Sunteți pe pagina 1din 7

Nume si prenume stagiar: Alexandru Razvan Mihai Categoria profesionala: Expert contabil; an stagiu II

3. In cazul examinarii limitate opinia este exprimata sub forma unei: a) asigurari pozitive b) asigurari negative c) fara asigurare

Raspuns: b)

12. Definiti si exemplificati riscul de nedetectare

Raspuns:

Riscul de nedetectare reprezinta riscul ca o procedura de fond a auditorului sa nu detecteze o informatie eronata ce exista n soldul unui cont sau categorie de tranzactii, care ar putea fi semnificativa n mod individual, sau cand este cumulata cu informatii eronate din alte solduri sau categorii de conturi. Desi se poate afirma ca nivelul riscului de nedetectare este legat direct de procedurile de fond ale auditorului, unele riscuri de nedetectare vor fi intotdeauna prezente chiar daca un auditor a examinat 100% din soldurile contabile sau categoriile de tranzactii. Riscul de nedetectare poate poate aparea si n urmatoarele cazuri: Testarea anumitor elemente ale situatiilor financiare prin tehnica sondajului; in mod concret, nesolicitand confirmari de sold din partea tuturor clientilor, ci folosind doar un esantion, este posibil ca esantionul folosit sa nu cuprind anumite creante care ar putea fi fictive;

Imposibilitatea auditorului de a stabili totalitatea datoriilor entitatii auditate ca urmare a unor false reprezentri realizate de catre persoana care a intocmit situatiile financiare.

21. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere? Raspuns: Pentru probarea acestui principiu auditorul compara soldurile initiale ale posturilor bilantiere aferente exercitiului pentru care se desfasoara misiunea de audit, cu soldurile finale aferente exercitiului precedent, stabilind diferente de valoare intre solduri ori posturi bilantiere diferite sau, dupa caz, lipsa diferentelor. Conform principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, soldurile initiale aferente exercitiului in curs corespund celor finale aferente exercitiului precedent, eventuale diferente reprezentand incalcari ale principiului care trebuie corectate.

30. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet ,o societate sau membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism. Raspuns: Conform Codului etic IFAC independenta profesionistului contabil este conferita de respectarea principiilor etice fundamental de integritate(onestitate si corectitudine) si obiectivitate(impartialitate, evitarea conflicelor de interese). Pentru a putea realiza o misiune de audit in mod independent, un cabinet, o societate sau membrii acestora trebuie sa manifeste scepticism profesional, anumite beneficii oferite acestora de catre client(reduceri la achizitionarea unor produse, punerea la dispozitie de anumite facilitati) conducand la o atitudine de partinire a auditorului, in definitiv lipsa de independenta

39. Prezentati intr-o maniera succinta continutul dosarului exercitiului pentru fiecare sectiune. Raspuns: Informaiile colectate de catre auditorul financiar pe parcursul unei misiuni, de la cunoasterea intreprinderii pana la controlul conturilor sunt grupate in 2 dosare de lucru, dosarul exercitiului si dosarul permanent. Dosarul exercitiului cuprinde toate acele elemente a caror utilitate nu depaseste exercitiului auditat referindu-se la elemente privind planificarea auditului, supervizarea lucrarilor, aprecierea controlului intern, obtinerea elementelor probante. Dosarul exercitiului cuprinde 6 sectiuni: E.A. Sinteza, planificare, rapoarte - documenteaza informatii aferente planului de audit(buget de timp, proceduri de aplicat), informatii referitoare la membrii echipei de audit; E.B. Aprecierea controlului intern documenteaza obtinerea de probe de audit in legatura cu testarea controlului intern al clientului in vederea stabilirii in ce masura auditorii se vor baza pe controlul intern in aplicare probelor de auditare a conturilor; E.C. Controlul conturilor documenteaza toate probele de audit aplicate pentru a stabili daca situatiile financiare au fost sau nu denaturate in urma erorilor sau fraudei. Se are in vedere felul probei, data aplicarii, ipotezele si concluziile acesteia; E.D. Studiul lucrarilor efectuate de terti cuprinde lucrarile efectuate de catre terti(expertize contabile, evaluari, expertize tehnice, procese de control); E.E. Verificari specifice - contine foile de lucru privind lucrarile de audit specifice, lucrarile in suspensie, lucrari ramase pentru o viitoare interventie; E.F. Interventii conexe contine documente si foi de lucru privind evenimente particulare, sesizari primite, operatiuni contabile particulare (crestere sau reducere de capital, avansuri acordate din dividende).

48. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati un raport de audit modificat respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ).

Raspuns:
RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT Catre Adunarea Generala a Actionarilor societatii ABC SA
Noi am auditat situaiile financiare anexate ale societii ABC SA, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2009, contul de profit si pierderi, variatia capitalurilor proprii si tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul ncheiat, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu O.M.F.P. 1752/2005. Aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date. Responsabilitatea auditorului Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceaste situatii financiare n baza auditului efectuat. Am elaborat auditul n conformitate cu Standardele Intenionale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul n vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In procesul de evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura n care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare. Consideram c probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a ne fundamenta opinia noastra de audit. Opinia n opinia noastra, situatiile financiare ofera o imagine fidela in toate aspectele semnificative a poziiei financiare si performantei financiare a societii ABC SA asa cum se prezenta aceasta la data de 31 decembrie 2009, precum si a tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul ncheiat, in conformitate cu O.M.F.P. 1752/2005. Observaii 4

Fara a ne exprima o rezerva, atragem atentia asupra Notei 2 Provizioane, atasata situatiilor financiare. Compania a fost actionata in instanta de catre un tert cu privire la anumite drepturi de licenta care solicita despagubiri si plata unor redevente in valoare de 7000 euro/an pentru fabricarea produsului AB de catre ABC SA. Audierile au demarat, dar pana in prezent, nu exista suficiente informatii cu privire la rezultatul final al procesului, astfel incat nu au fost constituite provizioane in situatiile financiare. Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare In concordanta cu O.M.F.P 1752/2005, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 1 la pagina 13. In raportul administratorului noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate. Semnatura Data Adresa

57. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare. Raspuns: Obiectivul unei misiuni de examen limitat este de a permite unui auditor sa emita o asigurare in legatura cu una sau mai multe clase de tranzactii. Misunea de examen limitat cere planificarea si executarea revizuirii pentru obtinerea unei certificari moderate asupra faptului ca situatiile financiare sunt lipsite de reprezentari eronate si se diferentiaza de un audit financiar, oferind o asigurare mai mica. Evenimentele ulterioare se diferentiaza in functie de actiunea pe care o determina: faptele care ofera probe privind conditiile care au existat la data situatiilor financiare implica ajustarea situatiilor financiare, pe cand faptele care ofera probe privind conditiile care apar ulterior datei situatiilor financiare nu implica ajustarem, ci doar informare in note. Evenimentele ulterioare datei bilantului, sunt clasificate de asemenea tinand cont de urmatoarele momente: Data situatiilor financire; Perioada cuprinsa intre data situatiilor financiare si data raportului misiunii limitate; Perioada cuprinsa intre data raportului si data publicarii situatiilor financiare;
5

Perioada ulterioara publicarii situatiilor financiare. Obiectivele auditorului constau in: obtinerea de probe de audit cu privire la reflectarea in situatiile financiare a eventualelor evenimente cuprinse intre data situatiilor financiare si data raportului misiunii care implica ajustare sau prezentarea informatiilor in situatiile financiare; actionarea corespunzatoare la evenimentele ulterioare care genereaza modificarea asigurarii si care sunt descoperite in perioada cuprinsa intre data raportului misiunii si data publicarii situatiilor financiare si chiar ulterior publicarii situatiilor financiare. In mod concret, pentru identificarea evenimentelor ulterioare, auditorul dispune de urmatoarele proceduri de audit: intelegerea procedurilor pe care conducerea le-a instituit in vederea asigurarii ca evenimentele ulterioare sunt identificate; consultarea conducerii cu privire la producerea oricarui eveniment ulterior care ar putea afecta situatiile financiare: o incheierea unor noi angajamente; o contractarea de noi imprumuturi sau angajarea de noi garantii; o eventuale cresteri de capital; o emisiunea unor instrumente de datorie; o evolutia activelor/datoriilor contingente; consultarea minutelor sedintelor AGA, conducerii si a responsabililor cu guvernanta corporativa ulterior datei situatiilor financiare;
6

consultarea ultimelor situatii financiare interimare ale entitatii;

Constatand evenimentele ulterioare, auditorul va actiona in sensul: distingerii evenimentele ulterioare care trebuie prezentate in situatiile financiare; distingerii evenimentele ulterioare care trebuie prezentate in notele aferente situatiile financiare financiare; oferirii unei asigurari(sub forma negativa) asupra reprezentarii fidele a evenimentelor ulterioare; oferirii unor mentiuni la raportul intocmit, pentru evenimentele ulterioare constatate intre data raportului si data publicarii situatiilor financiare, in cazul in care evenimentele ulterioare sunt semnificative; impiedicarea distribuirii raportului misiunii, dupa publicarea situatiilor financiare, in cazul in care ulterior publicarii situatiilor financiare sunt constatate evenimente ulterioare semnificative.