Sunteți pe pagina 1din 12

Situatia care reflecta diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Ordinul BNR

13/2008) si tratamentul prevazut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, conform Ordinului BNR 15/2009

Conform ordinului BNR nr.15/22.12.2009 privind intocmirea de catre institutiile de credit, in scop informativ, de situatii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, respectiv articolul 3: Institutiile de credit vor intocmi o situatie care sa reflecte diferentele dintre tratamentul contabil conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Ordinul BNR 13/2008) si tratamentul prevazut de IFRS pentru fiecare element din formatul de bilant si cont de profit si pierdere, prevazut la punctul nr. 22 si respectiv punctul 61 din Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, insotita de explicatii detaliate, prezentam in continuare elementele de diferentiere dintre cele doua seturi de situatii financiare incheiate la perioada 31.12.2010. Nota: In realizarea situatiei comparative de RAS versus IFRS, s-a pornit de la maparea de conturi contabile si structura bilant si cont de profit si pierdere conform Ordinului BNR 13/2008 (RAS), la care s-au prezentat ajustarile IFRS atat cantitativ cat si descriptiv. Din cauza maparilor diferite a conturilor conform RAS si IFRS, reconcilierea se va realiza doar la nivel de profit net. Bilant Contabil RAS si IFRS pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 sume exprimate in mii lei
ACTIV RAS Exercitiul financiar 2010 Ajustari IFRS

Punct

Casa, disponibilitati la banci centrale Efecte publice si alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale Efecte publice si valori asimilate Alte titluri acceptate pentru refinantare la bancile centrale Creante asupra institutiilor de credit la vedere alte creante Creante asupra clientelei Obligatiuni si alte titluri cu venit fix emise de organisme publice emise de alti emitenti, din care: obligatiuni proprii Actiuni si alte titluri cu venit variabil Participatii, din care: participatii la institutii de credit Parti n cadrul societatilor comerciale legate, din care: parti n cadrul institutiilor de credit

5.615.593 5.864.246 5.864.246 324.370 29.486 294.884 8.857.862 1.608 -

1.184 1.184 10.422 5.860 -

5.615.593 5.865.430 5.865.430 324.370 29.486 294.884 8.868.284 7.468 -

1 (A,B)

Imobilizari necorporale, din care: cheltuieli de constituire fondul comercial, n masura n care a fost achizitionat cu titlu oneros Imobilizari corporale, din care: terenuri si cladiri utilizate n scopul desfasurarii activitatilor proprii Capital subscris nevarsat Alte active Cheltuieli nregistrate n avans si venituri angajate Total activ

64.382 32.056 812.122

-26.244 -23.316 8.448

38.138 8.740 820.570

4 (A,B) 4 (A)

3 (A,B)

715.282 26.654 116.374 21.683.211

14.998 -847 2.496 1.319

730.280 25.807 118.870 21.684.530

5 (B,C) 5 (A)

PASIV Datorii privind institutiile de credit la vedere la termen Datorii privind clientela depozite, din care: la vedere la termen alte datorii, din care: la vedere la termen Datorii constituite prin titluri titluri de piata interbancara, obligatiuni, titluri de creanta negociabile n circulatie alte titluri Alte pasive Venituri nregistrate n avans si datorii angajate Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care: provizioane pentru pensii si obligatii similare provizioane pentru impozite alte provizioane Datorii subordonate Capital social subscris Prime legate de capital Rezerve rezerve legale rezerve statutare sau contractuale rezerve pentru riscuri bancare rezerva de intrajutorare rezerva mutuala de garantare alte rezerve Rezerve din reevaluare Actiuni proprii ( ) Rezultatul reportat

Exercitiul financiar 2010 RAS Ajustari IFRS 4.421.468 4.421.468 2.376.764 2.376.764 2.044.705 2.044.705 15.180.191 15.180.191 13.689.357 13.689.357 41.739 41.739 13.647.618 13.647.618 1.490.834 1.490.834 1.415.284 1.415.284 75.550 75.550

Punct

49.484 203.710 6.266 6.266 994.794 280.529 89.821 65.840 124.868 478.434 -

68.396 6.547 26.241 26.241 0 -24.582 6.734 -31.316 -190.639 -

117.880 210.257 32.507 32.507 994.794 255.947 96.555 65.840 93.310 287.796 -

10 7 (A,B) 9

12 (A,B,C) 12 (A)

12 (B,C) 11 (A,B)

Profit Pierdere Rezultatul exercitiului financiar Profit Pierdere Repartizarea profitului Total pasiv

18.441 53.279 3.385 21.683.211

134.128 -18.771 1.319

152.569 34.508 3.385 21.684.530

13 (AJ)

13 (L)

Contul de profit si pierdere RAS si IFRS pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 sume exprimate in mii lei
Denumirea indicatorului RAS Dobnzi de primit si venituri asimilate, din care: aferente obligatiunilor si altor titluri cu venit fix Dobnzi de platit si cheltuieli asimilate Venituri privind titlurile Venituri din actiuni si alte titluri cu venit variabil Venituri din participatii Venituri din parti n cadrul societatilor comerciale legate Venituri din comisioane Cheltuieli cu comisioane Profit sau pierdere neta din operatiuni financiare Alte venituri din exploatare Cheltuieli administrative generale Cheltuieli cu personalul, din care: Salarii Cheltuieli cu asigurarile sociale, din cheltuieli aferente pensiilor Alte cheltuieli administrative Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale Alte cheltuieli de exploatare Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente Corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a partilor n cadrul societatilor comerciale legate Reluari din corectii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizari financiare, a participatiilor si a 1.773.555 521.891 887.479 644 644 Exercitiul financiar 2010 Ajustari -15.226 -17.722 0 0 IFRS 1.758.329 504.169 887.479 644 644 Punct 14 (A,B) 14.B

144.429 57.621 30.736 9.451 485.991 325.582 254.389 66.991 50.501 160.410 88.290 42.612 1.169.275 798.119

-1.980 -1.980 -37.239 0 8.228 268 -356 7.960 4.057 23 4.694 43.478

142.449 55.642 -6.502 9.451 494.219 325.850 254.033 66.991 50.501 168.370 92.347 42.635 1.173.969 841.596

21 21 17 (A,B)

18 (A,B,C) 18 (B,C) 18.B

care:

18.A 19 (A,B,C) 19 (A) 15 16

34.016

34.016

partilor n cadrul societatilor comerciale legate Rezultatul activitatii curente Profit Pierdere Rezultatul activitatii extraordinare Profit Pierdere Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul brut Profit Pierdere Impozitul pe profit Alte impozite ce nu apar n elementele de mai sus Rezultatul net al exercitiului financiar Profit Pierdere 59.682 5.575.315 5.515.633 59.682 6.403 53.279 -25.989 -1.124 24.865 -25.989 -7.218 -18.771 33.693 5.574.192 5.540.498 33.693 -815 34.508 20 (A,B) -

I. Bilantul RAS si IFRS 31.12.2010 Activ 1. Majorarea creantelor asupra clientelei cu 10.422 mii lei A) (88.338) mii lei provin din estimarea deferarii comisioanelor efectuata pana la data de 31 decembrie 2007(ajustare istorica). Conform IAS 18, comisioanele de natura deferabila trebuie recunoscute esalonat in contul de profit si pierdere, pe durata de viata a creditului. Metoda de calcul include toate spezele si comisioanele platite sau primite intre partile contractuale care sunt parte integranta a dobanzii efective, costurile de tranzac ionare, ai alte prime sau discounturi si a fost aplicat doar pana la 31 decembrie 2007 si ulterior din ianuarie 2010; (pct.13.A) B) Scaderea provizionului statutar cu 98.760 mii lei In urma calculului de provioane conform IFRS (IAS 39), provizionul rezultat a fost mai mic decat cel statutar. Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, Banca trebuie sa evalueze daca exista sau nu semne evidente ca asupra unui activ financiar a intervenit o depreciere. O astfel de evaluare trebuie realizata, cel putin, la fiecare data de raportare. In momentul constatarii unei deprecieri de valoare, societatea trebuie sa comensureze deprecierea si sa recunoasca pierderea la momentul raportarii imediat urmator. Astfel, activul este recunoscut la valoarea sa recuperabila. Valoarea pierderii este masurata ca diferenta intre valoarea contabila a activului si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare. Activele care sunt evaluate individual si pentru care nu s-a inregistrat o depreciere de valoare sunt grupate alaturi de activele financiare cu riscuri similare si evaluate in mod colectiv in scopul deprecierii (pct.13.D si pct.16) In situatiile financiare statutare, provizioanele pentru riscuri de creditare se constituie n baza Regulamentului BNR nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor i plasamentelor, precum i

constituirea, regularizarea i utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, modificat i completat prin Ordinul BNR nr. 5/2009, Regulamentul 7/2009, Regulamentul 13/2009, Regulamentul 14/2009. Provizioane specifice se constituie pentru creditele si avansurile acordate, considerate ca neperformante potrivit normelor interne si regulamentelor in vigoare. Pentru credite i crean e, procedura ia n considerare atat istoricul serviciului datoriei sub aspectul pl ii dobanzii si a creditului la scadenta, performanta financiara a clientului cat si initierea de proceduri judiciare cu privire la creditele neperformante. 2. Cresterea titlurilor de participare cu 5.860 mii lei Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, diferen a intre costul de achizi ie i valoarea neta realizabila determinata pe baza procentului de de inere aplicat la valoarea capitalurilor proprii ale societatii respective este recunoscuta in capitalurile proprii. Conform situatiilor financiare statutare, participa iile (titlurile de participare) reprezint participa ii n capitalul social al altor societ i. Participa iile sunt ini ial recunoscute la cost. Ulterior, acesta este diminuat cu valoarea provizionului de depreciere stabilit ca diferen a intre costul de achizi ie i valoarea neta realizabila determinata pe baza procentului de de inere aplicat la valoarea capitalurilor proprii ale societatii respective (pct. 5.B, 10, 12.C, 13.B)

3. Cresterea imobilizarilor corporale cu 8.448 mii lei Conform situatiilor financiare statutare si IFRS, imobiliz rile corporale sunt ini ial nregistrate la cost istoric. Ulterior terenurile i cl dirile sunt prezentate la cost de achizi ie reevaluat mai pu in amortizarea acumulat i orice depreciere permanenta cumulata. Celelalte imobiliz ri corporale sunt nregistrate la cost. A) 9.989 mii lei ajustari istorice care se refera in principal la faptul ca, conform IAS 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste elementele nemonetare au fost retratate in raport cu unitatea de masura curenta prin aplicarea variatiei indicelui sau a unitatii monetare la valorile contabile de la data achizitiei (sau prima perioada de ajustare). Astfel valoarea contabila bruta a mijloacelor fixe pe IFRS este diferita de cea prezentata in situatiile financiare statutare, cu impact in amortizare. Pentru anul 2010, valoarea acestor ajustari este de 1,610 mii lei. B) (1.541) mii lei reprezinta descresterea valorii portofoliului de terenuri si cladiri al Bancii in anul 2010, in registrul de mijloace fixe IFRS, ca urmare a analizei de varia ie la pia a a portofoliului de terenuri i cl diri la 31 decembrie 2009 (pct.11.B si 13.F, 19.C).

4. Diminuarea imobilizarilor necoporale cu 26.244 mii lei A) (23.316) mii lei se refera la derecunoasterea cheltuielilor cu publicitatea si activitatile de promovare ale Bancii, inregistrate in cheltuieli de constituire. Conform IAS 38 Active necorporale, cheltuielile cu publicitatea si activitatile de promovare trebuie recunoscute ca atare in Contul de Profit sau Pierdere. Conform Ordinului BNR nr. 13/2008, cheltuielile ocazionate de prospectarea unei piete sau cheltuielile de publicitate sunt capitalizate si recunoscute in bilant drept Cheltuieli de constituire si se regasesc in cadrul grupei de imobilizari necorporale. Pentru anul 2010, valoarea amortizarii cheltuielior de constituire care a fost derecunoscuta din IFRS este de 5.119 (19.B) mii lei iar valoarea cheltuielilor de constituire este de 7.960 (pct.18.A)

B) (2.928) mii lei ajustari istorice si ajustari ale anului 2010, care se refera in princial la faptul ca, conform IAS 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste elementele nemonetare au fost retratate in raport cu unitatea de masura curenta prin aplicarea variatiei indicelui sau a unitatii monetare la valorile contabile de la data achizitiei (sau prima perioada de ajustare). Astfel valoarea contabila bruta a mijloacelor fixe pe IFRS este diferita de cea prezentata in situatiile financiare statutare, cu impact in amortizare. Pentru anul 2010, valoarea diferentei pe amortizare intre RAS si IFRS pentru imobilizarile necorporale retrase din gestiune este de 1.189 mii lei

5. Diminuarea veniturilor inregistrate in avans cu 2.496 mii lei si diminuarea altor active cu 847 mii lei A) Conform IAS 18, veniturile din comisioane trebuie recunoscute pe durata contractului de credit. Banca inregistreaza comisioanele restante in extrabilantier, astfel incat, la momentul calcului EIR, aceste comisioane nu se iau in considerare. Aceasta ajustare reprezinta partea din comisioanele restante de natura deferabila care ar trebui inregistrate pe venit. (pct.14.A) B) 395 mii lei se refera la inregistrarea provizionului aferent titlurilor de participare in anul 2004, conform IAS 39 (pct. 2,10, 12.C, 13.B )

C) 452 mii lei se refera la reversarea provizionului pentru creantele indoielnice, ajustare inregistrata in 2005 (pct.13.G)

6. Cresterea titlurilor de stat, disponibile pentru vanzare cu 1.184 mii lei Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, activele financiare disponibile pentru vanzare se reevalueaza periodic, iar diferentele rezultate (favorabile si nefavorabile) au impact in rezervele de reevaluare. Conform reglementarilor statutare, dupa recunoasterea initiala, activele financiare disponibile pentru vanzare sunt prezentate in bilant la valoarea justa; diferentele favorabile nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru diferentele nefavorabile se constituie ajustari de valoare, reflectate in Contul de Profit sau Pierdere. Suma de 1.184 mii lei reprezinta diferenta favorabila dintre valoarea de piata si valoarea contabila conform IFRS. (pct. 10, 12.B, 13.I, 17.B ) Pasiv 7. Cresterea Veniturilor inregistrate in avans cu 6.547 mii lei A) 5.923 mii lei - Conform IAS 19 Beneficiile angajatilor, obligatia neta a Bancii in ceea ce priveste beneficiile aferente serviciilor pe termen lung este reprezentata de valoarea beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au castigat in schimbul serviciilor acestora din perioada curenta si perioade anterioare. In baza Contractului Colectiv de Munca in vigoare, Banca are obligatia contractuala de a plati la pensionare angajatilor sai un beneficiu care este calculat in functie de salariul la data pensionarii si de numarul de ani petrecuti ca angajati ai Bancii pentru respectivii salariati. Banca a implementat o metodologie pentru estimarea beneficiilor pe termen lung acordate angajatilor in baza Contractului Colectiv de Munca (pct.13.C, 18.B)

B) 624 mii lei - Conform IAS 19, Beneficiile angajatilor, beneficiile pe termen scurt ale angajatilor (precum absente pe termen scurt compensate concediul anual platit) sunt beneficiile angajatilor, ce sunt datorate in totalitate in termen de douasprezece luni dupa sfarsitul perioadei in care angajatii presteaza serviciul respectiv. (18.C)

Absentele compensate cumulate (concediile) sunt acelea care se reporteaza si pot fi utilizate in perioadele viitoare daca drepturile cuvenite in perioada actuala nu sunt utilizate in intregime si trebuie inregistrate pe cheltuiala. Banca trebuie sa evalueze costul absentelor compensate cumulate drept valoarea suplimentara pe care Banca prevede sa o plateasca drept rezultat al dreptului nefolosit care s-a acumulat la finalul perioadei de raportare.

9. Cresterea datoriilor (Provizioane pentru riscuri) cu 26.241 mii lei.

Provizion pentru angajamentele de creditare conform IAS 37, Provizioane, Datorii contingente si Active contingente. O datorie trebuie recunoscuta daca exista o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior si daca exista probabilitatea unei iesiri de resurse care sa genereze beneficii economice viitoare pentru a stinge aceasta datorie. Banca recunoaste un provizion daca exista probabilitatea unei iesiri de resurse care sa genereze beneficii economice viitoare. Valoarea de 26.241 mii lei reprezinta provizionul recunoscut de Banca pentru angajamentele de creditare aflate in extrabilantier la 31.12.2010. (pct.13.H,15)

10.

Cresterea altor pasive in valoare de 68.396 mii lei

La recunoasterea unui activ sau a unei datorii, entitatea raportatoare se asteapta sa recupereze sau sa deconteze valoarea contabila a activului sau datoriei. Daca este probabil ca recuperarea sau decontarea acestei valori contabile sa duca la efectuarea unor plati viitoare mai mari (sau mai mici) privind impozitele, decat ar fi valoarea acestora daca o asemenea recuperare sau decontare nu ar avea consecinte fiscale, acest Standard (IAS 12) impune unei entitati sa recunoasca o datorie privind impozitul amanat (sau o creanta asupra impozitului amanat). Diferentele temporare sunt diferentele dintre valoarea contabila a unui activ sau datorie din bilant si baza fiscala a acestora. *participatii > datorita diferentei dintre baza contabila RAS si IFRS, se creaza o diferenta temporara: (690) mii lei (pct.2 ,5.A, 12.C,13.B) *titluri de plasament > datorita diferentei dintre baza contabila RAS si IFRS, se creaza o diferenta temporara: -6.655 mii lei > pct. 6, 12.B, 13.I, 17.B *4.844 mii lei se refera la majorarea impozitului amanat pe profit datorita diferentelor dintre baza contabila si baza fiscala (RAS si IFRS) pentru urmatoarele elemente: provizionul pentru deprecierea creditelor, amortizarea comisioanelor aferente creditelor conform IAS 18, amortizarea mijloacelor fixe, beneficiile pe termen lung acordate angajatilor conform IAS 19, provizion pentru angajamentele de creditare conform IAS 37, provizionul pentru concediul de odihna neefectatuat; *(71.264) mii lei reprezinta impactul in impozitul pe profit amanat rezultat in urma modificarii Codului Fiscal. Incepand cu 1 Mai 2009, reevaluarile cladirilor, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 nu mai sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Amortizarea rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate inainte de 2004 este deductibila. Aceasta modificare

a legislatiei a condus la o diminuare a bazei fiscale a mijloacelor fixe. Noua baza fiscala a devenit valoarea reevaluata la 1 ianuarie 2004 diminuata cu valoarea amortizarii cumulate calculata pana la data raportarii pe baza valorilor reevaluate la 1 ianuarie 2004. Astfel, rezulta un impozit amanat (datorie), calculat ca diferenta intre valoarea reevaluata conform IFRS si noua baza fiscala, cu influenta in rezerva din reevaluare (pct. 11.A, 20.A)

(277) mii lei Ajustare istorica referitoare la creditorii diversi ai Bancii, cu impact in Rezultatul Reportat (pct.13.E)

Alte datorii: (1.009) mii lei marcarea la piata a instrumentelor financiare derivate (pct.17)

Capitaluri proprii 11. Diminuarea rezervelor din reevaluare cu 190.639 mii lei A) (210.950) mii lei diminuarea rezervei din reevaluare in urma reevaluarilor efectuate de Banca asupra mijloaceler fixe in anii anteriori. Conform reglementarilor nationale si IFRS, diferen ele din reevaluare sunt nregistrate n creditul contului de rezerve din diferen e de reevaluare n cadrul capitalurilor proprii. Cu toate acestea, majorarea constatat din reevaluare trebuie recunoscut ca venit n m sura n care aceasta compenseaz o descre tere din reevaluarea aceluia i activ recunoscut anterior ca o cheltuial . In cazul n care valoarea contabil a unui activ este diminuat ca rezultat al unei reevalu ri, aceast diminuare trebuie recunoscut ca o cheltuial , n m sura n care aceasta dep e te valoarea nregistrat anterior ca surplus din reevaluare. Din aceasta valoare, 75.948 mii lei se refera la impactul in rezerva din reevaluare in urma modificarii Codului Fiscal (pct.10, 20.A) si 9.155 mii lei reprezinta amortizarea rezervei de reevaluare a mijloacelor fixe.(pct. 13.F) B) 20.311 mii lei majorarea rezervei din reevaluare pe IFRS, ca urmare a analizei de varia ie la pia a a portofoliului de terenuri i cl diri la 31 decembrie 2010. Aceasta valoare este calculata ca diferenta fata de impactul in rezerva din reevaluare inregistrat la 31 decembrie 2009 in urma reevaluarii. (2009: 11.451 mii lei reflectati in rezultatul reportat; 2010: 10.401 mii lei reflectati in contul de profit si pierdere) (pct.3.B si 13.F).

12. Diminuarea rezervelor cu 24.582 mii lei A) 6.734 mii lei Conform IAS 29, situatiile financiare ale unei entitati care raporteaza in moneda unei economii hiperinflationiste, bazate fie pe modelul costului istoric, fie pe cel al costului curent, trebuie exprimate in raport cu unitatea de masura curenta la data bilantului; astfel, aceasta ajustare infatiseaza retratarea rezultatului reportat si rezervelor, in conformitate cu IAS 29 B) (34.937) mii lei ajustarea aferenta reevaluarii titlurilor de plasament (neta de impozitul amanat in valoare de 6.655 mii lei) cu efect de diminuare a rezervelor statutare. Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, activele financiare disponibile pentru vanzare se reevalueaza periodic, iar diferentele rezultate (favorabile si nefavorabile) au impact in rezervele din reevaluare. Conform reglementarilor nationale, dupa recunoasterea initiala, activele financiare disponibile pentru vanzare sunt prezentate in bilant la valoarea justa; diferentele favorabile nu se inregistreaza in contabilitate, iar pentru diferentele nefavorabile se constituie ajustari de valoare, reflectate in Contul de Profit sau Pierdere (pct. 6, 10, 13.I, 17.B) C) 3.621 mii lei reprezinta cresterea rezervelor din reevaluare aferent titlurilor de participare. Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, diferen a intre costul de achizi ie i valoarea neta realizabila determinata pe baza procentului de de inere aplicat la valoarea capitalurilor proprii ale societatii respective este recunoscuta in capitalurile proprii (pct.2, 5.B, 10, 13.B)

13. Cresterea rezultatului reportat cu 134.128 mii lei

A) (88.338) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat datorita ajustarilor istorice aferente deferarii de comisioane, conform IAS 18 (Pct. 1.A) B) 1.154 mii lei reprezinta majorarea rezultatului reportat din ajustarile istorice aferente modificarii valorii de piata a titlurilor de participare, conform IAS 39 (Pct. 2, 5.B, 10, 12.C) C) (6.279) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat aferent estimarii beneficiilor pe termen lung acordate angajatilor in baza Contractului Colectiv de Munca conform IAS 19 (Pct.7.A, 13.C) D) 55.282 mii lei reprezinta cresterea rezultatului reportat aferent estimarii de provizioane conform IFRS (pct.1.B; 16) E) (277) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat aferent creditorilor diversi ai Bancii (Pct. 10) F) 102.200 mii lei reprezinta ajustari istorice ale mijloacelor fixe, din care: 20.475 mii lei se refera la derecunoasterea cheltuielilor de constituire de tipul cheltuielilor cu publicitatea si promovarea ale Bancii in anul 2009.(pct.4.A); (11.451) mii lei se refera la reevaluarea portofoliului de terenuri si cladiri la 31 decembrie 2009 (pct. 3.B, 11.B, 19.C); 9.155 mii lei se refera la inregistrarea amortizarii rezervei din reevaluarea mijloacelor fixe (pct.11.A);

G) (452) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat pentru reversarea provizionului pentru creantele indoielnice din 2005 (Pct.5.C) H) (21.547) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat pentru provizioanele aferente angajamentelor de creditare, conform IAS 37 (pct. 9, 15) I) 79.006 mii lei reprezinta cresterea rezultatului reportat din marcarea la piata a titlurilor de plasament si reclasificarea la decembrie 2008 a unei parti din portofoliul de titluri de plasament in titluri de investitii, conform IAS 39 (pct. 6, 10, 12.B, 17.B) J) (4.345) mii lei reprezinta diminuarea rezultatului reportat datorita impozitului amanat pe profit, conform pct.10 K) 17.722 mii lei reprezinta cresterea rezultatatului reportat aferent diferentei dintre valoarea nominala si noul pret de achizitie (de inregistrat pe venitul anilor urmatori) pentru seriile de titluri reclasificate (decembrie 2008 si martie 2009).(pct.14.B) L) *(18.771) mii lei reprezinta diminuarea contului de profit si pierdere al ajustarilor anului curent si sunt detaliate mai jos, in ajustarile incluse in Contul de Profit sau Pierdere

Nota:
Ajustarile istorice au impact in Bilantul Bancii si trebuie preluate in fiecare an. Ajustarile istorice ale activelor si datoriilor Bancii afecteaza in prezent rezultatul reportat care este imaginea venitului net acumulat al Bancii din activitatea anilor anteriori. Neincluderea ajustarilor isorice conduce la deteriorarea rezultatului reportat, si debalansarea Bilantului. II. Contul de profit si pierdere RAS si IFRS la 31 decembrie 2010 14. Diminuarea veniturilor din dobanzi de primit cu 15.226 mii lei

A) 2.496 mii lei - venituri din comisioane restante. Conform IAS 18, veniturile din comisioane trebuie recunoscute pe durata contractului de credit. Banca inregistreaza comisioanele restante in extrabilantier, astfel incat, la momentul calcului EIR, aceste comisioane nu se iau in considerare. Aceasta ajustare reprezinta partea din comisioanele restante de natura deferabila care ar trebui inregistrate pe venit pe durata contractului de credit. (pct.5) B) (17.722) Diminuarea contului de profit si pierdere al anului cu diferenta dintre valoarea nominala si noul cost de achizitie rezultat in urma reclasificarii unei parti din portofoliul titlurilor de plasament in categoria titlurilor de investitii (decembrie 2008 si martie 2009) care s-a reflectat in IFRS pe venituri in anul 2009.(pct. 13.K)

15. Corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente in valoare de 4.694 mii lei Conform IAS 37, Provizioane, Datorii contingente si Active contingente, o datorie trebuie recunoscuta daca exista o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior si daca exista probabilitatea unei iesiri de resurse care sa genereze beneficii economice viitoare pentru a stinge aceasta datorie. Banca recunoaste un provizion daca exista probabilitatea unei iesiri de resurse care sa genereze beneficii economice viitoare. Ajustarea se refera la angajamentele de creditare aflate in extrabilantier pentru care exista probabilitatea unei iesiri de resurse care genereaza beneficii economice viitoare (9, 13.H).

16. Reluari din corectii asupra valorii creantelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente in valoare de 43.478 mii lei Impactul in venit in urma calculului provizioanelor IFRS care au fost mai mici decat pe RAS. Conform IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare, Banca trebuie sa evalueze daca exista sau nu semne evidente ca asupra unui activ financiar a intervenit o depreciere. O astfel de evaluare trebuie realizata, cel putin, la fiecare data de raportare. In momentul constatarii unei deprecieri de valoare, societatea trebuie sa comensureze deprecierea si sa recunoasca pierderea la momentul raportarii imediat urmator. Astfel, activul va fi recunoscut la valoarea sa recuperabila. Valoarea pierderii este masurata ca diferenta intre valoarea contabila a activului si valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare. Activele care sunt evaluate individual si pentru care nu s-a inregistrat o depreciere de valoare sunt grupate alaturi de activele financiare cu riscuri similare si evaluate in mod colectiv in scopul deprecierii. (1.B, 13.D)

17. Modificarea profitului sau pierderii nete din operatiuni financiare cu 37.239 mii lei A) 1.009 mii lei se refera la marcarea la piata a instrumentelor financiare derivate (pct.10) B) 36.230 mii lei Conform reglementarilor statutare, reflectarea in contabilitate a marcarii la piata a portofoliului de titluri de plasament se realizeaza astfel: Diferenta pozitiv dintre valoarea de piata si valoarea de achizitie a titlurilor de plasament se prezinta in notele explicative. Pentru diferenta negativa dintre valoarea de piata si valoarea de achizitie a titlurilor de plasament se fac ajustari de valoare. Conform IAS 39, diferenta (pozitiva si negativa) dintre valoarea de piata si valoarea contabila a titlurilor de plasament este recunoscuta in mod direct in capitalurile proprii, pana in momentul vanzarii, incasarii sau disponibilizarii intr-o alta modalitate a activului

10

financiar sau pana in momentul in care activul financiar este considerat ca fiind depreciat, moment in care castigul sau pierderea cumulata recunoscuta anterior in capital trebuie sa fie inclusa in profitul net sau pierderea neta aferenta perioadei. Astfel, a fost necesara o ajustare prin care cheltuielile si veniturile inregistrate in contabilitatea statutara, rezultate ca urmare a marcarii la piata, au fost derecunoscute, iar diferentele pozitive si negative inregistrate de seriile de titluri in urma determinarii valorii juste ale acestora au fost reflectate in rezerva din reevaluare (pct. 6, 10, 12.B, 13.I) 18. Cresterea cheltuielilor administrative cu 8.228 mii lei A) (7.960) mii lei derecunoasterea cheltuielilor de constituire inregistrate in anul 2010 (4.A) B) 356 mii lei - Conform IAS 19, Beneficiile angajatilor, Banca a implementat o metodologie pentru estimarea beneficiilor pe termen lung acordate angajatilor in baza Contractului Colectiv de Munca. Valoarea de 356 mii lei reprezinta majorarea beneficiilor viitoare pe care angajatii le-au castigat in schimbul serviciilor acestora (7.A; 13.C) C) (624) mii lei - Conform IAS 19, Beneficiile angajatilor, beneficiile pe termen scurt ale angajatilor (precum absente pe termen scurt compensate concediul anual platit) sunt beneficiile angajatilor, ce sunt datorate in totalitate in termen de douasprezece luni dupa sfarsitul perioadei in care angajatii presteaza serviciul respectiv (7.B)

19. Corectii asupra valorii imobilizarilor necorporale si corporale si alte cheltuieli de exploatare in valoare de 4.080 mii lei A) 1.202 mii lei venituri din derecunoasterea imobilizarilor corporale si necorporale din IFRS in urma cedarii sau casarii. Conform IAS 29, elementele nemonetare au fost retratate in raport cu unitatea de masura curenta prin aplicarea variatiei indicelui sau a unitatii monetare la valorile contabile de la data achizitiei (sau prima perioada de ajustare). Astfel valoarea mijloacelor fixe vandute din registrul de mijloace fixe IFRS este diferita de valoarea mijloacelor fixe vandute din registrul de mijloace fixe statutar, constituind necesitatea unei ajustari in acest sens. B) 5.119 mii lei venituri din derecunoasterea amortizarii cheltuielilor de constituire (4.A) C) (10.401) mii lei cheltuieli suplimentare inregistrate in urma reevaluarii portofoliului de terenuri si cladiri al Bancii in 2010 (3.B, 11.B, 13.F)

20. Impozitul pe profit ajustat cu 7.218 mii lei A) 4.684 mii lei Incepand cu 1 Mai 2009, reevaluarile cladirilor, efectuate dupa data de 1 ianuarie 2004 nu mai sunt deductibile din punct de vedere fiscal. Amortizarea rezervei din reevaluare aferenta reevaluarilor efectuate inainte de 2004 este deductibila. Aceasta modificare a legislatiei a condus la o diminuare a bazei fiscale a mijloacelor fixe. Noua baza fiscala a devenit valoarea reevaluata la 1 ianuarie 2004 diminuata cu valoarea amortizarii cumulate calcaluta pana la data raportarii pe baza valorilor reevaluate la 1 ianuarie 2004. Astfel, rezulta un impozit amanat (datorie), calculate ca diferenta intre valoarea reevaluata conform IFRS si noua baza fiscala, cu influenta in rezerva din reevaluare pct. 10, 11.A B) 2.534 mii lei, impactul in contul de profit si piedere datorita diferentelor dintre baza contabila si baza fiscala (RAS si IFRS) pentru urmatoarele elemente: provizionul pentru deprecierea creditelor, amortizarea comisioanelor aferente creditelor conform IAS 18, amortizarea mijloacelor fixe, beneficiile pe termen lung acordate angajatilor conform IAS 19, provizion

11

pentru angajamentele de creditare conform IAS 37, provizionul pentru concediul de odihna neefectuat. 21. Diminuarea veniturilor si cheltuielilor din comisioane cu 1.980 mii lei Ajustarea se refera la primele de asigurare incasate de la clienti pentru politele de asigurare de risc financiar. Banca incaseaza aceste prime de asigurare de la clientii persoane fizice pentru creditele acordate acestora, dar in acelasi timp plateste societatilor de asigurare aceste prime, recunoascandu-se concomitent o cheltuiala si un venit. Conform IAS 18, Venituri din activitati curente, aceste venituri si cheltuieli nu trebuie recunoscute in bilantul Bancii deoarece nu apartin Bancii.

12