Sunteți pe pagina 1din 39

Ngun: www.giaxaydung.

vn 1

B XY DUNG

S: 2273/BXD-VP
V/v Cng b nh mc d
ton duy tr cy xanh th
CNG HO X HI CHU NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phc

H Ni, ngy 10 thng 11 nm 2008


Knh gi: - Cc B, C quan ngang B, C quan thuc Chnh ph.
- U ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng.


- Cn c Ngh nh s 17/2008/N-CP ngy 04/02/2008 ca Chnh ph
qui nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Xy
dng.
- Cn c Ngh nh s 31/2005/N-CP ngy 11/3/2005 ca Chnh ph v
Sn xut v cung ng sn phm, dch v cng ch.


B Xy dng cng b nh mc d ton Duy tr cy xanh th km
theo vn bn ny cc c quan, t chc, c nhn c lin quan s dng vo
vic xc nh chi ph Duy tr cy xanh th theo hng dn ti Thng t s
06/2008/TT-BXD ngy 20/3/2008 ca B Xy dng hng dn qun l chi ph
dch v cng ch th.


Ni nhn : kt. b trng
- Nh trn; Th trng
- Vn phng Quc hi;
- Hi ng dn tc v cc U ban ca Quc hi;
- Vn phng Ch tch nc;
- C quan TW ca cc on th;
- To n Nhn dn ti cao;
- Vin Kim st nhn dn ti cao; k
- Vn phng Chnh ph;
- Cc S XD, cc S GTCC ca cc Tnh, TP
trc thuc TW;
- Cc Cc, V thuc B XD; Cao Li Quang
- Lu VP, V PC, V KTXD, Vin KTXD, C300.

2
b xy dng
-----o0o-----


nh mc d ton
duy tr cy xanh th
(Cng b km theo vn bn s: 2273 /BXD-VP ngy 10 thng 11
nm 2008 ca B Xy dng)h ni - 2008
3
Phn I

Thuyt minh nh mc
duy tr cy xanh th


1. Ni dung nh mc duy tr cy xanh th
- nh mc d ton duy tr cy xanh th cng b ti vn bn ny bao
gm cc hao ph cn thit v vt liu (phn bn, thuc tr su, nc ti, vt
t khc), nhn cng v mt s phng tin my mc thit b hon thnh
mt n v khi lng cng tc duy tr cy xanh th;
- Phm vi cc cng vic duy tr cy xanh th c nh mc bao gm
cc cng vic lin quan n qu trnh chm sc cy xanh thng xuyn k t
khi c trng mi m bo vic sinh trng v pht trin bnh thng ca
cy xanh trong th.

2. Cc cn c xc lp nh mc
- Quy trnh k thut thc hin cng tc duy tr cy xanh th hin
ang p dng ph bin cc th.
- Ngh nh s 72/2001/N-CP ngy 05/10/2001 ca Chnh ph v vic
phn loi th v phn cp qun l th.
- S liu v tnh hnh s dng lao ng, trang thit b xe my, k thut
cng nh kt qu ng dng tin b khoa hc k thut vo thc tin cng tc
duy tr cy xanh th.

3. Kt cu ca tp nh mc
nh mc c trnh by theo nhm, loi cng tc duy tr cy xanh
th. Mi nh mc c trnh by gm: thnh phn cng vic, iu kin p
dng cc tr s mc v n v tnh ph hp thc hin cng vic , bao
gm 3 chng: Duy tr thm c, Duy tr cy trang tr v Duy tr cy bng mt;

4
Phn II
nh mc d ton

Chng I: Duy tr thm c

CX.11100 Ti nc thm c thun chng v khng thun chng (tiu
o, di phn cch)

Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Dng vi phun cm tay, ti u t m thm c, tu theo a hnh
tng khu vc, nc ti ly t ging khoan bm ln ti trc tip hoc nc
my ly t ngun cung cp ca thnh ph ti ti ch hoc bng xe ch bn
ti nhng khu vc xa ngun nc.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr thm c c quy nh nh
sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 5lt/m2 (c thun chng); 6
lt/m2 (c khng thun chng); S ln ti 140 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 7lt/m2 (c thun chng); 9
lt/m2 (c khng thun chng); S ln ti 195 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 7lt/m2 (c thun chng); 9
lt/m2 (c khng thun chng); S ln ti 240 ln/nm.

CX.11110 Ti nc ging khoan thm c thun chng bng my bm

n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Bm xng Bm in
CX.1111 Ti nc
ging khoan
thm c thun
chng bng
my bm
Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- My bm chy xng
3CV
- My bm chy in
1,5KW

cngca

ca


0,0750,075

-

0,1-

0,1
1 2
5
CX.11120 Ti nc thm c thun chng bng th cng

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1112 Ti nc thm
c thun chng
bng th cng
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

m3


cng

0,5


0,13

1CX.11130 Ti nc thm c thun chng bng xe bn

n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Xe bn
5m3
Xe bn
8m3
CX.1113 Ti nc
thm c thun
chng bng xe
bn
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- Xe bn


m3


cng


ca


0,5


0,11


0,033

0,5


0,11


0,021
1 26

CX.11140 Ti nc ging khoan thm c khng thun chng (tiu o,
di phn cch) bng my bm

n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Bm
xng
Bm in
CX.1114 Ti nc
ging khoan
thm c khng
thun chng
(tiu o, di
phn cch...)
bng my bm
Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- My bm chy xng
3CV
- My bm chy in
1,5KW

cngca

ca


0,090,09

-

0,12-

0,12
1 2
CX.11150 Ti nc thm c khng thun chng (tiu o, di phn
cch) bng th cng

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1115 Ti nc thm
c khng thun
chng (tiu o,
di phn cch...)
bng th cng
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

m3


cng

0,6


0,17


7
CX.11160 Ti nc thm c khng thun chng (tiu o, di phn
cch) bng xe bn

n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Xe bn
5m3
Xe bn
8m3
CX.1116 Ti nc
thm c khng
thun chng
(tiu o, di
phn cch...)
bng xe bn
Vt liu:
- Nc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- Xe bn


m3


cngca


0,6


0,100,036

0,6


0,100,021
1 2

Ghi ch: Bng mc ca cc cng tc CX.11110; CX.11120; CX.11130;
CX.11140; CX.11150; CX.11160 quy nh nh mc i vi cc th vng I.
Cc th vng II, vng III tr s nh mc Nhn cng, My thi cng c
iu chnh vi h s: K = 1,42.8
CX.12100 Pht thm c thun chng v thm c khng thun chng (tiu
o, di phn cch)
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Pht thm c thng xuyn, duy tr thm c lun bng phng v m
bo chiu cao c bng 5cm, tu theo a hnh v iu kin chm sc tng v tr
m dng my ct c, phn hoc dng lim.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn c rc trong phm vi 30m.

CX.12110 Pht thm c bng my
n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao
ph
n
v Thm c
thun
chng
Thm c
khng thun
chng
CX.1211 Pht thm c
bng my
Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7

My thi cng:
- My ct c cng
sut 3 CV


cngca


0,160,067

0,120,05
1 2CX.12120 Pht thm c th cng
n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao
ph
n
v Thm c
thun
chng
Thm c
khng thun
chng
CX.1212 Pht thm c
th cng
Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7


cng0,50,4


1 2

9
CX.12130 Xn l c
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Xn thng l c theo chu vi, cch b va 10cm.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn c rc trong phm vi 30m.

n v tnh: 100md/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao
ph
n
v C l gng C nhung
CX.1213 Xn l c Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7


cng0,330,5


1 2


CX.12140 Lm c tp
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Nh sch c khc ln trong c thun chng, m bo thm c c
duy tr c ln khng qu 5% c di.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn c rc trong phm vi 30m.

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1214 Lm c tp Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

cng


0,33


10
CX.12150 Trng dm c
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Thay th cc ch c cht hoc b dm nt, c trng dm cng ging
vi c hin hu.
- m bo sau khi trng dm thm c c ph kn khng b mt
khong.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn c rc trong phm vi 30m.

n v tnh: 1m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1215 Trng dm
c
Vt liu:
- C
- Nc
- Phn hu c, phn

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
4/7


m2
m3
kg


cng1,07
0,015
2,0


0,077
CX.12160 Phun thuc phng tr su c
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Phun thuc tr su c.
- Mi nm phng tr 2 t, mi t phun 3 ln, mi ln cch nhau 5
n 7 ngy.

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1216 Phun thuc
phng tr su c
Vt liu:
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


lt


cng


0,015


0,071

11
CX.12170 Bn phn thm c
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ri u phn trn ton b din tch thm c.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1217 Bn phn thm
c
Vt liu:
- Phn v c

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


kg


cng


3,0


0,1
12
Chng II: duy tr cy trang tr

CX.21100 Duy tr bn hoa
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Dng vi phun cm tay, ti u nc t m t ti gc cy, kt
hp phun nh ra sch l tu theo a hnh tng khu vc, nc ti ly t
ging khoan bm ln ti trc tip hoc nc my ly t ngun cung cp ca
thnh ph ti ti ch hoc bng xe ch bn ti khu vc xa ngun nc.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn rc thi trong phm vi 30m.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr bn hoa c quy nh nh
sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 5lt/m2; S ln ti 180 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 320 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 420 ln/nm.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr bn cnh, hng ro c quy
nh nh sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 5lt/m2; S ln ti 140 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 195 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 240 ln/nm.

CX.21110 Ti nc ging khoan bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng
my bm
n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Bm
xng
Bm du
CX..2111 Ti nc
ging khoan
bn hoa, bn
cnh, cy hng
ro bng my
bm
Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- My bm chy xng
3CV
- My bm chy in
1,5KW

cngca

ca


0,080,08

-

0,1-

0,1
1 2


13
CX.21120 Ti nc bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng th cng
n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2112 Ti nc bn
hoa, bn cnh,
cy hng ro
bng th cng
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

m3


cng

0,5


0,16CX.21130 Ti nc bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng xe bn
n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Xe bn
5m3
Xe bn
8m3
CX.2113 Ti nc bn
hoa, bn cnh,
cy hng ro
bng xe bn
Vt liu:
- Nc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- Xe bn


m3


cng


ca


0,5


0,11


0,033

0,5


0,11


0,021
1 2

Ghi ch: Bng mc ca cc cng tc CX.21110; CX.21120; CX.21130 quy
nh nh mc i vi cc th vng I. Cc th vng II, vng III tr s
nh mc Nhn cng, My thi cng c iu chnh vi h s K = 1,42.14

CX.22110 Cng tc thay hoa bn hoa
Thnh phn cng vic:
- Chun b vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Nh sch hoa tn, dng cuc xng xi ti t, san bng mt bn theo
ng quy trnh.
- Trng hoa theo chng loi c chn, dng vi sen nh ti nh sau
khi trng.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn rc thi trong phm vi 30m.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100m2/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Hoa
ging
Hoa gi
CX.2211 Cng tc thay
hoa bn hoa
Vt liu:
- Hoa ging
- Hoa gi

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


cy
gi


cng

2500
-


3,33


-
1600


3,0

1 2


CX.22120 Phun thuc tr su bn hoa

n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2212 Phun thuc tr
su bn hoa
Vt liu:
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

lt


cng

0,015


0,167

15

CX.22130 Bn phn v x l t bn hoa
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Trn phn vi thuc x l t theo ng t l.
- Bn u phn vo gc cy.
- Don dp v sinh ni lm vic, thu dn rc thi trong phm vi 30m.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100m2/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2213 Bn phn v x
l t bn hoa
Vt liu:
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc x l t

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

kg
kg
kg


cng

200
5,0
0.2


0,334

16
CX.22140 Duy tr bn cnh l mu (bao gm bn cnh cng vin c
hng ro v khng c hng ro)
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Nh b gc cy xu, xi t, trng dm (t l trng dm i vi cng
vin c hng ro l 20%/nm, cng vin khng c hng ro l 30%/nm).
- Nh b c di (12 ln/nm); ct ta bm ngn (8 ln/nm).
- Bn phn v c, phn hu c xen k nhau (phn v c 2 ln/nm, phn
hu c 2ln/nm).
- Phun thuc tr su cho cy (phun 2 t, mi t 2 ln).
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100m2/nm
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v C hng
ro
Khng
hng ro
CX.2214 Duy tr bn
cnh l mu
Vt liu:
- Cy cnh
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

cy
kg
kg
lt


cng


320
800
8,5
0,05


19,7

480
1000
12
0,06


24,78
1 2

17
CX.22150 Duy tr cy hng ro, ng vin
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ct sa hng ro vung thnh sc cnh, m bo cao (thc hin 12
ln/nm).
- Bn phn hu c 2 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100m2/nm
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Cao <1m Cao 1m
CX.2215 Duy tr cy
hng ro,
ng vin
Vt liu:
- Phn hu c

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

kg


cng


600


13,5

600


21,4
1 2CX.22160 Trng dm cy hng ro, ng vin
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Nh b gc cy xu, xi t, trng dm (t l trng dm l 30%/1m2).
- Nh b c di; ct ta bm ngn, bn phn hu c.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

n v tnh: 1m2 trng dm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2216 Trng dm cy
hng ro, ng
vin
Vt liu:
- Cy hng ro
- Nc
- Phn hu c, phn

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

Cy
kg
kg


cng

40
0,15
3,6


0,040
18
CX.23100 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh
Thnh phn cng vic :
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Dng vi phun cm tay, ti u nc t m gc cy, kt hp phun
nh ra sch l tu theo a hnh theo khu vc, nc ti ly t ging khoan
bm ln ti trc tip hoc nc my ly t ngun cung cp ca thnh ph
ti ti ch hoc bng xe bn ti nhng khu vc xa ngun nc.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr cy cnh ra hoa v cy cnh
to hnh c quy nh nh sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 5lt/m2; S ln ti 150 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 180 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 7lt/m2; S ln ti 240 ln/nm.

CX.23110 Ti nc ging khoan cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh
bng my bm
n v tnh: 100cy/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Bm xng Bm in
CX.2311 Ti nc
ging khoan
cy ra hoa, to
hnh bng my
bm
Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- My bm chy xng
3CV
- My bm chy in
1,5KW

cngca

ca

0,0750,075

-

0,1-

0,1
1 2


CX.23120 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh bng th cng
n v tnh: 100cy/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2312 Ti nc cy
ra hoa, to hnh
bng th cng
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

m3


cng

0,5


0,15

19
CX.23130 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh bng xe bn
n v tnh: 100cy/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Xe bn
5m3
Xe bn
8m3
CX.2313 Ti nc cy
ra hoa, to
hnh bng xe
bn
Vt liu:
- Nc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- Xe bn

m3


cngca


0,5


0,110,033

0,5


0,980,019
1 2

Ghi ch: Bng mc ca cc cng tc CX.23110; CX.23120; CX.23130 quy
nh nh mc i vi cc th vng I. Cc th vng II, vng III tr s
nh mc Nhn cng, My thi cng c iu chnh vi h s K = 1,42.20
CX.24110 Duy tr cy cnh tr hoa
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ct sa tn gn gng, cn i khng cy nng tn, nghing ng
(thc hin 12 ln/nm).
- Bn phn v c, phn hu c xen k nhau (phn v c 2 ln/nm, phn
hu c 2 ln/nm).
- Phun thuc tr su cho cy (phun 4 t, mi t 2 ln).
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2411 Duy tr cy cnh
tr hoa
Vt liu:
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


kg
kg
lt


cng


600,0
40,0
0,44


51,5


Ghi ch: i vi cng tc duy tr cy cnh to hnh c tr hoa, nh mc nhn
cng c nhn vi h s K = 1,1.


CX.24120 Trng dm cy cnh tr hoa
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Nh b cy cnh xu, hng, xi t, trng cy cnh, ti nc.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.

n v tnh: 100 cy
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2412 Trng dm cy
cnh tr hoa
Vt liu:
- Cy ging

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7


cy


cng


100,0


15,021
CX.24130 Duy tr cy cnh to hnh
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ct ta cy theo hnh quy nh (thc hin 12 ln/nm).
- Bn phn v c, phn hu c xen k nhau (phn v c 2 ln/nm, phn
hu c 2ln/nm).
- Phun thuc tr su cho cy (phun 3 t, mi t 2 ln).
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2413 Duy tr cy cnh
to hnh
Vt liu:
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


kg
kg
lt


cng


600,0
40,0
0,33


42,8
22
CX.25100 Duy tr cy cnh trng chu
(Kch thc chu c ng knh bnh qun 60cm, cao 40cm)
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Dng vi phun cm tay, ti u nc t m gc cy, kt hp phun
nh ra sch l tu theo a hnh theo khu vc, nc ti ly t ging khoan
bm ln ti trc tip hoc nc my ly t ngun cung cp ca thnh ph
ti ti ch hoc bng xe bn ti nhng khu vc xa ngun nc.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr cy cnh trng chu c quy
nh nh sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 3 lt/cy; S ln ti 90 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 5 lt/cy; S ln ti 140 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 5 lt/cy; S ln ti 240 ln/nm.

CX.25110 Ti nc ging khoan cy cnh trng chu bng my bm
n v tnh: 100 chu/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Bm xng Bm in
CX.2511 Ti nc
ging khoan
cy cnh trng
chu bng my
bm
Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- My bm chy xng
3CV
- My bm chy in
1,5KW

cngca

ca

0,050,048

-

0,07-

0,065
1 2
23
CX.25120 Ti nc cy cnh trng chu bng th cng
n v tnh: 100chu/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2512 Ti nc cy
cnh trng chu
bng th cng
Vt liu:
- Nc my

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

m3


cng

0,3


0,11CX.25130 Ti nc my cy cnh trng chu bng xe bn

n v tnh: 100 chu/ln
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Xe bn
5m3
Xe bn
8m3
CX.2513 Ti nc cy
cnh trng
chu bng xe
bn
Vt liu:
- Nc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun
3,5/7

My thi cng:
- Xe bn

m3


cng


ca


0,3


0,07


0,022

0,3


0,08


0,015
1 2Ghi ch: Bng mc ca cc cng tc CX.25110; CX.25120; CX.25130 quy
nh nh mc i vi cc th vng I. Cc th vng II, vng III tr s
nh mc Nhn cng, My thi cng c iu chnh vi h s K = 1,42.

24
CX.26110 Thay t, phn chu cnh
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Xc b t c, thay t mi c trn u vi phn v thuc x l
t.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100chu/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2611 Thay t, phn
chu cnh
Vt liu:
- t mn en trn ct
mn
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc x l t

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


m3

kg
kg
kg


cng

2,0

150
20,0
10,0


10,0CX.26120 Duy tr cy cnh trng chu
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ct ti cnh hoc chi mc khng thch hp thc hin 6ln/nm.
- Bn phn v c 2 ln/nm; phun thuc tr su 3 t, mi t 2 ln.
- Nh c di, xi ti t thc hin 4 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 100chu/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2612 Duy tr cy cnh
trng chu
Vt liu:
- Phn v c
- Thuc tr su

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

kg
lt


cng

26,0
0,33


32,0
25
CX.26130 Trng dm cy cnh trng chu
n v tnh: 100 chu trng dm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2613 Trng dm cy
cnh trng chu
Vt liu:
- Cy ging
- Phn v c

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 3,5/7

cy
kg


cng

100
5,0


10,0CX.26140 Thay chu hng, v
n v tnh: 100 chu/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.1614 Thay chu
hng, v
Vt liu:
- Chu cnh

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

chu


cng

100


10,0

26

CX.26150 Duy tr cy leo
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Lm c xi gc, r gin, ti nc.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr 1 cy leo quy nh nh sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 5 lt/cy; S ln ti 120 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 5 lt/cy; S ln ti 145 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 5 lt/cy; S ln ti 175 ln/nm.

n v tnh: 10 cy/ln
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.2615 Duy tr cy leo Vt liu:
- Nc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

m3


cng

0,05


0,12

27
Chng III: Duy tr cy bng mt


Phn loi cy bng mt:
- Cy bng mt mi trng: Cy sau khi trng c 90 ngy n 2 nm.
- Cy bng mt trng sau 2 nm:
+ Cy bng mt loi 1: Cy cao <= 6m v c ng knh gc cy <= 20cm
+ Cy bng mt loi 2: Cy cao <= 12m v c ng knh gc <= 50cm.
+ Cy bng mt loi 3: Cy cao > 12m hoc c ng knh gc > 50cm.

CX.31110 Duy tr cy bng mt mi trng
Thnh phn cng vic:
- Ti nc t m gc cy.
- Bn phn hu c gc cy thc hin trung bnh 1 ln/nm.
- Sa tn, to hnh v ty chi: dng ko (hoc ca) ct ta nhng cnh
hoc chi mc khng thch hp vi kiu dng cn to thc hin trung bnh 4
ln/nm.
- Chng sa cy nghing: thc hin trung bnh 2 ln/nm.
- V sinh quanh gc cy: Nh c di quanh gc cy, dn dp rc quanh
gc cy thu gom vn chuyn n ni quy nh, thc hin 4 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.

n v tnh: 1cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.3111 Duy tr cy
bng mt mi
trng
Vt liu:
- Nc
- Phn hu c
- Cy chng fi 60
- Dy km 1mm
- Vt liu khc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe bn 5m3

m3
kg
cy
kg
%


cng


ca


2,4
6,0
3
0,02
1,5


1,16


0,12

28
CX.31120 Duy tr thm c gc bng mt
(Din tch thm c bnh qun 3m2/bn)
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vt t, dng c n ni lm vic.
- Ti nc bng xe bn.
- Pht v xn thm c v dn dp v sinh thc hin trung bnh 8
ln/nm.
- Lm c tp thc hin trung bnh 12 ln/nm.
- Dn v sinh rc trn thm c.
- Trng dm c 30%.
- Bn phn hu c thm c thc hin trung bnh 2ln/nm.
- Phng tr su c thc hin trung bnh 6 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng, chi ra ct dng c ti
ni quy nh.

* Lng nc ti v s ln ti duy tr bn c chu c quy nh
nh sau:
+ Cc th Vng I: Lng nc ti: 15 lt/m2; S ln ti 140 ln/nm.
+ Cc th Vng II: Lng nc ti: 20 lt/m2; S ln ti 180 ln/nm.
+ Cc th Vng III: Lng nc ti: 20 lt/m2; S ln ti 240 ln/nm.
n v tnh: 1 bn/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v nh mc
CX.3112 Duy tr thm c
gc cy bng
mt
Vt liu:
- Nc
- C ging
- Phn hu c
- Phn v c
- Thuc x l t
- Vi bt

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe bn 5m3
- My ct c cng sut
3CV

m3
m2
kg
kg
kg
kg


cng


ca
ca

2,1
0,9
8,0
0,378
0,06
1,8


4,05


0,358
0,024

Ghi ch: Mc hao ph nc ti v xe bn 5m3 c quy nh nh mc i
vi cc th vng I. Cc th vng II c iu chnh vi K=1,7; Vng III
c iu chnh vi h s K = 2,3.

29
CX.31130 Duy tr cy bng mt loi 1
Thnh phn cng vic:
- Nhn k hoch thng bo vic ct sa, kho st hin trng, lin h
ct in.
- Chun b vt t, dng c n ni lm vic, gii phng mt bng, bo
v cnh gii m bo giao thng, an ton lao ng.
- Ly nhnh kh, m nhnh to tn cn i, sn vt ct thc hin trung
bnh 2 ln/nm.
- Ty chi thc hin trung bnh 4 ln/nm.
- Chng sa cy nghing thc hin 1 ln/nm.
- V sinh quanh gc cy thc hin trung bnh 12 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 1cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.3113 Duy tr cy
bng mt loi 1
Vt liu:
- Sn
- Xng
- Cy chng fi 60
- Np g
- inh

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7


kg
lt
cy
cy
kg


cng


0,02
0,014
0,2
0,2
0,005


0,45


30
CX.31140 Duy tr cy bng mt loi 2
Thnh phn cng vic:
- Nhn k hoch thng bo vic ct sa, kho st hin trng, lin h
ct in.
- Chun b vt t, dng c n ni lm vic, gii phng mt bng, bo
v cnh gii m bo giao thng v c bit phi an ton lao ng.
- Ly nhnh kh, m nhnh to tn cn i, sn vt ct thc hin trung
bnh 2 ln/nm.
- Ty chi thc hin trung bnh 3 ln/nm.
- Chng sa cy nghing thc hin 1 ln/nm.
- V sinh quanh gc cy thc hin trung bnh 12 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 1cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.3114 Duy tr cy
bng mt loi 2
Vt liu:
- Sn
- Xng

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe thang cao 12m
- Ca my cm tay

kg
lt


cng


ca
ca

0,02
0,014


2,828


0,042
0,264

31
CX.31150 Duy tr cy bng mt loi 3
Thnh phn cng vic:
- Nhn k hoch thng bo vic ct sa, kho st hin trng, lin h
ct in.
- Chun b vt t, dng c n ni lm vic, gii phng mt bng, bo
v cnh gii m bo giao thng v c bit phi an ton lao ng.
- Ly nhnh kh, m nhnh to tn cn i, sn vt ct thc hin trung
bnh 2 ln/nm.
- G ph sinh, k sinh thng thng.
- V sinh quanh gc cy thc hin trung bnh 12 ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra ct dng c ti ni quy nh.

n v tnh: 1cy/nm
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.3115 Duy tr cy
bng mt loi 3
Vt liu:
- Sn
- Xng

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe thang cao 12m
- Ca my

kg
lt


cng


ca
ca

0,033
0,0237


5,79


0,069
0,44

32
CX.31160 Gii to cnh cy gy
Thnh phn cng vic:
- Cnh gii giao thng.
- Gii to cnh cy gy , nhanh chng gii phng mt bng.
- Ct bng vt cy gy, sn vt ct.
- Dn dp v sinh, thu gom cnh l, vn chuyn v v tr theo quy nh.
n v tnh: 1 cy
S lng M hiu Loi cng
tc
Thnh phn hao
ph
n
v Cy loi
1
Cy loi
2
Cy loi
3
CX.3116 Gii to
cnh cy
gy
Vt liu:
- Sn
- Xng
- Vt liu khc

Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7

My thi cng:
- Ca my cm
tay
- Xe thang cao
12m


kg
lt
%


cngca
ca

-
-
-


0,30,07
-

0,025
0,018
1,5


1,20,165
0,03


0,03
0,021
1,5


2,00,2
0,04

1 2 3
33
CX.31170 Ct thp tn, khng ch chiu cao
Thnh phn cng vic:
- Cnh gii giao thng.
- Ct thp tn cy, khng ch chiu cao, tu tng loi cy, tng loi
cnh c th m ct sa theo yu cu k, m thut, khng ch chiu cao t 8
n 12 m.
- Thu dn cnh, l cy, thu gom chuyn v v tr theo quy nh.

n v tnh: 1 cy
S lng M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n
v Cy loi 1 Cy loi 2
CX.3117 Ct thp tn,
khng ch
chiu cao
Vt liu:
- Sn
- Xng
- Vt liu khc

Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe thang cao 12m
- t ti 2 tn

kg
kg
%


cng


ca
ca

0,125
0,09
1,5


4,5


0,15
0,125

0,15
0,108
1,5


6,0


0,2
0,125

1 2


CX.31180 G ph sinh cy c th
Thnh phn cng vic:
- Cnh gii giao thng.
- Tho d ph sinh eo bm nh hng n sc sng cy trng v m
quan th.

n v tnh: 1 cy
M hiu Loi cng tc Thnh phn hao ph n v S lng
CX.3118 G ph sinh cy
c th
Nhn cng:
- Bc th bnh qun 4/7

My thi cng:
- Xe thang cao 12m


cng


ca


8,0


0,18


34
CX.31190 Gii to cy gy,
Thnh phn cng vic:
- Nhn k hoch, kho st hin trng, thng bo ct in.
- Chun b dng c giao thng, cnh gii giao thng.
- Gii to cy ng, x l cnh nhnh, thn cy, o gc, vn chuyn
v ni quy nh phm vi 5km, san phng h o gc cy.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.

n v tnh: 1 cy
S lng M hiu Loi cng
tc
Thnh phn hao
ph
n
v Cy loi
1
Cy loi
2
Cy loi
3
CX.3119 Gii to
cnh cy
gy,
Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7

My thi cng:
- t c cu t
hnh 2,5T
- Ca my cm
tay

cngca

ca

3,3-

0,3

7,00,263

1,24


15,00,4

2,5

1 2 3
35
CX.31200 n h cy su bnh
Thnh phn cng vic:
- Kho st, lp k hoch, lin h ct in, chun b dng c, gii phng
mt bng, cnh gii giao thng.
- n h cy, cht, ca thn cy thnh tng khc ti ch.
- o gc san lp hon tr mt bng.
- Thu gn cnh l, vn chuyn gc cy v ni quy nh, c ly vn
chuyn trong phm vi 5km.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.

n v tnh: 1 cy
S lng M hiu Loi cng
tc
Thnh phn hao
ph
n
v Cy loi
1
Cy loi
2
Cy loi
3
CX.3120 n h cy
su bnh
Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 4/7

My thi cng:
- t c cu t
hnh 2,5T
- Ca my cm
tay
- Xe thang cao
12m

cngca

ca

ca

3,24-

0,55

-

12,70,313

1,65

0,125


21,50,438

3,3

0,25
1 2 3
36
CX.31210 Qut vi gc cy
Thnh phn cng vic:
- Chun b, vn chuyn vi v nc ti vi.
- Lc vi, qut vi gc cao 1m tnh t mt t gc cy, thc hin bnh
qun 3ln/nm.
- Dn dp v sinh ni lm vic sau khi thi cng.
- Chi ra, ct dng c ti ni quy nh.
n v tnh: 1 cy
S lng M hiu Loi cng
tc
Thnh phn hao
ph
n
v Cy loi
1
Cy loi
2
Cy loi
3
CX.2021 Qut vi
gc cy
Vt liu:
- Vi
- A dao

Nhn cng:
- Bc th bnh
qun 3,5/7


kg
kg


cng0,16
0,003


0,0330,57
0,011


0,051,14
0,022


0,125


1 2 3

37


Bng ph lc phn vng


Stt
Tn vng
a phng trc thuc
1 Vng I H Ni, Hi Phng, Vnh Phc, H Ty, Bc Ninh, Hi
Dng, Hng Yn, H Nam, Nam nh, Thi Nguyn, Ninh
Bnh, H Giang, Cao Bng, BcKn, Lng Sn, Tuyn Quang,
Yn Bi, Thi Nguyn, Ph Th, Bc Giang, Qung Ninh, Lai
Chu, Sn La, Ha Bnh, Thanh Ha, in Bin.
2 Vng II Ngh An, H Tnh, Qung Bnh, Qung Tr, Tha Thin Hu,
Nng, Qung Nam, Qung Ngi, Bnh nh, Ph Yn,
Khnh Ha, Kon Tum, Gia Lai, k Lk, k Nng, Lm
ng.
3 Vng III TP. H Ch Minh, Ninh Thun, Bnh Phc, Ty Ninh, Bnh
Dng, ng Nai, Bnh Thun, B Ra - Vng Tu, Long An,
ng Thp, An Giang, Tin Giang, Vnh Long, Bn Tre, Kin
Giang, Cn Th, Tr Vinh, Sc Trng, Bc Liu, C Mau, Hu
Giang.
38

Mc lc

M hiu Ni dung Trang

Phn I: Thuyt minh nh mc


2
Phn II: nh mc d ton
3
Chng I: Duy tr thm c 3
CX.11100 Ti nc thm c thun chng v khng thun chng (tiu o,
di phn cch)
3
CX.11110 Ti nc ging khoan thm c thun chng bng my bm 3
CX.11120 Ti nc thm c thun chng bng th cng 4
CX.11130 Ti nc thm c thun chng bng xe bn 4
CX.11140 Ti nc ging khoan thm c khng thun chng (tiu o,
di phn cch)
5
CX.11150 Ti nc thm c khng thun chng (tiu o, di phn cch)
bng th cng
5
CX.11160 Ti nc thm c khng thun chng (tiu o, di phn cch)
bng xe bn
6
CX.12100 Pht thm c thun chng v thm c khng thun chng (tiu
o, di phn cch)
7
CX.12110 Pht thm c bng my 7
CX.12120 Pht thm c bng th cng 7
CX.12130 Xn l c 8
CX.12140 Lm c tp 8
CX.12150 Trng dm c 9
CX.12160 Phun thuc phng tr su c 9
CX.12170 Bn phn thm c

10
Chng II: Duy tr cy trang tr 11
CX.21100 Duy tr bn hoa 11
CX.21110 Ti nc ging khoan bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng
my bm
11
CX.21120 Ti nc bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng th cng 12
CX.21130 Ti nc bn hoa, bn cnh, cy hng ro bng xe bn 12
CX.22110 Cng tc thay hoa bn hoa 13
CX.22120 Phun thuc tr su bn hoa 13
CX.22130 Bn phn v x l t bn hoa 14
CX.22140 Trng dm bn cnh l mu (bao gm bn cnh cng vin c
hng ro v khng c hng ro)
15
CX.22150 Duy tr cy hng ro, ng vin 16
CX.22160 Trng dm cy hng ro, ng vin 16
CX.23100 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh 17
CX.23110 Ti nc ging khoan cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh 17
39
bng my bm
CX.23120 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh bng th cng 18
CX.23130 Ti nc cy cnh ra hoa v cy cnh to hnh bng xe bn 18
CX.24110 Duy tr cy cnh tr hoa 19
CX.24120 Trng dm cy cnh tr hoa 20
CX.24130 Duy tr cy cnh to hnh 20
CX.25100 Duy tr cy cnh trng chu 21
CX.25100 Ti nc ging khoan cy cnh trng chu bng my bm 21
CX.25110 Ti nc cy cnh trng chu bng th cng 22
CX.25120 Ti nc cy cnh trng chu bng xe bn 22
CX.26110 Thay t, phn chu cnh 23
CX.26120 Duy tr cy cnh trng chu 23
CX.26130 Trng dm cy cnh trng chu 24
CX.26140 Thay chu hng, v 24
CX.26150 Duy tr cy leo

25
Chng III: Duy tr cy bng mt 26
CX.31110 Ti nc cy bng mt mi trng 26
CX.31120 Duy tr thm c cy xanh 27
CX.31130 Duy tr cy xanh loi 1 28
CX.31140 Duy tr cy xanh loi 2 29
CX.31150 Duy tr cy xanh loi 3 30
CX.31160 Gii to cnh cy gy 31
CX.31170 Ct thp tn, khng ch chiu cao 32
CX.31180 G ph sinh cy c th 33
CX.31190 Gii to cy gy 33
CX.31200 n h cy su bnh 34
CX.31210 Qut vi gc cy

35
Bng ph lc phn vng 36