Sunteți pe pagina 1din 8

INTRETINEREA 1.3.3. SEPARATORUTUT ASplxATOR tI ExPTOATAREA i l t t i r n p u l c \ l ) l o a t l . f i i - q e\ ' ( ) r [ ; r c c r r r r n i r t o a r e l e r-er.jficir: i * -stnl'ca strPrafetelo1 r ; cf l o t ' n t t :( t l a c i l i r c z i n t i u z u r i , s c i n l o c u i e s cz i n t .

i e uzate sau se schimbl cu o sita noui); - aspira!ia. respectiv rc[ularct r-entilalorului, prin ccntrol rs.rFra p a r t i c r r l e l o re v a c u a t c: - f u n c t i o n i i l ' e at a r & r L l l u i s i n u p l e z i n t e t r e p i d a ! i i ; - r l i l n c n t a r e t s i c r i c u l r r c l rp r o d L r s c l os ri fic unifrrlrrrir. TNTREITNEREA 1.3".{. SEpARATORULUI MAGNETTC St EXFLCATAREA ! n a i n t e d e I r r n r , r c ai l f r r n . t i u l t e .s o c o j t t i o l e t z i ts i s c r c q l e l i z i ,d r : , . r c a z u l .c l r i z o n t a l i t a t e lh c n z i i 1 r u n s p o r t o a l e . I)entru ca,sel)arirt(rru l a { r ' n l i c s i : r i b a c a p a c i t a t en r : r r ed e i r t i n , , ' l m p a r t i c u l e l o r r n c t l l i c e , e s t e n e c ( ' s i , r i ri n d t ' 1 ; ; : l : : r e i rr l r a l i u i r l i ri r i r ( i - 5 t , J r "l J :, r ht. t e r v l , J er n i c i t l c t i r i r l t ' c i r - c : 2

cA?rrotut

UTII-AJI DE AMISTECARE

UTTTAJELOR PENTRU DESilNATTA 5r CLASTFICAREA AMESTECARE


I.I. DEsTINATIA UTILAJETOR PENTRU AMESTECARE
Opera!ia prin care se realizeazl repartizareacit nrai uniforrn;i a unor b u c i f i s a u p a l t i c u l e d e r n a t e r i a l e .t t n e l e p r i n t r c a l t e l e , s c n u m e l t e a m e s t c ':. iar matcrialul obtinut. amestcc. clrr - \ n r e s t c c u r i l cf r e c v e n t i n t i l n i t c i n i n d t r s t r i a a l i m e n t a r l s i n t d e d i v e r s e t i p u r i . i n f u n c f i e d e c e l e d o u i f a z e a l c a m e s t e c u l u i .f a z a e x t c r n i s a u m c diui de dispersiesi faza dispersati (iurprastiati) in aceasta. . i t ; i f a z a d i s p e r s a t ip o t f i d c u a t u r l s o l i r l a , . \ t i t m e d i u l d e d i s p e r s i ec l i r h i d a s i g a z o a s i . i a r t i p u r i l e d c a m e s t e c o b ! i n u t e p r i n a m e s t e c a r e ac e l o r d,rua [aze sint deterrninatcde natura rnediului tle dispersie. obfinute. in care faza dispersati nu se dizolti sau nu se -\ruestecurile toprite in mediul de dispersie. se nume)te antestec eterogen. Cind sint deranjate condifiile de men!inere a dispcrsirii unifornre. particulele de fnzl d i s p e r s a t as e p o L o b f i n e s e p a r a t d e c e l e a l e m c d i u l u i d e d i s p e r s i e . In industria alimentari. de obicei, se intilnesc produse sub forma unor a r r i e r t e c i i r ie t e r o q e n e . P e n t r u a s c r n e n ! i n e g r a d u l d e t t n i f o r t u i t a t c d o r i t . a m e s t e c u r i l es i n t s u lluse opera!iei de arncstecare. ar c a z i c o n d i f i i b u n e d e d e s f i 5 u l a r e a u n e i o p c L n e o r i . a m e s t e c a r e .c rr,tii de transmitere de cilduri satt de schirnbare a stlrii fizice (de ex.. in operatia tle dizolvare a zahirului.l. -\ru,estecalee aste caracterizati plin tonsutuul de enelgic;i eficienfa realizeazi un alnestccmai uniforrn. oi,.ratiei. Cu cit oltera!ia de amestt'care - . i u l c o u s u u rl c d u s d e e n c r g i e i n t r - u n t i m p s c u r t , c u a t i t c s t e r n a i e f i c i e n t a ,

PENTRU 1.2.CLASIFICAREA UTILAJELOR AMESTECAREA PRODUSELOR PULVERULENTE


in funcfie de metoda arncstecirii ;i de soltrtiaconstructivl a amestecicu melc (orizontal;i t,rareior. acestea pot fi irnpir!ite in anrestecAtoarc vt':litul).ctr palcte rotitorle si ctt tlrbir.

67

t'

--q-

-_8

nAa

iill3i 2 \<,i)-,--i ;-*l t ll\il \'-I ru :lelc, cu ii( iiuii'r : .'i:/JOi( it : ..\;:re::--'.itc: : - - - ;i3t I \', : nc:c lnlerior: i cup:r recept(-r:t: : '5 3-: ; i : t : 6 supclior: { melc c:' c-sir::;',:e Ucel; (i. 1 r : d 6 . . : i : : a : ( F r A d e ; ; : r agirrror : trrltar i.if, -e{:Ie fig.

a!'t. lt.2 \:r:os:^'al'.,)r .-.':.rd:,:cu :....: .',.'.rr..rl : -ta-,.-l ; burc!.:: : i]2r':,oari: : :r,.1!. ; - tea|i;niir:r::i: i .i;:.-)a33 de e-.;:..a:',: i --i-a:r'l de tndep!-:-:J:; -atanis:tl de ,.i: '::r:L r:: reduc'oa t-.':.x.,.

't.

: -,-.=v-*-

---7.:-

CU MEIC AMESTECATOARE 1.2.1. Un anrestecitor cu nrelc, ctl rc!ittne pcriodica, cu stlruburi n;elc ot'iz o n t a l e ,e s t e a r i t a t i n f i g u l a \ : . 1 . a s t f c l : l t t t n c : r r u l. i s e u m n l e p r i n se desfirsoard I ) r o c c s u ld e a n r e s l e c : r r e c u l ; 1 .r c c e p t o a r e 1 . c u d i f e l i t e s o t ' t t t r i d t p r o d u s e p u h ' g r n l 3 n l s , d u p l r o l r n u r n i t r r p l o p o r ' ! i e r t a u r e s t e c u l u i . . \ p o i , c l a l , e t a 7 s e d c s c h i d es i s e e i e c t t r e a z i ' t r u u l t i p l a a p r o t l t t s u l t t i i n m a s i n S . p r i n i m o i n g e r e aa c e s t u i a d r ' o ar;restccare c i t r r m e l c u l i n f e r i t i r 9 i n t r r n e l u l e l e r - a t o r u l u ii ; d e a i c i , p r o d u s r i l i n t l i i in rnelcul superior de distlibufie l, care il impinge in buncarul 5. iar:rp,,i d i n n o u i n n t c l c u l i n [ e r i o r . l ) u p i r l r l n r i n a r e a a l n e s t e c i r i i . a m c s t e c u li n t t ' u i n fablicafie satt in dr'pozrt, lrrin racordul de iesire.e. p re r i . r . 1 i t .c l t in figura \-.2 tste llirtrtli consllui!ia unui lrnie.-stecito nrelclertical. Dupir umpleree buncJrttlui 7 cu mai ntulte sortttri tle lrr.rdLtsc . c r s t e a s i n t r m e s t e c a t em t r l l i p i t t p e p u l v e r u l e n t e ,c a r e t r t ' b i t i e n t t t c s t e c a t ea n r e l c u l . 3 . ] I e l c u l e s t e r l a s a t a t i t i n p : i r - t e as u p e r i o a r i 2 . c i t ; i i n ( o r r i n este aritata pe desel. llii:r f e r i o a r i J . l I i ; c ; r r c r r p : ' , r r i r t s u l t riit t r i n t e s t e c h t o r s ag e t i . P e f i g u l a \ ' - l i r s l e l r t ' i r t a t i rc o n s t r u c ! i a r t t t t t i r n t e s t c c i t o r c u r : , t l c . e i t u arIiunc interr:ritenlir. a c l i u n e c o n t i n u l . S p r e r l e o s c b i l ed e l i n t e s t e c r t t o a r c lce e x i r m i n a t e n r a i s u s . i n a m e s t c c i r l o r i t lc i t a c j i u n e c o n t i l u i s e f a c c n u n t i r r i u i r l l l e s t e c a r e n ,c i s i d o z r r e a ] l r o d t l s e l r r rp u l r - t ' r u l e n t e . u r a i n l u l t e t u r u b u r i m ( : l cd e l i l i u i , : n t u r c 7 -\mcstccltoiul se r''rrnPrrnt'rlin u l a t i r : i s t t r t t b t t r i l o rt u t l r t l t ' l r l i s i d i n t r - u n r n e l c r r n e s t tc l t o r ' 9 . ] 1 , - r d i I i c r r r tta t cmpozitiei rrutstecului. se fi,(L'irlin u r e n t a r e ; i , p r i n u r n r i r r ( ' . u r o t l i f i c r r r c rc r o t i l < r rc u : , h e a r a { j . < i e - al t l t r { t r l a r b o r e l t r i n t e r n r e d i a ri . i i r r i r r deplasarea ' il i > p r i e i r t t ' l r r l c t i i s c t r l i . I ) l ' , ; , - l t t s t ' l e c u p l a r e al o r c r r , ! i t e r s t ' . i r t t r i r l e q l - r u t t 68

-_":i1_
:_ _: i =^=-'{---v

3 - rlp;e:':: I - r e : c d e a l i m e n E r e : 3 - m c l c- d e a e s : f t a r e ; ar'@re rnlerned:ar : 'i -' roa:a i - Ceip"ntt".a inrre .Kipiente ; i - roati de :;ii E gAuri c:=ular asezate ; cu discu:i ct gneaie ; 7

Fig. I/.J -

-{nlesreciitor cu meic ;i actiune continui

s e i n c a | c d i n d i f e r i t e r e c i p i e n t e' ? . - D e b i t u l m : r r i m ce urmeazi a {i amcstecate depi;easci del.:trtl totat al 'sui.uburilor tut'lc de alirrrentar.e nu trebuic si pe scare i;ifgr'i fr-rlosesc se melc cu .\lnestccirtoarcle melcului anlr-stccator. vederea labriehtiei' io-'inJutttir panificr!iei, petltru pregirtirea fainii iu rrrultipli 1;rirt La amestecareaprodu;elor pu6'eiulente. prin trecerea lor se intriLttlbulcar, flupa un anunrit nunrir de cicluri, calitatea amcstecdrii c ' o l u p o n e n t eD ' ap E r l i l e l u i i n s e d e s c o m p u n i s i i+. t'""r.'itecul incepe pentru fittrrte ioiit1' acestui fapt. tiebuie si se stabileascl experinrcntal' se ' L'tine produs in parte, rrumlrul olitinl de dcplasiri in buncir, la care p r o d u s u l ui irrir'-''rn a d e p l a s a r e efectul tehnologic.l'impul l. lecesar pentru o c u : e g a l a m e s t e c i i t o rc u l u e l c , c t t a c f i r t n e p e r i o d i c f u e s t e

t:#

[min]

(\-1,

.J

l*
B

{ 1

unde: I r e p r e z i n t i d u r a t a u n e i d e p l a s d r i i,n m i n u t e ; d e b i t u l m e l c u l u i ,i n m t / h ; Q-,:c capacitateade lucru a buncirului, In rnt. E ln tirnpul unei amesteciri, buncirul trebuie sI se umple si si se gol e a s c i o d a t i , i a r p r o d u s u lt r c b u i c s i f i c d c l l l a s a td e c i t e m o r i i n b u n c i r , si fie egali cu : astfel ca durata intregului procesde amestecare

. P u t e r e an e c e s a r ip c t r t r u a r n e s l c c i t o a r e !((r:u m r l c ; r o a t e f i e x l , r i r n : r t i i prin sumafor!elorDecesar p e n t r u d i f e r i t e l em e c : r n i s m d e ee t r a n s r r o r t c . are fac partedin construc!ia nra-sinii. ,\ - J, : -Y3; .\'3 (V-7) unde : , \ - , r c p r e z . i n tp r u t e r e a n e c e s a r i p e n t r u a c t i o n a r c am e l c u l r r i i n f c r i o r ; prrterea I2 n e c c s a r ip . entru actionarea m e l c u l u is u p e r i o r ; \t l r . n t r ui c t i r r n a r e a c l c v i r l o n r l r r ie r t i c a l . 1 ; i ; t e r en ae c e s a rp P u t e r e an e c c s r t tp ' ie n t r l l l r c ! i r - r n a r c na i r . i c u i us i e c r , l c u l c l r zc i u fornrula:
-\: u n c l e: C e L , i tI u n i el c i l l u i , i n t , ' h ; p:oieclia orizerntali a lungimii active a mclcului, in m ; prt,iccfia lerticala a lungimii actir.e a melcului, in m ; crt.ficientul de rezistenld la nriscarea produsului prin j g h e a b u i m e l c u l u i . p e n t r u f i i n a s i p r o d u s e i n f o r - n t r i< l e b c a b e: u..: 1.2 pentru zah:irul r:r[inat si pcntru mal!ul crud ; ll'^ : 2'5 pelttru sare ; rc: l Ilentrtlzah:ir tos. P u t e r t ' i t ] a l r r b o : e i et o b e i d e a c t i o n a r c l r c l e s a t o r u l u i s e c a l c u l e ; r z l c u aproximlIie. astfel: Q reprezinti I.o H lrb /j (Lorr3 t fi) [k\\'J

It,. : t(m+ 2) : *#

[rninJ

(\:-2)

undt' : l r r e p r e z i n t i n u m i r u l d e c i c l r r r id e d c p l a s a r c a p r o d u s r r l uiin b u n c i r . I J e b i t u l u n u i a m e s t c c i t o rc u s u r u b u r i r n e l c o r i z o n t a l es e c a l c u l e a z i cu fonnnla :


^

\'- 8) 1

Qn,,:;;

Q",','f

r, {kg rrf

(\:-3)

untle: " r t ' l l r e z i n t i g r e u t a t e a v o l u m e t r i c l a r r n e s t r c u l r r i d c p r o d u s . in kg.im3. D e b i t r r l u n t r i n r e l c e s t e d a t < [ ef o r r n u l a :

Q;etc : g 00 I(ry-

jJi-l

rns. lr

(\'-J)

u n d e: /) reprezinti d i a m e t r u le x t c r i o r a l m e l c u l u i .i n m : adiametrul interior al melcului. in rn : pasul Blelcului,in rn ; .snturalia melcului, iu rotirnin : c o e f i c i e n td e u m p l e r e a r n e l c u l u;i l a m e l c u l o r i z o n t a l, ? o : 0 , 3 - 0 , . 1 , i a r l a r n e l c u lv e r t i c a l . c : 0 , 7 ; > . Debitul uuui amestecitorcu melc, r.crtic:rl,se calculeazicu f o r m u l a:

.t: ${, - . B2; ,' + c l }i k \\.l


u n d e:

i\--9)

Qn':

r.#,*
necesare:

i l i gl l
,, = .r = _

o-5)

Q r e p r e z i n t a d e b i t u l t r a u s p o r t o r u l u it c r t i c a l , i n t , h ; H inellinea de ridicare a produsului, in m ; liieza benzii sau a lanluiui, in m,rs; Irqreutateape ml a benzii sau a lanturilor cu cul,c din 1o eler-ator. in kgf. m : . - 1 .B . C cocficienli care depind de tipul transportonrlui r-er.lical. Raportul qoQ depinde tlc tipul c-lcr-atorului. r.2.2,AMESIECATOARE CU PATEIE

sau fricind tlansforrnlrile

Q"^ :

fQ.,," nr r (r, +1,)-!-1i:


6l lIj

[.S t']

(\L6)

u n d e: 1 . r e p r e z i n t i tirnpul de urnplerea buncirului cu produs. t_ timpul de goliic a bunclrului, in nin; v o l u m u l d e l u c r u a l b u n c i r u l u i , i n m 3; g r c u t a t c av o l u m e t r i c i a a m e s t e c u l u ii,n k g m 3 .

produ-sele In accstc anrestecrtoarc. alimentarepulvcrulente sint rrnest e c a t e c u a j u t o r u l u n o r p a l e t e ( r a d i a l es a u o r i z o n t a l e ) , carc se in'ir.tcsc i n j u r u l u n u i a r b o r eo r i z c ' n 1 a l . I n f i g u r a \ - - 1 e s t e a r i t n t u n a m c s t c c i t o r ,c a r e s e c o n r D u r l e diuir.-un c o r p f i r I , i n i n t c r i o r u lc l r u i a s e i n v i r t e s co t o b i c u b i t i t o a r e o r i z o n t l l e , g g i u n a r b o r ec u p a l e t er a d i a l ei . P r o d u s u li n t r i p r i n r a c o r d u l s u p c r . i o r 4 ; i i e s ep r i n r a c o r d u li n f e r i o r 5 . B r t i t o a r e l c o r i z o n t a l e p a l c t e l er a d i a l es e i n r - i r t e s c c u v i t e z er r n g h i u "s lare diferite; bitirtonrele a im e s t e c i p r o d u s u l . i a r p a l e t e l e i l a m e i t e c i
-1 tt

tu

s i i l d e p l a s e a z id r e-a lungul c ' r r p u l u ia m e s t e c i t o r u l u L P a l e t e l er a d i a l e i p o t fi montate sub diferite unghiuri fatl de ara de rotatie a tobei. Aceasta perntite laria!ia r-itezed i edepllrsare a produsului 5i. in consec i n ! i . a d u r a t c ia m e s t e c : r r i i . C o r p u la m e s t e c i t o r u l u i st' ttnr[r'le cu prr_rdtis pini la t . i . l ,d i n v o l u l t u l l r r i t r , t a l .

I
I

a aceluia;i punct al yy1,,tlu(Vo)r rePrezinti viteza arialS de deplasare s u l u i , i n m , ' s; a d i a l i a f o r l e i d e r e z i s t e n f ia p r r ' d r r i ' : l u i (L'")r c o n t p o n e n tra c a r c a c l i o n e a z ip e p a l e t a v e r t i c a l i . J : 1Er),: (L").

:'(hJ,/.r*'{1t + f ) t.o' a-; p sina)

\'- 1!.1

c o l n p o n e n ta x i a l Sa f o r l e i d e r c z i s t e n l i a p r i , , i u s r r l u i c e : r c ! i o n e a zp i e p l r l e t at e r t i c a l i r , 1 ,c a r e s e c : , l ri r l t a z - i cu forrnula: r l . . ' o ) . : - . 1 f i . 1 . .t/g .'{Ot ,\'-i:J} z - ' . : . c o sz ) : O}(sin : r d i n c i n r em a e d i c d e c i r f t t n < l a ra c l l a l e t c i ,i n c : : r : s u p r a f a ! lp a l e t c i ,i n c m : ;

f tr;

\-.1 -

Arlr.slt::ltrr: a : . . - ' . . : . -j toarc

. u

1lii.'i'

r.;ri

( h , )t It

n e b i t u l u n u i a m c s i r ' c r i , ' :c u a c t i u n c c r , n t i l i r i r .r , r i p i l i . l c r o t i t , : , a r e . p o a i t ' f i c a l c t t l : r t c ' , t u r n r : ' i t o : i : i ' ifro r m t r l i :

AMESIECATOR CU IOBE 1,2.3. . \ c e s t e u r a l i n i s e f o l o s c s cl r e n t r t t o b t i n e i e a u n o r r n t e s t e c u r i r r u i r r ; c r r c de p r o d u s e p u l \ - c r u l e n t c .D i n p u r r c t d e t c d e r e ' c o n s t r u c t i r ' . s c d e o s e b e s c lr!'nlirtoarele laliaute dc tobe antestecitonrc : tcbe cilindrice-biconice sau tobe b i c o n i c ec u a x i r d e r o t a t i c o r i z o n t a l l ; t o b c c i l i n d r i c e o l i z o n t a l e ; t o b c c i l i n d r i c e c a r e s e i n v i r - t c s ci n j u r r r l u n c i a x e d i s i , u s c i n d i a g o n a l i . - ,irl i u d r i c - b i c o n i e . ln figura \'.i cste aritat un antt'.stccirtre cea urai eficicnti i liloduselor puh'crulcnte se flce in t,rbe .\nrestectrea care se invirtesc in jurul unci dirgonale, situate orizontal. La ficcareri,t:rlie l e dcplascazir dc doui ori pe lerLical6, dcplat o l : c . p r o d L r s us a unei aserncnea es t f e l e i a n r e s i c s i n d u - s ed c f i c c : . 1 -t cl l r t : i ; i p c < ! i l e c l i ea x i r l l i . f a r - i , r i z - i u C u - :a 'r:rnitli. care ruai

Q : t D? i '+ s ' n [ k q' i


un(le:

(\'-10)

de debit. clt'e dr,1,ip.lc rle tt,ustlltti; l,rleieloi ? este un cr:eficient . , s id e p o z i ti a l r , r p e a r b o l c : grcutatea lolurnciricir a lrrrcstcculiridc l r r . r , d u : cI n l r - c ; u | 5 . n i g . in kgf 'drn3: D dianietrul e\teiiur al palelci. in diri : .s ltasul plletei. in cim: n turafia paletei. in rotinrin. I)entru ca, intr-un asenlenea a n i c s t c c l t o r s i s t a s i 3 L i i cc a i i t l i t t a n e c e sarir a amesieclrii produseior pulr-elulcnte, trcbuic sri se siabilei-ici un a n n r u i t t i m p o p t i m d e a m e s t e c a r c ,r l e t e r m i n l t 1 t e c a l c e s p e r i n i c n t a l l i . Acest timp de amestecare t r e b u i e s i r c o l c . c l t u n d :c i u tintpul de deplasare a amestecului prin amestecitor. din punctul de inclrcarc pinl in punctul de descircare - ti poate fi r-ariat prin modificaren turatiei arborelui cu p a l c t e ; i p r i n m o d i f i c a r a u n ( h i u l u i < i e a s e z a r ea p a l c t e i i n r r r p o i - tc i r a c e s t aibore. P u t e r e a n e c e s a r i i p r . n t i - t i f u n c t i o n a l e a a l n e s t e c i t o r u l L r ip o a t c f i d e t e r n r i n a t i p e b a z a s c h c r n e l o :d e c l l c u l . c u u r l n i t o a r c l [ o r r n r i l : - r :
r\:
t. 1

l
4/

I. fT l
t!t

--?r-' aiil 4

lli

lx

([,*E.r...-F:,lI

-r-D

lk\'l

(\'-11)

untle: ar

intri n u r u L r u id e b i r t i r t o a r co r i z o n t l t l e ,c a r c s c a f l a i n p i , . i d u s rcprcz :
n u n r l i u i d e p a l t t c r a d i l i l e c a r e s e a fl r i i u p r o d u s ; f o r f a d t . r c z i s t e n f i a p r o d u s u l u i . c a r ea c ! i o n e a z i a s u pra unui batitor orizontrl. in kgt: viteza neri[ericirde dclllasarea birtliorului orizontal. in ms: v i t e z a p e r i f c r i c i i a p u n c t u l u i d c a p l i c r r r ea r e z u l t a n t e i f o r i e l , r rd e r e z i s t e n l l a p r o d u s u l u i . c e a c t i o n e a z i x s u p r a r r n e i p : i l + l er a t l i a l e . i n m ' s :

rl I

E
l'1 ( l'e) r

t-

fig. L'.5 - A:restecitor cl],ndric - bicc,::;c c o r p ; t - g u r g d e a l j n c n : a r e r a c u a r e ; 3 - b a 5 d 3 : e; 4 - : o : e : 5 , 6 , 7 - a : l:Dnsc;8-rG.jC:rtatl

T')

r3

1.3.CIASIFICAREA UTILAJEIOR PENTRU AMESTECAREA PRODUSETOR ATIMENTARE I.ICHIDE


'\cestema,sini se folosesc penlru prepararea solufiilor, ernulsiilor, suspenproceselor si,ilor.si pentlu intensificarea termice sau chimice. lla;inilc descrise mai jos au cunoscuto lar.gi raspindirc in panificafie, i n i n d u s t r i as p i r t u l u i .i o i n d u s t r i ac i r n i i , i n v i n i f i c a ! i e9 i i n a l t e r a m u r i a l e i n d u s t r i c ia l i r n e n t a r e . l n f u n c l i cd e f c i r n r a c o n s t r u c t i r 'a 6 o r g a u e l oa r c l i v t :a l e m a 5 i n i t od r e amestecarea produselor nlimentarclichide, acestea pot fi implrfite in masini cu p a l c t e .c u c l i c e ,c u t u r b i n d ,c u i n j e c t o a r e ( p u l v t r i z a t o a r e;li c u m e l c . principalele I n t a b e l u t\ : - l s i u t t r e c r r t c t i p u r i d c m a ; i n i d e a c e s tf c l s i inafiik. lor. dest
?alclttl \'-I
I

Tipul oryanutrri act iv I al anttsteitonrlrri i t pcntm oblincrcn dc solufic, produselor lichidc sau solidc

c
sifictrca rcectiilor
pcntru intensificlrca rcac[iilor, pciitru .lncstrcrrca plodusclor lichide sau prntru xmostccarce pr(lduselot lichidc cu produsc solidc in azul unci viscozitili mari a lichidclor

Fia. I:.6 - Antcstc^:ltor cu Palete : , - acl:orare: D) cu ri.rcre c) cu paicreo:'orr3:r' , -r,,?illl";.,i,*Kirj"-.iH'1? gi pe ua arr.ertical. Ptrtea infcrioari a paletci trebuie sl aibl profilul [undtrlui amestecitontltri. ln amestecitoarele cu fund sferic, se folosescpaletc in foruri de ancori. Ele se toarni clec,biceitlin fonti. Pentru evitarea coroderii metalului, palctelc

ctt

tnelc

sltt

pcntru antcstccarc&produsclor

cu spirali cu rnlcctuuc seu pull'crizrpcntru !.rnesl.cctrca i:chidclor

1..?.1. CONSTRUCIIA MASINItOR ORGANELOR ACNVE 5I CONSIRUCTIA i.3..I.'I. AMESTECATOARE PA'fTE CU u n u i a n r e s t e c i t oc r u p a l e t e o r i z o n t a l e s c l r r c z i a t ai n f i Construclia gula \'.6 0. Amestecaica esteetectuatl de palctele J. montate pc arul \-ertisint inclinatefali de orizontall cu 45'. Fiecarepereche cal 3. Paletele de paletr. cste montatl cu un unghi drept fafi de pccechea vecini. lichidclor cu viscozitatenlare, se foloscsc Peutru amestecarea anestecla ciror co[struciic este aritatd iu figura Y-6 i,. cu paletc,nr-:bile, tc.ir.re Paletelesuplinentare fixe, rnoatate pe perelii vasului, impiedici mig, lichidului impreuni cu paletclc mobile ale amestecitorului. ca.rca a lichidului dc citre organeleactise ale Pcntru o mai buni amestecare acestororgadeli se dl o formd.cornplicati. ln figura \'-6 lr amestccltoarelor. este ar-lrtatlo paleti, compusl dintr-o serie de benzi de ofel, fixatc istre ele 74

se acorreriuneoricit email.Construclia unei pilcte emailate.in formi de an- . corI, este aritati in figrra Y-6 D. Acestepaletese fac rtneoridin nratesau nemetalice. riale ceramice a prointensir Pentru amestecarea duselor,in specialin amestecitoarele mar' se foloscscamesde capacitate ( t i g . Y . 7 ) .P e l i n g i planetare tecdtoare de rotafie, in jurul axci lor, migcarea executi o mi;carede rota!ie iu paletele jurul axului principal, rtsigu';indin intensi. acestfcl o arnestecarc Anestecirtorulc,rizontll se fololix;te in specialpcntru amestecarea prccum ;i chiCelordense;i viscoase, prcCuselolsolidc pentru amesteearca cu preduselichide

planeirr Fig. \t.i Amcstecdtor : I - ax l'crtlcali t - rstA rnobiii:3 brrt de acto:rare; 5 ror*, f-x: i, 3xui arctccitor.rlli ; 6 - palc:a

,c

1.3,1,2. AMESTECATOARE CU EUCE-. utilajc se,folosesc.pent'rn r\ces^te lichirle cir tiscozitltc lririi ii .1uf)f1 centipoisc. In amestecitgse.--p-.g.9uscle. se ancstcci prin deplasbrba rnultipli '. ':in i'as a iatregii mase fle. lichjd. organul airiv at ariibstecitorrrlui cu eli.e este o paleti cucoidali. care r e p r e z i n t i ' o p . o r F u n ed i n t i . o s u p r a f a f i c l i c o i d a l a . l l a 5 i n i l e p o t . ! \ ' e a u n a s a u r n a i - m [ l t e . p a ' l e t ee l i c o i d a l e , , i nf u n c f i c d e g r o s i m e as t r a t u l u i d e l i c h i d c a r e s e . anrcslecS. Pcntrtr amestccarea fi*hi,].lo. cu viscozitatc dc ccl mrrlt j{iit centipoise, organul actir; trebrrie si aibi o turafic'cc u0 irebuie sr depirleasci lrtOrotimin. Potttltt amestecarca l i c h i d e l o rr - i s c o a s e i are ; i a l i c h i d c l o r c a r e c o n t i n s u s p c n s ic f o l m e l z i s p u r n i r ,t u r a f i a t r c b u i e a l e a s i ri n t r c I j 0 5 i . l U 0 r o t i m i n . l l o n t a r c a . i n a r n e s t c c i r t oa r . t t n c i s e r p c n t i n e s i a r r u o r p : r l e t ef i r e c o n r l u c e l a u n c o n s u m ' m a i r n a r e t l c c r r c r g i cs i r c d r r c t 'c [ i c i c n t a a m e s i e c : i r i i . E f i c i e n l a a r n e s t c c i r i ic r c s t c m t t l b d a c i n n t e s t t ' c i r t o r u cl u e l i c es e r r r o n t e a z i sub un unghi dc 10-2o" fa{n de verticqli.si dacr eslc rlcplas:rt faf:rtle ccntrul t a s r rl u i . I i r i s t l a t t r e s l c c r ' r t o ac rc r t e l i c c r l c n t o n t a b i l c ,p r e v l z u t e c u d i s p o z i t i r . e peDt r r r a p u t c a f i m o n t a t e i n d i f c r i t c v r s e : : r s c l l c n c al n r t . s l c c i t o a : - e not fi montalc srrb diferite unghiuri dc inclinare; lnccirni5rnut l lc actionargsi asul cu p a l e t c l c e l i c o i d a l cs i u t m o n t a t e I ) c u n s u p o r t s l i c c i a l .c r t r c p o a t e f i f i r a t p e o r i c e \lts. construc!ia unui amcstecitor cu spiratl s:lu cu.ruclc rcprezinti un melc r c a l i z l t d i n b a n d i r ; i f i r a t p e u n a x v c r t i c a l , c : t r ce s t c p u s i n n r i s c a r e printr-un an.qrenaj conic. Aseinenca. rnalini sc folosqsc, in special, pentru amcstecarea p r o t l u s r : l o rs u l l [ o r r u i < l cp a s l i t . i.:.1.]. AMESTECATOARE, CU IURBINA -'\cesteamestccrtoare sc folosesc pentru anrestccarealichideloc cu tiscozitatc intre .1000 si 20 000 ceniipoisc precum .si in cazurile cind forma r-asului nu permite folosirea unui arncstccirtor cu. clite. A c e s t e m a s i n i s e f o l o s e s cp c n t l u a m e s t e c a i e e i n l c n s l l a p r e l u c r a r e as o l u fiilor'. la aurestccarea u l e i u r i l o r i i c a m a , s i n id c e r n u l s i o n a t ; i d e a n e s t e c a t l a prep:u'area;i rlcirea pastelor de arnidon. irr fuuc!ie dc sebsul mi;cirii lichitlnlui, aruestecirtoareiecl turbinr not fi cu asirirarea lichidului pe jos, pe sui'sail prin ambelc pir[i. , \ n r c s t e c i t o a r e l cc r r t u r b i n i s c f r c c r r u n i o t o r s a u c u n r r i r n ' r l t c i - o t o a r e . prcvizute cu 0-10 sau cu sr:ri rnulte ilalete. Iliametrul turbinelor cste de 0,2it--O,ir din diarnetrul .D al r-asului. La alegeler turaliilor turbinelor trebuie si: se aibi griji ca vitcza lor periferici, la un diarnctru sirb 500 rnin. si nu dcpr5casci I m,'s. iar la un diarnei.rurle peste 300 rnru, 6 ruis. La uu diarnetm al vasului sub 1 500 nrnr, ciametiul turbinei tr.elruiesI fie d : (1 i3...1 12)D.iar la un diarnetru al vasului dr peste I 500 mm ': dirnrctrul trirbinci trebuie si fie d (lll. ..1i3)D. Din punct de vedere al construcfici rotoarelor, anre-stecatoarcle cu turbine g i i n c h i s e; c u p a l c t e d r e p t e , o b l i c e s i c u r b e se iurpart iu: doschise ' Amestecitorrele cu turbinl, cu prlete radia!t-, drepte sau cu palete curbe. ale cr'rrorestremitdli formeazi un unghi de 90'fafir de tangenta la ruprafafa ;?6

iui{i.lf a .t'ollrrultti. 't' rr.llrr{ f t: , . 's0 1n l r l l [ l l l l c s : r ' c 3 f,'lrv<1'f r 1 1 ' l l i d p l lrr' u l i s c o z . i t : r l r t l t ct'l rnult i (lf)Ocentipoasc. P r c s i t t t t ec ar c r t i d c t t t r ]rinc nlt dt'pintle rle settsttl in crrc sc invirtcste rotode licltitl r r r l . c i d ec a n t i ! a - t c a c a r e t r c c ep r i r t r o l o r . E l e s e f , , l o s e s lc in cazul cinrl se : i r n e s t c c i n t c n s ,d c e - r c n t l i l t t unorsttl'l ' ( . nr l u rlizolvarea s l : r n l es n l i d e i n l i c h i d e . l n turbinclr',I' . r ({ ' s tc a z .p a l e t r : l c t r . c b u i cs i f i c i n d i , i l e i n s e n s r td l r r o t a ! i c a r o t o r t t l ui ' ] n r r c e r s { is i t t r a l i e .P r c s i r r n c a d e z s o l t l t : - te s t e 1 , r o 1 ; o l - tionali cu clntitatcrr <lc lichid care circuli. I-l amcstecarca liclri< t c l o rl i s c o : r s e .l t a l e t c l el i r r l r i n c i t r c b r r i es i I i e o r i e n 1:rlt'i:r scns iuvet'i rolitil f ( ) t o i u l u i . l n : r c e a s t as i t t r u tie 1,r'esiune da c z v o l t a ti c s ic invcrs nropot'fiola'li crl crni il n t e.:rdc lic hid er,ic c ir'c riIir.:
I'i-i. l'./i .Srh..nr-: Ce ::lcul n ijr.rtr'lieairt.'rulu

PENTRU DE CAtCUtALEAMESTECATOARELOR 1.:-Z EAZEIE UCHIDE FRODUSE ATIMENTARE ct rl J ) e f i g u l a \ ' . 3 r r l c l : ' i l : r t l s c l t c l r i l < l i ' r ' : i l r : ; i lJ r t l i t t - t tr l : a u l u s t e c ; . - , t o a r l c i t i e a l $ i c u i ; i l t ' l c o r i z o n l l r i c . J ) e a c i r r t t l c s c n s - a u f r r l o . . i tt t r u r i t . o a l e l c not:ili: i / I c s t e i n a l ! i m r a s l r l i t t t l t t ic l o ' l i c l i i dt i i t r v a s , i : r n i : ' ,t nt; l ieli,il ni vrt-sulrri: D - t l i a n ' r e l i - iiiu ; d - d i a r n c l r u l c c i c t r l r t it l t ' s c r i sd c p r l c l i . i n : : . 1 r - f JL^ prtlclci. in nr : /r - lnillinrea peletci. in rn ; . u . ' - t i i s t a n l a d i n ' . r ' em u c h i r i n i e r i . . a r l e p : ! e i c i s i f u n d u l v a s u l u i , tn m: n - t u n r l i a a n t e s t e c i t o r u l u i ,i n r o t r s . a Si lulm o suprsfall clerucntarl infinil nric.i pc pricti tif-=ltdr, la dist-:rnf i r dc axa de rotaiie.

?7

ln tinrpul rotirii, acestgleruent de suprafali de prleli \-a purlc ln misrare I n t r - o s e c u n t l iu n v o l u m d e l i c h i d e g a l c u

C o e f i c i e n t u ld e r e z i s t e n t i a t n e d i u l r r i p r i a t c f i e r p r i t n a t c a o f u n c ! i e a

t,it'iill:lJl',"t1:;L:,tl';,ectric pre'ain ru'c!icrreputc.ea derucru. sealege


z i n d u - s eo t n i r i n r e a c u p l u l u i d e r n o t o r i n p e r i o a d a d e p o r n i r e . D a c i i n a m e s t e c l t o re s t em o n t a t i o p a l e t i f i r i . s e r p e n t i n e ,l e v i d e t e r t n o l r e t r e c t c . . p u t e r e a n e c e s a r it r e b u i e m a r i t i , d i n c a u z a p t t t e r i l o l s t t p l i n r c n t a r e . e e x e t n p l t t .o ! e a r ' 6 d e t e r m o m c t r u l n i r c l t e p u c r e a t e d e a c e s t ed i s p o z i t i r - eD 3300. o serpentini rniregte prrterea necesarl aprosimatircrr tiecesari lerea ,{ o r i , i a r p l i c i l e f i s e s u p l i m e n t a r em i r c s c p u t e r c a n e c e s a t ' Id c 2 - - i i o r i . <le;_ 1 cu elice. e-ste I_a calculul debitului. a prodrrcti\'itSlii arne.stccitoarelor f r , a r l c i m p o r t a n t s i s e c u n o a s c il i l e z a c u c r r c l i c h i d r r l t r e c e p e c l i c e s i t u r a ! i a otttinri a axului elicei. l i c h i d e l o ri n a m e s t e c i r t o a r c lc u e l i c e s e l a c e p r i n d e p l a s a r c a .{ulestecarea lirnultinlA a volumulrri de lichid in vas, pe elice. I)aci pentru amestecarea c h i d u i u i a c e s t a t r e b t t i e s i t r e a c i d e n o r i p r i n e l i c e . i a r r - o l t t m t r ld e l i c h i d i s t e d e ' / ' m i n r r t e . I ' o l t r r n r r ld e i r r v a s e s t e d e \ ' , i n m s s i d u r a t a a m e - s t e c i r ie lichirl caretrece prin eliceintr-o secttndi este egal ctr :

du : 'idfio [mtisl
unde :

( \-- I ,1)

lr este titeza perifercir a suprafelei elementare. in m,'s: - coeficient eare {, } i n e s r a m a d e c r e p t e r e as e c f i u n i i l i n e i d e i i t h i t l in raport cu suprafa!a erementari a paletei ; r'aroarea cucfic.i+ntului se aleg,e In funclie de raportul r h (vezi figura \._El. -l)rrterea elenrentari consuruatl penlru r-ehicularea aiestui r.olum cie li_ chitl sc calculeazicu formrrla:

'idfu,..u, ,1or"'_ .L'-,.u., ,,-_,,,, _ m 's1 2 2s :r- lxSt l n t r o d u c i n d i n l o r r n u l au , : 2 ; x n,rln,'s si d/: fi41, vorn obline tll- : ,1.1: --{3.,1'il-t
-t

r \ - -i 5 )

[kgfm s]

(\'-10)
r . S Cr . a t r b l i n ep u r c r c : l

.1 \'... : -J- 1,nr


,tt,

{\'-21)

rrntle r. variazir intrc 0 si r. I n t r e g i n c la c e a s t ie c i r a l i ei n I i r n i t e l e r : 0 ti r: n e c c s : r r : ip e n l r u o p e r t ' c h e d e p o l e t e o r i z o n t a l e . I 2 {2:):::'rt:'/t .I


:9

lkOfrn .t

(\'-l7)

t u r a t i e i c l i c c i , t r e b t r i es I s e c a l c u l e z e I n p r a c t i c a .p e n t r u C e t e r m i n a r c a r astfel dc trrra!ic incit si se obtini i n p ' e a l i b i l v i t e z e l e m e d i i ' a l e g i n d r t - s to n c l i c c c u u n g h i u l d e i n c l i n a : ca p a l c t e l o r t t s o r d e r e a l i z a l d i n p t t n c t d c v e d e r e ronstruetiv.

^( : p ; i f r i c i n ds u b s t i t u l i ad ' 2 > , : r . < i u p i c a l c u l u lc o r e r + r r n , Notind ,g z r t o r s e r a o b q i n ep u t e r c an c c e s a r ip e n t r u - - p e r t c h ii l e p a l e t e o r i z o n t : i l e , in perioad:d r e p o r n i r e:


-\. : 2: (2:):iilllrij{ 2.6.1 : 3,g7{pn3lrdt: {kafm,,s] q \ - - iS i

DEAMESTECAT UTILAJETOR I.4. CTA5IFICAREA PTASTICE AI.IMENTARE MATERIATE


m a l i u i s i n t r i s p i n d i t e p e s c a r i l a r g a ; e l e s e f o l o s c s cl a f a b r i c a r e a -.\ceste paslelorfiinoase. in industriacirnii, in industria conservelor; pot fi ctt ac!irunc ncriodici satt contiouil n f u u c f i e d e d e s t i n a f i e .m a ; i n i l c s e e c h i p e a z i c u o r s a r ) c d e l u c r u d e d i f e r ilc [urmt'. O r q a n e l ed c l u c r r r a l e n a s i n i l o r d c a r n e s t e c a tp t ' o d u s ea l i t n e u t a r e p l a s t i c e ' r ' c r t i c a ls a u o r i yr.'t fi ficute sub forrnt rin:i pirghii -brs,:ulalte, a ttnui ax p a l e t c i n f o r t n a d e Z carc st' invir'i l d o u i f i r r l c , d i f r . r i t r d e zontal cu palcte t c s c i n s c n s u r ii u v e r s c c u t , : r a ! i i d i f c l i i c , i n i r r r . r a d e p l l e t e e l i c o i d a l ec t c . PLASNCE AUMENTARE PRODUSE DE AMESTECAT MASINITOR !.1.1.CONSIRUCTTA l l a 5 i n a d c f r a m i n t r i r i u r t . a c . t n r s c u t o l r r g l r i s p i n d i r e . i n p a n i i i c a fi c . r\ceasti masini cslc cu funlfilnc pcriodici;i t'stc prel'izuti ctt ttn orlan dc lucru sub iorura unei pirghii. carc e\c(-uti o llri;cale complexi' lirdntintarea aluatului se fnce intr-o cupi c3re se tlu'e srtb organul activ al rna;inii, fiild acIicnataprintr-uu anl:enaj cu lneic. ill;inile de frirnintat aluat de accst prin faptrtl c.ir. partea tip se fac ;i cu rotafia libe:i a cupci. Se deitsei:esc ,in inierioari a cupei, nu existi angrenajuicu nrelc pe coipul rua;inii. In aceast[ situalie cupe i.stc rotita sub acfiunea esercitati de orqrnttl de frirnintat tsuDra masei aluatului. Tura!ia cupt'i este de lti rotimin. ln industriacirnii, frlnintarea urnpluturii de carnecu toatc ing:edientele preyizute ln releti de fabricare se face cu ajrrtorul a doul palete clicnidale,

f- : 0,u3Eip9n3ld{: IktfJ

1\--19)

P u t e r e ar l e l u c r u a a n r e s t e c i r t o i r e ! o e srt em u l t : n a i r n i c l < l c c l ic . e ad c r o i nire. De obicei, putereanecesaripentru perioadade functionarestabi.tiz.at:i a amestecrtonrlu p e b a z ad . r r t e l o s iea l e g e erx p e r i m e n t a l se i e s t ee g a l rc u 0 . 1 5 0.-1din puterea de pornire. P u t e r e au n u i a m e s t e c r l o r in;rerioa<ia de lucru poatc fi calculati si pe princ^ipiu sli m i l i tu d i n i i . l n p e l i o n d ad e l u c r u .c n c r . ] ; n c o m u r i c a t ra m e s t c c i t o r u l u s ie c o n s u m a p e n t r u i n t i n g e r c ar c z i s t c n f en i r c d i r i l u ic , a r ep o a t ef i c a l c u l a t i d u p l l e g e al u i \cs'ton: tt'i' .s - :F lknfl 1\-2tti
' ,)d

t u n d c: rcllrczintri for,la dc rczistt,rr i f a r n e < ! i u l u i ,i n k g f ; coeficientul de rezisten!i a mediului; .


f'

--

g'
I

a r i a p r o i e cifc i c o r p u l u ii n m i s c a : e p e u n p l a np e r p e n d i c w I a r p e d i r c r : l i l v i t e z e i m i , s c a r i ii,l m : ; . r ' i t e z a r n i ; c r i r i i c o r p u l u i , i n m .s ; greutatca specificda mediului, in kgfim3 ; .. accelera!iafor!ei de grar,ita!ie, in m/sr.

78

ts

care se invirtesc cir iuralii difcrite. .\lbia in clrrese cse<uti arncstecarea csle p l c v i z u t i c u u n d i s p o z i t i r -s p e c i : t lp c n t r t t r a s t u r n a r c a c i i n v e d e r e a s c o a t e l ' i i p r o r l u s u l u i[ i n i t . PnODUSE BAZTLE DE AMESTECAT DE CATCUI LA MASrNrtE AUMEXTAnE PTASTICE 1.4.2. I l e b i t u l u n e i n r : i s i n ic t r r c ! i t t n e p c r i o d i t i r s c c n l c u l e r r z i c u f o r n r u l a :

a - tn
;. ttnrJe .L''reprezinl i

#,

[ts lrl

r\--2?)

I ) r a r : t i t a d er u o n s t r t i z a c l r . l r t n t r t t l n a j o r i t l r t c l r p r o d t t s r ; l r ,.r: r l i t i ' , t ' l i t ; , r t ' n l a s t i c c .d a t e l e c a t c u l a t ep e b a z l i r t c s t ( t r f o r m u l e d i f e r i d c c c l c c s l r t r i m t ' t t i a t e , c u l a t o r i c a r e s e i n c a C r e a z ii n l i l n i t e l c t r r l e r a n I e l o r ' Daci fialeta are o formit comple\r, for!ele de rezistcnll carc acliont'irzi a s l D r a n a i e t e i s e r j c t t . r m i n i d i 5 l r , n t p t r n i n d p a l e t l r i n p o r ! i t r n i c l l t n e r t lI ' r t ' . p . , , i r , , . . t a s e c a l c r t k ' : , 2 .rir r i r i m i l e l c c s t o r f o r f e ' P u t e r e e n e c e s a r i p e n t r u f r i m i n t a r e a a l u a t r r l r r id i n f l r i n l r d e g r i r r ; r i ' ; r l r ' f i c a l c u l l r t a c u n p r o r i m l r ! i e c r r a j u t o r t t l f r r r m t r l e i:

i
:l

c a p a c i t a t e ar e c ! p i e n t u l u i ( a l b i e i s a u c u p c i ) , i n l i t r i ; grt'rrtnten v o l u r n e t r i c l a a n r e s t e c u l ud i e produs, in ktf, rlnr3: I p e n t r u a r n e s t e c a r e i, n m i n ; iinrpul trecesflr t l u r ' ; r t a1 . t i r n 1 : t t ls l p l i u r c n t a r ) p e n t n r u n r p l e r c a s i g o l i l c a lr. r r c i p i c n t u . l u is . i.;rcutru rft-ctuarea allor (lperalii, in nrin: t ' , r e f i c i e n l u .d l c..ulilizarc : capacitir!ii rccipicntului. i. , . l l c b i t u l u r : i i i n i l , , r t k r f r i u t t i t r t a l , c ' ua c f i u n e c o n t i n u i i p e u t r u f r i m i n t u r e : r p l o r l u s e l o rp l a s t i c c ; , o a t e f i c r l c u l a t l l f e t c a ; i i n c a z u l a m e s t c c a t o r r e l o r l t , et. prrxluse ptth'ct'tllt'n r , r q i i r ) u l ' d cl t t c r i t l r l m a s i n i i t r e b u i e s i r i n l i n { r i in tirnpul franrintirrii. r e z i s t e n t ap r o d u s r l t r r .c a r : cd t ' p i n d t rt t c p l o p r i c t i , [ i l e f i z i c c a l c a c c s t o L at,l c u r l r l.e c a n l i t a l c a d c l r r o d u 5 s x ; q - . q f l ' i r r i r n e a $ d e .I o r m a p a l e l t : i a n t e s t c c r i t o r r r e r r r i r r t i re t c . I - a a u r c s l c c l , l r r : : r . lp er c \ i i z t l t c c u l r l l t ' t e d e f r i t n i n t a r c , c a r e s e i n l i r J c s c : i entru filrnjntarea produsclor Iistoasc i n i u r u l r r n r r i r r r . i ) u t ( . r e at i u t - e s i t r rp . l l u I r l l l t ! n i t i -ltp l o r i n t a J i t , c u f o r n r u l a : J r ) i r { ef i c l r l c t t l : r t : :r

Q tt.:r..,
I tr'l

l:(.,

",,,

x tt

[k\\]

r\ ' - . i r i )

ttttrlc :
I) t-

ttt rt rcprc11

. f,,

t:

(: (.)

g r c u t r : t c la l u a t u l u i t l i n a l b i a t l e f r i i m i r r t a [ . i n L g f : i i : r z an r a r i u t i i a l i a l c t c i d e f r : i r n i n t l r t ' i n r t r : p r r e t c l t t i r r l b i c ip e c a r e p a l e t a l r c b t l i c s r i i n v i n S i l f ' r t( i r,r'i:r d e : r d r r e n f i ra a l u a t u l u i . i n c m : ; : at s p e c i if c . i t l c a d e r e n { i , i n k g f , ' c n r 2 rezistc'n t i t e z l u n 3 l i i u l : r i - r ir l c r o t a ! i e a u . , l a n u l u i . d . c f r i n i r r t l i '

UTILAJELOR TEHNICA $l REPARAREA 2. II{TREIINEREA DEAMESTECARE


DEAMESTECARE A UTILAJELOR TEHNICA 2.I. JNTRETINEREA
sc{ri!lll i i l t r . c l i n c r e a c u R n i i a a : i i C s t e c i l ( , a I c l o rs e c \ e c u l i t z - i l n i c . i n i n : s i c o n s t l r i c f u n c ! i o ' l r e l i u n i s t a r r , i n u t i l a j c l o r me i: .aciii - -n j 'tl u c r i r i l o r d e c c , n l r o l s i l e m e c l i e r il a a s a r n b l l l ' i l ec l t f l r t l ; e : *i.-ctu"r.ea - e \ e c u t a r c a c u r S ! i r i i e s t e r i o a r c: .-' - --erccutarea operafiei de ungerc: - itiincerea piezoanelortlc la cLitiilc rle ctansrre ; - . s e " u i . r e r u n o r n r i e ir e p a r r i l i i l a i z o l a l i i l e e r t e r i . a r e 5 i l a { i l t c o r 3 : : n t ; - inlocu.irea a p a r a t e l o r t l e r n i s u | a ; i c o n t r o l s i a \ e n t i l e ! ( r I ' ,d c [ c c r . t ' :

\ :>)
li--1--

rrl';'lrtI-'')r-.j-ri:'rrl'.)r

t*,t',

r\'-21|)

t:nrle:i - I:, cstel i t e : : r - p e r i f c r i c i r a p u n c t u l u i d e a p l i c a r e a r c z u l t a u t e i f o r ! c l , r r


r0

:I-_

asupra par{ii irncrse a paletei, in nris; rezistenlc cr.re iic,ti('ncirza i u u c t , i u n r . ' s; v i t c z a a x i a l a d c ' r n i ; c a r e n a c e l u i a , sp nun;irul dc paicle itncrsc in lrntestec; coml:,irnentr : ir d i n i i a f c r ! r ' l o r e r j r t e n t e c a r c a c t i o n e a z i a s u p r a r ) a l c t e :i

/.' r"t\ -

r i ' + :]l'..* ir' + ; l - : c t r f /[t,,,';tgf

I .- irsinz) [kgf]

1Y-2"1)

DEAMESTECARE UTILAJEICR 2.2.REPARAREA


,cparr!iile se erecttti dilerit tle la o ratttrr|r-t L r i r t ; i a j e l et l e a m e s t e c a r cr la alta. astfcl:
lir:nrlrul {lc (iie dc trli.licr.rf (lill i clrc sc lxcc rc;kr;Ju Tjliii r":i;jrLi

2 t:rs{ r; 1 5j , ; lJi'i,' ' - ,.oi z.)tkgfl (Y-25) , i, [r,.its'i

t , ,,,1". . Y reprczini I ( i e u i u t c a . v r l p 1 1 1 s i . i . ' i a a i n e s t c c u l u i , i n k g f ; c m 3 ; h n t e t i i c C e p a t r u n d e r e -a p J a t f e , r l n e ip a l e t e i ln r,ciincinrca j r : t r . t: i,;r.lus. raghiirl (le fi'ocaiq'in{clnri a proriusttlui,ig graCc: iricrenla sprificir <lirih e p,r'r;fl6s C ;i ruaterialral palctei, I D kEi cnrr : .r n g h l u l r i e i n c l i n r r l e a p a l e l e i f : r j i r de :ira dc rolijje ; TL 't -rri,fi,i!{x plrltiti. iit ctr'.: I coeliic!illl (l.c. frrrel.r'c rliuire pr1.,riusgi prr.leti. .F

rc-r
.\mesttcriltrr dc f :;nuri )l.rj*or cJ cil;uiru orr;-rrill n'iji'or )hix\or Pc;ltrlt r'1'P:'--:ti ciiliic cu :r3:tlilor prittir Z:lilrlficator

I lc-2

F]X

.1r,-uu i4 a'ry1 ;:.loc :3 S0(f .l


S {l0'l

:i7 tli 3; 200

IF

8l