Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Definiti notiunea de patrimoniu de afectatiune Patrimoniul de afectatiune reprezinta totalitatea bunurilor, drepturilor si obligatiilor persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, afectate scopului exercitarii unei activitati economice, constituie ca o fractiune distincta a patrimoniului persoanei fizice autorizate, titularului intreprinderii individuale sau membrilor intreprinderii familiale, separata de gajul general al creditorilor personali ai acestora. 2. O persoana fizica autorizata poate incheia contracte de munca individuale cu terte persoane pentru aducerea la indeplinire a activitatii autorizate? Poate persoana autorizata insasi sa cumuleze calitatea de PFA cu cea de salariat? Da, deoarece potrivit dispozitiilor cuprinse in OUG nr 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, PFA poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat a unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si in alt domeniu de activitate pentru care PFA a fost autorizata. 3. Sotii Popescu doresc sa infinteze o ntreprindere familiala avand ca obiect de activitate agroturismul, impreuna cu copiii lor, P.A de 18 ani si P.C de 16 ani, si cu familia fratelui sotului din care fac parte si sotia cu cei doi fii majori ai cuplului. In acest sens depun o cerere de inregistrare a intreprinderii familiale la registrul comertului care este respinsa, aratandu-se pe de o parte ca actul de constituire nu cuprinde toate mentiunile obligatorii prevazute de lege, iar pe de alta parte, ca nu poate face parte din aceeasi ntreprindere si familia domnului Popescu. a) care sunt mentiunile pe care trebuie sa le contina in mod obligatoriu actul de constituire a intreprinderii familiale? b) cine poate detine calitatea de membru a unei intreprinderi familiale? a) Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa cu o conditie de validitate. Sub sanctiunea nulitatii absolute, in acordul de constituire sunt prevazute urmatoarele mentiuni: numele si prenumele membrilor, reprezentantul intreprinderii familiale, participarea fiecarui membru la ntreprindere si conditiile participarii, cotele procentuale in care se vor impartii veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, data intocmirii. b) Intreprinderea familiala este constituita din doi sau mai multi membrii ai unei familii alcatuita din sot, sotie, copii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data autorizarii intreprinderii familiale, rudele si afinii pana la gradul IV inclusiv. Pe cale de consecinta, respinderea de catre registrul comertului a cererii de autorizare a infintarii intreprinderii familiale pe motiv ca din acesta structura nu face parte familia fratelui reprezentantului intreprinderii nu este legala intrucat fratii sunt rude intre ei (rude de fradul II) iar descendentii fratelui sunt rude cu reprezentantul intreprinderii ( nepotii sunt rude de gradul III cu unchiulsotia fratelui cumnata reprezentantului are calitatea de afina de gradul III cu fratele sotului sau reprezentantul intreprinderii familiale) 4. Ion C., isi organizeaza activitatea economica la data de 10.12.2010 sub forma unei intreprinderi individuale, o luna mai tarziu, ii angajeaza cu contract de munca pe Ilie M si pe Oprea G.

Prin inmatricularea in registrul comertului, Ion. C dobandeste personalitate juridica sau calitate de comerciant? In calitatea sa de angajator ce prerogative are Ion C? Potrivit art 22 din OUG nr 44/2008 intreprinderea individuala nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea in registrul comertului. Prin urmare intreprinderea individuala a lui Ion C. nu dobandeste personalitate juridica. Conform art 23 din OUG nr 44/2008 intreprinzatorul persoana fizica titular al intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica de la data inregistrarii sale in registrul comertului. Prin urmare Ion C. dobandeste calitatea de comerciant la data de 10.12.2010. Potrivit art 24 din OUG nr 44/2008 pentru organizarea si exploatarea intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte persoane cu contract individual de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate colabora cu alte Pfa, cu alti intreprinzatori persoana fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit. 5. Ionescu V, isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata de la data de 20.12.2010. La 10.03.2011 constata ca se afla in imposibilitate de a plati datoriile contractate. Cum raspunde Ionescu V. in aceasta calitate pentru obligatiile sale? Ionescu V. raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit si in completare cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de insolventa, va fi supus procedurii simplificate prevazute de Legea nr 85/2006 prividn procedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant, conform art 7 din Codul comercial (potrivit art 20-(1) din OUG nr 44/2008) 6. Ionescu V, isi desfasoara activitatea ca persoana fizica autorizata si doreste sa incheie un contract de colaborare cu Georgescu I precum si doua contracta de munca, nu Ion G., si Vasile I. Ionescu V., in calitate de PFA, poate incheia valabil astfel de contracte? Explicati. Potrivit legii in scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic. Prin urmare, Ionescu V. poate incheia un contract de colaborare cu Georgescu I. Referitor la incheierea contractelor de munca, PFA poate angaja terte persoane pentru desfasurarea activitatii pentru care a fost autorizata, incheind in acest sens contracte individuale de munca, in conditiile legii. Asadat, Ionescu V., are dreptul sa incheie contracte de munca cu Ion G. si Vasile I. 7. Care sunt conditiile impuse de OUG nr 44/2008 persoanelor fizice care vor sa desfasoare activitati economice, individual sau independent, ca persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale sau membrii ai unei intreprinderi familiale? Potrivit art 8-(1) din OUG nr 44/2008 pot desfasura activitati economice in una dintre formele prevazute anterior persoanele fizice care:

a) au indeplinit varsta de 18 ani in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice, individual si independent, ca persoane fizice autorizate, ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv vasta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale. b) nu au savarsit fapte sanctionate de legi financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar- fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; c) au un sediu profesional declarat conform OUG nr 44/2008. d) declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanita, sanita-veterinar, al protectiei mediului si al protectiei muncii. 8. Ion Vasile si Ion Visa, casatoriti fiind constituie cu cei doi fii ai lor de 17, respectiv 18 ani, o ntreprindere familiala potrivit OUG nr 44/2008. a) ce temei juridic sta la baza intreprinderii familiale constituite de familia Ion? Definiti temeiul juridic si aratati cuprinsul acestuia b) care este statutul juridic al membrilor familiei dintr-o ntreprindere familiala?