Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GR. T. POPA” FACULTATEA DE FARMACIE – IAŞI

GHID PENTRU STAGIUL DE PRACTICĂ PROFESIONALĂ ÎN FARMACIE A STUDENŢILOR ANULUI V

Anul Universitar 2009 - 2010

La redactarea acestui ghid de practică farmaceutică au colaborat:

Comisia de practică a Facultăţii de Farmacie, UMF Iaşi

Colegiul Farmaciştilor -Judeţul Iaşi

Societatea Studenţilor Farmacişti- UMF Iaşi.

CUPRINS:

1. ORGANIZAREA FARMACIEI ……………………………………………………

5

2. PREPARAREA MEDICAMENTELOR ……………………………………

……

6

3. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR ………………………………………

10

 

3.

a. Eliberarea medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate

3.

b. Eliberarea substanţelor în regim special

3.

c. Eliberarea produselor farmaceutice fără prescripţie medicală (OTC)

 

4. ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE ÎN FARMACIE …………………

…………….

15

 

4.

a. Gestiunea bunurilor din farmacie

4.

b. Aprovizionarea farmaciei

4.

c. Recepţia medicamentelor

5. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ŞI MARKETING FARMACEUTIC

18

 

5.

a. Activităţi de management farmaceutic

5.

b. Activităţi de marketing farmaceutic

6. CONSILIEREA PACIENTULUI …………………………………………

………

20

7. RECOMANDĂRI ………………………………………………

……………………

21

8.

ANEXE ……………………………………………………

………………………….

22

Farmacistul trebuie să dea dovadă de cel mai înalt grad de profesionalism şi devotament faţă de cei ce recurg la serviciile sale. Toate actele profesionale trebuie făcute cu grijă şi competenţă, conform cu Regulile de Bună Practică Farmaceutică (Anexa 1), corespunzătoare fiecărui sector de activitate precum şi Codului de Etică şi Deontologie al Farmaciştilor din România (Anexa 2). Art. 6. (Cap. I) din legea 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist (Anexa 3) prevede următoarele activităţi în care este implicat farmacistul:

a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;

b) fabricarea şi controlul medicamentelor;

c) controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;

d) depozitarea, conservarea şi distribuirea medicamentelor en gros;

e) prepararea, controlul, depozitarea şi distribuţia medicamentelor în farmacii deschise

publicului; f) prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor din farmaciile de

spital;

g) acordarea de informaţii şi consultanţă privind medicamentele.

1. ORGANIZAREA FARMACIEI Regulile de bun ă practic ă farmaceutic ă , precum ş i

1. ORGANIZAREA FARMACIEI

Regulile de bună practică farmaceutică, precum şi Legea farmaciei stabilesc condiţiile de organizare a farmaciei (publice sau de spital) privind localul, echipamentul, personalul cât şi activitatea care se desfăşoară în aceste unitaţi sanitare. Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Descrierea spaţiului farmaciei cu destinaţia fiecărei încăperi pentru cele două tipuri de farmacie.

- Descrierea mobilierului şi a modului de aranjare a medicamentelor în oficină şi depozit, a substanţelor medicamentoase în receptură, cunoaşterea aparaturii şi veselei existente în farmacie.

- Descrierea documentelor necesare în farmacie privind activitatea tehnică: registrul pentru copierea reţetelor, registrul pentru evidenţa toxicelor şi stupefiantelor, carnetul de elaborări, caietul pentru analiza substanţelor.

- Descrierea altor documente obigatorii în farmacie: fişa postului pentru personalul farmaciei, organigrama, carnete individuale de protecţia muncii, carnete medicale etc.

- Prezentarea cărţilor şi revistelor de specialitate consultate în perioada stagiului de practică.

2. PREPARAREA MEDICAMENTELOR Farmacistul are obliga ţ ia de a îndeplini personal sarcinile ce îi

2. PREPARAREA MEDICAMENTELOR

Farmacistul are obligaţia de a îndeplini personal sarcinile ce îi revin în acordarea asistenţei cu medicamente. Este interzisă executarea prescripţiilor farmaceutice de către alte persoane, cu excepţia înlocuitorilor legali care la rândul lor posedă Autorizaţie de liberă practică. (Codul de Etică şi Deontologie al Farmaciştilor din România- Anexa 1) Noţiunile teoretice şi practice însuşite de studenţi în cadrul procesului didactic vor premite ca pe parcursul celor şase luni de practică să-şi însuşească şi să consemneze zilnic, în caietul de practică zilnic sub îndrumarea farmacistui, următoarele obiective:

- Executarea şi descrierea unor preparate magistrale, oficinale şi industriale sub formă de soluţii (solubilizări, interacţiuni, etc.), siropuri, ape aromatice (3 exemple).

- Executarea şi descrierea unor preparate magistrale, oficinale şi industriale pentru nas şi ureche privind substanţele medicamentoase şi auxiliare, condiţiile de calitate conform FR X şi suplimente, mod de condiţionare şi păstrare (5 exemple).

- Descrierea preparatelor industriale vaginale şi rectale lichide privind formularea în funcţie de particularităţile locului de aplicare şi scopul întrebuinţării (2 exemple).

- Descrierea produselor industriale injectabile şi perfuzabile privind proprietăţile materiilor prime, tipuri de formulare, tehnologia de fabricare, moduri de condiţionare şi depozitare, acţiune şi întrebuinţări (5 exemple).

- Descrierea preparatelor oftalmice industriale privind: substanţa medicamentoasă, substanţele auxiliare şi rolul acestora în conformitate cu cerinţele FR X şi suplimente, condiţionare, păstrare şi întrebuinţări (5 exemple).

- Substanţe macromoleculare utilizate în forme farmaceutice industriale lichide (perfuzii, colire, suspensii), cu descrierea substanţei medicamentoase, a vehiculului, a substanţelor

- Exemple de preparate medicamentoase magistrale şi industriale care includ formaţiuni micelare: descrierea substanţei medicamentoase, rolul substanţei formatoare de micele; acţiune şi întrebuinţări (2 exemple).

- Executarea şi descrierea formulării, preparării, condiţionării unor emulsii şi suspensii de uz intern şi extern pe bază de prescripţie magistrală (2 exemple).

- Descrierea emulsiilor şi suspensiilor industriale privind: substanţa medicamentoasă, rolul substanţelor auxiliare în formulare, condiţionare şi păstrare, acţiune şi întrebuinţări (3 exemple).

- Descrierea aerosolilor existenţi în farmacie: substanţa medicamentoasă, forma farmaceutică de aerosolizat, gaz propulsor, tipul sistemului de aerosolizare, acţiune şi întrebuinţări (3 exemple).

- Executarea şi descrierea formulării, preparării, condiţionării, acţiune şi întrebuinţări (în farmacie) a preparatelor semisolide pe bază de prescripţie magistrală (3 exemple).

- Descrierea preparatelor semisolide industriale privind: substanţa medicamentoasă, tipul bazei de unguent, modul de includere în excipient, condiţionare şi păstrare, acţiune şi întrebuinţări (5 exemple).

- Descrierea sistemelor terapeutice transdermice (3 exemple).

- Executarea şi descrierea formulării, preparării, condiţionării, acţiune şi întrebuinţări a unor supozitoare realizate pe bază de prescripţie magistrală (3 exemple).

- Descrierea supozitoarelor industriale: substanţa medicamentoasă, excipient, modul de includere în excipient a substanţei medicamentoase, acţiune şi întrebuinţări (5 exemple).

- Descrierea pulberilor orale şi a celor pentru aplicaţii cutanate realizate în industrie-formulare, preparare, condiţionare şi păstrare, acţiune şi întrebuinţări (3 exemple).

- Executarea şi descrierea formulării, preparării, condiţionării unor pulberi orale şi cu aplicaţii cutanate pe bază de prescripţie magistrală (2 exemple).

- Descrieţi preparate industriale sub formă de granule- formulare, condiţionare, acţiune, întrebuinţări (2 exemple).

- Exemple de capsule gelatinoase realizate în industrie-tipul capsulelor, formularea conţinutului, ambalare. (3 exemple)

- Descrierea comprimatelor destinate administrării orale şi a celor administrate pe alte căi, privind: substanţa activă, rolul excipienţilor în formulare, condiţionare şi păstrare (5 exemple).

- Forme farmaceutice cu administrare p.o. formulate şi realizate în vederea cedării prelungite (sisteme rezervor şi sisteme de tip matriţă- 3 exemple).

ALTE ACTIVITĂŢI

- Identificarea produselor vegetale condiţionate industrial sub forma de ceaiuri monocomponente; urmărirea aspectului macroscopic a produsului vegetal şi prezenţa elementelor străine (cf. FR X, pg. 1051-1057), (10 ceaiuri);

- Exemplificarea unor produse vegetale condiţionate industrial sub forma de ceaiuri multicomponente; analizarea şi explicarea, pe domenii de indicaţie, a asocierilor existente, precizarea efectelor farmacologice potenţiale pentru fiecare component al asocierii (10 produse din categoria specii)

- Prezentarea unor preparate hidroalcoolice (tincturi şi extracte), justificarea domeniului de indicaţie prin prisma compuşilor extractibili în soluţii hidroalcoolice (10 extracte hidroalcoolice); şi a acţiunii farmacologice atribuite de producător;

- Prezentarea unor siropuri cu extracte vegetale: urmărirea concordanţei între componentele de origine vegetală, prezente în sirop şi acţiunea/indicaţia terapeutică (5 siropuri)

- Descrierea unor preparate semisolide cu extracte vegetale urmărind dozajul şi componentele bioactive, pentru fiecare din extractele asociate, precum şi justificarea bazei de unguent utilizate (5 exemple); explicarea asocierii (din punct de vedere farmacologic);

- Prezentarea unor forme farmaceutice lichide şi solide care condiţionează extracte de origine vegetală: precizarea principiilor active prezente în extracte şi identificarea concordanţei efectelor lor farmacologice cu domeniul de indicaţie terapeutică a medicamentului (5 exemple); relaţia doza minim activă/doza condiţionată;

- Prezentarea unor forme farmaceutice cu extracte vegetale standardizate (principiile active) prezente: concordanţa dintre doza de extract prezentă în forma farmaceutică şi acţiunea terapeutică indicată de producător (5 exemple);

- Prezentarea unor suplimente nutritive cu pulberi din plante şi extracte vegetale: urmărirea şi justificarea asocierilor de extracte şi a dozajului fiecărei componente bioactive din perspectiva indicaţiei din prospect a suplimentului respectiv (10 exemple).

- Descrierea medicamentelor obţinute prin biotehnologii farmaceutice existente în farmacii (produse opoterapeutice, antibiotice, etc.), privind: substanţa medicamentoasă, forma farmaceutică, modul de condiţionare, condiţii de păstrarea în farmacie, termen de valabilitate, acţiune şi întrebuinţări.

- Descrierea colirelor industriale din farmacie sub aspectul asigurării sterilităţii pe durata administrării acestora: microorganismele care contaminează colirele, infecţii ale ochiului

provocate de utilizarea colirelor contaminate, metode de evaluare a eficienţei conservanţilor, modul de condiţionare şi durata de utilizare a colirelor.

- Cunoaşterea valorilor de referinţă ale unor parametri biochimici, semnificaţia deviaţiei lor şi medicamentele care normalizează aceste modificări. (Anexa 5)

3. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR Farmacia public ă elibereaz ă medicamente cu plata în numerar sau prin

3. ELIBERAREA MEDICAMENTELOR

Farmacia publică eliberează medicamente cu plata în numerar sau prin virament. Eliberările pe bază de numerar se fac ca urmare a vânzării directe către populaţie pe bază de reţetă sau la solicitarea pacienţilor, cu emiterea de bonuri fiscale care justifică eliberarea unui medicament şi intrarea de numerar în casă. La nivelul farmaciilor de circuit închis (spital), eliberarea medicamentelor se face pe bază de condici de prescripţie medicală. Cu ocazia emiterii autorizaţiei de punere pe piaţă, Agenţia Naţională a Medicamentului va preciza clasificarea produsului medicamentos în următoarele categorii conform Reglementării din 16.07.2003, privind clasificarea pentru eliberarea produselor medicamentoase de uz uman:

Grupa A – produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţie medicală. Grupa B – produse medicamentoase care se pot elibera fără prescripţie medicală în farmacii şi drogherii (OTC)

Grupa A cuprinde:

Produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale valabile 6 luni, care pot să rămână la pacienţi – P-6L Produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale care se reţin în farmacie – P-RF Produse medicamentoase care se eliberează în farmacie pe bază de prescripţii medicale speciale (cu timbru sec – P-TS, pentru stupefiante sau care se reţin în farmacie – P-RF) pentru următoarele categorii de produse care:

- conţin substanţe clasificate ca stupefiante în concordanţă cu legislaţia aprobată şi convenţiile internaţionale în vigoare – P-TS

- conţin substanţe clasificate ca psihotrope în concordanţă cu convenţiile internaţionale – P-RF

- sunt susceptibile, în caz de utilizare incorectă, să prezinte un risc mare de abuz medicamentos, să ducă la dependenţă sau să fie utilizate incorect în scopuri ilegale – P-RF

- conţin substanţe care datorită proprietăţilor sau noutăţii lor pot fi considerate că aparţin acestui grup ca măsură de precauţie – P-RF Produse medicamentoase care se eliberează pe bază de prescripţii medicale în condiţii restrictive, pentru a fi utilizate în spaţii cu destinaţii speciale – S

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Verificarea conformităţii datelor înscrise pe prescripţia medicalã la primirea acesteia într-o farmacie de circuit deschis, pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise;

- Cunoaşterea şi efectuarea adnotărilor obligatorii la efectuarea de reţete magistrale;

- Exemplificarea prin discutarea unor prescripţii medicale (de preferinţă cu afecţiuni diferite), urmărind prevederile regulilor de bună practică farmaceutică;

- Calcularea preţului de vânzare al unui preparat magistral;

- Observarea şi executarea modului de emitere a bonurilor fiscale, facturilor şi chitanţelor;

- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în activitatea de eliberare a medicamentelor (scăderea medicamentelor din gestiune şi emiterea bonului fiscal);

- Cunoaşterea produselor medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de prescripţie medicală valabilă 6 luni.

- Aprofundarea relaţiilor deontologice cu cadrele medicale (medici, asistenţi) pentru rezolvarea unor probleme legate de prescripţia medicală;

- Cunoaşterea concordanţei dintre soldul scriptic şi cel faptic (relaţia farmacist-Garda Financiară referitoare la controlul acesteia);

3.a. Eliberarea medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate

Activitatea farmaciei în sistemul de asigurări de sănătate se desfăşoară conform OUG nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate ce se realizează prin încheierea contractului cu casele de asigurări de sănătate. Farmaciile, ca urmare a acestor contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate pot elibera medicamente în regim gratuit şi compensat (cu şi fără contribuţia asiguratului), decontarea fãcându-se prin virament. Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Cunoaşterea eliberării medicamentelor în sistemul de asigurări de sănătate pe baza reţetelor gratuite şi compensate şi identificarea tuturor datelor necesare a fi înscrise pe formularul tipizat;

- Cunoaşterea categoriilor de pacienţi care beneficiază de reţete gratuite şi compensate;

- Însuşirea modului de calcul al valorii medicamentelor eliberate în regim compensat şi gratuit;

- Participarea la întocmirea borderourilor centralizatoare şi a facturilor către casa de asigurări de sănătate în vederea decontării valorice a medicamentelor;

- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în activitatea de eliberare a medicamentelor gratuite şi compensate

3. b. Eliberarea substanţelor şi a produselor farmaceutice în regim special

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Prezentarea condiţiilor de obţinere a autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţii cu substanţe toxice, precursori şi stupefiante şi conţinutul unor astfel de autorizaţii.

- Indicarea produselor farmaceutice care conţin substanţe ce intră sub incidenţa legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a Ordinului 251 /2002. (Anexa 3)

- Enumerarea produselor farmaceutice care se păstrează la Separanda şi Venena.

- Indicarea produselor care se eliberează în farmacii pe bază de reţetă cu timbru sec.

- Precizarea produselor medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de prescripţie medicală care se reţine în farmacie.

- Participarea la aprovizionarea, recepţia, înscrierea intrărilor în registre speciale pentru ţinerea evidenţei acestor produse;

- Cunoaşterea depozitării şi a condiţiilor de păstrare conform FR X şi a reglementărilor în vigoare la Separanda sau Venena (Decret nr. 466/79 şi Ordinul nr. 95/2003 privind modificarea încadrării preparatelor farmaceutice la Separanda şi Venena);

- Participarea la eliberarea stupefiantelor pe condici de prescripţii medicale speciale (în spital) şi pe reţetă cu timbru sec în farmacia publică;

- Cunoaşterea şi verificarea modului de completare a reţetelor cu timbru sec;

- Cunoaşterea modului de consemnare a ieşirilor de stupefiante, toxice şi precursori în registre speciale pentru ţinerea evidenţei acestor produse industriale;

- Cunoaşterea documentaţiei întocmite în cazul returnării la farmacie a medicamentelor stupefiante rămase neconsumate şi pentru iniţierea procedurii de distrugere a acestora de către o unitate autorizată;

- Prezentaţi rolul farmacistului în consumul de droguri de mare risc-descrieţi semnele clinice ale morfinomaniei, barbituromaniei, toleranţei la benzodiazepine.

- Precizaţi convenţiile ce reglementează folosirea substanţelor psihotrope. Prin ce act normativ a aderat România la aceste convenţii?

3.c. Eliberarea produselor farmaceutice fără prescripţie medicală (OTC)

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Prezentarea rolului farmacistului în automedicaţie;

- Comentarea modalităţilor de evaluare adecvată de către farmacist a necesităţilor pacientului pentru o serie de afecţiuni.

- Descrierea modului de eliberare a produselor tehnico- medicale:

- prezentarea modului de utilizare a principalelor produse tehnico-medicale pentru diagnostic: stetoscoape, termometre, tensiometre, glucometre; tipurile principale de seringi şi modalităţile de verificare a calităţii acestora.

- enumerarea condiţiilor de calitate pentru vată şi tifon, conform monografiilor FR X; tipuri de plasturi; descrierea altor articole tehnico-medicale folosite pentru îngrijirea bolnavului: irigatoare, produse pentru incontinenţă, pungi pentru colostomie; tipuri de perii dentare - avantajele şi dezavantajele acestora funcţie de natura perilor.

- cunoaşterea modului de utilizare şi întreţinere a produselor pentru îngrijirea copilului: tetine, biberoane şi produse de tip “pampers”.

- descrierea mijloacelor de contracepţie mecanică (condiţii de calitate, mod de utilizare, avantaje şi dezavantaje): prezervativ masculin, prezervativ feminin, diafragmă, burete contraceptiv, dispozitiv intrauterin; descrierea testului de sarcină.

- cunoaşterea marcajelor CE folosite în etichetarea produselor tehnico-medicale.

4. ACTIVIT ĂŢ I DE GESTIONARE ÎN FARMACIE 4.a. Gestiunea bunurilor din farmacie Gestiunea reprezint

4. ACTIVITĂŢI DE GESTIONARE ÎN FARMACIE

4.a. Gestiunea bunurilor din farmacie

Gestiunea reprezintă totalitatea operaţiilor în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri materiale sau valori băneşti îndeplinite de un angajat în cadrul atribuţiilor de serviciu. Farmacistul răspunde personal de integritatea cantitativă şi calitativă a obiectelor şi produselor ce-i sunt încredinţate.

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Descrierea rolului şi responsabilităţii farmacistului în gestionarea bunurilor;

- Participarea la activitatea de inventariere, dacă se va desfăşura pe perioada stagiului de practică şi descrierea acestei activităţi; - Participarea alături de farmacistul diriginte la întocmirea documentelor referitoare la gestiunea farmaciei:

- Registrul de casă, monetar- (zilnic); Descrierea modalităţii de completare a registrului de casă şi a monetarului (exemple) şi a modului de calcul a soldului zilnic.

- Raport de gestiune, liste de inventar, registrul mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, întocmite la anumite intervale de timp;

- Cunoaşterea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a bunurilor farmaciei;

- Cunoaşterea relaţiei farmacistului cu insituţiile abilitate să controleze gestiunea farmaciei (controlul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a stocului de medicamente, a concordanţa între preţurile afişate şi cele înregistrate, a reţetelor compensate şi gratuite, a facturilor).

4. b. Aprovizionarea farmaciei

O asistenţă cu medicamente a populaţiei realizată în bune condiţii presupune o bună aprovizionare a unităţilor farmaceutice de la depozitele farmaceutice. Farmaciile trebuie să aibă în mod permanent produse farmaceutice pentru a satisface cererea de consum (să dispună de un stoc). Aprovizionarea farmaciei se face de către conducătorul unităţii de la depozitele de medicamente pe baza comenzilor care pot fi scrise, telefonice, fax, on line, având în vedere o serie de criterii: stoc, consum (caiet de defectură), etc. Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Participarea la întocmirea unor comenzi de medicamente şi produse parafarmaceutice, descrierea criteriilor utilizate în aprovizionare şi a modalităţilor de plată a facturilor către furnizori.

4.c. Recepţia medicamentelor

Prin recepţie se înţelege totalitatea operaţiilor care se execută la primirea produselor medicamentoase, verificându-se existenţa cantitativă şi a caracteristicilor înscrise în documentele însoţitoare. Recepţia produselor farmaceutice se efectuează de farmacistul diriginte sau un înlocuitor, într-un spaţiu special amenajat sau într-un loc separat de activitatea farmaciei, având la îndemână mijloace de cântărire şi măsurare corespunzătoare. Reacţiile de identificare se execută la masa de analiză din farmacie, pentru substanţele medicale, conform prevederilor FR X în vigoare. Efectuarea analizelor de identitate este obligatorie pentru toate substanţele medicale, exceptându-se substanţele toxice şi stupefiante pentru care se efectuează numai control organoleptic. Rezultatul analizelor va fi consemnat în registrul de evidenţă al analizelor. În cazul în care în urma verificărilor se constată neconcordanţe se întocmeşte un proces verbal în care se specifică aceste neconcordanţe.

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Cunoaşterea şi participarea la recepţia cantitativă, calitativă şi valorică a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice.

- Identificarea şi descrierea părţilor componente ale unei facturi (modul de completare, scadenţă, perioada de valabilitate în concordanţă cu cea înscrisă pe cutie);

- Verificarea preţurilor înscrise în factură care nu trebuie să depăşească preţul maximal;

- Cunoaşterea şi prezentarea modalităţii de calcul a preţului cu amănuntul pentru un medicament fără preţ impus şi pentru o substanţă farmaceutică;

- Cunoaşterea modului de întocmire a notelor de recepţie pentru medicamente şi produse parafarmaceutice;

- Efectuarea sub supraveghere a reacţiilor de identificare pentru substanţele medicamentoase şi înregistrarea rezultatelor în caietul de analize;

- Participarea la activitatea de înscriere a preţurilor pe ambalaj, în concordanţă cu cele din calculator;

- Utilizarea sistemelor informatice farmaceutice (program de gestiune computerizat) în activitatea de recepţie a farmaciei - înregistrarea facturilor, întocmirea şi emiterea notelor interne de recepţie în gestiunea farmaciei;

5. ACTIVIT ĂŢ I DE MANAGEMENT Ş I MARKETING FARMACEUTIC Farmacistul, ca parte activ ă

5. ACTIVITĂŢI DE MANAGEMENT ŞI MARKETING FARMACEUTIC

Farmacistul, ca parte activă a activităţii manageriale farmaceutice, trebuie să cunoască factorii interni şi externi care influenţează desfăşurarea acestei activităţi. Pentru studenţii care îşi desfăşoară stagiul de practică în farmacie este necesară însuşirea modului de organizare a Sistemului farmaceutic naţional, având în vedere că farmaciile de circuit deschis şi cele de spital sunt integrate în acest sistem. Obiectivul principal al Sistemului farmaceutic naţional este punerea la dispoziţia pacienţilor de produse şi servicii farmaceutice indispensabile asigurării unui serviciu medical corespunzător.

5. a. Activităţi de management farmaceutic

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- Cunoaşterea normelor legislative în vigoare privind acordarea serviciilor medicale şi farmaceutice, pe care se bazează întreaga activitate din farmacie, în special activitatea managerială.

- Exersarea luării deciziei în diferite situaţii din activitatea managerială în farmacie (alegerea unui furnizor, medierea unui conflict între angajaţi, alte decizii privind resursele umane:

angajări, negocieri de salarii, concedieri).

- Cunoaşterea fişei postului de farmacist şi de farmacist diriginte, pentru actualizarea obligaţiilor profesionale.

- Cunoaşterea si respectarea drepturilor pacienţilor.

- Observarea activităţilor specifice managementul financiar, cunoaşterea corelării tuturor documentelor de evidenţă, pentru eficientizarea circulatiei fondurilor.

- Observarea activităţii de management al asistenţei cu medicamente a publicului, conform patologiei specifice zonei arondate farmaciei. Corelarea cererii cu oferta. Integrarea funcţiei de marketing în activitatea de management a farmaciei.

5. b. Activităţi de marketing farmaceutic

- Observarea segmentării pieţei serviciilor farmaceutice solicitate de pacienţii farmaciei (segmentarea după vârstă, sex, morbiditate, venituri). Exemplificarea pe categorii de pacienţi conform criteriilor anterioare pentru farmacia unde s-a efectuat stagiul de practică.

- Participarea şi sugestii referitoare la extinderea serviciilor farmaceutice oferite publicului (măsurarea TA, administrarea vaccinurilor antigripale gratuit, măsurarea glicemiei, etc.).

- Cunoaşterea rolului farmacistului în îmbunătăţirea imaginii farmaciei şi în implementarea conceptului de “farmacist de familie” (activităţi de fidelizare a pacienţilor).

- Cunoaşterea Nomenclatorului de produse medicamentoase de uz uman, care reprezintă oferta de medicamente a farmaciei.

- Urmărirea respectării normelor privind publicitatea pentru medicamente şi cunoaşterea rolului informaţiei în marketing.

6. CONSILIEREA PACIENTULUI În procesul de asigurare a eficien ţ ei tratamentului ş i în

6. CONSILIEREA PACIENTULUI

În procesul de asigurare a eficienţei tratamentului şi în prevenirea unor erori de medicaţie, farmacistul are un rol important. În consecinţă, acesta trebuie să deţină cunoştinţe teoretice şi practice despre modul de acţiune, posibilele reacţii adverse, etc. pentru a identifica elementele de farmacografie specifice prescripţiei medicale (cadrul legal: Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1552/2004, pentru aprobarea regulilor de bună practică farmaceutică). (Anexa 4.)

Obiective de urmărit şi consemnat în activitatea de practică farmaceutică:

- La eliberarea unor specialităţi din diverse grupe terapeutice (chimioterapice, antibiotice, medicaţia SNC, SNV, aparatelor cardiovascular, respirator, digestiv, renal, etc), consemnaţi substanţa medicamentoasă sub aspectul proprietăţilor farmacocinetice, farmacodinamice (mecanism de acţiune), farmacotoxicologie (reacţii adverse).

- Specificaţi indicaţiile, contraindicaţiile şi precauţiile medicamentelor întâlnite în cadrul farmacoterapiei prescrise penru diferite afecţiuni ale pacienţilor care se prezintă în farmacie.

- Prezentaţi modul de consiliere adecvată a pacienţilor privind realizarea corectă a farmacoterapiei (respectarea fidelă a posologiei) şi descrieţi situaţiile în care s-a acordat la cerere consultanţă pacientului în legătură cu problemele de sănătate.

- Descrieţi situaţii în care s-a acordat asistenţă primară simptomatică la cererea pacienţilor, cât şi modalităţi de optimizare a automedicaţiei prin administrarea medicamentelor OTC.

- Comentaţi modalităţi de evaluare corectă a nevoilor prin comunicare farmacist-pacient la eliberarea unor OTC pentru diverse afecţiuni (răceală, faringită, laringită, tuse, durere epigastrică, balonare, diaree, constipaţie, hemoroizi).

- Descrieţi intervenţii în activitatea de farmacovigilenţă sub aspectul urmăririi reacţiilor adverse medicamentoase (instruirea pacienţilor în legătură cu raportarea reacţiilor adverse), a combaterii abuzului de medicamente şi toxicomaniei.

7. RECOMANDĂRI

Pentru o bună desfăşurare a stagiului de practică farmaceutică studenţii anului V au obligativitatea de a se prezenta la farmacistul şef, cu adeverinţa de practică eliberată de secretariatul Facultăţii de Farmacie Iaşi. Studentul, pe parcursul perioadei de practică, trebuie să participe activ la toate activităţile desfăşurate în farmacie, sub îndrumarea farmacistului urmărind obiectivele recomandate în Ghidul pentru stagiu de practică. Activitatea se consemnează zilnic, în Caietul de practică, pe care studentul îl va prezenta la examenul susţinut la sfârşitul perioadei de stagiu, alături de caracterizările obţinute din partea farmaciştilor diriginţi.