Sunteți pe pagina 1din 99

COMUNA GRUIU, JUDETUL ILFOV

APROBAT, PRIMAR,

CAIET DE SARCINI
OBIECTUL : EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GRUIU

Caietul de Sarcini contine cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica (nivel calitativ, tehnic si de performanta, sisteme de asigurare a calitatii, alte conditii cu caracter tehnic care trebuie indeplinite de catre ofertanti la depunerea ofertelor la Autoritatea contractanta. Caietul de Sarcini detaliaza continutul si modul de prezentare al Propunerii Tehnice si ale Propunerii Financiare precizate in Fisa de Date a Achizitiei. Propunerile tehnice si financiare, precum si Caietul de Sarcini constituie anexe ale contractului si fac parte integranta din acesta. Capitolele Caietului de Sarcini: I. II. III. Modul de prezentare a propunerii tehnice Specificatii tehnice Modul de prezentare a propunerii financiare

CAPITOLUL I PROPUNEREA TEHNICA La Capitolul VI.3 din Fisa de Date a Achizitiei sunt precizate CERINTELE OBLIGATORII la modul de prezentare a Propunerii Tehnice; Propunerea tehnica va constitui anexa la contract. La intocmirea propunerii tehnice, ofertantul va tine seama de prevederile legale in vigoare privind protectia muncii, protectia mediului, calitatea in constructii.

CAPITOLUL II SPECIFICATII TEHNICE Precizarea si detalierea specificatiilor tehnice se vor face in Caietele de Sarcini care vor sta la baza executarii lucrarilor de alimentare cu apa si vor fi intocmite de un colectiv autorizat de proiectare al ofertantului. Dintre aceste specificatii, in aceasta etapa de incheiere contractului, mentionam urmatoarele: 1. contractantul este obligat sa-si indeplineasca atributiile care revin executantului referitoare la calitatea constructiilor stabilite prin Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii si de celelalte normative legale in vigoare, si sa execute

lucrarile numai cu tehnologii traditionale sau agrementate, sa asigure nivelul de calitate specificat in prezentul Caiet de Sarcini si Caietele de Sarcini de specialitate din documentatia tehnica; 2. executantul este obligat sa asigure nivelul de calitate al lucrarilor prin sistemul propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu si prin responsabilul tehnic cu executia atestat (RTE); 3. executantul are obligatia de a intocmi pentru fiecare obiectiv de investitie/lucrare planul de masuri minimale de securitate si sanatate in munca, de a stabili masurile specifice de protectie a muncii pentru principalele categorii de lucrari din Caietul de Sarcini si de a desemna conducatorul care sa asigure si sa controleze aplicarea de catre toti participantii la procesul de munca a masurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii; in conformitate cu prevederile legale in vigoare executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale; 4. materialele utilizate in lucrare trebuie sa fie insotite de agremente tehnice si certificate de conformitate, trebuie sa indeplineasca conditiile de calitate garantate de furnizor si impuse de normativele tehnice specifice categoriei de lucrari; 5. lucrarile de constructii si instalatii vor fi executate de personal cu calificare corespunzatoare in toate situatiile cand normativele tehnice prevad acest lucru; 6. autoritatea contractanta are dreptul de a dispune intocmirea de note de renuntare ( NR ) si note de comanda suplimentare ( NCS ), cu incadrarea in valoarea generala a pretului contractului; 7. modul de efectuare a verificarilor, inspectiilor si conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si a celei finale la expirarea perioadei de garantie, documentele care se intocmesc cu acest prilej sunt cele prevazute in HG nr. 273/94, Legea 10/95 privind calitatea in constructii si celelalte normative tehnice in vigoare; 8. componenta de lucrari a contractului nu este considerata terminata pana cand Procesal Verbal de receptie finala un va fi semnat de Comisia de Receptie. 9. perioadele de garantie care trebuie asigurate de operatorul economic incepand de la terminarea lucrarilor si nu pot fi mai mici de 2 ani. 10. Proiectul de executie va fi intocmit cu respectarea prevederilor legislatiei si a prescriptiilor tehnice in vigoare. Continutul cadru al proiectului va fi cel stabilit prin HG 28/2008 actualizata si instructiunile de aplicare ale acesteia. Fazele de proiectare sunt Proiect Tehnic si Detalii de Executie (PT+DE). De asemenea, proiectantul va intocmi: Documentatie pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, Documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire. Ofertantul are dreptul de a include in oferta sa posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. In acest sens autoritatea contractanta SOLICITA ca ofertantul sa precizeze partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, sa prezinte datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordurile de subcontractare CAPITOLUL III PROPUNEREA FINANCIARA

Lista preturilor care trebuie cuprinse in Propunerea Financiara sunt prezentate in Anexa 2 la Formularul de oferta, parte a documentatiei de atribuire. Pentru fiecare componenta (pret) va fi intocmit un deviz cu recapitulatie distincta, in conformitate cu descrierile de preturi, anexa la caietul de sarcini. In centralizator (formularul F1), cat si in recapitulatiile devizelor va fi inclusa si valoarea serviciilor de proiectare (ca procent si/sau valoare distincta). Devizul intocmit va fi intocmit pentru cantitatea unitara. Pentru stabilirea valorii ofertei se va inmulti valoarea unitara obtinuta cu cantitatea prevazuta in Anexa 2 la formularul de oferta. La prezentarea Propunerii Financiare se vor respecta in mod OBLIGATORIU urmatoarele: a) fiecare deviz prezentat in oferta va fi in forma analitica, cu evidentierea preturilor unitare pentru materiale, manopera, utilaje, transport; b) se vor prezenta: lista cu resurse ( materiale, manopera, utilaje, transport) pentru fiecare obiect in parte si o lista de resurse cumulata pentru intreaga propunere financiara c) valorile din recapitulatii din centralizatoarele financiare si pe ansamblul Propunerii Financiare vor fi prezentate cu doua zecimale. d) PRETURILE UNITARE ALE MATERIALELOR FOLOSITE, SALARIUL TARIFAR (pe fiecare meserie in parte), TARIFELE PENTRU UTILAJE SI TRANSPORT VOR FI OFERTATE CU ACELEASI PRETURI IN TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI. e) VA FI FOLOSITA ACEEASI INCHIDERE DE DEVIZ (CHELTUIELI CU SALARIILE, CHELTUIELI INDIRECTE SI PROFIT) PENTRU TOATE CATEGORIILE DE LUCRARI. f) Pentru fiecare categorie de lucrari (fiecare pret) se vor incadra operatiunile pe articole de deviz. Fiecare ofertant are libertatea de a-si compune singur retetele articolelor de deviz sau de a utiliza Indicatoarele de norme de deviz editia 1982 si actualizarile acestora. Respectarea descrierilor de preturi (anexa caietului de sarcini) este considerata cerinta minimala pentru toti ofertantii. g) Incadrarile vor cuprinde toate procurarile de materiale necesare si toate operatiile descrise in caietul de sarcini si anexa acestuia. h) Cerintele din fisele tehnice aferente utilajelor tehnice si echipamentelor cu montaj sunt cerinte minimale. Fisele tehnice vor fi completate in coloana libera cu specificatiile tehnice ale echipamentelor ofertate.

Nota: Nerespectarea cerintelor din Caietul de Sarcini sau a anexei acestuia, da dreptul Autoritatii Contractante de a considera oferta ca fiind NECONFORMA si ca urmare va fi respinsa de catre Comisia de Evaluare.

ANEXA 1 la caietul de sarcini

Descrierea preturilor unitare, Fise tehnice, Lista dotari

Obiect 1 CAPTARE Categorie 1.1.1 FORAJ DE MEDIE ADANCIME 150 M - 1 BUC.

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M T.MIJLOCIU NOROI PT.FORAJ HIDR.DE GREUT.SPECIFICA 1,100_1,150 KGF/DMC.PREP.DIN TRASGEL CU CIRC INV. $ U/M M CUB M CUB

Cantitatea 12,00 57,00 15,00

FORAJ HIDR CU SAPA D 609 MM CIRC INVERSA,INST 400 M AD IN TEREN 1_2 INTERVAL M 0_100 M L: 21005 -0001:8000141 - MATERIAL MARUNT FORAJ HIDR CU SAPA D 400_500 MM CIRC INVERSA INST 400 M AD IN TEREN 3 INTERVAL 0_300 M TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM. $ TEAVA SUDATA ELICOIDAL 508 X 9,52 X 56 API 5LS PREGATIREA PT CAROTAJ SI EXEC CAROTAJ ELECTRIC TUB.COL.DEFINITIVE INST.HDR.CIRC.INV.400 M.AD.BURLANE DN.6 5/8_12 3/4 TOLI SI 520_720 MM. $ L: 11001 -M :GR00002 -BURLAN DE FORAJ, PVC, R10, DN 200 MM TUB COL FILTRANTE INST HIDR CIRC INV 400 M AD CU BURLANE DN 6 5/8_12 3/4 TOLI $ L: 11002 -M :GR00003 -FILTRU PVC, DN 200, R 10 TUB PIESA CENTRARE LA FORAJ HIDR CIRC INVERSA INTROD.MAT.FILTR.CU INST.400 M AD.CIRC.INV. $ M M M $ BUCATA M

4 5 6 7 8

135,00 15,00 15,00 1,00 100,00

50,00

10 11

BUCATA M CUB

60,00 14,00

12 13 14 15 16 17

L: 11004 -0001:2200977 -NISIP FILTRU SIO2 97% GRANULATIE 2,8-5,6 MM CIMENT COL DEFINITIV IN VEDEREA IZOLARII STRATELOR LA FORAJ HIDR CIRC INV 400 M CUB M $ INTROD EXTRAS MAMUTH CU INST HIDR 400 M,CIRC INV POMPARE PT DENISIP CU INST HIDR 400 M,CIRC INV $ $ M ORE

4,50 150,00 80,00 150,00 36,00 27,50

CURATIREA SI SPALAREA CU APA A FORAJULUI IN VEDEREA INDEP NOROI,FORAJ HIDR M CIRC INV 400 M AD $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 25 KM. $ TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER PESTE 20T PE DIST. 25 KM * $ TONE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Obiect 0004 Categorie 1.1.1

RETEA DISTRIBUTIE TERASAMENTE COND DN 63 MM - 1ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP $ $ $ $ M M M CUB TONE $TONE M CUB TONE TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE $ TONE U/M

Cantitatea 0,008 0,260 1,870 0,008 2,900 1,000 0,250 0,370 0,620 0,620 0,370 1,870 1,210 0,800 0,610 0,004 0,670 0,300 0,010

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ $

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Obiect 0004 Categorie 1.1.2

RETEA DISTRIBUTIE TERASAMENTE COND DN 75 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP $ $ $ $ $ M M M CUB TONE TONE M CUB TONE TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE $ TONE U/M

Cantitatea 0,008 0,260 1,870 0,008 2,900 1,000 0,250 0,380 0,640 0,640 0,380 1,870 1,190 0,790 0,620 0,004 0,680 0,300 0,010

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ $

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $

EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM.

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.3

TERASAMENTE COND DN 90 MM 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE U/M SUTE MC M CUB TONE SUTE MP

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,39000 0,66000 0,66000 0,39000 1,87000 1,17000 0,78000 0,63000 0,00400 0,71000 0,30000 0,01000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI MP MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= $ 25 KM. M M M CUB TONE

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M TONE $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= $ 30 KM. M CUB TONE TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.4

TERASAMENTE COND DN 110 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $ SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE $ UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 2030CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP M M M CUB TONE TONE M CUB TONE TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE TONE U/M

Cantitatea 0,008 0,260 1,870 0,008 2,900 1,000 0,250 0,400 0,680 0,680 0,400 1,870 1,140 0,760 0,640 0,004 0,730 0,300 0,010

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.5

TERASAMENTE COND DN 125 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SUTE MC M CUB TONE U/M

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,41000 0,69000 0,69000 0,41000 1,87000 1,12000 0,74000 0,65000 0,00400 0,76000 0,30000 0,01000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU SUTE MP DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA MP ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA SANTURI PT.CONDUCTE $ M

SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE M IN SAPATURA : GRELE $ UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE M CUB CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR TONE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW $ TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE TONE M CUB TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR TONE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.5

TERASAMENTE COND DN 125 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP U/M

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,41000 0,69000 0,69000 0,41000 1,87000 1,12000 0,74000 0,65000 0,00400 0,76000 0,30000 0,01000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA M SANTURI PT.CONDUCTE $ SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE $ UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV M M CUB TONE TONE M CUB TONE TONE M CUB M CUB

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM SUTE MC EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TONE ORE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.6

TERASAMENTE COND DN 160 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP U/M

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,43000 0,73000 0,73000 0,43000 1,87000 1,07000 0,71000 0,67000 0,00400 0,81000 0,30000 0,01000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR M LA SANTURI PT.CONDUCTE $ SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE $ M

UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: M CUB NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 2030CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TONE TONE M CUB TONE TONE M CUB M CUB SUTE MC TONE ORE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.7

TERASAMENTE COND DN 180 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP U/M

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,44000 0,75000 0,75000 0,44000 1,87000 1,04000 0,69000 0,68000 0,00300 0,84000 0,30000 0,01000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA M SANTURI PT.CONDUCTE $ SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE $ UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ M M CUB TONE

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE TONE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV M CUB TONE TONE M CUB M CUB

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM SUTE MC EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TONE ORE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.8

TERASAMENTE COND DN 225 MM - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE MAL.<1,5M LA ADINC.SUB 4M; 0,0-0,2M INTRE DULAPI SUTE MC M CUB TONE SUTE MP MP U/M

Cantitatea 0,00780 0,26000 1,87000 0,00800 2,90000 1,00000 0,25000 0,46000 0,78000 0,78000 0,46000 1,87000 0,97000 0,65000 0,70000 0,00300 0,90000 0,30000 0,01000

MONTAREA PARAPETELOR SI PODETELOR METALICE DE INVENTAR LA M SANTURI PT.CONDUCTE $ SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI CONDUCTE INTILNITE IN SAPATURA : GRELE $ UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA SI CANALIZARE CU: NISIP $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ M M CUB TONE

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE TONE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV M CUB TONE TONE M CUB M CUB

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM SUTE MC EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ EPUIZAREA MEC.A APEI DIN SAP.IN TEREN CU INFILTR.PUTERNICE CU MOTOPOMPA DE APA DE 6,6-12KW TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TONE ORE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.9

DESF REF SIST RUT-BALAST - 1 mp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 Denumire resursa Observatii SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ SUTE MC U/M

Cantitatea 0,00200

TONE M CUB TONE

0,40500 0,22500 0,50100

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.10

DESF REF SIST RUT-BETON - 1mp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire resursa Observatii TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC $ STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ M M CUB SUTE MC TONE SUTE MC TONE MP M CUB TONE U/M

Cantitatea 2,00000 0,20000 0,00300 0,56700 0,00200 0,48000 1,00000 0,27500 0,61300 0,04000 0,08900 1,00000 0,20700 0,49700

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL M CUB AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 20 CM BETON BCR 4,5 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM $ TONE MP M CUB TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 1.1.11

DESF REF SIST RUT-ASFALT - 1 mp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Denumire resursa Observatii TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSABILA M M CUB U/M

Cantitatea 1,35600 0,10000 0,00500 0,90000 0,00100 0,24000 1,00000 1,00000 0,27500 0,61300 1,00000 1,00000 0,48600 0,01000 0,00140 0,14400 0,14400 1,00000 0,09600 0,24000 0,05000

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL SUTE MC DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ TONE

SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL SUTE MC DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC $ STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI TONE MP MP

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT M CUB IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 22.5 CM GROS TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ TONE MP MP TONE

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC SUTE MP STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA BINDER CRIBLURA BAD25 TONE TONE TONE

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS MP DE 4,0CM ASTERN MANUALA MIXTURA ASFALTICA MASF16 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ TONE TONE

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE M FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM L: 10173
-M :2100957 -BETON DE CIMENT B 200-BC-15 STAS 3622

22

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=35 KM $

TONE

0,00100

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.1

CABINA PUT 2,40X1,8X2,0 - 1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.TARE SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M T.TARE TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M $ TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 5-20CM PT.EGALIZARI LA CONSTRUCTII EDILITARE(APEDUCTE,CANALE) BETON DE CIMENT B 50-BC3,5 STAS 3622 U/M M CUB M CUB M CUB TONE M CUB M CUB

Cantitatea 18,00000 170,00000 3,00000 306,00000 2,80000 2,82200 2,26000 2,27800 10,50000 10,58000 42,50000 1.240,00000 145,00000 1.095,00000 160,00000 160,00000 400,00000 7,80000 1,75500 72,00000 10,80000 116,00000 127,60000 185,60000 58,00000 63,80000

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA M CUB CONSTRUCTII CU H<35M BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622 M CUB M CUB M CUB TONE KG KG KG KG KG TONE M CUB M CUB MP KG MP MP KG MP MP

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS <30CM PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MMCIM.PA35 PERMEABIL.RED.P4,RECIP.INST.CENTRAL. $ TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $ MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATE OB 37 D=6-8MM$ CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE CENTRALIZATEPC 52 D=6-8MM $ MONTAREA PIESELOR METALICE INGLOBATE IN BETON,PT.TRECEREA CONDUCTELOR PRIN PERETII REZERVOARELOR PIESE METAL.DE TRECERE ETANSA PRIN ZID A CONDUCT. TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM. $ ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM PT PROTECTIE HIDROIZOL.PERETI, CAL.1, H<3M MORTAR DE ZIDARIE M 50 S 1030

AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

STRAT HIDROIZ CALD CU PINZA BIT ACOP LIP MAST BIT SAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046 S 755

BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOS TIP I 60/70

STRAT HIDROIZ CALD CU CARTON BIT LIP CU MASTIC BITSAU BIT CU ADAOS CAUCIUC TIP..SUPR INCL>40% VERT CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138

Crt. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Observatii BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064 KG MP KG MP MP MP KG M MP M MP MP TONE MP KG MP KG MP KG MP MP KG MP KG MP KG MP MP M CUB MP

92,80000 26,00000 57,20000 29,12000 12,00000 13,20000 18,00000 27,60000 15,18000 32,00000 17,50000 58,00000 2,00000 36,00000 5,40000 36,00000 18,00000 36,00000 18,00000 36,00000 39,60000 54,00000 45,00000 0,81000 5,00000 0,10000 45,00000 7,00000 0,70100 50,00000

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU PINZA BITUM NEACOP LIP CU MASTIC BITUM TIP...PE SUPR ORIZ SAU INCL < 40% BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE S7064

PI 50 100CMX20M S1046

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU CARTON BIT LIP MAST BITTIP...PE SUPRAF ORIZ SAU INCLINATE PINA LA 40% CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

STRAT SUPLIM.DE INTARIRE HIDROIZ.LA INTERSECTII SUPRAF.PINZA SAU TES.FIBR.ST.BIT,LATIME 0,5M ORIZ. PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 55 100CMX10M S1046 STRAT SUPLIM.DE INTARIRE HIDROIZ.LA INTERSECTII SUPRAF.PINZA SAU TES.FIBR.ST.BIT,LATIME 0,5M VERT. PINZA BIT CU STR ACOPER NISIP PA 55 100CMX10M S1046 STRAT EGALIZARE CU LAPTE DE CIMENT SPRITUIT PESTE HIDROIZO.INCLINATE PESTE 40% SI VERTICALE TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM $ AMORSAREA SUPR.PT.APLIC.STRAT DIF.VAPORI CU BITUM TAIAT IN 2 STRATURI SUPRAF.ORIZONT.SI VERT. BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.ORIZ. BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

STRAT DIFUZIE VAPORI ACOPERIS,TERASE CU IMPLETITURA FIBRE STICLA BITUM.PERF.SUPR.VERT. BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75 S7064

STRAT HIDROIZOLANT CALD CU IMPISLIT FIBRA S ICL BITUM LIP CU MASTIC BIT TIP..SUPR ORIZ INCL < 40% PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE BITUM CU ADAOS DE CAUCIUC PI 50 100CMX20M S1046 TIP SAC 110/120 S 10546

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRAT) S 1030 TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM MORTAR TENCUIALA M 100 (VAR HIDRAT) S 1030 GLET DE IPSOS CU ARACET (GIPAC) INCLUSIV STRAT DE AMORSA APLICAT IN DOUA STRATURI PARDOSELI DIN BETON B100,DE 10CM GROSIME,IN PLACI DE 50X50CM SAU 100X100CM CU ROSTURI DE 10CM BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE

Crt. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Observatii VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80 KG

20,00000 120,00000 120,00000 100,00000 100,00000 1,00000 1,00800 77,40000 8,20000 0,80000 230,00000 230,00000 56,00000 56,00000 1,00000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI KG GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE CHEPENG METALIC PT.ACCES LA TERASE MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:PARAPETI PANOURI DESPARTITOARE BALCON TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM TURNARE BETON SIMPLU CU AGREGATE USOARE LA CONSTRUCTII CU H<35M IN STRATURI DE 3-20 CM BETON DE CIMENT B 100 -BC7,5 STAS 3622 KG KG KG M CUB M CUB MP MP SUTE MP

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI CU PLACAJ DE 15MM SUSTINERI DIN SCHELA METALICA,SARCINA 1000 DAN/MP,CU INALTIMEA <3M,LA PARTER FINISAREA MANUALA A TALUZURILOR,IN T.TARE

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM M CUB 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELARE SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.TARE ADINC.10CM ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN STRAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 30CM M CUB MP MP

SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU IN SUTE MP PANTA SUB 30% *

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.1

C-TIE STATIE POMPARE SI TRATARE - 1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Denumire resursa Observatii


SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $ $ $

U/M
SUTE MC M CUB M CUB M CUB TONE TONE TONE M CUB M CUB TONE MP MP KG KG TONE M CUB M CUB TONE MP MP MP MP

Cantitatea
0,42000 23,00000 65,00000 11,00000 117,00000 40,00000 97,00000 68,00000 68,50000 165,00000 240,00000 60,00000 4.100,00000 4.100,00000 4,10000 36,00000 7,20000 18,00000 4,80000 4,80000 9,24000 9,24000

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H3-6M,CU PLACAJ 8MM GROS COFR DE MONOLITIZARE INTRE ELEMENTE PREF (PLANSEE GRINZI SI DIAFRAGME) DIN SCINDURI RASINOASE MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE IN ATELIERE DE SANTIER DIN OB 37 D<10MM $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. ZIDARIE DIN CARAMIDA TIP GVP LA CONSTR.H<35M, FORMAT 290X140X 88MM,CAL.A MORTAR DE ZIDARIE M 100 S 1030 $ $

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 3MP FEREASTRA PVC CU GEAM TERMOPAN USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN IZOLATII LA FUNDURI PE SUPRAF.SUB 0,8M LATIME EXECCU CARTON BITUMAT INTRE 2 STRATURI BITUMATE L:11203 -0002:2600048 L:11208 -0001:2601535 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

23

MP

69,00000

-CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138

24

IZOL.HIDROF.LA ACOPERISURI BET.CU AMORSAJBITUM TAIAT IN SOLVENT EXEC.SUB DIFUZIE APLICAT IN 2 STARTU L:11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

132,00000

25

IZOL.HIDROF.LA ACOPERISURI BET.CU STRAT DE MASTIC BITUMAT APLICAT CU PERIA SAU GLETUITORUL L:11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

132,00000

26

STRAT TERMOIZ.TERASE,ACOPERIS.PLANSEE CU PLACI POLIST.EXPAND.LIPIT.CU MASTIC DE BIT.PE SUPRAF.ORIZ. L:11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

132,00000

Crt.
27

Observatii
PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 4000X500X 36MM S7461 M CUB 5,00000

28

STRAT TERMOIZ.TERASE,ACOPERIS.PLANSEE CU PLACI POST.LIPIT CU MASTIC BIT.PE SUPRAF.VERT.LA ATICE L:11203 -0002:2600048 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

124,00000

29

PLACA POLISTIREN EXPANDAT PEX C 4000X500X 36MM S7461

M CUB

4,50000

30

EXEC.HIDROIZ.LA RECE IN CIMP CONT.CU 2 STR.MAT.ARMIMPREGN.LA PUNERE IN OPERA SUPR.ORIZ./INCL.<20% L:11203 -0002:2600048 L:90090 -0027:2600713 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

132,00000

-PINZA BIT FARA STR ACOPERIRE PI 50 100CMX20M S1046

31

IZOL.HIDROF.LA ACOPERISURI BET.EXEC.CU STRAT CARTON BITUM.LIPIT CU MASTIC DE BITUM PE TOATA SUPRAF. L:11203 -0002:2600048 L:11208 -0001:2601535 -BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 80/90 S7064

MP

132,00000

-CART BIT FARA STR ACOP (BLANC) CI300 100CMX20M S 138 MP M M 132,00000 46,00000 18,00000

32 33 34

SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUPRAF.ORIZ.-INCLINATE 40% GROSIME MEDIE 3 CM JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D=15,4CM TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE,DRISCUITE PE ZIDURI,IN GROSIME MEDIE DE 2,5CM L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

35

MP

124,00000

36

TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EXECUTATE MANUAL PE BETON,CU MORTAR M10-T,DE 2CM L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

MP

208,00000

37

TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE,LA TAVANE PLANE,IN GROSIME MEDIE DE 2CM L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

MP

112,00000

38

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE

MP

320,00000

39

PARDOSELI DE CIMENT SCLIVISIT CU M100-T DE 2CM GROSIME PE STRAT SUPORT EXISTENT L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

MP

118,00000

40

TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622

MP

66,00000

41

SCARA TREPTE CU TAB SAU GRANT-VANG U-I-PLG>01 OL 37

KG

120,00000

42

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE

KG

120,00000

43

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE

KG

70,00000

44

BALUSTRADA MET.PT.PLATFORME IND. TEAVA CAT.IPC 5127

KG

70,00000

45

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80

MP

444,00000

46

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSELE DE ULEI L:10162 -0011:6103402 -VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI V.631-1A NTR 90-80

MP

12,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:

PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.1

CAMINE VANE 1.25X1.5X1.7 - 1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE M CUB SUTE MP U/M

Cantitatea 15,70000 0,02800 11,00000 11,00000 22,00000 2,80000 0,50000 0,50000 0,28000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE TONE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622 M CUB TONE MP MP TONE TONE M CUB

10

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622

2,40000

11 12 13 14 15

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE TONE 5,5 MC DIST.=30 KM $ COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=10- 16 MM $ MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L:10106 -M :6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON MP MP KG KG KG

6,50000 26,00000 87,00000 87,00000 50,00000

16

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

9,50000

17 18 19

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

TONE M CUB SUTE MC

6,60000 11,00000 0,05600

Total general deviz pe categoria de lucrari:

PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.2

IMPREJMUIRE 10 X10 M - 1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 40M $ PORTI METALICE CU RAME DIN OTEL PROFILAT SI CU IMPLETITURA DE SIRMA ZINCATA INCLUSIV ACCESORIILE POARTA ACCES PIETONAL M CUB M CUB TONE MP MP U/M

Cantitatea 2,40000 2,40000 4,35000 1,60000 1,60000 39,00000 2,40000 2,40000 5,80000 64,00000 5,00000

IMPREJMUIRI DIN SIRMA CU RAME DE OTEL PE STILPI METALICI M H= 2,05 M TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150) TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM $ VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC M CUB M CUB TONE MP

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR TONE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.2

PLATFORMA BETONATA - 1 mp

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire resursa Observatii SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3 SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.USOR SUTE MC M CUB U/M

Cantitatea 0,00180 0,02000 0,01000 0,36000 0,05000 0,09000 1,00000

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU SUTE MP DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM $ TONE

STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT M CUB IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR TONE CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ IMBR BET CIM DIV 2 STR REZ SI UZURA LA DR,STR CLS V DR IND MP AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 15 CM L:10804 -M :2100969 L:10805 -M :2100969 -BETON DE CIMENT -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622 B 250-BC20 STAS 3622

IMBR BET CIM DIV 2 STR REZ SI UZURA LA DR,STR CLS V DR IND TONE AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 15 CM

0,36000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.2

CAMINE VANE 2.0X1.5X1.7 -1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ M CUB SUTE MP TONE U/M

Cantitatea 20,33000 0,04100 16,00000 16,00000 25,00000 4,20000 0,75000 0,75000 0,42000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA TONE DIST.= 5 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622 M CUB MP MP TONE TONE M CUB

10

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622

3,20000

11 12 13 14 15

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 TONE MC DIST.=30 KM $ COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M MP LA PLACI SI GRINZI MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=10- 16 MM $ MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L:10106 -M :6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON MP KG KG KG

8,70000 33,00000 99,00000 99,00000 50,00000

16

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE BETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA L:10174 -M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

12,00000

17 18 19

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

TONE M CUB SUTE MC

9,00000 12,00000 0,06700

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.3

CAMIN VIZITARE -1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST U/M M CUB SUTE MP TONE TONE MP MP TONE TONE BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA TONE KG

Cantitatea 4,73000 0,02000 8,51000 8,51000 12,60000 2,25000 0,38000 0,38000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 2,65000 12,32000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB BET.CU CEP SI BUZA LA CANALE CU DN 800 ELEM DE BAZA PT CAMINE H=1000 MM

TUB TRONCONIC 1000X600, H=600

INEL ADUCERE LA COTA, DN 600, H=100

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. $ MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI

15 16 17 18 19 20

L:10106 -M :6306327 -TREPTE DIN OTEL ROTUND DIAM 14- 20 MM PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND BUCATA GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 KG PIESA TRECERE PRIN PERETII BUCATA M CUB

2,00000 2,00000 3,08000 0,03100 5,54000 5,54000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE

COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM SUTE MC EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ TONE TONE

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.3

CAPAC CU RAMA CAROSABIL CU BALAMA ANTIFURT - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ BUCATA TONE ORE U/M

Cantitatea 1,00000 0,76000 0,10000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.4

GURI DE SCURGERE - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 15 16 17 18 19 20 21 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ M CUB SUTE MP TONE U/M

Cantitatea 2,90000 0,01500 5,20000 5,20000 9,60000 1,44000 0,26000 0,26000 1,00000 1,28000 2,00000 1,00000 2,50000 0,02500 4,50000 4,50000 0,70000

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA TONE DIST.= 5 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $ GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS 6701-73 CAROSABILA TIP A1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ PIESA LEGATURA DIN POLIESTERI ARMATE CU FIBRE STICLA AVIND GREUTATEA PE BUCATA > 20 LA INC. 50 KG PIESA TRECERE PRIN PERETII IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ MP MP TONE TONE BUCATA TONE BUCATA BUCATA M CUB SUTE MC TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA TONE DIST.= 5 KM $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA TONE DIST.=15 KM $

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.1.5

MONTAJ UTILAJ TEHNOLOGIC- ANS

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumire resursa Observatii POMPA CENTRIFUGA,MONOETAJATA DE UZ GENERAL (TIP CRIS,CERNA,LOTRU,SIMILARE) 100 MM. BUCATA U/M

Cantitatea 9,00000 1,10000 9,00000 1,10000 1,10000 1,10000 1,10000 2,00000

REVIZIA AGREGATELOR ROTATIVE MONOETAJATE CU GREUT 0,10- TONE 0,50 T $ FORTE DE MUNCA PT PROBA DE PUNERE IN FUNCT A AGREGROTATIVE CU EL MOT CU PUTERE P LA 100 KW BUCATA $

PROBA DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR TEHNOLOGICE IZOLATE 0- TONE ---50 TO/BC RODAJUL MECANIC IN GOL AL UTILAJELOR TEHNOLOGICE MONTATE INDIVID.SAU IN FLUX 0----50 TO/BC GRUNDUIRE MANUALA 1 STRAT CU VOPSEA DE MINIU LA UTILAJE TEHNOLOGICE VOPSIRE 2 STRATURI CU VOPSEA ULEI LA UTILAJE TEHNOLOGICE TONE TONE TONE BUCATA

RECIPIENT PT.HIDROFOR,DIN TABLA OTEL,CAPACIT.DE 500L

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.2.1

FUNDATII REZERVOR- 1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire resursa Observatii SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT 3 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.F.TARE SUTE MC M CUB U/M

Cantitatea 0,54000 20,00000 74,00000 36,00000 133,00000 133,00000 69,00000 5,50000 10,00000 10,00000 5,50000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10- M CUB 30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU M CUB UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM $ STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 50M $ TONE TONE TONE M CUB TONE

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU TONE AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100945 -BETON DE CIMENT M CUB

B 150-BC10 STAS 3622 TONE M CUB

12 13

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100969 -BETON DE CIMENT

14,00000 27,00000

B 250-BC20 STAS 3622 TONE MP KG

14 15 16 17 18 19 20 21

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $ COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI LA ZID CURB,PERETI REZERVOARE CU H3-6M,CU PLACAJ 8MM GROS MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

165,00000 84,00000 1.400,00000 1.400,00000 2,00000 7,00000 13,00000 3,50000

CONFECT ARMATURI PT.BETON ARMAT LA CONSTUCTII SPE-CIALE KG IN ATELIERE DE SANTIER DIN OB 37 D<10MM $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU TONE AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM. $ SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.IMBIB.CU APA ARUN.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU* TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM $ STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA M CUB TONE M CUB

Crt. 22 23

Observatii TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU TONE AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TROTUAR DIN BETON SIMPLU TURNAT PE LOC L:10173 -M :2100945 24 25 26 -BETON DE CIMENT MP

6,00000 66,00000

B 150-BC10 STAS 3622 KG KG MP

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE CONFECTII METALICE VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA

70,00000 70,00000 5,00000

V.108-210 STAS 7359-80 MP

27

VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSELE DE ULEI L:10162 -0011:6103402 -VOPSEA BLEU PE BAZA DE ULEI

5,00000
90-80

V.631-1A NTR

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.2.2

MONT REZER METALIC V=250-1 buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 Denumire resursa Observatii RECIPIENTE METALICE(REZERVOARE,VASE,BAZINE)DIN OTEL CARBON,ASAMBLAT,MONTATE SIMPLA ASEZARE1-3.T. AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ TONE ORE U/M

Cantitatea 6,00000 24,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.3.1

CAMIN VANE 2,5X1,25X1,5 - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST M CUB SUTE MP TONE TONE MP MP U/M

Cantitatea 19,40000 0,04300 15,00000 15,00000 23,00000 4,40000 0,80000 0,80000 0,44000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU TONE AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC TONE M CUB

L:10173 -M :2100945
10

-BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622


M CUB

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC

3,20000

L:10173 -M :2100969
11 12 13 14 15

-BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622


TONE MP KG

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM $ COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

8,60000 32,00000 111,00000 111,00000 50,00000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI KG RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=10- 16 MM $ MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI KG

L:10106 -M :6309886
16

-CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON


12,00000

TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE BETON CU MP MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA

L:10174 -M :2101206
17 18 19

-MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T


TONE M CUB SUTE MC

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 2030CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV

9,00000 11,60000 0,06400

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 2.3.2

CAPAC CU RAMA CAROSABIL - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ BUCATA TONE ORE U/M

Cantitatea 1,00000 0,76000 0,10000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.1

MONTAT ELECTROPOMPA SUBMERSIBI - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii MONTAREA ELECTROPOMPEI SUBMERSIBILE M U/M

Cantitatea 100,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.1

CONDUCTA PEID DN 63 MM - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN L: LA006A1-0074:8810931 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D= 63 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 63 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 80 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,02000 1,00000 0,00600 0,00200

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.2

CONDUCTA OL D=3", L=100 ML; - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Denumire resursa Observatii MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 80 M M U/M

Cantitatea 100,00000 100,00000 20,00000 20,00000 0,01000 1,00000 2,00000 0,12000 4,80000 120,00000 20,00000 20,00000 224,00000 224,00000 4,00000 0,80800 26,00000 2,00000 2,00000 2,02000 48,00000 48,00000 30,00000 30,00000

TEAVA INST.ZINC NEFIL.UI - 80(3

) OL 32 1 S 7656

FLANSA DIN OTEL ROTUNDA MONTATA PRIN SUDURA ELECTR. AVIND BUCATA DN = 80 $ FLANSA PLATA PN 6 80- 89 OL37-2 ET PU S 8012 BUCATA TONE BUCATA BUCATA TONE BUCATA KG BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA MP KG MP BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA

LANS.SI CENTR.PIESE LEG.OL PT.SUD.G</=50

KG

COT PT.SUD.R1,5 90G 89 X 6

OLT 35

S 8805

@REDUCTIE ZINCATA FI-FE DN 3"X2" COD 45024128 PIESA DE TRECERE ETANSA A CONDUCTELOR PRIN PERETI CU GREUT.PINA LA 50 KG INCLUSIV $ GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500 G2X4 S1733

PIESA LEG.FON.TREC.OL.COND.G= 6,3 G= 50 KG BAREM PRET IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 80 M 100-500 G2X4 S1733

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS

M 16 X 70 GR. 8.8 S4272

PIULITA HEXAG. SPREC

S4071 OL37

M 16

VOPS.INVELIT.DE TABLA LA COND. SI APARATE,CU VOPSEA ULEI 2 STRATURI INCLUS.GRUNDUIREA VOPSEA ULEI ORICE CULOARE GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND.1 STRAT MINIU PLUMB 1 STRAT EMAIL ALCHIDAL IMBINARE PRIN SUDURA ELECTR.PIESE LEGAT.EXECUTATA LA POZITIE AVIND DN 700 $ IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 700 MM SI PN 2,5-16 AT. $ GARN ETANS PLAN PN6/2,5 D= 700 M 100-500 G2X4 S1733

SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS

M 24 X110 GR. 5.8 S4272

PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

M 24 GR. 5

S 4071

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV KG PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI PIESA DE IMBINARE SI FIXARE DIN TABLA 3 MM CTG.IPC KG

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.2

CONDUCTA PEID DN 75 MM - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=75 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0075:8810932 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014

U/M M

Cantitatea 1,00000

-TUB PEHD PE80 APA PN10 D= 75 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 75 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 80 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,02000 1,00000 0,00600 0,00200

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.3

ROBINET SERTAR PANA DN 80 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $ L: 11712 2
-0046:4505254 -ROB.SERT.PANA NF PU

U/M

Cantitatea

BUCATA
225 N 5313

1,00000

AM PN=10 D= 80

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0031:6616459 -0010:5801851 -0006:5843146 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC PRECIS

BUCATA
S1733 80 M4.04 G2X4

1,00000

M 16

X 70 GR. 8.8 S4272 M 16

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.3

CONDUCTA PEID DN 90 MM -1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=90 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0076:8810933 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D= 90 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 90 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 100 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,05000 1,00000 0,01000 0,00250

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.4

ROBINET DE RETINERE DN 80 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $ ROBINET RETINERE CU CLAPA DN 80 IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0031:6616459 -0010:5801851 -0006:5843146 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC PRECIS

U/M BUCATA BUCATA BUCATA

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000

S1733

80 M4.04 G2X4

M 16

X 70 GR. 8.8 S4272 M 16

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.4

CONDUCTA PEID DN 110 MM - 1ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 MM IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0077:8810934 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=110 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 110 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 100 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,05000 1,00000 0,01000 0,00220

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.5

CONTOR APA DN 80 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $ CONTOR CU ELICE,CAPETE INTR-IESIRE CU FLANSE,DN=80MM IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0031:6616459 -0010:5801851 -0006:5843146 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC PRECIS

U/M BUCATA BUCATA BUCATA

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000


80 M4.04 G2X4

S1733

M 16

X 70 GR. 8.8 S4272 M 16

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.5

CONDUCTA PEID DN 125 MM - 1ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=125 MM IN BARE L= 12 M M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0078:8810935 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=125 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 125 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 125 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,10000 1,00000 0,01400 0,00280

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.5

CONDUCTA PEID DN 125 MM -1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=125 MM IN BARE L= 12 M M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0078:8810935 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=125 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 125 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 125 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,10000 1,00000 0,01400 0,00280

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.6

FILTRU DN 80 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $ FILTRU FONTA CU SITA FFS PU AM PN=16 225 D= 80 N 5574 IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0031:6616459 -0010:5801851 -0006:5843146 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC PRECIS

U/M BUCATA BUCATA BUCATA

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000

S1733

80 M4.04 G2X4

M 16

X 70 GR. 8.8 S4272 M 16

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.6

CONDUCTA PEID DN 160 MM - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=160 MM IN BARE L= 12 M M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0080:8810937 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=160 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 160 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 150 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,10000 1,00000 0,02000 0,00500

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.7

HIDROMETRU 0-10 BARI - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 Denumire resursa Observatii ROBINET DE SERVICIU SIMPLU ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.FIXA ROZETA METALICA PT MASCARE 1/2" S4124 BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

HIDROMETRU SAU MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL


-0006:7324417 -HIDROMETRU CU ROBINET DE CONTROL

L: IL01T

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.7

CONDUCTA PEID DN 180 MM - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=180 MM IN BARE L= 12 M M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0081:8810938 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=180 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 180 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 200 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,10000 1,00000 0,04000 0,00600

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.1.8

CONDUCTA PEID DN 225 MM - 1ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=225 MM IN BARE L= 12 M M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0083:8810940 L: LA006A2-M 2 3 4 5
:GR00014 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=225 -BANDA DE AVERTIZAREA RETEA APA

U/M

Cantitatea 1,00000

SUDURA CAP LA CAP TUBURI DIN PEHD PE80 PN10 D= 225 MM EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 250 MM* $ TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC)PE DIST.DE 5 KM.$ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. $

BUCATA M TONE TONE

0,10000 1,00000 0,05600 0,01000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.1

VANA CU SERTAR DN 50 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 50 MM L: LA006B2-M 2 3
:8814016 -CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 50 -FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16 D. 50 MM

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006C2-0001:8816220

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $

TONE

0,00600 1,00000
N 5313

MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE BUCATA VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 $ L: 11712
-0045:4505175 -ROB.SERT.PANA NF PU AM PN=10 D= 50 225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0029:6616473 -0003:5801150 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS S1733

BUCATA

2,00000

50 M4.04 G2X4

M 12 M 12

X 55 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12MM VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM

TONE TONE

0,00700 0,00700

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.2

VANA CU SERTAR DN 65 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 63 MM L: LA006B2-0015:8816173 L: LA006C2-0001:8816220 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ SDR11

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

D. 63 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D. 50 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 65 $ L: 11712
-0258:4505176 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,00800 1,00000
N 5313

AM PN=10 D= 65

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI BUCATA PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0030:6616461 -0003:5801150 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS S1733 65 M4.04 G2X4

2,00000

M 12 M 12

X 55 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL TONE DIN PROFILE CU GROS 8-12MM VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA 8MM TONE

0,00700 0,00700

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.3

VANA CU SERTAR DN 80 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 90 MM L: LA006B2-0017:8816175 L: LA006C2-0004:8816223 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

SDR11

D. 90 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D. 90 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $ L: 11712
-0046:4505254 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,00900 1,00000
225 N 5313

AM PN=10 D= 80

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0031:6616459 -0004:5801265 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS

BUCATA

2,00000

S1733

80 M4.04 G2X4

M 12 M 12

X 80 GR. 8.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12MM

TONE

0,00700 0,00700

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA TONE LA 8MM

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.4

VANA CU SERTAR DN 100 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 110 MM L: LA006B2-0018:8816176 L: LA006C2-0005:8816224 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

SDR11

D.110 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.110 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 $ L: 11712
-0047:4505292 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01000 1,00000
225 N 5313

AM PN=10 D=100

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 BUCATA MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0032:6612520 -0007:5801447 -0005:5842752 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL D= 100 M 100-500 G2X4 S1733

2,00000

PRECIS

M 14 M 14

X 50 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12MM

TONE

0,00700 0,00700

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA TONE LA 8MM

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.5

VANA CU SERTAR DN 125 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 125 MM L: LA006B2-0019:8816177 L: LA006C2-0006:8816225 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

SDR11

D.125 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.125 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 125 $ L: 11712
-0048:4505321 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01200 1,00000
225 N 5313

BZ PN=10 D=125

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 125 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0033:6612104 -0007:5801447 -0005:5842752 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL D= 125 M 100-500 G2X4

2,00000
S1733

PRECIS

M 14 M 14

X 50 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12MM

TONE

0,00700 0,00700

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA TONE LA 8MM

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.6

VANA CU SERTAR DN 150 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 160 MM L: LA006B2-0021:8816179 L: LA006C2-0008:8816227 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ SDR11

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

D.160 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.160 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $ L: 11712
-0049:4505345 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01800 1,00000
N 5313

BZ PN=10 D=150

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0034:6612116 -0013:5801954 -0006:5843146 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M

BUCATA

2,00000
S1733

100-500 G2X4

PRECIS

M 16

X 90 GR. 5.8 S4272 M 16

S4071 OL37

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106


-0021:6309903

KG

7,00000

-CONFECTII METALICE SUD.CORNIER < 70 MM PT.ESAFODAJE

6 7

VOPSIREA CU PENSULA DE MINA CU VOPSEA DE MINIU PE CONF SI CONSTR METAL DIN PROFILE CU GROS 8-12MM

TONE

0,00700 0,00700

VOPSIRE CU PENSULA VOPSEA ULEI PE CONF SI CONSTR METAL PROFILE PINA LA TONE 8MM

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.7

DEBITMETRU DN 125 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 125 $ DEBITMETRU DN 125 MM BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000


S1733

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 125 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0005:6607599 -0026:5802843 -0008:5843201 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 125 M 100-500 G2X4

PRECIS

M 20

X140 GR. 5.8 S4272 M 20

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.7

INST HIDR IN CAMINE - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 125 MM L: LA006B1-0007:8816272 L: LA006C1-0006:8816206 2
-DOP APA/GAZ PE 100 SDR17 D.125 MM D.125 MM

U/M BUCATA

Cantitatea 0,38000

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 2 IMBIM.(COT/REDUCTIE) D= 125 MM L: LA006B3-0087:8815842
-REDUCTIE PEHD APA/GAZ PE 100 SDR 17

BUCATA

0,24000

D.125X110 MM

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 3 IMBIM.(TEU EGAL/REDUS) D= 125 MM L: LA006B5-0001:8815597
-TEU PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 SUDAT

BUCATA

0,15000

D.125 MM

SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 125 MM L: LA006D1-0008:8811762


-MUFA EL. D.125 PN16

BUCATA

0,22000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.8

DEBIMETRU DN 150 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $ DEBITMETRU DN 150 MM BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000


S1733

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0006:6607604 -0026:5802843 -0008:5843201 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M 100-500 G2X4

PRECIS

M 20

X140 GR. 5.8 S4272 M 20

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.9

ROBINET CLAPET RETINERE 150MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $ ROBINET RETINERE PN 6 DN 150 BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000


S1733

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0006:6607604 -0026:5802843 -0008:5843201 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M 100-500 G2X4

PRECIS

M 20

X140 GR. 5.8 S4272 M 20

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.10

COMPENSATOR MONTAJ DN 150 MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 1 2 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $ COMPENSATOR DE MONTAJ CU TIRANTI, PN10, DN150MM BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000


S1733

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0006:6607604 -0026:5802843 -0008:5843201 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M 100-500 G2X4

PRECIS

M 20

X140 GR. 5.8 S4272 M 20

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.11

FILTRU IMPURITATI - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $ FILTRU PN 6/10 DN 150 BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000


S1733

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0006:6607604 -0026:5802843 -0008:5843201 -GARN ETANS PLAN PN6/2,5 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M 100-500 G2X4

PRECIS

M 20

X140 GR. 5.8 S4272 M 20

S4071 OL37

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.2.12

INSTALATII HIDROMECANICE-1buc

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 125 MM L: LA006B1-0021:8816190 L: LA006C1-0005:8816205 2
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 0,74000

SDR17

D.110 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10

D.110 MM

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 2 IMBIM.(COT/REDUCTIE) D= 125 MM L: LA006B3-0087:8815842
-REDUCTIE PEHD APA/GAZ PE 100 SDR 17

BUCATA

0,07000

D.125X110 MM

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 3 IMBIM.(TEU EGAL/REDUS) D= 125 MM L: LA006B5-0001:8815597
-TEU PEHD APA/GAZ PE100 SDR17 SUDAT

BUCATA

0,06000

D.125 MM

SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 125 MM L: LA006D1-0007:8811761


-MUFA EL. D.110 PN16

BUCATA

0,13000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.1

CABLURI ELECTRICE CYY 1X2.5 - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865 M M M U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.1

VANA SERTAR DN 50MM MONT INGROPATA- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 50 MM L: LA006B2-M 2 3
:8814016 -CAPAT FLANSA PE100 SDR17 PN10 D= 50 -FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16 D. 50 MM

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006C2-0001:8816220

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 50 $ L: 11712
-0045:4505175 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,00600 1,00000
N 5313

AM PN=10 D= 50

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0029:6616473 -0003:5801150 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS S1733

BUCATA

2,00000

50 M4.04 G2X4

M 12 M 12

X 55 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.2

CABLURI ELECTRICE ALIMENT PUT - 1 ML

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT M CUB M CUB M CUB U/M

Cantitatea 0,42000 0,42000 0,10000 1,00000 0,00450 1,00000 1,00000

PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU M FOLII DIN PVC COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 4X 6 U S 8778 SUTE MC M M

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.2

VANA SERTAR DN 65MM MONT INGROPATA- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 63 MM
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ SDR11

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006B2-0015:8816173 L: LA006C2-0001:8816220 2 3

D. 63 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D. 50 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 65 $
-0258:4505176 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,00800 1,00000
N 5313

L: 11712 4

AM PN=10 D= 65

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 50 MM SI PN 2,5-25 AT. $


-0030:6616461 -0003:5801150 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS S1733

BUCATA

2,00000

L: 11713 L: 11715 L: 11716 5

65 M4.04 G2X4

M 12 M 12

X 55 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.3

PRIZE MONOFAZATE 25A - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL PRIZA BIPOLARA BACHEL.MONT.APARENT 250/10A INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST. BUCATA BUCATA BUCATA $ U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.3

VANA SERTAR DN 80MM MONT INGROPATA- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 90 MM
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006B2-0017:8816175 L: LA006C2-0004:8816223 2 3

SDR11

D. 90 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D. 90 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 80 $
-0046:4505254 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,00900 1,00000
N 5313

L: 11712 4

AM PN=10 D= 80

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 80 MM SI PN 10 -25 AT. $


-0031:6616459 -0004:5801265 -0004:5842738 -GARNITURI ETANSARE PLAN PN 40/10 -SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS

BUCATA

2,00000

L: 11713 L: 11715 L: 11716 5

S1733

80 M4.04 G2X4

M 12 M 12

X 80 GR. 8.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.4

VANA SERTAR DN 100MM MONT INGROPATA- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 110 MM L: LA006B2-0018:8816176 L: LA006C2-0005:8816224 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

SDR11

D.110 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.110 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 $ L: 11712
-0047:4505292 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01000 1,00000
225 N 5313

AM PN=10 D=100

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 BUCATA MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0032:6612520 -0007:5801447 -0005:5842752 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL D= 100 M 100-500 G2X4

2,00000
S1733

PRECIS

M 14 M 14

X 50 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.4

Intrerupator bipolar 250_10A- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 Denumire resursa Observatii PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA-04 EA-0497 INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST. BUCATA BUCATA BUCATA $ U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.4

VANA SERTAR DN 100MM MONT INGROPAT- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 110 MM
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006B2-0018:8816176 L: LA006C2-0005:8816224 2 3

SDR11

D.110 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.110 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 $
-0047:4505292 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01000 1,00000
N 5313

L: 11712 4

AM PN=10 D=100

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 BUCATA MM SI PN 10 -25 AT. $
-0032:6612520 -0007:5801447 -0005:5842752 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL D= 100 M 100-500 G2X4 S1733

2,00000

L: 11713 L: 11715 L: 11716 5

PRECIS

M 14 M 14

X 50 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.5

LAMPI FLORESCENTE - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 Denumire resursa Observatii CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE NEETANS MONTAT BUCATA PE CONSTRUCTII (CONSOLE) METALICE CORP IL.FL.FIRA -02 240 220V 2X 40W CS BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.5

VANA SERTAR DN 125MM MONT INGROPAT- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 125 MM L: LA006B2-0019:8816177 L: LA006C2-0006:8816225 2 3
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

SDR11

D.125 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.125 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 125 $ L: 11712
-0048:4505321 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01200 1,00000
N 5313

BZ PN=10 D=125

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 125 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0033:6612104 -0007:5801447 -0005:5842752 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL D= 125 M 100-500 G2X4

2,00000
S1733

PRECIS

M 14 M 14

X 50 GR. 5.8 S4272 GR. 5 S 4071

-PIULITE HEXAG.SEMIPRECISE

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.6

TABLOURI ELECTRICE- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Denumire resursa Observatii TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS CU BARE AL 200 A INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE $ CONSTRUCTII DIN OL.MONTARE IN STATII SI POSTURI DE TRANSF.SUPORTURI,STELAJE,CANALE ETC.MONTARE STELAJ METALIC PT. FIXARE CUTIE CABLU BUCATA BUCATA BUCATA KG KG U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 1,00000 10,00000 10,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.3.6

VANA SERTAR DN 150MM MONT INGROPAT- 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR11 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 160 MM
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

U/M BUCATA

Cantitatea 2,00000

L: LA006B2-0021:8816179 L: LA006C2-0008:8816227 2 3

SDR11

D.160 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 16

D.160 MM

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM. $ MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 150 $
-0049:4505345 -ROB.SERT.PANA NF PU

TONE BUCATA

0,01800 1,00000
N 5313

L: 11712 4

BZ PN=10 D=150

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 150 BUCATA MM SI PN 2,5-25 AT. $
-0034:6612116 -0013:5801954 -0006:5843146 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 150 M 100-500 G2X4 S1733

2,00000

L: 11713 L: 11715 L: 11716 5

PRECIS

M 16

X 90 GR. 5.8 S4272 M 16

S4071 OL37

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT

BUCATA

1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.4.1

STALPI ELECTRICI CU LAMPI

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire resursa Observatii STILP SPECIAL BETON ARMAT PRECOMP FUNDATIE TURNATA TEREN ACCIDENTAT - montaj Procurare -STILP LIN.EL.AER.SE 10 1KV 10 M BPSBP.VIBR.IPCT831/II DISPOZ.PT.FIX.CORP ILUM.ST.BETON INCL.COND.DIN 1 CIRJE MARE SI 2 BR.SIMP.MONT.CU TELESCOP MONTAT CORP DE ILUM.PUBL.CU LAMPA VAPORI MERCUR MONTAT CU AUTOTELESCOP TIP HRF 40 PE STILP BETON MONTAT BALAST-BOBINA PTR.LAMPA CU VAPORI MERCUR 4E 250 W MONTAT CU AUTOTELESCOP MONTAT RACORD.COND.CU.AP.SAU MOT.LA BORNE.TAB.EL.PE MARM.,MET.,SAU CAPS.,COND.CU SECT.<10MMP $ INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. $ BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 1,00000 1,00000 2,00000 2,00000 2,00000 8,00000 4,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.4.1

CISMELE STRADALE - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D<63 MM INCL IN COLACI L=100M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBIN
-TUB PEHD APA PE 80 SDR17,6 PN 6

U/M M

Cantitatea 3,00000

L: LA006A1-0022:8815478 2

D. 20 x 1,6 MM

FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (MUFA EGALA/REDUSA, COT) D= 20 MM


-MUFA COMPRESIUNE D. 20

BUCATA

2,00000

L: LA006E2-0001:8811985 3

FITING DE COMPRESIUNE DIN PEHD CU 2 IMBINARI (RACORD/COT TIP FE SAU FI) BUCATA D= 20-25 X 1/2"
-RACORD COMPRESIUNE TIP FE D. 25 X 3/4"

4,00000

L: LA006E3-0003:8812014 4 5 6 7 8

ROBINET DE CONCESIE AVIND D: 20 MM

BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA

1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT. ROBINETI DE CONCESIE MONTATI: IN PAMINT FINTINA PUBLICA CU DESCARCARE AUTOMATA: ARTEZIANA CU PICIOR TIP MEFMC-NTR-CM 1523-80 CAL. I 20 MM MONTARE PIESA DE BRANSARE INTARITA DIN PEHD D= 110 X 3/4 MM COLIER BRANSARE DN 110 X 3/4"

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.4.2

CABLURI ELECTRICE ALIM STALPI - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP CABLU CSYY MASIV 9X4 S 8779 M CUB M CUB M CUB M SUTE MC M M U/M

Cantitatea 0,42000 0,42000 0,10000 1,00000 0,00450 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.4.3

CANLURI ELECTRICE RACORD - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PENTRU PROTEJAREA CABLURILOR LA LUCR IN PROF NETIPIZAT PROFIL TIP M PENTRU 1 CABLU DE 1KV STRAT PROTECTOR CU FOLII DIN PVC COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP montaj CABLU CU IZOL MANT CAUC MCCGI 3 X 25+16 S 12220/6 - procurare M CUB M CUB M CUB M SUTE MC M M U/M

Cantitatea 0,42000 0,42000 0,10000 1,00000 0,00450 1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.4.4

PRIZE DE PAMINT - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 Denumire resursa Observatii COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT.PAM OTEL LAT M ZINC.40X5 MM MONT.IN TEREN TARE * ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA M PAMINT IN TEREN NORMAL VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.LUCRARI DE INSTALATII ELECTRICE LA CONSTRUCTII $ IMBINAREA PRIZEI DE LEGARE LA PAMINT CU SURUBURI GALVANIZATE M12X40 CUTIE CU ECLISA DE LEGATURA PT.CENTURA DE INPAMINTARE BUCATA BUCATA BUCATA U/M

Cantitatea 16,00000 4,00000 1,00000 2,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.5.1

HIDRANTI DE INCENDIU DN 100MM - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 Denumire resursa Observatii PREGATIREA PT. IMBINARE TUBURI DIN PEHD CU D=110 MM IN COLACI L= 50M SI POZ.IN PAMANT DUPA IMBINARE L: LA006A1-0077:8810934 L: LA006A2-M 2
:.000005 -TUB PEHD PE80 APA PN10 D=110 -BANDA AVERTIZARE APA CU FIR METALIC

U/M M

Cantitatea 3,00000

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 110 MM L: LA006B1-0021:8816190 L: LA006C1-0005:8816205
-CAPAT FLANSA PEHD PE 100 APA/GAZ

BUCATA

3,00000

SDR17

D.110 MM

-FLANSA LIBERA DIN OTEL ZINCAT PN 10

D.110 MM

3 4

SUDURA CAP LA CAP FITING DIN PEHD PE100 SDR17 1 IMBIN.(DOP/CAPAT FLANSA) D= 110 MM SUDURA PRIN ELECTROFUZIUNE MUFA/COT ELECTROSUDABIL DIN PEHD D= 110 MM L: LA006D1-0028:8816332
-MUFA ELECTROSUDABILA PEHD GF/W

BUCATA BUCATA

3,00000 1,00000

D.110 MM

MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 100 $ L: 11712
-0047:4505292 -ROB.SERT.PANA NF PU

BUCATA

1,00000
N 5313

AM PN=10 D=100

225

IMBINARE CU FLANSE PIESE LEG.FLANSE ARMATURI SI CONTOARE CU DN 100 BUCATA MM SI PN 10 -25 AT. $ L: 11713 L: 11715 L: 11716
-0032:6612520 -0014:5802001 -0006:5843146 -GARN ETANS PLAN PN 16 -SURUB CAP HEXAGONAL -PIULITA HEXAG. SPREC D= 100 M 100-500 G2X4 S1733

3,00000

PRECIS

M 16

X100 GR. 5.8 S4272 M 16

S4071 OL37

7 8

ANSAMBLU MANEVRA CU TIJA PT.VANE MONTATE: IN PAMINT HIDRANT SUBTERAN DE INCENDIU AVIND D: 100 MM $

BUCATA BUCATA

1,00000 1,00000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.6.1

SUBTRAVERSARI DJ DN 300 - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire resursa Observatii EXECUTIE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 324 MM MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 300 TEAVA COMERCIALA F S LC 324 X10 OLT 35 S 404/1 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ SAP.MAN.IN GROPI CU LARG.1,5-6M CU SPRIJ.EVAC.MAN. IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01-4M,T.TARE NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM IN TEREN TARE M M M ORE TONE M CUB SUTE MP U/M

Cantitatea 9,00000 9,00000 9,00000 18,00000 0,70200 31,40000 0,05600 22,00000 22,00000 44,00000 5,60000 1,00000 1,00000 0,56000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE TONE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ SPRIJIN.DE MALURI CU DULAPI DE FAG ASEZ.ORIZ.LAT.INTRE MAL.<1,5M,ADIN.2,01-4M;0,0-0,2M INTR.DULAPI STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN BALAST TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50M $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L: 10173
-M :2100945 -BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS

TONE MP MP TONE TONE M CUB

3622

15

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM <3MC L: 10173


-M :2100969 -BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS

M CUB

4,80000

3622

16 17 18 19 20

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE TONE 5,5 MC DIST.=30 KM $ COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.OB 37 D=10- 16 MM $ MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10106
-M :6309886 -CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

13,00000 52,00000 174,00000 174,00000 100,00000

MP KG KG KG

21

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:DIVERSE EXCLUSIV PARAPETI,BALUSTRAZI,CHEPENGURI L: 10174


-M :2101206 -MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100-T

MP

19,00000

Crt. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Observatii TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV $ TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 30 KM. $ AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE TONE M CUB SUTE MC BUCATA TONE ORE SUTE MC M CUB

13,20000 22,00000 0,11200 2,00000 1,50000 0,20000 0,17000 7,00000 88,00000 88,00000 24,00000 0,24000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE TONE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV TONE M CUB SUTE MC

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.6.2

SUBTRAVERSARI DC DN 300 - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumire resursa Observatii EXECUTIE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 324 MM MONT.TEAVA OL PT.COND.IMB.PRIN SUD.EL.DN 300 TEAVA COMERCIALA F S LC 324 X10 OLT 35 S 404/1 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV M M M ORE TONE SUTE MC M CUB TONE TONE M CUB SUTE MC U/M

Cantitatea 7,00000 7,00000 7,00000 14,00000 0,54600 0,17000 7,00000 88,00000 88,00000 24,00000 0,24000

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.6.3

SUBTRAVERSARI ZONE ACCES CURTI - 1 ml

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Denumire resursa Observatii EXECUTIE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT DN 245 MM ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUT.TER.CAT 3 IN COND GOSP.APE. INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE STRAT DIN PAM.COEZIV M ORE TONE M CUB SUTE MC TONE TONE M CUB SUTE MC U/M

Cantitatea 1,00000 2,00000 0,04800 1,40000 0,03400 17,60000 17,60000 4,80000 0,04800

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 3.7.1

SUPRATAVERSATI BALTI, L = 16 ml; - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Denumire resursa Observatii SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.1,51-3M T.TARE M CUB U/M

Cantitatea 2,80000 4,30000 4,30000 4,60000 4,60000 11,00000 0,40000 0,40000 720,00000 720,00000 16,00000 0,72000 16,00000 16,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 2,40000 2,00000 1,00000 1,00000

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE TONE RAMPA-VAGON CATEG.1 $ TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM $ TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622 TONE M CUB M CUB

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE TONE 5,5 MC DIST.=30 KM $ IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFORM 1030CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.COEZIV MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATARE CONFECTII METALICE AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M $ VOPSIREA CU VOPS.ULEI IN 2 STRATURI A CONDUCTELOR D PINA LA 400MM CONDUCTA OTEL MONTATA INCL PROBE PRES ETANS COMPLEXA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 150 TEAVA PREIZOLATA 140-300 INCLUSIV MANSONARILE COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME 3M INALTIME CU DN 150 COT PREIZOLAT LA 45 GR140-300 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM <3MC BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622 M CUB M CUB KG KG ORE TONE M M BUCATA BUCATA M CUB M CUB

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE TONE 5,5 MC DIST.=30 KM $ CACIULA SAU DOP SIMPLU PT.CONDUCTE DE PRESIUNE DOPUL AVIND D= 50 MM ROBINET DE FONTA CU VENTIL,CU FILET TIJA LA EXTERIOR,CU FLANSE PT.INST.INC.CENTRALA CU D: 50 MM RAMIFICATIE IN T PENTRU AERISIRE CU ROB PREIZOL DN50 BUCATA BUCATA BUCATA

Crt. 23

Observatii COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT MONTAT PE CONDUCTA LA ADINC.1M-3M SI INALT.3M-15M CU DN 100 125 L: 11502
-0273:4039279 -COT PT.SUD.R1,5 45G 108 X 6

BUCATA

2,00000
S 8806

OLT 35

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Categorie 4.1

INSTALATII ELECTRICE PUT - 1 BUC

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI


Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Denumire resursa Observatii CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S.8778 M M M M U/M

Cantitatea 10,00000 10,30000 10,00000 10,30000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 4,00000 2,00000 1,00000

CABLU ENERGIE MONTAT CU SCOABE PE CONSOLE FIX.CU DIBLURI METAL COND.< 10 MMP. CABLU ENERGIE CYY 0,6/ 1KV 2X 2,5 U S.8778

INTRERUPATOR MANUAL INGROPAT UNIPOLAR CONSTRUCTIE NORMALA SAU BUCATA IMPERMEABILA * INTRERUPATOR PACHET BIPOLAR 10A CAPAC EA-04 EA-0497 PRIZA;MONTATA APARENT,DIBLURI LEMN,BIPOLARA,CONS.NORM.CONT.NUL PRIZA BIPOLARA BACHEL.MONT.APARENT 250/10A ARMATURA DE ILUMINAT CU GLOB DE STICLA CLARA,ETANSA DE PERETE MONT.DIBL.MET.PT.LAMPA DE 60 W LAMPA MONT.IN INTER.CONSTR.SAU PE ELEM.EXTER.CU INCANDESCENTA PINA LA 1000 W. LAMPA INC.SPIR.DUBLE SOCL.NORM. AM 120V 60W CS CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU COND.CU. <2X10MMP INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV. $ TABLOU ELECTRIC PANOU,DULAP,CELULA SAU PUPITRU GATA ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG L: 12061
-0001:7349003 -TABLOU DISTRIBUTIE TIP INCHIS C2S

BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA BUCATA

STAS 5358-56

15 16 17

INCERCAREA SI VERIFICAREA ELECTRICA A INTRERUP.,CONTACT.AUT.TRIP.<100A,DISP.ACT.,REOST. INCERCARE PANOURI METALICE SAU DULAPURI METALICE $

BUCATA $ BUCATA BUCATA

1,00000 1,00000 2,00000

CAP TERMINAL PT.INST COMANDA SEMNAL BLOCARI INCL.LEGATURA LA CLEME TABLOU SAU APARAT < 4 CONDUCTE*

Total general deviz pe categoria de lucrari:


PROIECTANT SC CONPREX ACIF SRL

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup pompare pentru consum menajer GP1

Nr. specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini A Parametrii tehnici si functionali B

Corespondenta propunerii tehnice cu

Producator

crt.

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali

Grup de pompare compus din:

- 5 (cinci) pompe centrifugale vertical (4 active + 1 rezerva) cu turatie variabila

- debit grup Qp = 80 mc/h

- inaltime de pompare Hp = 60 mH2O

- recipient de hidrofor cu membrane de mica capacitate dimensionate corespunzator

- sasiu comun pentru toate pompele

- manometru cu plaja de masurare 0 10 barr montat pe distribuitor si collector cu

robinet de inchidere

- presostat (traductor de presiune) montat pe collector

- puterea electrica: N = 5 x 18,5 kw

- tablou electric de comanda inclus, cu urmatoarele functiuni:

operare manuala si automata a pompelor

protectia motorului

protectie la scurtcircuit

protectie la supracurent (suprasarcina porniri grele blocare motor)

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

presiune)

convertizor de frecventa inchis pentru 4 pompe active de 18,5kw

pornirea si oprirea pompelor in functie de presiunea din retea si in functie de

nivelul apei din rezervoarele de inmagazinare supraterane

robinet de inchidere pe aspiratia fiecarei pompe

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

clapet de sens si robinet de inchidere pe refularea fiecarei pompe

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

agrement MLPTL

carte tehnica de intretinere si de exploatare in limba romana

atestare ISO 9001 si 14001

certificate de conformitate a calitatii Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii de garantie si post-garantie

utilajul va respecta standardele romanesti / straine

Conditii de garantie si post-garantie

garantie: minim 24 luni

in perioada de post-garantie constructorul va asigura piese de schimb si

asistenta tehnica contracost pe baza de contract Alte conditii cu character tehnic


o o

Alte conditii cu character tehnic

temperature lichidului vehiculat: -20 C + 120 C

clasa de izolatie conform IEC85: F

clasa de protectie: IP55

masuri de protectie impotriva transmiterii vibratiilor la fundatie

tabloul electric se va monta langa grupul de pompare la distanta

medie de 3,5m in acest sens se va avea in vedere lungimea

cablurilor dintre pompe si tabloul electric

compensator de montaj la distribuitor si colector

PROIECTANT,

OFERTANT,

S.C. CONPREX ACIF S.R.L.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Grup pompare pentru incendiu GP2

Nr. specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini A Parametrii tehnici si functionali B

Corespondenta propunerii tehnice cu

Producator

crt.

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali

Grup de pompare compus din:

- 2 (doua) pompe centrifugale orizontale (1 active + 1 rezerva) si pompa pilot

- debitul pompei active Qp = 40mc/h

- inaltime de pompare Hp = 55 mH2O

- sasiu comun pentru toate pompele

- manometru cu plaja de masurare 0 10 barr montat pe distribuitor si colector cu

robinet de inchidere

- presostat (traductor de presiune) montat pe colector

- puterea electrica: N = 2 x 11 +2 kw

- tablou electric de comanda inclus, cu urmatoarele functiuni:

operare manuala si automata a pompelor

protectia motorului

protectie la scurtcircuit

protectie la supracurent (suprasarcina, porniri grele, blocare motor)

protectie la minima si maxima tensiune

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

nivelul apei din rezervoarele de inmagazinare supraterane

robinet de inchidere pe aspiratia fiecarei pompe

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

clapet de sens si robinet de inchidere pe refularea fiecarei pompe

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

agrement MLPTL

carte tehnica de intretinere si de exploatare in limba romana

atestare ISO 9001 si 14001

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

certificate de conformitate a calitatii

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii de garantie si post-garantie

utilajul va respecta standardele romanesti / straine

Conditii de garantie si post-garantie

garantie: minim 24luni

in perioada de post-garantie constructorul va asigura piese de schimb si

asistenta tehnica contracost pe baza de contract Alte conditii cu character tehnic


o o

Alte conditii cu character tehnic

temperature lichidului vehiculat: -20 C + 120 C

clasa de izolatie conform IEC85: F

clasa de protectie: IP55

masuri de protectie impotriva transmiterii vibratiilor la fundatie

tabloul electric se va monta langa grupul de pompare la distanta

medie de 3,5m in acest sens se va avea in vedere lungimea

cablurilor dintre pompe si tabloul electric

compensator de montaj la distribuitor si colector

PROIECTANT,

OFERTANT,

S.C. CONPREX ACIF S.R.L.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Recipient hidrofor cu membrane V = 500 l

Nr. specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini A Parametrii tehnici si functionali B

Corespondenta propunerii tehnice cu

Producator

crt.

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali

Recipient hidrofor cu membrane

capacitate: 500 l

presiunea nominala PN 10 bar

prevazut cu supapa de siguranta

manometru cu plaja de masurare 0-20 bar Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

agrement MLPTL

carte tehnica de intretinere si de exploatare in limba romana

atestare ISO 9001 si 14001

certificate de conformitate a calitatii Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

utilajul va respecta standardele romanesti / straine Conditii de garantie si post-garantie

Conditii de garantie si post-garantie

garantie: minim 24 luni

in perioada de post-garantie constructorul va asigura piese de schimb si

asistenta tehnica contracost pe baza de contract Alte conditii cu character tehnic


o o

Alte conditii cu character tehnic

membrane din cauciuc butilic interschimbabila

domeniul de temperature 10 C + 100 C

pozitie de montaj verticala

PROIECTANT,

OFERTANT,

S.C. CONPREX ACIF S.R.L.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Debitmetru

Nr. specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini A Parametrii tehnici si functionali B

Corespondenta propunerii tehnice cu

Producator

crt.

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali

Debitmetru

diametrul nominal Dn 80 mm; Dn 125 mm ; Dn 150 mm

cu flanse de montaj

presiunea nominal PN 10 bar

protejat impotriva coroziunii Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

agrement MLPTL

carte tehnica de intretinere si de exploatare in limba romana

atestare ISO 9001 si 14001

certificate de conformitate a calitatii Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

utilajul va respecta standardele romanesti / straine Conditii de garantie si post-garantie

Conditii de garantie si post-garantie

garantie: minim 24 luni

in perioada de post-garantie constructorul va asigura piese de schimb si

asistenta tehnica contracost pe baza de contract Alte conditii cu character tehnic


o o

5
o

Alte conditii cu character tehnic

temperatura lichidului 0 C + 70 C

temperatura ambient -40 C + 100 C

PROIECTANT,

OFERTANT,

S.C. CONPREX ACIF S.R.L.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

SPECIFICATIA TEHNICA (FISA TEHNICA) NR. 5

Utilajul, echipamentul tehnologic: Rezervor metallic cu capacitatea de 250 mc

Nr.

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini A Parametrii tehnici si functionali B

Producator

crt.

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini

Parametrii tehnici si functionali

- - Rezervor metallic suprateran sub forma cilindrica executat din tole de otel galvanizat

de 2,50 m lungime si 1,25 m inaltime cu grosimi cuprinse intre 2,5 si 3,0 mm;

- - Rezervorul este prevazut la interior cu o membrana de cauciuc butilic de 1,5 mm

grosime;

- La exterior rezervorul este prevazut cu o izolatie termica realizata dintr-un strat de

polistiren cu grosimea de 50 mm;

- - Rezervorul va fi prevazut cu:

- preaplin avand Dn 200 mm;

- dispozitiv de alimentare cu apa avand Dn 100 mm;

- dispozitiv de evacuare apa avand Dn 150 mm;

- priza pentru hidrantul de incendiu, Dn 100 mm;

- rezistente termice cu thermostat 2 buc x 3 Kw fiecare;

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:

agrement MLPTL

carte tehnica de intretinere si de exploatare in limba romana

atestare ISO 9001 si 14001

certificate de conformitate a calitatii Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

utilajul va respecta standardele romanesti / straine Conditii de garantie si post-garantie

Conditii de garantie si post-garantie

garantie: minim 24 luni

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

in perioada de post-garantie constructorul va asigura piese de schimb si

asistenta tehnica contracost pe baza de contract Alte conditii cu character tehnic


o o

5
o

Alte conditii cu character tehnic

temperatura lichidului 0 C + 70 C

temperatura ambient -40 C + 100 C

PROIECTANT,

OFERTANT,

S.C. CONPREX ACIF S.R.L.

Extindere retea alimentare cu apa in comuna Gruiu, judetul Ilfov Sectiunea : Fise tehnice si lista dotari

Lista dot rilor necesare Gospod riei cu Ap este urm toarea: Dotari Gospod ria cu ap Denumire articol Protec ia muncii Casca protec ie Ochelari protec ie Masca de cap pentru sudur or de protec ie din cauciuc Salopet doc Cisme cauciuc Electrice Covor cauciuc electroizolant 1000 x 1000 mm Manu i de cauciuc electroizolante Cizme de cauciuc electroizolante Pl cu e avertizoare i indicatoare Lantern Trus medical Cle te patent Surubelni a Trus tubular electroizolant Ochelari de protec ie Sting tor cu spum chimic C9 Lamp portativ cu bec 60/24V Sting tor portative cu CO2 tip G3 Dot ri PSI Sting tor operativ cu spum chimic tip C9 Sting tor portative cu praf i CO2 tip P5 L zi de nisip 0,5 mc Lope i cu coad G le i de tabl zincat Topor trn cop tip pompier Mobilier Scaune birou Birou minim 1200 x 700 U.M. buc. buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc buc Cantitate 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1

PROIECTANT, S.C. CONPREX ACIF S.R.L.