Sunteți pe pagina 1din 24

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII Cod GR-MC-00 Rev 0 Conform SR-EN-ISO 9001:2001

APROBAT

ADMINISTRATOR MANEA COSTINEL COSMIN

SC GSMREPAIR SRL ..........................................................................................................1 1. DOMENIU DE APLICARE..................................................................................................4

GR-MC-00

1.1. Prezentarea Societatii S.C. GSMREPAIR SRL .....................................................................................................4 1.2. Aplicare ..........................................................................................................................................................................4

2. REFERINTE NORMATIVE..................................................................................................4 3. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI...........................................................................4


3.1. Termeni si definitii.........................................................................................................................................................4 3.2. Prescurtari.......................................................................................................................................................................5

4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII......................................................................5


4.1. Cerinte generale..............................................................................................................................................................5 4.1.1. Identificare procese...................................................................................................................................................5 4.1.2. Interactiunea proceselor ...........................................................................................................................................6 4.1.3. Operarea si controlul proceselor...............................................................................................................................6 4.1.4. Resurse si informatii.................................................................................................................................................6 4.1.5. MonitorizareA, masurareA si analiza proceselor.....................................................................................................6 4.1.6. Implementarea si imbunatatirea proceselor..............................................................................................................6 4.2. Cerinte referitoare la documentatie............................................................................................................................10 4.2.1. Structura documentatiei..........................................................................................................................................10 4.2.2. Manualul calitatii....................................................................................................................................................12 4.2.3. Controlul documentelor..........................................................................................................................................13 4.2.4. Controlul inregistrarilor..........................................................................................................................................13

5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI................................................................13
5.1. Angajamentul managementului..................................................................................................................................13 5.2. Orientare catre client ..................................................................................................................................................13 5.3. Politica referitoare la calitate......................................................................................................................................13 5.4. Planificare.....................................................................................................................................................................15 5.4.1. Obiectivele calitatii.................................................................................................................................................15 5.4.2. Planificarea sistemului de management al calitatii ................................................................................................15 5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare................................................................................................................15 5.5.1. Responsabilitate si autoritate..................................................................................................................................15 5.5.2. Reprezentantul managementului ...........................................................................................................................17 5.5.3. Comunicare interna ................................................................................................................................................17 5.6. Analiza efectuata de management..............................................................................................................................17

6. MANAGEMENTUL RESURSELOR..................................................................................17
6.1. Asigurarea resurselor ..................................................................................................................................................17 6.2. Resurse umane .............................................................................................................................................................18 6.2.1. Generalitati.............................................................................................................................................................18 6.2.2. Competenta, constientizare , instruire....................................................................................................................18 6.3. Infrastructura .........................................................................................................................................................18

6.4. Mediul de lucru.............................................................................................................................................................18

GR-MC-00

7. REALIZAREA PRODUSULUI...........................................................................................19
7.1. Planificarea realizarii produsului ..............................................................................................................................19 7.2.1 Determinarea cerintelor referitoare la produs..........................................................................................................19 7.2.2 Analiza cerintelor referitoare la produs...................................................................................................................19 7.2.3 Comunicarea cu clientul ........................................................................................................................................19 7.4.1. Procesul de aprovizionare......................................................................................................................................21 7.4.2. Informatii pentru aprovizionare ............................................................................................................................21 7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat......................................................................................................................21 7.5.1 Controlul EXECUTIEI......................................................................................................................................21

8 MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE........................................................................22


8.1.Generalitati...................................................................................................................................................................23 8.2 Monitorizare si masurare.............................................................................................................................................23 8.2.1 Satisfactia clientului.................................................................................................................................................23 8.2.2 Audit intern..............................................................................................................................................................23 8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor ...................................................................................................................23 8.2.4 Monitorizarea si masurarea produsului...................................................................................................................24 8.3 Controlul produsului neconform.................................................................................................................................24 8.4 Analiza datelor ..............................................................................................................................................................24 8.5 Imbunatatire..................................................................................................................................................................24 8.5.1 Imbunatatire continua..............................................................................................................................................24 8.6 Actiune corectiva ..........................................................................................................................................................24 8.7 Actiune preventiva ........................................................................................................................................................24

GR-MC-00

0 Rev.

06.11.10 Data

Emis pentru aprobare Descriere

Manea Costinel Cosmin Intocmit

Manea Costinel Cosmin Verificat

1. 1.1.

DOMENIU DE APLICARE PREZENTAREA SOCIETATII S.C. GSMREPAIR SRL .

Societatea S.C. GSMREPAIR SRL a fost infiintata in anul 2010 cu capital integral privat din initiativa asociatului unic domnul Manea Costinel Cosmin si este inregistrata la Registrul Comertului DOLJ sub numarul J xx/xxxx/2010 . Domeniulul de activitate al societatii S.C. GSMREPAIR SRL consta in repararea telefoanelor mobile astfel: 1. Verificarea telefonului si identificarea defectului ; 2. Inceperea reparatiei telefonului. 1.2. APLICARE

Cerintele standardului de referinta SR-EN-ISO 9001:2001 sunt aplicabile sistemului de management al calitatii fara excluderi. . 2. REFERINTE NORMATIVE Pentru intocmirea prezentului manual sunt aplicabile cerintele standardelor de calitate si normative interne ale societatii astfel: SR EN ISO 9001:2001 Managementul sistemului calitatii Cerinte; SR EN ISO 9000:2000 Principii fundamentale si definitii ; SR EN ISO 9004:2001 Sisteme de Management al Calitii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantei; Fisa postului pentru personalul de conducere si categorii de personal de executie.

3. TERMENI, DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1. TERMENI SI DEFINITII

Termenii si definitiile utilizate sunt conform SR EN ISO 9000:2000 Principii fundamentale si definitii. Termenii referitori la proces, produs, si lantul de furnizare sunt totusi prezentati si in prezentul manual pentru ca tot personalul societatii sa se familiarizeze cu acestia:

GR-MC-00

Proces = Set de activitati interconectate ce transforma date de intrare in date de iesire si adauga valoare; Produs = Rezultat al unui process; Lant de furnizare = Furnizor Organizatie Client. 3.2. PRESCURTARI

GR-S.C. GSMREPAIR SRL; MC- Manualul Calitatii. 4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITATII 4.1. CERINTE GENERALE

Societatea GR si-a stabilit, a documentat, va implementa si mentine un sistem de management al calitatii ce urmeaza a fi continuu imbunatatit pentru a se asigura ca este adecvat si eficace. Sistemul de management al calitatii are la baza Schema de organizare si structura de personal prezentata la pagina 8.

4.1.1. IDENTIFICARE PROCESE


Procesul de afacere al GR, cu domeniu de activitate ce este prezentat la capitolul 1.1, se deruleaza pe baza proceselor interne din cadrul societatii si a proceselor de interfata cu clientii, autoritatile nationale si organisme de reglementare. Conducerea societatii GR a identificat, in actuala etapa de dezvoltare a societatii, procesele interne astfel: a) Procese manageriale Procesele manageriale sunt conduse de Administrator si se refera la: 1) Contractarea lucrarilor si gestionarea acestora; 2) Asigurarea resurselor; 3) Audit intern; 4) Imbunatatirea sistemului calitatii si Analiza Managementului 5) Remedierea defectelor ; b) Procese suport Procesele suport sunt conduse de celelalte persoane din conducerea GR si se refera la: 1)Controlul documentelor; 2)Controlul inregistrarilor; 3)Controlul produsului neconform; 4)Actiuni corective/preventive; 5)Resurse umane; 6)Aprovizionare; 7)Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare; 8)Instruirea personalului. Corespondenta dintre cerintele fiecarui capitol al standardului de referinta SR EN ISO 9001:2001 si documentele sistemului de management al calitatii ce documenteaza aceste cerinte se prezinta la pag 11.

GR-MC-00

4.1.2. INTERACTIUNEA PROCESELOR


Procesul de afacere al GR, bazat pe procesele interne definite anterior, actioneaza simultan in cadrul societatii si se interactioneaza reciproc asa cum rezulta din documentatia fiecarui proces.

4.1.3. OPERAREA SI CONTROLUL PROCESELOR


Fiecare proces se afla in proprietatea unei persoane din conducerea GR Responsabilul de proces este direct raspunzator de procesul din proprietatea sa privitor la documentarea si controlul acestuia. Documentarea proceselor se face prin proceduri ale proceselor ce se refera la: Stabilirea proprietarilor de process; Scopul si obiectivele procesului ; Stabilirea datelor de intrare si furnizorul/furnizorii acestora ; Stabilirea succesiunii activitatilor si interactiunea cu alte procese Stabilirea subproceselor; Stabilirea resurselor si informatiilor necesare pentru operarea proceselor; Stabilirea parametrilor de monitorizat si metodele de folosire; Stabilirea datelor de iesire si clientul/clientii acestora; Controlul aplicarii proceselor se face de fiecare responsabil al procesului pe tot parcursul aplicarii acestuia.

4.1.4. RESURSE SI INFORMATII


Resursele si informatiile sunt indicate in documentatia fiecarui proces in conformitate cu procedura procesului de Asigurarea resurselor aflat in responsabilitatea directa a Administratorului firmei.

4.1.5. MONITORIZAREA, MASURAREA SI ANALIZA PROCESELOR


Parametri de monitorizare si metodele folosite sunt indicate in documentatia fiecarui proces Analiza proceselor se face conform procedurii Controlul documentelor .

4.1.6. IMPLEMENTAREA SI IMBUNATATIREA PROCESELOR


Implementarea proceselor se face pe baza documentatiei acestora difuzata personalului implicat, odata cu instruirea pentru aplicare. Eficacitatea procesului si imbunatatirea continua se masoara prin procesul de Audit intern respectiv Imbunatatirea sistemului calitatii, procese aflate in responsabilitatea directa a Administratorului firmei .

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
SCHEMA DE ORGANIZARE SI STRUCTURA DE PERSONAL

Cod GR-MC-00

MANUALUL CALITATII

Data: Rev. 0 06.12.10 Pag. 8 din 25

ADMINISTRATOR Manea Costinel Cosmin

RESPONSABIL RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV

DEPARTAMENT FINANCIARCONTABILITATE

DIRECTOR TEHNIC SI CALITATE

SEF FORMATIE SI CONTROL

PERSONAL DE EXECUTIE

Electronisti

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

Cod GR-MC-00

MANUALUL CALITATII

Data: Rev. 0 06.12.10 Pag. 8 din 25

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL HARTA PROCESELOR 1) Contractarea lucrarilor si gestionarea acestora 2) Satisfactia Clientului 3) Audit intern

Cod GR-MC-00 MANUALUL CALITATII Rev. 0 Data: 06.12.10 Pag. 9 din 25

PROCESE MANAGERIALE

4) Imbunatatire sistemului calitatii

5) Proiectarea si Executia instalatiilor electrice de siguranta si vigilenta 5.1


CERINTE CLIENTI SI MASURATORI DE DIAGNOSTIC

5.2
PROIECTAREA INSTALATIILOR

EXECUTIE INSTALATII 6.1


IDENTIFICARE PARAMETRII

6.4

6.2
EXECUTIE

6.3
TESTE SI MASURATORI

PUNERE IN FUNCTIUNE

7)Controlul documentelor 8)Controlul inregistrarilor 9)Controlul produsului neconform

13)Controlul dispozitivelor de 10)Actiuni corective/preventive masurare si monitorizare 11)Resurse umane 14)Instruirea personalului MATRICEA DE RELATII A PROCESELOR 12)Aprovizionare 2

PROCESE SUPORT

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
4.2.

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE

4.2.1. STRUCTURA DOCUMENTATIEI


Documentatia sistemului de management al calitatii se compune din: Politica si obiectivele in domeniul calitatii; Manualul Calitatii ; Documente de planificare compuse din programe si planuri; Procese documentate prin proceduri ; Proceduri operationale si instructiuni de lucru ; Inregistrari ale calitatii. Ierarhia tip de dispunere a documentelor sistemului de management al calitatii este prezentata la pag. 13. 4.2.1.1. Proceduri si instructiuni Activitatile cu caracter de repetabilitate se desfasoara pe baza de proceduri documentate (scrise) sau instructiuni. Procedurile documentate ale sistemului calitatii sunt: a) Proceduri operationale Cod GR-PO-(NN); b) Proceduri de procese Cod GR-PP-(NN); Procedurile de procese se folosesc pentru documentarea proceselor identificate , iar procedurile operationale se folosesc pentru documentarea activitatilor din cadrul proceselor c) Instructiunea de lucru are cod GR-IL-(NN) este o forma prescurtata de procedura aplicabila pentru o activitate desfasurata in cadrul aceluiasi loc de munca. Continutul cadru al unei proceduri sau instructiuni este: Scop si domeniu de aplicare; Definitii si prescurtari; Documente de referinta; Procedura ( Instructiunea); Responsabilitati; Inregistrari .

Metoda de intocmire a procedurilor si instructiunilor este prezentata in procedura GR-PO-01. Intocmirea procedurilor se face de Directorul Calitate cu ajutorul unui consultant de specialitate iar analiza si aprobarea se face de Administrator. Procedurile si instructiunile au caracter de confidentialitate si se pun la dispozitie pentru utilizarea interna si dupa caz in relatiile contractuale.

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

IERARHIA DE DISPUNERE A DOCUMENTELOR SISTEMULUI CALITATII

Manualul Calitatii Cod GR-MC-00

Documente de Planificare Programe Planuri

Procese ale sistemului de management Cod GR-PP-(NN) NN=01-14 Proceduri operationale si instructiuni de lucru Cod GR-PO-(NN) GR-IL-(NN)

Inregistrari

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

4.2.2. MANUALUL CALITATII


Manualul Calitatii al GSMREPAIR este principalul document al sistemului de management al calitatii in care sunt incluse politica si obiectivele in domeniul calitatii. Manualul are codul MC - (NN) unde MC este simbolul pentru tipul de document ( manualul calitatii) iar NN este caracter numeric pentru numarul reviziei (Exemplu:00 este caracterul numeric pentru revizia zero). Corespondenta dintre procedurile proceselor si cerintelor standardului de referinta SR EN ISO 9001 este prezentata in Matricea de corespondenta de la pag 11. Manualul contine referinte la procesele identificate ce sunt documentate prin proceduri ale proceselor intocmite in conformitate cu procedura operationala PO-01. Pentru o usoara identificare a cerintelor din standardul de referinta SR EN ISO 9001, manualul este structurat in corespondenta directa cu capitolele acestuia. Manualul are caracter neconfidential si se utilizeaza in relatii contractuale sau in scop de reclama. 4.2.2.1. Manualul este redactat de un consultant de specialitate,verificat de Directorul Tehnic si de Calitate si aprobat de Administratorul firmei. 4.2.2.2. Tehnoredactarea se face in sistem computerizat si se pastreaza o dubla inregistrare (suport informatic si suport hartie). 4.2.2.3. Gestionarea exemplarului original din editia aplicabila si a originalului din editiile anterioare se face de Directorul Tehnic si de Calitate. 4.2.2.4. Multiplicarea se face numai dupa exemplarul original de catre Directorul Tehnic si de Calitate. 4.2.2.5. Manualul se difuzeaza in interior personalului de conducere si in exterior in relatii contractuale sau in scop de reclama. Difuzarea in interior si in relatii contractuale se face controlat iar difuzarea in scop de reclama se face informativ. In cazul difuzarii controlate, la actualizarea manualului, se distribuie obligatoriu noua editie, se retrage si se anuleaza exemplarul precedent . In cazul difuzarii informative distribuirea unei noi editii a manualului nu este obligatorie, dar in caz de difuzare se atentioneaza verbal posesorul pentru anularea editiei precedente . 4.2.2.6. Actualizarea manualului se face de Directorul Tehnic si de Calitate cel putin anual determinat de: a) observatii documentate ale conducerii pe parcursul utilizarii acestuia; b) modificarile intervenite in structura organizatorica; c) cerinte ale clientilor si inspectiilor autorizate; d) modificari ale normativelor de referinta. 4.2.2.7. Introducerea modificarilor se face de Directorul Tehnic si de Calitate cu respectarea cerintelor initiale de aprobare si difuzare. Stadiul revizuirii se consemneaza in lista de actualizare, si pe fiecare fila a manualului.

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR


Documentele sistemului de management al calitatii ce pot fi modificate sunt tinute sub control iar aceasta se refera la: a) Aprobarea documentelor pentru conformitatea cu cerintele inainte de difuzare; b) Analizarea si actualizarea de cite ori este necesar si reaprobarea acestora; c) Asigurarea ca stadiul modificarilor si reviziilor curente este identificabil; d) Asigurarea ca reviziile aplicabile ale documentelor sunt disponibile in locurile de utilizare; e) Asigurarea ca documentele sunt ligibile si usor identificabile; f) Asigurarea ca documentele de provenienta straina sunt identificabile si distribuite sub control; g) Prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si de aplica metode de identificare daca sunt pastrate pentru anumite scopuri.

4.2.4. CONTROLUL INREGISTRARILOR


Documentele sistemului de management al calitatii ce NU pot fi modificate sunt definite ca inregistrari si sunt tinute sub control. Aceasta se refera la: a) Identificarea inregistrarilor ; b) Pastrarea evidentei acestora; c) Asigurarea ca sunt lizibile si pastrate in conditii de siguranta; d) Definirea perioadei de pastrare a acestora; e) Eliminarea dupa expirarea perioadei de pastrare; Prezentul capitol al manualului este identificat ca proces si documentat prin procedura de proces ; Controlul inregistrarilor Cod GR-PP-09. 5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI 5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMENTULUI

Conducerea GSMREPAIR este angajata in implementarea sistemului de management al calitatii, stabilirea eficientei acestuia si supunerea acestuia unei continue imbunatatiri. In acest sens conducerea este angajata in urmatoarele directii: a) Comunicarea tuturor angajatilor societatii a importantei cunoasterii cerintelor clientilor ca si a cerintelor de reglementare; b) Stabilirea politicii in domeniul calitatii ; c) Stabilirea obiectivelor in domeniul calitatii; d) Analiza periodica a sistemului calitatii; e) Asigurarea resurselor materiale, umane si a informatiilor necesare implementarii sistemului calitatii. 5.2. ORIENTARE CATRE CLIENT Conducerea GSMREPAIR are ca principal obiectiv sa stabileasca relatii de parteneriat durabile cu clientii prin cunoasterea in detaliu a cerintelor si necesitatilor de executie a instalatilor electrice, precum si efectuarea lucrarilor de buna calitate si la termen. 5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Societatea GSMREPAIR si-a stabilit politica in domeniul calitatii ca o directie principala de actiune in vederea cunoasterii si satisfacerii cerintelor si asteptarilor clientilor

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

precum si a cerintelor actelor normative aplicabile in domeniul sistemelor electrice si electronice. Politica adoptata in domeniul calitatii urmareste cresterea prestigiului societatii pe piata, in conditii de concurenta si obtinerea increderii partenerilor de afaceri pentru ca acestia sa devina clienti permanenti si de lunga durata. In acest sens sistemul calitatii adoptat are la baza conceptul de management al sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2001 cu respectarea cerintelor actelor normative aplicabile . Fata de politica adoptata obiectivele sunt: Proiectarea sistemului de management al calitatii; Constientizarea intregului personal pentru cunoasterea si aplicarea cerintelor ; Implementarea cerintelor sistemului de management al calitatii; Efectuarea auditului intern; Analiza sistemului si stabilirea masurilor de imbunatatire; Obtinerea agrementarii din parte pincipalilor clienti; Pentru proiectarea si si implementarea sistemului de management al calitatii se va ocupa domnul Manea Costinel Cosmin , in calitate de Administrator dar si de Responsabil Tehnic si de Calitate,pana la angajarea unei persoane atestate care va ocupa functia de Director Tehnic si de Calitate. Acesta va fi investit cu toata autoritatea si responsabilitatea si va raporta scris periodic, dar cel putin semestrial, asupra functionarii sistemului calitatii, pentru stabilirea masurilor de imbunatatire. Pentru realizarea obiectivelor mentionate ma angajez sa aloc resursele materiale necesare, ADMINISTRATOR MANEA COSTINEL COSMIN a) b) c) d) e) f)

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
5.4. PLANIFICARE

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

5.4.1. OBIECTIVELE CALITATII


Obiectivele calitatii sunt incluse in Politica calitatii prezentata la pct. 5.3.

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII


Proiectarea, implementarea, analiza si stabilirea masurilor de imbunatatire a sistemului calitatii se desfasoara planificat in baza Programului de implementare stabilit de reprezentantul conducerii pentru sistemul calitatii si aprobat de Administratorul Programul urmareste atingerea obiectivelor calitatii si se supune periodic la fiecare doua luni unei analize pentru evaluarea stadiului de aplicare. Revizuirea programului de implementare se face fara a afecta integritatea sistemului asa cum este proiectat. 5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE SI COMUNICARE

5.5.1. RESPONSABILITATE SI AUTORITATE


Responsabilitatea si autoritatea personalului cu functii de conducere se defineste in baza schemei de organizare de la pag 8 si se defineste astfel: 5.5.1.1. Administratorul Asigura elaborarea si cunoasterea politicii in domeniul calitatii; Asigura resursele necesare implementarii sistemului de management al calitatii; Asigura cunoasterea si aplicarea politicii privind calitatea, de tot persoanalul responsabil cu activitati din cadrul sistemului de management al calitatii; Aproba manualul de asigurarea calitatii; Analizeaza rapoarte privind functionarea sistemului de management al calitatii si stabileste masuri de imbunatatire; 5.5.1.2. Directorul Tehnic si de Calitate Analizeaza cerintele clientilor din cererile de oferta, comenzi sau exprimate verbal; Intocmeste planul calitatii lucrarilor si fisele tehnice ale acestora; Intocmeste planul de control si dupa caz se supune aprobarii clientilor; Intocmeste procedurile si instructiunile necesare procesului de proiectare si de executie; Pastreaza evidenta echipamentelor de lucru si planifica activitatile de intretinere si reparatii ale acestora; Pastreaza evidenta dispozitivelor de masurare si monitorizare si se preocupa de etalonarea si verificarea acestora; Analizeaza rezultatul incercarilor la finalizarea testelor ; Intocmeste manualul calitatii si a proceselor cerute de standard; Coordoneaza activitatea de documentare a proceselor ; Coordoneaza activitatea de intocmire a procedurilor si instructiunilor; Difuzeaza controlat documentele ; Mentine o evidenta permanenta a stadiului de revizuire a documentelor; Pastreaza originalul documentelor de calitate ; Instruieste personalul privitor la aplicarea documentelor ; 2

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

Participa la analiza neconformitatilor si emite actiuni corective/preventive ; Analizeaza datele necesare pentru imbunatatirea sistemului calitatii; Participa la analiza sistemului calitatii efectuata de conducere ; Participa la efectuare auditului intern.

5.5.1.3. Responsabil Resurse Umane si Administrativ a) Privind functia de Sef Administrativ: Pastreaza evidenta bunurilor materiale din proprietatea GSMREPAIR, inclusiv documentele legale ale acestora ; Participa la gestionarea contractelor societatii in relatia cu colaboratorii sau client; Participa la efectuarea consumurilor si la calculul preturilor de cost; Mentine legatura permanenta cu serviciile bancare si autoritati privind obligatiile sociale; Mentine legatura cu organismele de reglementare in domeniu: mediu, pompieri, etc. b) Privind functia de Responsabil Resurse Umane : Intocmeste fisa postului pentru tot personalul de conducere si categorii de personal de lucru; Urmareste evidenta calificarii personalului si cartile de munca, in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca; Responsabilii de procese, definiti prin Matricea de relatii a proceselor raspund de: Documentarea proceselor; Implementarea proceselor ; Imbunatatirea continua a eficacitatii proceselor .

5.5.1.4. Seful de formatie si control: Pastreaza documentatia procesului de executie si instruieste personalul de lucru pentru aplicare; Asigura functionarea echipamentelor de lucru ; Gestioneaza materialele de lucru; Conduce activitatea formatiei de lucru pentru stabilirea parametrilor tehnici pentru executarea reparatiei; Stabileste necesarul de materiale,activitatile si testele necesare pentru realizarea lucrarii ; Urmareste realizarea caracteristicilor proiectate sau imbunatatirea acestora dupa executia sau telefoanelor; Identifica neconformitatile procesului de executie si aplica actiunile corective stabilite de conducere; Urmareste aplicarea actiunilor corective de solutionare a neconformitatilor ; Conduce direct activitatea de testare a telefoanelor si raporteaza Directorului Tehnic si de Calitate sau Administratorului ; Conduce activitatea de punere in functiune si predare finala catre client a telefonului ; Intocmeste documentele necesare pentru punerea in functiune a telefoanelor si pastreaza evidenta inregistrarilor . 2

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

5.5.1.5. Personalul de lucru raspunde de: Respectarea cerintelor procesului de executie , a procedurilor si instructiunilor de lucru; Sesizeaza seful de formatie privind neconformitatile constatate; Aplica actiunilor corective de solutionare a neconformitatilor.

5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI


Reprezentantul managementului pentru sistemul calitatii, numit in persoana Directorului Tehnic si de Calitate, are responsabilitatea si autoritatea definita astfel: Intocmeste programul de implementare sau imbunatatire si-l supune spre aprobare Administratorului firmei; Raporteaza managementului despre functionarea sistemului calitatii si propune masuri de imbunatatire; Asigura constientizarea personalului societatii privind cunoasterea si indeplinirea cerintelor clientului; Reprezinta societatea in relatiile cu clientii privitor la problemele de management sistem calitate.

5.5.3. COMUNICARE INTERNA


Societatea GSMREPAIR fiind o societate mica, in structura de personal prezentata in organigrama de la pag 8, nu are probleme de comunicare interna care sa necesite documentarea ca proces . Totusi atunci cand datele de comunicare trebuie inregistrate se utilizeaza ca document Nota de serviciu ce constituie principalul document de comunicare interna . 5.6. ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT Conducerea GSMREPAIR analizeaza semestrial sistemul de management al calitatii pentru a se asigura de eficacitatea programului de implementare aprobat si in caz de necesitate programul se revizuieste in functie de necesitatile de schimbare . Datele de intrare contin informatii ce se refera la : Performantele proceselor; Conformitatea reparatiei cu cerintele clientilor; Rezultatele determinate de analiza neconformitatilor,actiunilor corective si preventive; Observatii ale clientilor ; Observatii ale personalului societatii. Datele de iesire se constituie in decizii ale Administratorului , programe sau planuri de masuri care conduc la cresterea eficacitatii sistemului. Prezentul capitol al manualului este identificat ca proces si documentat prin procedura de proces Imbunatatirea sistemului calitatii Cod GR-PP-04. 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR 6.1. ASIGURAREA RESURSELOR

Administratorul al GSMREPAIR, prin politica de investitii documentata in planuri anuale de investitii, asigura resursele materiale, necesare implementarii sistemului calitatii .

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
6.2. RESURSE UMANE

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

6.2.1. GENERALITATI
Personalul ce desfasoara activitati care influenteaza calitatea este competent din punct de vedere al studiilor, abilitatilor si experientei profesionale .

6.2.2. COMPETENTA, CONSTIENTIZARE , INSTRUIRE


6.2.2.1. Competenta si constientizare Cerintele privind competenta si constientizarea personalului sunt asigurate astfel: Competenta personalului este specificata in fisa postului fiecarui angajat, iar evaluarea prin observare se face pe tot parcursul derularii lucrarilor. Anual se face evaluarea documentata a fiecarui angajat ce constituie baza de promovare si retribuire. Constientizarea se face prin actiuni de informare directa privitor la aprecierile clientilor asupra comportarii in functiune a mobilelor precum si de stimulare directa a personalului cu rezultate deosebite privind calitatea lucrarilor prestate. Pentru fiecare angajat se mentin inregistrari privind competenta documentate in cartea de munca, diploma de studii si atestari in domeniu. Cerintele anterior prezentate referitor la resursele umane sunt identificate ca proces si documentate prin procedura de proces Resurse umane Cod GR-PP-12. 6.2.2.2. Instruire Tot personalul societatii, incepind cu Administratorul si pina la personalul de lucru, este instruit in baza unui program de instruire privind cunoasterea cerintelor de management al sistemului calitatii, in conformitate cu functia din societate. La fiecare instruire se fac evaluari privind eficacitatea acestora. Aceste documente sunt pastrate ca inregistrari in conformitate cu cerinta de la pct. 4.2.4 Cerinta de instruire este identificata ca proces si documentata prin procedura de proces Instruirea personalului Cod GR-PP-14. 6.3. INFRASTRUCTURA Societatea GSMREPAIR are cerintele de reparare a telefoanelor mobile : Echipamente de lucru si testare; Calculator +laptop; Masini de transport personal si echipamente; Telefon fix si telefoane mobile. 6.4. MEDIUL DE LUCRU Pentru desfasurarea procesului de a repararii mobilelor nu sunt necesare conditii deosebite privind mediul de lucru. Pentru fiecare produs sunt analizate cerintele specifice pentru mediul de lucru si sunt specificate in planul calitatii .

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
7. REALIZAREA PRODUSULUI 7.1.

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

PLANIFICAREA REALIZARII PRODUSULUI

Executia reparatiilor telefoanelor se realizeaza planificat aceasta constind in : Intocmirea planului calitatii pentru executia reparatiei; Acest document se refera la procesele si subprocesele ce sunt necesare la realizarea produsului , cu specificarea in detaliu a amenajarii punctului de lucru, echipamentelor de lucru si testare folosite si a necesarului de personal pe categorii profesionale. Intocmirea fisei tehnice fiecarei reparatii prin care sunt planificate in detaliu operatiile de lucru, testele si incercarile necesare, procedurile si instructiunile aplicabile precum si performantele obtinute.

7.2

Procese referitoare la relatia cu clientul

Cerintele referitoare la acest capitol sunt documentate in detaliu in procedura de proces Contractarea lucrarilor si gestionarea acestora Cod GR-PP-01si in procedura Satisfactia Clientului Cod GR-PP-02. 7.2.1 DETERMINAREA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS Cerintele specifice referitoare la executia reparatiilor mobilelor sunt specificate de regula de client prin comanda in baza proiectului elaborat si aprobat . Atunci cind se solicita de client aceste cerinte pot fi determinate si de GSMREPAIR la client impreuna cu un proiectant autorizat iar apoi sunt documentate si supuse aprobarii clientului. Cerintele legale si de reglementare aplicabile sau alte cerinte suplimentare sunt documentate in planul calitatii sau fisa tehnica a fiecarui instalatii. 7.2.2 ANALIZA CERINTELOR REFERITOARE LA PRODUS Cerintele referitoare la executia reparatiilor telefoanelor ce sunt specificate prin comanda in baza proiectului sunt analizate de Directorul Tehnic si de Calitate si Administratorul firmei ce poate decide asupra capabilitatii de a satisface aceste cerinte Cerintele ce nu sunt specificate si urmeaza a se determina sunt documentate de Seful de formatiei si control supuse si analizei Administratorului si Directorului Tehnic si de Calitate Acestea sunt documentate de Directorul Tehnic si de Calitate si supuse aprobarii clientului. Orice modificare a cerintelor clientului sunt ulterior documentate si transmise Sefului de formatie si control. 7.2.3 COMUNICAREA CU CLIENTUL

Prin specificul activitatii conducerea GSMREPAIR pastreaza o permanenta legatura cu clientii permanenti si potentiali pentru a cunoaste in detaliu cerintele de reparatii.

7.3

Proiectare i dezvoltare

7.3.1 Planificarea proiectrii i dezvoltrii Organizaia trebuie s planifice i s controleze proiectarea i dezvoltarea produsului. Pe durata planificrii proiectrii i dezvoltrii, organizaia trebuie s determine etapele proiectrii i dezvoltrii, analiza, verificarea i validarea care sunt adecvate fiecrei etape de proiectare i dezvoltare i responsabilitile i autoritatea pentru proiectare i dezvoltare. 2

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

Organizaia trebuie s in sub control interfeele dintre diferite grupuri implicate n proiectare i dezvoltare pentru a se asigura o comunicare eficace i o desemnare clar a responsabilitilor. Elementele de ieire ale planificrii trebuie actualizate, dup cum este cazul, pe msur ce proiectarea i dezvoltarea evolueaz. 7.3.2 Elemente de intrare ale proiectrii i dezvoltrii Elementele de intrare legate de cerinele referitoare la produs trebuie determinate i trebuie meninute nregistrri (a se vedea 4.2.4). Aceste elemente de intrare trebuie s includ a) cerine de funcionare i performan, b) cerine legale i ale reglementrilor aplicabile,atunci cnd este aplicabil, informaii derivate din proiecte similare anterioare i alte cerine eseniale pentru proiectare i dezvoltare. Aceste elemente de intrare trebuie s fie analizate, pentru a stabili dac sunt adecvate. Cerinele trebuie s fie complete, fr ambiguiti i necontradictorii. 7.3.3 Elemente de ieire ale proiectrii i dezvoltrii Elementele de ieire ale proiectrii i dezvoltrii trebuie furnizate ntr-o form care s permit verificarea n raport cu elementele de intrare ale proiectrii i dezvoltrii i trebuie aprobate nainte de eliberarea acestora. Elementele de ieire ale proiectrii i dezvoltrii trebuie: s satisfac cerinele cuprinse n elementele de intrare ale proiectrii i dezvoltrii; s furnizeze informaii corespunztoare pentru aprovizionare, pentru producie i pentru furnizarea serviciului; s conin sau s fac referire la criterii de acceptare a produsului ; s specifice caracteristicile produsului care sunt eseniale pentru utilizarea sigur i corect a acestuia. 7.3.4 Analiza proiectrii i dezvoltrii Analize sistematice ale proiectrii i dezvoltrii trebuie efectuate n conformitate cu modalitile planificate (a se vedea 7.3.1), n etape adecvate pentru: a evalua capabilitatea rezultatelor proiectrii i dezvoltrii de a satisface cerinele i a identifica orice probleme i a propune aciuni necesare. Participanii la astfel de analize trebuie s includ reprezentani ai funciilor interesate de etapele proiectrii i dezvoltrii care sunt analizate. Trebuie meninute nregistrrile rezultatelor analizelor i ale oricror aciuni necesare (a se vedea 4.2.4). 7.3.5 Verificarea proiectrii i dezvoltrii Verificarea trebuie efectuat n conformitate cu modalitile planificate (a se vedea 7.3.1) pentru a se asigura c elementele de ieire ale proiectrii i dezvoltrii au satisfcut cerinele cuprinse n elementele de intrare ale proiectrii i dezvoltrii. Trebuie meninute nregistrrile rezultatelor verificrii i ale oricror aciuni necesare (a se vedea 4.2.4). 7.3.6 Validarea proiectrii i dezvoltrii Validarea proiectrii i dezvoltrii trebuie efectuat n conformitate cu modalitile planificate (a se vedea 7.3.1), pentru a se asigura c produsul rezultat este capabil s satisfac cerinele pentru aplicri specificate sau utilizri intenionate, atunci cnd sunt cunoscute.

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

Ori de cte ori este fezabil, validarea trebuie finalizat nainte de livrarea sau implementarea produsului. Trebuie meninute nregistrrile rezultatelor validrii i ale oricror aciuni necesare (a se vedea 4.2.4). 7.3.7 Controlul modificrilor n proiectare i dezvoltare Modificrile n proiectare i dezvoltare trebuie identificate i trebuie meninute nregistrri. Modificrile trebuie analizate, verificate i validate, dup caz, i aprobate nainte de implementarea lor. Analiza modificrilor n proiectare i dezvoltare trebuie s includ evaluarea efectului modificrilor asupra prilor componente i a produsului deja livrat. Trebuie meninute nregistrri ale rezultatelor analizei modificrilor i ale oricror aciuni necesare (a se vedea 4.2.4).

7.4

Aprovizionare

Prezentul capitol al manualului este identificat ca proces si documentat prin procedura de proces Aprovizionare Cod GR-PP-13. 7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE Pentru executia si reparatia mobilelor firma GSMREPAIR se aprovizioneaza cu materiale, componente sau subansamble ale echipamentelor de la furnizori din economia nationala sau strainatate. Acestia sunt furnizori de produse certificate, recunoscuti pe piata din domeniul si sunt selectati pe baza competentei de a livra produse de buna calitate. 7.4.2. INFORMATII PENTRU APROVIZIONARE Necesarul de materiale, componente sau subansamble se stabileste de seful de formatie la analiza fiecarui proiect si se mentioneaza in fisa tehnica. Seful de formatie centralizeaza necesarul de materiale si intocmeste specificatii de aprovizionare ce descriu produsul de aprovizionat. Materialele, componentele sau subansamblele aprovizionate sunt comandate la furnizori ce livreaza produse omologate si insotite, la livrare, de documente de calitate. Pentru produsele aprovizionate nu sunt necesare cerinte pentru calificarea personalului sau cerinte speciale pentru sistemul de management al calitatii, altele decit cele impuse de legislatia in vigoare. 7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT Materialele, componentele sau subansamblele aprovizionate sunt verificate pentru corespondenta cu specificatia de comanda prin receptie la sosire si cind se considera necesar prin esantioane prelevate de la furnizor si testate in cadrul firmei, inainte de livrare.

7.5

Controlul EXECUTIEI
7.5.1 CONTROLUL EXECUTIEI

Activitatea de executia a reparatiilor se desfasoara in mod controlat si consta in : Transmiterea de catre conducere catre formatia de lucru a informatiilor necesare din planul calitatii, procedurile si instructiunile aplicabile; Stabilirea caracteristicilor ce trebuie obtinute pentru functionarea telefonului conform proiectului si cerintelor clientului; Utilizarea de echipamente de lucru si de masurare adecvate; 2

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

Efectuarea masuratorilor; Punerea in functiune a telefonului dupa obtinerea caracteristicilor proiectate.

7.5.2 Validarea proceselor de EXECUTIE Procesul de executia a reparatiei are ca rezultat realizarea instalatiei conform proiectului prezentat si necesita validarea caracteristicilor. Testele de functionare la finalizarea reparatiilor dau garantia unei bune functionari ulterioare.

7.6 Identificare si trasabilitate


7.6.1 Produsele aprovizionate pentru executia a reparatiei sunt identificate prin marcajele de identificare ale acestora. In lipsa de marcaje clare de la furnizor, inainte de executie se aplica de controlor etichete sau marcaje persistente de identificare.

7.7

Proprietatea clientului

In general executia instalatiilor electrice si electronice de siguranta si vigilenta se realizeaza cu materiale, componente sau subansamble aprovizionate de GSMREPAIR. Acolo unde pentru produsul comandat sunt identificate de client materiale , componente sau subansamble pe care acesta le-a aprovizionat ca piese de schimb, acestea sunt documentate, testate si apoi acceptate pentru utilizare. Aceste produse puse la dispozitie de client sunt pastrate in conditii de siguranta si in caz de pierdere sau deteriorare clientul este prompt informat.

7.8

Pastrarea produsului

La finalizarea lucrarilor proiectul de executie si schemele electrice si electronice sunt pastrate in spatii special amenajate si sunt identificate prin marcaje corespunzatoare .

7.9

Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

Procesul de executie a reparatiei mobilelor in baza proiectului aprobat si masuratorilor efectuate pentru realizarea functionarii produsului. Pentru a efectua masuratori valide dispozitivele si echipamentele de masurare sunt tinute sub control astfel : Directorul Calitate pastreaza evidenta tuturor dispozitivelor de masurare si impreuna cu Administratorul analizeaza cerintele legale de verificare . In caz ca nu intra sub incidenta verificarilor legale se stabilesc cerinte proprii de verificare; Pentru dispozitivele si echipamentele identificate se folosesc instructiuni prin care se stabileste metoda de verificare sau etalonare, perioada de verificare, evidenta si marcajul stadiului de verificare; Rezultatele masuratorilor sunt clar identificate din punct de vedere al dispozitivelor folosite si in caz de utilizare al unor dispozitive neconforme se pot aplica actiuni corective documentate. Prezentul capitol al manualului este identificat ca proces si documentat prin procedura de proces Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare Cod GR-PP-14 8 MASURARE, ANALIZA, IMBUNATATIRE Cerintele referitoare la acest capitol sunt documentate in detaliu in procedura de proces Imbunatatirea sistemului calitatii Cod GR-PP-04. 2

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

Urmatoarele cerinte sunt identificate ca procese separate si documentate corespunzator astfel: Cerinta 8.2.2 Audit intern documentata prin procedura de proces Audit intern Cod GR-PP-03; Cerinta 8.3 Controlul produsului neconform documentata prin procedura de proces Controlul produsului neconformCod GR-PP-10 ; Cerinta 8.5.2 Actiune corectiva si 8.5.3 Actiune preventiva documentata prin procedura de proces Actiune corectiva/preventiva Cod GR-PP-11. 8.1.GENERALITATI Activitatile de masurare, analiza si imbunatatire sunt identificate, planificate si implementate pentru: Demonstrarea conformitatii produsului, proceselor si sistemului de management al calitatii; Imbunatatirea continua a caracteristicilor lucrarilor efectuate, a proceselor si a eficacitatii sistemului de management al calitatii. 8.2 8.2.1 MONITORIZARE SI MASURARE SATISFACTIA CLIENTULUI

Monitorizarea satisfactiei clientului constituie parte componenta din politica de calitate a conducerii si constituie principala metoda de masurare a performantei sistemului de management al calitatii. Masurarea satisfactiei se face periodic prin obtinerea informatiilor despre comportarea in functiune a echipamentelor reparate si se concretizeaza prin adrese oficiale sau chestionare completate de personalul competent al clientului. Prezentul capitol al manualului este identificat ca proces si documentat prin procedura de proces Satisfactia Clientului Cod GR-PP-02 8.2.2 AUDIT INTERN

Societatea GSMREPAIR va efectua audituri interne anuale pentru a determina conformitatea cerintelor sistemului de management cu cerintele standardului de referinta precum si modul de implementare a acestor cerinte. Programul de audit se intocmeste de Directorul Tehnic si de Calitate si sunt supuse auditarii, produsele, procesele aplicabile si sistemul calitatii. Auditul se face cu ajutorul unui auditor din afara societatii iar rezultatele se supun analizei conducerii. Aceasta cerinta este documentata in detaliu de procedura procesului Audit intern Cod ST-PP-03

8.2.3

MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELOR

Procesele identificate sunt supuse masurarii prin audit intern iar dupa caz monitorizarea unor caracteristici se specifica in documentatia procesului .

GR-MC-00

SC GSMREPAIR SRL
8.2.4

MANUALUL CALITATII

Cod GR-MC-00 Rev. 0 Data: 06.12.2010 Pag.11 din 25

MONITORIZAREA SI MASURAREA PRODUSULUI

Verificarea produsului reparat se face la final pentru conformitatea cu cerintele planificate in planul de control si specificate in proiect. 8.3 CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Produsele neconforme, in cazul executiei reparatiei telefonului, sunt definite ca fiind produsele care in urma procesului nu satisfac caracteristicile planificate si specificate initial in proiect si solutia tehnica. Produsul neconform este inregistrat si analizat astfel incit caracteristicile initiale sa fie indeplinite. Orice abatere de la caracteristicile planificate se supun analizei clientului iar masurile stabilite sunt aplicate si reverificate prin masuratori si teste. Orice reclamatii de la client sunt analizate si se aplica cu promptitudine actiuni corective Aceasta cerinta este documentata in detaliu de procedura procesului Controlul produsului neconform Cod GR-PP-10 8.4 ANALIZA DATELOR Directorul Tehnic si de Calitate al GSMREPAIR colecteaza si analizeaza date privind adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatii pentru analiza si imbunatatirea acestuia Aceste date furnizeaza informatii privitor la satisfactia clientului, conformitatea produsului si proceselor precum si informatii de la furnizori. 8.5 8.5.1 IMBUNATATIRE IMBUNATATIRE CONTINUA

Societatea GSMREPAIR isi imbunatateste continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii prin aplicarea cerintelor de politica in domeniul calitatii, indeplinirea obiectivelor calitatii, auditarea sistemului calitatii, analiza datelor, aplicarea de actiuni corective/ preventive si a analizei efectuate de management. 8.6 ACTIUNE CORECTIVA Actiunile corective se aplica in scopul eliminarii cauzelor neconformitatilor pentru a preveni reaparitia acestora. Aceasta cerinta este documentata in detaliu de procedura procesului Actiuni corective/preventive Cod GR-PP-11. 8.7 ACTIUNE PREVENTIVA Actiunile preventive se aplica pentru a elimina cauzele potentiale ale neconformitatilor Aceasta cerinta este documentata in detaliu de procedura procesului Actiuni corective/preventive Cod GR-PP-11.

GR-MC-00