Sunteți pe pagina 1din 34

i,i;

t :r,,"-"
.r. i,: : I i.:-:.'

-..'ltl-'

r !-

,"'""

-..-,;*';,),;'

c,#r I E' #&qr :,li R,TE

{Da

',:,ii::'

ffo

.=q(\ *,fr G**3@

".s

or6ss\

C*{XF{.F FE*r*.qq*mm
ru*'

+*
-ii : li l

.'.,

Press OErc

L L t
j
\

*#

#-*"

_f**

j*^

'

J---

f-*

AT*FAEE-tr&

IreRtr1

Florentino CHIFU

a _ 1 _1*

a*

lffimil

CIP a Bibliotecii Nationalea Rominiei Descrierea CHIFU,FI,ORENIINA Alfabetul ietdi / FlorentinaChifu. - Bucure$ti: 2008 Erc Press, -157 -420-2 rsBN 978-973 372.45

+
REFERENII: Gabriela B drbulescu, inspector de specialitate Iuliana Dincd, institutor gr. I Vasilica Tache,institutor gr. I

MANGU Gabriela Redactor: : $tefanFILOTTI llustratii GinaISPAS Tehnoredactare: Shutterstock Fotocopertd: PiataPreseiLibere Nr. 1 Sector1, Bucuregti .90.48 3.29,317 Telefon: 031.405.5 0.28 .318.7 Tel./Fax: 021 zappmobile.ro e-mail:ercpress@ Difuzare: Departament 0.27 021.318.7 Telefon:

I
Tipar executatla tipografiaES PRINT'98

{F

KER I I
{F

{F

la privili cumse a$azd Ca minuscule mdrgele Literele mititele! Dinfulgiiarnale brodeazd Pe vAlcele. Megterit gheald din ciobrde Alfabetu-iin cojoc, plinde joc Vesel, h6tru,

,,,::+
larnaalbd-nvoal aduce i BlAnde mAng6ieri de gheald, Recibujoripe nas,pe fald, Jocuridragi, de grijiuituce'. -.tir:': Ea ne-nvat6.
,,.::,: ,:,
r;..,,

Vreasd vi-nsofeascS-n viatd

Cunoroc.

,?,UW
,s
'+

.;'

qt J*{* dh

purtati Fulgii albi, devAnturi, Cadbuchet dupdbuchet


In al ierniialfabet, Prezentat in dans$i

dv' -f:'t*

Unsonet.

a*.,

prafdinstele, A n"-"duce
gi nestemate Podde-argint Pesteapearuncate acadele $i prinarbori Agdtate.

;s
v?

Drdgdlagul A

n"-nvatd

lute-o ?nzori, sorcovd flori O colindd cu-albe dimineatd"-'n $i o ,,bund Sdrbdtori.

i..i::,i,r,.:ii::i:..t riuiul1.tfi11to+

.1i,

Maica Precista-L rdsfatd Cu un cdntec dusde vAnt, pe pdmAnt! Bucurie-i bldndpe fa{d $i mAngAie Pruncul SfAnt.

B ru bulgdri gi cu boburi
La bunicul cel bdrbos, Ne aducebucuros gi cu globuri Cu beteald

G manAncs-acum dintoate:
Cabanos, cdrnati, cocog, Cartofi coptidin cuptor scogi, Cagcaval, dar nu mai poate

D oirtr"clieimparte $i-a iegitla sdniuq Drumdezleagd chiaracu$ $i ne-adat pe dealdeparte Derdelu$.

i1iexplicd E ru rost: Chiar in noaptea de Crdciun, Subbrad daruri ti se pun, Drept, cuminte fost dacd-ai
$i elevbun.

Fulgii fluturi-nfuioare Fircu fir pe la ferestre; F in fugd-aduce veste: - Fetele igi fac fulare! Frigmaieste!

G-i grdbit, nuspune glume; - Bungisit,dragi gospodari! Strigd cetede gtrengari, Cu uriri 9i gAnduri bune, Gazde mari.

Harnic sunt, H in halat:


Cu hermind, a{d,ac Frigului sd-ivinde hac Lui Hristos, fiu de-mpdrat Haine-l fac.

I Oinieslea ca de iascd O icoand ne-aadus, larnaiscusitd-a pus Steaiubitd sd-Lvesteascd Pe lsus.

impdratI n" aratd: Pruncul ca luceferii $tergeurmaplAngerii, inainte-l stauindati Ingerii.

.f .u ochiide jdratic
al

De Ajunmultgi-ardori jeleuri Unjerseu, mii, Unjongler cu jobenmic,

nm {w

K-n costumul luikaki


KiwiSikaizergi-aluat, Kilograme de rahat intr-ozi $i consumd Un kilowatt.

lacrimd lucegte, Uite-o MaicaplAnge-nceti nel, mi =-1,a Pruncul lAngd-un doarme -*'$&P 9i din lemnL ii croiegte
-_ =<

- Cinevine M se mird: MAndru-n noaptea de Ajun, Celormicile dd ce-ibun: gi mandarine? Martipan - MogCrdciun.

td

17

\>

N-i nespus de necdjit: - Nu maininge, mii bdieti!

- Haicu noi,cd o si-nghe{i, Drumu-n noapte-i invelit in ndme{i.

O s"-opregtegi se joccd; Ochigi-opinci oranjsd dea, Obrazrog de catifea, Un tovard$ca sd-gifacd Om de nea.
.J

)
tJ

P petrececa-n povegti Din pridvor in alt pridvor, pace,pentruspor Pentru El porne$te, de-lprimegti,

Unplugugor.

DinQueb". Q se intoarce gal duce-un $i bunicii-i De culoarea unuival, Fiindcd iarnalAna toarce Un chintat (q).

Cu o ramurd-nverzitd R resare-alunecAnd; Rdtacitd ca un gAnd Trago sanievrajitd Renin-n rAnd.

Sprinten sd sard, S prinde Schimba-n stroprecesteluta Cea prins-o cu mAnuta: peseard - Staisd-mi scotsingur

Celormicigiragde ghete, vetre; CioripeipugilAngd Mogul buniti ddruie$te

'"

usi pregdteste

$i-n gosete.

T sub bradcdnds-atrezit A gdsitierio trompetd , Tobe, trufe,o beretd alb,turtit $i-n pachetul

:c'
lY-

Trotinet6.

Spune mdiastrd I: - larna Cu-ochi de gheald-n trece, larini iarpetrece, Jeseceata, $i tepospe la fereastrd

qr

ryl

rece. Turtur

T5

De Crdciun cu-ouriturd, U e bucdtar de soi: Bundtdti voi: am pentru fripturd, $uncdgi curcan, Usturoi.

VineV Sine vestegte VAjAind ca o vdpaie: 15,la o turdmaivioaie Mi-amfdcut,se vdicdregte, Vdndtaie!

Uf vreasd-giia hainede gald, Un costumde tweedutgent twistcu fald $i danseazd in week-end.

ai *i i **f t **+,

**

*,

X tui MogCrdciun ii scrie: - Mi-aS doriun saxofon, O magind cu claxon (insi nu de jucirie), Xilofon.

Y sosegte, DinYemen mergela sal6, S-a-ngrigat, Are-oyuccaverde,Pald, gi smochine lar la dulciuri Puneyala.

zadd Cu zorzoane Prinse-n Vine7 zburAnd Prinvii, albecdi, Zugrdvegte zdPad6,, Zv ArlezAmbete,

aE.

zorisurcele, GE aduce-n Duce brazi cu luminite pentru fetile, in cerdac cu miide stele Strdlucesc Cetinite.

vechine cAntd, Gl un colind De Crdciun cadousi-l faci, covrigei, colaci Cornuri, Gl Oincocdne frdmAnti Cozonaci.

rg

GHE si CHI auchibzuit:


Cu topazgi chihlimbare Au fdcutfelicitare. Darce mutts-auchinuit La chenare!

4:*
+*-tt",-.".

-4.5

geroase GE Gl n geamuri
Gingagi stau cu cetele; pun gen[ile Fetele-gi $i-Sigdtescgildgioase Genele.

o
t\

Staula ugdghemotoace bietele, inghelate Ghg le scoatepetele

igi face $i cu cremd-apoi Ghetele.

ry:,ffi::,i:il:l:,.
in verandd, Ghintuitd cAmPii deal, lar la munte, O ghirlandd.

Dintr-o lumede poveste, Literele ne zAmbq ddruiesc, $i cuvinte Trecprinvdi gi pestecreste, Ne vorbesc.
i,l'ir t\

A
$i ne spuncu-n{elepciune roi Ca dinfulgice,:zboari-n Vinpovegtile apoi,
@

w
*

ts

gi glume Povestiri, snoave voi. Pentru

* t-.." D \at

]n

\^-,/

Ficurimici,albemdrg*|"
.'!

larnaprinde-n cartide gheatd,


.,'s-.t{-;i r::=a

Literele ne rdsfald, ..., Alfabet desprins din stele Ne invati.

2t

lar de vreisi qtiisecretul, joc, Si te prinzicu iarna-n la o cartel6ngi foc $i inva{d-ialfabetul La soroc. :

/\

l-

)$
Lr

'\\

\\

Bunecdrticu veselie larna-aici cAttimppetrece tu una,zece Si citegti bucurie Ca sd-tifacd-o ZAnarece.

larnacu argintul robei S-a ivitgi, de-o iubegti, Ea te-ndeamnd sd citeqti Poeziila gurasobei

7,
I

rl tf tt
'tr IT

I TI

, lt II

fl fit f,t lit


rt

! t f

1
I

[\ l\

ti
fi 'F l i

l\
ttl '

lt

tt

lfi

//

cuvinte: a obtine de neapentru grupal fulgilor dinfiecare literele O Aranjeazd

'K
26

OAranjeazd,in ordineliterele de pe fiecare obiectpentrua obtinecuvinte:

ffi##
27

cuvinte: I Descoperd ce literdse ascundedupdfiecareglob 9i formeazd

J MG M R @

P @@" u @o M
*printre cuvinteleiernii s-au strecuratcdtiva intrugi.Gdseqteimaginilecare

cele OOrivdtula imprdgtiatliterele din cuvintelede mai jos. Gisegte gi potrivegte : f ormeazicwintele din nougi scrie{e Tnimagineadin dreapta doud j umateti,

GRT GA GHE M1l GO GHE

D0u
CIUil TAB IE GE URIGI

caredesemneazicuvintecareincepcu sunetulll: OOoloreazddoarobiectele

^'ffi;"

in literele aflatein brad gi agazd-le folosind O Formeazd, cdt mai multecuvinte in ordine alfabetici. chenare

f?:1:-l*.***T*""**r"
::

l;

2
3 4 5 6 7

3 Dese n eazdci nciobiectecaresi inceapi cu sunetularitat de hipopotam .

'UL-

iii.

:.:u:,

.-:i::..

fijl.

l'/ r;

tW
..: :L3-.-

-:14,,'
-tltt ' ii.l:,.

lr",
'i::'

sf l f f i
&&

ffiq

'*-***''-*..#

i.

W
Pentru comenzi sunafi la: 021.318.70.28; 021.318.74.27 Pret:4r9O IeHATA pRESEt UEERE NR. 1. SErmR l. BUCURq.II TELFANfT\X, 0? l.l I A.70.a7, OZ 1.3 | e.7t].2E}

-420-2 ISBN:978-973 -157

jiltiltlll