Sunteți pe pagina 1din 6

P RO CE DURI TE HNI CE DE E XE CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

RESPONSABILITATI, AVIZE SI APROBARI APROBAT DIRECTOR EXECUTIV AVIZAT


Conform HGR 766/1997 REPREZENTANT MANAGEMENT

SEMNATURI

VERIFICAT ELABORAT

INGINER SEF SE SERVICIU CALITATE MEDIU

Acest document este proprietatea BOGART si nu poate fi copiat, dat spre consultare sau nstrainat fara acceptul acesteia.

REVIZIA ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA Pagina 1

din 6

F PA0-01/1

P RO CE DURI TE HNI CE DE EX E CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

1. SCOP Prezenta procedura are drept scop documentarea modului de inlocuire elemente sarpanta . 2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedura de executie se aplica la realizarea inlocuirilor elementelor de sarpanta in toate santierele / zonele de activitate xxxxx. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA - Legea 10/95 privind calitatea in constructii - Normativ C56/85 pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii - Normativ C16/84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente - Normativ C 300-94 de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii - Regulament M.L.P.A.T. privind protectia si igiena muncii in constructii din 1993 - Caiet de sarcini proiect de executie 4. DEFINITII SI ABREVIERI Pentru scopurile acestei proceduri se utilizeaza atat definitiile din SR EN ISO 9000:2001 SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITATII - Principii fundamentale si vocabular, cat si reglementarile tehnice specifice domeniului de aplicare mentionat. 5. DESCRIERE PROCEDURA 5.1. Lucrari pregatitoare 5.1.1. Inaintea inceperii lucrarilor se analizeaza proiectul de executie si se fac observatii referitoare la neconcordantele , omisiunile sesizate 5.1.2. Inaintea inceperii lucrarilor se verifica terminarea si receptionarea operatiilor de reparatii, completari si refaceri la zidurile existente, inclusiv pozitionarea golurilor conform proiect de executie. 5.1.3. Managerul de proiect si/sau seful de santier stabileste ordinea de atacare a lucrarilor pe nivele si/sau zone de activitatein conformitate cu graficul de esalonare elaborate si aprobat. Seful de santier intocmeste PV de predare primire front lucru inclusiv receptia suportului si transmite MP in scris observatiile referitoare la calitatea suportului. Neconformitatile inregistrate de CQ si sef santier pe parcursul executiei sunt aduse la cunostinta proiectantului pentru solutionare. 5.1.4. Se materializeaza pe teren elementele ce urmeaza sa fie inlocuite, total si/sau partial.

ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA

Pagina

din 6

P RO CE DURI TE HNI CE DE EX E CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

5.1.5.Se analizeaza urmarile avute pentru structura locala, de indepartare a zonelor avute in vedere in proiect si masurile de srijinire temporara a zonelor devenite instabile. 5.1.6. Se stabilesc sculele necesare pentru o lucrabilitate maxima, in deplina siguranta. 5.2. Executarea lucrarilor 5.2.1.Se stabileste elemental de inlocuit si se creeaza o structura locala din material de acelasi tip, susceptibil de a pastra stabilitatea structurii pe perioada inlocuirii. Se va acorda o mare atentie la transferul de efort, de la structura existenta la cea provizorie, pentru a nu se introduce deplasari, deci eforturi suplimentare in structura veche. 5.2.2.Se taie si desface din prinderi elemental sau partea de element de inlocuit. 5.2.3.Se cherteaza capetele de prindere ale noului element, astfel incat directia de effort principal sa intrepatrunda chertarea. 5.2.4.Prinderile se intaresc cu scoabe, saibe prinse in cuie perpendicular pe directia de incovoiere. 5.2.5.Se interzice crearea de imbinari in zona de moment maxim. Taieturile se vor executa in zona de 1/3 de la reazem. 5.2.6.Daca partea ramasa de inlocuit este mai mica de 1/3 din elementul intreg, aceasta se inlocuieste in totalitate. 5.2.7. Pentru inlocuire se va folosi lemn de aceeasi esenta si dimensiuni ca si cel care urmeaza sa fie inlocuit. 5.2.8. Dupa inlocuire si fixarea noului element, se trece la indepartarea structurii provizorii create. 5.2.9. Daca structura provizorie inlocuieste mai multe elemente de sustinere aceasta va fi indepartata dupa inlocuirea tuturor elementelor vizate. 6. INSTRUIREA PERSONALULUI 6.1. Personalul executant al lucrarilor care fac obiectul prezentei proceduri este instruit la inceperea lucrarilor sau ori de cite ori este nevoie (noi angajati, schimbarea locului de munca) de catre maistrul sau seful de santier. 6.2. Seful de santier verifica si raspunde pentru modul de efectuare a instruirii, de insusire si de aplicare a cunostintelor de catre angajati 7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII La executarea lucrarilor descrise in prezenta fisa tehnologica se respecta prevederile aplicabile in vigoare.Este obligatorie echiparea cu echipament de protectie a echipelor care lucreaza in zonele demolate sau decopertate

ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA

Pagina

din 6

P RO CE DURI TE HNI CE DE EX E CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

8. MASURI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR Se respecta prevederile normelor aplicabile in vigoare. 9. CONDITII DE VERIFICARE PE FAZE SI RESPONSABILITATI 9.1. Verificarea lucrarilor se face de catre executant si de catre seful de echipa, in toate etapele de executie 9.2. Seful de echipa este responsabil de respectarea prescriptiilor tehnice, proiectului precum si de luarea de masuri imediate si eficiente in cazul in care constata neincadrarea lucrarilor in abaterile si tolerantele admisibile prin prezenta procedura tehnica de executie 9.3. Conducatorul punctului de lucru raspunde pentru realizarea verificarilor periodice, asigurarea conditiilor de lucru, a materialelor necesare si de buna calitate precum si de respectarea legilor si normativelor in vigoare..

10. INREGISTRARI 10.1. Raport de instruire 10.2. Proces verbal de receptie calitativa 10.3. Proces verbal de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante (daca este prevazut in Planul de control al calitatii, conform art. 22 din Legea 10/95) 10.4. Raport de lucru.

ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA

Pagina

din 6

P RO CE DURI TE HNI CE DE EX E CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

LISTA DE DIFUZARE
Nr. Crt DESTINATAR Persoana care a dispus difuzarea Semnatura

Data difuzarii

Nr. Act difuzare sau semnatura primitorului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA

Pagina

din 6

P RO CE DURI TE HNI CE DE E XE CUTI E

COD: PTE 16 EDITIA: 2 DATA: 20.04.2005 EXEMPLAR Nr.:

INLOCUIRI ELEMENTE SARPANTA

REVIZII
Nr. Crt. DESCRIEREA SUCCINTA A REVIZIEI ELABORAT
Nume, prenume Semnatura

VERIFICAT
Nume, prenume Semnatura

APROBAT
Nume, prenume Semnatura

DATA APROBARII

ACTUALIZARI, MBUNATATIRI - DATA

Pagina

din 6