Sunteți pe pagina 1din 17

CAIET DE SARCINI

1. GENERALITĂŢI

Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie condiţiile tehnice pentru execuţia instalaţiilor hidraulice aferente construirii de ateliere de productie in regim de inaltime P+M, beneficiar fiind Fundatia Pentru Voi din Timisoara , str. Bacalbasa nr. 69-65 A.

2. INSTALAŢII SANITARE INTERIOARE

Lucrarea constă din următoarele:

- Instalaţii de distribuţie pentru alimentarea cu apă rece potabilă, apă caldă menajeră,

- Obiecte sanitare cu legături la distribuţia de apă rece, caldă şi respectiv la canalizare

- Armături de închidere, reglare şi golire

- Suporţi şi brăţări pentru conductele montate aparent

LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ PENTRU INSTALAŢIILE SANITARE

- Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare I9

- Instrucţiuni tehnice pentru protecţia construcţiilor metalice din profile subţiri

C139

- Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor îngropate I14

- Instrucţiuni tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elemente de instalaţii

C142

- Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii C56

- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului P118

- STAS 1478 – alimentare cu apă la construcţiile civile şi industriale.

- STAS 1795 – canalizări interioare

MATERIALE ŞI PRODUSE

Ţevi şi accesorii

- Ţevi cupru pentru instalaţii

- Fitinguri

- Tuburi şi piese de legătură din polipropilena pentru canalizare Obiecte sanitare şi accesorii

- Lavoare din porţelan, piedestal pentru lavoar

- Vas pentru closet din porţelan sanitar cu rezervor din mase plastice montat la semiînălţime.

- Cuier din porţelan sanitar NI 546

- Spălător inox pentru vase

- Baterie monocomandă pentru lavoare şi spălător Dn1/2”

- Accesorii: portprosop sau uscător electric de mâini, oglinzi din semicristal, porthârtie din porţelan sanitar Armături

- Baterie amestecătoare stativă pentru lavoar şi spălător monocomandă 1/2”

- Robinet simplu de serviciu cromat

- Robineţi de închidere sferici

- Robineţi de trecere cu descărcare pentru golire

LIVRAREA, DEPOZITAREA ŞI MANIPULAREA MATERIALELOR

Materialele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au influenţă nefavorabilă pe durata depozitării se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate.

Materialele care pot fi deteriorate de intemperii sau de acţiunea directă a soarelui (materiale pentru izolaţii, obiecte sanitare, etc) se vor păstra în şopron.

Materialele ca: armături, obiecte sanitare ceramice, aparate de măsură şi control etc. se păstrează în magazii închise.

La manipulare materialele vor fi ferite de lovituri.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Operaţii pregătitoare

- Examinarea proiectului

- Verificarea existenţei golurilor sau executarea lor

- Trasarea instalaţiilor şi corelarea cu celelalte instalaţii (încălzire, electrice, climatizare)

În analizele privind economicitatea unei soluţii, inclusiv oportunitatea unei modernizări sau transformări, se vor lua în considerare toate aspectele legate de costul investiţiei şi al exploatării.

Operaţii de confecţionare şi montare

- Prefabricarea tronsoanelor de conducte

- Montarea provizorie a suporţiilor

- Montarea conductelor

- Definitivarea fixării conductelor şi a suporţilor

- Proba de etanşeitate la presiune la rece a conductelor de apă rece şi caldă ce urmează a fi mascate

- Izolarea termică a conductelor mascate

- Definitivarea instalaţiilor de apă rece, caldă şi canalizare (inclusiv conducte de legătură)

- Proba generală de încercare de etanşeitate la rece a tuturor conductelor de apă rece şi caldă

- Proba de etanşeitate la cald a conductelor de apă caldă menajeră

- Montarea obiectelor sanitare după realizarea primei faze de finisaj a construcţiei (glet, faianţă)

- Realizarea legăturilor la obiecte sanitare

- Încercarea de etanşeitate la conductele de canalizare

- Izolarea conductelor şi protejarea izolaţiilor termice

Operaţii de protejare a lucrărilor

Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii murdăriei în conducte, armături şi obiecte sanitare, precum şi pentru preîntâmpinarea deteriorării instalaţiilor.

Verificarea lucrărilor

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului.

Înaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatajele se vor supune unui control cu ochiul liber. Defecţiunile se vor remedia sau se vor înlocui materialele.

La aparatele de masură şi control se va verifica existenţa sigilului şi a buletinului de verificare emis de metrologic.

Montarea tuburilor din polipropilenă

- Îmbinarea tuburilor din polipropilenă se va realiza cu mufe şi fără mufe (cu racord special mufă bi-îmbinare).

Pentru realizarea îmbinărilor între tuburi se vor executa următoarele operaţii:

- Curăţirea mufei şi a garniturii, controlul stării garniturii.

- Curăţirea extremităţii tubului sau a racordului de îmbinare.

- Aplicarea lubrifiantului VALSIR pe extremitatea tubului de îmbinat şi pe garnitură (nu se vor utiliza alţi lubrifianţi).

- Se va introduce tubul până în capătul mufei.

- Se extrage tubul circa 10mm (acest spaţiu va compensa dilatările); în cazul îmbinarii tuburilor cu racorduri această operaţie nu este obligatorie. Pentru îmbinarea tuburilor fără mufe – cu racord special se vor executa următoarele operaţii:

- Curăţirea extremităţii tubului fără sanfrenarea îmbinării.

- Controlul stării mufei şi eventuala curăţire a celor două extremităţi.

- Montarea manşonului de îmbinare pe tubul de îmbinare.

- Aplicarea lubrifiantului VALSIR în interiorul mufei bi-îmbinare.

- Aplicarea unei cantităţi mici de lubrifiant pe manşonul de îmbinare.

- Se introduce mufa bi-îmbinare pe manşon până la capăt şi controlul bunei introduceri a manşonului însuşi.

- Aplicarea lubrifiantului VALSIR pe garnitură.

- Introducerea până la capăt a tubului sau a racordului.

- Ancorarea tuburilor se va realiza prin brăţări de oţel îmbrăcate în cauciuc antivibrant.

- Tuburile montate în şapă se vor acoperi cu carton greu sau carton ondulat, dacă prin tuburi se vor transporta lichide cu temperaturi ridicate, astfel încât să permită dilatarea tubului.

- Indicaţii privind pozarea instalaţiilor verticale şi orizontale:

- Tuburile orizontale vor fi ancorate, adoptând o distanţă între brăţări egală cu de 10 ori diametrul. Pentru conductele verticale distanţa între brăţări va fi de la 1m la 2m, în funcţie de diametrul tubului de pozat.

- Brăţările vor fi fixate în pereţii clădirii.

- În cazul tuburilor verticale care traversează mai multe planuri se va monta o brăţară de ghidaj lângă mufa de îmbinare şi o a doua la distanţa recomandată mai sus. În acest caz, fixarea la planşeu constituie ea însăşi o ancorare la punct fix.

- Trecerea tuburilor prin fundaţii, tavane etc. se va realiza etanş împotriva umidităţii şi a zgomotului şi va fi făcută cu ajutorul izolaţiilor sau a materialelor fonoizolante.

Executarea izolaţiilor

Izolarea conductelor se va executa numai după efectuarea probelor de presiune, după curăţirea şi protejarea suprafeţelor cu straturi anticorozive.

Izolaţiile vor fi întrerupte în dreptul organelor de închidere şi manevrare, a elementelor de susţinere şi la îmbinările cu flanşe, precum şi la treceri prin ziduri.

La executarea lucrărilor de izolaţii se vor respecta prevederile din „Instrucţiuni tehnice pentru executarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii”

Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor

- Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de construcţii se va face prin şuruburi sau pe console.

- În scopul de a evita deteriorarea obiectelor sanitare, până la terminarea lucrărilor de finisaje la construcţie, ele vor fi protejate.

Echiparea şi dotarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va face în funcţie de destinaţia şi caracteristicile clădirilor sau a spaţiilor ce urmează a fi dotate, de caracteristicile reţelelor exterioare de apă şi canalizare, de nivelul de confort la care trebuie să răspundă clădirile respective, precum şi de cerinţele investitorilor.

Dotarea minimă cu obiecte sanitare şi accesorii a clădirilor se va face ţinând seama de prevederile cuprinse în STAS 1478 „Instalaţii sanitare. Alimentare cu apă la construcţii civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de proiectare”, de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare în care se precizează dotările necesare pentru diferite categorii de clădiri şi încăperi şi de prevederile temei de proiectare.

Montarea armăturilor de închidere

Toate armăturile vor fi montate în poziţia închis.

Condiţii de montare pentru conducte de apă

- Panta minimă a conductelor de apă va fi de 1 0 / 00 şi se vor realiza următoarele distanţe:

- Conducte – pereţi finiţi +3cm,

- Între izolaţiile conductelor vecine 4cm,

- Între flanşe şi conducte apropiate 3cm,

- Între conducte de apă, canalizare şi instalaţii electrice – conform normativ I7.

- La trecerea prin pereţi şi planşee, conductele se montează în tuburi de protecţie (manşoane). Partea superioară a manşoanelor montate în pardoseala încăperilor – dotate cu instalaţii sanitare (băi, oficii etc.) va depăşi nivelul pardoselii finite cu 2-3cm.

- În porţiunile în care conductele traversează elementele de construcţii, nu se admit îmbinări.

Condiţii de montare pentru obiecte sanitare

Distanţele de amplasare precum şi cotele de montaj ale obiectelor vor fi conform STAS 1504.

ABATERI ADMISE

Conform normativ I9-96 şi C56/86.

VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI

Pe parcursul executării lucrărilor se vor efectua următoarele verificări:

- Verificarea caracteristicilor şi calităţii materialelor utilizate

- Verificarea traseelor conductelor şi amplasamentul aparatelor, obiectelor sanitare, armăturilor etc.

- Verificarea calităţii şi corespondenţei cu proiectul a prefabricatelor de instalaţii sanitare.

Toate materialele şi aparatele pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect, au fost livrate cu certificate de calitate şi dacă în cursul manipulării nu au suferit deteriorări.

Categoriile de lucrări la care probele pot fi făcute independent, în prezenţa investitorului prin întocmire de procese verbale:

- Conducte interioare de apă rece, caldă, combaterea incendiilor şi de canalizare menajeră,

- Montarea obiectelor sanitare şi a accesoriilor,

- Lucrări de izolaţii şi vopsitorii,

- Verificări de efectuat pe faze de lucrări.

a) Conducte interioare de apă caldă, rece şi combaterea incendiilor:

- Distanţele între conducte şi elementele de construcţii şi conductele altor instalaţii

- Modul de fixare a conductelor

- Corecta amplasare şi executare a punctelor fixe, a pieselor de dilatare şi a manşoanelor de protecţie

b) Lucrări de verificare a etanşeităţii şi rezistenţei:

- Încercarea de etanşeitate la presiune la rece şi de funcţionare la conductele de apă rece

- Încercarea de etanşeitate la presiune la rece şi la cald, de rezistenţă şi de funcţionare la apă caldă de consum.

Aceste probe se vor efectua înaintea montării armăturilor de serviciu şi a aparatelor, poziţiile acestora fiind busonate.

Presiunea pentru încercare la etanşeitate la rece şi la cald va fi egală cu 1,5x presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bar. Instalaţiile se vor ţine sub această presiune 20 minute, timp în care nu se admite nici o scădere a presiunii.

Presiunea se va citi pe un manometru montat pe pompa ce se va amplasa în punctul cel mai jos a instalaţiilor.

Proba la cald se va face menţinându-se în funcţiune instalaţia de apă caldă timp de 6 ore, temperatura în instalaţie având 60 0 C.

Încercarea de funcţionare a instalaţiilor se va efectua verificându-se dacă toate punctele de consum asigură debitul prevăzut în proiect şi dacă temperatura apei corespunde celui prevăzut.

c) Conductele de canalizare interioare se vor verifica distanţele lor de elementele de

construcţii, pantele prevăzute şi fixarea lor. Se va verifica corecta amplasare a pieselor de

curăţire şi etanşeitatea lor.

Etanşeitatea conductelor de canalizare menajeră se va verifica umplând instalaţia până la nivelul de refulare a obiectelor sanitare.

Încercarea de funcţionare se va face prin punerea în funcţiune a obiectelor sanitare.

d) Obiecte sanitare (C56-86)

- Se va verifica dacă nu sunt fisurate, lovite etc. şi corespund ca număr, mărime, model, calitate şi poziţie de montaj, ca cele prevăzute în proiect.

- Să fie solid fixate pe console şi consolele să fie prinse rigid în perete.

- Sifoanele obiectelor să asigure scurgere normală.

- Bateriile să asigure un jet continuu de apă, închidere perfectă şi manevrare uşoară.

- Robinetele de închidere să fie uşor accesibile.

- La hidranţii interiori de incendiu, deschiderea robinetului trebuie să se facă cu uşurinţă şi furtunul să fie astfel înfăşurat încât desfăşurarea lui să se facă în spirală.

- Verificarea etanşării sifoanelor de pardoseală se va face circulând prin ele apă timp de 24 ore, după care timp de 3 zile se vor urmări eventualele infiltraţii.

Verificări de efectuat la recepţia preliminară

Verificările de calitate la recepţia preliminară vor fi efectuate de către comisia de recepţie numită în acest scop. Se va lucra în conformitate cu „Regulamentul de efectuare a recepţiei obiectelor de investiţii”.

Se vor efectua următoarele verificări:

- Calitatea aparatelor, obiectelor sanitare şi a materialelor utilizate

- Corespondenţa lucrărilor cu prevederile din proiect, standarde şi alte prescripţii oficiale

- Aspectul şi calitatea lucrărilor

- Condiţiile de rezistenţă, etanşeitate şi de funcţionare a instalaţiilor.

Aceste verificări se vor efectua scriptic şi direct; se va verifica de asemenea existenţa proceselor verbale de verificare a lucrărilor pe faze.

Toate probele enumerate în procesele verbale vor rămâne la beneficiar pentru cartea constructorului.

MĂSURĂTOARE ŞI DECONTARE

Unităţile de măsură pentru decontarea lucrărilor sunt cele indicate în listele de

lucrări.

3.

INSTALAŢII DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE

GENERALITĂŢI

Lucrarea constă din următoarele:

- Instalaţia de distribuţie, din conductă de otel, cupru si multistrat, izolate termic.

- Coloanele instalaţiei de încălzire, montate aparent, lângă elementele de construcţii (ziduri, stâlpi)

- Corpuri de încălzire tip aeroterme de tavan

- Ventile de aerisire 1/2” montate pe fiecare corp de încălzire

- Armături de închidere, golire şi aerisire

- Suporţi pentru conductele, din profile metalice şi respectiv brăţări pentru ţevi la restul conductelor

LISTA PRESCRIPŢIILOR TEHNICE DE BAZĂ PENTRU INSTALAŢII TERMICE

Instalatiile de incalzire, climatizare, ventilatie, in general, trebuie sa fie conforme cu urmatoarele norme si reglementari :

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire I 13/2000.

- Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire I.13/1-96.

- Normativ privind proiectarea si executia instalatiilor de venitlare 1.5.-98.

- SR 1907/1-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul.

- SR 1907/2-97 Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Temperaturi interioare conventionale de calcul

- STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de constructii.

- STAS 6648/1-82 Calculul apaorturilor de caldura din exterior

- STAS 6648/2-82 Parametrii climatici exteriori.

- STAS 9960 Instalatii de ventilare si climatizare

- STAS 12025/2 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire, limite admisibile.

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului P.118-99.

- STAS 11357 Masuri de siguranta contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de constructie din punct de vedere al combustibilitatii.

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

- STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

- Norme generale de protectia muncii MMPM 1996.

- Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in constructii

- Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii.

- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C.56-85.

- HG 273/1994 – Regulamentul de receptie al lucrarilor in constructii si instalatii aferente acestora. Anexa: Cartea tehnica a constructiei.

- HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor, si a constructiilor.

- HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in constructii.

- Catalog detalii tip subansambluri pentru instalatii:

- Volum I – incalzire

- Volum V – ventilatii

- Volum DC – detalii comune

- Caiet de sarcini instalatii termotehnice

Calculele relative de proiectare, calculele termice incalzire si climatizare, calculele de debit si de dimensionarea instalatiilor, vor fi efectuate in conformitate cu normele romanesti in vigoare. Proiectarea instalatiilor de incalzire, si ventilatie va tine cont de cerintele amplasamentului. In cazul absentei reglementarilor locale, se vor respecta normele internationale IEC.

LIVRAREA, DEPOZITAREA, MANIPULAREA MATERIALELOR

Depozitarea materialelor de instalaţii se va face în depozitele de materiale ale şantierului. Materialele ce pot fi deteriorate de agenţi chimici (radiatoare, armături) se vor depozita sub şoproane şi se vor acoperi cu prelate sau foi de polietilenă.

Materialele ce se deteriorează la umiditate sau radiaţie solară (armături fine, fitinguri, aparate de măsură şi control, materiale de izolaţii etc.) se vor păstra în magazii închise.

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii şi cu evitarea deteriorării lor.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR

Operaţii pregătitoare

- Examinarea proiectului de execuţie şi confruntarea cu situaţia reală existentă

- Verificarea existenţei golurilor lăsate de constructor (neconcordanţele faţă de proiect se aduc la cunoştinţa proiectantului pentru soluţionare) şi preluarea frontului de lucru de la constructor

- Trasarea instalaţiei şi corelarea cu celelalte instalaţii (sanitare, electrice)

Operaţii de confecţionare şi montare

- Montarea conductelor la distribuţie

- Montarea coloanelor şi a legăturilor la corpurile de încălzire

- Efectuarea probei de presiune la rece

- Efectuarea probei la cald şi reglajul instalaţiei

- Efectuarea lucrărilor de grunduiri, vopsiri sau izolaţii termice

- Proba de eficacitate a instalaţiei

Operaţii de protejare a lucrărilor

Pe parcursul lucrărilor se vor lua măsuri de preîntâmpinare a pătrunderii murdăriei în conducte, armături şi corpuri de încălzire şi pentru preîntâmpinarea deteriorării instalaţiei.

Verificarea materialelor

La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale şi aparataje ce corespund tehnic şi calitativ prevederilor proiectului.

La aparatele de măsură şi control, montate de către executantul instalaţiei de încălzire, se va verifica existenţa sigiliului şi a buletinului de verificare emis de metrologie.

Montarea conductelor

- La racordarea ţevilor cu diametre diferite se va asigura:

- Continuitatea generatoarei superioare a conductelor pozate pe orizontală prin care circulă apă sau condensat

- Coaxialitatea conductelor verticale, pentru orice agent termic.

Montarea armăturilor

La montarea armăturilor cu flanşe se va asigura paralelismul între flanşele conductelor şi cele ale armăturilor.

Montarea corpurilor de încălzire

Înaintea montării corpurile de încălzire vor fi supuse la următoarele probe de presiune de apă:

- Convectoarele, la o presiune superioară cu 50% presiunii de regim

Consolele şi susţinătoarele vor fi fixate astfel încât corpul de încălzire să fie paralel cu feţele finite ale elementelor de construcţie, respectând distanţele minime indicate. Condiţii de montaj.

Până la montarea armăturilor şi legăturilor toate corpurile de încălzire vor fi prevăzute cu capace sau dopuri.

ABATERI ADMISE

Conform Normativ I 13-94 şi C 56/86 caiet XXVII.

VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI

Verificări de efectuat pe parcursul executării lucrărilor:

Pe parcursul executării lucrărilor, verificărilor de calitate se efectuează de către conducătorul tehnic al lucrării şi de către controlorii tehnici din centrul compartimentului CTC al întreprinderii de execuţie.

Pentru instalaţiile care se ascund, verificarea calităţii se efectuează conform instrucţiunilor pentru lucrări ascunse.

Toate aparatele, materialele şi prefabricatele pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor din proiect dacă au fost livrate cu certificate de calitate şi dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări. În toate cazurile în care prescripţiile tehnice specifice prevăd, se vor executa şi probe directe pe şantier ( de exemplu: probe de etanşeitate la armături etc.).

Toatele aparatele şi piesele vor fi examinate de şeful de echipă înainte de montare, luând măsuri curăţire a eventualelor murdării, resturi de materiale sau uleiuri.

Înainte de începerea lucrărilor de instalaţii sau a unor părţi din acestea, conducătorul tehnic al lucrării trebuie sa verifice ca fundaţiile, eşafodajele etc. prevăzute, precum şi golurile necesare dacă au fost executate în bune condiţii din punct de vedere al calităţii dimensiunilor şi poziţiilor.

Se vor respecta obligatoriu şi prevederile date în capitolul „Instalaţii electrice”.

Verificări de efectuat pe faze de lucrări.

Lucrările de instalaţii de încălzire centrala vor fi verificate şi probate pe părţi din instalaţie, înaintea de finisarea elementelor construcţiei, în următoarele cazuri:

- La încheierea unor faze de lucrări sau atunci când programul impune aceasta

- După executarea unor părţi de instalaţie care se pot proba sau funcţiona independent

- După executarea părţilor de instalaţie care se montează în canale nevizitabile, în şanţuri în pereţi sau planşee sau care se înglobează in elementele construcţiei, înainte de închiderea sau de înglobarea lor în elementele respective.

Verificările şi probele pe părţi din instalaţie se execută conform prevederilor proiectului şi a prescripţiilor tehnice în vigoare (normativul I 13-94), cu participarea delegatului beneficiarului iar rezultatele lor se consemnează în registrul de procese verbale.

Se va verifica la faţa locului corespondenţa execuţiei cu prevederile proiectului şi ale prescripţiilor tehnice aferente, în ceea ce priveşte amplasamentul, traseul, caracteristicile şi dimensiunile diferitelor părţi ale instalaţiei, reţelele de distribuţie şi elementele aferente lor, coloanele, legăturile la corpurile de încălzire etc.

Proba de presiune la rece.

Proba de presiune la rece are drept scop verificarea hidraulică la temperatura ambiantă a rezistenţei şi etanşeităţii elementelor instalaţiei.

Proba de presiune la rece se poate executa pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, aceasta din urmă rămânând obligatorie şi în cazul în care s-au executat probe de părţi din instalaţie.

Probele la rece, pe părţi din instalaţie sau pe întreaga instalaţie, se vor executa în prezenţa conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului iar executarea lor se va consemna în procese verbale.

Proba la rece se execută înainte de finisarea elementelor instalaţiei (vopsitorii, izolări termice etc.), de închiderea lor în canale nevizibile sau în şanţuri în pereţi sau planşee, de înglobarea lor în elemente de construcţie şi de finisarea acestora. Proba se va executa în perioade de timp cu temperaturi ambianta mai mari de +5 o C.

În vederea executării probei la rece, se va asigura deschiderea completă a tuturor armăturilor de închidere şi reglaj, închiderea conductelor de legături la vasul de expansiune deschis, reglarea armăturilor de siguranţă de la cazane şi de la vasul de expansiune închis în concordanţă cu presiunea de probă, verificarea punctelor de racordare a instalaţiei la conducta de apă potabilă şi la pompa de presiune.

Instalaţiile prevăzute cu corpuri de încălzire de tipul convectoarelor cu masca şi serpentinelor din ţevi de cupru proba de presiune la rece se execută cu corpurile de încălzire racordate la instalaţie.

Presiunea de probă se va determina în funcţie de presiunea maximă de regim şi de model de execuţie a instalaţiei astfel:

- Odată şi jumătate presiunea maximă de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile montate aparent şi la cele mascate sub finisaje uzuale

- Dublul presiunii de regim, dar nu mai mică de 5 bar, la instalaţiile ce au părţi care se maschează sub finisaje deosebite.

Verificarea comportării instalaţiei la proba la rece poate fi începută imediat după punerea ei sub presiune, prin controlul rezistenţei şi etanşeităţii tuturor îmbinărilor. La îmbinările sudate controlul se face prin ciocănire, iar la restul îmbinărilor prin examinarea cu ochiul liber.

Măsurarea presiunii de probă va începe după cel puţin 3 ore de la punerea sub presiune şi se va face cu un manometru înregistrator sau cu manometru indicator cu clasa de precizie 1.6, prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.

Rezultatele probei la rece se vor considera corespunzătoare dacă pe toată durata probei, manometrul nu a indicat variaţii de presiune şi dacă la instalaţie nu se constată fisuri, crăpături sau scurgeri de apă la îmbinări şi presgarnituri. În cazul constatării unor scăderi de presiune sau a defecţiunilor enumerate mai sus, se va proceda la remedierea acestora şi se va repeta proba.

După executarea probei, golirea instalaţiei de apă este obligatorie.

Proba la cald.

Proba la cald are drept scop verificarea etanşeităţii, a modului de comportare a elementelor instalaţiei de dilatare şi contractare şi a circulaţiei agentului încălzitor. La centralele termice proba la cald va cuprinde în mod obligatoriu verificarea randamentului de funcţionare al cazanelor, care va trebui să corespundă datelor indicate în cartea tehnică a fiecărui cazan.

Proba la cald se va executa la toate instalaţiile de încălzire indiferent de agentul încălzitor utilizat, pe întreaga instalaţie sau pe părţi din instalaţie care pot fi puse în funcţiune separat.

Proba la cald se va efectua în prezenţa conducerii tehnice a şantierului şi a delegatului beneficiarului, rezultatele consemnându-se intr-un proces verbal.

Proba la cald se va efectua înaintea finisării (vopsirii izolaţiei), mascării sau închiderii elementelor instalaţiilor în canale nevizitabile sau în şanţuri, în pereţi sau planşee, cu excepţia elementelor înglobate în elementele de construcţii (serpentinele şi conductele instalaţiilor de încălzire prin radiaţie prin pardoseală, pereţi sau tavane), dar numai după închiderea completă a clădirii şi după efectuarea probei la rece.

În instalaţiile ale căror corpuri de încălzire sunt radiatoare din fontă, convectoare sau serpentine din ţevi de oţel, proba la cald se va efectua cu corpurile de încălzire racordate la instalaţie.

În instalaţiile ale căror corpuri de încălzire sunt radiatoare din oţel sau convectoradiatoare tip panou, proba la cald se va efectua astfel:

- Fără corpurile de încălzire, dacă finisajele interioare ale clădirii nu au fost executate, în acest caz corpurile de încălzire se înlocuiesc prevederilor art. 3.9 alin.3, iar proba la cald va urmări în principal, comportarea instalaţiei la dilatare-contractare şi etanşeitate, circulaţia agentului încălzitor urmând a fi verificată în perioada de funcţionare a instalaţiei ce precede recepţia preliminară şi proba de eficacitate.

- Cu corpurile de încălzire racordate la instalaţie, dacă finisajele interioare ale clădirii au fost executate.

Odată cu proba la cald se va efectua şi reglajul instalaţiei. Robinetele cu dublu reglaj de la corpurile de încălzire vor fi poziţionate la treptele de reglaj prevăzute în proiect, reglajul secundar fiind deschis la maximum.

La instalaţiile cu apă se va controla debitul pe conducta de racordare a instalaţiei la reţeaua exterioară, cu ajutorul dispozitivelor montate în acest scop în proiect (contoare de căldură, debitmetre, diafragme etc.) efectuându-se reglajul corespunzător.

Proba la cald comportă două faze.

Faza I :

După ce apa a atins în instalaţie nivelul corect, se ridică temperatura ei la 50 o C şi se menţine aceasta în limitele unei variaţii de +5 o C. Dacă instalaţia este cu circulaţie prin pompe, acestea se vor pune în funcţiune.

După două ore de funcţionare se va face un control atent la toate corpurile de încălzire, constatând cu mâna sau cu un termometru de contact gradul de încălzire (temperatura)

Acelaşi control se va efectua şi la conducte (în special la coloane).

Lipsa de uniformitate a încălzirii se va corecta prin robinetele de reglaj.

La instalaţiile cu pompe de circulaţie, se va controla cu ajutorul a două manometre montate unul pe racordul de intrare, celălalt pe racordul de ieşire al pompei, dacă aceasta dezvoltă presiunea necesară.

La instalaţiile cu vase de expansiune închise se va verifica de asemenea dacă presiunile date de pompe nu depăşesc presiunile admise pentru funcţionare.

Faza a-II-a:

- Se ridică temperatura agentului termic la valoarea nominală (în limitele a +5 o C)

- Se verifică dacă nu apar pierderi de apă la îmbinări corpuri de încălzire şi armături

- Se controlează dacă dilatările se produc în sensul prevăzut în proiect, dacă ele sunt preluate în bune condiţii, astfel încât să nu apară neetanşeităţi iar punctele fixe să nu sufere deplasări

- În timpul funcţionării se urmăreşte cum lucrează pompele motoarelor electrice, cuplajele dintre ele şi cum comportă armăturile

- La răcirea instalaţiei se va examina din nou toată instalaţia spre a se controla etanşeitatea

Verificări de efectuat la recepţia preliminară.

Recepţia preliminară a instalaţiilor de încălzire centrală constă din efectuarea verificărilor scriptice şi fizice şi a măsurătorilor necesare pentru a constata dacă lucrările s-au executat conform proiectelor modificărilor aprobate, precum şi dacă au fost îndeplinite condiţiile tehnice.

Verificarea scriptică se face pe baza următoarelor documentaţii:

- proiectele definitive însoţite de memoriul justificativ cu toate modificările introduse la montaj, cu justificarea acestora (aviz proiectant, nota de comandă sau aviz beneficiar),

- certificatele de calitate eliberate de întreprinderile producătoare privind încercarea la etanşeitate şi rezistenţa la presiune a cazanelor, schimbătoarelor de căldură cu sau fără acumulare precum şi a altor recipiente sub presiune,

- certificatele de calitate ale pompelor, injectoarelor etc., eliberate de producător,

- procesele verbale cu verificările făcute la cazanele, aparatele sau agregatele asamblate pe şantier

- procesele verbale conţinând rezultatele încercărilor asupra elementelor de instalaţie înglobate în construcţie (conducte amplasate în pardoseli, coloane şi legături la corpurile de încălzire amplasate în pereţi sau sub pardoseli),

- procesele verbale de la probele de presiune la rece şi la cald ale instalaţiei şi ale operaţiei de reglaj a instalaţiei,

- instrucţiunile de funcţionare şi schema instalaţiei,

- certificatele de calitate ale altor aparate şi materiale, precum şi procesele verbale de recepţie a sudurilor, la cererea beneficiarului, în cazul când proiectul cere condiţii tehnice speciale.

Verificarea fizică se face la recepţia instalaţiilor de încălzire interioară şi exterioară constă dintr-o examinare generală a execuţiei lucrărilor tehnice aferente,

controlându-se prin sondaj lucrările la care nu există un proces-verbal de constatare a calităţii lor şi la cerere, cele care au făcut obiectul unor verificări pe faze.

Se va verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de aspect şi calitate a execuţiei, precum şi a condiţiilor de funcţionare.

Se efectuează probe de eficacitate a instalaţiei pentru a verifica dacă instalaţia realizează în încăperi gradul de încălzire prevăzut în proiect. Ea se execută cu întreaga instalaţie în funcţiune şi numai după ce toată clădirea a fost terminată.

Pentru ca verificarea să fie cât mai concludentă, se va alege o perioadă rece, când solicitarea instalaţiei se apropie cât mai mult de capacitatea ei maximă. La orice caz temperaturile exterioare în momentul efectuării acestei probe trebuie sa fie sub 0 o C şi valoarea lor medie zilnică în timpul probei să nu varieze cu mai mult de ±3 o C faţă de temperatura exterioară medie a celor două zile precedente. În cazul în care condiţiile de mai sus nu sunt realizabile, recepţia instalaţiei de încălzire se face fără această probă care se amână în perioada de garanţie a instalaţiei.

Proba de eficacitate a instalaţiei de încălzire centrală se face astfel:

- se încălzeşte clădirea cu cel puţin trei zile înaintea probei iar în ultimele 48 de ore înaintea probei agentului termic se reglează conform graficului de reglaj, în limita unor abateri de ±2 o C,

- pe timpul probei instalaţia trebuie să funcţioneze continuu şi toate uşile şi ferestrele să fie închise

- se citesc temperaturile interioare din încăperi cu ajutorul unor termometre montate în mijlocul încăperii la o înălţime de 0,75 m de la pardoseală, în cazul încăperilor cu deschidere mai mare de 10 m citirile se vor face pe zone cvasipătrate cu suprafeţe de maximum 100 mp, tot la înălţimea de 0,75 m,

- dacă clădirea este supusă însoririi se vor lua în considerare numai citirile de temperaturi efectuate între orele 7-11,

- pentru a asigura precizia măsurătorilor se recomandă alegerea de termometre cu gradaţii corespunzătoare şi anume:

- pentru temperaturi exterioare 1/5 o C

- pentru temperaturi interioare 1/5 o C

- pentru temperaturile agentului termic 1/2 o C

Verificarea termometrelor se va face înainte de folosire iar în timpul măsurătorilor ele vor fi ferite de influenţe perturbatorii (curenţi de aer, radiaţii termice, căldura umană etc.).

Încăperile în care se va măsura temperatura interioară vor fi:

- la parter: încăperile de colţ şi cele alăturate intrărilor neîncălzite în mod obligatoriu, de asemenea alte camere după apreciere,

- la ultimul nivel: încăperile de colţ în mod obligatoriu şi alte încăperi după apreciere,

- la nivelele intermediare camerele dorite de comisie însă cel puţin 10% din numărul lor.

La clădirile cu multe etaje se va asigura ca să se facă cel puţin câte o măsurătoare la fiecare nivel.

Rezultatele probelor de eficacitate vor fi considerate satisfăcătoare, dacă temperaturile aerului interior corespund cu cele din proiect, cu o abatere de la –1 o C până la +2 o C, în clădirile civile şi de la –2 o C până la +3 o C în încăperile de producţie şi dacă viteza aerului din încăpere satisface prevederile din prescripţiile de protecţie a muncii.