Sunteți pe pagina 1din 3

CICLUL DE VIA ŢĂ A PRODUSULUI

Ciclul de via ţă a produsului reprezintă timpul cuprins între momentul lans ă rii produsului pe pia ţă ş i cel al retragerii lui definitive de pe piaţă . Din alt punct de vedere, ciclul de viaţă a produsului reprezintă variaţia în timp a volumului de vânzări ş i profitului generat de punerea pe piaţă unui produs. Din acest punct de vedere, curba vânzărilor ş i al profitului înregistrat de un produs pus pe pia ţă nu este liniar ă sau constantă, ea variind într-un sens crescător ş i descrescător de a lungul timpului. Curba de viaţă a produsului poate fi delimitată în 4 mari faze ş i anume (vezi fig.):

(1) faza de lansare a produsului; (2) faza de creş tere; (3) faza de maturizare; (4) faza de declin a produsului.

(3) faza de maturizare; (4) faza de declin a produsului. Fig. Reprezentarea grafic ă a ciclului

Fig. Reprezentarea grafică a ciclului de via ţă a produsului

Men ţionăm că, din punctul de vedere al marketingului, fiecare fază din ciclul de viaţă a produsului are anumite tr ăs ături ş i caracteristici, caracteristici ş i tr ăs ături care conferă fazei un aspect distinct ş i specific în comparaţie cu restul fazelor.

a) Faza de lansare a produsului Faza sau etapa de lansare a produsului este caracterizează perioada de produce ş i punere pe piaţă a produsului. Caracteristic pentru această etap ă este faptul că vânzările pentru acest

produs cresc într-un ritm relativ lent, acest lucru având o explicaţie în faptul că încă produsul fiind nou pe piaţă nu este cunoscut de către to ţi poten ţialii consumatori sau clien ţi. Pe de altă parte, profitului înregistrat de produs în urma vânzării este mic, explicaţia ţinând de faptul că pe de o parte volumul vânzărilor este relativ mic, iar pe de altă parte costurile cu publicitatea ş i promovarea sunt destul de mari. Cum încă nu este saturată piaţa, preţurile de lansare pot fi ridicate. De asemenea, în această fază, activităţile de promovare ş i publicitate joacă important, deoarece numai prin astfel de acţiuni se poate atrage aten ţia poten ţialilor clien ţi de beneficiile pe care noul produs le aduce consumatorilor. Prin urmare, în această fază, din punctul de vedere al producţiei, vânzărilor ş i al profitului, produsul încă nu este profitabil.

b) Faza de creş tere

Caracteristic acestei faze sau etape, sunt creş terile relativ rapide ale volumului de vânzări ş i al profitului înregistrat de pe urma comercializării produsului. Dacă în prima etap ă a fazei, vânzările au un trend ascendent rapid, în cea de a 2 etap ă creş terea este mai lentă. Acest lucru se datorează în special faptului că produsul este încă nou pe piaţă iar cererea lui este ridicată, creş terea domolindu-se odată cu creş terea gradului de saturaţi a pieţei. Pe de altă parte, dacă la începutul fazei piaţa pentru acest produs poate fi considerată ca fiind monopolistă, în etapa de sfâr ş it a fazei piaţa începe s ă capete un caracter de oligopol ( încurajaţi de succesul produsului pe piaţă firmele concurente vor încerca ş i ele s ă lanseze produse similare ). De asemenea, datorită creş terii cererii pentru produs pe piaţă, volumul producţiei creş te, lucru care generează o scădere a preţului unitar al produsului (prin urmare ş i al preţului de vânzare), respectiv generează o necesitate de dezvoltare a canalelor de distribu ţie ş i a unor reţele de desfacere. Din punctul de vedere al promov ării, această etap ă se caracterizează prin o reducere a acestor activităţi. Totodată, având în vedere faptul că piaţa începe s ă fie saturată, firmele încep a demara un proces de dezvoltare ş i perfecţionare a produsului iniţial (procesul de lărgire a gamei ş i diferen ţiere a produsului iniţial).

Nu în ultimul rând, această fază poate fi considerată a fi cea mai profitabilă pentru firmă din punctul de vedere al profitului ş i volumului de vânzări.

c) Faza de maturizare

Această faza se caracterizează prin faptul că majoritatea consumatorilor ş i clien ţilor poten ţiali ai produsului se transformă în consumatori efectivi. Dacă la începutul fazei încă volumul vânzărilor mai creş te lent, la sfâr ş itul fazei vânzările încep uş or s ă scad ă. Scăderea vânzărilor este cauzată, în principal, de fenomenul de saturaţie a pieţei precum ş i de creş terea

gradului de concuren ţă pe piaţă. Prin urmare, lupta concuren ţială între firme creş te pentru

p ăstrarea poziţiei sau cotei pe piaţă iar piaţa are un caracter de polipol. Datorită luptei

concuren ţiale ridicate, respectiv al gradului de saturaţie a pieţei, activitatea de marketing devine extrem de intens ă, scopul acestor activităţi fiind acela de a prelungii cât mai mult această fază.

Din punctul de vedere al promov ării produsului, accentul se pune pe creş terea gradului de loialitate a clien ţilor prin promovarea ş i întărirea prestigiului firmei ş i al mărcii. De asemenea, un rol important îl constituie ataş area unor servicii conexe produsului - cum ar fi dezvoltarea de noi servicii de garan ţie ş i post-garan ţie, livrare ş i instalare gratuită. Nu în ultimul rând, pentru prelungirea acestei faza, firmele încep a diversifica produsul în funcţie de segmentele de piaţă. Prin urmare g ăsirea ş i identificarea de noi niş e ş i segmente de piaţă, ar trebui s ă constituie o preocupare importantă pentru firme. Cum în această fază elasticitatea cererii în funcţie de preţul de vânzare atinge valori maxime, preţul de vânzare devine unul dintre cele mai importante instrumente ş i strategii folosite în lupta concuren ţială.

d) Faza de declin Această fază se caracterizează, în principal, prin faptul că volumul, respectiv cererea pentru produs scade destul de repede. Practic această fază constituie, în fapt, etapa de deces al produsului. Cum practic cererea pentru produs scade ş i vânzările ş i profitul firmei pentru acest produs scad, lucru care face ca la un moment dat fabricaţia produsului s ă fie nerentabilă. Prin urmare, scopul firmei, legat de acest produs, este de a lichida cât mai rapid stocurile existente ş i de a scoate cât mai rapid produsul din fabricaţie (reorienta fluxul de producţie către alte produse). In această fază, activitatea de marketing scade în cea ce priveş te promovare produsului, reorientându-se spre identificarea unor alte produse cerute de piaţă.