Sunteți pe pagina 1din 47

ROMANIA

MUNICIPIUL BUZAU
PRIMARIA BUZAU
Strada Unirii nr.163,Buzau 121360
Tel:+40 238/726092 Fax: +40 238/726092
e-mail:investitii@primariabuzau.ro
www.primariabz.ro
Nr. 32981/05.XII.2008

AROBAT :
PRIMAR,

Dr.ing.Constantin Boşcodeală

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE
IN VEDEREA PARTICIPARII LA PROCEDURA LICITATIE DESCHISA PENTRU
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII – ELABORAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-
ECONOMICE
"Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de
dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru
portofoliul de proiecte în vederea accesării Axei 1 din POR"

1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI


2. CAIET DE SARCINI
3. FORMULARE SI MODELE

BUZĂU
- 2008-
1. FISA DE DATE A ACHIZITIEI
I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA
Denumire: MUNICIPIUL BUZAU

Adresa: Buzau , str. Unirii nr.163


Localitate: Cod postal: Tara:
Buzau 120491 Romania
Persoana de contact:
Ing. Radu Valentin Telefon: 0238 726 092
E-mail: investitii@primariabuzau.ro Fax: 0238 726 092
Adresa Autoritatii contractante: Buzau str. Unirii nr.163
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.primariabuzau.ro
Adrsa de e-mail: investitii@primariabuzau.ro

I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante


□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale □ servicii publice centrale
inclusiv cele subordonate la nivel regional sau □ aparare
local □ ordine publică/siguranta naţională
□ agenţii naţionale □ mediu
[X] autorităţi locale □ economico-financiare
□ alte institutii guvernate de legea publică □ sanatate
□ institutie europeană/organizaţie internationala □ construcţii şi amenajarea teritoriului
□ altele (specificati) □ protectie socială
□ cultura, religie si actv. recreative
□ educaţie
□ activitati relevante
-energie
-apa
-posta
-transport
□ altele (specificaţi)________________

Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante


DA □ NU[X]

Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: la tel.0238 726 092 ; fax 0238 726 092 la
Serviciul Investitii, Achizitii publice, Programe cu Finantare Externa
Zilnic intre orele 8.00-16.30 [X] la adresa mai sus menţionată
Vineri intre orele 8.00-14.00 □ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

-Data limita de primire a solicitarilor de clarificari 6 zile anterioare datei limită de depunere
a ofertei, Ora limita :16.00

Adresa :Primaria municipiului Buzau , str.Unirii nr.163, tel.0238 726 092 sau 0238 726 092

-Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari : 3 zile anterioare datei limită de


depunere a ofertei, Ora limită: 16.00

I.c. Căi de atac


Eventualele contestaţii se pot depune:
- fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.
2
Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Adresă: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti Cod poştal: Ţara: România
030084
E-mail: office@cnsc.ro Telefon: 021/3104641
Adresă internet: Fax: 021/3104642

Denumirea instanţei competente JUDECĂTORIA de pe raza municipiului Buzau


Adresă:
Localitate: Buzau Cod poştal: Ţara: România

E-mail: Telefon:
Adresă internet: Fax:

I.d.Sursa de finantare :
Se specifica sursele de finantare ale Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri
contractului ce urmeaza a fi atribuit comunitare
Buget local şi după caz fonduri DA [X] NU□
europene Daca DA, faceti referire la proiect/program
POR Axa 1
II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumire contract : Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de
dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în
vederea accesării Axei 1 din POR
II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
Contract de funizare servicii: Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de
dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în
vederea accesării Axei 1 din POR
Locul de prestare al serviciului: Primăria municipiului Buzău, str.Unirii nr.163 , Buzău
(a) Lucrări □ (b) Produse □ (c) Servicii [X]

Execuţie □ Categoria serviciului 2 A


Proiectare şi execuţie □ Cumpărare □ Se specifica din care categorie
Realizare prin orice mijloace Leasing □ de servicii apartine obiectul
corespunzătoare cerinţelor Închiriere □ contractului fie din Anexa 2A ,
specificate de autoritate Cumparare in rate □ fie din Anexa 2B
contractantă □ da [X] nu □
Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare Principalul loc de prestare-
spatiile autoritatii contractante -La sediul firmei-
Cod CPV/ CPSA Cod CPV/CPSA Cod CPV/CPSA
79411000-8 Servicii generale de
□□□□□□□□/ □□□□□□ □□□□□□□□/ □□□□□ consultanţă în management
79314000-8 Studiu de
fezabilitate
II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin :
Contract de achiziţie publică: [X] Încheierea unui acord cadru □

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica :


Maxim 2 luni calendaristice, şi nu mai târziu de 30 martie 2009
Sau incepand cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa/)

3
II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)
Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Acordul cadru cu un singur operator □
Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al
participanţilor al acordului cadru vizat
Durata acordului cadru:
Durata în ani □□ sau luni □□□
Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru
DA □ NU □
II.1.7) Divizare pe loturi (pt. informare despre loturi : vedeti anexa /caietul de sarcini
DA □ NU [X]
Daca da:
Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □

II.1.8) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU[X]

II.2) Cantitatea sau scopul contractului


II.2.1) Total prestatii servicii
Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbană şi a
documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în vederea accesării Axei 1
din POR
Buget maxim disponibil: 350.000 euro fara TVA
II.2.2) Optiuni (daca exista) da □ nu [X]
Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. Conditii specifice contractului


III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa
caz)
III.1.1. Contract rezervat (daca DA scurta descriere) DA □ NU [X]
III.1.2. Altele (daca DA, descrieti) DA □ NU [X]

IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura selectata
Licitatie deschisa X Negociere cu anunt de participare □
Licitatie restransa □ Negociere fara anunt de participare □
Licitatie restransa accelerata □ Cerere de oferta □
Dialog competitiv □

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU [X]


Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica
____________________________________________________

IV.3) Legislatie aplicata


- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 418/15.05.2006;
- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

4
şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365/26.04.2006;
- Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea si completarea O.U.G.
nr.34/2006
- Ghidul solicitantului – Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1-
Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –poli urbani de crestere, Domeniul de interventie
1.1-„Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane “. Ghidul
solicitantului poate fi accesat pe site-ul www.mdlpl.ro sau www.inforegio.ro.
- H.G.R. nr.28/09 ianuarie 2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice si a structurii metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiectivele de investitii.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului


Declaratii privind Cerinta obligatorie:
eligibilitatea -se va completa formularul 1
Solicitat X -declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la Art.180 si Art.
Nesolicitat - 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
- se va completa formularul 2
-certificate de atestare fiscala privind plata taxelor si impozitelor catre
bugetul local si de stat- in original sau copie legalizata, valabil la data
deschiderii ofertelor.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta
documente edificatoare(certificate, caziere judiciare, alte documente
echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata
a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.Documentele vor fi
prezentate in traducere legalizata.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla
in una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G.
nr.34/2006,modificata prin O.U. nr.94/2007 acesta va fi exclus de la
procedura pentru atribuirea contractului de servicii.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)


Persoane juridice/fizice romane Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul
Solicitat X Registrului Comertului- in original sau copie legalizata
Nesolicitat - -Certificatul de înregistrare şi actul constitutiv (contract de
societate sau statutul) in copie din care să reiasă ca obiectul
principal de activitate este cod CAEN 7022 - Activităţi de
consultanţă pentru afaceri şi management, în conformitate cu
CAEN 2008
Persoane juridice /fizice straine Cerinta obligatorie: Documente care dovedesc o forma de
Solicitat X inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere
Nesolicitat - profesional (traduceri legalizate)

V. 3.) Situatia economico-financiara


Informatii privind situatia economico financiara -ultimele 3 bilanturi inregistrate la organele
Solicitat[X] Nesolicitat □ competente pentru anii 2007, 2006, 2005
- Fişă de informaţii generale – FORMULAR 3;
- cifra de afaceri medie anuală pentru anii 2005,
5
2006 şi 2007 trebuie să fie de minim 2.500.000 lei
- profitul anual net al ofertantului pentru fiecare
din anii 2005, 2006 şi 2007 trebuie să fie pozitiv
Acolo unde este cazul, se vor prezenta traduceri
autorizate în limba română.

V.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala


Informatii privind capacitatea tehnica -Lista principalelor servicii prestate pe acest domeniu
Solicitat [X] Nesolicitat □ de activitate in ultimii 3 ani - se va completa
formularul 4
- ofertanţii trebuie sa faca dovada faptului că în ultimii
3 ani au realizat cel putin 2 strategii de dezvoltare
locala pentru administraţii publice locale din localitati
urbane de minim 100.000 locuitori; se vor prezenta
copii dupa contract si recomandări din partea acestor
beneficiari-autorităţi publice locale;
- ofertanţii trebuie să facă dovada faptului că în ultimii
3 ani au întocmit cel putin 3 documentaţii tehnico –
economice pentru administraţii publice în vederea
obţinerii de finanţări prin Programul Operaţional
Regional si care au fost aprobate de comisiile de
evaluare ale POR; pentru demonstrarea experientei se
vor ataşa copii dupa contractelele de prestări servicii (a
caror valoare sa fie egala cu 600 000 lei), devizul
proiectului, proces verbal de predare-primire, deciziile
comisiilor POR privind evaluarea tehnico – financiară
si recomandare;
- ofertanţii trebuie să facă dovada faptului că în ultimii
3 ani au derulat cel putin un contract de servicii de
consultanţă pentru realizarea de documentaţii tehnico -
economice în vederea atragerii de fonduri
nerambursabile, cu o valoare de minim 390.000 lei.
Pentru demonstrarea experienţei se va prezenta copia
contractului si proces verbal de predare primire.
Pentru experienta similara se va completa formularul 9.
Informatii privind capacitatea profesionala Ofertantul va face dovada, prin prezentarea de CV-uri
Solicitat [X] Nesolicitat □ in format european, a existentei urmatoarelor categorii
de experti desemnati pentru executia contractului:
• Personal obligatoriu pentru realizarea planului
integrat de dezvoltare urbana:
-consultant in strategii de dezvoltare urbana cu
experienta de minim 5 ani si care a coordonat
realizarea a cel putin 3 strategii de dezvoltare
locală/urbană pentru oraşe;
-consultant in domeniul social, cu experienta de minim
5 ani si cu experienţă în derularea a cel puţin 3 studii
sociologice urbane;
-urbanist cu experienta de minim 5 ani si cu experienţă
în realizarea a cel puţin 3 planuri urbanistice / planuri
de regenerare urbană pentru oraşe / cartiere de oraş.
• Personal obligatoriu pentru realizarea
proiectelor individuale:
-Ofertantul va pune la dispoziţie minim 3 manageri de
proiect din care unul cu experienta de minim 5 ani. Se
6
justifică prin faptul ca planul integrat este format din
mai multe proiecte ce trebuie coordonate separat de
echipe de proiect cu manageri de proiect diferiţi.
Ofertanţii vor prezenta dovada existenţei certificării
managerilor de proiect. Certificarea managerului de
proiect poate fi dovedită prin act recunoscut de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Act
doveditor poate fi diploma de absolvire de la
programele de masterat, cursuri postuniversitare în
managementul proiectelor, precum şi certificatul de
manager de proiect (recunoscut CNFPA), act ce atestă
competenţe de manager de proiect în conformitate cu
standardul ocupaţional „Manager de proiect”, cod COR
241919. Este luat în considerare act similar recunoscut
de autorităţile din ţara de provenienţă a ofertantului.
-Ofertantul va face dovada existenţei personalului
calificat prin propunerea a cel putin trei echipe diferite.
O echipă de proiect trebuie să aibă în componenţă un
manager de proiect (se va prezenta dovada certificării)
si personal calificat. Ofertantul prin depunerea ofertei
îşi exprimă disponibilitatea de contractare de personal
în alte calificări in funcţie de cerinţele programului de
finanţare identificat şi în baza acordului cu autoritatea
contractanta. Date fiind varietatea si numarul estimat
de proiecte individuale, se consideră că, pentru
indeplinirea sarcinilor aferente întocmirii unui proiect
individual, este nevoie de o echipă de cel putin 5
experţi (formată din minim un manager de proiect, un
consultant scriere documentaţii de finanţare, un
consultant analiză cost beneficiu, şi doi proiectanţi pe
specialităţi diferite). Experţii trebuie să aibă experienţă
în domeniile: urbanism, construcţii civile, instalaţii,
construcţii de drumuri şi poduri, protecţia mediului,
analiză cost beneficiu, elaborare cereri de finanţare,
planuri de afaceri si de marketing etc. pentru realizarea
studiilor de analiza economica şi a studiilor de
fezabilitate pentru investiţii în diferite domenii:
drumuri, transport, insfrastructură socială. Fiecare
expert trebuie sa demonstreze o experienta de cel putin
2 ani in domeniul de competenta asumat pentru acest
contract si o implicare pe pozitii similare in cel putin
trei proiecte de realizare a documentatiilor tehnico –
economice.
Ofertantul va prezenta documente care să dovedească o
forma de atestare ori apartenenţă din punct de vedere
profesional la organisme legal constituite privind
consultanţa în management (de ex. AMCOR, ROCA,
etc.)
Informatii privind asigurarea calităţii - Ofertanţii trebuie să dovedească implementarea
serviciilor şi certificarea unui sistem de management al
Solicitat [X] Nesolicitat □ calităţii în conformitate cu standardul SR EN
ISO 9001 sau echivalent pentru serviciile care
fac obiectul prezentului contract

7
- Ofertanţii trebuie să dovedească implementarea
şi certificarea pentru sistemul de management
de mediu conform ISO 14001 sau echivalent
- Ofertanţii trebuie să dovedească implementarea
şi certificarea pentru sistemul de management al
securităţii şi sănătăţii ocupaţionale conform
OHSAS 18001 sau echivalent
Nu se acceptă ofertanţii în curs de certificare.
Informatii privind subcontractantii Se vor completa, dupa caz, formularele 12 si 14
Solicitat X Nesolicitat - - pentru orice subcontractant se va prezenta Fişa
cu informaţii generale- formular 3
- pentru orice subcontractant care îndeplineşte
mai mult de 10% din valoarea ofertei financiare
se vor prezenta documentele conform punctelor
:V.1), si V.2)
Informatii privind asocierea Se va completa, dacă este cazul, formularul 13, în care
Solicitat X Nesolicitat - se va menţiona procentul de îndeplinire al contractului
pentru fiecare asociat.
Pentru orice asociat se vor prezenta documentele de
calificare conform punctelor: V.1), V.2) şi V.3)
V.5) Daca este aplicabil, modul de
selectare/presectare DA NU [X]

VI. PREZENTAREA OFERTEI


VI.1) Limba de redactare a ofertei - limba română
VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei - 60 zile
VI.3) Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare: 20.000 lei
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare : 60
zile
Solicitat [X] Nesolicitat □ Forma de constituire a garantiei de participare, se v-a face
prin: -scrisoare de garantie bancara-completarea acesteia
facindu-se conform formular 5;
- sau prin ordin de plata in contul
nr.RO14TREZ1665006XXX000378;
Neprezentarea garantiei de participare conduce la
respingerea ofertei.
VI.4) Modul de prezentare a - propunerea tehnică trebuie sa corespunda caietului de sarcini
propunerii tehnice Propunerea tehnica va trebui sa prezinte metodologia propusa de
ofertant pentru executia contractului, atingand urmatoarele:
• in cazul metodologiei de elaborare a planului integrat de
dezvoltare urbana: rationamentul, strategia de abordare, strategia
de identificare a zonelor de interventie si a masurilor de
interventie, graficul de implementare si matricea cadru logic
• in cazul metodologiei de elaborare a documentatiilor tehnico
economice: rationamentul, strategia de abordare, graficul de
implementare si matricea cadru logic
VI.5) Modul de prezentare a - propunerea financiara va fi prezentata in lei si in EURO fara TVA si
propunerii financiare cu TVA , referindu-se strict la valoarea prestarii acestui serviciu
- propunerea financiară trebuie sa corespunda caietului de sarcini
- pentru propunerea financiara se va folosi formularul 6
- cursul EURO la care se va calcula valoarea in lei va fi cel afisat
de catre BNR in data de 03.12.2008 care este de 1 euro = 3,8379
lei
8
VI.6) Modul prezentare a a)oferta va fi depusa la adresa: Primaria Municipiului Buzau, Bd-
ofertei ul. Unirii nr.163, cod postal 120191 la Registratura.
b) oferta va fi depusa in plic sigilat si marcat cu denumirea
procedurii, cu mentiunea “A nu se deschide pana la data de
21.01.2009 ora 10.00”, in caz contrar autoritatea contractanta nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei. Plicul exterior
va trebui marcat cu adresa ofertantului pentru a putea fi returnat in
cazul in care oferta este declarata intarziata sau daca pana la
deschiderea ofertelor, ofertantul nu a facut dovada constituirii
garantiei de participare.
c) oferta va fi prezentată intr-un original si o copie; ofertantul trebuie
sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate,
marcand in mod corespunzator plicurile cu “ORIGINAL” si
“COPIE” si vor fi introduse in plicul exterior mentionat la punctul b.
d) atat originalul cat si copia vor cuprinde:
-plicul 1-documente de calificare
-plicul 2-oferta tehnica
-plicul 3-oferta financiara
e) documentele care vor insoti oferta si care nu vor fi introduse in
plicul exterior sunt:
-dovada constituirii garantiei de participare
-scrisoarea de inaintare
-imputernicirea
f) data limita de depunere a ofertei: 21.01.2009
ora- 09.00
VI.7) Posibilitatea retragerii a) orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta
sau modificarii ofertei numai inainte de data limita de depunere a ofertei si numai printr-o
solicitare scrisa in acest sens.
b) in cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta
deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea
modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data
limita de depunere a ofertelor; Pe plicul exterior se va marca in mod
obligatoriu si inscriptia “Modificari”.
c) oferta care este depusa / transmisa la o alta adresa a autoritatii
contractante decat cea stabilita in anuntul de participare, ori care este
primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita
pentru depunere se returneaza nedeschisa.
VI.8) Deschiderea ofertelor - 21.01.2009 la Ora-10.00
Data- sala 24 – PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
Locul- Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor din partea
ofertantilor trebuie sa prezinte imputernicire din partea
conditii pentru participantii la ---- reprezentantului legal al ofertantului si actul de identitate
sedinta de - deschidere

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE


VII.1) Pretul cel mai scazut □
VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica [X]
Factor de evaluare Pondere
1 Pretul ofertei 1. 51 %
2 Metodologia de realizare a planului integrat de 2. 30 %
dezvoltare urbana
3 Metodologia de realizare a documentatiilor tehnico 3. 19%
economice
9
Detalii privind indicatorii de evaluare:
Factor de evaluare Pondere
1. Oferta financiară 51%
2. Oferta tehnica - Metodologia de realizare a Planului Integrat de Dezvoltare 30%
Urbana
2.1.Rationament, din care: 6
Prezentarea contextului proiectului, asa cum este inteles de ofertant 1
Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru 2
atingerea obiectivelor
Prezentarea principalelor prezumţii şi riscuri care afectează execuţia contractului 3
2.2.Strategia de abordare, din care: 10
Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea 1
serviciilor
Descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea 4
serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape considerate ca esenţiale, a
rezultatelor aşteptate ale fiecărei activităţi
Descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, 2
cunoştinţe, etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a
activităţilor respective şi obţinerea rezultatelor
Prezentarea aranjamentelor organizatorice în vederea executării contractului, 1
inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor în prestarea serviciilor
Descrierea resurselor umane si tehnice pe care ofertantul le va pune la 2
dispoziţia echipei de experţi, în scopul susţinerii activităţilor acestora
2.3.Strategia de identificare a zonelor cheie de interventie si a masurilor de 6
interventie, din care:
Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea 1
serviciilor
Descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea 3
serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape considerate ca esenţiale, a
rezultatelor aşteptate ale fiecărei activităţi
Descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, 2
cunoştinţe, etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a
activităţilor respective şi obţinerea rezultatelor
2.4.Graficul de implementare, din care: 3
Fezabilitatea planificarii si graficul prezentat în format Gantt, care trebuie să 1
includă un calendar cât mai detaliat al activităţilor, conform metodologiei de
prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor
Indicarea resurselor umane alocate pe activităţi 1
Metodologia de monitorizare, evaluare si raportare 1
2.5.Matricea cadru logic 5
3. Oferta tehnica - Metodologia de realizare a documentatiilor tehnico 19%
economice
3.1.Rationament, din care: 4
Prezentarea contextului proiectului, asa cum este inteles de ofertant 1
Prezentarea aspectelor considerate de către ofertant ca fiind esenţiale pentru 1
atingerea obiectivelor
Prezentarea principalelor prezumţii şi riscuri care afectează execuţia contractului 2
3.2.Strategia de abordare, din care: 9
Descrierea de ansamblu a abordării propuse de ofertant pentru executarea 1
serviciilor
Descrierea cât mai detaliată a activităţilor propuse de ofertant pentru prestarea 3
serviciilor solicitate, cu indicarea oricăror etape considerate ca esenţiale, a
rezultatelor aşteptate ale fiecărei activităţi
Descrierea input-urilor ofertantului, în termeni de resurse umane specializate, 2
cunoştinţe, etc., necesare pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiţii a
activităţilor respective şi obţinerea rezultatelor
10
Prezentarea aranjamentelor organizatorice în vederea executării contractului, 1
inclusiv prin delimitarea sarcinilor şi responsabilităţilor în prestarea serviciilor
Descrierea resurselor umane si tehnice pe care ofertantul le va pune la 2
dispoziţia echipei de experţi, în scopul susţinerii activităţilor acestora
3.3.Graficul de implementare, din care: 3
Fezabilitatea planificarii si graficul prezentat în format Gantt, care trebuie să 1
includă un calendar cât mai detaliat al activităţilor, conform metodologiei de
prestare a serviciilor, cu indicarea etapelor
Indicarea resurselor umane alocate pe activităţi 1
Metodologia de monitorizare, evaluare si raportare 1
3.4.Matricea cadru logic 3

Matricea cadru logic a ofertei:

Indicatori de
Logica performanţă Surse şi mijloace de Ipoteze/prezumţii
intervenţiei verificabili în mod verificare
obiectiv
Care sunt
indicatorii cheie Care sunt sursele de
Care sunt obiectivele
Obiective pentru informare
generale la care va
generale realizarea pentru aceşti
contribui proiectul?
obiectivelor indicatori?
generale?
Care sunt sursele de Care sunt factorii şi
Care este obiectivul
informaţii condiţiile
specific pe care Ce indicatori arată
existente sau cum care nu intră în
Obiective proiectul intentioneaza în mod clar
anume pot fi responsabilitatea
specifice să îl îndeplinească că obiectivul
colectate datele Beneficiarului, dar
pentru proiectului a fost
necesare? care sunt necesare
pentru a contribui la atins?
Care sunt metodele pentru realizarea
realizarea
necesare acestor obiective?
obiectivelor generale?
pentru a obţine aceste (condiţii externe)
informaţii? Ce riscuri trebuie
avute în vedere?
Care sunt Ce condiţii externe
Rezultatele sunt
indicatorii prin trebuie îndeplinite
consecinţele prevăzute
Rezultate care se Care sunt sursele de pentru a obţine
pentru îndeplinirea
previzionate măsoară dacă şi în informaţii pentru aceşti rezultatele
obiectivelor specifice.
ce măsură indicatori? preconizate
Care sunt rezultatele
proiectul obţine conform
aşteptate?
rezultatele calendarului ?
Enumeraţi-le.
previzionate?
Mijloace: Ce pre-condiţii sunt
Care sunt cerute înainte de
Care sunt activităţile mijloacele necesare Care sunt sursele de începerea acţiunii?
cheie ce vor fi derulate pentru informaţii Ce condiţii
Activităţi
şi în ce ordine în implementarea cu privire la derularea independente de
scopul obţinerii acestor proiectului? controlul
rezultatelor aşteptate? activităţi; ex. Costuri: direct al
(grupaţi activităţile personal, Care sunt costurile beneficiarului
după rezultate) echipament proiectului? trebuie să fie
instruire, studii, Cum se clasifică ele? îndeplinite pentru
bunuri, (detaliere în bugetul implementarea
facilităţi proiectului) activităţilor
operaţionale etc? planificate?

11
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul:

Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescătoare a punctajului total, calculat conform formulei:

Ptotal =P1+P2+P3 unde:


P1 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „1. Oferta financiara”;
P2 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „2. Oferta tehnica - Metodologia de
realizare a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana”
P3 = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare „3. Oferta tehnica - Metodologia de
realizare a documentatiilor tehnico economice”

Punctajele ponderate ale fiecărei oferte vor fi calculate conform următorului algoritm:

P1 = (C1 min /C1 ofertă )* P1 max , unde:


- C1 ofertă = cuantumul total al ofertei financiare a ofertei.
- C1 min = cuantumul total cel mai scăzut dintre toate ofertele financiare.
- P1 max = punctajul maxim prevăzut pentru factorul de evaluare 1.

P2 = (C2 ofertă / C2 max )* P2 max , unde:


- C2 ofertă = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare 2.
- C2 max = punctajul cel mai mare acordat unei oferte pentru factorul de evaluare 2.
- P2 max = punctajul maxim prevăzut pentru factorul de evaluare 2.

P3 = (C3 ofertă / C3 max )* P3 max , unde:


- C3 ofertă = punctajul acordat ofertei pentru factorul de evaluare 3.
- C3 max = punctajul cel mai mare acordat unei oferte pentru factorul de evaluare 3.
- P3 max = punctajul maxim prevăzut pentru factorul de evaluare 3.

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ INCHEIEREA ACORDULUI-CADRU


VIII.1) AJUSTAREA PRETULUI Daca DA, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului
CONTRACTULUI
DA □ NU [X]
VIII.2) GARANTIA DE BUNA 1. Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de
EXECUTIE A CONTRACTULUI 5 % din valoarea contractului.
2. Modul de constituire a garantiei de buna executie :
DA [X] NU □ - scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii
contractante constituita prin scrisoare de garantie bancara in
favoarea autoritatii contractante emisa de o banca ce nu se afla in
curs de lichidare sau faliment, valabila pe perioada de derulare a
contractului (formular 8), sau
-retineri sucesive din plata cuvenita pentru facturile partiale . In
acest caz , contractantul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele
parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul
astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul
contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea
contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din
sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta
sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia
pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Autoritatea contractanta
va dispune ca banca sa instiinteze contractantul de varsamintul
efectuat, precum si de destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtator de dobanda in favoarea contractantului.

12
Dovada calităţii de IMM se face prin completarea şi prezentarea Formularului 15.

IX. PRECIZARI PENTRU OFERTANTUL CISTIGATOR


La incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractile incheiate cu subcontractantii
in cazul in care parti din contractual de achizitie public ace urmeaza sa se indeplineasca cu unul sau
mai multi subcontractanti.
Inainte de incheierea contractului de servicii, in cazul firmelor associate se va prezenta contractual
de asociere legalizat de organelle competente.
In cazul in care ofertantul declarat castigator se face vinovat de nesemnarea contractului de servicii
in conditiile de baza impuse prin documentatia de atribuire , in termenul prevazut, la pretul de
atribuire , de neconstituirea garantiei de buna executie in conditiile din contract, acesta va pierde
garantia de participare depusa si va decade din drepturile castigate in urma atribuirii contractului de
achizitie.
Instiintarea, motivate, se va face in scris de catre persoana juridical achizitoare , si dupa caz de
ofertantul castigator.
X. PRECIZARI FINALE
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate:Ofertantul isi asumaraspunderea
exclusive pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie
in vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din
partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau
legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.

2. CAIET DE SARCINI
13
Achizitie publica: Servicii de consultanta
Obiectul Achizitiei publice : “Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat
de dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte
în vederea accesării Axei 1 din POR”

Specificatie tehnica

Obiectiv : ,,Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbană


şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în vederea accesării
Axei 1 din POR’’

Scurta prezentare a municipiului Buzau:

Potenţialul natural
Aşezare: Municipiul Buzău este situat în zona centrală a judeţului Buzău, pe malul drept al râului
Buzău. Deţine o suprafaţă totală de 81,3 km2. Este reşedinţa judeţului Buzău, parte a Regiunii Sud-
Est, cu o populaţie de 146.926 locuitori (la 1 iulie 2001);
Coordonate geografice: 45°09" latitudine nordică, şi 25°5" longitudine estică, la o altitudine de
101 m faţă de nivelul mării.
Accesibilitate: se află la confluenţa dintre drumul european E85, ce leagă sudul continentului cu
zona de nord şi drumul naţional ce uneşte Transilvania cu porturile dunărene şi litoralul Mării
Negre. Oraşul Buzău este un important nod feroviar şi rutier, fiind situat pe una din magistralele
feroviare ale ţării de importanţă europeană (linia 500: Bucureşti - Ploieşti - Buzău - Focşani - Bacău
– Suceava). Gara Buzău este un important nod feroviar, de
aici plecând linii ferate spre Brăila, Galaţi, Constanţa, Braşov, precum şi o linie locală spre Berca
Pătârlagele - Nehoiu - Nehoiaşu.
Cadrul natural este format din teritorii diferite din punct de vedere fizico-economico- geografic. În
partea de nord şi nord-vest apare o ramă de dealuri cu înălţimi cuprinse între 500-700 m, în nord-est
câmpia piemontană coboară în pantă lină dinspre nord spre sud, în partea de est a oraşului se află
Lunca Râului Buzău, iar în sud Câmpia Buzăului, cu terenuri roditoare.
Clima oraşului Buzău are un caracter continental. Temperatura medie anuală este de 10,7° C; cea
mai călduroasă lună este iulie, cea mai friguroasă este ianuarie; vremea este schimbătoare, se
produc o serie de disfuncţionalităţi, în anotimpul cald - ploi torenţiale, iar în anotimpul rece -
viscolirea şi troienirea arterelor de circulaţie. Consecinţele mişcărilor de aer peste municipiul Buzău
le constituie vânturile caracteristice fiecărui sezon.
Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Buzău şi afluenţii săi.
Vegetaţia este caracteristică zonei de stepă; cea mai preţioasă podoabă naturală a oraşului Buzău
este pădurea Crâng cu o suprafaţă de 189 ha, din care 10 ha sunt amenajate ca parc, apoi parcul
Tineretului şi parcul Marghiloman.
Resursele de apă de la suprafaţa solului, cât şi cele subterane, sunt exploatate din cele mai vechi
timpuri, fiind surse de alimentare cu apă a locuinţelor şi unităţilor industriale, dar şi pentru irigarea
terenurilor agricole.
Resursele naturale: Suprafaţa de teren intravilan a oraşului ocupă doar 35% din suprafaţa
sa totală.

Potenţial uman
Numărul locuitorilor şi repartiţia geografică în interiorul municipiului Buzău a variat în decursul
timpului în funcţie de oscilaţiile valorice ale celor doi indicatori demografici determinanţi: mişcarea
naturală şi mişcarea migratorie.
Această evoluţie uşor ascendentă se datorează sporului natural pozitiv si mai ales sporului
migratoriu spre localitatea reşedinţă de judeţ, care a devenit un pol de atracţie pentru populaţia
14
tânără, liberă să se transfere în orice domeniu.
Creşterea populaţiei urbane a municipiului în proporţie de cca. 30% s-a datorat stabilirii în
municipiu a populaţiei provenite din mediul rural. Aceasta populaţie rezultată din migraţie este o
populaţie tânăra, aptă de muncă, cu o pregătire profesională adecvată.
La recensământul din luna martie 2002, în municipiul Buzău erau înregistraţi 134.227 locuitori, din
care 64.802 populaţie masculină (48,27%) şi 69.425 populaţie feminină (51,72%). În anul 2005,
ponderea populaţiei municipiului Buzău în total judeţ era de 27,65%

Drumuri şi reţele edilitare


Din lungimea totală a străzilor orăşeneşti (191 km), exista un procent de 91,62% străzi orăşeneşti
modernizate, procent care s-a menţinut în perioda 2002-2006.
Există însă, la nivel de municipiu o serie de indicatori de infrastructură care au cunoscut modificări
nesemnificative în perioada 2002-2006 :
1. Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile – creştere de 2,2%;
2. Lungimea reţelei de canalizare – creştere de 0,7%;
3. Lungimea reţelei de distribuţie a gazelor naturale – creştere de 2,98%;

Obiectivele strategice de dezvoltare ale municipiului Buzau sunt:


a. Obiectivul principal
Obiectivul strategic principal constă în dezvoltarea economică, socială, echilibrată şi durabilă a
localităţii, corespunzător nevoilor identificate şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra
dezvoltării urbane, prin îmbunătăţirea condiţiilor de infrastructură şi ale mediului de afaceri pentru a
face din municipiul Buzău un loc mai atractiv pentru a fi locuit, vizitat, un loc în care să investeşti şi
să munceşti.
b. Obiective specifice:
• Dezvoltarea urbană pe orizontală a municipiului Buzău
• Îmbunătăţirea accesibilităţii şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare;
• Creşterea competitivităţii economiei oraşului;
• Creşterea calităţii infrastructurii şi a serviciilor sociale;
• Creşterea rolului societăţii civile în dezvoltarea oraşului;
• Asigurarea protecţiei mediului în toate activităţile ce se desfăşoară în municipiul Buzău.

Tema achizitiei publice:

In urma lansării în 6 noiembrie 2008 de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi


Locuinţelor (MDLPL), care este Autoritatea de Management (AM), a apelului de propuneri de
proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2007–2013 (POR), Axa prioritară 1: Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri
integrate de dezvoltare urbană, Sub–domeniul: Centre urbane, a aparut necesitatea realizării
planului integrat de dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico–economice pentru portofoliul de
proiecte în vederea depunerii unei cereri de accesare de fonduri structurale pentru portofoliul de
proiecte referitor la:
a) Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban:
- infrastructura publică urbană
- transport şi mobilitatea populaţiei
- patrimoniu cultural mondial (UNESCO), naţional şi local, din mediul urban
b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri;
c) Reabilitarea infrastructurii sociale.

Corelând activităţile eligibile conform ghidului solicitantului cu necesităţile de dezvoltare ale


municipiului Buzău se profilează o serie de obiective de investitii ale proiectului integrat de
dezvoltare urbană care poate fi aplicat pe POR, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a

15
oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1: Planuri integrate de
dezvoltare urbană, Sub–domeniul: Centre urbane, în conformitate cu ”Ghidul solicitantului”.
In pregatirea Planului integrat de dezvoltare urbană conform ghidului de finantare pentru Axa
1.1. din Programul Operational Regional este necesara pregatirea unei documentatii foarte
complexe pentru urmatoarele obiective investitionale care se constituie in protofoliu de proiecte:

1. Reabilitare reţea de drumuri din cartierul Mihai Viteazul şi


pasaje rutiere, cu următoarele obiective:

Nume strada / pasaj Categorie Lungime Suprafata Suprafata Tipul de


(ml) strada trotuar suprastructura
(mp) (mp) existent
1 Mai 3 200 1400 600 Pămînt
Cometei 3 550 3300 1650 Asfalt degradat
Costinescu Ion 3 285 1995 855 Asfalt degradat
Depoului 3 950 6650 2850 Balast
Dreptăţii 3 250 1750 500 Pămînt
16 Februarie 3 160 1120 480 Pămînt
Golescu Dinicu 3 550 3850 1650 Asfalt degradat
Iorgulescu Bazil 3 300 2100 900 Asfalt degradat
Magheru Gheorghe 3 250 1750 750 Pămînt
Moşoiu Panait 3 750 7500 2250 Asfalt
Piersicului 3 775 4650 – Pămînt
Pinului 3 700 4900 2100 Asfalt
Profesorilor 3 600 4200 1800 Pămînt
Santierului 3 550 3300 1100 Asfalt
Stupăriei 3 325 2275 975 Pămînt
Vlaicu Aurel 2 850 10200 1700 Asfalt
Lupeni 3 625 4375 1875 Pămînt
Aleea Serelor 3 225 1575 675 Balast
Prelungire Aleea Serelor şi 3 200 1200 600 Balast
Pinului
Pasaj Horticolei 3 65 520 130 Asfalt
Pasaj Metalurgicapeste DN2 3 60 480 120 Asfalt
Pasaj peste CF 3 60 480 120 Asfalt

2. Modernizare şi / sau extindere iluminat public în zona de


intervenţie:

- extindere iluminat public parc Marghiloman


- modernizare iluminat pasaj Metalurgica
- dezvoltarea/modernizarea iluminatului pe Aleea Industriilor (zona pod Metalurgica pana la
cantina zahar)

3. Modernizarea / reabilitarea parcului Marghiloman:


- Parc cu suprafata de 112.800 mp spatiu verde şi alei
- Luciu apă cu suprafaţă de 14.000 mp.

4. Reabilitarea clădirii de patrimoniu Vila Albatros:

16
- Suprafata construită:
• subsol = 74 mp
• parter = 300 mp
• etaj = 300 mp
• pod = 400 mp
- Regim de inaltime: 4 m/nivel
• înalţime la streaşină = 8 m
• înalţime la coamă = 10,5 m
• înălţime la turlă = 24 m
- Caracterizare generala:
• de 10 ani se afla in conservare
• tămplăria degradată 100%
• finisaje brute degradate 50%
• acoperiş degradat 20%
• şarpantă degradată 20%
• nu ezistă utilităţi (apă, canal, energie electrică şi incălzire)

5. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport public,


cu următoarele obiective:

- construire 28 statii autobuz in cartierul Mihai Viteazul (strazile A. Vlaicu, Pinului, Panait
Mosoiu, Urziceni, D. Filipescu) şi pe traseul format din strazile Horticolei, Al. Marghiloman
pana la Episcopie si bulevardul Republicii pana la Gara

6. Reabilitarea construcţiei existente pentru reconversia funcţiunii –


transformare în cămin de bătrâni în cadrul complexului pentru
Persoane Vârsnice Al. Marghiloman:

- Amprentă la sol: (15x40)x2 mp


- Constrângeri în urma reabilitării, care presupune lucrări de transformare şi extindere
a clădirii existente se va obţine o cladire "Cămin de bătrâni" care va avea toate
funcţiunile prevazute în normele tehnice ale MDLPL în vigoare.

7. Achiziţionarea de echipamente pentru creşterea siguranţei şi


prevenirea criminalităţii, cu următoarele obiective:

- Punctele identificate pentru instalarea de sisteme de supraveghere (ale caror


informatii vor fi centralizate printr-un dispecerat) sunt în parcul Marghiloman si în
cartierul Mihai Viteazul pe traseele străzilor reabilitate. Locatia exacta a acestor
puncte va fi stabilita prin planul integrat.

Consultantul, prin realizarea planului integrat de dezvoltare urbana, va propune, daca reiese din
analiza si prin aprobarea autoritatii contractante, modificari si/sau completari in ceea ce priveste
portofoliul de proiecte.

Obiectul achizitiei publice

17
Serviciile de consultanta care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie publica sunt
reprezentate de:

I. Realizarea Planului integrat de dezvoltare urbană conform ghidului de finantare pentru Axa
1.1. din Programul Operational Regional

Planul integrat de dezvoltare urbană conform ghidului de finantare pentru Axa 1.1. din Programul
Operational Regional conform urmatorului continut cadru propus prin varianta de lucru a ghidului:
1.Caracterizarea generală a zonei de acţiune urbană
Identificarea zonei de acţiune urbană şi justificarea alegerii
Caracteristici demografice şi sociale ale zonei de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)
Caracteristici economice (profil economic, accesibilitate, servicii publice, învăţământ universitar, cercetare)
ale zonei de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)
Dinamica investiţiilor în zona de acţiune urbană şi comparaţie cu oraşul (dacă este cazul)
Nevoi de dezvoltare identificate în zona de acţiune urbană
Potenţial de dezvoltare al zonei de acţiune urbană
2.Strategia dezvoltării zonei de acţiune urbană
Obiective
Priorităţi de dezvoltare
3.Planul de acţiune
Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de finanţare,
perioada de implementare a proiectelor
Harta zonei de acţiune urbană, cu localizarea proiectelor individuale componente ale Planului
Managementul implementării planului integrat (descrierea structurii care asigură managementul
implementării planului; descrierea relaţiilor operaţionale şi, dacă este cazul, inter-instituţionale,
monitorizarea implementării, raportarea etc.)
4.Informarea publicului în procesul elaborării planului
II. Servicii de realizare a documentatiei tehnico economice de finantare pentru fiecare din
proiectelele individuale componente ale portofoliului de proiecte

• Intocmirea dosarului de finanţare (cererea de finanţare cu anexele) în conformitate cu Ghidul


solicitantului şi întocmirea unor analize sau studii socio-economice necesare pentru fundamentarea
cererii de finanţare, în conformitate cu criteriile de eligibilitate ale programului de finanţare, şi
asistenţa acordată Autorităţii Contractante pentru realizarea şi furnizarea documentelor justificative şi
anexa la cererea de finanţare (documente de proprietate, acte legale, CV-uri, hotărâri, certificate,
avize, autorizaţii, etc.)
• Intocmirea Studiului de fezabilitate sau, după caz, a documentaţiei de avizare a lucrărilor, inclusiv
analiza analiza cost – beneficiu, şi inclusiv fazele de fundamentare pentru realizarea studiului de
fezabilitate, cum ar fi: expertiza tehnică, studiu de trafic, documentaţie obţinere avize, studiu
geotehnic, studii topografice, audit energetic, etc.

In prestarea serviciilor, consultantul va tine seama de urmatoarele:


- ghidul solicitantului pentru Axa 1 din POR
- tema de proiectare furnizata de Autoritatea Contractanta
- hotararea nr. 28/09.01.2008 si completarile ulterioare (inclusiv notificari ale AM POR) privind modul
de elaborare a documentatiilor tehnico economice
- certificatele de urbanism
- ordinul nr. 1294/3296 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Axa 1 din POR

Oferta financiara

18
Oferta financiara va fi prezentata defalcat conform urmatorului format:
(nota explicativa: SF = studiu de fezabilitate, DALI = documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie)

Nr. Obiectiv Documente / servicii necesare Oferta Oferta financiara


crt. financiara RON EURO (fara
(fara TVA) TVA)
A. Realizarea Planului integrat de Planul integrat de dezvoltare
dezvoltare urbană conform ghidului urbană conform ghidului de
de finantare pentru Axa 1.1. din finantare pentru Axa 1.1. din
Programul Operational Regional Programul Operational Regional
B. Servicii de realizare a documentatiei tehnico economice de finantare
pentru proiectele individuale, din care:
1. Intocmirea dosarului de
Reabilitare retea de drumuri din finantare
cartierul Mihai Viteazul si pasaje Intocmirea SF si/sau DALI

2. Modernizare si / sau extindere Intocmirea dosarului de


iluminat public in zona de finantare
interventie Intocmirea SF si/sau DALI

3. Intocmirea dosarului de
Modernizarea parcului finantare
Marghiloman Intocmirea SF si/sau DALI

4. Intocmirea dosarului de
Reabilitarea cladirii de patrimoniu finantare
Vila Albatros Intocmirea SF si/sau DALI

5. Intocmirea dosarului de
Reabilitarea şi modernizarea finantare
infrastructurii de transport public Intocmirea SF si/sau DALI

6. Reabilitarea Complexului de Intocmirea dosarului de


Servicii pentru Persoane Varsnice finantare
Al. Marghiloman Intocmirea SF si/sau DALI

7. Achiziţionarea de echipamente Intocmirea dosarului de


pentru creşterea siguranţei şi finantare
prevenirea criminalităţii Intocmirea SF si/sau DALI

TOTAL (fara TVA)

VICEPRIMAR,

Jurist Marcel Ciolacu


DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Ion Gegea

SEF SERVICIU INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE


PROGRAME CU FINANTARE EXTERNA,
Ing. Sandu Alexandru

VIZA LEGALITATE

19
3.FORMULARE SI MODELE

• formular 1 – declaratie privind eligibilitatea


• formular 2 – declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181. din O.U.G.
nr.34/2006, modificata conform O.U. nr. 94/2007
• formular 3 –informatii generale
• formular 4 – declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani si
anexa
• formular 5 – scrisoare de garantie bancara pentru participare la licitatie
• formular 6 – formular de oferta si anexa
• formular 7 - scrisoare de inaintare
• formular 8 – scrisoare de garantie bancara de buna executie
• formular 9 – experienta similara
• formular 10 – imputernicire
• formular 11 – declaraţie privind partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de
subcontractanţi şi specializarea acestora si anexa
• formular 12 - declaraţie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al
cadrelor de conducere
• formular 13 – acord asociere
• formular 14 – model de subcontractare
• formular 15 - formular de dovedire a calitatii de I.M.M.
• formular 16 – model de contract

20
OPERATOR ECONOMIC Formular 1
__________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al


_______________________________________________________________________,
(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate
faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de
urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat
prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei
organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună,
nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(semnătură autorizată)

21
OPERATOR ECONOMIC Formular 2
_____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006, modificata conform O.U. nr. 94/2007

Subsemnatul(a).................................................. (denumirea, numele operatorului economic),


în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... (se menţionează
procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect
........................................................................... (denumirea seviciului şi codul CPV), la data de
.............. (zi/lună/an), organizată de ................................................ (denumirea autorităţii
contractante),
declar pe proprie răspundere că:
a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator
judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui
aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare,
reglementată prin lege;
b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute
la lit. a);
c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data
solicitată.................
c1 ) in ultimii 2 ani nu mi-am indeplinit sau mi-am indeplinit in mod defectuos obligatiile
contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este de natura sa produca
grave prejudicii beneficiarilor ;
d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea
unei greşeli în materie profesională.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,
………………………….
(semnătură autorizată)

22
OPERATOR ECONOMIC Formular 3
_____________________

(denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de înmatriculare/înregistrare _________________________________
(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ______________________________________
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
_____________________________________________________________________
(adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)
8. Principala piaţă a afacerilor:____________
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_____________________________________________________________________
Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri anuala
Anul la 31 decembrie la 31 decembrie
(mii lei) (echivalent euro)
_____________________________________________________________________
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
Media
anuală: ___________________________________________________________________

Operator economic,
_______________
(semnatura autorizata)

23
Formular 4

Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .................................. (denumirea/numele şi


sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării
datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

________________________________________________________________
Nr. Obiectul Codul Denumirea/numele Calitatea Preţul total Procent Cantitate
crt. contractului CPV beneficiarului/clientului furnizorului*) al îndeplinit a (U.M.)
Adresa contractului de
furnizor
(%)
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Operator economic,
......................
(semnătură autorizată)

______________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de:


contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

24
FORMULAR 5

BANCA
____________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ


pentru participare cu ofertă la
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către
Primaria Municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, Bd. Unirii nr. 163, jud. Buzău, cod
postal 120191

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii


“Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbană şi a
documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în vederea accesării Axei 1
din POR”

noi ___________________________, având sediul înregistrat la __________________-


_____________________________________________,
(denumirea băncii) (adresa băncii)
ne obligăm faţă de Primaria Municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, Bd. Unirii nr. 163, jud. Buzău,
cod postal 120191 să plătim suma de
_______________________________________________________________________,
(în litere şi în cifre)
la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu
condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este
din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
a) ofertantul ______________________________________________________
(denumirea/numele)

şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;


b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________
(denumirea/numele)
nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________
(denumirea/numele)
a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________.

Parafată de Banca ______________________ în ziua ___ luna ____ anul _____


(semnătura autorizată)

25
OFERTANTUL Formular 6
__________________
(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Catre ....................................................................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Domnilor,
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului
_________________________________________________, ne oferim ca, in conformitate
(denumirea/numele ofertantului)
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa prestam
___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de
(denumirea serviciului)
(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________lei,
reprezentand
(suma in litere si in cifre)
________________ euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de
(suma in litere si in cifre)

_________________________lei.
(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa prestam
serviciile in graficul de timp anexat.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de __________
___________________zile, respectiv pana la data de ___________________________, si
(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna
cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:
_
|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat,
marcat in mod clar "alternativa";
_
|_| nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind
castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din
documentatia de atribuire.
7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta
oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.

26
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

1. Garanţia de bună execuţie


va fi constituită sub forma: ..............................................
în cuantum de: .............................................. (% din preţul total ofertat)
2. Perioada de garanţie de bună
execuţie .............................................. luni calendaristice
3. Termenul pentru emiterea
ordinului de începere a lucrărilor
(de la data semnării contractului) …………………………………zile calendaristice
4. Penalizări pentru întârzieri .............................................. (% din valoarea care
la termene intermediare şi .............................................. trebuia să fie realizată)
la termenul final de furnizare
5. Limita maximă a penalizărilor .............................................. (% din preţul total ofertat)
6. Limita minimă a asigurărilor .............................................. (% din preţul total ofertat)
7. Perioada medie de remediere
a defectelor .............................................. zile calendaristice

Ofertant,
_________________________
(semnătura autorizată)

27
Formular 7

OFERTANTUL Înregistrat la sediul autorităţii contractante


........................... nr. .......... / ..........
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către .......................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP în data de……… ...........………..

pentru atribuirea contractului..................................................…, noi ……................................, vă

transmitem

(denumirea contractului de achiziţie publică) (denumirea/numele

ofertantului)

alăturat următoarele:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un număr de ....... copii:
a) oferta;
b) documentele care însoţesc oferta.
Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

Data completării .....................

Cu stimă,
Ofertant,
.............................

(semnătura autorizată)

28
FORMULAR 8

BANCA
____________________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către
Primaria Municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, Bd. Unirii nr. 163, jud. Buzău, cod
postal 120191

Cu privire la contractul de achiziţie publică : “Servicii de consultanţă pentru realizarea planului


integrat de dezvoltare urbană şi a documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de
proiecte în vederea accesării Axei 1 din POR”
în calitate de achizitor, şi _____________________________________, în calitate de furnizor, ne
obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de
_____________________________, reprezentând 10 % din valoarea contractului respectiv, orice
sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea
obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie
publică mai sus menţionat.
Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din
partea achizitorului sau a contractantului.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________.
În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a
garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii,
se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde
valabilitatea.

Parafată de Banca ______________________ în ziua ___ luna ____ anul _____


(semnătura autorizată)

29
Formular 9
Operator economic
_____________________
(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA*1)
1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.
Numarul si data contractului: ____________________________________.
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.
Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.
Tara: ____________________.
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
_|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
_
|_| contractant asociat
_
|_| subcontractant
4. Valoarea contractului:

exprimata in exprimata
moneda in care in echivalent
s-a incheiat euro *2)
contractul
a) initiala (la data semnarii contractului): _________ ___________
b) finala (la data finalizarii contractului): _________ ___________
5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: ___________________________.
6. Durata de executie a lucrarii (luni):
a) contractanta – termen PIF: ______
b) efectiv realizata – PIF __________
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut
pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul: ________________________
7. Numarul si data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor: __________
8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul verbal de receptie: ______

30
9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara,
cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitate si categorii
de lucrari prevazute in contract: _____________________________.

Candidat/ofertant,
_______________
(semnatura autorizata)

------------
*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare,
prin prezentarea contractului respectiv.

31
Formular 10
OFERTANTUL
…………………….
(denumire/nume/adresa)

IMPUTERNICIRE

privind participarea la procedura de achiziţie pentru

……………………………………………………..

Noi, ………………………………....................., in calitate de administrator


/ director/contabil sef al ..................................................................................................
imputernicim prin prezenta pe domnul (doamna) ………………………………… care se
legitimeaza cu BI/C.I seria……. Nr…………. sa participe la procedura de achiziţie licitatie
deschisa , organizată de instituţia dumneavoastra.

……………………………
Semnaturi autorizate ale ofertantului

32
Operator economic Formularul 11
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT


ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………….........................................


(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere,
sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt
reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi
înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai
.................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu
privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,
....................................
(semnătură autorizată)

33
ANEXA

Nr. Denumire Partea/părţile din Acord subcontractor cu specimen


crt subcontractant contract ce urmează a de semnătură
fi subcontractate
1.

2.

3.

4.

5.

Operator economic,
...................................
(semnătură autorizată)

34
Formular 12
OPERATOR ECONOMIC
……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI


ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe


propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu
şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării
declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în
scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi
ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi
(denumirea şi adresa autorităţii contractante)
financiar în legatură cu activitatea noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..
(se
precizează data expirării
perioadei de valabilitate a
ofertei)

Anul 1 Anul2 Anul 3


Personal
angajat
Din care
personal de
conducere

(În cazul solicitării)


Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului
responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

Data completării ......................

Operator economic,
………… ……………….
(semnatura autorizată )

35
Formular 13

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ____________________________________________________________.
(incadrarea legala)
Noi, parti semnatare: S.C. _______________________
S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “ ___________
__________________________________________________________________”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:


- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:


- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a
sarcinilor convenite de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat a contractului
de asociere;
- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de
participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.
Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de
fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________

Data completarii: LIDERUL ASOCIATIEI,


______________ __________________
ASOCIAT,

36
Formular 14
MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre __________________


__________________________ privind executia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________


____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,


(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic,
denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:


(lucrari,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrari,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general


a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrari,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat
la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)

37
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________


(lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata
beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de
_____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care


contractantul le are fata de investitor conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor
solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________

(contractant) (subcontractant)

38
FORMULAR 15
DECLARAŢIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Date de identificare a întreprinderii


Denumirea întreprinderii: ..............................................................................................................................
Adresa sediului social: ..................................................................................................................................
Cod unic de înregistrare: ...............................................................................................................................
Numele şi funcţia: ........................................................................................................................................
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Tipul întreprinderii


Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
[ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia
economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 2.
[ ] Întreprindere partenera. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
[ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate
conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*

Exerciţiul financiar de referinta**


Cifra de afaceri anuala neta Active totale
Numărul mediu anual de salariaţi
(RON/mii euro) (RON/mii euro)

Important:
Precizati dacă, fata de exerciţiul financiar [ ] Nu
anterior, datele financiare au înregistrat [ ] Da (în acest caz se va completa
modificări care determina încadrarea şi se va ataşa o declaraţie referitoare
întreprinderii într-o alta categorie (respectiv la exerciţiul financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere mica,
mijlocie sau mare).

Semnatura .............................................................................
(numele şi funcţia semnatarului, autorizat sa reprezinte întreprinderea)

Declar pe propria răspundere ca datele din aceasta declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.

Data întocmirii ...........................

Semnatura .................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----

39
* Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din legea 346/2004.
**Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuala neta şi activele totale sunt cele realizate în ultimul
exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifia de afaceri anuala neta şi activele totale se determina şi se declara pe
propria răspundere.

40
Formular 16

Contract de servicii
nr.______________data_______________

Preambul

In temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie


publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.337/2006, s-a incheiat prezentul contract de prestari de servicii, intre

Primaria municipiului Buzau, cu sediul in Buzau, judetul Buzau, str. Unirii


nr.163, telefon-fax 0238726092, cont nr. RO80TREZ16624700271XXXXX,
deschis la Trezoreria municipiului Buzau, cod fiscal 4233874, reprezentat prin
primar dr.ing.Constantin Boscodeala si director economic, ec.Ion Gegea, in calitate
de achizitor, pe de o parte si

…...........……………..……...................................................................……………(denumire
operatorul economic)
adresa sediu ..........................................................................................telefon/fax………..........
…………. numar de inmatriculare ...................................................... cod fiscal
......................................... cont (trezorerie, banca)
........................................................................................................reprezentat prin
........................................................................................................................................................
..
(denumirea conducatorului),functia...............................................................................in calitate
de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract – reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale.
b. achizitor si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza
aferent serviciilor prestate conform contractului;

41
f. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face
imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din
parti;
j. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
(se adauga orice ce alti termeni pe care partile inteleg sa ii defineasca pentru contract)

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului


4.1 - Prestatorul se obliga sa execute : Elaborarea documentatiei tehnico-economice privind
“Servicii de consultanţă pentru realizarea planului integrat de dezvoltare urbană şi a
documentaţiilor tehnico – economice pentru portofoliul de proiecte în vederea accesării
Axei 1 din POR” in cinci exemplare tiparite si doua exemplare pe suport magnetic, conform
precizarilor din caietul de sarcini , in perioada/perioadele convenite si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract pentru serviciile
prestate.

5. Pretul contractului
5.1 Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor,
conform graficului de plati, este de ...................... lei fara TVA, respectiv ______cu TVA, sau
dupa caz …….. euro fara TVA, respectiv cu TVA..

6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de…………. zile, incepand de la data semnarii
prezentului contract.
( se inscrie perioada si data)

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti
dupa constituirea garantiei de buna executie.

8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt:
a) propunerea tehnica si propunerea financiara depuse de proiectant si acceptate de achizitor;

42
b) tema de proiectare;
9. Obligatiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si sau performantele prezentate in
propunerea tehnica, anexa la contract.
9.2. Prestatorul se obliga sa presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat
in propunerea tehnica.
9.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de
echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura
cu produsele achizitionate, si
ii)daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia
situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini
intocmit de catre achizitor.

10. Obligatiile principale ale achizitorului


10.1 - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate in termenul
convenit.
10.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul catre prestator in termenul convenit de la
emiterea facturii de catre acesta.

11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor


11.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa-si executa obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.

11.2 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a
pretinde plata de daune-interese.
11.3 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisa
adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca
aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru
furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garantia de buna executie a contractului


12.1 - (1) Prestatorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului in
cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA , si se constituie pana la intrarea in
efectivitate a contractului.
12.2 - Achizitorul se obliga sa elibereze garantia pentru participare si sa emita ordinul de
incepere a contractului numai dupa ce prestatorul a facut dovada constituirii garantiei de buna
executie.

43
12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa
necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii
asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorul,
precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
12.4 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la
aprobarea studiului de fezabilitate .

13. Alte resposabilitati ale prestatorului


13.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica.
(2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane,
materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiva cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executia serviciilor in conformitate cu
graficul de prestare convenit. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor
si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata
contractului. (se precizeaza anexa ce contine graficul de prestare)

14. Alte responsabilitati ale achizitorului


14.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii
pe care acesta le-a cerut in propunerea tehnica si pe care le considera necesare indeplinirii
contractului.

15. Receptie si verificari


15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnica si din caietul de sarcini.
15.2 - Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din prezentul contract.
Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, prestatorului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru acest scop.
(se precizeaza anexa care contine modul de verificare si receptie a serviciilor)

16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare


16.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt
posibil de la primirea ordinului de incepere a contractului.
(se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a contractului)
(2) In cazul in care prestatorul sufera intarzieri si/sau suporta costuri suplimentare, datorate in
exclusivitate achizitorului partile vor stabili de comun acord:
a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, si

44
b) totalul cheltuielilor aferente, daca este cazul, care se vor adauga la pretul
contractului.
16.2 - (1) Serviciile prestate in baza contractului sau, daca este cazul, oricare faza a acestora
prevazuta a fi terminata intr-un perioada stabilita in graficul de prestare, trebuie finalizate in
termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii prestarii serviciilor.
(2) In cazul in care:
i) orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza prestatorului, sau
ii) alte circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decat prin incalcarea
contractului de catre prestator,
indreptatesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a
oricarei faze a acestora, atunci partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare si vor
semna un act aditional.
16.3 - Daca pe parcursul indeplinirii contractului, prestatorul nu respecta graficul de prestare,
acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate in graficul de prestare se face cu acordul partilor, prin act
aditional.
16.4 - In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de
executie, orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita
penalitati prestatorului.

17. Ajustarea pretului contractului


17.1 - Pentru serviciile prestate, platile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
17.2 - Pretul contractului nu se actualizeaza .

18. Amendamente
18.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi
prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti
19.1 - Prestatorul are obligatia, in cazul in care parti din contract le subcontracteaza, de a
incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.
(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoastere ale acestora, cat si contractele incheiate
cu acestia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

45
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi
notificata achizitorului.

20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin
contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice
alte obligatii asumate prin contract.

21. Forta majora


21.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
21.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
21.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a
prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solutionarea litigiilor


22.1 - Achizitorul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea contractului.
22.2 - Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si
prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate
solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a
Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
(se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

23. Limba care guverneaza contractul


23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul
primirii.
24.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

25. Legea aplicabila contractului

46
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi .................................... prezentul contract in doua
exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator,
PRIMARA MUNICIPIULUI BUZAU
...............................................
LS (semnatura autorizata)
PRIMAR,
ing. Constantin Boscodeala

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Ion Gegea

VIZA LEGALITATE,

47