Sunteți pe pagina 1din 52

CONTURI NAÞIONALE

NATIONAL ACCOUNTS
11
Anuarul Statistic al României / Romanian Statistical Yearbook
CUPRINS TABELE Pagina TABLES CONTENTS
Page

11.1 Produsul intern brut, pe categorii de resurse ....................... 437 Gross domestic product, by category of resources
11.2 Indicii produsului intern brut, Indices of gross domestic product,
pe categorii de resurse .................................................................. 438 by category of resources
11.3 Produsul intern brut, pe categorii de utilizãri . ...................... 439 Gross domestic product, by category of uses
11.4 Indicii produsului intern brut, Indices of gross domestic product,
pe categorii de utilizãri ................................................................. 439 by category of uses
11.5 Indicii produsului intern brut, pe categorii Indices of gross domestic product,
de resurse ºi categorii de utilizãri .............................................. 440 by category of resources and category of uses
11.6 Agregatele macroeconomice Macroeconomic aggregates,
ale sectoarelor instituþionale ....................................................... 441 by institutional sector
11.7 Indicatori specifici ai sectoarelor instituþionale .................... 442 Specific indicators for institutional sector
11.8 Principalele agregate, pe locuitor .............................................. 443 Main aggregates, per inhabitant
11.9 Rate specifice conturilor naþionale ............................................ 443 Ratios specific to national accounts
11.10 Producþia, consumul intermediar ºi Production, intermediate consumption and
valoarea adãugatã brutã, pe activitãþi ..................................... 444 gross value added, by activity
11.11 Indicii producþiei, consumului intermediar ºi Indices of production, intermediate consumption and gross value
valorii adãugate brute, pe activitãþi .......................................... 449 added, by activity

Teritorial Territorial

11.12 Produsul intern brut regional, în anul 2001 ........................... 454 Regional gross domestic product, in 2001
11.13 Produsul intern brut regional, în anul 2002 ........................... 454 Regional gross domestic product, in 2002
11.14 Produsul intern brut regional, în anul 2003 ........................... 456 Regional gross domestic product, in 2003
11.15 Produsul intern brut regional, în anul 2004 ........................... 456 Regional gross domestic product, in 2004
11.16 Produsul intern brut regional, în anul 2005 ........................... 458 Regional gross domestic product, in 2005
11.17 Produsul intern brut regional ...................................................... 460 Regional gross domestic product

SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


¾ Valorificarea rezultatelor cercetãrilor statistice elaborate în ¾ Turning into account the results of statistical surveys carried
cadrul sistemului statisticii oficiale. out within the system of official statistics.

Surse administrative: Administrative sources:


¾ Ministerul Economiei ºi Finanþelor, pentru datele din ¾ Ministry of Economy and Finances, for data provided on the
execuþia bugetului public naþional, bilanþurile contabile, execution of the state budget, the balance sheets, as well as for
precum ºi pentru datele privind impozitarea veniturilor data concerning the tax on the income of family association

11 persoanelor fizice independente ºi asociaþiilor familiale;


¾ Banca Naþionalã a României, pentru datele din balanþa de
and individual natural persons;
¾ National Bank of Romania, for data from the balance of
plãþi. payments.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

Conturile naþionale au fost elaborate pe baza principiilor The national accounts have been drawn up according to the
metodologice ale Sistemului European de Conturi 1995 methodological principles of European System of Accounts 1995
(SEC 1995). (ESA 1995).
Contabilitatea naþionalã reprezintã un ansamblu coerent National accounting represents a coherent and detailed
ºi detaliat de conturi ºi tabele ce oferã o imagine comparabilã ºi whole of accounts and tables, which give a comparable and
completã a activitãþii economice a unei þãri. Aceasta clasificã complete picture of the economic activity of a country. It classifies
marea varietate de fluxuri economice într-un numãr restrâns de the wide variety of economic flows into a low number of basic
categorii fundamentale ºi le înscrie într-un cadru de ansamblu categories inscribing them in a frame allowing for obtaining a
ce permite obþinerea unei reprezentãri a circuitului economic representation of the economic circuit adapted to the analyses,
adaptatã nevoilor de analizã, previziune ºi politicã economicã. forecasts and economic policies requirements.

428
Principalele conturi ce se elaboreazã în cadrul contabilitãþii The main accounts compiled within national accounting are:
naþionale sunt:
– contul de producþie; – production account;
– contul de distribuire primarã a venitului; – primary distribution of income account;
– contul de exploatare; – generation of income account;
– contul de alocare a veniturilor primare; – allocation of primary income account;
– contul de venit al întreprinderii; – entrepreneurial income account;
– contul de alocare a altor venituri primare; – allocation of other primary income account;
– contul de distribuire secundarã a venitului; – secondary distribution of income account;
– contul de redistribuire a venitului în naturã; – redistribution of income in kind account;
– contul de utilizare a venitului; – use of income account;
– contul de utilizare a venitului disponibil; – use of disposable income account;
– contul de utilizare a venitului disponibil ajustat; – use of adjusted disposable income account;
– contul de capital; – capital account;
– contul variaþiilor nete datorate economiei ºi transferurilor – change in net worth due to saving and capital transfers
de capital; account;
– contul achiziþiilor de active nefinanciare; – acquisition of non-financial assets account;
– contul financiar; – changes in assets;
– contul altor modificãri de active; – other changes in volume of assets account;
– conturile de patrimoniu; – balance sheets;
– contul restului lumii. – rest of the world account.
Tranzacþiile din conturile naþionale sunt clasate pe sectoare Transactions of national accounts are classified by
instituþionale. institutional sector.
Sectorul instituþional reprezintã ansamblul unitãþilor Institutional sector groups together all the institutional units,
instituþionale ce au un comportament economic asemãnãtor. which have a similar type of economic behaviour. Institutional
Unitãþile instituþionale sunt clasate în sectoare, în funcþie de units are grouped into sectors, according to the two following
douã caracteristici reprezentative pentru comportamentul lor criteria, characteristic for their economic behaviour:
economic:
– categoria de producãtori; – producers class;
– natura activitãþilor ºi a funcþiilor lor principale. – the nature of activities and of their main economic function.

Ansamblul de unitãþi instituþionale rezidente (unitãþi ce au The resident institutional units (units whose center of interest is
centrul de interes pe teritoriul economic al unei þãri) se grupeazã placed on the economic territory of a certain country) are grouped
în cinci sectoare instituþionale: societãþi nefinanciare; societãþi in five institutional sectors: non-financial corporations; financial
financiare; administraþii publice; gospodãriile populaþiei; corporations; general government; households; non-profit
instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei. institution serving households.
Sectorul societãþi nefinanciare cuprinde unitãþile Non-financial corporations sector comprises the non-
instituþionale dotate cu personalitate juridicã care sunt financial institutional units with legal status, that are market
producãtori de piaþã ºi a cãror activitate principalã constã în
producerea de bunuri ºi servicii nefinanciare. În acest sector se
producers and whose function consists of producing non-financial
market goods and services. This sector includes the activity of
11
include activitatea regiilor autonome ºi a societãþilor comerciale autonomous, non-financial corporations and non-financial quasi-
nefinanciare, precum ºi a cvasi-societãþilor nefinanciare. corporations.
Sectorul societãþi financiare cuprinde ansamblul de Financial corporations sector includes all corporations and
societãþi ºi cvasi-societãþi a cãror funcþie principalã constã în quasi-corporations, which are mainly involved in financial
furnizarea de servicii de intermediere financiarã ºi/sau în intermediation and/or auxiliary financial activities. This sector
exercitarea de activitãþi financiare auxiliare. În acest sector au includes the following categories of units: National Bank,
fost incluse urmãtoarele tipuri de unitãþi: Banca Naþionalã, Romanian and foreign Commercial Banks, Savings Bank, Mutual
Bãncile comerciale româneºti ºi strãine, Casa de Economii ºi insurance fund, Brokerage companies, Financial investment
Consemnaþiuni, Case de Ajutor Reciproc (CAR), companies, Stock Exchange, Exchange offices, R.A.S.D.A.Q, Credit
Companiile/societãþile de brokeraj, Societãþi de investiþii co-operatives, Insurance companies, Guarantee Fund of the
financiare, Bursa de valori, Case de schimb valutar, RASDAQ, Banking Deposits, Private Pension Fund.
Cooperative de credit, Societãþi de Asigurare, Fondul de
Garantare a Depozitelor Bancare, Fondul Privat de Pensii.

429
Sectorul administraþii publice cuprinde toate unitãþile General government sector comprises all institutional units,
instituþionale a cãror producþie non-piaþã este destinatã that are other non-market producers whose output is intended for
consumului individual ºi colectiv; resursele lor provin, în cea mai individual and collective consumption and mainly financed by
mare parte, din contribuþiile obligatorii vãrsate de unitãþile compulsory payments made by units belonging to other sectors,
aparþinând altor sectoare ºi/sau toate unitãþile instituþionale a and/or all institutional units principally engaged in the
cãror activitate principalã o constituie efectuarea de operaþii de redistribution of national income and wealth.
redistribuire a veniturilor ºi a patrimoniului naþional.
Sectorul administraþii publice se compune din urmãtoarele The general government sector is divided into the following
subsectoare: sub-sectors:
– Administraþia centralã; – Central government;
– Administraþiile locale; – Local government;
– Administraþiile de securitate socialã. – Social security funds.
“Administraþiile publice” includ: organismele administrative “General government” includes: general government entities
publice care conduc ºi finanþeazã un ansamblu de activitãþi ce which manage and finance a group of activities, mainly providing
constau, în principal, în furnizarea de bunuri ºi servicii non-piaþã non-market goods and services, intended for the benefit of the
pentru colectivitate; instituþiile fãrã scop lucrativ ce produc community; non-profit institutions recognized as independent
servicii nedestinate pieþei controlate ºi majoritar finanþate de legal entities which are other non-market producers and which are
cãtre administraþiile publice; fondurile de pensii autonome. controlled and mainly financed by general government;
autonomous pension funds.
Sectorul gospodãriile populaþiei cuprinde indivizi sau Households sector covers individuals or groups of individuals
grupuri de indivizi, atât în calitatea lor de consumatori cât ºi, as consumers and possibly also as entrepreneurs producing market
eventual, de întreprinzãtori, ce produc bunuri sau servicii goods and non-financial and financial services.
financiare ºi nefinanciare de piaþã.
Sectorul instituþii fãrã scop lucrativ în serviciul Non-profit institutions serving households (NPISHs) sector
gospodãriilor populaþiei grupeazã unitãþile instituþionale consists of resident institutional units, which serve households and
rezidente care produc, în principal, servicii de non-piaþã pentru which are mainly non-market producers; their principal resources,
gospodãrii ºi ale cãror resurse, în cea mai mare parte, provin din apart from those derived from occasional sales, are derived from
vânzãri ocazionale, contribuþii voluntare efectuate de voluntary contributions in cash or in kind from households in their
gospodãrii, vãrsãminte provenite de la administraþiile publice ºi capacity of consumer, from payments made by general government
din venituri din proprietate. În acest sector instituþional se includ and from property income. This institutional sector includes religious
organizaþii religioase (de cult), sindicate, partide politice, uniuni, organizations (of cults), trade unions, political parties, unions,
fundaþii, asociaþii culturale ºi sportive. foundations, cultural and sports associations.
Sectorul restul lumii este caracterizat printr-un set de Rest of the world sector is represented by a group of accounts
conturi care reflectã tranzacþiile ce au loc între unitãþile that reflects transactions that occur between the resident units and
rezidente ºi cele nerezidente. Conturile specifice acestui sector the non-resident ones. Rest of the world accounts reflect the
furnizeazã o vedere de ansamblu asupra relaþiilor economice operations carried out between resident units and non-resident
care leagã o þarã cu restul lumii. units.
Produsul intern brut (PIB), principalul agregat Gross domestic product (GDP), the main macroeconomic
macroeconomic al contabilitãþii naþionale, reprezintã rezultatul aggregate of national accounting, represents the final result of the
final al activitãþii de producþie a unitãþilor producãtoare production activity of resident producer units. This aggregate could
rezidente. Acesta se poate calcula prin urmãtoarele metode: be calculated according to the following approaches:

11 a) Metoda de producþie: a) Production approach:


PIB = VAB + IP + TV - SP, unde: GDP = GVA + TP + D – SP, where :
PIB = Produsul intern brut (preþuri de piaþã) GDP = Gross domestic product (market prices)
VAB = Valoarea adãugatã brutã (preþuri de bazã) GVA = Gross value added (basic prices)
IP = Impozitele pe produse TP = Taxes on products
TV = Taxele vamale D = Import duties
(drepturi asupra importurilor)
SP = Subvenþiile pe produse SP = Subsidies on products

b) Metoda cheltuielilor: b) Expenditure approach:


PIB = CF + FBCF + VS + (E - I), unde: GDP = FC + GFCF + CS + (E–I), where:
CF = Consumul final efectiv FC = Final consumption
FBCF = Formarea brutã de capital fix GFCF = Gross fixed capital formation
VS = Variaþia de stoc CS = Change in inventories
E = Exporturile de bunuri ºi servicii E = Exports of goods and services
I = Importurile de bunuri ºi servicii I = Imports of goods and services

430
c) Metoda veniturilor: c) Income approach:
PIB = R + EBE + AIP – ASP + IP+TV – SP, unde: GDP = C+ GOS + OTP – OSP+TP + D – SP, where:
R = Remunerarea salariaþilor C = Compensation of employees
EBE = Excedentul brut de exploatare GOS = Gross operating surplus
AIP = Alte impozite pe producþie OTP = Other taxes on production
ASP = Alte subvenþii pe producþie OSP = Other subsidies on production
IP = Impozite pe produse TP = Taxes on products
TV = Taxe vamale D = Import duties
SP = Subvenþii pe produse SP = Subsidies on products

Venitul naþional brut (VNB) reprezintã ansamblul Gross national income (GNI) represents total primary income
veniturilor primare primite de cãtre unitãþile instituþionale receivable by resident institutional units: compensation of
rezidente: remunerarea salariaþilor, impozitele pe producþie ºi employees, taxes on production and imports less subsidies,
importuri minus subvenþiile, veniturile din proprietate (cele de property income (receivable less payable), (gross) operating surplus
primit minus cele de plãtit), excedentul de exploatare (brut) ºi and (gross) mixed income. GNI (at market prices) equals GDP minus
venitul mixt (brut). VNB (la preþuri de piaþã) este egal cu PIB primary income paid by resident units to non-residents plus primary
diminuat cu veniturile primare vãrsate de unitãþile nerezidente income received by resident units from the rest of the world.
ºi mãrit cu veniturile primare primite de la restul lumii de cãtre
unitãþile rezidente.
Estimãrile privind economia neobservatã încorporate în The non-observed economy estimates included in national
conturile naþionale se realizeazã pentru: accounts are calculated for:
– sectorul formal, prin estimarea muncii la negru ºi a fraudei la – formal sector, by estimating underground labour and the tax
declararea taxei pe valoarea adãugatã; evasion on value added tax;
– sectorul informal, prin estimarea valorii producþiei – informal sector, by estimating the undeclared output of family
nedeclarate obþinute de cãtre asociaþiile familiale ºi associations and self-employed persons.
întreprinzãtorii individuali.
Serviciile de intermediere financiarã indirect mãsurate Financial intermediation services indirectly measured
(SIFIM) se mãsoarã convenþional prin soldul dintre dobânzile (FISIM) are, by convention, measured by the balance between the
încasate ºi cele plãtite de instituþiile financiare, fiind rezultatul interests received and those paid by credit institutions as result of
activitãþii de intermediere financiarã a acestora. Începând cu their financial intermediation activity. Starting with 2003, the value
anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocatã pe ramuri de activitate of FISIM has been reallocated by industries and by institutional
ºi sectoare instituþionale în conformitate cu cerinþele sectors, according to the requirements of the Council Regulation
Regulamentului Comisiei Europene nr. 448/1998. no.448/1998.
Producþia ºi valoarea adãugatã brutã au fost calculate în The output and gross value added were calculated in basic
preþuri de bazã (inclusiv subvenþiile pe produse ºi exclusiv prices (including the subsidies on products and excluding the taxes
impozitele pe produs ºi taxa pe valoarea adaugatã). on product and value added tax).
Indicii produsului intern brut au fost calculaþi pe baza The indices of gross domestic product were calculated on
datelor în preþuri comparabile, fiind utilizate preþurile anului the basis of data expressed in comparable prices making use of the
anterior celui de calcul. Legãtura între datele calculate pentru prices recorded in the previous year. The relation between data for
diferite perioade s-a fãcut pe baza înlãnþuirii indicilor. different periods was based on chaining indices.
Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele
pentru anul 2006 sunt semidefinitive.
The data for 2004 and 2005 are final and those for 2006
are semi-final.
11
Conturile regionale reprezintã versiunea la nivel regional a Regional accounts represent the version of national accounts
conturilor naþionale ºi respectã principiile metodologice ale SEC at regional level and they are in accordance with the
1995. Conform nomenclatorului unitãþilor statistice teritoriale a methodological rules of the ESA 1995. According to the
UE (NUTS), regiunea corespunde nivelului 2. În România, nomenclature of territorial units for statistics of EU (NUTS), the
produsul intern brut regional (PIBR) se calculeazã pentru cele region corresponds to the level 2. In Romania the compilations of
opt regiuni de dezvoltare ºi pentru extra-regiuni. Pentru regional gross domestic product (RGDP) are made for the eight
România, extra-regiunile se referã la platforma continentalã development regions and for extra-regions. In Romania case, extra-
aflatã în Marea Neagrã ºi enclavele teritoriale (ambasadele ºi regions refer to the continental platform from the Black Sea and
consulatele române din strãinãtate). Regionalizarea indicatorilor territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from
se poate realiza dupã metodele ascendente, descendente sau abroad). The regionalisation of indicators could be made using the
mixte, în conturile regionale româneºti fiind utilizate, în bottom-up, top-down or mixed methods, the Romanian regional
principal, metoda descendentã ºi, în funcþie de datele accounts compilation being based mainly on the top-down
disponibile, metoda mixtã. Metodele sunt descrise mai jos: method and, depending on the available data, on the mixed one.
The methods are described below:

431
Metoda ascendentã („de jos în sus”) presupune a pleca de la Bottom-up method considers as starting point the
informaþiile relative ale unitãþilor rezidente dintr-o regiune ºi information related to units located in a certain region and their
apoi a le însuma, pânã la obþinerea totalului regional al summing-up, thus obtaining the regional total of the respective
agregatului respectiv. Suma valorilor regionale trebuie sã fie aggregate. The sum of regional values is to be equal to national
egalã cu valorile naþionale. values.
Metoda descendentã („de sus în jos”) presupune Top-down method means a breakdown of national gross
repartizarea cifrei naþionale a valorii adãugate brute pe regiuni, value added figure by regions, using various conversion keys,
folosind diverse chei de distribuþie, reflectând pe cât posibil reflecting as far as possible the estimated characteristics.
caracteristicile estimate.
Metoda mixtã presupune combinarea celor douã metode Mixed method means a combination of the above two
mai sus prezentate în funcþie de datele disponibile ºi fiabile la methods, depending on the available data, reliable at regional
nivel regional. level.

DEFINIÞII DEFINITIONS

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanþare reprezintã Net lending (+) or net borrowing (-) is the balancing item of
soldul contului de capital ºi aratã suma netã a resurselor pe care the capital account and shows the resources that the nation puts at
economia totalã le pune la dispoziþia restului lumii (dacã este the disposal of the rest of world or that it receives from the rest of
pozitivã) sau pe care le primeºte de la restul lumii (dacã este the world (in case a borrowing occurs).
negativã).
Cheltuiala pentru consum final acoperã cheltuielile Final consumption expenditure consists of expenditure
efectuate de cãtre un sector pentru achiziþionarea de bunuri ºi incurred by resident institutional units for the purchase of goods
servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile and services that are used for directly meeting of individual needs or
individuale sau colective ale membrilor colectivitãþii. Cheltuiala the collective needs of the community members. Final consumption
pentru consumul final poate fi efectuatã pe teritoriul economic expenditure may take place on the domestic economic territory or
sau în restul lumii. abroad.
Cheltuiala pentru consum final al administraþiilor Final consumption expenditure of government includes
publice cuprinde douã categorii de cheltuieli: two categories of expenditure:
– valoarea bunurilor ºi serviciilor produse de administraþiile - the value of the goods and services produced by general
publice în alte scopuri decât formarea de capital pentru sine government itself for other purpose than own-account capital
sau vânzare; formation or sale;
– cheltuielile pe care administraþiile publice le consacrã - purchases by general government of goods and services
cumpãrãrii de bunuri ºi servicii produse de cãtre produced by market producers that are supplied to households
producãtorii de bunuri ºi servicii destinate pieþei în vederea without any transformation as social transfers in kind.
furnizãrii lor, fãrã prelucrare, gospodãriilor populaþiei cu
titlu de transferuri sociale în naturã.
Cheltuiala pentru consum final al gospodãriilor Household final consumption expenditure covers the

11 populaþiei acoperã cheltuielile pentru achiziþionarea de bunuri


ºi servicii care sunt utilizate pentru a satisface direct nevoile
expenditure for purchasing goods and services to directly meet the
individual needs of resident household members.
individuale ale membrilor acestora.
Cheltuiala pentru consum final al instituþiilor fãrã scop Final consumption expenditure of non-profit institutions
lucrativ în serviciul gospodãriilor populaþiei cuprinde serving households (NPISHs) includes expenditure by NPISHs on
cheltuielile pe care aceste instituþii le consacrã achiziþionãrii de goods or services produced by market producers that are supplied -
bunuri ºi servicii produse de cãtre producãtorii de bunuri ºi without any transformation – to households for their consumption
servicii destinate pieþei în vederea furnizãrii lor, fãrã prelucrãri, as social transfers in kind.
gospodãriilor populaþiei cu titlu de transferuri sociale în naturã.
Consumul final colectiv efectiv al administraþiilor Government’s actual collective final consumption
publice cuprinde cheltuiala pentru consum colectiv al comprises government expenditure for collective consumption
administraþiilor publice (servicii publice generale, apãrare (management and regulation of society, security and defence, the
naþionalã ºi securitatea teritoriului, menþinerea ordinii ºi maintenance of law and order, legislation and regulation, research
securitãþii publice, activitãþi legislative ºi de reglementare, and development a.s.o ).
cercetare ºi dezvoltare etc.)

432
Consumul final individual efectiv al gospodãriilor Households actual individual final consumption consists of
populaþiei cuprinde: cheltuielile gospodãriilor populaþiei households expenditure on purchasing goods and services in order
pentru cumpãrarea de bunuri ºi servicii în scopul satisfacerii to directly meet the individual needs of resident households
nevoilor membrilor lor, cheltuiala pentru consum individual al members, government expenditure for individual consumption
administraþiilor publice (învãþãmânt, sãnãtate, securitate socialã (education, health, social security, and welfare, culture, sport,
ºi acþiuni sociale, culturã, sport, activitãþi recreative, colectarea recreation, collection of households refuse) and NPISH expenditure
de deºeuri menajere) ºi cheltuiala pentru consum individual al for individual consumption.
instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor.
Consumul final efectiv cuprinde bunurile ºi serviciile Actual final consumption consists of the goods or services
achiziþionate de cãtre unitãþile instituþionale rezidente pentru that are purchased by resident institutional units for directly
satisfacerea directã a nevoilor umane, atât individuale cât ºi meeting of human needs, whether individual or collective.
colective.
Consumul intermediar reprezintã valoarea bunurilor ºi Intermediate consumption consists of the value of the goods
serviciilor, excluzând activele fixe, utilizate ca intrãri în cursul and services, excluding fixed assets, consumed as inputs in a
producþiei ºi care sunt fie transformate, fie consumate în process of production that are either transformed or entirely
totalitate în timpul procesului de producþie. consumed within the production process.
Cotizaþiile sociale în sarcina patronilor pot fi efective sau Employer’s social contributions may be actual and
imputate. imputed.
Cotizaþiile sociale efective în sarcina patronilor cuprind Employer’s actual social contributions consist of the
vãrsãmintele pe care aceºtia le efectueazã, în beneficiul payments made by employers for the benefit of their employees, to
salariaþilor lor, cãtre organismele de asigurare. insurance bodies.
Cotizaþiile sociale imputate în sarcina patronilor Employer’s imputed social contributions represent the
reprezintã contravaloarea prestaþiilor sociale furnizate direct de counterpart to social benefits paid directly by employers to their
patroni salariaþilor lor, foºtilor salariaþi ºi altora care au acest employees or former employees and other eligible persons without
drept, fãrã sã fi recurs în acest scop la o societate de asigurãri sau involving an insurance enterprise or autonomous pension fund and
la un fond de pensii autonom sau la constituirea unui fond without creating special fund or segregated reserve for the purpose.
specific sau unei rezerve distincte.
Economia brutã reprezintã soldul contului de utilizare a Gross savings represent the balancing item of the use of
venitului disponibil ºi mãsoarã partea de venit disponibil brut disposable income account and it measures the part of gross
care nu este destinatã cheltuielii pentru consum final. disposable income that is not intended to final consumption
expenditure.
Economia neobservatã reprezintã totalul activitãþilor Non-observed economy represents the total of economic
economice care sunt ascunse observaþiilor statistice. activities hidden to statistical observations.
Excedentul brut de exploatare este soldul contului de Gross operating surplus is the balancing item of operating
exploatare ºi reprezintã ceea ce rãmâne din valoarea adãugatã surplus account and it corresponds to the value added after
creatã în procesul de producþie dupã remunerarea salariaþilor ºi deducting compensation of employees and the taxes on
plata impozitelor pe producþie. production.
Exporturile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul de Exports of goods and services consist of transactions in
bunuri ºi servicii furnizate de rezidenþii României cãtre
nerezidenþi prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sau
goods and services (sales, barter, gifts or grants) from residents to
non-residents of Romania.
11
transferurilor.
Formarea brutã de capital fix reprezintã valoarea Gross fixed capital formation represents the value of the
bunurilor durabile (active corporale ºi necorporale), destinate durable goods (tangible and intangible assets) for non-military
altor scopuri decât cele militare, achiziþionate de unitãþile purposes, purchased by the resident producing units to be used at
producãtoare rezidente cu scopul de a fi utilizate timp de cel least one year in the production process, as well as the value of
puþin un an în procesul de producþie, precum ºi valoarea services incorporated in fixed capital goods.
serviciilor încorporate în bunurile de capital fix.
Importurile de bunuri ºi servicii reprezintã ansamblul Imports of goods and services consist of transactions in
bunurilor ºi serviciilor furnizate de nerezidenþi cãtre rezidenþii goods and services (purchases, barter, gifts or grants) from non-
României prin intermediul vânzãrilor, trocului, donaþiilor sau residents to residents of Romania.
transferurilor.

433
Impozitele curente pe venit, patrimoniu etc. cuprind Current taxes on income, wealth a.s.o. cover all compulsory,
toate vãrsãmintele obligatorii, fãrã contrapartidã, în bani sau în unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by
naturã, prelevate în mod periodic de administraþiile publice ºi de general government and by the rest of the world on the income and
restul lumii asupra venitului ºi patrimoniului unitãþilor wealth of institutional units, and some periodic taxes which are
instituþionale, cât ºi anumite impozite periodice, care nu sunt assessed neither on the income, nor the wealth.
percepute nici asupra venitului, nici a patrimoniului.
Impozitele pe producþie ºi importuri sunt vãrsãminte Taxes on production and imports cover all compulsory,
obligatorii fãrã contrapartidã, în bani sau în naturã, prelevate de unrequited payments, in cash or in kind, levied periodically by
administraþiile publice sau de instituþiile Uniunii Europene. Ele se general government and by the European Union units. Taxes on
descompun în: production and imports are divided into:
– impozite pe produse (impozite datorate pe unitatea de bun – taxes on products (due taxes on goods or services unit
sau de serviciu produs sau schimbat); produced or transformed);
– alte impozite pe producþie (impozite pe care întreprinderile – other taxes on production (taxes paid by enterprises as a result
le suportã ca urmare a activitãþii lor de producþie, of production activity independent of the amount or value of
independent de cantitatea sau valoarea bunurilor ºi goods and services sold or transformed).
serviciilor vândute sau schimbate).
Prestaþiile sociale cuprind transferurile în naturã sau Social benefits comprise all current transfers in kind or in cash,
numerar atribuite persoanelor pentru acoperirea unor riscuri sau provided to individuals in order to cover certain risks or needs such
nevoi ca: boalã, bãtrâneþe, deces, invaliditate, ºomaj, accidente as: sickness, old age, death, disability, unemployment, work injury,
de muncã, boli profesionale. Ele cuprind de asemenea alocaþiile occupational disease. They comprise also allowances for children
pentru copii ºi ajutoare pentru unele categorii de familii. and for certain family categories assistance.
Producþia este o activitate socialmente organizatã pentru a Production is an activity organized within the society in order
realiza bunuri ºi servicii în cursul unei perioade date. to produce goods and services during a given period.
Producþia de bunuri ºi servicii destinate pieþei reprezintã Market production of goods and services is the output sold
producþia vândutã sau destinatã vânzãrii pe piaþã la un preþ at prices that are economically significant or intended to be sold on
semnificativ din punct de vedere economic. Prin convenþie, the market. By convention and according to national accounts
conform conturilor naþionale toate bunurile sunt considerate rules, all the goods are considered to be sold on the market. The
destinate pieþei. Serviciile destinate pieþei reprezintã acele output of market services covers all services which could be
servicii care pot face obiectul cumpãrãrii pe piaþã ºi care sunt purchased on the market and are produced by an economic unit
realizate de o unitate economicã ale cãrei resurse provin, în cea whose resources are mainly covered by revenue from sales of their
mai mare parte, din vânzarea producþiei realizate. own output.
Producþia pentru consumul final propriu cuprinde Output for own final use covers goods or services that are
bunurile sau serviciile pe care o unitate instituþionalã le produce retained either for final consumption by the institutional unit or for
ºi le pãstreazã, fie în scopul consumului final, fie în scopul gross fixed capital formation. Only households can produce and
formãrii brute de capital fix (numai gospodãriile populaþiei pot retain output for own final consumption, for example, agricultural
pãstra produse în scopul consumului final propriu, ca de goods produced and consumed by members of the same
exemplu produsele agricole conservate de agricultori; în schimb household. Goods or services used for own gross fixed capital
toate sectoarele pot pãstra produsele în scopul formãrii brute de formation can be produced by any kind of enterprise. They include,

11 capital fix pentru sine, cum ar fi: maºini, unelte fabricate de cãtre
întreprinderi, locuinþe construite de cãtre populaþie,
for example, machine tools produced for their own use by
enterprises, dwellings or extensions to dwellings produced by
construcþiile pentru sine efectuate de întreprinderi). households.
Producþia non-piaþã constã în producþia administraþiilor Other non-market output consists of goods and individual or
publice ºi instituþiilor fãrã scop lucrativ în serviciul gospodãriilor collective services produced by general government and NPISHs
populaþiei furnizatã altor unitãþi instituþionale, fie cu titlu gratuit, that are supplied free, or at prices that are not economically
fie la un preþ nesemnificativ din punct de vedere economic. significant, to other units.
Ramura de activitate reprezintã o grupare de unitãþi cu The industry represents a grouping of units with
producþie omogenã (ce grupeazã unitãþile cu activitate homogeneous production (formed by local kind of activity units).
economicã localã). Aceste unitãþi se caracterizeazã printr-o These units are characterised by unique activity i.e inputs of
activitate unicã ºi anume prin intrãri de produse ºi servicii, prin products and services, by production processes and outputs of
procese de producþie ºi ieºiri cu produse omogene. homogeneous products.
Remunerarea salariaþilor este definitã, în contabilitatea Compensation of employees is defined in national
naþionalã, din punct de vedere al angajatorului ºi reprezintã accountancy, from the employer standpoint and represents the
costul forþei de muncã cuprinzând nu numai salariile declarate, labour force cost, comprising not only stated salaries, but all forms
precum ºi toate formele de remunerare directã ºi indirectã. of direct and indirect compensation.

434
Salariile nete primite reprezintã sumele primite de Net salaries received include the amounts received directly by
angajaþi în contrapartida muncii depuse (inclusiv prime, sporuri, the employees in return for their work (including bonuses,
avantaje în naturã), din care se scad cotizaþiile sociale în sarcina enhanced rates of pay, payments in kind) after deducting the social
salariaþilor, precum ºi impozitul pe venit. compulsory contributions of employees and tax on income.
Subvenþiile sunt transferuri curente fãrã contrapartidã pe Subsidies are current unrequited payments which general
care administraþiile publice sau instituþiile Uniunii Europene le government or the institutions of the European Union make to
varsã producãtorilor rezidenþi în scopul influenþãrii nivelurilor lor resident producers, with the objective of influencing their levels of
de producþie, preþurilor lor sau remunerãrii factorilor de production, their prices or the remuneration of the production
producþie. factors.
Existã douã categorii de subvenþii: Subsidies are classified into:
– subvenþii pe produse (sumele vãrsate pe unitatea de bun – subsidies on products (subsidies payable per unit of goods or
sau serviciu produsã sau importatã); services produced or imported);
– alte subvenþii pe producþie (sumele de care pot beneficia – other subsidies on production (amounts which resident
unitãþile producãtoare rezidente, în funcþie de activitãþile lor producer units may receive depending on their producing
de producþie). activities).
Unitatea instituþionalã reprezintã centrul elementar de Institutional unit is an elementary economic decision-making
decizie economicã caracterizat prin unicitate de comportament, center characterized by uniqueness of behavior, decision-making
cu autonomie de decizie în exercitarea funcþiei sale principale ºi autonomy in the exercise of its principal function and which keeps
care dispune de o contabilitate completã. (or can compile at request) a complete set of accounts.
Valoarea adãugatã brutã este soldul contului de producþie Gross value added is the balancing item of the production
reprezentând valoarea nou creatã în procesul de producþie. account and measures the value newly created within the
production process.
Variaþia stocurilor este mãsuratã prin valoarea intrãrilor în Change in inventories are measured by the value of the
stoc, diminuatã cu valoarea ieºirilor din stoc ºi cu eventualele inventories less the value of withdrawals and the value of any
pierderi curente ale stocurilor datorate deteriorãrilor fizice, recurrent losses of goods held in inventories due to physical
pagubelor accidentale sau furturilor. Stocurile reprezintã deterioration, or accidental damage or pilfering. Inventories
bunurile, altele decât cele de capital fix, deþinute la un moment include all goods, other than fixed capital goods, held at a given
dat de unitãþile de producþie. moment in time by producer units.
Venitul disponibil brut este soldul contului de venit ºi Gross disposable income is the balancing item of the income
mãsoarã partea din valoarea creatã de care dispune naþiunea, account and measures the part of the created value at the nation’s
pentru consum final ºi economie brutã. disposal intended for final consumption and gross saving.
Veniturile fiscale sunt vãrsãminte obligatorii cãtre Fiscal revenues represent compulsory payments to general
administraþiile publice sub forma impozitelor pe producþie ºi government taking the form of taxes on production and import,
importuri, a impozitelor pe venit ºi patrimoniu ºi a impozitului taxes on income and wealth and the taxes on capital.
pe capital.
Veniturile nete din proprietate ale întreprinderii Net property and entrepreneurial income covers the
reprezintã veniturile încasate de întreprinderi sub forma income of an enterprise which takes the form of interests, rents on
dobânzilor, a rentelor asupra terenurilor ºi activelor nemateriale land and intangible assets, rented for production purposes,
închiriate pentru exploatare, a dividendelor ºi a altor venituri
încasate, din care se scad veniturile de aceeaºi naturã plãtite de
dividends and other income, after deducting the income of the
same nature paid by the enterprise to other units (sectors,
11
întreprindere altor unitãþi (sectoare, societãþi etc). companies a.s.o).

435
VARIAÞIA CREªTERII PRODUSULUI INTERN BRUT
11.G1 GROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH VARIATION

% anul precendent = 100 / previous year = 100

110 108,5 107,9


107,1
105,7 105,2
103,9
105 103,9
102,1
105,1 104,2
100 101,5 98,8

94,4
95
95,2
93,9
90 91,2

85 87,1

80
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
Notã: Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele pentru anul 2006 sunt semidefinitive. / Note: The data for 2004 and 2005 are final
and those for 2006 are semi-final.

PONDEREA SECTORULUI PRIVAT ÎN PRODUSUL INTERN BRUT


11.G2 WEIGHT OF PRIVATE SECTOR IN GROSS DOMESTIC PRODUCT

80
71,5 70,1 71,8
68,0 69,4 67,7
11 70

60

50

40

30

20

10

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Notã: Datele pentru anii 2004 ºi 2005 sunt definitive, iar cele pentru anul 2006 sunt semidefinitive. / Note: The data for 2004 and 2005 are final
436 and those for 2006 are semi-final.
11.1 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 187,2 416,1 1147,4 4204,3 9895,1 14266,9 20946,3 45516,7 53745,4 53753,8 72776,0
Agriculture, hunting and sylviculture

Pescuit şi piscicultură -0,1 -0,2 0,5 1,5 2,5 2,4 2,9 16,1 18,4 19,1 29,2
Fishery and pisciculture

Industrie1) 347,6 834,6 2311,0 6781,4 18018,3 23711,3 36181,5 78093,8 103053,7 98212,8 135343,8
Industry 1)

Construcţii 46,0 96,1 290,1 1040,0 3251,3 4755,1 7067,4 13230,0 18731,4 19029,2 27376,7
Construction

Comerţ 41,7 254,4 728,7 1695,1 3385,8 6242,5 9972,6 22789,2 40789,7 40902,1 60913,2
Trade

Hoteluri si restaurante 11,5 42,1 130,8 362,6 690,0 1327,7 2749,7 5978,3 8704,6 9501,1 13685,6
Hotels and restaurants

Transport, depozitare şi comunicaţii 49,4 147,1 514,3 2014,6 4354,0 5576,6 9804,7 22665,3 34471,5 35527,0 54289,2
Transport, storage and communications

Intermedieri financiare 23,2 57,9 322,2 1014,5 2375,7 3588,1 3243,1 4298,7 6529,1 6622,6 9499,9
Financial intermediations

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi


de servicii prestate în principal întreprinderilor 37,9 85,9 260,8 839,5 2158,0 3452,6 5871,1 25860,1 42971,0 42454,2 69557,0
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises

Administraţie publică şi apărare 23,9 68,1 203,3 620,2 1611,1 2691,8 3355,2 6763,3 13222,1 12833,7 18275,3
Public administration and defence

Învăţământ 22,3 61,3 159,8 491,6 1260,1 1853,9 2776,5 5152,7 9975,1 10016,3 16343,1
Education

Sănătate şi asistenţă socială 17,4 49,9 127,3 361,8 943,5 1304,6 2105,9 3709,4 7916,6 8240,4 10792,7
Health and social assistance

Ajustare pentru producţia imputată de


servicii bancare (PISB) -19,9 -47,2 -281,0 -847,9 -1990,7 -2175,0 -2222,7 -1256,0 -5522,5 - -
Adjustment for imputed output
of banking services (IOBS)

Servicii de intermediere financiară


indirect măsurate (SIFIM) 2) - - - - - - - - - -5564,7 -8406,6
Financial intermediation services
indirectly measured (FISIM) 2)

Valoare adăugată brută 788,1 2066,1 5915,2 18579,2 45954,7 66598,5 101854,2 232817,6 334606,1 331547,6 480475,1
Gross value added

Impozite pe produs 3) 102,0 193,2 484,8 1857,5 3848,2 5579,4 7458,7 18569,1 32952,2 39806,6 61605,7
Taxes on product 3 )

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 1,6 24,7 86,9 303,5 648,9 1189,0 1852,3 3808,2 5741,4 5859,4 7242,5
Import duties

Subvenţii pe produs -33,8 -80,1 -457,7 -704,5 -678,6 -1231,4 -2245,6 -2269,2 -2105,9 -3415,4 -3593,1
Subsidies on product

Produs intern brut 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108919,6 252925,7 371193,8 373798,2 545730,2
Gross domestic product

Produs intern brut pe locuitor ( mii lei ) 37,0 95,1 264,6 880,5 2189,7 3180,4 4817,8 11218,2 16495,4 16611,2 24300,0
Gross domestic product per inhabitant (ROL thou)

Ponderea sectorului privat în


produsul intern brut ( % ) 16,4 23,6 26,4 34,8 38,9 45,3 54,9 60,6 62,0 61,4 63,7
Weight of private sector in gross
domestic product ( % )

Venit naţional brut 369795,4 539357,7


Gross national income
1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industries and by institutional sectors.
3)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.1 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES - continued

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 8898,5 15612,9 17301,2 22835,2 31030,1 24277,9 26898,2
Agriculture, hunting and sylviculture

Pescuit şi piscicultură 3,0 5,0 6,4 14,0 13,8 13,8 15,8


Fishery and pisciculture

Industrie 1) 21948,0 32304,7 42609,8 49489,7 60794,9 71009,8 83612,3


Industry 1)

Construcţii 3928,7 6233,4 8788,9 11483,1 14648,7 18468,4 25607,1


Construction

Comerţ 8236,4 10664,1 13033,4 16806,9 22349,8 28132,6 36510,2


Trade

Hoteluri şi restaurante 1904,2 2459,0 3233,8 3735,6 4469,0 6028,4 7325,7


Hotels and restaurants

Transport, depozitare şi comunicaţii 8035,3 11681,3 14670,8 19310,6 24205,0 28116,9 33455,5
Transport, storage and communications

Intermedieri financiare 1236,4 2300,6 3524,4 3654,9 5578,4 5826,4 6396,6


Financial intermediations

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi


de servicii prestate în principal întreprinderilor 10437,9 15655,4 21137,6 24627,8 30036,1 38745,8 47168,3
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises

Administraţie publică şi apărare 3460,0 4248,7 5804,8 12816,4 12610,7 16282,6 16393,5
Public administration and defence

Învăţământ 2326,0 3108,8 4210,2 6020,9 8138,4 9739,3 11717,3


Education

Sănătate şi asistenţă socială 1576,5 1808,3 2978,9 4606,7 6101,0 7860,9 9054,2
Health and social assistance

Servicii de intermediere financiară


indirect măsurate (SIFIM) 2) -858,4 -1798,5 -1681,0 - - - -
Financial intermediation services
indirectly measured (FISIM) 2)

Valoare adăugată brută 71132,5 104283,7 135619,2 175401,8 219975,9 254502,8 304154,7
Gross value added

Impozite pe produs 3) 8806,3 12185,8 15769,5 22072,0 26278,2 33715,4 39506,9


Taxes on product 3)

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 905,2 903,8 936,1 1329,7 1632,5 2047,8 2443,4
Import duties

Subvenţii pe produs -466,7 -604,6 -849,7 -1238,7 -1417,8 -2089,9 -1569,5


Subsidies on product

Produs intern brut (PIB) 80377,3 116768,7 151475,1 197564,8 246468,8 288176,1 344535,5
Gross domestic product (GDP)

Produs intern brut pe locuitor - lei 3582,6 5210,9 6950,1 9090,3 11372,0 13326,8 15962,3
Gross domestic product
per inhabitant

Ponderea sectorului privat în


produsul intern brut (%) 65,6 68,0 69,4 67,7 71,5 70,1 71,8
Weight of private sector
in gross domestic product (%)

Venit naţional brut 79784,6 115953,5 149958,2 193067,6 236194,2 279685,3 333097,0
Gross national income
1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.2 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES

1990 = 100 1998=100 2000=100


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 87,7 76,3 86,7 89,2 93,4 89,5 88,3 79,1 103,3 84,6 128,1 119,5 125,7 149,2 123,3 127,4
Agriculture, hunting and sylviculture

Pescuit şi piscicultură 186,5 - - - - - - - 100,7 82,6 104,9 100,6 113,7 102,0 103,5 107,2
Fishery and pisciculture

Industrie 1) 87,2 75,2 76,0 78,6 83,0 88,7 81,6 77,3 98,5 104,3 104,4 109,7 114,5 121,8 125,0 133,7
Industry 1)

Construcţii 80,6 76,1 94,9 120,8 128,9 129,9 104,9 100,2 97,7 103,9 111,1 119,5 127,9 139,6 153,5 191,4
Construction

Comerţ 74,5 67,5 62,7 64,8 77,0 82,5 74,9 80,6 101,2 103,2 101,6 105,4 121,5 138,4 161,0 189,8
Trade

Hoteluri si restaurante 74,1 68,7 54,4 43,5 59,2 81,3 67,9 61,6 96,6 94,2 101,0 108,6 110,8 119,9 132,8 144,3
Hotels and restaurants

Transport, depozitare şi comunicaţii 91,2 87,6 90,0 90,7 92,2 98,0 88,7 79,9 96,8 101,3 103,7 109,0 118,2 131,7 141,0 152,5
Transport, storage and communications

Intermedieri financiare 99,7 139,3 140 142,3 144,3 123,7 95,8 97,6 100,6 102,7 132,0 142,2 132,8 170,4 174,8 177,3
Financial intermediations

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi


de servicii prestate în principal întreprinderilor 98,2 117,0 114,7 122,4 136,0 156,3 145,6 145,5 103,8 111,1 110,7 120,3 123,0 130,4 142,1 158,0
Real estate transactions, renting and service
activities mainly rendered to enterprises

Administraţie publică şi apărare 92,0 101,9 103,9 113,9 119,0 110,5 106,9 103,3 95,9 114,8 90,8 98,5 104,3 88,5 97,1 81,4
Public administration and defence

Învăţământ 116,5 115,6 119,6 120,0 124,2 136,6 123,8 123,3 103,7 108,5 97,3 101,4 102,4 110,5 112,4 114,4
Education

Sănătate şi asistenţă socială 98,0 95,2 97,3 106,2 109,1 119,4 105,2 121,7 81,0 89,3 84,1 104,9 99,8 106,1 110,2 111,7
Health and social assistance

Valoare adăugată brută 88,2 80,3 83,0 86,5 92,4 96,0 89,0 84,2 99,5 101,7 106,7 112,1 117,7 127,6 132,2 142,7
Gross value added

Impozite pe produs 2) 77,1 69,0 66,0 62,1 68,0 71,6 67,6 61,9 94,2 96,2 100,6 106,6 114,2 123,8 133,8 139,8
Taxes on product 2)

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 102,8 109,8 102,8 117,7 129,7 138,8 137,8 165,0 91,1 86,8 87,4 88,4 105,1 118,3 135,3 153,7
Import duties

Subvenţii pe produs 84,6 73,3 85,4 77,6 77,1 85,4 38,6 17,9 94,3 90,1 115,2 123,8 153,1 150,4 150,8 106,6
Subsidies on product

Produs intern brut (PIB) 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,4 87,7 83,5 98,8 101,0 105,7 111,2 117,0 126,9 132,2 142,5
Gross domestic product (GDP)

Produs intern brut pe locuitor 87,2 80,9 82,3 85,6 91,9 95,8 90,2 86,1 99,0 101,3 105,9 114,4 120,7 131,3 137,1 148,2
Gross domestic product per inhabitant
1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.3 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999

Produsul intern brut 857,9 2203,9 6029,2 20035,7 49773,2 72135,5 108919,6 252925,7 371193,8 373798,2 545730,2
Gross domestic product

Consumul final 679,5 1672,5 4642,5 15235,8 38452,4 58662,4 89939,4 218619,8 334672,4 337468,6 484361,5
Final consumption

Consumul final al gospodăriilor populaţiei 557,7 1323,7 3750,8 12670,3 31442,0 48545,1 75288,8 186238,2 278626,2 - -
Final consumption of households

Consumul final al administraţiei publice 114,3 333,9 861,1 2473,2 6851,8 9877,0 14273,9 30999,8 52740,9 - -
Final consumption of general government

Consumul final al
administraţiei private 7,5 14,9 30,6 92,3 158,6 240,3 376,7 1381,8 3305,3 - -
Final consumption of private non-profit
institutions serving households

Consumul final individual efectiv


al gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - 310922,7 453308,0
Households actual individual
final consumption

Consumul final colectiv efectiv


al administraţiilor publice - - - - - - - - - 26545,9 31053,5
Government's actual collective
final consumption

Formarea brută de capital fix 169,8 317,0 1156,8 3583,7 10095,7 15424,9 24998,5 53540,1 68111,6 67919,9 96630,4
Gross fixed capital formation

Variaţia stocurilor 89,7 301,1 736,7 2212,2 2252,6 2085,1 3161,4 -1368,7 -1586,4 -1586,4 -8889,9
Change in inventories

Exportul net 1) -81,1 -86,7 -506,8 -996,0 -1027,5 -4036,9 -9179,7 -17865,5 -30003,8 -30003,9 -26371,8
Net export 1)

1)
Export-Import. / Exports-Imports.
11.3 PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI - continuare
GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES - continued

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produsul intern brut 80377,3 116768,7 151475,1 197564,8 246468,8 288176,1 344535,5
Gross domestic product

Consumul final efectiv 69253,3 99473,7 127269,2 169233,4 210155,2 252282,4 294752,7
Actual final consumption

Consumul final individual efectiv


al gospodăriilor populaţiei 63459,0 91718,6 116940,4 149259,0 191050,3 226947,0 268586,3
Households actual individual
final consumption

Consumul final colectiv efectiv


al administraţiilor publice 5794,3 7755,1 10328,8 19974,4 19104,9 25335,4 26166,4
Government's actual collective
final consumption

Formarea brută de capital fix 15194,7 24115,4 32283,6 42293,0 53850,3 66503,8 88272,0
Gross fixed capital formation

Variaţia stocurilor 454,4 2229,5 556,1 873,8 4792,8 -1240,0 3013,6


Change in inventories

Exportul net 1) -4525,1 -9049,9 -8633,8 -14835,4 -22329,5 -29370,1 -41502,8


Net export 1)
1)
Export-Import. / Exports-Imports.
11.4 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE UTILIZĂRI
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF USES

1990 = 100 1998 = 100 2000=100


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Produsul intern brut 87,1 79,4 80,6 83,8 89,8 93,4 87,7 83,5 98,8 101,0 105,7 111,2 117,0 126,9 132,2 142,5
Gross domestic product

Consumul final efectiv 88,2 83,3 84,3 87,5 97,0 103,7 99,3 100,4 97,5 98,9 106,3 111,4 120,7 132,9 145,7 159,2
Actual final consumption

Consumul final al gospodăriilor populaţiei 83,8 77,5 78,2 80,2 90,7 98,0 94,4 94,9 - - - - - - -
Final consumption of households

Consumul final al administraţiei publice 110,6 113,0 116,0 128,8 130,1 132,0 120,9 123,0 - - - - - - -
Final consumption of general government

Consumul final individual efectiv


al gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - 98,9 99,1 106,8 111,9 121,2 136,7 149,5 166,6
Households actual individual
final consumption

Consumul final colectiv efectiv


al administraţiilor publice - - - - - - - - 80,9 97,4 99,8 105,9 114,8 104,2 116,5 104,9
Government's actual collective
final consumption

Formarea brută de capital fix 68,4 75,9 82,2 99,2 106,1 112,1 114,0 107,5 95,2 100,4 110,1 119,2 129,4 143,8 162,0 193,3
Gross fixed capital formation
11.5 INDICII PRODUSULUI INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE
ŞI CATEGORII DE UTILIZĂRI
INDICES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT, BY CATEGORY OF RESOURCES
AND CATEGORY OF USES

anul precedent / previous year = 100


2001 2002 2003 2004 2005 2006

RESURSE RESOURCES
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 128,1 93,3 105,2 118,7 82,6 103,3 Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 104,9 95,9 113,1 89,7 101,4 103,6 Fishery and pisciculture
Industrie 1) 104,4 105,1 104,4 106,4 102,6 107,0 Industry 1)

Construcţii 111,1 107,6 107,0 109,1 109,9 124,7 Construction


Comerţ 101,6 103,8 115,3 113,9 116,4 117,8 Trade
Hoteluri şi restaurante 101,0 107,5 102,0 108,2 110,8 108,6 Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi Transport, storage and
comunicaţii 103,7 105,2 108,4 111,4 107,0 108,2 communications
Intermedieri financiare 132,0 107,7 93,4 128,3 102,6 101,4 Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi Real estate transactions, renting
activităţi de servicii prestate în and service activities mainly
principal întreprinderilor 110,7 108,6 102,2 106,0 109,0 111,2 rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 90,8 108,6 105,9 84,9 109,6 83,9 Public administration and defence
Învăţământ 97,3 104,2 101,0 107,9 101,7 101,8 Education
Sănătate şi asistenţă socială 84,1 124,7 95,1 106,3 103,9 101,4 Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară Financial intermediation services
indirect măsurate (SIFIM) 2) 155,8 68,9 119,8 - - - indirectly measured (FISIM) 2)
Valoare adăugată brută 106,7 105,1 105,0 108,4 103,6 108,0 Gross value added
Impozite pe produs 3) 100,6 105,9 107,1 108,4 108,1 104,5 Taxes on product 3)

Drepturi asupra importurilor


(taxe vamale) 87,4 101,2 118,9 112,5 114,4 113,6 Import duties
Subvenţii pe produs 115,2 107,5 123,7 98,2 100,2 70,7 Subsidies on product

PRODUS INTERN BRUT (PIB) 105,7 105,1 105,2 108,5 104,2 107,9 GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)
Produs intern brut Gross domestic product
pe locuitor 105,9 108,1 105,5 108,8 104,4 108,1 per inhabitant

UTILIZĂRI USES
Consumul final efectiv 106,3 104,9 108,3 110,2 109,6 109,3 Actual final consumption
Consumul final individual efectiv Households actual individual
al gospodăriilor populaţiei 106,8 104,8 108,3 112,8 109,4 111,4 final consumption
Consumul final colectiv efectiv Government's actual collective
al administraţiilor publice 99,8 106,0 108,5 90,7 111,8 90,1 final consumption
Formarea brută de capital fix 110,1 108,2 108,6 111,1 112,7 119,3 Gross fixed capital formation

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă. / Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.6 AGREGATE MACROECONOMICE ALE SECTOARELOR INSTITUŢIONALE
MACROECONOMIC AGGREGATES, BY INSTITUTIONAL SECTOR

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999

Valoarea adăugată brută 788,1 2066,1 5915,2 18579,2 45954,7 66598,5 101854,2 232817,6 334606,1 331547,6 480475,1
Gross value added
Societăţi nefinanciare 564,5 1462,0 4009,1 11941,6 28286,0 38275,7 59964,6 128087,6 198433,7 196683,3 273112,2
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei / Households 140,6 384,1 1314,2 4834,3 12943,8 20629,8 32079,1 84532,6 100187,8 100022,8 156498,2
Societăţi financiare 23,2 57,9 322,2 1014,5 2375,7 3582,4 3235,2 4298,7 6529,1 6615,0 12184,9
Financial corporations
Administraţii publice / General government 74,7 198,0 526,7 1571,3 4212,4 6103,1 8552,9 16460,2 32779,8 32658,6 43462,3
Administraţia privată 5,0 11,3 24,0 65,4 127,5 182,5 245,1 694,5 2198,2 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - 1132,6 3624,1
Non-profit institutions serving households
Producţia imputată de servicii bancare (PISB) -19,9 -47,2 -281,0 -847,9 -1990,7 -2175,0 -2222,7 -1256,0 -5522,5 - -
Imputed output of banking services (IOBS)
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1) - - - - - - - - - -5564,7 -8406,6
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)

Excedentul brut de exploatare 349,7 1028,8 3324,2 10466,1 27462,7 38563,5 59519,3 153368,2 192969,3 180724,8 284587,6
Gross operating surplus
Societăţi nefinanciare 204,9 657,0 2054,1 5733,2 14863,1 17631,0 28360,6 69175,8 98764,4 87024,4 134989,4
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei / Households 138,8 365,5 1260,9 4705,7 12646,0 20155,3 31314,3 84147,7 97208,5 97043,5 152103,6
Societăţi financiare 20,7 48,5 283,1 863,2 1913,3 2887,3 1951,3 961,6 1848,4 1673,8 3794,5
Financial corporations
Administraţii publice / General government 5,0 5,0 7,1 11,7 30,0 44,9 100,0 325,0 630,7 630,7 1878,1
Administraţia privată 0,2 - - 0,2 1,0 20,0 15,8 14,1 39,8 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - -82,9 228,6
Non-profit institutions serving households
Producţia imputată de servicii bancare (PISB) -19,9 -47,2 -281,0 -847,9 -1990,7 -2175,0 -2222,7 -1256,0 -5522,5 - -
Imputed output of banking services (IOBS)
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) - - - - - - - - - -5564,7 -8406,6
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM)

Venitul disponibil brut 865,2 2264,7 6120,2 20623,2 50870,0 73004,9 109882,5 254759,9 373935,4 376544,8 562841,8
Gross disposable income
Societăţi nefinanciare 119,7 476,5 1151,1 3132,8 7355,8 6205,2 11513,2 26207,7 36766,4 52831,8 71348,0
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 588,1 1345,5 3883,7 13197,5 33909,3 52545,9 79647,7 188462,1 280348,4 257927,2 397054,8
Households
Societăţi financiare 15,8 38,7 216,7 616,1 748,7 2319,6 2127,6 6856,6 2992,7 3118,1 289,2
Financial corporations
Administraţii publice / General government 133,1 384,8 815,7 3519,4 8605,6 11516,9 15742,7 31100,8 49801,7 59498,9 91820,0
Administraţia privată 8,5 19,2 53,0 157,4 250,6 417,3 851,3 2132,7 4026,2 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - 3168,8 2329,8
Non-profit institutions serving households

Consumul final / Final consumption 679,5 1672,5 4642,5 15235,8 38452,4 58662,4 89939,4 218619,8 334672,4 - -
Gospodăriile populaţiei / Households 557,7 1323,7 3750,8 12670,3 31442,0 48545,1 75288,8 186238,2 278626,2 - -
Administraţii publice / General government 114,3 333,9 861,1 2473,2 6851,8 9877,0 14273,9 30999,8 52740,9 - -
Administraţia privată 7,5 14,9 30,6 92,3 158,6 240,3 376,7 1381,8 3305,3 - -
Private non-profit institutions

Consumul final efectiv / Actual final consumption - - - - - - - - - 337468,6 484361,5


Gospodăriile populaţiei / Households - - - - - - - - - 310922,7 453308,0
Administraţii publice / General government - - - - - - - - - 26545,9 31053,5

Economia brută / Gross saving 185,7 592,1 1477,7 5387,4 12417,6 14342,5 19943,1 36140,1 39263,0 39076,2 78480,3
Societăţi nefinanciare 119,7 476,5 1151,1 3132,8 7355,8 6205,2 11513,2 26207,7 36766,4 52831,8 71348,0
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 30,4 21,7 132,9 527,2 2467,3 4000,8 4358,9 2223,9 1722,2 -21976,0 -2230,5
Households
Societăţi financiare 15,8 38,7 216,7 616,1 748,7 2319,6 2127,6 6856,6 2992,7 3118,1 289,2
Financial corporations
Administraţii publice / General government 18,8 50,9 -45,4 1046,2 1753,8 1639,9 1468,8 101,0 -2939,2 5172,2 12780,4
Administraţia privată 1,0 4,3 22,4 65,1 92,0 177,0 474,6 750,9 720,9 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - -69,9 -3706,8
Non-profit institutions serving households

Formarea brută de capital fix 169,8 317,0 1156,8 3583,7 10095,7 15424,9 24998,5 53540,1 68111,6 67919,9 96630,4
Gross fixed capital formation
Societăţi nefinanciare 154,3 233,9 912,5 2829,8 7764,6 11369,7 16641,6 44911,1 49745,7 49373,1 66748,1
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 10,8 82,8 134,9 232,6 1093,3 1831,6 5432,2 3516,0 4916,1 4916,1 8499,3
Households
Societăţi financiare 0,2 2,6 18,2 113,2 399,7 641,9 629,6 945,9 5985,3 6081,4 8992,7
Financial corporations
Administraţii publice / General government 4,4 -2,9 90,1 401,2 810,2 1514,6 2156,9 4006,5 6949,7 6972,4 11474,5
Administraţia privată 0,1 0,6 1,1 6,9 27,9 67,1 138,2 160,6 514,8 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - 576,9 915,8
Non-profit institutions serving households

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare -73,7 -23,9 -409,4 -399,2 98,1 -2586,5 -7667,9 -15577,7 -26806,8 -26801,9 -8483,9
Net lending (+) or net borrowing (-)
Societăţi nefinanciare -69,0 -15,1 -353,9 -1275,1 -1969,7 -6478,0 -9688,5 -15663,5 -23447,5 2778,8 -4273,0
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 7,7 -93,2 -25,2 91,7 2259,4 3939,9 3740,9 556,7 8145,8 -22301,4 2537,5
Households
Societăţi financiare 14,8 -21,9 -78,5 393,0 415,9 1627,9 1447,1 5853,0 -3465,1 -3098,7 -9110,1
Financial corporations
Administraţii publice / General government -28,1 102,6 26,8 333,0 -671,6 -1786,2 -3503,8 -6914,2 -8246,1 -3876,9 5840,5
Administraţia privată 0,9 3,7 21,4 58,2 64,1 109,9 336,4 590,3 206,1 - -
Private non-profit institutions
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - -303,7 -3478,8
Non-profit institutions serving households

1)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
1)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industries and by institutional sectors.
11.6 AGREGATELE MACROECONOMICE ALE SECTOARELOR INSTITUŢIONALE - continuare
MACROECONOMIC AGGREGATES, BY INSTITUTIONAL SECTOR - continued

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Valoarea adăugată brută 71132,5 104283,7 135619,2 175401,8 219975,9 254502,8


Gross value added
Societăţi nefinanciare 39419,1 57122,2 77472,4 97441,9 121512,7 144802,5
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 22475,6 34306,8 41103,0 46502,8 63810,3 68617,3
Households
Societăţi financiare 2299,1 4111,3 3513,2 3672,7 5551,5 5826,5
Financial corporations
Administraţii publice 7172,0 9883,6 14307,2 26563,0 27146,6 32619,6
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 625,1 658,3 904,4 1221,4 1954,8 2636,9
Non-profit institutions serving households
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1) -858,4 -1798,5 -1681,0 - - -
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)

Excedentul brut de exploatare 35666,5 57250,5 75668,2 101621,5 129953,7 142508,6


Gross operating surplus
Societăţi nefinanciare 13849,1 21555,8 34667,8 46240,2 59731,2 68894,0
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 21232,1 33262,7 38882,7 43505,4 59458,0 63374,6
Households
Societăţi financiare 789,1 2645,7 2002,6 1643,0 2828,7 2527,3
Financial corporations
Administraţii publice 623,5 1421,2 1742,3 10238,7 7167,1 7525,5
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 31,0 163,6 53,8 -5,8 768,7 187,2
Non-profit institutions serving households
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 1) -858,4 -1798,5 -1681,0 - - -
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 1)

Venitul disponibil brut 81631,7 119199,1 158438,6 202970,6 256482,0 291886,2


Gross disposable income
Societăţi nefinanciare 6647,5 17252,9 31912,4 33094,4 36463,1 47271,7
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 58627,2 82493,4 101789,1 116372,8 159014,9 175881,5
Households
Societăţi financiare 569,4 1096,0 1232,1 5926,3 7842,2 5244,4
Financial corporations
Administraţii publice 17340,6 20516,0 26163,0 44058,5 48563,7 60995,4
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei -1553,0 -2159,2 -2658,0 3518,6 4598,1 2493,2
Non-profit institutions serving households

Consumul final efectiv 69253,3 99473,7 127269,2 169233,4 210155,2 252282,4


Actual final consumption
Gospodăriile populaţiei 63459,0 91718,6 116940,4 149259,0 191050,3 226947,0
Households
Administraţii publice 5794,3 7755,1 10328,8 19974,4 19104,9 25335,4
General government

Economia brută 12378,4 19725,4 31169,4 33737,3 46326,8 39603,8


Gross savings
Societăţi nefinanciare 6647,5 17252,9 31912,4 33094,4 36463,1 47271,7
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 3239,8 2156,4 -881,9 -11777,6 -8229,8 -21142,1
Households
Societăţi financiare 569,4 1096,1 1232,1 5926,3 7842,2 5244,4
Financial corporations
Administraţii publice 4405,5 2823,2 3365,3 5278,0 8782,4 9539,8
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei -2483,8 -3603,2 -4458,5 1216,2 1468,9 -1310,0
Non-profit institutions serving households

Formarea brută de capital fix 15194,7 24115,4 32283,6 42293,0 53850,3 66503,8
Gross fixed capital formation
Societăţi nefinanciare 10905,3 18029,2 25041,2 32820,2 42685,2 51856,6
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 1325,8 1916,1 1363,3 1635,9 1963,1 2319,5
Households
Societăţi financiare 1199,2 968,6 1090,7 1318,9 1550,8 1247,6
Financial corporations
Administraţii publice 1518,8 2803,2 4603,7 6247,0 7377,4 10978,5
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 245,6 398,3 184,7 271,0 273,8 101,6
Non-profit institutions serving households

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare -3231,2 -6226,6 -1472,4 -8517,9 -10013,4 -22698,7
Net lending (+) or net borrowing (-)
Societăţi nefinanciare -6272,2 -26022,4 5369,7 -12053,2 -14427,1 -7745,2
Non-financial corporations
Gospodăriile populaţiei 4007,6 24274,6 361,7 1716,5 607,8 -14290,0
Households
Societăţi financiare -663,2 -9,6 46,9 4544,9 6072,7 4274,3
Financial corporations
Administraţii publice 2280,2 -1002,5 -3035,2 -3767,5 -3779,1 -3969,7
General government
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei -2583,6 -3466,7 -4215,5 1041,4 1512,3 -968,1
Non-profit institutions serving households
1)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
1)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
11.7 INDICATORI SPECIFICI AI SECTOARELOR INSTITUŢIONALE
SPECIFIC INDICATORS FOR INSTITUTIONAL SECTOR

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Remunerarea salariaţilor 372,8 755,0 1906,1 5658,1 12295,9 18577,9 28079,5 51790,6 93413,4 108546,8 132641,8
Compensation of employees
Impozite pe producţie şi importuri 53,2 137,7 356,6 1018,1 2211,3 3486,3 5249,6 10564,1 10792,7 50002,5 79652,0
Taxes on production and imports
Venituri nete din proprietate ale întreprinderii -27,1 -70,0 -507,7 -1480,5 -4767,7 -5871,6 -7594,6 -18033,0 -22319,1 -24970,7 -39957,5
Net property and entrepreneurial income
Variaţia stocurilor 74,3 260,0 700,7 1984,4 1969,3 1650,0 4420,5 -4247,5 -2426,1 -2433,6 -9063,4
Change in inventories
Gospodăriile populaţiei
Households
Salarii nete primite 362,5 719,8 1774,9 5250,8 12126,7 18471,3 26957,0 49558,0 94544,5 96706,8 116723,9
Net wages received
Prestaţii sociale primite 99,2 212,1 553,9 1823,0 4490,8 6826,4 9936,0 25011,4 39392,8 38247,4 58423,3
Social benefits received
Impozite curente pe venit şi patrimoniu 6,3 4,1 7,1 14,7 56,8 169,5 349,0 368,0 1113,4 15964,5 8507,0
Current taxes on income and wealth
Cotizaţii sociale vărsate 79,8 234,3 659,1 1960,4 4182,4 6052,9 8745,8 18732,4 35139,3 34518,7 61521,9
Social contributions paid
Administraţii publice
General government
Total venituri fiscale 230,4 547,8 1413,7 4384,1 10156,7 14951,6 21151,1 49320,7 70500,5 80729,3 116647,6
Total fiscal revenues
Cotizaţii sociale efective primite 77,0 226,1 637,5 1898,8 4035,9 5737,9 8199,4 17702,0 33350,4 32910,1 60367,5
Actual social contributions received
Prestaţii sociale vărsate 98,9 208,2 543,2 1798,3 4435,5 6678,4 9661,8 24535,9 38694,5 37729,2 56051,1
Social benefits granted
Subvenţii 100,3 167,8 765,4 1172,3 1762,9 2650,9 3970,7 5712,1 6642,7 6642,8 9362,4
Subsidies
Transferuri nete de capital -38,9 54,6 164,5 -311,8 -1422,7 -1823,5 -2869,3 -3474,2 1877,3 -1842,2 4641,8
Net capital transfers
Societăţi financiare
Financial corporations
Dobânzi primite 50,7 131,8 842,9 2378,1 7216,5 8910,9 11665,3 32685,1 35513,3 36461,2 44141,3
Interests received
Dobânzi vărsate 30,8 84,6 561,9 1530,4 5209,2 6132,6 8485,8 22447,6 27684,8 27689,4 35734,7
Interests paid
Restul lumii
Rest of the world
Exporturi de bunuri şi servicii 143,5 387,9 1675,6 4611,5 12394,2 19921,3 30651,1 73795,7 87104,5 84559,3 152902,7
Exports of goods and services
Importuri de bunuri şi servicii 224,6 474,6 2182,4 5607,5 13421,7 23958,2 39830,8 91661,2 117108,3 114563,2 179274,5
Imports of goods and services
Soldul operaţiilor de repartiţie 7,4 62,7 97,6 596,8 1125,6 1450,4 1511,8 2287,8 3197,0 3202,0 17887,9
Balance of distributive transactions
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a naţiunii -73,7 -23,9 -409,3 -399,2 98,1 -2586,5 -7667,9 -15577,7 -26806,8 -26801,9 -8483,9
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation
11.7 INDICATORI SPECIFICI AI SECTOARELOR INSTITUŢIONALE - continuare
SPECIFIC INDICATORS FOR INSTITUTIONAL SECTOR - continued

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Societăţi nefinanciare
Non-financial corporations
Remunerarea salariaţilor 23304,1 36145,3 42850,7 51787,1 63290,9 77066,2
Compensation of employees
Impozite pe producţie şi importuri 12933,6 13415,8 17387,5 24175,2 28674,4 36654,6
Taxes on production and imports
Venituri nete din proprietate ale întreprinderii -5588,1 -6283,7 -6167,2 -9822,6 -14544,5 -14170,2
Net property and entrepreneurial income
Variaţia stocurilor 410,7 2040,8 402,4 704,4 4209,1 -845,6
Change in inventories
Gospodăriile populaţiei
Households
Salarii nete primite 19477,2 29711,5 36822,0 45818,7 59282,0 76631,4
Net wages received
Prestaţii sociale primite 7550,7 10830,7 14122,2 17081,0 21966,7 25641,8
Social benefits received
Impozite curente pe venit şi patrimoniu 2829,8 4615,0 4909,7 6606,4 5130,8 6169,2
Current taxes on income and wealth
Cotizaţii sociale vărsate 9749,2 12839,1 17061,5 19925,4 24114,8 29484,4
Social contributions paid
Administraţii publice
General government
Total venituri fiscale 18477,8 20892,7 26281,5 35828,7 44657,0 52568,3
Total fiscal revenues
Cotizaţii sociale efective primite 9626,3 12246,3 16473,6 18651,8 22674,4 27739,3
Actual social contributions received
Prestaţii sociale vărsate 7427,8 10614,1 14116,6 16667,5 21609,5 25641,8
Social benefits granted
Subvenţii 1487,3 1598,2 1701,1 2763,0 3884,3 4404,9
Subsidies
Transferuri nete de capital -599,4 -1013,5 -1730,9 -2717,0 -5038,9 -2475,8
Net capital transfers
Societăţi financiare
Financial corporations
Dobânzi primite 4842,7 4861,9 6619,5 6672,5 8983,5 8511,8
Interests received
Dobânzi vărsate 3984,3 3984,0 5481,0 4214,4 5580,6 9056,2
Interests paid
Restul lumii
Rest of the world
Exporturi de bunuri şi servicii 26418,7 38914,7 53677,1 68584,0 88554,9 95595,6
Exports of goods and services
Importuri de bunuri şi servicii 30943,8 47964,6 62310,9 83419,4 110884,4 124965,7
Imports of goods and services
Soldul operaţiilor de repartiţie 1293,9 2823,3 7161,4 6317,5 12316,1 6671,4
Balance of distributive transactions
Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a naţiunii -3231,2 -6226,6 -1472,4 -8517,9 -10013,4 -22698,7
Net lending (+) or net borrowing (-) of the nation
11.8 PRINCIPALELE AGREGATE, PE LOCUITOR
MAIN AGGREGATES, PER INHABITANT

lei (ROL) preţuri curente / ROL current prices


Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999

Produsul intern brut 36966 95057 264565 880487 2189697 3180444 4817827 11218246 16495445 16611185 24300009
Gross domestic product

Venitul disponibil brut - total 37283 97678 268561 906305 2237950 3218776 4860419 11299598 16617281 16733240 25061949
Gross disposable income - total

Consumul final al gospodăriilor populaţiei 24031 57092 164589 556808 1383244 2140347 3330240 8260393 12381844 - -
Final consumption of households

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei - - - - - - - - - 13817065 20184681


Households actual individual final consumption

Economia brută a gospodăriilor populaţiei 1308 938 5830 23168 108545 176395 192807 98639 76533 -976589 -99319
Gross saving of households

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a gospodăriilor populaţiei 330 -4019 -1104 4029 99399 173710 165471 24692 361990 -991050 112989
Net lending (+) or net borrowing (-) of households
11.8 PRINCIPALELE AGREGATE, PE LOCUITOR - continuare
MAIN AGGREGATES, PER INHABITANT - continued

lei preţuri curente / lei current prices


Metodologia SEC 1995
ESA 1995 methodology
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produsul intern brut 3582,6 5210,9 6950,1 9090,3 11372,0 13326,8


Gross domestic product

Venitul disponibil brut 3638,6 5319,4 7269,6 9339,0 11834,0 13498,3


Gross disposable income

Consumul final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei 2828,5 4093,0 5365,5 6867,7 8815,0 10495,2
Households actual individual final consumption

Economia brută a gospodăriilor populaţiei 144,4 96,2 -40,5 -541,9 -379,7 -977,7
Gross saving of households

Capacitatea (+) sau necesarul (-) de finanţare a gospodăriilor populaţiei 178,6 1083,3 16,6 79,0 28,0 -660,8
Net lending (+) or net borrowing (-) of households
11.9 RATE SPECIFICE CONTURILOR NAŢIONALE
RATIOS SPECIFIC TO NATIONAL ACCOUNTS

procente / percentage
Metodologia SEC 1979 Metodologia SEC 1995
ESA 1979 methodology ESA 1995 methodology
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rata de investiţii a sectorului societăţi nefinanciare 1) 27,3 16,0 22,8 23,7 27,5 29,7 27,8 35,1 25,1 25,1 24,4 27,7 31,6 32,3 33,7 35,1 35,8
Investment ratio of non-financial corporations sector 1)

Rata de autofinanţare a sectorului societăţi nefinanciare 2) 69,8 96,9 78,1 73,5 81,5 56,6 59,8 64,6 59,8 105,4 93,8 52,2 40,6 119,4 75,0 74,5 86,7
Self-financing ratio of non-financial corporations sector 2)
3)
Rata de economie financiară a gospodăriilor populaţiei 1,3 -6,9 -0,6 0,7 6,7 7,5 4,7 0,3 2,9 -8,6 0,6 6,8 29,4 0,4 1,5 0,4 -8,1
Financial saving ratio of households 3)
4)
Rata de economie a gospodăriilor populaţiei 5,2 1,6 3,4 4,0 7,3 7,6 5,5 1,2 0,6 -8,5 -0,6 5,5 2,6 -0,9 -10,1 -5,2 -12,0
Saving ratio of households 4)

Rata de economie financiară a naţiunii 5) -8,5 -1,1 -6,7 -1,9 0,2 -3,5 -7,0 -6,1 -7,2 -7,1 -1,5 -4,0 -5,2 -0,9 -4,2 -3,9 -7,8
Financial saving ratio of the nation 5)

Rata excedentului brut 6) 44,4 49,8 56,2 56,3 59,8 57,9 58,4 65,9 57,7 54,5 59,2 50,1 54,9 55,8 57,9 59,1 56,0
6)
Gross operating surplus ratio

Rata de presiune fiscală 7) 26,9 24,9 23,4 21,9 20,4 20,7 19,4 19,5 19,0 21,6 21,4 23,0 17,9 17,4 18,1 18,1 18,2
Fiscal ratio 7)

Rata de presiune socială 8) 9,0 10,3 10,6 9,5 8,1 8,0 7,5 7,0 9,0 8,8 11,1 12,0 10,5 10,9 9,4 9,2 9,6
Social ratio 8)

Ponderea capacităţii (+) sau necesarului (-) de finanţare a naţiunii în PIB 9) -8,6 -1,1 -6,8 -2,0 0,2 -3,6 -7,0 -6,2 -7,2 -7,2 -1,6 -4,0 -5,3 -1,0 -4,3 -4,1 -7,9
Weight of lending (+) or net borrowing (-) of the nation economy in GDP 9)

1)
Formarea brută de capital fix a sectorului societăţi nefinanciare: Valoarea adăugată brută a sectorului societăţi nefinanciare x 100.
1)
Gross fixed capital formation of non-financial corporations sector: Gross value added of non-financial corporations sector x 100.
2)
(Economia brută + Transferuri nete de capital) : (Formarea brută de capital fix + Variaţia stocurilor + Achiziţii minus cedări de active nefinanciare neproduse) x 100.
2)
(Gross saving + Net capital transfers)/(Gross fixed capital formation + Change in inventories + Acquisitions less disposals of non financial non produced assets)x100.
3)
(Capacitatea (+) sau necesarul de finanţare (-) al gospodăriilor populaţiei : Venitul disponibil brut al gospodăriilor populaţiei) x 100.
3)
(Net lending (+) or net borrowing (-) of households : Gross disposable income of households) x100.
4)
Economia brută a gospodăriilor populaţiei: Venitul disponibil brut al gospodăriilor populaţiei x 100. / Gross saving of households: Gross disposable income of households x 100.
5)
Capacitatea (necesarul) de finanţare a (al) economiei naţionale: Venitul disponibil brut al economiei naţionale x 100.
5)
Net lending (+) or net borrowing (-) of national economy: Gross disposable income of national economy x 100.
6)
Total excedent brut de exploatare: Valoarea adăugată brută a economiei naţionale x 100. / Gross operating surplus of national economy: Gross value added of national economy x 100.
7)
(Impozite pe producţie şi importuri + Impozite curente pe venit şi patrimoniu) : Produsul intern brut x 100.
7)
(Taxes on production and imports + Current taxes on income and on wealth) : Gross domestic product x 100.
8)
Cotizaţiile sociale efective primite de administraţiile publice: Produsul intern brut x 100. / Total actual social contributions of general government: Gross domestic product x 100.
9)
Capacitatea (necesarul) de finanţare a (al) economiei naţionale : Produsul intern brut x 100. / Net lending (+) or net borrowing (-) of national economy: Gross domestic product x 100.
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Agricultură, vânătoare şi silvicultură 19901) 302,5 115,3 187,2
Agriculture, hunting and sylviculture 19911) 821,6 405,5 416,1
19921) 2275,8 1128,4 1147,4
19931) 7999,8 3795,5 4204,3
19941) 17886,6 7991,5 9895,1
19951) 25160,3 10893,4 14266,9
19961) 38074,9 17128,6 20946,3
19971) 82656,9 37140,2 45516,7
19981) 104388,5 50643,1 53745,4
19982) 101200,5 47446,7 53753,8
19992) 133157,9 60381,9 72776,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 16925,4 8026,9 8898,5
20012) 29149,5 13536,6 15612,9
20022) 33385,8 16084,6 17301,2
20032) 43039,8 20204,6 22835,2
20042) 58567,1 27537,0 31030,1
20052) 49622,9 25345,0 24277,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Pescuit şi piscicultură 19901) 3,2 3,3 -0,1
Fishery and pisciculture 19911) 3,5 3,7 -0,2
19921) 14,6 14,1 0,5
19931) 33,5 32,0 1,5
19941) 41,2 38,7 2,5
19951) 49,1 46,7 2,4
19961) 50,8 47,9 2,9
19971) 109,0 92,9 16,1
19981) 122,7 104,3 18,4
19982) 122,7 103,6 19,1
19992) 161,1 131,9 29,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 20,1 17,1 3,0
20012) 29,8 24,8 5,0
20022) 37,1 30,7 6,4
20032) 58,2 44,2 14,0
20042) 58,5 44,7 13,8
20052) 67,0 53,2 13,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Industrie 19901) 1245,5 897,9 347,6
Industry 19911) 3163,5 2328,9 834,6
19921) 8486,0 6175,0 2311,0
19931) 21304,5 14523,1 6781,4
19941) 50219,6 32201,3 18018,3
19951) 72092,8 48381,5 23711,3
19961) 118096,4 81914,9 36181,5
19971) 256550,6 178456,8 78093,8
19981) 308840,0 205786,3 103053,7
19982) 303112,7 204899,9 98212,8
19992) 446817,8 311474,0 135343,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 65578,9 43630,9 21948,0
20012) 93623,4 61318,7 32304,7
20022) 123499,9 80890,1 42609,8
20032) 152818,1 103328,4 49489,7
20042) 192759,4 131964,5 60794,9
20052) 214235,5 143225,7 71009,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Industrie extractivă 19901) 59,7 31,9 27,8
Mining and quarrying 19911) 162,6 95,8 66,8
19921) 512,0 314,6 197,4
19931) 1435,1 778,5 656,6
19941) 3436,1 1795,7 1640,4
19951) 4593,7 2708,8 1884,9
19961) 6640,1 4502,9 2137,2
19971) 16301,7 10090,1 6211,6
19981) 18449,1 10481,1 7968,0
19982) 20122,8 10426,4 9696,4
19992) 26738,0 14825,8 11912,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 3738,7 2018,1 1720,6
20012) 4984,7 2693,3 2291,4
20022) 6857,4 3613,7 3243,7
20032) 7285,0 4529,3 2755,7
20042) 9156,6 5843,0 3313,6
20052) 10685,7 6861,9 3823,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Extracţia şi prepararea cărbunelui 19901) 10,3 9,6 0,7
Coal mining and preparation 19911) 38,5 29,1 9,4
19921) 146,3 106,2 40,1
19931) 417,2 283,6 133,6
19941) 1087,6 708,3 379,3
19951) 1310,7 877,7 433,0
19961) 2049,5 1544,9 504,6
19971) 3975,6 3106,2 869,4
19981) 4060,8 3045,2 1015,6
19982) 4500,9 3025,2 1475,7
19992) 5898,9 4191,0 1707,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 908,0 575,7 332,3
20012) 1306,3 699,3 607,0
20022) 1625,5 872,7 752,8
20032) 1861,3 1130,4 730,9
20042) 2135,9 1305,8 830,1
20052) 1975,6 1205,1 770,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 19901) 30,3 6,7 23,6
Hydrocarbons extraction and ancillary services 19911) 74,5 31,4 43,1
19921) 213,1 100,0 113,1
19931) 664,2 268,6 395,6
19941) 1618,9 622,2 996,7
19951) 2241,6 940,3 1301,3
19961) 3401,8 1494,6 1907,2
19971) 9594,3 4215,8 5378,5
19981) 11138,0 5072,1 6065,9
19982) 11742,7 5047,2 6695,5
19992) 14992,5 6746,4 8246,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1919,5 846,2 1073,3
20012) 2460,1 1170,7 1289,4
20022) 3538,6 1678,5 1860,1
20032) 2697,0 1606,8 1090,2
20042) 3287,1 1979,3 1307,8
20052) 5030,2 3097,8 1932,4
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Extracţia de produse neenergetice 19901) 19,1 15,6 3,5
Extraction of nonenergetic products 19911) 49,6 35,3 14,3
19921) 152,6 108,4 44,2
19931) 353,7 226,3 127,4
19941) 729,6 465,2 264,4
19951) 1041,4 890,8 150,6
19961) 1188,8 1463,4 -274,6
19971) 2731,8 2768,1 -36,3
19981) 3250,3 2363,8 886,5
19982) 3879,2 2354,0 1525,2
19992) 5846,6 3888,4 1958,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 911,2 596,2 315,0
20012) 1218,3 823,3 395,0
20022) 1693,3 1062,5 630,8
20032) 2726,7 1792,1 934,6
20042) 3733,6 2557,9 1175,7
20052) 3679,9 2559,0 1120,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Industrie prelucrătoare 19901) 1075,3 760,2 315,1
Manufacturing 19911) 2617,9 1918,7 699,2
19921) 6602,2 4791,4 1810,8
19931) 17030,6 11692,3 5338,3
19941) 40695,0 26407,4 14287,6
19951) 59009,2 39922,7 19086,5
19961) 99701,8 68296,4 31405,4
19971) 211046,5 145923,1 65123,4
19981) 252570,4 167358,6 85211,8
19982) 245850,2 166612,2 79238,0
19992) 343704,2 240278,0 103426,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 52230,6 34608,8 17621,8
20012) 74976,1 48163,6 26812,5
20022) 94917,8 60639,1 34278,7
20032) 118659,3 77549,8 41109,5
20042) 153187,0 101777,1 51409,9
20052) 171298,7 110704,8 60593,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Alimentară şi băuturi 19901) 209,8 158,5 51,3
Food and beverages 19911) 522,2 396,7 125,5
19921) 1487,2 1107,8 379,4
19931) 4264,6 2901,7 1362,9
19941) 10223,2 6673,9 3549,3
19951) 15561,4 10281,5 5279,9
19961) 27887,3 18530,3 9357,0
19971) 65960,6 44167,1 21793,5
19981) 76153,5 49718,3 26435,2
19982) 72090,6 49706,6 22384,0
19992) 103915,0 73534,2 30380,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 15870,1 10444,6 5425,5
20012) 22723,4 14083,2 8640,2
20022) 26262,2 16379,4 9882,8
20032) 33689,3 21560,9 12128,4
20042) 42543,1 27725,0 14818,1
20052) 45419,1 28252,4 17166,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Produse din tutun 19901) 13,9 4,7 9,2
Tobacco products 19911) 19,4 9,7 9,7
19921) 39,1 18,5 20,6
19931) 86,7 39,9 46,8
19941) 246,4 115,1 131,3
19951) 269,9 128,1 141,8
19961) 484,8 234,9 249,9
19971) 2276,9 1135,6 1141,3
19981) 2985,2 1439,1 1546,1
19982) 2007,5 1415,3 592,2
19992) 3803,9 2734,9 1069,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 444,5 313,5 131,0
20012) 753,7 589,0 164,7
20022) 878,7 699,9 178,8
20032) 994,2 761,6 232,6
20042) 893,9 692,9 201,0
20052) 583,8 421,3 162,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Produse textile 19901) 78,3 45,8 32,5
Textile products 19911) 217,4 154,2 63,2
19921) 402,3 288,9 113,4
19931) 1003,0 682,7 320,3
19941) 1897,2 1233,4 663,8
19951) 2557,8 1717,8 840,0
19961) 4607,5 3215,1 1392,4
19971) 7294,1 5109,3 2184,8
19981) 8900,3 6141,6 2758,7
19982) 8880,8 6180,9 2699,9
19992) 12404,1 8819,9 3584,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1663,8 1011,5 652,3
20012) 2348,4 1433,9 914,5
20022) 3075,9 1883,2 1192,7
20032) 3982,0 2534,6 1447,4
20042) 4879,0 3146,4 1732,6
20052) 5152,7 3247,7 1905,0
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Articole de îmbrăcăminte 19901) 40,1 23,1 17,0
Clothing articles 19911) 72,0 46,5 25,5
19921) 191,9 117,5 74,4
19931) 456,1 236,5 219,6
19941) 1596,9 701,0 895,9
19951) 2341,4 1089,2 1252,2
19961) 3796,0 1851,9 1944,1
19971) 8428,7 4103,0 4325,7
19981) 9303,1 4448,1 4855,0
19982) 9224,0 4409,7 4814,3
19992) 15232,1 8532,1 6700,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 2423,3 1314,3 1109,0
20012) 3796,6 2068,9 1727,7
20022) 5062,4 2814,5 2247,9
20032) 6187,8 3492,5 2695,3
20042) 7639,7 4342,5 3297,2
20052) 7558,6 4239,1 3319,5
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Pielărie şi încălţăminte 19901) 20,0 11,8 8,2
Leather goods and footwear 19911) 48,1 31,4 16,7
19921) 113,7 70,3 43,4
19931) 297,1 178,6 118,5
19941) 611,8 342,8 269,0
19951) 825,6 491,6 334,0
19961) 1612,3 1069,1 543,2
19971) 3309,1 2208,0 1101,1
19981) 4111,6 2664,9 1446,7
19982) 4108,7 2647,2 1461,5
19992) 5987,6 4004,3 1983,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 934,8 591,5 343,3
20012) 1442,0 841,6 600,4
20022) 1990,9 1171,4 819,5
20032) 2600,2 1529,8 1070,4
20042) 3047,9 1809,4 1238,5
20052) 3147,2 1843,9 1303,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 19901) 16,0 9,0 7,0
Wood and wooden products manufacturing (except furniture) 19911) 43,8 25,3 18,5
19921) 122,7 68,0 54,7
19931) 348,7 180,2 168,5
19941) 938,0 449,0 489,0
19951) 1243,9 618,9 625,0
19961) 2789,1 1501,9 1287,2
19971) 5149,5 2780,0 2369,5
19981) 5950,2 3166,7 2783,5
19982) 5949,8 3149,8 2800,0
19992) 11189,8 6697,4 4492,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1805,6 1069,2 736,4
20012) 2617,7 1540,8 1076,9
20022) 3553,7 2079,3 1474,4
20032) 4344,0 2605,2 1738,8
20042) 5933,2 3464,4 2468,8
20052) 6466,6 3850,5 2616,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 19901) 13,5 9,7 3,8
Pulp, paper and paper products 19911) 39,5 27,4 12,1
19921) 95,6 69,9 25,7
19931) 202,8 143,6 59,2
19941) 445,5 293,3 152,2
19951) 750,4 506,0 244,4
19961) 1308,2 889,4 418,8
19971) 2086,7 1447,9 638,8
19981) 2939,0 1920,3 1018,7
19982) 2937,2 1911,7 1025,5
19992) 4790,5 3167,0 1623,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 830,5 535,2 295,3
20012) 1041,8 597,4 444,4
20022) 1591,6 883,2 708,4
20032) 1845,2 1099,1 746,1
20042) 2017,2 1213,5 803,7
20052) 1991,6 1198,3 793,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 19901) 6,7 3,5 3,2
Publishing houses, polygraphy and 19911) 17,2 13,0 4,2
recording reproducible registrations 19921) 45,6 33,9 11,7
19931) 133,7 95,4 38,3
19941) 407,1 268,3 138,8
19951) 657,7 446,3 211,4
19961) 1421,3 834,9 586,4
19971) 2664,7 1580,9 1083,8
19981) 3381,9 1963,5 1418,4
19982) 3381,8 1960,6 1421,2
19992) 6549,2 3911,4 2637,8
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 879,3 521,5 357,8
20012) 1312,0 749,1 562,9
20022) 1764,8 1013,5 751,3
20032) 2239,3 1335,2 904,1
20042) 2816,9 1686,9 1130,0
20052) 3320,2 1977,2 1343,0
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui 19901) 80,1 82,3 -2,2
şi tratarea combustibililor nucleari 19911) 183,1 157,6 25,5
Crude oil processing, coal 19921) 501,5 414,0 87,5
coking and nuclear fuel treatment 19931) 1522,9 1197,7 325,2
19941) 3655,0 3019,0 636,0
19951) 5040,1 4611,7 428,4
19961) 7163,0 6448,8 714,2
19971) 17045,7 15304,9 1740,8
19981) 22121,9 17253,9 4868,0
19982) 21448,4 17235,9 4212,5
19992) 27473,1 23194,6 4278,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 4305,4 3473,7 831,7
20012) 5501,1 4584,4 916,7
20022) 7760,8 6084,6 1676,2
20032) 7402,5 5509,8 1892,7
20042) 8258,6 6590,1 1668,5
20052) 14112,3 10528,2 3584,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Substanţe şi produse chimice 19901) 73,6 61,1 12,5
Chemical substances and products 19911) 207,3 162,1 45,2
19921) 617,0 463,5 153,5
19931) 1474,5 1115,0 359,5
19941) 3540,2 2501,5 1038,7
19951) 5659,0 4192,2 1466,8
19961) 8033,6 6094,2 1939,4
19971) 14669,2 11440,9 3228,3
19981) 16246,2 11819,9 4426,3
19982) 16022,5 11738,2 4284,3
19992) 22977,8 17532,1 5445,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 3727,3 2767,1 960,2
20012) 4952,9 3644,5 1308,4
20022) 6035,9 4413,5 1622,4
20032) 7536,5 5690,7 1845,8
20042) 10052,0 7693,3 2358,7
20052) 9452,0 6967,6 2484,4
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Produse din cauciuc şi mase plastice 19901) 37,3 25,5 11,8
Rubber and plastic products 19911) 88,4 61,5 26,9
19921) 188,9 123,0 65,9
19931) 478,6 298,1 180,5
19941) 846,4 514,9 331,5
19951) 1338,8 889,5 449,3
19961) 2152,8 1470,0 682,8
19971) 3990,0 2716,2 1273,8
19981) 5078,2 3282,0 1796,2
19982) 5074,4 3267,8 1806,6
19992) 7144,1 5027,5 2116,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1131,3 741,9 389,4
20012) 1784,8 1150,3 634,5
20022) 2553,8 1607,8 946,0
20032) 3679,2 2379,8 1299,4
20042) 4780,8 3098,2 1682,6
20052) 5542,8 3554,5 1988,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse 19901) 47,9 31,5 16,4
din minerale nemetalice 19911) 141,6 95,6 46,0
Manufacturing of construction materials and 19921) 357,5 219,9 137,6
other products of non metallic minerals 19931) 869,4 517,2 352,2
19941) 1794,1 999,2 794,9
19951) 2450,3 1430,9 1019,4
19961) 4001,3 2404,4 1596,9
19971) 8483,3 5066,2 3417,1
19981) 11606,9 6707,9 4899,0
19982) 11587,7 6638,7 4949,0
19992) 15784,5 9585,4 6199,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 2251,7 1346,0 905,7
20012) 3346,1 2003,8 1342,3
20022) 4249,8 2564,8 1685,0
20032) 5134,3 3310,0 1824,3
20042) 7033,1 4562,7 2470,4
20052) 7733,9 5004,4 2729,5
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Metalurgie 19901) 96,3 81,1 15,2
Metallurgy 19911) 270,2 218,0 52,2
19921) 666,9 555,7 111,2
19931) 1560,0 1254,9 305,1
19941) 4212,0 3220,9 991,1
19951) 6062,6 4745,7 1316,9
19961) 10484,6 8445,4 2039,2
19971) 23033,1 18698,7 4334,4
19981) 24977,8 19950,4 5027,4
19982) 24972,1 19877,4 5094,7
19992) 26453,4 21780,9 4672,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 4533,6 3618,3 915,3
20012) 6451,4 5094,9 1356,5
20022) 7869,0 6311,8 1557,2
20032) 9354,5 7926,1 1428,4
20042) 14938,6 12800,9 2137,7
20052) 15317,5 13171,1 2146,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Construcţii metalice şi produse din metal 19901) 51,7 32,2 19,5
Metallic construction and metal products 19911) 106,4 70,3 36,1
19921) 280,2 194,1 86,1
19931) 666,4 431,2 235,2
19941) 1745,0 1051,5 693,5
19951) 2095,1 1292,5 802,6
19961) 3742,7 2286,4 1456,3
19971) 7122,8 4392,7 2730,1
19981) 8879,9 5326,4 3553,5
19982) 8877,7 5255,4 3622,3
19992) 11843,2 7136,9 4706,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1716,7 1005,3 711,4
20012) 2579,7 1462,8 1116,9
20022) 3450,4 1954,1 1496,3
20032) 4792,0 2872,4 1919,6
20042) 6299,1 3762,1 2537,0
20052) 7418,2 4242,3 3175,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente 19901) 132,1 80,3 51,8
electrice şi optice) 19911) 262,9 186,0 76,9
Machinery and equipment (except electrical and 19921) 618,1 422,7 195,4
optical equipment) 19931) 1299,3 833,0 466,3
19941) 2975,0 1686,6 1288,4
19951) 4045,7 2428,0 1617,7
19961) 6150,2 3824,6 2325,6
19971) 10432,5 6578,1 3854,4
19981) 12511,5 7316,9 5194,6
19982) 12490,4 7138,8 5351,6
19992) 16328,3 9927,1 6401,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 2478,1 1443,4 1034,7
20012) 3831,8 2227,9 1603,9
20022) 4733,5 2798,9 1934,6
20032) 5987,4 3805,0 2182,4
20042) 7436,6 4729,3 2707,3
20052) 8098,5 4996,8 3101,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 19901) 4,9 2,1 2,8
IT and office means 19911) 6,2 3,9 2,3
19921) 11,0 8,8 2,2
19931) 48,6 37,4 11,2
19941) 115,7 89,5 26,2
19951) 182,3 141,9 40,4
19961) 411,5 305,1 106,4
19971) 1141,0 835,5 305,5
19981) 1616,4 1227,7 388,7
19982) 1614,7 1207,4 407,3
19992) 1909,8 1475,4 434,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 204,3 144,7 59,6
20012) 255,3 203,7 51,6
20022) 306,3 227,4 78,9
20032) 507,8 376,4 131,4
20042) 743,0 546,0 197,0
20052) 1018,6 738,4 280,2
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Maşini şi aparate electrice 19901) 26,5 17,3 9,2
Electric machinery and appliances 19911) 50,3 35,4 14,9
19921) 109,2 82,6 26,6
19931) 272,0 187,0 85,0
19941) 779,2 457,1 322,1
19951) 1339,6 790,7 548,9
19961) 2201,2 1333,3 867,9
19971) 4620,5 2787,8 1832,7
19981) 6001,7 3681,9 2319,8
19982) 5998,0 3665,1 2332,9
19992) 8269,9 5130,7 3139,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1219,0 738,1 480,9
20012) 1879,0 1082,9 796,1
20022) 2700,1 1531,7 1168,4
20032) 3334,4 2006,0 1328,4
20042) 4033,3 2392,1 1641,2
20052) 5675,9 3152,3 2523,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 19901) 17,0 10,0 7,0
Radio, TV and communications equipment 19911) 38,6 25,8 12,8
19921) 58,9 38,8 20,1
19931) 257,4 159,0 98,4
19941) 725,4 397,7 327,7
19951) 919,5 503,8 415,7
19961) 1447,5 769,9 677,6
19971) 2318,0 1235,2 1082,8
19981) 3428,8 1786,5 1642,3
19982) 3315,2 1784,9 1530,3
19992) 4424,2 2483,5 1940,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 567,4 308,4 259,0
20012) 748,4 420,8 327,6
20022) 884,2 497,6 386,6
20032) 1105,2 643,2 462,0
20042) 1449,0 827,9 621,1
20052) 1316,0 702,3 613,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Aparatură şi instrumente medicale, 19901) 23,7 12,8 10,9
de precizie, optice şi ceasornicărie 19911) 44,0 29,4 14,6
Medical, precision, optical and watchmaking 19921) 71,8 43,1 28,7
instruments and apparatus 19931) 157,9 83,8 74,1
19941) 386,3 181,6 204,7
19951) 519,6 248,5 271,1
19961) 481,2 245,1 236,1
19971) 933,7 504,2 429,5
19981) 1270,3 682,1 588,2
19982) 1260,3 663,0 597,3
19992) 1732,3 994,1 738,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 362,1 201,7 160,4
20012) 532,2 310,3 221,9
20022) 730,8 407,1 323,7
20032) 946,0 541,8 404,2
20042) 1146,7 651,8 494,9
20052) 1177,6 683,8 493,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Mijloace de transport rutier 19901) 26,3 20,6 5,7
Means of road transport 19911) 95,8 73,3 22,5
19921) 246,8 188,0 58,8
19931) 602,1 441,9 160,2
19941) 1383,4 931,6 451,8
19951) 2018,0 1360,6 657,4
19961) 4268,1 3007,6 1260,5
19971) 8373,6 5936,2 2437,4
19981) 10201,4 7256,4 2945,0
19982) 9716,7 7228,9 2487,8
19992) 14574,6 10966,4 3608,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1771,6 1206,9 564,7
20012) 2409,9 1374,3 1035,6
20022) 3491,4 1878,1 1613,3
20032) 4861,5 2658,5 2203,0
20042) 7420,8 4020,0 3400,8
20052) 9923,9 5337,1 4586,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 19901) 30,2 20,0 10,2
Means of transport not included in road transport 19911) 70,5 49,5 21,0
19921) 184,2 130,6 53,6
19931) 438,8 303,0 135,8
19941) 687,2 437,5 249,7
19951) 893,0 590,1 302,9
19961) 1618,4 1071,9 546,5
19971) 3846,9 2559,3 1287,6
19981) 5035,3 3403,1 1632,2
19982) 5034,1 3349,3 1684,8
19992) 7924,7 5401,4 2523,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1141,4 759,5 381,9
20012) 1785,4 1181,3 604,1
20022) 2287,1 1529,8 757,3
20032) 3175,7 2228,5 947,2
20042) 3754,1 2617,7 1136,4
20052) 4274,7 2899,5 1375,2
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 19901) 29,4 17,3 12,1
Furniture and other industrial activities not elsewhere classified 19911) 73,0 46,1 26,9
19921) 192,1 131,8 60,3
19931) 590,0 374,5 215,5
19941) 1484,0 842,0 642,0
19951) 2237,5 1417,2 820,3
19961) 3639,2 2462,2 1177,0
19971) 7865,9 5335,4 2530,5
19981) 9869,3 6201,0 3668,3
19982) 9857,6 6179,6 3678,0
19992) 12992,1 8240,8 4751,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1968,8 1052,5 916,3
20012) 2882,5 1517,8 1364,7
20022) 3684,5 1907,5 1777,0
20032) 4960,3 2682,7 2277,6
20042) 6070,4 3404,0 2666,4
20052) 6597,0 3696,1 2900,9
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Energie electrică şi termică, gaze şi apă 19901) 110,5 105,8 4,7
Electric and thermal energy, gas and water 19911) 383,0 314,4 68,6
19921) 1371,8 1069,0 302,8
19931) 2838,8 2052,3 786,5
19941) 6088,5 3998,2 2090,3
19951) 8489,9 5750,0 2739,9
19961) 11754,5 9115,6 2638,9
19971) 29202,4 22443,6 6758,8
19981) 37820,5 27946,6 9873,9
19982) 37139,7 27861,3 9278,4
19992) 76375,6 56370,2 20005,4
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 9609,6 7004,0 2605,6
20012) 13662,6 10461,8 3200,8
20022) 21724,7 16637,3 5087,4
20032) 26873,8 21249,3 5624,5
20042) 30415,8 24344,4 6071,4
20052) 32251,1 25659,0 6592,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Producţia, transportul şi distribuţia de energie 19901) 106,6 103,6 3,0
electrică şi termică, gaze şi apă caldă 19911) 372,2 309,0 63,2
Electric and thermal energy, gas and hot water production 19921) 1337,7 1050,4 287,3
transport and distribution 19931) 2715,5 1986,2 729,3
19941) 5690,8 3789,5 1901,3
19951) 7912,8 5439,1 2473,7
19961) 10842,8 8585,5 2257,3
19971) 26951,3 21241,6 5709,7
19981) 33701,9 25778,8 7923,1
19982) 33021,2 25705,3 7315,9
19992) 71507,9 53793,6 17714,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 8954,1 6664,8 2289,3
20012) 12897,8 10091,9 2805,9
20022) 20765,6 16187,8 4577,8
20032) 25880,9 20669,1 5211,8
20042) 29356,1 23720,1 5636,0
20052) 30878,1 24867,4 6010,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 19901) 3,9 2,2 1,7
Water catchment, treatment and distribution 19911) 10,8 5,4 5,4
19921) 34,1 18,6 15,5
19931) 123,3 66,1 57,2
19941) 397,7 208,7 189,0
19951) 577,1 310,9 266,2
19961) 911,7 530,1 381,6
19971) 2251,1 1202,0 1049,1
19981) 4118,6 2167,8 1950,8
19982) 4118,5 2156,0 1962,5
19992) 4867,7 2576,6 2291,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 655,5 339,2 316,3
20012) 764,8 369,9 394,9
20022) 959,1 449,5 509,6
20032) 992,9 580,2 412,7
20042) 1059,7 624,3 435,4
20052) 1373,0 791,6 581,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Construcţii 19901) 126,1 80,1 46,0
Construction 19911) 263,2 167,1 96,1
19921) 713,0 422,9 290,1
19931) 2442,4 1402,4 1040,0
19941) 6774,7 3523,4 3251,3
19951) 11041,9 6286,8 4755,1
19961) 16571,6 9504,2 7067,4
19971) 31422,0 18192,0 13230,0
19981) 42172,7 23441,3 18731,4
19982) 42191,3 23162,1 19029,2
19992) 60004,4 32627,7 27376,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 8946,4 5017,7 3928,7
20012) 14265,2 8031,8 6233,4
20022) 19297,7 10508,8 8788,9
20032) 25577,2 14094,1 11483,1
20042) 32870,5 18221,8 14648,7
20052) 40985,0 22516,6 18468,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Comerţ 19901) 61,3 19,6 41,7
Trade 19911) 325,7 71,3 254,4
19921) 916,2 187,5 728,7
19931) 2208,1 513,0 1695,1
19941) 4386,9 1001,1 3385,8
19951) 8610,1 2367,6 6242,5
19961) 14988,2 5015,6 9972,6
19971) 34204,9 11415,7 22789,2
19981) 58105,6 17315,9 40789,7
19982) 58156,9 17254,8 40902,1
19992) 88263,9 27350,7 60913,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 12473,2 4236,8 8236,4
20012) 17066,7 6402,6 10664,1
20022) 20762,8 7729,4 13033,4
20032) 27743,2 10936,3 16806,9
20042) 37037,2 14687,4 22349,8
20052) 46628,8 18496,2 28132,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Hoteluri şi restaurante 19901) 68,5 57,0 11,5
Hotels and restaurants 19911) 143,1 101,0 42,1
19921) 373,0 242,2 130,8
19931) 983,4 620,8 362,6
19941) 1769,6 1079,6 690,0
19951) 4019,7 2692,0 1327,7
19961) 6784,5 4034,8 2749,7
19971) 12736,6 6758,3 5978,3
19981) 19120,2 10415,6 8704,6
19982) 19519,4 10018,3 9501,1
19992) 26607,9 12922,3 13685,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 3513,9 1609,7 1904,2
20012) 4833,3 2374,3 2459,0
20022) 6755,4 3521,6 3233,8
20032) 8320,6 4585,0 3735,6
20042) 10096,8 5627,8 4469,0
20052) 12733,2 6704,8 6028,4
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Transport, depozitare şi comunicaţii 19901) 93,0 43,6 49,4
Transport, storage and communications 19911) 271,1 124,0 147,1
19921) 864,5 350,2 514,3
19931) 3331,6 1317,0 2014,6
19941) 6849,7 2495,7 4354,0
19951) 9738,0 4161,4 5576,6
19961) 17680,0 7875,3 9804,7
19971) 40298,7 17633,4 22665,3
19981) 58929,5 24458,0 34471,5
19982) 59715,0 24188,0 35527,0
19992) 93339,0 39049,8 54289,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 13737,7 5702,4 8035,3
20012) 19937,5 8256,2 11681,3
20022) 25015,9 10345,1 14670,8
20032) 33725,0 14414,4 19310,6
20042) 43089,2 18884,2 24205,0
20052) 49861,7 21744,8 28116,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Intermedieri financiare 19901) 24,5 1,3 23,2
Financial intermediations 19911) 62,1 4,2 57,9
19921) 354,2 32,0 322,2
19931) 1108,5 94,0 1014,5
19941) 2631,9 256,2 2375,7
19951) 4238,1 650,0 3588,1
19961) 4249,6 1006,5 3243,1
19971) 6394,6 2095,9 4298,7
19981) 10071,8 3542,7 6529,1
19982) 10577,6 3955,0 6622,6
19992) 14866,9 5367,0 9499,9
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 1812,1 575,7 1236,4
20012) 3432,7 1132,1 2300,6
20022) 4967,7 1443,3 3524,4
20032) 5724,1 2069,2 3654,9
20042) 8093,9 2515,5 5578,4
20052) 8790,8 2964,4 5826,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în 19901) 42,9 16,8 26,1
principal întreprinderilor 19911) 94,9 40,1 54,8
Real estate transactions, rentings and services activities mainly 19921) 350,7 152,9 197,8
rendered to enterprises 19931) 1112,0 465,1 646,9
19941) 2376,3 801,9 1574,4
19951) 3864,8 1374,6 2490,2
19961) 6572,0 2563,7 4008,3
19971) 35373,8 13760,6 21613,2
19981) 54434,7 19474,3 34960,4
19982) 54444,7 19140,3 35304,4
19992) 91759,7 36633,7 55126,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 13464,5 5365,2 8099,3
20012) 22544,2 9738,1 12806,1
20022) 29895,0 12616,7 17278,3
20032) 37947,3 18130,0 19817,3
20042) 46451,1 22395,0 24056,1
20052) 56762,8 25518,7 31244,1
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Administraţie publică şi apărare 19901) 50,7 26,8 23,9
Public administration and defence 19911) 145,3 77,2 68,1
19921) 400,8 197,5 203,3
19931) 1097,3 477,1 620,2
19941) 3056,1 1445,0 1611,1
19951) 4527,9 1836,1 2691,8
19961) 6134,3 2779,1 3355,2
19971) 14061,6 7298,3 6763,3
19981) 23126,0 9903,9 13222,1
19982) 22238,3 9404,6 12833,7
19992) 29176,1 10900,8 18275,3
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 5438,9 1978,9 3460,0
20012) 6230,8 1982,1 4248,7
20022) 9011,4 3206,6 5804,8
20032) 17743,7 4927,3 12816,4
20042) 15690,6 3079,9 12610,7
20052) 20843,9 4561,3 16282,6
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Învăţământ 19901) 26,4 4,1 22,3
Education 19911) 81,0 19,7 61,3
19921) 209,1 49,3 159,8
19931) 632,6 141,0 491,6
19941) 1573,2 313,1 1260,1
19951) 2524,1 670,2 1853,9
19961) 4037,8 1261,3 2776,5
19971) 7674,0 2521,3 5152,7
19981) 13240,4 3265,3 9975,1
19982) 13270,4 3254,1 10016,3
19992) 22458,6 6115,5 16343,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 3225,0 899,0 2326,0
20012) 4408,6 1299,8 3108,8
20022) 5767,7 1557,5 4210,2
20032) 8179,2 2158,3 6020,9
20042) 11538,2 3399,8 8138,4
20052) 13649,2 3909,9 9739,3
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Sănătate şi asistenţă socială 19901) 24,7 7,3 17,4
Health and social assistance 19911) 78,0 28,1 49,9
19921) 208,8 81,5 127,3
19931) 620,6 258,8 361,8
19941) 1649,0 705,5 943,5
19951) 2293,2 988,6 1304,6
19961) 3699,5 1593,6 2105,9
19971) 7852,0 4142,6 3709,4
19981) 15105,5 7188,9 7916,6
19982) 15360,3 7119,9 8240,4
19992) 24603,6 13810,9 10792,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 3672,1 2095,6 1576,5
20012) 5318,9 3510,6 1808,3
20022) 7689,1 4710,2 2978,9
20032) 10140,2 5533,5 4606,7
20042) 12792,9 6691,9 6101,0
20052) 16271,5 8410,6 7860,9
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Celelalte activităţi ale economiei naţionale 19901) 22,5 10,7 11,8
Other activities of the national economy 19911) 59,5 28,4 31,1
19921) 133,8 70,8 63,0
19931) 414,5 221,9 192,6
19941) 1124,6 541,0 583,6
19951) 1954,7 992,3 962,4
19961) 3659,2 1796,4 1862,8
19971) 8544,0 4297,1 4246,9
19981) 14528,0 6517,4 8010,6
19982) 13591,0 6441,2 7149,8
19992) 29458,5 15027,5 14431,0
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 4966,6 2628,0 2338,6
20012) 6584,4 3735,1 2849,3
20022) 8320,5 4461,2 3859,3
20032) 10754,1 5943,6 4810,5
20042) 13494,1 7514,1 5980,0
20052) 16666,6 9164,9 7501,7
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Ajustare pentru producţia imputată de servicii bancare (PISB) 19901) 19,9 -19,9
Adjustment for imputed output of banking services (IOBS) 19911) 47,2 -47,2
19921) 281,0 -281,0
19931) 847,9 -847,9
19941) 1990,7 -1990,7
19951) 2175,0 -2175,0
19961) 2222,7 -2222,7
19971) 1256,0 -1256,0
19981) 5522,5 -5522,5
Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM) 3) 19982) 5564,7 -5564,7
Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 3) 19992) 8406,6 -8406,6
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 858,4 -858,4
20012) 1798,5 -1798,5
20022) 1681,0 -1681,0
20032) - -
20042) - -
20052) - -
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Total 19901) 2091,8 1303,7 788,1
19911) 5512,5 3446,4 2066,1
19921) 15300,5 9385,3 5915,2
19931) 43288,8 24709,6 18579,2
19941) 100339,4 54384,7 45954,7
19951) 150114,7 83516,2 66598,5
19961) 240598,8 138744,6 101854,2
19971) 537878,7 305061,1 232817,6
19981) 722185,6 387579,5 334606,1
19982) 713500,8 381953,2 331547,6
19992) 1060675,4 580200,3 480475,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 153774,8 82642,3 71132,5
20012) 227425,0 123141,3 104283,7
20022) 294406,0 158786,8 135619,2
20032) 381770,7 206368,9 175401,8
20042) 482539,5 262563,6 219975,9
20052) 547118,9 292616,1 254502,8
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Impozite pe produs 4) 19901) 102,0
Taxes on product 4) 19911) 193,2
19921) 484,8
19931) 1857,5
19941) 3848,2
19951) 5579,4
19961) 7458,7
19971) 18569,1
19981) 32952,2
19982) 39806,6
19992) 61605,7
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 8806,3
20012) 12185,8
20022) 15769,5
20032) 22072,0
20042) 26278,2
20052) 33715,4
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 19901) 1,6
Import duties 19911) 24,7
19921) 86,9
19931) 303,5
19941) 648,9
19951) 1189,0
19961) 1852,3
19971) 3808,2
19981) 5741,4
19982) 5859,4
19992) 7242,5
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 905,2
20012) 903,8
20022) 936,1
20032) 1329,7
20042) 1632,5
20052) 2047,8
11.10 PRODUCŢIA, CONSUMUL INTERMEDIAR ŞI VALOAREA ADĂUGATĂ BRUTĂ, PE ACTIVITĂŢI - continuare
PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

Consum Valoare
Anii Producţie intermediar adăugată
brută
Years Production Intermediate Gross value
consumption added
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Subvenţii pe produs 19901) -33,8
Subsidies on product 19911) -80,1
19921) -457,7
19931) -704,5
19941) -678,6
19951) -1231,4
19961) -2245,6
19971) -2269,2
19981) -2105,9
19982) -3415,4
19992) -3593,1
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) -466,7
20012) -604,6
20022) -849,7
20032) -1238,7
20042) -1417,8
20052) -2089,9
miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices
Produs intern brut 19901) 857,9
Gross domestic product 19911) 2203,9
19921) 6029,2
19931) 20035,7
19941) 49773,2
19951) 72135,5
19961) 108919,6
19971) 252925,7
19981) 371193,8
19982) 373798,2
19992) 545730,2
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
20002) 80377,3
20012) 116768,7
20022) 151475,1
20032) 197564,8
20042) 246468,8
20052) 288176,1
1)
Metodologia SEC 1979. / ESA 1979 methodology.
2)
Metodologia SEC 1995. / ESA 1995 methodology.
3)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
3)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sectors.
4)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 19901) 106,5 74,2 137,2


Agriculture, hunting and sylviculture 19911) 97,7 113,9 87,7
19921) 87,6 87,9 87,0
19931) 112,2 110,8 113,7
19941) 100,4 97,6 102,9
19951) 104,1 103,5 104,6
19961) 100,5 106,5 95,8
19971) 101,9 105,9 98,7
19981) 92,2 95,4 89,6
19992) 104,5 105,8 103,3
20002) 86,0 91,0 81,9
20012) 122,1 115,4 128,1
20022) 97,0 101,4 93,3
20032) 107,6 110,1 105,2
20042) 116,8 114,6 118,7
20052) 86,8 91,5 82,6

Pescuit şi piscicultură 19901) 135,4 131,1 46,2


Fishery and pisciculture 19911) 50,4 52,5 186,5
19921) 111,4 101,8 -
19931) 82,1 82,1 83,3
19941) 75,0 74,2 92,8
19951) 83,3 84,1 71,4
19961) 66,2 66,0 69,8
19971) 95,5 95,7 92,0
19981) 82,3 82,3 82,0
19992) 100,2 100,1 100,7
20002) 94,7 97,5 82,0
20012) 109,8 110,7 104,9
20022) 101,9 103,1 95,9
20032) 128,6 131,9 113,1
20042) 91,5 92,0 89,7
20052) 107,2 108,9 101,4

Industrie 19901) 79,2 77,6 83,3


Industry 19911) 84,0 82,7 87,2
19921) 86,6 86,7 86,3
19931) 101,2 101,3 101,0
19941) 103,6 103,7 103,4
19951) 108,3 109,8 105,6
19961) 108,3 109,1 106,9
19971) 93,6 94,3 92,0
19981) 93,2 92,6 94,7
19992) 99,8 100,4 98,5
20002) 105,8 105,7 105,9
20012) 106,5 107,6 104,4
20022) 105,6 105,9 105,1
20032) 105,5 106,1 104,4
20042) 106,8 107,0 106,4
20052) 103,1 103,3 102,6

Industrie extractivă 19901) 65,7 82,8 47,7


Mining and quarrying 19911) 85,2 94,3 74,7
19921) 91,6 94,9 86,9
19931) 104,7 108,4 98,7
19941) 101,3 102,1 100,5
19951) 100,2 100,3 100,1
19961) 94,1 96,8 90,2
19971) 89,6 90,4 87,8
19981) 91,3 86,2 99,5
19992) 96,0 99,6 92,2
20002) 104,1 105,8 102,0
20012) 105,1 107,8 102,0
20022) 97,3 97,5 97,2
20032) 99,5 98,9 100,3
20042) 104,8 105,1 104,3
20052) 99,9 101,2 97,7

Extracţia şi prepararea cărbunelui 19901) 57,4 76,4 13,3


Coal mining and preparation 19911) 92,0 80,2 251,6
19921) 107,0 109,7 98,4
19931) 105,3 107,2 100,5
19941) 105,5 104,9 106,9
19951) 100,4 100,2 100,8
19961) 102,5 101,7 104,0
19971) 79,8 81,6 74,4
19981) 77,5 76,5 80,9
19992) 87,4 89,5 83,0
20002) 116,3 112,7 125,1
20012) 112,8 101,5 132,4
20022) 93,8 94,2 93,3
20032) 103,0 103,0 102,9
20042) 104,8 105,3 104,1
20052) 97,4 98,7 95,4

Extracţia hidrocarburilor şi servicii anexe 19901) 91,7 123,8 84,1


Hydrocarbons extraction and ancillary services 19911) 81,7 146,6 63,1
19921) 94,1 98,7 90,8
19931) 99,4 103,1 96,1
19941) 99,8 100,2 99,5
19951) 100,4 101,3 99,9
19961) 97,7 97,7 97,7
19971) 96,0 97,8 94,6
19981) 96,7 94,5 98,4
19992) 94,5 96,3 93,1
20002) 97,9 98,4 97,4
20012) 99,5 108,5 92,5
20022) 97,4 98,2 96,8
20032) 93,6 88,9 97,9
20042) 106,7 107,2 105,9
20052) 112,1 116,5 105,4
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Extracţia de produse neenergetice 19901) 55,5 79,3 20,6


Extraction of nonenergetic products 19911) 87,0 80,3 117,1
19921) 76,0 79,3 67,8
19931) 111,4 114,6 103,7
19941) 99,3 100,8 96,7
19951) 99,3 99,1 99,6
19961) 75,9 91,0 -13,5
19971) 88,0 92,3 110,8
19981) 92,2 84,3 -509,5
19992) 110,7 119,4 97,2
20002) 107,8 111,2 101,0
20012) 109,2 112,8 102,4
20022) 101,0 99,2 104,7
20032) 108,6 111,2 104,2
20042) 102,9 103,0 102,6
20052) 90,7 90,6 90,8

Industrie prelucrătoare 19901) 78,0 74,4 87,1


Manufacturing 19911) 83,1 82,2 85,4
19921) 87,1 87,8 85,3
19931) 96,6 97,3 94,7
19941) 104,4 105,0 103,1
19951) 109,5 111,0 106,7
19961) 110,9 110,7 111,2
19971) 95,1 95,9 93,2
19981) 93,1 92,7 94,1
19992) 100,8 101,3 99,7
20002) 108,6 107,8 110,4
20012) 107,6 107,6 107,5
20022) 105,6 105,7 105,3
20032) 106,1 106,7 105,1
20042) 109,2 109,8 107,9
20052) 104,7 105,1 103,7

Alimentară şi băuturi 19901) 96,1 94,4 102,1


Food and beverages 19911) 92,1 92,2 91,6
19921) 97,7 97,9 97,2
19931) 98,1 99,1 95,0
19941) 109,2 112,6 101,9
19951) 115,0 115,5 114,1
19961) 119,6 118,2 122,3
19971) 97,8 98,8 95,9
19981) 92,0 91,8 92,4
19992) 107,7 108,7 105,6
20002) 107,3 105,0 112,9
20012) 111,3 108,7 116,3
20022) 103,5 103,3 103,8
20032) 111,1 108,1 116,1
20042) 108,6 109,2 107,6
20052) 103,0 103,9 101,5

Produse din tutun 19901) 93,2 48,8 168,5


Tobacco products 19911) 47,0 51,2 44,9
19921) 85,3 85,3 85,3
19931) 104,4 109,4 100,0
19941) 94,5 113,9 77,9
19951) 89,6 89,7 89,5
19961) 96,0 96,9 95,2
19971) 103,0 105,1 101,0
19981) 88,9 87,6 90,2
19992) 103,0 103,1 102,7
20002) 106,3 104,3 111,3
20012) 129,3 140,4 102,5
20022) 90,2 89,7 92,0
20032) 95,2 94,1 99,6
20042) 86,5 86,8 85,4
20052) 77,8 78,6 75,0

Produse textile 19901) 85,5 82,5 89,6


Textile products 19911) 100,5 103,8 95,9
19921) 74,6 75,1 73,6
19931) 101,1 101,8 99,5
19941) 102,6 103,7 100,2
19951) 104,9 105,3 104,1
19961) 118,8 119,0 118,5
19971) 93,5 94,1 92,2
19981) 90,5 89,5 92,8
19992) 103,0 104,2 100,3
20002) 101,1 100,1 103,5
20012) 101,3 103,6 97,7
20022) 108,0 108,6 107,1
20032) 106,4 107,6 104,5
20042) 104,6 104,8 104,2
20052) 94,9 95,5 94,0

Articole de îmbrăcăminte 19901) 77,6 74,3 82,0


Clothing articles 19911) 91,2 86,0 98,2
19921) 98,9 99,1 98,7
19931) 79,0 78,5 79,7
19941) 130,9 130,7 131,2
19951) 112,8 117,7 108,9
19961) 114,2 114,1 114,3
19971) 104,9 105,9 103,9
19981) 90,5 89,0 91,9
19992) 116,9 127,6 107,2
20002) 119,3 119,8 118,6
20012) 116,0 120,1 111,0
20022) 105,1 105,8 104,3
20032) 101,7 101,8 101,5
20042) 101,3 101,5 101,1
20052) 97,0 98,3 95,3
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Pielărie şi încălţăminte 19901) 80,4 83,5 76,8


Leather goods and footwear 19911) 91,9 95,4 86,8
19921) 84,9 83,4 87,6
19931) 92,0 93,8 89,1
19941) 87,2 88,1 86,0
19951) 104,3 105,7 102,6
19961) 122,0 121,3 122,9
19971) 89,7 90,4 88,3
19981) 96,8 95,7 99,1
19992) 103,5 103,7 103,1
20002) 119,3 115,7 126,4
20012) 99,7 99,3 100,4
20022) 104,7 105,3 103,9
20032) 102,7 102,6 102,9
20042) 99,9 100,0 99,8
20052) 96,0 96,6 95,1

Prelucrarea lemnului şi a produselor din lemn (exclusiv mobilă) 19901) 69,2 72,2 66,0
Wood and wooden products manufacturing (except furniture) 19911) 86,8 86,0 87,9
19921) 104,5 104,5 104,4
19931) 89,1 89,6 88,5
19941) 106,7 107,3 106,2
19951) 100,8 101,2 100,4
19961) 152,1 158,2 146,0
19971) 86,4 87,3 85,4
19981) 90,3 88,5 92,4
19992) 131,4 140,9 120,7
20002) 112,6 115,7 107,8
20012) 103,3 104,0 102,3
20022) 106,3 106,7 105,7
20032) 104,0 103,0 105,5
20042) 121,5 121,5 121,6
20052) 104,9 105,6 103,8

Celuloză, hârtie şi produse din hârtie 19901) 67,4 56,7 105,8


Pulp, paper and paper products 19911) 68,1 75,8 48,3
19921) 89,8 92,0 84,9
19931) 93,1 93,5 92,1
19941) 99,1 100,5 95,7
19951) 118,8 120,0 116,3
19961) 120,3 118,7 123,6
19971) 82,4 83,2 80,9
19981) 95,8 95,2 97,4
19992) 114,8 116,1 112,3
20002) 123,5 127,7 115,3
20012) 99,0 93,7 108,6
20022) 120,6 119,8 121,6
20032) 100,3 101,0 99,4
20042) 100,7 100,9 100,5
20052) 104,1 104,5 103,6

Edituri, poligrafie şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor 19901) 89,1 87,8 90,3


Publishing houses, polygraphy and 19911) 103,1 116,8 88,2
recording reproducible registrations 19921) 131,7 132,4 129,6
19931) 100,2 102,2 94,5
19941) 141,6 147,3 127,3
19951) 108,0 110,4 103,2
19961) 127,1 126,3 128,9
19971) 95,9 96,8 94,6
19981) 93,8 92,5 95,6
19992) 129,5 130,7 127,7
20002) 108,5 110,2 106,0
20012) 120,9 121,8 119,5
20022) 109,6 110,1 109,0
20032) 104,7 105,8 103,3
20042) 115,4 117,3 112,6
20052) 110,7 112,1 108,7

Prelucrarea ţiţeiului, cocsificarea cărbunelui 19901) 63,2 69,2 -


şi tratarea combustibililor nucleari 19911) 57,4 52,4 -
Crude oil processing, coal 19921) 87,3 86,1 95,0
coking and nuclear fuel treatment 19931) 116,0 105,6 165,1
19941) 107,7 105,1 117,1
19951) 102,0 102,3 100,9
19961) 98,8 98,0 106,6
19971) 98,1 98,7 92,8
19981) 98,9 98,8 99,0
19992) 88,2 89,1 84,6
20002) 101,6 101,3 103,5
20012) 98,5 102,2 83,2
20022) 112,0 110,3 120,7
20032) 100,6 101,4 97,5
20042) 97,0 97,3 96,1
20052) 132,2 135,4 119,5

Substanţe şi produse chimice 19901) 75,8 71,0 107,6


Chemical substances and products 19911) 82,4 78,8 100,4
19921) 91,8 90,2 97,5
19931) 97,6 99,8 91,0
19941) 96,2 97,6 91,9
19951) 110,5 113,4 103,5
19961) 94,1 95,1 91,5
19971) 82,3 83,5 78,5
19981) 89,2 87,6 94,9
19992) 104,6 105,9 101,2
20002) 109,4 109,3 109,9
20012) 101,5 102,0 100,1
20022) 103,7 103,5 104,3
20032) 104,8 105,3 103,4
20042) 112,7 113,8 109,4
20052) 88,1 86,3 93,8
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Produse din cauciuc şi mase plastice 19901) 80,5 69,1 119,1


Rubber and plastic products 19911) 75,9 76,1 75,6
19921) 71,4 69,7 75,2
19931) 103,9 105,7 100,6
19941) 85,8 85,7 85,9
19951) 112,2 117,0 104,7
19961) 107,2 106,9 107,9
19971) 83,5 84,2 82,0
19981) 99,6 99,4 99,8
19992) 100,3 100,8 99,3
20002) 109,4 107,8 113,3
20012) 123,4 126,5 117,4
20022) 111,4 111,7 110,8
20032) 117,9 119,2 115,9
20042) 110,6 110,7 110,5
20052) 106,0 106,5 105,0

Fabricarea materialelor de construcţii şi alte produse 19901) 70,4 64,0 83,9


din minerale nemetalice 19911) 84,3 87,1 78,8
Manufacturing of construction materials and 19921) 84,4 82,3 88,7
other products of non metallic minerals 19931) 95,0 98,5 89,3
19941) 91,6 92,6 90,1
19951) 105,5 108,3 102,1
19961) 105,1 105,5 104,5
19971) 88,5 89,2 87,5
19981) 97,5 97,2 97,9
19992) 97,1 99,2 94,2
20002) 106,6 109,3 102,5
20012) 104,3 105,6 102,3
20022) 104,0 104,4 103,5
20032) 100,6 103,0 96,9
20042) 114,4 114,9 113,3
20052) 101,0 102,1 98,9

Metalurgie 19901) 69,3 68,0 76,0


Metallurgy 19911) 75,7 71,9 96,2
19921) 82,8 86,4 68,1
19931) 90,5 90,5 90,5
19941) 110,7 111,5 107,5
19951) 110,0 112,0 103,5
19961) 112,9 113,9 109,4
19971) 99,7 100,8 94,8
19981) 90,5 89,8 93,7
19992) 73,7 74,8 69,2
20002) 120,1 119,4 123,2
20012) 107,1 107,7 104,5
20022) 104,9 105,6 102,2
20032) 100,3 104,5 82,9
20042) 121,1 123,0 110,7
20052) 101,3 101,6 99,4

Construcţii metalice şi produse din metal 19901) 64,3 58,7 74,5


Metallic construction and metal products 19911) 87,7 91,7 81,2
19921) 85,5 87,6 81,4
19931) 93,5 95,7 88,7
19941) 100,2 100,0 100,7
19951) 100,7 100,8 100,5
19961) 110,6 114,0 105,1
19971) 97,1 97,7 96,2
19981) 97,3 96,7 98,2
19992) 102,1 102,6 101,4
20002) 104,2 105,0 103,1
20012) 112,9 114,1 111,1
20022) 106,7 108,0 105,0
20032) 101,6 113,6 85,9
20042) 111,3 111,4 111,0
20052) 109,2 109,7 108,3

Maşini şi echipamente (exclusiv echipamente 19901) 80,0 70,1 99,4


electrice şi optice) 19911) 76,3 78,1 73,6
Machinery and equipment (except electrical and 19921) 82,1 83,0 80,0
optical equipment) 19931) 83,0 85,3 77,9
19941) 96,3 95,3 98,2
19951) 107,9 111,6 103,0
19961) 91,1 93,2 87,9
19971) 87,0 88,1 85,4
19981) 87,3 85,1 90,9
19992) 91,2 93,3 88,4
20002) 112,7 113,0 112,2
20012) 104,4 107,4 100,1
20022) 101,7 102,7 100,3
20032) 106,0 110,5 99,4
20042) 104,2 103,0 106,1
20052) 99,5 99,6 99,3

Mijloace ale tehnicii de calcul şi de birou 19901) 58,9 58,9 58,9


IT and office means 19911) 73,0 83,0 65,6
19921) 87,8 104,9 59,2
19931) 182,6 182,8 181,8
19941) 109,5 111,2 103,6
19951) 120,9 121,2 120,0
19961) 149,6 149,1 151,4
19971) 96,3 96,6 95,3
19981) 99,8 99,8 99,9
19992) 89,0 89,4 87,8
20002) 75,5 73,5 82,6
20012) 89,3 96,2 72,5
20022) 99,2 94,9 116,1
20032) 139,1 140,0 136,4
20042) 127,8 128,0 127,2
20052) 112,7 113,8 109,4
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Maşini şi aparate electrice 19901) 79,1 73,4 90,1


Electric machinery and appliances 19911) 73,5 75,0 70,8
19921) 88,5 94,7 73,8
19931) 81,4 84,3 72,4
19941) 136,2 125,5 159,7
19951) 128,8 129,5 127,8
19961) 108,9 109,4 108,1
19971) 101,1 101,4 100,7
19981) 98,6 99,7 96,8
19992) 94,2 94,9 93,1
20002) 101,9 103,0 100,0
20012) 107,0 108,4 105,0
20022) 115,9 118,7 112,1
20032) 105,6 106,8 104,1
20042) 105,8 106,1 105,5
20052) 132,4 126,3 141,4

Echipamente pentru radio, televiziune şi comunicaţii 19901) 80,1 86,5 72,7


Radio, TV and communications equipment 19911) 101,6 111,0 88,1
19921) 62,6 64,3 59,0
19931) 125,6 126,3 124,3
19941) 123,8 118,1 133,2
19951) 101,7 101,9 101,5
19961) 103,6 103,3 103,8
19971) 104,0 104,3 103,8
19981) 99,7 99,6 99,9
19992) 97,9 99,0 96,6
20002) 99,6 99,7 99,6
20012) 107,5 112,4 101,7
20022) 100,7 101,8 99,3
20032) 104,4 106,8 101,4
20042) 115,1 115,4 114,8
20052) 96,5 98,5 93,8

Aparatură şi instrumente medicale, 19901) 75,2 68,5 84,0


de precizie, optice şi ceasornicărie 19911) 51,2 60,1 40,7
Medical, precision, optical and watchmaking 19921) 67,6 68,0 66,8
instruments and apparatus 19931) 95,8 99,3 90,6
19941) 88,7 88,2 89,2
19951) 100,9 101,3 100,6
19961) 62,9 64,0 61,8
19971) 94,9 95,4 94,4
19981) 99,0 98,7 99,4
19992) 98,9 99,0 98,8
20002) 146,1 144,1 148,8
20012) 104,3 110,0 97,0
20022) 113,5 113,6 113,3
20032) 114,4 116,4 111,7
20042) 106,9 107,3 106,3
20052) 100,4 100,5 100,3

Mijloace de transport rutier 19901) 70,6 66,5 88,2


Means of road transport 19911) 114,8 108,1 138,9
19921) 82,2 82,6 81,0
19931) 101,5 102,2 99,2
19941) 95,6 95,1 96,8
19951) 105,8 105,2 107,0
19961) 130,5 133,6 123,9
19971) 99,6 100,1 98,5
19981) 97,3 98,6 94,3
19992) 112,7 113,1 111,7
20002) 91,1 90,5 92,6
20012) 98,4 94,3 107,1
20022) 110,4 111,1 109,4
20032) 111,0 113,0 108,6
20042) 123,3 123,5 123,0
20052) 123,4 126,0 120,3

Mijloace de transport neincluse la cele rutiere 19901) 66,4 63,8 71,5


Means of transport not included in road transport 19911) 82,4 83,9 79,4
19921) 84,9 87,0 79,8
19931) 91,4 95,5 81,3
19941) 78,5 74,4 87,5
19951) 98,4 99,3 96,8
19961) 121,9 122,4 120,8
19971) 96,5 97,9 93,8
19981) 91,2 91,7 90,2
19992) 98,4 98,6 98,0
20002) 107,7 109,3 104,3
20012) 109,3 110,7 106,5
20022) 95,9 97,4 92,8
20032) 103,2 109,0 91,4
20042) 100,6 100,7 100,3
20052) 105,0 105,7 103,2

Mobilier şi alte activităţi industriale neclasificate în altă parte 19901) 80,3 89,4 70,7
Furniture and other industrial activities not elsewhere classified 19911) 95,9 97,4 93,7
19921) 94,8 97,7 89,6
19931) 105,3 107,2 101,1
19941) 114,5 111,6 119,6
19951) 117,3 124,7 107,6
19961) 102,7 104,3 100,1
19971) 99,0 99,0 98,9
19981) 96,4 96,1 97,2
19992) 100,7 100,8 100,4
20002) 118,2 118,8 117,2
20012) 110,3 111,9 108,5
20022) 107,2 106,7 107,6
20032) 108,4 109,3 107,5
20042) 104,3 104,6 104,1
20052) 102,4 103,3 101,3
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 19901) 102,7 106,8 69,5


Electric and thermal energy, gas and water 19911) 91,8 83,3 280,2
19921) 81,2 77,8 96,5
19931) 122,1 117,0 140,3
19941) 100,1 97,0 108,3
19951) 104,7 105,9 102,3
19961) 98,6 103,7 87,8
19971) 83,5 84,2 81,1
19981) 95,2 94,7 96,8
19992) 95,5 95,7 94,8
20002) 94,0 97,0 85,2
20012) 101,4 107,6 84,8
20022) 109,1 109,2 108,9
20032) 104,9 105,8 101,9
20042) 96,9 97,0 96,5
20052) 95,9 95,9 96,1

Producţia, transportul şi distribuţia de energie 19901) 102,7 107,2 61,8


electrică şi termică, gaze şi apă caldă 19911) 92,8 83,7 407,6
Electric and thermal energy, gas and hot water production 19921) 80,8 77,5 96,8
transport and distribution 19931) 122,8 117,4 142,8
19941) 99,8 96,6 108,6
19951) 104,2 105,6 101,4
19961) 98,3 103,8 86,2
19971) 82,6 83,4 79,4
19981) 94,8 94,4 96,2
19992) 96,8 96,6 97,5
20002) 93,7 96,8 84,3
20012) 102,7 108,8 84,9
20022) 110,4 110,0 111,9
20032) 105,5 106,0 103,7
20042) 97,1 97,1 96,8
20052) 95,5 95,6 95,2

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 19901) 103,4 90,2 119,1


Water catchment, treatment and distribution 19911) 64,6 66,4 62,3
19921) 92,9 93,7 92,2
19931) 94,2 94,5 93,8
19941) 107,5 109,8 104,9
19951) 111,4 111,9 110,9
19961) 101,9 101,0 103,0
19971) 94,6 97,4 90,6
19981) 99,5 99,3 99,8
19992) 85,0 85,2 84,7
20002) 97,8 102,8 92,2
20012) 84,5 84,9 84,0
20022) 86,8 86,6 87,0
20032) 92,2 99,0 86,2
20042) 93,5 93,8 93,2
20052) 106,8 106,2 107,6

Construcţii 19901) 74,8 64,2 101,1


Construction 19911) 82,4 83,5 80,6
19921) 92,4 91,2 94,4
19931) 125,9 126,7 124,7
19941) 125,1 123,5 127,4
19951) 114,4 121,4 106,7
19961) 100,5 100,2 100,8
19971) 81,4 81,9 80,7
19981) 95,2 94,9 95,5
19992) 98,4 99,0 97,7
20002) 107,9 109,2 106,3
20012) 113,7 115,8 111,1
20022) 109,1 110,3 107,6
20032) 107,7 108,2 107,0
20042) 109,3 109,4 109,1
20052) 110,3 110,6 109,9

Comerţ 19901) 104,7 105,7 104,3


Trade 19911) 77,8 84,9 74,4
19921) 89,4 85,4 90,6
19931) 94,2 98,7 93,0
19941) 102,8 101,5 103,2
19951) 126,8 153,5 118,9
19961) 118,6 148,7 107,1
19971) 93,7 99,5 90,8
19981) 109,3 112,7 107,6
19992) 103,9 110,1 101,2
20002) 103,9 108,2 102,0
20012) 104,0 108,7 101,6
20022) 103,5 103,1 103,8
20032) 115,8 116,8 115,3
20042) 114,8 116,3 113,9
20052) 116,2 116,0 116,4

Hoteluri şi restaurante 19901) 97,6 92,4 131,3


Hotels and restaurants 19911) 67,6 66,3 74,1
19921) 86,5 83,8 92,8
19931) 78,7 78,5 79,2
19941) 80,9 81,5 79,9
19951) 160,0 175,3 136,1
19961) 116,5 106,1 137,4
19971) 80,2 78,0 83,5
19981) 92,5 94,0 90,7
19992) 92,1 87,7 96,6
20002) 98,9 100,4 97,5
20012) 108,2 116,6 101,0
20022) 110,8 114,2 107,5
20032) 102,5 102,9 102,0
20042) 107,1 106,2 108,2
20052) 111,3 111,6 110,8
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Transport, depozitare şi comunicaţii 19901) 82,6 88,0 78,7


Transport, storage and communications 19911) 94,0 97,2 91,2
19921) 90,1 82,7 96,0
19931) 101,2 98,9 102,8
19941) 101,3 102,0 100,8
19951) 101,8 102,2 101,6
19961) 108,1 110,3 106,4
19971) 90,4 90,2 90,5
19981) 88,9 87,5 90,0
19992) 96,8 96,8 96,8
20002) 104,1 103,3 104,6
20012) 104,4 105,5 103,7
20022) 105,7 106,4 105,2
20032) 111,3 115,5 108,4
20042) 111,6 112,0 111,4
20052) 107,6 108,3 107,0

Intermedieri financiare 19901) 117,9 132,3 117,3


Financial intermediations 19911) 100,1 106,0 99,7
19921) 143,0 189,3 139,7
19931) 100,5 100,3 100,5
19941) 101,7 102,2 101,7
19951) 103,6 124,1 101,4
19961) 88,9 106,1 85,8
19971) 77,9 79,6 77,4
19981) 106,7 116,6 101,9
19992) 100,4 100,1 100,6
20002) 98,6 92,5 102,1
20012) 135,8 143,9 132,0
20022) 106,6 104,4 107,7
20032) 97,7 108,2 93,4
20042) 120,8 107,5 128,3
20052) 101,0 97,4 102,6

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în 19901) 100,9 102,0 100,2
principal întreprinderilor 19911) 111,1 116,2 107,8
Real estate transactions, rentings and services activities mainly 19921) 130,4 121,6 136,9
rendered to enterprises 19931) 99,3 100,3 98,5
19941) 98,1 89,7 104,1
19951) 112,0 116,4 109,8
19961) 115,0 123,6 110,2
19971) 106,7 130,1 91,7
19981) 99,6 99,8 99,4
19992) 111,0 127,2 102,2
20002) 103,9 103,5 104,2
20012) 124,1 139,5 113,8
20022) 107,9 108,4 107,5
20032) 107,9 115,1 102,7
20042) 107,1 108,1 106,1
20052) 111,6 113,5 109,8

Administraţie publică şi apărare 19901) 89,2 73,2 114,0


Public administration and defence 19911) 99,1 105,5 92,0
19921) 105,8 101,4 110,8
19931) 101,1 100,2 101,9
19941) 121,4 136,6 109,7
19951) 102,5 100,4 104,4
19961) 97,3 103,7 92,9
19971) 97,9 99,2 96,8
19981) 96,0 95,4 96,6
19992) 88,6 78,6 95,9
20002) 119,0 117,6 119,8
20012) 87,8 82,6 90,8
20022) 115,5 130,4 108,6
20032) 115,8 133,9 105,9
20042) 84,5 83,6 84,9
20052) 111,3 117,9 109,6

Învăţământ 19901) 106,4 112,6 105,4


Education 19911) 121,5 149,2 116,5
19921) 100,8 105,8 99,2
19931) 106,2 115,2 103,4
19941) 97,4 87,1 100,3
19951) 110,8 140,6 103,5
19961) 113,9 124,7 110,0
19971) 87,1 79,5 90,6
19981) 97,2 92,2 99,6
19992) 113,1 142,3 103,7
20002) 105,3 107,0 104,6
20012) 98,6 101,9 97,3
20022) 103,2 100,9 104,2
20032) 102,5 106,7 101,0
20042) 119,6 152,3 107,9
20052) 102,9 105,6 101,7

Sănătate şi asistenţă socială 19901) 118,9 107,2 124,4


Health and social assistance 19911) 103,5 116,9 98,0
19921) 106,1 122,0 97,2
19931) 104,8 109,0 102,2
19941) 115,2 123,7 109,1
19951) 102,8 103,0 102,7
19961) 113,3 118,4 109,4
19971) 92,8 99,0 88,1
19981) 122,5 128,6 115,7
19992) 99,9 121,7 81,0
20002) 111,2 111,9 110,3
20012) 102,8 116,8 84,1
20022) 114,2 108,8 124,7
20032) 97,2 98,5 95,1
20042) 114,6 121,5 106,3
20052) 107,9 111,6 103,9
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Celelalte activităţi ale economiei naţionale 19911) 82,8 89,4 76,9


Other activities of the national economy 19921) 95,8 104,3 88,0
19931) 98,0 99,6 96,2
19941) 111,4 107,8 115,5
19951) 118,1 122,0 114,5
19961) 129,6 131,9 127,3
19971) 98,2 100,2 96,2
19981) 103,2 103,6 102,8
19992) 134,4 159,8 111,6
20002) 119,8 121,8 117,7
20012) 103,0 105,5 100,1
20022) 107,4 102,7 113,6
20032) 100,8 101,4 100,1
20042) 105,5 105,5 105,7
20052) 105,7 105,9 105,6

Ajustare pentru producţia imputată de servicii bancare (PISB) 19901) 128,8 128,8
Adjustment for imputed output of banking services (IOBS) 19911) 94,3 94,3
19921) 150,8 150,8
19931) 100,5 100,5
19941) 101,7 101,7
19951) 97,1 97,1
19961) 94,7 94,7
19971) 46,6 46,6
19981) 298,0 298,0

Servicii de intermediere financiară indirect măsurate (SIFIM)3) 19992) 107,9 107,9


Financial intermediation services indirectly measured (FISIM) 3) 20002) 99,2 99,2
20012) 155,8 155,8
20022) 68,9 68,9
20032) 119,8 119,8
20042) - -
20052) - -

Total 19901) 85,2 78,6 97,6


19911) 87,3 86,8 88,2
19921) 89,8 89,1 91,0
19931) 103,0 102,9 103,3
19941) 103,9 103,6 104,3
19951) 109,1 111,0 106,8
19961) 107,0 109,4 103,9
19971) 93,6 94,3 92,7
19981) 95,2 95,6 94,6
19992) 101,7 103,6 99,5
20002) 103,6 104,7 102,2
20012) 109,2 111,3 106,7
20022) 105,4 105,7 105,1
20032) 107,1 108,8 105,0
20042) 108,8 109,1 108,4
20052) 104,4 105,1 103,6

Impozite pe produs4) 19901) 98,0


Taxes on product 4) 19911) 77,1
19921) 89,5
19931) 95,6
19941) 94,1
19951) 109,6
19961) 105,2
19971) 94,4
19981) 91,6
19992) 94,2
20002) 102,1
20012) 100,6
20022) 105,9
20032) 107,1
20042) 108,4
20052) 108,1

Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 19901) 111,3


Import daties 19911) 102,8
19921) 106,8
19931) 93,7
19941) 114,5
19951) 110,2
19961) 107,0
19971) 99,3
19981) 119,7
19992) 91,1
20002) 95,3
20012) 87,4
20022) 101,2
20032) 118,9
20042) 112,5
20052) 114,4
11.11 INDICII PRODUCŢIEI, CONSUMULUI INTERMEDIAR ŞI VALORII ADĂUGATE BRUTE, PE ACTIVITĂŢI- continuare
INDICES OF PRODUCTION, INTERMEDIATE CONSUMPTION AND GROSS VALUE ADDED, BY ACTIVITY - continued

în procente faţă de anul precedent / as percentage against previous year


Valoare
Consum adăugată
Anii Producţie intermediar
brută
Years Production Intermediate
consumption Gross value
added

Subvenţii pe produs 19901) 790,9


Subsidies on product 19911) 84,6
19921) 86,6
19931) 116,5
19941) 90,9
19951) 99,3
19961) 110,8
19971) 45,2
19981) 46,5
19992) 94,3
20002) 95,5
20012) 115,2
20022) 107,5
20032) 123,7
20042) 98,2
20052) 100,2

Produs intern brut 19901) 94,4


Gross domestic product 19911) 87,1
19921) 91,2
19931) 101,5
19941) 103,9
19951) 107,1
19961) 103,9
19971) 93,9
19981) 95,2
19992) 98,8
20002) 102,1
20012) 105,7
20022) 105,1
20032) 105,2
20042) 108,5
20052) 104,2

1)
Metodologia SEC 1979. / ESA 1979 methodology.
2)
Metodologia SEC 1995. / ESA 1995 methodology.
3)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
3)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
4)
Inclusiv TVA. / Including VAT.
11.12 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 1998
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 1998

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices


Regiuni / Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 53753,8 9745,6 7535,0 9254,2 6734,3 6003,2 7182,5 6472,4 826,6 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 19,1 3,4 9,7 3,0 0,6 0,6 0,7 0,7 0,4 - Fishery and pisciculture
Industrie1) 98212,8 13575,7 12995,6 14083,5 10423,4 6589,3 11629,6 14628,9 13924,8 362,0 Industry 1)
Construcţii 19029,2 2192,0 2891,3 2245,1 1928,2 1800,5 1963,6 2163,5 3845,0 - Construction
Comerţ 40902,1 4854,9 4518,8 4410,9 3080,5 3786,6 4304,0 4723,7 11222,7 - Trade
Hoteluri şi restaurante 9501,1 915,5 1957,3 722,9 734,9 847,7 963,1 1461,5 1898,2 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 35527,0 3913,0 4265,7 4060,8 2811,8 3530,7 4281,4 3998,2 8665,4 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 6622,6 643,7 646,6 665,0 699,5 484,2 679,0 650,0 2154,6 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 42454,2 4576,5 5511,0 4902,5 3112,4 5130,4 5584,3 4264,9 9372,2 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 12833,7 2151,7 1666,9 1992,6 1372,7 1176,0 1629,9 1515,7 1233,2 95,0 Public administration and defence
Invăţământ 10016,3 1675,6 1062,1 1226,9 1073,3 885,7 1568,7 1229,2 1294,8 - Education
Sănătate şi asistentă socială 8240,4 1282,6 937,2 1099,1 815,4 868,1 1169,8 965,5 1102,7 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) -5564,7 -751,6 -726,3 -737,3 -541,2 -513,4 -676,1 -694,5 -916,8 -7,5 measured (FISIM)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 331547,6 44778,6 43270,9 43929,2 32245,8 30589,6 40280,5 41379,7 54623,8 449,5 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs2) 39806,6 5376,3 5195,2 5274,3 3871,5 3672,7 4836,2 4968,2 6558,2 54,0 Taxes on product 2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 5859,4 791,4 764,7 776,4 569,8 540,6 711,9 731,3 965,4 7,9 Import duties
Subvenţii pe produs -3415,4 -560,9 -271,6 -304,9 -585,6 -425,1 -508,3 -396,1 -362,9 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 373798,2 50385,4 48959,2 49675,0 36101,5 34377,8 45320,3 46683,1 61784,5 511,4 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor (lei) 16611185 13252775 16635893 14245353 14951802 16761724 15859722 17584213 26945539 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
11.13 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 1999
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 1999

miliarde lei (ROL) preţuri curente / ROL billion current prices


Regiuni / Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 72776,0 13129,3 11322,9 12930,3 8983,3 7450,6 9614,8 8255,3 1089,5 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 29,2 5,6 11,7 4,4 0,5 1,7 1,9 1,1 2,3 - Fishery and pisciculture
Industrie1) 135343,8 15955,6 15250,1 18543,7 14895,7 12231,4 15071,2 20668,2 22289,7 438,2 Industry 1)
Construcţii 27376,7 2511,5 3257,5 2813,5 2491,7 6295,9 2426,4 2706,7 4873,5 - Construction
Comerţ 60913,2 6996,4 6932,6 7282,5 4957,2 6048,7 7184,8 7827,0 13684,0 - Trade
Hoteluri şi restaurante 13685,6 1419,7 2192,9 1202,6 1274,5 1235,4 1417,3 2124,8 2818,4 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 54289,2 6116,9 6288,6 6402,7 4292,4 5635,2 6419,6 5822,8 13311,0 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 9499,9 877,1 868,7 899,2 650,6 662,2 964,3 963,1 3614,7 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 69557,0 6671,6 7474,9 6944,4 5190,1 7647,5 10392,2 7795,7 17440,6 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 18275,3 3098,6 2386,8 2825,8 1955,4 1665,2 2317,7 2163,3 1727,0 135,5 Public administration and defence
Invăţământ 16343,1 2806,0 1769,6 1900,4 1657,3 1578,4 2486,0 2071,5 2073,9 - Education
Sănătate şi asistentă socială 10792,7 1722,2 1377,5 1254,8 1070,2 1076,4 1484,0 1207,0 1600,6 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) -8406,6 -1054,3 -1016,8 -1083,4 -815,4 -886,1 -1028,0 -1059,4 -1453,4 -9,8 measured (FISIM)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 480475,1 60256,2 58117,0 61920,9 46603,5 50642,5 58752,2 60547,1 83071,8 563,9 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs2) 61605,7 7725,9 7451,7 7939,4 5975,5 6493,3 7533,1 7763,3 10651,3 72,2 Taxes on product 2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 7242,5 908,3 876,0 933,4 702,5 763,3 885,6 912,7 1252,2 8,5 Import duties
Subvenţii pe produs -3593,1 -368,1 -277,5 -443,3 -792,5 -464,0 -647,5 -467,7 -132,5 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 545730,2 68522,3 66167,2 70350,4 52489,0 57435,1 66523,4 68755,4 94842,8 644,6 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor (lei) 24300009 17970100 22531695 20249537 21822638 28065066 23342559 25981291 41486213 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
11.14 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2000
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2000

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 8898,5 1647,0 1308,6 1361,1 1039,5 906,5 1310,7 1204,0 121,1 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 3,0 0,6 1,3 0,4 - 0,2 0,2 0,2 0,1 - Fishery and pisciculture
Industrie1) 21948,0 2557,7 2554,8 3073,3 2469,8 2073,8 2372,8 3353,6 3450,0 42,2 Industry 1)
Construcţii 3928,7 436,9 564,8 448,4 413,1 396,1 392,8 416,8 859,8 - Construction
Comerţ 8236,4 861,5 814,4 917,3 584,3 677,8 881,5 985,0 2514,6 - Trade
Hoteluri şi restaurante 1904,2 151,0 294,1 152,3 142,6 169,5 195,4 273,0 526,3 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 8035,3 887,2 920,7 893,5 600,6 825,7 949,2 887,8 2070,6 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 1236,4 104,9 103,9 102,7 72,2 83,4 118,0 129,4 521,9 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 10437,9 947,4 927,9 935,9 688,4 950,3 1413,8 1035,4 3538,8 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 3460,0 388,1 363,7 426,6 343,5 307,9 357,0 338,8 909,6 24,8 Public administration and defence
Învăţământ 2326,0 401,2 253,6 273,4 241,2 216,4 338,0 298,5 303,7 - Education
Sănătate şi asistentă socială 1576,5 240,9 196,3 189,8 162,3 153,2 208,7 194,3 231,0 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) -858,4 -102,8 -99,0 -104,6 -80,6 -80,7 -101,8 -108,7 -179,4 -0,8 measured (FISIM)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 71132,5 8521,6 8205,1 8670,1 6676,9 6680,1 8436,3 9008,1 14868,1 66,2 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs2) 8806,3 1055,0 1015,7 1073,4 826,6 827,1 1044,4 1115,2 1840,7 8,2 Taxes on product 2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 905,2 108,4 104,5 110,4 85,0 85,0 107,3 114,5 189,3 0,8 Import duties
Subvenţii pe produs -466,7 -50,2 -38,5 -46,8 -99,6 -65,4 -87,0 -60,3 -18,9 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 80377,3 9634,8 9286,8 9807,1 7488,9 7526,8 9501,0 10177,5 16879,2 75,2 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 3582,6 2506,8 3185,3 2920,7 3001,0 3676,7 3331,3 3838,6 7408,2 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
11.15 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2001
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2001

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 15612,9 2681,1 2049,8 2839,1 2076,5 1846,0 2136,5 1776,0 207,9 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 5,0 0,9 1,9 0,8 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 - Fishery and pisciculture
Industrie1) 32304,7 4093,8 3794,2 4147,6 3205,9 3033,1 3639,5 5220,2 5131,2 39,2 Industry 1)
Construcţii 6233,4 704,9 946,7 695,3 625,6 636,7 682,2 676,8 1265,2 - Construction
Comerţ 10664,1 1132,5 1019,8 1158,0 725,2 921,5 1206,5 1164,0 3336,6 - Trade
Hoteluri şi restaurante 2459,0 233,9 405,0 192,3 202,9 197,3 270,6 332,1 624,9 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 11681,3 1313,2 1247,8 1321,4 877,7 1258,5 1390,8 1284,9 2987,0 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 2300,6 194,5 170,6 184,0 129,3 147,2 212,4 249,3 1013,3 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 15655,4 1348,7 1303,0 1343,9 808,0 1365,8 1788,9 1368,3 6328,8 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 4248,7 485,6 438,1 526,0 425,1 372,1 437,1 411,8 1117,6 35,3 Public administration and defence
Învăţământ 3108,8 551,4 339,3 374,9 323,6 281,4 455,8 376,4 406,0 - Education
Sănătate şi asistentă socială 1808,3 274,0 217,7 217,0 178,3 191,1 242,2 233,3 254,7 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) -1798,5 -220,6 -202,3 -220,4 -162,4 -173,8 -211,3 -222,0 -384,4 -1,3 measured (FISIM)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 104283,7 12793,9 11731,6 12779,9 9415,8 10077,1 12251,6 12871,3 22289,3 73,2 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs2) 12185,8 1495,0 1370,9 1493,4 1100,3 1177,5 1431,6 1504,0 2604,5 8,6 Taxes on product 2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 903,8 110,9 101,6 110,8 81,6 87,3 106,2 111,6 193,2 0,6 Import duties
Subvenţii pe produs -604,6 -60,1 -38,9 -71,8 -112,6 -118,3 -122,1 -65,7 -15,1 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 116768,7 14339,7 13165,2 14312,3 10485,1 11223,6 13667,3 14421,2 25071,9 82,4 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 5210,9 3737,4 4490,0 4138,0 4378,1 5521,2 4811,1 5465,0 11028,6 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2002
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2002

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 17301,2 3496,6 2511,8 2700,5 1510,6 1987,7 2635,6 2243,0 215,4 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 6,4 1,2 2,7 0,8 0,2 0,3 0,7 0,5 - - Fishery and pisciculture
Industrie1) 42609,8 4870,3 4887,3 5924,5 4387,0 3939,4 4833,9 6656,8 7010,7 99,9 Industry 1)
Construcţii 8788,9 954,9 1201,1 980,4 830,9 926,4 838,3 1024,0 2032,9 - Construction
Comerţ 13033,4 1377,9 1220,1 1538,4 947,8 1172,8 1533,6 1555,4 3687,4 - Trade
Hoteluri şi restaurante 3233,8 246,8 486,6 224,8 252,5 328,8 289,7 430,5 974,1 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 14670,8 1721,5 1535,0 1751,1 1158,9 1583,2 1800,8 1593,3 3527,0 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 3524,4 287,6 255,2 271,6 188,2 246,5 318,8 344,2 1612,3 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 21137,6 1997,6 1952,4 2036,1 1254,4 1991,5 2546,2 2017,9 7341,5 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 5804,8 668,1 609,7 738,7 602,8 510,9 601,1 565,0 1465,5 43,0 Public administration and defence
Învăţământ 4210,2 790,9 456,9 490,4 414,5 382,1 601,9 532,3 541,2 - Education
Sănătate şi asistentă socială 2978,9 453,5 362,7 356,4 289,8 314,9 389,9 372,6 439,1 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) -1681,0 -206,5 -189,6 -208,3 -144,9 -163,9 -200,7 -212,2 -353,2 -1,7 measured (FISIM)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 135619,2 16660,4 15291,9 16805,4 11692,7 13220,6 16189,8 17123,3 28493,9 141,2 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs2) 15769,5 1937,2 1778,1 1954,1 1359,6 1537,3 1882,5 1991,1 3313,2 16,4 Taxes on product 2)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 936,1 115,0 105,5 116,0 80,7 91,3 111,8 118,1 196,7 1,0 Import duties
Subvenţii pe produs -849,7 -105,2 -63,2 -101,9 -132,9 -135,2 -165,4 -119,0 -26,9 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 151475,1 18607,4 17112,3 18773,6 13000,1 14714,0 18018,7 19113,5 31976,9 158,6 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 6950,1 4970,9 5966,8 5562,7 5553,1 7527,4 6538,1 7505,4 14467,0 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Inclusiv TVA.
2)
Including VAT.
11.17 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2003
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2003

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 22835,2 4096,7 3498,3 3568,8 2577,9 2703,2 3283,4 2840,2 266,7 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 14,0 2,4 4,5 1,7 0,4 0,4 1,5 2,1 1,0 - Fishery and pisciculture
Industrie 1) 49489,7 5917,8 5343,5 6985,3 5093,0 4909,2 5891,2 7371,0 7908,3 70,4 Industry 1)
Construcţii 11483,1 1344,7 1626,2 1327,4 1108,4 1060,4 1165,2 1382,6 2468,2 - Construction
Comerţ 16806,9 1637,6 1621,0 1731,8 1214,1 1629,3 2115,3 2175,1 4682,7 - Trade
Hoteluri şi restaurante 3735,6 294,6 555,4 280,8 290,4 355,6 434,3 585,4 939,1 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 19310,6 2307,2 1902,4 2339,5 1542,4 2087,4 2401,6 1997,1 4733,0 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 3654,9 278,5 247,0 269,0 183,1 244,0 340,7 350,7 1741,9 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 24627,8 2703,1 2405,3 2606,5 1638,0 2621,7 3052,0 2777,9 6823,3 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 12816,4 1489,7 1347,8 1625,2 1301,9 1132,7 1316,2 1255,5 3285,3 62,1 Public administration and defence
Învăţământ 6020,9 1053,5 666,7 699,1 604,2 560,6 866,3 741,7 828,8 - Education
Sănătate şi asistentă socială 4606,7 723,9 486,5 558,1 446,2 479,3 633,3 588,6 690,8 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) 2) - - - - - - - - - - measured (FISIM) 2)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 175401,8 21849,7 19704,6 21993,2 16000,0 17783,8 21501,0 22067,9 34369,1 132,5 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs 3) 22072,0 2749,5 2479,6 2767,5 2013,4 2237,9 2705,6 2777,0 4324,8 16,7 Taxes on product 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 1329,7 165,7 149,4 166,7 121,3 134,8 163,0 167,3 260,5 1,0 Import duties
Subvenţii pe produs -1238,7 -145,8 -69,8 -151,4 -203,3 -173,8 -258,8 -201,4 -34,4 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 197564,8 24619,1 22263,8 24776,0 17931,4 19982,7 24110,8 24810,8 38920,0 150,2 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 9090,3 6575,9 7788,1 7377,4 7698,0 10265,2 8783,8 9747,8 17639,0 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
11.18 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2004
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2004

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 31030,1 4732,2 5240,7 5749,0 3615,8 3558,7 3991,4 3655,2 487,1 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 13,8 1,4 0,5 3,5 2,9 1,5 2,5 1,3 0,2 - Fishery and pisciculture
Industrie 1) 60794,9 6780,7 6412,3 8954,1 6338,3 6420,3 7747,1 9088,1 8929,8 124,2 Industry 1)
Construcţii 14648,7 1620,6 2235,7 1645,7 1396,7 1332,6 1517,5 1452,2 3447,7 - Construction
Comerţ 22349,8 2573,9 2037,5 2440,2 1526,6 2054,0 2864,0 2757,1 6096,5 - Trade
Hoteluri şi restaurante 4469,0 374,6 733,9 330,5 326,4 361,0 450,1 749,4 1143,1 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 24205,0 2640,2 3213,5 2584,5 1794,4 2509,8 2767,1 2293,5 6402,0 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 5578,4 434,1 391,8 399,9 272,5 352,8 545,3 500,6 2681,4 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 30036,1 3341,2 3011,6 3089,5 1994,1 3386,8 3865,4 3409,1 7938,4 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 12610,7 1516,5 1340,1 1576,3 1272,9 1166,2 1276,4 1255,6 3131,4 75,3 Public administration and defence
Învăţământ 8138,4 1396,8 855,1 891,4 789,7 799,5 1171,7 962,2 1272,0 - Education
Sănătate şi asistentă socială 6101,0 905,2 709,5 705,6 577,1 655,0 810,9 759,7 978,0 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) 2) - - - - - - - - - - measured (FISIM) 2)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 219975,9 26317,4 26182,2 28370,2 19907,4 22598,2 27009,4 26884,0 42507,6 199,5 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs 3) 26278,2 3143,9 3127,6 3389,1 2378,2 2699,5 3226,5 3211,6 5078,0 23,8 Taxes on product 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 1632,5 195,2 194,3 210,5 147,9 167,6 200,4 199,6 315,5 1,5 Import duties
Subvenţii pe produs -1417,8 -180,3 -79,0 -197,7 -430,3 -164,2 -126,0 -185,0 -55,3 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 246468,8 29476,2 29425,1 31772,1 22003,2 25301,1 30310,3 30110,2 47845,8 224,8 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 11372,0 7884,3 10323,4 9506,8 9493,8 13045,1 11068,4 11858,3 21673,3 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
11.19 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL, ÎN ANUL 2005
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT, IN 2005

milioane lei preţuri curente / lei million current prices


Regiuni Regions
Extra-regiuni
Total Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Nord-Vest Centru Bucureşti-Ilfov Extra-regions
North-East South-East South-Muntenia South-West Oltenia West North-West Center Bucharest-Ilfov

Agricultură, vânătoare şi silvicultură 24277,9 4373,5 3688,6 4052,9 2678,8 2653,3 3491,1 2969,9 369,8 - Agriculture, hunting and sylviculture
Pescuit şi piscicultură 13,8 1,4 0,5 3,5 2,9 1,5 2,5 1,3 0,2 - Fishery and pisciculture
Industrie 1) 71009,8 7707,2 7892,1 11053,3 6938,9 7562,9 8509,3 10370,3 10851,0 124,8 Industry 1)
Construcţii 18468,4 1806,5 2297,4 1881,1 1650,8 1619,3 1850,4 1721,4 5641,5 - Construction
Comerţ 28132,6 2979,1 2531,0 3172,9 1772,8 2700,5 3420,3 3089,2 8466,8 - Trade
Hoteluri şi restaurante 6028,4 505,3 990,0 445,7 440,4 487,0 607,1 1011,0 1541,9 - Hotels and restaurants
Transport, depozitare şi comunicaţii 28116,9 3041,5 3755,8 3007,7 2006,6 2935,3 3172,3 2563,3 7634,4 - Transport, storage and communications
Intermedieri financiare 5826,4 458,0 422,3 406,6 283,5 361,4 590,7 519,3 2784,6 - Financial intermediations
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii Real estate transactions, renting and service activities
prestate în principal întreprinderilor 38745,8 4304,2 3953,6 4218,0 2551,9 4124,4 4812,0 4247,5 10534,2 - mainly rendered to enterprises
Administraţie publică şi apărare 16282,6 1951,7 1725,6 1980,9 1511,7 1402,8 1663,7 1564,4 4384,8 97,0 Public administration and defence
Învăţământ 9739,3 1713,3 1041,8 1080,7 950,3 895,7 1391,4 1207,6 1458,5 - Education
Sănătate şi asistentă socială 7860,9 1206,4 891,1 894,7 730,4 781,3 1061,0 1017,4 1278,6 - Health and social assistance
Servicii de intermediere financiară indirect Financial intermediation services indirectly
măsurate (SIFIM) 2) - - - - - - - - - - measured (FISIM) 2)

Valoarea adaugată brută regională (VABR) 254502,8 30048,1 29189,8 32198,0 21519,0 25525,4 30571,8 30282,6 54946,3 221,8 Regional gross value added (RGVA)
Impozite pe produs 3) 33715,4 3980,7 3866,9 4265,5 2850,7 3381,4 4049,9 4011,7 7279,2 29,4 Taxes on product 3)
Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 2047,8 241,8 234,9 259,1 173,1 205,4 245,9 243,7 442,1 1,8 Import duties
Subvenţii pe produs -2089,9 -233,2 -194,9 -400,5 -416,5 -231,7 -247,2 -251,9 -114,0 - Subsidies on product

Produs intern brut regional (PIBR)-total 288176,1 34037,4 33096,7 36322,1 24126,3 28880,5 34620,4 34286,1 62553,6 253,0 Regional gross domestic product (RGDP) - total
Produs intern brut regional pe locuitor - lei 13326,8 9114,2 11627,7 10908,3 10460,4 14960,4 12647,2 13549,2 28325,7 - Regional gross domestic product per inhabitant (lei)

1)
Inclusiv energie electrică şi termică, gaze şi apă.
1)
Including electric and thermal energy, gas and water.
2)
Începând cu anul 2003, valoarea SIFIM a fost realocată pe ramuri de activitate şi sectoare instituţionale.
2)
Starting with 2003, the value of FISIM has been reallocated by industry and by institutional sector.
3)
Inclusiv TVA.
3)
Including VAT.
11.20 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


miliarde lei (ROL) preţuri curente/
milioane lei preţuri curente / lei million current prices
ROL billion current prices

Total 545730,2 80377,3 116768,7 151475,1 197564,8 246468,8 288176,1 Total

1. Nord - Est 68522,3 9634,8 14339,7 18607,4 24619,1 29476,2 34037,4 1. North - East
Bacău 15068,6 2154,8 3347,0 4453,1 5797,6 6852,7 8044,5 Bacău
Botoşani 6925,3 925,8 1323,1 1777,2 2364,6 2597,5 3186,4 Botoşani
Iaşi 17176,4 2469,1 3605,8 4512,4 6128,3 7358,0 8720,4 Iaşi
Neamţ 10227,4 1483,8 2177,6 2691,5 3347,9 4377,9 5000,6 Neamţ
Suceava 12786,8 1802,5 2596,5 3568,2 4622,9 5554,4 6233,8 Suceava
Vaslui 6337,8 798,8 1289,7 1605,0 2357,8 2735,7 2851,7 Vaslui

2. Sud - Est 66167,2 9286,8 13165,2 17112,3 22263,8 29425,1 33096,7 2. South - East
Brăila 7902,7 1041,2 1540,7 2037,7 2649,7 3418,0 3665,0 Brăila
Buzău 9811,8 1317,8 1926,0 2374,7 3350,9 4237,2 4538,6 Buzău
Constanţa 22539,6 3187,5 4339,0 5903,1 7593,5 10059,8 12511,8 Constanţa
Galaţi 13669,9 1995,1 2928,5 3547,4 4398,4 6129,1 6467,7 Galaţi
Tulcea 4462,7 627,6 979,0 1345,0 1884,5 2412,5 2577,4 Tulcea
Vrancea 7780,5 1117,6 1452,0 1904,4 2386,8 3168,5 3336,2 Vrancea

3. Sud - Muntenia 70350,4 9807,1 14312,3 18773,6 24776,0 31772,1 36322,1 3. South - Muntenia
Argeş 15342,9 2451,0 3177,5 4573,3 6231,8 7719,6 9532,9 Argeş
Călăraşi 5380,0 709,1 1158,1 1239,9 1739,9 2537,3 2287,6 Călăraşi
Dâmboviţa 9976,6 1403,0 2027,9 2791,3 3634,9 4546,5 5458,7 Dâmboviţa
Giurgiu 4542,5 564,5 952,5 1129,3 1403,1 1960,5 2059,9 Giurgiu
Ialomiţa 6855,3 836,6 1274,6 1559,4 2160,0 3010,4 2939,4 Ialomiţa
Prahova 19699,8 2794,1 3934,0 5445,9 7137,1 8670,6 10637,1 Prahova
Teleorman 8553,3 1048,8 1787,7 2034,5 2469,2 3327,2 3406,5 Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia 52489,0 7488,9 10485,1 13000,1 17931,4 22003,2 24126,3 4. South - West Oltenia
Dolj 15810,8 2147,3 2931,4 3511,5 5099,5 6613,5 7274,1 Dolj
Gorj 11300,1 1668,1 2268,9 3350,1 4182,6 4670,6 5246,4 Gorj
Mehedinţi 5829,9 779,5 1293,2 1493,9 2251,0 2690,4 2760,2 Mehedinţi
Olt 9405,3 1387,7 1915,5 2045,6 2820,9 3771,8 4010,1 Olt
Vâlcea 10142,9 1506,3 2076,1 2599,0 3577,4 4256,9 4835,5 Vâlcea

5. Vest 57435,1 7526,8 11223,6 14714,0 19982,7 25301,1 28880,5 5. West


Arad 14855,3 1838,8 2668,7 3301,1 4501,5 6184,8 7044,4 Arad
Caraş-Severin 7560,8 1070,7 1573,9 2047,3 2839,9 3433,0 3855,3 Caraş-Severin
Hunedoara 11803,4 1703,2 2468,5 3345,3 4237,2 5264,9 5851,7 Hunedoara
Timiş 23215,6 2914,1 4512,5 6020,3 8404,1 10418,4 12129,1 Timiş

6. Nord - Vest 66523,4 9501,0 13667,3 18018,7 24110,8 30310,3 34620,4 6. North - West
Bihor 15798,2 2146,3 3296,8 4653,3 6044,9 7375,8 8147,4 Bihor
Bistriţa-Năsăud 6304,0 944,5 1251,5 1639,2 2288,2 2779,7 3446,8 Bistriţa-Năsăud
Cluj 21572,9 3241,5 4469,3 5691,5 7618,4 9787,9 11340,2 Cluj
Maramureş 9476,3 1355,5 1900,9 2584,5 3402,4 4512,4 5042,0 Maramureş
Satu Mare 8250,0 1134,3 1731,2 2149,4 2873,1 3672,8 4069,8 Satu Mare
Sălaj 5122,0 678,9 1017,6 1300,8 1883,8 2181,7 2574,2 Sălaj

7. Centru 68755,4 10177,5 14421,2 19113,5 24810,8 30110,2 34286,1 7. Center


Alba 8621,3 1322,1 1793,1 2276,7 3374,9 4288,1 4720,7 Alba
Braşov 19238,2 2734,7 4023,7 5442,9 6905,1 8095,5 9513,9 Braşov
Covasna 5599,6 885,7 1124,5 1547,5 1911,7 2448,5 2572,4 Covasna
Harghita 7999,2 1239,5 1549,3 2051,6 2605,7 3138,7 3632,6 Harghita
Mureş 16315,1 2403,0 3526,6 3901,5 5774,0 6885,3 7540,3 Mureş
Sibiu 10982,0 1592,5 2404,0 3893,3 4239,4 5254,1 6306,2 Sibiu

8. Bucureşti - Ilfov 94842,8 16879,2 25071,9 31976,9 38920,0 47845,8 62553,6 8. Bucharest - Ilfov
Ilfov 10234,1 1521,5 2227,5 3022,8 3110,2 4360,5 5641,9 Ilfov
Municipiul Bucureşti 84608,7 15357,7 22844,4 28954,1 35809,8 43485,3 56911,7 Bucharest Municipality

9. Extra - regiuni 1) 644,6 75,2 82,4 158,6 150,2 224,8 253,0 9. Extra - regions 1)

1)
Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru România, extra - regiuni
se referă la: platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale (ambasadele şi consulatele române din străinătate).
1)
Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).
PRESCURTÃRI FOLOSITE PENTRU UNITÃÞILE DE MÃSURÃ
ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M. = unitate de mãsurã kVA = kilovoltamper


M.U. = measurement unit = kilovoltamper
mm = milimetru MVA = megavoltamper
= millimetre = megavoltamper
m = metru CP = cal putere
= metre HP = horse power
m2 = metru pãtrat kcal = kilocalorie
= square metre = kilocalorie
m3 = metru cub Gcal = gigacalorie
= cubic metre = gigacalorie
ha (10000 m2) = hectar kO = kilooctet
= hectare = kilooctet
km = kilometru '' = secundã
= kilometre = second
km2 = kilometru pãtrat ' = minut
= square kilometre = minute
microgr. = microgram h = orã
= microgram = hour
mg = miligram 0 = grad
= miligram = degree
g = gram nr. = numãr
= gram no. = number
kg = kilogram % = procent
= kilogram = percentage
t = tonã mii = mii
= tonne thou = thousands (thou)
tdw = tonã deadweight mil. = milion
= tonne deadweight mill. = million
l = litru mild. = miliard
= litre bn = billion
dal = decalitru echiv. = echivalent
= decalitre equiv. = equivalent
hl = hectolitru S.A. = substanþã activã
= hectolitre A.S. = active substance
W = watt buc. = bucatã
= watt pcs. = pieces
kW = kilowatt per. = pereche
= kilowatt = pair
kWh = kilowatt - orã garnit. = garniturã
= kilowatt - hour = set

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

*)
- = nu este cazul = date mai mici decât 0,5
= data not applicable = magnitude less than 0.5
**)
... = lipsã date = date mai mici decât 0,05
= data not available = magnitude less than 0.05
~ = date neînsumabile ***)
= date mai mici decât 0,005
= nontotalized data = magnitude less than 0.005
G = grafic
= graph

XVI