cheltuieli inregistrate in avans = 168 Dobanzi aferente imprumut 28.142

380.
La locatar : anul N : => 8.000.000 x 3luni = 24.000.000 612 = 5121 24.000.000

381.
La locator Anul N 471 Cheltuieli inregistrate in avans = 5121 100.000 5121 = 706 Venituri din chirii 24.000.000

Norma de amortizare = 100 /durata normala de utilizare = 100 / 50 = 2 amort N = 500.000.000 x 2% x 3/12luni = 250.000 6811 = 2812 250.000 rep chelt de cautare locatar = (100.000/5) x 3/12luni = 5.000 612 = 471 5.000

382.
Plusul de valoare de 30-24=6.000.000 degajat de operatia de vanzare nu trebuie contabilizat. La data semnarii contractului este suficient sa se inregistreze o datorie egala cu valoarea disponibilului incasat.

5121 = 167 Alte datorii si imprumuturi asimilate 30.000.000

383.
1 . Rezultatul din cesiune = 22.500.000 - ( 15.000 .000 6.250.000) = 13.750.000 se recunoaste integral in N 5121 = 7583 Venituri din vanzarea activelor 22.500.000 6.250.000 8.750.000 = 15.000.000-6.250.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii: 2812 = 212 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 212

384.
Rezultatul din vanzare la pret excesiv (2.500.000) se etaleaza pe durata contractului 5 ani => (625.000/an) 1. Inregistrarea vanzarii : 5121 = 7583 20.000.000 5121 = 472 Venituri in avans 2.500.000

2. Scoaterea din evidenta a cladirii: 2812 = 212 6.250.000 val. amortizata 6583 = 212 8.750.000 val. neamortizata 3. Inregistrarea venitului 471 = 706 625.000

385.
VALOARE IMPRUMUT 1.000 mil.
anul dob. fixa 30% chelt. dob. variabila chelt. 1 300 280 2 300 290 3 300 300 4 300 330 5 300 340 TOT AL 1500 1540

Prin contract swap castig de 1.540 1.500 = 40 mil => societatea a castigat 40 mil.

386.
la soc X - la data contractului datorie de 2.200 mil $ - la data semnarii swap creanta de 2.200 mil $ si datorie de 2.000 euro - la sit. financiare exerc. N : ch cu dobanda = 2.200 mil $ x 4% = 88 mil $ / 1.1 = 80 mil euro daca ramanea la datoria in $, inainte de swap ch cu dobanda = 2.000 mil euro x 3% = 60 mil euro conform datoriei in euro castig din swap (2200$ x 4% /1.1) - ( 2000 euro x 3% ) = 80 60 = 20 mil euro

387.
anul 1 2 3 4 5 tot flux de imprumut 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12,000,000 20,000,000 factor de actualizare* 1.2 1.44 1.728 2.0736 2.48832 flux actualizat 1,666,667 1,388,889 1,157,407 964,506 4,822,531 10,000,000

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 ( 1+i )n i = rata dobanzii n = nr. de ani * = ( 1+i )n = ( 1+0.2 )n

Flux actualizat = flux de imprumut /factor actualizare In anul 5 se restituie si imprumutul => fluxul = 2.000.000 + 10.000.000 = 12.000.000 Se observa ca valoarea justa = valoare istorica = 10.000.000

388.
anul 1 2 3 4 5 tot flux de imprumut 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 12,000,000 20,000,000 factor de actualizare* 1.24 1.5376 1.906624 2.36421376 2.931625062 flux actualizat 1,612,903 1,300,728 1,048,975 845,947 4,093,293 8,901,846

=> valoarea justa

Factorul de actualizare este: 1 ( 1+i )n i = rata dobanzii n = nr. de ani * = ( 1+i )n = ( 1+0.24 )n Flux actualizat total = 8.901.846

Diferenta de 10.000.000 8.901.846 = 1.098.154 este un castig pentru debitor si o pierdere pentru creditor imprumutul va figura in bilant la noua valoare de 8.901.846

389.
anul rambursare imprumut dobanda flux total factor actualiz. flux actualizat N+1 2,000 800 2,800 1.1000 2,545 N+2 2,000 600 2,600 1.2100 2,149 N+3 2,000 400 2,400 1.3310 1,803 N+4 2,000 200 2,200 1.4641 1,503 TOT 8,000 2,000 10,000 8,000

La sfarsitul anului N La valoarea de 8.000 se adauga prima de rambursare, ce nu se actualizeaza pentru ca nu are dobanda; de aici: + valoare initiala = 10.500 - rambursari principal = 2.000 - amortizare diferenta intre initial si val la scadenta ( 500mil / 5ani ) = 100 rezulta cost amortizat=8.400

390.
cantit fabricata ch variabile ch fixe cost total N 5.000 900.000 1.800.000 2.700.000 N+1 4.000 720.000 1.440.000 2.160.000 N+2 6.500 1.170.000 2.340.000 3.510.000

cost unitar

540

540

540

calculul ch fixe 1.800.000 x 5.000 / 5.000 =1.800 1.800.000 x 4.000 / 5.000 = 1.440 1.800.000 x 6.500 / 5.000 = 2.340 Se obtine un cost de prod unitar independent de nivelul activitatii Stocurile nu pot fi evaluate la o marime superioara costului lor, aceasta metoda nu poate fi aplicata in perioada de supraactivitate. La sit. financiare lui N+2 stocul va fi eval la cost de prod real N = 800 x 540.000 = 432.000.000 N+1 = 800 x 540.000 = 432.000.000 N+2 = 800 x 456.920 = 365.536.000 in N+2 cant fabric = 6.500 ch variabile = 1.170.000 ch fixe = 1.800.000 cost total = 2.970.000 cost pe unit de produs= 456,92

391.
01.11 S.I. 1.000 sold 1.000 val 04.11 iesire 400 sold 600 val 10.11 intare 500 sold 1100 val 17.11 iesre 400 sold 700 val 25.11 intrare 200 sold 900 val 30.11 iesire 800 sold 100 val 400.000.000 240.000.000 440.000.000 280.000.000 360.000.000 40.000.000 pret pret pret pret pret pret 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

392. cost med ponderat dupa fiecare intrare


CMP Data 01-Nov 04-Nov 10-Nov 17-Nov 25-Nov iesire Q intrare Q Cu 1,000 400,000 400 400,000 160,000,000 0 500 410,000 400 404,545 161,818,000 0 200 414,000 Cu Ct stoc Ct Q 400,000,000 1,000 0 600 205,000,000 1,100 0 700 82,800,000 900 Cu 400,000 400,000 404,545 404,545 406,646 Ct 400,000,000 240,000,000 444,999,500 283,181,500 365,981,400

30-Nov

800 406,646 325,316,800

100

406,646

40,664,600

393. FIFO
FIFO iesire Data 01-Nov 04-Nov 10-Nov TOT 17-Nov TOT 25-Nov Q Cu Ct intrare Q Cu 1,000 400,000 500 410,000 stoc Ct Q Cu 400,000,000 1,000 400,000 0 600 400,000 205,000,000 600 400,000 500 410000 1,100 0 200 400,000 500 410,000 700 82,800,000 200 400,000 500 410,000 200 414000 900 0 Ct 400,000,000 240,000,000 240,000,000 205,000,000 445,000,000 80,000,000 205,000,000 285,000,000 80,000,000 205,000,000 82,800,000 367,800,000

400 400,000 160,000,000 0

400 400,000 160,000,000

200 414,000

TOT 30-Nov

TOT

200 400,000 80,000,000 500 410,000 205,000,000 100 414000 41,400,000 800 326,400,000

100 414,000

41,400,000

394.
Amortiz. Contab. 900.000/ 3 = 300.000 Amortiz. Fiscala = 400.000 val contabila = 900.000 - 300.000 = 600.000 baza de imp = 900.000 - 400.000 = 500.000 dif temp impoz = 100.000

395.
Daca beneficiile economice generate de intreprindere, in momentul recuperarii activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egala cu valoarea contabila a activului respectiv. O analiza alternativa este aceea conform careia creanta privind dividendele de incasat are o baza fiscala nula. Diferenta temporara rezultata (85.000) se impoziteaza insa cu o rata nula. Concluzie: nu exista diferenta temporara

396.
val contab venit avans = 10.000 baza de impozitare venit avans = 10.000 10.000 = 0 difer temp deductibila = 10.000 Daca suma deja platita in ceea ce priveste perioada curenta si cea precedenta depaseste suma datorata pentru acele perioade, surplusul trebuie recunoscut ca activ.

397.
val contab = 20.000 2.000 = 18.000 baza de impozit = 20.000 2.800 =17.200 dif temp impoz = 800 impozit amanat= 800*16% = 128

398.
val contab =1.000 baza de imp = 0 => Vc > Bf (datorie) => dif deduct = 1.000 imp amanat = 1.000 x 35% = 350

399.
imob corp val cont = 750.000, baza imp = 705.000, dif temp impoz = 45.000 --- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz. creante clienti val cont = 150.000, baza imp = 162.000, dif temp deduct = 12.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct dob de incasat val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 15.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz amenzi de platit dob de platit val cont = 7.500, baza imp = 0 => dif temp deduct = 7.500 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct total diferenta temporara impozabila = 45.000 + 15.000 = 60.000 = > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 60.000 x 30% = 18.000 pasiv imp aman existent = 3.000 treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 15.000 (18.000 3.000)

reprezinta reluarea datoriei privind impozitul amanat total diferenta temporara deductibila = 12.000 + 7.500 = 19.500 = > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 19.500 x 30% = 5.850 inreg contabile: 6912 Cheltuieli cu impoz amanat = 4412 Impozit pe profit amanat 15.000 4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venituri din impozit pe profit amanat 5.850

400.
in N Val contabila = 360.000 120.000 = 240.000 Baza impozabila = 360.000 80.000 = 280.000 => Vc < Bf (activ) => Diferenta temporara deductibila = 40.000 = > creanta privind impozit amanat sau activ imp amanat in N = 40.000 x 30% = 12.000 4412 Impozit pe profit amanat = 791 Venit din imp amanat 12.000 in N+1 Val contabila = 240.000 120.000 = 120.000 Baza impozabila = 280.000 120.000 = 160.000 => Vc < Bf (activ) => Diferenta temporara deductibila = 40.000 nu se inreg nimic, este deja inreg an precedent in N+2 Val contabila = 120.000 120.000 = 0 Baza impozabila = 160.000 160.000 = 0 => Diferenta temporara deductibila = 0 Se anuleaza activ de imp amanat 6912 Cheltuieli cu imp amanat = 4412 Imp amanat 12.000

401.
val contab = 127.000 baza de imp = 65.000 dif temp impoz = 62.000 la 31.12.N, imp amanat = 62.000 x 30% = 18.600 exista deja 6.000 imp amanat se inreg dif de 12.600

Conform IAS 16 surplusul din reevaluare afecteaza capitalurile proprii : 127.000 90.000 = 60.000 impozitul amanat care apare se va inregistra si pe seama capitalurilor proprii se va inreg: Pe capit proprii : (127.000 - 90.000) x 30% = 11.100 Pe chelt. : (15.000 -10.000) x 30% = 1.500 - ch. amortizarea 105 Rezerve din reevaluare = 4412 Imp amanat 11.100 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 1.500

402.
pasiv imp amanat = 60.000 x 35% = 21.000 1051 Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicarea a ajustarii la inflatie = 4412 Impozit pe profit amanat 21.000

403.
Val contab = 100.000 - 20.000 = 80.000$ x 30.000 = 2.400.000.000 curs 30.000 baza de imp = 100.000 - 25.000 = 75.000 x 33.000 = 2.475.000.000 curs 33.000 => Vc < Bf ( activ) => dif temp ded = 75.000.000 activ imp amanat = 75.000.000 x 30.% = 22.500.000 791 = 4412 22.500.000 Expl: Amortizarea fiscala diminueaza datoria privind impozitul exigibil. Aceasta datorie este un element monetar si va fi convertit la curs de inchidere ; ca urmare, baza de impozitare a fost convertita la curs de inchidere.

404.
pasiv imp amanat ajustat = 1.000 x 30% / 25% = 1.200 ajustare impozit dat modif cota = 200 val cont utilaj = 100.000 baza de imp = 80.000 => Vc > Bf (activ) dif temp impoz = 20.000 => la 31.12.N pasiv de impozit amanat = 20.000 x 30% = 6.000 la 01.01 N pasiv de impozit amanat ajustat = 1.200 => pasiv de impozit amanat de inreg = 4.800 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 6912 Ch imp amanat = 4412 Imp amanat 200 4.800

405.
- obligatia actuala (curenta) generata de un eveniment anterior exista: = prevedere in contract - iesirea de resurse este probabila: = costuri cu mutarea - evaluarea credibila = se pot estima costurile = 200.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

406.
- obligatia actuala exista : = oblig implicita, politica anterioara i-a facut pe clienti sa spere ca le va fi rambursata contraval daca sunt nemultumiti - iesirea de beneficii economice este probabila = costul marfii returnate - evaluarea credibila = se poate estima = 3% din CA Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

407.
- obligatia actuala generata de un eveniment anterior exista : = contaminarea mediului deci rezulta o obligatie legala, deoarece este in curs adoptarea unei reglementari in acest sens - iesirea de beneficii economice este probabila : = cost cu decontaminarea mediului - evaluarea credibila : = se pot estima costuri = 600.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

408.
- obligatia actuala exista : = se vand produse si se acorda garantie - iesirea de beneficii economice este probabila : = costul reparatiilor produselor defecte - evaluarea credibila = se pot estima costuri cu reparatii = 70% x 0 + 25 % x 200.000 + 5% x 1.000.000 = 100.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

409.
- obligatia actuala exista : = conform prevederilor din contract - iesirea de beneficii economice este probabila = costul recopertarii solului - evaluarea credibila = se pot estima costuri = 600.000 x factor de actualizare = 600.000 x 1 = ( 1+0.05)5 1 = 600.000 x 0.7837 = 470.220 ( 1.05) 5 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion = 600.000 x

410.
Se inreg provizion doar pt acele obligatii curente generate de evenimente trecute care sunt independente de actiunile viitoare ale intreprinderii Societatea nu are o obligatie curenta, deoarece nu exista o obligatie de revizie independenta de actiunile viitoare ale societatii. Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru constituirea de provizion

411.
- obligatia actuala exista : = angajamentul fata de clienti - iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu reparatiile

- evaluarea credibila (estimare) = costul cu reparatiile = 1.000.000 461 = 1518 Alte provizioane pt. riscuri si cheltuieli 800.000 6812 Cheltuieli cu provizioane pt. riscuri si cheltuieli = 1518 200.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

412.
- obligatia actuala exista : = prevederile contractului de inchiriere - iesirea de beneficii economice este probabila : = penalizarile din contract - evaluarea credibila (estimare) = costul penalitatilor = 2 ani x 140.000 = 280.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

413.
- obligatia curenta exista : = comunicarea deciziei de restructurare -iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli cu lichidarea activ externe - evaluarea credibila : = cost estimativ = 1.000.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

414.
- obligatia curenta exista : = anuntul public de implementere a restructurarii - iesirea de beneficii economice este probabila : = cheltuieli de restructurare - evaluarea credibila = indemnizatii de concediere = 2.000.000 * Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion * 2.000.000 pt ca nu se iau in considerare : - 300.000 recalific personalului care nu este afectatat de restructurare, - 800.000 cheltuieli de promovare - marketing, 9.000.000 achizitia instalatiei = investitii, 900.000 castiguri din vanzare, chiar daca vanzarea este componenta a restructurarii

415.
la N - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este improbabila : = Y are o situatie solida Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion la N+1 - obligatia curenta exista = garantarea creditului - iesirea de beneficii economice este probabila = acoperire credit garantat - evaluarea credibila = sumele ce trebuie acoperite = 800.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

416.

la N -obligatia probabila = neconfirmata de decizia tribunalului - iesirea de beneficii economice este improbabila = avocatii sustin ca nu platesc despagubiri Concluzie: nu sunt indeplinite conditiile pentru provizion la N+1 - obligatia curenta exista = plata despagubirii conform evolutiei procesului - iesirea de beneficii economice este probabila = plata despagubirii - evaluarea credibila = 700.000 Concluzie: sunt indeplinite conditiile pentru provizion

417.
Nu se poate constitui provizion (recunoaste un activ in bilant), deoarece nu exista o obligatie certa : decizia tribunalului ar putea sa fie modificata de instanta superioara, dar exista un activ eventual.

418.
5121 = 704 15.000.000 5121 = 401 85.000.000

419.
1.Determinarea valorii juste a mijlocului de plata Val. justa = val actualizata a intrarilor viitoare de numerar = 50 + 25/1.05 + 25/1.05 la patrat = 96.485.261 2 Diferenta intre valoarea justa si valoarea nominala a mijlocului de plata este recunoscuta ca fiind venituri din dobanzi = > se poate considera ca pretul de vanzare contine venituri din dobanzi in suma de 100.000.000 - 96.485.261 = 3.514.739 4111 = 707 4111 = 472 96.485.261 3.514.739

repartizare cheltuieli financiare N = (96.485.261 - 50.000.000) x 5% = 2.324.263 472 = 766 2.324.263 N+1 = (96.485.261 - 75.000.000 + 2.324.263) x 5% = 1.190.476 472 = 766 1.190.476 Incasarile ratelor scadente: 5121 = 4111

420.

cedarea prin schimb : 461 = 758 100.000 desc gestiune 6028 = 3028 100.000 primire mat prime 301 = 401 150.000 compens dat 401 = 461 100.000 plata diferenta 401 = 5121 50.000

421.
411 = 411 = 472 = 701 Venituri din vanz. produse finite 472 Venituri inregistratate in avans 704 50.000 10.000 10.000 in perioada in care au loc

422.
357 Marfuri aflate la terti = 371 10.000 411 = 707 12.000 vanzare in N+1 607 = 357 10.000 desc gest

423.
411 = 707 70.000.000 607 = 371 62.000.000

424.
-dobanzi anterioare achizitiei obligatiuni (1 aug N-1 --- 31apr N ) = 100 x 60 x 9/12 = 4.500 -dobanda posterioare achizitiei obligatiunilor (1 mai N --- 30 iul N) = 100 x 60 x 3/12 = 1.500 Inregistrari in anul N : 1. Achizitie obligatiuni 506 Obligatiuni = 5121 200.000 = 100 x 2.000 sau 265 Alte titluri imobilizate = 5121 200.000 2. Incasare dobanda si :

- recunoastere ca venituri a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei 5121 = 766 1.500 - Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in obligatiuni a dobanzilor aferente perioadei posterioare achizitiei 5121 = 506 4.500

425.
venit anual = 120.000.000 /10 = 12.000.000 venituri aferente N = > 12.000.000 x 3 / 12 = 3.000.000 411 = 706 3.000.000

426.
-divid anterioare achizitiei titlurilor (ian sep N) = 1000 x 50 x 9 / 12 = 37.500 -divid posterioare achizitiei titlurilor oct dec N = 100 x 50 x 3 / 12 = 12.500 Inregistrari in anul N +1 : 1. Achizitie actiuni 503 Actiuni = 5121 5.000.000

2. Incasare dividende si : - recunoastere ca venituri a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei 461 = 761 Venituri din imobilizari financiare 12.500 - Inregistrarea ca o diminuare a investitiei in actiuni a dividendelor aferente perioadei posterioare achizitiei 461 = 503 37.500

427.
La 01.01.N 1. Achizitie obligatiuni 265 = 5121 2.000.000 = 20.000 x 100 prima de rambursare = 2.112.742 - 2.000.000 = 112.742 265 = 472 112.742 Determinarea venitului de contabilizat anual ( dobanzi si prima de rambursare inclusa in pretul de rambursare care se va incasa la scadenta)

Venituri anuale corespunz. Investitiei - Dobanda nominala prima de Data rata de 6% la rata de 5% rambursare 1= 4* 6% 2 1-2 01.01.N 0 0 0 31.12.N 120,000 100,000 20,000 N+1 121,200 100,000 21,200 N+2 122,472 100,000 22,472 N+3 123,820 100,000 23,820 N+4 125,250 100,000 25,250 TOT 500,000 112,742

Flux ( Valoare contab. Obligat.) 4 2,000,000 2,020,000 2,041,200 2,063,672 2,087,492 2,112,742

31.12. N 1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 20.000 amort primei 31.12. N+1 1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 21.200 amort primei . 31.12. N+4 1.Incasarea si recunoasterea venitului anual din dobanzi 5121 = 766 100.000 2.Recunoasterea cotei parti din venitul aferent primei de rambursare 472 = 761 Venituri din imobilizari financiare 25.250 amort primei La scadenta => incasarea imprumutului la valoarea de rambursare 5121 = 265 2.112.742

428.
117 = 411 45.000 441 = 411 15.000 N+1 ct profit si venit vanzari = cont marfa = rez ordinar = ch cu imp profit = rez net = pierdere 500.000 -400.000 100.000 -25.000 = 100.000 x 25% 75.000 = 100.000 25.000

N :retratat ct profit si pierdere venit vanzari = 340.000 = 400.000 60.00 cost marfa = -320.000 rez ordinar = 20.000 ch cu imp profit = -5.000 rez net = 15.000 Tabloul variatiei capitalurilor proprii Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului Corectare eroare Rezultat nerepartiz. la deschiderea exercitiului dupa corectare Rezultat net Rezultat nerepartizat la inchidere exercitiu N+1 260.000 -45.000 215.000 75.000 290.000 N retratat 200.000 0 200.000 15.000 215.000

429.
De introdus din pdf listat

Rata de capitalizare = rata medie a dobanzii imprumutului = ( 5% x 27.000 / 68.250 ) + ( 6% x 41.250 / 68.250) = 1.98 % + 3.63% = 5.61 % Dobanda capitalizabila = Valoare activ x Rata de capitalizare = 84.000 x 5.61% = 4.712.4 mil x 1.000.000 = 4.712.400.000

cheltuiala reala < ch calculate 4.000.000.000 < 4.712.400.000 => costurile capitalizabile = 4.000.000.000

430.
Conform IAS 23 vor fi capitalizate numai costurile indatorarii aferente perioadei de desfasurare a lucrarilor ( 01.01.N+1 31.12.N+1). cost in N = 6.000.000 x 5% x 1/12 = 25.000 In N dobanzile nu sunt capitalizabile deoarece nu s-a lucrat la amenajare . cost in N +1 = 6.000.000 x 5% = 300.000 dobanzi incorporabile in costul amenajarii

431.
Listat singura pe pagina de comparat cu listat pdf Se va incorpora in costul de productie dobanda aferenta imprumutului special cat si ale altor imprumuturi 1. Imprumut special : 700.000 x 5% x 9/12 = 26.250 apr. dec.N Venituri din plasare temporara 01.04 - 31.05 = (700.000 - 360.000) x 4% x 2/12 = 2.267 01.06 - 31.07 = (700.000 - 440.000) x 4% x 2/12 = 1.733 01.08 - 31.10 = (700.000 - 600.000) x 4% x 3/12 = 1.000 = > ramas 100.000 pt. 31.10 Total 5.000 Dobanzi capitalizabile = 26.250 - 5.000 = 21.250 2.Alte imprumuturi : Dobanzi platite altor imprum in N - credite in cont curent 50.000 - imprum obligatar (14.000.000 x 6%) = 840.000 Total 890.000 Media altor imprumuturi - credite in cont curent 1.300.000 - imprum obligatar 14.000.000 total 15.300.000 Rata medie a dobanzii altor imprumuturi = 890.000 / 15.300.000 x 100 = 5.8% Dobanzi capitalizabile pt alte imprum - plati 28.02 = 160.000 x 5.8% x 10/12 = 7.733 - plati 31.10 = 100.000 x 5.8% x 2/12 = 967 Total 8.700 Dobanzi capitalizabile in total = 21.250 + 8.700 = 29.950