Sunteți pe pagina 1din 62

CARMEN POPESGU

ry

IilFORTIATIG A
Gulegere de probleme pentru clasele lX-Xl

Garmen Popescu

INFORMATIGA
GULEGERE DE PROBLEME

PENTRU GLASELE

lx-xl

Copyright 2008

L&S INFO-MAT

Toate drepturile asupra acestei

lucriri aparlin editurii L&S INFO-MAT. Reproducerea integrali sau pa(iali a textului din aceasti carte este posibili doar cu acordulin scris al editurii L&S INFO-MAT.
Tiparulexecutat la S.C. LuminaTipo S.R.L.
Str. Luigi Galvani nr. 20 bis, Sector 2, Bucuregti, office@luminatipo.com

Anultipdririi: 2008

Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei POPESCU, CARMEN Informaticl : culegere de probleme pentru clasa a IX-XI Carmen Popescu. - Bucuregti : Editura L & S Infomat, 2008

rsBN 978-97
004(07s.3sx076) 007(07s.3)(076)
37 1 .279 .8::37 3 .5

-7 658-15-9

roitura

L&S

tnro-mnr:

Capitolul I. Algoritmi
1"1'

Algoritmiliniari

elementari........

....................s
..,..'...'.'..........5

unuinumir. 1.4. Generiride giruri... 1.5. Calcule de sume giproduse.. 1.6. probleme diverse
1"3. Cifrele

i.Z. Divizibititate "...........

..'.',.,.'',.....7
............... g ............. 16 ................

lg

........,......22

Capitolul 2. Tablouri

unidimensionate

numiriri) minime.... . 2.9. Subgiruri de elemente 2.4. Sortilri, ciutiri, interclasiri


Capitolul 3. Tablouri

2.1. parcurgeri (sume gi 2.2. Maxime gi

.................29
............... 29

...........41 ........4A ......,............44

bidimensionale

numiriri) 3.2. Maxime giminime.... 2.3. Sortiri, ciutiri, interclasdri


Gapitolul 4. Figiere

3.1. parcurgeri(sume gi

...................49
...............49 ...........6g ...................66

text......... ........"...
3

.................69

Capitolul 5. giruri de caractere............ .................g1 Capitolul 6. Tipul inregistrare


...................95

Capitolul 7. Recursivitate
Gapitolul S.

01

Backtracking
generalizat............

....119
.........

8.2. Backtracking

tg3

Capitolitl 9. Divide et Capitolul 10. Greedy

lmpera

...............143
147 149 165
............. 165 ................. 176

Capitolul 11. Programare dinamici Capitolul 12. Liste

Tnlinfuite 12.2. Liste circulare


12.1. Liste liniare simplu

12.3.Listeliniaredublulnlin[uite.............
12.4. Alte structuride tip

listd

...-................. 179

Capitolul 1 3. Grafuri..........

183
......... 183 ............. 186

.................i. 13.2. Grafuriorientate


13.1. Grafuri neorientate

Capitolul 14. Arbori binari

189

Algoritmi elemenAri
l.{. AEpdtnt thtilt
1.

se dau doul numere naturale a 9i b cu cel mult trei cifre.


numirul care are suma cifrelor mai mare.
Exemplu: dac? a=321 iar b-2s3 se va afiga eet.

si

se afigeze

2.

se ob[ine acelagi numir.

se citegte de la tiastaturi un numir de patru cifre. se cere sd se verifice daci numirul este palindrom, adic6 daci citindu-l de la sfdrgit spre tnceput
Exemplu: 1331 este palindrom.

3.

sl

se calculeze diferenfa a

doui

unghiur:i date In grade, minute gi secunde.

Exemplu.30o 5O'.
4.

{Sr' -

10o

20, 53r' =

2Oo

Zg, 52,,

tn

az afirmativ si se precizeze de ce tip este kiunghiul: echilateral, isoscel, dreptunghic, sau oarecare.
Exemplu.

se dau trei numere reale a, b, c. pot reprezenta ele lungimile unuitriunghi?

(2, 2,

(t, z, 3) -nuestetriunghi; (g, t, 5) -triunghidreptunghic; 2) -triunghiechilateral; (g, 6, 5) -triunghiisoscel.


l.
... + 9", ftlri a calcula

5.

sd se determine ultima cifri a numirului ab, pentru a gi b numere naturale


mai mici sau egale cu 32ooo, citite de la tastaiuri. Exemplu. Numirul 1245e se termini tn cifra

6.

sd se calculeze ultima cifri a sumei


efectiv suma. Exemplu. Ultima

2o

+ 3. +

cifri

a sumeipentru a=2379 este 4.

7.

Se citegte de la tastaturd tariful orar cu care este pldtit un inginer electronist. Se citesc de asemenea gapte numere reale care reprezintil numirul de ore efec{uate de citre inginer ln timpul unei siptiim0ni. Calculati Si afigati pe ecran venitul total realizat siptilm0na respectivi de cdtre inginer gtiind ci:

o o o

orele efectuate in zilele de luni-vinerise pl5tesc normal; orele efectuate duminica se pldtesc dublu; orele efectuate simbata se plltesc majorate cu 50%.

lo. gs RON/ora iar inginerul a lucrat luni g 6 ore, ma(i gi miercuri clte ore, joi 5.5 ore, vineri 9.5 ore, simbtrtil z ore, duminicd 1.5 ore, atunci inginerula realizat un venit de 1511.s2 RON ( ( s+E+g+s . 5+3 . 5 ) x{0. 86+2xrl0 . 86x1. 5+1. 5x{0 . 85x2).
Exemplu. Dacl tariful orar este de
8.

Se consideri 3 lizi confinind fiecare un numdr precizat de sticle albe, verzi 9i maro. In vederea reciclirii acestor sticle, ele trebuie mutate aStfel inc6t fiecare ladt si continl un singur tip de sticle. Presupunind ci lntr-o ladl intrd oricdte sticle, se cere si se precizeze ce tip de sticle va conline in final fiecare ladd, astfellncdt numirul de sticle care trebuie mutate dintr-o ladl ln alta si fie minim posibil. Numirultotatde sticle nu depdgegte 2^31' Exemplu. Dacd prima ladd confine o sticli maro, 2 sticle vezi 9i sticle ladi 4 sticle maro, 5 sticle vezigi 5 sticle albe, iar a'treia ladl 7 sticle verzi, 8 sticle maro gi S sticle albe, In final prima ladi contine sticle maro, a doua albe gi a treia vezi, numdrul total de sticle ce se muti dintr-o (http://acm.uva.es) ladt ln alta fiind go.
maro, a doua

Si se scrie un program

care cripteazi un text citit de la

tiastaturtr,

transformdnd fiecaie clracter astfel: se inverseazd grupele de cOte doi bi[i ai reprezentiriiln baza Z a coduluiASCII, respectiv prima grupl de doi biti cu a doua grupd gi a treia cu a patra. (b,b.brb.brb2b1bo -t bsb.b7b6b,bob3b, ). Exemplu. OnD(

'x'

) =88

8816=Qt

01 10 002 -+ 01 01 00 102 =

82r.0

CIIR(82)=!Rr
Unde am notat ORD - codul

ISCII

al caracterului, Ctn

earacterul avAnd

10.

,*nsiderat cu 2 cirre) se poate reprezenta pe 7 biti, ;ATXT':|i, luna (numir lntre t gi 12) se poate reprezenta pe I bili 9i ziua (numdr intre t
gi 31) se poate reprezenta pe s bi[i. Se cere:

a)

Sd se scrie un program care lmpacheteazd o datii Tntr-un intreg pe 15 biliastfel: primii z bili (cei mai reprezentativi) reprezinti anul, urmitorii 4 luna, iar ultimii 5 (cei mai pufin semnificativi) ziua.

b)

SE se scrie un program care despacheteazi data codificati ca maisus scriind pe ecran data sub forma obignuitil.

(ooooolo oloo o11o)

Exemplu. Data

de

6 aprilr.e

2002 se codificd prin valoarea 582

l.2 DhrLlHll&
11.

si se glseascd toate perechile s de cifre astfel tnclt numdrul fie divizibil cu 9, unde x gi y sunt cifre citite de la tastatura (**o).

l,

ffi

sa

Exemplu. Pentru 12.

x={ giy-1 se vOr afiga perechile (O,tt), (1,3) , 12,21, (3,1), (4,0), (4,9), (5,8) , (6,71 , (7 ,5), (8,5), (9, d).

Determinafi numerele de 4 cifre, divizibile cu t5 gi pentru care suma primelor doud cifre este egali cu L2. cite astfel de numere existli? Dar dacd se impune ca cifrele sl fie distincte doui c6te doud?
doar ze de numere.
Exemplu. Existi 49 de numere, un exemplu liind 8450. in al doilea caz sunt

13. Si se afle toate numerele naturale


20,30,18 dau restul z.

mai mici decat 2ooo, care Imptrrfite la

rest
14.

Exemplu. LtL47t2rl=50
7.

reBt 7; 1'4{.7:30=48 rest 7,

t{,i.Tt1g=g0

Determinati toate numerele care au proprietatea ci impi(ind pe 80, 134 sau 152 la unul dintre ele, se obfine acelagi rest, diferit de zero.

Exemplu. 80:6=13
15.

rest

2l L3{26=22

reEt 2i L52z6=25 reet

2.
gi

sd se afigeze toate numerele prime situate in intervalul [p,c], precum numdrul acestora, unde p gi q sunt doui numere naturale date.
Exemplu.Pentrup=10 giq=25 sevorafiga numerele 11, 13,

t7,tg,23.

16.

Sd se afigeze tofidivizoriicomunia

doui numere. L,2, s,7.0.

Exemplu. Divizoriicomuniai numerelor Go gi 350 sunt

17.

scrie[i un program care sd determine cel mai mare divizor comun a doud numere intregi, prin algoritmul clasic al lui Euclid (cu impi(iri repetate). Dacl numerele citite nu sunt >1 se cere reintroducerea lor de la tastaturi.
Exemplu. crmd,c ( 882, 2L0 0 I aL2.

18'

Sd se scrie un program care determini cel mai mare divizor comun a doui numere tntregi nenule a 9ib folosind urmitoarea formull:

cr'-dC+ o, =

[@dda - b, b)
b

a)

6r-U"(+

dacaa > b dacab > a d"aca a = b

19.

Sd se scrie un program care determini descompunerea in factori primi ai unui numdr natural nenul dat. Afigarea se va face in forma: 3268 2 153{ 2 817 19 43 {3
1

20.

Doul numere prime impare consecutive se numesc numere prime gemene. Determina[itoate perechile de numere prime gemene <100.
Exemplu. O pereche de numere prime gemene este

(7L,731.

21.

Si

se afigeze primele a perechi de numere prime gemene.

Exemplu. Pentru u=5 porechile ob[inute sunt

(L2,197, (29,3Lr.

(3,5), (5,?), (11,13),

22.

Pentru un numir natural n citit de la tastaturi, 1Sn<1ooo se va afiga mulfimea numerelor naturale <rr care sunt prime cu a. Se va afiga de asemenea gi numirulacestor numere (notat 9(a)). Exemplu. Pentru a=20 se afigeazi numerele 3, ?, g(zo) = 7.

g, 11, 13, L7,7.g,

sii

Un numir natural se numegte perfect dacl el este egal cu suma divizorilor

mai mici decSt el. De exemplu za este numer perfect pentru ci 28=7,+2+4+7+ti. si se determine toate numerele perfecte maimicidec6t
ori

10000.
consecutiv aceeagi valoare.

se citegte un gir de numere lntregi pant cand se introduce de doui


Exemplu: pdtrate perfecte (numerele 9, 4oo, 25 gi25).

si se afigeze clte pdtrate perfecte sunt in 9ir. dac6 giruleste 13 9 sG roo a L7 zs zs, acesta confine patru

25.

se citesc de la tastaturi n fracfii in forma (numdrdtor, numitor). se cere sd


se calculeze suma acestor fracfii (In formi ireductibili).

2 Exemptu.l*1*1* '53{520

43

6.

j I

Pentru un numdr n citit de la tastaturd 1<p<1OoO, se va afiga multimea oivizoriror sai natur:ari iin.rJi"", n).
9i

De

;*r;;;;

r(a)
o(n)

se vor afiga numerere:

= numirul divizorilor luin


= suma divizorilor

luia.
iar

Exempru' Divizorii rui numirul lor este s.

a-20 sunt 1, 2, 4, 5,10, 20, suma ror este {2,

n.

Se citesc pe riind a numere naturale gi un numdr prim p. Se cere sd se. giseascd rr maxim, astrel incaf r] diril ;;J;;ur cetor a numere naturale. Se va evita
efectuarea

froousutuic"i;;;;;;r".

,i

fiXiffrjr;,lentru

n=s, p=2, 9i numerete 7.0,2,

ts,32,1?{

vatoarea tui

a.

poare scrie de numere pn pentru numere maimicisau egalJcu

(conjectura rui Gordbach.) orice numir naturar par mai mare dec6t se ,rp"i". vJ#d;aceast. conjectur, 1 rTa "

looo.

29.

Exemplu. pentru n=292 putem scrie n=283 +?+2. Calculafi (A") urod c, unde 0(=t,B,C<=t[axr,oagrat. Exemplu. pentru A=2, B=5, c=3 se va afiga z.

l.& Cliele

unul

nurrir

30' 31' 32'

sd se scrie un plgqram care afigeazi reprezentarea binari utitizind operatoriide -'-- ,,,,E, a unui Intreg x,
deptasare ia ruvef OL O-ai Exemplu. Pentru x=3? s va afiga 1OO1O1.

astfercifra o este inrocuitil

se citegte un numir intreg.


d-e

sr se converteasci intr-un gir de caractere caialLrur,",, ciira iie cailcterut .o-,


s.a.m.d. Indeprinesc

Exemplu. Pentru n=4529 se ob$ne girul,ef,cJ,.

simultan urmitoarete
- a doua

sd se gdseasci toate numerere formate din cinci cifre, care -'- '*nOigif
cifrl este egald cu cte e oriprima cifrl; cifri este egali cu a doua cifri - a treia cifri reprezintil produsul dintre a patra
- ultima

gi a cincea.

Exemplu. Un astfel de numdr este 28008.

' 3il' ' y.


"

Se cere si se afigeze toate numerele de 3 cifre av6nd cifrele in ordine crescitoare gi suma lor este egali cu ta.
b<emplu. Un astfel de numir este 369. suma tuturor cifrelor este egali cu 12.

sd se determine toate numerele de patru cifre

carc au cer pufin un zero gi

35' '
36. 37'

Se citegte un numdr natural mai mare strict declt g avand numir irnpar de cifre (se cere varidarea datehr <re (ntrare GteKq(
afigeze numirulobfinut prin eliminarea cifreioin mi;ioaa numirutui inifial. Exempru. Daci numirur inifiareste 12345 atuncise

\aaieas$consr\re). sase
afigeazi 1_245.

Si

se

giseasci un numir n pentru care nu are n cifre.


88

Exemplu.

=1,67 7 7

2L6.

se afigeze toate perechile de numere palindromice ctin intervalul [a,b]. pereche de numere se numegte parindromici daci ar doirea este risturnatul primului.

Si

Exemplu. pentru a=10 gi b={0 se obfin perechile (11, (13, 31;, (22:221, (23,32), (33, 33).

t,,l, (L2,21r,

38'
39" { 40.

Si

se scrie un program care dubleazi fiecare zero dintr-un numirul natural dat.

Exemplu. Pentru n=10403 se va afiga numirul 1oo4oo3.

se consideri numirul.abcd, scris in baza 10, avdnd toate cifrele impare 9i a>d gi b>c. Sd se determine toate cifrele sale astfel ca diferenfa'dintre numir gi risturnatul siu si fie divizibilt cu 108. Cite solulii are proniernai -

Sl se afigeze

primele a numere care au suma cifrelor <n.

LL, t2, 13, 20,

Exemplu. Pentru n=10 gi m=4 Se vor afiga


21,.

nunerele

1, z, 3, 4,

10,

' 41'

Se dI de la tastaturi un numlr naturalcu celmult noud cifre. Se cere sd se afigeze cifrere numirurui impreuni cu frecvenfa roi oe aparitie. Exemplu. pentru a=t2452 se va afiga: 0 cifre de 1 cifr6 de

0 1 cifri de 1 2 citre de 2 0 cifre de 3 1 cifri de 4

0 cifre de 6

0 cifre de 7 0 cifre de g 0 cifre de g

42.

Si

se transforme un numir din baza p in baza q, unde p,

S10.

Exemplu.352s=t{t4r.

10

43'

bazataunuinumlr.

Se citegte un numdr n gi o bazi b.

Sl

se verifice dacd n poate fi scrierea in

considerat scris in baza 6.

Exemplu' Numlrul 1253 poate fi considerat scris in baza a dar nu poate fi

v 4'

Pentru un intreg n dat, sd se afigeze toate numerele naturale mai mici sau egale ou n a clror sumd a cifreloieste imparl

45-

o, L2, 7.t. se citegte de la tastaturi un numrr naturalm. sl se afigeze"cifra de rang t dat (rangul unei cifre este numlrul sdu de ordine, nur6rotano citrere oJ n
dreapta la stAnga incepdnd cu o).
Exemplu. Cifra de rang 2 din numirul L23ts67 este 5.

Exemplu. pentru n=15 se vor afiga numerele 1, 3; 5, 7, g, t

46.
17-

se citesc doui numere naturale n1 scris in baza b1, respectiv a2 scris in b;azaUz (bt,b2<=to). Si se afigeze nax{nr,nz}.
Exemplu.2d5G<131e.

lndica{i numdrul care urmeazr in urmitorul gir: 77 tlg 36 18? L-afi ,,ghicif,? Este intr-adevar 8. Regula este urmdtoarea: se tnmulfesc cele dor} cifre componente ale termenului ,,n-1,,. Astfel, succesiunea esie:

7 x7 = 49 {x9=3G 3x5=18 1x8=8 o x 8 = o(sf6rsitdesecventa)!


Scrie$ un program care tipdregte fiecare din cele 8g de secvenfe diferite care lncep cu numere de doui cifre de ra 11 pani ra g9 (nu se'tiparejii zero-ulfinal). Mijlocultabelului poate avea imaginea de maijos:

76428 77{935188
78 55 79 56
80

30 30

81

(ag'

Sl

numere prime.

se afi$eze toate numerele prime de trei cifre care citite invers, sunt tot

Exemplu. un astfelde numareste

751(zsr este prim gi 157 este prim).

ll

il" lr*nm*Ff,eScire hlr.h-rlGwtra ln qrrgr.n a*, kr 5rar proprietat"i

citite invers, sunt tot numere


numerele 2, 3, s,7,7.7,,13, 17, 31, 37,

carc afigeazd numerere naturare mai mici sau egare cu o .a'.ur" ciirer;; numdr prim. furyfu- pentru u=20 se vor afiga valorile 2,3,5, ?,7.L, L2,7.1, 116,20. se citegte un numir naturar n de ra tastaturd. se carcureze gi afigeze rcstul gi cdtul Impd(irii lui n ta suma cifrelor lui n.

r;;;;i;;,
si

52- si

Exemplu. Pentru u=894 se obfine catul42 gi restut 12.

introdus in baza

se verifice daci un numir ,, este parindrom in baza

ro.

t6. Numirut este

53'

Exemplu. Numirul 1112 81 este palindrom in baza 10. (1112811s=182B115)

se

di

un numlr realcu cel mult z zecimale. sd se determine diferenfa dintre

:ffie,r#:?flT.cifrelor

ce constituie partea sa rntrealJ suma si

pitrt"roi

54.

Exempru. pentru numirut 123456?8 .37725gse obfine 1,02-2L9=-LL7.

Fiind dat un numir

palindrom intr-o bazi b


2

in baza 10, se se verifice daci


(2$s3d).

num5rur poate fi

Exemplu. Numdrur le (scris in baza 0 (4 2 rr=22 2 a=3 3 s=2)


"o).

ro) este

parindrom

in bazere 4, 13 gi

55. si se determine urtima cifri a sumei.lo+2o+...+no,


de la tastaturi. Nu se va calcula efectiv suma. Exemplu. pentru n=29 se ob[ine cifra s.

pentru n numdr rntreg citit

56.

gefitor s6i.

Fiind date doui numere naturare a b a ciror reprezentare binari ocupi 9i 1o biti, spunem ci a este gefur ruiu oaca pentru oriJ" pE4ie binard o a ruia pozifia corespunzitoare a rui b este o. se citegt" ,, nura, naturar care se poate reprezenta pe re pozi[ii binare. Se cere

sa'se tipareasci numirul

Exemplu. Numirul n=325 are un numdr de 4O9d de gefi.

57'

Scrie{i un program care inverseazd ei n bifi din reprezentare a In baza z a numdruruix, care i1ce.n ra pozifia p (numir.nd de ra dreapta spre stSnga !e incepdnd cu o), llsAndu_i pe ceitatii neschimbafi. Exemplu. Pentru n=L234

3581s"

100110100102, D=2 obtinem oo1o11oo1102

12

58'

Si se afigeze
Numerere a

toate numerele de a cifre egale cu de r ori produsul gik (r<''<9, 1g3s1o0o) Se CiteSC de ra bstaturi.

cifrelor.

Exemplu. Pentru a=3 (s.tr.z.sl =1?5).


59.

gi

k=5

solufie

problemei

este Lzs

sd se scrie un program care calculeazi,cifra de control" a unui numar Intreg efectuand suma cifreror sare, apoi suma cifreror acesieiil;; etc. pani se obline o sumi formaEl dintr-o singuri cifri.
Exemplu.Cifra de controla numirului 19?1 este 9 (19?1->18->9).

60.

Pornind de la un num6r intreg (pozitive) gi fnlocuind fiecare cifri a numdrului cu complementul cifrei respective fafd ie cea mai mare cifrl din numir, efectudnd apoi ln mod repetat aceeagi prelucrare a.rpr" r"=rit"trtui obfinut, anumite numere se reduc la o singuri cifrl pe care o numim,'cifra speiiaE; a numiruluijni[ial. si se scrie un program care determini cifra speciali a unui numir dat, dac6 aceastil cifrd existit.

Exemplu. Pentru 1234 avem 1,23r->3zto->0123->210->012->10->01 agadar cifra speciala este Numlrul 2g34o nu are Tnsl nici o cifri speciali.

r.

61.

si

se calculeze numirulde cifre obfinut prin aldturarea numerelor 1, 2, ..., n. Pentru a=15 ss oblin
IE,

*emplu.
62.

zr

de cifre.

care este cifra de pe pozi[ia 2,3,...

dace se ageazd unul dupd altul numerele

t,

Exemplu.cifradepepozi[ia2oestel.(t z 3 { 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 1s). cifra de pe pozifia 2131 este z (uttima cifti din numirut zl!).
63.

este chiar numiruldat.

se citesc mai multe caractere pdni la intAlnirea caracterului o*o. Expresia formatl din Inlinfuirea caracterelor citite reprezintll un numir zecimal periodic. si se determine doui numere tntregi prime lntre ele a c6ror raport
Exemplu. Fractia t 2 .2 (1,231 este egali cu {oGd?/3330.

u.

Pentru un numir

valoare x datil care, scrise tn baza q, folosesc numaicifrele o gi 1. Exemplu. Pentru q=5
65.

q (1<q<10) sd se scrie toate numerele mai mici dec6t

li x=30

afigeazi numerele 1, 5,

G,

25, 2G, 30.

se citesc doui numere intregi de la tastaturi. se cere sd se tipireasci


pozifiile binare care retin valori diferite. Exemplu. Numerele 53 Si 4698 diferi pe pozifiile binare o, 7., 12 (53108118E iar 459810=1001001011g1g..)

2,3, 5, 6, 9 gi

t3

66.

se consideri ci lntr-un orag existi n (ns100) abonafi telefonici ab ceror numere de telefon sunt formate din o cifre, prima cifrd fiind obligatoriu nenuli. Presupunem cd regia RomTelecom a organizat un concurs al cirui premiu va li oferit acelui abonat al sdu, al cirui numir de telefon respecti
urmltoarele condifii:

se afld In lista celor n abonali con{ine doar cifre pare

intre numerele care respecti primele doui condiliiva fiales numirul


care este maxim conform ordinii numerelor naturale.

va face pe ecran. ln cazul In care nu va exista un astfel de nnrnlr se


afigeazi ,,Nu existd abonat c0gtigdtof'. Exemplu. Pentru n=rl gi lista 228888, se va afiga t8oo24.
67.

Datele de intrare se citesc de la tastaturi gi afigarea numirului cigtigdtor se

cu numerele: 227.242, 24923, {8002{,

Se citesc de la tastaturd n numere naturale cu cel mult noui cifre fiecare. Si se afigeze unul dintre aceste numere care are cele mai multe cifre distincte in scrierea sa. Daci existd mai multe numere cu acelagi numdr maxim de cifre distincte se va afiga cel mai mic dintre ele. Exemplu. Dacd n=5 iar numerele introduse sunt 5, 999, 34, 1L, 23 atunci se va afiga numerul 23.

68.

Se citesc de la tastaturi un numir real r gi un numir natural n (ns15). Si se afigeze numdrul r cu n zecimale pe ecran in formd de pirannidd ea mai jos. Pentru r=14.63 $i n=r! se va afigao

.3

69. Si se scrie un program care determinf, primele n cifre din seria fracfiei subunitare I = o &tc,z.. .cn pentru k gim (kcnr) numere naturale citite de
m

la tastaturd.

Exemplu. Pentru k=5, m=23, gi n=5 se va afiga

0.2L739.

70.

SA se afigeze toate numerele mai mici decAt 100000 egale cu suma


f

actorialelor cif relor com ponente.

Exemplu. Un astfel de numir este

tls (tls=t

+4 ! +5 ! ),

14

71.

se spune cd n este deosebit dac6 existil un numdr natural m astfel tnc6t ,,=n+s (m) , unde s (tn) este suma cifrelor lui n. SI se scrie un frog,., a"r verifici dacl un numir r dat este deosebit.
Exemplu. 1235 este deosebit (1235=1225+10).

72.

se citegte un numrr Intreg care va fl stocat Intr-o variabiri de tip rongint. sd se afigeze un mesaj corespunzitor dac6 numirur ar" ispect dL ,dear,, sau de "vale".
are aspect de deal (urci pdni la cifra s apoi coboartr).Jrlumdrul 52108 are aspect de vale (coboari la cifra o apoi urcd).
Exemplu. Numarul 2465320

73.

(oN1.2005, cls. v'a, propusr de prof. carmen popescu gi prof. cristina Luca) un cdutltor de,comori a alun's in fa[a unei maii prooleiri. Dupi tungi ciutiri,. a reugit str descopere un cod secret ar putea sa ir ilrte ,-j construiasci o cheie pentru cufirul unei mari comori. ""re codui ,"cret este un numtrr lntreg cu maxim 10 cifre. Forma cheii de ra curar este ceva mai :iy93ll Ea este cgmpys.a din mai murte pttri[ere. De exempru pentru codur
342784 cheia araEt astfet:
3

333
3 7

777 77777 7777777 77777 777


7

se va afiga pe ecran mesajul

cifre egal cu valoarea cifrei curente impare corespunzitoare din cod. Cifrele aflate pe aceeagi linie sunt desptr(ite printr-un sialiu. Toate cifrele dintr-un pdtrat s-unt egale. In cazul In care iodul secret nu cbn$ne nici o cifri impana

Se selecteazi cifrele impare din codul secrel Cu fiecare din aceste cifre impare se formeazi un pitrat. Pe diagonala pdtratului sJ scrie un numlr de

.cufiru]. nu ae desciride,,

sl se determine cheia de la e,r,fir, pornind de la codul secret definut de ciutiltorul de comori. Si se afigeze cheia de la cufir.
se citegte un numar natural cuprins intre
reprezent6nd codul secret.

gi 2. ooo. ooo. ooo,

74.

sistemul zecimal de numerafie se bazeazd pe cifrele {0,1,...,9} gi numerele 1, 10, 100, 1000, .... cu ajutorur cifreror gi numereror respective putem reprezenta orice numdr natural N in forma

l5

U=tloh-r..51b6 =

\10a + \-110a-1+-.+b210+bs 1.

Exemplu. 53 816=l.lg o+3.10+ 8'1

Sistemul de numerafie Fibonacci se bazeazd pe cifrele

Fibonacii B1=1, a,222,...,s.1=81-1*11-2 numar naturalu poate fi reprezentat unic sub forma

(l}3).

(0,1, 9i pe girul lntr-un mod similar orice

!f=(coco-1-.cucr)r = cu'8a + -- + c1'5 + ca'3 + cl2 + cy7.


Unde ar sunt numerele lui Fibonacci.

M =10101001a

1.1 =

= 1.3{

O-21,

+ 1.13 + 0.8 + 1'5 + 0'3 +

O'2 +

53ro

Si

se scrie un program care:

a) transformi un b) transforml
divizibilitate:
un

numir tntreg pozitiv din sistemul zecimal In

sistemul Fibonacci;

numir din sistemul Fibonacciln sistemul zecimal. urmatoarelor criterii de

75. Scriefi cate un program pentru verificarea


a)
b)
suma cifrelor este multiplu de

Un numdr scris In baza b se divide cu b-1 daci 9i numai daca

u-t.

Un numir scris Tn baza b se divide cu b+1 dacd 9i numai dace diferenfa dintre suma cifrelor de ordin impar gi suma cifrelor de ordin par este de b+1.
b3,... dacd 9i numai 0, trei 0,'.. o, doi daci numirul se termina cu un

c)
d)

Un numdr scris

in bazab se divide cu b, b2,

Un numir natural scris In bazaa se divide cu 3 daca:

i.

ultima

cifri a numaruluieste multiplu de 3, in cazulb=3h


multiplu de 3, in c?ZUlb=3tr+1

ii. suma cifrelor numeruluieste

diferenfa dintre suma cifrelor de ordin par 9i suma cifrclor de ordin impar este multiplu de 3,ln cazulb=3lE-1.

76.

Si

se afigeze primii u termeni ai urmitoarelor giruri:

a)

L,2, {, 8, ...

{6

b) L,2,7,, L,2,3,4,3,2,7., !.,2,3,4,s,6,5,4,...

c)

7,,2L, L23,432L, L2345, ...

77.

Sd se determine aln-lea termen algirului:

7_, 7.,
fdrd

2,

7.,

2, 3,

7.,

2, 3, 4, L, 2, 3, 4,
to.

5,

a folositipuri structurate de date.

Exemplu. Al ss-lea termen al girului este

78.

sd se calculeze

.,8 unde xe R. se va folosi metoda Newton. Aceasti metodi consti din urmitoarele etape:
pornind cu a6=f se genereazi urmitorul gir de numere reale

""
79.
Si

an-l + x a-. = -

c0nd diferenla dintre ao gi ao-, este foarte mici (mai micr decit o valoare e>0 data), procesul de generare se incheie; la sfArgit, aa, reprezinti

--J:

ridicina'pitrati a luix.

se genereze primiin termeni aigirului a" definiliastfel: Er=3


ao=3ao-1+2 ( ao_2+ao-3+...+a1+1 ) .

Si

structurat de date. Exemplu. as=5?1.

se giseasci o modalitate eficientd de calcul,

firi

utilizarea nici unui tip

80. si se tipireasci termenii girului definit prin relalia de recurenfi: o) ao+r - 1 + afl (V)n 2 L ao = 1
Exemplu. Pentru n=5 girul generat va fi

(t, 2,5,

2G, G??,

{5g330).
L

b)

xo = 2.*o-r * xn-2 (V)n > 2,*o = 0 , x1 =

Exemplu. Pentru n=5 se va genera girul (0,

L,2,5, :-2,29,70).

81'

Si

se calculeze produsul primilor n termeni ai girului lui Fibonacci definit astfel:

Fr = 1 Fn = Fr-r r

Fz=l
Fa_e

pentfU n>3.

Exemplu. Pentru n=6 se ob[ine produsul 240.

77

82.

Se considerd girul L, 2, 3, 4, 5, 10, 20,


termeni distincti ai girului dat.

{0, ... In care termenii girului

Incep0nd cu al gaselea se determind prin relafia a

lnl =2*a tn-1]. Pentru un numlr intreg p dat sd se determine o descompunere a lui p ca sumi de
Exemplu. Pentru D=55 o descompunere este 1+{+10+{0.

83.

Una din cele mai cunoscute demonstrafiidin matematicd este demonstrafia lui Cantor a faptuluicl mulfimea numerelor rationale este numlrabild.

Se considerd urmitoarea modalitate de

reprezentare numirare a multimii numerelor ralionale pozitive:

9i

parcurgere/

Itl *lt2 "/ 2il -/ 2t2 3/t' 3/2 4lt

t/3 --+ I /4
Yl

/,/
n

?t3
313

fi,14

3t4 4t1

4t? {/3

a) b)

Fiind dat un numar natural


termen din acest gir.

(n<=20o00oo) sa se determine al n-lea


sa se determine al citelea termen este

Fiind dat un element de forma el in cadrul girului lui Cantor.

p/c

Exemplu. Termenulal s-lea este

1/3.

84. O alti

modalitate

de

parcurge mullimea numerelor rafionale este


I14

urmitoarea:

T,ffifi'
4{l

l/l -*!/l ,+ll3

I/{
3/{
414

4t1, 4/3

c)
d)

Fiind dat un numir natural rr (a<=2000000) sa se determine al a'lea


termen din acest gir. Fiind dat un elerflent de forma el ln cadrul girului lui Cantor.

p/e

sd se determine al'c6telea termen este

85.

Seobservicdlngirul

speciald: suma numerelor din fafa lui este egali cu suma numerelor de dupt el (1+2+3+4+5=7+8). Sd se afigeze primele 10 perechide forma n k, unde n este lungimea girului (pentru exemplul anterior n=8) iar k este numarul (http//acm.uva.es) special din gir (Tn exemplul anterior k=6)

r Z34567

Snumarul Sareoproprietate

{E

1.5.

Gabub de surne g pnidusc


s6 se carcureze produsur a dour numere'naturare prin adundri repetate. Exemplu. 3.9=22 (s+s+3+3+3+3+3+3+3 sau 9+9+9). Fie n valoritntregi. sf se calcureze suma algebricr a varoritor de rang impar (primut, ar treirea, ar cincirea,
...1

86.

87.

E-pi"iriurirtrio*"rffiiir.rit
t?, o,

Exemptu. Daci se introduc urmdtoarele 10 numere z, _5, ,.4, 0, -3 se va obfine suma 75 si proousul _a5a80960.
88.

de zero.

32, 7.2, _6,

*t:., de tip Intreg. si se carcureze raportur dintre suma erementetor strict pozitive gi produsul tuturor,"ior

ljg:

Exemplu. pentru

0.01322751.
89.

a-5 gi numerete 9, -2,7,r1, -3 se gdsegte raportul

",Jori.

sd se scrie un program_care.citegte e>0 (rear), iar apoidetermind giscrie pe ecran valoarea luia cu proprietatea

1*****...*1, iEsn
Exemptu. Dacl
90.

".

e=2.5 atunci n-7 , iardaci a=5, n_g3.

Pentru un a dat de ta tastaturi,

sI

se calculeze:

3; { +... t n c) sr = 12 +tz +72 +.....+(rn_zf d) sz = 2 - a +d *....+ (- r)"+l . (ar) e) gcl - 7 C +rrcl -... + (-1f-,(an _ l)d
2+

b) s = 1 -

L+21

2+3t
0t

2+3! 3+4! 3+4t {+5r


1!
nt
1

g) ($l+'(cl)'+...1(cBf
h) '

E=1*a*., - 22'--*...+i
g.r-t.z+1.2.3-...*1.2.3.....a

i)'

t9

i) r+1+.;;"++ .
91. a) 1+:r*4*...*'f 2.. b)

.##
x

Se citegte de la tastaturd un numir real calculeze valorile urmitoarelor expresii

gi un numdr natural n.

Sl

se

n!

"-*.*-*....+(-'r#
"-4.+-...+(-1 3 5
L

.c)
92.

F*

2n'+t
:

x2o*1

Pentru n gi h citite de la tastatull

(n>=5, k>=3) sl

se verifice egalitatea:

c}-g + 3c}:l + 3cI:3 + cI:3

- cI.
pi(i
ale egalitlfii

Exemplu. Pentru n=10 $i k=5 s ob[ine tn .ambele valoarea zs2.

93.

Sd se calculeze exPresia

1*2*3*l 7.*2* 3 1,*2 ,. 1+ - 3*3 s-i-1-+-+... 3*5*7*9*9 3*5*7*7 3*5*5 gtiind ci ea conline n frac[ii (se numird inclusiv 1). 94.
Si
se scrie un program care citegte x (real) gicalculeazi valoarea expresiei:

- lXx - 8I..(x - 5l). G:IX" - 3X- - z). {x - 6s)'


(x

zXx

Se presupune

ci x este diferit

de 1, 3, ..., 53.

Exemptu. Pentru

x=1.5 se obfine valoarea 2.22288l.82.

95.

Sd se scrie un program pentru calcululsumei:

' $=

111
"t"r..*-

*;".-;'*
penku care

"'* r{ia

a***"'a.
9i primultermen se citesc

::trh#
96.
Se dau
m gi

p.gr"ri" aritmetici

n numere naturale. Se definegte girul

Eo

1 = i'tt

1*2 - 7.*2* 3 ?rooTffi 1*2*...*n 3-5*z r-,


20

Si se construiasci

vectorul

componente ale vectoruluiv sunt definite astfel


Vt =
3zo

= (vr t

v21

.. ., va)

gtiind

.cl

cele n

, Vi -- Szo+E*i

unde s-a notat cu 51sufit? primilor k termeni ai girului a.

97.

dintre acestea,

se citesc 3 numere naturare n, p gi k, apoi un gir de numere naturare. cite impi(ite la p dau restulti.
Exemplu.ln girul de numere L2,56, s4,22, g,2, impi(ite la s dau restul 2.

numere care
98.

{5,7g, gg,5?

existe 4

se
[.""

citegte

n. se cere k
) k]J

astfer incat numirur

(^*-

nt
kt

ci si fie maxim

(" -

Exemplu.plntru n=7 numerulcerut este k=3.


99.

"tnmu$irea d /a russe" este cunoscuti adunare cam ciudatd la prima vedere.

inci

din timpul Egiptuluiantic aieste o

se scriu deinmullitul gi inmul[itorul unul sub altul, formand sub fiecare cate o coloand, conform regulii: se lmparte numrrul de sub deinmul[it la z, ignorand fracfiile, apoi se inmulfegte cu 2 numirul de sub inmullitor. se aplici regula, pani c6nd numirul de sub deinmul[it este r. ln final, adunim toate numerele din coloana inmulfitorului care corespund, pe linie unor numere impare in coloana deinmulfitului. Exemplu.22

x 3g = 855 45 19 19 22 38 11 76 76 s 152 L52 2 304 1 608 508


8s5'

acest algoritm.

si se scrie un program care realizeazi tnmul{irea a doui numere folosind

2t

{.6. Probleme direpe


1OO. Se citegte de la tastaturi un gir de numere terminat cu numirul o care nu face parte din gir. Sd se determine c0te din elementele din girul dat sunt mai mari decAt vecinii sii din gir, adicd dec0t cel precedent gi dectt cel urmitor.

101.

Sd se scrie un program care determini toate reprezentlirile pssibile ale unui numir naturalca sumi de numere naturale consecutive. Exemplu. Pentru n=50 avem 50=8+9+10+11+12 9i 50-11+12+,L3+7.4.

102. Pentru mullimile A=(1,2,...,m1 9i B=11,2,-.,j.1, cu m gi n citite de


tastaturi, sd se afigeze elementele mullimii
AxB={

la

(a,b) | ael,

beB}.

Exemptlu. Pentru m=3 gi n=2 aXB={

(3,2)).

(1,1) , (7-,21 , (2,L, , (2,21 , (3,L\ ,

103. [n povestea "Jack 9i vrejul de fasole", Jack trebuia si ajungi In-fara Uriigului, situati la x metrii deasupra pimintului, urcdnd cu vrejul de fasole care avea proprietatea mifaculoasi de d cregte In fiecare minut cu

r
104.

111 .. , -: ,:, etc. din Tnillimea lui anterioart = 234


rn). In

(Tndl[imea

ini[iali a vrejului este

cdte minute ajunge Jack

Tn

Jara Uriaqului?

Exemplu.Dacd x=300 Jack ajunge In virf dupa s98 de minute'


Tn

fiecare zi lucritoare din sdptimintr, Pinocchio spune o minciune ln urma cireia iicreste nasulcu It cm pe zi. Sdmbita giduminica, cflnd vine Gepetto acasa, pentru a nu-l supdra, nu spune nici o minciuni, ba chiar Ii S6ade nasul cu y cmlzi.ln fiecare siptimAni, singur acas6, Pinocchio continua inifial girul minciunilor,. Care este lungimea nasului dupa z zile, gtiind luni) nasulare p cm? (Zilele incep cu

ci

105. Se citesc de la tastaturi numirul natural n (a<30000) 9i apoi lr numere intregi avdnd maximum 4 cifre, cel pufin una dintre aceste valori fiind pozitiva. Se cere sd se determine 9i si se afigeze pe ecran cea mai mici valoare pozitivi dintre cele n numere citite gi si se precizeze de cite ori a apirut aceasti valoare Tn girul celor n numere citite. Alegeli un algoritm de
rezolvare care sd utilizeze eficient memoria.

106.

lntroducefi de la tastatura o rata medie de cregtere a populafiei Terrei 9i calculali dupd ci[i ani fafd de 1e92 se va dubla populafia. (tn rssa Tena avea o populalie de s{80 milioane de locuitori). Exemplu. Daci rata de cregtere este de O.O5 (adica 5% pe an) atunci populalia se dubleazi In ts ani.

22

107.

La o societat" n (n<32) actionari. cer mai important acfionar define din :y.nt capitalul societtrfii un procent concretizat prin c miiioane lei (c>r). Urmitorul rLnqorta.nfi define jumitate din procentul definut de primui, 9a urmltorul jumdtate din procentul delinut de atdoilea, etc. heitizaqi program un care - -".--r' tipdregte suma de[inuti de ultimul acfionar.

'

Exemplu. Dacl sunt s acfionari iar suma definutd de primul aclionar este de 130 de milioane atunci ultimul ac[ionar deline 8.12s milioane (adici a milioane gi ...).

108. Cunosc6ndu-se numele giinllfimea

a a elevi, si se afigeze numele elevului cu inillimea cea mai mici gi numele elevuluicu Tnilfimea cea mai mare.

lOleryafi}. Nu existi doi elevi cu aceeagi inil[ime. Nu se vor fotosi tipuri de date structurate.
Exemplu. Daci elevii sunt A, B, c, D, e gi au Indllimile 150, 1d5, 1{0, 180, 170 atunci elevul cel mai?nalt este D iar cel mai mic este c.

109. se citegte numirul real x.


incAt:

si se determine numerele intregi p $i e astfel


g-p
mtnrm.

bsr<c
Nu se va folosi nicio funcfie predefiniti.

Exemplu. Pentru x=7,2.se se obfine p=12 gi <r=13.

110. Si se realizeze urmitoarea "piramidi,,:

,1
L2 L23
L 2 3 ..i n
111. Si se realizeze urmitoarea piramidi de numere:

nn-1n-2...32L

32L 2t
112' Si
se afigeze numerele pitrate perfecte formate din noui cifre distincte.

Exemplu. Primul astfel de numir este 102Gz53gll9.

2'

113.

Afigafi urmdtorul tabet de oper{ii:

1.9+ 2=? L2-9+ 3=? 123.9+ 4=?


123{56789.9+10=?
(Semnele de intrebare se vor inlocui cu rezultatele operafiilor respective).,

114. Se considerd n valori Tntregi. Memordnd numai c6te una, sd se determine valoarea cea mai mare negativi gi valoarea cea mai mici pozitivl,
specific0nd dacd sunt sau nu unice. Exemplu. Pentru a=11 gi numerele 2,6,-s,9,-7,1,3;-2,55,-6, 1 se vor afiga valorile -2 gi 1, prima fiind unic6 tn timp ce apare de z ori.

115.

Se consideri urmatoarea piramidi de numere:


1

35 7 9LL 13 1s L7 L9
se determine cu ce numlr Tncepe gi se termint linia a, cu n dat de la tastaturd. Sd se verifice apoi cl suma termenilor de pe orice linie este cub perfect, iar pentru o linie data k si se aflgeze numdrul al cdrui cub este egal cu suma elementelor de pe linia tr.
Exemplu. Linia a incepe cu valoarea sz gise termini cu valoarea 71. Suma termenilor de pe linia 8 este 5L2=43.

Si

116. Scrieli un program

care va citi un Intreg 9i un caracter. Programul va afiga un romb oompus din caracterul citit de la tastaturi gi avind li[imea specificatll de Intreg. Dacd Tntregul este un numfrr par, el va fi mlrit cu r. Exemplu. Daci Tntregul este s gi caracterul este 'x', rombul va arita astfel:

x
lo(x
x:O(:(Ir

x:o(

x
117. Se considert doutr mulfimi:

v con{in0nd valori binare o, 1, iar cealalti o confindnd operatori logici simbolizafi prin N (not), e (and), o (or). Din
24

aceste multimi se obtlne un rezultat logic astfel: se inifializeazd rezultatul cu prima valoare din v. in continuare se citesc varorire Jin o pana la intilnirea caracterurui #. Dac6 se citegte N, se neagi ,"=rrt"trr daca se citegte A sau o, se citegte urmitoarea varoare "rrlnt, oin v gi se racllon;uncfia, respectiv disjuncfia. SI se afigeze rezuttatui oOlinut in final.
Exempru. Dacr varorire introduse tn ordine sunt 1, 1, 1, o, 1, 1 gi operatorii punt in ordine N, A, o, o, N, u, A, o atuncirezultatulfinalva

fi

r.

118. Afigafi urmitorut

tabet de operafii:

9.9+7=? 98.9+5=?
987G5432.9+0=? 119'
(Semnele de intrebare se vor Inlocui cu rezultatele operafiilor respective). DAndu-se trei numere in-tregi reprezentind o dati calendaristici sub forma a:1, runi, zi, si se scrie un program care stabiregte a cdta zi din an estJ aceasta. Exemplu. Data de 22.03.2000 este a 82 zi din an, iar data de 22.O3 .2002 este a ar zi din an (vezi probrema 26 de ra capitorur

r).

120. se dau z,L,areprezent0nd o datii carendaristici (corectd). clte zile mai sunt pdni la sflrgitul anului.
Exemplut. Dacl data calendaristicd este 22.03.z(,ozatunci sfdrgitul anului mai sunt 28{ de zile.

sr se afigeze
la

pani

121. scrie{i un program care sr citeascd mai murte numere intregi, pini Intlllnirea lui zero, gi si determine cel mai mare gi cet *"i'ri" numir citit.
Exemplu. Dacl numerere introduse sunt 2, este 32 iar minimul -s.

ra

g,32,5, -5, g, o atunci maximur

122' D6ndu-se data c-urent6 prin trei numere iniregi (an,luni,zi) gi cunoscdndu'se a cita zi a srptiminii este prima zi oin anut ,erpe"iir, sa sL determine a cdta zi din s6ptim0nr este z'ud oateii"rp""iir". Exemplu. Prima zi a anului 2002 afost a doua zi din siptdmind gi deci data
de

tr.

03

.2002 a fost o zi de luni.

123. Se citegte o datl calendaristici sub forma z,L,e. Sl se afigeze data zilei urmitoare.
Exempru. Ziua urmitoare datei de

28. dz.zooz este 01.03.2002.

25

124. Cunoscdndu-se data curentil exprimatil

prin trei numere reprezenfflnd anul, luna, ziua precum gidata nagterii unei persoane, exprimatii la fel, si se scrie un program care calculeazi vOrsta persoanei respective ln numdr de ani tmplinili. Exemplu. Dact data curenti este 01.03.2002 iar persoana s-a ndscut pe data de 0s.09.1980 atunci ea are 21 de ani implinifi.

125, Se citesc numere de tip Tntreg pAni cdnd se introduce un numdr de doud ori unul dupi altul. Si se afigeze cAte dinke acestea sunt pitrate perfecte. Ultimul numlr introdus in gir (cel care este egal cu cel precedent) nu va fi
numlrat!
Exemplu. Pentru girult59,

!41,L2,22,25,5, 15,15 seva

afiga

numirull.

126.

Se citesc de la tastaturl n numere naturale. Sd se afigeze media aritmetici a elementelor pozitive din gir. Exemplu. Pentru

n-5 gi numerele 1, -6, 9, -7, 3 media este 4.3333.

127. Sd se scrie un program care, pentru un numir natural dat n, determini cel mai mare numdr p cu proprietatea cd 2D 3 n
Exemplu. Pentru n=133 obfinem 9=?

(27=L28, z8=256\.

128. Se citesc de la tastaturd pe rind mai multe numere, atAta timp cit nu s-a introdus valoarea O (aceasta nu face parte din gir). SI se afigeze suma
elementelor pozitive gisuma elementelor negative din gir. Exemplu. Daci se introduce girul vor afiga sumele 49 gi -17.

t, 2, '3,l, '5, 6,7,8, -9,

10, 11' 0 se

12g. Se citesc doul numere naturale n gi k gi apoi n numere reale. Si se verifice daci, ln ordinea intrdrii, cele n numere sunt ordonate crescitor pdni la al trlea numdr gi apoi descrescdtor pdnd la sfirgit. se va afiga un mesaj
corespunzdtor.

Exemptu. Pentru a=5 gi


enunfat.

k.2

girul 1, 10, 8, 5, 5 este ordonat dupd criteriul numere sunt termeni consecutivi ai girului lui

1OO.

Sl se determine dact dout


Fibonacci.

Exemplu.55 gi 89 sunt termeni consecutiviin girul Fibonacci.

101.

Se citesc coordonatele a n puncte in plan. Cite din aceste puncte se gisesc Pe dreaPta de ecuatie ax+by+c=0?

Exemptu.Daci a=1, b=5, c=-3 atunci din punctele (-7,2), (3, o ), ( 1, 1 ), ( 5, 9 ) doar e puncte se gdsesc pe dreapti.

(o,o),

26

132' o

carte se pagineazi cu numere de ra t la n (eo<n<1ooo0, n natural). Fiind dat a, si se afre cdte cifre au rosi forosite ra paginare. tnvers, daci se di numrrur m de cifre pentru paginare, si se afle iumaiut.oe ul pagini ar cd(ii "urrtqr (sr<n<seesl).

Exempru. pentru o carte cu 100 de paginise forosesc 192 de cifre (s pagini cu c6te r cifri; 90 de paginicu cate doui cifre; r pagind cu 3 cifre).

133. Si se reconstituie urmitoarea adunare cifrati: VINO+GfUO=IJAI\IOf


Literelor diferite le corespund cifre diferite ale bazei Si se afigeze toate solu[iile.

ro. Cifra

I are valori <2.

Exemplu. prima solu{ie a problemeieste g87L+6874=Lo748.

134. Si se reconstituie

inmul{irea

ATOM X ATOII

***** ***** ***** *****


****ATO![ se gtie cl fiecare literd gi fiecare stelufi reprezinti cifre de la o gi 9. stelu[ele inifiale ca gi litera A nu pot reprezenta cifra 0, iar la litere diferite corespund cifre diferite. St se afigeze toaie soluliile.

135'

sorufie este AEou=932d. cate astfer de sorufii mai existd? Si s.e scrie un program care calculeazi pitratul unui numlr cu maxim 50o0 de cifre, care:

Exemptu.

a) incepe cu 2 gi urmltoarele cifre sunt toate e b) incepe cu 2 gi urmitoarele cifre sunt toate g c) incepe cu 3 gi urmitoarele cifre sunt toate e d) incepe cu r gi urmitoarele cifre sunt toate g e) incepe cu 5 gi urmdtoarele cifre sunt toate g

27

136.

Fie funcfia lui Collatz, definiti astfel:

t(n) = {z

Iu t_

d.aca n eBte Dar

[sn+r

daca n este impar

folosind aceastil funcfie se poate construi un gir de numere ce "tinde" la 1 'astfel: rt6=tr, !r1=f (xq), xr=f (xl), ..., ;b-r=f (xp-z), x,,=f (rrr-t)=1.

a) Se cere sa se scrie un program care determind secven[a de lungime mxima ob[inutd pentru n<=100.
Exemplu. Secvdnfa de lungime maxima se obline pentru n=92 Siare,

lungimea

tts.

b) Sd se determine toate valorile luin (n<=100) pentru care lungimea secven[ei este k, cu k citit de la tastaturi.

Exemptu. Pentru k=10 se vor afiga valorile 7,2, L3,80, 84, 85.

c) Pentru o valoare datd a lui n

si

se afigeze girul obfinut ca mai sus.

Exemplu. Pentru n=13 Se ob[ine girul: 13, 40, 20,10, 5, 16, 8, 4, 2, !..

197. Fie un turn format

din n cuburi: primul (cel de jos) are latura r,. Fiecare cub ce se ageazi peste altul are latura mai mici decit acestia, astfel Tncdt este pozilionat cu virfurile bazei sale exact Tn mijlocul laturilor superioare a cubului precedent (vezi figura de mai jos). Pentru L (latura cubului de jos), a (numlrulde cuburi), gih numdr realstrict pozitiv sa se determine:

a. volumulcorpuluiobtinut; b. aria totald a corpuluiastfel


cubului de sus);

ob[inut.(inclusiv baza

inferioari a cubului de jos gi cea superioari a

c Tnillimea cubului; d. numirul minim de cuburi ce formeazl cu turn de


cuburi, se va afiga numdrul

fnil[ime cel pulin h, plecind de la cubulde laturi r, ln prima pozifie. Daci nu sunt suficiente 30000

-t.

Exemplu. Daci n=2, L=10, h=20 Se obtine: a) 1353.55339; b) eOO;

c)

rz. oz107; d) 3.

28

Tablouri unidimensionale
21. Parcuqeri (sumegi numiltri)
1.

pozitive din vector.

Fiind dat un vector de numere intregi,

si

se determine suma erementeror


se va afiga

Exemplu.Pentru vectorul

(-L,23,2, -4,5)

z
3.

ro

(=23+2+5).

9? ."

intregi.

afigeze erementere pozitive de rang impar dintr-un vector de numere

sd se scrie un

care numiri erementere pozitive, - - -' negative gi respectiv nule dintr-un vector, parcurgdndu_t o singur drite.
Exemplu. in vectorul
pozitive, 3 numere negative gi 2 numere nule.

program

(-3,1,30, -1, o,-22,0,3761se gisesc 3 numere

1.

Se consideri un vector A cu n elemente gi dout numere reale p, e. Si se scrie un program care copiazi intr-un vector B toate elementele din a aflate in intervalul (p, e) in ordinea in care apai ere in vector.

Exemplu. Daci t= (L2,-{,9,7,-s,3L,-7{,515,-33,_g) Q-9 atunci B= (-4, ?, -5, -g).


5.

gi p=-10,

sr

pozitiv, negativ, negativ, pozitiv, ..J.

se verifice dacr

u.n

vector confine eremente in ordinea: negativ, negativ, are aspectul cerut


(

Exemplu.
6.

are aspectul dorit.


.

(-L,-2,3,-5, -6,2,-g)

_1,2,_3,-4)

nu

Fie

incAt

un vector de numere intregi. si se construiascd un vector w, asfier w[i]= numlrul de aparifii ale lui v[i] in vectorul v.

Lr213r3l

Exemplu. Pentru v=(1,


.

s,2,L,s,7,2,1,5)

se obfine w=(3, 3,2,3,3,

29

7.

Sa se

calculeze
:r2
e

componentelor unui vector


vectorului 3= (lt1, .-, *o

gi afileze media aritmetica Si cea armonicl x de numere reale. prin medie armonice
) so lh(elege raportul:
1
,t1

-L-J-

11

A_

7lz

x.
1t .s7 iat

Exemplu. Pentru x=(1,9,{,21.,3,56,9) media aritmeticl este media armonicl este 3.21.
8.

Scrieficdte un program care str realizezeinversarea unuivector:


a) In acelagi vector
b) intr-un alt vector.

gifdri a utiliza

un vector suplimentar;

Exemplu. Daci vectorul initial este ( 1, 2,' 3,


9.

t\

cel final va

fi ( 4, g, z, Ll .

Fiind dat un vector v cu n elemente numere lntregi, sl se construiasci alli doi vectori: primul va contine numai elementele pare, iar al doilea numai elementele impare ale vectorului inifial.
obfine vectorii (64, 2,

Exemplu. Daci vectorul inifial este v.(L,64,2,5,23,9,6,L11 se vor 5 ) gi respectiv ( 1, 5, 23, 9, LL) .

10.

Sd se calculeze componentele girului

gtiind ctr y1, iL = L4..., n este media aritmeticd a componentelor pozitive de rang mai mic sau egal cu i ale vectorului x, in cazul in care existil componente pozitive, respectiv -tin caz contrar.
Exemplu. Pentru x=(-2, -3, 7L, 43, -3, L, -4, 8, 12) seobfine y=(-1, -7,, 77., 57, 57, 38.33, 38.33, 30.ils, 27t

y = (v., y2, ..., y.)

11.

Si se afigeze elementele prime ale unui gir de n numere intregi citit de la tastaturi.
Exemptu. Pentru vectorul ( 101, 10, 33 01, 7.oz],, 5, 7.5, 7, 97.,37, va afi9a 101, 3301, 1021, 5, 7,37, 29.
29

se

12.

Un tablou e cu elemente In mul[imea {Or} se numegte alternativ daci pentru orice i, a[i] . a[i + 1] = o. Si se scrie un program care si decidi
dacd un astfel de tablou citit de la tastaturtr este alternativ sau nu.

Exemplu. Vectorul (1,0,0,3,o,0,0,5) este alternativ Tnsi vectorul (1, 0, o,3, 1,0, 0, o, 0, 0,3) nu este alternativ.

30

13.

Fie dat un vector x = incit In final si avem:

(x* *2i rr3e . . ., *"). sd se modifice vectorul

astfel

a) x = (xr,!r3r...,xo,*r) b) x =
(:ro,

xr,

zr2,

..., xo_r)

c) x = (*r, lilr x4r x3r .. ., *o, *oar).


14. Se dd numarul natural
gi vectorul = (xr, rt2t . .., xo) si se verifice daci numerele date sunt In progresie aritmetica sau geometrici gi sa se dea un mesaj corespunzator.

n>l

Exemplu. Vectorul
15.

(2,t,6,8,10) este In progresie aritmetica iar vectorul (2, t0,50, 250, 1250, 5250) este Tn progresia geometrice.

DAndu-se doud numere naturale n gik, sa se memoreze in vectorulx, 2*k numere prime situate in centrul listei numerelor prime din intervalul [1,n], Tn cazul Tn care in interval este un numar par de numere prime gi respectiv 2*k-1 numere din centrul listei de numere prime, In cazul in care numerul de numere prime din intervaleste impar. Exemplu. Pentru vectorul

n=21, k=2 se obline x= ( 5, 7, 11, 13 ) .


.

16.

Si

se calculeze cmrdc (\t1.tttztT3st -., r.a)

Exemplu. enmdc
17.

(2940,882,7O,182) este 14.

La codificarea unuitext scris cu cel mult primele n litere mici ale altabetului englez, se folosesc cele mai micin numere naturale care au exact 3 divizori naturali. Pentru litera 'a' se folosegte cel mai mic numir cu proprietatea respectivi, pentru 'b' cel mai mic numir diferit de cel folosit pentru 'a', 9i aga maideparte.

a)

Sd se afigeze, separate prin ctte un spatiu, cele n numere folosite la


codificare.

b)

Pentru un text dat de la tastaturi, se cere sd se afigeze codificarea textului, fiecare caracter fiind inlocuit cu numarul corespunzitor 9i orice
doud coduri consecutive vor fi separate printr-un spaliu.

Exemplu. Pentru n=5 gi textul 'aJreaab' se va afiga a)

l,

9, 25, 49,121; b) 4

9L2L4t9.

18.

CAte elemente din tabloul


divizori proprii.

:!=(x1,x2,-.,xo) de numere intregi au exact k

Exemplu. Pentru vectorul (1, 58{, 155,45, 102, 55, 17,31'2,125, 9rt5) gix=s se va afiga I (numerele 584, 165 gi 102 au exact 5 divizori proprii).

3t

19. C0te numere perfecte existd ln tabloul !!=(x1,rr2,-.,xo)


divizorilor

de numere intregi citite de la tastaturi. un numir este perfect daci este egal cu suml

sii

mai micidec0t el.

Exemplu. Pentru vectorul

(deoarece G, 8128 Si 28 sunt numere perfecte).

(Lo,s,6,Lz,gt2a,5,o,28) se va afiga s

20. sa se afigeze valorile intregi p si (tr, prime intre ele astfel incat E = 3 + P +... * $,numereleintregi a.,b* i = iln-,ddndu-se qbib2bo
de la tastaturi. Exemplu. Pentru a=(1,
Q=7'

s,3,6,11) gi b=(2,1,2,7,4) se obfine p={8

gi

21.

Cu c6te zerouri se termina produsul elementelor :r1,


vector de numere intregi,

firi

= L ,r, ale

unui

a calcula produsul.

Exemplu. Pentru vectorul x=(!2rr.5,254,525,56,125,500, 105,48, 912) se va afiga t0.

22.

Se di un vector v cu n elemente numere intregi. Fdrd a folosi un vector auxiliar, sE se mute la sfirgitul lui v elementele sale nule, pdstr0nd ordinea
celorlaltor elemente.

Exemplu. Daci

inilialv=(2,3,0,9,0,0,8), in final va rezulta v=(2,3,9,

8r0r0r0),

23.

Scriefi un program care elimind toate elementele nule dintr-un vector de


numere intregi. Exemptu. Daci vectorul ini[ial BSte

x= (10r 3,

5,9).

x=(10,0, o,3,o,5,0,9) se va obline

24.

Se consideri un gir de n numere reale. Si se scrie un program care elimini din gir valorile ce se afli Tn afara intervalului Ia,bl . Exemplu. Dacl vectorul inifial este ( 2, a, 4, 6, g, b=7 atunci vectorul rezultat va fi ({, 5,3,5).

!0, 3,s, 2,10 )

iar a=3 gi

25.

Se di un vector x cu n>2 componente numere intregi. Si se insereze intre oricare doui componente ale acestui vector media aritmetici a celorlaltor

n-2 componente ale vectorului.


Exemplu. Dacdini[ialvectoruleste

2.5, 3, 1.5, { ) .

(1, 2, 3, t)

seobfine

(1, 3.5,

2,

26.

Se consideri un vector A cu n componente numere intregi. SI se modifice vectorul astfel Tncdt primele m componente si aparl Tn final pe ultimele n pozifil, iar ultimele n-m componente si apari pe primele pozfii. Numirul natural nenul m se citegte de la tastaturd (nr<n).

32

A=

Exemplu. Dacd n=5 gim=3 gi vectorul A=(1,

(4,5 ,7.,2,3)

2,3,4,5)

atunci se va afiga

27.

Fie un gir de n numere reale


l)

al,

dz, _.,ao.

Si

se calculeze suma:

s = 3. * a + ... + 5. L2n b) s = - ai + -... +


"?,

a.

"i

"i

,, numere intregi si se decidi daci existi un numir majoritar in ace3sti secven[i. Un,numir este majoritar daci numirul siu de aparifii in vector este mai mare decAt n/2.
DAndu-se Exemplu. in vectorul

(L,s, 3, L,

7-,1, 4 ) numirul 1 este element majoritar.

E.

Si

se calculeze ultima cifri a numiruluix[1]+x[2]+...+xln], unde un vector cu n componente numere naturale citite de la tastaturi.

x este
G5,

7,9,87)
x).

Exemplu. Pentru n=10 gi vectorul se obfine cifraL

x=(92, 50, 17, !6, 52, 43,

Un grup de n elevi avind inil[imile :n7.;n2,...,ho trebuie ordonali pe un rind astfel inc0t fieca.re elev sd vadi, privind de-a lungul girului, c'el pulin unul dintre elevii aflafi la extremitifile girutui. Acest luciu eite posibit baia intre acest elev gi cel aflat la capit nu existi un alt elev cu o iniltime mai mare sau egali cu a lui. se cere si se verifice daci elevii sur.it corect
agezafi ln gir conform acestei reguli. corect ageza[i.in gir.

Exemplu. Pentru n=G gi h=(1.2,7..11,1.5,1


31.

.6,L.3,1.1)

elevii sunt

se dau doi vectori A, B de lungimi egale cu elemente numere intregi. si se scrie un program care si calculeze media aritmetici a tuturor elementelor din e pentru care componentele corespunzdtoare (de pe aceeagi pozifie) din s sunt numere negative.
Exemplu. Dacd e=
obfine media

(L,2,3,4,s,6,71

iat

4.6666.

B=(2,5,-3,G,-9,-5,10)

se

32.

se citesc n numere naturale. Aceste numere se impart in grupe astfel incdt In cadrul fiecdrei grupe toate numerele au acelagi numlr de cifre t in reprezentarea in baza 2. se cere si se afigeze mediile aritmetice a
numerelor din fiecare grupi.

Exemplu. Pentru n=10 gi numerele 92,60,L7,L6,SZ,tLS,GS,7,g,g7 se obfin urmitoarele medii aritmetice: 12, 6s,zg. 5, 65 . 66, 67.

fr}.

Fie vectorul

u = (ur, u2r . . ., u.) cu


[i=

3i - 23i - 13i
33

Si se construiascl vectorul v = (vr, 'n2r . .., vo) gtiind ci vr = szo., vr = Szo*.sr,L = L4 o..,n undesk = [r * uz *... + uk
Obseruafie. Se va citi de la tastaturi doar valoarea lui n.

Exermplu. Pentru ns5 se va obtine vectoruly=(0. L7g751,3,0.L78776{, 0. 1787818, 0 .L7 87 853, 0 .L7 87 877 I

34.

intr-o grtdini zoologici sunt n colivil cu papagali. O maimuti juciugd trece prin fata coliviilor gi deschide toate ugile acestora. Apoi, se Intoarce gi inchide ugile din doui In doui (Tncepind cu prima colivie). Jocul seu se reia mergand din treiin trei colivii, inchizdnd ugile deschise gi deschizAndu-le pe cele inchise. Apoi maimuta merge din patru Tn patru, din cinci ln cinci, g.a.m.d. In final din n in n colivii, Incepind de fiecare dati cu. prima colivie. Sd se afigeze coliviile rimase deschise. Exemplu. Pentru un numir de

to

colivii vor rdmdne deschise coliviile

2,5,t0,
35.

Se citesc de la tastaturd n numere naturale cuprinse intre o gi 9999. Sd se stabileascd dacd existll cifre care nu apar In componenfa nici unuia dintre numerele date. Daci existd astfel de cifre, se vor afiga. Dacd nu se va afiga
Exemplu.

n-5,:r= (,232,L758,1361,7812,13), se afiqeazd cifrele 0,4,

5,9.
36.

Se consideri n arunciri dezar (generate aleator). Se cere:

a) sa se determine de cAte ori apare fiecare fafd gi la a c6ta arunoare apare prima datil.

se determine toate perechile de forma (ll,Kr) cu proprietatea ce Fi+Kl e6te un numar par, unde ri este numtrrul fefei, iar Kt numarul de b)

si

aparitii a

fefeirl.
Tn

37.

ri un vector x de numere Tntregi. Si se aflseze toate tripletele de numere


consecutive din x,
doilea.

care altreilea numir este restul Tmpi(irii primului la al

Exemplu. Pentru vectorul (27.,7 ,L\,4,3,7.,15,7 ,3, sunt (15,1,31, U|,3,1), ({5,7,3) gi (7,3,tI.

1)

tripletele cerute

38.

Fie un vector x de numere Intregi. Sd se afigeze toate tripletele de numere consecutive din x, in care altreilea este media aritmetici dintre primul 9i al
doilea. Exemplu. Pentru vectorul 12, 9, 3, 6,

(9,3,5), (3,7,5)

gi (7,5,61.

to, 3,7, 5, 6, 5 ) tripletele cerute sunt

34

G).

Fie dat un gir cu R numere Tntregi. componentele avdnd toate cifrele pare.
Exemplu. Pentru

se cere sd se calcureze
suma este 10.

suma

z=(-24,s,7g,-2,42,18)

&.

Fiind dat un vector de n.umere intregi, si se afigeze de cite ori gdsim doud elemente aflate pe pozifii consecutive in vector iare sa fie egale intre ele. Exemplu. Pentru vectorul (l_, z, 2,

3,

tL,

4, L, s,

6,

se va afiga valoarea 3.

41.

se citesc de la tastaturd cele n elemente ale unui gir dat de numere Intnegi. se afigeze toate perechile de elemente aie girului (nu neapdrat cons_ecutive) cu proprietatea ci ambele elemente ale- perechii au aceeagi

si

surnd a cifrelor.

afiga perechile ( 9,
42.

Exemplu. Pentru vectorul (L2,9,s4,32,222,49,34,G,1,91) sl I gi 1222,5y .

se

vor

Fie un vector x de numere inhegi. si se afigeze toate perechile de numere consecutive din x, cu proprietatea ci al doilea este egal cu suma cifrelor primuluinumdr.

Exemplu. Pentru vectorul (L24,7 r, (L2,3), ({,{).


43.

U.24,7,L2,3,{,tl

perechile cerute sunt

Fie un vector x de numere Intregi. sd se afigeze toate perechile de numere consecutive din x, cu proprietatea c6 al doilea reprezinE numlrul de aparifii ale cifrei 3 tn pdtratul primului. Exemplu. Pentru vectorul

(361,21, (LL56,4' , (t,0r.

(3cl,2,5,Lts6,4,0)

perechile afigate vor fi

44.

$i se determine numirul de cifre egale cu cifra c (datr de la tastaturd) tn


cadrul

numiruluint cu n<=500.
Tn

Exemplu. Cifra z apare de g ori 45.

numirul 13 r (13 t=6227020800).

Tntreg foarte mare. se verifice dacd numlrul citit poate reprezenta factorialul vreunui numir natural. Daca da, si se afigeze acel numir. Daca nu, sI se dea mesajul "NU".

se citegte un numrr

si

Exemplu. Pentru {0320 se va afiga 8, pentru L30767t368000 se va afiga 15 pentru 12 se va afiga "rrr/'.
46.

De la tastaturd se introduce graduln al unui polinom gi coeficienfii lntregi ai acestuia. si se afigeze riddcinile Intregi distincte ale acestui polinom. Exemplu. Polinomul x5+x'-29x3-G9x2-84x+180 are ca ridicini intregi pe t, -s gi G (acestea se afll printre divizoriiintregi aitermenului liber).

E5

47.

celor

considerdnd ci cifrere a doud numere sunt memorate tn doi vectori x, respectiv y sd se calculeze: a) diferenfa celor doui numere; b) proOusui

doul numere.

zss gi 12G se pot memora astfel: (5,3,2), respectiv scriere inversi a cifrelor poate ujura foarte mult calculele. se va obfine diferenfa 109 (atentie se va ,cao"" cel mai mic

Exemplu. Numerele

(6,2,1). Aceasti

numdr din cel mai mare) gi produsul 296l,0.

48.

se

reprezentdnd scrierea in baza doi a doui numere intregi. s} sE carcutezeli afigeze suma gi diferen[a binari acestor numere. (Nu sE va fotosiscrierea In ' baza ro a numereloi!)

consideri doi vectori binari x=(n1,:r2,...,xo) gi y= (yt,!2,-.,yo)

Exemplu.in cazul vectorilor x= ( 1, !-, 7., O, 7., O, L,0 ), y= (L, L,0, O suma ) binard 6ste x+y=(L,L,L,L,0,1,1,0), iar diferen[a Oinara este x_y= = (t, 7., 0, 7., !. r1, 1, O ).
49. Numerele de la la n sunt agezate in ordine crescitoare pe circumferinfa unui cerc, astfel incat n ajunge lingi 1. Tncepind cu numiiul s, se elimini din cerc numerele din in k, dupa fiecare eliminare cercul stEngandu-se. Care va fi numirul ce va rdm0ne ultimul?

Exemplu. Daci vectorul inilial este ( 1, z, 3,


50.

t,

se vor elimina pe rdnd numerele 3, 6, 9, 2,1 ,

s, 6, 7,g, 9, 10 ) iar k=3, s=1 L,8, 5, 1o gi rimine numdrul l.

Aceeagi problemi ca la problema anterioari dar numerele nu se elimini, ci doar se marcheazi, pini unul din ele va fi marcat de z ori. c6te numere au

rimas nemarcate?

Exemplu. Daci vectorul inifial este ( 1, 2, g, 4, 5, 6, 7, g, 9,10 ), pasul este k=4 hr E=1, s vor marca pe rAnd numerele 1, g,2,5, 10 deci vor ramane 5 numere nemarcate.
51.

Fie un vector x de numere Intregi. sd se formeze un vector y de numere intregi, in care v[i] si fie reprezentarea in bazaz a numiruluix[i]. ), un numir din baza 10 in baza 1G, cifrele numirului in baza te memordndu-se intr-un vector.
10101

Exemplu, v=

12 I

A'

3'

L4,

I 2L) =2y= ( 1100, 1ooo, 11, 11L0,

110,

52.

si se transforme

Exemplu. Pentru n=1L224 se ob[ine vectorul cu resturile impirlirilor (2,l,t,13,8), decinumirulln baza 1o este 28D8.
53.

se citegte de la tastaturl
urmdtoarele valori:

un,

numir natural n. se cere s6 se'afigeze


+ r)

(n) = (e, + r[e, + 1]..(e.


g(r) =

:__ D1D2" 'P'

(n,

- r[p, - rl..(p, -

r)

3F

o(n)
unde

= Pi'*' Dr-1

1 Pi'*t

pr-1

-1

"'e.-1

o:'.t-+

n = pi'pi,. . .pi" este descompunerea


un gir de n cifre a=(ar), 1<iSn<50.
s=a1a2...a, t EtzEt-.Ba-tB1A1 t...

in factori primi a luin.

Exemplu. Pentru n=177.2 gisim r=15, g=2180, o=9GOo. 54.

Se

di

calculeazS:

Si se scrie un program
tJBJ+r-.Eal1El2_.15_r

care

+ _. +

=tssB'18.2-.aa_2Eln_1.

Se vor afiga gi termenii sumei.

Exemplu. Pentru a= (5,

6,7,

8,g)

obtinem

S=55789+57895+Z895O+g95EZ+95G28=
55.

398885.

vectorului
56.

di un vector de n numere reale gi o valoare re?li a. se cere sd se separe elementele tabloului astfel inc6t elementele din prima parte a vectorului si fie mai mari sau egale cu a, iar cele din a doua pate a
se

si

fie mai mici dec6t valoarea a.

se determine suma gi produsul celor

Memorind coeficienlii a doui polinoame sub forma a doi vectori se cere

doui polinoame

si

Exemplu. Pentru polinoamele p(x)=33123+S gie(x)=x3+5x+7 se obline


P (x)

*Q

+Q (x) =2x3+7x+12 gi (x) =x5+7xa+12x3+10x2+39x+35.


P

(x)

57.

si se genereze intr-un vectorxelementelemul[imii a" = {x = 2r3r5k, i, j,k > 0 Ei * < rr}. vectorul x trebuie obfinut ordonat crescitor (nu se va sorta ulterior).
Pentru un numir natural n>0, dat de la tastaturr

Exemplu, Pentru n=20 vectorul este L6 , L8,2O) .


58.

x=(2,3,4,5, 6,g,g,LO,L2,LS,

Fiind dat vectorulx cu n componente sd se calculeze sumele:

Sr=Ilr*l8z+...tXo 52 = *1!E2 * Il1X3 + ... + I!1to *


So = x1t!2x3..xr. polinomul
tndicafie. se observi ca sumele de mai sus sunt date de rela{iile lui Vieta in
!12133

* ... i lla_1l!a

(x-xr) (x-xz)... (x-xo)

EXemptU. PentfU n=4, Sz=27, S3=2, go=-{,Q.

xr={, n2=5, 13r=-t, *n;e

Se Ob[in SUmele Sr=10,

37

59.

Se considerl girul

numlrul prim 9 este inlocuit prin numerele D, D-1, p-21 . . . 1 3, 2, 1, iarnumlrulcompus k este inlocuit prin tr urmat de tolilivizorii sdi proprii, un divizor a repetandu-se de a ori. DAndu-se numirul natural n se cere sd se tipireascd primele n numere din giruldat
Exemplu.Dacd n=10 girul generat va
60.

obfinut din girur numereror naturare prin inrocuirea fiecirui numdr naturar.printr-un grup de numere, dupr urmrtoarere reguri:

5,2,2,3,3,3,....

t,

2,!., 3,2,7., 4,2,2, s,4,3,2,L,

fi (1, 2,7.,3, 2,L, 4,2,2,51.

De la tastraturl se citesc cele u elemente ale unuigir de numere. si se scrie un program care interschimbS dou6 secvenfe de lungimi r,1 gi r.2 care incep din pozifiile Dl, respectiv pz. Elementele care nu sunt cuprinse ln cele doul secvenfe pot fi mutate astfel incat interschimbarea sd se poatil face. Nu se vor folosi vectori auxiliari.

Exemptu. Pentru n=9, girul L,L.2,4,5,6,1i3.19,. 14.e2, r.L=2, 92=6, t 2=3, rezultatul este 1,qzrg, l, 5, 2, 3, g.
61.

Considerlm girul de numere naturale:

7.i 7.,7,t 2rLi L,2, L,!i


definit astfet:

L,L, Lr2,2rLi

3,Lr 2r2, L,Lt

primul grup (subgir) este format dintr-un singur

r;

1,2de2gi1de1.
Si

plec6nd de la ultimul grup cunoscut, urmdtorul grup se construiegte prin indicarea perechilor de forma (factor de repetifie, numir care se iepLtal referitoare la conlinutul grupului de la care s-d plecat. Astfel, din giupui 7.,7.,L,2,2,L se obfine g,!.,2,2,L,7. deoarece apar in ordine g de

se genereze primele n componente ale giruluidefinit astfel.

62. CAnd dorim si listitm o broguri cu mai multe foitndoite la mijloc ordinea de

listare este alta dec6t de obicei. o astfel de brogurd are patru pagini pe foaie, cu doui pe faft gi doud pe spate. cdnd ag-ezim toaie aceste foi'tn ordine gi Indoim teancul ln doui, paginile apar In ordinea corect6, ca Intr-o carte obignuitii. Problema cere sd se scrie un program care, citind numirul de pagini ce trebuiesc tipdrite, genereazi orOinei de tipirire. Eventualele pagini goale ce trebuie str fie adiugate se vor adiuga la sfargitul ct(ii.
Exemptu. Pentru n=10 psgina[ia este urmitoarea:

foaia 1: fafa:

-,

1; spatele: 2,

-;

loaia2= fa[a: 10, 3; spatele:4, 9 foaia 3: fa[a: 8, S, spatele: 6, 7.

3E

63.

,,_>1). Fiecare dintre depozite confine o anumite cantitate de morcovi (posibir zero). Numdrul totar de moicovi din cere i oepozite ajung unui iepurag exact cit poatd parcurge tot pentru .o singuri dati. SJ consioeia parcurgerea unui km .traseul iepuragur are nevoie s5 minance ,n ,or*, "a pentru a avea energie suficienti...repuragur poate minca oricafi moicovi. si se determine de ra ce depozit giin cL oii"a" va preca iepuilquilstfer inc0t er si poati reveni la loculde piecare. ' Exemplu. Pentru n=5, distantele (12, 3,6L,10,4) gi numirul de morcovi din depozite (o , zo ,40 , o, 30 ) se va preca de ra depozitur 3 spre depozitur 2, sau de la depozitul s spre depozitul t.
64.

Pe un traseu circurar se gisesc n depozite de morcovi. se dau distanfere dintre doui depozite consecutive (L->'2,2_)3, ..., r_1-),,,

Un numir de n (n<100) cerure sensibire sunt agezate in cerc, fiecare comunic5nd cu cei doi vecini ai sli. o celuli se poate gasi in doui stiri: sau "linigtitd'. Daci o celull este excitati la un moment dat atunci _excita$" ea emite un semnalcare ajunge dupi un timp scurt (si zicem o milisecundi) la cele doul celule vecine cu ea. Fiecare cetlu este excitata aiunci gi numai atunci cind la ea ajunge un semnar cte ra una dintre cerurere vecine; dacd semnalere ajung deodaEJil amdndouS pi(ire, atunci ere ie anureazi gi celula nu se maiexciti. D6ndu-se o conRg'ura',lie'inifiald oe cJun excitate ii linigtite, se cere si se determine configuralia dupe a pagi.
Exemplu: Dac6 configurafia inifiali este 10o1101o1oo11oxo1oo11o1 atunci configurafia dupi 10 pagi va fi: rorotorooooo0o0olololol.

65.

u.n numdr de n copii agezafi pe un cerc joacl urmdtorul joc. pe rand fiecare din copii spune un numir dup6 urmitoarla reguli: primulcopil spune t, urmatoriispundnd n-umtruldinainte +t. daci unui copil li vine r0ndul sd spuni un numir divizibil cu s, atunci el spune "pAs" gi sensuljocului se schimbr, iar daci numirul este divizibil cu 7 sau are ultima cifrd z sensuljocului se schimbi deasemenea.

'

Exemplu.a=l
copilul 1 spune
1

copilul 2 spune 2 copilul 3 spune B copilul4 spune 4

copilul 1 spune pAS


se schimbd sensul copilul 4 spune 6 copilul 3 spune 7 se schimbi sensul copilul 4 spune 8 copilul 1 spune g

copilul2 spune PAS se schimbi sensul copilul 1 spune 11 copilul4 spune 12 copilul 3 spune 13 copilul 2 spune 14 se schimbi sensul copilul 3 spune PAS se schimbi sensul copilul 2 spune 16
g.a.m.d

39

yor si191ce-acest joc Ai numdrul

s sg scrie un progftrT, care citegte de


d-e

spus PAS. Daci


singurd datd.

ra tastaturd numirur de copii care pagi aijocutui gi affeizj -de un copil spune pAS mai muite oil, et se'va afiga o

;;piiffi;;

valoarea 2 (doicopii nu au spus pAS gi anume z gi ai.


66.

Exemplu. Pentru n=10 (copiii) 9i numirul de pagi np=50 se va afiga

'(oNl 2006, clasa a V-a) La un concurs de desene pe calculator participi n elevi, numerotafi de la r la n. Elevii se prezinti rh ordinea 1, 2, 3,..., n. Fiecare elev prezinti cite un desen care este evaluat gi comisia ii acordi un ?rn"lei. Agryla este o 9tgOe. [n funcfie de acest pu;ctaj 9i de punctajete acordate pini in momentul respectiv, se stabilegte un ctasament provizoriu. Fiecare concurent este anun[at imediat dupi [rezentarea desenului siu, care este locul pe care Il ocupi ln clasamentul provizoriu. Desenele sunt evaluate astfellncdt nu existi doui lucriricu acelagi punctaj.
cunoscandu-se numirul n de elevi.gi locurile anun{ate de comisie pentru fiecare elev (in ordinea prezentirii In concurs), scriefi un program care determini: clasamentul final at elevilor gi care dinke coniurengi au condus in clasarnent cel mai mult timp (rnai multe etape).

se citegte de la tastaturi numdrul natural n reprezentind numirul de elevi din concurs gi apoi, n numere naturale reprezentdnd locurile in clasament anun[ate de comisie pentru cei n elevi, in ordinea prezentirii (Intai pentru elevul 1, apoi pentru elevul z, ...)
s.e vor scrie pe ecran numerele de ordine ale elevilor, IncepAnd cu primul clasat apoi numirulde ordine'al elevului ce a ocupat primul loc cel mii mult timp. Dacd sunt mai mul{i elevi tn aceasti situ4ie, se vor afiga numerele de ordine ale acestora, separate prin spafiu, indiferent de ordinei lor. Restriclii gi obiseruafii : n este un numir natural; 1<n<3oi

cele n numere citite sunt corecte: numere naturate, de la la n gi fiecare numir nu poate fi mai mare decit pozifia sa in 9ir (elevul al i-lea nu poate gcupa (imediat dupi prezentarea sa) un loc mai mare dec6t i) fiecare elev care a fost anunfat ci ocupl locu] 1, va conduce in clasament

cel pulin 9 elapi, chiar daci este ultimul elev intrat


exemplul al doilea)

Tn concurs (vezi

11312

lntrare 5

Exemple

4s2Ls 2 4.

legire

Expticalie

Dupi primul elev, clasamentul este: 1; dupi aldoilea elev, clasamentuleste:2 dupi altreilea elev, clasamentul este: 2, 1, 3;
dupd al patrulea elev, clasamentul este: 4, 2, 1,3; duptr al cincilea elev, clasamentul este: 4, 5,2, 1,3.

1;

40

Pe prima rinie este afigat crasamentur finar, iar pe a doua rinie sunt afigate numerele de ordine arsceror doi condus in crasament cere mai multe etape: erevurz a condus i; i* erevurl in etapere 4 si s.
lntrare
3

il;;;;I.au "l#il;'ii.,

111

32L L23

legire

de etape, adici o etapi, gi oe aCeea ie' atrgeazd numerele de ordine ale tuturor concurenfilor

Explicalie Dupd primulelev clasamentul este 1 Dupd aldoilea elev clasamentuleste 21 Dupi altreilea elev clasamentuleste 2 Fiecare elev a condus un numir maxim

22 taxime
67.

gi minime

si

se determine erementere cu numir maxim de divizori gi erementere cu -' numir minim de divizori dintr-un vector * oe

numli. intr"gi.''

componentere cu numir minim de divizori (z) sunt


maxim de divizori este numirul T4s (1,2 divizori).
68.

Exemplu' Pentru vectorur x=(59, 74g,Ls,665,L2,4,7,gg,6g,74)

,, iii L, ",

numdr

se dd un vector cu n componente numere intregi. maximi dintre doui eremente consecutive are
diferenfa maximi este

aiestuivector.

si

se determine diferenta

'--

Exemplu. Daci x=(15,36,94,L5,64,92,245,::L,26O,33,55)


zlg.

@.

din vector.

Ddndu-se un vector cu n componente numere intregi, si se determine cere mai mici trei varori oozitive gi cere mai mari trei va]ori n"grtir" Nu se va folosi nici o metodd de sortaie;i;,;; vor modifica varorire
componenteror

atunci cele mai mici trei valori pozitive sunt: 39, 41, 51 iar cele mai mari treivalori negative: -1{, -6, _3.

Exemplu. Daci vectorul dat este (-37 , 87, 94, -55, -1g, -g0, 93, -76,9L, -3, -6, _L4, 4L, _27, 5L, -49, -45, 51, 62, 3g)

70.

in plan (xr,yr), = Si se afigeze lungimea cerui mai rung segment avdnd capetere in murtimea ctatd de puncte gi coordonatele capetelor alestui setment.

Se dau coordonatele a n puncte

ili.

Exemplu. Daci punctele sunt (1, g) (4,5), (4,2) , , (4,9), (3,9) atunci segmentur de rungime maximi va avea capetere de coordonate G,2, respectiv (3,9) giva avea lungimea 7.07.

4l

71.

Sl

Se introduc Qaractere de la tastaturl, acestea fiind''memorate Intr-un vector. se afigeze perechea sau perechile de elemente egal depirtate de centru

a cdror

sumi a codurilorescrr este maximi.


.

Exemplu. Dacd se introduc caracterele (A,C,B,E,


perechia (8, zl
72.

z,7.,El se va

afiga

se citesc vectoriiA cu ! elemente gi a cu m elemente. si se determine care elemente din e sunt mai mici decAt toate elementele din a.
Exemplu:

Dacl

a=

73.

6,9), atunci numlrul ciutat este 4, deoarece valorile 4,1,5 gi g sunt mai luil. Si se determine vectorul y cu componentele y1,L = L2,. . . r n, unde yi
micidecAt toate elementele este pozifia valorii minime din girul rrlr!!111ro . .7 r!1.
Exemplu. Pentru vectorul x= ( 9, { t 3, 8, 5, L, 5, 2, 7, 7.ol se odline vectorul

(4,O,L,9,s,!L,3,43,6,20) gi b=(9, g,6,g,g,g,

y= (5, 5, 6, 6, 6, 6,8 r8, 9, 10).


74.

Fie un vector x de numere tntregi. Si se determine un numir p, care si fie cel mai mare numlr prim din cadrulvectorului. Dacl nu existi numere prime in vectorul* atuncip va fi egal cu 0. Daci D nu este 0, atunci si se imparti (ca numere intregi) toate componentele luix la suma cifrelor luip.

Exemplu. DacI inifial :r.(9, 4, 62,81,31, 74, 697,26,L2,35L, atunci p=31 iar vectorul Va deveni *=(2,1,15, 20,7 ,7.8,L71,6,3,87! . 75.

Se considerd un gir de n numere reale. SI se scrie programul care determini elementul maxim din subgirul format din termenii de rang impar ai girului inifial gi elementul minim din subgirul format din termenii de rang par ai girului inifial precum gi rangurile pe care apar aceste elemente [n gir.

76.
77.

Si
nu

se determine cel maimic numlr prim aflat pe pozifii pare in vector. Dace existi un astfel de numir se va afiga un mesaj corespunzitor.

Se consideri un gir cu n numere naturale. Se cere sl se afigeze un numdr din gir care are In scrierea sa c6t mai multe cifre distincte. Dacd exist5 mai multe numere cu aceastii proprietate se va afiga primuld,intre ele.
Exemplu. Pentru rr=(54, L2221

,L23,33,9{}

numarulcerut este 123.

78.

D6ndu-se girul x cu n componente reale, girul u definit prin:

si

se determine gi sd se afigeze

,"*(xrlx, , o,j = [r) ".={ (x +x +... + x


Exemplu.

daca daca

egte par
,i=1,2,...tt,
obline

i este irtrar

Daci

x=(10r 6,37,73,93,97,70r

93r53,91) se

Y= ( 10 r 7,O, L7 .

5555, 7 3, 31 . 8, 87, 15 .L428, 93, 52 . 1444, 93 | .

42

79.

si

unur vector de numere intregi. L7,, L4, 66,7 80.

se scrie un program care carculeazi maximuldintre erementere pare are

Exemplu. Elementul maxim . 0,33) este 94.


c astfel:

par din vectorul (zz,ss,sL,Lg,32,

Sedi ne N gi vectorii *=(*r,*r,-x") gi !=(y*yr,_v").Sise calculeze vectorul


*...*x
Il1*1,

-IfrrYl

daca xoy. < 0 daca xryl = o, i=lr 2r_.rn. daca xry, ) 0

81.

Exemplu. Dacd x=(5, _2,3,6,-{,g,_2,10,-3) gi y=(2,-3,_ 5, 7, 9, 0, -4, O,-10 ) atunci c= (_1, _4, 2, _{, L. 6, 9, -4,10, _10 ) Si se calculeze:
.

[(x, +x,

zr=lo

l1

1...+x.)

daca x, < daca x. daca x,

1r.

[,*"(v. pentru L=L,2,'..1n1 unde n e N gi xi R,yr R se citesc de ra tastaturi.


2.3 $ubgiruri de elemente
82.

l,lv.., l,-lr" l)

=Yr )Yr

se d5 un $ir de numere- Gisi[i un subgir de rungime maximS care rncepe gi se sf6rgegte cu acelagi numir.'
Exemplu. Pentru vectorul (57,55, 24,9,s0,74,3,98, 4,a6,1g,7s, 88, 85, 29, 88, L6, 82) secvenfa ceruti este (g6, lg,zs,aJ,',ral.

83.

pozifia de inceput gi lungimea secvenlei Oin


84^

Fie v un vector format din n numere ?ntregi, n<=100. s6 se afigeze suma maximi ce se poate obfine din varori consecutive din vectorur ,r, precum gi

..r" se obfine.

se dau doui giruri de numere Intregix cu nx eremente giy cu ny eremente, unde nx>ny. Si se decidd daci viste un subgir al luix, adicd daci existi un numir r astfel incAt 8t = Yr, 8k*r = Y2t ... 1 Bk+ay_l = y*,

43

Exemplu. Daci x= (2,7,3,9,10, 4,5, 8, 5,7.,91 atunci giill y= (9, 10, este subgir al lui x dary= (4,5,6,9) nu este subgir al lui x. 85.

{)

Se di un vector de numere intregi. Se cere sa se afigeze subsecventa palindromici de lungime maxime. (elementele subsecventei sunt el6mente consecutive in vector).
Exgmplu.Daci vectorul dat este (L, L2, 37., 7.2, !., 5, 7.3, 27, 4, 4, 27, !3, 9,'26,9,L3,27,tLI atunci secventa palindromici de lungima maximd este 11,27, L3, 9,26, 9, L3, 27, 41.

86.

proprietatea a[o] < aF] < s a[n r]. Un platou este o subsecvenfi maximali de elemente consecutive in tablou care con[in aceeagi valoare. Lungimea unui platou este numirul de elemente ce compun platoul. Sd se scrie un program care aflgeazi lungimea p a celui mai lung platou.

Fie un tablou a : array[o. .rl -

...

1] cu elemente de tip Tntreg cu -

a=(2, 4, 4, ll , 5, 6, 8, 8, 8, 8, g, g, Lo, t{, 7-4, L5, L6, 7.6, 7.6, L7 ) cel miri lung platou lncepe Tn pozilia z 9i
Exemptu. Pentru are lungimea

l.

87.

Se considerd un gir de n numere naturale mai mici decat 32OOO. Se cere sd se determine o succesiune cu numdr maxim de elemente din gir, care are proprietatea ce fiecare componenttr a succesiunii are acelagi numir de cifre distincte in scrierea sa. Exemptu. Pentru vectorul ceruti este (37 ,949,261
(5
.

5, 8, 37,

49, 26, 22L3, 7-57, 38,

secventa

88.

de n numere intregi dat, si se afigeze o secvenli (daci existi) de elemente consecutive din vector pentru care Suma elementelor se divide cu n.

Pentru un vector

Exemplu. Pentru vectorul (89,54, t|,63,96,L7,98,6,55,50) cea mai lungi secvenld care indeplinegte condifia cerutl este ( 63,96, L7 ,98,61 .

2.4. Sorttrl,

clutiri, interclasiri

89.

Scrieti un program care verifici daci o valoare x se gasegte sau nu printre cele n elemente ale unui gir dat, afigdnd un mesaj corespunzitor. Valorile gi x, precum gi elementele girului se citesc de la tastaturi. Se vor lui considera urmitoarele i

situafii:

a) Se considerd girul nesortat; b) girul se considerl sortat iar ciutiarea se va face folosind
cdutiare binar6.

algoritmul de

Exemplu. a) Dacdgirul este se gdsegte in gir. b) Dacd giruleste pe pozifid a.

(5, 70, !, 7, g, g, L, 5,55, 19) atunci x=33 nu


SS, g7

(2,3, 6, g , lg,23,

,102,

atunci x=87 Se gdsegte

$' si se scrie un program care verifici daci un numir


considera urmdtoarele cazuri..

gisegte printre, erementere oe pe pozitiire pare

,r"

a citit de la tastaturi se unri vector x. se vor

a) b)

91. Se dau m, n c r

vectorur este sortat crescStor iar numerere din vector sunt distincte ooui cate ooua; vectorur nu este sortat crescStor, deci se va face o cdutare secven{iar5.
gi mulfimile

se va t'?:-

g",tare..binari, presupundnd

ci

memorate ca vectori. s5 se scrie cSte un program care carcureazi:

a = {a1, a2,..., a.} gia=15.,5a,_.,bn}

a) C=A.Bi b) C=AUB c) C=A_B

Vectoriia gia se considerd nesortafi.


Exemplu. Dacd A= a)

(L,s, 2, g, L2) gi B=15,

3,

l, 6, 33, gg, .2, G')atunci

c=1s,12);

b)

a.

ffl""r:Hlilenlele

c=(1, s,2,g,L2,3,4,6,33,99,64); c) c= {L,2,g1. vectorului x=(:r17,.21-.,no) de numere intregi sunt

FtrH*,
s.

in

vectorut x=(5,

Lo,t,7,s,8,L,5,ss,.Ls) sunt s

numere

Se dau doui mulfimi prin intermediul a doi-vectori, x gi y, cu n (1Srr<100) cornponente intreoi. se cere se verifice aaca lceste murlimi sunt propo(ionare. rn ca-z arirmaiiv;";;

si

Propo(ionale" 2/3=4/6=20/30
94.

Exemplu. Pentru n=3 mul[imile $i

;i girur de rapoarte egare. 120,2,41 t3,0,30] se va afiga:

&,

*Mulfimi

Fiind dat vectorur


crescStor primere

tr e {Les,...,n}.
Exemplu. Pentru
se ob[ine x=
95.

x cu n componente numere intregi sd se ordoneze h numere gi descrescdtor cererarte numere, pentru k dat,

x=(45, 95, L2,34, 2, !54, 26,24, (L2,3a, 4s,95, 453, LS4, L32, 26,24, L32,14, 453) gi t=4 L4,21.

cunoscand numere, indrfimea gi greutatea a n erevi (1*,<1oo) si se afigeze numele acestora in ordinea desirescitoare a indr[imii. Daci existd doi erevi cu aceeagilnirfime se va afiga primur""r-Lrr" are greutatea mai mare.

45

Exemplu.
'41:Lne',

lor sunt (30,25,29,31,25) atunci elevii se vor afiga in ordinea A1lna, EmLlLa, FlorLn, Eduard, MarLue.

Daci numele elevilor sunt ('trIorLn', 'Emtlia', 'Eduard', fiarius'), lndl[imile lor sunt (130,133,130,145,123) iar greutdfile

96.

Se citesc de la tastaturd n numere naturale. Se cere sd se sorteze girul Tn ordinea crescitoare a numirului de aparifii a cifrei in reprezentarea in baza z a numerelor. ln cazul ln care doul numere au acelagi numir de cifre egale cu 1 in reprezentarea lor binard atunci ele vor apdrea Tn ordinea in care sunt citite de la tastaturi.

Exemplu. Vectorul (5,?2,7!,L,7.4,L3,57,82,35) va 132, 7., 5, Ll, ].3, 67, 82, 35, 7 Ll .

fi

dupd sortare

97.

Se dd un vector x cu n componente lntregi distincte. Si se ordoneze crescitor elementele situate intre elementul minim gi elementul maxim (sau invers, Tntre elementul maxim 9i cel minim, daci maximul precede minimul In
vector) gi sd se afigeze vectorul rezultat ln urma prelucririi. Exemplu. Pentru 1= (45r 95,L2,31,?,7,54,26,2{,92,532, obline ;= ( 45, 95, L2, 3 l, ?, 24, 26, 82, L5tL, 532, 7'4, 453 )'

14,453)

se

98. gg,

Se citesc n numere intregi. prima cifri a fiecirui numir.

Si

se afigeze cel mai mare numir ob[inut din

Exemplu. goo, 255, 75 => 912. Fiind dat vectorul x cu n elemente Intregi, sd se afigeze in ordinea crescitoare a elementelor componentele distincte gifrecventele lor de aparitie. Exemplu.Dacd n=5, 1=

(45r -gO, 45,2, t15,2) atunci se va afiga: Elernentul -90 aPare o datS; Elementul 2 aPare de 2 oril

Elementul 45 aPare de 3 ori'


1OO. Un copil doregte
construiascd un zid cu cele n turnuri ale sale de tndl[imi diferite, astfel TncAt turnurile ce ocupd pozifii pare In zid si fie mai Inalte decit turnurile vecine. Scrieli un program care si-l ajute si sl construiasci acest zid.

si

Exemplu. Fie n=7 9i Tnillimile turnurilor: problemei este girul: L, 5, 2, 6,3,7, tL101

L,7,2,6,11,3,5' O solutie a

-.

Construifi un algoritm care determini 9i afigeazl cel ma.i mare numdr care se poate foima avinO exact aceleagi cifre ca gi un numdr natural n citit de la tastaturd (n<999 .999. s9s). Scrieli programul corespunzitor'
Exemplu. Pentru n=30G, cel mai mare numir natural avAnd aceleagi cifre ca

gin este eso. 46

1V2. Se considerd tipulculoare definit prin:


gi un tablou

sd se scrie un program care afigeazd tabrour u 'cu varorire rearanjate prin interschimiri astfer rncit erementere egare cu gax.ben sd se giseascd dupi elementele egale cu rogu gi inaintea cltor egate cu albasrru.

tlEe Culoare=(rogu, galben, atbastru); u;array[l. .n] of culoare. Se presupune n>1. Se cere

albastru).
103'

albastru) se obfine

EXemplU. DaCi VeCtOfUl eSte x= :r=

(albastru, ro'u, ro'u, galben, ro'u, (ros[e rosu, rosu, ga].ben, albaEtru,

DAndu'se un vector cu maxim 1oo de numere naturare, si se rocarizeze elementul maxim gitoate elementele dinaintea lui si se orooneze crescdtor,
iar cele de dupi el, descrescdtor.

Exemplu. Dacd vectorul ini{ial este ( 3, J., g 4, Loo , ,2 sortare se va obfine (L,3 , l, g , LOO ,36 , g s 4,2 , ,
1014.

,36, L, t,9 , s)
.

dupd

,7.,

se

di

rezultatele pa(iale ale unor opeiafii de adunare nurer" naturare. printre numere se glsegte gi numirul de ia care s-a plecat ", inifial. Si se reconstituie exercifiul folosind numerele date.

un gir de numere, scrise intr-o ordine aleatoare. Ele reprezintd

Exemplu. urmltorul:

6+

Daci numerere date sunt L2, 5, 23 atunci exercifiur 6=L2: tz+!L=4.

este

105. Se dau

intersecfia celor

n e lu gi mul[imile x = k1, x2,..., *o.] gi y={yr,yz ,._,yol mernorate ca vectori. si se scrie cite un program care calculeazd
m,

doui mul{imi. Cei doi vectori s"

'06. si

se ordoneze crescitor un vector conform urmitoarelor reguli:

"6n.iJ"ia

sorta[i crescitor.

se ordoneazi crescitor prima treime a vectorului folosind inse(ia directd; se ordoneazi crescitor a doua treime a vectorului folosind metoda bulelor;
se ordoneazS descrescitor ultima treime a vectorului folosind selecfia direct6;

se intercraseazi cere trei segmente sortate are vectorurui.


Se vor folosi maxim doivectori.

cele trei sortiri intermediare vectorul va

Exemplu. Dact inifial vectorul era

e,,5,2, 4,3 , g , 6 ,7 ,7.s ,g, 3, 19 )

13,8,3) iar dupd

4r5,6,7 r9, 9r 13,15).

interclasarea celor

fi (L,2,4,s,3,6,7,g,L5,
trei secven(e (L,2,3,3,

dupd

'97- se di un vector cu elemente avand doar valorile L, 2,3. vectorul se consideri ordonat "partial": primele k-1 pozifii sunt ocupate de elemente egale cu r, poziliile de la * la 1-1 de elemenie egale cu z, pozifiire de la r
47

la m-1 de elemente egale cu 3, iar pozi[iile de la n la n de elemente neordonate (1<=k<=I<=m<=n, rl,n,k,1 dali). Si se scrie un program
care sorteazi vectorul dat. Sortarea se va face prin interschimbarea valorilor intre ele. Valoarea unui element se analizeazi o singuri dati. [n afara celor

n locafii pentru girul dat, nu se va folosi nici o viriabiltr auxiliari


interschimbarea valorilor intre ele.

pentru

Exemplu. Daci inifial vectorul este: ( 1, !., 7., L, z, z, 2, 2, z, z, 3, 3, 2, 3, 7.,3,2,2,3), adiCe n=19, k=5, 1=11, m=13, atUnCi in final Ordinea aCeStOr pioni va fi ( 1, 1, L, 7., 7., 2, 2, 2, z, 2, 2, 2, 2, z, 3, 3, 3,3, 3 )
.

108. Se dau n,n

u gi mulfimile A = {ar,ar,...,a,}
cite

gi a=1br,bz,-.rba}

memorate ca vectori. Sd se scrie

un program care calculeazi:

a) c=AuB
b) C=A-B
Cei doi vectori se considert sortafi cresctrtor.

Exemptu.A=(1,

s,7,g,10), B=(5,6, g,!2,1i)


(1, s,6,7 ,g r7,o,L2,L4l;

se obtine

a)

.c=

b) c=(1,2,10).

4E

Thblouri bidimensionale
3.1. Parculgeri (sume gi

numiriri)

1.

:f,"ff'
2.

doud matrice cu m tinii gi n cotoane.

si se verifice dacd ete sunt

se citegte de ra tastaturi o matrice A cu m rinii gi n coroane. sd se afigeze:

c)
d)

a) produsurerementeror pozitive afrate pe rinii pare gi coroane impare. b) suma elementelor positive impare din matrice.
erementere afrate pe rinii impare gi coroane divizibire cu 3.

numirur erementeror positive, negative gi respective nure din matrice.

Si se construiascd cu.n tinii 9i n coloane ce se compteteazd :-T:!ri9"j cu termenii girurui rui Fibonacci. compretarea'se va face in oroinea liniarizirii pe linii a matricei. Nu se vor folosi ,tr,].irri O. date auxiliare.
Exemplu. Pentru n=3 se va afiga matricea
4.

(t r z\ Is ; ;

natural in baza 2. Se cere sa se

se d5 un tabrou binimensionar cu m ,,r,, componente binare. Fiecare rinie constituie


afiglie

!:t, ;;:l,r*.n<50)
numere.

reprezentarea cate unui numdr

avdnd

Exemplu. Dacd matricea este


77,55,LL7.

(x 1 1 o 1 o ,)
49

(t o o 1 r. o r'\ o 1 1 o 1 . ,l f

".".t"

se va

afisa

Se citegte o matrice A cu m linii gi n coloane, confin0nd caracterele .1 , , ..., .9 , . Se se afigeze numerele ce se obfin din cifrele fiecirei linii. (r1r rgr'1,,2r\

.0,,

L'0'
Se

,4, ,0'
gin fafi

,r,

) Si
se verifice

cu n linii daci tabloul este simetric

di o matrice

coloane cu componente intregi. de diagonala secundari.

(ts 8 1\ Exemplu. Matricea I ,t e 8 I tt


secundari.
7.

este simetrici fafd de

diagonala

[14 35

4s

Se dau doua matrici e gi s binare, cu aceleagi dimensiuni, fiecare linie din ele reprezentdnd un numdr ln baza z. Sd se construiascd matricea c astfel incAt linia si reprezinte suma liniilor t din matricile e gi a (ca suml a doud numere in baza z).ln caz de depigire a dimensiunii matricei c, aceasta se

va suplimenta cu o coloani.

Exemplu.
(o

Daci

1111 c = lr 0000 [' 0011


Se dau

(t 1oo1'\ (o o11o) =lo o 1 o tl si B=11 1 1 o ol [oo1rr) [r11rr)


r\
'1. ,)

atunci

doui matrici e gi s binare, cu aceleagi dimensiuni, fiecare linie din

ele reprezentind un numdr Tn baza Z. Si se costruiasci rnatricea C astfel inc6t linia i si reprezinte cea mai mici, Tn ordine lexicograficd, dintre liniile t din matricile e gi s.

Exemplu.

Daci

(roo)
=

lo o olgia=lo o olatuncls=lo o ol

(:.to'l [orr)

(roo) [orr)

['rr)
9.
r
a utiliza alte structuri de date.

Se considerd un tabel de dimensiune mor 9i numdrul natural h (1<lr3r). Scrieli un program care transferi primele k coloane la sfdrgitultabelului,

firi

Exemplu.* =

3579 2315 3L55

er\

hs2tL

::l*=r=,r=lo 7 ,) [.s 6 7 I
50

u.:::::l 2 3

ss)

4)

elementeror din marrice


11.

principald cu cele aflate

Fie e o matrice pdtratici de dimensiune trecare rinie, s5 se schimbe

d-.rriri.o o

*:?:""i':'.

cu m rinii gi n coroane cu eremente numere intregi. si se memoreze Intr-un vector b sumere etementetor de pe a matricii (brrr suma erementeror de pe rinia

se

pe-oiajil;;;rrdari. "r" "i"mentere si se oetermine maximur i" ciTJathte pe diagonare,


matrice

rntr"

n, cu eremente numere intregi. in care se ,ffi p" diagonara

citegte de ra tastaturr

v;;p;;;;;;;

t in

Exemplu. Pentru matricea

(., , t)
12.

h z s\ l u , f r" va obfine vectorul b= (G, Ls,24r f

:5Jr:

verifice daci o matrice pdtratici e de ordinurn este matrice distanfd,

|.",,

la.. = o ]"., = .r,

'

vieilf
vL

Vi,J e G, L * i

[".r*ar*)ar*
Exemptu.Matricea

j e :"n VL j,ke ilE

t3'

(orz\ r o, I esteo matricedistanfi. I [z , o)


z 3 l) 5 5 ,l 2 3 o ltiniitelgi3suntidentice. 31tr)

liniile

program care verificd daci Intr-o matrice A cu m rinii gi n coloane Pqi]"t' un r,r gi r.2 sunt identice sau nu.

'14. si

se permute circurar spre dreapta fiecare rinie a unei matrice pdtrate e cu un numdr de pozifii egar cu numdrur de varori p"* J" pe coroana a matricei.

(z
Exemplu. Matricea

1s
2 o

,r)

[30

Jes I

rJ

zfdevinelz os zl.

(r, s

rs)

(.r o ,o)

tl

15, Fie a, o matrice cu n linii gi n coloane, cu numere reale gi un vector v cu n


componente reale. Sd se determine dacd acest vector apare

ca linie in

matricear 9i, [n caz afirmativ, sl se afigeze numirul acestei linii.

(r 3 o , r) Exemplu. Oaca r = a iar v=(5,2,L,t7,G) atunci se va lz i : :_ 2 t 47 6)I


afiga valoarea a.

[s

16.

Si se verifice dacl o matrice pitrati e de ordinul n este pitrat

magic sau

nu. O matrice pttratd este pitrat magic dacd sumele de pe fiecare linie, coloani 9i de pe cele doud diagonale sunt egale.

17. O metodl foarte simpl! de generare a unui pitrat


completarea pe r6nd cu valorile 7.,2,...,12 astfel:

magic consti In

se plaseazi

in centrul ultimeicoloane;

se merge in linie oblici, dreapta-jos, cu numirul urmitor; daci se iese tlin pitfut prin partea dreapt6, se merge in partea opusi, Tn stlnga liniei

unde trebuia ilepus numdrul, iar daci se iese prin partea de jos a pdtratului, se merge in partea de sus a coloanei unde trebuia depus numirul;

Si

dupi ce se completeazx un grup de n numere, se merge cu o cisuti spre stdnga, pe aceeagi linie, pentru a se repeta apoi pasul z gi a
genera urmitorul gruP de lr numere. se scrie un program care implementeazi acest algoritm.

Exemplu. Pentru

a-5 se obfine in final urmdtorul pitrat magic:

1110423L7 181.25521 25 1913 7 8 2 2L20 1{ '. 9 3 22 1515

18.

Se citegte de la tastaturi o matrice a cu n linii 9i n coloane cu elemente numere Tntregi. Si se copieze intr-un vector elementele pozitive aflate deasupra diagLnalei principale In matrice, apoisi se tipireascd vectorul.

(t s -3) Exemptu.Pentru matricea - I 7 2 se obtinevectorul (5,21' | | [ro 33 e ) 19.


Se dau matricele A(m,n), B(m,1), C(k,n), D(k,1), tn,n,k,1>0, unde au fost specificate in paranteze dimensiunile fieclrei matrice. Sd se

genereze

20'

,=[^ [c o)'

a)

gi si se

afigeze matricea M(m+k,n+I), formatd astfel

:;,'ff#n1?f,;5111?[?i

de ordinurn.

si
ii

se senereze vectorurx av6nd n

xtit = j

t,

daca)"r, ,I"rr.
in caz conlrar

Io

Exemplu. pentru

t2 9 22 5 6 7 3 5 43 5 11 15239

se obfine x= ( 0, 1,

0,

1, 1) .

7 010 3
21.

se dd o matrice A cu m rinii gi n coroane cu eremente 0 gi 1. si se scrie program care si se_{1Seze un toate perechire de rinii Jomjeientare din matrice. Doui riniise numesc compteinentare oaci suma componenteror de pe aceeagicoloani este x..

Exemptu.

in

matricea

001 010 110 0l_0 101

01 01 10 0t 10

L0 0t 01
x.
x.

liniile complementare sunt

1, 3 ) gi respectiv (2 , S) .

10

22.

ffi:#:ffi

Se dd un tablou bidimensional a cu rn linii gi n coloane (1Sm,n<50) de inrresi. si se permute circurar'.u o ir*so) pozifii in jos

Exemplu.Pentru k=2, gimatricea inifialt

: ^ =(; 8 ;] ['

va obrine dupd

permutarematricea

=l:: ;l
(1 ")
a cu

23'

se dd un tabrou
componente

componente aflate In ordine strict crescitoare din a.

rinii gi n coroane (1str,nsso) de iltrgi sa se afigezernnumirur de ordine ar riniiror cu

bidimensionar

53

26 9 {31 51111 911L2


Se dau doui matrice A gi B cu m linii gi n coloane fiecare. Si 5e schimbe liniile celor doui matrice intre ele daci primele doui elemente ale lor sunt egale. [n caz contrar, liniile matricelor rim6n neschimbate. Si se afigeze
matricele ob{inute. Exemplu. m=3, n=5,

234 r=le 789 [,, L2 13 t4


rezulti

(t

;.l,,=[:
,u)
[r'

567 7 1,L 15 L7

L2

18

t, ,r)
I

a)

(t s 6 z e\ (t z 3 { s\ e=ls z L1, L2 ,, l,r=lt 7 L tol.


I

[11 L2 13 Lt

Se

matricea in I zone: nord, Sud, est gi vest (elementele de pe diagonald nu fac parte din nicio zond).

di

o matrice pitraticd

[,u 15 L7 18 ") de ordinul n. Se consideri ci diagonalele Tmpart


principalS,

,u)

a) si

se calculeze suma elementelor de sub diagonala


calculeze suma elementelor

exclusiv diagonala.

b) sa se

de deasupra

diagonalei

secundare, exclusiv diagonala.

c) Si se calculeze suma elementelor din nord. d) Si se calculeze produsul elementelor din sud. e) Si se calculeze media aritmetici a elementelor

din vest'

f)

SI se calculeze numirulelementelor nule din est.


matricei iniliale fa!6 de diagonala principali. matricei inifiale

g) sd se obfini simetrica h) sd se ob[ini simetrica

fali

de diagonala secundari.

Se se ob[ini simetrica matricei iniliale trece prin centrul matricei.


trece prin centrul matricei.

fali de o axd orizontali ce

j) si

se oblina simetrica matricei iniliale fafa de o axi verticali ce

54

26'

;p,,[fl.r,

Fiind datd o matrice cu rn rinii gin coroane cu eremente numere tntregi, soriefi care stabiteete de cdte ori .pr," o

r.6;;";;i; x ca element at
935 2315 lr 71,0 l8 64198 [10 (t
2

Exemplu. pentru m=4, n=6, x=3 gi matricea


afigeazd valoarea 4.

,l ,lt"
e)

e\

n. Si se verifice dacd existi o valoare comuna


coloanelor unei matrice A cu m riniiii

4.

(t 4 s e) Exemptu. in matricea l t 7 I s 'dr'rruea i.s 1o , ,l cotoaneror iar numdrur r Jil.;;,rt*,,

"

cotoane.

tuturor liniilor, respectiv

numirul
riniiror.

este comun tuturor

se di o matrice A cu m rinii gin coroane. si se afigeze matricea obfinutd din n prin eliminarea liniilor gi coloanelor la intersecfia carora se a1d un numir naturar ar cirui scriere in baza z are cer pufin douJ cirre egate cu r.

(z o I s 8 Exemptu.Dacdinifiat o=i:: lu 1 o
I

r.6
2 e 1

[4

2 L6

2 Si 3 gicoloanete 2 gi 4)se ob[ine matricea

se di un gir x de numere intregi de dimensiune N x u. si se genereze o matrice n' e M(u x r) astfer inc6t erementere matricei sd reprezinte
elementele

e = (2 t ,) [4 1G e)'

x[1] z<t27 x[51 vectoruluix scrise in urmitoare, ordir", *[4] x[3I xl6]

T', i::', 11,


Pentru

[a

le 10 a)

(t 'o) , ,1.

n=3 gi x=(1,s,g,g,4,7,5n10,3) se

obfine

55

30. .

se di un gir de numere intregi x de dimensiune u x u. si se genereze o matrice A e M(N x N) astfel incAt elementele matricei si reprezinte

x[1I x[2]
elementele vectoruluix scrise in urmltoarea ordine:

x[4]

xl3l
xIGI

xt5l

Exemplu. Pentru n=3

gix=(1, s,9,9,4,7,G,10,3)

se obline matricea

ls o rl. tt U 10 3)
31.
$tiind

(t s

e)

ci girulx:
4r2, 6r213, gr2r4, gr3, !0r2r5, ...

este ob{inut din girul numerelor naturale prin eliminarea numerelor prime gi scrierea dupi fiecare numir compus a divizorilor sii proprii, si se genereze urmitoarea matricea de ordinuln:

!,=

32.

Se dau numerele.naturale m gi n. Sd se formeze matricea A cu m linii gi n coloane completind elementele in ordinea liniilor cu elementele girului:

7., 7.r2r4, 3rgr27, trllrt6t

5r25rL25r ...

Se observi cd girul este ob[inut din girul numerelor naturale prin lnlocuirea fiecdrui numir par p cu o secvenli formati din numerele 1, p, n2 gi a fiecirui numir impar L>t cu o seo/enfi formati din numerele

i,

i2, i3.

33.

Se dau numerele naturale m gi n. Si se forrneze matricea A cu nr linii gi n coloane cu elementele preluate din girul

L, 2r2, 7.r2131 4rlLrIr4, 3rlr5r6r7, grgrg,grgrgrgrg,

7.r213rlLr5, 6r5r6r6r6r6, !.r2r...

7.r2,

56

scrise

fi#* .yl* ff;;il ;;;i;;;arurui imiar . ;;; fll f,[ff:J3:::i:b


numeretor naturate prin rnrocuiie; Exemptu. pentru m=3 si n=5 se obfine matricea:

in ordine pe.coloane. se observr c6 girul este

obfinut din girur #cveng formati JIcvenla rormati

34.

(tLtls\ z' ; ; ; f i I [2 3 4 , ,)

::i::iltJr"JJ#ffifffi,r"nu,e. si se rormeze matricea e cu n riniisi


Lr2r2, Lr2r3r4,lr4r4, !rZr3r{rSr6r6r5r6r6r6, Lr2r3...
compretarea erementeror matriciise va face conform riniarizirii pe rinii.

Exemptu.Pentrum=2, n=5 seootine:

'

3s.

(1<m,nsso) av6nd componente cifre zecimare. Fiecare rinie a tabrourui reprezinH cifrere c6te se cere.a." rns"i" cirrere numere date ;l|',||ffiiJ;y;:1,

se

di un tabrou binimensionar cu rn rinii gi.n coroane

14ttrLz).

[1

22L2

3')

'rr"i;"iolm

Exemptu.Dacae

(s o e 8 3 I g) =f r s e e I , ,f r"obfinesuma17o3so18. (4 s 3 G 7 t o)

36.

si se scrie un progrln.:_ar: si.dea reprezentarea stereror unei po(iuni de cer, noaptea. rntrarea confine ,n rt"orou i-;,,.J'-jI' .va iig;ti="r"" un"i fotografii gi are cirui ruminozitate" ,."rli porliuni de imagine cdnd a fost fdcutd "r"-"nt"'rlp-=i# r"t"gofi5.l;milozitalire i"u r.roriinire
La iegire, o stea estemarcatd cu tablou verifici rerafia:

* pe pozifia (i, j) dace aceasti pozifie din (A1i,i1."rJ1;;t"oziti!i1or vecine) /s > 6.

o si 20.

ox4e) 2 o nl 8 3 a I a" va afiga urmdtoarea ,,hartd,,


4)
I

a z

57

37.

Afi jucat vreodatd minesweeper? Scopul jocului este de a afla unde sunt pozifionate minele de pe o tabli de dimensiune mxn. Pentru a vi ajuta, atunci cind dafi click pe o clsuti, se afigeaztr numirul de mine aflate in cdsulele adiacente cu aceea cisu[i. De exemplu, pentru urmitoarea tabld de joc pe care se gisesc doui mine (reprezentate cu *):

*.

matricea cu numere de sprijin este

23*
1*2L

* 211

1.

Fiind dati o matrice de dimensiune mxIr in care sunt reprezentate cu * minele 9i cu . cisufele libere, se cere sd se afigeze matricea oblinutd lnlocuind fiecare punct din matricea datd cu numirul de mine din cisutele
adiacente.

38.

Se considerd tabelul T cu n linii 9i coloane, cu elemente 0 gi 1. Alctrtui{i un program In cadrul cdruia se determini toate perechile (i, unde este numirul liniei iar numirul coloanei cu proprietatea ci toate elementele din linia sunt o iar cele din coloana J (cu exceplia elementului de pe linia r) sunt toate r. Pot exista mai multe astfel de solu[ii?

j),

Exemplu.ln matricea

011 000 11L 001 111

11 00 00 00 11

singura pereche este ( 2,

3)

39.

Fiind dat un cub de dimensiune n in care elementele sunt numere de la r la n3, si se determine elementele care sunt agezate pe cele patru diagonale 9i suma elementelor de pe fiecare diagonalfi,

Exemplu. Daci numerotalm 'straturile" cubului de sus In jos lncepind cu iar valorile din fiecare slrat sunt:

(t 2 3)
stratull:

ll s s l;stratul z:ln 1,L rs l;stratul A:lzz 23 ,ul [.r.Lzr") [rt26rr) [z"r)

(ro 11 12)

(rt 20 2t)

atunci cele patru diagonale sunt: diagonala 1: 1, !4, 27 (suma 42); diagonala 2: s, LiL, 25 (suma lz); diagonala 3: 9, Ll, 19 (suma 42); diagonala 4i 7 , Lt,21 (suma {2).

40.

lmaginea codificatl a unui perete avariat se reprezintd sub forma unei matrice cu m linii gi n coloane cu elemente O 9i 1, 1 reprezentdnd perete intact, iar o perete avariat. Refacerea acestui perete se faee prin plasarea pe verticall a unor blocuri de inillimi k' k=l'""m' 9i li[ime f in locurile
avariate.

58

gffi]

*:l'

o structuri dati a unui perete s eera ei a^ r^r^-., brocuriror, oe rn,4imi;:;:;:r:"::,'iff

i:,:igf
a

[i[*i
peretelui

Exemplu. pentru . .r=5, n=10 r 1l1OOOOtli 1100001111

Si

urmitoarea structurd

i:::il::11
1110000111

se vor fotosi z btocuri de init{ime 1, 1 btoc de inirfime z, z

41'

btocuride indtfime 3 gi 1 btoc de tnitfime s.

::i:#:r"JJ#"Tlifffi.n"rr,e.

sd se rormeze matricea a cu m rinii si

7., Lr2,4, 3rgr27, L,4rL6, 5,25rL25,... $irur este obfinut din girur nur"rlglnrturare prin inrocuirea fiecSrui par a t' numar "":'-"1f1 h,-",rzi,'9i lnro"rr-"'fi"":;:;;; numdr impar u cu compteiarea matricii ,"-i"." conform tiniarizdrii ;:::,:nJ: 'b2.'b3) '

""

Exemptu. pentrum=3,

n_5

seoOgine:

12'

DAndu-se o matrice pttratt de dimensiur. ta r ra n2, se cere sr se verifice J*a un traseu coregJ oe acoperire

i i ; [, s 4 ,
f

(t 4 27 rzs\ -r' 1G .f"1

;l
carur

n*n ce

l?:ft:1i:,9':,iJ!ilii';;;n'l'iiu' (t
Exemptu'r",,.*
f

reprezintd sau nu FiG;r*ili,,[ . Lryi g" #;*'ieptasari are carurui


ri

con{ine toate varorire de

umarur

pi,ui,i'' ilre

se afrd in

18 s 10 3\

lL2 7 24 ls
de acoperire a

,t,

:i :t ': I

zol

/ .r*.ounde

unui traseu corect

tabbiL2je;t

43'

Doui matrice A,. s pitrate de ordinur n, e simetricd fap de

'rstune s*s prin *i- deplasdriale r_ "iti,"l",,,'^tl-.


r

calului. diagonara

fl:?:Hi,i*:::,,:,ffi ,;"J:';;Ji;ff l"TllJ":::lff


a)

i:',::',:?5

Jf,;J#:,:.:"i**i#on,.

"".,

not,a,,,

ff

it ,:ffi

memoiate in

:flt[:

citind erementere matriceror a gi s s5 se afigeze vectoriix gi v;

59

(s 1 8
Exemplu. Pentru

n=4, A

lt t 2 lr 2 6 -rl
[, 11 -z , )
si

3\ ,"1

(t ls B=l18 tl

oblin vectot'ii x=(5, 1, 8, 3 ,4,2,LL,6,-2,91

y=(1,2,3,4,5,6,7,
doui matrice; doui matrice.

2 6 9 [10 I

3 r) 7 sl 5 2llse s L)

8,9,10).

b)

folosind vectorii x gi v

se calculeze suma celor

c)

folosind vectorii x gi v sa se calculeze produsul celor

Obseruafie. La punctele b) gi c) nu se vor reconstitui cele doui matrice ca apoisd se lucreze cu acestea!

44.

Fie a matrice A cu n linii 9in coloane reprezentind o populalie de virugi care evolueazi astfel:

a) b)

un virus moare cand are mai pufin de doi vecini (de plictiseald) sau maimult de g vecini (sufocat);
un virus apare intr-un loc liber

daci are 2 vecini sau a vecini; dupi care moare de bdtrinefe.

c)

un virus triiegte cel mult s generalii,

Sd se afigeze configurafia populaliei de virugi dupd k generalii. ExemPlu. Pentru rrr=f,, rr=1, ls={

generalia a lV-a va avea configuratia

45.

Sd se cripteze un text alfanumeric (con[inAnd litere mari, spafiu, virguld, punct gi asterisc) cu ajutorul urmitoarei matrice de criptare:

VUIJPEiI ABCDF GHIKM NOARS, TWXYZ*

60

criptarea redizandu'se pe grupe de z caractere, prin inrocuirea caractereror succesive n1, trrz din text-cU perechea'de caracter@ c1, c2 determinatii conform regulilor:

a) daci n1, m2 apar ca vdrfuri opuse ate unui dreptunghi in cadrur matricei m1 gi n2 vor fi rnrocuite cu caracterere corespunzdtoare cerorrarte doui varfu ri_a re d reptu g '-' ri i, in1"i.'iirJr". ]r,gonom etric (de exemplu
BR)Do,

nc)eoi;--

b) dacd mr, m2 apar pe aceeagi

c)
d) e)

linie, cr gi c2 se obfin printr_o deplasare ciclicl la dreapta (de exemitu aD)BF, o, reN); daci ml gim2 se glsesc pe aceeagi coloani, c1 gi c2 se ob[in printr-o deplasare ciclici in jos (rnu_>ou); '

urtimur s' Yrr.r'|sr se grupeazi blancul. Exemplu. Textul .**AcEsTA EsrE IrN ExE![prru sr![prJu. **, se codifi ci astfel . * *BDFZvGE,rzNirrowgr.zKEprr, EK. Epirtl. Jir., .

cu

daci nq, m, coincid, ere rim6n nemodificate in textur criptat; daci textur confine un numSr impar de caractere,

tf6.

bidimensionale 5x5, generate prin program.

Pentru codificarea unui text format din litere mici se folosesc doui tablouri

abcde fshij kLmnp orgtu vw:ryz

L23{s 678910 11 L2 13 1,4 1s 15 L7 18 19 20 2L 22 23 24 25

codificarea se rearizeazr caracter dupr caracter astfet:

'
sl

caracterul 9i coloana se _din .linia corespunzdtor din tabloul de numere intregi;

codificl prin

elementul

i din tabrour de numere se permuti circular spre dreapta cu i pozifii, apoi coloana j ctin acelagi tabel se permuti circular in sus cu poziiii; 3
-spa1iu. 5 23
,

dupi efectuarea acestei codificdri, rinia

se scrie un.program. care, pe-ntru orice text dat confindnd doar caractere mici ale arfabeturui-engrez, si'afig"i" .rccesiunea de'numere obJinuti prin codificare. rexlyt-qoatg_sa confina gi spafii care se vor ' -' ignora. rntre doud coduri succesive se va ldsa erait un
Exempru. codificarea girului ,exempru, este

47.

r z L2 L1, 20.

Pe o tabr6 de gah de dimensiune ilcr se afE un num6r oarecare de pioni, fiecare intr-un pitrat separat. Vecinii unui pion s;;fE i" ,n" din cere g

6t